ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 149

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
7. júna 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 503/2008 zo 6. júna 2008, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 504/2008 zo 6. júna 2008, ktorým sa vykonávajú smernice Rady 90/426/EHS a 90/427/EHS, pokiaľ ide o spôsoby identifikácie koňovitých zvierat ( 1 )

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 505/2008 zo 6. júna 2008 o povolení nového použitia 3-fytázy (Natuphos) ako kŕmnej doplnkovej látky ( 1 )

33

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 506/2008 zo 6. júna 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha IV k nariadeniu Rady (ES) č. 708/2007 o využívaní cudzích a lokálne sa nevyskytujúcich druhov v akvakultúre

36

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 507/2008 zo 6. júna 2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1673/2000 o spoločnej organizácii trhov s ľanom a konope pestovanými na vlákno (kodifikované znenie)

38

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 508/2008 zo 6. júna 2008 o vymedzení pojmov uplatňovaných pri udeľovaní vývozných náhrad na lúpané zrná a perlové zrná obilnín (kodifikované znenie)

55

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 509/2008 zo 6. júna 2008, ktorým sa stanovuje konečné dodatočné množstvo surového trstinového cukru s pôvodom zo štátov AKT a Indie na dodávky do rafinérií v hospodárskom roku 2007/2008

59

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 510/2008 zo 6. júna 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha VI k nariadeniu Rady (ES) č. 1234/2007 na hospodársky rok 2008/2009

61

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2008/420/ES

 

*

Rozhodnutie Rady zo 7. apríla 2008 o podpísaní a predbežnom vykonávaní dohody medzi Európskym spoločenstvom a vládou Austrálie o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb

63

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a vládou Austrálie o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb

65

 

 

2008/421/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 5. júna 2008 o uplatňovaní ustanovení schengenského acquis týkajúcich sa Schengenského informačného systému vo Švajčiarskej konfederácii

74

 

 

2008/422/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 5. júna 2008 o odtajnení prílohy 4 príručky SIRENE, ktorú prijal výkonný výbor zriadený Dohovorom, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 (ďalej len Schengenský dohovor z roku 1990)

78

 

 

Komisia

 

 

2008/423/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 8. mája 2008, ktorým sa stanovuje nový termín na predkladanie dokumentácie pre niektoré látky, ktoré sa majú preskúmať v rámci 10-ročného pracovného programu podľa článku 16 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES [oznámené pod číslom K(2008) 1736]

79

 

 

2008/424/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 6. júna 2008 o ochranných opatreniach v súvislosti s vysokopatogénnou vtáčou chrípkou podtypu H7 v Spojenom kráľovstve [oznámené pod číslom K(2008) 2666]

81

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

7.6.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 149/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 503/2008

zo 6. júna 2008,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007 ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovacia a zéleniny (1), najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 1580/2007 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 7. júna 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. júna 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie zo 6. júna 2008, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MA

36,3

MK

49,7

TR

71,8

ZZ

52,6

0707 00 05

TR

122,5

ZZ

122,5

0709 90 70

TR

88,4

ZZ

88,4

0805 50 10

AR

130,5

EG

150,8

TR

132,8

US

130,8

ZA

141,5

ZZ

137,3

0808 10 80

AR

90,4

BR

82,3

CL

88,9

CN

87,2

MK

50,7

NZ

109,3

US

120,7

UY

103,7

ZA

83,5

ZZ

90,7

0809 10 00

TR

239,1

US

317,3

ZZ

278,2

0809 20 95

TR

556,5

US

382,4

ZZ

469,5


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ označuje „iné miesto pôvodu“.


7.6.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 149/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 504/2008

zo 6. júna 2008,

ktorým sa vykonávajú smernice Rady 90/426/EHS a 90/427/EHS, pokiaľ ide o spôsoby identifikácie koňovitých zvierat

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 90/426/EHS z 26. júna 1990 o zdravotnom stave zvierat v súvislosti s premiestnením a dovozom zvierat čeľade koňovitých equidae z tretích krajín (1), a najmä na jej článok 4 ods. 4,

so zreteľom na smernicu Rady 90/427/EHS z 26. júna 1990 o zootechnických a genealogických podmienkach platiacich pre obchod s equidae v rámci Spoločenstva (2), a najmä na jej článok 4 ods. 2 písm. c) a d), druhú zarážku článku 6 ods. 2 a prvý pododsek článku 8 ods. 1,

so zreteľom na smernicu Rady 94/28/ES z 23. júna 1994, ktorou sa ustanovujú zásady týkajúce sa zootechnických a genealogických podmienok pre dovoz zvierat, ich spermy, vajíčok a embryí z tretích krajín, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 77/504/EHS o čistokrvnom plemennom hovädzom dobytku (3), a najmä na jej článok 3 ods. 4,

keďže:

(1)

Rozhodnutím Komisie 93/623/EHS z 20. októbra 1993 o zavedení identifikačného sprievodného dokladu (pasu) pre registrované koňovité zvieratá (4) sa zavádza spôsob identifikácie registrovaných koňovitých zvierat počas ich premiestňovania na účely kontroly zdravotného stavu zvierat.

(2)

V rozhodnutí Komisie 2000/68/ES z 22. decembra 1999, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie 93/623/EHS a ustanovuje identifikácia plemenných a úžitkových koňovitých (5), sa stanovujú pravidlá týkajúce sa identifikačného dokumentu, ktorý sprevádza koňovité zvieratá počas premiestnenia.

(3)

Členské štáty implementovali rozhodnutia 93/623/EHS a 2000/68/ES rôznym spôsobom. Okrem toho, identifikácia koňovitých zvierat uvedená v týchto rozhodnutiach je spojená s premiestnením, pričom na základe právnych predpisov Spoločenstva týkajúcich sa iných druhov hospodárskych zvierat sa zvieratá identifikujú, okrem iného, na účely kontroly chorôb bez ohľadu na to, či sa premiestňujú, alebo nie. Okrem toho, tento dvojradový systém plemenných a úžitkových koňovitých zvierat na jednej strane a registrovaných koňovitých zvierat na strane druhej môže viesť k vydaniu viac ako jedného identifikačného dokumentu pre jedno zviera, čomu možno zabrániť iba tým, že sa pri príležitosti prvotnej identifikácie zviera označí neodstrániteľným, ale nie bezpodmienečne viditeľným znakom.

(4)

Názorná schéma, ktorá je začlenená do identifikačného dokumentu stanoveného v rozhodnutí 93/623/EHS, nie je v plnom rozsahu zlučiteľná s podobnými informáciami požadovanými medzinárodnými organizáciami, ktoré pracujú s koňovitými zvieratami pri súťažiach a dostihoch, a Svetovej organizácie pre zdravie zvierat (OIE). V tomto nariadení by sa preto mala navrhnúť názorná schéma, ktorá zodpovedá potrebám Spoločenstva a je v súlade s týmito medzinárodne uznanými požiadavkami.

(5)

Dovoz koňovitých zvierat naďalej podlieha podmienkam stanoveným v smernici 90/426/EHS, a najmä v rozhodnutí Komisie 93/196/EHS z 5. februára 1993 o veterinárnych podmienkach a veterinárnej certifikácii pre dovozy zvierat koňovitých určených na zabitie (6) a v rozhodnutí Komisie 93/197/EHS z 5. februára 1993 o veterinárnych podmienkach a o veterinárnom osvedčení pre dovozy registrovaných zvierat koňovitých a zvierat koňovitých určených na chov a produkciu (7).

(6)

Keď sa uplatňujú colné režimy stanovené v nariadení Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (8), je potrebné dodatočne sa odvolať na nariadenie Rady (EHS) č. 706/73 z 12. marca 1973 týkajúce sa opatrení Spoločenstva uplatniteľných na Normandské ostrovy a ostrov Man pre obchod s poľnohospodárskymi výrobkami (9). V nariadení (EHS) č. 706/73 sa stanovuje, že od 1. septembra 1973 sa pravidlá Spoločenstva uplatňujú v záležitostiach spojených s veterinárnymi právnymi predpismi, vylučujú sa však zootechnické právne predpisy Spoločenstva. Toto nariadenie by sa malo uplatňovať bez toho, aby bolo dotknuté uvedené nariadenie.

(7)

V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 zo 17. júla 2000, ktorým sa zriaďuje systém identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka, o označovaní hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa (10) sa ustanovuje vymedzenie pojmu majiteľ zvierat. Naopak, v článku 4 ods. 2 smernice 90/426/EHS sa uvádza vlastník alebo chovateľ zvierat. V smernici Rady 92/35/EHS z 29. apríla 1992, ktorou sa stanovujú pravidlá kontroly a opatrenia na boj s africkým morom koní (11), sa ustanovuje kombinovaná definícia majiteľa a držiteľa. Keďže na základe právnych predpisov Spoločenstva a vnútroštátnych právnych predpisov nie je majiteľom koňovitých zvierat nevyhnutne osoba zodpovedná za zviera, je vhodné ujasniť, že za identifikáciu koňovitých zvierat v súlade s týmto nariadením by mal byť v prvom rade zodpovedný držiteľ koňovitého zvieraťa, ktorý môže byť majiteľom.

(8)

V záujme súladu právnych predpisov Spoločenstva by sa mali spôsoby identifikácie koňovitých zvierat stanovené v tomto nariadení uplatňovať bez toho, aby bolo dotknuté rozhodnutie Komisie 96/78/ES z 10. januára 1996 stanovujúce kritériá na zápis a registráciu domácich nepárnokopytníkov (equidae) do plemenných kníh na plemenárske účely (12).

(9)

Tieto spôsoby by mali byť v súlade so zásadami stanovenými chovateľskými organizáciami uznanými v súlade s rozhodnutím Komisie 92/353/EHS z 11. júna 1992, ktoré obsahuje podmienky schvaľovania alebo uznania organizácií a zväzov, ktoré vedú alebo zakladajú plemenné knihy pre registrované equidae  (13). V súlade s týmto rozhodnutím zodpovedá za vytvorenie zásad pre systém identifikácie koňovitých zvierat, rozdelenie plemennej knihy do tried a zapísanie línií do plemennej knihy organizácia alebo združenie, ktoré vedie pôvodnú plemennú knihu.

(10)

Okrem toho v osvedčení o pôvode uvedenom v článku 4 ods. 2 písm. d) smernice 90/427/EHS, ktoré sa má začleniť do identifikačného dokumentu, by sa mali uviesť všetky potrebné informácie s cieľom zabezpečiť, že sa koňovité zvieratá, ktoré sa premiestňujú medzi rôznymi plemennými knihami, zapíšu do triedy plemennej knihy, ktorej kritériá spĺňajú.

(11)

V súlade s treťou zarážkou článku 1 rozhodnutia Komisie 96/510/ES z 18. júla 1996, ktorým sa ustanovujú rodokmeňové a zootechnické osvedčenia pre dovoz plemenných zvierat, ich spermy, vajíčok a embryí (14) sa musí rodokmeň a zootechnické osvedčenie registrovaných koňovitých zvierat zhodovať s identifikačným dokumentom stanoveným v rozhodnutí 93/623/EHS. Je preto potrebné objasniť, že akýkoľvek odkaz na rozhodnutie 93/623/EHS, ale aj na rozhodnutie 2000/68/ES by sa mal považovať za odkaz na toto nariadenie.

(12)

Keďže by sa všetky koňovité zvieratá narodené v Spoločenstve alebo dovezené do Spoločenstva v súlade s týmto nariadením mali identifikovať na základe jednotného identifikačného dokumentu, potrebné sú osobitné ustanovenia pre prípad, kedy sa status zvierat zmení z plemenného a úžitkového koňovitého zvieraťa na registrované koňovité zviera, ako sa definuje v článku 2 písm. c) smernice 90/426/EHS.

(13)

Členské štáty by mali mať možnosť vytvoriť osobitné režimy na identifikáciu koňovitých zvierat žijúcich v divokých alebo polodivokých podmienkach vo vymedzených oblastiach alebo na vymedzených územiach vrátane prírodných rezervácií z dôvodu zhody s druhým odsekom článku 2 smernice 92/35/EHS.

(14)

Elektronické identifikátory („transpondéry“) pre koňovité zvieratá sa už vo veľkej miere používajú v praxi na medzinárodnej úrovni. Táto technológia by sa mala používať na zabezpečenie úzkeho prepojenia medzi koňovitým zvieraťom a prostriedkom identifikácie. Koňovité zvieratá by sa mali označiť transpondérom, hoci by sa malo prijať ustanovenie týkajúce sa alternatívnych spôsobov používaných na kontrolu totožnosti zvieraťa pod podmienkou, že tieto alternatívne spôsoby poskytujú rovnocenné záruky týkajúce sa predchádzania vystaveniu viacerých identifikačných dokumentov.

(15)

Keďže koňovité zvieratá musí v súlade s platnými právnymi predpismi Spoločenstva vždy sprevádzať ich identifikačný dokument, malo by sa prijať ustanovenie týkajúce sa upustenia od tejto požiadavky v prípade, kedy to nie je možné alebo dokonca neuskutočniteľné vzhľadom na zadržanie identifikačného dokumentu počas života koňovitého zvieraťa alebo v prípade, kedy takýto dokument nebol vydaný, pričom sa vezme do úvahy porážka zvieraťa pred tým, ako dosiahne maximálny požadovaný vek na identifikáciu.

(16)

Tieto výnimky by sa mali uplatňovať bez toho, aby boli dotknutý článok 14 smernice Rady 2003/85/ES z 29. septembra 2003 o opatreniach Spoločenstva na kontrolu slintačky a krívačky (15), v ktorom sa umožňujú výnimky z niektorých opatrení týkajúcich sa kontroly na niektoré choroby pre určené koňovité zvieratá v poľnohospodárskych podnikoch, v ktorých sa potvrdilo ohnisko tejto choroby.

(17)

Členským štátom by sa taktiež malo dovoliť, aby umožnili používanie zjednodušeného identifikačného dokumentu v prípade koňovitých zvierat, ktoré sa premiestňujú na ich území. V niektorých oblastiach sa zaviedli plastové karty s vloženými počítačovými čipmi („inteligentná karta“) ako nástroj na ukladanie údajov. Malo by sa umožniť, aby sa takéto „inteligentné karty“ vydávali ako dodatočná možnosť k identifikačnému dokumentu a aby sa za určitých podmienok používali namiesto identifikačného dokumentu sprevádzajúceho koňovité zvieratá pri ich premiestnení v rámci členského štátu.

(18)

V súlade s článkom 8 nariadenia Komisie (ES) č. 2076/2005 z 5. decembra 2005, ktorým sa ustanovujú prechodné opatrenia na implementáciu nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004 (16) sa v prípade koňovitých zvierat majú požiadavky na informácie o potravinovom reťazci implementovať do konca roku 2009.

(19)

Ustanovenia sú nevyhnutné v prípade, že došlo k strate originálu identifikačného dokumentu vydaného na celú dĺžku života zvieraťa v súlade s týmto nariadením. Tieto ustanovenia by mali vylučovať nezákonné vlastníctvo viac ako jedného identifikačného dokumentu, aby bolo možné správne označiť status zvieraťa ako zvieraťa, ktoré je určené na porážku na účely ľudskej spotreby. V prípade, že existujú dostatočné a overiteľné informácie, by sa mal vydať duplikát dokumentu, ktorý tak bude označený, a ktorý vo všeobecnosti vylúči zviera z potravinového reťazca. V ostatných prípadoch by mal byť vydaný náhradný dokument, ktorý tak bude označený, a ktorý dodatočne degraduje pôvodne registrované koňovité zviera na zviera plemenné a úžitkové.

(20)

V súlade s článkami 4 a 5 smernice 90/426/EHS je identifikačný dokument nástroj na zastavenie premiestnenia koňovitých zvierat v prípade prepuknutia choroby v poľnohospodárskom podniku, na ktorom sú držané alebo chované. Je preto potrebné ustanoviť pozastavenie platnosti tohto dokumentu na účely premiestnenia v prípade prepuknutia niektorých chorôb prostredníctvom príslušného záznamu do identifikačného dokumentu.

(21)

V prípade úhynu koňovitého zvieraťa iného ako porážkou na bitúnku by mal orgán, ktorý vykonáva dohľad nad spracovaním tela tohto zvieraťa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 z 3. októbra 2002, ktorým sa stanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov neurčených na ľudskú spotrebu (17), identifikačný dokument vrátiť orgánu, ktorý ho vydal, a malo by sa zabezpečiť, aby transpondér alebo akýkoľvek iný alternatívny spôsob vrátane označení, ktoré sa používali na kontrolu totožnosti koňovitého zvieraťa, nebolo možné recyklovať.

(22)

S cieľom zabrániť, aby transpondéry vstúpili do potravinového reťazca, mäso zvierat, z ktorých nebolo možné transpondér odstrániť v čase porážky, by sa malo deklarovať za nevhodné na ľudskú spotrebu v súlade s kapitolou V oddielu II prílohy I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu (18).

(23)

Štandardizácia miesta implantovania transpondérov a zaznamenanie tohto miesta v identifikačných dokumentoch by mali uľahčiť lokalizáciu implantovaných transpondérov.

(24)

V súlade s článkom 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (19) a ustanovujúcimi postupmi v oblasti bezpečnosti potravín sa živé zvieratá pripravené na umiestnenie na trh na ľudskú spotrebu definujú ako potraviny. V tomto nariadení sa stanovuje zodpovednosť hospodárskych subjektov za potravinovú bezpečnosť vo všetkých fázach výroby potravín vrátane sledovateľnosti zvierat, z ktorých sa vyrábajú potraviny.

(25)

Plemenné a úžitkové koňovité zvieratá, ako aj registrované koňovité zvieratá, sa môžu v určitom štádiu ich života stať koňovitými zvieratami určenými na porážku, ako sú zadefinované v článku 2 písm. d) smernice 90/426/EHS. Mäso nepárnokopytníkov, čo znamená koňovitých zvierat, sa definuje v prílohe I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (20).

(26)

V súlade s odsekom 7 oddielu III prílohy II k nariadeniu (ES) č. 853/2004 musí prevádzkovateľ bitúnku prijať, skontrolovať a postupovať podľa informácií o potravinovom reťazci obsahujúcich podrobné údaje o pôvode, histórii a hospodárení so zvieratami určenými na ľudskú spotrebu. Príslušný orgán môže povoliť, aby sa informácie o potravinovom reťazci týkajúce sa domácich nepárnokopytníkov poslali bitúnku súčasne so zvieratami, a nie vopred. Identifikačný dokument, ktorý sprevádza koňovité zvieratá na porážku, by mal byť preto súčasťou informácií o potravinovom reťazci.

(27)

V súlade s odsekom 1 kapitoly III oddielu II prílohy I nariadenia (ES) č. 854/2004 má úradný veterinár overiť dodržanie povinnosti subjektov pôsobiacich v potravinárstve zabezpečiť, aby zvieratá prijaté na porážku na ľudskú spotrebu boli identifikované náležitým spôsobom.

(28)

V súlade s odsekom 8 oddielu III prílohy II k nariadeniu (ES) č. 853/2004 majú hospodárske subjekty pôsobiace v potravinárstve skontrolovať pasy sprevádzajúce domácich nepárnokopytníkov s cieľom zaručiť, že zviera je určené na porážku na ľudskú spotrebu, a ak súhlasia s porážkou zvieraťa, musia poskytnúť pas úradnému veterinárovi.

(29)

Bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie Rady (EHS) č. 2377/90 z 26. júna 1990, ktorým sa stanovuje postup Spoločenstva na určenie maximálnych limitov rezíduí veterinárnych liečiv v potravinách živočíšneho pôvodu (21) a smernica Rady 96/22/ES z 29. apríla 1996 o zákaze používania určitých látok s hormonálnym alebo tyrostatickým účinkom a beta-agonistov pri chove dobytka (22), podlieha podanie veterinárnych liekov koňovitým zvieratám smernici Európskeho parlamentu a Rady 2001/82/ES zo 6. novembra 2001, ktorou sa ustanovuje Zákonník Spoločenstva o veterinárnych liekoch (23).

(30)

V článku 10 ods. 2 a ods. 3 smernice 2001/82/ES sa ustanovujú výnimky pre koňovité zvieratá z článku 11 tejto smernice, týkajúce sa liečby zvierat, z ktorých sa vyrábajú potraviny, pomocou veterinárnych liekov, pri ktorých sa stanovil maximálny limit rezíduí pre druh iný ako cieľový druh, alebo ktoré sú schválené za rozdielnych podmienok, pod podmienkou, že sú tieto koňovité zvieratá identifikované v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva a osobitne označené v príslušnom identifikačnom dokumente ako zvieratá na porážku na ľudskú spotrebu, po uplynutí ochrannej lehoty aspoň šesť mesiacov po tom, ako im boli podané látky uvedené v nariadení Komisie (ES) č. 1950/2006 z 13. decembra 2006, ktorým sa v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/82/ES, ktorou sa ustanovuje Zákonník Spoločenstva o veterinárnych liekoch, zavádza zoznam látok nevyhnutných na liečbu koňovitých zvierat (24).

(31)

S cieľom udržať kontrolu nad vydávaním identifikačných dokumentov by sa mal v databáze zaznamenať minimálny súbor príslušných údajov týkajúcich sa vydávania takýchto dokumentov. Databázy rôznych členských štátov by mali spolupracovať v súlade so smernicou Rady 89/608/EHS z 21. novembra 1989 o vzájomnej pomoci medzi správnymi úradmi členských štátov a o spolupráci medzi týmito štátmi a Komisiou pri zabezpečení správneho uplatňovania veterinárnych a zootechnických predpisov (25) s cieľom uľahčiť výmenu údajov.

(32)

Na systéme univerzálnych životných čísel koňovitých zvierat [Universal Equine Life Number (UELN)] sa celosvetovo dohodli významné organizácie pre šľachtenie koní a organizácie organizujúce súťaže. Navrhol sa na podnet Svetovej federácie pre šľachtenie športových koní (World Breeding Federation for Sport Horses – WBFSH), Medzinárodného výboru plemenných kníh (International Stud-Book Committee – ISBC), Svetovej organizácie chovateľov arabského plnokrvníka (World Arabian Horse Organization – WAHO), Európskej konferencie organizácií chovateľov arabského plnokrvníka (European Conference of Arabian Horse Organisations – ECAHO), Conférence Internationale de l’Anglo-Arabe (CIAA), Medzinárodnej jazdeckej federácie (FEI) a Union Européenne du Trot (UET) a informácie o tomto systéme možno nájsť na internetovej stránke UELN (26).

(33)

Systém UELN je vhodný na registráciu registrovaných koňovitých zvierat aj plemenných a úžitkových koňovitých zvierat a umožňuje postupné zavedenie počítačových sietí s cieľom zabezpečiť, aby sa totožnosť zvierat v prípade registrovaných koňovitých zvierat mohla naďalej kontrolovať v súlade s článkom 6 smernice 90/427/EHS.

(34)

Pri prideľovaní kódov databázam, by tieto kódy a formát zaznamenávaných identifikačných čísel nemali byť v žiadnom prípade v rozpore s vytvoreným systémom UELN. Zoznam pridelených kódov UELN by sa mal konzultovať pred pridelením každého nového kódu databáze.

(35)

V článku 7 ods. 3 smernice 90/426/EHS sa vyžaduje, aby úradný veterinár zaznamenal identifikačné číslo koňovitého zvieraťa určeného na porážku a na požiadanie príslušného orgánu na mieste vývozu mu postúpil osvedčenie o tom, že zviera bolo zabité. V súlade s článkom 4 ods. 4 písm. i) tejto smernice sa identifikačný dokument registrovaných koňovitých zvierat po ich porážke musia vrátiť orgánu, ktorý ich vydal. Tieto požiadavky by sa mali uplatňovať aj na identifikačné dokumenty vydané pre plemenné a úžitkové koňovité zvieratá. Zaznamenanie životného čísla zlučiteľného s UELN a jeho používanie na identifikáciu úradov alebo orgánov, ktoré identifikačný dokument vydali, by malo uľahčiť dodržiavanie týchto požiadaviek. Ak je to možné, členské štáty by mali využívať styčné orgány, ktoré určili v súlade s článkom 35 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (27).

(36)

Veterinárny dozor potrebný na poskytnutie záruk týkajúcich sa zdravotného stavu zvierat v súlade s článkami 4 a 5 smernice 90/426/EHS sa môže zabezpečiť iba vtedy, ak príslušný orgán pozná poľnohospodársky podnik, zadefinovaný v článku 2 písm. a) tejto smernice. Podobné požiadavky vyplývajú z uplatnenia potravinového práva vzhľadom na koňovité zvieratá ako zvieratá, z ktorých sa vyrábajú potraviny. V dôsledku častých premiestnení koňovitých zvierat v porovnaní s inými hospodárskymi zvieratami by sa však nemalo usilovať o vytvorenie obvyklej sledovateľnosti koňovitých zvierat v reálnom čase. Identifikácia koňovitých zvierat by preto mala byť prvým krokom systému identifikácie a registrácie koňovitých zvierat, ktorý sa má realizovať v rámci novej politiky Spoločenstva v oblasti zdravia zvierat.

(37)

Aby sa zabezpečilo jednotné uplatňovanie právnych predpisov Spoločenstva týkajúcich sa identifikácie koňovitých zvierat v členských štátoch a ich jasnosť a transparentnosť, rozhodnutia 93/623/EHS a 2000/68/ES by sa mali zrušiť a nahradiť týmto nariadením.

(38)

S cieľom umožniť členským štátom, aby sa prispôsobili pravidlám stanoveným v tomto nariadení, by sa mali prijať prechodné opatrenia.

(39)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a Stáleho výboru pre zootechniku,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

PREDMET ÚPRAVY, ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIA POJMOV

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   V tomto nariadení sa stanovujú pravidlá identifikácie koňovitých zvierat:

a)

narodených v Spoločenstve alebo

b)

uvoľnených do voľného obehu v Spoločenstve na základe colného režimu zadefinovaného v článku 4 ods. 16 písm. a) nariadenia (EHS) č. 2913/92.

2.   Toto nariadenie nemá vplyv na

a)

nariadenie (EHS) č. 706/73 a rozhodnutie 96/78/ES a

b)

opatrenia, ktoré členské štáty prijali v súvislosti s registráciou poľnohospodárskych podnikov chovajúcich koňovité zvieratá.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

1.   Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje vymedzenie pojmov uvedené v článku 2 písm. a) a písm. c) až f), h) a i) smernice 90/426/EHS a v článku 2 písm. c) smernice 90/427/EHS.

