ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 201

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
30. júla 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 733/2008 z 15. júla 2008 o podmienkach, ktorými sa riadi dovoz poľnohospodárskych výrobkov pochádzajúcich z tretích krajín po havárii v jadrovej elektrárni v Černobyle (kodifikované znenie)

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 734/2008 z 15. júla 2008 o ochrane citlivých morských ekosystémov na otvorenom mori pred nepriaznivými vplyvmi rybárskeho výstroja na lov pri dne

8

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 735/2008 z 29. júla 2008, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

14

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 736/2008 z 22. júla 2008 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na štátnu pomoc malým a stredným podnikom pôsobiacim vo výrobe, spracovaní a uvádzaní produktov rybného hospodárstva na trh

16

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 737/2008 z 28. júla 2008 o určení referenčných laboratórií Spoločenstva pre choroby mäkkýšov, besnotu a tuberkulózu hovädzieho dobytka, ktorým sa referenčným laboratóriám Spoločenstva pre besnotu a tuberkulózu hovädzieho dobytka stanovujú dodatočné povinnosti a úlohy a ktorým sa mení a dopĺňa príloha VII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004

29

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 738/2008 z 28. júla 2008, ktorým sa po dvanástykrát mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1763/2004, ktorým sa ukladajú určité obmedzujúce opatrenia na podporu efektívneho vykonávania mandátu Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu (ICTY)

33

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 739/2008 z 28. júla 2008, ktorým sa ustanovuje zákaz lovu pagela bledého v zónach Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) VI, VII a VIII (vo vodách Spoločenstva a vodách, na ktoré sa nevzťahujú zvrchovanosť a jurisdikcia tretích krajín) plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členských štátov s výnimkou Španielska, Francúzska, Írska a Spojeného kráľovstva

34

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 740/2008 z 29. júla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1418/2007 o postupoch, ktoré sa majú uplatňovať pri vývoze odpadu do určitých krajín ( 1 )

36

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 741/2008 z 29. júla 2008 o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané na obdobie od 1. júla 2008 do 30. júna 2009 v rámci colnej kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 996/97 pre mrazené tenké bránice hovädzieho dobytka

45

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2008/81/ES z 29. júla 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť difenakum ako aktívnu látku do prílohy I k smernici ( 1 )

46

 

 

ROZHODNUTIA PRIJATÉ SPOLOČNE EURÓPSKYM PARLAMENTOM A RADOU

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 742/2008/ES z 9. júla 2008 o účasti Spoločenstva na programe výskumu a vývoja uskutočňovanom niekoľkými členskými štátmi, ktorý je zameraný na zvýšenie kvality života starších ľudí prostredníctvom využívania nových informačných a komunikačných technológií ( 1 )

49

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 743/2008/ES z 9. júla 2008 o účasti Spoločenstva na programe výskumu a vývoja uskutočňovanom niekoľkými členskými štátmi, ktorý je zameraný na podporu výskumu a vývoja vykonávaného malými a strednými podnikmi ( 1 )

58

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2008/624/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 8. júla 2008, ktorým sa vymenúvajú štyria francúzski členovia a štyria náhradníci Výboru regiónov

68

 

 

AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI ZMLUVAMI

 

*

Predpis Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN) č. 30 – Jednotné ustanovenia o homologizácii pneumatík pre motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá

70

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

30.7.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 201/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 733/2008

z 15. júla 2008

o podmienkach, ktorými sa riadi dovoz poľnohospodárskych výrobkov pochádzajúcich z tretích krajín po havárii v jadrovej elektrárni v Černobyle

(kodifikované znenie)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 133,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Nariadenie Rady (EHS) č. 737/90 z 22. marca 1990 o podmienkach, ktorými sa riadi dovoz poľnohospodárskych výrobkov pochádzajúcich z tretích krajín po havárii v jadrovej elektrárni v Černobyle (1), bolo opakovane (2) podstatným spôsobom zmenené a doplnené. V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa malo toto nariadenie kodifikovať.

(2)

Po havárii v jadrovej elektrárni v Černobyle 26. apríla 1986 boli do atmosféry uvoľnené značné množstvá rádioaktívnych prvkov.

(3)

Bez toho, aby bola dotknutá možnosť odvolať sa v budúcnosti, ak je to nevyhnutné, na ustanovenia nariadenia Rady (Euratom) č. 3954/87 z 22. decembra 1987 stanovujúceho najvyššie povolené hodnoty rádioaktivity v potravinách a krmivách spôsobenej jadrovou haváriou alebo iným prípadom rádiologického núdzového stavu (3), Spoločenstvo by malo zabezpečiť s ohľadom na špecifické vplyvy havárie v Černobyle, aby poľnohospodárske výrobky a spracované poľnohospodárske výrobky určené na ľudskú spotrebu, ktoré sú pravdepodobne kontaminované, boli dovezené do Spoločenstva iba v rámci spoločných opatrení.

(4)

Tieto spoločné opatrenia by mali zabezpečiť zdravie spotrebiteľov, dodržať jednotný charakter trhu bez nepotrebných záporných vplyvov na obchod medzi Spoločenstvom a tretími krajinami a zabrániť porušeniam obchodu.

(5)

Dodržiavanie maximálnych prípustných úrovní by malo podliehať primeraným kontrolám, ktoré môžu viesť k zákazu dovozu v prípade ich nedodržiavania.

(6)

Rádioaktívna kontaminácia mnohých poľnohospodárskych výrobkov klesla a bude naďalej klesať na úrovne existujúce pred haváriou v Černobyle. Z tohto dôvodu by sa mal vytvoriť postup umožňujúci vylúčiť takéto výrobky z rozsahu tohto nariadenia.

(7)

Z dôvodu, že toto nariadenie pokrýva všetky poľnohospodárske výrobky a spracované poľnohospodárske výrobky určené na ľudskú spotrebu, nie je pri súčasnom stave potrebné uplatniť postup uvedený v článku 14 smernice Rady 2004/68/ES z 26. apríla 2004, ktorá ustanovuje pravidlá zdravia zvierat na dovoz a tranzit určitých živých kopytníkov do Spoločenstva a cez Spoločenstvo (4).

(8)

Opatrenia potrebné na vykonanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa stanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (5),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

S výnimkou výrobkov, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu, uvedených v prílohe I, a tých výrobkov, ktoré môžu byť časom vylúčené z rozsahu pôsobenia tohto nariadenia v súlade s postupom uvedeným v článku 5 ods. 2, uplatňuje sa toto nariadenie na výrobky pochádzajúce z tretích krajín upravené:

a)

prílohou I k zmluve;

b)

nariadením Rady (ES) č. 1667/2006 zo 7. novembra 2006 o glukóze a laktóze (6);

c)

nariadením Rady (EHS) č. 2783/75 z 29. októbra 1975 o spoločnom systéme obchodovania s ovalbumínom a laktalbumínom (7);

d)

nariadením Rady (ES) č. 3448/93 zo 6. decembra 1993 stanovujúcim obchodné opatrenia uplatňované na niektoré tovary vznikajúce spracovaním poľnohospodárskych výrobkov (8).

Článok 2

1.   Bez toho, aby boli dotknuté iné platné ustanovenia, prepustenie do voľného obehu výrobkov uvedených v článku 1 podlieha súladu s maximálnymi prípustnými úrovňami stanovenými v odseku 2 tohto článku.

2.   Akumulovaná maximálna rádioaktívna hodnota vzhľadom na cézium – 134 a – 137 je (9):

a)

370 Bq/kg pre mlieko a mliečne výrobky uvedené v prílohe II a pre potraviny na počiatočnú výživu dojčiat počas prvých štyroch až šiestich mesiacov života, ktoré samy spĺňajú požiadavky na výživu tejto kategórie osôb a ponúkajú sa v maloobchodnom predaji v obaloch, ktoré sú jasne identifikované a označené štítkom „počiatočná výživa dojčiat“;

b)

600 Bq/kg pre všetky ostatné príslušné výrobky.

Článok 3

1.   Členské štáty skontrolujú súlad s maximálnymi prípustnými úrovňami stanovenými v článku 2 ods. 2 s ohľadom na výrobky spomenuté v článku 1, berúc do úvahy úrovne kontaminácie v krajine pôvodu.

Kontrola môže tiež zahŕňať predloženie vývozných certifikátov.

V závislosti od výsledkov uskutočnených kontrol členské štáty prijmú opatrenia vyžadované na uplatnenie článku 2 ods. 1 vrátane zákazu prepustenia do voľného obehu, pričom sa posudzuje každý prípad jednotlivo alebo všeobecne pri danom výrobku.

2.   Každý členský štát poskytne Komisii všetky informácie týkajúce sa uplatnenia tohto nariadenia, najmä prípadov nesúladu s maximálnymi prípustnými úrovňami.

Komisia postúpi tieto informácie ostatných členským štátom.

3.   Ak boli zaznamenané prípady opakovaného nesúladu s maximálnymi prípustnými úrovňami, môžu sa podniknúť potrebné opatrenia v súlade s postupom uvedeným v článku 5 ods. 2.

Takéto opatrenia môžu zahŕňať aj zákaz dovozu príslušných výrobkov pochádzajúcich z tretej krajiny.

Článok 4

Opatrenia na uplatnenie tohto nariadenia, všetky zmeny a doplnenia, ktoré sa majú urobiť vzhľadom na výrobky v prílohe I, a zoznam výrobkov vylúčených z tohto nariadenia sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 5 ods. 2.

Článok 5

1.   Komisii pomáha výbor.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je jeden mesiac.

Článok 6

Nariadenie (EHS) č. 737/90 zmenené a doplnené nariadeniami uvedenými v prílohe III sa ruší.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe IV.

Článok 7

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Jeho platnosť sa skončí:

a)

31. marca 2010, pokiaľ Rada už skôr nerozhodne inak, najmä ak zoznam vylúčených výrobkov uvedený v článku 4 obsahuje všetky výrobky vhodné na ľudskú spotrebu, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie;

b)

v deň nadobudnutia účinnosti nariadenia Komisie uvedeného v článku 2 ods. 1 nariadenia (Euratom) č. 3954/87, ak túto účinnosť nadobudne pred 31. marcom 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. júla 2008

Za Radu

Predseda

M. BARNIER


(1)  Ú. v. ES L 82, 29.3.1990, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 806/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  Pozri prílohu III.

(3)  Ú. v. ES L 371, 30.12.1987, s. 11. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (Euratom) č. 2218/89 (Ú. v. ES L 211, 22.7.1989, s. 1).

(4)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 321.

(5)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11).

(6)  Ú. v. EÚ L 312, 11.11.2006, s. 1.

(7)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 104. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 2916/95 (Ú. v. ES L 305, 19.12.1995, s. 49).

(8)  Ú. v. ES L 318, 20.12.1993, s. 18. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2580/2000 (Ú. v. ES L 298, 25.11.2000, s. 5).

(9)  Uplatniteľná hodnota na koncentrované alebo sušené výrobky sa vypočíta na základe výrobku z prášku pripraveného na požitie.


PRÍLOHA I

Výrobky nevhodné na ľudskú spotrebu

Kód KN

Opis

ex 0101 10 10

ex 0101 90 19

Dostihové kone

ex 0106

Ostatné (živé zvieratá s výnimkou domácich králikov a holubov: nevhodné na ľudskú spotrebu)

0301 10

Živé okrasné ryby

0408 11 20

0408 19 20

0408 91 20

0408 99 20

Vajcia bez škrupiny a vaječné žĺtky nevhodné na ľudskú spotrebu (1)

ex 0504 00 00

Nepožívateľné vnútornosti, mechúre a žalúdky zvierat (iných ako ryby) v celku a ich kúsky

0511 10 00

ex 0511 91 90

0511 99

Živočíšne výrobky nešpecifikované ani neuvedené inde okrem požívateľnej zvieracej krvi; mŕtve zvieratá z kapitoly 1 alebo kapitoly 3, nevhodné na ľudskú spotrebu

ex 0713

Sušená strukovinová zelenina v struku, v šupe alebo bez, alebo oddelená, na osev

1001 90 10

Pšenica na osev (1)

1005 10 11

1005 10 13

1005 10 15

1005 10 19

Hybridná kukurica na osev (1)

1006 10 10

Ryža na osev (1)

1007 00 10

Hybridný cirok na osev (1)

1201 00 10

1202 10 10

1204 00 10

1205 10 10

1206 00 10

1207 20 10

1207 40 10

1207 50 10

1207 91 10

1207 99 15

Olejové semená a olejnaté ovocie, celé alebo v kúskoch, na osev (1)

1209

Semená, ovocie a spóry druhu používaného na osev

1501 00 11

Bravčová masť a ďalší bravčový tuk na priemyselné účely iné ako výroba potravín na ľudskú spotrebu (1)

1502 00 10

Tuky hovädzieho dobytka, oviec alebo kôz, iné ako tie, ktoré sú uvedené pod položkou 1503, na priemyselné účely iné ako výroba potravín na ľudskú spotrebu (1)

1503 00 11

Stearín alebo oleostearín z bravčovej masti na priemyselné účely (1)

1503 00 30

Lojový olej na priemyselné účely iné ako výroba potravín na ľudskú spotrebu (1)

1505 00

Vlnená masť a tučné látky z nej odvodené (vrátane lanolínu)

1507 10 10

1507 90 10

Sójový olej a jeho frakcie, rafinovaný alebo nerafinovaný, ale chemicky nemenený, na technické účely iné ako výroba potravín na ľudskú spotrebu (1)

1508 10 10

1508 90 10

Podzemnicový olej a jeho frakcie, rafinovaný alebo nerafinovaný, ale chemicky nemenený, na technické účely iné ako výroba potravín na ľudskú spotrebu (1)

1511 10 10

Surový palmový olej a jeho frakcie, rafinovaný alebo nerafinovaný, ale chemicky nemenený, na technické účely iné ako výroba potravín na ľudskú spotrebu (1)

1511 90 91

1512 11 10

1512 19 10

1512 21 10

1512 29 10

1513 11 10

1513 19 30

1513 21 10

1513 29 30

1514 11 10

1514 19 10

1514 91 10

1514 99 10

1515 19 10

1515 21 10

1515 29 10

1515 50 11

1515 50 91

1515 90 21

1515 90 31

1515 90 40

1515 90 60

1516 20 95

Ostatné oleje na technické alebo priemyselné účely iné ako výroba potravín na ľudskú spotrebu (1)

1515 30 10

Ricínový olej a jeho frakcie na výrobu aminoundekanovej kyseliny na použitie vo výrobe syntetických textilných vláken alebo plastových materiálov (1)

1515 90 11

Tonkový (čínsky drevený) olej; jojobový olej a olej z oiticica; myrtový vosk a japonský vosk a ich frakcie

1518 00 31

1518 00 39

Pevné rastlinné oleje, tekuté, zmiešané, na technické alebo priemyselné účely iné ako výroba potravín na ľudskú spotrebu (1)

2207 20 00

Etylalkohol a ďalšie liehoviny, denaturované, ľubovoľnej koncentrácie

3824 10 00

Pripravené spojivá na zlievarenské formy alebo jadrá

4501

Prírodný korok, surový alebo jednoducho pripravený; odpadový korok; drvený, granulovaný alebo plošný korok

5301 10 00

5301 21 00

5301 29 00

Ľan, surový alebo spracovaný, ale nepradený

5302

Konope siate (Cannabis sativa L.), surové alebo spracované, ale nepradené, kúdeľ alebo odpad konope siateho (vrátane odpadu priadze a granátovaných zásob)

ex kapitola 6

Živé stromy a ďalšie rastliny, cibule, korene a podobné, rezané kvety a ozdobné listy s výnimkou rastlín a koreňov cigórie podpoložky 0601 20 10


(1)  Záznam v tejto podpoložke podlieha podmienkam stanoveným v príslušných ustanoveniach Spoločenstva.


PRÍLOHA II

Mlieko a mliečne výrobky, pri ktorých platí maximálna prípustná úroveň 370 Bq/kg

Kódy KN

0401

0402

0403 10 11 až 39

0403 90 11 až 69

0404


PRÍLOHA III

Zrušené nariadenie v znení neskorších zmien a doplnení

Nariadenie Rady (EHS) č. 737/90

(Ú. v. ES L 82, 29.3.1990, s. 1).

 

Nariadenie Rady (ES) č. 686/95

(Ú. v. ES L 71, 31.3.1995, s. 15).

 

Nariadenie Rady (ES) č. 616/2000

(Ú. v. ES L 75, 24.3.2000, s. 1).

 

Nariadenie Rady (ES) č. 806/2003

(Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 1).

iba bod 7 prílohy III


PRÍLOHA IV

Tabuľka zhody

Nariadenie (EHS) č. 737/90

Toto nariadenie

článok 1 úvodné slová

článok 1 úvodné slová

článok 1 prvá zarážka

článok 1 písm. a)

článok 1 druhá zarážka

článok 1 písm. b)

článok 1 tretia zarážka

článok 1 písm. c)

článok 1 štvrtá zarážka

článok 1 písm. d)

článok 1 piata zarážka

článok 2

článok 2 ods. 1

článok 3 prvá úvodná veta

článok 3 druhá úvodná veta

článok 2 ods. 2 úvodná veta

článok 3 prvá a druhá zarážka

článok 2 ods. 2 písm. a) a b)

článok 4 ods. 1 prvá, druhá a tretia veta

článok 3 ods. 1 prvý, druhý a tretí pododsek

článok 4 ods. 2 prvá a druhá veta

článok 3 ods. 2 prvý a druhý pododsek

článok 5 prvá a druhá veta

článok 3 ods. 3 prvý a druhý pododsek

článok 6

článok 4

článok 7 ods. 1 a 2

článok 5 ods. 1 a 2

článok 7 ods. 3

článok 6

článok 8 prvý odsek

článok 7 prvý odsek

článok 8 druhý odsek úvodné slová

článok 7 druhý odsek úvodné slová

článok 8 druhý odsek bod 1

článok 7 druhý odsek písm. a)

článok 8 druhý odsek bod 2

článok 7 druhý odsek písm. b)

príloha I

príloha I

príloha II

príloha II

príloha III

príloha IV


30.7.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 201/8


NARIADENIE RADY (ES) č. 734/2008

z 15. júla 2008

o ochrane citlivých morských ekosystémov na otvorenom mori pred nepriaznivými vplyvmi rybárskeho výstroja na lov pri dne

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 37,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Spoločenstvo je zmluvnou stranou Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve a Dohody o vykonávaní ustanovení Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve z 10. decembra 1982, ktoré sa týkajú ochrany a správy transzonálnych populácií rýb a populácií rýb migrujúcich na veľké vzdialenosti. Tieto medzinárodné nástroje ustanovujú povinnosť štátov spolupracovať pri ochrane živých zdrojov na otvorenom mori, a to buď priamo, alebo prostredníctvom príslušných subregionálnych alebo regionálnych organizácií, alebo dohôd v oblasti riadenia rybolovu.

(2)

Neexistencia regionálnych organizácií alebo dohôd v oblasti riadenia rybolovu nezbavuje štáty od ich povinnosti stanovenej morským právom, ktorou je prijať vo vzťahu k ich štátnym príslušníkom opatrenia potrebné na ochranu živých zdrojov na otvorenom mori vrátane ochrany citlivých morských ekosystémov pred škodlivými účinkami rybolovných činností.

(3)

V článku 2 nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (2) sa ustanovuje, že v spoločnej politike v oblasti rybného hospodárstva sa má pri prijímaní opatrení zameraných na minimalizovanie vplyvu rybolovných činností na morské ekosystémy uplatňovať prístup predbežnej opatrnosti. V článku 7 toho istého nariadenia sa ustanovuje, že ak existujú dôkazy o vážnom ohrození ochrany živých vodných zdrojov alebo morských ekosystémov rybárskymi činnosťami, ktoré si vyžaduje bezodkladné riešenie, môže Komisia rozhodnúť na základe odôvodnenej žiadosti členského štátu alebo z vlastnej iniciatívy o núdzových opatreniach.

(4)

Spoločenstvo sa angažuje v ochrane morských ekosystémov, ako sú napríklad útesy, podmorské pohoria, hlbokomorské koraly, hydrotermálne prieduchy a oblasti výskytu morských hubiek. Existuje množstvo vedeckých dôkazov o tom, že integritu týchto ekosystémov ohrozujú rybolovné činnosti, pri ktorých sa používa rybársky výstroj na lov pri dne. Spoločenstvo už prijalo opatrenia na zákaz lovu pri dne v oblastiach vôd Spoločenstva, v ktorých sa vyskytujú takéto ekosystémy. Podieľalo sa aj na prijímaní podobných opatrení na otvorenom mori v oblastiach pôsobnosti všetkých existujúcich regionálnych organizácií riadenia rybolovu oprávnených regulovať rybolov pri dne. Taktiež aktívne prispelo k vytvoreniu nových organizácií alebo dohôd s cieľom dosiahnuť globálne pokrytie svetových oceánov vhodnými regionálnymi režimami na ochranu a riadenie rybolovu. Napriek tomu existujú určité oblasti otvoreného mora, v prípade ktorých sa vytvorenie takéhoto orgánu stretáva so závažnými ťažkosťami.

(5)

Uznesením Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov 61/105, ktoré sa prijalo 8. decembra 2006, sa medzinárodné spoločenstvo zhodlo na naliehavej potrebe prijať opatrenia na ochranu citlivých morských ekosystémov pred ničivým účinkom rybolovu pri dne prostredníctvom prísnej regulácie týchto činností regionálnymi organizáciami alebo dohodami v oblasti riadenia rybolovu alebo štátmi vo vzťahu k ich vlajkovým plavidlám, ktoré pôsobia v oblastiach, kde takéto organizácie alebo dohody neexistujú.

Valné zhromaždenie vypracovalo usmernenia pre druhy opatrení, ktoré by sa na tento účel mali prijať. Veľký význam pre tvorbu a prijímanie týchto opatrení, ako aj pre ich vykonávanie členskými štátmi má aj úsilie v rámci FAO zamerané na vytvorenie medzinárodných usmernení pre riadenie týchto rybolovných činností v rámci kódexu správania pre zodpovedný rybolov.

(6)

Spoločenstvo má veľkú flotilu, ktorá vykonáva rybolov pri dne v oblastiach, ktoré neregulujú organizácie ani dohody v oblasti riadenia rybolovu príslušné regulovať tieto rybolovné činnosti a pre ktoré v blízkej budúcnosti vytvorenie takýchto organizácií alebo dohôd ani nemožno očakávať. Bez toho, aby bolo dotknuté neustále úsilie pokryť tieto zostávajúce medzery v medzinárodnom systéme riadenia rybného hospodárstva, si musí Spoločenstvo plniť povinnosti podľa morského práva týkajúce sa ochrany živých morských zdrojov v týchto oblastiach, a preto musí vo vzťahu k týmto flotilám prijať vhodné opatrenia. Pritom musí Spoločenstvo konať v súlade s usmerneniami, ktoré stanovilo Valné zhromaždenie v uznesení 61/105.

(7)

Kľúčovou zložkou odporúčaní Valného zhromaždenia je opatrenie „…, ktorého cieľom je na základe najlepších dostupných vedeckých informácii posúdiť, či by jednotlivé rybolovné činnosti pri dne mali závažné nepriaznivé vplyvy na citlivé morské ekosystémy, a v prípade, že by tomu tak bolo, zabezpečiť ich riadenie tak, aby sa takýmto vplyvom predišlo alebo aby sa neschválilo ich uskutočňovanie“.

(8)

Vykonávanie tohto odporúčania si vyžaduje, aby sa dotknutým rybárskym plavidlám povoľoval rybolov prostredníctvom zvláštneho rybárskeho povolenia vydávaného v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1627/94 z 27. júna 1994, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia týkajúce sa zvláštnych rybárskych povolení (3), a nariadením Komisie (ES) č. 2943/95 z 20. decembra 1995, ktorým sa určujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1627/94 (4). Okrem toho musí vydávanie a platnosť takýchto povolení podliehať osobitným podmienkam zabezpečujúcim, že vplyv povolených rybolovných činností sa náležite posúdil a že uskutočňovanie rybolovných operácií je v súlade s týmto posúdením.

(9)

Uplatňovanie odporúčaní Valného zhromaždenia si takisto vyžaduje náležité monitorovacie opatrenia, aby sa zabezpečilo plnenie podmienok, na základe ktorých sa povolenia vydávajú. Medzi tieto opatrenia patrí prítomnosť pozorovateľov na palube a osobitné ustanovenia o prevádzke systému satelitného monitorovania plavidiel zamerané na riešenie technických porúch alebo nefunkčnosti systému, ktoré nie sú uvedené v nariadení Komisie (ES) č. 2244/2003 z 18. decembra 2003, ktorým sa ustanovujú podrobné ustanovenia týkajúce sa systémov monitorovania plavidiel umiestnených na družici (5).

(10)

Práca na identifikácii citlivých morských ekosystémov v oblastiach, ktoré neregulujú regionálne organizácie riadenia rybolovu, stále prebieha a vedecké informácie sú v tomto smere relatívne obmedzené. Z tohto dôvodu je nutné zakázať používanie výstroja na lov pri dne v oblastiach, v ktorých sa nevykonalo príslušné vedecké posúdenie, pokiaľ ide o riziko významných nepriaznivých vplyvov, ktoré by takéto rybolovné činnosti mohli mať na citlivé morské ekosystémy.

(11)

Nedodržanie osobitných podmienok, ako napríklad tých, ktoré sa týkajú neposúdených oblastí, prevádzkovania systému monitorovania plavidiel a premiestnenia činností, v prípade, že plavidlo nečakane narazí na citlivý morský ekosystém, môže mať za následok nenapraviteľné poškodenie takýchto ekosystémov, a z tohto dôvodu by malo byť zahrnuté do zoznamu vážnych priestupkov uvedených v nariadení Rady (ES) č. 1447/1999 z 24. júna 1999, ktorým sa ustanovuje zoznam typov správania, ktoré vážne porušujú pravidlá spoločnej politiky rybného hospodárstva (6).

(12)

Ochranu jednotlivcov v súvislosti so spracovaním osobných údajov upravuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (7), ktoré je v plnej miere uplatniteľné na spracovanie osobných údajov na účely tohto nariadenia, najmä pokiaľ ide o právo dotknutých osôb na prístup k údajom, na ich opravu, blokovanie a vymazanie a na informovanie tretích strán, pričom tieto práva sa preto v tomto nariadení bližšie nešpecifikujú,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

1.   Toto nariadenie sa vzťahuje na rybárske plavidlá Spoločenstva vykonávajúce rybolovné činnosti s výstrojom na lov pri dne na otvorenom mori.

2.   Toto nariadenie sa nevzťahuje na rybárske plavidlá Spoločenstva, ktorých operačné oblasti sa nachádzajú v oblastiach:

a)

v pôsobnosti regionálnych organizácií alebo dohôd v oblasti riadenia rybolovu s právomocou regulovať takéto rybolovné činnosti;

b)

v súvislosti s ktorými práve prebieha proces zriaďovania regionálnej organizácie riadenia rybolovu; ak sa účastníci takéhoto procesu dohodli na dočasných opatreniach na ochranu citlivých morských ekosystémov pred ničivými vplyvmi používania rybárskeho výstroja na lov pri dne.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„morský ekosystém“ je dynamický komplex rastlinných, živočíšnych a mikroorganizmických spoločenstiev a ich neživého okolitého prostredia, ktoré vzájomne pôsobia ako funkčná jednotka;

b)

„citlivý morský ekosystém“ je akýkoľvek morský ekosystém, ktorého integritu (t. j. štruktúru alebo funkciu ekosystému) podľa najlepších dostupných vedeckých informácií a zásady predbežnej opatrnosti ohrozujú závažné nepriaznivé vplyvy vyplývajúce z fyzického kontaktu s výstrojom na lov rýb pri dne pri bežnom priebehu rybolovných operácií, patria sem okrem iného útesy, podmorské pohoria, hydrotermálne prieduchy, studenovodné koraly alebo oblasti výskytu studenovodných morských hubiek. Najcitlivejšie sú tie ekosystémy, ktoré sa ľahko narúšajú a okrem toho sa veľmi pomaly obnovujú alebo sa nikdy neobnovia;

c)

„závažné nepriaznivé vplyvy“ sú vplyvy (hodnotené jednotlivo, kombinovane alebo súhrnne), ktoré narúšajú integritu ekosystému takým spôsobom, že sa znižuje schopnosť obnovy zasiahnutých populácií a že sa zhoršuje dlhodobá prirodzená produktivita biotopov alebo na dlhšie ako dočasné obdobie dochádza k výraznej strate bohatstva druhov, typov biotopov alebo spoločenstiev;

d)

„výstroj na lov rýb pri dne“ je výstroj, ktorý sa pri nasadzovaní pri bežnom priebehu rybolovných operácií dostáva do kontaktu s morským dnom a okrem iného zahŕňa vlečné siete na lov rýb pri dne, dredže, žiabrovky na lov pri dne, lovné šnúry na lov pri dne, koše a pasce.

Článok 3

Osobitné povolenie na rybolov

1.   Na účely uskutočňovania rybolovných činností uvedených v článku 1 ods. 1 musia mať rybárske plavidlá Spoločenstva osobitné povolenie na rybolov.

2.   Osobitné povolenie na rybolov sa vydáva v súlade s nariadením (ES) č. 1627/94 a podlieha podmienkam ustanoveným v tomto nariadení.

Článok 4

Podmienky vydávania

1.   K žiadosti o osobitné povolenie na rybolov ustanovené v článku 3 ods. 1 sa prikladá podrobný plán rybolovu, ktorý špecifikuje najmä:

a)

plánované miesto vykonávania činností;

b)

cieľové druhy;

c)

druh výstroja a hĺbku, do ktorej sa bude nasadzovať, a

d)

hĺbkový profil morského dna v plánovanom mieste rybolovu, ak príslušné orgány dotknutého vlajkového štátu tieto informácie ešte nemajú k dispozícii.

2.   Príslušné orgány vydávajú osobitné povolenie na rybolov po posúdení potenciálnych vplyvov plánovaných rybolovných činností plavidla a po zistení, že tieto činnosti by nemali mať závažné nepriaznivé vplyvy na citlivé morské ekosystémy.

3.   Na účely uskutočnenia posúdenia uvedeného v odseku 2 vychádzajú príslušné orgány z najlepších dostupných vedeckých a technických informácií o mieste výskytu citlivých morských ekosystémov v oblastiach, v ktorých dotknuté rybárske plavidlá plánujú pôsobiť. Tieto informácie podľa možnosti zahŕňajú vedecké údaje, na základe ktorých možno odhadnúť pravdepodobnosť výskytu takýchto ekosystémov. Proces posudzovania zahŕňa vhodné prvky nezávislého vedeckého partnerského preskúmania.

4.   Pri hodnotení rizika závažných nepriaznivých vplyvov na citlivé morské ekosystémy v rámci posúdenia uvedeného v odseku 2 sa podľa potreby zohľadnia rozdielne podmienky v oblastiach, v ktorých je rybolov s výstrojom na lov pri dne bežný, a v oblastiach, v ktorých sa takého rybolovné činnosti neuskutočňujú alebo sa vyskytujú len príležitostne.

5.   Počas posudzovania uvedeného v odseku 2 príslušné orgány uplatňujú kritériá predbežnej opatrnosti. V prípade pochybností o tom, či sú nepriaznivé vplyvy závažné alebo nie, sa možné škodlivé vplyvy vyplývajúce z poskytnutého vedeckého odporúčania považujú za závažné.

6.   Ak z posúdenia vyplynie, že činnosti vykonávané v súlade s predloženým plánom rybolovu by mohli mať závažné nepriaznivé vplyvy na citlivé morské ekosystémy, príslušné orgány uvedú zistené riziká a umožnia žiadateľom zmeniť a doplniť plán rybolovu tak, aby sa im vyhli. Ak sa takéto zmeny a doplnenia neuskutočnia, príslušné orgány nevydajú požadované osobitné povolenie na rybolov.

Článok 5

Podmienky platnosti

1.   V osobitnom povolení na rybolov ustanovenom v článku 3 ods. 1 sa výslovne uvedie, že rybolovné činnosti vykonávané na jeho základe musia byť po celý čas v súlade s plánom rybolovu predloženým v súlade s článkom 4 ods. 1.

2.   Ak si okolnosti nezávislé od vôle osoby zodpovednej za činnosti plavidla vyžadujú úpravu predložených plánov, osoba zodpovedná za činnosti plavidla bezodkladne oznámi príslušným orgánom zamýšľané úpravy pôvodného plánu. Príslušné orgány preskúmajú tieto úpravy a nepovolia ich, ak zahŕňajú premiestnenie činností do oblastí, v ktorých sa vyskytujú alebo pravdepodobne vyskytujú citlivé morské ekosystémy.

3.   V prípade nedodržania plánu rybolovu ustanoveného v článku 4 ods. 1 za iných okolností, ako sú uvedené v odseku 2 tohto článku, vlajkový štát odoberie osobitné povolenie na rybolov vydané dotknutému rybárskemu plavidlu.

Článok 6

Neposúdené oblasti

1.   V oblastiach, v súvislosti s ktorými sa nevykonalo a nesprístupnilo žiadne riadne vedecké posúdenie, sa zakazuje používanie výstroja na lov pri dne. Tento zákaz podlieha preskúmaniu tohto nariadenia uvedenému v článku 13.

2.   Rybolovné činnosti pri dne sa povoľujú za podmienok ustanovených v tomto nariadení, ak takéto vedecké posúdenie ukáže, že nebudú ohrozené citlivé morské ekosystémy.

Článok 7

Nepredvídané narazenie na citlivé morské ekosystémy

1.   Ak v priebehu rybolovných operácií narazí rybárske plavidlo na citlivé morské ekosystémy, ihneď zastaví rybolov alebo sa vyhne rybolovu na dotknutom mieste. Pokračovať v činnosti môže až vtedy, keď dopláva na iné miesto v minimálnej vzdialenosti 5 námorných míľ od miesta, kde narazilo na uvedený ekosystém, v rámci oblasti uvedenej v jeho pláne rybolovu ustanoveného v článku 4 ods. 1.

2.   Ak na náhradnom mieste uvedenom v odseku 1 opäť narazí na ďalší citlivý morský ekosystém, plavidlo sa ďalej premiestňuje v súlade s pravidlami stanovenými v uvedenom odseku, až kým nedopláva na miesto, kde sa citlivé morské ekosystémy nevyskytujú.

