ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 206

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
2. augusta 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 769/2008 z 1. augusta 2008, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 770/2008 z 1. augusta 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 349/2005 stanovujúce pravidlá financovania zo Spoločenstva, ktoré je určené na mimoriadne opatrenia boja proti určitým chorobám zvierat uvedeným v rozhodnutí Rady 90/424/EHS

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 771/2008 z 1. augusta 2008, ktorým sa stanovujú pravidlá organizácie a postupov odvolacej rady Európskej chemickej agentúry ( 1 )

5

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 772/2008 z 1. augusta 2008, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1109/2007 na hospodársky rok 2007/2008

14

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Konferencia predstaviteľov vlád členských štátov

 

 

2008/634/ES

 

*

Rozhodnutie prijaté spoločnou dohodou medzi zástupcami vlád členských štátov z 18. júna 2008 o sídle Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT)

16

 

 

Komisia

 

 

2008/635/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 22. júla 2008 o dovoze spermy, vajíčok a embryí oviec a kôz do Spoločenstva, pokiaľ ide o zoznamy tretích krajín a stredísk odberu spermií a tímov na odber embryí a požiadavky na osvedčovanie [oznámené pod číslom K(2008) 3625]  ( 1 )

17

 

 

2008/636/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 22. júla 2008, ktorým sa ustanovuje zoznam tretích krajín, z ktorých členské štáty povoľujú dovoz vajíčok a embryí ošípaných [oznámené pod číslom K(2008) 3671]  ( 1 )

32

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Rady (ES) č. 717/2008 zo 17. júla 2008, ktorým sa ustanovuje postup Spoločenstva pri spravovaní množstevných kvót (Ú. v. EÚ L 198, 26.7.2008)

34

 

*

Korigendum k smernici Rady 94/28/ES z 23. júna 1994, ktorou sa ustanovujú zásady týkajúce sa zootechnických a genealogických podmienok pre dovoz zvierat, ich spermy, vajíčok a embryí z tretích krajín a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 77/504/EHS o čistokrvnom plemennom hovädzom dobytku (Ú. v. ES L 178, 12.7.1994; Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európskej únie, kapitola 03/zv. 16, s. 238)

34

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

2.8.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 206/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 769/2008

z 1. augusta 2008,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

V súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní sa nariadením (ES) č. 1580/2007 ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 2. augusta 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 1. augusta 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 510/2008 (Ú. v. EÚ L 149, 7.6.2008, s. 61).

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 590/2008 (Ú. v. EÚ L 163, 24.6.2008, s. 24).


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MK

27,8

TR

74,2

XS

26,5

ZZ

42,8

0709 90 70

TR

97,2

ZZ

97,2

0805 50 10

AR

78,5

US

95,7

UY

67,2

ZA

88,2

ZZ

82,4

0806 10 10

CL

43,1

EG

141,1

IL

145,6

MK

76,7

TR

156,0

ZZ

112,5

0808 10 80

AR

88,5

BR

103,0

CL

107,1

CN

88,5

NZ

114,8

US

101,0

ZA

92,9

ZZ

99,4

0808 20 50

AR

70,7

CL

64,8

NZ

152,7

TR

153,4

ZA

97,1

ZZ

107,7

0809 20 95

CA

285,7

TR

423,0

US

394,8

ZZ

367,8

0809 30

TR

154,2

US

191,9

ZZ

173,1

0809 40 05

BA

70,3

IL

119,0

TR

111,4

XS

62,1

ZZ

90,7


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


2.8.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 206/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 770/2008

z 1. augusta 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 349/2005 stanovujúce pravidlá financovania zo Spoločenstva, ktoré je určené na mimoriadne opatrenia boja proti určitým chorobám zvierat uvedeným v rozhodnutí Rady 90/424/EHS

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (1), a najmä na jeho článok 42 bod 8a,

keďže:

(1)

V rozhodnutí Rady 90/424/EHS z 26. júna 1990 o výdavkoch na veterinárnom úseku (2) sa ustanovujú podmienky finančných príspevkov Spoločenstva na programy eradikácie chorôb zvierat.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 349/2005 (3) sa uplatňuje na finančné príspevky Spoločenstva členským štátom v súvislosti s oprávnenými výdavkami na určité opatrenia na eradikáciu chorôb zvierat.

(3)

V smernici Rady 2005/94/ES z 20. decembra 2005 o opatreniach Spoločenstva na kontrolu vtáčej chrípky a o zrušení smernice 92/40/EHS (4) sa ustanovujú nové opatrenia na kontrolu tejto choroby, aj v prípade nízkopatogénneho vírusu.

(4)

V rozhodnutí 90/424/EHS zmenenom a doplnenom rozhodnutím 2006/53/ES (5) sa stanovuje, že finančný príspevok Spoločenstva sa môže poskytnúť na určité opatrenia na eradikáciu vykonané členskými štátmi na kontrolu vtáčej chrípky. V článku 3a uvedeného rozhodnutia sa finančný príspevok Spoločenstva na eradikáciu vtáčej chrípky podmieňuje vykonaním minimálnych kontrolných opatrení ustanovených v smernici 2005/94/ES.

(5)

Znenie nariadenia (ES) č. 349/2005 by sa malo preto aktualizovať v záujme zohľadnenia uvedenej zmeny.

(6)

V nariadení (ES) č. 349/2005 sa ustanovuje, že finančná podpora Spoločenstva sa vypláca predovšetkým na základe žiadosti o úhradu doloženej finančnou správou, ktorá pozostáva z časti „primeraná náhrada“ a z časti „operačné náklady“. Predkladanie časti finančnej správy „operačné náklady“ je vhodné naviazať na oznámenie špecifického rozhodnutia o stanovení finančnej podpory rovnako, ako to je už ustanovené v prípade predkladania časti „primeraná náhrada“.

(7)

Nariadenie (ES) č. 349/2005 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre poľnohospodárske fondy,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 349/2005 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 1 sa odsek 1 nahrádza týmto znením:

„1.   Toto nariadenie sa uplatňuje na finančné príspevky Spoločenstva členským štátom v súvislosti s oprávnenými výdavkami, ktoré sú stanovené v článkoch 3, 4 a 5 tohto nariadenia, na opatrenia na eradikáciu chorôb a v situáciách, ktoré sa uvádzajú:

a)

v článku 3 ods. 1 a článku 3a ods. 1 rozhodnutia 90/424/EHS, s výnimkou chorôb nepárnokopytníkov;

b)

v článku 4 ods. 1 a 2, v článku 6 ods. 2 a v článku 11 ods. 1 uvedeného rozhodnutia.“

2.

V článku 2 prvom pododseku sa písmeno d) nahrádza týmto znením:

„d)

‚nevyhnutné výdavky‘: ide o výdavky, ktoré vznikajú pri nákupe zariadení alebo služieb, ktoré sú uvedené v článku 3 ods. 2 prvej, druhej a tretej zarážke, článku 3a ods. 3 druhej zarážke, článku 11 ods. 4 písm. a) bodoch i) až iv) a v článku 11 ods. 4 písm. b) rozhodnutia 90/424/EHS, v prípadoch, keď sa preukázala ich podstata a priame spojenie s oprávnenými výdavkami v súlade s definíciou v článku 3 tohto nariadenia;“.

3.

V článku 3 sa písmená a) a b) nahrádzajú týmto znením:

„a)

bezodkladná a primeraná náhrada strát sa vypláca tým majiteľom, ktorí sú nútení utratiť svoje zvieratá alebo zlikvidovať vajcia v súlade s článkom 3 ods. 2 prvou a siedmou zarážkou, článkom 3a ods. 3 prvou zarážkou a článkom 11 ods. 4 písm. a) bodom i) rozhodnutia 90/424/EHS;

b)

operačné náklady, ktoré sa vyplácajú v súvislosti s povinným utratením alebo likvidáciou zvierat a kontaminovaných produktov, čistením a dezinfekciou budov, čistením a dezinfekciou a v prípade potreby zničením kontaminovaného zariadenia v súlade s článkom 3 ods. 2 prvou, druhou a treťou zarážkou, článkom 3a ods. 3 druhou zarážkou, článkom 11 ods. 4 písm. a) bodmi i) až iv) a článkom 11 ods. 4 písm. b) rozhodnutia 90/424/EHS;“.

4.

V článku 7 ods. 2 sa druhý pododsek nahrádza týmto znením:

„Časť ‚operačné náklady‘ vo finančnej správe, ktorá sa uvádza v odseku 1 písm. a), sa predkladá vo forme elektronického súboru v súlade s prílohou IV do 60 kalendárnych dní odo dňa oznámenia špecifického rozhodnutia, ktoré stanovuje finančnú podporu.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 1. augusta 2008

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 497/2008 (Ú. v. EÚ L 148, 6.6.2008, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 19. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).

(3)  Ú. v. EÚ L 55, 1.3.2005, s. 12.

(4)  Ú. v. EÚ L 10, 14.1.2006, s. 16.

(5)  Ú. v. EÚ L 29, 2.2.2006, s. 37.


