ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 290

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
31. októbra 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1066/2008 z 30. októbra 2008, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1067/2008 z 30. októbra 2008, ktorým sa otvára a ustanovuje správa colných kvót Spoločenstva pre bežnú pšenicu z tretích krajín, okrem pšenice vysokej kvality, a ktoré stanovuje výnimku z nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 (kodifikované znenie)

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1068/2008 z 30. októbra 2008, ktorým sa schvaľujú malé zmeny a doplnenia špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Taureau de Camargue (CHOP)]

8

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1069/2008 z 30. októbra 2008, ktorým sa schvaľujú malé zmeny a doplnenia špecifikácie názvu zapísaného do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Veau d’Aveyron et du Ségala (CHZO)]

12

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1070/2008 z 30. októbra 2008, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Rogal świętomarciński (CHZO)]

16

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1071/2008 z 30. októbra 2008, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (ES) č. 945/2008 na hospodársky rok 2008/2009

18

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1072/2008 z 30. októbra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1003/2008, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín od 16. októbra 2008

20

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2008/825/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 23. októbra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/241/ES, pokiaľ ide o dovoz určitých druhov slimákov na ľudskú spotrebu z Madagaskaru [oznámené pod číslom K(2008) 6083]  ( 1 )

23

 

 

2008/826/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 30. októbra 2008, ktorým sa predlžuje obdobie platnosti rozhodnutia 2002/887/ES, pokiaľ ide o prirodzene alebo umelo zakrpatené rastliny cyprušteka (Chamaecyparis Spach), borievky (Juniperus L.) a borovice (Pinus L.), s pôvodom v Japonsku [oznámené pod číslom K(2008) 6269]

25

 

 

 

*

Poznámka pre čitateľa (pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

31.10.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 290/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1066/2008

z 30. októbra 2008,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

V súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní sa nariadením (ES) č. 1580/2007 ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 31. októbra 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. októbra 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MA

40,4

MK

43,0

TR

70,0

ZZ

51,1

0707 00 05

JO

168,2

MA

28,7

TR

104,3

ZZ

100,4

0709 90 70

MA

43,6

TR

128,5

ZZ

86,1

0805 50 10

AR

80,6

MA

81,6

TR

88,1

ZA

92,7

ZZ

85,8

0806 10 10

BR

234,0

TR

129,0

US

264,6

ZZ

209,2

0808 10 80

CA

96,2

CL

68,1

CN

90,8

MK

37,6

NZ

74,6

US

105,9

ZA

82,9

ZZ

79,4

0808 20 50

CN

60,5

ZA

94,6

ZZ

77,6


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


31.10.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 290/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1067/2008

z 30. októbra 2008,

ktorým sa otvára a ustanovuje správa colných kvót Spoločenstva pre bežnú pšenicu z tretích krajín, okrem pšenice vysokej kvality, a ktoré stanovuje výnimku z nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007

(kodifikované znenie)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), najmä na jeho článok 144 ods. 1 v spojení s jeho článkom 4,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2006/333/ES z 20. marca 2006 o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými podľa článku XXIV ods. 6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994, ktorá sa týka zmeny úľav v harmonogramoch Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky počas ich pristúpenia k Európskej únii (2), najmä na jeho článok 2,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2007/444/ES z 22. februára 2007 o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a vládou Kanady o uzavretí rokovaní podľa článku XXIV ods. 6 GATT (3), najmä na jeho článok 2,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 2375/2002 z 27. decembra 2002, ktorým sa otvára a ustanovuje správa colných kvót Spoločenstva pre bežnú pšenicu z tretích krajín, okrem pšenice vysokej kvality, a ktoré stanovuje výnimku z nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 (4), bolo opakovane podstatným spôsobom zmenené a doplnené (5). V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa malo toto nariadenie kodifikovať.

(2)

Po obchodných rokovaniach Spoločenstvo zmenilo podmienky pre dovoz obyčajnej pšenice nízkej a strednej kvality, t. j. obyčajnej pšenice inej ako vysokej kvality definovanej v prílohe I k nariadeniu Komisie (ES) č. 1249/96 z 28. júna 1996 o pravidlách uplatňovania (dovozné clá v sektore obilnín) nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 (6), vytvorením dovoznej kvóty.

(3)

Táto dovozná kvóta sa týka maximálneho ročného množstva 2 989 240 ton, vrátane 572 000 ton pre dovozy s pôvodom v Spojených štátoch a 38 853 ton pre dovozy s pôvodom v Kanade.

(4)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (7), sa uplatňuje na dovozné povolenia pre obdobia colnej kvóty, ktoré začínajú od 1. januára 2007.

(5)

Ustanovenia nariadenia (ES) č. 1301/2006 sa uplatňujú bez toho, aby boli dotknuté dodatočné podmienky alebo výnimky, ktoré by mohli byť ustanovené v tomto nariadení.

(6)

S cieľom zabezpečiť, aby dovozy obyčajnej pšenice, na ktoré sa vzťahujú tieto colné kvóty, boli usporiadané, a nie špekulatívne, majú podliehať vydávaniu dovozných licencií.

(7)

Na zabezpečenie náležitého riadenia týchto kvót sa majú ustanoviť termíny pre podávanie žiadostí o licencie a majú sa špecifikovať informácie, ktoré majú obsahovať žiadosti a licencie.

(8)

Pri zohľadnení dodacích podmienok sa má ustanoviť výnimka týkajúca sa doby platnosti licencií.

