ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 295

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
4. novembra 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1076/2008 z 3. novembra 2008, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1077/2008 z 3. novembra 2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1966/2006 o elektronickom zaznamenávaní a vykazovaní rybolovných činností a o prostriedkoch diaľkového snímania a o zrušení naradenia (ES) č. 1566/2007

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1078/2008 z 3. novembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 861/2006, pokiaľ ide o výdavky, ktoré členské štáty vynaložili pri zbere a správe základných údajov o rybnom hospodárstve

24

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2008/830/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 30. apríla 2008 o štátnej pomoci C 21/07 (ex N 578/06), ktorú Maďarsko plánuje poskytnúť spoločnosti IBIDEN Hungary Gyártó Kft. [oznámené pod číslom K(2008) 1342]  ( 1 )

34

 

 

2008/831/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 31. októbra 2008, ktorým sa stanovuje nový termín na predkladanie dokumentácie pre niektoré látky, ktoré sa majú preskúmať v rámci 10-ročného pracovného programu podľa článku 16 ods. 2 smernice 98/8/ES [oznámené pod číslom K(2008) 6266]  ( 1 )

50

 

 

2008/832/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 3. novembra 2008 o nezaradení bromukonazolu do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a odobratí povolení na prípravky na ochranu rastlín obsahujúce túto látku [oznámené pod číslom K(2008) 6290]  ( 1 )

53

 

 

 

*

Poznámka pre čitateľa (pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

4.11.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 295/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1076/2008

z 3. novembra 2008,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

V súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní sa nariadením (ES) č. 1580/2007 ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 4. novembra 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 3. novembra 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MA

36,3

MK

43,0

TR

81,0

ZZ

53,4

0707 00 05

JO

168,2

MA

26,4

TR

143,3

ZZ

112,6

0709 90 70

MA

39,5

TR

127,4

ZZ

83,5

0805 50 10

AR

82,2

MA

81,6

TR

93,5

ZA

91,9

ZZ

87,3

0806 10 10

BR

232,0

TR

127,8

US

242,1

ZA

218,0

ZZ

205,0

0808 10 80

CA

96,3

CL

64,4

CN

66,8

MK

37,6

NZ

82,2

US

112,0

ZA

91,2

ZZ

78,6

0808 20 50

CN

55,9

US

208,3

ZZ

132,1


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


4.11.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 295/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1077/2008

z 3. novembra 2008,

ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1966/2006 o elektronickom zaznamenávaní a vykazovaní rybolovných činností a o prostriedkoch diaľkového snímania a o zrušení naradenia (ES) č. 1566/2007

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1966/2006 z 21. decembra 2006 o elektronickom zaznamenávaní a vykazovaní rybolovných činností a o prostriedkoch diaľkového snímania (1), a najmä na jeho článok 5,

keďže:

(1)

V článku 22 ods. 1 písm. c) nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 (2) sa ustanovuje, že činnosti, na ktoré sa vzťahuje spoločná politika v oblasti rybolovu, sa zakazujú, pokiaľ kapitán bez zbytočného odkladu nezaznamenáva a nenahlasuje informácie o rybárskych činnostiach vrátane vylodení a prekládok a nesprístupňuje orgánom kópie záznamov.

(2)

V súlade s nariadením (ES) č. 1966/2006 povinnosť elektronicky zaznamenávať a zasielať údaje z lodného denníka, vyhlásenia o vykládke a vyhlásenia o prekládke sa vzťahuje na kapitánov rybárskych plavidiel Spoločenstva s celkovou dĺžkou presahujúcou 24 m do 24 mesiacov od nadobudnutia účinnosti vykonávacích predpisov a na kapitánov rybárskych plavidiel Spoločenstva s celkovou dĺžkou presahujúcou 15 m do 42 mesiacov od nadobudnutia účinnosti vykonávacích predpisov.

(3)

Každodenné vykazovanie rybolovných činností umožňuje výrazné zvyšovanie efektívnosti a účinnosti monitorovacích, kontrolných a sledovacích operácií na mori aj na pevnine.

(4)

V článku 6 nariadenia Rady (EHS) č. 2847/93 z 12. októbra 1993, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu (3), sa ustanovuje, že kapitáni rybárskych plavidiel Spoločenstva vedú lodný denník svojich operácií.

(5)

V článku 8 nariadenia (EHS) č. 2847/93 sa uvádza, že kapitán každého rybárskeho plavidla Spoločenstva, ktorého celková dĺžka sa rovná alebo je väčšia než 10 m, alebo jeho zástupca musí po každom rybolovnom výjazde a do 48 hodín po vykládke predložiť vyhlásenie príslušným orgánom členského štátu, v ktorom sa vykládka uskutočnila.

(6)

V článku 9 nariadenia (EHS) č. 2847/93 sa uvádza, že aukčné strediská alebo iné orgány alebo osoby oprávnené členskými štátmi, ktoré sú zodpovedné za prvý predaj produktov rybolovu, musia po prvom predaji predložiť doklad o predaji príslušným orgánom členského štátu, na ktorého území došlo k prvému predaju.

(7)

V článku 9 nariadenia (EHS) č. 2847/93 sa ďalej uvádza, že ak sa prvý predaj produktov rybolovu neuskutoční v členskom štáte, kde došlo k vykládke produktov, členský štát zodpovedný za monitorovanie prvého predaja zabezpečí, aby sa kópia dokladu o predaji čo najskôr predložila orgánom zodpovedným za monitorovanie vykládky produktov.

(8)

V článku 19 nariadenia (EHS) č. 2847/93 sa požaduje od členských štátov, aby si vytvorili počítačové databázy a systém validácie pozostávajúci najmä z krížovej kontroly a overovania údajov.

(9)

V článku 19b a 19e nariadenia (EHS) č. 2847/93 sa požaduje od kapitánov rybárskych plavidiel Spoločenstva vypracúvať hlásenia o intenzite rybolovu a zaznamenávať ich do svojich lodných denníkov.

(10)

V článku 5 nariadenia Rady (ES) č. 2347/2002 (4) sa požaduje od kapitána rybárskeho plavidla Spoločenstva, ktoré má povolenie na lov rýb na otvorenom mori, zaznamenávať v lodnom denníku alebo formou, ktorú zabezpečuje vlajkový členský štát, informácie týkajúce sa charakteristík rybárskeho výstroja a rybolovných operácií.

(11)

V nariadení Rady (ES) č. 768/2005 z 26. apríla 2005 o zriadení Agentúry pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva a o zmene a doplnení nariadenia (EHS) č. 2847/93, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu (5), sa ustanovuje uskutočňovanie plánov spoločného nasadenia.

(12)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1566/2007 (6) stanovuje podrobné pravidlá implementácie nariadenia (ES) č. 1966/2006 o elektronickom zaznamenávaní a vykazovaní rybolovných činností.

(13)

V súčasnosti je preto potrebné podrobne opísať a objasniť niektoré ustanovenia obsiahnuté v nariadení (ES) č. 1566/2007.

Na tento účel je vhodné zrušiť nariadenie (ES) č. 1566/2007 a nahradiť ho novým nariadením.

(14)

Opatrenia uvedené v tomto nariadení sú v súlade s názorom Riadiaceho výboru pre rybolov a akvakultúru,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

1.   Toto nariadenie sa uplatňuje na:

a)

rybárske plavidlá Spoločenstva s celkovou dĺžkou presahujúcou 24 metrov od 1. januára 2010;

b)

rybárske plavidlá Spoločenstva s celkovou dĺžkou presahujúcou 15 metrov od 1. júla 2011;

c)

od 1. januára 2009 na registrovaných nákupcov, registrované aukcie alebo iné subjekty alebo osoby poverené členskými štátmi, ktoré zodpovedajú za prvý predaj produktov rybolovu s celkovým ročným finančným obratom z prvého predaja produktov rybolovu presahujúcim 400 000 EUR.

2.   Bez ohľadu na odsek 1 písm. a) sa toto nariadenie bude uplatňovať od dátumu pred 1. januárom 2010 na rybárske plavidlá Spoločenstva plaviace sa pod vlajkou daného členského štátu, ktorých celková dĺžka presahuje 24 m, pokiaľ tak tento členský štát vyžaduje.

3.   Bez ohľadu na odsek 1 písm. b) sa toto nariadenie bude uplatňovať od dátumu pred 1. júlom 2011 na rybárske plavidlá Spoločenstva plaviace sa pod vlajkou daného členského štátu, ktorých celková dĺžka presahuje 15 m, pokiaľ tak tento členský štát vyžaduje.

4.   Bez ohľadu na dátumy stanovené v odseku 1 písm. a) a b) sa členský štát môže rozhodnúť uplatňovať toto nariadenie na plavidlá dlhé 15 m alebo menej, plaviace sa pod jeho vlajkou pred týmito dátumami v súlade s článkom 3 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1966/2006.

5.   Členské štáty môžu uzatvoriť dvojstranné dohody o používaní elektronických systémov podávania správ plavidiel plaviacich sa pod ich vlajkami vo vodách pod ich výlučnou správou alebo jurisdikciou, pod podmienkou, že tieto plavidlá spĺňajú všetky pravidlá uvedené v tomto nariadení.

6.   Toto nariadenie sa uplatňuje na rybárske plavidlá Spoločenstva bez ohľadu na vody alebo prístavy, v ktorých vykonávajú rybolovné operácie alebo prístavy, v ktorých uskutočňujú vykládku.

7.   Toto nariadenie sa neuplatňuje na rybárske plavidlá Spoločenstva používané výlučne v akvakultúre.

Článok 2

Zoznam prevádzkovateľov a plavidiel

1.   Každý členský štát si vytvorí zoznam registrovaných nákupcov, registrovaných aukcií alebo iných subjektov alebo osôb poverených členskými štátmi, ktoré zodpovedajú za prvý predaj produktov rybolovu s ročným finančným obratom produktov rybolovu presahujúcim 400 000 EUR. Prvým referenčným rokom je rok 2007 a zoznam sa pravidelne aktualizuje prvého januára bežného roku (rok n) na základe ročného finančného obratu produktov rybného hospodárstva prekračujúceho 400 000 EUR v roku n – 2. Tento zoznam sa zverejnení na oficiálnej internetovej stránke členského štátu.

2.   Každý členský štát si vytvorí a pravidelne aktualizuje zoznam rybárskych plavidiel Spoločenstva plaviacich sa pod jeho vlajkou, na ktoré sa uplatňujú ustanovenia tohto nariadenia podľa článku 1 ods. 2, 3, 4 a 5. Tieto zoznamy sa zverejnenia na oficiálnej internetovej stránke členského štátu a budú vo formáte dohodnutom na konzultáciách medzi členskými štátmi a Komisiou.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto pojmy:

1.

„rybolovná operácia“ znamená všetky činnosti v súvislosti s vyhľadávaním rýb, spustením, nastavením a vytiahnutím rybárskeho výstroja a vybratím akéhokoľvek úlovku z výstroja;

2.

„plán spoločného nasadenia“ znamená plán, ktorý ustanovuje prevádzkové režimy nasadenia dostupných prostriedkov kontroly a inšpekcie.

KAPITOLA II

ELEKTRONICKÝ PRENOS

Článok 4

Informácie, ktoré zasielajú kapitáni plavidiel alebo ich zástupcovia

1.   Kapitáni rybárskych plavidiel Spoločenstva zasielajú elektronickými prostriedkami údaje z lodného denníka a údaje o prekládke príslušným orgánom vlajkového členského štátu.

2.   Kapitáni rybárskych plavidiel Spoločenstva alebo ich zástupcovia zasielajú elektronickými prostriedkami údaje o vykládke príslušným orgánom vlajkového členského štátu.

3.   Ak rybárske plavidlo vyloží svoj úlovok v inom členskom štáte než vo vlajkovom členskom štáte, príslušné orgány vlajkového členského štátu zašlú okamžite údaje z prijatého vyhlásenia o vykládke elektronickými prostriedkami príslušným orgánom členského štátu, v ktorom bol úlovok vyložený.

4.   Kapitáni rybárskych plavidiel Spoločenstva, pokiaľ sa to vyžaduje v pravidlách Spoločenstva, odosielajú elektronickými prostriedkami príslušným orgánom vlajkového členského štátu predbežné oznámenie o vstupe do prístavu v stanovenom čase.

5.   Ak plavidlo plánuje vstúpiť do prístavu v inom členskom štáte než vo vlajkovom členskom štáte, príslušné orgány vlajkového členského štátu zašlú predbežné oznámenie uvedené v odseku 4 elektronickými prostriedkami príslušným orgánom pobrežného členského štátu okamžite po jeho prijatí.

Článok 5

Informácie, ktoré zasielajú subjekty alebo osoby zodpovedné za prvý predaj alebo prevzatie

1.   Registrovaní nákupcovia, registrované aukcie alebo iné subjekty alebo osoby oprávnené členskými štátmi, ktoré zodpovedajú za prvý predaj produktov rybolovu, zasielajú informácie, ktoré sa musia zaznamenávať do dokladu o predaji, elektronickými prostriedkami príslušným orgánom toho členského štátu, na ktorého území došlo k prvému predaju.

2.   Keď sa prvý predaj uskutoční v inom členskom štáte než vo vlajkovom členskom štáte, príslušné orgány členského štátu, v ktorom sa prvý predaj uskutočnil, zabezpečia po prijatí relevantných informácií predloženie kópie údajov z dokladov o predaji elektronickými prostriedkami príslušným orgánom vlajkového členského štátu.

3.   Ak sa prvý predaj produktov rybolovu neuskutoční v členskom štáte, v ktorom boli produkty vyložené, členský štát, v ktorom sa uskutočnil prvý predaj, zabezpečí okamžite po prijatí relevantných informácií predloženie kópie údajov z dokladu o predaji elektronickými prostriedkami týmto orgánom:

a)

príslušným orgánom členského štátu, v ktorom boli produkty rybolovu vyložené, a

b)

príslušným orgánom vlajkového členského štátu plavidla, ktoré vyložilo produkty rybolovu.

4.   Držiteľ vyhlásenia o prevzatí zašle elektronickými prostriedkami informácie, ktoré sa musia zaznamenávať do vyhlásenia o prevzatí, príslušným orgánom členského štátu, na ktorého území fyzicky došlo k prevzatiu.

Článok 6

Frekvencia prenosu

1.   Kapitán zasiela elektronické informácie z lodného denníka príslušným orgánom vlajkového členského štátu aspoň raz denne najneskôr do 24.00 hod. aj v prípade, ak nemal žiadne úlovky. Tieto údaje zasiela aj:

a)

na požiadanie príslušného orgánu vlajkového členského štátu;

b)

okamžite po ukončení poslednej rybolovnej operácie;

c)

pred vstupom do prístavu;

d)

v čase akejkoľvek inšpekcie na mori;

e)

v čase udalostí vymedzených v právnych predpisoch Spoločenstva alebo vlajkovým štátom.

2.   Kapitán môže zaslať korekcie elektronického lodného denníka a vyhlásení o prekládkach až po posledný prenos uskutočnený na konci rybolovného výjazdu a pred vstupom do prístavu. Opravy musia byť ľahko identifikovateľné. Všetky korekcie elektronického lodného denníka a opravy týchto údajov sa uchovávajú u príslušných orgánov vlajkového členského štátu.

3.   Kapitán alebo jeho zástupcovia zasielajú vyhlásenie o vykládke elektronickými prostriedkami okamžite po jeho vypracovaní.

4.   Kapitáni odovzdávajúceho plavidla a prijímajúceho plavidla zasielajú údaje o prekládke elektronickými prostriedkami okamžite po prekládke.

5.   Kapitán uchováva kópiu informácií uvedených v odseku 1 na palube rybárskeho plavidla počas trvania každého rybárskeho výjazdu až do predloženia vyhlásenia o vykládke.

6.   Keď je rybárske plavidlo v prístave, na palube sa nenachádzajú ryby a kapitán predložil vyhlásenie o vykládke, zasielanie informácií v súlade s odsekom 1 tohto článku sa môže pozastaviť na základe predbežného oznámenia stredisku monitorovania rybolovu (FMC) vlajkového členského štátu. Zasielanie informácií pokračuje potom ako plavidlo opustí prístav. Predbežné oznámenie sa nevyžaduje v prípade plavidiel vybavených a zasielajúcich údaje prostredníctvom SMP (systém monitorovania plavidiel).

Článok 7

Formát zasielania údajov z plavidla príslušnému orgánu svojho vlajkového štátu

Každý členský štát určí formát údajov zasielaných svojim príslušným orgánom z plavidiel plaviacich sa pod jeho vlajkou.

Článok 8

Odpovede na správy

Členské štáty odpovedajú na správy plavidlám plaviacim sa pod ich vlajkou po každom prenose údajov z lodného denníka o prekládke a vykládke. Odpoveď na správu obsahuje potvrdenie o prijatí.

KAPITOLA III

VÝNIMKY

Článok 9

Výnimky

1.   Členský štát môže kapitánov plavidiel plaviacich sa pod jeho vlajkou oslobodiť od povinností uvedených v článku 4 ods. 1 a od povinnosti mať na palube prostriedky elektronického prenosu údajov, ako sa uvádza v článku 1 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 1966/2006, ktoré sa nenachádzajú v prístave 24 hodín alebo menej vo vodách pod jeho výlučnou správou alebo jurisdikciou za podmienky, že svoj úlovok nevyložia mimo územia vlajkového štátu.

2.   Kapitáni rybárskych plavidiel Spoločenstva, ktoré elektronicky zaznamenávajú a vykazujú údaje o ich rybárskych činnostiach, sú oslobodení od povinnosti viesť v papierovej forme lodný denník a vyhlásenia o prekládkach.

3.   Kapitáni plavidiel Spoločenstva alebo ich zástupcovia, ktorí vyložia svoj úlovok v inom členskom štáte než vo vlajkovom členskom štáte, sú oslobodení od povinnosti predkladať tomuto pobrežnému členskému štátu vyhlásenie o vykládke v papierovej forme.

4.   Členské štáty môžu uzatvoriť dvojstranné dohody o používaní elektronických systémov podávania správ plavidiel plaviacich sa pod ich vlajkami vo vodách pod ich výlučnou správou alebo jurisdikciou. Plavidlá, na ktoré sa nevzťahujú tieto dohody, sú oslobodené od povinnosti viesť v týchto vodách lodný denník v papierovej forme.

5.   Kapitáni plavidiel Spoločenstva, ktorí zaznamenávajú do svojich elektronických lodných denníkov informácie o intenzite rybolovu vyžadované podľa článku 19b nariadenia (EHS) č. 2847/93, sú oslobodení od povinnosti zasielať hlásenia o intenzite rybolovu telexom, SMP, faxom, telefonicky alebo rádiom.

KAPITOLA IV

FUNGOVANIE SYSTÉMOV ELEKTRONICKÉHO ZAZNAMENÁVANIA A PODÁVANIA SPRÁV

Článok 10

Ustanovenia v prípade technickej poruchy alebo nefunkčnosti systémov elektronického zaznamenávania a podávania správ

1.   V prípade technickej poruchy alebo nefunkčnosti systému elektronického zaznamenávania a podávania správ kapitán alebo vlastník plavidla, alebo ich zástupca oznamuje údaje z lodného denníka, vyhlásenia o vykládke a prekládke príslušným orgánom vlajkového štátu spôsobom ustanoveným vlajkovým členským štátom každý deň a najneskôr do 24.00 hod. aj v prípade, ak nemal žiadne úlovky. Údaje sa tiež pošlú:

a)

na požiadanie príslušnému orgánu vlajkového štátu;

b)

okamžite po ukončení poslednej rybolovnej operácie;

c)

pred vstupom do prístavu;

d)

v čase akejkoľvek inšpekcie na mori;

e)

v čase udalostí vymedzených v právnych predpisoch Spoločenstva alebo vlajkovým štátom.

2.   Príslušné orgány vlajkového členského štátu aktualizujú elektronický lodný denník okamžite po prijatí údajov uvedených v odseku 1.

3.   Rybárske plavidlo Spoločenstva nesmie po technickej poruche alebo nefunkčnosti svojho systému elektronického zaznamenávania a podávania správ opustiť prístav skôr, ako sú s jeho fungovaním spokojné príslušné orgány vlajkového členského štátu, alebo skôr, ako mu príslušné orgány vlajkového členského štátu nepovolia opustiť ho. Keď vlajkový členský štát povolí plavidlu plaviacemu sa pod svojou vlajkou opustiť prístav pobrežného členského štátu, okamžite to oznámi pobrežnému členskému štátu.

Článok 11

Neprijatie údajov

1.   Keď príslušné orgány členského štátu nedostanú údaje zasielané v súlade s článkom 4 ods. 1 a 2, čo najskôr upozornia kapitána alebo vlastníka plavidla, alebo ich zástupcu. Ak sa táto situácia v prípade určitého plavidla vyskytne viac ako trikrát za rok, vlajkový členský štát zabezpečí kontrolu jeho systému elektronického podávania správ. Príslušný členský štát záležitosť vyšetrí, aby zistil, prečo neboli údaje prijaté.

2.   Keď príslušné orgány vlajkového členského štátu nedostanú údaje zasielané v súlade s článkom 4 ods. 1 a 2 a posledná poloha, ktorú dostali prostredníctvom systému monitorovania plavidiel, bola z vôd pobrežného členského štátu, čo najskôr upozornia príslušné orgány tohto pobrežného členského štátu.

3.   Kapitán alebo vlastník plavidla, alebo ich zástupca pošle všetky údaje, o ktorých dostal oznámenie podľa odseku 1 príslušným orgánom vlajkového členského štátu okamžite po prijatí oznámenia.

Článok 12

Zlyhanie prístupu k údajom

1.   Keď príslušné orgány pobrežného členského štátu spozorujú vo svojich vodách rybárske plavidlo plaviace sa pod vlajkou iného členského štátu a nemôžu sa dostať k údajom z lodného denníka a údajom o prekládke v súlade s článkom 15, požiadajú príslušné orgány vlajkového členského štátu, aby im zabezpečili prístup.

2.   Ak prístup podľa odseku 1 nie je zabezpečený do štyroch hodín od požiadania, pobrežný členský štát na to upozorní vlajkový členský štát. Po prijatí upozornenia vlajkový členský štát okamžite zašle pobrežnému členskému štátu údaje akýmikoľvek dostupnými elektronickými prostriedkami.

3.   Pokiaľ pobrežný členský štát nedostane údaje uvedené v odseku 2, kapitán alebo majiteľ plavidla, alebo ich zástupca pošle údaje a kópiu odpovede na správu podľa článku 8 príslušným orgánom požadujúceho pobrežného členského štátu akýmikoľvek dostupnými elektronickými prostriedkami.

4.   Pokiaľ kapitán alebo vlastník plavidla, alebo ich zástupca nemôže poskytnúť príslušným orgánom pobrežného členského štátu kópiu odpovede na správu podľa článku 8, rybolovné aktivity vo vodách pobrežného členského štátu sa v prípade tohto plavidla zakazujú, až pokiaľ kapitán alebo vlastník plavidla, alebo ich zástupca neposkytne kópiu odpovede na správu alebo informácie uvedené v článku 6 ods. 1 príslušným orgánom.

Článok 13

Údaje o fungovaní systému elektronického podávania správ

1.   Členské štáty vedú o fungovaní svojho systému elektronického podávania správ databázy. Tie obsahujú najmenej tieto informácie:

a)

zoznam rybárskych plavidiel plaviacich sa pod ich vlajkou, ktorých systémy elektronického podávania správ majú technickú poruchu alebo nefungujú;

b)

počet elektronických prenosov lodných denníkov za deň a priemerný počet prenosov na plavidlo rozdelených podľa vlajkových štátov;

c)

počet prijatých prenosov vyhlásenia o vykládke, vyhlásenia o prekládke, vyhlásenia o prevzatí a dokladu o predaji rozdelených podľa vlajkových štátov.

2.   Súhrny informácií o fungovaní systémov elektronického podávania správ členských štátov sa zasielajú na požiadanie Komisii vo formáte a v časových intervaloch, o ktorých sa rozhodne po konzultácii medzi členskými štátmi a Komisiou.

