ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 283

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
28. októbra 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1054/2008 z 27. októbra 2008, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1055/2008 z 27. októbra 2008, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005, pokiaľ ide o kritériá kvality a podávanie správ o kvalite pre štatistiku v oblasti platobnej bilancie

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1056/2008 z 27. októbra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2042/2003 o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel a leteckých výrobkov, častí a zariadení a o schvaľovaní organizácií a personálu zapojených do týchto činností ( 1 )

5

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1057/2008 z 27. októbra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa dodatok II k prílohe k nariadeniu (ES) č. 1702/2003 o osvedčení o overení letovej spôsobilosti (formulár 15a EASA) ( 1 )

30

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1058/2008 z 27. októbra 2008, ktorým sa v Registri chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zrušuje názov [Arroz del Delta del Ebro (CHZO)]

32

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1059/2008, z 27. októbra 2008, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Arroz del Delta del Ebro alebo Arròs del Delta de l’Ebre (CHOP)]

34

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/94/ES z 22. októbra 2008 o ochrane zamestnancov pri platobnej neschopnosti ich zamestnávateľa (kodifikované znenie) ( 1 )

36

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2008/815/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 20. októbra 2008, ktorým sa schvaľujú určité národné programy kontroly salmonely v kŕdľoch brojlerov Gallus gallus [oznámené pod číslom K(2008) 5699]  ( 1 )

43

 

 

2008/816/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 20. októbra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2003/467/ES, pokiaľ ide o vyhlásenie, že určité správne oblasti Poľska sú úradne bez výskytu enzootickej leukózy dobytka [oznámené pod číslom K(2008) 5987]  ( 1 )

46

 

 

2008/817/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 22. októbra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2007/777/ES, pokiaľ ide o dovoz určitých mäsových výrobkov z Novej Kaledónie do Spoločenstva [oznámené pod číslom K(2008) 6050]  ( 1 )

49

 

 

 

*

Poznámka pre čitateľa (pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

28.10.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 283/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1054/2008

z 27. októbra 2008,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

V súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní sa nariadením (ES) č. 1580/2007 ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 28. októbra 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. októbra 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

IL

106,4

MA

44,4

MK

35,9

TR

70,0

ZZ

64,2

0707 00 05

JO

162,5

TR

131,2

ZZ

146,9

0709 90 70

TR

134,0

ZZ

134,0

0805 50 10

AR

108,8

MA

95,3

TR

96,6

ZA

85,2

ZZ

96,5

0806 10 10

BR

231,8

TR

117,8

US

240,8

ZZ

196,8

0808 10 80

CA

96,2

CN

90,8

MK

37,6

NZ

74,2

US

144,3

ZA

88,8

ZZ

88,7

0808 20 50

CL

60,3

CN

64,9

TR

125,5

ZA

94,6

ZZ

86,3


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


28.10.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 283/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1055/2008

z 27. októbra 2008,

ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005, pokiaľ ide o kritériá kvality a podávanie správ o kvalite pre štatistiku v oblasti platobnej bilancie

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005 z 12. januára 2005 o štatistike Spoločenstva v oblasti platobnej bilancie, medzinárodného obchodu so službami a priamych zahraničných investícií (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 3,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 184/2005 sa ustanovuje spoločný rámec pre systematickú tvorbu štatistiky Spoločenstva v oblasti platobnej bilancie, medzinárodného obchodu so službami a priamych zahraničných investícií Spoločenstva.

(2)

V súlade s článkom 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 184/2005 je potrebné určiť spoločné normy kvality, ako aj obsah a periodicitu správ o kvalite.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre platobnú bilanciu, ktorý bol zriadený nariadením (ES) č. 184/2005,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Členské štáty predložia každý rok správu o kvalite vypracovanú v súlade s pravidlami stanovenými v prílohe.

Článok 2

Členské štáty predložia svoje správy o kvalite do 30. novembra každého roku.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. októbra 2008

Za Komisiu

Joaquín ALMUNIA

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 35, 8.2.2005, s. 23.


PRÍLOHA

1.   Úvod

Správa o kvalite obsahuje kvantitatívne aj kvalitatívne ukazovatele kvality. Komisia (Eurostat) poskytne výsledky kvantitatívnych ukazovateľov za každý členský štát vypočítané na základe poskytnutých údajov. Členské štáty podajú výklad a pripomienky na základe svojej metodiky zberu.

2.   Harmonogram

Komisia (Eurostat) zašle členským štátom do konca októbra každého roku návrh dokumentov pre správy o kvalite, v ktorých bude čiastočne dopredu vyplnená väčšina kvantitatívnych ukazovateľov, a ďalšie informácie dostupné Komisii (Eurostatu).

Členské štáty dodajú do 30. novembra každého roku Komisii (Eurostatu) hotové správy o kvalite.

3.   Kritériá kvality

Za relevantné boli určené tieto kritériá kvality: včasnosť a pokrytie údajov, metodická spoľahlivosť, stabilita, hodnovernosť, konzistentnosť a presnosť. Položka „presnosť“ bude napriek tomu, že má koncepčný význam, spracovaná samostatne ako vedľajšia položka, keďže sa vzťahuje na kvalitu na strane vstupu.

3.1.   Včasnosť a pokrytie údajov odovzdaných Komisii (Eurostatu)

Táto položka sa týka dodržania lehôt na prenos údajov, ako aj dostupnosti údajov podľa referenčných období a podľa geografických členení, členení podľa položiek a členení podľa činnosti.

3.2.   Metodická spoľahlivosť

Metodická spoľahlivosť sa týka súladu s medzinárodne prijatými normami, usmerneniami a osvedčenými postupmi.

Táto položka bude zahŕňať obmedzený počet otázok v oblasti metodiky, ktoré budú každý rok iné a budú zamerané na súlad s medzinárodne prijatými normami. Členské štáty okrem toho opíšu hlavné metodické zmeny, ktoré sa uskutočnili počas referenčného obdobia, ako aj ich vplyv na kvalitu údajov.

3.3.   Stabilita

Stabilita sa týka stupňa zhody medzi počiatočnou odhadovanou hodnotou a konečnou hodnotou.

To zahŕňa skúmanie rozsahu revízií, ich smeru a súladu medzi trendmi odvodenými z počiatočných a konečných odhadov.

3.4.   Hodnovernosť

Hodnovernosť sa týka absencie nevysvetlených zmien.

Členské štáty vyhodnotia svoje postupy vnútornej kontroly (silné a slabé stránky) a opíšu ďalšie plány na ich zlepšenie.

3.5.   Konzistentnosť

Konzistentnosť analyzuje súlad v rámci dodaného súboru údajov (vnútorná konzistentnosť) a súlad s ostatnými relevantnými súbormi údajov podobného charakteru (vonkajšia konzistentnosť).

3.6.   Presnosť

Presnosť sa týka stupňa zhody medzi (konečným) odhadom a skutočnou hodnotou štatistického súboru.

Bude obsahovať opisnú analýzu hlavných požiadaviek na zlepšenie pokrytia údajov založenej na súbore parametrov. Toto kritérium sa bude považovať za dodatočnú položku kvality a nezohľadní sa v celkovom hodnotení kvality.


28.10.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 283/5


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1056/2008

z 27. októbra 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2042/2003 o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel a leteckých výrobkov, častí a zariadení a o schvaľovaní organizácií a personálu zapojených do týchto činností

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 80 ods. 2,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 5,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 7 ods. 6 nariadenia Komisie (ES) č. 2042/2003 z 20. novembra 2003 o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel a leteckých výrobkov, častí a zariadení a o schvaľovaní organizácií a personálu zapojených do týchto činností (2) Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (ďalej len „agentúra“) vykonala hodnotenie dôsledkov ustanovení prílohy I (časť M) k uvedenému nariadeniu.

(2)

Agentúra dospela k záveru, že súčasné ustanovenia prílohy I (časť M) k nariadeniu (ES) č. 2042/2003 sú príliš prísne pre lietadlá, ktoré sa nepoužívajú v obchodnej leteckej doprave, a najmä pre lietadlá, ktoré nie sú klasifikované ako zložité motorové lietadlá.

(3)

V dôsledku uplynutia obdobia, počas ktorého mali členské štáty možnosť uplatniť odchýlku na lietadlá, ktoré sa nepoužívajú v obchodnej leteckej doprave, ako sa ustanovuje v článku 7 ods. 3 písm. a) nariadenia (ES) č. 2042/2003, a väčšina členských štátov túto možnosť skutočne využila, ustanovenia prílohy I (časť M) sa v plnej miere uplatňujú vo všetkých členských štátoch od 28. septembra 2008, pokiaľ sa včas neprijmú zmeny.

(4)

Agentúra vyjadrila odporúčanie, aby sa v nariadení (ES) č. 2042/2003 vykonali významné zmeny a doplnenia, a najmä v prílohe I (časť M) k uvedenému nariadeniu, s cieľom prispôsobiť existujúce požiadavky zložitosti rôznych kategórií lietadiel a typov prevádzky bez toho, aby sa znížila úroveň bezpečnosti.

(5)

S cieľom umožniť príslušným orgánom členských štátov a zainteresovaným stranám dostatočne sa oboznámiť s novými požiadavkami časti M a prispôsobiť sa týmto požiadavkám, členským štátom by sa mal umožniť odklad uplatňovania časti M na lietadlá, ktoré sa nepoužívajú v obchodnej leteckej doprave, o dodatočné obdobie v trvaní jedného alebo dvoch rokov, v závislosti od príslušných ustanovení.

(6)

Nariadenie (ES) č. 2042/2003 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(7)

V ustanoveniach tohto nariadenia sa zohľadňuje oznámenie Komisie z 11. januára 2008 – Program pre udržateľnú budúcnosť všeobecnej leteckej dopravy a leteckej dopravy na obchodné účely (3).

(8)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú založené na stanovisku agentúry v súlade s článkom 17 ods. 2 písm. b) a článkom 19 ods. 1 nariadenia (ES) č. 216/2008.

(9)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru, ktorý bol zriadený podľa článku 65 nariadenia (ES) č. 216/2008,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 2042/2003 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Do článku 2 sa dopĺňajú tieto písmená k) a l):

„k)

‚lietadlo ELA1‘ znamená toto európske ľahké lietadlo:

i)

letún, vetroň alebo motorový vetroň s maximálnou vzletovou hmotnosťou menšou ako 1 000 kg, ktorý nie je klasifikovaný ako zložité motorové lietadlo;

ii)

balón s najväčším konštrukčným objemom nosného plynu alebo horúceho vzduchu maximálne 3 400 m3 pre teplovzdušné balóny, 1 050 m3 pre plynové balóny, 300 m3 pre priviazané plynové balóny;

iii)

vzducholoď určená pre maximálne dvoch pasažierov s najväčším konštrukčným objemom nosného plynu alebo horúceho vzduchu maximálne 2 500 m3 pre teplovzdušné vzducholode a 1 000 m3 pre plynové vzducholode;

l)

‚lietadlo LSA‘ znamená ľahké športové lietadlo s týmito vlastnosťami:

i)

maximálnou vzletovou hmotnosťou nie väčšou ako 600 kg;

ii)

maximálnou pádovou rýchlosťou pri pristávacej konfigurácii nie väčšou ako 45 uzlov kalibrovanej vzdušnej rýchlosti (CAS) pri maximálnej osvedčenej vzletovej hmotnosti lietadla a najdôležitejšom ťažisku;

iii)

maximálnym počtom miest na sedenie pre dve osoby vrátane pilota;

iv)

jediným neprúdovým motorom s vrtuľou;

v)

bez pretlakovej kabíny.“

2.

Do článku 3 sa dopĺňa tento odsek 4:

„4.   V prípade lietadiel, ktoré sa nepoužívajú v obchodnej leteckej doprave, platí osvedčenie o overení letovej spôsobilosti alebo ekvivalentný dokument vydaný v súlade požiadavkami členského štátu a platný k 28. septembru 2008 až do skončenia svojej platnosti alebo do 28. septembra 2009 podľa toho, ktorá z okolností nastane skôr. Po uplynutí platnosti môže príslušný orgán znovu vydať osvedčenie o overení letovej spôsobilosti alebo ekvivalentný dokument, alebo ešte raz predĺžiť jeho platnosť na jeden rok, ak sa to umožňuje na základe požiadaviek členského štátu. Po ďalšom uplynutí platnosti môže príslušný orgán znovu vydať osvedčenie o overení letovej spôsobilosti alebo ekvivalentný dokument, alebo ešte raz predĺžiť jeho platnosť na jeden rok, ak sa to umožňuje na základe požiadaviek členského štátu. Ďalšie vydávania ani predĺženia platnosti sa nepovoľujú. V prípade použitia ustanovenia tohto bodu pri presune registrácie lietadla v rámci EÚ sa musí vydať nové osvedčenie o overení letovej spôsobilosti v súlade s bodom M.A.904.“

3.

Do článku 4 sa dopĺňa tento odsek 4:

„4.   Osvedčenia o uvoľnení do prevádzky a uznané osvedčenia o uvoľnení vydané pred dátumom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia organizáciou pre údržbu schválenou na základe požiadaviek členského štátu sa považujú za ekvivalentné osvedčeniam požadovaným na základe bodov M.A.801 a M.A.802 prílohy I (časť M).“

4.

V článku 5 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Osvedčujúci personál je kvalifikovaný v súlade s ustanoveniami prílohy III, okrem bodov M.A.606 písm. h), M.A.607 písm. b), M.A.801 písm. d) a M.A.803 prílohy I a bodu 145.A.30 písm. j) prílohy II (časť 145) a dodatku IV k prílohe II (časť 145).“

5.

Článok 7 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Odchylne od odseku 1:

a)

ustanovenia prílohy I, okrem bodov M.A.201 písm. h) bodu 2 a M.A.708 písm. c), sa uplatňujú od 28. septembra 2005;

b)

bod M.A.201 písm. f) prílohy I sa uplatňuje na lietadlá, ktoré sa nepoužívajú v obchodnej leteckej doprave a sú prevádzkované dopravcami z tretích krajín, od 28. septembra 2009.“

b)

Odsek 3 sa mení a dopĺňa takto:

i)

písmeno a) sa nahrádza takto:

„a)

ustanovenia prílohy I na lietadlá, ktoré sa nepoužívajú v obchodnej leteckej doprave, do 28. septembra 2009;“;

ii)

dopĺňa sa toto písmeno g):

„g)

v prípade lietadiel iných než veľké lietadlá, a ktoré sa nepoužívajú v obchodnej leteckej doprave, nutnosť spĺňať tieto ustanovenia prílohy III (časť 66), do 28. septembra 2010:

M.A.606 písm. g) a M.A.801 písm. b) bod 2 prílohy I (časť M),

145.A.30 písm. g) a h) prílohy II (časť 145).“

6.

Prílohy I a II sa menia a dopĺňajú v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. októbra 2008

Za Komisiu

Antonio TAJANI

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 79, 19.3.2008, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 315, 28.11.2003, s. 1.

(3)  KOM(2007) 869 v konečnom znení.


PRÍLOHA

1.

Príloha I (časť M) k nariadeniu (ES) č. 2042/2003 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Do bodu M.1 ods. 4 sa dopĺňa tento bod iii):

„iii)

Odchylne od odseku 4 bodu i), keď zachovanie letovej spôsobilosti lietadla, ktoré sa nepoužíva v obchodnej leteckej doprave, riadi organizácia pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti s povolením v súlade s oddielom A podčasťou G tejto prílohy (časť M), ktorá nepodlieha dohľadu členského štátu registrácie, a iba v prípade súhlasu členského štátu registrácie pred schválením programu údržby:

a)

je orgán určený členským štátom zodpovedným za dohľad nad organizáciou pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti alebo

b)

je agentúra, ak organizácia pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti má sídlo v tretej krajine.“

2.

