ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 281

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
24. októbra 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1040/2008 z 23. októbra 2008, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1041/2008 z 23. októbra 2008 stanovujúce určité podrobné pravidlá na poskytovanie pomoci pri vývoze hovädzieho a teľacieho mäsa, ktoré môže byť zvýhodnené osobitným režimom pri dovoze v Kanade (kodifikované znenie)

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1042/2008 z 23. októbra 2008, ktorým sa neposkytuje žiadna vývozná náhrada na maslo v rámci stálej verejnej súťaže ustanovenej nariadením (ES) č. 619/2008

7

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1043/2008 z 23. októbra 2008, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady v sektore bravčového mäsa

8

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1044/2008 z 23. októbra 2008, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady v sektore hovädzieho mäsa

10

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1045/2008 z 23. októbra 2008, ktorým sa stanovujú reprezentatívne ceny v sektore hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1484/95

14

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2008/809/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 14. októbra 2008 o nezaradení niektorých látok do prílohy I, I A alebo I B k smernici Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh [oznámené pod číslom K(2008) 5894]  ( 1 )

16

 

 

2008/810/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 21. októbra 2008 o finančnej pomoci Spoločenstva na druhý polrok roku 2008 určitým referenčným laboratóriám Spoločenstva v oblasti zdravia zvierat a živých zvierat [oznámené pod číslom K(2008) 5976]

30

 

 

AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI ZMLUVAMI

 

 

2008/811/ES

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru ES – Švajčiarsko č. 2/2008 z 24. septembra 2008, ktorým sa nahrádzajú tabuľky III a IV písm. b) protokolu 2

32

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k rozhodnutiu Komisie 2008/97/ES z 30. januára 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 93/52/EHS, pokiaľ ide o vyhlásenie, že určité správne oblasti Talianska sú úradne bez výskytu brucelózy (B. melitensis), a rozhodnutie 2003/467/ES, pokiaľ ide o vyhlásenie, že určité správne oblasti Talianska sú úradne bez výskytu tuberkulózy hovädzieho dobytka a brucelózy hovädzieho dobytka a že určité správne oblasti Poľska sú úradne bez výskytu enzootickej bovinnej leukózy (Ú. v. EÚ L 32, 6.2.2008)

35

 

 

 

*

Poznámka pre čitateľa (pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

24.10.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 281/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1040/2008

z 23. októbra 2008,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

V súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní sa nariadením (ES) č. 1580/2007 ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 24. októbra 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. októbra 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

IL

106,4

MA

53,9

MK

47,0

TR

83,7

ZZ

72,8

0707 00 05

JO

162,5

TR

169,7

ZZ

166,1

0709 90 70

TR

139,7

ZZ

139,7

0805 50 10

AR

106,8

TR

98,3

ZA

80,1

ZZ

95,1

0806 10 10

BR

231,3

TR

122,0

US

223,5

ZZ

192,3

0808 10 80

CA

97,3

CL

72,8

CN

92,6

MK

32,9

NZ

109,7

US

140,7

ZA

93,9

ZZ

91,4

0808 20 50

CL

60,3

CN

110,4

TR

125,5

ZZ

98,7


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


24.10.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 281/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1041/2008

z 23. októbra 2008

stanovujúce určité podrobné pravidlá na poskytovanie pomoci pri vývoze hovädzieho a teľacieho mäsa, ktoré môže byť zvýhodnené osobitným režimom pri dovoze v Kanade

(kodifikované znenie)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 172 ods. 2 v spojení s jeho článkom 4,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 2051/96 z 25. októbra 1996 stanovujúce určité podrobné pravidlá na poskytovanie pomoci pri vývoze hovädzieho a teľacieho mäsa, ktoré môže byť zvýhodnené osobitným režimom pri dovoze v Kanade a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1445/95 (2), bolo podstatným spôsobom zmenené a doplnené (3). V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa malo toto nariadenie kodifikovať.

(2)

Podľa Dohody na uzatváranie rokovaní medzi Európskym spoločenstvom a Kanadou podľa článku XXIV:6 GATT, uvedenej v prílohe IV k rozhodnutiu Rady 95/591/ES z 22. decembra 1995 týkajúceho sa uzatváranie výsledkov rokovaní s určitými tretími krajinami podľa GATT článok XXIV:6 a iných súvisiacich záležitostí (Spojené štáty a Kanada) (4), vývozné dotácie na čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie a teľacie mäso určené na vývoz do Kanady sa obmedzujú na 5 000 ton ročne.

(3)

Základom pre riadenie uvedenej dohody by mali byť žiadosti o osobitné vývozné povolenia spoločenstva podľa nariadenia Komisie (ES) č. 382/2008 z 21. apríla 2008 o pravidlách uplatňovania dovozných a vývozných povolení v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa (prepracované znenie) (5). Okrem toho by sa pre kanadské colné orgány mali vyhotoviť osvedčenia o identite. Je potrebné definovať charakter týchto osvedčení o identite a postupy na ich použitie.

(4)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Toto nariadenie ustanovuje niektoré podrobné pravidlá v súvislosti s vývozom čerstvého, chladeného alebo mrazeného hovädzieho a teľacieho mäsa s pôvodom v Spoločenstve, ktoré spĺňa požiadavky na osobitný režim, do Kanady v objeme 5 000 ton za kalendárny rok.

2.   Mäso uvedené v odseku 1 musí vyhovovať požiadavkám na ochranu zdravia, ktoré ustanovila Kanada a musí sa týkať zvierat zabitých najviac dva mesiace pred colným vybavením na vývoz.

Článok 2

Pri colnom vybavovaní mäsa na vývoz sa na požiadanie žiadateľa vystaví osvedčenie o identite definované v článku 3 na základe predloženia vývozného povolenia vydaného v súlade s článkom 15 nariadenia (ES) č. 382/2008 a veterinárne osvedčenie uvádzajúce dátum zabitia zvieraťa, z ktorého pochádza mäso na vývoz.

Článok 3

1.   Osvedčenie o identite sa vyhotoví aspoň s jednou kópiou na tlačive zodpovedajúcom vzoru v prílohe I.

Osvedčenie sa vyhotoví v angličtine na bielom papieri s rozmermi 210 × 297 mm. Každé osvedčenie má samostatné sériové číslo pridelené colným úradom uvedeným v článku 4.

Vyvážajúci členský štát môže požadovať, aby akékoľvek osvedčenia používané na jeho území boli napísané v jednom z jeho úradných jazykov, ako aj v angličtine.

2.   Na kópiách sa uvedie také isté sériové číslo ako na origináli. Akékoľvek údaje zapísané do originálu alebo do kópie sa vypíšu strojom alebo rukou, pričom v druhom prípade sa tlačivo vyplní perom a tlačenými písmenami.

Článok 4

1.   Osvedčenie o identite a kópie vystaví colný úrad, v ktorom sa uskutočňuje preclenie mäsa na vývoz.

2.   Colný úrad uvedený v odseku 1 potvrdí originál osvedčenia v príslušnej časti a zašle osvedčenie dotyčnej strane, pričom si ponechá kópiu.

Článok 5

Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na kontrolu pôvodu a povahy výrobkov, pre ktoré sa vydávajú osvedčenia o identite.

Článok 6

Nariadenie (ES) č. 2051/96 sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe III.

Článok 7

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné celom rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. októbra 2008

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 274, 26.10.1996, s. 18.

(3)  Pozri prílohu II.

(4)  Ú. v. ES L 334, 30.12.1995, s. 25.

(5)  Ú. v. EÚ L 115, 29.4.2008, s. 10.


PRÍLOHA I

Osvedčenie o identite uvedené v článku 3

Image


PRÍLOHA II

Zrušené nariadenie so zoznamom neskorších zmien a doplnení

Nariadenie Komisie (ES) č. 2051/96

(Ú. v. ES L 274, 26.10.1996, s. 18).

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2333/96

(Ú. v. ES L 317, 6.12.1996, s. 13).

iba článok 1


PRÍLOHA III

Korelačná tabuľka

Nariadenie (ES) č. 2051/96

Toto nariadenie

články 1 – 5

články 1 – 5

článok 6

článok 6

článok 7

článok 7

príloha

príloha I

príloha II

príloha III


24.10.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 281/7


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1042/2008

z 23. októbra 2008,

ktorým sa neposkytuje žiadna vývozná náhrada na maslo v rámci stálej verejnej súťaže ustanovenej nariadením (ES) č. 619/2008

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä jeho článok 164 ods. 2 v spojení s článkom 4,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 619/2008 z 27. júna 2008, ktorým sa vyhlasuje stála verejná súťaž na vývozné náhrady týkajúce sa určitých mliečnych výrobkov (2), sa ustanovuje konanie stálej verejnej súťaže.

(2)

V súlade s článkom 6 nariadenia Komisie (ES) č. 1454/2007 z 10. decembra, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá vypísania verejnej súťaže na stanovenie vývozných náhrad za určité poľnohospodárske výrobky (3), a po preskúmaní ponúk predložených vo výberovom konaní je vhodné neposkytnúť žiadnu vývoznú náhradu na obdobie predkladania ponúk, ktoré sa končí 21. októbra 2008.

(3)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V rámci stálej verejnej súťaže vyhlásenej nariadením (ES) č. 619/2008 na obdobie predkladania ponúk, ktoré sa končí 21. októbra 2008, sa na výrobky uvedené v článku 1 ods. 1 uvedeného nariadenia neposkytuje žiadna vývozná náhrada.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 24. októbra 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. októbra 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 168, 28.6.2008, s. 20.

(3)  Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2007, s. 69.


24.10.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 281/8


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1043/2008

z 23. októbra 2008,

ktorým sa stanovujú vývozné náhrady v sektore bravčového mäsa

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä jeho článok 164 ods. 2 posledný pododsek a článok 170,

keďže:

(1)

V zmysle článku 162 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 rozdiel medzi cenami produktov uvedených v časti XVII prílohy I k uvedenému nariadeniu na svetovom trhu a cenami týchto produktov v Spoločenstve môže pokryť vývozná náhrada.

