ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 220

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
15. augusta 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 812/2008 z 11. augusta 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 954/2006, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých bezšvíkových rúr a rúrok zo železa alebo ocele s pôvodom okrem iného v Rusku

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 813/2008 z 11. augusta 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 74/2004, ktorým sa uplatňuje konečné vyrovnávacie clo na dovoz bavlnenej posteľnej bielizne s pôvodom v Indii

6

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 814/2008 zo 14. augusta 2008, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

9

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 815/2008 zo 14. augusta 2008 o výnimke z nariadenia (EHS) č. 2454/93, pokiaľ ide o vymedzenie pojmu pôvodné výrobky používaného na účely systému všeobecných preferencií, aby sa zvážila osobitná situácia Kapverdských ostrovov v súvislosti s vývozom niektorých výrobkov rybného hospodárstva do Spoločenstva

11

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 816/2008 zo 14. augusta 2008, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1109/2007 na hospodársky rok 2007/2008

14

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 817/2008 zo 14. augusta 2008, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 16. augusta 2008

16

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2008/670/SVV

 

*

Rozhodnutie Rady z 24. júla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2000/265/ES, ktorým sa stanovuje finančné nariadenie upravujúce rozpočtové hľadiská správy vykonávanej námestníkom generálneho tajomníka Rady pre zmluvy, ktoré uzaviera v zastúpení niektorých členských štátov, a ktoré sa týkajú riadenia a fungovania komunikačnej infraštruktúry pre schengenské prostredie (SISNET)

19

 

 

Komisia

 

 

2008/671/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 5. augusta 2008 o harmonizovanom využívaní rádiového frekvenčného spektra v pásme 5875 MHz – 5905 MHz pre aplikácie inteligentných dopravných systémov (ITS) súvisiace s bezpečnosťou [oznámené pod číslom K(2008) 4145]  ( 1 )

24

 

 

2008/672/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 11. augusta 2008, ktorým sa mení a dopĺňa dodatok k prílohe VI k Aktu o pristúpení Bulharska a Rumunska, pokiaľ ide o určité prevádzkarne na spracovanie mlieka v Bulharsku [oznámené pod číslom K(2008) 4269]  ( 1 )

27

 

 

2008/673/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 13. augusta 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2005/928/ES o harmonizácii frekvenčného pásma 169,4 – 169,8125 MHz v Spoločenstve [oznámené pod číslom K(2008) 4311]  ( 1 )

29

 

 

2008/674/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 13. augusta 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2007/683/ES, ktorým sa schvaľuje plán eradikácie klasického moru ošípaných u diviačej zveri v určitých oblastiach Maďarska [oznámené pod číslom K(2008) 4321]

30

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY VI ZMLUVY O EÚ

 

*

Rámcové rozhodnutie Rady 2008/675/SVV z 24. júla 2008 o zohľadňovaní odsúdení v členských štátoch Európskej únie v novom trestnom konaní

32

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Rady (ES) č. 479/2008 z 29. apríla 2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1493/1999, (ES) č. 1782/2003, (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 3/2008 a zrušujú nariadenia (EHS) č. 2392/86 a (ES) č. 1493/1999 (Ú. v. EÚ L 148, 6.6.2008)

35

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

15.8.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 220/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 812/2008

z 11. augusta 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 954/2006, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých bezšvíkových rúr a rúrok zo železa alebo ocele s pôvodom okrem iného v Rusku

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 384/96 z 22. decembra 1995 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) (ďalej len „základné nariadenie“), a najmä na jeho článok 9 a článok 11 ods. 3,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 954/2006 z 27. júna 2006, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých bezšvíkových rúr a rúrok (ďalej len „BRR“) zo železa alebo z ocele s pôvodom okrem iného v Rusku (2),

so zreteľom na návrh predložený Komisiou po porade s poradným výborom,

keďže:

A.   POSTUP

1.   Existujúce opatrenia

(1)

Na základe prešetrovania (ďalej len „pôvodné prešetrovanie“) Rada uložila nariadením (ES) č. 954/2006 konečné antidumpingové clo na dovoz určitých bezšvíkových rúr a rúrok (BRR) zo železa alebo z ocele s pôvodom okrem iného v Rusku.

2.   Osobitné monitorovanie

(2)

Po nadobudnutí účinnosti nariadenia (ES) č. 954/2006 a oboznámení poradného výboru Komisia s osobitnou pozornosťou monitorovala vývoj dovozu BRR zo všetkých krajín, na ktoré sa vzťahujú opatrenia. Týmto monitorovaním sa preukázalo, že vývoz skupiny ruských vyvážajúcich výrobcov OAO TMK (OAO Volzhsky Pipe Plant, OAO Taganrog Metallurgical Works, OAO Sinarsky Pipe Plant, OAO Seversky Tube Works a ich prepojené spoločnosti) (ďalej len „TMK“, „spoločnosť“ alebo „skupina“) do Spoločenstva sa v prvých šiestich mesiacoch po uložení opatrení výrazne znížil. Naznačilo taktiež, že by sa mala prehodnotiť úroveň cla v prípade TMK. Informácie o nákladoch a cenách, ktoré poskytla TMK, v monitorovacom dotazníku v skutočnosti naznačili, že dumpingové rozpätie skupiny bolo nižšie ako 35,8 %.

3.   Začatie predbežného preskúmania

(3)

Z podnetu Komisie sa na základe dôkazov, ktoré získala od vývozcu, v prípade TMK začalo čiastočné predbežné preskúmanie uvedeného nariadenia. Spoločnosť tvrdila, že okolnosti, ktoré viedli k zavedeniu platného opatrenia, sa zmenili a že tieto zmeny sú trvalého charakteru. Pripomína sa, že TMK nespolupracovala pri pôvodnom prešetrovaní v plnom rozsahu, a preto sa jeho dumpingové rozpätie vypočítalo na základe dostupných skutočností, t. j. normálnej hodnoty inej skupiny výrobcov v Rusku, ktorá spolupracovala pri prešetrovaní, a údajov Eurostatu. Podľa TMK spoločnosť nespolupracovala pri pôvodnom prešetrovaní najmä z dôvodu významných vnútorných zmien, ktoré sa začali uskutočňovať v skupine počas obdobia pôvodného prešetrovania. V dôsledku týchto výnimočných okolností, ktoré mali vplyv na správu a riadenie spoločností v skupine, ako aj jej účtovné a audítorské postupy, TKM nemohla poskytnúť náležité dôkazy o jej cenách a nákladoch počas pôvodného prešetrovania. Podľa spoločnosti viedli zmeny jej organizácie vykonané po pôvodnom prešetrovaní k jednoduchšej štruktúre spoločnosti, lepšej správe a riadeniu spoločnosti a prechodu na účtovníctvo IFRS, ktoré by mu umožnili spolupracovať. Predložila taktiež dôkazy prima facie s cieľom preukázať, že porovnanie normálnej hodnoty založenej na jej vlastných domácich cenách alebo nákladoch s vývoznými cenami do Spoločenstva by viedlo k zníženiu dumpingu výrazne pod úroveň súčasného opatrenia. Tvrdila preto, že trvalé uloženie opatrenia na existujúcej úrovni, ktoré sa zakladalo na úrovni dumpingu zistenej v minulosti, nebolo už potrebné na vyrovnanie dumpingu.

(4)

Komisia po porade s poradným výborom usúdila, že existuje dostatočný dôkaz na začatie čiastočného predbežného preskúmania, a z vlastnej iniciatívy sa rozhodla začať čiastočné predbežné preskúmanie v súlade s článkom 11 ods. 3 základného nariadenia, obmedzené v rozsahu na úroveň dumpingu v prípade vyvážajúcich výrobcov/členov skupiny TMK. Komisia uverejnila oznámenie o začatí preskúmania 22. júna 2007 v Úradnom vestníku Európskej únie  (3) a začala prešetrovanie.

(5)

Komisia oficiálne informovala TMK a jej prepojené spoločnosti, ako aj zástupcov vývoznej krajiny o začatí predbežného preskúmania. Zainteresované strany dostali možnosť písomne predložiť svoje stanoviská a požiadať o vypočutie.

(6)

Komisia taktiež poslala TMK a jej prepojeným spoločnostiam dotazníky, ktoré jej boli doručené vyplnené v lehote stanovenej na tento účel. Komisia vyhľadala a overila všetky informácie, ktoré považovala za potrebné na určenie dumpingu, a vykonala overovanie na mieste v prevádzkových priestoroch týchto spoločností:

OAO Volzhsky Pipe Plant, Rusko

OAO Taganrog Metallurgical Works, Rusko

OAO Sinarsky Pipe Plant, Rusko

OAO Seversky Tube Works, Rusko

ZAO TMK Trade House, Rusko

TMK Europe GmbH, Nemecko

TMK Global AG, Švajčiarsko

TMK Italia s.r.l., Taliansko

4.   Obdobie revízneho prešetrovania

(7)

Prešetrovanie dumpingu pokrývalo obdobie od 1. apríla 2006 do 31. marca 2007 (ďalej len „obdobie revízneho prešetrovania“ alebo „ORP“).

B.   REVÍZNE PREŠETROVANIE

1.   Príslušný výrobok

(8)

Príslušný výrobok, na ktorý sa vzťahuje toto preskúmanie, je rovnaký ako pri pôvodnom prešetrovaní, t. j. určité bezšvíkové rúry a rúrky zo železa alebo z ocele s kruhovým prierezom, s vonkajším priemerom maximálne 406,4 mm, s hodnotou uhlíkového ekvivalentu (Carbon Equivalent Value – CEV) maximálne 0,86 podľa vzorca Medzinárodného zváračského inštitútu (International Institute of Welding – IIW) a podľa chemickej analýzy (4), s pôvodom v Rusku (ďalej len „príslušný výrobok“), ktorý sa v súčasnosti klasifikuje podľa kódov KN ex 7304 11 00, ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 22 00, ex 7304 23 00, ex 7304 24 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 80, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 89, ex 7304 59 92 a ex 7304 59 93 (5).

2.   Podobný výrobok

(9)

Výrobok vyrábaný a predávaný na ruskom domácom trhu a výrobok vyvážaný do Spoločenstva majú rovnaké základné fyzikálne, technické a chemické charakteristiky a využitie, a preto sa považujú za podobné výrobky v zmysle článku 1 ods. 4 základného nariadenia.

C.   VÝSLEDKY PREŠETROVANIA

1.   Normálna hodnota

(10)

Predaj na domácom trhu sa uskutočňuje prostredníctvom prepojenej spoločnosti, ZAO TMK Trade House, ktorá príslušný výrobok ďalej predáva nezávislým zákazníkom v Rusku.

(11)

V súlade s článkom 2 ods. 2 základného nariadenia sa v prípade štyroch spolupracujúcich vyvážajúcich výrobcov zo skupiny najprv preskúmalo, či bol ich domáci predaj podobného výrobku nezávislým zákazníkom reprezentatívny, t. j. či celkový objem tohto predaja predstavoval aspoň 5 % z celkového objemu predaja na vývoz do Spoločenstva. Zistilo sa, že celkový objem domáceho predaja podobného výrobku bol reprezentatívny. Následne útvary Komisie určili tie druhy podobného výrobku predávané na domácom trhu, ktoré boli identické alebo priamo porovnateľné s druhmi výrobku predávanými na vývoz do Spoločenstva.

(12)

Pre každý druh výrobku predávaný vyvážajúcimi výrobcami na ich domácom trhu, o ktorom sa zistilo, že je priamo porovnateľný s druhom príslušného výrobku vyvážaným do Spoločenstva, sa stanovilo, či je domáci predaj dostatočne reprezentatívny na účely článku 2 ods. 2 základného nariadenia. Domáci predaj konkrétneho druhu príslušného výrobku sa považoval za dostatočne reprezentatívny, ak celkový objem domáceho predaja tohto druhu výrobku počas OP predstavoval 5 % alebo viac z celkového objemu predaja porovnateľného druhu príslušného výrobku vyvážaného do Spoločenstva.

(13)

Následne sa preskúmalo, či sa môže každý druh príslušného výrobku predávaný na domácom trhu v reprezentatívnom množstve považovať za predávaný v rámci bežného obchodovania podľa článku 2 ods. 4 základného nariadenia, a to stanovením podielu ziskového predaja príslušného druhu výrobku nezávislým zákazníkom na domácom trhu.

