ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 150

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
10. júna 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 511/2008 z 9. júna 2008, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 512/2008 z 9. júna 2008, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1109/2007 na hospodársky rok 2007/2008

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 513/2008 z 5. júna 2008, ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu tresky jednoškvrnej v nórskych vodách zón I a II plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Portugalska

5

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 514/2008 z 9. júna 2008, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenie (ES) č. 376/2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky, ako aj nariadenia (ES) č. 1439/95, (ES) č. 245/2001, (ES) č. 2535/2001, (ES) č. 1342/2003, (ES) č. 2336/2003, (ES) č. 1345/2005, (ES) č. 2014/2005, (ES) č. 951/2006, (ES) č. 1918/2006, (ES) č. 341/2007, (ES) č. 1002/2007, (ES) č. 1580/2007 a (ES) č. 382/2008 a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 1119/79

7

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Rady 2008/55/ES z 26. mája 2008 o vzájomnej pomoci pri vymáhaní pohľadávok týkajúcich sa určitých poplatkov, odvodov, daní a ďalších opatrení (kodifikované znenie)

28

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2008/428/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 9. júna 2008, ktorým sa stanovuje finančný príspevok Spoločenstva na výdavky vzniknuté v súvislosti s mimoriadnymi opatreniami prijatými na boj proti pseudomoru hydiny v Spojenom kráľovstve v roku 2005 [oznámené pod číslom K(2008) 2411]

39

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

10.6.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 150/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 511/2008

z 9. júna 2008,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007 ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovacia a zéleniny (1), najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 1580/2007 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 10. júna 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. júna 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 9. júna 2008, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MA

36,3

MK

49,7

TR

75,1

ZZ

53,7

0707 00 05

MK

23,0

TR

77,5

ZZ

50,3

0709 90 70

TR

104,4

ZZ

104,4

0805 50 10

AR

129,1

EG

150,8

TR

129,5

US

176,3

ZA

129,8

ZZ

143,1

0808 10 80

AR

97,2

BR

85,8

CL

88,6

CN

88,1

MK

50,7

NZ

110,0

US

123,1

UY

127,6

ZA

88,4

ZZ

95,5

0809 10 00

TR

219,4

US

317,3

ZZ

268,4

0809 20 95

TR

559,9

US

382,7

ZZ

471,3


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ označuje „iné miesto pôvodu“.


10.6.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 150/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 512/2008

z 9. júna 2008,

ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1109/2007 na hospodársky rok 2007/2008

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhu v sektore cukru (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 951/2006 z 30. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 318/2006, pokiaľ ide o obchodovanie s tretími krajinami v sektore cukru (2), a najmä na jeho článok 36,

keďže:

(1)

Výšky reprezentatívnych cien a dodatočných ciel uplatniteľných na dovoz bieleho cukru, surového cukru a niektorých sirupov na hospodársky rok 2007/2008 boli stanovené v nariadení Komisie (ES) č. 1109/2007 (3). Tieto ceny a clá sa naposledy zmenili a doplnili nariadením Komisie (ES) č. 462/2008 (4).

(2)

Údaje, ktoré má Komisia v súčasnosti k dispozícii, vedú k zmene uvedených cien a ciel v súlade s pravidlami uvedenými v nariadení (ES) č. 951/2006,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Reprezentatívne ceny a dodatočné clá uplatniteľné na dovoz produktov uvedených v článku 36 nariadenia (ES) č. 951/2006, stanovené nariadením (ES) č. 1109/2007 na hospodársky rok 2007/2008, sa menia a dopĺňajú a sú uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 10. júna 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. júna 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1260/2007 (Ú. v. EÚ L 283, 27.10.2007, s. 1). Nariadenie (ES) č. 318/2006 sa nahrádza nariadením (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1) s účinnosťou od 1. októbra 2008.

(2)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1568/2007 (Ú. v. EÚ L 340, 22.12.2007, s. 62).

(3)  Ú. v. EÚ L 253, 28.9.2007, s. 5.

(4)  Ú. v. EÚ L 139, 29.5.2008, s. 3.


PRÍLOHA

Zmenené a doplnené výšky reprezentatívnych cien a dodatočných dovozných ciel na biely cukor, surový cukor a produkty patriace pod kód KN 1702 90 95 uplatniteľné od 10. júna 2008

(EUR)

Kód KN

Výška reprezentatívnej ceny na 100 kg netto na daný produkt

Výška dodatočného cla na 100 kg netto na daný produkt

1701 11 10 (1)

18,26

7,17

1701 11 90 (1)

18,26

13,16

1701 12 10 (1)

18,26

6,98

1701 12 90 (1)

18,26

12,65

1701 91 00 (2)

21,75

15,18

1701 99 10 (2)

21,75

9,84

1701 99 90 (2)

21,75

9,84

1702 90 95 (3)

0,22

0,42


(1)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v prílohe I bode III nariadenia Rady (ES) č. 318/2006 (Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1).

(2)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v prílohe I bode II nariadenia (ES) č. 318/2006.

(3)  Stanovené na 1 % obsahu sacharózy.


10.6.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 150/5


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 513/2008

z 5. júna 2008,

ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu tresky jednoškvrnej v nórskych vodách zón I a II plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Portugalska

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (1), a najmä na jeho článok 26 ods. 4,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2847/93 z 12. októbra 1993, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu (2), a najmä na jeho článok 21 ods. 3,

keďže:

(1)

V nariadení Rady (ES) č. 40/2008 zo 16. januára 2008, ktorým sa na rok 2008 stanovujú rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité populácie rýb a zoskupenia populácií rýb uplatniteľné vo vodách Spoločenstva a pre plavidlá Spoločenstva vo vodách, v ktorých sa vyžaduje obmedzovanie výlovu (3), sa ustanovujú kvóty na rok 2008.

(2)

Podľa informácií, ktoré Komisia dostala, lovom zo zásob uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v danej prílohe alebo plavidlami zaregistrovanými v tomto členskom štáte sa kvóta pridelená na rok 2008 vyčerpala.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať lov z týchto zásob, ako aj ich ponechávanie na palube, prekládku alebo vykládku,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Rybolovná kvóta pridelená na rok 2008 členskému štátu uvedenému v prílohe k tomuto nariadeniu zo zásoby uvedenej v tejto prílohe sa považuje za vyčerpanú od dátumu uvedeného v tejto prílohe.

Článok 2

Zákazy

Výlov zásob uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v danej prílohe alebo plavidlami zaregistrovanými v tomto členskom štáte sa zakazuje od dátumu uvedeného v tejto prílohe. Po tomto dátume sa zakazuje uvedené zásoby vylovené týmito plavidlami ponechávať na palube, prekladať alebo vykladať.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. júna 2008

Za Komisiu

Fokion FOTIADIS

generálny riaditeľ pre rybné hospodárstvo a morské záležitosti


(1)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 865/2007 (Ú. v. EÚ L 192, 24.7.2007, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 261, 20.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1967/2006 (Ú. v. EÚ L 409, 30.12.2006, s. 11), naposledy opravené v Ú. v. EÚ L 36, 8.2.2007, s. 6.

(3)  Ú. v. EÚ L 19, 23.1.2008, s. 1.


PRÍLOHA

Číslo

07/T&Q

Členský štát

PRT

Populácia

HAD/1N2AB.

Druhy

Treska jednoškvrná (Melanogrammus aeglefinus)

Zóna

Nórske vody zón I a II

Dátum

14.5.2008


10.6.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 150/7


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 514/2008

z 9. júna 2008,

ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenie (ES) č. 376/2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky, ako aj nariadenia (ES) č. 1439/95, (ES) č. 245/2001, (ES) č. 2535/2001, (ES) č. 1342/2003, (ES) č. 2336/2003, (ES) č. 1345/2005, (ES) č. 2014/2005, (ES) č. 951/2006, (ES) č. 1918/2006, (ES) č. 341/2007, (ES) č. 1002/2007, (ES) č. 1580/2007 a (ES) č. 382/2008 a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 1119/79

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1493/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom (1), a najmä na jeho článok 59 ods. 3 a článok 62 ods. 1,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (2), a najmä na jeho článok 134 a článok 161 ods. 3 v spojení s článkom 4,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 1234/2007 sa od 1. júla 2008 bude uplatňovať na hlavné sektory spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov, ako sa ustanovuje v jeho článku 204. Komisia by mala následne prijať potrebné opatrenia na účely zmeny a doplnenia alebo zrušenia príslušných sektorových nariadení s cieľom zabezpečiť riadnu implementáciu od uvedeného dátumu.

(2)

V článku 130 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa stanovuje, že bez toho, aby boli dotknuté prípady, v ktorých sa dovozné povolenia požadujú v súlade s týmto nariadením, Komisia môže rozhodnúť, že dovoz jedného alebo viacerých výrobkov, na ktoré sa vzťahuje spoločná organizácia poľnohospodárskych trhov, bude podliehať predloženiu dovozného povolenia. V nariadení (ES) č. 1234/2007 sa vyžadujú dovozné povolenia na jednej strane na správu dovozného režimu pre lúpanú a bielenú ryžu s cieľom zohľadniť množstvá, ktoré sa majú doviezť, a na druhej strane na správu dovozného režimu pre cukor podľa preferenčných dohôd.

(3)

Pokiaľ ide o vývoz, v článku 167 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa uvádza, že vývozné náhrady sa poskytujú výhradne za výrobky uvedené v článku 162 ods. 1 uvedeného nariadenia a po predložení vývozného povolenia. V súlade s článkom 161 uvedeného nariadenia môže Komisia rozhodnúť, že vývoz jedného alebo viacerých výrobkov bude podliehať predloženiu vývozného povolenia.

(4)

Komisia je na účely správy dovozu a vývozu splnomocnená určiť výrobky, ktoré budú pri vývoze alebo/a dovoze podliehať predloženiu povolenia. Komisia by pri posudzovaní potreby systému povolení mala zohľadniť príslušné nástroje na riadenie trhov a najmä na monitorovanie dovozu.

(5)

Táto situácia poskytuje príležitosť na hĺbkové preskúmanie platných pravidiel v jednotlivých trhových sektoroch a prehodnotiť súčasnú prax pri udeľovaní povolení s cieľom zjednodušiť a zmenšiť administratívne zaťaženie pre členské štáty a prevádzkovateľov. Z dôvodov jednoznačnosti by sa pravidlá mali začleniť do nariadenia Komisie (ES) č. 376/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky (3).

(6)

Systém povolení je vhodným mechanizmom na riadenie colných kvót pre dovoz a vývoz, ktoré sa majú spravovať inou metódou ako je metóda založená na chronologickom poradí podávania žiadostí, podľa zásady „kto skôr príde, bude skôr vybavený“, vzhľadom na obmedzenie daného množstva a na obrovské množstvá, o ktoré sa žiada.

(7)

Systém povolení sa považuje za najvhodnejší mechanizmus na monitorovanie určitých poľnohospodárskych výrobkov dovezených podľa preferenčných podmienok, keď sa vezme do úvahy cenná výhoda, ktorú poskytuje znížená sadzba uplatniteľného cla a nevyhnutná potreba predvídať pohyby na trhu.

(8)

Berúc do úvahy široký rozsah podrobných pravidiel a technických ustanovení implementovaných v trhových sektoroch na správu vývozu s výhodou náhrad, považuje sa v tomto štádiu za vhodnejšie zachovať uvedené ustanovenia v sektorových nariadeniach.

(9)

V sektore obilnín sa dovozné a vývozné povolenia musia považovať za ukazovateľ strednodobých pohybov a predvídateľného vývoja na trhu. Predstavujú kľúčový nástroj na zostavenie trhovej bilancie, ktorá sa použije pri posudzovaní podmienok ďalšieho predaja intervenčných zásob na vnútornom trhu alebo na vývoz, alebo pri určovaní, či sa musí uplatňovať vývozná daň. V tejto súvislosti by dovoz mal podliehať predloženiu povolenia na špaldovú pšenicu, mäkkú pšenicu a súraž, jačmeň, kukuricu, cirok, tvrdú pšenicu, múku z mäkkej pšenice a špaldovej pšenice a maniok a vývoz by mal podliehať predloženiu povolenia na špaldovú pšenicu, mäkkú pšenicu a súraž, jačmeň, kukuricu, tvrdú pšenicu, raž, ovos a múku z mäkkej pšenice a špaldovej pšenice vzhľadom na ich prevládajúci význam v obchodných tokoch a na domácom trhu.

(10)

V sektore ryže sú informácie o predvídateľnom dovoze a vývoze poskytované prostredníctvom povolení základom pre dohľad nad trhom, najmä z dôvodu významného postavenia ryže v domácej spotrebe. Používajú sa aj na monitorovanie dodržiavania colných položiek v prípade podobných výrobkov. Okrem toho je potrebné brať do úvahy vydané povolenia pri výpočte dovozného cla na lúpanú a bielenú ryžu podľa článkov 137 a 139 nariadenia (ES) č. 1234/2007. Z týchto dôvodov by sa dovozné povolenie malo požadovať na lúpanú ryžu, bielenú ryžu, polobielenú ryžu a na zlomkovú ryžu, a vývozné povolenie by sa malo požadovať na lúpanú, bielenú a polobielenú ryžu.

(11)

Pokiaľ ide o cukor, monitorovanie trhu je nanajvýš dôležité a nevyhnutná je presná znalosť vývozu. Vývoz cukru by sa v dôsledku toho mal monitorovať a mal by podliehať predkladaniu povolení. Pokiaľ ide o dovoz, požiadavka na povolenie by sa mala obmedzovať na dovoz využívajúci výhody preferenčných dovozných ciel, bez toho, aby bol dotknutý dovoz podliehajúci colným kvótam.

(12)

S cieľom predísť tomu, aby nezákonné pestovanie konopy narúšalo spoločnú organizáciu trhu s konopou pestovanou na vlákno, malo by sa prijať ustanovenie na kontrolu dovozu konopy a konopných semien, aby sa zabezpečilo, že takéto výrobky ponúkajú určité záruky so zreteľom na obsah tetrahydrokanabinolu. Malo by sa preto ustanoviť vydávanie povolení na takýto dovoz.

(13)

V prípade ovocia a zeleniny by sa informácie získané z dovozných povolení mali používať na monitorovanie dodržiavania colných položiek pre podobné výrobky, ako napríklad sušený alebo mrazený cesnak, alebo na správu colných kvót.

(14)

Producenti jabĺk v Spoločenstve sa nedávno ocitli v ťažkej situácii, ktorá je okrem iného dôsledkom značného nárastu dovozu jabĺk z určitých tretích krajín južnej pologule. Monitorovanie dovozu jabĺk by sa preto malo zlepšiť. Vhodným nástrojom na dosiahnutie tohto cieľa je mechanizmus založený na vydávaní dovozných povolení, ako sa ustanovuje v nariadení Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (4). Pokiaľ ide o banány, dovozné povolenia sa vyžadujú podľa nariadenia Komisie (ES) č. 2014/2005 z 9. decembra 2005 o licenciách v rámci režimu dovozu banánov do Spoločenstva na banány uvoľnené do voľného obehu v colnej sadzbe Spoločného colného sadzobníka (5). S cieľom poskytnúť úplný prehľad výrobkov podliehajúcich povoleniam, mali by sa do nariadenia (ES) č. 376/2008 zahrnúť aj príslušné požiadavky.