2.8.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 206/5


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 771/2008

z 1. augusta 2008,

ktorým sa stanovujú pravidlá organizácie a postupov odvolacej rady Európskej chemickej agentúry

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (1), a najmä na jeho článok 93 ods. 4 a článok 132,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 1907/2006 sa splnomocňuje Európska chemická agentúra, ďalej len „agentúra“, aby prijímala individuálne rozhodnutia o registrácii a hodnotení chemických látok, a zriaďuje sa odvolacia rada, aby rozhodovala o odvolaniach proti rozhodnutiam uvedeným v článku 91 ods. 1 uvedeného nariadenia.

(2)

Keďže nariadenie (ES) č. 1907/2006 stanovuje iba základné pravidlá týkajúce sa odvolacích konaní, je potrebné stanoviť podrobné pravidlá organizácie odvolacej rady, ako aj podrobné pravidlá vzťahujúce sa na odvolania pred touto radou.

(3)

Aby sa zabezpečilo vyvážené hodnotenie odvolaní z právneho a technického hľadiska, na každom odvolaní by sa mali zúčastniť právne a technicky kvalifikovaní členovia odvolacej rady definovaní v nariadení Komisie (ES) č. 1238/2007 z 23. októbra 2007, ktorým sa stanovujú pravidlá kvalifikácií členov odvolacej rady Európskej chemickej agentúry (2).

(4)

Podľa článku 89 nariadenia (ES) č. 1907/2006 odvolaciu radu tvorí predseda a dvaja ďalší členovia, z ktorých každý má náhradníka. Je nevyhnutné, aby predseda zabezpečoval kvalitu a konzistentnosť rozhodnutí odvolacej rady.

(5)

Aby sa uľahčilo vybavovanie odvolaní, pre každý prípad by sa mal vymenovať spravodajca a mali by sa stanoviť jeho úlohy.

(6)

Aby sa zabezpečilo bezproblémové a účinné fungovanie odvolacej rady, mala by sa pod jej záštitou zriadiť kancelária.

(7)

Z rovnakých dôvodov by sa odvolacia rada mala splnomocniť, aby stanovila pravidlá svojho fungovania a postupov.

(8)

Aby odvolacia rada mohla dospieť ku konečným rozhodnutiam v primeranej lehote, riadiaca rada agentúry môže zvýšiť počet členov odvolacej rady v súlade s článkom 89 ods. 3 druhým pododsekom nariadenia (ES) č. 1907/2006. Odvolacia rada by sa mala zodpovedajúcim spôsobom poveriť, aby stanovila kritériá prideľovania prípadov svojim členom.

(9)

Dôkaz o platbe poplatku za odvolanie, ktorý sa podľa nariadenia Komisie (ES) č. 340/2008 zo 16. apríla 2008 o poplatkoch Európskej chemickej agentúre podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) (3) vyžaduje pri všetkých odvolaniach, by sa mal priložiť k odvolaniu a mal by byť podmienkou prípustnosti odvolania.

(10)

V prípade potreby a na základe skúseností pri uplatňovaní tohto nariadenia by mala Komisia preskúmať účinnosť jeho ustanovení a ich fungovania v praxi a tam, kde je to vhodné, ich zmeniť a doplniť.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 133 nariadenia (ES) č. 1907/2006,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

Organizácia odvolacej rady

Oddiel 1

Odvolacia rada

Článok 1

Zloženie

1.   O každom odvolaní rozhodujú traja členovia odvolacej rady agentúry, ďalej len „odvolacia rada“.

Aspoň jeden člen má právnickú kvalifikáciu a aspoň jeden člen má technickú kvalifikáciu v súlade s nariadením (ES) č. 1238/2007.

2.   Predseda odvolacej rady alebo jeden z jeho náhradníkov predsedá všetkým odvolaniam.

3.   Predseda zabezpečuje kvalitu a súlad rozhodnutí odvolacej rady.

Článok 2

Vylúčenie členov

V prípade, že sa uplatňuje postup podľa článku 90 ods. 7 nariadenia (ES) č. 1907/2006, pred prijatím rozhodnutia sa pozve príslušný člen odvolacej rady, aby uviedol svoje pripomienky týkajúce sa dôvodov akejkoľvek námietky vznesenej podľa článku 90 ods. 6 uvedeného nariadenia.

Až do prijatia rozhodnutia podľa článku 90 ods. 7 uvedeného nariadenia sa konanie prerušuje.

Článok 3

Nahradenie členov

1.   Odvolací výbor nahradí člena náhradníkom, ak sa ho rozhodne vylúčiť z konania v súlade článkom 90 ods. 7 nariadenia (ES) č. 1907/2006.

2.   Predseda môže nahradiť akéhokoľvek člena odvolacej rady na jeho žiadosť náhradníkom v prípade dovolenky, choroby, neodvratných povinností uvedeného člena alebo z iných dôvodov, ktoré bránia uvedenému členovi zúčastniť sa na konaní. Kritériá výberu náhradníka sa stanovia v súlade s postupom uvedeným v článku 27 ods. 3.

Ak člen nemôže požiadať o nahradenie, predseda ho môže nahradiť z vlastnej iniciatívy.

Predseda môže zamietnuť žiadosť o nahradenie iba odôvodneným rozhodnutím.

Ak sa predseda nemôže zúčastniť na konaní, vymenuje svojho náhradníka. Ak tak predseda nemôže urobiť, jeho náhradníka vymenuje služobne starší člen z ostatných členov rozhodujúcich o odvolaní alebo v prípade, že ostatní členovia majú rovnakú dĺžku služby, starší člen.

3.   Ak k nahradeniu člena dôjde pred prerokovaním odvolania, konanie sa neprerušuje a nahradenie sa uskutoční bez vplyvu na akékoľvek už prijaté procesné kroky.

Ak k nahradeniu člena dôjde po prerokovaní odvolania, prerokovanie sa koná znovu, pokiaľ sa účastníci konania, náhradník a ostatní dvaja členovia rozhodujúci o odvolaní, nedohodnú inak.

4.   V prípade nahradenia člena je príslušný náhradník viazaný akýmkoľvek predbežným rozhodnutím prijatým pred daným nahradením.

5.   Neprítomnosť člena po prijatí konečného rozhodnutia odvolacej rady nebráni odvolacej rade vykonať zostávajúce procesné kroky.

Ak predseda nemôže podpísať rozhodnutie alebo vykonať ďalšie zostávajúce procesné kroky, tieto kroky uskutoční v mene predsedu služobne starší člen z ostatných členov rozhodujúcich o odvolaní alebo v prípade, že ostatní členovia majú rovnakú dĺžku služby, starší člen.

Článok 4

Spravodajca

1.   Predseda vymenuje jedného z ostatných členov rozhodujúcich o odvolaní za spravodajcu prípadu alebo plní túto funkciu sám s ohľadom na potrebu zabezpečiť rovnomerné pracovné zaťaženie všetkých členov.

2.   Spravodajca vykoná predbežné preskúmanie odvolania.

3.   Odvolacia rada môže na základe návrhu spravodajcu nariadiť akékoľvek z procesných opatrení stanovených v článku 15.

Vykonaním uvedených opatrení možno poveriť spravodajcu.

4.   Spravodajca pripravuje návrh rozhodnutia.

Oddiel 2

Kancelária

Článok 5

Kancelária a tajomník

1.   Týmto sa zriaďuje kancelária pod záštitou odvolacej rady. Osoba vymenovaná za tajomníka podľa odseku 5 je vedúci kancelárie.

2.   Úlohou kancelárie je prijímať, zasielať a uchovávať dokumenty a vykonávať ďalšie služby stanovené v tomto nariadení.

3.   V kancelárii sa uchováva register odvolaní, do ktorého sa zadávajú odkazy na všetky odvolania a súvisiace dokumenty.

4.   Pracovníci kancelárie vrátane tajomníka sa nesmú zúčastňovať na žiadnom z konaní agentúry, ktoré sa týkajú rozhodnutí, ktoré môžu byť predmetom odvolania podľa článku 91 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1907/2006.

5.   Odvolacej rade pomáha pri výkone jej povinností tajomník, ktorého vymenuje výkonný riaditeľ na návrh predsedu.

Predseda má právomoc dávať pokyny tajomníkovi v záležitostiach týkajúcich sa výkonu funkcií odvolacej rady.

6.   Tajomník overuje, či sú splnené lehoty a iné formálne podmienky týkajúce sa podania odvolaní.

7.   Všeobecné pokyny tajomníka sa prijímajú v súlade s postupom stanoveným v článku 27 ods. 3.

KAPITOLA II

Konanie

Článok 6

Odvolanie

1.   Odvolanie obsahuje:

a)

meno a adresu odvolávajúceho sa;

b)

v prípade, že odvolávajúci sa vymenoval svojho zástupcu, meno a obchodnú adresu zástupcu;

c)

adresu na doručovanie písomností, ak sa odlišuje od adries uvedených v písmenách a) a b);

d)

označenie rozhodnutia, proti ktorému sa podáva odvolanie, a opravný prostriedok odvolávajúceho sa;

e)

dôvody návrhu a skutkové a právne tvrdenia, na ktoré sa odvoláva;

f)

podľa potreby povahu akýchkoľvek poskytnutých dôkazov a vyhlásenie vysvetľujúce skutočnosti, na podporu ktorých sa poskytujú dôkazy;

g)

podľa potreby uvedenie, ktoré informácie v odvolaní sa majú považovať za dôverné;

h)

údaj o tom, či odvolávajúci sa súhlasí so zasielaním písomností jemu alebo v prípade potreby jeho zástupcovi telefaxom, e-mailom alebo inými technickými prostriedkami komunikácie.