2.   Uplatňujú sa aj tieto vymedzenia pojmov:

a)

„držiteľ“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vlastní alebo drží koňovité zviera alebo je poverená jeho chovom bez ohľadu na to, či to robí za peňažnú odmenu, alebo nie a či to robí na stálom alebo dočasnom základe aj počas prepravy, na trhoch alebo počas súťaží, dostihov alebo kultúrnych podujatí;

b)

„transpondér“ je pasívne rádiofrekvenčné identifikačné zariadenie, ktoré:

i)

je v súlade s normou ISO 11784 a využíva technológiu HDX alebo FDX-B a

ii)

možno ho čítať čítacím zariadením zlučiteľným s normou ISO 11785 na minimálnu vzdialenosť 12 cm

c)

„koňovité“ alebo „koňovité zvieratá“ sú voľne žijúce alebo domáce nepárnokopytné cicavce všetkých druhov rodu Equus čeľade koňovité a ich krížence;

d)

„jedinečné životné číslo“ je jedinečný 15-miestny alfanumerický kód, ktorý spája informácie o príslušnom koňovitom zvierati a databáze a krajine, kde boli takéto informácie prvýkrát zaznamenané v súlade s kódovacím systémom univerzálnych životných čísel koňovitých zvierat (UELN) a je tvorený:

i)

6-miestnym identifikačným kódom, zlučiteľným s UELN, databázy uvedenej v článku 21 ods. 1, za ktorým nasleduje

ii)

9-miestne individuálne identifikačné číslo pridelené koňovitému zvieraťu;

e)

„inteligentná karta“ je plastové zariadenie so zabudovaným počítačovým čipom schopné uchovávať údaje a prenášať ich elektronickým spôsobom do kompatibilných počítačových systémov.

KAPITOLA II

IDENTIFIKAČNÝ DOKUMENT

Článok 3

Všeobecné zásady a povinnosť identifikovať koňovité zvieratá

1.   Koňovité zvieratá uvedené v článku 1 ods. 1 sa nemôžu chovať, pokiaľ nie sú identifikované v súlade s týmto nariadením.

2.   Ak držiteľ nevlastní koňovité zviera, vystupuje v rámci tohto nariadenia v mene fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá koňovité zviera vlastní (ďalej len „majiteľ“), a po dohode s ňou.

3.   Na účely tohto nariadenia tvoria systém identifikácie koňovitých zvierat tieto prvky:

a)

jednotný identifikačný dokument na celú dĺžku života;

b)

spôsob zabezpečenia jednoznačného prepojenia medzi identifikačným dokumentom a koňovitým zvieraťom;

c)

databáza, do ktorej sa pod jedinečným identifikačným číslom zaznamenávajú podrobnosti identifikácie týkajúce sa zvieraťa, pre ktoré bol vydaný identifikačný dokument osobe, ktorá je v tejto databáze uvedená.

Článok 4

Orgány, ktoré vydávajú identifikačné dokumenty pre koňovité zvieratá

1.   Členské štáty zabezpečia, aby identifikačný dokument uvedený v článku 5 ods. 1 pre registrované koňovité zvieratá vydali tieto orgány (ďalej len „vydávajúce orgány“):

a)

organizácia alebo združenie, ktoré úradne schválil alebo uznal členský štát, alebo úradná agentúra príslušného členského štátu, ktoré sú uvedené v prvej zarážke písmena c) článku 2 smernice 90/427/EHS, ktoré vedú plemennú knihu pre toto plemeno zvierat, ako sa uvádza v článku 2 písm. c) smernice 90/426/EHS;

b)

pobočka medzinárodného združenia alebo organizácie so sídlom v členskom štáte, ktorá registruje kone na súťaže alebo dostihy, ako sa uvádza v článku 2 písm. c) smernice 90/426/EHS.

2.   Identifikačné dokumenty vydané orgánmi v tretej krajine, ktoré vydávajú osvedčenia o rodokmene v súlade s treťou zarážkou článku 1 rozhodnutia 96/510/ES, sa považujú za platné v súlade s týmto nariadením pre registrované koňovité zvieratá uvedené v článku 1 ods. 1 písm. b).

3.   Vydávajúci orgán pre identifikačné dokumenty uvedené v článku 5 ods. 1 pre plemenné a úžitkové koňovité zvieratá určí príslušný orgán.

4.   Vydávajúce orgány uvedené v odsekoch 1, 2 a 3 konajú v súlade s týmto nariadením, najmä s ustanoveniami článkov 5, 8 až 12, 14, 16, 17, 21 a 23.

5.   Členské štáty vypracujú a aktualizujú zoznam vydávajúcich orgánov a sprístupnia tieto informácie ostatným členským štátom a verejnosti na internetovej stránke.

Informácie o vydávajúcich orgánoch obsahujú aspoň kontaktné údaje potrebné na splnenie požiadaviek uvedených v článku 19.

S cieľom pomôcť členským štátom pri sprístupňovaní týchto aktualizovaných zoznamov Komisia zabezpečí internetovú stránku, na ktorej každý členský štát poskytne odkaz na svoju vnútroštátnu internetovú stránku.

6.   Zoznamy vydávajúcich orgánov v tretích krajinách uvedených v odseku 2 sa vypracujú a aktualizujú v súlade s týmito podmienkami:

a)

príslušný orgán tretej krajiny, v ktorej sa vydávajúci orgán nachádza, zaručí, že:

i)

vydávajúci orgán je v súlade s odsekom 2,

ii)

v prípade vydávajúceho orgánu uznaného v súlade so smernicou 94/28/EHS, musí spĺňať požiadavky na informácie uvedené v článku 21 ods. 3 tohto nariadenia,

iii)

zoznamy vydávajúcich orgánov sú navrhnuté, aktualizované a oznámené Komisii;

b)

Komisia:

i)

poskytne členským štátom pravidelné informácie týkajúce sa nových a aktualizovaných zoznamov, ktoré dostala od príslušných orgánov zainteresovaných tretích krajín v súlade s písmenom a) bod iii),

ii)

zabezpečí, aby sa aktualizované verzie týchto zoznamov sprístupnili verejnosti,

iii)

v prípade potreby, zaradí bez zbytočného odkladu záležitosť týkajúcu sa zoznamu vydávajúcich orgánov v tretích krajinách na program rokovania Stáleho výboru pre zootechniku, aby rozhodol v súlade s postupom uvedeným v článku 11 ods. 2 smernice Rady 88/661/EHS (28).

Článok 5

Identifikácia koňovitých zvierat narodených v Spoločenstve

1.   Koňovité zvieratá narodené v Spoločenstve sa identifikujú prostredníctvom jednotného identifikačného dokumentu v súlade so vzorovým identifikačným dokumentom pre koňovité zvieratá uvedeným v prílohe I (ďalej len „identifikačný dokument“ alebo „pas“). Tento dokument sa vydá na celú dĺžku života koňovitého zvieraťa.

Identifikačný dokument má tlačený, nedeliteľný formát a obsahuje polia určené na vloženie informácií požadovaných na základe týchto jeho oddielov:

a)

v prípade registrovaných koňovitých zvierat oddiely I až X,

b)

v prípade plemenných a úžitkových koňovitých zvierat aspoň oddiely I, III, IV a VI až IX.

2.   Vydávajúci orgán zaručí, aby sa pre koňovité zviera nevydal žiadny identifikačný dokument, pokiaľ nie je náležite vyplnený aspoň jeho oddiel I.

3.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 1 ods. 1 rozhodnutia 96/78/ES a bez ohľadu na ustanovenia odseku 1 písm. a) a odseku 2 tohto článku sa registrované koňovité zvieratá identifikujú v identifikačnom dokumente podľa pravidiel vydávajúcich orgánov uvedených v článku 4 ods. 1 alebo ods. 2 tohto nariadenia.

4.   V prípade registrovaných koňovitých zvierat uvedie vydávajúci orgán, ako sa uvádza v článku 4 ods. 1 písm. a) a ods. 2 tohto nariadenia, v oddiele II identifikačného dokumentu informácie z osvedčenia o pôvode uvedeného v článku 4 ods. 2 písm. d) smernice 90/427/EHS.

V súlade so zásadami schválených alebo uznaných chovateľských organizácií, ktoré vedú plemennú knihu pôvodu plemena príslušného registrovaného koňovitého zvieraťa, musí osvedčenie o pôvode obsahovať úplné informácie o rodokmeni, oddiel plemennej knihy uvedený v článku 2 alebo 3 rozhodnutia 96/78/ES a, ak je to stanovené, triedu hlavného oddielu, do ktorej je koňovité zviera zapísané.

5.   Na účely získania identifikačného dokumentu predloží držiteľ alebo majiteľ, ak sa to výslovne vyžaduje na základe právnych predpisov členského štátu, v ktorom sa zviera narodilo, v lehotách stanovených v odseku 6 tohto článku a v článku 7 ods. 1 žiadosť o identifikačný dokument uvedený v odseku 1 tohto článku vydávajúcemu orgánu uvedenému v článku 4 ods. 1, ods. 2 alebo ods. 3 a poskytne všetky informácie potrebné na dodržanie ustanovení tohto nariadenia.

6.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 13 ods. 1, sa koňovité zvieratá narodené v Spoločenstve identifikujú v súlade s týmto nariadením do 31. decembra roku narodenia koňovitého zvieraťa alebo v lehote šesť mesiacov po dátume narodenia koňovitého zvieraťa podľa toho, čo nastane skôr.

Odchylne od ustanovení prvého pododseku môžu členské štáty rozhodnúť o obmedzení tejto maximálnej povolenej lehoty na identifikáciu koňovitého zvieraťa na šesť mesiacov.

Členské štáty, ktoré využívajú výnimku stanovenú v druhom pododseku, informujú Komisiu a ostatné členské štáty.

7.   Poradie oddielov a ich číslovanie v identifikačnom dokumente musí zostať nezmenené, s výnimkou oddielu I, ktorý sa môže umiestniť ako prostredná dvojstránka v identifikačnom dokumente.

8.   Identifikačný dokument nemôže byť duplicitný alebo náhradný s výnimkou prípadov stanovených v článkoch 16 a 17.

Článok 6

Výnimka z vyplnenia časti B oddielu I identifikačného dokumentu

Odchylne od ustanovení článku 5 ods. 2, ak sa transpondér implantuje v súlade s článkom 11 alebo ak sa použije špecifické, neodstrániteľné a viditeľné označenie v súlade s článkom 12, informácie v bodoch 3 písm. b) až h) časti A oddielu I a v bodoch 12 až 18 názornej schémy v časti B oddielu I identifikačného dokumentu nemusia byť úplné alebo sa namiesto vyhotovenia tejto názornej schémy môže použiť fotografia alebo obrázok, na ktorom sú podrobnosti dostatočné na identifikáciu koňovitého zvieraťa.

Výnimka uvedená v prvom odseku nemá vplyv na pravidlá identifikácie koňovitých zvierat stanovené vydávajúcimi orgánmi uvedenými v článku 4 ods. 1, ods. 2 a ods. 3.

Článok 7

Výnimky týkajúce sa identifikácie niektorých koňovitých zvierat žijúcich v divokých alebo polodivokých podmienkach

1.   Odchylne od ustanovení článku 5 ods. 1, ods. 3 a ods. 5 môže príslušný orgán rozhodnúť, že koňovité zvieratá tvoriace vymedzené populácie žijúce v divokých alebo polodivokých podmienkach v niektorých oblastiach, vrátane prírodných rezervácií, ktoré stanoví tento orgán, sa identifikujú v súlade s článkom 5 iba v prípade, že sa presunú z takýchto oblastí alebo sa prenesú do domáceho použitia.

2.   Členské štáty, ktoré majú v úmysle využiť výnimku stanovenú v ods. 1, nahlásia Komisii príslušnú populáciu a oblasti:

a)

do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia alebo

b)

pred využitím uvedenej výnimky.

Článok 8

Identifikácia dovezených koňovitých zvierat

1.   Držiteľ alebo majiteľ, ak sa to výslovne vyžaduje na základe právnych predpisov členského štátu, do ktorého sa zviera doviezlo, požiada o identifikačný dokument alebo o registráciu existujúceho identifikačného dokumentu v databáze príslušného vydávajúceho orgánu v súlade s článkom 21 do 30 dní odo dňa ukončenia colného konania, zadefinovaného v článku 4 ods. 16 písm. a) nariadenia (EHS) č. 2913/92, ak

a)

sa koňovité zvieratá doviezli do Spoločenstva alebo

b)

sa dočasné osvedčenie zadefinované v článku 2 písm. i) smernice 90/426/EHS zmení na trvalý vstup v súlade s článkom 19 bod iii) tejto smernice.

2.   Ak koňovité zvieratá uvedené v odseku 1 tohto článku sprevádzajú dokumenty, ktoré nie sú v súlade s článkom 5 ods. 1 alebo ak chýbajú niektoré informácie požadované v súlade s týmto nariadením, vydávajúci orgán na žiadosť držiteľa alebo majiteľa, ak sa to výslovne vyžaduje na základe právnych predpisov členského štátu, do ktorého sa zviera doviezlo:

a)

doplní tieto dokumenty tak, aby spĺňali požiadavky uvedené v článku 5 a

b)

zaznamená podrobnosti o identifikácii tohto koňovitého zvieraťa a doplnkové informácie do databázy v súlade s článkom 21.

3.   Ak dokumenty sprevádzajúce koňovité zvieratá uvedené v odseku 1 tohto článku nemožno zmeniť a doplniť, aby spĺňali požiadavky uvedené v článku 5 ods. 1 a ods. 2, tieto dokumenty sa nepovažujú za platné na účely identifikácie v súlade s týmto nariadením.

Ak sa dokumenty uvedené v prvom pododseku odovzdali vydávajúcemu orgánu, alebo ak vydávajúci orgán zrušil ich platnosť, táto skutočnosť sa zaznamená do databázy uvedenej v článku 21 a koňovité zvieratá sa identifikujú v súlade s článkom 5.

KAPITOLA III

KONTROLY POŽADOVANÉ PRED VYDANÍM IDENTIFIKAČNÝCH DOKUMENTOV A TRANSPONDÉROV

Článok 9

Kontrola jednotných identifikačných dokumentov vydaných pre koňovité zvieratá

Vydávajúci orgán alebo osoba, ktorá koná v jeho mene, prijme pred vydaním identifikačného dokumentu všetky potrebné opatrenia na:

a)

overenie, či pre príslušné koňovité zviera už nebol vydaný žiadny takýto identifikačný dokument;

b)

zabránenie podvodnému vydaniu viacnásobných identifikačných dokumentov pre jedno koňovité zviera.

Medzi tieto opatrenia patrí minimálne konzultácia vhodných dostupných dokumentov a elektronických záznamov, kontrola zvieraťa s cieľom nájsť indikatívne znaky alebo označenia z predchádzajúcej identifikácie a uplatnenie opatrení stanovených v článku 10.

Článok 10

Opatrenia na zistenie prechádzajúcich aktívnych označení koňovitých zvierat

1.   Opatrenia uvedené v článku 9 musia zahŕňať aspoň opatrenia na zistenie:

a)

v minulosti implantovaných transpondérov, pri použití čítacieho zariadenia, ktoré je v súlade s normou ISO 11785 a schopné čítať aspoň transpondéry HDX a FDX-B vtedy, keď je čítačka v priamom kontakte s povrchom tela na mieste, na ktorom sa za bežných okolností transpondér implantuje;

b)

akýchkoľvek klinických znakov, ktoré naznačujú, že v minulosti implantovaný transpondér bol chirurgicky odstránený;

c)

akéhokoľvek iného alternatívneho označenia na zvierati uplatneného v súlade s článkom 12 ods. 3 písm. b).

2.   Ak opatrenia ustanovené v odseku 1 naznačia existenciu v minulosti implantovaného transpondéra alebo akéhokoľvek iného alternatívneho označenia uplatneného v súlade s článkom 12 ods. 3 písm. b), vydávajúci orgán prijme tieto opatrenia:

a)

v prípade koňovitých zvierat narodených v členskom štáte vydá duplikát alebo náhradný identifikačný dokument v súlade s článkami 16 alebo 17;

b)

v prípade dovezených koňovitých zvierat koná v súlade s článkom 8 ods. 2.

3.   Ak opatrenia ustanovené v odseku 1 písm. b) naznačia existenciu v minulosti implantovaného transpondéra alebo ak opatrenia ustanovené v odseku 1 písm. c) naznačia existenciu akéhokoľvek iného alternatívneho označenia, vydávajúci orgán zaznamená túto informáciu náležitým spôsobom do časti A a do názornej schémy v časti B oddielu I identifikačného dokumentu.

4.   Ak sa potvrdí nedokumentované odstránenie transpondéra alebo alternatívneho označenia uvedeného v odseku 3 tohto článku u koňovitého zvieraťa narodeného v Spoločenstve, vystavujúci orgán, ako sa uvádza v článku 4 ods. 1 alebo ods. 3, vystaví náhradný identifikačný dokument v súlade s článkom 17.

Článok 11

Elektronické spôsoby kontroly totožnosti

1.   Vydávajúci orgán zabezpečí, aby sa koňovité zviera pri prvej identifikácii účinne označilo pomocou implantácie traspondéru.

Členské štáty stanovia minimálnu kvalifikáciu požadovanú na vykonanie zásahu uvedeného v prvom pododseku alebo určia osobu alebo povolanie, ktoré sa poveria takýmito operáciami.

2.   Transpondér sa implantuje v sterilných podmienkach parenterálne medzi temenom a kohútikom do stredu krku v oblasti šijového väzu.

Príslušný orgán však môže povoliť implantáciu transpondéra na iné miesto na krku koňovitého zvieraťa pod podmienkou, že takáto alternatívna implementácia neovplyvní starostlivosť o zvieratá a nezvýši riziko posunu transpondéra v porovnaní so spôsobom uvedeným v prvom pododseku.

3.   Ak sa transpondér implantuje v súlade s odsekmi 1 a 2, vydávajúci orgán zaznamená do identifikačného dokumentu tieto informácie:

a)

v bode 5 časti A oddielu I, aspoň 15 čísel kódu preneseného transpondérom a zobrazeného čítačkou po implantácii, podľa potreby spolu so samolepiacim štítkom s čiarovým kódom zobrazujúcim aspoň posledných 15 čísel kódu preneseného transpondérom;

b)

v bode 11 časti A oddielu I, podpis a pečiatku osoby uvedenej v odseku 1, ktorá vykonala identifikáciu a implantovala transpondér;

c)

v bodoch 12 alebo 13 názornej schémy v časti B oddielu I v závislosti od strany, kde bol transpondér implantovaný, miesto, kde sa transpondér implantoval do koňovitého zvieraťa.

4.   Odchylne od ustanovení odseku 3 písm. a) v tomto článku, ak sa opatrenia ustanovené v článku 26 ods. 2 implementujú na koňovité zviera označené v minulosti implantovaným transpondérom, ktorý nie je v súlade s normami stanovenými v článku 2 ods. 2 písm. b), v bode 5 časti A oddielu I identifikačného dokumentu sa uvedie názov výrobcu alebo čítacieho systému.

5.   Ak členské štáty v súlade s normami uvedenými v článku 2 ods. 2 písm. b) stanovia pravidlá s cieľom zaručiť jedinečnosť čísel zobrazených transpondérmi implantovanými vydávajúcimi orgánmi uvedenými v článku 4 ods. 1 písm. a), ktoré v súlade s rozhodnutím 92/353/EHS uznali príslušné orgány daného členského štátu, tieto pravidlá sa uplatňujú bez toho, aby mali vplyv na systém identifikácie stanovený vydávajúcim orgánom v inom členskom štáte alebo v tretej krajine, ktorá vykonala identifikáciu v súlade s týmto nariadením na žiadosť držiteľa alebo majiteľa ak sa to výslovne vyžaduje na základe právnych predpisov členského štátu, kde sa zviera narodilo.

Článok 12

Alternatívne spôsoby kontroly totožnosti

1.   Odchylne od ustanovení článku 11 ods. 1 môžu členské štáty povoliť identifikáciu koňovitých zvierat vhodným alternatívnym spôsobom, vrátane označení, ktorý poskytuje rovnocenné vedecké záruky, ktoré samostatne alebo v kombinácii, zabezpečia, že totožnosť koňovitých zvierat možno skontrolovať, a ktoré účinne bránia dvojitému vydaniu identifikačných dokumentov (ďalej len „alternatívny spôsob“).

Vydávajúci orgán zabezpečí, aby sa pre koňovité zviera nevydal identifikačný dokument, pokiaľ nie je alternatívny spôsob v zmysle prvého pododseku zapísaný v bode 6 alebo 7 časti A oddielu I identifikačného dokumentu a zaznamenané v databáze v súlade s článkom 21 ods. 1 písm. f).

2.   Ak sa používa alternatívny spôsob, držiteľ poskytne prostriedky prístupu k týmto informáciám o identifikácii alebo, v prípade potreby, znáša náklady na kontrolu totožnosti zvieraťa.

3.   Členské štáty zabezpečia, aby:

a)

sa alternatívne spôsoby ako jediný prostriedok kontroly totožnosti koňovitých zvierat nepoužívali pre väčšinu koňovitých zvierat v súlade s týmto nariadením,

b)

viditeľné označenia na plemenných a úžitkových koňovitých zvieratách nebolo možné zameniť s označeniami vyhradenými na ich území pre registrované koňovité zvieratá.

4.   Členské štáty, ktoré majú v úmysle využívať výnimku ustanovenú v odseku 1, sprístupnia tieto informácie Komisii, ostatným členským štátom a verejnosti na internetovej stránke.

S cieľom pomôcť členským štátom pri sprístupňovaní takýchto informácií Komisia zabezpečí internetovú stránku, na ktorej každý členský štát poskytne odkaz na svoju vnútroštátnu internetovú stránku.

KAPITOLA IV

PREMIESTNENIE A PREPRAVA KOŇOVITÝCH ZVIERAT

Článok 13

Premiestnenie a preprava registrovaných koňovitých zvierat a plemenných a úžitkových koňovitých zvierat

1.   Registrované koňovité zvieratá a plemenné a úžitkové koňovité zvieratá vždy sprevádza identifikačný dokument.

2.   Odchylne od ustanovení odseku 1 nemusí koňovité zvieratá uvedené v tomto odseku sprevádzať identifikačný dokument v prípadoch, keď sú:

a)

ustajnené alebo na pasienkoch a držiteľ môže bezodkladne predložiť identifikačný dokument;

b)

dočasne premiestňované bez prepravy buď:

i)

v dosahu poľnohospodárskeho podniku v rámci členského štátu tak, že identifikačný dokument môže byť predložený v lehote troch hodín alebo

ii)

počas premiestňovania koňovitých zvierat za pastvou na letné pasienky a z nich a identifikačné dokumenty môžu byť predložené v poľnohospodárskom podniku, z ktorého sú premiestňované;

c)

dojčené a sprevádzané ich matkou alebo náhradnou matkou;

d)

pri výcviku alebo teste v rámci jazdeckej súťaže alebo podujatia, pri ktorom sa od nich vyžaduje opustenie miesta konania súťaže alebo podujatia;

e)

premiestňované alebo prepravované v núdzových situáciách týkajúcich sa samotného koňovitého zvieraťa alebo bez toho, aby bol dotknutý druhý pododsek odseku 1 článku 14 smernice 2003/85/ES do poľnohospodárskeho podniku, v ktorom sa chovajú.

Článok 14

Výnimka pre niektoré premiestnenia alebo prepravu bez identifikačných dokumentov alebo so zjednodušenými identifikačnými dokumentmi

1.   Odchylne od ustanovení článku 13 ods. 1 môže príslušný orgán povoliť v tom istom členskom štáte premiestnenie alebo prepravu koňovitých zvierat uvedených v tomto odseku, nesprevádzaných ich identifikačným dokumentom pod podmienkou, že sú sprevádzané „inteligentnou kartou“ vydanou orgánom, ktorý vydal ich identifikačný dokument, a obsahujúcou informácie stanovené v prílohe II.

2.   Členské štáty, ktoré využívajú výnimku ustanovenú v odseku 1 tohto článku, si môžu vzájomne udeliť výnimky, ktoré sa vzťahujú na premiestnenie alebo prepravu koňovitých zvierat uvedených v článku 13 ods. 1 na ich vlastných územiach.

Členské štáty oznámia Komisii svoj zámer udeliť takéto výnimky.

3.   Vydávajúci orgán vydá dočasný dokument obsahujúci aspoň odkaz na jedinečné životné číslo a, ak je k dispozícii, aj kód transpondéra, ktorý umožňuje premiestnenie alebo prepravu koňovitého zvieraťa v rámci daného členského štátu na obdobie nie dlhšie ako 45 dní, počas ktorého je identifikačný dokument odovzdaný vydávajúcemu orgánu alebo príslušnému orgánu na účely aktualizácie podrobností o identifikácii.

4.   Ak sa počas obdobia uvedeného v odseku 3 koňovité zviera prepravuje do iného členského štátu alebo cez územie iného členského štátu do tretej krajiny, okrem tohto dočasného dokumentu ho, bez ohľadu na status registrácie, sprevádza zdravotné osvedčenie zvieraťa v súlade s prílohou C k smernici 90/426/EHS. Ak zviera nie je označené transpondérom alebo identifikované na základe alternatívnej metódy v súlade s článkom 12 tohto nariadenia, musí byť zdravotné osvedčenie doplnené o popis v súlade s oddielom I v identifikačnom dokumente.

Článok 15

Premiestnenie a preprava koňovitých zvierat na porážku

1.   Identifikačný dokument vydaný v súlade s článkom 5 ods. 1 alebo článkom 8 sprevádza koňovité zvieratá na porážku pri ich premiestnení alebo preprave na bitúnok.

2.   Odchylne od ustanovení odseku 1 môže príslušný orgán povoliť, aby sa koňovité zviera na porážku, ktoré nebolo identifikované v súlade s článkom 5, prepravilo priamo z poľnohospodárskeho podniku na bitúnok v tom istom členskom štáte pod podmienkou, že:

a)

koňovité zviera je mladšie ako 12 mesiacov a má viditeľné zubné znaky na dočasných bočných rezákoch;

b)

existuje neprerušená sledovateľnosť z poľnohospodárskeho podniku, v ktorom sa zviera narodilo až na bitúnok;

c)

počas prepravy na bitúnok je koňovité zviera individuálne identifikovateľné v súlade s článkami 11 alebo 12;

d)

zásielku sprevádzajú informácie o potravinovom reťazci v súlade s oddielom III prílohy II k nariadeniu (ES) č. 853/2004, ktoré obsahujú odkaz na individuálnu identifikáciu uvedenú v písmene c) tohto odseku.

3.   Článok 19 ods. 1 písm. b), c) a d) sa neuplatňuje v prípade premiestnenia alebo prepravy koňovitých zvierat na porážku v súlade s odsekom 2 tohto článku.

KAPITOLA V

DUPLIKÁTY, NÁHRADA A POZASTAVENIE IDENTIFIKAČNÝCH DOKUMENTOV

Článok 16

Duplikáty identifikačných dokumentov

1.   Ak sa pôvodný identifikačný dokument stratí, ale totožnosť zvieraťa je možné jednoznačne potvrdiť kódom preneseným transpondérom alebo alternatívnou metódou, a je k dispozícii vyhlásenie o vlastníctve, potom vydávajúci orgán uvedený v článku 4 ods. 1 vydá duplikát identifikačného dokumentu s uvedením jedinečného životného čísla a tento dokument ako taký jasne označí (ďalej len „duplikát identifikačného dokumentu“).

V takýchto prípadoch sa koňovité zviera označí v časti II oddielu IX duplicitného identifikačného dokumentu ako zviera, ktoré nie je určené na porážku na ľudskú spotrebu.