(15)

V prípade mliečnych výrobkov sú informácie o predvídateľnom dovoze so zníženým clom, získavané prostredníctvom povolení, dôležité pre dohľad nad trhom. Pokiaľ ide o dovoz so zníženou sadzbou cla na hovädzie mäso, na účely monitorovania objemu obchodovania s tretími krajinami by sa malo prijať ustanovenie týkajúce sa systému povolení na určité výrobky.

(16)

Dovoz etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu by mal podliehať predkladaniu povolení, vzhľadom na potrebu dohľadu nad trhom v prípade citlivého priemyselného odvetvia.

(17)

S cieľom poskytnúť jasný a úplný prehľad povinností v súvislosti s povoleniami na obchodovanie s poľnohospodárskymi výrobkami by sa mal v nariadení Komisie (ES) č. 376/2008 stanoviť zoznam dovozov a vývozov podliehajúcich príslušným požiadavkám.

(18)

Na uplatňovanie článku 4 ods. 1 písm. d) nariadenia (ES) č. 376/2008 by sa mali stanoviť maximálne množstvá výrobkov, pre ktoré nie je potrebné predložiť dovozné alebo vývozné povolenia alebo osvedčenia s vopred určenou výškou náhrady, za predpokladu, že dovoz alebo vývoz sa neuskutočňuje podľa preferenčných dohôd. Zoznam príslušných výrobkov by sa mal zmeniť a doplniť vzhľadom na zmeny a doplnenia vykonané v súvislosti s povinnosťami týkajúcimi sa povolení.

(19)

Nariadenie (ES) č. 376/2008 a nasledujúce nariadenia by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť:

nariadenie Komisie (ES) č. 1439/95 z 26. júna 1995, ktorým sa ustanovujú podrobné predpisy uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 3013/89 o dovoze a vývoze výrobkov v sektore ovčieho a kozieho mäsa (6),

nariadenie Komisie (ES) č. 245/2001 z 5. februára 2001, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1673/2000 o spoločnej organizácii trhov s ľanom a konope pestovanými na vlákno (7),

nariadenie Komisie (ES) č. 2535/2001 zo 14. decembra 2001, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 o dohodách týkajúcich sa dovozu mlieka a mliečnych výrobkov a otvorenia colných kvót (8),

nariadenie Komisie (ES) č. 1342/2003 z 28. júla 2003, ktorým sa ustanovujú osobitné podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií na obilniny a ryžu (9),

nariadenie Komisie (ES) č. 2336/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa zavádzajú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 670/2003, ktorým sa ustanovujú určité opatrenia týkajúce sa trhu s etylalkoholom poľnohospodárskeho pôvodu (10),

nariadenie Komisie (ES) č. 1345/2005 zo 16. augusta 2005, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie systému dovozných licencií v odvetví olivového oleja (11),

nariadenie (ES) č. 2014/2005,

nariadenie Komisie (ES) č. 951/2006 z 30. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 318/2006, pokiaľ ide o obchodovanie s tretími krajinami v sektore cukru (12),

nariadenie Komisie (ES) č. 1918/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa otvára colná kvóta a stanovuje spravovanie colnej kvóty na olivový olej s pôvodom v Tunisku (13),

nariadenie Komisie (ES) č. 341/2007 z 29. marca 2007 o otvorení a ustanovení správy colných kvót a zavedení systému dovozných licencií a osvedčení o pôvode vzťahujúcich sa na cesnak a niektoré ďalšie poľnohospodárske výrobky dovezené z tretích krajín (14),

nariadenie Komisie (ES) č. 1002/2007 z 29. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 2184/96 týkajúce sa dovozu ryže pochádzajúcej a dovážanej z Egypta do Spoločenstva (15),

nariadenie (ES) č. 1580/2007,

nariadenie Komisie (ES) č. 382/2008 z 21. apríla 2008 o pravidlách uplatňovania dovozných a vývozných povolení v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa (prepracované znenie) (16),

(20)

nariadenie Komisie (EHS) č. 1119/79 zo 6 júna 1979, ktorým sa stanovujú osobitné ustanovenia pre vykonávanie systému dovozných licencií pre osivá (17), by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zrušiť.

(21)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 376/2008 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 1 sa nahrádza takto:

„Článok 1

1.   S výhradou určitých výnimiek ustanovených v osobitných predpisoch Spoločenstva pre určité výrobky, najmä pre výrobky uvedené v nariadení Rady (ES) č. 3448/93 (18) a jeho vykonávacích pravidlách, sa týmto nariadením ustanovujú spoločné vykonávacie pravidlá systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady (ďalej len ‚licencie‘ a ‚certifikáty‘), ktoré sa zaviedli v časti III kapitolách II a III nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 (19) a v nariadení Rady (ES) č. 1493/1999 (20) alebo sa zavádzajú v tomto nariadení.

2.   Licencia alebo certifikát sa musí predkladať v prípade týchto výrobkov:

a)

v prípade dovozu, keď sa výrobky deklarujú na prepustenie do voľného obehu:

i)

výrobky uvedené v časti I prílohy II dovážané v rámci všetkých podmienok iných než colné kvóty, ak sa v prílohe neustanovuje inak,

ii)

výrobky dovážané v rámci colných kvót spravovaných inými metódami než je metóda založená na chronologickom poradí podávania žiadostí, podľa zásady ‚kto skôr príde, bude skôr vybavený‘, v súlade s článkami 308a, 308b a 308c nariadenia (ES) č. 2454/93 (21),

iii)

výrobky dovážané v rámci colných kvót spravovaných metódou založenou na chronologickom poradí podávania žiadostí v súlade s článkami 308a, 308b a 308c nariadenia (ES) č. 2454/93, osobitne uvedené v časti I prílohy II k tomuto nariadeniu,

b)

v prípade vývozu:

i)

výrobky uvedené v časti II prílohy II,

ii)

výrobky uvedené v článku 162 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007, pre ktoré sa stanovila vývozná náhrada vrátane nulovej sumy alebo sa stanovila vývozná daň,

iii)

výrobky vyvážané v rámci kvót alebo výrobky, pri ktorých sa musí predkladať vývozná licencia na prijatie v rámci kvóty, ktorú spravuje tretia krajina a ktorá bola otvorená v tejto krajine na dovážané výrobky Spoločenstva.

3.   Na výrobky uvedené v odseku 2 písm. a) bode (i), odseku 2 písm. a) bode (iii) a odseku 2 písm. b) bode (i) sa uplatňuje suma záruky a obdobie platnosti stanovené v prílohe II.

Na výrobky uvedené v odseku 2 písm. a) bode (ii), odseku 2 písm. b) bode (ii) a odseku 2 písm. b) bode (iii) sa uplatňujú osobitné vykonávacie pravidlá týkajúce sa obdobia platnosti a sumy záruky, ktoré sa ustanovujú v pravidlách Spoločenstva týkajúcich sa týchto výrobkov.

4.   Na účely systému vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady uvedených v odseku 1, keď sa určila náhrada za výrobky, ktoré nie sú uvedené v prílohe II časti II a prevádzkovateľ nepožiadal o náhradu, od tohto prevádzkovateľa sa nebude požadovať, aby predložil licenciu alebo certifikát na vývoz príslušných výrobkov.

2.

V článku 7 sa dopĺňa tento odsek:

„8.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 1 ods. 3, obdobie platnosti dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady sa stanovuje pre každý výrobok v prílohe II.“

3.

V článku 14 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 1 ods. 3, suma záruky uplatniteľná na licencie a certifikáty vydané na dovoz a vývoz sa stanovuje v prílohe II. V prípade stanovenia vývoznej dane sa môže uplatňovať dodatočná suma.

Žiadna žiadosť o licenciu alebo certifikát nebude prijatá, kým nebude najneskôr do 13.00 hod. v deň podania žiadosti zložená u príslušného orgánu primeraná záruka.“

4.

Príloha II sa nahrádza znením prílohy I k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Ovčie a kozie mäso

Nariadenie (ES) č. 1439/95 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 1 sa nahrádza takto:

„Článok 1

1.   Týmto nariadením sa stanovujú osobitné podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných povolení a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady, ktoré sa implementujú nariadením Komisie (ES) č. 376/2008 (22) pre výrobky uvedené v časti XVIII prílohy I k nariadeniu Rady (ES) č. 1234/2007 (23).

2.   Nariadenie (ES) č. 376/2008 a nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 (24) sa uplatňujú, pokiaľ sa v tomto nariadení neustanovuje inak.

2.

Článok 2 sa nahrádza takto:

„Článok 2

1.   Výrobky, v prípade ktorých sa musí predložiť povolenie, sa stanovujú v článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 376/2008.

2.   Hlava II tohto nariadenia sa uplatňuje na dovoz ktorýchkoľvek výrobkov uvedených v časti XVIII prílohy I k nariadeniu Rady (ES) č. 1234/2007 (25) dovezených v rámci colných kvót spravovaných inými metódami než je metóda založená na chronologickom poradí podávania žiadostí v súlade s článkami 308a, 308b a 308c nariadenia (ES) č. 2454/93 (26).

3.

Články 4, 5 a 6 sa vypúšťajú.

Článok 3

Konopa a ľan

Nariadenie (ES) č. 245/2001 sa mení a dopĺňa takto:

V článku 17a ods. 1 sa dopĺňa tento pododsek:

„V prípade výrobkov uvedených v časti I oddieloch D, F a L prílohy II k nariadeniu (ES) č. 376/2008 (27) sa obdobie platnosti dovoznej licencie stanovuje v uvedených oddieloch.

Článok 4

Mliečne výrobky

Nariadenie (ES) č. 2535/2001 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 2 sa nahrádza takto:

„Článok 2

Výrobky, v prípade ktorých sa predkladá dovozná licencia, sa stanovujú v článku 1 ods. 2 písm. a) nariadenia Komisie (ES) č. 376/2008 (28). Obdobie platnosti dovoznej licencie a suma zábezpeky, ktorá sa má zložiť, sa stanovujú v časti I prílohy II k uvedenému nariadeniu, bez toho, aby boli dotknuté odseky 3 a 4 článku 24 tohto nariadenia.

Nariadenie (ES) č. 376/2008 a nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 (29) sa uplatňujú, pokiaľ sa v tomto nariadení neustanovuje inak.

2.

V článku 3 sa odseky 1 a 3 vypúšťajú.

3.

V článku 24 sa dopĺňajú tieto odseky:

„3.   Žiadna žiadosť o licenciu alebo certifikát sa neprijíma, kým sa najneskôr do 13.00 hod. v deň podania žiadosti nezloží u príslušného orgánu záruka 10 EUR na 100 kilogramov netto výrobku.

4.   Licencie sú platné odo dňa skutočného vydania v zmysle článku 22 ods. 2 nariadenia (ES) č. 376/2008 do konca tretieho mesiaca nasledujúceho po tomto dni.“

Článok 5

Obilniny a ryža

Nariadenie (ES) č. 1342/2003 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 1 sa nahrádza takto:

„Článok 1

1.   V tomto nariadení sa stanovujú osobitné podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady, implementovaného nariadením Komisie (ES) č. 376/2008 (30) pre výrobky uvedené v časti I a II prílohy I k nariadeniu Rady (ES) č. 1234/2007 (31).

2.   Nariadenie (ES) č. 376/2008 a nariadenia Komisie (ES) č. 1301/2006 (32) a (ES) č. 1454/2007 (33) sa uplatňujú, pokiaľ sa v tomto nariadení neustanovuje inak.

2.

Článok 6 sa nahrádza takto:

„Článok 6

1.   Obdobie platnosti dovozných a vývozných licencií je takéto:

a)

pre výrobky uvedené v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 376/2008, ktoré sú iné ako výrobky, na ktoré sa vzťahujú písmená b) a c) tohto odseku: ako sa stanovuje v uvedenej prílohe,

b)

ak sa neustanovuje inak, pre výrobky dovážané alebo vyvážané v rámci colných kvót spravovaných inými metódami než je metóda založená na chronologickom poradí podávania žiadostí v súlade s článkami 308a, 308b a 308c nariadenia Komisie (ES) č. 2454/93 (34) (zásada ‚kto skôr príde, bude skôr vybavený‘): odo dňa skutočného vydania licencie v súlade s článkom 22 ods. 2 nariadenia (ES) č. 376/2008 do konca druhého mesiaca nasledujúceho po mesiaci vydania,

c)

pre vyvážané výrobky, na ktoré bola stanovená náhrada, a pre výrobky, na ktoré bola v deň predloženia žiadosti o licenciu určená vývozná daň: odo dňa vydania licencie v súlade s článkom 22 ods. 1 nariadenia (ES) č. 376/2008 do konca štvrtého mesiaca nasledujúceho po mesiaci vydania.

2.   Odchylne od odseku 1 platnosť vývozných licencií na výrobky uvedené v časti II oddiele A prílohy II k nariadeniu (ES) č. 376/2008, na ktoré sa neurčila žiadna náhrada alebo sa neurčila vopred stanovená náhrada, uplynie šesťdesiatym dňom nasledujúcim po dni vydania licencie, v súlade s článkom 22 ods. 1 uvedeného nariadenia.

3.   Odchylne od odseku 1 platnosť vývozných licencií, v prípade ktorých sa určila náhrada na výrobky patriace pod číselné znaky KN 1702 30, 1702 40, 1702 90 a 2106 90, uplynie najneskôr:

a)

30. júna v prípade žiadostí predložených do 31. mája každého hospodárskeho roka,

b)

30. septembra v prípade žiadostí predložených od 1. júna daného hospodárskeho roka do 31. augusta nasledujúceho hospodárskeho roka,

c)

30 dní odo dňa vydania licencie v prípade žiadostí predložených od 1. septembra do 30. septembra toho istého hospodárskeho roka.

4.   Odchylne od odseku 1, na žiadosť prevádzkovateľa, platnosť vývozných licencií, v prípade ktorých sa určila náhrada na výrobky patriace pod číselné znaky KN 1107 10 19, 1107 10 99 a 1107 20 00, uplynie najneskôr.

a)

30. septembra bežného kalendárneho roka v prípade licencií vydaných od 1. januára do 30. apríla,

b)

na konci jedenásteho mesiaca nasledujúceho po mesiaci vydania, v prípade licencií vydaných od 1. júla do 31. októbra,

c)

30. septembra nasledujúceho kalendárneho roka, v prípade licencií vydaných od 1. novembra do 31. decembra.

5.   V kolónke 22 licencií vydaných podľa ustanovení odsekov 2, 3 a 4 sa uvádza jeden zo záznamov uvedených v prílohe X.

6.   Ak sa pre dovozné licencie na dovoz výrobkov pochádzajúcich a dovážaných z určitých tretích krajín stanovujú osobitné obdobia platnosti, v oddieloch 7 a 8 žiadosti o licenciu a aj v samotných licenciách sa uvádza krajina alebo krajiny proveniencie a pôvodu. Licencie ukladajú povinnosť uskutočniť dovoz z uvedenej krajiny alebo krajín.

