ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 166

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
27. júna 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 604/2008 z 26. júna 2008, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 605/2008 z 20. júna 2008, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá vykonávania ustanovení týkajúcich sa osvedčenia o inšpekcii pre dovozy z tretích krajín podľa článku 11 nariadenia Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickej výrobe poľnohospodárskych výrobkov a príslušných označeniach poľnohospodárskych výrobkov a potravín (kodifikované znenie)  ( 1 )

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 606/2008 z 26. júna 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 831/2002, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 322/97 o štatistike Spoločenstva so zreteľom na prístup k dôverným údajom na výskumné účely ( 1 )

16

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 607/2008 z 26. júna 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 318/2007, ktorým sa ustanovujú zdravotné podmienky pre zvieratá pri dovoze určitých druhov vtákov do Spoločenstva a podmienky karantény ( 1 )

18

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 608/2008 z 26. júna 2008, ktorým sa dočasne pozastavuje uplatňovanie dovozného cla na niektoré obilniny v rámci hospodárskeho roka 2008/2009

19

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 609/2008 z 26. júna 2008, ktorým sa určujú vývozné náhrady za biely cukor a surový cukor vyvážaný bez ďalšieho spracovania

21

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 610/2008 z 26. júna 2008, ktorým sa určujú vývozné náhrady na sirupy a niektoré iné výrobky z cukru vyvezené bez ďalšieho spracovania

23

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 611/2008 z 26. júna 2008, ktorým sa určuje maximálna výška vývoznej náhrady za biely cukor v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 900/2007

25

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 612/2008 z 26. júna 2008, ktorým sa určuje maximálna výška vývoznej náhrady za biely cukor v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1060/2007

26

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 613/2008 z 26. júna 2008, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na určité výrobky zo sektoru cukru vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

27

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 614/2008 z 26. júna 2008, ktorým sa ustanovuje zákaz lovu mieňa lemovaného v nórskych vodách zóny IV plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Spojeného kráľovstva

29

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Rady 2008/59/ES z 12. júna 2008, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska upravuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/87/ES, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na plavidlá vnútrozemskej plavby

31

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

27.6.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 166/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 604/2008

z 26. júna 2008,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007 ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovacia a zéleniny (1), najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 1580/2007 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 27. júna 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. júna 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 26. júna 2008, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MA

36,3

MK

32,3

TR

57,8

ZZ

42,1

0707 00 05

JO

156,8

MK

22,9

TR

114,6

ZZ

98,1

0709 90 70

JO

216,7

TR

100,3

ZZ

158,5

0805 50 10

AR

103,2

TR

135,6

US

79,1

ZA

119,7

ZZ

109,4

0808 10 80

AR

110,2

BR

85,9

CL

102,9

CN

86,8

NZ

116,8

US

94,9

UY

88,3

ZA

89,9

ZZ

97,0

0809 10 00

IL

121,6

TR

187,7

ZZ

154,7

0809 20 95

TR

393,4

US

377,8

ZZ

385,6

0809 30 10, 0809 30 90

IL

144,8

US

245,1

ZZ

195,0

0809 40 05

IL

157,4

ZZ

157,4


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ označuje „iné miesto pôvodu“.


27.6.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 166/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 605/2008

z 20. júna 2008,

ktoré ustanovuje podrobné pravidlá vykonávania ustanovení týkajúcich sa osvedčenia o inšpekcii pre dovozy z tretích krajín podľa článku 11 nariadenia Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickej výrobe poľnohospodárskych výrobkov a príslušných označeniach poľnohospodárskych výrobkov a potravín

(Text s významom pre EHP)

(kodifikované znenie)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2092/91 z 24. júna 1991 o ekologickej výrobe poľnohospodárskych výrobkov a príslušných označeniach poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), a najmä jeho článok 11 ods. 7 písm. b),

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1788/2001 zo 7. septembra 2001, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na vykonanie ustanovení týkajúcich sa osvedčenia o inšpekcii pre dovozy z tretích krajín podľa článku 11 nariadenia Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickej výrobe poľnohospodárskych výrobkov a príslušných označeniach poľnohospodárskych výrobkov a potravín (2), bolo opakovane (3) podstatným spôsobom zmenené a doplnené. V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa malo uvedené nariadenie kodifikovať.

(2)

Je nevyhnutné stanoviť postup s cieľom koordinovať na úrovni Spoločenstva určité inšpekcie produktov dovážaných z tretích krajín určených na obchodovanie pod označením s ukazovateľmi vzťahujúcimi sa k metóde ekologického poľnohospodárstva.

(3)

Toto nariadenie sa uplatňuje bez toho, aby bol dotknutý systém inšpekcie uvedený v článkoch 8 a 9, ako aj v oddieloch B a C prílohy III k nariadeniu (EHS) č. 2092/91.

(4)

Toto nariadenie sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté colné ustanovenia Spoločenstva a akékoľvek iné ustanovenia, ktoré upravujú dovoz produktov uvedených v článku 1 nariadenia (EHS) č. 2092/91 na účely ich predaja v Spoločenstve.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru uvedeného v článku 14 nariadenia (EHS) č. 2092/91,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Toto nariadenie ustanovuje podrobné pravidlá týkajúce sa osvedčenia o inšpekcii vyžadované podľa článku 11 ods. 3 písm. d) a článku 11 ods. 6 nariadenia (EHS) č. 2092/91 a vzhľadom na predkladanie takého osvedčenia na dovozy uskutočňované v súlade s ustanoveniami článku 11 ods. 6 uvedeného nariadenia.

2.   Toto nariadenie sa neuplatňuje na produkty:

ktoré v nezmenenom stave alebo po spracovaní nie sú určené na prepustenie do voľného obehu Spoločenstva,

ktorých dovoz je umožnený bez dovozných ciel v súlade s nariadením Rady (EHS) č. 918/83 (4). Toto nariadenie sa však uplatňuje na dovážané produkty, povolené bez dovozných ciel v súlade s článkami 39 a 43 nariadenia (EHS) č. 918/83.

Článok 2

Na účely tohto nariadenia:

1.

„osvedčenie o inšpekcii“ je osvedčenie o inšpekcii, ktoré je uvedené v článku 11 ods. 3 písm. d) a článku 11 ods. 6 nariadenia (EHS) č. 2092/91 a ktoré sa vzťahuje na zásielku;

2.

„zásielka“ je určité množstvo produktov dovezených pod jedným alebo viacerými kódmi kombinovanej nomenklatúry, na ktoré sa vzťahuje jediné osvedčenie o inšpekcii, prepravené tým istým dopravným prostriedkom a pochádzajúce z tej istej tretej krajiny;

3.

„overovanie zásielky“ znamená overovanie osvedčenia o inšpekcii príslušnými orgánmi členských štátov, či spĺňa článok 4 ods. 2, a ak to úrady pokladajú za vhodné, tak aj overovanie produktov v súvislosti s požiadavkami nariadenia (EHS) č. 2092/91;

4.

