ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 253

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
20. septembra 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2008/84/ES z 27. augusta 2008 ustanovujúca osobitné kritériá čistoty potravinárskych prídavných látok iných ako farbivá a sladidlá (kodifikované znenie) ( 1 )

1

 

 

 

*

Poznámka pre čitateľa (pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

SMERNICE

20.9.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 253/1


SMERNICA KOMISIE 2008/84/ES

z 27. augusta 2008

ustanovujúca osobitné kritériá čistoty potravinárskych prídavných látok iných ako farbivá a sladidlá

(Text s významom pre EHP)

(kodifikované znenie)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 89/107/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa potravinárskych prídavných látok povolených na použitie v potravinách určených na ľudskú spotrebu (1), najmä na jej článok 3 ods. 3 písm. a),

keďže:

(1)

Smernica Komisie 96/77/ES z 2. decembra 1996 ustanovujúca špecifické kritériá čistoty potravinárskych prídavných látok iných ako farbivá a sladidlá (2) bola opakovane (3) podstatným spôsobom zmenená a doplnená. V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa mala táto smernica kodifikovať.

(2)

Je nevyhnutné ustanoviť kritériá čistoty pre všetky prídavné látky iné ako farbivá a sladidlá uvedené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 95/2/ES z 20. februára 1995 o potravinárskych prídavných látkach iných ako farbivá a sladidlá (4).

(3)

Je potrebné vziať do úvahy špecifikácie a analytické techniky pre prídavné látky stanovené v Potravinovom kódexe ako bolo navrhnuté Spoločným expertným výborom FAO/WHO pre potravinárske prídavné látky (JECFA).

(4)

Potravinárske prídavné látky, ak boli pripravené výrobnými metódami alebo z východiskových látok značne odlišných od tých, ktoré sú hodnotené Vedeckým výborom pre potraviny, alebo sú odlišné od tých, ktoré sú uvedené v tejto smernici, by mali byť predložené na bezpečnostné hodnotenie Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín s dôrazom na kritériá čistoty.

(5)

Opatrenia upravené v tejto smernici sú v súlade s stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat.

(6)

Táto smernica by sa nemala dotýkať povinností členských štátov týkajúcich sa lehôt na transpozíciu tých smerníc do vnútroštátneho práva, ktoré sú uvedené v prílohe II časti B,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Kritériá čistoty uvedené v článku 3 ods. 3 písm. a) smernice 89/107/EHS pre potravinárske prídavné látky iné ako farbivá a sladidlá, ako sú uvedené v smernici 95/2/ES, sú stanovené v prílohe I k tejto smernici.

Článok 2

Smernica 96/77/ES, zmenená a doplnená smernicami uvedenými v prílohe II časti A, sa zrušuje bez vplyvu na povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu tých smerníc do vnútroštátneho práva, ktoré sú uvedené v prílohe II časti B.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe III.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 27. augusta 2008

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 40, 11.2.1989, s. 27.

(2)  Ú. v. ES L 339, 30.12.1996, s. 1.

(3)  Pozri prílohu II časť A.

(4)  Ú. v. ES L 61, 18.3.1995, s. 1.


PRÍLOHA I

Etylénoxid sa nesmie používať v potravinárskych prídavných látkach za účelom sterilizácie.

E 170 i) UHLIČITAN VÁPENATÝ

Kritériá čistoty pre túto prídavnú látku sú rovnaké ako kritériá ustanovené pre túto prídavnú látku v prílohe k smernici Komisie 95/45/ES (1).

E 200 KYSELINA SORBOVÁ

Definícia

 

Chemický názov

Kyselina sorbová

Kyselina trans, trans-2,4-hexa-diénová

Einecs

203-768-7

Chemický vzorec

C6H8O2

Molekulová hmotnosť

112,12

Test obsahu

V bezvodom stave nie je obsah nižší ako 99 %

Opis

Bezfarebné ihličky alebo biely ľahko sa rozplývajúci prášok s mierne charakteristickým zápachom, ktorý po deväťdesiatminútovom zahrievaní pri teplote 105 oC nepodlieha žiadnym farebným zmenám

Identifikácia

 

A.

Rozsah topenia

Od 133 oC do 135 oC po štvorhodinovom sušení vo vákuovom exikátore s kyselinou sírovou

B.

Spektrometria

Izopropanolový roztok (1 zo 4 000 000) vykazuje absorbčné maximum pri 254 ± 2 nm

C.

Pozitívny test na dvojité väzby

 

D.

Teplota sublimácie

80 oC

Čistota

 

Obsah vody

Nie viac ako 0,5 % (Karlova-Fischerova metóda)

Síranový popol

Nie viac ako 0,2 %

Aldehydy

Nie viac ako 0,1 % (ako formaldehyd)

Arzén

Nie viac ako 3 mg/kg

Olovo

Nie viac ako 5 mg/kg

Ortuť

Nie viac ako 1 mg/kg

Ťažké kovy (ako Pb)

Nie viac ako 10 mg/kg

E 202 SORBAN DRASELNÝ

Definícia

 

Chemický názov

Sorbát draselný

Kálium-E, E-2,4-hexadiénoát

Draselná soľ kyseliny trans, trans-2,4-hexadiénovej

Einecs

246-376-1

Chemický vzorec

C6H7O2K

Molekulová hmotnosť

150,22

Test obsahu

V suchom stave nie je obsah nižší ako 99 %

Opis

Bezfarebný kryštalický prášok, ktorý po deväťdesiatminútovom zahrievaní pri teplote 105 oC nepodlieha žiadnym farebným zmenám

Identifikácia

 

A.

Rozsah topenia kyseliny sorbovej izolovanej okyslením a nerekryštalizovanej je v rozsahu od 133 oC do 135 oC po vysušení vo vákuovom exikátore s kyselinou sírovou

 

B.

Pozitívne testy na draslík a na dvojité väzby

 

Čistota

 

Úbytok pri sušení

Nie viac ako 1 % (105 oC, 3 h)

Kyslosť alebo alkalinita

Nie viac ako 1,0 % (ako kyselina sorbová alebo K2CO3)

Aldehydy

Nie viac ako 0,1 %, prepočítaných ako formaldehyd

Arzén

Nie viac ako 3 mg/kg

Olovo

Nie viac ako 5 mg/kg

Ortuť

Nie viac ako 1 mg/kg

Ťažké kovy (ako Pb)

Nie viac ako 10 mg/kg

E 203 SORBAN VÁPENATÝ

Definícia

 

Chemický názov

Sorban vápenatý

Vápenatá soľ kyseliny trans, trans-2,4-hexadiénovej

Einecs

231-321-6

Chemický vzorec

C12H14O4Ca

Molekulová hmotnosť

262,32

Test obsahu

V suchom stave nie je obsah nižší ako 98 %

Opis

Jemný biely kryštalický prášok, ktorý po deväťdesiatminútovom zahrievaní pri teplote 105 oC nepodlieha žiadnym farebným zmenám

Identifikácia

 

A.

Rozsah topenia kyseliny sorbovej izolovanej okyslením a nerekryštalizovanej je v rozsahu od 133 oC do 135 oC po vysušení vo vákuovom exikátore s kyselinou sírovou

 

B.

Pozitívne testy na vápnik a na dvojité väzby

 

Čistota

 

Úbytok pri sušení

Nie viac ako 2,0 % určených po štvorhodinovom sušení vo vákuovom exikátore s kyselinou sírovou

Aldehydy

Nie viac ako 0,1 % (ako formaldehyd)

Fluoridy

Nie viac ako 10 mg/kg

Arzén

Nie viac ako 3 mg/kg

Olovo

Nie viac ako 5 mg/kg

Ortuť

Nie viac ako 1 mg/kg

Ťažké kovy (ako Pb)

Nie viac ako 10 mg/kg

E 210 KYSELINA BENZOOVÁ

Definícia

 

Chemický názov

Kyselina benzoová

Kyselina benzénkarboxylová

Kyselina fenylkarboxylová

Einecs

200-618-2

Chemický vzorec

C7H6O2

Molekulová hmotnosť

122,12

Test obsahu

V bezvodom stave nie je obsah nižší ako 99,5 %

Opis

Biely kryštalický prášok

Identifikácia

 

A.

Rozsah topenia

Od 121,5 oC do 123,5 oC

B.

Pozitívny sublimačný test a test na benzoáty

 

Čistota

 

Úbytok pri sušení

Nie viac ako 0,5 % po trojhodinovom sušení nad kyselinou sírovou

pH

Okolo 4 (vodný roztok)

Síranový popol

Nie viac ako 0,05 %

Chlórované organické zlúčeniny

Nie viac ako 0,07 % vyjadrených ako chloridy, zodpovedajúcich 0,3 % vyjadrených ako kyselina monochlórbenzoová

Ľahko oxidovateľné látky

1,5 ml kyseliny sírovej sa pridá do 100 ml vody, zohreje sa do varu a po kvapkách sa pridá 0,1 N roztok KMnO4, až kým ružové zafarbenie pretrváva 30 sekúnd. 1 g vzorky, odvážený po zaokrúhlení na miligramy, sa rozpustí v zahrievanom roztoku a titruje sa 0,1 N KMnO4, až kým ružové zafarbenie pretrváva 15 sekúnd. Nemalo by sa vyžadovať viac ako 0,5 ml

Ľahko uhoľnatejúce látky

Studený roztok 0,5 g kyseliny benzoovej v 5 ml kyseliny sírovej (94,5 až 95,5 %) nesmie vykazovať silnejšie zafarbenie ako porovnávacia kvapalina obsahujúca 0,2 ml chloridu kobaltnatého TSC (3), 0,3 ml chloridu železitého TSC (4), 0,1 ml síranu meďnatého (5) a 4,4 ml vody

Polycyklické kyseliny

Pri frakčnom okyslení neutralizovaného roztoku kyseliny benzoovej, teplota topenia prvej zrazeniny nesmie byť odlišná od teploty topenia kyseliny benzoovej

Arzén

Nie viac ako 3 mg/kg

Olovo

Nie viac ako 5 mg/kg

Ortuť

Nie viac ako 1 mg/kg

Ťažké kovy (ako Pb)

Nie viac ako 10 mg/kg

E 211 BENZOAN SODNÝ

Definícia

 

Chemický názov

Benzoan sodný

Sodná soľ kyseliny benzénkarboxylovej

Sodná soľ kyseliny fenylkarboxylovej

Einecs

208-534-8

Chemický vzorec

C7H5O2Na

Molekulová hmotnosť

144,11

Test obsahu

Nie menej ako 99 % C7H5O2Na, po štvorhodinovom sušení pri teplote 105 oC

Opis

Biely kryštalický prášok alebo granule, takmer bez zápachu

Identifikácia

 

A.

Rozpustnosť

Ľahko rozpustný vo vode, ťažko rozpustný v etanole

B.

Rozsah topenia kyseliny benzoovej

Rozsah topenia kyseliny benzoovej izolovanej okyslením a nerekryštalizovanej je v rozsahu od 121,5 oC do 123,5 oC po vysušení v desikátore s kyselinou sírovou

C.

Pozitívne testy na benzoáty a na sodík

 

Čistota

 

Úbytok pri sušení

Nie viac ako 1,5 % po štvorhodinovom sušení pri teplote 105 oC

Ľahko oxidovateľné látky

1,5 ml kyseliny sírovej sa pridá do 100 ml vody, zohreje sa do varu a po kvapkách sa pridá 0,1 N KMnO4, až kým ružové zafarbenie pretrváva 30 sekúnd. 1 g vzorky, odvážený so zaokrúhlením na miligramy, sa rozpustí v zahrievanom roztoku a titruje sa 0,1 N KMnO4, až kým ružové zafarbenie nepretrváva 15 sekúnd. Nemalo by sa vyžadovať viac ako 0,5 ml

Polycyklické kyseliny

Pri frakčnom okyslení (neutralizovaného) roztoku benzoanu sodného teplota topenia prvej zrazeniny nesmie byť odlišná od teploty topenia kyseliny benzoovej

Chlórované organické zlúčeniny

Nie viac ako 0,06 % vyjadrených ako chloridy, zodpovedajúcich 0,25 % vyjadrených ako kyselina monochlórbenzoová

Stupeň kyslosti alebo alkality

Naeutralizácia 1 g benzoanu sodného v prítomnosti fenolftaleínu nesmie vyžadovať viac ako 0,25 ml 0,1 N NaOH alebo 0,1 N HCl

Arzén

Nie viac ako 3 mg/kg

Olovo

Nie viac ako 5 mg/kg

Ortuť

Nie viac ako 1 mg/kg

Ťažké kovy (ako Pb)

Nie viac ako 10 mg/kg

E 212 BENZOAN DRASELNÝ

Definícia

 

Chemický názov

Benzoan draselný

Draselná soľ kyseliny benzénkarboxylovej

Draselná soľ kyseliny fenylkarboxylovej

Einecs

209-481-3

Chemický vzorec

C7H5KO2·3H2O

Molekulová hmotnosť

214,27

Test obsahu

Obsah nie nižší ako 99 % C7H5KO2 po sušení do konštantnej hmotnosti pri teplote 105 oC

Opis

Biely kryštalický prášok

Identifikácia

 

A.

Rozsah topenia kyseliny benzoovej izolovanej okyslením a nerekryštalyzovanej je v rozsahu od 121,5 oC do 123,5 oC po vysušení vo vákuovom exikátore s kyselinou sírovou

 

B.

Pozitívne testy na benzoáty a na sodík

 

Čistota

 

Úbytok pri sušení

Nie viac ako 26,5 % určených sušením pri teplote 105 oC

Chlórované organické zlúčeniny

Nie viac ako 0,06 % vyjadrených ako chloridy, zodpovedajúcich 0,25 % vyjadrených ako kyselina monochlórbenzoová

Ľahko oxidovateľné látky

1,5 ml kyseliny sírovej sa pridá do 100 ml vody, zohreje sa do varu a po kvapkách sa pridá 0,1 N KMnO4, až kým ružové zafarbenie pretrváva 30 sekúnd. 1 g vzorky, odvážený so zaokrúhlením na miligramy, sa rozpustí v zahrievanom roztoku a titruje sa 0,1 N KMnO4, až kým ružové zafarbenie pretrváva 15 sekúnd. Nemalo by sa vyžadovať viac ako 0,5 ml

Ľahko uhoľnatejúce látky

Studený roztok 0,5 g kyseliny benzoovej v 5 ml kyseliny sírovej (94,5 až 95,5 %) nesmie vykazovať silnejšie zafarbenie ako porovnávacia kvapalina obsahujúca 0,2 ml chloridu kobaltnatého TSC, 0,3 ml chloridu železitého TSC, 0,1 ml síranu meďnatého a 4,4 ml vody

Polycyklické kyseliny

Pri frakčnom okyslení (neutralizovaného) roztoku benzoanu sodného teplota topenia prvej zrazeniny nesmie byť odlišná od teploty topenia kyseliny benzoovej

Stupeň kyslosti alebo alkality

Neutralizácia 1 g benzoanu draselného v prítomnosti fenolftaleínu nesmie vyžadovať viac ako 0,25 ml 0,1 N NaOH alebo 0,1 N HCl

Arzén

Nie viac ako 3 mg/kg

Olovo

Nie viac ako 5 mg/kg

Ortuť

Nie viac ako 1 mg/kg

Ťažké kovy (ako Pb)

Nie viac ako 10 mg/kg

E 213 BENZOAN VÁPENATÝ

Synonymá

Benzoan monovápenatý

Definícia

 

Chemický názov

Benzoan vápenatý

Dibenzoan vápenatý

Einecs

218-235-4

Chemický vzorec

Bezvodý:

C14H10O4Ca

Monohydrát:

C14H10O4Ca·H2O

Trihydrát:

C14H10O4Ca·3H2O

Molekulová hmotnosť

Bezvodý:

282,31

Monohydrát:

300,32

Trihydrát:

336,36

Test obsahu

Obsah nie je po sušení pri teplote 105 oC nižší ako 99 %

Opis

Biele alebo bezfarebné kryštály alebo biely prášok

Identifikácia

 

A.

Rozsah topenia kyseliny benzoovej izolovanej okyslením a nerekryštalizovanej je v rozsahu od 121,5 oC do 123,5 oC po vysušení vo vákuovom exikátore s kyselinou sírovou

 

B.

Pozitívne testy na benzoáty a na vápnik

 

Čistota

 

Úbytok pri sušení

Nie viac ako 17,5 % určených sušením pri teplote 105 oC do konštantnej hmotnosti

Látky nerozpustné vo vode

Nie viac ako 0,3 %

Chlórované organické zlúčeniny

Nie viac ako 0,06 % vyjadrených ako chloridy, zodpovedajúcich 0,25 % vyjadrených ako kyselina monochlórbenzoová

Ľahko oxidovateľné látky

1,5 ml kyseliny sírovej sa pridá do 100 ml vody, zohreje sa do varu a po kvapkách sa pridá 0,1 N KMnO4, až kým ružové zafarbenie pretrváva 30 sekúnd. 1 g vzorky, odvážený so zaokrúhlením na miligramy, sa rozpustí v zahrievanom roztoku a titruje sa 0,1 N KMnO4, až kým ružové zafarbenie pretrváva 15 sekúnd. Nemalo by sa vyžadovať viac ako 0,5 ml

Ľahko uhoľnatejúce látky

Studený roztok 0,5 g kyseliny benzoovej v 5 ml kyseliny sírovej (94,5 až 95,5 %) nesmie vykazovať silnejšie zafarbenie ako porovnávacia kvapalina obsahujúca 0,2 ml chloridu kobaltitého TSC, 0,3 ml chloridu železitého TSC, 0,1 ml síranu meďnatého a 4,4 ml vody

Polycyklické kyseliny

Pri frakčnom okyslení (neutralizovaného) roztoku benzoanu sodného teplota topenia prvej zrazeniny nesmie byť odlišná od teploty topenia kyseliny benzoovej

Stupeň kyslosti alebo alkality

Neutralizácia 1 g benzoanu vápenatého v prítomnosti fenolftaleínu nesmie vyžadovať viac ako 0,25 ml 0,1 N NaOH alebo 0,1 N HCl

Fluoridy

Nie viac ako 10 mg/kg

Arzén

Nie viac ako 3 mg/kg

Olovo

Nie viac ako 5 mg/kg

Ortuť

Nie viac ako 1 mg/kg

Ťažké kovy (ako Pb)

Nie viac ako 10 mg/kg

E 214 ETYL-p-HYDROXYBENZOÁT

Synonymá

Etylparaben

Etyl-p-oxybenzoát

Definícia

 

Chemický názov

Etyl-p-hydroxybenzoát

Etylester kyseliny p-hydroxybenzoovej

Einecs

204-399-4

Chemický vzorec

C9H10O3

Molekulová hmotnosť

166,8

Test obsahu

Obsah nie je po dvojhodinovom sušení pri teplote 80 oC nižší ako 99,5 %

Opis

Malé bezfarebné kryštály alebo biely kryštalický prášok, takmer bez zápachu

Identifikácia

 

A.