Údaje z vydaného duplikátu identifikačného dokumentu a zatriedenie koňovitého zvieraťa v jeho oddiele IX sa zaznamenajú prostredníctvom odkazu na jedinečné životné číslo v databáze uvedenej v článku 21.

2.   Odchylne od ustanovení druhého pododseku odseku 1 môže príslušný orgán rozhodnúť o pozastavení statusu koňovitého zvieraťa ako zvieraťa určeného na porážku na ľudskú spotrebu na obdobie šiestich mesiacov, ak držiteľ môže v lehote 30 dní od uvedeného dátumu straty identifikačného dokumentu uspokojivým spôsobom preukázať, že status koňovitého zvieraťa ako zvieraťa určeného na porážku na ľudskú spotrebu nebol porušený žiadnou liečbou.

Na tento účel príslušný orgán zaznamená dátum začatia šesťmesačného obdobia pozastavenia do prvého stĺpca časti III oddielu IX v duplikáte identifikačného dokumentu i do jeho tretieho stĺpca.

3.   Ak stratený pôvodný identifikačný dokument vydal vydávajúci orgán, ako sa uvádza v článku 4 ods. 2, v tretej krajine, duplikát identifikačného dokumentu vydá tento pôvodný vydávajúci orgán a odovzdá ho držiteľovi alebo, ak sa to osobitne vyžaduje na základe právnych predpisov členského štátu, v ktorom sa koňovité zviera nachádza, majiteľovi prostredníctvom vydávajúceho orgánu alebo príslušného orgánu v danom členskom štáte.

V takýchto prípadoch sa koňovité zviera označí v časti II oddielu IX duplikátu identifikačného dokumentu ako zviera, ktoré nie je určené na porážku na ľudskú spotrebu a primeraným spôsobom sa zmenia aj zápis v databáze uvedený v článku 21 ods. 1 písm. l).

Duplikát identifikačného dokumentu však môže vydať aj vydávajúci orgán uvedený v článku 4 ods. 1 písm. a), ktorý registruje koňovité zvieratá daného plemena alebo vydávajúci orgán uvedený v článku 4 ods. 1 písm. b), ktorý registruje koňovité zvieratá na tento účel v tom členskom štáte, v ktorom sa koňovité zviera nachádza, ak s tým súhlasí pôvodný vydávajúci orgán v tretej krajine.

4.   Ak stratený pôvodný identifikačný dokument vydal vydávajúci orgán, ktorý už neexistuje, duplikát identifikačného dokumentu vydá vydávajúci orgán v členskom štáte, v ktorom sa koňovité zviera nachádza v súlade s odsekom 1.

Článok 17

Náhradný identifikačný dokument

Ak sa pôvodný identifikačný dokument stratí a totožnosť koňovitého zvieraťa nemožno stanoviť, vydávajúci orgán, ako sa uvádza v článku 4 ods. 3, v členskom štáte, v ktorom sa koňovité zviera nachádza, vydá náhradný identifikačný dokument (ďalej len „náhradný identifikačný dokument“), ktorý sa jasne označí ako taký a ktorý spĺňa požiadavky uvedené v článku 5 ods. 1 písm. b).

V takýchto prípadoch sa koňovité zviera označí v časti II oddielu IX náhradného identifikačného dokumentu ako zviera, ktoré nie je určené na porážku na ľudskú spotrebu.

Údaje z vydaného náhradného dokumentu a registračný status koňovitého zvieraťa a jeho zatriedenie v oddiele IX identifikačného dokumentu sa príslušným spôsobom upravia v databáze uvedenej v článku 21 prostredníctvom odkazu na jedinečné životné číslo.

Článok 18

Pozastavenie identifikačných dokumentov na účely premiestnenia

Úradný veterinár pozastaví platnosť identifikačného dokumentu na účely premiestnenia vykonaním príslušného záznamu do jeho oddielu VIII, ak je koňovité zviera chované alebo pochádza z poľnohospodárskeho podniku:

a)

na ktorý bol vydaný zákaz uvedený v článku 4 ods. 5 smernice 90/426/EHS alebo

b)

ktorý sa nachádza v členskom štáte alebo jeho časti, ktoré nie sú bez výskytu africkej choroby koní.

KAPITOLA VI

ÚHYN KOŇOVITÝCH ZVIERAT A KOŇOVITÝCH ZVIERAT URČENÝCH NA PORÁŽKU NA ĽUDSKÚ SPOTREBU A ZÁZNAM O LIEČBE

Článok 19

Úhyn koňovitých zvierat

1.   Pri porážke alebo úhyne koňovitého zvieraťa sa prijmú tieto opatrenia:

a)

transpondér sa ochráni pred následným podvodným použitím, najmä jeho vrátením, zničením alebo likvidáciou na mieste;

b)

platnosť identifikačného dokumentu sa zruší minimálne označením pečiatkou „neplatný“ na prvej strane;

c)

vydávajúci orgán bude informovaný o osvedčení, buď priamo alebo prostredníctvom kontaktného bodu uvedeného v článku 23 ods. 4, s odkazom na jedinečné životné číslo koňovitého zvieraťa, ktoré osvedčuje, že koňovité zviera bolo porazené, zabité alebo uhynulo vrátane dátumu úhynu zvieraťa a

d)

identifikačný dokument so zrušenou platnosťou sa zničí.

2.   Opatrenia stanovené v odseku 1 vykoná alebo na ich vykonanie dohliada:

a)

úradný veterinár:

i)

v prípade porážky alebo zabitia na účely kontroly chorôb v súlade s článkom 4 ods. 4 písm. i) smernice 90/426/EHS alebo

ii)

po porážke v súlade s článkom 7 ods. 3 smernice 90/426/EHS alebo

b)

príslušný orgán definovaný v článku 2 ods. 1 písm. i) nariadenia (ES) č. 1774/2002 v prípade likvidácie alebo spracovania kadáveru v súlade s článkami 4 alebo 5 tohto nariadenia.

3.   Ako sa vyžaduje v odseku 1 písm. a), ak nemožno transpondér vyňať z koňovitého zvieraťa porazeného na ľudskú spotrebu, úradný veterinár vyhlási mäso alebo časť mäsa obsahujúcu transpondér za nevhodné na ľudskú spotrebu v súlade s kapitolou V ods. 1 písm. n) oddielu II prílohy I k nariadeniu (ES) č. 854/2004.

4.   Odchylne od ustanovení odseku 1 písm. d) a bez toho, aby boli dotknuté pravidlá, ktoré v identifikačnom dokumente uviedol vydávajúci orgán, členské štáty môžu vykonať postupy určené na vrátenie neplatného dokumentu vydávajúcemu orgánu.

5.   Vo všetkých prípadoch úhynu alebo straty koňovitého zvieraťa, ktoré nie sú uvedené v tomto článku, držiteľ vráti identifikačný dokument príslušnému vydávajúcemu orgánu uvedenému v článku 4 ods. 1, ods. 2 alebo ods. 3 od 30 dní od úhynu alebo straty zvieraťa.

Článok 20

Koňovité zvieratá určené na porážku na ľudskú spotrebu a záznam o liečbe

1.   Koňovité zviera sa považuje za zviera určené na porážku na ľudskú spotrebu, pokiaľ nie je neodvolateľným spôsobom prehlásené za zviera bez takéhoto určenia v časti II oddielu IX identifikačného dokumentu podpisom:

a)

držiteľa alebo majiteľa podľa vlastného uváženia, alebo

b)

držiteľa a zodpovedného veterinára, ktorí konajú v súlade s článkom 10 ods. 2 smernice 2001/82/ES.

2.   Pred akoukoľvek liečbou v súlade s článkom 10 ods. 2 smernice 2001/82/ES alebo akoukoľvek liečbou liekom schváleným v súlade s článkom 6 ods. 3 tejto smernice zodpovedný veterinár určí status koňovitého zvieraťa ako zvieraťa, ktoré buď je určené na porážku na ľudskú spotrebu, čo je štandardný prípad, alebo nie je určené na porážku na ľudskú spotrebu, ako sa uvádza v časti II oddielu IX identifikačného dokumentu.

3.   Ak nie je liečba uvedená v odseku 2 tohto článku povolená pre koňovité zviera určené na porážku na ľudskú spotrebu, zodpovedný veterinár zabezpečí, aby sa príslušné koňovité zviera v súlade s výnimkou stanovenou v článku 10 ods. 2 smernice 2001/82/ES neodvolateľne prehlásilo za zviera, ktoré nie je určené na porážku na ľudskú spotrebu:

a)

vyplnením a podpísaním časti II oddielu IX identifikačného dokumentu a

b)

zrušením platnosti časti III oddielu IX identifikačného dokumentu.

4.   Ak sa koňovité zviera musí liečiť za podmienok uvedených v článku 10 ods. 3 smernice 2001/82/ES, zodpovedný veterinár uvedie v časti III oddielu IX identifikačného dokumentu požadované podrobnosti o lieku obsahujúcom základné látky na liečbu koňovitých zvierat uvedené v nariadení (ES) č. 1950/2006.

Zodpovedný veterinár uvedie dátum posledného podania tohto lieku, ako je predpísané, a informuje držiteľa o dátume uplynutia ochrannej lehoty stanovenej v súlade s článkom 10 ods. 3 smernice 2001/82/ES, pričom koná v súlade s článkom 11 ods. 4 uvedenej smernice.

KAPITOLA VII

ZÁZNAMY A POKUTY

Článok 21

Databáza

1.   Vydávajúci orgán pri vydávaní identifikačného dokumentu alebo registrácii v minulosti vydaných dokumentov zaznamená do svojej databázy aspoň tieto informácie týkajúce sa koňa:

a)

jedinečné životné číslo;

b)

druh;

c)

pohlavie;

d)

farba;

e)

dátum (deň, mesiac a rok) narodenia;

f)

ak sa používa, tak aspoň posledných 15 čísel kódu preneseného transpondérom, prípadne kód prenesený rádiofrekvenčným identifikačným zariadením, ktoré nie je v súlade s normou uvedenou v článku 2 ods. 2 písm. b) spolu s informáciami o požadovanom čítacom systéme, alebo alternatívnej metóde

g)

krajinu narodenia;

h)

dátum vydania a každú zmenu v identifikačnom dokumente;

i)

meno a adresu osoby, ktorej sa identifikačný dokument vydáva;

j)

status ako registrovaný kôň alebo plemenný a úžitkový kôň;

k)

meno zvieraťa (rodné meno a, ak sa používa, obchodné meno);

l)

známy status zvieraťa ako neurčeného na porážku na ľudskú spotrebu;

m)

informácie týkajúce sa duplicitných alebo náhradných identifikačných dokumentov v súlade s článkami 16 a 17;

n)

oznámený dátum úhynu zvieraťa.

2.   Vydávajúci orgán uchováva informácie uvedené v odseku 1 tohto článku uložené vo svojej databáze aspoň 35 rokov alebo aspoň dva roky od dátumu úhynu koňovitého zvieraťa, ktorý bol oznámený v súlade s článkom 19 ods.1 písm. c).

3.   Vydávajúci orgán bezprostredne po zaznamenaní informácií uvedených v odseku 1 tohto článku oznámi informácie uvedené v písmenách a) až f) a písm. n) tohto odseku do centrálnej databázy v členskom štáte, v ktorom sa kôň narodil, ak bola takáto databáza sprístupnená v súlade s článkom 23.

Článok 22

Oznamovanie kódov databáz vydávajúcich orgánov

Členské štáty sprístupnia na internetovej stránke ostatným členským štátom a verejnosti mená, adresy vrátane komunikačných údajov a šesťmiestne identifikačné kódy, databáz vydávajúcich orgánov kompatibilné s UELN.

S cieľom pomôcť členským štátom pri sprístupňovaní takýchto informácií Komisia zabezpečí internetovú stránku, na ktorej každý členský štát poskytne odkaz na svoju vnútroštátnu internetovú stránku.

Článok 23

Centrálne databázy a spolupráca medzi nimi a kontaktné miesta

1.   Členský štát sa môže rozhodnúť, že vydávajúci orgán musí začleniť informácie uvedené v článku 21 týkajúce sa koňovitých zvierat narodených alebo identifikovaných na ich území do centrálnej databázy, alebo že databáza vydávajúceho orgánu musí byť sieťovo prepojená s touto centrálnou databázou (ďalej len „centrálna databáza“).

2.   Členské štáty spolupracujú pri prevádzkovaní svojich centrálnych databáz v súlade so smernicou 89/608/EHS.

3.   Členské štáty sprístupnia názov, adresu a šesťmiestny identifikačný kód svojich centrálnych databáz kompatibilný s UELN ostatným členským štátom a verejnosti na internetovej stránke.

S cieľom pomôcť členským štátom pri sprístupňovaní takýchto informácií Komisia zabezpečí internetovú stránku, na ktorej každý členský štát poskytne odkaz na svoju vnútroštátnu internetovú stránku.

4.   Členské štáty stanovia kontaktné miesto, ktoré bude prijímať osvedčenia uvedené v článku 19 ods. 1 písm. c) a ďalej ich distribuovať príslušným vydávajúcim orgánom uznaným na ich území.

Kontaktným miestom môže byť styčný orgán uvedený v článku 35 nariadenia (ES) č. 882/2004.

Podrobnosti o kontaktnom mieste, ktoré môžu byť začlenené do centrálnej databázy sa majú sprístupniť ostatným členským štátom a verejnosti na internetovej stránke.

S cieľom pomôcť členským štátom pri sprístupňovaní takýchto informácií Komisia zabezpečí internetovú stránku, na ktorej každý členský štát poskytne odkaz na svoju vnútroštátnu internetovú stránku.

Článok 24

Pokuty

Členské štáty stanovia pravidlá pre pokuty uplatňované pri porušeniach tohto nariadenia a prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie ich implementácie. Stanovené pokuty musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

Členské štáty oznámia tieto opatrenia Komisii najneskôr do 30. júna 2009. Všetky následné zmeny a doplnenia, ktoré sa ich dotýkajú, sa bezodkladne ohlásia Komisii.

KAPITOLA VIII

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 25

Zrušenie

Rozhodnutia 93/623/EHS a 2000/68/ES sa zrušujú s účinnosťou od 1. júla 2009.

Odkazy na zrušené rozhodnutia sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Článok 26

Prechodné ustanovenia

1.   Koňovité zvieratá narodené najneskôr 30. júna 2009 a do tohto dátumu identifikované v súlade s rozhodnutiami 93/623/EHS alebo 2000/68/ES sa považujú za identifikované v súlade s týmto nariadením.

Identifikačné dokumenty pre tieto koňovité zvieratá majú byť registrované v súlade s článkom 21 ods. 1 tohto nariadenia najneskôr do 31. decembra 2009.

2.   Koňovité zvieratá, ktoré sa narodili najneskôr 30. júna 2009, ktoré však do tohto dátumu neboli identifikované v súlade s rozhodnutiami 93/623/EHS alebo 2000/68/ES, sa identifikujú v súlade s týmto nariadením najneskôr do 31. decembra 2009.

Článok 27

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. júla 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. júna 2008

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 42. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2006/104/ES (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 352).

(2)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 55.

(3)  Ú. v. ES L 178, 12.7.1994, s. 66.

(4)  Ú. v. ES L 298, 3.12.1993, s. 45. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2000/68/ES (Ú. v. ES L 23, 28.1.2000, s. 72).

(5)  Ú. v. ES L 23, 28.1.2000, s. 72.

(6)  Ú. v. ES L 86, 6.4.1993, s. 7. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1792/2006 (Ú. v. EÚ L 362, 20.12.2006, s. 1).

(7)  Ú. v. ES L 86, 6.4.1993, s. 16. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1792/2006.

(8)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).

(9)  Ú. v. ES L 68, 15.3.1973, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (EHS) č. 1174/86 (Ú. v. ES L 107, 24.4.1986, s. 1).

(10)  Ú. v. ES L 204, 11.8.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1791/2006.

(11)  Ú. v. ES L 157, 10.6.1992, s. 19. Smernica naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím Komisie 2007/729/ES (Ú. v. EÚ L 294, 13.11.2007, s. 26).

(12)  Ú. v. ES L 19, 25.1.1996, s. 39.

(13)  Ú. v. ES L 192, 11.7.1992, s. 63.

(14)  Ú. v. ES L 210, 20.8.1996, s. 53. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2004/186/ES (Ú. v. EÚ L 57, 25.2.2004, s. 27).

(15)  Ú. v. EÚ L 306, 22.11.2003, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2006/104/ES.

(16)  Ú. v. EÚ L 338, 22.12.2005, s. 83. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1246/2007 (Ú. v. EÚ L 281, 25.10.2007, s. 21).

(17)  Ú. v. ES L 273, 10.10.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1432/2007 (Ú. v. EÚ L 320, 6.12.2007, s. 13).

(18)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 206; oprava v Ú. v. EÚ L 226, 25.6.2004, s. 83. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1791/2006.

(19)  Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 575/2006 (Ú. v. EÚ L 100, 8.4.2006, s. 3).

(20)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55; oprava v Ú. v. EÚ L 226, 25.6.2004, s. 22. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1243/2007 (Ú. v. EÚ L 281, 25.10.2007, s. 8).

(21)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 61/2008 (Ú. v. EÚ L 22, 25.1.2008, s. 8).

(22)  Ú. v. ES L 125, 23.5.1996, s. 3. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/74/ES (Ú. v. EÚ L 262, 14.10.2003, s. 17).

(23)  Ú. v. ES L 311, 28.11.2001, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2004/28/ES(Ú. v. EÚ L 136, 30.4.2004, s. 58).

(24)  Ú. v. EÚ L 367, 22.12.2006, s. 33.

(25)  Ú. v. EÚ L 351, 2.12.1989, s. 34.

(26)  http://www.ueln.net

(27)  Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1; oprava v Ú. v. EÚ L 191, 28.5.2004, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1791/2006.

(28)  Ú. v. ES L 382, 31.12.1988, s. 36.


PRÍLOHA I

IDENTIFIKAČNÝ DOKUMENT PRE KOŇOVITÉ ZVIERATÁ

PAS

Všeobecne – Pokyny

Tieto pokyny sú navrhnuté tak, aby používateľovi pomohli a neboli v rozpore s pravidlami stanovenými v nariadení (ES) č. 504/2008.

I.   Pas musí obsahovať všetky pokyny potrebné na jeho použitie a podrobnosti o príslušnom vydávajúcom orgáne vo francúzskom, anglickom a v jednom z úradných jazykov krajiny, v ktorej má vydávajúci orgán hlavné sídlo.

II.   Informácie uvedené v pase

A.   Pas musí obsahovať tieto informácie:

1.   Oddiely I a II - Identifikácia

Koňovité zviera musí identifikovať príslušný orgán. Identifikačné číslo musí jasne identifikovať zviera a orgán, ktorý vydal identifikačný dokument, a musí byť v súlade s UELN.

V bode 5 oddielu I sa musí ponechať priestor na minimálne 15-miestny kód transpondéra.

V prípade registrovaného koňovitého zvieraťa pas obsahuje rodokmeň a triedu plemennej knihy, v ktorej je zviera zapísané v súlade s pravidlami uznanej chovateľskej organizácie, ktorá pas vydáva.

2.   Oddiel III - Vlastník

Ak to vyžaduje vydávajúci orgán, musí byť uvedené meno vlastníka alebo jeho agenta/zástupcu.

3.   Oddiel IV - Zaznamenávanie kontrol totožnosti

Vždy keď to stanovuje zákon a predpisy, musí príslušný orgán zaznamenať kontrolu totožnosti koňa.

4.   Oddiely V a VI - Záznam o očkovaní

Všetky očkovania musia byť zaznamenané v oddiele V (iba chrípka koní) a oddiele VI (všetky ostatné očkovania). Informácie môžu mať formu etikety.

5.   Oddiel VII - Laboratórne zdravotné testy

Musia byť zaznamenané výsledky všetkých testov vykonaných na zistenie prenosných chorôb.

6.   Oddiel VIII - Platnosť dokumentu na účely premiestnenia

Zrušenie platnosti/opätovné potvrdenie platnosti dokumentu v súlade s článkom 4 ods. 4 smernice 90/426/EHS a zoznam povinne oznamovaných chorôb.

7.   Oddiel IX - Podávanie veterinárnych liečiv

Časti I a II alebo časť III tohto oddielu musia byť náležite vyplnené v súlade s pokynmi stanovenými v tomto oddiele.

B.   Pas môže obsahovať tieto informácie:

Oddiel X - Základné zdravotné požiadavky

ODDIEL I

Časť A – Podrobnosti o identifikácii

Image

ODDIEL I

Časť B – Názorná schéma

Image

ODDIEL II

Certificat d'origine

Certificate of Origin

Osvedčenie o pôvode

Image

ODDIEL III

[Vyplniť len v požadovanom prípade a v súlade s pravidlami organizácií uvedených v článku 2 písm. c) smernice 90/426/EHS]

Détails de droit de propriété

1.

Pour les compétitions sous compétence de la Fédération équestre internationale, la nationalité du cheval est celle de son propriétaire.

2.

En cas de changement de propriétaire, le passeport doit être immédiatement déposé auprès de l'organisation, l'association ou le service officiel l'ayant délivré avec le nom et l'adresse du nouveau propriétaire afin de le lui transmettre après réenregistrement.

3.

S'il y a plus d'un propriétaire ou si le cheval appartient à une société, le nom de la personne responsable pour le cheval doit être inscrit dans le passeport ainsi que sa nationalité. Si les propriétaires sont de nationalités différentes, ils doivent préciser la nationalité du cheval.

4.

Lorsque la Fédération équestre internationale approuve la location d'un cheval par une Fédération équestre nationale, les détails de ces transactions doivent être enregistrés par la Fédération équestre nationale intéressée.

(úradný jazyk členského štátu/krajiny) Podrobnosti týkajúce sa vlastníctva

1.

Na účely pretekov pod záštitou Medzinárodnej jazdeckej federácie (Fédération équestre internationale) má kôň rovnakú štátnu príslušnosť ako jeho vlastník.

2.

Pri zmene vlastníctva sa pas musí bezodkladne predložiť vydávajúcej organizácii, združeniu alebo oficiálnej agentúre, pričom sa uvedie meno a adresa nového vlastníka na účely registrácie a odovzdania novému vlastníkovi.

3.

Ak existuje viac vlastníkov alebo ak koňa vlastní spoločnosť, v pase sa musí uviesť jednotlivec zodpovedný za koňa spolu s jeho štátnou príslušnosťou. Ak je štátna príslušnosť vlastníkov rozdielna, musia títo vlastníci určiť štátnu príslušnosť koňa.

4.

Ak Medzinárodná jazdecká federácia (Fédération équestre internationale) schváli prenájom koňa národnou jazdeckou federáciou, podrobnosti tejto transakcie musí zaznamenať príslušná národná jazdecká federácia.

Details of ownership

1.

For competition purposes under the auspices of the Fédération équestre internationale the nationality of the horse is that of its owner.

2.

On change of ownership the passport must immediately be lodged with the issuing organization, association or official agency, giving the name and address of the new owner, for re-registration and forwarding to the new owner.

3.

If there is more than one owner or the horse is owned by a company, then the name of the individual responsible for the horse must be entered in the passport together with his nationality. If the owners are of different nationalities, they have to determine the nationality of the horse.

4.

When the Fédération équestre internationale approves the leasing of a horse by a national equestrian federation, the details of these transactions must be recorded by the national equestrian federation concerned.


Date d'enregistrement par l'organisation, l'association ou le service officiel

Date of registration, by the organisation, association, or official agency

Dátum registrácie organizáciou, združením alebo oficiálnou agentúrou

Nom du propriétaire

Name of owner

Meno vlastníka

Adresse du propriétaire

Address of owner

Adresa vlastníka

Nationalité du propriétaire

Nationality of owner

Národnosť vlastníka

Signature du propriétaire

Signature of owner

Podpis vlastníka

Cachet de l'organisation, association ou service officiel et signature

Organization, association or official agency stamp and signature

Pečiatka a podpis za organizáciu, združenie alebo oficiálnu agentúru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka pre vydávajúci orgán [nevytlačí sa s identifikačným dokumentom]: Text v bodoch 1 až 4 tohto oddielu alebo v ich častiach sa uvedie iba v prípade, že je v súlade s pravidlami organizácií uvedených v článku 2 písm. c) smernice 90/426/EHS].

ODDIEL IV

Contrôles d'identité du cheval décrit dans ce passeport

L'identité de l'équidé doit être contrôlée chaque fois que les lois et règlements l'exigent: signer cette page signifie que le signalement du cheval/de l'équidé présenté est conforme à celui de la section I du passeport.

Kontrola totožnosti koňa opísaného v pase

Totožnosť koňovitých zvierat sa musí skontrolovať vždy, keď sa to vyžaduje na základe pravidiel a predpisov, a musí sa osvedčiť, že je v súlade s opisom uvedeným v pase, v oddiele I.

Control of identification of the horse described in the passport

The identity of the equine animal must be checked each time this is required by rules and regulations and certified that it conforms to the description given in Section I of the passport.


Date

Date

Dátum

Ville et pays

Town and country

Mesto a krajina

Motif du contrôle (concours, certificat sanitaire, etc.)

Reason for check (event, health certificate, etc.)

Dôvod kontroly (podujatie, zdravotný certifikát atď.)

Signature, nom en capitales et qualité de la personne ayant vérifié l'identité

Signature, name (in capital letters) and capacity of official verifying the identification

Podpis, meno paličkovým písmom a funkcia osoby, ktorá kontrolovala totožnosť

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODDIEL V

Grippe équine seulement

ou

Grippe équine dans le cadre de vaccins combinés

Enregistrement des vaccinations

Toute vaccination subie par le cheval/l'équidé doit être portée dans le cadre ci-dessous de façon lisible et précise avec le nom et la signature du vétérinaire.

Iba chrípka koní

alebo

chrípka koní, pri ktorej sa používajú kombinované vakcíny

Záznam o očkovaní

Podrobné údaje o každom očkovaní koňa/koňovitého zvieraťa sa musia jasne a podrobne zaznamenať a osvedčiť spolu s uvedením mena a podpisu veterinára.

Equine influenza only

or

equine influenza using combined vaccines

Vaccination record

Details of every vaccination which the horse/equine animal undergoes must be entered clearly and in detail, and certified with the name and signature of veterinarian.


Date

Date

Dátum

Lieu

Place

Miesto

Pays

Country

Krajina

Vaccin/Vaccine/Vakcína

Nom en capitales et signature du vétérinaire

Name (in capital letters) and signature of veterinarian

Meno (paličkovým písmom) a podpis veterinára

Nom

Name

Názov

Numéro du lot

Batch number

Séria

Maladie(s)

Disease(s)

Choroba(y)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODDIEL VI

Maladies autres que la grippe équine

Enregistrement des vaccinations

Toute vaccination subie par l'équidé doit être portée dans le cadre ci-dessous de façon lisible et précise avec le nom et la signature du vétérinaire.

Choroby iné ako chrípka koní

Záznam o očkovaní

Podrobné údaje o každom očkovaní koňovitého zvieraťa sa musia jasne a podrobne zaznamenať a osvedčiť spolu s uvedením mena a podpisu veterinára.

