ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 168

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
28. júna 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č.. 615/2008 z 23. júna 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1405/2006, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia pre poľnohospodárstvo v prospech menších ostrovov v Egejskom mori, a nariadenie (ES) č. 1782/2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 616/2008 z 27. júna 2008, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 617/2008 z 27. júna 2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o uvádzanie násadových vajec a jednodňovej hydiny na trh

5

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 618/2008 z 27. júna 2008, ktorým sa upravujú povinnosti v prípade dodávok trstinového cukru, ktorý sa má doviezť podľa protokolu AKT a dohody s Indiou na dodávkové obdobie 2007/2008

17

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 619/2008 z 27. júna 2008, ktorým sa vyhlasuje stála verejná súťaž na vývozné náhrady týkajúce sa určitých mliečnych výrobkov

20

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 620/2008 z 27. júna 2008, ktorým sa opravuje nariadenie (ES) č. 386/2008, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady na mlieko a mliečne výrobky

27

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2008/64/ES z 27. júna 2008, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy I až IV k smernici Rady 2000/29/ES o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva

31

 

*

Smernica Komisie 2008/65/ES z 27. júna 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 91/439/EHS o vodičských preukazoch

36

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2008/489/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 27. júna 2008, ktoré sa týka ochranných opatrení proti šíreniu Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (háďatko borovicové) v Portugalsku [oznámené pod číslom K(2008) 3312]

38

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

 

2008/490/SZBP

 

*

Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru EUSEC/2/2008 z 24. júna 2008 o vymenovaní vedúceho poradnej a pomocnej misie Európskej únie v oblasti reformy sektora bezpečnosti v Konžskej demokratickej republike (EUSEC RD Congo)

41

 

*

Jednotná akcia Rady 2008/491/SZBP z 26. júna 2008, ktorou sa mení, dopĺňa a predlžuje jednotná akcia 2007/406/SZBP o poradnej a pomocnej misii Európskej únie v oblasti reformy sektora bezpečnosti v Konžskej demokratickej republike (EUSEC RD Kongo)

42

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 1529/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa otvára a ustanovuje správa dovozných kvót na ryžu pochádzajúcu zo štátov AKT, ktoré sú súčasťou oblasti CARIFORUM, a zo zámorských krajín a území (ZKÚ) (Ú. v. EÚ L 348, 31.12.2007)

44

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

28.6.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 168/1


NARIADENIE RADY (ES) č.. 615/2008

z 23. júna 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1405/2006, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia pre poľnohospodárstvo v prospech menších ostrovov v Egejskom mori, a nariadenie (ES) č. 1782/2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 37,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

V článku 1 nariadenia Rady (ES) č. 1405/2006 (2) sa stanovuje rozsah uplatňovania uvedeného nariadenia a vymedzuje sa pojem „menšie ostrovy“. Na základe skúseností z uplatňovania uvedeného nariadenia by sa rozsah pôsobnosti nariadenia mal upraviť.

(2)

V článku 3 nariadenia (ES) č. 1405/2006 sa zavádza osobitný režim zásobovania s cieľom uľahčiť riešenie problémov vyplývajúcich z výnimočnej zemepisnej polohy niektorých ostrovov v Egejskom mori, ktorá si vyžaduje dodatočné prepravné náklady pri zásobovaní výrobkami, ktoré sú nevyhnutné pre ľudskú spotrebu, spracovanie alebo ako poľnohospodárske vstupy. Tieto nevyhnutné výrobky sú uvedené v prílohe I k zmluve. Z toho dôvodu by sa mal článok 3 nariadenia (ES) č. 1405/2006 zmeniť a doplniť tak, aby obsahoval odkaz na predmetnú prílohu I, čím by sa obmedzil rozsah pôsobnosti uvedeného článku len na tieto výrobky.

(3)

V článku 6 nariadenia (ES) č. 1405/2006 sa stanovuje postup na prijatie podrobných pravidiel uplatňovania kapitoly II uvedeného nariadenia. Keďže sa podobné ustanovenie uvádza v článku 14 nariadenia (ES) č. 1405/2006, ktoré sa týka implementácie nariadenia v celom rozsahu, článok 6 by sa mal vypustiť.

(4)

V článku 7 nariadenia (ES) č. 1405/2007 sa zavádzajú opatrenia na podporu miestnej poľnohospodárskej výroby všeobecne, čím má tento článok širší rozsah pôsobnosti než článok 3. Z toho dôvodu by sa mal článok 7 uvedeného nariadenia zmeniť a doplniť tak, aby obsahoval odkaz na hlavu II tretej časti zmluvy, čím by sa vzťahoval na výrobky rastlinnej a živočíšnej výroby a rybolovu, ako aj na výrobky po prvotnom spracovaní, ktoré priamo súvisia s týmito výrobkami.

(5)

V článku 9 písm. e) nariadenia (ES) č. 1405/2006 sa okrem ďalších otázok, ktoré sa majú zahrnúť do podporného programu, uvádzajú ustanovenia o kontrolách a správnych sankciách. Vnútroštátne ustanovenia o kontrolách a správnych sankciách však nemôžu byť predmetom schvaľovania v rámci podporného programu Spoločenstva pre menšie ostrovy v Egejskom mori. Tieto vnútroštátne opatrenia sa Komisii môžu oznámiť len podľa článku 16 uvedeného nariadenia. Z toho dôvodu by sa článok 9 písm. e) mal zmeniť a doplniť tak, aby sa vylúčili akékoľvek ustanovenia o kontrolách a správnych sankciách, ktoré sa majú zahrnúť do programu predloženého príslušnými gréckymi orgánmi.

(6)

Nariadenie (ES) č. 1405/2006 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(7)

Väčšina opatrení uvedených v kapitole III nariadenia (ES) č. 1405/2006 predstavuje priame platby a na tie by sa malo odkazovať v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003 (3). Pre chybu sa údaje o ostrovoch v Egejskom mori nepatrične vypustili z prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1782/2003 článkom 20 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1405/2006. Z toho dôvodu by sa uvedená príloha I mala opraviť s účinnosťou odo dňa začiatku uplatňovania nariadenia (ES) č. 1405/2006,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1405/2006 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 1 ods. 1 sa nahrádza takto:

„1.   V tomto nariadení sa ustanovujú osobitné opatrenia v oblasti poľnohospodárstva na odstránenie ťažkostí spôsobených odľahlosťou a ostrovným charakterom menších ostrovov v Egejskom mori, ďalej len ‚menšie ostrovy‘.“

2.

Článok 3 ods. 1 sa nahrádza takto:

„1.   Týmto sa zavádza osobitný režim zásobovania pre poľnohospodárske výrobky uvedené v prílohe I k zmluve (ďalej len ‚poľnohospodárske výrobky‘), ktoré sú na menších ostrovoch nevyhnutné pre ľudskú spotrebu, výrobu ďalších výrobkov alebo ako poľnohospodárske vstupy.“

3.

Článok 6 sa vypúšťa.

4.

Článok 7 ods. 1 sa nahrádza takto:

„1.   Podporný program obsahuje opatrenia potrebné na zabezpečenie kontinuity a rozvoja miestnej poľnohospodárskej výroby na menších ostrovoch v rozsahu pôsobnosti hlavy II tretej časti zmluvy.“

5.

V článku 9 sa písmeno e) nahrádza takto:

„e)

opatrenia prijaté na zabezpečenie účinnej a riadnej implementácie podporného programu vrátane opatrení týkajúcich sa zverejňovania, monitorovania a hodnotenia;“.

Článok 2

Do prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1782/2003 sa za „POSEI“ vkladá táto položka:

„Ostrovy v Egejskom mori

kapitola III nariadenia (ES) č. 1405/2006 (4)

priame platby v zmysle článku 2, v rámci opatrení stanovených v programoch

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 2 sa však uplatňuje s účinnosťou od 1. januára 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 23. júna 2008

Za Radu

predseda

I. JARC


(1)  Stanovisko z 5. júna 2008 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. EÚ L 265, 26.9.2006, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 479/2008 (Ú. v. EÚ L 148, 6.6.2008, s. 1).

(4)  Ú. v. EÚ L 265, 26.9.2006, s. 3.“


28.6.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 168/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 616/2008

z 27. júna 2008,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007 ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovacia a zéleniny (1), najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 1580/2007 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 28. júna 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. júna 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 27. júna 2008, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MA

37,7

MK

32,3

TR

52,6

ZZ

40,9

0707 00 05

JO

156,8

MK

22,9

TR

104,0

ZZ

94,6

0709 90 70

JO

216,7

TR

96,9

ZZ

156,8

0805 50 10

AR

93,1

IL

116,0

TR

135,6

US

83,6

ZA

113,7

ZZ

108,4

0808 10 80

AR

85,5

BR

86,4

CL

99,8

CN

86,1

NZ

117,8

US

105,3

UY

88,5

ZA

88,5

ZZ

94,7

0809 10 00

IL

121,6

TR

197,2

ZZ

159,4

0809 20 95

TR

409,7

US

373,7

ZZ

391,7

0809 30 10, 0809 30 90

CL

244,7

IL

144,8

US

245,1

ZZ

211,5

0809 40 05

IL

157,5

ZZ

157,5


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ označuje „iné miesto pôvodu“.


28.6.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 168/5


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 617/2008

z 27. júna 2008,

ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o uvádzanie násadových vajec a jednodňovej hydiny na trh

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 121 písm. f) v spojení s jeho článkom 4,

keďže:

(1)

Od 1. júla 2008 sa nariadenie Rady (EHS) č. 2782/75 z 29. októbra 1975 o produkcii násadových vajec a jednodňovej hydiny a o ich uvádzaní na trh (2) zrušuje nariadením (ES) č. 1234/2007.

(2)

Niektoré ustanovenia a povinnosti ustanovené v nariadení (EHS) č. 2782/75 sa nezapracovali do nariadenia (ES) č. 1234/2007.

(3)

S cieľom umožniť kontinuitu a dobré fungovanie spoločnej organizácie trhov a najmä noriem o uvádzaní na trh sa teda v rámci nariadenia, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, musia prijať niektoré vhodné ustanovenia a povinnosti.

(4)

V nariadení (ES) č. 1234/2007 sa ustanovujú základné požiadavky, ktoré musia spĺňať násadové vajcia a kurčatá domácej hydiny, aby ich bolo možné v Spoločenstve uvádzať na trh. V záujme jasnosti by sa mali ustanoviť nové podrobné pravidlá uplatňovania týchto požiadaviek. Nariadenie Komisie (EHS) č. 1868/77 (3), ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 2782/75, by sa teda malo zrušiť a nahradiť novým nariadením.

(5)

Nariadením (ES) č. 1234/2007 sa ustanovili určité pravidlá o výrobe a uvádzaní násadových vajec a jednodňovej hydiny na trh. Zavedenie týchto pravidiel si vyžaduje ustanovenie vykonávacích ustanovení, ktorých cieľom je okrem iného vyhnúť sa tomu, aby sa vajcia vybraté z inkubátora uvádzali na trh bez osobitného rozlišujúceho označenia, stanoviť údaje, ktoré sa majú vyznačovať na vajciach a na baleniach s násadovými vajcami a jednodňovou hydinou, ako aj ustanoviť potrebné oznámenia.

(6)

Na určenie druhu činnosti, ktorou sa daný subjekt zaoberá, je potrebné prideliť každému subjektu rozlišovacie registračné číslo, ktoré vychádza z kódu stanoveného v každom členskom štáte.

(7)

Aby bolo možné vypracovať krátkodobé výhľady o produkcii, je potrebné zachovať systém zhromažďovania presných údajov o vnútornom obchode Spoločenstva. V kompetencii každého členského štátu je, aby zaviedol pokuty za porušovanie týchto ustanovení.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia platia nasledujúce pojmy:

1.