Rozsah topenia

Od 115 oC do 118 oC

B.

Pozitívny test na p-hydroxybenzoáty

Rozsah topenia kyseliny p-hydroxybenzoovej izolovanej okyslením a nerekryštalizovanej je v rozsahu od 213 oC do 217 oC po vysušení vo vákuovom exikátore nad kyselinou sírovou

C.

Pozitívny test na alkohol

 

Čistota

 

Úbytok pri sušení

Nie viac ako 0,5 % po dvojhodinovom sušení pri teplote 80 oC

Síranový popol

Nie viac ako 0,05 %

Kyselina p-hydroxybenzoová a kyselina salicylová

Nie viac ako 0,35 % vyjadrených ako kyselina p-hydroxybenzoová

Arzén

Nie viac ako 3 mg/kg

Olovo

Nie viac ako 5 mg/kg

Ortuť

Nie viac ako 1 mg/kg

Ťažké kovy (ako Pb)

Nie viac ako 10 mg/kg

E 215 NÁTRIUM-ETYL-p-HYDROXYBENZOÁT

Definícia

 

Chemický názov

Nátrium-etyl-p-hydroxybenzoát

Sodná soľ etylesteru kyseliny p-hydroxybenzoovej

Einecs

252-487-6

Chemický vzorec

C9H9O3Na

Molekulová hmotnosť

188,8

Test obsahu

Obsah etylesteru kyseliny p-hydroxybenzoovej v bezvodom stave nie je nižší ako 83 %

Opis

Biely, kryštalický, hygroskopický prášok

Identifikácia

 

A.

Rozsah topenia

Od 115 oC do 118 oC, po sušení vo vákuovom exikátore nad kyselinou sírovou

B.

Pozitívny test na p-hydroxybenzoát

Rozsah topenia kyseliny p-hydroxybenzoovej odvodenej zo vzorky je v rozsahu od 213 oC do 217 oC

C.

Pozitívny test na sodík

 

D.

pH 0,1 % vodného roztoku musí byť v rozsahu od 9,9 do 10,3

 

Čistota

 

Úbytok pri sušení

Nie viac ako 5 % určených sušením vo vákuovom exikátore nad kyselinou sírovou

Síranový popol

V rozsahu od 37 % do 39 %

Kyselina p-hydroxybenzoová a kyselina salicylová

Nie viac ako 0,35 % vyjadrených ako kyselina p-hydroxybenzoová

Arzén

Nie viac ako 3 mg/kg

Olovo

Nie viac ako 5 mg/kg

Ortuť

Nie viac ako 1 mg/kg

Ťažké kovy (ako Pb)

Nie viac ako 10 mg/kg

E 218 METYL-p-HYDROXYBENZOÁT

Synonymá

Metylparaben

Metyl-p-hydroxybenzoát

Definícia

 

Chemický názov

Metyl-p-hydroxybenzoát

Metylester kyseliny p-hydroxybenzoovej

Einecs

243-171-5

Chemický vzorec

C8H8O3

Molekulová hmotnosť

152,15

Test obsahu

Obsah nie je po dvojhodinovom sušení pri teplote 80 oC nižší ako 99 %

Opis

Malé bezfarebné kryštály alebo biely kryštalický prášok, takmer bez zápachu

Identifikácia

 

A.

Rozsah topenia

Od 125 oC do 128 oC

B.

Pozitívny test na p-hydroxybenzoáty

Rozsah topenia kyseliny p-hydroxybenzoovej odvodenej zo vzorky je v rozsahu od 213 oC do 217 oC po dvojhodinovom sušení pri teplote 80 oC

Čistota

 

Úbytok pri sušení

Nie viac ako 0,5 % po dvojhodinovom sušení pri teplote 80 oC

Síranový popol

Nie viac ako 0,05 %

Kyselina p-hydroxybenzoová a kyselina salicylová

Nie viac ako 0,35 % vyjadrených ako kyselina p-hydroxybenzoová

Arzén

Nie viac ako 3 mg/kg

Olovo

Nie viac ako 5 mg/kg

Ortuť

Nie viac ako 1 mg/kg

Ťažké kovy (ako Pb)

Nie viac ako 10 mg/kg

E 219 NÁTRIUM-METYL-p-HYDROXYBENZOÁT

Definícia

 

Chemický názov

Nátrium-metyl-p-hydroxybenzoát

Sodná zlúčenina metylesteru kyseliny p-hydroxybenzoovej

Chemický vzorec

C8H7O3Na

Molekulová hmotnosť

174,15

Test obsahu

Obsah v bezvodom stave nie je nižší ako 99,5 %

Opis

Biely hygroskopický prášok

Identifikácia

 

A.

Biela zrazenina, ktorá sa vytvorí okyslením 10 % (hmotnostných) vodného roztoku nátrium-metyl-p-hydroxybenzoátu (s využitím lakmusového papierika ako indikátora) kyselinou chlorovodíkovou, má mať po premytí vodou a dvojhodinovom sušení pri teplote 80 oC rozsah topenia od 125 oC do 128 oC

 

B.

Pozitívny test na sodík

 

C.

pH 0,1 % roztoku vo vode zbavenej oxidu uhličitého je v rozsahu od 9,7 do 10,3

 

Čistota

 

Obsah vody

Nie viac ako 5 % (Karlova-Fischerova metóda)

Síranový popol

V bezvodom stave v rozsahu od 40 % do 44,5 %

Kyselina p-hydroxybenzoová a kyselina salicylová

Nie viac ako 0,35 % vyjadrených ako kyselina p-hydroxybenzoová

Arzén

Nie viac ako 3 mg/kg

Olovo

Nie viac ako 5 mg/kg

Ortuť

Nie viac ako 1 mg/kg

Ťažké kovy (ako Pb)

Nie viac ako 10 mg/kg

E 220 OXID SIRIČITÝ

Definícia

 

Chemický názov

Oxid siričitý

Anhydrid kyseliny siričitej

Einecs

231-195-2

Chemický vzorec

SO2

Molekulová hmotnosť

64,07

Test obsahu

Obsah nie je nižší ako 99 %

Opis

Bezfarebný, nehorľavý plyn so silne prenikavým dusivým zápachom

Identifikácia

 

A.

Pozitívny test na siričité zlúčeniny

 

Čistota

 

Obsah vody

Nie viac ako 0,05 %

Neprchavé zvyšky

Nie viac ako 0,01 %

Oxid sírový

Nie viac ako 0,1 %

Selén

Nie viac ako 10 mg/kg

Iné plyny normálne sa nevyskytujúce vo vzduchu

Bez stopy

Arzén

Nie viac ako 3 mg/kg

Olovo

Nie viac ako 5 mg/kg

Ortuť

Nie viac ako 1 mg/kg

Ťažké kovy (ako Pb)

Nie viac ako 10 mg/kg

E 221 SIRIČITAN SODNÝ

Definícia

 

Chemický názov

Siričitan sodný (bezvodý alebo heptahydrát)

Einecs

231-821-4

Chemický vzorec

Bezvodý:

Na2SO3

Heptahydrát:

Na2SO37H2O

Molekulová hmotnosť

Bezvodý:

126,04

Heptahydrát:

252,16

Test obsahu

Bezvodý:

Nie menej ako 95 % Na2SO3 a nie menej ako 48 % SO2

Heptahydrát:

Nie menej ako 48 % Na2SO3 a nie menej ako 24 % SO2

Opis

Biely kryštalický prášok alebo bezfarebné kryštály

Identifikácia

 

A.

Pozitívne testy na siričitany a na sodík

 

B.

pH 10 % vodného roztoku (bezvodý) alebo 20 % vodného roztoku (heptahydrát) je v rozsahu od 8,5 do 11,5

 

Čistota

 

Tiosírany

Nie viac ako 0,1 % na základe obsahu SO2

Železo

Nie viac ako 50 mg/kg na základe obsahu SO2

Selén

Nie viac ako 10 mg/kg na základe obsahu SO2

Arzén

Nie viac ako 3 mg/kg

Olovo

Nie viac ako 5 mg/kg

Ortuť

Nie viac ako 1 mg/kg

Ťažké kovy (ako Pb)

Nie viac ako 10 mg/kg

E 222 HYDROGÉNSIRIČITAN SODNÝ

Definícia

 

Chemický názov

Hydrogénsiričitan sodný

Nátrium-bisulfit

Einecs

231-921-4

Chemický vzorec

NaHSO3 vo vodnom roztoku

Molekulová hmotnosť

104,06

Test obsahu

Obsah NaHSO3 nie je nižší ako 32 hmotnostných %

Opis

Číry, bezfarebný až žltý roztok

Identifikácia

 

A.

Pozitívne testy na siričitany a na sodík

 

B.

pH 10 % vodného roztoku je v rozsahu od 2,5 do 5,5

 

Čistota

 

Železo

Nie viac ako 50 mg/kg Na2SO3 na základe obsahu SO2

Selén

Nie viac ako 10 mg/kg na základe obsahu SO2

Arzén

Nie viac ako 3 mg/kg

Olovo

Nie viac ako 5 mg/kg

Ortuť

Nie viac ako 1 mg/kg

Ťažké kovy (ako Pb)

Nie viac ako 10 mg/kg

E 223 DISIRIČITAN SODNÝ

Synonymá

Pyrosiričitan

Pyrosiričitan sodný

Definícia

 

Chemický názov

Disiričitan sodný

Pentaoxodisíran-disodný

Einecs

231-673-0

Chemický vzorec

Na2S2O5

Molekulová hmotnosť

190,11

Test obsahu

Neobsahuje menej ako 95 % Na2S2O5 a nie menej ako 64 % SO2

Opis

Biele kryštály alebo kryštalický prášok

Identifikácia

 

A.

Pozitívne testy na siričitany a na sodík

 

B.

pH 10 % vodného roztoku je v rozsahu od 4,0 do 5,5

 

Čistota

 

Tiosírany

Nie viac ako 0,1 % na základe obsahu SO2

Železo

Nie viac ako 50 mg/kg na základe obsahu SO2

Selén

Nie viac ako 10 mg/kg na základe obsahu SO2

Arzén

Nie viac ako 3 mg/kg

Olovo

Nie viac ako 5 mg/kg

Ortuť

Nie viac ako 1 mg/kg

Ťažké kovy (ako Pb)

Nie viac ako 10 mg/kg

E 224 DISIRIČITAN DRASELNÝ

Synonymá

Pyrosiričitan draselný

Definícia

 

Chemický názov

Disiričitan draselný

Pentaoxodisíran-draselný

Einecs

240-795-3

Chemický vzorec

K2S2O5

Molekulová hmotnosť

222,33

Test obsahu

Neobsahuje menej ako 90 % K2S2O5 a neobsahuje menej ako 51,8 % SO2, zvyšok pozostáva takmer výhradne zo síranu draselného

Opis

Bezfarebné kryštály alebo biely kryštalický prášok

Identifikácia

 

A.

Pozitívne testy na siričitany a na draslík

 

Čistota

 

Tiosírany

Nie viac ako 0,1 % na základe obsahu SO2

Železo

Nie viac ako 50 mg/kg na základe obsahu SO2

Selén

Nie viac ako 10 mg/kg na základe obsahu SO2

Arzén

Nie viac ako 3 mg/kg

Olovo

Nie viac ako 5 mg/kg

Ortuť

Nie viac ako 1 mg/kg

Ťažké kovy (ako Pb)

Nie viac ako 10 mg/kg

E 226 SIRIČITAN VÁPENATÝ

Definícia

 

Chemický názov

Siričitan vápenatý

Einecs

218-235-4

Chemický vzorec

CaSO3·2H2O

Molekulová hmotnosť

156,17

Test obsahu

Neobsahuje menej ako 95 % CaSO3·2H2O a neobsahuje menej ako 39 % SO2

Opis

Biele kryštály alebo biely kryštalický prášok

Identifikácia

 

A.

Pozitívne testy na siričitany a na vápnik

 

Čistota

 

Železo

Nie viac ako 50 mg/kg na základe obsahu SO2

Selén

Nie viac ako 10 mg/kg na základe obsahu SO2

Arzén

Nie viac ako 3 mg/kg

Olovo

Nie viac ako 5 mg/kg

Ortuť

Nie viac ako 1 mg/kg

Ťažké kovy (ako Pb)

Nie viac ako 10 mg/kg

E 227 HYDROGÉNSIRIČITAN VÁPENATÝ

Definícia

 

Chemický názov

Hydrogénsiričitan draselný

Káium-bisulfitl

Einecs

237-423-7

Chemický vzorec

Ca(HSO3)2

Molekulová hmotnosť

202,22

Test obsahu

6 až 8 % (hmotnostných) oxidu siričitého a 2,5 až 3,5 % (hmotnostných) hydroxidu vápenatého, čo zodpovedá 10 až 14 % (hmotnostných) hydrogénsiričitanu vápenatému [Ca(HSO3)2]

Opis

Číry nazelenalý žltý vodný roztok so zreteľným zápachom po oxide siričitom

Identifikácia

 

A.

Pozitívne testy na siričitany a na vápnik

 

Čistota

 

Železo

Nie viac ako 50 mg/kg na základe obsahu SO2

Selén

Nie viac ako 10 mg/kg na základe obsahu SO2

Arzén

Nie viac ako 3 mg/kg

Olovo

Nie viac ako 5 mg/kg

Ortuť

Nie viac ako 1 mg/kg

Ťažké kovy (ako Pb)

Nie viac ako 10 mg/kg

E 228 HYDROGÉNSIRIČITAN DRASELNÝ

Definícia

 

Chemický názov

Hydrogénsiričitan draselný

Káium-bisulfitl

Einecs

231-870-1

Chemický vzorec

KHSO3 vo vodnom roztoku

Molekulová hmotnosť

120,17

Test obsahu

Obsah nie je menej ako 280 g KHSO3 na liter (alebo 150 g SO2 na liter)

Opis

Číry bezfarebný vodný roztok

Identifikácia

 

A.

Pozitívne testy na siričitany a na draslík

 

Čistota

 

Železo

Nie viac ako 50 mg/kg na základe obsahu SO2

Selén

Nie viac ako 10 mg/kg na základe obsahu SO2

Arzén

Nie viac ako 3 mg/kg

Olovo

Nie viac ako 5 mg/kg

Ortuť

Nie viac ako 1 mg/kg

Ťažké kovy (ako Pb)

Nie viac ako 10 mg/kg

E 230 BIFENYL

Synonymá

Difenyl

Definícia

 

Chemický názov

1,1’-bifenyl

fenylbenzén

Einecs

202-163-5

Chemický vzorec

C12H10

Molekulová hmotnosť

154,20

Test obsahu

Obsah nie je nižší ako 99,8 %

Opis

Biela, alebo jemne žltá až jantárová, kryštalická tuhá látka s charakteristickým zápachom

Identifikácia

 

A.

Rozsah topenia

V rozsahu od 68,5 oC do 70,5 oC

B.

Rozsah destilácie

Kompletne destiluje v rozsahu 2,5 oC medzi 252,5 oC a 257,5 oC

Čistota

 

Benzén

Nie viac ako 10 mg/kg

Aromatické amíny

Nie viac ako 2 mg/kg (ako anilín)

Fenolové deriváty

Nie viac ako 5 mg/kg (ako fenol)

Ľahko uhoľnatejúce látky

Ochladený roztok 0,5 g bifenylu v 5 ml 94,5 % až 95,5 % kyseliny sírovej nesmie vykazovať silnejšie zafarbenie ako porovnávacia kvapalina obsahujúca 0,2 ml chloridu kobaltnatého TSC, 0,3 ml chloridu železitého TSC, 0,1 ml síranu meďnatého TSC a 4,4 ml vody

Terfenyly a vyššie polyfenylové deriváty

Nie viac ako 0,2 %

Polycyklické aromatické uhlovodíky

Neprítomné

Arzén

Nie viac ako 3 mg/kg

Olovo

Nie viac ako 5 mg/kg

Ortuť

Nie viac ako 1 mg/kg

Ťažké kovy (ako Pb)

Nie viac ako 10 mg/kg

E 231 ORTOFENYLFENOL

Synonymá

Ortoxenol

Definícia

 

Chemický názov

(1,1’-bifenyl)-2-ol

2-hydroxydifenyl

o-hydroxydifenyl

Einecs

201-993-5

Chemický vzorec

C12H10O

Molekulová hmotnosť

170,20

Test obsahu

Obsah nie menej ako 99 %

Opis

Biely alebo jemne nažltlý kryštalický prášok

Identifikácia

 

A.

Rozsah topenia

V rozsahu od 56 oC do 58 oC

B.

Pozitívny test na fenoly

Etanolický roztok (1 g v 10 ml) sa sfarbí na zeleno po pridaní 10 % roztoku chloridu železitého

Čistota

 

Síranový popol

Nie viac ako 0,05 %

Difenyléter

Nie viac ako 0,3 %

p-fenylfenol

Nie viac ako 0,1 %

1-naftol

Nie viac ako 0,01 %

Arzén

Nie viac ako 3 mg/kg

Olovo

Nie viac ako 5 mg/kg

Ortuť

Nie viac ako 1 mg/kg

Ťažké kovy (ako Pb)

Nie viac ako 10 mg/kg

E 232 ORTOFENYLFENOLÁT SODNÝ

Synonymá

Nátrium-ortofenylfenolát

Sodná soľ o-fenylfenolu

Definícia

 

Chemický názov

Ortofenylfenolát sodný

Einecs

205-055-6

Chemický vzorec

C12H9ONa·4H2O

Molekulová hmotnosť

264,26

Test obsahu

Obsah C12H9ONa·4H2O nie je nižší ako 97 %

Opis

Biely alebo jemne nažltlý kryštalický prášok

Identifikácia

 

A.

