ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 214

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
9. augusta 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 799/2008 z 8. augusta 2008, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách) ( 1 )

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 801/2008 z 8. augusta 2008, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1109/2007 na hospodársky rok 2007/2008

48

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 802/2008 zo 7. augusta 2008, ktorým sa ustanovuje zákaz lovu mieňa lemovaného v nórskych vodách zóny IV plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Nemecka

50

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 803/2008 z 8. augusta 2008, ktorým sa deväťdesiaty ôsmykrát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Qaida a Talibanom

52

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2008/654/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 24. júla 2008 o usmerneniach na pomoc členským štátom pri príprave výročnej správy o implementácii jediného integrovaného viacročného národného plánu kontroly ustanoveného v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 [oznámené pod číslom K(2008) 3756]  ( 1 )

56

 

 

2008/655/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 24. júla 2008, ktorým sa schvaľujú plány mimoriadneho očkovania proti katarálnej horúčke oviec niektorých členských štátov a stanovuje sa výška finančného príspevku Spoločenstva na roky 2007 a 2008 [oznámené pod číslom K(2008) 3757]

66

 

 

2008/656/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 28. júla 2008 o prijateľnosti oznámení týkajúcich sa obnovy zaradenia účinných látok azimsulfuron, azoxystrobín, fluroxypyr, imazalil, kresoxim-metyl, prohexadión-kalcium a spiroxamín do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a o vytvorení zoznamu príslušných oznamovateľov [oznámené pod číslom K(2008) 3855]  ( 1 )

70

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

9.8.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 214/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 799/2008

z 8. augusta 2008,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

V súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní sa nariadením (ES) č. 1580/2007 ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 9. augusta 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. augusta 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 510/2008 (Ú. v. EÚ L 149, 7.6.2008, s. 61).

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 590/2008 (Ú. v. EÚ L 163, 24.6.2008, s. 24).


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MK

29,6

XS

27,8

ZZ

28,7

0707 00 05

TR

106,2

ZZ

106,2

0709 90 70

TR

93,9

ZZ

93,9

0805 50 10

AR

77,4

CL

63,1

UY

60,8

ZA

88,5

ZZ

72,5

0806 10 10

CL

82,1

EG

152,6

IL

157,1

MK

68,7

TR

141,6

ZZ

120,4

0808 10 80

AR

85,8

BR

80,4

CL

97,5

CN

85,2

NZ

107,6

US

95,0

UY

148,0

ZA

86,8

ZZ

98,3

0808 20 50

AR

67,2

CL

99,3

TR

144,3

ZA

98,0

ZZ

102,2

0809 20 95

CA

242,0

TR

554,5

US

462,0

ZZ

419,5

0809 30

TR

159,2

ZZ

159,2

0809 40 05

BA

66,2

IL

136,9

MK

59,0

XS

62,1

ZZ

81,1


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


9.8.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 214/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 800/2008

zo 6. augusta 2008

o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách)

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 994/98 zo 7. mája 1998 o uplatňovaní článkov 92 a 93 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva na určité kategórie horizontálnej štátnej pomoci (1), a najmä na jeho článok 1 ods. 1 písm. a) a b),

po uverejnení návrhu tohto nariadenia (2),

po konzultácii s Poradným výborom pre štátnu pomoc,

keďže:

(1)

Na základe nariadenia (ES) č. 994/98 je Komisia oprávnená vyhlásiť v súlade s článkom 87 zmluvy, že za určitých podmienok pomoc pre malé a stredné podniky (ďalej len „MSP“), pomoc na výskum a vývoj, pomoc na ochranu životného prostredia, pomoc na podporu zamestnanosti, pomoc na podporu vzdelávania a pomoc, ktorá je v súlade s mapou schválenou Komisiou pre každý členský štát na poskytnutie regionálnej pomoci, je zlučiteľná so spoločným trhom a nepodlieha notifikačnej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy.

(2)

Komisia uplatnila články 87 a 88 zmluvy pri mnohých rozhodnutiach a nadobudla dostatočné skúsenosti na stanovenie všeobecných kritérií zlučiteľnosti, pokiaľ ide o pomoc pre MSP vo forme investičnej pomoci v podporovaných oblastiach a mimo nich, vo forme schém rizikového kapitálu a v oblasti výskumu, vývoja a inovácií, najmä v kontexte implementácie nariadenia Komisie (ES) č. 70/2001 z 12. januára 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom (3), a pokiaľ ide o rozšírenie pôsobnosti uvedeného nariadenia na pomoc na výskum a vývoj implementácie nariadenia Komisie (ES) č. 364/2004 z 25. februára 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001 (4) implementácie oznámenia Komisie o štátnej pomoci a rizikovom kapitáli (5) a Usmernení Spoločenstva o štátnej pomoci a rizikovom kapitáli pre malé a stredné podniky (6), ako aj implementácie rámca Spoločenstva pre štátnu pomoc na výskum, vývoj a inovácie (7).

(3)

Komisia tiež nadobudla dostatočné skúsenosti, pokiaľ ide o uplatňovanie článkov 87 a 88 zmluvy v oblasti pomoci na podporu vzdelávania, pomoci na podporu zamestnanosti, pomoci na ochranu životného prostredia, pomoci na výskum, vývoj a inovácie a regionálnej pomoci v súvislosti s MSP aj s veľkými podnikmi, najmä v kontexte implementácie nariadenia Komisie (ES) č. 68/2001 z 12. januára 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na pomoc vzdelávaniu (8), nariadenia Komisie (ES) č. 2204/2002 z 12. decembra 2002 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES o štátnej pomoci pre zamestnanosť (9), nariadenia Komisie (ES) č. 1628/2006 z 24. októbra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na národnú regionálnu investičnú pomoc (10), rámca Spoločenstva pre štátnu pomoc na výskum a vývoj (11), rámca Spoločenstva pre štátnu pomoc na výskum, vývoj a inovácie, Pravidlá Spoločenstva o štátnej pomoci na ochranu životného prostredia (12) z roku 2001, Usmernení Spoločenstva o štátnej pomoci na ochranu životného prostredia (13) z roku 2008 a Usmernení pre národnú regionálnu pomoc na roky 2007 – 2013 (14).

(4)

V súvislosti s týmito skúsenosťami je potrebné upraviť niektoré z podmienok stanovených v nariadeniach (ES) č. 68/2001, 70/2001, 2204/2002 a 1628/2006. Uvedené nariadenia by sa mali nahradiť jediným nariadením, aby sa dosiahlo zjednodušenie a zabezpečilo účinnejšie monitorovanie pomoci zo strany Komisie. Zjednodušenie by malo pozostávať, okrem iného, zo súboru spoločných zosúladených definícií a spoločných horizontálnych ustanovení uvedených v kapitole I tohto nariadenia. Aby sa zabezpečila koherencia právnych predpisov týkajúcich sa štátnej pomoci, definície pomoci a schémy pomoci by mali byť totožné s definíciami určenými pre tieto pojmy v nariadení Rady (ES) č. 659/1999 z 22. marca 1999 ustanovujúcom podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES (15). Takéto zjednodušenie má zásadný význam pre zabezpečenie toho, aby lisabonská stratégia pre rast a zamestnanosť prinášala výsledky, najmä pre MSP.

(5)

Toto nariadenie by malo oslobodiť od notifikačnej povinnosti každú pomoc, ktorá spĺňa všetky príslušné podmienky tohto nariadenia, a každú schému pomoci za predpokladu, že každá individuálna pomoc, ktorá by mohla byť poskytnutá podľa tejto schémy, spĺňa všetky príslušné podmienky tohto nariadenia. Aby sa zabezpečila transparentnosť, ako aj efektívnejšie monitorovanie pomoci, každé opatrenie individuálnej pomoci poskytnuté podľa tohto nariadenia by malo obsahovať výslovný odkaz na príslušné ustanovenie kapitoly II a na vnútroštátne právo, z ktorého táto individuálna pomoc vychádza.

(6)

S cieľom sledovať implementáciu tohto nariadenia by Komisia mala mať zároveň možnosť získať od členských štátov všetky potrebné informácie týkajúce sa opatrení zavedených na základe tohto nariadenia. Neposkytnutie informácií o týchto opatreniach týkajúcich sa pomoci zo strany členského štátu v primeranej lehote by sa preto mohlo považovať za náznak toho, že podmienky tohto nariadenia sa nerešpektujú. Takéto zanedbanie povinnosti poskytnúť informácie by preto mohlo viesť k rozhodnutiu Komisie, že toto nariadenie alebo príslušná časť tohto nariadenia by sa mala v budúcnosti zrušiť vo vzťahu k danému členskému štátu a že všetky ďalšie opatrenia pomoci, vrátane nových opatrení individuálnej pomoci, poskytnuté na základe schém pomoci, na ktoré sa predtým vzťahovalo toto nariadenie, musia byť notifikované Komisii v súlade s článkom 88 zmluvy. Hneď ako členský štát poskytne správne a úplné informácie, Komisia by mala opäť povoliť plné uplatňovanie nariadenia.

(7)

Štátna pomoc v zmysle článku 87 ods. 1 zmluvy, na ktorú sa nevzťahuje toto nariadenie, by aj naďalej mala podliehať notifikačnej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy. Toto nariadenie by sa nemalo dotýkať možnosti členských štátov notifikovať pomoc, ktorej ciele zodpovedajú cieľom, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. Komisia posúdi takúto pomoc najmä na základe podmienok stanovených v tomto nariadení a v súlade s kritériami stanovenými v príslušných usmerneniach alebo rámcoch prijatých Komisiou, pokiaľ sa na predmetné opatrenie pomoci uplatňujú takéto špecifické nástroje.

(8)

Toto nariadenie by sa nemalo uplatňovať na pomoc na podporu vývozu alebo pomoc, ktorá uprednostňuje domáce výrobky pred dovážanými výrobkami. Nemalo by sa uplatňovať najmä na pomoc, ktorou sa financuje založenie a prevádzka distribučnej siete v iných krajinách. Pomoc určená na náklady spojené s účasťou na obchodných veľtrhoch, so štúdiami alebo poradenskými službami potrebnými na uvedenie nového výrobku na trh alebo existujúceho výrobku na nový trh by spravidla nemala predstavovať pomoc na podporu vývozu.

(9)

Toto nariadenie by sa malo uplatňovať doslova vo všetkých odvetviach. V sektore rybolovu a akvakultúry by sa týmto nariadením mala od notifikačnej povinnosti oslobodiť iba pomoc v oblasti výskumu, vývoja a inovácie, pomoc vo forme rizikového kapitálu, pomoc na podporu vzdelávania a pomoc pre znevýhodnených pracovníkov a pracovníkov so zdravotným postihnutím.

(10)

V odvetví poľnohospodárstva by sa na základe tohto nariadenia, najmä v súvislosti s osobitnými pravidlami, ktoré sa uplatňujú v prvovýrobe poľnohospodárskych výrobkov, mala od notifikačnej povinnosti oslobodiť iba pomoc v oblasti výskumu a vývoja, pomoc vo forme rizikového kapitálu, pomoc na podporu vzdelávania, pomoc na ochranu životného prostredia a pomoc pre znevýhodnených pracovníkov a pracovníkov so zdravotným postihnutím v rozsahu, v ktorom sa na tieto kategórie pomoci nevzťahuje nariadenie Komisie (EC) č. 1857/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy o štátnej pomoci pre malé a stredné podniky (MSP) pôsobiace v poľnohospodárskej výrobe, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001 (16).

(11)

V súvislosti s podobnosťami medzi spracovaním a marketingom poľnohospodárskych výrobkov a spracovaním a marketingom nepoľnohospodárskych výrobkov a obchodovaním s nimi by sa za predpokladu, že sú splnené určité podmienky, toto nariadenie malo uplatňovať na spracovanie a marketing poľnohospodárskych výrobkov a obchodovanie s nimi.

(12)

Činnosti vykonávané v poľnohospodárskom podniku potrebné na prípravu výrobku na prvý predaj, či prvý predaj predajcom alebo spracovateľom, by sa na účely tohto nariadenia nemali pokladať za spracovanie alebo marketing. Súdny dvor Európskych spoločenstiev stanovil, že hneď ako Spoločenstvo prijme právny predpis o vytvorení spoločnej organizácie trhu v danom odvetví poľnohospodárstva, nesmú členské štáty prijať žiadne opatrenie, ktoré by ho mohlo oslabiť alebo mať za následok výnimky z tejto organizácie. Toto nariadenie by sa preto nemalo uplatňovať na pomoc, ktorej výška je stanovená na základe ceny alebo množstva nakúpených alebo na trh uvedených výrobkov a nemalo by sa uplatňovať ani na pomoc, ktorá je spojená s povinnosťou rozdeliť si ju s prvovýrobcami.

(13)

V súvislosti s nariadením Rady (ES) č. 1407/2002 z 23. júla 2002 o štátnej pomoci pre uhoľný priemysel (17) by sa toto nariadenie nemalo uplatňovať na pomoc zvýhodňujúcu činnosti v odvetví ťažby uhlia okrem pomoci na podporu vzdelávania, pomoci na výskum, vývoj a pomoci na inovácie a pomoci na ochranu životného prostredia.

(14)

V prípade, že schéma regionálnej pomoci má za cieľ realizovať regionálne ciele, ale zameriava sa na určité odvetvia hospodárstva, cieľ a pravdepodobné účinky schémy môžu byť skôr odvetvové ako horizontálne. Preto by schémy regionálnej pomoci zamerané na špecifické odvetvia hospodárskej činnosti, ani regionálna pomoc poskytovaná na činnosti v oceliarskom odvetví a v odvetví lodného staviteľstva, ako sa uvádza v oznámení Komisie o predĺžení platnosti rámcovej úpravy štátnej pomoci pre lodné staviteľstvo (18), ani v odvetví syntetických vlákien nemali byť oslobodené od notifikačnej povinnosti. Odvetvie cestovného ruchu však zohráva dôležitú úlohu vo vnútroštátnych hospodárstvach a vo všeobecnosti má mimoriadne pozitívny účinok na regionálny rozvoj. Schémy regionálnej pomoci zamerané na činnosti spojené s cestovným ruchom by preto mali byť oslobodené od notifikačnej povinnosti.

(15)

Pomoc poskytovaná firmám v ťažkostiach v zmysle Usmernení Spoločenstva o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach by sa mala posudzovať podľa týchto usmernení s cieľom vyhnúť sa ich obchádzaniu (19). Pomoc takýmto podnikom by preto mala byť vyňatá z pôsobnosti tohto nariadenia. Aby sa znížila administratívna záťaž členských štátov pri poskytovaní pomoci MSP, na ktorú sa vzťahuje toto nariadenie, mala by sa definícia podniku v ťažkostiach zjednodušiť v porovnaní s definíciou použitou v uvedených usmerneniach. Okrem toho MSP založené pred menej ako troma rokmi by sa na účely tohto nariadenia nemali pokladať za podniky nachádzajúce sa v ťažkostiach v tomto období, pokiaľ nespĺňajú kritériá vnútroštátnych právnych predpisov, podľa ktorých sa stávajú subjektmi kolektívnych konkurzných konaní. Toto zjednodušenie by nemalo mať vplyv na zaradenie týchto MSP podľa uvedených usmernení z hľadiska pomoci, na ktorú sa nevzťahuje toto nariadenie a nemalo by mať vplyv na zaraďovanie veľkých podnikov ako podnikov v ťažkostiach podľa tohto nariadenia, na ktoré sa naďalej v plnom rozsahu uplatňuje definícia uvedená v usmerneniach.

(16)

Komisia musí zabezpečiť, aby schválená pomoc nemenila podmienky obchodovania spôsobom, ktorý je v rozpore so spoločným záujmom. Preto pomoc poskytnutá príjemcovi, voči ktorému sa nárokuje vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, ktorým bola pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú so spoločným trhom, by mala byť vyňatá z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. V dôsledku toho každá pomoc ad hoc vyplatená takémuto príjemcovi a každá schéma pomoci, ktorá neobsahuje ustanovenie výslovne vylučujúce takýchto príjemcov, podlieha naďalej notifikačnej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy. Uvedené ustanovenie by nemalo ovplyvniť oprávnené očakávania príjemcov schém pomoci, voči ktorým sa nenárokuje vrátenie pomoci.

(17)

S cieľom zabezpečiť konzistentné uplatňovanie Usmernení Spoločenstva o štátnej pomoci a dosiahnuť administratívne zjednodušenie, malo by sa zosúladiť vymedzenie pojmov, ktoré sú relevantné v kontexte rôznych kategórií pomoci, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

(18)

Na účely výpočtu intenzity pomoci by sa mali použiť číselné údaje pred odpočítaním daní alebo iných platieb. Na výpočet intenzity pomoci by sa pomoc splatná v niekoľkých splátkach mala znížiť na hodnotu, ktorú mala vo chvíli jej poskytnutia. úrokovou sadzbou, ktorá sa má použiť na diskontné účely a na výpočet výšky pomoci, je v prípade pomoci, ktorá nemá formu grantu, referenčná sadzba uplatniteľná v čase poskytnutia pomoci, ako je stanovené v oznámení Komisie o revízii spôsobu stanovenia referenčných a diskontných sadzieb (20).

(19)

Ak sa pomoc poskytuje formou oslobodenia od dane alebo zníženia dane splatnej v budúcnosti, mala by sa diskontácia jednotlivých tranží pomoci so zreteľom na určitú intenzitu pomoci vymedzenú v ekvivalente hrubého grantu uskutočniť na základe referenčných sadzieb platných k jednotlivým dňom, ku ktorým daňové zvýhodnenia nadobudli účinnosť. Ak pomoc spočíva v oslobodení od dane alebo znížení dane splatnej v budúcnosti, referenčná sadzba, ani presná výška jednotných čerpaní pomoci nemusia byť vopred známe. V takomto prípade by členský štát mal vopred stanoviť horný limit diskontovanej hodnoty pomoci so zreteľom na uplatniteľnú intenzitu pomoci. Následne, keď už je známa výška pomoci z ročnej tranže v danom roku, diskontácia sa môže uskutočniť na základe referenčnej sadzby platnej v danom čase. Diskontovaná hodnota každej tranže pomoci by sa mala odpočítať z celkovej výšky horného limitu.

(20)

Toto nariadenie by sa na účely transparentnosti, rovnakého zaobchádzania a účinného monitorovania malo uplatňovať iba na pomoc, ktorá je transparentná. Transparentná pomoc znamená pomoc, v súvislosti s ktorou je možné presne vypočítať ex ante ekvivalent hrubého grantu bez toho, aby bolo potrebné vykonať hodnotenie rizika. Za transparentnú by sa mala považovať najmä pomoc vo forme úverov, ak ekvivalent hrubého grantu pomoci bol vypočítaný na základe referenčnej sadzby tak, ako je ustanovené v oznámení Komisie o revízii spôsobu stanovenia referenčných a diskontných sadzieb. Pomoc vo forme fiškálnych opatrení by sa mala považovať za transparentnú, ak opatrenia ustanovujú horný limit, ktorým sa zabezpečí, že nedôjde k prekročeniu uplatniteľného stropu. V prípade zníženia environmentálnych daní, na ktoré sa nevzťahuje individuálny notifikačný strop podľa tohto nariadenia, nie je potrebné zahrnúť do opatrenia žiadny horný limit, aby sa opatrenie považovalo za transparentné.

(21)

Pomoc vo forme záručných schém by sa mala považovať za transparentnú, ak metodika výpočtu ekvivalentu hrubého grantu bola schválená na základe notifikácie tejto metodiky Komisii a v prípade regionálnej investičnej pomoci tiež vtedy, ak Komisia schválila takúto metodiku po prijatí nariadenia (ES) č. 1628/2006. Komisia preskúma takéto notifikácie na základe oznámenia Komisie o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc vo forme záruk (21). Pomoc vo forme záručných schém by sa mala považovať za transparentnú, ak príjemcom je MSP a ekvivalent hrubého grantu bol vypočítaný na základe poplatkov za zabezpečenie, tzv. poplatkov „safe-harbour“ uvedených v bodoch 3.3 a 3.5 uvedeného oznámenia.

(22)

Vzhľadom na ťažkosti s výpočtom ekvivalentu hrubého grantu vo forme vratných preddavkov by sa na takúto pomoc malo vzťahovať toto nariadenie iba vtedy, ak by celková výška vratných preddavkov bola nižšia, než uplatniteľný individuálny strop vymedzujúci notifikačnú povinnosť a maximálna intenzita pomoci poskytovaná na základe tohto nariadenia.

(23)

Z dôvodu vyššieho rizika narušenia hospodárskej súťaže by Komisia mala aj naďalej posudzovať vysoké sumy pomoci individuálne. Preto by sa mali stanoviť stropy pre každú kategóriu pomoci patriacej do pôsobnosti tohto nariadenia na úrovni, ktorá berie do úvahy kategóriu príslušnej pomoci a predpokladaný vplyv na hospodársku súťaž. Každá poskytnutá pomoc, ktorá prevyšuje tieto stropy, podlieha aj naďalej notifikačnej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy.

(24)

S cieľom zabezpečiť, aby bola pomoc primeraná a obmedzená na nevyhnutnú výšku, mali by sa stropy, ak je to možné, vyjadriť vo forme intenzity pomoci vo vzťahu k súboru oprávnených nákladov. Strop vzhľadom na pomoc vo forme rizikového kapitálu by mal byť vyjadrený maximálnymi výškami pomoci, keďže sa opiera o formu pomoci, pre ktorú je ťažké určiť oprávnené náklady.

(25)

Stropy v prípade intenzity pomoci alebo výšky pomoci by sa vzhľadom na skúsenosti Komisie mali stanoviť na takej úrovni, ktorá predstavuje strednú cestu medzi minimalizovaním narušenia hospodárskej súťaže v podporovanom odvetví a riešením zlyhania trhu alebo príslušného problému súdržnosti. Pokiaľ ide o regionálnu investičnú pomoc, tento strop by sa mal stanoviť na úrovni, ktorá zohľadňuje prípustnú intenzitu pomoci podľa máp regionálnej pomoci.

(26)

S cieľom zistiť, či sa dodržiavajú jednotlivé stropy vymedzujúce notifikačnú povinnosť a maximálna intenzita pomoci stanovená v tomto nariadení, mala by sa vziať do úvahy celková výška verejnej podpory poskytnutej na podporovanú činnosť alebo projekt bez ohľadu na to, či sa pomoc financuje z miestnych, regionálnych, vnútroštátnych zdrojov alebo zdrojov Spoločenstva.

(27)

Okrem toho by sa v tomto nariadení mali stanoviť okolnosti, za akých sa môžu kumulovať rôzne kategórie pomoci patriace do pôsobnosti tohto nariadenia. Pokiaľ ide o kumuláciu pomoci patriacej do pôsobnosti tohto nariadenia so štátnou pomocou, na ktorú sa toto nariadenie nevzťahuje, malo by sa prihliadať na rozhodnutie Komisie, ktorým sa schvaľuje pomoc, na ktorú sa nevzťahuje toto nariadenie, ako aj na pravidlá štátnej pomoci, z ktorých takéto rozhodnutie vychádza. Osobitné ustanovenia by sa mali uplatňovať v prípade kumulácie pomoci pre pracovníkov so zdravotným postihnutím s inými kategóriami pomoci, najmä s investičnou pomocou, ktorú možno vypočítať na báze mzdových nákladov. Toto nariadenie by tiež malo upravovať kumuláciu opatrení pomoci s identifikovateľnými oprávnenými nákladmi s opatreniami pomoci bez identifikovateľných oprávnených nákladov.

(28)

Aby bolo zaručené, že pomoc je potrebná a pôsobí stimulujúco na rozvoj ďalších činností alebo projektov, nemalo by sa toto nariadenie uplatňovať na pomoc určenú na činnosti, do ktorých by sa príjemca zapojil v rámci trhových podmienok aj bez pomoci. V prípade akejkoľvek pomoci pre určitý MSP podľa tohto nariadenia by sa prítomnosť takéhoto stimulujúceho prvku mala pokladať za preukázanú, ak MSP predloží žiadosť členskému štátu ešte pred začatím aktivít týkajúcich sa implementácie podporovaného projektu alebo činností. V prípade pomoci vo forme rizikového kapitálu pre MSP, podmienky stanovené v tomto nariadení, konkrétne pokiaľ ide o veľkosť investičných tranží na jeden cieľový podnik, stupeň zapojenia súkromných investorov, veľkosť podniku a financovanú etapu podnikania, zabezpečia, aby opatrenie rizikového kapitálu malo stimulačný účinok.

(29)

V prípade akejkoľvek pomoci patriacej do pôsobnosti tohto nariadenia a poskytnutej príjemcovi, ktorým je veľký podnik, členský štát by mal, okrem podmienok uplatňovaných na MSP, zabezpečiť aj to, aby príjemca v internom dokumente analyzoval životaschopnosť podporovaného projektu alebo činnosti s pomocou a bez pomoci. Členský štát by si mal overiť, že tento interný dokument potvrdzuje podstatný nárast rozsahu alebo oblasti pôsobnosti projektu/činnosti, podstatné zvýšenie celkovej sumy vynaloženej príjemcom na podporovaný projekt alebo činnosť alebo podstatné urýchlenie dokončenia daného projektu/činnosti. Pokiaľ ide o regionálnu pomoc, stimulačný účinok možno zistiť aj na základe skutočnosti, že investičný projekt ako taký by sa v príslušnej podporovanej oblasti v prípade neposkytnutia pomoci nerealizoval.

(30)

Pokiaľ ide o pomoc pre znevýhodnených pracovníkov alebo pracovníkov so zdravotným postihnutím, prítomnosť stimulačného účinku by sa mala pokladať za preukázanú vtedy, keď predmetné opatrenie pomoci vedie k čistému nárastu počtu znevýhodnených pracovníkov alebo pracovníkov so zdravotným postihnutím zamestnaných príslušným podnikom, alebo keď vedie k vzniku dodatočných nákladov na vybavenie alebo zariadenia určené pre pracovníkov so zdravotným postihnutím. V prípade, že príjemca pomoci na zamestnávanie pracovníkov so zdravotným postihnutím vo forme mzdových dotácií už dostal pomoc na zamestnávanie pracovníkov so zdravotným postihnutím, ktorá buď spĺňala podmienky nariadenia (ES) č. 2204/2002, alebo ju Komisia schválila individuálne, predpokladá sa, že podmienka čistého zvýšenia počtu pracovníkov so zdravotným postihnutím, ktorá bola splnená pri predchádzajúcich opatreniach pomoci, zostáva na účely tohto nariadenia aj naďalej splnená.

(31)

Pomoc vo forme daňových opatrení by mala podliehať osobitným podmienkam, pokiaľ ide o stimulačný účinok, a to vzhľadom na skutočnosť, že sa poskytuje na základe odlišných postupov, než iné kategórie pomoci. Zníženie environmentálnych daní, ktorá spĺňa podmienky smernice Rady 2003/96/ES z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny (22) a na ktorú sa vzťahuje toto nariadenie, by sa malo pokladať za pomoc so stimulačným účinkom vzhľadom na skutočnosť, že tieto znížené sadzby prinajmenšom nepriamo prispievajú k zlepšeniu ochrany životného prostredia tým, že umožňujú prijatie alebo zachovanie príslušnej všeobecne uplatňovanej daňovej schémy a tým stimulujú podniky podliehajúce environmentálnej dani, aby znížili svoj objem znečisťovania.

(32)

Okrem toho, keďže sa považuje za ťažké stanoviť stimulačný účinok pomoci ad hoc poskytovanej veľkým podnikom, táto forma pomoci by sa mala vyňať z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Komisia preskúma existenciu takého stimulačného účinku v kontexte notifikácie príslušnej pomoci na základe kritérií stanovených v uplatniteľných usmerneniach, rámcoch alebo iných nástrojoch Spoločenstva.

(33)

Na zabezpečenie transparentnosti a účinného monitorovania v súlade s článkom 3 nariadenia (ES) č. 994/98, je vhodné stanoviť štandardný formulár, prostredníctvom ktorého by členské štáty v súlade s týmto nariadením poskytovali Komisii súhrnné informácie o implementovanej schéme pomoci alebo poskytnutej pomoci ad hoc. Formulár obsahujúci súhrnné informácie by sa mal použiť na uverejnenie opatrenia v Úradnom vestníku Európskej únie a na internete. Súhrnné informácie by sa Komisii mali zaslať v elektronickej forme s využitím vytvorenej aplikácie IT. Príslušný členský štát by mal uverejniť na internete úplné znenie takéhoto opatrenia pomoci. V prípade opatrení pomoci ad hoc možno časti textu tvoriace obchodné tajomstvo vypustiť. Meno príjemcu a výška pomoci by sa však za obchodné tajomstvo považovať nemali. Členské štáty zabezpečia, aby takéto texty boli prístupné na internete počas celého obdobia účinnosti opatrenia pomoci. S výnimkou pomoci vo forme daňových opatrení by akt, ktorým sa poskytuje pomoc, mal obsahovať aj odkaz na špecifické ustanovenie(-a) kapitoly II tohto nariadenia týkajúce sa takéhoto aktu.

(34)

Na zabezpečenie transparentnosti a účinného monitorovania by Komisia mala stanoviť špecifické požiadavky so zreteľom na formu a obsah výročných správ, ktoré majú členské štáty predkladať Komisii. Okrem toho je vhodné stanoviť pravidlá týkajúce sa záznamov o schémach pomoci a o individuálnej pomoci oslobodenej od notifikačnej povinnosti týmto nariadením, s prihliadnutím na ustanovenia článku 15 nariadenia Rady (ES) č. 659/1999.

(35)

Je potrebné stanoviť ďalšie podmienky, ktoré by malo spĺňať každé opatrenie pomoci oslobodené týmto nariadením. Aby bola v záujme Spoločenstva, mala by byť takáto pomoc so zreteľom na článok 87 ods. 3 písm. a) a článok 87 ods. 3 písm. c) zmluvy primeraná zlyhaniam trhu a nevýhodám, ktoré sa musia prekonať. Pokiaľ ide o investičnú pomoc, je vhodné rozsah pôsobnosti tohto nariadenia obmedziť na pomoc poskytovanú v súvislosti s určitými hmotnými a nehmotnými investíciami. V súvislosti s nadmernou kapacitou Spoločenstva a špecifickými problémami narúšania hospodárskej súťaže v odvetví cestnej nákladnej dopravy a v odvetví leteckej dopravy, pokiaľ ide o podniky, ktoré majú svoju hlavnú hospodársku činnosť v uvedených dopravných odvetviach, by dopravné prostriedky a zariadenia nemali byť považované za oprávnené investičné náklady. Osobitné ustanovenia by sa mali uplatňovať, pokiaľ ide o definíciu hmotných aktív na účely pomoci na ochranu životného prostredia.

(36)

V súlade so zásadami upravujúcimi pomoc patriacu do rozsahu pôsobnosti článku 87 ods. 1 zmluvy, by sa pomoc mala pokladať za poskytnutú vo chvíli, keď je príjemcovi priznané legálne právo prijať pomoc v súlade s uplatniteľným vnútroštátnym právnym režimom.

(37)

Aby sa neuprednostňoval kapitálový faktor investície pred faktorom práce, malo by sa umožniť posúdenie pomoci na investície pre MSP a regionálnej pomoci na základe investičných nákladov alebo nákladov na pracovné miesta priamo vytvorené investičným projektom.

(38)

Schémy environmentálnej pomoci vo forme daňových úľav, pomoc pre znevýhodnených pracovníkov, regionálna investičná pomoc, pomoc pre novozaložené malé podniky, pomoc pre nové podniky založené podnikateľkami alebo pomoc vo forme rizikového kapitálu, poskytnutá príjemcovi vo forme pomoci ad hoc, môžu mať závažný vplyv na hospodársku súťaž na príslušnom trhu, pretože zvýhodňujú príjemcu voči podnikom, ktoré takúto pomoc nedostali. Pomoc ad hoc, keďže sa poskytuje iba jedinému podniku, má pravdepodobne iba obmedzený pozitívny štrukturálny vplyv na životné prostredie, zamestnávanie pracovníkov so zdravotným postihnutím a znevýhodnených pracovníkov, regionálnu kohéziu alebo zlyhanie trhu s rizikovým kapitálom. Z tohto dôvodu by schémy pomoci týkajúce sa uvedených kategórií pomoci mali byť podľa tohto nariadenia oslobodené, zatiaľ čo pomoc ad hoc by sa mala notifikovať Komisii. Týmto nariadením by sa však mala oslobodiť aj regionálna pomoc ad hoc, ak sa táto pomoc ad hoc použije na doplnenie pomoci poskytnutej na základe schémy regionálnej investičnej pomoci, pričom zložka ad hoc nepresahuje 50 % celkovej pomoci, ktorá má byť poskytnutá na investíciu.

(39)

Ustanovenia tohto nariadenia týkajúce sa investičnej pomoci a pomoci na podporu zamestnanosti pre MSP by nemali umožňovať, ako to bolo v prípade nariadenia (ES) č. 70/2001, žiadne zvýšenie maximálnej intenzity pomoci prostredníctvom regionálneho bonusu. Maximálnu intenzitu pomoci stanovenú v ustanovení o regionálnej investičnej pomoci by však malo byť možné poskytnúť aj MSP, ak sú splnené podmienky pre poskytnutie regionálnej investičnej pomoci a pomoci na podporu zamestnanosti. Podobne by sa v ustanoveniach týkajúcich sa investičnej pomoci na ochranu životného prostredia nemalo umožniť zvýšenie maximálnej intenzity pomoci prostredníctvom regionálneho bonusu. Maximálnu intenzitu pomoci stanovenú v ustanovení o regionálnej investičnej pomoci by sa však tiež mohla uplatňovať na projekty, ktoré majú pozitívny vplyv na životné prostredie, pokiaľ sú splnené podmienky pre poskytnutie regionálnej investičnej pomoci.

