ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 147

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
6. júna 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 500/2008 z 5. júna 2008, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 501/2008 z 5. júna 2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 3/2008 o informačných a propagačných akciách na podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 502/2008 z 5. júna 2008, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I, II a IX k nariadeniu Rady (EHS) č. 3030/93 o spoločných pravidlách pre dovozy určitých textilných výrobkov z tretích krajín

35

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2008/417/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 3. júna 2008, ktorým sa Portugalsku povoľuje uplatňovať zníženú sadzbu spotrebnej dane z piva vyrábaného v autonómnej oblasti Madeiry

61

 

 

Komisia

 

 

2008/418/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 29. mája 2008 o finančnom príspevku Spoločenstva na núdzové opatrenia zamerané na boj proti katarálnej horúčke oviec v Spojenom kráľovstve v roku 2007 [oznámené pod číslom K(2008) 2161]

63

 

 

2008/419/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 30. mája 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2008/377/ES o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s klasickým morom ošípaných na Slovensku [oznámené pod číslom K(2008) 2262]  ( 1 )

65

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

6.6.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 147/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 500/2008

z 5. júna 2008,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007 ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovacia a zéleniny (1), najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 1580/2007 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 6. júna 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. júna 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 5. júna 2008, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MA

36,3

MK

44,3

TR

72,3

ZZ

51,0

0707 00 05

TR

116,4

ZZ

116,4

0709 90 70

TR

98,3

ZZ

98,3

0805 50 10

AR

140,6

TR

163,7

US

135,2

ZA

136,2

ZZ

143,9

0808 10 80

AR

96,9

BR

81,1

CL

90,7

CN

87,4

MK

50,7

NZ

108,4

TR

85,9

US

121,1

UY

107,4

ZA

81,7

ZZ

91,1

0809 10 00

TR

193,3

ZZ

193,3

0809 20 95

TR

408,0

US

382,7

ZZ

395,4


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ označuje „iné miesto pôvodu“.


6.6.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 147/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 501/2008

z 5. júna 2008,

ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 3/2008 o informačných a propagačných akciách na podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 3/2008 zo 17. decembra 2007 o informačných a propagačných akciách na podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách (1), a najmä na jeho článok 4 a články 5, 9 a 15,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 3/2008 sa ustanovuje, že Komisia určí podrobné pravidlá vykonávania informačných a propagačných programov, ktoré sa spolufinancujú z rozpočtu Spoločenstva.

(2)

Vzhľadom na získané skúsenosti, perspektívy vývoja trhov tak v rámci Spoločenstva, ako aj mimo neho, a vzhľadom na nové súvislosti medzinárodného obchodu je potrebné rozvíjať súdržnú celkovú politiku v oblasti informovania a propagovania poľnohospodárskych výrobkov a ich spôsobu výroby, ako aj potravinárskych produktov na báze poľnohospodárskych výrobkov, na vnútornom trhu a na trhoch tretích krajín, a to bez toho, aby sa podnecovalo ku spotrebe niektorého jednotlivého produktu z dôvodu jeho osobitného pôvodu. V záujme jasnosti je preto potrebné zrušiť nariadenie Komisie (ES) č. 1071/2005 z 1. júla 2005, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 2826/2000 o informačných a propagačných činnostiach na poľnohospodárske výrobky na vnútornom trhu (2), a nariadenie Komisie (ES) č. 1346/2005 zo 16. augusta 2005, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 2702/1999 o opatreniach na poskytovanie informácií a na propagáciu poľnohospodárskych výrobkov v tretích krajinách (3), a nahradiť ich jedným nariadením, pričom sa v odlišných kapitolách zachovajú osobitný charakter akcií v závislosti od miesta ich realizácie.

(3)

V záujme dobrého riadenia by sa malo ustanoviť pravidelné zostavovanie a aktualizácia zoznamu tém, výrobkov a trhov ktoré sú predmetom informačných a propagačných činností v prospech poľnohospodárskych výrobkov, mali by sa určiť vnútroštátne orgány zodpovedné za uplatňovanie tohto nariadenia, a takisto by sa mala určiť dĺžka trvania programov.

(4)

V záujme informovanosti a ochrany spotrebiteľov by mali byť všetky informácie, ktoré sa týkajú zdravotných účinkov daného produktu určeného pre spotrebiteľov a iné cieľové skupiny, v rámci programov na vnútornom trhu, podložené uznanými vedeckými údajmi a všetky zdroje týchto informácií by mali byť uznané.

(5)

Aby sa zabránilo rizikám narušenia hospodárskej súťaže, je potrebné určiť všeobecné pokyny a usmernenia, pokiaľ ide o výrobky, ktoré sú predmetom informačných a propagačných kampaní na vnútornom trhu na jednej strane, a pravidlá týkajúce sa odkazovania na osobitný pôvod výrobkov, ktoré sú predmetom informačných a propagačných kampaní v tretích krajinách na strane druhej.

(6)

V záujme právnej istoty by sa malo spresniť, že navrhované programy pre vnútorný trh musia byť v súlade so všetkými právnymi predpismi Spoločenstva vzťahujúcimi sa na príslušné výrobky a na ich uvádzanie na trh, ako aj s uvedenými usmerneniami.

(7)

Aby sa zjednotili pravidlá výberu subjektov, ktoré vykonávajú programy, a pravidlá výberu programov v tretích krajinách, na činnosti, ktoré majú realizovať medzinárodné organizácie uvedené v článku 6 ods. 2 nariadenia (ES) č. 3/2008, by sa mali uplatňovať rovnaké pravidlá. Na dosiahnutie právnej istoty je potrebné, aby boli informácie šírené v rámci programov v súlade s právnymi predpismi dotknutých tretích krajín.

(8)

Postup predkladania programov a výberu vykonávacieho subjektu by sa mal stanoviť tak, aby sa zabezpečila čo najširšia hospodárska súťaž a voľný pohyb služieb so zreteľom na ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (4), v ktorých je navrhujúcou organizáciou verejný orgán.

(9)

Nariadením (ES) č. 3/2008 sa pre navrhujúce organizácie ustanovuje možnosť, aby mohli ony samy vykonávať niektoré časti programov, vyberať vykonávajúce subjekty v neskoršom štádiu postupu a udržiavať úroveň príspevku Spoločenstva na stálej úrovni nepresahujúcej 50 % skutočných nákladov každej fázy programu a 60 % na činnosti ustanovené v odvetví ovocia a zeleniny, ktoré sa zameriavajú na deti v školských zariadeniach v Spoločenstve. Na uplatňovanie týchto ustanovení by mali byť stanovené podrobné predpisy.

(10)

Kritériá na výber programov členskými štátmi a kritériá na preskúmanie programov, ktoré vyberie Komisia, by sa mali stanoviť tak, aby sa zabezpečilo dodržiavanie pravidiel Spoločenstva a efektívnosť činností, ktoré sa majú realizovať. Po preskúmaní programov musí Komisia rozhodnúť o tom, ktoré programy sa prijmú, a musí pre ne stanoviť príslušné rozpočty.

(11)

V prípade programov zameraných na tretie krajiny je v záujme efektívnosti akcií Spoločenstva potrebné, aby členské štáty zabezpečili súdržnosť a komplementaritu schválených programov s vnútroštátnymi alebo regionálnymi programami a treba stanoviť preferenčné kritériá na výber programov tak, aby sa optimizoval ich dosah.

(12)

V prípade programov, o ktoré sa zaujímajú viaceré členské štáty, je potrebné ustanoviť opatrenia, ktorými sa zabezpečí, že sa tieto členské štáty medzi sebou dohodnú na predložení a preskúmaní týchto programov.

(13)

V záujme dobrého finančného riadenia sa v programoch musia určiť podmienky finančnej účasti členských štátov a navrhujúcich organizácií.

(14)

S cieľom zamedziť riziku dvojitého financovania by sa z podpory na základe nariadenia (ES) č. 3/2008 mali vylúčiť informačné a propagačné akcie na vnútornom trhu, ktoré získavajú podporu na základe nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (5).

(15)

Rôzne podmienky plnenia záväzkov musia byť predmetom zmlúv uzatvorených medzi zainteresovanými stranami a príslušnými vnútroštátnymi orgánmi v rozumnej časovej lehote na základe vzorových zmlúv, ktoré členským štátom poskytne Komisia.

(16)

S cieľom zabezpečiť riadne plnenie zmluvy je potrebné, aby zmluvná strana poskytla zábezpeku príslušnému vnútroštátnemu orgánu vo výške 15 % z príspevkov Spoločenstva a príslušných členských štátov. Na tento istý účel sa musí zložiť zábezpeka v prípade žiadosti o zálohu na každú ročnú fázu.

(17)

Je potrebné, aby sa určili kontroly, ktoré majú vykonávať členské štáty.

(18)

Malo by sa spresniť, že vykonávanie opatrení ustanovených v zmluvách je hlavnou požiadavkou v zmysle článku 20 nariadenia Komisie (EHS) č. 2220/85 z 22. júla 1985, ktorým sa stanovujú spoločné podrobné pravidlá pre uplatňovanie systému záruk pre poľnohospodárske výrobky (6).

(19)

Pokiaľ ide o požiadavky na riadenie rozpočtu, je nevyhnutné, aby sa stanovili finančné tresty v prípade nedodržania lehoty na predloženie žiadostí o priebežné platby alebo v prípade oneskorenia platieb členských štátov.

(20)

V záujme dobrého finančného riadenia a s cieľom zabrániť riziku, že stanovené platby vyčerpajú finančný príspevok Spoločenstva tak, že už neostane žiadny zostatok na vyplatenie, je potrebné stanoviť, že záloha a rôzne priebežné platby nesmú presiahnuť 80 % príspevku Spoločenstva a príspevku členských štátov. Z toho istého dôvodu sa musí žiadosť o vyplatenie zostatku predložiť príslušnému vnútroštátnemu orgánu v stanovenej lehote.

(21)

Členské štáty by mali overiť všetky informačné a propagačné materiály vyhotovené v rámci programov. Mali by sa stanoviť podmienky ich používania po skončení programov.

(22)

Vzhľadom na získané skúsenosti a s cieľom sledovania riadneho plnenia programov by sa mali spresniť pravidlá monitorovania zabezpečovaného skupinou vytvorenou na tento účel nariadením (ES) č. 3/2008.

(23)

Javí sa ako nutné, aby členské štáty kontrolovali vykonávanie činností a aby Komisia bola informovaná o výsledkoch overovacích a kontrolných opatrení ustanovených v tomto nariadení. V záujme dobrého finančného riadenia by sa mala ustanoviť spolupráca medzi členskými štátmi v prípadoch, keď sa akcie realizujú v inom členskom štáte, ako je členský štát, v ktorom sídli príslušná zmluvná organizácia.

(24)

S cieľom účinne ochraňovať finančné záujmy Spoločenstva by sa mali prijať primerané opatrenia na boj proti podvodom a vážnej nedbalosti. Na tento účel sa musí zaviesť náhrada škody a sankcie.

(25)

Malo by sa jasne stanoviť, že v prípade viacročných programov treba predložiť internú hodnotiacu správu po ukončení každej ročnej fázy, aj keď nebola predložená žiadna žiadosť o platbu.

(26)

Úroková sadzba, ktorú musí zaplatiť príjemca neoprávnenej platby, sa musí prispôsobiť úrokovej sadzbe pre pohľadávky nezaplatené v deň ich splatnosti, uvedenej v článku 86 nariadenia Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002 z 23. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (7).

(27)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Účel a definícia

1.   Týmto nariadením sa ustanovujú podrobné podmienky uplatňovania nariadenia (ES) č. 3/2008, najmä pokiaľ ide o vypracovanie, výber, realizáciu, financovanie a kontrolu programov uvedených v článku 6 uvedeného nariadenia.

2.   „Programom“ sa rozumie súbor koherentných činností, ktoré majú dostatočný rozsah na to, aby prispeli k zlepšovaniu informovanosti o príslušných výrobkoch ako aj k ich odbytu.

Článok 2

Určenie príslušných orgánov

Členské štáty určia príslušné vnútroštátne orgány zodpovedné za uplatňovanie tohto nariadenia (ďalej len „príslušné vnútroštátne orgány“).

Členské štáty oznámia Komisii názvy a kompletné údaje určených orgánov, ako aj všetky zmeny v tejto súvislosti.

Komisia poskytne v náležitej forme tieto informácie verejnosti.

Článok 3

Trvanie programov

Programy sa realizujú po dobu najmenej jedného roka, maximálne však po dobu troch rokov od dátumu vstupu príslušnej zmluvy uvedenej v článku 16 ods. 1 do platnosti.

Článok 4

Charakteristiky črty informačných a propagačných posolstiev pre programy zamerané na vnútorný trh

1.   V súlade s kritériami uvedenými v článku 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 3/2008 sa musia všetky propagačné alebo informačné posolstvá určené spotrebiteľom a iným cieľovým skupinám v rámci programov (ďalej len „posolstvo“) zakladať na skutočných kvalitách príslušného produktu alebo jeho charakteristických vlastnostiach.

2.   Akýkoľvek odkaz na pôvod výrobkov musí byť druhotný voči hlavnej myšlienke kampane. Pôvod výrobku sa však v rámci danej informačnej alebo propagačnej činnosti môže uviesť, pokiaľ ide o označenie vykonané podľa právnych predpisov Spoločenstva alebo o typický výrobok potrebný na ilustrovanie informačných alebo propagačných činností.

3.   Akákoľvek šírená informácia, ktorá sa týka vplyvu konzumácie príslušných výrobkov na zdravie, sa musí zakladať na všeobecne uznávaných vedeckých údajoch.

Posolstvá obsahujúce informácie o takýchto účinkoch musí schváliť príslušný vnútroštátny orgán v oblasti verejného zdravia.

Odborná alebo medziodvetvová organizácia uvedená v článku 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 3/2008, ktorá navrhuje program, vedie zoznam vedeckých štúdií a stanovísk autorizovaných vedeckých inštitúcií, na ktorých sa zakladajú posolstvá programu týkajúce sa zdravotných účinkov. Tento zoznam je u nej k dispozícii príslušnému členskému štátu a Komisii.

Článok 5

Charakteristické črty informačných a propagačných posolstiev pre programy zamerané na tretie krajiny

1.   Všetky posolstvá sa zakladajú na skutočných vlastnostiach daného výrobku alebo jeho črtách.

Tieto posolstvá musia byť v súlade s právnymi predpismi platnými v tretích krajinách, ktorým sú určené.

2.   Akýkoľvek odkaz na pôvod výrobkov musí byť druhotný voči hlavnej myšlienke kampane. Pôvod výrobku sa však v rámci danej informačnej alebo propagačnej činnosti môže uviesť, pokiaľ ide o označenie vykonané podľa právnych predpisov Spoločenstva alebo o typický výrobok potrebný na ilustrovanie informačných alebo propagačných činností.

Článok 6

Cieľ činností, ktoré sa majú realizovať, a orientačné rozpočty

1.   Zoznam tém a výrobkov, ktoré môžu byť predmetom činností, ktoré sa majú realizovať na vnútornom trhu v súlade s článkom 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 3/2008, sa nachádza v časti A prílohy I k tomuto nariadeniu.

Tento zoznam sa aktualizuje každé dva roky, najneskôr do 31. marca.

2.   Zoznam výrobkov, ktoré môžu byť predmetom činností, ktoré sa majú realizovať v tretích krajinách v súlade s článkom 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 3/2008, sa nachádza v časti A prílohy II k tomuto nariadeniu. Zoznam tretích trhov, na ktorých sa činnosti môžu realizovať, sa nachádza v časti B prílohy II.

Tieto zoznamy sa aktualizujú každé dva roky, najneskôr do 31. decembra.

3.   Orientačné ročné rozpočty pre jednotlivé odvetvia sa nachádzajú v prílohe III.

KAPITOLA II

VÝBER PROGRAMOV UVEDENÝCH V ČLÁNKOCH 6 AŽ 8 NARIADENIA (ES) Č. 3/2008

Článok 7

Programy zamerané na tretie krajiny a realizované v spolupráci s medzinárodnými organizáciami

1.   V prípade uplatňovania článku 6 ods. 2 nariadenia (ES) č. 3/2008 medzinárodné organizácie uvedené v danom článku na žiadosť Komisie predložia návrh programov plánovaných na ďalší rok.