(9)

Na zabezpečenie dobrého riadenia kvót sa má určiť zábezpeka na dovozné licencie na relatívne vysokej úrovni bez ohľadu na článok 12 nariadenia Komisie (ES) č. 1342/2003 z 28. júla 2003, ktorým sa ustanovujú osobitné podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií na obilniny a ryžu (8).

(10)

Má sa vytvoriť rýchla dvojstranná komunikácia medzi Komisiou a členskými štátmi o požadovaných a dovezených množstvách.

(11)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Bez ohľadu na článok 135 a článok 136 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa dovozné clo na obyčajnú pšenicu inej ako vysokej kvality, patriacu pod číselný znak KN 1001 90 99, definovanú v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1249/96 určí v rámci kvóty otvorenej podľa tohto nariadenia.

Článok 135 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa uplatňuje na dovozy výrobkov uvedených v tomto nariadení, ktoré prevyšujú množstvá ustanovené v článku 3.

Článok 2

1.   Týmto sa otvára colná kvóta 2 989 240 ton obyčajnej pšenice, inej ako vysokej kvality, ktorá patrí pod číselný znak 1001 90 99 do 1. januára každý rok.

2.   Clá na dovozy v rámci colnej kvóty sa určia vo výške 12 EUR na tonu.

3.   Nariadenie Komisie (ES) č. 376/2008 (9) a nariadenia (ES) č. 1342/2003 a (ES) č. 1301/2006 sa uplatňujú, pokiaľ nie je stanovené inak v tomto nariadení.

Článok 3

1.   Celková dovozná colná kvóta sa rozdelí na tri podkvóty:

podkvóta I (poradové číslo 09.4123): 572 000 ton pre Spojené štáty,

podkvóta II (poradové číslo 09.4124): 38 853 ton pre Kanadu,

podkvóta III (poradové číslo 09.4125): 2 378 387 ton pre ostatné tretie krajiny.

2.   Ak sa v priebehu roka zistí, že existuje vážny schodok v čerpaní podkvóty I alebo II, Komisia môže so súhlasom príslušnej tretej krajiny prijať dohody o prevedení nevyužitých množstiev na iné podkvóty v súlade s postupom ustanoveným v článku 195 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007.

3.   Podkvóta III sa rozdelí na štyri štvrťročné tranže, ktoré sa vzťahujú na tieto obdobia a množstvá:

a)

tranža 1: od 1. januára do 31. marca – 594 597 ton;

b)

tranža 2: od 1. apríla do 30. júna – 594 597 ton;

c)

tranža 3: od 1. júla do 30. septembra – 594 597 ton;

d)

tranža 4: od 1. októbra do 31. decembra – 594 596 ton.

4.   Ak je množstvo pre niektorú z tranží od 1 do 3 vyčerpané, môže Komisia povoliť skoršie otvorenie nasledujúcej tranže v súlade s postupom ustanoveným v článku 195 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007.

Článok 4

1.   Odchylne od článku 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1301/2006 môže žiadateľ predložiť na jedno poradové číslo každý týždeň len jednu žiadosť o licenciu. Ak zainteresovaná osoba predloží viac ako jednu žiadosť, všetky žiadosti sa zamietnu a zábezpeky zložené pri predkladaní žiadostí prepadnú v prospech príslušného členského štátu.

Žiadosti o dovozné povolenia sa podávajú na príslušnom orgáne členských štátov každý týždeň najneskôr v piatok o 13.00 hod. bruselského času.

2.   V každej žiadosti o licenciu sa uvedie množstvo v kilogramoch bez desatinného čísla, ktoré nemôže prekročiť:

v prípade podkvót I a II celkové množstvo otvorené na daný rok pre príslušnú podkvótu,

v prípade podkvóty III celkové množstvo otvorené pre príslušnú tranžu.

V žiadosti o dovozné povolenie a v samotnom dovoznom povolení sa uvedie iba jedna krajina pôvodu.

3.   Najneskôr v pondelok, ktorý nasleduje po týždni, v ktorom sa podávali žiadosti o licencie, pred 18.00 hod. bruselského času zašlú príslušné orgány elektronickou cestou Komisii oznámenie, v ktorom podľa poradového čísla notifikujú každú žiadosť, pôvod výrobku a požadované množstvo, ako aj oznámenia s poznámkou „žiadne“.

4.   Licencie sa vydajú štvrtý pracovný deň po konečnom termíne na odoslanie oznámenia uvedeného v odseku 3.

V deň vydania dovozných licencií členské štáty Komisii elektronickou cestou oznámia informácie týkajúce sa vydaných licencií podľa článku 11 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1301/2006 a celkové množstvá, na ktoré sa dovozné licencie vydali.

Článok 5

V súlade s článkom 22 ods. 2 nariadenia (ES) č. 376/2008 sa doba platnosti povolenia počíta od skutočného dátumu jeho vydania.

Článok 6

Žiadosť o dovozné povolenie a samotné dovozné povolenie v oddiele 8 obsahujú názov krajiny pôvodu produktu a krížik v kolónke „áno“. Povolenia sú platné výlučne pre výrobky pôvodom z krajiny uvedenej v kolónke 8.

Článok 7

Odlišne od článku 12 písm. a) a b) nariadenia (ES) č. 1342/2003 zábezpeka pre dovozné licencie ustanovená v tomto nariadení je 30 EUR na tonu.

Článok 8

V rámci colnej kvóty je uvoľnenie do voľného obehu Spoločenstva pšenice obyčajnej, inej ako vysokej kvality s pôvodom v tretej krajine, podmienené predložením osvedčenia o pôvode vydaného príslušnými národnými orgánmi príslušnej krajiny, v súlade s článkom 47 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 (10).

