ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 163

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
24. júna 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 587/2008 zo 16. júna 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 866/2004 o režime podľa článku 2 protokolu 10 k Aktu o pristúpení, týkajúce sa pravidiel prechodu tovaru, služieb a osôb cez zelenú líniu na Cypre

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 588/2008 z 23. júna 2008, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

4

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 589/2008 z 23. júna 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 o obchodných normách pre vajcia

6

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 590/2008 z 23. júna 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1580/2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny, a ktorým sa ustanovuje výnimka z uvedeného nariadenia

24

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 591/2008 z 23. júna 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 712/2007, ktorým sa otvárajú stále verejné súťaže na ďalší predaj obilnín v držbe intervenčných agentúr členských štátov na trhu Spoločenstva

28

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2008/475/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 23. júna 2008, ktorým sa vykonáva článok 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 423/2007 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu

29

 

 

Komisia

 

 

2008/476/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 6. júna 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2008/185/ES s cieľom zahrnúť departementy Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan a Nord vo Francúzsku do zoznamu regiónov bez výskytu Aujeszkeho choroby [oznámené pod číslom K(2008) 2387]  ( 1 )

34

 

 

2008/477/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 13. júna 2008 o harmonizácii frekvenčného pásma 2500 – 2690 MHz využívaného v rámci pozemských systémov, ktorými sa zabezpečuje poskytovanie služieb elektronickej komunikácie v Spoločenstve [oznámené pod číslom K(2008) 2625]  ( 1 )

37

 

 

2008/478/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 17. júna 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 1999/217/ES, pokiaľ ide o zoznam chuťových a aromatických prísad používaných v potravinách alebo na potravinách [oznámené pod číslom K(2008) 2336]  ( 1 )

42

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

*

Spoločná pozícia Rady 2008/479/SZBP z 23. júna 2008, ktorou sa vykonáva spoločná pozícia 2007/140/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Iránu

43

 

*

Jednotná akcia Rady 2008/480/SZBP z 23. júna 2008, ktorou sa mení a dopĺňa a predlžuje jednotná akcia 2005/190/SZBP o integrovanej misii Európskej únie pre oblasť právneho štátu v Iraku, EUJUST LEX

50

 

*

Jednotná akcia Rady 2008/481/SZBP z 23. júna 2008, ktorou sa mení a dopĺňa jednotná akcia 2008/131/SZBP, ktorou sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie pre Afganistan

51

 

*

Rozhodnutie Rady 2008/482/SZBP z 23. júna 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2008/134/SZBP o policajnej misii Európskej únie na palestínskych územiach

52

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k rozhodnutiu Komisie 2008/269/ES z 19. marca 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2001/618/ES s cieľom zahrnúť departementy Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan a Nord vo Francúzsku do zoznamu regiónov bez výskytu Aujeszkeho choroby (Ú. v. EÚ L 85, 27.3.2008)

53

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

24.6.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 163/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 587/2008

zo 16. júna 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 866/2004 o režime podľa článku 2 protokolu 10 k Aktu o pristúpení, týkajúce sa pravidiel prechodu tovaru, služieb a osôb cez zelenú líniu na Cypre

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Protokol 10 o Cypre (1) k Aktu o pristúpení z roku 2003, a najmä na jeho článok 2,

so zreteľom na Protokol 3 o výsostných územiach Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na Cypre (2) k Aktu o pristúpení z roku 2003, a najmä na jeho článok 6,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Nariadenie Rady (ES) č. 866/2004 (3) ustanovuje osobitné pravidlá týkajúce sa tovaru, služieb a osôb, ktoré prechádzajú cez líniu medzi oblasťami Cyperskej republiky, na ktorých vláda Cyperskej republiky nevykonáva skutočnú kontrolu, a tými oblasťami Cyperskej republiky, na ktorých vláda Cyperskej republiky skutočnú kontrolu vykonáva.

(2)

Obchod a hospodársku výmenu na ostrove je potrebné zlepšiť na základe skúseností získaných od nadobudnutia účinnosti nariadenia (ES) č. 866/2004 vrátane predchádzajúcej zmeny a doplnenia.

(3)

Na tento účel by mali byť vo všeobecnosti zrušené clá na poľnohospodárske produkty pochádzajúce z oblastí Cyperskej republiky, na ktorých vláda Cyperskej republiky nevykonáva skutočnú kontrolu. Aby to bolo možné, je potrebné posilniť ochrannú doložku nariadenia (ES) č. 866/2004.

(4)

Dočasný dovoz tovaru z oblastí Cyperskej republiky, v ktorých vláda Cyperskej republiky nevykonáva skutočnú kontrolu, do oblastí Cyperskej republiky, v ktorých vláda Cyperskej republiky skutočnú kontrolu vykonáva, by sa mal upraviť s cieľom podporiť poskytovanie služieb cez líniu spoločnosťami zriadenými v oblastiach Cyperskej republiky, v ktorých vláda Cyperskej republiky nevykonáva skutočnú kontrolu, a uľahčiť účasť týchto spoločností na veľtrhoch alebo podobných udalostiach v oblastiach Cyperskej republiky, v ktorých vláda Cyperskej republiky skutočnú kontrolu vykonáva. Ďalej by sa mal povoliť dovoz tovaru určeného na opravu v oblastiach Cyperskej republiky, v ktorých vláda Cyperskej republiky vykonáva skutočnú kontrolu, cez líniu.

(5)

Mali by sa poskytnúť spoľahlivé dôkazy o tom, že dovoz takého tovaru sa uskutočňuje iba dočasne. Colné orgány Cyperskej republiky alebo orgány Východného výsostného územia môžu žiadať záruku s cieľom pokryť potenciálne clá alebo daňové dlhy, ak sa určitý dočasne uvedený tovar nevráti do oblastí Cyperskej republiky, v ktorých vláda Cyperskej republiky nevykonáva skutočnú kontrolu.

(6)

V súvislosti s osobami, ktoré prekračujú líniu z oblastí Cyperskej republiky, v ktorých vláda Cyperskej republiky nevykonáva skutočnú kontrolu, do oblastí Cyperskej republiky, v ktorých vláda Cyperskej republiky skutočnú kontrolu vykonáva, je potrebné ozrejmiť, že ich majetok v osobnom vlastníctve sa považuje za prihlásený na dočasný dovoz. To isté by sa malo uplatňovať na dopravné prostriedky.

(7)

Je potrebné podstatne zvýšiť celkovú hodnotu tovaru obsiahnutého v osobnej batožine osôb, ktoré prekračujú líniu z oblastí Cyperskej republiky, v ktorých vláda Cyperskej republiky nevykonáva skutočnú kontrolu, do oblastí Cyperskej republiky, v ktorých vláda Cyperskej republiky skutočnú kontrolu vykonáva, s cieľom podporiť hospodársky rozvoj v oblastiach Cyperskej republiky, v ktorých vláda Cyperskej republiky nevykonáva skutočnú kontrolu.

(8)

Nariadenie (ES) č. 866/2004 by malo byť preto zodpovedajúcim spôsobom zmenené a doplnené,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 866/2004 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 4 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Tovar ustanovený v odseku 1 nie je predmetom colného vyhlásenia. Nepodlieha clám ani poplatkom, ktoré majú rovnocenný účinok. S cieľom zabezpečiť skutočnú kontrolu sa množstvá prechádzajúce cez hranicu evidujú.“

2.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 4a

Dočasný dovoz tovaru

1.   S výnimkou tovaru, ktorý podlieha veterinárnym a fytosanitárnym požiadavkám, tento tovar môže byť dočasne uvedený z oblastí Cyperskej republiky, v ktorých vláda Cyperskej republiky nevykonáva skutočnú kontrolu, do oblastí Cyperskej republiky, v ktorých vláda Cyperskej republiky skutočnú kontrolu vykonáva:

a)

majetok v osobnom vlastníctve osôb prekračujúcich líniu, ktorý je primerane potrebný na cestu a tovar na športové účely;

b)

dopravné prostriedky;

c)

profesionálne zariadenie;

d)

tovar určený na opravu;

e)

tovar určený na výstavy alebo na verejné udalosti.

2.   Tovar uvedený v odseku 1 môže byť uvedený na obdobie maximálne šiestich mesiacov.

3.   Tovar uvedený v odseku 1 nemusí spĺňať podmienky uvedené v článku 4 ods. 1.

4.   Ak sa tovar uvedený v odseku 1 nevráti do oblastí Cyperskej republiky, v ktorých vláda Cyperskej republiky nevykonáva skutočnú kontrolu, pred uplynutím lehoty dočasného dovozu ustanovenej v odseku 2, je predmetom konfiškácie colných orgánov Cyperskej republiky.

5.   V prípade dočasného dovozu tovaru uvedeného v písmenách a) a b) odseku 1 tohto článku sa články 229, 232, 579 a 581 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 (4) uplatňujú mutatis mutandis.

V prípade dočasného dovozu tovaru uvedeného v písmenách c), d) a e) odseku 1 tohto článku sa uplatňuje tento postup:

a)

k tovaru musí byť predložené vyhlásenie osoby, ktorá ho dováža, s uvedením účelu dočasného dovozu a v prípade potreby sprievodná dokumentácia, ktorá poskytuje spoľahlivé dôkazy, že tovar patrí do jednej z troch kategórií uvedenej v písmenách c), d) a e) odseku tohto článku;

b)

tovar podlieha evidencii colných orgánov Cyperskej republiky alebo orgánov Východného výsostného územia pri vstupe do oblastí a výstupe z oblastí Cyperskej republiky, v ktorých vláda Cyperskej republiky vykonáva skutočnú kontrolu, alebo Východného výsostného územia;

c)

colné orgány Cyperskej republiky alebo orgány Východného výsostného územia môžu podmieniť dočasný dovoz tovaru poskytnutím záruky s cieľom zabezpečiť, aby sa zaplatili možné vzniknuté clá alebo daňový dlh týkajúci sa tohto tovaru.

6.   Komisia môže prijať osobitné pravidlá v súlade s postupom uvedeným v článku 4 ods. 12.

3.

V článku 6 sa odseky 1 a 2 nahrádzajú takto:

„1.   Smernica Rady 69/169/EHS z 28. mája 1969 o harmonizácii ustanovení zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa oslobodenia od dane z obratu a od spotrebnej dane pre dovoz v medzinárodnom cestovnom ruchu (5) a nariadenie Rady (EHS) č. 918/83 z 28. marca 1983 ustanovujúce systém spoločenstva pre oslobodenie od cla (6) sa neuplatňujú, ale tovar obsiahnutý v osobnej batožine osôb, ktoré prechádzajú líniu, sa oslobodzuje od dane z obratu a spotrebnej dane, ako aj iných ciel, ak takýto tovar nemá komerčný charakter a jeho celková hodnota nepresahuje 260 EUR na osobu.

2.   Medzi maximálne množstvá, ktoré sa oslobodzujú od dane z obratu a spotrebnej dane, ako aj iných ciel patrí 40 cigariet a 1 liter liehovín na osobnú spotrebu.

4.

V článku 11 ods. 4 sa druhá veta nahrádza takto:

„V prípade iných mimoriadnych okolností, najmä tých, ktoré boli zapríčinené nepravidelnosťami, narušením obchodu alebo podvodom, alebo ak nastanú iné výnimočné okolnosti, ktoré vyžadujú okamžité opatrenia, Komisia môže po konzultáciách s vládou Cyperskej republiky okamžite uplatniť takéto opatrenia, ktoré sú prísne potrebné na nápravu situácie.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 16. júna 2008

Za Radu

predseda

D. RUPEL


(1)  Ú. v. EÚ L 236, 23.9.2003, s. 955.

(2)  Ú. v. EÚ L 236, 23.9.2003, s. 940.

(3)  Ú. v. EÚ L 161, 30.4.2004, s. 128. Opravená verzia v Ú. v. EÚ L 206, 9.6.2004, s. 51. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1283/2005 (Ú. v. EÚ L 203, 4.8.2005, s. 8).

(4)  Nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993 zavádzajúce ustanovenia pre vykonávanie nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 ustanovujúceho Colný kódex Spoločenstva (Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 214/2007 (Ú. v. EÚ L 62, 1.3.2007, s. 6).“

(5)  Ú. v. ES L 133, 4.6.1969, s. 6. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2007/74/ES (Ú. v. EÚ L 346, 29.12.2007, s. 6).

(6)  Ú. v. ES L 105, 23.4.1983, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 274/2008 (Ú. v. EÚ L 85, 27.3.2008, s. 1).“


24.6.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 163/4


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 588/2008

z 23. júna 2008,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007 ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovacia a zéleniny (1), najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 1580/2007 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 24. júna 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. júna 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 23. júna 2008, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MA

41,8

MK

34,1

TR

53,4

ZZ

43,1

0707 00 05

JO

151,2

MK

22,9

TR

104,5

ZZ

92,9

0709 90 70

TR

89,8

ZZ

89,8

0805 50 10

AR

104,9

EG

120,2

TR

135,6

US

93,5

ZA

108,3

ZZ

112,5

0808 10 80

AR

93,6

BR

89,4

CL

102,5

CN

87,2

NZ

115,8

US

103,6

UY

58,3

ZA

93,7

ZZ

93,0

0809 10 00

IL

89,8

TR

192,3

US

236,6

ZZ

172,9

0809 20 95

TR

372,0

US

368,8

ZZ

370,4

0809 30 10, 0809 30 90

US

245,1

ZZ

245,1

0809 40 05

IL

121,3

TR

131,9

ZZ

126,6


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ označuje „iné miesto pôvodu“.


24.6.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 163/6


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 589/2008

z 23. júna 2008,

ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 o obchodných normách pre vajcia

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 121 písm. d) spolu s jeho článkom 4,

keďže:

(1)

Od 1. júla 2008 sa nariadenie Rady (ES) č. 1028/2006 z 19. júna 2006 o obchodných normách pre vajcia (2) zrušuje nariadením (ES) č. 1234/2007.

(2)

Niektoré ustanovenia a povinnosti ustanovené v nariadení (ES) č. 1028/2006 sa nezapracovali do nariadenia (ES) č. 1234/2007.

(3)

S cieľom umožniť kontinuitu a dobré fungovanie spoločnej organizácie trhov, a najmä obchodných noriem sa v rámci nariadenia, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia (ES) č. 1234/2007 teda musia prijať niektoré vhodné ustanovenia a povinnosti.

(4)

V nariadení (ES) č. 1234/2007 sa ustanovujú základné požiadavky, ktoré musia spĺňať vajcia, aby ich bolo možné v Spoločenstve uvádzať na trh. V záujme jasnosti by sa mali ustanoviť nové podrobné pravidlá vykonávania týchto požiadaviek. Nariadenie Komisie (ES) č. 557/2007 (3), ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia (ES) č. 1028/2006, by sa teda malo zrušiť a nahradiť novým nariadením.

(5)

Je dôležité, aby sa na vajcia vzťahovali ustanovenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (4) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (5). Tieto horizontálne nariadenia by sa preto mali zohľadniť v čo najväčšom rozsahu.

(6)

S cieľom zaručiť vysokú kvalitu vajec, ktoré sa dodávajú priamo konečnému spotrebiteľovi, a určiť kritériá, ktoré môžu overovať kontrolné orgány, by sa mali stanoviť kvalitatívne vlastnosti vajec triedy A. Tieto kvalitatívne vlastnosti by sa mali stanoviť podľa normy Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK/OSN) č. 42 o obchodovaní s vajcami v škrupine a o kontrole ich komerčnej kvality v rámci medzinárodného obchodu s členskými krajinami EHK/OSN a medzi týmito krajinami.

(7)

Ak sa chladené vajcia uchovávajú pri izbovej teplote, môže to viesť ku kondenzácii, čím sa môže ľahšie zvýšiť množstvo baktérií na škrupine a môže dôjsť pravdepodobne aj k ich vniknutiu do vajca. Vajcia by sa preto mali uskladňovať a prepravovať, pokiaľ možno, pri konštantnej teplote a vo všeobecnosti by sa nemali pred predajom konečnému spotrebiteľovi chladiť.

(8)

Vajcia by sa vo všeobecnosti nemali umývať ani čistiť, pretože sa tým môže poškodiť vajcová škrupina, ktorá má také vlastnosti, prostredníctvom ktorých chráni vajce pred mikróbmi. Niektoré činnosti, ako je napríklad vystavovanie vajec ultrafialovým lúčom, by sa však nemali považovať za čistenie. Okrem toho, vajcia triedy A by sa nemali čistiť aj kvôli poškodeniu fyzických prekážok, ako blana, ku ktorému by mohlo dôjsť počas čistenia alebo po ňom. Tieto poškodenia môžu viesť ku kontaminácii baktériami alebo k strate vlhkosti cez škrupinu, čím sa zvyšuje riziko pre spotrebiteľov, najmä ak neskoršie podmienky sušenia a uskladnenia nie sú optimálne.

(9)

Umývacie systémy pre vajcia, ktoré si vyžadujú oprávnenie a prevádzkujú sa za dôsledne kontrolovaných podmienok, sa však v niektorých členských štátoch používajú s dobrými výsledkami. Na základe stanoviska Vedeckej skupiny pre biologické riziko Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín k žiadosti Komisie týkajúcej sa mikrobiologických rizík súvisiacich s umývaním konzumných vajec, ktoré bolo prijaté 7. septembra 2005 (6), sa postup umývania vajec vykonávaný v určitých triediarňach môže z hygienického hľadiska zachovať za predpokladu, že je vypracovaný súbor postupov pre umývacie systémy pre vajcia.

(10)

Vajcia triedy A by sa mali deliť do tried podľa hmotnosti. V tejto súvislosti by sa mal stanoviť obmedzený počet hmotnostných tried a zodpovedajúce jednoznačné pravidlá, pokiaľ ide o minimálne požiadavky na označovanie, ktoré však nevylučujú možnosť doplnkového nepovinného označovania, za predpokladu, že sú splnené ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES z 20. marca 2000 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa označovania, prezentácie a reklamy potravín (7).

(11)

Iba podniky, ktorých priestory a technické vybavenie zodpovedajú druhu a rozsahu ich činnosti a ktoré preto umožňujú zaobchádzanie s vajcami vo vhodných podmienkach, by mali mať oprávnenie triediť vajcia podľa kvality a hmotnosti ako triediarne.

(12)

Je potrebné stanoviť maximálne lehoty na delenie do tried, označovanie a balenie vajec, ako aj označovanie balení.

(13)

Okrem všeobecnej povinnosti zabezpečiť na všetkých stupňoch výroby, spracúvania a distribúcie vysledovateľnosť potravín, krmív, zvierat určených na produkciu potravín alebo akýchkoľvek látok, ktoré sú určené na pridávanie do potravín alebo krmív alebo o ktorých sa predpokladá, že sú na to určené, v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (8), by sa na účely vykonávania kontrol mali ustanoviť určité údaje, ktoré sa majú uviesť na prepravné obaly obsahujúce vajcia, ako aj na súvisiace sprievodné doklady.

