ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 286

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
29. októbra 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1005/2008 z 29. septembra 2008, ktorým sa ustanovuje systém Spoločenstva na zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, na odrádzanie od neho a jeho odstránenie, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1006/2008 z 29. septembra 2008 o oprávneniach na rybolovné činnosti rybárskych plavidiel Spoločenstva mimo vôd Spoločenstva a o prístupe plavidiel tretích krajín do vôd Spoločenstva, o zmene a doplnení nariadení (EHS) č. 2847/93 a (ES) č. 1627/94 a o zrušení nariadenia (ES) č. 3317/94

33

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady z 8. júla 2008 o podpísaní a predbežnom vykonávaní Protokolu k Dohode o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Chorvátskou republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii

45

Protokol k Dohode o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Chorvátskou republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii

46

 

 

 

*

Poznámka pre čitateľa (pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

29.10.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 286/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 1005/2008

z 29. septembra 2008,

ktorým sa ustanovuje systém Spoločenstva na zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, na odrádzanie od neho a jeho odstránenie, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 37,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

po porade s Výborom regiónov,

keďže:

(1)

Spoločenstvo je zmluvnou stranou Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve z 10. decembra 1982 (ďalej len „UNCLOS“), ratifikovalo Dohodu Organizácie Spojených národov o uplatňovaní ustanovení Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve z 10. decembra 1982, ktoré súvisia s ochranou a využívaním transzonálnych populácií rýb a populácií rýb migrujúcich na veľké vzdialenosti zo 4. augusta 1995 (ďalej len „dohoda OSN o populáciách rýb“) a prijalo Dohodu OSN pre výživu a poľnohospodárstvo na podporu dodržiavania medzinárodných ochranných a riadiacich opatrení rybárskymi plavidlami na otvorenom mori z 24. novembra 1993 (ďalej len „dohoda FAO o dodržiavaní opatrení“). Tieto ustanovenia predovšetkým zaviedli zásadu, že všetky štáty sú povinné prijať primerané opatrenia na zabezpečenie trvalo udržateľného riadenia morských zdrojov a na tento účel vzájomne spolupracovať.

(2)

Cieľom spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva, stanovenej v nariadení Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (3), je zabezpečiť také využívanie živých vodných zdrojov, ktoré zabezpečí trvalo udržateľné hospodárske, environmentálne a sociálne podmienky.

(3)

Nezákonný, nenahlásený a neregulovaný rybolov (ďalej len „NNN rybolov“) predstavuje jednu z najzávažnejších hrozieb pre trvalo udržateľné využívanie živých vodných zdrojov a ohrozuje samotnú podstatu spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a medzinárodného úsilia o podporu lepšieho spravovania oceánov. NNN rybolov predstavuje veľkú hrozbu aj pre morskú biodiverzitu, hrozbu, proti ktorej treba bojovať v súlade s cieľmi stanovenými v oznámení Komisie s názvom Zastavenie poklesu biodiverzity do roku 2010 a v nasledujúcich rokoch.

(4)

FAO prijala v roku 2001 Medzinárodný akčný plán na zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, na odrádzanie od neho a jeho odstránenie a Spoločenstvo tento plán schválilo. Regionálne organizácie pre riadenie rybného hospodárstva navyše s aktívnou podporou Spoločenstva zaviedli súbor opatrení určených na boj proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu.

(5)

V súlade s medzinárodnými záväzkami a vzhľadom na rozsah a naliehavosť tohto problému by Spoločenstvo malo výrazne zintenzívniť svoju činnosť v boji proti NNN rybolovu a prijať nové regulačné opatrenia určené na zohľadnenie všetkých aspektov tohto javu.

(6)

Opatrenia Spoločenstva by sa mali predovšetkým sústreďovať na správanie zodpovedajúce vymedzeniu pojmu NNN rybolov, ktoré spôsobuje najzávažnejšie škody na morskom prostredí, na trvalej udržateľnosti populácií rýb a na sociálno-ekonomickej situácii rybárov dodržiavajúcich predpisy o ochrane a riadení zdrojov rybolovu.

(7)

V súlade s vymedzením pojmu NNN rybolov by sa mal rozsah pôsobnosti tohto nariadenia rozšíriť aj na rybolovné činnosti vykonávané na otvorenom mori a v morských vodách patriacich pod súdnu právomoc alebo zvrchovanosť pobrežných krajín vrátane morských vôd patriacich pod súdnu právomoc alebo zvrchovanosť členských štátov.

(8)

V snahe primerane riešiť aj vnútorný rozmer NNN rybolovu je dôležité, aby Spoločenstvo prijalo opatrenia potrebné na zlepšenie dodržiavania predpisov spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva. Kým sa nezreviduje nariadenie Rady (EHS) č. 2847/93 z 12. októbra 1993, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu (4), mali by sa príslušné ustanovenia vložiť do tohto nariadenia.

(9)

V predpisoch Spoločenstva, a predovšetkým v hlave II nariadenia (EHS) č. 2847/93, sa ustanovuje komplexný systém určený na monitorovanie legálnosti úlovkov rybárskych plavidiel Spoločenstva. Súčasný systém uplatňovaný na produkty rybolovu ulovené rybárskymi plavidlami tretích krajín a dovážané do Spoločenstva nezabezpečuje rovnocennú úroveň kontroly. Táto slabá stránka výrazne motivuje zahraničných prevádzkovateľov vykonávajúcich NNN rybolov na obchodovanie so svojimi produktmi v Spoločenstve a zvyšovanie ziskovosti zo svojej činnosti. Spoločenstvo ako najväčší trh a dovozca produktov rybolovu na svete nesie osobitnú zodpovednosť za zabezpečenie toho, aby produkty rybolovu dovážané na jeho územie nepochádzali z NNN rybolovu. Preto by sa mal zaviesť nový režim, ktorý by zabezpečil náležitú kontrolu zásobovacieho reťazca pre produkty rybolovu dovážané do Spoločenstva.

(10)

Mali by sa posilniť predpisy Spoločenstva, ktorými sa riadi prístup rybárskych plavidiel plaviacich sa pod vlajkou tretej krajiny do prístavov Spoločenstva, s cieľom zabezpečiť vhodnú kontrolu legálnosti produktov rybolovu vyložených rybárskymi plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou tretej krajiny. Predovšetkým by to malo znamenať, že prístup do prístavov Spoločenstva je povolený len rybárskym plavidlám plaviacim sa pod vlajkou tretej krajiny, ktoré sú schopné poskytnúť presné informácie o legálnosti svojich úlovkov, pričom tieto informácie musia byť potvrdené ich vlajkovým štátom.

(11)

Prekládky na mori unikajú akejkoľvek náležitej kontrole vykonávanej vlajkovými alebo pobrežnými štátmi a pre prevádzkovateľov NNN rybolovu predstavujú bežný spôsob, ako utajiť nezákonný charakter svojich úlovkov. Preto môže Spoločenstvo odôvodnene povoľovať len také operácie prekládky, ktoré sa vykonávajú v určených prístavoch členských štátov alebo vo vodách Spoločenstva, v prístavoch tretích krajín medzi rybárskymi plavidlami Spoločenstva alebo mimo vôd Spoločenstva medzi rybárskymi plavidlami Spoločenstva a rybárskymi plavidlami zaregistrovanými ako nákladné plavidlá pod záštitou regionálnej organizácie pre riadenie rybného hospodárstva.

(12)

Na základe riadenia rizika je potrebné stanoviť podmienky, postupy a frekvenciu, s akou majú členské štáty vykonávať kontrolné, inšpekčné a overovacie činnosti.

(13)

Obchod so Spoločenstvom, ktorého predmetom sú produkty rybolovu pochádzajúce z NNN rybolovu, by sa mal zakázať. Aby bol tento zákaz účinný a s cieľom zabezpečiť, aby všetky obchodované produkty rybolovu dovážané do Spoločenstva alebo vyvážané z neho boli vylovené v súlade s medzinárodnými ochrannými a riadiacimi opatreniami, prípadne aj s ďalšími relevantnými predpismi uplatňovanými na dotknuté rybárske plavidlá, zavedie sa systém udeľovania oprávnení uplatňovaný na všetok obchod so Spoločenstvom, ktorého predmetom sú produkty rybolovu.

(14)

Spoločenstvo by malo zohľadniť kapacitné obmedzenia rozvojových krajín pri zavádzaní systému osvedčovania.

(15)

Je vhodné, aby sa v rámci tohto systému požadovalo osvedčenie ako predbežná podmienka dovozu produktov rybolovu do Spoločenstva. Takéto osvedčenie by malo obsahovať informácie preukazujúce legálnosť dotknutých produktov. Malo by byť potvrdené vlajkovým štátom rybárskeho plavidla, ktoré vylovilo dotknuté ryby, v súlade s jeho povinnosťou vyplývajúcou z medzinárodného práva zabezpečovať, aby rybárske plavidlá plaviace sa pod jeho vlajkou dodržiavali medzinárodné predpisy o ochrane a riadení zdrojov rybolovu.

(16)

Je nevyhnutné, aby sa tento systém osvedčovania vzťahoval na všetok dovoz produktov morského rybolovu do Spoločenstva a na všetok ich vývoz zo Spoločenstva. Tento systém by sa mal vzťahovať aj na produkty rybolovu, ktoré sa pred príchodom na územie Spoločenstva prepravovali alebo spracúvali v krajine, ktorá nie je vlajkovým štátom. Preto by sa na tieto produkty mali uplatňovať osobitné požiadavky, aby sa zaručilo, že produkty dovezené na územie Spoločenstva sa nelíšia od produktov, ktorých legálnosť potvrdil vlajkový štát.

(17)

Bez toho, aby bol dotknutý objem alebo frekvencia obchodu, je potrebné zabezpečiť rovnakú úroveň kontroly všetkých dovážaných produktov rybolovu zavedením osobitných postupov udeľovania štatútu schváleného hospodárskeho subjektu.

(18)

Systému osvedčovania by mal v rámci spolupráce s tretími krajinami podliehať aj vývoz úlovkov rybárskych plavidiel plaviacich sa pod vlajkou členského štátu.

(19)

Členské štáty, do ktorých sa majú tieto produkty dovážať, by mali byť schopné skontrolovať platnosť osvedčení o úlovkoch, ktoré sú priložené k zásielke, a mali by mať právo odmietnuť dovoz, ak podmienky ustanovené v tomto nariadení vo vzťahu k osvedčeniam o úlovkoch nie sú splnené.

(20)

V záujme zvýšenia účinnosti je dôležité, aby kontrolné, inšpekčné a overovacie činnosti súvisiace s produktmi rybolovu pri tranzite alebo prekládke vykonávali v prvom rade členské štáty konečného určenia.

(21)

S cieľom pomôcť kontrolným orgánom členských štátov pri plnení ich úloh monitorovania legálnosti produktov rybolovu, ktoré sú predmetom obchodu so Spoločenstvom, ako aj s cieľom varovať prevádzkovateľov Spoločenstva by sa mal ustanoviť systém varovania Spoločenstva určený na šírenie informácií o prípadných odôvodnených pochybnostiach v súvislosti s dodržiavaním uplatniteľných predpisov týkajúcich sa ochrany a riadenia určitými tretími krajinami.

(22)

Je nevyhnutné, aby Spoločenstvo prijalo odrádzajúce opatrenia proti rybárskym plavidlám vykonávajúcim NNN rybolov, proti ktorým ich vlajkový štát nepodnikol v súvislosti s týmto NNN rybolovom vhodné opatrenia.

(23)

Na tento účel by Komisia v spolupráci s členskými štátmi, Agentúrou Spoločenstva pre kontrolu rybného hospodárstva, tretími štátmi a ďalšími orgánmi mala na základe riadenia rizika identifikovať rybárske plavidlá podozrivé z vykonávania NNN rybolovu a mala by od príslušného vlajkového štátu požadovať informácie o presnosti týchto zistení.

(24)

V úsilí uľahčiť vyšetrovanie týkajúce sa rybárskych plavidiel, o ktorých sa predpokladá, že vykonávajú NNN rybolov, a zabrániť pretrvávaniu údajného porušovania predpisov by tieto rybárske plavidlá mali podliehať osobitným kontrolným a inšpekčným požiadavkám členských štátov.

(25)

Ak na základe získaných informácií existujú dostatočné dôvody domnievať sa, že rybárske plavidlá, ktoré sa plavia pod vlajkou tretej krajiny, sa podieľali na NNN rybolove a že príslušné vlajkové štáty neprijali účinné opatrenia v súvislosti s týmto NNN rybolovom, Komisia by mala zaradiť tieto plavidlá do zoznamu Spoločenstva obsahujúceho plavidlá vykonávajúce NNN rybolov.

(26)

Ak na základe získaných informácií existujú dostatočné dôvody domnievať sa, že rybárske plavidlá Spoločenstva sa podieľali na NNN rybolove a že príslušné vlajkové členské štáty neprijali účinné opatrenia podľa tohto nariadenia a nariadenia (EHS) č. 2847/93 v súvislosti s týmto NNN rybolovom, Komisia by mala zaradiť tieto plavidlá do zoznamu Spoločenstva obsahujúceho plavidlá vykonávajúce NNN rybolov.

(27)

S cieľom napraviť absenciu účinných opatrení vlajkových štátov voči rybárskym plavidlám plaviacim sa pod ich vlajkami a uvedeným v zozname Spoločenstva s plavidlami vykonávajúcimi NNN rybolov a obmedziť pretrvávanie rybolovných činností týchto plavidiel členské štáty by mali uplatňovať proti týmto plavidlám vhodné opatrenia.

(28)

Na účely ochrany práv rybárskych plavidiel uvedených v zozname Spoločenstva s plavidlami vykonávajúcimi NNN rybolov a ich vlajkových štátov by mal postup zápisu do tohto zoznamu poskytovať vlajkovému štátu príležitosť informovať Komisiu o prijatých opatreniach a prípadne aj dotknutým vlastníkom alebo prevádzkovateľom možnosť vypočutia v každej etape postupu a mal by umožňovať vyradenie rybárskeho plavidla zo zoznamu, ak sa viac nespĺňajú kritériá na jeho uvádzanie v zozname.

(29)

S cieľom ustanoviť jednotný rámec v Spoločenstve a zabrániť premnoženiu zoznamov rybárskych plavidiel vykonávajúcich NNN rybolov by sa rybárske plavidlá uvedené v zoznamoch plavidiel vykonávajúcich NNN rybolov, ktoré prijali regionálne organizácie pre riadenie rybného hospodárstva, mali automaticky zaradiť do príslušného zoznamu, ktorý vypracovala Komisia.

(30)

Ak si niektorý štát nesplní povinnosť vyplývajúcu z medzinárodného práva ako vlajkový, prístavný, pobrežný alebo trhový štát a neprijme primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby jeho rybárske plavidlá alebo štátni príslušníci dodržiavali predpisy o ochrane a riadení zdrojov rybolovu, predstavuje to jeden z hlavných hnacích mechanizmov NNN rybolovu a malo by sa tým zaoberať Spoločenstvo.

(31)

Na tento účel by Spoločenstvo okrem svojich opatrení na medzinárodnej a regionálnej úrovni malo mať právo identifikovať tieto nespolupracujúce štáty, a to na základe transparentných, jednoznačných a objektívnych kritérií vychádzajúcich z medzinárodných noriem, a po tom, ako im poskytne dostatok času reagovať na oznámenie vopred, prijať voči týmto štátom nediskriminačné, opodstatnené a primerané opatrenia vrátane obchodných opatrení.

(32)

Prijímanie obchodných opatrení vo vzťahu k iným štátom je úlohou Rady. Keďže zriadenie zoznamu nespolupracujúcich štátov by mali sprevádzať obchodné protiopatrenia vo vzťahu k dotknutým štátom, je vhodné, aby si Rada v tomto konkrétnom prípade vyhradila pre seba právo priamo vykonávať vykonávacie právomoci.

(33)

Je dôležité, aby štátni príslušníci členských štátov boli účinne odrádzaní od NNN rybolovu alebo podpory NNN rybolovu vykonávaného rybárskymi plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou tretej krajiny a pôsobiacimi mimo Spoločenstva bez toho, aby bola dotknutá prvoradosť zodpovednosti vlajkového štátu. Členské štáty by mali prijať potrebné opatrenia a spolupracovať medzi sebou a s tretími krajinami s cieľom identifikovať svojich štátnych príslušníkov vykonávajúcich NNN rybolov, zabezpečiť pre nich primerané sankcie a overiť činnosti svojich štátnych príslušníkov pôsobiacich na rybárskych plavidlách tretích krajín mimo Spoločenstva.

(34)

Pretrvávanie vysokého počtu závažných porušení predpisov týkajúcich sa spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva vo vodách Spoločenstva alebo prevádzkovateľmi Spoločenstva vo veľkej miere spôsobuje neodrádzajúca úroveň sankcií stanovených právnymi predpismi členských štátov v súvislosti so závažným porušovaním týchto predpisov. K tejto slabej stránke sa pridáva rozličná úroveň sankcií v členských štátoch, čo podporuje prevádzkovateľov nezákonného rybolovu v ich činnosti v morských vodách alebo na území tých členských štátov, kde sú tieto sankcie najnižšie. Na odstránenie tejto slabej stránky a vychádzajúc z ustanovení nariadení (ES) č. 2371/2002 a (EHS) č. 2847/93 v tejto oblasti je vhodné zosúladiť v rámci Spoločenstva maximálne úrovne administratívnych sankcií stanovených v súvislosti so závažným porušovaním pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva, pričom je potrebné zohľadniť hodnotu produktov rybolovu získaných spáchaním závažného porušenia, opakovanie týchto porušení a výšku škody spôsobenej na dotknutých rybolovných zdrojoch a morskom prostredí, ako aj ustanoviť okamžité vykonávacie a doplnkové opatrenia.

(35)

Okrem správania predstavujúceho závažné porušenie predpisov o rybolovných činnostiach by sa za závažné porušenie predpisov, ktoré si vyžaduje prijatie harmonizovaných maximálnych úrovní administratívnych sankcií členskými štátmi, malo považovať aj podnikanie súvisiace priamo s NNN rybolovom vrátane obchodovania s produktmi rybolovu pochádzajúcimi z NNN rybolovu, ich dovozu alebo falšovania dokladov.

(36)

Sankcie za závažné porušovanie pravidiel tohto nariadenia by sa mali vzťahovať aj na právnické osoby, pretože tieto porušenia sa vo veľkej miere páchajú v záujme alebo na účely právnických osôb.

(37)

Ustanovenia súvisiace so spozorovaním rybárskych plavidiel na mori, prijaté v rámci niektorých regionálnych organizácií pre riadenie rybného hospodárstva, by sa mali vykonávať harmonizovaným spôsobom v celom Spoločenstve.

(38)

Spolupráca medzi členskými štátmi, Komisiou a tretími krajinami je dôležitá na zabezpečenie toho, aby sa NNN rybolov náležite vyšetroval a sankcionoval a aby sa mohli uplatňovať opatrenia ustanovené v tomto nariadení. Na posilnenie tejto spolupráce by sa mal ustanoviť systém vzájomnej pomoci.

(39)

V súlade so zásadou proporcionality je v záujme dosiahnutia základného cieľa, ktorým je odstránenie NNN rybolovu, potrebné a vhodné ustanoviť predpisy o opatreniach uvedených v tomto nariadení. V súlade s článkom 5 tretím odsekom zmluvy toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie vytýčených cieľov.

(40)

Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (5).

(41)

V tomto nariadení sa NNN rybolov označuje za mimoriadne závažné porušenie uplatniteľných zákonov, pravidiel alebo iných právnych predpisov, keďže vážne narúša dosahovanie cieľov porušovaných predpisov a ohrozuje trvalú udržateľnosť dotknutých populácií alebo ochranu morského prostredia. Vzhľadom na obmedzený rozsah pôsobnosti tohto nariadenia sa jeho vykonávanie musí zakladať na nariadení (EHS) č. 2847/93, ktorým sa ustanovuje základný rámec pre kontrolu a monitorovanie rybolovných činností podliehajúcich spoločnej politike v oblasti rybného hospodárstva, a dopĺňať ho. Preto sa týmto nariadením posilňujú pravidlá uvedené v nariadení (EHS) č. 2847/93 v oblasti prístavných inšpekcií rybárskych plavidiel tretích krajín, ktoré sa teraz rušia a nahrádzajú režimom prístavnej inšpekcie ustanoveným v kapitole II tohto nariadenia. Okrem toho sa v tomto nariadení ustanovuje v kapitole IX režim sankcií, ktorý sa uplatňuje osobitne na činnosti NNN rybolovu. Ustanovenia nariadenia (EHS) č. 2847/93 týkajúce sa sankcií zostávajú teda uplatniteľné na porušovanie iných pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva, ako sú tie, ktorými sa zaoberá toto nariadenie.

(42)

Ochrana jednotlivcov v súvislosti so spracúvaním osobných údajov podlieha nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (6), ktoré je plne uplatniteľné na spracúvanie osobných údajov na účely tohto nariadenia, najmä pokiaľ ide o práva dotknutých osôb na prístup k údajom, opravu, blokovanie a vymazanie údajov a o informovanie tretích strán, ktoré v dôsledku toho neboli v tomto nariadení bližšie špecifikované.

(43)

Nadobudnutie účinnosti ustanovení tohto nariadenia o záležitostiach, na ktoré sa vzťahujú nariadenia Rady (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1093/94 (7), (ES) č. 1447/1999 (8), (ES) č. 1936/2001 (9) a (ES) č. 601/2004 (10), by malo viesť k zrušeniu častí týchto nariadení alebo celých nariadení,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   Týmto nariadením sa ustanovuje systém Spoločenstva na zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu (ďalej len „NNN rybolov“), na odrádzanie od neho a jeho odstránenie.

2.   Na účely odseku 1 každý členský štát prijme vhodné opatrenia v súlade s právom Spoločenstva na zabezpečenie účinnosti tohto systému. Svojim príslušným orgánom poskytne dostatočné prostriedky, aby im umožnil vykonávať ich úlohy stanovené v tomto nariadení.

3.   Systém ustanovený v odseku 1 sa vzťahuje na každý NNN rybolov a súvisiace činnosti vykonávané na území členských štátov, na ktoré sa vzťahuje zmluva, alebo vo vodách Spoločenstva, morských vodách pod súdnou právomocou alebo zvrchovanosťou tretích krajín alebo na otvorenom mori. NNN rybolov v morských vodách zámorských území a krajín uvedených v prílohe II k zmluve sa považuje za činnosti vykonávané v morských vodách tretích krajín.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia:

1.

„nezákonný, nenahlásený a neregulovaný rybolov“ alebo „NNN rybolov“ sú rybolovné činnosti, ktoré sú nezákonné, nenahlásené alebo neregulované;

2.

„nezákonný rybolov“ sú rybolovné činnosti:

a)

vykonávané vnútroštátnymi alebo zahraničnými rybárskymi plavidlami v morských vodách, ktoré patria pod súdnu právomoc určitého štátu, bez povolenia tohto štátu alebo v rozpore s jeho zákonmi a inými právnymi predpismi;

b)

vykonávané rybárskymi plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou štátov, ktoré sú zmluvnými stranami príslušnej regionálnej organizácie pre riadenie rybného hospodárstva, ale svoju činnosť vykonávajú v rozpore s ochrannými a riadiacimi opatreniami, ktoré prijala táto organizácia a ktoré sú záväzné pre dané štáty, alebo v rozpore s príslušnými ustanoveniami uplatniteľného medzinárodného práva, alebo

c)

vykonávané rybárskymi plavidlami porušujúcimi vnútroštátne právne predpisy alebo medzinárodné záväzky vrátane tých, na ktoré sa zaviazali spolupracujúce štáty príslušnej regionálnej organizácie pre riadenie rybného hospodárstva;

3.

„nenahlásený rybolov“ sú rybolovné činnosti:

a)

nenahlásené príslušnému vnútroštátnemu orgánu alebo nahlásené nesprávne, čo je v rozpore s vnútroštátnymi zákonmi a právnymi predpismi, alebo

b)

vykonávané v oblasti patriacej do právomoci príslušnej regionálnej organizácie pre riadenie rybného hospodárstva, ktoré neboli nahlásené alebo boli nahlásené nesprávne, čo je v rozpore s postupmi podávania správ tejto organizácie;

4.

„neregulovaný rybolov“ sú rybolovné činnosti:

a)

vykonávané v oblasti pôsobenia príslušnej regionálnej organizácie pre riadenie rybného hospodárstva rybárskymi plavidlami bez štátnej príslušnosti, rybárskymi plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou štátu, ktorý nie je zmluvnou stranou tejto organizácie, alebo iným rybolovným subjektom, a to spôsobom, ktorý nie je v súlade alebo je v rozpore s ochrannými a riadiacimi opatreniami tejto organizácie, alebo

b)

vykonávané v oblastiach alebo zamerané na tie populácie rýb, v súvislosti s ktorými neexistujú žiadne uplatniteľné ochranné ani riadiace opatrenia, rybárskymi plavidlami, a to spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný so zodpovednosťou štátu za ochranu živých morských zdrojov podľa medzinárodného práva;

5.

„rybárske plavidlo“ je akékoľvek plavidlo ľubovoľnej veľkosti používané alebo určené na používanie na účely komerčného využívania zdrojov rybolovu vrátane podporných lodí, plavidiel na spracovanie rýb, plavidiel vykonávajúcich prekládku a nákladných plavidiel vybavených na prepravu produktov rybolovu okrem kontajnerových plavidiel;

6.

„rybárske plavidlo Spoločenstva“ je rybárske plavidlo plaviace sa pod vlajkou členského štátu alebo registrované v Spoločenstve;

7.

„oprávnenie na rybolov“ je oprávnenie na výkon rybolovných činností počas stanoveného obdobia v danej oblasti alebo pre daný druh rybolovu;

8.

„produkty rybolovu“ sú akékoľvek produkty, na ktoré sa vzťahuje kapitola 03 a položky sadzobníka 1604 a 1605 kombinovanej nomenklatúry ustanovenej nariadením Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (11), okrem produktov uvedených v prílohe I k tomuto nariadeniu;

9.

„ochranné a riadiace opatrenia“ sú opatrenia v záujme ochrany a riadenia jedného alebo viacerých druhov živých morských zdrojov, ktoré sa prijali a nadobudli účinnosť v súlade s príslušnými predpismi medzinárodného práva a/alebo práva Spoločenstva;

10.

„prekládka“ je vyloženie všetkých alebo akýchkoľvek produktov rybolovu z paluby jedného rybárskeho plavidla na iné rybárske plavidlo;

11.

„dovoz“ je uvedenie produktov rybolovu na územie Spoločenstva, a to aj na účely prekládky v prístavoch na jeho území;

12.

„nepriamy dovoz“ je dovoz z územia inej tretej krajiny, ako je vlajkový štát rybárskeho plavidla zodpovedného za úlovok;

13.

„vývoz“ je akýkoľvek presun produktov rybolovu vylovených plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu do tretej krajiny vrátane presunu z územia Spoločenstva, z tretích krajín alebo z lovísk rýb;

14.

„spätný vývoz“ je akýkoľvek presun produktov rybolovu z územia Spoločenstva, ak boli predtým dovezené na územie Spoločenstva;

15.

„regionálna organizácia pre riadenie rybného hospodárstva“ je subregionálna, regionálna alebo podobná organizácia s právomocou uznávanou medzinárodným právom zavádzať ochranné a riadiace opatrenia, ktoré sa týkajú živých morských zdrojov, za ktoré na základe dohovoru alebo dohody, ktorými bola zriadená, zodpovedá;

16.

„zmluvná strana“ je zmluvná strana medzinárodného dohovoru alebo dohody, ktorou sa určitá regionálna organizácia pre riadenie rybného hospodárstva zriaďuje, ako aj štáty, rybolovné subjekty alebo iné subjekty, ktoré s takouto organizáciou spolupracujú a ktorým bol vo vzťahu k tejto organizácii udelený štatút spolupracujúcej nezmluvnej strany;

17.

„spozorovanie“ je spozorovanie rybárskeho plavidla, ktoré spĺňa jedno alebo viaceré kritériá uvedené v článku 3 ods. 1, pričom toto spozorovanie vykonal príslušný orgán členského štátu zodpovedný za inšpekciu na mori alebo kapitán rybárskeho plavidla Spoločenstva alebo tretej krajiny;

18.

„spoločná rybolovná operácia“ je akákoľvek operácia medzi dvoma alebo viacerými rybárskymi plavidlami, pri ktorej sa úlovok prenáša z rybárskeho výstroja jedného rybárskeho plavidla na druhé alebo pri ktorej si technika používaná týmito rybárskymi plavidlami vyžaduje jeden spoločný výstroj;

19.

„právnická osoba“ je akákoľvek právnická osoba, ktorá má toto postavenie podľa uplatniteľného vnútroštátneho práva, s výnimkou štátov alebo iných verejných orgánov vykonávajúcich štátnu moc a s výnimkou verejnoprávnych organizácií;

20.

„riziko“ je pravdepodobnosť udalosti, ktorá sa môže vyskytnúť v súvislosti s produktmi rybolovu dovážanými na územie Spoločenstva alebo z neho vyvážanými a ktorá bráni správnemu uplatňovaniu tohto nariadenia alebo ochranných a riadiacich opatrení;

21.

„riadenie rizika“ je systematické zisťovanie rizík a vykonávanie všetkých opatrení potrebných na obmedzenie vystavenia riziku. Patria sem činnosti, ako napríklad zber údajov a informácií, analýza a posudzovanie rizika, stanovenie a prijímanie opatrení a pravidelné monitorovanie a preskúmanie procesu a jeho výsledkov, a to na základe medzinárodných alebo vnútroštátnych zdrojov alebo stratégií, ako aj zdrojov alebo stratégií Spoločenstva;

22.

„otvorené more“ sú všetky časti mora vymedzené v článku 86 Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve (ďalej len „UNCLOS“);

23.

„zásielka“ sú produkty, ktoré sa buď súčasne zasielajú od jedného vývozcu jednému príjemcovi, alebo na ktoré sa vzťahuje jediný prepravný doklad na účely ich prepravy od vývozcu príjemcovi.

Článok 3

Rybárske plavidlá vykonávajúce NNN rybolov

1.   O rybárskom plavidle sa predpokladá, že vykonáva NNN rybolov, ak sa preukáže, že v rozpore s ochrannými a riadiacimi opatreniami uplatniteľnými v oblasti, kde vykonávalo tieto činnosti:

a)

vykonávalo rybolov bez platnej licencie, oprávnenia alebo povolenia vydaného vlajkovým štátom alebo príslušným pobrežným štátom, alebo

b)

si nesplnilo povinnosť zaznamenávať a nahlasovať úlovky alebo súvisiace údaje vrátane údajov, ktoré sa majú zasielať prostredníctvom satelitného monitorovacieho systému pre plavidlá, alebo poskytovať predbežné oznámenia podľa článku 6, alebo

c)

lovilo v uzavretej oblasti, počas uzavretej sezóny alebo mimo kvóty, či po dosiahnutí kvóty a/alebo mimo povolenej hĺbky, alebo

d)

vykonávalo cielený rybolov populácie rýb, ktorá podlieha moratóriu alebo ktorej lov je zakázaný, alebo

e)

používalo zakázaný rybársky výstroj alebo rybársky výstroj, ktorý nie je v súlade s predpismi, alebo

f)

falšovalo alebo skrývalo svoje označenia, identitu alebo registráciu, alebo

g)

skrývalo, falšovalo alebo ničilo dôkazy týkajúce sa vyšetrovania, alebo

h)

prekážalo úradníkom vo výkone ich povinností pri inšpekcii dodržiavania uplatniteľných ochranných a riadiacich opatrení alebo pozorovateľom vo výkone ich povinností pri sledovaní dodržiavania uplatniteľných právnych predpisov Spoločenstva, alebo

i)

bralo na palubu, prekladalo alebo vykladalo ryby, ktoré nedosahujú predpísanú veľkosť, v rozpore s uplatniteľnými právnymi predpismi, alebo

j)

vykonávalo prekládku alebo sa podieľalo na spoločných rybolovných operáciách s inými rybárskymi plavidlami identifikovanými ako plavidlá vykonávajúce NNN rybolov podľa tohto nariadenia, podporovalo takéto plavidlá alebo ich opakovane zásobovalo, pričom ide najmä o plavidlá uvedené v zozname Spoločenstva s plavidlami vykonávajúcimi NNN rybolov alebo v zozname regionálnej organizácie pre riadenie rybného hospodárstva s plavidlami vykonávajúcimi NNN rybolov, alebo

k)

vykonávalo rybolovné činnosti v oblasti regionálnej organizácie pre riadenie rybného hospodárstva spôsobom nezlučiteľným s ochrannými a riadiacimi opatreniami tejto organizácie alebo v rozpore s nimi, pričom sa plaví pod vlajkou štátu, ktorý nie je zmluvnou stranou tejto organizácie ani s touto organizáciou nespolupracuje podľa ustanovení tejto organizácie, alebo

l)

nemá žiadnu štátnu príslušnosť, a preto je plavidlom bez štátnej príslušnosti v súlade s medzinárodným právom.