(40)

Prostredníctvom národnej regionálnej pomoci zameranej na riešenie nedostatkov znevýhodnených regiónov sa presadzuje hospodárska, sociálna a územná súdržnosť členských štátov a Spoločenstva ako celku. Národná regionálna pomoc je určená na pomoc rozvoju najviac znevýhodnených regiónov prostredníctvom podpory investícií a vytvárania pracovných miest na trvalo udržateľnom základe. Podporuje zakladanie nových podnikov, rozširovanie existujúcich podnikov, rozšírenie výrobného sortimentu určitého podniku o ďalšie nové výrobky alebo zásadnú zmenu výrobného procesu existujúceho podniku.

(41)

S cieľom zabrániť tomu, aby sa veľké regionálne investičné projekty umelo rozdeľovali na podprojekty a týmto spôsobom sa vyhli stropom pre notifikačnú povinnosť stanoveným v súlade s týmto nariadením, mal by sa veľký investičný projekt považovať za jediný investičný projekt, ak ten istý podnik alebo podniky vynaložia investíciu v období troch rokov a ak táto investícia pozostáva z fixných aktív kombinovaných ekonomicky nedeliteľným spôsobom. Pri posudzovaní toho, či je investícia ekonomicky nedeliteľná, by členské štáty mali zohľadniť technické, funkčné a strategické súvislosti a bezprostrednú geografickú blízkosť. Ekonomická nedeliteľnosť by sa mala posudzovať nezávisle od vlastníctva. To znamená, že na stanovenie toho, či veľký investičný projekt predstavuje jediný investičný projekt, by posúdenie malo byť rovnaké bez ohľadu na to, či projekt realizuje jeden podnik, viac podnikov, ktoré sa podieľajú na investičných nákladoch alebo viac podnikov, ktoré znášajú náklady na jednotlivé investície v rámci toho istého investičného projektu (napríklad v prípade spoločného podniku).

(42)

Na rozdiel od regionálnej pomoci, ktorá by sa mala obmedziť na podporované oblasti, sa investičnú pomoc a pomoc na podporu zamestnanosti pre MSP by malo byť možné poskytovať v podporovaných aj v nepodporovaných oblastiach. Členské štáty by teda mohli poskytovať investičnú pomoc v podporovaných oblastiach, pokiaľ rešpektujú všetky podmienky, ktoré sa vzťahujú na regionálnu investičnú pomoc a pomoc na podporu zamestnanosti alebo všetky podmienky, ktoré sa vzťahujú na investičnú pomoc a pomoc na podporu zamestnanosti pre MSP.

(43)

Hospodárskemu rozvoju podporovaných oblastí často bráni relatívne nízka úroveň podnikateľskej činnosti a najmä podpriemerná miera zakladania nových podnikov. Je preto nevyhnutné zahrnúť do tohto nariadenia kategóriu pomoci, ktorá môže byť poskytnutá spolu s regionálnou investičnou pomocou s cieľom vytvoriť v podporovaných oblastiach stimuly na podporu zakladania podnikov a rozvoj malých podnikov v počiatočnej fáze. Aby sa zabezpečilo, že táto pomoc pre novozaložené podniky v podporovaných oblastiach bude cielená účinne, mala by byť táto kategória pomoci odstupňovaná podľa ťažkostí, ktorým podniky čelia v jednotlivých oblastiach. Okrem toho, s cieľom vyhnúť sa neprijateľnému riziku narušenia hospodárskej súťaže vrátane rizika vytlačenia existujúcich podnikov, pomoc by mala byť obmedzená výlučne na malé podniky, mala by mať obmedzenú výšku a klesajúci charakter. Poskytovanie pomoci navrhnutej výlučne pre novozaložené malé podniky alebo nové podniky založené podnikateľkami môže vyvolať nekalé pohnútky vedúce k zrušeniu už existujúcich malých podnikov a ich opätovnému založeniu s cieľom získať túto kategóriu pomoci. Členské štáty by si mali byť vedomé tohto rizika a mali by navrhnúť schémy pomoci takým spôsobom, aby sa tomuto problému vyhli, napríklad zavedením obmedzení pre žiadosti od vlastníkov nedávno zrušených firiem.

(44)

Hospodársky rozvoj Spoločenstva by mohla brzdiť nízka úroveň podnikateľskej činnosti niektorých skupín obyvateľstva, ktoré sú v určitej miere znevýhodnené, napríklad pokiaľ ide o prístup k finančným zdrojom. Komisia v tejto súvislosti preskúmala možnosť zlyhania trhu z hľadiska viacerých kategórií osôb a v tejto fáze môže vyvodiť záver, že v porovnaní s mužmi zostáva počet nových podnikov založených ženami pod priemerom, čo okrem iného dokazujú aj štatistické údaje Eurostat-u. Z tohto dôvodu je potrebné zahrnúť do tohto nariadenia kategóriu pomoci, ktorá poskytne stimuly na zakladanie podnikov podnikateľkami s cieľom riešiť špecifické prípady zlyhania trhu, s ktorými sa ženy stretávajú najmä v oblasti prístupu k finančným zdrojom. Ženy čelia aj osobitným ťažkostiam spojeným s krytím nákladov na starostlivosť o členov rodiny. Takáto pomoc by umožnila dosiahnuť skutočnú a nielen formálnu rovnosť medzi mužmi a ženami znížením faktických prípadov nerovností existujúcich v oblasti podnikania v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z judikatúry Súdneho dvora Európskych spoločenstiev. Po skončení platnosti tohto nariadenia bude musieť Komisia znovu zvážiť, či rozsah tejto výnimky a príslušné kategórie dotknutých príjemcov sú naďalej odôvodnené.

(45)

Trvalo udržateľný rozvoj tvorí spolu s konkurencieschopnosťou a bezpečnosťou dodávok energie jeden z hlavných pilierov Lisabonskej stratégie pre rast a zamestnanosť. Trvalo udržateľný rozvoj je založený, okrem iného, na vysokej úrovni ochrany a na zlepšovaní kvality životného prostredia. Podpora trvalo udržateľného životného prostredia a boj proti klimatických zmenám vedú aj k zvýšeniu bezpečnosti dodávok a zabezpečeniu konkurencieschopnosti európskych ekonomík a cenovej dostupnosti energie. Oblasť ochrany životného prostredia je často konfrontovaná so zlyhaniami trhu vo forme negatívnych vonkajších vplyvov. V bežných trhových podmienkach podniky nemusia byť nutne stimulované k znižovaniu znečisťovania, pretože by to mohlo zvýšiť ich náklady. Ak podniky nie sú povinné internalizovať náklady na znečisťovanie, tieto náklady znáša spoločnosť ako celok. Túto internalizáciu environmentálnych nákladov možno zabezpečiť zavedením nariadení týkajúcich sa životného prostredia alebo daní. Chýbajúca úplná harmonizácia noriem týkajúcich sa ochrany životného prostredia na úrovni Spoločenstva vytvára nerovnaké podmienky. Okrem toho, ešte vyššiu úroveň ochrany životného prostredia možno dosiahnuť prostredníctvom iniciatív podnecujúcich kroky, ktoré idú nad rámec povinných noriem Spoločenstva, čo však môže negatívne ovplyvniť konkurenčné postavenie príslušných podnikov.

(46)

So zreteľom na dostatočné skúsenosti získané pri uplatňovaní Usmernení Spoločenstva o štátnej pomoci na ochranu životného prostredia by od notifikačnej povinnosti mala byť oslobodená investičná pomoc umožňujúca podnikom ísť nad rámec noriem Spoločenstva na ochranu životného prostredia alebo zvýšiť úroveň ochrany životného prostredia v prípade absencie noriem Spoločenstva, pomoc na nákup dopravných prostriedkov, ktoré spĺňajú prísnejšie normy ako normy Spoločenstva alebo zvyšujú úroveň ochrany životného prostredia v prípade absencie noriem Spoločenstva, pomoc na včasné prispôsobenie sa budúcim normám Spoločenstva zo strany MSP, environmentálna pomoc na investície do úspory energie, environmentálna investičná pomoc na vysokoúčinnú kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie, environmentálna investičná pomoc na podporu obnoviteľných zdrojov energie vrátane investičnej pomoci na udržateľné biopalivá, pomoc na environmentálne štúdie a určité druhy pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach.

(47)

Environmentálna pomoc vo forme daňových úľav, na ktorú sa vzťahuje toto nariadenie, by sa v súlade s Usmerneniami Spoločenstva o štátnej pomoci na ochranu životného prostredia mala poskytovať na obdobie najviac 10 rokov. Po uplynutí tohto obdobia by mali členské štáty prehodnotiť primeranosť príslušných daňových úľav. Toto by malo platiť bez toho, aby bola dotknutá možnosť členských štátov po uskutočnení takéhoto prehodnotenia znovu prijať takéto opatrenia alebo podobné opatrenia v súlade s týmto nariadením.

(48)

Na stanovenie toho, či pomoc je alebo nie je zlučiteľná s článkom 87 ods. 3 zmluvy je nevyhnutný správny výpočet mimoriadnych investičných alebo výrobných nákladov na dosiahnutie ochrany životného prostredia. Ako je uvedené v Usmerneniach Spoločenstva o štátnej pomoci na ochranu životného prostredia, oprávnené náklady by sa mali obmedziť na mimoriadne investičné náklady potrebné na dosiahnutie vyššej úrovne ochrany životného prostredia.

(49)

Vzhľadom na ťažkosti, ktoré môžu vzniknúť najmä v súvislosti s odpočítaním ziskov pochádzajúcich z mimoriadnej investície, mala by sa stanoviť zjednodušená metóda výpočtu mimoriadnych investičných nákladov. Preto by sa na účely uplatňovania tohto nariadenia mali tieto náklady vypočítavať bez zohľadňovania prevádzkových ziskov, úspor nákladov alebo ďalšej vedľajšej výroby a bez zohľadnenia prevádzkových nákladov, ktoré vznikli počas trvania investície. Maximálna intenzita pomoci určená na základe tohto nariadenia pre rozličné kategórie environmentálnej investičnej pomoci sa preto systematicky znižovala v porovnaní s maximálnou intenzitou pomoci stanovenou v Usmerneniach Spoločenstva o štátnej pomoci na ochranu životného prostredia.

(50)

Pokiaľ ide o environmentálnu pomoc na investície do opatrení zameraných na úsporu energie, je vhodné umožniť členským štátom vybrať si buď zjednodušenú metódu výpočtu alebo metódu výpočtu na báze celkových nákladov, podobnú tej, ktorá je stanovená v Usmerneniach Spoločenstva o štátnej pomoci na ochranu životného prostredia. Vzhľadom na osobitné praktické ťažkosti, ktoré môžu vzniknúť pri uplatňovaní metódy výpočtu na báze celkových nákladov, musí tieto výpočty nákladov overiť externý audítor.

(51)

Pokiaľ ide o environmentálnu pomoc na investície do kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie a environmentálnu investičnú pomoc na podporu výroby energie z obnoviteľných zdrojov energie, mimoriadne náklady by sa mali na účely uplatňovania tohto nariadenia vypočítavať bez zohľadnenia iných podporných opatrení poskytnutých na tie isté oprávnené náklady, okrem prípadov inej environmentálnej investičnej pomoci.

(52)

Pokiaľ ide o investície týkajúce sa hydroelektrárenských zariadení, je potrebné poznamenať, že ich vplyv na životné prostredie môže byť dvojaký. Určite majú potenciál v súvislosti so znižovaním emisií skleníkových plynov. Na druhej strane môžu mať takéto zariadenia aj negatívny vplyv, napríklad na vodné systémy a biodiverzitu.

(53)

Aby sa eliminovali rozdiely, ktoré by mohli mať za následok narušenie hospodárskej súťaže, a aby sa uľahčila koordinácia medzi rôznymi iniciatívami Spoločenstva a vnútroštátnymi iniciatívami týkajúcimi sa MSP, ako aj z dôvodov administratívnej jasnosti a právnej istoty, definícia MSP požívaná na účely tohto nariadenia by mala vychádzať z definície uvedenej v odporúčaní Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 o definícii mikropodnikov, malých a stredných podnikov (23).

(54)

MSP hrajú rozhodujúcu úlohu pri vytváraní pracovných miest a vo všeobecnosti pôsobia ako faktor sociálnej stability a hnacej sily ekonomiky. Ich rozvoj však môže byť obmedzený zlyhaniami trhu, takže môžu byť postihnuté určitými znevýhodneniami. MSP mávajú v dôsledku obáv z rizika na strane určitých finančných trhov a v dôsledku obmedzených záruk, ktoré sú schopné poskytnúť, často ťažkosti pri získavaní kapitálu, rizikového kapitálu alebo úverov. Ich obmedzené zdroje tiež môžu obmedziť ich prístup k informáciám, najmä pokiaľ ide o nové technológie a potenciálne trhy. Toto nariadenie by malo oslobodiť určité kategórie pomoci poskytovanej v prospech MSP od notifikačnej povinnosti, aby sa uľahčil rozvoj hospodárskych činností MSP. Preto je odôvodnené oslobodiť takúto pomoc od notifikačnej povinnosti a na účely uplatňovania tohto nariadenia vychádzať z toho len vtedy, keď sa na príjemcu vzťahuje definícia MSP stanovená tomto nariadení a keď výška pomoci nepresahuje uplatniteľný strop pre notifikáciu, možno takýto MSP pokladať za obmedzený v jeho rozvoji určitými typickými znevýhodneniami MSP spôsobenými zlyhaniami trhu.

(55)

Vzhľadom na rozdiely medzi malými podnikmi a strednými podnikmi by sa mala stanoviť rozdielna intenzita pomoci a rozdielne bonusy pre malé podniky a pre stredné podniky. Zlyhania trhu, ktoré vo všeobecnosti ovplyvňujú MSP, vrátane ťažkostí pri prístupe k finančným prostriedkom, majú za následok ešte väčšie prekážky v rozvoji malých podnikov v porovnaní so strednými podnikmi.

(56)

Na základe skúseností nadobudnutých pri uplatňovaní Usmernení o štátnej pomoci a rizikovom kapitáli pre malé a stredné podniky sa javí, že v Spoločenstve existuje celý rad špecifických zlyhaní trhu s rizikovým kapitálom v súvislosti s určitými typmi investícií v určitých etapách rozvoja podniku. Tieto zlyhania trhu vyplývajú z nedokonalého zladenia ponuky a dopytu v súvislosti s rizikovým kapitálom. V dôsledku toho môže byť úroveň rizikového kapitálu poskytovaného na trhu príliš obmedzená a podniky nezískajú finančné prostriedky, napriek tomu, že majú hodnotný podnikateľský model a perspektívy rastu. Hlavný zdroj zlyhania trhu, pokiaľ ide o trhy s rizikovým kapitálom, ktorý ovplyvňuje najmä prístup MSP ku kapitálu a ktorý môže odôvodniť zásah štátu, súvisí s nesprávnymi alebo asymetrickými informáciami. Následkom toho by za určitých podmienok mali byť vyňaté z notifikačnej povinnosti schémy rizikového kapitálu, ktoré majú podobu komerčne riadených investičných fondov, v ktorých dostatočný podiel finančných prostriedkov zabezpečujú súkromní investori vo forme súkromného kapitálu a ktoré podporujú ziskovo orientované opatrenia rizikového kapitálu v prospech cieľových podnikov. Podmienky, že investičné fondy by mali byť komerčne riadené a že prijaté opatrenia rizikového kapitálu by mali byť ziskovo orientované, by nemali brániť investičným fondom, aby svoje aktivity konkrétne zameriavali, a to aj na osobitné segmenty trhu, napríklad na podniky založené podnikateľkami. Toto nariadenie by nemalo mať vplyv na status Európskeho investičného fondu ani statusu Európskej investičnej banky, ako sú určené v Usmerneniach Spoločenstva o rizikovom kapitáli.

(57)

Pomoc na výskum, vývoj a inovácie môže prispieť k hospodárskemu rastu, posilneniu konkurencieschopnosti a zvýšeniu zamestnanosti. Na základe skúseností s uplatňovaním nariadenia (ES) č. 364/2004, rámca Spoločenstva pre štátnu pomoc na výskum a vývoj a rámca Spoločenstva pre štátnu pomoc na výskum, vývoj a inovácie sa javí, že vzhľadom na dostupné možnosti výskumu a vývoja tak na strane MSP, ako aj veľkých podnikov, môžu zlyhania trhu zabrániť trhu v dosiahnutí optimálneho výkonu a viesť k neefektívnemu výsledku. Takéto neefektívne výsledky vo všeobecnosti súvisia s pozitívnymi vonkajšími účinkami/prelievaním poznatkov, verejnými statkami/prelievaním poznatkov, neúplnými a asymetrickými informáciami a zlyhaniami koordinácie a siete.

(58)

Pomoc na výskum, vývoj a inovácie má mimoriadny význam, a to najmä pre MSP, pretože jedna zo štrukturálnych nevýhod MSP spočíva v ťažkostiach so získavaním prístupu k novým výsledkom technologického vývoja a k technologickým transferom a so získavaním vysokokvalifikovaných pracovníkov. Pomoc na výskumné a vývojové projekty, pomoc na vypracovanie štúdií technickej uskutočniteľnosti a pomoc na pokrytie nákladov spojených s právami priemyselného vlastníctva pre MSP, ako aj pomoc pre mladé inovačné malé podniky, pomoc na poradenské služby zamerané na inovácie a na služby na podporu inovácií a pomoc na zapožičiavanie vysokokvalifikovaných pracovníkov by preto mali byť oslobodené od notifikačnej povinnosti za predpokladu, že sú splnené určité podmienky.

(59)

Pokiaľ ide o pomoc na výskumné a vývojové projekty, podporovaná časť výskumného projektu by v plnom rozsahu mala spadať do kategórie základného výskumu, priemyselného výskumu alebo experimentálneho vývoja. Ak projekt zahŕňa rôzne úlohy, je potrebné posúdiť, či každá z týchto úloh patrí do kategórie základného výskumu, priemyselného výskumu alebo experimentálneho výskumu alebo vôbec nepatrí do žiadnej z týchto kategórií. Pri tomto posúdení sa nemusí bezpodmienečne uplatniť chronologický prístup, pri ktorom sa postupuje v čase od základného výskumu k činnostiam, ktoré sú bližšie k trhu. Preto úloha, ktorá sa vykonáva v neskoršej etape projektu, môže byť označená za priemyselný výskum. Podobne, nie je vylúčené, že činnosť, ktorá sa vykonáva v skoršej etape projektu môže predstavovať experimentálny vývoj.

(60)

Určitá pomoc na výskum a vývoj by mala byť v odvetví poľnohospodárstva oslobodená od notifikačnej povinnosti, ak sú splnené podmienky podobné tým, ktoré sú stanovené v osobitných ustanoveniach stanovených pre odvetvie poľnohospodárstva v rámci Spoločenstva pre štátnu pomoc na výskum, vývoj a inovácie. Ak tieto špecifické podmienky nie sú splnené, je vhodné oslobodiť pomoc od notifikačnej povinnosti v prípade, že spĺňa podmienky stanovené vo všeobecných ustanoveniach tohto nariadenia, ktoré sa týkajú výskumu a vývoja.

(61)

Podpora vzdelávania a prijímania znevýhodnených pracovníkov a pracovníkov so zdravotným postihnutím do zamestnania a kompenzácia dodatočných nákladov na zamestnávanie pracovníkov so zdravotným postihnutím predstavujú hlavný cieľ hospodárskej a sociálnej politiky Spoločenstva a jeho členských štátov.

(62)

Vzdelávanie má obvykle pozitívne vonkajšie účinky na spoločnosť ako celok, pretože zvyšuje rezervu kvalifikovaných pracovníkov, z ktorej môžu čerpať ostatné podniky, zlepšuje konkurencieschopnosť priemyslu Spoločenstva a hrá dôležitú úlohu v stratégii zamestnanosti Spoločenstva. Vzdelávanie, vrátane e-vzdelávania, je tiež nevyhnutné pre vytváranie, nadobúdanie a rozširovanie poznatkov, verejného statku prvotného významu. Vzhľadom na skutočnosť, že podniky v Spoločenstve vo všeobecnosti nedostatočne investujú do vzdelávania svojich pracovníkov, najmä keď je toto vzdelávanie v podstate všeobecné a nemá za následok okamžitý a konkrétny úžitok pre príslušný podnik, môže štátna pomoc pomôcť napraviť toto zlyhanie trhu. Preto by takáto pomoc za určitých okolností mala byť oslobodená od predchádzajúcej notifikácie. Vzhľadom na konkrétne znevýhodnenie, ktorým MSP čelia a vyššie relatívne náklady, ktoré musia znášať, keď investujú do vzdelávania, by sa intenzita takejto pomoci oslobodenej na základe tohto nariadenia, mala pre MSP zvýšiť. Charakteristika vzdelávania v námornej doprave odôvodňuje používanie špecifického prístupu v tomto odvetví.

(63)

Je možné rozlišovať medzi všeobecným a špecifickým vzdelávaním. Prípustná intenzita pomoci by sa mala líšiť podľa typu poskytovaného vzdelávania a veľkosti podniku. Všeobecné vzdelávanie poskytuje prenosnú kvalifikáciu a podstatne zlepšuje schopnosť školeného pracovníka zamestnať sa. Pomoc na tento účel menej narúša hospodársku súťaž, čo znamená, že vyššiu intenzitu pomoci možno oslobodiť od predchádzajúcej notifikácie. Špecifické vzdelávanie, ktoré prináša výhody hlavne podniku, zahŕňa väčšie riziko narušenia hospodárskej súťaže a intenzita pomoci, ktorú možno oslobodiť od predchádzajúcej notifikácie, by preto mala byť oveľa nižšia. Vzdelávanie, aj keď sa týka manažmentu životného prostredia, ekologických inovácií alebo spoločenskej zodpovednosti podnikov, ktoré zvyšuje možnosti príjemcu prispievať k všeobecným cieľom v oblasti životného prostredia, by sa malo pokladať za všeobecné vzdelávanie.

(64)

Určité kategórie pracovníkov so zdravotným postihnutím alebo znevýhodnených pracovníkov sa ešte vždy stretávajú s osobitnými ťažkosťami pri vstupe na trh práce. Z toho dôvodu sú verejnoprávne orgány oprávnené uplatňovať opatrenia stimulujúce podniky na zvýšenie ich úrovne zamestnanosti, najmä zamestnanosti pracovníkov z týchto znevýhodnených kategórií. Náklady na zamestnanosť tvoria súčasť bežných prevádzkových nákladov každého podniku. Preto je mimoriadne dôležité, aby pomoc na podporu zamestnanosti pracovníkov so zdravotným postihnutím a znevýhodnených pracovníkov mala pozitívny účinok na úroveň zamestnanosti týchto kategórií pracovníkov a nemala by iba umožňovať podnikom, aby znížili náklady, ktoré by inak museli znášať. V dôsledku toho by taká pomoc mala byť oslobodená od predchádzajúcej notifikácie, ak je pravdepodobné, že pomôže týmto kategóriám pracovníkov pri opätovnom vstupe na pracovný trh alebo, pokiaľ ide o pracovníkov so zdravotným postihnutím, pri opätovnom vstupe na pracovný trh a udržaní sa na ňom.

(65)

Pomoc na podporu zamestnávania pracovníkov so zdravotným postihnutím vo forme mzdových dotácií by sa mala vypočítavať na základe konkrétneho stupňa postihnutia daného pracovníka so zdravotným postihnutím alebo by sa mala poskytovať ako paušálna suma za predpokladu, že žiadna metóda nevedie k prekročeniu maximálnej intenzity pomoci pre jednotlivých pracovníkov, ktorých sa pomoc týka.

(66)

Je potrebné stanoviť prechodné ustanovenia pre individuálnu pomoc, ktorá bola poskytnutá pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia a v rozpore s povinnosťou uvedenou v článku 88 ods. 3 zmluvy nebola notifikovaná. Po zrušení nariadenia Komisie (ES) č. 1628/2006 by malo byť možné existujúce regionálne investičné schémy, ktoré sú oslobodené, naďalej realizovať za podmienok stanovených v uvedenom nariadení v súlade s článkom 9 ods. 2 druhým pododsekom uvedeného nariadenia.

(67)

Vzhľadom na skúsenosti Komisie v tejto oblasti, a najmä na častosť, s akou je vo všeobecnosti potrebné prehodnocovať politiku štátnej pomoci, je vhodné obmedziť dobu uplatňovania tohto nariadenia. Ak by platnosť tohto nariadenia skončila bez predĺženia, schémy pomoci, ktoré už boli oslobodené od notifikačnej povinnosti na základe tohto nariadenia, by aj počas ďalšieho obdobia šiestich mesiacov zostali oslobodené od tejto povinnosti, aby členské štáty dostali čas na prispôsobenie.

(68)

Účinnosť nariadenia (ES) č. 70/2001, nariadenia (ES) č. 68/2001 a nariadenia (ES) č. 2204/2002 uplynula 30. júna 2008 a nariadenie (ES) č. 1628/2006 by sa malo zrušiť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

OBSAH

Kapitola I

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Článok 3

Podmienky oslobodenia od notifikačnej povinnosti

Článok 4

Intenzita pomoci a oprávnené náklady

Článok 5

Transparentnosť pomoci

Článok 6

Jednotlivé stropy vymedzujúce notifikačnú povinnosť

Článok 7

Kumulácia

Článok 8

Motivačný účinok

Článok 9

Transparentnosť

Článok 10

Monitorovanie

Článok 11

Podávanie výročných správ

Článok 12

Osobitné podmienky uplatniteľné na investičnú pomoc

Kapitola II

OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE RÔZNE KATEGÓRIE POMOCI

Oddiel 1

Regionálna pomoc

Článok 13

Regionálna investičná pomoc a pomoc na podporu zamestnanosti

Článok 14

Pomoc pre novozaložené malé podniky

Oddiel 2

Investičná pomoc a pomoc na podporu zamestnanosti pre MSP

Článok 15

Investičná pomoc a pomoc na podporu zamestnanosti pre MSP

Oddiel 3

Pomoc na podnikanie žien

Článok 16

Pomoc pre nové malé podniky založené podnikateľkami

Oddiel 4

Pomoc na ochranu životného prostredia

Článok 17

Vymedzenie pojmov

Článok 18

Investičná pomoc umožňujúca podnikom ísť nad rámec noriem Spoločenstva týkajúcich sa ochrany životného prostredia alebo zvýšiť úroveň ochrany životného prostredia v prípade absencie noriem Spoločenstva

Článok 19

Pomoc určená na nákup nových dopravných prostriedkov, ktoré spĺňajú prísnejšie normy, ako sú normy Spoločenstva, alebo ktoré zvyšujú úroveň ochrany životného prostredia v prípade absencie noriem Spoločenstva

Článok 20

Pomoc pre MSP na včasné prispôsobenie sa budúcim normám Spoločenstva

Článok 21

Environmentálna investičná pomoc na opatrenia zamerané na úsporu energie

Článok 22

Environmentálna investičná pomoc na vysokoúčinnú kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie

Článok 23

Environmentálna investičná pomoc na podporu výroby energie z obnoviteľných zdrojov energie

Článok 24

Pomoc na environmentálne štúdie

Článok 25

Pomoc vo forme úľav na enviromentálnych daniach

Oddiel 5

Pomoc pre MSP na poradenské služby a na účasť MSP na veľtrhoch

Článok 26

Pomoc pre MSP na poradenské služby

Článok 27

Pomoc na účasť MSP na veľtrhoch

Oddiel 6

Pomoc vo forme rizikového kapitálu

Článok 28

Vymedzenie pojmov

Článok 29

Pomoc vo forme rizikového kapitálu

Oddiel 7

Pomoc na výskum, vývoj a inovácie

Článok 30

Vymedzenie pojmov

Článok 31

Pomoc na výskumné a vývojové projekty

Článok 32

Pomoc na štúdie technickej uskutočniteľnosti

Článok 33

Pomoc pre MSP na náklady súvisiace s právami priemyselného vlastníctva

Článok 34

Pomoc na výskum a vývoj v odvetviach poľnohospodárstva a rybného hospodárstva

Článok 35

Pomoc mladým inovačným podnikom

Článok 36

Pomoc na poradenské služby zamerané na inovácie a na služby na podporu inovácií

Článok 37

Pomoc na zapožičanie vysokokvalifikovaných pracovníkov

Oddiel 8

Pomoc na podporu vzdelávania

Článok 38

Vymedzenie pojmov

Článok 39

Pomoc na podporu vzdelávania

Oddiel 9

Pomoc pre znevýhodnených pracovníkov a pracovníkov so zdravotným postihnutím

Článok 40

Pomoc na prijímanie znevýhodnených pracovníkov vo forme mzdových dotácií

Článok 41

Pomoc na zamestnávanie pracovníkov so zdravotným postihnutím vo forme mzdových dotácií

Článok 42

Pomoc na kompenzáciu dodatočných nákladov spojených so zamestnávaním pracovníkov so zdravotným postihnutím

Kapitola III

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 43

Zrušenie

Článok 44

Prechodné ustanovenia

Článok 45

Nadobudnutie účinnosti a uplatniteľnosť

Príloha I

Definícia MSP

Príloha II

Formulár na predkladanie súhrnných informácií o pomoci na výskum a vývoj na základe rozšírenej povinnosti podávať správy, ktorá je stanovená v článku 9 ods. 4

Formulár na predkladanie súhrnných informácií o pomoci na veľké investičné projekty na základe rozšírenej povinnosti podávať správy, ktorá je stanovená v článku 9 ods. 4

Príloha III

Formulár na predkladanie súhrnných informácií na základe povinnosti podávať správy, ktorá je stanovená v článku 9 ods. 1

KAPITOLA I

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

1.   Toto nariadenie sa uplatňuje na tieto kategórie pomoci:

a)

regionálna pomoc;

b)

investičná pomoc a pomoc na podporu zamestnanosti pre MSP;

c)

pomoc na zakladanie podnikov podnikateľkami;

d)

pomoc na ochranu životného prostredia;

e)

pomoc na poradenské služby pre MSP a na účasť MSP na veľtrhoch;

f)

pomoc vo forme rizikového kapitálu;

g)

pomoc na výskum, vývoj a inovácie;

h)

pomoc na podporu vzdelávania;

i)

pomoc pre znevýhodnených pracovníkov alebo pracovníkov so zdravotným postihnutím.

2.   Neuplatňuje sa na:

a)

pomoc na činnosti súvisiace s vývozom, konkrétne na pomoc priamo súvisiacu s vyvážanými množstvami, na zriadenie a prevádzku distribučnej siete alebo na iné bežné výdavky spojené s vývoznou činnosťou;

b)

pomoc, ktorá je podmienená uprednostňovaním používania domáceho tovaru pred dovážaným.

3.   Toto nariadenie sa uplatňuje na pomoc vo všetkých odvetviach hospodárstva s výnimkou týchto:

a)

pomoc na podporu činností v odvetví rybného hospodárstva a akvakultúry, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 (24), okrem pomoci na podporu vzdelávania, pomoci vo forme rizikového kapitálu, pomoci na výskum, vývoj a inovácie a pomoci pre znevýhodnených pracovníkov a pracovníkov so zdravotným postihnutím;

b)

pomoc na podporu činností v prvovýrobe poľnohospodárskych výrobkov, okrem pomoci na podporu vzdelávania, pomoci vo forme rizikového kapitálu, pomoci na výskum a vývoj, pomoci na ochranu životného prostredia a pomoci pre znevýhodnených pracovníkov a pracovníkov so zdravotným postihnutím v rozsahu, v akom sa na tieto kategórie pomoci nevzťahuje nariadenie Komisie (EC) č. 1857/2006;

c)

pomoc na podporu činností v oblasti spracovania a marketingu poľnohospodárskych výrobkov, a to v týchto prípadoch:

i)

ak je výška pomoci stanovená na základe ceny alebo množstva takýchto výrobkov nakupovaných od prvovýrobcov alebo uvedených na trh príslušnými podnikmi alebo

ii)

ak je pomoc podmienená tým, že má byť čiastočne alebo úplne postúpená prvovýrobcom,

d)

pomoc na podporu činností v odvetví ťažby uhlia okrem pomoci na podporu vzdelávania, pomoci na výskum, vývoj a inovácie a pomoci na ochranu životného prostredia;

e)

regionálna pomoc na podporu činností v oceliarskom priemysle;

f)

regionálna pomoc na podporu činností v lodnom staviteľstve;

g)

regionálna pomoc na podporu činností v odvetví syntetických vlákien.

4.   Toto nariadenie sa neuplatňuje na schémy regionálnej pomoci, ktoré sú zamerané na špecifické odvetvia hospodárskej činnosti v rámci výroby alebo služieb. Schémy zamerané na činnosti spojené s cestovným ruchom sa nepovažujú za schémy, ktoré sú zamerané na špecifické odvetvia.

5.   Toto nariadenie sa neuplatňuje na pomoc ad hoc poskytovanú veľkým podnikom, s výnimkou pomoci stanovenej v článku 13 ods. 1.

6.   Toto nariadenie sa neuplatňuje na:

a)

schémy pomoci, ktoré výslovne nevylučujú vyplatenie individuálnej pomoci podniku, voči ktorému je nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, v ktorom bola táto pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú so spoločným trhom;

b)

pomoc ad hoc v prospech podniku, voči ktorému sa nárokuje vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, v ktorom bola táto pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú so spoločným trhom;

c)

pomoc firmám v ťažkostiach.