(14)

Ak sa vajcia dodávajú do iného členského štátu, je dôležité, aby sa kód výrobcu vyznačil na vajciach vo výrobnom zariadení. Najmä pri vajciach triedy B by sa malo stanoviť, že ak zo samotného kódu výrobcu nevyplýva jasné odlíšenie akostnej triedy, vajcia triedy B by sa mali označiť iným údajom.

(15)

Malo by sa určiť zloženie kódu výrobcu uvedeného v bode 1 oddiele III časti A prílohy XIV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007. Okrem toho by sa mala stanoviť možnosť oslobodenia od požiadavky na označovanie vajec kódom výrobcu, ak technické vybavenie na označovanie vajec neumožňuje označovanie prasknutých alebo znečistených vajec.

(16)

Mali by sa vymedziť iné možné údaje na označovanie vajec triedy B v súlade s druhým pododsekom bodu 1 oddielu III časti A prílohy XIV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

(17)

Ak sa vajcia dodávajú priamo do podnikov potravinárskeho priemyslu na účel spracovania a ak sú dostatočné záruky vzhľadom na ich konečné využitie, členské štáty môžu oslobodiť od požiadavky na označovanie vajec tých prevádzkovateľov, ktorí o to požiadajú.

(18)

V smernici 2000/13/ES sa ustanovujú všeobecné pravidlá uplatniteľné na všetky potraviny uvedené na trh. V prípade obalov by sa však mali ustanoviť určité špecifické požiadavky na označovanie.

(19)

Podľa článku 9 smernice 2000/13/ES je dátumom minimálnej trvanlivosti potraviny dátum, do ktorého si potravina za predpokladu, že je riadne skladovaná, uchová svoje špecifické vlastnosti. V záujme jasnosti by sa mal stanoviť tento dátum najneskôr na 28. deň po znáške.

(20)

Vajcia sa môžu predávať s uvedením údaja o ich osobitnej čerstvosti. Na tieto účely by sa mala stanoviť maximálna lehota, počas ktorej je možné tento údaj použiť.

(21)

Vajcia sa môžu predávať s uvedením údaja o osobitnej kŕmnej zmesi pre nosnice. Je vhodné stanoviť minimálne požiadavky na tieto údaje.

(22)

Ak sa vajcia predávajú voľne ložené, mal by mať spotrebiteľ k dispozícii určité údaje bežne uvedené na obale.

(23)

S cieľom minimalizovať riziko zhoršenia kvality alebo kontaminácie vajec počas skladovania a prepravy by sa okrem všeobecných hygienických požiadaviek na priame a prepravné obaly potravín mali ustanoviť určité ďalšie požiadavky. Tieto normy by sa mali stanoviť podľa normy EHK OSN č. 42.

(24)

Priemyselné vajcia nie sú vhodné na ľudskú spotrebu. Je preto vhodné ustanoviť používanie špeciálnych pások alebo etikiet na jednoduchú identifikáciu obalov, ktoré obsahujú takéto vajcia.

(25)

Len triediarne disponujú priestormi a technickým vybavením potrebným na opätovné balenie vajec. Je preto vhodné obmedziť činnosti súvisiace s opätovným balením na triediarne.

(26)

Prevádzkovatelia v potravinárskom odvetví sú v súlade s nariadením (ES) č. 178/2002 povinní zabezpečiť vysledovateľnosť. S cieľom umožniť kontrolným orgánom overiť dodržiavanie obchodných noriem by sa malo ustanoviť, že výrobcovia, zberné zariadenia a triediarne sú povinní uchovávať ďalšie špecifické záznamy.

(27)

Mali by sa ustanoviť metódy a kritériá vykonávania kontrol.

(28)

Je vhodné kontrolovať súlad dávky ako celku s obchodnými normami a v prípade, ak sa zistí, že dávka nespĺňa príslušné predpisy, zakáže sa jej uvádzanie na trh, pokiaľ sa nepreukáže splnenie daných predpisov.

(29)

Pre kontrolu dodržiavania obchodných noriem by sa mali stanoviť určité prípustné tolerancie. Tieto tolerancie by sa mali líšiť v závislosti od rôznych požiadaviek a úrovní uvádzania na trh.

(30)

V tretích krajinách môžu platiť odlišné požiadavky na uvádzanie vajec na trh ako v Spoločenstve. S cieľom uľahčiť vývoz treba zaistiť, aby vajcia balené a určené na vývoz spĺňali tieto požiadavky.

(31)

Mali by sa stanoviť presné podrobné podmienky hodnotenia rovnocennosti obchodných noriem tretích krajín s právnymi predpismi Spoločenstva, ktoré Komisia uskutoční na žiadosť týchto tretích krajín. V prípade vajec dovážaných z tretích krajín by sa mali ustanoviť určité požiadavky na označovanie a etiketovanie.

(32)

Je vhodné, aby mala Komisia k dispozícii údaje o počte registrovaných chovných zariadení pre nosnice.

(33)

Členské štáty by mali oznamovať všetky zásadné porušenia obchodných noriem, aby tak iné členské štáty, ktorých by sa to mohlo týkať, boli primeraným spôsobom upozornené.

(34)

Zásobovanie maloobchodu vo francúzskych zámorských departementoch vajcami je čiastočne závislé od zásobovania vajcami z európskeho kontinentu. Vzhľadom na trvanie prepravy a klimatické podmienky sa na uchovávanie vajec dovážaných do týchto francúzskych zámorských departementov musia splniť osobitné podmienky pre zásobovanie vrátane možnosti odosielať vajcia chladené. Tieto osobitné podmienky je možné zdôvodniť súčasným nedostatkom vyhovujúcich kapacít na produkciu vajec na miestnej úrovni. Tieto mimoriadne podmienky by sa mali predĺžiť o optimálne časové obdobie, kým sa nevytvoria dostatočné výrobné kapacity.

(35)

Na základe bodu 2 oddielu I časti A prílohy XIV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007 sa členským štátom povoľuje oslobodiť od požiadaviek tohto nariadenia priamy predaj vajec od výrobcu konečnému spotrebiteľovi. S cieľom zohľadniť špecifické podmienky uvádzania vajec na trh v určitých regiónoch Fínska by sa predaj od výrobcov maloobchodníkom v týchto regiónoch mal oslobodiť od požiadaviek tohto nariadenia a nariadenia (ES) č. 1234/2007.

(36)

V súlade s článkom 5 ods. 2 smernice Rady 1999/74/ES z 19. júla 1999 ustanovujúcej minimálne normy na ochranu nosníc (9) by členské štáty mali zabezpečiť, aby bol chov nosníc v neprispôsobených klietkových systémoch zakázaný s účinnosťou od 1. januára 2012. Komisia by preto do tohto termínu mala prehodnotiť uplatňovanie nepovinných ustanovení o označovaní ustanovených pre obohatené klietky s cieľom preskúmať potrebu zmeny tohto označovania na povinné.

(37)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

V prípade potreby sa uplatňujú vymedzené v článku 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 852/2004 a v bodoch 5 a 7.3. prílohy I k nariadeniu (ES) č. 853/2004.

Okrem toho sa na účely tohto nariadenia uplatňujú tieto pojmy:

a)

„obal“ znamená obal obsahujúci vajcia triedy A alebo B, s výnimkou prepravných obalov a kontajnerov pre priemyselné vajcia;

b)

„predaj voľne ložených vajec“ znamená ponuku vajec na maloobchodný predaj konečnému spotrebiteľovi inak ako v obaloch;

c)

„zberné zariadenie“ znamená zariadenie registrované v súlade s článkom 6 nariadenia (ES) č. 852/2004 na zber vajec od výrobcu na účely ich dodávky do triediarne, na trh predávajúci výhradne veľkoobchodníkom, ktorých podniky sú schválené ako triediarne, alebo potravinárskemu a nepotravinárskemu priemyslu;

d)

„odporúčaný dátum predaja“ znamená maximálnu lehotu na dodanie vajec konečnému spotrebiteľovi v súlade s bodom 3 kapitoly I oddielu X prílohy III k nariadeniu (ES) č. 853/2004;

e)

„potravinársky priemysel“ znamená zariadenie, ktoré vyrába vaječné výrobky určené na ľudskú spotrebu, s výnimkou zariadení spoločného stravovania;

f)

„nepotravinársky priemysel“ znamená podnik, ktorý vyrába výrobky obsahujúce vajcia neurčené na ľudskú spotrebu;

g)

„zariadenia spoločného stravovania“ znamená subjekty uvedené v článku 1 ods. 2 smernice 2000/13/ES;

h)

„priemyselné vajcia“ znamená vajcia, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu;

i)

„dávka“ znamená vajcia v obaloch alebo voľne ložené z toho istého miesta produkcie alebo triediarne, ktoré sa nachádzajú na jednom mieste, v rovnakých obaloch alebo voľne ložené v tom istom kontajneri s tým istým dátumom znášky, dátumom minimálnej trvanlivosti alebo dátumom balenia, získané rovnakým spôsobom chovu a v prípade triedených vajec s rovnakou akostnou a hmotnostnou triedou;

j)

„opätovné balenie“ znamená fyzický prenos vajec do iného obalu alebo opätovné značenie obalu už obsahujúceho vajcia;

k)

„vajcia“ znamená vajcia v škrupine, okrem rozbitých, inkubovaných alebo uvarených vajec, ktoré zniesli sliepky druhu Gallus gallus, a sú vhodné na priamu ľudskú spotrebu alebo na prípravu výrobkov z vajec;

l)

„rozbité vajcia“ znamená vajcia, ktoré majú porušenú škrupinu a blany a v dôsledku toho viditeľný obsah;

m)

„inkubované vajcia“ znamená vajcia od momentu, keď boli vložené do inkubátora;

n)

„uvádzanie na trh“ je uchovávanie vajec na účely predaja vrátane ponúkania na predaj, skladovania, balenia, označovania, dodávky alebo akákoľvek formy presunu, či už bezodplatne, alebo za protihodnotu;

o)

„prevádzkovateľ“ je výrobca alebo akákoľvek iná fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa zúčastňuje na uvádzaní vajec na trh;

p)

„miesto produkcie“ je zariadenie na chov nosníc registrované v súlade so smernicou Komisie 2002/4/ES (10);

q)

„triediareň“ znamená triediareň v zmysle nariadenia (ES) č. 853/2004, ktorá je schválená v súlade s článkom 5 ods. 2 tohto nariadenia a v ktorej sa vajcia triedia podľa akosti a hmotnosti;

r)

„konečný spotrebiteľ“ znamená posledný spotrebiteľ potravín, ktorý nevyužíva tieto potraviny ako súčasť akejkoľvek potravinárskej obchodnej operácie alebo činnosti;

s)

„kód výrobcu“ znamená rozlišovacie číslo miesta produkcie podľa bodu 2 prílohy k smernici 2002/4/ES.

Článok 2

Kvalitatívne vlastnosti vajec

1.   Vajcia triedy A majú tieto kvalitatívne vlastnosti:

a)

škrupina a blana: čisté, nepoškodené, bežného tvaru;

b)

vzduchová bublina: výška nepresahujúca 6 mm, stabilná, v prípade vajec určených na uvádzanie na trh s označením „extra“ však nesmie nepresiahnuť 4 mm;

c)

žĺtok: viditeľný pri presvecovaní len ako tieň, bez zreteľného ohraničenia, pri otočení vajca sa jemne hýbe a vráti sa do stredu;

d)

bielok: číry, priesvitný;

e)

zárodok: bez známok vývoja;

f)

cudzorodé látky: neprípustné;

g)

cudzí zápach: neprípustný.

2.   Vajcia triedy A sa pred triedením ani po triedení neumývajú ani nečistia, s výnimkou prípadov podľa ustanovení článku 3.

3.   Vajcia triedy A nie sú v prevádzkových priestoroch alebo technických zariadeniach, v ktorých je teplota umelo udržiavaná na vyššej úrovni ako + 5 °C, nijako uchovávané ani chladené. Avšak vajcia, ktoré boli počas prepravy uskladnené pri nižšej teplote ako 5 °C počas menej ako 24 hodín alebo na predajnom mieste počas menej ako 72 hodín, sa nesmú považovať za chladené.

4.   Vajcia triedy B sú vajcia, ktoré nevykazujú kvalitatívne vlastnosti uvedené v odseku 1. Vajcia triedy A, ktoré už tieto vlastnosti nevykazujú, sa môžu zatriediť do triedy B.

Článok 3

Umyté vajcia

1.   Členské štáty, ktoré k 1. júnu 2003 udelili triediarňam oprávnenie umývať vajcia, v tom môžu pokračovať aj naďalej za predpokladu, že prevádzka daných triediarní prebieha v súlade s vnútroštátnymi usmerneniami pre umývacie systémy pre vajcia. Umyté vajcia sa môžu uvádzať na trh len v tých členských štátoch, v ktorých boli vydané takéto oprávnenia.

2.   Členské štáty uvedené v odseku 1 podporujú v súlade s článkom 8 nariadenia (ES) č. 852/2004 prevádzkovateľov potravinárskych podnikov pri vypracúvaní vnútroštátnych usmernení na osvedčené postupy pre umývacie systémy pre vajcia.

Článok 4

Triedenie vajec triedy A podľa hmotnosti

1.   Vajcia triedy A sa podľa hmotnosti delia do týchto tried:

a)

XL – veľmi veľké: hmotnosť ≥ 73 g;

b)

L – veľké: hmotnosť ≥ 63 g a < 73 g;

c)

M – stredné: hmotnosť ≥ 53 g a < 63 g;

d)

S – malé: hmotnosť < 53 g.

2.   Hmotnostné triedy sa označia príslušnými písmenami alebo výrazmi vymedzenými v odseku 1 alebo kombináciou oboch, prípadne je možné ich doplniť príslušným hmotnostným rozpätím. Sú prípustné aj ďalšie údaje za predpokladu, že ich nie je možné zameniť s písmenami alebo výrazmi vymedzenými v odseku 1 a sú v súlade so smernicou 2000/13/ES.

3.   Odchylne od odseku 1, ak sú vajcia triedy A rozdielnej veľkosti balené spolu v jednom obale, minimálna čistá hmotnosť vajec sa udáva v gramoch a na vonkajšej časti obalu sa uvádza údaj „vajcia rozdielnej veľkosti“ alebo rovnocenný výraz.

Článok 5

Triediarne

1.   Vajcia sa triedia a balia a obaly sa označujú len v triediarňach.

Iba podniky, ktoré spĺňajú podmienky ustanovené v tomto článku, získajú oprávnenie ako triediarne.

2.   Príslušný orgán vydá oprávnenie triediť vajcia triediarňam a pridelí kód triediarne každému prevádzkovateľovi, ktorý disponuje prevádzkovými priestormi a technickými zariadeniami, ktoré sú vhodné na účely triedenia vajec podľa akosti a hmotnosti. Triediarne, ktoré sa využívajú výlučne v potravinárskom a nepotravinárskom priemysle, nemusia disponovať vhodným technickým vybavením na triedenie vajec podľa hmotnosti.

Príslušný orgán udelí triediarni kód triediarne, ktorý sa začína identifikačným kódom príslušného členského štátu uvedeným v bode 2.2. prílohy k smernici 2002/4/ES.

3.   Triediarne disponujú technickým vybavením potrebným na zabezpečenie správneho zaobchádzania s vajciami. To prípadne zahŕňa:

a)

vhodné zariadenie na presvecovanie vajec, automatické alebo so stálou obsluhou, umožňujúce samostatné skúšanie kvality každého vajca alebo iné prispôsobené zariadenie;

b)

zariadenie na meranie výšky vzduchovej bubliny;

c)

zariadenie na triedenie vajec podľa hmotnosti;

d)

jednu alebo viac kontrolných váh na váženie vajec;

e)

zariadenie na označovanie vajec.

4.   Oprávnenie uvedené v odseku 1 a 2 môže byť kedykoľvek odňaté, ak podmienky ustanovené v tomto článku už nie sú splnené.

Článok 6

Lehoty na triedenie, označovanie, balenie vajec a označovanie obalov

1.   Vajcia sa triedia, označujú a balia do desiatich dní po znáške.

2.   Vajcia uvádzané na trh v súlade s článkom 14 sa triedia, označujú a balia do štyroch dní po znáške.

3.   Dátum minimálnej trvanlivosti uvedený v článku 12 ods. 1 písm. d) sa označuje v čase balenia v súlade s článkom 9 ods. 2 smernice 2000/13/ES.

Článok 7

Údaje uvádzané na prepravných obaloch

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 18 nariadenia (ES) č. 178/2002, uvedie výrobca na mieste produkcie na každom prepravnom obale obsahujúcom vajcia tieto údaje:

a)

názov a adresu výrobcu;

b)

kód výrobcu;

c)

počet vajec a/alebo ich hmotnosť;

d)

dátum alebo obdobie znášky;

e)

dátum odoslania.

V prípade triediarní, do ktorých sa dodávajú nebalené vajcia z ich vlastných jednotiek produkcie nachádzajúcich sa na rovnakom mieste, sa označenie prepravných obalov údajmi môže uskutočniť v triediarňach.

2.   Údaje uvedené v odseku 1 platia pre prepravné obaly a sú obsiahnuté v sprievodných dokladoch. Kópiu týchto dokladov uchováva prevádzkovateľ, ktorému boli vajcia dodané. Originály sprievodných dokladov sa uchovávajú v triediarni, v ktorej sa vajcia triedia.

V prípade, že sa dávky dodávané do zberného zariadenia rozdeľujú na dodávky pre viac ako jedného prevádzkovateľa, môžu byť sprievodné doklady nahradené príslušnými etiketami na prepravných kontajneroch za predpokladu, že obsahujú údaje uvedené v odseku 1.

3.   Údaje uvedené v odseku 1 pre prepravné obaly sa nemenia a zostávajú na prepravnom obale až do vybratia vajec z obalu na účely ich bezprostredného triedenia, označovania, balenia a ďalšieho spracovania.

Článok 8

Označovanie vajec v prípade cezhraničných dodávok

1.   Vajcia dodávané z miesta produkcie do zberného zariadenia, triediarne alebo nepotravinárskeho priemyslu, ktoré sa nachádzajú v inom členskom štáte, sa označujú kódom výrobcu predtým, ako opustia miesto produkcie.

2.   Členský štát, na území ktorého sa nachádza miesto produkcie, môže oslobodiť výrobcu od požiadavky ustanovenej v odseku 1, ak podpísal dodávateľskú zmluvu s triediarňou v inom členskom štáte, ktorý vyžaduje označovanie v súlade s týmto nariadením. Takéto oslobodenie je možné udeliť len na žiadosť oboch príslušných prevádzkovateľov a po predchádzajúcom písomnom súhlase členského štátu, v ktorom sa triediareň nachádza. V takýchto prípadoch sa k zásielke prikladá kópia dodávateľskej zmluvy.

3.   Dodávateľská zmluva uvedená v odseku 2 musí mať trvanie minimálne jeden mesiac.

4.   Kontrolné orgány príslušného členského štátu a všetkých tranzitných členských štátov, uvedené v článku 24, sú informované pred udelením oslobodenia ustanoveného v odseku 2 tohto článku.