(2)

Vzhľadom na súčasnú situáciu na trhu s bravčovým mäsom je potrebné stanoviť vývozné náhrady v súlade s predpismi a požiadavkami ustanovenými v článkoch 162 až 164, 167, 169 a 170 nariadenia (ES) č. 1234/2007.

(3)

V zmysle článku 164 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa náhrady môžu meniť v závislosti od destinácie, najmä ak si to vyžiada situácia na svetovom trhu, osobitné požiadavky určitých trhov alebo povinnosti vyplývajúce z dohôd uzavretých v súlade s článkom 300 zmluvy.

(4)

Náhrady by sa mali poskytovať len na výrobky, ktoré sú oprávnené na voľný pohyb v Spoločenstve a na ktorých je uvedená zdravotná značka ustanovená v článku 5 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (2). Tieto produkty musia takisto spĺňať požiadavky nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (3) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu (4).

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Produkty, na ktoré sa poskytujú vývozné náhrady ustanovené v článku 164 nariadenia (ES) č. 1234/2007 a výška týchto náhrad sú uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu s výhradou podmienky ustanovenej v odseku 2 tohto článku.

2.   Produkty, na ktoré možno poskytnúť náhradu podľa odseku 1, musia spĺňať požiadavky nariadení (ES) č. 852/2004 a (ES) č. 853/2004, a najmä musia byť vyhotovené v schválenom podniku a spĺňať podmienky zdravotného označovania stanovené v kapitole III oddiele I prílohy I k nariadeniu (ES) č. 854/2004.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 24. októbra 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. októbra 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55. Korigendum uverejnené v Ú. v. EÚ L 226, 25.6.2004, s. 22.

(3)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 1. Korigendum uverejnené v Ú. v. EÚ L 226, 25.6.2004, s. 3.

(4)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 206. Korigendum uverejnené v Ú. v. EÚ L 226, 25.6.2004, s. 83.


PRÍLOHA

Vývozné náhrady za bravčové mäso uplatniteľné od 24. októbra 2008

Kód produktov

Krajina určenia

Merná jednotka

Výška náhrad

0210 11 31 9110

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 11 31 9910

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9100

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9300

A00

EUR/100 kg

54,20

1601 00 91 9120

A00

EUR/100 kg

19,50

1601 00 99 9110

A00

EUR/100 kg

15,20

1602 41 10 9110

A00

EUR/100 kg

29,00

1602 41 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 42 10 9110

A00

EUR/100 kg

22,80

1602 42 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 49 19 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

Pozn.: Kódy produktov ako aj krajín určenia série „A“ sa definujú v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366 z 24.12.1987, s. 1).


24.10.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 281/10


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1044/2008

z 23. októbra 2008,

ktorým sa stanovujú vývozné náhrady v sektore hovädzieho mäsa

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (1), a najmä na jeho článok 164 ods. 2 posledný pododsek a článok 170,

keďže:

(1)

V zmysle článku 162 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 môžu rozdiel medzi cenami výrobkov uvedených v časti XV prílohy I k uvedenému nariadeniu na svetovom trhu a cenami týchto výrobkov v Spoločenstve pokryť vývozné náhrady.

(2)

Vzhľadom na súčasnú situáciu na trhu s hovädzím mäsom je potrebné stanoviť vývozné náhrady v súlade s predpismi a požiadavkami ustanovenými v článkoch 162 až 164 a 167 až 170 nariadenia (ES) č. 1234/2007.

(3)

V zmysle článku 164 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa náhrady môžu meniť v závislosti od destinácie, najmä ak si to vyžiada situácia na svetovom trhu, osobitné požiadavky určitých trhov alebo povinnosti vyplývajúce z dohôd uzavretých v súlade s článkom 300 zmluvy.

(4)

Náhrady by sa mali poskytovať len na výrobky, ktoré sú oprávnené na voľný pohyb v Spoločenstve a na ktorých je uvedená zdravotná značka ustanovená v článku 5 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (2). Tieto výrobky musia takisto spĺňať požiadavky nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (3) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu (4).

(5)

V podmienkach článku 7 ods. 2 tretieho pododseku nariadenia Komisie (ES) č. 1359/2007 z 21. novembra 2007, ktorým sa ustanovujú podmienky poskytovania osobitných vývozných náhrad na určité kusy vykosteného mäsa hovädzieho dobytka (5), sa stanovuje zníženie osobitnej náhrady, ak je množstvo vykosteného hovädzieho mäsa určené na vývoz nižšie ako 95 % celkovej hmotnosti kusov získaných vykosťovaním, nie však nižšie ako 85 % z tohto celkového množstva.

(6)

Nariadenie Komisie (ES) č. 680/2008 (6) by sa preto malo zrušiť a nahradiť novým nariadením.

(7)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Výrobky, na ktoré sa poskytujú vývozné náhrady ustanovené v článku 164 nariadenia (ES) č. 1234/2007 a výška týchto náhrad sú uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu s výhradou podmienok ustanovených v odseku 2 tohto článku.

2.   Výrobky, na ktoré možno poskytnúť náhradu podľa odseku 1, musia spĺňať požiadavky nariadení (ES) č. 852/2004 a (ES) č. 853/2004, a najmä musia byť vyhotovené v schválenom podniku a spĺňať podmienky zdravotného označovania stanovené v kapitole III oddiele I prílohy I k nariadeniu (ES) č. 854/2004.

Článok 2

V prípade uvedenom v treťom pododseku ods. 2 článku 7 nariadenia (ES) č. 1359/2007 sa výška náhrady na výrobky patriace pod číselný znak výrobku 0201 30 00 9100 zníži o 7 EUR/100 kg.

Článok 3

Nariadenie (ES) č. 680/2008 sa zrušuje.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 24. októbra 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. októbra 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55, zmenené v Ú. v. EÚ L 226, 25.6.2004, s. 22.

(3)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 1, zmenené v Ú. v. EÚ L 226, 25.6.2004, s. 3.

(4)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 206, zmenené v Ú. v. EÚ L 226, 25.6.2004, s. 83.

(5)  Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2007, s. 21.

(6)  Ú. v. EÚ L 190, 18.7.2008, s. 3.


PRÍLOHA

Vývozné náhrady za hovädzie mäso uplatniteľné od 24. októbra 2008

Kód produktov

Miesto určenia

Merná jednotka

Výška náhrad

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg živej hmotnosti

25,9

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg živej hmotnosti

25,9

0201 10 00 9110 (2)

B02

EUR/100 kg čistej hmotnosti

36,6

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

21,5

0201 10 00 9130 (2)

B02

EUR/100 kg čistej hmotnosti

48,8

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

28,7

0201 20 20 9110 (2)

B02

EUR/100 kg čistej hmotnosti

48,8

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

28,7

0201 20 30 9110 (2)

B02

EUR/100 kg čistej hmotnosti

36,6

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

21,5

0201 20 50 9110 (2)

B02

EUR/100 kg čistej hmotnosti

61,0

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

35,9

0201 20 50 9130 (2)

B02

EUR/100 kg čistej hmotnosti

36,6

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

21,5

0201 30 00 9050

US (4)

EUR/100 kg čistej hmotnosti

6,5

CA (5)

EUR/100 kg čistej hmotnosti

6,5

0201 30 00 9060 (7)

B02

EUR/100 kg čistej hmotnosti

22,6

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

7,5

0201 30 00 9100 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg čistej hmotnosti

84,7

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

49,8

EG

EUR/100 kg čistej hmotnosti

103,4

0201 30 00 9120 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg čistej hmotnosti

50,8

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

29,9

EG

EUR/100 kg čistej hmotnosti

62,0

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg čistej hmotnosti

16,3

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

5,4

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg čistej hmotnosti

16,3

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

5,4

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg čistej hmotnosti

16,3

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

5,4

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg čistej hmotnosti

16,3

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

5,4

0202 30 90 9100

US (4)

EUR/100 kg čistej hmotnosti

6,5

CA (5)

EUR/100 kg čistej hmotnosti

6,5

0202 30 90 9200 (7)

B02

EUR/100 kg čistej hmotnosti

22,6

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

7,5

1602 50 31 9125 (6)

B00

EUR/100 kg čistej hmotnosti

23,3

1602 50 31 9325 (6)

B00

EUR/100 kg čistej hmotnosti

20,7

1602 50 95 9125 (6)

B00

EUR/100 kg čistej hmotnosti

23,3

1602 50 95 9325 (6)

B00

EUR/100 kg čistej hmotnosti

20,7

Poznámka: Kódy produktov, ako aj kódy miest určenia série A sa definujú v nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

Kódy miesta určenia sú definované v nariadení Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19).

Ostatné miesta určenia sú definované takto:

B00

:

všetky miesta určenia (tretie krajiny, iné územia, zásobovanie a miesta určenia, v súvislosti s ktorými sa vývoz považuje za vývoz von zo Spoločenstva).

B02

:

B04 a miesto určenia EG.

B03

:

Albánsko, Chorvátsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Kosova (), Čierna Hora, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, zásobovanie a palivové zásoby [miesta určenia uvedené v článkoch 36 a 45 a v prípade potreby v článku 44 nariadenia Komisie (ES) č. 800/1999 (Ú. v. ES L 102, 17.4.1999, s. 11)].