2.   K odvolaniu sa pripája dôkaz o zaplatení poplatku za odvolanie podľa článku 10 nariadenia (ES) č. 340/2008.

V prípade, že odvolávajúci sa je právnickou osobou, pripája sa aj zakladateľská listina, spoločenská zmluva alebo aktuálny výpis z obchodného registra alebo registra združení, alebo akýkoľvek iný dôkaz o jej existencii ako právnickej osoby.

3.   V prípade, že odvolanie nie je v súlade s požiadavkami stanovenými v odseku 1 písm. a) až d) a odseku 2, tajomník stanoví primeranú lehotu, v rámci ktorej ich má odvolávajúci sa splniť. Tajomník môže stanoviť takúto lehotu iba raz.

Počas uvedenej lehoty neplynie čas na účely lehoty stanovenej v článku 93 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1907/2006.

4.   Ak sa zistí nezrovnalosť, ktorá pravdepodobne spôsobí neprípustnosť odvolania, tajomník bezodkladne zašle predsedovi odôvodnené stanovisko.

V prípade, že tajomník stanoví lehotu v súlade s odsekom 3, zašle takéto stanovisko po uplynutí uvedenej lehoty, ak nedošlo k náprave nezrovnalosti.

5.   Tajomník bezodkladne doručí odvolanie agentúre.

6.   Na internetovej stránke agentúry sa uverejní oznámenie, v ktorom sa uvedie dátum registrácie odvolania, ktorým sa začína konanie, mená a adresy strán, predmet konania, opravný prostriedok odvolávajúceho sa a zhrnutie dôvodov návrhu a hlavných podporných tvrdení.

Predseda rozhoduje, či sa informácie uvedené odvolávajúcim sa podľa odseku 1 písm. g) považujú za dôverné, a zabezpečí, aby akékoľvek informácie považované za dôverné neboli uverejnené v oznámení. Praktické podrobnosti uverejnenia sa stanovia v súlade s postupom uvedeným v článku 27 ods. 3.

Článok 7

Vyjadrenie k odvolaniu

1.   Agentúra predloží svoje vyjadrenie k odvolaniu do dvoch mesiacov od doručenia odvolania.

Predseda môže vo výnimočných prípadoch túto lehotu predĺžiť na základe odôvodneného návrhu agentúry.

2.   Vyjadrenie k odvolaniu obsahuje:

a)

v prípade, že agentúra vymenovala svojho zástupcu, meno a obchodnú adresu zástupcu;

b)

dôvody a skutkové a právne tvrdenia, na ktoré sa odvoláva;

c)

podľa potreby označenie dôkazov, ktoré navrhuje vykonať, a vyhlásenie vysvetľujúce skutočnosti, na podporu ktorých sa poskytujú dôkazy;

d)

podľa potreby uvedenie, ktoré informácie vo vyjadrení k odvolaniu sa majú považovať za dôverné;

e)

údaj o tom, či agentúra súhlasí, aby sa jej alebo prípadne jej zástupcovi písomnosti doručili telefaxom, e-mailom alebo inými technickými prostriedkami komunikácie.

3.   V prípade, že agentúra, napriek tomu, že bola riadne vyzvaná, nepredloží vyjadrenie k odvolaniu, konanie pokračuje bez vyjadrenia k odvolaniu.

Článok 8

Vedľajší účastník

1.   Akákoľvek osoba, ktorá preukáže záujem na výsledku prípadu predloženého odvolacej rade, môže vstúpiť do konania pred odvolacou radou.

2.   Návrh opisujúci okolnosti preukazujúce právo vstúpiť do konania sa podáva do dvoch týždňov od uverejnenia oznámenia uvedeného v článku 6 ods. 6.

3.   Zásah sa obmedzuje na podporu alebo zamietnutie opravného prostriedku jednej zo strán.

4.   Návrh na vstup vedľajšieho účastníka do konania obsahuje:

a)

meno a adresu vedľajšieho účastníka konania;

b)

v prípade, že vedľajší účastník konania vymenoval svojho zástupcu, meno a obchodnú adresu zástupcu;

c)

adresu na zasielanie písomností, ak sa odlišuje od adries uvedených v písmenách a) a b);

d)

návrhy na úplnú alebo čiastočnú podporu alebo úplné či čiastočné zamietnutie návrhov niektorého z účastníkov konania;

e)

dôvody a skutkové a právne tvrdenia, na ktoré sa odvoláva;

f)

podľa potreby označenie dôkazov, ktoré navrhuje vykonať;

g)

podľa potreby uvedenie, ktoré informácie v návrhu na vstup vedľajšieho účastníka do konania sa majú považovať za dôverné;

h)

údaj o tom, či vedľajší účastník konania súhlasí so zasielaním písomností jemu alebo podľa potreby jeho zástupcovi telefaxom, e-mailom alebo inými technickými prostriedkami komunikácie.

5.   Odvolacia rada rozhoduje o tom, či sa návrh na vstup vedľajšieho účastníka do konania prijme alebo zamietne.

6.   Vedľajší účastníci konania znášajú vlastné náklady konania.

Článok 9

Zastupovanie

Ak účastník konania alebo vedľajší účastník konania vymenovali svojho zástupcu, tento zástupca predloží splnomocnenie.

Článok 10

Predloženie procesných dokumentov

1.   Všetky podania musia obsahovať podpis a dátum.

2.   Na účely výpočtu lehôt sa dokument nepovažuje za podaný dovtedy, kým nebol doručený do kancelárie.

3.   Účastník konania alebo vedľajší účastník konania predkladá dokumenty tajomníkovi osobne alebo poštou. Odvolacia rada však môže povoliť, aby sa dokumenty účastníka konania alebo vedľajšieho účastníka konania podali telefaxom, e-mailom alebo akýmkoľvek inými technickými prostriedkami komunikácie.

Pravidlá, ktorými sa riadi využívanie technických prostriedkov komunikácie, vrátane využívania elektronického podpisu, sa prijímajú v súlade s postupom stanoveným v článku 27 ods. 3.

Článok 11

Prípustnosť odvolania

1.   Medzi dôvody, na základe ktorých sa rozhodne o neprípustnosti odvolania, patrí:

a)

odvolanie nie je v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 6 ods. 1 písm. a) až d), článku 6 ods. 2 a článku 9 tohto nariadenia;

b)

odvolávajúci sa prekročil lehotu na podanie odvolania stanovenú v článku 92 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1907/2006;

c)

odvolanie nebolo podané proti rozhodnutiu uvedenému v článku 91 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1907/2006;

d)

odvolávajúci sa nie je adresátom rozhodnutia napadnutého odvolaním ani nedokáže preukázať, že sa ho rozhodnutie priamo a osobne týka podľa článku 92 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1907/2006.

2.   Ak predseda nerozhodne o prípustnosti odvolania v rámci lehoty stanovenej v článku 93 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1907/2006, odvolanie sa postúpi odvolacej rade na preskúmanie dôvodov a prípustnosti. Rozhodnutie o prípustnosti tvorí súčasť konečného rozhodnutia.

Článok 12

Preskúmanie odvolaní

1.   Po prvej výmene písomných podaní sa nemôžu predložiť žiadne ďalšie dôkazy, pokiaľ odvolacia rada nerozhodne, že odklad v poskytnutí dôkazov je riadne odôvodnený.

2.   Po prvej výmene písomných podaní sa nemôže predložiť žiadny nový dôvod, pokiaľ odvolacia rada nerozhodne, že je založený na nových právnych alebo skutkových okolnostiach, ktoré vyjdú najavo v priebehu konania.

3.   V prípade potreby odvolacia rada vyzve účastníkov konania, aby predložili pripomienky k oznámeniam vydaným odvolacou radou alebo k oznámeniam druhého účastníka konania alebo vedľajších účastníkov konania.

Odvolacia rada stanoví primeranú lehotu na podanie pripomienok.

4.   Odvolacia rada oznámi účastníkom konania ukončenie písomnej časti konania.

Článok 13

Pojednávanie

1.   Odvolacia rada uskutoční pojednávanie, ak sa domnieva, že je to nevyhnutné, alebo ak to vyžaduje účastník konania.

Žiadosť o pojednávanie sa podáva do dvoch týždňov od oznámenia ukončenia písomnej časti konania účastníkovi konania. Túto lehotu môže predĺžiť predseda.

2.   Predvolanie na pojednávanie oznámi účastníkom konania kancelária.

3.   Ak sa účastník konania, ktorý bol riadne predvolaný na pojednávanie, nedostaví tak, ako bol vyzvaný, konanie môže pokračovať bez tohto účastníka konania.