2.   Činnosti uvedené v odseku 1 sa považujú za závažné porušenia v súlade s článkom 42 v závislosti od závažnosti daného porušenia, ktoré určí príslušný orgán členského štátu so zreteľom na kritériá, ako je spôsobená škoda, jej výška, rozsah porušenia alebo jeho opakovanie.

KAPITOLA II

INŠPEKCIE RYBÁRSKYCH PLAVIDIEL TRETÍCH KRAJÍN V PRÍSTAVOCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

ODDIEL 1

Podmienky vstupu do prístavu pre rybárske plavidlá tretích krajín

Článok 4

Systém inšpekcií v prístave

1.   S cieľom predchádzať, odrádzať alebo odstrániť NNN rybolov sa uplatňuje účinný systému inšpekcií v prístave pre rybárske plavidlá tretích krajín, ktoré sa zastavujú v prístavoch členských štátov.

2.   Rybárskym plavidlám tretích krajín sa zakazuje vstup do prístavov členských štátov, poskytovanie prístavných služieb a vykonávanie vykládky alebo prekládky v týchto prístavoch, ak tieto plavidlá nespĺňajú požiadavky ustanovené v tomto nariadení, s výnimkou služieb nevyhnutných na nápravu situácií spôsobených vyššou mocou alebo núdzou v zmysle článku 18 UNCLOS (ďalej len „vyššia moc alebo núdza“).

3.   Prekládky medzi rybárskymi plavidlami tretích krajín alebo medzi týmito plavidlami a rybárskymi plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu sa vo vodách Spoločenstva zakazujú a môžu sa vykonávať len v prístave v súlade s ustanoveniami tejto kapitoly.

4.   Rybárske plavidlá plaviace sa pod vlajkou členského štátu nie sú oprávnené vykonávať na mori prekládku úlovkov z rybárskych plavidiel tretích krajín mimo vôd Spoločenstva, pokiaľ nie sú zaregistrované ako nákladné plavidlá pod záštitou regionálnej organizácie pre riadenie rybného hospodárstva.

Článok 5

Určené prístavy

1.   Členské štáty určia prístavy alebo miesta blízko pobrežia, kde sú povolené operácie vykládky alebo prekládky produktov rybolovu a prístavné služby uvedené v článku 4 ods. 2.

2.   Prístup rybárskych plavidiel tretích krajín k prístavným službám a vykonávanie vykládky alebo prekládky sa povoľuje len v určených prístavoch.

3.   Členské štáty zašlú Komisii každý rok najneskôr do 15. januára zoznam určených prístavov. Všetky následné zmeny v tomto zozname sa oznámia Komisii najneskôr 15 dní pred tým, ako zmena nadobudne účinnosť.

4.   Komisia bezodkladne uverejní zoznam určených prístavov v Úradnom vestníku Európskej únie a na svojej webovej stránke.

Článok 6

Predbežné oznámenie

1.   Kapitáni rybárskych plavidiel tretích krajín alebo ich zástupcovia poskytnú príslušným orgánom členského štátu, ktorého určený prístav alebo zariadenia na vykládku chcú použiť, minimálne tri pracovné dni pred odhadovaným časom príchodu do prístavu tieto informácie:

a)

identifikáciu plavidla;

b)

názov cieľového určeného prístavu a účel príchodu, vykládky, prekládky alebo prístupu k službám;

c)

oprávnenie na rybolov alebo prípadne oprávnenie na podporu rybolovných operácií alebo na prekládku produktov rybolovu;

d)

dátumy rybárskeho výjazdu;

e)

odhadovaný dátum a čas príchodu do prístavu;

f)

množstvo jednotlivých druhov ponechané na palube alebo prípadne negatívne hlásenie;

g)

zónu alebo zóny, odkiaľ úlovky pochádzajú alebo kde sa uskutočnila prekládka, bez ohľadu na to, či ide o vody Spoločenstva, zóny, ktoré patria pod súdnu právomoc alebo zvrchovanosť tretej krajiny, alebo o otvorené more;

h)

množstvá jednotlivých druhov, ktoré sa majú vyložiť alebo preložiť.

Kapitáni rybárskych plavidiel tretích krajín alebo ich zástupcovia sú oslobodení od oznamovania informácií uvedených v písmenách a), c), d), g) a h), keď sa pre celý úlovok, ktorý sa má vyložiť alebo preložiť na území Spoločenstva, potvrdilo osvedčenie o úlovku v súlade s kapitolou III.

2.   Ak rybárske plavidlo tretej krajiny vezie na palube produkty rybolovu, oznámenie uvedené v odseku 1 dopĺňa osvedčenie o úlovku potvrdené v súlade s kapitolou III. Ustanovenia článku 14 o uznávaní dokumentov o úlovku alebo kontrolných formulárov prístavného štátu, ktoré sú súčasťou dokumentácie o úlovku alebo systémov prístavnej kontroly prijatých regionálnymi organizáciami riadenia rybolovu, sa uplatňujú mutatis mutandis.

3.   Komisia môže v súlade s postupom uvedeným v článku 54 ods. 2 udeliť určitým kategóriám rybárskych plavidiel tretích krajín výnimku z povinnosti stanovenej v odseku 1 na obmedzený a obnoviteľný čas alebo môže poskytnúť ďalšie oznamovacie obdobie, pričom okrem iného zohľadní druh produktu rybolovu, vzdialenosť medzi loviskami, miestami vykládky a prístavmi, kde sú príslušné plavidlá zaregistrované alebo zaznamenané.

4.   Tento článok sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté osobitné ustanovenia dohôd o rybolove uzavretých medzi Spoločenstvom a tretími krajinami.

Článok 7

Udeľovanie oprávnení

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 37 bod 5, rybárskemu plavidlu tretej krajiny sa udelí oprávnenie na vstup do prístavu len vtedy, ak sú informácie uvedené v článku 6 ods. 1 úplné, a ak plavidlo tretej krajiny preváža na palube produkty rybolovu, sprevádza ho osvedčenie o úlovku uvedené v článku 6 ods. 2.

2.   Oprávnenie na začatie vykládky alebo prekládky v prístave podlieha kontrole na určenie úplnosti predložených informácií podľa odseku 1 a prípadne uskutočneniu inšpekcie v súlade s oddielom 2.

3.   Odchylne od odsekov 1 a 2 tohto článku môže prístavný členský štát udeliť oprávnenie na vstup do prístavu a na celú vykládku alebo jej časť v prípadoch, ak informácie uvedené v článku 6 ods. 1 nie sú úplné alebo kontrola alebo overovanie sú ukončené, ale v takýchto prípadoch ponechá dotknuté produkty rybolovu v skladoch pod kontrolou príslušných orgánov. Produkty rybolovu sa uvoľnia na predaj, prevezmú alebo prevezú až vtedy, keď sa získajú informácie uvedené v článku 6 ods. 1 alebo keď sa skončí proces kontroly alebo overovania. Ak sa tento proces neskončí do 14 dní od vykládky, prístavný členský štát môže produkty rybolovu skonfiškovať alebo zlikvidovať v súlade s vnútroštátnymi predpismi. Náklady na skladovanie hradia prevádzkovatelia.

Článok 8

Zaznamenávanie vykládok alebo prekládok

1.   Kapitáni rybárskych plavidiel tretích krajín alebo ich zástupcovia predložia orgánom členských štátov, ktorých určené prístavné zariadenia využívajú na vykládku alebo prekládku, pokiaľ možno elektronicky pred vykládkou alebo prekládkou, vyhlásenie s uvedením množstva produktov rybolovu podľa druhov, ktoré sa má vyložiť alebo preložiť, a dátumu a miesta jednotlivých úlovkov. Kapitáni alebo ich zástupcovia zodpovedajú za presnosť týchto vyhlásení.

2.   Členské štáty uchovávajú originály vyhlásení uvedených v odseku 1 alebo v prípade elektronického zasielania tlačenú verziu týchto vyhlásení tri roky alebo dlhšie v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

3.   Postupy na podávanie vyhlásení o vykládke a prekládke a formuláre sa stanovia v súlade s postupom uvedeným v článku 54 ods. 2.

4.   Pred koncom prvého mesiaca každého kalendárneho štvrťroku členské štáty elektronicky informujú Komisiu o množstvách, ktoré rybárske plavidlá tretích krajín vyložili a/alebo preložili v ich prístavoch počas predchádzajúceho štvrťroku.

ODDIEL 2

Prístavné inšpekcie

Článok 9

Všeobecné zásady

1.   Členské štáty vykonávajú každý rok vo svojich určených prístavoch inšpekcie aspoň 5 % vykládok a prekládok rybárskych plavidiel tretích krajín v súlade s referenčnými hodnotami určenými postupom uvedeným v článku 54 ods. 2 na základe riadenia rizika, a to bez toho, aby boli dotknuté vyššie prahové hodnoty prijaté regionálnymi organizáciami pre riadenie rybného hospodárstva.

2.   V každom prípade sa podrobujú inšpekcii tieto rybárske plavidlá:

a)

rybárske plavidlá spozorované v súlade s článkom 48;

b)

rybárske plavidlá nahlásené v rámci oznámenia podaného na základe systému varovania Spoločenstva v súlade s kapitolou IV;

c)

rybárske plavidlá označené Komisiou za plavidlá, o ktorých sa predpokladá, že vykonávajú NNN rybolov v súlade s článkom 25;

d)

rybárske plavidlá uvedené v zozname s plavidlami vykonávajúcimi NNN rybolov, o ktorých sa predpokladá, že vykonávajú NNN rybolov, ktorý prijala regionálna organizácia pre riadenie rybného hospodárstva a ktorý bol oznámený členským štátom v súlade s článkom 30.

Článok 10

Postup inšpekcie

1.   Úradníci poverení vykonávaním inšpekcií (ďalej len „úradníci“) majú možnosť preskúmať všetky relevantné priestory, paluby a miestnosti rybárskeho plavidla, úlovky (spracované alebo nespracované), siete a iný výstroj, zariadenia a všetky relevantné dokumenty, ktoré považujú za potrebné overiť v súlade s uplatniteľnými zákonmi, inými právnymi predpismi alebo medzinárodnými riadiacimi a ochrannými opatreniami. Úradníci môžu taktiež klásť otázky osobám, o ktorých sa domnievajú, že majú informácie o záležitostiach, ktoré sú predmetom inšpekcie.

2.   Inšpekcie zahŕňajú monitorovanie všetkých operácií vykládky alebo prekládky a krížovú kontrolu množstiev jednotlivých druhov uvedených v predbežnom oznámení o vykládke a vyložených alebo preložených množstiev jednotlivých druhov.

3.   Úradníci podpíšu svoju správu o inšpekcii v prítomnosti kapitána rybárskeho plavidla, ktorý má právo doplniť akékoľvek informácie, ktoré považuje za dôležité, alebo zabezpečiť ich doplnenie. Úradníci uvedú v lodnom denníku, že bola vykonaná inšpekcia.

4.   Kópia správy z inšpekcie sa odovzdáva kapitánovi rybárskeho plavidla, ktorý ju môže zaslať vlastníkovi.

5.   Kapitán pri inšpekcii rybárskeho plavidla spolupracuje, pomáha a nebráni úradníkom pri výkone ich povinností, nezastrašuje ich a neprekáža im.

Článok 11

Postup v prípade porušenia predpisov

1.   Ak informácia získaná počas inšpekcie poskytuje taký dôkaz, aby sa úradník domnieval, že rybárske plavidlo vykonávalo NNN rybolov podľa kritérií uvedených v článku 3, úradník:

a)

zaznamená porušenie predpisov, o ktorom má podozrenie, v správe z inšpekcie;

b)

prijme všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečil bezpečné uschovanie dôkazov o takomto podozrení o porušení predpisov;

c)

ihneď zašle správu z inšpekcie príslušnému orgánu.

2.   Ak výsledky inšpekcie poskytujú dôkazy o tom, že rybárske plavidlo tretej krajiny vykonávalo NNN rybolov v súlade s kritériami uvedenými v článku 3, príslušný orgán prístavného členského štátu nepovolí tomuto plavidlu vykládku ani prekládku jeho úlovku.

3.   Inšpekčný členský štát bezodkladne zašle oznámenie o svojom rozhodnutí nepovoliť operácie vykládky ani prekládky, ktoré prijal v súlade s odsekom 2, spolu s kópiou správy z inšpekcie Komisii alebo ňou určenému orgánu, ktorá(-ý) ju bezodkladne zašle príslušnému orgánu vlajkového štátu kontrolovaného rybárskeho plavidla a kópiu zašle vlajkovému štátu alebo štátom odovzdávajúcich plavidiel, ak kontrolované rybárske plavidlo vykonávalo operácie prekládky. V prípade potreby sa kópia oznámenia zašle aj výkonnému tajomníkovi regionálnej organizácie pre riadenie rybného hospodárstva, ktorá je príslušná pre oblasť, v ktorej sa rybolov uskutočnil.

4.   Ak k porušeniu predpisov, o ktorom je podozrenie, došlo na otvorenom mori, prístavný členský štát pri vyšetrovaní spolupracuje s vlajkovým štátom a v prípade potreby uplatňuje sankcie ustanovené v právnych predpisoch prístavného členského štátu pod podmienkou, že takýto vlajkový štát v súlade s medzinárodným právom výslovne súhlasil s prevodom svojej súdnej právomoci. Okrem toho, ak k porušeniu predpisov, o ktorom je podozrenie, došlo v morských vodách tretej krajiny, prístavný členský štát pri vyšetrovaní aj s pobrežným štátom a v prípade potreby uplatňuje sankcie ustanovené v právnych predpisoch tohto prístavného členského štátu pod podmienkou, že tento pobrežný štát v súlade s medzinárodným právom výslovne súhlasil s prevodom svojej súdnej právomoci.

KAPITOLA III

SYSTÉM OSVEDČOVANIA ÚLOVKOV NA DOVOZ A VÝVOZ PRODUKTOV RYBOLOVU

Článok 12

Osvedčenia o úlovku

1.   Dovoz produktov rybolovu získaných NNN rybolovom do Spoločenstva sa zakazuje.

2.   Aby bol zákaz stanovený v odseku 1 účinný, do Spoločenstva sa produkty rybolovu dovážajú len vtedy, ak ich sprevádza osvedčenie o úlovku v súlade s týmto nariadením.

3.   Osvedčenie o úlovku uvedené v odseku 2 potvrdí vlajkový štát rybárskeho plavidla alebo rybárskych plavidiel, ktoré vylovili úlovky, z ktorých sa získali produkty rybolovu. Používa sa na osvedčenie toho, že tieto úlovky sa vylovili v súlade s uplatniteľnými zákonmi, inými právnymi predpismi a medzinárodnými ochrannými a riadiacimi opatreniami.

4.   Osvedčenie o úlovku obsahuje všetky informácie špecifikované vo vzore uvedenom v prílohe II a potvrdí ho verejný orgán vlajkového štátu s potrebnou právomocou potvrdzovať presnosť informácií. Na základe dohody s vlajkovými štátmi možno v rámci spolupráce nadviazanej podľa článku 20 ods. 4 osvedčenia o úlovku vystavovať, potvrdzovať alebo predkladať elektronicky alebo ich možno nahradiť elektronickými systémami sledovateľnosti, ktoré zabezpečujú rovnakú úroveň kontroly orgánmi.

5.   Zoznam produktov vyňatých z rozsahu pôsobnosti osvedčenia o úlovku, ktorý sa uvádza v prílohe I, možno každoročne preskúmať na základe informácií zhromaždených podľa kapitol II, III, IV, V, VIII, X a XII a meniť a dopĺňať v súlade s postupom uvedeným v článku 54 ods. 2.

Článok 13

Systémy dokumentácie o úlovkoch dohodnuté a v účinnosti v rámci regionálnej organizácie pre riadenie rybného hospodárstva

1.   Dokumenty o úlovkoch a všetky súvisiace dokumenty potvrdené v súlade so systémami dokumentácie o úlovkoch, ktoré prijala regionálna organizácia pre riadenie rybného hospodárstva a ktoré sa uznávajú za systémy spĺňajúce požiadavky ustanovené v tomto nariadení, sa akceptujú ako osvedčenia o úlovkoch vo vzťahu k produktom rybolovu získaným z druhov, na ktoré sa takéto systémy dokumentácie o úlovkoch vzťahujú, a podliehajú požiadavkám kontroly a overovania uloženým členskému štátu dovozu v súlade s článkami 16 a 17 a ustanoveniam o odmietnutí dovozu uvedeným v článku 18. Zoznam týchto systémov dokumentácie o úlovkoch sa stanoví v súlade s postupom uvedeným v článku 54 ods. 2.

2.   Odsek 1 sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté osobitné nariadenia, ktoré sú v účinnosti a ktorými sa takéto systémy dokumentácie o úlovkoch implementujú do práva Spoločenstva.

Článok 14

Nepriamy dovoz produktov rybolovu

1.   Na účely dovozu produktov rybolovu v jedinej zásielke prevážaných v rovnakej podobe do Spoločenstva z tretej krajiny, ktorá nie je vlajkovým štátom, dovozca predkladá orgánom členských štátov dovozu:

a)

osvedčenia o úlovkoch potvrdené vlajkovým štátom a

b)

zdokumentovaný dôkaz o tom, že produkty rybolovu neprešli inými operáciami okrem vykládky, prekládky alebo ďalších operácií určených na zachovanie ich dobrého a prirodzeného stavu a že boli v danej tretej krajine pod dohľadom príslušných orgánov.

Zdokumentovaný dôkaz sa poskytuje prostredníctvom:

i)

v prípade potreby spoločného prepravného dokladu vydaného na účely prepravy z územia vlajkového štátu cez danú tretiu krajinu alebo

ii)

dokladu vydaného príslušnými orgánmi danej tretej krajiny:

s presným opisom produktov rybolovu, dátumami vykládky a prekládky produktov a prípadne aj názvami lodí alebo iných použitých dopravných prostriedkov a

s údajmi o podmienkach, v akých boli produkty rybolovu v tejto tretej krajine.

Ak dotknuté druhy podliehajú systému dokumentácie o úlovku, ktorý prijala regionálna organizácia pre riadenie rybného hospodárstva a ktorý je uznaný podľa článku 13, uvedený doklad možno nahradiť osvedčením o spätnom vývoze tohto systému dokumentácie o úlovku pod podmienkou, že tretia krajina si splnila oznamovacie povinnosti zodpovedajúcim spôsobom.

2.   Na účely dovozu produktov rybolovu v jedinej zásielke, ktoré sa spracovali v tretej krajine, ktorá nie je vlajkovým štátom, dovozca predkladá orgánom členského štátu dovozu vyhlásenie vydané spracovateľským podnikom v tejto tretej krajine a schválené jej príslušnými orgánmi v súlade s formulárom uvedeným v prílohe IV:

a)

s presným opisom nespracovaných a spracovaných produktov a ich príslušným množstvom;

b)

s uvedením toho, že spracované produkty sa spracovali v danej tretej krajine z úlovkov uvedených na osvedčeniach o úlovkoch potvrdených vlajkovým štátom, a

c)

k tomuto sa prikladá:

i)

originál osvedčenia o úlovku, ak sa na spracovanie produktov rybolovu vyvážaných v jedinej zásielke použil celý dotknutý úlovok;

ii)

kópia originálu osvedčenia o úlovku, ak sa na spracovanie produktov rybolovu vyvážaných v jedinej zásielke použila časť dotknutého úlovku.

Ak dotknuté druhy podliehajú systému dokumentácie o úlovku, ktorý prijala regionálna organizácia pre riadenie rybného hospodárstva a ktorý je uznaný podľa článku 13, vyhlásenie možno nahradiť osvedčením o spätnom vývoze tohto systému dokumentácie o úlovku pod podmienkou, že tretia krajina spracovania si splnila oznamovacie povinnosti zodpovedajúcim spôsobom.

3.   Doklady a vyhlásenie uvedené v odseku 1 písm. b) a v odseku 2 tohto článku možno zasielať elektronicky v rámci spolupráce ustanovenej v článku 20 ods. 4.

Článok 15

Vývoz úlovkov rybárskych plavidiel plaviacich sa pod vlajkou členského štátu

1.   Vývoz úlovkov, ktoré ulovili rybárske plavidlá plaviace sa pod vlajkou členského štátu, podlieha potvrdeniu osvedčenia o úlovku príslušnými orgánmi vlajkového členského štátu, ako sa ustanovuje v článku 12 ods. 4, ak sa to vyžaduje v rámci spolupráce ustanovenej v článku 20 ods. 4.

2.   Vlajkové členské štáty oznámia Komisii svoje príslušné orgány, ktoré potvrdzujú osvedčenia o úlovku uvedené v odseku 1.

Článok 16

Predkladanie a kontrola osvedčení o úlovkoch

1.   Potvrdené osvedčenie o úlovku predloží dovozca príslušným orgánom členského štátu, do ktorého sa má výrobok doviezť, aspoň tri pracovné dni pred odhadovaným časom príchodu na miesto vstupu na územie Spoločenstva. Lehotu troch pracovných dní možno upraviť podľa druhu rybolovného produktu, vzdialenosti od miesta vstupu na územie Spoločenstva alebo použitých dopravných prostriedkov. Tieto príslušné orgány skontrolujú v rámci riadenia rizika osvedčenie o úlovku na základe informácií poskytnutých v oznámení od vlajkového štátu v súlade s článkami 20 a 22.

2.   Odchylne od odseku 1 dovozcovia, ktorým bol udelený štatút „schválený hospodársky subjekt“, môžu informovať príslušné orgány členského štátu o príchode produktov v lehote uvedenej v odseku 1 a ponechať potvrdené osvedčenie o úlovku a súvisiace doklady uvedené v článku 14 týmto orgánom k dispozícii na účely kontroly v súlade s odsekom 1 tohto článku alebo overovania v súlade s článkom 17.

3.   Kritériá na udelenie štatútu „schválený hospodársky subjekt“ dovozcovi príslušnými orgánmi členského štátu zahŕňajú:

a)

usadenie dovozcu na území tohto členského štátu;

b)

dostatočný počet a objem dovozných operácií na vykonávanie postupu uvedeného v odseku 2;

c)

náležitú históriu dodržiavania ochranných a riadiacich opatrení;

d)

uspokojivý systém správy obchodných záznamov a v prípade potreby aj dopravných a spracovateľských záznamov, ktorý umožňuje vhodné kontroly a overovania vykonávané na účely tohto nariadenia;

e)

existenciu prostriedkov na vykonávanie týchto kontrol a overovaní;

f)

v prípade potreby praktické normy odbornosti alebo odbornej kvalifikácie, ktoré priamo súvisia s vykonávanou činnosťou, a

g)

v prípade potreby preukázanú finančnú solventnosť.

Členské štáty oznámia Komisii názvy a adresy schválených hospodárskych subjektov čo najskôr po udelení tohto štatútu. Komisia tieto informácie elektronicky sprístupní členským štátom.

Pravidlá súvisiace so štatútom schváleného hospodárskeho subjektu možno určiť v súlade s postupom uvedeným v článku 54 ods. 2.

Článok 17

Overovanie

1.   Príslušné orgány členských štátov môžu vykonávať všetky overovania, ktoré považujú za potrebné na zabezpečenie správneho uplatňovania ustanovení tohto nariadenia.

2.   Tieto overovania môžu popri inšpekcii rybárskych plavidiel v prístave podľa kapitoly II pozostávať predovšetkým zo skúmania produktov, overovania údajov vo vyhláseniach a existencie a autentickosti dokumentov, z preskúmania účtov prevádzkovateľov a iných záznamov, z inšpekcie dopravných prostriedkov vrátane kontajnerov a miest skladovania produktov a z vykonania oficiálnych prieskumov a iných podobných aktov.

3.   Overovania sa zameriavajú na riziká identifikované na základe kritérií stanovených na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Spoločenstva v rámci riadenia rizika. Členské štáty oznámia Komisii svoje vnútroštátne kritériá do 30 pracovných dní od 29. októbra 2008 a tieto informácie aktualizujú. Kritériá Spoločenstva sa stanovia v súlade s postupom uvedeným v článku 54 ods. 2.

4.   Overovania sa vykonávajú v každom prípade, ak:

a)

má overujúci orgán členského štátu dôvod spochybniť autentickosť samotného osvedčenia o úlovku alebo potvrdzujúcej pečate či podpisu príslušného orgánu vlajkového štátu, alebo

b)

overujúci orgán členského štátu vlastní informácie, ktoré spochybňujú, že rybárske plavidlo dodržiava platné zákony, iné právne predpisy alebo opatrenia v oblasti ochrany a riadenia, alebo že spĺňa iné požiadavky stanovené v tomto nariadení, alebo

c)

sa rybárske plavidlá, rybolovné spoločnosti alebo akýkoľvek iní prevádzkovatelia stali predmetom hlásenia v súvislosti s predpokladaným vykonávaním NNN rybolovu vrátane tých rybárskych plavidiel, ktoré boli nahlásené regionálnej organizácii pre riadenie rybného hospodárstva v rámci nástroja prijatého touto organizáciou na zostavovanie zoznamov plavidiel, o ktorých sa predpokladá, že vykonávajú činnosti nezákonného, nenahláseného a neregulovaného rybolovu, alebo

d)

boli vlajkové štáty alebo krajiny spätného vývozu nahlásené regionálnej organizácii pre riadenie rybného hospodárstva v rámci nástroja prijatého touto organizáciou na účely vykonávania obchodných opatrení voči vlajkovým štátom, alebo

e)

bolo uverejnené varovanie podľa článku 23 ods. 1.

5.   Členské štáty sa môžu rozhodnúť vykonať popri overovaniach uvedených v odsekoch 3 a 4 aj náhodné overovania.

6.   Na účely overovania môžu príslušné orgány členského štátu požiadať o pomoc príslušné orgány vlajkového štátu alebo inej tretej krajiny ako vlajkový štát, ako je uvedený v článku 14, pričom v takom prípade:

a)

v žiadosti o pomoc sa uvedú dôvody, prečo dotknuté príslušné orgány členského štátu majú odôvodnené pochybností o platnosti osvedčenia, v ňom uvedených vyhlásení a/alebo o súlade produktov s opatreniami v oblasti ochrany a riadenia. Na podporu žiadosti o pomoc sa zašle kópia osvedčenia o úlovku a všetky informácie alebo dokumenty naznačujúce, že informácie v osvedčení sú nepresné. Žiadosť sa bezodkladne zašle príslušným orgánom vlajkového štátu alebo inej tretej krajiny ako vlajkový štát, ako je uvedený v článku 14;

b)

postup overovania sa skončí v priebehu 15 dní odo dňa žiadosti o overovanie. V prípade, ak príslušné orgány dotknutého vlajkového štátu nemôžu dodržať lehotu, overujúce orgány členského štátu môžu na požiadanie vlajkového štátu alebo inej tretej krajiny ako vlajkový štát, ako je uvedený v článku 14, umožniť predĺženie lehoty na odpoveď, ktorá nesmie prekročiť ďalších 15 dní.

7.   Počas čakania na výsledky overovania podľa odsekov 1 až 6 sa uvoľnenie produktov na trh pozastaví. Náklady na skladovanie hradí prevádzkovateľ.

8.   Členské štáty oznámia Komisii svoje príslušné orgány na účely kontrol a overovaní osvedčení o úlovku v súlade s článkom 16 a odsekmi 1 až 6 tohto článku.

Článok 18

Odmietnutie dovozu

1.   Príslušné orgány členských štátov v prípade potreby odmietnu dovoz produktov rybolovu do Spoločenstva bez toho, aby museli požadovať akékoľvek dodatočné dôkazy alebo zaslať žiadosť o pomoc vlajkovému štátu, ak zistia, že:

a)

dovozca nebol schopný predložiť osvedčenie o úlovku pre dotknuté produkty alebo si splniť povinnosti podľa článku 16 ods. 1 alebo 2;

b)

produkty určené na dovoz nie sú tie isté ako produkty uvedené v osvedčení o úlovku;

c)

osvedčenie o úlovku nie je potvrdené verejným orgánom vlajkového štátu uvedeným v článku 12 ods. 3;

d)

v osvedčení o úlovku sa neuvádzajú všetky požadované informácie;

e)

dovozca nevie dokázať, že produkty rybolovu spĺňajú podmienky článku 14 ods. 1 alebo 2;

f)

rybárske plavidlo uvedené v osvedčení o úlovku ako plavidlo pôvodu úlovku je uvedené v zozname Spoločenstva s plavidlami vykonávajúcimi NNN rybolov alebo v zoznamoch plavidiel vykonávajúcich NNN rybolov uvedených v článku 30;

g)

osvedčenie o úlovku potvrdili orgány vlajkového štátu označeného za nespolupracujúci štát v súlade s článkom 31.

2.   Príslušné orgány členských štátov v prípade potreby odmietnu dovoz akýchkoľvek produktov rybolovu do Spoločenstva po podaní žiadosti o pomoc podľa článku 17 ods. 6, ak:

a)

dostali odpoveď, podľa ktorej vývozca nebol oprávnený požiadať o potvrdenie osvedčenia o úlovku, alebo

b)

dostali odpoveď, podľa ktorej produkty nevyhovujú opatreniam v oblasti ochrany a riadenia, alebo neboli splnené iné podmienky podľa tejto kapitoly, alebo

c)

nedostali žiadnu odpoveď v stanovenej lehote, alebo

d)

dostali odpoveď, ktorá neposkytuje relevantné odpovede na otázky uvedené v žiadosti.

3.   Ak sa dovoz produktov rybolovu odmietne podľa odsekov 1 alebo 2, členské štáty môžu tieto produkty skonfiškovať a zničiť ich, zbaviť sa ich alebo ich predať v súlade s vnútroštátnym právom. Zisky z predaja možno použiť na charitatívne účely.

4.   Akákoľvek osoba má právo odvolať sa proti rozhodnutiam prijatým príslušnými orgánmi podľa odseku 1, 2 alebo 3, ktoré sa jej týkajú. Právo na odvolanie sa vykonáva v súlade s ustanoveniami platnými v príslušnom členskom štáte.

5.   Príslušné orgány členských štátov informujú o odmietnutí dovozu vlajkový štát a prípadne aj inú tretiu krajinu ako vlajkový štát, ako je uvedený v článku 14. Kópia tohto oznámenia sa zašle Komisii.