Článok 9

Nariadenie (ES) č. 2375/2002 sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe II.

Článok 10

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. októbra 2008

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 124, 11.5.2006, s. 13.

(3)  Ú. v. EÚ L 169, 29.6.2007, s. 53.

(4)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 88.

(5)  Pozri prílohu I.

(6)  Ú. v. ES L 161, 29.6.1996, s. 125.

(7)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13.

(8)  Ú. v. EÚ L 189, 29.7.2003, s. 12.

(9)  Ú. v. EÚ L 114, 26.4.2008, s. 3.

(10)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1.


PRÍLOHA I

Zrušené nariadenie so zoznamom neskorších zmien a doplnení

Nariadenie Komisie (ES) č. 2375/2002

(Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 88).

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 531/2003

(Ú. v. EÚ L 79, 26.3.2003, s. 3).

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1111/2003

(Ú. v. EÚ L 158, 27.6.2003, s. 21).

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 777/2004

(Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 50).

Iba článok 12

Nariadenie Komisie (ES) č. 491/2006

(Ú. v. EÚ L 89, 28.3.2006, s. 3).

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 971/2006

(Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2006, s. 51).

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2022/2006

(Ú. v. EÚ L 384, 29.12.2006, s. 70).

Iba článok 1

Nariadenie Komisie (ES) č. 932/2007

(Ú. v. EÚ L 204, 4.8.2007, s. 3).

Iba článok 1

Nariadenie Komisie (ES) č. 1456/2007

(Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2007, s. 76).

Iba článok 2


PRÍLOHA II

Tabuľka zhody

Nariadenie (ES) č. 2375/2002

Toto nariadenie

články 1, 2 a 3

články 1, 2 a 3

článok 5

článok 4

článok 6

článok 5

článok 9

článok 6

článok 10

článok 7

článok 11

článok 8

článok 9

článok 12 prvý odsek

článok 10

článok 12 druhý odsek

príloha I

príloha II


31.10.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 290/8


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1068/2008

z 30. októbra 2008,

ktorým sa schvaľujú malé zmeny a doplnenia špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Taureau de Camargue (CHOP)]

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 2 druhú vetu,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 9 ods. 1 prvým pododsekom nariadenia (ES) č. 510/2006 a so zreteľom na článok 17 ods. 2 uvedeného nariadenia Komisia preskúmala žiadosť Francúzska o schválenie zmeny a doplnenia prvkov špecifikácie chráneného označenia pôvodu „Taureau de Camargue“ zapísaného nariadením Komisie (ES) č. 2036/2001 (2).

(2)

Účelom žiadosti je zmeniť a doplniť špecifikáciu, pokiaľ ide o dôkaz o pôvode a spôsob výroby. V záujme lepšej vysledovateľnosti, kontroly a zlepšenia označenia musia chovateľské podniky vyplniť vyhlásenie o spôsobilosti produkovať výrobky daného označenia. Pokiaľ ide o spôsob výroby, zdá sa, že jalovice plemena určeného na produkciu výrobkov s daným označením, ktorých chov spĺňa podmienky špecifikácie, nedosahujú hmotnosť 100 kg, zatiaľ čo jatočne upravené telá špecifikácii zodpovedajú, a preto je im priradené dané označenie. Preto je nevyhnutné uznať, že hmotnosť jatočne upraveného tela jalovíc vo veku od 18 do 30 mesiacov je aspoň 85 kg.

(3)

Komisia preskúmala uvedenú zmenu a doplnenie a dospela k záveru, že sú opodstatnené. Keďže zmena a doplnenie v zmysle článku 9 nariadenia Komisie (ES) č. 510/2006 sú malé, Komisia ich môže schváliť bez použitia postupu opísaného v článkoch 5, 6 a 7 uvedeného nariadenia.

(4)

V súlade s článkom 18 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1898/2006 (3) a v zmysle článku 17 ods. 2 nariadenia (ES) č. 510/2006 treba uverejniť zhrnutie špecifikácie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Špecifikácia chráneného označenia pôvodu „Taureau de Camargue“ sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Prehľad hlavných prvkov špecifikácie je uvedený v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. októbra 2008

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Ú. v. ES L 275, 18.10.2001, s. 9.

(3)  Ú. v. EÚ L 369, 23.12.2006, s. 1.


PRÍLOHA I

Schvaľujú sa tieto zmeny a doplnenia špecifikácie chráneného označenia pôvodu „Taureau de Camargue“:

 

Dôkaz o pôvode

Po druhej vete sa vkladá veta v tomto znení:

„chovateľské podniky (manades alebo ganaderías), v ktorých sa musia narodiť a chovať zvieratá, ktorých mäso je určené na produkciu výrobkov s daným označením, musia vyplniť vyhlásenie o spôsobilosti produkovať výrobky s daným označením.“.

 

Spôsob výroby

Po vete „Jatočne upravené telá nesmú mať na daňové účely hmotnosť menšiu ako 100 kg“ sa vkladá táto veta:

„s výnimkou jalovíc vo veku od 18 do 30 mesiacov, pre ktoré sa táto hmotnosť stanovuje na 85 kg“.


PRÍLOHA II

ZHRNUTIE

Nariadenie Rady (ES) č. 510/2006

„TAUREAU DE CAMARGUE“

ES č. FR-PDO-105-0041/30.3.2006

CHOP (X) CHZO ( )

Tento prehľad obsahuje hlavné body špecifikácie výrobku na informačné účely.