B04

:

Turecko, Ukrajina, Bielorusko, Moldavsko, Rusko, Gruzínsko, Arménsko, Azerbajdžan, Kazachstan, Turkménsko, Uzbekistan, Tadžikistan, Kirgizsko, Maroko, Alžírsko, Tunisko, Líbya, Libanon, Sýria, Irak, Irán, Izrael, Predjordánsko/pásmo Gazy, Jordánsko, Saudská Arábia, Kuvajt, Bahrajn, Katar, Spojené arabské emiráty, Omán, Jemen, Pakistan, Srí Lanka, Mjanmarsko (Barma), Thajsko, Vietnam, Indonézia, Filipíny, Čína, Severná Kórea, Hongkong, Sudán, Mauritánia, Mali, Burkina Faso, Niger, Čad, Kapverdy, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Libéria, Pobrežie Slonoviny, Ghana, Togo, Benin, Nigéria, Kamerun, Stredoafrická republika, Rovníková Guinea, Sv. Tomáš a Princov ostrov, Gabon, Kongo, Konžská demokratická republika, Rwanda, Burundi, Svätá Helena a závislé územia, Angola, Etiópia, Eritrea, Džibutsko, Somálsko, Uganda, Tanzánia, Seychely a závislé územia, britské teritóriá v Indickom oceáne, Mozambik, Maurícius, Komory, Mayotte, Zambia, Malawi, Juhoafrická republika, Lesotho.


(1)  Ako ho definuje rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN č. 1244 z 10. júna 1999.

(2)  Zápis do tejto podpoložky podlieha predloženiu potvrdenia uvedeného v prílohe k nariadeniu Komisie (ES) č. 433/2007 (Ú. v. EÚ L 104, 21.4.2007, s. 3).

(3)  Náhrada sa udeľuje vzhľadom na dodržanie podmienok stanovených v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (ES) č. 1359/2007 (Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2007, s. 21), a ak je to uplatniteľné, v nariadení Komisie (ES) č. 1741/2006 (Ú. v. EÚ L 329, 25.11.2006, s. 7).

(4)  Uskutočnené za podmienok v zmysle nariadenia Komisie (ES) č. 1643/2006 (Ú. v. EÚ L 308, 8.11.2006, s. 7).

(5)  Uskutočnené za podmienok v zmysle nariadenia Komisie (ES) č. 2051/96 (Ú. v. ES L 274, 26.10.1996, s. 18).

(6)  Udelenie náhrady podlieha dodržaniu podmienok ustanovených nariadením Komisie (ES) č. 1731/2006 (Ú. v. EÚ L 325, 24.11.2006, s. 12).

(7)  Obsah chudého hovädzieho mäsa s výnimkou tuku sa stanovuje podľa analytického postupu uvedeného v prílohe k nariadeniu Komisie (EHS) č. 2429/86 (Ú. v. ES L 210, 1.8.1986, s. 39).

Výraz „priemerný obsah“ sa vzťahuje na množstvo vzorky definovanej v článku 2 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 765/2002 (Ú. v. ES L 117, 4.5.2002, s. 6). Vzorka sa odoberá z časti príslušnej série, ktorá predstavuje najvyššie riziko.


24.10.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 281/14


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1045/2008

z 23. októbra 2008,

ktorým sa stanovujú reprezentatívne ceny v sektore hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1484/95

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 143,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2783/75 z 29. októbra 1975 o spoločnom systéme obchodovania s ovalbumínom a laktalbumínom, a najmä na jeho článok 3 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1484/95 (2) sa stanovili podrobné pravidlá uplatňovania systému dodatočných dovozných ciel a stanovili sa reprezentatívne ceny v sektoroch hydinového mäsa, vajec a pre vaječný albumín.

(2)

Z pravidelnej kontroly údajov, na ktorých spočíva určovanie reprezentatívnych cien produktov v sektore hydinového mäsa a vajec, ako aj vaječného albumínu, vyplýva, že reprezentatívne ceny na dovoz niektorých produktov treba zmeniť a zohľadniť pritom rôzne ceny podľa krajiny pôvodu. Reprezentatívne ceny preto treba zverejniť.

(3)

Vzhľadom na situáciu na trhu treba túto zmenu a doplnenie uplatniť čo najskôr.

(4)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 1484/95 sa nahrádza prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. októbra 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 145, 29.6.1995, s. 47.


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 23. októbra 2008, ktorým sa stanovujú reprezentatívne ceny v sektore hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1484/95

„PRÍLOHA I

Číselný znak KN

Opis tovaru

Reprezentatívna cena

(EUR/100 kg)

Zábezpeka podľa článku 3 ods. 3

(EUR/100 kg)

Pôvod (1)

0207 12 10

Mrazené kuracie trupy označované ako ‚kurčatá 70 %‘

111,1

0

BR

122,9

0

AR

0207 12 90

Mrazené kuracie trupy označované ako ‚kurčatá 65 %‘

128,2

0

BR

130,2

0

AR

0207 14 10

Mrazené vykostené kohútie alebo kuracie kusy

226,5

22

BR

253,7

14

AR

306,4

0

CL

0207 14 50

Mrazené kuracie prsia

213,3

0

BR

0207 14 60

Mrazené kuracie stehná

113,6

9

BR

0207 14 70

Mrazené kurčatá, ostatné

102,7

77

BR

0207 25 10

Mrazené trupy z moriakov označované ako ‚morky 80 %‘

174,4

0

BR

0207 27 10

Mrazené vykostené morčacie kusy

316,7

0

BR

282,7

4

CL

0408 11 80

Vaječné žĺtky

473,4

0

AR

0408 91 80

Vajcia bez škrupín sušené

461,0

0

AR

1602 32 11

Tepelne neupravené kohútie alebo slepačie prípravky

200,4

26

BR


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód ‚ZZ‘ znamená ‚iného pôvodu‘.“


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Komisia

24.10.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 281/16


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 14. októbra 2008

o nezaradení niektorých látok do prílohy I, I A alebo I B k smernici Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh

[oznámené pod číslom K(2008) 5894]

(Text s významom pre EHP)

(2008/809/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES zo 16. februára 1998 o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (1), a najmä na jej článok 16 ods. 2 druhý pododsek,

keďže:

(1)

V nariadení Komisie (ES) č. 1451/2007 zo 4. decembra 2007 o druhej fáze 10-ročného pracovného programu uvedeného v článku 16 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (2) sa stanovuje zoznam aktívnych látok, ktoré sa majú posúdiť na účely ich prípadného zaradenia do prílohy I, I A alebo I B k smernici 98/8/ES.

(2)

V prípade niektorých kombinácií aktívnych látok a typov výrobkov, ktoré sú do zoznamu zaradené, všetci účastníci buď odstúpili z programu na preskúmanie látok, alebo členskému štátu-spravodajcovi určenému na vyhodnotenie nebol doručený úplný spis v lehote stanovenej v článku 9 a v článku 12 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1451/2007.

(3)

V dôsledku toho podľa článku 11 ods. 2, článku 12 ods. 1 a článku 13 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1451/2007 Komisia náležite informovala členské štáty. Táto informácia bola 8. novembra 2007 zverejnená elektronickými prostriedkami.

(4)

Do troch mesiacov od elektronického zverejnenia informácií žiadny subjekt ani členský štát nevyjadrili záujem prevziať úlohu účastníka pre príslušné látky a typy výrobkov.

(5)

Podľa článku 12 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1451/2007 by sa teda príslušné látky a typy výrobkov nemali zaradiť do príloh I, I A alebo I B k smernici 98/8/ES.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre biocídne výrobky,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príslušné látky a typy výrobkov uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu sa nezaraďujú do príloh I, I A alebo I B k smernici 98/8/ES.

Článok 2

Na účely článku 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1451/2007 sa toto rozhodnutie uplatňuje dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 14. októbra 2008

Za Komisiu

Stavros DIMAS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 123, 24.4.1998, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2007, s. 3.


PRÍLOHA

Názov

Číslo ES

Číslo CAS

Typ výrobku

RMS

bis[1-cyklohexyl-1,2-di(hydroxy-.κ.O)diazéniumato(2-)] meďnatý komplex

 

312600-89-8

2

AT

bis[1-cyklohexyl-1,2-di(hydroxy-.κ.O)diazéniumato(2-)] meďnatý komplex

 