(14)

V prípadoch, keď objem predaja príslušného druhu výrobku predávaného za čistú predajnú cenu, ktorá sa rovná vypočítaným výrobným nákladom alebo je vyššia, predstavoval viac ako 80 % celkového objemu predaja tohto druhu a keď sa vážená priemerná cena tohto druhu rovnala výrobným nákladom alebo bola vyššia ako výrobné náklady, normálna hodnota bola založená na skutočnej domácej cene vypočítanej ako vážená priemerná cena objemu domáceho predaja zrealizovaného počas OP nezávisle od toho, či bol tento predaj ziskový alebo nie. V prípadoch, keď objem ziskového predaja druhu výrobku predstavoval 80 % celkového objemu predaja tohto druhu výrobku alebo menej alebo keď vážená priemerná cena tohto druhu bola nižšia ako výrobné náklady, normálna hodnota vychádzala zo skutočnej domácej ceny vypočítanej ako vážený priemer len ziskového predaja tohto druhu výrobku, a to za predpokladu, že tento predaj predstavoval 10 % alebo viac celkového objemu predaja tohto druhu výrobku. V prípadoch, keď objem ziskového predaja ktoréhokoľvek druhu výrobku predstavoval menej ako 10 % celkového objemu predaja, sa predpokladalo, že tento konkrétny druh výrobku sa predával za domácu cenu v nedostatočnom množstve na to, aby sa zabezpečil vhodný základ na stanovenie normálnej hodnoty.

(15)

Vždy keď nebolo možné použiť na stanovenie normálnej hodnoty domáce ceny konkrétneho druhu výrobku predávaného vyvážajúcim výrobcom, mala sa uplatniť iná metóda. V tejto súvislosti Komisia použila stanovenú normálnu hodnotu. V súlade s článkom 2 ods. 3 základného nariadenia sa normálna hodnota stanovila tak, že k výrobným nákladom vyvážajúceho výrobcu na vyvážané druhy výrobkov, v prípade potreby upraveným, sa pridala primeraná percentuálna hodnota predajných, všeobecných a administratívnych nákladov (ďalej len „PVA náklady“) a primerané ziskové rozpätie. Podľa článku 2 ods. 6 základného nariadenia boli percentuálna hodnota PVA nákladov a ziskové rozpätie založené na priemerných PVA nákladoch a ziskovom rozpätí pri predaji v rámci bežného obchodovania s podobným výrobkom.

(16)

Pokiaľ ide o výrobné náklady, a najmä náklady na energiu, v prípade plynu sa preskúmalo, či ceny plynu, ktoré platia vyvážajúci vývozcovia, primerane odrážajú náklady spojené s výrobou a distribúciou plynu.

(17)

Zistilo sa, že domáce ceny plynu, ktoré platia vyvážajúci výrobcovia, predstavovali približne jednu štvrtinu vývoznej ceny zemného plynu z Ruska. V tejto súvislosti všetky dostupné údaje naznačujú, že domáce ceny plynu v Rusku sú regulované ceny, ktoré sú výrazne nižšie ako trhové ceny platené na neregulovaných trhoch so zemným plynom. Keďže sa náklady na plyn primerane nezohľadnili v záznamoch vyvážajúcich vývozcov, ako sa ustanovuje v článku 2 ods. 5 základného nariadenia, musia sa zodpovedajúcim spôsobom upraviť. Bez dostatočne reprezentatívnych, neskreslených cien plynu týkajúcich sa ruského domáceho trhu sa považovalo za vhodné vykonať úpravu na základe informácií z iných reprezentatívnych trhov v súlade s článkom 2 ods. 5. Upravené ceny sa zakladali na priemernej cene ruského plynu pri predaji na vývoz na nemecko-českých hraniciach (Waidhaus), upravenej o miestne distribučné náklady. Waidhaus, hlavné stredisko predaja ruského plynu do EÚ, ktoré je najväčším trhom pre ruský plyn a má ceny, ktoré primerane odrážajú náklady, možno považovať za reprezentatívny trh v zmysle článku 2 ods. 5 základného nariadenia.

(18)

V prípade tých druhov výrobkov, pri ktorých sa normálna hodnota zostavila, ako sa uviedlo, jej zostavenie sa vykonalo na základe výrobných nákladov vývozných druhov výrobkov po úprave o náklady na plyn.

2.   Vývozná cena

(19)

Všetky vývozné predaje TMK sa uskutočňovali prostredníctvom prepojených spoločností so sídlom v Spoločenstve alebo vo Švajčiarsku. Vývozná cena sa preto stanovila na základe článku 2 ods. 9 základného nariadenia, t. j. pri použití cien pri ďalšom predaji skutočne zaplatených alebo splatných prepojenej spoločnosti prvým nezávislým kupujúcim v Spoločenstve v ORP, upravených o všetky náklady vzniknuté medzi dovozom a ďalším predajom a o zisky.

(20)

Pokiaľ ide o vývozné ceny, ktoré prepojená spoločnosť vo Švajčiarsku, TMK Global AG, účtovala zákazníkom v Spoločenstve, TMK tvrdilo, že odpočítanie zisku, PVA nákladov a provízií alebo agentúrnych poplatkov od vývoznej ceny by bolo neoprávnené, pretože TMK Global vystupuje ako plne integrované vývozné predajné oddelenie mimo Spoločenstva. Podľa TMK by boli takéto odpočty oprávnené iba v prípade spoločností so sídlom v Spoločenstve, ktoré sú súčasťou dovoznej siete skupiny, ako sa ustanovuje v článku 2 ods. 9 základného nariadenia.

(21)

Uvedené tvrdenie sa akceptovalo, pretože sa zistilo, že po organizačných zmenách v skupine sa úloha TMK Global zmenila na vývozné oddelenie zodpovedné za vývoz mimo Spoločenstva a taktiež predaj na vývoz do Spoločenstva, hoci tento predaj pred a počas ORP klesol v objemovom vyjadrení. TMK Global v skutočnosti vystupuje ako „predajné stredisko“, ktoré zjednodušuje postupy pri kúpe a dokumentácii pre ústredia nachádzajúce sa priamo na kľúčových trhoch, t. j. TMK Severná Amerika a TMK Stredný východ. Vykonáva aj iné funkcie vývozného oddelenia týkajúce sa predaja na vývoz na jeho kľúčové trhy, ako aj do Spoločenstva, ako sú manažérske účtovníctvo a presadzovanie noriem v oblasti sledovania tovarov. Tieto funkcie v minulosti vykonávali miestne vývozné oddelenia každej továrne, z dôvodu centralizácie a zabezpečenia súdržnosti ich však v súčasnosti vykonáva TMK Global.

3.   Porovnanie

(22)

Vážená normálna hodnota a vážené vývozné ceny sa porovnávali na základe hodnôt priamo od výrobcu a na rovnakej úrovni obchodu. Na účely zabezpečenia spravodlivého porovnania sa prihliadalo na rozdiely ovplyvňujúce ceny a porovnateľnosť cien v súlade s článkom 2 ods. 10 základného nariadenia. Na tomto základe sa v náležitých a oprávnených prípadoch vykonali úpravy na zohľadnenie rozdielov vo fyzických vlastnostiach, nákladoch na dopravu, poistenie, manipuláciu, nákladoch na úvery a dovozné clá.

4.   Dumpingové rozpätie

(23)

V súlade s článkom 2 ods. 11 základného nariadenia sa porovnala vážená priemerná normálna hodnota s váženou priemernou vývoznou cenou zodpovedajúceho druhu príslušného výrobku. Toto porovnanie potvrdilo existenciu dumpingu.

(24)

Zistené dumpingové rozpätie vyjadrené ako percentuálna hodnota čistej franko ceny na hranici Spoločenstva, clo nezaplatené, bolo 27,2 %.

D.   TRVALÝ CHARAKTER ZMENENÝCH OKOLNOSTÍ

(25)

V súlade s článkom 11 ods. 3 základného nariadenia sa taktiež preskúmalo, či sa možno odôvodnene domnievať, že zmenené okolnosti majú trvalý charakter.

(26)

V tomto smere sa pripomína, že TMK riadne nespolupracovala pri pôvodnom prešetrovaní. Jej dumpingové rozpätie, ktoré tvorí základ v súčasnosti uplatňovaného cla vo výške 35,8 %, sa stanovilo na základe dostupných skutočností v súlade s článkom 18 základného nariadenia. Pokiaľ ide o dostupné skutočnosti, Komisia použila normálnu hodnotu zistenú u inej, spolupracujúcej, ruskej skupiny výrobcov a údaje Eurostatu.

(27)

Nedostatočná spolupráca, ktorá viedla k použitiu dostupných skutočností, bola najmä dôsledkom významných vnútorných zmien, ktoré sa začali vykonávať v skupine už počas obdobia pôvodného prešetrovania. Z dôvodu týchto výnimočných okolností, ktoré mali vplyv na správu a riadenie spoločností v skupine, ako aj na jej účtovné a audítorské postupy, TMK nemohla predložiť primerané dôkazy o jej cenách a nákladoch pri pôvodnom prešetrovaní.

(28)

TMK spolupracovala pri súčasnom prešetrovaní v plnej miere. V skutočnosti na rozdiel od pôvodného prešetrovania, keď skupina prechádzala zásadnými zmenami, údaje poskytnuté v odpovediach na dotazník pri súčasnom prešetrovaní sa mohli overiť uspokojivým spôsobom. Keďže skupina predložila vierohodné údaje týkajúce sa normálnej hodnoty a vývoznej ceny, dumpingové rozpätie by sa mohlo vypočítať na základe jej vlastných údajov.

(29)

Dôkazy získané počas prešetrovania preukázali, že zmeny štruktúry spoločností v skupine TMK a účtovných postupov, ktoré skupine umožnili spolupracovať pri súčasnom prešetrovaní, sa považujú za trvalé, pretože sa týkajú dlhodobej štruktúry skupiny.

(30)

Domnieva sa preto, že okolnosti, ktoré viedli k začatiu tohto preskúmania, sa v blízkej budúcnosti pravdepodobne nezmenia takým spôsobom, aby ovplyvnili zistenia súčasného preskúmania. Zmeny sa preto považujú za zmeny trvalého charakteru.

E.   ANTIDUMPINGOVÉ OPATRENIA

(31)

Na základe výsledkov prešetrovania sa považovalo za vhodné zmeniť antidumpingové clo uplatňované na dovoz príslušného výrobku od TMK na 27,2 %. Zmenené antidumpingové clo by sa malo stanoviť na úrovni zisteného dumpingového rozpätia, pretože je nižšie ako rozpätie ujmy zistené pri pôvodnom prešetrovaní.

(32)

Zainteresované strany boli informované o podstatných skutočnostiach a dôvodoch, na základe ktorých sa mala odporučiť zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 954/2006, a dostali možnosť predložiť pripomienky.

F.   ZÁVÄZOK

(33)

Na základe uverejnenia podstatných skutočností a dôvodov, na základe ktorých sa mala odporučiť zmena konečného antidumpingového cla na dovoz príslušného výrobku od TMK, skupina ponúkla cenový záväzok v súlade s článkom 8 ods. 1 základného nariadenia. Záväzok, ktorý ponúkla TMK, nezmenil pôvodný záver Komisie, že príslušný výrobok nie je vhodný na záväzky, ako sa stanovuje v odôvodneniach 248 až 250 nariadenia (ES) č. 954/2006. Komisia sa v skutočnosti domnieva, že súčasná ponuka záväzku TMK nerieši odstránenie technických ťažkostí spojených s príslušným výrobkom, ako sa uvádza v odôvodnení 248 uvedeného nariadenia, v rozsahu, ktorý by viedol k použiteľnosti ponúknutého cenového záväzku,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Do tabuľky v článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 954/2006 sa dopĺňa toto:

Krajina

Spoločnosť

Antidumpingové clo

Dodatočný kód TARIC

„Rusko

OAO Volzhsky Pipe Plant, OAO Taganrog Metallurgical Works, OAO Sinarsky Pipe Plant a OAO Seversky Tube Works

27,2 %

A859“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. augusta 2008

Za Radu

predseda

B. KOUCHNER


(1)  Ú. v. ES L 56, 6.3.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2117/2005 (Ú. v. EÚ L 340, 23.12.2005, s. 17).

(2)  Ú. v. EÚ L 175, 29.6.2006, s. 4.

(3)  Ú. v. EÚ C 138, 22.6.2007, s. 37.

(4)  CEV sa stanovuje v súlade s technickou správou, 1967, IIW dok. IX-535-67, uverejnenou Medzinárodným zváračským inštitútom (IIW).