Článok 19

Tranzit a prekládka

1.   Ak sa produkty rybolovu v mieste vstupu na územie Spoločenstva zaraďujú do colného režimu tranzitu a prepravujú do iného členského štátu, v ktorom sa zaradia do iného colného režimu, ustanovenia článkov 17 a 18 sa vykonávajú v danom členskom štáte.

2.   Ak sa produkty rybolovu v mieste vstupu na územie Spoločenstva zaraďujú do colného režimu tranzitu a prepravujú na iné miesto v tom istom členskom štáte, v ktorom sa zaradia do iného colného režimu, členské štáty môžu vykonávať ustanovenia článkov 16, 17 a 18 v mieste vstupu alebo v mieste určenia. Členské štáty čo najskôr oznámia Komisii opatrenia, ktoré prijali na účely vykonávania tohto odseku, a tieto informácie aktualizujú. Komisia uverejní tieto oznámenia na svojej webovej stránke.

3.   Ak sa produkty rybolovu v mieste vstupu na územie Spoločenstva prekladajú a prepravujú po mori do iného členského štátu, vykonávajú sa v tomto členskom štáte ustanovenia článkov 17 a 18.

4.   Členské štáty prekládky poskytnú členským štátom určenia informácie z prepravnej dokumentácie o povahe produktov rybolovu, ich hmotnosti, prístave naloženia a prepravcovi v tretej krajine, menách prepravných plavidiel a prístavoch prekládky a určenia, a to ihneď po získaní týchto informácií a pred očakávaným dátumom príchodu do prístavu určenia.

Článok 20

Oznámenia vlajkového štátu a spolupráca s tretími krajinami

1.   Prijatie osvedčení o úlovku potvrdených daným vlajkovým štátom na účely tohto nariadenia je podmienené tým, že Komisia dostala od príslušného vlajkového štátu oznámenie potvrdzujúce, že:

a)

má zavedené vnútroštátne dojednania na vykonávanie, kontrolu a vynucovanie zákonov, iných právnych predpisov a opatrení v oblasti ochrany a riadenia, ktoré musia jeho rybárske plavidlá dodržiavať;

b)

jeho verejné orgány majú oprávnenie potvrdzovať vierohodnosť informácií uvedených v osvedčeniach o úlovku a vykonávať overovanie takýchto osvedčení na žiadosť členských štátov. Oznámenie obsahuje aj informácie potrebné na identifikáciu týchto orgánov.

2.   Informácia, ktorá sa má poskytnúť v oznámení ustanovenom v odseku 1, je stanovená v prílohe III.

3.   Komisia informuje vlajkový štát o doručení oznámenia zaslaného podľa odseku 1. Ak vlajkový štát nesplní všetky náležitosti uvedené v odseku 1, Komisia označí vlajkovému štátu, ktoré náležitosti chýbajú, a požiada ho o nové oznámenie.

4.   Komisia vo vhodných prípadoch administratívne spolupracuje s tretími krajinami v oblastiach týkajúcich sa vykonávania ustanovení o osvedčení o úlovku tohto nariadenia vrátane ustanovení o využívaní elektronických prostriedkov na vystavenie, potvrdenie alebo predloženie osvedčení o úlovku a prípadne dokladov uvedených v článku 14 ods. 1 a 2.

Takáto spolupráca má za cieľ:

a)

zabezpečiť, aby produkty rybolovu dovážané do Spoločenstva pochádzali z úlovkov vylovených v súlade s platnými zákonmi, inými právnymi predpismi alebo opatreniami v oblasti ochrany a riadenia;

b)

uľahčiť vlajkovým štátom dodržiavanie formalít súvisiacich s prístupom rybárskych plavidiel do prístavov, s dovozom produktov rybolovu a s požiadavkami na overovanie osvedčení o úlovkoch stanovenými v kapitole II a v tejto kapitole;

c)

zabezpečiť vykonávanie auditov na mieste Komisiou alebo ňou určeným orgánom, aby sa overilo účinné vykonávanie dojednania týkajúceho sa spolupráce;

d)

ustanoviť zriadenie rámca na výmenu informácií medzi dvoma stranami na podporu vykonávania dojednania týkajúceho sa spolupráce.

5.   Spolupráca ustanovená v odseku 4 sa nepovažuje za nevyhnutnú podmienku uplatňovania tejto kapitoly na dovozy pochádzajúce z úlovkov rybárskych plavidiel plaviacich sa pod vlajkou ktoréhokoľvek štátu.

Článok 21

Spätný vývoz

1.   Spätný vývoz produktov dovezených s osvedčením o úlovku v súlade s touto kapitolou sa povoľuje, ak príslušné orgány členského štátu, z ktorého sa spätný vývoz má vykonať, potvrdia časť „spätný vývoz“ v osvedčení o úlovku alebo jeho kópii, ak sú produkty rybolovu určené na spätný vývoz súčasťou dovezených produktov.

2.   Ak produkty rybolovu spätne vyváža schválený hospodársky subjekt, uplatňuje sa primerane postup vymedzený v článku 16 ods. 2.

3.   Členské štáty oznámia Komisii svoje príslušné orgány zodpovedné za potvrdzovanie a overovanie časti „spätný vývoz“ osvedčení o úlovku v súlade s postupom vymedzeným v článku 15.

Článok 22

Vedenie záznamov a šírenie informácií

1.   Komisia vedie záznamy o štátoch a ich príslušných orgánoch oznámených v súlade s touto kapitolou, ktoré zahŕňajú:

a)

členské štáty, ktoré informovali o svojich príslušných orgánoch zodpovedných za potvrdzovanie, kontrolu a overovanie osvedčení o úlovku a osvedčení o spätnom vývoze v súlade s článkami 15, 16, 17 a 21;

b)

vlajkové štáty, o ktorých bolo prijaté oznámenie v súlade s článkom 20 ods. 1, v ktorom sa uvádzajú tie, kde sa nadviazala spolupráca s tretími krajinami v súlade s článkom 20 ods. 4.

2.   Komisia uverejní na svojej webovej stránke a v Úradnom vestníku Európskej únie zoznam štátov a ich príslušných orgánov uvedených v odseku 1 a tieto informácie pravidelne aktualizuje. Komisia elektronicky sprístupní podrobnosti o orgánoch vlajkových štátov zodpovedných za potvrdzovanie a overovanie osvedčení o úlovku orgánom členských štátov zodpovedným za potvrdzovanie a overovanie osvedčení o úlovku.

3.   Komisia uverejní na svojej webovej stránke a v Úradnom vestníku Európskej únie zoznam systémov dokumentácie úlovkov, ktoré sa uznávajú v súlade s článkom 13, a pravidelne ho aktualizuje.

4.   Členské štáty uchovávajú originály uvedených osvedčení o úlovku predložených na účely dovozu, osvedčení o úlovku potvrdených na účely vývozu a potvrdené časti „spätný vývoz“ osvedčení o úlovku tri roky alebo dlhšie v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

5.   Schválené hospodárske subjekty uchovávajú originál dokumentov uvedených v odseku 4 tri roky alebo dlhšie v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

KAPITOLA IV

SYSTÉM SPOLOČENSTVA TÝKAJÚCI SA VAROVANIA

Článok 23

Vydávanie varovaní

1.   Ak informácie získané v súlade s kapitolami II, III, V, VI, VII, VIII, X alebo XI vyvolávajú odôvodnené pochybnosti o súlade rybárskych plavidiel alebo produktov rybolovu z určitých tretích krajín s platnými zákonmi alebo inými právnymi predpismi vrátane uplatniteľných zákonov a iných právnych predpisov oznámených tretími krajinami v rámci administratívnej spolupráce uvedenej v článku 20 ods. 4 alebo s medzinárodnými opatreniami v oblasti ochrany a riadenia, Komisia uverejní varovné oznámenie na svojej webovej stránke a v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorým varuje prevádzkovateľov a zabezpečí, aby členské štáty prijali v súlade s touto kapitolou primerané opatrenia vo vzťahu k dotknutým tretím krajinám.

2.   Komisia bezodkladne oznámi informácie uvedené v odseku 1 orgánom členských štátov a dotknutému vlajkovému štátu a prípadne aj inej tretej krajine ako vlajkový štát, ako je uvedený v článku 14.

Článok 24

Opatrenia po vydaní varovania

1.   Po prijatí informácií oznámených podľa článku 23 ods. 2 členské štáty podľa potreby a v súlade s riadením rizika:

a)

identifikujú prebiehajúce zásielky dovážaných produktov rybolovu, na ktoré sa vzťahuje varovné oznámenie, a vykonajú overovanie osvedčenia o úlovku a prípadne aj dokladov uvedených v článku 14 v súlade s ustanoveniami článku 17;

b)

prijmú opatrenia na zabezpečenie toho, aby budúce zásielky produktov rybolovu určených na dovoz, na ktoré sa vzťahuje varovné oznámenie, podliehali overovaniu osvedčenia o úlovku a prípadne aj dokladov uvedených v článku 14 v súlade s ustanoveniami článku 17;

c)

identifikujú predchádzajúce zásielky produktov rybolovu, na ktoré sa vzťahuje varovné oznámenie, a vykonajú príslušné overovania vrátane overovania predtým predložených osvedčení o úlovku;

d)

podrobia rybárske plavidlá, na ktoré sa vzťahuje varovné oznámenie, potrebným skúmaniam, vyšetrovaniam alebo inšpekciám na mori, v prístavoch alebo na iných miestach vykládky v súlade s predpismi medzinárodného práva.

2.   Členské štáty čo najskôr oznámia Komisii závery svojich overovaní a žiadostí o overovanie a opatrenia prijaté v prípadoch, keď sa zistil nesúlad s uplatniteľnými zákonmi, inými právnymi predpismi alebo medzinárodnými opatreniami v oblasti ochrany a riadenia.

3.   Ak Komisia rozhodne na základe záverov overovaní vykonaných podľa odseku 1 o tom, že odôvodnené pochybnosti, ktoré boli podnetom na varovné oznámenie, už neexistujú, bezodkladne:

a)

uverejní oznámenie o tejto skutočnosti na svojej webovej stránke a v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorým zruší predchádzajúce varovné oznámenie;

b)

informuje vlajkový štát a prípadne aj inú tretiu krajinu ako vlajkový štát, ako je uvedený v článku 14, o zrušení oznámenia a

c)

vhodnými cestami informuje členské štáty.

4.   Ak na základe záverov overovaní vykonaných podľa odseku 1 Komisia rozhodne o tom, že odôvodnené pochybnosti, ktoré viedli k varovnému oznámeniu, pretrvávajú, bezodkladne:

a)

aktualizuje varovné oznámenie jeho novým uverejnením na svojej webovej stránke a v Úradnom vestníku Európskej únie;

b)

informuje vlajkový štát a prípadne aj inú tretiu krajinu ako vlajkový štát, ako je uvedený v článku 14;

c)

vhodnými cestami informuje členské štáty a

d)

prípadne vec oznámi regionálnej organizácii pre riadenie rybného hospodárstva, ktorej opatrenia v oblasti ochrany a riadenia boli porušené.

5.   Ak na základe záverov overovaní vykonaných podľa odseku 1 Komisia rozhodne o tom, že existujú dostatočné dôvody sa domnievať, že uvedené skutočnosti môžu predstavovať prípad nesúladu s platnými zákonmi, inými právnymi predpismi alebo medzinárodnými opatreniami v oblasti ochrany a riadenia, bezodkladne:

a)

uverejní na svojej webovej stránke a v Úradnom vestníku Európskej únie nové varovné oznámenie v tomto zmysle;

b)

informuje vlajkový štát a zabezpečí primerané konanie a kroky v súlade s kapitolami V a VI;

c)

v prípade potreby informuje inú tretiu krajinu ako vlajkový štát, ako je uvedený v článku 14;

d)

vhodnými cestami informuje členské štáty a

e)

prípadne vec oznámi regionálnej organizácii pre riadenie rybného hospodárstva, ktorej opatrenia v oblasti ochrany a riadenia boli porušené.

KAPITOLA V

IDENTIFIKÁCIA RYBÁRSKYCH PLAVIDIEL VYKONÁVAJÚCICH NNN RYBOLOV

Článok 25

Údajný NNN rybolov

1.   Komisia alebo ňou určený orgán zhromaždí a analyzuje:

a)

všetky informácie o NNN rybolove získané v súlade s kapitolami II, III, IV, VIII, X a XI a/alebo

b)

prípadne všetky ostatné relevantné informácie, ako sú:

i)

údaje o úlovkoch;

ii)

obchodné informácie získané z národných štatistík alebo z iných spoľahlivých zdrojov;

iii)

registre a databázy plavidiel;

iv)

programy regionálnych organizácií pre riadenie rybného hospodárstva pre dokumenty o úlovkoch alebo štatistické dokumenty;

v)

správy o spozorovaniach alebo iných aktivitách v súvislosti s rybárskymi plavidlami, o ktorých sa predpokladá, že vykonávajú NNN rybolov, ako je uvedený v článku 3, a zoznamy plavidiel vykonávajúcich NNN rybolov, ktoré odovzdali alebo prijali regionálne organizácie pre riadenie rybného hospodárstva;

vi)

správy, ktoré spĺňajú podmienky nariadenia (EHS) č. 2847/93 o rybárskych plavidlách, o ktorých sa predpokladá, že vykonávajú NNN rybolov, ako je uvedený v článku 3;

vii)

všetky ďalšie relevantné informácie získané okrem iného v prístavoch a v loviskách rýb.

2.   Členské štáty môžu kedykoľvek predložiť Komisii všetky dodatočné informácie, ktoré by mohli byť dôležité pre zostavenie zoznamu Spoločenstva obsahujúceho plavidlá vykonávajúce NNN rybolov. Komisia alebo ňou určený orgán zašle informácie spolu so všetkými získanými dôkazmi členským štátom a dotknutým vlajkovým štátom.

3.   Komisia alebo ňou určený orgán vedie pre každé rybárske plavidlo nahlásené ako údajne vykonávajúce NNN rybolov spis, ktorý sa aktualizuje po získaní nových informácií.

Článok 26

Podozrenie na vykonávanie NNN rybolovu

1.   Komisia identifikuje rybárske plavidlá, o ktorých sa v súlade s článkom 25 získali dostatočné informácie na to, aby sa vyjadrilo podozrenie, že tieto rybárske plavidlá môžu vykonávať NNN rybolov, čo ju oprávňuje uskutočniť oficiálne vyšetrovanie s dotknutým vlajkovým štátom.

2.   Komisia informuje vlajkové štáty, ktorých rybárske plavidlá boli identifikované podľa odseku 1, o oficiálnej žiadosti o vyšetrovanie údajného NNN rybolovu vykonávaného dotknutými plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou tohto štátu. V oznámení:

a)

poskytne všetky informácie, ktoré Komisia zozbierala o údajnom NNN rybolove;

b)

podá vlajkovému štátu oficiálnu žiadosť, aby prijal všetky opatrenia potrebné na vyšetrenie údajného NNN rybolovu a aby včas poskytol výsledky tohto vyšetrovania Komisii;

c)

podá vlajkovému štátu oficiálnu žiadosť, aby prijal okamžité vynucovacie opatrenia v prípade, ak sa podozrenie voči príslušnému rybárskemu plavidlu potvrdí, a aby informoval Komisiu o prijatých opatreniach;

d)

požiada vlajkový štát, aby informoval vlastníka a prípadne prevádzkovateľa príslušného rybárskeho plavidla o podrobnom odôvodnenom stanovisku k plánovanému zaradeniu do zoznamu a o dôsledkoch, ktoré by vyplynuli zo zaradenia rybárskeho plavidla do zoznamu Spoločenstva obsahujúceho plavidlá vykonávajúce NNN rybolov podľa článku 37. Od vlajkových štátov sa ďalej požaduje, aby Komisii poskytli informácie o vlastníkoch a prípadne prevádzkovateľoch rybárskych plavidiel, aby sa zabezpečilo vypočutie týchto osôb v súlade s článkom 27 ods. 2;

e)

informuje vlajkový štát o ustanoveniach kapitol VI a VII.

3.   Komisia informuje vlajkové členské štáty, ktorých rybárske plavidlá boli identifikované podľa odseku 1, o oficiálnej žiadosti o vyšetrovanie údajného NNN rybolovu vykonávaného dotknutými plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou tohto štátu. V oznámení:

a)

poskytne všetky informácie, ktoré Komisia zozbierala o údajnom NNN rybolove;

b)

uvedie oficiálnu žiadosť pre vlajkový členský štát o prijatie všetkých potrebných opatrení v súlade s nariadením (EHS) č. 2847/93, ktoré sú potrebné na vyšetrovanie údajného NNN rybolovu, alebo prípadne o nahlásenie všetkých opatrení, ktoré sa už v záujme jeho vyšetrovania prijali, a o včasné informovanie Komisie o výsledkoch vyšetrovania;

c)

podá vlajkovému členskému štátu oficiálnu žiadosť o prijatie včasných vynucovacích opatrení v prípade, ak sa podozrenie voči dotknutému rybárskemu plavidlu potvrdí, a o informovanie Komisie o prijatých opatreniach;

d)

požiada vlajkový členský štát, aby informoval vlastníka a prípadne prevádzkovateľa príslušného rybárskeho plavidla o podrobnom odôvodnenom stanovisku k dôvodom plánovaného zaradenia do zoznamu a o dôsledkoch, ktoré by vyplynuli zo zaradenia plavidla do zoznamu Spoločenstva obsahujúceho plavidlá vykonávajúce NNN rybolov podľa článku 37. Od vlajkových štátov sa ďalej požaduje, aby Komisii poskytli informácie o vlastníkoch a prípadne prevádzkovateľoch rybárskych plavidiel, aby sa zabezpečilo vypočutie týchto osôb v súlade s článkom 27 ods. 2.

4.   Komisia zašle informácie o rybárskych plavidlách, o ktorých sa predpokladá, že vykonávajú NNN rybolov, všetkým členským štátom, aby sa uľahčilo vykonávanie nariadenia (EHS) č. 2847/93.

Článok 27

Vytvorenie zoznamu Spoločenstva obsahujúceho plavidlá vykonávajúce NNN rybolov

1.   Komisia vytvorí v súlade s postupom uvedeným v článku 54 ods. 2 zoznam Spoločenstva obsahujúci plavidlá vykonávajúce NNN rybolov. Zoznam obsahuje rybárske plavidlá, v súvislosti s ktorými sa na základe opatrení prijatých podľa článkov 25 a 26 získali v súlade s týmto nariadením informácie, podľa ktorých sa určilo, že sa zúčastňujú na NNN rybolove a že ich vlajkové štáty nesplnili oficiálne žiadosti uvedené v článku 26 ods. 2 písm. b) a c) a v článku 26 ods. 3 písm. b) a c), zamerané proti tomuto NNN rybolovu.

2.   Pred zaradením rybárskeho plavidla do zoznamu Spoločenstva obsahujúceho plavidlá vykonávajúce NNN rybolov Komisia poskytne vlastníkovi a prípadne prevádzkovateľom dotknutého rybárskeho plavidla podrobné vyhlásenie o dôvodoch plánovaného zaradenia do zoznamu a všetky informácie dokladujúce podozrenie, že rybárske plavidlo vykonávalo NNN rybolov. Vo vyhlásení sa uvedie právo požiadať o dodatočné informácie alebo ich poskytnúť a poskytne vlastníkovi a prípadne prevádzkovateľom dotknutého plavidla možnosť vypočutia a obhajoby ich prípadu, pričom sa im ponechá primeraný čas a možnosti.

3.   Ak sa prijme rozhodnutie o zaradení rybárskeho plavidla do zoznamu Spoločenstva obsahujúceho plavidlá vykonávajúce NNN rybolov, Komisia informuje o tomto rozhodnutí a o jeho dôvodoch vlastníka a prípadne prevádzkovateľa rybárskeho plavidla.

4.   Povinnosti Komisie vyplývajúce z odsekov 2 a 3 sa uplatňujú bez toho, aby bola dotknutá prvoradá zodpovednosť vlajkového štátu za rybárske plavidlo, a len pokiaľ má Komisia k dispozícii príslušné informácie o identifikácii vlastníka a prevádzkovateľov rybárskeho plavidla.

5.   Komisia informuje vlajkový štát o zaradení rybárskeho plavidla do zoznamu Spoločenstva obsahujúceho plavidlá vykonávajúce NNN rybolov a poskytne mu podrobné dôvody zaradenia do zoznamu.

6.   Komisia požiada vlajkové štáty s rybárskymi plavidlami uvedenými v zozname Spoločenstva s plavidlami vykonávajúcimi NNN rybolov, aby:

a)

informovali vlastníka rybárskych plavidiel o ich zaradení do zoznamu Spoločenstva obsahujúceho plavidlá vykonávajúce NNN rybolov, o dôvodoch opodstatňujúcich toto zaradenie a o dôsledkoch z toho vyplývajúcich, ako je ustanovené v článku 37, a

b)

prijali všetky potrebné opatrenia na odstránenie NNN rybolovu, v prípade potreby vrátane odňatia registrácie alebo rybárskej licencie príslušným rybárskym plavidlám, a aby informovali Komisiu o prijatých opatreniach.

7.   Tento článok sa nevzťahuje na rybárske plavidlá Spoločenstva, ak vlajkový členský štát prijal opatrenia v súlade s odsekom 8.

8.   Rybárske plavidlá Spoločenstva sa nezaradia do zoznamu Spoločenstva obsahujúceho plavidlá vykonávajúce NNN rybolov, ak vlajkový členský štát prijal opatrenia podľa tohto nariadenia a nariadenia (EHS) č. 2847/93 proti závažným porušeniam ustanoveným v článku 3 ods. 2, a to bez toho, aby boli dotknuté opatrenia, ktoré prijali regionálne organizácie pre riadenie rybného hospodárstva.

Článok 28

Vyradenie rybárskych plavidiel zo zoznamu Spoločenstva s plavidlami vykonávajúcimi NNN rybolov

1.   Komisia vyradí rybárske plavidlo zo zoznamu Spoločenstva obsahujúceho plavidlá vykonávajúce NNN rybolov v súlade s postupom uvedeným v článku 54 ods. 2, ak vlajkový štát rybárskeho plavidla preukáže, že:

a)

plavidlo nevykonávalo žiadnu z činností NNN rybolovu, pre ktoré bolo zaradené do zoznamu, alebo

b)

sa proti príslušným činnostiam NNN rybolovu uplatnili v súlade s nariadením (EHS) č. 2847/93 primerané, odrádzajúce a účinné sankcie, najmä pokiaľ ide o rybárske plavidlá, ktoré sa plavia pod vlajkou členského štátu.

2.   Vlastník alebo prípadne prevádzkovateľ rybárskeho plavidla zaradeného do zoznamu Spoločenstva obsahujúceho plavidlá vykonávajúce NNN rybolov môže predložiť Komisii žiadosť o prešetrenie stavu takéhoto plavidla v prípade, ak vlajkový štát nekoná podľa odseku 1.

Komisia zváži vyradenie rybárskeho plavidla zo zoznamu, iba ak:

a)

vlastník alebo prevádzkovateľ poskytne dôkazy, že rybárske plavidlo už nevykonáva NNN rybolov, alebo

b)

rybárske plavidlo zo zoznamu sa potopilo alebo zošrotovalo.

3.   Vo všetkých ostatných prípadoch Komisia zváži vyradenie rybárskeho plavidla zo zoznamu, iba ak sú splnené tieto podmienky:

a)

od zaradenia rybárskeho plavidla do zoznamu uplynuli aspoň dva roky, počas ktorých Komisia nedostala v súlade s článkom 25 žiadne ďalšie hlásenia o údajnom NNN rybolove plavidla, alebo

b)

vlastník predloží informácie súvisiace so súčasnou prevádzkou rybárskeho plavidla, ktorými preukáže, že jeho prevádzka je úplne v súlade so zákonmi, inými právnymi predpismi a/alebo opatreniami v oblasti ochrany a riadenia, ktoré sa uplatňujú na všetky rybolovné činnosti, na ktorých sa zúčastňuje, alebo

c)

príslušné rybárske plavidlo, jeho vlastník alebo prevádzkovateľ neudržiavajú priame alebo nepriame prevádzkové ani finančné spojenie so žiadnym iným plavidlom, vlastníkom alebo prevádzkovateľom, o ktorom sa predpokladá, že vykonáva NNN rybolov, alebo ho dokázateľne vykonáva.

Článok 29

Obsah, uverejňovanie a vedenie zoznamu Spoločenstva obsahujúceho plavidlá vykonávajúce NNN rybolov

1.   Zoznam Spoločenstva obsahujúci plavidlá vykonávajúce NNN rybolov obsahuje pre každé rybárske plavidlo tieto údaje:

a)

názov a prípadné predchádzajúce názvy;

b)

vlajku a prípadné predchádzajúce vlajky;

c)

vlastníka a podľa potreby prípadných predchádzajúcich vlastníkov vrátane oprávnených vlastníkov;

d)

prevádzkovateľa a podľa potreby prípadných predchádzajúcich prevádzkovateľov;

e)

volací znak a prípadné predchádzajúce volacie znaky;

f)

číslo Lloyds/IMO (ak je k dispozícii);

g)

fotografie, ak sú k dispozícii;

h)

dátum prvého zaradenia do zoznamu;

i)

zhrnutie činností, ktoré odôvodňujú zaradenie plavidla do zoznamu, spolu s odkazmi na všetky súvisiace dokumenty, ktoré dokazujú tieto činnosti a informujú o nich.

2.   Komisia uverejní zoznam Spoločenstva obsahujúci plavidlá vykonávajúce NNN rybolov v Úradnom vestníku Európskej únie a prijme všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie jeho propagácie vrátane jeho umiestnenia na svojej webovej stránke.

3.   Komisia aktualizuje každé tri mesiace zoznam Spoločenstva obsahujúci plavidlá vykonávajúce NNN rybolov a zabezpečí systém, ktorý automaticky informuje o aktualizáciách členské štáty, regionálne organizácie pre riadenie rybného hospodárstva a členov občianskej spoločnosti, ktorí o to požiadajú. Okrem toho Komisia zašle tento zoznam FAO a regionálnym organizáciám pre riadenie rybného hospodárstva na účely zlepšenia spolupráce medzi Spoločenstvom a týmito organizáciami v záujme zabránenia NNN rybolovu, odrádzania od neho a jeho odstránenia.

Článok 30

Zoznamy plavidiel vykonávajúcich NNN rybolov prijaté regionálnymi organizáciami pre riadenie rybného hospodárstva

1.   Okrem rybárskych plavidiel uvedených v článku 27 sa do zoznamu Spoločenstva obsahujúceho plavidlá vykonávajúce NNN rybolov zapíšu v súlade s postupom ustanoveným v článku 54 ods. 2 rybárske plavidlá uvedené v zoznamoch Spoločenstva s plavidlami vykonávajúcimi NNN rybolov prijatých regionálnymi organizáciami pre riadenie rybného hospodárstva. Vyradenie takýchto plavidiel zo zoznamu Spoločenstva obsahujúceho plavidlá vykonávajúce NNN rybolov sa riadi rozhodnutiami, ktoré v tejto súvislosti prijme príslušná regionálna organizácia pre riadenie rybného hospodárstva.

2.   Komisia každý rok po tom, ako od regionálnych organizácií pre riadenie rybného hospodárstva dostane zoznamy rybárskych plavidiel, o ktorých sa predpokladá, že vykonávajú NNN rybolov, alebo dokázateľne vykonávajú takýto rybolov, informuje o nich členské štáty.

3.   Komisia bezodkladne informuje členské štáty o každom pridaní, vymazaní a/alebo o akejkoľvek zmene v zoznamoch uvedených v odseku 2 tohto článku vždy, keď takáto zmena nastane. Článok 37 sa uplatňuje v súvislosti s plavidlami uvedenými v takto zmenených zoznamoch regionálnych organizácií pre riadenie rybného hospodárstva obsahujúcich plavidlá vykonávajúce NNN rybolov od okamihu ich oznámenia členským štátom.

KAPITOLA VI

NESPOLUPRACUJÚCE TRETIE KRAJINY

Článok 31

Identifikácia nespolupracujúcich tretích krajín

1.   V súlade s postupom uvedeným v článku 54 ods. 2 Komisia identifikuje tretie krajiny, ktoré považuje za nespolupracujúce tretie krajiny v boji proti NNN rybolovným činnostiam.

2.   Identifikácia stanovená v odseku 1 vychádza z preskúmania všetkých informácií získaných podľa kapitol II, III, IV, V, VIII, X a XI alebo podľa potreby všetkých ďalších relevantných informácií, ako sú údaje o úlovku, obchodné informácie získané z vnútroštátnych štatistík alebo z iných spoľahlivých zdrojov, registre a databázy plavidiel, dokumenty o úlovkoch alebo programy štatistických dokumentov a zoznamy plavidiel vykonávajúcich NNN rybolov prijaté regionálnymi organizáciami pre riadenie rybného hospodárstva, ako aj všetky ostatné informácie získané v prístavoch a v loviskách.

3.   Tretiu krajinu možno označiť za nespolupracujúcu tretiu krajinu, ak neplní povinnosti, ktoré pre ňu vyplývajú z medzinárodného práva ako pre vlajkový, prístavný, pobrežný alebo trhový štát, podľa ktorých musí prijať opatrenia na zabránenie NNN rybolovu, odrádzanie od neho a jeho odstránenie.

4.   Na účely odseku 3 sa Komisia spolieha predovšetkým na preskúmanie opatrení prijatých dotknutou treťou krajinou v súvislosti:

a)

s vhodne zdokumentovaným opakovaným NNN rybolovom vykonávaným alebo podporovaným rybárskymi plavidlami plaviacimi sa pod jeho vlajkou, jeho štátnymi príslušníkmi alebo rybárskymi plavidlami pôsobiacimi v jeho morských vodách alebo využívajúcimi jeho prístavy, alebo

b)

s prístupom produktov rybolovu pochádzajúcich z NNN rybolovu na jeho trh.

5.   Na účely odseku 3 Komisia zohľadňuje:

a)

či dotknutá tretia krajina účinne spolupracuje so Spoločenstvom tak, že poskytuje odpovede na žiadosti Komisie súvisiace s vyšetrovaniami, zabezpečuje spätnú väzbu alebo podniká nadväzujúce kroky na NNN rybolov a príbuzné činnosti;

b)

či dotknutá tretia krajina prijala účinné vynucujúce opatrenia voči prevádzkovateľom zodpovedným za NNN rybolov, a predovšetkým či sa uplatnili dostatočne prísne sankcie, ktoré páchateľov zbavia výhod získaných NNN rybolovom;

c)

priebeh, charakter, okolnosti, rozsah a závažnosť prejavov zohľadňovaného NNN rybolovu;

d)

v prípade rozvojových krajín existujúce kapacity ich príslušných orgánov.

6.   Na účely odseku 3 Komisia zohľadňuje tieto prvky:

a)

ratifikáciu alebo účasť dotknutých tretích krajín na medzinárodných dohodách o rybolove, predovšetkým na UNCLOS, dohode OSN o populáciách rýb a dohode FAO o dodržiavaní opatrení;

b)

štatút dotknutej tretej krajiny ako zmluvnej strany regionálnych organizácií pre riadenie rybného hospodárstva alebo jej súhlas s uplatňovaním nimi prijatých opatrení;

c)

konanie alebo opomenutie zo strany dotknutej tretej krajiny, ktoré znížilo účinnosť platných zákonov, iných právnych predpisov a medzinárodných opatrení v oblasti ochrany a riadenia.

7.   V prípade potreby sa pri vykonávaní tohto článku náležite zohľadnia osobitné prekážky rozvojových krajín predovšetkým v súvislosti s monitorovaním, kontrolou a dohľadom nad rybolovnými činnosťami.