KAPITOLA V

VÝMENA ÚDAJOV A PRÍSTUP K ÚDAJOM

Článok 14

Formát výmeny informácií medzi členskými štátmi

1.   Informácie sa medzi členskými štátmi vymieňajú vo formáte vymedzenom v prílohe, z ktorého je odvodený rozšíriteľný značkovací jazyk (XML).

2.   Korekcie informácií uvedených v odseku 1 sú jasne identifikované.

3.   Keď členský štát dostane od iného členského štátu elektronickú informáciu, zabezpečí odpoveď na správu príslušným orgánom tohto členského štátu. Odpoveď na správu obsahuje potvrdenie o prijatí.

4.   Údaje podľa prílohy, ktoré sú kapitáni povinní zaznamenať vo svojich lodných denníkov podľa pravidiel Spoločenstva, sú to tiež povinné údaje pri výmene údajov medzi členskými štátmi.

Článok 15

Prístup k údajom

1.   Vlajkový členský štát zabezpečí pobrežnému členskému štátu v reálnom čase online prístup k elektronickému lodnému denníku a údajom z vyhlásenia o vykládke plavidiel plaviacich sa pod jeho vlajkou, ak vykonávajú rybolovné operácie vo vodách pod výlučnou správou alebo jurisdikciou tohto pobrežného členského štátu.

2.   Údaje uvedené v odseku 1 musia obsahovať údaje aspoň od vyplávania z prístavu do okamihu, keď sa skončí vykládka. Údaje z rybolovných výjazdov za posledných 12 mesiacov sa na požiadanie sprístupnia.

3.   Kapitán rybárskeho plavidla Spoločenstva má bezpečný prístup k informáciám svojho elektronického lodného denníka uloženým v databáze vlajkového členského štátu 24 hodín denne, sedem dní v týždni.

4.   Pobrežný členský štát poskytne rybárskemu hliadkovému plavidlu iného členského štátu online prístup do svojej databázy lodných denníkov v súvislosti s plánom spoločného nasadenia.

Článok 16

Výmena údajov medzi členskými štátmi

1.   Prístup k údajom uvedeným v článku 15 ods. 1 sa poskytuje cez zabezpečené internetové spojenie 24 hodín denne, sedem dní v týždni.

2.   Členské štáty si vymieňajú relevantné technické informácie, aby mali vzájomne zabezpečený prístup k elektronickým lodným denníkom.

3.   Členské štáty:

a)

Zaistia, aby sa údaje získané podľa tohto nariadenia bezpečne uložili v elektronickej databáze a prijmú všetky nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie toho, že tieto údaje budú dôverné.

b)

prijmú všetky technické opatrenia potrebné na ochranu takýchto údajov proti akémukoľvek náhodnému alebo nedovolenému zničeniu, náhodnej strate, poškodeniu, rozširovaniu alebo neoprávnenému nahliadnutiu.

Článok 17

Jediný orgán

1.   V každom členskom štáte je za prenos, prijímanie, riadenie a spracovanie všetkých údajov, ktorých sa týka toto nariadenie, zodpovedný jediný orgán.

2.   Členské štáty si vymenia zoznamy a kontaktné údaje orgánov uvedených v odseku 1 a informujú o nich Komisiu.

3.   Akékoľvek zmeny v informáciách uvedených v odsekoch 1 a 2 sa bez meškania oznamujú Komisii a ostatným členským štátom.

KAPITOLA VI

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 18

Zrušenie

1.   Nariadenie (ES) č. 1566/2007 sa týmto zrušuje.

2.   Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Článok 19

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 3. novembra 2008

Za Komisiu

Joe BORG

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 409, 30.12.2006, s. 1, korigendum v Ú. v. EÚ L 36, 8.2.2007, s. 3.

(2)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59.

(3)  Ú. v. ES L 261, 20.10.1993, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 351, 28.12.2002, s. 6.

(5)  Ú. v. EÚ L 128, 21.5.2005, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 340, 22.12.2007, s. 46.


PRÍLOHA (1)

FORMÁT VÝMENY ELEKTRONICKÝCH INFORMÁCIÍ

Číslo

Názov prvku alebo atribútu

Kód

Opis a obsah

Povinné (P)/povinné ak (P ak) (2)/voliteľné (V) (3)

1

ERS správa

 

 

 

2

Začiatok správy

ERS

Značka označujúca začiatok ERS správy

P

3

Adresa

AD

Miesto určenia správy (ISO alfa-3 kód krajiny)

P

4

Od

FR

Krajina, ktorá zasiela údaje (ISO alfa-3 kód krajiny)

P

5

Číslo správy (záznamu)

RN

Sériové číslo správy (formát CCC99999999)

P

6

Dátum správy (záznamu)

RD

Dátum zaslania správy (RRRR-MM-DD)

P

7

Čas správy (záznamu)

RT

Čas retransmisie správy (HH:MM v UTC)

P

8

Typ správy

TM

Typ správy (lodný denník: typ = LOG, potvrdenie: typ = RET, oprava: typ = COR alebo doklady o predaji: typ = SAL)

P

9

Skúšobná správa

TS

Prítomnosť znamená, že správa je skúšobná správa

P ak TEST

10

 

 

 

 

11

Ak je typ správy RET

(TM = RET)

 

RET je potvrdzujúca správa

 

12

Tieto atribúty je potrebné špecifikovať

 

Správa potvrdzuje dobré alebo zlé prijatie správy identifikovanej RN.

 

13

Číslo zaslanej správy

RN

Sériové číslo správy potvrdenej prijímajúcim strediskom monitorovania rybolovu (CCC99999999)

P

14

Stav odpovede

RS

Označuje stav prijatej správy/hlásenia. Zoznam kódov bude zverejnený na internetovej stránke ES, ktorej umiestnenie sa spresní.

P

15

Dôvod zamietnutia (ak existuje)

RE

Ľubovoľný text, ktorý vysvetľuje zamietnutie

V

16

 

 

 

 

17

Ak je typ správy COR

(TM = COR)

 

COR je korekčná správa

 

18

Tieto atribúty je potrebné špecifikovať

 

Správa koriguje predchádzajúcu správu, informácie obsiahnuté v správe úplne nahrádzajú predchádzajúcu správu, identifikovanú RN.

 

19

Číslo pôvodnej správy

RN

Číslo korigovanej správy (formát CCC99999999)

P

20

Dôvod opravy

RE

Zoznam kódov možno nájsť na http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement_en.htm

V

21

 

 

 

 

22

Ak je typ správy: LOG

(TM = LOG)

 

LOG je vyhlásenie lodného denníka

 

23

Tieto atribúty je potrebné špecifikovať

 

LOG obsahuje jedno alebo viac týchto vyhlásení DEP, FAR, TRA, COE, COX, ENT, EXI, CRO, TRZ, (INS), DIS, PRN, EOF, RTP, LAN

 

24

Začiatok záznamu lodného denníka

LOG

Značka označujúca začiatok záznamu lodného denníka

P

25

Registračné číslo flotily Spoločenstva (CFR) plavidla

IR

Vo formáte AAAXXXXXXXXX, pričom veľké A predstavuje krajinu prvej registrácie v rámci EÚ a X predstavuje písmeno alebo číslo

P

26

Hlavná identifikácia plavidla

RC

Medzinárodný volací rádiový znak

P ak CFR neaktualizované

27

Vonkajšia identifikácia plavidla

XR

Registračné číslo plavidla uvedené na boku (trupu)

V

28

Názov plavidla

NA

Názov plavidla

V

29

Meno kapitána

MA

Meno kapitána (akákoľvek zmena počas výjazdu sa zašle ďalším prenosom LOG)

P

30

Adresa kapitána

MD

Adresa kapitána (akákoľvek zmena počas plavby sa zašle ďalším prenosom LOG)

P

31

Krajina registrácie

FS

Vlajkový štát registrovaného plavidla ISO alfa-3 kód krajiny

P

32

 

 

 

 

33

DEP: prvok vyhlásenia

 

Požadovaný pri každom odchode z prístavu, zašle sa ďalšou správou

 

34

Začiatok vyhlásenia o vyplávaní

DEP

Značka označujúca začiatok vyhlásenia o vyplávaní

P

35

Dátum

DA

Dátum vyplávania (RRRR-MM-DD)

P

36

Čas

TI

Čas vyplávania (HH:MM v UTC)

P

37

Názov prístavu

PO

Kód prístavu (ISO alfa-2 kód krajiny + 3-písmenový kód prístavu) Zoznam kódov prístavu (CCPPP) možno nájsť na internetovej stránke ES, ktorej umiestnenie sa spresní.

P

38

Predpokladaná činnosť

AA

Zoznam kódov možno nájsť na internetovej stránke ES, ktorej umiestnenie sa spresní.

P ak sa podávanie správ o rybolovnom úsilí vyžaduje pri plánovanej činnosti

39

Typ výstroja

GE

Písmenový kód podľa Medzinárodnej štandardnej štatistickej klasifikácie rybárskeho výstroja FAO

P ak je rybolovná činnosť plánovaná

40

Čiastkové vyhlásenie o úlovku na palube (čiastkové vyhlásenia o zozname druhov SPE)

SPE

(Pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov SPE)

P ak je úlovok na palube plavidla

41

 

 

 

 

42

FAR: vyhlásenie o rybolovnej činnosti

 

Požadované do polnoci každého dňa na mori alebo ako odpoveď na žiadosť vlajkového štátu

 

43

Začiatok správy o rybolovnej činnosti

FAR

Značka označujúca začiatok vyhlásenia o správe o rybolovnej činnosti

P

44

Ukazovateľ posledného hlásenia

LR

Ukazovateľ označujúci, že toto je posledné FAR hlásenie, ktoré bude odoslané (LR = 1)

P ak posledná správa

45

Ukazovateľ inšpekcie

IS

Ukazovateľ označujúci, že toto hlásenie o rybolovnej činnosti bolo prijaté po inšpekcií vykonanej na palube plavidla. (IS = 1)

P ak bola inšpekcia vykonaná

46

Dátum

DA

Dátum oznámenia rybolovných činností, kým je plavidlo na mori (RRRR-MM-DD)

P

47

Čas

TI

Začiatočný čas rybolovnej činnosti (HH:MM v UTC)

V

48

Čiastkové vyhlásenie o príslušnej oblasti

RAS

Špecifikované, ak sa nezískal žiadny úlovok (na účely rybolovného úsilia). Zoznam kódov pre zóny intenzity rybolovu/zóny ochrany prírody bude zverejnený na internetovej stránke ES, ktorej umiestnenie sa spresní (pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov RAS)

P ak

49

Rybolovné operácie

FO

Počet rybolovných operácií

V

50

Trvanie rybolovu

DU

Trvanie rybolovných činností v minútach – vymedzené ako čas rybolovu rovnajúci sa počtu hodín strávených na mori mínus čas strávený presunom do lovísk, manévrovaním, bez aktivity, alebo čakaním na opravu a návratom do lovísk.

P ak (3)

51

Čiastkové vyhlásenie o výstroji

GEA

(Pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov GEA)

P ak sa uskutočnia

52

Čiastkové vyhlásenie o strate výstroja

GLS

(Pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov GLS)

P ak sa vyžaduje pravidlami (3)

53

Čiastkové vyhlásenie o úlovku (čiastkové vyhlásenie o zozname druhov SPE)

SPE

(Pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov SPE)

P ak boli ulovené akékoľvek ryby

54

 

 

 

 

55

RLC: vyhlásenie o premiestnení

 

Používa sa, keď sú úlovky (celé alebo ich časti) odovzdané alebo presunuté zo spoločného rybárskeho výstroja na plavidlo alebo z úložného priestoru plavidla alebo z jeho rybárskeho výstroja do prechovávacej siete, zásobníka alebo klietky (mimo plavidla), v ktorej sa ponechá živý úlovok do vykládky.

 

56

Začiatok vyhlásenia o premiestnení

RLC

Značka označujúca začiatok vyhlásenia o premiestnení

P

57

Dátum

DA

Dátum premiestnenia úlovku kým je plavidlo na mori (RRRR-MM-DD)

P ak

58

Čas

TI

Čas vyplávania (HH:MM v UTC)

P ak

59

CFR číslo prijímajúceho plavidla

IR

Vo formáte AAAXXXXXXXXX, pričom veľké A predstavuje krajinu prvej registrácie v rámci EÚ a X predstavuje písmeno alebo číslo

P ak ide o spoločnú rybolovnú operáciu a plavidlo EÚ

60

Rádiový volací znak prijímajúceho plavidla

TT

Medzinárodný rádiový volací znak prijímajúceho plavidla

P ak ide o spoločnú rybolovnú operáciu

61

Vlajkový štát prijímajúceho plavidla

TC

Vlajkový štát plavidla, ktoré si ponecháva úlovok (ISO alfa-3 kód krajiny)

P ak ide o spoločnú rybolovnú operáciu

62

Čísla iných partnerských plavidiel(á) CFR

RF

Vo formáte AAAXXXXXXXXX, pričom veľké A predstavuje krajinu prvej registrácie v rámci EÚ a X predstavuje písmeno alebo číslo

P ak ide o spoločnú rybolovnú operáciu a plavidlo EÚ

63

Rádiové volacie znaky iného partnerského plavidla(-diel)

TF

Medzinárodný rádiový volací znak plavidla (plavidiel)

P ak ide o spoločnú rybolovnú operáciu a iných partnerov

64

Vlajkový štát(-y) iného partnerského plavidla (-diel)

FC

Vlajkový štát partnerského plavidla (plavidiel) (ISO alfa-3 kód krajiny)

P ak ide o spoločnú rybolovnú operáciu a iných partnerov

65

Premiestnené do

RT

3-písmenový kód miesto premiestnenia (prechovávacia sieť: KNE, klietka: CGE atď.). Kódy budú zverejnené na internetovej stránke ES, ktorej umiestnenie sa spresní

P ak

66

Čiastkové vyhlásenie POS

POS

Lokalita presunu (pozri podrobnosti o čiastkových prvkoch a atribútoch POS)

P ak

67

Čiastkové vyhlásenie o úlovku (čiastkové vyhlásenie o zozname druhov SPE)

SPE

Množstvo premiestnených rýb (pozri podrobnosti o čiastkových prvkoch a atribútoch SPE)

P ak

68

 

 

 

 

69

TRA: vyhlásenie o prekládke

 

Za každú prekládku úlovku sa požaduje vyhlásenie od darcu a príjemcu

 

70

Začiatok vyhlásenia o prekládke

TRA

Značka označujúca začiatok vyhlásenia o prekládke

P

71

Dátum

DA

Začiatok TRA (RRRR-MM-DD)

P

72

Čas

TI

Začiatok TRA (HH:MM v UTC)

P

73

Čiastkové vyhlásenie o príslušnej oblasti

RAS

Zemepisná oblasť, v ktorej sa prekládka uskutočnila. Zoznam kódov pre zóny intenzity rybolovu/zóny ochrany prírody bude zverejnený na internetovej stránke ES, ktorej umiestnenie sa spresní (pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov RAS)

P ak sa uskutočnila na mori

74

Názov prístavu

PO

Kód prístavu (ISO alfa-2 kód krajiny + 3-písmenový kód prístavu). Zoznam kódov prístavu (CCPPP) možno nájsť na internetovej stránke ES, ktorej umiestnenie sa spresní

P ak sa uskutočnila v prístave

75

CFR číslo prijímajúceho plavidla

IR

Vo formáte AAAXXXXXXXXX, pričom veľké A predstavuje krajinu prvej registrácie v rámci EÚ a X predstavuje písmeno alebo číslo

P ak plavidlo Spoločenstva

76

Prekládka: prijímajúce plavidlo

TT

V prípade odovzdávajúceho plavidla – medzinárodný rádiový volací znak prijímajúceho plavidla

P

77

Prekládka: vlajkový štát prijímajúceho plavidla

TC

V prípade odovzdávajúceho plavidla – vlajkový štát plavidla, na ktoré sa náklad prekladá (ISO alfa-3 kód krajiny)

P

78

CFR číslo odovzdávajúceho plavidla

RF

Vo formáte AAAXXXXXXXXX, pričom veľké A predstavuje krajinu prvej registrácie v rámci EÚ a X predstavuje písmeno alebo číslo

P ak plavidlo Spoločenstva

79

Prekládka: (odovzdávajúce) plavidlo

TF

V prípade prijímajúceho plavidla – medzinárodný rádiový volací znak odovzdávajúceho plavidla

P

80

Prekládka: vlajkový štát odovzdávajúceho plavidla

FC

V prípade prijímajúceho plavidla – vlajkový štát odovzdávajúceho plavidla (ISO alfa-3 kód krajiny)

P

81

Čiastkové vyhlásenie POS

POS

(Pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov POS)

P ak sa vyžaduje (3) (vody NEAFC alebo NAFO)

82

Preložený úlovok (čiastkové vyhlásenia o zozname druhov SPE )

SPE

(Pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov SPE)

P

83

 

 

 

 

84

COE: vstup do zóny vyhlásenia

 

Ak rybolov prebieha v oblasti obnovy zásob alebo v západných vodách

 

85

Začiatok vyhlásenia o intenzite rybolovu: vstup do zóny

COE

Značka označujúca začiatok vyhlásenia o vstupe do zóny intenzity rybolovu

P

86

Dátum

DA

Dátum vstupu (RRRR-MM-DD)

P

87

Čas

TI

Čas vstupu (HH:MM v UTC)

P

88

Cieľový druh(-y)

TS

Druhy, ktoré sa budú loviť počas pobytu v zóne (druhy žijúce pri dne, pelagické, hrebenatky, kraby).

Úplný zoznam možno nájsť na internetovej stránke ES, ktorej umiestnenie sa spresní

P

89

Čiastkové vyhlásenie o príslušnej oblasti

RAS

Zemepisná poloha plavidla.

Zoznam kódov pre zóny intenzity rybolovu/zóny ochrany prírody bude zverejnený na internetovej stránke ES, ktorej umiestnenie sa spresní (pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov RAS)

P

90

Čiastkové vyhlásenie o úlovku na palube (čiastkové vyhlásenia o zozname druhov SPE)

SPE

(Pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov SPE)

V

91

COX: vyhlásenie o výstupe zo zóny

 

Ak rybolov prebieha v oblasti obnovy zásob alebo v západných vodách

 

92

Začiatok vyhlásenia o intenzite rybolovu: výstup zo zóny

COX

Značka označujúca začiatok vyhlásenia o výstupe zo zóny intenzity rybolovu

P

93

Dátum

DA

Dátum výstupu (RRRR-MM-DD)

P

94

Čas

TI

Čas výstupu (HH:MM v UTC)

P

95

Cieľový druh(-y)

TS

Druhy, ktoré sa budú loviť počas pobytu v zóne (druhy žijúce pri dne, pelagické, hrebenatky, kraby).

Úplný zoznam možno nájsť na internetovej stránke ES, ktorej umiestnenie sa spresní

P ak sa nevykonávajú iné rybolovné činnosti

96

Čiastkové vyhlásenie o príslušnej oblasti

RAS

Zemepisná poloha plavidla. Zoznam kódov pre zóny intenzity rybolovu/zóny ochrany prírody bude zverejnený na internetovej stránke ES, ktorej umiestnenie sa spresní (pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov RAS)

P ak sa nevykonávajú iné rybolovné činnosti

97

Čiastkové vyhlásenie o polohe

POS

Poloha výstupu (pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov POS)

P

98

Čiastkové vyhlásenie o úlovku

SPE

Úlovok počas pobytu v zóne (pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov SPE)

V

99

 

 

 

 

100

CRO: vyhlásenie o križovaní zóny

 

Ak sa križujú zóny obnovy zásob alebo západných vôd

 

101

Začiatok vyhlásenia o intenzite rybolovu: križovanie zóny

CRO

Značka označujúca začiatok vyhlásenia o križovaní rybolovnej zóny (žiadna rybolovná operácia). Iba DA TI POS musí byť špecifikovaná vo vyhláseniach COE a COS

P

102

Vyhlásenie o vstupe do zóny

COE

(Pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov COE)

P

103

Vyhlásenie o výstupe zo zóny

COX

(Pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov COX)

P

104

 

 

 

 

105

TRZ: vyhlásenie o transzonálnom rybolove

 

Ak sa vykonáva transzonálny rybolov

 

106

Začiatok vyhlásenia o intenzite rybolovu: transzonálny rybolov

TRZ

Značka označujúca začiatok vyhlásenia o transzonálnom rybolove

P

107

Vyhlásenie o vstupe

COE

Prvý vstup (pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov COE)

P

108

Vyhlásenie o výstupe

COX

Posledný výstup (pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov COX)

P

109

 

 

 

 

110

INS: vyhlásenie o inšpekcií

 

Poskytnú kontrolné orgány, ale nie kapitán

 

111

Začiatok vyhlásenia o inšpekcii

INS

Značka označujúca začiatok čiastkového vyhlásenia o inšpekcií

V

112

Krajina inšpekcie

IC

ISO alfa-3 kód krajiny

V

113

Pridelený inšpektor

IA

Za každý štát poskytnúť 4 miestne číslo identifikujúce inšpektora

V

114

Dátum

DA

Dátum inšpekcie (RRRR-MM-DD)

V

115

Čas

TI

Čas inšpekcie (HH:MM v UTC)

V

116

Čiastkové vyhlásenie o polohe

POS

Poloha inšpekcie (pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov POS)

V

117

 

 

 

 

118

DIS: vyhlásenie o zbavení sa rýb

 

 

P ak sa vyžaduje (3) (NEAFC, NAFO)

119

Začiatok vyhlásenia o zbavení sa rýb

DIS

Značka obsahujúca podrobnosti o zbavení sa rýb

P

120

Dátum

DA

Dátum zbavenia sa rýb (RRRR-MM-DD)

P

121

Čas

TI

Čas zbavenia sa rýb (HH:MM v UTC)

P

122

Čiastkové vyhlásenie o polohe

POS

Poloha pri zbavení sa rýb (pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov POS)

P

123

Čiastkové vyhlásenie o zbavení sa rýb

SPE

Vyradené ryby (pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov v SPE)

P

124

 

 

 

 

125

PRN: vyhlásenie o predbežnom oznámení o návrate

 

Má sa zaslať pred návratom do prístavu alebo ak sa vyžaduje pravidlami Spoločenstva.