„prepustenie do voľného obehu Spoločenstva“ znamená colné odbavenie zo strany colných orgánov umožňujúce predmetnej zásielke voľný pohyb v Spoločenstve;

5.

„príslušné orgány členských štátov“ znamenajú colné orgány alebo iné úrady definované členským štátom.

Článok 3

Ustanovenia článku 11 ods. 3 písm. d) a článku 11 ods. 6 týkajúce sa požiadaviek na vydávanie osvedčenia o inšpekcii a článku 11 ods. 3 nariadenia (EHS) č. 2092/91 sa musia uplatňovať pre prepustenie produktov uvedených v článku 1 nariadenia (EHS) č. 2092/91 do voľného obehu Spoločenstva, a to pre produkty dovezené na účely obchodu podľa článku 11 ods. 3 alebo 6 uvedeného nariadenia.

Článok 4

1.   Prepustenie zásielky produktov uvedených v článku 1 nariadenia (EHS) č. 2092/91 do voľného obehu v Spoločenstve sa podmieňuje:

a)

predložením originálu osvedčenia o inšpekcii príslušnému orgánu členského štátu a

b)

overením zásielky príslušným orgánom členského štátu a schválením osvedčenia o inšpekcii v súlade s odsekom 11 tohto článku.

2.   Originál osvedčenia o inšpekcii sa vystaví v súlade s odsekmi 3 až 10 a podľa vzoru a poznámok uvedených v prílohe I.

3.   Osvedčenie o inšpekcii vydáva:

a)

inšpekčný subjekt alebo orgán v tretej krajine uvedený za príslušnú tretiu krajinu v prílohe k nariadeniu Komisie (EHS) č. 94/92 (5), alebo

b)

inšpekčný subjekt alebo orgán, ktorý bol schválený na vydávanie osvedčenia o inšpekcii podľa postupu ustanoveného v článku 11 ods. 6 nariadenia (EHS) č. 2092/91.

4.   Inšpekčný subjekt alebo orgán, ktorý vydáva osvedčenie o inšpekcii:

a)

vydá osvedčenie o inšpekcii a potvrdzuje vyhlásenie v kolónke 15 iba po vykonaní inšpekcie dokladov na základe všetkých príslušných dokladov z inšpekcie, zahrňujúcich hlavne výrobný plán predmetných produktov, prepravné doklady a obchodné doklady, a po tom, čo inšpekčný subjekt alebo orgán vykonal fyzickú kontrolu príslušnej zásielky pred jej odoslaním z tretej krajiny odoslania alebo po doručení jednoznačného vyhlásenia vývozcu vyhlasujúceho, že príslušná zásielka bola vyrobená a/alebo pripravená v súlade s ustanoveniami, ktoré sú uplatňované príslušným inšpekčným subjektom alebo orgánom pre oblasť dovozu a obchodu v rámci Spoločenstva, týkajúcimi sa produktov uvedených v článku 1 nariadenia (EHS) č. 2092/91 v súlade s článkom 11 ods. 3 alebo 6 uvedeného nariadenia;

b)

pridelí poradové číslo každému vydanému osvedčeniu o inšpekcii a vedie register vydaných osvedčení.

5.   Osvedčenie o inšpekcii sa vystaví v jednom z úradných jazykov Spoločenstva a s výnimkou pečiatok a podpisov musí byť vyplnené veľkými písmenami alebo na stroji.

Osvedčenie o inšpekcii sa vyhotoví pokiaľ možno v jednom z úradných jazykov členského štátu určenia. V prípade potreby úrady príslušného členského štátu môžu požadovať preklad osvedčenia o inšpekcii do jedného z jeho úradných jazykov.

Neoverené zmeny alebo škrty spôsobia neplatnosť osvedčenia.

6.   Osvedčenie o inšpekcii sa vydáva v jednom origináli.

Prvý príjemca zásielky, alebo ak je to relevantné, dovozca si môže urobiť kópiu na účely informovania inšpekčného subjektu alebo orgánu v súlade s bodom 3 oddielu C prílohy III k nariadeniu (EHS) č. 2092/91. Každá takáto kópia sa označí vytlačeným alebo opečiatkovaným označením „KÓPIA“ alebo „DUPLIKÁT“.

7.   Osvedčenie o inšpekcii uvedené v odseku 3 písm. b) musí byť v čase jeho predkladania v súlade s odsekom 1, obsahovať v kolónke 16 vyhlásenie príslušného orgánu v členskom štáte, ktorý udelil povolenie podľa postupu v článku 11 ods. 6 nariadenia (EHS) č. 2092/91.

8.   Príslušný orgán v členskom štáte, ktorý vydal povolenie, môže delegovať svoju právomoc potvrdenia kolónky 16 na inšpekčný subjekt alebo orgán vykonávajúci inšpekciu dovozcu v súlade s článkami 8 a 9 nariadenia (EHS) č. 2092/91 alebo na orgány určené príslušnými orgánmi členského štátu.

9.   Vyhlásenie v kolónke 16 sa nevyžaduje, ak:

a)

dovozca predloží originál dokumentu vydaný príslušným orgánom členského štátu, ktorý udeľuje povolenie v súlade s článkom 11 ods. 6 nariadenia (EHS) č. 2092/91 a ktorý preukazuje, že zásielka podlieha predmetnému povoleniu, alebo

b)

orgán členského štátu, ktorý udelil povolenie uvedené v článku 11 ods. 6 nariadenia (EHS) č. 2092/91, poskytol uspokojivý dôkaz o tom, že zásielka podlieha predmetnému povoleniu, priamo orgánu zodpovednému za overovanie zásielky. Tento postup priameho informovania je fakultatívny pre členský štát, ktorý povolenie udelil.

10.   Doklad poskytujúci dôkaz vyžadovaný v odseku 9 písm. a) a b) musí obsahovať:

a)

referenčné číslo povolenia na dovoz a dátum vypršania tohto povolenia;

b)

meno a adresu dovozcu;

c)

tretiu krajinu pôvodu;

d)

podrobnosti o vydávajúcom subjekte alebo orgáne, ktorý osvedčenie vydal, a v prípade, že sú odlišné, tak podrobnosti o inšpekčnom subjekte alebo orgáne v tretej krajine;

e)

názvy predmetných produktov.

11.   Pri overovaní zásielky produktov uvedených v článku 1 nariadenia (EHS) č. 2092/91 originál osvedčenia o inšpekcii musí byť schválený príslušným orgánom členského štátu v kolónke 17 a musí byť vrátený osobe, ktorá osvedčenie predložila.