Pozitívne testy na fenáty a na sodík

 

B.

Rozsah topenia o-fenylfenolu izolovaného okyslením a nerekryštalizovaného odvodeného zo vzorky je v rozsahu od 56 oC do 58 oC, po sušení v exikátore s kyselinou sírovou

 

C.

pH 2 % vodného roztoku musí byť v rozsahu od 11,1 do 11,8

 

Čistota

 

Difenyléter

Nie viac ako 0,3 %

p-fenylfenol

Nie viac ako 0,1 %

1- naftol

Nie viac ako 0,01 %

Arzén

Nie viac ako 3 mg/kg

Olovo

Nie viac ako 5 mg/kg

Ortuť

Nie viac ako 1 mg/kg

Ťažké kovy (ako Pb)

Nie viac ako 10 mg/kg

E 233 TIABENDAZOL

Definícia

 

Chemický názov

4-(2-benzimidazolyl)tiazol

2-(4-tiazolyl)-1H-benzimidazol

Einecs

205-725-8

Chemický vzorec

C10H7N3S

Molekulová hmotnosť

201,26

Test obsahu

V bezvodom stave nie je obsah nižší ako 98 %

Opis

Biely alebo skoro biely prášok bez zápachu

Identifikácia

 

A.

Rozsah topenia

Od 296 oC do 303 oC

B.

Spektrometria

Absorbčné maxima v 0,1 N HCl (0,0005 % m/V) pri 302 nm, 258 nm a 243 nm

Pri 302 nm ± 2 nm:

Formula

približne 1 230
Pri 258 nm ± 2 nm:

Formula

približne 200
Pri 243 nm ± 2 nm:

Formula

približne 620

Pomer absorbcií 243 nm/302 nm = od 0,47 do 0,53

Pomer absorbcií 258 nm/302 nm = od 0,14 do 0,18

Čistota

 

Obsah vody

Nie viac ako 0,5 % (Karlova-Fisherova metóda)

Síranový popol

Nie viac ako 0,2 %

Selén

Nie viac ako 3 mg/kg

Arzén

Nie viac ako 3 mg/kg

Olovo

Nie viac ako 5 mg/kg

Ortuť

Nie viac ako 1 mg/kg

Ťažké kovy (ako Pb)

Nie viac ako 10 mg/kg

E 234 NIZÍN

Definícia

Nizín pozostáva z niekoľkých veľmi príbuzných polypeptidov produkovaných prírodnými rodmi Streptococcus lactis, skupina N podľa Lancefielda

Einecs

215-807-5

Chemický vzorec

C143H230N42O37S7

Molekulová hmotnosť

3 354,12

Test obsahu

Nizínový koncentrát neobsahuje menej ako 900 jednotiek na mg v zmesi z vysušeného odtučneného mlieka a minimálne 50 % obsahu tvorí chlorid sodný

Opis

Biely prášok

Čistota

 

Úbytok pri sušení

Nie viac ako 3 % pri sušení do konštantnej hmotnosti pri teplote od 102 oC do 103 oC

Arzén

Nie viac ako 1 mg/kg

Olovo

Nie viac ako 5 mg/kg

Ortuť

Nie viac ako 1 mg/kg

Ťažké kovy (ako Pb)

Nie viac ako 10 mg/kg

E 235 NATAMICÍN

Synonymá

Pimaricín

Definícia

Natamicín je fungicíd polyénovej makrolidovej skupiny a je produkovaný prírodnými rodmi Streptomyces natalencis alebo Streptococcus lactis

Einecs

231-683-5

Chemický vzorec

C33H47O13N

Molekulová hmotnosť

665,74

Test obsahu

V bezvodom stave nie je obsah nižší ako 95 %

Opis

Biely až krémovobiely kryštalický prášok

Identifikácia

 

A.

Farebné reakcie

Pridanie niekoľkých kryštálov natamicínu na kvapkaciu doštičku ku kvapke:

koncentrovanej kyseliny chlórovodíkovej, vyvolá modré sfarbenie,

koncentrovanej kyseliny fosforečnej, vyvolá zelené sfarbenie,

ktoré sa zmení na bledo červené po niekoľkých minútach

B.

Spektrometria

A 0,0005 % m/V roztok v 1 % metanolickom roztoku kyseliny octovej má absorbčné maximá asi pri 290 nm, 303 nm, 318 nm, rameno asi pri 280 nm a vykazuje minimá asi pri 250 nm, 295,5 nm a 311 nm

C.

pH

Od 5,5 do 7,5 [1 % m/V roztoku vopred neutralizovanej zmesi zloženej z dimetylformamidu a vody (20 : 80)]

D.

Špecifická otáčavosť

[α]D 20 = od + 250o do + 295o (1 % roztok v ľadovej kyseline octovej, pri teplote 20 oC a prepočítané na vysušený materiál)

Čistota

 

Úbytok pri sušení

Nie viac ako 8,0 % (nad P2O5, vo vákuu pri teplote 60 oC do konštantnej teploty)

Síranový popol

Nie viac ako 0,5 %

Arzén

Nie viac ako 3 mg/kg

Olovo

Nie viac ako 5 mg/kg

Ortuť

Nie viac ako 1 mg/kg

Ťažké kovy (ako Pb)

Nie viac ako 10 mg/kg

Mikrobiologické kritéria: celkový počet živých prvkov

Nie viac ako 100/g

E 239 HEXAMETYLÉN TETRAMÍN

Synonymá

Hexamín

Metenamín

Definícia

 

Chemický názov

1,3,5,7-Tetraazatricyklo[3.3.1.13.7]-dekán, hexametyléntetramín

Einecs

202-905-8

Chemický vzorec

C6H12N4

Molekulová hmotnosť

140,19

Test obsahu

V bezvodom stave nie je obsah nižší ako 99 %

Opis

Bezfarebný alebo biely kryštalický prášok

Identifikácia

 

A.

Pozitívne testy na formaldehyd a na čpavok

 

B.

Teplota sublimácie je približne 260 oC

 

Čistota

 

Úbytok pri sušení

Nie viac ako 0,5 % po dvojhodinovom sušení pri teplote 105 oC vo vákuu nad P2O5

Síranový popol

Nie viac ako 0,05 %

Sírany

Nie viac ako 0,005 % vyjadrených ako SO4

Chloridy

Nie viac ako 0,005 % vyjadrených ako Cl

Amóniové soli

Nezistiteľné

Arzén

Nie viac ako 3 mg/kg

Olovo

Nie viac ako 5 mg/kg

Ortuť

Nie viac ako 1 mg/kg

Ťažké kovy (ako Pb)

Nie viac ako 10 mg/kg

E 242 DIMETYL-DIKARBONÁT

Synonymá

DMDC

Dimetyl-pyrokarbonát

Definícia

 

Einecs

224-859-8

Chemický názov

Dimetyl-dikarbonát

 

Dimetylester kyseliny pyrouhličitej

Chemický vzorec

C4H6O5

Molekulová hmotnosť

134,09

Test obsahu

Obsah nie je nižší ako 99,8 %

Opis

Bezfarebná kvapalina, rozkladajúca sa vo vodnom roztoku. Leptá pokožku a oči a je toxická pri vdychovaní a požití

Identifikácia

 

A.

Rozklad

Po rozpustení poskytuje pozitívne testy na CO2 a na metanol

B.

Teplota topenia

17 oC

Teplota varu

172 oC spojené s rozkladom

C.

Hustota pri teplote 20 oC

Približne 1,25 g/cm3

D.

Infračervené spektrum

Maximá pri 1 156 a 1 832 cm-1

Čistota

 

Dimetyl-karbonát

Nie viac ako 0,2 %

Chlór, celkovo

Nie viac ako 3 mg/kg

Arzén

Nie viac ako 3 mg/kg

Olovo

Nie viac ako 5 mg/kg

Ortuť

Nie viac ako 1 mg/kg

Ťažké kovy (ako Pb)

Nie viac ako 10 mg/kg

E 249 DUSITAN DRASELNÝ

Definícia

 

Chemický názov

Dusitan draselný

Einecs

231-832-4

Chemický vzorec

KNO2

Molekulová hmotnosť

85,11

Test obsahu

V bezvodom stave obsah nie je menej ako 95 % (6)

Opis

Biele alebo slabožlté navlhnuté granule

Identifikácia

 

A.

Pozitívne testy na dusitany a na draslík

 

B.

pH 5 % vodného roztoku

Nie menej ako 6,0 a nie viac ako 9,0

Čistota

 

Úbytok pri sušení

Nie viac ako 3 % po štvorhodinovom sušení nad silikagelom

Arzén

Nie viac ako 3 mg/kg

Olovo

Nie viac ako 5 mg/kg

Ortuť

Nie viac ako 1 mg/kg

Ťažké kovy (ako Pb)

Nie viac ako 10 mg/kg

E 250 DUSITAN SODNÝ

Definícia

 

Chemický názov

Dusitan sodný

Einecs

231-555-9

Chemický vzorec

NaNO2

Molekulová hmotnosť

69,00

Test obsahu

Obsah v bezvodom stave nie je nižší ako 97 % (7)

Opis

Biely kryštalický prášok alebo žltkasté hrudy

Identifikácia

 

A.

Pozitívne testy na dusitany a sodík

 

Čistota

 

Úbytok pri sušení

Nie viac ako 0,25 % po štvorhodinovom sušení nad silikagélom

Arzén

Nie viac ako 3 mg/kg

Olovo

Nie viac ako 5 mg/kg

Ortuť

Nie viac ako 1 mg/kg

Ťažké kovy (ako Pb)

Nie viac ako 10 mg/kg

E 251 DUSIČNAN SODNÝ

1.   TUHÝ DUSIČNAN SODNÝ

Synonymá

Čilský liadok

Kockový alebo sódový liadok

Definícia

 

Chemický názov

Dusičnan sodný

Einecs

231-554-3

Chemický vzorec

NaNO3

Molekulová hmotnosť

85,00

Test obsahu

Obsah po vysušení najmenej 99 %

Opis

Biely kryštalický, mierne hygroskopický prášok

Identifikácia

 

A.

Pozitívne testy na dusičnany a sodík

 

B.

pH 5 % roztoku

Najmenej 5,5 a najviac 8,3

Čistota

 

Úbytok pri sušení

Najviac 2 % po štvorhodinovom sušení pri teplote 105 oC

Dusitany

Najviac 30 mg/kg vyjadrených ako NaNO3

Arzén

Najviac 3 mg/kg

Olovo

Najviac 5 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

E 251 DUSIČNAN SODNÝ

2.   KVAPALNÝ DUSIČNAN SODNÝ

Definícia

Kvapalný dusičnan sodný je vodný roztok dusičnanu sodného ako priamy výsledok chemickej reakcie medzi hydroxidom sodným a kyselinou dusičnou v stechiometrických množstvách bez nadväznej kryštalizácie. Normalizované formy pripravené z kvapalného dusičnanu sodného spĺňajúceho tieto špecifikácie môžu obsahovať kyselinu dusičnú v nadmerných množstvách, ak sú zreteľne uvedené alebo označené.

Chemický názov

Dusičnan sodný

Einecs

231-554-3

Chemický vzorec

NaNO3

Molekulová hmotnosť

85,00

Test obsahu

Obsah od 33,5 % do 40,0 % NaNO3

Opis

Číra, bezfarebná kvapalina

Identifikácia

 

A.

Pozitívne testy na dusičnany a sodík

 

B.

pH 5 % roztoku

Najmenej 1,5 a najviac 3,5

Čistota

 

Voľná kyselina dusičná

Najviac 0,01 %

Dusitany

Najviac 10 mg/kg vyjadrených ako NaNO2

Arzén

Najviac 1 mg/kg

Olovo

Najviac 1 mg/kg

Ortuť

Najviac 0,3 mg/kg

Táto špecifikácia zodpovedá 35 % vodnému roztoku.

 

E 252 DUSIČNAN DRASELNÝ

Synonymá

Čilský liadok

Kockový alebo sódový liadok

Definícia

 

Chemický názov

Dusičnan draselný

Einecs

231-818-8

Chemický vzorec

KNO3

Molekulová hmotnosť

101,11

Test obsahu

Obsah v bezvodom stave nie je nižší ako 99 %

Opis

Biely kryštalický prášok alebo priehľadné hranolčeky s chladivou, slanou a pikantnou chuťou

Identifikácia

 

A.

Pozitívne testy na dusičnany a draslík

 

B.

pH 5 % roztoku

V rozsahu od 4,5 do 8,5

Čistota

 

Úbytok pri sušení

Nie viac ako 1 % po štvorhodinovom sušení pri teplote 105 oC

Dusitany

Nie viac ako 20 mg/kg vyjadrených ako KNO2

Arzén

Nie viac ako 3 mg/kg

Olovo

Nie viac ako 5 mg/kg

Ortuť

Nie viac ako 1 mg/kg

Ťažké kovy (ako Pb)

Nie viac ako 10 mg/kg

E 260 KYSELINA OCTOVÁ

Definícia

 

Chemický názov

Kyselina octová

Kyselina etánová

Einecs

200-580-7

Chemický vzorec

C2H4O2

Molekulová hmotnosť

60,05

Test obsahu

Obsah nie je nižší ako 99,8 %

Opis

Číra bezfarebná kvapalina s prenikavým, charakteristickým zápachom

Identifikácia

 

A.

Teplota varu

118 oC pri tlaku 760 mm ortuťového stĺpca

B.

Hustota

Okolo 1,049

C.

Jeden z troch roztokov poskytuje pozitívny test na octan

 

D.

Teplota tuhnutia

Nie menej ako 14,5 oC

Čistota

 

Neprchavý zvyšok

Nie viac ako 100 mg/kg

Kyselina mravčia, mravčany a iné oxidovateľné látky

Nie viac ako 1 000 mg/kg vyjadrených ako kyselina mravčia

Ľahko oxidovateľné látky

Zriediť 2 ml vzorky v zazátkovanej nádobe s 10 ml vody a pridať 0,1 ml z 0,1 N KMNO3. Ružové zafarbenie nezhnedne do 30 minút

Arzén

Nie viac ako 1 mg/kg

Olovo

Nie viac ako 5 mg/kg

Ortuť

Nie viac ako 1 mg/kg

Ťažké kovy (ako Pb)

Nie viac ako 10 mg/kg

E 261 OCTAN DRASELNÝ

Definícia

 

Chemický názov

Octan draselný

Einecs

204-822-2

Chemický vzorec

C2H3O2K

Molekulová hmotnosť

98,14

Test obsahu

Obsah v bezvodom stave nie je nižší ako 99 %

Opis

Bezfarebné, navlhlé kryštály alebo biely kryštalický prášok bez zápachu alebo so slabo octovým zápachom

Identifikácia

 

A.

pH 5 % vodného roztoku

V rozsahu od 7,5 do 9,0

B.

Pozitívne testy na octany a draslík

 

Čistota

 

Úbytok pri sušení

Nie viac ako 8 % po dvojhodinovom sušení pri teplote 150 oC

Kyselina mravčia, mravčany a iné oxidovateľné látky

Nie viac ako 1 000 mg/kg vyjadrených ako kyselina mravčia

Arzén

Nie viac ako 3 mg/kg

Olovo

Nie viac ako 5 mg/kg

Ortuť

Nie viac ako 1 mg/kg

Ťažké kovy (ako Pb)

Nie viac ako 10 mg/kg

E 262 i) OCTAN SODNÝ

Definícia

 

Chemický názov

Octan sodný

Einecs

204-823-8

Chemický vzorec

C2H3NaO2·nH2O (n = 0 alebo 3)

Molekulová hmotnosť

Bezvodý:

82,03

Trihydrát:

136,08

Test obsahu

Obsah v bezvodom stave nie je nižší ako 98,5 % (platí pre bezvodý aj pre trihydrát)

Opis

Bezvodý:

Biely, zrnitý, hygroskopický prášok bez zápachu

Trihydrát:

Bezfarebné, priehľadné kryštály alebo zrnitý, kryštalický prášok, bez zápachu alebo so slabo octovým zápachom. Na suchom a teplom vzduch zvetráva

Identifikácia

 

A.

pH 1 % vodného roztoku

V rozsahu od 8,0 do 9,5

B.

Pozitívne testy na octany a na sodík

 

Čistota

 

Úbytok pri sušení

Bezvodý:

Nie viac ako 2 % (120 oC, 4 hodiny)

Trihydrát:

V rozmedzí od 36 do 42 % (120 oC, 4 hodiny)

Kyselina mravčia, mravčany a iné oxidovateľné látky

Nie viac ako 1 000 mg/kg vyjadrených ako kyselina mravčia

Arzén

Nie viac ako 3 mg/kg

Olovo

Nie viac ako 5 mg/kg

Ortuť

Nie viac ako 1 mg/kg

Ťažké kovy (ako Pb)

Nie viac ako 10 mg/kg

E 262 ii) DIOCTAN SODNÝ (KYSLÝ OCTAN SODNÝ)

Definícia

Dioctan sodný je molekulová zlúčenina octanu sodného a kyseliny octovej

Chemický názov

Hydrogéndiacetát sodný

Einecs

204-814-9

Chemický vzorec

C4H7NaO4·nH2O (n = 0 alebo 3)

Molekulová hmotnosť

142,09 (bezvodý)

Test obsahu

39 až 41 % obsahu je voľná kyselina octová, 58 až 60 % je octan sodný

Opis

Biela, hygroskopická, kryštalická, tuhá látka s octovým zápachom

Identifikácia

 

A.

pH 10 % vodného roztoku

V rozmedzí od 4,5 do 5,0

B.