Podmienky udelenia a vyplatenia príspevku Spoločenstva uvedené v článku 13 ods. 4 nariadenia (ES) č. 3/2008 sa riadia zmluvou o podpore uzatvorenou medzi Spoločenstvom a príslušnou medzinárodnou organizáciou.

2   Smernica 2004/18/ES sa uplatňuje v prípade, že činnosti realizujú medzinárodné organizácie uvedené v článku 6 ods. 2 nariadenia (ES) č. 3/2008.

Článok 8

Predkladanie programov

1.   Na účel vykonávania činností, ktoré sú súčasťou programov, vyhlási každý rok členský štát, ktorý má o to záujem, výzvy na predkladanie návrhov.

Odborné alebo medziodvetvové organizácie Spoločenstva, ktoré zastupujú príslušné odvetvia (ďalej len „navrhujúce organizácie“) predložia členskému štátu svoje programy najneskôr do 30. novembra, pokiaľ ide o vnútorný trh, a najneskôr do 31. marca, pokiaľ ide o tretie krajiny.

Tieto programy predložia vo formáte vyhotovenom Komisiou, ktorý je dostupný na jej internetovej stránke. Tento formát je pripojený k výzvam na predkladanie návrhov uvedeným v prvom pododseku.

2.   Programy predložené v súlade s odsekom 1 musia:

a)

dodržiavať právne predpisy Spoločenstva týkajúce sa príslušných výrobkov a ich uvádzania na trh;

b)

dodržiavať špecifikáciu, ktorá obsahuje kritériá vylúčenia, výberu a pridelenia, ktoré zverejňujú na tento účel príslušné členské štáty;

c)

byť dostatočne vypracované, aby sa dalo zhodnotiť, či sú v súlade s uplatniteľnými právnymi predpismi a aký je pomer medzi nákladmi na ne a ich účinnosťou.

3.   Po uskutočnení súťaže na základe primeraných postupov overených členským štátom každá navrhujúca organizácia vyberie na účely realizácie svojich programov jeden alebo viacero vykonávacích subjektov. Pokiaľ sa tento výber uskutočnil ešte pred predložením programu, môže sa tento vykonávací subjekt zúčastniť na vypracúvaní programu.

Článok 9

Predbežný výber programov členskými štátmi

1.   Členské štáty zostavia predbežný zoznam programov, ktoré vyberú na základe kritérií stanovených v špecifikácii uvedenej v článku 8 ods. 2 písm. b).

2.   Členské štáty hodnotia programy zamerané na tretie krajiny najmä podľa týchto kritérií:

a)

súlad navrhovaných stratégií so stanovenými cieľmi;

b)

kvalita navrhovaných činností;

c)

očakávaný dosah ich realizácie na vývoj dopytu po dotknutých výrobkoch;

d)

záruky efektívnosti a reprezentatívnosti navrhujúcich organizácií;

e)

technické schopnosti a záruky efektívnosti navrhovaného vykonávajúceho subjektu.

3.   Programy zamerané na vnútorný trh okrem iného dodržiavajú povinnosti ustanovené v článku 8 a v tomto článku, usmernenia pre propagáciu na vnútornom trhu uvedené v článku 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 3/2008 a v časti B prílohy I k tomuto nariadeniu.

4.   Ak sa o program zaujíma viacero členských štátov, tieto členské štáty sa dohodnú na výbere programu a vymenujú jeden členský štát za koordinátora. Zaviažu sa, že prispejú na financovanie tohto programu v súlade s článkom 14 ods. 2 a že nadviažu medzi sebou administratívnu spoluprácu s cieľom uľahčiť monitorovanie, vykonávanie a kontrolu týchto programov.

5.   V prípade programov zameraných na tretie krajiny každý členský štát dbá na to, aby boli plánované vnútroštátne alebo regionálne činnosti v súlade s činnosťami spolufinancovanými na základe nariadenia (ES) č. 3/2008 a takisto na komplementárnosť predložených programov s vnútroštátnymi alebo regionálnymi kampaňami.

Článok 10

Prednosť vo výbere programov zameraných na tretie krajiny

1.   Spomedzi programov uvedených v článku 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 3/2008 predložených viacerými členskými štátmi sa z programov, ktoré sú zamerané na tretie krajiny, uprednostnia tie, ktoré sa týkajú všetkých produktov a ktoré kladú dôraz najmä na aspekty spojené s kvalitou, nutričnou hodnotou a potravinovou bezpečnosťou výroby Spoločenstva.

2.   V prípade programov, o ktoré sa zaujíma iba na jeden členský štát alebo ktoré sú zamerané len na jeden výrobok, sa uprednostnia tie, ktoré zdôrazňujú záujem Spoločenstva, najmä pokiaľ ide o kvalitu, nutričnú hodnotu, ako aj bezpečnosť a reprezentatívnosť európskej poľnohospodárskej a potravinovej výroby.

Článok 11

Výber programov Komisiou

1.   Každoročne najneskôr do 15. februára, pokiaľ ide o vnútorný trh, a do 30. júna, pokiaľ ide o tretie krajiny, členské štáty zašlú Komisii zoznam uvedený v článku 9 ods. 1, ktorý zahŕňa prípadne aj zoznam vybraných vykonávajúcich subjektov, ak sa už v súlade s článkom 8 ods. 3 vybrali, ako aj kópiu programov.

V prípade programov, o ktoré sa zaujíma viacero členských štátov, toto oznámenie vykonajú dotknuté členské štáty na základe spoločnej dohody.

2.   Komisia príslušné členské štáty informuje, ak zistí úplný alebo čiastočný nesúlad predloženého programu:

a)

s právnymi predpismi Spoločenstva alebo

b)

s usmerneniami týkajúcimi sa vnútorného trhu, alebo

c)

s kritériami uvedenými v článku 9 ods. 2, pokiaľ ide o tretie krajiny.

K informovaniu uvedenému v prvom pododseku sa pristúpi do šesťdesiatich kalendárnych dní od prijatia zoznamu uvedeného v článku 9 ods. 1.

3.   V súlade s článkom 7 ods. 2 tretím pododsekom nariadenia (ES) č. 3/2008 odovzdajú členské štáty upravené programy Komisii v lehote tridsiatich kalendárnych dní po informovaní uvedenom v odseku 2 tohto článku.

Potom, ako Komisia overí upravené programy, rozhodne, ktoré programy môže spolufinancovať v súlade s postupom uvedeným v článku 16 ods. 2 nariadenia (ES) č. 3/2008, a to najneskôr do 30. júna, pokiaľ ide o vnútorný trh, a do 30. novembra, pokiaľ ide o tretie krajiny.

4.   Navrhujúca organizácia alebo organizácie sú zodpovedné za riadne plnenie a riadenie vybraného programu.

Článok 12

Schválenie vykonávacích subjektov členským štátom

1.   Výber vykonávacieho subjektu v súlade s článkom 8 ods. 3 schváli členský štát, ktorý o tom informuje Komisiu pred tým, ako podpíše zmluvu uvedenú v článku 16 ods.1.

2.   Členský štát overí, či vybraný vykonávací subjekt disponuje potrebnými finančnými a technickými prostriedkami, aby mohol zabezpečiť čo najúčinnejšie vykonávanie činností v súlade s článkom 11 ods. 3 nariadenia (ES) č. 3/2008. Členský štát oboznámi Komisiu s postupom uplatneným na tento účel.

Článok 13

Realizácia niektorých častí programu navrhujúcou organizáciou

1.   Navrhujúca organizácia môže realizovať niektoré časti programu v súlade s článkom 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 3/2008 za týchto podmienok:

a)

navrhujúca organizácia spĺňa povinnosti uvedené v článku 11 ods. 3 nariadenia (ES) č. 3/2008;

b)

navrhujúca organizácia má minimálne päťročné skúsenosti s vykonávaním tohto typu činností;

c)

časť programu, ktorú realizuje navrhujúca organizácia, nepredstavuje viac ako 50 % celkových nákladov, okrem výnimočných prípadov, ktoré sú náležite odôvodnené a ktoré Komisia písomne odsúhlasí;

d)

navrhujúca organizácia zaručí, že náklady na činnosti, ktoré plánuje sama vykonávať, nepresiahnu sadzby, ktoré sa na trhu bežne uplatňujú.

Členský štát overí dodržiavanie týchto podmienok.

2.   V prípade, že je navrhujúcou organizáciou verejnoprávna inštitúcia v zmysle článku 1 ods. 9 druhého pododseku smernice 2004/18/ES, členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia, aby verejní obstarávatelia zaručili rešpektovanie ustanovení tejto smernice.

KAPITOLA III

PRAVIDLÁ FINANCOVANIA PROGRAMOV

Článok 14

Všeobecné spôsoby financovania

1.   Finančný príspevok Spoločenstva sa vypláca príslušným členským štátom.

2.   V prípade, že sa na financovaní programu zúčastňuje viacero členských štátov, ich podiel dopĺňa finančný príspevok navrhujúcej organizácie so sídlom na ich území. V tom prípade finančný príspevok Spoločenstva nepresiahne hranice uvedené v článku 13 ods. 2 nariadenia (ES) č. 3/2008.

3.   Finančné príspevky ustanovené v článku 13 nariadenia (ES) č. 3/2008 sa uvedú v programe, ktorý sa oznámi Komisii.

Článok 15

Osobitné pravidlá pre vnútorný trh

1.   V prípade uplatnenia článku 9 nariadenia (ES) č. 3/2008 sa uplatní postup ustanovený v článku 11 ods. 1, 2 a 3 tohto nariadenia, ako aj články 14 až 23 tohto nariadenia.

V prípade programov ustanovených v článku 9 nariadenia (ES) č. 3/2008 sa uzatvoria zmluvy medzi príslušnými členskými štátmi a vybranými vykonávacími subjektmi.

2.   Na informačné a propagačné činnosti, na ktoré sa poskytuje pomoc podľa nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, sa nemôže použiť finančný príspevok Spoločenstva podľa tohto nariadenia.

Článok 16

Uzatváranie zmlúv a zloženie zábezpeky

1.   Potom, ako Komisia prijme rozhodnutie podľa článku 11 ods. 3, členský štát informuje každú navrhujúcu organizáciu o výsledku ohľadne jej žiadosti.

Členské štáty uzatvoria zmluvy s vybranými navrhujúcimi organizáciami v časovej lehote deväťdesiatich kalendárnych dní po oznámení rozhodnutia Komisie uvedeného v článku 11 ods. 3. Po uplynutí tejto lehoty sa nesmie uzatvoriť žiadna zmluva bez predchádzajúceho súhlasu Komisie.

2.   Členské štáty použijú vzorové zmluvy, ktoré im poskytne Komisia.

Členské štáty môžu prípadne zmeniť a doplniť niektoré podmienky vzorových zmlúv, aby zohľadnili vnútroštátne predpisy, ale iba do tej miery, aby neboli dotknuté právne predpisy Spoločenstva.

3.   Zmluva sa môže uzatvoriť medzi dvoma stranami až potom, ako navrhujúca organizácia zloží zábezpeku členskému štátu za podmienok ustanovených v hlave III nariadenia (EHS) č. 2220/85 vo výške 15 % maximálnej ročnej sumy financovanej Spoločenstvom a príslušnými členskými štátmi, s cieľom zabezpečiť riadne plnenie zmluvy.

Ak je však navrhujúca organizácia verejnoprávnou inštitúciou alebo ak koná pod vedením takejto inštitúcie, príslušný vnútroštátny orgán môže akceptovať písomnú záruku jej dozorného orgánu v percentuálnej výške uvedenej v prvom pododseku, ak sa tento dozorný orgán zaviaže, že:

a)

bude dohliadať na riadne vykonávanie prijatých záväzkov;

b)

bude kontrolovať, či sa prijaté sumy používajú na plnenie prijatých záväzkov.

Dôkaz o zložení tejto zábezpeky sa musí členskému štátu predložiť pred uplynutím lehoty uvedenej v odseku 1.

4.   Hlavnou požiadavkou v zmysle článku 20 nariadenia (EHS) č. 2220/85 je vykonávanie opatrení ustanovených v zmluve.

5.   Členský štát bezodkladne odovzdá kópiu zmluvy a dôkaz o zložení zábezpeky Komisii.

Členský štát jej odovzdá aj kópiu zmluvy uzatvorenej medzi vybranou navrhujúcou organizáciou a vykonávacím subjektom. Táto zmluva ustanovuje povinnosť vykonávacieho subjektu podstúpiť kontroly uvedené v článku 25.

Článok 17

Režim preddavkov

1.   Do tridsiatich kalendárnych dní po podpise zmluvy uvedenej v článku 16 ods. 1 a v prípade viacročných programov do tridsiatich dní, ktoré nasledujú po začiatku každého dvanásťmesačného obdobia, môže zmluvná organizácia predložiť členskému štátu žiadosť o preddavok doloženú zábezpekou uvedenou v odseku 3 tohto článku. Po uplynutí tejto lehoty sa už o preddavok nesmie žiadať.

Každý preddavok pokrýva maximálne 30 % ročného príspevku Spoločenstva, ako aj príslušného členského štátu či členských štátov podľa odsekov 2 a 3 článku 13 nariadenia (ES) č. 3/2008.

2.   Úhrada každého preddavku členským štátom sa musí vykonať do tridsiatich kalendárnych dní po predložení žiadosti o preddavok. Okrem prípadov vyššej moci, sa na oneskorené uskutočnenie platieb uplatňuje zníženie mesačného preddavku, ktorý vypláca Komisia členskému štátu, v súlade s pravidlami ustanovenými v článku 9 nariadenia Komisie (ES) č. 883/2006 (8).

3.   Úhrada preddavku podlieha zloženiu zábezpeky zmluvnou organizáciou v prospech členského štátu vo výške 110 % tohto preddavku za podmienok ustanovených v hlave III nariadenia (EHS) č. 2220/85. Členský štát bezodkladne odovzdá Komisii kópiu každej žiadosti o preddavok a dôkaz o zložení príslušnej zábezpeky.

Ak je zmluvná organizácia verejnoprávnou inštitúciou alebo ak koná pod vedením takejto inštitúcie, môže príslušný vnútroštátny orgán prijať písomnú záruku jej dozorného orgánu, ktorá pokrýva percento uvedené v prvom pododseku pod podmienkou, že sa tento dozorný orgán zaviaže, že uhradí sumu, na ktorú sa vzťahuje záruka v prípade že sa nedokázal nárok na sumu, ktorá sa vyplatila vopred.

Článok 18

Priebežné platby

1.   Žiadosti o priebežné platby príspevku Spoločenstva a príspevku členských štátov predkladajú navrhujúce organizácie členským štátom pred koncom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po uplynutí každého trojmesačného obdobia vypočítaného od dátumu podpísania zmluvy uvedenej v článku 16 ods. 1.

Tieto žiadosti sa týkajú platieb vykonaných počas predmetného trojmesačného obdobia a je k nim priložený súhrnný finančný výkaz, kópie faktúr a príslušné doklady, ako aj priebežná správa o plnení zmluvy za príslušné trojmesačné obdobie (ďalej len „štvrťročná správa“). V prípade, že sa počas predmetného trojmesačného obdobia neuskutočnila žiadna platba alebo činnosť, tieto dokumenty sa odovzdajú príslušnému vnútroštátnemu orgánu v lehote uvedenej v prvom pododseku.

Okrem prípadov vyššej moci sa na oneskorené predloženie žiadosti o priebežnú platbu doloženej dokumentmi uvedenými v druhom pododseku uplatňuje zníženie platby o 3 % za celý mesiac oneskorenia.

2.   Úhrada priebežných platieb podlieha kontrole dokumentov uvedených v odseku 1 druhom pododseku, ktorú vykoná členský štát.

3.   Priebežné platby a platba preddavkov uvedených v článku 17 nesmú súhrnne prekročiť 80 % celkového ročného finančného príspevku Spoločenstva a príslušných členských štátov, uvedených v odsekoch 2 a 3 článku 13 nariadenia (ES) č. 3/2008. Len čo sa dosiahne táto úroveň, nesmie sa podať žiadna ďalšia žiadosť o priebežnú platbu.