12.   Prvý príjemca vyplní po prijatí zásielky kolónku 18 originálu osvedčenia inšpekcie, aby potvrdil, že príjem zásielky bol vykonaný v súlade s bodom 6 oddielu C prílohy III k nariadeniu (EHS) č. 2092/91.

Prvý príjemca potom odošle originál osvedčenia dovozcovi uvedenému v kolónke 11 osvedčenia v zmysle požiadavky stanovenej v článku 11 ods. 3 písm. d) druhej a tretej vete a v článku 11 ods. 6 prvom pododseku piatej vete nariadenia (EHS) č. 2092/91, ak osvedčenie nemusí zásielku ďalej sprevádzať na spracovanie podľa článku 5 ods. 1 tohto nariadenia.

Článok 5

1.   Ak je zásielka pochádzajúca z tretej krajiny postúpená do colného skladu alebo na vnútorné spracovanie vo forme systému pozastavenia, tak ako to stanovuje nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 (6), a podlieha jednej alebo viacerým prípravám v zmysle definície z článku 4 ods. 3 nariadenia (EHS) č. 2092/91, zásielka sa pred vykonaním prvej prípravy podrobí opatreniam uvedeným v článku 4 ods. 1 tohto nariadenia.

Príprava môže zahŕňať operácie ako napríklad:

balenie alebo prebaľovanie, alebo

označovanie týkajúce sa uvádzania metódy ekologickej výroby.

Po príprave musí zásielku sprevádzať parafovaný originál osvedčenia o inšpekcii a musí sa predložiť príslušnému orgánu členského štátu, ktorý overí zásielku na účely jeho prepustenia do voľného obehu.

Po tomto postupe sa originál osvedčenia o inšpekcii, ak je to relevantné, vráti dovozcovi zásielky uvedenému v kolónke 11 osvedčenia s cieľom splniť požiadavku stanovenú v článku 11 ods. 3 písm. d) druhej a tretej vete a v článku 11 ods. 6 prvom pododseku piatej vete nariadenia (EHS) č. 2092/91.

2.   Ak podľa aktívneho zošľachťovacieho styku v súlade s nariadením (EHS) č. 2913/92 má byť zásielka pochádzajúca z tretej krajiny pred jej prepustením do voľného obehu v Spoločenstve v členskom štáte rozdelená do viacerých dávok, zásielka pred uskutočnením tohto rozdelenia sa podrobí opatreniam uvedeným v článku 4 ods. 1 tohto nariadenia.

Pre každú dávku, ktorá je výsledkom rozdelenia, sa príslušnému orgánu členského štátu predloží výpis z osvedčenia o inšpekcii v súlade so vzorom a poznámkami z prílohy II k tomuto nariadeniu. Výpis z osvedčenia o inšpekcii schváli príslušný orgán členského štátu v kolónke 14.

Kópiu každého schváleného výpisu z osvedčenia o inšpekcii spoločne s originálom osvedčenia o inšpekcii prechováva osoba, určená ako pôvodný dovozca zásielky, a je uvedená v kolónke 11 osvedčenia o inšpekcii. Na každej takejto kópii sa vytlačí alebo napečiatkuje označenie „KÓPIA“ alebo „DUPLIKÁT“.

Po rozdelení každú dávku sprevádza parafovaný originál predmetného výpisu osvedčenia o inšpekcii a predloží sa príslušnému orgánu členského štátu, ktorý overí predmetnú dávku na účely jej prepustenia do voľného obehu.

Príjemca dávky pri jej prijatí vyplní originál výpisu osvedčenia o inšpekcii v kolónke 15, aby potvrdil, že príjem dávky bol vykonaný v súlade s bodom 7a Všeobecných ustanovení prílohy III k nariadeniu (EHS) č. 2092/91.

Príjemca dávky prechováva výpis z osvedčenia o inšpekcii, aby bol k dispozícii inšpekčnému subjektu a/alebo orgánu minimálne dva roky.

3.   Operácie prípravy a rozdeľovania uvedené v odsekoch 1 a 2 sa vykonajú v súlade s príslušnými ustanoveniami článkov 8 a 9 nariadenia (EHS) č. 2092/91, všeobecnými ustanoveniami stanovenými v prílohe III k uvedenému nariadeniu a osobitnými ustanoveniami stanovenými v oddieloch B a C uvedenej prílohy, a najmä bodmi 3 a 6 oddielu C. Operácie sa vykonávajú v súlade s článkom 5 nariadenia (EHS) č. 2092/91.

Článok 6

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek opatrenia alebo kroky prijaté v súlade s článkom 9 ods. 9 a/alebo 10a nariadenia (EHS) č. 2092/91, prepustenie tých produktov, ktoré nespĺňajú požiadavky uvedeného nariadenia do voľného obehu v Spoločenstve, musí byť podmienené odstránením odkazov na metódu ekologickej výroby z označenia, reklamy a zo sprievodných dokumentov.

Článok 7

1.   Príslušné orgány členských štátov a orgány členských štátov zodpovedné za vykonávanie nariadenia (EHS) č. 2092/91, ako aj inšpekčné subjekty a orgány si navzájom pomáhajú pri uplatňovaní tohto nariadenia.

2.   Členské štáty sa informujú navzájom a Komisiu o príslušných orgánoch, ktoré určili v kontexte článku 2 ods. 5, ako aj o povereniach, ktoré vydali pre vykonávanie článku 4 ods. 8 a o prípadných postupoch podľa článku 4 ods. 9 písm. b). Ak dôjde k zmene, členské štáty tieto informácie aktualizujú.

Článok 8

Nariadenie (ES) č. 1788/2001 sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe IV.

Článok 9

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. júna 2008

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 198, 22.7.1991, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 404/2008 (Ú. v. EÚ L 120, 7.5.2008, s. 8).

(2)  Ú. v. ES L 243, 13.9.2001, s. 3. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 746/2004 (Ú. v. EÚ L 122, 26.4.2004, s. 10).

(3)  Pozri prílohu III.

(4)  Ú. v. ES L 105, 23.4.1983, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 11, 17.1.1992, s. 14.

(6)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.


PRÍLOHA I

Vzor osvedčenia o inšpekcii pre dovoz produktov z ekologickej výroby do Európskeho spoločenstva

Vzor osvedčenia o inšpekcii je stanovený so zreteľom na:

text,

formát, na jednom jedinom hárku,

rozmiestnenie a rozmery kolónok.

Image

Image

Image


PRÍLOHA II

Vzor výpisu z osvedčenia o inšpekcii

Vzor výpisu je stanovený so zreteľom na:

text,

formát,

rozmiestnenie a rozmery kolónok.

Image

Image


PRÍLOHA III

Zrušené nariadenie so zoznamom neskorších zmien a doplnení

Nariadenie Komisie (ES) č. 1788/2001

(Ú. v. ES L 243, 13.9.2001, s. 3).

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1113/2002

(Ú. v. ES L 168, 27.6.2002, s. 31).