Násadové vajcia: hydinové násadové vajcia patriace pod podpoložky 0407 00 11 a 0407 00 19 kombinovanej nomenklatúry určené na produkciu jednodňovej hydiny, klasifikované podľa druhu, kategórie a typu a identifikované v súlade s týmto nariadením, produkované v Spoločenstve alebo dovezené z tretích krajín.

2.

Jednodňová hydina: živá hydina, ktorej hmotnosť nepresahuje 185 gramov, patriaca pod podpoložky 0105 11 a 0105 19 kombinovanej nomenklatúry, produkovaná v Spoločenstve alebo dovezená z tretích krajín, nasledujúcich kategórií:

a)

úžitkové kurčatá: jednodňová hydina jedného z nasledujúcich typov:

i)

jednodňová hydina určená na spotrebu: jednodňová hydina určená na výkrm a zabitie pred dosiahnutím pohlavnej zrelosti;

ii)

jednodňová znášková hydina: jednodňová hydina určená na chov s cieľom produkcie vajec na spotrebu;

iii)

dvojúčelová jednodňová hydina: jednodňová hydina určená buď na znášku vajec, alebo na spotrebu;

b)

jednodňové rodičovské páry: jednodňová hydina určená na produkciu úžitkovej jednodňovej hydiny;

c)

jednodňové starorodičovské páry: jednodňová hydina určená na produkciu chovnej jednodňovej hydiny.

3.

Subjekt: výrobný subjekt alebo časť výrobného subjektu pre každú z nasledujúcich odvetví činnosti:

a)

šľachtiteľský chov hydiny: subjekt na produkciu násadových vajec určených na produkciu jednodňových starorodičovských párov, jednodňových rodičovských párov alebo úžitkovej jednodňovej hydiny;

b)

rozmnožovací chov hydiny: subjekt na produkciu násadových vajec určených na produkciu úžitkovej jednodňovej hydiny;

c)

liaheň: subjekt na inkubáciu vajec, na liahnutie a dodávku jednodňovej hydiny.

4.

Kapacita: maximálny počet násadových vajec, ktoré môžu byť súčasne vložené do inkubátorov, okrem počtu miest na liahnutie.

Článok 2

Registrácia podnikov

1.   Každý subjekt sa na základe svojej žiadosti zaregistruje prostredníctvom príslušného orgánu ustanoveného členským štátom a dostane rozlišujúce číslo.

Rozlišujúce číslo sa môže odňať subjektom, ktoré nedodržiavajú ustanovenia tohto nariadenia.

2.   Všetky žiadosti o registráciu jedného zo subjektov uvedených v odseku 1 sa zašlú na adresu príslušného orgánu členského štátu, na území ktorého má daný subjekt sídlo. Tento orgán pridelí zaregistrovanému subjektu rozlišujúce číslo, ktoré sa skladá z jedného z kódov uvedených v prílohe I a z identifikačného čísla, ktoré sa pridelí tak, aby bolo možné určiť oblasť činnosti, ktorou sa daný subjekt zaoberá.

3.   Členské štáty bezodkladne oznámia Komisii každú zmenu kódu pre prideľovanie rozlišovacích čísel umožňujúcich určiť oblasti činností, ktorými sa subjekt zaoberá.

Článok 3

Označovanie násadových vajec a ich balení

1.   Násadové vajcia určené na produkciu jednodňovej hydiny sa označujú individuálne.

2.   Jednotlivé označovanie násadových vajec používaných na produkciu kurčiat sa vykoná vo výrobnom subjekte, ktorý na vajcia vytlačí svoje rozlišujúce číslo. Písmená a čísla sa značia čiernym nezmazateľným atramentom a sú najmenej 2 mm vysoké a 1 mm široké.

3.   Členské štáty môžu povoliť označovanie násadových vajec odlišne od spôsobu uvedeného v odseku 2, a to za predpokladu, že bude čierne, nezmazateľné, jasne viditeľné a pokryje plochu najmenej 10 mm2. Toto označenie sa urobí pred vložením do inkubátora buď vo výrobnom subjekte, alebo v liahni. Členské štáty vykonávajúce túto právomoc o tom informujú ostatné členské štáty a Komisiu a oznámia im ustanovenia prijaté na tento účel.

4.   Násadové vajcia sa prepravujú v dokonale čistých obaloch obsahujúcich iba násadové vajcia toho istého druhu, kategórie a typu hydiny, pochádzajúce od jedného subjektu, na ktorých sú uvedené údaje uvedené v prílohe II.

5.   Na účel dosiahnutia súladu s ustanoveniami platnými v určitých tretích dovozných krajinách môžu násadové vajcia určené na vývoz a ich balenia obsahovať iné údaje ako tie, ktoré sú ustanovené v tomto nariadení, za predpokladu, že nie je pravdepodobná zámena s údajmi ustanovenými v tomto nariadení ani s údajmi ustanovenými v článku 121 písm. d) nariadenia (ES) č. 1234/2007 a v jeho vykonávacích nariadeniach.

6.   Na obaloch alebo kontajneroch akéhokoľvek druhu, v ktorých sa prevážajú vajcia, musí byť uvedené rozlišujúce číslo výrobného subjektu.

7.   Medzi členskými štátmi sa môžu prevážať alebo predávať iba násadové vajcia označené v súlade s týmto článkom.

8.   Násadové vajcia z tretích krajín sa môžu dovážať iba vtedy, ak je na nich uvedené písmom vysokým najmenej 3 mm meno krajiny pôvodu a vytlačený údaj „à couver“, „broedei“, „rugeaeg“, „Bruteier“, „προς εκκόλαψιν“, „para incubar“, „hatching“, „cova“, „para incubação“, „haudottavaksi“, „för kläckning“, „líhnutí“, „haue“, „inkubācija“, „perinimas“, „keltetésre“, „tifqis“, „do wylęgu“, „valjenje“, „liahnutie“, „за люпене“, alebo „incubare“. V ich baleniach musia byť iba násadové vajcia rovnakého druhu, kategórie a typu hydiny z tej istej krajiny pôvodu a od toho istého odosielateľa a musia byť na nich uvedené aspoň tieto údaje:

a)

informácie uvedené na vajciach;

b)

druh hydiny, z ktorej vajcia pochádzajú;

c)

meno alebo obchodné meno odosielateľa a adresa.

Článok 4

Označovanie balení s jednodňovou hydinou

1.   Jednodňová hydina sa balí podľa druhu, kategórie a typu hydiny.

2.   Obaly musia obsahovať iba jednodňovú hydinu z tej istej liahne a musia uvádzať aspoň rozlišujúce číslo liahne.

3.   Jednodňová hydina pochádzajúca z tretích krajín sa môže dovážať iba vtedy, ak je roztriedená v súlade s odsekom 1. Obaly musia obsahovať iba jednodňovú hydinu z rovnakej krajiny pôvodu a od rovnakého odosielateľa a musia byť na nich uvedené aspoň tieto údaje:

a)

názov krajiny pôvodu;

b)

druh hydiny, ku ktorému jednodňová hydina patrí;

c)

meno alebo obchodné meno odosielateľa a adresa.

Na označenia, ktoré musia byť na baleniach, sa použije nezmazateľný čierny atrament, pričom písmená alebo čísla sú najmenej 20 mm vysoké, 10 mm široké a 1 mm hrubé.

Článok 5

Sprievodné dokumenty

1.   Sprievodný dokument sa vypracuje pre každú dávku vyexpedovaných násadových vajec alebo kurčiat a obsahuje minimálne nasledujúce údaje:

a)

meno alebo obchodné meno výrobného podniku a jeho rozlišujúce číslo;

b)

počet násadových vajec alebo jednodňovej hydiny podľa druhu, kategórie a typu hydiny;

c)

dátum odoslania;

d)

meno a adresa príjemcu.

2.   Pokiaľ ide o dávky násadových vajec a jednodňovej hydiny dovezených z tretích krajín, rozlišujúce číslo subjektu sa musí nahradiť názvom krajiny pôvodu.

Článok 6

Registrácie

Každá liaheň vedie jeden alebo viac registrov, kde sa zaevidujú nasledujúce údaje podľa druhu, kategórie (starorodičovské, rodičovské alebo úžitkové chovy) a typu (na spotrebu, na znášku alebo na dvojaký účel):

a)

dátum, keď sa vajcia použili na inkubáciu, počet inkubovaných vajec a rozlišujúce číslo subjektu, v ktorom sa násadové vajcia vyprodukovali;

b)

dátum liahnutia a počet vyliahnutej jednodňovej hydiny určenej na použitie;

c)

počet inkubovaných vajec vyradených z inkubátora a totožnosť odberateľa.

Článok 7

Použitie vajec vyradených z inkubátora

Inkubované vajcia vyradené z inkubátora sa použijú na iné účely ako na ľudskú spotrebu. Môžu byť použité ako priemyselné vajcia v zmysle článku 1 druhého odseku písm. h) nariadenia Komisie (ES) č. 589/2008 (4).

Článok 8

Oznámenia

1.   Každá liaheň mesačne oznamuje príslušnému orgánu členského štátu podľa druhu, kategórie a typu počet násadových vajec použitých na inkubáciu a počet vyliahnutej jednodňovej hydiny určenej na použitie.

2.   Štatistické údaje o kŕdľoch starorodičovských a rodičovských párov sa vyžadujú podľa potreby od subjektov, ktoré nie sú uvedené v odseku 1, podľa pravidiel a podmienok prijatých v súlade s postupom uvedeným v článku 195 odseku 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007.

3.   Po získaní a analýze údajov uvedených v odsekoch 1 a 2 členské štáty okamžite oznámia Komisii mesačné súhrnné informácie na základe daných údajov za predchádzajúci mesiac.

Okrem toho súhrnné informácie predložené členskými štátmi musia uvádzať počet jednodňovej hydiny dovezenej a vyvezenej počas toho istého mesiaca, podľa druhu, kategórie a typu hydiny.

4.   Vzor súhrnných informácií podľa odseku 3 je uvedený v prílohe III. Tieto súhrnné informácie zasielajú členské štáty Komisii každý kalendárny mesiac najneskôr do štyroch týždňov od konca mesiaca, na ktorý sa vzťahujú príslušné údaje.

5.   Na zber informácií z liahní uvedených v odsekoch 1 a 2 môžu členské štáty použiť vzor súhrnných informácií (časť I) uvedený v prílohe III.

6.   Členské štáty môžu ustanoviť, aby sa v prípade jednodňovej hydiny vystavilo niekoľko kópií sprievodného dokumentu uvedeného v článku 5. V tomto prípade sa jedna kópia dokumentu zašle príslušnému orgánu uvedenému v článku 9 pri dovoze alebo vývoze alebo pri obchode vnútri Spoločenstva.

7.   Členské štáty, ktoré uplatnia postup uvedený v odseku 6, o tom informujú ostatné členské štáty a Komisiu.

Článok 9

Kontrolné orgány

Dodržiavanie ustanovení tohto nariadenia kontrolujú orgány vymenované každým členským štátom. Zoznam týchto orgánov sa oznámi ostatným členským štátom a Komisii najneskôr jeden mesiac pred začiatkom uplatňovania tohto nariadenia. Každá zmena a doplnenie uvedeného zoznamu sa oznámi ostatným členským štátom a Komisii najneskôr tri mesiace od tejto zmeny a doplnenia.

Článok 10

Sankcie

Členské štáty prijmú všetky vhodné opatrenia, aby mohli byť sankciované porušenia ustanovení nariadení o výrobe a obchodovaní s násadovými vajcami a kurčatami domácej hydiny.

Článok 11

Správy

Do 30. januára každého roka členské štáty zasielajú Komisii štatistické údaje o štruktúre a činnosti liahní podľa vzoru uvedeného v prílohe IV.

Článok 12

Zrušenie

Nariadenie (EHS) č. 1868/77 sa zrušuje s účinnosťou od 1. júla 2008.