Článok 32

Kroky súvisiace s krajinami identifikovanými ako nespolupracujúce tretie krajiny

1.   Komisia bezodkladne pošle oznámenie príslušným krajinám o možnosti ich identifikovania ako nespolupracujúcich tretích krajín v súlade s kritériami ustanovenými v článku 31. V oznámení uvedie tieto informácie:

a)

dôvod alebo dôvody takejto identifikácie so všetkými dostupnými podpornými dôkazmi;

b)

možnosť zaslať Komisii písomnú odpoveď v súvislosti s rozhodnutím o identifikácii a ďalšie súvisiace informácie, napríklad dôkazy vyvracajúce identifikáciu alebo prípadne akčný plán na zlepšenie situácie a opatrenia prijaté na nápravu situácie;

c)

právo požiadať o dodatočné informácie alebo ich poskytnúť;

d)

dôsledky jeho identifikácie ako nespolupracujúcej tretej krajiny podľa článku 38.

2.   Komisia uvedie v oznámení podľa odseku 1 aj žiadosť, aby dotknutá tretia krajina prijala všetky potrebné opatrenia na ukončenie príslušných činností NNN rybolovu a na zabránenie akýmkoľvek takýmto činnostiam v budúcnosti a aby napravila konanie alebo opomenutie uvedené v článku 31 ods. 6 písm. c).

3.   Komisia zašle svoje oznámenie a žiadosť dotknutej tretej krajine prostredníctvom viac ako jedného komunikačného prostriedku. Komisia sa usiluje získať od tejto krajiny potvrdenie, že oznámenie dostal.

4.   Komisia poskytne dotknutej tretej krajine dostatočný čas na odpoveď na oznámenie a dostatočný čas na nápravu situácie.

Článok 33

Vytvorenie zoznamu nespolupracujúcich tretích krajín

1.   Uznášajúc sa kvalifikovanou väčšinou na základe návrhu Komisie, Rada rozhodne o zozname nespolupracujúcich tretích krajín.

2.   Komisia bezodkladne informuje dotknutú tretiu krajinu o jej identifikácii ako nespolupracujúcej tretej krajiny a o opatreniach uplatňovaných v súlade s článkom 38 a požiada ju o nápravu aktuálnej situácie, ako aj o to, aby jej oznámila, aké opatrenia prijala na zabezpečenie dodržiavania opatrení v oblasti ochrany a riadenia svojimi rybárskymi plavidlami.

3.   Na základe rozhodnutia prijatého podľa odseku 1 tohto článku Komisia bezodkladne informuje o ňom aj členské štáty a požiada ich o zabezpečenie okamžitého vykonania opatrení ustanovených v článku 38. Členské štáty informujú Komisiu o všetkých opatreniach, ktoré prijali v reakcii na túto žiadosť.

Článok 34

Vyradenie zo zoznamu nespolupracujúcich tretích krajín

1.   Uznášajúc sa kvalifikovanou väčšinou na základe návrhu Komisie, Rada vyradí tretiu krajinu zo zoznamu nespolupracujúcich tretích krajín, ak dotknutá tretia krajina preukáže, že sa napravila situácia, ktorá spôsobila jej zaradenie do zoznamu. Rozhodnutie o vyradení zohľadňuje aj to, či dotknuté identifikované tretie krajiny prijali konkrétne opatrenia schopné zabezpečiť trvalé zlepšenie situácie.

2.   Po prijatí rozhodnutia podľa odseku 1 tohto článku Komisia bezodkladne informuje členské štáty o zrušení opatrení ustanovených v článku 38 v súvislosti s dotknutou treťou krajinou.

Článok 35

Propagácia zoznamu nespolupracujúcich tretích krajín

Komisia uverejní zoznam nespolupracujúcich tretích krajín v Úradnom vestníku Európskej únie a prijme všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie propagácie tohto zoznamu vrátane jeho umiestnenia na svojej webovej stránke. Komisia pravidelne aktualizuje zoznam a zabezpečí systém automatického oznamovania aktualizácií členským štátom, regionálnym organizáciám pre riadenie rybného hospodárstva a všetkým príslušníkom občianskej spoločnosti, ktorí o to požiadajú. Okrem toho Komisia zašle zoznam nespolupracujúcich tretích krajín FAO a regionálnym organizáciám pre riadenie rybného hospodárstva na účely zintenzívnenia spolupráce medzi Spoločenstvom a týmito organizáciami v záujme zabránenia NNN rybolovu, odrádzania od neho a jeho odstránenia.

Článok 36

Núdzové opatrenia

1.   Ak existuje dôkaz o tom, že opatrenia, ktoré niektorá tretia krajina prijala, podkopávajú ochranné a riadiace opatrenia, ktoré prijala regionálna organizácia pre riadenie rybného hospodárstva, Komisia je oprávnená prijať v súlade so svojimi medzinárodnými záväzkami núdzové opatrenia, ktoré netrvajú dlhšie ako šesť mesiacov. Komisia môže prijať nové rozhodnutie o predĺžení trvania núdzových opatrení najdlhšie na ďalších šesť mesiacov.

2.   Núdzové opatrenia uvedené v odseku 1 môžu okrem iného stanovovať, že:

a)

rybárskym plavidlám, ktoré sú oprávnené loviť a ktoré sa plavia pod vlajkou dotknutej tretej krajiny, sa nepovolí prístup do prístavov členských štátov s výnimkou prípadov vyššej moci alebo núdze, ako je uvedené v článku 4 ods. 2 pre služby nevyhnutné na nápravu takýchto situácií;

b)

rybárskym plavidlám plaviacim sa pod vlajkou členského štátu sa nepovolí zúčastniť sa na spoločných rybárskych operáciách s plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou dotknutej tretej krajiny;

c)

rybárskym plavidlám plaviacim sa pod vlajkou členského štátu sa nepovolí vykonávať rybolov v morských vodách podliehajúcich súdnej právomoci dotknutej tretej krajiny bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia bilaterálnych rybolovných dohôd;

d)

nepovolí sa poskytovanie živých rýb na chov rýb v morských vodách podliehajúcich súdnej právomoci dotknutej tretej krajiny;

e)

živé ryby vylovené rybárskymi plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou dotknutej tretej krajiny sa neprijmú na účely chovu rýb v morských vodách podliehajúcich súdnej právomoci členského štátu.

3.   Núdzové opatrenia majú okamžitú účinnosť. Oznámia sa členským štátom a dotknutej tretej krajine a uverejnia sa v Úradnom vestníku Európskej únie.

4.   Dotknuté členské štáty môžu postúpiť rozhodnutie Komisie stanovené v odseku 1 Rade do 10 pracovných dní od prijatia oznámenia.

5.   Rada môže kvalifikovanou väčšinou prijať odlišné rozhodnutie do jedného mesiaca od prijatia postúpeného rozhodnutia.

KAPITOLA VII

OPATRENIA TÝKAJÚCE SA RYBÁRSKYCH PLAVIDIEL A ŠTÁTOV VYKONÁVAJÚCICH NNN RYBOLOV

Článok 37

Kroky týkajúce sa rybárskych plavidiel zaradených do zoznamu Spoločenstva obsahujúceho plavidlá vykonávajúce NNN rybolov

Na rybárske plavidlá uvedené v zozname Spoločenstva s plavidlami vykonávajúcimi NNN rybolov (ďalej len „plavidlá vykonávajúce NNN rybolov“) sa vzťahujú tieto opatrenia:

1.

vlajkové členské štáty nepredkladajú Komisii predbežné žiadosti o oprávnenia na rybolov v súvislosti s rybárskymi plavidlami vykonávajúcimi NNN rybolov;

2.

súčasné oprávnenia na rybolov alebo osobitné rybárske povolenia vydané vlajkovými členskými štátmi v súvislosti s rybárskymi plavidlami vykonávajúcimi NNN rybolov sa odoberú;

3.

rybárskym plavidlám vykonávajúcim NNN rybolov, plaviacim sa pod vlajkou tretej krajiny, sa nepovolí loviť ryby vo vodách Spoločenstva a zakáže sa ich prenajatie;

4.

plavidlá plaviace sa pod vlajkou členského štátu nesmú žiadnym spôsobom pomáhať pri operáciách spracovania rýb ani sa do nich zapájať, ani sa zúčastňovať na prekládkach alebo spoločných rybolovných operáciách s plavidlami vykonávajúcimi NNN rybolov;

5.

rybárskym plavidlám vykonávajúcim NNN rybolov, plaviacim sa pod vlajkou členského štátu, sa povolí vstup len do ich domovských prístavov a do žiadneho iného prístavu Spoločenstva s výnimkou prípadov vyššej moci alebo tiesňovej situácie. Rybárskym plavidlám vykonávajúcim NNN rybolov, plaviacim sa pod vlajkou tretej krajiny, sa vstup do prístavov členských štátov nepovolí s výnimkou prípadov vyššej moci alebo tiesňovej situácie. Členský štát však môže povoliť rybárskemu plavidlu vykonávajúcemu NNN rybolov vstup do svojich prístavov pod podmienkou, že úlovky na palube a prípadne aj rybársky výstroj zakázaný na základe opatrení v oblasti ochrany a riadenia prijatých regionálnymi organizáciami pre riadenie rybného hospodárstva sa skonfiškujú. Členské štáty takisto skonfiškujú úlovky a prípadne aj rybársky výstroj zakázaný na základe týchto opatrení, ktoré sa nachádzajú na palube rybárskych plavidiel vykonávajúcich NNN rybolov, ktorým sa povolil vstup do ich prístavov z dôvodu vyššej moci alebo tiesňovej situácie;

6.

rybárskym plavidlám vykonávajúcim NNN rybolov, plaviacim sa pod vlajkou tretej krajiny, sa v prístavoch neposkytujú zásoby potravín, palivo ani iné služby s výnimkou prípadov vyššej moci alebo tiesňovej situácie;

7.

rybárskym plavidlám vykonávajúcim NNN rybolov, plaviacim sa pod vlajkou tretej krajiny, sa nepovolí meniť posádka s výnimkou prípadov vyššej moci alebo tiesňovej situácie;

8.

členské štáty odmietnu poskytnúť svoju vlajku rybárskym plavidlám vykonávajúcim NNN rybolov;

9.

dovoz produktov rybolovu vylovených plavidlami vykonávajúcimi NNN rybolov sa zakazuje a v súlade s tým sa neakceptujú ani nepotvrdzujú osvedčenia o úlovku sprevádzajúce takéto produkty;

10.

vývoz a spätný vývoz produktov rybolovu z rybárskych plavidiel vykonávajúcich NNN rybolov na účely spracovania sa zakazuje;

11.

rybárskym plavidlám vykonávajúcim NNN rybolov, ktoré nemajú na palube žiadne ryby ani posádku, sa povoľuje vstúpiť do prístavu na účely zošrotovania, nie sú tým však dotknuté žiadne stíhania a sankcie proti týmto plavidlám a akýmkoľvek dotknutým právnickým alebo fyzickým osobám.

Článok 38

Opatrenia vo vzťahu k nespolupracujúcim tretím krajinám

Na nespolupracujúce tretie krajiny sa uplatňujú tieto opatrenia:

1.

dovoz produktov rybolovu vylovených rybárskymi plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou takýchto tretích krajín do Spoločenstva sa zakazuje a v súlade s tým sa neakceptujú osvedčenia o úlovku, ktoré takéto produkty sprevádzajú. V prípade, ak je identifikácia nespolupracujúcej tretej krajiny podľa článku 31 odôvodnená nedostatkom primeraných opatrení prijatých touto treťou krajinou v súvislosti s NNN rybolovom, ktoré postihujú dané populácie alebo druhy rýb, zákaz dovozu sa môže uplatňovať len na tieto populácie alebo druhy;

2.

nákup rybárskych plavidiel plaviacich sa pod vlajkou takýchto krajín prevádzkovateľmi zo Spoločenstva sa zakazuje;

3.

zmena vlajky rybárskeho plavidla plaviaceho sa pod vlajkou členského štátu na vlajku takýchto krajín sa zakazuje;

4.

členské štáty nepovolia, aby sa s takýmito krajinami uzatvárali dohody o prenájme rybárskych plavidiel plaviacich sa pod ich vlajkou;

5.

vývoz rybárskych plavidiel Spoločenstva do takýchto krajín sa zakazuje;

6.

súkromné obchodné dojednania medzi štátnymi príslušníkmi členského štátu a takýmito krajinami týkajúce sa využívania rybolovných možností týchto štátov rybárskym plavidlom plaviacim sa pod vlajkou takejto krajiny sa zakazujú;

7.

spoločné rybárske operácie, na ktorých sa zúčastňujú rybárske plavidlá plaviace sa pod vlajkou členského štátu spolu s rybárskym plavidlom plaviacim sa pod vlajkou takýchto krajín, sa zakazujú;

8.

Komisia navrhne vypovedanie akejkoľvek platnej bilaterálnej dohody o rybolove alebo dohody o partnerstve s týmito krajinami v sektore rybolovu, ktorá ustanovuje ukončenie dohody v prípade nedodržania záväzkov, ktoré prijali v súvislosti s bojom proti NNN rybolovu;

9.

Komisia nevstúpi do rokovaní o uzatvorení bilaterálnej dohody o rybolove ani dohody o partnerstve v sektore rybolovu s takýmito krajinami.

KAPITOLA VIII

ŠTÁTNI PRÍSLUŠNÍCI

Článok 39

Štátni príslušníci, ktorí podporujú alebo vykonávajú NNN rybolov

1.   Štátni príslušníci podliehajúci súdnej právomoci členských štátov (ďalej len „štátni príslušníci“) nepodporujú ani nevykonávajú NNN rybolov, a to ani ako personál, prevádzkovatelia alebo oprávnení vlastníci rybárskych plavidiel zahrnutí v zozname Spoločenstva s plavidlami vykonávajúcimi NNN rybolov.

2.   Bez toho, aby bola dotknutá prvoradá zodpovednosť vlajkového štátu, členské štáty spolupracujú navzájom a s tretími krajinami a prijímajú všetky vhodné opatrenia v súlade s vnútroštátnym právom a právom Spoločenstva v záujme identifikácie štátnych príslušníkov, ktorí podporujú NNN rybolov alebo sa na ňom zúčastňujú.

3.   Bez toho, aby bola dotknutá prvotná zodpovednosť vlajkového štátu, členské štáty v súlade so svojimi platnými zákonmi a inými právnymi predpismi podniknú vhodné kroky voči štátnym príslušníkom identifikovaným ako podporujúcich alebo vykonávajúcich NNN rybolov.

4.   Každý členský štát oznámi Komisii názvy príslušných orgánov zodpovedných za koordináciu zberu a overovanie informácií o činnostiach štátnych príslušníkov uvedených v tejto kapitole a za podávanie správ Komisii a spoluprácu s ňou.

Článok 40

Prevencia a sankcie

1.   Členské štáty podnecujú štátnych príslušníkov, aby oznámili všetky informácie týkajúce sa právnych, vlastníckych alebo finančných záujmov alebo kontroly vo vzťahu k rybárskym plavidlám plaviacim sa pod vlajkou tretej krajiny, ktoré majú k dispozícii, a názvy dotknutých plavidiel.

2.   Štátni príslušníci nepredávajú ani nevyvážajú žiadne rybárske plavidlá prevádzkovateľom podieľajúcim sa na prevádzkovaní, riadení alebo vlastníctve rybárskych plavidiel zahrnutých v zozname Spoločenstva s plavidlami vykonávajúcimi NNN rybolov.

3.   Bez toho, aby boli dotknuté ostatné ustanovenia práva Spoločenstva týkajúceho sa verejných fondov, členské štáty neposkytnú žiadnu verejnú pomoc z vnútroštátnych režimov pomoci ani z fondov Spoločenstva prevádzkovateľom podieľajúcim sa na prevádzkovaní, riadení alebo vlastníctve rybárskych plavidiel zahrnutých v zozname Spoločenstva s plavidlami vykonávajúcimi NNN rybolov.

4.   Členské štáty sa usilujú získať informácie o existencii akéhokoľvek dojednania medzi svojimi štátnymi príslušníkmi a treťou krajinou, ktoré umožňujú zmenu vlajky rybárskeho plavidla plaviaceho sa pod ich vlajkou za vlajku tejto tretej krajiny. Informujú o tom Komisiu tak, že jej predložia zoznam dotknutých rybárskych plavidiel.

KAPITOLA IX

OKAMŽITÉ VYNUCOVACIE OPATRENIA, SANKCIE A SPRIEVODNÉ SANKCIE

Článok 41

Rozsah pôsobnosti

Táto kapitola sa uplatňuje v súvislosti:

1.

so závažným porušovaním predpisov páchaným na území členských štátov, na ktoré sa vzťahuje zmluva, alebo v morských vodách podliehajúcich zvrchovanosti alebo súdnej právomoci členských štátov s výnimkou vôd, ktoré sa nachádzajú pri územiach a krajinách uvedených v prílohe II k zmluve;

2.

so závažným porušovaním predpisov páchaných rybárskymi plavidlami Spoločenstva alebo štátnymi príslušníkmi členských štátov;

3.

so závažným porušením zisteným na území alebo vo vodách uvedených v bode 1 tohto článku, ale ktoré boli spáchané na otvorenom mori alebo v rámci súdnej právomoci tretej krajiny a podliehajú sankciám podľa článku 11 ods. 4.

Článok 42

Závažné porušovanie predpisov

1.   Na účely tohto nariadenia závažné porušenie predpisov znamená:

a)

činnosti považované za NNN rybolov v súlade s kritériami stanovenými v článku 3;

b)

podnikanie priamo spojené s NNN rybolovom vrátane obchodu s produktmi rybolovu alebo ich dovozu;

c)

falšovanie dokladov uvedených v tomto nariadení alebo používanie takýchto falošných alebo neplatných dokladov.

2.   Závažnosť porušenia stanovuje príslušný orgán členského štátu na základe kritérií stanovených v článku 3 ods. 2.

Článok 43

Okamžité vynucovacie opatrenia

1.   Ak je fyzická osoba podozrivá zo spáchania závažného porušenia predpisov alebo je prichytená pri jeho páchaní, alebo ak je právnická osoba podozrivá zo zodpovednosti za takéto porušenie, členský štát začne riadne vyšetrovanie porušenia predpisov a v súlade so svojím vnútroštátnym právnym poriadkom a v závislosti od závažnosti porušenia predpisov prijme okamžité vynucovacie opatrenia, ako je najmä:

a)

okamžité ukončenie rybolovných činností;

b)

presmerovanie rybárskeho plavidla do jeho prístavu;

c)

presmerovanie prepravného prostriedku na iné miesto na účel inšpekcie;

d)

nariadenie kaucie;

e)

zhabanie rybárskeho výstroja, úlovkov alebo produktov rybolovu;

f)

dočasná imobilizácia dotknutého rybárskeho plavidla alebo prepravného prostriedku;

g)

pozastavenie oprávnenia na rybolov.

2.   Vynucovacie opatrenia majú taký charakter, aby bránili v pokračovaní príslušného závažného porušovania predpisov a umožnili príslušným orgánom zrealizovať ich vyšetrovanie.

Článok 44

Sankcie za závažné porušovanie predpisov

1.   Členské štáty zabezpečia, aby sa fyzickým osobám, ktoré sa dopustili závažného porušenia predpisov, alebo právnickým osobám zodpovedným za závažné porušenie predpisov ukladali účinné, primerané a odrádzajúce správne sankcie.

2.   Členské štáty ukladajú maximálnu sankciu vo výške najmenej päťnásobku hodnoty produktov rybolovu získaných závažným porušením predpisov.

V prípade opakovaného závažného porušenia predpisov v priebehu päťročného obdobia členské štáty ukladajú maximálnu sankciu vo výške aspoň osemnásobku hodnoty produktov rybolovu získaných závažným porušením predpisov.

Pri uplatňovaní týchto sankcií členské štáty zohľadňujú aj výšku škody spôsobenej na dotknutých zdrojoch rybolovu a morskom prostredí.

3.   Členské štáty môžu taktiež alebo ako alternatívu využívať účinné, primerané a odrádzajúce trestné sankcie.

Článok 45

Sprievodné sankcie

Sankcie ustanovené v tejto kapitole môžu sprevádzať ďalšie sankcie alebo opatrenia, najmä:

1.

zaistenie rybárskeho plavidla zapojeného do porušovania predpisov;

2.

dočasná imobilizácia rybárskeho plavidla;

3.

konfiškácia zakázaného rybárskeho výstroja, úlovkov alebo produktov rybolovu;

4.

pozastavenie alebo odňatie oprávnenia na rybolov;

5.

obmedzenie alebo odňatie rybolovných práv;

6.

dočasné alebo trvalé odňatie práva na získanie nových rybolovných práv;

7.

dočasný alebo trvalý zákaz prístupu k verejnej pomoci alebo dotáciám;

8.

pozastavenie alebo odňatie štatútu schváleného hospodárskeho subjektu udeleného podľa článku 16 ods. 3.

Článok 46

Celková úroveň sankcií a sprievodných sankcií

Celková úroveň sankcií a sprievodných sankcií sa vypočíta takým spôsobom, aby sa zabezpečilo, že účinne zbavia zodpovedné subjekty ekonomických výhod, ktoré pre ne vyplývajú zo závažného porušovania predpisov, bez toho, aby bolo dotknuté legitímne právo na vykonávanie povolania. Na tento účel sa zohľadnia aj okamžité vynucovacie opatrenia prijaté podľa článku 43.

Článok 47

Zodpovednosť právnických osôb

1.   Právnické osoby sú zodpovedné za závažné porušovanie predpisov, ak takéto porušovanie predpisov pácha v ich prospech akákoľvek fyzická osoba, konajúc individuálne alebo ako súčasť orgánu právnickej osoby, pričom má u právnickej osoby rozhodujúce postavenie, a to na základe:

a)

oprávnenia na zastupovanie právnickej osoby alebo

b)

oprávnenia prijímať rozhodnutia v mene právnickej osoby, alebo

c)

oprávnenia vykonávať kontrolu u právnickej osoby.

2.   Právnická osoba môže niesť zodpovednosť, ak nedostatočný dohľad alebo kontrola vykonávaná fyzickou osobou uvedenou v odseku 1 umožnila, aby fyzická osoba podliehajúca právomoci právnickej osoby spáchala závažné porušovanie predpisov v prospech tejto právnickej osoby.

3.   Zodpovednosť právnickej osoby nevylučuje konanie proti fyzickým osobám, ktoré sú páchateľmi, podnecovateľmi alebo spolupáchateľmi príslušného porušovania.

KAPITOLA X

VYKONÁVANIE USTANOVENÍ TÝKAJÚCICH SA SPOZOROVANIA RYBÁRSKYCH PLAVIDIEL, PRIJATÝCH URČITÝMI REGIONÁLNYMI ORGANIZÁCIAMI PRE RIADENIE RYBNÉHO HOSPODÁRSTVA

Článok 48

Spozorovanie na mori

1.   Ustanovenia tejto kapitoly sa vzťahujú na rybolovné činnosti, ktoré podliehajú predpisom o spozorovaní na mori prijatým regionálnymi organizáciami pre riadenie rybného hospodárstva, ktoré sú záväzné pre Spoločenstvo.

2.   V prípade, že príslušný orgán členského štátu zodpovedný za inšpekciu na mori spozoruje rybárske plavidlo vykonávajúce činnosti, ktoré sa môžu považovať za NNN rybolov, ihneď podá hlásenie o spozorovaní. Toto hlásenie a výsledky vyšetrovaní vykonaných na týchto rybárskych plavidlách týmto členským štátom sa považujú za dôkaz na účely vykonávania mechanizmov identifikácie a vynucovania ustanovených v tomto nariadení.

3.   V prípade, že kapitán rybárskeho plavidla Spoločenstva alebo tretej krajiny spozoruje rybárske plavidlo vykonávajúce činnosti uvedené v odseku 2, môže zdokumentovať čo najviac informácií o tomto spozorovaní, napríklad:

a)

názov a opis rybárskeho plavidla;

b)

volací znak rybárskeho plavidla;

c)

registračné číslo a v prípade potreby aj číslo Lloyds/IMO rybárskeho plavidla;

d)

vlajkový štát rybárskeho plavidla;

e)

polohu (zemepisnú šírku a dĺžku) v čase jeho prvej identifikácie;

f)

dátum/čas UTC jeho prvej identifikácie;

g)

fotografiu alebo fotografie rybárskeho plavidla na podloženie spozorovania;

h)

všetky ďalšie relevantné informácie týkajúce sa spozorovaných činností príslušného rybárskeho plavidla.

4.   Hlásenia o spozorovaní sa bezodkladne zašlú príslušnému orgánu vlajkového členského štátu pozorujúceho rybárskeho plavidla, ktorý ich čo najskôr postúpi Komisii alebo ňou určenému orgánu. Komisia alebo ňou určený orgán bezodkladne informuje vlajkový štát spozorovaného rybárskeho plavidla. Komisia alebo ňou určený orgán potom zašle hlásenie o spozorovaní všetkým členským štátom a podľa potreby aj výkonným tajomníkom príslušných regionálnych organizácií pre riadenie rybného hospodárstva na účely uskutočnenia ďalších krokov v súlade s opatreniami prijatými týmito organizáciami.

5.   Členský štát, ktorý dostane od príslušného orgánu zmluvnej strany regionálnej organizácie pre riadenie rybného hospodárstva hlásenie o spozorovaní uvádzajúce činnosti rybárskeho plavidla plaviaceho sa pod jeho vlajkou, čo najskôr zašle hlásenie a všetky relevantné informácie Komisii alebo ňou určenému orgánu, ktorý potom postúpi tieto informácie výkonnému tajomníkovi príslušnej regionálnej organizácie pre riadenie rybného hospodárstva na účely uskutočnenia ďalších vhodných krokov v súlade s opatreniami prijatými touto organizáciou.

6.   Tento článok sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté prísnejšie ustanovenia prijaté regionálnymi organizáciami pre riadenie rybného hospodárstva, ktorých je Spoločenstvo zmluvnou stranou.

Článok 49

Odovzdávanie informácií o spozorovaných rybárskych plavidlách

1.   Členské štáty, ktoré získajú vyhovujúco zdokumentované informácie o spozorovaných rybárskych plavidlách, ich bezodkladne zašlú Komisii alebo ňou určenému orgánu, a to v podobe určenej v súlade s postupom uvedeným v článku 54 ods. 2.

2.   Komisia alebo ňou určený orgán preskúma aj vyhovujúco zdokumentované informácie o spozorovaných rybárskych plavidlách, ktoré im predložia občania, organizácie občianskej spoločnosti vrátane environmentálnych organizácií, ako aj osoby zastupujúce záujmy zainteresovaných strán v oblasti rybného hospodárstva alebo rybného obchodu.

Článok 50

Vyšetrovanie spozorovaných rybárskych plavidiel

1.   Členské štáty začnú čo najskôr vyšetrovanie činností rybárskych plavidiel plaviacich sa pod ich vlajkou, ktoré boli spozorované v súlade s článkom 49.

2.   Členské štáty informujú, pokiaľ možno elektronicky, Komisiu alebo ňou určený orgán o podrobnostiach začatia vyšetrovania a o všetkých podniknutých alebo plánovaných krokoch v súvislosti so spozorovanými rybárskymi plavidlami plaviacimi sa pod ich vlajkou, a to podľa možnosti čo najskôr a v každom prípade do dvoch mesiacov od doručenia hlásenia o spozorovaní podľa článku 48 ods. 4. Hlásenia o pokroku vo vyšetrovaní činností spozorovaného rybárskeho plavidla sa poskytnú Komisii alebo ňou určenému orgánu v primeraných pravidelných intervaloch. Záverečná správa o výsledku po dokončení vyšetrovania sa zašle Komisii alebo ňou určenému orgánu.

3.   Iné členské štáty ako dotknutý vlajkový členský štát v prípade potreby overia, či nahlásené spozorované rybárske plavidlá vykonávali svoje činnosti v morských vodách podliehajúcich ich súdnej právomoci, alebo či sa produkty rybolovu pochádzajúce z týchto plavidiel vyložili alebo doviezli na ich územie, a prešetria ich záznamy o dodržiavaní relevantných opatrení v oblasti ochrany a riadenia. Členské štáty bezodkladne informujú Komisiu alebo ňou určený orgán a dotknutý vlajkový členský štát o výsledku svojho overovania a vyšetrovania.

4.   Komisia alebo ňou určený orgán zašle všetkým členským štátom informácie získané v súlade s odsekmi 2 a 3.

5.   Tento článok sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia kapitoly V nariadenia (ES) č. 2371/2002 a ustanovenia prijaté regionálnymi organizáciami pre riadenie rybného hospodárstva, ktorých je Spoločenstvo zmluvnou stranou.

KAPITOLA XI

VZÁJOMNÁ POMOC

Článok 51

Vzájomná pomoc

1.   Správne orgány zodpovedné za vykonávanie tohto nariadenia v členských štátoch spolupracujú navzájom, so správnymi orgánmi tretích krajín a s Komisiou, aby zabezpečili dodržiavanie tohto nariadenia.

2.   Na účely odseku 1 sa zriadi systém vzájomnej pomoci, ktorý obsahuje automatizovaný informačný systém, „informačný systém o NNN rybolove“, ktorý spravuje Komisia alebo ňou určený orgán, na pomoc príslušným orgánom pri zabraňovaní NNN rybolovu, jeho vyšetrovaní a stíhaní.

3.   Podrobné pravidlá uplatňovania tejto kapitoly sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 54 ods. 2.

KAPITOLA XII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 52

Vykonávanie

Opatrenia potrebné na vykonávanie ustanovení tohto nariadenia sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 54 ods. 2.

Článok 53

Finančná podpora

Členské štáty môžu od dotknutých prevádzkovateľov žiadať, aby prispeli na náklady spojené s vykonávaním tohto nariadenia.

Článok 54

Postup výboru

1.   Komisii pomáha výbor zriadený podľa článku 30 nariadenia (ES) č. 2371/2002.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

Lehota ustanovená v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je jeden mesiac.

Článok 55

Povinnosti podávať správy

1.   Každé dva roky zašlú členské štáty Komisii najneskôr do 30. apríla nasledujúceho kalendárneho roku správu o uplatňovaní tohto nariadenia.

2.   Na základe správ predložených členskými štátmi a vlastných pozorovaní Komisia raz za tri roky vypracuje správu, ktorú predloží Európskemu parlamentu a Rade.

3.   Hodnotenie vplyvu tohto nariadenia na NNN rybolov uskutoční Komisia do 29. októbra 2013.

Článok 56

Zrušenia

Článok 28b ods. 2, články 28e, 28f, 28g a článok 31 ods. 2 písm. a) nariadenia (EHS) č. 2847/93, nariadenie (ES) č. 1093/94, nariadenie (ES) č. 1447/1999, články 8, 19a, 19b, 19c, 21, 21b, 21c nariadenia (ES) č. 1936/2001 a články 26a, 28, 29, 30 a 31 nariadenia (ES) č. 601/2004 sa zrušujú s účinnosťou od 1. januára 2010.

Odkazy na zrušené nariadenia sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Článok 57

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. septembra 2008

Za Radu

predseda

M. BARNIER


(1)  Stanovisko z 23. mája 2008 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Stanovisko z 29. mája 2008 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku). Stanovisko vydané po nepovinnej porade.

(3)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59.

(4)  Ú. v. ES L 261, 20.10.1993, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(6)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

(7)  Nariadenie Rady (ES) č. 1093/94 zo 6. mája 1994, ktorým sa stanovujú podmienky, za ktorých môžu rybárske plavidlá tretích krajín priamo vykladať a predávať úlovky v prístavoch Spoločenstva (Ú. v. ES L 121, 12.5.1994, s. 3).

(8)  Nariadenie Rady (ES) č. 1447/1999 z 24. júna 1999, ktorým sa ustanovuje zoznam typov správania, ktoré vážne porušujú pravidlá spoločnej politiky rybného hospodárstva (Ú. v. ES L 167, 2.7.1999, s. 5).