7.   Na účely uplatnenia odseku 6 písm. c) sa za podnik v ťažkostiach považuje MSP, ktorý spĺňa tieto podmienky:

a)

v prípade spoločnosti s ručením obmedzeným, ak sa viac ako polovica jej základného imania prekryla stratou a viac ako štvrtina tohto kapitálu bola prekrytá stratou v priebehu predchádzajúcich 12 mesiacov, alebo

b)

v prípade spoločnosti, kde aspoň určitý počet členov ručí neobmedzene za dlhy firmy, ak sa prekryla stratou viac ako polovica kapitálu vykazovaného v účtoch firmy a viac ako štvrtina tohto kapitálu bola prekrytá stratou v priebehu predchádzajúcich 12 mesiacov, alebo

c)

bez ohľadu na typ dotknutej spoločnosti, ak spĺňa kritériá v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi na to, aby sa stala predmetom konania vo veci kolektívnej insolventnosti.

MSP založené pred menej ako troma rokmi sa na účely tohto nariadenia nepovažuje za podniky nachádzajúce sa v ťažkostiach v tomto období, pokiaľ nespĺňajú kritériá stanovené v prvom pododseku písm. c).

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„pomoc“ znamená každé opatrenie, ktoré spĺňa všetky kritériá stanovené v článku 87 ods. 1 zmluvy;

2.

„schéma pomoci“ znamená každý predpis, na základe ktorého možno, bez toho, aby boli potrebné ďalšie vykonávacie opatrenia, poskytnúť individuálnu pomoc podnikom definovaným v danom akte všeobecným a abstraktným spôsobom a každý predpis, na základe ktorého možno pomoc, ktorá nie je viazaná na osobitný projekt, poskytnúť jednému alebo niekoľkým podnikom na neobmedzenú dobu a v neobmedzenej výške;

3.

„individuálna pomoc“ znamená:

a)

pomoc ad hoc a

b)

pomoc, pre ktorú sa vyžaduje notifikácia, ktorá sa poskytuje na základe schémy pomoci;

4.

„pomoc ad hoc“ znamená individuálnu pomoc, ktorá sa neposkytuje na základe schémy pomoci;

5.

„intenzita pomoci“ znamená výšku pomoci vyjadrenú ako percento oprávnených nákladov;

6.

„transparentná pomoc“ znamená pomoc, v súvislosti s ktorou je možné presne vypočítať ex ante ekvivalent hrubého grantu bez toho, aby bolo potrebné vykonať hodnotenie rizika;

7.

„malé a stredné podniky“ alebo „MSP“ znamenajú podniky spĺňajúce kritériá stanovené v prílohe I;

8.

„veľké podniky“ znamenajú podniky, ktoré nespĺňajú kritériá stanovené v prílohe I;

9.

„podporované oblasti“ znamenajú regióny, ktoré sú na základe schválenej mapy regionálnej pomoci pre príslušný členský štát na obdobie 2007 – 2013 oprávnené na získanie regionálnej pomoci;

10.

„hmotné aktíva“ znamenajú bez toho, aby bol dotknutý článok 17 bod 12), aktíva týkajúce sa pozemkov, budov a závodov, strojov a zariadení. V odvetví dopravy sa dopravné prostriedky a dopravné zariadenia považujú za oprávnené aktíva, s výnimkou regionálnej pomoci a s výnimkou cestnej nákladnej dopravy a leteckej dopravy;

11.

„nehmotné aktíva“ znamenajú aktíva spojené s technologickým transferom prostredníctvom nadobudnutia patentových práv, licencií, know-how alebo nepatentovaných technických poznatkov;

12.

„veľký investičný projekt“ znamená investície do kapitálových aktív s oprávnenými výdavkami nad 50 mil. EUR, vypočítané na základe cien a výmenných kurzov platných v čase poskytnutia pomoci;

13.

„počet zamestnancov“ znamená počet ročných pracovných jednotiek (RPJ), konkrétne počet ľudí zamestnaných na plný úväzok v jednom roku, pričom úväzok na kratší pracovný čas a sezónna práca sú podiely z RPJ;

14.

„pracovné miesta vytvorené priamo v súvislosti s investičným projektom“ znamenajú pracovné miesta súvisiace s činnosťou, ktorej sa týka investícia, vrátane pracovných miest vytvorených v dôsledku nárastu miery využívania kapacít vytvorených investíciami;

15.

„mzdové náklady“ znamenajú celkovú výšku nákladov, ktoré musí príjemca reálne znášať v súvislosti s dotknutým pracovným miestom, ktorá zahŕňa:

a)

hrubú mzdu pred zdanením;

b)

povinné odvody, ako sú odvody do systému sociálneho zabezpečenia a

c)

náklady na starostlivosť o deti a rodičov;

16.

„investičná pomoc a pomoc na podporu zamestnanosti pre MSP“ znamená pomoc, ktorá spĺňa podmienky stanovené v článku 15;

17.

„investičná pomoc“ znamená regionálnu investičnú pomoc a pomoc na podporu zamestnanosti podľa článku 13, investičnú pomoc a pomoc na podporu zamestnanosti pre MSP podľa článku 15 a environmentálnu investičnú pomoc podľa článkov 18 až 23;

18.

„znevýhodnený pracovník“ znamená každú osobu, ktorá:

a)

počas predchádzajúcich šiestich mesiacov nemala pravidelné platené zamestnanie; alebo

b)

nedosiahla vyššie stredoškolské alebo odborné vzdelanie (ISCED 3); alebo

c)

je staršia ako 50 rokov; alebo

d)

žije ako osamelá dospelá osoba s jednou odkázanou osobou alebo s viacerými odkázanými osobami; alebo

e)

pracuje v odvetví alebo povolaní v členskom štáte, kde je rodová nerovnosť najmenej o 25 % vyššia ako priemerná rodová nerovnosť vo všetkých hospodárskych odvetviach daného členského štátu, a patrí do takejto menšinovej skupiny; alebo

f)

je členom etnickej menšiny v rámci členského štátu a ktorá chce rozvíjať svoje jazykové, odborné znalosti alebo budovať profil pracovných skúseností za účelom zlepšenia svojich možností získať stabilné zamestnanie;

19.

„značne znevýhodnený pracovník“ znamená každú osobu, ktorá je nezamestnaná 24 mesiacov alebo dlhšie;

20.

„pracovník so zdravotným postihnutím“ znamená každú osobu:

a)

ktorá je uznaná za osobu so zdravotným postihnutím v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo

b)

ktorá má uznané obmedzenie vyplývajúce z telesnej, mentálnej alebo psychologickej poruchy;

21.

„chránené pracovisko“ znamená zamestnanie v podniku, kde najmenej 50 % pracovníkov je zdravotne postihnutých;

22.

„poľnohospodársky výrobok“ znamená:

a)

výrobky uvedené v prílohe I k zmluve s výnimkou produktov rybolovu a akvakultúry, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Rady (ES) č. 104/2000;

b)

výrobky patriace pod kódy KN 4502, 4503 a 4504 (korkové výrobky);

c)

výrobky, ktorými sa má napodobňovať alebo nahrádzať mlieko a mliečne výrobky uvedené v nariadení Rady (ES) č. 1234/2007 (25);

23.

„spracovanie poľnohospodárskych výrobkov“ znamená akýkoľvek zásah do poľnohospodárskeho výrobku, ktorého výsledkom je takisto poľnohospodársky výrobok, okrem činností potrebných na prípravu živočíšneho alebo rastlinného produktu pre prvý predaj, realizovaných v poľnohospodárskom podniku;

24.

„marketing poľnohospodárskych výrobkov“ znamená prechovávanie alebo vystavovanie výrobku za účelom jeho predaja, ponúkanie výrobku na predaj, jeho dodanie alebo akýkoľvek iný spôsob umiestňovania výrobku na trh okrem prvého predaja od prvovýrobcu ďalším predajcom alebo spracovateľom a akejkoľvek inej činnosti pripravujúcej produkt na takýto prvý predaj;

25.

„činnosti spojené s cestovným ruchom“ znamenajú obchodné aktivity v zmysle NACE Rev. 2:

a)

NACE 55: Ubytovacie služby;

b)

NACE 56: Služby spojené s podávaním jedál a nápojov;

c)

NACE 79: Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti;

d)

NACE 90: tvorivé, umelecké a zábavné činnosti;

e)

NACE 91: činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení;

f)

NACE 93: športové, zábavné a rekreačné činnosti;

26.

„vratný preddavok“ znamená úver na projekt, ktorý sa poskytne v jednej splátke alebo vo viacerých splátkach a ktorého podmienky splácania závisia od výsledku projektu výskumu, vývoja a inovácie;

27.

„rizikový kapitál“ znamená investovanie do vlastného kapitálu a kvázi vlastného kapitálu spoločností počas ich počiatočných etáp rastu (etapa založenia, začatia činnosti a rozširovania);

28.

„nový podnik založený podnikateľkami“ znamená malý podnik spĺňajúci tieto požiadavky:

a)

jedna žena alebo viacero žien vlastní najmenej 51 % kapitálu daného malého podniku alebo sú zapísanými vlastníkmi daného malého podniku a

b)

riadenie tohto malého podniku má na starosti žena.

29.

„oceliarske odvetvie“ znamená všetky činnosti súvisiace s výrobou jedného alebo viacerých z týchto výrobkov:

a)

ingoty a zliatiny železa:

surové železo pre oceliarstvo, zlievarenské a ostatné surové železo, zrkadlovina a vysokouhlíkový feromangán, bez ostatných zliatin železa;

b)

surové výrobky a polotovary zo železa, z obyčajnej alebo zo špeciálnej ocele:

tekutá oceľ liata alebo neliata do ingotov vrátane ingotov na kovanie, polotovary: sochory, bloky a ploštiny; predvalky, plechové tyče; za tepla valcované finálne výrobky zo železa, okrem výroby tekutej ocele na odlievanie z malých a stredne veľkých zlievarní;

c)

hotové výrobky vyrábané za tepla zo železa, z obyčajnej alebo zo špeciálnej ocele:

koľajnice, pražce, lodiarenské platne, samostatné platne, stropné nosníky, hrubé profily 80 mm a viac, štetovnice, tyče a profily do 80 mm a plocháče do 150 mm, valcovaný drôt, kruhové a štvorcové produkty pre rúry, za tepla valcované pruhy a pásy (vrátane pásov pre rúry), za tepla valcované plechy (povlakované alebo nepovlakované), tabule a plechy hrúbky 3 mm a viac, univerzálne tabule hrúbky 150 mm a viac, okrem drôtu a výrobkov z drôtu, hladkých tyčí a železných odliatkov;

d)

hotové výrobky dorábané za studena:

pocínované plechy, olovené plechy, čierne plechy, pozinkované plechy, ostatné povlakované plechy, za studena valcované plechy, elektroplechy a pásy na pocínovanie, za studena valcované plechy vo zvitkoch a v pásoch;

e)

rúry:

všetky bezšvové oceľové rúry, zvárané oceľové rúry s priemerom nad 406,4 mm;

30.

„odvetvie syntetických vlákien“ znamená:

a)

extrudovanie/texturizácia všetkých generických typov vlákien a priadze na báze polyesteru, polyamidu, akrylového vlákna alebo polypropylénu, bez ohľadu na ich konečné využitie, alebo

b)

polymerizáciu (vrátane polykondenzácie), kedy je na úrovni použitého zariadenia zavedená do extrúzie, alebo

c)

akýkoľvek doplnkový proces súvisiaci so súbežným zavedením kapacity extrudovania/texturizácie potenciálnym príjemcom alebo inou spoločnosťou v skupine, do ktorej patrí a ktorá je obvykle zapojená do tejto osobitnej podnikateľskej činnosti, na úrovni používaných zariadení.

Článok 3

Podmienky oslobodenia od notifikačnej povinnosti

1.   Schémy pomoci, ktoré spĺňajú všetky podmienky kapitoly I tohto nariadenia, ako aj príslušných ustanovení kapitoly II tohto nariadenia, sú zlučiteľné so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 zmluvy a sú oslobodené od notifikačnej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že akákoľvek individuálna pomoc poskytovaná v rámci takejto schémy spĺňa všetky podmienky tohto nariadenia a v schéme sa uvádza výslovný odkaz na toto nariadenie s uvedením jeho názvu a odkazu na jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   Individuálna pomoc poskytovaná v rámci schémy uvedenej v odseku 1 je zlučiteľná so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že daná pomoc spĺňa všetky podmienky kapitoly I tohto nariadenia, ako aj príslušných ustanovení kapitoly II tohto nariadenia a že v opatrení individuálnej pomoci sa uvádza výslovný odkaz na príslušné ustanovenia tohto nariadenia s citáciou príslušných ustanovení, názvu tohto nariadenia a odkazu na jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie.

3.   Pomoc ad hoc, ktorá spĺňa všetky podmienky uvedené v kapitole I tohto nariadenia, ako aj v príslušných ustanoveniach kapitoly II tohto nariadenia, je zlučiteľná so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že v pomoci sa uvádza výslovný odkaz na príslušné ustanovenia tohto nariadenia s citáciou príslušných ustanovení, názvu tohto nariadenia a odkazu na jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Intenzita pomoci a oprávnené náklady

1.   Na účely výpočtu intenzity pomoci sa použijú číselné údaje pred odpočítaním daní alebo iných platieb. Ak je pomoc poskytnutá v inej forme ako vo forme grantu, výška pomoci bude zodpovedať ekvivalentu grantu pomoci. Pomoc splatná v niekoľkých splátkach je diskontovaná na jej hodnotu v čase poskytnutia. Úroková sadzba na diskontné účely je referenčnou sadzbou uplatniteľnou v čase poskytnutia grantu.

2.   Ak pomoc spočíva v oslobodení od dane alebo znížení dane splatnej v budúcnosti, uskutočňuje sa diskontácia jednotlivých čerpaní pomoci so zreteľom na určitú intenzitu pomoci vymedzenú v ekvivalente hrubého grantu na základe referenčných sadzieb platných v rôznych časových obdobiach, v ktorých dôjde k daňovému zvýhodneniu.

3.   Oprávnené náklady je potrebné doložiť príslušnou dokumentáciou, ktorá je prehľadná a rozpísaná na jednotlivé položky.

Článok 5

Transparentnosť pomoci

1.   Toto nariadenie sa uplatňuje len na transparentnú pomoc.

Za transparentné sa považujú predovšetkým tieto kategórie pomoci:

a)

pomoc vo forme grantov a bonifikácie úrokov;

b)

pomoc vo forme úverov, ak sa ekvivalent hrubého grantu pomoci vypočítal na základe referenčnej sadzby platnej v čase poskytnutia grantu;

c)

pomoc vo forme záručných schém:

i)

ak bola metodika výpočtu ekvivalentu hrubého grantu v rámci uplatňovania tohto nariadenia alebo nariadenia (ES) č. 1628/2006 Komisii notifikovaná a schválená a rieši výslovne typ záruk a typ základných transakcií, o ktoré tu ide, alebo

ii)

ak príjemcom je malý alebo stredný podnik a ekvivalent hrubého grantu bol vypočítaný na základe poplatkov za zabezpečenie, tzv. poplatkov „safe-harbour“ uvedených v oznámení Komisie o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc vo forme záruk;

d)

pomoc vo forme daňových opatrení, ak opatrenie stanovuje horný limit, ktorým sa zabezpečí, že nedôjde k prekročeniu uplatniteľného stropu.

2.   Za transparentné sa nepovažujú tieto kategórie pomoci:

a)

pomoc vo forme kapitálových injekcií, bez toho, aby boli dotknuté osobitné ustanovenia týkajúce sa rizikového kapitálu;

b)

pomoc vo forme opatrení rizikového kapitálu, s výnimkou pomoci, ktorá spĺňa podmienky článku 29.

3.   Pomoc vo forme vratných preddavkov sa považuje za transparentnú pomoc len vtedy, ak celková výška vratného preddavku nepresahuje uplatniteľné prahy v súlade s týmto nariadením. Ak je strop vyjadrený ako intenzita pomoci, celková výška návratného preddavku vyjadrená ako percento oprávnených nákladov nesmie presiahnuť uplatniteľnú intenzitu pomoci.

Článok 6

Jednotlivé stropy vymedzujúce notifikačnú povinnosť

1.   Toto nariadenie sa neuplatňuje na individuálnu pomoc poskytnutú ako pomoc ad hoc alebo na základe schémy, ktorej ekvivalent hrubého grantu presahuje tieto stropy:

a)

investičná pomoc a pomoc na podporu zamestnanosti pre MSP: 7,5 mil. EUR na jeden podnik a jeden investičný projekt;

b)

investičná pomoc na ochranu životného prostredia: 7,5 mil. EUR na jeden podnik a jeden investičný projekt;

c)

pomoc na poradenské služby pre MSP: 2 mil. EUR na jeden podnik a jeden projekt;

d)

pomoc na účasť MSP na veľtrhoch: 2 mil. EUR na jeden podnik a jeden projekt;

e)

pomoc na výskumné a vývojové projekty a štúdie uskutočniteľnosti:

i)

ak je projekt zameraný prevažne na základný výskum, 20 mil. EUR na jeden podnik, na jeden projekt/jednu štúdiu uskutočniteľnosti;

ii)

ak je projekt zameraný prevažne na priemyselný výskum, 10 mil. EUR na jeden podnik, na jeden projekt/jednu štúdiu uskutočniteľnosti;

iii)

pre všetky ostatné projekty, 7,5 mil. EUR na jeden podnik, na jeden projekt/jednu štúdiu uskutočniteľnosti;

iv)

ak je projekt súčasťou projektu EUREKA, dvojnásobok súm stanovených v bodoch i), ii) a iii);

f)

pomoc na náklady spojené s právami priemyselného vlastníctva pre MSP: 5 mil. EUR na jeden podnik a jeden projekt;

g)

pomoc na podporu vzdelávania: 2 mil. EUR na jeden vzdelávací projekt;

h)

pomoc na prijímanie znevýhodnených pracovníkov do zamestnania: 5 mil. EUR na jeden podnik za rok;

i)

pomoc na zamestnávanie pracovníkov so zdravotným postihnutím vo forme dotácií na mzdové náklady: 10 mil. EUR na jeden podnik za rok;

j)

pomoc, ktorá kompenzuje dodatočné náklady na zamestnávanie pracovníkov so zdravotným postihnutím: 10 mil. EUR na jeden podnik za jeden rok.

Na účely stanovenia primeraného stropu platného pre projekty výskumu a vývoja a štúdie uskutočniteľnosti podľa bodu e) sa projekt považuje za projekt pozostávajúci „prevažne“ zo základného výskumu alebo „prevažne“ z priemyselného výskumu, ak viac ako 50 % oprávnených nákladov projektu vzniklo v súvislosti s činnosťami, ktoré patria do kategórie základného výskumu alebo priemyselného výskumu. V prípadoch, v ktorých nie je možné určiť prevažujúci charakter projektu, sa uplatňuje nižší strop.

2.   Regionálna investičná pomoc poskytovaná na veľké investičné projekty sa notifikuje Komisii, ak celková výška pomoci zo všetkých zdrojov presahuje 75 % maximálnej výšky pomoci, ktorú by mohla dostať investícia s oprávnenými nákladmi vo výške 100 miliónov EUR, pri uplatnení štandardného stropu pomoci platného pre veľké podniky v schválenej regionálnej mape pomoci ku dňu, kedy sa má pomoc poskytnúť.

Článok 7

Kumulácia

1.   Pri stanovovaní, či sa dodržiavajú jednotlivé stropy vymedzujúce notifikačnú povinnosť stanovené v článku 6 a maximálna intenzita pomoci stanovená v kapitole II, sa berie do úvahy celková výška opatrení štátnej pomoci pre podporovanú činnosť alebo projekt bez ohľadu na to, či sa pomoc financuje z miestnych, regionálnych, či celoštátnych zdrojov, alebo zo zdrojov Spoločenstva.

2.   Pomoc oslobodená na základe tohto nariadenia sa môže kumulovať s inou pomocou oslobodenou na základe tohto nariadenia, ak sa takéto opatrenia pomoci týkajú rozdielnych identifikovateľných oprávnených nákladov.

3.   Pomoc oslobodená na základe tohto nariadenia sa nesmie kumulovať s inou pomocou oslobodenou na základe tohto nariadenia alebo s pomocou de minimis, ktorá spĺňa podmienky ustanovené v nariadení Komisie (ES) č. 1998/2006 (26), alebo s inými spôsobmi financovania zo strany Spoločenstva v súvislosti s tými istými – čiastočne alebo úplne sa prekrývajúcimi – oprávnenými nákladmi, ak by sa v dôsledku takejto kumulácie prekročila maximálna intenzita pomoci alebo výška pomoci uplatniteľná na túto pomoc v súlade s týmto nariadením.

4.   Odchylne od odseku 3, pomoc pre pracovníkov so zdravotným postihnutím sa, ako je stanovené v článkoch 41 a 42, môže kumulovať s pomocou oslobodenou na základe tohto nariadenia súvisiacou s tými istými oprávnenými nákladmi presahujúcimi najvyšší uplatniteľný strop v súlade s týmto nariadením za predpokladu, že takáto kumulácia nemá za následok intenzitu pomoci presahujúcu 100 % príslušných nákladov v priebehu akéhokoľvek obdobia, počas ktorého sú príslušní pracovníci zamestnaní.

5.   Pokiaľ ide o kumuláciu opatrení pomoci oslobodených od notifikačnej povinnosti na základe tohto nariadenia, ktoré majú oprávnené identifikovateľné náklady, a opatrení pomoci oslobodených od notifikačnej povinnosti na základe tohto nariadenia, ktoré nemajú identifikovateľné oprávnené náklady, uplatňujú sa tieto podmienky:

a)

ak cieľový podnik dostal kapitál v súlade s opatrením rizikového kapitálu podľa článku 29 a následne počas prvých troch rokov po prvej rizikovej kapitálovej investícii požiada o pomoc, ktorá patrí do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, príslušné stropy pomoci alebo maximálne oprávnené sumy na základe tohto nariadenia sa znížia vo všeobecnosti o 50 % a v prípade cieľových podnikov, ktoré sa nachádzajú v podporovaných oblastiach, o 20 %. Zníženie nesmie presiahnuť celkovú výšku prijatého rizikového kapitálu. Toto zníženie sa neuplatňuje pri pomoci na výskum, vývoj a inovácie, ktorá je oslobodená podľa článkov 31 až 37.

b)

pomoc pre mladé inovačné podniky sa počas prvých 3 rokov po jej poskytnutí nemôže kumulovať s inou pomocou oslobodenou na základe tohto nariadenia, pričom jedinou výnimkou je pomoc oslobodená na základe článku 29 a pomoc oslobodená na základe článkov 31 až 37.

Článok 8

Motivačný účinok

1.   Týmto nariadením sa od notifikačnej povinnosti oslobodzuje iba taká pomoc, ktorá má stimulačný účinok.

2.   Pomoc poskytnutá MSP, na ktorú sa vzťahuje toto nariadenie, sa považuje za pomoc, ktorá má stimulačný účinok, ak príjemca predložil žiadosť o pomoc príslušnému členskému štátu pred začatím práce na projekte alebo pred začatím činnosti.

3.   Pomoc poskytnutá veľkým podnikom, na ktorú sa vzťahuje toto nariadenie, sa považuje za pomoc, ktorá má stimulačný účinok, ak okrem splnenia podmienky stanovenej v odseku 2 členský štát overil pred poskytnutím príslušnej individuálnej pomoci, že dokumentácia, ktorú pripravil príjemca, stanovuje jedno alebo viacero z týchto kritérií:

a)

podstatné zväčšenie objemu projektu/činností v dôsledku pomoci;

b)

podstatné zväčšenie rozsahu pôsobnosti projektu/činnosti v dôsledku pomoci;

c)

podstatné zvýšenie celkovej sumy vynaloženej príjemcom na projekt/činnosť v dôsledku pomoci;

d)

podstatné urýchlenie dokončenia daného projektu/činnosti;

e)

pokiaľ ide o regionálnu investičnú pomoc uvedenú v článku 13, že by sa projekt ako taký v príslušnej podporovanej oblasti v prípade neposkytnutia pomoci nerealizoval.

4.   Podmienky stanovené v odsekoch 2 a 3 sa neuplatňujú pri daňových opatreniach, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

daňové opatrenie vytvára právny nárok na pomoc podľa objektívnych kritérií a bez ďalšieho uplatnenia voľného rozhodnutia členského štátu a

b)

daňové opatrenie bolo prijaté pred začatím práce na podporovanom projekte alebo pred začatím činnosti. Táto podmienka neplatí v prípade následnej daňovej úpravy.

5.   Pokiaľ ide o pomoc na kompenzáciu dodatočných nákladov na zamestnávanie pracovníkov so zdravotným postihnutím, ako je uvedené v článku 42, podmienky stanovené v odsekoch 2 a 3 tohto článku sa považujú za splnené, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 42 ods. 3.

Pokiaľ ide o pomoc na prijímanie znevýhodnených pracovníkov vo forme mzdových dotácií a o pomoc na zamestnávanie pracovníkov so zdravotným postihnutím vo forme mzdových dotácií, ako sú uvedené v článkoch 40 a 41, sa podmienky stanovené v odsekoch 2 a 3 tohto článku považujú za splnené, ak v dôsledku pomoci dôjde k čistému nárastu počtu zamestnaných znevýhodnených pracovníkov/pracovníkov so zdravotným postihnutím.

V prípade pomoci vo forme úľavy z environmentálnych daní, ako je uvedené v článku 25, sa podmienky stanovené v odsekoch 2, 3 a 4 tohto článku považujú za splnené.

V prípade pomoci vo forme rizikového kapitálu, ako je uvedené v článku 29, sa podmienky stanovené v odseku 2 tohto článku považujú za splnené.

6.   Ak nie sú splnené podmienky stanovené v odsekoch 2 a 3, celé opatrenie pomoci nie je od notifikačnej povinnosti na základe tohto nariadenia oslobodené.

Článok 9

Transparentnosť

1.   Príslušný členský štát predloží Komisii do 20 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti schémy pomoci alebo po poskytnutí pomoci ad hoc, ktorá bola oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa tohto nariadenia, zhrnutie informácií týkajúcich sa takéhoto opatrenia pomoci. Takéto zhrnutie sa poskytne v elektronickej forme prostredníctvom aplikácie IT vytvorenej Komisiou a vo forme stanovenej v prílohe III.

Komisia bezodkladne potvrdí prijatie zhrnutia.

Komisia uverejní zhrnutia v Úradnom vestníku Európskej únie a na internetovej stránke Komisie.

2.   Príslušný členský štát po nadobudnutí účinnosti schémy pomoci alebo po poskytnutí pomoci ad hoc, ktorá bola oslobodená podľa tohto nariadenia, uverejní na internete úplné znenie takéhoto opatrenia pomoci. V prípade schémy pomoci sú v tomto znení uvedené podmienky stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch, ktoré zabezpečujú dodržiavanie príslušných ustanovení tohto nariadenia. Príslušný členský štát zabezpečí, že úplné znenie opatrenia pomoci zostane dostupné na internete do konca obdobia účinnosti daného opatrenia. V zhrnutí informácií, ktoré poskytol príslušný členský štát podľa odseku 1, je uvedená internetová adresa, na ktorej je uvedené plné znenie opatrenia pomoci.

3.   Pri poskytovaní individuálnej pomoci oslobodenej podľa tohto nariadenia, s výnimkou pomoci, ktorá má podobu daňových opatrení, sa v akte, ktorým sa poskytuje pomoc, uvádza výslovný odkaz na osobitné ustanovenia kapitoly II, ktorých sa tento akt týka, na vnútroštátne právne predpisy, ktorými sa zabezpečuje dodržiavanie príslušných ustanovení tohto nariadenia a na internetovú adresu, na ktorej je uvedené plné znenie daného opatrenia pomoci.

4.   Bez toho, aby boli dotknuté povinnosti uvedené v odsekoch 1, 2 a 3, ak sa na základe existujúcej schémy pomoci poskytuje individuálna pomoc na výskumné a vývojové projekty, na ktoré sa vzťahuje článok 31, a individuálna pomoc presahuje 3 milióny EUR, a ak sa na základe existujúcej schémy pomoci pre veľké investičné projekty poskytne individuálna regionálna investičná pomoc, pri ktorej sa nevyžaduje samostatná notifikácia podľa článku 6, členské štáty poskytnú Komisii do 20 pracovných dní odo dňa, kedy príslušný orgán poskytol pomoc, požadované zhrnutie informácií v štandardnej podobe stanovenej v prílohe II prostredníctvom vytvorenej aplikácie IT Komisie.

Článok 10

Monitorovanie

1.   Komisia pravidelne monitoruje opatrenia pomoci, o ktorých bola informovaná v súlade s článkom 9.

2.   Členské štáty uchovávajú podrobné záznamy o každej individuálnej pomoci alebo schéme pomoci oslobodenej od notifikačnej povinnosti na základe tohto nariadenia. Takéto záznamy obsahujú všetky informácie potrebné na to, aby bolo možné určiť, či sú splnené podmienky stanovené v tomto nariadení, vrátane informácií o štatúte podniku, ktorého nárok na pomoc alebo bonus závisí od toho, či má štatút MSP, informácie o stimulačnom účinku pomoci a informácie, ktoré umožňujú stanoviť presnú výšku oprávnených nákladov na účely uplatnenia tohto nariadenia.

Záznamy o individuálnej pomoci sa uchovávajú 10 rokov odo dňa, kedy bola pomoc poskytnutá. Záznamy o schéme pomoci sa uchovávajú 10 rokov odo dňa, kedy bola v rámci tejto schémy poskytnutá posledná pomoc.

3.   Na základe písomnej žiadosti príslušný členský štát poskytne Komisii v lehote 20 pracovných dní alebo v dlhšej lehote stanovenej v žiadosti všetky informácie, ktoré Komisia považuje za potrebné na monitorovanie uplatňovania tohto nariadenia.

Ak príslušný členský štát neposkytne požadované informácie v lehote stanovenej Komisiou alebo v spoločne dohodnutej lehote, alebo ak členský štát poskytne neúplné informácie, Komisia zašle upomienku, v ktorej stanoví nový termín na predloženie informácií. Ak príslušný členský štát napriek takejto upomienke nepredloží požadované informácie, môže Komisia, po tom čo poskytne členskému štátu možnosť vyjadriť svoje stanovisko, prijať rozhodnutie, v ktorom uvedie, že všetky budúce opatrenia pomoci alebo ich určitá časť, na ktoré sa uplatňuje toto nariadenie, musia byť notifikované Komisii v súlade s článkom 88 ods. 3 Zmluvy o ES.

Článok 11

Podávanie výročných správ

Členské štáty vypracujú v súlade s kapitolou III nariadenia Rady (ES) č. 794/2004 (27) správu v elektronickej forme o uplatňovaní tohto nariadenia za každý celý rok alebo za každú časť roka, počas ktorej sa toto nariadenie uplatňuje. V tejto výročnej správe je uvedená aj internetová adresa, na ktorej je uvedené plné znenie opatrení pomoci.

Článok 12

Osobitné podmienky uplatniteľné na investičnú pomoc

1.   Za oprávnené náklady sa na účely tohto nariadenia pokladajú investície, ktoré pozostávajú z:

a)

investícií do hmotných a/alebo nehmotných aktív súvisiacich so založením nového podniku, s rozširovaním existujúceho podniku, diverzifikáciou produkcie podniku na ďalšie nové výrobky alebo so zásadnou zmenou celkového výrobného procesu existujúceho podniku alebo

b)

nadobudnutia kapitálových aktív priamo súvisiacich s podnikom, ak bol tento podnik zatvorený alebo by došlo k jeho zatvoreniu, v prípade že by nebolo realizované jeho odkúpenie, a ak tieto kapitálové aktíva odkúpil nezávislý investor. V prípade postúpenia vlastníctva malého podniku rodine pôvodného majiteľa(-ov) alebo v prospech bývalých zamestnancov sa od podmienky odkúpenia kapitálových aktív nezávislým investorom upúšťa.

Nadobudnutie akcií podniku samo osebe nepredstavuje investície.

2.   Za oprávnené náklady na účely tohto nariadenia sa pokladajú také nehmotné aktíva, ktoré spĺňajú všetky tieto podmienky:

a)

musia sa používať výhradne v podniku, ktorý je príjemcom pomoci. V prípade regionálnej investičnej pomoci sa musia používať výhradne v prevádzke, ktorá je príjemcom pomoci;

b)

musia sa považovať za umoriteľné aktíva;

c)

musia sa zakúpiť od tretích strán za trhových podmienok bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 nariadenia (ES) č. 139/2004 (28), alebo naopak;

d)

v prípade investičnej pomoci pre MSP musia byť zahrnuté v aktívach podniku najmenej tri roky. V prípade regionálnej investičnej pomoci musia byť zahrnuté v aktívach spoločnosti a zostať v podniku, ktorý je príjemcom pomoci, najmenej päť rokov alebo tri roky v prípade MSP.

3.   Za oprávnené náklady na účely tohto nariadenia sa pokladajú náklady na také pracovné miesta vytvorené priamo v nadväznosti na investičný projekt, ktoré spĺňajú všetky tieto podmienky:

a)

pracovné miesta sa musia vytvoriť v priebehu troch rokov od ukončenia investície;

b)

investičný projekt musí viesť k čistému nárastu počtu zamestnancov v príslušnom podniku v porovnaní s priemerom za predošlých dvanásť mesiacov;

c)

vytvorené pracovné miesta sa musia zachovať najmenej počas obdobia piatich rokov v prípade veľkého podniku a najmenej počas obdobia troch rokov v prípade MSP.