Diseases other than equine influenza

Vaccination record

Details of every vaccination which the equine animal undergoes must be entered clearly and in detail, and certified with the name and signature of veterinarian.


Date

Date

Dátum

Lieu

Place

Miesto

Pays

Country

Krajina

Vaccin/Vaccine/Vakcína

Nom en capitales et signature du vétérinaire

Name (in capital letters) and signature of veterinarian

Meno (hlavičkovým písmom) a podpis veterinára

Nom

Name

Názov

Numéro du lot

Batch number

Séria

Maladie(s)

Disease(s)

Choroba(-y)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODDIEL VII

Contrôles sanitaires effectués par des laboratoires

Le résultat de tout contrôle effectué par un vétérinaire pour une maladie transmissible ou par un laboratoire agréé par le service vétérinaire gouvernemental du pays doit être noté clairement et en détails par le vétérinaire qui représente l'autorité demandant le contrôle.

Laboratórne zdravotné testy

Výsledok každého testu vykonaného na prenosné choroby veterinárom alebo laboratóriom uznaným úradnou veterinárnou službou krajiny musí jasne a podrobne zaznamenať veterinár, ktorý koná v mene orgánu, ktorý požaduje test

Laboratory health test

The result of every test carried out for a transmissible disease by a veterinarian or a laboratory authorised by the official veterinary service of the country must be entered clearly and in detail by the veterinarian acting on behalf of the authority requesting the test.


Date de prélèvement

Sampling date

Deň odberu vzorky

Maladies transmissibles concernées

Transmissible disease tested for

Testované prenosné choroby

Nature de l’examen

Type of test

Druh testu

Résultat de l’examen

Result of test

Výsledok testu

Laboratoire officiel d’analyse du prélèvement

Official laboratory to which sample is sent

Úradné laboratórium, ktorému je zaslaná vzorka

Nom en capitales et signature du vétérinaire

Name (in capital letters) and signature of veterinarian

Meno (hlavičkovým písmom) a podpis veterinára

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODDIEL VIII

INVALIDATION/REVALIDATION DU DOCUMENT DANS LE CADRE DES MOUVEMENTS

Conformément à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 90/426/CEE

INVALIDATION/REVALIDATION OF THE DOCUMENT FOR MOVEMENT PURPOSES

in accordance with Article 4(4) of Directive 90/426/EEC

ZRUŠENIE PLATNOSTI/OPÄTOVNÉ NADOBUDNUTIE PLATNOSTI DOKUMENTU NA ÚČELY PREMIESTNENIA

v súlade s článkom 4 ods. 4 smernice 90/426/EHS

Date

Date

Dátum

Lieu

Place

Miesto

Validité du document

Validity of document

Platnosť dokumentu

Maladie

Disease

Choroba

[uveďte nižšie uvedené číslo]

Nom en capitales et signature du vétérinaire officiel

Name in capitals and signature of official veterinarian

Meno hlavičkovým písmom a podpis úradného veterinára

Validité suspendue

Validity suspended

Pozastavená platnosť

Validité rétablie

Validity re-established

Obnovená platnosť

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE — COMPULSORILY NOTIFIABLE DISEASES — CHOROBY, KTORÝCH OZNÁMENIE JE POVINNÉ

1.

Peste équine — African horse sickness — africký mor koní

2.

Stomatite vésiculeuse — vesicular stomatitis — vezikulárna stomatitída

3.

Dourine — dourine — žrebčia nákaza

4.

Morve — glanders — sopľavka

5.

Encéphalomyélites équines (sous toutes ses formes, y compris la VEE) — equine encephalomyelitis (all types including VEE) — encefalomyelitída koní (všetky typy vrátane VEE)

6.

Anémie infectieuse — equine infectious anaemia — infekčná anémia koní

7.

Rage — rabies — besnota

8.

Fièvre charbonneuse — anthrax — sneť slezinová

ODDIEL IX

Podanie veterinárnych liečiv

Image

Image

ODDIEL X

Exigences sanitaires de base

Les exigences ne sont pas valables pour l'introduction dans la Communauté

Basic health requirements

These requirements are not valid to enter the Community

Základné zdravotné požiadavky

Tieto požiadavky neplatia pre vstup do Spoločenstva

Je soussigné (1) certifie que l'équidé décrit dans ce passeport satisfait aux conditions suivantes:

I, the undersigned (1), hereby certify that the equine animal described in this passport satisfies the following conditions:

Ja, dolupodpísaný/á (1), týmto osvedčujem, že koňovité zviera opísané v tomto pase spĺňa tieto podmienky:

(a)

il a été examiné ce jour, ne présente aucun signe clinique de maladie et est apte au transport;

it has been examined this day, presents no clinical sign of disease and is fit for transport;

bolo dnes vyšetrené a nemá žiadne klinické príznaky choroby a je schopné prepravy;

(b)

il n'est pas destiné à l'abattage dans le cadre d'un programme national d'éradication d'une maladie transmissible;

it is not intended for slaughter under a national eradication programme for a transmissible disease;

nie je určené na porážku na základe vnútroštátneho programu eradikácie prenosných chorôb;

(c)

il ne provient pas d'une exploitation faisant l'objet de mesures de restriction pour des motifs de police sanitaire et n'a pas été en contact avec des équidés d'une telle exploitation;

it does not come from a holding subject to restrictions for animal health reasons and has not been in contact with equidae on such a holding;

nepochádza z poľnohospodárskeho podniku, ktorý podlieha obmedzeniam pre zdravotný stav zvierat, a nebolo v kontakte s koňovitými zvieratami v takomto poľnohospodárskom podniku;

(d)

à ma connaissance, il n'a pas été en contact avec des équidés atteints d'une maladie transmissible au cours des 15 jours précédant l'embarquement.

to the best of my knowledge, it has not been in contact with equidae affected by a transmissible disease during the 15 days prior to loading.

nie je mi známe, že v priebehu 15 dní pred naložením bolo v kontakte s koňovitým zvieraťom postihnutým prenosonou chorobou.

LA PRÉSENTE CERTIFICATION EST VALABLE 10 JOURS À COMPTER DE LA DATE DE SA SIGNATURE PAR LE VÉTÉRINAIRE OFFICIEL

THIS CERTIFICATION IS VALID FOR 10 DAYS FROM THE DATE OF SIGNATURE BY THE OFFICIAL VETERINARIAN

TOTO OSVEDČENIE PLATÍ 10 DNÍ OD JEHO PODPISU ÚRADNÝM VETERINÁROM

Date

Date

Dátum

Lieu

Place

Miesto

Pour des raisons épidémiologiques particulières, un certificat sanitaire séparé accompagne le présent passeport

For particular epidemiological reasons, a separate health certificate accompanies this passport

Z osobitných epidemiologických dôvodov tento pas sprevádza osobitný zdravotný certifikát

Nom en capitales et signature du vétérinaire officiel

Name in capital letters and signature of official veterinarian

Meno hlavičkovým písmom a podpis úradného veterinára

 

 

Oui/non (barrer la mention inutile)

Yes/no (delete as appropriate)

áno/nie (nehodiace sa prečiarknite)

 

 

 

Oui/non (barrer la mention inutile)

Yes/no (delete as appropriate)

áno/nie (nehodiace sa prečiarknite)

 

 

 

Oui/non (barrer la mention inutile)

Yes/no (delete as appropriate)

áno/nie (nehodiace sa prečiarknite)

 

 

 

Oui/non (barrer la mention inutile)

Yes/no (delete as appropriate)

áno/nie (nehodiace sa prečiarknite)

 

 

 

Oui/non (barrer la mention inutile)

Yes/no (delete as appropriate)

áno/nie (nehodiace sa prečiarknite)

 

 

 

Oui/non (barrer la mention inutile)

Yes/no (delete as appropriate)

áno/nie (nehodiace sa prečiarknite)

 


(1)  Ce document doit être signé dans les 48 heures précédant le déplacement international de l’équidé.

This document must be signed within 48 hours prior to international transport of equine animal.

Tento dokument sa musí podpísať do 48 hodín pred premiestnením koňa do inej krajiny.


PRÍLOHA II

Informácie uložené na inteligentnej karte

Inteligentná karta obsahuje aspoň tieto údaje:

1.

Viditeľné údaje:

vydávajúci orgán

jedinečné číslo zvieraťa

meno

pohlavie

farba

posledných 15 čísel kódu preneseného transpondérom (ak je to vhodné)

fotografia koňovitého zvieraťa;

2.

Elektronické informácie dostupné pri použití štandardného softvéru:

minimálne všetky povinné informácie uvedené v časti A oddielu I identifikačného dokumentu.


7.6.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 149/33


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 505/2008

zo 6. júna 2008

o povolení nového použitia 3-fytázy (Natuphos) ako kŕmnej doplnkovej látky

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa ustanovuje povoľovanie doplnkových látok na používanie vo výžive zvierat, ako aj podmienky a postupy udeľovania takýchto povolení.

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1831/2003 bola predložená žiadosť o povolenie prípravku uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu. K tejto žiadosti boli priložené údaje a doklady vyžadované podľa článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(3)

Žiadosť sa týka povolenia nového použitia enzymatického prípravku 3-fytáza (Natuphos 5000, Natuphos 5000 G, Natuphos 5000 L, Natuphos 10000 G a Natuphos 10000 L), produkovaného mikroorganizmom Aspergillus niger (CBS 101.672), ako kŕmnej doplnkovej látky pre prasnice, ktorý sa má zaradiť do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“.

(4)

Nariadením Komisie (ES) č. 243/2007 (2) bolo používanie uvedeného prípravku povolené pre odstavčatá, ošípané vo výkrme a kurčatá vo výkrme, nariadením Komisie (ES) č. 1142/2007 (3) pre nosnice a morky vo výkrme a nariadením Komisie (ES) č. 165/2008 (4) pre kačice.

(5)

Na podporu žiadosti o povolenie tohto prípravku pre prasnice boli predložené nové údaje. Vo svojom stanovisku z 15. júna 2006 (5) Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) dospel k záveru, že enzymatický prípravok Natuphos (3-fytáza), produkovaný mikroorganizmom Aspergillus niger (CBS 101.672), nemá nepriaznivý účinok na spotrebiteľov, používateľov ani na životné prostredie a že účinne zlepšuje stráviteľnosť krmív. Vo svojom stanovisku z 12. decembra 2007 (6) úrad dospel k záveru, že používanie tohto prípravku pre prasnice je bezpečné. Úrad sa domnieva, že osobitné požiadavky na monitorovanie po uvedení prípravku na trh nie sú potrebné. Potvrdil aj správu o metóde analýzy kŕmnej doplnkovej látky v krmive, ktorú predložilo referenčné laboratórium Spoločenstva zriadené nariadením (ES) č. 1831/2003.

(6)

Z posúdenia uvedeného prípravku vyplýva, že podmienky na udelenie povolenia ustanovené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sú splnené. Používanie uvedeného prípravku by sa preto malo povoliť podľa prílohy k tomuto nariadeniu.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prípravok uvedený v prílohe, ktorý patrí do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „látky zvyšujúce stráviteľnosť“, sa povoľuje ako doplnková látka vo výžive zvierat za podmienok ustanovených v uvedenej prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. júna 2008

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 378/2005 (Ú. v. EÚ L 59, 5.3.2005, s. 8).

(2)  Ú. v. EÚ L 73, 13.3.2007, s. 4.

(3)  Ú. v. EÚ L 256, 2.10.2007, s. 20.

(4)  Ú. v. EÚ L 50, 23.2.2008, s. 8.

(5)  Stanovisko Vedeckej skupiny pre doplnkové látky a výrobky alebo látky používané v krmivách pre zvieratá a Vedeckej skupiny pre geneticky modifikované organizmy vo veci bezpečnosti a účinnosti enzymatického prípravku Natuphos (3-fytáza) produkovaného mikroorganizmom Aspergillus niger. Vestník EFSA (2006) 369, s. 1 – 19.

(6)  Vedecké stanovisko skupiny pre doplnkové látky a výrobky alebo látky používané v krmivách pre zvieratá vo veci bezpečnosti enzymatického prípravku Natuphos (3-fytáza) pre prasnice – „Safety of the enzymatic preparation of Natuphos (3-phytase) for sows“. Vestník EFSA (2007) 614, s. 1 – 5.


PRÍLOHA

Identifikačné číslo doplnkovej látky

Meno držiteľa povolenia

Doplnková látka

(obchodný názov)

Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda

Druh alebo kategória zvierat

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec obdobia platnosti povolenia

Jednotky aktivity/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %

Kategória zootechnických doplnkových látok. Funkčná skupina: látky zvyšujúce stráviteľnosť.

4a1600

BASF SE

3-fytáza

EC 3.1.3.8

(Natuphos 5000 Natuphos 5000 G Natuphos 5000 L Natuphos 10000 G Natuphos 10000 L)

 

Zloženie doplnkovej látky

3-fytáza produkovaná mikroorganizmom Aspergillus niger (CBS 101.672) s minimálnou aktivitou:

 

v pevnom stave: 5 000 FTU (1)/g

 

v kvapalnom stave: 5 000 FTU/ml

 

Charakteristika účinnej látky

3-fytáza produkovaná mikroorganizmom Aspergillus niger(CBS 101.672)

 

Analytická metóda (2):

Kolorimetrická metóda merania anorganického fosfátu uvoľneného enzýmom zo substrátu fytátu.

prasnice

500 FTU

1.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní, lehotu trvanlivosti a stabilitu pri granulovaní.

2.

Odporúčaná dávka na kilogram kompletného krmiva: 500 FTU.

3.

Na použitie v krmive s obsahom fosforu viazaného na fytín viac ako 0,36 %.

27. júna 2018


(1)  1 FTU je množstvo enzýmu, ktorý uvoľní 1 mikromól anorganického fosfátu z fytátu sodného za minútu pri pH 5,5 a 37 °C.

(2)  Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto internetovej stránke referenčného laboratória Spoločenstva: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


7.6.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 149/36


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 506/2008

zo 6. júna 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha IV k nariadeniu Rady (ES) č. 708/2007 o využívaní cudzích a lokálne sa nevyskytujúcich druhov v akvakultúre

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 708/2007 z 11. júna 2007 o využívaní cudzích a lokálne sa nevyskytujúcich druhov v akvakultúre (1), a najmä na jeho článok 24 ods. 1, 5 a 6,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 708/2007 sa ustanovuje rámec, ktorým sa riadia postupy v akvakultúre, pokiaľ ide o cudzie alebo lokálne sa nevyskytujúce druhy, s cieľom posúdiť a minimalizovať možný vplyv týchto druhov a akýchkoľvek s nimi spojených necieľových druhov na vodné biotopy.

(2)

V prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 708/2007 sa stanovuje zoznam druhov, na ktoré sa určité ustanovenia uvedeného nariadenia neuplatňujú. Členské štáty môžu Komisiu požiadať o doplnenie druhov do uvedenej prílohy.

(3)

Niektoré členské štáty požiadali o doplnenie určitých druhov do prílohy IV pred tým, ako uvedené nariadenie nadobudlo účinnosť. Francúzsko s ohľadom na svoje najvzdialenejšie regióny navrhlo doplnenie určitých druhov tak, aby sa uviedli v osobitnej časti uvedenej prílohy.

(4)

Komisia 7. novembra 2007 a 30 – 31. januára 2008 zvolala skupinu odborníkov s cieľom posúdiť oprávnenosť týchto druhov na zahrnutie do prílohy IV k uvedenému nariadeniu. Na uvedený účel sa preto ustanovil nový zoznam druhov.

(5)

Príloha IV k nariadeniu (ES) č. 708/2007 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre rybárstvo a akvakultúru,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha IV k nariadeniu (ES) č. 708/2007 sa nahrádza znením v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. júna 2008

Za Komisiu

Joe BORG

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 168, 28.6.2007, s. 1.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA IV

Zoznam druhov podľa článku 2 ods. 5

ČASŤ A –   Vo všeobecnosti

 

Acipenser baeri  (1), jeseter sibírsky

 

A. gueldenstaedti  (1), jeseter ruský

 

A. nudiventris  (1), jeseter hladký

 

A. ruthenus  (1), jeseter malý

 

A. stellatus  (1), jeseter hviezdnatý

 

A. sturio  (1), jeseter veľký

 

Aristichthys nobilis, tolstolobik pestrý

 

Carassius auratus, karas zlatistý

 

Clarias gariepinus, klárius panafrický

 

Coregonus peled, sih peleď

 

Crassostrea gigas, ustrice druhu Crassostrea gigas

 

Ctenopharyngodon idella, amur biely

 

Cyprinus carpio, kapor rybničný

 

Huso huso  (1), vyza veľká

 

Hypophthalmichthys molitrix, tolstolobik biely

 

Ictalurus punctatus, sumček škvrnitý

 

Micropterus salmoides, ostračka veľkoústa

 

Oncorhynchus mykiss, pstruh dúhový

 

Ruditapes philippinarum, mušľa jedlá japonská (filipínska)

 

Salvelinus alpinus, sivoň alpský

 

Salvelinus fontinalis, sivoň potočný

 

Salvelinus namaycush, sivoň obrovský

 

Sander lucioperca, zubáč veľkoústy

 

Silurus glanis, sumec veľký

ČASŤ B –   Francúzske zámorské departementy

 

Macrobrachium rosenbergii, kreveta obrovská

 

Oreochromis mossambicus, tilapia mozambická

 

O. niloticus, tilapia nílska

 

Sciaenops ocellatus, ryby druhu Sciaenops ocellatus


(1)  Hybridy jeseterovitých druhov.“


7.6.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 149/38


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 507/2008

zo 6. júna 2008,

ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1673/2000 o spoločnej organizácii trhov s ľanom a konope pestovanými na vlákno

(kodifikované znenie)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1673/2000 z 27. júla 2000 o spoločnej organizácii trhov s ľanom a konope pestovanými na vlákno (1), a najmä na jeho článok 9,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2799/98 z 15. decembra 1998, ktoré stanovuje poľnohospodárske menové dojednania pre euro (2), najmä na jeho článok 3,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 245/2001 z 5. februára 2001, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1673/2000 o spoločnej organizácii trhov s ľanom a konope pestovanými na vlákno (3), bolo opakovane podstatným spôsobom zmenené a doplnené (4). V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa malo toto nariadenie kodifikovať.

(2)

Nariadenie (ES) č. 1673/2000 okrem iného stanovuje opatrenia vzťahujúce sa na vnútorný trh s ľanom a konope pestovanými na vlákno, ktoré zahŕňajú pomoc pre oprávnených prvotných spracovateľov ľanovej slamy a konopnej slamy a pre farmárov, ktorí dávajú slamu spracovať na vlastné náklady, pre ktoré treba stanoviť podrobné vykonávacie pravidlá.

(3)

Treba stanoviť podmienky udeľovania oprávnení prvotným spracovateľom a povinnosti, ktoré musia splniť farmári, ktorí dávajú slamu spracovať na vlastné náklady. Treba taktiež určiť, aké informácie sa musia uvádzať v kúpno-predajných zmluvách, v spracovateľských záväzkoch a spracovateľských zmluvách týkajúcich sa slamy uvedených v článku 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1673/2000.

(4)

Niektorí prvotní spracovatelia ľanovej slamy vyrábajú prevažne dlhé ľanové vlákno a popri tom ako vedľajšiu výrobu krátke ľanové vlákno s vysokým percentom nečistôt a pazderia. Ak nemajú vhodné zariadenia na čistenie takýchto druhotných výrobkov, môžu dať krátke vlákno vyčistiť na základe zmluvy inému prevádzkovateľovi. Za takých okolností treba čistenie vlákna na základe zmluvy považovať za činnosť vykonanú prvotným spracovateľom oprávneným spracovávať krátke ľanové vlákno. Primerane tomu treba stanoviť podmienky, ktoré príslušní prevádzkovatelia musia splniť, najmä so zreteľom na kontroly.

(5)

Aby sa zabezpečila spôsobilosť takýchto výrobkov na pomoc, musí byť možné zaviesť za príslušný hospodársky rok jednotnú žiadosť, ako je uvedené v časti II hlave II kapitole I nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004 z 21. apríla 2004, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov (5).

(6)

S cieľom zabezpečiť náležitú správu počas prispôsobovania sa špeciálnym podmienkam platiacim na trhoch pre ľan a konope treba určiť dobu, počas ktorej sa ľanová a konopná slama pestovaná na vlákno môže spracovávať, prípadne predávať.

(7)

Ak sa členské štáty rozhodnú udeliť pomoc na krátke ľanové vlákno alebo konopné vlákno obsahujúce viac ako 7,5 % nečistôt a pazderia, treba stanoviť výpočtovú metódu, ktorá umožní vyjadriť vyrobené množstvo ako ekvivalent množstva s obsahom 7,5 % nečistôt a pazderia.

(8)

Aby sa umožnilo riadne fungovanie stabilizačného mechanizmu, treba stanoviť obmedzenia množstva vlákna, na ktoré sa môže udeľovať pomoc na spracovanie za hospodársky rok, vo výške násobku počtu hektárov, na ktoré sa vzťahujú zmluvy alebo spracovateľské záväzky, jednotkovým množstvom na hektár. Takéto jednotkové množstvo určí členský štát na základe stanovených národných garantovaných množstiev a obrábaných hektárov.

(9)

So zreteľom na výkyvy v národných garantovaných množstvách, ktoré môžu byť výsledkom flexibilnosti zavedenej článkom 3 nariadenia (ES) č. 1673/2000, treba stanoviť podrobné pravidlá pre určovanie takýchto národných garantovaných množstiev pre každý hospodársky rok, pričom sa zohľadnia akékoľvek úpravy, ktoré by sa mohli preukázať ako potrebné na účely primeraného rozdelenia národných garantovaných množstiev medzi užívateľov pomoci na spracovanie.

(10)

Udelenie pomoci na spracovanie treba viazať na podmienku uzatvorenia zmluvy alebo záväzku uvedenú v článku 2 nariadenia (ES) č. 1673/2000. Okrem toho musia členské štáty na základe plôch zahrnutých do zmlúv alebo záväzkov včas určiť presuny medzi národnými garantovanými množstvami a jednotkovými množstvami na hektár. Treba stanoviť povinnosť prevádzkovateľov predkladať dôležité informácie uvedené v takýchto zmluvách alebo záväzkoch príslušným orgánom členského štátu na začiatku spracovateľských činností. S cieľom umožniť určitú flexibilnosť v príslušnom obchodovaní treba stanoviť obmedzené možnosti na presun zmlúv medzi oprávnenými prvotnými spracovateľmi.

(11)

S cieľom zabezpečiť náležitú správu schémy pomoci treba stanoviť informácie, ktoré sú prevádzkovatelia povinní predkladať príslušným orgánom členského štátu, a oznámenia, ktoré sú členské štáty povinné predkladať Komisii.

(12)

Na účely správy schémy pomoci udeľovanej na základe množstiev vlákna vyrobených počas obdobia 22 mesiacov treba prijať ustanovenia o podávaní žiadostí o pomoc vzťahujúcu sa na vlákno, ktoré sa má získať, ktorého množstvá sa podľa toho musia následne pravidelne zisťovať, a to na začiatku spracovateľských činností pre príslušný hospodársky rok.

(13)

Kvôli možným úpravám národných garantovaných množstiev a jednotkových množstiev na hektár sú celkové množstvá vlákna, na ktoré sa môže poskytovať pomoc, známe až po ukončení spracovania. Vzhľadom na to treba prijať ustanovenia o zálohách na pomoc, ktoré sa majú vyplatiť oprávneným prvotným spracovateľom na základe pravidelne zisťovaných množstiev. Aby sa zabezpečilo, že splatné čiastky sa skutočne zaplatia v prípadoch, keď sa zistia nezrovnalosti, treba takéto zálohové platby podmieniť zložením záruky. Takéto záruky musia mať náležitosti stanovené nariadením Komisie (EHS) č. 2220/85 z 22. júla 1985, ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá pre uplatňovanie systému záruk pre poľnohospodárske výrobky (6).

(14)

Dodatočnú pomoc stanovenú v článku 4 nariadenia (ES) č. 1673/2000 možno udeľovať iba na plochy, z ktorých vyprodukovaná slama splnila podmienky na udelenie pomoci na spracovanie na dlhé ľanové vlákno. Primerane k tomu treba tiež stanoviť minimálny výnos dlhého ľanového vlákna z hektára, ktoré je zahrnuté do zmluvy alebo záväzku tak, aby sa mohli stanoviť okolnosti, za ktorých sa podmienka pokladá za splnenú.

(15)

Pre riadny výkon činností je potrebný systém administratívnych kontrol a miestnych zisťovaní. Musia sa určiť položky, ktoré sa musia skontrolovať, a minimálny počet miestnych zisťovaní, ktoré sa musia vykonať počas hospodárskeho roka.

(16)

Musia sa stanoviť dôsledky akýchkoľvek zaznamenaných nezrovnalostí. Tieto musia byť dostatočne prísne, aby odradili od akéhokoľvek nezákonného použitia pomoci Spoločenstva, ale zároveň boli v súlade so zásadou proporcionality.

(17)

Aby sa čas získania vlákna čo najviac priblížil skutočnosti rozhodujúcej pre výmenný kurz na zálohové platby a pomoc na spracovanie, musí táto nastať v posledný deň každého obdobia na oznamovanie množstiev získaného vlákna.

(18)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre prírodné vlákna,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Účel a hospodársky rok

1.   Toto nariadenie stanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie spoločnej organizácie trhu s ľanom a konope pestovanými na vlákno, ktorá bola ustanovená nariadením (ES) č. 1673/2000.

2.   Hospodársky rok trvá od 1. júla do 30. júna.

Článok 2

Vymedzenie niektorých pojmov

Na účely tohto nariadenia sa pod pojmom:

a)

„osoby považované za spracovateľov“ rozumejú farmári, ktorí v súlade s článkom 2 ods. 1 tretím pododsekom písm. b) nariadenia (ES) č. 1673/2000 uzatvorili zmluvy s oprávnenými prvotnými spracovateľmi, aby pre nich spracovali im patriacu slamu na vlákno;

b)

„dlhé ľanové vlákno“ rozumejú ľanové vlákna získané úplným oddelením vlákien a drevných častí stebla, ktoré sú po vytrepaní v priemere aspoň 50 cm dlhé a sú zoradené do rovnobežných prameňov v otiepkach, plátkoch alebo zväzkoch;

c)

„krátke ľanové vlákno“ rozumejú iné ľanové vlákna ako tie, ktoré sú uvedené v písmene b), ktoré sa získali aspoň čiastočným oddelením vlákien a drevných častí stebla;

d)

„konopné vlákno“ rozumejú vlákna získané aspoň čiastočným oddelením vlákien a drevných častí stebla.