P ak sa vyžaduje (3)

126

Začiatok predbežného oznámenia

PRN

Značka označujúca začiatok vyhlásenia o predbežnom oznámení

P

127

Predpokladaný dátum

PD

Plánovaný deň príchodu/križovania (RRRR-MM-DD)

P

128

Predpokladaný čas

PT

Plánovaný čas príchodu/križovania (HH:MM v UTC)

P

129

Názov prístavu

PO

Kód prístavu [2-písmenový kód krajiny (ISO alfa-2 kód krajiny) + 3-písmenový kód prístavu]. Zoznam kódov prístavu (CCPPP) možno nájsť na internetovej stránke ES, ktorej umiestnenie sa spresní

P

130

Čiastkové vyhlásenie o príslušnej oblasti

RAS

Oblasť rybolovu, ktorá sa použije na účel predbežného oznámenia o treske. Zoznam kódov pre zóny intenzity rybolovu/zóny ochrany prírody bude zverejnený na internetovej stránke ES, ktorej umiestnenie sa spresní. (pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov RAS)

P ak v Baltskom mori

131

Predpokladaný dátum vykládky

DA

Plánovaný dátum vykládky (RRRR-MM-DD) v Baltskom mori

P ak v Baltskom mori

132

Predpokladaný čas vykládky

TI

Plánovaný čas vykládky (HH:MM v UTC) v Baltskom mori

P ak v Baltskom mori

133

Čiastkové vyhlásenie o úlovku (čiastkové vyhlásenia o zozname druhov SPE)

SPE

Úlovok na palube (ak je pelagický, treba uviesť ICES zónu) (pozri podrobnosti čiastkového vyhlásenia SPE)

P

134

Čiastkové vyhlásenie o polohe

POS

Poloha pri vstupe/výstupe z rybolovnej oblasti/zóny (pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov POS)

P ak

135

 

 

 

 

136

EOF: vyhlásenie o ukončení rybolovu

 

Zaslať bezprostredne po poslednej rybolovnej operácií a pred návratom do prístavu a vykládkou rýb

 

137

Začiatok vyhlásenia o odhlásení z rybolovu

EOF

Značka označujúca ukončenie rybolovných operácií pred návratom do prístavu

P

138

Dátum

DA

Dátum ukončenia (RRRR-MM-DD)

P

139

Čas

TI

Čas ukončenia (HH:MM v UTC)

P

140

 

 

 

 

141

RTP: vyhlásenie o návrate do prístavu

 

Zaslať pri vstupe do prístavu, po akomkoľvek PRN vyhlásení a pred vykládkou rýb

 

142

Vyhlásenie o začiatku návratu do prístavu

RTP

Značka označujúca návrat do prístavu na konci rybolovného výjazdu

P

143

Dátum

DA

Dátum návratu (RRRR-MM-DD)

P

144

Čas

TI

Čas návratu (HH:MM v UTC)

P

145

Názov prístavu

PO

Kód prístavu (ISO alfa-2 kód krajiny + 3-písmenový kód prístavu) zoznam (CCPPP) je možné nájsť na internetovej stránke ES, ktorej umiestnenie sa spresní

P

146

Dôvod návratu

RE

Dôvod návratu do prístavu (napr. úkryt, nakladanie, vykládka). Zoznam kódov príčiny bude umiestnený na internetovej stránke ES, ktorej umiestnenie sa spresní

P ak

147

 

 

 

 

148

LAN: vyhlásenie o vykládke

 

Zaslať po vykládke úlovku

 

149

Začiatok vyhlásenia o vykládke

LAN

Značka označujúca začiatok vyhlásenia o vykládke

P

150

Dátum

DA

(RRRR-MM-DD – dátum vykládky

P

151

Čas

TI

HH:MM v UTC – čas vykládky

P

152

Odosielateľ

TS

3-písmenový kód (MAS: kapitán, REP: jeho zástupca, AGE: agent)

P

153

Názov prístavu

PO

Kód prístavu [2 písmená kódu krajiny (ISO alfa-2 kód krajiny) + 3-písmenový kód prístavu]. Zoznam kódov prístavu (CCPPP) možno nájsť na internetovej stránke ES, ktorej umiestnenie sa spresní

P

154

Čiastkové vyhlásenie o úlovku (zoznam SPE s čiastkovými vyhláseniami PRO)

SPE

Druhy, rybolovné oblasti, vyložené hmotnosti, súvisiace výstroje a spôsoby uvedenia na trh (pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov SPE)

P

155

 

 

 

 

156

POS: čiastkové vyhlásenie o polohe

 

 

 

157

Začiatok čiastkového vyhlásenia o polohe

POS

Značka označujúca súradnice zemepisnej polohy

P

158

Zemepisná šírka (v desatinách)

LT

Zemepisná šírka vyjadrená v súlade s formátom WGS84 používanom pre VMS

P

159

Zemepisná dĺžka (v desatinách)

LG

Zemepisná dĺžka vyjadrená v súlade s formátom WGS84 používanom pre VMS

P

160

 

 

 

 

161

GEA: čiastkové vyhlásenie o rozmiestnení výstroja

 

 

 

162

Začiatok čiastkového vyhlásenia o rozmiestnení výstroja

GEA

Značka označujúca súradnice zemepisnej polohy

P

163

Typ výstroja

GE

Kód výstroja podľa Medzinárodnej štandardnej štatistickej klasifikácie rybolovného výstroja FAO

P

164

Veľkosť ôk

ME

Veľkosť ôk (v milimetroch)

P ak má výstroj oká, na ktoré sa vzťahuje požiadavka veľkosti

165

Kapacita výstroja

GC

Veľkosť a číslo výstroja

P ak je vyžadovaná pre typ rozmiestneného výstroja

166

Rybolovné operácie

FO

Počet rybolovných operácií (výlovov) za obdobie 24 hodín

P ak má plavidlo licenciu na lov hlbokomorských druhov rýb

167

Čas rybolovu

DU

Počet hodín rozmiestnenia výstroja

P ak má plavidlo licenciu na lov hlbokomorských druhov rýb

168

Čiastkové vyhlásenie o nasadení výstroja

GES

Čiastkové vyhlásenie o nasadení výstroja (pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov GES)

P ak sa vyžaduje (3) (plavidlo používa statický alebo pevný výstroj)

169

Čiastkové vyhlásenie o opätovnom nájdení výstroji

GER

Čiastkové vyhlásenie o nasadení výstroja (pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov GER)

P ak sa vyžaduje (3) (plavidlo používa statický alebo pevný výstroj)

170

Čiastkové vyhlásenie o použití žiabrovej siete

GIL

Čiastkové vyhlásenie o použití žiabrovej siete (pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov GIL)

P ak má plavidlo povolenia na používanie žiabrových sietí v zónach ICES IIIa, IVa, IVb, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k a XII

171

Lovná hĺbka

FD

Vzdialenosť od hladiny k najnižšie položenej časti rybárskeho výstroja (v metroch). Vzťahuje sa na plavidlá používajúce vlečný výstroj, dlhé šnúry a pevné siete

P ak ide o hlbokomorský rybolov a v nórskych vodách

172

Priemerný počet hákov použitých na dlhých lovných šnúrach

NH

Priemerný počet hákov použitých na dlhých lovných šnúrach

P ak ide o hlbokomorský rybolov a v nórskych vodách

173

Priemerná dĺžka sietí

GL

Priemerná dĺžka sietí pri použití pevných sietí (v metroch)

P ak ide o hlbokomorský rybolov a v nórskych vodách

174

Priemerná výška sietí

GD

Priemerná výška sietí pri použití pevných sietí (v metroch)

P ak ide o hlbokomorský rybolov a v nórskych vodách

175

 

 

 

 

176

GES: čiastkové vyhlásenie o nasadení výstroja

 

 

P ak je vyžadované pravidlami (3)

177

Začiatok čiastkového vyhlásenia o polohe

GES

Značka označujúca informáciu o nasadení výstroja

P

178

Dátum

DA

Dátum nasadenia výstroja (RRRR-MM-DD)

P

179

Čas

TI

Čas nasadenia výstroja (HH:MM v UTC)

P

180

Čiastkové vyhlásenie POS

POS

Poloha, kde bol výstroj nasadený (pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov POS)

P

181

 

 

 

 

182

GER: čiastkové vyhlásenie o opätovnom nájdení výstroja

 

 

P ak je vyžadované pravidlam (3)

183

Začiatok čiastkového vyhlásenia o polohe

GER

Značka označujúca informáciu o opätovnom nájdení výstroja

P

184

Dátum

DA

Dátum opätovného nájdenia výstroja (RRRR-MM-DD)

P

185

Čas

TI

Čas opätovného nájdenia výstroja (HH:MM v UTC)

P

186

Čiastkové vyhlásenie POS

POS

Poloha opätovného nájdenia výstroja (pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov POS)

P

187

GIL čiastkové vyhlásenie o rozmiestnení žiabrovej siete

 

 

P ak má plavidlo povolenia na používanie žiabrových sietí v zónach ICES IIIa, IVa, IVb, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k a XII

188

Začiatok čiastkového vyhlásenia o žiabrovej sieti

GIL

Značka označujúca začiatok používania žiabrovej siete

 

189

Nominálna dĺžka jednej siete

NL

Informácie, ktoré musia byť zaznamenané počas každého rybolovného výjazdu (v metroch)

P

190

Počet sietí

NN

Počet sietí vo flotile

P

191

Počet flotíl

FL

Počet nasadených flotíl

P

192

Čiastkové vyhlásenie POS

POS

Poloha každej nasadenej flotily (pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov POS)

P

193

Hĺbka každej nasadenej flotily

FD

Hĺbka každej nasadenej flotily (vzdialenosť medzi vodnou hladinou a najnižšie položenou časťou rybárskeho výstroja)

P

194

Čas namočenia každej nasadenej flotily

ST

Čas namočenia každej nasadenej flotily

P

195

 

 

 

 

196

GLS: čiastkové vyhlásenie o strate výstroja

 

Strata pevného výstroja

P ak je vyžadované pravidlami (3)

197

Začiatok čiastkového vyhlásenia GLS

GLS

Údaje o strate pevného výstroja

 

198

Dátum straty výstroja

DA

Dátum straty výstroja (RRRR-MM-DD)

P

199

Počet jednotiek

NN

Počet stratených výstrojov

P ak

200

Čiastkové vyhlásenie POS

POS

Posledná známa poloha výstroja (pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov POS)

P ak

201

 

 

 

 

202

RAS: čiastkové vyhlásenie o príslušnej oblasti

RAS

Príslušná oblasť v závislosti od príslušnej požiadavky hlásenia – najmenej jedno pole by malo byť vyplnené. Zoznam kódov bude zverejnený na internetovej stránke ES, ktorej umiestnenie sa spresní

P ak

203

Oblasť FAO

FA

Oblasť FAO (napr. 27)

P ak

204

Podoblasť FAO (ICES)

SA

Podoblasť FAO (ICES) (napr. 3)

P ak

205

Rozdelenie FAO (ICES)

ID

Rozdelenie FAO (ICES) (napr. d)

P ak

206

Podrozdelenie FAO (ICES)

SD

Podrozdelenie FAO (ICES) (napr. 24) (t. j. v spojení s vyššie uvedeným 27.3.d.24)

P ak

207

Hospodárska zóna

EZ

Hospodárska zóna

P ak

208

Štatistický obdĺžnik ICES

SR

Štatistický obdĺžnik ICES (napr. 49E6)

P ak

209

Zóna intenzity rybolovu

FE

Zoznam kódov bude zverejnený na internetovej stránke ES, ktorej umiestnenie sa spresní.

P ak

210

Čiastkové vyhlásenie o polohe

POS

(Pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov POS)

P ak

211

 

 

 

 

212

SPE: čiastkové vyhlásenie o druhoch

 

Celkové množstvo podľa druhov

 

213

Začiatok čiastkového vyhlásenia SPE

SPE

Podrobnosti o vylovených rybách podľa druhov

P

214

Názov druhu

SN

Názov druhu (FAO alfa-3 kód)

P

215

Hmotnosť rýb

WT

V závislosti od kontextu je táto položka buď:

1.

celková hmotnosť rýb (v kilogramoch) v rybolovnom období;

2.

celková hmotnosť rýb (v kilogramoch) na palube (celková) alebo

3.

celková hmotnosť rýb (v kilogramoch) vyložených

P ak druhy nie sú v kusoch

216

Počet rýb

NF

Počet rýb (keď musia byť úlovky registrované podľa počtu kusov, t. j. losos, tuniak)

P ak

217

Množstvo v sieťach

NQ

Odhad množstva rýb v sieťach, t. j. nie na palube

V

218

Počet v sieťach

NB

Odhad počtu rýb v sieťach, t. j. nie na palube

V

219

Čiastkové vyhlásenie o príslušnej oblasti

RAS

Zemepisná oblasť, v ktorej bola vylovená väčšina úlovku.

Zoznam kódov bude zverejnený na internetovej stránke ES, ktorej umiestnenie sa spresní. (pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov RAS)

P

220

Typ výstroja

GE

Písmenový kód podľa Medzinárodnej štandardnej štatistickej klasifikácie rybárskeho výstroja FAO

P ak je vyhlásenie o vykládke iba pre určité druhy a oblasti

221

Čiastkové vyhlásenie o spracovaní

PRO

(Pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov PRO)

P ak je vyhlásenie o vykládke (prekládke)

222

 

 

 

 

223

PRO: čiastkové vyhlásenie o spracovaní

 

Spracovanie/spôsob uvedenia na trh pre každý vyložený druh

 

224

Začiatok čiastkového vyhlásenia o spracovaní

PRO

Značka označujúca podrobnosti spracovania rýb

P

225

Kategória čerstvosti rýb

FF

Kategória čerstvosti rýb (A, B, E)

P

226

Stav zachovania

PS

Písmenový kód pre stav rýb, t. j. živé, mrazené, nasolené. Zoznam kódov bude zverejnený na internetovej stránke ES, ktorej umiestnenie sa spresní

P

227

Spôsob uvedenia rýb na trh

PR

Písmenový kód pri uvedení výrobkov na trh (zodpovedá spôsobu spracovania): použite kódy zverejnené na internetovej stránke ES, ktorej umiestnenie sa spresní

P

228

Typ balenia podľa spracovania

TY

3-písmenový kód (CRT = kartóny, BOX = škatule, BGS = vrecká, BLC = bloky)

P ak (LAN alebo TRA)

229

Počet balených jednotiek

NN

Počet balených jednotiek: kartóny, škatule, vrecká, zásobníky, bloky atď.

P ak (pre LAN alebo TRA)

230

Priemerná hmotnosť na jednotku balenia

AW

Hmotnosť produktu (kg)

P ak (pre LAN alebo TRA)

231

Prepočítací koeficient

CF

Číselný koeficient, ktorý sa používa pri prepočte hmotnosti spracovaných rýb na hmotnosť rýb v živom stave

V

232

 

 

 

 

233

Ak je typ správy SAL (TM = SAL)

 

SAL je správa o predaji

 

234

Tieto atribúty je potrebné špecifikovať

 

Správa o predaji môže byť buď doklad o predaji alebo o prevzatí

 

235

Začiatok záznamu o predaji

SAL

Značka označujúca začiatok záznamu o predaji

P

236

Registračné číslo plavidla flotily Spoločenstva (CFR)

IR

Vo formáte AAAXXXXXXXXX, pričom veľké A predstavuje krajinu prvej registrácie v rámci EÚ a X predstavuje písmeno alebo číslo

P

237

Volací znak plavidla

RC

Medzinárodný volací rádiový znak

P ak CFR neaktualizované

238

Vonkajšia identifikácia plavidla

XR

Registračné číslo plavidla, ktoré vyložilo ryby, uvedené na boku (trupu)

V

239

Krajina registrácie

FS

ISO alfa-3 kód krajiny

P

240

Názov plavidla

NA

Názov plavidla, ktoré vyložilo ryby

V

241

Vyhlásenie SLI

SLI

(Pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov SLI)

P ak ide o predaj

242

Vyhlásenie TLI

TLI

(Pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov TLI)

P ak ide o prevzatie

243

 

 

 

 

244

SLI: vyhlásenie o predaji položky

 

 

 

245

Začiatok vyhlásenia dokladu o predaj položky

SLI

Značka obsahujúca podrobnosti o predaji zásielky

P

246

Dátum

DA

Dátum predaja (RRRR-MM-DD).

P

247

Krajina predaja

SC

Krajina, kde došlo k predaju (ISO alfa-3 kód krajiny)

P

248

Miesto predaja

SL

Zoznam kódov prístavu (CCPPP) možno nájsť na internetovej stránke ES, ktorej umiestnenie sa spresní

P

249

Meno predajcu

NS

Názov aukčného strediska, iného orgánu alebo meno osoby, ktorá ryby predáva

P

250

Meno nákupcu

NB

Názov subjektu alebo osoby kupujúcej ryby

P

251

Referenčné číslo kúpnej zmluvy

CN

Referenčné číslo kúpnej zmluvy

P

252

Čiastkové vyhlásenie o doklade pôvodu

SRC

(Pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov SRC)

P

253

Čiastkové vyhlásenie o predanej zásielke

CSS

(Pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov CSS)

P

254

 

 

 

 

255

Pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov CSS

 

Orgány vlajkového štátu spätne vysledujú zdrojový doklad na základe lodného denníku plavidla a údajov o vykládke

 

256

Začiatok čiastkové vyhlásenie o doklade pôvodu

SRC

Značka označujúca podrobnosti o doklade pôvodu pre predanú zásielku

P

257

Dátum vykládky

DL

Dátum vykládky (RRRR-MM-DD)

P

258

Krajina a názov prístavu

PO

Krajina a názov prístavu pre miesto vykládky. Zoznam kódov prístavu krajiny (CCPPP) možno nájsť na internetovej stránke ES, ktorej umiestnenie sa spresní

P

259

 

 

 

 

260

Čiastkové vyhlásenie CSS

 

 

 

261

Začiatok čiastkového vyhlásenia o predanej zásielke

CSS

Značka označujúca podrobnosti predanej položky

P

262

Názov druhu

SN

Názov predaného druhu rýb (FAO alfa-3 kód)

P

263

Hmotnosť predaných rýb

WT

Hmotnosť predaných rýb (v kilogramoch)

P

264

Počet predaných rýb

NF

Počet rýb (keď musia byť úlovky registrované podľa počtu kusov, t. j. losos, tuniak)

P ak

265

Cena rýb

FP

Cena za kg

P

266

Mena predaja

CR

Mena ceny predaja. Zoznam menových symbolov/kódov bude zverejnený na internetovej stránke ES, ktorej umiestnenie sa spresní

P

267

Kategória veľkosti rýb

SF

Veľkosť rýb (1-8; jednej veľkosti alebo kg, g, cm, mm, prípadne počet rýb na kg)

P ak

268

Miesto určenia výrobku (určenie)

PP

Kódy na ľudskú spotrebu, prenos, priemyselné účely

P ak

269

Čiastkové vyhlásenie o príslušnej oblasti

RAS

Zoznam kódov pre zóny intenzity rybolovu/zóny ochrany prírody bude zverejnený na internetovej stránke ES, ktorej umiestnenie sa spresní (pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov RAS)

P

270

Čiastkové vyhlásenie o spracovaní PRO

PRO

(Pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov PRO)

P

271

Stiahnutie z trhu

WD

Stiahnuté z trhu prostredníctvom organizácie výrobcov (A – áno, N – nie, D – dočasne)

P

272

Užívateľský kód organizácie výrobcov

OP

Zoznam kódov bude zverejnený na internetovej stránke ES, ktorej umiestnenie sa spresní

V

273

Stav zachovania

PS

Písmenový kód pre stav rýb, t. j. živé, mrazené, nasolené. Zoznam kódov bude zverejnený na internetovej stránke ES, ktorej umiestnenie sa spresní

P ak ide o dočasné stiahnutie z trhu

274

 

 

 

 

275

TLI: vyhlásenie o prevzatí

 

 

 

276

Začiatok vyhlásenia TLI

TLI

Značka pre podrobnosti o prevzatí

P

277

Dátum

DA

Dátum prevzatia (RRRR-MM-DD)

P

278

Krajina prevzatia

SC

Krajina, kde došlo k prevzatiu (ISO alfa-3 kód krajiny)

P

279

Miesto prevzatia

SL

Poštové smerovacie číslo alebo názov miesta (ak nie v prístave), kde došlo k prevzatiu – zoznam možno nájsť na internetovej stránke ES, ktorej umiestnenie sa spresní, http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement_en.htm

P

280

Názov organizácie, ktorá vykonala prevzatie

NT

Názov organizácie, ktorá prevzala ryby

P

281

Referenčné číslo zmluvy o prevzatí

CN

Referenčné číslo zmluvy o prevzatí

V

282

Čiastkové vyhlásenie SRC

SRC

(Pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov SRC)

P

283

Čiastkové vyhlásenie o prevzatí zásielky

CST

(Pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov CST)

P

284

 

 

 

 

285

Čiastkové vyhlásenie CST

 

 

 

286

Začiatok položky za každú prevzatú zásielku

CST

Značka označujúca podrobnú položku za každý prevzatý druh

P

287

Názov druhu

SN

Názov predaného druhu rýb (FAO alfa-3 kód)

P

288

Hmotnosť prevzatých rýb

WT

Hmotnosť prevzatých rýb (v kilogramoch)

P

289

Počet prevzatých rýb

NF

Počet rýb (keď musia byť úlovky registrované podľa počtu kusov, t. j. losos, tuniak)

P ak

290

Kategória veľkosti rýb

SF

Veľkosť rýb (1-8; jednej veľkosti alebo kg, g, cm, mm, prípadne počet rýb na kg)

P

291

Čiastkové vyhlásenie o príslušnej oblasti

RAS

Zoznam kódov pre zóny intenzity rybolovu/zóny ochrany prírody bude zverejnený na internetovej stránke ES, ktorej umiestnenie sa spresní (pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov RAS)

V

292

Čiastkové vyhlásenie o spracovaní PRO

PRO

(Pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov PRO)

P

1.

Definície znakovej sústavy sú prístupné na http://europa.eu.int/idabc/en/chapter/556used, pre ERS by mala byť: západná znaková sústava (UTF-8)

2.

Všetky kódy (alebo vhodné odkazy) budú uvedené na internetovej stránke ES pre rybné hospodárstvo, pričom sa spresní umiestnenie: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement_en.htm (vrátane kódov korekcie, prístavov, rybolovných oblastí, plánovaných opustení prístavu, príčin návratu do prístavu, typu rybolovu/cieľových druhov, kódov vstupu do zón ochrany prírody/zón intenzity rybolovu a iných kódov alebo odkazov.

3.

Všetky tri znakové kódy sú prvkami XML (3 znakový kód), všetky 2 znakové kódy sú prvkami XML.

4.

Vzorové súbory XML a referenčná definícia XSD vyššie uvedenej prílohy budú zverejnené na internetovej stránke ES, ktorej umiestnenie sa spresní.

5.

Všetky hmotnosti v tabuľke sú vyjadrené v kilogramoch a v prípade potreby s presnosťou na dve desatinné miesta.


(1)  Táto príloha úplne nahrádza prílohu nariadenia (ES) č. 1566/2007, ktorou sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia (ES) č. 1966/2006 o elektronickom zaznamenávaní a vykazovaní rybolovných činností a o prostriedkoch diaľkového snímania.

(2)  Povinné ak sa vyžaduje podľa pravidiel Spoločenstva, medzinárodných a bilaterálnych zmlúv.

(3)  Ak P ak neplatí, tak atribút je dobrovoľný.

1.

Definície znakovej sústavy sú prístupné na http://europa.eu.int/idabc/en/chapter/556used, pre ERS by mala byť: západná znaková sústava (UTF-8)

2.

Všetky kódy (alebo vhodné odkazy) budú uvedené na internetovej stránke ES pre rybné hospodárstvo, pričom sa spresní umiestnenie: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement_en.htm (vrátane kódov korekcie, prístavov, rybolovných oblastí, plánovaných opustení prístavu, príčin návratu do prístavu, typu rybolovu/cieľových druhov, kódov vstupu do zón ochrany prírody/zón intenzity rybolovu a iných kódov alebo odkazov.

3.

Všetky tri znakové kódy sú prvkami XML (3 znakový kód), všetky 2 znakové kódy sú prvkami XML.

4.

Vzorové súbory XML a referenčná definícia XSD vyššie uvedenej prílohy budú zverejnené na internetovej stránke ES, ktorej umiestnenie sa spresní.

5.

Všetky hmotnosti v tabuľke sú vyjadrené v kilogramoch a v prípade potreby s presnosťou na dve desatinné miesta.


4.11.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 295/24


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1078/2008

z 3. novembra 2008,

ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 861/2006, pokiaľ ide o výdavky, ktoré členské štáty vynaložili pri zbere a správe základných údajov o rybnom hospodárstve

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 861/2006 z 22. mája 2006, ktorým sa ustanovujú finančné opatrenia Spoločenstva na vykonávanie spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a finančné opatrenia v oblasti morského práva (1), a najmä na jeho článok 31,

keďže:

(1)

Nariadením Rady (ES) č. 199/2008 z 25. februára 2008 o vytvorení rámca Spoločenstva pre zber, správu a využívanie údajov v odvetví rybného hospodárstva a pre podporu vedeckého poradenstva súvisiaceho so spoločnou politikou v oblasti rybného hospodárstva (2) sa vytvára základ pre vedecké analýzy rybného hospodárstva a zabezpečenie tvorby spoľahlivého vedeckého poradenstva na vykonávanie spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva.

(2)

Komisia má prijať viacročný program Spoločenstva podľa nariadenia (ES) č. 199/2008, na základe ktorého by členské štáty mali vytvoriť viacročné vnútroštátne programy zberu, správy a využívania údajov.