Pozitívne testy na octany a na sodík

 

Čistota

 

Obsah vody

Nie viac ako 2 % (Karl – Fischerovou metódou)

Kyselina mravčia, mravčany a iné oxidovateľné látky

Nie viac ako 1 000 mg/kg vyjadrených ako kyselina mravčia

Arzén

Nie viac ako 3 mg/kg

Olovo

Nie viac ako 5 mg/kg

Ortuť

Nie viac ako 1 mg/kg

Ťažké kovy (ako Pb)

Nie viac ako 10 mg/kg

E 263 OCTAN VÁPENATÝ

Definícia

 

Chemický názov

Octan vápenatý

Einecs

200-540-9

Chemický vzorec

Bezvodý:

C4H6O4Ca

Monohydrát:

C4H6O4Ca·H2O

Molekulová hmotnosť

Bezvodý:

158,17

Monohydrát:

176,18

Test obsahu

Obsah v bezvodom stave nie je nižší ako 98 %

Opis

Bezvodý octan vápenatý je biela, hygroskopická, masívna, kryštalická tuhá látka mierne horkej chuti. Môže mierne zapáchať po kyseline octovej. Monohydrát môže byť v podobe ihličiek, granúl alebo ako prášok

Identifikácia

 

A.

pH 10 % vodného roztoku

V rozmedzí od 6,0 do 9,0

B.

Pozitívne testy na octany a vápnik

 

Čistota

 

Úbytok pri sušení

Nie viac ako 11 % po vysušení (pri teplote 155 oC do konštantnej hmotnosti, pre monohydrát)

Vo vode nerozpustné látky

Nie viac ako 0,3 %

Kyselina mravčia, mravčany a iné oxidovateľné látky

Nie viac ako 1 000 mg/kg vyjadrených ako kyselina mravčia

Arzén

Nie viac ako 3 mg/kg

Olovo

Nie viac ako 5 mg/kg

Ortuť

Nie viac ako 1 mg/kg

Ťažké kovy (ako Pb)

Nie viac ako 10 mg/kg

E 270 KYSELINA MLIEČNA

Definícia

 

Chemický názov

Kyselina mliečna

Kyselina 2-hydroxypropiónová

Kyselina 1-hydroxyetán-1-karboxylová

Einecs

200-018-0

Chemický vzorec

C3H6O3

Molekulová hmotnosť

90,08

Test obsahu

Obsah nie je menej ako 76 % a nie viac ako 84 %

Opis

Bezfarebná alebo žltkastá sirupovitá kvapalina kyslastej chuti takmer bez zápachu, pozostávajúca zo zmesi kyseliny mliečnej (C3H6O3) a laktátu kyseliny mliečnej (C6H10O5). Získava sa mliečnou fermentáciou cukrov alebo sa pripravuje synteticky

Poznámka:

Kyselina mliečna je hygroskopická a pri koncentrovaní varom dochádza ku jej kondenzácii za vzniku laktátu kyseliny mravčej, ktorý po zriedení a zahriatí hydrolyzuje naspäť na kyselinu mliečnu

 

Identifikácia

 

A.

Pozitívny test na laktáty

 

Čistota

 

Síranový popol

Nie viac ako 0,1 %

Chloridy

Nie viac ako 0,2 %

Sírany

Nie viac ako 0,25 %

Železo

Nie viac ako 10 mg/kg

Arzén

Nie viac ako 3 mg/kg

Olovo

Nie viac ako 5 mg/kg

Ortuť

Nie viac ako 1 mg/kg

Ťažké kovy (ako Pb)

Nie viac ako 10 mg/kg

Poznámka:

Tento opis sa vzťahuje na 80 % vodný roztok; pre slabšie vodné roztoky sa vypočítajú hodnoty zodpovedajúce ich obsahu kyseliny mliečnej

 

E 280 KYSELINA PROPIÓNOVÁ

Definícia

 

Chemický názov

Kyselina propiónová

Kyselina propánová

Einecs

201-176-3

Chemický vzorec

C3H6O2

Molekulová hmotnosť

74,08

Test obsahu

Obsah nie je nižší ako 99,5 %

Opis

Bezfarebná alebo mierne žltkastá, olejovitá kvapalina s mierne štipľavým zápachom

Identifikácia

 

A.

Teplota topenia

 

- 22 oC

B.

Destilačný rozsah

Od 138,5 oC do 142,5 oC

Čistota

 

Neprchavý zvyšok

Nie viac ako 0,01 % po vysušení pri 140 oC do konštantnej hmotnosti

Aldehydy

Nie viac ako 0,1 % vyjadrených ako formaldehyd

Arzén

Nie viac ako 3 mg/kg

Olovo

Nie viac ako 5 mg/kg

Ortuť

Nie viac ako 1 mg/kg

Ťažké kovy (ako Pb)

Nie viac ako 10 mg/kg

E 281 PROPIONAN SODNÝ

Definícia

 

Chemický názov

Propionan sodný

Propanoan sodný

Einecs

205-290-4

Chemický vzorec

C3H5O2Na

Molekulová hmotnosť

96,06

Test obsahu

Obsah nie nižší ako 99 % po dvojhodinovom sušení pri teplote 105 oC

Opis

Bezfarebný, kryštalický, hygroskopický prášok alebo jemný biely prášok

Identifikácia

 

A.

Pozitívne testy na propionáty a na sodík

 

B.

pH 10 % vodného roztoku

V rozmedzí od 7,5 do 10,5 %

Čistota

 

Úbytok pri sušení

Nie viac ako 4 %, určené po dvojhodinovom sušení pri teplote 105 oC

Látky nerozpustné vo vode

Nie viac ako 0,1 %

Železo

Nie viac ako 50 mg/kg

Arzén

Nie viac ako 3 mg/kg

Olovo

Nie viac ako 5 mg/kg

Ortuť

Nie viac ako 1 mg/kg

Ťažké kovy (ako Pb)

Nie viac ako 10 mg/kg

E 282 PROPIONAN VÁPENATÝ

Definícia

 

Chemický názov

Propionan vápenatý

Einecs

223-795-8

Chemický vzorec

C6H10O4Ca

Molekulová hmotnosť

186,22

Test obsahu

Obsah nie nižší ako 99 % po dvojhodinovom sušení pri teplote 105 oC

Opis

Biely kryštalický prášok

Identifikácia

 

A.

Pozitívne testy na propionáty a na vápnik

 

B.

pH 10 % vodného roztoku

V rozmedzí od 6,0 do 9,0

Čistota

 

Úbytok pri sušení

Nie viac ako 4 % po dvojhodinovom sušení pri teplote 105 oC

Látky nerozpustné vo vode

Nie viac ako 0,3 %

Železo

Nie viac ako 50 mg/kg

Fluoridy

Nie viac ako 10 mg/kg

Arzén

Nie viac ako 3 mg/kg

Olovo

Nie viac ako 5 mg/kg

Ortuť

Nie viac ako 1 mg/kg

Ťažké kovy (ako Pb)

Nie viac ako 10 mg/kg

E 283 PROPIONAN DRASELNÝ

Definícia

 

Chemický názov

Propionan draselný

Propanoát draselný

Einecs

206-323-5

Chemický vzorec

C3H5KO2

Molekulová hmotnosť

112,17

Test obsahu

Obsah nie nižší ako 99 % po dvojhodinovom sušení pri teplote 105 oC

Opis

Biely kryštalický prášok

Identifikácia

 

A.

Pozitívne testy na propionáty a na draslík

 

Čistota

 

Úbytok pri sušení

Nie viac ako 4 % po dvojhodinovom sušení pri teplote 105 oC

Látky nerozpustné vo vode

Nie viac ako 0,3 %

Železo

Nie viac ako 30 mg/kg

Fluoridy

Nie viac ako 10 mg/kg

Arzén

Nie viac ako 3 mg/kg

Olovo

Nie viac ako 5 mg/kg

Ortuť

Nie viac ako 1 mg/kg

Ťažké kovy (ako Pb)

Nie viac ako 10 mg/kg

E 284 KYSELINA BORITÁ

Synonymá

Kyselina boracitová

Kyselina ortoboritá

Borofax

Definícia

 

Einecs

233-139-2

Chemický vzorec

H3BO3

Molekulová hmotnosť

61,84

Test obsahu

Obsah nie nižší ako 99,5 %

Opis

Bezfarebné, priehľadné kryštály alebo biele granule alebo prášok bez zápachu, na dotyk mierne mastné; v prírode sa vyskytuje ako minerál sasolit

Identifikácia

 

A.

Teplota topenia

Okolo 171 oC

B.

Horí krásnym zeleným plameňom

 

C.

pH 3,3 % vodného roztoku

V rozmedzí od 3,8 do 4,8

Čistota

 

Peroxidy

Prídavok roztoku jodidu draselného nevyvoláva žiadne farebné zmeny

Arzén

Nie viac ako 1 mg/kg

Olovo

Nie viac ako 5 mg/kg

Ortuť

Nie viac ako 1 mg/kg

Ťažké kovy (ako Pb)

Nie viac ako 10 mg/kg

E 285 TETRABORITAN SODNÝ (BORAX)

Synonymá

Boritan sodný

Definícia

 

Chemický názov

Tetraboritan sodný

Biboritan sodný

Pyroboritan sodný

Bezvodý tetraboritan

Einecs

215-540-4

Chemický vzorec

Na2B4O7

Na2B4O7·10H2O

Molekulová hmotnosť

201,27

Opis

Prášok alebo sklu podobné platničky, ktoré sa po vystavení na vzduch stávajú nepriehľadnými; pomaly sa rozpúšťa vo vode

Identifikácia

 

A.

Rozsah topenia

Od 171 oC do 175 oC spojené s rozkladom

Čistota

 

Peroxidy

Prídavok roztoku jodidu draselného nevyvoláva žiadne farebné zmeny

Arzén

Nie viac ako 1 mg/kg

Olovo

Nie viac ako 5 mg/kg

Ortuť

Nie viac ako 1 mg/kg

Ťažké kovy (ako Pb)

Nie viac ako 10 mg/kg

E 290 OXID UHLIČITÝ

Synonymá

Plyn kyseliny uhličitej

Suchý ľad (tuhá forma)

Anhydrid kyseliny uhličitej

Definícia

 

Chemický názov

Oxid uhličitý

Einecs

204-696-9

Chemický vzorec

CO2

Molekulová hmotnosť

44,01

Test obsahu

V plynnom skupenstve nie je obsah nižší ako 99 % V/V

Opis

Pri normálnych podmienkach okolia bezfarebný plyn s mierne štipľavým zápachom. Komerčný oxid uhličitý sa preváža a uchováva ako kvapalina v tlakových valcoch alebo skladovacích systémoch, alebo v lisovaných tuhých blokoch ako suchý ľad. Tuhá forma (suchý ľad) zvyčajne obsahuje pridané látky ako propylén glykol alebo minerálny olej, slúžiace ako tmel

Identifikácia

 

A.

Vyzrážanie (tvorba zrazeniny)

Pri preháňaní prúdu vzorky cez roztok hydroxidu bárnatého sa vytvára biela zrazenina, ktorá sa rozpúšťa v zriedenej kyseline octovej za súčasného šumenia

Čistota

 

Kyslosť

915 ml plynu prebublaného cez 50 ml čerstvo prevarenej vody jej nesmie spôsobiť väčšiu kyslosť na metyloranž ako u 50 ml čerstvo prevarenej vody po pridaní 1 ml kyseliny chlorovodíkovej (0,01 N)

Redukčné činidlá, hydrogénfosfid a sulfid

915 ml plynu prebublaného cez 25 ml amoniakálneho roztoku dusičnanu strieborného, do ktorého sa pridali 3 ml amoniaku, nesmie spôsobiť zakalenie alebo sčernanie tohto roztoku

Oxid uhoľnatý

Nie viac ako 10 μl/kg

Olej

Nie viac ako 0,1 mg/l

E 296 KYSELINA JABLČNÁ

Synonymá

DL-Kyselina jablčná, kyselina 2-hydroxybutándiová

Definícia

 

Chemický názov

DL-Kyselina jablčná, kyselina hydroxybutándiová, kyselina hydroxyjantárová

Einecs

230-022-8

Chemický vzorec

C4H6O5

Molekulová hmotnosť

134,09

Obsah

Najmenej 99,0 %

Opis

Biely alebo takmer biely kryštalický prášok alebo zrná

Identifikácia

 

A.

Bod topenia 127 oC až 132 oC

 

B.

Skúška na prítomnosť jablčnanov Pozitívna

 

C.

Roztoky tejto látky sú pri všetkách koncentráciách opticky neaktívne

 

Čistota

 

Sulfátový popol

Najviac 0,1 %

Kyselina fumarová

Najviac 1,0 %

Kyselina maleínová

Najviac 0,05 %

Arzén

Najviac 3 mg/kg

Olovo

Najviac 5 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

E 297 KYSELINA FUMAROVÁ

Definícia

 

Chemický názov

Kyselina trans-buténdiová, kyselina trans-1,2-etyléndikarboxylová

Einecs

203-743-0

Chemický vzorec

C4H4O4

Molekulová hmotnosť

116,07

Obsah

Najmenej 99,0 % ako anhydrid

Opis

Biely kryštalický prášok alebo zrná

Identifikácia

 

A.

Bod topenia

286 oC až 302 oC (uzavretá kapilára, rýchly ohrev)

B.

Pozitívne skúšky na prítomnosť dvojitých väzieb a kyseliny 1,2-dikarboxylovej

 

C.

pH 0,05 % roztoku pri 25 oC

3,0 až 3,2

Čistota

 

Strata sušením

Najviac 0,5 %

Sulfátový popol

Najviac 0,1 %

Kyselina maleínová

Najviac 0,1 %

Arzén

Najviac 3 mg/kg

Olovo

Najviac 5 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

E 300 KYSELINA ASKORBOVÁ

Definícia

 

Chemický názov

Kyselina L-askorbová

Kyselina askorbová

2,3-didehydro-L-treo-hexono-1,4-laktón

3-keto-L-gulofuranolaktón

Einecs

200-066-2

Chemický vzorec

C6H8O6

Molekulová hmotnosť

176,13

Test obsahu

Kyselina askorbová obsahuje po dvadsaťštyrihodinovom sušení vo vákuovom exikátore nad kyselinou sírovou aspoň 99 % C6H8O6

Opis

Biela až bledožltá, kryštalická, tuhá látka bez zápachu

Identifikácia

 

A.

Rozsah topenia

Od 189 oC do 193 oC spojené s rozkladom

B.

Pozitívny test na kyselinu askorbovú

 

Čistota

 

Úbytok pri sušení

Nie viac ako 0,4 % po dvadsaťštyrihodinovom sušení vo vákuovom exikátore nad kyselinou sírovou

Síranový popol

Nie viac ako 0,1 %

Špecifická otáčavosť

[α]D 20 je v rozsahu od +20,5o do +21,5o (10 hmotnostných % vo vodnom roztoku)

pH 2 % vodného roztoku

V rozsahu od 2,4 do 2,8

Arzén

Nie viac ako 3 mg/kg

Olovo

Nie viac ako 5 mg/kg

Ortuť

Nie viac ako 1 mg/kg

Ťažké kovy (ako Pb)

Nie viac ako 10 mg/kg

E 301 ASKORBAN SODNÝ

Definícia

 

Chemický názov

Askorban sodný

Nátrium L-askorbát

Nátrium-enolát 2,3-didehydro-L-treohexono-1,4-laktónu

Nátrium-enolát 3-keto-L-gulofuranolaktónu

Einecs

205-126-1

Chemický vzorec

C6H7O6Na

Molekulová hmotnosť

198,11

Test obsahu

Askorban sodný neobsahuje po dvadsaťštyrihodinovom sušení vo vákuovom exikátore nad kyselinou sírovou menej ako 99,0 % C6H7O6Na

Opis

Biela, alebo takmer biela, kryšalická tuhá látka bez zápachu, ktorá tmavne po vystavení svetlu

Identifikácia

 

A.

Pozitívne testy na askorbáty a na sodík

 

Čistota

 

Úbytok pri sušení

Nie viac ako 0,25 % po dvadsaťštyrihodinovom sušení vo vákuovom exikátore nad kyselinou sírovou

Špecifická otáčavosť

[α]D 20 je v rozsahu od + 103o do + 106o (10 hmotnostných % vo vodnom roztoku)

pH 10 % vodného roztoku

V rozmedzí od 6,5 do 8,0

Arzén

Nie viac ako 3 mg/kg

Olovo

Nie viac ako 5 mg/kg

Ortuť

Nie viac ako 1 mg/kg

Ťažké kovy (ako Pb)

Nie viac ako 10 mg/kg

E 302 ASKORBAN VÁPENATÝ

Definícia

 

Chemický názov

Dihydrát kalcium askorbátu

Vápenatá soľ 2,3-didehydro-L-treo-hexono-1,4-laktó-nu dihydrát

Einecs

227-261-5

Chemický vzorec

C12H14O12Ca·2H2O

Molekulová hmotnosť

426,35

Test obsahu

Obsah nie je nižší ako 98 % v podobe bez prchavých zložiek

Opis

Biely až jemne bledosivastožltý kryštalický prášok bez zápachu

Identifikácia

 

A.

Pozitívne testy na askorbáty a na vápnik

 

Čistota

 

Fluoridy

Nie viac ako 10 mg/kg (vyjadrených ako fluór)

Špecifická otáčavosť

[α]D 20 je v rozsahu od + 95o do + 97o (5 hmotnostných % vo vodnom roztoku)

pH 10 % vodného roztoku

V rozsahu od 6,0 do 7,5

Prchavé zložky

Nie viac ako 0,3 % stanovené po dvadsaťštyrihodinovom sušení pri teplote miestnosti vo vákuovom exikátore obsahujúcom kyselinu sírovú alebo oxid fosforečný

Arzén

Nie viac ako 3 mg/kg

Olovo

Nie viac ako 5 mg/kg

Ortuť

Nie viac ako 1 mg/kg

Ťažké kovy (ako Pb)

Nie viac ako 10 mg/kg

E 304 i) ASKORBYL-PALMITÁT

Definícia

 

Chemický názov

Askorbyl-palmitát

L-askorbyl-palmitát

2,3-didehydro-L-treo-hexono-1,4-laktón-6-palmitát

6-palmitoyl-3-keto-L-gulofuranolaktón

Einecs

205-305-4

Chemický vzorec

C22H38O7

Molekulová hmotnosť

414,55

Test obsahu

Obsah v bezvodom stave nie je nižší ako 98 %

Opis

Biela až žltkavobiela, tuhá látka s vôňou po citrusoch

Identifikácia

 

A.