(9)  Nariadenie Rady (ES) č. 1936/2001 z 27. septembra 2001 ustanovujúce kontrolné opatrenia uplatniteľné v rybolove na určité zásoby silno sťahovavých rýb (Ú. v. ES L 263, 3.10.2001, s. 1).

(10)  Nariadenie Rady (ES) č. 601/2004 z 22. marca 2004, ktorým sa ustanovujú určité kontrolné opatrenia pri rybárskych činnostiach v oblasti, na ktorú sa vzťahuje Dohovor o ochrane živých antarktických morských zdrojov (Ú. v. EÚ L 97, 1.4.2004, s. 16).

(11)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1.


PRÍLOHA I

Zoznam produktov vyňatých z vymedzenia pojmu „produkty rybolovu“ stanoveného v článku 2 bode 8

Produkty sladkovodného rybolovu

Produkty akvakultúry získané z násadových rýb alebo lariev

Ozdobné ryby

Ustrice – živé

Hrebeňovkovité (vrátane hrebeňovky malej) rodov Pecten, Chlamys alebo Placopecten – živé, čerstvé alebo chladené

Hrebeňovky veľké (Pecten maximus) – mrazené

Ďalšie hrebeňovkovité – čerstvé alebo chladené

Slávkovité

Slimáky okrem slimákov získaných z mora

Spracované a konzervované mäkkýše


PRÍLOHA II

Osvedčenie Európskeho spoločenstva o úlovku a spätnom vývoze

Image

Image

Image

Dodatok

Údaje o preprave

Image


PRÍLOHA III

Oznámenia vlajkových štátov

1.

Obsah oznámení vlajkových štátov podľa článku 20

Komisia požiada vlajkové štáty, aby jej oznámili názvy, adresy a odtlačky úradných pečiatok verejných orgánov pôsobiacich na ich území, ktoré majú oprávnenie:

a)

registrovať rybárske plavidlá pod ich vlajkou;

b)

udeľovať, pozastavovať a odoberať rybárske licencie ich rybárskym plavidlám;

c)

potvrdzovať vierohodnosť informácií uvedených na osvedčeniach o úlovku uvedených v článku 13 a potvrdzovať tieto osvedčenia;

d)

vykonávať, kontrolovať a vynucovať zákony, iné právne predpisy a opatrenia v oblasti ochrany a riadenia, ktoré musia dodržiavať ich rybárske plavidlá;

e)

vykonávať overovania takýchto osvedčení o úlovku na účely pomoci príslušným orgánom členských štátov prostredníctvom administratívnej spolupráce uvedenej v článku 20 ods. 4;

f)

zasielať vzorové formuláre osvedčení o úlovku v súlade so vzorom v prílohe II a

g)

aktualizovať takéto oznámenia.

2.

Systémy dokumentácie o úlovkoch prijaté regionálnymi organizáciami pre riadenie rybného hospodárstva uvedenými v článku 13

Ak je systém dokumentácie úlovkov prijatý regionálnou organizáciou pre riadenie rybného hospodárstva uznávaný ako systém osvedčovania úlovkov na účely tohto nariadenia, oznámenia vlajkových štátov vypracované na základe týchto systémov dokumentácie o úlovkoch sa považujú za vypracované v súlade s ustanoveniami odseku 1 tejto prílohy a ustanovenia tejto prílohy sa považujú za uplatniteľné.


PRÍLOHA IV

Vyhlásenie podľa článku 14 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1005/2008 z 29. septembra 2008, ktorým sa ustanovuje systém Spoločenstva na zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, na odrádzanie od neho a jeho odstránenie

Potvrdzujem, že spracované produkty rybolovu: ... (opis produktov a kód kombinovanej nomenklatúry) ... sa získali z úlovkov dovezených na základe týchto osvedčení o úlovku:

Image

Názov a adresa spracovateľského podniku:

Meno a adresa vývozcu (ak sa líši od spracovateľského podniku):

Schvaľovacie číslo spracovateľského podniku:

Číslo a dátum zdravotného osvedčenia:

Image

Schválenie príslušným orgánom:

Image


29.10.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 286/33


NARIADENIE RADY (ES) č. 1006/2008

z 29. septembra 2008

o oprávneniach na rybolovné činnosti rybárskych plavidiel Spoločenstva mimo vôd Spoločenstva a o prístupe plavidiel tretích krajín do vôd Spoločenstva, o zmene a doplnení nariadení (EHS) č. 2847/93 a (ES) č. 1627/94 a o zrušení nariadenia (ES) č. 3317/94

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 37,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu,

keďže:

(1)

V nariadení Rady (ES) č. 3317/94 z 22. decembra 1994, ktorým sa ustanovujú všeobecné opatrenia týkajúce sa povoľovania rybolovu vo vodách tretej krajiny na základe dohody o rybolove (1), sa ustanovuje postup udeľovania oprávnení na rybolovné činnosti rybárskych plavidiel Spoločenstva vo vodách, ktoré patria pod súdnu právomoc tretích krajín, na základe dohôd o rybolove uzavretých medzi Spoločenstvom a tretími krajinami. Postup ustanovený v uvedenom nariadení už nezodpovedá potrebám vzhľadom na medzinárodné záväzky vyplývajúce z dvojstranných dohôd o rybolove a mnohostranných dohôd a dohovorov prijatých v rámci regionálnych organizácií pre riadenie rybného hospodárstva (RFMO) alebo podobných dojednaní. Navyše, uvedené nariadenie už nestačí na plnenie cieľov spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva, najmä v súvislosti s trvalo udržateľným rybolovom a kontrolou.

(2)

V nadväznosti na Akčný plán 2006 – 2008 na zjednodušenie a zlepšenie spoločnej politiky rybného hospodárstva, uvedený v oznámení Komisii Rade a Parlamentu z 8. decembra 2005 a zmenené podmienky rybolovu mimo vôd Spoločenstva po prijatí nariadenia (ES) č. 3317/94 a s cieľom splniť medzinárodné záväzky je potrebné zaviesť všeobecný systém Spoločenstva na udeľovanie oprávnení na všetky rybolovné činnosti rybárskych plavidiel Spoločenstva mimo vôd Spoločenstva. Okrem toho by sa pravidlá prístupu rybárskych plavidiel plaviacich sa pod vlajkou tretej krajiny do vôd Spoločenstva, ktoré sú v súčasnosti ustanovené v iných rozdielnych právnych nástrojoch, mali opätovne vymedziť a náležitým spôsobom zosúladiť s pravidlami uplatniteľnými na rybárske pravidlá Spoločenstva.

(3)

Rybárskym plavidlám Spoločenstva by sa malo povoliť, aby vykonávali rybolovné činnosti mimo vôd Spoločenstva iba po tom, ako ich na to oprávni príslušný orgán zodpovedný za udeľovanie oprávnení na príslušné rybolovné činnosti, ako je napr. príslušný orgán tretej krajiny, v ktorej vodách sa tieto rybolovné činnosti vykonávajú, orgán zodpovedný za udeľovanie oprávnení na rybolovné činnosti v medzinárodných vodách, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia prijaté v rámci RFMO alebo podobného dojednania, alebo príslušné orgány členských štátov, ak ide o rybolovné činnosti na otvorenom mori, ktoré neupravuje žiadna dohoda, a to bez toho, aby boli dotknuté konkrétne právne predpisy Spoločenstva o rybolovných činnostiach na otvorenom mori.

(4)

Je dôležité, aby sa jasne vymedzili povinnosti Komisie a členských štátov, pokiaľ ide o postup udeľovania oprávnení na rybolovné činnosti rybárskych plavidiel Spoločenstva mimo vôd Spoločenstva. V tejto súvislosti by Komisia mala byť schopná zabezpečiť, aby sa dodržiavali medzinárodné záväzky a ustanovenia spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva, aby boli predbežné žiadosti o postúpenie žiadostí o oprávnenia úplné a aby sa postúpili v súlade s lehotami ustanovenými v príslušných dohodách.

(5)

Rybárske plavidlá Spoločenstva by sa mali považovať za oprávnené na získanie oprávnenia na rybolovné činnosti mimo vôd Spoločenstva iba v prípade, ak sa splní určitý počet kritérií súvisiacich s medzinárodnými záväzkami prijatými Spoločenstvom, ako aj s pravidlami a cieľmi spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva.

(6)

Ak postup Rady na prijatie rozhodnutia o predbežnom vykonávaní nového protokolu k dvojstrannej dohode o rybolove s treťou krajinou, ktorým sa rozdeľujú rybolovné možnosti medzi členské štáty, nemožno ukončiť do dátumu tohto predbežného vykonávania, Komisia by mala mať v záujme zabránenia prerušeniu rybolovných činností plavidiel Spoločenstva dočasne možnosť zasielať počas šiestich mesiacov po uplynutí platnosti predchádzajúceho protokolu žiadosti o oprávnenia na rybolov dotknutej tretej krajine.

(7)

S cieľom zabezpečiť, aby sa v plnej miere využili rybolovné možnosti, ktoré má Spoločenstvo k dispozícii na základe dohôd o partnerstve v sektore rybolovu, je potrebné, aby bola Komisia oprávnená dočasne prideliť rybolovné možnosti, ktoré určitý členský štát nevyužil, inému členskému štátu bez toho, aby bolo dotknuté rozdelenie alebo výmena rybolovných možností medzi členskými štátmi podľa príslušného protokolu.

(8)

Dohody o partnerstve v sektore rybolovu sú dohody, ktoré sa uvádzajú v záveroch Rady z 15. júla 2004 a ktoré takto označila Rada v čase ich uzavretia alebo predbežného vykonávania.

(9)

Ustanovenia o kontrole využívania rybolovných možností pridelených rybárskym plavidlám Spoločenstva mimo vôd Spoločenstva a rybolovných možností pridelených rybárskym plavidlám tretích krajín vo vodách Spoločenstva by sa mali zosúladiť a mali by umožniť prijatie včasných opatrení zameraných na zabránenie členským štátom a tretím krajinám presahovať tieto možnosti.

(10)

V záujme jednotného a účinného postihovania porušení predpisov mala by sa poskytnúť možnosť v plnej miere využívať správy o inšpekcii a dohľade vypracované inšpektormi Komisie, inšpektormi Spoločenstva, ako aj inšpektormi členských štátov a tretích krajín.

(11)

Všetky údaje súvisiace s činnosťami rybárskych plavidiel Spoločenstva na základe dohôd o rybolove by sa mali aktualizovať a mali by sa pokiaľ možno sprístupniť dotknutým členským štátom a tretím krajinám. Na tento účel je potrebné zaviesť informačný systém Spoločenstva pre oprávnenia na rybolov.

(12)

Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (2). Týmito pravidlami sa môžu ustanoviť aj výnimky z povinností ustanovených v tomto nariadení, ak by boli tieto povinnosti neprimeranou záťažou v porovnaní s hospodárskym významom činnosti, a v záujme efektívnosti by sa mali tieto výnimky prijímať riadiacim postupom ustanoveným v článku 4 rozhodnutia 1999/468/ES.

(13)

Nariadenie (ES) č. 3317/94, ako aj ustanovenia týkajúce sa prístupu rybárskych plavidiel tretích krajín do vôd Spoločenstva uvedené v nariadení Rady (ES) č. 1627/94 z 27. júna 1994, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia týkajúce sa zvláštnych rybárskych povolení (3), a v nariadení Rady (EHS) č. 2847/93 z 12. októbra 1993, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu (4), by sa mali zrušiť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Rozsah pôsobnosti a ciele

Toto nariadenie obsahuje ustanovenia, ktoré sa týkajú:

a)

oprávnenia pre rybárske plavidlá Spoločenstva vykonávať rybolovné činnosti:

i)

vo vodách, ktoré patria pod zvrchovanosť alebo súdnu právomoc tretej krajiny, v rámci dohody o rybolove uzavretej medzi Spoločenstvom a touto krajinou alebo

ii)

ktoré patria do rozsahu pôsobnosti ochranných a riadiacich opatrení prijatých v rámci regionálnej organizácie pre riadenie rybného hospodárstva alebo podobného mechanizmu, ktorého je Spoločenstvo zmluvnou stranou alebo nezmluvnou spolupracujúcou stranou (ďalej len „RFMO“), alebo

iii)

mimo vôd Spoločenstva, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti dohody o rybolove alebo RFMO;

b)

oprávnenia pre rybárske plavidlá tretích krajín vykonávať rybolovné činnosti vo vodách Spoločenstva

a povinnosti podávať hlásenia týkajúce sa oprávnených činností.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia:

a)

„dohoda“ je dohoda o rybolove, ktorá sa uzavrela alebo o ktorej sa prijalo rozhodnutie o predbežnom vykonávaní v súlade s článkom 300 zmluvy;

b)

„regionálna organizácia pre riadenie rybného hospodárstva“ alebo „RFMO“ je subregionálna alebo regionálna organizácia alebo podobný mechanizmus s právomocou uznávanou medzinárodným právom ustanovovať ochranné a riadiace opatrenia zamerané na morské živé zdroje, ktoré sa vyskytujú v oblasti otvoreného mora, za ktoré zodpovedá na základe jej ustanovujúceho dohovoru alebo dohody;

c)

„rybolovné činnosti“ sú výlov, ponechanie na palube, spracovanie a preprava rýb;

d)

„rybárske plavidlo Spoločenstva“ je rybárska loď Spoločenstva v zmysle článku 3 písm. d) nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (5);

e)

„register flotily Spoločenstva“ je register rybárskych lodí Spoločenstva uvedený v článku 15 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2371/2002;

f)

„rybolovná možnosť“ je príležitosť na rybolov vymedzená v článku 3 písm. q) nariadenia (ES) č. 2371/2002;

g)

„oprávňujúci orgán“ je orgán zodpovedný za udeľovanie oprávnení na rybolovné činnosti rybárskych plavidiel Spoločenstva na základe dohody alebo za rybárske plavidlá tretích krajín vo vodách Spoločenstva;

h)

„oprávnenie na rybolov“ je oprávnenie na vykonávanie rybolovných činností počas vymedzeného obdobia v určitej oblasti alebo na určitý druh rybolovu;

i)

„rybolovné úsilie“ je výlov vymedzený v článku 3 písm. h) nariadenia (ES) č. 2371/2002;

j)

„elektronický prenos“ je prenos údajov v elektronickej podobe s obsahom, formátom a protokolom stanoveným Komisiou alebo dohodnutým zmluvnými stranami dohody;

k)

„kategória rybolovu“ je rozdelenie flotily založené na kritériách, ako je najmä druh plavidiel, druh rybolovných činností a použitého rybolovného výstroja;

l)

„vážne porušenie“ je vážne porušenie vymedzené v nariadení Rady (ES) č. 1447/99 z 24. júna 1999, ktorým sa ustanovuje zoznam typov správania, ktoré vážne porušujú pravidlá spoločnej politiky rybného hospodárstva (6), alebo vážne porušenie, alebo vážny priestupok podľa príslušnej dohody;

m)

„zoznam s plavidlami vykonávajúcimi NNN rybolov“ je zoznam rybárskych plavidiel zúčastňujúcich sa na nezákonnom, nenahlásenom a neregulovanom rybolove, ktoré boli označené v rámci RFMO alebo Komisiou podľa nariadenia Rady (ES) č. 1005/2008 z 29. septembra 2008, ktorým sa ustanovuje systém Spoločenstva na zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, na odrádzanie od neho a jeho odstránenie (7);

n)

„informačný systém Spoločenstva pre oprávnenia na rybolov“ je informačný systém zriadený Komisiou v súlade s článkom 12;

o)

„rybárske plavidlo tretej krajiny“ je plavidlo:

akýchkoľvek rozmerov používané primárne alebo sekundárne na prenos produktov rybolovu,

ktoré aj keď neloví ryby vlastnými prostriedkami, preberá produkty rybolovu prekládkou z iných plavidiel,

na ktorého palube produkty rybolovu prechádzajú pred balením jednou alebo viacerými z týchto operácií: filetovanie alebo porciovanie, odstraňovanie kože, mletie, mrazenie a/alebo spracúvanie

a ktoré sa plaví pod vlajkou tretej krajiny a/alebo je zaregistrované v tretej krajine.

KAPITOLA II

RYBOLOVNÉ ČINNOSTI RYBÁRSKYCH PLAVIDIEL SPOLOČENSTVA MIMO VÔD SPOLOČENSTVA

ODDIEL I

Všeobecné ustanovenia

Článok 3

Všeobecné ustanovenie

Vykonávať rybolovné činnosti mimo vôd Spoločenstva sú oprávnené len rybárske plavidlá Spoločenstva, ktorým bolo vydané oprávnenie na rybolov v súlade s týmto nariadením.

ODDIEL II

Oprávnenia na rybolovné činnosti v rámci dohôd

Článok 4

Predkladanie žiadostí

1.   Najneskôr päť pracovných dní pred uplynutím lehoty na postúpenie žiadostí stanovenej v príslušnej dohode alebo ak lehota v dohode nie je stanovená, podľa mechanizmu uvedeného v dohode, a bez toho, aby boli dotknuté špecifické ustanovenia právnych predpisov Spoločenstva, členské štáty predložia Komisii elektronickým prenosom predbežné žiadosti o oprávnenia na rybolov pre dotknuté rybárske plavidlá.

2.   Predbežné žiadosti uvedené v odseku 1 obsahujú identifikačné číslo v registri flotily Spoločenstva a medzinárodný rádiový volací znak plavidla, ako aj všetky ďalšie údaje požadované na základe príslušnej dohody alebo predpísané v súlade s postupom uvedeným v článku 27 ods. 2.

Článok 5

Kritériá oprávnenosti

1.   Členské štáty predkladajú Komisii predbežné žiadosti o oprávnenie na rybolov iba pre rybárske plavidlá plaviace sa pod ich vlajkou:

a)

ktoré už vykonávajú rybolovné činnosti a počas predchádzajúcich 12 mesiacov rybolovných činností na základe príslušnej dohody alebo v prípade novej dohody na základe predchádzajúcej dohody splnili podmienky stanovené v dohode pre dané obdobie;

b)

ktoré počas 12 mesiacov pred podaním predbežnej žiadosti o oprávnenie na rybolov boli predmetom sankčného konania za vážne porušenie predpisov alebo boli podozrivé z takéhoto porušenia predpisov podľa vnútroštátneho práva daného členského štátu a/alebo ak sa vlastník plavidla zmenil a nový vlastník poskytuje záruky, že podmienky budú splnené;

c)

ktoré nie sú v zozname s plavidlami vykonávajúcimi NNN rybolov;

d)

v ktorých prípade sú údaje obsiahnuté v registri flotily Spoločenstva a v informačnom systéme Spoločenstva pre oprávnenia na rybolov v zmysle článku 12 úplné a presné;

e)

ktoré majú licenciu na rybolov, ako sa uvádza v nariadení Komisie (ES) č. 1281/2005 z 3. augusta 2005 o spravovaní licencií na rybolov a o minimálnych informáciách, ktoré musia obsahovať (8);

f)

v ktorých prípade sú údaje požadované na základe príslušnej dohody dostupné a prístupné oprávňujúcemu orgánu a

g)

v ktorých prípade sú žiadosti o oprávnenie na rybolov v súlade s ustanoveniami príslušnej dohody a tohto nariadenia.

2.   Každý členský štát zabezpečí, aby žiadosti o oprávnenia na rybolov, ktorých postúpenie sa požaduje, zodpovedali rybolovným možnostiam, ktoré má tento členský štát k dispozícii na základe príslušnej dohody.

Článok 6

Postúpenie žiadosti

1.   Komisia postúpi žiadosti príslušnému oprávňujúcemu orgánu do piatich pracovných dní od prijatia predbežnej žiadosti od členského štátu a v súlade s ustanoveniami tohto článku.

2.   Komisia preskúma predbežné žiadosti o postúpenie žiadosti o oprávnenie, pričom zohľadní:

a)

rybolovné možnosti, ktoré Rada pridelila jednotlivým členským štátom na základe článku 20 nariadenia (ES) č. 2371/2002 alebo podľa článku 37 zmluvy, a

b)

podmienky stanovené v príslušnej dohode a v tomto nariadení.

3.   Komisia overí, či:

a)

sú splnené podmienky stanovené v článku 5 a

b)

či žiadosti o oprávnenia na rybolov, ktorých postúpenie členský štát požaduje, zodpovedajú rybolovným možnostiam, ktoré sú k dispozícii na základe dohody, a to so zreteľom na predbežné žiadosti všetkých členských štátov.

Článok 7

Nepostúpenie žiadostí

1.   Komisia nepostúpi oprávňujúcemu orgánu žiadosti, v ktorých prípade:

a)

sú údaje, ktoré členský štát poskytol v súlade s článkom 4 ods. 2, pre dotknuté plavidlo neúplné;

b)

sú rybolovné možnosti dotknutého členského štátu vzhľadom na technické špecifikácie príslušnej dohody a vo vzťahu k žiadostiam, ktoré tento členský štát predložil, nedostatočné;

c)

nie sú splnené podmienky ustanovené v príslušnej dohode a v tomto nariadení.

2.   V prípade nepostúpenia jednej alebo viacerých žiadostí Komisia bezodkladne informuje dotknutý členský štát, pričom uvedenie svoje dôvody.

Ak členský štát nesúhlasí s dôvodmi, ktoré Komisia uviedla, zašle jej do piatich pracovných dní informácie alebo dokumenty dokladujúce jeho námietky. Komisia žiadosť preskúma na základe týchto informácií.

Článok 8

Informácie

1.   Komisia elektronickým prenosom bezodkladne informuje vlajkový členský štát o oprávnení na rybolov udelenom oprávňujúcim orgánom alebo o rozhodnutí oprávňujúceho orgánu neudeliť oprávnenie na rybolov určitému rybárskemu plavidlu.

Pokiaľ sa to vyžaduje v dohode alebo na základe dohody, zašle sa sprievodný a originálny dokument v tlačenej podobe a/alebo elektronicky.

2.   Vlajkové členské štáty bezodkladne informujú vlastníkov dotknutých rybárskych plavidiel o informáciách prijatých v súlade s odsekom 1.

3.   Ak oprávňujúci orgán informuje Komisiu, že sa rozhodol pozastaviť alebo odobrať oprávnenie na rybolov vydané pre určité rybárske plavidlo Spoločenstva na základe dohody, Komisia elektronickým prenosom bezodkladne informuje vlajkový členský štát daného plavidla. Vlajkový členský štát bezodkladne odovzdá túto informáciu vlastníkovi tohto plavidla.

4.   Komisia po porade s vlajkovým členským štátom a s príslušným oprávňujúcim orgánom vykoná kontroly s cieľom posúdiť súlad rozhodnutia o odobratí alebo pozastavení oprávnenia na rybolov s príslušnou dohodou a informuje ich o výsledku.

Článok 9

Kontinuita rybolovných činností

1.   Ak:

uplynula platnosť protokolu k dvojstrannej dohode o rybolove s treťou krajinou, v ktorom sa stanovujú rybolovné možnosti ustanovené v tejto dohode, a

Komisia parafovala nový protokol, ale zatiaľ sa neprijalo rozhodnutie o jeho uzavretí ani o jeho predbežnom vykonávaní,

Komisia môže počas šiestich mesiacov od uplynutia platnosti predchádzajúceho protokolu a bez toho, aby bola dotknutá právomoc Rady rozhodnúť o uzavretí alebo predbežnom vykonávaní nového protokolu, zasielať žiadosti o oprávnenia na rybolov dotknutej tretej krajine v súlade s týmto nariadením.

2.   V súlade s pravidlami stanovenými v príslušnej dohode o rybolove môžu plavidlá Spoločenstva oprávnené vykonávať rybolovné činnosti podľa danej dohody pokračovať v rybolove po uplynutí dátumu platnosti oprávnení na rybolov podľa danej dohody najviac šesť mesiacov po dátume uplynutia platnosti oprávnení, ak to umožňuje vedecké odporúčanie.

3.   V tejto súvislosti Komisia uplatňuje v prípadoch, na ktoré sa vzťahuje odsek 1, metódu rozdeľovania rybolovných možností stanovenú v predchádzajúcom protokole a v prípadoch, na ktoré sa vzťahuje odsek 2, uplatňuje metódu stanovenú v platnom protokole.

Článok 10

Nedostatočné využitie rybolovných možností v kontexte dohôd o partnerstve v sektore rybolovu

1.   Ak sa v kontexte dohody o partnerstve v sektore rybolovu na základe predbežných žiadostí o postúpenie žiadostí o oprávnenie uvedených v článku 4 tohto nariadenia javí, že počet oprávnení na rybolov alebo množstvo rybolovných možností pridelených Spoločenstvu na základe dohody sa úplne nevyužíva, Komisia informuje dotknuté členské štáty a požiada ich, aby potvrdili, že tieto rybolovné možnosti nevyužívajú. Ak sa odpoveď neposkytne v lehotách stanovených Radou pri uzavretí príslušnej dohody o partnerstve v sektore rybolovu, považuje sa to za potvrdenie skutočnosti, že plavidlá dotknutého členského štátu v danom období nevyužívajú svoje rybolovné možnosti v plnej miere.

2.   Po potvrdení dotknutým členským štátom Komisia posúdi celkové množstvo nevyužitých rybolovných možností a toto posúdenie sprístupní členským štátom.

3.   Členské štáty, ktoré si želajú využiť nevyužité rybolovné možnosti uvedené v odseku 2, predložia Komisii zoznam všetkých plavidiel, pre ktoré majú v úmysle požiadať o oprávnenie na rybolov, ako aj predbežnú žiadosť o postúpenie žiadostí pre každé z týchto plavidiel v súlade s článkom 4.

4.   Komisia rozhodne o prerozdelení v úzkej spolupráci s dotknutými členskými štátmi.

Ak niektorý dotknutý členský štát s týmto prerozdelením nesúhlasí, Komisia rozhodne o prerozdelení v súlade s postupom ustanoveným v článku 27 ods. 2 so zreteľom na kritériá stanovené v prílohe I a informuje o tom dotknuté členské štáty.

5.   Postúpenie žiadostí v súlade s týmto článkom žiadnym spôsobom neovplyvňuje rozdelenie rybolovných možností ani ich výmenu medzi členskými štátmi v súlade s článkom 20 nariadenia (ES) č. 2371/2002.

6.   Kým sa nestanovia lehoty uvedené v odseku 1, Komisii sa nebráni v uplatňovaní mechanizmu uvedeného v odsekoch 1 až 4.

ODDIEL III

Rybolovné činnosti nepatriace do rozsahu pôsobnosti dohody

Článok 11

Všeobecné ustanovenia

1.   Prevádzkovateľ rybárskeho plavidla Spoločenstva, ktorý má v úmysle vykonávať rybolovné činnosti na otvorenom mori vo vodách, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti dohody ani RFMO, informuje o takýchto činnostiach orgány vlajkového členského štátu.

Bez toho, aby boli dotknuté konkrétne právne predpisy Spoločenstva o rybolovných činnostiach na otvorenom mori, sú rybárske plavidlá Spoločenstva oprávnené vykonávať rybolovné činnosti na otvorenom mori vo vodách, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti dohody ani RFMO, v prípade, ak im ich vlajkový členský štát udelil oprávnenie v súlade s vnútroštátnymi ustanoveniami.

Členské štáty informujú Komisiu desať dní pred začatím rybolovných činností uvedených v prvom pododseku o plavidlách, ktoré majú oprávnenie na rybolov v súlade s uvedeným pododsekom, pričom uvedú druhy a daný rybársky výstroj, ako aj obdobie a oblasť, na ktoré sa oprávnenie vzťahuje.

2.   Členské štáty sa snažia získať informácie o existencii akéhokoľvek dojednania medzi ich štátnymi príslušníkmi a treťou krajinou, ktorou sa rybárskym plavidlám plaviacim sa pod ich vlajkou povoľuje vykonávať rybolovné činnosti vo vodách, ktoré patria pod súdnu právomoc alebo zvrchovanosť tretej krajiny, a informujú o tom Komisiu tak, že jej elektronickým prenosom zašlú zoznam dotknutých plavidiel.

3.   Tento oddiel sa vzťahuje iba na plavidlá s celkovou dĺžkou presahujúcou 24 metrov.

ODDIEL IV

Nahlasovacia povinnosť a ukončenie rybolovných činností

Článok 12

Informačný systém Spoločenstva pre oprávnenia na rybolov

1.   Komisia vytvorí informačný systém Spoločenstva pre oprávnenia na rybolov, ktorý obsahuje údaje súvisiace s oprávneniami vydanými v súlade s týmto nariadením. Komisia vytvorí na tento účel zabezpečenú webovú stránku.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby v informačnom systéme Spoločenstva pre oprávnenia na rybolov boli obsiahnuté údaje požadované v rámci dohody alebo RFMO v súvislosti s oprávneniami na rybolov a aby sa tieto údaje po celý čas aktualizovali.

Článok 13

Nahlasovanie úlovkov a rybolovného úsilia

1.   Rybárske plavidlá Spoločenstva, ktorým sa vydalo oprávnenie na rybolov podľa oddielu II alebo oddielu III, zasielajú každý týždeň svojmu príslušnému vnútroštátnemu orgánu údaje o svojich úlovkoch a v prípade potreby aj o svojom rybolovnom úsilí. Tieto údaje sa na požiadanie sprístupnia Komisii.

Bez ohľadu na prvý pododsek rybárske plavidlá Spoločenstva s celkovou dĺžkou presahujúcou 24 metrov zasielajú svojmu príslušnému vnútroštátnemu orgánu údaje o svojich úlovkoch a v prípade potreby aj o svojom rybolovnom úsilí každodenne od 1. januára 2010 v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1566/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 1966/2006 o elektronickom zaznamenávaní a vykazovaní rybolovných činností a o prostriedkoch diaľkového snímania (9). To isté sa od 1. januára 2011 vzťahuje aj na rybárske plavidlá Spoločenstva s celkovou dĺžkou presahujúcou 15 metrov.

2.   Členské štáty zbierajú údaje uvedené v odseku 1 tohto článku a do 15. dňa každého kalendárneho mesiaca zašlú elektronickým prenosom Komisii alebo orgánu určenému Komisiou na tento účel údaje za každú populáciu, zoskupenie populácií alebo kategóriu rybolovu, ulovené množstvá a v prípade, že sa to vyžaduje v dohode alebo vo vykonávacích predpisoch k tejto dohode, aj údaj o rybolovnom úsilí, ktoré vynaložili v predchádzajúcom mesiaci plavidlá plaviace sa pod ich vlajkou vo vodách, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti dohody, a počas predchádzajúcich šiestich mesiacov plavidlá vykonávajúce rybolovné činnosti mimo vôd Spoločenstva, ktoré do rozsahu pôsobnosti dohody nepatria.

3.   Komisia v súlade s postupom ustanoveným v článku 27 ods. 2 rozhodne o formáte, v akom sa údaje uvedené v odseku 1 tohto článku zasielajú.

Článok 14

Kontrola úlovkov a rybolovného úsilia

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia kapitoly V nariadenia (ES) č. 2371/2002, členské štáty zabezpečia plnenie povinností týkajúcich sa nahlasovania úlovkov a v prípade potreby aj rybolovného úsilia podľa ustanovení príslušnej dohody.

Článok 15

Ukončenie rybolovu

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 26 ods. 4 nariadenia (ES) č. 2371/2002 a článok 21 ods. 3 nariadenia (EHS) č. 2847/93, ak členský štát usúdi, že vyčerpal svoje rybolovné možnosti, bezodkladne zakáže rybolovné činnosti v súvislosti s danou oblasťou, výstrojom, populáciou alebo zoskupením populácií. Toto ustanovenie sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté konkrétne ustanovenia príslušnej dohody.

