ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 255

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
23. septembra 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 929/2008 z 22. septembra 2008, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 930/2008 z 22. septembra 2008, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1109/2007 na hospodársky rok 2007/2008

3

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2008/87/ES z 22. septembra 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/87/ES, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na plavidlá vnútrozemskej plavby ( 1 )

5

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2008/750/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 15. septembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2003/77/ES, ktorým sa ustanovujú viacročné finančné usmernenia na riadenie aktív ESUO v likvidácii a na riadenie aktív Výskumného fondu uhlia a ocele po skončení tejto likvidácie

28

 

 

Komisia

 

 

2008/751/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 18. septembra 2008 o dočasnej výnimke z pravidiel pôvodu ustanovených v prílohe II k nariadeniu Rady (ES) č. 1528/2007 s cieľom zohľadniť osobitnú situáciu Madagaskaru, pokiaľ ide o konzervované tuniaky a filety z tuniaka [oznámené pod číslom K(2008) 5097]

31

 

 

 

*

Poznámka pre čitateľa (pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

23.9.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 255/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 929/2008

z 22. septembra 2008,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

V súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní sa nariadením (ES) č. 1580/2007 ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 23. septembra 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. septembra 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MK

31,4

TR

70,5

ZZ

51,0

0707 00 05

EG

162,5

TR

95,1

ZZ

128,8

0709 90 70

TR

94,1

ZZ

94,1

0805 50 10

AR

65,9

UY

52,7

ZA

97,3

ZZ

72,0

0806 10 10

TR

101,5

US

132,8

ZZ

117,2

0808 10 80

BR

56,2

CL

76,6

CN

64,7

NZ

118,3

US

99,8

ZA

79,8

ZZ

82,6

0808 20 50

AR

68,9

CN

75,9

TR

139,0

ZA

89,5

ZZ

93,3

0809 30

TR

138,4

US

160,5

ZZ

149,5

0809 40 05

IL

131,9

TR

65,7

XS

58,0

ZZ

85,2


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


23.9.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 255/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 930/2008

z 22. septembra 2008,

ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1109/2007 na hospodársky rok 2007/2008

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhu v sektore cukru (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 951/2006 z 30. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 318/2006, pokiaľ ide o obchodovanie s tretími krajinami v sektore cukru (2), a najmä na jeho článok 36,

keďže:

(1)

Výšky reprezentatívnych cien a dodatočných ciel uplatniteľných na dovoz bieleho cukru, surového cukru a niektorých sirupov na hospodársky rok 2007/2008 boli stanovené v nariadení Komisie (ES) č. 1109/2007 (3). Tieto ceny a clá sa naposledy zmenili a doplnili nariadením Komisie (ES) č. 870/2008 (4).

(2)

Údaje, ktoré má Komisia v súčasnosti k dispozícii, vedú k zmene uvedených cien a ciel v súlade s pravidlami uvedenými v nariadení (ES) č. 951/2006,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Reprezentatívne ceny a dodatočné clá uplatniteľné na dovoz produktov uvedených v článku 36 nariadenia (ES) č. 951/2006, stanovené nariadením (ES) č. 1109/2007 na hospodársky rok 2007/2008, sa menia a dopĺňajú a sú uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 23. septembra 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. septembra 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  Ú. v. EÚ L 253, 28.9.2007, s. 5.

(4)  Ú. v. EÚ L 238, 5.9.2008, s. 3.


PRÍLOHA

Zmenené a doplnené výšky reprezentatívnych cien a dodatočných dovozných ciel na biely cukor, surový cukor a produkty patriace pod kód KN 1702 90 95 uplatniteľné od 23. septembra 2008

(EUR)

Kód KN

Výška reprezentatívnej ceny na 100 kg netto na daný produkt

Výška dodatočného cla na 100 kg netto na daný produkt

1701 11 10 (1)

23,49

4,56

1701 11 90 (1)

23,49

9,79

1701 12 10 (1)

23,49

4,37

1701 12 90 (1)

23,49

9,36

1701 91 00 (2)

26,80

11,83

1701 99 10 (2)

26,80

7,31

1701 99 90 (2)

26,80

7,31

1702 90 95 (3)

0,27

0,38


(1)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v prílohe I bode III nariadenia Rady (ES) č. 318/2006 (Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1).

(2)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v prílohe I bode II nariadenia (ES) č. 318/2006.

(3)  Stanovené na 1 % obsahu sacharózy.


SMERNICE

23.9.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 255/5


SMERNICA KOMISIE 2008/87/ES

z 22. septembra 2008,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/87/ES, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na plavidlá vnútrozemskej plavby

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/87/ES z 12. decembra 2006, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na plavidlá vnútrozemskej plavby a ktorou sa zrušuje smernica Rady 82/714/EHS (1), a najmä na jej článok 20 ods. 1 prvú vetu,

keďže:

(1)

Od prijatia smernice v decembri 2006 boli schválené zmeny a doplnenia nariadenia o prehliadke plavidiel na Rýne podľa článku 22 Revidovaného dohovoru pre plavbu na Rýne. Preto je potrebné zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť smernicu 2006/87/ES.

(2)

Malo by sa zabezpečiť, aby sa osvedčenia plavidiel Spoločenstva a osvedčenia plavidiel udelené v súlade s nariadením o prehliadkach plavidiel na Rýne vydávali na základe technických požiadaviek, ktorými sa garantuje rovnaká úroveň bezpečnosti.

(3)

V snahe zamedziť narušeniu hospodárskej súťaže, ako aj rôznej úrovni bezpečnosti sa zmeny a doplnenia smernice 2006/87/ES musia implementovať čo najrýchlejšie.

(4)

Opatrenia, ktoré sa ustanovujú v tejto smernici, sú v súlade so stanoviskom výboru uvedeného v článku 7 smernice Rady 91/672/EHS zo 16. decembra 1991 o vzájomnom uznávaní kapitánskych osvedčení pre prepravu tovaru a cestujúcich vnútrozemskou vodnou dopravou, vydávaných jednotlivými štátmi (2),

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha II k smernici 2006/87/ES sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou I k tejto smernici.

Článok 2

Prílohy V a VI k smernici 2006/87/ES sa menia a dopĺňajú v súlade s prílohou II k tejto smernici.

Článok 3

Členské štáty, ktoré majú vnútrozemské vodné cesty uvedené v článku 1 ods. 1 smernice 2006/87/ES, uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou s účinnosťou od 30. decembra 2008. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Článok 4

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 5

Táto smernica je určená členským štátom, ktoré majú vnútrozemské vodné cesty uvedené v článku 1 ods. 1 smernice 2006/87/ES.

V Bruseli 22. septembra 2008

Za Komisiu

Antonio TAJANI

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 389, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 373, 31.12.1991, s. 29.


PRÍLOHA I

Príloha II k smernici 2006/87/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

Obsah sa mení a dopĺňa takto:

a)

Názov článku 2.18 sa nahrádza takto:

„Jedinečné európske identifikačné číslo plavidla“.

b)

Názov článku 6.09 sa nahrádza takto:

„Schvaľovanie a pravidelné prehliadky“.

c)

Vkladá sa tento článok 10.03c:

„Článok 10.03c – Napevno nainštalované hasiace systémy na ochranu objektov“.

2.

V článku 2.07 ods. 1 sa pojem „úradné číslo“ nahrádza pojmom „európske identifikačné číslo plavidla“.

3.

Článok 2.17 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Do odseku 2 sa dopĺňa táto veta:

„Zodpovedajúcim spôsobom aktualizujú register uvedený v odseku 1.“

b)

Dopĺňa sa tento odsek 3:

„3.

Na vykonávanie správnych opatrení na zachovanie bezpečnosti a jednoduchého priebehu plavby a na implementáciu článkov 2.02 až 2.15, ako aj článkov 8, 10, 11, 12, 15, 16 a 17 tejto smernice sa prístup do registra udelí len na čítanie v súlade so vzorom uvedeným v prílohe VI, a to príslušným orgánom iných členských štátov, zmluvných štátov Mannheimského dohovoru a, pokiaľ sa zaručí rovnaká miera ochrany údajov, príslušným orgánom tretích strán na základe správnych dohôd.“

4.

Článok 2.18 sa nahrádza takto:

„Článok 2.18

Jedinečné európske identifikačné číslo plavidla

1.

Jedinečné európske identifikačné číslo plavidla (ENI), ktoré sa ďalej uvádza ako európske identifikačné číslo plavidla, sa skladá z ôsmich arabských číslic v súlade s dodatkom III.

2.

Príslušný orgán, ktorý vydal osvedčenie Spoločenstva, uvedie v tomto osvedčení Spoločenstva európske identifikačné číslo plavidla. Pokiaľ loď nemá európske identifikačné číslo plavidla v čase vydania osvedčenia Spoločenstva, toto číslo pridelí lodi príslušný orgán členského štátu, v ktorom je loď zaregistrovaná alebo v ňom má svoj domovský prístav.