KAPITOLA II

OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE RÔZNE KATEGÓRIE POMOCI

ODDIEL 1

Regionálna pomoc

Článok 13

Regionálna investičná pomoc a pomoc na podporu zamestnanosti

1.   Schémy regionálnej investičnej pomoci a pomoci na podporu zamestnanosti sú zlučiteľné so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 zmluvy a sú oslobodené od notifikačnej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v tomto článku.

Pomoc ad hoc, ktorá sa využíva len ako doplnková pomoc k pomoci poskytovanej na základe schém regionálnej investičnej pomoci a schém pomoci na podporu zamestnanosti a neprevyšuje 50 % celkovej pomoci, ktorá sa má poskytnúť na investície, je zlučiteľná so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 zmluvy a nepodlieha notifikačnej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že poskytovaná pomoc ad hoc spĺňa všetky podmienky tohto nariadenia.

2.   Pomoc sa poskytuje v regiónoch, ktoré sú oprávnené na regionálnu pomoc, ako je stanovené v schválenej mape regionálnej pomoci pre príslušný členský štát na obdobie rokov 2007 – 2013. Investícia musí byť zachovaná po ukončení celej investície v regióne, ktorý je príjemcom pomoci, počas najmenej piatich rokov alebo troch rokov v prípade MSP. Táto podmienka nebráni výmene vybavenia alebo zariadenia, ktoré v priebehu uvedeného obdobia zastaralo v dôsledku rýchlych technologických zmien za predpokladu, že sa zachová hospodárska činnosť v príslušnom regióne počas minimálneho obdobia.

3.   Intenzita pomoci v súčasnom ekvivalente hrubého grantu nesmie presiahnuť strop regionálnej pomoci platný v čase poskytnutia pomoci v príslušnej podporovanej oblasti.

4.   S výnimkou pomoci poskytovanej na veľké investičné projekty a regionálnej pomoci pre odvetvie dopravy sa stropy stanovené v odseku 3 môžu zvýšiť o 20 percentuálnych bodov v prípade pomoci poskytovanej malým podnikom a o 10 percentuálnych bodov v prípade pomoci poskytovanej stredným podnikom.

5.   Stropy stanovené v odseku 3 sa uplatňujú na intenzitu pomoci vypočítanú buď ako percentuálny podiel z oprávnených hmotných a nehmotných investičných nákladov, alebo ako percentuálny podiel z odhadovaných mzdových nákladov na zamestnanú osobu za obdobie dvoch rokov v prípade pracovných miest vytvorených v priamej súvislosti s investičným projektom, alebo vypočítanú ako kombináciu oboch uvedených postupov za predpokladu, že pomoc nepresahuje najvýhodnejšiu výšku vyplývajúcu z použitia ktoréhokoľvek výpočtu.

6.   Ak sa pomoc vypočítava na základe hmotných alebo nehmotných investičných nákladov alebo na základe obstarávacích nákladov v prípade prevzatia, príjemca pomoci musí poskytnúť finančný príspevok vo výške najmenej 25 % oprávnených nákladov vo forme, ktorá nezahŕňa žiadnu verejnú podporu, a to buď z vlastných zdrojov alebo prostredníctvom externého financovania. Ak však maximálna intenzita pomoci schválená podľa mapy národnej regionálnej pomoci pre príslušný členský štát zvýšená v súlade s odsekom 4 presahuje 75 %, finančný príspevok pre príjemcu pomoci sa primeraným spôsobom zníži. Ak sa pomoc vypočítava na základe hmotných alebo nehmotných investičných nákladov, uplatňujú sa takisto podmienky stanovené v odseku 7.

7.   V prípade nadobudnutia podniku sa zohľadňujú iba náklady spojené s nákupom aktív od tretích strán za predpokladu, že transakcia sa uskutočnila za trhových podmienok. Ak je nadobudnutie sprevádzané inou investíciou, výdavky spojené s touto investíciou by sa mali pripočítať k nákladom spojeným s nákupom.

Náklady spojené s nadobudnutím prenajatého majetku, iného ako sú pozemky a stavby, sa zohľadňujú iba v prípade, ak má prenájom formu finančného prenájmu, ktorý zahŕňa záväzok odkúpiť majetok po uplynutí doby prenájmu. V prípade prenájmu pozemkov a budov musí prenájom pokračovať najmenej päť rokov po predpokladanom dátume ukončenia investičného projektu alebo tri roky v prípade MSP.

S výnimkou prípadov malých a stredných podnikov a prevzatia podniku by nadobudnutý majetok mal byť nový. Pri prevzatí podniku sa majetok, na ktorého nadobudnutie bola poskytnutá pomoc ešte pred zakúpením, odpočíta. V prípade MSP by sa takisto mali zohľadniť celkové náklady na investície do nehmotných aktív. Pokiaľ ide o veľké podniky, takéto náklady sú oprávnené iba do výšky 50 % celkových oprávnených investičných výdavkov na projekt.

8.   Ak sa pomoc vypočítava na základe mzdových nákladov, pracovné miesta sa musia vytvoriť v priamej súvislosti s investičným projektom.

9.   Odchylne od odsekov 3 a 4 sa maximálna intenzita pomoci pre investície do oblasti spracovania a marketingu poľnohospodárskych výrobkov môže stanoviť na:

a)

50 % oprávnených investícií v regiónoch, ktoré sú oprávnené na pomoc podľa článku 87 ods. 3 písm. a) zmluvy a 40 % oprávnených investícií v iných regiónoch, ktoré sú oprávnené na regionálnu pomoc, ako je stanovené v mape regionálnej pomoci schválenej pre príslušné členské štáty na obdobie 2007 – 2013, v prípade, že príjemcom pomoci je MSP;

b)

25 % oprávnených investícií v regiónoch, ktoré sú oprávnené na pomoc podľa článku 87 ods. 3 písm. a) zmluvy a 20 % oprávnených investícií v iných regiónoch, ktoré sú oprávnené na regionálnu pomoc, ako je stanovené v mape regionálnej pomoci schválenej pre príslušné členské štáty na obdobie 2007 – 2013, v prípade, že príjemca pomoci má menej ako 750 zamestnancov a/alebo obrat nižší ako 200 mil. EUR, vypočítaný v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu.

10.   Aby sa zabránilo umelému rozdeľovaniu veľkých investícií na podprojekty, veľký investičný projekt sa považuje za jediný investičný projekt, ak investíciu uskutoční v období troch rokov ten istý podnik alebo podniky a ak táto investícia pozostáva zo stálych aktív spojených ekonomicky nedeliteľným spôsobom.

Článok 14

Pomoc pre novozaložené malé podniky

1.   Schémy pomoci pre novozaložené malé podniky sú zlučiteľné so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 zmluvy a sú oslobodené od notifikačnej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v odsekoch 2, 3 a 4.

2.   Príjemcom pomoci je malý podnik.

3.   Výška pomoci nepresahuje:

a)

2 mil. EUR pre malé podniky s hospodárskou činnosťou v oblastiach oprávnených na pomoc na základe výnimky stanovenej v článku 87 ods. 3 písm. a) zmluvy;

b)

1 mil. EUR pre malé podniky s hospodárskou činnosťou v oblastiach oprávnených na pomoc na základe výnimky stanovenej v článku 87 ods. 3 písm. c) zmluvy.

Ročná výška pomoci na jeden podnik nepresahuje 33 % výšky pomoci stanovenej v písmene a) a b).

4.   Intenzita pomoci nepresahuje:

a)

v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje článok 87 ods. 3 písm. a) zmluvy, 35 % oprávnených nákladov vynaložených počas prvých troch rokov po založení podniku, a 25 % počas ďalších dvoch rokov;

b)

v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje článok 87 ods. 3 písm. c) zmluvy, 25 % oprávnených nákladov vynaložených počas prvých troch rokov po založení podniku, a 15 % počas ďalších dvoch rokov;

Táto intenzita pomoci sa môže zvýšiť o 5 % v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje článok 87 ods. 3 písm. a) zmluvy, ktoré majú hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa nižšie ako 60 % priemeru v EÚ-25, v oblastiach s hustotou obyvateľstva menšou ako 12,5 obyvateľov/km2 a na malých ostrovoch s počtom obyvateľstva menším ako 5 000 obyvateľov, ako aj v iných spoločenstvách rovnakej veľkosti, ktoré sú podobne izolované ako ostrovy.

5.   Oprávnené náklady sú náklady na právne zastupovanie, poradenstvo, konzultácie a administratívne náklady priamo súvisiace so založením malého podniku, ako aj ďalej uvedené náklady, pokiaľ skutočne vznikli počas prvých piatich rokov po založení podniku

a)

úroky z externých finančných prostriedkov a dividendy z použitého vlastného kapitálu, ktoré neprekračujú referenčnú sadzbu;

b)

poplatky za prenájom výrobných kapacít/zariadenia;

c)

náklady na energiu, vodu, vykurovanie, dane (iné než DPH a daň z príjmov právnických osôb) a administratívne poplatky;

d)

odpis majetku, poplatky za leasing výrobných kapacít/zariadenia, ako aj mzdové náklady za predpokladu, že na základné investície alebo vytvorenie pracovných miest a opatrenia súvisiace s náborom zamestnancov nebola poskytnutá iná forma pomoci.

6.   Malé podniky kontrolované akcionármi podnikov, ktoré boli zrušené počas predchádzajúcich 12 mesiacov, nemôžu podľa tohto článku dostať pomoc, ak príslušné podniky pôsobia na rovnakom relevantnom trhu alebo na priľahlých trhoch.

ODDIEL 2

Investičná pomoc a pomoc na podporu zamestnanosti pre MSP

Článok 15

Investičná pomoc a pomoc na podporu zamestnanosti pre MSP

1.   Investičná pomoc a pomoc na podporu zamestnanosti pre MSP je zlučiteľná so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v odsekoch 2, 3 a 4 tohto článku.

2.   Intenzita pomoci nepresahuje:

a)

20 % oprávnených nákladov v prípade malých podnikov;

b)

10 % oprávnených nákladov v prípade stredných podnikov.

3.   Oprávnené náklady sú:

a)

náklady investície do hmotných a nehmotných aktív alebo

b)

odhadované mzdové náklady na pracovné miesta vytvorené v priamej súvislosti s investičným projektom, vypočítané za obdobie dvoch rokov.

4.   Pokiaľ ide o investície do odvetvia spracovania a marketingu poľnohospodárskych výrobkov, intenzita pomoci nepresahuje:

a)

75 % oprávnených investícií v najodľahlejších regiónoch;

b)

65 % oprávnených investícií na menších Egejských ostrovoch v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 1405/2006 (29)

c)

50 % oprávnených investícií v regiónoch oprávnených v súlade s článkom 87 ods. 3 písm. a) zmluvy;

d)

40 % oprávnených investícií vo všetkých ostatných regiónoch.

ODDIEL 3

Pomoc na podnikanie žien

Článok 16

Pomoc pre nové malé podniky založené podnikateľkami

1.   Schémy pomoci pre nové malé podniky založené podnikateľkami sú zlučiteľné so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 zmluvy a sú oslobodené od notifikačnej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v odsekoch 2 až 5 tohto článku.

2.   Príjemcami pomoci sú nové malé podniky založené podnikateľkami.

3.   Výška pomoci nepresahuje 1 mil. EUR na jeden podnik.

Ročná výška pomoci na jeden podnik nepresahuje 33 % výšky pomoci stanovenej v prvom pododseku.

4.   Intenzita pomoci nepresahuje 15 % oprávnených nákladov vynaložených počas prvých piatich rokov po založení podniku.

5.   Oprávnené náklady sú náklady na právne zastupovanie, poradenstvo, konzultácie a administratívne náklady priamo súvisiace so založením malého podniku, ako aj ďalej uvedené náklady, pokiaľ skutočne vznikli počas prvých piatich rokov po založení podniku

a)

úroky z externých finančných prostriedkov a dividendy z použitého vlastného kapitálu, ktoré neprekračujú referenčnú sadzbu;

b)

poplatky za prenájom výrobných kapacít/zariadenia;

c)

náklady na energiu, vodu, vykurovanie, dane (iné než DPH a daň z príjmov právnických osôb) a administratívne poplatky;

d)

odpis majetku, poplatky za leasing výrobných kapacít/zariadenia, ako aj mzdové náklady za predpokladu, že na základné investície alebo vytvorenie pracovných miest a opatrenia súvisiace s náborom zamestnancov nebola poskytnutá iná forma pomoci.

e)

náklady na starostlivosť o deti a na starostlivosť o rodičov, prípadne vrátane nákladov na rodičovskú dovolenku.

6.   Malé podniky kontrolované akcionármi podnikov, ktoré boli zrušené počas predchádzajúcich 12 mesiacov, nemôžu podľa tohto článku dostať pomoc, ak príslušné podniky pôsobia na rovnakom relevantnom trhu alebo na priľahlých trhoch.

ODDIEL 4

Pomoc na ochranu životného prostredia

Článok 17

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto oddielu sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1)

„ochrana životného prostredia“ znamená každé opatrenie určené na nápravu alebo zabránenie vzniku škôd, pokiaľ ide o naše fyzické okolie alebo o prírodné zdroje, prostredníctvom vlastných činností príjemcu, s cieľom znížiť riziko vzniku takejto škody alebo efektívnejšie využívať tieto zdroje, vrátane opatrení na úsporu energie a využívanie obnoviteľných zdrojov energie;

2)

„opatrenia na úsporu energie“ sú opatrenia, ktoré umožnia podnikom znížiť množstvo energie používanej predovšetkým v ich výrobnom cykle;

3)

„norma Spoločenstva“ je:

a)

záväzná norma Spoločenstva, ktorá stanovuje požadované úrovne ochrany životného prostredia, ktoré majú jednotlivé podniky dosiahnuť, alebo

b)

povinnosť vyplývajúca zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/1/ES (30) používať najlepšiu dostupnú techniku, ako sa uvádza v príslušných najnovších materiáloch zverejnených Komisiou podľa článku 17 ods. 2 tejto smernice;

4)

„obnoviteľné zdroje energie“ znamenajú tieto obnoviteľné nefosílne zdroje energie: veterná, solárna, geotermálna, energia z vĺn, energia z prílivu, vodné elektrárne, energia z biomasy, zo skládkových plynov, z plynov z čistiarní odpadových vôd a z bioplynov;

5)

„biopalivá“ znamenajú kvapalné alebo plynné palivá určené pre odvetvie dopravy, vyrobené z biomasy;

6)

„udržateľné biopalivá“ znamenajú palivá, ktoré spĺňajú kritérium udržateľnosti stanovené v článku 15 návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov (31). Po prijatí smernice Európskym parlamentom a Radou a jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie sa budú uplatňovať kritériá udržateľnosti stanovené v tejto smernici;

7)

„energia z obnoviteľných zdrojov energie“ znamená energiu vyrobenú v zariadeniach, v ktorých sa využívajú len obnoviteľné zdroje energie, ako aj, pokiaľ ide o výhrevnosť, tú časť energie, ktorá sa vyrába z obnoviteľných zdrojov energie v hybridných zariadeniach, ktoré využívajú aj tradičné zdroje energie. Patrí sem aj elektrická energia z obnoviteľných zdrojov, ktorá sa používa na napĺňanie skladovacích systémov, avšak okrem elektrickej energie, ktorá sa získava ako výsledok uskladnenia v systémoch;

8)

„kombinovaná výroba tepla a elektrickej energie“ znamená súčasnú výrobu tepelnej energie a elektrickej a/alebo mechanickej energie v rámci jedného procesu;

9)

„vysoko účinná kombinovaná výroba tepla a elektrickej energie“ znamená kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie, ktorá spĺňa kritériá prílohy III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/8/ES, (32) a spĺňa harmonizované referenčné hodnoty efektívnosti vymedzené v rozhodnutí Komisie 2007/74/ES (33);

10)

„environmentálna daň“ znamená daň, ktorej osobitný daňový základ má jasne negatívny účinok na životné prostredie, alebo ktorej cieľom je zdaniť určité činnosti, tovary alebo služby tak, aby sa do ich ceny mohli zahrnúť environmentálne náklady, alebo tak, aby sa výrobcovia a spotrebitelia sústreďovali skôr na také činnosti, ktoré viac rešpektujú životné prostredie;

11)

„minimálna úroveň zdanenia v Spoločenstve“ znamená minimálnu úroveň zdanenia ustanovenú v právnych predpisoch Spoločenstva. V prípade energetických výrobkov a elektrickej energie znamená minimálna úroveň zdanenia v Spoločenstve minimálnu úroveň zdanenia ustanovenú v prílohe I k smernici Rady 2003/96/ES;

12)

„hmotné aktíva“ znamenajú investície do pozemkov, ktoré sú nevyhnutne potrebné na plnenie environmentálnych cieľov, investície do budov, závodov a zariadení určených na zníženie alebo zamedzenie znečisťovaniu a škodlivým vplyvom a investície na úpravu výrobných metód s cieľom chrániť životné prostredie.

Článok 18

Investičná pomoc umožňujúca podnikom ísť nad rámec noriem Spoločenstva týkajúcich sa ochrany životného prostredia alebo zvýšiť úroveň ochrany životného prostredia v prípade absencie noriem Spoločenstva

1.   Investičná pomoc umožňujúca podnikom ísť nad rámec noriem Spoločenstva týkajúcich sa ochrany životného prostredia alebo zvýšiť úroveň ochrany životného prostredia v prípade absencie noriem Spoločenstva, je zlučiteľná so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v odsekoch 2 až 8 tohto článku.

2.   Podporovaná investícia spĺňa jednu z týchto podmienok:

a)

investícia umožní príjemcovi zvýšiť úroveň ochrany životného prostredia, ktorá je výsledkom jeho činností, tým, že ide nad rámec platných noriem Spoločenstva, a to bez ohľadu na existenciu záväzných vnútroštátnych noriem, ktoré sú prísnejšie ako normy Spoločenstva;

b)

investícia umožní príjemcovi zvýšiť úroveň ochrany životného prostredia, ktorá je výsledkom jeho činností, v prípade absencie noriem Spoločenstva.

3.   Pomoc nemožno poskytnúť tam, kde zlepšenia majú zabezpečiť spoločnostiam súlad s normami Spoločenstva, ktoré sú už schválené a ešte nenadobudli účinnosť.

4.   Intenzita pomoci nepresahuje 35 % oprávnených nákladov.

Intenzita pomoci sa však môže zvýšiť o 20 percentuálnych bodov pri pomoci poskytnutej malým podnikom a o 10 percentuálnych bodov pri pomoci poskytnutej stredným podnikom.

5.   Oprávnené náklady predstavujú mimoriadne investičné náklady potrebné na dosiahnutie úrovne ochrany životného prostredia vyššej, ako je úroveň vyžadovaná v príslušných normách Spoločenstva, bez zohľadňovania prevádzkových ziskov a prevádzkových nákladov.

6.   Na účely odseku 5 náklady na investíciu priamo spojenú s ochranou životného prostredia sa určia na základe porovnávacej analýzy:

a)

ak možno náklady na investíciu do ochrany životného prostredia v celkových investičných nákladoch ľahko identifikovať, oprávnenými nákladmi sú presne tieto náklady súvisiace s ochranou životného prostredia;

b)

vo všetkých ostatných prípadoch sa mimoriadne investičné náklady určia porovnaním so situáciou, kedy štátna pomoc nie je poskytnutá. Správnym príkladom takejto opačnej situácie sú náklady na technicky porovnateľnú investíciu, ktorá zabezpečuje nižší stupeň ochrany životného prostredia (zodpovedajúci záväzným normám Spoločenstva, ak existujú), a ktorá by sa dala zrealizovať bez pomoci („referenčná investícia“). Technicky porovnateľná investícia znamená investíciu s rovnakou výrobnou kapacitou a všetkými ostatnými technickými vlastnosťami (okrem tých, ktoré sú priamo spojené s mimoriadnymi investíciami na ochranu životného prostredia). Takáto referenčná investícia musí byť okrem toho z hľadiska podniku vierohodnou alternatívou k investícii, ktorá je predmetom posúdenia.

7.   Oprávnené investície musia mať formu investície do hmotných aktív a/alebo do nehmotných aktív.

8.   V prípade investícií zameraných na dosiahnutie úrovne ochrany životného prostredia vyššej, než vyžadujú normy Spoločenstva, sa má uvedená opačná situácia vybrať takto:

a)

ak sa podnik prispôsobuje vnútroštátnym normám prijatým v prípade absencie noriem Spoločenstva, oprávnené náklady pozostávajú z dodatočných investičných nákladov potrebných na dosiahnutie úrovne ochrany životného prostredia, ktorú vyžadujú vnútroštátne normy;

b)

ak sa podnik prispôsobuje vnútroštátnym normám alebo ide nad rámec vnútroštátnych noriem, ktoré sú prísnejšie ako príslušné normy Spoločenstva, alebo ide nad rámec noriem Spoločenstva, oprávnené náklady pozostávajú z dodatočných investičných nákladov potrebných na dosiahnutie úrovne ochrany životného prostredia vyššej, ako je úroveň vyžadovaná v normách Spoločenstva. Náklady na investície potrebné na dosiahnutie úrovne ochrany životného prostredia, ktorú vyžadujú normy Spoločenstva, nie sú oprávnené náklady;

c)

ak neexistujú normy, oprávnené náklady tvoria investičné náklady potrebné na dosiahnutie úrovne ochrany životného prostredia vyššej, než je úroveň, ktorú by predmetný podnik alebo predmetné podniky dosiahli v prípade, že by im pomoc na ochranu životného prostredia nebola poskytnutá.

9.   Pomoc na investície súvisiace s nakladaním s odpadom iných podnikov nie je oslobodená od notifikačnej povinnosti na základe tohto článku.

Článok 19

Pomoc určená na nákup nových dopravných prostriedkov, ktoré spĺňajú prísnejšie normy, ako sú normy Spoločenstva, alebo ktoré zvyšujú úroveň ochrany životného prostredia v prípade absencie noriem Spoločenstva

1.   Investičná pomoc určená na nákup nových dopravných prostriedkov umožňujúca podnikom pôsobiacim v odvetví dopravy ísť nad rámec noriem Spoločenstva na ochranu životného prostredia, alebo zvýšiť úroveň ochrany životného prostredia v prípade absencie noriem Spoločenstva, je zlučiteľná so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v odsekoch 2, 3 a 4 tohto článku.

2.   Podporovaná investícia spĺňa podmienku stanovenú v článku 18 ods. 2.

3.   Pomoc určená na nákup nových dopravných prostriedkov pre cestnú, železničnú, vnútrozemskú vodnú a pre námornú dopravu, ktoré vyhovujú prijatým normám Spoločenstva, je oslobodená od notifikačnej povinnosti vtedy, ak k nadobudnutiu takýchto dopravných prostriedkov dôjde predtým, než tieto normy Spoločenstva nadobudnú účinnosť, a pokiaľ sa tieto normy potom, čo sa stanú záväznými, neuplatňujú na už zakúpené prostriedky so spätnou platnosťou.

4.   Pomoc na dodatočné vybavenie existujúcich dopravných prostriedkov s cieľom chrániť životné prostredie je oslobodená od notifikačnej povinnosti vtedy, ak sa existujúce dopravné prostriedky prispôsobujú normám týkajúcim sa ochrany životného prostredia, ktoré ešte nenadobudli účinnosť v čase, keď boli tieto dopravné prostriedky uvedené do prevádzky, alebo ak tieto dopravné prostriedky nepodliehajú žiadnym normám týkajúcim sa ochrany životného prostredia.

5.   Intenzita pomoci nesmie presiahnuť 35 % oprávnených nákladov.

Intenzita pomoci sa však môže zvýšiť o 20 percentuálnych bodov pri pomoci poskytnutej malým podnikom a o 10 percentuálnych bodov pri pomoci poskytnutej stredným podnikom.

6.   Oprávnené náklady predstavujú mimoriadne investičné náklady potrebné na dosiahnutie úrovne ochrany životného prostredia vyššej, ako je úroveň vyžadovaná v normách Spoločenstva.

Oprávnené náklady sa vypočítajú v súlade s článkom 18 ods. 6 a 7, pričom sa neberú do úvahy prevádzkové zisky a prevádzkové náklady.

Článok 20

Pomoc pre MSP na včasné prispôsobenie sa budúcim normám Spoločenstva

1.   Pomoc umožňujúca MSP dodržiavať nové normy Spoločenstva, ktoré zvyšujú úroveň ochrany životného prostredia a ešte nenadobudli účinnosť, je zlučiteľná so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v odsekoch 2, 3 a 4 tohto článku.

2.   Normy Spoločenstva sa prijmú a investícia zrealizuje a dokončí najmenej rok pred dátumom nadobudnutia účinnosti príslušnej normy.

3.   Intenzita pomoci nepresahuje 15 % oprávnených nákladov v prípade malých podnikov a 10 % oprávnených nákladov v prípade stredných podnikov, ak dôjde k realizácii a dokončeniu investície skôr ako tri roky pred dátumom nadobudnutia účinnosti normy alebo dátumom nadobudnutia účinnosti, a nepresahuje 10 % v prípade malých podnikov, ak dôjde k realizácii a dokončeniu investície v období jedného roka až troch rokov pred dátumom nadobudnutia účinnosti normy.

4.   Oprávnené náklady predstavujú mimoriadne investičné náklady potrebné na dosiahnutie úrovne ochrany životného prostredia, ktorú vyžaduje norma Spoločenstva, v porovnaní so súčasnou úrovňou ochrany životného prostredia vyžadovanou predtým, ako táto norma nadobudla účinnosť.

Oprávnené náklady sa vypočítajú v súlade s článkom 18 ods. 6 a 7, pričom sa neberú do úvahy prevádzkové zisky a prevádzkové náklady.

Článok 21

Environmentálna investičná pomoc na opatrenia zamerané na úsporu energie

1.   Investičná pomoc na ochranu životného prostredia, ktorá umožňuje podnikom dosiahnuť úspory energie, je zlučiteľná so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené:

a)

podmienky stanovené v odsekoch 2 a 3 tohto článku; alebo

b)

podmienky stanovené v odsekoch 4 a 5 tohto článku.

2.   Intenzita pomoci nepresahuje 60 % oprávnených nákladov.

Intenzita pomoci sa však môže zvýšiť o 20 percentuálnych bodov pri pomoci poskytnutej malým podnikom a o 10 percentuálnych bodov pri pomoci poskytnutej stredným podnikom.

3.   Oprávnené náklady predstavujú mimoriadne investičné náklady potrebné na dosiahnutie úspor energie nad úroveň, ktorú vyžadujú normy Spoločenstva.

Oprávnené náklady sa vypočítajú v súlade s článkom 18 ods. 6 a 7.

Oprávnené náklady sa vypočítajú bez akýchkoľvek prevádzkových ziskov a nákladov súvisiacich s mimoriadnymi investíciami na úsporu energie, ktoré vznikli v prvých troch rokoch životnosti tejto investície v prípade MSP, v prvých štyroch rokoch v prípade veľkých podnikov, ktoré nie sú súčasťou systému obchodovania s emisnými kvótami CO2 v EÚ, a v prvých piatich rokoch v prípade veľkých podnikov, ktoré sú súčasťou systému obchodovania s emisnými kvótami CO2 v EÚ. V prípade veľkých podnikov je možné toto obdobie skrátiť na obdobie prvých troch rokov životnosti tejto investície, ak sa preukáže, že čas odpisovania investície nebude dlhší ako tri roky.

Výpočet oprávnených nákladov overuje externý audítor.

4.   Intenzita pomoci nepresahuje 20 % oprávnených nákladov.

Intenzita pomoci sa však môže zvýšiť o 20 percentuálnych bodov pri pomoci poskytnutej malým podnikom a o 10 percentuálnych bodov pri pomoci poskytnutej stredným podnikom.

5.   Oprávnené náklady sa vypočítajú v súlade s článkom 18 ods. 6 a 7, pričom sa neberú do úvahy prevádzkové zisky a prevádzkové náklady.

Článok 22

Environmentálna investičná pomoc na vysokoúčinnú kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie

1.   Environmentálna investičná pomoc na vysokoúčinnú kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie je zlučiteľná so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v odsekoch 2, 3 a 4 tohto článku.

2.   Intenzita pomoci nepresahuje 45 % oprávnených nákladov.

Intenzita pomoci sa však môže zvýšiť o 20 percentuálnych bodov pri pomoci poskytnutej malým podnikom a o 10 percentuálnych bodov pri pomoci poskytnutej stredným podnikom.

3.   Oprávnené náklady predstavujú mimoriadne investičné náklady potrebné na zriadenie zariadenia na vysokoúčinnú kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie v porovnaní s referenčnou investíciou. Oprávnené náklady sa vypočítajú v súlade s článkom 18 ods. 6 a 7, pričom sa neberú do úvahy prevádzkové zisky a prevádzkové náklady.

4.   Nové zariadenie na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie celkovo dosiahne v porovnaní s oddelenou výrobou také úspory primárnej energie, ako sa stanovuje v smernici 2004/8/ES a v rozhodnutí 2007/74/ES. Vylepšenie existujúceho zariadenia na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie alebo prebudovanie existujúcej elektrárenskej jednotky na výrobu energie na zariadenie na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie prinesie v porovnaní s pôvodnou situáciou úsporu primárnej energie.

Článok 23

Environmentálna investičná pomoc na podporu výroby energie z obnoviteľných zdrojov energie

1.   Environmentálna investičná pomoc na podporu výroby energie z obnoviteľných zdrojov energie je zlučiteľná so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v odsekoch 2 a 3 tohto článku.

2.   Intenzita pomoci nepresahuje 45 % oprávnených nákladov.

Intenzita pomoci sa však môže zvýšiť o 20 percentuálnych bodov pri pomoci poskytnutej malým podnikom a o 10 percentuálnych bodov pri pomoci poskytnutej stredným podnikom.

3.   Oprávnené náklady predstavujú mimoriadne náklady, ktoré znáša príjemca, v porovnaní s nákladmi na tradičnú elektráreň alebo tradičný vykurovací systém s rovnakou kapacitou z hľadiska efektívnej výroby energie.

Oprávnené náklady sa vypočítajú v súlade s článkom 18 ods. 6 a 7, pričom sa neberú do úvahy prevádzkové zisky a prevádzkové náklady.

4.   Environmentálna investičná pomoc na výrobu biopalív je oslobodená od notifikačnej povinnosti, ak sú podporované investície použité výlučne na výrobu udržateľných biopalív.

Článok 24

Pomoc na environmentálne štúdie

1.   Pomoc na štúdie priamo súvisiace s investíciami uvedenými v článku 18, investíciami do opatrení na úsporu energie za podmienok stanovených v článku 21 a investíciami na podporu energie z obnoviteľných zdrojov za podmienok stanovených v článku 23 je zlučiteľná so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v odsekoch 2 a 3 tohto článku.

2.   Intenzita pomoci nepresahuje 50 % oprávnených nákladov.

Intenzita pomoci sa však môže zvýšiť o 20 percentuálnych bodov v prípade štúdií vypracovaných pre malé podniky a o 10 percentuálnych bodov v prípade štúdií vypracovaných pre stredné podniky.

3.   Oprávnené náklady sú náklady vynaložené na štúdiu.

Článok 25

Pomoc vo forme úľav na enviromentálnych daniach

1.   Schémy environmentálnej pomoci vo forme úľavy z environmentálnych daní, ktorá spĺňa podmienky smernice 2003/96/ES, sú zlučiteľné so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 zmluvy a sú oslobodené od notifikačnej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v odsekoch 2 a 3 tohto článku.

2.   Príjemcovia daňovej úľavy zaplatia aspoň minimálnu výšku dane v Spoločenstve stanovenú smernicou 2003/96/ES.

3.   Daňové úľavy sa poskytujú na maximálne desať rokov. Po uplynutí týchto 10 rokov členské štáty prehodnotia vhodnosť príslušných opatrení pomoci.

ODDIEL 5

Pomoc pre MSP na poradenské služby a na účasť MSP na veľtrhoch

Článok 26

Pomoc pre MSP na poradenské služby

1.   Pomoc pre MSP na poradenské služby je zlučiteľná so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v odsekoch 2 a 3 tohto článku.

2.   Intenzita pomoci nepresahuje 50 % oprávnených nákladov.

3.   Oprávnené náklady predstavujú náklady na poradenské služby poskytované externými poradcami.

Príslušné služby nemajú charakter nepretržitej alebo pravidelnej činnosti, ani nesúvisia s bežnými prevádzkovými nákladmi podniku, ako sú bežné daňové poradenské služby, pravidelné právne služby alebo reklama.

Článok 27

Pomoc na účasť MSP na veľtrhoch

1.   Pomoc na účasť MSP na veľtrhoch je zlučiteľná so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v odsekoch 2 a 3 tohto článku.

2.   Intenzita pomoci nepresahuje 50 % oprávnených nákladov.

3.   Oprávnené náklady sú náklady vynaložené na prenájom, zriadenie a prevádzku stánku v prípade prvej účasti podniku na ktoromkoľvek konkrétnom veľtrhu alebo výstave.

ODDIEL 6

Pomoc vo forme rizikového kapitálu

Článok 28

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto oddielu sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„vlastný kapitál“ znamená vlastnícky podiel v spoločnosti, ktorý reprezentujú akcie vydané investorom;

2.

„kvázi vlastný kapitál“ znamená finančné nástroje, ktorých návratnosť pre majiteľa je daná predovšetkým ziskom alebo stratami príslušnej cieľovej spoločnosti a ktoré sú nezaistené v prípade platobnej neschopnosti;

3.

