ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 223

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
21. augusta 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 825/2008 z 20. augusta 2008, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 826/2008 z 20. augusta 2008, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá poskytovania pomoci Spoločenstva na súkromné skladovanie niektorých poľnohospodárskych produktov

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 827/2008 z 20. augusta 2008, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1109/2007 na hospodársky rok 2007/2008

23

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2008/683/ES

 

*

Rozhodnutie č. 208 z 11. marca 2008 týkajúce sa ustanovenia spoločného rámca na zber údajov o vybavovaní žiadostí o dôchodok ( 1 )

25

 

 

IV   Iné akty

 

 

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY PRIESTOR

 

 

Spoločný výbor EHP

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 40/2008 z 25. apríla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP

28

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 41/2008 z 25. apríla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP

31

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 42/2008 z 25. apríla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP

33

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 43/2008 z 25. apríla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP

36

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 44/2008 z 25. apríla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP

37

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 45/2008 z 25. apríla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP

38

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 46/2008 z 25. apríla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP

40

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 47/2008 z 25. apríla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP

42

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 48/2008 z 25. apríla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP

43

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 49/2008 z 25. apríla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP

45

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 50/2008 z 25. apríla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha VII (Vzájomné uznávanie odborných kvalifikácií) k Dohode o EHP

47

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 51/2008 z 25. apríla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha IX (Finančné služby) k Dohode o EHP

49

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 52/2008 z 25. apríla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP

50

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 53/2008 z 25. apríla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XVI (Verejné obstarávanie) k Dohode o EHP

51

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 54/2008 z 25. apríla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XX (Životné prostredie) k Dohode o EHP

52

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 55/2008 z 25. apríla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XX (Životné prostredie) k Dohode o EHP

53

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 56/2008 z 25. apríla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XX (Životné prostredie) k Dohode o EHP

54

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 57/2008 z 25. apríla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XXI (Štatistika) k Dohode o EHP

56

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 58/2008 z 25. apríla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XXII (Právo obchodných spoločností) k Dohode o EHP

58

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 59/2008 z 25. apríla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XXII (Právo obchodných spoločností) k Dohode o EHP

60

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

21.8.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 223/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 825/2008

z 20. augusta 2008,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

V súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní sa nariadením (ES) č. 1580/2007 ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 21. augusta 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. augusta 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 510/2008 (Ú. v. EÚ L 149, 7.6.2008, s. 61).

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 590/2008 (Ú. v. EÚ L 163, 24.6.2008, s. 24).


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MK

25,6

XS

23,8

ZZ

24,7

0707 00 05

MK

23,5

TR

95,1

ZZ

59,3

0709 90 70

TR

92,6

ZZ

92,6

0805 50 10

AR

64,5

UY

56,8

ZA

81,9

ZZ

67,7

0806 10 10

EG

180,5

IL

87,5

MK

56,1

TR

116,4

ZZ

110,1

0808 10 80

AR

83,8

BR

87,5

CL

90,3

CN

63,7

NZ

98,0

US

94,5

ZA

87,6

ZZ

86,5

0808 20 50

AR

48,3

CL

75,8

TR

155,0

ZA

98,6

ZZ

94,4

0809 30

MK

34,9

TR

148,4

ZZ

91,7

0809 40 05

IL

129,2

MK

66,2

TR

106,0

XS

70,3

ZZ

92,9


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


21.8.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 223/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 826/2008

z 20. augusta 2008,

ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá poskytovania pomoci Spoločenstva na súkromné skladovanie niektorých poľnohospodárskych produktov

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č.1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na článok 43 písm. a), d) a j) v spojení článkom 4,

keďže:

(1)

V článku 28 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa ustanovuje, že pomoc na súkromné skladovanie musí byť poskytnutá na maslo a syry Grana Padano, Parmigiano Reggiano a Provolone.

(2)

V článku 31 nariadenia (ES) č.1234/2007 ustanovuje, že pomoc na súkromné skladovanie môže byť poskytnutá na biely cukor, olivový olej, čerstvé alebo chladené mäso dospelého hovädzieho dobytka, trvanlivé syry vyrobené z ovčieho a/alebo kozieho mlieka, bravčové mäso, ovčie a kozie mäso.

(3)

Aby bola schéma pomoci včas implementovaná, mali by sa ustanoviť podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia (ES) č. 1234/2007.

(4)

V súčasnosti je možnosť poskytnúť pomoc na súkromné skladovanie ustanovená v nariadeniach Rady o spoločnej organizácii trhov pre určité výrobky. Tieto nariadenia boli nahradené nariadením Rady (ES) č. 1234/2007.

(5)

Na zjednodušenie a zvýšenie účinnosti riadiacich a kontrolných mechanizmov by sa mali ustanoviť spoločné pravidlá implementácie schémy pomoci na súkromné skladovanie.

(6)

Pomoc na súkromné skladovanie výrobkov uvedených v článkoch 28 a 31 nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 by mala byť buď stanovená vopred alebo by mala byť určená prostredníctvom verejnej súťaže.

(7)

Schéma pomoci na súkromné skladovanie výrobkov uvedených v článku 28 nariadenia (ES) č. 1234/2007 by mala byť implementovaná po splnení podmienok ustanovených v uvedenom nariadení.

(8)

Schéma pomoci na súkromné skladovanie výrobkov uvedených v článku 31 nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 môže byť implementovaná po splnení podmienok ustanovených v uvedenom nariadení.

(9)

Reštrukturalizácia cukrovarníckeho priemyslu v Spoločenstve viedla k vzniku rozdielov medzi regiónmi. Niektoré regióny majú vďaka miestnej výrobe alebo vďaka dovozu cukru nadbytok a iné ho majú nedostatok. V regiónoch s nadbytkom sa očakáva, že ceny na úrovni výrobcov budú vystavené tlaku na ich zníženie vzhľadom na to, že miestna ponuka prevyšuje miestny dopyt. V regiónoch s nedostatkom sa očakáva, že ceny na úrovni výrobcov budú stabilnejšie vzhľadom na to, že miestna ponuka nedosahuje úroveň miestneho dopytu. Pokles cien v niektorých členských štátoch sa neodrazí v priemernej cene na území Spoločenstva, a preto by sa malo ustanoviť, že verejná súťaž sa vyhlási len pre tie členské štáty, v ktorých sú priemerné vnútroštátne ceny pod hranicou 80 % referenčnej ceny.

(10)

Všeobecným pravidlom pre zjednodušenie riadenia a kontroly by malo byť, že pomoc na súkromné skladovanie by sa mala poskytovať iba prevádzkovateľom zriadeným a zaregistrovaným na účely platby DPH na území Spoločenstva.

(11)

S cieľom zaistiť účinnú kontrolu výroby olivového oleja a cukru by prevádzkovatelia oprávnení na pomoc na súkromné skladovanie mali spĺňať aj dodatočné podmienky.

(12)

Na zabezpečenie účinnej kontroly opatrení by sa v tomto nariadení mali spresniť informácie potrebné na uzatvorenie zmluvy o skladovaní, ako aj povinnosti zmluvných strán.

(13)

S cieľom zefektívnenia schémy pomoci by sa mali zmluvy uzatvárať na určité minimálne množstvá, podľa potreby rozdelené podľa produktov, a obsahovať povinnosti, ktoré musí zmluvná strana splniť a to najmä také povinnosti, ktoré umožňujú príslušnému orgánu zodpovednému za kontrolovanie skladovania vykonať inšpekciu podmienok skladovania.

(14)

Ak je výška pomoci určená prostredníctvom verejnej súťaže, ponuky by mali obsahovať všetky informácie potrebné pre ich vyhodnotenie a mal by byť ustanovený spôsob komunikácie medzi členskými štátmi a Komisiou.

(15)

Na základe získaných ponúk môže byť stanovená maximálna výška pomoci. Na trhu však môže dôjsť k situáciám, kedy hospodárske alebo iné aspekty zapríčinia, že bude potrebné zamietnuť všetky prijaté ponuky.

(16)

Skladovanie zmluvného množstva počas dohodnutého obdobia je jednou zo základných podmienok udelenia pomoci na súkromné skladovanie. So zreteľom na obchodnú prax a z praktických dôvodov by sa mala povoliť istá miera tolerancie pre množstvo, na ktoré sa pomoc poskytuje.

(17)

Vzhľadom na mimoriadnu povahu niektorých opatrení v oblasti súkromného skladovania vyplývajúcich z hospodárskej situácie by mohlo byť v prípade pomoci stanovej vopred potrebné zložiť zábezpeku, aby dodala žiadosti vážnosť a zaistila by, že opatrenie bude mať na trh požadovaný účinok. Zábezpeka spojená s účasťou vo verejnej súťaži by mala zaistiť, že ponúkané a prípadne prijaté množstvá sú skladované v súlade s podmienkami ustanovenými v tomto nariadení. Preto by sa mali prijať ustanovenia pre uvoľnenie a prepadnutie tejto zábezpeky zloženej v súlade s nariadením Komisie (EHS) č. 2220/85 z 22. júla 1985, ktorým sa stanovujú spoločné podrobné pravidlá pre uplatňovanie systému záruk pre poľnohospodárske výrobky (2).

(18)

S cieľom zabezpečiť náležité riadenie skladovania by sa mali prijať ustanovenia o znížení výšky pomoci, ktorá sa má vyplatiť v prípade, ak je množstvo skladované počas zmluvnej doby skladovania nižšie ako zmluvné množstvo a ak doba skladovania nie je plne dodržaná.

(19)

Vzhľadom na situáciu a vývoj na trhu môže byť vhodné vyzvať zmluvnú stranu, aby určila svoje zásoby na vývoz od začiatku ich uskladnenia.

(20)

Keď sa výška pomoci na súkromné skladovanie stanovuje pre niektoré mäsové výrobky vopred, súčasné pravidlá ustanovujú lehotu na rozmyslenie, aby bolo možné vyhodnotiť situáciu na trhu pred oznámením o rozhodnutí podať žiadosť o pomoc. Ďalej, ak je to vhodné, mali by sa prijať ustanovenia o osobitných opatreniach uplatňovaných najmä na nevyriešené žiadosti. Tieto osobitné opatrenia majú za cieľ zabrániť nadmernému alebo špekulatívnemu používaniu schémy pomoci na súkromné skladovanie. Tieto opatrenia si vyžadujú promptné konanie a Komisia by mala byť oprávnená konať bez pomoci riadiaceho výboru a bez meškania prijať všetky nevyhnutné opatrenia. Tieto osobitné opatrenia sa už uplatňujú pri hovädzom, bravčovom, ovčom a kozom mäse. Aby sa zabezpečilo riadne fungovanie schémy pomoci na súkromné skladovanie pre tieto výrobky, je potrebné dodržať súčasné postupy prijímania opatrení bez významných zmien tak, ako boli ustanovené.

(21)

Je dôležité stanoviť podmienky, na základe ktorých môže byť poskytnutá zálohová platba, úpravu pomoci v prípadoch, kedy nie je úplne dodržané zmluvné množstvo, kontroly dodržania podmienok na poskytnutie pomoci, možné pokuty a informácie, ktoré majú členské štáty oznamovať Komisii.

(22)

Je tiež potrebné ustanoviť podrobné pravidlá týkajúce sa dokumentácie, účtovníctva a frekvencie a povahy kontrol.

(23)

Mali by sa podniknúť primerané kroky, aby sa zabránilo nezrovnalostiam a podvodom a kroky na ich sankcionovanie. Na tento účel by mali byť zmluvné strany, v prípade ktorých sa zistí, že predložili nepravdivé vyhlásenia, na jeden rok vylúčené zo schémy pomoci na súkromné skladovanie.

(24)

Toto nariadenie zahŕňa niektoré ustanovenia týkajúce sa súkromného skladovania uvedené v nariadení Komisie (ES) č. 562/2005 z 5. apríla 2005, ktorým sa ustanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o výmeny oznamov medzi členskými štátmi a Komisiou v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (3), nariadení Komisie (ES) č. 952/2006 z 29. júna 2006 o spôsoboch uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 318/2006 v súvislosti s riadením vnútorného trhu s cukrom a s režimom kvót (4) a nariadení Komisie (ES) č. 105/2008 z 5. februára 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o intervenciu na trhu s maslom (5). Tieto ustanovenia by mali byť vypustené a uvedené nariadenia by sa mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(25)

Toto nariadenie navyše zahŕňa aj ustanovenia týkajúce sa súkromného skladovania z nasledujúcich nariadení, ktoré by mali byť zrušené a nahradené novým nariadením:

nariadenie Komisie (EHS) č. 3444/90 (EHS) z 27. novembra 1990, ktorým sa určujú podrobné pravidlá pre poskytovanie pomoci pre súkromné skladovanie bravčového mäsa (6),

nariadenie Komisie (ES) č. 2659/94 z 31. októbra 1994 o podrobných zásadách pre poskytovanie pomoci súkromného skladovania pre syry Grana Padano, Parmigiano-Reggiano a Provolone (7),

nariadenie Komisie (ES) č. 907/2000 z 2. mája 2000, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá pre výkon nariadenia Rady (ES) č. 1254/1999 o podpore pre súkromný sektor v oblasti skladovania hovädzieho a teľacieho mäsa (8),

nariadenie Komisie (ES) č. 2153/2005 z 23. decembra 2005 o schéme pomoci na súkromné skladovanie olivového oleja (9),

nariadenie Komisie (ES) č. 6/2008 (EHS) zo 4. januára 2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá poskytovania pomoci na súkromné skladovanie ovčieho a kozieho mäsa (10),

nariadenie Komisie (ES) č. 85/2008 z 30. januára 2008 o osobitných podmienkach poskytovania pomoci na súkromné skladovanie ovčieho a kozieho mäsa (11),

nariadenie Komisie (ES) č. 414/2008 z 8. mája 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o udeľovanie pomoci Spoločenstva na súkromné skladovanie niektorých druhov syra počas skladovacieho obdobia 2008/2009 (12).

(26)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

Úvodné ustanovenia

Oddiel 1

Rozsah a všeobecné pravidlá poskytovania pomoci na súkromné skladovanie

Článok 1

Rozsah a definícia

1.   Týmto nariadením sa ustanovujú všeobecné pravidlá poskytovania pomoci na súkromné skladovanie výrobkov uvedených v článkoch 28 a 31 nariadenia (ES) č. 1234/2007.

Uplatňuje sa bez toho, aby boli dotknuté osobitné ustanovenia stanovené v nariadeniach Komisie o vyhlásení verejnej súťaže alebo o stanovení výšky pomoci na súkromné skladovanie vopred.

2.   Na účely tohto nariadenia pojem „príslušné orgány členských štátov“ znamená útvary alebo orgány akreditované členskými štátmi ako platobné agentúry, ktoré spĺňajú podmienky ustanovené v článku 6 nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005 (13).

Článok 2

Oprávnenosť výrobkov

1.   Aby sa na výrobky vzťahovala pomoc na súkromné skladovanie, musia okrem požiadaviek ustanovených v nariadení (ES) č. 1234/2007 spĺňať aj požiadavky uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu.

2.   Maslo, ktoré je skladované v inom členskom štáte než v členskom štáte jeho výroby, musí spĺňať aj dodatočné požiadavky uvedené v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Podmienky poskytovania pomoci na biely cukor

1.   Rozhodnutie o poskytnutí pomoci na súkromné skladovanie bieleho cukru môže byť prijaté, keď sú splnené nasledujúce podmienky:

a)

priemerná cena za biely cukor na území Spoločenstva zaznamenaná v rámci systému oznamovania cien je pod hranicou 85 % referenčnej ceny;

b)

na základe situácie na trhu a so zreteľom na predpokladané účinky mechanizmov riadenia trhu a predovšetkým na stiahnutie cukru z trhu zaznamenané priemerné ceny za biely cukor pravdepodobne zostanú na alebo pod touto hranicou počas dvoch mesiacov.

Vzhľadom na kritériá ustanovené v prvom pododseku sa môže poskytovanie pomoci na súkromné skladovanie obmedziť na členské štáty, v ktorých je priemerná cena bieleho cukru zaznamenaná v rámci systému oznamovania cien pod hranicou 80 % referenčnej ceny. Pomoc sa udeľuje na cukor, ktorý je alebo ktorý bude uskladnený výrobcami schválenými v týchto členských štátoch.

2.   Biely cukor môže byť súkromne skladovaný v období od 1. novembra do 30. júna hospodárskeho roku, v ktorom bola pomoc poskytnutá.

Článok 4

Podmienky poskytovania pomoci na olivový olej

Na účely uplatnenia článku 33 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa priemerná cena zaznamenáva na trhu počas lehoty minimálne dvoch týždňov.