Článok 19

Vyplatenie zostatku

1.   Žiadosť o vyplatenie zostatku predkladá navrhujúca organizácia členskému štátu v lehote štyroch mesiacov po dátume ukončenia ročných činností ustanovených v zmluve uvedenej v článku 16 ods. 1.

Aby sa žiadosť mohla považovať za prijateľnú, musí sa k nej priložiť správa (ďalej len „výročná správa“), ktorá obsahuje:

a)

prehľad vykonaných činností a vyhodnotenie získaných výsledkov, ktoré sa dali zistiť k dátumu správy;

b)

súhrnný finančný výkaz, v ktorom sú jasne uvedené plánované a zrealizované výdavky.

K výročnej správe sa priložia kópie faktúr a príslušné doklady o vykonaných platbách.

Okrem prípadov vyššej moci sa na oneskorené predloženie žiadosti o vyplatenie zostatku uplatňuje zníženie zostatku o 3 % za mesiac oneskorenia.

2.   Vyplatenie zostatku podlieha kontrole faktúr a dokladov uvedených v odseku 1 treťom pododseku, ktorú vykoná členský štát.

Zostatok sa zníži v závislosti od závažnosti nedodržania hlavnej požiadavky uvedenej v článku 16 ods. 4.

Článok 20

Platby vykonané členským štátom

Členský štát vykoná platby ustanovené v článkoch 18 a 19 v lehote šesťdesiatich kalendárnych dní od prijatia žiadosti o platbu.

Táto lehota sa môže pozastaviť kedykoľvek v priebehu šesťdesiatdňovej lehoty od prvého zaevidovania žiadosti o platbu úradným vyrozumením veriteľskej zmluvnej organizácie o tom, že jej žiadosť nie je prijateľná, pretože pohľadávka nie je oprávnená alebo žiadosť nie je doložená dokladmi požadovanými pre všetky dodatočné žiadosti, alebo členský štát považuje za nevyhnutné, aby sa poskytli dodatočné informácie alebo vykonali kontroly. Plynutie lehoty pokračuje od dátumu prijatia požadovaných informácií alebo od dátumu vykonania kontrol členským štátom, ktoré sa musia odovzdať alebo vykonať v lehote tridsiatich kalendárnych dní od oznámenia.

Okrem prípadov vyššej moci sa na oneskorenia platieb uplatňuje zníženie výšky mesačného preddavku, ktorý vypláca Komisia členskému štátu v súlade s pravidlami ustanovenými v článku 9 nariadenia (ES) č. 883/2006.

Článok 21

Zábezpeky

1.   Zábezpeka uvedená v článku 17 ods. 3 sa uvoľní, ak príslušný členský štát skonštatuje definitívny nárok na preddavkovú čiastku.

2.   Zábezpeka uvedená v článku 16 ods. 3 musí byť platná až do vyplatenia zostatku a uvoľní sa na základe písomného absolutória od príslušného vnútroštátneho orgánu.

Uvoľnenie zábezpeky prebehne v lehote a za podmienok uvedených v článku 20, pokiaľ ide o vyplatenie zostatku.

3.   Prijaté zábezpeky ako aj uplatnené penále sa odpočítajú od výdavkov vykázaných Európskemu poľnohospodárskemu záručnému fondu (EPZF), čo sa týka časti zodpovedajúcej financovaniu Spoločenstvom.

Článok 22

Dokumenty, ktoré sa zašlú Komisii

1.   Výročná správa sa predloží po ukončení každej ročnej etapy, aj keď nebola predložená žiadna žiadosť o vyplatenie zostatku.

2.   Členský štát odovzdá Komisii do tridsiatich kalendárnych dní od vyplatenia zostatku uvedeného v článku 19 ods. 2 súhrnné výkazy uvedené v článku 19 ods. 1 druhom pododseku písm. a) a b).

3.   Členský štát odovzdá Komisii dvakrát ročne štvrťročné správy nevyhnutné na priebežné platby v súlade s článkom 18.

Prvá a druhá štvrťročná správa sa zašle v lehote šesťdesiatich kalendárnych dní od prijatia druhej štvrťročnej správy členským štátom a tretia a štvrtá štvrťročná správa sa priloží k súhrnným výkazom uvedeným v odseku 2 tohto článku.

Výročná správa o uplynulom roku môže zahŕňať štvrťročnú správu za štvrtý štvrťrok.

4.   V lehote tridsiatich kalendárnych dní po vyplatení zostatku, členský štát odovzdá Komisii finančnú súvahu o výdavkoch uskutočnených v rámci zmluvy, ktorá sa predloží vo formáte stanovenom Komisiou a odovzdanom členským štátom. K tejto súvahe sa priloží odôvodnené stanovisko členského štátu k vykonávaniu stanovených úloh počas uplynulej etapy.

Súvaha okrem toho potvrdzuje, že na základe kontrol vykonaných v súlade s článkom 18 ods. 2 a článkom 19 ods. 2, sa všetky výdavky považujú za oprávnené v súlade s podmienkami zmluvy.

KAPITOLA IV

MONITOROVANIE A KONTROLY

Článok 23

Používanie materiálu

1.   Členské štáty overia, či sú informačné a propagačné materiály vyhotovené alebo použité v rámci programov, na ktoré sa poskytujú financie na základe tohto nariadenia, v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva.

Komisii odovzdajú schválené materiály.

2.   Materiál vyhotovený a financovaný v rámci programu uvedeného v odseku 1 vrátane grafickej, vizuálnej a audiovizuálnej tvorby, ako aj internetové stránky sa môžu použiť aj v budúcnosti pod podmienkou predchádzajúceho písomného súhlasu Komisie, príslušných navrhujúcich organizácií a členských štátov, ktoré prispeli na financovanie programu, so zreteľom na práva zmluvných strán vyplývajúce z vnútroštátneho práva, ktorým sa zmluva riadi.

Článok 24

Monitorovanie programov

1.   Monitorovacia skupina ustanovená v článku 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 3/2008 sa pravidelne stretáva s cieľom sledovať stav napredovania rôznych programov, na ktoré sa poskytujú financie na základe tohto nariadenia.

Monitorovacia skupina je preto pri každom programe informovaná o harmonograme plánovaných činností, štvrťročných a výročných správach, ako aj o výsledkoch vykonaných kontrol podľa článkov 18, 19 a 25 tohto nariadenia.

Skupine predsedá zástupca príslušného členského štátu. V prípade programov, o ktoré sa zaujíma viacero členských štátov, predsedá skupine jeden zástupca menovaný príslušnými členskými štátmi.

2.   Úradníci a dočasní zamestnanci Komisie sa môžu zúčastniť na činnostiach organizovaných v rámci programu, na ktorý sa poskytujú financie na základe tohto nariadenia.

Článok 25

Kontroly vykonávané členskými štátmi

1.   Príslušný členský štát stanoví najprimeranejšie prostriedky na zabezpečenie kontroly programov a činností, na ktoré sa poskytujú financie na základe tohto nariadenia, a informuje o nich Komisiu.

Tieto kontroly sa vykonávajú každoročne aspoň v 20 % programov ukončených v priebehu uplynulého roka, na minimálne dvoch programoch, a týkajú sa najmenej 20 % celkových rozpočtov týchto programov ukončených v priebehu uplynulého roka. Výber vzorky na výber programov sa uskutoční na základe analýzy rizika.

Členský štát odovzdá Komisii správu za každý skontrolovaný program, v ktorej opíše výsledky vykonaných kontrol ako aj zistené nedostatky. Túto správu po jej ukončení bezodkladne odovzdá.

2.   Členský štát prijme nevyhnutné opatrenia s cieľom overiť, najmä prostredníctvom technických a účtovných kontrol, u zmluvnej organizácie a vykonávacieho subjektu:

a)

presnosť dodaných informácií a dokladov;

b)

splnenie všetkých zmluvných povinností stanovených v zmluve uvedenej v článku 16 ods. 1.

Bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie Komisie (ES) č. 1848/2006 (9), členský štát informuje čo najskôr Komisiu o všetkých nezrovnalostiach zistených počas vykonávania kontrol.

3.   V prípade programov, o ktoré sa zaujíma viacero členských štátov, prijmú tieto štáty potrebné opatrenia na koordináciu svojej kontrolnej činnosti a informujú o tom Komisiu.

4.   Komisia sa môže kedykoľvek zúčastniť na kontrolách uvedených odsekoch 1, 2 a 3. Príslušné vnútroštátne orgány odovzdajú na tento účel Komisii predbežný kalendár kontrol, ktoré má členský štát vykonať, a to aspoň tridsať dní pred týmito kontrolami.

Komisia môže vykonať všetky dodatočné kontroly, ktoré uzná za nevyhnutné.

Článok 26

Vymáhanie neoprávnene vyplatených platieb

1.   V prípade neoprávnenej platby preplatí príjemca predmetné čiastky zvýšené o úrok vypočítaný podľa lehoty, ktorá uplynula medzi platbou a vrátením sumy príjemcom.

Úroková sadzba, ktorá sa má uplatniť, sa stanoví v súlade s článkom 86 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES, Euratom) č. 2342/2002.

2.   Sumy, ktoré sa vymohli, ako aj úroky, sa vyplatia subjektom alebo platobným útvarom členských štátov, ktoré ich odpočítajú od výdavkov financovaných EPZF v pomere k finančnému príspevku Spoločenstva.

Článok 27

Sankcie

1.   V prípade podvodu alebo vážnej nedbalosti preplatí navrhujúca organizácia dvojnásobok rozdielu medzi počiatočne vyplatenou sumou a skutočne dlžnou sumou.

2.   S výhradou článku 6 nariadenia Rady (ES) č. 2988/95 (10) sa zníženia ustanovené v tomto nariadení uplatňujú bez toho, aby boli dotknuté prípadné dodatočné sankcie uplatniteľné podľa ostatných ustanovení právnych predpisov Spoločenstva alebo vnútroštátnych právnych predpisov.

KAPITOLA V

ZRUŠENIE, PRECHODNÉ A KONEČNÉ USTANOVENIA

Článok 28

Zrušenie

Nariadenie (ES) č. 1071/2005 a nariadenie (ES) č. 1346/2005 sa zrušujú.

Zrušené nariadenia zostávajú naďalej uplatniteľné na tie propagačné a informačné programy, o financovaní ktorých rozhodla Komisia pred tým, ako nadobudlo účinnosť toto nariadenie.

Odkazy na zrušené nariadenia sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe IV.

Článok 29

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. júna 2008

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 3, 5.1.2008, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 179, 11.7.2005, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1022/2006 (Ú. v. EÚ L 184, 6.7.2006, s. 3).

(3)  Ú. v. EÚ L 212, 17.8.2005, s. 16.

(4)  Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 114. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Komisie (ES) č. 213/2008 (Ú. v. EÚ L 74, 15.3.2008, s. 1).

(5)  Ú. v. EÚ L 277, 21.10.2005, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 146/2008 (Ú. v. EÚ L 46, 21.2.2008, s. 1).

(6)  Ú. v. ES L 205, 3.8.1985, s. 5. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2006 (Ú. v. EÚ L 365, 21.12.2006, s. 52).

(7)  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 478/2007 (Ú. v. EÚ L 111, 28.4.2007, s. 13).

(8)  Ú. v. EÚ L 171, 23.6.2006, s. 1.

(9)  Ú. v. EÚ L 355, 15.12.2006, s. 56.

(10)  Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1.


PRÍLOHA I

VNÚTORNÝ TRH

A.   ZOZNAM TÉM A VÝROBKOV

Čerstvé ovocie a zelenina,

spracované ovocie a zelenina,

priadny ľan,

živé rastliny a výrobky okrasného záhradníctva,

olivový olej a stolové olivy,

semenné oleje,

mlieko a mliečne výrobky,

čerstvé, chladené alebo mrazené mäso vyrobené v súlade s vnútroštátnym programom kvality alebo programom kvality Spoločenstva,

označovanie vajec určených na ľudskú spotrebu,

med a včelárske produkty,

akostné vína z ohraničenej vinohradníckej plochy (akostné vína VVP), stolové vína so zemepisným označením,

grafický symbol najodľahlejších regiónov tak, ako je uvedené v právnych predpisoch pre poľnohospodárstvo,

chránené označenie pôvodu (CHOP), chránené zemepisné označenie (CHZO) alebo zaručená tradičná špecialita (ZTŠ) v súlade s nariadením Rady (ES) č. 509/2006 (1) a nariadením Rady (ES) č. 510/2006 (2) a výrobky zaevidované v rámci týchto režimov,

ekologické poľnohospodárstvo v súlade s nariadením Rady (EHS) č. 2029/91 (3) a výrobky zaregistrované v súlade s uvedeným nariadením,

hydinové mäso.

B.   USMERNENIA

Cieľom týchto usmernení je poskytnúť isté smerovanie, pokiaľ ide o posolstvá, cieľové skupiny a nástroje, ktoré musia byť v centre informačných alebo propagačných programov pre rôzne kategórie výrobkov.

Bez toho, aby boli dotknuté priority uvedené v článku 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 3/2008, by sa mali návrhy programov pripraviť vo všeobecnosti tak, aby zohľadňovali tieto zásady:

pokiaľ sú programy navrhnuté viacerými členskými štátmi, je dôležité, aby obsahovali koordinované stratégie, činnosti a posolstvá,

programy by mali byť prednostne viacročné a ich rozsah by mal byť dostatočný na to, aby mali podstatný dopad na cieľové trhy. Môžu sa prípadne zrealizovať na trhoch viacerých členských štátov,

posolstvá programov by mali poskytovať objektívne informácie o podstatných vlastnostiach a/alebo nutričnej hodnote výrobkov v rámci vyváženého stravovania, o spôsobe ich výroby alebo o ich ekologických kvalitách,

programy by mali obsahovať kľúčové posolstvá, ktoré sú v záujme spotrebiteľov, odborníkov a obchodného sektora viacerých členských štátov.

ČERSTVÉ OVOCIE A ZELENINA

1.   Prehľad situácie

Zatiaľ čo výroba ovocia a zeleniny v Spoločenstve rastie, ich spotreba zostáva vo všeobecnosti na rovnakej úrovni.

Záujem spotrebiteľov o ovocie a zeleninu klesá a tento jav je ešte výraznejší u mladej populácie, najmä u detí a mládeže v školských zariadeniach. Toto správanie je škodlivé z hľadiska vyváženého stravovania.

2.   Ciele

Ide o zlepšenie imidžu „čerstvých“ a „prírodných“ výrobkov, povzbudiť ich pravidelnú konzumáciu a znížiť vek populácie, ktorá ich konzumuje. Tento cieľ sa dá dosiahnuť stimulovaním mladých, a najmä detí a mládeže v školských zariadeniach ku konzumácii týchto výrobkov.

3.   Cieľové skupiny

Domácnosti,

deti v školských zariadeniach,

kolektívne stravovacie zariadenia,

lekári a odborníci na výživu.

4.   Hlavné posolstvá

Podporovať prístup typu „5 denne“ (odporúčanie, ktoré spočíva v podporovaní konzumácie minimálne piatich porcií ovocia a zeleniny denne). V prípade propagačných akcií na ovocie a zeleninu, ktoré sa zameriavajú na deti a mládež v školských zariadeniach, treba uprednostniť tento prístup,

prírodné a čerstvé výrobky,

kvalita (bezpečnosť, nutričná a organoleptická hodnota, výrobné postupy, ochrana životného prostredia, prepojenie s pôvodom výrobku),

pôžitok,

vyvážená strava,

rozmanitosť a sezónny charakter zásobovania čerstvými výrobkami, informácie o ich chuti a ich používaní,

vysledovateľnosť,

dostupnosť a jednoduchá príprava: mnohé ovocie a zelenina si nevyžadujú žiadne varenie.