Odkazy na zrušené nariadenie a na nariadenie (EHS) č. 2782/75 sa vykladajú ako odkazy na toto nariadenie a vysvetľujú sa v súlade s korelačnou tabuľkou uvedenou v prílohe V.

Článok 13

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. júla 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. júna 2008

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 510/2008 (Ú. v. EÚ L 149, 7.6.2008, s. 61).

(2)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 100. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).

(3)  Ú. v. ES L 209, 17.8.1977, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1792/2006 (Ú. v. EÚ L 362, 20.12.2006, s. 1).

(4)  Ú. v. EÚ L 163, 24.6.2008, s. 6.


PRÍLOHA I

Kódy podľa článku 2 ods. 2

BE

pre Belgicko

BG

pre Bulharsko

CZ

pre Českú republiku

DK

pre Dánsko

DE

pre Nemeckú spolkovú republiku

EE

pre Estónsko

IE

pre Írsko

EL

pre Grécko

ES

pre Španielsko

FR

pre Francúzsko

IT

pre Taliansko

CY

pre Cyprus

LV

pre Lotyšsko

LT

pre Litvu

LU

pre Luxembursko

HU

pre Maďarsko

MT

pre Maltu

NL

pre Holandsko

AT

pre Rakúsko

PL

pre Poľsko

PT

pre Portugalsko

RO

pre Rumunsko

SI

pre Slovinsko

SK

pre Slovensko

FI

pre Fínsko

SE

pre Švédsko

UK

pre Spojené kráľovstvo


PRÍLOHA II

Údaje uvedené v článku 3 ods. 4

:

v bulharčine

:

яйца за люпене

:

v španielčine

:

huevos para incubar

:

v češtine

:

násadová vejce

:

v dánčine

:

Rugeæg

:

v nemčine

:

Bruteier

:

v estónčine

:

Haudemunad

:

v gréčtine

:

αυγά προς εκκόλαψιν

:

v angličtine

:

eggs for hatching

:

vo francúzštine

:

œufs à couver

:

v taliančine

:

uova da cova

:

v lotyštine

:

inkubējamas olas

:

v litovčine

:

kiaušiniai perinimui

:

v maďarčine

:

Keltetőtojás

:

v maltčine

:

bajd tat-tifqis

:

v holandčine

:

Broedeieren

:

v poľštine

:

jaja wylęgowe

:

v portugalčine

:

ovos para incubação

:

v rumunčine

:

ouă puse la incubat

:

v slovenčine

:

násadové vajcia

:

v slovinčine

:

valilna jajca

:

vo fínčine

:

munia haudottavaksi

:

vo švédčine

:

Kläckägg


PRÍLOHA III

MESAČNÝ VÝKAZ O PRODUKCII A PREDAJI NÁSADOVÝCH VAJEC A JEDNODŇOVEJ HYDINY

ČASŤ I

Krajina:

Rok:

1 000 kusov


Opis

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

Júl

August

September

Október

November

December

A.

Násadové vajcia použité na inkubáciu

Mladé kohúty, sliepky, kurčiatka

Starorodičovské páry a rodičovské páry

na znášku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Využitie

na znášku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starorodičovské páry a rodičovské páry

na mäso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Využitie

na mäso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zmiešané

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kačice

Využitie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Husi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perličky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Využitie jednodňovej hydiny

Mladé kohúty, sliepky, kurčiatka

tarorodičovské a rodičovské sliepky

na znášku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sliepky určené na znášku

na znášku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starorodičovské a rodičovské sliepky

na mäso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kohúty a sliepky na výkrm

na mäso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zmiešané

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kačice

Kohúty a sliepky na výkrm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Husi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perličky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mladé kohúty, sliepky, kurčiatka

Kohúty, u ktorých sa zisťovalo pohlavie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAHRANIČNÝ OBCHOD S JEDNODŇOVOU HYDINOU

ČASŤ II

Krajina:

Rok:

1 000 kusov


Obchod vnútri Spoločenstva

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

Júl

August

September

Október

November

December

DOVOZ

Mladé kohúty, sliepky, kurčiatka

Jednodňová hydina: starorodičovské a rodičovské sliepky

na znášku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednodňová hydina: určenie

na znášku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednodňová hydina: starorodičovské a rodičovské sliepky

na mäso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednodňová hydina: určenie

na mäso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zmiešané

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kačice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Husi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morky

Jednodňová hydina: určenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perličky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝVOZ

Mladé kohúty, sliepky, kurčiatka

Jednodňová hydina: starorodičovské a rodičovské sliepky

na znášku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednodňová hydina: určenie

na znášku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednodňová hydina: starorodičovské a rodičovské sliepky

na mäso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednodňová hydina: určenie

na mäso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zmiešané

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kačice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Husi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morky

Jednodňová hydina: určenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perličky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dovoz z ... a vývoz do tretích krajín

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

Júl

August

September

Október

November

December

DOVOZ

Mladé kohúty, sliepky, kurčiatka

Jednodňová hydina: starorodičovské a rodičovské sliepky

na znášku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednodňová hydina: určenie

na znášku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednodňová hydina: starorodičovské a rodičovské sliepky

na mäso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednodňová hydina: určenie

na mäso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zmiešané

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kačice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Husi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morky

Jednodňová hydina: určenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perličky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝVOZ

Mladé kohúty, sliepky, kurčiatka

Jednodňová hydina: starorodičovské a rodičovské sliepky

na znášku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednodňová hydina: určenie

na znášku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednodňová hydina: starorodičovské a rodičovské sliepky

na mäso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednodňová hydina: určenie

na mäso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zmiešané

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kačice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Husi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morky

Jednodňová hydina: určenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perličky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príjemcovia

:

1.

Direction générale de l'agriculture, division des produits de l'aviculture, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles

2.

Office statistique des Communautés européennes, statistique agricole, Luxembourg 1, Centre européen, boîte postale 1907, Luxembourg

PRÍLOHA IV

ŠTRUKTÚRY LIAHNÍ A POUŽITIE

Image

Image


PRÍLOHA V

Tabuľka zhody

Nariadenie (EHS) č. 2782/75

Nariadenie (EHS) č. 1868/77

Toto nariadenie

článok 1

článok 1

článok 3

článok 2 ods. 1

článok 1 ods. 1

článok 2 ods. 2 a príloha I

článok 1 ods. 2

článok 2 ods. 3

článok 5 ods. 1

článok 3 ods. 1

článok 2 ods. 1

článok 3 ods. 2

článok 2 ods. 2 prvý pododsek

článok 3 ods. 3

článok 2 ods. 2 druhý pododsek

článok 3 ods. 6

článok 2 ods. 2 tretí pododsek

článok 3 ods. 3

článok 5 ods. 2

článok 3 ods. 4 a príloha II

článok 5 ods. 3

článok 3 ods. 5

článok 6

článok 3 ods. 8

článok 2 ods. 3

článok 3 ods. 7

článok 11

článok 4 ods. 1 a 2

článok 12

článok 4 ods. 3 prvý pododsek

článok 3

článok 4 ods. 3 druhý pododsek

článok 13

článok 5

článok 7

článok 6

článok 8

článok 7

článok 9

článok 8 ods. 1 a 2

článok 10 ods. 1

článok 8 ods. 3

článok 4 ods. 1

článok 8 ods. 4

článok 4 ods. 2

článok 8 ods. 5

článok 4 ods. 3

článok 8 ods. 6

článok 4 ods. 4

článok 8 ods. 7

článok 16

článok 9

článok 5

článok 10

článok 6

článok 11

článok 7

článok 12 prvý odsek

článok 8

článok 13

príloha I

príloha III

príloha II

príloha IV


28.6.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 168/17


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 618/2008

z 27. júna 2008,

ktorým sa upravujú povinnosti v prípade dodávok trstinového cukru, ktorý sa má doviezť podľa protokolu AKT a dohody s Indiou na dodávkové obdobie 2007/2008

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru (1), a najmä na jeho článok 31,

keďže:

(1)

V článku 12 nariadenia Komisie (ES) č. 950/2006 z 28. júna 2006, ktorým sa na hospodárske roky 2006/2007, 2007/2008 a 2008/2009 ustanovujú vykonávacie opatrenia na dovoz a rafináciu produktov zo sektora cukru v rámci určitých colných kvót a preferenčných dohôd (2), sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa určenia dodávkových povinností s nulovou colnou sadzbou v prípade výrobkov, na ktoré sa vzťahuje číselný znak KN 1701, vyjadrených ekvivalentom bieleho cukru, pre dovozy pochádzajúce zo signatárskych krajín protokolu AKT a dohody s Indiou.

(2)

Tieto množstvá sa na dodávkové obdobie 2007/2008 určili v nariadení Komisie (ES) č. 77/2008 z 28. januára 2008, ktorým sa stanovujú dodávkové povinnosti v súvislosti s trstinovým cukrom, ktorý sa má doviezť podľa protokolu AKT a dohody s Indiou na dodávkové obdobie 2007/2008 (3).

(3)

V článku 7 ods. 1 a 2 protokolu AKT sa ustanovujú pravidlá pre prípad, že štát AKT nedodá dohodnuté množstvo.

(4)

Príslušné orgány štátov Barbados, Kongo, Keňa, Madagaskar a Trinidad a Tobago informovali Komisiu, že nebudú schopné dodať celé dohodnuté množstvo a že nepožadujú dodatočné dodávkové obdobie.

(5)

Po porade s príslušnými štátmi AKT by sa preto nedodané množstvo malo opätovne prideliť, aby sa zabezpečila jeho dodávka v dodávkovom období 2007/2008.

(6)

Nariadenie (ES) č. 77/2008 by sa preto malo zrušiť a množstvá dodávkových povinností na dodávkové obdobie 2007/2008 by sa mali upraviť v súlade s článkom 12 ods. 1 a článkom 12 ods. 2 písm. c) nariadenia (ES) č. 950/2006.

(7)

V článku 14 ods. 2 nariadenia (ES) č. 950/2006 sa uvádza, že odsek 1 tohto článku sa nevzťahuje na množstvo opätovne pridelené v súlade s článkom 7 ods. 1 alebo 2 protokolu AKT. Množstvo znovu pridelené podľa tohto nariadenia by sa preto malo doviezť pred 30. júnom 2008. Pre neskoré rozhodnutie o opätovnom pridelení a pri zohľadnení lehoty, počas ktorej je povolené žiadať o dovozné povolenia, však nebude možné dodržať termín uzávierky. Preto by sa článok 14 ods. 1 nariadenia (ES) č. 950/2006 mal vzťahovať aj na množstvo opätovne pridelené podľa tohto nariadenia.

(8)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Dodávkové povinnosti v súvislosti s výrobkami, na ktoré sa vzťahuje číselný znak KN 1701, vyjadrené v tonách ako ekvivalent bieleho cukru v prípade dovozu zo signatárskych krajín protokolu AKT a dohody s Indiou na dodávkové obdobie 2007/2008 a pre každú z príslušných vyvážajúcich krajín sa týmto upravujú tak, ako je uvedené v prílohe.

Článok 2

Odchylne od článku 14 ods. 2 nariadenia (ES) č. 950/2006 sa článok 14 ods. 1 uvedeného nariadenia vzťahuje na množstvo opätovne pridelené podľa tohto nariadenia a dovezené po 30. júni 2008.

Článok 3

Nariadenie (ES) č. 77/2008 sa týmto zrušuje.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. júna 2008

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1260/2007 (Ú. v. EÚ L 283, 27.10.2007, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 371/2007 (Ú. v. EÚ L 92, 3.4.2007, s. 6).

(3)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2008, s. 6.