(5)  Ako sa v súčasnosti definuje v nariadení Komisie (ES) č. 1214/2007 z 20. septembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. EÚ L 286, 31.10.2007, s. 1). Pokrytie výrobkov sa stanovuje na základe kombinácie opisu výrobkov uvedeného v článku 1 ods. 1 nariadenia (ES) č. 954/2006 a opisu výrobkov zodpovedajúcemu kódom KN.


15.8.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 220/6


NARIADENIE RADY (ES) č. 813/2008

z 11. augusta 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 74/2004, ktorým sa uplatňuje konečné vyrovnávacie clo na dovoz bavlnenej posteľnej bielizne s pôvodom v Indii

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2026/97 zo 6. októbra 1997 o ochrane pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1),

so zreteľom na článok 2 nariadenia Rady (ES) č. 74/2004 z 13. januára 2004, ktorým sa uplatňuje konečné vyrovnávacie clo na dovoz bavlnenej posteľnej bielizne s pôvodom v Indii (2),

so zreteľom na návrh predložený Komisiou po porade s poradným výborom,

keďže:

A.   PREDCHÁDZAJÚCI POSTUP

(1)

Nariadením (ES) č. 74/2004 (ďalej len „pôvodné nariadenie“) Rada uložila konečné vyrovnávacie clo na dovoz bavlnenej posteľnej bielizne zaradenej pod kódy KN ex 6302 21 00 (kódy TARIC 6302210081, 6302210089), ex 6302 22 90 (kód TARIC 6302229019), ex 6302 31 00 (kód TARIC 6302310090), ex 6302 32 90 (kód TARIC 6302329019) s pôvodom v Indii do Spoločenstva. Vzhľadom na vysoký počet spolupracujúcich vyvážajúcich výrobcov príslušného výrobku v Indii sa v súlade s článkom 27 nariadenia (ES) č. 2026/97 (ďalej len „základné nariadenie“) vybrala vzorka a spoločnostiam, ktoré boli súčasťou tejto vzorky, sa uložili individuálne colné sadzby v rozpätí od 4,4 % do 10,4 %, kým iným spolupracujúcim spoločnostiam, ktoré neboli súčasťou vzorky, sa uložila colná sadzba vo výške 7,6 %. Všetkým ostatným spoločnostiam bola uložená zostatková colná sadzba vo výške 10,4 %.

(2)

V článku 2 základného nariadenia sa stanovuje, že ak nový vyvážajúci výrobca v Indii poskytne Komisii dostatočné dôkazy, že do Spoločenstva nevyvážal výrobky opísané v článku 1 ods. 1 uvedeného nariadenia počas obdobia prešetrovania (od 1. októbra 2001 do 30. septembra 2002) (ďalej len „prvá podmienka“), že nie je prepojený s inými vývozcami ani výrobcami v Indii, na ktorých sa vzťahujú antisubvenčné opatrenia uložené prostredníctvom uvedeného nariadenia (ďalej len „druhá podmienka“), a že v skutočnosti do Spoločenstva vyvážal príslušné výrobky po období prešetrovania, na ktorom sú dané opatrenia založené, alebo sa neodvolateľným spôsobom zmluvne zaviazal na vývoz významného množstva príslušných výrobkov do Spoločenstva (ďalej len „tretia podmienka“), článok 1 ods. 3 uvedeného nariadenia sa môže zmeniť a doplniť udelením colnej sadzby, ktorá sa uplatňuje v prípade spolupracujúcich spoločností, ktoré nie sú súčasťou vzorky, t. j. vo výške 7,6 %, novému vyvážajúcemu výrobcovi.

(3)

Pôvodné nariadenie sa trikrát zmenilo a doplnilo, a to nariadením Rady (ES) č. 2143/2004 (3), nariadením Rady (ES) č. 122/2006 (4) a nariadením (ES) č. 1840/2006. Vo všetkých troch nariadeniach sa do prílohy doplnili názvy spoločností vyvážajúcich príslušný výrobok, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v pôvodnom nariadení.

B.   ŽIADOSTI NOVÝCH VÝVOZCOV/VÝROBCOV

(4)

Od uverejnenia predchádzajúceho pozmeňujúceho a doplňujúceho nariadenia dvadsať indických spoločností predložilo žiadosť o udelenie rovnakého štatútu, aký majú spoločnosti, ktoré v pôvodnom prešetrovaní spolupracovali, ale neboli súčasťou vzorky (ďalej len „štatút nového vyvážajúceho výrobcu“).

(5)

Títo 20 žiadatelia boli:

Žiadajúca spoločnosť

Mesto

K.K.P. Textiles Limited

Tamil Nadu

Kashmiri Lal Tarun Khanna PVT LTD

Amritsar

Premier Polyweaves Private Limited

Coimbatore

Home Fashions International

Kerala

Y.J. Enterprises

Mumbai

KaLaM Designs

Ahmedabad

Himatsingka Linens

Bangalore

S.K.T. Textile Mills

Coimbatore

Shetty Garments Private Ltd.

Mumbai

TAVOY Workwear

Mumbai

Orient Craft Limited

Haryana

GHCL Limited

Gujarat

Indo Count Industries Limited

Mumbai

Vijayeswari Textiles Limited

Coimbatore

Nest Exim

Mumbai

Prakash Textiles

Coimbatore

Prakash Woven Private Limited.

Coimbatore

Sotexpa Qualidis Textiles India Private Ltd

Coimbatore

BKS Textiles Pvt. Ltd

Coimbatore

JDA Textiles

Chennai

(6)

Jedenásť spoločností nezaslalo vyplnený dotazník, ktorého zámerom je overiť, či splnili podmienky stanovené v článku 2 základného nariadenia, a preto sa ich žiadosti zamietli.

(7)

Zvyšných deväť spoločností predložilo úplne vyplnené dotazníky a ich žiadosti o štatút nového vyvážajúceho výrobcu sa preto zvážili.

(8)

V prípade dvoch z uvedených indických vývozcov/výrobcov sa poskytnuté dôkazy považovali za dostatočné na to, aby sa nimi preukázalo, že spĺňajú podmienky stanovené v pôvodnom nariadení, a aby im na základe toho bola udelená colná sadzba, ktorá sa uplatňuje v prípade spolupracujúcich spoločností, ktoré neboli súčasťou vzorky (t. j. 7,6 %), a aby boli následne doplnené do zoznamu vývozcov/výrobcov v prílohe k základnému nariadeniu, zmenenému a doplnenému nariadením (ES) č. 2143/2004, nariadením (ES) č. 122/2006 a nariadením (ES) č. 1840/2006.

(9)

Žiadosti o štatút nového vyvážajúceho výrobcu zvyšných siedmich spoločností sa zamietli z nasledujúcich dôvodov.

(10)

Dve spoločnosti neposkytli dôkazy, že príslušný výrobok vyvážali do Spoločenstva po období prešetrovania alebo sa neodvolateľným spôsobom zmluvne zaviazali na vývoz príslušného výrobku vo významnom množstve do Spoločenstva. Týmto nesplnili tretiu podmienku.

(11)

Jedna spoločnosť neposkytla knihu predaja za posudzované obdobie, a nemohla tak preukázať, že nevyvážala príslušný výrobok počas obdobia prešetrovania. Zistilo sa, že ďalšia spoločnosť vyvážala príslušný výrobok počas obdobia prešetrovania. Tieto spoločnosti preto nesplnili prvú podmienku.

(12)

Jedna spoločnosť zaslala vyplnený dotazník po lehote a v žiadosti chýbali kľúčové dokumenty. Ďalšia spoločnosť nereagovala na písomné upozornenie so žiadosťou o ďalšie informácie. Tieto dve spoločnosti preto neposkytli dostatočné dôkazy, ktorými by preukázali, že splnili podmienky stanovené v pôvodnom nariadení.

(13)

Taktiež sa zistilo, že jedna spoločnosť je prepojená so spoločnosťou, ktorej názov bol uvedený v pôvodnom nariadení, a jej žiadosť o štatút nového vyvážajúceho výrobcu sa preto zamietol z dôvodu nesplnenia druhej podmienky.

(14)

Spoločnosti, ktorým nebol udelený štatút nového vyvážajúceho výrobcu, boli informované o dôvodoch tohto rozhodnutia a dostali príležitosť písomne vyjadriť svoj názor.

(15)

Všetky námietky a podania zo strany zainteresovaných strán sa prehodnotili a, ak boli oprávnené, riadne sa zohľadnili,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Do zoznamu výrobcov z Indie uvedených v prílohe k nariadeniu (ES) č. 74/2004 sa dopĺňajú tieto spoločnosti:

Spoločnosť

Mesto

Home Fashions International

Kerala

GHCL Ltd.

Gujarat

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. augusta 2008

Za Radu

predseda

B. KOUCHNER


(1)  Ú. v. ES L 288, 21.10.1997, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 461/2004 (Ú. v. EÚ L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  Ú. v. EÚ L 12, 17.1.2004, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1840/2006 (Ú. v. EÚ L 355, 15.12.2006, s. 4).

(3)  Ú. v. EÚ L 370, 17.12.2004, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 22, 26.1.2006, s. 3.


15.8.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 220/9


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 814/2008

zo 14. augusta 2008,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

V súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní sa nariadením (ES) č. 1580/2007 ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. augusta 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. augusta 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 510/2008 (Ú. v. EÚ L 149, 7.6.2008, s. 61).

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 590/2008 (Ú. v. EÚ L 163, 24.6.2008, s. 24).


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MK

28,3

XS

27,8

ZZ

28,1

0707 00 05

MK

27,4

TR

72,3

ZZ

49,9

0709 90 70

TR

92,6

ZZ

92,6

0805 50 10

AR

69,5

UY

59,6

ZA

86,6

ZZ

71,9

0806 10 10

CL

82,1

EG

128,8

MK

68,7

TR

122,9

ZZ

100,6

0808 10 80

AR

66,9

BR

93,0

CL

96,5

CN

88,3

NZ

100,2

US

94,8

ZA

81,5

ZZ

88,7

0808 20 50

AR

126,0

CL

83,0

TR

148,5

ZA

87,1

ZZ

111,2

0809 30

TR

151,2

ZZ

151,2

0809 40 05

IL

138,3

MK

59,0

TR

90,9

ZZ

96,1


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


15.8.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 220/11


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 815/2008

zo 14. augusta 2008

o výnimke z nariadenia (EHS) č. 2454/93, pokiaľ ide o vymedzenie pojmu „pôvodné výrobky“ používaného na účely systému všeobecných preferencií, aby sa zvážila osobitná situácia Kapverdských ostrovov v súvislosti s vývozom niektorých výrobkov rybného hospodárstva do Spoločenstva

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (1), a najmä na jeho článok 247,

so zreteľom na nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, v ktorom sa zavádzajú ustanovenia na vykonávanie nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (2), a najmä na jeho článok 76,

keďže:

(1)

Spoločenstvo prostredníctvom nariadenia (ES) č. 980/2005 z 27. júna 2005, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií (3), udelilo Kapverdským ostrovom všeobecné colné preferencie.

(2)

V nariadení Komisie (EHS) č. 2454/93 je vymedzený pojem pôvodné výrobky na účel jeho využitia v systéme všeobecných colných preferencií. V článku 76 uvedeného nariadenia sa však ustanovujú výnimky z tohto vymedzenia v prospech najmenej rozvinutých krajín, ktoré sú príjemcami systému všeobecných colných preferencií a ktoré v tomto zmysle predkladajú Spoločenstvu príslušnú žiadosť.

(3)

Od 1. marca 2005 Kapverdské ostrovy využívali výhody vyplývajúce z rozhodnutia Výboru pre colnú spoluprácu krajín AKT a ES č. 2/2005 z 1. marca 2005, ktorým sa ustanovuje výnimka z vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“, aby sa zvážila osobitná situácia krajín AKT, pokiaľ ide o výrobu konzervovaných tuniakov a chrbtových častí tuniakov (položka HS ex 1604) (4).

(4)

Tieto úpravy sa však po 31. decembri 2007 prestali uplatňovať a Kapverdské ostrovy s Komisiou dosiaľ neuzavreli dohodu o hospodárskom partnerstve. Následkom toho jedinou preferenčnou obchodnou úpravou dostupnou pre Kapverdské ostrovy od 1. januára 2008 je systém všeobecných colných preferencií.

(5)

Kapverdské ostrovy listom z 27. novembra 2007 požiadali o výnimku z pravidiel pôvodu týkajúcich sa systému všeobecných colných preferencií v súlade s článkom 76 nariadenia (EHS) č. 2454/93. Listom z 27. februára 2008 predložili doplňujúce informácie na podporu tejto žiadosti.