4.   Pojednávanie pred odvolacou radou je verejné, pokiaľ odvolacia rada z vážnych dôvodov nerozhodne inak z vlastného podnetu alebo na žiadosť účastníka konania.

5.   Pojednávanie otvára a riadi predseda, ktorý je zodpovedný za jeho riadny priebeh.

Predseda a ostatní členovia môžu klásť účastníkom konania alebo ich zástupcom otázky.

6.   Tajomník je zodpovedný za vypracovanie zápisnice z každého pojednávania.

Zápisnicu podpisuje predseda a tajomník a predstavuje úradný záznam.

Pred podpísaním zápisnice sa svedkom alebo znalcom poskytne príležitosť na overenie a potvrdenie obsahu častí zápisnice, v ktorých sú zaznamenané ich dôkazy.

7.   Pojednávanie sa môže konať vo forme videokonferencie alebo pomocou inej komunikačnej technológie, ak sú k dispozícii technické prostriedky.

Článok 14

Používanie jazykov

1.   Jazyk, v ktorom bolo podané odvolanie, je jazykom konania o odvolaní.

Ak je odvolávajúci sa adresátom rozhodnutia, proti ktorému sa podáva odvolanie, odvolanie sa podáva v jazyku rozhodnutia alebo v jednom z úradných jazykov Spoločenstva použitých v dokumentácii, ktorá viedla k rozhodnutiu, vrátane všetkých informácií poskytnutých podľa článku 10 písm. a) bodu i) nariadenia (ES) č. 1907/2006.

2.   Jazyk konania sa používa v písomnej a ústnej časti konania a v zápisnici a rozhodnutiach odvolacej rady.

K akýmkoľvek podporným dokumentom v inom jazyku sa pripája preklad do jazyka konania.

V prípade príliš dlhých dokumentov sa preklady môžu obmedziť na výňatky. Odvolacia rada však môže z vlastného podnetu alebo na návrh účastníka konania kedykoľvek požiadať o rozsiahlejší alebo úplný preklad.

3.   Na návrh účastníka konania a po vypočutí druhého účastníka konania môže odvolacia rada na celé konanie alebo jeho časť povoliť používanie iného úradného jazyka Spoločenstva, ako je jazyk konania.

4.   Na návrh vedľajšieho účastníka konania a po vypočutí účastníkov konania môže odvolacia rada povoliť vedľajšiemu účastníkovi konania, aby používal iný úradný jazyk Spoločenstva ako je jazyk konania.

5.   V prípade, že svedok alebo znalec uvedie, že sa nedokáže primerane vyjadriť v jazyku konania, odvolacia rada mu môže povoliť použiť iný úradný jazyk Spoločenstva.

6.   V prípade, že odvolacia rada povolí používanie iného jazyka, ako je jazyk konania, kancelária zabezpečí preklad alebo tlmočenie.

Článok 15

Opatrenia na zabezpečenie priebehu konania

1.   Odvolacia rada môže stanoviť opatrenia na zabezpečenie priebehu konania v ktoromkoľvek momente konania.

2.   Účelom opatrení na zabezpečenie priebehu konania je najmä:

a)

zabezpečiť riadny priebeh konania a uľahčiť dokazovanie;

b)

stanoviť body, ku ktorým majú účastníci doplniť svoje tvrdenia;

c)

objasniť význam nápravy sledovanej účastníkmi konania, ich dôvody a tvrdenia, ako aj sporné skutočnosti.

3.   Opatrenia na zabezpečenie priebehu konania zahŕňajú najmä:

a)

kladenie otázok účastníkom konania;

b)

výzvu účastníkov konania, aby sa písomne alebo ústne vyjadrili k určitým otázkam sporu;

c)

vyžiadanie správ a informácií od účastníkov konania alebo tretích osôb;

d)

žiadosť o predloženie dokumentov súvisiacich s vecou;

e)

predvolanie účastníkov konania alebo ich zástupcov;

f)

upozornenie na otázky, v prípade ktorých sa zdá, že majú osobitný význam, alebo na skutočnosť, že sa zdá, že určité otázky už nie sú viac sporné;

g)

vyjadrenie pripomienok, ktoré môžu pomôcť udržať zameranie pozornosti na najpodstatnejšie skutočnosti počas konania.

Článok 16

Dôkazy

1.   V konaní pred odvolacou radou môžu medzi prostriedky zabezpečenia dôkazov patriť:

a)

vyžiadanie správ a informácií;

b)

predloženie listín a predmetov;

c)

výsluch účastníkov konania alebo svedkov;

d)

stanoviská znalcov.

Podrobné pravidlá vykonania dôkazov sa stanovujú v súlade s postupom stanoveným v článku 27 ods. 3.

2.   Ak sa odvolacia rada domnieva, že je nevyhnutné, aby účastník konania, svedok alebo znalec poskytli dôkazy ústne, predvolá príslušnú osobu, aby sa pred ňu dostavila.

3.   V prípade, že pred odvolacou radou má byť vypočutý svedok alebo znalec, táto skutočnosť sa oznámi účastníkom konania. Majú právo byť prítomní na výsluchu a klásť otázky svedkovi alebo znalcovi.

Účastníci konania môžu namietať proti znalcovi alebo svedkovi z dôvodu nedostatočnej spôsobilosti v súvislosti s odvolaním. V prípade, že bola vznesená takáto námietka, o veci rozhodne odvolacia rada.

4.   Každý znalec alebo svedok pred poskytnutím dôkazov podá vyhlásenie o akomkoľvek osobnom záujme, ktorý môže mať v danom prípade, alebo ak bol predtým zapojený ako zástupca jednej zo strán, alebo ak sa zúčastnil na rozhodnutí, ktoré je predmetom odvolania.

Ak znalec alebo svedok nepodá takéto vyhlásenie sám, účastníci konania môžu na to upozorniť odvolaciu radu.

5.   Námietka proti svedkovi alebo znalcovi sa podáva do dvoch týždňov odo dňa, keď bolo účastníkom konania doručené oznámenie o predvolaní svedka alebo vymenovaní znalca. Účastník konania uvedie dôvody svojej námietky a uvedie povahu akýchkoľvek dôkazov poskytnutých na jej podporu.

6.   Dôkazy každého svedka alebo znalca sa zaznamenajú v zápisnici.

Článok 17

Náklady na zabezpečenie dôkazov

1.   Svedkovia a znalci, ktorí sú predvolaní odvolacou radou a ktorí sa dostavia pred ňu, majú právo na primeranú náhradu cestovných výdavkov a výdavkov na stravovanie.

Svedkovia, ktorí sú predvolaní odvolacou radou a ktorí sa dostavia pred ňu, majú právo na primeranú náhradu strát na zárobku.

Znalci, ktorí nie sú členmi personálu agentúry, majú právo na odmenu za svoju prácu.

2.   Platby sa zaplatia svedkom po podaní dôkazov a znalcom po splnení ich povinností alebo úloh. Môže sa však vyplatiť aj záloha.

3.   Riadiaci výbor agentúry stanovuje pravidlá výpočtu súm a záloh, ktoré sa majú zaplatiť.

4.   V súlade s postupom uvedeným v článku 27 ods. 3 a po dohode s riadiacou radou sa stanovia podrobné pravidlá o:

a)

tom, kto znáša náklady, pokiaľ ide o vykonania dôkazov;

b)

opatreniach pre akékoľvek platby úhrady, náhrady a odmien svedkom a znalcom.

5.   Pravidlá uvedené v odsekoch 3 a 4 v prípade potreby zohľadňujú porovnateľné pravidlá existujúce v iných oblastiach práva Spoločenstva.

Článok 18

Právomoc

Ak odvolacia rada postúpi prípad príslušnému orgánu agentúry v súlade s článkom 93 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1907/2006, príslušný orgán je viazaný odôvodnením rozhodnutia odvolacej rady, pokiaľ nenastane zmena v okolnostiach.

Článok 19

Porady

1.   Na poradách týkajúcich sa odvolania sa zúčastňujú iba traja členovia odvolacej rady rozhodujúci o odvolaní pridelený. Rokovania sú a majú zostať tajné.

2.   Na porade každý člen prednesie svoj názor s odôvodnením.

Názor spravodajcu sa vypočuje ako prvý, a ak spravodajca nie je predsedom, názor predsedu ako posledný.

Článok 20

Hlasovanie

Ak je nevyhnutné hlasovanie, hlasy sa odovzdávajú v poradí stanovenom v článku 19 ods. 2 druhom pododseku. Ak je však predseda aj spravodajcom, hlasuje ako posledný.

Rozhodnutia sa prijímajú väčšinou hlasov.

Zdržanie sa hlasovania nie je dovolené.

Článok 21

Rozhodnutia

1.   Rozhodnutie obsahuje:

a)

údaj o tom, že rozhodnutie prijala odvolacia rada;

b)

dátum vydania rozhodnutia;

c)

mená zúčastnených členov odvolacej rady;

d)

mená účastníkov a vedľajších účastníkov odvolacieho konania a ich zástupcov v konaní;

e)

návrhy účastníkov konania na nápravu;

f)

zhrnutie skutkového stavu;

g)

odôvodnenie;

h)

uznesenie odvolacej rady, v prípade potreby uloženie náhrady nákladov na vykonanie dôkazov a prijatie rozhodnutia o vrátení poplatkov podľa článku 10 ods. 4 nariadenia (ES) č. 340/2008.