Článok 3

Udeľovanie oprávnenia prvotným spracovateľom

1.   Prvotní spracovatelia sú povinní predložiť príslušným orgánom žiadosti o udelenie oprávnenia, ktoré obsahujú aspoň:

a)

popis podniku a celého rozsahu výrobkov získaných spracovaním ľanovej a konopnej slamy;

b)

popis spracovateľskej prevádzky a zariadení, pričom sa uvedú podrobné údaje o ich umiestnení a technických špecifikáciách s uvedením:

i)

spotreby energie a maximálnych množstiev ľanovej a konopnej slamy, ktoré možno spracovať za hodinu a za rok;

ii)

maximálnych množstiev dlhého ľanového vlákna, krátkeho ľanového vlákna a konopného vlákna, ktoré možno získať za hodinu a za rok;

iii)

indikačných množstiev ľanovej a konopnej slamy potrebných na získanie 100 kg každého výrobku uvedeného v písmene a);

c)

popis skladovacích zariadení, pričom sa uvedú podrobné údaje o ich umiestnení a kapacite v tonách ľanovej a konopnej slamy a vlákna.

2.   Žiadosti o oprávnenie musia obsahovať záväzok žiadajúceho podniku, platiaci od dátumu predloženia, že:

a)

bude skladovať jednotlivo podľa hospodárskeho roku zberu príslušnej slamy a podľa členského štátu zberu ľanovú slamu, konopnú slamu, dlhé ľanové vlákno, krátke ľanové vlákno a konopné vlákno:

i)

zahrnuté do všetkých kúpno-predajných zmlúv a spracovateľských záväzkov;

ii)

zahrnuté do jednotlivých spracovateľských zmlúv uzatvorených s osobami, ktoré sa považujú za spracovateľov;

iii)

od všetkých ostatných dodávateľov, prípadne podľa dávok vlákna získaného zo slamy uvedenej v bode i), ktorá ale nie je predmetom žiadosti o pomoc;

b)

bude viesť denné záznamy o „zásobách“ alebo záznamy podľa položky, spájané pravidelne s finančnými účtami, a o informáciách presne určených v odseku 5 spolu s podpornými dokumentmi, ako sú stanovené členským štátom na účely kontrol;

c)

upovedomí príslušný orgán o akýchkoľvek zmenách v informáciách upravených v odseku 1;

d)

sa podrobí akýmkoľvek kontrolám požadovaným podľa schémy pomoci stanovenými v nariadení (ES) č. 1673/2000.

3.   Po miestnom zisťovaní s cieľom preveriť, či sa informácie uvedené v odseku 1 zhodujú so skutočnosťou, príslušný orgán udelí prvotnému spracovateľovi oprávnenie vzťahujúce sa na všetky druhy vlákna, ktoré spĺňajú podmienky pre udelenie pomoci, ktoré môže vyrábať, a ku každému pridelí číslo oprávnenia.

Oprávnenie sa udelí do dvoch mesiacov od podania žiadosti.

Ak došlo k zmene v jednej alebo viacerých položkách informácií stanovených v odseku 1, príslušný orgán potvrdí alebo upraví oprávnenie, v prípade potreby po miestnom zisťovaní, a to v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola zmena oznámená. Akákoľvek úprava týkajúca sa druhov vlákien, zahrnutých do udelených oprávnení, môže nadobudnúť účinnosť iba od nasledujúceho hospodárskeho roku.

4.   V súvislosti s oprávnením prvotných spracovateľov pre spracovanie dlhého ľanového vlákna a zároveň krátkeho ľanového vlákna môžu členské štáty povoliť, ak pokladajú kontrolné opatrenia za dostatočné, aby sa krátke ľanové vlákno čistilo za podmienok stanovených v tomto odseku, aby vlákno spĺňalo limity pre nečistotu a pazderie stanovené v článku 2 ods. 3 písm. b) nariadenia (ES) č. 1673/2000.

V takých prípadoch prvotní spracovatelia uvedú svoj úmysel využiť ustanovenia tohto odseku vo svojich žiadostiach o oprávnenie stanovených v odseku 1.

Oprávnenie možno udeliť najviac na dva subjekty vykonávajúce čistenie krátkeho ľanového vlákna jednému oprávnenému prvotnému spracovateľovi na príslušný hospodársky rok.

Pred 1. februárom príslušného hospodárskeho roka predložia oprávnení prvotní spracovatelia príslušným orgánom zmluvy na vyčistenie krátkeho ľanového vlákna, ktoré musí obsahovať aspoň:

a)

dátum uzavretia zmluvy a hospodársky rok zodpovedajúci zberu slamy, z ktorej sa príslušné vlákno získalo;

b)

číslo oprávnenia prvotného spracovateľa a v prípade subjektov vykonávajúcich čistenie krátkeho ľanového vlákna ich mená, obchodné názvy a adresy a umiestnenie prevádzky;

c)

vyhlásenie o tom, že subjekt vykonávajúci čistenie krátkeho ľanového vlákna sa zaväzuje, že:

i)

uskladní vyčistené a nevyčistené krátke ľanové vlákno oddelene podľa zmlúv o čistení;

ii)

oddelene, podľa zmluvy o čistení, povedie denné záznamy množstiev nevyčisteného krátkeho ľanového vlákna prijatého do podniku, množstvá získaného vyčisteného krátkeho ľanového vlákna a množstvá každého z nich v sklade;

iii)

uchová podpornú dokumentáciu, bližšie určenú členským štátom, na účely kontrol a podriadi sa kontrolám požadovaným podľa tohto nariadenia.

Záväzky subjektov vykonávajúcich čistenie uvedené v písmene c) sa pokladajú za záväzky prvotných spracovateľov na základe ich oprávnení.

5.   Záznamy o zásobách oprávnených prvotných spracovateľov musia bližšie uvádzať jednotlivo podľa dní alebo položky a podľa kategórie slamy alebo druhu skladovaného vlákna:

a)

množstvá vstupujúce do podniku a zahrnuté do jednotlivých zmlúv alebo záväzkov, ako sú uvedené v článku 5, prípadne dodávky od iných dodávateľov;

b)

množstvá spracovanej slamy a množstvá získaného vlákna;

c)

odhadované straty a zničené množstvá s odôvodneniami;

d)

množstvá odchádzajúce z podniku rozpísané podľa príjemcov;

e)

množstvá v každom sklade.

Oprávnení prvotní spracovatelia musia mať potvrdenia o dodávke alebo o prevzatí od príslušného dodávateľa alebo príjemcu alebo iný rovnocenný doklad uznaný členským štátom obsahujúci všetky zásielky slamy a vlákna prichádzajúce do podniku alebo odchádzajúce z neho a nezahrnuté do žiadnej zmluvy alebo záväzku uvedených v článku 5. Oprávnení prvotní spracovatelia povedú záznam o menách alebo obchodných názvoch a adresách všetkých dodávateľov a príjemcov.

6.   Položkou je stanovené množstvo ľanovej alebo konopnej slamy, očíslované pri vstupe do spracovateľských závodov alebo skladovacích zariadení uvedených v odseku 1.

Položka sa môže týkať len jednej kúpnopredajnej zmluvy týkajúcej sa slamy, spracovateľského záväzku alebo spracovateľskej zmluvy, ako sú uvedené v článku 5.

Článok 4

Povinnosti osôb považovaných za spracovateľov

Osoby považované za spracovateľov sú povinné:

a)

mať zmluvu s oprávneným prvotným spracovateľom na spracovanie slamy na dlhé ľanové vlákno, krátke ľanové vlákno a/alebo konopné vlákno;

b)

viesť register uvádzajúci nasledovné údaje od začiatku príslušného hospodárskeho roka za každý deň:

i)

množstvá ľanovej a konopnej slamy pestovanej na vlákno získanej a dodanej podľa jednotlivých zmlúv o spracovaní;

ii)

množstvá získaného dlhého ľanového vlákna, krátkeho ľanového vlákna a/alebo konopného vlákna;

iii)

množstvá predaného alebo prepraveného dlhého ľanového vlákna, krátkeho ľanového vlákna a/alebo konopného vlákna s menami a adresami príjemcov;

c)

uchovať podporné dokumenty určené členským štátom na účely kontrol a

d)

súhlasiť, že sa podrobia akýmkoľvek kontrolám stanoveným podľa tejto schémy pomoci.

Článok 5

Zmluvy

1.   Kúpnopredajné zmluvy týkajúce sa slamy, spracovateľské záväzky a spracovateľské zmluvy, ako sú uvedené v článku 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1673/2000, musia obsahovať aspoň nasledujúce údaje:

a)

dátum uzatvorenia zmluvy a príslušný hospodársky rok zberu;

b)

číslo oprávnenia prvotného spracovateľa, identifikačné číslo farmára podľa integrovaného administratívneho a kontrolného systému ustanoveného v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003 (7) a ich mená a adresy;

c)

podrobné údaje identifikujúce príslušnú poľnohospodársku parcelu (parcely) v súlade so systémom na identifikáciu poľnohospodárskych parciel, ustanoveným podľa integrovaného administratívneho a kontrolného systému;

d)

plochy osiate ľanom pestovaným na vlákno a plochy osiate konope pestovaným na vlákno.

2.   Pred 1. januárom príslušného hospodárskeho roka sa kúpno-predajné zmluvy zahŕňajúce slamu môžu previesť na iného oprávneného prvotného spracovateľa odlišného od toho, ktorý pôvodne zmluvu uzatvoril, s písomným súhlasom farmára a oprávnených prvotných spracovateľov prevádzajúcich zmluvu medzi sebou.

Po 1. januári príslušného hospodárskeho roku sa prevody zmlúv stanovených v prvom pododseku môžu uskutočniť iba za výnimočných okolností, na základe riadne opodstatneného podporného dôkazu a s povolením členského štátu.

Článok 6

Informácie, ktoré musia prevádzkovatelia poskytovať

1.   Do dátumu stanoveného členským štátom, najneskôr však do 20. septembra po začatí príslušného hospodárskeho roku, oprávnení prvotní spracovatelia a osoby považované za spracovateľov poskytnú príslušným orgánom:

a)

zoznam všetkých kúpnopredajných zmlúv, spracovateľských záväzkov a spracovateľských zmlúv, uvedených v článku 5 pre ten hospodársky rok, rozpísaných na ľan a konopu a uvádzajúcich identifikačné číslo farmára podľa integrovaného administratívneho a kontrolného systému a príslušné parcely;

b)

vyhlásenie o celkových plochách osiatych ľanom a o celkových plochách osiatych konope zahrnutých do kúpnopredajných zmlúv, spracovateľských záväzkov a spracovateľských zmlúv.

Členské štáty však môžu požadovať kópiu všetkých príslušných dokladov namiesto zoznamu uvedeného v prvom pododseku písm. a).

Ak sa niektoré spracovateľské zmluvy alebo spracovateľské záväzky vzťahujú na plochy ležiace v inom členskom štáte, ako je ten, v ktorom má prvotný spracovateľ oprávnenie, informácie bližšie určené v prvom pododseku vzťahujúce sa na príslušné plochy poskytne dotknutá strana taktiež členskému štátu, v ktorom uskutočňuje zber.

2.   Za prvých šesť mesiacov hospodárskeho roka a za každé nasledujúce štvormesačné obdobie sú oprávnení prvotní spracovatelia a osoby považované za spracovateľov povinní oznámiť príslušným orgánom do konca nasledujúceho mesiaca informácie o každej kategórii oddelene skladovaných výrobkov:

a)

množstvá vyrobených vlákien a zahrnutých do žiadostí o pomoc;

b)

množstvá iných vyrobených vlákien;

c)

úhrnné celkové množstvo slamy, ktoré prišlo do podniku;

d)

množstvá v sklade;

e)

prípadne zoznam kúpno-predajných zmlúv týkajúcich sa slamy a zmlúv o spracovaní vypracovaný v súlade s odsekom 1 písm. a), ktoré sa previedli v súlade s článkom 5 ods. 2 prvým pododsekom, pričom sa uvedú mená postupníkov a postupcov.

Pre každé príslušné obdobie predložia osoby považované za spracovateľov spolu s ich oznámeniami stanovenými v prvom pododseku doklady týkajúce sa množstiev vlákna umiestnených na trh a zahrnutých do žiadostí o pomoc. Takéto doklady určí členský štát a musia zahŕňať aspoň kópie faktúr o predaji ľanového a konopného vlákna a potvrdenie od oprávneného prvotného spracovateľa, ktorý spracoval slamu, o množstve a druhoch získaného vlákna.

Po nahlásení členskému štátu môžu oprávnení prvotní spracovatelia a osoby považované za spracovateľov prestať posielať v tomto odseku stanovené oznámenia o množstvách prichádzajúcich do podniku a odchádzajúcich z neho a o spracovaných množstvách, keď sa takéto činnosti pre príslušný hospodársky rok definitívne skončili.

3.   Pred 1. májom nasledujúcim po príslušnom hospodárskom roku oprávnení prvotní spracovatelia informujú príslušné orgány o hlavných účeloch, na ktoré boli vlákno a ďalšie výrobky použité.

Článok 7

Nárok na pomoc

1.   Pomoc na spracovanie ľanovej a konopnej slamy stanovenú v článku 2 nariadenia (ES) č. 1673/2000 možno vyplatiť za ľanové a konopné vlákno iba vtedy, ak:

a)

pochádza zo slamy zahrnutej do kúpno-predajných zmlúv, spracovateľských záväzkov alebo spracovateľských zmlúv uvedených v článku 5 zahŕňajúcich parcely vysiate ľanom alebo konope pestovanými na vlákno a zahrnutej do jednotnej žiadosti, ako je uvedené v časti II hlave II kapitole I nariadenia (ES) č. 796/2004, podanej so zreteľom na rok, v ktorom sa začína hospodársky rok;

b)

oprávnený prvotný spracovateľ ho získal pred 1. májom po skončení príslušného hospodárskeho roku a v prípade osôb považovaných za spracovateľov, ak sa umiestnilo na trh do vyššie uvedeného dátumu.

2.   Ak sa členský štát rozhodne udeľovať pomoc na krátke ľanové vlákno alebo konopné vlákno obsahujúce viac ako 7,5 % nečistôt a pazderia v súlade s článkom 2 ods. 3 písm. b) nariadenia (ES) č. 1673/2000, vypočíta sa množstvo „Q“, na ktoré sa pomoc udelí, použitím vzorca:

Q = P* [(100 – x) / (100 – 7,5)]

kde „P“ znamená množstvo oprávneného vlákna získaného s nie väčším ako povoleným percentom „x“ nečistôt a pazderia.

Článok 8

Národné garantované množstvá

1.   Množstvo 5 000 ton krátkeho ľanového vlákna a konopného vlákna sa v súlade s článkom 3 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 1673/2000 rozdelí na národné garantované množstvá do 16. novembra pre prebiehajúci hospodársky rok na základe nasledujúcich informácií, ktoré príslušný členský štát zašle Komisii do 16. októbra:

a)

plochy zahrnuté do kúpnopredajných zmlúv, spracovateľských záväzkov a spracovateľských zmlúv predložených v súlade s článkom 6 tohto nariadenia a

b)

odhadované výnosy ľanovej a konopnej slamy.

2.   Aby sa stanovili národné množstvá, na ktoré sa môže udeliť pomoc na spracovanie na daný hospodársky rok, určia členské štáty do 1. januára príslušného hospodárskeho roku prevody národných garantovaných množstiev uskutočnených v súlade s článkom 3 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1673/2000.

Na účely uplatnenia odseku 4 tohto článku však môžu členské štáty do 1. augusta nasledujúceho po konci lehoty stanovenej v článku 7 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia upraviť prevedené množstvá.

3.   Na účely uplatnenia článku 2 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1673/2000 sa množstvo dlhého ľanového vlákna, krátkeho ľanového vlákna a konopného vlákna, na ktoré možno udeliť spracovateľskú pomoc na určitý hospodársky rok oprávnenému prvotnému spracovateľovi alebo osobe považovanej za spracovateľa, obmedzí na počet hektárov parciel zahrnutých do kúpnopredajnej zmluvy alebo spracovateľského záväzku, prípadne do spracovateľskej zmluvy, vynásobený jednotkovým množstvom, ktoré sa určí.

Pred 1. januárom prebiehajúceho hospodárskeho roka členský štát určí jednotkové množstvo, uvedené v prvom pododseku, pre celé svoje územie pre každý z troch druhov vlákna.

4.   V prípade, že množstvá vlákna, na ktoré je pomoc možné vyplatiť určitým oprávneným prvotným spracovateľom alebo osobám považovaným za spracovateľov, sú nižšie ako limity platné pre nich podľa odseku 3, môže členský štát, po doručení všetkých oznámení stanovených v článku 6 ods. 2 písm. a) týkajúcich sa príslušného hospodárskeho roka, zvýšiť jednotkové množstvá uvedené v odseku 3 tohto článku tak, aby sa prerozdelili množstvá dostupné pre ostatných oprávnených prvotných spracovateľov alebo osoby považované za spracovateľov, ktorých oprávnené množstvá prevyšujú pre nich platné limity.

Článok 9

Žiadosti o pomoc

1.   Oprávnení prvotní spracovatelia podajú príslušným orgánom žiadosti o pomoc na spracovanie slamy na dlhé ľanové vlákno, krátke ľanové vlákno a konopné vlákno, ktoré sa má získať zo slamy z príslušného hospodárskeho roka v lehote stanovenej v článku 7 ods. 1 písm. b). Také žiadosti sa podajú najneskôr do dátumu stanoveného v článku 6 ods. 1.

Ak sa má vlákno získať čiastočne zo slamy vyrobenej v inom členskom štáte ako je ten, v ktorom je prvotný spracovateľ oprávnený, podá sa žiadosť o pomoc príslušnému orgánu v členskom štáte, kde sa slama zožala, a kópia sa zašle členskému štátu, v ktorom je prvotný spracovateľ oprávnený.

2.   Osoby považované za spracovateľov podajú príslušným orgánom žiadosti o pomoc na spracovanie slamy na dlhé ľanové vlákno, krátke ľanové vlákno a konopné vlákno, ktoré sa má získať zo slamy z príslušného hospodárskeho roka a umiestniť na trh do lehoty stanovenej v článku 7 ods. 1 písm. b). Také žiadosti sa podajú najneskôr do dátumu stanoveného v článku 6 ods. 1.

3.   Žiadosti o pomoc musia obsahovať aspoň:

a)

mená žiadateľov, adresy a podpisy, prípadne čísla oprávnení prvotných spracovateľov alebo identifikačné čísla osôb považovaných za spracovateľov podľa integrovaného administratívneho a kontrolného systému;

b)

vyhlásenie, že množstvá dlhého ľanového vlákna, krátkeho ľanového vlákna a konopného vlákna zahrnuté do žiadostí budú zahrnuté do oznámení stanovených v článku 6 ods. 2 písm. a).

Na účely udeľovania pomoci tvoria oznámenia stanovené v článku 6 ods. 2 písm. a) neoddeliteľnú časť žiadosti o pomoc.

Článok 10

Zálohy na pomoc

1.   Ak sa spolu s oznámeniami o získanom vlákne stanovenými v článku 6 ods. 2 písm. a) podajú aj žiadosti o zálohy, vyplatia sa takéto zálohy oprávneným prvotným spracovateľom do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci podania oznámenia za predpokladu, že žiadosť o pomoc sa podala v súlade s článkom 9. Bez toho, aby bol dotknutý limit stanovený v článku 8 ods. 3, záloha sa musí rovnať 80 % pomoci zodpovedajúcej množstvám deklarovaného vlákna.

2.   Zálohové platby budú vyplatené iba v tom prípade, ak nebola zistená žiadna nezrovnalosť, ktorej by sa žiadateľ dopustil v príslušnom hospodárskom roku podľa kontrol uvedených v článku 13, a ak bola uložená zábezpeka.

Okrem prípadných zábezpek, keď sa krátke ľanové vlákno čistí podľa zmluvy, sa bude pre každého oprávneného prvotného spracovateľa a každý typ vlákna zábezpeka rovnať výške 35 % sumy pomoci prislúchajúcej množstvám vlákna, ktoré vyplývajú z násobenia uvedeného v prvom pododseku článku 8 ods. 3.

Členské štáty však môžu stanoviť, že suma zábezpeky sa bude zakladať na odhadovanej výrobe. V tomto prípade:

a)

zábezpeka nesmie byť uvoľnená ani čiastočne, ani celá pred poskytnutím pomoci;

b)

bez ohľadu na piaty pododsek vo vzťahu k celkovej sume vyplatených zálohových platieb nesmie byť suma zábezpeky menšia než:

110 % do 30. apríla príslušného hospodárskeho roku,

75 % medzi 1. májom príslušného hospodárskeho roku a nasledujúcim 31. augustom,

50 % medzi 1. septembrom nasledujúcim po príslušnom hospodárskom roku a dátumom zaplatenia zostatku pomoci.

V prípade, keď sa krátke ľanové vlákno čistí podľa zmluvy, bude sa príslušná zábezpeka rovnať 110 %:

sumy pomoci prislúchajúcej množstvám vlákna, ktoré vyplývajú z násobenia uvedeného v článku 8 ods. 3 prvom pododseku, alebo

v prípade, keď členský štát uplatňuje vyššie uvedený pododsek, celkovej sumy vyplatených zálohových platieb pre príslušný hospodársky rok.

Zábezpeka bude úplne uvoľnená medzi prvým a desiatym dňom nasledujúcim po dni poskytnutia pomoci v pomere k množstvám, na ktoré členský štát poskytol spracovateľskú pomoc.

3.   Článok 3 a hlavy II, III a VI nariadenia (EHS) č. 2220/85 sa vzťahujú aj na záruky uvedené v tomto článku.

Článok 11

Dodatočná pomoc

Dodatočná pomoc stanovená v článku 4 nariadenia (ES) č. 1673/2000 sa udelí prvotným spracovateľom dlhého ľanového vlákna, ktorí sú oprávnení vo vzťahu k plochám umiestneným v zónach uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu, a zahrnutým do kúpnopredajných zmlúv a spracovateľských záväzkov predložených v súlade s článkom 6 ods. 1 tohto nariadenia.

Plocha, na ktorú sa dodatočná pomoc udelí, však nesmie presiahnuť plochu zodpovedajúcu množstvu dlhého ľanového vlákna spĺňajúceho podmienky pre udelenie spracovateľskej pomoci a získanému na príslušný hospodársky rok, vydelenému výnosom 680 kg dlhého ľanového vlákna na hektár.

Článok 12

Vyplatenie pomoci

1.   Spracovateľská pomoc, prípadne dodatočná pomoc sa udelia po vykonaní všetkých stanovených kontrol a po stanovení definitívnych množstiev vlákna oprávneného na pomoc na príslušný hospodársky rok.

2.   Pred 15. októbrom nasledujúcim po konci lehoty stanovenej v článku 7 ods. 1 písm. b) vyplatí členský štát, na ktorého území sa ľanová alebo konopná slama zožala, spracovateľskú pomoc, prípadne dodatočnú pomoc.

Článok 13

Kontroly

1.   Aby sa zabezpečilo dodržiavanie podmienok pre udelenie pomoci, vykonajú sa kontroly zahŕňajúce najmä:

a)

kontrolu dodržiavania podmienok pre udeľovanie oprávnenia prvotným spracovateľom a plnenia povinností osobami považovanými za spracovateľov;

b)

porovnanie údajov o poľnohospodárskych parcelách uvedených v kúpno-predajných zmluvách, spracovateľských záväzkoch a spracovateľských zmluvách, aby sa zistilo, či súhlasia s tými, ktoré sa stanovili v súlade s nariadením (ES) č. 1782/2003;

c)

kontrolu informácií v dokladoch o množstvách zahrnutých oprávnenými prvotnými spracovateľmi a osobami považovanými za spracovateľov do žiadostí o pomoc.

Kontroly oprávnených prvotných spracovateľov vykonávané príslušnými orgánmi členských štátov sa vzťahujú na spracovanie všetkej ľanovej a konopnej slamy pestovanej na vlákno vyrobenej v Spoločenstve.

2.   O miestnom zisťovaní vykonávanom na účely kontrol stanovených v odseku 1 rozhodnú príslušné orgány, najmä na základe analýzy rizika s cieľom prekontrolovať aspoň 75 % oprávnených prvotných spracovateľov a 10 % osôb považovaných za spracovateľov za každý hospodársky rok. Počet miestnych zisťovaní vykonávaných v ktoromkoľvek členskom štáte však v žiadnom prípade nesmie byť menší ako celkový počet hektárov deklarovaných ako plochy osiate ľanom a konope v tomto členskom štáte, vydelený 750.

Miestne zisťovania sa taktiež vzťahujú na všetkých čističov krátkeho ľanového vlákna, ktorí uzatvorili zmluvy o vyčistení vlákna s oprávnenými prvotnými spracovateľmi.

3.   Miestne zisťovania musia zahŕňať najmä kontrolu:

a)

prevádzky, zásob a získaného vlákna;

b)

skladových záznamov a finančných účtov;

c)

energie spotrebovanej rôznymi výrobnými prostriedkami a doklady týkajúce sa zamestnanej pracovnej sily;

d)

akýchkoľvek obchodných dokumentov súvisiacich s kontrolou.

V prípade pochybností o spôsobilosti vlákna, najmä pokiaľ ide o obsah nečistôt v krátkom ľanovom vlákne alebo konopnom vlákne, odoberie sa reprezentatívna vzorka zo sporných dávok a presne sa zistia vlastnosti. Ak je to vhodné, členský štát podľa okolností určí z množstiev zahrnutých do žiadostí o pomoc tie, ktoré nie sú spôsobilé.

V prípadoch uvedených v článku 3 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1673/2000 členský štát vykonávajúci kontrolu okamžite zašle zistenia členskému štátu, ktorý má vyplatiť pomoc.

Článok 14

Sankcie

1.   Ak kontroly preukážu, že neboli splnené záväzky prijaté v žiadostiach o oprávnenie, oprávnenie sa okamžite odníme a prvotným spracovateľom, ktorým bolo odňaté oprávnenie, sa napriek článku 3 ods. 3 neudelí ďalšie oprávnenie pred druhým hospodárskym rokom nasledujúcim po dni kontroly alebo po dni, v ktorý sa zistilo porušenie takýchto záväzkov.

2.   Ak sa úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti urobilo nepravdivé vyhlásenie, alebo ak prvotný spracovateľ podpísal kúpnopredajné zmluvy zahŕňajúce slamu, alebo sa prijali spracovateľské záväzky zahŕňajúce počet hektárov, z ktorých by za normálnych okolností boli podstatne vyššie výnosy, ako možno spracovať podľa technických špecifikácií uvedených v oprávnení, nemožno oprávnenému prvotnému spracovateľovi alebo osobe považovanej za spracovateľa udeliť spracovateľskú pomoc, prípadne dodatočnú pomoc stanovenú v článku 4 nariadenia (ES) č. 1673/2000 na hospodársky rok a na nasledujúci hospodársky rok.

3.   Ak sa zistí, že množstvá dlhého ľanového vlákna, krátkeho ľanového vlákna alebo konopného vlákna zahrnuté do žiadostí o pomoc prevyšujú tie, ktoré spĺňajú podmienky pre oprávnenie na pomoc a ktoré sa získali za obdobie uvedené v článku 6 ods. 2, pomoc, ktorá sa môže udeliť na jednotlivé druhy vlákna sa bez toho, aby bol dotknutý článok 8 ods. 3, vypočíta na základe skutočne oprávnených množstiev na daný hospodársky rok, od ktorých sa odčíta dvojnásobok rozdielu oproti množstvám zahrnutým do žiadosti o pomoc.