Pokiaľ ide o lode z krajín, v ktorých pridelenie európskeho identifikačného čísla plavidla nie je možné, európske identifikačné číslo plavidla, ktoré sa má uviesť v osvedčení Spoločenstva, pridelí príslušný orgán, ktorý osvedčenie Spoločenstva vydáva.

3.

Jedna loď môže mať priradené len jedno európske identifikačné číslo plavidla. Európske identifikačné číslo plavidla sa vydáva len jedenkrát a zostáva nezmenené počas celej životnosti lode.

4.

So žiadosťou o pridelenie európskeho identifikačného čísla plavidla sa vlastník lode alebo jeho zástupca obracia na príslušný orgán. Vlastník alebo jeho zástupca sú tiež zodpovední za to, aby na lodi bolo umiestnené európske identifikačné číslo plavidla, ktoré sa uvádza v osvedčení Spoločenstva.

5.

Každý členský štát oznámi Komisii príslušné orgány zodpovedné za prideľovanie európskych identifikačných čísel plavidla. Komisia vedie register týchto príslušných orgánov, ako aj príslušných orgánov, ktoré oznámia tretie krajiny, a tento register sprístupní členským štátom. Na požiadanie sa tento register sprístupní aj príslušným orgánom tretích krajín.

6.

Každý príslušný orgán v súlade s odsekom 5 vykoná všetky potrebné opatrenia na informovanie všetkých ostatných príslušných orgánov uvedených v registri, ktorý sa vedie v súlade s odsekom 5, o každom európskom identifikačnom čísle plavidla, ktoré pridelí, ako aj o údajoch na identifikáciu plavidla, ktoré sa stanovujú v dodatku IV. Tieto údaje sa môžu sprístupniť príslušným orgánom iných členských štátov, zmluvných štátov Mannheimského dohovoru a, pokiaľ sa zaručí rovnaká miera ochrany údajov, príslušným orgánom tretích krajín na základe správnych dohôd na vykonávanie správnych opatrení na zachovanie bezpečnosti a jednoduchého priebehu plavby a na implementáciu článkov 2.02 až 2.15 a článku 2.18 ods. 3, ako aj článkov 8, 10, 11, 12, 15, 16 a 17 tejto smernice.“

5.

V článku 2.19 ods. 2 druhom pododseku sa pojem „úradné číslo“ nahrádza pojmom „európske identifikačné číslo plavidla“.

6.

V článku 6.02 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.

Ak má kormidlový prístroj motorovú riadiacu jednotku, musí byť k dispozícii druhá samostatná riadiaca jednotka alebo prídavné ručné riadenie. V prípade poruchy alebo nesprávneho fungovania riadiacej jednotky kormidlového systému sa druhá samostatná riadiaca jednotka alebo ručné riadenie musí uviesť do prevádzky v priebehu 5 sekúnd.“

7.

Článok 6.03 sa nahrádza takto:

„Článok 6.03

Hydraulická riadiaca jednotka kormidlového prístroja

1.

K hydraulickej riadiacej jednotke kormidlového prístroja nie sú pripojené žiadne iné spotrebiče energie.

2.

Hydraulické nádrže sú vybavené systémom varovania, ktorý monitoruje pokles hladiny oleja pod najnižšiu úroveň potrebnú na bezpečnú prevádzku.

3.

Rozmery, konštrukčné riešenie a usporiadanie potrubných rozvodov je také, aby sa v maximálnej miere vylúčilo mechanické poškodenie alebo poškodenie pôsobením požiaru.

4.

Hydraulické hadice:

a)

sú prípustné len vtedy, ak sú nevyhnutné na pohlcovanie vibrácií alebo na voľný pohyb súčastí;

b)

musia byť navrhnuté minimálne pre najvyšší prevádzkový tlak;

c)

musia sa vymieňať za nové najmenej každých osem rokov.

5.

Hydraulické valce, hydraulické čerpadlá, hydraulické motory a elektrické motory kontroluje najmenej každých osem rokov špecializovaná firma a v prípade potreby sa vykoná ich oprava.“

8.

Článok 6.07 ods. 2 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Úvodná veta sa nahrádza takto:

„Optická a zvuková výstražná signalizácia sa musí nachádzať v kormidlovni a signalizuje toto:“

b)

Písmeno a) sa nahrádza takto:

„a)

pokles hladiny oleja v hydraulických nádržiach pod najnižšiu úroveň obsahu v súlade s článkom 6.03 ods. 2 a zníženie prevádzkového tlaku hydraulického systému;“.

9.

Článok 6.09 sa nahrádza takto:

„Článok 6.09

Schválenie a pravidelné prehliadky

1.

Správnu inštaláciu kormidlového systému preveruje inšpekčný orgán. Na tento účel môže inšpekčný orgán požadovať tieto doklady:

a)

opis kormidlového zariadenia;

b)

výkresy a informácie o riadiacich jednotkách kormidlového prístroja a o ovládaní kormidla;

c)

informácie týkajúce sa kormidlového prístroja;

d)

schému elektrického zapojenia;

e)

opis regulátora vybočenia;

f)

pokyny na prevádzku a údržbu kormidlového zariadenia.

2.

Prevádzka celého kormidlového zariadenia sa kontroluje plavebnou skúškou. Ak je nainštalovaný regulátor vybočenia, skontroluje sa, či je možné spoľahlivo udržať vopred stanovený kurz a či je možné spoľahlivo vykonávať odbočky.

3.

Kormidlové zariadenia s motorovým pohonom preveruje odborník:

a)

pred uvedením do prevádzky;

b)

po poruche;

c)

po každej úprave alebo oprave;

d)

pravidelne, minimálne každé tri roky.

4.

Prehliadka musí zahŕňať minimálne:

a)

kontrolu súladu so schválenými výkresmi a pri pravidelných prehliadkach sa preveruje, či sa vykonali zmeny kormidlového zariadenia;

b)

funkčné preskúšanie kormidlového zariadenia pre všetky prevádzkové možnosti;

c)

vizuálnu kontrolu a kontrolu tesnosti hydraulických súčastí, najmä ventilov, potrubí, hydraulických hadíc, hydraulických valcov, hydraulických čerpadiel a hydraulických filtrov;

d)

vizuálnu kontrolu elektrických súčastí, najmä relé, elektrických motorov a bezpečnostných zariadení;

e)

kontrolu optických a zvukových kontrolných zariadení.

5.

Vydá sa potvrdenie o prehliadke podpísané inšpektorom, na ktorom sa uvedie dátum prehliadky.“

10.

Článok 7.02 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Prvý pododsek odseku 2 sa nahrádza takto:

„Priestor obmedzeného výhľadu kormidelníka pred plavidlom v nenaloženom stave s polovičnými zásobami, ale bez balastu, nepresiahne dve dĺžky plavidla alebo 250 m podľa toho, ktorý údaj je menší, po vodnú hladinu.“

b)

Druhý pododsek odseku 6 sa nahrádza takto:

„V snahe zabrániť odrazom musia byť čelné okná mostíka nelesklé alebo upevnené tak, aby účinne pôsobili proti odrazom. Táto požiadavka sa považuje za splnenú, keď sú okná naklonené voči zvislej rovine tak, aby zvierali vonkajší uhol minimálne 10° a maximálne 25°.“

11.

V článku 8.05 sa odsek 7 nahrádza takto:

„7.

Priamo na výpustných otvoroch nádrží musí byť potrubie na rozvod kvapalných palív vybavené rýchločinným ventilom, ktorý možno ovládať z paluby aj vtedy, keď sú príslušné miestnosti uzavreté.

Ak je ovládacie zariadenie skryté, poklop alebo kryt nesmie byť uzamykateľný.

Ovládacie zariadenie musí byť označené červenou farbou. Ak je zariadenie skryté, musí sa označiť symbolom pre rýchločinný ventil v súlade s obrázkom 9 v dodatku I s dĺžkou strany najmenej 10 cm.

Prvý pododsek sa neuplatňuje na palivové nádrže namontované priamo na motor.“

12.

V článku 9.15 ods. 9 sa dopĺňa táto nová veta:

„Počet káblových spojov sa musí obmedziť na minimum.“

13.

Článok 10.03a sa mení a dopĺňa takto:

a)

Odsek 8 sa nahrádza takto:

„8.

Vydá sa potvrdenie o prehliadke podpísané odborníkom, na ktorom sa uvedie dátum prehliadky.“

b)

Odsek 10 sa vypúšťa.

14.