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1918/2002

(Ú. v. ES L 289, 26.10.2002, s. 15).

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 746/2004

(Ú. v. EÚ L 122, 26.4.2004, s. 10).

Iba článok 3


PRÍLOHA IV

Tabuľka zhody

Nariadenie (ES) č. 1788/2001

Toto nariadenie

článok 1

článok 1

článok 2

článok 2

článok 3

článok 3

článok 4 ods. 1 až 9

článok 4 ods. 1 až 9

článok 4 ods. 10 úvodná veta

článok 4 ods. 10 úvodná veta

článok 4 ods. 10 prvá až piata zarážka

článok 4 ods. 10 písm. a) až e)

článok 4 ods. 11 a 12

článok 4 ods. 11 a 12

článok 5

článok 5

článok 6

článok 6

článok 7 prvý a druhý odsek

článok 7 ods. 1 a 2

článok 7 tretí odsek

článok 8

článok 8

článok 9

článok 9

príloha I

príloha I

príloha II

príloha II

príloha III

príloha IV


27.6.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 166/16


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 606/2008

z 26. júna 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 831/2002, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 322/97 o štatistike Spoločenstva so zreteľom na prístup k dôverným údajom na výskumné účely

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 322/97 zo 17. februára 1997 o štatistike Spoločenstva (1), a najmä na jeho článok 17 ods. 2 a článok 20 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 831/2002 (2) sa stanovujú podmienky, na základe ktorých sa môže poskytnúť prístup k dôverným údajom zasielaným orgánu Spoločenstva, s cieľom umožniť tvorbu štatistických záverov na výskumné účely. Uvádzajú sa v ňom rôzne zisťovania a zdroje údajov, na ktoré sa vzťahuje.

(2)

Výskumní pracovníci a vedecká obec vo všeobecnosti čoraz častejšie požadujú, aby mali na vedecké účely prístup aj k dôverným údajom zo zisťovania o štruktúre poľnohospodárskych podnikov (FSS). Vďaka prístupu k mikroúdajom zo zisťovania o štruktúre poľnohospodárskych podnikov by výskumní pracovníci mohli skúmať vzťahy medzi rôznymi charakteristikami jednotlivých poľnohospodárskych podnikov, ako sú druhy pestovaných plodín, hospodárske zvieratá a pracovná sila. Takýto prístup by im súčasne umožnil zlepšiť regionálne agroenvironmentálne modely a ukazovatele, ktoré sú v súčasnosti založené na súhrnných údajoch. Toto zisťovanie by sa preto malo zaradiť do zoznamu v nariadení (ES) č. 831/2002.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre štatistickú dôvernosť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 831/2002 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 5 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Orgán Spoločenstva môže vo svojich priestoroch poskytnúť prístup k dôverným údajom získaným z týchto zisťovaní alebo zo zdrojov štatistických údajov:

panel domácností Európskeho spoločenstva,

zisťovanie pracovných síl,

zisťovanie o inováciách v Spoločenstve,

zisťovanie o ďalšom odbornom vzdelávaní,

zisťovanie o štruktúre príjmov,

štatistika Európskej únie o príjmoch a životných podmienkach,

zisťovanie o vzdelávaní dospelých,

zisťovanie o štruktúre poľnohospodárskych podnikov.

Na požiadanie vnútroštátneho orgánu, ktorý poskytol údaje, sa však prístup k údajom od tohto vnútroštátneho orgánu neposkytuje na určité výskumné projekty.“

2.

V článku 6 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Orgán Spoločenstva môže zverejniť súbory anonymizovaných mikroúdajov získaných z týchto zisťovaní alebo zdrojov štatistických údajov:

panel domácností Európskeho spoločenstva,

zisťovanie pracovných síl,

zisťovanie o inováciách v Spoločenstve,

zisťovanie o ďalšom odbornom vzdelávaní,

zisťovanie o štruktúre príjmov,

štatistika Európskej únie o príjmoch a životných podmienkach,

zisťovanie o vzdelávaní dospelých,

zisťovanie o štruktúre poľnohospodárskych podnikov.

Na požiadanie vnútroštátneho orgánu, ktorý poskytol údaje, sa však prístup k údajom od tohto vnútroštátneho orgánu neposkytuje na určité výskumné projekty.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. júna 2008

Za Komisiu

Joaquín ALMUNIA

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 52, 22.2.1997, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 133, 18.5.2002, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1000/2007 (Ú. v. EÚ L 226, 30.8.2007, s. 7).


27.6.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 166/18


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 607/2008

z 26. júna 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 318/2007, ktorým sa ustanovujú zdravotné podmienky pre zvieratá pri dovoze určitých druhov vtákov do Spoločenstva a podmienky karantény

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/496/EHS z 15. júla 1991 stanovujúcu princípy, ktoré sa týkajú organizácie veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich do Spoločenstva z tretích krajín a ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS (1), a najmä na jej článok 10 ods. 3 druhý pododsek a článok 10 ods. 4 prvý pododsek,

so zreteľom na smernicu Rady 92/65/EHS z 13. júla 1992, ktorou sa ustanovujú veterinárne požiadavky na obchodovanie so zvieratami, spermou, vajíčkami a embryami, na ktoré sa nevzťahujú veterinárne požiadavky ustanovené v osobitných právnych predpisoch Spoločenstva uvedených v oddiele I prílohe A k smernici 90/425/EHS a na ich dovoz do Spoločenstva (2), a najmä na jej článok 18 ods. 1 štvrtú zarážku,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 318/2007 (3) sa ustanovujú zdravotné podmienky pre zvieratá pri dovoze určitých druhov vtákov s výnimkou hydiny do Spoločenstva a podmienky karantény uplatniteľné na takéto vtáky po dovoze.

(2)

V prílohe V k uvedenému nariadeniu sa uvádza zoznam karanténnych zariadení a stredísk schválených príslušnými orgánmi členských štátov pre dovoz určitých vtákov s výnimkou hydiny.

(3)

Portugalsko preskúmalo svoje schválené karanténne zariadenia a strediská a zaslalo aktualizovaný zoznam týchto karanténnych zariadení a stredísk Komisii. Zoznam schválených karanténnych zariadení a stredísk uvedený v prílohe V k nariadeniu (ES) č. 318/2007 by sa preto mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Nariadenie (ES) č. 318/2007 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V prílohe V k nariadeniu (ES) č. 318/2007 sa za druhú položku pre Portugalsko vkladá táto položka:

„PT

PORTUGAL

PT 0301 CQAR“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. júna 2008

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 268, 24.9.1991, s. 56. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2006/104/ES (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 352).

(2)  Ú. v. ES L 268, 14.9.1992, s. 54. Smernica naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím Komisie 2007/265/ES (Ú. v. EÚ L 114, 1.5.2007, s. 17).