Podrobné pravidlá oznamovania údajov členskými štátmi Komisii sú ustanovené v časti A prílohy III k tomuto nariadeniu.

Článok 5

Podmienky poskytovania pomoci na hovädzie mäso

Pomoc na súkromné skladovanie môže byť poskytnutá vtedy, ak je priemerná cena jatočných tiel samčích dospelých zvierat hovädzieho dobytka na území Spoločenstva vyjadrená v triede R3 a vypočítaná v súlade s časťou B prílohy III, rovná alebo nižšia ako 2 291 EUR/ tona.

Oddiel 2

Všeobecné pravidlá stanovovania výšky pomoci na súkromné skladovanie

Článok 6

Postup stanovovania pomoci

Výšku pomoci na súkromné skladovanie výrobkov uvedených v článkoch 28 a 31 nariadenia (ES) č. 1234/2007 môže Komisia stanoviť buď prostredníctvom vyhlásenia verejnej súťaže počas obmedzeného obdobia v súlade s článkom 9 tohto nariadenia alebo môže v súlade s článkom 16 tohto nariadenia stanoviť výšku pomoci vopred.

Článok 7

Ponuky a žiadosti o poskytnutie pomoci na súkromné skladovanie

1.   Prevádzkovateľ, ktorý chce získať pomoc, predloží príslušným orgánom členského štátu, v ktorom sú alebo budú výrobky skladované buď ponuku v súlade s článkom 9 ods. 1 alebo žiadosť v súlade s článkom 16 ods. 1.

2.   V odvetviach, kde je schéma pomoci na súkromné skladovanie vyhlásená iba pre jeden alebo niekoľko regiónov alebo členských štátov, je možné predkladať ponuky a žiadosti iba v týchto regiónoch alebo členských štátoch.

3.   Ponuky a žiadosti o pomoc na súkromné skladovanie soleného a nesoleného masla a syrov sa vzťahujú aj na výrobky, ktoré už boli úplne uskladnené.

4.   Ponuky a žiadosti o pomoc na súkromné skladovanie čerstvého alebo chladeného mäsa hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz a olivového oleja sa vzťahujú na množstvá týchto výrobkov, ktoré ešte neboli uskladnené.

5.   Ponuky a žiadosti o pomoc na súkromné skladovanie cukru sa vzťahujú na cukor, ktorý už je alebo bude uskladnený.

Článok 8

Podmienky týkajúce sa oprávnenosti prevádzkovateľov

1.   Prevádzkovatelia, ktorí žiadajú o pomoc na súkromné skladovanie alebo predkladajú ponuku majú sídlo a sú zaregistrovaní na účely platby DPH na území Spoločenstva.

2.   V prípade olivového oleja musia prevádzkovatelia, ktorí žiadajú o pomoc na súkromné skladovanie alebo predkladajú ponuku splniť podmienky ustanovené v odseku 1 a dodatočné podmienky ustanovené v prílohe IV.

3.   V prípade cukru musia prevádzkovatelia, ktorí žiadajú o pomoc na súkromné skladovanie alebo predkladajú ponuku splniť podmienky ustanovené v odseku 1 a musia byť výrobcami cukru podľa článku 7 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 952/2006.

KAPITOLA II

Pomoc poskytovaná prostredníctvom verejnej súťaže

Článok 9

Vyhlásenie verejnej súťaže

1.   Verejná súťaž sa vyhlasuje v súlade s postupom uvedeným v článku 195 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007 prostredníctvom nariadenia, ďalej označovaného ako „nariadenie, ktorým sa vyhlasuje verejná súťaž“.

2.   Nariadenie, ktorým sa vyhlasuje verejná súťaž môže obsahovať nasledujúce informácie:

a)

výrobky, na ktoré sa verejná súťaž vzťahuje, prípadne s ich príslušnými číselnými znakmi KN;

b)

jednotky množstva (dávky, šarže, nádoby, silá);

c)

príslušné obdobie („obdobie verejnej súťaže“) a rôzne čiastkové obdobia, kedy je možné ponuky predkladať;

d)

obdobie medzi vyhlásením a uzavretím verejnej súťaže, počas ktorého je možné ponuky predkladať;

e)

minimálna a maximálna doba skladovania;

f)

v prípade potreby, celkové množstvo, na ktoré sa vzťahuje verejná súťaž;

g)

minimálne množstvo, ktoré musí pripadať na každú ponuku;

h)

výška zábezpeky pripadajúcej na jednotku;

i)

doba uskladnenia a vyskladnenia;

j)

špecifikácie, ktoré sa musia uviesť na obale.

3.   Medzi nadobudnutím účinnosti nariadenia, ktorým sa vyhlasuje verejná súťaž a prvým dňom na predkladanie ponúk musí uplynúť najmenej šesť dní.

Článok 10

Predkladanie ponúk

1.   Ponuky sa predkladajú pri použití metódy, ktorú prevádzkovateľom sprístupnia príslušné členské štáty.

Príslušné orgány členských štátov môžu vyžadovať, aby boli elektronické ponuky doplnené zdokonaleným elektronickým podpisom v zmysle článku 2 bodu 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/93/ES (14) alebo elektronickým podpisom, ktorý poskytuje rovnaké záruky, pokiaľ ide o funkcie pripisované podpisu uplatnením rovnakých pravidiel a podmienok ako sú tie, ktoré sú vymedzené v ustanoveniach Komisie o elektronických a digitalizovaných dokumentoch stanovených rozhodnutím Komisie 2004/563/ES, Euratom (15) a jeho vykonávacími predpismi.

2.   Ponuka sa považuje za platnú, ak sú splnené nasledujúce podmienky:

a)

obsahuje odkaz na nariadenie, ktorým sa vyhlasuje verejná súťaž a dátum skončenia daného čiastkového obdobia na predkladanie ponúk;

b)

obsahuje identifikačné údaje uchádzača: názov, adresu a registračné číslo DPH;

c)

uvádza výrobok prípadne s jeho príslušným číselným znakom KN;

d)

v prípade potreby uvádza dobu uskladnenia;

e)

uvádza množstvo výrobkov, na ktoré sa vzťahuje ponuka;

f)

ak sú už výrobky uskladnené, uvádza názov a adresu skladu, číslo skladovanej dávky/šarže/nádoby/sila a prípadne číslo schválenia, ktoré umožňuje identifikovať výrobný závod;

g)

uvádza výšku ponúkanej pomoci pripadajúcu na jednotku a na deň v eurách a centoch bez DPH;

h)

uchádzač zložil pred koncom čiastkového obdobia na predkladanie ponúk zábezpeku v súlade s ustanoveniami hlavy III nariadenia (EHS) č.2220/85 a v rámci rovnakého obdobia poskytol dôkaz o jej zložení;

i)

neobsahuje žiadne dodatočné podmienky stanovené uchádzačom iné než tie, ktoré sú ustanovené v tomto nariadení a v nariadení, ktorým sa vyhlasuje verejná súťaž;

j)

je predložená v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov členského štátu, v ktorom sa ponuka predkladá.

3.   Ponuky sa po predložení už neodvolávajú alebo nemenia a nedopĺňajú.

Článok 11

Posudzovanie ponúk

1.   Príslušné orgány členského štátu rozhodnú o platnosti ponúk na základe splnenia podmienok ustanovených v článku 10 ods. 2.

2.   Osoby oprávnené prijímať a posudzovať ponuky o nich nesmú prezradiť neoprávnenej osobe žiadne podrobnosti.

3.   Ak príslušné orgány členského štátu rozhodnú, že je ponuka neplatná, informujú o tom uchádzača.

Článok 12

Oznámenie ponúk Komisii

1.   Príslušné orgány členských štátov oznámia Komisii všetky platné ponuky.

2.   Oznámenia neobsahujú údaje uvedené v článku 10 ods. 2 písm. b).

3.   Oznámenia sa poskytujú elektronicky, spôsobom, ktorý Komisia oznámi členským štátom, v konkrétnej lehote ustanovenej v nariadení, ktorým sa vyhlasuje príslušná verejná súťaž.

4.   Forma a obsah oznámení sú vymedzené na základe vzorov, ktoré členským štátom poskytne Komisia.

5.   Príslušné orgány členských štátov oznámia Komisii aj nulový počet ponúk v lehote uvedenej v odseku 3.

Článok 13

Rozhodnutie na základe ponúk

1.   Na základe ponúk oznámených v súlade s článkom 12 ods. 1 sa Komisia rozhodne podľa postupu uvedeného v článku 195 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007:

a)

nestanoviť maximálnu výšku pomoci alebo

b)

stanoviť maximálnu výšku pomoci.

2.   V prípade uplatnenia článku 9 ods. 2 písm. f), Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 195 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007 stanoví koeficient vzťahujúci sa na ponuky, ktoré boli predložené na maximálnu výšku pomoci, ak by prijatie celkových množstiev, na ktoré bola daná výška pomoci poskytnutá, viedlo k prekročeniu celkového množstva.

Odchylne od ustanovení článku 10 ods. 3 sa uchádzač, na ktorého sa takýto koeficient vzťahuje, môže rozhodnúť do desiatich dní od uverejnenia vyššie uvedeného nariadenia, ktorým sa stanovuje koeficient, svoju ponuku odvolať.

3.   Rozhodnutia o pomoci na súkromné skladovanie uvedené v odsekoch 1 a 2 sa uverejnia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 14

Jednotlivé rozhodnutia o ponukách

1.   Ak bola v súlade s článkom 13 ods. 1 písm. b) stanovená maximálna výška pomoci, príslušné orgány členských štátov prijímajú ponuky, ktoré sa rovnajú alebo sú nižšie ako maximálna výška bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 13 ods. 2. Všetky ostatné ponuky sa zamietajú.

2.   Ak sa nestanoví žiadna maximálna výška pomoci, všetky ponuky sa zamietnu.

Príslušné orgány členských štátov neprijímajú žiadne ponuky, ktoré neboli oznámené podľa článku 12 ods. 1.

3.   Príslušné orgány členských štátov prijmú rozhodnutia uvedené v ods. 1 a ods. 2 tohto článku po uverejnení rozhodnutia Komisie o pomoci uvedeného v článku 13 ods. 1 a do troch pracovných dní od uverejnenia oznámia uchádzačom výsledok ich účasti vo verejnej súťaži.

4.   Práva a povinnosti úspešných uchádzačov sa nedajú preniesť.

Článok 15

Základné požiadavky a zábezpeky

1.   Základné požiadavky v zmysle článku 20 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 2220/85 sú:

a)

neodvolať ponuku;

b)

udržiavať na sklade najmenej 99 % zmluvného množstva, v prípade mäsových výrobkov 90 %, v prípade olivového oleja 98 % a v prípade syrov 95 % zmluvného množstva počas zmluvnej doby skladovania na vlastné riziko zmluvnej strany v zmysle článku 19 tohto nariadenia a za podmienok uvedených v článku 22 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia;

c)

ak sa uplatňuje článok 28 ods. 3, vyviesť výrobky v súlade s jednou z troch v ňom uvedených možností.

2.   Zábezpeky sa uvoľnia okamžite ak:

a)

je ponuka neplatná alebo zamietnutá, alebo ak je v prípade uplatnenia článku 13 ods. 2 druhého pododseku odvolaná;

b)

v prípade uplatnenia článku 13 ods. 2 prvého pododseku suma uvoľnenej zábezpeky zodpovedá neakceptovanému množstvu.

3.   Zábezpeky sa uvoľnia na množstvá, pre ktoré boli zmluvné povinnosti splnené.

4.   Ak dôjde k prekročeniu časového limitu na uskladnenie stanoveného v článku 25 ods. 1 tohto nariadenia, zábezpeka prepadá v súlade s článkom 23 nariadenia (EHS) č. 2220/85.

KAPITOLA III

Vopred stanovená pomoc

Článok 16

Stanovenie výšky pomoci vopred

1.   Suma pomoci na súkromné skladovanie sa stanoví vopred v súlade s postupom uvedeným v článku 195 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007 prostredníctvom nariadenia ďalej nazývaného „nariadenie, ktorým sa stanovuje suma pomoci vopred“.

2.   Nariadenie, ktorým sa stanovuje suma pomoci vopred môže obsahovať nasledujúce informácie:

a)

výrobky, na ktoré sa verejná súťaž vzťahuje, prípadne s ich príslušnými číselnými znakmi KN;

b)

výšku pomoci na súkromné skladovanie pripadajúcu na hmotnostnú jednotku, na ktorú sa verejná súťaž vzťahuje;

c)

jednotky množstva (dávky, šarže, nádoby, silá);

d)

minimálne množstvo na jednu žiadosť;

e)

obdobie, na ktoré sa žiada o pomoc na súkromné skladovanie,

f)

obdobia uskladnenia a vyskladnenia;

g)

minimálna a maximálna doba skladovania;

h)

špecifikácie, ktoré sa musia uviesť na obale;

i)

prípadne výška zábezpeky pripadajúca na jednotku.

Článok 17

Žiadosti o poskytnutie pomoci

1.   Žiadosti sa predkladajú pri použití metódy, ktorú prevádzkovateľom sprístupní príslušný členský štát.

Príslušné orgány členských štátov môžu vyžadovať, aby elektronické žiadosti boli doplnené zdokonaleným elektronickým podpisom v zmysle článku 2 bod 2 smernice 1999/93/ES alebo elektronickým podpisom, ktorý poskytuje rovnaké záruky, pokiaľ ide o funkcie pripisované podpisu uplatnením rovnakých pravidiel a podmienok ako sú tie, ktoré sú vymedzené v ustanoveniach Komisie o elektronických a digitalizovaných dokumentoch stanovených rozhodnutím Komisie 2004/563/ES, Euratom a jeho vykonávacími predpismi.

2.   Žiadosti sa považujú za platné, ak sú splnené nasledujúce podmienky:

a)

uvádzajú odkaz na nariadenie, ktorým sa stanovuje výška pomoci vopred;

b)

uvádzajú identifikačné údaje ako sú meno žiadateľa, adresa a registračné číslo DPH;

c)

uvádzajú výrobok prípadne s jeho príslušným číselným znakom KN;

d)

uvádzajú množstvo výrobkov;

e)

uvádzajú prípadne dobu skladovania;

f)

ak sú výrobky už uskladnené, uvádzajú názov a adresu skladu, číslo skladovanej dávky/šarže/nádoby/sila a prípadne číslo schválenia, ktoré umožňuje identifikovať výrobný závod;

g)

neobsahujú žiadne dodatočné podmienky stanovené žiadateľom iné než tie, ktoré sú ustanovené v tomto nariadení a v nariadení, ktorým sa stanovuje výška pomoci vopred;

h)

sú predložené v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov členského štátu, v ktorom sa žiadosť predkladá;

i)

žiadateľ zložil zábezpeku v súlade s ustanoveniami hlavy III nariadenia (EHS) č. 2220/85 a prípadne predložil dôkaz o jej zložení.

3.   Obsah žiadostí sa po ich podaní nemení a nedopĺňa.

Článok 18

Základné požiadavky a zábezpeky

1.   Ak sa uplatňuje článok 17 ods. 2 písm. i), sú základné požiadavky v zmysle článku 20 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 2220/1985 nasledovné:

a)

neodvolať žiadosť o uzatvorenie zmluvy;

b)

umiestniť a skladovať najmenej 99 % zmluvného množstva, v prípade mäsových výrobkoch 90 %, v prípade olivového oleja 98 % a v prípade syrov 95 % zmluvného množstva počas zmluvnej doby skladovania na vlastné riziko zmluvnej strany v zmysle článku 19 tohto nariadenia a v súlade s podmienkami ustanovenými v článku 22 ods. 1 písm. a);

c)

ak sa uplatňuje článok 28 ods. 3, vyvážať výrobky v súlade s jedným z troch v ňom uvedených spôsobov.

2.   Zábezpeky sa uvoľňujú okamžite, ak žiadosti alebo vyhlásenia nie sú prijaté.

3.   Zábezpeky sa uvoľňujú na množstvá, pre ktoré boli podmienky splnené.

4.   Ak dôjde k prekročeniu časového limitu na uskladnenie ustanoveného v článku 25 ods. 1 tohto nariadenia, zábezpeka prepadá v súlade s článkom 23 nariadenia (EHS) č. 2220/1985.

KAPITOLA IV

Zmluvy

Článok 19

Uzatváranie zmlúv

Zmluvy sa uzatvárajú medzi príslušnými orgánmi členského štátu, na území ktorého sú alebo budú výrobky skladované, a úspešným uchádzačom alebo žiadateľom, ktorý spĺňa požiadavky uvedené v článku 8, ďalej nazývaným „zmluvná strana“.