PRÍLOHA

Dodávkové povinnosti v prípade dovozu preferenčného cukru pochádzajúceho zo signatárskych krajín protokolu AKT a dohody s Indiou na dodávkové obdobie 2007/2008, vyjadrené v tonách ako ekvivalent bieleho cukru

Signatárske krajiny protokolu AKT/dohody s Indiou

Dodávkové povinnosti na roky 2007/2008

Barbados

27 464,3

Belize

69 615,98

Kongo

0,00

Pobrežie Slonoviny

10 123,12

Fidži

162 656,25

Guyana

191 368,87

India

9 999,83

Jamajka

148 003,16

Keňa

2 045,07

Madagaskar

6 249,50

Malawi

24 367,72

Maurícius

476 789,70

Mozambik

5 965,92

Uganda

0,00

Svätý Krištof a Nevis

0,00

Surinam

0,00

Svazijsko

126 027,92

Tanzánia

9 672,60

Trinidad a Tobago

0,00

Zambia

11 865,01

Zimbabwe

37 660,14

SPOLU

1 319 875,62


28.6.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 168/20


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 619/2008

z 27. júna 2008,

ktorým sa vyhlasuje stála verejná súťaž na vývozné náhrady týkajúce sa určitých mliečnych výrobkov

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 161 ods. 3, článok 164 ods. 2 písm. b) a článok 170 v spojení s článkom 4,

keďže:

(1)

Podľa článku 162 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 je možné pokryť rozdiel medzi cenami určitých mliečnych výrobkov vo svetovom obchode a v Spoločenstve vývoznými náhradami v rozsahu potrebnom na to, aby sa umožnil vývoz týchto výrobkov v rámci obmedzení vyplývajúcich z dohôd uzatvorených v súlade s článkom 300 zmluvy.

(2)

V nariadení Komisie (ES) č. 580/2004 (2) sa stanovili pravidlá verejnej súťaže týkajúcej sa vývozných náhrad za sušené odstredené mlieko patriace pod číselný znak ex ex 0402 10 19 9000, za prírodné maslo v blokoch patriace pod číselný znak ex ex 0405 10 19 9700, za maslový olej v nádobách patriaci pod číselný znak ex ex 0405 90 10 9000. Nariadením Komisie (ES) č. 1454/2007 z 10. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá vypísania verejnej súťaže na stanovenie vývozných náhrad za určité poľnohospodárske výrobky (3), sa od 1. júla 2008 ruší nariadenie (ES) č. 580/2004.

(3)

V súlade s článkom 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1454/2007 by mala byť vyhlásená stála verejná súťaž týkajúca sa výrobkov v rámci článku 1 ods. 1 tohto nariadenia. Keďže nariadenie (ES) č. 1454/2007 neobsahuje všetky osobitné pravidlá týkajúce sa mliekarenského sektora, ktorý doteraz zahŕňalo nariadenie (ES) č. 580/2004, je potrebné stanoviť tieto pravidlá odo dňa zrušenia tohto nariadenia. Z praktických dôvodov a v záujme jasnosti a zjednodušenia je vhodné ustanoviť jednotné nariadenie, ktoré by okrem iného obsahovalo osobitné ustanovenia nariadenia Komisie (ES) č. 581/2004 z 26. marca 2004, ktorým sa vyhlasuje stála verejná súťaž na vývozné náhrady pre určité druhy masla (4), a nariadenia Komisie (ES) č. 582/2004 z 26. marca 2004, ktorým sa vyhlasuje stála verejná súťaž na vývozné náhrady pre sušené odstredené mlieko (5).

(4)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1282/2006 zo 17. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú osobitné podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o vývozné licencie a vývozné náhrady pre mlieko a mliečne výrobky (6), sa vzťahuje na všetky vývozné licencie a vývozné náhrady v sektore mliečnych výrobkov. Licencie vydané v kontexte verejnej súťaže vypísanej týmto nariadením sa vzťahujú na konkrétne výrobky, je preto vhodné ustanoviť osobitné pravidlá, ktoré sa odchyľujú od všeobecných pravidiel týkajúcich sa vývozných licencií ustanovených v nariadení (ES) č. 1282/2006. V článku 7 nariadenia (ES) č. 1454/2007 sa ustanovuje, že povolenia vydávajú vnútroštátne orgány do 5 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti rozhodnutia Komisie, ktorým sa stanovuje maximálna výška náhrady, a ďalej sa ustanovuje, že povolenie má nadobudnúť platnosť v skutočný deň jeho vydania. Je preto vhodné stanoviť obdobie platnosti odlišné od obdobia, ktoré je ustanovené v článku 8 nariadenia (ES) č. 1282/2006, aby sa zabezpečilo rovnaké obdobie pre všetky vydávané povolenia.

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

Vyhlasuje sa stála verejná súťaž s cieľom určiť vývoznú náhradu za tieto mliečne výrobky uvedené v oddiele 9 prílohy I k nariadeniu Komisie (EHS) č. 3846/87 (7), pričom sa zaručí rovnosť v prístupe pre všetky osoby pôsobiace v Spoločenstve:

a)

prírodné maslo v blokoch s netto hmotnosťou najmenej 20 kilogramov patriace pod číselný znak produktu ex ex 0405 10 19 9700;

b)

maslový olej v nádobách s netto hmotnosťou najmenej 20 kilogramov patriaci pod číselný znak produktu ex ex 0405 90 10 9000;

c)

sušené odstredené mlieko vo vreciach s netto hmotnosťou najmenej 25 kilogramov, obsahujúce najviac 0,5 % hmotnosti pridaných nemliečnych látok, patriace pod číselný znak produktu ex ex 0402 10 19 9000.

Článok 2

Miesta určenia

Výrobky uvedené v článku 1 sú určené na vývoz do všetkých miest určenia, okrem:

a)

tretích krajín: Andorra, Lichtenštajnsko, Spojené štáty americké a Svätá stolica (Vatikánsky mestský štát);

b)

území členských štátov EÚ, ktoré netvoria súčasť colného územia Spoločenstva: Faerské ostrovy, Grónsko, Helgoland, Ceuta, Melilla, samosprávne obce Livigno a Campione d'Italia a oblasti Cyperskej republiky, nad ktorými vláda Cyperskej republiky nevykonáva skutočnú kontrolu;

c)

európskych území, za vonkajšie vzťahy ktorých zodpovedá niektorý členský štát a ktoré netvoria súčasť colného územia Spoločenstva: Gibraltár.

Článok 3

Uplatniteľné pravidlá

Uplatňujú sa nariadenia Komisie (ES) č. 1291/2000 (8), (ES) č. 1282/2006 a (ES) č. 1454/2007, pokiaľ sa v tomto nariadení nestanovuje inak.

Článok 4

Predkladanie ponúk

1.   Ponuky je možné predkladať iba v priebehu lehôt na predkladanie ponúk a sú platné iba počas tej lehoty na predkladanie ponúk, v ktorej sú predložené.

2.   Každá lehota na predkladanie ponúk sa začína o 13.00 (bruselského času) v druhý utorok v mesiaci s týmito výnimkami:

a)

v auguste sa začína o 13.00 (bruselského času) tretí utorok;

b)

v decembri sa začína o 13.00 (bruselského času) prvý utorok.

Ak utorok pripadne na deň štátneho sviatku, potom lehota začína o 13.00 (bruselského času) nasledujúceho pracovného dňa.

Každá lehota na predkladanie ponúk sa končí o 13.00 (bruselského času) v tretí utorok v mesiaci s týmito výnimkami:

a)

v auguste sa končí o 13.00 (bruselského času) štvrtý utorok;

b)

v decembri sa končí o 13.00 (bruselského času) druhý utorok.

Ak utorok pripadne na deň štátneho sviatku, potom lehota končí o 13.00 (bruselského času) predchádzajúceho pracovného dňa.

3.   Každá lehota na predkladanie ponúk je očíslovaná podľa poradia, začínajúc od prvej ustanovenej lehoty.

4.   Ponuky sa predkladajú príslušným orgánom členských štátov uvedeným v prílohe II.

5.   Ponuky sa predkladajú oddelene, podľa miesta určenia, pre jeden z číselných znakov produktu, ktorý je uvedený v článku 1.

6.   Okrem požiadaviek ustanovených v článku 3 ods. 5 písm. c) nariadenia (ES) č. 1454/2007 by mala ponuka uvádzať v oddiele 16 žiadosti o povolenie číselný znak produktu vývoznej náhrady s predponou „ex“ podľa článku 1 tohto nariadenia.

Článok 5

Množstvá uvedené v žiadosti

Pre výrobky uvedené v článku 1 by sa mala každá ponuka vzťahovať na minimálne množstvo 10 ton.

Článok 6

Zábezpeky

Zábezpeka za ponuku sa stanovuje vo výške 15 % poslednej najvyššej čiastky náhrady za ponuku stanovenej pre rovnaké číselné znaky produktov a rovnaké miesta určenia. Výška zábezpeky pre verejnú súťaž však nesmie byť nižšia ako 5 EUR na 100 kilogramov.

Článok 7

Oznámenie ponúk Komisii

Na účely uplatňovania článku 5 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1454/2007 členské štáty do troch hodín od skončenia lehoty na predkladanie ponúk oznámia Komisii, ako je uvedené v článku 4 ods. 2 tohto nariadenia, oddelene všetky platné ponuky vo forme stanovenej v prílohe I k tomuto nariadeniu.

Článok 8

Vývozné povolenia

1.   Článok 7 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 1282/2006 sa neuplatňujú.

2.   Odchylne od článku 8 nariadenia (ES) č. 1282/2006 doba platnosti vývozného povolenia začína dátumom jeho vydania a skončí na konci štvrtého mesiaca po mesiaci, v ktorom skončí lehota na predkladanie ponúk v súlade s článkom 4 ods. 2 tretím pododsekom tohto nariadenia.

Článok 9

Zrušenie

Nariadenie (ES) č. 581/2004 a nariadenie (ES) č. 582/2004 sa zrušujú.

Článok 10

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. júla 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. júna 2008

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 510/2007 (Ú. v. EÚ L 149, 7.6.2008, s. 61).

(2)  Ú. v. EÚ L 90, 27.3.2004, s. 58. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 128/2007 (Ú. v. EÚ L 41, 13.2.2007, s. 6).

(3)  Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2007, s. 69.

(4)  Ú. v. EÚ L 90, 27.3.2004, s. 64. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1543/2007 (Ú. v. EÚ L 337, 21.12.2007, s. 62).

(5)  Ú. v. EÚ L 90, 27.3.2004, s. 67. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1543/2007.

(6)  Ú. v. EÚ L 234, 29.8.2006, s. 4. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 532/2007 (Ú. v. EÚ L 125, 15.5.2007, s. 7).

(7)  Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1.

(8)  Ú. v. ES L 152, 24.6.2000, s. 1.


PRÍLOHA I

ČLENSKÝ ŠTÁT:

Kontaktná osoba:

Telefón:

Fax:

E-mail:

A.   82 % maslo

Členský štát:

Udelenie náhrady na 82 % masla pod číselným znakom produktu ex ex 0405 10 19 9700 na vývoz do určitých tretích krajín [nariadenie (ES) č. 619/2008] Číslo verejnej súťaže: …/R/200. Posledný deň lehoty na predkladanie ponúk:


1

2

3

4

5

Ponuka č.

Účastník verejnej súťaže č. (1)

Množstvo (v tonách)

Miesto určenia

Sadzba vývozných náhrad (EUR/100 kg)

(vo vzostupnom poradí)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


B.   Maslový olej

Členský štát:

Udelenie náhrady na maslový olej pod číselným znakom produktu ex ex 0405 90 10 9000 na vývoz do určitých tretích krajín [nariadenie (ES) č. 619/2008] Číslo verejnej súťaže: …/R/200. Posledný deň lehoty na predkladanie ponúk:


1

2

3

4

5

Ponuka č.

Účastník verejnej súťaže č. (2)

Množstvo (v tonách)

Miesto určenia

Sadzba vývozných náhrad (EUR/100 kg)

(vo vzostupnom poradí)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C.   Sušené odstredené mlieko

Členský štát:

Udelenie náhrady na sušené odstredené mlieko pod číselným znakom produktu ex ex 0402 10 19 9000 na vývoz do určitých tretích krajín [nariadenie (ES) č. 619/2008] Číslo verejnej súťaže: …/R/200. Posledný deň lehoty na predkladanie ponúk:


1

2

3

4

5

Ponuka č.