3.   Rybárske plavidlo bezodkladne oznámi každé narazenie na citlivý morský ekosystém príslušným orgánom a poskytne presné informácie o jeho charaktere, mieste, čase a všetkých ďalších dôležitých okolnostiach.

Článok 8

Uzatvorenia oblastí

1.   Členské štáty na základe najlepších dostupných vedeckých informácií o výskyte alebo pravdepodobnosti výskytu citlivých morských ekosystémov v regióne, v ktorom pôsobia ich rybárske plavidlá, určia oblasti, ktoré sa uzavrú pre rybolov s výstrojom na lov pri dne. Členské štáty bezodkladne vykonajú toto uzavretie pre svoje plavidlá a ihneď o ňom informujú Komisiu. Komisia bezodkladne oznámi túto informáciu všetkým členským štátom.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 7 nariadenia (ES) č. 2371/2002, Komisia podľa potreby predloží Rade návrhy v súlade s článkom 37 zmluvy na prijatie opatrení Spoločenstva zameraných na vykonanie uzatvorenia oblastí, a to na základe informácií poskytnutých členskými štátmi alebo z vlastnej iniciatívy.

Článok 9

Systém monitorovania plavidiel

1.   Bez ohľadu na článok 11 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2244/2003 v prípade technickej poruchy alebo nefunkčnosti satelitného monitorovacieho zariadenia nainštalovaného na palube rybárskeho plavidla nahlasuje kapitán plavidla vlajkovému členskému štátu každé dve hodiny zemepisnú polohu plavidla.

2.   Po návrate z námorného výjazdu plavidlo neopustí znova prístav, pokiaľ satelitné monitorovacie zariadenie nefunguje k spokojnosti príslušných orgánov.

Článok 10

Závažné porušenia

1.   Akákoľvek rybolovná činnosť vykonávaná od času, keď plavidlo prestalo dodržiavať svoj plán rybolovu za iných okolností, ako sú uvedené v článku 5 ods. 2, sa považuje za rybolov bez povolenia na rybolov, a preto za závažné porušenie pravidiel spoločnej politiky rybného hospodárstva.

2.   Opakované prípady nedodržania povinností ustanovených v článkoch 6, 7 a 9 sa považujú za závažné porušenie pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva.

Článok 11

Pozorovatelia

1.   Na palube všetkých plavidiel, ktorým bolo vydané osobitné povolenie na rybolov ustanovené v článku 3 ods. 1, sa nachádzajú pozorovatelia. Pozorovatelia pozorujú rybolovné činnosti plavidla počas celého obdobia plnenia jeho plánu rybolovu ustanoveného v článku 4 ods. 1.

Počet pozorovateľov zameraných na rybolovné činnosti v rybolovnej oblasti sa preskúma 30. júla 2009.

2.   Pozorovateľ:

a)

zaznamenáva nezávisle v rovnakom formáte, ako sa používa v lodnom denníku plavidla, informácie o úlovkoch predpísané v článku 6 nariadenia Rady (EHS) č. 2847/93 z 12. októbra 1993, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu (8);

b)

zaznamenáva všetky prípady úpravy plánu rybolovu, ako sa uvádza v článku 5 ods. 2;

c)

dokumentuje všetky nepredvídané narazenia na citlivé morské ekosystémy uvedené v článku 7 vrátane zberu informácií, ktoré sa môžu použiť v súvislosti s ochranou danej lokality;

d)

zaznamenáva hĺbku, do ktorej sa výstroj nasadzuje;

e)

predkladá príslušným orgánom dotknutých členských štátov správu do 20 dní od skončenia obdobia pozorovania. Kópia tejto správy sa zašle Komisii do 30 dní od prijatia písomnej žiadosti.

3.   Pozorovateľ nesmie byť:

a)

príbuzným kapitána plavidla alebo iného dôstojníka slúžiaceho na plavidle, na ktoré bol pridelený;

b)

zamestnancom kapitána plavidla, na ktoré bol pridelený;

c)

zamestnancom zástupcu kapitána;

d)

zamestnancom spoločnosti, ktorú ovláda kapitán alebo jeho zástupca;

e)

príbuzným zástupcu kapitána.

Článok 12

Informácie

1.   Pokiaľ rybárske plavidlá členských štátov patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, členské štáty predložia Komisii za každý kalendárny polrok do troch mesiacov od uplynutia daného kalendárneho polroka správu o:

a)

popri požiadavkách ustanovených v článku 18 nariadenia (EHS) č. 2847/93 aj o úlovkoch rybárskych plavidiel uvedených v článku 1, ktoré sa stanovujú na základe informácií zaznamenaných v lodnom denníku, vrátane úplných záznamov o rybolovných dňoch mimo prístavu a správ pozorovateľov, pričom údaje sú rozpísané podľa štvrťrokov, druhov výstroja a druhov rýb;

b)

súlade s plánmi rybolovu a požiadavkami ustanovenými v článkoch 6, 7 a 8 rybárskymi plavidlami uvedenými v článku 1 ods. 1 a opatreniach prijatých na nápravu a uloženie sankcií v prípadoch ich nedodržania a v prípadoch závažných porušení uvedených v článku 10;

c)

vykonávaní článku 8 z ich strany.

2.   K správam predloženým v súlade s odsekom 1 sa prikladajú posúdenia vplyvu, ktoré vykonávajú dotknuté členské štáty v súlade s článkom 4 ods. 2 počas šesťmesačného obdobia, na ktoré sa správy vzťahujú.

3.   Komisia informácie prijaté podľa odsekov 1 a 2 sprístupní verejnosti, okrem iného prostredníctvom FAO, a bezodkladne ich zašle príslušným vedeckým orgánom a na požiadanie aj členským štátom.

Článok 13

Preskúmanie

Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní tohto nariadenia do 30. júna 2010. V prípade potreby k správe pripojí návrhy na zmenu a doplnenie tohto nariadenia.

Článok 14

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tridsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. júla 2008

Za Radu

predseda

M. BARNIER


(1)  Stanovisko zo 4. júna 2008 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 865/2007 (Ú. v. EÚ L 192, 24.7.2007, s. 1).

(3)  Ú. v. ES L 171, 6.7.1994, s. 7.

(4)  Ú. v. ES L 308, 21.12.1995, s. 15.

(5)  Ú. v. EÚ L 333, 20.12.2003, s. 17.

(6)  Ú. v. ES L 167, 2.7.1999, s. 5.

(7)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

(8)  Ú. v. ES L 261, 20.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1967/2006 (Ú. v. EÚ L 409, 30.12.2006, s. 11, korigendum v Ú. v. EÚ L 36, 8.2.2007, s. 6).


30.7.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 201/14


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 735/2008

z 29. júla 2008,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

V súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní sa nariadením (ES) č. 1580/2007 ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 30. júla 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. júla 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 510/2008 (Ú. v. EÚ L 149, 7.6.2008, s. 61).

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 590/2008 (Ú. v. EÚ L 163, 24.6.2008, s. 24).


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MK

28,9

TR

74,2

XS

29,6

ZZ

44,2

0707 00 05

MK

27,4

TR

106,2

ZZ

66,8

0709 90 70

TR

97,2

ZZ

97,2

0805 50 10

AR

84,2

US

62,5

UY

59,6

ZA

89,4

ZZ

73,9

0806 10 10

CL

58,0

EG

144,2

IL

145,6

TR

123,9

ZZ

117,9

0808 10 80

AR

95,1

BR

101,6

CL

97,9

CN

87,4

NZ

115,6

US

107,9

ZA

88,2

ZZ

99,1

0808 20 50

AR

67,9

CL

88,3

NZ

97,1

TR

156,5

ZA

100,6

ZZ

102,1

0809 10 00

TR

172,1

US

186,2

ZZ

179,2

0809 20 95

CA

388,4

TR

449,8

US

433,2

ZZ

423,8

0809 30

TR

143,6

ZZ

143,6

0809 40 05

BA

82,7

IL

116,4

TR

115,5

XS

66,2

ZZ

95,2


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


30.7.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 201/16


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 736/2008

z 22. júla 2008

o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na štátnu pomoc malým a stredným podnikom pôsobiacim vo výrobe, spracovaní a uvádzaní produktov rybného hospodárstva na trh

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 994/98 zo 7. mája 1998 o uplatňovaní článkov 92 a 93 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva na určité kategórie horizontálnej štátnej pomoci (1), a najmä na jeho článok 1 ods. 1 písm. a), bod i),

po uverejnení návrhu tohto nariadenia (2),

po porade s Poradným výborom pre štátnu pomoc,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 994/98 sa Komisia splnomocňuje vyhlásiť v súlade s článkom 87 zmluvy, že za určitých podmienok je pomoc malým a stredným podnikom (ďalej len „MSP“) zlučiteľná so spoločným trhom a nepodlieha oznamovacej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 70/2001 z 12. januára 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom (3) sa neuplatňuje na činnosti spojené s výrobou, spracovaním a uvádzaním produktov rybného hospodárstva a akvakultúry uvedených v nariadení Rady (ES) č. 104/2000 zo 17. decembra 1999 o spoločnej organizácii trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry (4).

(3)

Komisia uplatnila články 87 a 88 zmluvy na malé a stredné podniky pôsobiace vo výrobe, spracovaní a uvádzaní produktov rybného hospodárstva na trh v početných rozhodnutiach, a takisto stanovila svoju politiku, naposledy v usmerneniach pre preskúmanie štátnej pomoci pre rybné hospodárstvo a akvakultúru (5) (ďalej len „usmernenia pre rybné hospodárstvo“). Vzhľadom na značné skúsenosti Komisie s uplatňovaním týchto článkov na MSP pôsobiace vo výrobe, spracovaní a uvádzaní produktov rybného hospodárstva na trh je vhodné s cieľom zabezpečiť účinný dohľad a zjednodušiť úradný postup bez oslabenia kontrolnej funkcie Komisie, aby Komisia rozšírila právomoci, ktoré jej dáva nariadenie (ES) č. 994/98, aj na malé a stredné podniky pôsobiace vo výrobe, spracovaní a uvádzaní produktov rybného hospodárstva na trh, pokiaľ sa uznalo, že ustanovenia článku 89 zmluvy sú uplatniteľné na takéto výrobky.

(4)

Zlučiteľnosť štátnej pomoci so spoločným trhom v sektore rybného hospodárstva posúdi Komisia na základe cieľov politiky hospodárskej súťaže a spoločnej politiky rybného hospodárstva.

(5)

Toto nariadenie by sa malo vzťahovať na druhy pomoci udeľovanej v sektore rybného hospodárstva, ktorú Komisia sústavne schvaľovala dlhé roky. Táto pomoc nevyžaduje, aby Komisia v každom jednotlivom prípade posudzovala jej zlučiteľnosť so spoločným trhom, za predpokladu, že spĺňa podmienky ustanovené v nariadení (ES) č. 1189/2006 z 27. júla 2006 o Európskom fonde pre rybné hospodárstvo (6) a nariadenia Komisie (ES) č. 498/2007 z 26. marca 2007, ktorým sa stanovujú podrobné vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1198/2006 o Európskom fonde pre rybné hospodárstvo (7), a niektoré ďalšie podmienky. Hoci nariadenie (ES) č. 1198/2006 sa uplatňuje iba od 4. septembra 2006, Komisia získala na základe súčasných usmernení pre rybné hospodárstvo dostatočné skúsenosti pri uplatňovaní podobných podmienok pre daný typ príslušných opatrení na stanovenie, že podmienky uvedeného nariadenia sú dostatočne presné na to, aby sa nevyžadovalo posudzovanie z prípadu na prípad.

(6)

Toto nariadenie by sa nemalo dotknúť možnosti členských štátov oznamovať pomoc malým a stredným podnikom pôsobiacim vo výrobe, spracovaní a uvádzaní na trh produktov rybného hospodárstva. Komisia by mala takéto oznámenia posúdiť z hľadiska tohto nariadenia a na základe usmernení pre rybné hospodárstvo.

(7)

Pomoc, ktorú členské štáty zamýšľajú poskytnúť sektoru rybného hospodárstva, na ktorú sa však nevzťahuje toto nariadenie ani iné nariadenia prijaté podľa článku 1 nariadenia (ES) č. 994/98, by mala naďalej podliehať oznamovacej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy. Takúto pomoc posúdi Komisia z hľadiska tohto nariadenia a na základe usmernení pre rybné hospodárstvo.

(8)

Týmto nariadením by sa mala oslobodiť od oznamovacej povinnosti každá pomoc, ktorá spĺňa všetky ním ustanovené požiadavky, a každá schéma pomoci za predpokladu, že každá pomoc, ktorá by mohla byť udelená v rámci takej schémy, spĺňa všetky príslušné požiadavky tohto nariadenia. Individuálna pomoc poskytnutá podľa schémy pomoci a pomoc ad hoc by mali obsahovať výslovný odkaz na toto nariadenie.

(9)

V záujme súladu s opatreniami na podporu financovanými Spoločenstvom by sa mali stropy pomoci, na ktorú sa vzťahuje toto nariadenie, rovnať stropom stanoveným pre ten istý druh pomoci v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1198/2006.

(10)

Je dôležité, aby sa žiadna pomoc neposkytla za okolností, keď nie sú dodržané právne predpisy Spoločenstva, a najmä pravidlá spoločnej politiky rybného hospodárstva. Pomoc v sektore rybného hospodárstva sa teda členským štátom môže udeliť, len ak sú financované opatrenia a ich účinky v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva. Pred udelením každej pomoci by sa mali členské štáty ubezpečiť, že príjemcovia štátnej pomoci dodržiavajú pravidlá spoločnej politiky rybného hospodárstva.

(11)

S cieľom zabezpečiť, aby bola pomoc primeraná a obmedzená na potrebnú výšku, mali by sa stropy, ak je to možné, vyjadriť vo forme intenzity pomoci vo vzťahu k súboru oprávnených nákladov. Na výpočet intenzity pomoci by sa pomoc splatná v niekoľkých splátkach mala diskontovať na svoju hodnotu v momente poskytnutia. Ako úroková sadzba na diskontné účely a na výpočet výšky pomoci, ktorá nemá formu grantu, sa použije referenčná sadzba uplatniteľná v čase poskytnutia grantu, ako sa stanovuje v oznámení Komisie o revízii spôsobu stanovenia referenčných a diskontných sadzieb (8).

(12)

V súvislosti s potrebou dosiahnuť primeranú rovnováhu medzi minimalizovaním narušenia hospodárskej súťaže v odvetví, ktorému sa poskytuje pomoc, a cieľmi tohto nariadenia by sa týmto nariadením nemali oslobodiť individuálne granty, ktoré presiahnu pevne stanovenú maximálnu sumu bez ohľadu na to, či boli alebo neboli udelené v rámci schémy pomoci oslobodenej týmto nariadením.

(13)

Toto nariadenie by sa nemalo uplatňovať na činnosti spojené s vývozom alebo na pomoc, ktorá uprednostňuje domáce výrobky pred dovážanými. Nemalo by sa uplatňovať najmä na pomoc, ktorou sa financuje založenie a prevádzka distribučnej siete v iných krajinách. Pomoc určená na náklady spojené s účasťou na obchodných veľtrhoch, so štúdiami alebo poradenskými službami potrebnými na uvedenie nového výrobku na trh alebo existujúceho výrobku na nový trh by obvykle nemala predstavovať pomoc na vývoz.

(14)

Pomoc poskytovaná podnikom v ťažkostiach v zmysle usmernení Spoločenstva o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach (9) by sa mala posudzovať podľa týchto usmernení s cieľom vyhnúť sa ich obchádzaniu. Pomoc týmto podnikom by preto mala byť vyňatá z pôsobnosti tohto nariadenia. Aby sa znížilo administratívne zaťaženie členských štátov pri udeľovaní pomoci na základe tohto nariadenia, mala by sa zjednodušiť definícia toho, čo sa má považovať za podnik v ťažkostiach, v porovnaní s definíciou použitou v týchto usmerneniach. Navyše MSP založené pred menej ako troma rokmi by sa na účely tohto nariadenia nemali v uvedenom období považovať za podniky nachádzajúce sa v ťažkostiach, iba ak spĺňajú kritériá v súlade s vnútroštátnym zákonodarstvom na to, aby sa stali predmetom konania vo veci kolektívnej insolventnosti. Tieto zjednodušenia by nemali mať vplyv na oprávnenosť týchto MSP podľa uvedených usmernení, čo sa týka pomoci, ktorá nepatrí do pôsobnosti tohto nariadenia a na ktorú sa vzťahuje úplná definícia ustanovená v daných usmerneniach.

(15)

Komisia má zabezpečiť, aby sa schválenou pomocou nezmenili podmienky obchodovania spôsobom, ktorý je v rozpore so všeobecným záujmom. Preto pomoc poskytnutá v prospech príjemcu, voči ktorému sa nárokuje vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, ktorým bola pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú so spoločným trhom, by mala byť vyňatá z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. V dôsledku toho každá pomoc ad hoc vyplatená takémuto príjemcovi a každá schéma pomoci, ktorá neobsahuje ustanovenie výslovne vylučujúce takýchto príjemcov, podlieha naďalej notifikačnej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy. Toto ustanovenie by nemalo ovplyvniť oprávnené očakávania príjemcov schém pomoci, voči ktorým sa nenárokuje vrátenie pomoci.

(16)

S cieľom odstrániť rozdiely, ktoré by mohli spôsobiť narušenie hospodárskej súťaže, a uľahčiť koordináciu rôznych iniciatív Spoločenstva a národných iniciatív týkajúcich sa MSP by mala byť definícia „malých a stredných podnikov“ použitá v tomto nariadení taká istá ako definícia v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 70/2001.

(17)

Toto nariadenie by sa v záujme transparentnosti, rovnakého zaobchádzania a účinného dohľadu malo uplatňovať iba na transparentnú pomoc. Transparentná pomoc je pomoc, pre ktorú je možné presne vypočítať hrubý ekvivalent grantu ex ante bez toho, aby bolo potrebné vykonať hodnotenie rizika. Za transparentnú by sa mala považovať predovšetkým pomoc pozostávajúca z úveru, ak sa ekvivalent hrubého grantu pomoci vypočítal na základe referenčnej sadzby, ako sa stanovuje v oznámení Komisie o revízii spôsobu stanovenia referenčných a diskontných sadzieb (10). Pomoc pozostávajúca z fiškálnych opatrení by sa mala považovať za transparentnú, ak opatrenie stanovuje obmedzenie, ktorým sa zabezpečí, že nedôjde k prekročeniu uplatniteľného stropu.

(18)

Pomoc vo forme záručných schém by sa mala považovať za transparentnú, ak metodika výpočtu ekvivalentu hrubého grantu bola schválená na základe notifikácie tejto metodiky Komisii. Komisia preskúma takéto notifikácie na základe oznámenia Komisie o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc vo forme záruk (11). Pomoc vo forme záručných schém by sa mala považovať za transparentnú aj vtedy, ak je príjemcom MSP a ak sa ekvivalent hrubého grantu vypočítal na základe poplatkov „safe-harbour“ stanovených v bodoch 3.3 a 3.5 uvedeného oznámenia.

(19)

V súvislosti s ťažkosťami s výpočtom ekvivalentu hrubého grantu vo forme vratných preddavkov by sa na takúto pomoc malo toto nariadenie vzťahovať iba vtedy, ak je celková výška vratných preddavkov nižšia než uplatniteľný individuálny strop vymedzujúci notifikačnú povinnosť a maximálna intenzita pomoci poskytovaná na základe tohto nariadenia.

(20)

Vzhľadom na článok 87 ods. 3 písm. c) zmluvy by sa pomoc zvyčajne nemala prejaviť len na súvislom a pravidelnom znižovaní prevádzkových nákladov, ktoré by za normálnych okolností musel znášať príjemca, a mala by byť úmerná nevýhodám, ktoré sa musia prekonať pri zabezpečovaní sociálno-ekonomických výhod, ktoré sú považované za v záujme Spoločenstva. Opatrenia štátnej pomoci, ktoré sa snažia iba zlepšiť finančnú situáciu výrobcov, ale žiadnym spôsobom neprispievajú k rozvoju daného sektora, a najmä pomoc, ktorá je udelená iba na základe ceny, množstva, jednotky výroby alebo jednotky výrobných prostriedkov, sa považuje za prevádzkovú pomoc, ktorá je nezlučiteľná so spoločným trhom. Okrem toho bude takáto pomoc pravdepodobne zasahovať do mechanizmov spoločnej organizácie trhov. Preto je vhodné obmedziť rozsah pôsobnosti tohto nariadenia na pomoc na investície, ako aj na pomoc na určité sociálno-ekonomické opatrenia.

(21)

Aby sa zabezpečilo, že pomoc je nutná a pôsobí ako stimul na rozvoj určitých činností, toto nariadenie by sa nemalo uplatňovať na pomoc na činnosti, ktoré príjemca už začal realizovať sám za trhových podmienok. Prítomnosť takéhoto stimulujúceho prvku by sa mala pokladať za preukázanú, ak príjemca predložil členskému štátu žiadosť ešte pred začatím aktivít týkajúcich sa implementácie podporovaného projektu alebo činností.

(22)

Aby sa zistilo, či sa dodržiavajú jednotlivé stropy zakladajúce oznamovaciu povinnosť a maximálne intenzity pomoci stanovené v tomto nariadení, mala by sa vziať do úvahy celková výška verejnej podpory poskytnutej na podporovanú činnosť alebo projekt bez ohľadu na to, či sa uvedená podpora financuje z miestnych, regionálnych, vnútroštátnych zdrojov alebo zo zdrojov Spoločenstva.

(23)

Toto nariadenie by sa malo vzťahovať na túto pomoc: pomoc na trvalé a dočasné ukončenie rybolovných činností, pomoc na financovanie sociálno-ekonomických opatrení, pomoc na výrobné investície do akvakultúry, pomoc na akvaenvironmentálne opatrenia, pomoc na opatrenia v oblasti verejného zdravia a zdravia zvierat, pomoc na vnútrozemský rybolov, pomoc na spracovanie a uvádzanie výrobkov rybného hospodárstva a akvakultúry na trh, pomoc na opatrenia v spoločnom záujme, ktoré sa implementujú za aktívnej podpory samotných prevádzkovateľov alebo organizácií vykonávajúcich činnosti v mene výrobcov alebo iných organizácií uznaných v členských štátoch, pomoc na opatrenia v spoločnom záujme zamerané na ochranu a rozvoj vodných živočíchov a rastlín, ktoré vedú k zlepšeniu vodného životného prostredia, pomoc na investície do verejných a súkromných rybárskych prístavov, vykládkových miest a rybárskych prístreškov, pomoc na opatrenia v spoločnom záujme zamerané na vykonávanie politiky zlepšovania kvality a zvyšovania hodnoty, rozvoj nových trhov alebo propagačné kampane pre produkty rybného hospodárstva a akvakultúry, pomoc na pilotné projekty, pomoc na úpravu na účely preradenia rybárskych plavidiel a pomoc na technickú podporu.

(24)

Komisia sa domnieva, že ak sa oslobodenia od daní stanovené v článku 14 smernice Rady 2003/96/ES z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca Spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny (12) uplatňujú rovnako na celý sektor rybného hospodárstva, môžu prispieť k rozvoju tohto sektora a pomôcť spoločnému záujmu. Tieto oslobodenia uplatňovali členské štáty rovnako a na základe skúsenosti pri uplatňovaní týchto opatrení podľa nariadenia (ES) č. 1595/2004 sa ukázalo, že nepriaznivo neovplyvnili podmienky obchodovania a pomáhajú pri dosahovaní cieľov spoločnej politiky rybného hospodárstva zabezpečením udržateľných hospodárskych a sociálnych podmienok. Komisia sa domnieva, že pokiaľ ide o transparentnosť opatrenia, pričom sa pomoc vypočíta zo skutočného množstva paliva, ktoré plavidlo spotrebuje, a v súvislosti so skutočnosťou, že toto nariadenie sa uplatňuje iba na MSP a že väčšina podnikov v EÚ sú MSP (väčšina podnikov, ktoré pociťujú výhody z tohto oslobodenia od dane sú menšie podniky iba s jedným plavidlom), tieto opatrenia zbytočne nenarušia hospodársku súťaž a neovplyvnia obchodné podmienky v takom rozsahu, ktorý je v rozpore so spoločným záujmom. V dôsledku toho by tieto oslobodenia od dane mali byť, pokiaľ predstavujú štátnu pomoc, vyhlásené za zlučiteľné so spoločným trhom a oslobodené od oznamovacej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 Zmluvy o ES, za predpokladu, že sú v súlade s danými smernicami a sú uplatniteľné na celý sektor rybného hospodárstva. Okrem toho by sa týmto nariadením za určitých podmienok malo vyhlásiť za zlučiteľné so spoločným trhom a oslobodené od oznamovacej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy aj oslobodenie od dane alebo úľavy uplatniteľné na vnútrozemský rybolov a rybochovné práce, ktoré členské štáty môžu zaviesť podľa článku 15 smernice 2003/96/ES.

(25)

Na zabezpečenie transparentnosti a účinného monitorovania v súlade s článkom 3 nariadenia (ES) č. 994/98 je vhodné stanoviť štandardnú formu, v akej by členské štáty mali v súlade s týmto nariadením poskytovať Komisii súhrnné informácie o implementovanej schéme pomoci alebo individuálnej pomoci. Komisia pridelí identifikačné číslo každému opatreniu pomoci, ktoré jej bolo oznámené. Pridelenie takéhoto čísla opatreniu pomoci neznamená, že Komisia skúmala, či pomoc spĺňa podmienky tohto nariadenia. Členskému štátu alebo príjemcovi preto nevznikajú žiadne oprávnené očakávania, pokiaľ ide o zlučiteľnosť opatrení pomoci s týmto nariadením.

(26)

Z tých istých dôvodov by Komisia mala stanoviť špecifické požiadavky vzhľadom na formu a obsah výročných správ, ktoré majú členské štáty predkladať Komisii. Okrem toho je vhodné stanoviť pravidlá týkajúce sa záznamov, ktoré by mali viesť členské štáty o schémach pomoci a o individuálnej pomoci oslobodenej od notifikačnej povinnosti týmto nariadením, v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 15 nariadenia Rady (ES) č. 659/1999 z 22. marca 1999 ustanovujúceho podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES (13).

(27)

S cieľom sledovať implementáciu tohto nariadenia by Komisia mala mať zároveň možnosť získať od členských štátov všetky potrebné informácie týkajúce sa opatrení, ktorých zavedenie je umožnené týmto nariadením. Neposkytnutie informácií o týchto opatreniach pomoci zo strany členského štátu v primeranej lehote by sa takto mohlo považovať za náznak toho, že podmienky tohto nariadenia nie sú dodržané. Neposkytnutie informácií umožňujúcich monitorovanie opatrení pomoci zo strany niektorého členského štátu by teda mohlo viesť Komisiu k rozhodnutiu, že nariadenie alebo príslušná časť nariadenia by sa mala vo vzťahu k danému členskému štátu stiahnuť a všetky nasledujúce opatrenia pomoci, vrátané nových opatrení individuálnej pomoci udelených na základe schém pomoci, ktoré predtým patrili do pôsobnosti tohto nariadenia, musia byť oznámené Komisii v súlade s článkom 88 zmluvy. Len čo členský štát poskytne správne a úplné informácie, Komisia by mala znovu povoliť úplné uplatňovanie nariadenia.

(28)

So zreteľom na uplynutie účinnosti nariadenia (ES) č. 1198/2006 a na fakt, že podmienky udelenia pomoci na základe tohto nariadenia boli prepojené s podmienkami stanovenými pre uplatňovanie Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo, je vhodné obmedziť obdobie uplatňovania tohto nariadenia do dňa, keď uplynie účinnosť nariadenia (ES) č. 1198/2006. Ak by sa platnosť tohto nariadenia skončila bez toho, že by bola predĺžená, schémy pomoci už oslobodené podľa tohto nariadenia by mali naďalej zostať oslobodené počas šiestich mesiacov.

(29)

Je vhodné ustanoviť prechodné ustanovenia týkajúce sa oznamovania pred dátumom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a pomoci, ktorá bola udelená pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, a v rozpore s povinnosťou podľa článku 88 ods. 3 zmluvy nebola oznámená, ako aj pomoc, ktorá spĺňa podmienky nariadenia (ES) č. 1595/2004 z 8. septembra 2004 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom pôsobiacim vo výrobe, spracovaní a uvádzaní na trh produktov rybného hospodárstva (14),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA 1

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Pôsobnosť

1.   Toto nariadenie sa uplatňuje na transparentnú pomoc udelenú malým a stredným podnikom (MSP) pôsobiacim vo výrobe, spracovaní alebo uvádzaní produktov rybného hospodárstva na trh.

2.   Toto nariadenie sa nevzťahuje na:

a)

pomoc, ktorej výška sa stanovuje na základe ceny alebo množstva produktov uvedených na trh;

b)

pomoc na činnosti súvisiace s vývozom, konkrétne pomoc priamo súvisiacu s vyvážanými množstvami, zriadením a prevádzkou distribučnej siete alebo inými bežnými výdavkami súvisiacimi s vývoznou činnosťou;

c)

pomoc podmienenú uprednostňovaním používania domáceho tovaru pred dovezeným;

d)

pomoc udelenú podnikom v ťažkostiach;

e)

schémy pomoci, ktoré výslovne nevylučujú vyplatenie individuálnej pomoci podniku, voči ktorému sa nárokuje vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, v ktorom bola táto pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú so spoločným trhom;

f)

pomoc ad hoc v prospech podniku, voči ktorému sa nárokuje vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, v ktorom bola táto pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú so spoločným trhom.

3.   Toto nariadenie sa neuplatňuje na pomoc pre jednotlivé projekty, pri ktorých oprávnené výdavky presahujú 2 milióny EUR alebo ak výška pomoci presahuje 1 milión EUR na príjemcu za rok.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„pomoc“ znamená každé opatrenie, ktoré spĺňa všetky kritériá ustanovené v článku 87 ods. 1 zmluvy;

b)

„schéma pomoci“ znamená každý predpis, na základe ktorého možno bez toho, aby boli potrebné ďalšie vykonávacie opatrenia, poskytnúť individuálnu pomoc podnikom definovaným v danom predpise všeobecne a nekonkrétne, a každý predpis, na základe ktorého možno pomoc, ktorá nie je viazaná na osobitný projekt, poskytnúť jednému alebo niekoľkým podnikom na neurčené obdobie a/alebo v neurčenej výške;

c)

„individuálna pomoc“ znamená pomoc ad hoc a pomoc, ktorá sa poskytuje na základe schémy pomoci a pre ktorú sa vyžaduje notifikácia;

d)

„pomoc ad hoc“ znamená individuálnu pomoc, ktorá sa neposkytuje na základe schémy pomoci;

e)

„intenzita pomoci“ znamená výšku pomoci vyjadrenú ako percento oprávnených nákladov;

f)

„produkty rybného hospodárstva“ znamenajú tak produkty ulovené v mori alebo vo vnútrozemských vodách, ako aj produkty akvakultúry uvedené v článku 1 nariadenia (ES) č. 104/2000;

g)

„malé a stredne veľké podniky (MSP)“ znamenajú malé a stredne veľké podniky definované v článku 2 ods. 7 nariadenia Komisie (ES) č. …/2008 z 2. júla 2008 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy, podľa ktorých sú určité kategórie pomoci zlučiteľné so spoločným trhom (15);

h)

„transparentná pomoc“ znamená pomoc, v súvislosti s ktorou je možné presne vypočítať hrubý ekvivalent grantu ex ante bez toho, aby bolo potrebné vykonať hodnotenie rizika;

i)

„podnik v ťažkostiach“ znamená podnik, ktorý spĺňa tieto podmienky:

v prípade spoločnosti s ručením obmedzeným, kde sa viac ako polovica jej základného imania prekryla stratou a viac ako štvrtina tohto kapitálu bola prekrytá stratou v priebehu predchádzajúcich 12 mesiacov, alebo

v prípade spoločnosti, kde aspoň určitý počet členov má neobmedzené ručenie za dlh spoločnosti, kde sa prekryla stratou viac ako polovica jej kapitálu vykazovaného v účtoch spoločnosti a viac ako štvrtina tohto kapitálu bola prekrytá stratou v priebehu predchádzajúcich 12 mesiacov, alebo

bez ohľadu na typ dotknutej spoločnosti, keď spĺňa kritériá v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi na to, aby sa stala predmetom konania vo veci kolektívnej insolventnosti.

Článok 3

Podmienky oslobodenia od oznamovacej povinnosti

1.   Pomoc ad hoc, ktorá spĺňa všetky podmienky tohto nariadenia, je zlučiteľná so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od oznamovacej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že súhrnné informácie ustanovené v článku 25 ods. 1 boli predložené a že pomoc sa výslovne odvoláva na toto nariadenie uvedením jeho názvu a odkazu na jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   Schémy pomoci, ktoré spĺňajú všetky podmienky tohto nariadenia, sú zlučiteľné so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 písm. c) zmluvy a sú oslobodené od oznamovacej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že súhrnné informácie ustanovené v článku 25 ods. 1 boli predložené, že každá individuálna pomoc, ktorá môže byť poskytnutá na základe takejto schémy, spĺňa všetky podmienky tohto nariadenia a že schéma sa výslovne odvoláva na toto nariadenie uvedením jeho názvu a odkazu na jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie.

3.   Individuálna pomoc poskytovaná v rámci schémy uvedenej v odseku 2 je zlučiteľná so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od oznamovacej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že daná poskytnutá pomoc priamo spĺňa všetky podmienky tohto nariadenia, že súhrnné informácie ustanovené v článku 25 ods. 1 boli predložené a v opatrení individuálnej pomoci sa uvádza výslovný odkaz na toto nariadenie s uvedením jeho názvu a odkazu na jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie.

4.   Pred udelením akejkoľvek pomoci podľa tohto nariadenia sa členský štát ubezpečí, že financované opatrenia a ich účinky sú v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva.

5.   Opatrenia pomoci môžu byť vyňaté podľa tohto nariadenia, len pokiaľ výslovne ustanovujú, že počas grantového obdobia príjemcovia pomoci spĺňajú pravidlá spoločnej politiky rybného hospodárstva a, že ak sa v tomto období zistí, že príjemca nespĺňa tieto pravidlá, grant sa musí vrátiť pomerne k závažnosti ich porušenia.