7.   Odchylne od článku 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 376/2008 práva vyplývajúce z licencií uvedených v odseku 1 písm. b) a odseku 4 tohto článku sú neprenosné.

3.

Článok 7 sa vypúšťa.

4.

Článok 8 sa nahrádza takto:

„Článok 8

1.   Vývozné licencie na výrobky, na ktoré sa určila náhrada alebo daň, sa vydávajú v tretí pracovný deň nasledujúci po dni, keď bola žiadosť podaná, pod podmienkou, že Komisia medzitým neprijala žiadne osobitné opatrenie v zmysle článku 9 tohto nariadenia, článku 15 nariadenia (ES) č. 1501/1995 alebo článku 5 nariadenia Komisie (ES) č. 1518/1995 (35) a pod podmienkou, že množstvo, o ktoré sa v licenciách žiada, bolo oznámené v súlade s článkom 16 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia.

Prvý pododsek sa neuplatňuje na licencie vydané v súvislosti s výzvami na predkladanie ponúk v rámci výberového konania alebo na licencie uvedené v článku 15 nariadenia (ES) č. 376/2008, ktoré sú vydané na účel vykonávania potravinovej pomoci v zmysle článku 10 ods. 4 Dohody o poľnohospodárstve uzatvorenej ako súčasť Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní (36). Tieto vývozné povolenia sa vydávajú v prvý pracovný deň nasledujúci po dni, keď bola prijatá ponuka.

2.   Vývozné licencie na výrobky, na ktoré sa neurčila náhrada alebo daň, sa vydávajú v deň predloženia žiadosti.

5.

Článok 9 sa nahrádza takto:

„Článok 9

1.   Komisia môže rozhodnúť o:

a)

stanovení akceptačného percenta na množstvá, o ktoré sa žiada, avšak na ktoré ešte neboli vydané licencie,

b)

zamietnutí žiadostí, na ktoré dosiaľ neboli vydané vývozné licencie,

c)

pozastavení podávania žiadostí o licencie na obdobie najviac päť pracovných dní.

Pozastavenie uvedené pod písmenom c) prvého pododseku sa môže stanoviť na dlhšie obdobie v súlade s postupom uvedeným v článku 195 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007.

2.   Ak by množstvá, o ktoré sa žiada, boli znížené alebo zamietnuté, záruka na licenciu za neposkytnuté množstvá sa bezodkladne uvoľní.

3.   Žiadatelia môžu stiahnuť svoje žiadosti o licenciu v lehote troch pracovných dní od uverejnenia akceptačného percenta v Úradnom vestníku Európskej únie, uvedeného pod písmenom a) odseku 1, ak je toto percento nižšie ako 80 %. Členské štáty potom záruku uvoľnia.

4.   Akcie prijaté na základe odseku 1 sa neuplatňujú na vývoz uskutočnený na vykonávanie opatrení Spoločenstva a vnútroštátnych opatrení potravinovej pomoci podľa medzinárodných dohôd alebo iných doplňujúcich programov alebo na vykonávanie iných opatrení Spoločenstva týkajúcich sa bezplatného zásobovania.“

6.

Článok 11 sa vypúšťa.

7.

Článok 12 sa nahrádza takto:

„Článok 12

Záruka uvedená v článku 14 ods. 2 nariadenia (ES) č. 376/2008, ktorá sa má zložiť v súlade hlavou III nariadenia Komisie (ES) č. 2220/85 (37), sa určuje takto:

a)

pre výrobky uvedené v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 376/2008, ktoré sú iné ako výrobky, na ktoré sa vzťahujú písmená b) a c) tohto odseku: ako sa stanovuje v uvedenej prílohe,

b)

ak sa neustanovuje inak, pre výrobky dovážané alebo vyvážané v rámci colných kvót:

i)

30 EUR za tonu pre dovážané výrobky,

ii)

3 EUR za tonu pre vyvážané výrobky bez náhrady,

c)

pre vyvážané výrobky, na ktoré bola stanovená náhrada, alebo pre licencie, pokiaľ ide o výrobky, na ktoré bola v deň predloženia žiadosti o licenciu určená vývozná daň:

i)

20 EUR za tonu pre výrobky patriace pod číselné znaky KN 1102 20, 1103 13 a 1104 19 50, 1104 23 10, 1108, 1702 a 2106,

ii)

10 EUR za tonu pre ostatné výrobky.

8.

Prílohy I, II, III, XI, XII a XIII sa vypúšťajú.

9.

Príloha X sa nahrádza znením prílohy II k tomuto nariadeniu.

Článok 6

Etylalkohol poľnohospodárskeho pôvodu

Nariadenie (ES) č. 2336/2003 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 5 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Výrobky, v prípade ktorých sa predkladá dovozné povolenie, sa stanovujú v článku 1 ods. 2 písm. a) nariadenia Komisie (ES) č. 376/2008 (38). Obdobie platnosti dovozného povolenia a suma zábezpeky, ktorá sa má zložiť v súlade s hlavou III nariadenia Komisie (ES) č. 2220/85 (39), sa stanovujú v časti I prílohy II k nariadeniu (ES) č. 376/2008.

2.

Články 6 a 8 sa vypúšťajú.

Článok 7

Olivový olej

Nariadenie (ES) č. 1345/2005 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 1 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Dovoz produktov patriacich pod číselné znaky KN 0709 90 39, 0711 20 90 a 2306 90 19, v prípade ktorých sa predkladá dovozná licencia, sa stanovuje v článku 1 ods. 2 písm. a) nariadenia Komisie (ES) č. 376/2008 (40). Obdobie platnosti dovoznej licencie a suma záruky, ktorá sa má zložiť, sa stanovujú v časti I prílohy II k uvedenému nariadeniu.

2.

Článok 3 sa vypúšťa.

Článok 8

Banány

Nariadenie (ES) č. 2014/2005 sa mení a dopĺňa takto:

Článok 1 sa nahrádza takto:

„Článok 1

1.   Dovoz banánov patriacich pod číselný znak KN 0803 00 19, na ktoré sa vzťahuje colná sadzba podľa spoločného colného sadzobníka a v prípade ktorých sa predkladá dovozná licencia, sa stanovuje v článku 1 ods. 2 písm. a) nariadenia Komisie (ES) č. 376/2008 (41). Členské štáty vydajú licencie každému žiadateľovi bez ohľadu na miesto jeho usadenia v Spoločenstve.

2.   Žiadosti o dovozné licencie sa podávajú v ktoromkoľvek členskom štáte.

3.   Obdobie platnosti dovoznej licencie a suma záruky, ktorá sa má zložiť v súlade s hlavou III nariadenia Komisie (ES) č. 2220/85 (42), sa stanovujú v časti I prílohy II k nariadeniu (ES) č. 376/2008.

Žiadne licencie však nebudú platiť po 31. decembri roku, v ktorom boli vydané.

4.   Ak sa dovoz neuskutočnil počas tohto obdobia alebo ak sa uskutočnil len sčasti, prepadne okrem prípadov vis maior celá záruka alebo jej časť.

5.   Bez ohľadu na článok 34 ods. 4 nariadenia (ES) č. 376/2008 sa dôkaz o použití dovoznej licencie podľa článku 32 ods. 1 písm. a) uvedeného nariadenia poskytne do 30 dní odo dňa uplynutia obdobia platnosti dovoznej licencie, s výnimkou prípadov vis maior.

Článok 9

Cukor

Nariadenie (ES) č. 951/2006 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 5 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Výrobky, v prípade ktorých sa musí predložiť vývozná licencia, sa stanovujú v článku 1 ods. 2 písm. b) nariadenia Komisie (ES) č. 376/2008 (43).

Obdobie platnosti vývoznej licencie a suma zábezpeky, ktorá sa má zložiť, sa stanovujú v časti II prílohy II k uvedenému nariadeniu, a uplatňujú sa na všetky prípady uvedené v článku 1 ods. 2 písm. b) uvedeného nariadenia.

2.

V článku 8 sa odseky 1, 2 a 3 vypúšťajú.

3.

Článok 10 sa nahrádza takto:

„Článok 10

Výrobky, v prípade ktorých sa predkladá dovozná licencia, sa stanovujú v článku 1 ods. 2 písm. a) nariadenia Komisie (ES) č. 376/2008.

Obdobie platnosti dovoznej licencie a suma zábezpeky, ktorá sa má zložiť, sa stanovujú v časti I prílohy II k uvedenému nariadeniu, a uplatňujú sa na všetky prípady uvedené v článku 1 ods. 2 písm. a) uvedeného nariadenia.“

4.

V článku 11 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   V prípade, že sa žiadosť o licenciu v súvislosti s výrobkami, na ktoré sa vzťahuje prvý pododsek odseku 1, týka množstiev, ktoré nepresahujú 10 ton, príslušná strana nesmie podať v ten istý deň a tomu istému príslušnému orgánu viac ako jednu takúto žiadosť a na vývoz sa nesmie použiť viac ako jedna licencia vydaná na množstvá nepresahujúce 10 ton.“

5.

V článku 12 sa vypúšťa odsek 1.

Článok 10

Olivový olej z Tuniska

Nariadenie (ES) č. 1918/2006 sa mení a dopĺňa takto:

V článku 3 sa odsek 4 nahrádza takto:

„4.   Dovozná licencia je platná 60 dní odo dňa skutočného vydania v súlade s článkom 22 ods. 2 nariadenia (ES) č. 376/2008 (44) a suma záruky je 15 EUR na 100 kg netto.

Článok 11

Cesnak

Nariadenie (ES) č. 341/2007 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 5 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Výrobky, v prípade ktorých sa predkladá dovozná licencia, sa stanovujú v článku 1 ods. 2 písm. a) nariadenia Komisie (ES) č. 376/2008 (45). Obdobie platnosti dovoznej licencie a suma záruky, ktorá sa má zložiť, sa stanovujú v časti I prílohy II k uvedenému nariadeniu.

2.

V článku 6 sa vypúšťa odsek 2.

3.

Článok 13 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Článok 6 ods. 3 a ods. 4 sa uplatňuje mutatis mutandis na licencie B.“

b)

odsek 4 sa vypúšťa.

4.

Príloha II sa vypúšťa.

Článok 12

Ryža

Nariadenie (ES) č. 1002/2007 sa mení a dopĺňa takto:

V článku 3 ods. 2 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Zábezpeka na výrobky patriace pod číselné znaky KN 1006 20 a 1006 30 však nesmie byť nižšia ako zábezpeka stanovená v článku 12 písm. b) bode (i) nariadenia (ES) č. 1342/2003.“

Článok 13

Jablká

Článok 134 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Dovoz jabĺk patriacich pod číselný znak KN 0808 10 80, v prípade ktorých sa predkladá dovozné povolenie, sa stanovuje v článku 1 ods. 2 písm. a) nariadenia Komisie (ES) č. 376/2008 (46).

2.

Odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.   Dovozcovia zložia pri podaní žiadosti zábezpeku v súlade s hlavou III nariadenia (EHS) č. 2220/85, ktorou sa zaručuje splnenie záväzku vykonávať dovoz počas obdobia platnosti dovozného povolenia.

Ak sa dovoz neuskutočnil počas obdobia platnosti dovozného povolenia alebo ak sa uskutočnil len sčasti, prepadne okrem prípadov vis maior celá zábezpeka alebo jej časť.

Obdobie platnosti dovozného povolenia a suma zábezpeky sa stanovujú v časti I prílohy II k nariadeniu (ES) č. 376/2008.“

3.

Odsek 6 sa nahrádza takto:

„6.   Dovozné povolenia sa vzťahujú iba na dovoz pochádzajúci z uvedeného štátu.“

Článok 14

Hovädzie mäso

Nariadenie (ES) č. 382/2008 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 2 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Výrobky, v prípade ktorých sa predkladá dovozné povolenie, sa stanovujú v článku 1 ods. 2 písm. a) nariadenia Komisie (ES) č. 376/2008 (47). Obdobie platnosti dovozného povolenia a suma zábezpeky, ktorá sa má zložiť, sa stanovujú v časti I prílohy II k uvedenému nariadeniu.

2.

Články 3 a 4 sa vypúšťajú.

3.

V článku 5 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.   V prípade dovozu v rámci dovoznej colnej kvóty sa uplatňujú tieto ustanovenia:

a)

žiadna žiadosť o povolenie alebo certifikát sa neprijme, kým sa najneskôr do 13.00 hod. v deň podania žiadosti nezloží u príslušného orgánu zábezpeka 5 EUR na každé živé zviera a 12 EUR na 100 kilogramov čistej hmotnosti v prípade iných výrobkov,

b)

povolenia sú platné odo dňa skutočného vydania v zmysle článku 22 ods. 2 nariadenia (ES) č. 376/2008 do konca tretieho mesiaca nasledujúceho po tomto dni,

c)

orgán vydávajúci dovozné povolenie uvedie poradové číslo pre kvótu v Integrovanej colnej tarife Európskych spoločenstiev (TARIC) v kolónke 20 povolenia alebo výpisu z neho.“

Článok 15

Prechodné ustanovenie

1.   Toto nariadenia nemá vplyv na obdobie platnosti a sumu záruky platného povolenia v rámci období colnej kvóty, ktoré neuplynuli ku dňu uplatňovania tohto nariadenia, ako sa uvádza v článku 17.

2.   Na žiadosť zainteresovaných strán sa zložené záruky použité na vydávanie dovozných a vývozných povolení a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady uvoľnia po splnení týchto podmienok:

a)

platnosť povolení alebo certifikátov neuplynula ku dňu uvedenému v odseku 1,

b)

povolenia alebo certifikáty sa už nevyžadujú na príslušné výrobky odo dňa uvedeného v odseku 1,

c)

povolenia alebo certifikáty sa ku dňu uvedenému v odseku 1 využili len čiastočne alebo sa nevyužili vôbec.

Článok 16

Záverečné ustanovenie

Nariadenie (EHS) č. 1119/79 sa zrušuje.

Článok 17

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa však:

a)

pokiaľ ide o obilniny, ľan a konopu, olivový olej, ovocie a zeleninu v čerstvom alebo spracovanom stave, osivá, hovädzie a teľacie mäso, ovčie a kozie mäso, bravčové mäso, mlieko a mliečne výrobky, vajcia, hydinové mäso, etylalkohol poľnohospodárskeho pôvodu a iné odvetvia výrobkov, okrem odvetvia ryže, cukru a vinárskeho odvetvia, od 1. júla 2008,

b)

pokiaľ ide o vinárske odvetvie, od 1. augusta 2008,

c)

pokiaľ ide o odvetvie ryže, od 1. septembra 2008,

d)

pokiaľ ide o odvetvie cukru, od 1. októbra 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. júna 2008

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 179, 14.7.1999, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1781/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 248/2007 (Ú. v. EÚ L 76, 19.3.2008, s. 6).

(3)  Ú. v. EÚ L 114, 26.4.2008, s. 3.

(4)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 292/2008 (Ú. v. EÚ L 90, 2.4.2008, s. 3).

(5)  Ú. v. EÚ L 324, 10.12.2005, s. 3.

(6)  Ú. v. ES L 143, 27.6.1995, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 272/2001 (Ú. v. ES L 41, 10.2.2001, s. 3).