1.   Príslušný orgán v členskom štáte

Názov

:

Institut National des Appellations d’Origine

Adresa

:

51, rue d’Anjou, F-75008 PARIS

Tel. č.

:

(33) 1 53 89 80 00

Fax

:

(33) 1 42 25 57 97

E-mail

:

info@inao.gouv.fr

2.   Skupina

Názov

:

Syndicat de défense et de Promotion de la viande AOC Taureau de Camargue

Adresa

:

Mas du Pont de Rousty, F-13200 ARLES

Tel. č.

:

(33) 4 90 97 10 40

Fax

:

(33) 4 90 97 12 07

E-mail

:

Zloženie

:

výrobcovia/spracovatelia (X) ostatní ( )

3.   Druh výrobku

Trieda 1.1 –

Čerstvé mäso (a drobky)

4.   Špecifikácia [prehľad požiadaviek podľa článku 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 510/2006]

4.1.   Názov

„Taureau de Camargue“

4.2.   Opis

Čerstvé mäso z miestnych plemien zvierat samčieho alebo samičieho pohlavia, ktoré sa narodili, chovali, boli usmrtené a rozštvrtené v uvedenej zemepisnej oblasti. Mäso z „Taureau de Camargue“ sa vyznačuje sýtočervenou farbou, je jemné a mierne tučné.

4.3.   Zemepisná oblasť

Oblasť Camargue, ktorá sa nachádza na území troch departementov: Bouches du Rhône, Gard a Hérault. Vnútri tejto oblasti bolo vymedzené tzv. pásmo vlhkosti, v ktorom sa musia zvieratá zdržiavať aspoň šesť mesiacov.

4.4.   Dôkaz o pôvode

Najstaršia písomná zmienka o „Taureau de Camargue“ pochádza z roku 1551 a pripisuje sa biskupovi zo Senès Quiqueranovi de Beaujeu. Mnoho ďalších diel svedčí o osobitosti tohto hovädzieho dobytka a spôsobu jeho chovu, ktorého hlavným účelom sú býčie zápasy. Chovateľské podniky (manades alebo ganaderías), v ktorých sa musia narodiť a chovať zvieratá, ktorých mäso je určené na produkciu výrobkov s uvedeným označením pôvodu, musia vyplniť vyhlásenie o spôsobilosti produkovať výrobky s daným označením. Každé zviera sa označí a zapíše do súpisu alebo registra zvierat. Bitúnky a rozrábkarne sú povinné viesť vstupné a výstupné záznamy, ktoré umožnia vysledovateľnosť zvierat až k spotrebiteľovi.

4.5.   Spôsob výroby

Zvieratá miestnych plemien („raço di biou“, „de combat“ alebo kríženci týchto dvoch plemien) sa musia narodiť, chovať, byť usmrtené a rozštvrtené v uvedenej zemepisnej oblasti. Zvieratá sa chovajú na slobode, vo voľnej prírode a extenzívne, aby sa zachovala ich divoká povaha. Živia sa predovšetkým spásaním trávy. Zvieratá sa musia zdržiavať aspoň šesť mesiacov v pásme vlhkosti. Usmrtenie nasleduje hneď po vykládke zvierat. Jatočne upravené telá nesmú mať na daňové účely hmotnosť menšiu ako 100 kg s výnimkou jalovíc vo veku od 18 do 30 mesiacov, pre ktoré sa táto hmotnosť stanovuje na 85 kg. Mäso musí mať sýtočervenú farbu. Jatočne upravené telá sa pomaly chladia. Jatočne upravené telá by mali visieť na bitúnku najmenej 48 hodín a najviac 5 dní.

4.6.   Spojenie

Produkty „Taureaux de Camargue“ pochádzajú z tradičných miestnych plemien, ktoré sú obzvlášť dobre prispôsobené životu v uvedenej oblasti, ktorá je rovinatá a bohatá na vodu. Chovajú sa na slobode, živia sa spásaním trávy a aspoň šesť mesiacov sa zdržiavajú v pásme vlhkosti, ktoré sa vyznačuje osobitným ekosystémom. Nervózna a agresívna povaha týchto plemien okrem iného výborne zodpovedá účelom, na ktoré sa chovajú, a dodáva mäsu jeho príznačné vlastnosti.

4.7.   Kontrolný orgán

Názov

:

Institut National des Appellations d’Origine

Adresa

:

51, rue d’Anjou, F-75008 PARIS

Tel. č.

:

(33) 1 53 89 80 00

Fax

:

(33) 1 42 25 57 97

E-mail

:

info@inao.gouv.fr

Názov

:

DGCCRF

Adresa

:

59, Bd V.Auriol, F-75703 PARIS Cedex 13

Tel. č.

:

(33) 1 44 87 17 17

Fax

:

(33) 1 44 97 30 37

DGCCRF je oddelenie ministerstva hospodárstva, financií a priemyslu.

4.8.   Označenie

Jatočne upravené telo a kusy mäsa po rozštvrtení musia byť označené štítkami, na ktorých je uvedený názov označenia, číslo bitúnku, zreteľný názov chovateľského podniku, názov a adresa rozrábkarne alebo bitúnku.