Článok 4

Intenzita pomoci a oprávnené náklady

1.   Na výpočet intenzity pomoci sa všetky číselné údaje použijú pred odpočítaním daní alebo iných platieb. Ak je pomoc poskytnutá v inej forme ako vo forme grantu, výška pomoci bude zodpovedať ekvivalentu grantu pomoci. Pomoc splatná v niekoľkých splátkach je diskontovaná na svoju hodnotu v čase poskytnutia. Ako úroková sadzba na diskontné účely sa použije referenčná sadzba uplatniteľná v čase poskytnutia grantu. Ak udelená pomoc spočíva v oslobodení od dane alebo znížení dane splatnej v budúcnosti, s výhradou dodržania určitej intenzity pomoci definovanej v ekvivalente hrubého grantu, diskontovanie jednotlivých splátok pomoci sa uskutočňuje na základe referenčných sadzieb uplatniteľných v rôznych časoch, v ktorých daňové zvýhodnenie skutočne nastane.

2.   Oprávnené výdavky musia byť v súlade s požiadavkami článku 55 ods. 2 a 5 nariadenia (ES) č. 1198/2006 a článku 26 nariadenia (ES) č. 498/2007 a podložené dokladmi, ktoré sú jasné a rozpísané na položky.

Článok 5

Transparentnosť pomoci

1.   Toto nariadenie sa uplatňuje len na transparentnú pomoc. Za transparentné sa považujú predovšetkým tieto druhy pomoci:

a)

priame granty a bonifikácia úrokových sadzieb;

b)

pomoc pozostávajúca z úveru, ak sa ekvivalent hrubého grantu pomoci vypočítal na základe referenčnej sadzby platnej v čase poskytnutia pomoci a berie do úvahy existenciu bežného zabezpečenia a/alebo nadmerného rizika spojeného s úverom;

c)

pomoc pozostávajúca zo záručných schém,

ak bola metodika výpočtu ekvivalentu hrubého grantu Komisii oznámená a následne schválená a vzťahuje sa výslovne na typ záruk a typ príslušných transakcií, o ktoré tu ide, v kontexte uplatňovania tohto nariadenia, alebo

ak sa ekvivalent hrubého grantu vypočítal na základe poplatkov „safe-harbour“ stanovených v oznámení Komisie o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc vo forme záruk;

d)

pomoc pozostávajúca z fiškálnych opatrení sa považuje za transparentnú, ak opatrenia ustanovujú obmedzenie, ktorým sa zabezpečí, že nedôjde k prekročeniu uplatniteľného stropu.

2.   Tieto druhy pomoci sa nepovažujú za transparentné:

a)

pomoc pozostávajúca z kapitálových injekcií;

b)

pomoc pozostávajúca z opatrení rizikového kapitálu.

3.   Pomoc vo forme návratných preddavkov sa považuje za transparentnú len vtedy, ak celková výška vratného preddavku nepresahuje uplatniteľný strop v súlade s týmto nariadením. Ak je strop vyjadrený ako intenzita pomoci, celková výška návratného preddavku vyjadrená ako percento oprávnených nákladov nepresiahne uplatniteľnú intenzitu pomoci.

Článok 6

Kumulácia pomoci

1.   Pri stanovovaní toho, či sa dodržiavajú jednotlivé stropy zakladajúce oznamovaciu povinnosť stanovené v článku 1 ods. 3 a maximálna intenzita pomoci stanovená v kapitole 2, sa berie do úvahy celková výška opatrení pomoci z verejných zdrojov na podporovanú činnosť alebo projekt bez ohľadu na to, či sa táto podpora financuje z miestnych, regionálnych, vnútroštátnych zdrojov alebo zo zdrojov Spoločenstva.

2.   Pomoc oslobodená podľa tohto nariadenia sa môže kumulovať s inou pomocou oslobodenou podľa tohto nariadenia, pokiaľ sa tieto opatrenia pomoci týkajú rôznych identifikovateľných oprávnených nákladov.

3.   Pomoc oslobodená podľa tohto nariadenia sa nesmie kumulovať s inou pomocou oslobodenou podľa tohto nariadenia alebo s pomocou de minimis, ktorá spĺňa podmienky ustanovené v nariadení Komisie (ES) č. 875/2007 (16), alebo s iným financovaním zo strany Spoločenstva v súvislosti s tými istými – čiastočne alebo úplne sa prekrývajúcimi – oprávnenými nákladmi, ak by sa v dôsledku takejto kumulácie prekročila maximálna intenzita pomoci alebo výška pomoci uplatniteľná na danú pomoc v súlade s týmto nariadením.

Článok 7

Stimulačný účinok

1.   Týmto nariadením sa oslobodzuje iba taká pomoc, ktorá má stimulačný účinok.

2.   Pomoc sa považuje za pomoc, ktorá má motivačný účinok, iba ak umožňuje príjemcovi uskutočniť činnosti alebo projekty, ktoré by v prípade neposkytnutia takejto pomoci neuskutočnil.

Táto podmienka sa považuje za splnenú, ak príjemca pred začatím práce na projekte alebo pre začatím činnosti predložil žiadosť o pomoc príslušnému členskému štátu.

3.   Podmienka ustanovená v odseku 2 sa neuplatňuje pri fiškálnych opatreniach vytvárajúcich v súlade s objektívnymi kritériami právny nárok na pomoc a bez ďalšieho uplatnenia slobodného rozhodnutia členského štátu, ak boli tieto fiškálne opatrenia prijaté pred začatím prác na podporovanom projekte alebo začatím činnosti.

4.   Ak nie sú splnené podmienky stanovené v odsekoch 1 až 3, opatrenie pomoci ako celok nie je na základe tohto nariadenia oslobodené od notifikačnej povinnosti.

KAPITOLA 2

KATEGÓRIE POMOCI

Článok 8

Pomoc na trvalé ukončenie rybolovných činností

Pomoc na trvalé ukončenie rybolovných činností rybolovných plavidiel je zlučiteľná so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od oznamovacej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že:

a)

táto pomoc spĺňa podmienky článku 23 nariadenia (ES) č. 1198/2006 a článku 4 nariadenia (ES) č. 498/2007 a

b)

výška pomoci v ekvivalente grantu nepresahuje celkovú mieru verejných príspevkov stanovených v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1198/2006.

Článok 9

Pomoc na dočasné ukončenie rybolovných činností

Pomoc na dočasné ukončenie rybolovných činností rybárov a majiteľov rybolovných plavidiel je zlučiteľná so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od oznamovacej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že:

a)

táto pomoc spĺňa podmienky článku 24 nariadenia (ES) č. 1198/2006 a

b)

výška pomoci v ekvivalente grantu nepresahuje celkovú mieru verejných príspevkov stanovených v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1198/2006.

Článok 10

Pomoc na sociálno-ekonomickú kompenzáciu pre riadenie rybárskej flotily

Pomoc na financovanie sociálno-ekonomických opatrení je zlučiteľná so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od oznamovacej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že:

a)

táto pomoc spĺňa podmienky článku 26 ods. 3 a článku 27 nariadenia (ES) č. 1198/2006 a článku 8 nariadenia (ES) č. 498/2007 a

b)

výška pomoci v ekvivalente grantu nepresahuje celkovú mieru verejných príspevkov stanovených v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1198/2006.

Článok 11

Pomoc na výrobné investície do akvakultúry

Pomoc na výrobné investície do akvakultúry je zlučiteľná so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od oznamovacej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že:

a)

táto pomoc spĺňa podmienky článkov 28 a 29 nariadenia (ES) č. 1198/2006 a článkov 9 a 10 nariadenia (ES) č. 498/2007 a

b)

výška pomoci v ekvivalente grantu nepresahuje celkovú mieru verejných príspevkov stanovených v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1198/2006.

Článok 12

Pomoc na akvaenvironmentálne opatrenia

Pomoc ako kompenzácia pri využívaní metód akvakultúrnej produkcie, ktoré pomáhajú chrániť a zlepšovať životné prostredie a ochraňovať prírodu je zlučiteľná so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od oznamovacej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že:

a)

táto pomoc spĺňa podmienky článkov 28 a 30 nariadenia (ES) č. 1198/2006 a článku 11 nariadenia (ES) č. 498/2007 a

b)

výška pomoci v ekvivalente grantu nepresahuje celkovú mieru verejných príspevkov stanovených v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1198/2006.

Článok 13

Pomoc na opatrenia v oblasti verejného zdravia

Pomoc na kompenzáciu chovateľom mäkkýšov za dočasné pozastavenie zberu dochovaných mäkkýšov je zlučiteľná so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od oznamovacej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že:

a)

pomoc spĺňa podmienky článkov 28 a 31 nariadenia (ES) č. 1198/2006 a

b)

výška pomoci v ekvivalente grantu nepresahuje celkovú mieru verejných príspevkov stanovených v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1198/2006.

Článok 14

Pomoc na opatrenia v oblasti zdravia zvierat

Pomoc na opatrenia v oblasti zdravia zvierat je zlučiteľná so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od oznamovacej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že:

a)

táto pomoc spĺňa podmienky článkov 28 a 32 nariadenia (ES) č. 1198/2006 a článku 12 nariadenia (ES) č. 498/2007 a

b)

výška pomoci v ekvivalente grantu nepresahuje celkovú mieru verejných príspevkov stanovených v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1198/2006.

Článok 15

Pomoc na vnútrozemský rybolov

Pomoc na vnútrozemský rybolov je zlučiteľná so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od oznamovacej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že:

a)

táto pomoc spĺňa podmienky článku 33 nariadenia (ES) č. 1198/2006 a článku 13 nariadenia (ES) č. 498/2007 a

b)

výška pomoci v ekvivalente grantu nepresahuje celkovú mieru verejných príspevkov stanovených v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1198/2006.

Článok 16

Pomoc na spracovanie a uvádzanie na trh

Pomoc na spracovanie a uvádzanie produktov rybného hospodárstva na trh je zlučiteľná so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od oznamovacej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že:

a)

táto pomoc spĺňa podmienky článkov 34 a 35 nariadenia (ES) č. 1198/2006 a článku 14 nariadenia (ES) č. 498/2007 a

b)

výška pomoci v ekvivalente grantu nepresahuje celkovú mieru verejných príspevkov stanovených v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1198/2006.

Článok 17

Pomoc na spoločné činnosti

Pomoc na opatrenia v spoločnom záujme, ktoré sa zavádzajú za aktívnej podpory samotných prevádzkovateľov alebo organizácií vykonávajúcich činnosti v mene výrobcov a iných organizácií uznaných členskými štátmi, je zlučiteľná so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od oznamovacej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že:

a)

táto pomoc spĺňa podmienky článkov 36 a 37 nariadenia (ES) č. 1198/2006 a článku 15 nariadenia (ES) č. 498/2007 a

b)

výška pomoci v ekvivalente grantu nepresahuje celkovú mieru verejných príspevkov stanovených v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1198/2006.

Článok 18

Pomoc na opatrenia zamerané na ochranu a rozvoj vodných živočíchov a rastlín

Pomoc na opatrenia v spoločnom záujme zamerané na ochranu a rozvoj vodných živočíchov a rastlín, ktoré vedú k zlepšeniu vodného životného prostredia, je zlučiteľná so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od oznamovacej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že:

a)

táto pomoc spĺňa podmienky článkov 36 a 38 nariadenia (ES) č. 1198/2006 a článku 16 nariadenia (ES) č. 498/2007 a

b)

výška pomoci v ekvivalente grantu nepresahuje celkovú mieru verejných príspevkov stanovených v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1198/2006.

Článok 19

Pomoc na investície do rybárskych prístavov, vykládkových miest a rybárskych prístreškov

Pomoc na investície do verejných alebo súkromných rybárskych prístavov, vykládkových miest a rybárskych prístreškov je zlučiteľná so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od oznamovacej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že:

a)

táto pomoc spĺňa podmienky článkov 36 a 39 nariadenia (ES) č. 1198/2006 a článku 17 nariadenia (ES) č. 498/2007 a

b)

výška pomoci v ekvivalente grantu nepresahuje celkovú mieru verejných príspevkov stanovených v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1198/2006.

Článok 20

Pomoc na rozvoj nových trhov a propagačné kampane

Pomoc na opatrenia v spoločnom záujme zamerané na vykonávanie politiky zlepšovania kvality a zvyšovania hodnoty, rozvoj nových trhov alebo propagačné kampane pre produkty rybného hospodárstva a akvakultúry je zlučiteľná so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od oznamovacej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že:

a)

táto pomoc spĺňa podmienky článkov 36 a 40 nariadenia (ES) č. 1198/2006 a článku 18 nariadenia (ES) č. 498/2007 a

b)

výška pomoci v ekvivalente grantu nepresahuje celkovú mieru verejných príspevkov stanovených v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1198/2006.

Článok 21

Pomoc na pilotné projekty

Pomoc na pilotné projekty je zlučiteľná so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od oznamovacej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že:

a)

táto pomoc spĺňa podmienky článkov 36 a 41 nariadenia (ES) č. 1198/2006 a článku 19 nariadenia (ES) č. 498/2007 a

b)

výška pomoci v ekvivalente grantu nepresahuje celkovú mieru verejných príspevkov stanovených v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1198/2006.

Článok 22

Pomoc na úpravu rybárskych plavidiel na účely ich preradenia

Pomoc na úpravu rybárskych plavidiel, pod vlajkou členského štátu a registrovaných v Spoločenstve, na účely ich preradenia na školiace alebo výskumné účely v rámci sektora rybného hospodárstva alebo na iné činnosti mimo sektora rybolovu je zlučiteľná so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od oznamovacej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že:

a)

táto pomoc spĺňa podmienky článkov 36 a 42 nariadenia (ES) č. 1198/2006 a článku 20 nariadenia (ES) č. 498/2007 a

b)

výška pomoci v ekvivalente grantu nepresahuje celkovú mieru verejných príspevkov stanovených v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1198/2006.

Článok 23

Pomoc na technickú podporu

Pomoc na technickú podporu je zlučiteľná so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od oznamovacej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že:

a)

pomoc spĺňa podmienky článku 46 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 1198/2006 a

b)

výška pomoci v ekvivalente grantu nepresahuje celkovú mieru verejných príspevkov stanovených v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1198/2006.

Článok 24

Oslobodenia od dane v súlade so smernicou 2003/96/ES

1.   Oslobodenia od dane uplatniteľné na celý sektor rybného hospodárstva, ktoré členské štáty zavádzajú podľa a v súlade s článkom 14 smernice 2003/96/ES, sú, pokiaľ predstavujú štátnu pomoc, zlučiteľné so spoločným trhom a oslobodené od oznamovacej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy.

2.   Environmentálna pomoc vo forme oslobodenia od dane alebo úľav uplatniteľných na vnútrozemský rybolov a rybochovné práce, ktoré členské štáty zavádzajú podľa článku 15 smernice 2003/96/ES, je zlučiteľná so spoločným trhom a je oslobodená od oznamovacej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sa neposkytuje na obdobie dlhšie ako 10 rokov. Po uplynutí týchto 10 rokov členské štáty prehodnotia vhodnosť príslušných opatrení pomoci.

Príjemca daňovej úľavy platí aspoň minimálnu výšku zdanenia v Spoločenstve stanovenú v tejto smernici.

KAPITOLA 3

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 25

Transparentnosť a monitorovanie

1.   Pri nadobudnutí účinnosti schémy pomoci alebo pri poskytnutí pomoci ad hoc, ktorá bola oslobodená podľa tohto nariadenia, predloží členský štát Komisii súhrnné informácie týkajúce sa takéhoto opatrenia pomoci. Tieto informácie sa poskytnú v elektronickej forme prostredníctvom IT aplikácie Komisie, vo forme stanovenej v prílohe I.

Komisia bezodkladne potvrdí prijatie uvedeného zhrnutia.

Zhrnutia poskytnuté členskými štátmi podľa odseku 1 sa uverejnia v Úradnom vestníku Európskej únie a na internetovej stránke Komisie.

2.   Príslušný členský štát po nadobudnutí účinnosti schémy pomoci alebo po poskytnutí pomoci ad hoc, ktorá bola oslobodená podľa tohto nariadenia, uverejní na internete úplné znenie takéhoto opatrenia pomoci, pričom uvedie kritériá a podmienky poskytnutia tejto pomoci a orgán, ktorý pomoc poskytuje. Príslušný členský štát zabezpečí, že úplné znenie daného opatrenia pomoci zostane dostupné na internete do konca platnosti príslušného opatrenia pomoci. V súhrnných informáciách, ktoré poskytol príslušný členský štát podľa odseku 1, je uvedená internetová adresa, ktorá vedie priamo k plnému zneniu daného opatrenia pomoci. Táto internetová adresa je tiež zahrnutá do výročnej správy predkladanej v súlade s odsekom 4.

3.   Pri poskytovaní individuálnej pomoci oslobodenej podľa tohto nariadenia s výnimkou pomoci, ktorá má podobu daňových opatrení, je v akte, ktorým sa poskytuje pomoc, výslovne uvedený odkaz na osobitné ustanovenia tohto nariadenia, ktorých sa tento akt týka, na vnútroštátne právne predpisy, ktoré zabezpečujú dodržiavanie príslušných ustanovení tohto nariadenia, a na internetovú adresu uvedenú v odseku 2.

4.   Členské štáty vypracujú v súlade s kapitolou III nariadenia Komisie (ES) č. 794/2004 (17) správu v elektronickej forme o uplatňovaní tohto nariadenia za každý celý rok alebo za každú časť roka, počas ktorej sa toto nariadenie uplatňuje.

5.   Členské štáty uchovávajú podrobné záznamy o každej pomoci ad hoc alebo individuálnej pomoci poskytnutej v rámci schémy pomoci oslobodenej od oznamovacej povinnosti podľa tohto nariadenia. Takéto záznamy obsahujú všetky informácie potrebné na to, aby bolo možné určiť, či sú podmienky stanovené v tomto nariadení splnené, vrátane informácií o štatúte podniku, ktorého nárok na pomoc alebo bonus závisí od toho, či má štatút MSP, informácie o stimulačnom účinku pomoci a informácií, ktoré umožňujú stanoviť presnú výšku oprávnených nákladov na účely uplatnenia tohto nariadenia.

6.   Záznamy o individuálnej pomoci sa uchovávajú 10 rokov odo dňa poskytnutia pomoci. Záznamy o schéme pomoci sa uchovávajú 10 rokov odo dňa, keď bola v rámci danej schémy poskytnutá posledná pomoc.

7.   Komisia pravidelne monitoruje opatrenia pomoci, o ktorých bola informovaná v súlade s odsekom 1.

8.   Príslušný členský štát poskytne Komisii na základe písomnej žiadosti a v lehote v nej stanovenej všetky informácie, ktoré Komisia považuje za potrebné na monitorovanie uplatňovania tohto nariadenia.

Ak sa takéto informácie neposkytnú v uvedenej lehote alebo v spoločne dohodnutej lehote, Komisia zašle upomienku, v ktorej stanoví nový termín na predloženie informácií. Ak príslušný členský štát napriek takejto upomienke nepredloží požadované informácie, Komisia môže po tom, čo poskytne príslušnému členskému štátu možnosť vyjadriť svoje stanovisko, prijať rozhodnutie, v ktorom uvedie, že všetky budúce individuálne opatrenia pomoci prijaté na základe danej schémy musia byť oznámené Komisii.

Článok 26

Prechodné ustanovenia

1.   Oznámenia nevybavené ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa posúdia v súlade s jeho ustanoveniami. Ak nie sú splnené podmienky tohto nariadenia, Komisia preskúma takéto nevybavené oznámenia podľa usmernení Spoločenstva pre štátnu pomoc v sektore rybného hospodárstva.

Pomoc oznámená pred dátumom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia alebo poskytnutá pred týmto dátumom bez povolenia Komisie a pri nedodržaní oznamovacej povinnosti podľa článku 88 ods. 3 zmluvy je zlučiteľná so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená, ak spĺňa podmienky ustanovené v článku 3 tohto nariadenia s výnimkou požiadavky uviesť odkaz na toto nariadenie a identifikačné číslo pridelené Komisiou. Komisia posúdi každú pomoc, ktorá nespĺňa uvedené podmienky, v súlade s príslušnými rámcami, usmerneniami, oznámeniami a upozorneniami.

2.   Schémy pomoci oslobodené podľa tohto nariadenia ostanú oslobodené počas šesťmesačného adaptačného obdobia odo dňa ustanoveného v článku 27 druhom odseku.

Článok 27

Nadobudnutie účinnosti a uplatniteľnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa do 31. decembra 2013.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. júla 2008

Za Komisiu

Joe BORG

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 142, 14.5.1998, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 248, 23.10.2007, s. 13.

(3)  Ú. v. ES L 10, 13.1.2001, s. 33. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1976/2006 (Ú. v. EÚ L 368, 23.12.2006, s. 85).

(4)  Ú. v. ES L 17, 21.1.2000, s. 22. Smernica naposledy zmenená smernicou (ES) č. 1759/2006 (Ú. v. EÚ L 335, 1.12.2006, s. 3).

(5)  Ú. v. EÚ C 229, 14.9.2004, s. 5.

(6)  Ú. v. EÚ L 223, 15.8.2006, s. 1.

(7)  Ú. v. EÚ L 120, 10.5.2007, s. 1.

(8)  Ú. v. EÚ C 14, 19.1.2008, s. 6.

(9)  Ú. v. EÚ C 244, 1.10.2004, s. 2.

(10)  Ú. v. EÚ C 14, 19.1.2008, s. 6.

(11)  Ú. v. EÚ C 155, 20.6. 2008, s. 10.

(12)  Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2003, s. 51. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2004/75/ES (Ú. v. EÚ L 157, 30.4.2004, s. 100).

(13)  Ú. v. ES L 83, 27.3.1999, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).

(14)  Ú. v. EÚ L 291, 14.9.2004, s. 3.

(15)  Ú. v. EÚ L …, … 2008, s. …

(16)  Ú. v. EÚ L 193, 25.7.2007, s. 6.

(17)  Ú. v. EÚ L 140, 30.4.2004, s. 1.


PRÍLOHA I

Forma súhrnných informácií, ktoré sa poskytnú vždy, keď sa implementuje schéma pomoci oslobodená týmto nariadením, a vždy, keď sa udelí pomoc ad hoc mimo rámca schémy pomoci oslobodená týmto nariadením

1.

Členský štát:

2.

Región/Orgán poskytujúci pomoc:

3.

Názov schémy pomoci/názov spoločnosti prijímajúcej pomoc ad hoc:

4.

Právny základ:

5.

Plánované ročné výdavky podľa schémy alebo výška poskytnutej pomoci ad hoc:

6.

Maximálna intenzita pomoci:

7.

Dátum nadobudnutia účinnosti:

8.

Trvanie schémy pomoci alebo individuálnej pomoci (najdlhšie do 30. júna 2014); uveďte:

podľa danej schémy: dátum, do kedy sa môže pomoc poskytnúť:

v prípade pomoci ad hoc: predpokladaný dátum vyplatenia poslednej splátky:

9.

Účel pomoci:

10.

Uveďte, ktoré články 8 až 24 sa uplatňujú:

11.

Príslušná činnosť:

12.

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:

13.

Internetová adresa, na ktorej je možné nájsť úplné znenie schémy pomoci alebo kritérií a podmienok, za ktorých je poskytnutá pomoc ad hoc mimo schémy pomoci:

14.

Odôvodnenie – uveďte dôvody, prečo sa vytvorila schéma štátnej pomoci namiesto podpory v rámci Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo:


PRÍLOHA II

Vzor pravidelnej správy na vyplnenie a oznámenie Komisii

Vzhľadom na povinnosti členských štátov predkladať Komisii správy podľa nariadení o skupinovej výnimke prijatých na základe nariadenia (ES) č. 994/98, členské štáty poskytnú informácie uvedené nižšie týkajúce sa všetkých opatrení pomoci, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, elektronicky a vo formáte, ktorý Komisia oznámi členským štátom.

1.

Členský štát:

2.

Názov:

3.

Číslo pomoci:

4.

Rok ukončenia:

5.

Účel pomoci:

6.

Počet príjemcov:

7.

Kategória pomoci (napr. priama pomoc, pôžička so zníženou úrokovou sadzbou atď.):

8.

Celkové ročné náklady:

9.

Poznámky:


30.7.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 201/29


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 737/2008

z 28. júla 2008

o určení referenčných laboratórií Spoločenstva pre choroby mäkkýšov, besnotu a tuberkulózu hovädzieho dobytka, ktorým sa referenčným laboratóriám Spoločenstva pre besnotu a tuberkulózu hovädzieho dobytka stanovujú dodatočné povinnosti a úlohy a ktorým sa mení a dopĺňa príloha VII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (1), a najmä na jeho článok 32 ods. 5 a 6,

so zreteľom na smernicu Rady 2006/88/ES z 24. októbra 2006 o zdravotných požiadavkách na živočíchy a produkty akvakultúry a o prevencii a kontrole niektorých chorôb vodných živočíchov (2), a najmä na jej článok 55 ods. 1,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 882/2004 sa stanovujú všeobecné úlohy, povinnosti a požiadavky pre referenčné laboratóriá Spoločenstva pre potraviny, krmivá a zdravie zvierat. Referenčné laboratóriá Spoločenstva pre zdravie zvierat a živé zvieratá sú uvedené v časti II prílohy VII k uvedenému nariadeniu.

(2)

V smernici 2006/88/ES sa ustanovujú požiadavky na zdravie zvierat týkajúce sa uvedenia na trh a dovoz a tranzit živočíchov a produktov akvakultúry v rámci Spoločenstva, ako aj určité minimálne preventívne a kontrolné opatrenia pre určité choroby týchto živočíchov. Podľa uvedenej smernice si referenčné laboratória Spoločenstva pre choroby vodných živočíchov plnia úlohy a povinnosti stanovené v časti I prílohy VI k uvedenej smernici.

(3)

Následne po ukončení výberového konania v rámci výzvy by malo byť Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), laboratórium vo Weymouthe v Spojenom kráľovstve, určené za referenčné laboratórium Spoločenstva pre choroby mäkkýšov.

(4)

Následne po ukončení výberového konania v rámci výzvy by malo byť Laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages v rámci Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA) v Nancy vo Francúzsku určené za referenčné laboratórium Spoločenstva pre besnotu.

(5)

Následne po ukončení výberového konania v rámci výzvy by malo byť Laboratorio de Vigilancia Veterinaria (VISAVET) v rámci Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid, v Madride v Španielsku určené za referenčné laboratórium Spoločenstva pre tuberkulózu hovädzieho dobytka.

(6)

Referenčné laboratóriá Spoločenstva pre choroby mäkkýšov, besnotu a tuberkulózu hovädzieho dobytka by mali byť určené na počiatočné obdobie piatich rokov od 1. júla 2008 s cieľom umožniť hodnotenie ich činnosti a zhodu.

(7)

Okrem všeobecných úloh a povinností ustanovených v článku 32 ods. 2 nariadenia (ES) č. 882/2004 je s cieľom zabezpečiť rozšírenú koordináciu na úrovni Spoločenstva potrebné vykonávať určité špecifické povinnosti a úlohy spojené s povahou pôvodcov ochorení. Tieto dodatočné špecifické povinnosti a úlohy by sa mali ustanoviť v tomto nariadení týkajúcom sa referenčných laboratórií Spoločenstva pre besnotu a tuberkulózu hovädzieho dobytka.

(8)

Časť II prílohy VII k nariadeniu (ES) č. 882/2004 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), laboratórium vo Weymouthe v Spojenom kráľovstve, sa týmto určuje na obdobie od 1. júla 2008 do 30. júna 2013 za referenčné laboratórium Spoločenstva pre choroby mäkkýšov.

Článok 2

Laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages v rámci Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA) v Nancy vo Francúzsku sa týmto určuje na obdobie od 1. júla 2008 do 30. júna 2013 za referenčné laboratórium Spoločenstva pre besnotu.

Určité povinnosti a úlohy pre toto laboratórium sú stanovené v prílohe I.

Článok 3

Laboratorio de Vigilancia Veterinaria (VISAVET), Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid v Madride v Španielsku sa týmto určuje na obdobie od 1. júla 2008 do 30. júna 2013 za referenčné laboratórium Spoločenstva pre tuberkulózu hovädzieho dobytka.

Určité povinnosti a úlohy pre toto laboratórium sú stanovené v prílohe II.

Článok 4

Do časti II prílohy VII k nariadeniu (ES) č. 882/2004 sa dopĺňajú tieto body 15, 16 a 17:

„15.

Referenčné laboratórium Spoločenstva pre choroby mäkkýšov

Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas)

Weymouth Laboratory

The Nothe

Barrack Road

Weymouth

Dorset DT4 8UB

Spojené kráľovstvo

16.

Referenčné laboratórium Spoločenstva pre besnotu

AFSSA – Laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages, Nancy, France

54220 Malzéville

Francúzsko

17.

Referenčné laboratórium Spoločenstva pre tuberkulózu hovädzieho dobytka

VISAVET – Laboratorio de vigilancia veterinaria, Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid

Avda. Puerta de Hierro, s/n. Ciudad Universitaria

28040 Madrid

Španielsko“.

Článok 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. júla 2008

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 301/2008 (Ú. v. EÚ L 97, 9.4.2008, s. 85).

(2)  Ú. v. EÚ L 328, 24.11.2006, s. 14. Smernica zmenená a doplnená smernicou Komisie 2008/53/ES (Ú. v. EÚ L 117, 1.5.2008, s. 27).


PRÍLOHA I

URČITÉ POVINNOSTI A ÚLOHY REFERENČNÉHO LABORATÓRIA SPOLOČENSTVA PRE BESNOTU

Okrem všeobecných úloh a povinností referenčných laboratórií Spoločenstva v sektore zdravia zvierat stanovených v článku 32 ods. 2 nariadenia (ES) č. 882/2004 referenčné laboratórium Spoločenstva pre besnotu vykonáva povinnosti a úlohy stanovené v bodoch 1 až 5.

1.

Koordinovať metódy používané v členských štátoch na diagnostikovanie besnoty po konzultáciách s Komisiou, a to najmä:

a)

určovaním typu, skladovaním a poskytovaním kmeňov vírusu besnoty;

b)

prípravou, kontrolou a poskytovaním medzinárodných štandardných sér a iných referenčných reagentov národným referenčným laboratóriám na účely štandardizácie testov a reagentov používaných v členských štátoch;

c)

validáciou referenčných reagentov, vrátane antigénov a národných štandardných sér poskytnutých národnými referenčnými laboratóriami;

d)

vybudovaním a udržiavaním sérovej banky a zberu vírusov besnoty, udržiavaním databázy kmeňov izolovaných v rámci Spoločenstva, vrátane určovania typu;

e)

organizáciou periodických komparatívnych testov diagnostických postupov na úrovni Spoločenstva a vykonávaním skúšok spôsobilosti národných referenčných laboratórií;

f)

zberom a porovnávaním údajov a informácií týkajúcich sa používaných diagnostických metód a výsledkov testov vykonaných v Spoločenstve;

g)

charakteristikou vírusov besnoty podľa aktuálnych dostupných metód kvôli lepšiemu porozumeniu epidemiológie tejto choroby;

h)

sledovaním vývoja dohľadu, epidemiológie a prevenciou besnoty na celom svete;

i)

získavaním podrobných znalostí o príprave a používaní imunologických veterinárnych prípravkov používaných na eradikáciu a kontrolu besnoty, vrátane hodnotenia vakcín.

2.

Uľahčiť harmonizáciu techník v rámci Spoločenstva, najmä spresnením metodológií štandardných testov.

3.

Organizovať semináre pre národné referenčné laboratóriá podľa dohody v rámci pracovného programu a ročného rozpočtu uvedených v článkoch 2 až 4 nariadenia Komisie (ES) č. 156/2004 (1), vrátane školení o nových analytických metodológiách odborníkov z členských štátov a v prípade potreby z tretích krajín.

4.

Poskytovať technickú podporu Komisii a zúčastňovať sa na jej žiadosť na medzinárodných fórach týkajúcich sa besnoty, najmä v súvislosti so štandardizáciou analytických diagnostických metód a ich uplatňovania.

5.

Vykonávať výskumné činnosti, kedykoľvek je to možné, koordinovať výskumné činnosti zamerané na zlepšenie kontroly a eradikácie besnoty, a to najmä:

a)

realizáciou overovacích pokusov prípadne spoluprácou s národným referenčných laboratóriom na takejto realizácii;

b)

poskytovaním vedeckého poradenstva Komisii a zberom informácií a správ súvisiacich s činnosťami referenčného laboratória Spoločenstva.


(1)  Ú. v. EÚ L 27, 30.1.2004, s. 5.


PRÍLOHA II

URČITÉ POVINNOSTI A ÚLOHY REFERENČNÉHO LABORATÓRIA SPOLOČENSTVA PRE TUBERKULÓZU HOVÄDZIEHO DOBYTKA

Okrem všeobecných úloh a povinností referenčných laboratórií Spoločenstva v sektore zdravia zvierat stanovených v článku 32 ods. 2 nariadenia (ES) č. 882/2004 referenčné laboratórium Spoločenstva pre tuberkulózu hovädzieho dobytka vykonáva povinnosti a úlohy stanovené v bodoch 1 až 5.

1.

Koordinovať metódy používané v členských štátoch na diagnostikovanie tuberkulózy hovädzieho dobytka po konzultáciách s Komisiou, a to najmä:

a)

určovaním typu, skladovaním a poskytovaním kmeňov vírusu Mycobacterium sp., ktorý spôsobuje tuberkulózu u zvierat;

b)

prípravou, kontrolou a poskytovaním referenčných reagentov národným referenčným laboratóriám na účely štandardizácie testov a reagentov používaných v členských štátoch;

c)

validáciou referenčných reagentov, vrátane antigénov a tuberkulínov poskytnutých národnými referenčnými laboratóriami pre tuberkulózu hovädzieho dobytka;

d)

vybudovaním a udržiavaním banky vírusov Mycobacterium sp., ktoré spôsobujú tuberkulózu u zvierat, a udržiavaním databázy kmeňov izolovaných v rámci Spoločenstva, vrátane určovania typu;

e)

organizáciou periodických komparatívnych testov diagnostických postupov na úrovni Spoločenstva a vykonávaním skúšok spôsobilosti národných referenčných laboratórií;

f)

zberom a porovnávaním údajov a informácií týkajúcich sa používaných diagnostických metód a výsledkov testov vykonaných v Spoločenstve;

g)

charakteristikou vírusov Mycobacterium sp., ktoré spôsobujú tuberkulózu u zvierat podľa najaktuálnejších dostupných metód, kvôli lepšiemu porozumeniu epidemiológie tejto choroby;

h)

sledovaním vývoja dohľadu, epidemiológie a prevencie tuberkulózy hovädzieho dobytka na celom svete;

i)

získavaním podrobných znalostí o príprave a používaní imunologických veterinárnych prípravkov používaných na eradikáciu a kontrolu tuberkulózy hovädzieho dobytka, vrátane hodnotenia vakcín.