Článok 20

Informácie o mieste uskladnenia

Po prijatí oznámenia od členského štátu uvedeného v článku 14 ods. 3 alebo po uzavretí zmluvy uvedenej v článku 23 ods. 1 alebo po oznámení alebo uverejnení rozhodnutí uvedených v článku 23 ods. 2 úspešný uchádzač alebo žiadateľ zašle príslušnému orgánu členského štátu:

a)

názov a adresu skladu alebo skladov a pre každý sklad podrobné informácie o presnom umiestnení síl alebo dávok alebo šarží alebo nádob so zodpovedajúcimi množstvami;

b)

oznámenie o dátume uskladnenia každej dávky, ktorá ešte nie je na mieste a potrebný časový rámec na umiestnenie zmluvného množstva do skladu. Pri každej dávke, ktorá sa uskladňuje, sa musí uviesť množstvo a presné umiestnenie.

Príslušný orgán môže vyžadovať, aby vyššie uvedené informácie boli poskytnuté najmenej dva pracovné dni pred umiestnením každej dávky do skladu.

Článok 21

Prvky zmluvy

Zmluva obsahuje prvky uvedené v článku 22 tohto nariadenia a buď prvky stanovené v relevantných ustanoveniach nariadenia, ktorým sa vyhlasuje verejná súťaž a v ponuke, alebo prvky stanovené v relevantných ustanoveniach nariadenia, ktorým sa stanovuje suma pomoci vopred.

Článok 22

Povinnosti zmluvnej strany

1.   Zmluvy ukladajú zmluvnej strane aspoň nasledujúce povinnosti:

a)

uskladniť a skladovať zmluvné množstvo počas zmluvnej doby skladovania na vlastné riziko a náklady v podmienkach, ktoré zaručujú udržanie charakteristických čŕt výrobku uvedených v prílohe I, bez nahradzovania skladovaných výrobkov alebo ich premiestňovania do iného skladu. Avšak ak v prípade syrov zmluvná strana predloží odôvodnenú žiadosť, môže príslušný orgán povoliť premiestnenie uskladnených výrobkov. Ak v prípade ostatných výrobkov zmluvná strana predloží odôvodnenú žiadosť, príslušný orgán môže povoliť premiestnenie skladovaných výrobkov len vo výnimočných prípadoch;

b)

uschovávať váhové listy vystavené v čase umiestnenia výrobkov do skladu;

c)

zasielať dokumenty týkajúce sa činností ohľadne umiestňovania do skladu príslušnému orgánu najneskôr do jedného mesiaca od dátumu uskladnenia uvedeného v článku 25 ods. 1;

d)

umožniť príslušnému orgánu kedykoľvek skontrolovať, či sú dodržiavané všetky povinnosti ustanovené v zmluve;

e)

skladovať výrobky tak, aby k nim bol dobrý prístup a boli jednotlivo identifikovateľné, na každej individuálne skladovanej jednotke musí byť uvedený dátum umiestnenia do skladu, číslo zmluvy, názov výrobku a hmotnosť.

2.   Zmluvná strana dáva k dispozícii príslušnému orgánu zodpovednému za kontrolovanie všetky dokumenty ku každej zmluve, umožňujúce najmä overenie nasledujúcich informácií o súkromne skladovaných výrobkoch:

a)

schvaľovacie číslo identifikujúce závod a členský štát výroby, ak je toto potrebné;

b)

pôvod a dátum výroby výrobkov, alebo v prípade cukru hospodársky rok výroby a prípadne deň porážky;

c)

dátum uskladnenia;

d)

hmotnosť a počet zabalených kusov;

e)

prítomnosť v sklade a adresu skladu;

f)

predpokladaný dátum skončenia zmluvnej doby skladovania doplnený skutočným dátumom vyskladnenia výrobku.

Pokiaľ ide o prvý pododsek písm. d), ak sa do skladu umiestni mäso po rozkrájaní, vykostení alebo čiastočnom vykostení, uskladnené výrobky sa vážia a toto váženie sa môže uskutočniť v mieste, kde sa mäso krája, čiastočne vykosťuje alebo vykosťuje. Hmotnosť výrobkov, ktoré sa majú uskladniť sa nestanovuje pred uzatvorením zmluvy.

3.   Zmluvná strana alebo prípadne prevádzkovateľ skladu, vedie účtovné záznamy o skladovaní, ktoré sú k dispozícii v sklade, a ktoré pod číslom zmluvy obsahujú:

a)

identifikačné údaje o výrobkoch umiestnených do súkromného skladu podľa dávok/šarží/nádob/síl;

b)

dátum uskladnenia a vyskladnenia;

c)

množstvo pripadajúce na skladovanú dávku/šaržu/nádobu/silo;

d)

umiestnenie výrobkov v sklade.

Článok 23

Uzatváranie zmlúv na pomoc stanovenú vopred

1.   Pri výrobkoch, ktoré už boli uskladnené sa zmluvy uzatvárajú najneskôr do 30 dní od dátumu prijatia informácií uvedených v článku 17 ods. 2 písm. f), pričom toto ešte prípadne podlieha následnému potvrdeniu oprávnenosti výrobkov v súlade s článkom 36 ods. 2 druhým pododsekom. Ak oprávnenosť výrobkov nie je potvrdená, uvedená zmluva sa považuje za neplatnú.

2.   Pri výrobkoch, ktoré ešte nie sú uskladnené, príslušný orgán oznámi rozhodnutia o žiadostiach každému žiadateľovi v piaty pracovný deň po dni podania žiadosti pod podmienkou, že Komisia neprijme v súlade s odsekom 3 osobitné opatrenia v intervenčnom období. Zmluva sa považuje za uzatvorenú v deň odoslania oznámenia o rozhodnutí uvedeného v tomto odseku.

3.   Ak sa v prípade pomoci stanovenej vopred na hovädzie, bravčové, ovčie a kozie mäso, pri preskúmaní situácie odhalí neprimerané využívanie schémy pomoci ustanovenej týmto nariadením alebo ak sa objaví riziko nadmerného využívania, môže Komisia:

a)

pozastaviť uplatňovanie schémy po dobu najviac päť pracovných dní, žiadosti o uzatvorenie zmlúv predložené počas tohto obdobia sa neprijímajú;

b)

stanoviť jednotné percento, o ktoré sa množstvá v žiadostiach na uzatvorenie zmlúv znižujú, pod podmienkou dodržania prípadného minimálneho zmluvného množstva;

c)

zamietnuť žiadosti predložené pred pozastavením, o prijatí ktorých by sa rozhodovalo počas obdobia pozastavenia.

Článok 24

Uzatváranie zmlúv na pomoc poskytnutú na základe verejnej súťaže

Po odovzdaní úplných informácií uvedených v článku 20 príslušný orgán členského štátu oznámi úspešnému uchádzačovi, že poskytol všetky potrebné informácie a že od tohto momentu sa považuje zmluva za uzatvorenú.

Za dátum uzatvorenia zmluvy sa považuje dátum, kedy príslušný orgán členského štátu poskytne zmluvnej strane uvedené oznámenie.

Článok 25

Uskladnenie ešte neuskladnených výrobkov

1.   V prípade výrobkov, ktoré sa uskladňujú až po uzatvorení zmluvy, sa ich zmluvné množstvo uskladňuje do 28 dní od dátumu uzatvorenia zmluvy.

2.   Výrobky sa uskladňujú v jednotlivých dávkach/šaržiach/nádobách/silách, pričom každá dávka/šarža/nádoba/silo predstavuje množstvo uskladnené v príslušný deň podľa zmluvy a podľa skladu.

3.   Uskladňovanie sa končí v deň, kedy je uskladnená posledná dávka/šarža/nádoba/silo.

Článok 26

Dodatočné ustanovenia týkajúce sa uskladňovania mäsových výrobkov

1.   V prípade hovädzieho mäsa môžu zmluvné strany pod nepretržitým dohľadom príslušného orgánu a počas doby umiestňovania do skladu krájať, čiastočne vykosťovať alebo vykosťovať všetky výrobky alebo časť výrobkov pod podmienkou, že sa použije dostatočné množstvo jatočných tiel na to, aby bola uskladnená tonáž, na ktorú sa zmluva uzatvorila, a že sa všetko takto spracované mäso uskladní. Zmluvné strany, ktoré by chceli využiť túto možnosť, to oznámia príslušnému orgánu najneskôr v deň začiatku uskladňovania.

Príslušný orgán však môže vyžadovať, aby mu oznámenie uvedené v prvom pododseku bolo poskytnuté najmenej dva pracovné dni pred uskladnením každej individuálnej dávky.

Veľké šľachy, chrupavky, kosti, veľké kusy loja a ďalšie odrezky z krájania, čiastočného vykosťovania alebo vykosťovania sa neskladujú.

2.   Skladovanie mäsových výrobkov začína za každú individuálnu dávku zmluvného množstva v deň, kedy sa dostáva pod kontrolu príslušného orgánu. Tento deň bude dňom, kedy sa stanoví čistá hmotnosť čerstvého chladeného výrobku:

a)

v mieste uskladnenia, ak sa výrobok zmrazuje v priestoroch skladu;

b)

v mieste zmrazenia, ak sa výrobok zmrazuje v na to určených zariadeniach mimo miesta uskladnenia;

c)

v mieste vykosťovania alebo krájania, ak sa mäso uskladňuje po rozkrájaní alebo vykostení.

Článok 27

Zmluvná doba skladovania

1.   Ak sa výrobky uskladňujú po uzatvorení zmluvy, zmluvná doba skladovania sa začína v deň nasledujúci po dni, kedy došlo k uskladneniu poslednej dávky/šarže/nádoby/sila.

2.   Pri výrobkoch, ktoré už sú uskladnené, sa zmluvná doba skladovania začína v deň nasledujúci po dni, kedy príslušné orgány prijali informácie uvedené v článku 10 ods. 2 písm. f) a v článku 17 ods. 2 písm. f).

3.   Pri olivovom oleji sa začína zmluvná doba skladovania až po zapečatení nádob po odobratí vzoriek.

4.   Posledný deň skladovania môže byť stanovený buď v nariadení, ktorým sa vyhlasuje verejná súťaž alebo v nariadení, ktorým sa stanovuje suma pomoci vopred ako sa uvádza v článku 9 ods. 2 písm. i) a v článku 16 ods. 2 písm. f).

Článok 28

Vyskladnenie

1.   Vyskladnenie sa môže začať deň po uplynutí posledného dňa zmluvnej doby skladovania alebo prípadne od dátumu spresneného v nariadení, ktorým sa stanovuje suma pomoci vopred alebo v nariadení, ktorým sa vyhlasuje verejná súťaž.

2.   Vyskladňujú celé skladové dávky alebo, ak to príslušný orgán povolí, menšie množstvá.

V prípade, na ktorý odkazuje článok 27 ods. 3 a článok 36 ods. 5 písm. a), je však možné vyskladniť iba zapečatené množstvá.

3.   Zmluva môže stanoviť, že po skončení dvojmesačnej doby skladovania môže zmluvná strana vyskladniť celé množstvá alebo časť množstva výrobkov, na ktoré sa daná zmluva vzťahuje, pod podmienkou, že toto predstavuje minimálne 5 ton na jednu zmluvnú stranu a sklad, alebo ak je množstvo menšie než 5 ton, celkové množstvo v sklade vyplývajúce zo zmluvy, za predpokladu, že do 60 dní od ich vyskladnenia bude splnená jedna z nasledujúcich podmienok:

a)

výrobky opustili colné územie Spoločenstva bez ďalšieho spracovania;

b)

výrobky sa dostali na miesto určenia bez ďalšieho spracovania v prípadoch uvedených v článku 36 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 800/1999 (16) alebo

c)

výrobky sú umiestnené bez ďalšieho spracovania do dodávateľského skladu schváleného na základe článku 40 ods. 2 nariadenia (ES) č.800/1999.

Zmluvná doba skladovania sa za každú individuálnu dávku určenú na vývoz končí deň pred:

a)

dňom vyskladnenia alebo

b)

dňom prijatia vývozného vyhlásenia, ak výrobok nebol premiestnený.

Výška pomoci sa zníži pomerne k zníženiu počas doby skladovania uplatnením denných výšok pomoci, ktoré stanoví Komisia postupom podľa článku 195 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007.

Na účely tohto odseku sa predkladá dôkaz o vývoze v súlade s článkami 7 a 8 nariadenia (ES) č. 800/1999 v prípade, že výrobky spĺňajú podmienky na získanie náhrad.

V prípade, že výrobky nespĺňajú podmienky na získanie náhrad, poskytuje sa dôkaz o vývoze v prípadoch ustanovených v článku 8 nariadenia (ES) č. 800/1999 predložením originálnej kontrolnej kópie T5 v súlade s článkami 912a, 912b, 912c, 912e a 912g nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 (17). V kolónke 107 kontrolnej kópie sa uvádza číslo tohto nariadenia.

Článok 29

Oznámenie o vyskladnení

Zmluvná strana oznámi príslušnému orgánu v predstihu svoj zámer vyskladniť výrobky v súlade s ustanoveniami uvedenými v článku 36 ods. 6.

Ak nie je dodržaná požiadavka ustanovená v prvom odseku, ale príslušný orgán má za to, že mu bol do 30 dní od vyskladnenia predložený dostačujúci dôkaz o dátume vyskladnenia a o vyskladnených množstvách, pomoc sa znižuje o 15 % a vypláca sa iba za obdobie, na ktoré zmluvná strana predloží príslušnému orgánu dostatočný dôkaz o tom, že výrobok bol skladovaný v zmluvnom sklade.

Ak nie je dodržaná požiadavka ustanovená v prvom odseku a príslušný orgán považuje dôkaz, ktorý mu bol predložený do 30 dní od vyskladnenia o dátume vyskladnenia a o vyskladnených množstvách za nedostačujúci, nevypláca sa v súvislosti s danou zmluvou žiadna pomoc a prípadne prepadne celá zábezpeka zložená v súvislosti s príslušnou zmluvou.

KAPITOLA V

Vyplatenie pomoci

Článok 30

Žiadosť o vyplatenie pomoci

1.   Pomoc, alebo ak bola v súlade s článkom 31 vyplatená záloha na pomoc, zvyšná časť pomoci, sa vyplatí na základe žiadosti o vyplatenie podanej zmluvnou stranou do troch mesiacov od konca zmluvnej doby skladovania.

2.   Ak zmluvná strana nebola schopná poskytnúť podporné dokumenty v požadovanej časovej lehote troch mesiacov napriek tomu, že konala promptne, aby ich včas získala, môže jej byť poskytnuté predĺženie lehoty, ktoré však nesmie presiahnuť celkovú dĺžku troch mesiacov.

3.   Ak sa uplatňuje článok 28 ods. 3 prvý pododsek tohto nariadenia, potrebný dôkaz sa predkladá v časových lehotách stanovených v článkoch 49 ods. 2, ods. 4 a 6 nariadenia (ES) č. 800/1999.

Článok 31

Záloha na pomoc

1.   Po 60 dňoch uskladnenia môže byť na žiadosť zmluvnej strany vyplatená jedna zálohová platba pomoci pod podmienkou, že zmluvná strana zloží zábezpeku rovnajúcu sa zálohe plus 10 %.

2.   Záloha neprevyšuje sumu pomoci zodpovedajúcu dobe skladovania 90 dní alebo troch mesiacov. Zábezpeka uvedená v odseku 1 sa uvoľní okamžite po vyplatení zostatku pomoci.

Článok 32

Vyplatenie pomoci

Pomoc, alebo zostatok pomoci, sa vypláca do 120 dní po dni podania žiadosti o vyplatenie pomoci pod podmienkou, že boli dodržané všetky povinnosti vyplývajúce zo zmluvy a bola uskutočnená záverečná kontrola. Ak však prebieha administratívne vyšetrovanie, pomoc sa nevyplatí, kým nedôjde k uznaniu nároku na vyplatenie.

Článok 33

Vyplatenie pomoci v prípade vykosťovania v odvetví hovädzieho mäsa

1.   Ak prípade vykosťovania skutočne skladované množstvo nepresahuje 67 kg vykosteného mäsa na 100 kg mäsa na kosti, nevypláca sa žiadna pomoc.

2.   Ak je skutočne skladované množstvo vyššie ako 67 kg, ale nižšie ako 75 kg vykosteného mäsa na 100 kg mäsa na kosti, výška pomoci sa pomerne zníži.

3.   Žiadne zníženie ani zvýšenie pomoci sa neuplatňuje, pokiaľ je skutočne skladované množstvo vykosteného hovädzieho mäsa 75 kg alebo viac na 100 kg použitého mäsa na kosti.