5.   Vajcia triedy B, ktoré sa uvádzajú na trh v inom členskom štáte, sa označujú v súlade s druhým pododsekom bodu 1 oddielu III časti A prílohy XIV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007 a v prípade potreby sa na nich uvádza údaj v súlade s článkom 10 tohto nariadenia, aby sa zabezpečilo ich ľahké odlíšenie od vajec triedy A.

Článok 9

Kód výrobcu

1.   Kód výrobcu pozostáva z čísel a písmen ustanovených v bode 2 prílohy k smernici 2002/4/ES. Musí byť jasne viditeľný, ľahko čitateľný a minimálne 2 mm vysoký.

2.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia bodu 1 oddielu III časti A prílohy XIV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007, nie je označovanie kódom výrobcu povinné, ak nie je z technických dôvodov možné označiť prasknuté alebo znečistené vajcia.

Článok 10

Údaje na vajciach triedy B

Údaj uvedený v bode 1 oddiele III časti A prílohy XIV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007 má podobu kruhu s priemerom minimálne 12 mm, v ktorom je písmeno „B“ vysoké minimálne 5 mm, alebo jasne viditeľného farebného bodu s priemerom minimálne 5 mm.

Článok 11

Označovanie vajec dodávaných priamo do potravinárskeho priemyslu

Členské štáty môžu oslobodiť od požiadaviek na označovanie vajec uvedených v bode 1 oddiele III časti A prílohy XIV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007 tých prevádzkovateľov, ktorí o to požiadali, ak sú vajcia dodávané priamo z miesta produkcie do potravinárskeho priemyslu.

Článok 12

Označovanie obalov

1.   Na vonkajšej strane obalov obsahujúcich vajcia triedy A sa uvádzajú tieto jasne viditeľné a ľahko čitateľné údaje:

a)

kód triediarne;

b)

trieda akosti, obaly sa označujú buď slovami „trieda A“, alebo písmenom „A“ samostatne alebo v kombinácii so slovom „čerstvé“;

c)

hmotnostná trieda v súlade s článkom 4 ods. 2 tohto nariadenia;

d)

dátum minimálnej trvanlivosti v súlade s článkom 13 tohto nariadenia;

e)

slovné spojenie „umyté vajcia“ v prípade vajec umytých v súlade s článkom 3 tohto nariadenia;

f)

odporúčanie pre spotrebiteľov uchovávať vajcia po nákupe v chlade, čo je osobitnou podmienkou skladovania v súlade s článkom 3 ods. 1 bodom 6 smernice 2000/13/ES.

2.   Okrem požiadaviek ustanovených v odseku 1 sa na vonkajšej strane obalov obsahujúcich vajcia triedy A uvádzajú jasne viditeľné a ľahko čitateľné údaje o spôsobe chovu.

Na označenie spôsobu chovu sa používajú len tieto výrazy:

a)

v prípade konvenčného chovu, výrazy ustanovené v časti A prílohy I, a to len vtedy, ak sú splnené príslušné podmienky ustanovené v prílohe II,

b)

v prípade ekologickej výroby, výrazy ustanovené v článku 2 nariadenia Rady (EHS) č. 2092/91 (11).

Význam kódu výrobcu sa vysvetľuje na obale alebo vnútri obalu.

Ak sa nosnice chovajú v systémoch produkcie v súlade s požiadavkami ustanovenými v kapitole III smernice 1999/74/ES, označenie spôsobu chovu sa môže doplniť aj jedným z údajov uvedených v časti B prílohy I k tomuto nariadeniu.

3.   Odsek 2 sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne technické opatrenia, ktoré presahujú minimálne požiadavky ustanovené v prílohe II a ktoré je možné uplatniť len na výrobcov príslušného členského štátu, ak sú v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva.

4.   Na vonkajšej strane obalov obsahujúcich vajcia triedy B sa uvádzajú jasne viditeľné a ľahko čitateľné tieto údaje:

a)

kód triediarne;

b)

trieda akosti, obaly sa označujú buď slovami „trieda B“, alebo písmenom „B“;

c)

dátum balenia.

5.   Členské štáty môžu v prípade obalov obsahujúcich vajcia produkované na ich území vyžadovať, aby sa etikety upevňovali tak, že sa pri otváraní obalu roztrhnú.

Článok 13

Vyznačenie dátumu minimálnej trvanlivosti

Dátum minimálnej trvanlivosti uvedený v článku 3 ods. 1 bode 5 smernice 2000/13/ES sa stanovuje najneskôr na 28 dní po znáške. Ak sa uvádza obdobie znášky, dátum minimálnej trvanlivosti sa stanoví od prvého dňa tohto obdobia.

Článok 14

Obaly označené ako „extra“

1.   Slová „extra“ alebo „extra čerstvé“ sa môžu na obaloch obsahujúcich vajcia triedy A používať ako doplňujúce kvalitatívne údaje až do deviateho dňa po znáške vajec.

2.   Ak sa používajú údaje uvedené v odseku 1, uvádzajú sa na obale jasne viditeľné a ľahko čitateľné údaje o dátume znášky a lehote deviatich dní.

Článok 15

Označenie metódy kŕmenia nosníc

Ak sa uvádza údaj o metóde kŕmenia nosníc, platia tieto minimálne požiadavky:

a)

obilniny sa ako zložka krmiva môžu uvádzať, len ak tvoria aspoň 60 % hmotnosti danej kŕmnej zmesi, ktorá obsahuje maximálne 15 % vedľajších produktov obilnín;

b)

bez toho, aby bola dotknutá minimálna požiadavka 60 % uvedená v písmene a), ak sa uvádza špecifická obilnina, musí tvoriť aspoň 30 % použitej kŕmnej zmesi. Ak sa uvádza viac ako jedna obilnina, každá musí tvoriť aspoň 5 % kŕmnej zmesi.

Článok 16

Údaje, ktoré sa majú uvádzať v prípade predaja voľne ložených vajec

V prípade predaja voľne ložených vajec sa uvádzajú tieto pre spotrebiteľa jasne viditeľné a ľahko čitateľné údaje:

a)

trieda akosti;

b)

hmotnostná trieda v súlade s článkom 4;

c)

údaj o spôsobe chovu rovnocenný údaju uvedenému v článku 12 ods. 2;

d)

vysvetlenie významu kódu výrobcu;

e)

dátum minimálnej trvanlivosti.

Článok 17

Kvalita obalov

Bez toho, aby boli dotknuté požiadavky ustanovené v kapitole X prílohy II k nariadeniu (ES) č. 852/2004, musia byť obaly odolné proti nárazom, suché, čisté, v dobrom stave a vyrobené z materiálov, ktoré chránia vajcia pred cudzími zápachmi a rizikom zhoršenia kvality.

Článok 18

Priemyselné vajcia

Priemyselné vajcia sa na trh uvádzajú v obaloch s červenou páskou alebo etiketou.

Na týchto páskach a etiketách sa uvádza:

a)

názov a adresa prevádzkovateľa, ktorému sú vajcia určené;

b)

názov a adresa prevádzkovateľa, ktorý vajcia odoslal;

c)

výraz „priemyselné vajcia“ veľkými 2 cm vysokými písmenami a výraz „nevhodné na ľudskú spotrebu“ písmenami vysokými minimálne 8 mm.

Článok 19

Opätovné balenie

Balené vajcia triedy A sa môžu opätovne baliť len v triediarňach. Každé balenie obsahuje len vajcia z jednej dávky.

Článok 20

Záznamy, ktoré majú uchovávať výrobcovia

1.   Výrobcovia vedú záznamy s údajmi týkajúcimi sa spôsobov chovu, pričom pri každom použitom spôsobe chovu špecifikujú:

a)

dátum zaradenia do chovu, vek pri zaradení do chovu a počet nosníc;

b)

dátum vyradenia a počet vyradených nosníc;

c)

dennú produkciu vajec;

d)

počet a/alebo hmotnosť predaných alebo iným spôsobom dodaných vajec za deň;

e)

názvy a adresy odberateľov.

2.   Ak je metóda kŕmenia uvedená v súlade s článkom 15 tohto nariadenia, výrobcovia bez toho, aby boli dotknuté požiadavky ustanovené v časti A oddiele III prílohy I k nariadeniu (ES) č. 852/2004, vedú záznamy s údajmi, pričom pri každej použitej metóde kŕmenia špecifikujú:

a)

množstvo a druh krmiva dodaného alebo pripraveného na mieste;

b)

dátum dodania krmiva.

3.   V prípade, že výrobca používa na jednom mieste produkcie rozdielne spôsoby chovu, údaje uvedené v odsekoch 1 a 2 sa rozčlenia podľa jednotlivých hál.

4.   Namiesto vedenia záznamov o predaji a dodávkach výrobcovia na účely tohto článku môžu viesť evidenciu faktúr a dodacích listov s údajmi podľa odsekov 1 a 2.

Článok 21

Záznamy, ktoré majú uchovávať zberné zariadenia

1.   Zberné zariadenia vedú samostatné údaje podľa spôsobu chovu a dňa:

a)

o množstve zozbieraných vajec, rozčlenenom podľa výrobcov, s uvedením názvu, adresy a kódu výrobcu, a o dátume alebo období znášky;

b)

o množstve netriedených vajec dodaných do príslušnej triediarne, rozčlenenom podľa výrobcov, s uvedením názvu, adresy, kódu triediarne a dátumu alebo obdobia znášky.

2.   Namiesto vedenia záznamov o predaji a dodávkach zberné zariadenia na účely tohto článku môžu viesť evidenciu faktúr a dodacích listov s údajmi podľa odseku 1.

Článok 22

Záznamy, ktoré majú uchovávať triediarne

1.   Triediarne vedú samostatné údaje podľa spôsobu chovu a dňa:

a)

o množstve k nim dodaných netriedených vajec, rozčlenenom podľa výrobcov, s uvedením názvu, adresy a kódu výrobcu, ako aj dátumu alebo obdobia, znášky;

b)

o množstve podľa kvality a hmotnosti, po zatriedení vajec;

c)

o množstve dodaných triedených vajec z iných triediarní, s uvedením kódu daných triediarní a dátumu minimálnej trvanlivosti;

d)

o množstve netriedených vajec dodaných do iných triediarní, rozčlenenom podľa výrobcov, s uvedením kódu daných triediarní a dátumu alebo obdobia znášky;

e)

o počte a/alebo hmotnosti dodaných vajec, podľa kvality a hmotnosti, dátumu balenia v prípade vajec triedy B alebo dátumu minimálnej trvanlivosti v prípade vajec triedy A a podľa odberateľov s uvedením ich názvu a adresy.

Triediarne aktualizujú svoje záznamy fyzických zásob každý týždeň.

2.   Ak sa na vajciach triedy A a na ich obaloch uvádza údaj o metóde kŕmenia nosníc v súlade s článkom 15, triediarne, ktoré používajú tieto údaje, vedú samostatné záznamy v súlade s odsekom 1.

3.   Namiesto vedenia záznamov o predaji a dodávkach triediarne na účely tohto článku môžu viesť evidenciu faktúr a dodacích listov s údajmi podľa odsekov 1 a 2.

Článok 23

Lehoty na uchovávanie záznamov

Záznamy a zoznamy uvedené v článku 7 ods. 2 a v článkoch 20, 21 a 22 sa uchovávajú odo dňa ich vyhotovenia počas obdobia minimálne dvanástich mesiacov.

Článok 24

Kontroly

1.   Členské štáty určia kontrolné útvary, ktoré budú kontrolovať dodržiavanie tohto nariadenia.

2.   Kontrolné útvary uvedené v odseku 1 kontrolujú výrobky, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, vo všetkých fázach uvádzania výrobkov na trh. Kontroly sa vykonávajú náhodným výberom vzoriek, ako aj na základe analýzy rizík, pričom sa do úvahy berie druh a kapacita príslušného zariadenia, ako aj predchádzajúce záznamy prevádzkovateľa, pokiaľ ide o dodržiavanie obchodných noriem pre vajcia.

3.   V prípade vajec triedy A dovážaných z tretích krajín sa kontroly ustanovené v odseku 2 uskutočnia v čase colného odbavenia a pred prepustením do voľného obehu.

Vajcia triedy B dovážané z tretích krajín sa prepustia do voľného obehu, len keď sa pri colnom odbavení overí, že ich konečné miesto určenia je spracovateľský priemysel.

4.   Odhliadnuc od náhodného výberu vzoriek sú prevádzkovatelia kontrolovaní s frekvenciou, ktorú stanovia kontrolné orgány na základe analýzy rizík podľa odseku 2 s prihliadnutím prinajmenšom na:

a)

výsledky predchádzajúcich kontrol;

b)

komplexnosť štruktúry uvádzania vajec na trh;

c)

stupeň segmentácie vo výrobnom zariadení alebo triediarni;

d)

množstvo vyprodukovaných alebo zabalených vajec;

e)

podstatné zmeny v type produkovaných alebo spracúvaných vajec alebo v spôsobe uvádzania na trh v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi.

5.   Kontroly sa vykonávajú pravidelne a neohlásene. Záznamy uvedené v článkoch 20, 21 a 22 sa kontrolnému orgánu poskytnú k dispozícii hneď na prvé vyžiadanie.

Článok 25

Rozhodnutia o nedodržaní ustanovení

1.   Rozhodnutia kontrolných orgánov na základe kontrol ustanovených v článku 24, ktoré sa týkajú nedodržania ustanovení tohto nariadenia, sa môžu prijímať len v súvislosti s celou kontrolovanou dávkou.

2.   Ak sa kontrolovaná dávka považuje za nevyhovujúcu tomuto nariadeniu, kontrolný orgán zakáže jej uvádzanie na trh alebo jej dovoz v prípade, že dávka pochádza z tretej krajiny, a to až dovtedy, kým nie je k dispozícii dôkaz o tom, že dávka už spĺňa ustanovenia tohto nariadenia.

3.   Kontrolný orgán, ktorý vykonal kontrolu, overí, či táto dávka bola uvedená alebo sa uvádza do súladu s týmto nariadením.

Článok 26

Tolerancie týkajúce sa nedostatkov kvality

1.   Pri kontrole dávok vajec triedy A sú prípustné tieto tolerancie:

a)

v triediarni, bezprostredne pred odoslaním: 5 % vajec s nedostatkami kvality;

b)

na ostatných úrovniach uvádzania na trh: 7 % vajec s nedostatkami kvality.

2.   V prípade vajec uvádzaných na trh s označením „extra“ alebo „extra čerstvé“ nie je v čase kontroly balenia alebo dovozu prípustná žiadna tolerancia vzhľadom na výšku vzduchovej bubliny.

3.   V prípade, že kontrolovaná dávka obsahuje menej ako 180 vajec, percentuálne podiely uvedené v odseku 1 sa zdvojnásobia.

Článok 27

Tolerancie týkajúce sa hmotnosti vajec

1.   Okrem prípadov ustanovených v článku 4 ods. 3 je pri kontrole dávky vajec triedy A prípustná tolerancia vzhľadom na hmotnosť jednotlivých vajec. Takáto dávka môže obsahovať maximálne 10 % vajec hmotnostnej triedy bezprostredne nižšej, príp. vyššej, ako je hmotnostná trieda vyznačená na obale, avšak maximálne 5 % vajec z bezprostredne nižšej hmotnostnej triedy.

2.   V prípade, že kontrolovaná dávka obsahuje menej ako 180 vajec, percentuálne podiely uvedené v odseku 1 sa zdvojnásobia.

Článok 28

Tolerancie týkajúce sa označovania vajec

Pri kontrole dávok a obalov je prípustná tolerancia 20 % vajec s nečitateľným označením.

Článok 29

Vajcia určené na vývoz do tretích krajín

Vajcia balené a určené na vývoz môžu spĺňať iné požiadavky ako požiadavky ustanovené prílohe XIV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007 a v tomto nariadení, pokiaľ ide o kvalitu, označovanie a etiketovanie, alebo ďalšie požiadavky.

Článok 30

Dovážané vajcia

1.   V hodnotení rovnocennosti pravidiel podľa bodu 1 oddielu IV časti A prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007 sa posúdi, či prevádzkovatelia v príslušnej tretej krajine spĺňajú požiadavky ustanovené v tomto nariadení. Pravidelne sa aktualizuje.

Komisia uverejní výsledky hodnotenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   Vajcia dovážané z tretích krajín sa jasne a čitateľne označujú v krajine pôvodu kódom krajiny podľa ISO 3166.

3.   V prípade, že neexistujú dostatočné záruky rovnocennosti pravidiel uvedené v bode 3 oddielu IV časti A prílohy XIV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007, obaly s vajcami dovážanými z príslušných tretích krajín majú na vonkajšej strane jasne viditeľný a ľahko čitateľný údaj o:

a)

krajine pôvodu;

b)

spôsobe chovu („norma, ktorá nie je normou ES“).

Článok 31

Nahlasovanie

Členské štáty každoročne do 1. apríla nahlasujú elektronicky Komisii počet miest produkcie s rozčlenením podľa spôsobov chovu vrátane údaja o maximálnej kapacite zariadenia (počet vtákov prítomných v rovnakom čase).

Článok 32

Oznamovanie porušení

Členské štáty oznamujú Komisii elektronicky do piatich pracovných dní porušenia, ktoré zistili kontrolné orgány, alebo akékoľvek vážne podozrenie na takéto porušenia, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť obchodovanie s vajcami vnútri Spoločenstva. Obchodovanie vnútri Spoločenstva sa považuje za negatívne ovplyvnené najmä v prípade vážnych porušení zo strany prevádzkovateľov, ktorí produkujú alebo uvádzajú na trh vajcia na účely ich predaja v inom členskom štáte.

Článok 33

Výnimka pre francúzske zámorské departementy

1.   Odchylne od článku 2 ods. 3 sa vajcia určené na maloobchodný predaj vo francúzskych zámorských departementoch môžu odosielať do týchto departementov chladené. V takom prípade je možné lehotu pre odporúčaný dátum predaja predĺžiť na tridsaťtri dní.

2.   V prípade uvedenom v odseku 1 tohto článku sa okrem požiadaviek ustanovených v článkoch 12 a 16 uvádza slovné spojenie „chladené vajcia“ a na vonkajšej strane obalu sa uvádzajú údaje o chladení.

Rozlišujúcim znakom pre „chladené vajcia“ je rovnostranný trojuholník s dĺžkou strany minimálne 10 mm.

Článok 34

Výnimky pre určité regióny Fínska

Vajcia, ktoré v regiónoch uvedených v prílohe III predáva výrobca priamo maloobchodníkom, sú oslobodené od požiadaviek prílohy XIV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007 a tohto nariadenia. Metóda chovu však musí byť riadne vyznačená v súlade s článkom 12 ods. 2 a s článkom 16 písm. c) tohto nariadenia.

Článok 35

Hodnotenie postupov súvisiacich s nepovinným označovaním

Najneskôr do 31. decembra 2009 Komisia prehodnotí používanie nepovinného označovania v súlade s článkom 12 ods. 2 posledným pododsekom s cieľom zmeniť v prípade potreby toto označovanie na povinné.