(7)  Ú. v. ES L 35, 6.2.2001, s. 18. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2006 (Ú. v. EÚ L 365, 21.12.2006, s. 52).

(8)  Ú. v. ES L 341, 22.12.2001, s. 29. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1565/2007 (Ú. v. EÚ L 340, 22.12.2007, s. 37).

(9)  Ú. v. EÚ L 189, 29.7.2003, s. 12. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1996/2006 (Ú. v. EÚ L 398, 30.12.2006, s. 1).

(10)  Ú. v. EÚ L 346, 31.12.2003, s. 19.

(11)  Ú. v. EÚ L 212, 17.8.2005, s. 13.

(12)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1568/2007 (Ú. v. EÚ L 340, 22.12.2007, s. 62).

(13)  Ú. v. EÚ L 365, 21.12.2006, s. 84.

(14)  Ú. v. EÚ L 90, 30.3.2007, s. 12.

(15)  Ú. v. EÚ L 226, 30.8.2007, s. 15.

(16)  Ú. v. EÚ L 115, 29.4.2008, s. 10.

(17)  Ú. v. ES L 139, 7.6.1979, s. 13. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (EHS) č. 3886/86 (Ú. v. ES L 361, 20.12.1986, s. 18).

(18)  Ú. v. ES L 318, 20.12.1993, s. 18.

(19)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(20)  Ú. v. ES L 179, 14.7.1999, s. 1.

(21)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1.“

(22)  Ú. v. EÚ L 114, 26.4.2008, s. 3.

(23)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(24)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13.“

(25)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(26)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1.“

(27)  Ú. v. EÚ L 114, 26.4.2008, s. 3.“

(28)  Ú. v. EÚ L 114, 26.4.2008, s. 3.

(29)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13.“

(30)  Ú. v. EÚ L 114, 26.4.2008, s. 3.

(31)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(32)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13.

(33)  Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2007, s. 69.“

(34)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1.“

(35)  Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 55.

(36)  Ú. v. ES L 336, 23.12.1994, s. 22.“

(37)  Ú. v. ES L 205, 3.8.1985, s. 5.“

(38)  Ú. v. EÚ L 114, 26.4.2008, s. 3.

(39)  Ú. v. ES L 205, 3.8.1985, s. 5.“

(40)  Ú. v. EÚ L 114, 26.4.2008, s. 3.“

(41)  Ú. v. EÚ L 114, 26.4.2008, s. 3.

(42)  Ú. v. ES L 205, 3.8.1985, s. 5.“

(43)  Ú. v. EÚ L 114, 26.4.2008, s. 3.“

(44)  Ú. v. EÚ L 114, 26.4.2008, s. 3.“

(45)  Ú. v. EÚ L 114, 26.4.2008, s. 3.“

(46)  Ú. v. EÚ L 114, 26.4.2008, s. 3.“

(47)  Ú. v. EÚ L 114, 26.4.2008, s. 3.“


PRÍLOHA I

„PRÍLOHA II

ČASŤ I

POVINNOSTI TÝKAJÚCE SA POVOLENÍ – NA DOVOZ

Zoznam výrobkov uvedených v článku 1 ods. 2 písm. a) bode (i) a platné maximálne hodnoty v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. d)

(zoradené podľa príloh I a II k nariadeniu (ES) č. 1234/2007)

A.   Obilniny (Časť I prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1234/2007)

Číselný znak KN

Opis

Výška záruky

Obdobie platnosti

Netto množstvo (1)

0714 iné ako podpoložka 0714 20 10

Maniok, maranta trstinová, salep, topinambury, sladké zemiaky a podobná koreňová a hľuzová zelenina s vysokým obsahom škrobu alebo inulínu, čerstvé, chladené, zmrazené alebo sušené, tiež krájané na plátky alebo v podobe peliet; dužina sága

1 EUR/tona

do konca druhého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo povolenie skutočne vydané, v súlade s článkom 22 ods. 2

5 000 kg

0714 20 10

Sladké zemiaky na ľudskú spotrebu

1 EUR/tona

do konca druhého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo povolenie skutočne vydané, v súlade s článkom 22 ods. 2

500 kg

1001 10

Tvrdá pšenica vrátane výrobkov dovezených v rámci colných kvót, tak ako sa uvádzajú v článku 1 ods. 2 písm. a) bode (iii)

1 EUR/tona

do konca druhého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo povolenie skutočne vydané, v súlade s článkom 22 ods. 2

5 000 kg

1001 90 99

Špaldová pšenica, mäkká pšenica a súraž, iné ako na siatie vrátane výrobkov dovezených v rámci colných kvót, tak ako sa uvádzajú v článku 1 ods. 2 písm. a) bode (iii)

1 EUR/tona

do konca druhého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo povolenie skutočne vydané, v súlade s článkom 22 ods. 2

5 000 kg

1003 00

Jačmeň

1 EUR/tona

do konca druhého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo povolenie skutočne vydané, v súlade s článkom 22 ods. 2

5 000 kg

1005 90 00

Zrnová kukurica iná ako osivo

1 EUR/tona

do konca druhého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo povolenie skutočne vydané, v súlade s článkom 22 ods. 2

5 000 kg

1007 00 90

Zrná ciroku, iné ako hybridy na siatie

1 EUR/tona

do konca druhého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo povolenie skutočne vydané, v súlade s článkom 22 ods. 2

5 000 kg

1101 00 15

Múka z mäkkej pšenice a špaldovej pšenice

1 EUR/tona

do konca druhého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo povolenie skutočne vydané, v súlade s článkom 22 ods. 2

1 000 kg

2303 10

Zvyšky z výroby škrobu a podobné zvyšky

1 EUR/tona

do konca druhého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo povolenie skutočne vydané, v súlade s článkom 22 ods. 2

1 000 kg

2303 30 00

Pivovarské kaly alebo destilačné výpalky a odpad

1 EUR/tona

do konca druhého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo povolenie skutočne vydané, v súlade s článkom 22 ods. 2

1 000 kg

ex 2308 00 40

Zvyšky citrusovej dužiny

1 EUR/tona

do konca druhého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo povolenie skutočne vydané, v súlade s článkom 22 ods. 2

1 000 kg

2309 90 20

Produkty uvedené v doplňujúcej poznámke 5 ku kapitole 23 kombinovanej nomenklatúry

1 EUR/tona

do konca druhého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo povolenie skutočne vydané, v súlade s článkom 22 ods. 2

1 000 kg

(—)

Povolenie alebo certifikát sa vyžadujú na akékoľvek množstvo.


B.   Ryža (Časť II prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1234/2007)

Číselný znak KN

Opis

Výška záruky

Obdobie platnosti

Netto množstvo (2)

1006 20

Lúpaná (hnedá) ryža vrátane výrobkov dovezených v rámci colných kvót, tak ako sa uvádzajú v článku 1 ods. 2 písm. a) bode (iii)

30 EUR/tona

do konca druhého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo povolenie skutočne vydané, v súlade s článkom 22 ods. 2

1 000 kg

1006 30

Polobielená alebo bielená ryža, tiež hladená alebo leštená vrátane výrobkov dovezených v rámci colných kvót, tak ako sa uvádzajú v článku 1 ods. 2 písm. a) bode (iii)

30 EUR/tona

do konca druhého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo povolenie skutočne vydané, v súlade s článkom 22 ods. 2

1 000 kg

1006 40 00

Zlomková ryža vrátane výrobkov dovezených v rámci colných kvót, tak ako sa uvádzajú v článku 1 ods. 2 písm. a) bode (iii)

1 EUR/tona

do konca druhého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo povolenie skutočne vydané, v súlade s článkom 22 ods. 2

1 000 kg

(—)

Povolenie alebo certifikát sa vyžadujú na akékoľvek množstvo.


C.   Cukor (Časť III prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1234/2007)

Číselný znak KN

Opis

Výška záruky

Obdobie platnosti

Netto množstvo (3)

1701

Všetky produkty dovezené v rámci preferenčných podmienok iných než colné kvóty

ustanovenia v zmysle nariadenia (ES) č. 950/2006 a nariadenia (ES) č. 1100/2006

ustanovenia v zmysle nariadenia (ES) č. 950/2006 a nariadenia (ES) č. 1100/2006

(—)

(—)

Povolenie alebo certifikát sa vyžadujú na akékoľvek množstvo.


D.   Osivá (Časť V prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1234/2007)

Číselný znak KN

Opis

Výška záruky

Obdobie platnosti

Netto množstvo (4)

ex 1207 99 15

Semená odrôd konopy na siatie

 (5)

do konca šiesteho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo povolenie skutočne vydané, v súlade s článkom 22 ods. 2, pokiaľ členské štáty neustanovia inak

(—)

(—)

Povolenie alebo certifikát sa vyžadujú na akékoľvek množstvo.


E.   Olivový olej a stolové olivy (Časť VII prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1234/2007)

Číselný znak KN

Opis

Výška záruky

Obdobie platnosti

Netto množstvo (6)

0709 90 39

Olivy, čerstvé, na výrobu oleja

100 EUR/tona

60 dní odo dňa, keď bolo povolenie skutočne vydané, v súlade s článkom 22 ods. 2

100 kg

0711 20 90

Olivy dočasne konzervované (napr. plynným oxidom siričitým, v slanom náleve, v sírenej vode alebo v iných konzervačných roztokoch), ale v danom stave nevhodné na priamu spotrebu, na výrobu oleja, vrátane výrobkov dovezených v rámci colných kvót, tak ako sa uvádzajú v článku 1 ods. 2 písm. a) bode (iii)

100 EUR/tona

60 dní odo dňa, keď bolo povolenie skutočne vydané, v súlade s článkom 22 ods. 2

100 kg

2306 90 19

Pokrutiny a iný odpad vznikajúci extrakciou olivového oleja, s obsahom väčším ako 3 % hmotnosti olivového oleja

100 EUR/tona

60 dní odo dňa, keď bolo povolenie skutočne vydané, v súlade s článkom 22 ods. 2

100 kg

(—)

Povolenie alebo certifikát sa vyžadujú na akékoľvek množstvo.


F.   Ľan a konopa (Časť VIII prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1234/2007)

Číselný znak KN

Opis

Výška záruky

Obdobie platnosti

Netto množstvo (7)

5302 10 00

Pravá konopa, surová alebo máčaná

 (8)

do konca šiesteho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo povolenie skutočne vydané, v súlade s článkom 22 ods. 2, pokiaľ členské štáty neustanovia inak

(—)

(—)

Povolenie alebo certifikát sa vyžadujú na akékoľvek množstvo.


G.   Ovocie a zelenina (Časť IX prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1234/2007)

Číselný znak KN

Opis

Výška záruky

Obdobie platnosti

Netto množstvo (9)

0703 20 00

Cesnak, čerstvý alebo chladený, vrátane výrobkov dovezených v rámci colných kvót, tak ako sa uvádzajú v článku 1 ods. 2 písm. a) bode (iii)

50 EUR/tona

3 mesiace odo dňa vydania v súlade s článkom 22 ods. 1

(—)

ex 0703 90 00

Ostatná cibuľová zelenina, čerstvá alebo chladená, vrátane výrobkov dovezených v rámci colných kvót, tak ako sa uvádzajú v článku 1 ods. 2 písm. a) bode (iii)

50 EUR/tona

3 mesiace odo dňa vydania v súlade s článkom 22 ods. 1

(—)

0808 10 80

Jablká, iné

15 EUR/tona

3 mesiace odo dňa vydania v súlade s článkom 22 ods. 1

(—)

(—)

Povolenie alebo certifikát sa vyžadujú na akékoľvek množstvo.


H.   Produkty zo spracovaného ovocia a zeleniny (Časť X prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1234/2007)

Číselný znak KN

Opis

Výška záruky

Obdobie platnosti

Netto množstvo (10)

ex 0710 80 95

Cesnak (11) a Allium ampeloprasum (nevarené alebo varené v pare alebo vriacej vode), zmrazené, vrátane výrobkov dovezených v rámci colných kvót, tak ako sa uvádzajú v článku 1 ods. 2 písm. a) bode (iii)

50 EUR/tona

3 mesiace odo dňa vydania v súlade s článkom 22 ods. 1

(—)

ex 0710 90 00

Zeleninová zmes obsahujúca cesnak (11) a/alebo Allium ampeloprasum (nevarené alebo varené v pare alebo vriacej vode), zmrazené, vrátane výrobkov dovezených v rámci colných kvót, tak ako sa uvádzajú v článku 1 ods. 2 písm. a) bode (iii)

50 EUR/tona

3 mesiace odo dňa vydania v súlade s článkom 22 ods. 1

(—)

ex 0711 90 80

Cesnak (11) a Allium ampeloprasum dočasne konzervované (napr. plynným oxidom siričitým, v slanom náleve, sírnej vode alebo iných konzervačných roztokoch), ale v tomto stave nevhodné na bezprostrednú konzumáciu, vrátane výrobkov dovezených v rámci colných kvót, tak ako sa uvádzajú v článku 1 ods. 2 písm. a) bode (iii)

50 EUR/tona

3 mesiace odo dňa vydania v súlade s článkom 22 ods. 1

(—)

ex 0711 90 90

Zeleninová zmes obsahujúca cesnak (11) a/alebo Allium ampeloprasum dočasne konzervované (napr. plynným oxidom siričitým, v slanom náleve, sírnej vode alebo iných konzervačných roztokoch), ale v tomto stave nevhodné na bezprostrednú konzumáciu, vrátane výrobkov dovezených v rámci colných kvót, tak ako sa uvádzajú v článku 1 ods. 2 písm. a) bode (iii)

50 EUR/tona

3 mesiace odo dňa vydania v súlade s článkom 22 ods. 1

(—)

ex 0712 90 90

Sušený cesnak (11) a Allium ampeloprasum a sušené zeleninové zmesi obsahujúce cesnak (11) a/alebo Allium ampeloprasum celé, sekané, krájané na plátky, drvené alebo v prášku, ale ďalej neupravované, vrátane výrobkov dovezených v rámci colných kvót, tak ako sa uvádzajú v článku 1 ods. 2 písm. a) bode (iii)

50 EUR/tona

3 mesiace odo dňa vydania v súlade s článkom 22 ods. 1

(—)

(—)

Povolenie alebo certifikát sa vyžadujú na akékoľvek množstvo.


I.   Banány (Časť XI prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1234/2007)

Číselný znak KN

Opis

Výška záruky

Obdobie platnosti

Netto množstvo (12)

0803 00 19

Banány, čerstvé dovezené podľa colnej sadzby spoločného colného sadzobníka

15 EUR/tona

do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo povolenie vydané, v súlade s článkom 22 ods. 1

(—)

(—)

Povolenie alebo certifikát sa vyžadujú na akékoľvek množstvo.