Účastník verejnej súťaže č. (3)

Množstvo (v tonách)

Miesto určenia

Sadzba vývozných náhrad (EUR/100 kg)

(vo vzostupnom poradí)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Každému účastníkovi verejnej súťaže bude pridelené číslo pre každú lehotu na predkladanie ponúk.

(2)  Každému účastníkovi verejnej súťaže bude pridelené číslo pre každú lehotu na predkladanie ponúk.

(3)  Každému účastníkovi verejnej súťaže bude pridelené číslo pre každú lehotu na predkladanie ponúk.


PRÍLOHA II

Príslušné orgány členských štátov uvedené v nariadení (ES) č. 1454/2007 a v tomto nariadení, ktorým sa predkladajú ponuky:

BE

Bureau d'intervention et de restitution belge

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Rue de Trèves 82/Trierstraat 82

B-1040 Bruxelles/Brussel

Tél./Tel. (32-2) 287 24 11

Télécopieur/Fax (32-2) 287 25 24

BG

State fund „Agriculture“ — Paying Agency

136, Tsar Boris III Blvd.

1618 Sofia

Bulgaria

Tel.: + 359 2 81 87 100

Tel./fax: + 359 2 81 87 167

CZ

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)

Ve Smečkách 33

110 00, Praha 1

Czech Republic

Tel: (420) 222 871 431

Fax: (420) 0 222 871 769

E-mail: licence@szif.cz

DK

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Direktoratet for FødevareErhverv

Eksportstøttekontoret

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

Tlf. (45) 33 95 80 00

Fax (45) 33 95 80 18

DE

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

D-53168 Bonn

oder

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Tel. (0049 228) 6845-3732, 3718, 3884

Fax (0049 228) 6845-3874, 3792

EE

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

Narva mnt 3

Tartu 51009

Eesti

Tel: (+ 372) 737 1200

Fax: (+ 372) 737 1201

EL

ΟΠΕΚΕΠΕ — Διεύθυνση μηχανισμών αγοράς

Αχαρνών 364 & Γλαράκη 10β

GR-111 45 Αθήνα

Tηλ.: (30-210) 212 48 93

Φαξ: (30-210) 202 06 08

ES

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

Fondo Español de Garantía Agraria

Subdireccion General de Regulación de Mercados

Almagro, 33

E-28010

Tel. (34) 913 47 49 17-18

Fax (34) 913 47 47 07

FR

Office de l’élevage

12, rue Henri-Rol-Tanguy

TSA 30003

F-93555 Montreuil-sous-Bois

Tél. (33-1) 73 30 30 00

Fax (33-1) 73 30 30 38

IE

Department of Agriculture, Fisheries and Food

Johnstown Castle Estate

Wexford

Ireland

Tel. (353) 53 63 400

Fax (353) 53 42 843

IT

Ministero del commercio internazionale

Direzione generale per la politica commerciale

DIV. II

Viale Boston 25

I-00142 Roma

Tel: + 39 06 59 93 22 04

Fax: + 39 06 59 93 21 41

CY

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Import & Export Licensing Unit

1421 Lefkosia (Nicosia)

Cyprus

Tel: + 357 22867 100

Fax: + 357 22375 120

LV

Lauku atbalsta dienests (LAD)

Republikas laukums 2

Rīga, LV-1981

Latvija

Tālr.: (371) 702 75 42

Fakss: (371) 702 71 20

LT

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Blindžių g. 17

08111 Vilnius

Lietuva

Tel. + 370 5 25 26 703

Faksas + 370 5 25 26 945

LU

Office des licences

21, Rue Philippe II

L-2011 Luxembourg

Tél.: 352 24782370

Télécopieur: 352 466138

HU

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)

Soroksári út 22–24.

H-1095 Budapest

Hungary

Tel.: (36-1) 37 43 603

Fax: (36-1) 47 52 114

MT

Ministry for Rural Affairs and Environment

Barriera Wharf

Valletta — CMR 02

Tel: + 356 2295 2228

NL

Productschap zuivel

Louis Braillelaan 80

NL-2719 EK Zoetermeer

Nederland

Tel.: (31-79) 368 1534

Fax: (31-79) 368 1955

E-mail: mr@pz.agro.nl

AT

Agrarmarkt Austria

Dresdner Straße 70

A-1200 Wien

Tel.: (43-1) 331 51 0

Fax: (43-1) 331 51 303

E-Mail: lizenzen@ama.gv.at

PL

Agencja Rynku Rolnego

Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

Poland

Tel. (48) 22 661-75-90

Faks (48) 22 661-76-04

PT

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Direcção de Serviços de Licenciamento

Rua Terreiro do Trigo — Edifício da Alfândega

P-1149-060 Lisboa

Tel.: (351) 218 81 42 62

Fax.: (351) 218 81 42 61

RO

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură

Bd. Carol I nr. 17, sector 2

030161 București

România

Tel.: (40-21) 305 48 02

Tel.: (40-21) 305 48 42

Fax: (40-21) 305 48 03

SL

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska cesta 160

1000 Ljubljana

Slovenija

Telefon: + 386 1 478 9228

Telefaks: + 386 1 478 9297

SK

Pôdohospodárska platobná agentúra (Agricultural Paying Agency)

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

Slovenská republika

Tel.: (421-2) 57 51 26 13

Fax: (421-2) 53 41 21 80

FI

Maaseutuvirasto, Markkinatukiosasto

P.O. Box 256

FI-00101 Helsinki

Puhelin: (358-20) 772 007

Faksi (358-20) 772 55 09

SV

Statens jordbruksverk

Vallgatan 8

S-511 82 Jönköping

Tfn (46-36) 15 50 00

Fax (46-36) 19 05 46

UK

Rural Payments Agency (RPA)

Lancaster House, Hampshire Court

UK — Newcastle upon Tyne NE4 7YE

Tel. 44 0 191 226 5262

Fax 44 0 191 226 5101


28.6.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 168/27


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 620/2008

z 27. júna 2008,

ktorým sa opravuje nariadenie (ES) č. 386/2008, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady na mlieko a mliečne výrobky

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1), a najmä na jeho článok 31 ods. 3,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 386/2008 (2) boli stanovené vývozné náhrady na mlieko a mliečne výrobky.

(2)

Je potrebné zohľadniť zmeny a doplnenia nomenklatúry poľnohospodárskych výrobkov pre vývozné náhrady na mlieko a mliečne výrobky, ktoré boli stanovené nariadením Komisie (ES) č. 1499/2007 z 18. decembra 2007, ktorým sa na rok 2008 uverejňuje nomenklatúra poľnohospodárskych výrobkov pre vývozné náhrady stanovené nariadením (EHS) č. 3846/87 (3). Preto je potrebné zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť prílohu k nariadeniu (ES) č. 386/2008. V záujme jasnosti by sa uvedené opravy mali uplatňovať odo dňa nadobudnutia účinnosti nariadenia (ES) č. 386/2008,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (ES) č. 386/2008 sa nahrádza znením prílohy k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Bude sa uplatňovať odo dňa nadobudnutia účinnosti nariadenia (ES) č. 386/2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. júna 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1152/2007 (Ú. v. EÚ L 258, 4.10.2007, s. 3). Nariadenie (ES) č. 1255/1999 sa s účinnosťou od 1. júla 2008 nahradí nariadením (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 116, 30.4.2008, s. 17.

(3)  Ú. v. EÚ L 333, 19.12.2007, s. 10


PRÍLOHA

„PRÍLOHA

Vývozné náhrady za mlieko a mliečne výrobky uplatniteľné od 27. júna 2008

Kód produktu

Krajina určenia

Merná jednotka

Výška náhrad

0401 30 31 9100

L20

EUR/100 kg

0401 30 31 9400

L20

EUR/100 kg

0401 30 31 9700

L20

EUR/100 kg

0401 30 39 9100

L20

EUR/100 kg

0401 30 39 9400

L20

EUR/100 kg

0401 30 39 9700

L20

EUR/100 kg

0401 30 91 9100

L20

EUR/100 kg

0401 30 99 9100

L20

EUR/100 kg

0401 30 99 9500

L20

EUR/100 kg

0402 10 11 9000

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 19 9000

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 99 9000

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9200

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9900

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 17 9000

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9900

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 91 9100

L20

EUR/100 kg

0402 21 91 9200

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 91 9350

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9100

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9200

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 99 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9400

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9600

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9700

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9200

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9300

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9500

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9300

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9500

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9900

L20

EUR/100 kg

0402 29 99 9100

L20

EUR/100 kg

0402 29 99 9500

L20

EUR/100 kg

0402 91 10 9370

L20

EUR/100 kg

0402 91 30 9300

L20

EUR/100 kg

0402 91 99 9000

L20

EUR/100 kg

0402 99 10 9350

L20

EUR/100 kg

0402 99 31 9300

L20

EUR/100 kg

0403 90 11 9000

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9200

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9300

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9500

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9900

L20

EUR/100 kg

0403 90 33 9400

L20

EUR/100 kg

0403 90 59 9310

L20

EUR/100 kg

0403 90 59 9340

L20

EUR/100 kg

0403 90 59 9370

L20

EUR/100 kg

0404 90 21 9120

L20

EUR/100 kg

0404 90 21 9160

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9120

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9130

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9140

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9150

L20

EUR/100 kg

0404 90 81 9100

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9110

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9130

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9150

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9170

L20

EUR/100 kg

0405 10 11 9500

L20

EUR/100 kg

0405 10 11 9700

L20

EUR/100 kg

0405 10 19 9500

L20

EUR/100 kg

0405 10 19 9700

L20

EUR/100 kg

0405 10 30 9100

L20

EUR/100 kg

0405 10 30 9300

L20

EUR/100 kg

0405 10 30 9700

L20

EUR/100 kg

0405 10 50 9500

L20

EUR/100 kg

0405 10 50 9700

L20

EUR/100 kg

0405 10 90 9000

L20

EUR/100 kg

0405 20 90 9500

L20

EUR/100 kg

0405 20 90 9700

L20

EUR/100 kg

0405 90 10 9000

L20

EUR/100 kg

0405 90 90 9000

L20

EUR/100 kg

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 32 9119

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

Miesta určenia sú definované takto:

L20

:

Všetky miesta určenia s výnimkou:

a)

tretích krajín: Andorra, Svätá stolica (Vatikánsky mestský štát), Lichtenštajnsko a Spojené štáty americké;

b)

územia členských štátov EÚ, ktoré netvoria súčasť colného územia Spoločestva: Faerské ostrovy, Grónsko, Helgoland, Ceuta, Melilla, samosprávne obce Livigno a Campione d'Italia a oblasti Cyperskej republiky, nad ktorými vláda Cyperskej republiky nevykonáva skutočnú kontrolu;

c)

európske územia, za ktorých vonkajšie vzťahy zodpovedá niektorý členský štát a ktoré netvoria súčasť colného územia Spoločenstva: Gibraltár.

L04

:

Albánsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko (), Čierna Hora a Bývalá juhoslovanská republika Macedóndsko.

L40

:

Všetky miesta určenia s výnimkou:

a)

tretích krajín: L04, Andorra, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švajčiarsko, Svätá stolica (Vatikánsky mestský štát), Spojené štáty americké, Chorvátsko, Turecko, Austrália, Kanada, Nový Zéland a Juhoafrická republika;

b)

územia členských štátov EÚ, ktoré netvoria súčasť colného územia Spoločestva: Faerské ostrovy, Grónsko, Helgoland, Ceuta, Melilla, samosprávne obce Livigno a Campione d'Italia a oblasti Cyperskej republiky, nad ktorými vláda Cyperskej republiky nevykonáva skutočnú kontrolu;

c)

európske územia, za ktorých vonkajšie vzťahy zodpovedá niektorý členský štát a ktoré netvoria súčasť colného územia Spoločenstva: Gibraltár.