2.   Ak sú dostupné rybolovné možnosti členského štátu vyjadrené aj ako obmedzenia úlovkov, aj ako obmedzenia rybolovného úsilia, členský štát zakáže rybolovné činnosti v súvislosti s danou oblasťou, výstrojom, populáciou alebo zoskupením populácií ihneď po vyčerpaní jedného druhu týchto možností. Aby sa mohlo pokračovať v rybolove nevyčerpaných rybolovných možností, ak sa tento rybolov zameriava aj na vyčerpané rybolovné možnosti, členské štáty oznámia Komisii technické opatrenia, ktoré nemajú negatívny vplyv na vyčerpané rybolovné možnosti. Toto ustanovenie sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté konkrétne ustanovenia príslušnej dohody.

3.   Členské štáty bezodkladne oznámia Komisii všetky zákazy rybolovných činností, o ktorých sa rozhodlo v súlade s týmto článkom.

4.   Ak Komisia zistí, že rybolovné možnosti pridelené Spoločenstvu alebo členskému štátu sú vyčerpané, informuje o tom dotknuté členské štáty a požiada ich, aby zakázali rybolovné činnosti v súlade s odsekmi 1, 2 a 3.

5.   Ihneď po zakázaní rybolovných činností v súlade s odsekmi 1 alebo 2 sa platnosť oprávnení na rybolov pre dotknutú populáciu alebo zoskupenie populácií pozastaví.

Článok 16

Pozastavenie platnosti oprávnení na rybolov

1.   Keď oprávňujúci orgán podľa dohody o rybolove oznámi Komisii, že sa rozhodol pozastaviť platnosť oprávnenia na rybolov pre rybárske plavidlo, ktoré sa plaví pod vlajkou niektorého členského štátu, alebo toto oprávnenie odobrať, Komisia o tom bezodkladne informuje vlajkový členský štát. Komisia v prípade potreby po konzultáciách s vlajkovým členským štátom a s oprávňujúcimi orgánmi dotknutej tretej krajiny vykoná príslušné kontroly v súlade s postupmi ustanovenými v dohode o rybolove a informuje o výsledku vlajkový členský štát a v prípade potreby aj oprávňujúce orgány tretej krajiny.

2.   Keď oprávňujúci orgán tretej krajiny pozastaví platnosť oprávnenia na rybolov, ktoré vydal dotknutému rybárskemu plavidlu Spoločenstva, vlajkový členský štát pozastaví platnosť rybárskeho povolenia vydaného na základe dohody o rybolove na celé obdobie pozastavenia platnosti oprávnenia na rybolov.

Keď oprávňujúci orgán tretej krajiny s konečnou platnosťou odoberie oprávnenie na rybolov, vlajkový členský štát bezodkladne odoberie rybárske povolenie vydané dotknutému plavidlu na základe príslušnej dohody.

3.   Správy o inšpekcii a kontrole vyhotovené inšpektormi Komisie, inšpektormi Spoločenstva a inšpektormi členských štátov alebo inšpektormi tretej krajiny, ktorá je zmluvnou stranou príslušnej dohody, predstavujú prijateľný dôkaz v administratívnych alebo právnych postupoch každého členského štátu. Pri dokazovaní skutkovej podstaty sa tieto správy považujú za rovnocenné so správami o inšpekcii a kontrole dotknutého členského štátu.

ODDIEL V

Prístup k údajom

Článok 17

Prístup k údajom

1.   Bez toho, aby boli dotknuté povinnosti podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí (10), údaje, ktoré členské štáty predkladajú v súlade s touto kapitolou Komisii alebo orgánu určenému Komisiou, sa sprístupnia na zabezpečenej webovej stránke prepojenej s informačným systémom Spoločenstva pre oprávnenia na rybolov všetkým dotknutým používateľom, ktorých na to oprávnili:

a)

členské štáty;

b)

Komisia alebo orgán určený Komisiou, pokiaľ ide o kontrolu a inšpekciu.

Údaje sprístupnené týmto osobám sa obmedzujú na údaje, ktoré potrebujú v rámci postupu udeľovania oprávnení na rybolov a/alebo v rámci svojich inšpekčných činností, a podliehajú pravidlám dôvernosti spracovania takýchto údajov.

2.   Vlastník alebo zástupca plavidiel zaregistrovaných v informačnom systéme Spoločenstva pre oprávnenia na rybolov môže dostať elektronickú kópiu údajov obsiahnutých v registri na základe oficiálnej žiadosti zaslanej Komisii prostredníctvom svojej vnútroštátnej správy.

KAPITOLA III

RYBOLOVNÉ ČINNOSTI PLAVIDIEL TRETÍCH KRAJÍN VO VODÁCH SPOLOČENSTVA

Článok 18

Všeobecné ustanovenia

1.   Plavidlá tretích krajín sú oprávnené na:

a)

vykonávanie rybolovných činností vo vodách Spoločenstva pod podmienkou, že im bolo vydané oprávnenie na rybolov v súlade s touto kapitolou;

b)

vykladanie, prekladanie v prístavoch alebo spracovanie pod podmienkou, že im predtým vydal oprávnenie členský štát, v ktorého vodách sa činnosti budú vykonávať.

2.   Rybárske plavidlá tretej krajiny, ktoré majú 31. decembra ktoréhokoľvek daného kalendárneho roku oprávnenie vykonávať rybolovné činnosti na základe dohody o rybolove, môžu pokračovať v rybolove na základe týchto dohôd od 1. januára nasledujúceho roku, kým Komisia nerozhodne o vydaní oprávnenia na rybolov pre tieto plavidlá na tento nasledujúci rok v súlade s článkom 20.

Článok 19

Postúpenie žiadostí tretej krajiny

1.   Dotknutá tretia krajina predloží Komisii elektronickým prenosom k dátumu nadobudnutia účinnosti dohody, ktorou sa udeľujú rybolovné možnosti tejto krajine vo vodách Spoločenstva, zoznam plavidiel plaviacich sa pod jej vlajkou a/alebo zaregistrovaných v tejto krajine, ktoré majú v úmysle využiť tieto rybolovné možnosti.

2.   V lehote stanovenej v dohode alebo Komisiou príslušné orgány tretej krajiny predložia Komisii elektronickým prenosom žiadosti o oprávnenia na rybolov pre rybárske plavidlá, ktoré sa plavia pod jej vlajkou, pričom tieto žiadosti obsahujú medzinárodný rádiový volací znak plavidla a všetky ďalšie údaje požadované na základe dohody alebo stanovené v súlade s postupom uvedeným v článku 27 ods. 2.

Článok 20

Vydávanie oprávnení na rybolov

1.   Komisia preskúma žiadosti na oprávnenia na rybolov s ohľadom na rybolovné možnosti udelené tretej krajine a vydá oprávnenia na rybolov v súlade s opatreniami prijatými Radou a ustanoveniami obsiahnutými v príslušnej dohode.

2.   Komisia informuje o vydaných oprávneniach na rybolov príslušné orgány tretej krajiny a členské štáty.

Článok 21

Kritériá oprávnenosti

Komisia vydá oprávnenie na rybolov len tým rybárskym plavidlám tretej krajiny:

a)

ktoré majú nárok na oprávnenie na rybolov na základe príslušnej dohody a prípadne sa nachádzajú v zozname plavidiel, ktoré môžu loviť na základe danej dohody;

b)

ktoré počas predchádzajúcich 12 mesiacov rybolovných činností na základe príslušnej dohody alebo v prípade novej dohody rybolovných činností na základe predchádzajúcej dohody splnili v tomto období prípadné podmienky stanovené v dohode na dané obdobie;

c)

ktoré počas 12 mesiacov pred podaním predbežnej žiadosti o licenciu na rybolov boli predmetom sankčného konania za vážne porušenie predpisov alebo boli podozrivé z takéhoto porušenia predpisov podľa vnútroštátneho práva daného členského štátu a/alebo ak sa vlastník plavidla zmenil a nový vlastník poskytuje záruky, že podmienky budú splnené;

d)

ktoré nie sú v zozname s plavidlami vykonávajúcimi NNN rybolov;

e)

v ktorých prípade sú k dispozícii údaje požadované na základe príslušnej dohody a

f)

v ktorých prípade sú žiadosti v súlade s príslušnou dohodou a touto kapitolou.

Článok 22

Všeobecné povinnosti

Rybárske plavidlá tretích krajín, ktorým sa vydali oprávnenia na rybolov v súlade s touto kapitolou, dodržiavajú ustanovenia spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva týkajúce sa ochranných a kontrolných opatrení a ostatné ustanovenia upravujúce rybolov rybárskych plavidiel Spoločenstva v zóne, v ktorej pôsobia, a ustanovenia príslušnej dohody.

Článok 23

Kontrola úlovkov a rybolovného úsilia

1.   Rybárske plavidlá tretej krajiny vykonávajúce rybolovné činnosti vo vodách Spoločenstva zasielajú každý týždeň svojim vnútroštátnym orgánom a Komisii alebo orgánu, ktorý Komisia určila, údaje:

a)

požadované podľa príslušnej dohody;

b)

stanovené Komisiou v súlade s postupom uvedeným v príslušnej dohode alebo

c)

stanovené v súlade s postupom uvedeným v článku 27 ods. 2.

Bez ohľadu na prvý pododsek rybárske plavidlá tretích krajín s celkovou dĺžkou presahujúcou 24 metrov zasielajú tieto údaje elektronicky od 1. januára 2010 každý deň. To isté sa od 1. januára 2011 vzťahuje aj na rybárske plavidlá tretích krajín s celkovou dĺžkou presahujúcou 15 metrov.

2.   Ak sa to požaduje podľa príslušnej dohody, tretie krajiny zbierajú údaje o úlovkoch zaslané ich plavidlami v súlade s odsekom 1 a do 15. dňa každého kalendárneho mesiaca zašlú elektronickým prenosom Komisii alebo orgánu, ktorý Komisia určila, množstvá úlovkov všetkých plavidiel plaviacich sa pod ich vlajkou vo vodách Spoločenstva počas predchádzajúceho mesiaca, a to za každú populáciu, zoskupenie populácií alebo kategóriu rybolovu.

3.   Údaje o úlovkoch uvedené v odseku 2 sa na základe žiadosti sprístupnia členskému štátu a podliehajú pravidlám dôvernosti spracovania takýchto údajov.

Článok 24

Ukončenie rybolovu

1.   Ak sú rybolovné možnosti pridelené dotknutej tretej krajine vyčerpané, Komisia o tom bezodkladne informuje dotknutú tretiu krajinu a príslušné inšpekčné orgány členských štátov. Aby sa mohlo pokračovať v rybolove nevyčerpaných rybolovných možností, ak sa tento rybolov zameriava aj na vyčerpané rybolovné možnosti, tretia krajina predloží Komisii technické opatrenia, ktoré nemajú negatívny vplyv na vyčerpané rybolovné možnosti. Toto ustanovenie sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté konkrétne ustanovenia príslušnej dohody.

2.   Od dátumu oznámenia Komisie sa oprávnenia na rybolov vydané pre plavidlá plaviace sa pod vlajkou tejto krajiny považujú za pozastavené pre príslušné rybolovné činnosti a plavidlá už nemajú oprávnenie vykonávať príslušné rybolovné činnosti.

3.   Ak sa pozastavenie rybolovných činností uplatniteľné v súlade s odsekom 2 týka všetkých činností, pre ktoré sa udelili oprávnenia na rybolov, tieto oprávnenia na rybolov sa považujú za odobrané.

4.   Tretia krajina zabezpečí, aby dotknuté rybárske plavidlá boli bezodkladne informované o uplatnení tohto článku a aby zastavili všetky príslušné rybolovné činnosti.

5.   Ihneď po zakázaní rybolovných činností v súlade s odsekmi 1 alebo 2 sa platnosť oprávnení na rybolov pre dotknutú populáciu alebo zoskupenie populácií pozastaví.

Článok 25

Nedodržanie príslušných pravidiel

1.   Bez toho, aby boli dotknuté súdne konania podľa vnútroštátnych právnych predpisov, členské štáty bezodkladne oznámia Komisii každé zaznamenané porušenie predpisov týkajúce sa rybárskeho plavidla tretej krajiny v súvislosti s rybolovnými činnosťami vo vodách Spoločenstva na základe príslušnej dohody.

2.   Rybárskemu plavidlu tretej krajiny, v súvislosti s ktorým neboli splnené povinnosti ustanovené v príslušnej dohode, sa počas obdobia nepresahujúceho 12 mesiacov nevydá žiadna licencia ani osobitné rybárske povolenie.

Komisia predloží orgánom dotknutej tretej krajiny názvy a charakteristiky rybárskych plavidiel tretích krajín, ktoré nebudú oprávnené loviť ryby v rybolovnej zóne Spoločenstva počas nasledujúceho mesiaca alebo mesiacov v dôsledku porušenia príslušných pravidiel ustanovených v príslušnej dohode.

3.   Komisia oznámi inšpekčným orgánom členských štátov opatrenia, ktoré boli prijaté na základe odseku 2.

KAPITOLA IV

VYKONÁVACIE OPATRENIA

Článok 26

Podrobné pravidlá

Podrobné pravidlá uplatňovania tohto nariadenia sa môžu prijať v súlade s postupom uvedeným v článku 27 ods. 2. Týmito pravidlami sa môžu ustanoviť aj výnimky z povinností ustanovených v tomto nariadení, ak by boli tieto povinnosti neprimeranou záťažou v porovnaní s hospodárskym významom činnosti.

Článok 27

Postup výboru

1.   Komisii pomáha výbor pre rybolov a akvakultúru zriadený podľa článku 30 nariadenia (ES) č. 2371/2002.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

Lehota ustanovená v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je 20 pracovných dní.

KAPITOLA V

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 28

Medzinárodné záväzky

Týmto nariadením nie sú dotknuté ustanovenia príslušných dohôd a ustanovenia Spoločenstva, ktorými sa tieto ustanovenia vykonávajú.

Článok 29

Zmeny a doplnenia a zrušenia

1.   Články 18, 28b, 28c a 28d nariadenia (ES) č. 2847/93 sa vypúšťajú.

2.   Článok 3 ods. 2, článok 4 ods. 2, články 9 a 10 nariadenia (ES) č. 1627/94 sa vypúšťajú.

3.   Nariadenie (ES) č. 3317/94 sa zrušuje.

4.   Odkazy na vypustené ustanovenia sa považujú za odkazy na ustanovenia tohto nariadenia a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe II.

Článok 30

Nadobudnutie účinnosti

1.   Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   Článok 18 nariadenia (ES) č. 2847/93 sa uplatňuje naďalej, kým nenadobudne účinnosť nariadenie, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uvedené v článku 13 tohto nariadenia.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. septembra 2008

Za Radu

predseda

M. BARNIER


(1)  Ú. v. ES L 350, 31.12.1994, s. 13.

(2)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(3)  Ú. v. ES L 171, 6.7.1994, s. 7.

(4)  Ú. v. ES L 261, 20.10.1993, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59.

(6)  Ú. v. ES L 167, 2.7.1999, s. 5.

(7)  Pozri stranu 1 tohto úradného vestníka.

(8)  Ú. v. EÚ L 203, 4.8.2005, s. 3.

(9)  Ú. v. EÚ L 340, 22.12.2007, s. 46.

(10)  Ú. v. EÚ L 41, 14.2.2003, s. 26.


PRÍLOHA I

Kritériá na prerozdelenie uvedené v článku 10

Pri prerozdeľovaní rybolovných možností Komisia zohľadňuje najmä:

dátum každej prijatej predbežnej žiadosti,

rybolovné možnosti, ktoré sú k dispozícii na účely prerozdelenia,

počet prijatých predbežných žiadostí,

počet predbežne žiadajúcich členských štátov,

v prípade, že sa rybolovné možnosti úplne alebo čiastočne zakladajú na úrovni rybolovného úsilia alebo úlovkoch, očakávané rybolovné úsilie alebo úlovky jednotlivých dotknutých plavidiel.


PRÍLOHA II

Tabuľka zhody

Nariadenie (ES) č. 1627/94

Zodpovedajúce ustanovenie v tomto nariadení

článok 3 ods. 2

kapitola III

článok 4 ods. 2

kapitola III

článok 9

články 19 – 21

článok 10

článok 25

Nariadenie (EHS) č. 2847/93

Zodpovedajúce ustanovenie v tomto nariadení

článok 18

článok 13

článok 28b

článok 18

článok 28c

článok 22

článok 28d

článok 24


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Rada

29.10.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 286/45


ROZHODNUTIE RADY

z 8. júla 2008

o podpísaní a predbežnom vykonávaní Protokolu k Dohode o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Chorvátskou republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii

(2008/800/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 310 v spojení s jej článkom 300 ods. 2 prvým pododsekom druhou vetou,

so zreteľom na Akt o pristúpení Bulharska a Rumunska, a najmä na jeho článok 6 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Rada 23. októbra 2006 poverila Komisiu, aby v mene Spoločenstva a jeho členských štátov začala s Chorvátskou republikou rokovať o uzatvorení Protokolu k Dohode o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Chorvátskou republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii.

(2)

Tieto rokovania boli úspešne ukončené a protokol by sa mal s výhradou jeho neskoršieho možného uzatvorenia podpísať v mene Spoločenstva.

(3)

Protokol by sa mal predbežne vykonávať s účinnosťou od 1. augusta 2007,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) podpísať v mene Spoločenstva a jeho členských štátov Protokol k Dohode o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Chorvátskou republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii s výhradou prípadného neskoršieho uzatvorenia.

Článok 2

Protokol sa predbežne vykonáva od 1. augusta 2007 až do nadobudnutia jeho platnosti.

Text protokolu je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

V Bruseli 8. júla 2008

Za Radu

predsedníčka

C. LAGARDE


PROTOKOL

k Dohode o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Chorvátskou republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii

BELGICKÉ KRÁĽOVSTVO,

BULHARSKÁ REPUBLIKA,

ČESKÁ REPUBLIKA,

DÁNSKE KRÁĽOVSTVO,

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NEMECKO,

ESTÓNSKA REPUBLIKA,

ÍRSKO,

HELÉNSKA REPUBLIKA,

ŠPANIELSKE KRÁĽOVSTVO,

FRANCÚZSKA REPUBLIKA,

TALIANSKA REPUBLIKA,

CYPERSKÁ REPUBLIKA,

LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,

LITOVSKÁ REPUBLIKA,

LUXEMBURSKÉ VEĽKOVOJVODSTVO,

MAĎARSKÁ REPUBLIKA,

MALTA,

HOLANDSKÉ KRÁĽOVSTVO,

RAKÚSKA REPUBLIKA,

POĽSKÁ REPUBLIKA,

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

RUMUNSKO,

SLOVINSKÁ REPUBLIKA,

SLOVENSKÁ REPUBLIKA,

FÍNSKA REPUBLIKA,

ŠVÉDSKE KRÁĽOVSTVO,

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA,

ďalej „členské štáty“, zastúpené Radou Európskej únie, a

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO A EURÓPSKE SPOLOČENSTVO PRE ATÓMOVÚ ENERGIU,

ďalej „spoločenstvá“, zastúpené Radou Európskej únie a Európskou komisiou,

na jednej strane a

CHORVÁTSKA REPUBLIKA

na strane druhej,

SO ZRETEĽOM na pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska (ďalej len „nové členské štáty“) k Európskej únii od 1. januára 2007,

keďže:

(1)

Dohoda o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Chorvátskou republikou na strane druhej (ďalej „DSP“) bola podpísaná v Luxemburgu 29. októbra 2001 a nadobudla platnosť 1. februára 2005.

(2)

Zmluva o pristúpení Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii (ďalej len „zmluva o pristúpení“) bola podpísaná 25. apríla 2005 v Luxemburgu.

(3)

Bulharská republika a Rumunsko pristúpili k Európskej únii 1. januára 2007.

(4)

Podľa článku 6 ods. 2 aktu o pristúpení, ktorý je prílohou k zmluve o pristúpení, sa pristúpenie nových členských štátov k DSP dohodne uzatvorením protokolu k DSP.

(5)

Rokovania podľa článku 36 ods. 3 DSP zamerané na zabezpečenie zohľadnenia spoločných záujmov Spoločenstva a Chorvátska uvedených v DSP sa uskutočnili,

DOHODLI SA TAKTO:

ODDIEL I

ZMLUVNÉ STRANY

Článok 1

Bulharská republika a Rumunsko sú stranami Dohody o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Chorvátskou republikou na strane druhej, ktorá bola podpísaná 29. októbra 2001 v Luxemburgu, a prijímajú a rovnako ako ostatné členské štáty Spoločenstva berú na vedomie znenia dohody, ako aj spoločných vyhlásení a jednostranných vyhlásení, ktoré sú prílohou k záverečnému aktu podpísanému v ten istý deň.

ÚPRAVY ZNENIA DSP VRÁTANE JEJ PRÍLOH A PROTOKOLOV

ODDIEL II

POĽNOHOSPODÁRSKE PRODUKTY

Článok 2

Poľnohospodárske produkty sensu stricto

1.   Príloha IVa a príloha IVc k DSP sa nahrádza textom prílohy I k tomuto protokolu.

2.   Príloha IVb a príloha IVd k DSP sa nahrádza textom prílohy II k tomuto protokolu.

3.   Príloha IVe k DSP sa nahrádza textom prílohy III k tomuto protokolu.

4.   Príloha IVf k DSP sa nahrádza textom prílohy IV k tomuto protokolu.

5.   Príloha IVg k DSP sa nahrádza textom prílohy V k tomuto protokolu.

Článok 3

Produkty rybného hospodárstva

1.   Príloha Va k DSP sa nahrádza textom prílohy VI k tomuto protokolu.

2.   Príloha Vb k DSP sa nahrádza textom prílohy VII k tomuto protokolu.

Článok 4

Spracované poľnohospodárske produkty

Príloha I a príloha II k protokolu 3 k DSP sa nahrádzajú zodpovedajúcim textom prílohy VIII k tomuto protokolu.

Článok 5

Dohoda o víne

Príloha I (Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Chorvátskou republikou o vzájomných preferenčných obchodných úľavách pre určité vína, na ktorú sa odkazuje v článku 27 ods. 4 DSP) k dodatkovému protokolu upravujúcemu obchodné aspekty DSP s cieľom zohľadniť výsledok rokovaní medzi stranami o vzájomných preferenčných úľavách pre určité vína, vzájomnom uznávaní, ochrane a kontrole názvov vín a vzájomnom uznávaní, ochrane a kontrole označení liehovín a aromatizovaných nápojov sa nahrádza textom prílohy IX k tomuto protokolu.

ODDIEL III

PRAVIDLÁ PÔVODU

Článok 6

Protokol 4 k DSP sa nahrádza textom prílohy X k tomuto protokolu.

PRECHODNÉ USTANOVENIA

ODDIEL IV

Článok 7

WTO

Chorvátska republika sa zaväzuje, že v súvislosti s týmto rozšírením Spoločenstva v roku 2007 nevznesie žiadny nárok, žiadosť ani požiadavku a nezmení ani nezruší žiadnu úľavu podľa článkov XXIV.6 a XXVIII dohody GATT z roku 1994.

Článok 8

Dôkaz o pôvode a administratívna spolupráca

1.   Dôkazy o pôvode, ktoré riadne vydala Chorvátska republika alebo niektorý z nových členských štátov v rámci preferenčných dohôd alebo autonómnych opatrení uplatňovaných medzi nimi, sa v príslušných krajinách budú prijímať pod podmienkou, že:

a)

získanie takéhoto pôvodu vedie k preferenčnému colnému zaobchádzaniu na základe preferenčných colných opatrení stanovených v DSP;

b)

dôkaz o pôvode a prepravné dokumenty boli vydané najneskôr v deň pred dátumom pristúpenia;

c)

dôkaz o pôvode sa predloží colným orgánom do štyroch mesiacov od dátumu pristúpenia.

Ak bol pred dátumom pristúpenia v Chorvátskej republike alebo v niektorom z nových členských štátov tovar deklarovaný na dovoz podľa preferenčných dohôd alebo autonómnych opatrení uplatňovaných v tom čase medzi Chorvátskou republikou a daným novým členským štátom, môže sa prijať aj dôkaz o pôvode vydaný dodatočne podľa týchto dohôd alebo opatrení, a to pod podmienkou, že sa colným orgánom predloží do štyroch mesiacov od dátumu pristúpenia.

2.   Chorvátska republika a nové členské štáty sú oprávnené zachovať povolenia, prostredníctvom ktorých bol udelený štatút „schválených vývozcov“ v rámci preferenčných dohôd alebo autonómnych opatrení uplatňovaných medzi nimi, pod podmienkou, že:

a)

takéto ustanovenie je obsiahnuté aj v dohode uzatvorenej medzi Chorvátskou republikou a Spoločenstvom pred dátumom pristúpenia a

b)

schválení vývozcovia uplatňujú pravidlá pôvodu podľa uvedenej dohody.

Tieto povolenia sa najneskôr do jedného roka po dátume pristúpenia nahradia novými povoleniami vydanými podľa podmienok DSP.

3.   Žiadosti o následné overenie dôkazu o pôvode, ktorý bol vydaný podľa preferenčných dohôd alebo autonómnych opatrení uvedených v odsekoch 1 a 2, prijímajú príslušné colné úrady Chorvátskej republiky alebo colné úrady členských štátov počas obdobia troch rokov po vydaní príslušného dôkazu o pôvode a tieto úrady môžu o následné overenie dôkazu o pôvode požiadať počas obdobia troch rokov po prijatí dôkazu o pôvode, ktorý im bol predložený ako podklad k dovoznému vyhláseniu.

Článok 9

Tovar v tranzite

1.   Ustanovenia DSP sa môžu uplatniť aj na taký tovar vyvážaný z Chorvátskej republiky do jedného z nových členských štátov alebo na tovar vyvážaný z jedného z nových členských štátov do Chorvátskej republiky, ktorý spĺňa ustanovenia protokolu 4 k DSP a ktorý je k dátumu pristúpenia buď na ceste, alebo je dočasne uskladnený v colnom sklade alebo v slobodnom colnom pásme v Chorvátskej republike alebo v danom novom členskom štáte.

2.   V takýchto prípadoch je možné priznať preferenčné zaobchádzanie pod podmienkou, že sa colným orgánom dovážajúcej krajiny do štyroch mesiacov od dátumu pristúpenia predloží dôkaz o pôvode vydaný dodatočne colnými orgánmi vyvážajúcej krajiny.

Článok 10

Kvóty v roku 2007

Pre rok 2007 sa objemy nových colných kvót a zvýšenie objemov existujúcich colných kvót vypočítajú pomerne zo základných objemov, pričom sa zohľadní obdobie uplynuté pred 1. augustom 2007.

VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

ODDIEL V

Článok 11

Tento protokol a jeho prílohy sú neoddeliteľnou súčasťou DSP.

Článok 12

1.   Tento protokol schváli Spoločenstvo, Rada Európskej únie v mene členských štátov a Chorvátska republika v súlade s vlastnými postupmi.

2.   Strany si navzájom oznámia ukončenie príslušných postupov, ktoré sú uvedené v odseku 1. Schvaľovacie listiny sa uložia na Generálnom sekretariáte Rady Európskej únie.

Článok 13

1.   Tento protokol nadobudne platnosť prvým dňom prvého mesiaca nasledujúceho po dátume uloženia poslednej schvaľovacej listiny.

2.   Ak pred 1. augustom 2007 nebudú uložené všetky schvaľovacie listiny k tomuto protokolu, tento protokol sa bude od 1. augusta 2007 uplatňovať predbežne.

Článok 14

Tento protokol je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach v anglickom, bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom, talianskom a chorvátskom jazyku, pričom všetky znenia sú rovnako autentické.

Článok 15

Znenie DSP, príloh a protokolov tvoriacich jej neoddeliteľnú súčasť, záverečného aktu a vyhlásení, ktoré sú jeho prílohou, sa vypracuje v bulharskom a rumunskom jazyku a tieto znenia budú rovnako autentické ako pôvodné znenia (1). Tieto znenia schváli Rada pre stabilizáciu a pridruženie.

Съставено в Брюксел на петнадесети юли две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el quince de julio de dos mil ocho.

V Bruselu dne patnáctého července dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den femtende juli to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am fünfzehnten Juli zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta juulikuu viieteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα πέντε Ιουλίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the fifteenth day of July in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le quinze juillet deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì quindici luglio duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada piecpadsmitajā jūlijā.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų liepos penkioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év július tizenötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħmistax-il jum ta' Lulju tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de vijftiende juli tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli dnia piętnastego lipca roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em quinze de Julho de dois mil e oito.

Întocmit la Bruxelles, la data de cincisprezece iulie 2008.

V Bruseli pätnásteho júla dvetisícosem.

V Bruslju, dne petnajstega julija leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä viidentenätoista päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den femtonde juli tjugohundraåtta.

Sastavljeno u Bruxellesu, dana petnaestog srpnja godine dvije tisuće osme.

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Za države članice

Image

За Европейската общност

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvá

Za Evropski skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På europeiska gemenskapernas vägnar

Za Europske zajednice

Image

За Република Хърватия

Por la República de Croacia

Za Chorvatskou republiku

For Republikken Kroatien

Für die Republik Kroatien

Horvaatia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Κροατίας

For the the Republic of Croatia

Pour la République de Croatie

Per la Repubblica di Croazia

Horvātijas Republikas vārdā

Kroatijos Respublikos vārdu

a Horvát Köztársaság részéről

r-Repubblika tal-Kroazja

Voor de Republiek Kroatië

W imieniu Republiki Chorwacji

Pela República da Croácia

Pentru Republica Croaţia

Za Chorvátsku republiku

Za Republiko Hrvaško

Kroatian tasavallan puolesta

På Republiken Kroatiens vägnar

Za Republiku Hrvatsku

Image


(1)  Bulharské a rumunské znenie dohody sa uverejní neskôr v osobitnom vydaní úradného vestníka.

PRÍLOHA I

PRÍLOHY IVa A IVc

Chorvátske colné úľavy pre poľnohospodárske produkty (bez cla pre neobmedzené množstvá) podľa článku 27 ods. 3 písm. a) bodu i) a článku 27 ods. 3 písm. b) bodu i)

Chorvátsky colný kód (1)

0105 19 20

1001 10 00

2005 60 00

2009 80 99 10

0105 19 90

1002 00 00 10

2007 91

2009 80 99 20

0106 90 00 10

1003 00 10

2008 19

2009 90 11

0205 00

1004 00 00 10

2008 20

2009 90 19

0206

1005 10

2008 30

2009 90 21

0208

1006

2008 80

2009 90 29

0407 00 30

1007 00

2008 99 36

2009 90 39 10

0407 00 90

1008

2008 99 38

2009 90 49 10

0410 00 00

1106

2008 99 49 10

2009 90 59 10

0504 00 00

1108

2008 99 67 10

2009 90 79 10

0604

1109 00 00

2008 99 99 10

2009 90 97 10

0714

1209

2009 11

2009 90 98 10

0801

1210

2009 19 11

2301

0802

1211

2009 19 19

2302 10

0803 00

1212 99 30

2009 19 98 10

2302 40

0804 10 00

1212 99 41

2009 29 11

2303 10

0804 30 00

1212 99 49

2009 29 19

2303 20

0805 40 00

1212 99 70

2009 29 99 10

2303 30 00

0805 50

1213 00 00

2009 39 11

2304 00 00

0805 90 00

1214

2009 39 19

2305 00 00

0806 20

1301

2009 39 39 10

2306 41 00

0807 20 00

1302

2009 49 11

2306 49 00

0811

1501 00 11

2009 49 19

2306 90 05

0812

1501 00 19 10

2009 49 99 10

2307 00

0813

1501 00 90

2009 79 11

2308 00

0814 00 00

1502 00

2009 79 19

2309 10

0901 11 00

1503 00

2009 79 99 10

 

0901 12 00

1504

2009 80 11

 

0902

1516 10

2009 80 19

 

0904

1603 00

2009 80 34

 

0905 00 00

1702 11 00

2009 80 35

 

0906

1702 19 00

2009 80 36

 

0907 00 00

1702 60

2009 80 38

 

0908

1703 10 00

2009 80 69 10

 

0909

2003 10

2009 80 96 10

 

0910

2003 20 00

2009 80 97 10

 


(1)  Podľa chorvátskeho colného sadzobníka (uverejneného v NN 134/06), v znení zmien a doplnení.