2.   Rozhodnutie podpisuje predseda a tajomník. Podpisy môžu byť aj elektronické.

Originál rozhodnutia sa uchováva v kancelárii.

3.   Rozhodnutie sa doručuje účastníkom konania v súlade s článkom 22.

4.   K rozhodnutiu je pripojené oznámenie, že proti rozhodnutiu možno podať žalobu podľa článku 230 Zmluvy o ES a článku 94 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1907/2006. Oznámenie obsahuje lehotu na začatie uvedeného konania.

Nezahrnutie uvedeného vyhlásenia nemá za následok neplatnosť rozhodnutia.

5.   Konečné rozhodnutia odvolacej rady sa vhodnou formou uverejňujú v plnom znení, pokiaľ predseda nerozhodne inak na základe odôvodneného návrhu účastníkov konania.

Článok 22

Doručovanie písomností

Tajomník zabezpečí doručenie rozhodnutí a oznámení odvolacej rady účastníkom konania alebo vedľajším účastníkom konania.

Doručenie sa uskutočňuje jedným z týchto spôsobov:

1.

doporučenou poštovou zásielkou spolu s potvrdením o dodaní;

2.

osobným odovzdaním kópie príslušného dokumentu, ktorého prevzatie adresát potvrdí;

3.

akýmkoľvek technickým prostriedkom komunikácie, ktorý má odvolacia rada k dispozícii, s ktorého prijatím na takéto účely súhlasil účastník konania alebo jeho zástupca.

Článok 23

Lehoty

1.   Procesné lehoty stanovené alebo určené na základe nariadenia (ES) č. 1907/2006 alebo tohto nariadenia na účely odvolacieho konania sa vypočítajú v súlade s odsekmi 2 až 6 tohto článku.

2.   Ak sa lehota vyjadrená v dňoch, týždňoch, mesiacoch alebo rokoch viaže na určitú udalosť alebo úkon, deň, keď takáto udalosť nastala alebo bol urobený takýto úkon, sa do tejto lehoty nezapočítava.

3.   Lehota vyjadrená v týždňoch, mesiacoch alebo rokoch sa končí s uplynutím dňa, ktorý má v poslednom týždni, mesiaci alebo roku rovnaké pomenovanie alebo číslo, ako deň, keď nastala udalosť alebo bol urobený úkon určujúci počiatok plynutia lehoty.

Ak pri lehote vyjadrenej v mesiacoch alebo rokoch v poslednom mesiaci takýto deň chýba, lehota sa končí uplynutím posledného dňa mesiaca.

4.   Ak je lehota vyjadrená v mesiacoch a v dňoch, počítajú sa najprv celé mesiace a potom dni.

5.   Lehoty zahŕňajú oficiálne sviatky agentúry, soboty a nedele.

6.   Ak pripadne koniec lehoty na sobotu, nedeľu alebo na oficiálny sviatok agentúry, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.

Článok 24

Predĺženie a prekročenie lehoty

1.   Lehota určená podľa tohto nariadenia môže byť predĺžená orgánom, ktorý ju určil.

2.   Prekročenie lehoty nemá vplyv na akékoľvek právo účastníka konania, ak dotknutý účastník preukáže k spokojnosti odvolacej rady existenciu nepredvídateľných okolností alebo vyššej moci.

Článok 25

Prerušenie konania

Odvolacia rada môže po vypočutí účastníkov konania na žiadosť účastníka konania alebo z vlastného podnetu prerušiť konanie.

Ak ktorýkoľvek z účastníkov konania podá námietku proti prerušeniu, dané rozhodnutie sa prijme odôvodneným rozhodnutím.

Článok 26

Opravy

Odvolacia rada môže po vypočutí strán i bez návrhu alebo na návrh účastníka konania podaný v lehote jedného mesiaca od doručenia rozhodnutia opraviť chyby v písaní, počítaní alebo iné zjavné nepresnosti.

KAPITOLA III

Záverečné ustanovenia

Článok 27

Vykonávacie opatrenia

1.   V súlade s postupom stanoveným v odseku 3 možno stanoviť ďalšie pravidlá procesnej povahy potrebné na účinné spracovanie odvolaní a pravidlá potrebné na organizáciu práce odvolacej rady, vrátane pravidiel týkajúcich sa prideľovania prípadov členom.

2.   V súlade s postupom stanoveným v odseku 3 možno prijať praktické pokyny pre účastníkov konania a vedľajších účastníkov konania a pokyny týkajúce sa príprav priebehu pojednávania pred odvolacou radou a podania a doručenia písomných podaní alebo pripomienok.

3.   Predseda a ostatní dvaja členovia vymenovaní v súlade s článkom 89 ods. 3 prvým pododsekom nariadenia (ES) č. 1907/2006 prijímajú pravidlá a opatrenia stanovené v tomto nariadení väčšinou hlasov.

Článok 28

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 1. augusta 2008

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1, korigendum v Ú. v. EÚ L 136, 29.5.2007, s. 3. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 1354/2007 (Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2007, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 280, 24.10.2007, s. 10.

(3)  Ú. v. EÚ L 107, 17.4.2008, s. 6.


2.8.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 206/14


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 772/2008

z 1. augusta 2008,

ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1109/2007 na hospodársky rok 2007/2008

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhu v sektore cukru (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 951/2006 z 30. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 318/2006, pokiaľ ide o obchodovanie s tretími krajinami v sektore cukru (2), a najmä na jeho článok 36,

keďže:

(1)

Výšky reprezentatívnych cien a dodatočných ciel uplatniteľných na dovoz bieleho cukru, surového cukru a niektorých sirupov na hospodársky rok 2007/2008 boli stanovené v nariadení Komisie (ES) č. 1109/2007 (3). Tieto ceny a clá sa naposledy zmenili a doplnili nariadením Komisie (ES) č. 757/2008 (4).

(2)

Údaje, ktoré má Komisia v súčasnosti k dispozícii, vedú k zmene uvedených cien a ciel v súlade s pravidlami uvedenými v nariadení (ES) č. 951/2006,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Reprezentatívne ceny a dodatočné clá uplatniteľné na dovoz produktov uvedených v článku 36 nariadenia (ES) č. 951/2006, stanovené nariadením (ES) č. 1109/2007 na hospodársky rok 2007/2008, sa menia a dopĺňajú a sú uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 2. augusta 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 1. augusta 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1260/2007 (Ú. v. EÚ L 283, 27.10.2007, s. 1). Nariadenie (ES) č. 318/2006 sa nahrádza nariadením (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1) s účinnosťou od 1. októbra 2008.

(2)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 514/2008 (Ú. v. EÚ L 150, 10.6.2008, s. 7).

(3)  Ú. v. EÚ L 253, 28.9.2007, s. 5.

(4)  Ú. v. EÚ L 205, 1.8.2008, s. 16.


PRÍLOHA

Zmenené a doplnené výšky reprezentatívnych cien a dodatočných dovozných ciel na biely cukor, surový cukor a produkty patriace pod kód KN 1702 90 95 uplatniteľné od 2. augusta 2008

(EUR)

Kód KN

Výška reprezentatívnej ceny na 100 kg netto na daný produkt

Výška dodatočného cla na 100 kg netto na daný produkt

1701 11 10 (1)

23,55

4,52

1701 11 90 (1)

23,55

9,76

1701 12 10 (1)

23,55

4,33

1701 12 90 (1)

23,55

9,33

1701 91 00 (2)

23,89

13,68

1701 99 10 (2)

23,89

8,77

1701 99 90 (2)

23,89

8,77

1702 90 95 (3)

0,24

0,40


(1)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v prílohe I bode III nariadenia Rady (ES) č. 318/2006 (Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1).

(2)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v prílohe I bode II nariadenia (ES) č. 318/2006.

(3)  Stanovené na 1 % obsahu sacharózy.


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Konferencia predstaviteľov vlád členských štátov

2.8.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 206/16


ROZHODNUTIE PRIJATÉ SPOLOČNOU DOHODOU MEDZI ZÁSTUPCAMI VLÁD ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

z 18. júna 2008

o sídle Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT)

(2008/634/ES)

ZÁSTUPCOVIA VLÁD ČLENSKÝCH ŠTÁTOV,

so zreteľom na článok 289 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva,

keďže:

(1)

O zriadení Európskeho inovačného a technologického inštitútu sa rozhodlo nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 294/2008 z 11. marca 2008, ktorým sa zriaďuje Európsky inovačný a technologický inštitút (1).

(2)

Je potrebné určiť sídlo tohto inštitútu,

ROZHODLI TAKTO:

Článok 1

Sídlo Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT) je v Budapešti.

Článok 2

Toto rozhodnutie, ktoré sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie, nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia.

V Bruseli 18. júna 2008

predsednička

M. KUCLER DOLINAR


(1)  Ú. v. EÚ L 97, 9.4.2008, s. 1.