J.   Hovädzie a teľacie mäso (Časť XV prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1234/2007)

Číselný znak KN

Opis

Výška záruky

Obdobie platnosti

Netto množstvo (13)

0102 90 05 to 0102 90 79

Všetky produkty dovezené v rámci preferenčných podmienok iných než colné kvóty

5 EUR na hlavu

do konca tretieho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo povolenie vydané, v súlade s článkom 22 ods. 1

(—)

0201 a 0202

Všetky produkty dovezené v rámci preferenčných podmienok iných než colné kvóty

12 EUR na 100 kg netto hmotnosti

do konca tretieho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo povolenie vydané, v súlade s článkom 22 ods. 1

(—)

0206 10 95 a 0206 29 91

Všetky produkty dovezené v rámci preferenčných podmienok iných než colné kvóty

12 EUR na 100 kg netto hmotnosti

do konca tretieho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo povolenie vydané, v súlade s článkom 22 ods. 1

(—)

1602 50 10, 1602 50 31 a 1602 50 95

Všetky produkty dovezené v rámci preferenčných podmienok iných než colné kvóty

12 EUR na 100 kg netto hmotnosti

do konca tretieho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo povolenie vydané, v súlade s článkom 22 ods. 1

(—)

1602 90 61 a 1602 90 69

Všetky produkty dovezené v rámci preferenčných podmienok iných než colné kvóty

12 EUR na 100 kg netto hmotnosti

do konca tretieho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo povolenie vydané, v súlade s článkom 22 ods. 1

(—)

(—)

Povolenie alebo certifikát sa vyžadujú na akékoľvek množstvo.


K.   Mlieko a mliečne výrobky (Časť XVI prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1234/2007)

Číselný znak KN

Opis

Výška záruky

Obdobie platnosti

Netto množstvo (14)

ex Kapitola 04, 17, 21 a 23

Všetko mlieko a všetky mliečne výrobky dovezené v rámci preferenčných podmienok iných než colné kvóty a s výnimkou syrov a tvarohov (číselný znak KN 0406) s pôvodom vo Švajčiarsku, dovezených bez povolenia, ako sa uvádza nižšie:

 

 

 

0401

Mlieko a smotana, nezahustené ani neobsahujúce pridaný cukor ani iné sladidlo

10 EUR/100 kg

do konca tretieho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo povolenie vydané, v súlade s článkom 22 ods. 1

(—)

0402

Mlieko a smotana, zahustené alebo obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlo

10 EUR/100 kg

do konca tretieho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo povolenie vydané, v súlade s článkom 22 ods. 1

(—)

0403 10 11 až 0403 10 39

0403 90 11 až 0403 90 69

Cmar, acidofilné mlieko a smotana, jogurt, kefír a ostatné fermentované alebo okyslené mlieka a smotany, tiež zahustené alebo obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlo, neochutené ani neobsahujúce pridané ovocie, orechy alebo kakao

10 EUR/100 kg

do konca tretieho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo povolenie vydané, v súlade s článkom 22 ods. 1

(—)

0404

Srvátka, tiež zahustená alebo obsahujúca pridaný cukor alebo iné sladidlo; výrobky pozostávajúce z prirodzených zložiek mlieka, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlo, ktoré nie sú špecifikované ani zaradené inde

10 EUR/100 kg

do konca tretieho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo povolenie vydané, v súlade s článkom 22 ods. 1

(—)

ex 0405

Maslo a ostatné tuky a oleje pochádzajúce z mlieka; mliečne nátierky s obsahom tuku viac ako 75 %, ale menej ako 80 %

10 EUR/100 kg

do konca tretieho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo povolenie vydané, v súlade s článkom 22 ods. 1

(—)

0406

Syry a tvarohy, s výnimkou syra a tvarohu s pôvodom vo Švajčiarsku, dovezené bez povolenia.

10 EUR/100 kg

do konca tretieho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo povolenie vydané, v súlade s článkom 22 ods. 1

(—)

1702 19 00

Laktóza a laktózový sirup bez pridaných aromatických látok alebo farbív, s hmotnostným obsahom laktózy menej ako 99 %, vyjadrené ako bezvodá laktóza v sušine

10 EUR/100 kg

do konca tretieho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo povolenie vydané, v súlade s článkom 22 ods. 1

(—)

2106 90 51

Aromatizovaný alebo prifarbený laktózový sirup

10 EUR/100 kg

do konca tretieho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo povolenie vydané, v súlade s článkom 22 ods. 1

(—)

ex 2309

Prípravky používané na výživu zvierat:

Prípravky a krmivá obsahujúce produkty, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 1234/2007 priamo alebo na základe nariadenia (ES) č. 1667/2006, s výnimkou prípravkov a krmív, na ktoré sa vzťahuje časť I prílohy I k uvedenému nariadeniu.

10 EUR/100 kg

do konca tretieho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo povolenie vydané, v súlade s článkom 22 ods. 1

(—)

(—)

Povolenie alebo certifikát sa vyžadujú na akékoľvek množstvo.


L.   Ostatné produkty (Časť XXI prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1234/2007)

Číselný znak KN

Opis

Výška záruky

Obdobie platnosti

Netto množstvo (15)

1207 99 91

Konopné semená na iný účel ako na siatie

 (16)

do konca šiesteho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo povolenie skutočne vydané, v súlade s článkom 22 ods. 2, pokiaľ členské štáty neustanovia inak

(—)

(—)

Povolenie alebo certifikát sa vyžadujú na akékoľvek množstvo.


M.   Etylalkohol poľnohospodárskeho pôvodu (ČasťI prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1234/2007)

Číselný znak KN

Opis

Výška záruky

Obdobie platnosti

Netto množstvo (17)

ex 2207 10 00

Nedenaturovaný etylalkohol s obsahom alkoholu 80 obj. % alebo viac, získaný z poľnohospodárskych produktov uvedených v prílohe I k zmluve

1 EUR za hektoliter

do konca štvrtého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo povolenie vydané, v súlade s článkom 22 ods. 1

100 hl

ex 2207 20 00

Etylalkohol a ostatné liehy, denaturované, s akýmkoľvek obsahom alkoholu, získané z poľnohospodárskych produktov uvedených v prílohe I k zmluve

1 EUR za hektoliter

do konca štvrtého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo povolenie vydané, v súlade s článkom 22 ods. 1

100 hl

ex 2208 90 91

Nedenaturovaný etylalkohol s menším obsahom alkoholu ako 80 obj. %, získaný z poľnohospodárskych produktov uvedených v prílohe I k zmluve

EUR 1 per hectoliter

do konca štvrtého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo povolenie vydané, v súlade s článkom 22 ods. 1

100 hl

ex 2208 90 99

Nedenaturovaný etylalkohol s menším obsahom alkoholu ako 80 obj. %, získaný z poľnohospodárskych produktov uvedených v prílohe I k zmluve

1 EUR za hektoliter

do konca štvrtého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo povolenie vydané, v súlade s článkom 22 ods. 1

100 hl

(—)

Povolenie alebo certifikát sa vyžadujú na akékoľvek množstvo.

ČASŤ II

POVINNOSTI TÝKAJÚCE SA POVOLENÍ – NA VÝVOZ BEZ NÁHRAD A NA VÝROBKY, NA KTORÉ KU DŇU PREDLOŽENIA NEBOLA URČENÁ ŽIADNA VÝVOZNÁ DAŇ

Zoznam výrobkov uvedených v článku 1 ods. 2 písm. b) bode (i) a platné maximálne hodnoty v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. d)

(zoradené podľa príloh I a II k nariadeniu (ES) č. 1234/2007)

A.   Obilniny (Časť I prílohy k nariadeniu (ES) č. 1234/2007)  (18)

Číselný znak KN

Opis

Výška záruky

Obdobie platnosti

Netto množstvo (19)

1001 10

Tvrdá pšenica

3 EUR/tona

do konca štvrtého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo povolenie vydané, v súlade s článkom 22 ods. 1

5 000 kg

1001 90 99

Špaldová pšenica, mäkká pšenica a súraž, iné ako na siatie

3 EUR/tona

do konca štvrtého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo povolenie vydané, v súlade s článkom 22 ods. 1

5 000 kg

1002 00 00

Raž

3 EUR/tona

do konca štvrtého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo povolenie vydané, v súlade s článkom 22 ods. 1

5 000 kg

1003 00

Jačmeň

3 EUR/tona

do konca štvrtého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo povolenie vydané, v súlade s článkom 22 ods. 1

5 000 kg

1004 00

Ovos

3 EUR/tona

do konca štvrtého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo povolenie vydané, v súlade s článkom 22 ods. 1

5 000 kg

1005 90 00

Zrnová kukurica iná ako osivo

3 EUR/tona

do konca štvrtého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo povolenie vydané, v súlade s článkom 22 ods. 1

5 000 kg

1101 00 15

Múka z mäkkej pšenice a špaldovej pšenice

3 EUR/tona

do konca štvrtého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo povolenie vydané, v súlade s článkom 22 ods. 1

500 kg

(—)

Povolenie alebo certifikát sa vyžadujú na akékoľvek množstvo.


B.   Ryža (Časť II prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1234/2007)

Číselný znak KN

Opis

Výška záruky

Obdobie platnosti

Netto množstvo (20)

1006 20

Lúpaná (hnedá) ryža

3 EUR/tona

do konca štvrtého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo povolenie vydané, v súlade s článkom 22 ods. 1

500 kg

1006 30

Polobielená alebo bielená ryža, tiež hladená alebo leštená

3 EUR/tona

do konca štvrtého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo povolenie vydané, v súlade s článkom 22 ods. 1

500 kg

(—)

Povolenie alebo certifikát sa vyžadujú na akékoľvek množstvo.


C.   Cukor (Časť III prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1234/2007)

Číselný znak KN

Opis

Výška záruky

Obdobie platnosti

Netto množstvo (21)

1701

Trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza v pevnom stave

11 EUR/100 kg

pre množstvá prekračujúce 10 ton do konca tretieho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo povolenie skutočne vydané, v súlade s článkom 22 ods. 2

pre množstvá neprekračujúce 10 ton do konca tretieho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo povolenie vydané, v súlade s článkom 22 ods. 1 (22)

2 000 kg

1702 60 95

1702 90 95

Ostatné cukry v pevnom stave a cukrové sirupy, neobsahujúce prídavné aromatické látky alebo

farbivá, ale nepatrí sem laktóza, glukóza, maltodextrín a izoglukóza

4,2 EUR/100 kg

pre množstvá prekračujúce 10 ton do konca tretieho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo povolenie skutočne vydané, v súlade s článkom 22 ods. 2

pre množstvá neprekračujúce 10 ton do konca tretieho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo povolenie vydané, v súlade s článkom 22 ods. 1 (22)

2 000 kg

2106 90 59

Aromatizované alebo prifarbované cukrové sirupy, iné ako izoglukóza, laktóza, glukóza a maltodextrínové sirupy

4,2 EUR/100 kg

pre množstvá prekračujúce 10 ton do konca tretieho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo povolenie skutočne vydané, v súlade s článkom 22 ods. 2

pre množstvá neprekračujúce 10 ton do konca tretieho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo povolenie vydané, v súlade s článkom 22 ods. 1 (22)

2 000 kg

(—)

Povolenie alebo certifikát sa vyžadujú na akékoľvek množstvo.

ČASŤ III

MAXIMÁLNE HODNOTY PRE VÝVOZNÉ POVOLENIA S NÁHRADOU

Maximálne množstvá, na ktoré sa nemusí predkladať vývozné povolenie ani certifikát v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. d)

Opis a číselné znaky KN

Netto množstvo (23)

A.   

OBILNINY:

Pre každý výrobok uvedený v časti I prílohy I k nariadeniu Rady (ES) č. 1234/2007,

5 000 kg

s výnimkou podpoložky

0714 20 10, a 2302 50

(—)

1101 00 15

500 kg

B.   

RYŽA:

Pre každý výrobok uvedený v časti II prílohy I k nariadeniu Rady (ES) č. 1234/2007

500 kg

C.   

CUKOR:

Pre každý výrobok uvedený v časti III prílohy I k nariadeniu Rady (ES) č. 1234/2007

2 000 kg

D.   

MLIEKO A MLIEČNE VÝROBKY:

Pre každý výrobok uvedený v časti XVI prílohy I k nariadeniu Rady (ES) č. 1234/2007

150 kg

E.   

HOVÄDZIE A TEĽACIE MÄSO:

Pre živé zvieratá uvedené v časti XV prílohy I k nariadeniu Rady (ES) č. 1234/2007

Jedno zviera

Pre mäso uvedené v časti XV prílohy I k nariadeniu Rady (ES) č. 1234/2007

200 kg

G.   

BRAVČOVÉ MÄSO:

0203

1601

1602

250 kg

0210

150 kg

H.   

HYDINOVÉ MÄSO:

0105 11 11 9000

0105 11 19 9000

0105 11 91 9000

0105 11 99 9000

4 000 kurčiat

0105 12 00 9000

0105 19 20 9000

2 000 kurčiat

0207

250 kg

I.   

VAJCIA:

0407 00 11 9000

2 000 vajec

0407 00 19 9000

4 000 vajec

0407 00 30 9000

400 kg

0408 11 80 9100

0408 91 80 9100

100 kg

0408 19 81 9100

0408 19 89 9100

0408 99 80 9100

250 kg

(—)

Povolenie alebo certifikát sa vyžadujú na akékoľvek množstvo.“


(1)  Maximálne množstvá, na ktoré sa nemusí predkladať povolenie ani certifikát, v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. d). Tieto obmedzenia sa neuplatňujú na dovoz v rámci preferenčných podmienok alebo v rámci colnej kvóty.

(—)

Povolenie alebo certifikát sa vyžadujú na akékoľvek množstvo.

(2)  Maximálne množstvá, na ktoré sa nemusí predkladať povolenie ani certifikát, v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. d). Tieto obmedzenia sa neuplatňujú na dovoz v rámci preferenčných podmienok alebo v rámci colnej kvóty.

(—)

Povolenie alebo certifikát sa vyžadujú na akékoľvek množstvo.

(3)  Maximálne množstvá, na ktoré sa nemusí predkladať povolenie ani certifikát, v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. d). Tieto obmedzenia sa neuplatňujú na dovoz v rámci preferenčných podmienok alebo v rámci colnej kvóty.

(—)

Povolenie alebo certifikát sa vyžadujú na akékoľvek množstvo.

(4)  Maximálne množstvá, na ktoré sa nemusí predkladať povolenie ani certifikát, v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. d). Tieto obmedzenia sa neuplatňujú na dovoz v rámci preferenčných podmienok alebo v rámci colnej kvóty.

(5)  Nevyžaduje sa žiadna záruka. Pozri ďalšie podmienky v odseku 1 článku 17a nariadenia (ES) č. 245/2001.

(—)

Povolenie alebo certifikát sa vyžadujú na akékoľvek množstvo.

(6)  Maximálne množstvá, na ktoré sa nemusí predkladať povolenie ani certifikát, v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. d). Tieto obmedzenia sa neuplatňujú na dovoz v rámci preferenčných podmienok alebo v rámci colnej kvóty.

(—)

Povolenie alebo certifikát sa vyžadujú na akékoľvek množstvo.

(7)  Maximálne množstvá, na ktoré sa nemusí predkladať povolenie ani certifikát, v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. d). Tieto obmedzenia sa neuplatňujú na dovoz v rámci preferenčných podmienok alebo v rámci colnej kvóty.

(8)  Nevyžaduje sa žiadna záruka. Pozri ďalšie podmienky v odseku 1 článku 17a nariadenia (ES) č. 245/2001.