312600-89-8

6

AT

bronopol

200-143-0

52-51-7

1

ES

bronopol

200-143-0

52-51-7

3

ES

bronopol

200-143-0

52-51-7

4

ES

bronopol

200-143-0

52-51-7

13

ES

chlórkrezol

200-431-6

59-50-7

4

FR

kyselina mravčia

200-579-1

64-18-6

1

BE

kyselina mravčia

200-579-1

64-18-6

13

BE

kyselina benzoová

200-618-2

65-85-0

1

DE

kyselina benzoová

200-618-2

65-85-0

2

DE

kyselina benzoová

200-618-2

65-85-0

6

DE

propán-2-ol

200-661-7

67-63-0

3

DE

propán-2-ol

200-661-7

67-63-0

5

DE

Propan-2-ol

200-661-7

67-63-0

6

DE

kyselina salicylová

200-712-3

69-72-7

6

LT

propán-1-ol

200-746-9

71-23-8

3

DE

kyselina citrónová

201-069-1

77-92-9

2

BE

kyselina citrónová

201-069-1

77-92-9

3

BE

symklozén

201-782-8

87-90-1

6

UK

chlórxylenol

201-793-8

88-04-0

1

BE

chlórxylenol

201-793-8

88-04-0

2

BE

chlórxylenol

201-793-8

88-04-0

3

BE

chlórxylenol

201-793-8

88-04-0

4

BE

chlórxylenol

201-793-8

88-04-0

5

BE

chlórxylenol

201-793-8

88-04-0

6

BE

dichlórfén

202-567-1

97-23-4

2

IE

dichlórfén

202-567-1

97-23-4

3

IE

dichlórfén

202-567-1

97-23-4

4

IE

dichlórfén

202-567-1

97-23-4

6

IE

dichlórfén

202-567-1

97-23-4

13

IE

triklokarbán

202-924-1

101-20-2

1

SK

triklokarbán

202-924-1

101-20-2

2

SK

triklokarbán

202-924-1

101-20-2

4

SK

etándiál

203-474-9

107-22-2

6

FR

kyselina hexa-2,4-diénová/kyselina sorbová

203-768-7

110-44-1

1

DE

kyselina hexa-2,4-diénová/kyselina sorbová

203-768-7

110-44-1

2

DE

kyselina hexa-2,4-diénová/kyselina sorbová

203-768-7

110-44-1

3

DE

kyselina hexa-2,4-diénová/kyselina sorbová

203-768-7

110-44-1

4

DE

kyselina hexa-2,4-diénová/kyselina sorbová

203-768-7

110-44-1

5

DE

1,3-dichlór-5,5-dimetylhydantoín

204-258-7

118-52-5

2

NL

chlorofén

204-385-8

120-32-1

1

NO

chlorofén

204-385-8

120-32-1

4

NO

chlorofén

204-385-8

120-32-1

6

NO

benzyl-benzoát

204-402-9

120-51-4

2

UK

benzetónium-chlorid

204-479-9

121-54-0

1

BE

cetylpyridínium-chlorid

204-593-9

123-03-5

1

UK

cetylpyridínium-chlorid

204-593-9

123-03-5

3

UK

cetylpyridínium-chlorid

204-593-9

123-03-5

4

UK

cetylpyridínium-chlorid

204-593-9

123-03-5

5

UK

nitrometylidíntrimetanol

204-769-5

126-11-4

2

UK

nitrometylidíntrimetanol

204-769-5

126-11-4

3

UK

nitrometylidíntrimetanol

204-769-5

126-11-4

6

UK

nitrometylidíntrimetanol

204-769-5

126-11-4

13

UK

nátrium-tozylchloramid

204-854-7

127-65-1

1

ES

nátrium-tozylchloramid

204-854-7

127-65-1

6

ES

kálium-dimetylditiokarbamát

204-875-1

128-03-0

2

UK

kálium-dimetylditiokarbamát

204-875-1

128-03-0

4

UK

kálium-dimetylditiokarbamát

204-875-1

128-03-0

6

UK

kálium-dimetylditiokarbamát

204-875-1

128-03-0

13

UK

nátrium-dimetylditiokarbamát

204-876-7

128-04-1

2

UK

nátrium-dimetylditiokarbamát

204-876-7

128-04-1

3

UK

nátrium-dimetylditiokarbamát

204-876-7

128-04-1

4

UK

nátrium-dimetylditiokarbamát

204-876-7

128-04-1

5

UK

nátrium-dimetylditiokarbamát

204-876-7

128-04-1

6

UK

nátrium-dimetylditiokarbamát

204-876-7

128-04-1

13

UK

kaptán

205-087-0

133-06-2

6

IT

tirám

205-286-2

137-26-8

2

BE

tirám

205-286-2

137-26-8

6

BE

zirám

205-288-3

137-30-4

2

BE

zirám

205-288-3

137-30-4

6

BE

kálium-metylditiokarbamát

205-292-5

137-41-7

2

CZ

nátrium-metám

205-293-0

137-42-8

2

BE

nátrium-metám

205-293-0

137-42-8

4

BE

nátrium-metám

205-293-0

137-42-8

6

BE

nátrium-metám

205-293-0

137-42-8

13

BE

dinátrium-kyanoditiokarbamát

205-346-8

138-93-2

2

CZ

1,3-bis(hydroxymetyl)močovina

205-444-0

140-95-4

2

HU

1,3-bis(hydroxymetyl)močovina

205-444-0

140-95-4

6

HU

1,3-bis(hydroxymetyl)močovina

205-444-0

140-95-4

13

HU

nabam

205-547-0

142-59-6

2

PL

nabam

205-547-0

142-59-6

4

PL

nabam

205-547-0

142-59-6

6

PL

nabam

205-547-0

142-59-6

13

PL

tiabendazol

205-725-8

148-79-8

6

ES

diurón

206-354-4

330-54-1

6

DK

nátrium-benzoát

208-534-8

532-32-1

1

DE

nátrium-benzoát

208-534-8

532-32-1

2

DE

nátrium-benzoát

208-534-8

532-32-1

6

DE

1-hydroxy-1H-pyridín-2-ón

212-506-0

822-89-9

2

FR

1-hydroxy-1H-pyridín-2-ón

212-506-0

822-89-9

6

FR

1-hydroxy-1H-pyridín-2-ón

212-506-0

822-89-9

13

FR

2,6-dimetyl-1,3-dioxán-4-yl-acetát

212-579-9

828-00-2

2

AT

2,6-dimetyl-1,3-dioxán-4-yl-acetát

212-579-9

828-00-2

6

AT

2,6-dimetyl-1,3-dioxán-4-yl-acetát

212-579-9

828-00-2

13

AT

tetradónium-bromid

214-291-9

1119-97-7

1

NO

4,5-dichlór-3H-1,2-ditiol-3-ón

214-754-5

1192-52-5

2

PL

4,5-dichlór-3H-1,2-ditiol-3-ón

214-754-5

1192-52-5

6

PL

tetraboritan sodný, bezvodý

215-540-4

1330-43-4

1

NL

tetraboritan sodný, bezvodý

215-540-4

1330-43-4

2

NL

tetraboritan sodný, bezvodý

215-540-4

1330-43-4

13

NL

2,4-dichlórbenzylalkohol

217-210-5

1777-82-8

2

CZ

2,4-dichlórbenzylalkohol

217-210-5

1777-82-8

6

CZ

2,4-dichlórbenzylalkohol

217-210-5

1777-82-8

13

CZ

chlórtalonil

217-588-1

1897-45-6

6

NL

N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropán-1,3-diamín

219-145-8

2372-82-9

1

PT

2-metyl-2H-izotiazol-3-ón

220-239-6

2682-20-4

2

SI

2-metyl-2H-izotiazol-3-ón

220-239-6

2682-20-4

4

SI

dihydrát dichlórizokyanurátu sodného

220-767-7

51580-86-0

1

UK

dihydrát dichlórizokyanurátu sodného

220-767-7

51580-86-0

6

UK

troklozén-nátrium

220-767-7

2893-78-9

1

UK

troklozén-nátrium

220-767-7

2893-78-9

6

UK

mecetrónium-etylsulfát

221-106-5

3006-10-8

2

PL

bis(trichlórmetyl)sulfón

221-310-4

3064-70-8

6

LT

etylénbis(oxy)dimetanol

222-720-6

3586-55-8

3

PL

etylénbis(oxy)dimetanol

222-720-6

3586-55-8

4

PL

nátrium-2,4,6-trichlórfenolát

223-246-2

3784-03-0

2

IE

nátrium-2,4,6-trichlórfenolát

223-246-2

3784-03-0

3

IE

nátrium-2,4,6-trichlórfenolát

223-246-2

3784-03-0

6

IE

sodná soľ pyridín-2-tiol-1-oxidu

223-296-5

3811-73-2

4

SE

2,2′,2″-(hexahydro-1,3,5-triazín-1,3,5-triyl)trietanol

225-208-0

4719-04-4

2

PL

2,2′,2″-(hexahydro-1,3,5-triazín-1,3,5-triyl)trietanol

225-208-0

4719-04-4

3

PL

2,2′,2″-(hexahydro-1,3,5-triazín-1,3,5-triyl)trietanol

225-208-0

4719-04-4

4

PL

1,3,4,6-tetrakis(hydroxymetyl)tetrahydroimidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dión

226-408-0

5395-50-6

3

ES

1,3,4,6-tetrakis(hydroxymetyl)tetrahydroimidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dión

