ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 285

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
29. októbra 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1061/2008 z 28. októbra 2008, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1062/2008 z 28. októbra 2008, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 453/2008 o štvrťročnej štatistike o voľných pracovných miestach v Spoločenstve, pokiaľ ide o postupy sezónneho očisťovania a správy o kvalite ( 1 )

3

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2008/100/ES z 28. októbra 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 90/496/EHS o nutričnom označovaní potravín, pokiaľ ide o odporúčané denné dávky, prevodné faktory energetických hodnôt a vymedzenia pojmov ( 1 )

9

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Európsky parlament a Rada

 

 

2008/818/ES

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady z 22. októbra 2008 o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení

13

 

 

Komisia

 

 

2008/819/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 20. októbra 2008 o nezaradení butralínu do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a odobratí povolení pre prípravky na ochranu rastlín obsahujúce túto látku [oznámené pod číslom K(2008) 6066]  ( 1 )

15

 

 

2008/820/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 27. októbra 2008 o dočasnej výnimke z pravidiel pôvodu ustanovených v prílohe II k nariadeniu Rady (ES) č. 1528/2007 s cieľom zohľadniť osobitnú situáciu Svazijska, pokiaľ ide o výrobu jadrovej priadze [oznámené pod číslom K(2008) 6133]

17

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

 

2008/821/SZBP

 

*

Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru EUPOL AFGANISTAN/1/2008 z 3. októbra 2008 o vymenovaní veliteľa policajnej misie Európskej únie v Afganistane (EUPOL AFGHANISTAN)

20

 

*

Spoločná pozícia Rady 2008/822/SZBP z 27. októbra 2008 o dočasnom prijatí niektorých Palestínčanov členskými štátmi Európskej únie

21

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k spoločnej pozícii Rady 2008/652/SZBP zo 7. augusta 2008, ktorou sa mení a dopĺňa spoločná pozícia 2007/140/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Iránu (Ú. v. EÚ L 213, 8.8.2008)

22

 

 

 

*

Poznámka pre čitateľa (pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

29.10.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 285/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1061/2008

z 28. októbra 2008,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

V súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní sa nariadením (ES) č. 1580/2007 ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 29. októbra 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. októbra 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

IL

106,4

MA

38,3

MK

22,0

TR

70,0

ZZ

59,2

0707 00 05

JO

168,2

TR

132,6

ZZ

150,4

0709 90 70

MA

110,6

TR

133,4

ZZ

122,0

0805 50 10

AR

82,3

MA

95,3

TR

87,3

ZA

84,7

ZZ

87,4

0806 10 10

BR

241,0

TR

127,3

US

240,8

ZZ

203,0

0808 10 80

CA

96,2

CN

90,8

MK

37,6

NZ

75,4

US

144,3

ZA

86,8

ZZ

88,5

0808 20 50

CN

60,8

TR

125,5

ZA

94,6

ZZ

93,6


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


29.10.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 285/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1062/2008

z 28. októbra 2008,

ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 453/2008 o štvrťročnej štatistike o voľných pracovných miestach v Spoločenstve, pokiaľ ide o postupy sezónneho očisťovania a správy o kvalite

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 453/2008 z 23. apríla 2008 o štvrťročnej štatistike o voľných pracovných miestach v Spoločenstve (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 3 a článok 6 ods. 3,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 453/2008 sa vytvoril spoločný rámec pre systematickú tvorbu štvrťročnej štatistiky o voľných pracovných miestach v Spoločenstve.

(2)

Sezónne očisťovanie je základnou súčasťou zostavovania krátkodobej štatistiky. Očistené rady uľahčujú porovnávanie a interpretáciu výsledkov v čase. Zasielanie očistených radov zvyšuje koherenciu medzi údajmi zverejnenými na vnútroštátnej a na medzinárodnej úrovni.

(3)

Na účely uplatňovania aspektov kvality stanovených v článku 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 453/2008 by sa mali stanoviť modality, štruktúra a periodicita správ o kvalite, ktoré majú podávať členské štáty.

(4)

Uskutočnili sa konzultácie s Európskou centrálnou bankou.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre štatistický program,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Postupy sezónneho očisťovania

Na účely uplatňovania článku 3 ods. 3 nariadenia (ES) č. 453/2008 sa sezónne očistené údaje začnú zasielať najneskôr vtedy, keď sú dostupné časové rady za aspoň 16 sledovaných období na agregovanej úrovni NACE Rev. 2 uvedenej v prílohe 1. Počet období sa počíta od prvých sezónne neočistených údajov požadovaných podľa nariadenia (ES) č. 453/2008.

Článok 2

Správy o kvalite

1.   Modality a štruktúra správ o kvalite uvedených v článku 6 ods. 2 nariadenia (ES) č. 453/2008 sú stanovené v prílohe 2.

2.   Správy o kvalite sa zasielajú Komisii každý rok najneskôr do 31. augusta a vzťahujú sa na predchádzajúci kalendárny rok. Prvá správa o kvalite sa zašle najneskôr do 31. augusta 2011.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. októbra 2008

Za Komisiu

Joaquín ALMUNIA

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 145, 4.6.2008, s. 234.


PRÍLOHA 1

Agregovaná úroveň NACE Rev. 2

Sekcie NACE Rev. 2

Opis

A

Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov

B, C, D a E

Ťažba a dobývanie; priemyselná výroba; dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu; dodávka vody, čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov

F

Stavebníctvo

G, H a I

Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov; doprava a skladovanie; ubytovacie a stravovacie služby

J

Informácie a komunikácia

K

Finančné a poisťovacie činnosti

L

Činnosti v oblasti nehnuteľností

M a N

Odborné, vedecké a technické testovanie a analýzy; administratívne a podporné činnosti

O, P a Q

Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie; vzdelávanie; zdravotníctvo a sociálna pomoc

R a S

Umenie, zábava a rekreácia a ostatné činnosti


PRÍLOHA 2

Modality a štruktúra správ o kvalite, ktoré majú poskytovať členské štáty

PREAMBULA

Európsky štatistický systém (EŠS) v rámci svojej snahy neustále zlepšovať kvalitu svojich produktov a služieb prijal všeobecné vymedzenie pojmu kvalita ako „súhrnu vlastností a charakteristík, ktoré má mať produkt alebo služba, ak má uspokojovať stanovené alebo predpokladané potreby“. Aby bolo toto vymedzenie funkčné, bolo určených šesť aspektov, na základe ktorých sa určuje kvalita štatistických produktov a služieb:

1.

relevantnosť;

2.

presnosť;

3.

aktuálnosť a časová presnosť;

4.

dostupnosť a jasnosť;

5.

porovnateľnosť;

6.

koherencia.