(6)

Žiadosť o výnimku sa týka celkového ročného množstva 1 561 ton troch druhov pripravených alebo konzervovaných rýb, z ktorých na dva druhy sa nevzťahovala výnimka udelená na základe rozhodnutia č. 2/2005: tuniak fregatový alebo tuniak makrelovitý, makrela a tuniak.

(7)

Žiadosť o výnimku Komisia zvážila a považuje ju za úplnú a náležite odôvodnenú.

(8)

Výnimka sa vyžaduje na zabezpečenie nepretržitosti zásobovania počas roka, a tým zaistenie značných investícií firmy, ktorá už preukázala odhodlanie podporovať rozvoj príslušnej činnosti na Kapverdských ostrovoch.

(9)

Táto investícia by nielenže mala priamy vplyv na rybné hospodárstvo na Kapverdských ostrovoch, pokiaľ ide o druhy, pre ktoré sa vyžaduje výnimka, ale aj značný nepriamy priaznivý účinok na celkové oživenie rybárskej flotily. S väčším počtom prevádzkyschopných plavidiel Kapverdských ostrovov by sa postupne zvyšovala schopnosť dodávať pôvodné ryby.

(10)

Výnimka by sa mala uplatňovať dostatočne dlhé obdobie, aby sa zaistili investície a pre prevádzkovateľov celková predvídateľnosť, ale v každom prípade nesmie platiť po 31. decembri 2010, keď Kapverdské ostrovy už nebudú využívať výhody osobitnej úpravy pre najmenej rozvinuté krajiny v rámci systému všeobecných colných preferencií. Po uvedenom období by sa v rámci dohody o hospodárskom partnerstve mala zabezpečiť životaschopnosť kapverdského konzervárenského priemyslu.

(11)

V nariadení (EHS) č. 2454/93 sa ustanovujú pravidlá týkajúce sa správy colných kvót. S cieľom zabezpečiť účinné spravovanie v úzkej spolupráci medzi orgánmi Kapverdských ostrovov, colnými orgánmi Spoločenstva a Komisiou by sa mali tieto pravidlá uplatňovať mutatis mutandis na množstvá dovezené na základe výnimky udelenej týmto nariadením.

(12)

Aby sa umožnilo efektívnejšie monitorovanie uplatňovania výnimky, orgány Kapverdských ostrovov by mali Komisii pravidelne predkladať podrobné informácie o vystavených osvedčeniach o pôvode.

(13)

Orgány Kapverdských ostrovov vo svojej žiadosti uviedli, že príslušná firma pravdepodobne nebude mať výrobnú kapacitu na využitie celého množstva kvót požadovaných v prvom roku fungovania po realizovaní investície. V dôsledku toho by sa požadované množstvá na roky 2009 a 2010 mali udeliť v plnej miere, zatiaľ čo v roku 2008 by sa kvóty mali úmerne znížiť na obdobie, v ktorom sa bude uplatňovať výnimka.

(14)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Odchylne od článkov 67 až 97 nariadenia (EHS) č. 2454/93 sa pripravená alebo konzervovaná makrela, tuniak fregatový, tuniak makrelovitý a tuniak s číselnými znakmi KN ex 1604 15, ex 1604 19 a ex 1604 14, vyrobené na Kapverdských ostrovoch z rýb z iného pôvodu, považujú za pôvodné výrobky z Kapverdských ostrovov v súlade s úpravami ustanovenými v článkoch 2, 3 a 4.

Článok 2

Výnimka ustanovená v článku 1 sa uplatňuje na výrobky prepravené priamo z Kapverdských ostrovov a dovezené do Spoločenstva v období od 1. septembra 2008 do 31. decembra 2010, a to až do ročných množstiev uvedených v prílohe pri každom výrobku.

Článok 3

Množstvá uvedené v prílohe sa spravujú v súlade s článkami 308a, 308b a 308c nariadenia (EHS) č. 2454/93.

Článok 4

1.   Colné orgány Kapverdských ostrovov prijmú potrebné opatrenia, aby skontrolovali množstvo vyvezených výrobkov uvedených v článku 1.

2.   V kolónke 4 osvedčenia o pôvode na formulári A vystavenom príslušnými orgánmi Kapverdských ostrovov podľa tohto nariadenia sa vkladá tento text: „Výnimka – nariadenie (ES) č. 815/2008“.

3.   Príslušné orgány Kapverdských ostrovov zašlú Komisii každý štvrťrok vyhlásenie o množstvách, na ktoré sa vydali osvedčenia o pôvode na formulári A podľa tohto nariadenia a poradové čísla týchto osvedčení.

Článok 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. septembra 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. augusta 2008

Za Komisiu

László KOVÁCS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 214/2007 (Ú. v. EÚ L 62, 1.3.2007, s. 6).

(3)  Ú. v. EÚ L 169, 30.6.2005, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 55/2008 (Ú. v. EÚ L 20, 24.1.2008, s. 1).

(4)  Ú. v. EÚ L 61, 8.3.2005, s. 48.


PRÍLOHA

Poradové číslo

Číselný znak KN

Opis tovaru

Obdobie

Množstvo (v tonách)

09.1647

ex 1604 15 11

ex 1604 19 98

Makrela (Scomber Colias, Scomber Japonicus, Scomber Scombrus) filé, pripravená alebo konzervovaná

1.9.2008 až 31.12.2008

333

1.1.2009 až 31.12.2009

1 000

1.1.2010 až 31.12.2010

1 000

09.1648

ex 1604 19 98

Tuniak fregatový, tuniak makrelovitý (Auxis thazard, Auxis Rochei) filé, pripravený alebo konzervovaný

1.9.2008 až 31.12.2008

116

1.1.2009 až 31.12.2009

350

1.1.2010 do 31.12.2010

350

09.1649

ex 1604 14 16

ex 1604 14 18

Tuniak žltoplutvý, tuniak pruhovaný (Tunnus Albacares, Katsuwonus Pelamis) filé, pripravený alebo konzervovaný

1.9.2008 až 31.12.2008

70

1.1.2009 až 31.12.2009

211

1.1.2010 až 31.12.2010

211


15.8.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 220/14


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 816/2008

zo 14. augusta 2008,

ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1109/2007 na hospodársky rok 2007/2008

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhu v sektore cukru (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 951/2006 z 30. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 318/2006, pokiaľ ide o obchodovanie s tretími krajinami v sektore cukru (2), a najmä na jeho článok 36,

keďže:

(1)

Výšky reprezentatívnych cien a dodatočných ciel uplatniteľných na dovoz bieleho cukru, surového cukru a niektorých sirupov na hospodársky rok 2007/2008 boli stanovené v nariadení Komisie (ES) č. 1109/2007 (3). Tieto ceny a clá sa naposledy zmenili a doplnili nariadením Komisie (ES) č. 801/2008 (4).

(2)

Údaje, ktoré má Komisia v súčasnosti k dispozícii, vedú k zmene uvedených cien a ciel v súlade s pravidlami uvedenými v nariadení (ES) č. 951/2006,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Reprezentatívne ceny a dodatočné clá uplatniteľné na dovoz produktov uvedených v článku 36 nariadenia (ES) č. 951/2006, stanovené nariadením (ES) č. 1109/2007 na hospodársky rok 2007/2008, sa menia a dopĺňajú a sú uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. augusta 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. augusta 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1260/2007 (Ú. v. EÚ L 283, 27.10.2007, s. 1). Nariadenie (ES) č. 318/2006 sa nahrádza nariadením (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1) s účinnosťou od 1. októbra 2008.

(2)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 514/2008 (Ú. v. EÚ L 150, 10.6.2008, s. 7).

(3)  Ú. v. EÚ L 253, 28.9.2007, s. 5.

(4)  Ú. v. EÚ L 214, 9.8.2008, s. 48.


PRÍLOHA

Zmenené a doplnené výšky reprezentatívnych cien a dodatočných dovozných ciel na biely cukor, surový cukor a produkty patriace pod kód KN 1702 90 95 uplatniteľné od 15. augusta 2008

(EUR)

Kód KN

Výška reprezentatívnej ceny na 100 kg netto na daný produkt

Výška dodatočného cla na 100 kg netto na daný produkt

1701 11 10 (1)

24,91

3,84

1701 11 90 (1)

24,91

9,08

1701 12 10 (1)

24,91

3,68

1701 12 90 (1)

24,91

8,65

1701 91 00 (2)

25,56

12,51

1701 99 10 (2)

25,56

7,93

1701 99 90 (2)

25,56

7,93

1702 90 95 (3)

0,26

0,39


(1)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v prílohe I bode III nariadenia Rady (ES) č. 318/2006 (Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1).

(2)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v prílohe I bode II nariadenia (ES) č. 318/2006.

(3)  Stanovené na 1 % obsahu sacharózy.


15.8.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 220/16


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 817/2008

zo 14. augusta 2008,

ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 16. augusta 2008

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1249/96 z 28. júna 1996 o pravidlách na uplatňovanie (dovozné clá pre sektor obilnín) nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 (2), a najmä na jeho článok 2 ods. 1,

keďže:

(1)

V článku 136 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa ustanovuje, že dovozné clo na produkty patriace pod číselné znaky KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (vysokokvalitná pšenica obyčajná), 1002, ex 1005 okrem hybridných osív a ex 1007, okrem hybridov na siatie, je rovnaké ako intervenčná cena platná pre takéto výrobky pri dovoze zvýšená o 55 % a znížená o dovoznú cenu cif uplatniteľnú na príslušnú zásielku. Toto clo však nesmie prekročiť colnú sadzbu uvedenú v Spoločnom colnom sadzobníku.

(2)

V článku 136 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa ustanovuje, že na účely výpočtu dovozného cla uvedeného v odseku 1 daného článku sa pre predmetné produkty pravidelne stanovujú reprezentatívne dovozné ceny cif.

(3)

V súlade s článkom 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1249/96 sa na výpočet dovozného cla na produkty patriace pod číselné znaky KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (vysokokvalitná pšenica obyčajná), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 a 1007 00 90 použije reprezentatívna dovozná cena cif, ktorá sa denne stanovuje podľa metódy ustanovenej v článku 4 uvedeného nariadenia.

(4)

Na obdobie od 16. augusta 2008 by sa mali stanoviť dovozné clá, ktoré sa budú uplatňovať, až kým nezačnú platiť novo stanovené clá.

(5)

V súlade s nariadením Komisie (ES) č. 608/2008 z 26. júna 2008, ktorým sa dočasne pozastavuje uplatňovanie dovozného cla na niektoré obilniny v hospodárskom roku 2008/2009 (3), sa pozastavuje uplatňovanie niektorých ciel stanovených týmto nariadením,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Od 16. augusta 2008 sú dovozné clá v sektore obilnín uvedené v článku 136 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 stanovené v prílohe I k tomuto nariadeniu na základe podkladov uvedených v prílohe II.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 16. augusta 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. augusta 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 510/2008 (Ú. v. EÚ L 149, 7.6.2008, s. 61).

(2)  Ú. v. ES L 161, 29.6.1996, s. 125. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1816/2005 (Ú. v. EÚ L 292, 8.11.2005, s. 5).

(3)  Ú. v. EÚ L 166, 27.6.2008, s. 19.


PRÍLOHA I

Dovozné clá na produkty uvedené v článku 136 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 uplatniteľné od 16. augusta 2008

Kód KN

Opis tovaru

Dovozné clo (1)

(EUR/t)

1001 10 00

PŠENICA tvrdá vysokej kvality

0,00 (2)

strednej kvality

0,00 (2)

nízkej kvality

0,00 (2)

1001 90 91

PŠENICA mäkká, na siatie

0,00

ex 1001 90 99

PŠENICA mäkká vysokej kvality, iná ako na siatie

0,00 (2)

1002 00 00

RAŽ

0,59 (2)

1005 10 90

KUKURICA na siatie, iná ako hybrid

0,00

1005 90 00

KUKURICA, iná ako na siatie (3)

0,00 (2)

1007 00 90

CIROK zrná, iné ako hybrid na siatie

5,58 (2)


(1)  V prípade tovaru prichádzajúceho do Spoločenstva cez Atlantický oceán alebo cez Suezský kanál môže dovozca podľa článku 2 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1249/96 využiť zníženie cla o:

3 EUR/t, ak sa prístav vykládky nachádza v Stredozemnom mori,

2 EUR/t, ak sa prístav vykládky nachádza v Dánsku, Estónsku, Fínsku, Írsku, Litve, Lotyšsku, Poľsku, Spojenom kráľovstve, Švédsku alebo na atlantickom pobreží Pyrenejského polostrova.