(1)  Pokiaľ ide o príslušné výrobky určené na vývoz do Dominikánskej republiky v rámci kvóty 2008/2009 uvedenej v rozhodnutí 98/486/ES, ktoré sú v súlade s podmienkami ustanovenými kapitole III oddiele 3 nariadenia (ES) č. 1282/2006, mali by sa uplatňovať tieto sadzby:

a)

výrobky, ktoré patria pod číselné znaky KN 0402 10 11 9000 a 0402 10 19 9000

0,00 EUR/100 kg

b)

výrobky, ktoré patria pod číselné znaky KN 0402 21 11 9900, 0402 21 19 9900, 0402 21 91 9200 a 0402 21 99 9200

0,00 EUR/100 kg

Miesta určenia sú definované takto:

L20

:

Všetky miesta určenia s výnimkou:

a)

tretích krajín: Andorra, Svätá stolica (Vatikánsky mestský štát), Lichtenštajnsko a Spojené štáty americké;

b)

územia členských štátov EÚ, ktoré netvoria súčasť colného územia Spoločestva: Faerské ostrovy, Grónsko, Helgoland, Ceuta, Melilla, samosprávne obce Livigno a Campione d'Italia a oblasti Cyperskej republiky, nad ktorými vláda Cyperskej republiky nevykonáva skutočnú kontrolu;

c)

európske územia, za ktorých vonkajšie vzťahy zodpovedá niektorý členský štát a ktoré netvoria súčasť colného územia Spoločenstva: Gibraltár.

L04

:

Albánsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko (), Čierna Hora a Bývalá juhoslovanská republika Macedóndsko.

L40

:

Všetky miesta určenia s výnimkou:

a)

tretích krajín: L04, Andorra, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švajčiarsko, Svätá stolica (Vatikánsky mestský štát), Spojené štáty americké, Chorvátsko, Turecko, Austrália, Kanada, Nový Zéland a Juhoafrická republika;

b)

územia členských štátov EÚ, ktoré netvoria súčasť colného územia Spoločestva: Faerské ostrovy, Grónsko, Helgoland, Ceuta, Melilla, samosprávne obce Livigno a Campione d'Italia a oblasti Cyperskej republiky, nad ktorými vláda Cyperskej republiky nevykonáva skutočnú kontrolu;

c)

európske územia, za ktorých vonkajšie vzťahy zodpovedá niektorý členský štát a ktoré netvoria súčasť colného územia Spoločenstva: Gibraltár.

(2)  Vrátane Kosova pod záštitou Spojených národov podľa rezolúcie Bezpečnostnej rady 1244 z 10. júna 1999.“


SMERNICE

28.6.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 168/31


SMERNICA KOMISIE 2008/64/ES

z 27. júna 2008,

ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy I až IV k smernici Rady 2000/29/ES o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (1), a najmä na jej článok 14 druhý odsek písm. c) a d),

po porade s príslušnými členskými štátmi,

keďže:

(1)

V smernici 2000/29/ES sa ustanovujú určité opatrenia proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do členských štátov z iných členských štátov alebo tretích krajín. Zároveň sa v nej vymedzujú určité zóny, ktoré sa uznávajú za chránené zóny.

(2)

Na základe informácií, ktoré poskytli členské štáty, sa stanovilo, že iba určité sadenice Dendranthema (DC.) Des Moul, Dianthus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait. a Solanaceae predstavujú riziko rozšírenia Heliothis armigera Hübner. Keďže šírenie tohto organizmu sa obmedzuje na tieto rastliny, organizmus by sa mal vypustiť z prílohy I k smernici 2000/29/ES, v ktorej sa ustanovuje všeobecný zákaz, a mal by sa namiesto toho zahrnúť do prílohy II k uvedenej smernici, ktorou sa ustanovuje zákaz, iba pokiaľ ide o konkrétne rastliny, ktoré predstavujú riziko. Okrem toho názov Heliothis armigera Hübner by sa mal zmeniť na Helicoverpa armigera (Hübner) v súlade s jeho najnovším prehodnoteným vedeckým pomenovaním.

(3)

Na základe informácií, ktoré predložili členské štáty, sa jednoznačne potvrdilo, že Colletotrichum acutatum Simmonds sa vyskytuje v celom Spoločenstve. Z toho dôvodu by sa tento organizmus nemal uvádzať ako škodlivý organizmus v rámci smernice 2000/29/ES a na tento organizmus by sa nemali vzťahovať žiadne ďalšie ochranné opatrenia v rámci uvedenej smernice. Príloha II k smernici 2000/29/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Z informácií, ktoré predložilo Portugalsko, vyplýva, že Citrus tristeza virus (európske izoláty) sa v súčasnosti vyskytuje na Madeire. Táto časť portugalského územia by sa preto už naďalej nemala uznávať za chránenú zónu, pokiaľ ide o tento škodlivý organizmus, a prílohy II a IV k smernici 2000/29/ES by sa mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Z informácií, ktoré predložilo Španielsko, vyplýva, že Thaumetopoea pityocampa (Den. a Schiff.) sa v súčasnosti vyskytuje na Ibize. Táto časť španielskeho územia by sa preto už naďalej nemala uznávať za chránenú zónu, pokiaľ ide o tento škodlivý organizmus, a prílohy II a IV k smernici 2000/29/ES by sa mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Z informácií, ktoré predložilo Slovinsko, vyplýva, že Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. sa v súčasnosti vyskytuje v regiónoch Koroška a Notranjska. Tieto regióny by sa preto už naďalej nemali uznávať za chránenú zónu, pokiaľ ide o Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., a prílohy II, III a IV k smernici 2000/29/ES by sa mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(7)

Z informácií, ktoré predložilo Taliansko, vyplýva, že Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. sa v súčasnosti vyskytuje v určitých častiach jeho regiónov Emilia-Romagna, Lombardsko a Veneto. Tieto časti talianskeho územia by sa preto už naďalej nemali uznávať za chránené zóny, pokiaľ ide o Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., a prílohy II, III a IV k smernici 2000/29/ES by sa mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(8)

Na základe švajčiarskych právnych predpisov o ochrane rastlín kantóny Berne a Grisons už nie sú uznávané za chránenú zónu, pokiaľ ide o Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. vo Švajčiarsku. Výnimka, ktorou sa umožňuje určitý dovoz z týchto regiónov do určitých chránených zón v rámci osobitných požiadaviek, by sa preto mala vypustiť a časť B prílohy IV k smernici 2000/29/ES by sa mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(9)

Prílohy I až IV k smernici 2000/29/ES by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(10)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre zdravie rastlín,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Prílohy I až IV k smernici 2000/29/ES sa týmto menia a dopĺňajú v súlade s prílohou k tejto smernici.

Článok 2

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 31. augusta 2008. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody týchto ustanovení a tejto smernice.

Tieto ustanovenia sa uplatňujú od 1. septembra 2008.

Členské štáty uvádzajú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze určujú členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť tretím dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 27. júna 2008

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 169, 10.7.2000, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2007/41/ES (Ú. v. EÚ L 169, 29.6.2007, s. 51).


PRÍLOHA

Prílohy I až IV k smernici 2000/29/ES sa menia a dopĺňajú takto:

1.

Z prílohy I časti A oddielu II písm. a) sa vypúšťa bod 3.

2.

Príloha II sa mení a dopĺňa takto:

a)

V časti A sa oddiel II mení a dopĺňa takto:

i)

V položke a) sa za bod 6.1 vkladá tento bod 6.2:

„6.2.

Helicoverpa armigera (Hübner)

Rastliny Dendranthema (DC.) Des Moul, Dianthus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait. a z čeľade Solanaceae, určené na pestovanie, okrem semien“

ii)

Z položky c) sa vypúšťa bod 2.

b)

Časť B sa mení a dopĺňa takto:

i)

Z položky a) sa vypúšťa bod 10.

ii)

V položke b) bode 2 sa text v treťom stĺpci Chránená(-é) zóna (zóny) nahrádza týmto:

„E, EE, F (Korzika), IRL, I [Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Kalábria, Kampánia, Emilia-Romagna (provincie Parma a Piacenza); Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Ligúria, Lombardsko (okrem provincie Mantua), Marche, Molise, Piemont, Sardínia, Sicília, Toskánsko, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (okrem provincie Rovigo, obcí Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi v provincii Padova a oblastí ležiacich južne od diaľnice A4 v provincii Verona)], LV, LT, A [Burgenland, Korutánsko, Dolné Rakúsko, Tirolsko (okres Lienz), Štajersko a Viedeň], P, SI (okrem regiónov Gorenjska, Koroška, Notranjska a Maribor), SK [okrem obcí Blahová, Horné Mýto a Okoč (okres Dunajská Streda), Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov)], FI, UK (Severné Írsko, ostrov Man a Normanské ostrovy).“

iii)

V položke d) bode 1 sa text v treťom stĺpci Chránená(-é) zóna (zóny) nahrádza týmto:

„EL, F (Korzika), M, P (okrem Madeiry)“.

3.

Časť B prílohy III sa mení a dopĺňa takto:

a)

V bode 1 sa text v druhom stĺpci Chránená(-é) zóna (zóny) nahrádza týmto:

„E, EE, F (Korzika), IRL, I [Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Kalábria, Kampánia, Emilia-Romagna (provincie Parma a Piacenza), Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Ligúria, Lombardsko (okrem provincie Mantua), Marche, Molise, Piemont, Sardínia, Sicília, Toskánsko, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (okrem provincie Rovigo, obcí Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi v provincii Padova a oblastí ležiacich južne od diaľnice A4 v provincii Verona)], LV, LT, A [Burgenland, Korutánsko, Dolné Rakúsko, Tirolsko (okres Lienz), Štajersko a Viedeň], P, SI (okrem regiónov Gorenjska, Koroška, Notranjska a Maribor), SK [okrem obcí Blahová, Horné Mýto a Okoč (okres Dunajská Streda), Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov)], FI, UK (Severné Írsko, ostrov Man a Normanské ostrovy).“

b)

V bode 2 sa text v druhom stĺpci Chránená(-é) zóna (zóny) nahrádza týmto:

„E, EE, F (Korzika), IRL, I [Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Kalábria, Kampánia, Emilia-Romagna (provincie Parma a Piacenza), Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Ligúria, Lombardsko (okrem provincie Mantua), Marche, Molise, Piemont, Sardínia, Sicília, Toskánsko, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (okrem provincie Rovigo, obcí Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi v provincii Padova a oblastí ležiacich južne od diaľnice A4 v provincii Verona)], LV, LT, A [Burgenland, Korutánsko, Dolné Rakúsko, Tirolsko (okres Lienz), Štajersko a Viedeň], P, SI (okrem regiónov Gorenjska, Koroška, Notranjska a Maribor), SK [okrem obcí Blahová, Horné Mýto a Okoč (okres Dunajská Streda), Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov)], FI, UK (Severné Írsko, ostrov Man a Normanské ostrovy).“

4.

Príloha IV sa mení a dopĺňa takto:

a)

Časť A sa mení a dopĺňa takto:

i)

V oddiele I bode 27.1 druhom stĺpci Osobitné požiadavky sa slová „Heliothis armigera Hübner“ nahrádzajú slovami „Helicoverpa armigera (Hübner)“.

ii)

V oddiele II bode 20 druhom stĺpci Osobitné požiadavky sa slová „Heliothis armigera Hübner“ nahrádzajú slovami „Helicoverpa armigera (Hübner)“.

b)

Časť B sa mení a dopĺňa takto:

i)

Bod 17 sa vypúšťa.

ii)

Bod 21 sa mení a dopĺňa takto:

V druhom stĺpci Osobitné požiadavky sa písmeno c) nahrádza týmto:

„c)

rastliny majú pôvod v jednom z týchto švajčiarskych kantónov: Fribourg, Vaud, Valais alebo“.