Správy o kvalite sú vhodným nástrojom na zber informácií o kvalite rôznych produktov a služieb harmonizovaným spôsobom. Obsahujú informácie o všetkých šiestich aspektoch vymedzenia kvality podľa EŠS, ako aj všeobecný prehľad o vnútroštátnom zbere údajov o voľných pracovných miestach. Informácie sa poskytujú v tejto štruktúre:

VŠEOBECNÝ OPIS

Všeobecný opis obsahuje podľa možnosti nasledovné prvky.

A.   Zdroje, pokrytie a periodicita

určenie zdroja údajov,

pokrytie (geografické, NACE, veľkosť podniku),

referenčné dátumy,

periodicita zverejňovania na vnútroštátnej úrovni,

vymedzenie štatistickej jednotky.

B.   Výberové zisťovanie

B.1.   Metóda výberu

základ použitý pre vzorku,

metóda výberu,

výber jednotiek s opakovaním/bez opakovania,

veľkosť vzorky,

stratifikácia.

B.2.   Váženie

stručný opis metódy váženia,

kritériá váženia.

B.3.   Zber údajov

stručný opis metód(-y) zberu údajov.

C.   Ostatné zdroje

Stručný opis zdroja(-ov), ktorý zahŕňa:

subjekt zodpovedný za správu údajov,

periodicitu aktualizácie,

pravidlá vymazávania údajov (neaktuálnych údajov),

nepovinné/povinné podávanie správ a sankcie.

D.   Pravidlá zverejňovania

Stručný opis toho, kedy sa údaje musia z dôvodu ich dôvernosti vymazať.

E.   Sezónne očisťovanie

Stručný opis postupov sezónneho očisťovania, najmä s ohľadom na usmernenia Európskeho štatistického systému o sezónnom očisťovaní, ktoré schválil a podporil Výbor pre štatistický program.

1.   RELEVANTNOSŤ

„Relevantnosť“ vyjadruje, či sa zostavujú všetky potrebné štatistiky a mieru, do akej použité pojmy (vymedzenia, klasifikácie atď.) zodpovedajú potrebám používateľov.

Správa o kvalite obsahuje:

opis chýbajúcich ukazovateľov a chýbajúcich členení ukazovateľov,

správu o pokroku pri realizácii opatrení v súvislosti so štvrťročnou štatistikou o voľných pracovných miestach podľa nariadenia (ES) č. 453/2008 spolu s podrobným pracovným a časovým plánom dokončenia realizácie a prehľad prípadov, v ktorých sa ešte stále vyskytujú odchýlky od pojmov EÚ.

Okrem toho môže obsahovať:

zhrnutie s opisom vnútroštátnych používateľov, ich hlavných potrieb a miery, do akej sú ich potreby splnené.

2.   PRESNOSŤ

„Presnosť“ vo všeobecnosti v štatistike predstavuje stupeň zhody odhadov s neznámymi skutočnými hodnotami zvažovaných ukazovateľov.

2.1.   Výberové chyby

S ohľadom na metódu výberu sa vypočíta a zasiela variačný koeficient, ktorý udáva presnosť, pre počet voľných pracovných miest na úrovni sekcií najnovšej verzie NACE a v členení podľa veľkostných tried (1 – 9/10 + zamestnancov).

Ak variačný koeficient nie je možné vypočítať, uvedie sa namiesto neho odhadovaná výberová chyba absolútneho počtu voľných pracovných miest.

2.2.   Iné ako výberové chyby

2.2.1.   Chyby pokrytia

Správy o kvalite obsahujú podľa možnosti tieto informácie o pokrytí:

tabuľku, ktorá zobrazuje počet podnikateľských jednotiek vo vzorke a percentuálny podiel podnikateľských jednotiek zastúpených vo vzorke(-ách)/registri(-och) v členení podľa veľkostných tried (strát),

opis prípadných rozdielov medzi referenčnou populáciou a populáciou, ktorá je predmetom zisťovania,

opis chýb klasifikácie,

opis prípadných rozdielov medzi referenčnými dátumami a referenčným štvrťrokom,

všetky ostatné relevantné informácie.

Poznámka: Ak sa používajú individuálne administratívne údaje, poskytuje sa podobná analýza na základe referenčného administratívneho registra, ktorá obsahuje aj chyby pri vykazovaní a chyby pri vymazávaní zápisov.

2.2.2.   Chyby pri meraní a spracovaní

Správy o kvalite obsahujú:

informácie o ukazovateľoch s nezanedbateľnými chybami pri meraní a spracovaní,

informácie o hlavných zdrojoch (nezanedbateľných) chýb pri meraní a spracovaní, a prípadne o použitých metódach korekcie.

2.2.3.   Chyby súvisiace s neodpoveďami

Správy o kvalite obsahujú podľa možnosti tieto informácie o chybách súvisiacich s neodpoveďami:

miera jednotkových neodpovedí,

miera a metódy imputácie položiek a podľa možnosti vplyv imputácie na odhady zasielaných ukazovateľov.

Poznámka: Ak sa používajú individuálne administratívne údaje, namiesto neodpovede sa uvádza, že administratívny záznam alebo položka nie je k dispozícii.

2.2.4.   Chyby pri uplatňovaní modelu

Ak sa pracuje s modelmi, správy o kvalite obsahujú opis použitých modelov. Osobitný dôraz by sa mal klásť na modely na korekciu iných ako výberových chýb, ako sú pokrytie jednotiek vo všetkých požadovaných veľkostných triedach alebo v členeniach NACE, imputácia alebo dopočet na korekciu jednotkovej neodpovede.

Poznámka: Ak sa používajú individuálne administratívne údaje, je potrebné uviesť poznámky o súlade medzi administratívnymi pojmami a pojmami teoretickej štatistiky. Je potrebné nahlásiť všetky zmeny vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré vedú k zmenám v uplatňovaných vymedzeniach pojmov, a podľa možnosti ich vplyv na výsledky.