Článok 10.03b sa mení a dopĺňa takto:

a)

Do odseku 1 sa dopĺňa toto písmeno d):

„d)

FK-5-1-12 (dodekafluór-2-metylpentán-3-ón).“

b)

Písmeno b) odseku 4 sa nahrádza takto:

„b)

Výstupné dýzy musia byť dimenzované a namontované tak, aby sa hasiaca látka rozptýlila rovnomerne. Hasiaca látka musí byť zvlášť účinná aj pod podlahovými platňami.“

c)

V odseku 5 písm. e) sa bod cc) nahrádza takto:

„cc)

akcie, ktorú podnikne posádka v prípade spustenia hasiaceho systému a pri vstupe do chránenej miestnosti po spustení alebo zaplavení, najmä vzhľadom na možnú prítomnosť nebezpečných látok;“

d)

V odseku 9 sa písmeno e) nahrádza takto:

„e)

Vydá sa potvrdenie o prehliadke podpísané odborníkom, v ktorom sa uvedie dátum prehliadky.“

e)

Odsek 13 sa nahrádza takto:

„13.   FK-5-1-12 – hasiace systémy

Hasiace systémy, ktoré využívajú FK-5-1-12 ako hasiacu látku, musia spĺňať okrem požiadaviek odsekov 1 až 9 aj tieto ustanovenia:

a)

ak sa má chrániť niekoľko miestností, z ktorých každá má iný hrubý objem, každá miestnosť sa musí vybaviť vlastným hasiacim systémom;

b)

každá nádoba s FK-5-1-12 nainštalovaná v chránenej miestnosti musí byť vybavená pretlakovým poistným ventilom. Ak sa nádoba vystaví účinkom ohňa a hasiaci systém nie je spustený, pretlakový poistný ventil musí neškodne vypustiť obsah nádoby do chránenej miestnosti;

c)

každá nádoba musí byť vybavená zariadením na kontrolu tlaku plynu;

d)

nádoby sa nesmú plniť viac ako na obsah 1,00 kg/l. Ako merný objem nestlačeného FK-5-1-12 sa berie 0,0719 m3/kg;

e)

objem FK-5-1-12 pre chránenú miestnosť musí byť najmenej 5,5 % hrubého objemu miestnosti. Tento objem sa musí uvoľniť v priebehu 10 sekúnd;

f)

nádoby s FK-5-1-12 musia byť vybavené monitorom tlaku, ktorý v prípade neprípustnej straty hnacej látky spustí v kormidlovni zvukovú a optickú výstražnú signalizáciu. Ak kormidlovňa neexistuje, tento výstražný signál sa musí vydávať mimo chránenej miestnosti;

g)

koncentrácia v chránenej miestnosti po zaplavení nesmie presiahnuť 10,0 %.“

15.

Vkladá sa tento článok 10.03c:

„Článok 10.03c

Trvalo inštalované hasiace systémy na ochranu objektov

Trvalo inštalované hasiace systémy na ochranu objektov sa povoľujú iba na základe odporúčaní výboru.“

16.

V odseku 2 článku 10.05 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„V dosahu každej osoby, ktorá sa pravidelne nachádza na palube plavidla, je osobne prispôsobená automaticky nafukovacia záchranná vesta v súlade s európskymi normami EN 395: 1998, EN 396: 1998, EN ISO 12402-3: 2006 alebo EN ISO 12402-4: 2006.“

17.

V článku 14.13 sa za druhú vetu vkladá táto veta:

„Okrem toho v prípade osobných plavidiel odborník overuje, či existuje platné osvedčenie o prehliadke, ktorým sa potvrdzuje správnosť inštalácie výstražného systému na detekciu plynu uvedeného v článku 15.15 ods. 9 alebo jeho prehliadka.“

18.

Článok 15.03 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Do odseku 1 sa dopĺňa táto veta:

„Údaje o hmotnosti prázdneho plavidla, ktoré sa berú do úvahy pri výpočte stability, sa určujú pomocou skúšky náklonu.“

b)

Odsek 2 sa mení a dopĺňa takto:

i)

V treťom pododseku sa úvodná veta nahrádza takto:

„Okrem toho sa požiadavka odseku 3 písm. d) preukazuje pre túto podmienku zaťaženia:“

ii)

Posledný pododsek sa vypúšťa.

c)

Odsek 3 sa mení a dopĺňa takto:

i)

Písmená a), b) a c) sa nahrádzajú takto:

„a)

maximálne vratné rameno hmax nastane pri uhle náklonu φmax ≥ (φmom + 3°) a nie je menšie ako 0,20 m. Avšak v prípade φf < φmax vratné rameno v uhle spodného zaplavenia φf nie je menšie ako 0,20 m;

b)

uhol spodného zaplavenia φf nie je menší než (φmom + 3°);

c)

plocha A pod krivkou vratných ramien dosahuje v závislosti od polohy φf a φmax minimálne tieto hodnoty:

Prípad

 

 

A

1

φmax ≤ 15° alebo φf ≤ 15°

 

0,05 m.rad až do menšieho z uhlov φmax alebo φf

2

15° < φmax < 30°

φmax ≤ φf

0,035 + 0,001 (30- φmax) m.rad do uhla φmax

3

15° < φf < 30°

φmax > φf

0,035 + 0,001 (30- φf) m.rad do uhla φf

4

φmax ≥ 30° a φf ≥ 30°

 

0,035 m.rad do uhla φ = 30°

kde:

hmax

je maximálne rameno;

φ

uhol náklonu;

φf

uhol spodného zaplavenia, t. j. uhol náklonu, pri ktorom sú otvory v trupe, nadstavbe alebo palubné prístrešky, ktoré sa nedajú zatvoriť tak, aby boli vodotesné, ponorené;

φmom

maximálny uhol náklonu podľa písmena e);

φmax

uhol náklonu, pri ktorom je vratné rameno maximálne;

A

priestor pod krivkou vratných ramien.“

ii)

Písmeno e) sa nahrádza takto:

„e)

v žiadnom z týchto dvoch prípadov uhol náklonu φmom nesmie presiahnuť 12°:

aa)

pri využití klopného momentu pôsobením osôb a vetra podľa odsekov 4 a 5;

bb)

pri využití klopného momentu pôsobením osôb a otáčania podľa odsekov 4 a 6.“

d)

V odseku 4 sa vysvetlenie „ni = 4 pre plochy voľnoboku a plochy paluby s pohyblivým nábytkom; pre plochy paluby s upevnenými kusmi nábytku na sedenie, ako sú napríklad lavice, sa ni vypočíta, predpokladajúc plochu sedadla šírky 0,45 m a hĺbky 0,75 m na osobu“ nahrádza takto:

„ni

=

3,75 pre plochy voľnoboku a plochy paluby s pohyblivým nábytkom;

pre plochy paluby s pevným nábytkom na sedenie, ako sú napríklad lavice, sa ni vypočíta za predpokladu, že na osobu pripadá plocha sedadla so šírkou 0,50 m a hĺbkou 0,75 m“

e)

Odsek 9 sa mení a dopĺňa takto:

i)

Tabuľka za úvodnou vetou druhého pododseku sa nahrádza touto tabuľkou:

 

„Stav s 1 oddelením

Stav s 2 oddeleniami

Rozsah poškodenia boku

pozdĺžne l [m]

0,10 · LWL, ale nie menej ako 4,00 m

0,05 · LWL, ale nie menej ako 2,25 m

priečne b [m]

B/5

0,59

vertikálne h [m]

od dna plavidla po hornú časť bez vymedzenia

Dimenzia poškodenia dna

pozdĺžne l [m]

0,10 · LWL, ale nie menej ako 4,00 m

0,05 · LWL, ale nie menej ako 2,25 m

priečne b [m]

B/5

vertikálne h [m]

0,59; potrubie nainštalované v súlade s článkom 15.02 ods. 13 písm. c) sa považuje za neporušené“

ii)

Z písmena d) sa vypúšťa posledný pododsek.

f)

Do odseku 10 sa dopĺňa toto písmeno d):

„d)

výpočet účinku voľných plôch vo všetkých prechodných fázach zaplavenia vychádza z hrubej plochy povrchu poškodených oddelení.“

g)

Odsek 11 sa mení a dopĺňa takto:

i)

Z úvodnej vety sa vypúšťajú slová „v dôsledku osôb“.

ii)

Písmeno b) sa nahrádza takto:

„b)

mimo rovnovážnej polohy kladná časť krivky vratného ramena vykazuje hodnotu vratného ramena GZR ≥ 0,02 m s plochou A ≥ 0,0025 m.rad. Tieto minimálne hodnoty stability sa musia dodržať až do ponorenia prvého nechráneného otvoru alebo v každom prípade pred dosiahnutím uhla náklonu φm = 25°.

Image

19.

Článok 15.06 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Do odseku 3 písm. a) sa dopĺňa táto veta:

„miestnosti, s výnimkou kajút, a skupiny miestností, ktoré majú len jeden východ, majú aspoň jeden núdzový východ;“

b)

V odseku 8 písm. a) sa úvodná veta nahrádza takto:

„celková plocha zhromažďovacích priestorov (AS) zodpovedá prinajmenšom tejto hodnote:“.