Rozsah topenia

Od 107 oC do 117 oC

Čistota

 

Úbytok pri sušení

Nie viac ako 2,0 % po jednohodinovom sušení vo vákuovej peci pri teplotách 56 oC a 60 oC

Síranový popol

Nie viac ako 0,1 %

Špecifická otáčavosť

[α]D 20 je v rozsahu od + 21o do + 24o (5 hmotnostných % v metanolovom roztoku)

Arzén

Nie viac ako 3 mg/kg

Olovo

Nie viac ako 5 mg/kg

Ortuť

Nie viac ako 1 mg/kg

Ťažké kovy (ako Pb)

Nie viac ako 10 mg/kg

E 304 ii) ASKORBYLSTEARÁT

Definícia

 

Chemický názov

Askorbyl-stearát

L-askorbyl-stearát

2,3-didehydro-L-treo-hexono-1,4-laktón-6-stearát

6-stearoyl-3-keto-L-gulofuranolaktón

Einecs

246-944-9

Chemický vzorec

C24H42O7

Molekulová hmotnosť

442,6

Test obsahu

Obsah nie je nižší ako 98 %

Opis

Biela až žltkavobiela tuhá látka s vôňou po citrusoch

Identifikácia

 

A.

Teplota topenia

Okolo 116 oC

Čistota

 

Úbytok pri sušení

Nie viac ako 2,0 % po jednohodinovom sušení vo vákuovej peci pri teplotách 56 oC a 60 oC

Síranový popol

Nie viac ako 0,1 %

Arzén

Nie viac ako 3 mg/kg

Olovo

Nie viac ako 5 mg/kg

Ortuť

Nie viac ako 1 mg/kg

Ťažké kovy (ako Pb)

Nie viac ako 10 mg/kg

E 306 EXTRAKT S VYSOKÝM OBSAHOM TOKOFEROLU

Definícia

Produkt získaný pri vákuovej destilácii parou výrobkov jedlého rastlinného oleja, skladajúcich sa z koncentrovaných tokoferolov a tokotrienolov.

Obsahuje tokoferoly ako D-α-,D-β-, D-γ, D-δ-tokoferoly

Molekulová hmotnosť

430,71 (D-α-tokoferol)

Test obsahu

Obsah nie je nižší ako 34 % celkových tokoferolov

Opis

Hnedočervený až červený, číry viskózny olej jemnej charakteristickej chuti a vône. Môže dochádzať k miernej separácii vosku podobných zložiek v mikrokryštalickej podobe

Identifikácia

 

A.

Vhodnou metódou plyno-kvapalinovej chromatografie

 

B.

Testy rozpustnosti

Nerozpustný vo vode. Rozpustný v etanole. Miešateľný s éterom.

Čistota

 

Síranový popol

Nie viac ako 0,1 %

Špecifická otáčavosť

[α]D 20 nie je nižšia ako + 20o

Arzén

Nie viac ako 3 mg/kg

Olovo

Nie viac ako 5 mg/kg

Ortuť

Nie viac ako 1 mg/kg

Ťažké kovy (ako Pb)

Nie viac ako 10 mg/kg

E 307 ALFA-TOKOFEROL

Synonymá

DL-α-tokoferol

Definícia

 

Chemický názov

D, L-5,7,8-trimetyltokol

D, L-2,5,7,8-tetrametyl-2-(4’,8’, 12’-trimetyltridecyl)-6-chromanol

Einecs

233-466-0

Chemický vzorec

C29H50O2

Molekulová hmotnosť

430,71

Test obsahu

Obsah nie je nižší ako 96 %

Opis

Jemne žltý až jantárový, číry viskózny olej takmer bez zápachu, ktorý po vystavení svetlu alebo na vzduchu podlieha oxidácii a tmavne

Identifikácia

 

A.

Testy rozpustnosti

Nerozpustný vo vode. Ľahko rozpustný v etanole. Miešateľný s éterom

B.

Spektrometria

Absorpčné maximum v absolútnom etanole je okolo 292 nm

Čistota

 

Index lomu

n D 201,503 do 1,507

Špecifická absorpcia

Formula

v etanole

Formula(292 nm) je 72-76

0,01 g v 200 ml absolútneho etanolu)

Síranový popol

Nie viac ako 0,1 %

Špecifická otáčavosť

[α] 25 D 0o±0,05o (1 z 10 roztokov v chloroforme)

Olovo

Nie viac ako 2 mg/kg

E 308 γ-TOKOFEROL

Synonymá

DL-γ-tokoferol

Definícia

 

Chemický názov

2,7,8-trimetyl-2-(4’,8’,12’-trimetyltridecyl)-6-chromanol

Einecs

231-523-4

Chemický vzorec

C28H48O2

Molekulová hmotnosť

416,69

Test obsahu

Obsah nie je nižší ako 97 %

Opis

Číry viskózny bledožltý olej, ktorý po vystavení svetlu alebo na vzduchu podlieha oxidácii a tmavne

Identifikácia

 

A.

Spektrometria

Absorpčné maximum v absolútnom etanole je okolo 298 nm a 257 nm

Čistota

 

Špecifická absorpcia

Formula

v etanole

Formula

(298 nm) je v rozsahu 91 – 97

Formula

(257 nm) je v rozsahu 5,0 – 8,0

Index lomu

Formula

je od 1,503 do 1,507

Síranový popol

Nie viac ako 0,1 %

Arzén

Nie viac ako 3 mg/kg

Olovo

Nie viac ako 5 mg/kg

Ortuť

Nie viac ako 1 mg/kg

Ťažké kovy (ako Pb)

Nie viac ako 10 mg/kg

E 309 δ-TOKOFEROL

Definícia

 

Chemický názov

2,8-dimetyl-2-(4’,8’,12’-trimetyltridecyl)-6-chromanol

Einecs

204-299-0

Chemický vzorec

C27H46O2

Molekulová hmotnosť

402,7

Test obsahu

Obsah nie je nižší ako 97 %

Opis

Číry viskózny bledožltý alebo oranžový olej, ktorý po vystavení svetlu alebo na vzduchu podlieha oxidácii a tmavne

Identifikácia

 

A.

Spektrometria

Absorpčné maximá v absolútnom etanole sú okolo 298 nm a 257 nm

Čistota

 

Špecifická absorpcia

Formula

v etanole

Formula

(298 nm) je v rozsahu 89 – 95

Formula

(257 nm) je v rozsahu 3,0 – 6,0

Index lomu

Formula

je od 1,500 do 1,504

Síranový popol

Nie viac ako 0,1 %

Arzén

Nie viac ako 3 mg/kg

Olovo

Nie viac ako 5 mg/kg

Ortuť

Nie viac ako 1 mg/kg

Ťažké kovy (ako Pb)

Nie viac ako 10 mg/kg

E 310 PROPYL-GALÁT

Definícia

 

Chemický názov

Propyl-galát

Propylester kyseliny gálovej

n-propylester kyseliny 3,4,5-trihydroxybenzoovej

Einecs

204-498-2

Chemický vzorec

C10H12O5

Molekulová hmotnosť

212,20

Test obsahu

Obsah v bezvodom stave nie je nižší ako 97 %

Opis

Biela až krémovobiela kryštalická tuhá látka bez zápachu

Identifikácia

 

A.

Testy rozpustnosti

Mierne rozpustný vo vode, ľahko rozpustný v etanole, éteri a propán-1,2-diole

B.

Rozsah topenia

Od 146 oC do 150 oC po štvorhodinovom sušení pri teplote 110 oC

Čistota

 

Úbytok pri sušení

Nie viac ako 1,0 % (110 oC, 4 hodiny)

Síranový popol

Nie viac ako 0,1 %

Voľná kyselina

Nie viac ako 0,5 % (ako kyselina gálová)

Chlórované organické zlúčeniny

Nie viac ako 100 mg/kg (ako chlór)

Špecifická absorpcia

Formula

v etanole

Formula

(275 nm) je v rozsahu 485 – 520

Arzén

Nie viac ako 3 mg/kg

Olovo

Nie viac ako 5 mg/kg

Ortuť

Nie viac ako 1 mg/kg

Ťažké kovy (ako Pb)

Nie viac ako 10 mg/kg

E 311 OKTYL-GALÁT

Definícia

 

Chemický názov

Oktyl-galát

Oktylester kyseliny gálovej

n-oktylester kyseliny 3, 4, 5-trihydroxybenzoovej

Einecs

213-853-0

Chemický vzorec

C15H22O5

Molekulová hmotnosť

282,34

Test obsahu

Obsah nie je nižší ako 98 % po šesťhodinovom sušení pri teplote 90 oC

Opis

Biela až krémovobiela tuhá látka bez zápachu

Identifikácia

 

A.

Testy rozpustnosti

Nerozpustný vo vode, ľahko rozpustný v etanole, éteri a propán-1,2-diole

B.

Rozsah topenia

Od 99 oC do 102 oC po šesťhodinovom sušení pri teplote 90 oC

Čistota

 

Úbytok pri sušení

Nie viac ako 0,5 % (90 oC, 6 hodín)

Síranový popol

Nie viac ako 0,05 %

Voľná kyselina

Nie viac ako 0,5 % (ako kyselina gálová)

Chlórované organické zlúčeniny

Nie viac ako 100 mg/kg (ako chlór)

Špecifická absorpcia

Formula

v etanole

Formula

(275 nm) je v rozsahu od 375 do 390

Arzén

Nie viac ako 3 mg/kg

Olovo

Nie viac ako 5 mg/kg

Ortuť

Nie viac ako 1 mg/kg

Ťažké kovy (ako Pb)

Nie viac ako 10 mg/kg

E 312 DODECYL-GALÁT

Synonymá

Lauryl-galát

Definícia

 

Chemický názov

Dodecyl-galát

Dodecylester kyseliny gálovej

n-dodecylester (laurilester) kyseliny 3,4,5-trihydroxybenzoovej

Einecs

214-620-6

Chemický vzorec

C19H30O5

Molekulová hmotnosť

338,45

Test obsahu

Obsah nie je nižší ako 98 % po šesťhodinovom sušení pri teplote 90 oC

Opis

Biela až krémovobiela tuhá látka bez zápachu

Identifikácia

 

A.

Testy rozpustnosti

Nerozpustný vo vode, ľahko rozpustný v etanole a éteri

B.

Rozsah topenia

Od 95 oC do 98 oC po šesťhodinovom sušení pri teplote 90 oC

Čistota

 

Úbytok pri sušení

Nie viac ako 0,5 % (90 oC, 6 hodín)

Síranový popol

Nie viac ako 0,05 %

Voľná kyselina

Nie viac ako 0,5 % (ako kyselina gálová)

Chlórované organické zlúčeniny

Nie viac ako 100 mg/kg (ako chlór)

Špecifická absorpcia

Formula

v etanole

Formula

(275 nm) je v rozsahu od 300 do 325

Arzén

Nie viac ako 3 mg/kg

Olovo

Nie viac ako 10 mg/kg

Ortuť

Nie viac ako 1 mg/kg

Ťažké kovy (ako Pb)

Nie viac ako 30 mg/kg

E 315 KYSELINA ERYTORBOVÁ

Synonymá

Kyselina izoaskorbová

Kyselina D-araboaskorbová

Definícia

 

Chemický názov

γ-laktón kyseliny D-erytro-hex-2-énovej

Kyselina izoaskorbová

Kyselina D – izoaskorbová

Einecs

201-928-0

Chemický vzorec

C6H8O6

Molekulová hmotnosť

176,13

Test obsahu

Obsah v bezvodom stave nie je nižší ako 98 %

Opis

Biela až mierne žltá, kryštalická tuhá látka, ktorá postupne tmavne po vystavení svetlu

Identifikácia

 

A.

Rozsah topenia

Od 164 oC do 172 oC spojené s rozkladom

B.

Pozitívny test na kyselinu askorbovú/farebná reakcia

 

Čistota

 

Strata sušením

Nie viac ako 0,4 % po trojhodinovom sušení za zníženého tlaku nad silikagélom

Síranový popol

Nie viac ako 0,3 %

Špecifická otáčavosť

[α] 25 D je v rozsahu od -16,5o do -18,0o [10 % (w/v) vodný roztok]

Šťaveľany

K roztoku 1 g látky v 10 ml vody sa pridajú 2 kvapky ľadovej kyseliny octovej a 5 ml 10 % roztoku octanu vápenatého. Roztok by mal zostať číry

Olovo

Nie viac ako 2 mg/kg

E 316 ERYTORBAN SODNÝ (IZOASKORBAN SODNÝ)

Synonymá

Nátrium izoaskorbát

Definícia

 

Chemický názov

Izoaskorban sodný

Sodná soľ kyseliny D-izoaskorbovej

Sodná soľ 2,3-didehydro-D-erytro-hexono-1,4-laktónu

Monohydrát nátrium-enolát 3-oxo-D-gulofuranolaktónu

Einecs

228-973-9

Chemický vzorec

C6H7O6Na·H2O

Molekulová hmotnosť

216,13

Test obsahu

Obsah nie je nižší ako 98 % po 24-hodinovom sušení vo vákuovom exikátore nad kyselinou sírovou, vyjadrený v podobe monohydrátu

Opis

Biela kryštalická tuhá látka

Identifikácia

 

A.

Testy rozpustnosti

Ľahko rozpustný vo vode, veľmi málo rozpustný v etanole

B.

Pozitívny test na kyselinu askorbovú/farebná reakcia

 

C.

Pozitívny test na sodík

 

Čistota

 

Úbytok pri sušení

Nie viac ako 0,25 % po 24-hodinovom sušení vo vákuovom exikátore nad kyselinou sírovou

Špecifická otáčavosť

[α]D 25 je v rozsahu od + 95o do + 98o (10 % vodný roztok)

pH 10 % vodného roztoku

Od 5,5 do 8,0

Šťaveľany

K roztoku 1 g látky v 10 ml vody sa pridajú 2 kvapky ľadovej kyseliny octovej 5 ml 10 % roztoku octanu vápenatého. Roztok by mal zostať číry

Arzén

Nie viac ako 3 mg/kg

Olovo

Nie viac ako 5 mg/kg

Ortuť

Nie viac ako 1 mg/kg

Ťažké kovy (ako Pb)

Nie viac ako 10 mg/kg

E 319 TERCIÁLNY BUTYLHYDROCHINÓN (TBHQ)

Synonymá

TBHQ

Definícia

 

Chemické názvy

Terc-butyl-1,4-benzéndiol

2-(1,1-dimetyletyl)-1,4-benzéndiol

Einecs

217-752-2

Chemický vzorec

C10H14O2

Molekulová hmotnosť

166,22

Test obsahu

Obsah nie je nižší ako 99 % C10H14O2

Opis

Biela kryštalická tuhá látka s charakteristickým zápachom

Identifikácia

 

A.

Rozpustnosť

Prakticky nerozpustný vo vode, rozpustný v etanole

B.

Bod topenia

Nie menej ako 126,5 oC

C.

Fenoly

Po rozpustení asi 5 mg vzorky v 10 ml metanolu a pridaní 10,5 ml roztoku dimetylamínu (1 v 4) sa vytvorí červené až ružové sfarbenie

Čistota

 

Terciálny-butyl-p-benzochinon

Nie viac ako 0,2 %

2,5-Di-terciárny-butylhydrochinon

Nie viac ako 0,2 %

Hydrochinon

Nie viac ako 0,1 %

Toluén

Nie viac ako 25 mg/kg

Olovo

Nie viac ako 2 mg/kg

E 320 BUTYLOVANÝ HYDROXYANIZOL (BHA)

Synonymá

BHA

Definícia

 

Chemické názvy

3-terciárny-butyl-4-hydroxyanizol

zmes 2-terciárneho-butyl-4-hydroxyanizolu a 3-terciárneho-butyl-4-hydroxyanizolu

Einecs

246-563-8

Chemický vzorec

C11H16O2

Pomerná molekulová hmotnosť

180,25

Obsah

Najmenej 98,5 % C11H16O2 a najmenej 85 % izoméru 3-terciárneho-butyl-4-hydroxyazolu

Opis

Biele alebo nepatrne žlté kryštály alebo voskovitá tuhá látka nepatrne aromatickej vône

Identifikácia

 

A.

Rozpustnosť

Nerozpustný vo vode, voľne rozpustný v etanole

B.

Bod topenia

48 oC až 63 oC

C.

Farebná reakcia

Vyhovuje skúške pre fenolové skupiny

Čistota

 

Sulfátový popol

Najviac 0,05 % po kalcinácii pri 800 ± 25 oC

Fenolické nečistoty

Najviac 0,5 %

Špecifická absorpcia

Formula

Formula

(290 nm) najmenej 190 a najviac 210
Špecifická absorpcia

Formula

Formula

(228 nm) najmenej 326 a najviac 345

Arzén

Najviac 3 mg/kg

Olovo

Najviac 5 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

E 321 BUTYLOVANÝ HYDROXYTOLUÉN (BHT)

Synonymá

BHT

Definícia

 

Chemický názov

2,6-diterc-butyl-p-krezol

4-metyl-2,6-diterc-butylfenol

Einecs

204-881-4

Chemický vzorec

C15H24O

Molekulová hmotnosť

220,36

Test obsahu

Obsah nie je nižší ako 99 %

Opis

Biela kryštalická alebo vločkovitá tuhá látka bez zápachu alebo so slabým aromatickým pachom

Identifikácia

 

A.

Testy rozpustnosti

Nerozpustný vo vode a propán-1,2-diole

Ľahko rozpustný v etanole

B.

Teplota topenia

Pri teplote 70 oC

C.