V bode M.A.201 sa písmeno e) nahrádza takto:

„e)

S cieľom splniť zodpovednosť podľa písmena a):

i)

Vlastník lietadla môže uzavrieť zmluvu na úlohy súvisiace so zachovaním letovej spôsobilosti s organizáciou pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti, s povolením v súlade s oddielom A podčasťou G tejto prílohy (časť M). V tom prípade organizácia pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti preberá zodpovednosť za správne plnenie týchto úloh.

ii)

Vlastník, ktorý sa rozhodne riadiť zachovanie letovej spôsobilosti lietadla na vlastnú zodpovednosť bez zmluvy podľa dodatku I, môže však aj napriek tomu uzatvoriť obmedzenú zmluvu s organizáciou pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti s povolením v súlade s oddielom A podčasťou G tejto prílohy (časť M) na vypracovanie programu údržby a jeho schválenie v súlade s bodom M.A.302. V takom prípade sa touto obmedzenou zmluvou prenáša zodpovednosť za vypracovanie a schválenie programu údržby na zmluvnú organizáciu pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti.“

3.

V bode M.A.201 písmeno i) sa úvodná veta nahrádza takto: „Keď členský štát od prevádzkovateľa vyžaduje, aby vlastnil osvedčenie pre svoje obchodné činnosti, iné ako pre obchodnú leteckú dopravu, prevádzkovateľ musí:“.

4.

V bode M.A.202 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

Každá osoba alebo organizácia zodpovedná v súlade s bodom M.A.201 musí hlásiť príslušnému orgánu určenému štátom registrácie, organizácii zodpovednej za typovú konštrukciu alebo doplnky k typovej konštrukcii, a prípadne členskému štátu prevádzkovateľa, akýkoľvek zistený stav lietadla alebo komponentu, ktorý ohrozuje bezpečnosť letu.“

5.

Bod M.A.302 sa nahrádza takto:

„M.A.302.   Program údržby lietadla

a)

Údržba každého lietadla musí byť zorganizovaná v súlade s programom údržby lietadla.

b)

Program údržby lietadla a všetky následné zmeny a doplnenia schvaľuje príslušný orgán.

c)

Keď zachovanie letovej spôsobilosti lietadla riadi organizácia pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti s povolením v súlade s oddielom A podčasťou G tejto prílohy (časť M), program údržby lietadla a jeho zmeny a doplnenia možno schváliť postupom nepriameho schválenia.

i)

V takom prípade musí postup nepriameho schválenia zaviesť organizácia pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti v rámci Príručky pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti a musí ho schváliť príslušný orgán zodpovedný za túto organizáciu pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti.

ii)

Organizácia pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti nepoužije postup nepriameho schválenia, keď táto organizácia nepodlieha dohľadu členského štátu registrácie, okrem prípadu, ak existuje dohoda podľa bodu M.1 ods. 4 bodu ii) alebo ods. 4 bodu iii), ktorou sa zodpovednosť za schválenie programu údržby lietadla prenáša na príslušný orgán zodpovedný za organizáciu pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti.

d)

Program údržby lietadla musí byť v súlade s:

i)

pokynmi, ktoré vydal príslušný orgán;

ii)

pokynmi pre zachovanie letovej spôsobilosti, ktoré vydali držitelia typového osvedčenia, obmedzeného typového osvedčenia, doplnkového typového osvedčenia, schválenia postupu väčšej opravy, uznania osvedčenia spôsobilosti ETSO alebo iného príslušného schválenia vydaného podľa nariadenia (ES) č. 1702/2003 a jeho prílohy (časť 21);

iii)

dodatočnými alebo alternatívnymi pokynmi, ktoré navrhli vlastník alebo organizácia pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti po ich schválení podľa bodu M.A.302, s výnimkou intervalov na vykonávanie úloh súvisiacich s bezpečnosťou uvedených v odseku e), ktoré možno zvyšovať, s výhradou dostatočných revízií vykonávaných v súlade s písmenom g) a len vtedy, keď podlieha priamemu schváleniu v súlade s bodom M.A.302 písm. b).

e)

Program údržby lietadla musí obsahovať podrobné údaje o každej vykonanej údržbe, vrátane frekvencie, o všetkých špecifických úlohách spojených s typom a špecifickosťou činností.

f)

V prípade veľkých lietadiel, keď je program údržby založený na logike riadiacej skupiny pre údržbu (Maintenance steering group) alebo na monitorovaní stavu, musí program údržby lietadla obsahovať program spoľahlivosti.

g)

Program údržby lietadla sa pravidelne reviduje a v prípade potreby sa zodpovedajúcim spôsobom mení a dopĺňa. Týmito revíziami sa zabezpečí, aby program aj naďalej platil v zmysle prevádzkových skúseností a pokynov príslušného orgánu, pričom sa zohľadňujú nové a/alebo upravené pokyny na údržbu, ktoré vyhlásili držitelia typového osvedčenia a doplnkového typového osvedčenia a ktorákoľvek iná organizácia, ktorá uverejňuje takéto údaje v súlade s prílohou (časť 21) k nariadeniu (ES) č. 1702/2003.“

6.

V bode M.A.305 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

Záznamy o zachovaní letovej spôsobilosti lietadla musia pozostávať z:

1.

palubného denníka lietadla, denníka (denníkov) motora alebo kariet konštrukčných modulov motora, denníka (denníkov) vrtule a kariet pre každý komponent s obmedzenou životnosťou, a

2.

technického denníka prevádzkovateľa, ak sa vyžaduje v bode M.A.306 pre obchodnú leteckú dopravu, alebo ak ho vyžaduje členský štát pre obchodnú prevádzku inú ako obchodnú leteckú dopravu.“

7.

V bode M.A.403 písm. b) sa slová „podľa M.A.801 písm. b) bodu 1, M.A.801 b) 2 alebo časti 145“ nahrádzajú slovami „podľa M.A.801 písm. b) bodu 1, M.A.801 písm. b) bodu 2, M.A.801 písm. c), M.A.801 písm. d) alebo prílohy II (časť 145)“.

8.

V bode M.A.501 písm. a) sa slová „stanovené inak v časti 145 alebo podčasti F“ nahrádzajú slovami „stanovené inak v prílohe (časť 21) k nariadeniu (ES) č. 1702/2003, prílohe II (časť 145) alebo podčasti F oddiele A prílohy I k tomuto nariadeniu“.

9.

Bod M.A.502 sa nahrádza takto:

„M.A.502   Údržba komponentov

a)

Údržbu komponentov vykonávajú organizácie pre údržbu, ktoré sú riadne schválené v súlade s oddielom A podčasťou F tejto prílohy (časť M) alebo prílohou II (časť 145).

b)

Odchylne od písmena a) môže údržbu komponentu na základe údajov o údržbe lietadla alebo na základe osobitného súhlasu príslušného orgánu v súlade s údajmi o údržbe komponentu vykonať organizácia kategórie A s povolením v súlade s oddielom A podčasťou F tejto prílohy (časť M) alebo prílohou II (časť 145), ako aj osvedčujúci personál uvedený v bode M.A.801 písm. b) bode 2, iba vtedy, ak sú takéto komponenty namontované v lietadle. Takáto organizácia alebo takýto osvedčujúci personál však môžu tieto komponenty dočasne odmontovať na účely údržby, aby sa uľahčil prístup ku komponentu, okrem prípadov, keď takéto odmontovanie vyvolá nutnosť ďalšej údržby, na vykonávanie ktorej sa ustanovenia tohto odseku nevzťahujú. Údržba komponentu vykonaná v súlade s týmto odsekom neumožňuje vydanie formulára 1 EASA a podlieha požiadavkám na uvoľnenie lietadla do prevádzky podľa bodu M.A.801.

c)

Odchylne od písmena a) môže údržbu komponentu motora/pomocnej energetickej jednotky (ďalej len ‚APU‘) na základe údajov o údržbe motora/APU alebo na základe súhlasu príslušného orgánu v súlade s údajmi o údržbe komponentu vykonať organizácia kategórie B s povolením v súlade s oddielom A podčasťou F tejto prílohy (časť M) alebo prílohou II (časť 145) iba vtedy, ak sú takéto komponenty namontované v motore/APU. Organizácia kategórie B však môže tieto komponenty dočasne odmontovať na účely údržby, aby sa uľahčil prístup ku komponentu, okrem prípadov, keď takéto odmontovanie vyvolá nutnosť ďalšej údržby, na vykonávanie ktorej sa ustanovenia tohto odseku nevzťahujú.

d)

Odchylne od písmena a) a bodu M.A.801 písmena b) 2 môže údržbu komponentu namontovaného v lietadle alebo dočasne odmontovaného z lietadla typu ELA1, ktoré sa nepoužíva v obchodnej leteckej doprave, vykonávanú v súlade s údajmi o údržbe komponentu, vykonávať osvedčujúci personál uvedený v bode M.A.801 písmene b) bode 2, okrem prípadov:

1.

generálnej opravy komponentov okrem motorov a vrtúľ a

2.

generálnej opravy motorov a vrtúľ iných lietadiel, ako sú lietadlá typu CS-VLA, CS-22 a LSA.

Údržba komponentu vykonaná v súlade s písmenom d) neumožňuje vydanie formulára 1 EASA a podlieha požiadavkám na uvoľnenie lietadla do prevádzky podľa bodu M.A.801.“

10.

Bod M.A.503 sa nahrádza takto:

„M.A.503.   Komponenty s obmedzenou životnosťou

Inštalované komponenty s obmedzenou životnosťou nesmú prekročiť schválenú lehotu životnosti špecifikovanú v schválenom programe údržby a príkazoch na zachovanie letovej spôsobilosti, ak sa v bode M.A.504 písm. c) neustanovuje inak.“

11.

V bode M.A.504 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

Komponenty neschopné prevádzky musia byť označené a uložené na bezpečnom mieste pod kontrolou organizácie s povolením na údržbu až do rozhodnutia o budúcom stave takého komponentu. V prípade lietadla, ktoré sa nepoužíva v obchodnej leteckej doprave a je iné ako veľké lietadlo, však môže osoba alebo organizácia, ktorá vyhlásila komponent za neschopný prevádzky, preniesť dohľad nad takýmto komponentom po jeho vyhlásení za neschopný prevádzky na vlastníka lietadla, za predpokladu, že takýto prenos sa zapíše do palubného denníka lietadla, denníka motora alebo denníka komponentu.“

12.

Bod M.A.601 sa nahrádza takto:

„M.A.601.   Rozsah platnosti

V tejto podčasti sa stanovujú požiadavky, ktoré musí spĺňať organizácia na vydanie alebo zachovanie platnosti povolenia na údržbu lietadiel a komponentov, ktoré nie sú uvedené v bode M.A.201 písm. g).“

13.

V bode M.A.604 písm. a) sa body 5 a 6 nahrádzajú takto:

„5.

zoznam osvedčujúceho personálu a rozsah jeho povolenia a

6.

zoznam miest, kde sa údržba vykonáva, spolu so všeobecným opisom zariadení,“.

14.

Do bodu M.A.606 sa dopĺňa toto písmeno h):

„h)

Odchylne od písmena g) môže organizácia pri poskytovaní podpory pri údržbe prevádzkovateľom zapojeným do obchodných činností využívať osvedčujúci personál kvalifikovaný v súlade s nasledujúcimi ustanoveniami, s výhradou príslušných postupov, ktoré sa majú schváliť v rámci príručky organizácie:

1.

V prípade príkazov na zachovanie letovej spôsobilosti, ktoré predpisujú opakovanú predletovú kontrolu a výslovne stanovujú, že letová posádka môže vykonávať taký príkaz, môže organizácia vydať obmedzené oprávnenie osvedčujúceho personálu pre veliteľa lietadla na základe preukazu spôsobilosti letovej posádky, za predpokladu, že sa organizácia presvedčí, že sa vykonal dostatočný praktický výcvik, aby sa zabezpečilo, že takáto osoba môže plniť príkazy na zachovanie letovej spôsobilosti podľa požadovaného štandardu.

2.

V prípade lietadla, ktoré je prevádzkované ďaleko od pracoviska údržby, môže organizácia vydať obmedzené oprávnenie osvedčujúceho personálu pre veliteľa lietadla na základe preukazu spôsobilosti letovej posádky za predpokladu, že sa organizácia presvedčí, že sa vykonal dostatočný praktický výcvik, aby sa zabezpečilo, že takáto osoba môže plniť danú úlohu podľa požadovaného štandardu.“

15.

Bod M.A.607 sa nahrádza takto:

„M.A.607   Osvedčujúci personál

a)

Okrem bodu M.A.606 písm. g) môže osvedčujúci personál uplatňovať svoje práva len vtedy, keď organizácia zabezpečila, že:

1.

osvedčujúci personál môže preukázať, že spĺňa požiadavky bodu 66.A.20 písm. b) prílohy III (časť 66) okrem prípadov, keď príloha III (časť 66) odkazuje na právny predpis členského štátu, pričom v takom prípade osvedčujúci personál musí spĺňať požiadavky daného právneho predpisu, a

2.

osvedčujúci personál má primerané vedomosti o príslušnom lietadle a/alebo komponente (komponentoch) lietadla, na ktorom (ktorých) sa má vykonať údržba, a o zodpovedajúcich postupoch organizácie.

b)

V nasledujúcich nepredvídateľných prípadoch, keď je lietadlo odstavené z prevádzky na inom mieste, než je jeho hlavné stanovište, na ktorom nie je k dispozícii osvedčujúci personál, môže zmluvná organizácia pre údržbu s cieľom zabezpečiť údržbu vydať jednorazové oprávnenie na osvedčovanie:

1.

jednému zo svojich zamestnancov, ktorý je držiteľom typovej kvalifikácie pre lietadlo s podobnou technológiou, konštrukciou a systémami, alebo

2.

osobe s minimálne trojročnou praxou v údržbe a ktorá je držiteľom platného preukazu spôsobilosti ICAO na údržbu lietadiel s oprávnením pre typ lietadla, ktorému sa má udeliť osvedčenie, pod podmienkou, že sa na tomto mieste nenachádza žiadna organizácia s príslušným povolením podľa tejto časti a zmluvná organizácia pre údržbu získala a uchováva dôkazy o praxi a preukaze spôsobilosti takej osoby.

Všetky také prípady sa musia oznámiť príslušnému orgánu do siedmich dní od vydania takého oprávnenia na osvedčovanie. Organizácia s povolením na údržbu vydávajúca jednorazové oprávnenie na osvedčovanie zabezpečí, aby každá taká údržba, ktorá by mohla mať vplyv na bezpečnosť letu, bola prekontrolovaná.

c)

Organizácia s povolením na údržbu zaznamenáva všetky podrobné údaje týkajúce sa osvedčujúceho personálu a vedie aktuálny zoznam všetkých členov osvedčujúceho personálu spolu s rozsahom jeho povolenia ako súčasť príručky organizácie podľa bodu M.A.604 písm. a) bodu 5“.

16.

V bode M.A.608 písm. a) sa bod 1 nahrádza takto:

„1.

mať zariadenia a nástroje špecifikované v údajoch o údržbe podľa bodu M.A.609 alebo overené ekvivalenty uvedené v zozname v príručke organizácie vykonávajúcej údržbu pre každodennú údržbu v rozsahu povolenia, a“.