20.

Článok 15.09 sa mení a dopĺňa takto:

a)

V odseku 1 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„Okrem záchranných kolies určených v článku 10.05 ods. 1 sú všetky časti paluby, ktoré sú určené pre cestujúcich a nie sú uzavreté, vybavené vhodnými záchrannými kolesami, ktoré sú umiestnené na obidvoch stranách plavidla a sú od seba vzdialené maximálne 20 m. Záchranné kolesá sa považujú za vyhovujúce, ak spĺňajú

európsku normu EN 14144 : 2003 alebo

Medzinárodný dohovor o bezpečnosti ľudského života na mori (SOLAS 1974) kapitolu III pravidlo 7.1 a Medzinárodný kódex záchranných prostriedkov (LSA) ods. 2.1.“

b)

Odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.

Okrem záchranných kolies uvedených v odseku 1 sa v dosahu nachádza individuálne záchranné vybavenie podľa článku 10.05 ods. 2 pre celý lodný personál. Pre lodný personál, ktorý nie je zodpovedný za plnenie povinností podľa bezpečnostného rozpisu, sa povoľujú nenafukovacie alebo poloautomaticky nafukovacie záchranné vesty podľa noriem uvedených v článku 10.05 ods. 2.“

c)

Odsek 4 sa mení a dopĺňa takto:

i)

Prvý pododsek sa nahrádza takto:

„Okrem záchrannej výbavy uvedenej v odsekoch 1 a 2 je k dispozícii individuálne záchranné vybavenie podľa článku 10.05 ods. 2 pre 100 % maximálneho povoleného počtu cestujúcich. Povolené sú aj nenafukovacie alebo poloautomaticky nafukovacie záchranné vesty podľa noriem uvedených v článku 10.05 ods. 2.“

ii)

Druhý pododsek sa vypúšťa.

21.

V článku 15.10 ods. 6 sa posledná veta nahrádza takto:

„Núdzový agregát je nainštalovaný buď nad líniou plavebnej marže, alebo čo najďalej od zdrojov energie podľa článku 9.02 ods. 1 tak, aby sa zabezpečilo, že v prípade zaplavenia v súlade s článkom 15.03 ods. 9 nedôjde k jeho zaplaveniu zároveň s týmito zdrojmi energie.“

22.

Článok 15.11 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Odsek 1 sa mení a dopĺňa takto:

i)

V písmene d) sa bod aa) nahrádza takto:

„aa)

príloha I časť 3 Kódexu požiarnych skúšobných postupov a“

ii)

Dopĺňa sa toto písmeno e):

„e)

Inšpekčný orgán môže v súlade s Kódexom požiarnych skúšobných postupov predpísať skúšku na vzorovej priečnej stene, aby sa zabezpečilo plnenie ustanovení odseku 2 o odolnosti a zvýšení teploty.“

b)

Odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Priečne steny

a)

medzi miestnosťami sú skonštruované v súlade s týmito tabuľkami:

aa)

Tabuľka pre priečne steny medzi miestnosťami, v ktorých nie sú nainštalované žiadne tlakové ostrekovacie systémy podľa článku 10.03a

Miestnosti

Riadiace centrá

Šachty schodiska

Zhromažďovacie priestory

Haly

Strojovne

Kuchyne

Sklady

Riadiace centrá

A0

A0/B15 (1)

A30

A60

A60

A60

Šachty schodiska

 

A0

A30

A60

A60

A60

Zhromažďovacie priestory

 

 

A30/B15 (2)

A60

A60

A60

Haly

 

 

 

—/B15 (3)

A60

A60

A60

Strojovne

 

 

 

 

A60/A0 (4)

A60

A60

Kuchyne

 

 

 

 

 

A0

A60/B15 (5)

Sklady

 

 

 

 

 

 

bb)

Tabuľka pre priečne steny medzi miestnosťami, v ktorých sú nainštalované tlakové ostrekovacie systémy podľa článku 10.03a

Miestnosti

Riadiace centrá

Šachty schodiska

Zhromažďovacie priestory

Haly

Strojovne

Kuchyne

Sklady

Riadiace centrá

A0

A0/B15 (6)

A0

A60

A30

A30

Šachty schodiska

 

A0

A0

A60

A30

A0

Zhromažďovacie priestory

 

 

A30/B15 (7)

A60

A30

A30

Haly

 

 

 

—/B0 (8)

A60

A30

A0

Strojovne

 

 

 

 

A60/A0 (9)

A60

A60

Kuchyne

 

 

 

 

 

B15

Sklady

 

 

 

 

 

 

b)

Priečne steny typu A sú predely, steny a paluby, ktoré spĺňajú tieto požiadavky:

aa)

sú vyhotovené z ocele alebo z iného rovnocenného materiálu;

bb)

sú primerane vystužené;

cc)

sú izolované schváleným nehorľavým materiálom tak, aby nedošlo k zvýšeniu priemernej teploty na strane odvrátenej od ohňa o viac ako 140 °C nad počiatočnú teplotu a aby na žiadnom mieste vrátane styčných štrbín nedošlo k zvýšeniu teploty o viac ako 180 °C nad počiatočnú teplotu počas týchto stanovených lehôt:

 

typ A60 – 60 minút

 

typ A30 – 30 minút

 

typ A0 – 0 minút;

dd)

sú skonštruované tak, aby zabránili úniku dymu a plameňov do konca normálnej jednohodinovej protipožiarnej skúšky;

c)

priečne steny typu B sú predely, steny, paluby, stropy alebo obloženia, ktoré spĺňajú tieto požiadavky:

aa)

sú vyhotovené zo schváleného nehorľavého materiálu. Okrem toho všetky materiály použité na výrobu a montáž priečok sú nehorľavé, s výnimkou obloženia, ktoré má na horenie prinajmenšom spomaľovací účinok;

bb)

vykazujú takú izolačnú hodnotu, aby nedošlo k zvýšeniu priemernej teploty na strane odvrátenej od ohňa o viac ako 140 °C nad počiatočnú teplotu a aby na žiadnom mieste, vrátane styčných štrbín, nedošlo k zvýšeniu teploty o viac ako 225 °C nad pôvodnú teplotu počas týchto stanovených lehôt:

 

typ B15 – 15 minút

 

typ B0 – 0 minút;

cc)

sú skonštruované tak, aby zabránili úniku plameňov do konca prvej polhodiny normálnej protipožiarnej skúšky.“

23.

Článok 15.15 sa mení a dopĺňa takto:

a)

V odseku 1 sa úvodná veta nahrádza takto:

„Osobné plavidlá s povolením na prepravu maximálne 50 cestujúcich, ktorých dĺžka LWL nie je viac ako 25 m, preukážu primeranú stabilitu po poškodení podľa článku 15.03 ods. 7 až 13 alebo alternatívne preukážu, že spĺňajú nasledujúce kritériá po symetrickom zaplavení:“

b)

V odseku 1 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

ponorenie plavidla nepresiahne líniu plavebnej marže a“

c)

V odseku 5 sa prvá veta nahrádza takto:

„Inšpekčný orgán môže upustiť od uplatňovania článku 10.04 v prípade osobných lodí určených na prepravu maximálne 250 cestujúcich, ktorých dĺžka LWL nie je viac ako 25 m, ak sú vybavené plošinou prístupnou z každej strany plavidla, priamo nad čiarou ponoru, aby bolo možné zachraňovať osoby z vody.“

d)

V odseku 10 sa úvodná veta nahrádza takto:

„Nasledujúce ustanovenia sa neuplatňujú na osobné lode s dĺžkou LWL do 25 m:“.

24.

V článku 16.06 ods. 2 sa pojem „úradné číslo“ nahrádza pojmom „európske identifikačné číslo plavidla“.

25.

Článok 21.02 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Do odseku 1 písm. g) sa za odkaz na „článok 10.03b“ vkladá tento odkaz:

„článok 10.03c“

b)

V odseku 2 písm. d) sa odkaz na „článok 10.07“ nahrádza takto:

„článok 10.05“.

26.