(3)

V článku 9 nariadenia (ES) č. 861/2006 sa okrem iných opatrení ustanovuje finančný príspevok Spoločenstva na opatrenia v oblasti zberu základných údajov. V článku 24 uvedeného nariadenia sa ďalej vyžaduje, aby Komisia každoročne rozhodla o ročnom príspevku Spoločenstva na tieto opatrenia.

(4)

Vzhľadom na zásadu riadneho finančného hospodárenia je potrebné ustanoviť pravidlá a postupy, ktoré členské štáty majú dodržiavať, aby mohli získať finančnú pomoc Spoločenstva na výdavky vynaložené v oblasti zberu údajov. Je takisto vhodné, aby nedodržanie týchto pravidiel a postupov malo za následok vylúčenie výdavkov.

(5)

Ročný príspevok Spoločenstva by sa mal zakladať na plánovaných ročných rozpočtoch, ktoré by sa mali hodnotiť vzhľadom na vnútroštátne programy vytvorené členskými štátmi.

(6)

S cieľom zabezpečiť, aby sa finančné prostriedky Spoločenstva prideľovali efektívne, plánovaný ročný rozpočet by mal zodpovedať činnostiam stanoveným vo vnútroštátnom programe.

(7)

S cieľom zjednodušiť postupy je potrebné ustanoviť pravidlá a formát predkladania plánovaných ročných rozpočtov členskými štátmi v súvislosti s implementáciou vnútroštátnych programov. Za oprávnené sa považujú len náklady priamo súvisiace s implementáciou vnútroštátnych programov, ktoré sú riadne odôvodnené a členské štáty ich skutočne vynaložili. V tejto súvislosti je tiež dôležité objasniť úlohu a povinnosti partnerov a subdodávateľov pri implementácii vnútroštátnych programov.

(8)

S ohľadom na možnosť meniť a dopĺňať technické aspekty viacročných programov, ako sa ustanovuje v článku 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 199/2008, je vhodné ustanoviť pravidlá, na základe ktorých môžu členské štáty primerane meniť a dopĺňať finančné prostriedky potrebné na riadnu implementáciu vnútroštátnych programov. Členské štáty by mali byť oprávnené prerozdeľovať finančné prostriedky medzi rôzne kategórie nákladov, ak sa to považuje za prospešné z hľadiska implementácie vnútroštátneho programu.

(9)

Mali by sa ustanoviť pravidlá na zabezpečenie toho, aby žiadosti o úhradu výdavkov boli v súlade s rozhodnutím Komisie, ktorým sa schvaľuje ročný príspevok Spoločenstva. Tieto pravidlá by mali zahŕňať postup predkladania a schvaľovania týchto žiadostí. Žiadosti, ktoré nespĺňajú tieto pravidlá, by sa mali podľa potreby vrátiť.

(10)

Je vhodné, aby sa platby uskutočnili v dvoch splátkach, čím sa členským štátom umožní využívať finančný príspevok Spoločenstva už počas implementácie programu.

(11)

S cieľom zabezpečiť správne využívanie finančných prostriedkov Spoločenstva by Komisia a Dvor audítorov mali byť schopní overovať dodržiavanie ustanovení tohto nariadenia a mali by na tieto účely dostávať informácie relevantné z hľadiska výkonu auditov a finančných opráv uvedených v článku 28 nariadenia (ES) č. 861/2006.

(12)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre rybné hospodárstvo a akvakultúru,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia (ES) č. 861/2006, pokiaľ ide o finančný príspevok Spoločenstva na výdavky, ktoré členské štáty vynaložili pri zbere a správe základných údajov o rybnom hospodárstve.

Článok 2

Predkladanie plánovaného ročného rozpočtu

1.   Členské štáty, ktoré chcú získať od Spoločenstva finančný príspevok na implementáciu svojho viacročného programu podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 199/2008 (ďalej len „vnútroštátny program“), predložia Komisii do 31. marca roku pred obdobím implementácie tohto programu:

a)

plánovaný ročný rozpočet na prvý rok implementácie vnútroštátneho programu a

b)

orientačné plánované ročné rozpočty na každý z nasledujúcich rokov implementácie vnútroštátneho programu.

2.   Po prvom roku, v ktorom sa odchýlia od orientačných plánovaných rozpočtov, ktoré už predložili, predkladajú členské štáty konečné plánované ročné rozpočty na každý z rokov implementácie svojich vnútroštátnych programov. Konečné plánované ročné rozpočty sa predkladajú do 31. októbra pred príslušným rokom implementácie.

3.   Pri prvom vnútroštátnom programe trvajúcom v období rokov 2009 – 2010 sa plánované ročné rozpočty predkladajú do 15. októbra 2008.

Článok 3

Obsah plánovaného ročného rozpočtu

1.   Plánovaný ročný rozpočet obsahuje plánované ročné výdavky, ktoré plánuje členský štát vynaložiť na implementáciu svojho vnútroštátneho programu.

2.   Plánovaný ročný rozpočet sa predkladá:

a)

podľa kategórií výdavkov uvedených v prílohe I k tomuto nariadeniu,

b)

podľa modulov vymedzených v rozhodnutí Komisie, ktorým sa ustanovuje viacročný program Spoločenstva na zber, správu a využívanie údajov o sektore rybného hospodárstva a sektore akvakultúry, a

c)

v prípade potreby podľa regiónov vymedzených v článku 1 písm. a) nariadenia Komisie (ES) č. 665/2008 (3).

3.   Členské štáty predkladajú plánovaný ročný rozpočet elektronicky a prostredníctvom finančných formulárov určených a oznámených Komisiou.

Článok 4

Hodnotenie plánovaného ročného rozpočtu

1.   Komisia hodnotí plánované ročné rozpočty s ohľadom na vnútroštátne programy schválené v súlade s článkom 6 ods. 3 nariadenia (ES) č. 199/2008.

2.   Na účely hodnotenia plánovaného ročného rozpočtu môže Komisia požiadať členský štát o poskytnutie spresnenia príslušných výdavkov. Členský štát poskytne toto spresnenie do 15 kalendárnych dní od žiadosti Komisie.

3.   Ak členský štát neoznámi dostatočné spresnenie do lehoty uvedenej v odseku 2, Komisia môže podľa potreby vylúčiť príslušné výdavky z plánovaného ročného rozpočtu, ktorý sa má schváliť.

Článok 5

Finančný príspevok Spoločenstva

Komisia schváli plánovaný ročný rozpočet a rozhodne o ročnom finančnom príspevku Spoločenstva na každý vnútroštátny program v súlade s postupom ustanoveným v článku 24 nariadenia (ES) č. 861/2006 a na základe výsledku hodnotenia plánovaných ročných rozpočtov uvedeného v článku 4.

Článok 6

Zmeny a doplnenia schváleného plánovaného ročného rozpočtu

1.   Členské štáty sa oprávňujú prevádzať sumy stanovené v plánovanom ročnom rozpočte schválenom v súlade s článkom 5 medzi modulmi a kategóriami nákladov v rámci toho istého regiónu pod podmienkou, že:

a)

prevádzané sumy nepresahujú 50 000 EUR alebo 10 % schváleného celkového rozpočtu pre región, ak je výška tohto rozpočtu nižšia ako 500 000 EUR;

b)

informujú Komisiu, keď vznikne potreba prevodu.

2.   Akékoľvek ďalšie zmeny a doplnenia plánovaného ročného rozpočtu schváleného v súlade s článkom 5 sa musia riadne odôvodniť a Komisia ich schvaľuje pred vynaložením výdavku.

Článok 7

Oprávnené výdavky

1.   Výdavky oprávnené na získanie finančného príspevku Spoločenstva sú výdavky, ktoré:

a)

členský štát skutočne vynaložil;

b)

týkajú sa opatrenia predpokladaného vo vnútroštátnom programe;

c)

uvádzajú sa v plánovanom ročnom rozpočte;

d)

patria do jednej z kategórií uvedených v prílohe I;

e)

týkajú sa opatrenia uskutočneného v súlade s podmienkami ustanovenými v nariadení (ES) č. 199/2008 a v jeho vykonávacích predpisoch;

f)

sú identifikovateľné a overiteľné, a najmä tie, ktoré sú zaznamenané v účtovnej evidencii členského štátu a jeho partnerov;

g)

určili sa v súlade s uplatniteľnými účtovnými normami a spĺňajú požiadavky vnútroštátnych právnych predpisov;

h)

sú primerané, odôvodnené a spĺňajú požiadavky riadneho finančného hospodárenia, najmä pokiaľ ide o hospodárnosť a efektívnosť;

i)

vynaložili sa počas vykonávania opatrenia predpokladaného vo vnútroštátnom programe.

2.   Oprávnené výdavky sa týkajú:

a)

týchto činností v súvislosti so zberom údajov:

zber údajov o miestach odberu vzoriek uvedených v článku 10 nariadenia (ES) č. 199/2008 z priameho odberu vzoriek alebo z rozhovorov a otázok,

námorné monitorovanie komerčného a rekreačného rybolovu uvedené v článku 11 nariadenia (ES) č. 199/2008,

námorné prieskumy uvedené v článku 12 nariadenia (ES) č. 199/2008;

b)

týchto činností v súvislosti so správou údajov, ako sa ustanovuje vo viacročnom programe Spoločenstva uvedenom v článku 3 nariadenia (ES) č. 199/2008:

budovanie databáz a vývoj internetových stránok,

vkladanie (uchovávanie) údajov,

kontrola a potvrdzovanie kvality údajov,

spracúvanie údajov z primárnych údajov do podrobných a súhrnných údajov,

proces transformácie primárnych socioekonomických údajov na metaúdaje;

c)

týchto činností v súvislosti s využívaním údajov ustanovených vo viacročnom programe Spoločenstva uvedenom v článku 3 nariadenia (ES) č. 199/2008:

tvorba súborov údajov a ich využitie na podporu vedeckej analýzy ako základu poradenstva pre riadenie rybného hospodárstva,

odhad biologických parametrov (vek, hmotnosť, pohlavie, zrelosť a plodnosť),

príprava súborov údajov na hodnotenie populácií, bioekonomické modelovanie a s tým súvisiacu vedeckú analýzu.

Článok 8

Neoprávnené výdavky

Tieto výdavky nie sú oprávnené na získanie finančného príspevku Spoločenstva:

a)

ziskové rozpätia, rezervy a nedobytné dlhy;

b)

dlžné úroky a bankové poplatky;

c)

priemerné náklady na prácu;

d)

nepriame náklady ako: budovy a pozemky, administratíva, pomocní pracovníci, kancelárske potreby, infraštruktúra, prevádzkové náklady a náklady na údržbu ako napríklad telekomunikačné náklady, tovar a služby;

e)

zariadenia, ktoré sa nepoužívajú na účely zberu a správy údajov, ako skenery, tlačiarne, mobilné telefóny, prenosné vysielačky, videá a fotoaparáty;

f)

nákup vozidiel;

g)

distribučné, marketingové náklady a náklady na reklamu v súvislosti s propagáciou výrobkov a komerčnými činnosťami;

h)

reprezentačné výdavky iné ako výdavky, ktoré Komisia považuje za nevyhnutné na realizáciu vnútroštátneho programu;

i)

výdavky na luxusný tovar a propagáciu;

j)

všetky výdavky na iné programy/projekty financované treťou stranou;

k)

všetky výdavky na ochranu výsledkov práce vykonanej v rámci vnútroštátneho programu;

l)

akékoľvek druhy vratných daní a poplatkov (vrátane DPH);

m)

zdroje sprístupnené členskému štátu bezplatne;

n)

hodnota príspevkov v naturáliách;

o)

zbytočné alebo neuvážené výdavky.

Článok 9

Implementácia programov

1.   Členským štátom môžu pri implementácii vnútroštátneho programu pomáhať partneri. Partneri sú organizácie, ktoré sa vo vnútroštátnom programe výslovne uvádzajú ako organizácie pomáhajúce členským štátom implementovať celý vnútroštátny program alebo jeho významnú časť. Partneri sú priamo zapojení do technickej realizácie jednej úlohy alebo viacerých úloh vnútroštátneho programu a v súvislosti s vykonávaním vnútroštátnych programov sa na nich vzťahujú rovnaké povinnosti ako na členské štáty.

2.   Partneri nekonajú v súvislosti s programom ako subdodávatelia členského štátu alebo iných partnerov.

3.   Počas pevne stanovenej lehoty trvania môžu osobitné úlohy vnútroštátneho programu vykonávať subdodávatelia, ktorí sa nepovažujú za partnerov. Subdodávatelia sú fyzické alebo právnické osoby, ktoré poskytujú služby členským štátom a/alebo partnerom. Každé využitie subdodávok počas vykonávania opatrenia, ktoré sa neustanovilo v pôvodnom návrhu programu, sa podmieňuje predchádzajúcim písomným povolením Komisie.

Článok 10

Predkladanie žiadostí o úhradu

1.   Členské štáty predkladajú Komisii žiadosti o úhradu výdavkov vynaložených na implementáciu vnútroštátnych programov do 31. mája každého roka po príslušnom kalendárnom roku. Tieto žiadosti tvorí:

a)

list s celkovou sumou požadovanou na úhradu, v ktorom sú zreteľne uvedené položky vymenované v prílohe II;

b)

finančná správa predkladaná podľa kategórií výdavkov, modulov a podľa potreby regiónov uvedených vo finančných formulároch podľa článku 3 ods. 3. Finančná správa sa predkladá vo formáte, ktorý Komisia stanovila a oznámila členským štátom;

c)

výkaz výdavkov vymedzený v prílohe III a

d)

príslušné sprievodné doklady uvedené v prílohe I.

2.   Žiadosti o úhradu sa predkladajú Komisii elektronicky.

3.   Pri predkladaní žiadostí o úhradu členské štáty prijmú všetky primerané kroky, aby overili a potvrdili, že:

a)

vykonané opatrenia a výkaz výdavkov vynaložených na základe rozhodnutia uvedeného v článku 5 zodpovedajú vnútroštátnemu programu, ktorý Komisia schválila;

b)

žiadosť o úhradu spĺňa podmienky ustanovené v článkoch 7 a 8;

c)

výdavky boli vynaložené v súlade s podmienkami ustanovenými v nariadení (ES) č. 861/2006, v tomto nariadení, v rozhodnutí uvedenom v článku 5 a v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva o zadávaní verejných zákaziek.

Článok 11

Hodnotenie žiadostí o úhradu

1.   Komisia hodnotí žiadosti o úhradu podľa ich súladu s týmto nariadením.

2.   Na účely hodnotenia žiadosti o úhradu môže Komisia požiadať členský štát, aby poskytol spresnenie. Členský štát poskytne toto spresnenie do 15 kalendárnych dní od žiadosti Komisie.

Článok 12

Vylúčenie z úhrady

Ak členský štát neoznámi dostatočné spresnenie v lehote uvedenej v článku 11 ods. 2 a Komisia dospeje k záveru, že žiadosť o úhradu nespĺňa podmienky ustanovené v tomto nariadení, požiada členský štát, aby predložil pripomienky do 15 kalendárnych dní. Ak sa preskúmaním potvrdí nesplnenie podmienok, Komisia odmietne uhradiť všetky výdavky, ktorých sa nesplnenie podmienok týka, alebo ich časť a podľa potreby vyžiada vrátenie neoprávnených platieb alebo zruší splatné sumy.

Článok 13

Schvaľovanie žiadostí o úhradu

Komisia schvaľuje žiadosti o úhradu na základe výsledku postupu ustanoveného v článkoch 11 a 12.

Článok 14

Platby

1.   Finančný príspevok Spoločenstva poskytnutý členskému štátu v súlade s článkom 8 v súvislosti s každým rokom implementácie vnútroštátneho programu sa vypláca v dvoch častiach takto:

a)

platba predbežného financovania, ktorá sa rovná 50 % príspevku Spoločenstva. Táto platba sa vykoná po oznámení rozhodnutia uvedeného v článku 5 členskému štátu a po prijatí listu so žiadosťou o uvoľnenie platby predbežného financovania, v ktorej sa jasne uvádzajú položky uvedené v prílohe II;

b)

platba ročného zostatku na základe žiadosti o úhradu uvedenej v článku 10. Táto platba sa uskutoční do 45 dní od schválenia Komisie žiadosti o úhradu uvedenej v článku 12.

2.   Vo vzťahu k platbe ročného zostatku uvedenej v odseku 1 písm. b) sa vykonajú sankčné zníženia uvedené v článku 8 nariadenia (ES) č. 199/2008.

3.   Po vykonaní platby zostatku sa neprijímajú žiadosti a sprievodné doklady týkajúce sa dodatočných nákladov.

Článok 15

Mena

1.   Plánované ročné rozpočty a žiadosti o úhradu sa vyjadrujú v eurách.

2.   V prvom roku implementácie vnútroštátneho programu členské štáty, ktoré nie sú zapojené do tretej etapy hospodárskej a menovej únie, uplatňujú výmenný kurz uverejnený v sérii C Úradného vestníka Európskej únie 1. marca roku pred obdobím implementácie tohto programu. V prípade prvého vnútroštátneho programu, ktorý sa uskutočňuje v období rokov 2009 – 2010, je týmto dátumom 1. október 2008.

3.   V každom z rokov implementácie vnútroštátneho programu nasledujúcich po prvom roku členské štáty, ktoré nie sú zapojené do tretej etapy hospodárskej a menovej únie, uplatňujú výmenný kurz uverejnený v sérii C Úradného vestníka Európskej únie 1. októbra roku pred príslušným rokom implementácie.

4.   Členské štáty, ktoré nie sú zapojené do tretej etapy hospodárskej a menovej únie, uvedú používaný výmenný kurz v plánovanom ročnom rozpočte a v žiadosti o úhradu.

Článok 16

Audity a finančné opravy

Členské štáty poskytnú Komisii a Dvoru audítorov informácie, ktoré môžu tieto inštitúcie vyžadovať na účely auditu a finančných opráv uvedených v článku 28 nariadenia (ES) č. 861/2006.

Článok 17

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa na výdavky vynaložené od 1. januára 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 3. novembra 2008

Za Komisiu

Joe BORG

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 160, 14.6.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 60, 5.3.2008, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 186, 15.7.2008, s. 3.


PRÍLOHA I

Oprávnenosť výdavkov, ktoré vznikli pri implementácii vnútroštátnych programov

Kategórie oprávnených výdavkov zahŕňajú všetky alebo niektoré tieto kategórie:

a)

Náklady na personál:

výdavky na personál za obdobie, ktoré vedecký alebo technický personál skutočne venoval iba projektu,

náklady na personál sa určujú vo vzťahu k pracovnému času, ktorý sa skutočne venoval na vnútroštátny program, a vypočítavajú sa s ohľadom na skutočné náklady na prácu (mzdy, sociálne náklady, sociálne poistenie a príspevky na dôchodkové zabezpečenie), ale bez všetkých ostatných nákladov,

výpočet hodinových/denných sadzieb sa vykonáva na základe 210 produktívnych dní v roku,

čas, ktorý personál venoval na program, sa musí uviesť v evidencii (pracovných výkazoch) v plnej výške a musí ho aspoň raz mesačne potvrdiť zodpovedná osoba. Pracovné výkazy sa na požiadanie sprístupnia Komisii;

b)

Cestovné náklady:

cestovné náklady sa pridelia podľa interných pravidiel členského štátu alebo partnerov. Pri cestách mimo Spoločenstva sa vyžaduje predbežné schválenie zo strany Komisie, ak sa neuvádzajú vo vnútroštátnom programe;

c)

Majetok dlhodobej spotreby:

očakávaná životnosť predmetov dlhodobej spotreby nesmie byť kratšia ako trvanie práce v rámci programu. Zahŕňajú sa do inventára majetku dlhodobej spotreby alebo sa podľa účtovných metód, pravidiel a zásad príslušného členského štátu alebo partnerov považujú za aktíva,

na účely výpočtu oprávnených výdavkov sa predmety dlhodobej spotreby budú považovať za predmety s pravdepodobnou životnosťou 36 mesiacov v prípade počítačových zariadení s hodnotou, ktorá nepresahuje 25 000 EUR, a 60 mesiacov v prípade ostatných predmetov. Oprávnená suma bude závisieť od očakávanej životnosti predmetov vo vzťahu k dĺžke trvania programu pod podmienkou, že obdobie používané na výpočet tejto sumy začína od skutočného dátumu začatia programu alebo od dátumu nákupu predmetov, ak je neskorší ako dátum začatia, a končí k dátumu skončenia programu. Do úvahy je potrebné vziať aj využívanie predmetov počas tohto obdobia,

zariadenia dlhodobej spotreby sa mohli výnimočne nakúpiť alebo prenajať s možnosťou voľby kúpy do 6 mesiacov pred dňom začatia vnútroštátneho programu,

uplatniteľné pravidlá verejného obstarávania sa uplatňujú aj v prípade nákupu predmetov dlhodobej spotreby,

výdavky súvisiace s predmetmi dlhodobej spotreby sa dokladujú overenými faktúrami potvrdzujúcimi dátum dodania a musia sa predložiť Komisii spolu s výkazom výdavkov;

d)

Spotrebné materiály a zásoby vrátane nákladov na výpočtovú techniku:

výdavky na spotrebné materiály a zásoby sú spotrebné suroviny na nákup, výrobu, opravu alebo využívanie akýchkoľvek predmetov alebo zariadení, ktorých pravdepodobná životnosť je kratšia ako dĺžka trvania práce v rámci programu. Nezahŕňajú sa do inventára predmetov dlhodobej spotreby príslušného členského štátu alebo partnerov alebo sa podľa účtovných zásad, pravidiel a metód príslušného členského štátu alebo partnerov nepovažujú za aktíva,

ich opis musí byť dostatočne podrobný, aby umožnil rozhodnutie o ich oprávnenosti,

oprávnené náklady na výpočtovú techniku sa týkajú vypracovania a dodania softvéru na správu a spracovanie databáz pre členské štáty;

e)

Náklady na plavidlá:

pri námorných prieskumoch uvedených v článku 12 nariadenia (ES) č. 199/2008 vrátane prieskumov vykonávaných na prenajatých plavidlách sú oprávnené len náklady na prenájom a ostatné prevádzkové náklady. Komisii sa musí predložiť overená kópia faktúry spolu s výkazom výdavkov,

ak je plavidlo majetkom členského štátu alebo partnera, Komisii sa spolu s výkazom výdavkov predkladá podrobný rozpis, ktorý dokumentuje, ako sa vypočítali prevádzkové náklady;

f)

Náklady na subdodávky/vonkajšia pomoc:

subdodávky/vonkajšia pomoc sa týkajú štandardných a neinovačných služieb poskytovaných členskému štátu a/alebo partnerom, ktorí nie sú schopní sami poskytovať tieto služby. Tieto náklady nesmú predstavovať viac ako 20 % schváleného celkového ročného rozpočtu. Ak súhrnná suma subdodávok vo vnútroštátnom programe presahuje uvedený limit, vyžaduje sa predchádzajúce písomné schválenie Komisie,

subdodávky musí členský štát/partner prideľovať v súlade s uplatniteľnými pravidlami verejného obstarávania a v súlade so smernicami Spoločenstva týkajúcimi sa postupov verejného obstarávania,

všetky faktúry subdodávateľov musia obsahovať zreteľný odkaz na vnútroštátny program a modul (t. j. číslo a názov alebo skrátený názov). Všetky faktúry musia byť dostatočne podrobné, aby sa tým umožnila identifikácia jednotlivých položiek patriacich do poskytovanej služby (t. j. presný opis každej položky a súvisiace náklady),

členské štáty a partneri musia zabezpečiť, aby sa v každej subdodávateľskej zmluve výslovne stanovilo, že Komisia a Dvor audítorov uplatňujú svoje kontrolné právomoci na dokumenty a priestory subdodávateľa, ktorý dostal finančné prostriedky Spoločenstva,

krajiny mimo Spoločenstva sa môžu s predchádzajúcim písomným schválením Komisie zapojiť ako subdodávatelia do vnútroštátneho programu, ak sa ich príspevok považuje za potrebný na realizáciu programov Spoločenstva,

overená kópia zmluvy so subdodávateľom a následné dôkazy platby sa musia predložiť Komisii spolu s výkazom výdavkov;

g)

Ostatné špecifické náklady:

akékoľvek ďalšie dodatočné alebo neplánované výdavky, ktoré nepatria do jednej z uvedených kategórií, možno účtovať na program len s predchádzajúcim súhlasom Komisie, ak už nie sú zahrnuté do plánovaného ročného rozpočtu;

h)

Podpora pre vedecké poradenstvo:

diéty a cestovné náklady sú oprávnené počas trvania zasadnutí uvedených v článku 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 665/2008 v súlade s pravidlom ustanoveným v článku 10 ods. 3 nariadenia (ES) č. 665/2008,

Komisii sa musí predložiť overená kópia dokladov potvrdzujúcich cestovné náklady spolu s výkazom výdavkov.