2.

Uľahčiť harmonizáciu techník v rámci Spoločenstva, najmä spresnením metodológií štandardných testov.

3.

Organizovať semináre pre národné referenčné laboratóriá podľa dohody v rámci pracovného programu a ročného rozpočtu uvedených v článkoch 2 až 4 nariadenia (ES) č. 156/2004, vrátane školení o nových analytických metodológiách odborníkov z členských štátov a v prípade potreby z tretích krajín.

4.

Poskytovať technickú podporu Komisii a zúčastňovať sa na jej žiadosť na medzinárodných fórach týkajúcich sa tuberkulózy hovädzieho dobytka, najmä v súvislosti so štandardizáciou analytických diagnostických metód a ich uplatňovania.

5.

Vykonávať výskumné činnosti, kedykoľvek je to možné, koordinovať výskumné činnosti zamerané na zlepšenie kontroly a eradikácie tuberkulózy hovädzieho dobytka, a to najmä:

a)

realizáciou overovacích pokusov prípadne spoluprácou s národným referenčných laboratóriom na takejto realizácii;

b)

poskytovaním vedeckého poradenstva Komisii a zberom informácií a správ súvisiacich s činnosťami referenčného laboratória Spoločenstva.


30.7.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 201/33


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 738/2008

z 28. júla 2008,

ktorým sa po dvanástykrát mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1763/2004, ktorým sa ukladajú určité obmedzujúce opatrenia na podporu efektívneho vykonávania mandátu Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu (ICTY)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1763/2004 z 11. októbra 2004, ktorým sa ukladajú určité obmedzujúce opatrenia na podporu efektívneho vykonávania mandátu Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu (ICTY) (1), a najmä na jeho článok 10 písm. a),

keďže:

(1)

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 1763/2004 uvádza osoby, na ktoré sa podľa uvedeného nariadenia vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov.

(2)

Komisia je splnomocnená zmeniť a doplniť túto prílohu vzhľadom na rozhodnutia Rady, ktorými sa vykonáva spoločná pozícia Rady 2004/694/SZBP z 11. októbra 2004 o ďalších opatreniach na podporu efektívneho vykonávania mandátu ICTY (2). Táto spoločná pozícia sa vykonáva rozhodnutím Rady 2008/613/SZBP (3) z 24. júla 2008. Prílohu I k nariadeniu (ES) č. 1763/2004 preto treba náležite zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 1763/2004 sa týmto mení a dopĺňa tak, ako je stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. júla 2008

Za Komisiu

Eneko LANDÁBURU

generálny riaditeľ pre vonkajšie vzťahy


(1)  Ú. v. EÚ L 315, 14.10.2004, s. 14. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 789/2007 (Ú. v. EÚ L 175, 5.7.2007, s. 27).

(2)  Ú. v. EÚ L 315, 14.10.2004, s. 52. Spoločná pozícia naposledy zmenená a doplnená spoločnou pozíciou 2007/635/SZBP (Ú. v. EÚ L 256, 2.10.2007, s. 30).

(3)  Ú. v. EÚ L 197, 25.7.2008, s. 63.


PRÍLOHA

Z prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1763/2004 sa vypúšťa táto fyzická osoba:

„Zupljanin, Stojan. Dátum narodenia: 22.9.1951. Miesto narodenia: Kotor Varos, Bosna a Hercegovina. Štátna príslušnosť: Bosna a Hercegovina.“


30.7.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 201/34


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 739/2008

z 28. júla 2008,

ktorým sa ustanovuje zákaz lovu pagela bledého v zónach Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) VI, VII a VIII (vo vodách Spoločenstva a vodách, na ktoré sa nevzťahujú zvrchovanosť a jurisdikcia tretích krajín) plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členských štátov s výnimkou Španielska, Francúzska, Írska a Spojeného kráľovstva

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (1), a najmä na jeho článok 26 ods. 4,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2847/93 z 12. októbra 1993, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu (2), a najmä na jeho článok 21 ods. 3,

keďže:

(1)

V nariadení Rady (ES) č. 2015/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa na roky 2007 a 2008 stanovujú rybolovné možnosti pre rybárske plavidlá Spoločenstva, pokiaľ ide o niektoré zásoby hlbokomorských rýb (3), sa ustanovujú kvóty na roky 2007 a 2008.

(2)

Podľa informácií, ktoré Komisia dostala, lovom zo zásoby uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členských štátov uvedených v danej prílohe alebo plavidlami zaregistrovanými v týchto členských štátoch sa kvóta pridelená na rok 2008 vyčerpala.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať lov z tejto zásoby, ako aj ponechávanie úlovkov z nej na palube, prekládku a vykládku,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Rybolovná kvóta pridelená na rok 2008 členským štátom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu na lov zo zásoby uvedenej v danej prílohe sa považuje za vyčerpanú.

Článok 2

Zákazy

Lov zo zásoby uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v danej prílohe alebo plavidlami zaregistrovanými v tomto členskom štáte sa zakazuje. Zakazuje sa takisto ponechávať na palube, prekladať alebo vykladať úlovky z tejto zásoby vylovené týmito plavidlami.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. júla 2008

Za Komisiu

Fokion FOTIADIS

generálny riaditeľ pre rybné hospodárstvo a morské záležitosti


(1)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 865/2007 (Ú. v. EÚ L 192, 24.7.2007, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 261, 20.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1098/2007 (Ú. v. EÚ L 248, 22.9.2007, s. 1).

(3)  Ú. v. EÚ L 384, 29.12.2006, s. 28. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 541/2008 (Ú. v. EÚ L 157, 17.6.2008, s. 23).


PRÍLOHA

Číslo

03/DSS

Členský štát

VŠETKY ČLENSKÉ ŠTÁTY S VÝNIMKOU Španielska, Francúzska, Írska a Spojeného kráľovstva

Zásoba

SBR/678-

Druh

Pagel bledý (Pagellus bogaraveo)

Oblasť

Vody Spoločenstva a vody, na ktoré sa nevzťahujú zvrchovanosť a jurisdikcia tretích krajín v zónach Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) VI, VII a VIII


30.7.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 201/36


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 740/2008

z 29. júla 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1418/2007 o postupoch, ktoré sa majú uplatňovať pri vývoze odpadu do určitých krajín

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu (1), a najmä na jeho článok 37 ods. 2 tretí pododsek,

po porade s príslušnými krajinami,

keďže:

(1)

Mali by sa odstrániť akékoľvek nejasnosti, pokiaľ ide o uplatňovanie článku 18 nariadenia (ES) č. 1013/2006 na prepravu odpadu, ak niektorá z krajín vo svojej odpovedi na žiadosť Komisie v súlade s článkom 37 ods. 1 prvým pododsekom nariadenia (ES) č. 1013/2006 uviedla, že uvedenú prepravu nezakáže ani neuplatní postup predchádzajúceho písomného oznámenia a súhlasu, ako sa to uvádza v článku 35 uvedeného nariadenia.

(2)

Komisii boli doručené odpovede z Bosny a Hercegoviny, Iránu a Toga na jej písomnú žiadosť o písomné potvrdenie, že odpad uvedený v prílohe III alebo IIIA k nariadeniu (ES) č. 1013/2006, ktorého vývoz nie je podľa článku 36 uvedeného nariadenia zakázaný, je možné vyvážať zo Spoločenstva na použitie v týchto krajinách, a o uvedenie prípadného kontrolného postupu, ktorý budú uvedené krajiny dodržiavať. Komisii boli tiež doručené ďalšie informácie týkajúce sa Pobrežia Slonoviny, Malajzie, Moldavska (2), Ruska a Ukrajiny. Aby sa tieto skúsenosti zohľadnili, mala by sa príloha k nariadeniu Komisie (ES) č. 1418/2007 (3) príslušne zmeniť a doplniť.

(3)

Vláda Lichtenštajnska poukázala na to, že Lichtenštajnsko by sa malo považovať za krajinu, na ktorú sa vzťahuje rozhodnutie OECD. Ustanovenia článku 37 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1013/2006 sa preto na túto krajinu nevzťahujú a Lichtenštajnsko by sa malo vyňať z prílohy k nariadeniu (ES) č. 1418/2007.

(4)

Nariadenie (ES) č. 1418/2007 by sa malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1418/2007 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Vkladá sa tento článok 1a:

„Článok 1a

Pokiaľ niektorá z krajín vo svojej odpovedi na písomnú žiadosť Komisie v súlade s článkom 37 ods. 1 prvým pododsekom nariadenia (ES) č. 1013/2006 uvedie, že niektorú prepravu odpadu nezakáže ani neuplatní postup predchádzajúceho písomného oznámenia a súhlasu, ako sa uvádza v článku 35 uvedeného nariadenia, na uvedenú prepravu sa mutatis mutandis uplatní článok 18 uvedeného nariadenia.“

2.

Príloha k nariadeniu (ES) č. 1418/2007 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť štrnástym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa odo dňa nadobudnutia účinnosti.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. júla 2008

Za Komisiu

Peter MANDELSON

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 190, 12.7.2006, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 669/2008 (Ú. v. EÚ L 188, 16.7.2008, s. 7).

(2)  Skrátený názov „Moldavsko“ označuje Moldavskú republiku.

(3)  Ú. v. EÚ L 316, 4.12.2007, s. 6.


PRÍLOHA

POZNÁMKA: Článok 18 nariadenia (ES) č. 1013/2006 sa vzťahuje na stĺpce c) a d) v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1418/2007 na základe článku 1 tohto nariadenia.

1.   V texte, ktorý sa nachádza pred informáciami o krajinách sa písmeno d) nahrádza takto:

„d)

v krajine určenia sa budú dodržiavať iné kontrolné postupy v súlade s príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi.“

2.   Za položku pre Benin sa vkladá táto položka:

„Bosna a Hercegovina

a)

b)

c)

d)

 

 

B3020

 

 

všetok ostatný odpad uvedený v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1013/2006“

 

 

3.   Za položku pre Kostariku sa vkladá táto položka:

„Pobrežie Slonoviny (Republika Pobrežia Slonoviny)

a)

b)

c)

d)

 

z B1010:

všetok ostatný odpad

 

z B1010

vzácne kovy (zlato, striebro, skupina platiny, ale nie ortuť)

B1020 – B2120

 

 

 

 

B2130

 

 

 

 

 

B3010 – B3020

 

z B3030

všetok ostatný odpad

 

z B3030

odpad (vrátane výčeskov, odpadu z priadze a trhaného materiálu) z chemických vlákien

obnosené šatstvo a iné opotrebované textilné výrobky

použité handry, odpad z motúzov, povrazov, lán, šnúr a opotrebované výrobky z motúzov, povrazov, lán alebo šnúr, z textilných materiálov

 

B3035 – B3130

 

 

 

 

 

B3140

 

B4010 – B4030

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10 – 40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90“

 

 

4.   Položka pre Lichtenštajnsko sa vypúšťa.

5.   Za položku pre Indonéziu sa vkladá táto položka:

„Irán (Iránska islamská republika)

a)

b)

c)

d)

 

B1010 – B1090

 

 

z B1100:

nasledujúca troska obsahujúca zinok:

spodná troska z galvanizácie zinkových platní (> 92 % Zn)

zinkové stery

hliníkové stery okrem soľnej trosky

odpady zo žiaruvzdorných vymuroviek vrátane téglikov pochádzajúcich z medených hút

troska zo spracovania vzácnych kovov určená na ďalšie zošľachťovanie

cínová troska obsahujúca tantal s obsahom cínu nižším ako 0,5 %

z B1100:

tvrdý zinok

nasledujúca troska obsahujúca zinok:

vrchná troska z galvanizácie zinkových platní (> 90 % Zn)

spodná troska z galvanizácie zinkových platní (> 92 % Zn)

troska z galvanizácie zinkových platní ponorom (> 85 % Zn)

 

 

B1115

 

 

 

 

B1120 – B1150

 

 

B1160 – B1210

 

 

 

 

B1220 – B2010

 

 

B2020 – B2130

 

 

 

 

B3010 – B3020

 

 

B3030 – B3040

 

 

 

z B3050:

odpad z korku: drvený, granulovaný alebo mletý korok

z B3050:

odpad a zvyšky z dreva, zlisované alebo nezlisované do blokov, brikiet, granúl alebo podobných tvarov

 

 

B3060 – B3070

 

 

 

 

B3080

 

 

B3090 – B3130

 

 

 

 

B3140

 

 

B4010 – B4030

 

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10 – 40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90“

 

 

 

6.   Za položku pre Thajsko sa vkladá táto položka:

„Togo (Togská republika)

a)

b)

c)

d)

 

 

 

z B3010

plastový odpad z nehalogénovaných polymérov a kopolymérov:

polypropylén

polyetyléntereftalát

 

všetok ostatný odpad uvedený v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1013/2006“

 

 

7.   Za položku pre Tunisko sa vkladá táto položka:

„Ukrajina

a)

b)

c)

d)

 

 

B2020

 

 

 

B3010; B3020

 

 

všetok ostatný odpad uvedený v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1013/2006“

 

 

8.   Položka pre Pobrežie Slonoviny sa vypúšťa.

9.   Položka pre Malajziu sa nahrádza takto:

„Malajzia

a)

b)

c)

d)

z B1010:

niklový šrot

zinkový šrot

volfrámový šrot

tantalový šrot

magnéziový šrot

titánový šrot

mangánový šrot

germániový šrot

vanádový šrot

šrot z hafnia, india, nióbu, rénia a gália

odpad z kovov skupiny vzácnych zemín

chrómový šrot

z B1010:

molybdénový šrot

kobaltový šrot

bizmutový šrot

zirkónový šrot

tóriový šrot

z B1010

vzácne kovy (zlato, striebro, skupina platiny, ale nie ortuť)

železný a oceľový šrot

medený šrot

hliníkový šrot

cínový šrot

 

B1020 – B1090

 

 

 

z B1100:

všetok ostatný odpad

 

z B1100:

tvrdý zinok

zinkové stery

 

 

 

B1115

 

B1120 – B1140

 

 

 

 

 

B1150

 

B1160 – B1190

 

 

 

 

 

B1200; B1210

 

B1220 – B1240

 

 

 

 

 

B1250 – B2030

 

z B2040:

čiastočne zošľachtený síran vápenatý vznikajúci pri odsírovaní spalín (FDG)

troska z výroby medi, chemicky stabilizovaná, s vysokým obsahom železa (viac ako 20 %), spracovávaná podľa technických noriem (napr. DIN 4301 a DIN 8201), najmä na stavebné účely a na brúsny materiál

 

z B2040:

všetok ostatný odpad

 

 

 

B2060

 

B2070; B2080

 

 

 

 

 

B2090

 

B2100

 

 

 

 

 

B2110 – B2130

 

 

 

 

B3010

 

 

B3020 – B3035

 

B3040

 

 

 

 

z B3050:

odpad a zvyšky z dreva, zlisované alebo nezlisované do blokov, brikiet, granúl alebo podobných tvarov

z B3050:

odpad z korku: drvený, granulovaný alebo mletý korok

 

 

z B3060:

odpad zo sušených alebo sterilizovaných rastlín, zvyšky a vedľajšie produkty, buď vo forme granúl, alebo v takej forme, aká sa používa v kŕmení hospodárskych zvierat, inde nešpecifikovaný a nezaradený (len ryžové otruby a iné vedľajšie produkty podľa 2302 20 100/900)

odpad z kostí a rohov, nespracovaný, zbavený tuku, jednoducho upravený (ale nerezaný do tvaru), upravený kyselinou alebo deželatínovaný

kakaové škrupiny, šupky, kožky a ostatné kakaové odpady

iné odpady z poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu okrem vedľajších produktov, ktoré spĺňajú národné a medzinárodné požiadavky a normy pre ľudskú alebo živočíšnu spotrebu:

 

z B3060:

odpad zo sušených alebo sterilizovaných rastlín, zvyšky a vedľajšie produkty, buď vo forme granúl, alebo v takej forme, aká sa používa v kŕmení hospodárskych zvierat, inde nešpecifikovaný a nezaradený (len ryžové otruby a iné vedľajšie produkty podľa 2302 20 100/900)

iné odpady z poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu okrem vedľajších produktov, ktoré spĺňajú národné a medzinárodné požiadavky a normy pre ľudskú alebo živočíšnu spotrebu:

 

 

B3065 – B3140

 

B4010

 

 

 

 

 

B4020

 

B4030

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

 

 

 

 

 

GE020

ex 7001

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10 – 40

 

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

GN010

ex 0502 00

 

GN020

ex 0503 00

 

GN020

ex 0503 00

 

GN030

ex 0505 90

 

GN030

ex 0505 90“

10.   Položka pre Moldavsko sa nahrádza takto:

„Moldavsko (Moldavská republika)

a)

b)

c)

d)

 

 

 

B1010

 

 

 

B2020

z B3020:

všetok ostatný odpad

 

 

z B3020:

nebieleného papiera alebo lepenky, prípadne vlnitého papiera alebo lepenky

iného papiera alebo lepenky vyrobených najmä z bielenej buničiny vyrobenej chemickými postupmi nefarbenej v hmote

papiera alebo lepenky vyrobených najmä z buničiny vyrobenej mechanickým rozvláčňovaním (napr. noviny, časopisy a podobné tlačoviny)

všetok ostatný odpad uvedený v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1013/2006“

 

 

 

11.   Položka Ruská federácia sa nahrádza takto:

„Rusko (Ruská federácia)

a)

b)

c)

d)

 

 

 

B1010 – B2120

B2130

 

 

 

 

 

 

B3010 – B3030

B3035; B3040

 

 

 

 

 

 

B3050 – B3070

B3080

 

 

 

 

 

 

B3090

B3100

 

 

 

 

 

 

B3110 – B3130

B3140

 

 

 

 

 

 

B4010 – B4030

 

 

 

GB040

7112

2620 30

2620 90

 

 

 

GC010

 

 

 

GC020

 

 

 

GC030

ex 8908 00

 

 

 

GC050

GE020

ex 7001

 

 

GE020

ex 7019 39

 

 

 

GF010

 

 

 

GG030

ex 2621

 

 

 

GG040

ex 2621

 

 

 

GH013

3915 30

ex 3904 10 – 40

 

 

 

GN010

ex 0502 00

 

 

 

GN020

ex 0503 00

 

 

 

GN030

ex 0505 90“


30.7.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 201/45


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 741/2008

z 29. júla 2008

o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané na obdobie od 1. júla 2008 do 30. júna 2009 v rámci colnej kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 996/97 pre mrazené tenké bránice hovädzieho dobytka

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (2), a najmä na jeho článok 7 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 996/97 z 3. júna 1997, ktorým sa otvára a stanovuje správa dovoznej colnej kvóty pre mrazené tenké bránice hovädzieho dobytka patriace pod číselný znak KN 0206 29 91 (3), sa otvorila colná kvóta na dovoz výrobkov v odvetví hovädzieho a teľacieho mäsa.

(2)

Žiadosti o dovozné povolenia podané na obdobie od 1. júla 2008 do 30. júna 2009 prevyšujú množstvá, ktoré sú k dispozícii. Malo by sa preto určiť, do akej miery sa môžu dovozné povolenia vydávať, tým že sa stanoví koeficient pridelenia, ktorý sa má uplatniť na požadované množstvá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na žiadosti o dovozné povolenia, na ktoré sa vzťahuje kvóta s poradovým číslom 09.4020 a podané na obdobie od 1. júla 2008 do 30. júna 2009 podľa nariadenia (ES) č. 996/97, sa uplatňuje koeficient pridelenia vo výške 1,694843 %.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 30. júla 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. júla 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 510/2008 (Ú. v. EÚ L 149, 7.6.2008, s. 61).

(2)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 289/2007 (Ú. v. EÚ L 78, 17.3.2007, s. 17).

(3)  Ú. v. ES L 144, 4.6.1997, s. 6. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 962/2007 (Ú. v. EÚ L 213, 15.8.2007, s. 6).


SMERNICE

30.7.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 201/46


SMERNICA KOMISIE 2008/81/ES

z 29. júla 2008,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť difenakum ako aktívnu látku do prílohy I k smernici

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES zo 16. februára 1998 o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (1), a najmä na druhý pododsek jej článku 16 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1451/2007 zo 4. decembra 2007 o druhej fáze 10-ročného pracovného programu uvedeného v článku 16 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádzaní biocídnych prípravkov na trh (2) sa ustanovuje zoznam aktívnych látok, ktoré sa majú posúdiť na účely ich prípadného zaradenia do príloh I, IA alebo IB k smernici 98/8/ES. Tento zoznam zahŕňa difenakum.

(2)

Podľa nariadenia (ES) č. 1451/2007 sa difenakum v súlade s článkom 11 ods. 2 smernice 98/8/ES posudzoval na použitie vo výrobkoch typu 14, rodenticídoch, podľa prílohy V k smernici 98/8/ES.

(3)

Fínsko bolo určené ako spravodajský členský štát a v súlade s článkom 14 ods. 4 a 6 nariadenia (ES) č. 1451/2007 dňa 21. marca 2006 predložilo Komisii správu príslušného orgánu spolu s odporúčaním.

(4)

Správu príslušného orgánu preskúmali členské štáty a Komisia. V súlade s článkom 15 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1451/2007 sa predmetné zistenia v rámci Stáleho výboru pre biocídne výrobky 29. novembra 2007 začlenili do hodnotiacej správy.

(5)

Pri posudzovaní látky difenakum sa nevyskytli nijaké nezodpovedané otázky ani dôvody na znepokojenie, ktorými by sa mal zaoberať Vedecký výbor pre zdravotné riziká a riziká životného prostredia.

(6)

Zo skúmaní vyplýva, že v prípade biocídnych výrobkov používaných ako rodenticídy a obsahujúcich difenakum sa dá očakávať, že nebudú predstavovať riziko pre ľudí okrem náhodných nehôd detí. Riziko sa zistilo v prípade necieľových zvierat a životného prostredia. Cieľové hlodavce sú však škodcami a z tohto dôvodu predstavujú nebezpečenstvo pre verejné zdravie. Okrem toho sa ešte nezistilo, či existujú primerané alternatívy látky difenakum, ktoré sú rovnako účinné a zároveň menej poškodzujúce životné prostredie. Je preto odôvodnené, aby sa difenakum na obmedzené obdobie zaradil do prílohy I a zabezpečilo sa tým, že všetky členské štáty budú schvaľovať biocídne výrobky používané ako rodenticídy a obsahujúce difenakum, ako aj meniť tieto schválenia alebo ich rušiť v súlade s článkom 16 ods. 3 smernice 98/8/ES.

(7)

Na základe zistení v hodnotiacej správe je vhodné vyžadovať uplatňovanie osobitných opatrení na zmiernenie rizika v procese udeľovania povoľovania výrobkom obsahujúcim difenakum a používaným ako rodenticídy. Uvedené opatrenia by sa mali zamerať na obmedzenie rizika prvotného a druhotného vystavenia ľudí a necieľových zvierat ako aj dlhotrvajúcich účinkov látky na životné prostredie.

(8)

Vzhľadom na zistené riziká a vlastnosti látky difenakum, ktoré ho činia potenciálne perzistentným, bioakumulatívnym a jedovatým alebo veľmi perzistentným a veľmi bioakumulatívným, mala by sa táto látka zaradiť do prílohy I len na obdobie piatich rokov a mala by podliehať porovnávaciemu hodnoteniu rizika v súlade s druhým pododsekom článku 10 ods. 5 bodu i) smernice 98/8/ES pred tým, ako sa obnoví jej zaradenie do prílohy.

(9)

Je dôležité uplatňovať ustanovenia tejto smernice súbežne vo všetkých členských štátoch, aby sa zabezpečilo, že s biocídnymi výrobkami obsahujúcimi aktívnu látku difenakum sa bude zaobchádzať na každom trhu rovnako, a aby sa vo všeobecnosti uľahčilo riadne fungovanie trhu s biocídnymi výrobkami.

(10)

Kým sa aktívna látka zaradí do prílohy I, malo by uplynúť primerané obdobie, aby sa členské štáty aj ďalšie zainteresované strany stihli pripraviť na plnenie nových uložených požiadaviek a aby žiadatelia, ktorí predložili dokumentáciu, mali možnosť plne využiť desaťročné obdobie, keď sú informácie chránené, ktoré v súlade s článkom 12 ods. 1 písm. c) bodom ii) smernice 98/8/ES začína plynúť od dátumu zaradenia do prílohy.

(11)

Po zaradení do prílohy by členské štáty mali mať k dispozícii primerané obdobie na implementáciu článku 16 ods. 3 smernice 98/8/ES, a najmä na udelenie, zmenu alebo zrušenie povolení biocídnych výrobkov vo výrobkoch typu 14 obsahujúcich difenakum v záujme zabezpečenia ich súladu so smernicou 98/8/ES.

(12)

Smernica 98/8/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(13)

Opatrenia ustanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre biocídne výrobky,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha I k smernici 98/8/ES sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tejto smernici.

Článok 2

Transpozícia

1.   Členské štáty najneskôr do 31. marca 2009 prijmú a uverejnia zákony, právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bezodkladne oznámia Komisii znenie uvedených ustanovení a tabuľku zhody medzi uvedenými ustanoveniami a touto smernicou.

Tieto ustanovenia sa uplatňujú od 1. apríla 2010.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Spôsob uvedenia tohto odkazu určia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 29. júla 2008

Za Komisiu

Stavros DIMAS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 123, 24.4.1998, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2008/31/ES (Ú. v. EÚ L 81, 20.3.2008, s. 57).

(2)  Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2007, s. 3.


PRÍLOHA

Do tabuľky v prílohe I k smernici 98/8/ES sa vkladá táto položka „č. 9“:

Číslo

Bežný názov

Názov IUPAC

Identifikačné čísla

Minimálna čistota aktívnej látky v biocídnom výrobku uvedenom na trh

Dátum zaradenia do prílohy

Termín na dosiahnutie súladu s článkom 16 ods. 3

(okrem výrobkov obsahujúcich viac ako jednu aktívnu látku, pre ktoré sa lehota na dosiahnutie súladu s článkom 16 ods. 3 vymedzí v poslednom rozhodnutí o zaradení do prílohy venovanému týmto aktívnym látkam)

Dátum ukončenia zaradenia do prílohy

Typ výrobku

Osobitné ustanovenia (1)

„9

difenakum

3-[3-(bifenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl)-4-hydroxy-2H-1-benzopyrán-2-ón

č. EC: 259-978-4

č. CAS: 56073-07-5

960 g/kg

1. apríla 2010

31. marca 2012

31. marca 2015

14

Vzhľadom na skutočnosť, že vlastnosti aktívnej látky ju činia potenciálne perzistentnou, bioakumulatívnou a jedovatou alebo veľmi perzistentnou a veľmi bioakumulatívnou, táto aktívna látka podlieha porovnávaciemu hodnoteniu rizika v súlade s druhým pododsekom článku 10 ods. 5 bodu i) smernice 98/8/ES pred tým, ako sa obnoví jej zaradenie do prílohy.

Členské štáty zabezpečia, aby sa na povolenia vzťahovali tieto podmienky:

1.

Nominálna koncentrácia aktívnej látky vo výrobkoch nepresahuje 75 mg/kg a povoľujú sa len výrobky pripravené na použitie.

2.

Výrobky obsahujú averzívnu prísadu a v prípade potreby farbivo.

3.

Výrobky sa nepoužívajú ako sledovací prášok.

4.

Prvotné a druhotné vystavenie ľudí, necieľových zvierat a životného prostredia sa minimalizuje tým, že sa zvažujú a uplatňujú všetky vhodné a dostupné opatrenia na zníženie rizika. Tieto opatrenia okrem iného zahŕňajú obmedzenie len na profesionálne využitie, obmedzenie veľkosti balenia a stanovenie povinnosti používať bezpečné obaly na návnady chránené proti poškodeniu.“


(1)  V záujme implementácie spoločných princípov uvedených v prílohe VI sú obsah a závery hodnotiacich správ k dispozícii na internetovej stránke Komisie: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


ROZHODNUTIA PRIJATÉ SPOLOČNE EURÓPSKYM PARLAMENTOM A RADOU

30.7.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 201/49


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY č. 742/2008/ES

z 9. júla 2008

o účasti Spoločenstva na programe výskumu a vývoja uskutočňovanom niekoľkými členskými štátmi, ktorý je zameraný na zvýšenie kvality života starších ľudí prostredníctvom využívania nových informačných a komunikačných technológií

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 169 a článok 172 druhý odsek,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (1),

keďže:

(1)

V rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES z 18. decembra 2006 o siedmom rámcovom programe Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013) (2) (ďalej len „siedmy rámcový program“) sa stanovuje účasť Spoločenstva na programoch výskumu a vývoja uskutočňovaných niekoľkými členskými štátmi vrátane účasti v štruktúrach vytvorených na vykonávanie týchto programov v zmysle článku 169 zmluvy.

(2)

Siedmy rámcový program stanovil súbor kritérií na identifikáciu oblastí pre takéto iniciatívy na základe článku 169 zmluvy: relevantnosť cieľov Spoločenstva, jasné definovanie cieľa, ktorý sa má sledovať, a jeho relevantnosť pre ciele siedmeho rámcového programu, prítomnosť predtým existujúceho základu (existujúcich alebo predpokladaných národných výskumných programov), európska pridaná hodnota, rozhodujúce množstvo, pokiaľ ide o rozsah a počet zapojených programov, a podobnosť činností, na ktoré sa vzťahujú, a efektívnosť článku 169 zmluvy ako najvhodnejšieho prostriedku na dosiahnutie cieľov.

(3)

V rozhodnutí Rady 2006/971/ES z 19. decembra 2006 o osobitnom programe Spolupráca, ktorým sa vykonáva siedmy rámcový program Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013) (3) (ďalej len „osobitný program Spolupráca“), sa označuje iniciatíva na základe článku 169 zmluvy v oblasti pomoci starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní za jednu z oblastí vhodných na účasť Spoločenstva na národných výskumných programoch realizovaných spoločne na základe článku 169 zmluvy.

(4)

Komisia vo svojom oznámení z 1. júna 2005 s názvom i2010 – Európska informačná spoločnosť pre rast a zamestnanosť navrhla začať priekopnícku iniciatívu starostlivosti o ľudí v starnúcej spoločnosti.

(5)

Komisia vo svojom oznámení z 12. októbra 2006 s názvom Demografická budúcnosť Európy – od výzvy k príležitosti zdôraznila, že demografické starnutie je jednou z hlavných výzev, ktorým čelia všetky krajiny v Európskej únii, a že väčšie využívanie nových technológií by mohlo pomôcť kontrolovať náklady, zlepšiť blahobyt starších ľudí a podporiť ich aktívnu účasť v spoločnosti a taktiež zvýšiť konkurencieschopnosť európskeho hospodárstva pri podpore revidovanej Lisabonskej stratégie pre rast a zamestnanosť.

(6)

Najmä v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT) sa môže starnúce obyvateľstvo považovať za príležitosť pre vznikajúci trh s novým tovarom a službami, ktoré zodpovedajú potrebám starších osôb. Rýchly vývoj a využívanie nových IKT by však nemalo viesť k sociálneho vylúčeniu ani zväčšovaniu digitálnej priepasti; digitálna gramotnosť je však predpokladom na začlenenie a zapojenie sa do informačnej spoločnosti.

(7)

Súčasná iniciatíva v oblasti pomoci starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní by mala zohľadňovať reálnu situáciu starnúceho obyvateľstva v Európe, kde percentuálne zastúpenie žien je pre ich vyššiu priemernú dĺžku života väčšie ako zastúpenie mužov.

(8)

Aktívne starnutie je základným prvkom obnovených usmernení pre zamestnanosť. Prístup Európskej únie k problému starnutia je zameraný na mobilizáciu úplného potenciálu ľudí každého veku – celoživotný prístup – a kladie dôraz na potrebu prechodu od čiastkových ku komplexným stratégiám starnutia.

(9)

Viaceré programy a aktivity v oblasti výskumu a vývoja uskutočňované členskými štátmi individuálne na národnej úrovni v oblasti IKT pre dôstojné starnutie nie sú v súčasnosti dostatočne koordinované na európskej úrovni a neumožňujú koherentný prístup na európskej úrovni k výskumu a vývoju inovačných produktov a služieb založených na IKT pre dôstojné starnutie.

(10)

Niekoľko členských štátov, ktoré chcú uplatňovať koherentný prístup na európskej úrovni v oblasti IKT pre dôstojné starnutie a konať efektívne, uskutočnilo iniciatívu spojenú s vypracovaním spoločného programu výskumu a vývoja s názvom Pomoc starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní (ďalej len „spoločný program AAL“) v oblasti IKT pre dôstojné starnutie v informačnej spoločnosti s cieľom dosiahnuť synergie v súvislosti s riadením a finančnými zdrojmi prostredníctvom vytvorenia jediného spoločného hodnotiaceho mechanizmu s pomocou nezávislých odborníkov na základe zavedených postupov stanovených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1906/2006 z 18. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú pravidlá pre účasť podnikov, výskumných centier a univerzít na akciách v rámci siedmeho rámcového programu a pre šírenie výsledkov výskumu (2007 – 2013) (4), a kombinácie ďalších odborných znalostí a zdrojov dostupných v rôznych krajinách v celej Európe.