Komisia

2.8.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 206/17


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 22. júla 2008

o dovoze spermy, vajíčok a embryí oviec a kôz do Spoločenstva, pokiaľ ide o zoznamy tretích krajín a stredísk odberu spermií a tímov na odber embryí a požiadavky na osvedčovanie

[oznámené pod číslom K(2008) 3625]

(Text s významom pre EHP)

(2008/635/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 92/65/EHS z 13. júla 1992, ktorou sa ustanovujú veterinárne požiadavky na obchodovanie so zvieratami, spermou, vajíčkami a embryami, na ktoré sa nevzťahujú veterinárne požiadavky ustanovené v osobitných právnych predpisoch Spoločenstva uvedených v oddiele I prílohy A k smernici 90/425/EHS a na ich dovoz do Spoločenstva (1), a najmä na jej článok 17 ods. 2 písm. b), článok 17 ods. 3 a článok 18 ods. 1 prvú zarážku a článok 19 úvodnú vetu a písm. b),

keďže:

(1)

V smernici 92/65/EHS sú stanovené veterinárne požiadavky na obchodovanie so zvieratami, spermou, vajíčkami a embryami, na ktoré sa nevzťahujú veterinárne požiadavky ustanovené v osobitných právnych predpisoch Spoločenstva v nej uvedených. Ustanovuje sa v nej aj vytvorenie zoznamu tých tretích krajín alebo častí tretích krajín, ktoré môžu poskytnúť záruky rovnocenné zárukám stanoveným v kapitole II danej smernice a z ktorých môžu členské štáty dovážať spermu, vajíčka a embryá oviec a kôz.

(2)

V smernici 92/65/EHS sa taktiež ustanovuje vytvorenie zoznamu stredísk odberu spermií a embryí v tretích krajinách, v prípade ktorých môžu tieto tretie krajiny poskytnúť záruky uvedené v článku 11 danej smernice.

(3)

Pokiaľ však ide o strediská na odber vajíčok a embryí oviec a kôz, v tomto prípade je z dôvodu zosúladenia právnych predpisov Spoločenstva a vzhľadom na medzinárodnú nomenklatúru vhodnejšie používať výraz „tímy na odber embryí“ namiesto výrazu „strediská odberu“.

(4)

V smernici 92/65/EHS sa stanovuje, že spermu, vajíčka a embryá oviec a kôz, ktoré sa majú doviezť do Spoločenstva, musia sprevádzať zdravotné osvedčenia, ktorých vzory sa stanovia v súlade s uvedenou smernicou.

(5)

V smernici 92/65/EHS sa pre dovoz spermy, vajíčok a embryí oviec a kôz do Spoločenstva takisto ustanovuje vytvorenie osobitných veterinárnych požiadaviek alebo záruk rovnocenných zárukám stanoveným v uvedenej smernici.

(6)

V rozhodnutí Komisie 94/63/ES z 31. januára 1994 stanovujúcom dočasný zoznam tretích krajín, z ktorých členské štáty povoľujú dovozy semien, vajíčok a embryí oviec, kôz a koňovitých, vajíčok a embryí ošípaných (2), sa stanovuje, že členské štáty povolia dovoz spermy, vajíčok a embryí oviec a kôz z tretích krajín, ktoré sú v zozname uvedenom v prílohe k rozhodnutiu Rady 79/542/EHS (3), z ktorých je povolený dovoz živých oviec a kôz.

(7)

Rozhodnutie 94/63/ES sa teraz zrušilo rozhodnutím Komisie 2008/636/ES (4).

(8)

Zoznam tretích krajín, z ktorých členské štáty povolia dovoz spermy, vajíčok a embryí oviec a kôz, by sa preto mal stanoviť v tomto rozhodnutí.

(9)

Zoznam stredísk odberu spermií a tímov na odber embryí, z ktorých členské štáty povolia dovoz spermy, vajíčok a embryí oviec a kôz s pôvodom v tretích krajinách, by sa mal taktiež stanoviť v tomto rozhodnutí.

(10)

V článku 17 ods. 3 smernice 92/65/EHS sa stanovuje postup zmien a doplnení zoznamov stredísk odberu spermií a tímov na odber embryí, z ktorých členské štáty povolia dovoz spermy, vajíčok a embryí oviec a kôz. Zmenené a doplnené zoznamy sa uverejnia na internetovej stránke Komisie (5).

(11)

V záujme zosúladenia právnych predpisov Spoločenstva by sa mali vo vzorovom zdravotnom osvedčení pre dovoz spermy oviec a kôz uvedenom v tomto rozhodnutí zohľadniť požiadavky upravujúce obchod s ovcami a kozami určenými na chov vnútri Spoločenstva a osobitné testovacie postupy pre tieto zvieratá stanovené v smernici Rady 91/68/EHS z 28. januára 1991 o veterinárnych podmienkach upravujúcich obchod s ovcami a s kozami vnútri Spoločenstva (6).

(12)

Veterinárne podmienky dovozu oviec a kôz určených na chov do Spoločenstva sú stanovené v rozhodnutí 79/542/EHS. Tieto požiadavky by sa mali takisto zohľadniť vo vzorovom osvedčení pre dovoz spermy oviec a kôz uvedenom v tomto rozhodnutí.

(13)

Niektoré infekčné choroby oviec a kôz sa prenášajú spermou. Preto sa musia vykonať osobitné veterinárne testy na zistenie takýchto chorôb podľa osobitných testovacích programov odrážajúcich presuny darcov pred odberom spermy a počas obdobia odberu spermy. Tieto testy a testovacie programy by mali byť v súlade s medzinárodnými normami, a mali by sa preto uvádzať vo vzorovom zdravotnom osvedčení na dovoz spermy oviec a kôz uvedenom v tomto rozhodnutí.

(14)

Mali by sa vziať do úvahy aj ustanovenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 z 22. mája 2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií (7) a nariadenia Komisie (ES) č. 546/2006 z 31. marca 2006, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokiaľ ide o vnútroštátne programy zamerané na kontrolu krívačky a dodatočné záruky a ktorým sa ustanovuje výnimka z určitých požiadaviek rozhodnutia 2003/100/ES a ruší nariadenie (ES) č. 1874/2003 (8).

(15)

Sanitárne podmienky pre odber, spracovanie, uskladnenie a prepravu vajíčok a embryí a zdravotné podmienky uplatňované na darcovské samice sú stanovené v kapitolách III a IV prílohy D k smernici 92/65/EHS. Je však nevyhnuté poskytnúť dodatočné záruky, najmä pokiaľ ide o úradnú veterinárnu kontrolu tímov na odber embryí v tomto rozhodnutí.

(16)

V záujme jednoznačnosti právnych predpisov Spoločenstva je vhodné v tomto rozhodnutí ustanoviť zoznam tretích krajín a schválených stredísk odberu spermií, z ktorých členské štáty povolia dovoz spermy oviec a kôz do Spoločenstva, zoznam tretích krajín a schválených tímov na odber embryí, z ktorých členské štáty povolia dovoz vajíčok a embryí týchto druhov zvierat do Spoločenstva, a požiadavky na osvedčovanie týkajúce sa takéhoto dovozu s cieľom zhrnúť všetky tieto požiadavky do jedného právneho predpisu.

(17)

Pri uplatňovaní tohto rozhodnutia by sa mali zohľadniť osobitné požiadavky na osvedčovanie stanovené v odseku 7 písm. b) kapitoly IX časti B dodatku 2 k prílohe 11 k dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami (9), schválenej rozhodnutím Rady a Komisie 2002/309/ES, Euratom týkajúcim sa dohody o vedeckej a technologickej spolupráci zo 4. apríla 2002 o uzavretí siedmich dohôd so Švajčiarskou konfederáciou (10). V prípade zásielok spermy, vajíčok, embryí oviec a kôz zo Švajčiarska do Spoločenstva by sa preto mali uplatňovať osvedčenia stanovené v rozhodnutí Komisie 95/388/ES z 19. septembra 1995, ktoré určuje vzorový certifikát pre obchod vnútri Spoločenstva pre spermu, vajíčka a embryá oviec a kôz (11), prijaté v súlade s týmto rozhodnutím.

(18)

Pri uplatňovaní tohto rozhodnutia by sa mali vziať do úvahy osobitné požiadavky na osvedčovanie a vzorové zdravotné osvedčenia, ktoré môžu byť ustanovené v súlade s Dohodou medzi Európskym spoločenstvom a vládou Kanady o sanitárnych opatreniach na ochranu zdravia ľudí a zvierat pri obchodovaní so živými zvieratami a živočíšnymi produktmi (12), schválenou rozhodnutím Rady 1999/201/ES (13).

(19)

Pri uplatňovaní tohto nariadenia by sa mali taktiež zohľadniť osobitné požiadavky na osvedčovanie a vzorové zdravotné osvedčenia, ktoré môžu byť ustanovené v súlade s Dohodou medzi Európskym spoločenstvom a Novým Zélandom o uzavretí dohody medzi Európskym spoločenstvom a Novým Zélandom o sanitárnych opatreniach pri obchode so živými zvieratami a živočíšnymi výrobkami (14), schválenej rozhodnutím Rady 97/132/ES (15).