31.10.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 290/12


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1069/2008

z 30. októbra 2008,

ktorým sa schvaľujú malé zmeny a doplnenia špecifikácie názvu zapísaného do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Veau d’Aveyron et du Ségala (CHZO)]

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 2,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 9 ods. 1 prvým pododsekom nariadenia (ES) č. 510/2006 a so zreteľom na článok 17 ods. 2 uvedeného nariadenia Komisia preskúmala žiadosť Francúzska o schválenie zmeny a doplnenia prvkov špecifikácie chráneného zemepisného označenia „Veau d’Aveyron et du Ségala“ zapísaného nariadením Komisie (ES) č. 1107/1996 (2).

(2)

Účelom žiadosti je zmeniť a doplniť špecifikáciu týkajúcu sa maximálnej hmotnosti jatočne upravených tiel teliat samčieho pohlavia z 250 kg na 270 kg a maximálnej hmotnosti jatočne upravených tiel teliat samičieho pohlavia z 220 kg na 250 kg. Touto zmenou a doplnením sa opraví chyba pri určovaní maximálnej hmotnosti jatočne upraveného tela, ku ktorej došlo pri vyhotovení pôvodnej žiadosti vzhľadom na nesprávny odhad jatočnej výťažnosti.

(3)

Komisia preskúmala uvedenú zmenu a doplnenie a dospela k záveru, že sú opodstatnené. Keďže zmena a doplnenie v zmysle článku 9 nariadenia Komisie (ES) č. 510/2006 sú malé, Komisia ich môže schváliť bez použitia postupu opísaného v článkoch 5, 6 a 7 uvedeného nariadenia.

(4)

V súlade s článkom 18 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1898/2006 (3) a v zmysle článku 17 ods. 2 nariadenia (ES) č. 510/2006 treba uverejniť zhrnutie špecifikácie.

(5)

Komisia takisto berie na vedomie, že správne označenie je „Veau d’Aveyron et du Ségala“, a nie „Veau de l’Aveyron et du Ségala“, ako sa pôvodne zapísalo. Je preto potrebné zmeniť a doplniť zapísané označenie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Špecifikácia chráneného zemepisného označenia „Veau d’Aveyron et du Ségala“ sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Prehľad hlavných prvkov špecifikácie je uvedený v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Článok 3

V časti A prílohy k nariadeniu (ES) č. 1107/96 na strane 4:

namiesto

:

„Veau de l’Aveyron et du Ségala“,

má byť

:

„Veau d’Aveyron et du Ségala“.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. októbra 2008

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Ú. v. ES L 148, 21.6.1996, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 369, 23.12.2006, s. 1.


PRÍLOHA I

Schvaľujú sa tieto zmeny a doplnenia špecifikácie chráneného zemepisného označenia „Veau d’Aveyron et du Ségala“:

Opis výrobku

Mení a dopĺňa sa odsek:

namiesto

:

„ ‚Veau d’Aveyron et du Ségala‘ sa vyznačuje týmito vlastnosťami:

ťažké teľa (250 až 420 kg živej hmotnosti, t. j. 170 až 250 kg hmotnosti jatočne upraveného tela),“

má byť

:

„ ‚Veau d’Aveyron et du Ségala‘ sa vyznačuje týmito vlastnosťami:

ťažké teľa: 250 kg až 420 kg živej hmotnosti, t. j. 170 kg až 270 kg hmotnosti jatočne upraveného tela (170 kg až 250 kg v prípade samíc, 190 kg až 270 kg v prípade samcov).“

Spôsob výroby

Mení a dopĺňa sa odsek:

namiesto

:

„Hmotnosť odchovaného teľaťa sa pohybuje od 250 kg do 420 kg živej hmotnosti. Pokiaľ ide o jatočne upravené telá: 170 kg až 220 kg pri samiciach a 190 kg až 250 pri samcoch, pričom tento rozdiel je daný pohlavným dimorfizmom a osobitnou rýchlosťou rastu jednotlivých pohlaví,“

má byť

:

„Hmotnosť odchovaného teľaťa sa pohybuje od 250 kg do 420 kg živej hmotnosti. Pokiaľ ide o jatočne upravené telá: 170 kg až 250 kg pri samiciach a 190 kg až 270 pri samcoch, pričom tento rozdiel je daný pohlavným dimorfizmom a osobitnou rýchlosťou rastu jednotlivých pohlaví.“

Spojitosť so zemepisným pôvodom

Mení a dopĺňa sa odsek:

namiesto

:

„ ‚Veau d’Aveyron et du Ségala‘ je ťažké teľa. Usmrcuje sa v priemernom veku 8 mesiacov a jeho jatočne upravené telo váži 170 kg až 250 kg (zatiaľ čo v prípade bežného teľaťa je to 130 kg).“

má byť

:

„ ‚Veau d’Aveyron et du Ségala‘ je ťažké teľa. Usmrcuje sa v priemernom veku 8 mesiacov a jeho jatočne upravené telo váži 170 kg až 270 kg (zatiaľ čo v prípade bežného teľaťa je to 130 kg).“


PRÍLOHA II

ZHRNUTIE

Nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

„VEAU D’AVEYRON ET DU SÉGALA“

č. ES: FR-PGI-0117-0187/27.3.2006

CHOP ( ) CHZO (X)

Tento prehľad obsahuje hlavné body špecifikácie výrobku na informačné účely.

1.   Príslušný orgán v členskom štáte

Názov

:

Institut national des appellations d’origine (INAO)

Adresa

:

51, rue d’Anjou, F-75008 Paris

Tel. č.

:

(33) 153 89 80 00

Fax

:

(33) 142 25 57 97

E-mail

:

info@inao.gouv.fr

2.   Skupina

Názov

:

Interprofession régionale du veau d’Aveyron et du Ségala (IRVA)

Adresa

:

Carrefour de l’agriculture, F-12026 Rodez Cedex 9

Tel. č.