(11)

Cieľom spoločného programu AAL je riešenie výzvy demografického starnutia prostredníctvom vytvorenia nevyhnutného právneho a organizačného rámca pre rozsiahlu európsku spoluprácu medzi členskými štátmi pri aplikovanom výskume a inováciách v oblasti IKT pre dôstojné starnutie v starnúcej spoločnosti. Belgicko, Dánsko, Nemecko, Írsko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Cyprus, Luxembursko, Maďarsko, Holandsko, Rakúsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Fínsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo (ďalej len „zúčastnené členské štáty“) a Izrael, Nórsko a Švajčiarsko sa dohodli, že budú koordinovať a spoločne vykonávať aktivity s cieľom prispieť k spoločnému programu AAL. Celková hodnota ich účasti sa odhaduje najmenej na 150 miliónov EUR počas trvania siedmeho rámcového programu. Účasť každej z týchto krajín na spoločnom programe AAL by mala byť podmienená minimálnym finančným príspevkom zodpovedajúcim potenciálnemu dopytu ich národných výskumných komunít a zvyčajne by mala dosahovať najmenej 0,2 milióna EUR, ak sa má krajina zúčastniť na ročnom pracovnom programe.

(12)

Spoločný program AAL by mal podporovať aj zapojenie malých a stredných podnikov (MSP) do svojich činností v súlade s cieľmi siedmeho rámcového programu.

(13)

V záujme zvýšenia vplyvu spoločného programu AAL sa zúčastnené členské štáty, Izrael, Nórsko a Švajčiarsko dohodli na účasti Spoločenstva na tomto programe. Spoločenstvo by sa na tomto programe malo podieľať finančným príspevkom do výšky 150 miliónov EUR. Vzhľadom na to, že spoločný program AAL spĺňa vedecké ciele siedmeho rámcového programu a že výskumná oblasť spoločného programu AAL spadá do témy IKT osobitného programu Spolupráca, finančný príspevok Spoločenstva by sa mal čerpať z rozpočtových prostriedkov vyčlenených na túto tému. K dispozícii môžu byť aj ďalšie možnosti financovania, okrem iného z Európskej investičnej banky (EIB), najmä prostredníctvom finančného nástroja s rozdelením rizika vytvoreného spoločne EIB a Komisiou podľa prílohy III k rozhodnutiu 2006/971/ES.

(14)

Finančná podpora Spoločenstva by sa mala poskytovať v súlade s vymedzením finančného plánu založeným na formálnych záväzkoch príslušných vnútroštátnych orgánov spoločne realizovať programy a aktivity v oblasti výskumu a vývoja uskutočňované na národnej úrovni a prispieť k financovaniu spoločného vykonávania spoločného programu AAL.

(15)

Spoločná realizácia národných výskumných programov vyžaduje vytvorenie alebo existenciu špecializovanej realizačnej štruktúry, ako to stanovuje osobitný program Spolupráca.

(16)

Zúčastnené členské štáty sa dohodli na takejto špecializovanej realizačnej štruktúre na realizáciu spoločného programu AAL.

(17)

Špecializovaná realizačná štruktúra by mala byť príjemcom finančného príspevku Spoločenstva a mala by zabezpečiť efektívne vykonávanie spoločného programu AAL.

(18)

V záujme efektívnej realizácie spoločného programu AAL by špecializovaná realizačná štruktúra mala poskytnúť finančnú podporu tretím osobám zúčastneným na spoločnom programe AAL, ktoré sa vyberú na základe výzev na predkladanie návrhov.

(19)

Príspevok Spoločenstva by mal byť podmienený prísľubom zdrojov od zúčastnených členských štátov, Izraela, Nórska a Švajčiarska a skutočným vyplatením ich finančných príspevkov.

(20)

Spoločenstvo by malo mať právo znížiť, pozastaviť alebo zrušiť svoj finančný príspevok, ak sa spoločný program AAL realizuje neprimerane, čiastočne alebo oneskorene, a to za podmienok stanovených v dohode, ktorá sa uzatvorí medzi Spoločenstvom a špecializovanou realizačnou štruktúrou a ktorá stanoví podrobné mechanizmy na udeľovanie príspevku Spoločenstva.

(21)

Každý členský štát by mal mať možnosť pripojiť sa k spoločnému programu AAL.

(22)

V súlade so siedmym rámcovým programom by Spoločenstvo malo mať právo schváliť podmienky súvisiace s jeho finančným príspevkom k spoločnému programu AAL týkajúcim sa účasti na tomto programe zo strany ktorejkoľvek krajiny, ktorá je pridružená k siedmemu rámcovému programu, alebo ak je to dôležité z hľadiska realizácie spoločného programu AAL, s účasťou ktorejkoľvek inej krajiny, ktorá sa pripojí k programu v priebehu jeho realizácie, v súlade s týmto rozhodnutím.

(23)

Mali by sa prijať primerané opatrenia, aby sa zabránilo nezrovnalostiam a podvodom, a urobiť nevyhnutné kroky na vymáhanie stratených, neoprávnene vyplatených alebo nesprávne použitých finančných prostriedkov v súlade s nariadením Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (5), nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (6) a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 z 25. mája 1999 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) (7).

(24)

V súlade s nariadením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (8) (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“) a nariadením Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002 z 23. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (9) (ďalej len „vykonávacie pravidlá“), príspevok Spoločenstva by sa mal spravovať v rámci nepriameho centralizovaného riadenia v súlade s ustanoveniami článku 54 ods. 2 písm. c) a článku 56 nariadenia o rozpočtových pravidlách a článku 35, článku 38 ods. 2 a článku 41 vykonávacích pravidiel.

(25)

Je dôležité, aby výskumné činnosti vykonávané v rámci spoločného programu AAL boli v súlade so základnými etickými zásadami vrátane tých, ktoré sú uvedené v článku 6 Zmluvy o Európskej únii a v Charte základných práv Európskej únie, a aby sa riadili zásadami uplatňovania rodového hľadiska a rodovej rovnosti. Pri vykonávaní programu by sa mala brať do úvahy aj podpora úlohy žien v oblasti vedy a výskumu.

(26)

Spoločný program AAL by sa mal zameriavať aj na podporovanie spravodlivého a zjednodušeného prístupu k príslušným produktom a službám založeným na IKT vo všetkých členských štátoch.

(27)

Komisia by mala do roku 2010 vykonať predbežné hodnotenie posudzujúce kvalitu a efektívnosť realizácie spoločného programu AAL a pokrok dosiahnutý pri plnení stanovených cieľov. V rámci tohto hodnotenia by sa tiež malo posúdiť, či sú potrebné ďalšie predbežné hodnotenia pred záverečným hodnotením na konci roku 2013,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   V rámci realizácie siedmeho rámcového programu Spoločenstvo poskytne finančný príspevok spoločnému výskumnému a vývojovému programu Pomoc starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní („spoločný program AAL“), ktorý spoločne uskutočňuje Belgicko, Dánsko, Nemecko, Írsko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Cyprus, Luxembursko, Maďarsko, Holandsko, Rakúsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Fínsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo („zúčastnené členské štáty“) a Izrael, Nórsko a Švajčiarsko.

2.   Spoločenstvo poskytne finančný príspevok vo výške najviac 150 miliónov EUR počas trvania siedmeho rámcového programu na realizáciu spoločného programu AAL v súlade so zásadami uvedenými v prílohe I, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

3.   Finančný príspevok Spoločenstva sa uhradí z prostriedkov všeobecného rozpočtu Európskej únie vyčlenených na tému informačné a komunikačné technológie (IKT) osobitného programu Spolupráca.

Článok 2

Finančný príspevok Spoločenstva je podmienený:

a)

tým, že zúčastnené členské štáty, Izrael, Nórsko a Švajčiarsko preukážu, že spoločný program AAL opísaný v prílohe I sa skutočne začal;

b)

tým, že zúčastnené členské štáty, Izrael, Nórsko a Švajčiarsko alebo organizácie určené zúčastnenými členskými štátmi, Izraelom, Nórskom a Švajčiarskom formálne ustanovia alebo určia špecializovanú realizačnú štruktúru s právnou subjektivitou zodpovednú za realizáciu spoločného programu AAL a za prevzatie, prideľovanie a monitorovanie finančného príspevku Spoločenstva v rámci nepriameho centralizovaného riadenia v súlade s článkom 54 ods. 2 písm. c) a článkom 56 nariadenia o rozpočtových pravidlách a článkom 35, článkom 38 ods. 2 a článkom 41 vykonávacích pravidiel;

c)

zavedením primeraného a efektívneho modelu riadenia spoločného programu AAL v súlade s usmerneniami uvedenými v prílohe II, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia;

d)

tým, že špecializovaná realizačná štruktúra bude efektívne vykonávať činnosti v rámci spoločného programu AAL opísané v prílohe I, k čomu patrí podávanie výzev na predkladanie návrhov na udeľovanie grantov;

e)

tým, že sa zúčastnené členské štáty, Izrael, Nórsko a Švajčiarsko zaviažu prispieť k financovaniu spoločného programu AAL a skutočne uhradia ich finančný príspevok, najmä financovanie účastníkov projektov vybraných na základe výzev na predkladanie návrhov v rámci spoločného programu AAL;

f)

dodržiavaním pravidiel Spoločenstva o štátnej pomoci, a najmä pravidiel stanovených v rámci Spoločenstva pre štátnu pomoc na výskum, vývoj a inovácie (10);

g)

zabezpečením vysokej úrovne vedeckej excelentnosti a dodržiavaním etických zásad v súlade so všeobecnými zásadami siedmeho rámcového programu, uplatňovaním rodového hľadiska, rodovej rovnosti a udržateľného rozvoja a

h)

vypracovaním ustanovení upravujúcich práva duševného a priemyselného vlastníctva, ktoré vyplývajú z činností vykonávaných v rámci spoločného programu AAL, a realizáciou a koordináciou programov a činností výskumu a vývoja uskutočňovaných na vnútroštátnej úrovni zúčastnenými členskými štátmi, Izraelom, Nórskom a Švajčiarskom takým spôsobom, že ich cieľom bude presadzovať vytváranie takýchto poznatkov a podporovať široké využívanie a šírenie vytvorených poznatkov.

Článok 3

Pri realizácii spoločného programu AAL podlieha udeľovanie finančnej podpory špecializovanou realizačnou štruktúrou tretím osobám, a najmä finančnej podpory poskytovanej účastníkom projektov vybraných na základe výzev na predkladanie návrhov na udelenie grantov, zásadám rovnakého zaobchádzania a transparentnosti, predvídateľnosti žiadateľov a nezávislému hodnoteniu. Finančná podpora tretím osobám sa udeľuje na základe vedeckej excelentnosti, sociálno-ekonomického vplyvu na európskej úrovni a významu z hľadiska celkových cieľov programu v súlade so zásadami a postupmi stanovenými v prílohe I.

Článok 4

Mechanizmy poskytovania finančného príspevku Spoločenstva a pravidlá týkajúce sa finančnej zodpovednosti a práv duševného a priemyselného vlastníctva, ako aj podrobné pravidlá poskytovania finančnej podpory tretím osobám špecializovanou realizačnou štruktúrou stanoví všeobecná dohoda, ktorú uzavrie Komisia v mene Spoločenstva so špecializovanou realizačnou štruktúrou, a ročné dohody o financovaní.

Článok 5

Ak sa spoločný program AAL nerealizuje alebo sa realizuje neprimerane, čiastočne alebo oneskorene, Spoločenstvo môže znížiť, pozastaviť alebo zrušiť svoj finančný príspevok v súlade so skutočnou realizáciou spoločného programu AAL.

Ak zúčastnené členské štáty, Izrael, Nórsko a Švajčiarsko neprispievajú alebo prispievajú len čiastočne alebo oneskorene k financovaniu spoločného programu AAL, Spoločenstvo môže znížiť svoj finančný príspevok v závislosti od skutočnej výšky verejných finančných prostriedkov, ktoré vyčlenili zúčastnené členské štáty, Izrael, Nórsko a Švajčiarsko za podmienok stanovených v dohode, ktorú uzatvorí Komisia so špecializovanou realizačnou štruktúrou.

Článok 6

Pri realizácii spoločného programu AAL zúčastnené členské štáty, Izrael, Nórsko a Švajčiarsko prijmú legislatívne, regulačné, administratívne a iné opatrenia nevyhnutné na ochranu finančných záujmov spoločenstiev. Zúčastnené členské štáty, Izrael, Nórsko a Švajčiarsko prijmú najmä opatrenia potrebné na zabezpečenie vymoženia všetkých súm dlžných Spoločenstvu v plnom rozsahu v súlade s článkom 54 ods. 2 písm. c) nariadenia o rozpočtových pravidlách a článkom 38 ods. 2 vykonávacích pravidiel.

Článok 7

Komisia a Dvor audítorov môžu prostredníctvom svojich úradníkov alebo zástupcov vykonávať všetky kontroly a inšpekcie potrebné na zabezpečenie riadneho spravovania finančných prostriedkov Spoločenstva a na ochranu finančných záujmov Spoločenstva pred akýmikoľvek podvodmi alebo nezrovnalosťami. Zúčastnené členské štáty, Izrael, Nórsko a Švajčiarsko a špecializovaná realizačná štruktúra včas sprístupnia na tento účel Komisii a Dvoru audítorov všetky relevantné dokumenty.

Článok 8

Komisia oznámi všetky príslušné informácie Európskemu parlamentu, Rade a Dvoru audítorov. Zúčastnené členské štáty, Izrael, Nórsko a Švajčiarsko sa vyzývajú, aby prostredníctvom špecializovanej realizačnej štruktúry predložili Komisii všetky doplňujúce informácie, o ktoré požiada Európsky parlament, Rada alebo Dvor audítorov a ktoré sa týkajú finančného riadenia špecializovanej realizačnej štruktúry a ktoré zodpovedajú celkovým požiadavkám na podávanie správ stanoveným v článku 12 ods. 1.

Článok 9

K spoločnému programu AAL sa v súlade s kritériami ustanovenými v článku 2 písm. e) až h) môže pripojiť ktorýkoľvek členský štát.

Článok 10

Ktorákoľvek tretia krajina sa môže pripojiť k spoločnému programu AAL v súlade s kritériami ustanovenými v článku 2 písm. e) až h) a za predpokladu, že sa na takú účasť vzťahuje príslušná medzinárodná dohoda, a ak s tým súhlasí Komisia a zúčastnené členské štáty, Izrael, Nórsko a Švajčiarsko.

Článok 11

Podmienky súvisiace s finančným príspevkom Spoločenstva týkajúcim sa účasti ktorejkoľvek krajiny na spoločnom programe AAL, ktorá je pridružená k siedmemu rámcovému programu, alebo ak je to dôležité z hľadiska realizácie spoločného programu AAL, ktorejkoľvek inej krajiny, môže Spoločenstvo schváliť na základe pravidiel ustanovených v tomto rozhodnutí a akýchkoľvek vykonávacích pravidiel a mechanizmov.

Článok 12

1.   Výročná správa o siedmom rámcovom programe predložená Európskemu parlamentu a Rade v súlade s článkom 173 zmluvy obsahuje správu o aktivitách v rámci spoločného programu AAL.

2.   Komisia vykoná predbežné hodnotenie spoločného programu AAL dva roky po začatí jeho realizácie, v každom prípade však najneskôr v roku 2010. Po prvom predbežnom hodnotení sa môžu v prípade potreby vykonať ďalšie predbežné hodnotenia.

Predbežné hodnotenie sa vzťahuje na pokrok pri dosahovaní cieľov spoločného programu AAL stanovených v prílohe I vrátane odporúčaní o najvhodnejších spôsoboch ďalšieho zvýšenia integrácie, kvality a efektívnosti realizácie vrátane vedeckej, riadiacej a finančnej integrácie spoločného programu AAL a toho, či úroveň finančných príspevkov zúčastnených členských štátov, Izraela, Nórska a Švajčiarska zodpovedá prípadnej požiadavke ich rôznych národných výskumných komunít. Zohľadnia sa aj skúsenosti z iných spoločných programov uskutočnených podľa článku 169 zmluvy.

Komisia oznámi Európskemu parlamentu a Rade závery predbežného hodnotenia doplnené svojimi poznámkami a prípadne návrhmi na zmenu tohto rozhodnutia.

3.   Na konci roku 2013 Komisia vykoná záverečné hodnotenie spoločného programu AAL. Výsledky záverečného hodnotenia sa predložia Európskemu parlamentu a Rade.

Článok 13

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 14

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Štrasburgu 9. júla 2008

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

J.-P. JOUYET


(1)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 13. marca 2008 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 23. júna 2008.

(2)  Ú. v. EÚ L 412, 30.12.2006, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 400, 30.12.2006, s. 86.

(4)  Ú. v. EÚ L 391, 30.12.2006, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1233/2007 (Ú. v. EÚ L 279, 23.10.2007, s. 10).

(6)  Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2.

(7)  Ú. v. ES L 136, 31.5.1999, s. 1.

(8)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 1525/2007 (Ú. v. EÚ L 343, 27.12.2007, s. 9).

(9)  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES, Euratom) č. 478/2007 (Ú. v. EÚ L 111, 28.4.2007, s. 13).

(10)  Ú. v. EÚ C 323, 30.12.2006, s. 1.


PRÍLOHA I

OPIS CIEĽOV, AKTIVÍT A REALIZÁCIE SPOLOČNÉHO PROGRAMU AAL

I.   Osobitné ciele

Spoločný program AAL má tieto osobitné ciele:

podporovať vznik inovatívnych produktov, služieb a systémov založených na IKT a zameraných na dôstojné starnutie doma, v komunite a v práci a tak zlepšovať kvalitu života, samostatnosť, účasť na spoločenskom živote, zručnosti a zamestnateľnosť starších ľudí a znižovať náklady na zdravotnú a sociálnu starostlivosť; toto sa môže zakladať napr. na inovatívnom využívaní IKT, nových spôsoboch interakcie so zákazníkmi alebo nových druhoch hodnotových reťazcov v oblasti služieb pre samostatné bývanie; výsledky spoločného programu AAL by mohli využívať aj iné skupiny obyvateľstva, najmä ľudia so zdravotným postihnutím,

vytvárať kritickú masu výskumu, vývoja a inovácií na úrovni Európskej únie v oblasti technológií a služieb pre dôstojné starnutie v informačnej spoločnosti vrátane vytvárania priaznivého prostredia pre účasť malých a stredných podnikov (MSP) na spoločnom programe AAL,

zlepšiť podmienky na priemyselné využívanie výsledkov výskumu poskytovaním koherentného európskeho rámca na rozvíjanie spoločných prístupov vrátane spoločných minimálnych noriem a uľahčenie lokalizácie a prispôsobenia spoločných riešení, ktoré sú zlučiteľné s meniacimi sa sociálnymi preferenciami a regulačnými aspektmi na národnej alebo regionálnej úrovni v celej Európe.

Spoločný program AAL bude svojou orientáciou na aplikovaný výskum dopĺňať súvisiace dlhodobejšie výskumné činnosti, s ktorými sa ráta v siedmom rámcovom programe, ako aj demonštračné činnosti tvoriace súčasť rámcového programu pre konkurencieschopnosť a inovácie (2007 – 2013), ktorý ustanovilo rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1639/2006/ES (1) a ktorý sa zameriava na rozsiahlu realizáciu existujúcich riešení.

Spoločný program AAL prispieva svojimi činnosťami k dosiahnutiu cieľov obnovenej lisabonskej stratégie a k znalostnej spoločnosti, pričom sa snaží zabezpečiť, aby používanie nových technológií neviedlo k sociálnemu vyčleňovaniu. Tento program taktiež podporuje vývoj nákladovo efektívnych riešení, ktoré môžu pomôcť zabezpečiť spravodlivý a zjednodušený prístup k výrobkom a službám založeným na IKT vrátane prístupu k službám prostredníctvom rozličných kanálov rešpektujúcich súkromie a dôstojnosť starších ľudí vo všetkých regiónoch Európy vrátane vidieckych a okrajových oblastí.

Spoločný program AAL by mal navyše podporovať aj inovácie v súkromnom sektore a spolufinancovanie súkromným sektorom, najmä MSP, pokiaľ ide o projekty súvisiace s trhom, a prispôsobenie technológií a riešení vyvíjaných v rámci projektov potrebám starších ľudí na účely ich vyššej sociálnej účasti.

Podľa možnosti sa zabezpečuje komplementárnosť a synergické účinky medzi spoločným programom AAL a inými programami Spoločenstva, národnými a regionálnymi programami.

V súlade s medzinárodnými usmerneniami sa náležite zohľadnia prípadné otázky etiky a súkromia.

II.   Aktivity

Hlavné aktivity spoločného programu AAL spočívajú vo výskumných, vývojových a inovačných aktivitách. Realizujú sa prostredníctvom nadnárodných projektov so spoločnými nákladmi, do ktorých sú zapojení partneri najmenej z troch rôznych krajín spomedzi zúčastnených členských štátov, Izraela, Nórska a Švajčiarska a ostatných zúčastnených krajín zaoberajúcich sa výskumom, technickým rozvojom, demonštračnými činnosťami a šírením informácií. Tieto by mali byť zacielené na trhovo orientovaný výskum, mali by mať krátkodobé až strednodobé trvanie a mali by preukazovať schopnosť využiť výsledky projektu v reálnom časovom horizonte.

Okrem toho sa aktivity v oblasti sprostredkovania, propagácie programu a vytvárania sietí môžu vykonávať prostredníctvom účelových podujatí alebo v spojení s existujúcimi podujatiami. Medzi tieto aktivity patrí organizovanie odborných seminárov a nadväzovanie kontaktov s inými zainteresovanými subjektmi v hodnotovom reťazci.

Spoločný program AAL zahŕňa konzultácie s relevantnými európskymi zainteresovanými subjektmi (ako sú subjekty prijímajúce rozhodnutia na ministerstvách a v orgánoch verejného sektora, poskytovatelia služieb a poistenia zo súkromného sektora, ako aj predstavitelia priemyslu, MSP a zástupcovia užívateľov) o prioritách výskumu, ktoré sa majú riešiť, a o realizácii programu.

Spoločný program AAL by mal zohľadňovať aj demografické trendy a demografický výskum v jednotlivých európskych krajinách, aby poskytol riešenia, ktoré odzrkadľujú sociálnu a ekonomickú situáciu v celej Európskej únii.

III.   Realizácia programu

Ročný pracovný program a výzvy na predkladanie návrhov

Spoločný program AAL sa realizuje na základe ročných pracovných programov identifikujúcich témy pre výzvy na predkladanie návrhov, ktoré sa majú odsúhlasiť s Komisiou ako podklad pre finančný príspevok Spoločenstva.

Spoločný program AAL vydáva pravidelné výzvy na predkladanie návrhov v súlade s dohodnutým ročným pracovným programom. Návrhy predkladajú žiadatelia centrálne špecializovanej realizačnej štruktúre (jediný vstupný bod).

Špecializovaná realizačná štruktúra v spolupráci s národnými agentúrami pre riadenie programu po uzatvorení výzvy na predkladanie návrhov vykoná centrálnu kontrolu oprávnenosti. Kontrola sa vykoná na základe spoločných kritérií oprávnenosti spoločného programu AAL, ktoré sa uverejnia v ročnom pracovnom programe a ktoré zahrnú aspoň:

včasné, úplné a elektronické predkladanie návrhov a

splnenie povinností týkajúcich sa zloženia konzorcií.

Špecializovaná realizačná štruktúra vykonáva s pomocou národných agentúr pre riadenie programu navyše i kontrolu plnenia národných kritérií oprávnenosti uverejnených v ročnom pracovnom programe a stanovených vo výzvach na predkladanie návrhov. Národné kritériá oprávnenosti sa vzťahujú iba na právne a finančné postavenie jednotlivých žiadateľov, a nie na obsah návrhu, a sú nimi:

druh žiadateľa vrátane právneho postavenia a účelu,

záväzky a životaschopnosť vrátane finančnej spoľahlivosti, plnenia daňových a sociálnych povinností.

Návrhy oprávnených projektov sa hodnotia a vyberajú centrálne s pomocou nezávislých odborníkov na základe transparentných a spoločných hodnotiacich kritérií uvedených v pracovnom programe. Tento výber je po prijatí valným zhromaždením záväzný pre zúčastnené členské štáty, Izrael, Nórsko a Švajčiarsko.

Špecializovaná realizačná štruktúra je zodpovedná za monitorovanie projektov a zavedú sa spoločné operačné postupy na riadenie úplného projektového cyklu.

Keďže administratívne otázky týkajúce sa partnerov národných projektov v rámci vybraných projektov riešia ich národné agentúry pre riadenie programu, uplatňujú sa národné kritériá oprávnenosti týkajúce sa výlučne právneho postavenia a finančnej situácie jednotlivých žiadateľov, ako je uvedené vyššie, ako aj národné administratívne zásady.

Ak v štádiu uzatvárania zmluvy účastník nespĺňa jedno z národných kritérií oprávnenosti, spoločný program AAL zabezpečí vedeckú excelentnosť. Na tento účel môže výkonná rada rozhodnúť, že by sa malo v spolupráci s nezávislými odborníkmi vykonať dodatočné centrálne nezávislé hodnotenie príslušného návrhu s cieľom zhodnotiť návrh bez účasti príslušného účastníka, alebo ak tak navrhne projektové konzorcium, za účasti náhradného účastníka.

Každá krajina financuje svojich národných účastníkov, ktorých návrhy sú úspešné, prostredníctvom národných agentúr, ktoré dodatočne usmerňujú centrálne financovanie od špecializovanej realizačnej štruktúry na základe dohody, ktorá sa uzavrie pre každý projekt medzi príslušnými národnými agentúrami a ich národnými účastníkmi.

Zabezpečovanie vedeckej, riadiacej a finančnej integrácie

Spoločný program AAL zabezpečí vedeckú integráciu zúčastnených národných programov vypracovaním spoločných pracovných programov a tém výzev pre všetky národné programy.

Riadiacu integráciu národných programov zabezpečí právny subjekt zriadený zúčastnenými členskými štátmi a Izraelom, Nórskom a Švajčiarskom. Riadenie spoločného programu AAL zahŕňa:

centrálne organizovanie výzev na predkladanie návrhov,

centrálne, nezávislé a transparentné hodnotenie odborníkmi na európskej úrovni, založené na spoločných pravidlách a kritériách na hodnotenie a výber návrhov na základe vedeckej excelentnosti,

jednu adresu na predkladanie (uvažuje sa o elektronickom predkladaní).

Spoločný program AAL posilní finančnú integráciu tým, že:

zabezpečí záväzky celkového národného financovania počas trvania iniciatívy, ako aj ročné záväzky pre každý navrhovaný pracovný program,

zabezpečí, aby záverečná klasifikácia návrhov dohodnutá na základe hodnotenia bola pre zúčastnené členské štáty, Izrael, Nórsko a Švajčiarsko záväzná, ako sa uvádza vyššie, vrátane štádia uzatvárania zmluvy,

bude presadzovať pružnosť pri prideľovaní prostriedkov štátneho rozpočtu, pokiaľ to bude možné, pri riešení výnimiek, napr. zvýšením národných príspevkov alebo krížovým financovaním.

Zúčastnené členské štáty vynaložia všetko úsilie na posilnenie integrácie a odstránenie existujúcich národných právnych a administratívnych prekážok medzinárodnej spolupráce ako súčasť iniciatívy.

IV.   Zásady financovania

Príspevok Spoločenstva predstavuje pevne stanovené percento celkových verejných finančných prostriedkov zo zúčastnených národných programov, v žiadnom prípade však nesmie prekročiť 50 % celkových verejných finančných prostriedkov účastníka projektu vybraného na základe výzev na predkladanie návrhov v rámci spoločného programu AAL. Toto pevne stanovené percento sa určí v dohode medzi špecializovanou realizačnou štruktúrou a Komisiou a vychádza z viacročného záväzku zúčastnených členských štátov a Izraela, Nórska a Švajčiarska a z príspevku Spoločenstva.

Z finančného príspevku Spoločenstva sa na celkové prevádzkové náklady spoločného programu AAL použije najviac 6 %.

Zúčastnené členské štáty, Izrael, Nórsko a Švajčiarsko takisto prispievajú k zabezpečeniu účinného fungovania spoločného programu AAL.

Projekty spolufinancujú ich účastníci.

V.   Očakávané prínosy realizácie spoločného programu AAL

Špecializovaná realizačná štruktúra vypracuje výročnú správu, v ktorej uvedie podrobný prehľad o realizácii spoločného programu AAL (počet projektov predložených a vybraných na financovanie, využitie finančných prostriedkov Spoločenstva, rozdelenie národných finančných prostriedkov, druhy účastníkov, štatistické údaje krajín, sprostredkovateľské podujatia a aktivity spojené so šírením poznatkov atď.) a pokrok dosiahnutý smerom k ďalšej integrácii.

Očakávané prínosy sa podrobnejšie stanovujú v dohodách, ktoré uzatvorí Komisia v mene Spoločenstva so špecializovanou realizačnou štruktúrou.


(1)  Ú. v. EÚ L 310, 9.11.2006, s. 15.


PRÍLOHA II

USMERNENIA PRE RIADENIE SPOLOČNÉHO PROGRAMU AAL

Organizačná štruktúra spoločného programu AAL je takáto:

 

Združenie AAL, medzinárodné neziskové združenie založené podľa belgického práva, predstavuje špecializovanú realizačnú štruktúru vytvorenú zúčastnenými členskými štátmi a Izraelom, Nórskom a Švajčiarskom.

 

Združenie AAL zodpovedá za všetky činnosti spoločného programu AAL. Medzi úlohy združenia AAL patrí zmluvné a rozpočtové riadenie, vypracúvanie ročných pracovných programov, organizovanie výziev na predkladanie návrhov, spracovanie hodnotenia a klasifikácia projektov. Okrem toho vykonáva dohľad nad monitorovaním projektu a prevádza súvisiace platby príspevkov Spoločenstva ustanoveným národným programovým agentúram. Organizuje aj činnosti spojené so šírením informácií.

 

Združenie AAL je riadené valným zhromaždením. Valné zhromaždenie, ktoré je rozhodovacím orgánom spoločného programu AAL, vymenúva členov výkonnej rady a vykonáva dohľad nad realizáciou spoločného programu AAL vrátane schvaľovania ročných pracovných programov, prideľovania národných finančných prostriedkov projektom a žiadostí o nové členstvo. Bude pracovať na základe zásady jedna krajina – jeden hlas. Rozhodnutia sa prijímajú jednoduchou väčšinou okrem rozhodnutí o nástupníctve, prijímaní alebo vylúčení členov alebo o rozpustení združenia, pre ktoré sa v stanovách združenia môžu určiť osobitné hlasovacie požiadavky. Komisia má na zasadnutiach valného zhromaždenia postavenie pozorovateľa.

 

Výkonnú radu AAL, ktorá sa skladá aspoň z predsedu, podpredsedu a pokladníka, volí valné zhromaždenie, aby prevzala osobitné riadiace povinnosti, ako je plánovanie rozpočtu, kádrové zabezpečenie a uzatváranie zmlúv. Je zákonným zástupcom združenia a podáva správy valnému zhromaždeniu.

 

Národné agentúry pre riadenie programu sú splnomocnené zúčastnenými členskými štátmi a Izraelom, Nórskom a Švajčiarskom vykonávať prácu spojenú s riadením projektu a s administratívnymi a právnymi aspektmi pre národných partnerov projektu a taktiež poskytovať pomoc pri hodnotení návrhov projektu a rokovaní o nich. Pracujú pod dohľadom združenia AAL.

 

Poradný výbor s predstaviteľmi priemyslu a iných zainteresovaných subjektov vrátane zástupcov osôb rôznych generácií bude predkladať odporúčania pre priority a témy, ktoré sa majú riešiť prostredníctvom výziev na predkladanie návrhov spoločného programu AAL.


30.7.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 201/58


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY č. 743/2008/ES

z 9. júla 2008

o účasti Spoločenstva na programe výskumu a vývoja uskutočňovanom niekoľkými členskými štátmi, ktorý je zameraný na podporu výskumu a vývoja vykonávaného malými a strednými podnikmi

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 169 a článok 172 druhý odsek,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

V rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES z 18. decembra 2006 o siedmom rámcovom programe Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013) (3) (ďalej len „siedmy rámcový program“) sa stanovuje účasť Spoločenstva na programoch výskumu a vývoja uskutočňovaných niekoľkými členskými štátmi vrátane účasti v štruktúrach vytvorených na vykonávanie týchto programov v zmysle článku 169 zmluvy.

(2)

Siedmy rámcový program stanovil súbor kritérií na identifikáciu oblastí pre takéto iniciatívy na základe článku 169 zmluvy: relevantnosť cieľov Spoločenstva, jasné vymedzenie cieľa, ktorý sa má sledovať, a jeho relevantnosť pre ciele siedmeho rámcového programu, prítomnosť predtým existujúceho základu (existujúcich alebo predpokladaných národných výskumných programov), európska pridaná hodnota, rozhodujúce množstvo, pokiaľ ide o rozsah a počet zapojených programov, a podobnosť činností, na ktoré sa vzťahujú, a efektívnosť článku 169 zmluvy ako najvhodnejšieho prostriedku na dosiahnutie cieľov.

(3)

V rozhodnutí Rady 2006/974/ES z 19. decembra 2006 o osobitnom programe Kapacity, ktorým sa vykonáva siedmy rámcový program Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013) (4) (ďalej len „osobitný program Kapacity“) sa označuje iniciatíva na základe článku 169 zmluvy v oblasti malých a stredných podnikov (ďalej len „MSP“) vykonávajúcich výskum za jednu z oblastí vhodných na účasť Spoločenstva v národných výskumných programoch realizovaných spoločne na základe článku 169 zmluvy.

(4)

Rada uznala vo svojich záveroch z 24. septembra 2004 dôležitú úlohu siedmeho rámcového programu pri ďalšom rozvoji Európskeho výskumného priestoru a v tejto súvislosti zdôraznila dôležitosť posilnenia väzieb medzi Európskym výskumným priestorom a európskymi medzivládnymi organizáciami, ako napríklad Eureka.

(5)

Rada vo svojich záveroch z 25. a 26. novembra 2004 zdôraznila význam MSP pre rast a konkurencieschopnosť Európy, a tým aj potrebu, aby členské štáty a Komisia zvýšili efektívnosť a komplementárnosť národných a európskych programov podpory pre MSP. Rada povzbudila Komisiu, aby preskúmala možný rozvoj vzostupnej schémy (zdola nahor) pre MSP vykonávajúce výskum. Rada pripomenula dôležitosť koordinácie národných programov pre rozvoj Európskeho výskumného priestoru. Rada vyzvala členské štáty a Komisiu, aby úzko spolupracovali na identifikácii obmedzeného počtu oblastí na ďalšie uplatňovanie článku 169 zmluvy. Vyzvala tiež Komisiu na ďalšie rozvíjanie spolupráce a koordinácie medzi Spoločenstvami a aktivitami vykonávanými v rámci medzivládnych štruktúr, menovite s iniciatívou Eureka, odvolávajúc sa na konferenciu ministrov z 18. júna 2004 venovanú iniciatíve Eureka.