2.2.5.   Revízie

Členské štáty môžu poskytnúť prehľad doterajších revízií vrátane revízií uverejnených údajov o počte voľných pracovných miest a zhrnutie dôvodov revízií.

2.2.6.   Odhad systematických chýb (bias)

Zasiela sa hodnotenie iných ako výberových chýb absolútneho počtu voľných pracovných miest za celkový počet voľných pracovných miest a podľa možnosti na agregovanej úrovni NACE Rev. 2 stanovenej v prílohe 1 k tomuto nariadeniu v členení podľa veľkostných tried (1 – 9, 10 + zamestnancov).

3.   AKTUÁLNOSŤ A ČASOVÁ PRESNOSŤ

3.1.   Aktuálnosť

„Aktuálnosť“ informácií predstavuje dĺžku časového úseku medzi dostupnosťou týchto informácií a udalosťou alebo javom, ktoré tieto informácie opisujú.

Správy o kvalite by mali obsahovať informácie o časovom odstupe medzi zverejnením údajov na vnútroštátnej úrovni a referenčným obdobím údajov.

3.2.   Časová presnosť

„Časová presnosť“ predstavuje časový odstup medzi dátumom zverejnenia údajov a cieľovým dátumom, keď mali byť údaje poskytnuté, napr. s odkazom na dátumy oznámené v úradnom kalendári zverejnenia údajov, stanovený v predpisoch alebo na základe predchádzajúcej partnerskej dohody.

S cieľom pochopiť a odstrániť problémy týkajúce sa časovej presnosti by sa mali poskytovať informácie o procese realizácie zisťovania na vnútroštátnej úrovni za posledné štyri štvrťroky s osobitným dôrazom na to, či plánované dátumy zodpovedajú skutočným dátumom:

lehoty na odpovede respondentov, zahŕňajúce aj upomienky a ďalšie sledovanie,

obdobie terénnej práce,

obdobie spracovania údajov,

dátumy uverejnenia prvých výsledkov.

4.   DOSTUPNOSŤ A JASNOSŤ

4.1.   Dostupnosť

„Dostupnosť“ predstavuje fyzické podmienky, za ktorých môžu používatelia získavať údaje o týchto záležitostiach: kam treba ísť, ako získať prístup, dodacia lehota, výhodné predajné podmienky (autorské práva a pod.), dostupnosť mikroúdajov alebo makroúdajov, rozličné formáty a nosiče údajov (výtlačky, súbory, CD-ROM/DVD, Internet…) atď.

Správy o kvalite by mali obsahovať tieto informácie o spôsobe zverejňovania údajov:

kalendár zverejnenia údajov vrátane informácie, komu sa výsledky zasielajú,

odkazy na publikácie so základnými výsledkami vrátane publikácií s komentárom vo forme textu, grafov, máp atď.,

informácie o tom, aké výsledky sa prípadne zasielajú spravodajským jednotkám zaradeným do vzorky.

4.2.   Jasnosť

„Jasnosť“ predstavuje stupeň zrozumiteľnosti vrátane informácií o informačnom prostredí, v ktorom sa údaje nachádzajú, t. j. či sú údaje doplnené o vhodné metaúdaje, ilustrácie, ako napr. grafy a mapy, či sú k dispozícii informácie o ich kvalite (vrátane obmedzenia v použití) a o rozsahu, v akom je poskytovaná dodatočná pomoc.

Správy o kvalite by mali obsahovať tieto informácie o zrozumiteľnosti výsledkov a dostupnosti metaúdajov:

opis a odkazy na poskytnuté metaúdaje,

odkazy na hlavné metodické dokumenty týkajúce sa poskytovanej štatistiky,

opis hlavných činností, ktoré v záujme informovania používateľov o údajoch vykonali národné štatistické služby.

5.   POROVNATEĽNOSŤ

5.1.   Geografická porovnateľnosť

Správy o kvalite obsahujú informácie o rozdieloch medzi vnútroštátnymi a európskymi pojmami a v čo najväčšej možnej miere o ich vplyve na odhady.

5.2.   Časová porovnateľnosť

Správy o kvalite obsahujú informácie o zmenách vo vymedzení pojmov, pokrytí a metódach medzi ktorýmikoľvek dvomi za sebou nasledujúcimi štvrťrokmi a o ich vplyve na odhady.

6.   KOHERENCIA

„Koherencia“ štatistických údajov predstavuje ich vhodnosť na spoľahlivé vzájomné kombinovanie rôznymi spôsobmi a na rôzne účely. Vo všeobecnosti je však jednoduchšie nájsť prípady nekoherencie ako dokázať koherenciu.

Správy o kvalite obsahujú porovnania údajov o počte voľných pracovných miest z iných vhodných zdrojov, ak sú k dispozícii, vo forme súčtov a v prípade potreby v členení na úrovni sekcií NACE, a uvádzajú sa v nich dôvody prípadných výrazných rozdielov v hodnotách.

Prvá správa o kvalite obsahuje aj tieto prvky týkajúce sa spätných údajov:

opis zdrojov použitých pre spätné údaje a použitej metodiky,

opis prípadných rozdielov medzi pokrytím (ekonomické činnosti, zamestnanci, ukazovatele) spätných údajov a súčasných údajov,

opis porovnateľnosti spätných údajov a súčasných údajov.


SMERNICE

29.10.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 285/9


SMERNICA KOMISIE 2008/100/ES

z 28. októbra 2008,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 90/496/EHS o nutričnom označovaní potravín, pokiaľ ide o odporúčané denné dávky, prevodné faktory energetických hodnôt a vymedzenia pojmov

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 90/496/EHS z 24. septembra 1990 o nutričnom označovaní potravín (1), a najmä na jej článok 1 ods. 4 písm. a) a j) a článok 5 ods. 2,

po porade s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín,

keďže:

(1)

V smernici 90/496/EHS sa ustanovuje, že je potrebné vymedziť pojem „vláknina“.

(2)

Podmienky pre výživové tvrdenia ako napr. „zdroj vlákniny“ alebo „vysoký obsah vlákniny“ sú stanovené v prílohe k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 z 20. decembra 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách (2).