Text v treťom stĺpci Chránená(-é) zóna (zóny) sa nahrádza týmto:

„E, EE, F (Korzika), IRL, I [Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Kalábria, Kampánia, Emilia-Romagna (provincie Parma a Piacenza), Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Ligúria, Lombardsko (okrem provincie Mantua), Marche, Molise, Piemont, Sardínia, Sicília, Toskánsko, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (okrem provincie Rovigo, obcí Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi v provincii Padova a oblastí ležiacich južne od diaľnice A4 v provincii Verona)], LV, LT, A [Burgenland, Korutánsko, Dolné Rakúsko, Tirolsko (okres Lienz), Štajersko a Viedeň], P, SI (okrem regiónov Gorenjska, Koroška, Notranjska a Maribor), SK [okrem obcí Blahová, Horné Mýto a Okoč (okres Dunajská Streda), Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov)], FI, UK (Severné Írsko, ostrov Man a Normanské ostrovy).“

iii)

Bod 21.3 sa mení a dopĺňa takto:

V druhom stĺpci Osobitné požiadavky sa písmeno b) nahrádza týmto:

„b)

majú pôvod v jednom z týchto švajčiarskych kantónov: Fribourg, Vaud, Valais alebo“.

Text v treťom stĺpci, Chránená(-é) zóna (zóny), sa nahrádza týmto:

„E, EE, F (Korzika), IRL, I [Abruzzo, Apúlia, Basilicata, Kalábria, Kampánia, Emilia-Romagna (provincie Parma a Piacenza), Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Ligúria, Lombardsko (okrem provincie Mantua), Marche, Molise, Piemont, Sardínia, Sicília, Toskánsko, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (okrem provincie Rovigo, obcí Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi v provincii Padova a oblastí ležiacich južne od diaľnice A4 v provincii Verona)], LV, LT, A [Burgenland, Korutánsko, Dolné Rakúsko, Tirolsko (okres Lienz), Štajersko a Viedeň], P, SI (okrem regiónov Gorenjska, Koroška, Notranjska a Maribor), SK [okrem obcí Blahová, Horné Mýto a Okoč (okres Dunajská Streda), Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov)], FI, UK (Severné Írsko, ostrov Man a Normanské ostrovy).“

iv)

Bod 31 sa mení a dopĺňa takto:

Text v treťom stĺpci Chránená(-é) zóna (zóny) sa nahrádza týmto:

„EL, F (Korzika), M, P (okrem Madeiry)“.


28.6.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 168/36


SMERNICA KOMISIE 2008/65/ES

z 27. júna 2008,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica 91/439/EHS o vodičských preukazoch

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/439/EHS z 29. júla 1991 o vodičských preukazoch (1), a najmä na jej článok 7a ods. 2,

keďže:

(1)

Zoznam kódov uvedených v prílohách I a Ia k smernici 91/439/EHS je potrebné upraviť.

(2)

Kód Spoločenstva 78, ktorým sa obmedzuje právo viesť vozidlá v rámci skupiny vodičského preukazu iba na vozidlá s automatickou prevodovkou, sa má zmeniť a doplniť vzhľadom na vedecký a technický pokrok v príslušnej oblasti.

(3)

Minimálne požiadavky na skúšobné vozidlá, ako sa stanovujú v prílohe II k smernici 91/439/EHS, treba prispôsobiť zmene definície kódu Spoločenstva 78.

(4)

Minimálne požiadavky na teoretické a praktické skúšky, ako sú stanovené v prílohe II k smernici 91/439/EHS, sa majú revidovať s cieľom zosúladiť skúšobné požiadavky s požiadavkami každodennej premávky, pokiaľ ide o využívanie tunelov, tak aby sa na tejto konkrétnej časti cestnej infraštruktúry zlepšila úroveň bezpečnosti na cestách.

(5)

Obdobia uvedené v bodoch 5.2 a 6.2.5 prílohy II k smernici 91/439/EHS sa ukázali ako nepostačujúce na uspokojivú implementáciu potrebných opatrení. Má sa poskytnúť dodatočná lehota.

(6)

Smernica 91/439/EHS by sa mala preto zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(7)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Výboru pre vodičské preukazy,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 91/439/EHS sa mení a dopĺňa takto:

1.

V prílohe I bode 2, pokiaľ ide o stranu 4 preukazu, a v prílohe Ia bode 2, pokiaľ ide o stranu 2 preukazu, sa v písmene a) bode 12 znenie kódu Spoločenstva 10.02 nahrádza takto:

„10.02.

Motorové vozidlá bez pedálu spojky (alebo ručnej páky spojky pre kategórie A alebo A1)“.

2.

V prílohe I bode 2, pokiaľ ide o stranu 4 preukazu, a v prílohe Ia bode 2, pokiaľ ide o stranu 2 preukazu, sa v písmene a) bode 12 znenie kódu Spoločenstva 78 nahrádza takto:

78.   Platné iba pre motorové vozidlá bez pedálu spojky (alebo ručnej páky spojky pre kategórie A alebo A1)“.

3.

Príloha II sa mení a dopĺňa takto:

a)

do bodu 2.1.3 sa pridáva táto zarážka:

„—

bezpečné vedenie vozidla v cestných tuneloch“;

b)

v bode 5.1 sa druhý a tretí odsek nahrádzajú takto:

„Ak uchádzač skladá skúšku zručnosti a správania sa na vozidle bez pedálu spojky (alebo ručnej páky spojky pre kategórie A a A1), zapíše sa to v každom preukaze vydanom na základe takejto skúšky. Preukazy s týmto údajom sú platné iba na vedenie vozidiel bez pedálu spojky (alebo ručnej páky spojky pre kategórie A alebo A1).

‚Vozidlo s automatickou prevodovkou‘ je vozidlo, v ktorom sa nenachádza pedál spojky (alebo ručná páka spojky pre kategórie A alebo A1).“;

c)

v bode 5.2 sa posledný odsek nahrádza takto:

„Skúšobné vozidlá kategórií B+E, C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1 a D1+E, ktoré nespĺňajú uvedené minimálne kritériá, ale používali sa k dátumu stanovenému v článku 3 smernice Komisie 2008/65/ES (2) alebo pred týmto dátumom, sa môžu používať do 30. septembra 2013. Požiadavky týkajúce sa nákladu, ktorý majú prepravovať tieto vozidlá, môžu členské štáty zaviesť do 30. septembra 2013.

d)

v druhom odseku bodu 6.2.5 sa text „päť rokov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice“ nahrádza textom „do 30. septembra 2008“;

e)

v bodoch 6.3.8, 7.4.8 a 8.3.8 sa slovo „tunely“ pridáva do zoznamu špeciálnych cestných charakteristík.

Článok 2

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 30. septembra 2008. Bezodkladne o tom informujú Komisiu. Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 27. júna 2008

Za Komisiu

Antonio TAJANI

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 237, 24.8.1991, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2006/103/ES (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 344).

(2)  Ú. v. EÚ L 168, 28.6.2008, s. 36.“


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Komisia

28.6.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 168/38


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 27. júna 2008,

ktoré sa týka ochranných opatrení proti šíreniu Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (háďatko borovicové) v Portugalsku

[oznámené pod číslom K(2008) 3312]

(2008/489/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (1), a najmä na jej článok 16 ods. 5,

keďže:

(1)

V súlade s rozhodnutím Komisie 2006/133/ES z 13. februára 2006, v ktorom sa od členských štátov vyžaduje dočasné prijatie ďalších opatrení proti šíreniu Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (háďatko borovicové – pine wood nematode, ďalej len „PWN“) v súvislosti s oblasťami v Portugalsku, okrem oblastí, v ktorých jeho výskyt nie je známy (2), Portugalsko prijalo opatrenia proti šíreniu háďatka borovicového.

(2)

Portugalsko prijalo ministerskú vyhlášku (Portaria č. 358/2008 z 12. mája 2008), ktorou sa zakazuje preprava náchylného dreva a drevín mimo kontinentálneho Portugalska, pokiaľ drevo nebolo ošetrené a rastliny podrobené náležitej prehliadke.

(3)

Portugalsko predložilo Komisii návrh plánu prieskumov podľa druhého pododseku článku 4 rozhodnutia 2006/133/ES pre celé územie Portugalska. Uvedený návrh prerokoval Stály výbor pre zdravie rastlín na svojom zasadnutí 26. a 27. mája 2008. Komisia však, na základe záverov prijatých výborom, uvedený plán neschválila z dôvodu nedostatočnej intenzity monitorovania.

(4)

Na základe výsledkov mimoriadneho prešetrovania portugalskými úradmi, ktoré sa okrem každoročného prieskumu uskutočnilo v tej časti Portugalska, v ktorej výskyt PWN nebol doteraz známy, Portugalsko 5. júna 2008 informovalo Komisiu o zistení nových ohnísk výskytu PWN.

(5)

Inšpekčná misia Potravinového a veterinárneho úradu v čase od 2. do 6. júna 2008 ukázala, že na základe dostupných údajov nie je možné potvrdiť, či sa v Portugalsku nachádzajú územia bez výskytu PWN. Navyše, opatrenia Spoločenstva a vnútroštátne opatrenia nie sú plne implementované.

(6)

Z tohto dôvodu sa doterajšie prijaté opatrenia považujú za nedostatočné a bezprostredné riziko rozšírenia PWN mimo Portugalska následkom prepravy náchylného dreva, kôry a drevín už viac nie je možné vylúčiť. Navyše, členským štátom, s výnimkou Portugalska, by sa za týchto okolností mala čo najskôr umožniť kontrola prepravy náchylného dreva, kôry a drevín pochádzajúcich zo všetkých častí Portugalska na ich územie.

(7)

V dôsledku nedávneho nárastu ohnísk výskytu PWN v Portugalsku je potrebné čo najskôr prijať opatrenia na ochranu územia ostatných členských štátov pred PWN a takisto na ochranu obchodných záujmov Spoločenstva v súvislosti s tretími krajinami. Preprava náchylného dreva, kôry a drevín z Portugalska do iných členských štátov a tretích krajín by sa mala zakázať, pokiaľ tento materiál nebol náležite ošetrený alebo, v prípade drevín, podrobený náležitej prehliadke. Z tohto dôvodu by sa mali požiadavky na prepravu náchylného dreva, kôry a drevín z vymedzených oblastí do oblastí v Portugalsku iných ako vymedzené oblasti, alebo do iných členských štátov, rozšíriť na akúkoľvek prepravu z Portugalska do iných členských štátov a tretích krajín. Vystopovateľnosť by mala byť zaručená priložením rastlinného pasu alebo označením každej jednotky, ktorá je súčasťou zásielky. Rozsah kontrolných činností vykonávaných členskými štátmi by sa mal rozšíriť, aby sa umožnila kontrola náchylného dreva, kôry a drevín prepravených z Portugalska na ich územie.

(8)

Pred zasadnutím Stáleho výboru pre zdravie rastlín by sa mali prijať prechodné ochranné opatrenia, aby sa zabránilo rozšíreniu PWN z Portugalska do iných členských štátov a tretích krajín.

(9)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí budú preskúmané Stálym výborom pre zdravie rastlín,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Portugalsko zabezpečí, že podmienky ustanovené v prílohe v súvislosti s náchylným drevom, kôrou a drevinami, ktoré sa majú prepravovať z jeho územia do iných členských štátov alebo tretích krajín budú splnené.

2.   Členské štáty určenia iné ako Portugalsko môžu podrobiť zásielky s náchylným drevom, kôrou a drevinami prichádzajúce z Portugalska a prepravované na ich území testom na prítomnosť Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (háďatko borovicové).

3.   Rozhodnutie 2006/133/ES nie je dotknuté týmto rozhodnutím.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 27. júna 2008

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 169, 10.7.2000, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2007/41/ES (Ú. v. EÚ L 169, 29.6.2007, s. 51).