(20)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Dovoz spermy

Členské štáty povolia dovoz spermy oviec a kôz odobratej v tretej krajine a v schválenom stredisku odberu spermií uvedenom v prílohe I, ktorá spĺňa veterinárne požiadavky uvedené vo vzorovom osvedčení v prílohe II.

Článok 2

Dovoz vajíčok a embryí

Členské štáty povolia dovoz vajíčok a embryí oviec a kôz odobratých v tretej krajine schváleným tímom na odber embryí uvedeným v prílohe III, ktoré spĺňajú veterinárne požiadavky uvedené vo vzorovom osvedčení v prílohe IV.

Článok 3

Uplatniteľnosť

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 1. septembra 2008.

Článok 4

Adresáti

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 22. júla 2008

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 268, 14.9.1992, s. 54. Smernica naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím Komisie 2007/265/ES (Ú. v. EÚ L 114, 1.5.2007, s. 17).

(2)  Ú. v. ES L 28, 2.2.1994, s. 47. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2004/211/ES (Ú. v. EÚ L 73, 11.3.2004, s. 1).

(3)  Ú. v. ES L 146, 14.6.1979, s. 15. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím Komisie 2008/61/ES (Ú. v. EÚ L 15, 18.1.2008, s. 33).

(4)  Pozri stranu 32 tohto úradného vestníka.

(5)  http://circa.europa.eu/irc/sanco/vets/info/data/semen/semen.html

(6)  Ú. v. ES L 46, 19.2.1991, s. 19. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2006/104/ES (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 352).

(7)  Ú. v. ES L 147, 31.5.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 571/2008 (Ú. v. EÚ L 161, 20.6.2008, s. 4).

(8)  Ú. v. EÚ L 94, 1.4.2006, s. 28.

(9)  Ú. v. ES L 114, 30.4.2002, s. 132.

(10)  Ú. v. ES L 114, 30.4.2002, s. 1.

(11)  Ú. v. ES L 234, 3.10.1995, s. 30. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2005/43/ES (Ú. v. EÚ L 20, 22.1.2005, s. 34).

(12)  Ú. v. ES L 71, 18.3.1999, s. 3.

(13)  Ú. v. ES L 71, 18.3.1999, s. 1.

(14)  Ú. v. ES L 57, 26.2.1997, s. 5.

(15)  Ú. v. ES L 57, 26.2.1997, s. 4. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 1999/837/ES (Ú. v. ES L 332, 23.12.1999, s. 1).


PRÍLOHA I

Zoznam tretích krajín a schválených stredísk odberu spermií, z ktorých členské štáty povolia dovoz spermy oviec a kôz

Kód ISO

Názov tretej krajiny

Číslo schválenia strediska

Názov strediska

Adresa strediska

Dátum schválenia strediska

Poznámky

Opis územia

(v prípade potreby)

Dodatočné záruky

AU

Austrália

 

 

 

 

 

Dodatočné záruky týkajúce sa testovania ustanoveného v bodoch II.4.8 a II.4.9 osvedčenia v prílohe II sú povinné.

CA

Kanada

 

 

 

 

Územie, ako sa uvádza v časti 1 prílohy I k rozhodnutiu 79/542/EHS (v znení posledných zmien a doplnení).

Dodatočná záruka týkajúca sa testovania ustanoveného v bode II.4.8 osvedčenia v prílohe II je povinná.

CH

Švajčiarsko

 

 

 

 

 

 

CL

Čile

 

 

 

 

 

 

GL

Grónsko

 

 

 

 

 

 

HR

Chorvátsko

 

 

 

 

 

 

IS

Island

 

 

 

 

 

 

NZ

Nový Zéland

 

 

 

 

 

 

PM

Saint Pierre a Miquelon

 

 

 

 

 

 

US

Spojené štáty americké

 

 

 

 

 

Dodatočná záruka týkajúca sa testovania ustanoveného v bode II.4.8 osvedčenia v prílohe II je povinná.

a)

Zdravotné osvedčenia vystaví vývozná krajina na základe vzoru uvedeného v prílohe II. Obsahujú, v číselnom poriadku uvedenom na vzore, osvedčenia, ktoré vyžaduje každá tretia krajina, a v prípade potreby tie dodatočné záruky, ktoré vyžaduje vývozná tretia krajina, ako sa uvádza v prílohe I.

Pokiaľ to členský štát EÚ určenia vyžaduje, do prvopisu zdravotného osvedčenia sa začlenia aj dodatočné požiadavky na osvedčovanie.

b)

Prvopis každého osvedčenia tvorí jedna obojstranne potlačená strana, alebo ak sa vyžaduje viac textu, musí mať takú formu, aby všetky potrebné strany tvorili jednotný a neoddeliteľný celok.

c)

Vyhotoví sa aspoň v jednom úradnom jazyku členského štátu EÚ, v ktorom sa uskutoční hraničná kontrola, a členského štátu EÚ určenia. Jednako tieto členské štáty môžu povoliť, aby sa osvedčenie namiesto v ich vlastnom jazyku vyhotovilo v inom jazyku Spoločenstva, pričom v prípade potreby sa k nemu priloží úradný preklad.

d)

V prípade, že sa z dôvodu identifikácie položiek zásielky (zoznam v bode I.28 vzorového osvedčenia) k osvedčeniu pripoja ďalšie strany, po podpísaní a opečiatkovaní každej z nich úradným veterinárom sa považujú za súčasť prvopisu osvedčenia.

e)

Ak osvedčenie, vrátane dodatočných zoznamov uvedených v písmene d), obsahuje viac ako jednu stranu, každá strana bude v spodnej časti očíslovaná – (číslo strany) z (celkového počtu strán) – a v hornej časti bude číselný kód osvedčenia, ktoré určil príslušný orgán.

f)

Prvopis osvedčenia musí úradný veterinár vyplniť a podpísať posledný pracovný deň pred naložením zásielky určenej na vývoz do Spoločenstva Príslušné orgány vývoznej krajiny súčasne zabezpečia, aby sa dodržiavali zásady osvedčovania, ktoré sú rovnocenné so zásadami, ktoré sa ustanovujú v smernici 96/93/ES.

Farba pečiatky a podpisu má byť iná, ako je farba tlače. Rovnaké pravidlo sa uplatňuje na pečiatky iné ako reliéfne alebo vodotlač.

g)

Prvopis osvedčenia musí zásielku sprevádzať, kým nedosiahne hraničnú inšpekčnú stanicu EÚ.

h)

Osvedčenie platí počas 10 dní odo dňa jeho vystavenia. V prípade prepravy loďou sa obdobie platnosti predlžuje o čas plavby.

i)

Sperma a vajíčka/embryá sa nesmú prepravovať v rovnakom kontajneri so spermou a vajíčkami/embryami, ktoré buď nie sú určené do Európskeho spoločenstva, a/alebo majú nižší zdravotný štatút.

j)

Počas prepravy do Európskeho spoločenstva musí kontajner zostať uzavretý a plomba neporušená.

k)

Referenčné číslo osvedčenia uvedené v kolónkach I.2 a II.a musí vystaviť príslušný orgán.


PRÍLOHA II

Vzorové zdravotné osvedčenie pre dovoz spermy oviec a kôz

Image

Image

Image

Image


PRÍLOHA III

Zoznam tretích krajín a schválených tímov na odber embryí, z ktorých členské štáty povolia dovoz vajíčok a embryí oviec a kôz

Kód ISO

Názov tretej krajiny

Číslo schválenia tímu

Názov tímu

Adresa tímu

Dátum schválenia tímu

Poznámky

Opis územia

(v prípade potreby)

Dodatočné záruky

AU

Austrália

 

 

 

 

 

Dodatočné záruky týkajúce sa testovania ustanoveného v bodoch II.5.1 a II.5.2 osvedčenia v prílohe IV sú povinné.

CA

Kanada

 

 

 

 

Územie, ako sa uvádza v časti 1 prílohy I k rozhodnutiu 79/542/EHS

Dodatočná záruka týkajúca sa testovania ustanoveného v bode II.5.2 osvedčenia v prílohe IV je povinná.

CH

Švajčiarsko

 

 

 

 

 

 

CL

Čile

 

 

 

 

 

 

GL

Grónsko

 

 

 

 

 

 

HR

Chorvátsko

 

 

 

 

 

 

IS

Island

 

 

 

 

 

 

NZ

Nový Zéland

 

 

 

 

 

 

PM

Saint Pierre a Miquelon

 

 

 

 

 

 

US

Spojené štáty americké

 

 

 

 

 

Dodatočná záruka týkajúca sa testovania ustanoveného v bode II.5.2 osvedčenia v prílohe IV je povinná.

a)

Zdravotné osvedčenia vystaví vývozná krajina na základe vzoru uvedeného v prílohe IV. Obsahujú, v číselnom poriadku uvedenom na vzore, osvedčenia, ktoré vyžaduje každá tretia krajina a v prípade potreby tie dodatočné záruky, ktoré vyžaduje vyvážajúca tretia krajina, ako sa uvádza v prílohe III.