(3)

Na dosiahnutie jednoznačnosti a súladu s ostatnými právnymi predpismi Spoločenstva, ktoré sa odvolávajú na uvedený pojem, je nevyhnutné vymedziť pojem „vláknina“.

(4)

Vo vymedzení pojmu „vláknina“ by sa mali zohľadniť relevantné výsledky práce komisie Codex Alimentarius a stanovisko týkajúce sa potravinovej vlákniny, ktoré 6. júla 2007 vydal Vedecký panel pre dietetické produkty, výživu a alergie Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín.

(5)

Vláknina sa tradične konzumuje ako rastlinný materiál a má jeden či viacero priaznivých fyziologických účinkov ako napr.: skracuje čas prechodu črevným traktom, zvyšuje objem stolice, je fermentovateľná črevnou mikroflórou, znižuje celkovú hladinu cholesterolu v krvi, znižuje hladiny LDL cholesterolu v krvi, znižuje množstvo postprandiálnej glukózy v krvi či znižuje hladiny inzulínu v krvi. Nedávne vedecké štúdie ukázali, že podobné priaznivé fyziologické účinky je možné pripísať aj iným uhľovodíkovým polymérom, ktoré nie sú stráviteľné a v požívanej potrave sa prirodzene nevyskytujú. Z tohto dôvodu je vhodné vymedzenie pojmu „vláknina“ doplniť o uhľovodíkové polyméry s jedným či viacerými priaznivými fyziologickými účinkami.

(6)

Uhľovodíkové polyméry rastlinného pôvodu, ktoré zodpovedajú vymedzeniu pojmu „vláknina“, môžu byť v rastline úzko spojené s lignínom, prípadne s inými neuhľovodíkovými zložkami, ako sú fenolické zlúčeniny, vosky, saponíny, fytáty, kutín, fytosteroly. V prípade, že sú tieto látky v úzkom spojení s uhľovodíkovými polymérmi rastlinného pôvodu a spolu s uhľovodíkovými polymérmi odobraté na analýzu vlákniny, je možné ich považovať za vlákninu. Ak sú však od uhľovodíkových polymérov oddelené a pridajú sa do potraviny, tieto látky by sa za vlákninu nemali považovať.

(7)

Aby bolo možné zohľadniť aktuálny vedecko-technický pokrok, je potrebné zmeniť a doplniť zoznam prevodných faktorov energetických hodnôt.

(8)

Zo správy z pracovného seminára FAO (Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo) zaoberajúceho sa energetickými hodnotami potravín vyplýva, že 70 percent vlákniny v tradičných potravinách sa považuje za fermentovateľných. Z tohto dôvodu je vhodné, aby priemerná energetická hodnota pre vlákninu bola 8 kJ/g (2 kcal/g).

(9)

Erytritol je možné použiť v širokej škále potravín. Okrem iného sa používa aj ako náhradka výživných látok ako cukor všade tam, kde sa vyžadujú nižšie energetické hodnoty.

(10)

Erytritol je polyol a podľa súčasných predpisov uvedených v článku 5 ods. 1 smernice 90/496/EHS by sa jeho energetická hodnota mala vypočítať pomocou prevodného faktora pre polyoly, čiže 10 kJ/g (2,4 kcal/g). Ak sa vychádza z tohto prevodného faktora, potom spotrebiteľ nie je plne informovaný o zníženej energetickej hodnote výrobku, ktorá sa dosiahla použitím erytritolu pri jeho výrobe. Vedecký výbor pre potraviny vo svojom stanovisku z 5. marca 2003 týkajúcom sa erytritolu uviedol, že energetická hodnota erytritolu bola nižšia ako 0,9 kJ/g (menej ako 0,2 kcal/g). Z tohto dôvodu je v prípade erytritolu vhodné prijať primeraný prevodový faktor energetickej hodnoty.

(11)

V prílohe k smernici 90/496/EHS je uvedený zoznam vitamínov a minerálov, ktoré môžu byť uvádzané v nutričnom označení, sú určené ich odporúčané denné dávky (RDA) a pravidlo týkajúce sa rozhodovania o tom, čo tvorí významné množstvo. Cieľom uvedeného zoznamu RDA je poskytnúť hodnoty pre nutričné označovanie a výpočet významného množstva.

(12)

Pravidlo rozhodovania o významnom množstve, uvedené v prílohe k smernici 90/496/EHS, vytvára odkaz v iných právnych predpisoch Spoločenstva, najmä v článku 8 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/46/ES z 10. júna 2002 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa potravinových doplnkov (3), v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006 a v článku 6 ods. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 z 20. decembra 2006 o pridávaní vitamínov a minerálnych látok a niektorých ďalších látok do potravín (4).

(13)

Zoznam RDA uvedený v prílohe k smernici 90/496/EHS je založený na odporúčaní zo spoločnej porady expertov FAO a WHO v Helsinkách v roku 1988.

(14)

Aby bolo možné zabezpečiť súlad s ostatnými právnymi predpismi Spoločenstva, mal by sa súčasný zoznam vitamínov a minerálov a ich RDA aktualizovať tak, aby zohľadňoval vedecký pokrok od roku 1988.

(15)

Vedecký výbor pre potraviny vo svojom stanovisku z 5. marca 2003 o úprave referenčných hodnôt pre nutričné označovanie uviedol referenčné hodnoty označovania pre dospelých. Toto stanovisko sa týka vitamínov a minerálov uvedených v prílohe I k smernici 2002/46/ES a v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1925/2006.

(16)

Prílohu k smernici 90/496/EHS je preto potrebné zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(17)

Opatrenia ustanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 90/496/EHS sa dopĺňa takto:

1.

Do článku 1 ods. 4 písm. j) sa dopĺňa veta:

„Definícia materiálu a v prípade potreby aj metódy analýzy sa uvádzajú v prílohe II.“

2.

Do článku 5 ods. 1 sa dopĺňajú tieto dve zarážky:

„—

vláknina 2 kcal/g – 8 kJ/g

erytritol 0 kcal/g – 0 kJ/g.“

3.

Príloha sa nahradí textom v prílohe I k tejto smernici.

4.

Doplní sa text v prílohe II k tejto smernici.