226-408-0

5395-50-6

4

ES

terbutylazín

227-637-9

5915-41-3

2

UK

metylénditiokyanát

228-652-3

6317-18-6

6

FR

metylénditiokyanát

228-652-3

6317-18-6

13

FR

1,3-bis(hydroxymetyl)-5,5-dimetylimidazolidín-2,4-dión

229-222-8

6440-58-0

2

PL

(2-bróm-2-nitrovinyl)benzén

230-515-8

7166-19-0

6

SK

(2-bróm-2-nitrovinyl)benzén

230-515-8

7166-19-0

13

SK

didecyl(dimetyl)amónium-chlorid

230-525-2

7173-51-5

13

IT

prometrín

230-711-3

7287-19-6

6

PT

prometrín

230-711-3

7287-19-6

13

PT

kalcium-dihexa-2,4-dienoát

231-321-6

7492-55-9

1

DE

kalcium-dihexa-2,4-dienoát

231-321-6

7492-55-9

3

DE

kalcium-dihexa-2,4-dienoát

231-321-6

7492-55-9

6

DE

jód

231-442-4

7553-56-2

2

SE

jód

231-442-4

7553-56-2

4

SE

jód

231-442-4

7553-56-2

5

SE

jód

231-442-4

7553-56-2

6

SE

hydrogensiričitan sodný

231-548-0

7631-90-5

1

DE

hydrogensiričitan sodný

231-548-0

7631-90-5

2

DE

hydrogensiričitan sodný

231-548-0

7631-90-5

4

DE

hydrogensiričitan sodný

231-548-0

7631-90-5

5

DE

hydrogensiričitan sodný

231-548-0

7631-90-5

6

DE

hydrogensiričitan sodný

231-548-0

7631-90-5

13

DE

chlorid sodný

231-598-3

7647-14-5

5

PT

kyselina trihydrogenfosforečná

231-633-2

7664-38-2

4

PT

chlórnan sodný

231-668-3

7681-52-9

6

IT

disiričitan disodný

231-673-0

7681-57-4

1

DE

disiričitan disodný

231-673-0

7681-57-4

2

DE

disiričitan disodný

231-673-0

7681-57-4

4

DE

disiričitan disodný

231-673-0

7681-57-4

5

DE

disiričitan disodný

231-673-0

7681-57-4

6

DE

disiričitan disodný

231-673-0

7681-57-4

13

DE

manganistan draselný

231-760-3

7722-64-7

5

SK

siričitan sodný

231-821-4

7757-83-7

1

DE

siričitan sodný

231-821-4

7757-83-7

2

DE

siričitan sodný

231-821-4

7757-83-7

4

DE

siričitan sodný

231-821-4

7757-83-7

5

DE

siričitan sodný

231-821-4

7757-83-7

6

DE

siričitan sodný

231-821-4

7757-83-7

13

DE

chloritan sodný

231-836-6

7758-19-2

2

PT

chloritan sodný

231-836-6

7758-19-2

3

PT

chloritan sodný

231-836-6

7758-19-2

4

PT

chloritan sodný

231-836-6

7758-19-2

5

PT

chlorečnan sodný

231-887-4

7775-09-9

2

PT

chlorečnan sodný

231-887-4

7775-09-9

5

PT

cesnak, extrakt

232-371-1

8008-99-9

3

PL

cesnak, extrakt

232-371-1

8008-99-9

4

PL

cesnak, extrakt

232-371-1

8008-99-9

5

PL

cesnak, extrakt

232-371-1

8008-99-9

18

PL

cesnak, extrakt

232-371-1

8008-99-9

19

PL

kyselina trihydrogenboritá

233-139-2

10043-35-3

1

NL

kyselina trihydrogenboritá

233-139-2

10043-35-3

2

NL

kyselina trihydrogenboritá

233-139-2

10043-35-3

3

NL

kyselina trihydrogenboritá

233-139-2

10043-35-3

6

NL

kyselina trihydrogenboritá

233-139-2

10043-35-3

13

NL

siričitan draselný

233-321-1

10117-38-1

1

DE

siričitan draselný

233-321-1

10117-38-1

2

DE

siričitan draselný

233-321-1

10117-38-1

4

DE

siričitan draselný

233-321-1

10117-38-1

5

DE

siričitan draselný

233-321-1

10117-38-1

6

DE

siričitan draselný

233-321-1

10117-38-1

13

DE

nátrium-hydrogen-2,2′-metylénbis(4-chlórfenolát)

233-457-1

10187-52-7

2

LV

nátrium-hydrogen-2,2′-metylénbis(4-chlórfenolát)

233-457-1

10187-52-7

3

LV

nátrium-hydrogen-2,2′-metylénbis(4-chlórfenolát)

233-457-1

10187-52-7

4

LV

nátrium-hydrogen-2,2′-metylénbis(4-chlórfenolát)

233-457-1

10187-52-7

6

LV

nátrium-hydrogen-2,2′-metylénbis(4-chlórfenolát)

233-457-1

10187-52-7

13

LV

2,2-dibróm-2-kyanoacetamid

233-539-7

10222-01-2

1

DK

2,2-dibróm-2-kyanoacetamid

233-539-7

10222-01-2

5

DK

karbendazím

234-232-0

10605-21-7

6

DE

karbendazím

234-232-0

10605-21-7

13

DE

oktaboritan disodný tetrahydrát

234-541-0

12280-03-4

1

NL

oktaboritan disodný tetrahydrát

234-541-0

12280-03-4

2

NL

oktaboritan disodný tetrahydrát

234-541-0

12280-03-4

3

NL

oktaboritan disodný tetrahydrát

234-541-0

12280-03-4

6

NL

oktaboritan disodný tetrahydrát

234-541-0

12280-03-4

13

NL

zinkium-pyritión

236-671-3

13463-41-7

13

SE

dodecylguanidín, monohydrochlorid

237-030-0

13590-97-1

1

ES

dodecylguanidín, monohydrochlorid

237-030-0

13590-97-1

2

ES

chlorid brómny

237-601-4

13863-41-7

2

NL

(benzyloxy)metanol

238-588-8

14548-60-8

2

UK

chlórtolurón

239-592-2

15545-48-9

6

ES

chlórtolurón

239-592-2

15545-48-9

13

ES

nátrium-4-chlór-3-metylfenolát

239-825-8

15733-22-9

4

FR

disiričitan didraselný

240-795-3

16731-55-8

1

DE

disiričitan didraselný

240-795-3

16731-55-8

2

DE

disiričitan didraselný

240-795-3

16731-55-8

4

DE

disiričitan didraselný

240-795-3

16731-55-8

5

DE

disiričitan didraselný

240-795-3

16731-55-8

6

DE

disiričitan didraselný

240-795-3

16731-55-8

13

DE

zlúčenina kyseliny D-glukónovej s N,N′′-bis(4-chlórfenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekánbis(amidimidom) (2:1)

242-354-0

18472-51-0

4

PT

zlúčenina kyseliny D-glukónovej s N,N′′-bis(4-chlórfenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekánbis(amidimidom) (2:1)

242-354-0

18472-51-0

6

PT

benzoxónium-chlorid

243-008-1

19379-90-9

1

CY

4-[(dijódmetyl)sulfonyl]toluén

243-468-3

20018-09-1

13

UK

(benztiazol-2-ylsulfanyl)metyltiokyanát

244-445-0

21564-17-0

2

NO

(benztiazol-2-ylsulfanyl)metyltiokyanát

244-445-0

21564-17-0

4

NO

(benztiazol-2-ylsulfanyl)metyltiokyanát

244-445-0

21564-17-0

6

NO

(benztiazol-2-ylsulfanyl)metyltiokyanát

244-445-0

21564-17-0

13

NO

kálium-(E,E)-hexa-2,4-dienoát

246-376-1

24634-61-5

1

DE

kálium-(E,E)-hexa-2,4-dienoát

246-376-1

24634-61-5

2

DE

kálium-(E,E)-hexa-2,4-dienoát

246-376-1

24634-61-5

3

DE

kálium-(E,E)-hexa-2,4-dienoát

246-376-1

24634-61-5

4

DE

kálium-(E,E)-hexa-2,4-dienoát

246-376-1

24634-61-5

5

DE

2-oktyl-2H-izotiazol-3-ón

247-761-7

26530-20-1

4

UK

brómchlór-5,5-dimetylimidazolidín-2,4-dión

251-171-5

32718-18-6

3

NL

brómchlór-5,5-dimetylimidazolidín-2,4-dión

251-171-5

32718-18-6

4

NL

brómchlór-5,5-dimetylimidazolidín-2,4-dión

251-171-5

32718-18-6

5

NL

brómchlór-5,5-dimetylimidazolidín-2,4-dión

251-171-5

32718-18-6

6

NL

brómchlór-5,5-dimetylimidazolidín-2,4-dión

251-171-5

32718-18-6

13

NL

3-(4-izopropylfenyl)-1,1-dimetylmočovina/izoproturón

251-835-4

34123-59-6

6

DE

3-(4-izopropylfenyl)-1,1-dimetylmočovina/izoproturón

251-835-4

34123-59-6

13

DE

1-[2-(alyloxy)-2-(2,4-dichlórfenyl)etyl]-1H-imidazol/imazalil

252-615-0

35554-44-0

2

DE

1-[2-(alyloxy)-2-(2,4-dichlórfenyl)etyl]-1H-imidazol/imazalil

252-615-0

35554-44-0

4

DE

1-[2-(alyloxy)-2-(2,4-dichlórfenyl)etyl]-1H-imidazol/imazalil

252-615-0

35554-44-0

13

DE

2-bróm-2-(brómmetyl)pentándinitril

252-681-0

35691-65-7

13

CZ

m-fenoxybenzyl-3-(2,2-dichlóretenyl)-2,2-dimetylcyklopropánkarboxylát/permetrín

258-067-9

52645-53-1

2

IE

m-fenoxybenzyl-3-(2,2-dichlóretenyl)-2,2-dimetylcyklopropánkarboxylát/permetrín

258-067-9

52645-53-1

3

IE

m-fenoxybenzyl-3-(2,2-dichlóretenyl)-2,2-dimetylcyklopropánkarboxylát/permetrín

258-067-9

52645-53-1

5

IE

1-[[2-(2,4-dichlórfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolán-2-yl]metyl]-1H-1,2,4-triazol/propiconazol

262-104-4

60207-90-1

1

FI

1-[[2-(2,4-dichlórfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolán-2-yl]metyl]-1H-1,2,4-triazol/propiconazol

262-104-4

60207-90-1

2

FI

1-[[2-(2,4-dichlórfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolán-2-yl]metyl]-1H-1,2,4-triazol/propiconazol

262-104-4

60207-90-1

4

FI

1-[[2-(2,4-dichlórfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolán-2-yl]metyl]-1H-1,2,4-triazol/propiconazol

262-104-4

60207-90-1

13

FI

4,5-dichlór-2-oktyl-2H-izotiazol-3-ón

264-843-8

64359-81-5

6

NO

cis-4-[3-(4-terc-butylfenyl)-2-metylpropyl]-2,6-dimetylmorfolín/fenpropimorf

266-719-9

67564-91-4

6

ES

cis-4-[3-(4-terc-butylfenyl)-2-metylpropyl]-2,6-dimetylmorfolín/fenpropimorf

266-719-9

67564-91-4

13

ES

kvartérne amóniové zlúčeniny, benzyl-C12-18-alkyldimetyl, chloridy

269-919-4

68391-01-5

5

IT

kvartérne amóniové zlúčeniny, benzyl-C12-18-alkyldimetyl, chloridy

269-919-4

68391-01-5

6

IT

kvartérne amóniové zlúčeniny, benzyl-C12-18-alkyldimetyl, chloridy

269-919-4

68391-01-5

13

IT

kvartérne amóniové zlúčeniny, benzyl-C12-16-alkyldimetyl, chloridy

270-325-2

68424-85-1

6

IT

kvartérne amóniové zlúčeniny, benzyl-C12-16-alkyldimetyl, chloridy

270-325-2

68424-85-1

13

IT

kvartérne amóniové zlúčeniny, di-C8-10-alkyl(dimetyl), chloridy

270-331-5

68424-95-3

13

IT

mastné kyseliny z kokosového oleja, produkty reakcie s dietanolamínom

270-430-3

68440-04-0

3

HU

C10-16-alkyldimetylamín-N-oxidy

274-687-2

70592-80-2

1

PT

hydrogenperoxosíran-bissíran pentadraselný

274-778-7

70693-62-8

1

SI

1,3-didecyl-2-metyl-1H-imidazólium-chlorid

274-948-0

70862-65-6

2

CZ

1,3-didecyl-2-metyl-1H-imidazólium-chlorid

274-948-0

70862-65-6

3

CZ

1,3-didecyl-2-metyl-1H-imidazólium-chlorid

274-948-0

70862-65-6

4

CZ

1,3-didecyl-2-metyl-1H-imidazólium-chlorid

274-948-0

70862-65-6

6

CZ

1,3-didecyl-2-metyl-1H-imidazólium-chlorid

274-948-0

70862-65-6

13

CZ

1-[1,3-bis(hydroxymetyl)-2,5-dioxoimidazolidín-4-yl]-1,3-bis(hydroxymetyl)-močovina/diazolidinylmočovina