(—)

Povolenie alebo certifikát sa vyžadujú na akékoľvek množstvo.

(9)  Maximálne množstvá, na ktoré sa nemusí predkladať povolenie ani certifikát, v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. d). Tieto obmedzenia sa neuplatňujú na dovoz v rámci preferenčných podmienok alebo v rámci colnej kvóty.

(—)

Povolenie alebo certifikát sa vyžadujú na akékoľvek množstvo.

(10)  Maximálne množstvá, na ktoré sa nemusí predkladať povolenie ani certifikát, v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. d). Tieto obmedzenia sa neuplatňujú na dovoz v rámci preferenčných podmienok alebo v rámci colnej kvóty.

(11)  Patria sem aj produkty, pri ktorých slovo ‚cesnak‘ tvorí len časť opisu. Medzi takéto pojmy patria okrem iného ‚sólo cesnak‘, ‚sloní cesnak‘, ‚jednostrúčikový cesnak‘ alebo ‚cesnak pórový‘.

(—)

Povolenie alebo certifikát sa vyžadujú na akékoľvek množstvo.

(12)  Maximálne množstvá, na ktoré sa nemusí predkladať povolenie ani certifikát, v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. d). Tieto obmedzenia sa neuplatňujú na dovoz v rámci preferenčných podmienok alebo v rámci colnej kvóty.

(—)

Povolenie alebo certifikát sa vyžadujú na akékoľvek množstvo.

(13)  Maximálne množstvá, na ktoré sa nemusí predkladať povolenie ani certifikát, v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. d). Tieto obmedzenia sa neuplatňujú na dovoz v rámci preferenčných podmienok alebo v rámci colnej kvóty.

(—)

Povolenie alebo certifikát sa vyžadujú na akékoľvek množstvo.

(14)  Maximálne množstvá, na ktoré sa nemusí predkladať povolenie ani certifikát, v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. d). Tieto obmedzenia sa neuplatňujú na dovoz v rámci preferenčných podmienok alebo v rámci colnej kvóty.

(—)

Povolenie alebo certifikát sa vyžadujú na akékoľvek množstvo.

(15)  Maximálne množstvá, na ktoré sa nemusí predkladať povolenie ani certifikát, v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. d). Tieto obmedzenia sa neuplatňujú na dovoz v rámci preferenčných podmienok alebo v rámci colnej kvóty.

(16)  Nevyžaduje sa žiadna záruka. Pozri ďalšie podmienky v odseku 1 článku 17a nariadenia (ES) č. 245/2001.

(—)

Povolenie alebo certifikát sa vyžadujú na akékoľvek množstvo.

(17)  Maximálne množstvá, na ktoré sa nemusí predkladať povolenie ani certifikát, v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. d). Tieto obmedzenia sa neuplatňujú na dovoz v rámci preferenčných podmienok alebo v rámci colnej kvóty.

(—)

Povolenie alebo certifikát sa vyžadujú na akékoľvek množstvo.

(18)  Ak sa neustanovuje inak v nariadení (ES) č. 1342/2003.

(19)  Maximálne množstvá, na ktoré sa nemusí predkladať povolenie ani certifikát, v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. d). Tieto obmedzenia sa neuplatňujú na vývoz v rámci preferenčných podmienok, v rámci colnej kvóty alebo v prípade, keď bola určená vývozná daň.

(—)

Povolenie alebo certifikát sa vyžadujú na akékoľvek množstvo.

(20)  Maximálne množstvá, na ktoré sa nemusí predkladať povolenie ani certifikát, v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. d). Tieto obmedzenia sa neuplatňujú na vývoz v rámci preferenčných podmienok, v rámci colnej kvóty alebo v prípade, keď bola určená vývozná daň.

(—)

Povolenie alebo certifikát sa vyžadujú na akékoľvek množstvo.

(21)  Maximálne množstvá, na ktoré sa nemusí predkladať povolenie ani certifikát, v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. d). Tieto obmedzenia sa neuplatňujú na vývoz v rámci preferenčných podmienok, v rámci colnej kvóty alebo v prípade, keď sa uplatňuje vývozná daň.

(22)  V prípade množstiev neprekračujúcich 10 ton nesmie príslušná strana použiť viac ako jedno takéto povolenie na ten istý vývoz.

(—)

Povolenie alebo certifikát sa vyžadujú na akékoľvek množstvo.

(23)  Tieto obmedzenia sa neuplatňujú na vývoz v rámci preferenčných podmienok, v rámci colnej kvóty alebo v prípade, keď bola určená vývozná daň.

(—)

Povolenie alebo certifikát sa vyžadujú na akékoľvek množstvo.“


PRÍLOHA II

„PRÍLOHA X

Záznamy uvedené v článku 6 ods. 5

:

v bulharčine

:

специален срок на валидност, както е предвидено в член 6 от Регламент (ЕО) № 1342/2003

:

v španielčine

:

período especial de validez conforme a lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento (CE) no 1342/2003

:

v češtine

:

zvláštní doba platnosti stanovená v článku 6 nařízení (ES) č. 1342/2003

:

v dánčine

:

Særlig gyldighedsperiode, jf. artikel 6 i forordning (EF) nr. 1342/2003.

:

v nemčine

:

besondere Gültigkeitsdauer gemäß Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 1342/2003

:

v estónčine

:

erikehtivusaeg ajavahemik vastavalt määruse (EÜ) nr 1342/2003 artiklile 6

:

v gréčtine

:

Ειδική περίοδος ισχύος όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003

:

v angličtine

:

special period of validity as provided for in Article 6 of Regulation (EC) No 1342/2003

:

vo francúzštine

:

durées particulières de validité prévues à l’article 6 du règlement (CE) no 1342/2003

:

v taliančine

:

periodo di validità particolare di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1342/2003

:

v lotyštine

:

Regulas (EK) Nr. 1342/2003 6. pantā paredzētais īpašais derīguma termiņš

:

v litovčine

:

specialus galiojimo terminas, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1342/2003 6 straipsnyje

:

v maďarčine

:

az 1342/2003/EK rendelet 6. cikke szerinti speciális érvényességi idő

:

v maltčine

:

perjodu ta’ validità speċjali kif ipprovdut fl-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 1342/2003

:

v holandčine

:

Bijzondere geldigheidsduur als bedoeld in artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1342/2003

:

v poľštine

:

szczególny okres ważności przewidziany w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1342/2003

:

v portugalčine

:

período de eficácia especial conforme previsto no artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1342/2003

:

v rumunčine

:

perioadă de valabilitate specială, în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1342/2003

:

v slovenčine

:

osobitné obdobie platnosti podľa ustanovenia článku 6 nariadenia (ES) č. 1342/2003

:

v slovinčine

:

posebno obdobje veljavnosti, kot je določeno v členu 6 Uredbe (ES) št. 1342/2003

:

vo fínčine

:

Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 6 artiklan mukainen erityinen voimassaolo aika

:

vo švédčine

:

särskild giltighetstid enligt artikel 6 i förordning (EG) nr 1342/2003“


SMERNICE

10.6.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 150/28


SMERNICA RADY 2008/55/ES

z 26. mája 2008

o vzájomnej pomoci pri vymáhaní pohľadávok týkajúcich sa určitých poplatkov, odvodov, daní a ďalších opatrení

(kodifikované znenie)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej články 93 a 94,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

keďže:

(1)

Smernica Rady 76/308/EHS z 15. marca 1976 o vzájomnej pomoci pri vymáhaní pohľadávok týkajúcich sa určitých poplatkov, odvodov, daní a ďalších opatrení (3) bola opakovane (4) podstatným spôsobom zmenená a doplnená. V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa mala táto smernica kodifikovať.

(2)

Skutočnosť, že vnútroštátne ustanovenia, ktoré sa vzťahujú na refundáciu, sú uplatniteľné len v rámci národných teritórií, je sama osebe prekážkou fungovania vnútorného trhu. Táto situácia zabraňuje pravidlám Spoločenstva, aby sa plne a správne uplatňovali najmä v oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky, a uľahčuje tak podvodné činnosti.

(3)

Je potrebné riešiť hrozbu pre finančné záujmy Spoločenstva a členských štátov a vnútorného trhu, ktorú predstavuje rozvoj podvodov, aby sa zachovala lepšia konkurencieschopnosť a fiškálna neutralita vnútorného trhu.

(4)

Je preto nevyhnutné prijať spoločné pravidlá o vzájomnej pomoci pri refundácii.

(5)

Tieto pravidlá by sa mali vzťahovať na refundáciu pohľadávok vyplývajúcich z rôznych opatrení, ktoré tvoria súčasť systému celkového alebo čiastočného financovania Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, na refundáciu odvodov a iných daní, dovozných ciel a exportných ciel, dane z pridanej hodnoty, harmonizovaných spotrebných daní (z vyrobeného tabaku, alkoholu a alkoholických nápojov a minerálnych olejov), ako aj daní z príjmu a kapitálu a daní z poistného. Mali by sa takisto vzťahovať na refundáciu úrokov, penále a správnych pokút s výnimkou akejkoľvek sankcie trestnej povahy a nákladov súvisiacich s takýmito pohľadávkami.

(6)

Vzájomná pomoc by mala spočívať v nasledujúcom: dožiadaný orgán má na jednej strane poskytnúť žiadajúcemu orgánu informáciu, ktorú potrebuje na účely refundácie pohľadávok na území členského štátu, kde sa nachádza, a má upovedomiť dlžníka o všetkých prostriedkoch, ktoré sa vzťahujú na takéto pohľadávky vychádzajúce z tohto členského štátu, a na strane druhej má refundovať pohľadávky na základe žiadosti dožiadajúceho orgánu, ktoré pochádzajú z členského štátu, v ktorom sa nachádza.

(7)

Tieto rôzne formy pomoci by mal poskytnúť dožiadaný orgán v súlade so zákonmi, inými právnymi predpismi a správnymi opatreniami, ktoré upravujú takéto záležitosti v členskom štáte, v ktorom sa nachádza.

(8)

Je potrebné stanoviť podmienky, v súlade s ktorými musí žiadosti o pomoc vyhotoviť žiadajúci orgán, a tiež je potrebné určiť obmedzujúcu definíciu špecifických okolností, za ktorých dožiadaný orgán môže odmietnuť pomoc v akomkoľvek danom prípade.

(9)

S cieľom umožniť efektívnejšie a účinnejšie vymáhanie pohľadávok, v súvislosti s ktorými sa žiadosť o vymáhanie predložila, dokument umožňujúci vymáhanie pohľadávky by sa mal v zásade považovať za dokument členského štátu, v ktorom sa dožiadaný orgán nachádza.

(10)

V prípade, keď je dožiadaný orgán požiadaný konať v mene žiadajúceho orgánu na účely refundácie pohľadávky, mal by byť schopný, ak to umožňujú platné predpisy členského štátu, v ktorom sa nachádza, a so súhlasom žiadajúceho orgánu povoliť dlžníkovi čas na zaplatenie alebo platbu v splátkach. Akýkoľvek úrok vyberaný z takýchto platobných prostriedkov by mal byť takisto poukázaný členskému štátu, v ktorom sa nachádza žiadajúci orgán.

(11)

Na základe odôvodnenej žiadosti žiadajúceho orgánu by mal byť dožiadaný orgán takisto schopný umožniť v miere, v akej to umožňujú platné predpisy členského štátu, v ktorom sa nachádza, prijať preventívne opatrenia na zabezpečenie refundácie pohľadávok, ktoré majú svoj pôvod v členskom štáte žiadateľa. Takéto pohľadávky však nemusia mať nutne výhodu z výsad pridelených podobným pohľadávkam vznikajúcim v členskom štáte, v ktorom sa nachádza dožiadaný orgán.

(12)

Je možné, že počas refundácie v členskom štáte, v ktorom sa nachádza dožiadaný orgán, pohľadávka alebo nástroj umožňujúci jej uplatnenie, ktorý vydá členský štát, v ktorom sa nachádza žiadajúci orgán, môže byť zamietnutý príslušnou osobou. V takýchto prípadoch by malo byť stanovené, že dotknutá osoba musí predložiť podanie popierajúce nárok príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom sa nachádza žiadajúci orgán, a že dožiadaný orgán musí prerušiť, ak žiadajúci orgán nepožiada inak, akékoľvek vykonávacie konania, ktoré začal, až do rozhodnutia vyššie uvedeného orgánu.

(13)

Malo by byť stanovené, že dokumenty a informácie poskytnuté v priebehu vzájomnej pomoci pri refundácii sa nesmú použiť na iné účely.

(14)

Používanie vzájomnej pomoci pri vymáhaní nemôže okrem mimoriadnych okolností vychádzať z finančných výhod ani záujmu o dosiahnuté výsledky, ale členské štáty by sa mali dokázať dohodnúť na usporiadaniach na preplácanie, ak vymáhanie predstavuje špecifický problém.

(15)

Táto smernica by nemala obmedziť vzájomnú pomoc medzi jednotlivými členskými štátmi, ktorá bola dohodnutá na základe bilaterálnych alebo multilaterálnych dohôd a dohovorov.

(16)

Opatrenia nevyhnutné na vykonávanie tejto smernice by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (5).

(17)

Táto smernica by sa nemala dotýkať povinností členských štátov týkajúcich sa lehôt na transpozíciu tých smerníc do vnútroštátneho práva, ktoré sú uvedené v prílohe I časti C,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Táto smernica stanovuje pravidlá, aby boli zapracované do zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov na účely zaistenia refundácie pohľadávok uvedených v článku 2 a ktoré vznikli v inom členskom štáte.

Článok 2

Táto smernica platí pre všetky pohľadávky týkajúce sa:

a)

vrátenia, intervencií a iných opatrení tvoriacich súčasť systému celkového alebo čiastkového financovania Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) vrátane čiastok inkasovaných v súvislosti s týmito akciami;

b)

odvodov a iných daní upravených podľa spoločnej organizácie trhu pre sektor cukru;

c)

dovozných ciel;

d)

exportných ciel;

e)

dane z pridanej hodnoty;

f)

spotrebných daní z:

i)

vyrobeného tabaku;

ii)

alkoholu a alkoholických nápojov;

iii)

minerálnych olejov;

g)

daní z príjmu a kapitálu;

h)

daní z poistného;

i)

úroku, správnych pokút a penále a nákladov súvisiacich s pohľadávkami, o ktorých hovoria písmená a) až h), s výnimkou akejkoľvek sankcie trestnej povahy, ako to stanovujú platné zákony v členskom štáte, v ktorom sa dožiadaný orgán nachádza.

Platí tiež pre pohľadávky týkajúce sa identických alebo analogických daní k daniam z poistného uvedeným v článku 3 bode 6, ktoré ich dopĺňajú alebo nahrádzajú. Kompetentné orgány členských štátov si oznámia navzájom a oznámia aj Komisii dátumy, kedy tieto dane vstúpia do platnosti.

Článok 3

Na účely tejto smernice:

1.

„žiadajúci orgán“ znamená príslušný orgán členského štátu, ktorý predkladá žiadosť o pomoc týkajúcu sa pohľadávky uvedenej v článku 2;

2.