Článok 2

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 31. októbra 2009. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

Tieto ustanovenia uplatňujú s účinnosťou od 31. októbra 2012 takým spôsobom, aby zabránili obchodovaniu s výrobkami, ktoré nie sú v súlade so smernicou 90/496/EHS v znení zmien a doplnení vykonaných touto smernicou.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 28. októbra 2008

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 276, 6.10.1990, s. 40.

(2)  Ú. v. EÚ L 12, 18.1.2007, s. 3.

(3)  Ú. v. ES L 183, 12.7.2002, s. 51.

(4)  Ú. v. EÚ L 404, 30.12.2006, s. 26.


PRÍLOHA I

Príloha k smernici 90/496/EHS sa nahrádza týmto:

„PRÍLOHA I

Vitamíny a minerály, ktoré môžu byť uvádzané, a ich odporúčané denné dávky (RDA)

Vitamín A (μg)

800

Vitamín D (μg)

5

Vitamín E (mg)

12

Vitamín K (μg)

75

Vitamín C (mg)

80

Tiamín (mg)

1,1

Riboflavín (mg)

1,4

Niacín (mg)

16

Vitamín B6 (mg)

1,4

Kyselina listová (μg)

200

Vitamín B12 (μg)

2,5

Biotín (μg)

50

Kyselina pantoténová (mg)

6

Draslík (mg)

2 000

Chlorid (mg)

800

Vápnik (mg)

800

Fosfor (mg)

700

Horčík (mg)

375

Železo (mg)

14

Zinok (mg)

10

Meď (mg)

1

Mangán (mg)

2

Fluorid (mg)

3,5

Selén (μg)

55

Chróm (μg)

40

Molybdén (μg)

50

Jód (μg)

150

Pri rozhodovaní o tom, čo tvorí významné množstvo, by sa spravidla malo brať do úvahy 15 % odporúčanej dávky uvedenej v tejto prílohe, obsiahnutých v 100 g alebo v 100 ml, alebo v jednom balení, ak toto balenie obsahuje len jednu porciu.“


PRÍLOHA II

K smernici 90/496/EHS sa dopĺňa táto príloha II:

„PRÍLOHA II

Definícia materiálu, ktorý tvorí vlákninu, a analytické metódy podľa článku 1 ods. 4 písm. j)

Definícia materiálu, ktorý tvorí vlákninu

Na účely tejto smernice sa pod ‚vlákninou‘ rozumejú uhľovodíkové polyméry s tromi alebo viacerými monomérnymi jednotkami, ktoré sa netrávia ani nevstrebávajú v ľudskom tenkom čreve a patria do týchto kategórií:

jedlé uhľovodíkové polyméry, ktoré sa bežne vyskytujú v požívanej potrave,

jedlé uhľovodíkové polyméry, ktoré sa získavajú z potravinových surovín fyzikálnymi, enzymatickými alebo chemickými metódami a ktoré majú priaznivý fyziologický účinok potvrdený všeobecne akceptovaným vedeckým dôkazom,

jedlé uhľovodíkové polyméry, ktoré majú priaznivý fyziologický účinok potvrdený všeobecne akceptovaným vedeckým dôkazom.“


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Európsky parlament a Rada

29.10.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 285/13


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

z 22. októbra 2008

o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení

(2008/818/ES)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (1), a najmä na jej bod 28,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (2), a najmä na jeho článok 12 ods. 3,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (ďalej len „fond“) sa zriadil s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v modeloch svetového obchodu, a pomôcť pri ich opätovnom začleňovaní na trh práce.

(2)

Medziinštitucionálna dohoda zo 17. mája 2006 umožňuje mobilizáciu fondu s ročným stropom vo výške 500 miliónov EUR.

(3)

Španielsko predložilo 6. februára 2008 žiadosť o použitie fondu v súvislosti s prepúšťaním pracovníkov v automobilovom odvetví, konkrétne pre prepustených pracovníkov závodu Delphi Automotive Systems España, S.L.U. Žiadosť je v súlade s požiadavkami na stanovenie finančného príspevku, tak ako sa uvádza v článku 10 nariadenia (ES) č. 1927/2006.

(4)

Litva predložila 8. mája 2008 žiadosť o použitie fondu v súvislosti s prepúšťaním pracovníkov v textilnom odvetví, konkrétne pre prepustených pracovníkov spoločnosti Alytaus Tekstilė. Žiadosť je v súlade s požiadavkami na stanovenie finančného príspevku, tak ako sa uvádza v článku 10 nariadenia (ES) č. 1927/2006.

(5)

Fond by sa mal preto mobilizovať s cieľom poskytnúť finančný príspevok v súvislosti so žiadosťami,

ROZHODLI TAKTO:

Článok 1

V rámci všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2008 sa mobilizuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii s cieľom poskytnúť sumu 10 770 772 EUR vo forme viazaných a výdavkových rozpočtových prostriedkov.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Štrasburgu 22. októbra 2008

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

J.-P. JOUYET


(1)  Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 406, 30.12.2006, s. 1.


Komisia

29.10.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 285/15


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 20. októbra 2008

o nezaradení butralínu do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a odobratí povolení pre prípravky na ochranu rastlín obsahujúce túto látku

[oznámené pod číslom K(2008) 6066]

(Text s významom pre EHP)

(2008/819/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (1), a najmä na štvrtý pododsek jej článku 8 ods. 2,

keďže:

(1)

V článku 8 ods. 2 smernice 91/414/EHS sa ustanovuje, že členský štát môže počas 12 rokov od oznámenia tejto smernice povoliť uvedenie na trh prípravkov na ochranu rastlín obsahujúcich účinné látky, ktoré nie sú uvedené v prílohe I k uvedenej smernici a ktoré sú už na trhu dva roky od oznámenia uvedenej smernice, zatiaľ čo uvedené látky sa postupne preskúmajú v rámci pracovného programu.

(2)

V nariadeniach Komisie (ES) č. 451/2000 (2) a (ES) č. 1490/2002 (3) sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania tretej etapy pracovného programu uvedeného v článku 8 ods. 2 smernice 91/414/EHS a ustanovuje sa zoznam účinných látok, ktoré sa majú posúdiť s cieľom ich možného zaradenia do prílohy I k smernici 91/414/EHS. Tento zoznam zahŕňa butralín.