(2)  V súlade s nariadením (ES) č. 608/2008 sa uplatňovanie tohto cla pozastavuje.

(3)  Dovozca môže využiť paušálnu zľavu 24 EUR/t, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1249/96.


PRÍLOHA II

Podklady výpočtu ciel stanovených v prílohe I

31.7.2008-13.8.2008

1.

Priemery za referenčné obdobie uvedené v článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1249/96:

(EUR/t)

 

Pšenica mäkká (1)

Kukurica

Pšenica tvrdá, vysoká kvalita

Pšenica tvrdá, stredná kvalita (2)

Pšenica tvrdá, nízka kvalita (3)

Jačmeň

Burza

Minnéapolis

Chicago

Kvotácia

224,74

135,95

Cena FOB USA

296,57

286,57

266,57

116,20

Prémia – Záliv

11,96

Prémia – Veľké jazerá

12,94

2.

Priemery za referenčné obdobie uvedené v článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1249/96:

Náklady za prepravu: Mexický záliv–Rotterdam:

39,58 EUR/t

Náklady za prepravu: Veľké jazerá–Rotterdam:

40,23 EUR/t


(1)  Pozitívna prémia 14 EUR/t zahrnutá [článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96].

(2)  Negatívna prémia 10 EUR/t [článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96].

(3)  Negatívna prémia 30 EUR/t [článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96].


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Rada

15.8.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 220/19


ROZHODNUTIE RADY

z 24. júla 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2000/265/ES, ktorým sa stanovuje finančné nariadenie upravujúce rozpočtové hľadiská správy vykonávanej námestníkom generálneho tajomníka Rady pre zmluvy, ktoré uzaviera v zastúpení niektorých členských štátov, a ktoré sa týkajú riadenia a fungovania komunikačnej infraštruktúry pre schengenské prostredie (SISNET)

(2008/670/SVV)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na prvú vetu druhého pododseku článku 2 ods. 1 Protokolu, ktorým sa začleňuje schengenské acquis do rámca Európskej únie, pripojeného k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva,

keďže:

(1)

Námestník generálneho tajomníka Rady bol rozhodnutím 1999/870/ES (1) a rozhodnutím 2007/149/ES (2) poverený konať v súvislosti so začleňovaním schengenského acquis do rámca Európskej únie ako zástupca niektorých členských štátov na účely uzavieranie zmlúv o zriadení a prevádzke komunikačnej infraštruktúry pre schengenské prostredie (ďalej len „SISNET“) a tieto zmluvy spravovať, až do migrácie do komunikačnej infraštruktúry pod zodpovednosťou Európskej únie.

(2)

Finančné záväzky vyplývajúce z týchto zmlúv sa hradia z osobitného rozpočtu (ďalej len „rozpočet SISNET“) určeného na financovanie komunikačnej infraštruktúry uvedenej v týchto rozhodnutiach Rady.

(3)

Rozpočet SISNET je upravený osobitným finančným nariadením stanoveným rozhodnutím 2000/265/ES (3) (ďalej len „finančné nariadenie o SISNET“), v ktorom sú stanovené postupy, ktoré sú odlišné od postupov v nariadení o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev, ako sa uvádza v nariadení (ES, Euratom) č. 1605/2002 (4).

(4)

Je vhodné obdobne zosúladiť finančné nariadenie o SISNET s nariadením o rozpočtových pravidlách Spoločenstva pričom sa zjednodušia vnútorné postupy v rámci sekretariátu Rady, najmä sa zruší úloha finančného kontrolóra a jeho funkcie sa v prípade potreby nahradia funkciami, ktoré má vnútorný audítor ustanovený článkom 85 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002.

(5)

Taktiež je vhodné spraviť súčasné postupy plynulejšími a primeranejšími pre skutočnú prax, napríklad úpravou termínov v prípade výziev na úhradu finančných prostriedkov a platieb, aktualizáciou niektorých ustanovení v súčasných procedurálnych a legislatívnych rámcoch.

(6)

Finančné nariadenie o SISNET sa zmenilo a doplnilo rozhodnutím Rady 2007/155/ES (5) a rozhodnutím Rady 2008/319/ES tak, aby sa aj Švajčiarsko mohlo zúčastňovať na rozpočte SISNET. Švajčiarsko by malo dostať aj možnosť zúčastňovať sa na prípadných budúcich činnostiach poradného výboru.

(7)

Navrhované zmeny a doplnenia nemajú žiadny finančný dosah na príspevky členských štátov do rozpočtu SISNET,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Rozhodnutie 2000/265/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 6 ods. 4 sa nahrádza takto:

„4.   Výdavky za rozpočtový rok sú uvedené v účtovníctve za tento rok na základe výdavkov schválených najneskôr 31. decembra a u ktorých účtovník uskutočnil príslušné platby pred nasledujúcim 15. januárom.“

2.

Článok 7 sa mení a dopĺňa takto:

a)

V odseku 2:

i)

prvý pododsek sa nahrádza takto:

„Bez ohľadu na odsek 1 môže námestník generálneho tajomníka Rady predložiť predstaviteľom štátov uvedených v článku 25, ktorí zasadajú v rámci pracovnej skupiny SIS/SIRENE (zmiešaný výbor) (ďalej len ‚pracovná skupina SIS/SIRENE‘) do 31. januára riadne odôvodnené žiadosti na prenesenie rozpočtových prostriedkov neviazaných k 15. decembru do nasledujúceho rozpočtového roka, ak rozpočtové prostriedky určené pre príslušné položky rozpočtu pre nasledujúci rozpočtový rok nepokrývajú potreby.“;

ii)

štvrtý pododsek sa nahrádza takto:

„Pracovná skupina SIS/SIRENE rozhodne o týchto požiadavkách na prenesenie najneskôr do 1. marca.“

b)

Odsek 4 sa vypúšťa.

3.

Článok 8 ods. 2 až 4 sa nahrádzajú takto:

„2.   Námestník generálneho tajomníka predloží pracovnej skupine SIS/SIRENE do 15. októbra predbežný návrh rozpočtu, ku ktorému pripojí odôvodnenie.

3.   Pracovná skupina SIS/SIRENE predloží k tomuto predbežnému návrhu svoje stanovisko.

4.   Námestník generálneho tajomníka zostaví návrh rozpočtu a predloží ho do 15. novembra štátom uvedeným v článku 25.“

4.

Článok 10 ods. 2 sa nahrádza takto:

„2.   Opravný rozpočet sa predkladá každý rok do troch mesiacov nasledujúcich po účtovnej závierke ustanovenej v článku 46 ods. 1 a jeho cieľom je zahrnúť zostatok z plnenia rozpočtu z predchádzajúceho rozpočtového roka do príjmov, ak je zostatok kladný, alebo do výdavkov, ak je zostatok záporný.“

5.

Článok 12 sa nahrádza takto:

„Článok 12

Rozpočet sa plní podľa zásady oddelenia funkcie schvaľujúceho úradníka a účtovníka. Funkcie schvaľujúceho úradníka, účtovníka a vnútorného audítora sú vzájomne nezlučiteľné.“

6.

Článok 13 ods. 2 sa nahrádza takto:

„2.   Schvaľujúci úradník môže rozhodnúť o presunoch medzi článkami v rámci každej kapitoly. So súhlasom pracovnej skupiny SIS/SIRENE môže rozhodnúť o presunoch medzi kapitolami v rámci jednej hlavy. Pracovná skupina SIS/SIRENE vydáva svoj súhlas za rovnakých podmienok, za akých prijíma svoje stanovisko k rozpočtu.“

7.

Článok 14 sa vypúšťa.

8.

Článok 16 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Pre výber akejkoľvek sumy dlžnej podľa článku 25 alebo akejkoľvek dlžnej sumy splatnej treťou stranou dotknutým štátom v rámci uzavierania zmlúv, zriadenia a fungovania SISNET musí schvaľujúci úradník vydať príkaz na vymáhanie pohľadávky. Príkazy na vymáhanie pohľadávok sa zasielajú účtovníkovi.“

b)

Odsek 2 sa vypúšťa.

9.

Posledná veta článku 18 ods. 1 a článok 18 ods. 2, článok 20 ods. 2 písm. g), článok 20 ods. 4, článok 20 ods. 5 a článok 22 sa vypúšťajú.

10.

Článok 23 sa nahrádza takto:

„Článok 23

Schvaľujúci úradník a účtovník podliehajú pri nedodržaní ustanovení tohto finančného nariadenia disciplinárnemu konaniu stanovenému v služobnom poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev.“

11.

Vkladá sa táto kapitola:

„KAPITOLA III A

Vnútorný audítor

Článok 24a

Vnútorný audítor overuje správne fungovanie systémov a postupov plnenia rozpočtu stanovených v tomto nariadení. Obdobne, vnútorný audítor má všetky právomoci, vykonáva všetky svoje úlohy a podlieha všetkým pravidlám ustanoveným v nariadení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (6), a najmä jeho časti I hlavy IV kapitoly 8.

12.

Článok 28 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Do 31. decembra 2008 musia štáty uvedené v článku 25 platiť 25 % svojho príspevku najneskôr do 15. februára, 1. apríla, 1. júla a 1. októbra.“

b)

Vkladá sa tento odsek:

„1a.   Štáty uvedené v článku 25 musia od 1. januára 2009 zaplatiť 70 % svojho príspevku najneskôr do 1. apríla a 30 % svojho príspevku najneskôr do 1. októbra.“

13.

Článok 29 ods. 6 písm. h) sa nahrádza takto:

„h)

zákaze akéhokoľvek kontaktu v prípade otázok súvisiacich s touto výzvou na predloženie ponuky medzi námestníkom generálneho tajomníka a jeho zamestnancami, zástupcami vlád členských štátov uvedených v článku 25, zástupcami vlád Islandu, Nórska a Švajčiarska na jednej strane a uchádzačmi na strane druhej, iba výnimočne za týchto podmienok:

pred konečným dňom na predkladanie ponúk:

i)

na podnet uchádzačov:

doplňujúce informácie výhradne s cieľom ujasnenia povahy výzvy na predloženie ponuky možno oznámiť všetkým uchádzačom;

ii)

na podnet námestníka generálneho tajomníka:

ak členské štáty uvedené v článku 25 alebo Island, Nórsko alebo Švajčiarsko alebo Generálny sekretariát Rady zistia chybu, nepresnosť, opomenutie alebo akýkoľvek iný druh administratívnej chyby v znení výzvy na predloženie ponuky, môže o tom Generálny sekretariát rovnakým spôsobom ako u pôvodnej výzvy na predloženie ponuky informovať dotknuté osoby;

iii)

po otvorení ponúk a na podnet členských štátov uvedených v článku 25, Islandu, Nórska alebo Švajčiarska alebo Generálneho sekretariátu Rady môže generálny sekretariát Rady kontaktovať uchádzača, ak je v súvislosti s ponukou potrebné určité vysvetlenie alebo ak sa musia opraviť zrejmé administratívne chyby v obsiahnuté v ponuke.“

14.

Článok 31 sa nahrádza takto:

„Článok 31

U zmlúv uzavretých v mene členských štátov uvedených v článku 25 námestníkom generálneho tajomníka nesmie dochádzať k žiadnej diskriminácii medzi štátnymi príslušníkmi členských štátov a Islandu, Nórska a Švajčiarska na základe ich štátnej príslušnosti.“

15.

Druhý pododsek článku 34 sa nahrádza takto:

„Ponuky otvára spoločne výbor vymenovaný na tento účel námestníkom generálneho tajomníka. Tento výbor sa skladá z troch vyšších úradníkov z rôznych riaditeľstiev generálneho sekretariátu Rady.“

16.

Prvý pododsek článku 35 sa nahrádza takto:

„Každú ponuku hodnotia členské štáty uvedené v článku 25 spolu s Islandom, Nórskom a Švajčiarskom. Správu jednomyseľne schválenú týmito štátmi predloží príslušný úradník vymenovaný v rámci generálneho sekretariátu Rady schvaľujúcim úradníkom alebo náhradník rovnako vymenovaný schvaľujúcim úradníkom poradnému výboru uvedenému v článku 36.“

17.