:

(33) 565 73 78 04

Fax

:

(33) 565 73 77 16

E-mail

:

irva@wanadoo.fr

Zloženie

:

producteurs/transformateurs (x) autre ( )

3.   Druh výrobku

Trieda 1.1. –

Čerstvé mäso a drobky

4.   Opis špecifikácie

(zhrnutie podmienok podľa článku 4 ods. 2)

4.1.   Názov

„Veau d’Aveyron et du Ségala“

4.2.   Opis

Jatočne upravené telá ťažkých hospodárskych teliat (170 kg až 270 kg) usmrtených maximálne vo veku 10 mesiacov, ktorých mäso je jemné a lahodné, ružovej farby.

4.3.   Zemepisná oblasť

Uvedené teľatá sa narodia a chovajú v 75 kantónoch, ktoré sa nachádzajú na území departementov Aveyron, Tarn, Lot, Tarn-et-Garonne a Cantal:

 

Aveyron: Aubin, Baraqueville, Belmont sur Rance, Bozouls, Capdenac Gare, Cassagnes Begonhes, Conques, Decazeville, Entraygues, Espalion, Estaing, Laissac, La Salvetat Peyrales, Marcillac, Montbazens, Mur de Barrez, Najac, Naucelle, Pont de Salars, Requista, Rieupeyroux, Rignac, Rodez Est, Rodez Ouest, Saint-Affrique, Saint-Amans-des-Cots, Saint-Beauzely, Saint-Rome-de-Tarn, Saint-Sernin-sur-Rance, Salles Curan, Vezins de Levezou, Villefranche de Rouergue, Villeneuve d’Aveyron.

 

Cantal: Maurs, Montsalvy, Saint-Mamet-La-Salvetat.

 

Lot: Bretenoux, Cajarc, Figeac Est, Figeac Ouest, Lacapelle Marival, Latronquiere, Limogne, Livernon, Sousceyrac, Saint Cere, Vayrac.

 

Tarn: Alban, Albi Centre, Albi Nord, Albi Sud, Brassac, Castelnau de Montmiral, Cadalen, Carmaux Nord, Carmaux Sud, Castres, Cordes, Gaillac, Graulhet, Lacaune, Lautrec, Lisle-sur-Tarn, Monesties, Montredon Labessonnie, Pampelone, Realmont, Roquecourbe, Vabre, Valderies, Valence d’Albi, Vaour, Villefranche d’Albi.

 

Tarn-et-Garonne: Caylus, Saint Antonin-Noble-Val.

4.4.   Dôkaz o pôvode

Narodenia sa zapisujú a teľatá sa označujú dvoma krúžkami, na ktorých je uvedené príslušné číslo a značka „Veau d’Aveyron et du Ségala“.

Jatočne upravené telo sa na bitúnku označí štítkom, na ktorom je uvedené meno chovateľa.

Okrem uvedených opatrení sa počas celého obdobia produkcie vedú dokumentačné záznamy.

4.5.   Spôsob výroby

Tieto teľatá sú výsledkom kríženia otca pochádzajúceho z plemena chovaného na mäso a matky z tradičného plemena chovaného na mlieko. Teľatá sú odchované na materskom mlieku a okrem toho dostávajú doplnkovú výživu na báze obilnín, ku ktorej majú od narodenia voľný prístup.

4.6.   Spojenie

Historické súvislosti: chov ťažkých teliat vznikol ako dôsledok prepojenia existencie stád hovädzieho dobytka a dlhoročnej produkcie obilnín v uvedenom regióne. Príkladom je názov regiónu, ktorý pochádza zo slova jačmeň (seigle): Ségala.

Zemepisné súvislosti: súvislosť so zemepisným pôvodom spočíva v

tejto osobitnej črte: spôsob chovu založený na materskom mlieku s doplnkovou výživou na báze obilnín umožňuje produkciu ťažkých teliat.

Dobrá povesť týkajúca sa kvality mäsa sa začala šíriť už v 19. storočí medzi spotrebiteľmi z juhovýchodného Francúzska a parížskeho regiónu a od polovice 20. storočia taktiež medzi talianskymi a španielskymi spotrebiteľmi.

4.7.   Kontrolný orgán

Názov

:

Qualisud

Adresa

:

15, avenue de Bayonne, F-40500 Saint-Sever

Tel. č.

:

(33) 558 06 15 21

Fax

:

(33) 558 75 13 36

E-mail

:

qualisud@wanadoo.fr

4.8.   Označenie

Veau de l’Aveyron et du Ségala.


31.10.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 290/16


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1070/2008

z 30. októbra 2008,

ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Rogal świętomarciński (CHZO)]

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 4 prvý pododsek,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 6 ods. 2 prvým pododsekom nariadenia (ES) č. 510/2006 a podľa článku 17 ods. 2 uvedeného nariadenia bola žiadosť Poľska o zápis názvu „Rogal świętomarciński“ uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie  (2).

(2)

Keďže Komisii nebola podľa článku 7 nariadenia (ES) č. 510/2006 oznámená žiadna námietka, tento názov sa musí zapísať do registra,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Názov uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu sa zapisuje do registra.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. októbra 2008

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Ú. v. EÚ C 62, 7.3.2008, s. 6.