Článok 34

Zníženie sumy alebo vylúčenie z platenia

1.   S výnimkou prípadov vyššej moci, ak je skutočne skladované množstvo počas zmluvnej doby menšie než zmluvné množstvo, ale nie je menšie než 99 % tohto množstva, pomoc sa vypláca na skutočne skladované množstvo. Ak však príslušný orgán zistí, že zmluvná strana konala úmyselne alebo nedbalo, môže rozhodnúť o ďalšom znížení pomoci alebo o jej nevyplatení.

Pri bravčovom, hovädzom, ovčom a kozom mäse sa pomoc vypláca za skutočne skladované množstvo mäsa, ak toto množstvo nepredstavuje menej než 90 % zmluvného množstva.

Pri olivovom oleji sa pomoc vypláca na skutočne skladované množstvo, ak toto množstvo nepredstavuje menej než 98 % zmluvného množstva.

Pri syre sa pomoc vypláca za skutočne skladované množstvo, ak toto množstvo nepredstavuje menej než 95 % zmluvného množstva.

2.   S výnimkou prípadov vyššej moci, ak je skutočne skladované množstvo počas zmluvnej doby nižšie než percentá stanovené v odseku 1, ale nie je menšie než 80 % zmluvného množstva, pomoc na skutočne skladované množstvo sa zníži o polovicu. Ak však príslušný orgán zistí, že zmluvná strana konala úmyselne alebo nedbalo, môže rozhodnúť o ďalšom znížení pomoci alebo o jej nevyplatení.

3.   Okrem prípadov vyššej moci, ak je skutočne skladované množstvo počas zmluvnej doby menšie než 80 % zmluvného množstva, nevypláca sa žiadna pomoc.

4.   Ak dôjde k prekročeniu časového limitu uvedeného v článku 25 ods. 1 o viac než 10 dní, neposkytuje sa žiadna pomoc.

5.   Ak kontroly počas skladovania alebo vyskladňovania odhalia chybné výrobky, za tieto množstvá sa nevypláca žiadna pomoc. Zvyšok skladovanej dávky, ktorá je ešte oprávnená na poskytnutie pomoci, nesmie klesnúť pod minimálnu hranicu ustanovenú v nariadení, ktorým sa vyhlasuje verejná súťaž alebo v nariadení, ktorým sa stanovuje suma pomoci vopred. Rovnaké pravidlo sa uplatňuje, ak časť skladovanej dávky/šarže bola vyskladnená z uvedeného dôvodu pred skončením minimálnej doby skladovania alebo pred dátumom prvého povoleného vyskladnenia, ak sa v nariadení, ktorým sa vyhlasuje verejná súťaž alebo v nariadení, ktorým sa stanovuje suma pomoci vopred takýto dátum uvádza.

Chybné výrobky sa nezahŕňajú do výpočtu skutočne uskladneného množstva uvedeného v odsekoch 1, 2 a 3.

6.   Okrem prípadov vyššej moci, ak zmluvná strana nedodrží koniec zmluvnej doby skladovania, ak bol stanovený v súlade s článkom 27 ods. 4, alebo dvojmesačnej doby uvedenej v článku 28 ods. 3 pre celé skladované množstvo, znižuje sa za každý kalendárny deň neplnenia výška pomoci pre príslušnú zmluvu o 10 %. Toto zníženie však nepresiahne 100 % výšky pomoci.

KAPITOLA VI

Oznámenia

Článok 35

Povinnosti týkajúce sa oznámení členského štátu Komisii

1.   Členský štát oznamuje Komisii:

a)

najmenej raz týždenne výrobky a množstvá, na ktoré boli uzatvorené zmluvy počas predchádzajúceho týždňa, rozdelené podľa doby skladovania a prípadne množstvá výrobkov, na ktoré boli predložené žiadosti o uzatvorenie zmlúv;

b)

najneskôr na konci mesiaca za predchádzajúci mesiac:

i)

množstvá výrobkov uskladnené a vyskladnené počas daného mesiaca, prípadne rozdelené podľa kategórií;

ii)

množstvá výrobkov v sklade na konci príslušného mesiaca, prípadne rozdelené podľa kategórií;

iii)

množstvá výrobkov, v prípade ktorých sa skončila zmluvná doba skladovania;

iv)

ak bola doba skladovania skrátená alebo predĺžená v súlade s článkom 43 ods. d) bodom ii) a iii) nariadenia (ES) č. 1234/2007, výrobky a množstvá, pri ktorých bola upravená doba skladovania spolu s pôvodnými a upravenými dátumami vyskladnenia.

2.   Komisia poskytne členským štátom vzory všetkých oznámení.

3.   Podrobnejšie informácie o oznámeniach sú ustanovené v nariadení, ktorým sa stanovuje suma pomoci vopred alebo v nariadení, ktorým sa vyhlasuje verejná súťaž.

KAPITOLA VII

Kontroly a pokuty

Článok 36

Kontroly

1.   Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie súladu s týmto nariadením. Tieto opatrenia zahŕňajú kompletnú administratívnu kontrolu žiadostí o poskytnutie pomoci, doplnenú kontrolami na mieste ako sa to ustanovuje v odsekoch 2 až 8.

2.   Orgán zodpovedný za kontrolu vykonáva kontroly výrobkov, ktoré budú uskladnené:

a)

pri mäsových výrobkoch v čase uskladňovania;

b)

pri olivovom oleji pred zapečatením obalov;

c)

pri iných výrobkoch do 30 dní od dátumu uskladnenia alebo od dátumu doručenia informácií uvedených v článku 10 ods. 2 písm. f) alebo v článku 17 ods. 2 písm. f) pri už uskladnených výrobkoch.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 26, článok 27 ods. 3 a písmeno a) prvého pododseku odseku 5 tohto článku a aby sa zaistilo, že uskladnené výrobky sú oprávnené na pomoc, vykonáva sa fyzická kontrola reprezentatívnej vzorky najmenej 5 % uskladneného množstva s cieľom zaistiť, okrem iného, že hmotnosť, identifikačné údaje, povaha a zloženie výrobkov, skladovaných dávok zodpovedajú údajom uvedeným v žiadosti o uzatvorenie zmluvy.

3.   Ak je členský štát schopný poskytnúť riadne podložené odôvodnenie, 30-dňový limit ustanovený v odseku 2 možno predĺžiť o 15 dní.

4.   Ak sa kontrolami ukáže, že uskladnené výrobky nezodpovedajú požiadavkám kvality ustanoveným v prílohe I, zábezpeka, uvedená v článku 9 ods. 2 písm. h) a v článku 16 ods. 2 písm. i), ak bola zložená, prepadne.

5.   Orgán zodpovedný za kontroly:

a)

zapečatí výrobky podľa zmlúv, skladové dávky/šarže alebo menšie množstvá v čase vykonávania kontroly uvedenej v odseku 2, alebo

b)

vykoná neohlásenú kontrolu, aby sa zaistilo, že sa v sklade nachádza zmluvné množstvo.

Kontrola uvedená v prvom pododseku písm. b) sa týka najmenej 10 % celkového množstva stanoveného v zmluve a je reprezentatívna. Takéto kontroly zahŕňajú preskúmanie zásob podľa článku 22 ods. 3 a podporných dokumentov ako sú potvrdenia o hmotnosti a dodacie listy a kontrolu hmotnosti, typu a identifikácie výrobkov vzťahujúcich sa najmenej na 5 % množstva, ktoré podlieha neohláseným kontrolám.

6.   Na konci zmluvnej doby skladovania orgán zodpovedný za kontrolu v súvislosti s každou zmluvou overí odberom vzoriek hmotnosť a identifikáciu výrobkov v sklade. Na účely tejto kontroly zmluvná strana informuje, s uvedením príslušných skladovaných dávok/šarží/nádob/síl, príslušný orgán najmenej päť pracovných dní pred:

a)

koncom maximálnej zmluvnej doby skladovania alebo

b)

začiatkom vyskladňovania, ak sú výrobky vyskladňované pred dátumom skončenia maximálnej zmluvnej doby skladovania.

Členský štát môže akceptovať aj kratšiu časovú lehotu než uvedených päť pracovných dní.

7.   Ak sa uplatňuje možnosť v odseku 5 písm. a), pred koncom zmluvnej doby skladovania sa overuje prítomnosť a neporušenosť použitých pečatí. Náklady vynaložené na pečatenie a manipuláciu pri kontrole znáša zmluvná strana.

8.   Akékoľvek vzorky odobraté s cieľom overenia kvality a zloženia výrobkov odoberú buď pracovníci príslušného orgánu zodpovedajúceho za kontrolu alebo odber prebieha v ich prítomnosti.

Fyzická kontrola alebo overenie hmotnosti sa uskutočňuje v prítomnosti uvedených pracovníkov počas váženia.

Na účely záznamu z auditu, sa všetky zásoby a finančné záznamy a dokumenty, ktoré títo pracovníci skontrolujú, počas kontroly opečiatkujú alebo parafujú. Ak sa overujú počítačové záznamy, vytlačí sa ich kópia a založí sa do inšpekčného spisu.

Článok 37

Podávanie správ

1.   Orgán zodpovedný za kontrolu vypracuje po každej kontrole na mieste správu o kontrole. V správe sa presne popíšu jednotlivé kontrolované položky.

Správa obsahuje:

a)

dátum a čas začiatku kontroly;

b)

informácie o predbežnom oznámení o kontrole;

c)

trvanie kontroly;

d)

mená prítomných zodpovedných pracovníkov;

e)

povahu a rozsah uskutočnených kontrol a najmä podrobné údaje o preverených dokumentoch a výrobkoch;

f)

zistenia a závery;

g)

či sa vyžaduje ďalšia kontrola.

Správu podpisuje zodpovedný pracovník a spolupodpisuje zástupca zmluvnej strany alebo prípadne prevádzkovateľ skladu a zaradí sa do platobného spisu.

2.   V prípade závažných nezrovnalostí týkajúcich sa najmenej 5 % množstva výrobkov v rámci jednej zmluvy, ktorá podlieha kontrole, sa overovanie rozšíri na dostatočne veľkú vzorku, ktorú určí orgán zodpovedný za vykonávanie kontrol.

3.   Orgán zodpovedný za vykonávanie kontrol zaznamená všetky prípady nesúladu podľa kritérií závažnosti, rozsahu, trvania a opakovania sa, čo môže viesť až k vylúčeniu v súlade s článkom 38 ods. 1 a/alebo k požiadaniu o vrátenie neoprávnene vyplatených súm vrátane prípadných úrokov, v súlade s odsekom 4 uvedeného článku.

Článok 38

Pokuty

1.   Ak príslušný orgán členského štátu zistí, že dokument predložený uchádzačom alebo žiadateľom o priznanie práv na základe tohto nariadenia obsahuje nesprávne informácie a ak sú príslušné nesprávne informácie rozhodujúcimi pre priznanie takéhoto práva, príslušný orgán vylúči uchádzača alebo žiadateľa z postupu poskytovania pomoci na súkromné skladovanie toho výrobku, o ktorom boli poskytnuté nesprávne informácie, na obdobie jedného roka od prijatia administratívneho rozhodnutia o zistení nezrovnalosti.

2.   Vylúčenie ustanovené v odseku 1 sa neuplatňuje, ak uchádzač alebo žiadateľ pred príslušným orgánom uspokojivo dokáže, že situácia uvedená v danom odseku, bola spôsobená zásahom vyššej moci alebo bola zjavne neúmyselnou chybou.

3.   Príslušní prevádzkovatelia neoprávnene vyplatenú pomoc vrátia spolu s úrokom. Pravidlá ustanovené v článku 73 nariadenia Komisie (ES) č.796/2004 (18) sa uplatňujú mutatis mutandis.

4.   Uplatnenie administratívnych pokút a vracanie neoprávnene vyplatených súm podľa tohto článku nemá vplyv na oznamovanie nezrovnalostí Komisii podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1848/2006 (19).

KAPITOLA VIII

Zmeny a doplnenia, zrušenia a záverečné ustanovenia

Článok 39

Zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 562/2005

Odsek 2 článku 1 a článok 3 nariadenia (ES) č. 562/2005 sa vypúšťajú.

Článok 40

Zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 952/2006

Kapitola VIa nariadenia (ES) č. 952/2006 sa vypúšťa.

Naďalej sa však uplatňuje v súvislosti so zmluvami uzatvorenými v roku 2008 podľa vypustenej kapitoly.

Článok 41

Zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 105/2008

Kapitola III nariadenia (ES) č. 105/2008 sa vypúšťa.

Naďalej sa však uplatňuje v súvislosti so zmluvami uzatvorenými v roku 2008 podľa vypustenej kapitoly.

Článok 42

Zrušenie

Nariadenia (EHS) č. 3444/90, (ES) č. 907/2000, (ES) č. 2153/2005, (ES) č. 6/2008 a (ES) č. 85/2008 sa zrušujú. Naďalej sa však uplatňujú v súvislosti so zmluvami uzatvorenými podľa zrušených nariadení pred dátumom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Nariadenie (ES) č. 2659/94 sa zrušuje. Naďalej sa však uplatňuje v súvislosti so zmluvami uzatvorenými podľa týchto zrušených nariadení pred 1. marcom 2009.

Nariadenie (ES) č. 414/2008 sa zrušuje. Naďalej sa však uplatňuje v súvislosti so zmluvami uzatvorenými podľa týchto zrušených nariadení v priebehu hospodárskeho roka 2008/2009.

Článok 43

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. augusta 2008

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s.1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 510/2008 (Ú. v. EÚ L 149, 7.6.2008, s. 61).

(2)  Ú. v. ES L 205, 3.8.1985, s. 5. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2006 (Ú. v. EÚ L 365, 21.12.2006, s. 52).

(3)  Ú. v. EÚ L 95, 14.4.2005, s. 11.

(4)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 39. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 707/2008 (Ú. v. EÚ L 197, 25.7.2008, s. 4).

(5)  Ú. v. EÚ L 32, 6.2.2008, s. 3.

(6)  Ú. v. ES L 333, 30.11.1990, s. 22. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2006.

(7)  Ú. v. ES L 284, 1.11.1994, s. 26. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 588/2007 (Ú. v. EÚ L 139, 31.5.2007, s. 16).

(8)  Ú. v. ES L 105, 3.5.2000, s. 6. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2006.

(9)  Ú. v. EÚ L 342, 24.12.2005, s. 39.

(10)  Ú. v. EÚ L 3, 5.1.2008, s. 13.

(11)  Ú. v. EÚ L 27, 31.1.2008, s. 3.

(12)  Ú. v. EÚ L 125, 9.5.2008, s. 17. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 750/2008 (Ú. v. EÚ L 202, 31.7.2008, s. 44).

(13)  Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 1.

(14)  Ú. v. ES L 13, 19.1.2000, s. 12.

(15)  Ú. v. EÚ L 251, 27.7.2004, s. 9.

(16)  Ú. v. ES L 102, 17.4.1999, s. 11.

(17)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1.

(18)  Ú. v. EÚ L 141, 30.4.2004, s. 18.

(19)  Ú. v. EÚ L 355, 15.12.2006, s. 56.


PRÍLOHA I

POŽIADAVKY NA KVALITU

Pomoc by sa mala poskytovať len na skladovanie výrobkov náležitej a primeranej obchodovateľnej kvality, pochádzajúce zo Spoločenstva, pre ktoré sa musia ustanoviť požiadavky na kvalitu.

Úrovne rádioaktivity vo výrobkoch oprávnených na pomoc na súkromné skladovanie nesmú presiahnuť povolené hodnoty prípadne ustanovené podľa pravidiel Spoločenstva. Úroveň kontaminácie výrobkov rádioaktivitou sa musí monitorovať iba ak si to vyžaduje situácia a iba počas nevyhnute dlhého obdobia. V prípade potreby sa určí trvanie a rozsah kontrol na základe postupu uvedeného v článku 195 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007.

I.   Mäso

Pomoc na súkromné skladovanie sa poskytuje len na mäso spĺňajúce nasledujúce kritériá:

a)

hovädzie mäso klasifikované podľa stupnice Spoločenstva pre klasifikáciu jatočných tiel uvedenej v nariadení Rady (ES) č. 1183/2006 (1) a označené v súlade s článkom 4 ods. 3 písm. c) nariadenia Komisie (ES) č. 1669/2006 (2);

b)

jatočné telá jahniat najviac do veku dvanástich mesiacov a z nich naporciované mäso zo zvierat identifikovaných v súlade s nariadením Rady (ES) č. 21/2004 (3);

c)

pochádza zo zvierat chovaných na území Spoločenstva najmenej po dobu troch mesiacov v prípade hovädzieho mäsa, dvoch mesiacov v prípade bravčového, ovčieho a kozieho mäsa a porazených najviac desať dní pred dátumom uskladnenia mäsa;

d)

pochádza zo zvierat chovaných v súlade s platnými veterinárnymi predpismi;

e)

má označenie zdravotnej nezávadnosti uvedené v časti I prílohy II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 (4);

f)

nevykazuje znaky, na základe ktorých by nebolo vhodné na skladovanie alebo neskoršie použitie;

g)

nepochádza zo zvierat porazených v dôsledku mimoriadnych opatrení;

h)

je uskladnené v čerstvom stave a skladované v zmrazenom stave.