„dožiadaný orgán“ znamená príslušný orgán členského štátu, ktorému je predložená žiadosť o pomoc;

3.

„dovozné clá“ znamenajú clá a poplatky, ktoré majú ekvivalentný dosah na dovoz a dovozné clá stanovené v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky alebo v rámci špecifických usporiadaní platiacich na určité tovary vyplývajúce zo spracovania poľnohospodárskych výrobkov;

4.

„exportné clá“ znamenajú clá a poplatky, ktoré majú ekvivalentný dosah na dovozy a exportné poplatky stanovené v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky alebo v rámci špecifických usporiadaní platiacich na určité tovary vyplývajúce zo spracovania poľnohospodárskych výrobkov;

5.

„dane z príjmu a kapitálu“ znamenajú tie, ktoré sú vymenované v článku 1 ods. 3 smernice Rady [77/799/EHS] z 19. decembra 1977 o vzájomnej pomoci príslušných orgánov členských štátov v oblasti priamych daní a dane poistnej prémie (6), v spojení s článkom 1 ods. 4 uvedenej smernice;

6.

„dane z poistného“ znamenajú:

a)

:

v Belgicku

:

i)

taxe annuelle sur les contracts d’assurance;

ii)

jaarlijkse task op de verzekeringscontracten;

b)

:

v Dánsku

:

i)

afgift af lystfartøjsforsikringer;

ii)

afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer m.v.;

iii)

stempelafgift af forsikringspræmier;

c)

:

v Nemecku

:

i)

Versicherungssteuer;

ii)

Feuerschutzsteuer;

d)

:

v Grécku

:

i)

Φòρος κύκλου εργασιών (Φ.Κ.Ε);

ii)

Τέλη Χαρτοσήμου;

e)

:

v Španielsku

:

Impuesto sobre las primas de seguros;

f)

:

vo Francúzsku

:

taxe sur les conventions d’assurances;

g)

:

v Írsku

:

levy on insurance premiums;

h)

:

v Taliansku

:

imposte sulle assicurazioni private ed i contratti vitalizi di cui alla legge 29.10.1967 No 1216;

i)

:

v Luxembursku

:

i)

impôt sur les assurances;

ii)

impôt dans l’intérêt du service d’incendie;

j)

:

na Malte

:

taxxa fuq dokumenti u trasferimenti;

k)

:

v Holandsku

:

assurantiebelasting;

l)

:

v Rakúsku

:

i)

Versicherungssteuer;

ii)

Feuerschutzsteuer;

m)

:

v Portugalsku

:

imposto de selo sobre os prémios de seguros;

n)

:

v Slovinsku

:

i)

davek od prometa zavarovalnih poslov;

ii)

požarna taksa;

o)

:

vo Fínsku

:

i)

eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero/skatt på vissa försäkringspremier;

ii)

palosuojelumaksu/brandskyddsavgift;

p)

:

v Spojenom kráľovstve

:

insurance premium tax (IPT).

Článok 4

1.   Na základe žiadosti žiadajúceho orgánu dožiadaný orgán poskytne akúkoľvek informáciu, ktorá by mohla byť užitočná pre žiadajúci orgán pri refundácii jeho pohľadávky.

Dožiadaný orgán môže, aby získal túto informáciu, použiť oprávnenia, ktoré mu poskytujú zákony, iné právne predpisy alebo správne opatrenia vzťahujúce sa na refundáciu podobných pohľadávok, ktoré vznikli na území členského štátu, v ktorom sa nachádza.

2.   Žiadosť o informáciu obsahuje meno, adresu osoby, ktorej sa poskytovaná informácia dotýka, a ďalšie dôležité informácie týkajúce sa jej identifikácie, ku ktorej má v normálnej situácii žiadajúci orgán prístup, ďalej pôvod a veľkosť pohľadávky, pre ktorú sa žiadosť podáva.

3.   Dožiadaný orgán nie je povinný poskytnúť informáciu:

a)

ktorú by nemohol získať na účely refundácie podobných pohľadávok v členskom štáte, kde sa nachádza;

b)

ktorá by mohla prezradiť akékoľvek obchodné, priemyselné alebo profesionálne tajomstvá alebo

c)

ktorej prezradenie by mohlo viesť k ohrozeniu bezpečnosti alebo by mohlo byť v rozpore s verejným poriadkom štátu.

4.   Dožiadaný orgán informuje žiadajúci orgán o dôvodoch zamietnutia žiadosti o informáciu.

Článok 5

1.   Dožiadaný orgán na základe žiadosti žiadajúceho orgánu a v súlade s pravidlami platných zákonov pre oznamovanie podobných nástrojov alebo rozhodnutí členského štátu, v ktorom sa nachádza dožiadaný orgán, oznámi adresátovi všetky nástroje a rozhodnutia vrátane súdnych, ktoré pochádzajú z členského štátu, v ktorom sa žiadajúci orgán nachádza, a ktoré sa vzťahujú na pohľadávku a/alebo jej refundáciu.

2.   Žiadosť o oznámenie obsahuje meno, adresu daného adresáta a ďalšie dôležité informácie týkajúce sa jeho identifikácie, ku ktorej má v normálnej situácii žiadajúci orgán prístup, pôvod a predmet oznamovaného nástroja alebo rozhodnutia, ak je to nevyhnutné, tak meno a adresu dlžníka a ďalšie dôležité informácie týkajúce sa jeho identifikácie, ku ktorej má v normálnej situácii žiadajúci orgán prístup, pohľadávku, na ktorú sa nástroj alebo rozhodnutie vzťahuje, a akékoľvek ďalšie užitočné informácie.

3.   Dožiadaný orgán ihneď informuje žiadajúci orgán o uskutočnených úkonoch na základe jeho žiadosti o oznámenie, a najmä o dátume, keď bol nástroj alebo rozhodnutie doručené adresátovi.

Článok 6

Dožiadaný orgán na základe žiadosti žiadajúceho orgánu, v súlade s pravidlami platných zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení, ktoré sa vzťahujú na refundáciu podobných pohľadávok pochádzajúcich z členského štátu, v ktorom sa dožiadaný orgán nachádza, refunduje pohľadávky, ktoré sú predmetom nástroja umožňujúceho ich uplatnenie.

Na tento účel akákoľvek pohľadávka, pre ktorú bola podaná žiadosť o refundáciu, sa bude považovať za pohľadávku členského štátu, v ktorom sa dožiadaný orgán nachádza, s výnimkou prípadov, na ktoré sa vzťahuje článok 12.

Článok 7

1.   Žiadosť o vymáhanie pohľadávky, ktorú žiadajúci orgán adresuje požadovanému orgánu, je doplnená úradnou alebo overenou kópiou dokumentu umožňujúceho jej vymáhanie, vystaveného v členskom štáte, v ktorom sa žiadajúci orgán nachádza, a podľa potreby originálom alebo overenou kópiou ďalších dokumentov potrebných na vymáhanie.

2.   Dožiadajúci orgán nesmie predložiť žiadosť o vymáhanie, ak:

a)

pohľadávka alebo dokument umožňujúci vymáhanie nie je sporný v členskom štáte, v ktorom sa nachádza, okrem prípadov, v ktorých sa použije článok 12 ods. 2 druhý pododsek;

b)

nemá v členskom štáte, v ktorom sa nachádza, zavedené príslušné postupy na vymáhanie dostupné na základe dokumentu, o ktorom hovorí odsek 1, a prijaté opatrenia nezabezpečia plné splatenie pohľadávky.

3.   Žiadosť o vymáhanie obsahuje:

a)

meno, adresu a akékoľvek ďalšie dôležité informácie týkajúce sa identifikácie danej osoby alebo tretej strany, ktorá má v držbe jej aktíva;

b)

meno, adresu a akékoľvek ďalšie dôležité informácie týkajúce sa identifikácie žiadajúceho orgánu;

c)

odvolanie na dokument umožňujúci jeho vymáhanie, vystavený v členskom štáte, v ktorom sa nachádza orgán žiadateľa;

d)

povahu a čiastku pohľadávky vrátane istiny, úroku a akýchkoľvek ďalších splatných pokút, penále a nákladov uvedených v menách členských štátov, v ktorých sa oba orgány nachádzajú;

e)

dátum oznámenia dokumentu adresátovi žiadajúcim orgánom alebo orgánom, ktorý je požiadaný;

f)

dátum, od ktorého, a obdobie, v ktorom je vymáhanie možné podľa platných zákonov v členskom štáte, v ktorom sa žiadajúci orgán nachádza;

g)

akékoľvek ďalšie relevantné informácie.

Žiadosť o vymáhanie tiež obsahuje vyhlásenie orgánu žiadateľa potvrdzujúce, že podmienky stanovené v odseku 2 boli splnené.

4.   Keď sa akékoľvek dôležité informácie týkajúce sa záležitostí, pre ktoré vznikla žiadosť o vymáhanie, stanú známymi žiadajúcemu orgánu, postúpi ich dožiadanému orgánu.

Článok 8

Dokument umožňujúci vymáhanie pohľadávky sa priamo rozpozná a automaticky sa bude považovať za dokument umožňujúci vymáhanie pohľadávky členského štátu, v ktorom sa dožiadaný orgán nachádza.

Bez ohľadu na prvý odsek dokument umožňujúci vymáhanie pohľadávky sa môže podľa potreby a v súlade s ustanoveniami platnými v členskom štáte, v ktorom sa dožiadaný orgán nachádza, akceptovať, uznať, doplniť alebo nahradiť dokumentom oprávňujúcim vymáhanie na území tohto členského štátu.

Do troch mesiacov od dátumu prijatia žiadosti o vymáhanie sa členské štáty vynasnažia o vybavenie tohto akceptovania, uznania, doplnenia alebo náhrady okrem prípadov uvedených vo štvrtom odseku. Tieto formality nemožno odmietnuť, ak dokument umožňujúci vymáhanie je správne vypracovaný. Dožiadaný orgán bude informovať žiadajúci orgán o dôvodoch predĺženia obdobia troch mesiacov.

Ak akákoľvek z týchto formalít spôsobí spor v súvislosti s pohľadávkou alebo dokumentom umožňujúcim vymáhanie, vystaveným žiadajúcim orgánom, platí článok 12.

Článok 9

1.   Pohľadávky sa budú vymáhať v mene členského štátu, v ktorom sa dožiadaný orgán nachádza. Celá čiastka pohľadávky, ktorú vymáha dožiadaný orgán, sa prevedie od tohto orgánu žiadajúcemu orgánu.

2.   Ak to umožňujú platné zákony, iné právne predpisy alebo správne opatrenia v členskom štáte, v ktorom sa dožiadaný orgán nachádza, a po konzultáciách so žiadajúcim orgánom, môže tento poskytnúť dlžníkovi čas na zaplatenie alebo schválenie platby v splátkach. Akýkoľvek úrok účtovaný dožiadaným orgánom v súvislosti s týmto ďalším časovým obdobím sa tiež preplatí členskému štátu, v ktorom sa žiadajúci orgán nachádza.

Od dátumu, ku ktorému bol dokument umožňujúci vymáhanie pohľadávok priamo uznaný v súlade s článku 8 prvým odsekom alebo akceptovaný, uznaný, doplnený alebo nahradený v súlade s článkom 8 druhým odsekom, sa bude úrok účtovať za platbu po lehote v zmysle zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení platných v členskom štáte, v ktorom sa dožiadaný orgán nachádza, a zároveň sa preplatí členskému štátu, v ktorom sa žiadajúci orgán nachádza.

Článok 10

Pohľadávky, ktoré sa majú vymáhať, nemusia mať bez ohľadu na článok 6 druhý odsek nutne výhodu z výsad pridelených podobným pohľadávkam vznikajúcim v členskom štáte, v ktorom sa dožiadaný orgán nachádza.

Článok 11

Dožiadaný orgán bude okamžite informovať žiadajúci orgán o uskutočnenom úkone na základe jeho žiadosti o refundáciu.

Článok 12

1.   Ak v priebehu refundácie pohľadávka a/alebo nástroj umožňujúci jej uplatnenie, vydaný v členskom štáte, v ktorom sa žiadajúci orgán nachádza, je predmetom sporu so zainteresovanou stranou, tak táto strana podá podnet v súlade s platnými zákonmi príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom sa nachádza žiadajúci orgán. Tento podnet musí oznámiť žiadajúci orgán dožiadanému orgánu. Zainteresovaná strana môže o podnete tiež informovať dožiadaný orgán.

2.   Hneď ako dožiadaný orgán prijme oznámenie uvedené v odseku 1, buď od žiadajúceho orgánu, alebo od zainteresovanej strany, preruší konanie o uplatnení pohľadávky do rozhodnutia príslušného orgánu vo veci, ak žiadajúci orgán nepožiada inak v súlade s druhým pododsekom tohto odseku. Ak to dožiadaný orgán považuje za potrebné, môže prijať preventívne opatrenia na zabezpečenie pohľadávky do tej miery, do akej to umožňujú platné zákony a nariadenia pre takýto úkon pri podobných pohľadávkach v členskom štáte, v ktorom sa nachádza, ale bez toho, aby bolo ohrozené plnenie článku 13.

Žiadajúci orgán môže v súlade so zákonmi, inými právnymi predpismi a správnymi opatreniami platnými v členskom štáte, v ktorom sa nachádza, žiadať od dožiadaného orgánu, aby vymáhal spornú pohľadávku, pokiaľ príslušné zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia platné v členskom štáte, v ktorom sa dožiadaný orgán nachádza, umožňujú takýto postup. Ak je výsledok sporu následne v prospech dlžníka, žiadajúci orgán bude zodpovedať za preplatenie akýchkoľvek vymáhaných čiastok spolu s akoukoľvek dlžnou kompenzáciou v súlade so zákonmi platnými v členskom štáte, v ktorom sa dožiadaný orgán nachádza.

3.   Ak sú prijaté opatrenia na uplatnenie pohľadávky v členskom štáte, v ktorom sa nachádza dožiadaný orgán, sporné, potom sa musí podnet podať na príslušnom orgáne členského štátu v súlade s jeho zákonmi a opatreniami.

4.   Ak je príslušným orgánom, na ktorom bol podaný podnet v súlade s odsekom 1, súdny alebo administratívny senát, potom rozhodnutia tohto senátu do tej miery, do akej sú prijateľné pre žiadajúci orgán a ktoré umožňujú uplatnenie pohľadávky v členskom štáte, v ktorom sa nachádza žiadajúci orgán, vytvárajú „nástroj umožňujúci uplatnenie“ v zmysle článkov 6, 7 a 8 a refundácia pohľadávky sa uskutoční na základe uvedeného rozhodnutia.

Článok 13

Dožiadaný orgán na základe odôvodnenej žiadosti žiadajúceho orgánu prijme preventívne opatrenia vedúce k zabezpečeniu pohľadávky do tej miery, do akej to umožňujú platné zákony a právne predpisy členského štátu, v ktorom sa nachádza.

Na ustanovenia prvého odseku sa primerane použije článok 6, článok 7 ods. 1, 3 a 4 a články 8, 11, 12 a 14.