5.   Hlavné nástroje

Elektronické nástroje (internetové stránky ponúkajúce produkty s hrami online pre mladých),

telefónne informačné linky,

verejné vzťahy s médiami, reklama (špecializovaná tlač, tlač pre ženy, časopisy a magazíny pre mladých atď.),

styk s lekármi a s odborníkmi na výživu,

pedagogické činnosti zamerané na deti a mládež v školských zariadeniach so zapojením učiteľov a zodpovedných pracovníkov školských jedální,

informačné činnosti na predajných miestach zamerané na spotrebiteľov,

ostatné nástroje (letáky a brožúrky s informáciami o výrobkoch a receptami, detské hry atď.),

vizuálne médiá (kino, špecializované televízne kanály),

rozhlasové šoty,

účasť na veľtrhoch.

6.   Trvanie programov

Dvanásť až tridsaťšesť mesiacov, pričom sa uprednostňujú viacročné programy, v ktorých sa stanovujú ciele každej etapy.

SPRACOVANÉ OVOCIE A ZELENINA

1.   Prehľad situácie

Tento sektor musí čeliť čoraz väčšej konkurencii viacerých tretích krajín.

Keďže dopyt progresívne stúpa najmä z dôvodu jednoduchej konzumácie takýchto výrobkov, mali by to výrobcovia v Spoločenstve využiť. Pomoc určená na informačné a propagačné činnosti je preto opodstatnená.

2.   Ciele

Zmodernizovať a omladiť imidž výrobku a poskytnúť informácie potrebné na podporovanie jeho spotreby.

3.   Cieľové skupiny

Domácnosti,

kolektívne stravovacie zariadenia a školské jedálne,

lekári a odborníci na výživu.

4.   Hlavné posolstvá

Kvalita (bezpečnosť, nutričná a organoleptická hodnota, metódy prípravy),

jednoduché použitie,

pôžitok,

rôznorodosť ponuky a dostupnosť počas celého roka,

vyvážený stravovací režim,

vysledovateľnosť.

5.   Hlavné nástroje

Elektronické nástroje (internetové stránky),

telefónne informačné linky,

styk s verejnosťou prostredníctvom médií a reklama (odborná tlač, tlač určená pre ženy, kulinárska tlač atď.),

predvádzanie na miestach predaja,

styk s lekármi a s odborníkmi na výživu,

ďalšie nástroje (letáky a brožúry o výrobkoch a recepty),

vizuálne médiá,

účasť na veľtrhoch.

6.   Trvanie programov

Dvanásť až tridsaťšesť mesiacov, pričom sa uprednostňujú viacročné programy, v ktorých sa stanovujú ciele každej etapy.

ĽANOVÉ VLÁKNA

1.   Prehľad situácie

Z dôvodu liberalizácie medzinárodného obchodu v textilnom a odevnom sektore musel ľan zo Spoločenstva čeliť veľkej konkurencii ľanu z iných krajín ponúkaného za veľmi zaujímavé ceny. Okrem toho je v konkurenčnom vzťahu aj s inými textilnými vláknami. Spotreba textilu navyše vykazuje stagnujúcu tendenciu.

2.   Ciele

Rozvíjať imidž a známosť ľanu zo Spoločenstva a zdôrazniť jeho osobitné kvality,

zvyšovať spotrebu tohto produktu,

informovať spotrebiteľov o charakteristických vlastnostiach nových produktov uvádzaných na trh.

3.   Cieľové skupiny

Hlavní profesionáli v tomto sektore (štylisti, tvorcovia, dizajnéri, výrobcovia odevov, vydavatelia),

distributéri,

vzdelávacie zariadenia pre profesie v textilnom, módnom a dekoračnom odvetví (učitelia a študenti),

tvorcovia verejnej mienky,

spotrebitelia.

4.   Hlavné posolstvá

Kvalita je daná podmienkami, za ktorých sa vyprodukuje surovina, použitím vhodných odrôd a know-how rôznych aktérov pôsobiacich v danom odvetví,

veľmi rozmanitá a bohatá ponuka Spoločenstva z hľadiska výrobkov (odevy, dekorácia, bielizeň pre domácnosť) ako aj z hľadiska tvorivosti a inovácie.

5.   Hlavné nástroje

Elektronické nástroje (internetové stránky),

veľtrhy a prehliadky,

informačné činnosti cielené na odbornú skupinu sektora (dizajnéri, tvorcovia, distributéri a vydavatelia),

poskytovanie informácií v miestach predaja,

vzťahy so špecializovanou tlačou,

didaktické informačné činnosti v školách pre textilných technikov, módnych školách atď.

6.   Trvanie programov

Dvanásť až tridsaťšesť mesiacov, pričom sa uprednostňujú viacročné programy so stanovenými cieľmi pre každú etapu.

ŽIVÉ RASTLINY A PRODUKTY OKRASNÉHO ZÁHRADNÍCTVA

1.   Všeobecná analýza situácie

Pokiaľ ide o zásobovanie, tento sektor musí čeliť rastúcej konkurencii medzi výrobkami Spoločenstva a výrobkami tretích krajín.

Hodnotiace štúdie propagačných kampaní vedených v rokoch 1997 až 2000 uvádzajú, že na účely uľahčenia predaja produktov Spoločenstva v Európskom spoločenstve je potrebné zlepšiť a zracionalizovať organizáciu celého reťazca od výrobcu až po distribútora a zlepšiť informovanosť spotrebiteľov o osobitných vlastnostiach a odrodách produktov zo Spoločenstva.

2.   Ciele

Zvýšiť spotrebu kvetov a rastlín pôvodom zo Spoločenstva,

podporovať ekologické postupy a lepšie oboznamovať s výrobnými spôsobmi, ktoré zohľadňujú životné prostredie,

posilniť partnerstvo medzi odborníkmi z viacerých členských štátov, čím sa umožní okrem iného výmena najnovších poznatkov v sektore a lepšia informovanosť všetkých účastníkov výrobného reťazca.

3.   Cieľové skupiny

Výrobcovia, škôlky, distributéri a iní prevádzkovatelia v rámci sektora,

študenti a školopovinné deti,

tvorcovia verejnej mienky: novinári, učitelia,

spotrebitelia.

4.   Hlavné posolstvá

Informácie o kvalite a rozmanitosti výrobkov Spoločenstva,

výrobné metódy chrániace životné prostredie,

techniky zamerané na tvorbu výrobkov s dlhšou trvácnosťou,

optimálna rozmanitosť rastlín a kvetov,

úloha rastlín a kvetov pre pohodu a kvalitu života.

5.   Hlavné nástroje

Vzťahy s médiami,

prehliadky a veľtrhy: stánky predstavujúce výrobky viacerých členských štátov,

školiace činnosti určené pre profesionálov, spotrebiteľov a študentov,

výmena vedomostí, ktoré sa týkajú zlepšovania trvácnosti produktov,

informačné činnosti zamerané na spotrebiteľa prostredníctvom tlače a činností, ako sú vydávanie katalógov, záhradníckych kalendárov a prípadne kampane typu „Rastlina mesiaca“,

väčšie používanie elektronických nástrojov (internet, CD-ROM atď.).

6.   Trvanie programov

Dvanásť až tridsaťšesť mesiacov, pričom prioritu majú programy, ktoré stanovujú náležite odôvodnenú stratégiu a ciele každej etapy.

OLIVOVÝ OLEJ A STOLOVÉ OLIVY

1.   Všeobecná analýza situácie

Ponuka olivového oleja a stolových olív rastie, avšak na zachovanie rovnováhy na trhu Spoločenstva zohrávajú dôležitú úlohu predajné miesta na vnútornom a medzinárodnom trhu. Pokiaľ ide o dopyt, situácia sa veľmi líši podľa toho, či ide o tradičné spotrebiteľské trhy, alebo ide o trhy, na ktorých je olivový olej a stolové olivy pomerne krátko.

V „tradičných spotrebiteľských“ členských štátoch (Španielsko, Taliansko, Grécko a Portugalsko) sú príslušné výrobky všeobecne dobre známe a ich spotreba je vysoká. Ide o zrelé trhy, na ktorých je rast celkového dopytu málo pravdepodobný, ale vzhľadom na ich súčasný podiel spotreby olivového oleja sú stále veľmi zaujímavé pre tento sektor.

V členských štátoch, ktoré sú „novými spotrebiteľmi“, spotreba na obyvateľa narástla, ale ešte stále je pomerne nízka (v Spoločenstve v zložení do 30. apríla 2004), dokonca až okrajová (vo väčšine členských štátov, ktoré pristúpili 1. mája 2004). Veľa spotrebiteľov nepozná pozitívne účinky alebo rôzne možnosti použitia olivového oleja a stolových olív. Tento trh teda predstavuje perspektívu rastúceho dopytu.

2.   Ciele

Predovšetkým zvýšiť spotrebu týchto výrobkov v členských štátoch, ktoré sú „novými spotrebiteľmi“, a to zlepšením ich prieniku na trh a zintenzívniť ich spotrebu diverzifikáciou ich použitia a poskytnutím potrebných informácií,

posilniť a rozvíjať spotrebu v členských štátoch, ktoré sú „tradičnými spotrebiteľmi“ zlepšovaním informovanosti spotrebiteľov o aspektoch, ktoré sú menej známe a zaväzovaním si mladých ľudí.

3.   Cieľové skupiny

Osoby zodpovedné za nákup: v prípade členských štátov, ktoré sú „tradičnými spotrebiteľmi“, najmä osoby vo veku 20 až 40 rokov,

tvorcovia verejnej mienky (gastronómovia, šéfkuchári, reštaurácie, novinári), tlač pre širokú verejnosť a odborná tlač (gastronomická tlač, tlač pre ženy, rôzna tlač),

lekárska a zdravotnícka tlač,

distributéri (v členských štátoch, ktoré sú „novými spotrebiteľmi“).

4.   Hlavné posolstvá

Gastronomické vlastnosti a organoleptické charakteristiky panenského olivového oleja (aróma, farba, chuť), ktoré sa rôznia podľa odrôd, pôdy, zberov, CHOP/CHZO atď. Táto rozmanitosť ponúka širokú paletu gastronomických vnemov a možností,

existujú rôzne kategórie olivového oleja,

nutričné vlastnosti olivového oleja z neho robia hlavný prvok zdravého a vyváženého stravovania: spája kulinársky pôžitok a nároky zdravej a vyváženej stravy,

informácie o pravidlách kontroly a osvedčovania kvality, ako aj označovania olivových olejov,

informácie o všetkých olivových olejoch a(alebo) stolových olivách, ktoré sú v Spoločenstve registrované pod CHOP alebo CHZO,

stolové olivy predstavujú prírodný a zdravý produkt, ktorý sa môže jesť ako rýchle občerstvenie alebo ako súčasť kompletných jedál,

charakteristické vlastnosti rôznych odrôd stolových olív.

Osobitne v členských štátoch, ktoré sú „novými spotrebiteľmi“:

olivový olej, najmä extra panenský olivový olej, je prírodný produkt s dávnou tradíciou a know-how, ktorý je vhodný pre modernú aromatickú kuchyňu, ľahko sa spája so stredozemskou kuchyňou, ale aj s každou modernou kuchyňou,

rady na jeho používanie.

Osobitne v členských štátoch, ktoré sú „tradičnými spotrebiteľmi“:

výhody, ktoré predstavuje nákup fľaškového olivového oleja (s etiketou obsahujúcou užitočné informácie pre spotrebiteľa),

modernizácia imidžu produktu s dlhou tradíciou a s významným kultúrnym rozmerom.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 4 ods. 3, informácie o nutričných vlastnostiach olivového oleja a stolových olív musia byť podložené všeobecne uznávanými vedeckými údajmi a musia spĺňať požiadavky stanovené smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES (4).

5.   Hlavné nástroje

Internet a iné elektronické prostriedky (CD-ROM, DVD atď.),

propagácia na mieste predaja (ochutnávky, recepty, informácie),

styky s tlačou a s verejnosťou (podujatia, účasť na veľtrhoch atď.),

reklama (alebo reklamné články) v tlači (všeobecnej, gastronomickej, ženskej tlači a v tlači o životnom štýle),

činnosti v spolupráci s lekármi a zdravotníkmi (verejné vzťahy s lekárskymi kruhmi),

audiovizuálne spôsoby komunikácie (televízia a rádio),

účasť na veľtrhoch.

6.   Trvanie a rozsah programov

Dvanásť až tridsaťšesť mesiacov, pričom prioritu majú viacročné programy, ktoré majú pre každú etapu stanovenú stratégiu a náležite odôvodnené ciele.

Prednosť budú mať programy, ktorých realizácia sa plánuje najmenej v dvoch členských štátoch predstavujúcich „nových spotrebiteľov“.

SEMENNÉ OLEJE

V tomto sektore sa uprednostnia tie programy, ktoré sú zamerané na repkový olej, alebo programy, ktoré predstavujú charakteristiky rozličných semenných olejov.

A.    REPKOVÝ OLEJ

1.   Všeobecná analýza situácie

Z dôvodu novej Spoločnej poľnohospodárskej politiky sa na výrobu repkového oleja neposkytuje žiadna zvláštna pomoc a výroba sa preto musí odteraz sústrediť na potreby trhu. Propagácia repkového oleja, ktorý ponúka veľké výrobné možnosti a alternatívu obilninovej výroby charakteristickej štrukturálnou nadprodukciou, prispeje k vytvoreniu rovnováhy na trhu s poľnohospodárskymi plodinami a k spotrebe rôznych rastlinných olejov v Spoločenstve. Spoločenstvo je v súčasnosti čistým vývozcom repkového oleja.

Za posledné desaťročia sa vyvinuli odrody repky olejnej so značnou nutričnou hodnotou. Viedlo to k zlepšeniu kvality. Vyvinuli sa nové produkty ako repkový olej lisovaný za studena so zvláštnou orieškovou chuťou.

Nutričná hodnota repkového oleja je predmetom svetového výskumu, ktorého výsledky potvrdzujú blahodarné dietetické a fyziologické vlastnosti produktu. Lekári, odborníci na výživu a spotrebitelia by mali byť informovaní o najnovších výsledkoch výskumu.

2.   Ciele

Informovať o vlastnostiach repkového oleja a o jeho poslednom vývoji,

zvyšovať spotrebu informovaním spotrebiteľov, ako aj lekárskych a zdravotníckych profesií o používaní a nutričnej hodnote repkového oleja.

3.   Cieľové skupiny

Domácnosti, najmä osoby, ktoré majú na starosti nákup,

tvorcovia verejnej mienky (novinári, šéfkuchári, lekári a odborníci na výživu),

distributéri,

lekárska a zdravotnícka tlač,

poľnohospodársko-potravinársky priemysel.

4.   Hlavné posolstvá

Repkový olej predstavuje vďaka svojim nutričným vlastnostiam dôležitú súčasť vyváženej a zdravej stravy,

zaujímavý obsah mastných kyselín v repkovom oleji,

rady na jeho používanie,

informácie o vývoji produktu a o jeho druhoch,

Bez toho, aby bol dotknutý článok 4 ods. 3, informácie o nutričných vlastnostiach repkového oleja musia byť podložené všeobecne uznávanými vedeckými údajmi a musia spĺňať požiadavky stanovené smernicou 2000/13/ES.

5.   Hlavné nástroje

Propagácia na mieste predaja (ochutnávky, recepty, informácie),

reklama (alebo reklamné články) v tlači (všeobecnej, gastronomickej, ženskej tlači a v tlači o životnom štýle),

činnosti zamerané na styk s verejnosťou (podujatia, účasť na potravinárskych veľtrhoch),

spoločné akcie podnikané s lekárskou a zdravotníckou profesiou,

činnosti podnikané v spolupráci s reštauráciami, stravovacími podnikmi a šéfkuchármi,

internet.

6.   Trvanie programov

Dvanásť až tridsaťšesť mesiacov.

B.    SLNEČNICOVÝ OLEJ

Programy týkajúce sa slnečnicového oleja sú uprednostnené, iba ak sú opodstatnené vzhľadom na podmienky trhu.