Absorpčné maximum

Absorpčné maximum 2 cm hrubej vrstvy jedného zo 100 000 roztokov v dehydratovanom etanole sa v rozsahu od 230 nm do 320 nm vyskytuje iba pri 278 nm

Čistota

 

Síranový popol

Nie viac ako 0,005 %

Fenolické nečistoty

Nie viac ako 0,5 %

Špecifická absorpcia

Formula

v etanole

Formula

(278 nm) je v rozsahu od 81 do 88

Arzén

Nie viac ako 3 mg/kg

Olovo

Nie viac ako 5 mg/kg

Ortuť

Nie viac ako 1 mg/kg

Ťažké kovy (ako Pb)

Nie viac ako 10 mg/kg

E 322 LECITÍNY

Synonymá

Fosfatidy

Fosfolipidy

Chemický názov

Lecitíny sú zmesi alebo frakcie fosfatidov získaných fyzikálnymi postupmi z rastlinných alebo živočíšnych potravín; taktiež obsahujú hydrolyzované výrobky, ktoré sa získavajú po použití vhodných a neškodných enzýmov. Konečný výrobok nesmie vykazovať žiadne príznaky zvyškovej enzýmovej aktivity.

Lecitíny môžu byť mierne vybielené vo vodnom roztoku pomocou peroxidu vodíka. Táto oxidácia však nesmie chemicky modifikovať lecitínové fosfatidy

Einecs

232-307-2

Test obsahu

Lecitíny: nie menej ako 60,0 % látok nerozpustných v acetóne

Hydrolyzované lecitíny: nie menej ako 56,0 % látok nerozpustných v acetón

Opis

Lecitíny: hnedá kvapalina alebo viskózna polokvapalina alebo prášok

Hydrolyzované lecitíny: svetlohnedá až hnedá viskózna kvapalina alebo pasta

Identifikácia

 

A.

Pozitívne testy na cholín, na fosfor a na mastné kyseliny

 

B.

Test na hydrolyzovaný lecitín

Do 800 ml kadičky sa k 500 ml vody (30 – 35 oC) pomaly pridá 50 ml vzorky za konštantného miešania. Hydrolyzovaný lecitín vytvorí homogénnu emulziu. Nehydrolyzovaný lecitín vytvorí odlišnú masu s hmotnosťou okolo 50 g

Čistota

 

Úbytok pri sušení

Nie viac ako 2,0 % po hodinovom sušení pri teplote 105 oC

Látky nerozpustné v toluéne

Nie viac ako 0,3 %

Hodnota kyslosti

Lecitíny: nie viac ako 35 mg hydroxidu draselného na gram

Hydrolyzované lecitíny: nie viac ako 45 mg hydroxidu draselného na gram

Hodnota peroxidov

Rovná alebo menšia ako 10

Arzén

Nie viac ako 3 mg/kg

Olovo

Nie viac ako 5 mg/kg

Ortuť

Nie viac ako 1 mg/kg

Ťažké kovy (ako Pb)

Nie viac ako 10 mg/kg

E 325 MLIEČNAN SODNÝ

Definícia

 

Chemický názov

Mliečnan sodný

Nátrium 2-hydroxypropanoát

Einecs

200-772-0

Chemický vzorec

C3H5NaO3

Molekulová hmotnosť

112,06 (bezvodý)

Test obsahu

Obsah je v rozsahu od 57 % do 66 %

Opis

Bezfarebná priehľadná kvapalina

Bez zápachu alebo s jemným charakteristickým zápachom

Identifikácia

 

A.

Pozitívny test na laktáty

 

B.

Pozitívny test na sodík

 

Čistota

 

Kyslosť

Nie viac ako 0,5 % po sušení vyjadrených ako kyselina mliečna

pH 20 % vodného roztoku

V rozsahu od 6,5 do 7,5

Arzén

Nie viac ako 3 mg/kg

Olovo

Nie viac ako 5 mg/kg

Ortuť

Nie viac ako 1 mg/kg

Ťažké kovy (ako Pb)

Nie viac ako 10 mg/kg

Redukujúce látky

Žiadna redukcia Fehlingovho roztoku

Poznámka:

Tento opis zodpovedá 60 % vodnému roztoku

 

E 326 MLIEČNAN DRASELNÝ

Definícia

 

Chemický názov

Mliečnan draselný

Kálium 2-hydroxypropanoát

Einecs

213-631-3

Chemický vzorec

C3H5O3K

Molekulová hmotnosť

128,17 (bezvodý)

Test obsahu

Obsah je v rozsahu od 57 % do 66 %

Opis

Mierne viskózna číra kvapalina takmer bez zapáchu. Bez zápachu alebo s jemným charakteristickým zápachom

Identifikácia

 

A.

Spopolnenie

Mliečnan draselný sa spáli na popol. Popol by mal byť zásaditý a po pridaní kyseliny má dochádzať k šumeniu

B.

Farebná reakcia

Prevrstvite 2 ml roztoku mliečnanu draselného 5 ml jedného zo sto roztokov katecholu v kyseline sírovej. Na mieste kontaktu sa objaví tmavočervené zafarbenie

C.

Pozitívne testy na laktáty a na draslík

 

Čistota

 

Arzén

Nie viac ako 3 mg/kg

Olovo

Nie viac ako 5 mg/kg

Ortuť

Nie viac ako 1 mg/kg

Ťažké kovy (ako Pb)

Nie viac ako 10 mg/kg

Kyslosť

Rozpustite 1 g roztoku mliečnanu draselného v 20 ml vody, pridajte 3 kvapky fenolftaleínu TS a titrujte s 0,1 N roztokom hydroxidu sodného. Maximálne 0,2 ml by malo byť postačujúce

Redukujúce látky

Roztok mliečnanu draselného nemá spôsobiť redukciu Fehlingovho roztoku

Poznámka:

Tento popis zodpovedá 60 % vodnému roztoku

 

E 327 MLIEČNAN VÁPENATÝ

Definícia

 

Chemický názov

Mliečnan vápenatý

Kalcium dilaktát hydrát

Vápenatá soľ kyseliny 2-hydroxypropánovej

Einecs

212-406-7

Chemický vzorec

(C3H5O2)2Ca·nH2O (n = 0-5)

Molekulová hmotnosť

218,22 (bezvodý)

Test obsahu

Obsah v bezvodom stave nie je nižší ako 98 %

Opis

Biely kryštalický prášok alebo granule takmer bez zápachu

Identifikácia

 

A.

Pozitívne testy na laktáty a na draslík

 

B.

Testy rozpustnosti

Rozpustný vo vode a prakticky nerozpustný v etanole

Čistota

 

Úbytok pri sušení

Určované štvorhodinovým sušením pri teplote 120 oC

bezvodý: nie viac ako 3,0 %

s 1 molekulou vody: nie viac ako 8,0 %

s 3 molekulami vody: nie viac ako 20,0 %

s 4,5 molekulami vody: nie viac ako 27,0 %

Kyslosť

Nie viac ako 0,5 % v bezvodom stave, vyjadrených ako kyselina mliečna

Fluoridy

Nie viac ako 30 mg/kg (vyjadrených ako fluór)

pH 5 % roztoku

V rozmedzí 6,0 – 8,0

Arzén

Nie viac ako 3 mg/kg

Olovo

Nie viac ako 5 mg/kg

Ortuť

Nie viac ako 1 mg/kg

Ťažké kovy (ako Pb)

Nie viac ako 10 mg/kg

Redukujúce látky

Žiadna redukcia Fehlingovho roztoku

E 330 KYSELINA CITRÓNOVÁ

Definícia

 

Chemický názov

Kyselina citrónová

Kyselina 2-hydroxy-1,2,3-propántrikarboxylová

Kyselina β-hydroxytrikarbalytová

Einecs

201-069-1

Chemický vzorec

a)

C6H8O7 (bezvodý)

b)

C6H8O7·H2O (monohydrát)

Molekulová hmotnosť

a)

192,13 (bezvodý)

b)

210,15 (monohydrát)

Test obsahu

Kyselina citrónová môže byť bezvodá alebo môže obsahovať jednu molekulu vody. Kyselina citrónová neobsahuje menej ako 99,5 % C6H8O7, prepočítané v bezvodom stave

Opis

Kyselina citrónová je biela alebo bezfarebná kryštalická tuhá látka bez zápachu silne kyslej chuti. Monohydrát na suchom vzduchu zvetráva

Identifikácia

 

A.

Testy rozpustnosti

Veľmi rozpustná vo vode; ľahko rozpustná v etanole; rozpustná v éteri

Čistota

 

Obsah vody

Bezvodá kyselina citrónová neobsahuje viac ako 0,5 % vody, monohydrát kyseliny citrónovej neobsahuje viac ako 8,8 % vody (Karlovou-Fischerovou metódou)

Síranový popol

Nie viac ako 0,05 % po kalcinácii pri teplote 800 ± 25 oC

Arzén

Nie viac ako 1 mg/kg

Olovo

Nie viac ako 1 mg/kg

Ortuť

Nie viac ako 1 mg/kg

Ťažké kovy (ako Pb)

Nie viac ako 5 mg/kg

Šťaveľany

Nie viac ako 100 mg/kg, vyjadrených ako kyselina šťaveľová, po sušení

Ľahko uhoľnatejúce látky

1 gram práškovej vzorky sa zahrieva s 10 ml minimálne 98 % kyseliny sírovej vo vodnom kúpeli s teplotou 90 oC v tme počas jednej hodiny. Nemalo by vzniknúť viac ako bledohnedé zafarbenie (porovnanie s kvapalinou K)

E 331 i) CITRAN SODNÝ

Synonymá

Citran sodný

Nátrium citrát, jednosýtny

Definícia

 

Chemický názov

Nátrium citrát

Sodná soľ kyseliny 2-hydroxy-1,2,3-propántrikarboxylovej

Chemický vzorec

a)

C6H7O7Na (bezvodý)

b)

C6H7O7Na·H2O (monohydrát)

Molekulová hmotnosť

a)

214,11 (bezvodý)

b)

232,23 (monohydrát)

Test obsahu

V bezvodom stave nie je obsah nižší ako 99 %

Opis

Biely kryštalický prášok alebo bezfarebné kryštály

Identifikácia

 

A.

Pozitívne testy na citráty a na sodík

 

Čistota

 

Úbytok pri sušení

Stanovené po štvorhodinovom sušení pri teplote 180 oC:

bezvodý: nie viac ako 1,0 %

monohydrát: nie viac ako 8,8 %

Šťaveľany

Nie viac ako 100 mg/kg vyjadrených ako kyselina šťaveľová, po vysušení

pH 1 % vodného roztoku

V rozsahu od 3,5 do 3,8

Arzén

Nie viac ako 1 mg/kg

Olovo

Nie viac ako 1 mg/kg

Ortuť

Nie viac ako 1 mg/kg

Ťažké kovy (ako Pb)

Nie viac ako 5 mg/kg

E 331 ii) CITRAN DISODNÝ

Synonymá

Citran disodný

Nátrium citrát, dvojsýtny

Definícia

 

Chemický názov

Dinátrium citrát

Disodná soľ kyseliny 2-hydroxy-1,2,3-propántrikarboxylovej

Disodná soľ kyseliny citrónovej s 1,5 molekulami vody

Einecs

205-623-3

Chemický vzorec

C6H6O7Na2·1,5H2O

Molekulová hmotnosť

263,11

Test obsahu

V bezvodom stave nie je obsah nižší ako 99 %

Opis

Biely kryštalický prášok alebo bezfarebné kryštály

Identifikácia

 

A.

Pozitívne testy na citráty a na sodík

 

Čistota

 

Úbytok pri sušení

Nie viac ako 13,0 % po štvorhodinovom sušení pri teplote 180 oC

Šťaveľany

Nie viac ako 100 mg/kg, vyjadrených ako kyselina šťaveľová, po vysušení

pH 1 % vodného roztoku

V rozsahu od 4,9 do 5,2

Arzén

Nie viac ako 1 mg/kg

Olovo

Nie viac ako 1 mg/kg

Ortuť

Nie viac ako 1 mg/kg

Ťažké kovy (ako Pb)

Nie viac ako 5 mg/kg

E 331 iii) CITRAN TRISODNÝ

Synonymá

Citran trisodný

Nátrium-citrát, trojsýtny

Definícia

 

Chemický názov

Trinátrium-citrát

Trisodná soľ kyseliny 2-hydroxy-1,2,3-propántrikarboxylovej

Trisodná soľ kyseliny citrónovej, bezvodý, dihydrát alebo pentahydrát

Einecs

202-675-3

Chemický vzorec

Bezvodý:

C6H5O7Na3

Hydratovany:

C6H5O7Na3·nH2O (n = 2 alebo 5)

Molekulová hmotnosť

258,07 (bezvodý)

Test obsahu

V bezvodom stave nie je obsah nižší ako 99 %

Opis

Biely kryštalický prášok alebo bezfarebné kryštály

Identifikácia

 

A.

Pozitívne testy na citráty a na sodík

 

Čistota

 

Úbytok pri sušení

Stanovené po štvorhodinovom sušení pri teplote 180 oC:

bezvodý:

nie viac ako 1,0 %

dihydrát:

nie viac ako 13,5 %

pentahydrát:

nie viac ako 30,3 %

Šťaveľany

Nie viac ako 100 mg/kg vyjadené ako kyselina šťaveľová, po vysušení

pH 5 % vodného roztoku

V rozsahu od 7,5 do 9,0

Arzén

Nie viac ako 1 mg/kg

Olovo

Nie viac ako 1 mg/kg

Ortuť

Nie viac ako 1 mg/kg

Ťažké kovy (ako Pb)

Nie viac ako 5 mg/kg

E 332 i) CITRAN DRASELNÝ

Synonymá

Citran draselný

Kálium-citrát, jednosýtny

Definícia

 

Chemický názov

Kálium-citrát

Draselná soľ kyseliny 2-hydroxy-1,2,3-propántrikarboxylovej

Citran draselný, bezvodý

Einecs

212-753-4

Chemický vzorec

C6H7O7K

Molekulová hmotnosť

230,21

Test obsahu

V bezvodom stave nie je obsah nižší ako 99 %

Opis

Biely hygroskopický zrnitý prášok alebo priehľadné kryštály

Identifikácia

 

A.

Pozitívne testy na citráty a na draslík

 

Čistota

 

Úbytok pri sušení

Nie viac ako 1,0 % stanovené po štvorhodinovom sušení pri teplote 180 oC

Šťaveľany

Nie viac ako 100 mg/kg vyjadrených ako kyselina šťaveľová, po vysušení

pH 1 % vodného roztoku

V rozsahu od 3,5 do 3,8

Arzén

Nie viac ako 1 mg/kg

Olovo

Nie viac ako 1 mg/kg

Ortuť

Nie viac ako 1 mg/kg

Ťažké kovy (ako Pb)

Nie viac ako 5 mg/kg

E 332 ii) CITRAN TRIDRASELNÝ

Synonymá

Citran tridraselný

Kálium-citrát, trojsýtny

Definícia

 

Chemický názov

Trikálium-citrát

Tridraselná soľ kyseliny 2-hydroxy-1,2,3-propántrikarboxylovej

Monohydrát citranu tridraselného

Einecs

212-755-5

Chemický vzorec

C6H5O7K3·H2O

Molekulová hmotnosť

324,42

Test obsahu

V bezvodom stave nie je obsah nižší ako 99 %

Opis

Biely hygroskopický zrnitý prášok alebo priehľadné kryštály

Identifikácia

 

A.

Pozitívne testy na citráty a na draslík

 

Čistota

 

Úbytok pri sušení

Nie viac ako 6,0 % stanovených po štvorhodinovom sušení pri teplote 180 oC

Šťaveľany

Nie viac ako 100 mg/kg vyjadrených ako kyselina šťaveľová, po vysušení

pH 5 % vodného roztoku

V rozsahu od 7,5 do 9,0

Arzén

Nie viac ako 1 mg/kg

Olovo

Nie viac ako 1 mg/kg

Ortuť

Nie viac ako 1 mg/kg

Ťažké kovy (ako Pb)

Nie viac ako 5 mg/kg

E 333 i) CITRAN VÁPENATÝ (DICITRAN MONOVÁPENATÝ)

Synonymá

Citran vápenatý

Kalcium-citrát, jednosýtny

Definícia

 

Chemický názov

Kalcium-citrát

Vápenatá soľ kyseliny 2-hydroxy-1,2,3-propántrikarboxylovej

Monohydrát kalcium-citrátu

Chemický vzorec

(C6H7O7)2Ca·H2O

Molekulová hmotnosť

440,32

Test obsahu

V bezvodom stave nie je obsah nižší ako 97,5 %

Opis

Jemný biely prášok

Identifikácia

 

A.

Pozitívne testy na citráty a na vápnik

 

Čistota

 

Úbytok pri sušení

Nie viac ako 7,0 % stanovených po štvorhodinovom sušení pri teplote180 oC

Šťaveľany

Nie viac ako 100 mg/kg vyjadrených ako kyselina šťaveľová, po vysušení

pH 1 % vodného roztoku

V rozsahu od 3,2 do 3,5

Fluoridy

Nie viac ako 30 mg/kg (vyjadrených ako fluór)

Arzén

Nie viac ako 1 mg/kg

Olovo

Nie viac ako 1 mg/kg

Ortuť

Nie viac ako 1 mg/kg

Ťažké kovy (ako Pb)

Nie viac ako 5 mg/kg

Uhličitany

Rozpúšťaním 1 g citranu draselného v 10 ml 2 N kyseline chlorovodíkovej sa nesmie uvoľniť viac ako niekoľko izolovaných bublín

E 333 ii) CITRAN DIVÁPENATÝ (DICITRAN DIVÁPENATÝ)

Synonymá

Citran divápenatý

Kalcium-citrát, dvojsýtny

Definícia

 

Chemický názov

Dikalcium-citrát

Divápenatá soľ kyseliny 2-hydroxy-1,2,3-propántrikarboxylovej

Trihydrát citranu divápenatého

Chemický vzorec

(C6H7O7)2Ca2·3H2O

Molekulová hmotnosť

530,42

Test obsahu

V bezvodom stave nie je obsah nižší ako 97,5 %

Opis

Jemný biely prášok

Identifikácia

 

A.