(3)  Ú. v. EÚ L 84, 24.3.2007, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 311/2008 (Ú. v. EÚ L 93, 4.4.2008, s. 3).


27.6.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 166/19


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 608/2008

z 26. júna 2008,

ktorým sa dočasne pozastavuje uplatňovanie dovozného cla na niektoré obilniny v rámci hospodárskeho roka 2008/2009

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 187 v spojení s jeho článkom 4,

keďže:

(1)

S cieľom podporiť zásobovanie trhu Spoločenstva obilninami počas hospodárskeho roka 2007/2008 Rada nariadením (ES) č. 1/2008 z 20. decembra 2007, ktorým sa dočasne pozastavuje uplatňovanie dovozného cla na niektoré obilniny v hospodárskom roku 2007/2008 (2), pozastavila toto clo do 30. júna 2008, pričom ustanovila možnosť opätovne ho zaviesť v prípade narušenia alebo hrozby narušenia trhu Spoločenstva. Situácia na trhu od prijatia tohto opatrenia a vyhliadky na krátkodobý vývoj by nemali vyústiť do opätovného zavedenia tohto cla z dôvodu zisteného stavu cien. Na základe tohto textu až do konca hospodárskeho roka 2007/2008 by teda naďalej malo platiť pozastavenie týchto ciel.

(2)

Vyhliadky na vývoj trhu s obilninami na začiatku budúceho hospodárskeho roka 2008/2009 naznačujú, že ceny by mali ostať vysoké vzhľadom na nízku úroveň zásob a súčasný stav odhadov Komisie, pokiaľ ide o množstvá, ktoré budú z úrody 2008 skutočne k dispozícii. V záujme ľahšieho udržania dovozných tokov užitočných pre rovnováhu na trhu sa javí ako potrebné zaručiť kontinuitu v politike dovozu obilnín tým, že sa zachová dočasné pozastavenie dovozného cla v rámci hospodárskeho roku 2008/2009 na obilniny, na ktoré sa toto opatrenie v súčasnosti uplatňuje. Navyše, aby bolo možné uplatniť rovnaké podmienky zásobovania trhu Spoločenstva, pokiaľ ide o niektoré ďalšie obilniny, javí sa ako vhodné rozšíriť dané opatrenie na produkty patriace pod číselný znak KN 1008 10 00 a KN 1008 20 00.

(3)

Pozastavenie cla však musí byť možné okamžite zrušiť v prípade narušenia alebo hrozby narušenia trhu Spoločenstva, a to hlavne z dôvodu dovezených množstiev, alebo ak sa prejaví, že obilniny z novej úrody sú na trhu Spoločenstva k dispozícii v dostatočnom množstve na to, aby sa zabezpečila trhová rovnováha. Je preto potrebné ustanoviť pre Komisiu možnosť bezodkladne prijať primerané opatrenia na opätovné zavedenie cla, hneď ako to bude vzhľadom na trhovú situáciu oprávnené, a určiť kritériá, podľa ktorých túto situáciu za takú treba považovať.

(4)

Riadiaci výbor pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov nedoručil stanovisko v lehote, ktorú stanovil predseda výboru,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Uplatňovanie dovozného cla na produkty patriace pod číselné znaky KN 1001 90 99, KN 1001 10, KN 1002 00 00, KN 1003 00, KN 1005 90 00, KN 1007 00 90, KN 1008 10 00 a KN 1008 20 00 sa pozastavuje na hospodársky rok 2008/2009 pre všetok dovoz s bežnou colnou sadzbou uskutočnený v súlade s článkom 130 nariadenia (ES) č. 1234/2007 alebo v rámci colných kvót so zníženým clom, ktoré sa otvorili v súlade s článkom 144 uvedeného nariadenia.

2.   Komisia môže dovozné clo opätovne zaviesť prostredníctvom rozhodnutia v súlade s postupom uvedeným v článku 195 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007 na tie úrovne a za tých podmienok, ktoré sú ustanovené v článku 136 uvedeného nariadenia, a to hlavne v jednom z týchto prípadov:

a)

ak je cena fob jedného alebo viacerých produktov uvedených v odseku 1 tohto článku, ktorá sa zistila v prístavoch Spoločenstva, nižšia ako 180 % referenčnej ceny uvedenej v článku 8 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1234/2007;

b)

ak sa množstvá, ktoré sú k dispozícii na trhu Spoločenstva, prejavia ako dostatočné na zabezpečenie trhovej rovnováhy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. júla 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. júna 2008

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 510/2008 (Ú. v. EÚ L 149, 7.6.2008, s. 61).

(2)  Ú. v. EÚ L 1, 4.1.2008, s. 1.


27.6.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 166/21


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 609/2008

z 26. júna 2008,

ktorým sa určujú vývozné náhrady za biely cukor a surový cukor vyvážaný bez ďalšieho spracovania

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru (1), a najmä na druhý pododsek jeho článku 33 ods. 2,

keďže:

(1)

V článku 32 nariadenia (ES) č. 318/2006 sa ustanovuje, že rozdiel medzi cenami výrobkov uvedených v článku 1 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia na svetovom trhu a cenami týchto výrobkov na trhu Spoločenstva môže byť pokrytý vývoznou náhradou.

(2)

Vzhľadom na súčasnú situáciu na trhu s cukrom by sa preto mali stanoviť vývozné náhrady v súlade s pravidlami a určitými kritériami ustanovenými v článkoch 32 a 33 nariadenia (ES) č. 318/2006.

(3)

V prvom pododseku článku 33 ods. 2 nariadenia (ES) č. 318/2006 sa ustanovuje, že vývozné náhrady sa môžu odlišovať podľa miesta určenia, ak si to vyžaduje situácia na svetovom trhu alebo špecifické požiadavky určitých trhov.

(4)

Náhrady by sa mali poskytovať iba na výrobky, ktoré majú voľný pohyb v Spoločenstve a ktoré spĺňajú požiadavky nariadenia (ES) č. 318/2006.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vývozné náhrady ustanovené v článku 32 nariadenia (ES) č. 318/2006 sa poskytujú na výrobky a na množstvá, ktoré sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 27. júna 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. júna 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1260/2007 (Ú. v. EÚ L 283, 27.10.2007, s. 1). Nariadenie (ES) č. 318/2006 sa nahrádza nariadením (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1) s účinnosťou od 1. októbra 2008.