„súkromný vlastný kapitál“ znamená súkromné investovanie – na rozdiel od investovania z verejných zdrojov – do vlastného kapitálu alebo do kvázi vlastného kapitálu nekótovaných spoločností vrátane kapitálu rizikových fondov;

4.

„predštartový kapitál“ znamená financovanie poskytované na štúdiu, posudzovanie a vývoj východiskovej koncepcie, ktorá predchádza fáze štartu;

5.

„štartovací kapitál“ znamená financovanie poskytované spoločnostiam, ktoré svoje výrobky alebo služby doteraz komerčne nepredávali a ešte netvoria zisk, na vývoj výrobkov a počiatočný marketing;

6.

„kapitál na rozširovanie“ znamená financovanie poskytované na rast a rozširovanie podniku, ktorý môže ale nemusí mať vyrovnané hospodárenie, či dosahovať zisk, a to na účely zvýšenej výrobnej kapacity, rozvoja trhu alebo vývoja výrobkov, či na zabezpečenie ďalšieho prevádzkového kapitálu;

7.

„stratégia vystúpenia“ predstavuje stratégiu likvidácie podielu fondu rizikového kapitálu alebo fondu súkromného vlastného kapitálu podľa plánu na dosiahnutie maximálnej návratnosti, vrátane obchodného predaja, odpísania, splatenia prednostných podielov/úverov, predaja inému investorovi rizikového kapitálu, predaja finančnej inštitúcii a predaja formou verejnej ponuky vrátane prvej verejnej ponuky;

8.

„cieľový podnik“ znamená podnik, v prípade ktorého investor alebo investičný fond zvažujú prípadnú investíciu.

Článok 29

Pomoc vo forme rizikového kapitálu

1.   Schémy pomoci vo forme rizikového kapitálu pre MSP sú zlučiteľné so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 zmluvy a oslobodené od notifikačnej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v odsekoch 2 až 8 tohto článku.

2.   Opatrenie rizikového kapitálu má formu účasti v ziskovo orientovanom investičnom fonde súkromného vlastného kapitálu riadenom na komerčnom základe.

3.   Investičné tranže, ktoré má realizovať investičný fond, nepresiahnu 1,5 mil. EUR na cieľový podnik v žiadnom období dvanástich mesiacov.

4.   Pre MSP v podporovaných oblastiach, ako aj pre malé podniky v nepodporovaných oblastiach, sa opatrenie rizikového kapitálu obmedzuje na poskytovanie predštartového kapitálu, štartovacieho kapitálu a/alebo kapitálu na rozširovanie. Pre stredné podniky v nepodporovaných oblastiach sa opatrenie rizikového kapitálu obmedzuje na poskytovanie predštartového kapitálu a/alebo štartovacieho kapitálu, okrem kapitálu na rozširovanie.

5.   Investičný fond poskytuje minimálne 70 % z jeho celkového rozpočtu investovaného do cieľových MSP vo forme vlastného kapitálu alebo kvázi vlastného kapitálu.

6.   Najmenej 50 % finančných prostriedkov od investičných fondov musia poskytnúť súkromní investori. V prípade investičných fondov zameraných výhradne na MSP v podporovaných oblastiach musia aspoň 30 % finančných prostriedkov poskytnúť súkromní investori.

7.   Na zabezpečenie toho, aby bolo opatrenie rizikového kapitálu orientované na zisk, musia byť splnené tieto podmienky:

a)

pre každú investíciu existuje podnikateľský zámer, ktorý obsahuje podrobnosti o výrobku, o vývoji predaja a rentabilite a stanovuje predbežnú životaschopnosť daného projektu a

b)

pre každú investíciu existuje jasná a realistická stratégia vystúpenia.

8.   Na zabezpečenie toho, aby sa riadenie investičného fondu uskutočňovalo na komerčnom základe, musia byť splnené tieto podmienky:

a)

medzi profesionálnym správcom fondu a účastníkmi vo fonde musí existovať dohoda, ktorá stanovuje, že odmena správcu je viazaná na výkon, a ktorá stanovuje ciele fondu a navrhovaný časový harmonogram investícií; a

b)

súkromní investori majú zastúpenie pri rozhodovaní, napríklad prostredníctvom výboru investorov alebo poradného výboru; a

c)

pri správe fondov sa uplatňujú osvedčené postupy a regulačný dohľad.

ODDIEL 7

Pomoc na výskum, vývoj a inovácie

Článok 30

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto oddielu sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„výskumná organizácia“ znamená subjekt, ako je univerzita alebo výskumný ústav, bez ohľadu na jeho právny status (zriadený podľa verejného alebo súkromného práva) alebo spôsob jeho financovania, ktorého hlavným cieľom je realizácia základného výskumu, priemyselného výskumu alebo experimentálneho vývoja a rozširovanie ich výsledkov formou výučby, uverejnenia alebo technologického transferu. Všetky zisky sa musia investovať naspäť do týchto činností, do rozširovania ich výsledkov alebo do výučby. Podniky, ktoré môžu ovplyvňovať takúto organizáciu, napríklad v postavení akcionárov alebo členov, nemajú prednostný prístup k výskumným kapacitám takejto organizácie ani výsledkom výskumu, ktoré dosiahla;

2.

„základný výskum“ je experimentálna alebo teoretická práca vykonávaná najmä s cieľom získať nové poznatky o podstatných základoch javov a o pozorovateľných skutočnostiach bez plánovaného priameho uplatnenia alebo použitia v praxi;

3.

„priemyselný výskum“ je plánovaný výskum alebo kritický prieskum zameraný na získanie nových poznatkov a zručností pre vývoj nových výrobkov, postupov alebo služieb alebo na dosiahnutie významného zlepšenia existujúcich výrobkov, postupov alebo služieb. Zahŕňa vytvorenie súčastí zložitých systémov, ktoré sú potrebné na priemyselný výskum, najmä na overenie základov technológie, s výnimkou prototypov;

4.

„experimentálny vývoj“ znamená získavanie, kombinovanie, formovanie a používanie existujúcich vedeckých, technologických, obchodných a iných relevantných poznatkov a zručností na účely výrobných plánov a zostáv alebo návrhov nových, zmenených alebo vylepšených výrobkov, postupov alebo služieb. To môže zahŕňať napríklad aj ostatné činnosti zamerané na koncepciu, plánovanie a dokumentáciu nových výrobkov, postupov alebo služieb. Činnosti môžu zahŕňať vypracovanie návrhov, nákresov, plánov a ostatnej dokumentácie za predpokladu, že nie sú určené na komerčné použitie;

Vývoj komerčne využiteľných prototypov a pilotných projektov je zahrnutý aj vtedy, keď prototyp je nevyhnutne konečným obchodným produktom a jeho výroba je príliš nákladná, než aby bol použitý výlučne na účely predvádzania a overovania. Pokiaľ sa predvádzacie alebo pilotné projekty následne využijú na obchodné účely, všetky príjmy pochádzajúce z takéhoto využitia sa musia odpočítať z oprávnených nákladov.

Skúšobná výroba a testovanie výrobkov, postupov a služieb sú tiež oprávnené na poskytnutie pomoci za predpokladu, že sa nemôžu použiť alebo upraviť na použitie v priemyselných aplikáciách alebo na komerčné účely.

Experimentálny vývoj nezahŕňa bežné alebo pravidelné úpravy výrobkov, výrobných liniek, výrobných postupov, existujúcich služieb a ostatných prebiehajúcich operácií, ani ak by takéto úpravy predstavovali zlepšenia.

5.

„vysokokvalifikovaní pracovníci“ znamenajú výskumných pracovníkov, inžinierov, konštruktérov a marketingových manažérov s vysokoškolským diplomom a s aspoň 5 rokmi príslušnej odbornej praxe. Za príslušnú odbornú prax sa môže rátať doktorandské štúdium;

6.

„dočasné vyslanie“ znamená dočasné zamestnanie pracovníkov príjemcom pomoci na obdobie, po ktorého uplynutí majú daní pracovníci právo vrátiť sa k svojmu predchádzajúcemu zamestnávateľovi.

Článok 31

Pomoc na výskumné a vývojové projekty

1.   Pomoc na výskumné a vývojové projekty je zlučiteľná so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v odsekoch 2 až 5 tohto článku.

2.   Podporovaná časť výskumného a vývojového projektu musí v plnej miere patriť do jednej alebo viacerých z týchto kategórií výskumu:

a)

základný výskum;

b)

priemyselný výskum;

c)

experimentálny vývoj.

Ak projekt zahŕňa rôzne úlohy, každá takáto úloha musí byť označená ako úloha patriaca do niektorej alebo žiadnej z kategórií uvedených v prvom pododseku.

3.   Intenzita pomoci nepresahuje:

a)

100 % oprávnených nákladov v prípade základného výskumu;

b)

50 % oprávnených nákladov v prípade priemyselného výskumu;

c)

25 % oprávnených nákladov v prípade experimentálneho vývoja.

Intenzita pomoci sa stanoví pre každého príjemcu pomoci vrátane projektov spolupráce, ako je stanovené v odseku 4 písm. b) bode (i).

V prípade pomoci na výskumný a vývojový projekt, ktorý sa realizuje v spolupráci výskumných organizácií a podnikov, kumulovaná pomoc pochádzajúca z priamej vládnej podpory na konkrétny projekt a príspevky výskumných organizácií na tento projekt v prípade, že predstavujú pomoc, nesmú presiahnuť intenzitu pomoci uplatniteľnú na každý podnik, ktorý je príjemcom pomoci.

4.   Intenzitu pomoci stanovenú pre priemyselný výskum a experimentálny vývoj v odseku 3 možno zvýšiť takto:

a)

ak sa pomoc poskytuje pre MSP, možno intenzitu pomoci zvýšiť o 10 percentuálnych bodov pre stredné podniky a o 20 percentuálnych bodov pre malé podniky; a

b)

do maximálnej intenzity pomoci 80 % oprávnených nákladov je prípustný bonus vo výške 15 percentuálnych bodov, ak:

i)

projekt zahŕňa efektívnu spoluprácu medzi aspoň dvomi navzájom nezávislými podnikmi a sú splnené tieto podmienky:

žiadny z podnikov nesmie znášať viac ako 70 % oprávnených nákladov projektu spolupráce,

projekt zahŕňa spoluprácu aspoň s jedným MSP alebo sa realizuje aspoň v dvoch rôznych členských štátoch, alebo

ii)

projekt zahŕňa efektívnu spoluprácu medzi podnikom a výskumnou organizáciou a sú splnené tieto podmienky:

výskumná organizácia znáša aspoň 10 % oprávnených nákladov na projekt, a

výskumná organizácia má právo uverejňovať výsledky výskumných projektov, pokiaľ sú výsledkom výskumu, ktorý realizovala táto organizácia, alebo

iii)

v prípade priemyselného výskumu sa výsledky projektu vo veľkej miere rozšíria prostredníctvom technických a vedeckých konferencií alebo sa uverejnia v odborných vedeckých, alebo technických časopisoch, alebo vo voľne prístupných úschovniach dát (databázy, v ktorých môže mať ktokoľvek prístup k základným výskumným údajom) alebo prostredníctvom bezplatného softvéru alebo softvéru s otvoreným zdrojom.

Na účely písmena b) bodov i) a ii) prvého pododseku sa subdodávateľské zmluvy nepovažujú za efektívnu spoluprácu.

5.   Oprávnené náklady sú:

a)

náklady na personál (výskumní pracovníci, technici a iní pomocní pracovníci v rozsahu, v ktorom sa podieľajú na výskumnom projekte);

b)

náklady na nástroje a vybavenie v rozsahu a v období ich použitia v rámci výskumného projektu. Ak sa takéto nástroje a vybavenie nepoužívajú na výskumný projekt počas celej doby ich životnosti, za oprávnené sa považujú jedine náklady na odpisy zodpovedajúce dĺžke výskumného projektu, vypočítané na základe osvedčených účtovných postupov;

c)

náklady na budovy a pozemky v rozsahu a v trvaní ich použitia v rámci výskumného projektu. V súvislosti s budovami sa za oprávnené považujú iba náklady na odpisy zodpovedajúce dĺžke výskumného projektu vypočítané na základe osvedčených účtovných postupov. V prípade pozemkov sú oprávnenými nákladmi náklady na komerčný prevod alebo skutočne vynaložené kapitálové náklady;

d)

náklady na zmluvný výskum, technické poznatky a patenty zakúpené alebo licencované z vonkajších zdrojov za trhové ceny, ak sa transakcia vykonala nezávisle a neobsahuje žiadny prvok nepovoleného dohovoru, ako aj náklady na poradenské služby a rovnocenné služby použité výlučne na výskumnú činnosť;

e)

ďalšie priamo vynaložené režijné náklady plynúce z výskumného projektu;

f)

iné priamo vynaložené prevádzkové náklady, vrátane nákladov na materiál, dodávky a podobné výrobky pochádzajúce priamo z výskumnej činnosti.

6.   Všetky oprávnené náklady sa priradia ku konkrétnej kategórii výskumu a vývoja.

Článok 32

Pomoc na štúdie technickej uskutočniteľnosti

1.   Pomoc na prípravné štúdie technickej uskutočniteľnosti pre činnosti priemyselného výskumu alebo experimentálneho vývoja je zlučiteľná so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v odsekoch 2 a 3 tohto článku.

2.   Intenzita pomoci nepresahuje:

a)

v prípade MSP 75 % oprávnených nákladov na prípravné štúdie pre činnosti priemyselného výskumu a 50 % oprávnených nákladov na prípravné štúdie pre činnosti experimentálneho vývoja;

b)

v prípade veľkých podnikov 65 % oprávnených nákladov na prípravné štúdie pre činnosti priemyselného výskumu a 40 % oprávnených nákladov na prípravné štúdie pre činnosti experimentálneho vývoja.

3.   Oprávnené náklady sú náklady vynaložené na štúdiu.

Článok 33

Pomoc pre MSP na náklady súvisiace s právami priemyselného vlastníctva

1.   Pomoc pre MSP na náklady súvisiace so získaním a schválením patentov a s inými právami priemyselného vlastníctva je zlučiteľná so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v odsekoch 2 a 3 tohto článku.

2.   Intenzita pomoci nepresahuje intenzitu pomoci na výskumný a vývojový projekt stanovenú v článku 31 ods. 3 a ods. 4 v súvislosti s výskumnými aktivitami, ktoré viedli k prvotnému vzniku príslušného práva priemyselného vlastníctva.

3.   Oprávnené náklady sú:

a)

všetky náklady predchádzajúce udeleniu práva v prvom právnom konaní vrátane nákladov týkajúcich sa prípravy, podania a posudzovania prihlášky, ako aj náklady vyplývajúce z obnovenia prihlášky predtým, ako sa právo udelilo;

b)

náklady na preklad a iné náklady vynaložené s cieľom získať udelenie alebo schválenie práva v ďalších právnych konaniach;

c)

náklady vynaložené na obhajobu právoplatnosti práva počas úradného posudzovania prihlášky a možných námietkových konaní, aj keď takéto náklady vzniknú po udelení práva.

Článok 34

Pomoc na výskum a vývoj v odvetviach poľnohospodárstva a rybného hospodárstva

1.   Pomoc na výskum a vývoj, pokiaľ ide o výrobky uvedené v prílohe I k zmluve, je zlučiteľná so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v odsekoch 2 až 7 tohto článku.

2.   Táto pomoc má význam pre všetkých prevádzkovateľov v príslušnom odvetví alebo v príslušnej časti daného odvetvia.

3.   Informácie o plánovanej realizácii výskumu a o cieľoch výskumu sa zverejnia na internetových stránkach ešte pred začiatkom výskumu. Informácie musia zahŕňať približný dátum očakávaných výsledkov a ich zverejnenia na internete, ako aj zmienku o tom, že výsledky budú sprístupnené bezplatne.

Výsledky výskumu sa sprístupnia na internetových stránkach počas obdobia aspoň 5 rokov. Nesmú byť zverejnené neskôr než ktorékoľvek iné informácie, ktoré môžu byť poskytnuté členom akejkoľvek konkrétnej organizácie.

4.   Pomoc sa poskytne priamo výskumnej organizácii a nesmie zahŕňať priame poskytnutie pomoci nesúvisiacej s výskumom podniku vyrábajúcemu či spracúvajúcemu poľnohospodárske výrobky alebo obchodujúcemu s nimi, ani poskytovať cenovú podporu výrobcom takýchto výrobkov.

5.   Intenzita pomoci nepresahuje 100 % oprávnených nákladov.

6.   Oprávnené náklady sú náklady stanovené v článku 31 ods. 5.

7.   Pomoc na výskum a vývoj týkajúca sa výrobkov uvedených v prílohe I k zmluve, ktorá nespĺňa podmienky stanovené v tomto článku, je zlučiteľná so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v článkoch 30 až 32 tohto nariadenia.

Článok 35

Pomoc mladým inovačným podnikom

1.   Pomoc mladým inovačným podnikom je zlučiteľná so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v odsekoch 2 a 5 tohto článku.

2.   Príjemcom pomoci je malý podnik, ktorý v čase poskytnutia pomoci existoval menej ako 6 rokov.

3.   Náklady na výskum a vývoj vzniknuté na strane príjemcu pomoci tvoria aspoň 15 % jeho celkových prevádzkových nákladov v období aspoň jedného z troch rokov predchádzajúcich poskytnutiu pomoci, alebo v prípade začínajúceho podniku, ktorý nemôže preukázať svoju finančnú situáciu v predchádzajúcich rokoch, počas auditu jeho súčasného zdaňovacieho obdobia overeného externým audítorom.

4.   Pomoc nepresahuje 1 mil. EUR.

Táto pomoc však nepresahuje 1,5 mil. EUR v oblastiach oprávnených na pomoc na základe výnimky stanovenej v článku 87 ods. 3 písm. a) zmluvy, a 1,25 mil. EUR v oblastiach oprávnených na pomoc na základe výnimky stanovenej v článku 87 ods. 3 písm. c) zmluvy.

5.   Príjemcovi môže byť pomoc poskytnutá iba raz počas obdobia, v ktorom sa kvalifikuje ako mladý inovačný podnik.

Článok 36

Pomoc na poradenské služby zamerané na inovácie a na služby na podporu inovácií

1.   Pomoc na poradenské služby zamerané na inovácie a na služby na podporu inovácií je zlučiteľná so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v odsekoch 2 až 6 tohto článku.

2.   Príjemcom pomoci je MSP.

3.   Pomoc nepresahuje v priebehu žiadneho trojročného obdobia maximálnu hranicu 200 000 EUR na jedného príjemcu pomoci.

4.   Poskytovateľ služby je držiteľom vnútroštátneho alebo európskeho osvedčenia. Ak poskytovateľ služby nie je držiteľom vnútroštátneho alebo európskeho osvedčenia, intenzita pomoci nepresahuje 75 % oprávnených nákladov.

5.   Príjemca pomoci musí použiť pomoc na nákup služieb za trhovú cenu, alebo ak je poskytovateľom služby nezisková organizácia, potom za cenu, ktorá odráža jej úplné náklady a primerané obchodné rozpätie.

6.   Oprávnené náklady sú:

a)

pokiaľ ide o poradenské služby zamerané na inovácie, náklady na: poradenstvo pre oblasť riadenia, technologickú pomoc, služby technologického transferu, vzdelávanie, poradenstvo zamerané na nadobudnutie a ochranu práv duševného vlastníctva a obchodovanie s nimi a na licenčné dohody, poradenstvo o používaní noriem.

b)

pokiaľ ide o služby na podporu inovácií, náklady na: kancelárske priestory, databázy, technické knižnice, prieskum trhu, používanie laboratória, známky kvality, testovanie a certifikačné služby.

Článok 37

Pomoc na zapožičanie vysokokvalifikovaných pracovníkov

1.   Pomoc na zapožičanie vysokokvalifikovaných pracovníkov z výskumných inštitúcií alebo veľkých podnikov pre MSP je zlučiteľná so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v odsekoch 2 až 5 tohto článku.

2.   Dočasne vyslaní pracovníci nesmú nahrádzať ostatných pracovníkov, ale musia byť zamestnaní na novovytvorenom mieste v podniku, ktorý je príjemcom pomoci, a musia to byť pracovníci, ktorí boli predtým aspoň dva roky zamestnaní vo výskumnej inštitúcii alebo vo veľkom podniku, ktoré dočasne vysielajú svojich pracovníkov.

Dočasne vyslaní pracovníci sa musia v MSP, ktorý je príjemcom pomoci, venovať výskumu, vývoju a inováciám.

3.   Intenzita pomoci nepresahuje 50 % oprávnených nákladov, na obdobie najviac troch rokov na jeden podnik a na jedného zapožičaného pracovníka.

4.   Oprávnené náklady sú všetky personálne náklady na zapožičanie a zamestnanie vysokokvalifikovaných pracovníkov, vrátane nákladov na použitie služieb personálnej agentúry, a na príspevok za mobilitu pre dočasne vyslaných pracovníkov.

5.   Tento článok sa nevzťahuje na náklady na poradenské služby podľa článku 26.

ODDIEL 8

Pomoc na podporu vzdelávania

Článok 38

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto oddielu sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1)

„špecifické vzdelávanie“ je vzdelávanie, ktoré zahŕňa získavanie poznatkov priamo a bezprostredne využiteľných pre súčasnú alebo budúcu pozíciu zamestnanca v podniku a ktoré poskytuje kvalifikáciu neprenosnú alebo iba čiastočne prenosnú na iné podniky alebo oblasti práce;

2)

„všeobecné vzdelávanie“ je vzdelávanie zahŕňajúce získavanie poznatkov, ktoré nie sú využiteľné iba alebo bezprostredne pre súčasnú alebo budúcu pozíciu zamestnanca v podniku, ktoré však poskytuje kvalifikáciu vo veľkej miere prenosnú na iné podniky alebo oblasti práce. Vzdelávanie sa považuje za všeobecné, ak je napríklad:

a)

spoločne organizované rôznymi nezávislými podnikmi alebo ak toto vzdelávanie môžu využiť zamestnanci rôznych podnikov,

b)

je uznané, certifikované alebo potvrdené verejnoprávnymi orgánmi alebo inými orgánmi alebo inštitúciami, na ktoré členský štát alebo Spoločenstvo delegovalo potrebné právomoci.

Článok 39

Pomoc na podporu vzdelávania

1.   Pomoc na podporu vzdelávania je zlučiteľná so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v odsekoch 2, 3 a 4 tohto článku.

2.   Intenzita pomoci nepresahuje:

a)

25 % oprávnených nákladov v prípade špecifického vzdelávania a

b)

60 % oprávnených nákladov v prípade všeobecného vzdelávania.

Intenzita pomoci sa však môže zvýšiť až na maximálnu intenzitu pomoci 80 %, a to:

a)

o 10 percentuálnych bodov, ak sa vzdelávanie poskytuje pracovníkom so zdravotným postihnutím alebo znevýhodneným pracovníkom;

b)

o 10 percentuálnych bodov, ak sa pomoc poskytuje stredným podnikom, a o 20 percentuálnych bodov, ak sa poskytuje malým podnikom.

Ak sa pomoc poskytuje v odvetví námornej dopravy, jej intenzita môže dosiahnuť 100 % oprávnených nákladov, bez ohľadu na to, či sa projekt vzdelávania týka špecifického alebo všeobecného vzdelávania, pokiaľ sú splnené tieto podmienky:

a)

účastník vzdelávania nie je aktívnym členom posádky, ale je na palube nadpočetný, a

b)

vzdelávanie sa realizuje na palube lodí zapísaných do registrov Spoločenstva.

3.   V prípadoch, keď projekt pomoci obsahuje prvky špecifického aj všeobecného vzdelávania, ktoré nemožno od seba oddeliť pri výpočte intenzity pomoci, a v prípadoch, keď špecifický alebo všeobecný charakter projektu pomoci na podporu vzdelávania nemožno určiť, uplatňuje sa intenzita pomoci uplatniteľná na špecifické vzdelávanie.

4.   Oprávnené náklady na projekt pomoci na podporu vzdelávania sú:

a)

personálne náklady na lektorov;

b)

cestovné výdavky na lektorov a účastníkov vzdelávania vrátane ubytovania;

c)

iné bežné výdavky, napríklad na materiál a dodávky priamo súvisiace s projektom;

d)

odpisy nástrojov a vybavenia, ak sa používajú výlučne na projekt vzdelávania;

e)

náklady na poradenské a konzultačné služby súvisiace s projektom vzdelávania;

f)

personálne náklady týkajúce sa účastníkov vzdelávania a všeobecné nepriame náklady (administratívne náklady, prenájom, réžia) do výšky celkových ostatných oprávnených nákladov uvedených v písm. a) až e). Pokiaľ ide o personálne náklady týkajúce sa účastníkov vzdelávania do úvahy sa môžu vziať iba hodiny, počas ktorých sa účastníci skutočne zúčastňujú na vzdelávaní, a to po odpočítaní produktívnych hodín.

ODDIEL 9

Pomoc pre znevýhodnených pracovníkov a pracovníkov so zdravotným postihnutím

Článok 40

Pomoc na prijímanie znevýhodnených pracovníkov vo forme mzdových dotácií

1.   Schémy pomoci na prijímanie znevýhodnených pracovníkov do zamestnania vo forme mzdových dotácií je zlučiteľná so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v odsekoch 2 až 5 tohto článku.

2.   Intenzita pomoci nepresahuje 50 % oprávnených nákladov.

3.   Oprávnené náklady predstavujú mzdové náklady po dobu najviac 12 mesiacov po prijatí do zamestnania.

V prípade, že príslušný pracovník je značne znevýhodneným pracovníkom, oprávnené náklady predstavujú mzdové náklady po dobu najviac 24 mesiacov po prijatí do zamestnania.

4.   Ak prijatie do zamestnania nepredstavuje čistý nárast počtu zamestnancov v príslušnom podniku v porovnaní s priemerom za predchádzajúcich dvanásť mesiacov, miesto alebo miesta musia byť uvoľnené následkom dobrovoľného odchodu pracovníkov, nespôsobilosti, odchodu do dôchodku kvôli veku, dobrovoľného skrátenia pracovného času alebo zákonného prepustenia za porušenie pracovnej disciplíny, a nie z dôvodu nadbytočnosti.

5.   Okrem prípadu zákonného prepustenia za porušenie pracovnej disciplíny musí mať znevýhodnený pracovník nárok na nepretržité zamestnanie najmenej po dobu, ktorá je v súlade s príslušnými vnútroštátnymi predpismi alebo kolektívnymi zmluvami, ktorými sa upravujú pracovné zmluvy.

Ak obdobie zamestnania trvá kratšie ako 12 mesiacov alebo prípadne 24 mesiacov, pomoc sa v súlade s tým úmerne zníži.

Článok 41

Pomoc na zamestnávanie pracovníkov so zdravotným postihnutím vo forme mzdových dotácií

1.   Pomoc na zamestnávanie pracovníkov so zdravotným postihnutím vo forme mzdových dotácií je zlučiteľná so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v odsekoch 2 až 5 tohto článku.

2.   Intenzita pomoci nepresahuje 75 % oprávnených nákladov.

3.   Oprávnené náklady sú mzdové náklady za každé dané obdobie, počas ktorého je pracovník so zdravotným postihnutím zamestnaný.

4.   Ak prijatie do zamestnania nepredstavuje čistý nárast počtu zamestnancov v príslušnom podniku v porovnaní s priemerom za predchádzajúcich dvanásť mesiacov, miesto alebo miesta musia byť uvoľnené následkom dobrovoľného odchodu pracovníkov, nespôsobilosti, odchodu do dôchodku kvôli veku, dobrovoľného skrátenia pracovného času alebo zákonného prepustenia za porušenie pracovnej disciplíny, a nie z dôvodu nadbytočnosti.

5.   Okrem prípadu zákonného prepustenia za porušenie pracovnej disciplíny musia mať pracovníci nárok na nepretržité zamestnanie najmenej po dobu, ktorá je v súlade s príslušnými vnútroštátnymi predpismi alebo kolektívnymi zmluvami, ktorými sa upravujú pracovné zmluvy.

Ak obdobie zamestnania trvá kratšie ako 12 mesiacov, pomoc sa v súlade s tým úmerne zníži.

Článok 42

Pomoc na kompenzáciu dodatočných nákladov spojených so zamestnávaním pracovníkov so zdravotným postihnutím

1.   Pomoc na kompenzáciu dodatočných nákladov spojených so zamestnávaním pracovníkov so zdravotným postihnutím je zlučiteľná so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v odsekoch 2 a 3 tohto článku.

2.   Intenzita pomoci nepresahuje 100 % oprávnených nákladov.

3.   Oprávnené náklady sú náklady iné ako mzdové, na ktoré sa vzťahuje článok 41, v priebehu doby, počas ktorej je príslušný pracovník zamestnaný, a ktoré predstavujú dodatočné náklady k takým nákladom, ktoré by podnik musel znášať, keby zamestnával pracovníkov, ktorí nie sú zdravotne postihnutí.

Oprávnené náklady sú:

a)

náklady na úpravu priestorov;

b)

náklady na zamestnávanie personálu, ktorého výhradnou úlohou je pomáhať zdravotne postihnutým pracovníkom;

c)

náklady na úpravu alebo získanie vybavenia alebo na získanie a validáciu softvéru pre zdravotne postihnutých vrátane upravených alebo pomocných technologických zariadení, ktoré sú dodatočnými nákladmi k nákladom, ktoré by príjemca pomoci musel znášať, keby zamestnával pracovníkov, ktorí nie sú zdravotne postihnutí;

d)

ak príjemca pomoci, ponúka chránené pracovisko, náklady na výstavbu, inštaláciu alebo rozšírenie príslušnej prevádzky a akékoľvek administratívne náklady a náklady na dopravu, ktoré sú priamym dôsledkom zamestnávania pracovníkov so zdravotným postihnutím.

KAPITOLA III

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 43

Zrušenie

Nariadenie (ES) č. 1628/2006 sa zrušuje.

Akékoľvek odkazy na zrušené nariadenie a nariadenie (ES) č. 68/2001, nariadenie (ES) č. 70/2001, nariadenie (ES) č. 2204/2002 sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Článok 44

Prechodné ustanovenia

1.   Toto nariadenie sa uplatňuje na individuálnu pomoc poskytnutú pred nadobudnutím jeho účinnosti, ak pomoc spĺňa podmienky stanovené v tomto nariadení s výnimkou článku 9.

2.   Každá pomoc poskytnutá pred 31. decembrom 2008, ktorá nespĺňa podmienky stanovené v tomto nariadení, ale spĺňa podmienky stanovené v nariadení (ES) č. 68/2001, nariadení (ES) č. 70/2001, nariadení (ES) č. 2204/2002 alebo nariadení (ES) č. 1628/2006, je zlučiteľná so spoločným trhom a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy.

Akúkoľvek inú pomoc poskytnutú pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, ktorá nespĺňa podmienky stanovené v tomto nariadení, ani podmienky stanovené v niektorom z nariadení uvedených v prvom pododseku, posúdi Komisia v súlade s príslušnými rámcami, usmerneniami, oznámeniami a oznamami.

3.   Po ukončení doby platnosti tohto nariadenia zostáva počas obdobia prispôsobenia v trvaní šiestich mesiacov každá schéma, ktorá bola oslobodená od notifikačnej povinnosti na základe tohto nariadenia, naďalej oslobodená od tejto povinnosti, okrem schém regionálnej pomoci. Platnosť oslobodenia schém regionálnej pomoci od notifikačnej povinnosti sa skončí v deň skončenia platnosti schválených máp regionálnej pomoci.

Článok 45

Nadobudnutie účinnosti a uplatniteľnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa do 31. decembra 2013.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. augusta 2008

Za Komisiu

Neelie KROES

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 142, 14.5.1998, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 210, 8.9.2007, s. 14.

(3)  Ú. v. ES L 10, 13.1.2001, s. 33. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1976/2006 (Ú. v. EÚ L 368, 23.12.2006, s. 85).

(4)  Ú. v. EÚ L 63, 28.2.2004, s. 22.

(5)  Ú. v. ES C 235, 21.8.2001, s. 3.

(6)  Ú. v. EÚ C 194, 18.8.2006, s. 2.

(7)  Ú. v. EÚ C 323, 30.12.2006, s. 1.

(8)  Ú. v. ES L 10, 13.1.2001, s. 20. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1976/2006.

(9)  Ú. v. ES L 337, 13.12.2002, s. 3. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1976/2006.

(10)  Ú. v. EÚ L 302, 1.11.2006, s. 29.

(11)  Ú. v. ES C 45, 17.2.1996, s. 5.

(12)  Ú. v. ES C 37, 3.2.2001, s. 3.

(13)  Ú. v. EÚ C 82, 1.4.2008, s. 1.

(14)  Ú. v. EÚ C 54, 4.3.2006, s. 13.

(15)  Ú. v. ES L 83, 27.3.1999, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).

(16)  Ú. v. EÚ L 358, 16.12.2006, s. 3.

(17)  Ú. v. ES L 205, 2.8.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).

(18)  Ú. v. EÚ C 260, 28.10.2006, s. 7.

(19)  Ú. v. EÚ C 244, 1.10.2004, s. 2.

(20)  Ú. v. EÚ C 14, 19.1.2008, s. 6.

(21)  Ú. v. EÚ C 155, 20.6.2008, s. 10.

(22)  Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2003, s. 51. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2004/75/ES (Ú. v. EÚ L 157, 30.4.2004, s. 100).

(23)  Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36.

(24)  Ú. v. ES L 17, 21.1.2000, s. 22.

(25)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(26)  Ú. v. EÚ L 379, 28.12.2006, s. 5.