Pozitívne testy na citráty a na vápnik

 

Čistota

 

Úbytok pri sušení

Nie viac ako 20,0 %, stanovených po štvorhodinovom sušení pri teplote 180 oC

Šťaveľany

Nie viac ako 100 mg/kg vyjadrených ako kyselina šťaveľová, po vysušení

Fluoridy

Nie viac ako 30 mg/kg (vyjadrené ako fluór)

Arzén

Nie viac ako 1 mg/kg

Olovo

Nie viac ako 1 mg/kg

Ortuť

Nie viac ako 1 mg/kg

Ťažké kovy (ako Pb)

Nie viac ako 5 mg/kg

Uhličitany

Rozpúšťaním 1 g citranu divápenatého v 10 ml 2 N kyseline chlorovodíkovej sa nesmie uvoľniť viac ako niekoľko izolovaných bublín

E 333 iii) CITRAN TRIVÁPENATÝ (DICITRAN TRIVÁPENATÝ)

Synonymá

Citran trivápenatý

Kalcium-citrát, trojsýtny

Definícia

 

Chemický názov

Trikalcium-citrát

Trivápenatá soľ kyseliny 2-hydroxy-1,2,3-propántrikarboxylovej

Tetrahydrát citranu trivápenatého

Einecs

212-391-7

Chemický vzorec

(C6H6O7)2Ca3·4H2O

Molekulová hmotnosť

570,51

Test obsahu

V bezvodom stave nie je obsah nižší ako 97,5 %

Opis

Jemný biely prášok

Identifikácia

 

A.

Pozitívne testy na citráty a na vápnik

 

Čistota

 

Úbytok pri sušení

Nie viac ako 14,0 %, stanovených po štvorhodinovom sušení pri teplote 180 oC

Šťaveľany

Nie viac ako 100 mg/kg vyjadrených ako kyselina šťaveľová, po vysušení

Fluoridy

Nie viac ako 30 mg/kg (vyjadrených ako fluór)

Arzén

Nie viac ako 1 mg/kg

Olovo

Nie viac ako 1 mg/kg

Ortuť

Nie viac ako 1 mg/kg

Ťažké kovy (ako Pb)

Nie viac ako 5 mg/kg

Uhličitany

Rozpúšťaním 1 g citranu trivápenatého v 10 ml 2 N kyseline chlorovodíkovej sa nesmie uvoľniť viac ako niekoľko izolovaných bublín

E 334 KYSELINA L-(+)-VÍNNA

Definícia

 

Chemický názov

Kyselina L-vínna

Kyselina L-2,3-dihydroxybutándiová

Kyselina D-α, β -dihydroxyjantárová

Einecs

201-766-0

Chemický vzorec

C4H6O6

Molekulová hmotnosť

150,09

Test obsahu

V bezvodom stave nie je obsah nižší ako 99,5 %

Opis

Bezfarebná alebo priesvitná kryštalická, tuhá látka alebo biely kryštalický prášok

Identifikácia

 

A.

Rozsah topenia

Od 168 oC do 170 oC

B.

Pozitívny test na vínany

 

Čistota

 

Úbytok pri sušení

Nie viac ako 0,5 % (nad P2O5, 3 hodiny)

Síranový popol

Nie viac ako 1 000 mg/kg po kalcinácii pri teplote 800 ± 25 oC

Špecifická optická otáčavosť 20 % w/V vodného roztoku

[α]D 20 v rozsahu od +11,5o do +13,5o

Olovo

Nie viac ako 5 mg/kg

Ortuť

Nie viac ako 1 mg/kg

Ťažké kovy (ako Pb)

Nie viac ako 10 mg/kg

Šťaveľany

Nie viac ako 100 mg/kg vyjadrených ako kyselina šťaveľová, po vysušení

E 335 i) VÍNAN SODNÝ

Synonymá

Sodná soľ kyseliny L-(+)-vínnej

Definícia

 

Chemický názov

Sodná soľ kyseliny L-2,3-dihydroxybutándiovej

Monohydrát vínanu sodného

Chemický vzorec

C4H5O6Na.H2O

Molekulová hmotnosť

194,05

Test obsahu

V bezvodom stave nie je obsah nižší ako 99 %

Opis

Priehľadné a bezfarebné kryštály

Identifikácia

 

A.

Pozitívne testy na vínany a na sodík

 

Čistota

 

Úbytok pri sušení

Nie viac ako 10,0 % stanovených po štvorhodinovom sušení pri teplote 105 oC

Šťaveľany

Nie viac ako 100 mg/kg vyjadrených ako kyselina šťaveľová, po vysušení

Arzén

Nie viac ako 3 mg/kg

Olovo

Nie viac ako 5 mg/kg

Ortuť

Nie viac ako 1 mg/kg

Ťažké kovy (ako Pb)

Nie viac ako 10 mg/kg

E 335 ii) VÍNAN DISODNÝ

Definícia

 

Chemický názov

Disodná soľ kyseliny L-vínnej

Disodná soľ kyseliny (+)-vínnej

Disodná soľ kyseliny (+)-2,3-dihydroxybutándiovej

Dihydrát vínanu disodného

Einecs

212-773-3

Chemický vzorec

C4H4O6Na2·2H2O

Molekulová hmotnosť

230,8

Test obsahu

V bezvodom stave nie je obsah nižší ako 99 %

Opis

Priehľadné, bezfarebné kryštály

Identifikácia

 

A.

Pozitívne testy na vínany a na sodík

 

B.

Testy rozpustnosti

1 gram je nerozpustný v 3 ml vody. Nerozpustný v etanole

Čistota

 

Úbytok pri sušení

Nie viac ako 17,0 % stanovených po štvorhodinovom sušení pri teplote 150 oC

Šťaveľany

Nie viac ako 100 mg/kg vyjadrených ako kyselina šťaveľová, po vysušení

pH 1 % vodného roztoku

V rozsahu od 7,0 do 7,5

Arzén

Nie viac ako 3 mg/kg

Olovo

Nie viac ako 5 mg/kg

Ortuť

Nie viac ako 1 mg/kg

Ťažké kovy (ako Pb)

Nie viac ako 10 mg/kg

E 336 i) VÍNAN DRASELNÝ

Synonymá

Vínan draselný, jednosýtny

Definícia

 

Chemický názov

Vínan draselný, bezvodý

Draselná soľ kyseliny L-2,3-dihydroxybutándiovej

Chemický vzorec

C4H5O6K

Molekulová hmotnosť

188,16

Test obsahu

V bezvodom stave nie je obsah nižší ako 98 %

Opis

Biely kryštalický alebo zrnitý prášok

Identifikácia

 

A.

Pozitívne testy na vínany a na draslík

 

B.

Teplota topenia

230 oC

Čistota

 

pH 1 % vodného roztoku

3,4

Úbytok pri sušení

Nie viac ako 1,0 % stanovené po štvorhodinovom sušení pri teplote 105 oC

Šťaveľany

Nie viac ako 100 mg/kg vyjadrených ako kyselina šťaveľová, po vysušení

Arzén

Nie viac ako 3 mg/kg

Olovo

Nie viac ako 5 mg/kg

Ortuť

Nie viac ako 1 mg/kg

Ťažké kovy (ako Pb)

Nie viac ako 10 mg/kg

E 336 ii) VÍNAN DIDRASELNÝ

Synonymá

Vínan draselný, dvojsýtny

Definícia

 

Chemický názov

Didraselná soľ kyseliny L-2,3-dihydroxybutándiovej

Hemihydrát vínanu didraselného

Einecs

213-067-8

Chemický vzorec

C4H4O6K2·1/2H2O

Molekulová hmotnosť

235,2

Test obsahu

V bezvodom stave nie je obsah nižší ako 99 %

Opis

Biely kryštalický alebo zrnitý prášok

Identifikácia

 

A.

Pozitívne testy na vínany a na draslík

 

Čistota

 

pH 1 % vodného roztoku

V rozsahu od 7,0 do 9,0

Úbytok pri sušení

Nie viac ako 4,0 % stanovené po štvorhodinovom sušení pri teplote 150 oC

Šťaveľany

Nie viac ako 100 mg/kg vyjadrených ako kyselina šťaveľová, po vysušení

Arzén

Nie viac ako 3 mg/kg

Olovo

Nie viac ako 5 mg/kg

Ortuť

Nie viac ako 1 mg/kg

Ťažké kovy (ako Pb)

Nie viac ako 10 mg/kg

E 337 VÍNAN DRASELNO-SODNÝ

Synonymá

Vínan draselno-sodný

Rochellova soľ

Seignettova soľ

Definícia

 

Chemický názov

Draselno-sodná soľ kyseliny L-2,3-dihydroxybutándiovej

Vínan draselno-sodný

Einecs

206-156-8

Chemický vzorec

C4H4O6KNa·4H2O

Molekulová hmotnosť

282,23

Test obsahu

V bezvodom stave nie je obsah nižší ako 99 %

Opis

Bezfarebné kryštály alebo biely kryštalický prášok

Identifikácia

 

A.

Pozitívne testy na vínany, na draslík a na sodík

 

B.

Testy rozpustnosti

1 gram je rozpustný v 1 ml vody, nerozpustný v etanole

C.

Rozsah topenia

Od 70 do 80 oC

Čistota

 

Úbytok pri sušení

Nie viac ako 26,0 % a nie menej ako 21,0 % stanovených po štvorhodinovom sušení pri teplote 150 oC

Šťaveľany

Nie viac ako 100 mg/kg vyjadrených ako kyselina šťaveľová, po vysušení

pH 1 % vodného roztoku

V rozsahu od 6,5 do 8,5

Arzén

Nie viac ako 3 mg/kg

Olovo

Nie viac ako 5 mg/kg

Ortuť

Nie viac ako 1 mg/kg

Ťažké kovy (ako Pb)

Nie viac ako 10 mg/kg

E 338 KYSELINA FOSFOREČNÁ

Synonymá

Kyselina ortofosforečná

Kyselina monofosforečná

Definícia

 

Chemický názov

Kyselina fosforečná

Einecs

231-633-2

Chemický vzorec

H3PO4

Molekulová hmotnosť

98,00

Kvantitatívny rozbor

Kyselina fosforečná je komerčne dostupná ako vodný roztok pri variabilnej koncentrácii. Obsah najmenej 67,0 %, najviac 85,7 %

Opis

Číra, bezfarebná, viskózna kvapalina

Identifikácia

 

A.

Pozitívne testy na kyselinu a na fosforečnan

 

Čistota

 

Prchavé kyseliny

Najviac 10 mg/kg (ako kyselina octová)

Chloridy

Najviac 200 mg/kg (vyjadrené ako chlór)

Dusičnany

Najviac 5 mg/kg (ako NaNO3)

Sírany

Najviac 1 500 mg/kg (ako CaSO4)

Fluoridy

Najviac 10 mg/kg (vyjadrené ako fluór)

Arzén

Najviac 3 mg/kg

Kadmium

Najviac 1 mg/kg

Olovo

Najviac 4 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

Poznámka:

Táto špecifikácia sa vzťahuje na 75-percentný vodný roztok.

 

E 339 i) FOSFOREČNAN MONOSODNÝ

Synonymá

Monofosforečnan monosodný

Kyslý monofosforečnan monosodný

Ortofosforečnan monosodný

Jednosýtny fosforečnan sodný

Dihydrogenmonofosforečnan sodný

Definícia

 

Chemický názov

Dihydrogenmonofosforečnan sodný

Einecs

231-449-2

Chemický vzorec

Bezvodý: NaH2PO4

Monohydrát: NaH2PO4 ·H20

Dihydrát: NaH2PO4 · 2H20

Molekulová hmotnosť

Bezvodý: 119,98

Monohydrát: 138,00

Dihydrát: 156,01

Kvantitatívny rozbor

Po vysušení pri 60 oC počas jednej hodiny a potom pri 105 oC počas štyroch hodín obsahuje menej ako 97 % NaH2PO4

Obsah P2O5

Medzi 58,0 % a 60,0 % na bezvodom základe

Opis

Biely, zľahka rozpíjavý prášok, kryštály alebo granuly bez zápachu

Identifikácia

 

A.

Pozitívne testy na sodík a na fosforečnan

 

B.

Rozpustnosť

Voľne rozpustný vo vode. Nerozpustný v etanole alebo éteri

C.

pH 1-percentného roztoku

Medzi 4,1 a 5,0

Čistota

 

Strata pri sušení

Bezvodá soľ stráca najviac 2,0 %, monohydrát najviac 15,0 % a dihydrát najviac 25 % pri sušení najprv pri 60 oC počas jednej hodiny, potom pri 105 oC počas štyroch hodín

Látky nerozpustné vo vode

Najviac 0,2 % na bezvodom základe

Fluorid

Najviac 10 mg/kg (vyjadrený ako fluór)

Arzén

Najviac 3 mg/kg

Kadmium

Najviac 1 mg/kg

Olovo

Najviac 4 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

E 339 ii) FOSFOREČNAN DISODNÝ

Synonymá

Monofosforečnan disodný

Sekundárny fosforečnan sodný

Ortofosforečnan disodný

Kyslý fosforečnan disodný

Definícia

 

Chemický názov

Hydrogenmonofosforečnan disodný

Hydrogenortofosforečnan disodný

Einecs

231-448-7

Chemický vzorec

Bezvodý: Na2HPO4

Hydrát: Na2HPO4 ·nH20 (n = 2, 7 alebo 12)

Molekulová hmotnosť

141,98 (bezvodý)

Kvantitatívny rozbor

Po vysušení pri 40 oC počas troch hodín a následne pri 105 oC počas piatich hodín obsahuje menej ako 98 % Na2HPO4

Obsah P2O5

Medzi 49 % a 51 % na bezvodom základe

Opis

Bezvodý hydrogenfosforečnan disodný je biely, hygroskopický prášok bez zápachu. Dostupné hydrátované formy obsahujú dihydrát: biely, kryštalický, pevný, bez zápachu; heptahydrát: biele kryštály alebo granulovaný prášok bez zápachu a s náletom a dodecahydrát: biely prášok alebo kryštály bez zápachu a s náletom

Identifikácia

 

A.

Pozitívne testy na sodík a na fosforečnan

 

B.

Rozpustnosť

Voľne rozpustný vo vode. Nerozpustný v etanole

C.

pH 1-percentného roztoku

Medzi 8,4 a 9,6

Čistota

 

Strata pri sušení

Pri sušení pri 40 oC počas troch hodín a potom pri 105 oC počas piatich hodín sú straty na hmotnosti takéto: bezvodý najviac 5,0 %, dihydrát najviac 22,0 %, heptahydrát najviac 50,0 %, dodecahydrát najviac 61,0 %

Látky nerozpustné vo vode

Najviac 0,2 % na bezvodom základe

Fluorid

Najviac 10 mg/kg (vyjadrený ako fluór)

Arzén

Najviac 3 mg/kg

Kadmium

Najviac 1 mg/kg

Olovo

Najviac 4 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

E 339 iii) FOSFOREČNAN TRISODNÝ

Synonymá

Fosforečnan sodný

Trojsýtny fosforečnan sodný

Ortofosforečnan trisodný

Definícia

Fosforečnan trisodný sa získava z vodných roztokov a kryštalizuje v bezvodej forme a s 1/2, 1, 6, 8 alebo 12 H2O. Dodecahydrát kryštalizuje vždy z vodných roztokov s prebytkom hydroxidu sodného. Obsahuje 1/4 molekuly NaOH

Chemický názov

Monofosforečnan trisodný

Fosforečnan trisodný

Ortofosforečnan trisodný

Einecs

231-509-8

Chemický vzorec

Bezvodý: Na3PO4

Hydrát: Na3PO4 ·nH20 (n = 1/2, 1, 6, 8 alebo 12)

Molekulová hmotnosť

163,94 (bezvodý)

Kvantitatívny rozbor

Bezvodý fosforečnan sodný a hydrátované formy, s výnimkou dodecahydrátu, obsahujú najmenej 97,0 % Na3PO4 vypočítaných na vysušenom základe. Dodecahydrát fosforečnanu sodného obsahuje najmenej 92,0 % Na3PO4 vypočítaných na vznietenom základe

Obsah P2O5

Medzi 40,5 % a 43,5 % na bezvodom základe

Opis

Biele kryštály, granuly alebo kryštalický prášok bez zápachu

Identifikácia

 

A.

Pozitívne testy na sodík a na fosforečnan

 

B.

Rozpustnosť

Voľne rozpustný vo vode. Nerozpustný v etanole

C.

pH 1-percentného roztoku

Medzi 11,5 a 12,5

Čistota

 

Strata pri sušení

Pri sušení pri 120 oC počas dvoch hodín a potom zapálení pri asi 800 oC počas 30 minút sú straty na hmotnosti takéto: bezvodý najviac 2,0 %, monohydrát najviac 11,0 %, dodecahydrát medzi 45,0 % a 58,0 %

Látky nerozpustné vo vode

Najviac 0,2 % na bezvodom základe

Fluorid

Najviac 10 mg/kg (vyjadrený ako fluór)

Arzén

Najviac 3 mg/kg

Kadmium

Najviac 1 mg/kg

Olovo

Najviac 4 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

E 340 i) FOSFOREČNAN MONODRASELNÝ

Synonymá

Monosýtny fosforečnan draselný

Monofosforečnan monodraselný

Ortofosforečnan draselný

Definícia

 

Chemický názov

Dihydrogenfosforečnan draselný

Dihydrogenortofosforečnan monodraselný

Dihydrogenmonofosforečnan monodraselný

Einecs

231-913-4

Chemický vzorec

KH2PO4

Molekulová hmotnosť

136,09

Kvantitatívny rozbor

Obsah najmenej 98,0 % po sušení pri 105 oC počas štyroch hodín

Obsah P2O5

Medzi 51,0 % a 53,0 % na bezvodom základe

Opis

Bezfarebné, hygroskopické kryštály alebo biely granulovaný alebo kryštalický prášok bez zápachu

Identifikácia

 

A.

Pozitívne testy na draslík a na fosforečnan

 

B.