17.

Bod M.A.610 sa nahrádza takto:

„M.A.610.   Objednávky údržbárskych prác

Pred začiatkom údržby musí byť medzi organizáciou a organizáciou požadujúcou údržbu dohodnutá písomná objednávka prác, aby bolo jednoznačne stanovené, aká údržba sa má vykonať.“

18.

V bode M.A.613 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

Po dokončení všetkých požadovaných údržbárskych prác na komponente v súlade s touto podčasťou sa vydá osvedčenie o uvoľnení komponentu do prevádzky v súlade s bodom M.A.802. Vydá sa formulár 1 EASA, s výnimkou tých komponentov, ktorých údržba sa vykonala v súlade s bodom M.A.502 písm. b) a bodom M.A502 písm. d) a komponentov vyrobených v súlade s bodom M.A.603 písm. b).“

19.

Bod M.A.615 sa nahrádza takto:

„M.A.615.   Práva organizácie

Organizácia vykonávajúca údržbu s povolením v súlade s oddielom A podčasťou F tejto prílohy (časť M) môže:

a)

vykonávať údržbu lietadiel a/alebo komponentov, na ktoré má povolenie, v miestach špecifikovaných v osvedčení o povolení a v príručke organizácie pre údržbu;

b)

dohodnúť vykonanie špecializovaných služieb v inej organizácii, ktorá je primerane kvalifikovaná a na ktorú dozerá organizácia pre údržbu, s výhradou náležitých postupov ustanovených v rámci príručky organizácie pre údržbu schválenej priamo príslušným orgánom;

c)

vykonávať kdekoľvek údržbu lietadiel a/alebo komponentov, na ktoré má povolenie, ak taká potreba vznikne buď z dôvodu neschopnosti prevádzky lietadla, alebo z nevyhnutnosti zabezpečiť príležitostnú údržbu za predpokladu splnenia podmienok stanovených v príručke organizácie pre údržbu;

d)

vydávať osvedčenia o uvoľnení do prevádzky po dokončení údržby v súlade s bodom M.A.612 alebo bodom M.A.613.“

20.

Bod M.A.703 sa mení a dopĺňa takto:

i)

písmeno a) sa nahrádza takto:

„a)

Povolenie sa uvádza v osvedčení zahrnutom v dodatku VI a vydanom príslušným orgánom.“;

ii)

dopĺňa sa toto písmeno c):

„c)

Rozsah prác, ktoré sa považujú za podstatu povolenia, sa konkretizuje v príručke pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti v súlade s bodom M.A.704.“

21.

Bod M.A.704 sa mení a dopĺňa takto:

i)

písmeno a) bod 3 sa nahrádza takto:

„3.

titul (tituly) a meno (mená) osoby (osôb) uvedenej (uvedených) v bodoch M.A.706 písm. a), M.A.706 písm. c), M.A.706 písm. d) a M.A.706 písm. i),“;

ii)

do písmena a) sa dopĺňa bod 9:

„9.

zoznam schválených programov údržby alebo v prípade lietadla, ktoré sa nepoužíva v obchodnej leteckej doprave, zoznam všeobecných a/alebo základných programov údržby“;

iii)

písmeno c) sa nahrádza takto:

„c)

Bez ohľadu na písmeno b) môžu byť menej významné zmeny a doplnenia príručky schválené nepriamo prostredníctvom postupu nepriameho schválenia. V postupe nepriameho schválenia sa vymedzí prípustná menej významná zmena a doplnenie, postup musí stanoviť organizácia pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti v rámci príručky a musí ho schváliť príslušný orgán zodpovedný za túto organizáciu pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti.“

22.

Do bodu M.A.706 sa dopĺňajú tieto písmená i) a j):

„i)

V prípade organizácií, ktoré predlžujú platnosť osvedčení o overení letovej spôsobilosti v súlade s bodmi M.A.711 písm. a) bodom 4 a M.A.901 písm. f), organizácia vymenuje osoby na to oprávnené, s výhradou schválenia príslušným orgánom.

j)

Organizácia v príručke riadenia zachovania letovej spôsobilosti vymedzí a aktualizuje titul (tituly) a meno (mená) osoby (osôb) uvedenej (uvedených) v bodoch M.A.706 písm. a), M.A.706 písm. c), M.A.706 písm. d) a M.A.706 písm. i).“

23.

V bode M.A.707 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

Aby organizácia s povolením na riadenie zachovania letovej spôsobilosti bola oprávnená vykonávať overenie letovej spôsobilosti, musí mať vhodný personál na overenie letovej spôsobilosti na vydávanie osvedčení o overení letovej spôsobilosti alebo odporúčaní uvedených v podčasti I oddiele A.

1.

V prípade všetkých lietadiel používaných v obchodnej leteckej doprave a lietadiel s maximálnou vzletovou hmotnosťou väčšou ako 2 730 kg, okrem balónov, musí tento personál mať:

a)

aspoň päťročnú prax v zachovaní letovej spôsobilosti a

b)

príslušný preukaz spôsobilosti v súlade s prílohou III (časť 66) alebo kvalifikáciu personálu údržby uznávanú na vnútroštátnej úrovni pre príslušnú kategóriu lietadiel [keď príloha III (časť 66) odkazuje na vnútroštátne predpisy] alebo leteckotechnický diplom alebo jeho ekvivalent a

c)

oficiálny leteckotechnický výcvik týkajúci sa údržby a

d)

postavenie s primeranou zodpovednosťou v oprávnenej organizácii;

e)

bez ohľadu na písmená a) až d) sa môžu požiadavky v bode M.A.707 písm. a) bode 1 písm. b) nahradiť požiadavkou päťročnej praxe v zachovaní letovej spôsobilosti a praxe, ktorá sa už vyžaduje podľa bodu M.A. 707 písm. a) bodu 1 písm. a).

2.

V prípade lietadiel nepoužívaných v obchodnej leteckej doprave s maximálnou vzletovou hmotnosťou do 2 730 kg a v prípade balónov musí tento personál mať:

a)

aspoň trojročnú prax v zachovaní letovej spôsobilosti a

b)

príslušný preukaz spôsobilosti v súlade s prílohou III (časť 66) alebo kvalifikáciu personálu údržby uznávanú na vnútroštátnej úrovni pre príslušnú kategóriu lietadiel [keď príloha III (časť 66) odkazuje na vnútroštátne predpisy] alebo leteckotechnický diplom alebo jeho ekvivalent a

c)

príslušný leteckotechnický výcvik týkajúci sa údržby a

d)

postavenie s primeranou zodpovednosťou v oprávnenej organizácii;

e)

bez ohľadu na písmená a) až d) sa môžu požiadavky v bode M.A.707 písm. a) bode 2 písm. b) nahradiť požiadavkou štvorročnej praxe v zachovaní letovej spôsobilosti a praxe, ktorá sa už vyžaduje podľa bodu M.A. 707 písm. a) bodu 2 písm. a).“

24.

V bode M.A.708 písm. b) sa bod 2 nahrádza takto:

„2.

Predložiť program údržby lietadla a jeho zmeny a doplnenia príslušnému orgánu na schválenie, ak sa naň nevzťahuje postup nepriameho schválenia v súlade s bodom M.A.302 písm. c), a poskytnúť kópiu programu vlastníkovi lietadla, ktoré sa nepoužíva v obchodnej leteckej doprave,“.

25.

Bod M.A.709 sa nahrádza takto:

„M.A.709   Dokumentácia

a)

Organizácia s povolením na riadenie zachovania letovej spôsobilosti musí vlastniť a používať aktuálne uplatniteľné údaje o údržbe v súlade s bodom M.A.401 pri plnení úloh na zachovanie letovej spôsobilosti uvedených v bode M.A.708. Tieto údaje môže poskytnúť vlastník alebo prevádzkovateľ, s výhradou príslušnej zmluvy uzavretej s takýmto vlastníkom alebo prevádzkovateľom. V takom prípade musí organizácia pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti uchovávať tieto údaje len počas trvania zmluvy, okrem prípadov, keď sa ich uchovanie vyžaduje podľa bodu M.A.714.

b)

V prípade lietadla, ktoré sa nepoužíva v obchodnej leteckej doprave, môže organizácia s povolením na riadenie zachovania letovej spôsobilosti vypracovať základné a/alebo všeobecné programy údržby, s cieľom umožniť prvé schválenie a/alebo rozšírenie rozsahu schválenia, bez zmlúv uvedených v dodatku I k tejto prílohe (časť M). Tieto základné a/alebo všeobecné programy údržby však nevylučujú potrebu vypracovať zodpovedajúci program údržby lietadla v súlade s bodom M.A.302 v stanovenom čase pred uplatnením práv uvedených v bode M.A.711.“

26.

Bod M.A.711 sa nahrádza takto:

„M.A.711   Práva organizácie

a)

Organizácia pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti s povolením v súlade s oddielom A podčasťou G tejto prílohy (časť M) môže:

1.

riadiť zachovanie letovej spôsobilosti lietadla neobchodnej leteckej dopravy uvedeného v osvedčení o povolení;

2.

riadiť zachovanie letovej spôsobilosti lietadla obchodnej leteckej dopravy uvedeného v osvedčení o povolení, ako aj v osvedčení prevádzkovateľa leteckej dopravy (AOC);

3.

dohodnúť vykonanie obmedzených úloh na zachovanie letovej spôsobilosti so zmluvnou organizáciou, ktorá pracuje podľa svojho systému kvality, ako sa uvádza v osvedčení o povolení;

4.

podľa podmienok bodu M.A.901 písm. f) predĺžiť platnosť osvedčenia o overení letovej spôsobilosti, ktoré vydal príslušný orgán alebo iná organizácia pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti s povolením v súlade s oddielom A podčasťou G tejto prílohy (časť M).

b)

Organizácia s povolením na riadenie zachovania letovej spôsobilosti registrovaná v niektorom členskom štáte môže mať okrem toho povolenie na vykonávanie overovania letovej spôsobilosti podľa bodu M.A.710 a:

1.

vydávať príslušné osvedčenie o overení letovej spôsobilosti a v stanovenom čase predlžovať jeho platnosť podľa podmienok v bode M.A.901 písm. c) bode 2 alebo M.A.901 písm. e) bode 2, a

2.

vydávať odporúčanie na overenie letovej spôsobilosti pre príslušný orgán členského štátu registrácie.“

27.

V bode M.A.712 sa písmeno f) nahrádza takto:

„f)

V prípade malej organizácie, ktorá neriadi zachovanie letovej spôsobilosti lietadiel používaných v obchodnej leteckej doprave, sa môže systém kvality nahradiť vykonávaním pravidelných overovaní organizácie, s výhradou schválenia príslušného orgánu, okrem prípadov, keď organizácia vydáva osvedčenia o overení letovej spôsobilosti pre lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou väčšou ako 2 730 kg, iné než balóny. V prípade, že neexistuje systém kvality, organizácia nesmie zadávať úlohy týkajúce sa riadenia zachovania letovej spôsobilosti iným stranám.“

28.

V bode M.A.714 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

Ak má organizácia pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti práva uvedené v bode M.A.711 písm. b), musí uchovávať kópiu každého vydaného, poprípade predĺženého osvedčenia o overení letovej spôsobilosti a odporúčania, spolu so všetkými podpornými dokumentmi. Okrem toho musí organizácia uchovávať kópiu každého osvedčenia o overení letovej spôsobilosti, ktorého platnosť sa predĺžila podľa práv uvedených v bode M.A.711 písm. a) bode 4.“

29.

Bod M.A.801 sa nahrádza takto:

„M.A.801.   Osvedčenie o uvoľnení lietadla do prevádzky

a)

Okrem lietadiel, ktoré do prevádzky uvoľnila organizácia pre údržbu s povolením v súlade s prílohou II (časť 145), osvedčenie o uvoľnení do prevádzky sa musí vydať v súlade s touto podčasťou.

b)

Do prevádzky sa nesmie uvoľniť žiadne lietadlo, pokým po dokončení každej údržby a po skonštatovaní, že celá požadovaná údržba bola riadne vykonaná, nebolo vydané osvedčenie o uvoľnení do prevádzky:

1.

príslušným osvedčujúcim personálom v mene organizácie pre údržbu s povolením v súlade s oddielom A podčasťou F tejto prílohy (časť M), alebo

2.

osvedčujúcim personálom v súlade s požiadavkami stanovenými v prílohe III (časť 66), okrem komplexných úloh údržby uvedených v dodatku VII k tejto prílohe, na ktoré sa uplatňuje bod 1, alebo

3.

pilotom–vlastníkom v súlade s bodom M.A.803.

c)

Odchylne od bodu M.A.801 písm. b) bodu 2 môže v prípade lietadla ELA1, ktoré sa nepoužíva v obchodnej leteckej doprave, komplexné úlohy údržby lietadla uvedené v dodatku VII vykonávať osvedčujúci personál uvedený v bode M.A.801 písm. b) bode 2.

d)

Odchylne od bodu M.A.801 písm. b) môže vlastník v prípade nepredvídaných situácií, keď je lietadlo odstavené z prevádzky na mieste, na ktorom nie je k dispozícii organizácia údržby s príslušným povolením podľa tejto prílohy alebo podľa prílohy II (časť 145) ani príslušný osvedčujúci personál, oprávniť akúkoľvek osobu s minimálne trojročnou zodpovedajúcou praxou v oblasti údržby a s príslušnou kvalifikáciou, aby vykonala údržbu podľa štandardov stanovených v podčasti D tejto prílohy a uvoľnila lietadlo do prevádzky. V takom prípade vlastník musí:

1.

získať a uchovať v záznamoch lietadla podrobné údaje o všetkých vykonaných prácach a o kvalifikácii osoby vydávajúcej osvedčenie a

2.

zabezpečiť, aby každú takúto údržbu opätovne skontrolovala a uvoľnila do prevádzky príslušne oprávnená osoba uvedená v bode M.A.801 písm. b) alebo organizácia s povolením v súlade s oddielom A podčasťou F tejto prílohy (časť M) alebo s prílohou II (časť 145) pri najbližšej možnej príležitosti, najneskôr však do siedmich dní, a

3.

informovať organizáciu zodpovednú za riadenie zachovania letovej spôsobilosti lietadla, ak je s ňou uzavretá zmluva podľa bodu M.A.201 písm. e), alebo príslušný orgán v prípade neexistencie takejto zmluvy, do siedmich dní od vydania takéhoto oprávnenia na osvedčovanie.

e)

V prípade uvoľnenia do prevádzky v súlade s bodom M.A.801 písm. b) bodom 2 alebo bodom M.A.801 písm. c) môže osvedčujúcemu personálu pomáhať pri vykonávaní úloh údržby jedna osoba alebo viac osôb, ktoré podliehajú jeho priamej a neustálej kontrole.

f)

Osvedčenie o uvoľnení do prevádzky musí obsahovať aspoň:

1.

základné údaje o vykonanej údržbe a

2.

dátum dokončenia takejto údržby a

3.

totožnosť organizácie a/alebo osoby, ktorá vydáva osvedčenie o uvoľnení do prevádzky vrátane:

i)

referenčného čísla povolenia organizácie vykonávajúcej údržbu s povolením v súlade s oddielom A podčasťou F tejto prílohy (časť M) a osvedčujúceho personálu vydávajúceho také osvedčenie, alebo

ii)

v prípade osvedčenia o uvoľnení do prevádzky podľa bodu M.A.801 písm. b) bodu 2 alebo M.A.801 písm. c), totožnosť a poprípade číslo preukazu spôsobilosti personálu vydávajúceho také osvedčenie;

4.

obmedzenia letovej spôsobilosti alebo prevádzky, ak existujú.

g)

Odchylne od písmena b) a bez ohľadu na ustanovenia písmena h), keď nemožno dokončiť celú predpísanú údržbu, možno vydať osvedčenie o uvoľnení do prevádzky v rámci povolených obmedzení lietadla. Taká skutočnosť sa spolu s uplatniteľnými obmedzeniami letovej spôsobilosti alebo prevádzky musí zaznamenať v osvedčení o uvoľnení do prevádzky pred jeho vydaním ako súčasť informácií, ktoré sa vyžadujú v písmene f) bode 4.

h)

Osvedčenie o uvoľnení do prevádzky sa nesmie vydať v prípade akejkoľvek známej nezhody s požiadavkami, ktorá ohrozuje bezpečnosť letu.“

30.