PRÍLOHA II

Obsah listu, v ktorom sa uvádza suma požadovaná na úhradu alebo požadovaná ako platba predbežného financovania

V liste, v ktorom sa uvádza suma požadovaná na úhradu alebo požadovaná ako platba predbežného financovania, sa musí zreteľne uviesť:

1.

rozhodnutie Komisie, ktorého sa týka (príslušný článok a príloha);

2.

odkaz na vnútroštátny program;

3.

suma požadovaná od Komisie v eurách bez DPH;

4.

druh žiadosti (predbežné financovanie, platba zostatku);

5.

bankový účet, na ktorý by sa mal prevod uskutočniť.


PRÍLOHA III

VÝKAZ VÝDAVKOV

(zasiela sa oddeleniu MARE.C4 úradnou cestou)

VEREJNÉ VÝDAVKY VYNALOŽENÉ PRI REALIZÁCII VNÚTROŠTÁTNEHO PROGRAMU NA ZBER ÚDAJOV

Rozhodnutie Komisie zo dňa/č. …

Referenčné číslo v danom členskom štáte (podľa potreby) …

OSVEDČENIE

Ja, podpísaný … zastupujúci orgán … zodpovedný za príslušné finančné a kontrolné postupy, po overení týmto potvrdzujem, že všetky oprávnené výdavky uvedené v pripojených dokladoch, ktoré predstavujú celkové náklady v súvislosti s vnútroštátnym programom na zber údajov v roku 200… Európskej komisie vo výške 50 %, boli zaplatené v roku 200… a rovnajú sa: … EUR (presná suma na dve desatinné miesta).

Časť vo výške … EUR už bola prijatá v súvislosti s uvedeným programom.

Potvrdzujem tiež, že výkaz výdavkov je presný a žiadosť o platbu zohľadňuje akékoľvek spätne získané sumy.

Operácie sa vykonávali v súlade s cieľmi ustanovenými v rozhodnutí a s ustanoveniami nariadenia Rady (ES) č. 199/2008, ako aj nariadenia Rady (ES) č. 861/2006, najmä pokiaľ ide o:

dodržiavanie právnych predpisov Spoločenstva a nástrojov prijatých na ich základe, najmä pravidiel hospodárskej súťaže a verejného obstarávania,

uplatňovanie riadiacich a kontrolných postupov na finančnú pomoc, najmä s cieľom overiť, či sa spolufinancovanie výrobkov a služieb uskutočnilo a či výdavky, ktorých úhrada sa žiada, skutočne vznikli, a s cieľom zabrániť, odhaliť a napraviť nezrovnalosti, potláčať podvody a spätne vymáhať neoprávnene zaplatené sumy.

Pripojené tabuľky obsahujú vynaložené výdavky. Pripojené sú overené kópie faktúr za náklady na predmety dlhodobej spotreby a plavidlá. Originály všetkých sprievodných dokladov a faktúr budú naďalej k dispozícii minimálne tri roky po tom, ako Komisia zaplatí zostatok.

Dňa …/…/…

Meno (paličkovým písmom), pečiatka, funkcia a podpis príslušného orgánu

Zoznam príloh:


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Komisia

4.11.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 295/34


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 30. apríla 2008

o štátnej pomoci C 21/07 (ex N 578/06), ktorú Maďarsko plánuje poskytnúť spoločnosti IBIDEN Hungary Gyártó Kft.

[oznámené pod číslom K(2008) 1342]

(Iba maďarské znenie je autentické)

(Text s významom pre EHP)

(2008/830/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 88 ods. 2 prvý pododsek,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore, a najmä na jej článok 62, ods. 1 písm. a),

po vyzvaní zainteresovaných strán, aby predložili pripomienky v súlade s uvedenými ustanoveniami (1), a so zreteľom na tieto pripomienky,

keďže:

1.   POSTUP

(1)

Elektronickou notifikáciou z 30. augusta 2006, ktorú Komisia zaevidovala v ten istý deň, informovali maďarské orgány o prípade uplatnenia existujúcich schém regionálnej pomoci v prospech projektu počiatočnej investície spoločnosti IBIDEN Hungary Gyártó Kft. Notifikácia sa uskutočnila v súlade s požiadavkou na individuálnu notifikáciu ustanovenú v odseku 24 Multisektorálneho rámca regionálnej pomoci pre veľké investičné projekty 2002 (2) (ďalej len „MSF 2002“).

(2)

Komisia požiadala o dodatočné informácie listami z 13. októbra 2006 (D/58881) a 13. marca 2007 (D/51161).

(3)

Listami zaevidovanými Komisiou dňa 14. novembra 2006 (A/39085), 3. januára 2007 (A/30004), 15. januára 2007 (A/30441) a 27. marca 2007 (A/32641) maďarské orgány požiadali Komisiu o predĺženie konečného termínu na predloženie dodatočných informácií, s čím Komisia súhlasila.

(4)

Maďarské orgány predložili dodatočné informácie listami zaevidovanými Komisiou dňa 31. januára 2007 (A/30990) a 15. mája 2007 (A/34072).

(5)

Dňa 11. decembra 2006 a 25. apríla 2007 sa uskutočnili stretnutia medzi maďarskými orgánmi a útvarmi Komisie, na ktorých boli prítomní aj zástupcovia spoločnosti IBIDEN Hungary Gyártó Kft.

(6)

Listom z 10. júla 2007 Komisia informovala Maďarsko, že v súvislosti s pomocou sa rozhodla začať konanie ustanovené v článku 88 ods. 2 Zmluvy o ES.

(7)

Rozhodnutie Komisie o začatí konania bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie  (3). Komisia vyzvala zainteresované strany, aby predložili svoje pripomienky k opatreniu o pomoci.

(8)

Zainteresované strany predložili Komisii štyri pripomienky:

a)

listom z 25. októbra 2007, ktorý Komisia zaevidovala v ten istý deň (A/38842);

b)

listom z 22. novembra 2007, ktorý Komisia zaevidovala 24. novembra 2007 (A/39732);

c)

listom z 23. novembra 2007, ktorý Komisia zaevidovala v ten istý deň (A/39711);

d)

listom z 26. novembra 2007, ktorý Komisia zaevidovala 27. novembra 2007 (A/39740).

(9)

Listom zo 4. decembra 2007 (D/54826) Komisia odoslala došlé pripomienky Maďarsku, ktoré dostalo príležitosť reagovať.

(10)

Stanovisko Maďarska k pripomienkam zainteresovaných strán dostala Komisia v liste zo 4. januára 2008, ktorý zaevidovala v ten istý deň (A/151).

2.   PODROBNÝ OPIS POMOCI

2.1.   Cieľ opatrenia

(11)

Maďarské orgány majú v úmysle podporiť regionálny rozvoj poskytnutím regionálnej investičnej pomoci spoločnosti IBIDEN Hungary Gyártó Kft. na založenie novej výrobnej prevádzky na výrobu keramických substrátov pre filtre tuhých častíc vznetových motorov v Priemyselnom parku Dunavarsány, v regióne stredného Maďarska (peštianska župa), ktorý sa nachádza v podporovanej oblasti v súlade s článkom 87, ods. 3 písm. a) Zmluvy o ES so stropom intenzity pomoci vo výške 40 % ekvivalentu čistého grantu (Net Grant Equivalent – NGE) na obdobie rokov 2004 – 2006 (4).

2.2.   Príjemca

(12)

Príjemcom pomoci je spoločnosť „IBIDEN Hungary Gyártó Kft.“ (ďalej len „IBIDEN HU“). Cieľom dotovaného projektu je založenie druhej výrobnej prevádzky keramických substrátov v rámci keramickej divízie spoločnosti IBIDEN pre filtre tuhých častíc vznetových motorov v Európskej únii popri spoločnosti IBIDEN DPF France S.A.S. vo Francúzsku (založená v roku 2001).

(13)

Spoločnosť IBIDEN HU bola založená dňa 5. mája 2004 spoločnosťami IBIDEN European Holdings B.V. (Holandsko) a IBIDEN Co., Ltd. (Japonsko). Stopercentným vlastníkom spoločnosti IBIDEN European Holdings B.V. je spoločnosť IBIDEN Co., Ltd., akciová spoločnosť s mnohými vlastníkmi, ktorými sú spoločnosti (napr. banky) a súkromné subjekty. Spoločnosť IBIDEN European Holdings B.V. vlastní 99 % a spoločnosť IBIDEN Co., Ltd. 1 % spoločnosti IBIDEN HU. Spoločnosť IBIDEN European Holdings B.V. vlastní od konca roka 2005 100 % spoločnosti IBIDEN DPF France S.A.S.

Image

(14)

Materská spoločnosť IBIDEN Co., Ltd. je nadnárodná spoločnosť založená v roku 1912 ako spoločnosť vyrábajúca elektrickú energiu a jej sídlo sa nachádza v Gifu v Japonsku. Jej činnosť možno rozdeliť do piatich segmentov s nasledujúcimi podielmi na ročnom obrate predaja v roku 2005: divízia elektroniky 50 %, divízia keramiky 22 %, divízia bytových materiálov 16 %, divízia stavebných materiálov 4 % a iné malé divízie (ako napríklad ropné produkty, informačné služby, umelá živica, poľnohospodárstvo, oddelenia pre spracovanie hospodárskych zvierat a rýb) 8 %. Podľa výročnej správy z roku 2006 (5) pozostáva skupina IBIDEN Group zo 47 dcérskych spoločností a jednej pridruženej spoločnosti, ktorá nepôsobí v keramickom odvetví. V roku 2006 predstavoval konsolidovaný čistý predaj 319,0 miliárd jenov, prevádzkový výnos bol 43,6 miliardy jenov a čistý príjem 27,2 miliardy jenov. V tom istom roku mala skupina vo svojich obchodných zastúpeniach a továrňach na celom svete 10 115 zamestnancov.

2.3.   Investičný projekt

2.3.1.   Nový investičný projekt spoločnosti IBIDEN HU v Dunavarsányi

(15)

Notifikácia sa týka druhej fázy investičného projektu, ktorého cieľom je založenie prevádzky na výrobu keramických substrátov pre filtre tuhých častíc vznetových motorov v Priemyselnom parku Dunavarsány.

(16)

Listom z 1. apríla 2005 maďarské orgány v súlade s odsekom 36 MSF 2002 (6) informovali Komisiu o štátnej pomoci udelenej spoločnosti IBIDEN HU pre prvú fázu investičného projektu.

(17)

Maďarské orgány uvádzajú, že dve fázy investície spoločnosti IBIDEN HU do Priemyselného parku Dunavarsány musia byť brané ako jeden investičný projekt v zmysle odseku 49 MSF 2002: dve predmetné investičné fázy sa týkajú toho istého výrobného zariadenia, tej istej spoločnosti, toho istého výrobku a začali sa v rámci obdobia troch rokov.

(18)

Podľa informácií poskytnutých maďarskými orgánmi o dvoch investičných fázach, bude výroba keramických substrátov pre filtre tuhých častíc vznetových motorov prebiehať v dvoch novopostavených budovách s plochou 24 000 m2 a 30 900 m2 v Priemyselnom parku Dunavarsány. Do roku 2007 budú v budove I inštalované štyri výrobné linky a päť liniek bude inštalovaných v budove II.

(19)

Do roku 2007 vytvorí projekt celkovo 1 100 nových priamych pracovných miest v Dunavarsányi.

(20)

Maďarské orgány potvrdzujú, že v dotovanom zariadení sa počas obdobia piatich rokov od dokončenia investície nebudú vyrábať žiadne iné výrobky ako sú tie, na ktoré sa vzťahuje investičný projekt.

(21)

Okrem toho, maďarské orgány potvrdzujú, že príjemca súhlasil, že ponechá investíciu na mieste prevádzky počas minimálneho obdobia piatich rokov od dokončenia investície.

2.3.2.   Načasovanie investičného projektu spoločnosti IBIDEN HU v Dunavarsányi

(22)

Práce na investičnom projekte sa začali už v októbri 2004. Výroba súvisiaca s projektom sa začala v auguste 2005 v budove I a v máji 2006 v budove II. Dosiahnutie plnej kapacity súvisiacej s projektom sa očakávalo v apríli 2007. V tabuľke I sú uvedené ďalšie podrobnosti o načasovaní projektu:

Tabuľka I

Načasovanie investičného projektu

 

Začiatok projektu

Zahájenie výroby

Koniec projektu

Plná výrobná kapacita

Fáza I

6.10.2004

1.8.2005

1.1.2006

1.5.2006

(1,2 milióna jednotiek ročne)

Fáza II

20.6.2005

3.5.2006

31.3.2007

1.4.2007

(ďalších 1,2 milióna jednotiek ročne)

2.4.   Náklady investičného projektu

(23)

Celkové oprávnené investičné náklady projektu predstavujú v nominálnej hodnote 47 570 933 882 forintov (190,83 mil. EUR). Súčasná hodnota tejto čiastky predstavuje 41 953 072 670 forintov (168,30 mil. EUR) (7). V tabuľke II je uvedené rozdelenie celkových oprávnených nákladov podľa roku a kategórie.

Tabuľka II

Menovitá hodnota oprávnených investičných nákladov (fáza I a II) v miliónoch forintov

 

2004

2005

2006

2007

Celkom

Pozemky

[…] (8)

[…]

[…]

[…]

[…]

Infraštruktúra

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Budovy

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Siete

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Strojové zariadenia

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Oprávnená investícia

[…]

[…]

[…]

[…]

47 571

Fáza I

Fáza II

Fáza I

Fáza II

Fáza I

Fáza II

Fáza I

Fáza II

 

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

2.5.   Financovanie projektu

(24)

Maďarské orgány potvrdili, že vlastný príspevok príjemcu je vyšší ako 25 % oprávnených nákladov a nezahŕňa žiadnu verejnú podporu.

2.6.   Právny základ

(25)

Finančná podpora pre spoločnosť IBIDEN HU sa udeľuje na základe dvoch nasledujúcich právnych základov:

a)

Ministerstvo hospodárstva a dopravy udeľuje grant na základe schémy „HU 1/2003 – Cieľová schéma na podporu investícií“ (9). Právnym základom tejto schémy je „vyhláška 1/2001 (I.5.) Ministerstva hospodárstva o Cieľovej schéme pre podnikanie“ a „vyhláška 19/2004 (II.27.) Ministerstva hospodárstva a dopravy o podrobných pravidlách niektorých schém pomoci ministerstva“.

b)

Ministerstvo financií poskytne daňové úľavy na základe schémy „Rozvojové daňové úľavy“ (10). Táto schéma bola zavedená zákonom LXXXI z roku 1996 o dani z príjmu právnických osôb a dani z dividend a nariadením vlády 275/2003 (24.XII.) o rozvojových daňových úľavách.

2.7.   Výška a intenzita pomoci

(26)

Celková menovitá výška pomoci je 15 591 223 750 forintov (62,55 mil. EUR), čo v súčasnej hodnote predstavuje 9 793 809 933 forintov (39,29 mil. EUR). Na základe oprávnených nákladov uvedených v odseku 23 táto čiastka zodpovedá intenzite pomoci vo výške 22,44 % ekvivalentu čistého grantu (11).

(27)

Pomoc sa poskytne vo forme dvoch nasledujúcich nástrojov pomoci. Po prvé, Ministerstvo hospodárstva a dopravy poskytne pomoc v celkovej výške v menovitej hodnote 3 592 000 000 forintov (14,41 mil. EUR) rozdelenú počas rokov 2005 až 2007. Po druhé, Ministerstvo financií poskytne úľavu na dani z príjmu právnických osôb (12) odhadovanú vo výške 11 999 223 750 forintov (48,14 mil. EUR) v menovitej hodnote, rozdelenú počas rokov 2007 až 2016. Súčasná hodnota pomoci predstavuje 3 118 450 763 forintov (12,51 mil. EUR) a súčasná hodnota daňových úľav je 6 675 359 170 forintov (26,78 mil. EUR).

(28)

Maďarské orgány informovali Komisiu, že spoločnosti IBIDEN HU už bola poskytnutá pomoc vo výške 7 411 828 735 forintov (29,73 mil. EUR) v súčasnej hodnote (11 745 422 640 forintov alebo 47,12 mil. EUR v menovitej hodnote), na základe existujúcich schém regionálnej pomoci (13) až do výšky stropu individuálnej notifikácie stanovenej v odseku 24 MSF 2002. Pre prvú fázu investičného projektu udelilo Ministerstvo financií dňa 25. februára 2005 pomoc vo výške 4 832 595 058 forintov (19,39 mil. EUR) v súčasnej hodnote (8 773 422 640 forintov alebo 35,20 mil. EUR v menovitej hodnote) a Ministerstvo hospodárstva a dopravy udelilo dňa 3. marca 2005 pomoc vo výške 1 875 354 000 forintov (7,52 mil. EUR) v súčasnej hodnote (2 142 000 000 forintov alebo 8,60 mil. EUR v menovitej hodnote). Pre druhú fázu investície udelilo Ministerstvo hospodárstva a dopravy dňa 22. decembra 2006 pomoc vo výške 703 879 677 forintov (2,82 mil. EUR) v súčasnej hodnote (830 000 000 forintov alebo 3,33 mil. EUR v menovitej hodnote).

(29)

Podľa maďarských orgánov teda výška pomoci, ktorá podlieha notifikačnej povinnosti, predstavuje rozdiel medzi celkovou výškou pomoci a podporou, ktorá už bola poskytnutá, t. j. 2 381 981 198 forintov (9,56 mil. EUR) v súčasnej hodnote (v menovitej hodnote predstavuje táto čiastka 3 845 801 110 forintov alebo 15,43 mil. EUR).

(30)

Čo sa týka zostávajúcej výšky pomoci, ktorá ma byť poskytnutá pre druhú fázu investície, maďarské orgány pozastavili rozhodovací proces až do rozhodnutia Európskej komisie. Povolenie notifikovanej pomoci je teda predmetom schválenia Komisie.

(31)

Maďarské orgány potvrdzujú, že pomoc pre projekt nemôže byť kumulovaná s pomocou získanou pre tie isté oprávnené náklady z miestnych, regionálnych a celoštátnych zdrojov alebo zo zdrojov Spoločenstva.

(32)

Maďarské orgány potvrdzujú, že žiadosti o pomoc pre prvú fázu investičného projektu boli predložené dňa 5. decembra 2003 Ministerstvu hospodárstva a dopravy a dňa 16. septembra 2004 Ministerstvu financií. Žiadosti o pomoc pre druhú fázu investičného projektu boli predložené dňa 28. marca 2005 a 31. mája 2005. Z tohto dôvodu boli jednotlivé žiadosti o pomoc predložené pred začiatkom práce na prvej fáze projektu dňa 6. októbra 2004 a na druhej fáze projektu dňa 20. júna 2005.

2.8.   Všeobecné záväzky

(33)

Maďarské orgány sa zaviazali, že Komisii predložia:

kópiu podpísaných zmlúv o pomoci/investícii, uzavretých medzi orgánom poskytujúcim pomoc a príjemcom do dvoch mesiacov od udelenia pomoci,

na päťročnej báze, počínajúc schválením pomoci Komisiou, priebežnú správu (obsahujúcu informácie o čiastkach vyplácanej pomoci, o plnení zmluvy o pomoci a akýchkoľvek ďalších investičných projektoch začatých v tom istom zariadení/prevádzke),

podrobnú záverečnú správu do šiestich mesiacov od úhrady poslednej tranže pomoci na základe oznámeného platobného kalendára.

3.   DÔVODY NA ZAČATIE KONANIA VO VECI FORMÁLNEHO ZISŤOVANIA

(34)

Notifikovaný projekt sa týka výroby „keramických substrátov pre filtre tuhých častíc vznetových motorov“ (diesel particulate filters – DPF), ktoré sa inštalujú vo vznetových motoroch osobných vozidiel a ľahkých dodávok. Keramická časť, ktorú vyrába spoločnosť IBIDEN HU, je medziprodukt (úroveň 3), ktorý sa následne za trhových podmienok predáva nezávislým spoločnostiam, ktoré na substrát aplikujú povlak zo vzácnych kovov, na vytvorenie DPF s povlakom (úroveň 2). DPF s povlakom sa následne predávajú výrobcom výfukových potrubí (úroveň 1), ktorí sú priamymi dodávateľmi pre továrne na montáž automobilov.

(35)

Komisia v rozhodnutí začať konanie vo veci formálneho zisťovania uviedla, že maďarské orgány navrhli širokú definíciu príslušného trhu, vzťahujúcu sa na oba kľúčové diely systému na spracovanie výfukových plynov vozidiel so vznetovým motorom, konkrétne oxidačné katalyzátory vznetových motorov (diesel oxidation catalysts – DOC), ktoré čistia plyny (t. j. oxidy uhlíka – CO a uhľovodíky – HC) a do určitej miery rozpustný organický podiel (soluble organic fraction – SOF) tuhých častíc (particulate matter – PM) a filtre tuhých častíc vznetových motorov (DPF) (14), ktoré sú účinné pri spracovaní nerozpustného podielu tuhých častíc, t. j. sadzí. Tvrdia, že tieto zariadenia sú si veľmi podobné, keďže obe majú za cieľ znížiť škodlivé látky z emisií, a patria teda na rovnaký príslušný trh. Tvrdia tiež, že výrobné procesy a technológie na výrobu uvedených dvoch komponentov sú veľmi podobné.

(36)

Komisia v rozhodnutí začať konanie vo veci formálneho zisťovania v tomto prípade uviedla, že má pochybnosti o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom na základe článku 87, ods. 3 písm. a) Zmluvy o ES a MSF 2002. Komisia tiež uviedla, že prístup maďarských orgánov vzhľadom na príslušný trh nepodporili ani dve nezávislé štúdie trhu [štúdia vykonaná Frost & Sullivan Ltd (ďalej len „F&S“) (15) a AVL List GMBH (ďalej len „AVL“)] (16), ktoré predložili maďarské úrady.

(37)

Komisia vyjadrila pochybnosti najmä o tom, či je možné považovať DOC a DPF za náhrady patriace na ten istý príslušný trh výrobkov zariadení pre následné spracovanie, a pri začatí konania vo veci formálneho zisťovania sa Komisia domnievala, že príslušný trh výrobkov je užší a pokrýva len substráty filtrov tuhých častíc vznetových motorov, ktoré sa majú montovať vo výfukových systémoch vznetových motorov.

(38)

Po prvé, Komisia uviedla, že hlavnou funkciou DPF je spracovávať pevné neorganické a nerozpustné tuhé častice (t. j. sadze), zatiaľ čo cieľom DOC je čistiť nebezpečné plyny a rozpustný organický podiel (SOF), ktorý obsahujú tuhé častice, avšak bez schopnosti zberu sadzí. Aj keď je pravda, že existuje určité prelínanie medzi danými dvoma funkciami, ak DPF s povlakom do určitej miery spracováva aj škodlivé plyny, nevylučuje to potrebu samostatného DOC v systéme pre spracovanie výfukových plynov. Oba komponenty budú spolu existovať a musia byť v období, ktoré má byť zohľadnené (t. j. do roku 2008), inštalované spolu. Pre budúce technológie Euro 5 a 6 budú DOC naďalej používané pre oxidáciu CO, HC a SOF. Preto Komisia uviedla, že sa zdá, že neexistuje žiadna zameniteľnosť na strane dopytu, keďže ide o dve samostatné a dopĺňajúce sa zariadenia.