(3)

Účinky butralínu na ľudské zdravie a životné prostredie sa posúdili v súlade s ustanoveniami nariadení (ES) č. 451/2000 a (ES) č. 1490/2002 na rad použití, ktoré navrhol oznamovateľ. Týmito nariadeniami sa takisto vymenúvajú spravodajské členské štáty, ktoré musia v súlade s článkom 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 451/2000 predložiť príslušné hodnotiace správy a odporúčania Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín (European Food Safety Authority – EFSA). Pokiaľ ide o butralín, spravodajským štátom bolo Francúzsko a všetky príslušné informácie boli predložené 20. februára 2006.

(4)

Komisia preskúmala butralín v súlade s článkom 11a nariadenia (ES) č. 1490/2002. Návrh správy o tejto látke preskúmali členské štáty a Komisia v rámci Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a finalizovali 20. mája 2008 vo forme revíznej správy Komisie.

(5)

S ohľadom na pripomienky, ktoré zaslali členské štáty, dospel výbor počas preskúmania tejto účinnej látky k záveru, že existujú jasné náznaky, podľa ktorých možno očakávať, že táto látka má škodlivý vplyv na ľudské zdravie a to najmä na operátorov, keďže vystavenie jej účinkom prevyšuje 100 % AOEL. Okrem toho sú v správe zahrnuté aj iné znepokojujúce fakty, ktoré uviedol spravodajský členský štát vo svojej hodnotiacej správe o tejto látke.

(6)

Komisia vyzvala oznamovateľa, aby predložil svoje pripomienky k výsledkom preskúmania butralínu a aby sa vyjadril k tomu, či má alebo nemá v úmysle túto látku ďalej podporovať. Oznamovateľ predložil svoje pripomienky, ktoré boli dôkladne preskúmané. Napriek argumentom, ktoré prezentoval oznamovateľ, však nebolo možné dané obavy odstrániť a z posúdení vykonaných na základe informácií, ktoré sa predložili, nevyplýva, že za navrhovaných podmienok použitia možno očakávať, že prípravky na ochranu rastlín s obsahom butralínu vo všeobecnosti spĺňajú požiadavky stanovené v článku 5 ods. 1 písm. a) a b) smernice 91/414/EHS.

(7)

Butralín by sa preto nemal zaradiť do prílohy I k smernici 91/414/EHS.

(8)

Mali by sa prijať opatrenia na zabezpečenie odobratia povolení udelených pre prípravky na ochranu rastlín obsahujúce butralín v rámci stanovenej lehoty a na zabezpečenie toho, aby sa tieto povolenia neobnovovali a aby sa pre takéto výrobky neudeľovali nové povolenia.

(9)

Každé obdobie odkladu, ktoré udelí členský štát na likvidáciu, skladovanie, umiestnenie na trh a používanie existujúcich zásob prípravkov na ochranu rastlín obsahujúcich butralín, by sa malo obmedziť na dvanásť mesiacov, aby sa mohli existujúce zásoby využiť ešte aj v nasledujúcom vegetačnom období. Tým sa zabezpečí, aby prípravky na ochranu rastlín obsahujúce butralín boli dostupné 18 mesiacov po prijatí tohto rozhodnutia.

(10)

Toto rozhodnutie neovplyvňuje predkladanie žiadostí týkajúcich sa butralínu v súlade s ustanoveniami článku 6 ods. 2 smernice 91/414/EHS a nariadenia Komisie (ES) č. 33/2008 zo 17. januára 2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie smernice Rady 91/414/EHS, pokiaľ ide o riadne a skrátené konanie pre hodnotenie účinných látok, ktoré boli súčasťou pracovného programu uvedeného v článku 8 ods. 2 uvedenej smernice, ale neboli zaradené do prílohy I k uvedenej smernici (4), s cieľom jeho možného zaradenia do prílohy I tejto smernice.

(11)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Butralín sa nezaraďuje ako účinná látka do prílohy I k smernici 91/414/EHS.

Článok 2

Členské štáty zabezpečia, aby:

a)

povolenia na prípravky na ochranu rastlín obsahujúce butralín boli odobrané do 20. apríla 2009;

b)

odo dňa uverejnenia tohto rozhodnutia neboli udelené ani obnovené žiadne povolenia pre prípravky na ochranu rastlín obsahujúce butralín.

Článok 3

Každá doba odkladu udelená členskými štátmi v súlade s ustanoveniami článku 4 ods. 6 smernice 91/414/EHS musí byť čo najkratšia a uplynie najneskôr dňa 20. apríla 2010.

Článok 4

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 20. októbra 2008

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 55, 29.2.2000, s. 25.

(3)  Ú. v. ES L 224, 21.8.2002, s. 23.

(4)  Ú. v. EÚ L 15, 18.1.2008, s. 5.


29.10.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 285/17


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 27. októbra 2008

o dočasnej výnimke z pravidiel pôvodu ustanovených v prílohe II k nariadeniu Rady (ES) č. 1528/2007 s cieľom zohľadniť osobitnú situáciu Svazijska, pokiaľ ide o výrobu jadrovej priadze

[oznámené pod číslom K(2008) 6133]

(2008/820/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1528/2007 z 20. decembra 2007, ktorým sa uplatňujú opatrenia na výrobky s pôvodom v určitých štátoch, ktoré sú súčasťou skupiny afrických, karibských a tichomorských (AKT) štátov, stanovené v dohodách, ktorými sa uzatvárajú alebo ktoré vedú k uzatvoreniu dohôd o hospodárskom partnerstve (1), a najmä na článok 36 ods. 4 jeho prílohy II,

keďže:

(1)

Výbor pre colnú spoluprácu krajín AKT – ES prijal 13. januára 2006 rozhodnutie č. 3/2005, ktorým sa ustanovuje výnimka z vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ s cieľom zohľadniť osobitnú situáciu Svazijského kráľovstva, pokiaľ ide o výrobu jadrovej priadze (2). V súlade s týmto rozhodnutím, odchylne od osobitných ustanovení v zozname v prílohe II k protokolu 1 k Dohode o partnerstve krajín AKT – ES (3) sa Svazijsku na obdobie od 1. apríla 2006 do 31. decembra 2007 udelilo ročné množstvo 1 300 ton jadrovej priadze.