Článok 36

Sankcie

Členské štáty stanovia pravidlá o sankciách uplatniteľných v prípade porušenia ustanovení tohto nariadenia a prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie ich vykonávania. Takto ustanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odradzujúce.

Článok 37

Oznámenia

Členské štáty a Komisia si vzájomne oznamujú informácie potrebné pri uplatňovaní tohto nariadenia.

Článok 38

Zrušenie

Nariadenie (ES) č. 557/2007 sa zrušuje s účinnosťou od 1. júla 2008.

Odkazy na zrušené nariadenie a na nariadenie (ES) č. 1028/2006 sa vykladajú ako odkazy na toto nariadenie a vysvetľujú sa v súlade s korelačnou tabuľkou v prílohe IV.

Článok 39

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. júla 2008.

Článok 33 sa uplatňuje do 30. júna 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. júna 2008

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 510/2008 (Ú. v. EÚ L 149, 7.6.2008, s. 61).

(2)  Ú. v. EÚ L 186, 7.7.2006, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 132, 24.5.2007, s. 5. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1336/2007 (Ú. v. EÚ L 298, 16.11.2007, s. 3).

(4)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1243/2007 (Ú. v. EÚ L 281, 25.10.2007, s. 8).

(6)  Vestník EFSA, č. 269, 2005, s. 1.

(7)  Ú. v. ES L 109, 6.5.2000, s. 29. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2007/68/ES (Ú. v. EÚ L 310, 28.11.2007, s. 11).

(8)  Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 202/2008 (Ú. v. EÚ L 60, 5.3.2008, s. 17).

(9)  Ú. v. ES L 203, 3.8.1999, s. 53. Smernica zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 806/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 1).

(10)  Ú. v. ES L 30, 31.1.2002, s. 44.

(11)  Ú. v. ES L 198, 22.7.1991, s. 1.


PRÍLOHA I

ČASŤ A

Výrazy uvedené v článku 12 ods. 2 druhom pododseku písm. a)

Kód jazyky

1

2

3

BG

„Яйца от кокошки – свободно отглеждане на открито“

„Яйца от кокошки – подово отглеждане“

„Яйца от кокошки – клетъчно отглеждане“

ES

„Huevos de gallinas camperas“

„Huevos de gallinas criadas en el suelo“

„Huevos de gallinas criadas en jaula“

CS

„Vejce nosnic ve volném výběhu“

„Vejce nosnic v halách“

„Vejce nosnic v klecích“

DA

„Frilandsæg“

„Skrabeæg“

„Buræg“

DE

„Eier aus Freilandhaltung“

„Eier aus Bodenhaltung“

„Eier aus Käfighaltung“

ET

„Vabalt peetavate kanade munad“

„Õrrekanade munad“

„Puuris peetavate kanade munad“

EL

„Αυγά ελεύθερης βοσκής“

„Αυγά αχυρώνα ή αυγά στρωμνής“

„Αυγά κλωβοστοιχίας“

EN

„Free range eggs“

„Barn eggs“

„Eggs from caged hens“

FR

„Œufs de poules élevées en plein air“

„Œufs de poules élevées au sol“

„Œufs de poules élevées en cage“

GA

„Uibheacha saor-raoin“

„Uibheacha sciobóil“

„Uibheacha ó chearca chúbarnaí“

IT

„Uova da allevamento all'aperto“

„Uova da allevamento a terra“

„Uova da allevamento in gabbie“

LV

„Brīvās turēšanas apstākļos dētās olas“

„Kūtī dētas olas“

„Sprostos dētas olas“

LT

„Laisvai laikomų vištų kiaušiniai“

„Ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai“

„Narvuose laikomų vištų kiaušiniai“

HU

„Szabad tartásban termelt tojás“

„Alternatív tartásban termelt tojás“

„Ketreces tartásból származó tojás“

MT

„Bajd tat-tiġieg imrobbija barra“

„Bajd tat-tiġieġ imrobbija ma’ l-art“

„Bajd tat-tiġieġ imrobbija fil-ġaġeġ“

NL

„Eieren van hennen met vrije uitloop“

„Scharreleieren“

„Kooieieren“

PL

„Jaja z chowu na wolnym wybiegu“

„Jaja z chowu ściółkowego“

„Jaja z chowu klatkowego“

PT

„Ovos de galinhas criadas ao ar livre“

„Ovos de galinhas criadas no solo“

„Ovos de galinhas criadas em gaiolas“

RO

„Ouă de găini crescute în aer liber“

„Ouă de găini crescute în hale la sol“

„Ouă de găini crescute în baterii“

SK

„Vajcia z chovu na voľnom výbehu“

„Vajcia z podostieľkového chovu“

„Vajcia z klietkového chovu“

SL

„Jajca iz proste reje“

„Jajca iz hlevske reje“

„Jajca iz baterijske reje“

FI

„Ulkokanojen munia“

„Lattiakanojen munia“

„Häkkikanojen munia“

SV

„Ägg från utehöns“

„Ägg från frigående höns inomhus“

„Ägg från burhöns“


ČASŤ B

Výrazy uvedené v článku 12 ods. 2 štvrtom pododseku

Kód jazyky

 

BG

„Уголемени клетки“

ES

„Jaulas acondicionadas“

CS

„Obohacené klece“

DA

„Stimulusberigede bure“

DE

„ausgestalteter Käfig“

ET

„Täiustatud puurid“

EL

„Αναβαθμισμένοι/Διευθετημένοι κλωβοί“

EN

„Enriched cages“

FR

„Cages aménagées“

GA

„Cásanna Saibhrithe“

IT

„Gabbie attrezzate“

LV

„Uzlaboti būri“

LT

„Pagerinti narveliai“

HU

„Feljavított ketrecek“

MT

„Gaġeg arrikkiti“

NL

„Aangepaste kooi“ of „Verrijkte kooi“

PL

„Klatki ulepszone“

PT

„Gaiolas melhoradas“

RO

„Cuști îmbunătățite“

SK

„Obohatené klietky“

SL

„Obogatene kletke“

FI

„Varustellut häkit“

SV

„Inredd bur“


PRÍLOHA II

Minimálne požiadavky na systémy produkcie v prípade rôznych spôsobov chovu nosníc

1.

„Vajcia z chovu na voľnom výbehu“ sa musia produkovať v prevádzkach, ktoré spĺňajú prinajmenšom podmienky ustanovené v článku 4 smernice Rady 1999/74/ES.

Musia byť splnené najmä tieto podmienky:

a)

sliepky musia mať nepretržite počas celého dňa prístup k voľnému výbehu. Táto požiadavka však nebráni výrobcovi v tom, aby v ranných hodinách na určitý čas obmedzil prístup týmto druhom v súlade s bežnými osvedčenými poľnohospodárskymi postupmi a najmä v súlade s osvedčenými postupmi chovu.

V prípade iných obmedzení, vrátane veterinárnych obmedzení, prijatých na základe právnych predpisov Spoločenstva na ochranu verejného zdravia a zdravia zvierat, ktorými sa obmedzuje prístup sliepok k voľnému výbehu, sa môžu vajcia počas trvania obmedzenia naďalej uvádzať na trh ako „vajcia z chovu na voľnom výbehu“, v žiadnom prípade však nie dlhšie ako dvanásť týždňov;

b)

výbehy, do ktorých majú sliepky prístup, musia byť z väčšej časti pokryté vegetáciou a nesmú sa používať na iné účely okrem sadov, drevinových porastov a na pasenie dobytka, ak je toto posledne uvedené používanie povolené príslušnými orgánmi;

c)

hustota zvierat vo výbehu je vždy maximálne 2 500 sliepok na hektár plochy dostupnej pre sliepky alebo jedna sliepka na 4 m2. Ak má však každá sliepka k dispozícii aspoň 10 m2 a uskutočňuje sa rotácia, pričom sliepky majú voľný prístup na celú plochu počas životnosti kŕdľa, v každom výbehu musí byť kedykoľvek zabezpečených aspoň 2,5 m2 na jednu sliepku;

d)

výbehy nesmú presiahnuť okruh 150 m od najbližšieho otvoru haly. Je však prípustné rozšírenie až do 350 m od najbližšieho otvoru budovy, ak je po celom výbehu rovnomerne rozmiestnený dostatočný počet prístreškov, t. j. aspoň štyri prístrešky na hektár, v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 3 písm. b) bodu ii) smernice 1999/74/ES.

2.

„Vajcia z podstieľkového chovu“ sa musia produkovať v rámci systémov chovu, ktoré spĺňajú prinajmenšom podmienky ustanovené v článku 4 smernice Rady 1999/74/ES.

3.

„Vajcia z klietkového chovu“ sa musia produkovať v rámci systémov chovu, ktoré spĺňajú prinajmenšom:

a)

podmienky ustanovené v článku 5 smernice 1999/74/ES do 31. decembra 2011 alebo

b)

podmienky ustanovené v článku 6 smernice 1999/74/ES.

4.

Členské štáty môžu povoliť výnimky z bodov 1 a 2 tejto prílohy pre zariadenia s menej ako 350 nosnicami alebo s chovom plemenných nosníc, pokiaľ ide o povinnosti uvedené v článku 4 ods. 1 bode 1 písm. d) druhej vete a v článku 4 ods. 1 bode 1 písm. e), v článku 4 ods. 1 bode 2, v článku 4 ods. 1 bode 3 písm. a) bode i) a v článku 4 ods. 1 bode 3 písm. b) bode i) smernice 1999/74/ES.


PRÍLOHA III

Regióny Fínska uvedené v článku 34

Nasledujúce provincie:

Laponsko,

Oulu,

regióny Severnej Karélie a Severného Sava v provincii Východného Fínska,

Alandy.


PRÍLOHA IV

Tabuľka zhody uvedená v článku 38

Nariadenie (ES) č. 1028/2006

Nariadenie (ES) č. 557/2007

Toto nariadenie

Článok 1 prvý pododsek

Článok 1 prvý pododsek

Článok 1 druhý pododsek, úvodná veta

Článok 1 druhý pododsek, úvodná veta

Článok 1 druhý pododsek písm. a) až j)

Článok 1 druhý pododsek písm. a) až j)

Článok 2 body 1 až 9

Článok 1 druhý pododsek písm. k) až s)

Článok 2

Článok 2

Článok 3

Článok 3

Článok 4

Článok 4

Článok 5 ods. 1

Článok 5 ods. 1 prvý pododsek

Článok 5 ods. 1

Článok 5 ods. 1 druhý pododsek

Článok 5 ods. 2

Článok 5 ods. 2 prvý pododsek

Článok 5 ods. 2

Článok 5 ods. 2 druhý pododsek

Článok 5 ods. 3

Článok 5 ods. 3

Článok 5 ods. 3

Článok 5 ods. 4

Článok 6

Článok 6

Článok 7

Článok 7

Článok 8

Článok 8

Článok 9

Článok 9

Článok 10

Článok 10

Článok 11 ods. 2

Článok 11

Článok 12

Článok 12

Článok 13

Článok 13

Článok 14

Článok 14

Článok 15

Článok 15

Článok 16

Článok 16

Článok 17

Článok 17

Článok 18

Článok 18

Článok 19

Článok 19

Článok 20

Článok 20

Článok 21

Článok 21

Článok 22

Článok 22

Článok 23

Článok 23

Článok 7

Článok 24 ods. 1, 2 a 3

Článok 24

Článok 24 ods. 4 a 5

Článok 25

Článok 25

Článok 26

Článok 26

Článok 27

Článok 27

Článok 28

Článok 28

Článok 29

Článok 29

Článok 30

Článok 30

Článok 31

Článok 31

Článok 32

Článok 32

Článok 33

Článok 33

Článok 34

Článok 34

Článok 35

Článok 35

Článok 8

Článok 36

Článok 9

Článok 37

Článok 36

Článok 38

Článok 37

Článok 39

PRÍLOHA I

PRÍLOHA I

PRÍLOHA II

PRÍLOHA II

PRÍLOHA III

PRÍLOHA III

PRÍLOHA IV

PRÍLOHA IV

PRÍLOHA V


24.6.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 163/24


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 590/2008

z 23. júna 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1580/2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny, a ktorým sa ustanovuje výnimka z uvedeného nariadenia

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1182/2007 z 26. septembra 2007, ktorým sa stanovujú osobitné pravidlá pre sektor ovocia a zeleniny a menia a dopĺňajú smernice 2001/112/ES a 2001/113/ES a nariadenia (EHS) č. 827/68, (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96, (ES) č. 2826/2000, (ES) č. 1782/2003 a (ES) č. 318/2006 a zrušuje nariadenie (ES) č. 2202/96 (1), a najmä na jeho článok 42 písm. b), f) a j),

keďže:

(1)

V článku 11 nariadenia (ES) č. 1182/2007 sa ustanovuje, že vnútroštátna finančná pomoc môže byť uplatnená v regiónoch, v ktorých je stupeň organizácie výrobcov obzvlášť nízky. Táto podpora by mala dopĺňať operačný fond. Aby mohla organizácia výrobcu zahrnúť do svojho operačného programu dodatočnú podporu, v prípade potreby by sa operačný program mal zmeniť a doplniť. V tomto prípade by členské štáty mali byť schopné zvýšiť percentuálny limit stanovený v článku 67 ods. 2 písm. c) nariadenia Komisie (ES) č. 1580/2007 (2), čím sa môže zvýšiť výška operačného fondu, ktorá bola pôvodne schválená.

(2)

V článku 82 ods. 2 písm. d) nariadenia (ES) č. 1580/2007 sa ustanovuje, že zaplatenie za dopravné náklady na bezplatné rozdelenie je podmienené predložením sprievodných dokladov, ktoré potvrdzujú skutočne vynaložené dopravné náklady. Dopravné náklady na bezplatné rozdelenie sa však financujú paušálnymi sumami stanovenými v prílohe XI k uvedenému nariadeniu, takže dané informácie nie sú potrebné, ale naopak, potrebné sú informácie o vzdialenosti, ktorá sa používa ako základ pre výpočet paušálnych súm.

(3)

Je vhodné zmeniť dátum stanovený v článku 94 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1580/2007, do ktorého majú členské štáty podať Komisii žiadosť o oprávnenie na zaplatenie vnútroštátnej finančnej pomoci organizáciám výrobcov, na 31. januára, aby sa zohľadnila existujúca možnosť členských štátov odložiť do 20. januára schválenie operačného programu a fondov.

(4)

V článku 97 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sa ustanovuje, že členské štáty by mali do 1. marca roka nasledujúceho po roku, v ktorom sa operačný program vykonával, požiadať Spoločenstvo o preplatenie schválenej vnútroštátnej finančnej pomoci, ktorá sa skutočne vyplatila organizáciám výrobcov. Keďže členské štáty vyplácajú organizáciám výrobcov do 15. októbra roka nasledujúceho po roku, v ktorom sa operačný program vykonával, termín, dokedy môžu členské štáty požiadať Komisiu o preplatenie, by sa mal predĺžiť do 1. januára druhého roka nasledujúceho po roku, v ktorom sa operačný program vykonával.

(5)

V článku 116 ods. 2 štvrtom pododseku nariadenia (ES) č. 1580/2007 sa ustanovuje, že v prípade potreby členské štáty môžu vykonať platby po termíne stanovenom v článku 71 uvedeného nariadenia. Mal by sa však stanoviť konečný termín pre takéto platby z dôvodu správneho finančného hospodárenia. Z rovnakého dôvodu by sa mal do článku 116 ods. 3 uvedeného nariadenia vložiť podobný súbor ustanovení.

(6)

V článku 122 prvom odseku písm. b) nariadenia (ES) č. 1580/2007 sa vyžaduje, aby organizácie výrobcov uhradili príspevok Spoločenstva, ak sú príjemcovia výrobkov stiahnutých z trhu povinní splatiť hodnotu výrobkov, ktoré dostali, plus súvisiace náklady na triedenie, balenie a dopravu následkom nezrovnalostí. Organizáciám výrobcov by sa však nemala prisudzovať zodpovednosť za nezrovnalosti u príjemcov výrobkov stiahnutých z trhu, a preto by sa mala táto požiadavka zrušiť.

(7)

Aby sa zaistila právna istota a rovnosť medzi členskými štátmi, malo by sa spresniť, že ustanovenia pre operačné programy vykonávané v roku 2007, ktoré sú identické s ustanoveniami nariadenia Komisie (ES) č. 544/2001 z 20. marca 2001, ktorým sa ustanovujú pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 2200/96 o dodatkovej finančnej pomoci pre operačné fondy (3), ostávajú v platnosti.

(8)

V článku 47 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sa ustanovuje, že žiadosti o pomoc, ktoré sa vzťahujú na polročné obdobia, sa môžu predkladať, len ak sa plán na dosiahnutie uznania rozdelí na polročné obdobia. Tieto žiadosti by sa však mohli vyhotoviť pre plány schválené pred rokom 2008 podľa nariadenia Rady (ES) č. 2200/96 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhu s ovocím a zeleninou (4). Je vhodné ustanoviť prechodné opatrenie, aby sa v tomto prípade stanovila možnosť takýchto žiadostí.

(9)

V záujme právnej istoty a na zabezpečenie plynulého prechodu medzi režimom podľa nariadenia (ES) č. 2200/96 a režimom podľa nariadenia (ES) č. 1182/2007 je dôležité objasniť, že sadzby pomoci by mali zostať nezmenené pre plány na dosiahnutie uznania prijaté podľa nariadenia (ES) č. 2200/96, ktoré môžu naďalej využívať výhody z prijatia v súlade s článkom 55 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1182/2007 pre pestovateľské skupiny, ktoré nie sú z členských štátov, ktoré sa pripojili k Spoločenstvu 1. mája 2004 alebo po tomto dátume, a ktoré nie sú z najvzdialenejších regiónov Spoločenstva, ako sa uvádza v článku 299 ods. 2 zmluvy, alebo z menších ostrovov v Egejskom mori, ako sa uvádza v článku 1 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1405/2006 z 18. septembra 2006, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia pre poľnohospodárstvo v prospech menších ostrovov v Egejskom mori a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003 (5), a pre skupiny výrobcov, ktoré využívali výhody z článku 14 ods. 7 nariadenia (ES) č. 2200/96.

(10)

V záujme právnej istoty a na ochranu nadobudnutých práv je dôležité objasniť, že platenie kompenzácie Spoločenstva za stiahnutie z trhu a s tým spojené kontroly, ktoré sa týkajú stiahnutých produktov v roku 2007, ale ktoré sa ešte neuskutočnili k 31. decembru 2007, sa môže vykonať po tomto termíne v súlade s platnými pravidlami k tomuto dátumu.

(11)

V záujme právnej istoty a na ochranu oprávnených nákladov by sa malo objasniť, že sankcie by sa nemali vzťahovať na žiadosť o poskytnutie pomoci operačným programom vykonávaným v roku 2007 pre konania alebo opomenutia v tom období, lebo by boli prísnejšie ako sankcie uplatniteľné v rámci platných právnych predpisov v tom období.