1.   Všeobecná analýza situácie

V Spoločenstve sú slnečnice vysadené na viac ako dvoch miliónoch hektárov pôdy a výroba slnečnicových semienok je vyššia ako 3,5 milióna ton ročne. Slnečnicový olej, ktorý sa konzumuje v Spoločenstve, sa vyrába predovšetkým zo semien vypestovaných na jeho území. Avšak ústup od drvenia sa prejaví poklesom výroby slnečnicového oleja v Spoločenstve počas hospodárskeho roka 2004/2005. Vzhľadom na rastúce svetové ceny a na možný nedostatok v zásobovaní sa neuprednostňujú tie programy, ktoré sa sústreďujú výlučne na slnečnicový olej. Tieto programy sa však môžu predložiť v rámci programov, ktoré sa týkajú viacerých semenných olejov pôvodom zo Spoločenstva.

Slnečnicový olej je osobitne zaujímavý vďaka určitým možnostiam využitia, najmä na vyprážanie potravín. Je tiež bohatý na nenasýtené mastné kyseliny a vitamíny E. Cieľom týchto kampaní je informovať spotrebiteľov, obchodníkov a distributérov o rôznych použitiach, druhoch a vlastnostiach slnečnicového oleja, ako aj o právnych predpisoch Spoločenstva, ktoré sa týkajú jeho kvality. Kampane by mali byť koncipované tak, aby poskytovali objektívne informácie.

2.   Ciele

Informovať spotrebiteľov a odborníkov v sektore o:

rôznych použitiach slnečnicového oleja, o jeho vlastnostiach a nutričnej hodnote,

o právnych predpisoch a normách, ktoré sa týkajú kvality, a pravidlách týkajúcich sa označovania.

3.   Cieľové skupiny

Domácnosti, najmä osoby, ktoré majú na starosti nákup,

tvorcovia verejnej mienky (novinári, šéfkuchári, lekári a odborníci na výživu),

distributéri,

poľnohospodársko-potravinársky priemysel.

4.   Hlavné posolstvá

Hlavné posolstvá programov musia poskytnúť informácie o:

výhodách vhodného používania slnečnicového oleja, vysokom obsahu vitamínu E v oleji získanom zo slnečnicových semienok v porovnaní s inými rastlinnými olejmi, skutočnosti, že slnečnicový olej je známy pre svoju ľahkú chuť a vhodnosť na vyprážanie,

právnych predpisoch a normách, ktoré sa týkajú kvality slnečnicového oleja,

obsahu mastných kyselín a nutričnej hodnote slnečnicového oleja,

výsledkoch vedeckého výskumu a technického vývoja, pokiaľ ide o slnečnicový olej a iné rastlinné oleje,

Bez toho, aby bol dotknutý článok 4 ods. 3, informácie o nutričných vlastnostiach slnečnicového oleja musia byť podložené všeobecne uznávanými vedeckými údajmi a musia spĺňať požiadavky stanovené smernicou 2000/13/ES.

5.   Hlavné nástroje

Distribúcia informačných materiálov na miestach predaja (predajné a obchodné miesta),

reklama (alebo reklamné články) vo všeobecnej, gastronomickej, ženskej tlači a v tlači o životnom štýle,

činnosti zamerané na styk s verejnosťou (podujatia, účasť na potravinárskych veľtrhoch),

internet.

6.   Trvanie programov

Dvanásť až tridsaťšesť mesiacov.

MLIEKO A MLIEČNE VÝROBKY

1.   Všeobecná analýza situácie

K poklesu spotreby tekutého mlieka došlo najmä v hlavných spotrebiteľských krajinách hlavne v dôsledku konkurencie nealkoholických nápojov medzi mladými ľuďmi. Spotreba tekutého mlieka sa postupne nahrádza spotrebou rôznych náhrad mlieka. Naproti tomu došlo k celkovému nárastu spotreby mliečnych výrobkov vyjadrených v mliečnom ekvivalente.

2.   Ciele

Zvýšiť spotrebu tekutého mlieka na trhoch s potenciálom rastu a udržať úroveň spotreby na nasýtených trhoch,

zvýšiť spotrebu mliečnych výrobkov vo všeobecnosti,

stimulovať mladých, budúcich dospelých spotrebiteľov, aby konzumovali viac mlieka a mliečnych výrobkov.

3.   Cieľové skupiny

Spotrebitelia vo všeobecnosti, a najmä:

deti a mládež, najmä dievčatá od ôsmych do trinástich rokov,

ženy rôzneho veku,

staršie osoby.

4.   Hlavné posolstvá

Mlieko a mliečne výrobky sú zdravé, prírodné, prispôsobené modernému spôsobu života a konzumujú sa s pôžitkom,

mlieko a mliečne výrobky majú osobitnú nutričnú hodnotu, ktorá má blahodarné účinky zvlášť na niektoré vekové kategórie,

obsah posolstiev musí byť pozitívny a musí brať do úvahy špecifický charakter spotreby na rôznych trhoch,

existuje široká škála mliečnych výrobkov prispôsobených rôznym spotrebiteľom a spotrebiteľským situáciám,

existuje mlieko a mliečne výrobky, ktoré majú nízky obsah tukov a ktoré viac vyhovujú istým spotrebiteľom,

je dôležité, aby sa zabezpečila kontinuita hlavných posolstiev počas celého programu, aby bolo možné presvedčiť spotrebiteľov o výhodách, ktoré môžu mať z pravidelného konzumovania týchto výrobkov,

Bez toho, aby bol dotknutý článok 4 ods. 3, informácie o nutričných vlastnostiach mlieka a mliečnych výrobkov musia byť podložené všeobecne uznávanými vedeckými údajmi a musia spĺňať požiadavky stanovené smernicou 2000/13/ES.

5.   Hlavné nástroje

Elektronické nástroje,

telefónna informačná linka,

verejné vzťahy s médiami a reklama (odborná tlač, tlač pre ženy, tlač pre mladých atď.),

styk s lekármi a s odborníkmi na výživu,

vzťahy s učiteľmi a školami,

iné nástroje (letáky a brožúrky, detské hry atď.),

predvádzanie na miestach predaja,

vizuálne médiá (kino, špecializované televízne kanály),

rozhlasové šoty,

účasť na veľtrhoch a výstavách.

6.   Trvanie a rozsah programov

Dvanásť až tridsaťšesť mesiacov, pričom sa uprednostňujú viacročné programy, v ktorých sa stanovujú ciele každej etapy.

ČERSTVÉ, CHLADENÉ ALEBO MRAZENÉ MÄSO VYROBENÉ V SÚLADE S VNÚTROŠTÁTNYM PROGRAMOM KVALITY ALEBO PROGRAMOM KVALITY SPOLOČENSTVA

1.   Všeobecná analýza situácie

Zdravotnými problémami, ktoré sa dotkli veľkého množstva výrobkov živočíšneho pôvodu, sa zdôraznila potreba posilniť dôveru spotrebiteľov v mäsové výrobky pôvodom zo Spoločenstva.

Je preto potrebné, aby sa poskytovali objektívne informácie o systémoch kvality Spoločenstva a vnútroštátnych systémoch kvality a kontrolách, ktoré sa požadujú na základe všeobecných právnych predpisov týkajúcich sa kontroly a bezpečnosti potravín. Tieto pravidlá a kontroly predstavujú dodatočnú záruku tým, že ustanovujú špecifikácie pre výrobky a dodatočné kontrolné štruktúry.

2.   Ciele

Informačné kampane sú obmedzené na výrobky vyrobené v rámci európskych systémov kvality (CHOP, CHZP, ZTŠ a ekologické poľnohospodárstvo) a systémov kvality schválených členskými štátmi, ktoré spĺňajú kritériá uvedené v článku 32 nariadenia (ES) č. 1698/2005. Bez toho, aby bol dotknutý článok 15 ods. 2 tohto nariadenia, sa nemôžu informačné kampane financované na základe tohto nariadenia, financovať na základe nariadenia (ES) č. 1698/2005,

cieľom týchto kampaní je zaručiť objektívne a úplné informácie o právnych predpisoch Spoločenstva a vnútroštátnych právnych predpisoch týkajúcich sa systémov kvality pre bezpečnosť mäsových výrobkov. Ich úlohou je informovať spotrebiteľov, tvorcov verejnej mienky a distributérov o špecifikáciách produktov a o skutočných kontrolách, ktoré zahŕňajú tieto systémy kvality.

3.   Cieľové skupiny

Spotrebitelia a združenia spotrebiteľov,

osoby zodpovedné za nákup v domácnosti,

inštitúcie (reštaurácie, nemocnice, školy atď.),

distributéri a združenia distributérov,

novinári a tvorcovia verejnej mienky.

4.   Hlavné posolstvá

Systémy kvality zabezpečujú charakteristický spôsob výroby a kontroly, ktoré sú prísnejšie ako tie, ktoré vyžaduje legislatíva.

akostné mäsové výrobky majú charakteristické vlastnosti alebo majú vyššiu kvalitu, ako je kvalita požadovaná na základe bežných obchodných noriem,

systémy kvality Spoločenstva a vnútroštátne systémy kvality sú transparentné a zabezpečujú dokonalú vysledovateľnosť produktov,

označovanie mäsa umožňuje spotrebiteľovi identifikovať akostné výrobky, ich pôvod a ich vlastnosti.

5.   Hlavné nástroje

Internet,

styk s verejnosťou prostredníctvom médií a reklama (vedecká a odborná tlač, tlač pre ženy, denníky, kulinárske časopisy),

styk so združeniami spotrebiteľov,

audiovizuálne komunikačné prostriedky,

tlačoviny (letáky, brožúry atď.),

poskytovanie informácií v miestach predaja.

6.   Trvanie a rozsah programov

Programy musia pokrývať aspoň jeden štát alebo sa musia týkať viacerých členských štátov.

Dvanásť až tridsaťšesť mesiacov, pričom sa uprednostňujú viacročné programy so stanovenými cieľmi pre každú etapu.

OZNAČOVANIE VAJEC URČENÝCH NA ĽUDSKÚ SPOTREBU

1.   Všeobecná analýza situácie

V súlade s článkom 4 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1028/2006 (5) sa na škrupinu všetkých vajec určených na ľudskú spotrebu vytláča kód identifikujúci výrobcu a použitý systém chovu nosníc. Tento kód sa skladá z čísla označujúceho spôsob chovu (0 = ekologický, 1 = voľný výbeh, 2 = v hale, 3 = v klietke), ISO kódu členského štátu, v ktorom sa nachádza stredisko produkcie, a čísla priradeného príslušným úradom stredisku produkcie.

2.   Ciele

Informovať spotrebiteľov o nových normách týkajúcich sa označovania vajec a dostatočne vysvetliť, čo znamená kód vytlačený na vajciach,

poskytnúť informácie o systémoch výroby vajec na základe kódu vytlačeného na vajciach,

poskytnúť informácie o existujúcich systémoch vysledovateľnosti.

3.   Cieľové skupiny

Spotrebitelia a distributéri,

tvorcovia verejnej mienky.

4.   Hlavné posolstvá

Informovať o existencii nového kódu vytlačeného na vajciach podľa smernice Komisie 2002/4/ES (6), vysvetliť jeho význam a vysvetliť charakteristiky rôznych kategórií vajec, na ktoré sa kód vzťahuje,

posolstvá nesmú zvýhodňovať jeden spôsob výroby pred iným a nesmú obsahovať žiadne tvrdenie o nutričnej hodnote alebo o vplyve konzumovania vajec na zdravie. Akákoľvek diskriminácia medzi vajcami pochádzajúcimi z rôznych členských štátov je zakázaná.

5.   Hlavné nástroje

Elektronické nástroje (internetové stránky),

tlačoviny (brožúry, letáky atď.)

poskytovanie informácií v miestach predaja,

reklama v tlači a v časopisoch o stravovaní, v tlači určenej ženám atď.,

styky s médiami.

6.   Trvanie programu

Dvanásť až dvadsaťštyri mesiacov.

MED A VČELÁRSKE PRODUKTY

1.   Všeobecná analýza situácie

Sektor medu a akostných včelárskych produktov Spoločenstva, ktorému sa poskytuje iba veľmi malá podpora Spoločenstva, musí čeliť rastúcej celosvetovej konkurencii. Situáciu ešte sťažujú vysoké výrobné náklady.

Od roku 2001 podlieha tento sektor smernici Rady 2001/110/ES (7), podľa ktorej musí označenie etiketou vyjadrovať vzťah medzi kvalitou a pôvodom. Programy, na ktoré sa dáva podpora, sa musia zameriavať hlavne na medy a včelárske produkty Spoločenstva, ktoré poskytujú dodatočné údaje týkajúce sa regionálneho, územného a topografického pôvodu, alebo sa musia zameriavať na značky kvality, ktoré schválilo Spoločenstvo (CHOP, CHZO, ZTŠ alebo „ekologické poľnohospodárstvo“) alebo niektorý členský štát.

2.   Ciele

Informovať spotrebiteľov o rôznorodosti, organoleptických vlastnostiach a podmienkach výroby včelárskych produktov Spoločenstva,

informovať spotrebiteľov o kvalitách nefiltrovaných a nepasterizovaných medov Spoločenstva,

pomôcť spotrebiteľom pochopiť označovanie medu zo Spoločenstva a podporovať výrobcov, aby zlepšovali zrozumiteľnosť označovaní,

orientovať spotrebu medu na akostné produkty s dôrazom na ich vysledovateľnosť.

3.   Cieľové skupiny

Spotrebitelia, najmä osoby od 20 do 40 rokov,

staršie osoby a deti,

tvorcovia verejnej mienky.

4.   Hlavné posolstvá

Informovať o právnych predpisoch Spoločenstva, ktoré sa týkajú bezpečnosti a hygieny počas výroby, certifikácie kvality a označovania,

med je prírodný produkt založený na tradícii a na know-how, ktorý ponúka viaceré možnosti použitia v modernej kuchyni,

široká škála medov rôzneho zemepisného a botanického pôvodu a rôznych sezón,

rady týkajúce sa používania a nutričnej hodnoty,

je dôležité zabezpečiť opeľovanie, aby sa zachovala biodiverzita.

5.   Hlavné nástroje

Reklama vo všeobecnej a odbornej tlači (gastronomické časopisy a časopisy o životnom štýle),

internet, kino a iné audiovizuálne komunikačné prostriedky (televízia, rádio),

miesta predaja,

účasť na veľtrhoch a výstavách,

styk s verejnosťou zameraný na širokú verejnosť, organizovanie podujatí v reštauráciách a v stravovacích zariadeniach,

šírenie informácií v školách (pokyny určené pre vyučujúci personál, študentov škôl hotelových a reštauračných služieb).

6.   Trvanie a rozsah programov

Dvanásť až tridsaťšesť mesiacov, pričom sa uprednostňujú viacročné programy, ktoré majú na každú etapu stanovenú stratégiu a náležite odôvodnené ciele.

AKOSTNÉ VÍNA VOVP, STOLOVÉ VÍNA SO ZEMEPISNÝM OZNAČENÍM

1.   Všeobecná analýza situácie

Sektor je charakteristický bohatou produkciou, ktorá čelí stagnujúcej spotrebe, v prípade niektorých kategórií až klesajúcej spotrebe, ako aj rastúcej ponuke vín pôvodom z tretích krajín.

2.   Ciele

Zvýšiť spotrebu vín pôvodom zo Spoločenstva,

informovať spotrebiteľov o rôznorodosti, kvalite a podmienkach výroby európskych vín, ako aj o výsledkoch vedeckých štúdií.

3.   Cieľové skupiny

Distributéri,

spotrebitelia, s výnimkou mladých ľudí a mládeže uvedených v odporúčaní Rady 2001/458/ES (8),

tvorcovia verejnej mienky: novinári, experti v oblasti gastronómie,

vyučovacie zariadenia v hotelovej a reštauračnej oblasti.

4.   Hlavné posolstvá

Právne predpisy Spoločenstva pozostávajú z prísnych pravidiel, pokiaľ ide o výrobu, označovanie týkajúce sa kvality, označovanie etiketami a uvádzanie na trh, pričom zaručujú spotrebiteľom kvalitu a vysledovateľnosť ponúkaného výrobku,

radosť zo širokého výberu európskych vín rozličného pôvodu,

informovať o vinárstve Spoločenstva a jeho prepojení s regionálnymi a miestnymi podmienkami, kultúrami a chuťami.