Bod M.A.802 sa nahrádza takto:

„M.A.802.   Osvedčenie o uvoľnení komponentu do prevádzky

a)

Osvedčenie o uvoľnení do prevádzky sa musí vydať po dokončení všetkých údržbárskych prác na komponente lietadla v súlade s bodom M.A.502.

b)

Uznané osvedčenie o uvoľnení označené ako formulár 1 EASA predstavuje osvedčenie o uvoľnení komponentu do prevádzky, okrem prípadov, keď sa takáto údržba komponentov lietadla vykonala podľa bodu M.A.502 písm. b) alebo bodu M.A.502 písm. d), pričom v takom prípade údržba podlieha postupom uvoľnenia lietadla do prevádzky v súlade s bodom M.A.801.“

31.

Bod M.A.803 sa nahrádza takto:

„M.A.803.   Oprávnenie pilota–vlastníka

a)

Pilot-vlastník je osoba, ktorá musí:

1.

byť držiteľom platného pilotného preukazu (alebo jeho ekvivalentu) vydaného alebo overeného členským štátom pre určitý typ alebo triedu lietadla a

2.

vlastniť lietadlo, a to ako jediný vlastník alebo spoluvlastník, pričom taký vlastník musí byť:

i)

jednou z fyzických osôb uvedených v registračnom formulári alebo

ii)

členom neziskovej právnickej osoby zameranej na rekreačné činnosti, pričom táto právnická osoba je uvedená v registračnom dokumente ako vlastník alebo prevádzkovateľ, a tento člen sa priamo zapája do rozhodovacieho procesu právnickej osoby a je právnickou osobou určený na vykonávanie údržby ako pilot–vlastník.

b)

Pre každé súkromne prevádzkované lietadlo jednoduchej motorovej konštrukcie s maximálnou vzletovou hmotnosťou do 2 730 kg, vetroň, motorový vetroň alebo balón môže pilot–vlastník vydať osvedčenie o uvoľnení do prevádzky po obmedzenej údržbe vykonanej pilotom–vlastníkom, ako sa uvádza v dodatku VIII.

c)

Rozsah obmedzenej údržby vykonanej pilotom–vlastníkom sa určuje v programe údržby lietadla uvedenom v bode M.A.302.

d)

Osvedčenie o uvoľnení do prevádzky sa musí zaznamenať v denníkoch a musí obsahovať základné údaje o vykonanej údržbe, použité údaje o údržbe, dátum, kedy bola táto údržba dokončená a totožnosť a podpis pilota, ako aj číslo pilotného preukazu pilota–vlastníka vydávajúceho takéto osvedčenie.“

32.

Bod M.A.901 sa nahrádza takto:

„M.A.901.   Overenie letovej spôsobilosti lietadla

Overenie letovej spôsobilosti lietadla a jeho záznamov o zachovaní letovej spôsobilosti sa vykonáva pravidelne, aby sa zabezpečila platnosť osvedčenia o letovej spôsobilosti lietadla.

a)

Osvedčenie o overení letovej spôsobilosti sa vydáva v súlade s dodatkom III (formulár 15a alebo 15b EASA) po dokončení uspokojivého overenia letovej spôsobilosti. Osvedčenie o overení letovej spôsobilosti je platné jeden rok.

b)

Lietadlo v kontrolovanom prostredí je lietadlo, i) ktoré v posledných 12 mesiacoch bolo nepretržite v správe jedinej organizácie pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti s povolením v súlade s oddielom A podčasťou G tejto prílohy (časť M) a ii) ktorého údržbu vykonávali posledných 12 mesiacov organizácie s povolením na údržbu v súlade s oddielom A podčasťou F tejto prílohy (časť M). alebo s prílohou II (časť 145). Zahŕňa to úlohy údržby uvedené v bode M.A.803 písm. b) vykonané a uvoľnené do prevádzky v súlade s bodom M.A.801 písm. b) bodom 2 alebo bodom M.A.801 písm. b) bodom 3.

c)

Pre všetky lietadlá používané v obchodnej leteckej doprave a lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou väčšou ako 2 730 kg, okrem balónov, ktoré sa nachádzajú v kontrolovanom prostredí, organizácia uvedená v písmene b), ktorá riadi zachovanie letovej spôsobilosti lietadla, ak má náležité povolenie a s výhradou splnenia ustanovenia písmena k), môže:

1.

vydávať osvedčenie o overení letovej spôsobilosti v súlade s bodom M.A.710, a

2.

v prípade osvedčení o overení letovej spôsobilosti, ktoré vydala, keď lietadlo zostalo v kontrolovanom prostredí, dvakrát predĺžiť platnosť osvedčenia o overení letovej spôsobilosti vždy na obdobie jedného roka.

d)

Pre všetky lietadlá využívané na obchodnú leteckú dopravu a lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou väčšou ako 2 730 kg, okrem balónov, i) ktoré sa nenachádzajú v kontrolovanom prostredí alebo ii) ktorých zachovanie letovej spôsobilosti je v správe organizácie pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti, ktorá nemá právo vykonávať overovanie letovej spôsobilosti, osvedčenie o overení letovej spôsobilosti vydá príslušný orgán po uspokojivom posúdení založenom na odporúčaní organizácie pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti s riadnym povolením v súlade s oddielom A podčasťou G tejto prílohy (časť M) odoslanom spolu so žiadosťou vlastníka alebo prevádzkovateľa. Toto odporúčanie je založené na overení letovej spôsobilosti vykonanom v súlade s bodom M.A.710.

e)

Pre lietadlá, ktoré sa nepoužívajú v obchodnej leteckej doprave, s maximálnou vzletovou hmotnosťou do 2 730 kg a balóny, ktorákoľvek organizácia pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti s povolením v súlade s oddielom A podčasťou G tejto prílohy (časť M) a vymenovaná vlastníkom alebo prevádzkovateľom, ak je riadne schválená a s výhradou písmena k), môže:

1.

vydávať osvedčenie o overení letovej spôsobilosti v súlade s bodom M.A.710 a

2.

v prípade osvedčení o overení letovej spôsobilosti, ktoré vydala, keď lietadlo zostalo v kontrolovanom prostredí v jej správe, dvakrát predĺžiť platnosť osvedčenia o overení letovej spôsobilosti vždy na obdobie jedného roka.

f)

Odchylne od bodov M.A.901 písm. c) bodu 2 a M.A.901 písm. e) bodu 2 v prípade lietadiel, ktoré sa nachádzajú v kontrolovanom prostredí, organizácia uvedená v písmene b), ktorá riadi zachovanie letovej spôsobilosti lietadla, s výhradou súladu s písmenom k), môže predĺžiť platnosť osvedčenia o overení letovej spôsobilosti, ktoré bolo vydané príslušným orgánom alebo inou organizáciou pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti s povolením v súlade s oddielom A podčasťou G tejto prílohy (časť M), dvakrát, a to vždy na obdobie jedného roka.

g)

Odchylne od bodu M.A.901 písm. e) a bodu M.A.901 písm. i) bodu 2 môže v prípade lietadiel typu ELA1, ktoré sa nepoužívajú v obchodnej leteckej doprave a na ktoré sa nevzťahuje bod M.A.201 písm. i), vydať osvedčenie o overení letovej spôsobilosti aj príslušný orgán po uspokojivom posúdení založenom na odporúčaní osvedčujúceho personálu oficiálne schváleným príslušným orgánom a spĺňajúcim požiadavky ustanovení prílohy III (časť 66), ako aj požiadavky stanovené v bode M.A.707 písm. a) bode 2 písm. a), odoslanom spolu so žiadosťou vlastníka alebo prevádzkovateľa. Toto odporúčanie je založené na overení letovej spôsobilosti vykonanom v súlade s bodom M.A.710 a vydáva sa na maximálne dva po sebe nasledujúce roky.

h)

Kedykoľvek okolnosti ukážu, že existuje potenciálne ohrozenie bezpečnosti, príslušný orgán vykoná overenie letovej spôsobilosti a vydá osvedčenie o overení letovej spôsobilosti sám.

i)

Okrem ustanovení písmena h) môže príslušný orgán vykonať overenie letovej spôsobilosti a vydať osvedčenie o overení letovej spôsobilosti sám aj v týchto prípadoch:

1.

pre lietadlá, ktoré sa nepoužívajú v obchodnej leteckej doprave, keď je lietadlo v správe organizácie pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti s povolením v súlade s oddielom A podčasťou G tejto prílohy (časť M) so sídlom v tretej krajine;

2.

pre všetky balóny a iné lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou do 2 730 kg, ak to požaduje vlastník.

j)

Keď príslušný orgán sám vykonáva overenie letovej spôsobilosti a/alebo vydáva osvedčenie o overení letovej spôsobilosti, vlastník alebo prevádzkovateľ poskytne príslušnému orgánu:

1.

dokumentáciu požadovanú príslušným orgánom a

2.

vhodné priestory na príslušnom mieste pre jeho personál a

3.

v prípade potreby podporu zo strany riadne kvalifikovaného personálu v súlade s prílohou III (časť 66) alebo s rovnocennými požiadavkami na personál stanovenými v bode 145.A.30 písm. j) bode 1 a 2 prílohy II (časť145).

k)

Osvedčenie o overení letovej spôsobilosti nemožno vydať ani predĺžiť, ak existuje dôkaz alebo dôvod domnievať sa, že lietadlo je nespôsobilé na let.“

33.

V bode M.A.904 sa písmená a) a b) nahrádzajú takto:

„a)

Pri dovoze lietadla z tretieho štátu do členského štátu registrácie žiadateľ musí:

1.

požiadať členský štát registrácie o vydanie nového osvedčenia o letovej spôsobilosti v súlade s prílohou (časť 21) k nariadeniu (ES) č. 1702/2003 a

2.

pre iné ako nové lietadlo mať úspešne vykonané overenie letovej spôsobilosti v súlade s bodom M.A.901 a

3.

mať vykonanú všetku údržbu v súlade so schváleným programom údržby v súlade s bodom M.A.302.

b)

Keď sa organizácia pre riadenie zachovanie letovej spôsobilosti presvedčí, že lietadlo spĺňa príslušné požiadavky, v prípade potreby pošle členskému štátu registrácie zdokumentované odporúčanie na vydanie osvedčenia o overení letovej spôsobilosti.“

34.

Bod M.B.301 sa mení a dopĺňa takto:

i)

v písmene b) sa výraz „M.A.302 písm. e)“ nahrádza výrazom „v bode M.A.302 písm. c)“;

ii)

v písmene d) sa výraz „M.A.302 písm. c) a d)“ nahrádza výrazom „v bodoch M.A.302 písm. d), e) a f)“.

35.

V bode M.B.302 sa výraz „článkom 10 ods. 3“ nahrádza výrazom „článkom 14 ods. 4“.

36.

V bode M.B.303 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

Príslušný orgán vypracuje program overovania, aby sa mohol monitorovať stav letovej spôsobilosti lietadiel zapísaných v jeho registri.“

37.

Do bodu M.B.303 sa dopĺňa toto písmeno i):

„i)

S cieľom uľahčiť vykonávanie príslušného vynucovacieho opatrenia si príslušné orgány vymieňajú informácie o nezhode zistenej v súlade s písmenom h).“

38.

Bod M.B.606 sa nahrádza takto:

„M.B.606.   Zmeny

a)

Príslušný orgán musí spĺňať platné ustanovenia prvého schválenia v prípade akejkoľvek zmeny v organizácii oznámenej v súlade s bodom M.A.617.

b)

Príslušný orgán môže stanoviť podmienky, podľa ktorých môže organizácia s povolením na údržbu pracovať v priebehu týchto zmien, pokiaľ neurčí, že by platnosť povolenia mala byť pozastavená vzhľadom na charakter alebo rozsah zmien.

c)

V prípade akejkoľvek zmeny príručky organizácie pre údržbu:

1.

V prípade priameho schválenia zmien v súlade s bodom M.A.604 písm. b) príslušný orgán overí, či sa postupy uvedené v príručke zhodujú s touto prílohou (časť M) pred oficiálnym oznámením schválenia organizácii s povolením.

2.

V prípade, že sa použije postup nepriameho schválenia na schválenie zmien v súlade s bodom M.A.604 písm. c), príslušný orgán zabezpečí, i) že zmeny zostanú menej významné a ii) že má zodpovedajúcu kontrolu nad schválením zmien, aby sa zabezpečilo, že zostanú v zhode s požiadavkami tejto prílohy (časť M).“

39.

Bod M.B.706 sa nahrádza takto:

„M.B.706.   Zmeny

a)

Príslušný orgán musí spĺňať platné ustanovenia prvého schválenia v prípade akejkoľvek zmeny v organizácii oznámenej v súlade s bodom M.A.713.

b)

Príslušný orgán môže stanoviť podmienky, za ktorých môže organizácia s povolením na riadenie zachovania letovej spôsobilosti pracovať v priebehu týchto zmien, pokiaľ neurčí, že by platnosť povolenia mala byť pozastavená vzhľadom na charakter alebo rozsah zmien.

c)

V prípade akejkoľvek zmeny príručky organizácie pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti:

1.

V prípade priameho schválenia zmien v súlade s bodom M.A.704 písm. b) príslušný orgán overí, či sa postupy uvedené v príručke zhodujú s touto prílohou (časť M) pred oficiálnym oznámením schválenia organizácii s povolením.

2.

V prípade, že sa použije postup nepriameho schválenia na schválenie zmien v súlade s bodom M.A.704 písm. c), príslušný orgán zabezpečí, i) že zmeny zostanú menej významné a ii) že má zodpovedajúcu kontrolu nad schválením zmien, aby sa zabezpečilo, že zostanú v zhode s požiadavkami tejto prílohy (časť M).“

40.

V bode M.B.901 sa výraz „M.A.902 písm. d)“ nahrádza výrazom „s bodom M.A.901“.

41.

Bod M.B.902 sa nahrádza takto:

„M.B.902.   Overenie letovej spôsobilosti príslušným orgánom

a)

Keď sa príslušný orgán rozhodne vykonať overenie letovej spôsobilosti a vydať osvedčenie o overení letovej spôsobilosti na formulári 15a EASA (Dodatok III), príslušný orgán vykoná overenie letovej spôsobilosti v súlade s bodom M.A.710.

b)

Príslušný orgán musí mať vhodný personál na overenie letovej spôsobilosti na vykonanie overenia.

1.