(12)

Nariadenie (ES) č. 1580/2007 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(13)

Vzhľadom na to, že členské štáty majú ťažkosti prispôsobiť sa novým pravidlám o vnútroštátnej finančnej pomoci, ktoré sa ustanovujú v nariadení (ES) č. 1580/2007 pre operačné programy vykonávané v roku 2007 a 2008, je vhodné prijať prechodné opatrenia, aby sa stanovila možnosť výnimiek, pokiaľ ide o termíny uvedené v článku 94 daného nariadenia.

(14)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1580/2007 sa mení a dopĺňa takto

1.

V článku 67 ods. 2 sa písmeno c) nahrádza takto:

„c)

zvýšiť výšku operačného fondu maximálne o 25 % pôvodne schválenej sumy a túto sumu znížiť o percentuálny podiel, ktorý stanovia členské štáty, za predpokladu, že sa dodržia celkové ciele operačného programu. Členské štáty môžu zvýšiť toto percento v prípade zlúčenia organizácií výrobcov podľa článku 31 ods. 1 a v prípade uplatňovania článku 94a.“

2.

V článku 82 ods. 2 sa písmeno d) nahrádza takto:

„d)

vzdialenosť medzi miestom stiahnutia z trhu a miestom dodania.“

3.

V článku 94 ods. 1 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„Členské štáty podajú Komisii žiadosť o oprávnenie na vyplatenie vnútroštátnej finančnej pomoci v súlade s článkom 11 ods. 1 prvým pododsekom nariadenia (ES) č. 1182/2007 na operačné programy, ktoré sa majú vykonávať v danom kalendárnom roku do 31. januára toho roka.“

4.

Za článok 94 sa vkladá tento článok 94a:

„Článok 94a

Úpravy operačného programu

Organizácia výrobcov, ktorá chce požiadať o vnútroštátnu finančnú pomoc, by mala v prípade potreby upraviť svoj operačný program v súlade s článkom 67.“

5.

V článku 97 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Členské štáty požiadajú o preplatenie schválenej vnútroštátnej finančnej pomoci, ktorá bola skutočne vyplatená organizáciám výrobcov, zo strany Spoločenstva do 1. januára druhého roka nasledujúceho po roku, v ktorom sa program vykonával.

K žiadosti musia byť pripojené dôkazy, ktorými sa dokumentuje, že podmienky ustanovené v článku 11 ods. 1 druhom pododseku nariadenia (ES) č. 1182/2007 boli splnené v troch z predchádzajúcich štyroch rokov, ako aj podrobné údaje o príslušných organizáciách výrobcov, výške skutočne zaplatenej pomoci a opisu operačného fondu v členení podľa celkovej výšky, údaje o príspevkoch Spoločenstva, členských štátov (vnútroštátna finančná pomoc) a organizácií výrobcov a členov.“

6.

Článok 116 sa mení a dopĺňa takto:

a)

štvrtý pododsek odseku 2 sa nahrádza takto:

„Členské štáty môžu platby vykonať po termíne stanovenom v článku 71, ak je to potrebné na uplatnenie tohto odseku. Tieto neskoršie platby však musia byť v každom prípade vykonané najneskôr 15. októbra druhého roka nasledujúceho po roku, v ktorom sa operačný program vykonával.“

b)

za prvý pododsek odseku 3 sa vkladá tento pododsek:

„Členské štáty môžu platby vykonať po termíne stanovenom v článku 71, ak je to potrebné na uplatnenie tohto odseku. Tieto neskoršie platby však musia byť v každom prípade vykonané najneskôr 15. októbra druhého roka nasledujúceho po roku, v ktorom sa operačný program vykonával.“

7.

Z článku 122 ods. 1 písm. b) sa vypúšťa druhá veta.

8.

Do článku 152 sa dopĺňajú tieto odseky:

„4.   Odchylne od článku 47 ods. 2 tohto nariadenia organizácie výrobcov, ktoré vykonávajú plány na dosiahnutie uznania, na ktoré sa vzťahuje článok 55 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1182/2007 a ktoré nie sú rozdelené na polročné obdobia, môžu predložiť žiadosti o pomoc, ktoré sa vzťahujú na polročné obdobia. Takéto žiadosti sa môžu vzťahovať len na polročné obdobia, ktoré zodpovedajú ročným segmentom so začiatkom pred rokom 2008.

5.   Odchylne od článku 96 sa v súvislosti s operačnými programami vykonávanými v roku 2007 dodatočná finančná pomoc pre operačné fondy financuje EPZF vo výške 50 % finančnej pomoci udelenej organizácii výrobcu.

6.   Plány na dosiahnutie uznania schválené podľa nariadenia (ES) č. 2200/96, ktoré môžu naďalej využívať výhody z prijatia v súlade s článkom 55 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1182/2007 pre pestovateľské skupiny, ktoré nie sú z členských štátov, ktoré sa pripojili k Spoločenstvu 1. mája 2004 alebo po tomto dátume, a ktoré nie sú z najvzdialenejších regiónov Spoločenstva, ako sa uvádza v článku 299 ods. 2 Zmluvy, alebo z menších ostrovov v Egejskom mori, ako sa uvádza v článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1405/2006, sa financujú sadzbami stanovenými v článku 7 ods. 5 písm. b) nariadenia (ES) č. 1182/2007.

Plány na dosiahnutie uznania schválené podľa nariadenia (ES) č. 2200/96, ktoré využívali výhody z článku 14 ods. 7 uvedeného nariadenia a ktoré môžu naďalej využívať výhody z prijatia v súlade s článkom 55 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1182/2007, sa financujú podľa sadzieb stanovených v článku 7 ods. 5 písm. a) nariadenia (ES) č. 1182/2007.

7.   Platenie kompenzácie Spoločenstva za stiahnutie z trhu a s tým spojené kontroly, ktoré sa týkajú stiahnutých produktov z roku 2007, ale ktoré sa ešte neuskutočnili k 31. decembru 2007, sa môže vykonať po tomto termíne v súlade s hlavou IV nariadenia (ES) č. 2200/96, tak ako existovala k tomuto dátumu.

8.   Pokiaľ by sa v súvislosti so žiadosťou o poskytnutie pomoci operačným programom vykonávaným v roku 2007 alebo predtým a v súvislosti s konaniami a opomenutiami, ktoré sa vyskytli v tomto období, uplatňovala sankcia v rámci hlavy III kapitoly V oddielu 3, ale v rámci platných právnych predpisov v tom období by sa uplatňovala menej prísna sankcia alebo žiadna sankcia, potom sa uplatní táto menej prísna sankcia alebo prípadne žiadna sankcia.“

Článok 2

Odchylne od článku 94 nariadenia (ES) č. 1580/2007 podajú členské štáty v súvislosti s operačnými programami vykonávanými v roku 2007 a 2008 Komisii žiadosť o oprávnenie na zaplatenie vnútroštátnej finančnej pomoci v súlade s článkom 11 ods. 1 prvým pododsekom nariadenia (ES) č. 1182/2007 do 1. júla 2008.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. júna 2008

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 273, 17.10.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 498/2008 (Ú. v. ES L 146, 5.6.2008, s. 7)

(3)  Ú. v. ES L 81, 21.3.2001, s. 20.

(4)  Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1).

(5)  Ú. v. EÚ L 265, 26.9.2006, s. 1.


24.6.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 163/28


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 591/2008

z 23. júna 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 712/2007, ktorým sa otvárajú stále verejné súťaže na ďalší predaj obilnín v držbe intervenčných agentúr členských štátov na trhu Spoločenstva

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 43 spolu s jeho článkom 4,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 712/2007 (2) sa otvorili stále verejné súťaže na ďalší predaj obilnín v držbe intervenčných agentúr členských štátov na trhu Spoločenstva. Lehota na predloženie ponúk na poslednú čiastočnú verejnú súťaž uplynie 25. júna 2008.

(2)

Zásoby obilnín, ktoré sú v držbe maďarskej intervenčnej agentúry, jedinej agentúry, ktorá má k dnešnému dňu ešte zásoby, by sa mali naďalej umiestňovať na trhu s obilninami, aby sa na začiatku hospodárskeho roka 2008/2009 chovateľom, ako aj krmovinárskemu priemyslu zabezpečilo zásobovanie za konkurencieschopné ceny. V závislosti od plánovaných zasadnutí Riadiaceho výboru spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov by sa mali spresniť aj dni a dátumy, keď budú môcť hospodárske subjekty predkladať ponuky.

(3)

Nariadenie (ES) č. 712/2007 by sa malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Do článku 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 712/2007 sa dopĺňa nasledujúci pododsek:

„Od 1. júla 2008 uplynie lehota na predkladanie ponúk pre čiastkové verejné súťaže o 13.00 hod. (bruselského času) v stredu 9. júla 2008, 23. júla 2008, 6. augusta 2008, 27. augusta 2008 a 10. septembra 2008.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. júla 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. júna 2008

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 510/2008 (Ú. v. EÚ L 149, 7.6.2008, s. 61).

(2)  Ú. v. EÚ L 163, 23.6.2007, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 58/2008 (Ú. v. EÚ L 22, 25.1.2008, s. 3).


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Rada

24.6.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 163/29


ROZHODNUTIE RADY

z 23. júna 2008,

ktorým sa vykonáva článok 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 423/2007 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu

(2008/475/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 423/2007 z 19. apríla 2007 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu (1), a najmä na jeho článok 15 ods. 2,

keďže:

(1)

Rada 19. apríla 2007 prijala nariadenie (ES) č. 423/2007 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu. Článok 15 ods. 2 uvedeného nariadenia ustanovuje, že Rada zostaví, preskúma, zmení a doplní zoznam osôb, subjektov a orgánov uvedených v článku 7 ods. 2 uvedeného nariadenia.

(2)

Rada dospela k záveru, že určité ďalšie osoby, subjekty a orgány spĺňajú podmienky stanovené v článku 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 423/2007 a že by sa preto mali uviesť na zozname v prílohe V k uvedenému nariadeniu z daných individuálnych a špecifických dôvodov,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Príloha V k nariadeniu (ES) č. 423/2007 sa nahrádza textom v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia.

V Luxemburgu 23. júna 2008

Za Radu

predseda

I. JARC


(1)  Ú. v. EÚ L 103, 20.4.2007, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 219/2008 (Ú. v. EÚ L 68, 12.3.2008, s. 5).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA V

A.   Fyzické osoby

 

Meno

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum zaradenia na zoznam

1.

Reza AGHAZADEH

Dátum nar.: 15.3.1949, číslo cestovného pasu: S4409483, platnosť 26.4.2000 – 27.4.2010, miesto vydania: Teherán, miesto narodenia: Khoy

Predseda Iránskej organizácie pre atómovú energiu (AEOI - Atomic Energy Organisation of Iran). AEOI vykonáva dohľad nad iránskym jadrovým programom a uvádza sa v rezolúcii BR OSN 1737 (2006).

24.4.2007

2.

Brigádny generál IRGC Javad DARVISH-VAND

 

štátny tajomník ministerstva obrany, logistiky a branných síl (MODALF) pre inšpekcie; zodpovedný za všetky zariadenia a inštalácie ministerstva obrany

24.6.2008

3.

Brigádny generál IRGC Seyyed Mahdi FARAHI

 

Výkonný riaditeľ Organizácie obranného priemyslu (DIO), ktorá sa uvádza v rezolúcii BR OSN 1737 (2006).

24.6.2008

4.

Dr. Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN

Adresa NFPC: AEOI-NFPD, P.O. Box: 11365-8486, Teherán/Irán

Zástupca a generálny riaditeľ Spoločnosti na výrobu a obstarávanie jadrového paliva (Nuclear Fuel Production and Procurement Company, NFPC), ktorá je súčasťou AEOI. AEOI vykonáva dohľad nad iránskym jadrovým programom a uvádza sa v rezolúcii BR OSN 1737 (2006). NFPC sa zúčastňuje na činnostiach súvisiacich s obohacovaním, o ktorých zastavenie žiada Irán Rada MAAE a Bezpečnostná rada.

24.4.2007

5.

Ing. Mojtaba HAERI

 

Štátny tajomník ministerstva obrany pre priemysel. Vykonáva dohľad nad AIO a DIO

24.6.2008

6.

Brigádny generál IRGC Ali HOSEYNITASH

 

Riaditeľ oddelenia pre všeobecné otázky Najvyššej rady pre národnú bezpečnosť zapojený do určovania jadrovej politiky

24.6.2008

7.

Mohammad Ali JAFARI, IRGC

 

Jeden z veliteľov IRGC

24.6.2008

8.

Mahmood JANNATIAN

 

Podpredseda Iránskej organizácie pre atómovú energiu

24.6.2008

9.

Said Esmail KHALILIPOUR

 

Zástupca predsedu AEOI. AEOI vykonáva dohľad nad iránskym jadrovým programom a uvádza sa v rezolúcii BR OSN 1737 (2006).

24.4.2007

10.

Ali Reza KHANCHI

Adresa NRC: AEOI-NRC, P.O. Box: 11365-8486 Teherán/Irán; Fax: (+9821) 8021412

Riaditeľ teheránskeho centra jadrového výskumu AEOI. MAAE naďalej od Iránu žiada, aby objasnil experimenty zamerané na separáciu plutónia, ktoré sa uskutočnili v TNRC, vrátane objasnenia prítomnosti častíc vysoko obohateného uránu (HEU) vo vzorkách z prostredia odobratých v zariadení na ukladanie odpadu v Karaji, v ktorom sa nachádzajú kontajnery používané na skladovanie terčov z ochudobneného uránu. AEOI vykonáva dohľad nad iránskym jadrovým programom a uvádza sa v rezolúcii BR OSN 1737 (2006).

24.4.2007

11.

Ebrahim MAHMUDZADEH

 

Výkonný riaditeľ Iránskeho elektronického priemyslu

24.6.2008

12.

Brigádny generál Beik MOHAMMADLU

 

Štátny tajomník ministerstva obrany pre dodávky a logistiku

24.6.2008

13.

Anis NACCACHE

 

Správca spoločností Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal; jeho spoločnosť sa pokúšala získať citlivý tovar pre subjekty, na ktoré sa vzťahuje rezolúcia 1737

24.6.2008

14.

Brigádny generál Mohammad NADERI

 

Riaditeľ Organizácie pre letecký a kozmický priemysel (AIO). AIO sa zúčastňovala na citlivých iránskych programoch.

24.6.2008

15.

Brigádny generál IRGC Mostafa Mohammad NAJJAR

 

Minister obrany, zodpovedný za všetky vojenské programy vrátane programov zameraných na balistické strely.

24.6.2008

16.

Minister obrany, zodpovedný za všetky vojenské programy vrátane programov zameraných na balistické strely.

Dátum nar.: 21.4.1954, miesto narodenia: Mashad

Riaditeľ centra jadrovej technológie AEOI v Esfahane. Toto centrum vykonáva dohľad nad zariadením na konverziu uránu v Esfahane. Rada MAAE a Bezpečnostná rada žiadajú Irán o zastavenie všetkých činností súvisiacich s obohacovaním. Zahŕňa to aj všetky práce na konverzii uránu. AEOI vykonáva dohľad nad iránskym jadrovým programom a uvádza sa v rezolúcii BR OSN 1737 (2006).

24.4.2007

17.

Kontraadmirál Mohammad SHAFI’I RUDSARI

 

štátny tajomník ministerstva obrany pre koordináciu

24.6.2008

18.

Brigádny generál IRGC Ali SHAMSHIRI

 

štátny tajomník ministerstva obrany pre spravodajskú činnosť, zodpovedný za bezpečnosť personálu a zariadení MODAFL

24.6.2008

19.

Abdollah SOLAT SANA

 

Výkonný riaditeľ zariadenia na konverziu uránu (Uranium Conversion Facility, UCF) v Esfahane. Toto zariadenie vyrába vstupný materiál (UF6) pre obohacovacie zariadenia v Natanze. Prezident Ahmadínedžád 27. augusta 2006 udelil osobitné ocenenie Solatovi Sanovi za úlohu, ktorú zohral.

24.4.2007

20.

Brigádny generál IRGC Ahmad VAHIDI

 

zástupca riaditeľa MODAFL

24.6.2008


B.   Právnické osoby, subjekty a orgány

 

Názov

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum zaradenia na zoznam

1.

Organizácia pre letecký a kozmický priemysel (Aerospace Industries Organisation, AIO)

AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Teherán

AIO vykonáva dohľad nad výrobou riadených striel v Iráne vrátane priemyselnej skupiny Shahid Hemmat Industrial Group, priemyselnej skupiny Shahid Bagheri Industrial Group a priemyselnej skupiny Fajr Industrial Group, ktoré sú všetky uvedené v rezolúcii BR OSN 1737 (2006). V rezolúcii BR OSN 1737 (2006) sa uvádza aj riaditeľ AIO a dvaja ďalší vyššie postavení pracovníci.

24.4.2007

2.

Spoločnosť zbrojného priemyslu (Armament Industries)

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teherán

Dcérska spoločnosť Organizácie obranného priemyslu (Defence Industries Organization, DIO).

24.4.2007

3.

Geografická organizácia ozbrojených síl (Armed Forces Geographical Organisation)

 

Poskytuje geopriestorové údaje programu zameranému na balistické strely.

24.6.2008

4.

Bank Melli, Melli Bank Iran a všetky pobočky a dcérske spoločnosti vrátane:

Ferdowsi Avenue, P.O. Box 11365-171, Teherán

Poskytnutie alebo pokus o poskytnutie finančnej podpory pre spoločnosti, ktoré sú zapojené do iránskeho jadrového programu a programu riadených striel alebo pre ne obstarávajú materiál (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company a DIO). Banka Melli slúži ako prostredník pre citlivé aktivity Iránu. Umožnila veľké množstvo nákupov citlivého tovaru pre iránsky jadrový program a program riadených striel. Poskytuje širokú škálu finančných služieb v mene subjektov spojených s iránskym jadrovým a raketovým priemyslom vrátane otvorenia akreditívov a správy účtov. Mnohé z týchto spoločností sú uvedené v rezolúciách BR OSN 1737 a 1747.

24.6.2008

a)

Melli Bank plc

London Wall, 11th floor, London EC2Y 5EA, United Kingdom

b)

Bank Melli Iran Zao

9/1, Maškova ulica, 130064 Moskva, Ruská federácia

5.

Centrum obrannej technológie a vedeckého výskumu (Defence Technology and Science Research Centre, DTSRC), známe aj ako Vzdelávací výskumný inštitút (Educational Research Institute)/Moassese Amozeh Va Tahgiaghati (ERI/MAVT Co.)

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teherán

Zodpovedné za výskum a vývoj. Dcérska spoločnosť Organizácie obranného priemyslu (DIO). DTSRC realizuje veľkú väčšinu obstarávania pre DIO.

24.4.2007

6.

Iránsky elektronický priemysel (Iran Electronic Industries)

P. O. Box 18575-365, Teherán, Irán

Úplne vlastnená dcérska spoločnosť MODAFL (a preto sesterská organizácia AIO, AvIO a DIO). Jej úlohou je vyrábať elektronické súčiastky iránskych systémov zbraní.

24.6.2008

7.