Článok 36 sa nahrádza takto:

„Článok 36

Zmluvy, ktoré má uzavrieť námestník generálneho tajomníka v mene členských štátov uvedených v článku 25 a príslušní zástupcovia Islandu, Nórska a Švajčiarska po vydaní výzvy na predloženie ponuky, sa najskôr predkladajú na zaujatie stanoviska Poradnému výboru pre verejné zákazky.“

18.

Prvý pododsek článku 37 sa nahrádza takto:

„V poradnom výbore uvedenom v článku 36 je jeden zástupca každého členského štátu uvedeného v článku 25, spolu s jedným zástupcom Islandu, jedným zástupcom Nórska a jedným zástupcom Švajčiarska. Členské štáty uvedené v článku 25, ako aj Island, Nórsko a Švajčiarsko zabezpečia, aby vybraní zástupcovi mali zodpovedajúce znalosti z oblasti výpočtovej techniky a/alebo z finančnej a/alebo z právnej oblasti. Zástupcovia sa nesmú zúčastniť hodnotenia spisov predložených poradnému výboru. Zástupca vnútorného audítora je prítomný ako pozorovateľ“.

19.

Článok 39 písm. e) sa nahrádza takto:

„e)

navrhovaných zmlúv obsahujúcich sumu nižšiu ako prahy uvedené v písmene a) na žiadosť niektorého členského štátu uvedeného v článku 25, Islandu, Nórska alebo Švajčiarska alebo člena poradného výboru alebo námestníka generálneho tajomníka, ak sú toho názoru, že tieto zmluvy obsahujú zásadné otázky alebo majú zvláštnu povahu.“

20.

Článok 40 sa nahrádza takto:

„Článok 40

Spisy predložené poradnému výboru na zaujatie stanoviska podľa článku 39 písm. b) až e) sprevádza aj správa jednomyseľne schválená členskými štátmi uvedenými v článku 25, ako aj Islandom, Nórskom a Švajčiarskom.“

21.

Článok 41 sa nahrádza takto:

„Článok 41

Stanoviská poradného výboru podpisuje jeho predseda. Aby sa zabránilo oneskoreniu v dôsledku zásahu poradného výboru, môžu členské štáty uvedené v článku 25, ako aj Island, Nórsko a Švajčiarsko, ak to považujú za nevyhnuté, stanoviť primeranú lehotu, v ktorej sa stanovisko musí predložiť. Stanoviská sa oznamujú námestníkovi generálneho tajomníka a členským štátom uvedeným v článku 25, ako aj Islandu, Nórsku a Švajčiarsku. Potom, čo sa riadne prihliadne na dané stanovisko, prijmú členské štáty uvedené v článku 25, ako aj Island, Nórsko a Švajčiarsko jednomyseľne konečné rozhodnutie týkajúce sa prípadu. Ak je rozhodnutie prijaté, uzavrie námestník generálneho tajomníka v mene členských štátov uvedených v článku 25 a príslušných zástupcov Islandu, Nórska a Švajčiarska príslušnú zmluvu alebo zmluvy.“

22.

Článok 43 ods. 6 sa nahrádza takto:

„6.   Ak nebola zákazka vykonaná alebo došlo k omeškaniu pri jej vykonávaní, zabezpečí námestník generálneho tajomníka členským štátom uvedeným v článku 25, ako aj Islandu, Nórsku a Švajčiarsku primeranú náhradu za všetky škody, úroky a náklady ich odrátaním od sumy zábezpeky, bez ohľadu na to, či bola zložená priamo dodávateľom alebo zhotoviteľom alebo treťou stranou.“

23.

Článok 46 ods. 1 sa nahrádza takto:

„1.   Námestník generálneho tajomníka vypracuje v lehote troch mesiacov od skončenia obdobia plnenia rozpočtu účet príjmov a výdavkov a súvahu a odovzdá ich pracovnej skupine SIS/SIRENE.“

24.

Článok 50 ods. 2 nahrádza takto:

„2.   Odchylne od článku 8 a pre účely rozpočtu uvedeného v odseku 1 predloží námestník generálneho tajomníka Rady pracovnej skupine SIS/SIRENE predbežný návrh rozpočtu čo najskôr po prijatí tohto finančného nariadenia. Po doručení stanoviska pracovnej skupiny SIS/SIRENE a vypracovaní návrhu rozpočtu prijmú členské štáty uvedené v článku 25, ktoré sa stretnú v rámci Rady, rozpočet bezodkladne.“

Článok 2

1.   Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

2.   Uverejní sa v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 24. júla 2008

Za Radu

predseda

B. HORTEFEUX


(1)  Ú. v. ES L 337, 30.12.1999, s. 41.

(2)  Ú. v. EÚ L 66, 6.3.2007, s.19.

(3)  Ú. v. ES L 85, 6.4.2000, s. 12. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2008/319/ES (Ú. v. EÚ L 109, 19.4.2008, s. 30).

(4)  Ú. v. EÚ L 248, 16.9.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1525/2007 (Ú. v. EÚ L 343, 27.12.2007, s. 9).

(5)  Ú. v. EÚ L 68, 8.3.2007, s. 5.

(6)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1525/2007 (Ú. v. EÚ L 343, 27.12.2007, s. 9).“


Komisia

15.8.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 220/24


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 5. augusta 2008

o harmonizovanom využívaní rádiového frekvenčného spektra v pásme 5 875 MHz – 5 905 MHz pre aplikácie inteligentných dopravných systémov (ITS) súvisiace s bezpečnosťou

[oznámené pod číslom K(2008) 4145]

(Text s významom pre EHP)

(2008/671/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 676/2002/ES zo 7. marca 2002 o regulačnom rámci pre politiku rádiového frekvenčného spektra v Európskom spoločenstve (rozhodnutie o rádiovom frekvenčnom spektre) (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 3,

keďže:

(1)

Rada (2) a Európsky parlament (3) zdôraznili význam zvýšenej bezpečnosti na cestách v Európe. Inteligentné dopravné systémy (ďalej len „ITS“) sú základom integrovaného prístupu k bezpečnosti (4) na cestách tým, že do dopravnej infraštruktúry a vozidiel zavádzajú informačné a komunikačné technológie (ďalej len „IKT“), aby sa predišlo potenciálne nebezpečným dopravným situáciám a znížil počet dopravných nehôd.

(2)

Efektívne a premyslené využívanie rádiového frekvenčného spektra je nevyhnutné z hľadiska rozvoja nových bezdrôtových aplikácií v Spoločenstve (5).

(3)

ITS zahŕňajú kooperatívne systémy, ktoré pri prenášaní informácií v reálnom čase využívajú komunikáciu medzi vozidlami, medzi vozidlom a infraštruktúrou a infraštruktúrou a vozidlom. Tieto systémy môžu potenciálne poskytnúť výrazné zlepšenia v oblasti účinnosti dopravného systému, bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky a cestovného pohodlia. Na dosiahnutie týchto cieľov je potrebné, aby bola komunikácia medzi vozidlami a cestnou infraštruktúrou spoľahlivá a rýchla.

(4)

Vzhľadom na mobilitu vozidiel a potrebu zabezpečiť dosiahnutie vnútorného trhu a zvýšenie bezpečnosti na cestách v celej Európe by malo byť spektrum, ktoré využívajú kooperatívne systémy ITS, sprístupnené harmonizovaným spôsobom v celej Európskej únii.

(5)

Podľa článku 4 ods. 2 rozhodnutia č. 676/2002/ES vydala Komisia 5. júla 2006 mandát pre Európsku konferenciu poštových a telekomunikačných správ (ďalej len „CEPT“) na overenie požiadaviek na spektrum pre aplikácie významné z hľadiska bezpečnosti v súvislosti s ITS a kooperatívnymi systémami a na vykonanie štúdií technickej kompatibility aplikácií ITS významných z hľadiska bezpečnosti s potenciálne dotknutými rádiovými službami v príslušných frekvenčných pásmach. Komisia ďalej požiadala CEPT o vypracovanie optimálnych kanálových plánov v pásmach určených pre ITS.

(6)

Relevantné výsledky práce CEPT predstavujú technický základ tohto rozhodnutia.

(7)

CEPT vo svojej správe z 21. decembra 2007 (správa CEPT 20) dospela k záveru, že pásmo 5 GHz, najmä rozsah 5 875 MHz – 5 905 MHz, je vhodné pre aplikácie ITS súvisiace s bezpečnosťou, ktoré zvyšujú bezpečnosť na cestách zlepšovaním informovanosti vodičov a vozidiel o celkovej situácii, ostatných vozidlách a ostatných účastníkoch cestnej premávky. ITS sú okrem toho zlučiteľné so všetkými službami, ktoré boli v tomto pásme skúmané, a so všetkými ostatnými existujúcimi službami skúmanými v pásme pod 5 850 MHz a nad 5 925 MHz, pokiaľ tieto služby spĺňajú určité emisné limity stanovené v správe CEPT. Výber tohto pásma bude tiež v súlade s využívaním spektra v iných regiónoch sveta, a prispeje tak k celosvetovej harmonizácii. ITS by si okrem toho nemohli uplatňovať ochranu proti pozemským staniciam pracujúcim v pevnej družicovej službe (ďalej len „FSS“) a nežiaduce emisie zariadení ITS musia byť v záujme ochrany FSS obmedzené.

(8)

Európsky inštitút pre telekomunikačné normy (ďalej len „ETSI“) dokončuje v súlade so štúdiami zlučiteľnosti, ktoré uskutočnila CEPT, harmonizovanú normu EN 302 571 na vytvorenie predpokladu zhody s článkom 3 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/5/ES z 9. marca 1999 o rádiových zariadeniach a koncových telekomunikačných zariadeniach a o vzájomnom uznávaní ich zhody (6), čím sa zaistí, že vyhovujúce zariadenia ITS nebudú spôsobovať škodlivé rušenie. Očakáva sa, že vysielače ITS budú v maximálnej miere využívať spektrum a svoj vysielací výkon budú udržovať na minimálnej úrovni, aby účinne využívali spektrum pridelené ITS a predchádzali škodlivému rušeniu.

(9)

Z uvedených dôvodov norma predpokladá, že v rozsahu najmenej do 30 dB sa zavedie automatická regulácia výkonu vysielača (ďalej len „TPC“) v súvislosti s maximálnym celkovým vyžiareným výkonom 33 dBm stredného e.i.r.p. V prípade, že sa niektorí výrobcovia rozhodnú nepoužívať techniky stanovené v tejto norme, akékoľvek alternatívne metódy musia zabezpečiť prinajmenšom rovnakú úroveň potlačenia rušenia, aká sa ustanovuje v norme.

(10)

Harmonizáciou podľa tohto rozhodnutia by sa nemala vylúčiť možnosť členských štátov uplatňovať v odôvodnených prípadoch prechodné obdobia alebo opatrenia na spoločné používanie rádiového frekvenčného spektra.

(11)

Očakáva sa, že členské štáty sprístupnia spektrum pre komunikáciu ITS medzi vozidlami počas obdobia šiestich mesiacov, počas ktorého v súlade s týmto rozhodnutím určia frekvenčné pásmo 5 875 MHz – 5 905 MHz. V prípade komunikácie ITS medzi infraštruktúrou a vozidlom a vozidlom a infraštruktúrou by však mohli mať niektoré členské štáty ťažkosti pri dokončovaní vhodného licenčného rámca alebo koordinačného mechanizmu pre inštaláciu infraštruktúry na okraji cesty jednotlivých prevádzkovateľov ITS v danom časovom rámci. Akékoľvek oneskorenia sprístupnenia spektra po uplynutí tohto obdobia by mohli mať negatívne dôsledky na zavádzanie aplikácií ITS súvisiacich s bezpečnosťou v Európskej únii, preto by mali byť obmedzené a riadne zdôvodnené.

(12)

Vzhľadom na vývoj trhu a technológií môže dôjsť k potrebe preskúmať v budúcnosti rozsah a uplatňovanie tohto rozhodnutia, najmä na základe informácií členských štátov o tomto vývoji.

(13)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre rádiové spektrum,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Účelom tohto rozhodnutia je harmonizácia podmienok dostupnosti a efektívneho využívania frekvenčného pásma 5 875 MHz – 5 905 MHz pre aplikácie inteligentných dopravných systémov (ITS) súvisiace s bezpečnosťou v Spoločenstve.

Článok 2

Na účely tohto rozhodnutia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„inteligentné dopravné systémy“ znamenajú škálu systémov a služieb založených na informačných a komunikačných technológiách vrátane spracovania, riadenia, umiestnenia, komunikácie a elektroniky, ktoré sa používajú v systéme cestnej dopravy;

2.