II.   Syry

1.   Syry grana padano, parmigiano-reggiano a provolone

Pomoc na súkromné skladovanie sa poskytuje len na syry:

a)

s minimálnym vekom stanoveným v článku 28 písm. b) nariadenia (ES) č. 1234/2007 k dátumu začiatku skladovania na základe zmluvy, ktoré neboli predmetom predchádzajúcej zmluvy o skladovaní;

b)

pri ktorých každá dávka váži najmenej dve tony;

c)

nezmazateľne označené:

i)

značkou vydanou agentúrou vymenovanou členským štátom;

ii)

identifikačným číslom závodu, v ktorom boli vyrobené;

iii)

mesiacom výroby, ktorý môže byť súčasťou kódu;

iv)

osobitnou skladovou značkou, ktorou sa syry označujú pri uskladnení, aby ich bolo možné odlíšiť od syrov, na ktoré sa nevzťahuje zmluva.

2.   Trvanlivé syry, pecorino romano, kefalotyri a kasseri

Pomoc na súkromné skladovanie sa poskytuje len na skladovanie:

a)

celých syrov;

b)

syrov vyrobených na území Spoločenstva, ktoré:

i)

sú nezmazateľne označené označením závodu, v ktorom boli vyrobené s uvedením dňa a mesiaca výroby, pričom tieto informácie môžu mať podobu kódu;

ii)

prešli testami kvality, ktoré stanovili ich klasifikáciu po dozretí.

III.   Maslo

Pomoc na súkromné skladovanie sa poskytuje iba na maslo vyrobené v závode schválenom v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (ES) č. 105/2008, počas 28 dní predchádzajúcich dňu podania žiadosti alebo dňu predloženia ponuky.

Na obale masla sú uvedené minimálne nasledujúce informácie, ktoré môžu mať prípadne aj formu kódu:

a)

číslo identifikujúce závod a členský štát výroby;

b)

dátum výroby;

c)

dátum uskladnenia;

d)

číslo výrobnej šarže;

e)

slovo „solené“ v prípade, že ide o maslo uvedené v článku 28 písm. a) bod ii) nariadenia (ES) č. 1234/2007;

f)

čistá hmotnosť.

Členský štát môže ustanoviť, že nie je nutné splniť povinnosť uvádzať dátum uskladnenia na obale pod podmienkou, že vedúci skladu sa zaviaže viesť evidenciu, do ktorej sa budú v deň uskladnenia výrobkov zaznamenávať informácie uvedené v prvom pododseku.

IV.   Cukor

Cukor, ktorého sa týka predkladaná ponuka alebo žiadosť je:

a)

kryštálový biely cukor voľne ložený a/alebo vo veľkých vreciach (800 kg a viac) a/alebo v 50 kg vreciach;

b)

vyrobený v rámci kvóty hospodárskeho roka, v ktorom je predkladaná ponuka alebo žiadosť s výnimkou bieleho cukru stiahnutého, preneseného alebo ponúknutého na verejnú intervenciu;

c)

náležitej a primeranej obchodovateľnej kvality, sypký, s vlhkosťou maximálne 0,06 %.


(1)  Ú. v. EÚ L 214, 4.8.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 312, 11.11.2006, s. 6.

(3)  Ú. v. EÚ L 5, 9.1.2004, s. 8.

(4)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55.


PRÍLOHA II

MASLO SKLADOVANÉ V INOM ČLENSKOM ŠTÁTE NEŽ V ČLENSKOM ŠTÁTE VÝROBY

Ak je maslo skladované v inom členskom štáte než v členskom štáte výroby, je uzatvorenie zmluvy o skladovaní podmienené predložením osvedčenia.

Osvedčenie musí uvádzať identifikačné číslo závodu a členský štát výroby, dátum výroby a číslo výrobnej šarže a potvrdzovať, že maslo bolo vyrobené v schválenom závode, ktorý podlieha kontrolám overujúcim, či je maslo vyrobené zo smotany alebo mlieka v zmysle článku 6 ods. 2 písm. b) a d) nariadenia (ES) č. 1234/2007.

Osvedčenie predkladá príslušný orgán členského štátu výroby do 50 dní od dátumu uskladnenia masla.

V prípade, že je maslo skladované v inom členskom štáte než v členskom štáte výroby, zmluvy na skladovanie sa uzatvárajú do 60 dní od dátumu prijatia žiadosti pod podmienkou, že toto môže byť prípadne podmienené následným potvrdením oprávnenosti masla podľa článku 36 ods. 2 druhého pododseku. V prípade, že sa oprávnenosť nepotvrdí, uvedená zmluva sa považuje za neplatnú.

Ak členský štát výroby uskutočnil kontrolu povahy a zloženia masla, osvedčenie obsahuje výsledky uvedených kontrol a potvrdenie, že uvedený výrobok je maslo v zmysle článku 28 písm. a) bodov i) a ii) nariadenia (ES) č. 1234/2007. V takom prípade musí byť balenie zapečatené očíslovaným štítkom vydaným príslušným orgánom členského štátu výroby. Osvedčenie obsahuje číslo tohto štítku.


PRÍLOHA III

OZNAMOVANIE ÚDAJOV

A.   Olivový olej

a)

Členské štáty zašlú najneskôr každú stredu Komisii priemerné ceny zaznamenané na ich hlavných reprezentatívnych trhoch za predchádzajúci týždeň pre rôzne kategórie oleja vymenované v prílohe XVI k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

b)

Do 31. augusta členské štáty zašlú Komisii prognózu celkovej produkcie olivového oleja a stolových olív pre prebiehajúci hospodársky rok a konečný odhad celkovej produkcie olivového oleja a stolových olív za predchádzajúci hospodársky rok.

c)

Od septembra do mája každého hospodárskeho roka oznámia členské štáty Komisii najneskôr do pätnásteho dňa každého mesiaca odhad množstva olivového oleja a stolových olív vyprodukovaných od začiatku daného hospodárskeho roku v jednotlivých mesiacoch spolu s aktualizáciou prognózy uvedenej v písmene b).

d)

Členské štáty vytvoria systém zberu údajov, ktorý považujú za najvhodnejší na získanie a prípravu oznámení uvedených v písmenách b) a c) a prípadne špecifikujú povinnosti týkajúce sa oznamovania údajov príslušných výrobcov v odvetví olív.

e)

Údaje uvedené v písmenách a), b) a c) sa zasielajú na formulároch poskytnutých Komisiou.

f)

Komisia môže použiť iné zdroje informácií.

B.   Hovädzie mäso

Výpočet priemernej trhovej ceny Spoločenstva pre samčie dospelé hovädzie jatočné telá označené ako trieda R3

a)

Priemerná cena na vnútroštátnom trhu v kategórii A v triede R3 sa vypočíta podľa článku 3 písm. a) tretej zarážky nariadenia (ES) č. 1669/2006.

b)

Priemerná cena na vnútroštátnom trhu v kategórii C v triede R3 sa vypočíta podľa článku 3 písm. a) tretej zarážky nariadenia (ES) č. 1669/2006.

c)

Priemerná cena na vnútroštátnom trhu v kategórii A/C = vážený priemer stanovený v písmenách a) a b), váženie je založené na základe pomeru porážok v každej kategórii a vnútroštátnych porážok podľa kategórie A/C.

d)

Priemerná cena na trhu Spoločenstva v kategórii A/C = vážený priemer stanovený v písmene c), vážením je založené na základe pomeru porážok v kategórii A/C na každý členský štát a porážok v kategórii A/C v Spoločenstve.


PRÍLOHA IV

PODMIENKY PLATNÉ PRE PREVÁDZKOVATEĽOV V ODVETVÍ OLIVOVÉHO OLEJA

Prevádzkovatelia v odvetví olivového oleja patria do jednej z nasledujúcich kategórií:

a)

organizácia výrobcov olivového oleja, ktorú tvorí aspoň 700 pestovateľov olív, ak pôsobí ako organizácia na výrobu a predaj olív a olivového oleja;

b)

organizácia výrobcov, ktorá zastupuje najmenej 25 % pestovateľov olív alebo výroby olivového oleja v regióne, v ktorom sa nachádza;

c)

združenie organizácií výrobcov pochádzajúcich z viacerých hospodárskych regiónov, zložené z minimálne desiatich organizácií výrobcov uvedených v písmenách a) a b) alebo z počtu organizácií, ktorý predstavuje aspoň 5 % výroby olivového oleja daného členského štátu;

d)

lisovňa, ktorej zariadenie umožňuje extrakciu aspoň dvoch ton oleja za osemhodinový pracovný čas a ktorá počas dvoch predchádzajúcich hospodárskych rokov získala celkovo aspoň 500 ton panenského olivového oleja;

e)

baliarenský podnik, ktorý má na území jedného členského štátu kapacitu rovnajúcu sa minimálne 6 tonám zabaleného oleja za osemhodinový pracovný čas a počas dvoch predchádzajúcich hospodárskych rokov zabalil spolu aspoň 500 ton olivového oleja.

V prípade, že je jedna alebo viaceré organizácie na výrobu alebo predaj olív a olivového oleja členmi organizácie uvedenej prvom pododseku písm. a), takto zoskupení pestovatelia olív sa na výpočet minimálneho počtu 700 pestovateľov olív posudzujú jednotlivo.

Prevádzkovatelia v odvetví olivového oleja nie sú oprávnení ak:

a)

je proti nim vedené konanie príslušnými orgánmi pre porušenia nariadenia (ES) č. 865/2004 a (ES) č. 1234/2007;

b)

boli voči nim uplatnené sankcie za porušenie schémy pomoci na výrobu ustanovenej v nariadení Rady č. 136/66/EHS (1) počas hospodárskych rokov 2002/2003, 2003/2004 a 2004/2005;

c)

boli voči nim uplatnené sankcie za porušenie systému financovania činností organizácií prevádzkovateľov v odvetví olív ustanoveného v nariadení Rady (ES) č. 1638/98 (2) počas hospodárskych rokov 2002/2003, 2003/2004 a 2004/2005.


(1)  Ú. v. ES 172, 30.9.1966, s. 3025/66.

(2)  Ú. v. ES L 210, 28.7.1998, s. 32.


21.8.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 223/23


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 827/2008

z 20. augusta 2008,

ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1109/2007 na hospodársky rok 2007/2008

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhu v sektore cukru (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 951/2006 z 30. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 318/2006, pokiaľ ide o obchodovanie s tretími krajinami v sektore cukru (2), a najmä na jeho článok 36,

keďže:

(1)

Výšky reprezentatívnych cien a dodatočných ciel uplatniteľných na dovoz bieleho cukru, surového cukru a niektorých sirupov na hospodársky rok 2007/2008 boli stanovené v nariadení Komisie (ES) č. 1109/2007 (3). Tieto ceny a clá sa naposledy zmenili a doplnili nariadením Komisie (ES) č. 816/2008 (4).

(2)

Údaje, ktoré má Komisia v súčasnosti k dispozícii, vedú k zmene uvedených cien a ciel v súlade s pravidlami uvedenými v nariadení (ES) č. 951/2006,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Reprezentatívne ceny a dodatočné clá uplatniteľné na dovoz produktov uvedených v článku 36 nariadenia (ES) č. 951/2006, stanovené nariadením (ES) č. 1109/2007 na hospodársky rok 2007/2008, sa menia a dopĺňajú a sú uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 21. augusta 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. augusta 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1260/2007 (Ú. v. EÚ L 283, 27.10.2007, s. 1). Nariadenie (ES) č. 318/2006 sa nahrádza nariadením (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1) s účinnosťou od 1. októbra 2008.

(2)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 514/2008 (Ú. v. EÚ L 150, 10.6.2008, s. 7).

(3)  Ú. v. EÚ L 253, 28.9.2007, s. 5.

(4)  Ú. v. EÚ L 220, 15.8.2008, s. 14.


PRÍLOHA

Zmenené a doplnené výšky reprezentatívnych cien a dodatočných dovozných ciel na biely cukor, surový cukor a produkty patriace pod kód KN 1702 90 95 uplatniteľné od 21. augusta 2008

(EUR)

Kód KN

Výška reprezentatívnej ceny na 100 kg netto na daný produkt

Výška dodatočného cla na 100 kg netto na daný produkt

1701 11 10 (1)

24,91

3,84

1701 11 90 (1)

24,91

9,08

1701 12 10 (1)

24,91

3,68

1701 12 90 (1)

24,91

8,65

1701 91 00 (2)

26,80

11,83

1701 99 10 (2)

26,80

7,31

1701 99 90 (2)

26,80

7,31

1702 90 95 (3)

0,27

0,38


(1)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v prílohe I bode III nariadenia Rady (ES) č. 318/2006 (Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1).

(2)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v prílohe I bode II nariadenia (ES) č. 318/2006.

(3)  Stanovené na 1 % obsahu sacharózy.


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Komisia

21.8.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 223/25


SPRÁVNA KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV PRE SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE MIGRUJÚCICH PRACOVNÍKOV

ROZHODNUTIE č. 208

z 11. marca 2008

týkajúce sa ustanovenia spoločného rámca na zber údajov o vybavovaní žiadostí o dôchodok

(Text s významom pre EHP)

(2008/683/ES)

SPRÁVNA KOMISIA PRE SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE MIGRUJÚCICH PRACOVNÍKOV,

so zreteľom na článok 81 písm. d) nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 (1), podľa ktorého správna komisia modernizačnými postupmi na výmenu informácií podporuje a rozvíja spoluprácu medzi členskými štátmi, najmä prispôsobovaním informačného toku medzi inštitúciami na účely telematickej výmeny so zohľadnením vývoja spracovania údajov v každom členskom štáte, pričom hlavným cieľom takejto modernizácie je urýchliť priznávanie dávok,

so zreteľom na článok 117 nariadenia Rady (EHS) č. 574/72 (2), podľa ktorého správna komisia na základe výskumu a návrhov technickej komisie uvedenej v článku 117c vykonávacieho nariadenia prispôsobí novým postupom spracovania údajov vzory dokumentov, ako aj smerovacie kanály a postupy prenosu údajov potrebných na uplatňovanie nariadenia a vykonávacieho nariadenia,

keďže:

(1)

V záujme pomôcť správnej komisii pri posudzovaní rozsahu, v akom činnosť technickej komisie prispieva k urýchleniu priznávania dávok, je vhodné poskytovať určité základné kvantitatívne, ako aj kvalitatívne informácie.

(2)

Porovnávanie je sťažené rozdielmi medzi informáciami dostupnými v jednotlivých členských štátoch, pričom zber štatistických údajov by nemal pre členské štáty predstavovať náročnú a neodôvodnenú záťaž.

(3)

Cieľom je preto zbierať kľúčové základné údaje o spracúvaní a vybavovaní žiadostí o starobné dôchodky, aby sa tak zlepšili znalosti týkajúce sa každého členského štátu, najmä pokiaľ ide o určenie hlavných nedostatkov v systémoch a postupoch každého členského štátu; vymieňať informácie o najlepšej praxi a hľadať spôsoby na možné skrátenie časových lehôt a stanoviť jasné referenčné body, ktoré každému členskému štátu umožnia porovnávať vlastné výsledky.

(4)

Je preto vhodné stanoviť všeobecný spoločný rámec na zber údajov o vybavovaní žiadostí o dôchodok, pričom by príslušné orgány mali na tento účel vnútroštátnym inštitúciám poskytnúť presné usmernenia.

(5)

Príslušné inštitúcie majú pri navrhovaní a zavádzaní vlastných vnútroštátnych systémov na zachytávanie a zber údajov o spracúvaní a vybavovaní žiadostí o dôchodky pamätať na vývoj a skoré uvedenie elektronickej výmeny informácií o sociálnom zabezpečení (Electronic Exchange of Social Security Information – EESSI).

(6)

Platnosť rozhodnutia č. 182, v ktorom sa zriadenie takéhoto spoločného rámca ustanovilo, sa skončila k 1. januáru 2006,

ROZHODLA TAKTO:

1.   Príslušné inštitúcie členských štátov (alebo poverené príslušné inštitúcie, pokiaľ ich je v jednom členskom štáte viacero) by mali prijať potrebné opatrenia, ktorými sa zabezpečí zber a predkladanie údajov uvedených v bode 5.

2.   Tieto údaje vzťahujúce sa na predchádzajúci rok by sa mali každoročne v januári predkladať technickej komisii uvedenej v článku 117c nariadenia (EHS) č. 574/72.