5.   Hlavné nástroje

Informačné činnosti a styk s verejnosťou,

školenia pre distribútorov a reštauračné subjekty,

styky so špecializovanou tlačou,

iné nástroje (internet, letáky a brožúry) zamerané na usmerňovanie výberu spotrebiteľov a rozvíjanie spotrebných príležitostí (rodinné udalosti, sviatky atď.),

prehliadky a veľtrhy: stánky predstavujúce výrobky viacerých členských štátov.

6.   Trvanie programov

Dvanásť až tridsaťšesť mesiacov, pričom sa uprednostňujú viacročné programy so stanovenými cieľmi pre každú etapu.

VÝROBKY S CHRÁNENÝM OZNAČENÍM PÔVODU (CHOP), S CHRÁNENÝM ZEMEPISNÝM OZNAČENÍM (CHZO) ALEBO ZARUČENÉ TRADIČNÉ ŠPECIALITY (ZTŠ)

1.   Prehľad situácie

Systém Spoločenstva zameraný na ochranu názvov produktov ustanovený nariadeniami (ES) č. 509/2006 a (ES) č. 510/2006 je prioritou v rámci zavádzania programu „kvality“ spoločnej poľnohospodárskej politiky. Je preto potrebné, aby sa naďalej vyvíjalo úsilie s cieľom oboznamovať všetkých potenciálnych aktérov reťazca výroby, prípravy, uvádzania na trh a spotreby týchto produktov s chránenými označeniami a produktmi s chráneným názvom.

2.   Ciele

Informačné a propagačné kampane sa nesmú obmedziť iba na jeden názov produktu alebo na malý počet názvov produktov, ale sa musia skôr zameriavať na skupiny názvov alebo na určité kategórie produktov, alebo na produkty vyrábané v jednom alebo viacerých regiónoch jedného alebo viacerých členských štátov.

Kampane sa musia zameriavať na:

poskytovanie vyčerpávajúcich informácií o obsahu, fungovaní a komunitárnej povahe daných systémov, a najmä o ich vplyve na obchodnú hodnotu produktov s chráneným názvom, ktoré využívajú ochranu týchto systémov od momentu zaregistrovania,

zvyšovanie známosti loga Spoločenstva pre výrobky s CHOP/CHZO a pre ZTŠ medzi spotrebiteľmi, distributérmi a profesionálmi v potravinárskom odvetví,

povzbudzovanie zoskupení výrobcov a spracovávateľov príslušných regiónov, ktoré sa ešte nezúčastňujú na týchto systémoch, aby zaregistrovali názov produktov, ktoré spĺňajú hlavné podmienky na registráciu,

stimulovanie zoskupení výrobcov a spracovávateľov, ktorí sa ešte nezúčastňujú na týchto systémoch, aby prispeli k vytváraniu výrobkov s registrovaným názvom tým, že budú spĺňať schválené špecifikácie, ako aj stanovené požiadavky na kontrolu rôznych chránených názvov,

stimulovanie dopytu po príslušných produktoch informovaním spotrebiteľov a distributérov o existencii, význame a výhodách týchto systémov a poskytnutím vysvetlení o logu, podmienkach udelenia označení, kontrolách, ako aj o systéme vysledovateľnosti.

3.   Cieľové skupiny

Výrobcovia a spracovávatelia,

distributéri (distribúcia vo veľkom, veľkoobchod, maloobchod, lahôdky, jedálne a reštaurácie),

spotrebitelia a ich združenia,

tvorcovia verejnej mienky.

4.   Hlavné posolstvá

Produkty s chráneným názvom majú osobitné vlastnosti, ktoré súvisia s ich zemepisným pôvodom, Pokiaľ ide o produkty s CHOP, kvalita alebo vlastnosti takéhoto produktu musia byť spojené najmä alebo výlučne s osobitným zemepisným prostredím (so súvisiacimi prírodnými a ľudskými faktormi). Pokiaľ ide o CHZO, týka sa produktov, ktorých kvalita alebo osobitná povesť súvisí so zemepisným pôvodom. Zemepisná súvislosť sa musí preukázať počas minimálne jednej fáze výroby, spracovania alebo prípravy,

produkty, ktoré sú označené ako ZTŠ, sú charakteristické osobitnou tradičnou výrobnou metódou alebo použitím tradičných prvotných surovín,

logá Spoločenstva používané pre CHOP, CHZO a ZTŠ sú symboly používané v celom Spoločenstve, ktoré označujú produkty zodpovedajúce osobitným výrobným podmienkam, ktoré sú spojené s ich zemepisným pôvodom alebo tradíciou a ktoré podliehajú kontrolám,

iné kvalitatívne aspekty (bezpečnosť, nutričná hodnota, chuť, vysledovateľnosť) príslušných produktov,

predstaviť niekoľko produktov s CHOP, CHZO alebo ZTŠ, ktoré sú príkladmi obchodného napredovania produktov so zaregistrovaným názvom v rámci ochranného systému,

tieto ochranné systémy podporujú kultúrne dedičstvo Spoločenstva, rôznorodosť poľnohospodárskej výroby, ako aj zachovávanie prírodného prostredia.

5.   Hlavné nástroje

Elektronické nástroje (internetové stránky),

styk s verejnosťou prostredníctvom médií (odborná tlač, tlač určená pre ženy, kulinárska tlač),

styk so združeniami spotrebiteľov,

poskytovanie informácií a predvádzanie na miestach predaja,

audiovizuálne spôsoby komunikácie (cielené televízne šoty atď.),

tlačoviny (letáky, brožúry atď.),

účasť na veľtrhoch a výstavách,

šírenie informácií a školiace akcie a semináre týkajúce sa fungovania systému CHOP, CHZO a ZTŠ Spoločenstva.

6.   Trvanie programov

Dvanásť až tridsaťšesť mesiacov. Prednosť budú mať viacročné programy, ktorých ciele a stratégia každej fázy sú jasne definované.

INFORMÁCIE O GRAFICKÝCH SYMBOLOCH NAJVZDIALENEJŠÍCH REGIÓNOV

1.   Všeobecná analýza situácie

Tieto usmernenia sa týkajú najvzdialenejších regiónov v zmysle článku 299 ods. 2 zmluvy. Z externej hodnotiacej štúdie vyplynulo, že informačná kampaň Spoločenstva o grafickom symbole (ďalej len „logo“) najvzdialenejších regiónov, uskutočnená v rokoch 1998/1999, vyvolala skutočný záujem rôznych subjektov v odvetví.

Niektoré skupiny výrobcov a spracovávateľov žiadali o osvedčenie akosti svojich výrobkov s cieľom používať toto logo.

Vzhľadom na obmedzené trvanie tejto prvej kampane je potrebné posilniť známosť loga v rôznych cieľových skupinách ďalším vykonávaním informačných činností zameraných na vysvetľovanie významu a výhod tohto loga.

2.   Ciele

Oboznamovať s existenciou, významom a výhodami loga,

stimulovať výrobcov a spracovávateľov príslušných regiónov, aby používali logo,

zvyšovať povedomie o logu medzi distributérmi a spotrebiteľmi.

3.   Cieľové skupiny

Miestni výrobcovia a spracovávatelia,

distributéri a spotrebitelia,

tvorcovia verejnej mienky.

4.   Hlavné posolstvá

Typický a prírodný produkt,

produkt pôvodom z niektorého regiónu Spoločenstva,

kvalita (bezpečnosť, nutričná a organoleptická hodnota, výrobný postup, prepojenie s pôvodom výrobku),

exotika,

rôznorodosť ponuky, aj mimo sezóny,

vysledovateľnosť.

5.   Hlavné nástroje

Elektronické nástroje (internetové stránky atď.),

telefónne informačné linky,

styk s verejnosťou prostredníctvom médií (odborná tlač, tlač určená pre ženy, kulinárska tlač),

predvádzanie na miestach predaja, prehliadkach a veľtrhoch atď.,

styk s lekármi a s odborníkmi na výživu,

iné nástroje (letáky, brožúry, recepty atď.),

audiovizuálne komunikačné prostriedky,

reklama v odbornej a miestnej tlači.

6.   Trvanie programov

Dvanásť až tridsaťšesť mesiacov.

PRODUKTY EKOLOGICKÉHO POĽNOHOSPODÁRSTVA

1.   Prehľad situácie

Produkty ekologického poľnohospodárstva majú veľký úspech najmä u mestského obyvateľstva, ale ich podiel na trhu je ešte dosť obmedzený.

Spotrebitelia a iné zainteresované skupiny lepšie poznajú charakteristiky ekologickej výroby, avšak ich znalosti v tejto oblasti sú ešte stále nedostatočné.

V rámci európskeho akčného plánu ohľadne stravovania a biologického poľnohospodárstva (9) sa informačné a propagačné činnosti považujú za kľúčový faktor vo vývoji dopytu po produktoch pochádzajúcich z ekologického poľnohospodárstva.

2.   Ciele

Je dôležité, aby sa informačné a propagačné kampane nesústredili iba na jeden alebo niekoľko konkrétnych produktov, ale aby sa naopak sústredili na skupiny produktov alebo spôsob ekologickej výroby uplatňovanej v jednom alebo vo viacerých regiónoch jedného alebo viacerých členských štátov.

Kampane sa musia zameriavať na:

podporovanie spotreby produktov ekologického poľnohospodárstva,

zvyšovanie povedomia spotrebiteľov o označovaní, vrátane loga Spoločenstva používaného pre produkty ekologického poľnohospodárstva,

poskytovanie dostatočných informácií a upozorňovanie verejnosti na výhody ekologického poľnohospodárstva, najmä čo sa týka ochrany životného prostredia, dobrých životných podmienok zvierat, zachovávania prírodného prostredia a rozvoja vidieckych regiónov,

poskytovanie vyčerpávajúcich informácií o obsahu a fungovaní systému Spoločenstva, ktorý sa týka ekologického spôsobu výroby,

podporovanie jednotlivých výrobcov a spracovávateľov, ako aj zoskupení výrobcov a spracovávateľov alebo maloobchodníkov, ktorí nevyužívajú ekologické poľnohospodárstvo, aby prešli na tento spôsob výroby, stimulovanie maloobchodníkov, zoskupenia maloobchodníkov a reštaurácie, aby predávali produkty ekologického poľnohospodárstva.

3.   Cieľové skupiny

Spotrebitelia vo všeobecnosti, ako aj združenia spotrebiteľov a osobitné podskupiny spotrebiteľov,

tvorcovia verejnej mienky,

distributéri (veľkí distributéri, veľkoobchodníci, špecializovaní maloobchodníci, lahôdky, jedálne, reštaurácie),

učitelia a školy.

4.   Hlavné posolstvá

Produkty ekologického poľnohospodárstva sú prírodné produkty, vhodné pre moderný životný štýl a príjemné na konzumáciu. Spôsob ich výroby osobitne zohľadňuje životné prostredie a dobré životné podmienky zvierat. Ekologické poľnohospodárstvo prispieva k zabezpečovaniu rôznorodosti poľnohospodárskej výroby a k zachovávaniu prirodzeného prostredia,

produkty podliehajú výrobným pravidlám a prísnym kontrolám, vrátane dokonalej vysledovateľnosti s cieľom zabezpečiť ich pôvod z prevádzok podliehajúcich systému kontroly,

použitie prívlastkov „biologický“ a „ekologický“ ako aj ich ekvivalentov v iných jazykoch na označenie potravín je chránené zákonom. Logo Spoločenstva, symbol používaný pre biologické produkty, sa používa v celom Spoločenstve a označuje, že produkty spĺňajú prísne výrobné kritériá Spoločenstva a že boli prísne skontrolované. Informácie o logu Spoločenstva sa môžu poskytnúť zároveň s informáciami o logách zavedených v členských štátoch,

ostatné kvalitatívne aspekty (bezpečnosť, nutričná hodnota, chuť) príslušných produktov sa musia zdôrazniť.

5.   Hlavné nástroje

Elektronické nástroje (internetové stránky),

telefónne informačné linky,

styk s verejnosťou prostredníctvom médií (odborná tlač, tlač určená ženám, kulinárska tlač),

styk so združeniami spotrebiteľov,

poskytovanie informácií v miestach predaja,

činnosti v školách,

audiovizuálne komunikačné prostriedky (najmä cielené televízne šoty),

tlačoviny (letáky, brožúry atď.),

účasť na veľtrhoch a výstavách,

šírenie informácií a školiace akcie a semináre týkajúce sa fungovania systému uplatniteľného na produkty ekologickej výroby a ekologickú výrobu.

6.   Trvanie programov

Dvanásť až tridsaťšesť mesiacov. Prednosť budú mať viacročné programy, ktorých ciele a stratégia každej fázy sú jasne definované.

HYDINOVÉ MÄSO

1.   Všeobecná analýza situácie

Kríza dôvery spotrebiteľov voči hydinovému mäsu vyplývajúca z medializácie vtáčej chrípky sa prejavila značným poklesom jeho spotreby. Preto by sa mala posilniť dôvera spotrebiteľov voči hydinovému mäsu s pôvodom v Spoločenstve.

Je preto potrebné poskytovať objektívne informácie o produkčných systémoch Spoločenstva (obchodných normách) a kontrolách, ktoré sa požadujú na základe všeobecných právnych predpisov týkajúcich sa kontroly a bezpečnosti potravín.

2.   Ciele

Informačné a propagačné kampane sa obmedzia na výrobky vyrobené v EÚ,

cieľom týchto kampaní je:

zaručiť objektívne a úplné informácie o právnych predpisoch Spoločenstva a vnútroštátnych právnych predpisoch týkajúcich sa systémov výroby pre bezpečnosť výrobkov z hydinového mäsa, predovšetkým sprostredkovať spotrebiteľom úplné a presné informácie o obchodných normách,

informovať spotrebiteľov o rôznorodosti a organoleptických a nutričných vlastnostiach hydinového mäsa,

upriamiť pozornosť spotrebiteľov na vysledovateľnosť.

3.   Cieľové skupiny

Spotrebitelia a združenia spotrebiteľov,

osoby zodpovedné za nákup v domácnosti,

inštitúcie (reštaurácie, nemocnice, školy atď.),

distributéri a združenia distributérov,

novinári a tvorcovia verejnej mienky.

4.   Hlavné posolstvá

Obchodovanie s hydinovým mäsom na území EÚ je predmetom právnych predpisov Spoločenstva, ktoré pokrývajú celú reťaz od výroby cez zabitie po spotrebu,

vykonávajú sa bezpečnostné opatrenia vrátane kontrol,

všeobecné rady týkajúce sa hygieny pri manipulácii s potravinárskymi výrobkami živočíšneho pôvodu.

5.   Hlavné nástroje

Internet,

styk s verejnosťou prostredníctvom médií a reklama (vedecká a odborná tlač, tlač pre ženy, denníky, kulinárske časopisy),

styk so združeniami spotrebiteľov,

audiovizuálne komunikačné prostriedky,

tlačoviny (letáky, brožúry atď.),

poskytovanie informácií v miestach predaja.

6.   Trvanie a rozsah programov

Programy musia pokrývať aspoň jeden štát alebo viacero členských štátov.

Dvanásť až dvadsaťštyri mesiacov, pričom sa uprednostňujú viacročné programy so stanovenými cieľmi pre každú etapu.


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.

(3)  Ú. v. ES L 198, 22.7.1991, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 109, 6.5.2000, s. 29.

(5)  Ú. v. EÚ L 186, 7.7.2006, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 30, 31.1.2002, s. 44.

(7)  Ú. v. ES L 10, 12.1.2002, s. 47.

(8)  Ú. v. ES L 161, 16.6.2001, s. 38.

(9)  KOM(2004) 415 v konečnom znení.