278-928-2

78491-02-8

6

LT

1-[1,3-bis(hydroxymetyl)-2,5-dioxoimidazolidín-4-yl]-1,3-bis(hydroxymetyl)-močovina/diazolidinylmočovina

278-928-2

78491-02-8

7

LT

magnézium-bis(monoperoxyftalát), hexahydrát

279-013-0

84665-66-7

3

PL

magnézium-bis(monoperoxyftalát), hexahydrát

279-013-0

84665-66-7

4

PL

tributyl(tetradecyl)fosfónium-chlorid

279-808-2

81741-28-8

2

PL

tributyl(tetradecyl)fosfónium-chlorid

279-808-2

81741-28-8

4

PL

fenoly obsahujúce dechty, polyalkylfenolová frakcia

284-893-4

84989-05-9

2

HU

fenoly obsahujúce dechty, polyalkylfenolová frakcia

284-893-4

84989-05-9

3

HU

Melaleuca alternifolia, extrakt/austrálsky olej z čajovníka

285-377-1

85085-48-9

1

ES

Melaleuca alternifolia, extrakt/austrálsky olej z čajovníka

285-377-1

85085-48-9

2

ES

Melaleuca alternifolia, extrakt/austrálsky olej z čajovníka

285-377-1

85085-48-9

3

ES

kvartérne amóniové zlúčeniny, benzyl-C12-14-alkyldimetylamónium-chloridy

287-089-1

85409-22-9

5

IT

kvartérne amóniové zlúčeniny, benzyl-C12-14-alkyldimetyl, chloridy

287-089-1

85409-22-9

6

IT

kvartérne amóniové zlúčeniny, benzyl-C12-14-alkyldimetylamónium-chloridy

287-089-1

85409-22-9

13

IT

kvartérne amóniové zlúčeniny, C12-14-alkyl [(etylfenyl)metyl]dimetyl-chloridy

287-090-7

85409-23-0

5

IT

kvartérne amóniové zlúčeniny, C12-14-alkyl [(etylfenyl)metyl]dimetyl-chloridy

287-090-7

85409-23-0

6

IT

kvartérne amóniové zlúčeniny, C12-14-alkyl [(etylfenyl)metyl]dimetyl-chloridy

287-090-7

85409-23-0

13

IT

N,N′-bis(hydroxymetyl)močovina, produkty reakcie s 2-(2-butoxyetoxy)etanolom, etán-1,2-diolom a formaldehydom

292-348-7

90604-54-9

2

PL

N,N′-bis(hydroxymetyl)močovina, produkty reakcie s 2-(2-butoxyetoxy)etanolom, etán-1,2-diolom a formaldehydom

292-348-7

90604-54-9

6

PL

N,N′-bis(hydroxymetyl)močovina, produkty reakcie s 2-(2-butoxyetoxy)etanolom, etán-1,2-diolom a formaldehydom

292-348-7

90604-54-9

13

PL

kvartérne amóniové zlúčeniny, [2-[[2-[(2-karboxyetyl)(2-hydroxyetyl)amino]etyl]amino]-2-oxoetyl]alkyldimetylamónium, alkyl z kokosového oleja, hydroxidy, vnútorné soli

309-206-8

100085-64-1

1

LT

kvartérne amóniové zlúčeniny, [2-[[2-[(2-karboxyetyl)(2-hydroxyetyl)amino]etyl]amino]-2-oxoetyl]alkyldimetylamónium, alkyl z kokosového oleja, hydroxidy, vnútorné soli

309-206-8

100085-64-1

2

LT

kvartérne amóniové zlúčeniny, [2-[[2-[(2-karboxyetyl)(2-hydroxyetyl)amino]etyl]amino]-2-oxoetyl]alkyldimetylamónium, alkyl z kokosového oleja, hydroxidy, vnútorné soli

309-206-8

100085-64-1

3

LT

kvartérne amóniové zlúčeniny, [2-[[2-[(2-karboxyetyl)(2-hydroxyetyl)amino]etyl]amino]-2-oxoetyl]alkyldimetylamónium, alkyl z kokosového oleja, hydroxidy, vnútorné soli

309-206-8

100085-64-1

4

LT

kvartérne amóniové zlúčeniny, [2-[[2-[(2-karboxyetyl)(2-hydroxyetyl)amino]etyl]amino]-2-oxoetyl]alkyldimetylamónium, alkyl z kokosového oleja, hydroxidy, vnútorné soli

309-206-8

100085-64-1

6

LT

kvartérne amóniové zlúčeniny, [2-[[2-[(2-karboxyetyl)(2-hydroxyetyl)amino]etyl]amino]-2-oxoetyl]alkyldimetylamónium, alkyl z kokosového oleja, hydroxidy, vnútorné soli

309-206-8

100085-64-1

13

LT

1,3-dichlór-5-etyl-5-metylimidazolidín-2,4-dión

401-570-7

89415-87-2

2

NL

reakčné produkty: kyseliny glutamovej a N-(C12-14-alkyl)propyléndiamínu

403-950-8

164907-72-6

1

DE

reakčné produkty: kyseliny glutamovej a N-(C12-14-alkyl)propyléndiamínu

403-950-8

164907-72-6

3

DE

zmes týchto látok: (C8-18)alkylbis(2-hydroxyetyl)amónim bis(2-etylhexyl)fosfát; (C8-18)alkylbis(2-hydroxyetyl)amónium 2-etylhexylhydrogénfosfát

404-690-8

68132-19-4

6

PL

5-chlór-2-(4-chlórfenoxy)fenol

429-290-0

3380-30-1

6

AT

3-benzob)tién-2-yl-5,6-dihydro-1,4,2-oxatiazín-4-oxid

431-030-6

163269-30-5

4

PT

3-benzob)tién-2-yl-5,6-dihydro-1,4,2-oxatiazín-4-oxid

431-030-6

163269-30-5

6

PT

3-benzob)tién-2-yl-5,6-dihydro-1,4,2-oxatiazín-4-oxid

431-030-6

163269-30-5

13

PT

reakčné produkty diizopropanolamínu a formaldehydu (1:4)

432-440-8

220444-73-5

6

HU

reakčné produkty diizopropanolamínu a formaldehydu (1:4)

432-440-8

220444-73-5

13

HU

reakčný produkt dimetyl adipátu, dimetyl glutarátu, dimetyl sukcinátu a peroxidu vodíka/perestán

432-790-1

1

HU

reakčný produkt dimetyl adipátu, dimetyl glutarátu, dimetyl sukcinátu a peroxidu vodíka/perestán

432-790-1

5

HU

bis(3-aminopropyl)oktylamín

433-340-7

86423-37-2

2

CZ

bis(3-aminopropyl)oktylamín

433-340-7

86423-37-2

3

CZ

bis(3-aminopropyl)oktylamín

433-340-7

86423-37-2

4

CZ

bis(3-aminopropyl)oktylamín

433-340-7

86423-37-2

13

CZ

(E)-1-(2-chlór-1,3-tiazol-5-ylmetyl)-3-metyl-2-nitroguanidín/chlotianidín

433-460-1

210880-92-5

3

DE

Bacillus sphaericus

mikroorganizmus

143447-72-7

2

IT

Bacillus thuringiensis subsp. Israelensis, sérotyp H14

mikroorganizmus

2

IT

Bacillus thuringiensis subsp. Israelensis, sérotyp H14

mikroorganizmus

5

IT

n-C10-16-alkyltrimetyléndiamíny, reakčné produkty s kyselinou chlóroctovou

zmes

139734-65-9

1

IE

n-C10-16-alkyltrimetyléndiamíny, reakčné produkty s kyselinou chlóroctovou

zmes

139734-65-9

6

IE

n-C10-16-alkyltrimetyléndiamíny, reakčné produkty s kyselinou chlóroctovou

zmes

139734-65-9

13

IE

zmes 1-fenoxypropán-2-ol (Einecs 212-222-7) a 2-fenoxypropanol (Einecs 224-027-4)

zmes

1

UK

zmes 1-fenoxypropán-2-ol (Einecs 212-222-7) a 2-fenoxypropanol (Einecs 224-027-4)

zmes

2

UK

zmes 1-fenoxypropán-2-ol (Einecs 212-222-7) a 2-fenoxypropanol (Einecs 224-027-4)

zmes

3

UK

zmes 1-fenoxypropán-2-ol (Einecs 212-222-7) a 2-fenoxypropanol (Einecs 224-027-4)

zmes

4

UK

zmes 1-fenoxypropán-2-ol (Einecs 212-222-7) a 2-fenoxypropanol (Einecs 224-027-4)

zmes

6

UK

zmes 1-fenoxypropán-2-ol (Einecs 212-222-7) a 2-fenoxypropanol (Einecs 224-027-4)

zmes

13

UK

zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (Einecs 247-500-7) a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (Einecs 220-239-6)

zmes

55965-84-9

3

FR

draselné soli mastných kyselín (C15-C21)

zmes

2

DE

kvartérne jodidy amónne

zmes

308074-50-2

1

ES

kvartérne jodidy amónne

zmes

308074-50-2

2

ES

kvartérne jodidy amónne

zmes

308074-50-2

3

ES

kvartérne jodidy amónne

zmes

308074-50-2

4

ES

kvartérne jodidy amónne

zmes

308074-50-2

5

ES

kvartérne jodidy amónne

zmes

308074-50-2

6

ES

kvartérne amóniové zlúčeniny [benzylalkyldimetyl (alkyl z C8-C22, nasýtené a nenasýtené, alkyl z tuku, alkyl z kokosového oleja a alkyl zo sóje) chloridy, bromidy alebo hydroxidy]/BKC