Článok 14

Dožiadaný orgán nie je povinný:

a)

poskytnúť pomoc podľa článkov 6 až 13, ak by vymáhanie pohľadávky v dôsledku situácie dlžníka vytvorilo vážne hospodárske alebo sociálne ťažkosti v členskom štáte, v ktorom sa tento orgán nachádza, pokiaľ zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia platné v členskom štáte, v ktorom sa dožiadaný orgán nachádza, pripúšťajú taký krok pre podobné národné pohľadávky;

b)

poskytnúť pomoc upravenú v článkoch 4 až 13, ak sa počiatočná žiadosť podľa článku 4, 5 alebo 6 týka pohľadávok starších ako päť rokov, od chvíle, keď sa vypracoval dokument umožňujúci vymáhanie v súlade so zákonmi, inými právnymi predpismi alebo správnymi opatreniami platnými v členskom štáte, v ktorom sa žiadajúci orgán nachádza, až do dátumu žiadosti. Avšak v prípadoch, v ktorých pohľadávka alebo dokument sú sporné, začína lehota plynúť momentom, keď žiadajúci štát stanoví, že pohľadávka alebo dokument umožňujúci vymáhanie sa už nebude ďalej rozporovať.

Dožiadaný orgán bude informovať žiadajúci orgán o dôvodoch zamietnutia žiadosti o pomoc. Takéto odôvodnené zamietnutie sa oznámi aj Komisii.

Článok 15

1.   Otázky týkajúce sa premlčacej doby sa výlučne spravujú platnými zákonmi členského štátu, v ktorom sa nachádza žiadajúci orgán.

2.   Kroky prijaté pri refundácii pohľadávok dožiadaným orgánom na základe žiadosti o pomoc, ktoré by mohli – ak boli vykonané žiadajúcim orgánom – mať vplyv na spočívanie alebo pretrhnutie premlčacej doby v súlade s platnými zákonmi členského štátu, v ktorom sa nachádza žiadajúci orgán, sa budú považovať za prijaté týmto štátom do tej miery, do akej sa to týka tohto vplyvu.

Článok 16

Dokumenty a informácie zaslané dožiadanému orgánu v zmysle tejto smernice môžu byť týmto orgánom poskytnuté len:

a)

osobe uvedenej v žiadosti o pomoc;

b)

osobám a orgánom zodpovedným za refundáciu pohľadávok a len na tento účel;

c)

súdnym orgánom, ktoré konajú vo veciach týkajúcich sa uplatnenia pohľadávok.

Článok 17

Žiadosti o pomoc, dokument umožňujúci vymáhanie a ďalšie dôležité dokumenty budú doplnené o preklad do úradného jazyka alebo jedného z úradných jazykov členského štátu, v ktorom sa nachádza dožiadaný orgán, bez obmedzenia práva tohto orgánu preklad odmietnuť.

Článok 18

1.   Dožiadaný orgán vymáha od danej osoby a zadrží akékoľvek náklady spojené s vymáhaním, ktoré dosiahne, v súlade so zákonmi alebo inými právnymi predpismi členského štátu, v ktorom sa nachádza, ktoré platia pre podobné pohľadávky.

2.   Členské štáty odmietnu všetky pohľadávky navzájom na preplatenie nákladov vzniknutých zo vzájomnej pomoci, ktorú si navzájom poskytujú podľa tejto smernice.

3.   Ak vymáhanie predstavuje špecifický problém, zahŕňa veľmi veľké čiastky nákladov alebo sa týka boja proti organizovanému zločinu, žiadateľ a dožiadané orgány sa môžu dohodnúť na usporiadaniach preplácania špecifických pre dané prípady.

4.   Členské štáty, v ktorých sa žiadajúci orgán nachádza, ďalej ručia voči členskému štátu, v ktorom sa nachádza dožiadaný orgán, za akékoľvek náklady a akékoľvek straty dosiahnuté ako výsledok krokov realizovaných ako neodôvodnených, pokiaľ sa to týka podstaty pohľadávok alebo platnosti dokumentu vystaveného žiadajúcim orgánom.

Článok 19

Členské štáty si navzájom poskytnú zoznam orgánov oprávnených vydávať a prijímať žiadosti o pomoc.

Článok 20

1.   Komisii pomáha Výbor pre vymáhanie (ďalej len „výbor“).

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

Článok 21

Výbor môže preskúmať akúkoľvek vec týkajúcu sa aplikácie tejto smernice, ktorá bola prednesená jeho predsedom na základe jeho vlastnej iniciatívy alebo na základe žiadosti zástupcu členského štátu.

Článok 22

Pravidlá uplatňovania článku 4 ods. 2 a 4, článku 5 ods. 2 a 3, článkov 7, 8, 9 a 11, článku 12 ods. 1 a 2, článku 14, článku 18 ods. 3 a článku 24, ako aj stanovenie prostriedkov, ktorými sa styk medzi orgánmi môže realizovať, a pravidlá konverzie, prevodu vymáhaných čiastok a stanovenia minimálnej čiastky pohľadávok, ktoré môžu byť dôvodom na predloženie žiadosti o pomoc, sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 20 ods. 2.

Článok 23

Táto smernica nebráni väčšej miere vzájomnej pomoci, ktorá existuje už teraz alebo bude existovať v budúcnosti medzi jednotlivými členskými štátmi na základe akýchkoľvek dohôd alebo dohovorov vrátane tých, ktoré sú určené na oznamovanie právnych alebo mimoprávnych aktov.

Článok 24

Členské štáty oznámia Komisii opatrenia prijaté na vykonanie tejto smernice.

Komisia o tom informuje ostatné členské štáty.

Každý členský štát podá Komisii každoročne oznámenie o počte žiadostí o podanie informácií, oznámení a vymáhaní zaslanom a prijatom každý rok, o danej čiastke pohľadávok a o vymáhaných čiastkach.

Komisia podá každý druhý rok Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní týchto ustanovení a o dosiahnutých výsledkoch.

Článok 25

Smernica 76/308/EHS zmenená a doplnená aktmi uvedenými v prílohe I častiach A a B sa ruší bez vplyvu na povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu tých smerníc do vnútroštátneho práva, ktoré sú uvedené v prílohe I časti C.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe II.

Článok 26

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 27

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 26. mája 2008

Za Radu

predseda

D. RUPEL


(1)  Stanovisko z 19. júna 2007 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. EÚ C 93, 27.4.2007, s. 15.

(3)  Ú. v. ES L 73, 19.3.1976, s. 18. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 2003. Pôvodný názov smernice je „smernica Rady 76/308/EHS z 15. marca 1976 o vzájomnej pomoci pri refundácii pohľadávok vyplývajúcich z činností, ktoré tvoria časť systému financovania Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu, a o poľnohospodárskych poplatkoch a clách“. Smernica bola zmenená a doplnená smernicou 79/1071/EHS (Ú. v. ES L 331, 27.12.1979, s. 10), smernicou 92/12/EHS (Ú. v. ES L 76, 23.3.1992, s. 1) a smernicou 2001/44/ES (Ú. v. ES L 175, 28.6.2001, s. 17).

(4)  Pozri prílohu I časti A a B.

(5)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11).

(6)  Ú. v. ES L 336, 27.12.1977, s. 15. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2006/98/ES (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 129).


PRÍLOHA I

ČASŤ A

Zrušená smernica v znení neskorších zmien a doplnení

(v zmysle článku 25)

Smernica 76/308/EHS

(Ú. v. ES L 73, 19.3.1976, s. 18).

 

Smernica 79/1071/EHS

(Ú. v. ES L 331, 27.12.1979, s. 10).

 

Smernica 92/12/EHS

(Ú. v. ES L 76, 23.3.1992, s. 1).

iba článok 30a

Smernica 92/108/EHS

(Ú. v. ES L 390, 31.12.1992, s. 124).

iba článok 1 bod 9

Smernica 2001/44/ES

(Ú. v. ES L 175, 28.6.2001, s. 17).

 

ČASŤ B

Nezrušené pozmeňujúce akty

(v zmysle článku 25)

Akt o pristúpení z roku 1979

Akt o pristúpení z roku 1985

Akt o pristúpení z roku 1994

Akt o pristúpení z roku 2003

ČASŤ C

Zoznam lehôt na transpozíciu do vnútroštátneho práva

(v zmysle článku 25)

Smernica

Lehota na transpozíciu

76/308/EHS

1. január 1978

79/1071/EHS

1. január 1981

92/12/EHS

1. január 1993 (1)

92/108/EHS

31. december 1992

2001/44/ES

30. jún 2002


(1)  S ohľadom na článok 9 ods. 3 je Dánske kráľovstvo oprávnené zaviesť zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia, ktoré sa požadujú v súlade s týmito opatreniami, najneskôr do 1. januára 1993.


PRÍLOHA II

Tabuľka zhody

Smernica 76/308/EHS

Táto smernica

článok 1

článok 1

článok 2 úvodná veta písm. a) až e)

článok 2 prvý odsek písm. a) až e)

článok 2 úvodná veta písm. f) prvá, druhá a tretia zarážka

článok 2 prvý odsek písm. f) body i), ii) a iii)

článok 2 úvodná veta písm. g) až i)

článok 2 prvý odsek písm. g) až i)

článok 3 prvý ods. prvá až piata zarážka

článok 3 prvý ods. body 1 až 5

článok 3 šiesta zarážka prvý pododsek písm. a)

článok 3 bod 6 písm. l)

článok 3 šiesta zarážka prvý pododsek písm. b)

článok 3 bod 6 písm. a)

článok 3 šiesta zarážka prvý pododsek písm. c)

článok 3 bod 6 písm. c)

článok 3 šiesta zarážka prvý pododsek písm. d)

článok 3 bod 6 písm. b)

článok 3 šiesta zarážka prvý pododsek písm. e)

článok 3 bod 6 písm. e)

článok 3 šiesta zarážka prvý pododsek písm. f)

článok 3 bod 6 písm. d)

článok 3 šiesta zarážka prvý pododsek písm. g)

článok 3 bod 6 písm. f)

článok 3 šiesta zarážka prvý pododsek písm. h)

článok 3 bod 6 písm. o)

článok 3 šiesta zarážka prvý pododsek písm. i)

článok 3 bod 6 písm. h)

článok 3 šiesta zarážka prvý pododsek písm. j)

článok 3 bod 6 písm. g)

článok 3 šiesta zarážka prvý pododsek písm. k)

článok 3 bod 6 písm. i)

článok 3 šiesta zarážka prvý pododsek písm. l)

článok 3 bod 6 písm. k)

článok 3 šiesta zarážka prvý pododsek písm. m)

článok 3 bod 6 písm. m)

článok 3 šiesta zarážka prvý pododsek písm. n)

článok 3 šiesta zarážka prvý pododsek písm. o)

článok 3 bod 6 písm. p)

článok 3 šiesta zarážka prvý pododsek písm. p)

článok 3 bod 6 písm. j)

článok 3 šiesta zarážka prvý pododsek písm. q)

článok 3 bod 6 písm. n)

článok 3 šiesta zarážka druhý pododsek

článok 2 druhý odsek

články 4 a 5

články 4 a 5

článok 6 ods. 1

článok 6 prvý odsek

článok 6 ods. 2

článok 6 druhý odsek

článok 7 ods. 1 a 2

článok 7 ods. 1 a 2

článok 7 ods. 3

článok 7 ods. 3 prvý pododsek

článok 7 ods. 4

článok 7 ods. 3 druhý pododsek

článok 7 ods. 5

článok 7 ods. 4

článok 8 ods. 1

článok 8 prvý odsek

článok 8 ods. 2 prvý, druhý a tretí pododsek

článok 8 druhý, tretí a štvrtý odsek

články 9 až 19

články 9 až 19

článok 20 ods. 1 a 2

článok 20 ods. 1 a 2

článok 20 ods. 3

články 21, 22 a 23

články 21, 22 a 23

článok 24

článok 25 prvý odsek prvá a druhá veta

článok 24 prvý a druhý odsek

článok 25 druhý odsek prvá a druhá veta

článok 24 druhý a tretí odsek

článok 26

článok 27

príloha I

príloha II


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Komisia

10.6.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 150/39


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 9. júna 2008,

ktorým sa stanovuje finančný príspevok Spoločenstva na výdavky vzniknuté v súvislosti s mimoriadnymi opatreniami prijatými na boj proti pseudomoru hydiny v Spojenom kráľovstve v roku 2005

[oznámené pod číslom K(2008) 2411]

(Iba anglické znenie je autentické)

(2008/428/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 90/424/EHS z 26. júna 1990 o výdavkoch na veterinárnom úseku (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 3 a článok 4 ods. 2,

keďže:

(1)

V Spojenom kráľovstve sa v roku 2005 vyskytli ohniská pseudomoru hydiny. Výskyt tejto nákazy predstavoval závažné riziko pre populáciu hospodárskych zvierat v Spoločenstve.

(2)

S cieľom v čo najkratšom čase predísť rozšíreniu tejto nákazy a prispieť k jej eradikácii by sa Spoločenstvo malo finančne podieľať na oprávnených výdavkoch, ktoré príslušnému členskému štátu vznikli v súvislosti s mimoriadnymi opatreniami na boj proti tejto nákaze v zmysle rozhodnutia 90/424/EHS.

(3)

V rozhodnutí Komisie 2006/602/ES zo 6. septembra 2006 o finančnom príspevku Spoločenstva na eradikáciu pseudomoru hydiny v Spojenom kráľovstve v roku 2005 (2) sa udelil finančný príspevok predstavujúci 50 % výdavkov oprávnených na financovanie Spoločenstvom v súvislosti s implementáciou opatrení na boj proti tejto nákaze.

(4)

Podľa uvedeného rozhodnutia sa finančný príspevok Spoločenstva vypláca na základe žiadosti predloženej Spojeným kráľovstvom 11. júna 2007 a podkladov uvedených v článku 7 nariadenia Komisie (ES) č. 349/2005 z 28. februára 2005 stanovujúceho pravidlá financovania zo Spoločenstva, ktoré je určené na mimoriadne opatrenia boja proti určitým chorobám zvierat, uvedeným v rozhodnutí Rady 90/424/EHS (3).

(5)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti by sa mala teraz stanoviť celková výška finančného príspevku Spoločenstva na oprávnené výdavky, ktoré vznikli v súvislosti s eradikáciou pseudomoru hydiny v Spojenom kráľovstve v roku 2005.

(6)

Na základe výsledkov kontrol vykonaných Komisiou v súlade s veterinárnymi predpismi Spoločenstva a podmienkami poskytovania finančného príspevku Spoločenstva sa výdavky uvedené v predložených žiadostiach nemôžu v plnej výške uznať za oprávnené.

(7)

Zistenia Komisie, spôsob výpočtu oprávnených výdavkov a konečné závery boli Spojenému kráľovstvu oznámené listom z 21. decembra 2007.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Výška celkového finančného príspevku Spoločenstva na výdavky spojené s eradikáciou pseudomoru hydiny v Spojenom kráľovstve v roku 2005 podľa rozhodnutia 2006/602/ES sa stanovuje na 75 958,12 EUR.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Spojenému kráľovstvu Veľkej Británie a Severného Írska.

V Bruseli 9. júna 2008

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 19. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 246, 8.9.2006, s. 7.

(3)  Ú. v. EÚ L 55, 1.3.2005, s. 12.