PRÍLOHA

Vývozné náhrady za biely cukor a surový cukor vyvážaný bez ďalšieho spracovania, uplatniteľné od 27. júna 2008

Kód výrobku

Miesto určenia

Merná jednotka

Výška náhrady

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

23,64 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

23,64 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

23,64 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

23,64 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čistého výrobku

0,2570

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

25,70

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

25,70

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

25,70

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čistého výrobku

0,2570

Póznamka: Miesta určenia sú definované takto:

S00

všetky miesta určenia s výnimkou:

a)

tretích krajín: Andorra, Lichtenštajnsko, Svätá stolica (Vatikánsky mestský štát), Chorvátsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko (), Čierna Hora, Albánsko, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko;

b)

území členských štátov EÚ, ktoré netvoria súčasť colného územia Spoločenstva: Faerské ostrovy, Grónsko, Helgoland, Ceuta, Melilla, samosprávne obce Livigno a Campione d’Italia a oblasti Cyperskej republiky, nad ktorými vláda Cyperskej republiky nevykonáva účinnú kontrolu;

c)

európskych území, za ktorých zahraničné vzťahy je zodpovedný niektorý z členských štátov a ktoré netvoria súčasť colného územia Spoločenstva: Gibraltár.


(1)  Vrátane Kosova, tak ako ho definuje rezolúcia Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1244 z 10. júna 1999.

(2)  Táto suma sa uplatňuje na surový cukor s výťažnosťou 92 %. Ak sa výťažnosť vyvezeného surového cukru odlišuje od 92 %, uplatniteľná suma náhrady sa vynásobí pri každej dotknutej vývoznej operácii prevodným činiteľom, ktorý sa získa vydelením výťažnosti vyvezeného surového cukru, ktorá sa vypočíta podľa ustanovení bodu III ods. 3 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 318/2006, číslom 92.


27.6.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 166/23


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 610/2008

z 26. júna 2008,

ktorým sa určujú vývozné náhrady na sirupy a niektoré iné výrobky z cukru vyvezené bez ďalšieho spracovania

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru (1), a najmä na jeho článok 33 ods. 2 druhý pododsek,

keďže:

(1)

V článku 32 nariadenia (ES) č. 318/2006 sa stanovuje, že rozdiel medzi cenami na svetovom trhu pre výrobky uvedené v článku 1 ods. 1 písm. c), d) a g) uvedeného nariadenia a cenami týchto výrobkov na trhu Spoločenstva môže byť pokrytý vývoznou náhradou.

(2)

Vzhľadom na súčasnú situáciu na trhu s cukrom by sa preto mali stanoviť vývozné náhrady v súlade s pravidlami a určitými kritériami ustanovenými v článkoch 32 a 33 nariadenia (ES) č. 318/2006.

(3)

V článku 33 ods. 2 prvom pododseku nariadenia (ES) č. 318/2006 sa ustanovuje, že vývozné náhrady sa môžu odlišovať podľa miesta určenia, ak si to vyžaduje situácia na svetovom trhu alebo špecifické požiadavky určitých trhov.

(4)

Náhrady by sa mali poskytovať iba na výrobky, ktoré majú voľný pohyb v Spoločenstve a ktoré spĺňajú požiadavky nariadenia Komisie (ES) č. 951/2006 z 30. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia (ES) č. 318/2006, pokiaľ ide o obchodovanie s tretími krajinami v sektore cukru (2).

(5)

Vývozné náhrady možno stanoviť na pokrytie rozdielov v konkurencieschopnosti vývozu Spoločenstva a tretej krajiny. Vývoz Spoločenstva do určitých blízkych miest určenia a do tretích krajín, ktoré výrobkom Spoločenstva poskytujú preferenčné dovozné zaobchádzanie, je v súčasnosti v obzvlášť priaznivom konkurenčnom postavení. Náhrady za vývoz do týchto miest určenia by sa preto mali zrušiť.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Vývozné náhrady ustanovené v článku 32 nariadenia (ES) č. 318/2006 sa poskytujú na výrobky a na množstvá, ktoré sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu, za podmienok stanovených v odseku 2 tohto článku.

2.   Aby sa na výrobok mohla poskytnúť náhrada podľa odseku 1, musí spĺňať príslušné požiadavky uvedené v článkoch 3 a 4 nariadenia (ES) č. 951/2006.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 27. júna 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. júna 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1260/2007 (Ú. v. EÚ L 283, 27.10.2007, s. 1). Nariadenie (ES) č. 318/2006 sa nahrádza nariadením (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1) s účinnosťou od 1. októbra 2008.

(2)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1568/2007 (Ú. v. EÚ L 340, 22.12.2007, s. 62).


PRÍLOHA

Vývozné náhrady na sirupy a niektoré iné výrobky z cukru vyvezené bez ďalšieho spracovania uplatniteľné od 27. júna 2008

Kód výrobku

Miesto určenia

Merná jednotka

Výška náhrady

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg sušiny

25,70

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg sušiny

25,70

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čistého výrobku

0,2570

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sušiny

25,70

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čistého výrobku

0,2570

1702 90 95 9100

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čistého výrobku

0,2570

1702 90 95 9900

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čistého výrobku

0,2570 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sušiny

25,70

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čistého výrobku

0,2570

Poznámka: Miesta určenia sú definované takto:

S00

všetky miesta určenia s výnimkou:

a)

tretích krajín: Andorra, Lichtenštajnsko, Svätá stolica (Vatikánsky mestský štát), Chorvátsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko (), Čierna Hora, Albánsko, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko;

b)

území členských štátov EÚ, ktoré netvoria súčasť colného územia Spoločenstva: Faerské ostrovy, Grónsko, Helgoland, Ceuta, Melilla, samosprávne obce Livigno a Campione d’Italia a oblasti Cyperskej republiky, nad ktorými vláda Cyperskej republiky nevykonáva účinnú kontrolu;

c)

európskych území, za ktorých zahraničné vzťahy je zodpovedný niektorý z členských štátov a ktoré netvoria súčasť colného územia Spoločenstva: Gibraltár.


(1)  Y compris le Kosovo, sous l'égide des Nations unies, en vertu de la résolution 1244 du Conseil de sécurité du 10 juin 1999

(2)  Táto suma sa neuplatňuje na výrobky určené v bode 2 prílohy k nariadeniu Komisie (EHS) č. 3513/92 (Ú. v. ES L 355, 5.12.1992, s. 12).


27.6.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 166/25


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 611/2008

z 26. júna 2008,

ktorým sa určuje maximálna výška vývoznej náhrady za biely cukor v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 900/2007

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru (1), a najmä na jeho článok 33 ods. 2 druhý pododsek a tretí pododsek písm. b),

keďže:

(1)

V nariadení Komisie (ES) č. 900/2007 z 27. júla 2007 o stálej verejnej súťaži na stanovenie vývozných náhrad za biely cukor až do konca hospodárskeho roku 2007/2008 (2) sa vyžaduje vyhlásenie čiastkových verejných súťaží.