(6)

Európsky parlament vo svojom uznesení z 10. marca 2005 o vede a technológii – usmernenia pre budúcu politiku Európskej únie na podporu výskumu (5) nabádal členské štáty, aby prijali daňové a iné stimuly na presadzovanie priemyselných inovácií, vrátane prepojenia s iniciatívou Eureka, osobitne v súvislosti s MSP, a zdôraznil, že Európsky výskumný priestor by mohol byť možný len vtedy, ak by Európska únia vyčlenila na výskum rastúci podiel finančných prostriedkov na účely užšej koordinácie európskych, národných a regionálnych výskumných politík, pokiaľ ide o ich podstatu aj financovanie, a ak by bolo toto financovanie doplnkové k výskumnej politike v členských štátoch a medzi nimi. Európsky parlament požadoval, aby sa účinnejšie a koordinovanejšie využívali ďalšie mechanizmy financovania a mechanizmy podpory pre výskum a vývoj a inovácie, pričom okrem iného uviedol iniciatívu Eureka. Požadoval širšiu spoluprácu medzi národnými výskumnými programami a vyzval Komisiu, aby prevzala iniciatívu podľa článku 169 zmluvy.

(7)

Komisia vo svojom oznámení zo 4. júna 2003 o investíciách do výskumu: akčný plán pre Európu zdôraznila dôležitosť účasti MSP na priamych opatreniach na podporu výskumu a inovácií, čo je kľúčové pre nárast inovačnej kapacity veľkých segmentov hospodárstva.

(8)

Viaceré programy a aktivity v oblasti výskumu a vývoja uskutočňované členskými štátmi individuálne na národnej úrovni s cieľom podporiť aktivity MSP v oblasti výskumu a vývoja nie sú v súčasnosti dostatočne koordinované na európskej úrovni a neumožňujú koherentný prístup na európskej úrovni k efektívnej realizácii programu výskumu a technického rozvoja.

(9)

Niekoľko členských štátov, ktoré chcú uplatňovať koherentný prístup na európskej úrovni v oblasti MSP vykonávajúcich výskum a vývoj a účinne konať, prevzalo iniciatívu v rámci iniciatívy Eureka pri zostavovaní spoločného programu výskumu a vývoja s názvom Eurostars (ďalej len „spoločný program Eurostars“) v prospech MSP vykonávajúcich výskum a vývoj, aby získali rozhodujúce množstvo v zmysle riadenia a finančných zdrojov a kombinácie ďalších odborných znalostí a zdrojov dostupných v rôznych krajinách v celej Európe.

(10)

Cieľom spoločného programu Eurostars je podporiť MSP, ktoré vykonávajú výskum a vývoj, prostredníctvom vytvorenia nevyhnutného právneho a organizačného rámca pre rozsiahlu európsku spoluprácu medzi členskými štátmi pri aplikovanom výskume a inováciách v akejkoľvek oblasti technológií alebo priemyslu, a to v prospech týchto MSP. Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Nemecko, Estónsko, Írsko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Cyprus, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Maďarsko, Holandsko, Rakúsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Fínsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo (ďalej len „zúčastnené členské štáty“) a Island, Izrael, Nórsko, Švajčiarsko a Turecko (ďalej len „ostatné zúčastnené krajiny“) sa dohodli, že budú koordinovať a spoločne vykonávať aktivity s cieľom prispievať k spoločnému programu Eurostars. Celková hodnota ich účasti sa odhaduje najmenej na 300 miliónov EUR na navrhované šesťročné obdobie. Finančný príspevok Spoločenstva by mal predstavovať maximálne 25 % z celkového verejného príspevku do spoločného programu Eurostars, ktorý sa odhaduje na 400 miliónov EUR.

(11)

V záujme zvýšenia vplyvu spoločného programu Eurostars sa zúčastnené členské štáty a ostatné zúčastnené krajiny dohodli na účasti Spoločenstva na tomto programe. Spoločenstvo by sa na spoločnom programe Eurostars malo podieľať poskytnutím finančného príspevku do výšky 100 miliónov EUR počas trvania tohto programu. Vzhľadom na to, že spoločný program Eurostars spĺňa vedecké ciele siedmeho rámcového programu a že oblasť spoločného programu Eurostars spadá do časti Výskum v prospech MSP osobitného programu Kapacity, finančný príspevok Spoločenstva by sa mal čerpať z rozpočtových prostriedkov vyčlenených na uvedenú časť. K dispozícii môžu byť aj ďalšie možnosti financovania, okrem iného z Európskej investičnej banky (EIB), najmä prostredníctvom finančného nástroja s rozdelením rizika vytvoreného spoločne EIB a Komisiou podľa prílohy III k rozhodnutiu 2006/974/ES.

(12)

Finančná podpora Spoločenstva by sa mala poskytovať v súlade s vymedzením finančného plánu založeným na formálnych záväzkoch príslušných vnútroštátnych orgánov spoločne realizovať programy a aktivity v oblasti výskumu a vývoja uskutočňované na vnútroštátnej úrovni a prispievať k financovaniu spoločného vykonávania spoločného programu Eurostars.

(13)

Spoločná realizácia národných výskumných programov vyžaduje vytvorenie alebo existenciu špecializovanej realizačnej štruktúry, ako to stanovuje osobitný program Kapacity.

(14)

Zúčastnené členské štáty sa dohodli na takejto špecializovanej realizačnej štruktúre na realizáciu spoločného programu Eurostars.

(15)

Špecializovaná realizačná štruktúra by mala byť príjemcom finančného príspevku Spoločenstva a mala by zabezpečiť efektívne vykonávanie spoločného programu Eurostars.

(16)

Príspevok Spoločenstva by mal byť podmienený prísľubom zdrojov od zúčastnených členských štátov a ostatných zúčastnených krajín a skutočným vyplatením ich finančných príspevkov.

(17)

Vyplatenie príspevku Spoločenstva by malo byť podmienené uzavretím všeobecnej dohody medzi Komisiou v mene Európskeho spoločenstva a špecializovanou realizačnou štruktúrou, obsahujúcej podrobné mechanizmy využívania príspevku Spoločenstva. Táto všeobecná dohoda by mala obsahovať nevyhnutné ustanovenia, aby sa zabezpečila ochrana finančných záujmov Spoločenstva.

(18)

Úrok vytvorený finančným príspevkom Spoločenstva by sa mal považovať za pripísaný príjem v súlade s článkom 18 ods. 2 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (6) (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“). Maximálny príspevok Spoločenstva uvedený v tomto rozhodnutí môže Komisia zodpovedajúcim spôsobom zvýšiť.

(19)

Spoločenstvo by malo mať právo znížiť, pozastaviť alebo zrušiť svoj finančný príspevok, ak sa spoločný program Eurostars realizuje neprimerane, čiastočne alebo oneskorene, alebo ak zúčastnené členské štáty a ostatné zúčastnené krajiny neprispievajú, prispievajú čiastočne alebo oneskorene na financovanie spoločného programu Eurostars, a to za podmienok stanovených v dohode, ktorá sa uzatvorí medzi Spoločenstvom a špecializovanou realizačnou štruktúrou.

(20)

V záujme efektívnej realizácie spoločného programu Eurostars by sa účastníkom projektov tohto programu (ďalej len „projekty Eurostars“), ktorí boli vybraní na centrálnej úrovni na základe výziev na predkladanie návrhov, mala poskytnúť finančná podpora. Táto finančná podpora a s ňou súvisiace platby by mali byť transparentné a efektívne. Tieto platby by sa mali realizovať v lehote stanovenej v dohode, ktorú uzavrú vnútroštátne financujúce subjekty a špecializovaná realizačná štruktúra. Špecializovaná realizačná štruktúra by mala povzbudiť zúčastnené členské štáty a ostatné zúčastnené krajiny, aby uľahčili platby pre účastníkov vybraných projektov Eurostars, v prípade potreby vrátane jednorazových platieb.

(21)

Hodnotenie návrhov by mali uskutočniť nezávislí odborníci na centrálnej úrovni. Klasifikačný zoznam by mal byť schválený na centrálnej úrovni a mal by byť záväzný pri prideľovaní finančných prostriedkov z príspevku Spoločenstva a z národných rozpočtov vyčlenených na projekty Eurostars.

(22)

Príspevok Spoločenstva by sa mal spravovať v rámci nepriameho centralizovaného riadenia v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách a nariadením Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002 z 23. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (7) (ďalej len „vykonávacie pravidlá“).

(23)

V prípade každého vybraného projektu Eurostars by mali MSP vykonávajúce výskum a vývoj kolektívne prispievať na väčšiu časť celkových nákladov súvisiacich s výskumnými a vývojovými činnosťami všetkých účastníkov.

(24)

Každý členský štát by mal mať možnosť pripojiť sa k spoločnému programu Eurostars.

(25)

V súlade s cieľmi siedmeho rámcového programu by mala byť účasť krajín pridružených k siedmemu rámcovému programu alebo aj iných krajín na spoločnom programe Eurostars možná za predpokladu, že táto účasť sa predpokladá v príslušných medzinárodných dohodách, a za predpokladu, že s ňou súhlasí Komisia aj zúčastnené členské štáty a ostatné zúčastnené krajiny.

(26)

V súlade so siedmym rámcovým programom by Spoločenstvo malo mať právo schváliť podmienky týkajúce sa jeho finančného príspevku k spoločnému programu Eurostars, pokiaľ ide o účasť na tomto programe zo strany ktorejkoľvek krajiny, ktorá je pridružená k siedmemu rámcovému programu, alebo, ak je to dôležité z hľadiska realizácie spoločného programu Eurostars, ktorejkoľvek inej krajiny, ktorá pristúpila k programu v priebehu jeho realizácie, v súlade s pravidlami a podmienkami stanovenými v tomto rozhodnutí.

(27)

Mali by sa prijať primerané opatrenia, aby sa zabránilo nezrovnalostiam a podvodom, a urobiť nevyhnutné kroky na vymáhanie stratených, neoprávnene vyplatených alebo nesprávne použitých finančných prostriedkov v súlade s nariadením Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (8), nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (9) a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 z 25. mája 1999 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) (10).

(28)

Je dôležité, aby výskumné činnosti vykonávané v rámci spoločného programu Eurostars boli v súlade so základnými etickými zásadami, vrátane tých, ktoré sú uvedené v článku 6 Zmluvy o Európskej únii a v Charte základných práv Európskej únie, a aby sa riadili zásadami uplatňovania rodového hľadiska a rodovej rovnosti.

(29)

Komisia by mala vykonať predbežné hodnotenie posudzujúce najmä možnosť MSP vykonávajúcich výskum a vývoj mať prístup k spoločnému programu Eurostars, ako aj kvalitu a efektívnosť jeho realizácie a pokrok dosiahnutý pri plnení stanovených cieľov, ako aj záverečné hodnotenie.

(30)

Monitorovanie vykonávania spoločného programu Eurostars by malo byť efektívne a nemalo by zbytočne zaťažovať účastníkov programu, najmä MSP.

(31)

Špecializovaná realizačná štruktúra by mala podnecovať účastníkov vybraných projektov Eurostars k oznamovaniu a šíreniu ich výsledkov a k sprístupneniu týchto informácií verejnosti,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   V rámci realizácie siedmeho rámcového programu Spoločenstvo poskytne finančný príspevok na spoločný program Eurostars, ktorý spoločne uskutočňujú Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Nemecko, Estónsko, Írsko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Cyprus, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Maďarsko, Holandsko, Rakúsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Fínsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo (zúčastnené členské štáty) a Island, Izrael, Nórsko, Švajčiarsko a Turecko (ostatné zúčastnené krajiny).

2.   Spoločenstvo poskytne finančný príspevok vo výške zodpovedajúcej najviac jednej tretine skutočných príspevkov zúčastnených členských štátov a ostatných zúčastnených krajín, v rámci stropu 100 miliónov EUR počas trvania siedmeho rámcového programu v súlade so zásadami uvedenými v prílohe I.

3.   Finančný príspevok Spoločenstva sa uhradí z prostriedkov všeobecného rozpočtu Európskej únie vyčlenených na časť Výskum v prospech MSP osobitného programu Kapacity.

Článok 2

Finančný príspevok Spoločenstva je podmienený:

a)

tým, že zúčastnené členské štáty a ostatné zúčastnené krajiny preukážu, že spoločný program Eurostars opísaný v prílohe I bol skutočne zahájený;

b)

tým, že zúčastnené členské štáty a ostatné zúčastnené krajiny alebo organizácie určené zúčastnenými členskými štátmi a ostatnými zúčastnenými krajinami formálne ustanovia alebo určia špecializovanú realizačnú štruktúru s právnou subjektivitou zodpovednú za realizáciu spoločného programu Eurostars a za prevzatie, prideľovanie a monitorovanie finančného príspevku Spoločenstva v rámci nepriameho centralizovaného riadenia v súlade s článkom 54 ods. 2 písm. c) a článkom 56 nariadenia o rozpočtových pravidlách a článkom 35, článkom 38 ods. 2 a článkom 41 vykonávacích pravidiel;

c)

zavedením primeraného a efektívneho modelu riadenia spoločného programu Eurostars v súlade s prílohou II;

d)

tým, že špecializovaná realizačná štruktúra bude efektívne vykonávať činnosti v rámci spoločného programu Eurostars opísané v prílohe I, k čomu patrí podávanie výziev na predkladanie návrhov na udeľovanie grantov;

e)

tým, že sa zúčastnené členské štáty a ostatné zúčastnené krajiny zaviažu prispieť k financovaniu spoločného programu Eurostars a skutočne uhradia svoj finančný príspevok, najmä k financovaniu účastníkov vybraných projektov Eurostars na základe výziev na predkladanie návrhov podaných v rámci spoločného programu Eurostars;

f)

dodržiavaním pravidiel Spoločenstva o štátnej pomoci, a najmä pravidiel stanovených v rámci Spoločenstva pre štátnu pomoc na výskum, vývoj a inovácie (11);

g)

zabezpečením vysokej úrovne vedeckej excelentnosti a dodržiavaním etických zásad v súlade so všeobecnými zásadami siedmeho rámcového programu, uplatňovaním rodového hľadiska a rodovej rovnosti a udržateľného rozvoja a

h)

vypracovaním ustanovení upravujúcich práva duševného a priemyselného vlastníctva, ktoré vyplývajú z činností vykonávaných v rámci spoločného programu Eurostars, a realizáciou a koordináciou programov a činností výskumu a vývoja uskutočňovaných na vnútroštátnej úrovni zúčastnenými členskými štátmi a ostatnými zúčastnenými krajinami takým spôsobom, že ich cieľom bude presadzovanie vytvárania takýchto poznatkov a podporovanie širokého využívania a šírenia vytvorených poznatkov.

Článok 3

Pri realizácii spoločného programu Eurostars podlieha udeľovanie finančnej podpory účastníkom projektov Eurostars vybraným na centrálnej úrovni v súlade s prílohou II na základe výziev na predkladanie návrhov na udelenie grantov zásadám rovnakého zaobchádzania a transparentnosti. Finančná podpora sa udeľuje na základe vedeckej excelentnosti a s prihliadnutím na osobitný charakter cieľovej skupiny MSP, sociálno-ekonomický vplyv na európskej úrovni a význam z hľadiska celkových cieľov programu v súlade so zásadami a postupmi stanovenými v prílohe I.

Článok 4

Mechanizmy poskytovania finančného príspevku Spoločenstva a pravidlá týkajúce sa finančnej zodpovednosti a práv duševného a priemyselného vlastníctva, ako aj podrobné pravidlá poskytovania finančnej podpory tretím osobám špecializovanou realizačnou štruktúrou stanoví všeobecná dohoda, ktorú uzavrie Komisia v mene Spoločenstva so špecializovanou realizačnou štruktúrou, a ročné dohody o financovaní.

Článok 5

V súlade s článkom 18 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa úroky vytvorené finančným príspevkom Spoločenstva prideleným spoločnému programu Eurostars pokladajú za pripísané príjmy. Maximálny príspevok Spoločenstva uvedený v článku 1 tohto rozhodnutia môže Komisia zodpovedajúcim spôsobom zvýšiť.

Článok 6

Ak sa spoločný program Eurostars nerealizuje alebo sa realizuje neprimerane, čiastočne alebo oneskorene, alebo ak zúčastnené členské štáty a ostatné zúčastnené krajiny neprispievajú, prispievajú čiastočne alebo oneskorene na financovanie spoločného programu Eurostars, Spoločenstvo môže znížiť, pozastaviť alebo zrušiť svoj finančný príspevok v súlade so skutočnou realizáciou spoločného programu Eurostars a so sumou verejných finančných prostriedkov, ktoré zúčastnené členské štáty a ostatné zúčastnené krajiny vyčlenili na realizáciu spoločného programu Eurostars, za podmienok stanovených v dohode, ktorú uzavrie Komisia so špecializovanou realizačnou štruktúrou.

Článok 7

Pri realizácii spoločného programu Eurostars zúčastnené členské štáty a ostatné zúčastnené krajiny prijmú legislatívne, regulačné, administratívne alebo iné opatrenia nevyhnutné na ochranu finančných záujmov Spoločenstiev. Zúčastnené členské štáty a ostatné zúčastnené krajiny prijmú najmä opatrenia potrebné na zabezpečenie vymoženia všetkých súm dlžných Spoločenstvu v plnom rozsahu v súlade s článkom 54 ods. 2 písm. c) nariadenia o rozpočtových pravidlách a článkom 38 ods. 2 vykonávacích pravidiel.

Článok 8

Komisia a Dvor audítorov môžu prostredníctvom svojich úradníkov alebo zástupcov vykonávať všetky kontroly a inšpekcie potrebné na zabezpečenie riadneho spravovania finančných prostriedkov Spoločenstva a na ochranu finančných záujmov Spoločenstva pred akýmikoľvek podvodmi alebo nezrovnalosťami. Zúčastnené členské štáty a ostatné zúčastnené krajiny a špecializovaná realizačná štruktúra včas sprístupnia na tento účel Komisii a Dvoru audítorov všetky relevantné dokumenty.

Článok 9

Komisia oznámi všetky príslušné informácie Európskemu parlamentu, Rade a Dvoru audítorov. Zúčastnené členské štáty a ostatné zúčastnené krajiny sa vyzývajú, aby prostredníctvom špecializovanej realizačnej štruktúry predložili Komisii všetky doplňujúce informácie, o ktoré požiada Európsky parlament, Rada alebo Dvor audítorov a ktoré sa týkajú finančného riadenia špecializovanej realizačnej štruktúry.

Článok 10

K spoločnému programu Eurostars sa v súlade s kritériami ustanovenými v článku 2 písm. e) až h) môže pripojiť ktorýkoľvek členský štát.

Článok 11

Ktorákoľvek tretia krajina sa môže pripojiť k spoločnému programu Eurostars v súlade s kritériami ustanovenými v článku 2 písm. e) až h) a za predpokladu, že sa takáto účasť predpokladá v príslušnej medzinárodnej dohode, a ak s tým súhlasí Komisia a zúčastnené členské štáty i ostatné zúčastnené krajiny.

Článok 12

Podmienky týkajúce sa finančného príspevku Spoločenstva, pokiaľ ide o účasť akejkoľvek krajiny na spoločnom programe Eurostars, ktorá je pridružená k siedmemu rámcovému programu, alebo, ak je to dôležité z hľadiska realizácie spoločného programu Eurostars, ktorejkoľvek inej krajiny, môže Spoločenstvo schváliť na základe pravidiel ustanovených v tomto rozhodnutí a akýchkoľvek vykonávacích pravidiel a mechanizmov.

Článok 13

1.   Výročná správa o siedmom rámcovom programe predložená Európskemu parlamentu a Rade v súlade s článkom 173 zmluvy obsahuje zhrnutie aktivít spoločného programu Eurostars na základe výročnej správy, ktorú má špecializovaná realizačná štruktúra predložiť Komisii.

2.   Komisia vykoná predbežné hodnotenie spoločného programu Eurostars dva roky po začatí jeho realizácie, pričom zhodnotí pokrok pri dosahovaní cieľov stanovených v prílohe I. Súčasťou tohto hodnotenia budú aj odporúčania o najvhodnejších spôsoboch ďalšieho posilnenia vedeckej, riadiacej a finančnej integrácie a vyhodnotí sa v ňom najmä možnosť MSP vykonávajúcich výskum a vývoj mať prístup k spoločnému programu Eurostars, ako aj kvalita a efektívnosť jeho realizácie. Komisia oznámi Európskemu parlamentu a Rade závery hodnotenia doplnené svojimi poznámkami a prípadne návrhmi na zmenu tohto rozhodnutia.

3.   Komisia vykoná na konci spoločného programu Eurostars jeho záverečné hodnotenie. Výsledky záverečného hodnotenia sa predložia Európskemu parlamentu a Rade.

Článok 14

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 15

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Štrasburgu 9. júla 2008

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

J.-P. JOUYET


(1)  Stanovisko z 29. mája 2008 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 10. apríla 2008 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 23. júna 2008.

(3)  Ú. v. EÚ L 412, 30.12.2006, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 400, 30.12.2006, s. 299. Korigendum v Ú. v. EÚ L 54, 22.2.2007, s. 101.

(5)  Ú. v. EÚ C 320 E, 15.12.2005, s. 259.

(6)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1525/2007 (Ú. v. EÚ L 343, 27.12.2007, s. 9).

(7)  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 478/2007 (Ú. v. EÚ L 111, 28.4.2007, s. 13).

(8)  Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1233/2007 (Ú. v. EÚ L 279, 23.10.2007, s. 10).

(9)  Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2.

(10)  Ú. v. ES L 136, 31.5.1999, s. 1.

(11)  Ú. v. EÚ C 323, 30.12.2006, s. 1.


PRÍLOHA I

OPIS CIEĽOV A AKTIVÍT SPOLOČNÉHO PROGRAMU EUROSTARS

I.   Ciele

Cieľom tejto iniciatívy predloženej členskými krajinami iniciatívy Eureka je vytvoriť spoločný program Eurostars zameraný na MSP vykonávajúce výskum a vývoj. Tieto MSP sú spoločnosti s rozsiahlymi znalosťami založené na technológii/inováciách, ktoré v inovatívnych procesoch zohrávajú kľúčovú úlohu. Sú charakterizované výraznou orientáciou na zákazníka alebo na trh s cieľom dosiahnuť silné medzinárodné postavenie prostredníctvom vykonávania vysoko inovačných, trhovo orientovaných projektov. Na základe svojej vlastnej výskumno-vývojovej kapacity sú schopné vyvíjať produkty, procesy a služby, ktoré majú zjavné inovačné alebo technologické prednosti. Spoločnosti sa môžu líšiť veľkosťou a rozsahom činností, pričom to môžu byť napríklad etablované podniky s preukázanými skúsenosťami s vykonávaním špičkového výskumu a vývoja orientovaného na aplikácie alebo to môžu byť novozaložené spoločnosti s vysokým potenciálom. Výskum a vývoj predstavuje kľúčový prvok v ich podnikovej stratégii a podnikateľských plánoch. Tieto spoločnosti by mali byť MSP v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003, ktoré sa týka definície mikro, malých a stredných podnikov (1), a mali by venovať značnú časť svojich činností výskumu a vývoju. Podrobný podiel tejto činnosti sa objasní v súlade s prílohou II.

Cieľom spoločného programu Eurostars je podporiť MSP, ktoré vykonávajú výskum a vývoj, prostredníctvom:

1.

vytvorenia jednoducho dostupného a udržateľného európskeho mechanizmu na podporu výskumu a vývoja pre tieto MSP;

2.

podnecovania týchto MSP, aby vytvorili nové hospodárske činnosti na základe výsledkov výskumu a vývoja a prinášali na trh nové produkty, procesy a služby rýchlejšie, než by to bolo možné inak;

3.

propagovania technického rozvoja a rozvoja podnikateľskej činnosti týchto MSP a ich internacionalizácie.

Spoločný program Eurostars dopĺňa existujúce národné programy a programy Európskej únie zamerané na podporu MSP vykonávajúcich výskum a vývoj v ich inovačnom procese.

Prispieva k európskej konkurencieschopnosti, inováciám, zamestnanosti, hospodárskej zmene, udržateľnému rozvoju a ochrane životného prostredia a pomáha dosiahnuť lisabonské a barcelonské ciele. Svojím vzostupným prístupom (prístup zdola nahor) podporuje výskumné, vývojové a demonštračné činnosti, ktoré vykonávajú nadnárodné konzorciá, na čele ktorých sú MSP vykonávajúce výskum a vývoj, a prípadne spolupracujúce s výskumnými organizáciami a/alebo veľkými podnikmi.

Spoločný program Eurostars je zameraný na zosúladenie a synchronizáciu príslušných národných programov výskumu a inovácií, aby sa vytvoril spoločný program, ktorý bude predstavovať vedeckú, riadiacu a finančnú integráciu a znamenať dôležitý príspevok k realizácii Európskeho výskumného priestoru. Vedecká integrácia sa dosiahne spoločným vymedzením a vykonávaním aktivít v rámci spoločného programu Eurostars. Riadiaca integrácia sa dosiahne využívaním sekretariátu iniciatívy Eureka ako špecializovanej realizačnej štruktúry. Jej úlohou je riadiť spoločný program Eurostars a monitorovať jeho realizáciu, ako sa ďalej podrobne uvádza v prílohe II. Z finančnej integrácie vyplýva, že zúčastnené členské štáty a ostatné zúčastnené krajiny účinne prispievajú k financovaniu spoločného programu Eurostars, čo zahŕňa najmä záväzok financovať účastníkov vybraných projektov Eurostars z národných rozpočtov vyčlenených na spoločný program Eurostars.

Z dlhodobejšieho hľadiska by sa táto iniciatíva mala usilovať o vytvorenie pevnejších foriem vedeckej, riadiacej a finančnej integrácie. Zúčastnené členské štáty a ostatné zúčastnené krajiny by mali naďalej v rámci iniciatívy upevňovať integráciu a odstraňovať existujúce vnútroštátne zákonné a administratívne prekážky medzinárodnej spolupráce.

II.   Aktivity

Hlavná aktivita spoločného programu Eurostars spočíva v aktivitách v oblasti výskumu a vývoja realizovaných jedným alebo viacerými MSP vykonávajúcimi výskum a vývoj, zriadenými v zúčastnených členských štátoch alebo ostatných zúčastnených krajinách. Výskumné organizácie, univerzity, iné MSP alebo veľké spoločnosti sa tiež môžu zúčastňovať na tomto programe. Aktivity v oblasti výskumu a vývoja sa môžu vykonávať v celej oblasti vedy a technológie a:

1.

uskutočňujú sa cez viacpartnerské nadnárodné projekty s účasťou najmenej dvoch nezávislých účastníkov z rôznych zúčastnených členských štátov a ostatných zúčastnených krajín zaoberajúcich sa aktivitami v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností, odbornej prípravy a šírenia poznatkov;

2.

vo svojej základnej časti ich vykonávajú MSP vykonávajúce výskum a vývoj; v prípade každého vybraného projektu Eurostars by mali MSP vykonávajúce výskum a vývoj kolektívne prispievať na väčšiu časť celkových nákladov súvisiacich s výskumnými a vývojovými činnosťami všetkých účastníkov; ak je to pre projekt nevyhnutné, možno v menšom rozsahu povoliť zmluvy o subdodávke;

3.

sú zamerané na trhovo orientovaný výskum a vývoj a mali by mať krátkodobé až strednodobé trvanie a mali by sa zaoberať náročnou výskumnou a vývojovou prácou; MSP by mali preukázať schopnosť využívať výsledky projektov v reálnom časovom horizonte;

4.

vedie a koordinuje ich zúčastnený MSP vykonávajúci výskum a vývoj, tzv. „vedúci MSP“.

Okrem toho sa v obmedzenom rozsahu budú podporovať aktivity v oblasti sprostredkovania, propagácie programu a vytvárania sietí, aby sa spoločný program Eurostars propagoval a zvýšil sa jeho vplyv. Medzi tieto aktivity patrí organizovanie odborných seminárov a nadväzovanie kontaktov s inými zainteresovanými subjektmi, ako sú investori a poskytovatelia služieb v oblasti manažmentu znalostí.

III.   Očakávané prínosy realizácie programu

Hlavným prínosom spoločného programu Eurostars je nový spoločný európsky program výskumu a vývoja pre MSP vykonávajúce výskum a vývoj, ktorý spočíva na postupe zdola nahor, je založený na iniciatíve Eureka a spolufinancovaný prostredníctvom príspevkov národných programov výskumu a vývoja a Spoločenstva.

Špecializovaná realizačná štruktúra predkladá výročnú správu, v ktorej uvedie podrobný prehľad o realizácii programu (vyhodnotenie a proces výberu, štatistické údaje o zložení skupiny hodnotiteľov, počet projektov predložených a vybraných na financovanie, využitie finančných prostriedkov Spoločenstva, rozdelenie národných finančných prostriedkov, druh účastníkov, štatistické údaje krajín, sprostredkovateľské podujatia a aktivity spojené so šírením poznatkov atď.) a pokrok dosiahnutý smerom k ďalšej integrácii. Následné hodnotenie vplyvu programu vykoná špecializovaná realizačná štruktúra na jeho konci.

IV.   Realizácia programu

Spoločný program Eurostars riadi špecializovaná realizačná štruktúra. Žiadatelia predkladajú návrhy špecializovanej realizačnej štruktúre centrálne (jediný vstupný bod) na základe centrálnej a všeobecnej ročnej výzvy na predkladanie návrhov s niekoľkými termínmi uzávierky. Návrhy projektov sa vyhodnocujú a vyberajú centrálne na základe transparentných a spoločných kritérií oprávnenosti a hodnotiacich kritérií v dvojkrokovom postupe. V prvom kroku návrhy posudzujú najmenej dvaja nezávislí odborníci, ktorí preskúmajú technické aj trhové aspekty návrhu. Títo odborníci môžu svoju úlohu vykonávať na diaľku. V druhom kroku zostaví medzinárodná hodnotiaca komisia zložená z nezávislých odborníkov klasifikačné poradie návrhov. Klasifikačný zoznam schválený centrálne je pri prideľovaní finančných prostriedkov z príspevku Spoločenstva a z národných rozpočtov vyčlenených na projekty Eurostars záväzný. Špecializovaná realizačná štruktúra je zodpovedná za monitorovanie projektov a na riadenie celého cyklu projektu sa zavedú spoločné prevádzkové postupy. Špecializovaná realizačná štruktúra prijme primerané opatrenia s cieľom podporiť uznanie významu príspevku Spoločenstva k spoločnému programu Eurostars, a to pokiaľ ide o program ako taký, ako aj o jednotlivé projekty. Mala by podporovať primerané zviditeľnenie tohto príspevku prostredníctvom využitia loga Spoločenstva vo všetkých zverejňovaných materiáloch, vrátane tlačených a elektronických publikácií, ktoré súvisia so spoločným programom Eurostars. Účastníkmi projektov vo vybraných projektoch Eurostars sa budú po administratívnej stránke zaoberať ich príslušné národné programy.

V.   Mechanizmus financovania

Spoločný program Eurostars spolufinancujú zúčastnené členské štáty, ostatné zúčastnené krajiny a Spoločenstvo. Zúčastnené členské štáty a ostatné zúčastnené krajiny zostavia viacročný plán financovania svojej účasti na spoločnom programe Eurostars a prispievajú na spolufinancovanie jeho aktivít. Národné príspevky môžu pochádzať z existujúcich alebo z novovytvorených národných programov, pokiaľ sa zhodujú so vzostupným charakterom spoločného programu Eurostars (zdola nahor). Ktorýkoľvek zúčastnený členský štát alebo ostatná zúčastnená krajina môže kedykoľvek počas trvania programu zvýšiť sumu svojich vnútroštátnych prostriedkov vyčlenených na jeho financovanie.

Financovanie na úrovni programu

Príspevok Spoločenstva na spoločný program Eurostars, ktorý spravuje špecializovaná realizačná štruktúra, sa vypočíta ako maximum z jednej tretiny skutočných finančných príspevkov od zúčastnených členských štátov a ostatných zúčastnených krajín, so stropom 100 miliónov EUR.

Ako príspevok k celkovým prevádzkovým nákladom spoločného programu Eurostars použije špecializovaná realizačná štruktúra najviac 4,5 % finančného príspevku Spoločenstva.

Finančný príspevok Spoločenstva na vybrané projekty Eurostars prevedie špecializovaná realizačná štruktúra na vnútroštátne financujúce subjekty určené zúčastnenými členskými štátmi a ostatnými zúčastnenými krajinami, a to na základe dohody medzi vnútroštátnymi financujúcimi subjektmi a špecializovanou realizačnou štruktúrou. Účastníkov z jednotlivých krajín, ktorých návrhy sa vybrali na centrálnej úrovni, financujú vnútroštátne financujúce subjekty, ktoré taktiež rozdeľujú finančný príspevok Spoločenstva od špecializovanej realizačnej štruktúry.

Financovanie projektov Eurostars

Prideľovanie finančných prostriedkov z príspevku Spoločenstva a národných rozpočtov vyčlenených na vybrané projekty Eurostars sa riadi poradím v klasifikačnom zozname. Finančný príspevok účastníkom týchto projektov sa vypočíta v súlade s pravidlami financovania účastníckych národných programov.

V prípade pôžičiek sa uplatňuje štandardný výpočet pre hrubú ekvivalentnosť grantu s prihliadnutím na intenzitu úrokovej dotácie a na priemernú mieru neúspešnosti východiskového národného programu.