Rozpustnosť

Voľne rozpustný vo vode. Nerozpustný v etanole

C.

pH 1-percentného roztoku

Medzi 4,2 a 4,8

Čistota

 

Strata pri sušení

Najviac 2,0 % stanovené sušením pri 105 oC počas štyroch hodín

Látky nerozpustné vo vode

Najviac 0,2 % na bezvodom základe

Fluorid

Najviac 10 mg/kg (vyjadrený ako fluór)

Arzén

Najviac 3 mg/kg

Kadmium

Najviac 1 mg/kg

Olovo

Najviac 4 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

E 340 ii) FOSFOREČNAN DIDRASELNÝ

Synonymá

Monofosforečnan didraselný

Sekundárny fosforečnan draselný

Kyslý fosforečnan didraselný

Ortofosforečnan didraselný

Dvojsýtny fosforečnan draselný

Definícia

 

Chemický názov

Hydrogenmonofosforečnan didraselný

Hydrogenfosforečnan didraselný

Hydrogenortofosforečnan didraselný

Einecs

231-834-5

Chemický vzorec

K2HPO4

Molekulová hmotnosť

174,18

Kvantitatívny rozbor

Obsah najmenej 98 % po sušení pri 105 oC počas štyroch hodín

Obsah P2O5

Medzi 40,3 % a 41,5 % na bezvodom základe

Opis

Bezfarebný alebo biely granulovaný prášok, kryštály alebo masy; rozpíjavá látka

Identifikácia

 

A.

Pozitívne testy na draslík a na fosforečnan

 

B.

Rozpustnosť

Voľne rozpustný vo vode. Nerozpustný v etanole

C.

pH 1-percentného roztoku

Medzi 8,7 a 9,4

Čistota

 

Strata pri sušení

Najviac 2,0 % stanovené sušením pri 105 oC počas štyroch hodín

Látky nerozpustné vo vode

Najviac 0,2 % na bezvodom základe

Fluorid

Najviac 10 mg/kg (vyjadrený ako fluór)

Arzén

Najviac 3 mg/kg

Kadmium

Najviac 1 mg/kg

Olovo

Najviac 4 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

E 340 iii) FOSFOREČNAN TRIDRASELNÝ

Synonymá

Fosforečnan didraselný

Trojsýtny fosforečnan draselný

Ortofosforečnan tridraselný

Definícia

 

Chemický názov

Monofosforečnan tridraselný

Fosforečnan tridraselný

Ortofosforečnan tridraselný

Einecs

231-907-1

Chemický vzorec

Bezvodý: K3PO4

Hydrátovaný: K3PO4 · nH2O (n = 1 alebo 3)

Molekulová hmotnosť

212,27 (bezvodý)

Kvantitatívny rozbor

Obsah najmenej 97 %, vypočítané na vznietenom základe

Obsah P2O5

Medzi 30,5 % a 33,0 % na vznietenom základe

Opis

Bezfarebné alebo biele hygroskopické kryštály alebo granuly bez zápachu. Dostupné hydrátované formy obsahujú monohydrát a trihydrát

Identifikácia

 

A.

Pozitívne testy na draslík a na fosforečnan

 

B.

Rozpustnosť

Voľne rozpustný vo vode. Nerozpustný v etanole

C.

pH 1-percentného roztoku

Medzi 11,5 a 12,3

Čistota

 

Strata pri sušení

Bezvodý: najviac 3,0 %; hydrátované: najviac 23,0 %. Stanovené sušením pri 105 oC počas jednej hodiny a potom zapáliť asi pri 800 oC ± 25 oC na 30 minút

Látky nerozpustné vo vode

Najviac 0,2 % na bezvodom základe

Fluorid

Najviac 10 mg/kg (vyjadrený ako fluór)

Arzén

Najviac 3 mg/kg

Kadmium

Najviac 1 mg/kg

Olovo

Najviac 4 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

E 341 i) FOSFOREČNAN MONOVÁPENATÝ

Synonymá

Jednosýtny fosforečnan vápenatý

Ortofosforečnan monovápenatý

Definícia

 

Chemický názov

Dihydrogenfosforečnan vápenatý

Einecs

231-837-1

Chemický vzorec

Bezvodý: Ca(H2PO4)2

Hydrátovaný: Ca(H2PO4)2 ·H2O

Molekulová hmotnosť

234,05 (bezvodý)

252,08 (hydrátovaný)

Kvantitatívny rozbor

Obsah najmenej 95 %, vypočítané na vznietenom základe

Obsah P2O5

Medzi 55,5 % a 61,1 % na vysušenom základ

Opis

Granulovaný prášok alebo biele, rozpíjavé kryštály alebo granuly

Identifikácia

 

A.

Pozitívne testy na vápnik a na fosforečnan

 

B.

Obsah CaO

Medzi 23,0 % a 27,5 % (bezvodý)

Medzi 19,0 % a 24,8 % (hydrátovaný)

Čistota

 

Strata pri sušení

Najviac 14 %, stanovené sušením pri 105 oC počas štyroch hodín (bezvodý)

Najviac 17,5 %, stanovené sušením pri 60 oC počas jednej hodiny, potom pri 105 oC počas štyroch hodín (monohydrát)

Strata pri zapálení

Najviac 17,5 % po zapálení pri 800 oC ± 25 oC na 30 minút (bezvodý)

Najviac 25,0 % stanovené sušením pri 105 oC počas jednej hodiny, potom zapáliť pri 800 oC ± 25 oC na 30 minút (monohydrát)

Fluorid

Najviac 30 mg/kg (vyjadrený ako fluór)

Arzén

Najviac 3 mg/kg

Kadmium

Najviac 1 mg/kg

Olovo

Najviac 4 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

E 341 ii) FOSFOREČNAN DIVÁPENATÝ

Synonymá

Dvojsýtny fosforečnan vápenatý

Ortofosforečnan divápenatý

Definícia

 

Chemický názov

Monohydrogenfosforečnan vápenatý

Hydrogenortofosforečnan vápenatý

Sekundárny fosforečnan vápenatý

Einecs

231-826-1

Chemický vzorec

Bezvodý: CaHPO4

Hydrátovaný: CaHPO4 ·2H2O

Molekulová hmotnosť

136,06 (bezvodý)

172,09 (hydrátovaný)

Kvantitatívny rozbor

Fosforečnan divápenatý, po sušení pri 200 oC počas troch hodín, obsahuje najmenej 98 % a nie viac ako ekvivalent 102 % CaHPO4

Obsah P2O5

Medzi 50,0 % a 52,5 % na bezvodom základe

Opis

Biele kryštály alebo granuly, granulovaný prášok alebo prášok

Identifikácia

 

A.

Pozitívne testy na vápnik a na fosforečnan

 

B.

Test rozpustnosti

Šetrne rozpustný vo vode. Nerozpustný v etanole

Čistota

 

Strata pri zapálení

Najviac 8,5 % (bezvodý) alebo 26,5 % (dihydrát) po zapálení pri 800 oC ± 25 oC na 30 minút

Fluorid

Najviac 50 mg/kg (vyjadrený ako fluór)

Arzén

Najviac 3 mg/kg

Kadmium

Najviac 1 mg/kg

Olovo

Najviac 4 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

E 341 iii) FOSFOREČNAN TRIVÁPENATÝ

Synonymá

Trojsýtny fosforečnan vápenatý

Ortofosforečnan vápenatý

Hydroxymonofosforečnan pentavápenatý

Hydroxyapatit vápenatý

Definícia

Fosforečnan trivápenatý pozostáva z variabilnej zmesi fosforečnanov vápnika získaných z neutralizácie kyseliny fosforečnej hydroxidom vápenatým a majúcich približné zloženie 10CaO · 3P2O5 · H2O

Chemický názov

Hydroxymonofosforečnan pentavápenatý

Monofosforečnan trivápenatý

Einecs

235-330-6 (Hydroxymonofosforečnan pentavápenatý)

231-840-8 (Ortofosforečnan vápenatý)

Chemický vzorec

Ca5(PO4)3 ·OH alebo Ca3(PO4)2

Molekulová hmotnosť

502 alebo 310

Kvantitatívny rozbor

Obsah najmenej 90 %, vypočítaný na zapálenom základe

Obsah P2O5

Medzi 38,5 % a 48,0 % na bezvodom základe

Opis

Biely prášok bez zápachu, ktorý je na vzduchu stabilný

Identifikácia

 

A.

Pozitívne testy na vápnik a na fosforečnan

 

B.

Rozpustnosť

Prakticky nerozpustný vo vode, nerozpustný v etanole, rozpustný v zriedenej kyseline chlorovodíkovej a dusičnej

Čistota

 

Strata pri zapálení

Najviac 8 % po zapálení pri 800 oC ± 25 oC, do konštantnej hmotnosti

Fluorid

Najviac 50 mg/kg (vyjadrený ako fluór)

Arzén

Najviac 3 mg/kg

Kadmium

Najviac 1 mg/kg

Olovo

Najviac 4 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

E 343 i) DIHYDROGÉNFOSFOREČNAN HOREČNATÝ

Synonymá

Fosforečnan horečnatý

Ortofosforečnan horečnatý

Definícia

 

Chemický názov

Dihydrogénfosforečnan horečnatý

Einecs

236-004-6

Chemický vzorec

Mg(H2PO4)2 ·nH2O (kde n = 0 až 4)

Molekulová hmotnosť

218,30 (anhydrid)

Obsah

Najmenej 51,0 % po žíhaní

Opis

Biely kryštalický prášok bez zápachu, málo rozpustný vo vode

Identifikácia

 

A.

Pozitívna skúška na prítomnosť horčíka a fosforečnanov

 

B.

Obsah mgO

Najmenej 21,5 % po žíhaní

Čistota

 

Fluoridy

Najviac 10 mg/kg (ako fluór)

Arzén

Najviac 3 mg/kg

Olovo

Najviac 4 mg/kg

Kadmium

Najviac 1 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

E 343 ii) HYDROGÉNFOSFOREČNAN HOREČNATÝ

Synonymá

Hydrogénfosforečnan horečnatý

Hydrogénortofosforečnan horečnatý

Sekundárny fosforečnan horečnatý

Definícia

 

Chemický názov

Monohydrogénfosforečnan horečnatý

Einecs

231-823-5

Chemický vzorec

MgHPO4 ·nH2O (kde n = 0 – 3)

Molekulová hmotnosť

120,30 (anhydrid)

Obsah

Najmenej 96 % po žíhaní

Opis

Biely kryštalický prášok bez zápachu, málo rozpustný vo vode

Identifikácia

 

A.

Pozitívna skúška na prítomnosť horčíka a fosforečnanov

 

B.

Obsah mgO

Najmenej 33,0 % ako anhydrid

Čistota

 

Fluoridy

Najviac 10 mg/kg (ako fluór)

Arzén

Najviac 3 mg/kg

Olovo

Najviac 4 mg/kg

Kadmium

Najviac 1 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

E 350 i) JABLČNAN SODNÝ

Synonymá

Sodná soľ kyseliny jablčnej

Definícia

 

Chemický názov

DL-jablčnan disodný, dvojsodná soľ kyseliny hydroxybutándiovej

Chemický vzorec

Hemihydrát C4H4Na2O5 ·1/2H2O

Trihydrát C4H4Na 2O5 ·3H2O

Molekulová hmotnosť

Hemihydrát: 187,05

Trihydrát: 232,10

Obsah

Najmenej 98,0 % ako anhydrid

Opis

Biely kryštalický prášok alebo hrudky

Identifikácia

 

A.

Pozitívne skúšky na prítomnosť kyseliny 1,2-dikarboxylovej a sodíka

 

B.

Tvorba azofarbív

Pozitívna

C.

Rozpustnosť

Voľne rozpustný vo vode

Čistota

 

Strata sušením

Najviac 7,0 % (130 oC, 4 h) pre hemihydrát alebo 20,5 % až 23,5 % (130 oC, 4 h) pre trihydrát

Zásaditosť

Najviac 0,2 % ako Na2CO3

Kyselina fumarová

Najviac 1,0 %

Kyselina maleínová

Najviac 0,05 %

Arzén

Najviac 3 mg/kg

Olovo

Najviac 5 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

E 350 ii) HYDROGÉNJABLČNAN SODNÝ

Synonymá

Monosodná soľ kyseliny DL-jablčnej

Definícia

 

Chemický názov

DL-jablčnan monosodný, 2-DL-hydroxyjantáran sodný

Chemický vzorec

C4H5NaO5

Molekulová hmotnosť

156,07

Obsah

Najmenej 99,0 % ako anhydrid

Opis

Biely prášok

Identifikácia

 

A.

Pozitívne skúšky na prítomnosť kyseliny 1,2-dikarboxylovej a sodíka

 

B.

Tvorba azofarbív

Pozitívna

Čistota

 

Strata sušením

Najviac 2,0 % (110 oC, 3 h)

Kyselina maleínová

Najviac 0,05 %

Kyselina fumarová

Najviac 1,0 %

Arzén

Najviac 3 mg/kg

Olovo

Najviac 5 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

E 351 JABLČNAN DRASELNÝ

Synonymá

Draselná soľ kyseliny jablčnej

Definícia

 

Chemický názov

DL-jablčnan didraselný, dvojdraselná soľ kyseliny hydroxybutándiovej

Chemický vzorec

C4H4K2O5

Molekulová hmotnosť

210,27

Obsah

Najmenej 59,5 %

Opis

Bezfarebný alebo takmer bezfarebný vodný roztok

Identifikácia

 

A.

Pozitívne skúšky na prítomnosť kyseliny 1,2-dikarboxylovej a draslíka

 

B.

Tvorba azofarbív

Pozitívna

Čistota

 

Zásaditosť

Najviac 0,2 % ako K2CO3

Kyselina fumarová

Najviac 1,0 %

Kyselina maleínová

Najviac 0,05 %

Arzén

Najviac 3 mg/kg

Olovo

Najviac 5 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

E 352 i) JABLČNAN VÁPENATÝ

Synonymá

Vápenatá soľ kyseliny jablčnej

Definícia

 

Chemický názov

DL-jablčnan vápenatý, α-hydroxyjantáran vápenatý, vápenatá soľ kyseliny hydroxybutándiovej

Chemický vzorec

C4H5CaO5

Molekulová hmotnosť

172,14

Obsah

Najmenej 97,5 % ako anhydrid

Opis

Biely prášok

Identifikácia

 

A.

Pozitívne skúšky na prítomnosť jablčnanov, kyseliny 1,2-dikarboxylovej a vápnika

 

B.

Tvorba azofarbív

Pozitívna

C.

Rozpustnosť

Málo rozpustný vo vode

Čistota

 

Strata sušením

Najviac 2 % (100 oC, 3 h)

Zásaditosť

Najviac 0,2 % ako CaCO3

Kyselina maleínová

Najviac 0,05 %

Kyselina fumarová

Najviac 1,0 %

Fluoridy

Najviac 30 mg/kg

Arzén

Najviac 3 mg/kg

Olovo

Najviac 5 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

E 352 ii) HYDROGÉNJABLČNAN VÁPENATÝ

Synonymá

Vápenná soľ kyseliny DL-jablčnej

Definícia

 

Chemický názov

DL-jablčnan vápenatý, 2-DL-hydroxyjantáran vápenatý

Chemický vzorec

(C4H5O5)2Ca

Obsah

Najmenej 97,5 % ako anhydrid

Opis

Biely prášok

Identifikácia

 

A.

Pozitívne skúšky na prítomnosť kyseliny 1,2-dikarboxylovej a vápnika

 

B.

Tvorba azofarbív

Pozitívna

Čistota

 

Strata sušením

Najviac 2 % (110 oC, 3 h)

Kyselina maleínová

Najviac 0,05 %

Kyselina fumarová

Najviac 1,0 %

Fluoridy

Najviac 30 mg/kg

Arzén

Najviac 3 mg/kg

Olovo

Najviac 5 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

E 353 KYSELINA METAVÍNNA

Synonymá

Kyselina dvojvínna

Definícia

 

Chemický názov

Kyselina metavínna

Chemický vzorec

C4H6O6

Obsah

Najmenej 99,5 %

Opis

Kryštalická alebo prášková forma bielej alebo žltkastej farby. Vysoko rozplývavá so slabou vôňou karamelu.

Identifikácia

 

A.

Veľmi rozpustná vo vode a etanole

B.

Vzorka 1 až 10 mg tejto látky sa dá do skúmavky s 2 ml koncentrovanej kyseliny sírovej a 2 kvapkami sulforezorcinolového činidla. Po zahriatí na 150 oC sa objaví intenzívne fialové sfarbenie

Čistota

 

Arzén

Najviac 3 mg/kg

Olovo

Najviac 5 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

E 354 VÍNAN VÁPENATÝ

Synonymá

Vínan L-vápenatý

Definícia

 

Chemický názov

Dihydrát L(+)-2,3-dihydroxybutándioátu vápenatého.

Chemický vzorec

C4H4CaO6. 2H2O

Molekulová hmotnosť

224,18

Obsah

Najmenej 98,0 %

Opis

Jemný kryštalický prášok bielej alebo špinavobielej farby

Identifikácia

 

A.

Málo rozpustný vo vode. Rozpustnosť približne 0,01 g/100 ml vody (20 oC). Slabo rozpustný v etanole. Nepatrne rozpustný v dietyléteri. Rozpustný v kyselinách

 

B.

Špecifická otáčavosť [α]20 D

+7,0o až 7,4o (0,1 % v 1 N roztoku HCl)

C.

pH 5 % suspenzie

6,0 až 9,0

Čistota

 

Sírany (ako H2SO4)

Najviac 1 g/kg

Arzén

Najviac 3 mg/kg

Olovo

Najviac 5 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

E 355 KYSELINA ADIPOVÁ

Definícia

 

Chemický názov

Kyselina hexándiová, kyselina 1,4-butándikarboxylová

Einecs

204-673-3

Chemický vzorec

C6H10O4

Molekulová hmotnosť

146,14

Obsah

Najmenej 99,6 %

Opis

Biele kryštály alebo kryštalický prášok bez zápachu

Identifikácia

 

A.

Bod topenia

151,5 oC až 154,0 oC

B.

Rozpustnosť

Málo rozpustná vo vode. Voľne rozpustná v etanole

Čistota

 

Voda

Najviac 0,2 % (metóda Karla Fischera)

Sulfátový popol

Najviac 20 mg/kg

Arzén

Najviac 3 mg/kg

Olovo

Najviac 5 mg/kg

Ortuť

Najviac 1 mg/kg

E 356 ADIPAN SODNÝ

Definícia

 

Chemický názov

Adipan sodný

Einecs

231-293-5

Chemický vzorec

C6H8Na2O4

Molekulová hmotnosť

190,11

Obsah

Najmenej 99,0 % (ako anhydrid))

Opis

Biele kryštály alebo kryštalický prášok bez zápachu

Identifikácia