(39)

Komisia v rozhodnutí začať konanie vo veci formálneho zisťovania tiež uviedla, že podľa jednej zo štúdií spoločnosť Eberspächer nedávno uviedla skutočne viacfunkčný výrobok, ktorý spája na jednom keramickom monolite funkcie DOC aj DPF, a ktorý bol použitý vo vozidle Volkswagen Passat. Komisia však spochybnila vhodnosť výrobku spoločnosti IBIDEN HU pre takúto úplnú viacfunkčnosť.

(40)

Po druhé, Komisia uviedla, že zameniteľnosť na strane ponuky je tiež otázna. Neboli poskytnuté žiadne konkrétne dôkazy o substrátoch pre výrobcov DOC, ktorí sú schopní bez väčších dodatočných nákladov vyrábať tiež substráty pre DPF s rovnakým vybavením alebo naopak. Okrem toho, zameniteľnosť je pochybná aj z toho dôvodu, že cena DPF je približne štyrikrát vyššia ako cena DOC.

(41)

Komisia napokon uviedla, že aj keď sa zdá, že pomoc spĺňa podmienky usmernení pre národnú regionálnu pomoc 1998 (17), má Komisia pochybnosti, či trhový podiel príjemcu na príslušnom trhu je nižší ako 25 %, ako to vyžaduje odsek 24 písm. a) MSF 2002. Štúdie trhu predložené maďarskými orgánmi uvádzajú, že podiel objemu spoločnosti IBIDEN na trhu s DPF v Európe výrazne prekračuje prah 25 %, a to pred investíciou aj po nej. Teda podmienka podľa odseku 24 písm. a) MSF 2002 nie je dodržaná, ak sa DPF považuje za príslušný trh. Na kombinovanom trhu DPF a DOC, ktorý maďarské orgány považujú za príslušný trh, by však podiel spoločnosti IBIDEN ostal vzhľadom na objem pod 25 %, a to pred investíciou aj po nej.

4.   PRIPOMIENKY ZAINTERSOVANÝCH STRÁN

(42)

V reakcii na uverejnenie rozhodnutia o zahájení konania vo veci formálneho zisťovania v Úradnom vestníku Európskej únie dostala Komisia pripomienky od nasledujúcich zainteresovaných strán:

a)

Príjemca pomoci, spoločnosť IBIDEN Hungary Gyártó Kft.;

b)

Aerosol & Particle Technology Laboratory, Thermi-Thessaloniki, Grécko, stredisko pre výskum a technológie;

c)

Saint-Gobain Industrie Keramik Rödental GmbH, Rödental, Nemecko, konkurent (ďalej len „Saint-Gobain“);

d)

Zainteresovaná strana, ktorá podľa článku 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 659/1999 (18) požiadala Komisiu, aby nezverejnila jej totožnosť.

(43)

Argumenty prednesené uvedenými zainteresovanými stranami je možné zhrnúť tak, ako je uvedené ďalej.

4.1.   Príslušný trh výrobkov podľa spoločností IBIDEN HU a Aerosol & Particle Technology Laboratory

(44)

Príjemca pomoci, spoločnosť IBIDEN HU a spoločnosť Aerosol & Particle Technology Laboratory sú za prijatie širokej definície trhu, ktorá by zahŕňala všetky zložky (najmä DOC a DPF) systému pre spracovanie spalín vo vozidlách so vznetovým motorom. Uvádzajú, že DOC a DPF sú si navzájom veľmi podobné, keďže cieľom oboch je zníženie škodlivých látok pochádzajúcich z emisií a preto patria na ten istý príslušný trh výrobkov.

(45)

Podľa tohto stanoviska by boli DOC aj DPF považované za komponenty na odstraňovanie PM, aj keď spoločnosť IBIDEN HU potvrdzuje, že DOC je neúčinný pri spracovaní nerozpustnej časti PM (t. j. sadzí). Zainteresované strany tvrdia, že na základe skutočnosti, že výrobok spoločnosti IBIDEN HU je popri hlavnej funkcii filtrovania sadzí schopný filtrovať aj HC a CO, patrí na rovnaký trh ako DOC. Je na výrobcoch automobilov, aby sa rozhodli, či budú vyrábať diel na spracovanie spalín z nezávislých komponentov na detoxikáciu škodlivých plynných látok a na spracovanie látok s časticami, alebo budú používať viacfunkčný komponent.

(46)

Spoločnosť IBIDEN HU však vo svojom predložení potvrdzuje, že napriek dodatočnej funkcii DPF spoločnosti IBIDEN HU, ktorá pomáha účinnejšie čistiť plyny (HC a CO), je kombinované použitie DPF a DOC potrebné na zabezpečenie zhody s emisnými nariadeniami. Kvalitný, dobre vyvinutý DPF môže znížiť veľkosť a sofistikovanosť DOC, ktoré potrebujú výrobcovia automobilov nainštalovať do svojich automobilov, a teda DPF má obrovský vplyv na DOC a naopak, čo znamená, že keď sa jedno zariadenie stane sofistikovanejšie, musí druhé zariadenie na takéto zmeny reagovať.

(47)

Spoločnosti IBIDEN HU aj Aerosol & Particle Technology Laboratory odkazujú na trend technického vývoja DOC a DPF, ktorý vedie k novej generácii filtrov, ktoré by mohli spájať výhody, vlastnosti a predchádzajúce technológie v jednej jednotke, a tým skombinovať DOC a DPF na tom istom monolitickom substráte (napríklad, Volkswagen už uviedol štvrtú generáciu komponentov pre následné spracovanie vo svojom modeli Passat, s použitím len jedného DPF bez akéhokoľvek DOC). Spoločnosť IBIDEN HU však uviedla, že v súčasnosti vyrába „tretiu generáciu“ (19) DPF a vykonáva neustále zlepšovanie výrobku, aby ho bolo možné konvertovať na „štvrtú generáciu“ DPF, schopnú plne začleniť funkčnosti DOC.

(48)

Spoločnosť IBIDEN HU tiež uviedla, že aj keď Komisia v rozhodnutí začať konanie vo veci formálneho zisťovania naznačuje opak, v skutočnosti cena produktu spoločnosti IBIDEN nie je štyrikrát vyššia ako cena DOC. Spoločnosť IBIDEN HU vyrába polotovar, a preto je konečný výrobok (DPF s povlakom) omnoho drahší ako polotovar spoločnosti IBIDEN HU. Súčasné skúsenosti z odvetvia ukazujú, že trhová cena zariadenia po aplikácii povlaku, konzervácii a zmatnení je 2,5-krát vyššia ako cena substrátu, výrobku spoločnosti IBIDEN Group: napríklad v roku 2007 bola trhová cena DPF 453 EUR a cena substrátu (polotovar) bola len […] EUR, pričom trhová cena DOC bola 102 EUR v roku 2007 (20).

(49)

Okrem toho, čo sa týka náhrady na strane ponuky, spoločnosť IBIDEN HU uvádza, že výrobné technológie DOC a DPF sú si veľmi podobné: jediným hlavným rozdielom je, že v prípade DPF je pridaný proces uzatvárania k procesu DOC a fáza rezania nastáva skôr ako v prípade DOC.

(50)

Naviac, spoločnosť IBIDEN HU tvrdí, že podľa viacerých štúdií, vrátane dokumentu Johnson Matthey Japan, existujú výrobcovia, ktorí vyrábajú DOC aj DPF, takže rozlíšenie medzi výrobcami DOC a DPF je nejasné.

4.2.   Príslušný trh výrobkov podľa Saint-Gobain a zainteresovanej strany, ktorá požiadala o nezverejnenie svojej totožnosti

(51)

Dve zo štyroch zainteresovaných strán – Saint-Gobain a strana, ktorá požiadala o nezverejnenie svojej totožnosti – podporili pochybnosti Komisie vyjadrené v rozhodnutí začať konanie vo veci formálneho zisťovania. Podľa nich nie je možné považovať DOC a DPF za náhrady a teda nepatria na ten istý príslušný trh produktov. Z tohto dôvodu tvrdia, že v tomto prípade je príslušným trhom výrobkov len trh s DPF. Podľa týchto strán sú hlavné dôvody tohto tvrdenia nasledovné:

4.2.1.   Žiadna náhrada na strane dopytu

(52)

Zainteresované strany uvádzajú, že hlavné vlastnosti substrátov pre DOC a DPF sú odlišné: substrát DOC sa obvykle vyrába z neporézneho kordieritu, ktorý musí odolávať teplotám 400 °C, alebo z nehrdzavejúcej kovovej fólie. Substrát DPF sa všeobecne vyrába z porézneho karbidu kremíka, ktorý musí odolávať teplotám 1 000 °C (odolnosť voči takej vysokej teplote je potrebná kvôli spaľovaniu sadzí, ktoré má zabrániť upchaniu filtra s povlakom). Preto, kvôli veľmi odlišným termálnym vlastnostiam, nemôžu zákazníci zamieňať substráty DPF a substráty DOC v prípade relatívneho nárastu ceny jedného z výrobkov.

(53)

Podľa Saint-Gobain, keďže materiály používané pre substráty pre DPF sú materiály s vyššou výkonnosťou, existuje tiež rozdiel v cene daných dvoch komponentov: náklady substrátu (bez nákladov na povlak a konzervovanie katalyzátora) DPF dosahujú v priemere 120 EUR, zatiaľ čo substrát DOC stojí v priemere 12 – 20 EUR (tiež bez nákladov na povlak a konzervovanie katalyzátora). Z toho dôvodu, ako tvrdí Saint-Gobain, výrobcovia DPF evidentne nemôžu z technických dôvodov prejsť na substrát DOC (čo by inak vzhľadom na cenový rozdiel urobili) a výrobca DOC by nenahradil substrát DOC substrátom DPF, keďže by tak výrobok podstatne zdražel, a to bez oxidačnej funkcie porovnateľnej so substrátom DOC.

(54)

Saint-Gobain a strana, ktorá požiadala o nezverejnenie svojej totožnosti, taktiež zdôrazňujú rozdiely v použití DOC a DPF (21): hlavným účelom DOC je oxidovať určité plyny prostredníctvom chemickej reakcie, kým hlavnou funkciou DPF filtrovať sadze prostredníctvom mechanického procesu. Zatiaľ čo DPF za určitých podmienok vykonáva — ako vedľajší účinok – časť funkčnosti DOC, úplný oxidačný efekt nie je možné dosiahnuť bez inštalácie oboch zariadení. Ani DPF s povlakom, ktorý používa substrát vyrábaný spoločnosťou IBIDEN HU, nemá plnú funkčnosť DOC, keďže slúži len na účely zabezpečenia dostatočnej teploty pre spaľovanie sadzí, ale nemá rovnaký čistiaci účinok ako plnofunkčný DOC. Uvádzajú, že podľa očakávaní mnohých výrobcov automobilov a automobilových dodávateľov zostanú DOC a DPF samostatnými zariadeniami inštalovanými vedľa seba vo výfukovom potrubí.

4.2.2.   Žiadna náhrada na strane ponuky

(55)

Ďalej, Saint-Gobain a strana, ktorá požiadala o nezverejnenie svojej totožnosti, takisto uvádzajú, že výrobný proces substrátov DOC a DPF je veľmi odlišný: neporézny kordierit používaný pre substrát DOC je spekaný na vzduchu pri teplote 400 °C. Naproti tomu karbid kremíka, materiál používaný pre substrát DPF (čo je tiež materiál substrátu spoločnosti IBIDEN HU), musí byť pripravovaný pri veľmi vysokej teplote (nad 2 000 °C) v atmosfére bez kyslíka. Tento rozdiel v teplote je sám osebe tak zásadný, že jeden z najzákladnejších a najnákladnejších výrobných prvkov nie je možné použiť na výrobu oboch typov výrobku.

(56)

Ďalej, substrát pre DOC je jednoblokový valec s priečne dierovanou štruktúrou, ktorého kanály nie sú uzatvorené. Substrát pre DPF sa bežne tvaruje zlepením viacerých filtrovacích prvkov, pričom kanály DPF sú uzatvorené. Pre výrobu substrátov DPF je potrebná bezkyslíková vysokoteplotná spekacia pec pre keramické výrobky, lepiace a uzatváracie zariadenia, čo nie je potrebné pre výrobu substrátov pre DOC. Zainteresované strany sa preto domnievajú, že nie je možné vyrábať DPF na výrobnej linke pre DOC alebo naopak.

5.   PRIPOMIENKY MAĎARSKÝCH ORGÁNOV

(57)

Maďarské strany podporujú názor Aerosol & Particle Technology Laboratory a spoločnosti IBIDEN Hungary Gyártó Kft. v súvislosti s príslušným výrobkom, trhom, cenou, špecifikami na strane dopytu a ponuky.

(58)

Podľa maďarských orgánov je moderné riadenie emisií vznetových motorov založené na integrácii rôznych funkčností na úrovni systému. Úzka vzájomná závislosť všetkých podjednotiek (ako napríklad DOC a DPF) v systéme pre riadenie emisií vznetových motorov vedie k dodávateľským reťazcom s viacerými aktérmi, ktoré spájajú výrobcov substrátu, povlaku a výfukového systému, a výkonnostné vlastnosti každej jednotlivej podjednotky vytvárajú výzvy pre celý dodávateľský reťazec. Preto ako príslušný výrobok by mal byť určený systém pre riadenie alebo systém pre následné spracovanie emisií vznetových motorov.

(59)

Tvrdia tiež, že výrobok spoločnosti IBIDEN HU je viacfunkčný diel inštalovaný do systému výfukového potrubia. Kombinácia tohto výrobku a DOC vytvára zariadenie pre následné spracovanie tretej generácie. Okrem toho, výrobok spoločnosti IBIDEN HU je polotovar z toho dôvodu, že na ďalšej úrovni bude potiahnutý povlakom. Bez povlaku výrobok nie je plne funkčný a nemôže byť klasifikovaný ako konečný výrobok tretej generácie DPF. To potvrdzuje aj skutočnosť, že konečný výrobok je oveľa drahší ako polovýrobok spoločnosti IBIDEN HU: v súčasnosti je trhová cena konečného zariadenia 2,5-krát vyššia ako cena filtra vyrábaného spoločnosťou IBIDEN HU.

(60)

Maďarské orgány ďalej uvádzajú, že v praxi sú DPF inštalované vo väčšine automobilov so vznetovým motorom a výrobcovia, ktorí potrebujú DOC, potrebujú aj DPF. Dopyt vytvára spoločný trh pre výrobky, keďže rovnakí výrobcovia používajú rovnaké metódy, infraštruktúru a úsilie na získanie výrobkov. Na strane ponuky zasa výrobcovia DOC a DPF obvykle používajú rovnaké výrobné procesy, výrobné technológie a materiály. Čo sa týka materiálov, DOC aj DPF používajú kordierit. Vo výrobe prechádzajú rovnakými procesmi, ako je príprava materiálu, zmiešavanie, tepelná úprava a formovanie, sušenie, dokončovanie a vypaľovanie. Jediným rozdielom vo výrobnom procese týchto dvoch výrobkov je dodatočná etapa (uzatváranie) a zmena načasovania ďalšej etapy (rezanie). V dôsledku toho sa budú na ponuke podieľať tí istí výrobcovia a DOC a DPF si navzájom konkurujú na trhu následného spracovania výfukových plynov.

(61)

Maďarské orgány zdôrazňujú, že spoločnosť IBIDEN HU je schopná vyrábať substráty pre filtre tuhých častíc v rovnakej miere, s rovnakým vybavením a bez akejkoľvek výraznej investície, ako by mohol aj ktorýkoľvek výrobca s rovnakou výrobnou technológiou. Keďže DPF je formou zdokonaleného DOC, náklady na úpravu nepredstavujú počiatočnú investíciu do ďalšieho radu výrobkov, ale podstatný rozvoj výrobných aktív.

(62)

Naviac, maďarské orgány uvádzajú, že je možné vidieť tiež jasný trend v technologickom vývoji DOC a DPF, ktorý vedie k novej generácii filtrov, ktoré by mohli spojiť výhody, vlastnosti a pôvodné technológie do jednej jednotky, a tým skombinovať DOC a DPF. Pri definovaní príslušného trhu a výpočte trhového podielu, by sa mal brať do úvahy aj DOC, keďže predstavuje kombinované zariadenie pre následné spracovanie spolu s DPF a spoločne zabezpečujú zhodu s nariadeniami.

(63)

Vzhľadom na uvedené argumenty sa maďarské orgány domnievajú, že jedinou prijateľnou definíciou príslušného trhu je celý trh so zariadeniami pre následné spracovanie emisií vznetových motorov vrátane DPF aj DOC. Podľa štúdie, ktorú pripravila nezávislá spoločnosť pre prieskum trhu AVL, ostáva trhový podiel spoločnosti IBIDEN na trhu so zariadeniami pre následné spracovanie emisií vznetových motorov pod 25 % pred investíciou aj po nej, a teda spĺňa podmienku v odseku 24 písm. a) MSF 2002. Preto sa maďarské orgány domnievajú, že Komisia by mala ukončiť konanie podľa článku 88 ods. 2 pozitívnym rozhodnutím.

6.   HODNOTENIE POMOCI

6.1.   Existencia štátnej pomoci v zmysle článku 87 ods. 1 Zmluvy o ES

(64)

V rozhodnutí začať konanie vo veci formálneho zisťovania dospela Komisia k záveru, že finančná podpora poskytnutá maďarskými orgánmi spoločnosti IBIDEN Hungary Gyártó Kft. na základe existujúcich schém regionálnej pomoci (HU 1/2003 „Cieľová schéma na podporu investícií“ a N 504/2004 „Rozvojové daňové úľavy“) vo forme grantu a daňovej úľavy predstavuje štátnu pomoc v zmysle článku 87 ods. 1 Zmluvy o ES. Maďarské orgány proti tomuto záveru neprotestovali.

6.2.   Notifikačná povinnosť, zákonnosť pomoci a príslušné právo

(65)

Notifikovaním opatrenia v roku 2006 si maďarské orgány splnili individuálnu notifikačnú povinnosť podľa odseku 24 MSF 2002.

(66)

V súlade s odsekom 63 a poznámkou pod čiarou 58 usmernení o národnej regionálnej pomoci pre roky 2007 – 2013 (22) Komisia posúdila opatrenie pomoci podľa ustanovení usmernení o národnej regionálnej pomoci z roku 1998 a MSF 2002.

6.3.   Zlučiteľnosť pomoci s usmerneniami o národnej regionálnej pomoci

(67)

V rozhodnutí o začatí konania vo veci formálneho zisťovania Komisia uviedla, že pomoc je poskytnutá v súlade s existujúcimi schémami regionálnej pomoci (23) a dospela k záveru, že štandardné kritériá zlučiteľnosti ustanovené v usmerneniach o národnej regionálnej pomoci (ako napríklad kritériá zlučiteľnosti týkajúce sa počiatočnej investície v regióne oprávnenom na regionálnu pomoc, oprávnených nákladov, vlastného príspevku, stimulačného účinku, udržiavania investície, kumulácie) sú dodržané.

6.4.   Zlučiteľnosť pomoci s ustanoveniami MSF 2002

6.4.1.   Jediný investičný projekt

(68)

V odseku 49 MSF 2002 sa uvádza, že investičný projekt by nemal byť umelo rozdelený na podprojekty, s cieľom vyhnúť sa ustanoveniam rámca. „Jediný investičný projekt“ zahŕňa všetky fixné investície vo výrobnom zariadení v priebehu troch rokov (24). Výrobné zariadenie je hospodársky nerozdeliteľná séria fixných kapitálových položiek plniacich presnú technickú funkciu, prepojených fyzicky alebo funkčne, ktoré majú jasne identifikované ciele, ako je napríklad výroba definovaného výrobku.

(69)

Keďže spoločnosť IBIDEN HU už v minulosti získala regionálnu pomoc pre prvú fázu investičného projektu v tej istej lokalite a keďže notifikácia sa týka druhej fázy investičného projektu, je potrebné určiť, či sú tieto dve fázy súčasťou toho istého jediného investičného projektu.

(70)

V tejto súvislosti Komisia podotýka, že tieto dve investičné fázy sa týkajú toho istého výrobného zariadenia (Priemyselný park Dunavarsány v regióne stredného Maďarska), tej istej spoločnosti (IBIDEN HU), toho istého výrobku (keramické substráty pre filtre tuhých častíc vznetových motorov) a práce na každom projekte sa začali v rámci obdobia troch rokov (prvá fáza sa začala v roku 2004, zatiaľ čo druhá fáza v roku 2005). V dôsledku toho sa Komisia domnieva, že kritériá definície „výrobného zariadenia“ v odseku 49 MSF 2002 sú splnené a že dve fázy investície sú súčasťou toho istého jediného investičného projektu.

(71)

Okrem toho Komisia podotýka, že maďarské orgány súhlasia, že dve fázy investície zo strany spoločnosti IBIDEN HU v Priemyselnom parku Dunavarsány musia byť považované za jediný investičný projekt.

6.4.2.   Intenzita pomoci

(72)

Keďže prvá a druhá fáza investície sa považujú za jediný investičný projekt, obidve sa majú zohľadniť vo výpočte maximálnej intenzity pomoci pre projekt.

(73)

Vzhľadom na to, že súčasná hodnota plánovaných oprávnených výdavkov je 41 953 072 670 forintov (168,30 mil. EUR) a príslušný štandardný strop regionálnej pomoci je 40 % (NGE), upravená maximálna intenzita pomoci v NGE, vyplývajúca z redukčného mechanizmu odsekov 21 a 22 MSF 2002, predstavuje 23,34 %.

(74)

Keďže intenzita pomoci pre projekt predstavuje 22,44 % NGE a je nižšia ako maximálna intenzita pomoci povolená podľa redukčného mechanizmu (23,34 % NGE), je navrhovaná intenzita celkového balíčka pomoci v súlade s upraveným stropom regionálnej pomoci.

6.4.3.   Zlučiteľnosť s pravidlami podľa odsekov 24 písm. a) a b) MSF 2002

(75)

Keďže súčasná hodnota celkovej výška pomoci 9 793 809 933 forintov (39,29 mil. EUR) presahuje prah individuálnej notifikácie vo výške 30 mil. EUR, je potrebné posúdiť zhodu notifikovanej pomoci s odsekom 24 písm. a) a b) MSF 2002.

(76)

Rozhodnutie Komisie povoliť regionálnu pomoc pre veľké investičné projekty spadajúce pod odsek 24 MSF 2002 závisí od trhového podielu príjemcu pred investíciou a po nej a od kapacity, ktorú investícia vytvorí. Aby mohla vykonať príslušné skúšky podľa odseku 24 písm. a) a b) MSF 2002, musí Komisia najskôr identifikovať výrobky, ktorých sa investícia týka a určiť príslušný výrobok a geografické trhy.

6.4.3.1.   Príslušný výrobok investičného projektu

(77)

Podľa odseku 52 MSF 2002 znamená „príslušný výrobok“ výrobok zamýšľaný investičným projektom, prípadne jeho náhrady, ktoré za také považuje buď spotrebiteľ (na základe vlastností výrobku, cien a zamýšľaného použitia) alebo výrobca (v dôsledku flexibility výrobného zariadenia). Ak sa projekt týka medziproduktu a značná časť produkcie sa nepredá na trhu, budú sa za príslušný výrobok považovať aj nadväzujúce výrobky.

(78)

Oznámený projekt sa týka výroby „keramických substrátov pre filtre tuhých častíc vznetových motorov (DPF)“. DPF je automobilový diel, ktorý sa montuje do systému pre spracovanie spalín vozidiel so vznetovým motorom a ktorý čistí spaliny produkované spaľovaním motora (25).

(79)

Keramická časť, ktorú vyrába spoločnosť IBIDEN HU, je medziprodukt. Po vyrobení v továrni (úroveň 3) sa predáva za trhových podmienok prostredníctvom spoločnosti IBIDEN Deutschland GmbH (26) nezávislým spoločnostiam (hlavnými zákazníkmi sú […], […] a […]), ktoré vykonávajú aplikáciu povlaku zo vzácnych kovov na substrát, a z DPF sa teda stáva DPF s povlakom (úroveň 2). DPF s povlakom sa následne predávajú výrobcom výfukových potrubí (úroveň 1), ktorí sú priamymi dodávateľmi tovární na montáž automobilov. Konečnými spotrebiteľmi keramických substrátov sú osobné vozidlá a ľahké dodávky so vznetovým motorom.