zmes látok uvedených v Einecs

6

IT

kvartérne amóniové zlúčeniny [benzylalkyldimetyl (alkyl z C8-C22, nasýtené a nenasýtené, alkyl z tuku, alkyl z kokosového oleja a alkyl zo sóje) chloridy, bromidy alebo hydroxidy]/BKC

zmes látok uvedených v Einecs

13

IT

kvartérne amóniové zlúčeniny [dialkyldimetyl (alkyl z C6-C18, nasýtené a nenasýtené a alkyl z tuku, alkyl z kokosového oleja a alkyl zo sóje) chloridy, bromidy alebo metylsírany]/DDAC

zmes látok uvedených v Einecs

6

IT

kvartérne amóniové zlúčeniny [dialkyldimetyl (alkyl z C6-C18, nasýtené a nenasýtené a alkyl z tuku, alkyl z kokosového oleja a alkyl zo sóje) chloridy, bromidy alebo metylsírany]/DDAC

zmes látok uvedených v Einecs

13

IT

argentum-nátrium-hydrogén-zirkónium fosfát

dosiaľ nepriradené

3

SE

argentum-zinkium-alumínium-bórfosfátové sklo/oxid skla obsahujúci striebro a zinok

dosiaľ nepriradené

398477-47-9

1

SE

argentum-zinkium-alumínium-bórfosfátové sklo/oxid skla obsahujúci striebro a zinok

dosiaľ nepriradené

398477-47-9

6

SE

(±)-1-(β-alyloxy-2,4-dichlórfenyletyl)imidazol/technický imazalil

prípravok na ochranu rastlín

73790-28-0

2

DE

(±)-1-(β-alyloxy-2,4-dichlórfenyletyl)imidazol/technický imazalil

prípravok na ochranu rastlín

73790-28-0

4

DE

(±)-1-(β-alyloxy-2,4-dichlórfenyletyl)imidazol/technický imazalil

prípravok na ochranu rastlín

73790-28-0

13

DE

[1α(S*),3. α]-(α)-kyano-(3-fenoxyfenyl)metyl 3-(2,2-dichlóretenyl)-2,2-dichlórvinyl)-2,2-dimetylcyklopropánkarboxylát/α-cypermetrín

prípravok na ochranu rastlín

67375-30-8

6

BE

4-bróm-2-(4-chlórfenyl)-1-(etoxymetyl)-5-(trifluórmetyl)-1H-pyrol-3-karbonitril/chlórfenapyr

prípravok na ochranu rastlín

122453-73-0

6

PT

4-bróm-2-(4-chlórfenyl)-1-(etoxymetyl)-5-(trifluórmetyl)-1H-pyrol-3-karbonitril/chlórfenapyr

prípravok na ochranu rastlín

122453-73-0

13

PT

komplex kremičitan hlinito-sodný-striebro/zeolit strieborný

prípravok na ochranu rastlín

130328-18-6

6

SE

komplex kremičitan hlinito-sodný-striebro/zeolit strieborný

prípravok na ochranu rastlín

130328-18-6

13

SE

komplex kremičitan hlinito-sodný-striebro zinok/zeolit strieborno-zinočnatý

prípravok na ochranu rastlín

130328-20-0

1

SE

komplex kremičitan hlinito-sodný-striebro zinok/zeolit strieborno-zinočnatý

prípravok na ochranu rastlín

130328-20-0

6

SE

guazatín-triacetát

prípravok na ochranu rastlín

115044-19-4

2

UK

zmes 5-hydroxymetoxymetyl-1-aza-3,7-dioxabicyklo[3.3.0]oktánu (CAS 59720-42-2, 16,0 %), 5-hydroxy-1-aza-3,7-dioxabicyklo[3.3.0]oktánu (Einecs 229-457-6, 28,8 %) a 5-hydroxypoly[metylénoxy]metyl-1-aza-3,7-dioxabicyklo[3.3.0]oktánu (CAS 56709-13-8; 5,2 %) vo vode (50 %)

prípravok na ochranu rastlín

6

PL

zmes 5-hydroxymetoxymetyl-1-aza-3,7-dioxabicyklo[3.3.0]oktánu (CAS 59720-42-2, 16,0 %), 5-hydroxy-1-aza-3,7-dioxabicyklo[3.3.0]oktánu (Einecs 229-457-6, 28,8 %) a 5-hydroxypoly[metylénoxy]metyl-1-aza-3,7-dioxabicyklo[3.3.0]oktánu (CAS 56709-13-8; 5,2 % vo vode (50 %)

prípravok na ochranu rastlín

13

PL

kopolymér 2-propenalu a propán – 1,2-diolu

polymér

191546-07-3

6

HU

kopolymér 2-propenalu a propán – 1,2-diolu

polymér

191546-07-3

7

HU

kopolymér 2-propenalu a propán – 1,2-diolu

polymér

191546-07-3

10

HU

kopolymér 2-propenalu a propán – 1,2-diolu

polymér

191546-07-3

13

HU

kopolymér N,N,N′,N′-tetrametyletyléndiamínbis(2-chlóretyl)éteru

polymér

31075-24-8

2

UK

kopolymér N,N,N′,N′-tetrametyletyléndiamínbis(2-chlóretyl)éteru

polymér

31075-24-8

13

UK

poly(oxy-1,2-etándiyl), α-[2-(didecylmetylamónio)etyl]-ω-hydroxy-, propanoát (soľ)

polymér

94667-33-1

3

IT

poly(oxy-1,2-etándiyl), α-[2-(didecylmetylamónio)etyl]-ω-hydroxy-, propanoát (soľ)

polymér

94667-33-1

6

IT

poly(oxy-1,2-etándiyl), α-[2-(didecylmetylamónio)etyl]-ω-hydroxy-, propanoát (soľ)

polymér

94667-33-1

13

IT


24.10.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 281/30


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 21. októbra 2008

o finančnej pomoci Spoločenstva na druhý polrok roku 2008 určitým referenčným laboratóriám Spoločenstva v oblasti zdravia zvierat a živých zvierat

[oznámené pod číslom K(2008) 5976]

(Iba španielske, anglické a francúzske znenie je autentické)

(2008/810/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 90/424/EHS z 26. júna 1990 o výdavkoch na veterinárnom úseku (1), a najmä na jeho článok 28 ods. 2,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (2), a najmä na jeho článok 32 ods. 7,

keďže:

(1)

Podľa článku 28 ods. 1 rozhodnutia 90/424/EHS sa môže referenčným laboratóriám Spoločenstva v oblasti zdravia zvierat a živých zvierat poskytnúť pomoc Spoločenstva.

(2)

V nariadení Komisie (ES) č. 1754/2006 z 28. novembra 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá poskytovania finančnej pomoci Spoločenstva referenčným laboratóriám Spoločenstva na krmivo, potraviny a sektor zdravia zvierat (3), sa stanovuje, že finančná pomoc Spoločenstva sa poskytuje pod podmienkou, že schválené pracovné programy sa účinne realizujú a že príjemcovia poskytujú všetky potrebné informácie v rámci určitých lehôt.

(3)

V súlade s článkom 2 nariadenia (ES) č. 1754/2006 sú vzťahy medzi Komisiou a referenčnými laboratóriami Spoločenstva stanovené dohodou o partnerstve, ktorú dopĺňa viacročný pracovný program.

(4)

Komisia posúdila pracovné programy a príslušné odhady rozpočtu, ktoré na druhý polrok 2008 predložili referenčné laboratóriá Spoločenstva.

(5)

Finančná pomoc Spoločenstva by sa preto mala udeliť tým referenčným laboratóriám Spoločenstva, ktoré boli určené na vykonávanie úloh a povinností stanovených v týchto právnych aktoch:

smernica Rady 2006/88/ES z 24. októbra 2006 o zdravotných požiadavkách na živočíchy a produkty akvakultúry a o prevencii a kontrole niektorých chorôb vodných živočíchov (4),

nariadenie Komisie (ES) č. 180/2008 z 28. februára 2008 o referenčnom laboratóriu Spoločenstva pre choroby koní okrem moru koní a o zmene a doplnení prílohy VII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (5),

nariadenie Komisie (ES) č. 737/2008 z 28. júla 2008 o určení referenčných laboratórií Spoločenstva pre choroby mäkkýšov, besnotu a tuberkulózu hovädzieho dobytka, ktorým sa referenčným laboratóriám Spoločenstva pre besnotu a tuberkulózu hovädzieho dobytka stanovujú dodatočné povinnosti a úlohy a ktorým sa mení a dopĺňa príloha VII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (6).

(6)

Finančná pomoc na realizáciu a organizáciu seminárov referenčných laboratórií Spoločenstva by tiež mala byť v súlade s pravidlami oprávnenosti stanovenými v nariadení (ES) 1754/2006.

(7)

Podľa článku 3 ods. 2 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (7) by sa programy zamerané na eradikáciu a kontrolu chorôb zvierat (veterinárne opatrenia) mali financovať prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu. Okrem toho sa v článku 13 druhom odseku uvedeného nariadenia stanovuje, že v riadne odôvodnených výnimočných prípadoch sa pre opatrenia a programy, ktoré patria do pôsobnosti rozhodnutia 90/424/EHS, výdavky týkajúce sa administratívnych a personálnych nákladov, vynaložené členskými štátmi a prijímateľmi pomoci z EPZF hradia z fondu. Články 9, 36 a 37 nariadenia (ES) č. 1290/2005 sa uplatňujú na účely finančnej kontroly.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Pokiaľ ide o choroby kôrovcov, Spoločenstvo udeľuje finančnú pomoc laboratóriu Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), Weymouth Laboratory, Spojené kráľovstvo na vykonávanie úloh a povinností uvedených v časti I prílohy VI k smernici 2006/88/ES.