„stredný ekvivalentný izotropne vyžiarený výkon (e.i.r.p.)“ znamená e.i.r.p. počas prenosového impulzu, ktorý zodpovedá najvyššiemu výkonu, ak sa použije riadenie výkonu.

Článok 3

1.   Najneskôr šesť mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia členské štáty určia frekvenčné pásmo 5 875 MHz – 5 905 MHz pre inteligentné dopravné systémy a potom v čo najkratšom možnom čase sprístupnia toto frekvenčné pásmo na nevýhradnom základe.

Takéto určenie pásma je v súlade s parametrami stanovenými v prílohe.

2.   Odchylne od odseku 1 môžu členské štáty požiadať o prechodné obdobia a/alebo opatrenia na spoločné používanie rádiového frekvenčného spektra podľa článku 4 ods. 5 rozhodnutia o rádiovom frekvenčnom spektre.

Článok 4

Členské štáty sledujú využívanie pásma 5 875 MHz – 5 905 MHz a o svojich zisteniach informujú Komisiu, aby bolo možné rozhodnutie v prípade potreby preskúmať.

Článok 5

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 5. augusta 2008

Za Komisiu

Viviane REDING

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 108, 24.4.2002, s. 1.

(2)  Závery Rady 15101/03 z 5. decembra 2003 a závery z Verony 2 z 26. októbra 2004.

(3)  Ú. v. EÚ C 244 E, 18.10.2007, s. 220.

(4)  KOM(2006) 314.

(5)  Závery Rady 15530/04 a 15533/04 z 3. decembra 2004.

(6)  Ú. v. EÚ L 91, 7.4.1999, s. 10. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).


PRÍLOHA

Technic parametre pre inteligentné dopravné systémy súvisiace s bezpečnosťou v pásme 5 875 MHz – 5 905 MHz

Parameter

Hodnota

Maximálna spektrálna výkonová hustota (stredný e.i.r.p.)

23 dBm/MHz

Maximálny celkový vysielací výkon (stredný e.i.r.p.)

33 dBm

Predpisy týkajúce sa prístupu ku kanálu a obsadenia kanálu

Na zmiernenie rušenia sa musia použiť techniky minimálne rovnako účinné ako techniky opísané v harmonizovaných normách prijatých podľa smernice 1999/5/ES. Tieto techniky vyžadujú TPC v rozsahu najmenej 30 dB.


15.8.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 220/27


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 11. augusta 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa dodatok k prílohe VI k Aktu o pristúpení Bulharska a Rumunska, pokiaľ ide o určité prevádzkarne na spracovanie mlieka v Bulharsku

[oznámené pod číslom K(2008) 4269]

(Text s významom pre EHP)

(2008/672/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Akt o pristúpení Bulharska a Rumunska, a najmä na prvý pododsek odseku f) oddielu B kapitoly 4 jeho prílohy VI,

keďže:

(1)

Aktom o pristúpení Bulharska a Rumunska boli Bulharsku udelené prechodné obdobia na dosiahnutie súladu určitých prevádzkarní na spracovanie mlieka s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (1).

(2)

Dodatok k prílohe VI k aktu o pristúpení sa zmenil a doplnil rozhodnutiami Komisie 2007/26/ES (2), 2007/689/ES (3), 2008/209/ES (4), 2008/331/ES (5) a 2008/547/ES (6). Bulharsko poskytlo záruky toho, že päť prevádzkarní na spracovanie mlieka ukončilo modernizačný proces a v súčasnosti sú v plnej miere v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva. Týmto prevádzkarniam sa povoľuje prijímať a spracúvať surové mlieko, ktoré nespĺňa požiadavky. Preto by sa mali zaradiť do zoznamu kapitoly I dodatku k prílohe VI.

(3)

Jedna prevádzkareň na spracovanie mlieka, ktorá je v súčasnosti zaradená do zoznamu ako prevádzkareň, ktorá spĺňa požiadavky, bude prijímať a spracúvať surové mlieko spĺňajúce požiadavky a surové mlieko, ktoré nespĺňa požiadavky, na dvoch samostatných linkách. Uvedená prevádzkareň by mala byť preto zaradená do zoznamu kapitoly II. Ďalšia prevádzkareň na spracovanie mlieka, ktorá je v súčasnosti zaradená do zoznamu kapitoly II, bude prijímať a spracúvať iba mlieko spĺňajúce požiadavky. Táto prevádzkareň by sa preto mala vypustiť z kapitoly II dodatku k prílohe VI.

(4)

Dodatok k prílohe VI k Aktu o pristúpení Bulharska a Rumunska by sa preto mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Dodatok k prílohe VI k Aktu o pristúpení Bulharska a Rumunska sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 11. augusta 2008

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1243/2007 (Ú. v. EÚ L 281, 25.10.2007, s. 8).

(2)  Ú. v. EÚ L 8, 13.1.2007, s. 35.

(3)  Ú. v. EÚ L 282, 26.10.2007, s. 60.

(4)  Ú. v. EÚ L 65, 8.3.2008, s. 18.

(5)  Ú. v. EÚ L 114, 26.4.2008, s. 97.

(6)  Ú. v. EÚ L 176, 4.7.2008, s. 11.


PRÍLOHA

Dodatok k prílohe VI k Aktu o pristúpení Bulharska a Rumunska sa mení a dopĺňa takto:

1.

V kapitole I sa dopĺňajú tieto položky:

„Číslo

Veterinárne č.

Názov prevádzkarne

Mesto/ ulica alebo obec/ región

2.

BG 2012022

‚Bratya Zafirovi‘ OOD

gr. Sliven

Promišlena zona Zapad

3.

0112014

ET ‚Veles-Kostadin Velev‘

gr. Razlog

ul. ‚Golak‘ 14

4.

1512003

‚Mandra-1‘ OOD

s. Tranchovica,

obšt. Levski

5.

2312041

‚Danim-D.Stoyanov‘ EOOD

gr. Elin Pelin

m-st Mansarovo

6.

2712010

‚Kamadzhiev-milk‘ EOOD

s. Kriva reka

obšt. N. Kozlevo“

2.

Kapitola II sa mení a dopĺňa takto:

a)

vypúšťa sa táto položka:

„6.

BG 1612011

‚Em Dzhey Deriz‘ EOOD

gr. Karlovo

bul. ‚Osvoboždenie‘ 69“

b)

dopĺňa sa táto položka:

„14.

BG 1212001

‚S i S – 7‘ EOOD

gr. Montana

‚Vrachansko šose‘ 1“


15.8.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 220/29


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 13. augusta 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2005/928/ES o harmonizácii frekvenčného pásma 169,4 – 169,8125 MHz v Spoločenstve

[oznámené pod číslom K(2008) 4311]

(Text s významom pre EHP)

(2008/673/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 676/2002/ES zo 7. marca 2002 o regulačnom rámci pre politiku rádiového frekvenčného spektra v Európskom spoločenstve (rozhodnutie o rádiovom frekvenčnom spektre) (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 3,

keďže:

(1)

Rozhodnutím Komisie 2005/928/ES (2) sa harmonizuje frekvenčné pásmo 169,4 – 169,8125 MHz v Spoločenstve.

(2)

V pláne využívania rádiového spektra pre pásmo uvedené v prílohe k rozhodnutiu 2005/928/ES je opísaný kanálový raster, ktorý by mali používať rôzne aplikácie, ktoré sú v prevádzke za podmienok ustanovených v tomto rozhodnutí. Takýto raster kanálov má za cieľ umožniť kompatibilitu a zjednodušiť koexistenciu aplikácií, ktoré je povolené používať v týchto pásmach.

(3)

Podľa plánu využívania rádiového spektra je v pásme 169,4000 – 169,4750 MHz predpísaný kanálový raster 12,5 kHz a v pásme 169,4875 – 169,5875 MHz je predpísaný kanálový raster 50 kHz.

(4)

Po prijatí rozhodnutia 2005/928/ES vyplynulo z ďalších preskúmaní technických parametrov definovaných v tomto rozhodnutí, že vzhľadom na technický vývoj sú podmienky týkajúce sa kanálového rastra v pásmach 169,4000 – 169,4750 MHz a 169,4875 – 169,5875 MHz neprimerane obmedzujúce. Povolením viacerých možností kanálového rastra získajú užívatelia väčšiu flexibilitu pri výbere optimálnej šírky pásma až do 50 kHz v súlade s požiadavkami na kvalitu konkrétnych aplikácií.

(5)

Európska konferencia poštových a telekomunikačných správ (CEPT) potvrdila, že zvýšenie počtu možností kanálového rastra v týchto pásmach sa môže a malo by sa povoliť.

(6)

Rozhodnutie 2005/928/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť. Podľa zmeneného a doplneného znenia tohto rozhodnutia bude možné používať kanály do 50 kHz v pásmach 169,4000 – 169,4750 MHz a 169,4875 – 169,5875 MHz.

(7)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre rádiové frekvenčné spektrum,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2005/928/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

V 4. riadku plánu využívania rádiového spektra v pásme uvedenom v prílohe sa hodnota „12,5“ týkajúca sa kanálového rastra (v kHz) nahrádza v prípade kanálov 1a, 1b, 2a, 2b, 3a a 3b textom „až do 50 kHz“.

2.

V 4. riadku plánu využívania rádiového spektra v pásme uvedenom v prílohe sa hodnota „50“ týkajúca sa kanálového rastra (v kHz) nahrádza v prípade kanálov 4b+5+6a a 6b+7+8a textom „až do 50 kHz“.

Článok 2

Článok 1 sa uplatňuje od 31. októbra 2008.

Článok 3

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 13. augusta 2008

Za Komisiu

Viviane REDING

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 344, 27.12.2005, s. 47.


15.8.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 220/30


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 13. augusta 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2007/683/ES, ktorým sa schvaľuje plán eradikácie klasického moru ošípaných u diviačej zveri v určitých oblastiach Maďarska

[oznámené pod číslom K(2008) 4321]

(Iba znenie v maďarskom jazyku je autentické)

(2008/674/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 2001/89/ES z 23. októbra 2001 o opatreniach Spoločenstva na tlmenie klasického moru ošípaných (1), a najmä na jej článok 16 ods. 1,

keďže:

(1)

V rozhodnutí Komisie 2007/683/ES (2) sa schválil plán predložený Maďarskom dňa 11. júla 2007 týkajúci sa eradikácie klasického moru ošípaných u diviačej zveri v oblastiach tohto členského štátu stanovených v prílohe k uvedenému rozhodnutiu.

(2)

Maďarsko oboznámilo Komisiu s nedávnym vývojom situácie pokiaľ ide o klasický mor ošípaných u diviačej zveri v tomto členskom štáte. Na základe dostupných epidemiologických informácií treba opatrenia stanovené v pláne eradikácie klasického moru ošípaných u diviačej zveri rozšíriť na určité oblasti župy Heves a župy Borsod-Abaúj-Zemplén.

(3)

V záujme prehľadnosti právnych predpisov Spoločenstva by sa mala príloha k rozhodnutiu 2007/683/ES nahradiť znením prílohy k tomuto rozhodnutiu.

(4)

Rozhodnutie 2007/683/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k rozhodnutiu 2007/683/ES sa nahrádza znením prílohy k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Maďarskej republike.

V Bruseli 13. augusta 2008

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 316, 1.12.2001, s. 5. Smernica naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím Komisie 2007/729/ES (Ú. v. EÚ L 294, 13.11.2007, s. 26).

(2)  Ú. v. EÚ L 281, 25.10.2007, s. 27. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2008/159/ES (Ú. v. EÚ L 51, 26.2.2008, s. 21).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA

Oblasti, kde sa má vykonávať plán eradikácie klasického moru ošípaných u diviačej zveri

Územie župy Nógrád a územie župy Pest nachádzajúce sa severne a východne od Dunaja, južne od hranice so Slovenskom, západne od hranice so župou Nógrád a severne od diaľnice E71, územie župy Heves nachádzajúce sa východne od hranice so župou Nógrád, južne a západne od hranice so župou Borsod-Abaúj-Zemplén a severne od diaľnice E71, a územie župy Borsod-Abaúj-Zemplén nachádzajúce sa južne od hranice so Slovenskom, východne od hranice so župou Heves, severne a západne od diaľnice E71, južne od cesty prvej triedy č. 37 (časť medzi diaľnicou E71 a cestou prvej triedy č. 26) a západne od cesty prvej triedy č. 26.“


III Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY VI ZMLUVY O EÚ

15.8.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 220/32


RÁMCOVÉ ROZHODNUTIE RADY 2008/675/SVV

z 24. júla 2008

o zohľadňovaní odsúdení v členských štátoch Európskej únie v novom trestnom konaní

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 31 a článok 34 ods. 2 písm. b),

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Európska únia si dala za cieľ udržiavať a rozvíjať priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Jeho splnenie si vyžaduje, aby sa informácie o odsúdeniach vyhlásených v členských štátoch mohli zohľadňovať aj mimo odsudzujúceho členského štátu, aby sa predišlo spáchaniu nových trestných činov a zároveň aby sa tieto odsúdenia mohli zohľadniť v priebehu nového trestného konania.