(2)  Ú. v. EÚ L 52, 23.2.2006, s. 34. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2008/378/ES (Ú. v. EÚ L 130, 20.5.2008, s. 22).


PRÍLOHA

V prípade prepravy z Portugalska na územie iných členských štátov a tretích krajín:

a)

náchylných drevín je potrebné priložiť rastlinný pas vyhotovený a vydaný v súlade s ustanoveniami smernice Komisie 92/105/EHS (1) po tom, čo:

bola uskutočnená úradná prehliadka drevín potvrdzujúca neprítomnosť príznakov alebo symptómov spôsobených PWN, a

v mieste produkcie alebo v jeho bezprostrednej blízkosti neboli od začiatku posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy spôsobené PWN;

b)

náchylného dreva a samostatnej kôry, okrem dreva vo forme:

triesok, štiepkov, zvyškov dreva alebo drevného odpadu, získaných úplne alebo čiastočne z týchto ihličnatých stromov,

obalových debien, prepraviek alebo sudov,

paliet, skriňových paliet alebo iných nakladacích plošín,

prekladov, rozpier a nosníkov,

ale vrátane dreva, ktoré si nezachovalo svoj prirodzený oblý povrch, je potrebné, aby bol k takémuto drevu a k samostatnej kôre priložený rastlinný pas uvedený v písm. a) po tom, čo drevo alebo samostatná kôra prešli primeraným tepelným ošetrením tak, aby minimálna teplota v jadre dreva dosahovala 56 °C počas 30 minút s cieľom zabezpečiť likvidáciu živých jedincov PWN;

c)

náchylného dreva vo forme triesok, štiepkov, zvyškov dreva alebo drevného odpadu, získaných úplne alebo čiastočne z týchto ihličnatých stromov, je potrebné priložiť rastlinný pas uvedený v písm. a) po uskutočnení primeraného ošetrenia vo forme fumigácie s cieľom zabezpečiť likvidáciu živých jedincov PWN;

d)

náchylného dreva vo forme prekladov, rozpier a nosníkov vrátane dreva, ktoré si nezachovalo svoj prirodzený oblý povrch, a takisto dreva vo forme obalových debien, debničiek, prepraviek, sudov a podobných obalov, paliet, skriňových paliet alebo iných nakladacích plošín, káblových bubnov, či už skutočne používaného, alebo aj nepoužívaného pri preprave predmetov všetkých druhov, takéto drevo podlieha jednému zo schválených opatrení uvedených v prílohe I k Medzinárodnej norme FAO pre rastlinolekárske opatrenia č. 15 o Pokynoch na reguláciu drevného obalového materiálu v medzinárodnom obchode. Uvádza sa na ňom označenie umožňujúce identifikáciu miesta a osoby, ktorá ošetrenie vykonala, alebo je k nemu priložený rastlinný pas uvedený v písm. a) osvedčujúci vykonané opatrenia.

Portugalsko zaručí, že rastlinný pas uvedený v písm. a) alebo označenie v súlade s Medzinárodnou normou FAO pre rastlinolekárske opatrenia č. 15 budú priložené ku každej jednotke náchylného dreva, kôry a drevín, ktorá sa prepravuje.


(1)  Ú. v. ES L 4, 8.1.1993, s. 22.


III Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

28.6.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 168/41


ROZHODNUTIE POLITICKÉHO A BEZPEČNOSTNÉHO VÝBORU EUSEC/2/2008

z 24. júna 2008

o vymenovaní vedúceho poradnej a pomocnej misie Európskej únie v oblasti reformy sektora bezpečnosti v Konžskej demokratickej republike (EUSEC RD Congo)

(2008/490/SZBP)

POLITICKÝ A BEZPEČNOSTNÝ VÝBOR,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 25 tretí odsek,

so zreteľom na jednotnú akciu Rady 2007/406/SZBP z 12. júna 2007 o poradnej a pomocnej misii Európskej únie v oblasti reformy sektora bezpečnosti v Konžskej demokratickej republike (EUSEC RD Congo) (1), a najmä na jej článok 8,

keďže:

(1)

Za vedúceho poradnej a pomocnej misie Európskej únie v oblasti reformy sektora bezpečnosti v Konžskej demokratickej republike („EUSEC RD Congo“) bol 1. marca 2008 vymenovaný Michel SIDO.

(2)

Michel SIDO sa 23. júna 2008 vzdal funkcie vedúceho misie.

(3)

Generálny tajomník/vysoký predstaviteľ navrhol vymenovať Jean-Paula MICHELA ako nového vedúceho misie EUSEC RD Congo,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Jean-Paul MICHEL sa týmto vymenúva za vedúceho misie EUSEC RD Congo.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. júla 2008.

V Bruseli 24. júna 2008

Za Politický a bezpečnostný výbor

predseda

M. IPAVIC


(1)  Ú. v. EÚ L 151, 13.6.2007, s. 52.


28.6.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 168/42


JEDNOTNÁ AKCIA RADY 2008/491/SZBP

z 26. júna 2008,

ktorou sa mení, dopĺňa a predlžuje jednotná akcia 2007/406/SZBP o poradnej a pomocnej misii Európskej únie v oblasti reformy sektora bezpečnosti v Konžskej demokratickej republike (EUSEC RD Kongo)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskej únie, a najmä na jej článok 14,

keďže:

(1)

Európska únia od 2. mája 2005 realizuje poradnú a pomocnú misiu v oblasti reformy sektora bezpečnosti v Konžskej demokratickej republike (KDR) (EUSEC RD Congo). Súčasný mandát misie, ktorý vymedzuje jednotná akcia 2007/406/SZBP (1), sa končí 30. júna 2008.

(2)

Je potrebné predĺžiť mandát misie o obdobie 12 mesiacov počínajúc 1. júlom 2008.

(3)

Podpora Európskej únie určená konžským orgánom pri reforme sektora bezpečnosti v KDR by sa teraz mala sústrediť na ustanovenie budúcej Sily rýchlej reakcie, ktorú vymedzila vláda KDR v rámci celkového plánu reformy armády. Osobitný dôraz by sa mal klásť na funkciu „ľudských zdrojov“.

(4)

Vyhlásenia o záväzku, ktoré 23. januára 2008 v Gome podpísala vláda KDR a ozbrojené skupiny operujúce v provinciách Kivu, odštartovali proces nastolenia mieru v provinciách Kivu. Tento proces má podporu medzinárodného spoločenstva vrátane Európskej únie prostredníctvom osobitného zástupcu Európskej únie (OZEÚ) pre oblasť Veľkých jazier v Afrike. Misia EUSEC RD Congo by mala prispieť k úsiliu, ktoré OZEÚ vyvíja v rámci prebiehajúcej práce na vykonávaní záväzných vyhlásení týkajúcich sa provincií Kivu.

(5)

Mala by sa ustanoviť nová referenčná suma, aby sa pokryli výdavky na misiu na obdobie od 1. júla 2008 do 30. júna 2009.

(6)

Súčasný stav bezpečnosti v KDR by sa mohol zhoršiť, čo by mohlo mať závažné dôsledky na proces posilňovania demokracie, právneho štátu a medzinárodnej a regionálnej bezpečnosti. Pokračujúce zapájanie EÚ do politického úsilia a zabezpečenia zdrojov prispeje k stabilizácii regiónu.

(7)

Jednotná akcia 2007/406/SZBP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TÚTO JEDNOTNÚ AKCIU:

Článok 1

Jednotná akcia 2007/406/SZBP sa týmto mení a dopĺňa takto:

1)

V článku 2 sa písmená a) až e) nahrádzajú takto:

„a)

poskytovania poradenstva a pomoci konžským orgánom v ich práci zameranej na integráciu, reštrukturalizáciu a obnovu konžskej armády, najmä:

prispievaním k rozvoju jednotlivých národných koncepcií a politík, ako aj k práci na horizontálnych aspektoch zahŕňajúcich všetky oblasti, ktorých sa týka reforma sektora bezpečnosti v KDR,

poskytovaním podpory výborom a orgánom, ktoré sú zahrnuté do tejto práce, ako aj prispievaním k definovaniu konkrétnych priorít a potrieb konžského ľudu;

prispievaním, vrátane poskytnutia odborných znalostí pri výbere, vzdelávaní a výcviku personálu a hodnotení potrieb v oblasti infraštruktúry a materiálu, k vymedzeniu podrobností organizácie Sily rýchlej reakcie a na jej postupné vytvorenie v rámci celkového plánu reformy armády a pri dodržiavaní zásad v oblasti ľudských práv, medzinárodného humanitárneho práva, rodovej otázky, ako aj v otázkach detí postihnutých ozbrojenými konfliktmi;

b)

riadenia a ukončenia projektu technickej pomoci týkajúceho sa modernizácie reťazca platieb ministerstva obrany KDR, ďalej len ‚projekt reťazca platieb‘, s cieľom plniť úlohy vymedzené vo všeobecnej koncepcii tohto projektu;

c)

v rámci projektu reťazca platieb poskytovania podpory funkcii ľudských zdrojov a rozvoju všeobecnej politiky ľudských zdrojov;

d)

určenia a pomoci pri vypracovaní rôznych projektov a možností, ktoré EÚ alebo jej členské štáty môžu podporiť v oblasti reformy sektora bezpečnosti;

e)

dohľadu a zabezpečenia vykonávania osobitných projektov financovaných alebo iniciovaných členskými štátmi v rámci cieľov misie, a to v koordinácii s Komisiou;

f)

v prípade potreby poskytovania podpory OZEÚ v rámci prác, ktoré vykonávajú výbory mierového procesu v provinciách Kivu;

a

g)

prispenia k zabezpečeniu súladu všetkého úsilia vynaloženého v oblasti RSB.“.

2)

V článku 3 písm. a) sa druhá zarážka nahrádza takto:

„—

podporná jednotka a“.

3)

V článku 3 písm. c), druhá zarážka sa slová „mobilnej skupiny“ nahrádzajú slovami „mobilných skupín“.

4)

Článok 5 ods. 1 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 1 sa nahrádza týmto textom:

„1.   Vedúci misie zabezpečuje každodenné riadenie misie a zodpovedá za personál a disciplinárne otázky.“;

b)

v odseku 2 sa prvá veta nahrádza takto:

„2.   Vedúci misie je v rámci mandátu misie, ako sa uvádza v článku 2 písm. e), oprávnený použiť finančné príspevky členských štátov.“.

5)

V článku 9 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Referenčná suma určená na pokrytie výdavkov na misiu na obdobie od 1. júla 2007 do 30. júna 2008 je 9 700 000 EUR.

Referenčná suma určená na pokrytie výdavkov na misiu na obdobie od 1. júla 2008 do 30. júna 2009 je 8 450 000 EUR.“.

6)

Článok 15 sa vypúšťa.

7)

Článok 16 druhý odsek sa nahrádza takto:

„Uplatňuje sa do 30. júna 2009.“.

Článok 2

Táto jednotná akcia nadobúda účinnosť 1. júla 2008.

Článok 3

Táto jednotná akcia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 26. júna 2008

Za Radu

predseda

D. RUPEL


(1)  Ú. v. EÚ L 151, 13.6.2007, s. 52.


Korigendá

28.6.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 168/44


Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 1529/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa otvára a ustanovuje správa dovozných kvót na ryžu pochádzajúcu zo štátov AKT, ktoré sú súčasťou oblasti CARIFORUM, a zo zámorských krajín a území (ZKÚ)

( Úradný vestník Európskej únie L 348 z 31. decembra 2007 )

Na strane 156 v článku 2 ods. 2 v druhej vete:

namiesto:

„Pre kvótu uvedenú v článku 1 ods. 2 písm. b) však požadované množstvo nesmie presiahnuť 3 333 ton.“

má byť:

„Pre kvótu uvedenú v článku 1 ods. 2 písm. b) však požadované množstvo pre každé čiastkové obdobie nesmie presiahnuť 3 333 ton.“