(80)

Investičný projekt neprinesie žiadne iné výrobky určené na predaj na trhu ani na použitie inou prevádzkou IBIDEN Group. Maďarské orgány potvrdili, že v dotovanom zariadení sa počas obdobia piatich rokov od dokončenia projektu/plnej výroby nebudú vyrábať žiadne iné výrobky ako sú tie, ktoré boli oznámené a posudzované.

(81)

V nadväznosti na uvedené skutočnosti bude Komisia považovať keramický substrát pre DPF, ktorý sa montuje do osobných vozidiel a ľahkých dodávok so vznetovým motorom, za príslušný výrobok investičného projektu.

6.4.3.2.   Príslušný výrobok a geografické trhy

(82)

Definícia príslušného trhu výrobku si vyžaduje preskúmanie, aké iné výrobky by sa mohli považovať za náhrady výrobku zamýšľaného investičným projektom v zmysle odseku 52 MSF 2002. V tejto súvislosti a so zohľadnením pripomienok zainteresovaných strán a maďarských orgánov Komisia zisťovala, ktoré výrobky by sa mohli považovať za náhrady DPF. Zhrnutie tejto analýzy je uvedené ďalej.

1.   Všeobecný prehľad systému pre spracovanie spalín

(83)

Znižovanie emisií je komplexná oblasť s rozsiahlym vzájomným pôsobením medzi technológiami, spotrebou pohonných hmôt, jazdným výkonom, trvanlivosťou a nákladmi. Opatrenia na zníženie emisií môžeme rozdeliť do dvoch hlavných oblastí:

a)

vývojové trendy systému spaľovania na zníženie motorových emisií a

b)

technológie na riadenie emisií používajúce „následné spracovanie“ spalín motorov (pre tento prípad sú dôležité len posledne menované).

(84)

Spaliny vznetových motorov obsahujú nebezpečné látky: významné množstvá tuhých častíc (PM), ako napríklad sadze a rozpustný organický podiel (SOF) (27) a nebezpečné plyny, ako napríklad uhľovodíky (HC), oxidy uhlíka (COx) a oxidy dusíka (NOx). Tieto materiály spracováva systém na spracovanie spalín inštalovaný vo vozidlách.

(85)

Preto sú v systéme určité komponenty, ktoré čistia nebezpečné látky. Vo všeobecnosti to môžu byť zariadenia: 1. ktoré čistia plynné zložky a 2. ktoré čistia tuhé častice (vrátane sadzí). Nasledujúce dve zariadenia pre následné spracovanie emisií, ktoré sú dôležité pre tento prípad, sa používajú v osobných vozidlách a ľahkých dodávkach so vznetovým motorom:

a)

Oxidačný katalyzátor pre vznetové motory (DOC), ktorý je určený na neutralizáciu nebezpečných plynov, najmä uhľovodíkov (HC), oxidov uhlíka (COx) a – ako vedľajší účinok – do určitej miery eliminuje aj rozpustný organický podiel tuhých častíc (SOF), ale nie je schopný spracovať sadze. DOC sa podobne ako DPF skladá zo substrátu, ktorý je vo vnútri pevný a ktorým sú vyvádzané výfukové plyny. Pri prúdení kanálmi výfukový plyn chemicky reaguje s katalyzátormi (platina a paládium) nanesenými na stene substrátu. Od roku 2000 bol DOC zavedený prakticky vo všetkých modeloch osobných vozidiel so vznetovým motorom v EHP s cieľom splniť prísnejšie emisné normy, vzhľadom na limity škodlivých plynov v emisiách.

b)

Filter tuhých častíc vznetových motorov (DPF), ktorý je určený na zadržiavanie nerozpustných podielov tuhých častíc, t. j. sadzí. To sa dosahuje mechanickým filtrovaním. Výfukový plyn prúdi do kanálov s priečne dierovanou štruktúrou a je nútený prúdiť stenami, keďže kanály sú striedavo uzatvorené. Substrát slúži ako filter a sadze sa ukladajú na jeho stenách. DPF sa však napĺňa sadzami a aby sa zachovala jeho funkčnosť, je potrebné eliminovať sadze ich spaľovaním (regenerácia filtra).

(86)

DPF sa prvýkrát objavili v sériovej výrobe v roku 2000 vo vozidle Peugeot 607 so vznetovým motorom a odvtedy sú stále rozšírenejšie, s obrovským nárastom v posledných 3 – 4 rokoch. Tento rast je čiastočne spôsobený daňovými stimulmi ponúkanými pre vozidlá so vznetovým motorom vybavenými DPF vo viacerých krajinách, čiastočne environmentálne uvedomelejším prístupom spotrebiteľov a tiež predvídaním prísnejších emisných noriem, najmä vzhľadom na limity PM (v EHP regulujú znižovanie emisií emisné normy „Euro“). Očakáva sa, že skôr ako nadobudne účinnosť Euro 5 (28) v roku 2009, bude stále vyšší podiel automobilov so vznetovým motorom už vybavený DPF. Tento trend zabezpečí ďalej sa rozširujúci trh pre DPF v nadchádzajúcich rokoch.

(87)

Na základe materiálu filtra (napríklad keramický, kordieritový alebo kovový) a spôsobu regenerácie filtra možno rozlišovať rôzne typy DPF. Regenerácia je potrebná na elimináciu (t. j. spálenie) nahromadených častíc. V praxi sa to dosahuje buď prostredníctvom aditíva zmiešaného s palivom, ktoré znižuje oxidačnú teplotu (známe ako „DPF bez povlaku s katalyzátorom prenášaným palivom“), alebo prostredníctvom povlaku zo vzácnych kovov pokrývajúceho steny substrátu, ktorý pomáha v procese spaľovania (uvádzané ako „DPF s povlakom“ alebo ako „impregnovaný katalyzovaný DPF“).

(88)

Vďaka povlaku zo vzácnych kovov tento typ DPF v obmedzenom rozsahu spracováva aj HC a CO plyny prostredníctvom procesu chemickej oxidácie. Výrobok spoločnosti IBIDEN HU patrí do tejto kategórie. Je to keramický substrát, ktorý je následne na úrovni 2 potiahnutý povlakom a potom na úrovni 1 integrovaný do systému výfukového potrubia.

2.   Definícia príslušného trhu výrobkov po pripomienkach zainteresovaných strán a maďarských orgánov

(89)

Komisia v rozhodnutí začať konanie vo veci formálneho zisťovania vyjadrila viacero pochybností zhrnutých vyššie, či je možné považovať DOC a DPF za náhrady patriace na ten istý príslušný trh výrobkov.

(90)

Komisia sa domnieva, že argumenty predložené príjemcom pomoci, spoločnosťou IBIDEN HU, zainteresovanou stranou Aerosol & Particle Technology Laboratory a maďarskými orgánmi nerozptyľujú počiatočné pochybnosti Komisie, ktoré boli potvrdené pripomienkami Saint-Gobain a zainteresovanej strany, ktorá požiadala o nezverejnenie svojej totožnosti. Komisia bližšie poznamenáva najmä nasledovné:

(91)

Substráty DPF a DOC nepatria na ten istý príslušný trh výrobkov, keďže ich produktové vlastnosti sú odlišné, v dôsledku čoho neexistuje zámena medzi výrobkami ani na strane dopytu, ani na strane ponuky.

(92)

Z pohľadu strany dopytu Komisia poznamenáva, že existujú výrazné rozdiely vo vlastnostiach výrobkov, zamýšľanom použití a cene medzi substrátmi DPF a substrátmi DOC:

a)

Ako preukázali zainteresované strany, substráty pre DOC sú väčšinou vyrobené z neporézneho kordieritu. Materiál používaný pre substrát DOC musí odolávať vnútornej teplote približne 400 °C prítomnej vo vnútri DOC. Referenčný materiál používaný pre substráty pre DPF je karbid kremíka. Substrát DPF musí byť porézny, aby sa zabezpečila filtrácia sadzí. Kvôli potrebnej regenerácii DPF musí byť substrát vyrobený z materiálu odolného voči veľmi vysokým teplotám (približne 1 000 °C v prípade DPF s povlakom) a opakovaným termálnym šokom. Preto, kvôli veľmi odlišným termálnym vlastnostiam, nebudú zákazníci schopní zamieňať substráty DPF za substráty DOC v prípade relatívneho nárastu ceny jedného z výrobkov.

b)

Čo sa týka ceny, Komisia podporuje v tomto smere stanovisko Saint-Gobain a zainteresovanej strany, ktorá požiadala o nezverejnenie svojej totožnosti, že existuje veľký cenový rozdiel medzi substrátmi DOC a DPF, keďže materiály používané pre substráty pre DPF sú materiály s vyššou výkonnosťou, ktorých výroba predstavuje vyššie náklady (napríklad je potrebné použitie bezkyslíkovej vysokoteplotnej pece na spekanie keramických výrobkov). Podľa pripomienok predložených zainteresovanými stranami sa priemerná jednotková cena substrátu pre DPF pohybuje medzi 120 – 180 EUR (bez nákladov na povlak katalyzátora a nákladov na konzerváciu), kým cena substrátu pre DOC sa pohybuje v rozpätí medzi 12 a 20 EUR (tiež bez nákladov na povlak katalyzátora a nákladov na konzerváciu). Takýto cenový rozdiel naznačuje, že substráty pre DPF nepatria na ten istý trh ako substráty pre DOC, pretože výrobcovia DPF úrovne 2 nemôžu prejsť na nákup substrátu DOC z technických príčin (inak by tak kvôli veľkému cenovému rozdielu urobili) a výrobca DOC by nenahradil substrát DOC substrátom DPF, keďže by sa tým výrobok značne zdražil bez toho, aby mal oxidačnú funkciu porovnateľnú so substrátom DOC.

c)

Čo sa týka zamýšľaného použitia, na základe informácií predložených zainteresovanými stranami Komisia konštatuje, že hlavným účelom DOC je oxidovanie určitých plynov, ktoré sa nachádzajú v spalinách vznetových motorov na menej škodlivé látky, a to prostredníctvom chemickej reakcie. Hlavnou funkciou DPF je odfiltrovať sadze prostredníctvom mechanického filtračného procesu. Zatiaľ čo DPF za určitých podmienok vykonáva – ako vedľajší účinok – časť funkčnosti DOC, úplný oxidačný efekt nie je možné dosiahnuť bez inštalácie oboch zariadení. Okrem toho, zariadenie DOC neplní žiadnu z funkčností DPF, keďže nefiltruje sadze. Podľa očakávaní výrobcov automobilov a automobilových dodávateľov ostanú DOC a DPF samostatnými zariadeniami inštalovanými vedľa seba vo výfukovom potrubí (29).

d)

Oxidácia vykonávaná katalyzátormi DPF substrátu spoločnosti IBIDEN HU slúži na zabezpečenie dostatočnej teploty na spaľovanie sadzí, ale nemá rovnaký čistiaci účinok ako plnofunkčný DOC. Ako bolo podotknuté v pripomienkach predložených zainteresovanými stranami, tzv. viacfunkčný výrobok spoločnosti IBIDEN HU neeliminuje potrebu samostatného DOC v systéme pre spracovanie spalín. Maďarské orgány a príjemca pomoci tiež pripúšťajú, že vzhľadom na súčasné predpisy je stále potrebné montovať tzv. viacfunkčný výrobok spoločnosti IBIDEN HU spolu s DOC.

e)

Komisia konštatuje, že názory vyjadrené spoločnosťou IBIDEN HU a maďarskými orgánmi, týkajúce sa tendencie používať jedno kombinované riešenie (DOC a DPF), môžu odzrkadľovať budúci trend technológií pre riadenie emisií, neodrážajú však súčasnú situáciu, ktoré je predmetom analýzy Komisie. Teda DPF aj DOC budú naďalej spoluexistovať a budú montované spolu v období, ktoré má byť zohľadnené (od roku 2003 do roku 2008 t. j. jeden rok pred začiatkom a jeden rok po úplnom dokončení investičného projektu). Ako to dokladajú odhady trhových údajov v jednej zo štúdií, DOC zostáva hlavným komponentom riadenia emisií, ktorý bude inštalovaný do všetkých automobilov so vznetovým motorom v predmetnom období. Štúdia tiež potvrdzuje, že pre budúce technológie Euro 5 a 6 budú DOC naďalej používané na oxidáciu CO, HC a SOF.

f)

Okrem toho Komisia uvádza, že štúdia trhu vykonaná spoločnosťou Frost & Sullivan, ktorá je nezávislou poradenskou a výskumnou spoločnosťou v odvetví, analyzuje DPF len ako samostatný výrobok na spracovanie tuhých častíc a nezaoberá sa DOC.

(93)

Ďalej, z pohľadu strany ponuky existujú rozdiely vo výrobných procesoch substrátov DOC a DPF. Keďže substrát DPF musí byť odolný voči vysokým teplotám, musí byť materiál (väčšinou karbid kremíka) pripravovaný pri veľmi vysokých teplotách a v bezkyslíkovej atmosfére. Kordierit, ktorý sa prevažne používa pre substrát DOC, je spekaný na vzduchu a pri relatívne oveľa nižšej teplote. Okrem toho, substrát pre DOC je jednoblokový valec s priečne dierovanou štruktúrou, kým substrát DPF sa vyvára zlepením viacerých filtrujúcich zložiek a kanály DPF sú uzatvorené, čo nie je prípad DOC. Z toho vyplýva, že výroba substrátu DPF vyžaduje bezkyslíkovú vysokoteplotnú spekaciu pec na keramické výrobky, lepiaci systém a uzatváracie stroje, a tieto zariadenia nie sú potrebné na výrobu substrátu DOC. Preto sa zdá, že bez výrazných dodatočných nákladov nie je možné vyrábať substrát DPF a DOC na tej istej výrobnej linke.

(94)

Čo sa týka argumentov predložených spoločnosťou IBIDEN HU a maďarskými orgánmi, že existujú výrobcovia, ktorí vyrábajú DOC aj DPF, a že rozlíšenie medzi výrobcami DOC a výrobcami DPF je preto nejasné, Komisia sa domnieva, že nie je dôležité, či ten istý výrobca dokáže vyrábať oba výrobky alebo nie. Dôležité je, či je možné používať to isté vybavenie na výrobu oboch substrátov bez výrazných dodatočných nákladov. Toto zainteresované strany ani maďarské orgány nepreukázali. Nebol teda poskytnutý žiadny konkrétny dôkaz o výrobcoch substrátu DOC, ktorí by vyrábali substráty pre DPF s tým istým vybavením a bez väčších dodatočných investičných nákladov, alebo naopak.

(95)

Vzhľadom na uvedené argumenty sa Komisia domnieva, že aj keď DOC a DPF patria, spolu s inými komponentmi (napríklad Lean NOx Trap, ktorého účelom je znižovanie NOx vo výfukových plynoch) do systému pre následné spracovania/riadenie emisií osobných automobilov alebo ľahkých dodávok so vznetovým motorom, samotná skutočnosť, že existujú vedľa seba v tom istom výfukovom potrubí alebo vzájomne ovplyvňujú svoj vývoj, neznamená, že sú náhradami z pohľadu strany dopytu a/alebo ponuky, keďže sú to dva samostatné komponenty s odlišnými vlastnosťami, cenami a určeným použitím. Naviac, čo sa týka zameniteľnosti na strane ponuky, existujú rozdiely vo výrobných procesoch substrátov DOC a DPF, čo vedie k záveru, že neexistuje zameniteľnosť medzi substrátmi DOC a substrátmi DPF na strane ponuky.

(96)

Na základe uvedeného a na účely tohto rozhodnutia sa Komisia domnieva, že príslušný trh výrobkov sa vzťahuje len na substráty pre filtre tuhých častíc vznetových motorov, ktoré sa inštalujú do výfukových systémov osobných vozidiel a ľahkých dodávok so vznetovým motorom.

3.   Príslušný geografický trh

(97)

Komisia v rozhodnutí začať konanie vo veci formálneho zisťovania uviedla, že príslušným geografickým trhom je celý trh EHP, a to z dôvodu rozdielov v regulácii emisií a noriem pre kvalitu paliva v porovnaní s tretím krajinami a nižšieho podielu vozidiel so vznetovými motormi na iných významných automobilových trhoch (30). V súčasnosti sa dopyt po zariadeniach na následné spracovanie pre ľahké dodávky so vznetovým motorom javí ako veľmi nízky na iných trhoch ako EHP. S vývojom modernejších zariadení pre následné spracovanie pre vozidlá so vznetovým motorom, ktoré budú schopné splniť požiadavky týkajúce sa emisií výfukových plynov v niektorých tretích krajinách, sa očakáva, že trh pre zariadenia na následné spracovanie sa bude geograficky rozširovať až po roku 2008.

(98)

Proti tomuto záveru nenamietala žiadna zo zainteresovaných strán ani maďarské orgány. Na základe uvedeného a na účely tohto rozhodnutia sa Komisia domnieva, že príslušným geografickým trhom pre DPF je celý trh EHP.

6.4.3.3.   Trhový podiel

(99)

Podľa odseku 24 písm. a) MSF 2002 nebude individuálne notifikovaný investičný projekt oprávnený na investičnú pomoc, ak podiel príjemcu pomoci na predaji príslušného výrobku pred investíciou alebo po nej presahuje 25 %.

(100)

Na posúdenie toho, či je projekt zlučiteľný s odsekom 24 písm. a) MSF 2002, je potrebné analyzovať trhový podiel príjemcu pomoci na úrovni skupiny, a to pred investíciou a po nej. Keďže investícia spoločnosti IBIDEN HU sa začala v roku 2004 a dosiahnutie plnej výrobnej kapacity predstavujúcej 2,4 milióna jednotiek ročne sa očakávalo v roku 2007, preskúmala Komisia trhové podiely v rokoch 2003 a 2008.

(101)

Maďarské orgány potvrdili, že neexistujú žiadne spoločné podniky a dlhodobé marketingové dohody medzi spoločnosťou IBIDEN a inými spoločnosťami v divízii keramiky.

(102)

Maďarské orgány poskytli trhové údaje z nasledujúcich zdrojov: Frost & Sullivan Ltd. a AVL List GmbH. Trhové podiely IBIDEN Group na trhu s DPF pred začiatkom a po dokončení projektu vzhľadom na objem pre Európu sú uvedené v tabuľke III.

Tabuľka III

Trhový podiel IBIDEN na úrovni skupiny v Európe

(Údaje v jednotkách)

 

2003

2008

Predaj skupiny IBIDEN

[…]

[…]

Trh s DPF celkom

702 000

6 340 000

Podiel na trhu s DPF

[…] %

[…] %

Zdroj: Frost & Sullivan Ltd. ().

(103)

Štúdie predložené maďarskými orgánmi preukazujú, že trhový podiel IBIDEN na úrovni skupiny na európskom trhu s DPF sa pred investíciou aj po nej rovná […] % – […] % vzhľadom na objem (32) a teda výrazne prekračuje prah 25 % (33). Z tohto dôvodu nie je dodržaná podmienka v odseku 24 písm. a) MSF 2002.

6.4.3.4.   Nárast výrobnej kapacity/Test rastúceho trhu

(104)

V odseku 24 MSF 2002 sa ustanovuje, že individuálne notifikované projekty nebudú oprávnené na investičnú pomoc, ak nie je splnená jedna z podmienok uvedených v odseku 24. Aj keď, ako už bolo uvedené, nie je dodržaná podmienka v odseku 24 písm. a) MSF 2002, Komisia tiež preskúmala, či investičný projekt spĺňa ďalšiu podmienku uvedenú v odseku 24 písm. b) MSF 2002. Podľa odseku 24 písm. b) MSF 2002 nebude individuálne notifikovaný projekt oprávnený na investičnú pomoc, ak kapacita vytvorená projektom predstavuje viac ako 5 % z veľkosti trhu, meranej s použitím údajov o evidentnej spotrebe príslušného výrobku, ak priemerná ročná miera rastu jeho evidentnej spotreby počas posledných piatich rokov nie je vyššia ako priemerná ročná miera rastu HDP Európskeho hospodárskeho priestoru za rovnaké obdobie.

(105)

V tejto súvislosti Komisia konštatuje, že, ako je ukázané v tabuľke IV ďalej, priemerný ročný rast evidentnej spotreby DPF (meraná ako celkový predaj) v Európe za posledných 5 rokov je výrazne vyššia ako priemerná ročná miera rastu HDP Európskeho hospodárskeho priestoru (34).

Tabuľka IV

Test rastúceho trhu

(Predaj v jednotkách)

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

CAGR (35)

DPF

29 000

290 000

702 000

1 169 000

1 791 000

2 957 000

152,17 %

HDP (v mil. EUR v stálych cenách roku 1995) (EU 27)

8 197 605,0

8 295 193,5

8 402 482,6

8 610 427,6

8 765 680,7

9 027 663,9

1,95 %

(106)

V dôsledku toho dospela Komisia k záveru, že pomoc, ktorá je predmetom skúmania, je v súlade s odsekom 24 písm. b) MSF 2002, ako je však uvedené vyššie, nie je v súlade s písm. a) toho istého odseku.

6.5.   Negatívne účinky pomoci a záver

(107)

V súlade s pravidlami pre regionálnu pomoc bola už spoločnosti IBIDEN HU poskytnutá pomoc vo výške 7 411 828 735 forintov (29,73 mil. EUR) v súčasnej hodnote (11 745 422 640 forintov alebo 47,12 mil. EUR v menovitej hodnote) na základe existujúcich schém regionálnej pomoci (36) až do výšky prahu pre individuálnu notifikáciu stanoveného v odseku 24 MSF 2002. Výška pomoci, ktorá je predmetom aktuálnej notifikácie, predstavuje rozdiel medzi celkovou výškou pomoci a podporou, ktorá už bola poskytnutá, t. j. 2 381 981 198 forintov (9,56 mil. EUR) v súčasnej hodnote (v menovitej hodnote táto čiastka predstavuje 3 845 801 110 forintov alebo 15,43 mil. EUR).

(108)

V odseku 24 MSF 2002 sa ustanovuje, že individuálne notifikované projekty nebudú oprávnené na investičnú pomoc, ak nie je splnená jedna z podmienok uvedených v odseku 24. Ako už bolo uvedené, pomoc, ktorá je predmetom skúmania, nie je v súlade s odsekom 24 písm. a) MSF 2002, pretože trhový podiel IBIDEN na úrovni skupiny na trhu s DPF v Európe pred investíciou aj po nej výrazne presahuje prah 25 %.

(109)

Vysoký trhový podiel IBIDEN ukazuje prevládajúce postavenie spoločnosti na trhu s DPF. Podľa štúdie Frost & Sullivan Ltd (F&S) (37) a pripomienok poskytnutých zainteresovanými stranami má IBIDEN vynikajúcu pozíciu na európskom trhu s DPF, keďže je jedným z dvoch najvýznamnejších výrobcov filtrových substrátov na svete (druhým hlavným výrobcom je NGK). Komisia konštatuje, že trh s DPF v Európe zaznamenal počas posledných rokov obrovský rast, keďže všetci výrobcovia vozidiel prijímajú túto technológiu, aby splnili emisné limity Euro. Je to vysokoziskový trh, ktorého budúci vývoj sa tiež zdá byť zaistený. Pomoc, ktorá je predmetom notifikácie, by ešte viac posilnila vedúce postavenie IBIDEN na tomto trhu, čo by sťažilo upevnenie postavenia nových subjektov na tomto trhu. Pomoc, ktorá je predmetom notifikácie, by z tohto dôvodu mohla spôsobiť výrazné narušenie hospodárskej súťaže.