Vzdušné sily IRGC (IRGC Air Force)

 

Prevádzkuje iránske zásoby balistických striel krátkeho a stredného doletu. Na veliteľa vzdušných síl IRGC sa vzťahuje rezolúcia BR OSN 1737.

24.6.2008

8.

Stavebná organizácia Khatem-ol Anbiya (Khatem-ol Anbiya Construction Organisation)

221, North Falamak-Zarafshan Intersection, 4th Phase, Shahkrak-E-Ghods, 14678 Teherán, Irán

Skupina spoločností vlastnená IRGC. Využíva stavebné inžinierske zdroje IRGC a je hlavným dodávateľom pre veľké projekty vrátane stavieb tunelov; podporuje iránsky program balistických striel a iránsky jadrový program.

24.6.2008

9.

Univerzita Malek Ashtar

 

Prepojená s ministerstvom obrany, v roku 2003 otvorila v úzkej spolupráci s AIO študijný odbor zameraný na riadené strely.

24.6.2008

10.

Námorný priemysel (Marine Industries)

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teherán

Námorný priemysel (Marine Industries)

24.4.2007

11.

Skupina mechanického priemyslu (Mechanic Industries Group)

 

Zúčastňovala sa na výrobe dielcov pre program balistických striel.

24.6.2008

12.

Ministerstvo obrany a logistiky ozbrojených síl (MODAFL)

West side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Teherán

Zodpovedné za iránsky obranný výskum, programy rozvoja a výroby vrátane podpory programu riadených striel a jadrového programu.

24.6.2008

13.

Ministerstvo pre vývoz obrannej logistiky (MODLEX)

P. O. Box 16315-189, Teherán, Irán

Je časťou MODAFL zameranou na vývoz; agentúra sa využíva na vývoz dokončených zbraní v rámci medzištátnych transakcií. MODLEX by podľa rezolúcie BR OSN 1747 (2007) nemal obchodovať.

24.6.2008

14.

Strojárne 3M Mizan (3M Mizan Machinery Manufacturing)

 

Predsunutá spoločnosť AIO, zúčastňuje sa nákupov balistickej techniky.

24.6.2008

15.

Spoločnosť na výrobu a obstarávanie jadrového paliva (Nuclear Fuel Production and Procurement Company, NFPC)

AEOI-NFPD, P. O. Box: 11365-8486, Teherán/Irán

Divízia výroby jadrového paliva organizácie AEOI (Nuclear Fuel Production Division, NFP) sa venuje výskumu a vývoju v oblasti jadrového palivového cyklu, čo okrem iného zahŕňa prieskum, ťažbu, spracovanie a konverziu uránu a nakladanie s jadrovým odpadom. NFPC je nástupcom NFPD, dcérskej spoločnosti AEOI, ktorá uskutočňuje výskum a vývoj jadrového palivového cyklu vrátane konverzie a obohacovania.

24.4.2007

16.

Závod chemického priemyslu Parchin (Parchin Chemical Industries)

 

Pracoval na technikách pohonu na účely iránskeho programu balistických striel.

24.6.2008

17.

Pracoval na technikách pohonu na účely iránskeho programu balistických striel.

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teherán

Dcérska spoločnosť Organizácie obranného priemyslu (DIO).

24.4.2007

18.

Organizácia štátneho nákupu (State Purchasing Organisation (SPO))

 

SPO pravdepodobne uľahčuje dovoz celých zbraní. Zdá sa, že je dcérskou spoločnosťou MODAFL.

24.6.2008“


Komisia

24.6.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 163/34


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 6. júna 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2008/185/ES s cieľom zahrnúť departementy Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan a Nord vo Francúzsku do zoznamu regiónov bez výskytu Aujeszkeho choroby

[oznámené pod číslom K(2008) 2387]

(Text s významom pre EHP)

(2008/476/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 64/432/EHS z 26. júna 1964 o zdravotných problémoch zvierat ovplyvňujúcich obchod s hovädzím dobytkom a ošípanými vo vnútri Spoločenstva (1), a najmä na jej článok 9 ods. 2 a článok 10 ods. 2,

keďže:

(1)

Smernicou 64/432/EHS sa stanovujú predpisy pre obchod s určitými zvieratami vnútri Spoločenstva. Podľa článku 9 uvedenej smernice sa Komisii v prípade určitých nákazlivých chorôb vrátane Aujeszkeho choroby predkladajú na schválenie povinné národné programy. Okrem toho musia členské štáty podľa článku 10 smernice 64/432/EHS predložiť Komisii dokumentáciu o výskyte týchto chorôb na svojom území.

(2)

Rozhodnutie Komisie 2008/185/ES z 21. februára 2008 o dodatočných zárukách v obchode s ošípanými vo vnútri Spoločenstva, čo sa týka Aujeszkeho choroby, a o kritériách na poskytovanie informácií o tejto chorobe (2) obsahuje zoznam členských štátov alebo ich regiónov bez výskytu Aujeszkeho choroby, v ktorých je podľa prílohy I zakázané očkovanie. Príloha II k rozhodnutiu 2008/185/ES obsahuje zoznam členských štátov alebo ich regiónov, v ktorých sa realizujú programy boja proti Aujeszkeho chorobe.

(3)

Program eradikácie Aujeszkeho choroby sa vo Francúzsku realizuje už niekoľko rokov a departementy Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan a Nord sú uvedené ako regióny, v ktorých sa realizuje schválený program eradikácie Aujeszkeho choroby.

(4)

Pokiaľ ide o status departementov Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan a Nord ako regiónov bez výskytu Aujeszkeho choroby, Francúzsko predložilo Komisii podpornú dokumentáciu, z ktorej vyplýva, že choroba bola v týchto departementoch eradikovaná.

(5)

Komisia preskúmala dokumentáciu, ktorú predložilo Francúzsko, a zistila, že je v súlade s článkom 10 ods. 1 smernice 64/432/EHS. Z tohto dôvodu by sa mali tieto departementy zaradiť do zoznamu uvedeného v prílohe I k rozhodnutiu 2008/185/ES.

(6)

Rozhodnutie 2008/185/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Prílohy I a II k rozhodnutiu 2008/185/ES sa nahrádzajú textom v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 6. júna 2008

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES 121, 29.7.1964, s. 1977/64. Smernica naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím Komisie 2007/729/ES (Ú. v. EÚ L 294, 13.11.2007, s. 26).

(2)  Ú. v. EÚ L 59, 4.3.2008, s. 19.


PRÍLOHA

PRÍLOHA I

Členské štáty alebo ich regióny, ktoré sú bez výskytu Aujeszkeho choroby a v ktorých je očkovanie zakázané

Kód ISO

Členský štát

Regióny

CZ

Česká republika

všetky regióny

DK

Dánsko

všetky regióny

DE

Nemecko

všetky regióny

FR

Francúzsko

departementy Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-RHÔNE, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d'Or, Côtes-d'Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Paris, Pas de Calais, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines

CY

Cyprus

celé územie

LU

Luxembursko

všetky regióny

AT

Rakúsko

celé územie

SK

Slovensko

všetky regióny

FI

Fínsko

všetky regióny

SE

Švédsko

všetky regióny

UK

Spojené kráľovstvo

všetky regióny v Anglicku, Škótsku a vo Walese

PRÍLOHA II

Členské štáty alebo ich regióny, v ktorých sa realizujú schválené programy boja proti Aujeszkeho chorobe

Kód ISO

Členský štát

Regióny

BE

Belgicko

celé územie

ES

Španielsko

územie autonómnych oblastí Galícia, País Vasco, Astúria, Kantábria, Navarra, La Rioja

územie provincií León, Zamora, Palencia, Burgos, Valladolid a Ávila v autonómnej oblasti Castilla y León

územie provincie Las Palmas na Kanárskych ostrovoch

IT

Taliansko

provincia Bolzano

NL

Holandsko

celé územie


24.6.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 163/37


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 13. júna 2008

o harmonizácii frekvenčného pásma 2 500 – 2 690 MHz využívaného v rámci pozemských systémov, ktorými sa zabezpečuje poskytovanie služieb elektronickej komunikácie v Spoločenstve

[oznámené pod číslom K(2008) 2625]

(Text s významom pre EHP)

(2008/477/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 676/2002/ES zo 7. marca 2002 o regulačnom rámci pre politiku rádiového frekvenčného spektra v Európskom spoločenstve (rozhodnutie o rádiovom frekvenčnom spektre) (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 3,

keďže:

(1)

Komisia podporila pružnejšie využívanie spektra vo svojom oznámení o „rýchlom prístupe k spektru pre služby bezdrôtovej elektronickej komunikácie prostredníctvom väčšej flexibility“ (2), ktoré sa okrem iného týka aj pásma 2 500 – 2 690 MHz. Členské štáty v stanovisku Skupiny pre politiku rádiového frekvenčného spektra (RSPG) k politike bezdrôtového prístupu pre služby elektronickej komunikácie (WAPECS) z 23. novembra 2005 zdôraznili, že technologická neutralita a neutralita služieb je dôležitým cieľom politiky pri dosahovaní pružnejšieho využívania spektra. Okrem toho sa v stanovisku uvádza, že tieto ciele politiky by sa nemali zavádzať narýchlo, ale postupným spôsobom, aby nedošlo k narušeniu fungovania trhu.

(2)

Vymedzenie pásma 2 500 – 2 690 MHz pre systémy, ktorými sa zabezpečuje poskytovanie služieb elektronickej komunikácie, je dôležitým prvkom pri zbližovaní odvetví mobilných a pevných služieb a odvetvia vysielania a odráža technickú inováciu. Služby poskytované v rámci tohto frekvenčného pásma by mali byť zamerané hlavne na prístup koncového užívateľa k službám elektronickej komunikácie prostredníctvom širokopásmového pripojenia.

(3)

Očakáva sa, že služby bezdrôtovej širokopásmovej elektronickej komunikácie, pre ktoré sa má vyhradiť pásmo 2 500 – 2 690 MHz, budú do veľkej miery celoeurópske, a to v tom zmysle, že užívatelia takýchto služieb elektronickej komunikácie v jednom členskom štáte by mohli získať prístup k rovnocenným službám aj v ktoromkoľvek inom členskom štáte.

(4)

Podľa článku 4 ods. 2 rozhodnutia č. 676/2002/ES vydala Komisia 5. júla 2006 mandát pre Európsku konferenciu poštových a telekomunikačných správ (ďalej len „CEPT“) na stanovenie čo možno najmenej reštriktívnych technických podmienok pre frekvenčné pásma v kontexte WAPECS.

(5)

CEPT na základe udeleného mandátu vydala správu (správa CEPT č. 19) o najmenej reštriktívnych technických podmienkach pre frekvenčné pásma v kontexte WAPECS. Táto správa zahŕňa technické podmienky a usmernenia týkajúce sa uplatňovania najmenej reštriktívnych podmienok pre základné a koncové stanice prevádzkované v pásme 2 500 – 2 690 MHz, pričom tieto podmienky predstavujú vhodný nástroj na zvládanie rizika škodlivej interferencie v rámci vnútroštátneho územia, ako aj mimo neho, a to bez potreby používať konkrétny typ technológie a vychádzajúc z parametrov optimalizovaných pre najpravdepodobnejšie využitie pásma.

(6)

V súlade so správou CEPT č. 19 sa v tomto rozhodnutí zavádza koncepcia masiek na okrajoch frekvenčného bloku (Block Edge Masks – BEM), ktoré sú technickými parametrami vzťahujúcimi sa na celý blok spektra určitého užívateľa bez ohľadu na počet kanálov obsadených technológiou podľa voľby užívateľa. Tieto masky majú byť súčasťou podmienok schvaľovania používania frekvenčného spektra. Zahŕňajú vysielanie v rámci bloku frekvenčného spektra (t. j. vysielací výkon vnútri bloku), ako aj vysielanie mimo rámca bloku (t. j. vysielací výkon mimo bloku). Sú to regulačné požiadavky zamerané na zvládanie rizika škodlivej interferencie medzi susediacimi sieťami a uplatňujú sa bez toho, aby boli dotknuté hraničné hodnoty stanovené v normách týkajúcich sa zariadení podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/5/ES z 9. marca 1999 o rádiovom zariadení a koncových telekomunikačných zariadeniach a o vzájomnom uznávaní ich zhody (3) (smernica RaKTZ).

(7)

Pri vymedzovaní a sprístupňovaní pásma 2 500 – 2 690 MHz sa v súlade s výsledkami činnosti na základe mandátu CEPT uznáva skutočnosť, že v rámci tohto pásma existujú iné aplikácie. V správe Výboru pre elektronickú komunikáciu (ECC) č. 45 boli vypracované príslušné kritériá týkajúce sa spoločného využívania a koexistencie s inými systémami. V prípade ostatných systémov a služieb sa príslušné kritériá týkajúce sa spoločného využívania a koexistencie môžu vypracovať pri zohľadnení vnútroštátnych podmienok.

(8)

Na dosiahnutie zlučiteľnosti je potrebné zabezpečiť odstup frekvencií v rozpätí 5 MHz medzi okrajmi blokov frekvenčného spektra používaných na neobmedzenú prevádzku v režime TDD (časový duplex) a FDD (frekvenčný duplex) alebo v prípade dvoch nesynchronizovaných sietí prevádzkovaných v režime TDD. Tento odstup by sa mal zabezpečiť buď vyhradením týchto blokov s rozpätím 5 MHz ako ochranných blokov, alebo využitím takým spôsobom, ktorý je v súlade s parametrami obmedzenej masky na okrajoch frekvenčného bloku, ak susedí s blokom FDD (vzostupné prepojenie) alebo je medzi dvoma blokmi TDD, alebo využitím takým spôsobom, ktorý je v súlade s parametrami obmedzených alebo neobmedzených masiek na okrajoch frekvenčného bloku, ak susedí s blokom FDD (zostupné prepojenie). Akékoľvek použitie ochranného bloku s rozpätím 5 MHz predstavuje zvýšené riziko interferencie.

(9)

Výsledky činnosti na základe mandátu CEPT by sa mali dať uplatniť v Spoločenstve a členské štáty by ich mali bezodkladne implementovať vzhľadom na zvyšujúce sa požiadavky stanovené v štúdiách vypracovaných na európskej a svetovej úrovni v súvislosti s pozemskými službami elektronickej komunikácie, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje širokopásmová komunikácia.

(10)

Harmonizáciou podľa tohto rozhodnutia by sa nemala vylúčiť možnosť členských štátov uplatňovať v odôvodnených prípadoch prechodné obdobia, v rámci ktorých by mohli existovať opatrenia na spoločné používanie rádiového frekvenčného spektra podľa článku 4 ods. 5 rozhodnutia o rádiovom frekvenčnom spektre.

(11)

S cieľom zabezpečiť účinné využívanie pásma 2 500 – 2 690 MHz aj v dlhodobom časovom horizonte by mali správne orgány pokračovať v analýzach, na základe ktorých sa môže zvýšiť efektivita a miera využívania inovácií. Takéto analýzy by sa mali zohľadňovať v prípade preskúmavania tohto rozhodnutia.

(12)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre rádiové spektrum,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Cieľom tohto rozhodnutia je zosúladiť podmienky dostupnosti a efektívneho využívania pásma 2 500 – 2 690 MHz pre pozemské systémy, ktorými sa zabezpečuje poskytovanie služieb elektronickej komunikácie v Spoločenstve.

Článok 2

1.   Najneskôr šesť mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia členské štáty na nevýhradnom základe vymedzia a následne sprístupnia pásmo 2 500 – 2 690 MHz pre pozemské systémy, ktorými sa zabezpečuje poskytovanie služieb elektronickej komunikácie, a to v súlade s parametrami stanovenými v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

2.   Odchylne od odseku 1 môžu členské štáty požadovať uplatňovanie prechodných období, v rámci ktorých môžu využívať opatrenia na spoločné používanie rádiového frekvenčného spektra podľa článku 4 ods. 5 rozhodnutia č. 676/2006/ES.

3.   Členské štáty zabezpečujú, aby systémy uvedené v odseku 1 poskytovali primeranú ochranu systémom v susedných pásmach.

Článok 3

Na účely pravidelného a včasného preskúmavania tohto rozhodnutia členské štáty monitorujú využívanie pásma 2 500 – 2 690 MHz a o svojich zisteniach informujú Komisiu.

Článok 4

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 13. júna 2008

Za Komisiu

Viviane REDING

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 1.

(2)  KOM(2007) 50.

(3)  Ú. v. EÚ L 91, 7.4.1999, s. 10. Smernica zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).


PRÍLOHA

PARAMETRE UVEDENÉ V ČLÁNKU 2

Nasledujúce technické parametre s názvom masky na okrajoch frekvenčného bloku (BEM) sa uplatňujú ako jedna z hlavných podmienok potrebných na zabezpečovanie koexistencie v prípade, že medzi susediacimi sieťami neexistujú bilaterálne alebo multilaterálne dohody, a bez toho, aby sa zabránilo uplatňovaniu menej prísnych technických parametrov v prípade dohody medzi prevádzkovateľmi týchto sietí. Členské štáty by mali zabezpečiť slobodu prevádzkovateľov sietí pri uzatváraní bilaterálnych alebo multilaterálnych dohôd zameraných na stanovenie menej prísnych technických parametrov, ktoré sa môžu uplatňovať v prípade zhody všetkých dotknutých strán.

Zariadenia prevádzkované v tomto pásme môžu použiť aj iné ako nižšie uvedené hraničné hodnoty ekvivalentného izotropne vyžarovaného výkonu (e.i.r.p.) za predpokladu, že sa uplatňujú príslušné techniky na zmiernenie interferencie, ktoré sú v súlade so smernicou 1999/5/ES a ktoré ponúkajú aspoň rovnakú úroveň ochrany v porovnaní s tou, ktorá sa zabezpečuje na základe týchto technických parametrov.

A.   VŠEOBECNÉ PARAMETRE

1.

Bloky sa prideľujú v násobkoch 5,0 MHz.

2.

V rámci pásma 2 500 – 2 690 MHz predstavuje duplexný odstup v prípade prevádzky v režime FDD 120 MHz pri vysielaní koncovej stanice (vzostupné prepojenie) v spodnej časti pásma začínajúcej na frekvencii 2 500 MHz (s možnosťou zvýšenia na hraničnú hodnotu 2 570 MHz) a pri vysielaní základnej stanice (zostupné prepojenie) vo vrchnej časti pásma začínajúcej na frekvencii 2 620 MHz.

3.

Podpásmo 2 570 – 2 620 MHz sa môže využiť v režime TDD alebo v ostatných režimoch prevádzky v súlade s parametrami BEM uvedenými v tejto prílohe. O takomto použití mimo podpásma 2 570 – 2 620 MHz sa môže rozhodnúť na vnútroštátnej úrovni a zabezpečuje sa v rovnakej miere tak vo vrchnej časti pásma začínajúcej na frekvencii 2 690 MHz (pričom sa pásmo rozširuje na nižšie frekvencie), ako aj v spodnej časti pásma začínajúcej na frekvencii 2 570 MHz (pričom sa pásmo rozširuje na nižšie frekvencie).