PRÍLOHA II

PRÍLOHA IVb A IVd

Chorvátske colné úľavy pre poľnohospodárske produkty (bez cla v rámci kvóty od 1. augusta 2007) podľa článku 27 ods. 3 písm. a) bodu ii) a článku 27 ods. 3 písm. c) bodu i)

Chorvátsky colný kód

Opis tovaru

Ročná colná kvóta (t)

Ročné zvýšenie (t)

0103 91

0103 92

Živé svine, iné ako plemenné čistokrvné zvieratá

625

25

0104

Živé ovce a kozy

1 500

0201

Mäso z hovädzích zvierat, čerstvé alebo chladené

200

0204

Mäso z oviec alebo kôz, čerstvé, chladené alebo mrazené

1 325

5

0207

Mäso a jedlé droby z hydiny položky 0105, čerstvé, chladené alebo mrazené

870

30

0210

Mäso a jedlé droby, solené, v slanom náleve, sušené alebo údené, jedlé múčky a prášky z mäsa alebo z drobov

545

15

0401

Mlieko a smotana, nekoncentrované ani neobsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá

17 250

150

0402

Mlieko a smotana, koncentrované alebo obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá

17 750

700

0405 10

Maslo

330

10

0406

Syry a tvaroh

2 500

100

0406 okrem 0406 90 78

Syry a tvaroh, iné ako Gouda

800

0406 90 78

Gouda

350

0409 00 00

Prírodný med

20

0602

Ostatné živé rastliny (vrátane ich koreňov), odrezky a vrúble; podhubie

12

0602 90 10

Podhubie

9 400

0701 90 10

Zemiaky, čerstvé alebo chladené, na výrobu škrobu

1 000

0702 00 00

Rajčiaky, čerstvé alebo chladené

9 375

375

0703 20 00

Cesnak, čerstvý alebo chladený

1 250

50

0712

Sušená zelenina, celá, rozrezaná, v plátkoch, drvená alebo v prášku, ale ďalej neupravená

1 050

0805 10

Pomaranče, čerstvé alebo sušené

31 250

1 250

0805 20

Mandarínky (vrátane tangerínok a satsumov); klementínky, wilkingy a ostatné podobné citrusové hybridy, čerstvé alebo sušené

3 000

120

0806 10

Hrozno, čerstvé

10 000

400

0808 10 (1)

Jablká, čerstvé

5 800

 

0809 10 00

Marhule, čerstvé

1 250

50

0810 10 00

Jahody, čerstvé

250

10

1002 00 00

Raž

1 000

100

1101 00

Múka hladká z pšenice alebo zo súraže

250

1103

Krúpy, hrubá múka a pelety

100

1206 00

Semená slnečnicové, tiež drvené

125

5

1507

Sójový olej a jeho frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované

1 230

10

1509

Olivový olej a jeho frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované

450

20

1514 19

1514 99

Olej z repky, repky olejnej alebo horčicový olej a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované, iné ako surový olej

100

1602 41

1602 42

1602 49

Ostatné pripravené alebo konzervované mäso, droby alebo krv, zo svíň

375

15

1701

Trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza v pevnom stave

7 125

285

2002

Rajčiaky pripravené alebo konzervované inak ako v octe alebo kyseline octovej

6 150

240

2004 90

Ostatná zelenina a zeleninové zmesi, pripravené alebo konzervované inak ako v octe alebo v kyseline octovej, mrazené

125

5

2005 91 00

2005 99

Ostatná zelenina a zeleninové zmesi, pripravené alebo konzervované inak ako v octe alebo v kyseline octovej, nemrazené

200

2007 99

Džemy, ovocné želé, lekváre, ovocné alebo orechové pyré a pasty ovocné alebo orechové, získané varením, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá; iné ako homogenizované prípravky alebo z citrusových plodov

130

2009 12 00

2009 19 91

2009 19 98

Pomarančová šťava, nemrazená, s Brixovou hodnotou nepresahujúcou 67

2 250

90

2009 71

2009 79

2009 80

2009 90

Jablčná šťava, šťavy z akéhokoľvek ostatného jednotlivého ovocia alebo zeleniny, zmesi štiav

200

2009 80 50

2009 80 61

2009 80 63

2009 80 69

2009 80 71

2009 80 73

2009 80 79

 

 

 

 

Šťavy z akéhokoľvek ostatného jednotlivého ovocia alebo zeleniny, s Brixovou hodnotou nepresahujúcou 67

375

15

2009 80 85

2009 80 86

2009 80 88

2009 80 89

2009 80 95

2009 80 96

2009 80 97

2009 80 99

 

 

 

2106 90 30

2106 90 51

2106 90 55

2106 90 59

Potravinové prípravky inde nešpecifikované ani nezahrnuté: ochutené alebo farebné cukrové sirupy

550

2302 30

Otruby, vedľajšie mlynárske výrobky a ostatné zvyšky, tiež vo forme peliet, vzniknuté preosievaním, mletím alebo iným spracovaním pšenice

6 200

2309 90

Prípravky používané ako krmivo pre zvieratá, iné ako výživa pre psov alebo mačky, v balení na predaj v malom

1 350


(1)  Kvóta sa prideľuje na obdobie od 21. februára do 14. septembra.

PRÍLOHA III

PRÍLOHA IVe

Chorvátske colné úľavy pre poľnohospodárske produkty (50 % cla MFN pre neobmedzené množstvá) podľa článku 27 ods. 3 písm. c) bodu ii)

Chorvátsky colný kód

Opis tovaru

0104

Živé ovce a kozy

0105

Živá hydina, t. j. hydina druhu Gallus domesticus, kačice, husi, moriaky, morky a perličky:

 

vážiaca najviac 185 g:

0105 12 00

– –

moriaky a morky

 

ostatné:

0105 94 00

– –

hydina druhu Gallus domesticus

0105 94 00 30

– – –

kurčatá nosivej línie

0105 94 00 40

– – –

nosnice nosivej línie

0209 00

Prasačí tuk neprerastaný chudým mäsom a hydinový tuk, nie vyškvarený alebo inak extrahovaný, čerstvý, chladený, mrazený, solený, v slanom náleve, sušený alebo údený

0404

Srvátka, tiež koncentrovaná alebo obsahujúca pridaný cukor alebo ostatné sladidlá; výrobky skladajúce sa z prírodných zložiek mlieka, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá, inde nešpecifikované ani nezahrnuté

0407 00

Vtáčie vajcia v škrupinách, čerstvé, konzervované alebo varené:

 

hydinové:

0407 00 30

– –

ostatné:

0407 00 30 40

– – –

vajcia morčacie

0601

Hľuzy, cibule, hľuzovité korene, pazúrovité korene a pakorene, vo vegetačnom pokoji, vo vegetácii alebo v kvete; sadenice, rastliny a korene čakanky, iné ako korene položky 1212

0602

Ostatné živé rastliny (vrátane ich koreňov), odrezky a vrúble; podhubie

0603

Rezané kvety a puky druhov vhodných na kytice alebo na okrasné účely, čerstvé, sušené, bielené, farbené, napustené alebo inak upravené

0708

Strukoviny, tiež lúpané, čerstvé alebo chladené

0710

Zelenina (nevarená alebo varená v pare alebo vo vode), mrazená

0711

Zelenina dočasne konzervovaná (napr. plynným oxidom siričitým, v slanom náleve, sírnou vodou alebo v ostatných konzervačných roztokoch), ale v tomto stave nevhodná na bezprostrednú konzumáciu

0712

Sušená zelenina, celá, rozrezaná, v plátkoch, drvená alebo v prášku, ale ďalej neupravená

0713

Suché strukoviny, lúpané, tiež ošúpané alebo polené

0901

Káva, tiež pražená alebo bezkofeínová; kávové plevy a šupky; kávové náhradky obsahujúce kávu v akomkoľvek pomere:

 

pražená káva:

0901 21 00

– –

s kofeínom

0901 22 00

– –

bezkofeínová

1003 00

Jačmeň:

1003 00 90

ostatné:

1003 00 90 10

– –

pre pivovarníctvo

1004 00 00

Ovos

1005

Kukurica:

1005 90 00

ostatné

1104

Obilné zrná inak spracované (napr. ošúpané, drvené, vo vločkách, perlovité, rezané alebo šrotované), okrem ryže položky 1006; obilné klíčky, celé, drvené, vo vločkách alebo mleté

1105

Múka hladká, múka hrubá, prášok, vločky, granuly a pelety zo zemiakov

1702

Ostatné cukry, vrátane chemicky čistej laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy, v pevnej forme; cukrové sirupy neobsahujúce pridané ochucujúce alebo farbiace látky, umelý med, tiež zmiešaný s prírodným medom:

1702 30

glukóza a glukózový sirup, neobsahujúce fruktózu alebo obsahujúce v suchom stave menej ako 20 % hmotnosti fruktózy

1702 40

glukóza a glukózový sirup, obsahujúce v suchom stave najmenej 20 %, ale menej ako 50 % hmotnosti fruktózy, okrem invertného cukru:

2005

Ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo v kyseline octovej, nemrazená, iná ako výrobky položky 2006:

2005 40 00

hrach (Pisum sativum)

 

fazuľa (Vigna spp., Phaseolus spp.):

2005 51 00

– –

fazuľa, vylúpaná

2008

Ovocie, orechy a ostatné jedlé časti rastlín, inak upravené alebo konzervované, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá alebo alkohol, inde nešpecifikované ani nezahrnuté:

2008 50

marhule

2008 70

broskyne vrátane nektáriniek

2009

Šťavy ovocné (vrátane hroznového muštu) a šťavy zeleninové, nekvasené a neobsahujúce pridaný alkohol, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá:

 

ananásová šťava:

2009 41

– –

s Brixovou hodnotou nepresahujúcou 20:

2009 41 10

– – –

s hodnotou presahujúcou 30 EUR za 100 kg netto hmotnosti, obsahujúca pridaný cukor

 

hroznová šťava (vrátane hroznového muštu):

2009 69

– –

ostatné

2206 00

Ostatné kvasené nápoje (napríklad jablčné, hruškové, medovina); zmesi kvasených nápojov a zmesi kvasených nápojov a nealkoholických nápojov, inde nešpecifikované ani nezahrnuté

2302

Otruby, vedľajšie mlynárske výrobky a ostatné zvyšky, tiež vo forme peliet, vzniknuté preosievaním, mletím alebo iným spracovaním obilia alebo strukovín:

2302 30

z pšenice

2306

Pokrutiny a ostatný pevný odpad, tiež drvené alebo vo forme peliet, vznikajúce pri extrakcii rastlinných tukov alebo olejov, iné ako položiek 2304 alebo 2305:

2306 90

ostatné

2309

Prípravky používané na výživu zvierat:

2309 90

ostatné

PRÍLOHA IV

PRÍLOHA IVf

Chorvátske colné úľavy pre poľnohospodárske produkty (50 % cla MFN v rámci kvóty od 1. augusta 2007) podľa článku 27 ods. 3 písm. c) bodu iii)

Chorvátsky colný kód

Opis tovaru

Ročná colná kvóta

(t)

Ročné zvýšenie

(t)

0102 90

Živé hovädzie zvieratá, iné ako plemenné čistokrvné zvieratá

250

10

0202

Mäso z hovädzích zvierat, mrazené

3 750

150

0203

Mäso zo svíň, čerstvé, chladené alebo mrazené

9 125

365

0701

Zemiaky čerstvé alebo chladené

15 000

600

0703 10

0703 90 00

Cibuľa, šalotka, pór a ostatná cibuľová zelenina, čerstvá alebo chladená

12 790

500

0704 90 10

Kapusta biela a kapusta červená, čerstvá alebo chladená

160

0706 10 00

Mrkva a okrúhlica, čerstvá alebo chladená

140

0706 90 30

0706 90 90

Chren (Cochlearia armoracia), cvikla, kozia brada, buľvový zeler, reďkev a podobné jedlé korene, čerstvé alebo chladené

110

0807 11 00

0807 19 00

Melóny (vrátane vodových melónov), čerstvé

7 035

275

0808 10

Jablká, čerstvé

6 900

300

1101 00

Múka hladká z pšenice alebo zo súraže

1 025

45

1103

Krúpy, hrubá múka a pelety

9 750

390

1107

Slad, tiež pražený

19 750

750

1517 10 90

Margarín okrem tekutého margarínu, iný ako obsahujúci viac ako 10 %, ale nie viac ako 15 % hmotnosti mliečnych tukov

150

1601 00

Párky, salámy a podobné výrobky z mäsa, drobov alebo z krvi; potravinové prípravky na základe týchto výrobkov

2 250

90

1602 10 až

1602 39,

1602 50 až

1602 90

Ostatné pripravené alebo konzervované mäso, droby alebo krv, iné ako zo svíň

650

30

2009 50

2009 90

Rajčiaková šťava; zmesi štiav

100

2401

Nespracovaný tabak; tabakový zvyšok

250

10

PRÍLOHA V

PRÍLOHA IVg

Chorvátske colné úľavy pre poľnohospodárske produkty podľa článku 27 ods. 3 písm. g)

Clá pre komodity uvedené v tejto prílohe sa uplatňujú, ako sa v nej uvádza, od 1. augusta 2007.

Chorvátsky colný kód

Opis tovaru

Ročná colná kvóta (t)

Clo uplatniteľné v rámci kvóty

0102 90 05

0102 90 21

0102 90 29

0102 90 41

0102 90 49

0102 90 71

Živé hovädzie zvieratá domácich druhov s hmotnosťou neprevyšujúcou 300 kg a jatočné býky s hmotnosťou prevyšujúcou 300 kg, iné ako plemenné čistokrvné zvieratá

9 000

15 %

0103 91

0103 92

Živé svine, iné ako plemenné čistokrvné zvieratá

2 550

15 %

ex ex 0105 94 00

Živá hydina druhu Gallus domesticus s hmotnosťou väčšou ako 158 g, ale nie viac ako 2 000 g

90

10 %

0203

Mäso zo svíň, čerstvé, chladené alebo mrazené

3 570

25 %

0401

Mlieko a smotana, nekoncentrované ani neobsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá

12 600

4,2 EUR/100 kg

0707 00

Uhorky šalátové alebo uhorky nakladačky, čerstvé alebo chladené

200

10 %

0709 51 00

0709 59 10

0709 59 30

0709 59 90

Huby, čerstvé alebo chladené

400

10 %

0709 60 10

Sladká paprika, čerstvá alebo chladená

400

12 %

0710 21 00

0710 22 00

0710 90 00

Hrach (Pisum sativum), fazuľa (Vigna spp., Phaseolus spp.) a zeleninové zmesi, nevarené alebo varené v pare alebo vo vode, mrazené

1 500

7 %

1001 90 99

Špalda, mäkká pšenica a súraž, iné ako určené na siatie

20 800

15 %

1005 90 00

Kukurica, iná ako osivo

20 000

9 %

1206 00 91

1206 00 99

Semená slnečnicové, tiež drvené, iné ako určené na siatie

2 160

6 %

1517 10 90

Margarín okrem tekutého margarínu, iný ako obsahujúci viac ako 10 %, ale nie viac ako 15 % hmotnosti mliečnych tukov

1 200

20 %

1601 00

Párky, salámy a podobné výrobky z mäsa, drobov alebo z krvi; potravinové prípravky na základe týchto výrobkov

1 900

10 %

1602 10 00 až 1602 39

Ostatné pripravené alebo konzervované mäso, droby alebo krv:

homogenizované prípravky

z pečene akýchkoľvek zvierat

z hydiny položky 0105

240

10 %

1602 41

1602 42

1602 49

Ostatné pripravené alebo konzervované mäso, droby alebo krv, zo svíň

180

10 %

1702 40

Glukóza a glukózový sirup, obsahujúce v suchom stave najmenej 20 %, ale menej ako 50 % hmotnosti fruktózy okrem invertného cukru

1 000

5 %

1703 90 00

Melasy získané extrahovaním alebo rafináciou cukru, iné ako trstinová melasa

14 500

14 %

2001

Zelenina, ovocie, orechy a ostatné jedlé časti rastlín, pripravené alebo konzervované v octe alebo kyseline octovej

1 740

15 %

2008 50

2008 60

2008 70

Marhule, čerešne, višne, broskyne (vrátane nektáriniek), inak upravené alebo konzervované, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá alebo alkohol

22

6 %

PRÍLOHA VI

PRÍLOHA Va

Produkty podľa článku 28 ods. 1

Dovoz týchto produktov s pôvodom v Chorvátsku do Spoločenstva podlieha ďalej uvedeným úľavám.

Kód KN

Opis tovaru

Ročná colná kvóta

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

0304 29 15

0304 29 17

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Pstruhy (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apacheOncorhynchus chrysogaster): živé, čerstvé alebo chladené, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve, údené; rybie filé a ostatné rybie mäso, múky, múčky a pelety, vhodné na ľudskú konzumáciu

CK: 30 t za 0 %

nad CK: 70 % cla MFN

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Kapry: živé, čerstvé alebo chladené, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve, údené; rybie filé a ostatné rybie mäso, múky, múčky a pelety, vhodné na ľudskú konzumáciu

CK: 210 t za 0 %

nad CK: 70 % cla MFN

ex 0301 99 80

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Pražmy morské (Dentex dentexPagellus spp.): živé, čerstvé alebo chladené, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve, údené; rybie filé a ostatné rybie mäso, múky, múčky a pelety, vhodné na ľudskú konzumáciu

CK: 35 t za 0 %

nad CK: 30 % cla MFN

ex 0301 99 80

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Ryby druhu Dicentrarchus labrax: živé, čerstvé alebo chladené, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve, údené; rybie filé a ostatné rybie mäso, múky, múčky a pelety, vhodné na ľudskú konzumáciu

CK: 650 t za 0 %

nad CK: 30 % cla MFN

1604

Pripravené alebo konzervované ryby; kaviár a kaviárové náhradky z rybacích ikier

CK: 1 585 t za 0 %

nad CK: znížená colná sadzba, pozri nižšie

Nad objem colnej kvóty sa na všetky produkty položky 1604 s výnimkou pripravených alebo konzervovaných sardiniek a sardel uplatní colná sadzba 50 % cla MFN. Na pripravené alebo konzervované sardinky a sardely nad objem colnej kvóty sa uplatní plná sadzba cla MFN.

PRÍLOHA VII

PRÍLOHA Vb

Produkty podľa článku 28 ods. 2

Dovoz týchto produktov s pôvodom v Spoločenstve do Chorvátska podlieha ďalej uvedeným úľavám.

Kód KN

Opis tovaru

Ročná colná kvóta

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

0304 29 15

0304 29 17

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Pstruhy (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apacheOncorhynchus chrysogaster): živé, čerstvé alebo chladené, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve, údené; rybie filé a ostatné rybie mäso, múky, múčky a pelety, vhodné na ľudskú konzumáciu

CK: 25 t za 0 %

nad CK: 70 % cla MFN

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Kapry: živé, čerstvé alebo chladené, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve, údené; rybie filé a ostatné rybie mäso, múky, múčky a pelety, vhodné na ľudskú konzumáciu

CK: 30 t za 0 %

nad CK: 70 % cla MFN

ex 0301 99 80

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Pražmy morské (Dentex dentexPagellus spp.): živé, čerstvé alebo chladené, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve, údené; rybie filé a ostatné rybie mäso, múky, múčky a pelety, vhodné na ľudskú konzumáciu

CK: 35 t za 0 %

nad CK: 30 % cla MFN

ex 0301 99 80

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Ryby druhu Dicentrarchus labrax: živé, čerstvé alebo chladené, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve, údené; rybie filé a ostatné rybie mäso, múky, múčky a pelety, vhodné na ľudskú konzumáciu

CK: 60 t za 0 %

nad CK: 30 % cla MFN

1604

Pripravené alebo konzervované ryby; kaviár a kaviárové náhradky z rybacích ikier

CK: 315 t za 0 %

nad CK: znížená colná sadzba, pozri nižšie

Nad objem colnej kvóty sa na všetky produkty položky 1604 s výnimkou pripravených alebo konzervovaných sardiniek a sardel uplatní colná sadzba 50 % cla MFN. Na pripravené alebo konzervované sardinky a sardely nad objem colnej kvóty sa uplatní plná sadzba cla MFN.

PRÍLOHA VIII

PRÍLOHA I

Clá uplatňované na dovoz tovaru s pôvodom v Chorvátsku do Spoločenstva

(Produkty podľa článku 25 DSP)

Pri dovoze ďalej uvedených spracovaných poľnohospodárskych produktov s pôvodom v Chorvátsku do Spoločenstva sa uplatňuje nulová sadzba cla.

Kód KN

Opis tovaru

0403

Cmar, kyslé mlieko a smotana, jogurt, kefír a ostatné fermentované alebo acidofilné mlieko a smotana, tiež koncentrované alebo obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá, alebo ochutené alebo obsahujúce pridané ovocie, orechy alebo kakao:

0403 10

jogurt:

 

– –

ochutený alebo obsahujúci pridané ovocie, orechy alebo kakao:

 

– – –

v prášku, granulách alebo v ostatných pevných formách, s hmotnostným obsahom mliečneho tuku:

0403 10 51

– – – –

nepresahujúcim 1,5 %

0403 10 53

– – – –

presahujúcim 1,5 %, ale nepresahujúcim 27 %

0403 10 59

– – – –

presahujúcim 27 %

 

– – –

ostatný, s hmotnostným obsahom mliečneho tuku:

0403 10 91

– – – –

nepresahujúcim 3 %

0403 10 93

– – – –

presahujúcim 3 %, ale nepresahujúcim 6 %

0403 10 99

– – – –

presahujúcim 6 %

0403 90

ostatné:

 

– –

ochutený alebo obsahujúci pridané ovocie, orechy alebo kakao:

 

– – –

v prášku, granulách alebo v ostatných pevných formách, s hmotnostným obsahom mliečneho tuku:

0403 90 71

– – – –

nepresahujúcim 1,5 %

0403 90 73

– – – –

presahujúcim 1,5 %, ale nepresahujúcim 27 %

0403 90 79

– – – –

presahujúcim 27 %

 

– – –

ostatný, s hmotnostným obsahom mliečneho tuku:

0403 90 91

– – – –

nepresahujúcim 3 %

0403 90 93

– – – –

presahujúcim 3 %, ale nepresahujúcim 6 %

0403 90 99

– – – –

presahujúcim 6 %

0405

Maslo a ostatné tuky a oleje pochádzajúce z mlieka; mliečne nátierky:

0405 20

mliečne nátierky:

0405 20 10

– –

s hmotnostným obsahom tuku 39 % alebo viac, ale menej ako 60 %

0405 20 30

– –

s hmotnostným obsahom tuku 60 % alebo viac, ale nepresahujúcim 75 %

0511

Živočíšne produkty inde nešpecifikované ani nezahrnuté; mŕtve zvieratá kapitoly 1 alebo 3, nespôsobilé na ľudskú konzumáciu:

 

ostatné:

0511 99

– –

ostatné:

 

– – –

prírodné špongie živočíšneho pôvodu:

0511 99 39

– – – –

ostatné

0710

Zelenina (nevarená alebo varená v pare alebo vo vode), mrazená:

0710 40 00

kukurica cukrová

0711

Zelenina dočasne konzervovaná (napr. plynným oxidom siričitým, v slanom náleve, sírnou vodou alebo v ostatných konzervačných roztokoch), ale v tomto stave nevhodná na bezprostrednú konzumáciu:

0711 90

ostatná zelenina a zeleninové zmesi:

 

– –

zelenina:

0711 90 30

– – –

kukurica cukrová

1302

Rastlinné šťavy a výťažky; pektínové látky, pektináty a pektáty; agar-agar a ostatné slizy a zahusťovadlá, tiež modifikované, získané z rastlinných produktov

 

rastlinné šťavy a výťažky:

1302 12 00

– –

zo sladkého drievka

1302 13 00

– –

z chmeľu

1302 20

pektínové látky, pektináty a pektáty:

1302 20 10

– –

v suchom stave

1302 20 90

– –

ostatné

1505 00

Tuk z ovčej vlny a tukové látky z neho získané (vrátane lanolínu):

1505 00 10

tuk z ovčej vlny, surový

1516

Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje a ich frakcie, čiastočne alebo úplne hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované alebo elaidinizované, tiež rafinované, ale ďalej neupravené:

1516 20

rastlinné tuky a oleje a ich frakcie:

1516 20 10

– –

hydrogenovaný ricínový olej tiež nazývaný ‚opalwax‘

1517

Margarín; jedlé zmesi alebo prípravky zo živočíšnych alebo rastlinných tukov alebo olejov alebo frakcií rôznych tukov alebo olejov tejto kapitoly, iné ako jedlé tuky alebo oleje alebo ich frakcie položky 1516:

1517 10

margarín okrem tekutého margarínu:

1517 10 10

– –

obsahujúci viac ako 10 %, ale nie viac ako 15 % hmotnosti mliečnych tukov

1517 90

ostatné:

1517 90 10

– –

obsahujúci viac ako 10 %, ale nie viac ako 15 % hmotnosti mliečnych tukov

 

– –

ostatné:

1517 90 93

– – –

jedlé zmesi alebo prípravky druhov používaných ako prípravky na vytieranie foriem

1518 00

Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje a ich frakcie, varené, oxidované, dehydrované, sírené, fúkané, polymerizované teplom vo vákuu alebo v inertnom plyne alebo inak chemicky modifikované, okrem uvedených v položke 1516; nejedlé zmesi alebo prípravky zo živočíšnych alebo rastlinných tukov alebo olejov alebo frakcií rôznych tukov alebo olejov tejto kapitoly, inde nešpecifikované ani nezahrnuté:

1518 00 10

lynoxin

 

ostatné:

1518 00 91

– –

živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje a ich frakcie, varené, oxidované, dehydrované, sírené, fúkané, polymerizované teplom vo vákuu alebo v inertnom plyne alebo inak chemicky modifikované, okrem uvedených v položke 1516

 

– –

ostatné:

1518 00 95

– – –

nejedlé zmesi alebo prípravky zo živočíšnych alebo živočíšnych a rastlinných tukov a olejov a ich frakcie

1518 00 99

– – –

ostatné

1521

Rastlinné vosky (iné ako triglyceridy), včelí vosk a ostatné hmyzie vosky a spermacet, tiež rafinované alebo farbené:

1521 90

ostatné:

 

– –

včelí vosk a ostatné hmyzie vosky, tiež rafinované alebo farbené:

1521 90 99

– – –

ostatné

1522 00

Degras; zvyšky po spracovaní tukových látok alebo živočíšnych alebo rastlinných voskov:

1522 00 10

degras

1704

Cukrovinky (vrátane bielej čokolády), neobsahujúce kakao

1803

Kakaová hmota, tiež odtučnená

1804 00 00

Kakaové maslo, tuk a olej

1805 00 00

Kakaový prášok, neobsahujúci pridaný cukor alebo sladidlá

1806

Čokoláda a ostatné potravinové prípravky obsahujúce kakao

1901

Sladový výťažok; potravinové prípravky z múky hladkej, krúpov, múky hrubej, škrobu alebo zo sladových výťažkov, neobsahujúce kakao alebo obsahujúce menej ako 40 % hmotnosti kakaa v celkom odtučnenom základe, inde nešpecifikované ani nezahrnuté; potravinové prípravky z tovaru položiek 0401 až 0404, neobsahujúce kakao alebo obsahujúce menej ako 5 % hmotnosti kakaa v celkom odtučnenom základe, inde nešpecifikované ani nezahrnuté

1902

Cestoviny, tiež varené alebo plnené (mäsom alebo ostatnými plnkami), alebo inak upravené, ako špagety, makaróny, rezance, lazane, halušky, ravioly, cannelloni; kuskus, tiež pripravený:

 

cestoviny nevarené, neplnené ani inak nepripravené:

1902 11 00

– –

obsahujúce vajcia

1902 19

– –

ostatné

1902 20

plnené cestoviny, tiež varené alebo inak pripravené:

 

– –

ostatné:

1902 20 91

– – –

varené

1902 20 99

– – –

ostatné

1902 30

ostatné cestoviny

1902 40

kuskus

1903 00 00

Tapioka a jej náhradky zo škrobu vo forme vločiek, chuchvalcov, zŕn, perličiek a v podobných formách

1904

Pripravené potraviny získané napučaním alebo pražením obilia alebo obilných produktov (napr. pražené kukuričné vločky – corn flakes); obilie (iné ako kukuričné zrná) v zrnách alebo vo forme vločiek alebo inak spracované zrno (okrem múky hladkej, krúpov a múky hrubej), predvarené alebo inak pripravené, inde nešpecifikované ani nezahrnuté

1905

Chlieb, zákusky, koláče, sušienky a ostatné pekárske výrobky, tiež obsahujúce kakao; hostie, prázdne oblátky používané na farmaceutické účely, oblátky na pečenie, ryžové cesto a podobné výrobky

2001

Zelenina, ovocie, orechy a ostatné jedlé časti rastlín, pripravené alebo konzervované v octe alebo kyseline octovej:

2001 90

ostatné:

2001 90 30

– –

kukurica cukrová (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– –

yamy, sladké zemiaky a podobné jedlé časti rastlín obsahujúce 5 % alebo viac hmotnosti škrobu

2001 90 60

– –

palmové jadrá

2004

Ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo v kyseline octovej, mrazená, iná ako produkty položky 2006:

2004 10

zemiaky:

 

– –

ostatné:

2004 10 91

– – –

vo forme múky hladkej, múky hrubej alebo vločiek

2004 90

ostatná zelenina a zeleninové zmesi:

2004 90 10

– –

kukurica cukrová (Zea mays var. saccharata)

2005

Ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo v kyseline octovej, nemrazená, iná ako výrobky položky 2006:

2005 20

zemiaky:

2005 20 10

– –

vo forme múky hladkej, múky hrubej alebo vločiek

2005 80 00

kukurica cukrová (Zea mays var. saccharata)

2008

Ovocie, orechy a ostatné jedlé časti rastlín, inak upravené alebo konzervované, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá alebo alkohol, inde nešpecifikované ani nezahrnuté:

 

orechy, arašidy a ostatné semená, tiež spolu zmiešané:

2008 11

– –

arašidy:

2008 11 10

– – –

arašidové maslo

 

ostatné vrátane iných zmesí ako podpoložky 2008 19:

2008 91 00

– –

palmové jadrá

2008 99

– –

ostatné:

 

– – –

neobsahujúce pridaný alkohol:

 

– – – –

neobsahujúce pridaný cukor:

2008 99 85

– – – – –

kukurica, iná ako kukurica cukrová (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

– – – – –

yamy, sladké zemiaky a podobné jedlé časti rastlín obsahujúce 5 % alebo viac hmotnosti škrobu

2101

Výťažky, esencie a koncentráty z kávy, čaju alebo z maté a prípravky na základe týchto výrobkov alebo na základe kávy, čaju alebo maté; čakanka pražená a ostatné pražené kávové náhradky a výťažky, esencie a koncentráty z nich

2102

Kvasinky (aktívne alebo neaktívne); ostatné jednobunkové mikroorganizmy, mŕtve (okrem očkovacích látok položky 3002); pripravené prášky do pečiva:

2102 10

aktívne kvasinky

2102 20

neaktívne kvasinky; ostatné jednobunkové mikroorganizmy, mŕtve:

 

– –

neaktívne kvasinky:

2102 20 11

– – –

v tabletkách, kockách alebo podobných tvaroch, alebo v bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 1 kg

2102 20 19

– – –

ostatné

2102 30 00

pripravené prášky do pečiva

2103

Omáčky a prípravky na omáčky; nakladacie a koreniace zmesi; horčičná múka hladká a hrubá a pripravená horčica:

2103 10 00

sójová omáčka

2103 20 00

rajčiakový kečup a ostatné rajčiakové omáčky

2103 30

horčičná múka hladká a hrubá a pripravená horčica:

2103 30 90

– –

pripravená horčica

2103 90

ostatné:

2103 90 90

– –

ostatné

2104

Polievky a bujóny a prípravky na ne; homogenizované zložené potravinové prípravky

2105 00

Zmrzlina a podobné výrobky, tiež obsahujúce kakao

2106

Potravinové prípravky inde nešpecifikované ani nezahrnuté:

2106 10

bielkovinové koncentráty a bielkovinové texturované látky

2106 90

ostatné:

2106 90 20

– –

zložené alkoholické prípravky, iné ako založené na vonných látkach, druhov používaných na výrobu nápojov

 

– –

ostatné:

2106 90 92

– – –

neobsahujúce mliečne tuky, sacharózu, izoglukózu, glukózu alebo škrob alebo obsahujúce v hmotnosti menej ako 1,5 % mliečnych tukov, 5 % sacharózy alebo izoglukózy, 5 % glukózy alebo škrobu

2106 90 98

– – –

ostatné

2202

Vody vrátane minerálnych vôd a sýtených vôd, obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá alebo ochucujúce látky a ostatné nealkoholické nápoje, okrem ovocných a zeleninových štiav položky 2009

2203 00

Pivo vyrobené zo sladu

2205

Vermút a ostatné vína z čerstvého hrozna ochutené bylinami alebo aromatickými látkami

2207

Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom 80 % obj. alebo vyšším; etylalkohol a ostatné destiláty, denaturované, s akýmkoľvek alkoholometrickým titrom

2208

Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom nižším ako 80 % obj.; destiláty, likéry a ostatné liehové nápoje:

2208 40

rum a ostatné destiláty získané vykvasením produktov cukrovej trstiny

2208 90

ostatné:

 

– –

nedenaturovaný etylalkohol s objemovým alkoholometrickým titrom menším ako 80 % obj. v nádobách s obsahom:

2208 90 91

– – –

2 l alebo menším

2208 90 99

– – –

väčším ako 2 l

2402

Cigary, cigary s odrezanými koncami, cigarky a cigarety z tabaku alebo z tabakových náhradiek

2403

Ostatný spracovaný tabak a spracované tabakové náhradky; homogenizovaný alebo rekonštituovaný tabak, tabakové výťažky a esencie

2905

Acyklické alkoholy a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty:

 

ostatné viacsýtne alkoholy:

2905 43 00

– –

manitol

2905 44

– –

d-glucitol (sorbitol)

2905 45 00

– –

glycerol

3301

Silice (tiež deterpénované) vrátane pevných a absolútnych; rezinoidy; extrahované oleorezíny; koncentráty silíc v tukoch, v nevysychateľných olejoch, vo voskoch alebo podobne, získané napustením týchto výrobkov vonnou esenciou alebo maceráciou; terpenické vedľajšie produkty vznikajúce pri deterpenácii silíc; vodné destiláty a vodné roztoky silíc:

3301 90

ostatné:

 

– –

extrahované oleorezíny:

3301 90 21

– – –

zo sladkého drievka a chmeľu

3302

Zmesi vonných látok a zmesi (vrátane alkoholových roztokov) na základe jednej alebo niekoľkých týchto látok druhov používaných ako surovina v priemysle; ostatné prípravky na základe vonných látok, druhov používaných na výrobu nápojov:

3302 10

druhy používané v potravinárskom alebo nápojovom priemysle:

 

– –

druhy používané v nápojovom priemysle:

 

– – –

preparáty obsahujúce všetky ochucujúce činidlá charakterizujúce nápoj:

3302 10 10

– – – –

so skutočným objemovým alkoholometrickým titrom presahujúcim 0,5 %

 

– – – –

ostatné:

3302 10 21

– – – – –

neobsahujúce mliečne tuky, sacharózu, izoglukózu, glukózu ani škrob alebo obsahujúce v hmotnosti menej ako 1,5 % mliečnych tukov, 5 % sacharózy alebo izoglukózy, 5 % glukózy alebo škrobu

3302 10 29

– – – – –

ostatné

3501

Kazeín, kazeináty a ostatné deriváty kazeínu; kazeínové gleje:

3501 10

kazeín:

3501 10 50

– –

na priemyselné použitie, iné ako na výrobu potravín alebo krmív

3501 10 90

– –

ostatné

3501 90

ostatné:

3501 90 90

– –

ostatné

3505

Dextríny a ostatné modifikované škroby (napríklad predželatinizované alebo esterifikované škroby); gleje na základe škrobu alebo dextrínu alebo ostatných modifikovaných škrobov:

3505 10

dextríny a ostatné modifikované škroby:

3505 10 10

– –

dextríny

 

– –

ostatné modifikované škroby:

3505 10 90

– – –

ostatné

3505 20

gleje

3809

Prípravky na úpravu povrchu, na apretovanie, prípravky na zrýchlenie farbenia alebo ustálenie farbív a ostatné výrobky a prípravky (napr. apretúry a moridlá) používané v textilnom, papierenskom, kožiarskom a podobnom priemysle, inde nešpecifikované ani nezahrnuté:

3809 10

na podklade škrobových látok

3823

Technické monokarboxylové mastné kyseliny; oleje z rafinácie kyselín; technické mastné alkoholy:

 

technické monokarboxylové mastné kyseliny; oleje z rafinácie kyselín:

3823 11 00

– –

kyselina stearová

3823 12 00

– –

kyselina olejová

3823 13 00

– –

mastné kyseliny z tallového oleja

3823 19

– –

ostatné

3823 70 00

technické mastné alkoholy

3824

Pripravené spojivá na odlievacie formy alebo jadrá; chemické výrobky a prípravky chemického priemyslu alebo príbuzných priemyselných odvetví (vrátane takých, ktoré pozostávajú zo zmesí prírodných produktov), inde nešpecifikované ani nezahrnuté:

3824 60

sorbitol, iný ako podpoložky 2905 44

PRÍLOHA II

Zoznam 1: Tovar s pôvodom v Spoločenstve, v prípade ktorého Chorvátsko zruší clá

Kód KN

Opis tovaru

0501 00 00

Ľudské vlasy, nespracované, tiež prané alebo čistené; odpad z ľudských vlasov

0502

Svinské, kančie alebo diviačie štetiny a chlpy; jazvečie chlpy a ostatné chlpy na výrobu kief alebo štetcov

0505

Koža a ostatné časti vtáčieho tela, s perím alebo s páperím, vtáčie perie a časti vtáčieho peria (tiež pristrihnuté) a páperie, inak neopracované ako čistené, dezinfikované alebo pripravené na konzerváciu; prášok a odpad z vtáčieho peria alebo jeho častí

0506

Kosti a rohové kosti, neopracované, zbavené tuku, jednoducho upravené (ale neprirezané do tvaru), upravené kyselinou alebo odželatinizované; prach a odpad z týchto produktov

0507

Slonovina, korytnačina, kostice a fúzy veľrýb, rohy, parohy, kopytá, paznechty, pazúry a zobáky, neopracované alebo jednoducho upravené, ale neprirezané do tvaru; prach a odpad z týchto produktov

0508 00 00

Koraly a podobné materiály, neopracované alebo jednoducho upravené, ale nie inak spracované; panciere mäkkýšov, kôrovcov alebo ostnokožovcov a sépiové kosti, neopracované alebo jednoducho upravené, ale neprirezané do tvaru, prach a odpad z nich

0510 00 00

Ambra, kastoreum, cibet a pižmo; kantaridy; žlč, tiež sušená; žľazy a ostatné produkty živočíšneho pôvodu používané na výrobu farmaceutických produktov, čerstvé, chladené, mrazené alebo inak dočasne konzervované

0511

Živočíšne produkty inde nešpecifikované ani nezahrnuté; mŕtve zvieratá kapitoly 1 alebo 3, nespôsobilé na ľudskú konzumáciu:

 

ostatné:

0511 99

– –

ostatné:

 

– – –

prírodné špongie živočíšneho pôvodu:

0511 99 31

– – – –

surové

0511 99 39

– – – –

ostatné

0511 99 85

– – –

ostatné:

ex 0511 99 85

– – – –

konské vlásie a odpad z konského vlásia, tiež uložené vo vrstvách, s podložkou alebo bez podložky

0710

Zelenina (nevarená alebo varená v pare alebo vo vode), mrazená:

0710 40 00

kukurica cukrová

0711

Zelenina dočasne konzervovaná (napr. plynným oxidom siričitým, v slanom náleve, sírnou vodou alebo v ostatných konzervačných roztokoch), ale v tomto stave nevhodná na bezprostrednú konzumáciu:

0711 90

ostatná zelenina a zeleninové zmesi:

 

– –

zelenina:

0711 90 30

– – –

kukurica cukrová

0903 00 00

Maté

1212

Svätojánsky chlieb, riasy a ostatné chaluhy, cukrová repa a cukrová trstina, čerstvé, chladené, mrazené alebo sušené, tiež mleté; kôstky a jadrá plodov a ostatné rastlinné produkty (vrátane nepražených koreňov čakanky odrody Cichorium intybus sativum) druhov používaných na ľudskú konzumáciu, inde nešpecifikované ani nezahrnuté:

1212 20 00

morské riasy a ostatné chaluhy

1302

Rastlinné šťavy a výťažky; pektínové látky, pektináty a pektáty; agar-agar a ostatné slizy a zahusťovadlá, tiež modifikované, získané z rastlinných produktov

 

rastlinné šťavy a výťažky:

1302 12 00

– –

zo sladkého drievka

1302 13 00

– –

z chmeľu

1302 19

– –

ostatné

1302 20

pektínové látky, pektináty a pektáty:

 

slizy a zahusťovadlá, tiež modifikované, získané z rastlinných produktov:

1302 31 00

– –

agar-agar

1302 32

– –

slizy a zahusťovadlá, tiež modifikované, získané zo svätojánskeho chleba, zo semien svätojánskeho chleba alebo z guarových semien:

1302 32 10

– – –

zo svätojánskeho chleba alebo zo semien svätojánskeho chleba

1401

Rastlinné materiály druhov používaných hlavne na pletenie (napríklad bambus, rotang, trstina, sitina, šáchor, vŕbové prútie, rafia, obilná slama čistená, bielená alebo farbená a lipová kôra)

1404

Rastlinné produkty inde nešpecifikované ani nezahrnuté

1505 00

Tuk z ovčej vlny a tukové látky z neho získané (vrátane lanolínu)

1506 00 00

Ostatné živočíšne tuky a oleje a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované

1515

Ostatné stále rastlinné tuky a oleje (vrátane jojobového oleja) a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované:

1515 90

ostatné:

1515 90 11

– –

tungový olej; jojobový a oiticicový olej; myrtový vosk a japonský vosk; ich frakcie:

ex 1515 90 11

– – –

jojobový olej a jeho frakcie

1516

Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje a ich frakcie, čiastočne alebo úplne hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované alebo elaidinizované, tiež rafinované, ale ďalej neupravené:

1516 20

rastlinné tuky a oleje a ich frakcie:

1516 20 10

– –

hydrogenovaný ricínový olej tiež nazývaný ‚opalwax‘

1518 00

Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje a ich frakcie, varené, oxidované, dehydrované, sírené, fúkané, polymerizované teplom vo vákuu alebo v inertnom plyne alebo inak chemicky modifikované, okrem uvedených v položke 1516; nejedlé zmesi alebo prípravky zo živočíšnych alebo rastlinných tukov alebo olejov alebo frakcií rôznych tukov alebo olejov tejto kapitoly, inde nešpecifikované ani nezahrnuté:

1518 00 10

linoxyn

 

ostatné:

1518 00 91

– –

živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje a ich frakcie, varené, oxidované, dehydrované, sírené, fúkané, polymerizované teplom vo vákuu alebo v inertnom plyne alebo inak chemicky modifikované, okrem uvedených v položke 1516

 

– –

ostatné:

1518 00 95

– – –

nejedlé zmesi alebo prípravky zo živočíšnych alebo živočíšnych a rastlinných tukov a olejov a ich frakcie

1518 00 99

– – –

ostatné

1520 00 00

Glycerol surový; glycerolové vody a glycerolové lúhy

1521

Rastlinné vosky (iné ako triglyceridy), včelí vosk a ostatné hmyzie vosky a spermacet, tiež rafinované alebo farbené

1522 00

Degras; zvyšky po spracovaní tukových látok alebo živočíšnych alebo rastlinných voskov:

1522 00 10

degras

1702

Ostatné cukry vrátane chemicky čistej laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy v pevnej forme; cukrové sirupy neobsahujúce pridané ochucujúce alebo farbiace látky, umelý med, tiež zmiešaný s prírodným medom:

1702 50 00

chemicky čistá fruktóza

1702 90

ostatné vrátane invertného cukru a ostatného cukru a cukrových sirupových zmesí obsahujúcich v suchom stave viac ako 50 % hmotnosti fruktózy:

1702 90 10

– –

chemicky čistá maltóza

1704

Cukrovinky (vrátane bielej čokolády) neobsahujúce kakao:

1704 10

žuvacia guma, tiež obalená cukrom

1803

Kakaová hmota, tiež odtučnená

1804 00 00

Kakaové maslo, tuk a olej

1805 00 00

Kakaový prášok neobsahujúci pridaný cukor ani ostatné sladidlá:

1901

Sladový výťažok; potravinové prípravky z múky hladkej, krúpov, múky hrubej, škrobu alebo zo sladových výťažkov, neobsahujúce kakao alebo obsahujúce menej ako 40 % hmotnosti kakaa v celkom odtučnenom základe, inde nešpecifikované ani nezahrnuté; potravinové prípravky z tovaru položiek 0401 až 0404, neobsahujúce kakao alebo obsahujúce menej ako 5 % hmotnosti kakaa v celkom odtučnenom základe, inde nešpecifikované ani nezahrnuté:

1901 10 00

prípravky na detskú výživu, v balení na predaj v malom

1901 20 00

zmesi a cestá na prípravu pekárskeho tovaru položky 1905

1901 90

ostatné

1902

Cestoviny, tiež varené alebo plnené (mäsom alebo ostatnými plnkami), alebo inak upravené, ako špagety, makaróny, rezance, lazane, halušky, ravioly, cannelloni; kuskus, tiež pripravený:

 

cestoviny nevarené, neplnené ani inak nepripravené:

1902 11 00

– –

obsahujúce vajcia

1902 19

– –

ostatné

1902 20

plnené cestoviny, tiež varené alebo inak pripravené:

 

– –

ostatné:

1902 20 91

– – –

varené

1902 20 99

– – –

ostatné

1902 30

ostatné cestoviny

1902 40

kuskus

1903 00 00

Tapioka a jej náhradky zo škrobu, vo forme vločiek, chuchvalcov, zŕn, perličiek a v podobných formách

1904

Pripravené potraviny získané napučaním alebo pražením obilia alebo obilných produktov (napr. pražené kukuričné vločky – corn flakes); obilie (iné ako kukuričné zrná) v zrnách alebo vo forme vločiek alebo inak spracované zrno (okrem múky hladkej, krúpov a múky hrubej), predvarené alebo inak pripravené, inde nešpecifikované ani nezahrnuté

2001

Zelenina, ovocie, orechy a ostatné jedlé časti rastlín, pripravené alebo konzervované v octe alebo kyseline octovej:

2001 90

ostatné:

2001 90 30

– –

kukurica cukrová (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– –

yamy, sladké zemiaky a podobné jedlé časti rastlín obsahujúce 5 % alebo viac hmotnosti škrobu

2001 90 60

– –

palmové jadrá

2004

Ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo v kyseline octovej, mrazená, iná ako produkty položky 2006:

2004 10

zemiaky:

 

– –

ostatné:

2004 10 91

– – –

vo forme múky hladkej, múky hrubej alebo vločiek

2004 90

ostatná zelenina a zeleninové zmesi:

2004 90 10

– –

kukurica cukrová (Zea mays var. saccharata)

2005

Ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo v kyseline octovej, nemrazená, iná ako výrobky položky 2006:

2005 20

zemiaky:

2005 20 10

– –

vo forme múky hladkej, múky hrubej alebo vločiek

2005 80 00

kukurica cukrová (Zea mays var. saccharata)

2008

Ovocie, orechy a ostatné jedlé časti rastlín, inak upravené alebo konzervované, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá, alebo alkohol, inde nešpecifikované ani nezahrnuté:

 

orechy, arašidy a ostatné semená, tiež spolu zmiešané:

2008 11

– –

arašidy:

2008 11 10

– – –

arašidové maslo

 

ostatné vrátane iných zmesí ako podpoložky 2008 19:

2008 91 00

– –

palmové jadrá

2008 99

– –

ostatné:

 

– – –

neobsahujúce pridaný alkohol:

 

– – – –

neobsahujúce pridaný cukor:

2008 99 85

– – – – –

kukurica, iná ako kukurica cukrová (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

– – – – –

yamy, sladké zemiaky a podobné jedlé časti rastlín obsahujúce 5 % alebo viac hmotnosti škrobu

2101

Výťažky, esencie a koncentráty z kávy, čaju alebo z maté a prípravky na základe týchto výrobkov alebo na základe kávy, čaju alebo maté; čakanka pražená a ostatné pražené kávové náhradky a výťažky, esencie a koncentráty z nich

2102

Kvasinky (aktívne alebo neaktívne); ostatné jednobunkové mikroorganizmy mŕtve (okrem očkovacích látok položky 3002); pripravené prášky do pečiva

2103

Omáčky a prípravky na omáčky; nakladacie a koreniace zmesi; horčičná múka hladká a hrubá a pripravená horčica

2104

Polievky a bujóny a prípravky na ne; homogenizované zložené potravinové prípravky

2106

Potravinové prípravky inde nešpecifikované ani nezahrnuté:

2106 10

bielkovinové koncentráty a bielkovinové texturované látky

2106 90

ostatné:

2106 90 20

– –

ostatné prípravky na základe vonných látok, druhov používaných na výrobu nápojov:

 

– –

ostatné:

2106 90 92

– – –

neobsahujúce mliečne tuky, sacharózu, izoglukózu, glukózu ani škrob alebo obsahujúce v hmotnosti menej ako 1,5 % mliečnych tukov, 5 % sacharózy alebo izoglukózy, 5 % glukózy alebo škrobu

2106 90 98

– – –

ostatné

2201

Vody vrátane prírodných alebo umelých minerálnych vôd a sýtené vody neobsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá ani ochucujúce látky; ľad a sneh:

2201 90 00

ostatné

2203 00

Pivo vyrobené zo sladu

2207

Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom 80 % obj. alebo vyšším; etylalkohol a ostatné destiláty, denaturované, s akýmkoľvek alkoholometrickým titrom

2208

Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom nižším ako 80 % obj.; destiláty, likéry a ostatné liehové nápoje:

2208 20

destiláty z hroznového vína alebo z hroznových výliskov

2208 30

whisky

2208 40

rum a ostatné destiláty získané vykvasením produktov cukrovej trstiny

2208 50

gin a borovička

2208 60

vodka

2208 70

likéry a kordialy

2208 90

ostatné:

 

– –

arak v nádobách s obsahom:

2208 90 11

– – –

2 litre alebo menším

2208 90 19

– – –

väčším ako 2 litre

 

– –

slivovica, hruškovica alebo čerešňovica (okrem likérov) v nádobách s obsahom:

2208 90 33

– – –

2 litre alebo menším:

ex 2208 90 33

– – – –

hruškovica alebo čerešňovica okrem slivovice

2208 90 38

– – –

viac ako 2 litre:

ex 2208 90 38

– – – –

hruškovica alebo čerešňovica okrem slivovice

 

– –

ostatné destiláty a ostatné alkoholické nápoje v nádobách s obsahom:

 

– – –

2 litre alebo menším:

2208 90 41

– – – –

ouzo

 

– – – –

ostatné:

 

– – – – –

destiláty (okrem likérov):

 

– – – – – –

destilované z ovocia:

2208 90 45

– – – – – – – –

kalvados

2208 90 48

– – – – – – – –

ostatné

 

– – – – – –

ostatné:

2208 90 52

– – – – – – –

korn

2208 90 54

– – – – – – –

tequila

2208 90 56

– – – – – – –

ostatné

2208 90 69

– – – – –

ostatné liehové nápoje

 

– – –

viac ako 2 litre:

 

– – – –

destiláty (okrem likérov):

2208 90 71

– – – – –

destilované z ovocia

2208 90 75

– – – – –

tequila

2208 90 77

– – – – –

ostatné

2208 90 78

– – – –

ostatné liehové nápoje

 

– –

nedenaturovaný etylalkohol s objemovým alkoholometrickým titrom menším ako 80 % obj. v nádobách s obsahom:

2208 90 91

– – –

2 litre alebo menším

2208 90 99

– – –

väčším ako 2 litre

2402

Cigary, cigary s odrezanými koncami, cigarky a cigarety z tabaku alebo z tabakových náhradiek:

2402 10 00

cigary, cigary s odrezanými koncami a cigarky, obsahujúce tabak

2403

Ostatný spracovaný tabak a spracované tabakové náhradky; homogenizovaný alebo rekonštituovaný tabak, tabakové výťažky a esencie:

 

ostatné:

2403 91 00

– –

homogenizovaný alebo rekonštituovaný tabak

2403 99

– –

ostatné

2905

Acyklické alkoholy a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty:

 

ostatné viacsýtne alkoholy:

2905 43 00

– –

manitol

2905 44

– –

d-glucitol (sorbitol)

2905 45 00

– –

glycerol

3301

Silice (tiež deterpénované) vrátane pevných a absolútnych; rezinoidy; extrahované oleorezíny; koncentráty silíc v tukoch, v nevysychateľných olejoch, vo voskoch alebo podobne, získané napustením týchto výrobkov vonnou esenciou alebo maceráciou; terpenické vedľajšie produkty vznikajúce pri deterpenácii silíc; vodné destiláty a vodné roztoky silíc:

3301 90

ostatné:

 

– –

extrahované oleorezíny:

3301 90 21

– – –

zo sladkého drievka a chmeľu

3301 90 30

– – –

ostatné

3302

Zmesi vonných látok a zmesi (vrátane alkoholových roztokov) na základe jednej alebo niekoľkých týchto látok druhov používaných ako surovina v priemysle; ostatné prípravky na základe vonných látok druhov používaných na výrobu nápojov:

3302 10

druhy používané v potravinárskom alebo nápojovom priemysle:

 

– –

druhy používané v nápojovom priemysle:

 

– – –

preparáty obsahujúce všetky ochucujúce činidlá charakterizujúce nápoj:

3302 10 10

– – – –

so skutočným objemovým alkoholometrickým titrom presahujúcim 0,5 %

 

– – – –

ostatné:

3302 10 21

– – – – –

neobsahujúce mliečne tuky, sacharózu, izoglukózu, glukózu ani škrob alebo obsahujúce v hmotnosti menej ako 1,5 % mliečnych tukov, 5 % sacharózy alebo izoglukózy, 5 % glukózy alebo škrobu

3302 10 29

– – – – –

ostatné

3501

Kazeín, kazeináty a ostatné deriváty kazeínu; kazeínové gleje:

3501 10

kazeín

3501 90

ostatné:

3501 90 90

– –

ostatné

3505

Dextríny a ostatné modifikované škroby (napríklad predželatinizované alebo esterifikované škroby); gleje na základe škrobu alebo dextrínu, alebo ostatných modifikovaných škrobov:

3505 10

dextríny a ostatné modifikované škroby:

3505 10 10

– –

dextríny

 

– –

ostatné modifikované škroby:

3505 10 90

– – –

ostatné

3505 20

gleje

3809

Prípravky na úpravu povrchu, na apretovanie, prípravky na zrýchlenie farbenia alebo ustálenie farbív a ostatné výrobky a prípravky (napr. apretúry a moridlá), používané v textilnom, papierenskom, kožiarskom a podobnom priemysle, inde nešpecifikované ani nezahrnuté:

3809 10

na podklade škrobových látok

3823

Technické monokarboxylové mastné kyseliny; oleje z rafinácie kyselín; technické mastné alkoholy:

 

technické monokarboxylové mastné kyseliny; oleje z rafinácie kyselín:

3823 11 00

– –

kyselina stearová

3823 12 00

– –

kyselina olejová

3823 13 00

– –

mastné kyseliny z tallového oleja

3823 19

– –

ostatné

3823 70 00

technické mastné alkoholy

3824

Pripravené spojivá na odlievacie formy alebo jadrá; chemické výrobky a prípravky chemického priemyslu alebo príbuzných priemyselných odvetví (vrátane takých, ktoré pozostávajú zo zmesí prírodných produktov), inde nešpecifikované ani nezahrnuté:

3824 60

sorbitol, iný ako podpoložky 2905 44

Zoznam 2: Kvóty a clá uplatňované na dovoz tovaru s pôvodom v Chorvátsku do Spoločenstva

Poznámka: Pri produktoch uvedených v tejto tabuľke sa v rámci pre ne uvedených colných kvót uplatní nulové clo. Na množstvá, ktoré presiahnu objemy colných kvót, sa uplatní colná sadzba vo výške 50 % cla MFN.

Kód KN

Opis tovaru

Ročná colná kvóta

0403 10 51

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

0403 90 71

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

Cmar, kyslé mlieko a smotana, jogurt, kefír a ostatné fermentované alebo acidofilné mlieko a smotana, ochutené alebo obsahujúce pridané ovocie, orechy alebo kakao

2 390 t

0405 20 10

0405 20 30

Mliečne nátierky s hmotnostným obsahom tuku 39 % alebo viac, ale nepresahujúcim 75 %

68 t

1517 10 10

1517 90 10

1517 90 93

Margarín a jedlé zmesi alebo prípravky zo živočíšnych alebo rastlinných tukov alebo olejov alebo frakcií rôznych tukov alebo olejov, obsahujúce viac ako 10 %, ale nie viac ako 15 % hmotnosti mliečnych tukov; jedlé zmesi alebo prípravky používané ako prípravky na uvoľňovanie z foriem

700 t

2201 10 11

2201 10 19

2201 10 90

Minerálne vody a sýtené vody

16 907 t

2205 10 10

2205 10 90

2205 90 10

2205 90 90

Vermút a ostatné vína z čerstvého hrozna ochutené bylinami alebo aromatickými látkami

420 hl

ex 2208 90 33

ex 2208 90 38

Slivovica so skutočným objemovým alkoholometrickým titrom menším ako 80 % obj.

170 hl

2402 20 10

2402 20 90

2402 90 00

Cigarety obsahujúce tabak; cigary, cigary s odrezanými koncami, cigarky a cigarety z tabaku alebo z tabakových náhradiek

35 t

2403 10 10

2403 10 90

Tabak na fajčenie, tiež obsahujúci tabakové náhradky v akomkoľvek pomere

42 t

Zoznam 3: Kvóty a clá uplatňované na dovoz tovaru s pôvodom v Chorvátsku do Spoločenstva

Poznámka: Pri produktoch uvedených v tejto tabuľke sa v rámci pre ne uvedených colných kvót uplatní nulové clo. Na množstvá, ktoré presiahnu objemy colných kvót, sa uplatní colná sadzba vo výške 40 % cla MFN.

Kód KN

Opis tovaru

Ročná colná kvóta (t)

1704 90 10

1704 90 30

1704 90 51

1704 90 55

1704 90 61

1704 90 65

1704 90 71

1704 90 75

1704 90 81

1704 90 99

Cukrovinky (vrátane bielej čokolády), iné ako žuvacia guma, neobsahujúce kakao

1 250

1806

Čokoláda a ostatné potravinové prípravky obsahujúce kakao

2 410

1905

Chlieb, zákusky, koláče, sušienky a ostatné pekárske výrobky, tiež obsahujúce kakao; hostie, prázdne oblátky používané na farmaceutické účely, oblátky na pečenie, ryžové cesto a podobné výrobky

4 390

2105 00

Zmrzlina a podobné výrobky, tiež obsahujúce kakao

1 430

2202

Vody vrátane minerálnych vôd a sýtených vôd, obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá, alebo ochucujúce látky a ostatné nealkoholické nápoje okrem ovocných a zeleninových štiav položky 2009

18 100

Zoznam 4: Kvóty a clá uplatňované na dovoz tovaru s pôvodom v Chorvátsku do Spoločenstva

Poznámka: Pri produktoch uvedených v tejto tabuľke sa v rámci pre ne uvedených ročných colných kvót uplatní nulové clo. Na množstvá, ktoré presiahnu tieto colné kvóty, sa vzťahujú podmienky stanovené v zozname 1 prílohy II k protokolu 3.

Kód KN

Opis tovaru

Ročná colná kvóta (t)

2103 90 30

2103 90 90

Aromatické horké prípravky s objemovým alkoholometrickým titrom 44,2 % až 49,2 % obj. obsahujúce 1,5 % až 6 % hmotnosti horca, korenín a rozmanitých prísad a 4 % až 10 % hmotnosti cukru, v nádobách s objemom 0,5 litra alebo menším; omáčky a prípravky na omáčky; nakladacie a koreniace zmesi okrem sójovej omáčky, rajčiakového kečupu a ostatných rajčiakových omáčok a tekutého chutney z manga

300

PRÍLOHA IX

PRÍLOHA I

DOHODA

MEDZI EURÓPSKYM SPOLOČENSTVOM A CHORVÁTSKOU REPUBLIKOU O VZÁJOMNÝCH PREFERENČNÝCH OBCHODNÝCH ÚĽAVÁCH PRE URČITÉ VÍNA

1.

Dovoz nasledujúcich produktov s pôvodom v Chorvátskej republike do Spoločenstva podlieha od 1. augusta 2007 týmto úľavám:

Kód KN

Opis tovaru

Uplatniteľné clo

Ročné množstvo (hl)

Ročné zvýšenie (hl)

Osobitné ustanovenia

ex 2204 10

ex 2204 21

Akostné šumivé víno

Víno z čerstvého hrozna

oslobodené

44 000

10 000

(1)(2)

ex 2204 29

Víno z čerstvého hrozna

oslobodené

29 000

0

(2)

(1)

Za predpokladu, že sa v predchádzajúcom roku využilo aspoň 80 % oprávneného množstva, uplatní sa ročné zvýšenie, kým súčet kvóty platnej pre položku ex 2204 10 a ex 2204 21 a kvóty platnej pre položku ex 2204 29 nedosiahne maximum 98 000 hl.

(2)

Na žiadosť jednej zo zmluvných strán sa môžu uskutočniť rokovania s cieľom upraviť kvóty prostredníctvom prenosu množstiev z kvóty pre položku ex 2204 29 do kvóty pre položky ex 2204 10 a ex 2204 21.

2.

Spoločenstvo uplatní nulové preferenčné clo v rámci tarifných kvót určených v bode 1 pod podmienkou, že Chorvátska republika neposkytne na vývoz týchto množstiev žiadne vývozné dotácie.

3.

Dovoz nasledujúcich produktov s pôvodom v Spoločenstve do Chorvátskej republiky podlieha od 1. augusta 2007 týmto úľavám:

Kód chorvátskeho colného sadzobníka

Opis tovaru

Uplatniteľné clo

Ročné množstvá (hl)

Ročné zvýšenie (hl)