(2)

Podľa článku 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 900/2007 a po preskúmaní ponúk predložených po vyhlásení čiastkovej verejnej súťaže, ktorá sa končí 26. júna 2008, je vhodné určiť pre túto čiastkovú verejnú súťaž maximálnu výšku vývoznej náhrady.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Maximálna výška vývoznej náhrady za výrobok uvedený v článku 1 ods. 1 nariadenia (ES) č. 900/2007 pre čiastkovú verejnú súťaž, ktorá sa končí 26. júna 2008, je 30,700 EUR/100 kg.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 27. júna 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. júna 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1260/2007 (Ú. v. EÚ L 283, 27.10.2007, s. 1). Nariadenie (ES) č. 318/2006 sa nahrádza nariadením (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1) s účinnosťou od 1. októbra 2008.

(2)  Ú. v. EÚ L 196, 28.7.2007, s. 26. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 148/2008 (Ú. v. EÚ L 46, 21.2.2008, s. 9).


27.6.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 166/26


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 612/2008

z 26. júna 2008,

ktorým sa určuje maximálna výška vývoznej náhrady za biely cukor v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1060/2007

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru (1), a najmä na jeho článok 33 ods. 2 druhý pododsek a tretí pododsek písm. b),

keďže:

(1)

V nariadení Komisie (ES) č. 1060/2007 zo 14. septembra 2007, ktorým sa vyhlasuje stála verejná súťaž na ďalší predaj cukru v držbe intervenčných agentúr Belgicka, Českej republiky, Španielska, Írska, Talianska, Maďarska, Poľska, Slovenska a Švédska (2) sa vyžaduje vyhlásenie čiastkových verejných súťaží.

(2)

Podľa článku 4 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1060/2007 a po preskúmaní ponúk predložených po vyhlásení čiastkovej verejnej súťaže, ktorá sa končí 25. júna 2008, je vhodné určiť pre túto čiastkovú verejnú súťaž maximálnu výšku vývoznej náhrady.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Maximálna výška vývoznej náhrady za výrobok uvedený v článku 1 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1060/2007 pre čiastkovú verejnú súťaž, ktorá sa končí 25. júna 2008, je 389,53 EUR/t.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 27. júna 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. júna 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1260/2007 (Ú. v. EÚ L 283, 27.10.2007, s. 1). Nariadenie (ES) č. 318/2006 sa nahrádza nariadením (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1) s účinnosťou od 1. októbra 2008.

(2)  Ú. v. EÚ L 242, 15.9.2007, s. 8. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 148/2008 (Ú. v. EÚ L 46, 21.2.2008, s. 9).


27.6.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 166/27


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 613/2008

z 26. júna 2008,

ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na určité výrobky zo sektoru cukru vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnom organizovaní trhu v sektore cukru (1), a najmä na jeho článok 33 ods. 2 písm. a) a ods. 4,

keďže:

(1)

Článok 32 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 318/2006 stanovuje, že rozdiely medzi cenami v medzinárodnom obchode pre výrobky uvedené v článku 1 ods. 1 písm. b), c), d) a g) uvedeného nariadenia a cenami v rámci Spoločenstva sa môžu uhradiť vývoznou náhradou, ak sú tieto výrobky vyvážané vo forme tovarov uvedených v prílohe VII uvedeného nariadenia.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1043/2005 z 30. júna 2005, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 3448/93, pokiaľ ide o systém udeľovania vývozných náhrad pre určité poľnohospodárske výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve a kritéria pre stanovenie čiastky týchto náhrad (2), určuje výrobky, na ktoré by mala byť stanovená sadzba náhrady uplatňovaná v prípade vývozu týchto výrobkov vo forme tovarov uvedených v prílohe VII nariadenia (ES) č. 318/2006.

(3)

V súlade s článkom 14 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1043/2005, sadzba náhrady na 100 kg každého uvedeného základného výrobku by sa mala stanoviť každý mesiac.

(4)

Článok 32 ods. 4 nariadenia (ES) č. 318/2006 stanovuje, že vývozná náhrada na výrobok obsiahnutý v tovare nemôže prevýšiť náhradu uplatniteľnú na tento výrobok v prípade, že je vyvážaný bez ďalšieho spracovania.

(5)

Keďže situácia na trhu pre nasledujúce mesiace nemôže byť práve teraz určená, náhrady stanovené podľa tohto nariadenia je možné predbežne stanoviť.

(6)

Záväzky prijaté v súvislosti s náhradami, ktoré môžu byť udeľované na vývoz poľnohospodárskych výrobkov obsiahnutých v tovaroch, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve, môžu byť predbežným stanovením vysokých sadzieb náhrad ohrozené. Preto je v takýchto situáciách potrebné prijať preventívne opatrenia, avšak bez toho, aby sa zabránilo uzatváraniu dlhodobých zmlúv. Stanovenie osobitnej sadzby náhrady pre predbežné stanovenie náhrad je opatrením, ktoré umožňuje splniť tieto rozličné ciele.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Sadzby náhrad uplatniteľné na základné výrobky uvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1043/2005 a v článku 1 ods. 1 a v bode 1 článku 2 nariadenia (ES) č. 318/2006 vyvážané vo forme tovarov uvedených v prílohe VII k nariadeniu (ES) č. 318/2006 sa stanovujú tak, ako je uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 27. júna 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. júna 2008

Za Komisiu

Heinz ZOUREK

generálny riaditeľ pre podnikanie a priemysel


(1)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1260/2007 (Ú. v. EÚ L 283, 27.10.2007, s. 1). Nariadenie (ES) č. 318/2006 sa nahrádza nariadením (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1) s účinnosťou od 1. októbra 2008.

(2)  Ú. v. EÚ L 172, 5.7.2005, s. 24. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 246/2008 (Ú. v. EÚ L 75, 18.3.2008, s. 64).


PRÍLOHA

Sadzby náhrad uplatniteľné od 27. júna 2008 na určité výrobky zo sektora cukru vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve (1)

Kód KN

Opis

Sadzba náhrady v EUR/100 kg

V prípade predbežného stanovenia náhrad

Iné

1701 99 10

Biely cukor

25,70

25,70


(1)  Sadzby stanovené v tejto prílohe nie sú uplatniteľné na vývoz:

a)

tretích krajín: Andorra, Lichtenštajnsko, Svätá stolica (Vatikánsky mestský štát), Chorvátsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko (), Čierna Hora, Albánsko, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko a na tovar uvedený v tabuľkách I a II protokolu 2 k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972 vyvážaný do Švajčiarskej konfederácie;

b)

území členských štátov EÚ, ktoré netvoria súčasť colného územia Spoločenstva: Faerské ostrovy, Grónsko, Helgoland, Ceuta, Melilla, samosprávne obce Livigno a Campione d’Italia a oblasti Cyperskej republiky, nad ktorými vláda Cyperskej republiky nevykonáva účinnú kontrolu;

c)

európskych území, za ktorých zahraničné vzťahy je zodpovedný niektorý z členských štátov a ktoré netvoria súčasť colného územia Spoločenstva: Gibraltár.

(2)  Vrátane Kosova, tak ako ho definuje rezolúcia Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1244 z 10. júna 1999.