PRÍLOHA

Potraviny uvedené v prílohe I k nariadeniu:

Trieda 2.4.   Chlieb, zákusky, koláče, cukrovinky a iné pekárske výrobky

POĽSKO

Rogal świętomarciński (CHZO)


31.10.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 290/18


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1071/2008

z 30. októbra 2008,

ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (ES) č. 945/2008 na hospodársky rok 2008/2009

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 951/2006 z 30. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 318/2006 pokiaľ ide o obchodovanie s tretími krajinami v sektore cukru (2), a najmä na jeho článok 36 ods. 2 druhý pododsek druhú vetu,

keďže:

(1)

Výška reprezentatívnych cien a dodatočných ciel uplatniteľných na dovoz bieleho a surového cukru a určitých sirupov na hospodársky rok 2008/2009 sa stanovila v nariadení Komisie (ES) č. 945/2008 (3). Tieto ceny a clá sa naposledy zmenili a doplnili nariadením Komisie (ES) č. 996/2008 (4).

(2)

Údaje, ktoré má Komisia v súčasnosti k dispozícii, vedú k zmene a doplneniu uvedených súm v súlade s pravidlami a podrobnými podmienkami ustanovenými v nariadení (ES) č. 951/2006,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Reprezentatívne ceny a dodatočné clá uplatniteľné na dovoz produktov uvedených v článku 36 nariadenia (ES) č. 951/2006, stanovené nariadením (ES) č. 945/2008 na hospodársky rok 2008/2009, sa menia a dopĺňajú a uvádzajú sa v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 31. októbra 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. októbra 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  Ú. v. EÚ L 258, 26.9.2008, s. 56.

(4)  Ú. v. EÚ L 272, 14.10.2008, s. 3.


PRÍLOHA

Zmenené a doplnené reprezentatívne ceny a dodatočné dovozné clá na biely cukor, surový cukor a produkty patriace pod číselný znak kód KN 1702 90 95 uplatniteľné od 31. októbra 2008

(EUR)

Číselný znak KN

Výška reprezentatívnej ceny na 100 kg netto daného produktu

Výška dodatočného cla na 100 kg netto daného produktu

1701 11 10 (1)

24,58

4,01

1701 11 90 (1)

24,58

9,24

1701 12 10 (1)

24,58

3,82

1701 12 90 (1)

24,58

8,81

1701 91 00 (2)

25,91

12,28

1701 99 10 (2)

25,91

7,76

1701 99 90 (2)

25,91

7,76

1702 90 95 (3)

0,26

0,39


(1)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v bode III prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

(2)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v bode II prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

(3)  Stanovené na 1 % obsahu sacharózy.


31.10.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 290/20


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1072/2008

z 30. októbra 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1003/2008, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín od 16. októbra 2008

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1249/96 z 28. júna 1996 o pravidlách na uplatňovanie (dovozné clá pre sektor obilnín) nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 (2), a najmä na jeho článok 2 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1003/2008 (3) sa stanovili dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 16. októbra 2008.

(2)

Keďže sa vypočítaný priemer dovozných ciel odchýlil od stanoveného cla o 5 EUR na tonu, treba pristúpiť k úprave zodpovedajúcej dovozným clám stanoveným nariadením (ES) č. 1003/2008.

(3)

Nariadenie (ES) č. 1003/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy I a II k nariadeniu (ES) č. 1003/2008 sa nahrádzajú znením v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 31. októbra 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. októbra 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 161, 29.6.1996, s. 125.

(3)  Ú. v. EÚ L 275, 16.10.2008, s. 34.


PRÍLOHA I

Dovozné clá na produkty uvedené v článku 136 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 uplatniteľné od 31. októbra 2008

Kód KN

Opis tovaru

Dovozné clo (1)

(EUR/t)

1001 10 00

PŠENICA tvrdá vysokej kvality

0,00 (2)

strednej kvality

0,00 (2)

nízkej kvality

0,00 (2)

1001 90 91

PŠENICA mäkká, na siatie

0,00

ex 1001 90 99

PŠENICA mäkká vysokej kvality, iná ako na siatie

0,00 (2)

1002 00 00

RAŽ

24,16 (2)

1005 10 90

KUKURICA na siatie, iná ako hybrid

2,87

1005 90 00

KUKURICA, iná ako na siatie (3)

2,87 (2)

1007 00 90

CIROK zrná, iné ako hybrid na siatie

24,16 (2)


(1)  V prípade tovaru prichádzajúceho do Spoločenstva cez Atlantický oceán alebo cez Suezský kanál môže dovozca podľa článku 2 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1249/96 využiť zníženie cla o:

3 EUR/t, ak sa prístav vykládky nachádza v Stredozemnom mori,

2 EUR/t, ak sa prístav vykládky nachádza v Dánsku, Estónsku, Fínsku, Írsku, Litve, Lotyšsku, Poľsku, Spojenom kráľovstve, Švédsku alebo na atlantickom pobreží Pyrenejského polostrova.

(2)  V súlade s nariadením (ES) č. 608/2008 sa uplatňovanie tohto cla pozastavuje.

(3)  Dovozca môže využiť paušálnu zľavu 24 EUR/t, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1249/96.


PRÍLOHA II

Podklady výpočtu ciel stanovených v prílohe I

16.10.2008-29.10.2008

1.

Priemery za referenčné obdobie uvedené v článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1249/96:

(EUR/t)

 

Pšenica mäkká (1)

Kukurica

Pšenica tvrdá, vysoká kvalita

Pšenica tvrdá, stredná kvalita (2)

Pšenica tvrdá, nízka kvalita (3)

Jačmeň

Burza

Minnéapolis

Chicago

Kvotácia

195,25

120,46

Cena FOB USA

281,83

271,83

251,83

115,36

Prémia – Záliv

17,42

Prémia – Veľké jazerá

4,76

2.