3.   Koordinovaním zberu týchto údajov a prípravou ročného súhrnu pre správnu komisiu má byť so súhlasom technickej komisie poverený sekretariát technickej komisie.

4.   Zozbierané údaje by sa mali týkať výlučne starobných dôchodkov žiadateľov s pobytom v inom členskom štáte a mali by preukazovať:

a)

čas, za ktorý prešetrujúca inštitúcia v členskom štáte bydliska reagovala (teda čas, za ktorý prešetrujúca inštitúcia informovala príslušnú inštitúciu o podaní žiadosti o dôchodok). Na účely tohto rozhodnutia „prešetrujúca inštitúcia“ znamená organizáciu v členskom štáte bydliska žiadateľa, ktorá je zodpovedná za vyplnenie formulára E 202, zatiaľ čo „príslušná inštitúcia“ znamená organizáciu v členskom štáte, ktorej je zaslaný vyplnený formulár E 202 a ktorá je zodpovedná za náležité spracovanie žiadosti;

b)

čas, za ktorý príslušná inštitúcia žiadosť vybavila (teda čas, za ktorý príslušná inštitúcia vydala konečné rozhodnutie);

c)

celkový čas vybavenia žiadosti oboma príslušnými členskými štátmi (teda čas odo dňa podania žiadosti v prešetrujúcej inštitúcii do dňa doručenia posledného rozhodnutia žiadateľovi o dôchodok).

Poznámka: Odkaz na „formulár E 202“ sa uplatňuje mutatis mutandis na príslušný štruktúrovaný elektronický dokument (Structured Electronic Document – SED), keď sa začne elektronická výmena údajov v rámci projektu EESSI.

5.   Samotné zozbierané údaje by mali obsahovať:

a)

priemerný, najkratší a najdlhší čas, za ktorý prešetrujúca inštitúcia počas predchádzajúcich dvanástich mesiacov zasielala príslušnej inštitúcii žiadosti o dôchodok;

b)

priemerný, najkratší a najdlhší čas, za ktorý počas predchádzajúcich dvanástich mesiacov príslušná inštitúcia vydala konečné rozhodnutie o starobnom dôchodku žiadateľa, ktorý žije v inom členskom štáte;

c)

krátky komentár príslušnej inštitúcie na uvedenie údajov do súvislostí a ozrejmenie faktorov, ktoré vplývali na najdlhšie a najkratšie vybavenie žiadosti;

d)

krátke vysvetlenie príslušnej inštitúcie k použitej metodológii s uvedením, či bola použitá vzorka alebo nie, veľkosť vzorky, zahrnuté obdobie, celkový počet preskúmaných spisov atď.

6.   Zber údajov sa začne podľa možností v januári 2008 s cieľom predložiť technickej komisii prvé údaje v januári 2009.

7.   Každý členský štát predloží svoje údaje technickej komisii s cieľom podporovať výmenu skúseností a šírenie najlepšej praxe.

8.   Systém zberu a využívania údajov sa má na konci každého roka preskúmať a v prípade potreby sa majú odporučiť zlepšenia.

9.   Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2008

Predsedníčka správnej komisie

Jana LOVŠIN


(1)  Ú. v. ES L 149, 5.7.1971, s. 2. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamenru a Rady (ES) č. 1992/2006 (Ú. v. EÚ L 392, 30.12.2006, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 74, 27.3.1972, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 101/2008 (Ú. v. EÚ L 31, 5.2.2008, s. 15).


IV Iné akty

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY PRIESTOR

Spoločný výbor EHP

21.8.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 223/28


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 40/2008

z 25. apríla 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore zmenenú a doplnenú protokolom, ktorým sa upravuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore, ďalej len „dohoda“, a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Príloha I k dohode bola zmenená a doplnená rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 1/2008 z 1. februára 2008 (1).

(2)

Rozhodnutie Komisie 2007/399/ES z 11. júna 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 93/52/EHS, pokiaľ ide o úradné vyhlásenie Rumunska ako oblasti bez výskytu brucelózy (B. melitensis), a rozhodnutie 2003/467/ES, pokiaľ ide o úradné vyhlásenie Slovinska ako oblasti bez výskytu brucelózy hovädzieho dobytka (2), sa má začleniť do dohody.

(3)

Rozhodnutie Komisie 2007/522/ES z 18. júla 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/802/ES, pokiaľ ide o bravčové mäso získané z ošípaných, ktoré boli očkované oslabenou konvenčnou očkovacou látkou v Rumunsku (3), sa má začleniť do dohody.

(4)

Rozhodnutie Komisie 2007/559/ES z 2. augusta 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2003/467/ES, pokiaľ ide o vyhlásenie, že v určitých regiónoch Poľska sa podľa úradných zdrojov nevyskytuje enzootická leukóza hovädzieho dobytka (4), sa má začleniť do dohody.

(5)

Rozhodnutie Komisie 2004/584/ES z 21. augusta 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2004/558/ES, ktorým sa vykonáva smernica Rady 64/432/EHS týkajúca sa dodatočných záruk v rámci Spoločenstva pri obchodovaní s hovädzím dobytkom vzhľadom na infekčnú rinotracheitídu hovädzieho dobytka a schválenie programov na jej zničenie, navrhnutých niektorými členskými štátmi (5), sa má začleniť do dohody.

(6)

Rozhodnutie Komisie 2007/590/ES z 27. augusta 2007 o zavedení preventívnej vakcinácie proti vysokopatogénnej vtáčej chrípke a súvisiacich ustanoveniach o premiestňovaní v Holandsku (6), sa má začleniť do dohody.

(7)

Rozhodnutie Komisie 2007/598/ES z 28. augusta 2007 o opatreniach na prevenciu šírenia vysokopatogénnej vtáčej chrípky na iné vtáky chované v zajatí v zoologických záhradách a schválených zariadeniach, inštitútoch alebo strediskách v členských štátoch (7), sa má začleniť do dohody.

(8)

Rozhodnutie Komisie 2007/603/EC zo 7. septembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2001/618/ES s cieľom zahrnúť Slovensko do zoznamu regiónov bez výskytu Aujeszkeho choroby a regiónov v Španielsku do zoznamu regiónov, v ktorých sa realizujú schválené programy boja proti Aujeszkeho chorobe (8), sa má začleniť do dohody.

(9)

Toto rozhodnutie sa neuplatňuje na Lichtenštajnsko a Island,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Kapitola I prílohy I k dohode sa mení a dopĺňa tak, ako je uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Znenie rozhodnutí 2007/399/ES, 2007/522/ES, 2007/559/ES, 2007/584/ES, 2007/590/ES, 2007/598/ES a 2007/603/ES v nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 26. apríla 2008 pod podmienkou, že Spoločnému výboru EHP boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 dohody (9).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 25. apríla 2008

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Alan SEATTER


(1)  Ú. v. EÚ L 154, 12.6.2008, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 150, 12.6.2007, s. 11.

(3)  Ú. v. EÚ L 193, 25.7.2007, s. 23.

(4)  Ú. v. EÚ L 212, 14.8.2007, s. 20.

(5)  Ú. v. EÚ L 219, 24.8.2007, s. 37.

(6)  Ú. v. EÚ L 222, 28.8.2007, s. 16.

(7)  Ú. v. EÚ L 230, 1.9.2007, s. 20.

(8)  Ú. v. EÚ L 236, 8.9.2007, s. 7.

(9)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


PRÍLOHA

Kapitola I prílohy I k dohode sa mení a dopĺňa takto:

1.

Za bod 38 (rozhodnutie Komisie 2007/268/ES) v časti 3.2 sa vkladá tento bod:

„39.

32007 D 0598: rozhodnutie Komisie 2007/598/ES z 28. augusta 2007 o opatreniach na prevenciu šírenia vysokopatogénnej vtáčej chrípky na iné vtáky chované v zajatí v zoologických záhradách a schválených zariadeniach, inštitútoch alebo strediskách v členských štátoch (Ú. v EÚ L 230, 1.9.2007, s. 20).

Tento právny akt sa neuplatňuje na Island.“

2.

Pod nadpisom „AKTY, NA KTORÉ ŠTÁTY EZVO A DOZORNÝ ÚRAD EZVO NÁLEŽITE PRIHLIADNU“ sa do bodu 37 (rozhodnutie Komisie 2006/802/ES) v časti 3.2 dopĺňa toto:

„, zmenené a doplnené týmito predpismi:

32007 D 0522: rozhodnutie Komisie 2007/522/ES z 18. júla 2007 (Ú. v. EÚ L 193, 25.7.2007, s. 23).“

3.

Pod nadpisom „AKTY, KTORÉ ŠTÁTY EZVO A DOZORNÝ ÚRAD EZVO NÁLEŽITE ZOHĽADNIA“ sa za bod 40 (rozhodnutie Komisie 2007/24/ES) v časti 3.2 vkladá tento bod:

„41.

32007 D 0590: rozhodnutie Komisie 2007/590/ES z 27. augusta 2007 o zavedení preventívnej vakcinácie proti vysokopatogénnej vtáčej chrípke a súvisiacich ustanoveniach o premiestňovaní v Holandsku (Ú. v EÚ L 222, 28.8.2007, s. 16).

Tento právny akt sa neuplatňuje na Island.“

4.

Do bodu 14 (rozhodnutie Komisie 93/52/EHS) v časti 4.2 sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32007 D 0399: rozhodnutie Komisie 2007/399/ES z 11. júna 2007 (Ú. v. EÚ L 150, 12.6.2007, s. 11).“

5.

Do bodu 64 (rozhodnutie Komisie 2001/618/ES) v časti 4.2 sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32007 D 0603: rozhodnutie Komisie 2007/603/ES zo 7. septembra 2007 (Ú. v. EÚ L 236, 8.9.2007, s. 7).“

6.

Do bodu 70 (rozhodnutie Komisie 2003/467/ES) v časti 4.2 sa dopĺňajú tieto zarážky:

„—

32007 D 0399: rozhodnutie Komisie 2007/399/ES z 11. júna 2007 (Ú. v. EÚ L 150, 12.6.2007, s. 11),

32007 D 0559: rozhodnutie Komisie 2007/559/ES z 2. augusta 2007 (Ú. v. EÚ L 212, 14.8.2007, s. 20).“

7.

Do bodu 80 (rozhodnutie Komisie 2004/558/ES) v časti 4.2 sa dopĺňa toto:

„, zmenené a doplnené týmito predpismi:

32007 D 0584: rozhodnutie Komisie 2007/584/ES z 21. augusta 2007 (Ú. v. EÚ L 219, 24.8.2007, s. 37).“


21.8.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 223/31


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 41/2008

z 25. apríla 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore zmenenú a doplnenú protokolom, ktorým sa upravuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore, ďalej len „dohoda“, a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Príloha I k dohode bola zmenená a doplnená rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 1/2008 z 1. februára 2008 (1).

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1266/2007 z 26. októbra 2007 o vykonávacích predpisoch pre smernicu Rady 2000/75/ES, pokiaľ ide o kontrolu, monitorovanie, pozorovanie a obmedzenie presunov určitých druhov zvierat náchylných na katarálnu horúčku – modrý jazyk (2), sa má začleniť do dohody.

(3)

Nariadenie (ES) č. 1266/2007 zrušuje smernicu Komisie 2005/393/ES (3) začlenenú do dohody, a preto je potrebné ju v rámci dohody zrušiť,

(4)

Toto rozhodnutie sa neuplatňuje na Island a Lichtenštajnsko,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Kapitola I prílohy I k dohode sa mení a dopĺňa takto:

1.

Za bod 39 (rozhodnutie Komisie 2007/598/ES) v časti 3.2 sa vkladá tento bod:

„40.

32007 R 1266: nariadenie Komisie (ES) č. 1266/2007 z 26. októbra 2007 o vykonávacích predpisoch pre smernicu Rady 2000/75/ES, pokiaľ ide o kontrolu, monitorovanie, pozorovanie a obmedzenie presunov určitých druhov zvierat náchylných na katarálnu horúčku – modrý jazyk (Ú. v. EÚ L 283, 27.10.2007, s. 37).

Tento akt sa neuplatňuje na Island.“

2.

Text bodu 33 (rozhodnutie Komisie 2005/393/ES) v časti 3.2 sa vypúšťa.

Článok 2

Znenie nariadenia (ES) č. 1266/2007 v nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 26. apríla 2008 pod podmienkou, že Spoločnému výboru EHP boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 dohody (4).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 25. apríla 2008

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Alan SEATTER


(1)  Ú. v. EÚ L 154, 12.6.2008, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 283, 27.10.2007, s. 37.

(3)  Ú. v. EÚ L 130, 24.5.2005, s. 22.

(4)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


21.8.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 223/33


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 42/2008

z 25. apríla 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore zmenenú a doplnenú protokolom, ktorým sa upravuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore, ďalej len „dohoda“, a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Príloha I k dohode bola zmenená a doplnená rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 1/2008 z 1. februára 2008 (1).

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 646/2007 z 12. júna 2007, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003, pokiaľ ide o cieľ Spoločenstva zameraný na zníženie prevalencie Salmonella enteritidis a Salmonella typhimurium u brojlerov, a ktorým sa ruší nariadenie (ES) č. 1091/2005 (2), sa má začleniť do dohody.

(3)

Rozhodnutie Komisie 2007/407/ES z 12. júna 2007 o harmonizovaní monitorovania antimikrobiálnej rezistencie na Salmonella hydiny a ošípaných (3), sa má začleniť do dohody.

(4)

Rozhodnutie Komisie 2007/411/ES zo 14. júna 2007, ktorým sa zakazuje uvedenie produktov z hovädzieho dobytka narodeného alebo chovaného v Spojenom kráľovstve do 1. augusta 1996 na trh na akýkoľvek účel a ktorým sa tieto zvieratá oslobodzujú od určitých kontrol a eradikačných opatrení ustanovených v nariadení (ES) č. 999/2001 a ktorým sa ruší rozhodnutie 2005/598/ES (4), sa má začleniť do dohody.

(5)

Rozhodnutie Komisie 2007/453/ES z 29. júna 2007, ktorým sa stanovuje štatút členských štátov, tretích krajín alebo ich regiónov podľa rizika BSE (5), sa má začleniť do dohody.

(6)

Rozhodnutie Komisie 2007/570/ES z 20. augusta 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2003/634/ES, ktorým sa schvaľujú programy na účely získania štatútu schválených zón a schválených fariem v neschválených zónach vzhľadom na vírusovú hemoragickú septikémiu (VHS) a infekčnú hematopoetickú nekrózu (IHN) rýb (6), sa má začleniť do dohody.

(7)

Nariadením (ES) č. 646/2007 sa ruší nariadenie Komisie (ES) č. 1091/2005 (7), ktoré je začlenené do dohody, a preto je potrebné ho v rámci dohody zrušiť.

(8)

Rozhodnutím 2007/411/ES sa ruší rozhodnutie Komisie 2005/598/ES (8), ktoré je začlenené do dohody, a preto je potrebné ho v rámci dohody zrušiť.

(9)

Rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 133/2007 z 26. októbra 2007 Island prevzal akty uvedené v kapitole I prílohy I okrem tých ustanovení, ktoré sa vzťahujú na živé zvieratá okrem rýb a živočíchov vodného hospodárstva a na živočíšne produkty, akými sú napríklad vajíčka, embryá a spermie.

(10)

Akty uvedené v kapitole I prílohy I sa uplatňujú na Island, pokiaľ sa v súvislosti s určitým konkrétnym aktom neuvádza, že sa neuplatňuje na Island. Z tohto dôvodu sa musí uviesť v súvislosti s niekoľkými aktmi, ktoré sú začlenené do dohody, že sa neuplatňujú na Island.

(11)

Toto rozhodnutie sa uplatňuje na Island s prechodným obdobím, ktoré je uvedené v odseku 2 úvodnej časti kapitoly I prílohy I, a to v oblastiach, ktoré sa neuplatňovali na Island pred úpravou tejto kapitoly rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 133/2007 z 26. októbra 2007.

(12)

Toto rozhodnutie sa neuplatňuje na Lichtenštajnsko,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Kapitola I prílohy I k dohode sa mení a dopĺňa takto:

1.

Pod nadpisom „AKTY, KTORÉ ŠTÁTY EZVO A DOZORNÝ ÚRAD EZVO NÁLEŽITE ZOHĽADNIA“ v časti 4.2 sa do bodu 55 (rozhodnutie Komisie 2003/634/ES) dopĺňa táto zarážka:

„—

32007 D 0570: rozhodnutie Komisie 2007/570/ES z 20. augusta 2007 (Ú. v. EÚ L 217, 22.8.2007, s. 36).“

2.

Za bod 46 (rozhodnutie Komisie 2007/182/ES) v časti 7.2 sa vkladajú tieto body:

„47.