VI.   Pravidlá vo vzťahu k právam duševného a priemyselného vlastníctva

Špecializovaná realizačná štruktúra prijme v súlade s požiadavkami článku 4 tohto rozhodnutia politiku duševného a priemyselného vlastníctva spoločného programu Eurostars. Cieľom tejto politiky duševného a priemyselného vlastníctva spoločného programu Eurostars je podporovať vytváranie znalostí spolu s využívaním a šírením výsledkov projektov v prospech cieľovej skupiny MSP vykonávajúcich výskum a vývoj. V tejto súvislosti by mal slúžiť ako vzor prístup prijatý v rámci nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1906/2006 z 18. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú pravidlá pre účasť podnikov, výskumných centier a univerzít na akciách v rámci siedmeho rámcového programu a pre šírenie výsledkov výskumu (2007 – 2013) (2).


(1)  Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36.

(2)  Ú. v. EÚ L 391, 30.12.2006, s. 1.


PRÍLOHA II

SPRÁVA SPOLOČNÉHO PROGRAMU EUROSTARS

Systém správy spoločného programu Eurostars pozostáva zo štyroch hlavných subjektov:

1.

„skupina na vysokej úrovni iniciatívy Eureka (Eureka HLG)“ je zložená z osôb, ktoré vymenujú štáty, ktoré sú členmi iniciatívy Eureka, ako zástupcov na vysokej úrovni, a zo zástupcov Komisie. Je zodpovedná za prijímanie nezúčastnených členských štátov alebo ostatných nezúčastnených krajín do spoločného programu Eurostars v súlade s požiadavkami článkov 10 a 11 tohto rozhodnutia;

2.

„skupina na vysokej úrovni programu Eurostars (Eurostars HLG)“ je zložená zo zástupcov na vysokej úrovni iniciatívy Eureka zúčastnených členských štátov a ostatných zúčastnených krajín. Komisia a členské štáty, ktoré sa na spoločnom programe Eurostars nezúčastňujú, si ponechávajú možnosť vyslať na jej zasadnutia svojich zástupcov ako pozorovateľov. Je príslušná vykonávať dohľad nad realizáciou spoločného programu Eurostars a zodpovedá najmä za vymenovanie členov poradnej skupiny programu Eurostars, schvaľovanie prevádzkových postupov na fungovanie spoločného programu Eurostars, schvaľovanie plánovania výziev a rozpočtu výziev a schvaľovanie klasifikačného zoznamu projektov Eurostars, ktoré sa majú financovať;

3.

„poradná skupina programu Eurostars“ je zložená z koordinátorov národných projektov Eureka zo zúčastnených členských štátov a ostatných zúčastnených krajín a jej predsedom je vedúci sekretariátu iniciatívy Eureka (ESE). Poradná skupina programu Eurostars poskytuje pre ESE poradenstvo pri vykonávaní spoločného programu Eurostars a poradenstvo spojené s opatreniami na jeho realizáciu, ako sú postupy financovania, proces hodnotenia a výberu, synchronizácia medzi centrálnymi a vnútroštátnymi postupmi a monitorovanie projektu. Radí v otázkach plánovania termínov uzávierky každoročnej výzvy na predkladanie návrhov. Poskytuje aj poradenstvo týkajúce sa pokroku pri vykonávaní spoločného programu, vrátane pokroku smerom k ďalšej integrácii;

4.

ESE funguje ako špecializovaná realizačná štruktúra pre spoločný programu Eurostars. Vedúci ESE koná ako právny zástupca spoločného programu Eurostars. ESE je poverený vykonávaním spoločného programu Eurostars a je zodpovedný za:

zostavenie každoročného rozpočtu pre výzvy, centrálnu organizáciu spoločných výziev na predkladanie návrhov a prijímanie návrhov projektov (jediný vstupný bod),

centrálnu organizáciu oprávnenosti a hodnotenia návrhov projektov na základe spoločných kritérií oprávnenosti a hodnotiacich kritérií, centrálnu organizáciu výberu návrhov projektov na financovanie, monitorovanie projektu a následné opatrenia,

prijatie, prideľovanie a monitorovanie príspevku Spoločenstva,

zhromažďovanie účtov na rozdeľovanie finančných prostriedkov financujúcimi subjektmi v zúčastnených členských štátoch a ostatných zúčastnených krajinách medzi účastníkov projektov Eurostars,

propagáciu spoločného programu Eurostars,

podávanie správ pre Eureka HLG, Eurostars HLG a Komisiu o spoločnom programe Eurostars vrátane správ o pokroku dosiahnutom v smere k ďalšej integrácii,

informovanie siete Eureka o aktivitách v rámci spoločného programu Eurostars.


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Rada

30.7.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 201/68


ROZHODNUTIE RADY

z 8. júla 2008,

ktorým sa vymenúvajú štyria francúzski členovia a štyria náhradníci Výboru regiónov

(2008/624/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 263,

so zreteľom na návrh francúzskej vlády,

keďže:

(1)

Rada 24. januára 2006 prijala rozhodnutie 2006/116/ES, ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2006 do 25. januára 2010 (1).

(2)

V dôsledku úmrtia pána Raymonda FORNIHO sa uvoľnilo jedno miesto člena. V dôsledku skončenia funkčného obdobia pána Jeana PUECHA, pani Juliette SOULABAILLEOVEJ a pána Michela THIERSA sa uvoľnili tri miesta členov. V dôsledku skončenia funkčného obdobia pani Caroly JORDA-DEDIEUOVEJ a pána Jean-Pierra TIESEIREHO sa uvoľnili dve miesta náhradníkov vo Výbore regiónov. V dôsledku vymenovania pánov Pierra HUGONA a Christopha POUILLONA za členov Výboru regiónov sa uvoľnili dve miesta náhradníkov v tomto výbore,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Na zvyšný čas funkčného obdobia, ktoré trvá do 25. januára 2010, sa do Výboru regiónov vymenúvajú:

a)

za členov:

pán Pierre HUGON, Vice-président du Conseil général de la Lozère (zmena mandátu),

pán Pierre MAILLE, Président du Conseil général du Finistère,

pán René SOUCHON, Président du Conseil régional d’Auvergne,

pán Christophe ROUILLON, Maire de Coulaines (zmena mandátu)

a

b)

za náhradníkov:

pán Jean-Michel DACLIN, Adjoint au Maire de Lyon,

pani Rose-Marie FALQUE, Maire d’Azerailles,

pani Rachel PAILLARD, Maire de Bouzy,

pán Jean-Louis TOURENNE, Président du Conseil général d’Ille et Vilaine.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 8. júla 2008

Za Radu

predsedníčka

C. LAGARDE


(1)  Ú. v. EÚ L 56, 25.2.2006, s. 75.


AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI ZMLUVAMI

30.7.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 201/70


 

Právny účinok podľa medzinárodného práva verejného majú iba originálne texty EHK OSN. Status tohto predpisu a dátum nadobudnutia jeho platnosti je potrebné overiť v poslednom znení dokumentu EHK/OSN o statuseTRANS/WP.29/343, ktorý je k dispozícii na internetovej stránke: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Predpis Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN) č. 30 – Jednotné ustanovenia o homologizácii pneumatík pre motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá

Revízia 3

Obsahuje celý platný text vrátane:

doplnku 15 k sérii zmien 02 – dátum nadobudnutia platnosti: 10. november 2007

OBSAH

PREDPIS

1.

Rozsah pôsobnosti

2.

Definície

3.

Označenia

4.

Žiadosť o homologizáciu

5.

Homologizácia

6.

Požiadavky

7.

Zmeny typu pneumatiky a rozšírenie homologizácie

8.

Zhoda výroby

9.

Sankcie v prípade nezhody výroby

10.

Definitívne zastavenie výroby

11.

Prechodné ustanovenia

12.

Názvy a adresy technických služieb zodpovedných za vykonávanie homologizačných skúšok a názvy a adresy správnych orgánov

PRÍLOHY

Príloha I —

Oznámenie o homologizácii alebo o rozšírení prípadne o zamietnutí či o odobratí homologizácie alebo o definitívnom zastavení výroby typu pneumatiky podľa predpisu č. 30

Príloha II —

Príklad usporiadania homologizačnej značky

Príloha III —

Usporiadanie označenia pneumatík

Príloha IV —

Indexy nosnosti

Príloha V —

Označenie rozmerov a rozmery pneumatík

Príloha VI —

Spôsob merania rozmerov pneumatík

Príloha VII —

Postup pri vykonávaní zaťažovacích/rýchlostných skúšok

1.   ROZSAH PÔSOBNOSTI

Tento predpis sa vzťahuje na nové pneumatiky určené predovšetkým, avšak nie výhradne, pre vozidlá kategórií M1, O1 a O2  (1).

Nevzťahuje sa na pneumatiky konštruované pre

a)

vybavenie automobilov starších ako 20 rokov

b)

pretekárske automobily.

2.   DEFINÍCIE

Na účely tohto predpisu,

2.1.

„typ pneumatiky“ je kategória pneumatík, ktoré sa navzájom podstatne nelíšia, pokiaľ ide o:

2.1.1.

výrobcu;

2.1.2.

označenie rozmerov pneumatiky;

2.1.3.

kategóriu použitia [normálne (cestné) alebo na jazdu na snehu alebo na dočasné použitie];

2.1.4.

konštrukcia [diagonálna (bias-ply), zmiešaná (bias-belted), radiálna pneumatika, pneumatika na núdzový dojazd];

2.1.5.

symbol kategórie rýchlosti;

2.1.6.

index nosnosti;

2.1.7.

priečny prierez pneumatiky;

2.2.

„pneumatika na jazdu na snehu“ je pneumatika, ktorej vzorka behúňa a ktorej konštrukcia sú navrhnuté predovšetkým tak, aby v blate a na čerstvom alebo rozmočenom snehu zaisťovali lepší výkon ako normálna (cestná) pneumatika. Vzorka behúňa pneumatiky pre jazdu na snehu sa skladá spravidla z drážok (rebier) a/alebo masívnych blokov, vzdialených od seba viac ako u normálnej (cestnej) pneumatiky;

2.3.

„konštrukcia pneumatiky“ sú technické charakteristiky kostry plášťa pneumatiky. Rozlišujú sa najmä tieto typy konštrukcií:

2.3.1.

„diagonálna“ alebo „bias-ply“ je konštrukcia pneumatiky, v ktorej kordové vrstvy siahajú až k pätke a sú usporiadané tak, že zvierajú striedavo uhly oveľa menšie ako 90 ° vzhľadom k osi behúňa;

2.3.2

„zmiešaná konštrukcia (bias-belted)“ je konštrukcia pneumatiky diagonálneho typu (bias-ply), v ktorej je kostra spútaná pásom obsahujúcim dve alebo viac vrstiev v podstate nerozťažiteľného kordu, usporiadaných v striedavých uhloch blízkych veľkostiam uhlov kostry;

2.3.3.

„radiálna“ je konštrukcia pneumatiky, v ktorej kordové vrstvy siahajú až k pätkám a sú usporiadané tak, že tvoria uhol takmer rovný 90 ° vzhľadom k osi behúňa, pričom kostra je stabilizovaná v podstate neroztiahnuteľným obvodovým pásom;

2.3.4.

„zosilnená“ alebo „na veľké zaťaženie“ je konštrukcia pneumatiky, ktorej kostra je odolnejšia ako v prípade zodpovedajúcej normálnej pneumatiky;

2.3.5.

„náhradná pneumatika na dočasné použitie“ je pneumatika odlišná od pneumatiky určenej na montáž na vozidlo v normálnych jazdných podmienkach, ktorá je určená len na dočasné použitie pri obmedzených jazdných podmienkach;

2.3.6.

„náhradná pneumatika na dočasné použitie typu T“ je typ náhradnej pneumatiky na dočasné použitie konštruovaný pre použitie pri hustiacom tlaku vyššom ako je tlak stanovený pre normálne a zosilnené pneumatiky;

2.3.7.

„pneumatika na núdzový dojazd“ alebo „samonosná pneumatika“ je konštrukcia pneumatiky technicky riešená (napríklad zosilnené bočnice, atď.) tak, že umožňuje, aby pneumatika namontovaná na vhodné koleso bez akéhokoľvek doplnkového komponentu, zabezpečila vozidlu základné funkcie minimálne pri rýchlosti 80 km/h (50 mph) a na vzdialenosť 80 km, keď sa nachádza v režime pneumatiky na núdzový dojazd.

2.4.

„pätka“ je časť pneumatiky, ktorej tvar a konštrukcia jej umožňujú prispôsobiť sa ráfiku a na ňom držať pneumatiku (2);

2.5.

„kord“ sú vlákna, tvoriace tkanivo vrstiev v pneumatike (2);

2.6.

„vrstva“ je vrstva rovnobežne usporiadaných pogumovaných kordových vlákien (2);

2.7.

„kostra“ je časť pneumatiky, iná ako behúň a gumové bočnice, ktorá po nahustení nesie zaťaženie (2);

2.8.

„behúň“ je časť pneumatiky, ktorá prichádza do kontaktu so zemou (2);

2.9.

„bočnica“ je časť pneumatiky medzi behúňom a pätkou (2);

2.10.

„spodok bočnice“ je plocha medzi najväčšou šírkou profilu pneumatiky a plochou určenou na prekrytie okrajom ráfika (2);

2.10.1.

Avšak pri pneumatikách „konfigurácie montáže pneumatiky na ráfik“ (pozri bod 3.1.10) označených symbolom „A“ alebo „U“ to znamená plochu, ktorou sedí pneumatika na ráfiku;

2.11.

„drážka behúňa“ je priestor medzi dvoma susednými rebrami alebo blokmi vzorky behúňa (2);

2.12.

„šírka profilu“ je lineárna vzdialenosť medzi vonkajšími okrajmi bočníc nahustenej pneumatiky, nepočítajúc s nerovnosťou spôsobenou označením, zdobením alebo ochrannými pásmi alebo rebrami (2);

2.13.

„celková šírka“ je lineárna vzdialenosť medzi vonkajšími okrajmi bočníc nahustenej pneumatiky vrátane označenia, zdobenia a ochranných pásov alebo rebier (3);

2.14.

„výška profilu“ je vzdialenosť rovnajúca sa polovici rozdielu medzi vonkajším priemerom pneumatiky a menovitým priemerom ráfika (3);

2.15.

„menovité profilové číslo (Ra)“ je stonásobok čísla získaného delením čísla, ktoré vyjadruje výšku profilu v milimetroch, číslom vyjadrujúcim menovitú šírku profilu v milimetroch;

2.16.

„vonkajší priemer“ je celkový priemer nahustenej novej pneumatiky (3);

2.17.

„označenie rozmerov pneumatiky“ je

2.17.1.

označenie, ktoré udáva:

2.17.1.1.

menovitú šírku profilu. Táto šírka musí byť vyjadrená v milimetroch, okrem typu pneumatík pre ktoré je označenie rozmeru dané v prvom stĺpci tabuliek v prílohe V k tomuto predpisu;

2.17.1.2.

menovité profilové číslo, okrem typu pneumatík, pre ktoré je označenie rozmerov dané v prvom stĺpci tabuliek v prílohe V k tomuto predpisu, alebo, v závislosti od typu konštrukcie pneumatiky, v menovitom vonkajšom priemere vyjadrenom v mm;

2.17.1.3.

konvenčné číslo udávajúce menovitý priemer ráfika a zodpovedajúce jeho priemeru, ktoré je vyjadrené buď v kódoch (čísla menšie ako 100) alebo v milimetroch (čísla väčšie ako 100);

2.17.1.4.

písmeno „T“ pred menovitou šírkou profilu v prípade náhradných pneumatík na dočasné použitie T- typu;

2.17.1.5.

údaj o konfigurácii montáže pneumatiky na ráfiku, keď sa líši od štandardnej konfigurácie.

2.18.

„Menovitý priemer ráfika“ je priemer ráfika, na ktorý sa má pneumatika montovať;

2.19.

„ráfik“ je nosný prvok pre súpravu pneumatiky s dušou alebo pre bezdušovú pneumatiku, o ktorú sa opierajú pätky pneumatiky (3);

2.19.1.

„Konfigurácia montáže pneumatiky na ráfik“ je typ ráfika, na ktorý má byť pneumatika namontovaná. V prípade neštandardných ráfikov sa uvádza symbol použitý pre pneumatiku, napríklad „CT“, „TR“, „TD“, „A“ alebo „U“.

2.20.

„teoretický ráfik“ je pomyselný ráfik, ktorého šírka by bola rovná x násobku menovitej šírky profilu plášťa; hodnota „x“ musí byť špecifikovaná výrobcom pneumatiky;

2.21.

„merací ráfik“ je ráfik, na ktorý sa musí namontovať pneumatika pri meraní rozmerov;

2.22.

„skúšobný ráfik“ je ráfik, na ktorý sa musí namontovať pneumatika pri skúšaní;

2.23.

„vytrhávanie“ je oddeľovanie kúskov gumy z behúňa;

2.24.

„oddeľovanie kordu“ je oddeľovanie kordu od jeho gumového obalu;

2.25.

„oddeľovanie vrstiev“ je oddeľovanie susedných vrstiev od seba;

2.26.

„oddeľovanie behúňa“ je oddeľovanie behúňa od kostry;

2.27.

„indikátory opotrebovania behúňa“ sú výstupky vo vnútri drážok behúňa, ktoré majú vizuálne signalizovať stupeň opotrebovania behúňa;

2.28.

„index nosnosti“ je číslo spojené s referenčnou hmotnosťou, ktorú môže pneumatika niesť, keď sa používa podľa požiadaviek na používanie, špecifikovaných výrobcom.

2.29.

„Kategória rýchlosti“ je maximálna rýchlosť, ktorú pneumatika znesie, vyjadrená symbolom kategórie rýchlosti (pozri nasledujúcu tabuľku)

2.29.1.

Kategórie rýchlosti sú uvedené v tejto tabuľke:

Symbol kategórie rýchlosti

Maximálna rýchlosť

(km/h)

L

120

M

130

N

140

P

150

Q

160

R

170

S

180

T

190

U

200

H

210

V

240

W

270

Y

300

2.30.

Drážky vzorku behúňa:

2.30.1.

„hlavné drážky“ sú široké drážky umiestnené v strednej časti behúňa, vo vnútri ktorých sú indikátory opotrebovania behúňa (pozri bod 2.27.);

2.30.2.

„vedľajšie drážky“ sú doplnkové drážky vzorku behúňa, ktoré môžu zmiznúť v priebehu životnosti pneumatiky.

2.31.

„Miera maximálneho zaťaženia“ je maximálna hmotnosť, ktorú pneumatika má uniesť;

2.31.1.

pre rýchlosti nepresahujúce 210 km/h nesmie miera maximálneho zaťaženia prekročiť hodnotu, prislúchajúcu indexu nosnosti pneumatiky;

2.31.2.

pre rýchlosti presahujúce 210 km/h, ale nepresahujúce 240 km/h (pneumatiky označované symbolom kategórie rýchlosti „V“) nesmie miera maximálneho zaťaženia prekročiť percentuálnu hodnotu, prislúchajúcu indexu nosnosti pneumatiky, podľa nasledujúcej tabuľky, vzhľadom na rýchlostné schopnosti vozidla, na ktoré je pneumatika namontovaná.

Maximálna rýchlosť

(km/h)

Miera maximálneho zaťaženia

(%)

215

98,5

220

97

225

95,5

230

94

235

92,5

240

91

Pre medziľahlé maximálne rýchlosti sú prípustné lineárne interpolácie maximálneho zaťaženia.

2.31.3.

Pre rýchlosti presahujúce 240 km/h (pneumatiky označované symbolom kategórie rýchlosti „W“) nesmie miera maximálneho zaťaženia prekročiť percentuálnu hodnotu, prislúchajúcu indexu nosnosti pneumatiky, podľa nasledujúcej tabuľky, vzhľadom na rýchlostné schopnosti vozidla, na ktorom je pneumatika namontovaná.

Maximálna rýchlosť

(km/h)

Miera maximálneho zaťaženia

(%)

240

100

250

95

260

90

270

85

Pre medziľahlé maximálne rýchlosti sú prípustné lineárne interpolácie maximálneho zaťaženia.

2.31.4.

Pre rýchlosti presahujúce 270 km/h (pneumatiky označované symbolom kategórie rýchlosti „Y“) nesmie prekročiť percentuálnu hodnotu, prislúchajúcu indexu nosnosti pneumatiky, podľa nasledujúcej tabuľky, vzhľadom na rýchlostné schopnosti vozidla, na ktorom je pneumatika namontovaná.

Maximálna rýchlosť

(km/h)

Miera maximálneho zaťaženia

(%)

270

100

280

95

290

90

300

85

Pre medziľahlé maximálne rýchlosti sú prípustné lineárne interpolácie maximálneho zaťaženia.

2.31.5.

Pre rýchlosti menšie než 60 km/h alebo rovnajúce sa tejto rýchlosti nesmie miera maximálneho zaťaženia presiahnuť percento hmotnosti prislúchajúce indexu nosnosti pneumatiky, podľa nasledujúcej tabuľky, vzhľadom na maximálnu konštrukčnú rýchlosť vozidla, na ktoré sa pneumatika namontuje:

Maximálna rýchlosť

(km/h)

Miera maximálneho zaťaženia

(%)

25

142

30

135

40

125

50

115

60

110

2.31.6.

V prípade rýchlostí presahujúcich 300 km/h, nesmie maximálna miera zaťaženia prekročiť hmotnosť špecifikovanú výrobcom pneumatiky, vzhľadom na rýchlostné možnosti pneumatiky. V prípade rýchlostí medzi 300 km/h a maximálnou rýchlosťou povolenou výrobcom pneumatiky sa použije lineárna interpolácia maximálnej miery zaťaženia.

2.32.

„Režim pneumatiky na núdzový dojazd“ je stav pneumatiky, ktorá si v zásade zachováva svoju konštrukčnú celistvosť pri prevádzke s tlakom v pneumatike od 0 do 70 kPa.

2.33.

„Základné funkcie pneumatiky“ je normálna schopnosť nahustenej pneumatiky znášať dané zaťaženie pri danej rýchlosti a prenášať hnacie sily, sily riadenia a brzdné sily na vozovku, na ktorej sa pohybuje.

2.34.

„Systém núdzového dojazdu“ alebo „systém predĺženej mobility“ je sústava funkčne závislých komponentov vrátane pneumatiky, ktoré spolu poskytujú stanovený výkon tým, že zabezpečujú vozidlu základné funkcie minimálne pri rýchlosti 80 km/h (50 mph) a na vzdialenosť 80 km, keď sa nachádza v režime pneumatiky na núdzový dojazd.

2.35.

„Výška profilu zaťaženej pneumatiky“ je rozdiel medzi polomerom zaťaženej pneumatiky meraným od stredu ráfika po povrch skúšobného bubna a jednou polovicou menovitého priemeru ráfika podľa ISO 4000-1.

3.   OZNAČENIA

3.1.   Pneumatiky predkladané na homologizáciu musia byť vybavené v prípade súmerných pneumatík na oboch bočniciach a v prípade nesúmerných pneumatík aspoň na vonkajšej bočnici:

3.1.1.

názvom alebo obchodnou značkou výrobcu;

3.1.2.

označením rozmerov pneumatiky, ako je uvedené v bode 2.17. tohto predpisu;

3.1.3.

údajom o konštrukcii a to týmto spôsobom:

3.1.3.1.

v prípade diagonálnych pneumatík (bias-ply), bez označenia alebo písmenom „D“ umiestneným pred označením priemeru ráfika;

3.1.3.2.

v prípade radiálnych pneumatík písmenom „R“, umiestneným pred označením priemeru ráfika a nepovinne slovom „RADIAL“;

3.1.3.3.

v prípade pneumatík zmiešanej konštrukcie (bias-belted) písmenom „B“, umiestneným pred označením priemeru ráfika a okrem toho slovami „BIAS-BELTED“;

3.1.3.4.

v prípade radiálnych pneumatík pre rýchlosti nad 240 km/h, ale do 300 km/h (pneumatiky označené symbolom rýchlosti „W“ alebo „Y“ ako časti prevádzkového opisu), sa písmeno „R“, umiestnené pred označením priemeru ráfika môže nahradiť písmenami „ZR“.

3.1.3.5.

V prípade „pneumatík na núdzový dojazd“ alebo „samonosných pneumatík“ písmenom „F“ umiestneným pred označením priemeru ráfika;

3.1.4.

údajom o kategórii rýchlosti pneumatiky symbolom určeným v tabuľke v bode 2.29;

3.1.4.1.

na pneumatikách pre rýchlosti nad 300 km/h sa písmeno „R“ umiestnené pred kódovým označením priemeru ráfika nahradí písmenami „ZR“ a pneumatika sa označí prevádzkovým opisom pozostávajúcim zo symbolu rýchlosti „Y“ a príslušného indexu nosnosti. Tento prevádzkový opis sa uvedie v zátvorkách, napríklad „(95Y)“.

3.1.5.

Nápisom „M+S“ prípadne „M.S“ alebo „M&S“, ak ide o pneumatiku určenú na jazdu na snehu;

3.1.6.

indexom nosnosti, definovanom v bode 2.28. tohto predpisu;

3.1.7.

slovom „TUBELESS“, ak ide o pneumatiku konštruovanú na použitie bez duše;

3.1.8.

slovom „REINFORCED“, alebo slovami „EXTRA LOAD“ ak ide o zosilnenú pneumatiku;

3.1.9.

dátumom výroby v tvare skupiny štyroch číslic, prvé dve predstavujú týždeň a posledné dve rok výroby. Toto označenie, ktoré môže byť umiestnené len na jednej bočnici, nebude však vyžadované v prípade pneumatík predložených k homologizácii do dvoch rokov odo dňa, kedy tento predpis nadobudol platnosť (4).

3.1.10.

V prípade pneumatík po prvýkrát homologizovaných po nadobudnutí platnosti doplnku 13 k sérii zmien 02 predpisu č. 30, údaj uvedený v bode 2.17.1.5. sa umiestni bezprostredne za označenie priemeru ráfika uvedenom v bode 2.17.1.3.

3.1.11.

V prípade dočasného použitia rezervných pneumatík, slovami „TEMPORARY USE ONLY“ napísanými veľkými písmenami s výškou minimálne 12,7 mm.

3.1.11.1.

Okrem toho, v prípade dočasného použitia rezervných pneumatík typu „T“ poznámkou „INFLATE TO 420 kPa (60 psi)“ napísanou veľkými písmenami s výškou minimálne 12,7 mm.

3.1.12.

Symbolom uvedeným nižšie, ak ide o pneumatiku na „núdzový dojazd“ alebo „samonosnú“ pneumatiku, kde „h“ je minimálne 12 mm.

Image

3.2.   Na pneumatikách musí byť dostatočne veľké miesto pre homologizačnú značku, ako je uvedené v prílohe II tohto predpisu.

3.3.   V prílohe III tohto predpisu je uvedený príklad usporiadania označenia pneumatiky.

3.4.   Označenie uvedené v bode 3.1. a homologizačná značka predpísaná v bode 5.4. tohto predpisu musia byť na pneumatike vylisované vo vystupujúcom alebo zapustenom reliéfe. Musia byť dobre čitateľné a umiestnené na spodnej ploche pneumatiky aspoň na jednej z jej bočníc, okrem označenia, ktoré je uvedené v bode 3.1.1.

3.4.1.   Avšak u pneumatík „konfigurácie montáže pneumatiky na ráfik“ (pozri bod 3.1.10) označených symbolom „A“ alebo „U“, však môže byť označenie umiestnené kdekoľvek na vonkajšej bočnici pneumatiky;

4.   ŽIADOSŤ O HOMOLOGIZÁCIU

4.1.   Žiadosť o homologizáciu typu pneumatiky predkladá držiteľ názvu alebo obchodnej značky alebo jeho riadne splnomocnený zástupca. Musí obsahovať tieto údaje:

4.1.1.

označenie rozmerov pneumatiky, ako je uvedené v bode 2.17. tohto predpisu;

4.1.2.

názov alebo obchodnú značku výrobcu;

4.1.3.

kategóriu použitia [normálna (cestná) alebo na jazdu na snehu alebo na dočasné použitie];

4.1.4.

konštrukciu: diagonálna (bias-ply), zmiešaná (bias-belted), radiálna, pneumatika na núdzový dojazd;

4.1.5.

kategóriu rýchlosti;

4.1.6.

index nosnosti pneumatiky;

4.1.7.

či je pneumatika určená na použitie s dušou alebo bez duše;

4.1.8.

či ide o „normálny“ alebo „zosilnený“ typ pneumatiky o „náhradnú pneumatiku na dočasné použitie typu T“;

4.1.9.

počet vrstiev v prípade diagonálnej (bias-ply) pneumatiky;

4.1.10.

celkové rozmery: celková šírka profilu a vonkajší priemer;

4.1.11.

ráfiky, na ktoré možno pneumatiky montovať;

4.1.12.

merací ráfik a skúšobný ráfik;

4.1.13.

skúšobný tlak v prípade, že výrobca požaduje uplatňovanie bodu 1.3. prílohy VII k tomuto predpisu;

4.1.14.

hodnotu „x“ uvedenú v bode 2.20.

4.1.15.

V prípade pneumatík pre rýchlosti nad 300 km/h, maximálnu rýchlosť povolenú výrobcom pneumatiky a maximálne povolené zaťaženie pre túto rýchlosť. Výrobca pneumatiky musí tiež uviesť tieto hodnoty v technickej dokumentácii pre daný typ pneumatiky.

4.1.16.

Označenie obrysov ráfika, na ktorom je usadená pätka pneumatiky, špecifických pre „režim pneumatiky na núdzový dojazd“ v prípade „pneumatík na núdzový dojazd“.

4.2.   K žiadosti o homologizáciu musia byť priložené (všetky trojmo) výkresy alebo reprezentatívne fotografie, ktoré znázornia vzorku behúňa pneumatiky a výkresy vonkajšieho obrysu nahustenej pneumatiky namontovanej na meracom ráfiku, kde sú vyznačené dôležité rozmery (pozri body 6.1.1. a 6.1.2.) typu pneumatiky predkladanej na homologizáciu. Rovnako musí byť priložená jedna zo skúšobných správ vydaných skúšobným laboratóriom alebo jedna alebo dve vzorky typu pneumatiky, podľa uváženia kompetentného orgánu. Výkresy alebo fotografie bočníc a behúňa pneumatiky musia byť predložené po tom, čo sa začalo s výrobou, nie neskôr ako jeden rok po dátume vydania homologizácie.

4.3.   Pred udelením homologizácie overí príslušný orgán, či existujú dostatočné opatrenia na zabezpečenie účinných kontrol zhody výroby.

4.4.   Pokiaľ výrobca pneumatiky predloží žiadosť o homologizáciu typu rady pneumatík, nie je potrebné vykonať zaťažovaciu/rýchlostnú skúšku pre každý typ radu pneumatiky. Výber najmenej priaznivého prípadu môže byť urobený podľa uváženia homologizačného orgánu.

5.   HOMOLOGIZÁCIA

5.1.   Ak typ pneumatiky, predložený k homologizácii podľa tohto predpisu, spĺňa požiadavky v bode 6, udelí sa tomuto typu pneumatiky homologizácia.

5.2.   Každému homologizovanému typu sa prideľuje homologizačné číslo. Prvé dve číslice (v súčasnosti 02) musia označovať sériu posledných závažných technických zmien, zahrnutých do predpisu v dobe vydania homologizácie. Tá istá zmluvná strana nesmie prideliť toto číslo inému typu pneumatiky, na ktorú sa vzťahuje tento predpis.

5.3.   Správa o homologizácii alebo o rozšírení prípadne o zamietnutí či o odobratí homologizácie alebo o konečnom zastavení výroby typu pneumatiky podľa tohto predpisu musí byť zaslaná stranám Dohody z r. 1958, ktoré uplatňujú tento predpis, na formulári podľa vzoru v prílohe I k tomuto predpisu.

5.3.1   Ak je homologizácia udelená pneumatike, ktorá je vhodná pre rýchlosti nad 300 km/h (pozri bod 4.1.15), musí byť v časti 10 formulára oznámenia (pozri prílohu I k tomuto predpisu) jasne uvedená príslušná maximálna rýchlosť (km/h) a zaťaženie (kg) pre túto rýchlosť; môžu sa tiež uviesť zaťaženia pre medziľahlé rýchlosti vyššie než 300 km/h.

5.4.   Každá pneumatika zodpovedajúca typu homologizovanému podľa tohto predpisu, musí mať na ploche uvedenej v bode 3.2. okrem značenia predpísaného v bode 3.1. vyznačenú medzinárodnú homologizačnú značku tvorenú:

5.4.1.

písmenom „E“ v kruhu, za ktorým nasleduje rozlišovacie číslo krajiny, ktorá udelila homologizáciu (5);

5.4.2.

homologizačným číslom.

5.5.   Homologizačná značka musí byť zreteľne čitateľná a nezmazateľná.

5.6.   V prílohe II k tomuto predpisu je uvedený príklad usporiadania homologizačnej značky.

6.   POŽIADAVKY

6.1.   Rozmery pneumatík

6.1.1.   Šírka profilu pneumatiky

6.1.1.1.   Šírka profilu sa vypočíta podľa vzorca:

S = S1 + K(A – A1),

kde:

S

je „šírka profilu“ vyjadrená v milimetroch a nameraná na meracom ráfiku;

S1

je „menovitá šírka profilu“ (v milimetroch) uvedená na bočnici pneumatiky vo forme predpísaného označenia pneumatiky;

A

je šírka (vyjadrená v milimetroch) meracieho ráfiku, uvedená výrobcom v popise (6);

A1

je šírka (vyjadrená v milimetroch) teoretického ráfiku.

A1 sa rovná hodnote S1 násobenej súčiniteľom x špecifikovaným výrobcom a K sa rovná hodnote 0,4.

6.1.1.2.   Pre typy pneumatík, pre ktoré sú označenia rozmerov dané v prvom stĺpci tabuľky v prílohe V k tomuto predpisu, má však šírka profilu hodnoty uvedené oproti označeniam rozmerov pneumatík v týchto tabuľkách.

6.1.1.3.   Avšak u pneumatík „konfigurácie montáže pneumatiky na ráfik“ (pozri bod 3.1.10.) označených symbolom „A“ alebo „U“, K sa rovná hodnote 0,6.

6.1.2.   Vonkajší priemer pneumatiky

6.1.2.1.   Vonkajší priemer pneumatiky sa vypočíta podľa nasledujúceho vzorca:

D = d + 2H

kde:

 

D je vonkajší priemer vyjadrený v milimetroch

 

d je konvenčné číslo definované v bode 2.17.1.3., vyjadrené v milimetroch (6),

 

H je menovitá výška profilu v milimetroch, ktorá sa rovná:

H = 0,01 S1 × Ra,

 

S1 je menovitá šírka profilu v mm, a

 

Ra je menovité profilové číslo,

všetko tak, ako je uvedené na bočnici pneumatiky v označení veľkosti pneumatiky v súlade s požiadavkami v bode 3.4.