(27)  Ú. v. EÚ L 140, 30.4.2004, s. 1.

(28)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.

(29)  Ú. v. EÚ L 265, 26.9.2006, s. 1.

(30)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2008, s. 8.

(31)  KOM(2008) 19 v konečnom znení

(32)  Ú. v. EÚ L 52, 21.2.2004, s. 50.

(33)  Ú. v. EÚ L 32, 6.2.2007, s. 183.


PRÍLOHA I

Definícia MSP

Článok 1

Podnik

Za podnik sa považuje každý subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu na jeho právnu formu. Sem patria najmä samostatne zárobkovo činné osoby a rodinné podniky, ktoré vykonávajú remeselnícke alebo iné činnosti, a partnerstvá alebo združenia, ktoré pravidelne vykonávajú hospodársku činnosť.

Článok 2

Počet pracovníkov a finančné limity určujúce kategórie podnikov

1.   Kategóriu mikropodnikov, malých a stredných podnikov („MSP“) tvoria podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat nepresahuje 50 mil. EUR a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 mil. EUR.

2.   V rámci kategórie MSP sa malý podnik definuje ako podnik, ktorý zamestnáva menej ako 50 osôb a ktorého ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 10 mil. EUR.

3.   V rámci kategórie MSP sa mikropodnik definuje ako podnik, ktorý zamestnáva menej ako 10 osôb a ktorého ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 2 mil. EUR.

Článok 3

Typy podnikov, ktoré sa zohľadňujú pri výpočte počtu pracovníkov a finančných súm

1.   „Samostatný podnik“ je každý podnik, ktorý nie je zatriedený ako partnerský podnik v zmysle odseku 2 alebo ako prepojený podnik v zmysle odseku 3.

2.   „Partnerské podniky“ sú všetky podniky, ktoré nie sú zatriedené ako prepojené podniky v zmysle odseku 3 a medzi ktorými je takýto vzťah: podnik (vyššie postavený podnik) vlastní, buď samostatne, alebo spoločne s jedným alebo viacerými prepojenými podnikmi v zmysle odseku 3, 25 % alebo viac imania alebo hlasovacích práv iného podniku (nižšie postavený podnik).

Podnik sa však môže klasifikovať ako samostatný, teda ako podnik, ktorý nemá žiadne partnerské podniky, aj keď investori tento limit 25 % dosiahnu alebo prekročia, za predpokladu, že títo investori nie sú prepojení v zmysle odseku 3 individuálne alebo spoločne s príslušným podnikom:

a)

verejnými investičnými spoločnosťami, spoločnosťami investujúcimi do rizikového kapitálu, fyzickými osobami alebo skupinami fyzických osôb, ktoré sa pravidelne zúčastňujú na rizikových investičných aktivitách, ktoré investujú vlastný kapitál do nekótovaných firiem (podnikateľskí anjeli) za predpokladu, že celkové investície týchto podnikateľských anjelov v rovnakom podniku sú nižšie ako 1 250 000 EUR;

b)

univerzitami alebo neziskovými výskumnými strediskami;

c)

inštitucionálnymi investormi, vrátane regionálnych rozvojových fondov;

d)

orgánmi miestnej samosprávy, ktoré majú ročný rozpočet menší ako 10 mil. EUR a menej ako 5 000 obyvateľov.

3.   „Prepojené podniky“ sú podniky, ktoré majú nasledovné vzájomné vzťahy:

a)

podnik má väčšinu hlasovacích práv akcionárov alebo členov v inom podniku;

b)

podnik má právo vymenovať alebo odvolať väčšinu členov správneho, riadiaceho alebo dozorného orgánu;

c)

podnik má právo dominantne pôsobiť na iný podnik na základe zmluvy uzatvorenej s týmto podnikom alebo na základe ustanovenia v jeho spoločenskej zmluve alebo stanovách;

d)

podnik, ktorý je akcionárom alebo členom iného podniku, sám kontroluje na základe zmluvy s inými akcionármi tohto podniku alebo členmi tohto podniku väčšinu hlasovacích práv akcionárov alebo členov v tomto podniku.

Existuje predpoklad, že dominantný vplyv neexistuje, ak sa investori uvedení v druhom pododseku odseku 2 nezapoja priamo alebo nepriamo do vedenia príslušného podniku bez toho, aby boli dotknuté ich práva ako akcionárov.

Podniky, ktoré sa nachádzajú v niektorom zo vzťahov uvedených v prvom pododseku prostredníctvom jedného alebo viacerých podnikov, alebo majú niektorého z investorov uvedených v odseku 2, sa tiež považujú za prepojené.

Podniky, ktoré sa nachádzajú v jednom alebo niektorom inom z takýchto vzťahov prostredníctvom fyzickej osoby alebo skupiny fyzických osôb konajúcich spoločne, sa tiež považujú za prepojené podniky, ak sa podieľajú svojou činnosťou alebo časťou svojej činnosti na rovnakom relevantnom trhu alebo na priľahlých trhoch.

Za „priľahlý trh“ sa považuje trh pre výrobok alebo službu, ktorý sa nachádza bezprostredne vo vyššej alebo nižšej pozícii vo vzťahu k relevantnému trhu.

4.   Okrem prípadov uvedených v odseku 2 druhom pododseku sa podnik nemôže považovať za MSP, ak 25 % alebo viac imania alebo hlasovacích práv je priamo alebo nepriamo kontrolovaných spoločne alebo individuálne jedným alebo viacerými verejnými orgánmi.

5.   Podniky môžu poskytnúť vyhlásenie o svojom postavení samostatného podniku, partnerského podniku alebo prepojeného podniku vrátane údajov týkajúcich sa limitov stanovených v článku 2. Vyhlásenie sa môže poskytnúť aj vtedy, keď je kapitál rozptýlený tak, že nie je možné presne určiť, kto ho vlastní, v takomto prípade podnik môže poskytnúť vyhlásenie v dobrej viere, že môže odôvodnene predpokladať, že jeden podnik nevlastní alebo spoločne navzájom prepojené podniky nevlastnia 25 % alebo viac. Také vyhlásenia sa poskytnú bez toho, aby boli dotknuté kontroly alebo vyšetrovania ustanovené podľa vnútroštátnych pravidiel alebo pravidiel Spoločenstva.

Článok 4

Údaje používané v prípade počtu pracovníkov a finančných súm a referenčného obdobia

1.   Údaje, ktoré je potrebné použiť v prípade počtu pracovníkov a finančných súm, sú údaje týkajúce sa posledného schváleného účtovného obdobia a vypočítané na ročnom základe. Zohľadňujú sa odo dňa účtovnej uzávierky. Výška zvoleného obratu sa vypočíta bez dane z pridanej hodnoty (DPH) a iných nepriamych daní.

2.   Ak podnik v deň účtovnej uzávierky zistí na ročnom základe, že počet zamestnancov alebo finančné limity sú vyššie alebo nižšie, ako je stanovené v článku 2, nebude to mať za následok stratu alebo nadobudnutie štatútu stredného, malého podniku alebo mikropodniku, pokiaľ sa tieto limity neprekročili v dvoch za sebou nasledujúcich účtovných obdobiach.

3.   V prípade novozaložených podnikov, ktorých účtovné uzávierky ešte neboli schválené, sa uplatnia údaje získané čestným odhadom vykonaným v priebehu finančného roku.

Článok 5

Počet pracovníkov

Počet pracovníkov zodpovedá počtu ročných pracovných jednotiek (RPJ), to znamená, počtu osôb, ktoré pracujú na plný úväzok v rámci príslušného podniku alebo v jeho mene počas celého posudzovaného referenčného roku. Práca osôb, ktoré nepracovali celý rok, práca tých osôb, ktoré pracovali na kratší pracovný čas bez ohľadu na trvanie, a práca sezónnych pracovníkov sa počítajú ako podiely RPJ. Pracovníci pozostávajú zo:

a)

zamestnancov;

b)

osôb pracujúcich pre podnik, ktorý mu podlieha a ktoré sa podľa vnútroštátnych právnych predpisov považujú za zamestnancov;

c)

vlastníkov-manažérov;

d)

partnerov vykonávajúcich pravidelnú činnosť v podniku a majúcich finančný prospech z podniku.

Učni alebo študenti, ktorí sa zúčastňujú na odbornom vzdelávaní na základe učňovskej zmluvy alebo zmluvy o odbornom výcviku, sa nepovažujú za pracovníkov. Doba trvania materskej alebo rodičovskej dovolenky sa nezapočítava.

Článok 6

Vyhotovenie údajov o podniku

1.   V prípade samostatného podniku sa údaje, vrátane počtu pracovníkov, určia výlučne podľa účtovnej uzávierky tohto podniku.

2.   Údaje o podniku, ktorý má partnerský podnik alebo prepojené podniky, sa určia, vrátane počtu pracovníkov, na základe účtovnej uzávierky a iných údajov o podniku, alebo, ak sú k dispozícii, podľa konsolidovaných účtovných uzávierok, na ktorých sa podnik podieľa prostredníctvom konsolidácie.

Údaje uvedené v prvom pododseku sa pridajú k údajom každého partnerského podniku príslušného podniku, ktorý sa nachádza bezprostredne vo vyššom alebo nižšom postavení vo vzťahu k nemu. Výsledok je úmerný percentuálnemu podielu kapitálu alebo hlasovacích práv (podľa toho, čo je väčšie). V prípade, keď krížové akcie vlastnia dva podniky, použije sa vyššie percento.

K údajom uvedeným v prvom a druhom pododseku sa pridá 100 % údajov každého podniku, ktorý je priamo alebo nepriamo prepojený s príslušným podnikom, ak už údaje neboli zahrnuté prostredníctvom konsolidácie v účtovných uzávierkach.

3.   Na uplatnenie odseku 2 sa údaje partnerských podnikov príslušného podniku určia z ich účtovných uzávierok a ostatných konsolidovaných údajov, ak existujú. K týmto údajom sa pripočíta 100 % údajov podnikov, ktoré sú prepojené s týmito partnerskými podnikmi, pokiaľ ich účtovné údaje už nie sú zahrnuté prostredníctvom konsolidácie.

Na uplatnenie toho istého odseku 2 sa údaje podnikov, ktoré sú prepojené s príslušným podnikom, určia z ich účtovných uzávierok a ostatných konsolidovaných údajov, ak existujú. K týmto údajom sa pripočítajú proporcionálne údaje každého prípadného partnerského podniku tohto prepojeného podniku, ktorý sa nachádza bezprostredne vo vyššom alebo nižšom postavení vo vzťahu k nemu, pokiaľ už údaje neboli zahrnuté v konsolidovaných účtovných uzávierkach s percentuálnym podielom, ktorý je aspoň úmerný percentu uvedenému podľa druhého pododseku odseku 2.

4.   Ak sa v konsolidovaných účtovných uzávierkach neuvádzajú za daný podnik údaje o pracovníkoch, čísla týkajúce sa pracovníkov sa vypočítajú úmerne na základe súhrnu údajov z jeho partnerských podnikov a pripočítaním údajov z podnikov, s ktorými je príslušný podnik prepojený.


PRÍLOHA II

Formulár na predkladanie súhrnných informácií o pomoci na výskum a vývoj na základe rozšírenej povinnosti podávať správy, ktorá je stanovená v článku 9 ods. 4

1.

Pomoc pre (názov podnikov, ktoré prijímajú pomoc, či ide o MSP, alebo nie):

2.

Referenčné číslo schémy pomoci (referenčné číslo, ktoré Komisia pridelila existujúcej schéme alebo schémam, v rámci ktorých sa poskytuje pomoc):

3.

Verejnoprávne subjekty, ktoré poskytujú pomoc (názov a kontaktné údaje orgánov poskytujúcich pomoc):

4.

Členský štát, v ktorom sa podporovaný projekt alebo opatrenie realizuje:

5.

Typ projektu alebo opatrenia:

6.

Stručný opis projektu alebo opatrenia:

7.

Prípadne príslušné oprávnené náklady (v eurách):

8.

Diskontovaná výška pomoci (brutto) v eurách:

9.

Intenzita pomoci (v % ekvivalentu hrubého grantu):

10.

Podmienky spojené s platbou navrhovanej pomoci (v prípade, že sú stanovené):

11.

Plánovaný dátum začatia a ukončenia projektu alebo opatrenia:

12.

Dátum poskytnutia pomoci:

Formulár na predkladanie súhrnných informácií o pomoci na veľké investičné projekty na základe rozšírenej povinnosti podávať správy, ktorá je stanovená v článku 9 ods. 4

1.

Pomoc pre (názov podnikov, ktoré prijímajú pomoc):

2.

Referenčné číslo schémy pomoci (referenčné číslo, ktoré Komisia pridelila existujúcej schéme alebo schémam, v rámci ktorých sa poskytuje pomoc):

3.

Verejnoprávne subjekty, ktoré poskytujú pomoc (názov a kontaktné údaje orgánov poskytujúcich pomoc):

4.

Členský štát, v ktorom sa uskutočňuje investícia:

5.

Región (úroveň 3 NUTS), v ktorom sa uskutočňuje investícia:

6.

Obec (bývalá úroveň 5 NUTS, teraz LAU 2), v ktorej sa uskutočňuje investícia:

7.

Typ projektu (založenie nového podniku, rozširovanie existujúceho podniku, diverzifikácia produkcie podniku na ďalšie nové výrobky alebo zásadná zmena výrobného procesu existujúceho podniku):

8.

Výrobky vyrábané alebo služby poskytované na základe investičného projektu (odkaz na nomenklatúru PRODCOM/NACE alebo nomenklatúru CPA v prípade projektov v sektore služieb):

9.

Stručný opis investičného projektu:

10.

Diskontované oprávnené náklady na investičný projekt (v eurách):

11.

Diskontovaná výška pomoci (brutto) v eurách:

12.

Intenzita pomoci (% v GGE):

13.

Podmienky spojené s platbou navrhovanej pomoci (v prípade, že sú stanovené):

14.

Plánovaný dátum začatia a ukončenia projektu:

15.

Dátum poskytnutia pomoci:


PRÍLOHA III

Formulár na predkladanie súhrnných informácií na základe povinnosti podávať správy, ktorá je stanovená v článku 9 ods. 1

Uveďte požadované informácie.

ČASŤ I

Referenčné číslo pomoci

(vyplní Komisia)

Členský štát

 

Referenčné číslo pridelené členským štátom

 

Región

Názov regiónu

(NUTS) (1)

Status regionálnej pomoci (2)

Orgán poskytujúci pomoc

Názov

 

Adresa

 

Internetová stránka

 

Názov opatrenia pomoci

 

Vnútroštátny právny základ

(odkaz na príslušný vnútroštátny právny nástroj)

 

Internetový odkaz na plné znenie opatrenia pomoci

 

Typ opatrenia

Schéma pomoci

 

Pomoc ad hoc

Meno/Názov príjemcu pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

 

Číslo pomoci pridelené Komisiou

Predĺženie

 

Modifikácia

 

Trvanie (3)

Schéma pomoci

od dd mm rrrr do dd mm rrrr

Dátum poskytnutia pomoci (4)

Pomoc ad hoc

dd/mm/rr

Príslušné odvetvia hospodárstva

Všetky odvetvia hospodárstva oprávnené na pomoc

 

Pomoc obmedzená na určité odvetvia – uveďte v súlade s NACE Rev. 2 (5)

 

Typ príjemcu

MSP

 

Veľké podniky

 

Rozpočet

Celková ročná výška rozpočtu plánovaného podľa schémy pomoci (6)

… (v mil.) v národnej mene

Celková výška pomoci ad hoc poskytnutej podniku (7)

… (v mil.) v národnej mene

V rámci garancií (8)

… (v mil.) v národnej mene

Nástroj pomoci (čl. 5)

Grant

 

Bonifikácia úrokov

 

Úver

 

Garancia/Odkaz na rozhodnutie Komisie (9)

 

Daňové opatrenie

 

Rizikový kapitál

 

Vratné preddavky

 

Iné (špecifikujte)

 

V prípade spolufinancovania z finančných prostriedkov Spoločenstva

Odkazy:

Výška finančného príspevku Spoločenstva

… (v mil.) v národnej mene


ČASŤ II

Uveďte, podľa ktorého ustanovenia všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách sa opatrenie pomoci realizuje.


Všeobecné ciele (uveďte)

Ciele (uveďte)

Maximálna intenzita pomoci v % alebo maximálna výška pomoci v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Regionálna investičná pomoc a pomoc na podporu zamestnanosti (10) (čl. 13)

Schéma pomoci

… %

 

Pomoc ad hoc (čl. 13 ods. 1))

… %

 

Pomoc pre novozaložené malé podniky (čl. 14)

 

… %

 

Investičná pomoc a pomoc na podporu zamestnanosti pre MSP (čl. 15)

 

… %

 

Pomoc pre nové malé podniky založené podnikateľkami (čl. 16)

 

… %

 

Pomoc na ochranu životného prostredia (čl. 17 – 25)

Investičná pomoc umožňujúca podnikom ísť nad rámec noriem Spoločenstva týkajúcich sa ochrany životného prostredia alebo zvýšiť úroveň ochrany životného prostredia v prípade absencie noriem Spoločenstva (čl. 18)

Uveďte presný odkaz na príslušnú normu

… %

 

Pomoc určená na nákup nových dopravných prostriedkov, ktoré spĺňajú prísnejšie normy, ako sú normy Spoločenstva, alebo ktoré zvyšujú úroveň ochrany životného prostredia v prípade absencie noriem Spoločenstva (čl. 19)

… %

 

Pomoc pre MSP na včasné prispôsobenie sa budúcim normám Spoločenstva

(čl. 20)

… %

 

Environmentálna investičná pomoc na opatrenia zamerané na úsporu energie (čl. 21)

… %

 

Environmentálna investičná pomoc na vysokoúčinnú kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie (čl. 22)

… %

 

Environmentálna investičná pomoc na podporu výroby energie z obnoviteľných zdrojov energie

(čl. 23)

… %

 

Pomoc na environmentálne štúdie

(čl. 24)

… %

 

Pomoc vo forme úľav na environmentálnych daniach (čl. 25)

… v národnej mene

 

Pomoc pre MSP na poradenské služby a na účasť MSP na veľtrhoch (čl. 26 – 27)

Pomoc pre MSP na poradenské služby (čl. 26)

… %

 

Pomoc na účasť MSP na veľtrhoch (čl. 27)

… %

 

Pomoc vo forme rizikového kapitálu (čl. 28 – 29)

 

… v národnej mene

 

Pomoc na výskum, vývoj a inovácie (čl. 30 – 37)

Pomoc na výskumné a vývojové projekty

(čl. 31)

Základný výskum

(čl. 31 ods. 2 písm. a))

… %

 

Priemyselný výskum

(čl. 31 ods. 2 písm. b))

… %

 

Experimentálny vývoj (čl. 31 ods. 2 písm. c))

… %

 

Pomoc na štúdie technickej uskutočniteľnosti (čl. 32)

… %

 

Pomoc pre MSP na náklady súvisiace s právami priemyselného vlastníctva (čl. 33)

… %

 

Pomoc na výskum a vývoj v odvetviach poľnohospodárstva a rybného hospodárstva (čl. 34)

… %

 

Pomoc mladým inovačným podnikom (čl. 35)

… v národnej mene

 

Pomoc na poradenské služby zamerané na inovácie a na služby na podporu inovácií (čl. 36)

… v národnej mene

 

Pomoc na zapožičanie vysokokvalifikovaných pracovníkov

(čl. 37)

… v národnej mene

 

Pomoc na podporu vzdelávania

(čl. 38 – 39)

Špecifické vzdelávanie (čl. 38 ods. 1)

… %

 

Všeobecné vzdelávanie (čl. 38 ods. 2)

… %

 

Pomoc pre znevýhodnených pracovníkov a pracovníkov so zdravotným postihnutím

(čl. 40 – 42)

Pomoc na prijímanie znevýhodnených pracovníkov vo forme mzdových dotácií (čl. 40)

… %

 

Pomoc na zamestnávanie pracovníkov so zdravotným postihnutím vo forme mzdových dotácií (čl. 41)

… %

 

Pomoc na kompenzáciu dodatočných nákladov spojených so zamestnávaním pracovníkov so zdravotným postihnutím (čl. 42)

… %

 


(1)  NUTS – nomenklatúra územných jednotiek na štatistické účely.

(2)  Článok 87 ods. 3 písm. a) Zmluvy, článok 87 ods. 3 písm. c) Zmluvy , zmiešané oblasti, oblasti, ktoré nie sú oprávnené na regionálnu pomoc.

(3)  Obdobie, na ktoré sa orgán poskytujúci pomoc môže zaviazať, že bude pomoc poskytovať.

(4)  Pomoc by sa mala pokladať za poskytnutú vo chvíli, keď je príjemcovi priznané legálne právo prijať pomoc v súlade s uplatniteľným vnútroštátnym právnym režimom.

(5)  NACE Rev.2 – štatistická klasifikácia ekonomických činností v Európskom spoločenstve.

(6)  V prípade schémy pomoci: uveďte celkovú ročnú výšku rozpočtu plánovaného podľa danej schémy alebo odhadovanú daňovú stratu na rok pre všetky nástroje pomoci zahrnuté v schéme.

(7)  V prípade poskytnutia pomoci ad hoc: uveďte celkovú výšku pomoci/daňovú stratu.

(8)  Pri garanciách uveďte (maximálnu) výšku garantovaných úverov.

(9)  V prípade potreby odkaz na rozhodnutie Komisie, ktorým sa schvaľuje metodika výpočtu ekvivalentu hrubého grantu v súlade s článkom 5 ods. 1 písm. c) tohto nariadenia.

(10)  V prípade regionálnej pomoci ad hoc dopĺňajúcej pomoc poskytnutú podľa schémy (schém) pomoci uveďte intenzitu pomoci poskytnutej na základe danej schémy aj intenzitu pomoci ad hoc.


9.8.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 214/48


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 801/2008

z 8. augusta 2008,

ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1109/2007 na hospodársky rok 2007/2008

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhu v sektore cukru (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 951/2006 z 30. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 318/2006, pokiaľ ide o obchodovanie s tretími krajinami v sektore cukru (2), a najmä na jeho článok 36,

keďže:

(1)

Výšky reprezentatívnych cien a dodatočných ciel uplatniteľných na dovoz bieleho cukru, surového cukru a niektorých sirupov na hospodársky rok 2007/2008 boli stanovené v nariadení Komisie (ES) č. 1109/2007 (3). Tieto ceny a clá sa naposledy zmenili a doplnili nariadením Komisie (ES) č. 786/2008 (4).

(2)

Údaje, ktoré má Komisia v súčasnosti k dispozícii, vedú k zmene uvedených cien a ciel v súlade s pravidlami uvedenými v nariadení (ES) č. 951/2006,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Reprezentatívne ceny a dodatočné clá uplatniteľné na dovoz produktov uvedených v článku 36 nariadenia (ES) č. 951/2006, stanovené nariadením (ES) č. 1109/2007 na hospodársky rok 2007/2008, sa menia a dopĺňajú a sú uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 9. augusta 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. augusta 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1260/2007 (Ú. v. EÚ L 283, 27.10.2007, s. 1). Nariadenie (ES) č. 318/2006 sa nahrádza nariadením (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1) s účinnosťou od 1. októbra 2008.

(2)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 514/2008 (Ú. v. EÚ L 150, 10.6.2008, s. 7).

(3)  Ú. v. EÚ L 253, 28.9.2007, s. 5.

(4)  Ú. v. EÚ L 209, 6.8.2008, s. 11.


PRÍLOHA

Zmenené a doplnené výšky reprezentatívnych cien a dodatočných dovozných ciel na biely cukor, surový cukor a produkty patriace pod kód KN 1702 90 95 uplatniteľné od 9. augusta 2008

(EUR)

Kód KN

Výška reprezentatívnej ceny na 100 kg netto na daný produkt

Výška dodatočného cla na 100 kg netto na daný produkt

1701 11 10 (1)

23,55

4,52

1701 11 90 (1)

23,55

9,76

1701 12 10 (1)

23,55

4,33

1701 12 90 (1)

23,55

9,33

1701 91 00 (2)

25,56

12,51

1701 99 10 (2)

25,56

7,93

1701 99 90 (2)

25,56

7,93

1702 90 95 (3)

0,26

0,39


(1)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v prílohe I bode III nariadenia Rady (ES) č. 318/2006 (Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1).

(2)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v prílohe I bode II nariadenia (ES) č. 318/2006.

(3)  Stanovené na 1 % obsahu sacharózy.


9.8.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 214/50


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 802/2008

zo 7. augusta 2008,

ktorým sa ustanovuje zákaz lovu mieňa lemovaného v nórskych vodách zóny IV plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Nemecka

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (1), a najmä na jeho článok 26 ods. 4,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2847/93 z 12. októbra 1993, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu (2), a najmä na jeho článok 21 ods. 3,

keďže:

(1)

V nariadení Rady (ES) č. 40/2008 zo 16. januára 2008, ktorým sa na rok 2008 stanovujú rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité populácie rýb a zoskupenia populácií rýb uplatniteľné vo vodách Spoločenstva a pre plavidlá Spoločenstva vo vodách, v ktorých sa vyžaduje obmedzovanie výlovu (3), sa ustanovujú kvóty na rok 2008.

(2)

Podľa informácií, ktoré Komisia dostala, sa lovom zo zásoby uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v tejto prílohe alebo plavidlami zaregistrovanými v tomto členskom štáte, vyčerpala kvóta stanovená na rok 2008.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať lov z tejto zásoby, ako aj ponechávanie úlovkov z nej na palube, prekládku a vykládku,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Rybolovná kvóta pridelená na rok 2008 členskému štátu uvedenému v prílohe k tomuto nariadeniu zo zásoby uvedenej v tejto prílohe sa považuje za vyčerpanú od dátumu uvedeného v tejto prílohe.

Článok 2

Zákazy

Lov zo zásoby uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v tejto prílohe alebo plavidlami zaregistrovanými v tomto členskom štáte sa zakazuje od dátumu uvedeného v tejto prílohe. Po tomto dátume sa zakazuje tieto úlovky ulovené týmito plavidlami z tejto zásoby ponechávať na palube, prekladať alebo vykladať.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. augusta 2008

Za Komisiu

Fokion FOTIADIS

generálny riaditeľ pre rybné hospodárstvo a morské záležitosti


(1)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 865/2007 (Ú. v. EÚ L 192, 24.7.2007, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 261, 20.10.1993, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1098/2007 (Ú. v. EÚ L 248, 22.9.2007, s. 1).

(3)  Ú. v. EÚ L 19, 23.1.2008, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 718/2008 (Ú. v. EÚ L 198, 26.7.2008, s. 8).


PRÍLOHA

Č.

24/T&Q

Členský štát

NEMECKO

Zásoba

USK/4AB-N.

Druh

Mieň lemovaný (Brosme brosme)

Zóna

nórske vody zóny IV

Dátum

29.6.2008


9.8.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 214/52


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 803/2008

z 8. augusta 2008,

ktorým sa deväťdesiaty ôsmykrát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Qaida a Talibanom

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, z 27. mája 2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Qaida a Talibanom a ruší nariadenie Rady (ES) č. 467/2001, ktoré zakazuje vývoz určitého tovaru a služieb do Afganistanu, posilňuje zákaz letov a rozširuje zmrazenie finančných prostriedkov a ďalších finančných zdrojov vo vzťahu k Talibanu v Afganistane (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 1 prvú zarážku,

kedže:

(1)

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 uvádza osoby, skupiny a subjekty, na ktoré sa podľa uvedeného nariadenia vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov.

(2)

Sankčný výbor Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov rozhodol 23., 28. a 31. júla 2008 o zmene a doplnení zoznamu osôb, skupín a subjektov, na ktoré by sa malo uplatňovať zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov. Príloha I by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(3)

S cieľom zabezpečiť účinnosť opatrení stanovených v tomto nariadení musí toto nariadenie nadobudnúť účinnosť bezodkladne,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa týmto mení a dopĺňa tak, ako je stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. augusta 2008

Za Komisiu

Eneko LANDÁBURU

generálny riaditeľ pre vonkajšie vzťahy


(1)  Ú. v. ES L 139, 29.5.2002, s. 9. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 678/2008 (Ú. v. EÚ L 189, 17.7.2008, s. 23).


PRÍLOHA

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa mení a dopĺňa takto:

(1)

Záznam „Jemaah Islamiya (aka Jema'ah Islamiyah, Jemaah Islamiyah, Jamaah Islamiyah, Jama'ah Islamiyah)“ pod nadpisom „Právnické osoby, skupiny a subjekty“ sa nahrádza takto:

„Jemaah Islamiya [alias a) Jema'ah Islamiyah, b) Jemaah Islamiyah, c) Jemaah Islamiah, Jamaah Islamiyah, d) Jama'ah Islamiyah]. Ďalšie informácie: a) sieť v juhovýchodnej Ázii; b) založená zosnulým Abdullahom Sungkarom.“

(2)

Záznam „Abd Allah Mohamed Ragab Abdel Rahman [alias a) Abu Al-Khayr; b) Ahmad Hasan; c) Abu Jihad]. Dátum narodenia: 3.11.1957. Miesto narodenia: Kafr Al-Shaykh. Národnosť: egyptská. Iné údaje: pravdepodobne sa zdržiava na území Pakistanu, Afganistanu alebo Iránu“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

„Abd Allah Mohamed Ragab Abdel Rahman [alias a) Abu Al-Khayr, b) Ahmad Hasan, c) Abu Jihad]. Dátum narodenia: 3. 11. 1957. Miesto narodenia: Kafr Al-Shaykh, Egypt. Štátna príslušnosť: Egypt. Ďalšie informácie: Pravdepodobne sa zdržiava na území Pakistanu, Afganistanu alebo Iránu“

(3)

Záznam „Zaki Ezat Zaki Ahmed (alias a) Rif’at Salim, b) Abu Usama). Dátum narodenia: 21.4.1960. Miesto narodenia: Sharqiyah. Národnosť: egyptská. Iné údaje: pravdepodobne sa zdržiava v pakistansko-afgánskom pohraničí“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

„Zaki Ezat Zaki Ahmed [alias a) Rif’at Salim, b) Abu Usama]. Dátum narodenia: 21.4.1960. Miesto narodenia: Sharqiyah, Egypt. Štátna príslušnosť: Egypt. Ďalšie informácie: Pravdepodobne sa zdržiava v pakistansko-afgánskom pohraničí.“

(4)

Záznam „Mustapha Nasri Ben Abdul Kader Ait El Hadi. Dátum narodenia: 5.3.1962. Miesto narodenia: Tunis. Štátna príslušnosť: a) Alžírsko, b) Nemecko. Ďalšie informácie: a) syn Abdelkadera a Aminy Aissaoui, b) od februára 1999 sa zdržuje v Bonne, Nemecko“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

„Mustapha Nasri Ben Abdul Kader Ait El Hadi. Dátum narodenia: 5.3.1962. Miesto narodenia: Tunis, Tunisko. Štátna príslušnosť: a) Alžírsko, b) Nemecko. Ďalšie informácie: a) syn Abdelkadera a Aminy Aissaoui, b) od februára 1999 sa zdržuje v Bonne, Nemecko.“

(5)

Záznam „Hamid Abdallah Ahmed Al-Ali [alias (a) Dr. Hamed Abdullah Al-Ali, (b) Hamed Al-'Ali, (c) Hamed bin 'Abdallah Al-'Ali, (d) Hamid 'Abdallah Al-'Ali, (e) Hamid 'Abdallah Ahmad Al-'Ali, (f) Hamid bin Abdallah Ahmed Al-Ali, (g) Abu Salim]. Dátum narodenia: 20.1.1960. Štátna príslušnosť: Kuvajt“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

„Hamid Abdallah Ahmad Al-Ali [alias a) Dr Hamed Abdullah Al-Ali, b) Hamed Al-'Ali, c) Hamed bin 'Abdallah Al-'Ali, d) Hamid 'Abdallah Al-'Ali, e) Hamid 'Abdallah Ahmad Al-'Ali, f) Hamid bin Abdallah Ahmed Al-Ali, g) Hamid Abdallah Ahmed Al-Ali, h) Abu Salim]. Dátum narodenia: 20.1.1960. Miesto narodenia: Kuvajt. Štátna príslušnosť: Kuvajt. Číslo cestovného pasu: 1739010 (kuvajtský cestovný pas vydaný 26.5.2003 v Kuvajte, ktorého platnosť skončila 25.5.2008)“

(6)

Záznam „Sulaiman Jassem Sulaiman Abo Ghaith (aliasAbo Ghaith). Dátum narodenia: 14. december 1965. Miesto narodenia: Kuvajt. Pôvodná štátna príslušnosť: kuvajtskát“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

„Sulaiman Jassem Sulaiman Ali Abo Ghaith (alias Abo Ghaith). Dátum narodenia: 14.12.1965. Miesto narodenia: Kuvajt. Číslo cestovného pasu: 849594 (kuvajtský cestovný pas vydaný 27.11.1998 v Kuvajte, ktorého platnosť skončila 24.6.2003). Poznámka: kuvajtské štátne občianstvo odňaté v roku 2002.“

(7)

Záznam „Mubarak Mushakhas Sanad Al-Bathali (alias a) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Bathali, b) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Badhali, c) Mubarak Al-Bathali, d) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bathali, e) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bazali, f) Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly). Dátum narodenia: 1.10.1961. Štátna príslušnosť: Kuvajt. Číslo pasu: 101856740 (kuvajtský pas)“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