Pokiaľ to členský štát EÚ určenia vyžaduje, do prvopisu zdravotného osvedčenia sa začlenia aj dodatkové požiadavky na osvedčovanie.

b)

Prvopis každého osvedčenia tvorí jedna obojstranne potlačená strana, alebo ak sa vyžaduje viac textu, musí mať takú formu, aby všetky potrebné strany tvorili jednotný a neoddeliteľný celok.

c)

Vyhotoví sa aspoň v jednom úradnom jazyku členského štátu EÚ, v ktorom sa uskutoční hraničná kontrola, a členského štátu EÚ určenia. Jednako tieto členské štáty môžu povoliť, aby sa osvedčenie namiesto v ich vlastnom jazyku vyhotovilo v inom jazyku Spoločenstva, pričom v prípade potreby sa k nemu priloží úradný preklad.

d)

V prípade, že sa z dôvodu identifikácie položiek zásielky (zoznam v bode I.28 vzorového osvedčenia) k osvedčeniu pripoja ďalšie strany, po podpísaní a opečiatkovaní každej z nich úradným veterinárom sa považujú za súčasť prvopisu osvedčenia.

e)

Ak osvedčenie vrátane dodatočných zoznamov uvedených v písmene d) obsahuje viac ako jednu stranu, každá strana bude v spodnej časti očíslovaná – (číslo strany) z (celkového počtu strán) – a v hornej časti bude číselný kód osvedčenia, ktoré určil príslušný orgán.

f)

Prvopis osvedčenia musí úradný veterinár vyplniť a podpísať posledný pracovný deň pred naložením zásielky určenej na vývoz do Spoločenstva. Príslušné orgány vývoznej krajiny súčasne zabezpečia, aby sa dodržiavali zásady osvedčovania, ktoré sú rovnocenné so zásadami, ktoré sa ustanovujú v smernici 96/93/ES.

Farba pečiatky a podpisu má byť iná, ako je farba tlače. Rovnaké pravidlo sa uplatňuje na pečiatky iné ako reliéfne alebo vodotlač.

g)

Prvopis osvedčenia musí zásielku sprevádzať, kým nedosiahne hraničnú inšpekčnú stanicu EÚ.

h)

Osvedčenie platí počas 10 dní odo dňa jeho vystavenia. V prípade prepravy loďou sa obdobie platnosti predlžuje o čas plavby.

i)

Vajíčka/embryá sa nesmú prepravovať v rovnakom kontajneri s inými vajíčkami/embryami a spermou, ktoré buď nie sú určené do Európskeho spoločenstva, a/alebo majú nižší zdravotný štatút.

j)

Počas prepravy do Európskeho spoločenstva musí kontajner zostať uzavretý a plomba neporušená.

k)

Referenčné číslo osvedčenia uvedené v kolónkach I.2 a II.a musí vystaviť príslušný orgán.


PRÍLOHA IV

Vzorové zdravotné osvedčenie pre dovoz vajíčok a embryí oviec a kôz

Image

Image

Image

Image


2.8.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 206/32


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 22. júla 2008,

ktorým sa ustanovuje zoznam tretích krajín, z ktorých členské štáty povoľujú dovoz vajíčok a embryí ošípaných

[oznámené pod číslom K(2008) 3671]

(Text s významom pre EHP)

(2008/636/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 92/65/EHS z 13. júla 1992, ktorou sa ustanovujú veterinárne požiadavky na obchodovanie so zvieratami, spermou, vajíčkami a embryami, na ktoré sa nevzťahujú veterinárne požiadavky ustanovené v osobitných právnych predpisoch Spoločenstva uvedených v oddiele I prílohy A k smernici 90/425/EHS (1), a na ich dovoz do Spoločenstva, a najmä na jej článok 17 ods. 3 úvodnú vetu a písm. a) a článok 28,

keďže:

(1)

V smernici 92/65/EHS sú stanovené veterinárne podmienky obchodovania s tými zvieratami, spermou, vajíčkami a embryami, ktoré nepodliehajú veterinárnym podmienkam stanoveným v osobitných právnych aktoch Spoločenstva v nej uvádzaných. Zároveň ustanovuje vyhotoviť zoznam tých tretích krajín alebo častí tretích krajín, ktoré môžu poskytnúť záruky rovnocenné s tými, ktoré sú v nej uvedené a z ktorých členské štáty môžu dovážať spermu, vajíčka a embryá ošípaných.

(2)

V časti III prílohy k rozhodnutiu Komisie 94/63/ES z 31. januára 1994 stanovujúcemu dočasný zoznam tretích krajín, z ktorých členské štáty povoľujú dovoz semien, vajíčok a embryí oviec a kôz a vajíčok a embryí ošípaných (2), je vyhotovený zoznam tretích krajín, z ktorých členské štáty povolia dovoz vajíčok a embryí ošípaných, a tretích krajín, z ktorých sa povoľuje dovoz spermy ošípaných v súlade s rozhodnutím Komisie 2002/613/ES z 19. júla 2002, ktorým sa stanovujú podmienky pre dovoz spermy domácich ošípaných (3).

(3)

Rozhodnutie 94/63/ES bolo niekoľkokrát zmenené a doplnené, tak aby zohľadňovalo nové vedecké a technické poznatky. V súčasnosti sa uplatňuje na spermu, vajíčka a embryá oviec a kôz a na vajíčka a embryá ošípaných.

(4)

Komisia uvažuje o vypracovaní osobitného právneho aktu, ktorý by stanovil veterinárne podmienky pre dovoz spermy, vajíčok a embryí oviec a kôz do Spoločenstva, vrátane zoznamu tretích krajín, z ktorých členské štáty povolia dovoz týchto komodít.

(5)

Rozhodnutím 2002/613/ES sa ustanovil zoznam tretích krajín, z ktorých členské štáty povolia dovoz spermy ošípaných. Tento zoznam bol zostavený na základe veterinárneho statusu v tretích krajinách, z ktorých členské štáty povolia dovoz živých ošípaných. Pretože neexistujú vedecké dôkazy, ktoré by potvrdili, že v prípade závažných exotických prenosných ochorení možno riziká vyplývajúce z nákazového statusu darcov zo samíc a samcov ošípaných zmierniť preliečením embrya, je vhodné a zároveň je v záujme zachovania jednotnosti a súdržnosti právnych predpisov Spoločenstva odkazovať na uvedený zoznam v tomto rozhodnutí pri vypracúvaní zoznamu tretích krajín, z ktorých členské štáty povolia dovoz vajíčok a embryí uvedených druhov zvierat.

(6)

V záujme jednoznačnosti právnych predpisov Spoločenstva je vhodné rozhodnutie 94/63/ES zrušiť.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Členské štáty povolia dovoz vajíčok a embryí ošípaných z tretích krajín, z ktorých je povolený dovoz spermy ošípaných v súlade s článkom 1 rozhodnutia 2002/613/ES.

Článok 2

Rozhodnutie 94/63/ES sa zrušuje.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 1. septembra 2008.

Článok 4

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 22. júla 2008

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 268, 14.9.1992, s. 54. Smernica naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím Komisie 2007/265/ES (Ú. v. EÚ L 114, 1.5.2007, s. 17).

(2)  Ú. v. ES L 28, 2.2.1994, s. 47. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2004/211/ES (Ú. v. EÚ L 73, 11.3.2004, s. 1).

(3)  Ú. v. ES L 196, 25.7.2002, s. 45. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2007/14/ES (Ú. v. EÚ L 7, 12.1.2007, s. 28).


Korigendá

2.8.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 206/34


Korigendum k nariadeniu Rady (ES) č. 717/2008 zo 17. júla 2008, ktorým sa ustanovuje postup Spoločenstva pri spravovaní množstevných kvót

( Úradný vestník Európskej únie L 198 z 26. júla 2008 )

Na obálke v obsahu, na strane 1 v názve nariadenia a na strane 6 v riadku, v ktorom sa uvádza miesto a dátum jeho prijatia:

namiesto:

„17. júla 2008“

má byť:

„15. júla 2008“.


2.8.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 206/34


Korigendum k smernici Rady 94/28/ES z 23. júna 1994, ktorou sa ustanovujú zásady týkajúce sa zootechnických a genealogických podmienok pre dovoz zvierat, ich spermy, vajíčok a embryí z tretích krajín a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 77/504/EHS o čistokrvnom plemennom hovädzom dobytku

( Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 178 z 12. júla 1994 ; Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európskej únie, kapitola 03/zv. 16, s. 238)

Na strane 239 v:

článku 2 ods. 1,

článku 3 ods. 1,

článku 3 ods. 2 úvodnej vete,

článku 3 ods. 2 písm. b),

článku 3 ods. 2 písm. d),

článku 4 prvej zarážke,

článku 5 prvej zarážke

a na strana 240 v:

článku 6 prvej zarážke,

článku 7 prvej zarážke:

namiesto:

„orgán“ a „orgány“

má byť:

„subjekt“ a „subjekty“ (v príslušnom gramatickom tvare).