PRÍLOHA II

TRETIE ŠTÁTY

A.   ZOZNAM VÝROBKOV, NA KTORÉ SA MÔŽU ROBIŤ PROPAGAČNÉ KAMPANE

Čerstvé, chladené a mrazené hovädzie, teľacie a bravčové mäso, potravinové prípravky z týchto výrobkov,

kvalitné hydinové mäso,

mliečne výrobky,

olivový olej a stolové olivy,

stolové vína so zemepisným označením. Akostné vína z ohraničenej vinohradníckej plochy (akostné vína VOVP),

alkoholické nápoje so zemepisným označením alebo vyhradeným tradičným označením,

čerstvé alebo spracované ovocie a zelenina,

spracované výrobky z obilnín a ryže,

priadny ľan,

živé rastliny a výrobky okrasného záhradníctva,

výrobky s chráneným označením pôvodu (CHOP), chráneným zemepisným označením (CHZO) alebo zaručené tradičné špeciality (ZTŠ) v súlade s nariadením (ES) č. 509/2006 alebo s nariadením (ES) č. 510/2006,

výrobky ekologického poľnohospodárstva v súlade s nariadením (EHS) č. 2092/91.

B.   ZOZNAM TRETÍCH TRHOV, NA KTORÝCH MOŽNO REALIZOVAŤ PROPAGAČNÉ ČINNOSTI

A.   Štáty

Južná Afrika

Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko

Austrália

Bosna a Hercegovina

Čína

Južná Kórea

Chorvátsko

India

Japonsko

Kosovo

Čierna Hora

Nórsko

Nový Zéland

Rusko

Srbsko

Švajčiarsko

Turecko

Ukrajina

B.   Zemepisné oblasti

Severná Afrika

Severná Amerika

Latinská Amerika

Juhovýchodná Ázia

Blízky a Stredný východ


PRÍLOHA III

Orientačné ročné rozpočty jednotlivých odvetví ustanovené v článku 6

1.

Čerstvé ovocie a zelenina: 10 miliónov EUR

2.

Spracované ovocie a zelenina: 2 milióny EUR

3.

Priadny ľan: 1 milión EUR

4.

Živé rastliny a výrobky okrasného záhradníctva: 3 milióny EUR

5.

Olivový olej a stolové olivy: 7 miliónov EUR (z toho minimálne 3 milióny EUR pre tretie krajiny)

6.

Semenné oleje: 2 milióny EUR

7.

Mlieko a mliečne výrobky: 4 milióny EUR

8.

Čerstvé, chladené alebo mrazené mäso vyrobené v súlade s vnútroštátnym programom kvality alebo programom kvality Spoločenstva: 4 milióny EUR

9.

Označovanie vajec: 2 milióny EUR

10.

Med a včelárske produkty: 1 milión EUR

11.

Akostné vína VOVP, stolové vína so zemepisným označením: 3 milióny EUR

12.

Produkty s chráneným označením pôvodu (CHOP), s chráneným zemepisným označením (CHZO) alebo zaručená tradičná špecialita (ZTŠ): 3 milióny EUR

13.

Informácie o grafických symboloch najvzdialenejších regiónov: 1 milión EUR

14.

Produkty ekologického poľnohospodárstva: 3 milióny EUR

15.

Hydinové mäso: p.m.


PRÍLOHA IV

Tabuľka zhody

Nariadenie (ES) č. 1071/2005

(vnútorný trh)

Nariadenie (ES) č. 501/2008

(jednotné nariadenie Komisie)

Nariadenie (ES) č. 1346/2005

(tretie krajiny)

článok 1

článok 1

článok 1

článok 2

článok 2

článok 2

článok 3

článok 3

článok 3

článok 4

článok 4

článok 5

článok 4

článok 5

článok 6 ods. 1

článok 6 ods. 2

článok 5

článok 7 ods. 2 písm. b)

článok 6 ods. 3 sčasti

článok 7

článok 6 a článok 10 ods. 3 druhý pododsek

článok 7 ods. 1, ods. 2 písm. a) a c) a ods. 3

článok 8

článok 7 ods. 1, ods. 2 druhý pododsek a ods. 3

článok 7 ods. 2 okrem písm. a) a c) a ods. 4

článok 9

článok 7 ods. 2 okrem prvého pododseku a ods. 4 a 5

článok 10

článok 8

článok 8

článok 11

článok 9

článok 9 ods. 1

článok 12

článok 10 ods. 1

článok 9 ods. 2 a 3

článok 13

článok 10 ods. 2 a ods. 3 prvý pododsek

článok 10 ods. 1 až 3

článok 14

článok 11

článok 6 a článok 10 ods. 4

článok 15

článok 11

článok 16

článok 12

článok 12

článok 17

článok 13

článok 13

článok 18

článok 14

článok 14

článok 19

článok 15

článok 15

článok 20

článok 16

článok 16

článok 21

článok 17

článok 17

článok 22

článok 18

článok 18

článok 23

článok 19

článok 19

článok 24

článok 20

článok 20

článok 25

článok 21

článok 21

článok 26

článok 22

článok 22

článok 27

článok 23

článok 23

článok 28

článok 24

článok 25

článok 29

článok 26


6.6.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 147/35


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 502/2008

z 5. júna 2008,

ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I, II a IX k nariadeniu Rady (EHS) č. 3030/93 o spoločných pravidlách pre dovozy určitých textilných výrobkov z tretích krajín

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 3030/93 z 12. októbra 1993 o spoločných pravidlách pre dovozy určitých textilných výrobkov z tretích krajín (1), a najmä na jeho článok 19,

keďže:

(1)

Spoločné pravidlá pre dovoz určitých textilných výrobkov z tretích krajín by sa mali aktualizovať s prihliadnutím na nedávny vývoj.

(2)

Ukrajina sa stala plnoprávnym členom Svetovej obchodnej organizácie 16. mája 2008.

(3)

Niektoré zmeny a doplnenia nariadenia Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (2) sa týkajú aj určitých kódov v prílohe I k nariadeniu (EHS) č. 3030/93.

(4)

Nariadenie (EHS) č. 3030/93 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre textil zriadeného článkom 17 nariadenia (EHS) č. 3030/93,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy I, II a IX k nariadeniu (EHS) č. 3030/93 sa menia a dopĺňajú podľa príloh k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 16. mája 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. júna 2008

Za Komisiu

Peter MANDELSON

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 275, 8.11.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 139/2008 (Ú. v. EÚ L 42, 16.2.2008, s. 11).

(2)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 360/2008 (Ú. v. EÚ L 111, 23.4.2008, s. 9).


PRÍLOHA I

PRÍLOHA I

TEXTILNÉ VÝROBKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 1 (1)

1.

Bez toho, aby boli dotknuté pravidlá výkladu kombinovanej nomenklatúry, znenie opisu tovarov sa považuje len za indikatívne, nakoľko výrobky každej kategórie sú stanovené v rámci tejto prílohy na základe kódov KN. Tam, kde je pred kódom KN uvedený symbol ‚ex‘, sú výrobky každej kategórie stanovené rozsahom kódu KN a zodpovedajúceho opisu.

2.

Pokiaľ základný materiál výrobkov kategórií 1 až 114 s pôvodom v Číne nie je výslovne uvedený, tak treba výrobky považovať za vyrobené výlučne z vlny alebo z jemných chlpov, z bavlny alebo umelých vlákien.

3.

Odevy, ktoré sa nedajú označiť za pánske alebo chlapčenské, či dámske alebo dievčenské, sú klasifikované ako dámske alebo dievčenské odevy.

4.

Výraz ‚dojčenské odevy‘ sa vzťahuje na odevy do komerčnej veľkosti 86 vrátane.

Kategória

Opis

kód KN 2008

Tabuľka rovnocennosti

kusy/kg

g/kus

(1)

(2)

(3)

(4)

SKUPINA I A

1

Bavlnené priadze neupravené na predaj v malom

5204 11 00, 5204 19 00, 5205 11 00, 5205 12 00, 5205 13 00, 5205 14 00, 5205 15 10, 5205 15 90, 5205 21 00, 5205 22 00, 5205 23 00, 5205 24 00, 5205 26 00, 5205 27 00, 5205 28 00, 5205 31 00, 5205 32 00, 5205 33 00, 5205 34 00, 5205 35 00, 5205 41 00, 5205 42 00, 5205 43 00, 5205 44 00, 5205 46 00, 5205 47 00, 5205 48 00, 5206 11 00, 5206 12 00, 5206 13 00, 5206 14 00, 5206 15 00, 5206 21 00, 5206 22 00, 5206 23 00, 5206 24 00, 5206 25 00, 5206 31 00, 5206 32 00, 5206 33 00, 5206 34 00, 5206 35 00, 5206 41 00, 5206 42 00, 5206 43 00, 5206 44 00, 5206 45 00, ex 5604 90 90

 

 

2

Bavlnené tkaniny iné ako gáza, slučkové tkaniny, útkové tkaniny, vlasové tkaniny, ženilkové látky, tyl a ostatné sieťové textílie

5208 11 10, 5208 11 90, 5208 12 16, 5208 12 19, 5208 12 96, 5208 12 99, 5208 13 00, 5208 19 00, 5208 21 10, 5208 21 90, 5208 22 16, 5208 22 19, 5208 22 96, 5208 22 99, 5208 23 00, 5208 29 00, 5208 31 00, 5208 32 16, 5208 32 19, 5208 32 96, 5208 32 99, 5208 33 00, 5208 39 00, 5208 41 00, 5208 42 00, 5208 43 00, 5208 49 00, 5208 51 00, 5208 52 00, 5208 59 10, 5208 59 905209 11 00, 5209 12 00, 5209 19 00, 5209 21 00, 5209 22 00, 5209 29 00, 5209 31 00, 5209 32 00, 5209 39 00, 5209 41 00, 5209 42 00, 5209 43 00, 5209 49 00, 5209 51 00, 5209 52 00, 5209 59 00, 5210 11 00, 5210 19 00, 5210 21 00, 5210 29 00, 5210 31 00, 5210 32 00, 5210 39 00, 5210 41 00, 5210 49 00, 5210 51 00, 5210 59 00, 5211 11 00, 5211 12 00, 5211 19 00, 5211 20 00, 5211 31 00, 5211 32 00, 5211 39 00, 5211 41 00, 5211 42 00, 5211 43 00, 5211 49 10, 5211 49 90, 5211 51 00, 5211 52 00, 5211 59 00, 5212 11 10, 5212 11 90, 5212 12 10, 5212 12 90, 5212 13 10, 5212 13 90, 5212 14 10, 5212 14 90, 5212 15 10, 5212 15 90, 5212 21 10, 5212 21 90, 5212 22 10, 5212 22 90, 5212 23 10, 5212 23 90, 5212 24 10, 5212 24 90, 5212 25 10, 5212 25 90, ex 5811 00 00, ex 6308 00 00

 

 

2 a)

Z toho: iné ako nebielené alebo bielené

5208 31 00, 5208 32 16, 5208 32 19, 5208 32 96, 5208 32 99, 5208 33 00, 5208 39 00, 5208 41 00, 5208 42 00, 5208 43 00, 5208 49 00, 5208 51 00, 5208 52 00, 5208 59 10, 5208 59 90, 5209 31 00, 5209 32 00, 5209 39 00, 5209 41 00, 5209 42 00, 5209 43 00, 5209 49 00, 5209 51 00, 5209 52 00, 5209 59 00, 5210 31 00, 5210 32 00, 5210 39 00, 5210 41 00, 5210 49 00, 5210 51 00, 5210 59 00, 5211 31 00, 5211 32 00, 5211 39 00, 5211 41 00, 5211 42 00, 5211 43 00, 5211 49 10, 5211 49 90, 5211 51 00, 5211 52 00, 5211 59 00, 5212 13 10, 5212 13 90, 5212 14 10, 5212 14 90, 5212 15 10, 5212 15 90, 5212 23 10, 5212 23 90, 5212 24 10, 5212 24 90, 5212 25 10, 5212 25 90, ex 5811 00 00, ex 6308 00 00

 

 

3

Tkaniny zo syntetických strižných vlákien (konečných alebo odpadových) iné ako stuhy, vlasové tkaniny (vrátane slučkových tkanín) a ženilkové látky

5512 11 00, 5512 19 10, 5512 19 90, 5512 21 00, 5512 29 10, 5512 29 90, 5512 91 00, 5512 99 10, 5512 99 90, 5513 11 20, 5513 11 90, 5513 12 00, 5513 13 00, 5513 19 00, 5513 21 10, 5513 21 30, 5513 21 90, 5513 23 10, 5513 23 90, 5513 29 00, 5513 31 00, 5513 39 00, 5513 41 00, 5513 49 00, 5514 11 00, 5514 12 00, 5514 19 10, 5514 19 90, 5514 21 00, 5514 22 00, 5514 23 00, 5514 29 00, 5514 30 10, 5514 30 30, 5514 30 50, 5514 30 90, 5514 41 00, 5514 42 00, 5514 43 00, 5514 49 00, 5515 11 10, 5515 11 30, 5515 11 90, 5515 12 10, 5515 12 30, 5515 12 90, 5515 13 11, 5515 13 19, 5515 13 91, 5515 13 99, 5515 19 10, 5515 19 30, 5515 19 90, 5515 21 10, 5515 21 30, 5515 21 90, 5515 22 11, 5515 22 19, 5515 22 91, 5515 22 99, 5515 29 00, 5515 91 10, 5515 91 30, 5515 91 90, 5515 99 20, 5515 99 40, 5515 99 80, ex 5803 00 90, ex 5905 00 70, ex 6308 00 00

 

 

3 a)

Z toho: iné ako nebielené alebo bielené

5512 19 10, 5512 19 90, 5512 29 10, 5512 29 90, 5512 99 10, 5512 99 90, 5513 21 10, 5513 21 30, 5513 21 90, 5513 23 10, 5513 23 90, 5513 29 00, 5513 31 00, 5513 39 00, 5513 41 00, 5513 49 00, 5514 21 00, 5514 22 00, 5514 23 00, 5514 29 00, 5514 30 10, 5514 30 30, 5514 30 50, 5514 30 90, 5514 41 00, 5514 42 00, 5514 43 00, 5514 49 00, 5515 11 30, 5515 11 90, 5515 12 30, 5515 12 90, 5515 13 19, 5515 13 99, 5515 19 30, 5515 19 90, 5515 21 30, 5515 21 90, 5515 22 19, 5515 22 99, ex 5515 29 00, 5515 91 30, 5515 91 90, 5515 99 20, 5515 99 40, 5515 99 80, ex 5803 00 90, ex 5905 00 70, ex 6308 00 00

 

 

SKUPINA I B

4

Košele, vrchné tričká, jemne pletené svetre a pulóvre s rolovaným golierom (‚roláky‘) (iné ako z vlny alebo jemných chlpov zvierat), tielka a podobné, pletené alebo háčkované

6105 10 00, 6105 20 10, 6105 20 90, 6105 90 10, 6109 10 00, 6109 90 20, 6110 20 10, 6110 30 10

6,48

154

5

Pulóvre, svetre, svetre obliekané cez hlavu, vesty, sady twinset (vesta/svetrík), vlnené vesty, pyžamové kabátiky a svetríky (iné ako saká a blejzre), bundy, vetrovky, krátke bundy a podobné výrobky, pletené alebo háčkované

ex 6101 90 80, 6101 20 90, 6101 30 90, 6102 10 90, 6102 20 90, 6102 30 90, 6110 11 10, 6110 11 30, 6110 11 90, 6110 12 10, 6110 12 90, 6110 19 10, 6110 19 90, 6110 20 91, 6110 20 99, 6110 30 91, 6110 30 99

4,53

221

6

Pánske alebo chlapčenské tkané lýtkové nohavice, krátke nohavice iné ako plavky a nohavice (vrátane ležérnych nohavíc); dámske alebo dievčenské tkané nohavice a ležérne nohavice z vlny, bavlny alebo z umelých vlákien; dolné časti teplákových súprav s podšívkou, okrem kategórie 16 alebo 29, z bavlny alebo z umelých vlákien

6203 41 10, 6203 41 90, 6203 42 31, 6203 42 33, 6203 42 35, 6203 42 90, 6203 43 19, 6203 43 90, 6203 49 19, 6203 49 50, 6204 61 10, 6204 62 31, 6204 62 33, 6204 62 39, 6204 63 18, 6204 69 18, 6211 32 42, 6211 33 42, 6211 42 42, 6211 43 42

1,76

568

7

Dámske alebo dievčenské blúzky, košele a košeľové blúzky, tiež pletené alebo háčkované, z vlny, bavlny alebo zo syntetických vlákien