Tabuľka v článku 24.02 ods. 2 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Za záznam týkajúci sa článku 6.01 ods. 7 sa vkladá tento záznam týkajúci sa článku 6.02 ods. 1:

„6.02 ods. 1

Prítomnosť samostatných hydraulických nádrží

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2010

Zdvojené riadiace ventily v prípade hydraulických riadiacich jednotiek

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2020

Samostatné potrubie pre druhú riadiacu jednotku v prípade hydraulických riadiacich jednotiek

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2020“

b)

Záznam týkajúci sa článku 6.02 ods. 2 sa nahrádza takto:

„odsek 2

Aktivácia 2. riadiacej jednotky pomocou jedinej operácie

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2010“

c)

Záznam týkajúci sa článku 6.03 ods. 1 sa nahrádza takto:

„6.03 ods. 1

Pripojenie iných spotrebičov k hydraulickým riadiacim jednotkám kormidlového prístroja

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2020“

d)

Záznam týkajúci sa článku 6.03 ods. 2 sa vypúšťa.

e)

Záznam týkajúci sa článku 6.07 ods. 2 písm. a) sa nahrádza takto:

„6.07 ods. 2 písm. a)

Výstražný signál pre úroveň hladiny v hydraulických nádržiach a výstražný signál pre prevádzkový tlak

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2010“

f)

Za záznam týkajúci sa článku 6.08 ods. 1 sa vkladá tento záznam týkajúci sa článku 7.02 ods. 2:

„7.02 ods. 2

Obmedzený výhľad pred plavidlom do vzdialenosti dvoch dĺžok plavidla, ak je táto vzdialenosť menej ako 250 m

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2049“

g)

Záznam týkajúci sa článku 8.05 ods. 7 sa nahrádza takto:

„odsek 7 prvý pododsek

Rýchločinný ventil na nádrži ovládaný z paluby, aj keď sú príslušné miestnosti zatvorené

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2015“

h)

Záznam týkajúci sa článku 15.01 ods. 2 písm. e) sa nahrádza takto:

„písm. e)

Zákaz zariadení na skvapalnený plyn podľa kapitoly 14

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2045. Prechodné ustanovenie sa uplatňuje iba vtedy, keď sú výstražné systémy nainštalované v súlade s článkom 15.15 ods. 9“

i)

Za záznam týkajúci sa článku 15.06 ods. 6 písm. b) s vkladá záznam týkajúci sa článku 15.06 ods. 6 písm. c):

„písm. c)

Žiadne únikové cesty cez strojovne

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2007

Žiadne únikové cesty cez lodné kuchyne

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2015“

j)

Záznam týkajúci sa článku 15.06 ods. 7 sa nahrádza takto:

„odsek 7

Vhodný bezpečnostný usmerňovací systém

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2015“

k)

Záznam týkajúci sa článku 15.06 ods. 16 sa nahrádza takto:

„odsek 16

Systémy pitnej vody v súlade s článkom 12.05

NVP, najneskôr 31.12.2006“

l)

Záznam týkajúci sa článku 15.07 sa nahrádza takto:

„15.07

Požiadavky na pohonný systém

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2015“

m)

Záznam týkajúci sa článku 15.09 ods. 4 sa nahrádza takto:

„odsek 4

Výbava na záchranu života

Pre osobné lode, ktoré boli vybavené kolektívnymi záchrannými prostriedkami podľa článku 15.09 ods. 6 pred 1.1.2006, sa toto vybavenie považuje za alternatívu k individuálnemu záchrannému vybaveniu.

Pre osobné lode, ktoré boli vybavené kolektívnymi záchrannými prostriedkami podľa článku 15.09 ods. 6 pred 1.1.2006, sa toto vybavenie považuje za alternatívu k individuálnemu záchrannému vybaveniu až do vydania alebo obnovenia osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2010“

n)

Záznam týkajúci sa článku 15.10 ods. 3 sa nahrádza takto:

„odsek 3

Primerané núdzové osvetlenie

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2015“

o)

Záznam týkajúci sa článku 15.10 ods. 6 sa nahrádza takto:

„odsek 6 prvá veta

Priečne steny podľa článku 15.11 ods. 2

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2015

druhá a tretia veta

Inštalácia káblov

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2015

štvrtá veta

Núdzový agregát nad líniou plavebnej marže

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2015“

p)

Záznam týkajúci sa článku 15.12 ods. 1 sa nahrádza takto:

„15.12 ods. 1 písm. c)

Prenosné hasiace prístroje v lodných kuchyniach

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení osvedčenia Spoločenstva“

q)

Záznam týkajúci sa článku 15.12 ods. 2 sa nahrádza takto:

„odsek 2 písm. a)

Druhé hasiace čerpadlo

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2010“

r)

Záznam týkajúci sa článku 15.12 ods. 3 sa nahrádza takto:

„odsek 3 písm. b) a c)

Tlak a dĺžka vodného prúdu

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2010“

s)

Záznam týkajúci sa článku 15.12 ods. 9 sa nahrádza takto:

„odsek 9

Hasiaci systém v strojovniach

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2015“

27.

V tabuľke k článku 24.03 ods. 1 sa záznam týkajúci sa článku 15.05 nahrádza takto:

„15.05

Počet cestujúcich

Vydanie alebo obnovenie osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2045“

28.

Tabuľka v článku 24.06 ods. 5 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Za záznam týkajúci sa kapitoly 3 sa vkladá tento záznam:

„KAPITOLA 6

6.02 ods. 1

Zdvojené riadiace ventily v prípade hydraulických riadiacich jednotiek

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2020

1.4.2007

Samostatné potrubie pre druhú riadiacu jednotku v prípade hydraulických riadiacich jednotiek

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2020

1.4.2007

6.03 ods. 1

Pripojenie iných spotrebičov k hydraulickým riadiacim jednotkám kormidlového prístroja

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2020

1.4.2007

6.07 ods. 2 písm. a)

Výstražný signál pre úroveň hladiny v hydraulických nádržiach a výstražný signál pre prevádzkový tlak

NVP, najneskôr pri obnovení osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2010

1.4.2007

KAPITOLA 7

7.02 ods. 2

Obmedzený výhľad pred plavidlom do vzdialenosti dvoch dĺžok plavidla, ak je táto vzdialenosť menej ako 250 m

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2049

30.12.2008“

b)

Za záznam týkajúci sa článku 8.03 ods. 3 sa vkladá tento záznam týkajúci sa článku 8.05 ods. 7 prvej vety:

„8.05 ods. 7 prvá veta

Rýchločinný ventil na nádrži ovládaný z paluby, aj keď sú príslušné miestnosti zatvorené

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2015

1.4.2008“

c)

Záznam týkajúci sa článku 15.01 ods. 2 písm. e) sa nahrádza takto:

„písm. e)

Zákaz zariadení na skvapalnený plyn podľa kapitoly 14

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2045. Prechodné ustanovenie sa uplatňuje iba vtedy, keď sú výstražné systémy nainštalované v súlade s článkom 15.15 ods. 9

1.1.2006“

d)

Záznam týkajúci sa článku 15.06 ods. 6 písm. c) sa nahrádza takto:

„písm. c)

Žiadne únikové cesty cez strojovne

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2007

1.1.2006“

Žiadne únikové cesty cez lodné kuchyne

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2015

e)

Záznam týkajúci sa článku 15.06 ods. 7 sa nahrádza takto:

„odsek 7

Vhodný bezpečnostný usmerňovací systém

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2015

1.1.2006“

f)

Záznam týkajúci sa článku 15.06 ods. 16 sa nahrádza takto:

„odsek 16

Systémy pitnej vody v súlade s článkom 12.05

NVP, najneskôr 31.12.2006

1.1.2006“

g)

Záznam týkajúci sa článku 15.07 sa nahrádza takto:

„15.07

Požiadavky na pohonný systém

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2015

1.1.2006“

h)

Záznam týkajúci sa článku 15.09 ods. 4 sa nahrádza takto:

„odsek 4

Výbava na záchranu života

Pre osobné lode, ktoré boli vybavené kolektívnymi záchrannými prostriedkami podľa článku 15.09 ods. 6 pred 1.1.2006, sa toto vybavenie považuje za alternatívu k individuálnemu záchrannému vybaveniu.

Pre osobné lode, ktoré boli vybavené kolektívnymi záchrannými prostriedkami podľa článku 15.09 ods. 6 pred 1.1.2006, sa toto vybavenie považuje za alternatívu k individuálnemu záchrannému vybaveniu až do vydania alebo obnovenia osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2010

1.1.2006“

i)

Záznam týkajúci sa článku 15.10 ods. 3 sa nahrádza takto:

„odsek 3

Primerané núdzové osvetlenie

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2015

1.1.2006“

j)

Záznam týkajúci sa článku 15.10 ods. 6 sa nahrádza takto:

„odsek 6 prvá veta

Priečne steny podľa článku 15.11 ods. 2

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2015

1.1.2006

druhá a tretia veta

Inštalácia káblov

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2015

1.1.2006

štvrtá veta

Núdzový agregát nad líniou plavebnej marže

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2015

1.1.2006“

k)

Záznam týkajúci sa článku 15.12 ods. 1 sa nahrádza takto:

„15.12 ods. 1 písm. c)

Prenosné hasiace prístroje v lodných kuchyniach

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení osvedčenia Spoločenstva

1.1.2006“

l)

Záznam týkajúci sa článku 15.12 ods. 2 sa nahrádza takto:

„odsek 2 písm. a)

Druhé hasiace čerpadlo

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2010

1.1.2006“

m)

Tento záznam:

„odsek 9

Hasiaci systém v strojovniach

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2010

1.1.2006

15.12 ods. 9

Hasiace systémy v strojovniach z ocele alebo s ekvivalentnými vlastnosťami

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2045. Prechodné obdobie sa netýka osobných lodí uvedených po 31.12.1995, ktorých trup je vyrobený z dreva, hliníka alebo plastu a ktorých strojovne nie sú vyrobené z materiálu podľa článku 3.04 ods. 3 a 4.