V prípade všetkých lietadiel používaných v obchodnej leteckej doprave a lietadiel s maximálnou vzletovou hmotnosťou väčšou ako 2 730 kg okrem balónov musí tento personál mať:

a)

aspoň päťročnú prax v oblasti zachovania letovej spôsobilosti a

b)

príslušný preukaz spôsobilosti v súlade s prílohou III (časť 66) alebo kvalifikáciu personálu údržby uznávanú na vnútroštátnej úrovni pre príslušnú kategóriu lietadiel [keď príloha III (časť 66) odkazuje na vnútroštátne predpisy] alebo leteckotechnický diplom alebo jeho ekvivalent, a

c)

oficiálny leteckotechnický výcvik týkajúci sa údržby a

d)

postavenie s primeranou zodpovednosťou.

Bez ohľadu na vyššie uvedené písmená a) až d) sa môže požiadavka v bode M.B.902 písm. b) bode 1 písm. b) nahradiť požiadavkou päťročnej praxe v zachovaní letovej spôsobilosti a praxe, ktorá sa už vyžaduje podľa bodu M.B. 902 písm. b) bodu 1 písm. a).

2.

V prípade lietadiel nepoužívaných v obchodnej leteckej doprave s maximálnou vzletovou hmotnosťou do 2 730 kg a v prípade balónov musí tento personál mať:

a)

aspoň trojročnú prax v oblasti zachovania letovej spôsobilosti a

b)

príslušný preukaz spôsobilosti v súlade s prílohou III (časť 66) alebo kvalifikáciu personálu údržby uznávanú na vnútroštátnej úrovni pre príslušnú kategóriu lietadiel [keď príloha III (časť 66) odkazuje na vnútroštátne predpisy] alebo leteckotechnický diplom alebo jeho ekvivalent, a

c)

príslušný leteckotechnický výcvik týkajúci sa údržby a

d)

postavenie s primeranou zodpovednosťou.

Bez ohľadu na vyššie uvedené písmená a) až d) sa môže požiadavka v bode M.B.902 písm. b) bode 2 písm. b nahradiť požiadavkou štvorročnej praxe v zachovaní letovej spôsobilosti a praxe, ktorá sa už vyžaduje podľa bodu M.B. 902 písm. b) bodu 2 písm. a).

c)

Príslušný orgán musí viesť záznamy o všetkých členoch personálu na overovanie letovej spôsobilosti, ktoré budú obsahovať podrobné údaje o každej príslušnej získanej kvalifikácii spolu so súhrnom zodpovedajúcich skúseností a školení týkajúcich sa riadenia zachovania letovej spôsobilosti.

d)

Príslušný orgán musí mať pri overovaní letovej spôsobilosti prístup k uplatniteľným údajom, ako sa uvádza v bodoch M.A.305, M.A.306 a M.A.401.

e)

Personál vykonávajúci overenie letovej spôsobilosti musí vydať formulár 15a po uspokojivom dokončení overenia letovej spôsobilosti.“

42.

Body 5.1. a 5.2. dodatku I „Dohoda o zachovaní letovej spôsobilosti“ sa nahrádzajú takto:

„5.1.

Povinnosti organizácie s povolením:

1.

zahrnúť typ lietadla do rozsahu povolenia;

2.

dodržiavať podmienky na zachovanie letovej spôsobilosti lietadla uvedené nižšie:

a)

vypracovať program údržby lietadla, poprípade vrátane vypracovania programu spoľahlivosti;

b)

stanoviť úlohy údržby (v programe údržby), ktoré môže vykonať pilot–vlastník v súlade s bodom M.A.803 písm. c);

c)

zabezpečiť schvaľovanie programu údržby lietadla;

d)

odovzdať kópiu programu údržby lietadla vlastníkovi lietadla ihneď po schválení programu;

e)

zabezpečiť preklenovaciu kontrolu s predchádzajúcim programom údržby lietadla;

f)

zabezpečiť, že všetky úlohy údržby vykoná organizácia s povolením na údržbu;

g)

zabezpečiť, že všetky uplatniteľné príkazy na zachovanie letovej spôsobilosti sa uplatnia;

h)

zabezpečiť, že opravy všetkých chýb objavených počas plánovanej údržby, overovania letovej spôsobilosti alebo nahlásených vlastníkom vykoná organizácia s povolením na údržbu;

i)

koordinovať naplánovanú údržbu, uplatňovanie príkazov letovej spôsobilosti, výmenu súčastí s obmedzenou životnosťou a požiadavky na kontrolu komponentov;

j)

informovať vlastníka vždy, keď sa lietadlo musí odovzdať organizácii s povolením na údržbu;

k)

viesť všetky technické záznamy;

l)

archivovať všetky technické záznamy;

3.

zabezpečiť schválenie všetkých úprav lietadla v súlade s prílohou (časť 21) k nariadeniu (ES) č. 1702/2003 pred ich vykonaním;

4.

zabezpečiť schválenie všetkých opráv lietadla v súlade s prílohou (časť 21) k nariadeniu (ES) č. 1702/2003 pred ich vykonaním;

5.

informovať príslušný orgán členského štátu registrácie vždy, keď nie je lietadlo vlastníkom poskytnuté organizácii s povolením na údržbu podľa požiadaviek oprávnenej organizácie;

6.

informovať príslušný orgán členského štátu registrácie vždy, keď sa nedodrží táto dohoda;

7.

vykonávať overenie letovej spôsobilosti lietadla v prípade potreby a vydávať osvedčenie o overení letovej spôsobilosti alebo odporúčanie príslušnému orgánu členského štátu registrácie;

8.

posielať kópiu všetkých vydaných alebo predĺžených osvedčení o overení letovej spôsobilosti do 10 dní príslušnému orgánu členského štátu registrácie;

9.

hlásiť všetky udalosti, ktoré sa musia oznámiť podľa platných predpisov;

10.

informovať príslušný orgán členského štátu registrácie vždy, keď jedna zo strán vypovie túto dohodu.

5.2.

Povinnosti vlastníka:

1.

mať všeobecné vedomosti o schválenom programe údržby;

2.

mať všeobecné vedomosti o tejto prílohe (časť M);

3.

poskytnúť lietadlo organizácii s povolením na údržbu so súhlasom oprávnenej organizácie v lehote určenej na základe požiadavky oprávnenej organizácie;

4.

neupravovať lietadlo bez predchádzajúcej konzultácie s oprávnenou organizáciou;

5.

informovať oprávnenú organizáciu o každej údržbe, ktorá bola výnimočne vykonaná bez vedomia a kontroly oprávnenej organizácie;

6.

nahlásiť oprávnenej organizácii prostredníctvom palubného denníka všetky nedostatky zistené počas prevádzky;

7.

informovať príslušný orgán členského štátu registrácie vždy, keď jedna zo strán vypovie túto dohodu;

8.

informovať príslušný orgán členského štátu registrácie a oprávnenú organizáciu vždy, keď je lietadlo predané;

9.

hlásiť všetky udalosti, ktoré sa musia oznámiť podľa platných predpisov;

10.

pravidelne informovať oprávnenú organizáciu o letových hodinách lietadla a o ďalších údajoch o využívaní lietadla podľa dohody s oprávnenou organizáciou;

11.

zapisovať osvedčenie o uvoľnení do prevádzky do denníkov, ako sa uvádza v bode M.A.803 písm. d), keď údržbu vykonáva pilot–vlastník bez prekročenia rozsahu úloh údržby uvedených v zozname stanovenom v programe schválenej údržby podľa bodu M.A.803 písm. c);

12.

informovať organizáciu s povolením na riadenie zachovania letovej spôsobilosti, ktorá je zodpovedná za riadenie zachovania letovej spôsobilosti lietadla, najneskôr do 30 dní od ukončenia akejkoľvek úlohy údržby pilota–vlastníka v súlade s bodom M.A.305 písm. a).“

43.

Dodatok II oddiel 2 „VYPLNENIE OSVEDČENIA O UVOĽNENÍ VYSTAVOVATEĽOM“ sa mení a dopĺňa takto:

a)

V poli 13 štvrtom pododseku sa ôsma zarážka nahrádza takto:

„–

osvedčenie o uvoľnení komponentu do prevádzky podľa bodu M.A.613“.

b)

Pole 19 sa nahrádza takto:

„Pole 19. V prípade každej údržby vykonanej organizáciou s povolením na údržbu v súlade s oddielom A podčasťou F prílohy I (časť M) k nariadeniu (ES) č. 2042/2003 sa začiarkne políčko ‚iné predpisy uvedené v poli 13‘ a v poli 13 sa vykoná vyhlásenie o osvedčení o uvoľnení do prevádzky.

Do poľa 13 sa zahrnie nasledujúce vyhlásenie o osvedčení o uvoľnení komponentu do prevádzky podľa bodu M.A.613:

‚Osvedčuje sa, že ak nie je v tomto poli stanovené inak, práca určená v poli 12 a opísaná v tomto poli bola dokončená v súlade s požiadavkami oddielu A podčasti F prílohy I (časť M) k nariadeniu (ES) č. 2042/2003, a vzhľadom na túto prácu sa položka považuje za pripravenú na uvoľnenie do prevádzky. TOTO NIE JE UVOĽNENIE PODĽA PRÍLOHY II (ČASŤ 145) K NARIADENIU (ES) č. 2042/2003.‘

Vyhlásenie v osvedčení ‚ak sa v tomto poli neuvádza inak‘ je určené na riešenie týchto prípadov:

i)ak sa údržba nemohla dokončiť;ii)ak sa údržba vykonala odchylne od normy, ktorá sa požaduje touto prílohou (časť M);iii)ak sa údržba vykonala v súlade s inou požiadavkou, než sa uvádza v tejto prílohe (časť M). V takom prípade sa v poli 13 uvedie príslušný vnútroštátny predpis.

Každý takýto prípad alebo kombinácia prípadov musia byť uvedené v poli 13.“

44.

Dodatok III sa nahrádza takto:

„Dodatok III

Osvedčenia o overení letovej spôsobilosti

Image

Image

45.

V dodatku IV sa odseky 4 a 5 nahrádzajú takto:

„4.

Klasifikačná trieda kategórie A znamená, že organizácia s povolením na údržbu v súlade s oddielom A podčasťou F tejto prílohy (časť M) môže vykonávať údržbu lietadla a akéhokoľvek komponentu (vrátane motorov a/alebo APU) v súlade s údajmi o údržbe lietadla alebo, v prípade súhlasu príslušného orgánu, v súlade s údajmi o údržbe komponentov, len ak sú takéto komponenty namontované v lietadle. Takáto organizácia s klasifikáciou kategórie A s povolením na údržbu však môže komponent dočasne odmontovať na účely údržby, aby sa uľahčil prístup ku komponentu, okrem prípadov, keď takéto odmontovanie vyvolá nutnosť ďalšej údržby, na vykonanie ktorej sa ustanovenia tohto odseku nevzťahujú. Táto činnosť bude podliehať kontrolnému postupu uvedenému v príručke organizácie pre údržbu, ktorý je pre členský štát prijateľný. Rozsah takejto údržby sa stanoví v časti o obmedzeniach, a tým sa určí aj rozsah povolenia.

5.

Klasifikačná trieda kategórie B znamená, že organizácia s povolením na údržbu v súlade s oddielom A podčasťou F tejto prílohy (časť M) môže vykonávať údržbu nenainštalovaného motora a/alebo APU a komponentov motora a/alebo APU v súlade s údajmi o údržbe motora a/alebo APU, alebo v prípade súhlasu príslušného orgánu, v súlade s údajmi o údržbe komponentov len ak sú takéto komponenty namontované v motore a/alebo APU. Takáto organizácia s klasifikáciou kategórie B s povolením na údržbu však môže komponent dočasne odmontovať na účely údržby, aby sa uľahčil prístup ku komponentu, okrem prípadov, keď takéto odmontovanie vyvolá nutnosť ďalšej údržby, na vykonanie ktorej sa ustanovenia tohto odseku nevzťahujú. Rozsah takejto údržby sa stanoví v časti o obmedzeniach, a tým sa určí aj rozsah povolenia. Organizácia s povolením na údržbu v súlade s oddielom A podčasťou F tejto prílohy (časť M) s klasifikačnou triedou kategórie B môže vykonávať aj údržbu nainštalovaného motora počas údržby na technickej základni a počas traťovej údržby, pod podmienkou, že príručka organizácie pre údržbu obsahuje kontrolný postup. Takáto činnosť, ak ju členský štát povolil, sa musí uvádzať v rozsahu práce v príručke organizácie pre údržbu.“

46.

Dodatok VI sa nahrádza takto:

„Dodatok VI

Osvedčenie o povolení organizácie pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti podľa prílohy I (časť M) podčasti G

Image

Image

47.

Dodatok VII sa mení a dopĺňa takto:

a)

Prvá veta sa nahrádza taouto vetou: „Komplexné úlohy údržby uvedené v bodoch M.A.502 písm. d) bode 3, M.A.801 písm. b) bode 2 a M.A.801 písm. c) tvoria nasledujúce úlohy:“.

b)

Dopĺňajú sa tieto body 3, 4 a 5:

„3.

Vykonanie tejto údržby piestového motora:

a)

demontáž a následná montáž piestového motora s iným cieľom: než i) získať prístup k zostavám piesta/valca, alebo ii) sňať zadný kryt príslušenstva na kontrolu a/alebo výmenu zostáv olejového čerpadla, ak táto práca nezahŕňa odstránenie a opätovné namontovanie vnútorných súkolí;

b)

demontáž a následná montáž redukčných súkolí;

c)

zváranie a spájkovanie spojov, iné než menšie zvarové opravy výfukových jednotiek, ktoré vykonáva náležite schválený alebo oprávnený zvárač, s výnimkou výmeny komponentu;

d)

zásahy do jednotlivých dielov jednotiek, ktoré sa dodávajú ako jednotky skúšané na skúšobnom zariadení, okrem výmeny alebo úpravy dielov, ktoré možno bežne vymeniť alebo upraviť v prevádzke.

4.

Vyváženie vrtule, okrem

a)

osvedčovania statického vyváženia vyžadovaného, ak sa vyžaduje podľa príručky údržby;

b)

dynamického vyváženia namontovaných vrtúľ pomocou elektronického zariadenia na vyvažovanie, ak to povoľuje príručka údržby alebo iné schválené údaje o letovej spôsobilosti.

5.

Akékoľvek ďalšie úlohy, ktoré si vyžadujú:

a)

špecializované nástroje, vybavenie alebo zariadenia alebo

b)

dôležité koordinačné postupy z dôvodu dlhotrvajúceho vykonávania úloh a zapojenia viacerých osôb.“

48.

Dodatok VIII sa nahrádza takto:

„Dodatok VIII

Obmedzená údržba, ktorú vykonáva pilot–vlastník

Okrem požiadaviek stanovených v prílohe I (časť M) sa pred vykonaním akejkoľvek úlohy údržby podľa požiadaviek údržby zo strany pilota–vlastníka musia dodržať tieto základné zásady:

a)

Spôsobilosť a zodpovednosť

1.

Pilot–vlastník je vždy zodpovedný za údržbu, ktorú vykonáva.

2.

Pred vykonaním akejkoľvek úlohy údržby pilotom–vlastníkom sa musí pilot–vlastník presvedčiť, či je spôsobilý na vykonanie úlohy. Za oboznámenie sa so štandardnými postupmi údržby lietadla a programom údržby lietadla je zodpovedný pilot–vlastník. Ak pilot–vlastník nie je spôsobilý na vykonanie danej úlohy, pilot-vlastník ju nemôže uskutočniť.

3.

Pilot-vlastník (alebo jeho zmluvná organizácia pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti podľa podčasti G oddielu A tejto prílohy) je zodpovedný za určenie úloh pilota–vlastníka v programe údržby podľa týchto základných zásad a za zabezpečenie včasnej aktualizácie dokumentu.