4.   S výnimkou vyššej moci sa v prípadoch oneskoreného podania žiadostí o pomoc stanovených v článku 9 alebo oneskoreného predloženia alebo oneskoreného oznámenia informácií stanovených v článku 6, pomoc, o ktorú sa požiadalo a na ktorú by príslušná strana bola mala oprávnenie, ak by žiadosť bola podaná alebo podanie urobené do konca lehoty, zníži o 1 % za každý pracovný deň. Na žiadosti a informácie stanovené v článku 6 ods. 1 predložené s viac ako 25-dňovým oneskorením sa neprihliada.

5.   Ak je to vhodné, zníži sa dodatočná pomoc uvedená v článku 11 o rovnaký percentuálny podiel, ako sa použil na celkovú spracovateľskú pomoc udelenú na daný hospodársky rok.

Článok 15

Oznámenia

1.   V druhom mesiaci nasledujúcom po skončení každého obdobia uvedeného v článku 6 ods. 2 prvom pododseku členské štáty oznámia Komisii:

a)

celkové množstvá dlhého ľanového vlákna, krátkeho ľanového vlákna a konopného vlákna, ak je to vhodné, upravené v súlade s článkom 7 ods. 2, na ktoré sa podali žiadosti o pomoc v príslušnom období;

b)

množstvá predané každý mesiac a príslušné ceny, ktoré je možné zaznamenať na najdôležitejších trhoch na výrobnom stupni pre tie kvality vlákna pochádzajúceho zo Spoločenstva, ktoré sú na trhu najreprezentatívnejšie;

c)

pre každý hospodársky rok, súhrnný výkaz o množstvách dlhého ľanového vlákna, krátkeho ľanového vlákna a konopného vlákna získaného zo slamy pochádzajúcej zo Spoločenstva na sklade ku koncu príslušného obdobia.

2.   Najneskôr do 31. januára a vzhľadom na prebiehajúci hospodársky rok členské štáty oznámia Komisii:

a)

prevody národných garantovaných množstiev uskutočnené v súlade s článkom 3 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1673/2000 a národné garantované množstvá vyplývajúce z takých prevodov;

b)

súhrnný výkaz plôch osiatych ľanom a konopou pestovanými na vlákno a zahrnutých do zmlúv alebo záväzkov uvedených v článku 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1673/2000;

c)

jednotkové množstvá stanovené v súlade s článkom 8 ods. 3 tohto nariadenia;

d)

odhadovanú produkciu ľanovej a konopnej slamy a vlákna;

e)

počet oprávnených spracovateľských podnikov a ich celkovú spracovateľskú kapacitu z hľadiska rôznych druhov vlákna vzhľadom na prebiehajúci hospodársky rok;

f)

ak je to vhodné, počet subjektov vykonávajúcich čistenie krátkeho ľanového vlákna.

3.   Najneskôr do 15. decembra každého roku členské štáty zašlú Komisii nasledovné informácie týkajúce sa predminulého hospodárskeho roka:

a)

súhrnný výkaz celkových množstiev dlhého ľanového vlákna, krátkeho ľanového vlákna a konopného vlákna zahrnutých do žiadostí o pomoc:

i)

a uznaných za oprávnené na spracovateľskú pomoc stanovenú v článku 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1673/2000;

ii)

ale neuznaných za oprávnené na spracovateľskú pomoc, pričom sa uvedú množstvá, ktoré sa nekvalifikovali na pomoc v dôsledku prečerpania národných garantovaných množstiev stanovených podľa článku 8 tohto nariadenia;

iii)

pre ktoré záruky stanovené v článku 10 tohto nariadenia prepadli;

b)

celkové množstvá krátkeho ľanového vlákna a konopného vlákna, ktoré nie sú oprávnené, pretože obsahujú percentuálny podiel nečistôt nad rámec limitu stanoveného v článku 2 ods. 3 písm. b) nariadenia (ES) č. 1673/2000, a ktoré boli získané u oprávnených prvotných spracovateľov a osôb považovaných za spracovateľov;

c)

súhrnný výkaz o počte hektárov umiestnených jednotlivo v zóne I a v zóne II definovaných v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1673/2000, na ktoré sa udelila dodatočná pomoc stanovená v článku 4 uvedeného nariadenia;

d)

ak je to vhodné, národné garantované množstvá a jednotkové množstvá vyplývajúce z úprav stanovených v článku 8 ods. 2 druhom pododseku a v článku 8 ods. 4 tohto nariadenia;

e)

počet sankcií stanovených v článku 14 ods. 1, 2 a 3 tohto nariadenia, ktoré sa rozhodol uplatniť, a takých, o ktorých sa uvažuje;

f)

ak je to vhodné, správu o uplatňovaní článku 3 ods. 4 tohto nariadenia a o kontrolách a príslušných množstvách.

4.   Ak sa členský štát rozhodne podľa článku 2 ods. 3 písm. b) druhého pododseku nariadenia (ES) č. 1673/2000, že udelí pomoc pre krátke ľanové vlákno alebo konopné vlákno obsahujúce viac ako 7,5 % nečistôt a pazderia, oznámi to Komisii najneskôr do 31. januára prebiehajúceho hospodárskeho roku, pričom bližšie určí príslušné tradičné odbytiská.

V takých prípadoch členský štát pripojí k informáciám bližšie určeným v odseku 1 písm. a) tohto článku rozpis skutočných, neupravených množstiev krátkeho ľanového vlákna a konopného vlákna obsahujúcich viac ako 7,5 % nečistôt a pazderia a zahrnutých do žiadostí o pomoc.

Článok 16

Rozhodujúca skutočnosť

Pre každé obdobie uvedené v článku 6 ods. 2 je rozhodujúca skutočnosť pre výmenný kurz eura na prepočítanie zálohy a pomoci na spracovanie príslušného množstva uvedená v článku 2 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1913/2006.

Článok 17

Dovážané konope

1.   Licencia uvedená v článku 5 ods. 2 prvom pododseku nariadenia (ES) č. 1673/2000 sa vypracuje podľa formulára, ktorý je pripojený ako príloha I k tomuto nariadeniu. Licencia sa vydá len tam, kde bolo k uspokojeniu dovážajúceho členského štátu dokázané, že boli splnené všetky vymedzené podmienky.

Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2 tohto článku, príslušné členské štáty stanovia podmienky, ktoré treba splniť pri žiadosti o vydanie licencie a pri vydávaní a používaní licencie. Políčka 1, 2, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24 a 25 formulára licencie však musia byť vyplnené.

Licencie sa môžu vydávať a používať použitím počítačových systémov v súlade s podrobnými pravidlami, ktoré stanovili príslušné orgány. Obsah takýchto licencií musí byť identický s obsahom licencií na papieri podľa prvého a druhého pododseku. V členských štátoch, ktoré nemajú k dispozícii počítačové systémy, môžu dovozcovia použiť len licenciu v papierovej forme.

Systém kontrol uvedený v článku 5 ods. 2 druhom pododseku nariadenia (ES) č. 1673/2000 zavedie každý dotknutý členský štát.

2.   Na účely článku 5 ods. 2 tretej zarážky nariadenia (ES) č. 1673/2000 stanovia dotknuté členské štáty úpravy pre oprávňovanie dovozcov konopného semena iného ako osiva. Tieto úpravy zahŕňajú definíciu podmienok na oprávnenie, kontroly a sankcie prípade nedostatkov.

V prípade dovozu konopného semena, uvedeného v prvom pododseku, licencia uvedená v odseku 1 tohto článku sa vydá len vtedy, keď sa oprávnený dovozca zaviaže, že príslušným orgánom v lehotách a za podmienok definovaných daným členským štátom poskytne dokumenty, ktoré potvrdzujú, že konopné semeno, na ktoré sa vzťahuje táto licencia, prešlo v období menej ako 12 mesiacov odo dňa vydania licencie jedným z uvedených úkonov:

a)

uvedenie do stavu, ktorý vylučuje použitie na siatie;

b)

zmiešaním s iným než konopným semenom na účely výživy zvierat, s konopným semenom zodpovedajúcim najviac 15 % v celkovej zmesi a vo výnimočných prípadoch najviac 25 % na zdôvodnenú žiadosť oprávneného dovozcu;

c)

opätovným vývozom do štátu, ktorý nie je štátom Spoločenstva.

Ak však časť konopného semena, na ktoré sa vzťahuje daná licencia neprešla jedným z procesov uvedených v druhom pododseku v lehote 12 mesiacov, príslušný členský štát môže, na základe zdôvodnenej žiadosti oprávneného dovozcu, rozšíriť túto lehotu o jedenkrát alebo dvakrát šesť mesiacov.

Potvrdenia uvedené v druhom pododseku vypracujú tí prevádzkovatelia, ktorí vykonali uvedené úkony a budú obsahovať aspoň tieto informácie:

a)

názov, celú adresu, členský štát a podpis prevádzkovateľa;

b)

popis vykonaného úkonu spĺňajúc podmienky stanovené v druhom pododseku a dátum vykonania úkonu;

c)

množstvo konopného osiva, na ktoré sa úkon vzťahoval, v kilogramoch.

3.   Na základe analýzy rizika každý dotknutý členský štát vykoná kontroly správnosti potvrdení vzťahujúcich sa na úkony uvedené v druhom pododseku odseku 2 a vykonané na jeho území.

Ak je to potrebné, dovážajúci členský štát zašle príslušnému členskému štátu kópie potvrdení vzťahujúcich sa na procesy vykonané na území dotknutého členského štátu, ktoré predložili oprávnení dovozcovia. Ak sa počas kontrol, uvedených v prvom pododseku zistia nedostatky, dotknutý členský štát bude informovať príslušný orgán dovážajúceho členského štátu.

4.   Členské štáty oboznámia Komisiu s ustanoveniami prijatými na uplatňovanie odsekov 1 a 2.

Najneskôr do 31. januára každého roku oznámia členské štáty Komisii, aké sankcie uložili alebo opatrenia uplatnili v dôsledku nedostatkov zistených počas predchádzajúceho hospodárskeho roka.

Členské štáty zašlú Komisii mená a adresy orgánov zodpovedných za vydávanie licencií a za kontroly, uvedené v tomto článku, a tá ich postúpi ďalším členským štátom.

Článok 18

Nariadenie (ES) č. 245/2001 sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe III.

Článok 19

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. júna 2008

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 193, 29.7.2000, s. 16. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 953/2006 (Ú. v. EÚ L 175, 29.6.2006, s. 1). Nariadenie (ES) č. 1673/2000 nahradí nariadenie (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1) s účinnosťou od 1. júla 2008.

(2)  Ú. v. ES L 349, 24.12.1998, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 35, 6.2.2001, s. 18. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2006 (Ú. v. EÚ L 365, 21.12.2006, s. 52).

(4)  Pozri prílohu II.

(5)  Ú. v. EÚ L 141, 30.4.2004, s. 18. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 319/2008 (Ú. v. EÚ L 95, 8.4.2008, s. 63).

(6)  Ú. v. ES L 205, 3.8.1985, s. 5. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2006.

(7)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1.


PRÍLOHA I

Image

Image


PRÍLOHA II

Zrušené nariadenie so zoznamom neskorších zmien a doplnení

nariadenie Komisie (ES) č. 245/2001

(Ú. v. ES L 35, 6.2.2001, s. 18)

 

nariadenie Komisie (ES) č. 1093/2001

(Ú. v. ES L 150, 6.6.2001, s. 17)

 

nariadenie Komisie (ES) č. 52/2002

(Ú. v. ES L 10, 12.1.2002, s. 10)

 

nariadenie Komisie (ES) č. 651/2002

(Ú. v. ES L 101, 17.4.2002, s. 3)

iba článok 1 ods. 2

nariadenie Komisie (ES) č. 1401/2003

(Ú. v. EÚ L 199, 7.8.2003, s. 3)

 

nariadenie Komisie (ES) č. 873/2005

(Ú. v. EÚ L 146, 10.6.2005, s. 3)

 

nariadenie Komisie (ES) č. 1913/2006

(Ú. v. EÚ L 365, 21.12.2006, s. 52)

iba článok 24


PRÍLOHA III

Tabuľka zhody

Nariadenie (ES) č. 245/2001

Toto nariadenie

článok 1

článok 1

článok 2 úvodné slová

článok 2 úvodné slová

článok 2 prvá zarážka

článok 2 písm. a)

článok 2 druhá zarážka úvodné slová

článok 2 druhá zarážka písm. a)

článok 2 písm. b)

článok 2 druhá zarážka písm. b)

článok 2 písm. c)

článok 2 druhá zarážka písm. c)

článok 2 písm. d)

článok 3 ods. 1 prvý pododsek úvodné slová

článok 3 ods. 1 úvodné slová

článok 3 ods. 1 prvý pododsek písm. a)

článok 3 ods. 1 písm. a)

článok 3 ods. 1 prvý pododsek písm. b) prvá zarážka

článok 3 ods. 1 písm. b) bod i)

článok 3 ods. 1 prvý pododsek písm. b) druhá zarážka

článok 3 ods. 1 písm. b) bod ii)

článok 3 ods. 1 prvý pododsek písm. b) tretia zarážka

článok 3 ods.1 písm. b) bod iii)

článok 3 ods. 1 prvý pododsek písm. c)

článok 3 ods. 1 písm. c)

článok 3 ods. 1 druhý pododsek

článok 3 ods. 2 úvodné slová

článok 3 ods. 2 úvodné slová

článok 3 ods. 2 prvá zarážka

článok 3 ods. 2 písm. a)

článok 3 ods. 2 prvá zarážka písm. a)

článok 3 ods. 2 písm. a) bod i)

článok 3 ods. 2 prvá zarážka písm. b)

článok 3 ods. 2 písm. a) bod ii)

článok 3 ods. 2 prvá zarážka písm. c)

článok 3 ods. 2 písm. a) bod iii)

článok 3 ods. 2 druhá zarážka

článok 3 ods. 2 písm. b)

článok 3 ods. 2 tretia zarážka

článok 3 ods. 2 písm. c)

článok 3 ods. 2 štvrtá zarážka

článok 3 ods. 2 písm. d)

článok 3 ods. 3 až 6

článok 3 ods. 3 až 6

článok 4 úvodné slová

článok 4 úvodné slová

článok 4 písm. a)

článok 4 písm. a)

článok 4 písm. b) prvá zarážka

článok 4 písm. b) bod i)

článok 4 písm. b) druhá zarážka

článok 4 písm. b) bod ii)

článok 4 písm. b) tretia zarážka

článok 4 písm. b) bod iii)

článok 4 písm. c) a d)

článok 4 písm. c) a d)

článok 5

článok 5

článok 6 ods. 1 prvý pododsek úvodné slová

článok 6 ods. 1 prvý pododsek úvodné slová

článok 6 ods. 1 prvý pododsek prvá zarážka

článok 6 ods. 1 prvý pododsek písm. a)

článok 6 ods. 1 prvý pododsek druhá zarážka

článok 6 ods. 1 prvý pododsek písm. b)

článok 6 ods. 1 druhý pododsek

článok 6 ods. 1 druhý pododsek

článok 6 ods. 1 tretí pododsek

článok 6 ods. 1 tretí pododsek

článok 6 ods. 2 a 3

článok 6 ods. 2 a 3

článok 7 ods. 1 úvodné slová

článok 7 ods. 1 úvodné slová

článok 7 ods. 1 prvá zarážka

článok 7 ods. 1 písm. a)

článok 7 ods. 1 druhá zarážka

článok 7 ods. 1 písm. b)

článok 7 ods. 2

článok 7 ods. 2

článok 8 ods. 1 úvodné slová

článok 8 ods. 1 úvodné slová

článok 8 ods. 1 prvá zarážka

článok 8 ods. 1 písm. a)

článok 8 ods. 1 druhá zarážka

článok 8 ods. 1 písm. b)

článok 8 ods. 2, 3 a 4

článok 8 ods. 2, 3 a 4

článok 9 ods. 1 a 2

článok 9 ods. 1 a 2

článok 9 ods. 3 prvý pododsek úvodné slová

článok 9 ods. 3 prvý pododsek úvodné slová

článok 9 ods. 3 prvý pododsek prvá zarážka

článok 9 ods. 3 prvý pododsek písm. a)

článok 9 ods. 3 prvý pododsek druhá zarážka

článok 9 ods. 3 prvý pododsek písm. b)

článok 9 ods. 3 druhý pododsek

článok 9 ods. 3 druhý pododsek

články 10, 11 a 12

články 10, 11 a 12

článok 13 ods. 1 prvý pododsek úvodné slová

článok 13 ods. 1 prvý pododsek úvodné slová

článok 13 ods. 1 prvý pododsek prvá zarážka

článok 13 ods. 1 prvý pododsek písm. a)

článok 13 ods. 1 prvý pododsek druhá zarážka

článok 13 ods. 1 prvý pododsek písm. b)

článok 13 ods. 1 prvý pododsek tretia zarážka

článok 13 ods. 1 prvý pododsek písm. c)

článok 13 ods. 1 druhý pododsek

článok 13 ods. 1 druhý pododsek

článok 13 ods. 2

článok 13 ods. 2

článok 13 ods. 3 prvý pododsek úvodné slová

článok 13 ods. 3 prvý pododsek úvodné slová

článok 13 ods. 3 prvý pododsek prvá zarážka

článok 13 ods. 3 prvý pododsek písm. a)

článok 13 ods. 3 prvý pododsek druhá zarážka

článok 13 ods. 3 prvý pododsek písm. b)

článok 13 ods. 3 prvý pododsek tretia zarážka

článok 13 ods. 3 prvý pododsek písm. c)

článok 13 ods. 3 prvý pododsek štvrtá zarážka

článok 13 ods. 3 prvý pododsek písm. d)

článok 13 ods. 3 druhý a tretí pododsek

článok 13 ods. 3 druhý a tretí pododsek

článok 14

článok 14

článok 15 ods. 1 a 2

článok 15 ods. 1 a 2

článok 15 ods. 3 úvodné slová

článok 15 ods. 3 úvodné slová

článok 15 ods. 3 písm. a) bod 1

článok 15 ods. 3 písm. a) bod i)

článok 15 ods. 3 písm. a) bod 2

článok 15 ods. 3 písm. a) bod ii)

článok 15 ods. 3 písm. a) bod 3

článok 15 ods. 3 písm. a) bod iii)

článok 15 ods. 3 písm. b) až f)

článok 15 ods. 3 písm. b) až f)

článok 15 ods. 4

článok 15 ods. 4

článok 16

článok 16

článok 17

článok 17a ods. 1

článok 17 ods. 1

článok 17a ods. 2 prvý pododsek

článok 17 ods. 2 prvý pododsek

článok 17a ods. 2 druhý pododsek úvodné slová

článok 17 ods. 2 druhý pododsek úvodné slová

článok 17a ods. 2 druhý pododsek prvá zarážka

článok 17 ods. 2 druhý pododsek písm. a)

článok 17a ods. 2 druhý pododsek druhá zarážka

článok 17 ods. 2 druhý pododsek písm. b)

článok 17a ods. 2 druhý pododsek tretia zarážka

článok 17 ods. 2 druhý pododsek písm. c)

článok 17a ods. 2 tretí pododsek

článok 17 ods. 2 tretí pododsek

článok 17a ods. 2 štvrtý pododsek úvodné slová

článok 17 ods. 2 štvrtý pododsek úvodné slová

článok 17a ods. 2 štvrtý pododsek prvá zarážka

článok 17 ods. 2 štvrtý pododsek písm. a)

článok 17a ods. 2 štvrtý pododsek druhá zarážka

článok 17 ods. 2 štvrtý pododsek písm. b)

článok 17a ods. 2 štvrtý pododsek tretia zarážka

článok 17 ods. 2 štvrtý pododsek písm. c)

článok 17a ods. 3 a 4

článok 17 ods. 3 a 4

článok 18

článok 18

článok 19 prvý pododsek

článok 19

článok 19 druhý a tretí pododsek

príloha

príloha I

prílohy II a III


7.6.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 149/55


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 508/2008

zo 6. júna 2008

o vymedzení pojmov uplatňovaných pri udeľovaní vývozných náhrad na lúpané zrná a perlové zrná obilnín

(kodifikované znenie)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 170 prvý odsek v spojení s jeho článkom 4,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EHS) č. 821/68 z 28. júna 1968 o vymedzení pojmov uplatňovaných pri udeľovaní vývozných náhrad na lúpané zrná a perlové zrná obilnín (2) bolo opakovane podstatným spôsobom zmenené a doplnené (3). V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa malo toto nariadenie kodifikovať.

(2)

Vývozná náhrada by mala prihliadať na kvalitu výrobku spracovaného z obilnín, pre ktorý sa náhrada poskytuje, aby sa zabránilo príspevkom z verejných fondov na vývoz výrobkov nižšej kvality. Je preto nevyhnutné ustanoviť presnú, v každom členskom štáte uplatniteľnú definíciu zŕn obilnín spĺňajúcich podmienky na náhradu na „lúpané zrná“ a „perlové zrná“.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na udelenie vývozných náhrad musia perlové zrná a lúpané zrná obilnín spĺňať vlastnosti uvedené v prílohe I.

Článok 2

Nariadenie (EHS) č. 821/68 sa ruší.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe III.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. júla 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. júna 2008

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 361/2008 (Ú. v. EÚ L 121, 7.5.2008, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 149, 29.6.1968, s. 46. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 39/2007 (Ú. v. EÚ L 11, 18.1.2007, s. 11).

(3)  Pozri prílohu II.


PRÍLOHA I

A.   VYMEDZENIE POJMOV „LÚPANÉ ZRNÁ“ (VYMLÁTENÉ ALEBO OLÚPANÉ) A „PERLOVÉ ZRNÁ“

I.   „Lúpané zrná“ zahŕňajú vymlátené a olúpané zrná:

1.

Vymlátené zrná:

sú zrná obilnín, ktoré majú z veľkej časti odstránené oplodie, alebo zrná obilnín s plevami (pozri vysvetlivky k položke sadzobníka 10.03 – zrná), z ktorých sú odstránené plevy, ktoré tesne priliehajú (ako napríklad v prípade jačmeňa ostnatého), alebo ktoré obklopujú zrná tak pevne, že plevy nemôžu byť oddelené mlátením atď. (ako v prípade ovsa).

2.

Olúpané zrná:

sú zrná (v prípade jačmeňa s odstránenými plevami), ktoré majú väčšiu časť oplodia a obalu (osemenia) odstránenú.

II.   „Perlové“ zrná zahŕňajú:

1.

Zrná prvej triedy:

a)

zrná, ktoré zodpovedajú nasledujúcemu opisu:

perlovité obilné zrná, hlavne jačmeňa, ktoré majú odstránený celý obal, oplodie, klíček a väčšiu časť vonkajšej vrstvy a lepkovej vrstvy a ktoré sú rovnakej veľkosti a okrúhleho tvaru a

b)

ktoré navyše spĺňajú nasledujúce požiadavky:

i)

pravidelnosť zŕn:

75 % zŕn nesmie presiahnuť 20 % dm (1),

94 % zŕn postupne pridávaných medzi 3 % a 97 % nesmie prevýšiť 30 % dm (1),

100 % zŕn nesmie prevýšiť 50 % dm (1);

ii)

určenie pravidelnosti analýzou sitom s použitím sita s okrúhlymi otvormi.

2.

Zrná druhej triedy:

zrná, ktoré zodpovedajú opisu v bode II 1 písm. a).

B.   ROZBOR PREOSIEVANÍM

I.   Prístroj

1.

Sada sít s okrúhlymi otvormi (priemer 200 mm, priemer otvorov: 4,0 mm až 1,0 mm s intervalmi 0,25 mm).

2.

Preosievací prístroj – preosievanie by sa malo vykonať ručne; preosievacie pomôcky (gumové kocky so stranou 20 mm).

3.

Presné váhy.

II.   Metóda

Lúpaný jačmeň obvykle prechádza cez šesť rozličných sít; súprava sít je uzavretá navrchu a naspodu sitom s najväčšími otvormi umiestnenými navrchu; vrchné a spodné sito má byť po preosievaní prázdne.

Dve vzorky lúpaného jačmeňa so skontrolovanou hmotnosťou od 50 g do 100 g sa preosievajú ručne počas najmenej piatich minút s pomocou gumových kociek.

Preosievanie pozostáva z uchopenia súpravy sít rukou a jej natriasania viac-menej horizontálne, 120 ráz za minútu, pričom každé otrasenie urobí posun asi 70 mm. Tento kmitavý pohyb sa preruší každú minútu trojnásobným točivým pohybom. Preosiate zvyšky sa odvážia na najbližších 0,1 g a vyjadria ako percento preosiateho výrobku, ktorý sa odváži na najbližšie celé číslo a vypočíta sa priemer.

Priemerné percento preosiatych zvyškov sa pridáva postupne, pričom sa začína od hodnoty 0 % vzhľadom na zvyšky z prázdneho sita s najväčšími otvormi. Pridané percento Σ ( %) a rozmery otvorov v príslušných sitách sa nanášajú na súradnicové osi milimetrového papiera, Σ ( %) na ordináty a priemery otvorov v mm na súradnicu.

Stredná hodnota (dm) je šírka otvoru vyjadrená v stotinách mm pre Σ (%) = 50 a odčítava sa z grafu získaného spojením bodov priamkami.


(1)  dm = stredná hodnota, ktorá sa získa z grafu výsledkov analýzy sitom v bode, pri ktorom 50 % zŕn výrobku prepadne sitom.


PRÍLOHA II

Zrušené nariadenie so zoznamom neskorších zmien a doplnení

nariadenie Komisie (EHS) č. 821/68

(Ú. v. ES L 149, 29.6.1968, s. 46)

nariadenie Komisie (EHS) č. 1634/71

(Ú. v. ES L 170, 29.7.1971, s. 13)

nariadenie Komisie (ES) č. 39/2007

(Ú. v. EÚ L 11, 18.1.2007, s. 11)


PRÍLOHA III

Tabuľka zhody

nariadenie (EHS) č. 821/68

toto nariadenie

článok 1

článok 1

článok 2

článok 2

článok 3

príloha – Vymedzenie pojmov lúpané zrná (vymlátené alebo olúpané) a perlové zrná

príloha I bod A

príloha bod A

príloha I bod A I

príloha bod B I 1

príloha I bod A II 1 písm. a)

príloha bod B I 2 prvý pododsek písm. a), b) a c)

príloha I bod A II 1 písm. b) bod i) prvá, druhá a tretia zarážka

príloha bod B I 2 druhý pododsek

príloha I bod A II 1 písm. b) bod ii)

príloha bod B I 2 tretí pododsek

poznámka pod čiarou (*)

príloha bod B II

príloha I bod A II 2

príloha – Rozbor preosievaním

príloha I bod B

príloha – Prístroj, prvá, druhá a tretia zarážka

príloha I bod B I 1, 2 a 3

príloha – Metóda

príloha I bod B II

príloha II

príloha III


7.6.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 149/59


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 509/2008

zo 6. júna 2008,

ktorým sa stanovuje konečné dodatočné množstvo surového trstinového cukru s pôvodom zo štátov AKT a Indie na dodávky do rafinérií v hospodárskom roku 2007/2008

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru (1), a najmä na jeho článok 29 ods. 4 druhý pododsek,

keďže:

(1)

V článku 29 ods. 4 nariadenia (ES) č. 318/2006 sa ustanovuje, že počas hospodárskych rokov 2006/2007, 2007/2008 a 2008/2009 sa s cieľom zabezpečiť adekvátne dodávky pre rafinérie Spoločenstva pozastavuje uplatňovanie dovozného cla na doplnkové množstvo dovezeného surového trstinového cukru s pôvodom zo štátov uvedených v prílohe VI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Toto dodatočné množstvo by sa malo vypočítať v súlade s článkom 19 nariadenia Komisie (ES) č. 950/2006 z 28. júna 2006, ktorým sa na hospodárske roky 2006/2007, 2007/2008 a 2008/2009 ustanovujú vykonávacie opatrenia na dovoz a rafináciu produktov zo sektora cukru v rámci určitých colných kvót a preferenčných dohôd (2), na základe predpokladanej úplnej bilancie zásobovania Spoločenstva surovým cukrom.