(2)

Potom ako 31. decembra 2007 skončila platnosť Dohody o partnerstve krajín AKT – ES, požiadalo Svazijsko 24. apríla 2008 v súlade s článkom 36 prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1528/2007 o výnimku z pravidiel pôvodu ustanovených v uvedenej prílohe na obdobie piatich rokov. Dňa 25. júna 2008 predložilo Svazijsko dodatočné informácie týkajúce sa svojej žiadosti. Žiadosť sa vzťahuje na celkové ročné množstvo 1 300 ton jadrovej priadze položiek HS 5206 22, 5206 42, 5402 52 a 5402 62.

(3)

Svazijsko je malá vnútrozemská rozvojová krajina. Podľa informácií poskytnutých Svazijskom je jeho hospodárstvo veľmi závislé od obchodu a miera nezamestnanosti je už vysoká. Uplatnenie terajšieho pravidla pôvodu by vážne ovplyvnilo schopnosť pokračovať v exportovaní do Spoločenstva. Svazijsko sa potrebuje zásobiť nepôvodnými materiálmi na výrobu konečného výrobku a v súčasnosti nie je schopné splniť pravidlá o kumulácii pôvodu ustanovené v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1528/2007. Konečný výrobok teda nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v uvedenej prílohe. Svazijsko však veľmi investovalo s cieľom získať prístup na trh Spoločenstva najmä prostredníctvom kumulácie s Južnou Afrikou, čím eliminovalo svoju závislosť od dočasnej výnimky. Žiadosť o udelenie dočasnej výnimky podľa článku 36 ods. 1 písm. b) prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1528/2007 je preto opodstatnená.

(4)

S cieľom zaistiť, aby Svazijsko mohlo po skončení platnosti výnimky udelenej rozhodnutím Výboru pre colnú spoluprácu krajín AKT – ES č. 3/2005, ktorej platnosť sa skončila 31. decembra 2007, pokračovať vo svojom vývoze do Spoločenstva, by sa mala udeliť nová výnimka.

(5)

Na zaistenie hladkého prechodu od Dohody o partnerstve krajín AKT – ES k Dočasnej dohode o hospodárskom partnerstve medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a štátmi SADC (Juhoafrické spoločenstvo pre rozvoj) DHP (Dohoda o hospodárskom partnerstve) na strane druhej by sa mala udeliť nová výnimka so spätným účinkom od 1. januára 2008.

(6)

Dočasná výnimka z pravidiel pôvodu ustanovených v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1528/2007 by vzhľadom na predpokladaný objem dovozu nespôsobila vážnu ujmu existujúcemu odvetviu Spoločenstva za predpokladu, že sa budú dodržiavať určité podmienky týkajúce sa množstva, kontroly a doby trvania.

(7)

Udelenie dočasnej výnimky podľa článku 36 ods. 1 písm. b) prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1528/2007 je preto opodstatnené.

(8)

Svazijsko bude schopné žiadať o výnimku od pravidiel pôvodu podľa článku 39 protokolu o pôvode pripojeného k Dočasnej dohode o hospodárskom partnerstve SADC – EÚ, keď dohoda vstúpi do platnosti, alebo keď sa bude predbežne uplatňovať pred jej vstupom do platnosti.

(9)

V súlade s článkom 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1528/2007 sa majú pravidlá pôvodu, ktoré sú ustanovené v prílohe II k uvedenému nariadeniu, ako aj výnimky z týchto pravidiel nahradiť pravidlami Dočasnej dohody o hospodárskom partnerstve krajín SADC – EÚ, ktorej nadobudnutie platnosti alebo dočasné uplatňovanie sa predpokladá v roku 2008. Výnimka by sa teda nemala udeliť na požadované obdobie piatich rokov, ale na obdobie od 1. januára do 31. decembra 2008.

(10)

Na základe toho by sa mala Svazijsku udeliť výnimka na 1 300 ton jadrovej priadze na obdobie jedného roka.

(11)

V nariadení Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (4), sa ustanovujú pravidlá spravovania colných kvót. S cieľom zabezpečiť účinné spravovanie v úzkej spolupráci medzi orgánmi Svazijska, colnými orgánmi členských štátov a Komisiou by sa mali tieto pravidlá uplatňovať mutatis mutandis na množstvá dovezené na základe výnimky udelenej týmto rozhodnutím.

(12)

S cieľom umožniť efektívne sledovanie fungovania tejto výnimky by orgány Svazijska mali Komisii pravidelne predkladať podrobné informácie o vystavených sprievodných osvedčeniach EUR.1.

(13)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Odchylne od prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1528/2007 a v súlade s článkom 36 ods. 1 písm. b) by sa jadrová priadza patriaca pod položky HS 5206 22, 5206 42, 5402 52 a 5402 62 vyrobená z nepôvodných surovín mala považovať za výrobok pochádzajúci zo Svazijska v súlade s podmienkami ustanovenými v článkoch 2 až 6 tohto rozhodnutia.

Článok 2

Výnimka ustanovená v článku 1 sa vzťahuje na výrobky a množstvá, ktoré sú uvedené v prílohe a ktoré sa deklarujú ako výrobky zo Svazijska určené na prepustenie do voľného obehu v Spoločenstve v období od 1. januára 2008 do 31. decembra 2008.

Článok 3

Množstvá uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu sa spravujú v súlade s článkami 308a, 308b a 308c nariadenia (EHS) č. 2454/93.

Článok 4

Colné orgány Svazijska prijmú opatrenia potrebné na vykonávanie kontrol množstva vyvezených výrobkov uvedených v článku 1.

Na tento účel musia všetky sprievodné dokumenty EUR.1, ktoré sa na základe tohto rozhodnutia vydajú, obsahovať odkaz na toto rozhodnutie.

Príslušné orgány Svazijska predkladajú Komisii každé tri mesiace výkaz množstiev, na ktoré boli vydané sprievodné osvedčenia EUR.1 v súlade s týmto rozhodnutím, a poradové čísla týchto osvedčení.

Článok 5

Kolónka 7 sprievodných osvedčení EUR. 1 vydaných na základe tohto rozhodnutia obsahuje tieto slová:

„Derogation — Decision 2008/820/EC“.

Článok 6

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 1. januára 2008.

Uplatňuje sa dovtedy, kým sa pravidlá pôvodu ustanovené v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1528/2007 nenahradia pravidlami uvedenými v prílohe k akejkoľvek dohode so Svazijskom, keď sa takáto dohoda začne dočasne uplatňovať alebo nadobudne platnosť, podľa toho, čo nastane skôr, ale v každom prípade sa toto rozhodnutie nebude uplatňovať po 31. decembri 2008.