Finančná pomoc Spoločenstva predstavuje 100 % oprávnených nákladov podľa nariadenia (ES) č. 1754/2006, ktoré uvedenému laboratóriu vzniknú pri realizácii daného pracovného programu, a to v maximálnej výške 51 000 EUR za obdobie od 1. júla do 31. decembra 2008.

Článok 2

Pokiaľ ide o choroby koní okrem afrického moru koní, Spoločenstvo udeľuje finančnú pomoc laboratóriu AFSSA, Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses/Laboratoire d’études et de recherche en pathologie equine, Francúzsko na vykonávanie úloh a povinností uvedených v prílohe k nariadeniu (ES) č. 180/2008.

Finančná pomoc Spoločenstva predstavuje 100 % oprávnených nákladov podľa nariadenia (ES) č. 1754/2006, ktoré uvedenému laboratóriu vzniknú pri realizácii daného pracovného programu, a to v maximálnej výške 212 000 EUR za obdobie od 1. júla do 31. decembra 2008.

Článok 3

Pokiaľ ide o besnotu, Spoločenstvo udeľuje finančnú pomoc laboratóriu AFSSA, Laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages, Nancy, Francúzsko na vykonávanie úloh a povinností uvedených v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 737/2008.

Finančná pomoc Spoločenstva predstavuje 100 % oprávnených nákladov podľa nariadenia (ES) č. 1754/2006, ktoré uvedenému laboratóriu vzniknú pri realizácii daného pracovného programu, a to v maximálnej výške 128 000 EUR za obdobie od 1. júla do 31. decembra 2008, pričom na organizáciu technického seminára o besnote je možné vyčleniť maximálne 33 000 EUR.

Článok 4

Pokiaľ ide o tuberkulózu, Spoločenstvo udeľuje finančnú pomoc laboratóriu Laboratorio de Vigilancia Veterinaria (VISAVET) de la Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, Španielsko na vykonávanie úloh a povinností uvedených v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 737/2008.

Finančná pomoc Spoločenstva predstavuje 100 % oprávnených nákladov podľa nariadenia (ES) č. 1754/2006, ktoré uvedenému ústavu vzniknú pri realizácii daného pracovného programu, a to v maximálnej výške 100 000 EUR za obdobie od 1. júla do 31. decembra 2008, pričom na organizáciu technického seminára o metódach diagnostiky tuberkulózy je možné vyčleniť maximálne 21 000 EUR.

Článok 5

Toto rozhodnutie je určené pre:

Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), Weymouth Laboratory, Dr. Grant Stentiford, The Nothe, Barrack Road, Weymouth, Dorset DT4 8UB, Spojené kráľovstvo. Tel.: (44-13) 05 20 67 22,

Agence Française de Sécurité Sanitaire des aliments (AFSSA)-Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, Dr. Stephan Zientara, 23 avenue du Général de Gaulle F-94706 Maisons-Alfort Cedex, Francúzsko. Tel.: (33) 143 96 72 80,

AFSSA – Laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages, Dr. Florence Cliquet, Nancy, France, 54220 Malzéville, Francúzsko. Tel.: (33) 383 29 89 50,

VISAVET – Laboratorio de vigilancia veterinaria, Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid, Dr. Alicia Aranaz, Avda. Puerta de Hierro, s/n. Ciudad Universitaria, 28040. Madrid, Španielsko. Tel.: (34) 913 94 39 92.

V Bruseli 21. októbra 2008

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 19.

(2)  Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 331, 29.11.2006, s. 8.

(4)  Ú. v. EÚ L 328, 24.11.2006, s. 14.

(5)  Ú. v. EÚ L 56, 29.2.2008, s. 4.

(6)  Ú. v. EÚ L 201, 30.7.2008, s. 29.

(7)  Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 1.


AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI ZMLUVAMI

24.10.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 281/32


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU ES – ŠVAJČIARSKO č. 2/2008

z 24. septembra 2008,

ktorým sa nahrádzajú tabuľky III a IV písm. b) protokolu 2

(2008/811/ES)

SPOLOČNÝ VÝBOR,

so zreteľom na dohodu medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej podpísanú v Bruseli 22. júla 1972, ďalej len „dohoda“, zmenenú a doplnenú dohodou medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou podpísanou v Luxemburgu 26. októbra 2004, ktorou sa menia a dopĺňajú ustanovenia dohody uplatniteľné na spracované poľnohospodárske výrobky a jej protokol 2, a najmä jeho článok 7,

keďže:

(1)

Na implementáciu protokolu 2 k dohode sú interné referenčné ceny pre zmluvné strany pevne stanovené spoločným výborom.

(2)

Na domácich trhoch zmluvných strán sa zmenili skutočné ceny surovín, na ktoré sa uplatňujú opatrenia na vyrovnanie cien.

(3)

Je preto nevyhnutné zodpovedajúcim spôsobom aktualizovať referenčné ceny a sumy uvedené v tabuľkách III a IV písm. b) protokolu 2.

(4)

Keďže sa očakáva, že nestálosť trhu bude pokračovať, partneri si budú vymieňať informácie o domácich cenách každé dva mesiace a, ak by sa objavili zásadné rozdiely, mohlo by sa toto rozhodnutie následne zmeniť a doplniť,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Tabuľka III a tabuľka IV písm. b) protokolu 2 sa nahrádzajú tabuľkami uvedenými v prílohách I a II k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 1. augusta 2008.

V Bruseli 24. septembra 2008

Za Spoločný výbor

predseda

Jacques DE WATTEVILLE


PRÍLOHA I

„TABUĽKA III

Referenčné ceny na vnútornom trhu v ES a vo Švajčiarsku

Poľnohospodárska surovina

Švajčiarska domáca referenčná cena

CHF na 100 kg netto

Referenčná cena na vnútornom trhu ES

CHF na 100 kg netto

Článok 4 ods. 1

Uplatňuje sa na strane Švajčiarska Rozdiel v referenčnej cene Švajčiarska a ES

CHF na100 kg netto

Článok 3 ods. 3

Uplatňuje sa na strane EÚ Rozdiel v referenčnej cene Švajčiarska a ES

EUR na 100 kg netto

Pšenica mäkká

63,43

43,07

20,35

0,00

Pšenica tvrdá

93,28

92,08

1,20

0,00

Raž

61,46

38,33

23,15

0,00

Jačmeň

48,94

48,94

0,00

0,00

Kukurica

35,16

35,16

0,00

0,00

Múka z mäkkej pšenice

112,50

68,75

43,75

0,00

Plnotučné sušené mlieko

678,50

482,57

195,95

0,00

Odtučnené sušené mlieko

555,19

388,12

167,05

0,00

Maslo

1 005,04

461,82

543,20

0,00

Biely cukor

 

 

 

 

Vajcia (1)

255,00

205,50

49,50

0,00

Čerstvé zemiaky

42,00

23,80

18,20

0,00

Rastlinný tuk (2)

390,00

160,00

230,00

0,00


(1)  Odvodené od cien tekutých vtáčích vajec, ktoré nie sú v škrupine, vynásobené činiteľom 0,85.

(2)  Ceny rastlinných tukov (na pečenie a v potravinárskom priemysle) so 100 % obsahom tuku.“


PRÍLOHA II

„TABUĽKA IV

b)

Základné sumy za poľnohospodárske suroviny, ktoré sa zohľadňujú pri výpočtoch poľnohospodárskych zložiek:


Poľnohospodárska surovina

Na strane Švajčiarska sa uplatňuje článok 3 ods. 2

Uplatňuje sa základné množstvo

CHF na 100 kg netto

Na strane ES sa uplatňuje článok 4 ods. 2

Uplatňuje sa základné množstvo

EUR na 100 kg netto

Pšenica mäkká

17,00

0,00

Pšenica tvrdá

1,00

0,00

Raž

20,00

0,00

Jačmeň

0,00

0,00

Kukurica

0,00

0,00

Múka z mäkkej pšenice

37,00

0,00

Plnotučné sušené mlieko

167,00

0,00

Odtučnené sušené mlieko

142,00

0,00

Maslo

462,00

0,00

Biely cukor

0,00

0,00

Vajcia

36,00

0,00

Čerstvé zemiaky

15,00

0,00

Rastlinný tuk

196,00

0,00“


Korigendá

24.10.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 281/35


Korigendum k rozhodnutiu Komisie 2008/97/ES z 30. januára 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 93/52/EHS, pokiaľ ide o vyhlásenie, že určité správne oblasti Talianska sú úradne bez výskytu brucelózy (B. melitensis), a rozhodnutie 2003/467/ES, pokiaľ ide o vyhlásenie, že určité správne oblasti Talianska sú úradne bez výskytu tuberkulózy hovädzieho dobytka a brucelózy hovädzieho dobytka a že určité správne oblasti Poľska sú úradne bez výskytu enzootickej bovinnej leukózy

( Úradný vestník Európskej únie L 32 zo 6. februára 2008 )

V prílohe I k rozhodnutiu 2008/97/ES:

namiesto:

„V prílohe II k rozhodnutiu 93/52/EHS sa druhý odsek, pokiaľ ide o Taliansko, nahrádza takto:

‚V Taliansku:

región Abruzzo: provincia Pescara,

región Friuli Venezia Giulia,

región Lazio: provincie Latina, Roma,

…‘ “

má byť:

„V prílohe II k rozhodnutiu 93/52/EHS sa druhý odsek, pokiaľ ide o Taliansko, nahrádza takto:

‚V Taliansku:

región Abruzzo: provincia Pescara,

región Friuli Venezia Giulia,

región Lazio: provincie Latina, Rieti, Roma, Viterbo,

…‘ “


24.10.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 281/s3


POZNÁMKA PRE ČITATEĽA

Inštititúcie rozhodli, že vo svojich dokumentoch už nebudú uvádzať odkazy na posledné zmeny a doplnenia aktov, na ktoré sa odkazuje.

Pokiaľ nie je uvedené inak, odkazy na akty v uverejnených dokumentoch sa vzťahujú na akty v ich platnom znení.