(2)

Rada 29. novembra 2000 v súlade so závermi zo zasadnutia Európskej rady v Tampere prijala program opatrení na vykonávanie zásady vzájomného uznávania rozhodnutí v trestných veciach (2), ktorý vyžaduje, „aby sa prijal jeden alebo niekoľko nástrojov, ktoré ustanovia zásadu, že súd v jednom členskom štáte musí mať možnosť zohľadniť právoplatné trestné rozsudky vyhlásené súdmi v iných členských štátoch, aby mohol posúdiť trestnú minulosť páchateľa, zohľadniť recidívu a určiť druh uplatniteľného trestu a spôsob jeho vykonania“.

(3)

Účelom tohto rámcového rozhodnutia je ustanoviť pre členské štáty minimálnu povinnosť zohľadňovať odsúdenia vyhlásené v iných členských štátoch. Toto rámcové rozhodnutie by nemalo brániť členským štátom zohľadňovať v súlade so svojím právom, a ak majú dostupné informácie, napríklad konečné rozhodnutia administratívnych orgánov, proti ktorým sa dá odvolať na trestných súdoch, ktoré rozhodujú o vine pri spáchaní trestného činu alebo skutku, ktorý je podľa vnútroštátneho práva trestný ako porušenie právnych noriem.

(4)

Kým niektoré členské štáty priznávajú účinky odsúdeniam vyhláseným v iných členských štátoch, iné zohľadňujú len odsúdenia vyhlásené ich vlastnými súdmi.

(5)

Mala by sa potvrdiť zásada, že členské štáty by mali odsúdeniu vyhlásenému v inom členskom štáte priznať rovnaké účinky, aké priznávajú odsúdeniu vyhlásenému ich vlastnými súdmi v súlade s vnútroštátnym právom, bez ohľadu na to, či ich vnútroštátne právo tieto účinky považuje za skutkovú otázku alebo za otázku procesného alebo hmotného práva. Cieľom tohto rámcového rozhodnutia však nie je zosúladiť účinky, ktoré rôzne vnútroštátne právne predpisy priznávajú predchádzajúcim odsúdeniam, a povinnosť zohľadňovať predchádzajúce odsúdenia vyhlásené v iných členských štátoch existuje iba v takom rozsahu, v akom sa podľa vnútroštátneho práva zohľadňujú predchádzajúce vnútroštátne odsúdenia.

(6)

Na rozdiel od iných nástrojov cieľom tohto rámcového rozhodnutia nie je vykonávanie súdnych rozhodnutí, ktoré sa prijali v jednom členskom štáte, v inom členskom štáte, ale umožnenie priznania účinkov predchádzajúceho odsúdenia vydaného v jednom členskom štáte počas nového trestného konania v inom členskom štáte, a to v takom rozsahu, v akom sa podľa práva tohto iného členského štátu zohľadňujú predchádzajúce vnútroštátne odsúdenia.

Z toho dôvodu toto rámcové rozhodnutie neustanovuje povinnosť zohľadňovať predchádzajúce odsúdenia napríklad v prípadoch, keď informácie získané podľa uplatniteľných nástrojov nie sú postačujúce, keď by vnútroštátne odsúdenie za čin, za ktorý sa uložili predchádzajúce odsúdenia, nebolo možné, alebo keď je sankcia uložená predchádzajúcim odsúdením vo vnútroštátnom právnom systéme neznáma.

(7)

Účinky odsúdenia vyhláseného v inom členskom štáte by mali byť rovnocenné účinkom vnútroštátneho rozhodnutia v predsúdnom konaní, v súdnom konaní a vo vykonávacom konaní.

(8)

Ak sú počas trestného konania v členskom štáte dostupné informácie o predchádzajúcom odsúdení v inom členskom štáte, malo by sa čo najviac predchádzať tomu, aby sa s dotknutou osobou zaobchádzalo menej priaznivo, ako keby bolo predchádzajúce odsúdenie vnútroštátnym odsúdením.

(9)

Článok 3 ods. 5 by sa mal vykladať okrem iného v súlade s odôvodnením 8 takým spôsobom, podľa ktorého v prípade, že sa vnútroštátny súd v novom trestnom konaní pri zohľadnení predchádzajúceho odsúdenia v inom členskom štáte domnieva, že uloženie určitého stupňa trestu v rámci vnútroštátneho práva by bolo vzhľadom na okolnosti pre páchateľa neprimerane tvrdé, a v prípade, že účel trestu možno dosiahnuť nižšou sadzbou, môže vnútroštátny súd zodpovedajúcim spôsobom znížiť úroveň trestu, pokiaľ by takéto rozhodnutie bolo možné v čisto vnútroštátnych prípadoch.

(10)

Toto rámcové rozhodnutie nahrádza ustanovenia článku 56 Európskeho dohovoru z 28. mája 1970 o medzinárodnej platnosti trestných rozsudkov týkajúce sa zohľadnenia trestných rozsudkov medzi členskými štátmi, ktoré sú stranami tohto dohovoru.

(11)

Toto rámcové rozhodnutie rešpektuje zásadu subsidiarity ustanovenú v článku 2 Zmluvy o Európskej únii a v článku 5 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, keďže má za cieľ aproximovať zákony a iné právne predpisy členských štátov, čo nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov a vyžaduje si spoločnú akciu na úrovni Európskej únie. V súlade so zásadou proporcionality podľa článku 5 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva toto rámcové rozhodnutie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(12)

Toto rámcové rozhodnutie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané článkom 6 Zmluvy o Európskej únii a vyjadrené v Charte základných práv Európskej únie.

(13)

Toto rámcové rozhodnutie rešpektuje rôzne vnútroštátne riešenia a postupy, ktoré sú potrebné na zohľadnenie predchádzajúceho odsúdenia vyhláseného v inom členskom štáte. Vylúčenie možnosti preskúmať predchádzajúce odsúdenie by nemalo členskému štátu brániť vydať v prípade potreby rozhodnutie, ktorým prizná predchádzajúcemu odsúdeniu rovnocenné právne účinky. Postupy spojené s vydaním takéhoto rozhodnutia by však vzhľadom na čas a požadované postupy alebo formality nemali znemožniť priznanie rovnocenných účinkov predchádzajúcemu odsúdeniu vyhlásenému v inom členskom štáte.

(14)

Ovplyvňovanie rozsudku alebo jeho výkonu nastáva okrem iného i v situáciách, v ktorých sa podľa vnútroštátneho práva druhého členského štátu sankcia uložená v predchádzajúcom rozsudku má zohľadňovať alebo začleňovať do inej sankcie, ktorá sa má potom skutočne vykonať, v takom rozsahu, v akom sa prvý rozsudok ešte nevykonal alebo sa jeho výkon nepreniesol do druhého členského štátu,

PRIJALA TOTO RÁMCOVÉ ROZHODNUTIE:

Článok 1

Predmet úpravy

1.   Účelom tohto rámcového rozhodnutia je stanoviť podmienky, za ktorých sa v trestnom konaní proti osobe v členskom štáte zohľadňujú predchádzajúce odsúdenia vyhlásené proti tejto osobe za iné skutky v iných členských štátoch.

2.   Týmto rámcovým rozhodnutím nie je dotknutá povinnosť dodržiavať základné práva a základné právne zásady zakotvené v článku 6 zmluvy.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto rámcového rozhodnutia „odsúdenie“ je konečné rozhodnutie trestného súdu, ktorým sa osoba uznáva za vinnú zo spáchania trestného činu.

Článok 3

Zohľadnenie odsúdenia vyhláseného v inom členskom štáte v novom trestnom konaní

1.   Každý členský štát zabezpečí, aby sa v trestnom konaní proti osobe zohľadnili rovnako, ako sa zohľadňujú vnútroštátne odsúdenia, aj predchádzajúce odsúdenia vyhlásené proti tejto osobe za iné skutky v iných členských štátoch, o ktorých získal informácie v súlade s uplatniteľnými nástrojmi vzájomnej právnej pomoci alebo výmeny informácií z registrov trestov, a aby sa im v súlade s vnútroštátnym právom priznali rovnocenné právne účinky ako predchádzajúcim vnútroštátnym odsúdeniam.

2.   Odsek 1 sa uplatňuje v predsúdnom konaní, súdnom konaní a vo vykonávacom konaní, najmä pokiaľ ide o uplatniteľné procesné pravidlá vrátane pravidiel uplatniteľných na predbežnú väzbu, kvalifikáciu trestného činu, druh a výšku trestu, ako aj pravidiel, ktorými sa riadi výkon rozhodnutia.

3.   Zohľadnenie predchádzajúcich odsúdení vyhlásených v iných členských štátoch podľa odseku 1 nesmie ovplyvňovať predchádzajúce odsúdenia členského štátu, ktorý vedie nové konania, alebo jeho rozhodnutia o ich vykonaní ani ich rušiť alebo revidovať.

4.   V súlade s odsekom 3 sa odsek 1 neuplatňuje, ak bolo predchádzajúce odsúdenie vnútroštátnym odsúdením členského štátu, ktorý vedie nové konanie, pokiaľ by zohľadňovanie predchádzajúceho odsúdenia v súlade s vnútroštátnym právom tohto členského štátu ovplyvňovalo predchádzajúce odsúdenia alebo rozhodnutia o ich vykonaní, rušilo ich alebo ich revidovalo.

5.   Ak sa trestný čin, na ktorý sa vzťahuje nové konanie, spáchal pred vyhlásením alebo úplným vykonaním predchádzajúceho odsúdenia, odseky 1 a 2 neznamenajú, že členské štáty sú povinné uplatňovať svoje vnútroštátne pravidlá ukladania trestov, ak by uplatňovanie týchto pravidiel na zahraničné odsúdenia obmedzovalo sudcu pri ukladaní trestu v novom konaní.

Členské štáty však zabezpečia, aby ich súdy mohli v takýchto prípadoch napriek tomu zohľadňovať predchádzajúce odsúdenia vyhlásené v iných členských štátoch.

Článok 4

Vzťah s inými právnymi nástrojmi

Toto rámcové rozhodnutie nahrádza článok 56 Európskeho dohovoru z 28. mája 1970 o medzinárodnej platnosti trestných rozsudkov vo vzťahoch členských štátov, ktoré sú stranami tohto dohovoru bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie uvedeného článku vo vzťahoch medzi členskými štátmi a tretími krajinami.

Článok 5

Vykonávanie

1.   Členské štáty prijmú do 15. augusta 2010 opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s ustanoveniami tohto rámcového rozhodnutia.

2.   Členské štáty oznámia Generálnemu sekretariátu Rady a Komisii znenie ustanovení, ktorými do svojho vnútroštátneho práva transponujú povinnosti, ktoré im ukladá toto rámcové rozhodnutie.

3.   Na základe týchto informácií Komisia do 15. augusta 2011 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tohto rámcového rozhodnutia, ku ktorej v prípade potreby pripojí legislatívne návrhy.

Článok 6

Nadobudnutie účinnosti

Toto rámcové rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 24. júla 2008

Za Radu

predseda

B. HORTEFEUX


(1)  Stanovisko z 27. septembra 2006 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. ES C 12, 15.1.2001, s. 10.


Korigendá

15.8.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 220/35


Korigendum k nariadeniu Rady (ES) č. 479/2008 z 29. apríla 2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1493/1999, (ES) č. 1782/2003, (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 3/2008 a zrušujú nariadenia (EHS) č. 2392/86 a (ES) č. 1493/1999

( Úradný vestník Európskej únie L 148 zo 6. júna 2008 )

Na strane 40 v článku 128 ods. 2:

namiesto:

„Nariadenie (EHS) č. 2392/86 a hlava V kapitoly I a II, hlava VI, články 24 a 80…“

má byť:

„Nariadenie (EHS) č. 2392/86 a hlava V kapitoly I a II, hlava VI, články 18 a 70…“.