32007 R 0646: nariadenie Komisie (ES) č. 646/2007 z 12. júna 2007, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003, pokiaľ ide o cieľ Spoločenstva zameraný na zníženie prevalencie Salmonella enteritidis a Salmonella typhimurium u brojlerov a ktorým sa ruší nariadenie (ES) č. 1091/2005 (Ú. v. EÚ L 151, 13.6.2007, s. 21).

48.

32007 D 0407: rozhodnutie Komisie 2007/407/ES z 12. júna 2007 o harmonizovaní monitorovania antimikrobiálnej rezistencie na Salmonellu hydiny a ošípaných (Ú. v. EÚ L 153, 14.6.2007, s. 26).

49.

32007 D 0453: rozhodnutie Komisie 2007/453/ES z 29. júna 2007, ktorým sa stanovuje štatút členských štátov, tretích krajín alebo ich regiónov podľa rizika BSE (Ú. v. EÚ L 172, 30.6.2007, s. 84).“

3.

Znenie bodu 26 [nariadenie Komisie (ES) č. 1091/2005] v časti 7.2 sa vypúšťa.

4.

Pod nadpisom „AKTY, NA KTORÉ ŠTÁTY EZVO A DOZORNÝ ÚRAD EZVO NÁLEŽITE PRIHLIADNU“ sa znenie bodu 41 (rozhodnutie Komisie 2005/598/ES) v časti 7.2 nahrádza takto:

32007 D 0411: rozhodnutie Komisie 2007/411/ES zo 14. júna 2007, ktorým sa zakazuje uvedenie produktov z hovädzieho dobytka narodeného alebo chovaného v Spojenom kráľovstve do 1. augusta 1996 na trh na akýkoľvek účel a ktorým sa tieto zvieratá oslobodzujú od určitých kontrol a eradikačných opatrení ustanovených v nariadení (ES) č. 999/2001 a ktorým sa ruší rozhodnutie 2005/598/ES (Ú. v. EÚ L 155, 15. 6.2007, s. 74).“

5.

Do bodu 133 (rozhodnutie Komisie 2007/16/ES) v časti 1.2 sa vkladá veta „Tento akt sa neuplatňuje na Island.“

6.

Pod nadpisom „AKTY, KTORÉ ŠTÁTY EZVO A DOZORNÝ ÚRAD EZVO NÁLEŽITE ZOHĽADNIA“ sa do bodu 35 (rozhodnutie Komisie 2007/123/ES), bodu 36 (rozhodnutie Komisie 2006/800/ES), bodu 37 (rozhodnutie Komisie 2006/802/ES), bodu 38 (rozhodnutie Komisie 2007/18/ES), bodu 39 (rozhodnutie Komisie 2007/19/ES) a bodu 40 (rozhodnutie Komisie 2007/24/ES) v časti 3.2 dopĺňa veta „Tento akt sa neuplatňuje na Island.“

7.

Pod nadpisom „AKTY, KTORÉ ŠTÁTY EZVO A DOZORNÝ ÚRAD EZVO NÁLEŽITE ZOHĽADNIA“ sa do bodu 58 (rozhodnutie Komisie 2007/17/ES) v časti 4.2 vkladá veta „Tento akt sa neuplatňuje na Island.“

Článok 2

Znenie nariadenia (ES) č. 646/2007 a smerníc 2007/407/ES, 2007/411/ES, 2007/453/ES a 2007/570/ES v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 26. apríla 2008 pod podmienkou, že Spoločnému výboru EHP boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 dohody (9).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 25. apríla 2008

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Alan SEATTER


(1)  Ú. v. EÚ L 154, 12.6.2008, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 151, 13.6.2007, s. 21.

(3)  Ú. v. EÚ L 153, 14.6.2007, s. 26.

(4)  Ú. v. EÚ L 155, 15.6.2007, s. 74.

(5)  Ú. v. EÚ L 172, 30.6.2007, s. 84.

(6)  Ú. v. EÚ L 217, 22.8.2007, s. 36.

(7)  Ú. v. EÚ L 182, 13.7.2005, s. 3.

(8)  Ú. v. EÚ L 204, 5.8.2005, s. 22.

(9)  Ústavné požiadavky boli oznámené.


21.8.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 223/36


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 43/2008

z 25. apríla 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore zmenenú a doplnenú protokolom, ktorým sa upravuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore, ďalej len „dohoda“, a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Príloha I k dohode bola zmenená a doplnená rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 21/2008 zo 14. marca 2008 (1).

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1380/2007 z 26. novembra 2007 o povolení endo-1,4-beta-xylanázy (Natugrain Wheat TS) ako kŕmnej doplnkovej látky (2), v znení opravy uverejnenej v Ú. v. EÚ L 310, 28.11.2007, s. 22, sa má začleniť do dohody.

(3)

Toto rozhodnutie sa neuplatňuje na Lichtenštajnsko,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Za bod 1zzzzd [nariadenie Komisie (ES) č. 1142/2007] kapitoly II prílohy I k dohode sa vkladá tento bod:

„1zzzze.

32007 R 1380: nariadenie Komisie (ES) č. 1380/2007 z 26. novembra 2007 o povolení endo-1,4-beta-xylanázy (Natugrain Wheat TS) ako kŕmnej doplnkovej látky (Ú. v. EÚ L 309, 27.11.2007, s. 21), v znení opravy uverejnenej v Ú. v. EÚ L 310, 28.11.2007, s. 22.“

Článok 2

Znenie nariadenia (ES) č. 1380/2007, v znení opravy uverejnenej v Ú. v. EÚ L 310, 28.11.2007, s. 22, v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejnení v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 26. apríla 2008 pod podmienkou, že Spoločnému výboru EHP boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 dohody (3).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 25. apríla 2008

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Alan SEATTER


(1)  Ú. v. EÚ L 182, 10.7.2008, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 309, 27.11.2007, s. 21.

(3)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


21.8.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 223/37


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 44/2008

z 25. apríla 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore zmenenú a doplnenú protokolom, ktorým sa upravuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore, ďalej len „dohoda“, a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Príloha I k dohode bola zmenená a doplnená rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 2/2008 z 1. februára 2008 (1).

(2)

Smernica Komisie 2007/72/ES z 13. decembra 2007, ktorou sa mení a dopĺňa príloha k smernici Rady 66/401/EHS, pokiaľ ide o začlenenie druhu Galega orientalis Lam (2), sa má začleniť do dohody.

(3)

Toto rozhodnutie sa neuplatňuje na Lichtenštajnsko,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Do bodu 2 (smernica Rady 66/401/EHS) v časti 1 kapitoly III prílohy I k dohode sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32007 L 0072: smernica Komisie 2007/72/ES z 13. decembra 2007 (Ú. v. EÚ L 329, 14.12.2007, s. 37).“

Článok 2

Znenie smernice 2007/72/ES v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 26. apríla 2008 pod podmienkou, že Spoločnému výboru EHP boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 dohody (3).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 25. apríla 2008

Za Spoločný výbor EHP

Predseda

Alan SEATTER


(1)  Ú. v. EÚ L 154, 12.6.2008, s. 4.

(2)  Ú. v. EÚ L 329, 14.12.2007, s. 37.

(3)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


21.8.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 223/38


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 45/2008

z 25. apríla 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore zmenenú a doplnenú protokolom, ktorým sa upravuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore, ďalej len „dohoda“, a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Príloha II k dohode bola zmenená a doplnená rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 23/2008 zo 14. marca 2008 (1).

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 807/2007 z 10. júla 2007, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickej výrobe poľnohospodárskych výrobkov a príslušných označeniach poľnohospodárskych výrobkov a potravín (2), sa má začleniť do dohody.

(3)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1319/2007 z 9. novembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2092/91, pokiaľ ide o používanie krmiva z parciel v prvom roku ich prechodu na ekologické poľnohospodárstvo (3), sa má začleniť do dohody.

(4)

Toto rozhodnutie sa neuplatňuje na Lichtenštajnsko,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Do bodu 54b [nariadenie Rady (EHS) č. 2092/91] kapitoly XII prílohy II k dohode sa dopĺňajú tieto zarážky:

„—

32007 R 0807: nariadenie Komisie (ES) č. 807/2007 z 10. júla 2007 (Ú. v. EÚ L 181, 11.7.2007, s. 10),

32007 R 1319: nariadenie Komisie (ES) č. 1319/2007 z 9. novembra 2007 (Ú. v. EÚ L 293, 10.11.2007, s. 3).“

Článok 2

Znenie nariadení (ES) č. 807/2007 a (ES) č. 1319/2007 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 26. apríla 2008 pod podmienkou, že Spoločnému výboru EHP boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 dohody (4).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 25. apríla 2008

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Alan SEATTER


(1)  Ú. v. EÚ L 182, 10.7.2008, s. 7

(2)  Ú. v. EÚ L 181, 11.7.2007, s. 10.

(3)  Ú. v. EÚ L 293, 10.11.2007, s. 3.

(4)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


21.8.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 223/40


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 46/2008

z 25. apríla 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore zmenenú a doplnenú protokolom, ktorým sa upravuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore, ďalej len „dohoda“, a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Príloha II k dohode bola zmenená a doplnená rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 23/2008 zo 14. marca 2008 (1).

(2)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 z 20. decembra 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách (2), v znení opravy uverejnenej v Ú. v. EÚ L 12, 18.1.2007, s. 3, sa má začleniť do dohody.

(3)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 z 20. decembra 2006 o pridávaní vitamínov a minerálnych látok a niektorých ďalších látok do potravín (3), sa má začleniť do dohody.

(4)

Smernica Rady 2007/61/ES z 26. septembra 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/114/ES o určitom čiastočne alebo úplne dehydrovanom konzervovanom mlieku na ľudskú spotrebu (4), sa má doplniť do dohody.

(5)

Toto rozhodnutie sa neuplatňuje na Lichtenštajnsko,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Kapitola XII prílohy II k dohode sa mení a dopĺňa takto:

1.

Do bodu 54zs (smernica Rady 2001/114/ES) sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32007 L 0061: smernica Rady 2007/61/ES z 26. septembra 2007 (Ú. v. EÚ L 258, 4.10.2007, s. 27).“

2.

Za bod 54zzzs (smernica Komisie 2007/42/ES) sa vkladajú nasledujúce body:

„54zzzt.

32006 R 1924: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 z 20. decembra 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách (Ú. v. EÚ L 404, 30.12.2006, s. 9), v znení opravy uverejnenej v Ú. v. EÚ L 12, 18.1.2007, s. 3.

54zzzu.

32006 R 1925: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 z 20. decembra 2006 o pridávaní vitamínov a minerálnych látok a niektorých ďalších látok do potravín (Ú. v. EÚ L 404, 30.12.2006, s. 26).“

Článok 2

Znenie nariadenia (ES) č. 1924/2006, v znení opravy uverejnenej v Ú. v. EÚ L 12, 18.1.2007, s. 3, a nariadenia (ES) č. 1925/2006 a smernice 2007/61/ES v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 26. apríla 2008 pod podmienkou, že Spoločnému výboru EHP boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 dohody (5).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 25. apríla 2008

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Alan SEATTER


(1)  Ú. v. EÚ L 182, 10.7.2008, s. 7.

(2)  Ú. v. EÚ L 404, 30.12.2006, s. 9.

(3)  Ú. v. EÚ L 404, 30.12.2006, s. 26.

(4)  Ú. v. EÚ L 258, 4.10.2007, s. 27.

(5)  Ústavné požiadavky boli oznámené.


21.8.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 223/42


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 47/2008

z 25. apríla 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore zmenenú a doplnenú protokolom, ktorým sa upravuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore, ďalej len „dohoda“, a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Príloha II k dohode bola zmenená a doplnená rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 155/2007 zo 7. decembra 2007 (1).

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1064/2007 zo 17. septembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2377/90, ktorým sa stanovuje postup Spoločenstva na určenie maximálnych limitov rezíduí veterinárnych liečiv v potravinách živočíšneho pôvodu, pokiaľ ide o avilamycín (2), sa má začleniť do dohody,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Do bodu 14 [nariadenie Rady (EHS) č. 2377/90] kapitoly XIII prílohy II k dohode sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32007 R 1064: nariadenie Komisie (ES) č. 1064/2007 zo 17. septembra 2007 (Ú. v. EÚ L 243, 18.9.2007, s. 3).“

Článok 2

Znenie nariadenia (ES) č. 1064/2007 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 26. apríla 2008 pod podmienkou, že Spoločnému výboru EHP boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 dohody (3).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 25. apríla 2008

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Alan SEATTER


(1)  Ú. v. EÚ L 124, 8.5.2008, s. 17.

(2)  Ú. v. EÚ L 243, 18.9.2007, s. 3.

(3)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


21.8.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 223/43


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 48/2008

z 25. apríla 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore zmenenú a doplnenú protokolom, ktorým sa upravuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore, ďalej len „dohoda“, a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Príloha II k dohode bola zmenená a doplnená rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 25/2008 zo 14. marca 2008 (1).

(2)

Smernica Komisie 2007/69/ES z 29. novembra 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť difetialón ako aktívnu látku do prílohy I k smernici (2), sa má začleniť do dohody.

(3)

Smernica Komisie 2007/70/ES z 29. novembra 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť oxid uhličitý ako aktívnu látku do prílohy IA k smernici (3), sa má začleniť do dohody.

(4)

Rozhodnutie Komisie 2007/794/ES z 29. novembra 2007, ktorým sa stanovuje nový termín na predkladanie dokumentácie pre niektoré látky, ktoré sa majú preskúmať v rámci 10-ročného pracovného programu podľa článku 16 ods. 2 smernice 98/8/ES (4), sa má začleniť do dohody,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Kapitola XV prílohy II k dohode sa mení a dopĺňa takto:

1.

Do bodu 12n (smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES) sa dopĺňajú tieto zarážky:

„—

32007 L 0069: smernica Komisie 2007/69/ES z 29. novembra 2007 (Ú. v. EÚ L 312, 30.11.2007, s. 23),

32007 L 0070: smernica Komisie 2007/70/ES z 29. novembra 2007 (Ú. v. EÚ L 312, 30.11.2007, s. 26).“

2.

Za bod 12zc [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006] sa vkladá tento bod:

„12zd.

32007 D 0794: rozhodnutie Komisie 2007/794/ES z 29. novembra 2007, ktorým sa stanovuje nový termín na predkladanie dokumentácie pre niektoré látky, ktoré sa majú preskúmať v rámci 10-ročného pracovného programu podľa článku 16 ods. 2 smernice 98/8/ES (Ú. v. EÚ L 320, 6.12.2007, s. 35).“

Článok 2

Znenie smerníc 2007/69/ES a 2007/70/ES a rozhodnutia 2007/794/ES v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP Úradného vestníka Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 26. apríla 2008 pod podmienkou, že Spoločnému výboru EHP boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 dohody (5).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 25. apríla 2008

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Alan SEATTER


(1)  Ú. v. EÚ L 182, 10.7.2008, s. 11.

(2)  Ú. v. EÚ L 312, 30.11.2007, s. 23.

(3)  Ú. v. EÚ L 312, 30.11.2007, s. 26.

(4)  Ú. v. EÚ L 320, 6.12.2007, s. 35.

(5)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


21.8.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 223/45


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 49/2008

z 25. apríla 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore zmenenú a doplnenú protokolom, ktorým sa upravuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore, ďalej len „dohoda“, a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Príloha II k dohode bola zmenená a doplnená rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 157/2007 zo 7. decembra 2007 (1).

(2)

Smernica Komisie 2007/53/ES z 29. augusta 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/768/EHS týkajúca sa kozmetických výrobkov s cieľom prispôsobiť technickému pokroku jej prílohu III (2), v znení opravy uverejnenej v Ú. v. EÚ L 22, 25.1.2008, s. 21, sa má začleniť do dohody.

(3)

Smernica Komisie 2007/54/ES z 29. augusta 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/768/EHS týkajúca sa kozmetických výrobkov s cieľom prispôsobiť technickému pokroku jej prílohy II a III (3), v znení opravy uverejnenej v Ú. v. EÚ L 258, 4.10.2007, s. 44, sa má začleniť do dohody,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Do bodu 1 (smernica Rady 76/768/EHS) kapitoly XVI prílohy II k dohode sa dopĺňajú tieto zarážky:

„—

32007 L 0053: smernica Komisie 2007/53/ES z 29. augusta 2007 (Ú. v. EÚ L 226, 30.8.2007, s. 19), v znení opravy uverejnenej v Ú. v. EÚ L 22, 25.1.2008, s. 21,

32007 L 0054: smernica Komisie 2007/54/ES z 29. augusta 2007 (Ú. v. EÚ L 226, 30.8.2007, s. 21) v znení opravy uverejnenej v Ú. v. EÚ L 258, 4.10.2007, s. 44.“

Článok 2

Znenie smerníc 2007/53/ES a 2007/54/ES v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 26. apríla 2008 pod podmienkou, že Spoločnému výboru EHP boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 dohody (4).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 25. apríla 2008

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Alan SEATTER


(1)  Ú. v. EÚ L 124, 8.5.2008, s. 19.