(110)

Na základe predchádzajúcich úvah Komisia dospela k záveru, že pomoc, ktorá je predmetom notifikácie, nie je zlučiteľná so spoločným trhom. Keďže pomoc vo výške 2 381 981 198 forintov (9,56 mil. EUR) v súčasnej hodnote (v menovitej hodnote táto čiastka predstavuje 3 845 801 110 forintov alebo 15,43 mil. EUR) nebola poskytnutá, nie je potrebné požadovať jej vrátenie,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Štátna pomoc, ktorú plánuje Maďarská republika poskytnúť spoločnosti IBIDEN Hungary Gyártó Kft. vo výške 2 381 981 198 forintov v súčasnej hodnote (3 845 801 110 forintov v nominálnej hodnote), je nezlučiteľná so spoločným trhom.

Pomoc preto nemožno poskytnúť.

Článok 2

Maďarská republika musí do dvoch mesiacov od oznámenia tohto rozhodnutia informovať Komisiu o opatreniach prijatých na jeho splnenie.

Článok 3

Toto rozhodnutie je adresované Maďarskej republike.

V Bruseli 30. apríla 2008

Za Komisiu

Neelie KROES

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ C 224, 25.9.2007, s. 2.

(2)  Oznámenie Komisie – Multisektorálny rámec regionálnej pomoci pre veľké investičné projekty (Ú. v. ES C 70, 19.3.2002, s. 8), zmenené a doplnené oznámením Komisie o úprave Multisektorálneho rámca regionálnej pomoci pre veľké investičné projekty (2002) so zreteľom na vytvorenie zoznamu sektorov, ktoré čelia štrukturálnym problémom a o návrhu vhodných opatrení podľa článku 88, ods. 1 Zmluvy o ES, týkajúcich sa sektoru motorových vozidiel a sektoru umelých vlákien (Ú. v. EÚ C 263, 1.11.2003, s. 3).

(3)  Pozri poznámku pod čiarou 1.

(4)  List Komisie z 9. júla 2004, C(2004) 2773/5, týkajúci sa dokumentu HU 12/2003 – Mapa regionálnej pomoci Maďarska pre obdobie od 1. mája 2004 do 31. decembra 2006.

(5)  Finančný rok sa skončil 31. marca 2006.

(6)  S cieľom zabezpečiť transparentnosť a účinné monitorovanie regionálnej pomoci pre veľké investičné projekty, je v odseku 36 MSF 2002 ustanovený osobitný „mechanizmus transparentnosti“. Podľa mechanizmu transparentnosti musia členské štáty poskytovať informácie v štandardnom formáte vždy, keď je poskytnutá pomoc podľa MSF 2002 na projekty s oprávnenými nákladmi viac ako 50 mil. EUR, na ktoré sa nevzťahuje notifikačná povinnosť.

(7)  Vypočítané v súlade s pravidlami príslušnej schémy pomoci na základe výmenného kurzu vo výške 249,28 HUF/EUR (platného ku dňu 31. augusta 2004) a referenčného kurzu vo výške 8,59 %.

(8)  Údaje sú predmetom služobného tajomstva.

(9)  HU 1/2003 „Cieľová schéma na podporu investícií“ bola predložená v rámci dočasného postupu a Komisia ju prijala ako existujúcu pomoc v zmysle prílohy IV kapitoly 3 odseku 1 písm. c) (podľa článku 22) Dohody o pristúpení Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska k Európskej únii.

(10)  Schéma HU 3/2004 „Rozvojové daňové úľavy“ bola predložená v rámci dočasného postupu a Komisia ju prijala ako existujúcu pomoc v zmysle odseku 1 písm. c) kapitoly 3 prílohy IV (podľa článku 22) Dohody o pristúpení Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska k Európskej únii. Komisia bola informovaná o zmene a doplnení schémy (prípad číslo N 504/2004) a schválila ho dňa 23. decembra 2004 [ref. C(2004) 5652].

(11)  V tomto rozhodnutí je ekvivalent čistého grantu vypočítaný na základe štandardnej sadzby dane z príjmu právnických osôb platnej v Maďarsku (16 %).

(12)  Maximálna výška daňovej úľavy je stanovená podľa jej celkovej súčasnej hodnoty.

(13)  HU 1/2003 „Cieľová schéma na podporu investícií“ a N 504/2004 (ex HU 3/2004) „Rozvojové daňové úľavy“.

(14)  Rozdiely v zamýšľanom použití konečných výrobkov DPF a DOC vyjadrujú rôzne použitie ich príslušných substrátov. Z tohto dôvodu bude pojem „DPF“ používaný alternatívne k pojmu „substrát DPF“.

(15)  „Strategic Analysis of the European market for Diesel Particulate Filters“, október 2006. Firma Frost & Sullivan pôsobí v oblasti trhového/priemyselného poradenstva a výskumu.

(16)  „Market survey on PM reduction after-treatment devices“, marec 2007. AVL List sa podrobne zaoberá navrhovaním a vývojom interných spaľovacích motorov. Štúdia AVL, ktorú zadala spoločnosť IBIDEN HU pre tento prípad, uvádza, že DOC aj DPF patria na ten istý príslušný trh výrobkov, avšak údaje a analýzy uvedené v štúdii AVL tento argument nepotvrdzujú, t. j. rôzne prvky/informácie v štúdii naznačujú absenciu zameniteľnosti, a nie opak.

(17)  Ú. v. ES C 74, 10.3.1998, s. 9.

(18)  Ú. v. ES L 83, 27.3.1999, s. 1.

(19)  Pojem následných generácií produktu používa spoločnosť IBIDEN HU ako odkaz na technologický vývoj.

(20)  Čo sa však týka trhovej ceny DOC vo výške 102 EUR, ako je uvedené v štúdii AVL, zdá sa, že sa tiež týka ceny DOC po aplikácii povlaku na úrovni 2, a preto by bolo potrebné upraviť cenu substrátu DOC nadol, rovnako ako spoločnosť IBIDEN upravila ceny substrátu DPF.

(21)  Rozdiely v zamýšľanom použití konečných výrobkov DPF a DOC vyjadrujú rôzne použitie ich príslušných substrátov.

(22)  Ú. v. EÚ C 54, 4.3.2006, s. 13.

(23)  HU 1/2003 „Cieľová schéma na podporu investícií“ a N 504/2004 (ex HU 3/2004) „Schéma pre rozvojové daňové úľavy“.

(24)  Keďže investičné projekty môžu pokračovať počas viacerých rokov, počíta sa trojročné obdobie v zásade od začatia prác na každom projekte.

(25)  Súčasná európska legislatíva zatiaľ nevyžaduje DPF, ale tieto sa už montujú do niektorých motorových vozidiel. Od septembra 2009 budú povinné nové medzné hodnoty pre nové typy osobných vozidiel so vznetovým motorom (kategória M1) a ľahké komerčné dodávky (kategória N1 trieda I) s referenčnou hmotnosťou nižšou ako 2 610 kg (tieto limity sa budú vzťahovať na triedy II a III vozidiel N1 a N2 od septembra 2010). To bude mať v praxi za následok montáž DPF s cieľom splniť tieto medzné hodnoty.

(26)  Maďarské orgány potvrdili, že IBIDEN Deutschland GmbH je obchodná a marketingová spoločnosť, ktorá nevyrába diely na spracovanie spalín. Žiadna iná spoločnosť skupiny IBIDEN Group nevykonáva žiadne ďalšie spracovanie dielov vyrábaných spoločnosťou IBIDEN HU.

(27)  SOF: rozpustný organický podiel ako napríklad organický materiál pochádzajúci z mazacieho oleja motora a z paliva.

(28)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 z 20. júna 2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie z ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel ( Ú. v. EÚ L 171, 29.6.2007, s. 1).

(29)  Tento trend, demonštrovaný Saint-Gobain, je zdôraznený rôznymi prezentáciami prednesenými počas rôznych odborných fór v roku 2007 spoločnosťami General Motors, DaimlerChrysler, Johnson Matthey, Hyundai a Arvin Meritor.

(30)  Podľa štúdie trhu vykonanej AVL moderné systémy pre následné spracovanie spalín potrebujú na zaistenie účinnej a trvanlivej výkonnosti motorovú naftu bez obsahu síry. Motorová nafta s nízkym obsahom síry bola uvedená v EÚ v roku 2005 a v roku 2009 sa stane povinnou.

(31)  Údaje zhromaždené AVL ukazujú o niečo menší trh ako F&S a spôsobili by nezrovnalosti, keďže objem predaja príjemcu v Európe pred investíciou (t. j. v roku 2003) je vyšší ako celkový predaj odhadovaný AVL. Z toho dôvodu boli pre trh s DPF použité trhové hodnoty zo štúdie F&S, v ktorej nevznikajú žiadne takéto nezrovnalosti. Okrem toho, použitie vyšších údajov F&S je v prospech príjemcu, ale aj v tomto scenári sú trhové podiely značne nad 25 %. Štúdia F&S priamo uvádza počet predaných DPF alebo počet očakávaných predaných DPF na trhu, berúc do úvahy všetkých výrobcov DPF. Je tiež potrebné poznamenať, že aj keď sa štúdie týkajú DPF, t. j. hotového nadväzujúceho výrobku, v praxi sa objem predaných substrátov rovná počtu predaných DPF.

(32)  Keramický substrát spoločnosti IBIDEN HU je medziprodukt, ktorý je predmetom ďalšieho spracovania (t. j. aplikácia povlaku, konzervovanie) na nasledujúcich úrovniach hodnotového reťazca (vykonávané nezávislými spoločnosťami). Keďže sa hodnotové údaje uvedené v predložených štúdiách týkajú len hotových DPF, ktorých cena je podstatne vyššia ako cena výrobku spoločnosti IBIDEN, a keďže neboli predložené žiadne spoľahlivé údaje vzhľadom na cenu medziproduktu, Komisia sa domnieva, že v tomto prípade by sa mala použiť analýza v jednotkách objemu. V každom prípade, ak spoločnosť IBIDEN predáva substráty DPF za cenu, ktorá je blízko trhovej ceny, boli by trhové podiely uvádzané v hodnotovom vyjadrení porovnateľné.

(33)  Podľa údajov poskytnutých Saint-Gobain dokonca aj na hypotetickom spoločnom trhu tvorenom substrátmi pre DPF aj pre DOC je trhový podiel spoločnosti IBIDEN v hodnotovom vyjadrení vyšší ako 25 % v EHP. Tento argument však nepotvrdzuje štúdia AVL (ktorej vypracovanie zadal príjemca), keďže uvádza podstatne vyššie ceny DOC a teda trhový podiel vyjadrený ako hodnota ostáva pod 25 % na kombinovanom trhu (čo sa však týka trhovej ceny DOC uvedenej v štúdii AVL, zdá sa, že sa týka ceny DOC po aplikácii povlaku na úrovni 2, čo by vysvetľovalo výrazne vyššiu cenu v porovnaní s cenou substrátu, ktorú uvádza Saint-Gobain). Z toho dôvodu na základe dostupných informácií nie je možné dospieť k záveru, či by na takomto hypotetickom trhu bol trhový podiel spoločnosti IBIDEN v hodnotovom vyjadrení nad alebo pod 25 % v rámci EHP.

(34)  Z praktických dôvodov sa brali do úvahy údaje o HDP za EÚ – 27.

(35)  CAGR: Zložená ročná miera rastu.

(36)  HU 1/2003 „Cieľová schéma na podporu investícií“ a N 504/2004 (ex HU 3/2004) „Schéma pre rozvojové daňové úľavy“.

(37)  „Strategic Analysis of the European market for Diesel Particulate Filters“, október 2006. Firma Frost & Sullivan pôsobí v oblasti trhového/priemyselného poradenstva a výskumu.


4.11.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 295/50


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 31. októbra 2008,

ktorým sa stanovuje nový termín na predkladanie dokumentácie pre niektoré látky, ktoré sa majú preskúmať v rámci 10-ročného pracovného programu podľa článku 16 ods. 2 smernice 98/8/ES

[oznámené pod číslom K(2008) 6266]

(Text s významom pre EHP)

(2008/831/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES zo 16. februára 1998 o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (1), a najmä na jej článok 16 ods. 2 druhý pododsek,

keďže:

(1)

V nariadení Komisie (ES) č. 1451/2007 zo 4. decembra 2007 o druhej fáze 10-ročného pracovného programu uvedeného v článku 16 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (2) sa stanovuje zoznam aktívnych látok, ktoré sa majú posúdiť na účely ich prípadného zaradenia do príloh I, I A alebo I B k smernici 98/8/ES.

(2)

V prípade niektorých kombinácií látok a typov výrobkov uvedených v danom zozname všetci účastníci buď odstúpili, alebo členský štát, ktorý bol určený ako spravodajca na hodnotenie, nedostal dokumentáciu v termíne uvedenom v článku 9 ods. 2 písm. c) nariadenia (ES) č. 1451/2007.

(3)

Preto na základe článku 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1451/2007 Komisia o tejto skutočnosti informovala členské štáty. Tieto informácie boli 8. novembra 2007 uverejnené elektronickými prostriedkami.

(4)

V súlade s článkom 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1451/2007 spoločnosti prejavili do troch mesiacov od elektronického uverejnenia daných informácií záujem prevziať úlohu účastníka v prípade niektorých dotknutých látok a typov výrobkov.

(5)

Preto by sa mal stanoviť nový termín na predkladanie dokumentácie týkajúcej sa týchto látok a typov výrobkov v súlade s článkom 12 ods. 3 druhým pododsekom uvedeného nariadenia.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre biocídne výrobky,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V prípade látok a typov výrobkov uvedených v prílohe je novým termínom na predkladanie dokumentácií 1. december 2009.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 31. októbra 2008

Za Komisiu

Stavros DIMAS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 123, 24.4.1998, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2007, s. 3.


PRÍLOHA

Látky a typy výrobkov, pre ktoré je novým termínom na predkladanie dokumentácií 1. december 2009

Názov

Číslo ES

Číslo CAS

Typ výrobku

ČŠ – spravodajca

1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón

220-120-9

2634-33-5

2

ES

2,2′-disulfándiylbis(N-metylbenzamid)

219-768-5

2527-58-4

6

PL

2,2′-disulfándiylbis(N-metylbenzamid)

219-768-5

2527-58-4

13

PL

2-butanón, peroxid

215-661-2

1338-23-4

1

HU

2-butanón, peroxid

215-661-2

1338-23-4

2

HU

2-butanón, peroxid

215-661-2

1338-23-4

3

HU

2-butanón, peroxid

215-661-2

1338-23-4

6

HU

2-chlóracetamid

201-174-2

79-07-2

3

EE

2-chlóracetamid

201-174-2

79-07-2

6

EE

2-chlóracetamid

201-174-2

79-07-2

13

EE

dodecylguanidín, monohydrochlorid

237-030-0

13590-97-1

6

ES

Etylénoxid

200-849-9

75-21-8

2

NO

Glyoxal

203-474-9

107-22-2

2

FR

Glyoxal

203-474-9

107-22-2

3

FR

Glyoxal

203-474-9

107-22-2

4

FR

Kyselina hexa-2,4-diénová/kyselina sorbová

203-768-7

110-44-1

6

DE

Zmes cis- a trans-p-mentán-3,8 diolu/citriodiol

255-953-7

42822-86-6

1

UK

Zmes cis- a trans-p-mentán-3,8 diolu/citriodiol

255-953-7

42822-86-6

2

UK

Oligo(2-(2-etoxy)etoxyetylguanidínium-chlorid)

polymér

374572-91-5

1

FR

Oligo(2-(2-etoxy)etoxyetylguanidínium-chlorid)

polymér

374572-91-5

5

FR

Oligo(2-(2-etoxy)etoxyetylguanidínium-chlorid)

polymér

374572-91-5

6

FR

Oligo(2-(2-etoxy)etoxyetylguanidínium-chlorid)

polymér

374572-91-5

13

FR

Poly(hexametyléndiamín guanidínium-chlorid)

polymér

57028-96-3

1

FR

Poly(hexametyléndiamín guanidínium-chlorid)

polymér

57028-96-3

5

FR

Poly(hexametyléndiamín guanidínium-chlorid)

polymér

57028-96-3

6

FR

Poly(hexametyléndiamín guanidínium-chlorid)

polymér

57028-96-3

13

FR

Polyvinylpyrolidón jódu

polymér

25655-41-8

1

SE

Kálium-(E,E)-hexa-2,4-dienoát

246-376-1

24634-61-5

6

DE

Sodná soľ pyridín-2-tiol-1-oxidu

223-296-5

3811-73-2

2

SE

Sodná soľ pyridín-2-tiol-1-oxidu

223-296-5

3811-73-2

3

SE

Kyselina salicylová

200-712-3

69-72-7

1

LT

Kyselina salicylová

200-712-3

69-72-7

2

LT

Kyselina salicylová

200-712-3

69-72-7

3

LT

Kyselina salicylová

200-712-3

69-72-7

4

LT

Oxid kremičitý amorfný

231-545-4

7631-86-9

3

FR

Chlorid strieborný

232-033-3

7783-90-6

3

SE

Chlorid strieborný

232-033-3

7783-90-6

4

SE

Chlorid strieborný

232-033-3

7783-90-6

5

SE

Chlorid strieborný

232-033-3

7783-90-6

13

SE

Oxid siričitý

231-195-2

7446-09-5

1

DE

Oxid siričitý

231-195-2

7446-09-5

2

DE

Oxid siričitý

231-195-2

7446-09-5

4

DE

Oxid siričitý

231-195-2

7446-09-5

5

DE

Oxid siričitý

231-195-2

7446-09-5

6

DE

Oxid siričitý

231-195-2

7446-09-5

13

DE

Tiabendazol

205-725-8

148-79-8

2

ES

Tiabendazol

205-725-8

148-79-8

13

ES

Triklozán

222-182-2

3380-34-5

3

DK

Polymér formaldehydu a akroleínu

polymér

26781-23-7

3

HU


4.11.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 295/53


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 3. novembra 2008

o nezaradení bromukonazolu do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a odobratí povolení na prípravky na ochranu rastlín obsahujúce túto látku

[oznámené pod číslom K(2008) 6290]

(Text s významom pre EHP)

(2008/832/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (1), a najmä na jej článok 8 ods. 2 štvrtý pododsek,

keďže:

(1)

V článku 8 ods. 2 smernice 91/414/EHS sa ustanovuje, že členský štát môže počas obdobia 12 rokov nasledujúcich po oznámení tejto smernice povoliť uvedenie prípravkov na ochranu rastlín obsahujúcich účinné látky, ktoré nie sú uvedené v prílohe I k tejto smernici a ktoré sú už na trhu dva roky po dátume oznámenia tejto smernice, na trh, zatiaľ čo sa uvedené látky v rámci pracovného programu postupne skúmajú.

(2)

V nariadeniach Komisie (ES) č. 451/2000 (2) a (ES) č. 1490/2002 (3) sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania tretej etapy pracovného programu uvedeného v článku 8 ods. 2 smernice 91/414/EHS a ustanovuje sa zoznam účinných látok, ktoré sa majú posúdiť s cieľom ich možného zaradenia do prílohy I k smernici 91/414/EHS. Tento zoznam zahŕňa bromukonazol.

(3)

Účinky bromukonazolu na ľudské zdravie a životné prostredie sa posúdili v súlade s ustanoveniami nariadení (ES) č. 451/2000 a (ES) č. 1490/2002, pokiaľ ide o rozsah použití navrhnutých oznamovateľom. Týmito nariadeniami sa takisto vymenúvajú spravodajské členské štáty, ktoré musia v súlade s článkom 10 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1490/2002 predložiť príslušné hodnotiace správy a odporúčania Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA). Pre bromukonazol bolo spravodajským členským štátom Belgicko a všetky príslušné informácie boli predložené 14. novembra 2005.

(4)

Hodnotiacu správu v rámci pracovnej skupiny pre hodnotenie vzájomne preskúmali členské štáty a EFSA a predložili Komisii 26. marca 2008 vo forme záveru EFSA týkajúceho sa vzájomného preskúmania účinnej látky bromukonazol z hľadiska posúdenia rizika pesticídov (4). Členské štáty a Komisia v rámci Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat preskúmali túto správu a finalizovali ju 11. júla 2008 vo forme revíznej správy Komisie o bromukonazole.

(5)

Počas hodnotenia tejto účinnej látky sa zistili viaceré problémy. Predovšetkým nebolo možné na základe dostupných informácií zhodnotiť možnú kontamináciu povrchovej a podzemnej vody. Okrem toho z hľadiska ekotoxikológie existujú obavy vzhľadom na vysoké riziko pre vodné organizmy. Nebolo teda možné na základe dostupných informácií dospieť k záveru, že bromukonazol spĺňa kritériá na zaradenie do prílohy I k smernici 91/414/EHS.

(6)

Komisia vyzvala oznamovateľa, aby predložil svoje pripomienky k výsledkom vzájomného preskúmania a aby sa vyjadril k tomu, či má v úmysle uvedenú látku ďalej podporovať. Oznamovateľ predložil svoje pripomienky, ktoré sa dôkladne preskúmali. Napriek argumentom, ktoré prezentoval oznamovateľ, však nebolo možné dané problémy vyriešiť a z posúdení vykonaných na základe informácií, ktoré sa predložili a prehodnotili počas stretnutí odborníkov EFSA, nevyplýva, že za navrhovaných podmienok použitia možno očakávať, že prípravky na ochranu rastlín s obsahom bromukonazolu vo všeobecnosti spĺňajú požiadavky stanovené v článku 5 ods. 1 písm. a) a b) smernice 91/414/EHS.

(7)

Bromukonazol by sa preto nemal zaradiť do prílohy I k smernici 91/414/EHS.

(8)

Mali by sa prijať opatrenia na zabezpečenie odobratia povolení udelených na prípravky na ochranu rastlín obsahujúce bromukonazol v rámci stanovenej lehoty a na zabezpečenie toho, aby sa tieto povolenia neobnovovali a aby sa na takéto výrobky neudeľovali nové povolenia.

(9)

Všetky prechodné obdobia, ktoré členský štát poskytne na likvidáciu, skladovanie, uvádzanie na trh a využívanie existujúcich zásob prípravkov na ochranu rastlín s obsahom bromukonazolu, by sa mali obmedziť na dvanásť mesiacov, aby sa mohli využiť existujúce zásoby v jednom nasledujúcom vegetačnom období. Tým sa zabezpečí, že prípravky na ochranu rastlín s obsahom bromukonazolu budú poľnohospodárom naďalej dostupné 18 mesiacov od prijatia tohto rozhodnutia.

(10)

Toto rozhodnutie neovplyvňuje predkladanie žiadostí týkajúcich sa bromukonazolu v súlade s ustanoveniami článku 6 ods. 2 smernice 91/414/EHS, ktorej podrobné vykonávacie pravidlá sú stanovené v nariadení Komisie (ES) č. 33/2008 (5), s cieľom jeho možného zaradenia do prílohy I k tejto smernici.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Bromukonazol sa nezaraďuje ako účinná látka do prílohy I k smernici 91/414/EHS.

Článok 2

Členské štáty zabezpečia, aby:

a)

boli povolenia na prípravky na ochranu rastlín obsahujúce bromukonazol odobrané do 3. mája 2009;

b)

odo dňa uverejnenia tohto rozhodnutia sa neudelili ani neobnovili žiadne povolenia na prípravky na ochranu rastlín obsahujúce bromukonazol.

Článok 3

Akékoľvek prechodné obdobie udelené členskými štátmi v súlade s ustanoveniami článku 4 ods. 6 smernice 91/414/EHS musí byť čo najkratšie a uplynie najneskôr 3. mája 2010.

Článok 4

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 3. novembra 2008

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 55, 29.2.2000, s. 25.

(3)  Ú. v. ES L 224, 21.8.2002, s. 23.

(4)  Vedecká správa EFSA (2008) 136. Záver vzájomného preskúmania účinnej látky bromukonazol z hľadiska posúdenia rizika pesticídov (finalizovaná 26. marca 2008).

(5)  Ú. v. EÚ L 15, 18.1.2008, s. 5.


4.11.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 295/s3


POZNÁMKA PRE ČITATEĽA

Inštitúcie rozhodli, že vo svojich dokumentoch už nebudú uvádzať odkazy na posledné zmeny a doplnenia aktov, na ktoré sa odkazuje.

Pokiaľ nie je uvedené inak, odkazy na akty v uverejnených dokumentoch sa vzťahujú na akty v ich platnom znení.