4.

Program údržby sa musí schváliť v súlade s bodom M.A.302.

b)

Úlohy

Pilot–vlastník môže vykonávať jednoduché vizuálne kontroly alebo činnosti na kontrolu celkového stavu a viditeľných škôd, ako aj bežnej činnosti rámu lietadla, motorov, systémov a komponentov.

Pilot–vlastník nesmie úlohy údržby vykonávať, keď sa úloha:

1.

v rozhodujúcej miere spája s bezpečnosťou a jej nesprávne vykonanie by významne ovplyvnilo letovú spôsobilosť lietadla, alebo keď úloha údržby ovplyvňuje letovú bezpečnosť, ako sa uvádza v bode M.A.402 písm. a) a/alebo

2.

spája s požiadavkou na odstránenie dôležitých komponentov alebo dôležitej zostavy a/alebo

3.

vykonáva v súlade s príkazom na zachovanie letovej spôsobilosti alebo podmienkou obmedzenia letovej spôsobilosti, ak nie je osobitne povolená v príkaze na zachovanie letovej spôsobilosti alebo v podmienke obmedzenia letovej spôsobilosti a/alebo

4.

spája s požiadavkou na použitie špeciálnych nástrojov, kalibrovaných nástrojov (okrem momentového kľúča a zatlačovacieho nástroja) a/alebo

5.

spája s požiadavkou na použitie skúšobných zariadení alebo zvláštnych testov [napr. nedeštruktívneho skúšania (NDT), systémových testov alebo prevádzkových kontrol leteckých elektronických zariadení] a/alebo

6.

skladá z neplánovaných špeciálnych kontrol (napr. kontrola tvrdého pristátia) a/alebo

7.

spája s ovplyvnením systémov, ktoré sú nevyhnutné pre prevádzku letov IFR, a/alebo

8.

nachádza v zozname v dodatku VII, alebo ide o úlohu údržby komponentu v súlade s bodom M.A.502.

Kritériá 1 až 8 uvedené vyššie nemožno nahradiť menej prísnymi pokynmi vydanými v súlade s bodom M.A.302 písm. d) – Program údržby.

Každá úloha opísaná v letovej príručke lietadla ako príprava lietadla na let (napríklad: montáž krídel vetroňa alebo predletová kontrola) sa považuje za úlohu pilota, a nie je úlohou údržby vykonávanej pilotom–vlastníkom, a preto sa nevyžaduje osvedčenie o uvoľnení do prevádzky.

c)

Vykonávanie úloh údržby pilotom–vlastníkom a záznamy

Údaje o údržbe, ako sa uvádza v bode M.A.401, musia byť vždy dostupné počas vykonávania údržby pilotom–vlastníkom a musia sa dodržiavať. Podrobnosti o údajoch, na ktoré sa odkazuje pri vykonávaní údržby pilotom–vlastníkom, musia byť zahrnuté do osvedčenia o uvoľnení do prevádzky v súlade s bodom M.A.803 písm. d).

Pilot-vlastník musí informovať organizáciu s povolením na riadenie zachovania letovej spôsobilosti, ktorá je zodpovedná za zachovanie letovej spôsobilosti lietadla (v prípade potreby), najneskôr do 30 dní od ukončenia akejkoľvek úlohy údržby pilota–vlastníka v súlade s bodom M.A.305 písm. a).“

2.

Príloha II (časť 145) sa mení a dopĺňa takto:

1.

V bode 145.A.50 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

Osvedčenie o uvoľnení do prevádzky musí vydať príslušne oprávnený osvedčujúci personál v mene organizácie, keď overil, že všetku objednanú údržbu organizácia riadne vykonala v súlade s postupmi stanovenými v bode 145.A.70, berúc do úvahy dostupnosť a využitie údajov o údržbe uvedených v bode 145.A.45, a neexistuje žiadna nezhoda, o ktorej by bolo známe, že ohrozuje bezpečnosť letov.“

2.

V dodatku II „Systém tried povolení a klasifikácií organizácie“ sa odseky 4 a 5 nahrádzajú takto:

„4.

Klasifikačná trieda kategórie A znamená, že organizácia s povolením na údržbu v súlade s prílohou II (časť 145) môže vykonávať údržbu lietadla a akéhokoľvek komponentu (vrátane motorov a/alebo pomocných energetických jednotiek (APU) v súlade s údajmi o údržbe lietadla alebo, v prípade súhlasu príslušného orgánu, v súlade s údajmi o údržbe komponentov, len ak sú takéto komponenty namontované v lietadle. Takáto organizácia pre údržbu s klasifikáciou kategórie A s povolením v súlade s prílohou A (časť 145) však môže komponent dočasne odmontovať na účely údržby, aby sa uľahčil prístup ku komponentu, okrem prípadov, keď takéto odmontovanie vyvolá nutnosť ďalšej údržby, na vykonanie ktorej sa ustanovenia tohto odseku nevzťahujú. Táto činnosť bude podliehať kontrolnému postupu uvedenému v príručke organizácie pre údržbu, ktorý je pre členský štát prijateľný. Rozsah takejto údržby sa stanoví v časti o obmedzeniach, a tým sa určí aj rozsah povolenia.

5.

Klasifikačná trieda kategórie B znamená, že organizácia s povolením na údržbu podľa časti 145 môže vykonávať údržbu nenainštalovaného motora a/alebo APU a komponentov motora a/alebo APU v súlade s údajmi o údržbe motora/APU alebo, v prípade súhlasu príslušného orgánu, v súlade s údajmi o údržbe komponentov, len ak sú takéto komponenty namontované v motore a/alebo APU. Takáto organizácia pre údržbu s klasifikáciou kategórie B s povolením v súlade s prílohou II (časť 145) však môže komponent dočasne odmontovať na účely údržby, aby sa uľahčil prístup ku komponentu, okrem prípadov, keď takéto odmontovanie vyvolá nutnosť ďalšej údržby, na vykonanie ktorej sa ustanovenia tohto odseku nevzťahujú. Rozsah takejto údržby sa stanoví v časti o obmedzeniach, a tým sa určí aj rozsah povolenia. Organizácia s povolením na údržbu v súlade s prílohou II (časť 145) s klasifikačnou triedou kategórie B môže vykonávať aj údržbu namontovaného motora počas údržby na technickej základni a počas traťovej údržby, pod podmienkou, že príručka organizácie pre údržbu obsahuje kontrolný postup. Takáto činnosť, ak ju členský štát povolil, sa musí uvádzať v rozsahu práce v príručke organizácie pre údržbu.“


28.10.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 283/30


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1057/2008

z 27. októbra 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa dodatok II k prílohe k nariadeniu (ES) č. 1702/2003 o osvedčení o overení letovej spôsobilosti (formulár 15a EASA)

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 5,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 2042/2003 z 20. novembra 2003 o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel a leteckých výrobkov, častí a zariadení a o schvaľovaní organizácií a personálu zapojených do týchto činností (2), bolo zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1056/2008 (3).

(2)

Osvedčenie o overení letovej spôsobilosti stanovené v dodatku II k prílohe k nariadeniu Komisie (ES) č. 1702/2003 z 24. septembra 2003 stanovujúcemu vykonávacie pravidlá osvedčovania letovej spôsobilosti a environmentálneho osvedčovania lietadiel a prislúchajúcich výrobkov, častí a zariadení, ako aj osvedčovania projekčných a výrobných organizácií (4), by sa malo nahradiť s cieľom zohľadniť zmeny v nariadení (ES) 2042/2003.

(3)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú založené na stanovisku Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (5) v súlade s článkom 17 ods. 2 písm. b) a článkom 19 ods. 1 nariadenia (ES) č. 216/2008.

(4)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru, ktorý bol zriadený podľa článku 65 nariadenia (ES) č. 216/2008,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Dodatok II (Osvedčenie o overení letovej spôsobilosti, formulár 15a EASA) v prílohe (časť 21) k nariadeniu (ES) č. 1702/2003 sa nahrádza znením uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. októbra 2008

Za Komisiu

Antonio TAJANI

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 79, 19.3.2008, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 315, 28.11.2003, s. 1.

(3)  Pozri stranu 5 tohto úradného vestníka.

(4)  Ú. v. EÚ L 243, 27.9.2003, s. 6.

(5)  Stanovisko č. 2/2008.


PRÍLOHA

„Dodatok II

Osvedčenie o overení letovej spôsobilosti

Image


28.10.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 283/32


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1058/2008

z 27. októbra 2008,

ktorým sa v Registri chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zrušuje názov [Arroz del Delta del Ebro (CHZO)]

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), a najmä na jeho článok 12 ods. 1,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 12 ods. 2 druhým pododsekom nariadenia (ES) č. 510/2006 a s uplatnením článku 17 ods. 2 uvedeného nariadenia bola žiadosť Španielska o zrušenie zápisu názvu „Arroz del Delta del Ebro“ uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie  (2).

(2)

Keďže Komisii nebola oznámená žiadna námietka v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 510/2006, tento názov sa musí v registri zrušiť.

(3)

Na základe uvedených skutočností sa tento názov teda musí zrušiť v Registri chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre zemepisné označenia a označenia pôvodu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zápis názvu uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu sa zrušuje.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. októbra 2008

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Ú. v. EÚ C 314, 22.12.2007, s. 44.


PRÍLOHA

Poľnohospodárske výrobky určené na ľudskú spotrebu uvedené v prílohe I k zmluve:

Trieda 1.6.   Ovocie, zelenina a obilniny v pôvodnom stave alebo spracované

ŠPANIELSKO

Arroz del Delta del Ebro (CHZO)


28.10.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 283/34


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1059/2008,

z 27. októbra 2008,

ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Arroz del Delta del Ebro alebo Arròs del Delta de l’Ebre (CHOP)]

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 4 prvý pododsek,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 6 ods. 2 prvým pododsekom nariadenia (ES) č. 510/2006 a podľa článku 17 ods. 2 uvedeného nariadenia bola žiadosť Španielska o zápis názvu „Arroz del Delta del Ebro“ alebo „Arròs del Delta de l’Ebre“ uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie  (2).

(2)

Keďže Komisii nebola v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 510/2006 oznámená žiadna námietka, tento názov sa musí zapísať do registra,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Názov uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu sa zapisuje do registra.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. októbra 2008

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Ú. v. EÚ C 314, 22.12.2007, s. 46.


PRÍLOHA

Poľnohospodárske výrobky určené na ľudskú spotrebu uvedené v prílohe I k zmluve:

Trieda 1.6.   Ovocie, zelenina a obilniny v pôvodnom stave alebo spracované

ŠPANIELSKO

Arroz del Delta del Ebro alebo Arròs del Delta de l’Ebre (CHOP)


SMERNICE

28.10.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 283/36


Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/94/ES

z 22. októbra 2008

o ochrane zamestnancov pri platobnej neschopnosti ich zamestnávateľa

(kodifikované znenie)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 137 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Smernica Rady 80/987/EHS z 20. októbra 1980 o ochrane zamestnancov pri platobnej neschopnosti ich zamestnávateľa bola viackrát (3) podstatným spôsobom zmenená a doplnená (4). V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa mala táto smernica kodifikovať.

(2)

Charta základných sociálnych práv pracovníkov Spoločenstva prijatá 9. decembra 1989 ustanovuje v bode 7, že dovŕšenie vnútorného trhu musí viesť k zlepšeniu životných a pracovných podmienok pracovníkov Európskych spoločenstiev a že toto zlepšenie sa musí uskutočňovať všade tam, kde je to nutné, vývojom istých aspektov právnej úpravy zamestnania, ako sú ustanovenia o hromadnom prepúšťaní alebo ustanovenia týkajúce sa konkurzov a vyrovnaní.

(3)

Treba zabezpečiť ochranu zamestnancov pri platobnej neschopnosti ich zamestnávateľa a zaručiť im minimálny stupeň ochrany, najmä zaručiť výplatu ich neuspokojených nárokov, a zároveň prihliadať na potrebu vyváženého hospodárskeho a sociálneho rozvoja Spoločenstva. Na tento účel by členské štáty mali zriadiť orgán, ktorý zaručuje výplatu neuspokojených nárokov dotknutých zamestnancov.

(4)

Aby sa zabezpečila spravodlivá ochrana dotknutých zamestnancov, mal by sa vymedziť pojem stavu platobnej neschopnosti z pohľadu nových legislatívnych trendov v členských štátoch a v rámci tejto koncepcie by toto vymedzenie pojmu malo obsahovať aj iné konanie v prípade platobnej neschopnosti ako likvidáciu. V tejto súvislosti by členské štáty mali pri určení, či záručná inštitúcia má záväzok, vedieť stanoviť, že ak situácia platobnej neschopnosti vedie k niekoľkým konaniam v prípade platobnej neschopnosti, situáciu treba považovať, akoby išlo o jediný postup platobnej neschopnosti.

(5)

Malo by sa zabezpečiť, aby zamestnanci uvedení v smernici Rady 97/81/ES z 15. decembra 1997 týkajúcej sa rámcovej dohody o práci na kratší pracovný čas, ktorú uzavreli UNICE, CEEP a ETUC (5), v smernici Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 týkajúcej sa rámcovej dohody o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP (6), a v smernici Rady 91/383/EHS z 25. júna 1991 doplňujúcej opatrenia na podporu zlepšení v ochrane bezpečnosti a zdravia pri práci pracovníkov s pracovným pomerom na dobu určitú alebo s dočasným pracovným pomerom (7) neboli vylúčení z pôsobnosti tejto smernice.

(6)

Aby sa zabezpečila právna istota pre zamestnancov v prípade platobnej neschopnosti podnikov vykonávajúcich svoje činnosti v niekoľkých členských štátoch a aby sa posilnili práva pracovníkov v súlade so zavedenou jurisdikciou Súdneho dvora, mali by sa zaviesť ustanovenia, ktoré výslovne stanovujú, ktorá inštitúcia je zodpovedná za riešenie nárokov na platby v týchto prípadoch a stanovuje si ako cieľ spolupráce medzi príslušnými správnymi orgánmi členského štátu skoré vyrovnanie neuspokojených nárokov zamestnancov. Je potrebné ďalej zabezpečiť, aby sa správne zaviedli relevantné mechanizmy tým, že sa pripravia ustanovenia na dosiahnutie súčinnosti medzi príslušnými správnymi orgánmi v členských štátoch.

(7)

Členské štáty môžu ustanoviť obmedzenia zodpovednosti záručných inštitúcií, ktoré by mali byť zhodné so sociálnym cieľom smernice a môžu brať do úvahy rôzne úrovne nárokov.

(8)

Aby sa ľahšie určovalo konanie v prípadoch platobnej neschopnosti, najmä v cezhraničných prípadoch, malo by sa ustanoviť, aby členské štáty oznámili Komisii a ostatným členským štátom, ktoré typy konaní v prípadoch platobnej neschopnosti si vyžadujú zásah záručnej inštitúcie.

(9)

Keďže cieľ činnosti navrhovanej touto smernicou nemožno uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(10)

Komisia by mala predložiť Európskemu parlamentu a Rade správu o implementácii a uplatňovaní tejto smernice, najmä v súvislosti s novými formami zamestnania vznikajúcimi v členských štátoch.