(3)

Bilancia za hospodársky rok 2007/2008 naznačuje potrebu doviesť dodatočné množstvo surového cukru na rafináciu v množstve 286 597 ton vyjadrených ako ekvivalent bieleho cukru, aby sa uspokojili potreby rafinérií Spoločenstva. Toto dodatočné množstvo zahŕňa odhad žiadostí o dovozné povolenia počas posledných mesiacov hospodárskeho roka 2007/2008, týkajúce sa dovozu uvedeného v článku 3 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1100/2006 zo 17. júla 2006, ktorým sa na hospodárske roky 2006/2007, 2007/2008 a 2008/2009 stanovujú podrobné pravidlá otvorenia a správy colných kvót na surový trstinový cukor na rafináciu s pôvodom v najmenej rozvinutých krajinách a podrobné pravidlá uplatňované pri dovoze výrobkov colného sadzobníka 1701, ktoré majú pôvod v najmenej rozvinutých krajinách (3).

(4)

V nariadení Komisie (ES) č. 1545/2007 z 20. decembra 2007, ktorým sa stanovuje dodatočné množstvo trstinového cukru s pôvodom zo štátov AKT a Indie na dodávky do rafinérií v lehote od 1. októbra 2007 do 30. septembra 2008 (4), a v nariadení Komisie (ES) č. 97/2008 z 1. februára 2008, ktorým sa stanovuje doplnkové množstvo surového trstinového cukru s pôvodom zo štátov AKT a Indie na dodávky do rafinérií v hospodárskom roku 2007/2008 (5), sa už stanovili dodatočné množstvá na 80 000 ton a 120 000 ton v uvedenom poradí. Je preto vhodné stanoviť konečné množstvo dodatočného cukru na hospodársky rok 2007/2008 na 86 597 ton.

(5)

Adekvátne dodávky do rafinérií sa môžu zaručiť, iba ak sa budú dodržiavať tradičné vývozné dohody medzi krajinami prijímajúcimi pomoc. Je preto potrebné rozčlenenie medzi krajinami prijímajúcimi pomoc alebo skupinami takýchto krajín. Pre Indiu sa otvára množstvo 6 000 ton, čím sa celkové množstvo pre Indiu na hospodársky rok 2007/2008 stanovuje na 20 000 ton, čo sa považuje za ekonomicky realizovateľný objem dovozu. Zostávajúce množstvo by sa malo stanoviť pre štáty AKT, ktoré sa kolektívne rozhodli zaviesť medzi sebou postupy prideľovania množstiev s cieľom zaistiť primerané dodávky pre rafinérie.

(6)

Rafinérie musia pred dovozom tohto dodatočného množstva cukru uzavrieť s prijímajúcimi krajinami a obchodnými subjektmi dohody týkajúce sa dodávok a prepravy. S cieľom umožniť im včasnú prípravu žiadostí o dovozné povolenia je potrebné ustanoviť, aby toto nariadenie nadobudlo účinnosť dňom jeho uverejnenia.

(7)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na doplnenie množstiev ustanovených v nariadeniach (ES) č. 1545/2007 a (ES) č. 97/2008 sa na hospodársky rok 2007/2008 stanovuje konečné množstvo 86 597 ton dodatočného surového trstinového cukru v ekvivalente bieleho cukru:

a)

80 597 ton vyjadrených ako ekvivalent bieleho cukru s pôvodom zo štátov uvedených v prílohe VI k nariadeniu (ES) č. 318/2006, okrem Indie,

b)

6 000 ton vyjadrených ako ekvivalent bieleho cukru s pôvodom z Indie.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. júna 2008

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1260/2007 (Ú. v. EÚ L 283, 27.10.2007, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 371/2007 (Ú. v. EÚ L 92, 3.4.2007, s. 6).

(3)  Ú. v. EÚ L 196, 18.7.2006, s. 3.

(4)  Ú. v. EÚ L 337, 21.12.2007, s. 67.

(5)  Ú. v. EÚ L 29, 2.2.2008, s. 3.


7.6.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 149/61


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 510/2008

zo 6. júna 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha VI k nariadeniu Rady (ES) č. 1234/2007 na hospodársky rok 2008/2009

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä jeho článok 59 ods. 1 v spojení s článkom 4,

keďže:

(1)

V prílohe VI k nariadeniu (ES) č. 1234/2007 sa stanovujú vnútroštátne a regionálne kvóty na výrobu cukru, izoglukózy a inulínového sirupu. Na hospodársky rok 2008/2009 by sa uvedené kvóty mali upraviť.

(2)

Úpravy vyplývajú z pridelenia dodatočných a doplnkových kvót na izoglukózu.

(3)

Možné doplnkové kvóty, ktoré sa môžu na hospodársky rok 2008/2009 prideliť neskôr na základe žiadostí podnikov schválených v Taliansku, Litve a Švédsku, sa zohľadnia pri najbližšej úprave kvót stanovených v prílohe VI k nariadeniu (ES) č. 1234/2007 do konca februára 2009.

(4)

Úpravy taktiež vyplývajú z uplatňovania článku 3 nariadenia Rady (ES) č. 320/2006 z 20. februára 2006, ktorým sa stanovuje dočasný režim pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu v Spoločenstve a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1290/2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (2) a ktorým sa ustanovuje reštrukturalizačná pomoc pre podniky, ktoré sa vzdali svojich kvót, ako aj z uplatňovania článku 4a ods. 4 uvedeného nariadenia, ktorým sa ustanovuje konečné zníženie kvót pridelených podnikom v prípade, ak pestovatelia požiadali o reštrukturalizačnú pomoc. Je preto nevyhnutné zohľadniť zrieknutie sa alebo zníženie kvót v dôsledku žiadostí pestovateľov na hospodársky rok 2008/2009 v rámci programu reštrukturalizácie.

(5)

Príloha VI k nariadeniu (ES) č. 1234/2007 by sa mala preto zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha VI k nariadeniu (ES) č. 1234/2007 sa týmto nahrádza prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. júna 2008

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 361/2008 (Ú. v. EÚ L 121, 7.5.2008, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 42. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1261/2007 (Ú. v. EÚ L 283, 27.10.2007, s. 8).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA VI

VNÚTROŠTÁTNE A REGIONÁLNE KVÓTY

Od hospodárskeho roku 2008/2009

(v tonách)

Členské štáty alebo regióny

(1)

Cukor

(2)

Izoglukóza

(3)

Inulínový sirup

(4)

Belgicko

676 235,0

114 580,2

0

Bulharsko

0

89 198,0

 

Česká republika

372 459,3

 

 

Dánsko

372 383,0

 

 

Nemecko

2 898 255,7

56 638,2

 

Írsko

0

 

 

Grécko

158 702,0

0

 

Španielsko

630 586,2

123 423,4

 

Francúzsko (kontinentálne)

2 956 786,7

 

0

francúzske zámorské departementy

480 244,5

 

 

Taliansko

508 379,0

32 492,5

 

Lotyšsko

0

 

 

Litva

90 252,0

 

 

Maďarsko

105 420,0

220 265,8

 

Holandsko

804 888,0

0

0

Rakúsko

351 027,4

 

 

Poľsko

1 405 608,1

42 861,4

 

Portugalsko (kontinentálne)

0

12 500,0

 

autonómna oblasť Azorské ostrovy

9 953,0

 

 

Rumunsko

104 688,8

15 879,0

 

Slovinsko

0

 

 

Slovensko

112 319,5

68 094,5

 

Fínsko

80 999,0

0

 

Švédsko

293 186,0

 

 

Spojené kráľovstvo

1 056 474,0

43 591,6

 

SPOLU

13 468 847,2

819 524,6

0“


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Rada

7.6.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 149/63


ROZHODNUTIE RADY

zo 7. apríla 2008

o podpísaní a predbežnom vykonávaní dohody medzi Európskym spoločenstvom a vládou Austrálie o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb

(2008/420/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 80 ods. 2 v spojení s článkom 300 ods. 2, prvou vetou prvého pododseku článku,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Rada 5. júna 2003 poverila Komisiu, aby začala rokovania s tretími krajinami o nahradení určitých ustanovení v existujúcich bilaterálnych dohodách dohodou so Spoločenstvom.

(2)

Komisia v mene Spoločenstva dojednala s vládou Austrálie dohodu o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb (ďalej len „dohoda“) v súlade s mechanizmami a smernicami uvedenými v prílohe k rozhodnutiu Rady, ktorým sa Komisia poveruje začať rokovania s tretími krajinami o nahradení určitých ustanovení v platných bilaterálnych dohodách dohodou so Spoločenstvom.

(3)

S výhradou jej možného uzavretia k neskoršiemu dátumu by sa dohoda mala podpísať a predbežne vykonávať,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Týmto sa v mene Spoločenstva schvaľuje podpísanie Dohody medzi Európskym spoločenstvom a vládou Austrálie o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb s výhradou rozhodnutia Rady o uzavretí uvedenej dohody.

Text dohody je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) podpísať dohodu v mene Spoločenstva s výhradou jej uzavretia.

Článok 3

Kým dohoda nenadobudne platnosť, vykonáva sa predbežne od prvého dňa prvého mesiaca, ktorý nasleduje po dni, keď si strany vzájomne oznámili ukončenie postupov potrebných na tento účel.

Článok 4

Týmto sa predseda Rady poveruje vydať oznámenie ustanovené v článku 7 ods. 2 dohody.

V Luxemburgu 7. apríla 2008

Za Radu

predseda

R. ŽERJAV


DOHODA

medzi Európskym spoločenstvom a vládou Austrálie o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO

na jednej strane a

VLÁDA AUSTRÁLIE

na strane druhej

(ďalej len „zmluvné strany“),

POZNAMENÁVAJÚC, že Európsky súdny dvor zistil, že určité ustanovenia bilaterálnych dohôd, ktoré uzatvorilo niekoľko členských štátov s tretími krajinami, sú nezlučiteľné s právnymi predpismi Európskeho spoločenstva,

POZNAMENÁVAJÚC, že medzi niekoľkými členskými štátmi Európskeho spoločenstva a Austráliou boli uzavreté viaceré bilaterálne dohody o leteckých dopravných službách, ktoré obsahujú podobné ustanovenia, a že členské štáty sú povinné podniknúť všetky príslušné kroky, aby odstránili nezrovnalosti medzi takýmito dohodami a zmluvou o ES,

POZNAMENÁVAJÚC, že Európske spoločenstvo má výlučnú právomoc v niektorých aspektoch, ktoré môžu byť súčasťou bilaterálnych dohôd o leteckých dopravných službách medzi členskými štátmi Európskeho spoločenstva a tretími krajinami,

POZNAMENÁVAJÚC, že podľa práva Európskeho spoločenstva majú leteckí dopravcovia Spoločenstva usadení v členskom štáte právo na nediskriminačný prístup k letovým trasám medzi členskými štátmi Európskeho spoločenstva a tretími krajinami,

SO ZRETEĽOM na dohody medzi Európskym spoločenstvom a niektorými tretími krajinami, ktoré umožňujú štátnym príslušníkom týchto tretích krajín získať vlastnícky podiel v spoločnostiach leteckých dopravcov, ktoré sú držiteľmi licencie v súlade s právom Európskeho spoločenstva,

UZNÁVAJÚC, že súlad medzi právom Európskeho spoločenstva a ustanoveniami bilaterálnych dohôd o leteckých dopravných službách medzi členskými štátmi Európskeho spoločenstva a Austráliou bude predstavovať pevný právny základ pre letecké dopravné služby medzi Európskym spoločenstvom a Austráliou a zachová ich kontinuitu,

POZNAMENÁVAJÚC, že ustanovenia bilaterálnych dohôd o leteckých dopravných službách medzi členskými štátmi Európskeho spoločenstva a Austráliou, ktoré nie sú v rozpore s právom Európskeho spoločenstva, sa nemusia meniť a dopĺňať alebo nahrádzať,

POZNAMENÁVAJÚC, že zámerom Európskeho spoločenstva v rámci tejto dohody nie je zvýšiť celkový objem leteckej premávky medzi členskými štátmi Európskeho spoločenstva a Austráliou, ani ovplyvniť rovnováhu medzi leteckými dopravcami Spoločenstva a leteckými dopravcami Austrálie, ani dosiahnuť, aby táto dohoda mala prednosť pred výkladom ustanovení existujúcich bilaterálnych dohôd o leteckých dopravných službách, ktoré sa týkajú dopravných práv,

DOHODLI SA TAKTO:

Článok 1

Všeobecné ustanovenia

1.   Na účely tejto dohody „členské štáty“ sú členské štáty Európskeho spoločenstva; „zmluvná strana“ je zmluvná strana tejto dohody; „strana“ je zmluvná strana príslušnej bilaterálnej dohody o leteckých dopravných službách; „letecký dopravca“ je aj letecká spoločnosť; „územie Európskeho spoločenstva“ je územie členských štátov, na ktoré sa vzťahuje Zmluva o založení Európskeho spoločenstva.

2.   Odkazy vo všetkých dohodách uvedených v prílohe I na štátnych príslušníkov členského štátu, ktorý je stranou danej dohody, sa považujú za odkazy na štátnych príslušníkov členských štátov Európskeho spoločenstva.

3.   Odkazy vo všetkých dohodách uvedených v prílohe I, na leteckých dopravcov alebo letecké spoločnosti členského štátu, ktorý je stranou danej dohody, sa považujú za odkazy na leteckých dopravcov alebo letecké spoločnosti určené týmto členským štátom.

Článok 2

Určenie, oprávnenie a zrušenie

1.   Ustanovenia odsekov 3 a 4 tohto článku majú prednosť pred príslušnými ustanoveniami v článkoch uvedených v prílohe II písm. a) a b), pokiaľ ide o určenie leteckého dopravcu príslušným členským štátom, jeho oprávnenia a povolenia udelené Austráliou a zamietnutie, zrušenie, pozastavenie alebo obmedzenie oprávnení alebo povolení leteckého dopravcu.

2.   Ustanovenia v odsekoch 3 a 4 tohto článku majú prednosť pred príslušnými ustanoveniami v článkoch uvedených v prílohe II písm. a) a b), pokiaľ ide o určenie leteckého dopravcu Austráliou, jeho oprávnenia a povolenia udelené príslušným členským štátom a zamietnutie, zrušenie, pozastavenie alebo obmedzenie oprávnení alebo povolení leteckého dopravcu.

3.   Po obdržaní takéhoto určenia a žiadostí určeného leteckého dopravcu alebo dopravcov vo forme a spôsobom, ktoré sú predpísané pre oprávnenia a technické povolenia na prevádzku, obe strany s výhradou odsekov 4 a 5 udelia príslušné oprávnenia a povolenia s minimálnym procedurálnym zdržaním za predpokladu, že:

a)

v prípade leteckého dopravcu určeného členským štátom:

i)

letecký dopravca je usadený podľa Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva na území určujúceho členského štátu a vlastní platnú licenciu na vykonávanie leteckej dopravy v súlade s právom Európskeho spoločenstva;

ii)

členský štát zodpovedný za vydanie osvedčenia leteckého prevádzkovateľa vykonáva a udržiava účinnú regulačnú kontrolu leteckého dopravcu a príslušný letecký orgán je zreteľne uvedený v určení leteckého dopravcu;

iii)

letecký dopravca má hlavné miesto podnikania na území členského štátu, ktorý mu udelil licenciu vykonávanie leteckej dopravy; a

iv)

leteckého dopravcu priamo alebo prostredníctvom väčšinového vlastníckeho podielu vlastnia alebo účinne kontrolujú členské štáty a/alebo štátni príslušníci členských štátov a/alebo iné štáty uvedené v prílohe III a/alebo štátni príslušníci týchto iných štátov.

b)

v prípade leteckého dopravcu určeného Austráliou:

i)

Austrália účinne kontroluje leteckého dopravcu a túto kontrolu zachováva; a

ii)

má hlavné miesto podnikania v Austrálii.

4.   Obe strany môžu zamietnuť, zrušiť, pozastaviť alebo obmedziť oprávnenia alebo povolenia leteckého dopravcu určeného druhou stranou, ak:

a)

v prípade leteckého dopravcu určeného členským štátom:

i)

letecký dopravca nie je usadený podľa Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva na území určujúceho členského štátu alebo nevlastní platnú licenciu na vykonávanie leteckej dopravy v súlade s právom Európskeho spoločenstva; alebo

ii)

členský štát zodpovedný za vydanie osvedčenia leteckého prevádzkovateľa nevykonáva alebo neudržiava účinnú regulačnú kontrolu leteckého dopravcu alebo príslušný letecký orgán nie je zreteľne uvedený v určení leteckého dopravcu; alebo

iii)

letecký dopravca nemá hlavné miesto podnikania na území členského štátu, ktorý mu udelil licenciu na vykonávanie leteckej dopravy; alebo

iv)

leteckého dopravcu priamo alebo prostredníctvom väčšinového vlastníckeho podielu nevlastnia alebo účinne nekontrolujú členské štáty a/alebo štátni príslušníci členských štátov a/alebo iné štáty uvedené v prílohe III a/alebo štátni príslušníci týchto iných štátov; alebo

v)

letecký dopravca je už podľa bilaterálnej dohody oprávnený prevádzkovať medzi Austráliou a iným členským štátom a Austrália môže preukázať, že pri výkone prepravných práv vyplývajúcich z tejto dohody na trase, na ktorej sa nachádza bod v danom inom členskom štáte, by obchádzal obmedzenia týkajúce sa tretej, štvrtej, alebo piatej slobody prepravných práv, ktoré ukladá táto iná dohoda; alebo

vi)

určený letecký dopravca je držiteľom osvedčenia leteckého prevádzkovateľa, ktorý vydal členský štát a medzi Austráliou a týmto členským štátom neexistuje bilaterálna dohoda o leteckých dopravných službách a Austrália môže preukázať, že dopravné práva nevyhnutné na realizáciu navrhovanej prevádzky nie sú obojstranne k dispozícii určenému austrálskemu leteckému dopravcovi alebo dopravcom;

b)

v prípade leteckého dopravcu určeného Austráliou:

i)

Austrália nezachováva účinnú regulačnú kontrolu leteckého dopravcu; alebo

ii)

nemá hlavné miesto podnikania v Austrálii.

5.   Pri výkone svojho práva podľa odseku 4 a bez toho, aby boli dotknuté jej práva podľa odseku 4 písm. a) bodov v) a vi) tohto článku, Austrália nediskriminuje leteckých dopravcov členských štátov na základe štátnej príslušnosti.

Článok 3

Práva súvisiace s regulačnou kontrolou

1.   Ustanovenia v odseku 2 tohto článku dopĺňajú články uvedené v prílohe II písm. c).

2.   Ak členský štát (prvý členský štát) určil leteckého dopravcu, ktorého regulačnú kontrolu vykonáva a udržiava druhý členský štát, potom práva Austrálie podľa bezpečnostných ustanovení dohody medzi prvým členským štátom, ktorý určil leteckého dopravcu, a Austráliou sa rovnako vzťahujú na prijatie, vykonávanie alebo dodržiavanie bezpečnostných noriem týmto druhým členským štátom, ako aj na prevádzkové oprávnenie tohto leteckého dopravcu.

Článok 4

Tarify za prepravu v Európskom spoločenstve

1.   Ustanovenia v odseku 2 tohto článku dopĺňajú články uvedené v prílohe II písm. d).

2.   Tarify, ktoré uplatňujú leteckí dopravcovia určení Austráliou podľa dohody uvedenej v prílohe I, ktorá obsahuje ustanovenie uvedené v prílohe II písm. d), za prepravu uskutočnenú len v rámci Európskeho spoločenstva, podliehajú právu Európskeho spoločenstva.

Článok 5

Prílohy k dohode

Prílohy k tejto dohode tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

Článok 6

Revízia alebo zmena a doplnenie

Zmluvné strany môžu túto dohodu kedykoľvek po vzájomnej dohode revidovať alebo zmeniť a doplniť.

Článok 7

Nadobudnutie platnosti

1.   Táto dohoda nadobúda platnosť dňom, keď si zmluvné strany vzájomne písomne oznámia, že ich príslušné vnútorné postupy, ktoré sú potrebné k nadobudnutiu platnosti dohody, sú ukončené.

2.   Bez ohľadu na odsek 1 zmluvné strany súhlasia s tým, že budú túto dohodu predbežne vykonávať od prvého dňa mesiaca, ktorý nasleduje po dni, keď si strany vzájomne oznámili ukončenie postupov potrebných na tento účel.

3.   Dohody a iné dojednania medzi členskými štátmi a Austráliou, ktoré ku dňu podpísania tejto dohody ešte nenadobudli platnosť a predbežne sa nevykonávajú, sú uvedené v prílohe I písm. b). Táto dohoda sa vzťahuje na všetky takéto dohody a dojednania po nadobudnutí ich platnosti alebo začatí ich predbežného vykonávania.

Článok 8

Ukončenie platnosti dohody

1.   Ak by sa ukončila platnosť niektorej z dohôd uvedených v prílohe I, ukončí sa zároveň platnosť všetkých ustanovení tejto dohody, ktoré sa týkajú príslušnej dohody uvedenej v prílohe I.

2.   Ak by sa ukončila platnosť všetkých dohôd uvedených v prílohe I, ukončí sa zároveň platnosť tejto dohody.

NA DÔKAZ TOHO dolupodpísaní splnomocnení zástupcovia podpísali túto dohodu.

V Bruseli dvadsiateho deviateho apríla dvetisícosem v dvoch pôvodných vyhotoveniach v anglickom, bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom a talianskom jazyku. V prípade odlišností prevládne anglické znenie nad zneniami v ostatných jazykoch.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

За правителството на Австралия

Por el Gobierno de Australia

Za vládu Austrálie

For Australiens regering

Für die Regierung Australiens

Austraalia valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση της Αυστραλίας

For the Government of Australia

Pour le gouvernement d'Australie

Per il governo d'Australia

Austrālijas valdības vārdā

Australijos Vyriausybės vardu

Ausztrália kormánya részéről

Għall-Gvern ta' l-Awstralja

Voor de Regering van Australië

W imieniu Rządu Australii

Pelo Governo da Austrália

Pentru Guvernul Australiei

Za vládu Austrálie

Za vlado Avstralije

Australian hallituksen puolesta

För Australiens regering

Image

PRÍLOHA I

Zoznam dohôd uvedených v článku 1 tejto dohody

a)

Dohody o leteckých dopravných službách medzi Austrálskym zväzom a členskými štátmi Európskeho spoločenstva, ktoré boli ku dňu podpisu tejto dohody platné, podpísané a/alebo sa predbežne vykonávajú:

Dohoda medzi Rakúskou spolkovou vládou a vládou Austrálskeho zväzu o leteckých dopravných službách, podpísaná 22. marca 1967 vo Viedni, (ďalej len „dohoda medzi Austráliou a Rakúskom“);

Doplnená Memorandom o porozumení podpísanom 25. marca 1999 vo Viedni;

Dohoda medzi vládou Dánskeho kráľovstva a vládou Austrálie o leteckých dopravných službách, parafovaná 16. októbra 1998 v Canberre, (ďalej len „návrh dohody medzi Austráliou a Dánskom“);

Doplnená Memorandom o porozumení o spolupráci medzi škandinávskymi krajinami, ktorá sa týka systému Scandinavian Airlines System (SAS), parafovaná 16. októbra 1998 v Canberre;

Doplnená odsúhlasenou zápisnicou zo 16. októbra 1998.

Dohoda medzi vládou Fínskej republiky a vládou Austrálskeho zväzu o leteckých dopravných službách, parafovaná 15. júna 1999, (ďalej len „návrh dohody medzi Austráliou a Fínskom“);

Doplnená Memorandom o porozumení podpísanom 15. júna 1999 v Helsinkách.

Dohoda medzi vládou Austrálskeho zväzu a vládou Francúzskej republiky o leteckej doprave, podpísaná 13. apríla 1965 v Canberre, (ďalej len „dohoda medzi Austráliou a Francúzskom“);

Zmenená výmenou listov podpísaných 22. decembra 1970 a 7. januára 1971 v Paríži;

Dohoda medzi Spolkovou republikou Nemecko a Austrálskym zväzom o leteckej doprave, podpísaná 22. mája 1957 v Bonne, (ďalej len „dohoda medzi Austráliou a Nemeckom“)

Je potrebné ju vykladať spolu s Memorandom o porozumení podpísaným v Canberre 12. júna 1998 a výmenou listov zo 17. septembra 1998 a 5. novembra 1998;

Dohoda medzi vládou Gréckeho kráľovstva a vládou Austrálskeho zväzu o leteckých dopravných službách, podpísaná 10. júna 1971 v Aténach, v znení neskorších zmien a doplnení, (ďalej len „dohoda medzi Austráliou a Gréckom“).

Dohoda medzi vládou Helénskej republiky a vládou Austrálie o leteckých dopravných službách, parafovaná 11. novembra 1997 v Aténach a pripojená k Memorandu o porozumení podpísanému 11. novembra 1997 v Aténach, (ďalej len „návrh revidovanej dohody medzi Austráliou a Gréckom“);

Dohoda medzi Írskom a Austráliou o leteckej doprave, uzavretá výmenou nót z 26. novembra a 30. decembra 1957, (ďalej len „dohoda medzi Austráliou a Írskom“);

Dohoda medzi vládou Austrálskeho zväzu a vládou Talianskej republiky o leteckých dopravných službách, podpísaná 10. novembra 1960 v Ríme, v znení neskorších zmien a doplnení, (ďalej len „dohoda medzi Austráliou a Talianskom“);

Dohoda medzi vládou Austrálie a vládou Luxemburského veľkovojvodstva o leteckých dopravných službách, pripojená k Memorandu o porozumení, podpísaná 3. septembra 1997 v Luxemburgu, (ďalej len „návrh dohody medzi Austráliou a Luxemburskom“);

Dohoda medzi vládou Malty a vládou Austrálie o leteckých dopravných službách, podpísaná 11. septembra 1996 v Canberre, (ďalej len „dohoda medzi Austráliou a Maltou“);

Doplnená výmenou listov z 1. decembra 2003;

Dohoda medzi vládou Holandského kráľovstva a vládou Austrálskeho zväzu o zriadení leteckých dopravných služieb, podpísaná 25. septembra 1951 v Canberre, (ďalej len „dohoda medzi Austráliou a Holandskom“).