1.1.2006“

sa nahrádza takto:

„odsek 9

Hasiaci systém v strojovniach

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2015. Prechodné obdobie sa neuplatňuje na osobné lode, ktorých kýl bol položený po 31.12.1995, ktorých trup je vyrobený z dreva, hliníka alebo plastu a ktorých strojovne nie sú vyrobené z materiálu podľa článku 3.04 ods. 3 a 4.

1.1.2006“

29.

Tabuľka v článku 24a.02 ods. 2 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Za záznam týkajúci sa článku 6.01 ods. 7 sa vkladá tento záznam týkajúci sa článku 6.02 ods. 1:

„6.02 ods. 1

Prítomnosť samostatných hydraulických nádrží

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2026

Zdvojené riadiace ventily v prípade hydraulických riadiacich jednotiek

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2026

Samostatné potrubie pre druhú riadiacu jednotku v prípade hydraulických riadiacich jednotiek

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2026“

b)

Záznam týkajúci sa článku 6.02 ods. 2 sa nahrádza takto:

„odsek 2

Aktivácia 2. riadiacej jednotky pomocou jedinej operácie

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2026“

c)

Záznam týkajúci sa článku 6.03 ods. 1 sa nahrádza takto:

„6.03 ods. 1

Pripojenie iných spotrebičov k hydraulickým riadiacim jednotkám kormidlového prístroja

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2026“

d)

Záznam týkajúci sa článku 6.03 ods. 2 sa vypúšťa.

e)

Záznam týkajúci sa článku 6.07 ods. 2 sa nahrádza takto:

„6.07 ods. 2 písm. a)

Výstražný signál pre úroveň hladiny v hydraulických nádržiach a výstražný signál pre prevádzkový tlak

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2026“

f)

Záznam týkajúci sa článku 7.02 ods. 2 až 7 sa nahrádza takto:

„7.02 ods. 2 až 6

Neobmedzený výhľad z kormidlovne, s výnimkou nasledujúcich sekcií

NVP, najneskôr pri vydaní alebo obnovení osvedčenia Spoločenstva po 1.1.2049“

30.

Do dodatku I sa vkladá tento obrázok 9:

„Obrázok 9

Rýchločinný ventil na nádrži

Image

Farba: hnedá/biela“

31.

Dopĺňajú sa tieto dodatky III a IV:

Dodatok III

Vzor jedinečného európskeho identifikačného čísla plavidla

A

A

A

x

x

x

x

x

[Kód príslušného orgánu, ktorý prideľuje európske identifikačné číslo plavidla]

[Sériové číslo]

V tomto vzore “AAA” znamená trojmiestny číslicový kód zadaný príslušným orgánom, ktorý prideľuje európske identifikačné číslo plavidla podľa týchto číselných rozsahov:

001-019

Francúzsko

020-039

Holandsko

040-059

Nemecko

060-069

Belgicko

070-079

Švajčiarsko

080-099

vyhradené pre plavidlá z krajín, ktoré nie sú účastníkmi Mannheimského dohovoru a ktorým bolo Rýnske plavebné osvedčenie vydané pred 1.4.2007

100-119

Nórsko

120-139

Dánsko

140-159

Spojené kráľovstvo

160-169

Island

170-179

Írsko

180-189

Portugalsko

190-199

vyhradené

200-219

Luxembursko

220-239

Fínsko

240-259

Poľsko

260-269

Estónsko

270-279

Litva

280-289

Lotyšsko

290-299

vyhradené

300-309

Rakúsko

310-319

Lichtenštajnsko

320-329

Česká republika

330-339

Slovensko

340-349

vyhradené

350-359

Chorvátsko

360-369

Srbsko

370-379

Bosna a Hercegovina

380-399

Maďarsko

400-419

Ruská federácia

420-439

Ukrajina

440-449

Bielorusko

450-459

Moldavská republika

460-469

Rumunsko

470-479

Bulharsko

480-489

Gruzínsko

490-499

vyhradené

500-519

Turecko

520-539

Grécko

540-549

Cyprus

550-559

Albánsko

560-569

Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko

570-579

Slovinsko

580-589

Čierna Hora

590-599

vyhradené

600-619

Taliansko

620-639

Španielsko

640-649

Andorra

650-659

Malta

660-669

Monako

670-679

San Maríno

680-699

vyhradené

700-719

Švédsko

720-739

Kanada

740-759

Spojené štáty americké

760-769

Izrael

770-799

vyhradené

800-809

Azerbajdžan

810-819

Kazachstan

820-829

Kirgizsko

830-839

Tadžikistan

840-849

Turkménsko

850-859

Uzbekistan

860-869

Irán

870-999

vyhradené

“xxxxx” predstavuje päťčíslicové sériové číslo, ktoré zadáva príslušný orgán.

Dodatok IV

Údaje na identifikáciu plavidla

A.   Všetky plavidlá

1.

Jedinečné európske identifikačné číslo plavidla v súlade s článkom 2.18 tejto prílohy (príloha V časť 1 kolónka 3 vzoru a príloha VI 5. stĺpec)

2.

Názov lode/plavidla (príloha V časť 1 kolónka 1 vzoru a príloha VI 4. stĺpec)

3.

Typ lode, ako sa vymedzuje v článku 1.01 ods. 1 až 28 tejto prílohy (príloha V časť 1 kolónka 2 vzoru)

4.

Celková dĺžka, ako sa vymedzuje v článku 1.01 ods. 70 tejto prílohy (príloha V časť 1 kolónka 17a)

5.

Celková šírka, ako sa vymedzuje v článku 1.01 ods. 73 tejto prílohy (príloha V časť 1 kolónka 18a)

6.

Ponor, ako sa vymedzuje v článku 1.01 ods. 76 tejto prílohy (príloha V časť 1 kolónka 19)

7.

Zdroj údajov (= osvedčenie Spoločenstva)

8.

Vlastná hmotnosť (príloha V časť 1 kolónka 21 a príloha VI 11. stĺpec) pre nákladné plavidlá

9.

Výtlak, ako sa vymedzuje v článku 1.01 ods. 60 tejto prílohy (príloha V časť 1 kolónka 21 a príloha VI 11. stĺpec) pre iné plavidlá ako nákladné plavidlá

10.

Prevádzkovateľ (vlastník alebo jeho zástupca, príloha II kapitola 2)

11.

Vydávajúci orgán (príloha V časť 1 a príloha VI)

12.

Číslo osvedčenia Spoločenstva pre vnútrozemskú plavbu (príloha V časť 1 a príloha VI 1. stĺpec vzoru)

13.

Dátum uplynutia platnosti (príloha V časť 1 kolónka 11 vzoru a príloha VI 17. stĺpec vzoru)

14.

Tvorca súboru údajov

B.   Ak sú k dispozícii tieto údaje

1.

Vnútroštátne číslo

2.

Typ lode v súlade s technickou špecifikáciou pre elektronické hlásenie lodí pri vnútrozemskej plavbe

3.

Jednoduchý alebo dvojitý trup v súlade s ADN/ADNR

4.

Výška, ako sa vymedzuje v článku 1.01 ods. 75

5.

Hrubá tonáž (pre námorné plavidlá)

6.

Číslo IMO (pre námorné plavidlá)

7.

Volací znak (pre námorné plavidlá)

8.

Číslo MMSI

9.

Kód ATIS

10.

Typ, číslo, vydávajúci orgán a dátum uplynutia platnosti iných osvedčení


(1)  Priečne steny medzi riadiacimi centrami a vnútornými zhromažďovacími priestormi zodpovedajú typu A0, ale pre vonkajšie zhromažďovacie priestory iba typu B15.

(2)  Priečne steny medzi halami a vnútornými zhromažďovacími priestormi zodpovedajú typu A30, ale pre vonkajšie zhromažďovacie priestory iba typu B15.

(3)  Priečne steny medzi kajutami, priečne steny medzi kajutami a chodbami a vertikálne priečne steny oddeľujúce haly podľa odseku 10 vyhovujú typu B15, pre miestnosti vybavené tlakovými ostrekovacími systémami vyhovujú typu B0.

(4)  Priečne steny medzi strojovňami podľa článku 15.07 a článku 15.10 ods. 6 vyhovujú typu A60; v ostatných prípadoch vyhovujú typu A0.