„Mubarak Mushakhas Sanad Mubarak Al-Bathali [alias a) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Bathali, b) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Badhali, c) Mubarak Al-Bathali, d) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bathali, e) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bazali, f) Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly]. Adresa: Al-Salibekhat area, Kuvajt. Dátum narodenia: 1.10.1961. Miesto narodenia: Kuvajt. Štátna príslušnosť: Kuvajt. Číslo cestovného pasu: 101856740 (kuvajtský pas vydaný 12.5.2005, ktorého platnosť skončila 11.5.2007).“

(8)

Záznam „Muhsin Al-Fadhli [tiež známy ako a) Muhsin Fadhil 'Ayyid al Fadhli, b) Muhsin Fadil Ayid Ashur al Fadhli, c) Abu Majid Samiyah, d) Abu Samia]. Adresa: Block Four, Street 13, House No 179 Kuwait City, Al-Riqqa area, Kuwait. Dátum narodenia: 24.4.1981. Cestovný pas č.: kuvajtský cestovný pas č. 106261543‘ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

„Muhsin Fadhil Ayed Ashour Al-Fadhli [alias a) Muhsin Fadhil 'Ayyid al Fadhli b) Muhsin Fadil Ayid Ashur al Fadhli, c) Abu Majid Samiyah, d) Abu Samia]. Adresa: Block Four, Street 13, House No 179 Kuwait City, Al-Riqqa area, Kuvajt. Dátum narodenia: 24.4.1981. Miesto narodenia: Kuvajt. Štátna príslušnosť: Kuvajt. Číslo cestovného pasu: a) 106261543 (kuvajtský cestovný pas), b) 1420529 (kuvajtský cestovný pas vydaný v Kuvajte, ktorého platnosť skončila 31.3.2006). Ďalšie informácie: hľadaný kuvajtskými bezpečnostnými orgánmi; od júla 2008 je na úteku.“

(9)

Záznam „Mohammed Ahmed Shawki Al Islambolly [alias a) Abu Khalid, b) Abu Ja’far]. Dátum narodenia: 21.1.1952. Miesto narodenia: El-Minya. Národnosť: egyptská. Iné údaje: pravdepodobne sa zdržiava na území Pakistanu, Afganistanu alebo Iránu“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

„Mohammed Ahmed Shawki Al Islambolly [alias a) Abu Khalid, b) Abu Ja’far]. Dátum narodenia: 21.1.1952. Miesto narodenia: El-Minya, Egypt. Štátna príslušnosť: Egypt. Ďalšie informácie: Pravdepodobne sa zdržiava na území Pakistanu, Afganistanu alebo Iránu.“

(10)

Záznam „Jaber Abdallah Jaber Al-Jalahmah [alias (a) Jaber Al-Jalamah, (b) Abu Muhammad Al-Jalahmah, (c) Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah, (d) Jabir 'Abdallah Jabir Ahmad Al-Jalamah, (e) Jabir Al-Jalhami, (f) Abdul-Ghani, (g) Abu Muhammad]. Dátum narodenia: 24.9.1959. Štátna príslušnosť: Kuvajt. Číslo pasu: 101423404“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

„Jaber Abdallah Jaber Ahmad Al-Jalahmah [alias a) Jaber Al-Jalamah, b) Abu Muhammad Al-Jalahmah, c) Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah, d) Jabir 'Abdallah Jabir Ahmad Al-Jalamah, e) Jabir Al-Jalhami, f) Abdul-Ghani, g) Abu Muhammad]. Dátum narodenia: 24.9.1959. Miesto narodenia: Al-Khitan area, Kuvajt. Štátna príslušnosť: Kuvajt. Číslo cestovného pasu: a) 101423404, b) 2541451 (kuvajtský cestovný pas platný do 16.2.2017).“

(11)

Záznam „Al-Azhar Ben Ammar Ben Abdallah Al-Tlili. Adresa: Via Carlo Porta 97, Legnano, Taliansko. Dátum narodenia: 1.11.1971. Miesto narodenia: Ben Aoun, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo cestovného pasu: Z417830 (tuniský cestovný pas vydaný 4.10.2004, jeho platnosť sa skončí 3.10.2009). Ďalšie informácie: a) talianske daňové registračné číslo: TLLLHR69C26Z352G. b) odsúdený vo Francúzsku 14.10.2002. Vydaný do Talianska 6.9.2006. V súčasnosti vo väzbe v Taliansku“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

„Al-Azhar Ben Mohammed Ben El-Abed Al-Tlili. Adresa: Via Carlo Porta 97, Legnano, Taliansko. Dátum narodenia: 26.3.1969. Miesto narodenia: Feriana, Tunisko. Štátna príslušnosť: Tunisko. Číslo cestovného pasu: M351140 (tuniský cestovný pas, ktorého platnosť skončila 16.6.2005). Ďalšie informácie: a) talianske daňové registračné číslo: TLLLHR69C26Z352G, b) odsúdený vo Francúzsku 14.10.2002, c) vydaný do Talianska 6.9.2006, vo väzbe v Taliansku do júla 2007, d) v Tunisku v neprítomnosti odsúdený na dvadsať rokov odňatia slobody.“

(12)

Záznam „Jallalouddine Haqani [alias a) Jalaluddin Haqani, b) Jallalouddin Haqqani]. Titul: Maulavi. Funkcia: Minister pohraničných vecí za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1942. Miesto narodenia: provincia Khost, okres Zadran, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Ďalšie informácie: a) je otcom Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, b) aktívny vodca Talibanu, c) pravdepodobne sa zdržuje v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom, d) údajne zomrel v júni 2007“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

„Jallalouddine Haqani [alias a) Jalaluddin Haqani, b) Jallalouddin Haqqani]. Titul: Maulavi. Funkcia: Minister pohraničných vecí za vlády Talibanu. Dátum narodenia: približne 1942. Miesto narodenia: provincia Khost, oblasť Zadran, Afganistan. Štátna príslušnosť: Afganistan. Ďalšie informácie: a) je otcom Sirajuddina Jallaloudinea Haqqaniho, b) aktívny vodca Talibanu, c) pravdepodobne sa zdržuje v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom, d) hoci údajne mal zomrieť v júni 2007, v máji 2008 bol stále nažive.“

(13)

Záznam „Armand Albert Friedrich Huber (tiež známy ako Huber, Ahmed). Adresa: Rossimattstrasse 33, 3074 Muri b. Bern, Švajčiarsko. Dátum narodenia: 1927. Štátna príslušnosť: švajčiarska. Ďalšie informácie: pod týmto menom nebol vydaný žiadny švajčiarsky pas“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

„Armand Albert Friedrich Huber (alias Huber, Ahmed). Adresa: Rossimattstrasse 33, 3074 Muri b. Bern, Švajčiarsko. Dátum narodenia: 1927. Štátna príslušnosť: Švajčiarsko. Ďalšie informácie: a) na toto meno nebol vydaný žiadny švajčiarsky pas, b) zomrel v máji 2008.“

(14)

Záznam „Abdulhai Salek. Titul: Maulavi. Funkcia: Guvernér provincie Uruzgán (Afganistan) za vlády Talibanu. Štátna príslušnosť: Afganistan“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

„Abdulhai Salek. Titul: Maulavi. Funkcia: Guvernér provincie Uruzgán (Afganistan) za vlády Talibanu. Štátna príslušnosť: Afganistan.“

(15)

Záznam „Ibrahim Ali Abu Bakr Tantoush [alias a) Abd al-Muhsin, b) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr, c) Abdul Rahman, d) Abu Anas, e) Ibrahim Abubaker Tantouche, f) Ibrahim Abubaker Tantoush, g) Abd al-Muhsi, h) Abd al-Rahman, i) Al-Libi]. Adresa: oblasť Ganzour Sayad Mehala Al Far. Dátum narodenia: 1966. Miesto narodenia: al Aziziyya. Štátna príslušnosť: Líbya. Číslo pasu: 203037 (líbyjský pas vydaný v Tripolise). Ďalšie informácie: a) spájaný s organizáciami Afghan Support Committee (ASC) a Revival of Islamic Heritage Society (RIHS). b) Stav: rozvedený (bývalá manželka Alžírčanka Manuba Bukifa)“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

„Ibrahim Ali Abu Bakr Tantoush [alias a) Abd al-Muhsin, b) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr, c) Abdul Rahman, d) Abu Anas, e) Ibrahim Abubaker Tantouche, f) Ibrahim Abubaker Tantoush, g) Abd al-Muhsi, h) Abd al-Rahman, i) Al-Libi]. Adresa: Ganzour Sayad Mehala Al Far district. Dátum narodenia: 1966. Miesto narodenia: al Aziziyya, Líbya. Štátna príslušnosť: Líbya. Číslo cestovného pasu: 203037 (líbyjský cestovný pas vydaný v Tripolise). Ďalšie informácie: a) spájaný s organizáciami Afghan Support Committee (ASC) a Revival of Islamic Heritage Society (RIHS), b) stav: rozvedený (bývalá manželka Alžírčanka Manuba Bukifa).“

(16)

Záznam „Mahdhat Mursi Al-Sayyid Umar [alias a) Abu Hasan, b) Abu Khabab, c) Abu Rabbab]. Dátum narodenia: 19.10.1953. Miesto narodenia: Alexandria. Národnosť: egyptská. Iné údaje: pravdepodobne sa zdržiava v pakistansko-afgánskom pohraničí“ pod nadpisom „Fyzické osoby“ sa nahrádza takto:

„Mahdhat Mursi Al-Sayyid Umar [alias a) Abu Hasan, b) Abu Khabab, c) Abu Rabbab]. Dátum narodenia: 19.10.1953. Miesto narodenia: Alexandria, Egypt. Štátna príslušnosť: Egypt. Ďalšie informácie: pravdepodobne sa zdržiava v pakistansko-afgánskom pohraničí“


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Komisia

9.8.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 214/56


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 24. júla 2008

o usmerneniach na pomoc členským štátom pri príprave výročnej správy o implementácii jediného integrovaného viacročného národného plánu kontroly ustanoveného v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004

[oznámené pod číslom K(2008) 3756]

(Text s významom pre EHP)

(2008/654/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (1), a najmä na jeho článok 44 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 882/2004 sa stanovujú všeobecné pravidlá uskutočňovania úradných kontrol Spoločenstvom alebo príslušným orgánom členských štátov s cieľom overiť dodržiavanie predpisov týkajúcich sa potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá.

(2)

Podľa článku 1 ods. 3 nariadenia (ES) č. 882/2004 nemajú byť týmto nariadením dotknuté osobitné ustanovenia Spoločenstva týkajúce sa úradných kontrol.

(3)

Článkom 41 nariadenia (ES) č. 882/2004 sa stanovuje, že každý členský štát má pripraviť jediný integrovaný viacročný národný plán kontroly, aby sa zabezpečilo účinné vykonávanie článku 17 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (2), predpisov v oblasti zdravia zvierat a dobrých životných podmienok zvierat a článku 45 nariadenia (ES) č. 882/2004 (ďalej len „národný plán kontroly“).

(4)

Účelom národných plánov kontroly je vytvoriť aj pevný základ pre kontroly Spoločenstva v členských štátoch.

(5)

V článku 27a smernice Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (3) sa stanovuje, že v prípade potreby sa majú uplatňovať články 41 až 46 nariadenia (ES) č. 882/2004 týkajúce sa národných plánov kontroly, výročných správ a kontrol Spoločenstva v členských štátoch a tretích krajinách, aby sa zabezpečilo účinné vykonávanie uvedenej smernice.

(6)

V článku 43 ods. 1 písm. e) nariadenia (ES) č. 882/2004 sa stanovuje, že Komisia má vypracovať usmernenia podporujúce prijatie najlepšej praxe na všetkých úrovniach systémov kontroly.

(7)

V článku 43 ods. 1 písm. j) nariadenia (ES) č. 882/2004 sa stanovuje, že Komisia má vypracovať usmernenia stanovujúce štruktúru výročných správ uvedených v článku 44 uvedeného nariadenia a informácie, ktoré majú byť uvedené v týchto výročných správach.

(8)

V článku 44 ods. 1 nariadenia (ES) č. 882/2004 sa stanovuje, že členské štáty predkladajú Komisii výročnú správu o implementácii národného plánu kontroly. Uvedená správa sa predkladá každý rok počnúc rokom po začatí zavádzania národných plánov kontroly. V článku 44 ods. 1 sú okrem toho stanovené informácie, ktoré majú byť obsahom výročných správ.

(9)

V článku 44 ods. 2 nariadenia (ES) č. 882/2004 sa stanovuje, že informácie, ktoré sa majú predkladať vo výročných správach, majú zohľadňovať usmernenia, ktoré vypracuje Komisia, aby podporila konzistentnosť predkladania takýchto správ. Tieto usmernenia nie sú záväzné, ale členským štátom slúžia ako užitočný návod na vykonávanie uvedeného nariadenia.

(10)

V článku 45 nariadenia (ES) č. 882/2004 sa stanovuje, že v členských štátoch sa majú pravidelne vykonávať audity Spoločenstva, najmä s cieľom overiť, či sa úradné kontroly vykonávajú v súlade s národnými plánmi kontroly a v súlade s právom Spoločenstva.

(11)

Komisia má prehodnotiť a v prípade potreby aktualizovať usmernenia uvedené v tomto rozhodnutí po doručení a preskúmaní výročných správ členských štátov, zohľadňujúc závery a odporúčania uvedené vo výročnej správe, ktorú má Komisia vypracovať v zmysle článku 44 ods. 4 nariadenia (ES) č. 882/2004, a s ohľadom na skúsenosti členských štátov s vykonávaním uvedeného nariadenia.

(12)

Na účely usmernení uvedených v tomto rozhodnutí by sa mala zohľadniť doterajšia činnosť Eurostatu v rámci štatistického programu Spoločenstva pri vytváraní databázy Kontrolné a monitorovacie činnosti, ktorá obsahuje rôzne klasifikačné systémy vrátane zosúladených pojmov a definícií pre správu údajov o krmivách a potravinách.

(13)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Usmernenia ustanovené v článku 44 ods. 2 nariadenia (ES) č. 882/2004, ktoré sa majú zohľadniť vo výročných správach stanovených v článku 44 ods. 1 uvedeného nariadenia (ďalej len „výročná správa“), sú uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 24. júla 2008

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 301/2008 (Ú. v. EÚ L 97, 9.4.2008, s. 85).

(2)  Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 202/2008 (Ú. v. EÚ L 60, 5.3.2008, s. 17).

(3)  Ú. v. ES L 169, 10.7.2000, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2008/64/ES (Ú. v. EÚ L 168, 28.6.2008, s. 31).


PRÍLOHA

Usmernenia k výročným správam o implementácii národných plánov kontroly členských štátov

1.   ÚČEL USMERNENÍ

Účelom týchto usmernení je podporiť a napomôcť konzistentnosť predkladania výročných správ členských štátov o implementácii ich národných plánov kontrol, a najmä o výsledkoch ich úradných kontrol.

2.   ÚČEL VÝROČNEJ SPRÁVY

Účelom výročnej správy členských štátov je:

a)

splniť zákonné oznamovacie povinnosti stanovené v článku 44 ods. 1 nariadenia (ES) č. 882/2004;

b)

uviesť prehľad o pokroku dosiahnutom pri implementácii národného plánu kontroly a posúdiť účinnosť kontrolných opatrení a systémov kontroly na základe výsledkov a záverov úradných kontrol v členskom štáte.

Proces zhromažďovania a analyzovania údajov o kontrole na účely výročnej správy môže pomôcť členským štátom pri preskúmaní účinnosti ich systémov kontroly a prispieť k rozvoju a trvalému zlepšovaniu ich systémov kontroly.

Informácie poskytnuté vo výročných správach by mala Komisia využiť aj pri:

a)

vypracovaní svojich ročných programov kontroly (analýza od stola, audity, kontroly) a

b)

príprave správy Komisie Európskemu parlamentu a Rade v súlade s článkom 44 ods. 4 a 6 nariadenia (ES) č. 882/2004.

3.   PRÁVNY ZÁKLAD

V článku 44 nariadenia (ES) č. 882/2004 sa stanovuje:

„1.   Jeden rok po začatí zavádzania viacročných národných plánov kontroly a potom každý rok budú členské štáty predkladať Komisii správu s uvedením týchto údajov:

a)

všetky zmeny viacročného národného plánu kontroly vykonané s cieľom zohľadnenia faktorov uvedených v článku 42 ods. 3;

b)

výsledky úradných kontrol a auditov vykonaných za predchádzajúci rok podľa ustanovení viacročného národného plánu kontroly;

c)

typ a počet zistených prípadov nedodržiavania predpisov;

d)

akcie na zabezpečenie účinného fungovania viacročných národných plánov kontroly, vrátane vynucovania a jeho výsledkov.

2.   V záujme podpory konzistentného predkladania tejto správy a najmä výsledkov úradných kontrol sa v informáciách uvedených v odseku 1 budú zohľadňovať usmernenia, ktoré vydá Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 62 ods. 2.

3.   Členské štáty dokončia svoje správy a dodajú ich Komisii do šiestich mesiacov od konca roka, na ktorý sa príslušná správa vzťahuje.“

4.   VYMEDZENIE POJMOV

Na účely týchto usmernení sa uplatňujú vymedzenia pojmov stanovené v príslušných právnych predpisoch Spoločenstva, a najmä pojmy vymedzené v článku 2 nariadenia (ES) č. 882/2004, článkoch 2 a 3 nariadenia (ES) č. 178/2002, článku 2 smernice 2000/29/ES, v rozhodnutí Komisie 2006/677/ES z 29. septembra 2006, ktorým sa ustanovujú usmernenia stanovujúce požiadavky na vykonávanie auditov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (1), a v rozhodnutí Komisie 2007/363/ES z 21. mája 2007 o usmerneniach na pomoc členským štátom pri príprave jediného integrovaného viacročného národného plánu kontroly ustanoveného v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (2).

Na účely týchto usmernení sa okrem toho uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„ročný program kontrol“ znamená ročný program kontrol Spoločenstva uvedený v článku 45 ods. 4 nariadenia (ES) č. 882/2004;

b)

„stratégia kontrol“ znamená prístup prijatý na určenie povahy, frekvencie, času, miesta/štádia výrobného reťazca, spôsobu a postupov úradných kontrol (pozri oddiel 3.7.2 prílohy k rozhodnutiu 2007/363/ES);

c)

„národný plán kontrol“ znamená jediný integrovaný viacročný národný plán kontrol ustanovený v článku 41 nariadenia (ES) č. 882/2004.

5.   ROZSAH VÝROČNEJ SPRÁVY

Výročná správa by mala pokrývať rozsah národného plánu kontrol, vrátane zdravia rastlín, pokiaľ článok 27a smernice 2000/29/ES stanovuje, aby sa do tohto plánu zahrnuli záležitosti týkajúce sa zdravia rastlín.

6.   VYKAZOVANÉ OBDOBIE A PREDKLADANIE VÝROČNÝCH SPRÁV

Podľa článku 42 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 882/2004 je najneskorším dátumom na prvé vykonanie národného plánu kontrol 1. január 2007. Podľa článku 44 ods. 3 uvedeného nariadenia majú členské štáty dokončiť svoje správy a zaslať ich Komisii do šiestich mesiacov od skončenia roka, ktorého sa správy týkajú. Prvé výročné správy sa preto majú zaslať Komisii najneskôr do 30. júna 2008 a správy za nasledujúce roky sa majú predložiť najneskôr do 30. júna.

7.   VZŤAH K INÝM OSOBITNÝM SPRÁVAM

Nariadenie (ES) č. 882/2004 nemá vplyv na osobitné ustanovenia Spoločenstva týkajúce sa úradných kontrol. Výročné správy preto nenahrádzajú výročné ani iné správy o osobitných plánoch kontroly alebo o iných úradných kontrolách stanovených v právnych predpisoch Spoločenstva. Keďže však vykonávanie úradných kontrol na základe týchto osobitných plánov kontrol tvorí hlavnú súčasť celkovej implementácie národných plánov kontroly, výsledky týchto úradných kontrol sú dôležité na účely výročných správ.

Pri podávaní správ o úradných kontrolách týkajúcich sa týchto osobitných plánov kontroly nie je potrebné vo výročných správach opakovať informácie uvedené v osobitných správach; stačí uviesť krížový odkaz na najnovšiu predloženú osobitnú správu. Výsledky úradných kontrol vykonaných pri uskutočňovaní týchto osobitných plánov kontrol by však mali byť vo všeobecnosti začlenené do analýzy výsledkov, v rámci preskúmania celkového výsledku úradných kontrol v príslušnom sektore.

Dátumy stanovené pre predkladanie takýchto osobitných správ v príslušných právnych predpisoch Spoločenstva sa nemenia a nedopĺňajú článkom 44 nariadenia (ES) č. 882/2004 ani týmito usmerneniami.

8.   VŠEOBECNÉ USMERNENIA

Nariadenia (ES) č. 178/2002 a (ES) č. 882/2004 stanovujú systematický prístup k úradným kontrolám. Hlavnou súčasťou takéhoto prístupu je zber a analýza výsledkov úradných kontrol a vyvodenie záverov z nich s cieľom stanoviť primerané systematické nápravné opatrenia a podľa potreby upraviť alebo zmeniť a doplniť národné plány kontroly. Výročná správa by preto mala byť syntézou uvedenej činnosti a mala by tiež zohľadniť závery z auditov vykonaných v súlade s článkom 4 ods. 6 nariadenia (ES) č. 882/2004.

Na splnenie tejto požiadavky nebude stačiť jednoduchá štatistická evidencia počtu úradných kontrol a auditov. Na účely vypracovania výročnej správy by členské štáty mali poskytnúť prehľad o celkových alebo súhrnných národných výsledkoch, na ktorých je založená analýza výsledkov úradných kontrol, predložených podľa sektorov a štádií vo výrobnom reťazci. Výber sektorov a štádií výroby je na rozhodnutí individuálneho členského štátu. Rozsah každého sektora a štádia výroby by sa mal jasne vymedziť a byť v súlade so štruktúrou opisu systémov kontroly v národnom pláne kontroly. Aby bolo možné uviesť výsledky a analýzu do súvislosti, príslušné stratégie úradných kontrol (vrátane odberu vzoriek), programy auditov a ukazovatele výkonu stanovené v národnom pláne kontroly by sa mali uvádzať prostredníctvom krížových odkazov a v prípade, že takéto informácie nie sú zahrnuté do národného plánu kontroly, mal by sa vo výročnej správe uviesť stručný opis týchto stratégií.

Oblasti, ktoré sa majú zahrnúť do prehľadu a analýzy výsledkov úradných kontrol, sú uvedené v oddiele 9 týchto usmernení. V analýze týchto výsledkov by sa mali stanoviť trendy a uviesť pripomienky k ich významu a možným budúcim dôsledkom pre úradné kontroly. Identifikácia trendov si môže vyžiadať preskúmanie údajov o výsledkoch úradných kontrol týkajúcich sa niekoľkých rokov a na účely takejto analýzy by sa mal v prípade potreby uviesť odkaz na údaje týkajúce sa predchádzajúcich úradných kontrol. S ohľadom na článok 43 ods. 1 písm. e) nariadenia (ES) č. 882/2004 tieto usmernenia poskytujú určitý návod na to, ako je možné takúto analýzu vykonať.

Na účely zhromaždenia prvotných kontrolných údajov, v prípade ktorého právne predpisy Spoločenstva stanovujú údaje, ktoré sa majú zhromažďovať na účely osobitných správ, pokiaľ ide o potravinové alebo krmivové právo, zdravie zvierat, starostlivosť o zvieratá alebo zdravie rastlín, by tieto údaje mali tvoriť základ analýzy výsledkov úradných kontrol v danom sektore. V prípade, že takéto ustanovenia neexistujú, členské štáty môžu voľne rozhodnúť o primeranom spôsobe zberu a zostavovania údajov, ktorý je vhodný pre ich národné systémy, a môžu sa rozhodnúť, že budú pokračovať v pôvodne prijatých opatreniach týkajúcich sa zhromažďovania údajov o úradných kontrolách vo vzťahu k týmto činnostiam.

Na účely klasifikácie prípadov nedodržania predpisov, ak právne predpisy Spoločenstva takúto klasifikáciu stanovujú, by sa na účely výročných správ mala použiť táto klasifikácia. Ak neexistuje žiadne osobitné ustanovenie, členské štáty môžu voľne rozhodnúť o systéme klasifikácie, ktorý zodpovedá ich požiadavkám, a mali by použitý systém stručne opísať vo svojich výročných správach.

Členské štáty, ktoré si chcú vytvoriť svoje vlastné systémy klasifikácie a zaznamenávania kontrolných údajov môžu zohľadniť doterajšiu prácu Eurostatu na štatistike o bezpečnosti potravín, a najmä na databáze kontrolných a monitorovacích činností (3). Aby sa zabezpečila jednotnosť a aby sa predišlo duplicite práce, členským štátom sa odporúča, aby úzko spolupracovali s Eurostatom pri vypracovaní týchto klasifikačných systémov. Výsledky takejto spolupráce sa v prípade potreby môžu odraziť v budúcich zmenách a doplneniach týchto usmernení.

Komisia môže na účely kontrol Spoločenstva, ktoré sú stanovené v článku 45 nariadenia (ES) č. 882/2004, požadovať údaje, ktoré slúžili ako podklad pre výsledky a analýzu úradných kontrol poskytnuté vo výročnej správe, a preto by sa mali uchovávať a poskytovať Komisii na požiadanie.

9.   USMERNENIA K OBSAHU A FORME VÝROČNEJ SPRÁVY

Výročná správa by sa mala zaoberať týmito oblasťami:

a)

úradné kontroly vykonané členskými štátmi, ktoré sú stanovené v článku 3 nariadenia (ES) č. 882/2004, a národné plány kontroly – oddiel 9.1;

b)

celkový súlad s potravinovým a krmivovým právom, predpismi o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá – oddiel 9.2;

c)

audity vykonané podľa článku 4 ods. 6 nariadenia (ES) č. 882/2004, v prípade potreby aj vrátane výsledkov auditov alebo kontrol kontrolných orgánov, ktoré sú stanovené v článku 5 ods. 3 uvedeného nariadenia – oddiel 9.3;

d)

opatrenia na zabezpečenie účinnosti vykonávania národných plánov kontroly – oddiel 9.4;

e)

vyhlásenie o celkovej výkonnosti kontrolného systému pri vykonávaní národných plánov kontroly – oddiel 9.5;

f)

zmeny a doplnenia národných plánov kontroly – oddiel 9.6.

Výročná správa by mala obsahovať celkové výsledky vykonaných úradných kontrol v príslušných oblastiach, analýzu týchto výsledkov a závery na vnútroštátnej úrovni, ktoré možno predložiť podľa sektorov a štádií výroby a/alebo v prípade potreby na základe štruktúry stanovenej v národnom pláne kontroly členského štátu. Zhrnutie údajov podporujúcich uvedenú analýzu a týchto záverov možno v prípade potreby uviesť v samostatnej prílohe a úroveň podrobnosti takýchto údajov sa ponecháva na rozhodnutí členského štátu, pričom je potrebné mať na pamäti, že prvotné údaje by sa mali uchovávať, ako je uvedené v siedmom odseku oddielu 8. V prípade potreby by sa do správy mali zahrnúť nápravné opatrenia alebo zmeny a doplnenia národného plánu kontroly vyplývajúce z týchto záverov.

9.1.   Úradné kontroly

Vo výročnej správe by malo byť uvedené, do akej miery boli dosiahnuté ročné operačné ciele (v prípade, že si členské štáty takéto operačné ciele stanovili) a strategické ciele stanovené v národnom pláne kontroly. Mal by v nej byť uvedený stručný opis príslušných ukazovateľov výkonu a/alebo uplatnených operačných cieľov, pokiaľ nie sú uvedené v národnom pláne kontroly, pričom v takomto prípade by sa mal na ne uvádzať odkaz prostredníctvom krížových odkazov. Tieto údaje by sa mali predložiť podľa sektorov v súlade s národným plánom kontroly.

Výročná správa by mala obsahovať plánované alebo prebiehajúce úradné kontroly a v prípade potreby aj osobitné kontrolné činnosti zamerané na konkrétny problém. V prípade plánovaných úradných kontrol by sa v správe malo uviesť, do akej miery sa podarilo dosiahnuť frekvenciu alebo intenzitu a povahu úradných kontrol, ktoré sú stanovené v národnom pláne kontroly. V prípade, že sa nedosiahli operačné ciele plánovaných úradných kontrol, mala by sa poskytnúť analýza príslušných zmierňujúcich faktorov a/alebo faktorov, ktoré k danému stavu prispeli. Mali by sa poskytnúť informácie aj o neplánovaných úradných kontrolách (4) – najmä vtedy, keď sa na ne použili finančné prostriedky určené na plánované úradné kontroly – a malo by sa uviesť stručné vysvetlenie dôvodu neplánovaných úradných kontrol.

Pokiaľ ide o úradné kontroly týkajúce sa zdravia zvierat a zdravia rastlín, táto časť výročnej správy by mala obsahovať výsledky úradných kontrol vykonaných na účely monitorovania chorôb, dohľadu nad nimi, ich eradikácie alebo kontroly, vrátane úradných kontrol na overenie alebo stanovenie zdravotného statusu, pokiaľ ide o konkrétnu chorobu.

9.2.   Celkový súlad prevádzkovateľov a produktov s predpismi

Vo výročnej správe by mal byť uvedený opis, ako sa počas vykazovaného obdobia meralo celkové dodržiavanie potravinového a krmivového práva, predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá a predpisov o zdraví rastlín (prevádzkovateľmi potravinárskych a krmivárskych podnikov a inými príslušnými výrobcami a prevádzkovateľmi podnikov alebo z hľadiska produktov), ako aj prehľad výsledkov. Vo vyhlásení alebo v závere o celkovej úrovni dodržiavania predpisov by sa mal poskytnúť prehľad výsledkov podľa sektorov, štádií výroby a príslušných orgánov. Uvedené vyhlásenie alebo záver by mali byť založené na informáciách uvedených v oddieloch 9.2.1 – 9.2.2 a podložené týmito informáciami.

9.2.1.   Spôsob a frekvencia prípadov nedodržania predpisov

Vo výročnej správe by sa mali opísať zistené prípady nedodržania predpisov. Vo výročnej správe by podľa potreby:

a)

mala byť opísaná alebo vymedzená použitá klasifikácia;

b)

mali byť klasifikované zistené prípady nedodržania predpisov podľa spôsobu;

c)

mal byť opísaný spôsob a počet zistených prípadov nedodržania predpisov.

Výročná správa by mala obsahovať zhrnutie prípadov nedodržania predpisov zistených na vnútroštátnej úrovni podľa sektorov a tieto zhromaždené údaje by mali tvoriť základ analýzy uvedenej v oddiele 9.2.2.

9.2.2.   Analýza nedodržania predpisov

Analýza prípadov nedodržania predpisov je neoddeliteľnou súčasťou stanovenia príslušných nápravných opatrení, ktoré sa majú prijať na zabezpečenie účinného fungovania systémov kontroly. V tomto oddiele sú uvedené príklady faktorov, ktoré sa môžu zohľadniť pri vypracovaní takejto analýzy a ktoré môžu prispieť k stanoveniu následných opatrení, ktoré sa majú prijať na zabezpečenie účinnosti národných plánov kontroly (pozri oddiel 9.4).

V uvedenej analýze prípadov nedodržania predpisov sa v súlade s najlepšou praxou môže v prípade každého sektora posúdiť výskyt prípadov nedodržania predpisov, riziko vyplývajúce z nedodržania a v prípade potreby jeho hlavné príčiny. Na základe týchto analýz je možné vyvodiť závery, v ktorých možno posúdiť potenciálne závažné dôsledky nedodržania predpisov, pokiaľ ide o riziká pre ľudí, zvieratá alebo rastliny, a v prípade potreby hlavné príčiny týchto prípadov nedodržania. Aby bolo možné takúto analýzu vykonať, je pravdepodobne potrebné posúdiť údaje zhromaždené za niekoľko rokov a, ak je to vhodné, uviesť odkaz na predchádzajúce úradné kontroly.

9.2.2.1.   Výskyt prípadov nedodržania predpisov

Účelom tohto oddielu je poskytnúť určitý návod na vykonanie analýzy frekvencie a prípadov a spôsobu nedodržania predpisov. Analýzu možno rozpísať podľa sektorov a/alebo v prípade potreby podľa príslušných orgánov. Analýza môže v prípade potreby poskytnúť odpovede na takéto otázky:

a)

Aká bola frekvencia prípadov nedodržania predpisov v rôznych sektoroch? Dochádza k tomu najmä v prípadoch, keď sú v niektorých sektoroch evidentné značné odchýlky v celkovom dodržiavaní predpisov alebo v úradných kontrolách vykonávaných určitými príslušnými orgánmi.

b)

Boli prípady nedodržania náhodne rozložené v čase a priestore alebo v určitých miestach alebo štádiách výroby došlo k ich hromadeniu a zaznamenali sa náznaky vznikajúcich trendov?

c)

Spôsob nedodržania predpisov, t. j. či sa nedodržanie týkalo štrukturálnych, operačných požiadaviek alebo požiadaviek týkajúcich sa konečného výrobku? Medzi iné druhy nedodržania môžu patriť nedodržania týkajúce sa samokontrol, administratívnych aspektov alebo dokumentácie (napr. vysledovateľnosť). Nedodržania predpisov sa môžu kategorizovať ako závažné/menej závažné, systematické/sporadické atď.

d)

Boli prípady nedodržania predpisov rozptýlené pozdĺž celého krmivového a potravinového reťazca alebo sa koncentrovali na úrovni primárnej výroby alebo v ďalších štádiách reťazca?

e)

Mohlo v určitých reťazcoch dôjsť k viacnásobnému hromadeniu prípadov nedodržania predpisov?

f)

Poukazuje charakter nedodržaní predpisov na to, že vo výrobnom reťazci (výrobných reťazcov) existujú kritické štádiá kontroly?

g)

Existujú nejaké príklady poukazujúce na to, že by rôzne typy prevádzkovateľov potravinárskych a krmivárskych podnikov a iných príslušných výrobcov a prevádzkovateľov podnikov, prípadne výrobných reťazcov, dodržiavali predpisy viac ako ostatní?