Článok 7

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 27. októbra 2008

Za Komisiu

László KOVÁCS

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 348, 31.12.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 26, 31.1.2006, s. 14.

(3)  Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 94.

(4)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1.


PRÍLOHA

Poradové číslo

Číselný znak KN

Opis tovaru

Obdobie

Množstvá

09.1698

5206 22, 5206 42, 5402 52, 5402 62

Jadrová priadza

1.1.2008 až 31.12.2008

1 300 ton


III Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

29.10.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 285/20


ROZHODNUTIE POLITICKÉHO A BEZPEČNOSTNÉHO VÝBORU EUPOL AFGANISTAN/1/2008

z 3. októbra 2008

o vymenovaní veliteľa policajnej misie Európskej únie v Afganistane (EUPOL AFGHANISTAN)

(2008/821/SZBP)

POLITICKÝ A BEZPEČNOSTNÝ VÝBOR,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 25 tretí odsek,

so zreteľom na jednotnú akciu Rady 2007/369/SZBP z 30. mája 2007 o zriadení policajnej misie Európskej únie v Afganistane (EUPOL AFGANISTAN) (1), a najmä na jej článok 10 ods. 1,

keďže:

(1)

Článok 10 ods. 1 jednotnej akcie 2007/369/SZBP ustanovuje, že Rada poveruje PBV prijímať príslušné rozhodnutia v súlade s článkom 25 zmluvy na účely vykonávania politickej kontroly a strategického riadenia misie EUPOL AFGANISTAN vrátane rozhodnutia o vymenovaní veliteľa misie.

(2)

Súčasný veliteľ misie informoval Komisiu listom zo 14. augusta 2008 o svojom rozhodnutí ukončiť svoju zmluvu 30. septembra 2008.

(3)

Generálny tajomník/vysoký predstaviteľ navrhol vymenovať za veliteľa misie EUPOL AFGHANISTAN pána Kaia VITTRUPA,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Pán Kai VITTRUP sa vymenúva za veliteľa policajnej misie Európskej únie v Afganistane (EUPOL AFGHANISTAN) od 16. októbra 2008.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 3. októbra 2008

Za Politický a bezpečnostný výbor

predsedníčka

C. ROGER


(1)  Ú. v. EÚ L 139, 31.5.2007, s. 33.


29.10.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 285/21


SPOLOČNÁ POZÍCIA RADY 2008/822/SZBP

z 27. októbra 2008

o dočasnom prijatí niektorých Palestínčanov členskými štátmi Európskej únie,

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskej únie, a najmä na jej článok 15,

keďže:

(1)

Rada 30. októbra 2007 prijala spoločnú pozíciu 2007/705/SZBP o dočasnom prijatí niektorých Palestínčanov členskými štátmi Európskej únie (1), ktorou sa im na obdobie ďalších 12 mesiacov predlžuje platnosť vnútroštátneho povolenia na vstup a pobyt na území členských štátov, ako sa uvádza v spoločnej pozícii 2002/400/SZBP (2).

(2)

Na základe vyhodnotenia uplatňovania spoločnej pozície 2002/400/SZBP Rada považuje za vhodné predĺžiť platnosť týchto povolení o ďalších 12 mesiacov,

PRIJALA TÚTO SPOLOČNÚ POZÍCIU:

Článok 1

Členské štáty uvedené v článku 2 spoločnej pozície 2002/400/SZBP predĺžia platnosť vnútroštátnych povolení na vstup a pobyt udelených podľa článku 3 uvedenej spoločnej pozície o ďalších 12 mesiacov.

Článok 2

Rada vyhodnotí uplatňovanie spoločnej pozície 2002/400/SZBP do 6 mesiacov od prijatia tejto spoločnej pozície.

Článok 3

Táto spoločná pozícia nadobúda účinnosť dňom jej prijatia.

Článok 4

Táto spoločná pozícia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Luxemburgu 27. októbra 2008

Za Radu

predseda

M. BARNIER


(1)  Ú. v. EÚ L 285, 31.10.2007, s. 54.

(2)  Ú. v. ES L 138, 28.5.2002, s. 33.


Korigendá

29.10.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 285/22


Korigendum k spoločnej pozícii Rady 2008/652/SZBP zo 7. augusta 2008, ktorou sa mení a dopĺňa spoločná pozícia 2007/140/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Iránu

( Úradný vestník Európskej únie L 213 z 8. augusta 2008 )

Na strane 58 v odôvodnení 10:

namiesto:

„(10)

Mali by sa tiež prijať potrebné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že sa neposkytne žiadna kompenzácia iránskej vláde, ani žiadnej osobe či subjektu v Iráne, ani žiadnym označeným osobám či subjektom ani žiadnej osobe uplatňujúcej nárok prostredníctvom alebo v prospech akejkoľvek takejto osoby alebo subjektu …“

má byť:

„(10)

Mali by sa tiež prijať potrebné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že sa neposkytne žiadna kompenzácia iránskej vláde ani žiadnej osobe či subjektu v Iráne, ani žiadnym označeným osobám či subjektom, ani žiadnej osobe, ani subjektu, uplatňujúcim nárok prostredníctvom alebo v prospech akejkoľvek takejto osoby alebo subjektu …“.

Na strane 60 v bode 4 vo vloženom novom článku 3c bode 3:

namiesto:

„3.   Nákladné lietadlá a obchodné plavidlá, ktoré vlastnia alebo kontrolujú spoločnosti Iran Air Cargo a Islamic Republic of Iran Shipping Line, …“

má byť:

„3.   Nákladné lietadlá a obchodné plavidlá, ktoré vlastnia alebo prevádzkujú spoločnosti Iran Air Cargo a Islamic Republic of Iran Shipping Line, …“.


29.10.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 285/s3


POZNÁMKA PRE ČITATEĽA

Inštitúcie rozhodli, že vo svojich dokumentoch už nebudú uvádzať odkazy na posledné zmeny a doplnenia aktov, na ktoré sa odkazuje.

Pokiaľ nie je uvedené inak, odkazy na akty v uverejnených dokumentoch sa vzťahujú na akty v ich platnom znení.