(11)

Táto smernica by sa nemala dotýkať povinností členských štátov týkajúcich sa lehôt na transpozíciu a uplatňovanie smerníc do vnútroštátneho práva, ktoré sú uvedené v prílohe I časti C,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

KAPITOLA I

ROZSAH A DEFINÍCIE

Článok 1

1.   Táto smernica sa uplatňuje na nároky zamestnancov vyplývajúce z pracovnoprávnych zmlúv alebo pracovnoprávnych vzťahov voči zamestnávateľom, ktorí sa nachádzajú v platobnej neschopnosti v zmysle článku 2 ods. 1.

2.   Členské štáty môžu výnimočne vylúčiť nároky niektorých kategórií zamestnancov z pôsobnosti tejto smernice vzhľadom na existenciu iných foriem záruk, ak je ustanovené, že tieto ponúkajú daným osobám rovnaký stupeň ochrany, aký vyplýva z tejto smernice.

3.   Ak sa toto ustanovenie už uplatňuje vo vnútroštátnych právnych predpisoch, členské štáty môžu naďalej vylúčiť z pôsobnosti tejto smernice:

a)

pomocníkov v domácnostiach zamestnaných fyzickými osobami;

b)

rybárov podielnikov.

Článok 2

1.   Na účely tejto smernice sa zamestnávateľ považuje za platobne neschopného, ak bola podaná žiadosť o začatie kolektívneho konania na základe platobnej neschopnosti zamestnávateľa, ako je ustanovené podľa zákonov, iných predpisov a správnych opatrení členského štátu týkajúceho sa čiastočného alebo úplného predaja majetku zamestnávateľa a menovania likvidátora alebo osoby vykonávajúcej podobnú úlohu, a orgán, ktorý je príslušný podľa uvedených ustanovení:

a)

rozhodol o začatí konania alebo

b)

potvrdil, že podnik zamestnávateľa bol definitívne zatvorený alebo podnikateľská činnosť sa s definitívnou platnosťou skončila a že majetok, ktorý je k dispozícii, nie je dostatočný pre oprávnenie na začatie konania.

2.   Táto smernica sa nedotýka vnútroštátnych predpisov v súvislosti s definíciou pojmov „zamestnanec“, „zamestnávateľ“, „odmena“, „právo zakladajúce okamžitý nárok“ a „právo zakladajúce budúci nárok“.

Členské štáty však nesmú vylúčiť z pôsobnosti tejto smernice:

a)

zamestnancov na čiastočný pracovný úväzok v zmysle smernice 97/81/ES;

b)

zamestnancov s pracovnoprávnym vzťahom na dobu určitú v zmysle smernice 1999/70/ES;

c)

pracovníkov v dočasnom pracovnoprávnom vzťahu v zmysle článku 1 ods. 2 smernice 91/383/EHS.

3.   Členské štáty nesmú ustanoviť minimálnu dĺžku trvania pracovnoprávnej zmluvy alebo pracovnoprávneho vzťahu na oprávnenie pracovníkov na nároky podľa tejto smernice.

4.   Táto smernica nebráni členským štátom rozšíriť už existujúcu ochranu pracujúcich na ostatné situácie platobnej neschopnosti, napríklad ak sa platby de facto trvalo zastavili, ustanovené podľa konania iného, než sú konania uvedené v odseku 1, ako je ustanovené vo vnútroštátnych predpisoch.

Takéto postupy však nevytvárajú povinnosť ručenia pre inštitúcie ostatných členských štátov v prípadoch uvedených v kapitole IV.

KAPITOLA II

USTANOVENIA O ZÁRUČNÝCH INŠTITÚCIÁCH

Článok 3

Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, ktorými zabezpečia, že záručné inštitúcie zaručia podľa článku 4 výplatu neuspokojených nárokov zamestnancov vyplývajúcich z pracovnoprávnych zmlúv alebo pracovnoprávnych vzťahov vrátane výplat odstupného pri skončení pracovnoprávnych vzťahov, ak to ustanovujú vnútroštátne predpisy.

Nároky, ktoré preberie záručná inštitúcia, sú neuspokojenými nárokmi na platby súvisiacimi s obdobím pred daným dátumom a/alebo, ako je to vhodné, po danom dátume, ktorý určia členské štáty.

Článok 4

1.   Členské štáty majú možnosť obmedziť zodpovednosť záručných inštitúcií uvedených v článku 3.

2.   Ak členské štáty využijú možnosť uvedenú v odseku 1, určia dĺžku obdobia, za ktoré má záručná inštitúcia splniť neuspokojené nároky. Toto obdobie však nesmie byť kratšie než obdobie zahŕňajúce odmenu za posledné tri mesiace pracovnoprávneho vzťahu pred dátumom a/alebo po dátume uvedenom v článku 3 druhom pododseku.

Členské štáty môžu zahrnúť toto minimálne obdobie troch mesiacov do referenčného obdobia s obdobím trvania najmenej šesť mesiacov.

Členské štáty s referenčným obdobím najmenej 18 mesiacov môžu obmedziť obdobie, za ktoré má záručná inštitúcia splatiť neuspokojené nároky, na osem týždňov. V tomto prípade sa na výpočet minimálneho obdobia použijú tie obdobia, ktoré sú najpriaznivejšie pre zamestnancov.

3.   Členské štáty môžu okrem toho ustanoviť horné hranice platieb, ktoré vykoná záručná inštitúcia. Tieto horné hranice nesmú byť nižšie, než je úroveň, ktorá je sociálne zhodná so sociálnym cieľom tejto smernice.

Ak si členské štáty zvolia túto možnosť, informujú Komisiu o metódach použitých pri ustanovení hornej hranice.

Článok 5

Členské štáty ustanovia podrobné pravidlá organizácie, financovania a prevádzky záručných inštitúcií najmä v súlade s týmito zásadami:

a)

majetok inštitúcií je nezávislý od prevádzkového kapitálu zamestnávateľov a nesmie byť dostupný v rámci konania z dôvodu platobnej neschopnosti;

b)

na ich financovanie prispievajú zamestnávatelia, ak ich úplne nefinancujú štátne orgány;

c)

záväzky inštitúcií nezávisia od toho, či sa splnila, alebo nesplnila povinnosť prispieť na financovanie.

KAPITOLA III

USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA

Článok 6

Členské štáty môžu ustanoviť, že články 3, 4 a 5 sa nevzťahujú na príspevky splatné v rámci vnútroštátnych systémov zákonného sociálneho zabezpečenia alebo v rámci doplnkových podnikových alebo medzipodnikových dôchodkových systémov mimo vnútroštátnych systémov zákonného sociálneho zabezpečenia.

Článok 7

Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, ktorými zabezpečia, že neplatenie povinných príspevkov do vnútroštátnych zákonných systémov sociálneho zabezpečenia zamestnávateľom v čase pred začiatkom jeho platobnej neschopnosti nemá nepriaznivý vplyv na oprávnenie zamestnancov poberať dávky od týchto poisťovacích inštitúcií, pokiaľ sa príspevky zamestnancov zrážali z vyplácanej odmeny.

Článok 8

Členské štáty zabezpečia, aby sa prijali potrebné opatrenia na ochranu záujmov zamestnancov a osôb, ktoré v deň, keď sa začala platobná neschopnosť ich zamestnávateľa, už podnik alebo podnikateľskú činnosť opustili, v súvislosti s právami zakladajúcimi ich okamžitý alebo budúci nárok na dávky v starobe vrátane pozostalostných dávok v rámci doplnkových podnikových alebo medzipodnikových dôchodkových systémov mimo vnútroštátnych systémov zákonného sociálneho zabezpečenia.

KAPITOLA IV

USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA NADNÁRODNÝCH SITUÁCIÍ

Článok 9

1.   Ak je podnik s činnosťami na území najmenej dvoch členských štátov platobne neschopný v zmysle článku 2 ods. 1, inštitúciou zodpovednou za plnenie neuspokojených nárokov zamestnancov je inštitúcia v tom členskom štáte, na ktorého území pracujú alebo zvyčajne pracujú.

2.   Rozsah práv zamestnancov sa určí právnym predpisom regulujúcim príslušnú záručnú inštitúciu.

3.   Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa v prípadoch uvádzaných v odseku 1 tohto článku brali do úvahy rozhodnutia prijaté v súvislosti s konaním pri platobnej neschopnosti uvedeným v článku 2 ods. 1, o ktoré sa požiadalo v inom členskom štáte, pri ustanovovaní platobnej neschopnosti zamestnávateľa v zmysle tejto smernice.

Článok 10

1.   Členské štáty prijmú na účely vykonávania článku 9 ustanovenia o poskytovaní relevantných informácií medzi svojimi príslušnými správnymi orgánmi a/alebo záručnými inštitúciami uvedenými v článku 3 prvom pododseku, aby umožnili najmä informovanie záručnej inštitúcie zodpovednej za splnenie neuspokojených nárokov zamestnancov.

2.   Členské štáty oznámia Komisii a ostatným členským štátom podrobné kontakty na svoje príslušné správne orgány a/alebo záručné inštitúcie. Komisia verejne sprístupní tieto oznámenia.

KAPITOLA V

VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 11

Táto smernica nemá vplyv na možnosť členských štátov uplatňovať alebo prijímať zákony, iné právne predpisy alebo správne opatrenia, ktoré sú pre zamestnancov výhodnejšie.

Vykonávanie tejto smernice nepredstavuje za žiadnych okolností dostatočné dôvody pre regresiu v súvislosti so súčasnou situáciou v členských štátoch a v súvislosti so všeobecnou úrovňou ochrany pracovníkov v oblasti, na ktorú sa vzťahuje.

Článok 12

Táto smernica nemá vplyv na možnosť členských štátov:

a)

prijímať nevyhnutné opatrenia, aby sa predišlo zneužívaniu;

b)

odmietnuť alebo obmedziť zodpovednosť uvedenú v článku 3 alebo záručnú povinnosť uvedenú v článku 7, ak sa ukáže, že plnenie tejto povinnosti nie je opodstatnené vzhľadom na existenciu osobitých väzieb medzi zamestnancom a zamestnávateľom a spoločných záujmov vedúcich ku kolúzii medzi nimi;

c)

odmietnuť alebo znížiť zodpovednosť uvedenú v článku 3 alebo povinnosť ručenia uvedenú v článku 7 v prípadoch, keď zamestnanec sám alebo spolu so svojimi blízkymi príbuznými bol vlastníkom podstatnej časti podniku alebo podnikateľskej činnosti zamestnávateľa a mal výrazný vplyv na jeho činnosti.

Článok 13

Členské štáty oznámia Komisii a ostatným členským štátom typy vnútroštátnych konaní pri platobnej neschopnosti spadajúce do pôsobnosti tejto smernice a všetky s tým súvisiace zmeny a doplnenia.

Komisia uverejní tieto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 14

Členské štáty oznámia Komisii znenia hlavných ustanovení zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 15

Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade najneskôr do 8. októbra 2010 správu o vykonávaní a uplatňovaní článkov 1 až 4, článkov 9 a 10, článku 11 druhého pododseku, článku 12 písm. c) a článkov 13 a 14 tejto smernice v členských štátoch.

Článok 16

Smernica 80/987/EHS zmenená a doplnená aktmi uvedenými v prílohe I sa zrušuje bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu do vnútroštátneho práva a uplatňovanie smerníc, ktoré sú uvedené v prílohe I časti C.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe II.

Článok 17

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 18

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 22. októbra 2008

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

J.-P. JOUYET


(1)  Ú. v. EÚ C 161, 13.7.2007, s. 75.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 19. júna 2007 (Ú. v. EÚ C 146 E, 12.6.2008, s. 71) a rozhodnutie Rady z 25. septembra 2008.

(3)  Ú. v. ES L 283, 28.10.1980, s. 23.

(4)  Pozri prílohu I časti A a B.

(5)  Ú. v. ES L 14, 20.1.1998, s. 9.

(6)  Ú. v. ES L 175, 10.7.1999, s. 43.

(7)  Ú. v. ES L 206, 29.7.1991, s. 19.


PRÍLOHA I

ČASŤ A

Zrušená smernica v znení neskorších zmien a doplnení

(v zmysle článku 16)

Smernica Rady 80/987/EHS

(Ú. v. ES L 283, 28.10.1980, s. 23).

Smernica Rady 87/164/EHS

(Ú. v. ES L 66, 11.3.1987, s. 11).

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/74/ES

(Ú. v. ES L 270, 8.10.2002, s. 10).

ČASŤ B

Nezrušený pozmeňujúci akt

(v zmysle článku 16)

Akt o pristúpení z roku 1994.

ČASŤ C

Zoznam lehôt na transpozíciu do vnútroštátneho práva a uplatňovanie

(v zmysle článku 16)

Smernica

Lehota na transpozíciu

Dátum uplatňovania

80/987/EHS

23. október 1983

 

87/164/EHS

 

1. január 1986

2002/74/ES

7. október 2005

 


PRÍLOHA II

Tabuľka zhody

Smernica 80/987/EHS

Táto smernica

článok 1

článok 1

článok 2

článok 2

článok 3

článok 3

článok 4

článok 4

článok 5

článok 5

článok 6

článok 6

článok 7

článok 7

článok 8

článok 8

článok 8a

článok 9

článok 8b

článok 10

článok 9

článok 11

článok 10

článok 12

článok 10a

článok 13

článok 11 ods. 1

článok 11 ods. 2

článok 14

článok 12

článok 15

článok 16

článok 17

článok 13

článok 18

príloha I

príloha II


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Komisia

28.10.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 283/43


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 20. októbra 2008,

ktorým sa schvaľujú určité národné programy kontroly salmonely v kŕdľoch brojlerov Gallus gallus

[oznámené pod číslom K(2008) 5699]

(Text s významom pre EHP)

(2008/815/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 zo 17. novembra 2003 o kontrole salmonely a ostatných špecifikovaných zoonotických pôvodcov pochádzajúcich z potravín (1), a najmä na jeho článok 6 ods. 2,

keďže:

(1)

Cieľom nariadenia (ES) č. 2160/2003 je zabezpečiť, aby sa prijali správne a účinné opatrenia zamerané na zistenie salmonely a ostatných zoonotických pôvodcov vo všetkých príslušných štádiách výroby, spracovania a distribúcie, a to najmä na úrovni prvovýroby, aby sa znížila ich prevalencia a riziko, ktoré predstavujú pre verejné zdravie.

(2)

Podľa uvedeného nariadenia sa majú stanoviť ciele Spoločenstva na účely zníženia prevalencie zoonóz a zoonotických pôvodcov uvedených v prílohe I k uvedenému nariadeniu v určitých populáciách zvierat.

(3)

Nariadením Komisie (ES) č. 646/2007 z 12. júna 2007, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003, pokiaľ ide o cieľ Spoločenstva zameraný na zníženie prevalencie Salmonella enteritidisSalmonella typhimurium u brojlerov (2), sa stanovil cieľ Spoločenstva znížiť prevalenciu Salmonella enteritidisSalmonella typhimurium u brojlerov na úrovni prvovýroby.

(4)

V záujme dosiahnutia cieľa Spoločenstva majú členské štáty zriadiť národné programy kontroly salmonely v kŕdľoch brojlerov Gallus gallus a predložiť ich Komisii v súlade s nariadením (ES) č. 2160/2003.

(5)

Zistilo sa, že programy predložené určitými členskými štátmi sú v súlade s príslušnými veterinárnymi právnymi predpismi Spoločenstva, a najmä s nariadením (ES) č. 2160/2003.

(6)

Tieto národné programy kontroly by sa preto mali schváliť.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Národné programy kontroly salmonely v kŕdľoch brojlerov Gallus gallus predložené členskými štátmi uvedenými v prílohe sa schvaľujú.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 1. decembra 2008.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 20. októbra 2008

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 325, 12.12.2003, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 151, 13.6.2007, s. 21.