(2)  Ú. v. EÚ L 226, 30.8.2007, s. 19.

(3)  Ú. v. EÚ L 226, 30.8.2007, s. 21.

(4)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


21.8.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 223/47


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 50/2008

z 25. apríla 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha VII (Vzájomné uznávanie odborných kvalifikácií) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore zmenenú a doplnenú protokolom, ktorým sa upravuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore, ďalej len „dohoda“, a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Príloha VII k dohode bola zmenená a doplnená rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 142/2007 z 26. októbra 2007 (1).

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1430/2007 z 5. decembra 2007, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy II a III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií (2), sa má začleniť do dohody.

(3)

Titul „Master of Science in Architecture (MScArch)“, ktorý podľa oznámenia dozorného úradu EZVO 2008/C 27/09 (3) spĺňa kritériá stanovené v smernici Rady 85/384/EHS (4) by mal byť doplnený do úprav smernice 2005/36/ES týkajúcich sa Lichtenštajnska.

(4)

Na Islande bol udeľovaním licencií zdravotníckym pracovníkom poverený nový orgán „Landlæknir“ (lekársky riaditeľ pre zdravie).

(5)

Príloha VII dohody by sa mala zjednodušiť odstránením prázdnych nadpisov a bodov a prečíslovaním zostávajúcich bodov,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Príloha VII k dohode sa mení a dopĺňa takto:

1.

Bod 1 (smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES) sa mení a dopĺňa takto:

i)

dopĺňa sa táto zarážka:

„—

32007 R 1430: nariadenie Komisie (ES) č. 1430/2007 z 5. decembra 2007 (Ú. v. EÚ L 320, 6.12.2007, s. 3).“;

ii)

úprava D sa mení a dopĺňa takto:

a)

do tabuľky pod písmenom g) bodom i) sa v súvislosti s Lichtenštajnskom dopĺňajú tieto položky:

 

„—

Master of Science in Architecture (MScArch)

Hochschule Liechtenstein

 

2002/2003“

b)

slová „Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu“ v tabuľke pod písmenom a) bodom i) sa v súvislosti s Islandom nahradia slovom „Landlækni“;

c)

slová „Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti“ v tabuľke pod písmenom a) bodom ii) sa v súvislosti s Islandom nahradia slovom „Landlæknir“.

2.

Nadpisy C (Lekárske a zdravotnícke činnosti), D (Architektúra) a K (Ostatné) vrátane súvisiacich podnadpisov a bodov sa odstránia.

3.

Body 59 až 65 a 67 až 74 vrátane súvisiacich nadpisov sa odstránia.

4.

Body 1a až 1c, 20 až 26, 29 a 31 až 57 sa odstránia.

5.

Body 1d, 27, 28, 30 a 66 sa prečíslujú na body 1a, 3, 4, 5 a 6.

6.

Nadpis E (Obchodná a sprostredkovateľská činnosť) sa prečísluje na nadpis C.

Článok 2

Znenie nariadenia (ES) č. 1430/2007 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 26. apríla 2008 pod podmienkou, že Spoločnému výboru EHP boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 dohody (5).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 25. apríla 2008

Za Spoločný výbor EHP

Predseda

Alan SEATTER


(1)  Ú. v. EÚ L 100, 10.4.2008, s. 70.

(2)  Ú. v. EÚ L 320, 6.12.2007, s. 3.

(3)  Ú. v. EÚ C 27, 31.1.2008, s. 30.

(4)  Ú. v. ES L 223, 21.8.1985, s. 15.

(5)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


21.8.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 223/49


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 51/2008

z 25. apríla 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha IX (Finančné služby) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore zmenenú a doplnenú protokolom, ktorým sa upravuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore, ďalej len „dohoda“, a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Príloha IX k dohode bola zmenená a doplnená rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 10/2008 z 1. februára 2008 (1).

(2)

Odporúčanie Komisie 2007/657/ES z 11. októbra 2007 o elektronickej sieti úradne určených mechanizmov centrálneho archivovania regulovaných informácií uvedených v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES (2) sa má začleniť do dohody,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Za bod 42 (odporúčanie Komisie 2004/384/ES) prílohy IX k dohode sa vkladá tento bod:

„43.

32007 H 0657: odporúčanie Komisie 2007/657/ES z 11. októbra 2007 o elektronickej sieti úradne určených mechanizmov centrálneho archivovania regulovaných informácií uvedených v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES (Ú. v. EÚ L 267, 12.10.2007, s. 16). “

Článok 2

Znenie odporúčania 2007/657/ES v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 26. apríla 2008 pod podmienkou, že Spoločnému výboru EHP boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 dohody (3).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 25. apríla 2008

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Alan SEATTER


(1)  Ú. v. EÚ L 154, 12.6.2008, s. 20.

(2)  Ú. v. EÚ L 267, 12.10.2007, s. 16.

(3)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


21.8.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 223/50


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 52/2008

z 25. apríla 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore zmenenú a doplnenú protokolom, ktorým sa upravuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore, ďalej len „dohoda“, a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Príloha XIII k dohode bola zmenená a doplnená rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 31/2008 zo 14. marca 2008 (1).

(2)

Rozhodnutie Komisie 2006/920/ES z 11. augusta 2006 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému Prevádzka a riadenie dopravy transeurópskej konvenčnej železničnej sústavy (2) sa má začleniť do dohody,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Za bod 37j (rozhodnutie Komisie 2006/860/ES) prílohy XIII k dohode sa vkladá nasledujúci bod:

„37k.

32006 D 0920: rozhodnutie Komisie 2006/920/ES z 11. augusta 2006 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému Prevádzka a riadenie dopravy transeurópskej konvenčnej železničnej sústavy (Ú. v. EÚ L 359, 18.12.2006, s. 1).“

Článok 2

Znenie rozhodnutia 2006/920/ES v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 26. apríla 2008 pod podmienkou, že Spoločnému výboru EHP boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 dohody (3).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 25. apríla 2008

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Alan SEATTER


(1)  Ú. v. EÚ L 182, 10.7.2008, s. 26.

(2)  Ú. v. EÚ L 359, 18.12.2006, s. 1.

(3)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


21.8.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 223/51


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 53/2008

z 25. apríla 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha XVI (Verejné obstarávanie) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore zmenenú a doplnenú protokolom, ktorým sa upravuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore, ďalej len „dohoda“, a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Príloha XVI k dohode bola zmenená a doplnená rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 32/2008 zo 14. marca 2008 (1).

(2)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/24/ES z 23. mája 2007, ktorou sa zrušuje smernica Rady 71/304/EHS o zrušení obmedzení slobody poskytovania služieb pri verejnom obstarávaní prác a o uzatváraní verejných zmlúv na zhotovenie prác so zhotoviteľmi pôsobiacimi prostredníctvom agentúr alebo pobočiek (2), zrušuje smernicu Rady 71/304/EHS (3), ktorá je začlenená do dohody a ktorá sa má následne zrušiť v rámci dohody,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Znenie bodu 1 (smernica Rady 71/304/EHS) v prílohe XVI k dohode sa vypúšťa.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 26. apríla 2008 pod podmienkou, že Spoločnému výboru EHP boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 dohody (4).

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 25. apríla 2008

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Alan SEATTER


(1)  Ú. v. EÚ L 182, 10.7.2008, s. 28.

(2)  Ú. v. EÚ L 154, 14.6.2007, s. 22.

(3)  Ú. v. ES L 185, 16.8.1971, s. 1.

(4)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


21.8.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 223/52


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 54/2008

z 25. apríla 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha XX (Životné prostredie) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore zmenenú a doplnenú protokolom, ktorým sa upravuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore, ďalej len „dohoda“, a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Príloha XX k dohode bola zmenená a doplnená rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 35/2008 zo 14. marca 2008 (1).

(2)

Rozhodnutie Komisie 2007/531/ES z 26. júla 2007, ktoré sa týka dotazníka k správam členských štátov o vykonávaní smernice Rady 1999/13/ES o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel pri určitých činnostiach a v určitých zariadeniach v období rokov 2008 – 2010 (2), sa má začleniť do dohody,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Za bod 21abc (rozhodnutie Komisie 2006/534/ES) prílohy XX k dohode sa vkladá tento bod:

„21abd.

32007 D 0531: rozhodnutie Komisie 2007/531/ES z 26. júla 2007, ktoré sa týka dotazníka k správam členských štátov o vykonávaní smernice Rady 1999/13/ES o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel pri určitých činnostiach a v určitých zariadeniach v období rokov 2008 – 2010 (Ú. v. EÚ L 195, 27.7.2007, s. 47).“

Článok 2

Znenie rozhodnutia 2007/531/ES v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 26. apríla 2008 pod podmienkou, že Spoločnému výboru EHP boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 dohody (3).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 25. apríla 2008

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Alan SEATTER


(1)  Ú. v. EÚ L 182, 10.7.2008, s. 34.

(2)  Ú. v. EÚ L 195, 27.7.2007, s. 47.

(3)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


21.8.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 223/53


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 55/2008

z 25. apríla 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha XX (Životné prostredie) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore zmenenú a doplnenú protokolom, ktorým sa upravuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore, ďalej len „dohoda“, a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Príloha XX k dohode bola zmenená a doplnená rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 35/2008 zo 14. marca 2008 (1).

(2)

Rozhodnutie Komisie 2007/589/ES z 18. júla 2007, ktorým sa zavádzajú usmernenia o monitorovaní a predkladaní správ o emisiách skleníkových plynov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES (2), sa má začleniť do dohody,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Znenie bodu 21am (rozhodnutie Komisie 2004/156/ES) v prílohe XX k dohode sa nahrádza takto:

32007 D 0589: rozhodnutie Komisie 2007/589/ES z 18. júla 2007, ktorým sa zavádzajú usmernenia o monitorovaní a predkladaní správ o emisiách skleníkových plynov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES (Ú. v. EÚ L 229, 31.8.2007, s. 1).“

Článok 2

Znenie rozhodnutia 2007/589/ES v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 26. apríla 2008 pod podmienkou, že Spoločnému výboru EHP boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 dohody (3).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 25. apríla 2008

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Alan SEATTER


(1)  Ú. v. EÚ L 182, 10.7.2008, s. 34.

(2)  Ú. v. EÚ L 229, 31.8.2007, s. 1.

(3)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


21.8.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 223/54


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 56/2008

z 25. apríla 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha XX (Životné prostredie) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore zmenenú a doplnenú protokolom, ktorým sa upravuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore, ďalej len „dohoda“, a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Príloha XX k dohode bola zmenená a doplnená rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 35/2008 zo 14. marca 2008 (1).

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 916/2004 z 31. júla 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2216/2004 o normalizovaných a zabezpečených systémoch registrov v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES a s rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 280/2004/ES (2), sa má začleniť do dohody.

(3)

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 280/2004/ES z 11. februára 2004 o mechanizme sledovania emisií skleníkových plynov v Spoločenstve a uplatňovania Kjótskeho protokolu (3) nebolo začlenené do dohody, a preto sa osobitné požiadavky na predkladanie správ uvedené v tomto rozhodnutí neuplatňujú na štáty EZVO,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Do bodu 21an [nariadenie Komisie (ES) č. 2216/2004] v prílohe XX k dohode sa dopĺňa toto:

„, v znení zmien a doplnení týchto predpisov:

32007 R 0916: nariadenie Komisie (ES) č. 916/2007 z 31. júla 2007 (Ú. v. EÚ L 200, 1.8.2007, s. 5).“

Článok 2

Znenie nariadenia (ES) č. 916/2007 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 26. apríla 2008 pod podmienkou, že Spoločnému výboru EHP boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 dohody (4).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 25. apríla 2008

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Alan SEATTER


(1)  Ú. v. EÚ L 182, 10.7.2008, s. 34.

(2)  Ú. v. EÚ L 200, 1.8.2007, s. 5.

(3)  Ú. v. EÚ L 49, 19.2.2004, s. 1.

(4)  Ústavné požiadavky boli oznámené.


21.8.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 223/56


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 57/2008

z 25. apríla 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha XXI (Štatistika) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore zmenenú a doplnenú protokolom, ktorým sa upravuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore, ďalej len „dohoda“, a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Príloha XXI k dohode bola zmenená a doplnená rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 38/2008 zo 14. marca 2008 (1).

(2)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1445/2007 z 11. decembra 2007, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá poskytovania základných informácií o paritách kúpnej sily, ich výpočtu a zverejňovania (2), sa má začleniť do dohody,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Za bod 19x [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 716/2007] prílohy XXI k dohode sa vkladá tento bod:

„19y.

32007 R 1445: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1445/2007 z 11. decembra 2007, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá poskytovania základných informácií o paritách kúpnej sily, ich výpočtu a zverejňovania (Ú. v. EÚ L 336, 20.12.2007, s. 1).

Ustanovenia nariadenia sa na účely tejto dohody vykladajú s týmito úpravami:

Toto nariadenie sa neuplatňuje na Lichtenštajnsko.“

Článok 2

Znenie nariadenia (ES) č. 1445/2007 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 26. apríla 2008 pod podmienkou, že Spoločnému výboru EHP boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 dohody (3).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 25. apríla 2008

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Alan SEATTER


(1)  Ú. v. EÚ L 182, 10.7.2008, s. 40.

(2)  Ú. v. EÚ L 336, 20.12.2007, s. 1.

(3)  Ústavné požiadavky boli oznámené.


21.8.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 223/58


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 58/2008

z 25. apríla 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha XXII (Právo obchodných spoločností) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore zmenenú a doplnenú protokolom, ktorým sa upravuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore, ďalej len „dohoda“, a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Príloha XXII k dohode bola zmenená a doplnená rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 171/2007 zo 7. decembra 2007 (1).

(2)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/63/ES z 13. novembra 2007, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 78/855/EHS a 82/891/EHS, pokiaľ ide o požiadavku týkajúcu sa správy nezávislého znalca v súvislosti so zlúčením, splynutím alebo rozdelením akciových spoločností (2), sa má začleniť do dohody,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Príloha XXII k dohode sa mení a dopĺňa takto:

1.

do bodu 3 (tretia smernica Rady 78/855/EHS) sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32007 L 0063: smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/63/ES z 13. novembra 2007 (Ú. v. EÚ L 300, 17.11.2007, s. 47).“;

2.

do bodu 5 (šiesta smernica Rady 82/891/EHS) sa dopĺňa toto:

„, v znení zmien a doplnení týchto predpisov:

32007 L 0063: smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/63/ES z 13. novembra 2007 (Ú. v. EÚ L 300, 17.11.2007, s. 47).“

Článok 2

Znenie smernice 2007/63/ES v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 26. apríla 2008 pod podmienkou, že Spoločnému výboru EHP boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 dohody (3).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 25. apríla 2008

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Alan SEATTER


(1)  Ú. v. EÚ L 124, 8.5.2008, s. 39.

(2)  Ú. v. EÚ L 300, 17.11.2007, s. 47.

(3)  Ústavné požiadavky boli oznámené.


21.8.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 223/60


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 59/2008

z 25. apríla 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha XXII (Právo obchodných spoločností) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore zmenenú a doplnenú protokolom, ktorým sa upravuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore, ďalej len „dohoda“, a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Príloha XXII k dohode bola zmenená a doplnená rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 171/2007 zo 7. decembra 2007 (1).

(2)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/36/ES z 11. júla 2007 o výkone určitých práv akcionárov spoločností registrovaných na regulovanom trhu (2) sa má začleniť do dohody,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Za bod 10f (smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES) prílohy XXII k dohode sa vkladá tento bod:

„10g.

32007 L 0036: smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/36/ES z 11. júla 2007 o výkone určitých práv akcionárov spoločností registrovaných na regulovanom trhu (Ú. v. EÚ L 184, 14.7.2007, s. 17).“

Článok 2

Znenie smernice 2007/36/ES v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 26. apríla 2008 pod podmienkou, že Spoločnému výboru EHP boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 dohody (3).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 25. apríla 2008

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Alan SEATTER


(1)  Ú. v. EÚ L 124, 8.5.2008, s. 39.

(2)  Ú. v. EÚ L 184, 14.7.2007, s. 17.

(3)  Ústavné požiadavky boli oznámené.