Priemery za referenčné obdobie uvedené v článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1249/96:

Náklady za prepravu: Mexický záliv–Rotterdam:

16,28 EUR/t

Náklady za prepravu: Veľké jazerá–Rotterdam:

13,41 EUR/t


(1)  Pozitívna prémia 14 EUR/t zahrnutá [článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96].

(2)  Negatívna prémia 10 EUR/t [článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96].

(3)  Negatívna prémia 30 EUR/t [článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96].


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Komisia

31.10.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 290/23


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 23. októbra 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/241/ES, pokiaľ ide o dovoz určitých druhov slimákov na ľudskú spotrebu z Madagaskaru

[oznámené pod číslom K(2008) 6083]

(Text s významom pre EHP)

(2008/825/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 97/78/ES z 18. decembra 1997, ktorou sa stanovujú zásady organizácie veterinárnych kontrol výrobkov, ktoré vstupujú do Spoločenstva z tretích krajín (1), a najmä na jej článok 22 ods. 6,

keďže:

(1)

V rozhodnutí Komisie 2006/241/ES z 24. marca 2006 o určitých ochranných opatreniach so zreteľom na určité produkty živočíšneho pôvodu pochádzajúce z Madagaskaru s výnimkou produktov rybolovu (2) sa zakazuje dovoz živočíšnych produktov, okrem produktov rybolovu, pochádzajúcich z Madagaskaru.

(2)

V marci 2007 sa na Madagaskare vykonala inšpekcia Spoločenstva s cieľom posúdiť hygienické kontroly a podmienky produkcie produktov rybolovu v tejto tretej krajine. Výsledky uvedenej inšpekcie a následné informácie, ktoré predložil Madagaskar, ukazujú, že táto krajina poskytuje dostatočné záruky, aby z nej mohol byť povolený aj dovoz určitých druhov slimákov určených na ľudskú spotrebu do Spoločenstva.

(3)

Rozhodnutie 2006/241/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2006/241/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 1 sa nahrádza týmto:

„Článok 1

Toto rozhodnutie sa uplatňuje na produkty živočíšneho pôvodu z Madagaskaru s výnimkou produktov rybolovu a slimákov.“

2.

Vkladá sa tento článok 1a:

„Článok 1a

Na účely tohto rozhodnutia ‚slimáky‘ znamenajú chladené, mrazené, zbavené ulity, varené, upravené alebo konzervované suchozemské ulitníky druhov Helix pomatia Linné, Helix aspersa Muller, Helix lucorum a druhov čeľade Achatinidae.“

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 23. októbra 2008

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 24, 30.1.1998, s. 9.

(2)  Ú. v. EÚ L 88, 25.3.2006, s. 63.


31.10.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 290/25


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 30. októbra 2008,

ktorým sa predlžuje obdobie platnosti rozhodnutia 2002/887/ES, pokiaľ ide o prirodzene alebo umelo zakrpatené rastliny cyprušteka (Chamaecyparis Spach), borievky (Juniperus L.) a borovice (Pinus L.), s pôvodom v Japonsku

[oznámené pod číslom K(2008) 6269]

(2008/826/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (1), a najmä na jej článok 15 ods. 1,

keďže:

(1)

Rozhodnutím Komisie 2002/887/ES z 8. novembra 2002, ktorým sa povoľujú výnimky z určitých ustanovení smernice Rady 2000/29/ES týkajúce sa prirodzene a umelo zakrpatených rastlín cyprušteka (Chamaecyparis Spach), borievky (Juniperus L.) a borovice (Pinus L.), pôvodom z Japonska (2), sa členským štátom povoľuje ustanoviť výnimky z určitých ustanovení smernice 2000/29/ES, pokiaľ ide o rastliny cyprušteka (Chamaecyparis Spach), borievky (Juniperus L.) a borovice (Pinus L.), s pôvodom v Japonsku, a to na obmedzené obdobie a za osobitných podmienok.

(2)

Vzhľadom na to, že okolnosti, ktoré viedli k opodstatneniu tohto povolenia, stále platia a neexistujú žiadne nové informácie, ktoré by boli dôvodom na úpravu týchto osobitných podmienok, malo by sa toto povolenie predĺžiť.

(3)

Spojené kráľovstvo požiadalo o predĺženie tejto výnimky.

(4)

Rozhodnutie 2002/887/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre zdravie rastlín,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2002/887/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

V prvom a druhom odseku článku 2 sa text „1. augustom 2007 a 1. augustom 2008“ nahrádza textom „1. augustom 2009 a 1. augustom 2010“.

2.

Tabuľka v článku 4 sa nahrádza touto tabuľkou:

„Rastliny

Obdobie

Chamaecyparis

od 1.11.2008 do 31.12.2010

Juniperus

od 1.11.2008 do 31.3.2009 a od 1.11.2009 do 31.3.2010

Pinus

od 1.11.2008 do 31.12.2010“

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 1. novembra 2008.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 30. októbra 2008

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 309, 12.11.2002, s. 8.


31.10.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 290/s3


POZNÁMKA PRE ČITATEĽA

Inštitúcie rozhodli, že vo svojich dokumentoch už nebudú uvádzať odkazy na posledné zmeny a doplnenia aktov, na ktoré sa odkazuje.

Pokiaľ nie je uvedené inak, odkazy na akty v uverejnených dokumentoch sa vzťahujú na akty v ich platnom znení.