6.1.2.2.   Pre typy pneumatík, pre ktoré sú označenia rozmerov dané v prvom stĺpci tabuliek v prílohe V k tomuto predpisu, sa však za vonkajší priemer považuje údaj uvedený v týchto tabuľkách oproti označeniu „veľkosti“ pneumatiky.

6.1.2.3.   Avšak u pneumatík „ konfigurácie montáže pneumatiky na ráfik“ (pozri bod 3.1.10.) označených symbolom „A“ alebo „U“, vonkajším priemerom je údaj uvedený v označení rozmeru pneumatiky na bočnici pneumatiky.

6.1.3.   Spôsob merania rozmerov pneumatík

Rozmery pneumatík sa merajú postupom uvedeným v prílohe VI k tomuto predpisu.

6.1.4.   Špecifikácia šírky profilu

6.1.4.1.   Celková šírka pneumatiky môže byť menšia ako šírka profilu stanovená podľa bodu 6.1.1.

6.1.4.2.   Môže prekročiť túto hodnotu o nasledujúce percentá:

6.1.4.2.1.

v prípade diagonálnych pneumatík (bias-ply): 6 %;

6.1.4.2.2.

v prípade radiálnych pneumatík, pneumatík na núdzový dojazd: 4 %;

6.1.4.2.3.

ak je pneumatika vybavená špeciálnymi ochrannými rebrami (alebo pásmi), môžu sa hodnoty, zvýšené o uvedené percentá, ďalej prekročiť o 8 milimetrov.

6.1.4.2.4.

Avšak u pneumatík „konfigurácie montáže pneumatiky na ráfik“ (pozri bod 3.1.10.) označených symbolom „A“ alebo „U“, sa celková šírka pneumatiky v spodnej časti pneumatiky rovná menovitej šírke ráfika, na ktorom je pneumatika namontovaná, ako uvádza výrobca v popise, zväčšená o 20 mm.

6.1.5.   Špecifikácia vonkajšieho priemeru pneumatiky

Vonkajší priemer pneumatiky musí byť medzi hodnotami Dmin a Dmax stanovenými podľa týchto vzorcov:

 

Dmin = d + (2H × a)

 

Dmax = d + (2H × b)

kde:

6.1.5.1.

pre rozmery uvedené v prílohe V a pre pneumatiky „ konfigurácie montáže pneumatiky na ráfik“ (pozri bod 3.1.10.) označené symbolom „A“ alebo „U“, sa menovitá výška profilu H rovná:

H = 0,5 (D – d) – vysvetlivky pozri bod 6.1.2.

6.1.5.2.

pre ostatné rozmery neuvedené v prílohe V, „H“ a „d“ sú definované v bode 6.1.2.1,

6.1.5.3.

koeficienty „a“ a „b“ sú:

6.1.5.3.1.

koeficient „a“ = 0,97

6.1.5.3.2.

Koeficient „b“ pre normálne (cestné typy) pneumatiky resp. pneumatík

pneumatiky radiálne, pneumatika na núdzový dojazd

diagonálne a zmiešané konštrukcie (bias-belted)

1,04

1,08

6.1.5.4.

pre pneumatiky na jazdu na snehu vonkajší priemer (Dmax) stanovený podľa vyššie uvedeného vzorca môže túto hodnotu prevyšovať o 1 %.

6.2.   Zaťažovacia/rýchlostná skúška

6.2.1.   Pneumatika sa musí podrobiť zaťažovacej/rýchlostnej skúške vykonanej podľa príslušného postupu opísaného v prílohe VII k tomuto predpisu.

6.2.1.1.   Ak sa žiadosť týka pneumatík označených kódom „ZR“ v rámci označenia veľkosti, ktoré sú vhodné pre rýchlosti nad 300 km/h (pozri bod 4.1.15.), uvedená zaťažovacia/rýchlostná skúška sa vykoná na jednej pneumatike pri podmienkach rýchlosti a zaťaženia vyznačených na pneumatike (pozri bod 3.1.4.1.). Na druhej vzorke sa vykoná ďalšia zaťažovacia/rýchlostná skúška pri podmienkach zaťaženia a rýchlosti, ktoré výrobca pneumatiky špecifikuje ako maximálne (pozri 4.1.15. tohto predpisu).

Druhá skúška sa môže vykonať, v prípade súhlasu výrobcu, na tej istej vzorke pneumatiky.

6.2.1.2.   Ak sa podáva žiadosť o homologizáciu „systému núdzového dojazdu“, uvedená zaťažovacia/rýchlostná skúška sa vykoná na jednej pneumatike nahustenej podľa bodu 1.2. prílohy VII, v podmienkach zaťaženia a rýchlosti vyznačených na pneumatike (pozri bod 3.1.4.1.). Ďalšia zaťažovacia/rýchlostná skúška sa musí vykonať na druhej vzorke rovnakého typu pneumatiky ako je špecifikované v bode 3 prílohy VII. Druhá skúška sa môže vykonať na tej istej vzorke len vtedy, keď s tým výrobca súhlasí.

6.2.2.   Pneumatika podrobená príslušnej zaťažovacej/rýchlostnej skúške prejde skúškou, ak sa na nej neobjaví žiadne oddeľovanie behúňa, vrstiev či kordu, ani vytrhávanie alebo pretrhnutie kordu.

6.2.2.1.   Ak však pneumatika označená symbolom rýchlostnej kategórie „Y“, po vykonaní danej skúšky, vykazuje povrchové pľuzgiere na behúni pneumatiky spôsobené špecifickým skúšobným zariadením a podmienkami, považuje sa za vyhovujúcu.

6.2.2.2.   Ak „systém núdzového dojazdu“, ktorý potom, čo bol podrobený skúške uvedenej v bode 3 prílohy VII, nevykazuje zmenu výšky profilu zaťaženej pneumatiky v porovnaní s výškou profilu zaťaženej pneumatiky na začiatku skúšky väčšiu než 20 % a behúň ostáva spojený s oboma bočnicami, považuje sa za systém, ktorý splnil požiadavky skúšky.

6.2.3.   Vonkajší priemer pneumatiky, meraný šesť hodín po zaťažovacej/rýchlostnej skúškea, sa nesmie líšiť o viac ako ± 3,5 % oproti vonkajšiemu priemeru nameranému pred skúškou.

6.3.   Indikátory opotrebovania behúňa

6.3.1.   Na pneumatike musí byť najmenej šesť, približne rovnomerne od seba vzdialených, priečnych radov indikátorov opotrebovania, umiestnených v hlavných drážkach behúňa. Indikátory opotrebovania musia byť také, aby sa nedali zameniť za gumové mostíky medzi rebrami alebo blokmi behúňa.

6.3.2.   Avšak v prípade pneumatík s rozmermi vhodnými k montovaniu na ráfiky menovitého priemeru 12 alebo menšieho, sa pripúšťajú štyri rady indikátorov opotrebovania behúňa.

6.3.3.   Indikátory opotrebovania behúňa musia poskytovať s toleranciou + 0,60/– 0,0 milimetra vizuálnu signalizáciu stavu, v prípade, že hĺbka drážok behúňa už nie je väčšia ako 1,6 milimetra.

6.3.4.   Výška indikátorov opotrebovania sa stanoví zmeraním vzdialenosti od povrchu behúňa ku dnu drážky bezprostredne za miestom, z ktorého vystupuje indikátor opotrebovania a vzdialenosti od povrchu behúňa k vrcholu indikátora opotrebovania.

7.   ZMENY TYPU PNEUMATIKY A ROZŠÍRENIE HOMOLOGIZÁCIE

7.1.   Každá zmena typu pneumatiky musí byť oznámená správnemu orgánu, ktorý pre tento typ pneumatiky udelil homologizáciu. Toto oddelenie môže potom buď:

7.1.1.

konštatovať, že vykonané zmeny nemajú žiadny výrazne nepriaznivý vplyv a že pneumatika v každom prípade ešte stále spĺňa požiadavky; alebo

7.1.2.

vyžadovať nový skúšobný protokol od technickej služby poverenej vykonávaním skúšok.

7.2.   Pri zmene vzorky behúňa pneumatiky sa nepovažuje za nutné, aby boli opakované skúšky, predpísané v bode 6. tohto predpisu.

7.3.   Potvrdenie alebo zamietnutie homologizácie sa s uvedením zmien oznamuje postupom špecifikovaným v uvedenom bode 5.3. zmluvným stranám Dohody uplatňujúcim tento predpis.

7.4.   Príslušný orgán, ktorý vydáva rozšírenie homologizácie, pridelí každému takémuto rozšíreniu poradové číslo a prostredníctvom formulára oznámenia podľa vzoru v prílohe I tohto predpisu informuje o tom ostatné strany Dohody z roku 1958, ktoré uplatňujú tento predpis.

8.   ZHODA VÝROBY

Postupy kontroly zhody výroby sa musia zhodovať s postupmi stanovenými v Dohode, v doplnku 2 (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2) a musia spĺňať tieto požiadavky:

8.1.

Pneumatiky homologizované podľa tohto predpisu musia byť vyrobené tak, aby boli zhodné s homologizovaným typom takým spôsobom, že spĺňajú požiadavky v bode 6 tohto predpisu.

8.2.

Orgán, ktorý udelil homologizáciu, môže kedykoľvek overiť metódy kontroly zhody výroby používané v každom výrobnom závode. Normálna frekvencia týchto overovaní je pre každý výrobný závod raz za dva roky.

9.   SANKCIE V PRÍPADE NEZHODY VÝROBY

9.1.   Homologizácia udelená typu pneumatiky podľa tohto predpisu, môže byť odobratá, pokiaľ nie sú splnené požiadavky v bode 8.1. alebo ak pneumatiky odobraté zo série nevyhoveli skúškam predpísaným v uvedenom bode.

9.2.   Ak niektorá zmluvná strana Dohody, uplatňujúca tento predpis, odoberie homologizáciu, ktorú predtým udelila, musí túto skutočnosť ihneď oznámiť ostatným zmluvným stranám dohody, uplatňujúcim tento predpis, formulárom oznámenia podľa vzoru v prílohe I k tomuto predpisu.

10.   DEFINITÍVNE ZASTAVENIE VÝROBY

V prípade, že držiteľ homologizácie zastaví výrobu typu pneumatiky homologizovanej podľa tohto predpisu, musí o tom informovať orgán, ktorý homologizáciu udelil. Po obdržaní príslušného oznámenia tento orgán informuje o tom ostatné strany Dohody z r. 1958 uplatňujúce tento predpis, prostredníctvom formulára oznámenia podľa vzoru v prílohe I k tomuto predpisu.

11.   PRECHODNÉ USTANOVENIA

11.1.   Zmluvné strany uplatňujúce tento predpis nesmú zamietnuť udelenie rozšírenia homologizácie podľa predchádzajúcej série zmien, alebo doplnku série zmien k tomuto predpisu.

11.2.   Žiadna zo zmluvných strán uplatňujúca tento predpis nesmie zamietnuť pneumatiku homologizovanú podľa série zmien 01 tohto predpisu.

11.3.   Indikátory opotrebovania behúňa:

11.3.1.

Od dátumu nadobudnutia platnosti doplnku 4 k sérii zmien 02, zmluvné strany, uplatňujúce tento predpis, nesmú ďalej udeľovať homologizáciu podľa doplnku 3 k sérii zmien 02 vzhľadom k požiadavkám v bode 6.3.3.

11.3.2.

Všetky nové pneumatiky, vyrobené po 1. októbri 1995 musia spĺňať požiadavky v bode 6.3.3. zmeneného doplnkom 4 k sérii zmien 02.

12.   NÁZVY A ADRESY TECHNICKÝCH SLUŽIEB ZODPOVEDNÝCH ZA VYKONÁVANIE HOMOLOGIZAČNÝCH SKÚŠOK A NÁZVY A ADRESY SPRÁVNYCH ORGÁNOV

12.1.   Strany Dohody z roku 1958, uplatňujúce tento predpis, musia oznámiť sekretariátu OSN názvy a adresy technických služieb zodpovedných za vykonávanie homologizačných skúšok a správnych orgánov, ktoré udeľujú homologizáciu a ktorým sa majú zasielať formuláre osvedčujúce udelenie alebo rozšírenie prípadne zamietnutie či odobratie homologizácie alebo definitívne zastavenie výroby vydané v iných krajinách.

12.2.   Strany dohody, uplatňujúce tento predpis, môžu určiť laboratóriá výrobcov pneumatík ako homologizované skúšobné laboratóriá.

12.3.   Pokiaľ strana dohody uplatňuje uvedený bod 12.2., môže, pokiaľ si to vyžiada, byť pri skúškach zastúpená jednou alebo viacerými osobami podľa vlastného výberu.

Vysvetľujúci obrázok

(Pozri bod 2 tohto predpisu)

Image


(1)  Podľa definície v prílohe VII k Súhrnnej rezolúcii o konštrukcii vozidiel (R.E.3) (TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2 naposledy zmenený zmenou č. 4 – Amend. 4).

(2)  Pozri vysvetľujúci obrázok.

(3)  Pozri vysvetľujúci obrázok.

(4)  Pred 1. januárom 2000 sa môže dátum výroby uvádzať v tvare skupiny troch číslic, prvé dve udávajú týždeň a posledná číslica rok výroby.

(5)  1 pre Nemecko, 2 pre Francúzsko, 3 pre Taliansko, 4 pre Holandsko, 5 pre Švédsko, 6 pre Belgicko, 7 pre Maďarsko, 8 pre Českú republiku, 9 pre Španielsko, 10 pre Srbsko, 11 pre Spojené kráľovstvo, 12 pre Rakúsko, 13 pre Luxembursko, 14 pre Švajčiarsko, 15 (voľné), 16 pre Nórsko, 17 pre Fínsko, 18 pre Dánsko, 19 pre Rumunsko, 20 pre Poľsko, 21 pre Portugalsko, 22 pre Ruskú federáciu, 23 pre Grécko, 24 pre Írsko, 25 pre Chorvátsko, 26 pre Slovinsko, 27 pre Slovensko, 28 pre Bielorusko, 29 pre Estónsko, 30 (voľné), 31 pre Bosnu a Hercegovinu, 32 pre Lotyšsko, 33 (voľné), 34 pre Bulharsko, 35 (voľné), 36 pre Litvu, 37 pre Turecko, 38 (voľné), 39 pre Azerbajdžan, 40 pre bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko, 41 (voľné), 42 pre Európske spoločenstvo (homologizácie udeľujú členské štáty, ktoré používajú svoje príslušné symboly EHK), 43 pre Japonsko, 44 (voľné), 45 pre Austráliu, 46 pre Ukrajinu, 47 pre Juhoafrickú republiku, 48 pre Nový Zéland, 49 pre Cyprus, 50 pre Maltu, 51 pre Kórejskú republiku, 52 pre Malajziu, 53 pre Thajsko, 54 a 55 (voľné) a 56 pre Čiernu Horu. Nasledujúce čísla sa priradia ďalším krajinám v chronologickom poradí, v ktorom ratifikovali alebo pristúpili k Dohode o prijatí jednotných technických predpisov pre kolesové vozidlá, zariadenia a časti, ktoré sa môžu montovať a/alebo používať na kolesových vozidlách a o podmienkach pre vzájomné uznávanie homologizácií udelených na základe týchto predpisov a takto priradené čísla oznámi generálny tajomník Organizácie Spojených národov zmluvným stranám Dohody.

(6)  Ak je konvenčné číslo vyjadrené kódmi, hodnota v mm sa získa vynásobením takého čísla číslom 25,4.


PRÍLOHA I

OZNÁMENIE

(maximálny formát: A4 (210 × 297 mm))

Image


PRÍLOHA II

Príklad usporiadania homologizačnej značky

Image

Uvedená homologizačná značka, umiestnená na pneumatike, udáva, že príslušný typ pneumatiky bol homologizovaný v Holandsku (E 4) pod homologizačným číslom 022439.

Poznámka: Prvé dve číslice homologizačného čísla udávajú, že homologizácia bola udelená podľa požiadaviek tohto predpisu zmeneného sériou zmien 02.

Homologizačné číslo musí byť umiestnené v blízkosti kružnice buď nad alebo pod písmenom „E“ alebo vľavo či vpravo od nej. Číslice homologizačného čísla musia byť na tej istej strane písmena „E“ a smerovať tým istým smerom. Aby sa predišlo akejkoľvek zámene s inými symbolmi, je potrebné vyhnúť sa používaniu rímskych číslic ako homologizačných čísiel.


PRÍLOHA III

Usporiadanie označenia pneumatík

1.   Príklad označení, ktoré majú byť uvedené na typoch pneumatík umiestnených na trhu po nadobudnutí platnosti tohto predpisu

Image

Tieto označenia definujú pneumatiku:

a)

s menovitou šírkou profilu 185;

b)

s menovitým profilovým číslom 70;

c)

s radiálnou konštrukciou (R);

d)

s menovitým priemerom ráfika 14 mm;

e)

s nosnosťou 580 kg, čo zodpovedá indexu nosnosti 89 podľa prílohy IV k tomuto predpisu;

f)

s kategóriou rýchlosti T (max. rýchlosť 190 km/h);

g)

s bezdušovou montážou („tubeless“);

h)

typu pneumatiky na jazdu na snehu (M+S);

i)

vyrobenú v 25. týždni roku 2003.

2.   V prípade pneumatík, ktoré majú konfiguráciu montáže pneumatiky na ráfik „A“ alebo „U“, musí byť označenie vo forme tohto príkladu:

185-560 R 400A alebo 185-560 R 400U kde:

 

185 je menovitá šírka profilu v mm,

 

560 je vonkajší priemer vyjadrený v mm,

 

R je údaj o konštrukcii pneumatiky – pozri bod 3.1.3. tohto predpisu,

 

400 je menovitý priemer ráfika vyjadrený v mm,

 

A alebo U je konfigurácia montáže pneumatiky na ráfik.

Označenie indexu nosnosti, kategórie rýchlosti, dátum výroby a iné označenia musia zodpovedať uvedenému príkladu 1.

3.   Umiestnenie a poradie značiek tvoriacich označenie pneumatiky musí byť takéto:

a)

označenie rozmerov definované v bode 2.17. tohto predpisu musí byť zoskupené podľa uvedených príkladov: 185/70 R 14 a 185-560 R 400A alebo 185-560 R 400U;

b)

popis použitia obsahujúci index nosnosti a symbol kategórie rýchlosti musia byť umiestnené hneď za označením rozmeru pneumatiky, ako je uvedené v bode 2.17. tohto predpisu;

c)

symboly „tubeless“ a „reinforced“ a „M+S“ môžu mať od symbolu označenia rozmeru odstup.


PRÍLOHA IV

Indexy nosnosti

Li

=

index nosnosti

kg

=

príslušná časť hmotnosti vozidla, ktorú pneumatika nesie


Li

kg

0

45

1

46,2

2

47,5

3

48,7

4

50

5

51,5

6

53

7

54,5

8

56

9

58

10

60

11

61,5

12

63

13

65

14

67

15

69

16

71

17

73

18

75

19

77,5

20

80

21

82,5

22

85

23

87,5

24

90

25

92,5

26

95

27

97,5

28

100

29

103

30

106

31

109

32

112

33

115

34

118

35

121

36

125

37

128

38

132

39

136

40

140

41

145

42

150

43

155

44

160

45

165

46

170

47

175

48

180

49

185

50

190

51

195

52

200

53

206

54

212

55

218

56

224

57

230

58

236

59

243

60

250

 

 

61

257

62

265

63

272

64

280

65

290

66

300

67

307

68

315

69

325

70

335

71

345

72

355

73

365

74

375

75

387

76

400

77

412

78

425

79

437

80

450

81

462

82

475

83

487

84

500

85

515

86

530

87

545

88

560

89

580

90

600

 

 

91

615

92

630

93

650

94

670

95

690

96

710

97

730

98

750

99

775

100

800

101

825

102

850

103

875

104

900

105

925

106

950

107

975

108

1 000

109

1 030

110

1 060

111

1 090

112

1 120

113

1 150

114

1 180

115

1 215

116

1 250

117

1 285

118

1 320

119

1 360

120

1 400

 

 


PRÍLOHA V

Označenie rozmerov a rozmery pneumatík

Tabuľka I

Diagonálne pneumatiky (európske pneumatiky)

Označenie rozmeru

Kód šírky meracieho ráfika

Celkový priemer (1)

mm

Šírka profilu pneumatiky (1)

mm

Menovitý priemer ráfika

„d“

mm

Séria nízkotlakových pneumatík (superbalónových)

4.80-10

3.5

490

128

254

5.20-10

3.5

508

132

254

5.20-12

3.5

558

132

305

5.60-13

4

600

145

330

5.90-13

4

616

150

330

6.40-13

4.5

642

163

330

5.20-14

3.5

612

132

356

5.60-14

4

626

145

356

5.90-14

4

642

150

356

6.40-14

4.5

666

163

356

5.60-15

4

650

145

381

5.90-15

4

668

150

381

6.40-15

4.5

692

163

381

6.70-15

4.5

710

170

381

7.10-15

5

724

180

381

7.60-15

5.5

742

193

381

8.20-15

6

760

213

381

Séria pneumatík s malým profilom

5.50-12

4

552

142

305

6.00-12

4.5

574

156

305

7.00-13

5

644

178

330

7.00-14

5

668

178

356

7.50-14

5.5

688

190

356

8.00-14

6

702

203

356

6.00-15 L

4.5

650

156

381

Séria pneumatík s veľmi malým profilom (2)

155-13/6.15-13

4.5

582

157

330

165-13/6.45-13

4.5

600

167

330

175-13/6.95-13

5

610

178

330

155-14/6.15-14

4.5

608

157

356

165-14/6.45-14

4.5

626

167

356

175-14/6.95-14

5

638

178

356

185-14/7.35-14

5.5

654

188

356

195-14/7.75-14

5.5

670

198

356

Séria pneumatík s ultra-malým profilom

5.9-10

4

483

148

254

6.5-13

4.5

586

166

330

6.9-13

4.5

600

172

330

7.3-13

5

614

184

330


Tabuľka II

Milimetrová séria – radiálne pneumatiky (európske pneumatiky)

Označenie rozmeru

Kód šírky meracieho ráfika

Celkový priemer (3)

mm

Šírka profilu pneumatiky (3)

mm

Menovitý priemer ráfika

„d“

mm

125 R 10

3.5

459

127

254

145 R 10

4

492

147

254

125 R 12

3.5

510

127

305

135 R 12

4

522

137

305

145 R 12

4

542

147

305

155 R 12

4.5

550

157

305

125 R 13

3.5

536

127

330

135 R 13

4

548

137

330

145 R 13

4

566

147

330

155 R 13

4.5

578

157

330

165 R 13

4.5

596

167

330

175 R 13

5

608

178

330

185 R 13

5.5

624

188

330

125 R 14

3.5

562

127

356

135 R 14

4

574

137

356

145 R 14

4

590

147

356

155 R 14

4.5

604

157

356

165 R 14

4.5

622

167

356

175 R 14

5

634

178

356

185 R 14

5.5

650

188

356

195 R 14

5.5

666

198

356

205 R 14

6

686

208

356

215 R 14

6

700

218

356

225 R 14

6.5

714

228

356

125 R 15

3.5

588

127

381

135 R 15

4

600

137

381

145 R 15

4

616

147

381

155 R 15

4.5

630

157

381

165 R 15

4.5

646

167

381

175 R 15

5

660

178

381

185 R 15

5.5

674

188

381

195 R 15

5.5

690

198

381

205 R 15

6

710

208

381

215 R 15

6

724

218

381

225 R 15

6.5

738

228

381

235 R 15

6.5

752

238

381

175 R 16

5

686

178

406

185 R 16

5.5

698

188

406

205 R 16

6

736

208

406


Tabuľka III

Séria 45 – Radiálne pneumatiky na metrických ráfikoch TR 5°

Označenie rozmeru

Šírka meracieho ráfika

Celkový priemer

Šírka profilu

280/45 R 415

240

661

281


(1)  Tolerancia: pozri body 6.1.4. a 6.1.5.

(2)  Tieto rozmery pneumatiky sú akceptované: 185-14/7,35-14 alebo 185-14 alebo 7,35.14 alebo 7,35-14/185-14.

(3)  Tolerancia: pozri body 6.1.4. a 6.1.5.


PRÍLOHA VI

Spôsob merania rozmerov pneumatík

1.1.

Pneumatika sa namontuje na merací ráfik, predpísaný výrobcom podľa bodu 4.1.12. tohto predpisu a nahustí sa na tlak 3 až 3,5 baru.

1.2.

Tlak v pneumatike sa nastaví na tieto hodnoty:

1.2.1.

v prípade štandardných pneumatík zmiešanej konštrukcie (bias-belted): na 1,7 baru;

1.2.2.

v prípade diagonálnych pneumatík (bias-ply) na:

Počet vrstiev

Tlak (bar)

Kategória rýchlosti

L, M, N

P, Q, R, S

T, U, H, V

4

1,7

2,0

6

2,1

2,4

2,6

8

2,5

2,8

3,0

1.2.3.

v prípade štandardných radiálnych pneumatík: na 1,8 baru;

1.2.4.

v prípade zosilnených pneumatík: na 2,3 baru;

1.2.5.

v prípade náhradných pneumatík na dočasné použitie typu T: na 4,2 baru.

2.

Pneumatika, namontovaná na ráfiku, sa kondicionuje na teplotu miestnosti najmenej na dobu 24 hodín, s výnimkou stanovenou v bode 6.2.3. tohto predpisu.

3.

Tlak sa znovu upraví na hodnotu stanovenú v uvedenom bode 1.2.

4.

Posuvným meradlom sa na šiestich rovnomerne rozložených miestach zmerá celková šírka, pričom treba vziať do úvahy hrúbku ochranných rebier alebo pásov. Ako celková šírka sa zaznamená najväčšia z takto nameraných hodnôt.

5.

Vonkajší priemer sa stanoví zmeraním najväčšieho obvodu a delením takto získanej hodnoty Ludolfovým číslom π (3,1416).


PRÍLOHA VII

Postup pri vykonávaní zaťažovacích/rýchlostných skúšok

1.   PRÍPRAVA PNEUMATIKY

1.1.

Nová pneumatika sa namontuje na skúšobný ráfik predpísaný výrobcom podľa bodu 4.1.12. tohto predpisu.

1.2.

Pneumatika sa nahustí na príslušný tlak daný (v baroch) v nižšie uvedenej tabuľke:

náhradné pneumatiky na dočasné použitie typu T: na 4,2 baru.

Kategória rýchlosti

Diagonálne pneumatiky (bias-ply)

Radiálne pneumatiky/Systém núdzového dojazdu

Pneumatiky zmiešanej konštrukcie (bias-belted)

Počet vrstiev

Normálne

Zosilnené

Normálne

4

6

8

L, M, N

2,3

2,7

3,0

2,4

2,8

P, Q, R, S

2,6

3,0

3,3

2,6

3,0

2,6

T, U, H

2,8

3,2

3,5

2,8

3,2

2,8

V

3,0

3,4

3,7

3,0

3,4

W

3,2

3,6

Y

3,2 (1)

3,6

1.3.

Výrobca môže, s uvedením dôvodu, požiadať, aby sa použil iný hustiaci tlak ako sú tlaky uvedené v bode 1.2. V takom prípade sa pneumatika nahustí na tento tlak.

1.4.

Súprava pneumatiky s kolesom sa kondicionuje na teplotu miestnosti najmenej po dobu troch hodín.

1.5.

Tlak v pneumatike sa znovu upraví na hodnotu stanovenú v bode 1.2. alebo 1.3.

2.   VYKONANIE SKÚŠKY

2.1.

Súprava pneumatiky s kolesom sa nasadí na skúšobnú nápravu a pritlačí k vonkajšej ploche hladkého skúšobného bubna s priemerom 1,70 m ± 1 % alebo 2 m ± 1 %.

2.2.

Na skúšobnú nápravu pôsobí záťaž rovná 80 %:

2.2.1.

maximálnej miery zaťaženia zodpovedajúcej indexu nosnosti pneumatík so symbolmi rýchlosti L až H;

2.2.2.

maximálnej miery zaťaženia prislúchajúcej maximálnej rýchlosti 240 km/h pre pneumatiky so symbolom rýchlosti „V“ (pozri bod 2.31.2. tohto predpisu).

2.2.3.

maximálnej miery zaťaženia prislúchajúcej maximálnej rýchlosti 270 km/h pre pneumatiky so symbolom rýchlosti „W“ (pozri bod 2.31.3. tohto predpisu).

2.2.4.

maximálnej miery zaťaženia prislúchajúcej maximálnej rýchlosti 300 km/h pre pneumatiky so symbolom rýchlosti „Y“ (pozri bod 2.31.4. tohto predpisu).

2.3.

Počas skúšky sa tlak v pneumatike nesmie upravovať a skúšobné zaťaženie sa musí udržiavať na konštantnej hodnote.

2.4.

Počas skúšky sa teplota v skúšobnej miestnosti musí udržiavať v rozmedzí 20 °C až 30 °C alebo pri vyššej teplote, pokiaľ s tým výrobca súhlasí.

2.5.

Skúška sa vykoná bez prerušenia v súlade s týmito údajmi:

2.5.1.

doba prechodu z nulovej rýchlosti do počiatočnej skúšobnej rýchlosti: 10 minút;

2.5.2.

počiatočná skúšobná rýchlosť: maximálna rýchlosť predpísaná pre daný typ pneumatiky (pozri bod 2.29.3. tohto predpisu), znížená o 40 km/h v prípade hladkého skúšobného bubna s priemerom 1,70 m ± 1 % alebo o 30 km/h v prípade hladkého skúšobného bubna s priemerom 2 m ± 1 %;

2.5.3.

stupne postupného zvyšovania rýchlosti: 10 km/h;

2.5.4.

trvanie skúšky pri každom stupni rýchlosti s výnimkou posledného: 10 minút;

2.5.5.

trvanie skúšky pri poslednom stupni rýchlosti: 20 minút;

2.5.6.

najvyššia skúšobná rýchlosť: najvyššia rýchlosť predpísaná pre daný typ pneumatiky, znížená o 10 km/h v prípade hladkého skúšobného bubna s priemerom 1,70 m ± 1 % alebo rovná maximálnej predpísanej rýchlosti v prípade hladkého skúšobného bubna s priemerom 2 m ± 1 %.

2.5.7.

pre pneumatiky vhodné pre maximálnu rýchlosť 300 km/h (symbol kategórie rýchlosti „Y“) však skúška trvá 20 minút v prvom stupni skúšky rýchlosti a 10 minút v poslednom stupni.

2.6.

Postup druhého testu (pozri bod 6.2.1.1.), vykonaného na účely posúdenia vlastností pneumatík vhodných pre rýchlosti nad 300 km/h, je takýto:

2.6.1.

Na skúšanú nápravu sa pôsobí zaťažením rovnajúcim sa 80 % maximálnej miery zaťaženia prislúchajúcej k danej rýchlosti špecifikovanej výrobcom (pozri bod 4.1.15. tohto predpisu).

2.6.2.

Skúška sa musí vykonať bez prerušenia v súlade s týmito údajmi:

2.6.2.1.

Vzostup z 0 na maximálnu rýchlosť špecifikovanú výrobcom (pozri bod 4.1.15. tohto predpisu) počas 10 minút.

2.6.2.2.

5 minút pri maximálnej skúšobnej rýchlosti.

3.   POSTUP POSÚDENIA „REŽIMU PNEUMATIKY NA NÚDZOVÝ DOJAZD“ V PRÍPADE „SYSTÉMU NÚDZOVÉHO DOJAZDU“

3.1.

Nová pneumatika s namontuje na skúšobný ráfik špecifikovaný výrobcom podľa bodov 4.1.12. a 4.1.15. tohto predpisu.

3.2.

Vykoná sa postup podrobne opísaný v bodoch 1.2. až 1.5. vyššie pri teplote skúšobnej miestnosti 38 °C ± 3 °C v súvislosti s kondicionovaním súpravy kolesa s pneumatikou, ako je uvedené v bode 1.4.

3.3.

Odstráni sa vložka ventilu a z pneumatiky sa úplne vypustí vzduch.

3.4.

Na skúšobnú nápravu sa namontuje súprava kolesa s pneumatikou a pritlačí sa na vonkajší povrch hladkého skúšobného bubna s priemerom 1,70 m ± 1 % alebo 2,0 m ± 1 %.

3.5.

Na nápravu sa pôsobí zaťažením rovnajúcim sa 65 % maximálneho zaťaženia zodpovedajúceho indexu nosnosti pneumatiky.

3.6.

Na začiatku skúšky sa odmeria výška profilu zaťaženej pneumatiky (Z1).

3.7.

Počas skúšky sa teplota v miestnosti musí udržiavať na 38 °C ± 3 °C.

3.8.

Skúška sa vykoná bez prerušenia v súlade s týmito údajmi:

3.8.1.

čas potrebný na prechod z nulovej rýchlosti na konštantnú skúšobnú rýchlosť: 5 minút.

3.8.2.

skúšobná rýchlosť: 80 km/h.

3.8.3.

doba trvania skúšky pri skúšobnej rýchlosti: 60 minút.

3.9.

na konci skúšky sa odmeria výška profilu zaťaženej pneumatiky (Z2).

3.9.1.

Vypočíta sa zmena výšky profilu zaťaženej pneumatiky v porovnaní s výškou profilu zaťaženej pneumatiky na začiatku skúšky ako ((Z1-Z2)/Z1) × 100.

4.   ROVNOCENNÉ SKÚŠOBNÉ METÓDY

Ak sa použije iná metóda, ako tá, ktorá je predpísaná v bodoch 2. a/alebo 3. vyššie, musí sa preukázať jej rovnocennosť.


(1)  Hodnota „3,2“ vzhľadom na pneumatiky kategórie rýchlosti „Y“ bola neúmyselne vynechaná z doplnku 5 k sérii zmien 02, ktorá nadobudla platnosť 8. januára 1995 a môže byť považovaná za korigendum k tomuto doplnku s účinnosťou od toho istého dátumu.