Dohoda medzi vládou Poľskej republiky a vládou Austrálie o leteckých dopravných službách, podpísaná 28. apríla 2004 vo Varšave, (ďalej len „dohoda medzi Austráliou a Poľskom“);

Dohoda medzi vládou Švédskeho kráľovstva a vládou Austrálie o leteckých dopravných službách, parafovaná 16. októbra 1998 v Canberre, (ďalej len „návrh dohody medzi Austráliu a Švédskom“);

Doplnená Memorandom o porozumení o spolupráci medzi škandinávskymi krajinami, ktorá sa týka systému Scandinavian Airlines System (SAS), parafovaná 16. októbra 1998 v Canberre;

Doplnená odsúhlasenou zápisnicou zo 16. októbra 1998;

Dohoda medzi vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a vládou Austrálskeho zväzu o leteckých dopravných službách medzi ich územiami a mimo nich, podpísaná 7. februára 1958 v Londýne, v znení neskorších zmien a doplnení (ďalej len „dohoda medzi Austráliou a Spojeným kráľovstvom“);

b)

Dohody o leteckých dopravných službách a iné dojednania parafované alebo podpísané medzi Austrálskym zväzom a členskými štátmi Európskeho spoločenstva, ktoré ku dňu podpísania tejto dohody ešte nenadobudli platnosť a predbežne sa nevykonávajú:

PRÍLOHA II

Zoznam článkov v dohodách uvedených v prílohe I, na ktoré odkazujú články 2 až 5 tejto dohody

a)

Určenie leteckého dopravcu:

článok 4 dohody medzi Austráliou a Rakúskom; (1)

článok 3 návrhu dohody medzi Austráliou a Dánskom;

článok 3 dohody medzi Austráliou a Nemeckom; (1)

článok 4 dohody medzi Austráliou a Gréckom; (1)

článok 4 návrhu dohody medzi Austráliou a Gréckom; (1)

článok 3 návrhu dohody medzi Austráliou a Luxemburskom; (1)

článok 4 dohody medzi Austráliou a Írskom; (1)

článok 4 dohody medzi Austráliou a Talianskom; (1)

článok 4 dohody medzi Austráliou a Maltou; (1)

článok 3 dohody medzi Austráliou a Holandskom; (1)

článok 2 dohody medzi Austráliou a Poľskom;

článok 3 návrhu dohody medzi Austráliou a Švédskom;

článok 3 dohody medzi Austráliou a Spojeným kráľovstvom.

b)

Zamietnutie, zrušenie, pozastavenie alebo obmedzenie oprávnení alebo povolení:

článok 7 dohody medzi Austráliou a Rakúskom; (1)

článok 4 návrhu dohody medzi Austráliou a Dánskom;

článok 5 návrhu dohody medzi Austráliou a Fínskom;

článok 8 dohody medzi Austráliou a Francúzskom; (1)

článok 4 dohody medzi Austráliou a Nemeckom; (1)

článok 5 dohody medzi Austráliou a Gréckom; (1)

článok 5 návrhu dohody medzi Austráliou a Gréckom; (1)

článok 7 dohody medzi Austráliou a Írskom; (1)

článok 5 dohody medzi Austráliou a Talianskom; (1)

článok 4 návrhu dohody medzi Austráliou a Luxemburskom; (1)

článok 5 dohody medzi Austráliou a Maltou; (1)

článok 6 dohody medzi Austráliou a Holandskom; (1)

článok 2 dohody medzi Austráliou a Poľskom;

článok 4 návrhu dohody medzi Austráliou a Švédskom;

článok 3 dohody medzi Austráliou a Spojeným kráľovstvom.

c)

Regulačná kontrola:

dodatok 4 k Memorandu o porozumení medzi leteckými úradmi vlády Austrálie a vlády Rakúska podpísaný 25. marca 1999 - predbežne vykonávaný v rámci dohody medzi Austráliou a Rakúskom;

článok 17 návrhu dohody medzi Austráliou a Dánskom;

článok 8 návrhu dohody medzi Austráliou a Fínskom;

dodatok C k Memorandu o porozumení medzi leteckými úradmi vlády Austrálie a vlády Spolkovej republiky Nemecko podpísaný 12. júna 1998 v Canberre – predbežne vykonávaný v rámci dohody medzi Austráliou a Nemeckom;

článok 8 návrhu dohody medzi Austráliou a Gréckom;

článok 7 návrhu dohody medzi Austráliou a Luxemburskom;

článok 8 dohody medzi Austráliou a Maltou;

dodatok C k Memorandu o porozumení medzi leteckými úradmi vlády Austrálie a vlády Holandského kráľovstva podpísaný 4. septembra 1997 v Haagu – predbežne vykonávaný v rámci dohody medzi Austráliou a Holandskom;

článok 5 dohody medzi Austráliou a Poľskom;

článok 17 návrhu dohody medzi Austráliou a Švédskom.

d)

Tarify za prepravu v rámci Európskeho spoločenstva:

článok 9 dohody medzi Austráliou a Rakúskom;

článok 13 návrhu dohody medzi Austráliou a Dánskom;

článok 14 návrhu dohody medzi Austráliou a Fínskom;

článok 10 dohody medzi Austráliou a Francúzskom;

dodatok E k Memorandu o porozumení medzi leteckými úradmi vlády Austrálie a vlády Spolkovej republiky Nemecko podpísaný 12. júna 1998 v Canberre v spojení s výmenou listov zo 17. septembra 1998 a 5. novembra 1998 – predbežne vykonávaný v rámci dohody medzi Austráliou a Nemeckom;

článok 9 dohody medzi Austráliou a Gréckom;

článok 14 návrhu dohody medzi Austráliou a Gréckom;

článok 9 dohody medzi Austráliou a Írskom;

článok 9 dohody medzi Austráliou a Talianskom;

článok 11 návrhu dohody medzi Austráliou a Luxemburskom;

článok 14 dohody medzi Austráliou a Maltou;

oddiel IV prílohy k dohode medzi Austráliou a Holandskom;

článok 10 dohody medzi Austráliou a Poľskom;

článok 13 návrhu dohody medzi Austráliou a Švédskom;

článok 7 dohody medzi Austráliou a Spojeným kráľovstvom.


(1)  Článok 2 ods. 2 tejto zmluvy sa na tieto ustanovenia nevzťahuje.

PRÍLOHA III

Zoznam iných štátov uvedených v článku 2 tejto dohody

a)

Islandská republika (podľa Dohody o Európskom hospodárskom priestore);

b)

Lichtenštajnské kniežatstvo (podľa Dohody o Európskom hospodárskom priestore);

c)

Nórske kráľovstvo (podľa Dohody o Európskom hospodárskom priestore);

d)

Švajčiarska konfederácia (podľa Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o leteckej doprave)


7.6.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 149/74


ROZHODNUTIE RADY

z 5. júna 2008

o uplatňovaní ustanovení schengenského acquis týkajúcich sa Schengenského informačného systému vo Švajčiarskej konfederácii

(2008/421/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Dohodu uzavretú medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis (ďalej len „dohoda“) (1), ktorá bola podpísaná 26. októbra 2004 (2) a nadobudla platnosť 1. marca 2008 (3), a najmä na jej článok 15 ods. 1,

keďže:

(1)

V článku 15 ods. 1 dohody sa stanovuje, že ustanovenia schengenského acquis sa uplatňujú vo Švajčiarskej konfederácii iba na základe rozhodnutia Rady prijatého na tento účel a po overení splnenia nevyhnutných podmienok uplatňovania tohto acquis.

(2)

Rada overila, či Švajčiarska konfederácia zabezpečuje uspokojivú úroveň ochrany údajov nasledujúcim spôsobom:

Švajčiarskej konfederácii sa zaslal podrobný dotazník, jej odpovede sa zaznamenali a potom sa v súlade s platným schengenským hodnotiacim postupom, ako sa uvádza v rozhodnutí výkonného výboru o zriadení Stáleho výboru pre hodnotenie a vykonávanie Schengenu [ďalej len „dokument SCH/Com-ex (98) 26 def.“] (4), vykonali vo Švajčiarskej konfederácii návštevy, ktorých účelom bolo vykonať overenie a zhodnotenie v oblasti ochrany údajov.

(3)

Dňa 5. júna 2008 Rada dospela k záveru, že Švajčiarska konfederácia splnila podmienky v tejto oblasti. Preto možno stanoviť dátum, od ktorého sa na ňu môže vzťahovať schengenské acquis týkajúce sa Schengenského informačného systému (ďalej len „SIS“).

(4)

Nadobudnutie účinnosti tohto rozhodnutia by malo umožniť prenos reálnych údajov SIS do Švajčiarskej konfederácie. Konkrétne používanie týchto údajov by malo Rade umožniť prostredníctvom platného schengenského hodnotiaceho postupu, ako sa uvádza v dokumente SCH/Com-ex (98) 26 def., overiť správne uplatňovanie ustanovení schengenského acquis týkajúcich sa SIS vo Švajčiarskej konfederácii. Po ukončení týchto hodnotení by Rada mala rozhodnúť o zrušení kontrol na vnútorných hraniciach so Švajčiarskou konfederáciou.

(5)

V dohode medzi Švajčiarskou konfederáciou, Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o vykonávaní, uplatňovaní a vývoji schengenského acquis a o kritériách a mechanizmoch určenia štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl predloženej vo Švajčiarsku, na Islande alebo v Nórsku sa ustanovuje, že v súvislosti s vykonávaním, uplatňovaním a vývojom schengenského acquis nadobudne platnosť v ten istý deň ako dohoda.

(6)

Rada by mala prijať samostatné rozhodnutie, ktorým by sa stanovil dátum zrušenia kontrol osôb na vnútorných hraniciach. Mali by sa zaviesť určité obmedzenia na využívanie SIS do dátumu zrušenia kontrol stanoveného v uvedenom rozhodnutí,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

1.   Ustanovenia schengenského acquis týkajúce sa SIS, uvedené v prílohe I, sa vzťahujú na Švajčiarsku konfederáciu v jej vzťahoch s Belgickým kráľovstvom, Českou republikou, Dánskym kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Estónskou republikou, Helénskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Lotyšskou republikou, Litovskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Maďarskou republikou, Maltskou republikou, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Poľskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Fínskou republikou a Švédskym kráľovstvom od 14. augusta 2008.

2.   Ustanovenia schengenského acquis týkajúce sa SIS, uvedené v prílohe II, sa vzťahujú na Švajčiarsku konfederáciu v jej vzťahoch s Belgickým kráľovstvom, Českou republikou, Dánskym kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Estónskou republikou, Helénskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Lotyšskou republikou, Litovskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Maďarskou republikou, Maltskou republikou, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Poľskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Fínskou republikou a Švédskym kráľovstvom od dátumu stanoveného v uvedených ustanoveniach.

3.   Prenos reálnych údajov SIS do Švajčiarskej konfederácie sa môže vykonávať od 9. júna 2008.

Švajčiarska konfederácia bude môcť vkladať údaje do SIS a používať údaje SIS od 14. augusta 2008 s výhradou odseku 4.

4.   Do dátumu zrušenia kontrol na vnútorných hraniciach so Švajčiarskou konfederáciou Švajčiarska konfederácia:

a)

nie je povinná, pokiaľ ide o štátnych príslušníkov tretích krajín, pre ktorých členský štát vydal zápis v SIS na účely odoprenia vstupu, odoprieť takýmto osobám vstup na svoje územie ani ich vypovedať;

b)

sa zdrží vkladania údajov, na ktoré sa vzťahuje článok 96 Dohovoru z 19. júna 1990, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 uzavretá medzi vládami štátov hospodárskej únie Beneluxu, Spolkovej republiky Nemecko a Francúzskej republiky o postupnom zrušení kontrol na ich spoločných hraniciach (5) (ďalej len „Schengenský dohovor“).

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Luxemburgu 5. júna 2008

Za Radu

predseda

D. MATE


(1)  Ú. v. EÚ L 53, 27.2.2008, s. 52.

(2)  Rozhodnutia Rady 2004/849/ES (Ú. v. EÚ L 368, 15.12.2004, s. 26) a 2004/860/ES (Ú. v. EÚ L 370, 17.12.2004, s. 78).

(3)  Rozhodnutia Rady 2008/146/ES (Ú. v. EÚ L 53, 27.2.2008, s. 1) a 2008/149/SVV (Ú. v. EÚ L 53, 27.2.2008, s. 50).

(4)  Ú. v. ES L 239, 22.9.2000, s. 138.

(5)  Ú. v. ES L 239, 22.9.2000, s. 19. Dohovor naposledy zmenený a doplnený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1987/2006 (Ú. v. EÚ L 381, 28.12.2006, s. 4).


PRÍLOHA I

Zoznam ustanovení schengenského acquis týkajúcich sa SIS, ktoré sa majú vzťahovať na Švajčiarsku konfederáciu

1.

Pokiaľ ide o ustanovenia Schengenského dohovoru:

článok 64 a články 92 až 119 Schengenského dohovoru.

2.

Ostatné ustanovenia týkajúce sa SIS:

a)

pokiaľ ide o ustanovenia nasledujúceho rozhodnutia výkonného výboru zriadeného Schengenským dohovorom:

rozhodnutie výkonného výboru z 15. decembra 1997 o zmene a doplnení finančného nariadenia o C. SIS [SCH/Com-ex (97) 35] (1);

b)

pokiaľ ide o ustanovenia nasledujúceho vyhlásenia výkonného výboru zriadeného Schengenským dohovorom:

vyhlásenie výkonného výboru z 18. apríla 1996, ktoré vymedzuje pojem cudzinec [SCH/Com-ex (96) decl 5] (2);

c)

ostatné nástroje:

i)

smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (3), pokiaľ sa uplatňuje vo vzťahu k spracúvaniu údajov v rámci SIS;

ii)

rozhodnutie Rady 2000/265/ES z 27. marca 2000, ktorým sa stanovuje finančné nariadenie upravujúce rozpočtové hľadiská správy vykonávanej námestníkom generálneho tajomníka Rady pre zmluvy, ktoré uzaviera v zastúpení niektorých členských štátov a ktoré sa týkajú riadenia a fungovania komunikačnej infraštruktúry pre schengenské prostredie (Sisnet) (4);

iii)

nariadenie Rady (ES) č. 2424/2001 zo 6. decembra 2001 o vývoji druhej generácie Schengenského informačného systému (SIS II) (5);

iv)

rozhodnutie Rady 2001/866/SVV zo 6. decembra 2001 o vývoji druhej generácie Schengenského informačného systému (SIS II) (6);

v)

príručka SIRENE (7);

vi)

nariadenie Rady (ES) č. 871/2004 z 29. apríla 2004 o zavedení niektorých nových funkcií pre Schengenský informačný systém vrátane boja proti terorizmu (8) a všetky nasledujúce rozhodnutia o dátume uplatňovania týchto funkcií;

vii)

rozhodnutie Rady 2005/211/SVV z 24. februára 2005 o zavedení niektorých nových funkcií pre Schengenský informačný systém vrátane boja proti terorizmu (9) a všetky nasledujúce rozhodnutia o dátume uplatňovania týchto funkcií;

viii)

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1160/2005 zo 6. júla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 o postupnom zrušení kontrol na spoločných hraniciach, pokiaľ ide o prístup služieb členských štátov zodpovedných za vydávanie osvedčení o registrácii vozidiel k Schengenskému informačnému systému (10).


(1)  Ú. v. ES L 239, 22.9.2000, s. 444. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2008/328/ES (Ú. v. EÚ L 113, 25.4.2008, s. 21).

(2)  Ú. v. ES L 239, 22.9.2000, s. 458.

(3)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31. Smernica zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(4)  Ú. v. ES L 85, 6.4.2000, s. 12. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2008/319/ES (Ú. v. EÚ L 109, 19.4.2008, s. 30).

(5)  Ú. v. ES L 328, 13.12.2001, s. 4. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1988/2006 (Ú. v. EÚ L 411, 30.12.2006, s. 1).

(6)  Ú. v. ES L 328, 13.12.2001, s. 1. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím Rady 2006/1007/SVV (Ú. v. EÚ L 411, 30.12.2006, s. 78).

(7)  Časti príručky SIRENE boli uverejnené v Ú. v. EÚ C 38, 17.2.2003, s. 1. Príručka bola zmenená a doplnená rozhodnutiami Komisie 2008/333/ES (Ú. v. EÚ L 123, 8.5.2008, s. 1) a 2008/334/SVV (Ú. v. EÚ L 123, 8.5.2008, s. 39).

(8)  Ú. v. EÚ L 162, 30.4.2004, s. 29.

(9)  Ú. v. EÚ L 68, 15.3.2005, s. 44.

(10)  Ú. v. EÚ L 191, 22.7.2005, s. 18.


PRÍLOHA II

Zoznam ustanovení schengenského acquis týkajúcich sa SIS, ktoré sa majú vzťahovať na Švajčiarsku konfederáciu od dátumu stanoveného v týchto ustanoveniach:

1.

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1986/2006 z 20. decembra 2006, ktoré sa týka prístupu útvarov zodpovedných za vydávanie osvedčení o evidencii vozidiel v členských štátoch do Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II) (1);

2.

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1987/2006 z 20. decembra 2006 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II) (2);

3.

rozhodnutie Rady 2007/533/SVV z 12. júna 2007 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II) (3).


(1)  Ú. v. EÚ L 381, 28.12.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 381, 28.12.2006, s. 4.

(3)  Ú. v. EÚ L 205, 7.8.2007, s. 63.


7.6.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 149/78


ROZHODNUTIE RADY

z 5. júna 2008

o odtajnení prílohy 4 príručky SIRENE, ktorú prijal výkonný výbor zriadený Dohovorom, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 (ďalej len „Schengenský dohovor z roku 1990“)

(2008/422/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 207 ods. 3,

keďže:

(1)

Rada rozhodnutím 2003/19/ES zo 14. októbra 2002 o odtajnení niektorých častí príručky SIRENE, ktorú prijal výkonný výbor zriadený Dohovorom, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 (1), odtajnila niektoré časti príručky SIRENE a znížila stupeň utajenia oddielu 2.3 príručky SIRENE a jej príloh 1, 2, 3, 4, 5 a 6 na stupeň utajenia „Restreint UE“.

(2)

Najnovšia verzia príručky SIRENE uvedená v rozhodnutiach Komisie 2006/757/ES (2) a 2006/758/ES (3) z 22. septembra 2006 o zmene a doplnení príručky SIRENE neobsahuje ustanovenie rovnocenné s oddielom 2.3 v jeho znení počas prijímania rozhodnutia 2003/19/ES.

(3)

Rada rozhodnutím 2007/743/ES z 25. júna 2007 o odtajnení niektorých častí príručky SIRENE, ktorú prijal výkonný výbor zriadený Dohovorom, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 (4), odtajnila prílohy 2 a 5 k príručke SIRENE.

(3)

Rada teraz považuje za vhodné odtajniť ďalšiu časť príručky SIRENE.

(4)

Stupeň utajenia príloh 1, 3, a 6 k príručke SIRENE by mal ostať „Restreint UE“,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Príloha 4 k príručke SIRENE sa odtajňuje.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Luxemburgu 5. júna 2008

Za Radu

predseda

D. MATE


(1)  Ú. v. EÚ L 8, 14.1.2003, s. 34.

(2)  Ú. v. EÚ L 317, 16.11.2006, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 317, 16.11.2006, s. 41.

(4)  Ú. v. EÚ L 179, 7.7.2007, s. 52.


Komisia

7.6.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 149/79


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 8. mája 2008,

ktorým sa stanovuje nový termín na predkladanie dokumentácie pre niektoré látky, ktoré sa majú preskúmať v rámci 10-ročného pracovného programu podľa článku 16 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES

[oznámené pod číslom K(2008) 1736]

(2008/423/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1451/2007 zo 4. decembra 2007 o druhej fáze 10-ročného pracovného programu uvedeného v článku 16 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádzaní biocídnych prípravkov na trh (1), a najmä na jeho článok 12 ods. 3 druhý pododsek,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 1451/2007 sa ustanovuje zoznam aktívnych látok, ktoré sa majú posúdiť vzhľadom na ich prípadné zaradenie do prílohy I, IA alebo IB k smernici Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES (2).

(2)

V prípade niektorých kombinácií látok/typov výrobkov uvedených v danom zozname všetci účastníci buď odstúpili, alebo členský štát, ktorý bol pre hodnotenie určený ako spravodajca, nedostal dokumentáciu v termínoch uvedených v článku 9 nariadenia (ES) č. 1451/2007.

(3)

Preto na základe článku 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1451/2007 Komisia o tejto skutočnosti informovala členské štáty. Táto informácia bola 22. júna 2007 uverejnená elektronickými prostriedkami.

(4)

V súlade s článkom 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1451/2007 prejavili niektoré osoby do troch mesiacov od elektronického uverejnenia danej informácie záujem prevziať úlohu účastníka v prípade niektorých dotknutých látok a typov výrobkov.

(5)

Preto by sa mal stanoviť nový termín na predkladanie dokumentácií pre tieto látky a typy výrobkov.

(6)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre biocídne výrobky,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V prípade látok a typov výrobkov uvedených v prílohe je novým termínom na predkladanie dokumentácií 30. jún 2009.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 8. mája 2008

Za Komisiu

Stavros DIMAS

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2007, s. 3.

(2)  Ú. v. ES L 123, 24.4.1998, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2008/31/ES (Ú. v. EÚ L 81, 20.3.2008, s. 57).


PRÍLOHA

Látky a typy výrobkov, pre ktoré je novým termínom na predkladanie dokumentácií 30. jún 2009

Názov

EC číslo

CAS číslo

Typ výrobku

formaldehyd

200-001-8

50-00-0

1

formaldehyd

200-001-8

50-00-0

2

formaldehyd

200-001-8

50-00-0

3

formaldehyd

200-001-8

50-00-0

4

formaldehyd

200-001-8

50-00-0

5

formaldehyd

200-001-8

50-00-0

6

zmes cis- a trans-p-mentán-3,8 diolu/citriodiol

255-953-7

42822-86-6

19

oxid kremičitý/kremelina

prípravok na ochranu rastlín

61790-53-2

18


7.6.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 149/81


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 6. júna 2008

o ochranných opatreniach v súvislosti s vysokopatogénnou vtáčou chrípkou podtypu H7 v Spojenom kráľovstve

[oznámené pod číslom K(2008) 2666]

(Iba anglické znenie je autentické)

(2008/424/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 89/662/EHS z 11. decembra 1989 o veterinárnych kontrolách v obchode vnútri Spoločenstva s cieľom dobudovania vnútorného trhu (1), a najmä na jej článok 9 ods. 4,

so zreteľom na smernicu Rady 90/425/EHS z 26. júna 1990 týkajúcu sa veterinárnych a zootechnických kontrol uplatňovaných v obchode vnútri Spoločenstva s určitými živými zvieratami a výrobkami s ohľadom na vytvorenie vnútorného trhu (2), a najmä na jej článok 10 ods. 4,

keďže:

(1)

V smernici Rady 2005/94/ES z 20. decembra 2005 o opatreniach Spoločenstva na kontrolu vtáčej chrípky a ktorou sa zrušuje smernica 92/40/EHS (3) sa ustanovujú určité preventívne opatrenia súvisiace s dozorom nad vtáčou chrípkou a jej včasným zistením, ako aj minimálne opatrenia na kontrolu, ktoré sa majú uplatňovať v prípade výskytu ohniska tejto nákazy u hydiny alebo iného vtáctva chovaného v zajatí. V tejto smernici sa ustanovuje zriadenie ochranných pásiem a pásiem dozoru v prípade výskytu ohniska vysokopatogénnej vtáčej chrípky.

(2)

Spojené kráľovstvo oznámilo 4. júna 2008 Komisii potvrdený výskyt ohniska vysokopatogénnej vtáčej chrípky podtypu H7 v chovoch hydiny na jeho území a okamžite prijalo primerané opatrenia podľa smernice 2005/94/ES vrátane zriadenia ochranných pásiem a pásiem dozoru.

(3)

Komisia tieto opatrenia preskúmala v spolupráci so Spojeným kráľovstvom a vyjadrila spokojnosť s dostatočnou vzdialenosťou hraníc týchto pásiem zriadených príslušným orgánom v tomto členskom štáte od skutočného miesta potvrdeného ohniska nákazy.

(4)

S cieľom predísť akémukoľvek zbytočnému narušeniu vnútorného obchodu Spoločenstva a vyhnúť sa riziku, že tretie krajiny vytvoria neopodstatnené prekážky v obchodovaní, je potrebné, aby sa tieto pásma v Spojenom kráľovstve bezodkladne vymedzili na úrovni Spoločenstva.

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Toto rozhodnutie sa vzťahuje na ochranné pásma a pásma dozoru zriadené príslušným orgánom v Spojenom kráľovstve po potvrdení výskytu ohniska vysokopatogénnej vtáčej chrípky podtypu H7 v chovoch hydiny v kraji Oxfordshire, ktorý tento členský štát oznámil Komisii 4. júna 2008.

Spojené kráľovstvo zabezpečí, aby ochranné pásma a pásma dozoru zriadené v súlade s článkom 16 ods. 1 smernice 2005/94/ES zahŕňali aspoň tie oblasti, ktoré sú opísané v častiach A a B prílohy k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uplatňuje do 28. júna 2008.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené Spojenému kráľovstvu Veľkej Británie a Severného Írska.

V Bruseli 6. júna 2008

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 13. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/41/ES (Ú. v. EÚ L 157, 30.4.2004, s. 33); oprava Ú. v. EÚ L 195, 2.6.2004, s. 12.

(2)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 29. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/33/ES (Ú. v. ES L 315, 19.11.2002, s. 14).

(3)  Ú. v. EÚ L 10, 14.1.2006, s. 16.


PRÍLOHA

ČASŤ A

Ochranné pásmo uvedené v článku 1

ISO kód krajiny

Členský štát

Kód

(ak sa uplatňuje)

Názov

UK

Spojené Kráľovstvo

00201

Oblasť zahŕňajúca časť krajov Oxfordshire a Warwickshire na hranici kruhu s polomerom 3,215 kilometra a v rámci neho, so stredom umiestneným na súradnici SP36412 42196 (1).


ČASŤ B

Pásmo dozoru uvedené v článku 1

ISO kód krajiny

Členský štát

Kód

(ak sa uplatňuje)

Názov

UK

Spojené Kráľovstvo

00201

Oblasť zahŕňajúca časť krajov Oxfordshire a Warwickshire na hranici kruhu s polomerom 10,215 kilometra a v rámci neho, so stredom umiestneným na súradnici SP36412 42196 (2).


(1)  Odkaz na súradnice možno nájsť v sérii Ordnance Survey Landranger 1:50 000.

(2)  Odkaz na súradnice možno nájsť v sérii Ordnance Survey Landranger 1:50 000.