27.6.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 166/29


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 614/2008

z 26. júna 2008,

ktorým sa ustanovuje zákaz lovu mieňa lemovaného v nórskych vodách zóny IV plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Spojeného kráľovstva

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (1), a najmä na jeho článok 26 ods. 4,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2847/93 z 12. októbra 1993, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu (2), a najmä na jeho článok 21 ods. 3,

keďže:

(1)

V nariadení Rady (ES) č. 40/2008 zo 16. januára 2008, ktorým sa na rok 2008 stanovujú rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Spoločenstva a pre plavidlá Spoločenstva vo vodách, v ktorých sa vyžaduje obmedzovanie výlovu (3), sa ustanovujú kvóty na rok 2008.

(2)

Podľa informácií, ktoré Komisia získala, lovom zo zásoby, ktorá sa uvádza v prílohe k tomuto nariadeniu, plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v danej prílohe alebo plavidlami zaregistrovanými v tomto členskom štáte sa kvóta pridelená na rok 2008 vyčerpala.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať lov z týchto zásob, ako aj ponechávanie úlovku na palube, prekládku alebo vykládku,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Rybolovná kvóta pridelená na rok 2008 členskému štátu uvedenému v prílohe k tomuto nariadeniu zo zásoby uvedenej v tejto prílohe sa považuje za vyčerpanú od dátumu uvedeného v tejto prílohe.

Článok 2

Zákazy

Lov zo zásoby uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou tohto členského štátu uvedeného v danej prílohe alebo plavidlami zaregistrovanými v tomto členskom štáte sa zakazuje od dátumu uvedeného v tejto prílohe. Po tomto dátume sa zakazuje úlovky z tejto zásoby ulovené týmito plavidlami ponechávať na palube, prekladať alebo vykladať na breh.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. júna 2008

Za Komisiu

Fokion FOTIADIS

generálny riaditeľ pre rybné hospodárstvo a morské záležitosti


(1)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 865/2007 (Ú. v. EÚ L 192, 24.7.2007, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 261, 20.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1967/2006 (Ú. v. EÚ L 409, 30.12.2006, s. 11), naposledy opravené v Ú. v. EÚ L 36, 8.2.2007, s. 6.

(3)  Ú. v. EÚ L 19, 23.1.2008, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 446/2008 (Ú. v. EÚ L 134, 23.5.2008, s. 11).


PRÍLOHA

Č.

15/T&Q

Členský štát

VB

Zásoba

USK/4AB-N.

Druh

Mieň lemovaný (Brosme brosme)

Oblasť

Nórske vody zóny IV

Dátum

29.5.2008


SMERNICE

27.6.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 166/31


SMERNICA RADY 2008/59/ES

z 12. júna 2008,

ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska upravuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/87/ES, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na plavidlá vnútrozemskej plavby

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Akt o pristúpení z roku 2005, a najmä na jeho článok 56,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 56 Aktu o pristúpení z roku 2005, ak si akt Rady prijatý pred pristúpením vyžaduje úpravu z dôvodu pristúpenia, pričom nevyhnutné úpravy neboli uvedené v akte o pristúpení alebo v jeho prílohách, potrebné akty má prijať Rada.

(2)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/87/ES z 12. decembra 2006, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na plavidlá vnútrozemskej plavby (1), sa prijala pred pristúpením Bulharska a Rumunska do Európskej únie a vyžaduje si úpravu z dôvodu tohto pristúpenia.

(3)

Smernica 2006/87/ES by sa preto mala príslušným spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

V súlade s bodom 34 Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva (2) sa členské štáty vyzývajú, aby pre seba a v záujme Spoločenstva vypracovali a zverejnili vlastné tabuľky zhody, ktoré budú čo najlepšie vyjadrovať vzájomný vzťah medzi touto smernicou a opatreniami na jej transpozíciu,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 2006/87/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Príloha I sa mení a dopĺňa takto:

a)

v kapitole 2 zóne 3:

i)

medzi údaje týkajúce sa Belgického kráľovstva a Českej republiky sa vkladá táto položka:

„Bulharská republika

Dunaj: od rkm 845,650 po rkm 374,100“;

ii)

medzi údaje týkajúce sa Poľskej republiky a Slovenskej republiky sa vkladá táto položka:

„Rumunsko

Dunaj: od srbsko-rumunskej hranice (km 1 075) po Čierne more na prítoku Suliny

Dunaj–Čierne more (dĺžka 64,410 km): od križovatky s riekou Dunaj, na km 299 300 Dunaja pri Cernavode (resp. km 64,410 kanála) po prístav Konstanca juh – Agigea (km ‚0‘ kanála);

Poarta Albă–Midia Năvodari (dĺžka 34,600 km): od križovatky s kanálom Dunaj–Čierne more, na km 29,410 v Poarta Albă (resp. km 27,500 kanála) po prístav Midia (km ‚0‘ kanála)“;

b)

v kapitole 3 zóne 4 sa medzi údaje týkajúce sa Poľskej republiky a Slovenskej republiky vkladá táto položka:

„Rumunsko

Všetky ostatné vodné cesty neuvedené v zóne 3.“.

2.

Príloha IX sa mení a dopĺňa takto:

a)

v časti I kapitole 4 článku 4.05:

i)

medzi údaje týkajúce sa Dánska a Poľska sa vkladá táto položka:

„19

=

Rumunsko“;

ii)

medzi údaje týkajúce sa Lotyšska a Litvy sa vkladá táto položka:

„34

=

Bulharsko“;

b)

v časti III kapitole 1 článku 1.06:

i)

medzi údaje týkajúce sa Dánska a Poľska sa vkladá táto položka:

„19

=

Rumunsko“;

ii)

medzi údaje týkajúce sa Lotyšska a Litvy sa vkladá táto položka:

„34

=

Bulharsko“;

c)

v časti IV kapitole 1 článku 1.06:

i)

medzi údaje týkajúce sa Dánska a Poľska sa vkladá táto položka:

„19

=

Rumunsko“;

ii)

medzi údaje týkajúce sa Lotyšska a Litvy sa vkladá táto položka:

„34

=

Bulharsko“.

Článok 2

1.   Členské štáty, ktoré majú vnútrozemské vodné cesty uvedené v článku 1 ods. 1 smernice 2006/87/ES, uvedú do účinnosti zákony, nariadenia a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou s účinnosťou od 30. decembra 2008. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v rozsahu pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Luxemburgu 12. júna 2008

Za Radu

predseda

A. VIZJAK


(1)  Ú. v. EÚ L 389, 30.12.2006, s. 1. Smernica zmenená a doplnená smernicou 2006/137/ES (Ú. v. EÚ L 389, 30.12.2006, s. 261).

(2)  Ú. v. EÚ C 321, 31.12.2003, s. 1.