9.2.2.2.   Povaha rizika vyplývajúceho z nedodržania predpisov

Účelom tohto oddielu je poskytnúť určité usmernenie k analýze, ktorá je potrebná na poskytnutie informácií o potenciálnych dôsledkoch nedodržania predpisov. Analýza môže obsahovať:

a)

identifikáciu prípadov nedodržaní predpisov, ktoré môžu mať významný vplyv na ľudí, zvieratá alebo rastliny;

b)

opis možných vážnych dôsledkov alebo „rizika“ týchto nedodržaní;

c)

opis, či sa riziko týka iba osobitného nebezpečenstva alebo všeobecného nárastu rizika vyplývajúceho z pôsobenia viacerých nebezpečenstiev alebo skupín nebezpečenstiev.

9.2.2.3.   Hlavná(-é) príčina(-y) nedodržania predpisov

V prípade potreby a najmä vtedy, keď sa opakovane zistili závažné nedodržania predpisov alebo opakované priestupky, je možné vykonať analýzu možných hlavných príčin. Takáto analýza môže prispieť k rozvíjaniu a sústavnému zlepšovaniu systémov kontroly v členskom štáte. Pri vypracovaní uvedenej analýzy sa môžu zohľadniť tieto faktory:

a)

nedostatočná informovanosť prevádzkovateľov potravinárskych a krmivárskych podnikov a iných príslušných výrobcov a prevádzkovateľov podnikov a jej dôvody;

b)

nedostatočná spôsobilosť prevádzkovateľov potravinárskych a krmivárskych podnikov a iných príslušných výrobcov a prevádzkovateľov podnikov a jej dôvody;

c)

náklady na dodržiavanie predpisov;

d)

nedostatočné nástroje a/alebo zdroje na presadzovanie požiadaviek;

e)

chýbajúce účinné a/alebo primerané a/alebo odradzujúce sankcie.

9.3.   Audity

9.3.1.   Audity vykonávané podľa článku 4 ods. 6 nariadenia (ES) č. 882/2004

Toto usmernenie sa týka výlučne auditov stanovených v článku 4 ods. 6 nariadenia (ES) č. 882/2004. Výsledky takýchto auditov by sa mali predkladať na vnútroštátnej úrovni, v prípade potreby podľa sektorov, v súlade s opatreniami stanovenými pre takéto audity v národnom pláne kontroly.

Podľa ustanovení rozhodnutia 2006/677/ES by výročná správa mala obsahovať tieto informácie:

a)

miera, do akej sa vo vykazovanom období uskutočnil program auditu vypracovaný príslušným orgánom;

b)

miera, do akej sa podarilo dosiahnuť celkové dodržanie plánovaných opatrení pre úradné kontroly vykonávané príslušnými orgánmi;

c)

závery o celkovej účinnosti úradných kontrol vykonaných príslušnými orgánmi;

d)

závery o celkovej vhodnosti systémov úradných kontrol prevádzkovaných príslušnými orgánmi na dosiahnutie cieľov.

Ak sa v opise opatrení pre audit stanovených v národnom pláne kontroly neuvádzajú spôsoby ani ukazovatele výkonu použité na meranie dodržiavania predpisov, účinnosti a vhodnosti úradných kontrol, vo výročnej správe by mal byť uvedený stručný opis.

9.3.2.   Audity a kontroly kontrolných orgánov – článok 5 ods. 3 nariadenia (ES) č. 882/2004

Opíšte, do akej miery sa uskutočnil program auditov alebo kontroly kontrolných orgánov, a uveďte súhrn záverov týchto auditov alebo kontrol.

9.4.   Opatrenia na zabezpečenie účinnosti

Táto časť by mala obsahovať zoznam prijatých opatrení na zabezpečenie účinného fungovania národného plánu kontroly. Výročná správa by sa mala zaoberať opatreniami prijatými v týchto oblastiach. Tieto informácie sa môžu predložiť podľa sektorov alebo štádií výroby.

a)

Opatrenia prijaté na zabezpečenie dodržiavania predpisov prevádzkovateľmi potravinárskych a krmivárskych podnikov a inými príslušnými výrobcami a prevádzkovateľmi podnikov, ako sú stanovené v článku 31 ods. 2 písm. e), článku 54 ods. 2 a článku 55 nariadenia (ES) č. 882/2004.

b)

Opatrenia prijaté na zabezpečenie účinnosti fungovania služieb úradných kontrol, ako sú stanovené v článku 4 ods. 2 a článku 8 ods. 3 nariadenia (ES) č. 882/2004, vrátane opatrení prijatých v reakcii na audity vykonané v súlade s článkom 4 ods. 6 nariadenia (ES) č. 882/2004 a v prípade potreby na audity alebo kontroly vykonané v súlade s článkom 5 ods. 3 uvedeného nariadenia. V prípade opatrení prijatých v reakcii na závery auditu môžu tieto opatrenia zahŕňať nápravné a preventívne opatrenia alebo zlepšujúce opatrenia založené na stanovení najlepšej praxe.

9.4.1.   Opatrenia na zabezpečenie dodržiavania predpisov prevádzkovateľmi potravinárskych a krmivárskych podnikov a inými príslušnými výrobcami a prevádzkovateľmi podnikov

Výročná správa by mala obsahovať prehľad o prijatých opatreniach. Medzi tieto opatrenia môžu patriť:

a)

obmedzenia alebo zákazy umiestňovania krmív, potravín alebo zvierat na trh, ich dovozu, vývozu alebo používania;

b)

zrušenie alebo pozastavenie povolenia alebo registrácie na prevádzkovanie krmivárskeho alebo potravinárskeho podniku;

c)

správne pokuty a iné správne sankcie;

d)

trestné stíhanie prevádzkovateľov potravinárskych a krmivárskych podnikov a iných príslušných výrobcov a prevádzkovateľov podnikov za nedodržanie predpisov (trestné sankcie).

9.4.2.   Opatrenia prijaté na zabezpečenie účinného fungovania služieb úradných kontrol

Dôležité opatrenia prijaté na zabezpečenie účinného fungovania služieb úradných kontrol si môžu vyžiadať zmenu a doplnenie národného plánu kontroly a v takomto prípade by sa na ne mal vzťahovať oddiel 9.6. Niektoré dôležité opatrenia si však pravdepodobne nevyžiadajú zmenu a doplnenie národného plánu kontroly a v takýchto prípadoch by sa vo výročnej správe mali zahrnúť do tohto bodu, aby sa uviedli pozitívne opatrenia prijaté členským štátom. Tieto informácie sa môžu predložiť podľa sektorov alebo štádií výroby a mali by sa týkať opatrení, ktoré nie sú zahrnuté ako zmeny a doplnenia národného plánu kontroly, napríklad:

a)

nové, aktualizované alebo revidované postupy kontroly;

b)

iniciatívy v oblasti odbornej prípravy;

c)

poskytnutie dodatočných zdrojov;

d)

prerozdelenie existujúcich zdrojov po preskúmaní priorít;

e)

osobitné iniciatívy v oblasti kontroly;

f)

zmeny v organizácii alebo riadení príslušných orgánov;

g)

poskytovanie poradenstva alebo informácií prevádzkovateľom potravinárskych a krmivárskych podnikov;

h)

nové právne predpisy;

i)

pozastavenie alebo zrušenie delegovania v prípade kontrolných orgánov.

9.5.   Vyhlásenie o celkovom výkone

Zhodnoťte:

a)

celkový pokrok na ceste k dosiahnutiu strategických cieľov, ktoré sú opísané v národnom pláne kontroly;

b)

celkovú účinnosť úradných kontrol vykonaných na základe národného plánu kontroly a ich vhodnosť na dosiahnutie cieľov článku 17 ods. 2 nariadenia (ES) č. 178/2002, nariadenia (ES) č. 882/2004, predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá a v prípade potreby predpisov o zdraví rastlín.

Toto sebahodnotenie by sa malo zaoberať aj otázkami, medzi ktoré patrí celková účinnosť, koordinácia medzi príslušnými orgánmi a v rámci nich, plnenie prístupu „z farmy po vidličku“ a celkové zameranie úradných kontrol na riziko. Vyhlásenie o celkovom výkone by sa malo opierať o analýzu a syntézu výsledkov predchádzajúcich oddielov a v prípade potreby obsahovať opisy:

a)

ukazovateľov výkonu uplatňovaných na tieto ciele a

b)

výsledkov každého cieľa.

9.6.   Zmeny a doplnenia národného plánu kontroly

Vo výročnej správe by mali byť vysvetlené zmeny a doplnenia národného plánu kontroly počas roka, ktorého sa uvedená správa týka. Osobitná pozornosť by sa mala venovať potrebe zabezpečiť, aby sa výročná správa zaoberala zmenami a doplneniami vykonanými v reakcii na faktory uvedené v článku 42 ods. 3, článku 44 ods. 5 a článku 45 ods. 5 písm. a) nariadenia (ES) č. 882/2004 a aby boli tieto zmeny a doplnenia vysvetlené. Mali by sa opísať najmä príslušné zmeny v systémoch úradných kontrol, ktoré sú opísané v národnom pláne kontroly, a príslušné zmeny v činnostiach kategorizácie rizík (pozri oddiel 3.4 prílohy k rozhodnutiu 2007/363/ES).

Vo výročnej správe by mala byť opísaná povaha a dôvody takýchto zmien a doplnení. Napríklad a v prípade potreby:

a)

nové právne predpisy;

b)

výskyt nových chorôb alebo iných zdravotných rizík;

c)

podstatné zmeny v štruktúre, riadení alebo fungovaní príslušných orgánov;

d)

podstatné zmeny v agropotravinárskom sektore;

e)

výsledky úradných kontrol členských štátov;

f)

všetky zmeny a doplnenia usmernení uvedených v článku 43 nariadenia (ES) č. 882/2004;

g)

vedecké zistenia;

h)

výsledky auditov vykonaných v súlade s článkom 4 ods. 6 nariadenia (ES) č. 882/2004;

i)

výsledky kontrol Spoločenstva vykonaných v súlade s článkom 45 nariadenia (ES) č. 882/2004 (5);

j)

výsledky auditov, ktoré v členskom štáte vykonala tretia krajina;

k)

výsledok analýzy hlavných príčin.

Zmeny a doplnenia by mali byť v súlade s analýzou a závermi stanovenými v oddieloch 9.3 – 9.5 týchto usmernení a v prípade potreby obsahovať krížové odkazy na príslušné oddiely.


(1)  Ú. v. EÚ L 278, 10.10.2006, s. 15.

(2)  Ú. v. EÚ L 138, 30.5.2007, s. 24.

(3)  Táto práca uskutočňovaná v rámci štatistického programu Spoločenstva a jeho ročných programov práce obsahuje rôzne klasifikačné systémy, napríklad klasifikáciu kontrolných a monitorovacích činností, dátové slovníky výrobkov a činností podnikov, jednotný glosár, vymedzenie stratégií odberu vzoriek a ukazovatele kontrolných a monitorovacích činností.

(4)  Úradné kontroly, pri ktorých došlo k značnému dočasnému odklonu od národného plánu kontroly v dôsledku nepredvídaných okolností.

(5)  V rámci kontrol Spoločenstva v členských štátoch sa môžu určiť problémy, v prípade ktorých si nápravné alebo preventívne opatrenia prijaté v reakcii na odporúčanie Komisie vyžadujú zmenu a doplnenie národného plánu kontroly. Takéto zmeny a doplnenia by sa mali uviesť vo výročnej správe bez ohľadu na to, že mohli byť predmetom odpovede členských štátov na odporúčania.


9.8.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 214/66


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 24. júla 2008,

ktorým sa schvaľujú plány mimoriadneho očkovania proti katarálnej horúčke oviec niektorých členských štátov a stanovuje sa výška finančného príspevku Spoločenstva na roky 2007 a 2008

[oznámené pod číslom K(2008) 3757]

(Iba české, dánske, francúzske, holandské, nemecké, portugalské, španielske a talianske znenie je autentické)

(2008/655/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 2000/75/ES z 20. novembra 2000 stanovujúcu špecifické ustanovenia pre kontrolu a likvidáciu katarálnej horúčky oviec – modrého jazyka (1), a najmä na jej článok 9 ods. 2,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 90/424/EHS z 26. júna 1990 o výdavkoch na veterinárnom úseku (2), a najmä na jeho článok 3 ods. 3 a 4 a článok 3 ods. 5 druhú zarážku,

keďže:

(1)

V roku 2007 sa v niekoľkých členských štátoch vyskytli ohniská katarálnej horúčky oviec, pričom išlo konkrétne o výskyt katarálnej horúčky oviec sérotypu 8 v Belgicku, Českej republike, Dánsku, Nemecku, Španielsku, Francúzsku, Luxembursku, Holandsku a o výskyt katarálnej horúčky oviec sérotypu 1 vo Francúzsku, Španielsku a Portugalsku. V roku 2008 sa ohniská katarálnej horúčky oviec sérotypu 8 po prvý raz vyskytli v Taliansku.

(2)

Katarálna horúčka oviec je nákaza prenášaná vektormi, v prípade ktorej nie je zabíjanie vnímavých druhov zvierat vo všeobecnosti vhodným opatrením, s výnimkou prípadov zvierat klinicky postihnutých katarálnou horúčkou oviec. Výskyt tejto nákazy môže predstavovať závažné riziko pre populáciu hospodárskych zvierat Spoločenstva.

(3)

S cieľom vymedziť zóny obmedzenia vrátane ochranných pásiem a pásiem dohľadu a stanoviť podmienky prepravy zvierat z týchto zón Komisia prijala nariadenie (ES) č. 1266/2007 z 26. októbra 2007 o vykonávacích predpisoch pre smernicu Rady 2000/75/ES, pokiaľ ide o kontrolu, monitorovanie, pozorovanie a obmedzenie presunov určitých druhov zvierat náchylných na katarálnu horúčku – modrý jazyk (3).

(4)

Očkovanie je najúčinnejším veterinárnym opatrením, ktoré sa môže použiť v boji proti katarálnej horúčke oviec, a hromadná mimoriadna očkovacia kampaň predstavuje najlepší spôsob na dosiahnutie cieľov zníženia výskytu klinickej choroby a strát, zamedzenia šíreniu nákazy, ochrany nezasiahnutých oblastí v členských štátoch a uľahčenia bezpečného obchodu so živými zvieratami. V súlade s článkom 9 ods. 2 smernice 2000/75/ES by sa preto malo schváliť očkovanie zvierat proti katarálnej horúčke oviec v príslušných členských štátoch.

(5)

Očkovanie proti konkrétnemu sérotypu katarálnej horúčky oviec sa musí považovať za mimoriadne opatrenie, keď sa na určitom území vykonáva po prvý raz po zavlečení nového sérotypu. Následné očkovacie kampane proti tomu istému sérotypu na tých istých územiach sa však už nemajú považovať za mimoriadne opatrenia, ale za opatrenia v rámci eradikačných programov.

(6)

V záujme zabránenia šíreniu tejto nákazy v čo najkratšom čase by Spoločenstvo malo v zmysle rozhodnutia 90/424/EHS finančne prispievať na oprávnené výdavky, ktoré vznikli príslušným členským štátom v súvislosti s mimoriadnymi opatreniami prijatými na boj proti tejto nákaze. Vzhľadom na to, že Spoločenstvo nemôže poskytnúť očkovacie látky, nákup dávok očkovacej látky by sa mal považovať za oprávnený výdavok.

(7)

Príslušné členské štáty informovali Komisiu a ostatné členské štáty o opatreniach, ktoré uplatňujú v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva v boji proti nedávnemu výskytu ohnísk katarálnej horúčky oviec. Tieto členské štáty predložili svoje plány mimoriadneho očkovania s uvedením približného počtu dávok očkovacej látky, ktoré sa majú použiť v rokoch 2007 a 2008 a odhadovaných nákladov na vykonanie týchto očkovaní. Komisia posúdila tieto plány z veterinárneho, ako aj z finančného hľadiska a dospela k záveru, že sú v súlade s príslušnými veterinárnymi právnymi predpismi Spoločenstva.

(8)

V článku 3 ods. 5 rozhodnutia 90/424/EHS sa stanovuje, že finančný príspevok Spoločenstva musí byť vo výške 100 % nákladov na zásobu očkovacej látky a 50 % nákladov vynaložených na vykonanie očkovania. Vzhľadom na potrebu vyhnúť sa nadmerným výdavkom pre rozpočet Spoločenstva je však potrebné stanoviť najvyššie prípustné sumy, v ktorých sa odrazí primeraná úhrada za náklady na zásobu očkovacej látky a náklady na vykonanie očkovania. Primeraná úhrada je úhrada za materiál alebo službu, ktorej výška je v porovnaní s trhovou cenou primeraná. Dovtedy, kým budú k dispozícii výsledky kontrol na mieste vykonávaných Komisiou, je potrebné schváliť osobitný finančný príspevok Spoločenstva pre príslušné členské štáty a stanoviť výšku prvej časti finančného príspevku Spoločenstva.

(9)

Finančný príspevok Spoločenstva sa má vyplatiť na základe oficiálnej žiadosti o úhradu výdavkov predloženej členskými štátmi a podporných dokumentov uvedených v článku 7 nariadenia Komisie (ES) č. 349/2005 z 28. februára 2005 stanovujúceho pravidlá financovania zo Spoločenstva, ktoré je určené na mimoriadne opatrenia boja proti určitým chorobám zvierat uvedeným v rozhodnutí Rady 90/424/EHS (4).

(10)

V zmysle nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (5) sa programy veterinárnych mimoriadnych opatrení prijatých v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva majú financovať z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu. Na účely finančnej kontroly sa majú uplatňovať články 9, 36 a 37 uvedeného nariadenia.

(11)

Finančný príspevok Spoločenstva by sa mal poskytnúť pod podmienkou, že plánované opatrenia sa vykonávajú efektívne a príslušné orgány poskytujú všetky nevyhnutné informácie v lehotách ustanovených v tomto rozhodnutí.

(12)

Z dôvodu administratívnej efektívnosti by sa mali všetky výdavky predložené na účely získania finančného príspevku Spoločenstva vyjadriť v eurách. V súlade s nariadením (ES) č. 1290/2005 by v prípade výdavkov vyjadrených v inej mene ako euro prepočítavací kurz mal byť posledný výmenný kurz stanovený Európskou centrálnou bankou pred prvým dňom mesiaca, v ktorom príslušný členský štát žiadosť predložil.

(13)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Schválenie plánov mimoriadneho očkovania

Plány očkovania pozostávajúce z technických a finančných ustanovení, ktoré predložilo Belgicko, Česká republika, Dánsko, Nemecko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko a Portugalsko, sa týmto schvaľujú na obdobie od 1. novembra 2007 do 31. decembra 2008.

Očkovanie zvierat proti katarálnej horúčke oviec sa vykonáva v súlade so smernicou 2000/75/ES.

Článok 2

Udelenie osobitného finančného príspevku Spoločenstva

1.   V súvislosti s mimoriadnymi opatreniami prijatými na boj proti katarálnej horúčke oviec v roku 2007 a 2008 majú Belgicko, Česká republika, Dánsko, Nemecko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko a Portugalsko nárok na osobitný príspevok Spoločenstva na plány mimoriadneho očkovania proti katarálnej horúčke oviec uvedené v článku 1 vo výške:

a)

100 % nákladov (bez DPH) na zásobu očkovacej látky;

b)

50 % nákladov na mzdy a odmeny pracovníkov, ktorí očkovanie vykonávajú, a 50 % nákladov (bez DPH) priamo spojených s očkovaním (vrátane spotrebného materiálu a osobitného vybavenia).

2.   Maximálne sumy, ktoré sa členským štátom uhradia za náklady uvedené v odseku 1, nepresiahnu:

a)

pri nákupe inaktivovanej očkovacej látky 0,6 EUR za dávku;

b)

pri očkovaní hovädzieho dobytka 2 EUR za očkovaný kus hovädzieho dobytka, bez ohľadu na počet použitých dávok očkovacej látky a ich druhy;

c)

pri očkovaní oviec alebo kôz 0,75 EUR za očkovanú ovcu alebo kozu, bez ohľadu na počet použitých dávok očkovacej látky a ich druhy.

Článok 3

Spôsoby výplaty finančného príspevku

1.   Na základe výsledkov kontrol na mieste vykonaných v súlade s článkom 9 ods. 1 rozhodnutia 90/424/EHS sa vyplatí prvá tranža príspevku vo výške najviac:

a)

4 500 000 EUR v prípade Belgicka;

b)

1 250 000 EUR v prípade Českej republiky;

c)

800 000 EUR v prípade Dánska;

d)

17 000 000 EUR v prípade Nemecka;

e)

8 000 000 EUR v prípade Španielska;

f)

27 000 000 EUR v prípade Francúzska;

g)

3 500 000 EUR v prípade Talianska;

h)

200 000 EUR v prípade Luxemburska;

i)

3 500 000 EUR v prípade Holandska;

j)

1 700 000 EUR v prípade Portugalska;

ako časť osobitného finančného príspevku Spoločenstva podľa článku 2.

Táto platba sa uskutoční na základe oficiálnej žiadosti o úhradu výdavkov a na základe podporných dokumentov predložených Belgickom, Českou republikou, Dánskom, Nemeckom, Španielskom, Francúzskom, Talianskom, Luxemburskom, Holandskom a Portugalskom.

2.   Zvyšok finančného príspevku Spoločenstva uvedeného v článku 2 sa stanoví v nasledujúcom rozhodnutí, ktoré sa prijme v súlade s postupom ustanoveným v článku 41 rozhodnutia 90/424/EHS.

Článok 4

Podmienky vyplatenia a podporné dokumenty

1.   Osobitný finančný príspevok Spoločenstva uvedený v článku 2 sa vyplatí na základe:

a)

predbežnej technickej správy o technickom vykonaní opatrení dohľadu, zahŕňajúcej výsledky získané v období od 1. novembra 2007 do 31. augusta 2008;

b)

predbežnej finančnej správy o nákladoch, ktoré uhradili členské štáty v období od 1. novembra 2007 do 31. augusta 2008, v elektronickej forme podľa prílohy;

c)

záverečnej technickej správy o technickom vykonaní opatrení dohľadu, zahŕňajúcej výsledky získané v období od 1. novembra 2007 do 31. decembra 2008;

d)

záverečnej finančnej správy o nákladoch, ktoré uhradili členské štáty v období od 1. novembra 2007 do 31. decembra 2008, v elektronickej forme podľa prílohy;

e)

výsledkov kontrol na mieste vykonaných v súlade s článkom 9 ods. 1 rozhodnutia 90/424/EHS.

Dokumenty uvedené v písmenách a) až d) sa sprístupnia pri kontrolách na mieste uvedených v písmene e) vykonávaných Komisiou.

2.   Predbežná technická správa a predbežná finančná správa, ktoré sú uvedené v odseku 1 písm. a) a b), sa predkladajú najneskôr do 31. októbra 2008. V prípade nedodržania tohto termínu sa osobitný finančný príspevok Spoločenstva znižuje o 25 % za každý kalendárny mesiac omeškania.

3.   Záverečná technická správa a záverečná finančná správa, ktoré sú uvedené v odseku 1 písm. c) a d), sa predkladajú najneskôr do 31. marca 2009. V prípade nedodržania tohto termínu sa osobitný finančný príspevok Spoločenstva znižuje o 25 % za každý kalendárny mesiac omeškania.

Článok 5

Adresáti

Toto rozhodnutie je určené Belgickému kráľovstvu, Českej republike, Dánskemu kráľovstvu, Spolkovej republike Nemecko, Španielskemu kráľovstvu, Francúzskej republike, Talianskej republike, Luxemburskému veľkovojvodstvu, Holandskému kráľovstvu a Portugalskej republike.

V Bruseli 24. júla 2008

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 74. Smernica naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím Komisie 2007/729/ES (Ú. v. EÚ L 294, 13.11.2007, s. 26).

(2)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 19. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/965/ES (Ú. v. EÚ L 397, 30.12.2006, s. 22).

(3)  Ú. v. EÚ L 283, 27.10.2007, s. 37. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 708/2008 (Ú. v. EÚ L 197, 25.7.2008, s. 18).

(4)  Ú. v. EÚ L 55, 1.3.2005, s. 12.

(5)  Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 479/2008 (Ú. v. EÚ L 148, 6.6.2008, s. 1).


PRÍLOHA

 

Členský štát:

 

Rok:

 

Referenčné obdobie:

 

Druh:

Očkovanie proti katarálnej horúčke oviec

Opatrenia oprávnené na spolufinancovanie (2)

Región (1)

Očkovacie látky

Očkovanie

Hovädzí dobytok

Ovce/kozy

Iné druhy

Hovädzí dobytok

Ovce/kozy

Iné druhy

Počet použitých dávok očkovacej látky

Druh očkovacej látky: S1 alebo S8

Náklady na dávky očkovacej látky

Počet použitých dávok očkovacej látky

Druh očkovacej látky: S1 alebo S8

Náklady na dávky očkovacej látky

Počet použitých dávok očkovacej látky

Druh očkovacej látky: S1 alebo S8

Náklady na dávky očkovacej látky

Počet očkovaných zvierat

Náklady na mzdy a odmeny

(osobitne najatí pracovníci)

Náklady na použitý spotrebný materiál a osobitné vybavenie

Náklady spolu

Počet očkovaných zvierat

Náklady na mzdy a odmeny

(osobitne najatí pracovníci)

Náklady na použitý spotrebný materiál a osobitné vybavenie

Náklady spolu

Počet očkovaných zvierat

Náklady na mzdy a odmeny

(osobitne najatí pracovníci)

Náklady na použitý spotrebný materiál a osobitné vybavenie

Náklady spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potvrdzujeme, že:

tieto výdavky sú skutočné, zúčtované s presnosťou a oprávnené podľa ustanovení rozhodnutia …/…/ES [uviesť konkrétne rozhodnutie],

všetky podporné dokumenty potvrdzujúce tieto výdavky sú k dispozícii na účely kontroly,

rozpis základných operácií je zaznamenaný v počítačových súboroch a na požiadanie je dostupný príslušnému oddeleniu Komisie,

na tento program sa nežiadal žiadny iný príspevok Spoločenstva a všetky príjmy z transakcií v rámci tohto programu sú vykázané Komisii,

program sa uskutočnil v súlade s príslušnými právnymi predpismi Spoločenstva, najmä predpismi o hospodárskej súťaži, zadávaní verejných zákaziek a štátnej pomoci,

uplatňujú sa kontrolné postupy, najmä s cieľom overovať správnosť vykázaných súm, predchádzať nezrovnalostiam, odhaľovať a opravovať ich a stíhať podvody.

Meno a podpis prevádzkového riaditeľa

Meno a podpis finančného riaditeľa

(miesto, dátum)


(1)  Región vymedzený v schválenom programe členského štátu.

(2)  Údaje sa poskytujú v štátnej mene bez DPH.


9.8.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 214/70


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 28. júla 2008

o prijateľnosti oznámení týkajúcich sa obnovy zaradenia účinných látok azimsulfuron, azoxystrobín, fluroxypyr, imazalil, kresoxim-metyl, prohexadión-kalcium a spiroxamín do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a o vytvorení zoznamu príslušných oznamovateľov

[oznámené pod číslom K(2008) 3855]

(Text s významom pre EHP)

(2008/656/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 737/2007 z 27. júna 2007 ustanovení postupu pri obnove zaradenia prvej skupiny účinných látok do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a vytvorení zoznamu týchto látok (2), a najmä na jeho článok 5,

keďže:

(1)

Smernicou 91/414/EHS sa ustanovuje, že zaradenie účinnej látky môže byť na požiadanie obnovené raz alebo viackrát na obdobie nepresahujúce 10 rokov.

(2)

Výrobcovia účinných látok uvedených v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 737/2007 predložili oznámenia príslušným spravodajským členským štátom so žiadosťou o obnovu zaradenia uvedených účinných látok do prílohy I k smernici 91/414/EHS.

(3)

Príslušné spravodajské členské štáty zhodnotili oznámenia a oznámili svoje hodnotenia Komisii. Na základe týchto hodnotení sa oznámenia javia ako prijateľné.

(4)

Mená a adresy výrobcov, ktorých oznámenie sa ukázalo prijateľné, by Komisia mala uverejniť s cieľom zabezpečiť pre výrobcov možnosť skontaktovania sa na účel predloženia spoločnej dokumentácie.

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Oznámenia predložené výrobcami uvedenými v prílohe sú prijateľné.

Mená a adresy príslušných výrobcov sú uvedené v prílohe.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 28. júla 2008

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2008/70/ES (Ú. v. EÚ L 185, 12.7.2008, s. 40).

(2)  Ú. v. EÚ L 169, 29.6.2007, s. 10.


PRÍLOHA

Účinná látka

Meno výrobcu

Adresa

azimsulfurón

DuPont de Nemours (Deutschland) GmbH

Du-Pont-Strasse 1, D-61352 Bad Homburg, Nemecko

Tel. (49) 6172 87 0, Fax (49) 6172 87 1402

azoxystrobín

Syngenta Limited

Priestley Road, Surrey Research Park, Guildford, Surrey GU2 7YH, Spojené kráľovstvo

Tel. (44) 1483 260000, Fax (44) 870 240 3019

Hermoo Belgicko NV

Lichtenberglaan 2045, B-3800 Sint-Truiden, Belgicko

Tel. (32) (0) 11 88 03 91, Fax (32) (0) 11 70 74 84

Makhteshim Agan International Coordination Center

283 Avenue Louise, B-1050 Brussels, Belgicko

Tel. (32) 2 646 86 06, Fax (32) 2 646 91 52

fluroxypyr

Inter-Trade R & D APS

Ålevej 9, DK-9881 Bindslev, Dánsko

Tel. (45) 98 93 89 77, Fax (45) 98 93 80 01

Hermoo Belgicko NV

Lichtenberglaan 2045, B-3800 Sint-Truiden, Belgicko

Tel. (32) (0) 11 88 03 91, Fax (32) (0) 11 70 7484

Makhteshim Agan International Coordination Center

283 Avenue Louise, B-1050 Brussels, Belgicko

Tel. (32) 2 646 86 06, Fax (32) 2 646 91 52

DowAgroSciences

3 Milton Park, Abingdon, Oxon OX 14 4RN, Spojené kráľovstvo

Tel. (44) 1235 437920, Fax (44) 1235-737998

AgriChem BV

Koopvaardijweg 9, 4906 CV Oosterhout, Holandsko

Tel. (31) (0) 162 431 931, Fax (31) (0) 162 456 797

United Phosphorus Limited

Chadwick House, Birchwood Park, Warrington, Cheshire WA3 6AE, Spojené kráľovstvo

Tel. (44) (0) 1925 81 9999, Fax (44) (0) 1925 81 7425

imazalil

Inter-Trade R & D APS

Ålevej 9, DK-9881 Bindslev, Dánsko

Tel. (45) 98 93 89 77, Fax (45) 98 93 80 01

Makhteshim Agan International Coordination Center

283 Avenue Louise, B-1050 Brussels, Belgicko

Tel. (32) 2 646 86 06, Fax (32) 2 646 91 52

AgriChem BV

Koopvaardijweg 9, 4906 CV Oosterhout, Holandsko

Tel. (31) (0) 162 431 931, Fax (31) (0) 162 456 797

Certis Europe BV

Boulevard de la Woluwe/Woluwedal 60, B-1200 Brussels, Belgicko

Tel. (32) 2 331 38 94, Fax (32) 2 331 38 60

United Phosphorus Limited

Chadwick House, Birchwood Park, Warrington, Cheshire WA3 6AE, Spojené kráľovstvo

Tel. (44) (0) 1925 81 9999, Fax (44) (0) 1925 81 7425

Janssen Pharmaceutica NV

Janssen PMP, Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgicko

Tel. (32) (0) 14 60 21 11, Fax (32) (0) 14 60 59 51

Laboratorios Agrochem SL

Laboratorios Agrochem SL, Technical and regulatory affairs department

Tres Rieres 10, E-08292 Esparraguera (Barcelona), Španielsko

Tel. (34) 93 777 48 53, Fax (34) 93 777 50 59

krezoxim-metyl

Hermoo Belgicko NV

Lichtenberglaan 2045, B-3800 Sint-Truiden, Belgicko

Tel. (32) (0) 11 88 03 91, Fax (32) (0) 11 70 74 84

BASF Agro SAS

21, chemin de la Sauvegarde, F-69134 Ecully Cedex, Francúzsko

Tel. (33) 4 72 32 45 45, Fax (33) 4 72 32 53 41

prohexadión-kalcium

BASF Agro SAS

21, chemin de la Sauvegarde, F-69134 Ecully Cedex, Francúzsko

Tel. (33) 4 72 32 45 45, Fax (33) 4 72 32 53 41

Fine Agrochemicals Ltd

Hill End House, Whittington, Worchester WR5 2RQ, Spojené kráľovstvo

Tel. (44) 1905 361800, Fax (44) 1905 361818

spiroxamín

Bayer CropScience AG

Alfred-Nobel-Strasse 50, D-40789 Monheim-am-Rhein, Nemecko

Tel. (49) 2173 38 7583, Fax (49) 2173 38 3735