(5)  Typ B15 postačuje pre priečne steny medzi lodnými kuchyňami na jednej strane a chladiarenskými skladmi a potravinárskymi skladmi na druhej strane.

(6)  Priečne steny medzi riadiacimi centrami a vnútornými zhromažďovacími priestormi zodpovedajú typu A0, ale pre vonkajšie zhromažďovacie priestory iba typu B15.

(7)  Priečne steny medzi halami a vnútornými zhromažďovacími priestormi zodpovedajú typu A30, ale pre vonkajšie zhromažďovacie priestory iba typu B15.

(8)  Priečne steny medzi kajutami, priečne steny medzi kajutami a chodbami a vertikálne priečne steny oddeľujúce haly podľa odseku 10 vyhovujú typu B15, pre miestnosti vybavené tlakovými ostrekovacími systémami vyhovujú typu B0.

(9)  Priečne steny medzi strojovňami podľa článku 15.07 a článku 15.10 ods. 6 vyhovujú typu A60; v ostatných prípadoch vyhovujú typu A0.


PRÍLOHA II

1.

Príloha V sa mení a dopĺňa takto:

a)

V časti I kolónke 3 vzoru sa pojem „úradné číslo“ nahrádza pojmom „jedinečné európske identifikačné číslo plavidla“.

b)

V časti II položke 2 vzoru sa pojem „úradné číslo“ nahrádza pojmom „jedinečné európske identifikačné číslo plavidla“.

c)

V časti III kolónke 3 vzoru sa pojem „úradné číslo“ nahrádza pojmom „jedinečné európske identifikačné číslo plavidla“.

2.

V prílohe VI piatom stĺpci sa záhlavie „Úradné číslo“ nahrádza pojmom „Jedinečné európske identifikačné číslo plavidla“.


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Rada

23.9.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 255/28


ROZHODNUTIE RADY

z 15. septembra 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2003/77/ES, ktorým sa ustanovujú viacročné finančné usmernenia na riadenie aktív ESUO v likvidácii a na riadenie aktív Výskumného fondu uhlia a ocele po skončení tejto likvidácie

(2008/750/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na protokol pripojený k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva o finančných dôsledkoch skončenia Zmluvy o založení ESUO a o Výskumnom fonde uhlia a ocele,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2003/76/ES z 1. februára 2003, ktorým sa ustanovujú opatrenia potrebné na vykonávanie protokolu tvoriaceho prílohu k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva o finančných dôsledkoch skončenia platnosti Zmluvy o ESUO a o Výskumnom fonde uhlia a ocele (1), najmä na jeho článok 2 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (2),

keďže:

(1)

Na účely protokolu, ktorý je prílohou Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, o finančných dôsledkoch ukončenia platnosti Zmluvy o ESUO a o Výskumnom fonde uhlia a ocele Komisia spravuje všetky aktíva ESUO v likvidácii a aktíva Výskumného fondu uhlia a ocele po skončení tejto likvidácie.

(2)

V súlade s článkom 2 rozhodnutia 2003/77/ES (3) Komisia znovu posúdila platnosť a účinnosť finančných usmernení.

(3)

Skúsenosti získané v prvých piatich rokoch implementácie finančných usmernení a vývoj na finančných trhoch svedčia o potrebe upraviť tieto usmernenia.

(4)

V usmerneniach by sa mala odraziť štandardná prax na trhu a definície, pokiaľ ide, okrem iného, o používané koncepty splatnosti, ekvivalentné cenné papiere v prípade dohôd o spätnom odkúpení a príslušné ratingy.

(5)

S výhradou ratingových požiadaviek, určité verejné subjekty by sa mali prispôsobiť členským štátom alebo iným suverénnym subjektom v zmysle investičných limitov.

(6)

Usmernenia by mali zohľadňovať zmeny v účtovných pravidlách Komisie.

(7)

Z dôvodov účinnosti a s cieľom znížiť administratívne náklady by sa mala upraviť frekvencia podávania správ.

(8)

Rozhodnutie 2003/77/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k rozhodnutiu 2003/77/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Bod 3 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Písmeno a) bod iii) sa nahrádza takto:

„iii)

dlhopisy s pevnou a pohyblivou úrokovou sadzbou so splatnosťou alebo v prípade cenných papierov krytých aktívami s očakávanou splatnosťou nepresahujúcou zostávajúcu životnosť 10 rokov a šesť mesiacov od dátumu vyplatenia za predpokladu, že boli vydané ktoroukoľvek z kategórií autorizovaných emitentov;“.

b)

Písmeno b) bod i) sa nahrádza takto:

„i)

dohody o spätnej kúpe a spätnom predaji, za predpokladu, že druhé strany sú oprávnené na takéto transakcie a za predpokladu, že Komisia môže naďalej spätne nakupovať ekvivalentné cenné papiere, ktoré mohla predať v čase skončenia zmluvy. Ekvivalentné cenné papiere sú cenné papiere: i) vydané tým istým emitentom;, ii) ktoré tvoria súčasť tej istej emisie, a iii) sú rovnakého druhu, majú rovnakú nominálnu hodnotu, opis a sumu ako požičané cenné papiere okrem prípadov, keď podliehajú spoločnému opatreniu alebo zmene denominácie;“.

2.

Bod 4 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Písmeno a) body i) až iii) sa nahrádzajú takto:

„a)

Investícia sa obmedzuje na tieto sumy:

i)

pre dlhopisy vydávané alebo garantované členskými štátmi alebo inštitúciami Únie 250 miliónov EUR na členský štát alebo inštitúciu; dlhopisy vydané alebo garantované regionálnymi alebo miestnymi orgánmi alebo štátnymi podnikmi alebo inštitúciami vlastnenými a/alebo ovládanými štátom sa môžu zahrnúť v rámci limitu príslušného členského štátu za predpokladu, že majú úverový rating najmenej ‚AA‘ alebo jeho ekvivalent;

ii)

pre dlhopisy vydávané alebo garantované inými suverénnymi dlžníkmi, ich regionálnymi alebo miestnymi orgánmi alebo štátnymi podnikmi alebo inštitúciami vlastnenými a/alebo ovládanými štátom, alebo nadnárodnými dlžníkmi s úverovým ratingom najmenej ‚AA‘ alebo jeho ekvivalentom, 100 miliónov EUR na emitenta alebo ručiteľa;

iii)

pre vklady a/alebo dlhové nástroje, vrátane dlhopisov, v autorizovanej banke, buď 100 miliónov EUR na banku, alebo 5 % z vlastných fondov banky podľa toho, ktorá z týchto dvoch súm je nižšia;“.

b)

Písmeno b) sa nahrádza takto:

„b)

Investícia do akejkoľvek jednotlivej emisie dlhopisov, ktorá podlieha limitom uvedeným v písmene a) nie je vyššia ako 20 % celkovej sumy takejto emisie v čase nákupu.“

c)

V písmene d) sa dopĺňa druhý pododsek:

„Keď sa Komisia dozvie o znížení hodnoty pod minimálne ratingové požiadavky, bude sa snažiť nahradiť zodpovedajúce investície.“

d)

Dopĺňa sa toto písmeno e):

„e)

Ak je rating dlhopisu vyšší ako rating emitenta, alebo emitent nemá žiadny rating, uplatňuje sa rating dlhopisu.“

3.

Bod 6 sa nahrádza takto:

„6.   ÚČTOVNÍCTVO

Riadenie finančných prostriedkov sa zúčtuje v ročnej účtovnej závierke za ESUO v likvidácii a za aktíva Výskumného fondu uhlia a ocele po skončení likvidácie. Ročná účtovná závierka je založená na účtovných pravidlách ES schválených účtovným úradníkom Komisie a predkladá sa v súlade s nimi, zohľadňujúc osobitný charakter ESUO v likvidácii a aktív Výskumného fondu uhlia a ocele po skončení likvidácie. Účtovnú závierku schváli Komisia a preskúma Dvor audítorov. Komisia si najme externé firmy na vykonanie ročného auditu jej účtovnej závierky.“

4.

V bode 7 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Podrobná správa o operáciách riadenia vykonávaných na základe týchto usmernení sa vypracúva každých šesť mesiacov a zasiela členským štátom.“

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 15. septembra 2008

Za Radu

predseda

B. KOUCHNER


(1)  Ú. v. EÚ L 29, 5.2.2003, s. 22.

(2)  Stanovisko z 11. marca 2008 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(3)  Ú. v. EÚ L 29, 5.2.2003, s. 25.