B.   PARAMETRE BEM PRE NEOBMEDZENÝ BLOK FREKVENČNÉHO SPEKTRA V PRÍPADE ZÁKLADNÝCH STANÍC

Parametre BEM pre neobmedzený blok frekvenčného spektra sa určujú na základe kombinácie tabuliek 1, 2 a 3 takým spôsobom, že hraničná hodnota každej frekvencie predstavuje vyššiu hodnotu vypočítanú podľa základných požiadaviek a požiadaviek na konkrétny blok spektra.

Tabuľka 1

Základné požiadavky – e.i.r.p. zo základnej stanice mimo bloku BEM

Rozpätie frekvencií, v ktorých sa vysielanie prijíma mimo bloku

Hraničná priemerná hodnota e.i.r.p.

(meraná podľa šírky pásma v rozpätí 1 MHz)

frekvencie pridelené na zostupné prepojenie FDD a +/- 5 MHz mimo rozpätia blokov frekvenčných pásem pridelených na zostupné prepojenie FDD

+ 4 dBm/MHz

frekvencie v rámci pásma 2 500 – 2 690 MHz, na ktoré sa nevzťahuje uvedené vymedzenie

– 45 dBm/MHz


Tabuľka 2

Konkrétne požiadavky na blok spektra – e.i.r.p. zo základnej stanice v rámci bloku

Hraničná hodnota e.i.r.p. v rámci bloku

+ 61 dBm/5 MHz

Poznámka: Členské štáty môžu prispôsobiť túto hraničnú hodnotu na 68 dBm/5 MHz v prípade špeciálneho použitia, napr. v oblastiach s nízkou hustotou obyvateľstva za predpokladu, že to nepovedie k výraznému zvýšeniu rizika blokovania prijímača koncovej stanice.


Tabuľka 3

Požiadavky na konkrétny blok spektra – e.i.r.p. zo základnej stanice mimo bloku BEM

Odchýlka od okraja príslušného bloku

Hraničná priemerná hodnota e.i.r.p.

začiatok rozpätia pásma (2 500 MHz) do – 5 MHz (spodný okraj)

úroveň základnej požiadavky

– 5,0 do – 1,0 MHz (spodný okraj)

+ 4 dBm/MHz

– 1,0 do – 0,2 MHz (spodný okraj)

+ 3 + 15(ΔF + 0,2) dBm/30 kHz

– 0,2 do 0,0 MHz (spodný okraj)

+ 3 dBm/30 kHz

0,0 do + 0,2 MHz (vrchný okraj)

+ 3 dBm/30 kHz

+ 0,2 do + 1,0 MHz (vrchný okraj)

+ 3 – 15(ΔF – 0,2) dBm/30 kHz

+ 1,0 do + 5,0 MHz (vrchný okraj)

+ 4 dBm/MHz

+ 5,0 MHz (vrchný okraj) do konca rozpätia pásma (2 690 MHz)

úroveň základnej požiadavky

kde: ΔF je odchýlka frekvencie od okraja príslušného bloku (v MHz)

C.   PARAMETRE BEM PRE OBMEDZENÝ BLOK FREKVENČNÉHO SPEKTRA V PRÍPADE ZÁKLADNÝCH STANÍC

Parametre BEM pre obmedzený blok frekvenčného spektra sa určujú na základe kombinácie tabuliek 1 a 4 takým spôsobom, že hraničná hodnota každej frekvencie predstavuje vyššiu hodnotu vypočítanú podľa základných požiadaviek a požiadaviek na konkrétny blok spektra.

Tabuľka 4

Požiadavky na konkrétny blok spektra – e.i.r.p. zo základnej stanice v rámci bloku BEM pre obmedzený blok

Hraničná hodnota e.i.r.p. v rámci bloku

+ 25 dBm/5 MHz

D.   PARAMETRE BEM PRE OBMEDZENÝ BLOK FREKVENČNÉHO SPEKTRA V PRÍPADE ZÁKLADNÝCH STANÍC S OBMEDZENIAMI TÝKAJÚCIMI SA UMIESTNENIA ANTÉNY

V prípade, ak sa antény umiestňujú dovnútra, resp. ak anténa nedosahuje určitú výšku, členský štát môže využiť alternatívne parametre v súlade s tabuľkou 5 za predpokladu, že sa na zemepisných hraniciach s inými členskými štátmi uplatňuje tabuľka 1 a že tabuľka 4 platí aj naďalej na území celého štátu.

Tabuľka 5

Požiadavky na konkrétny blok spektra – e.i.r.p. zo základnej stanice mimo bloku BEM pre obmedzený blok s dodatočnými obmedzeniami týkajúcimi sa umiestnenia antény

Odchýlka od okraja príslušného bloku

Hraničná priemerná hodnota e.i.r.p.

začiatok rozpätia pásma (2 500 MHz) do – 5 MHz (spodný okraj)

– 22 dBm/MHz

– 5,0 do – 1,0 MHz (spodný okraj)

– 18 dBm/MHz

– 1,0 do – 0,2 MHz (spodný okraj)

– 19 + 15(ΔF + 0,2) dBm/30 kHz

– 0,2 do 0,0 MHz (spodný okraj)

– 19 dBm/30 kHz

0,0 do + 0,2 MHz (vrchný okraj)

– 19 dBm/30 kHz

+ 0,2 do + 1,0 MHz (vrchný okraj)

– 19 – 15(ΔF – 0,2) dBm/30 kHz

+ 1,0 do + 5,0 MHz (vrchný okraj)

– 18 dBm/MHz

+ 5,0 MHz (vrchný okraj) do konca rozpätia pásma (2 690 MHz)

– 22 dBm/MHz

kde: ΔF je odchýlka frekvencie od okraja príslušného bloku (v MHz)

E.   HRANIČNÉ HODNOTY PRE KONCOVÉ STANICE

Tabuľka 6

Hraničné hodnoty výkonu pre koncové stanice v rámci bloku

 

Hraničná priemerná hodnota výkonu

[vrátane rozsahu automatickej regulácie výkonu vysielača (ATPC)]

celková hodnota vyžiareného výkonu (TRP)

31 dBm/5 MHz

e.i.r.p.

35 dBm/5 MHz

Poznámka: E.i.r.p. by sa mal používať v prípade pevných alebo inštalovaných koncových staníc a TRP v prípade mobilných alebo prenosných koncových staníc. TRP predstavuje hodnotu výkonu, ktorý anténa v skutočnosti vyžiari. TRP sa vymedzuje ako integrál výkonu preneseného v rôznych smeroch v rámci celej sféry žiarenia.


24.6.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 163/42


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 17. júna 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 1999/217/ES, pokiaľ ide o zoznam chuťových a aromatických prísad používaných v potravinách alebo na potravinách

[oznámené pod číslom K(2008) 2336]

(Text s významom pre EHP)

(2008/478/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2232/96 z 28. októbra 1996, ktorým sa ustanovuje postup Spoločenstva pre chuťové a aromatické prísady používané alebo uvažované pre použitie do alebo na potraviny (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 3,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 2232/96 ustanovuje postup na určenie pravidiel v súvislosti s chuťovými a aromatickými prísadami používanými v potravinách alebo určenými na použitie v potravinách. Týmto nariadením sa ustanovuje prijatie zoznamu chuťových a aromatických prísad (ďalej len „zoznam“) po tom, čo členské štáty oznámia zoznam chuťových a aromatických prísad, ktoré sa môžu používať v potravinách alebo na potravinách predávaných na ich území, a na základe preskúmania tohto oznámenia Komisiou. Tento zoznam bol prijatý rozhodnutím Komisie 1999/217/ES (2).

(2)

Okrem toho sa nariadením (ES) č. 2232/96 ustanovuje program na hodnotenie chuťových a aromatických prísad na účely kontroly, či tieto látky spĺňajú všeobecné kritériá na používanie chuťových a aromatických prísad stanovené v prílohe k uvedenému nariadeniu.

(3)

Európsky úrad pre potravinovú bezpečnosť dospel vo svojom stanovisku z 29. novembra 2007 o alifatických a aromatických uhľovodíkoch k záveru, že 2-metyl-1, 3-butadién (zaregistrovaný pod č. FL 01 049) prejavuje genotoxický potenciál in vivo a karcinogénny účinok na pokusných zvieratách. Z tohto dôvodu je jeho použitie ako chuťovej a aromatickej prísady neprijateľné, pretože nie je v súlade so všeobecnými kritériami na používanie chuťových a aromatických prísad stanovenými v prílohe k nariadeniu (ES) č. 2232/96. V dôsledku toho by sa táto látka mala vypustiť z uvedeného zoznamu.

(4)

Rozhodnutie 1999/217/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V prílohe k rozhodnutiu 1999/217/ES v časti A sa riadok tabuľky týkajúci sa látky s číslom FL 01 049 (2-metyl-1,3-butadién) vypúšťa.

Článok 2

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 17. júna 2008

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 299, 23.11.1996, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 84, 27.3.1999, s. 1. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/252/ES (Ú. v. EÚ L 91, 29.3.2006, s. 48).


III Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

24.6.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 163/43


SPOLOČNÁ POZÍCIA RADY 2008/479/SZBP

z 23. júna 2008,

ktorou sa vykonáva spoločná pozícia 2007/140/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Iránu

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 15,

keďže:

(1)

Po prijatí rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov 1737 (2006) Rada Európskej únie 27. februára 2007 prijala spoločnú pozíciu 2007/140/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Iránu (1).

(2)

Zákaz sprístupnenia finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov dostupných osobám a subjektom, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, by nemal brániť platbám na zmrazené účty vyplývajúcim zo zmlúv, dohôd alebo záväzkov uzavretých alebo vzniknutých pred dátumom, ktorým sa na uvedené účty začali vzťahovať reštriktívne opatrenia, pod podmienkou, že všetky takéto platby zostávajú zmrazené.

(3)

Rada určila ďalšie osoby a subjekty, ktoré spĺňajú kritériá ustanovené v článku 4 ods. 1 písm. b) a článku 5 ods. 1 písm. b) spoločnej pozície 2007/140/SZBP. Tieto osoby a subjekty by sa preto mali uviesť v prílohe II k uvedenej spoločnej pozícii,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Spoločná pozícia 2007/140/SZBP sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 5 sa odsek 5 písm. b) nahrádza takto:

„b)

platby na zmrazené účty, ktoré vyplývajú zo zmlúv, dohôd alebo záväzkov, ktoré boli uzavreté alebo vznikli pred dátumom, ktorým sa na uvedené účty začali vzťahovať reštriktívne opatrenia,“.

2.

Príloha II k spoločnej pozícii 2007/140/SZBP sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tejto spoločnej pozícii.

Článok 2

Táto spoločná pozícia nadobúda účinnosť dňom jej prijatia.

Článok 3

Táto spoločná pozícia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Luxemburgu 23. júna 2008

Za Radu

predseda

I. JARC


(1)  Ú. v. EÚ L 61, 28.2.2007, s. 49. Spoločná pozícia zmenená a doplnená spoločnou pozíciou 2007/246/SZBP (Ú. v. EÚ L 106, 24.4.2007, s. 67).


PRÍLOHA

A.   Fyzické osoby

 

Meno

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum zaradenia na zoznam

1.

Reza AGHAZADEH

Dátum nar.: 15.3.1949, číslo cestovného pasu: S4409483, platnosť 26.4.2000 – 27.4.2010, miesto vydania: Teherán, číslo diplomatického pasu: D9001950, vydaný 22.1.2008, platný do 21.1.2013, miesto narodenia: Khoy

Predseda Iránskej organizácie pre atómovú energiu (AEOI - Atomic Energy Organisation of Iran). AEOI vykonáva dohľad nad iránskym jadrovým programom a uvádza sa v rezolúcii BR OSN 1737 (2006).

23.4.2007

2.

Amir Moayyed ALAI

 

Zúčastňuje sa na riadení montáže a konštrukcie centrifúg. Rada MAAE a Bezpečnostná rada žiadajú Irán o zastavenie všetkých činností súvisiacich s obohacovaním. Zahŕňa to aj všetky práce súvisiace s centrifúgami. Prezident Ahmadínedžád 27. augusta 2006 udelil Alaiovi osobitné ocenenie za úlohu, ktorú zohral pri riadení montáže a konštrukcie centrifúg.

23.4.2007

3.

Mohammed Fedai ASHIANI

 

Zúčastňuje sa na výrobe uhličitanu ammónno-uránového (UAU) a riadení komplexu na obohacovanie uránu v Natanze. Od Iránu sa žiada, aby zastavil všetky činnosti súvisiace s obohacovaním. Prezident Ahmadínedžád 27. augusta 2006 udelil Ashianimu osobitné ocenenie za úlohu, ktorú zohral pri výrobe UAU a pri riadení a konštrukcii komplexu na obohacovanie uránu v Natanze (Kashan).

23.4.2007

4.

Haleh BAKHTIAR

 

Zúčastňuje sa na výrobe horčíka s koncentráciou 99,9 %. Prezident Ahmadínedžád 27. augusta 2006 udelil Bakhtiarovi osobitné ocenenie za úlohu, ktorú zohral pri výrobe horčíka s koncentráciou 99,9 %. Takýto čistý horčík sa používa na výrobu uránového kovu, ktorý je možné zlievať do materiálu na výrobu jadrovej zbrane. Irán odmietol poskytnúť MAAE prístup k dokumentu o výrobe pologúľ z uránového kovu, ktoré sa používajú iba v jadrových zbraniach.

23.4.2007

5.

Morteza BEHZAD

 

Zúčastňuje sa na výrobe dielcov do cenrifúg. Od Iránu sa žiada, aby zastavil všetky činnosti súvisiace s obohacovaním. Zahŕňa to aj všetky práce súvisiace s centrifúgami. Prezident Ahmadínedžád 27. augusta 2006 udelil Behzadovi osobitné ocenenie za úlohu, ktorú zohral pri výrobe zložitých a citlivých dielcov do centrifúg.

23.4.2007

6.

Brigádny generál IRGC Javad DARVISH-VAND

 

štátny tajomník ministerstva obrany, logistiky a branných síl (MODALF) pre inšpekcie; zodpovedný za všetky zariadenia a inštalácie ministerstva obrany

23.6.2008

7.

Dr. Mohammad ESLAMI

 

Riaditeľ inštitútu pre odbornú prípravu a výskum v oblasti obranného priemyslu

23.6.2008

8.

Brigádny generál IRGC Seyyed Mahdi FARAHI

 

Výkonný riaditeľ Organizácie obranného priemyslu (DIO), ktorá sa uvádza v rezolúcii BR OSN 1737 (2006).

23.6.2008

9.

Výkonný riaditeľ Organizácie obranného priemyslu (DIO), ktorá sa uvádza v rezolúcii BR OSN 1737 (2006).

Adresa NFPC: AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Teherán/Irán

Zástupca a generálny riaditeľ Spoločnosti na výrobu a obstarávanie jadrového paliva (Nuclear Fuel Production and Procurement Company, NFPC), ktorá je súčasťou AEOI. AEOI vykonáva dohľad nad iránskym jadrovým programom a uvádza sa v rezolúcii BR OSN 1737 (2006). NFPC sa zúčastňuje na činnostiach súvisiacich s obohacovaním, o ktorých zastavenie žiada Irán Rada MAAE a Bezpečnostná rada.

23.4.2007

10.

Ing. Mojtaba HAERI

 

Štátny tajomník ministerstva obrany pre priemysel. Vykonáva dohľad nad AIO a DIO

23.6.2008

11.

Brigádny generál IRGC Ali HOSEYNITASH

 

Riaditeľ oddelenia pre všeobecné otázky Najvyššej rady pre národnú bezpečnosť zapojený do určovania jadrovej politiky

23.6.2008

12.

Seyyed Hussein (Hossein) HUSSEINI (HOSSEINI)

Dátum nar.: 27.7.1973, číslo cestovného pasu: K8196482, vydaný 8.4.2006, platný do 8.4.2011

Pracovník AEOI, ktorý sa zúčastňuje na výskumnom projekte reaktoru využívajúceho ťažkú vodu (IR40) v Araku. Rezolúcia BR OSN 1737 (2006) vyzvala Irán, aby zastavil všetky práce na projektoch súvisiacich s ťažkou vodou.

23.4.2007

13.

Mohammad Ali JAFARI, IRGC

 

Jeden z veliteľov IRGC

23.6.2008

14.

Mahmood JANNATIAN

 

Podpredseda Iránskej organizácie pre atómovú energiu

23.6.2008

15.

Javad KARIMI SABET

 

Prezident spoločnosti Novin Energy Company. V auguste 2006 dostal od prezidenta Ahmadínedžáda ocenenie za svoju úlohu, ktorú zohral pri príprave, výrobe, inštalácii a obstarávaní jadrového zariadenia v Natanze.

23.4.2007

16.

Said Esmail KHALILIPOUR

Dátum nar.: 24.11.1945, miesto narodenia: Langroud

Zástupca predsedu AEOI. AEOI vykonáva dohľad nad iránskym jadrovým programom a uvádza sa v rezolúcii BR OSN 1737 (2006).

23.4.2007

17.

Ali Reza KHANCHI

Adresa NRC: AEOI-NRC, P.O.Box: 11365-8486 Teherán/Irán; Fax: (+9821) 8021412

Riaditeľ teheránskeho centra jadrového výskumu AEOI. MAAE naďalej od Iránu žiada, aby objasnil experimenty zamerané na separáciu plutónia, ktoré sa uskutočnili v TNRC, vrátane objasnenia prítomnosti častíc vysoko obohateného uránu (HEU) vo vzorkách z prostredia odobratých v zariadení na ukladanie odpadu v Karaji, v ktorom sa nachádzajú kontajnery používané na skladovanie terčov z ochudobneného uránu. AEOI vykonáva dohľad nad iránskym jadrovým programom a uvádza sa v rezolúcii BR OSN 1737 (2006).

23.4.2007

18.

Ebrahim MAHMUDZADEH

 

Výkonný riaditeľ Iránskeho elektronického priemyslu

23.6.2008

19.

Hamid-Reza MOHAJERANI

 

Zúčastňuje sa na riadení výroby v zariadení na konverziu uránu (Uranium Conversion Facility, UCF) v Esfahane. Prezident Ahmadínedžád 27. augusta 2006 udelil Mohajeranimu osobitné ocenenie za úlohu, ktorú zohral pri riadení výroby v UCF a pri plánovaní, výstavbe a montáži jednotky UF6 (UF6 je vstupný materiál pri obohacovaní).

23.4.2007

20.

Brigádny generál Beik MOHAMMADLU

 

Štátny tajomník ministerstva obrany pre dodávky a logistiku

23.6.2008

21.

Anis NACCACHE

 

Anis NACCACHE

23.6.2008

22.

Brigádny generál Mohammad NADERI

 

Riaditeľ Organizácie pre letecký a kozmický priemysel (AIO). AIO sa zúčastňovala na citlivých iránskych programoch.

23.6.2008

23.

Brigádny generál IRGC Mostafa Mohammad NAJJAR

 

Brigádny generál IRGC Mostafa Mohammad NAJJAR

23.6.2008

24.