PRÍLOHA

Belgicko

Bulharsko

Česká republika

Dánsko

Nemecko

Estónsko

Írsko

Grécko

Španielsko

Francúzsko

Taliansko

Cyprus

Lotyšsko

Litva

Luxembursko

Malta

Maďarsko

Holandsko

Rakúsko

Poľsko

Portugalsko

Rumunsko

Slovinsko

Slovensko

Fínsko

Švédsko

Spojené kráľovstvo


28.10.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 283/46


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 20. októbra 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2003/467/ES, pokiaľ ide o vyhlásenie, že určité správne oblasti Poľska sú úradne bez výskytu enzootickej leukózy dobytka

[oznámené pod číslom K(2008) 5987]

(Text s významom pre EHP)

(2008/816/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 64/432/EHS z 26. júna 1964 o zdravotných problémoch zvierat ovplyvňujúcich obchod s hovädzím dobytkom a ošípanými vnútri Spoločenstva (1), a najmä na jej prílohu D kapitolu I časť E,

keďže:

(1)

V prílohe D k smernici 64/432/EHS sa stanovuje, že pri splnení určitých podmienok stanovených v uvedenej smernici sa môže územie členského štátu alebo časti členského štátu, pokiaľ ide o stáda hovädzieho dobytka, považovať úradne za územie bez výskytu enzootickej leukózy dobytka.

(2)

Zoznamy oblastí členských štátov vyhlásených za oblasti bez výskytu enzootickej leukózy dobytka sú stanovené v rozhodnutí Komisie 2003/467/ES z 23. júna 2003 ustanovujúcom úradný status stád hovädzieho dobytka bez výskytu tuberkulózy, brucelózy a enzootickej bovinnej leukózy v niektorých členských štátoch a regiónoch členských štátov (2).

(3)

Poľsko predložilo Komisii dokumentáciu, v ktorej preukazuje plnenie príslušných podmienok stanovených v smernici 64/432/EHS, pokiaľ ide o 29 administratívnych oblastí (powiaty) v rámci nadradených správnych jednotiek (vojvodstiev), ako sú vojvodstvá Mazowieckie, Podlaskie a Warminsko-Mazurskie, aby mohli byť tieto oblasti úradne uznané za oblasti Poľska bez výskytu enzootickej leukózy dobytka.

(4)

Po preskúmaní uvedenej dokumentácie by tieto oblasti (powiaty) v Poľsku mali byť úradne uznané za oblasti tohto členského štátu bez výskytu enzootickej leukózy dobytka.

(5)

Rozhodnutie 2003/467/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha III k rozhodnutiu 2003/467/ES sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 20. októbra 2008

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES 121, 29.7.1964, s. 1977/64.

(2)  Ú. v. EÚ L 156, 25.6.2003, s. 74.


PRÍLOHA

V kapitole 2 prílohy III k rozhodnutiu 2003/467/ES sa druhá časť, ktorá sa týka Poľska, nahrádza týmto:

„V Poľsku:

Vojvodstvo Dolnośląskie

Powiaty:

bolesławiecki, dzierżoniowski, głogowski, górowski, jaworski, jeleniogórski, Jelenia Góra, kamiennogórski, kłodzki, legnicki, Legnica, lubański, lubiński, lwówecki, milicki, oleśnicki, oławski, polkowicki, strzeliński, średzki, świdnicki, trzebnicki, wałbrzyski, Wałbrzych, wołowski, wrocławski, Wrocław, ząbkowicki, zgorzelecki, złotoryjski.

Vojvodstvo Lubelskie

Powiaty:

bialski, Biała Podlaska, biłgorajski, chełmski, Chełm, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, Lublin, łęczyński, łukowski, opolski, parczewski, puławski, radzyński, rycki, świdnicki, tomaszowski, włodawski, zamojski, Zamość.

Vojvodstvo Kujawsko-Pomorskie

Powiaty:

aleksandrowski, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, Grudziądz, toruński, Toruń, wąbrzeski.

Vojvodstvo Łódzkie

Powiaty:

bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki, Łódź, opoczyński, pabianicki, pajęczański, piotrkowski, Piotrków Trybunalski, poddębicki, radomszczański, rawski, sieradzki, skierniewicki, Skierniewice, tomaszowski, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski.

Vojvodstvo Małopolskie

Powiaty:

brzeski, bocheński, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, Kraków, limanowski, miechowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, oświęcimski, olkuski, proszowicki, suski, tarnowski, Tarnów, tatrzański, wadowicki, wielicki.

Vojvodstvo Mazowieckie

Powiaty:

białobrzeski, garwoliński, grójecki, gostyniński, grodziski, kozienicki, lipski, Płock, płocki, pruszkowski, przysuski, Radom, radomski, sochaczewski, szydłowiecki, warszawski zachodni, zwoleński, żyrardowski.

Vojvodstvo Opolskie

Powiaty:

brzeski, głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, kluczborski, krapkowicki, namysłowski, nyski, oleski, opolski, Opole, prudnicki, strzelecki.

Vojvodstvo Podkarpackie

Powiaty:

bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, krośnieński, Krosno, leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, przemyski, Przemyśl, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, sanocki, stalowowolski, strzyżowski, Tarnobrzeg, tarnobrzeski.

Vojvodstvo Podlaskie

Powiaty:

augustowski, bielski, hajnowski, siemiatycki, sokólski, wysokomazowiecki, zambrowski.

Vojvodstvo Śląskie

Powiaty:

będziński, bielski, Bielsko-Biała, bieruńsko-lędziński, Bytom, Chorzów, cieszyński, częstochowski, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, gliwicki, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno, Katowice, kłobucki, lubliniecki, mikołowski, Mysłowice, myszkowski, Piekary Śląskie, pszczyński, raciborski, Ruda Śląska, rybnicki, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, świętochłowice, tarnogórski, Tychy, wodzisławski, Zabrze, zawierciański, Żory, żywiecki.

Vojvodstvo Świętokrzyskie

Powiaty:

buski, jędrzejowski, kazimierski, kielecki, Kielce, konecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, włoszczowski.

Vojvodstvo Warmińsko-Mazurskie

Powiaty:

ełcki, giżycki, gołdapski, olecki.

Vojvodstvo Wielkopolskie

Powiaty:

jarociński, kaliski, Kalisz, kępiński, kolski, koniński, Konin, krotoszyński, ostrzeszowski, słupecki, turecki, wrzesiński.“


28.10.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 283/49


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 22. októbra 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2007/777/ES, pokiaľ ide o dovoz určitých mäsových výrobkov z Novej Kaledónie do Spoločenstva

[oznámené pod číslom K(2008) 6050]

(Text s významom pre EHP)

(2008/817/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 92/118/EHS zo 17. decembra 1992, ktorou sa stanovujú veterinárne a zdravotné požiadavky na obchodovanie s výrobkami, na ktoré sa nevzťahujú takéto požiadavky ustanovené v osobitných právnych predpisoch uvedených v prílohe A (I) k smernici 89/662/EHS, a pokiaľ ide o patogény, k smernici 90/425/EHS, a na ich dovoz do Spoločenstva (1), a najmä na jej článok 10 ods. 2 písm. a),

so zreteľom na smernicu Rady 2002/99/ES zo 16. decembra 2002 ustanovujúcu pravidlá pre zdravie zvierat, ktorými sa riadi produkcia, spracovanie, distribúcia a uvádzanie produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu na trh (2), a najmä na úvodnú vetu jej článku 8, článok 8 ods. 1 prvý pododsek a článok 8 ods. 4,

keďže:

(1)

V rozhodnutí Komisie 2007/777/ES z 29. novembra 2007, ktorým sa ustanovujú veterinárne a zdravotné podmienky a vzorové osvedčenia na dovoz určitých mäsových výrobkov a opracovaných žalúdkov, mechúrov a čriev z tretích krajín určených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2005/432/ES (3), sa stanovujú pravidlá dovozu zásielok určitých mäsových výrobkov určených na ľudskú spotrebu do Spoločenstva. Časť 2 prílohy II k uvedenej smernici obsahuje zoznam tretích krajín a ich častí, z ktorých sa má povoliť dovoz týchto výrobkov. V uvedenom rozhodnutí sa takisto ustanovujú vzorové osvedčenia a pravidlá ošetrení požadovaných pre tieto výrobky.

(2)

Nová Kaledónia požiadala o povolenie na dovoz mäsových výrobkov vyrobených z domáceho hovädzieho dobytka a z určitých druhov zveri a niektorých častí týchto zvierat do Spoločenstva.

(3)

Komisia vykonala v Novej Kaledónii audit, ktorým sa preukázalo, že príslušný veterinárny orgán tejto tretej krajiny poskytuje postačujúce záruky, pokiaľ ide o súlad s právnymi predpismi Spoločenstva, v súlade s článkom 8 ods. 1 prvým pododsekom smernice 2002/99/ES.

(4)

Je preto vhodné povoliť dovoz mäsových výrobkov vyrobených z domáceho hovädzieho dobytka a z určitých druhov zveri a niektorých častí týchto zvierat z Novej Kaledónie do Spoločenstva, pričom sa na tieto výrobky z dôvodov zdravia zvierat uplatňuje nešpecifické opracovanie stanovené v časti 4 prílohy II k rozhodnutiu 2007/777/ES.

(5)

Rozhodnutie 2007/777/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Časť 2 prílohy II k rozhodnutiu 2007/777/ES sa nahrádza textom v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 22. októbra 2008

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 62, 15.3.1993, s. 49.

(2)  Ú. v. EÚ L 18, 23.1.2003, s. 11.

(3)  Ú. v. EÚ L 312, 30.11.2007, s. 49.


PRÍLOHA

„ČASŤ 2

Tretie krajiny alebo ich časti, z ktorých je povolený dovoz mäsových výrobkov a opracovaných žalúdkov, mechúrov a čriev do EÚ

(pozri časť 4 tejto prílohy, kde je výklad kódov použitých v tabuľke)

Kód ISO

Krajina pôvodu alebo jej časť

1.

Domáci hovädzí dobytok

2.

Párnkopytníky z farmových chovov

(okrem ošípaných)

Domáce ovce/kozy

1.

Domáce ošípané

2.

Párnkopytníky z farmových chovov

(ošípané)

Domáce nepárnokopytníky

1.

Hydina

2.

Pernatá zver z farmových chovov

(okrem vtákov nadradu bežce)

Vtáky nadradu bežce z farmových chovov

Domáci králik a zajacovité z farmových chovov

Voľne žijúce párnokopytníky

(okrem ošípaných)

Sviňa divá

Voľne žijúce nepárnokopytníky

Voľne žijúce zajacovité

(králiky a zajace)

Voľne žijúca pernatá zver

Voľne žijúce suchzemské cicavce

(okrem kopytníkov, nepárnokopytníkov a zajacovitých)

AR

Argentína AR

C

C

C

A

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

Argentína AR-1 (1)

C

C

C

A

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

Argentína AR-2 (1)

A (2)

A (2)

C

A

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

AU

Austrália

A

A

A

A

D

D

A

A

A

XXX

A

D

A

BH

Bahrajn

B

B

B

B

XXX

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

BR

Brazília

XXX

XXX

XXX

A

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

Brazília BR-1

XXX

XXX

XXX

A

XXX

A

A

XXX

XXX

XXX

A

A

XXX

Brazília BR-2

C

C

C

A

D

D

A

C

XXX

XXX

A

D

XXX

Brazília BR-3

XXX

XXX

XXX

A

A

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

BW

Botswana

B

B

B

B

XXX

A

A

B

B

A

A

XXX

XXX

BY

Bielorusko

C

C

C

B

XXX

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

CA

Kanada

A

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

A

CH

Švajčiarsko (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CL

Čile

A

A

A

A

A

A

A

B

B

XXX

A

A

XXX

CN

Čína

B

B

B

B

B

B

A

B

B

XXX

A

B

XXX

Čína CN-1

B

B

B

B

D

B

A

B

B

XXX

A

B

XXX

CO

Kolumbia

B

B

B

B

XXX

A

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

ET

Etiópia

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

GL

Grónsko

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

A

A

HK

Hongkong

B

B

B

B

D

D

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

HR

Chorvátsko

A

A

D

A

A

A

A

A

D

XXX

A

A

XXX

IL

Izrael

B

B

B

B

A

A

A

B

B

XXX

A

A

XXX

IN

India

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

IS

Island

A

A

B

A

A

A

A

A

B

XXX

A

A

XXX

KE

Keňa

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

KR

Južná Kórea

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

MA

Maroko

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

ME

Čierna Hora

A

A

D

A

D

D

A

D

D

XXX

A

XXX

XXX

MG

Madagaskar

B

B

B

B

D

D

A

B

B

XXX

A

D

XXX

MK

Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko (4)

A

A

B

A

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

MU

Maurícius

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

MX

Mexiko

A

D

D

A

D

D

A

D

D

XXX

A

D

XXX

MY

Malajzia MY

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Malajzia MY-1

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

NA

Namíbia (1)

B

B

B

B

D

A

A

B

B

A

A

D

XXX

NC

Nová Kaledónia

A

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

NZ

Nový Zéland

A

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

A

PY

Paraguaj

C

C

C

B

XXX

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

RS

Srbsko (5)

A

A

D

A

D

D

A

D

D

XXX

A

XXX

XXX

RU

Rusko

C

C

C

B

XXX

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

A

SG

Singapur

B

B

B

B

D

D

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

SZ

Svazijsko

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

A

A

XXX

XXX

TH

Thajsko

B

B

B

B

A

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX

TN

Tunisko

C

C

B

B

A

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX

TR

Turecko

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

UA

Ukrajina

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

US

USA

A

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

XXX

UY

Uruguaj

C

C

B

A

D

A

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

ZA

Južná Afrika (1)

C

C

C

A

D

A

A

C

C

A

A

D

XXX

ZW

Zimbabwe (1)

C

C

B

A

D

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX

XXX

Nie je stanovené žiadne osvedčenie a mäsové výrobky a opracované žalúdky, mechúre a črevá obsahujúce mäso z týchto druhov nie sú povolené.“


(1)  Pozri časť 3 tejto prílohy, kde sú uvedené minimálne požiadavky na opracovanie uplatniteľné na pasterizované mäsové výrobky a sušené mäso (biltong).

(2)  V prípade mäsových výrobkov a opracovaných žalúdkov, mechúrov a čriev pripravených z čerstvého mäsa získaného zo zvierat zabitých po 1. marci 2002.

(3)  V súlade s Dohodou medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami.

(4)  Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko; predbežný kód, ktorým nie je žiadnym spôsobom dotknuté konečné označenie krajiny, ktoré sa dohodne po ukončení rokovaní na túto tému, ktoré v súčasnosti prebiehajú v Organizácii Spojených národov.

(5)  Nezahŕňa Kosovo, tak ako je definované v rezolúcii Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov 1244 z 10. júna 1999.

XXX

Nie je stanovené žiadne osvedčenie a mäsové výrobky a opracované žalúdky, mechúre a črevá obsahujúce mäso z týchto druhov nie sú povolené.“


28.10.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 283/s3


POZNÁMKA PRE ČITATEĽA

Inštititúcie rozhodli, že vo svojich dokumentoch už nebudú uvádzať odkazy na posledné zmeny a doplnenia aktov, na ktoré sa odkazuje.

Pokiaľ nie je uvedené inak, odkazy na akty v uverejnených dokumentoch sa vzťahujú na akty v ich platnom znení.