Komisia

23.9.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 255/31


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 18. septembra 2008

o dočasnej výnimke z pravidiel pôvodu ustanovených v prílohe II k nariadeniu Rady (ES) č. 1528/2007 s cieľom zohľadniť osobitnú situáciu Madagaskaru, pokiaľ ide o konzervované tuniaky a filety z tuniaka

[oznámené pod číslom K(2008) 5097]

(2008/751/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1528/2007 z 20. decembra 2007, ktorým sa uplatňujú opatrenia na výrobky s pôvodom v určitých štátoch, ktoré sú súčasťou skupiny afrických, karibských a tichomorských (AKT) štátov, stanovené v dohodách, ktorými sa uzatvárajú alebo ktoré vedú k uzatvoreniu dohôd o hospodárskom partnerstve (1), a najmä na článok 36 ods. 4 jeho prílohy II,

keďže:

(1)

Madagaskar požiadal 26. mája 2008 v súlade s článkom 36 prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1528/2007 o výnimku z pravidiel pôvodu ustanovených v uvedenej prílohe na obdobie 6 mesiacov. Žiadosť sa vzťahuje na celkové množstvo 2 000 ton konzervovaného tuniaka a 500 ton filiet z tuniaka patriacich pod položku HS 1604. Dôvodom žiadosti bol pokles výlovu a dodávok pôvodného surového tuniaka v Indickom oceáne.

(2)

Podľa informácií poskytnutých Madagaskarom bol výlov pôvodného surového tuniaka počas prvých štyroch mesiacov roka 2008 mimoriadne nízky, a to dokonca aj v porovnaní s bežnými sezónnymi výkyvmi, a viedol k poklesu výroby konzervovaného tuniaka. Vzhľadom na túto neobvyklú situáciu nemôže Madagaskar počas určitého obdobia dodržiavať pravidlá pôvodu ustanovené v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1528/2007.

(3)

S cieľom zabezpečiť, aby mohol Madagaskar pokračovať vo vývoze do Európskeho spoločenstva po skončení platnosti Dohody o partnerstve krajín AKT – ES (2), by sa mala povoliť nová výnimka.

(4)

V záujme zabezpečenia plynulého prechodu od Dohody o partnerstve krajín AKT – ES k Dočasnej dohode o hospodárskom partnerstve medzi štátmi južnej a východnej Afriky a EÚ by sa mala nová výnimka udeliť so spätnou platnosťou od 1. januára 2008.

(5)

Táto dočasná výnimka z pravidiel pôvodu ustanovených v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1528/2007 by vzhľadom na predpokladaný objem dovozu nespôsobila vážnu ujmu existujúcemu odvetviu Spoločenstva za predpokladu, že sa budú dodržiavať určité podmienky týkajúce sa množstva, kontroly a obdobia trvania.

(6)

Udelenie dočasnej výnimky podľa článku 36 ods. 1 písm. a) prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1528/2007 je preto opodstatnené.

(7)

Madagaskar bude využívať automatickú výnimku z pravidiel pôvodu v prípade konzervovaného tuniaka a filiet z tuniaka patriacich pod položku HS 1604 podľa článku 42 ods. 8 protokolu o pôvode priloženého k Dočasnej dohode, ktorou sa ustanovuje rámec pre Dohodu o hospodárskom partnerstve medzi štátmi východnej a južnej Afriky na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na druhej strane (ďalej len „Dočasná dohoda o partnerstve medzi štátmi východnej a južnej Afriky a EÚ“), keď uvedená dohoda nadobudne platnosť alebo sa začne dočasne uplatňovať.

(8)

V súlade s článkom 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1528/2007 sa majú pravidlá pôvodu, ktoré sú ustanovené v prílohe II k uvedenému nariadeniu, ako aj výnimky z týchto pravidiel nahradiť pravidlami Dočasnej dohody o partnerstve medzi štátmi východnej a južnej Afriky a EÚ, ktorej nadobudnutie platnosti alebo dočasné uplatňovanie sa predpokladá v roku 2008. Výnimka by sa preto mala uplatňovať do 31. decembra 2008, ako to požaduje Madagaskar, pokiaľ Dohoda o partnerstve medzi štátmi východnej a južnej Afriky a EÚ nenadobudne platnosť alebo sa nebude dočasne uplatňovať pred týmto dátumom.

(9)

Podľa článku 42 ods. 8 protokolu o pôvode priloženého k Dočasnej dohode o partnerstve medzi štátmi východnej a južnej Afriky a EÚ je automatická výnimka z pravidiel pôvodu obmedzená ročnou kvótou vo výške 8 000 ton konzervovaného tuniaka a 2 000 ton filiet z tuniaka pre krajiny, ktoré parafovali Dočasnú dohodu o hospodárskom partnerstve medzi štátmi východnej a južnej Afriky a EÚ (Komory, Maurícius, Madagaskar, Seychely a Zimbabwe). Maurícius a Seychely už podali žiadosť o dočasnú výnimku v súlade s článkom 36 prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1528/2007. Nebolo by vhodné udeliť výnimky podľa článku 36 prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1528/2007, ktoré presahujú ročnú kvótu pridelenú regiónu východnej a južnej Afriky na základe Dočasnej dohody o partnerstve medzi štátmi východnej a južnej Afriky a EÚ.

(10)

Madagaskaru by sa preto mala udeliť výnimka na 2 000 ton konzervovaného tuniaka a 500 ton filiet z tuniaka na obdobie jedného roka.

(11)

V nariadení Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (3), sa ustanovujú pravidlá spravovania colných kvót. S cieľom zabezpečiť účinné spravovanie v úzkej spolupráci medzi orgánmi Madagaskaru, colnými orgánmi členských štátov a Komisiou by sa mali tieto pravidlá uplatňovať mutatis mutandis na množstvá dovezené na základe výnimky udelenej týmto rozhodnutím.

(12)

S cieľom umožniť efektívne sledovanie fungovania tejto výnimky by orgány Madagaskaru mali Komisii pravidelne predkladať podrobné informácie o vystavených sprievodných osvedčeniach EUR.1.

(13)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Na základe výnimky z prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1528/2007 a v súlade s jeho článkom 36 ods. 1 písm. a) sa konzervované tuniaky a filety z tuniaka patriace pod položku HS 1604 vyrobené z nepôvodných surovín považujú za výrobky pochádzajúce z Madagaskaru v súlade s podmienkami ustanovenými v článkoch 2 až 6 tohto rozhodnutia.

Článok 2

Výnimka ustanovená v článku 1 sa vzťahuje na výrobky a množstvá, ktoré sú uvedené v prílohe a ktoré sú nahlásené ako výrobky z Madagaskaru určené na prepustenie do voľného obehu v Spoločenstve v období od 1. januára 2008 do 31. decembra 2008.

Článok 3

Množstvá uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu sa spravujú v súlade s článkami 308a, 308b a 308c nariadenia (EHS) č. 2454/93.

Článok 4

Colné orgány Madagaskaru prijmú opatrenia potrebné na vykonávanie kontrol množstva vyvezených výrobkov uvedených v článku 1.

Na tento účel musia všetky sprievodné dokumenty EUR.1, ktoré sa na základe tohto rozhodnutia vydajú, obsahovať odkaz na toto rozhodnutie.

Príslušné orgány Madagaskaru predložia Komisii každé tri mesiace výkaz množstiev, na ktoré boli vydané sprievodné osvedčenia EUR.1 v súlade s týmto rozhodnutím, a poradové čísla týchto osvedčení.

Článok 5

Kolónka 7 osvedčení EUR. 1 vydaných na základe tohto rozhodnutia obsahuje tieto slová:

„Derogation — Decision 2008/751/EC“.

Článok 6

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 1. januára 2008.

Uplatňuje sa dovtedy, kým sa pravidlá pôvodu ustanovené v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1528/2007 nenahradia pravidlami uvedenými v prílohe k akejkoľvek dohode s Madagaskarom, hneď ako sa takáto dohoda začne dočasne uplatňovať alebo nadobudne platnosť, podľa toho, čo nastane skôr, ale v každom prípade sa toto rozhodnutie nebude uplatňovať po 31. decembri 2008.

Článok 7

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 18. septembra 2008

Za Komisiu

László KOVÁCS

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 348, 31.12.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1.


PRÍLOHA

MADAGASKAR

Poradové číslo

Číselný znak KN

Opis tovaru

Obdobie

Množstvá

09.1645

ex 1604 14 11

ex 1604 14 18

ex 1604 20 70

Konzervované tuniaky (1)

od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008

2 000 ton

09.1646

1604 14 16

Filety z tuniakov

od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008

500 ton


(1)  V každej forme balenia, v ktorej sa výrobok považuje za konzervovaný v zmysle položky HS 1604.


23.9.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 255/s3


POZNÁMKA PRE ČITATEĽA

Inštititúcie rozhodli, že vo svojich dokumentoch už nebudú uvádzať odkazy na posledné zmeny a doplnenia aktov, na ktoré sa odkazuje.

Pokiaľ nie je uvedené inak, odkazy na akty v uverejnených dokumentoch sa vzťahujú na akty v ich platnom znení.