Houshang NOBARI

 

Zúčastňuje sa na riadení komplexu na obohacovanie uránu v Natanze. Rada MAAE a Bezpečnostná rada žiadajú Irán o zastavenie všetkých činností súvisiacich s obohacovaním. Patria medzi ne aj činnosti vykonávané v zariadení na obohacovanie uránu v Natanze (Kashan). Prezident Ahmadínedžád 27. augusta 2006 udelil Nobarimu osobitné ocenenie za úlohu, ktorú zohral pri úspešnom riadení a splnení plánu výstavby komplexu v Natanze (Kashan).

23.4.2007

25.

Dr. Javad RAHIQI

Dátum nar.: 21.4.1954, miesto narodenia: Mashad

Riaditeľ centra jadrovej technológie AEOI v Esfahane. Toto centrum vykonáva dohľad nad zariadením na konverziu uránu v Esfahane. Rada MAAE a Bezpečnostná rada žiadajú Irán o zastavenie všetkých činností súvisiacich s obohacovaním. Zahŕňa to aj všetky práce na konverzii uránu. AEOI vykonáva dohľad nad iránskym jadrovým programom a uvádza sa v rezolúcii BR OSN 1737 (2006).

23.4.2007

26.

Abbas RASHIDI

 

Zúčastňuje sa na obohacovaní v komplexe v Natanze. Rada MAAE a Bezpečnostná rada žiadajú Irán o zastavenie všetkých činností súvisiacich s obohacovaním. Prezident Ahmadínedžád 27. augusta 2006 udelil Rashidimu osobitné ocenenie za riadenie a významnú úlohu, ktorú zohral pri úspešnej prevádzke kaskády 164 centrifúg na obohacovanie v Natanze.

23.4.2007

27.

Kontraadmirál Mohammad SHAFI’I RUDSARI

 

štátny tajomník ministerstva obrany pre koordináciu;

23.6.2008

28.

Brigádny generál IRGC Ali SHAMSHIRI

 

štátny tajomník ministerstva obrany pre spravodajskú činnosť, zodpovedný za bezpečnosť personálu a zariadení MODAFL

23.6.2008

29.

Abdollah SOLAT SANA

 

Výkonný riaditeľ zariadenia na konverziu uránu (Uranium Conversion Facility, UCF) v Esfahane. Toto zariadenie vyrába vstupný materiál (UF6) pre obohacovacie zariadenia v Natanze. Prezident Ahmadínedžád 27. augusta 2006 udelil osobitné ocenenie Solatovi Sanovi za úlohu, ktorú zohral.

23.4.2007

30.

Brigádny generál IRGC Ahmad VAHIDI

 

zástupca riaditeľa MODAFL

23.6.2008


B.   Subjekty

 

Názov

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum zaradenia na zoznam

1.

Abzar Boresh Kaveh Co. (ABK Co. Kaveh Cutting Tools Co.)

 

Zúčastňuje sa výroby dielcov do cenrifúg.

23.6.2008

2.

Organizácia pre letecký a kozmický priemysel (Aerospace Industries Organisation, AIO )

AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Teherán

AIO vykonáva dohľad nad výrobou riadených striel v Iráne vrátane priemyselnej skupiny Shahid Hemmat Industrial Group, priemyselnej skupiny Shahid Bagheri Industrial Group a priemyselnej skupiny Fajr Industrial Group, ktoré sú všetky uvedené v rezolúcii BR OSN 1737 (2006). V rezolúcii BR OSN 1737 (2006) sa uvádza aj riaditeľ AIO a dvaja ďalší vyššie postavení pracovníci.

23.4.2007

3.

Spoločnosť zbrojeného priemyslu (Armament Industries)

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teherán

Dcérska spoločnosť Organizácie obranného priemyslu (Defence Industries Organization, DIO).

23.4.2007

4.

Geografická organizácia ozbrojených síl (Armed Forces Geographical Organisation)

 

Poskytuje geopriestorové údaje programu zameranému na balistické strely.

23.6.2008

5.

Bank Melli, Melli Bank Iran a všetky pobočky a dcérske spoločnosti vrátane:

Ferdowsi Avenue, P.O. Box 11365-171, Teherán

Poskytnutie alebo pokus o poskytnutie finančnej podpory pre spoločnosti, ktoré sú zapojené do iránskeho jadrového programu a programu riadených striel alebo pre ne obstarávajú materiál (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company a DIO). Banka Melli slúži ako prostredník pre citlivé aktivity Iránu. Umožnila veľké množstvo nákupov citlivého tovaru pre iránsky jadrový program a program riadených striel. Poskytuje širokú škálu finančných služieb v mene subjektov spojených s iránskym jadrovým a raketovým priemyslom vrátane otvorenia akreditívov a správy účtov. Mnohé z týchto spoločností sú uvedené v rezolúciách BR OSN 1737 a 1747.

23.6.2008

a)

Melli Bank plc

London Wall, 11th floor, London EC2Y 5EA, United Kingdom

b)

Bank Melli Iran Zao

9/1, Maškova ulica, 130064 Moskva, Ruská federácia

6.

Centrum obrannej technológie a vedeckého výskumu (Defence Technology and Science Research Centre, DTSRC), známe aj ako Vzdelávací výskumný inštitút (Educational Research Institute)/Moassese Amozeh Va Tahgiaghati (ERI/MAVT Co.)

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teherán

Zodpovedné za výskum a vývoj. Dcérska spoločnosť Organizácie obranného priemyslu (DIO). DTSRC realizuje veľkú väčšinu obstarávania pre DIO.

23.4.2007

7.

Electro Sanam Company (E.S.Co.)

 

Predsunutá spoločnosť AIO, zúčastňuje sa nákupov balistickej techniky.

23.6.2008

8.

Technická skupina Ettehad (Ettehad Technical Group)

 

Predsunutá spoločnosť AIO, zúčastňuje sa nákupov balistickej techniky.

23.6.2008

9.

Priemyselné závody presnej mechaniky (Industrial Factories of Precision-Machinery (IFP)) - (Instrumentation Factories Plant, Fajr Industrial Group)

 

Využívané zo strany AIO na pokusy nákupu.

23.6.2008

10.

Iránsky elektronický priemysel (Iran Electronic Industries)

P. O. Box 18575-365, Teherán, Irán

Úplne vlastnená dcérska spoločnosť MODAFL (a preto sesterská organizácia AIO, AvIO a DIO). Jej úlohou je vyrábať elektronické súčiastky iránskych systémov zbraní.

23.6.2008

11.

Vzdušné sily IRGC (IRGC Air Force)

 

Prevádzkuje iránske zásoby balistických striel krátkeho a stredného doletu. Na veliteľa vzdušných síl IRGC sa vzťahuje rezolúcia BR OSN 1737.

23.6.2008

12.

Jaber Ibn Hayan

AEOI-JIHRD P.O.Box: 11365-8486; Teherán; 84, 20th Av. Entehaye Karegar Shomali Street; Teherán

Jaber Ibn Hayan je laboratórium Iránskej organizácie pre atómovú energiu (Atomic Energy Organisation of Iran, AEOI), ktoré sa zaoberá činnosťami súvisiacimi s palivovým cyklom. Nachádza sa síce v teheránskom centre jadrového výskumu (TNRC), no Irán ho nenahlásil v rámci dohody o zárukách pred rokom 2003, i keď sa v ňom uskutočňovala konverzia.

23.4.2007

13.

Joza Industrial Co.

 

Predsunutá spoločnosť AIO zapojená do balistického programu.

23.6.2008

14.

Stavebná organizácia Khatem-ol Anbiya (Khatem-ol Anbiya Construction Organisation)

221, North Falamak-Zarafshan Intersection, 4th Phase, Shahkrak-E-Ghods, 14678 Teherán, Irán

Skupina spoločností vlastnená IRGC. Využíva stavebné inžinierske zdroje IRGC a je hlavným dodávateľom pre veľké projekty vrátane stavieb tunelov; podporuje iránsky program balistických striel a iránsky jadrový program.

23.6.2008

15.

Metalurgický priemysel Khorasan (Khorasan Metallurgy Industries)

 

Pobočka Skupiny muničného priemyslu (Ammunition Industries Group) podriadená DIO a zapojená do výroby dielcov do centrifúg.

23.6.2008

16.

Pobočka Skupiny muničného priemyslu (Ammunition Industries Group) podriadená DIO a zapojená do výroby dielcov do centrifúg.

 

Prepojená s ministerstvom obrany, v roku 2003 otvorila v úzkej spolupráci s AIO študijný odbor zameraný na riadené strely.

23.6.2008

17.

Námorný priemysel (Marine Industries)

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teherán

Dcérska spoločnosť Organizácie obranného priemyslu (DIO).

23.4.2007

18.

Skupina mechanického priemyslu (Mechanic Industries Group)

 

Skupina mechanického priemyslu (Mechanic Industries Group)

23.6.2008

19.

Ministerstvo obrany a logistiky ozbrojených síl (MODAFL)

West side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Teherán

Zodpovedné za iránsky obranný výskum, programy rozvoja a výroby vrátane podpory programu riadených striel a jadrového programu.

23.6.2008

20.

Ministerstvo pre vývoz obrannej logistiky (MODLEX)

P. O. Box 16315-189, Teherán, Irán

Je časťou MODAFL zameranou na vývoz; agentúra sa využíva na vývoz dokončených zbraní v rámci medzištátnych transakcií. MODLEX by podľa rezolúcie BR OSN 1747 (2007) nemal obchodovať.

23.6.2008

21.

Strojárne 3M Mizan (3M Mizan Machinery Manufacturing)

 

Strojárne 3M Mizan (3M Mizan Machinery Manufacturing)

23.6.2008

22.

Spoločnosť na výrobu a obstarávanie jadrového paliva (Nuclear Fuel Production and Procurement Company, NFPC)

AEOI-NFPD, P. O. Box: 11365-8486, Teherán/Irán

Divízia výroby jadrového paliva organizácie AEOI (Nuclear Fuel Production Division, NFP) sa venuje výskumu a vývoju v oblasti jadrového palivového cyklu, čo okrem iného zahŕňa prieskum, ťažbu, spracovanie a konverziu uránu a nakladanie s jadrovým odpadom. NFPC je nástupcom NFPD, dcérskej spoločnosti AEOI, ktorá uskutočňuje výskum a vývoj jadrového palivového cyklu vrátane konverzie a obohacovania.

23.4.2007

23.

Závod chemického priemyslu Parchin (Parchin Chemical Industries)

 

Pracoval na technikách pohonu na účely iránskeho programu balistických striel.

23.6.2008

24.

Energetické závody Pishgam (Pioneer) (Pishgam (Pioneer) Energy Industries)

 

Energetické závody Pishgam (Pioneer) (Pishgam (Pioneer) Energy Industries)

23.6.2008

25.

Spoločnosť na obstarávanie bezpečnostných zariadení (Safety Equipment Procurement)

 

Predsunutá spoločnosť AIO zapojená do balistického programu.

23.6.2008

26.

Skupina špecializovaného priemyslu (Special Industries Group)

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teherán

Dcérska spoločnosť Organizácie obranného priemyslu (DIO).

23.4.2007

27.

Organizácia štátneho nákupu (State Purchasing Organisation (SPO))

 

SPO pravdepodobne uľahčuje dovoz celých zbraní. Zdá sa, že je dcérskou spoločnosťou MODAFL.

23.6.2008

28.

Spoločnosť TAMAS

 

TAMAS sa zúčastňuje na činnostiach súvisiacich s obohacovaním, o ktorých zastavenie žiada Irán Rada MAAE a Bezpečnostná rada. TAMAS je zastrešujúcim orgánom pre štyri dcérske spoločnosti, z ktorých jedna sa venuje činnostiam od ťažby po koncentrovanie uránu a ďalšia spracovaniu a obohacovaniu uránu a nakladaniu s odpadom.

23.4.2007


24.6.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 163/50


JEDNOTNÁ AKCIA RADY 2008/480/SZBP

z 23. júna 2008,

ktorou sa mení a dopĺňa a predlžuje jednotná akcia 2005/190/SZBP o integrovanej misii Európskej únie pre oblasť právneho štátu v Iraku, EUJUST LEX

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 14,

keďže:

(1)

Rada 7. marca 2005 prijala jednotnú akciu 2005/190/SZBP o integrovanej misii Európskej únie pre oblasť právneho štátu v Iraku, EUJUST LEX (1).

(2)

Rada 14. apríla 2008 prijala jednotnú akciu 2008/304/SZBP, ktorou sa mení a dopĺňa a predlžuje jednotná akcia 2005/190/SZBP do 30. júna 2008.

(3)

Jednotná akcia 2005/190/SZBP by sa mala ďalej predĺžiť do 30. júna 2009.

(4)

Mala by sa poskytnúť nová finančná referenčná suma, aby sa pokryli výdavky spojené s misiou v období od 1. júla 2008 do 30. júna 2009.

(5)

Mandát misie sa vykonáva v bezpečnostnej situácii, ktorá sa môže zhoršiť a ohroziť ciele spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky vymedzené v článku 11 zmluvy,

PRIJALA TÚTO JEDNOTNÚ AKCIU:

Článok 1

Jednotná akcia 2005/190/SZBP sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Do článku 11 ods. 1 sa dopĺňa tento pododsek:

„Finančná referenčná suma určená na pokrytie výdavkov spojených s misiou v období od 1. júla 2008 do 30. júna 2009 je 7,2 milióna EUR.“

2.

V článku 14 sa druhý odsek nahrádza takto:

„Jej účinnosť sa končí 30. júna 2009.“

Článok 2

Táto jednotná akcia nadobúda účinnosť dňom jej prijatia.

Článok 3

Táto jednotná akcia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Luxemburgu 23. júna 2008

Za Radu

predseda

I. JARC


(1)  Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 37. Jednotná akcia naposledy zmenená a doplnená jednotnou akciou 2008/304/SZBP (Ú. v. EÚ L 105, 15.4.2008, s. 10).


24.6.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 163/51


JEDNOTNÁ AKCIA RADY 2008/481/SZBP

z 23. júna 2008,

ktorou sa mení a dopĺňa jednotná akcia 2008/131/SZBP, ktorou sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie pre Afganistan

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 14, článok 18 ods. 5 a článok 23 ods. 2,

keďže:

(1)

Rada 18. februára 2008 prijala jednotnú akciu 2008/131/SZBP (1), ktorou sa predlžuje mandát pána Francesca Vendrella ako osobitného zástupcu Európskej únie pre Afganistan do 31. mája 2008, a 26. mája 2008 prijala jednotnú akciu 2008/391/SZBP (2), ktorou sa jeho mandát predlžuje do 30. júna 2008.

(2)

Pán Francesc Vendrell informoval generálneho tajomníka/vysokého predstaviteľa, že bude môcť naďalej plniť úlohu osobitného zástupcu Európskej únie (OZEÚ) do 31. augusta 2008. Jeho mandát OZEÚ by sa mal predĺžiť do tohto dátumu. Rada má v úmysle vymenovať nového OZEÚ na ďalšie obdobie, ktoré potrvá do 28. februára 2009.

(3)

V článku 5 ods. 1 jednotnej akcie 2008/131/SZBP, zmenenej a doplnenej jednotnou akciou 2008/391/SZBP, sa stanovuje finančná referenčná suma vo výške 975 000 EUR na úhradu výdavkov spojených s mandátom OZEÚ do 30. júna 2008. Táto finančná referenčná suma by sa mala zvýšiť o 678 000 EUR, aby pokryla výdavky spojené so zostávajúcim obdobím mandátu OZEÚ,

PRIJALA TÚTO JEDNOTNÚ AKCIU:

Článok 1

Zmeny a doplnenia

Jednotná akcia 2008/131/SZBP sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 1 sa nahrádza takto:

„Článok 1

Osobitný zástupca Európskej únie

Mandát pána Francesca Vendrella ako osobitého zástupcu Európskej únie (OZEÚ) pre Afganistan sa týmto predlžuje do 31. augusta 2008.“

2.

Článok 5 ods. 1 sa nahrádza takto:

„1.   Finančná referenčná suma určená na úhradu výdavkov spojených s mandátom OZEÚ v období od 1. marca 2008 do 31. augusta 2008 je1 653 000 EUR.“

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Táto jednotná akcia nadobúda účinnosť dňom jej prijatia.

Článok 3

Uverejnenie

Táto jednotná akcia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Luxemburgu 23. júna 2008

Za Radu

predseda

I. JARC


(1)  Ú. v. EÚ L 43, 19.2.2008, s. 26.

(2)  Ú. v. EÚ L 137, 27.5.2008, s. 52.


24.6.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 163/52


ROZHODNUTIE RADY 2008/482/SZBP

z 23. júna 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2008/134/SZBP o policajnej misii Európskej únie na palestínskych územiach

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na jednotnú akciu Rady 2005/797/SZBP zo 14. novembra 2005 o policajnej misii Európskej únie na palestínskych územiach (1), a najmä na jej článok 14 ods. 2 v spojení s článkom 23 ods. 2 druhou zarážkou Zmluvy o Európskej únii,

keďže:

(1)

Rada 14. novembra 2005 prijala jednotnú akciu 2005/797/SZBP, ktorou sa na obdobie troch rokov zriaďuje policajná misia Európskej únie na palestínskych územiach (EUPOL COPPS). Operačná fáza EUPOL COPPS sa začala 1. januára 2006.

(2)

Rada 18. februára 2008 prijala rozhodnutie 2008/134/SZBP, ktorým sa vykonáva jednotná akcia 2005/797/SZBP o policajnej misii Európskej únie na palestínskych územiach (2), v ktorom stanovila finančnú referenčnú sumu na pokrytie výdavkov spojených s EUPOL COPPS na obdobie od 1. marca 2008 do 31. decembra 2008.

(3)

Finančná referenčná suma určená pre EUPOL COPPS by sa mala zvýšiť, aby sa umožnilo posilnenie jej činností,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Článok 1 rozhodnutia 2008/134/SZBP sa nahrádza takto:

„Článok 1

Finančná referenčná suma určená na pokrytie výdavkov spojených s policajnou misiou Európskej únie na palestínskych územiach (EUPOL COPPS) od 1. marca 2008 do 31. decembra 2008 je 6 000 000 EUR.“

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Luxemburgu 23. júna 2008

Za Radu

predseda

I. JARC


(1)  Ú. v. EÚ L 300, 17.11.2005, s. 65. Jednotná akcia zmenená a doplnená jednotnou akciou 2007/806/SZBP (Ú. v. EÚ L 323, 8.12.2007, s. 50).

(2)  Ú. v. EÚ L 43, 19.2.2008, s. 38.


Korigendá

24.6.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 163/53


Korigendum k rozhodnutiu Komisie 2008/269/ES z 19. marca 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2001/618/ES s cieľom zahrnúť departementy Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan a Nord vo Francúzsku do zoznamu regiónov bez výskytu Aujeszkeho choroby

( Úradný vestník Európskej únie L 85 z 27. marca 2008 )

Uverejnenie rozhodnutia 2008/269/ES treba považovať za neplatné.