6106 10 00, 6106 20 00, 6106 90 10, 6206 20 00, 6206 30 00, 6206 40 00

5,55

180

8

Pánske alebo chlapčenské košele, iné ako pletené alebo háčkované, z vlny, bavlny alebo zo syntetických vlákien

ex 6205 90 80, 6205 20 00, 6205 30 00

4,60

217

SKUPINA II A

9

Slučkové uterákoviny (froté) a podobné slučkové tkaniny z bavlny; toaletná a kuchynská bielizeň, iná ako pletená alebo háčkovaná, zo slučkovej uterákoviny (froté) a z tkaných slučkových tkanín, z bavlny

5802 11 00, 5802 19 00, ex 6302 60 00

 

 

20

Posteľná bielizeň, iná ako pletená alebo háčkovaná

6302 21 00, 6302 22 90, 6302 29 90, 6302 31 00, 6302 32 90, 6302 39 90

 

 

22

Priadza zo strižných alebo odpadových syntetických vlákien, neupravená na predaj v malom

5508 10 10, 5509 11 00, 5509 12 00, 5509 21 00, 5509 22 00, 5509 31 00, 5509 32 00, 5509 41 00, 5509 42 00, 5509 51 00, 5509 52 00, 5509 53 00, 5509 59 00, 5509 61 00, 5509 62 00, 5509 69 00, 5509 91 00, 5509 92 00, 5509 99 00

 

 

22 a)

Z ktorých akrylová

ex 5508 10 10, 5509 31 00, 5509 32 00, 5509 61 00, 5509 62 00, 5509 69 00

 

 

23

Priadza zo strižných alebo odpadových umelých vlákien, neupravená na predaj v malom

5508 20 10, 5510 11 00, 5510 12 00, 5510 20 00, 5510 30 00, 5510 90 00

 

 

32

Vlasové tkaniny a ženilkové tkaniny (iné ako slučkové uterákoviny alebo slučkové tkaniny z bavlny a stuhy) a všívané textilné povrchy z vlny, bavlny alebo zo syntetických vlákien

5801 10 00, 5801 21 00, 5801 22 00, 5801 23 00, 5801 24 00, 5801 25 00, 5801 26 00, 5801 31 00, 5801 32 00, 5801 33 00, 5801 34 00, 5801 35 00, 5801 36 00, 5802 20 00, 5802 30 00

 

 

32 a)

Z toho: bavlnený menčester

5801 22 00

 

 

39

Stolová, toaletná a kuchynská bielizeň iná ako pletená alebo háčkovaná a iná ako slučkové uterákoviny a podobné slučkové tkaniny z bavlny

6302 51 00, 6302 53 90, ex 6302 59 90, 6302 91 00, 6302 93 90, ex 6302 99 90

 

 

SKUPINA II B

12

Pančuchové nohavice a pančuchy, podkolienky, ponožky, členkové ponožky, ťapky a ostatný pančuchový tovar, pletené alebo háčkované, iné ako dojčenské, vrátané pančúch na kŕčové žily, iné ako výrobky kategórie 70

6115 10 10, ex 6115 10 90, 6115 22 00, 6115 29 00, 6115 30 11, 6115 30 90, 6115 94 00, 6115 95 00, 6115 96 10, 6115 96 99, 6115 99 00

24,3 párov

41

13

Pánske alebo chlapčenské spodky a slipy, dámske alebo dievčenské spodné nohavice a nohavičky pletené alebo háčkované, z vlny alebo bavlny, alebo zo syntetických vlákien

6107 11 00, 6107 12 00, 6107 19 00, 6108 21 00, 6108 22 00, 6108 29 00, ex 6212 10 10

17

59

14

Pánske alebo chlapčenské tkané zvrchníky, plášte do dažďa a ostatné kabáty, plášte a peleríny, z vlny, bavlny alebo z chemických vlákien (iné ako nepremokavé vetrovky s kapucňou) (kategórie 21)

6201 11 00, ex 6201 12 10, ex 6201 12 90, ex 6201 13 10, ex 6201 13 90, 6210 20 00

0,72

1 389

15

Dámske alebo dievčenské tkané zvrchníky, plášte do dažďa a ostatné kabáty, peleríny a plášte; saká a blejzre, z vlny, bavlny alebo z chemických vlákien (iné ako nepremokavé vetrovky s kapucňou) (kategórie 21)

6202 11 00, ex 6202 12 10, ex 6202 12 90, ex 6202 13 10, ex 6202 13 90, 6204 31 00, 6204 32 90, 6204 33 90, 6204 39 19, 6210 30 00

0,84

1 190

16

Pánske alebo chlapčenské obleky a komplety, iné ako pletené alebo háčkované, z vlny, bavlny alebo zo syntetických vlákien, okrem lyžiarskych odevov; pánske alebo chlapčenské teplákové súpravy s podšívkou, z rovnakej jedinej vonkajšej textílie, z bavlny alebo zo syntetických vlákien

6203 11 00, 6203 12 00, 6203 19 10, 6203 19 30, 6203 22 80, 6203 23 80, 6203 29 18, 6203 29 30, 6211 32 31, 6211 33 31

0,80

1 250

17

Pánske alebo chlapčenské saká alebo blejzre, iné ako pletené alebo háčkované, z vlny, bavlny alebo zo syntetických vlákien

6203 31 00, 6203 32 90, 6203 33 90, 6203 39 19

1,43

700

18

Pánske alebo chlapčenské tielka a ostatné tričká, spodky, slipy, nočné košele, pyžamy, kúpacie plášte, župany a podobné výrobky, iné ako pletené alebo háčkované

6207 11 00, 6207 19 00, 6207 21 00, 6207 22 00, 6207 29 00, 6207 91 00, 6207 99 10, 6207 99 90

Dámske alebo dievčenské tielka a ostatné tričká, kombiné, spodničky, nohavičky, nočné košele, pyžamy, negližé, kúpacie plášte, župany a podobné výrobky, okrem pletených alebo háčkovaných

6208 11 00, 6208 19 00, 6208 21 00, 6208 22 00, 6208 29 00, 6208 91 00, 6208 92 00, 6208 99 00, ex 6212 10 10

 

 

19

Vreckovky, okrem pletených alebo háčkovaných

6213 20 00, ex 6213 90 00

59

17

21

Nepremokavé vetrovky s kapucňou, bundy s kapucňou, vetrovky, bundy do pása a podobné výrobky, iné než pletené alebo háčkované, z vlny, bavlny alebo z chemických vlákien; vrchné časti teplákových súprav s podšívkou, iné ako kategória 16 alebo 29, bavlnené alebo z chemických vlákien

ex 6201 12 10, ex 6201 12 90, ex 6201 13 10, ex 6201 13 90, 6201 91 00, 6201 92 00, 6201 93 00, ex 6202 12 10, ex 6202 12 90, ex 6202 13 10, ex 6202 13 90, 6202 91 00, 6202 92 00, 6202 93 00, 6211 32 41, 6211 33 41, 6211 42 41, 6211 43 41

2,3

435

24

Pánske alebo chlapčenské nočné košele, pyžamy, kúpacie plášte, župany a podobné výrobky, pletené alebo háčkované

6107 21 00, 6107 22 00, 6107 29 00, 6107 91 00, 6107 99 00

Dámske alebo dievčenské nočné košele, pyžamy, negližé, kúpacie plášte, župany a podobné výrobky, pletené alebo háčkované

6108 31 00, 6108 32 00, 6108 39 00, 6108 91 00, 6108 92 00, ex 6108 99 00

3,9

257

26

Dámske alebo dievčenské šaty, vlnené, bavlnené alebo zo syntetických vlákien

6104 41 00, 6104 42 00, 6104 43 00, 6104 44 00, 6204 41 00, 6204 42 00, 6204 43 00, 6204 44 00

3,1

323

27

Dámske alebo dievčenské sukne, vrátane nohavicových sukní

6104 51 00, 6104 52 00, 6104 53 00, 6104 59 00, 6204 51 00, 6204 52 00, 6204 53 00, 6204 59 10

2,6

385

28

Nohavice, nohavice s náprsenkou a s plecnicami, lýtkové a krátke nohavice (iné ako plavky), pletené alebo háčkované, z vlny, bavlny alebo syntetických vlákien

6103 41 00, 6103 42 00, 6103 43 00, ex 6103 49 00, 6104 61 00, 6104 62 00, 6104 63 00, ex 6104 69 00

1,61

620

29

Dámske alebo dievčenské kostýmy a komplety, iné než pletené alebo háčkované, z vlny, bavlny alebo zo syntetických vlákien, okrem lyžiarskych kombinéz; dámske alebo dievčenské teplákové súpravy s podšívkou, z rovnakej jedinej vonkajšej textílie, z bavlny alebo z chemických vlákien

6204 11 00, 6204 12 00, 6204 13 00, 6204 19 10, 6204 21 00, 6204 22 80, 6204 23 80, 6204 29 18, 6211 42 31, 6211 43 31

1,37

730

31

Podprsenky, tkané, pletené alebo háčkované

ex 6212 10 10, 6212 10 90

18,2

55

68

Dojčenské odevy a odevné doplnky s výnimkou dojčenských palcových rukavíc, palčiakov, rukavíc bez prstov z kategórií 10 a 87 a detských pančúch, podkolienok a ponožiek, iných ako pletených alebo háčkovaných, z kategórie 88

6111 90 19, 6111 20 90, 6111 30 90, ex 6111 90 90, ex 6209 90 10, ex 6209 20 00, ex 6209 30 00, ex 6209 90 90

 

 

73

Tepláky pletené alebo háčkované, vlnené, bavlnené alebo zo syntetických vlákien

6112 11 00, 6112 12 00, 6112 19 00

1,67

600

76

Pánske alebo chlapčenské pracovné odevy, iné než pletené alebo háčkované

6203 22 10, 6203 23 10, 6203 29 11, 6203 32 10, 6203 33 10, 6203 39 11, 6203 42 11, 6203 42 51, 6203 43 11, 6203 43 31, 6203 49 11, 6203 49 31, 6211 32 10, 6211 33 10

Dámske alebo dievčenské zástery, plášte so zapínaním vzadu a ostatné pracovné odevy, iné než pletené alebo háčkované

6204 22 10, 6204 23 10, 6204 29 11, 6204 32 10, 6204 33 10, 6204 39 11, 6204 62 11, 6204 62 51, 6204 63 11, 6204 63 31, 6204 69 11, 6204 69 31, 6211 42 10, 6211 43 10

 

 

77

Lyžiarske odevy, iné ako pletené alebo háčkované

ex 6211 20 00

 

 

78

Odevy iné ako pletené alebo háčkované, okrem odevov kategórií 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 a 77

6203 41 30, 6203 42 59, 6203 43 39, 6203 49 39, 6204 61 85, 6204 62 59, 6204 62 90, 6204 63 39, 6204 63 90, 6204 69 39, 6204 69 50, 6210 40 00, 6210 50 00, 6211 32 90, 6211 33 90, ex 6211 39 00, 6211 41 00, 6211 42 90, 6211 43 90

 

 

83

Zvrchníky, vetrovky, bundy a ostatné odevy, vrátane lyžiarskych odevov, pletené alebo háčkované, s výnimkou odevov kategórií 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75

ex 6101 90 20, 6101 20 10, 6101 30 10, 6102 10 10, 6102 20 10, 6102 30 10, 6103 31 00, 6103 32 00, 6103 33 00, ex 6103 39 00, 6104 31 00, 6104 32 00, 6104 33 00, ex 6104 39 00, 6112 20 00, 6113 00 90, 6114 20 00, 6114 30 00, ex 6114 90 00

 

 

SKUPINA III A

33

Tkaniny z priadze, zo syntetického vlákna, vyrobené z pásikov alebo podobných tvarov, z polyetylénu alebo polypropylénu, so šírkou menšou ako 3 m

5407 20 11

Vrecia a vrecká, druhov používaných na balenie tovaru, iné ako pletené alebo háčkované, vyrobené z pásikov alebo podobných tvarov

6305 32 81, 6305 32 89, 6305 33 91, 6305 33 99

 

 

34

Tkaniny z priadze, zo syntetického vlákna, vyrobené z pásikov alebo podobných tvarov, z polyetylénu alebo polypropylénu, so šírkou 3 m alebo väčšou

5407 20 19

 

 

35

Tkaniny zo syntetických vlákien (nekonečných), iných ako používaných na pneumatiky kategórie 114

5407 10 00, 5407 20 90, 5407 30 00, 5407 41 00, 5407 42 00, 5407 43 00, 5407 44 00, 5407 51 00, 5407 52 00, 5407 53 00, 5407 54 00, 5407 61 10, 5407 61 30, 5407 61 50, 5407 61 90, 5407 69 10, 5407 69 90, 5407 71 00, 5407 72 00, 5407 73 00, 5407 74 00, 5407 81 00, 5407 82 00, 5407 83 00, 5407 84 00, 5407 91 00, 5407 92 00, 5407 93 00, 5407 94 00, ex 5811 00 00, ex 5905 00 70

 

 

35 a)

Z toho: iné ako nebielené alebo bielené

ex 5407 10 00, ex 5407 20 90, ex 5407 30 00, 5407 42 00, 5407 43 00, 5407 44 00, 5407 52 00, 5407 53 00, 5407 54 00, 5407 61 30, 5407 61 50, 5407 61 90, 5407 69 90, 5407 72 00, 5407 73 00, 5407 74 00, 5407 82 00, 5407 83 00, 5407 84 00, 5407 92 00, 5407 93 00, 5407 94 00, ex 5811 00 00, ex 5905 00 70

 

 

36

Tkaniny z nekonečných umelých vlákien, iných ako používaných na pneumatiky kategórie 114

5408 10 00, 5408 21 00, 5408 22 10, 5408 22 90, 5408 23 10, 5408 23 90, 5408 24 00, 5408 31 00, 5408 32 00, 5408 33 00, 5408 34 00, ex 5811 00 00, ex 5905 00 70

 

 

36 a)

Z toho: iné ako nebielené alebo bielené

ex 5408 10 00, 5408 22 10, 5408 22 90, 5408 23 10, 5408 23 90, 5408 24 00, 5408 32 00, 5408 33 00, 5408 34 00, ex 5811 00 00, ex 5905 00 70

 

 

37

Tkaniny z umelých strižných vlákien

5516 11 00, 5516 12 00, 5516 13 00, 5516 14 00, 5516 21 00, 5516 22 00, 5516 23 10, 5516 23 90, 5516 24 00, 5516 31 00, 5516 32 00, 5516 33 00, 5516 34 00, 5516 41 00, 5516 42 00, 5516 43 00, 5516 44 00, 5516 91 00, 5516 92 00, 5516 93 00, 5516 94 00, ex 5803 00 90, ex 5905 00 70

 

 

37 a)

Z toho: iné ako nebielené alebo bielené

5516 12 00, 5516 13 00, 5516 14 00, 5516 22 00, 5516 23 10, 5516 23 90, 5516 24 00, 5516 32 00, 5516 33 00, 5516 34 00, 5516 42 00, 5516 43 00, 5516 44 00, 5516 92 00, 5516 93 00, 5516 94 00, ex 5803 00 90, ex 5905 00 70

 

 

38 A

Pletené alebo háčkované textílie zo syntetických vlákien na záclony vrátane sieťových záclonovín

6005 31 10, 6005 32 10, 6005 33 10, 6005 34 10, 6006 31 10, 6006 32 10, 6006 33 10, 6006 34 10

 

 

38 B

Sieťové záclonoviny, okrem pletených alebo háčkovaných

ex 6303 91 00, ex 6303 92 90, ex 6303 99 90

 

 

40

Tkané záclony (vrátane drapérií, interiérových roliet, záclonových a posteľových drapérií a ostatných bytových textílií), iné ako pletené alebo háčkované, vlnené, bavlnené alebo zo syntetických vlákien

ex 6303 91 00, ex 6303 92 90, ex 6303 99 90, 6304 19 10, ex 6304 19 90, 6304 92 00, ex 6304 93 00, ex 6304 99 00

 

 

41

Priadza zo syntetických vlákien (nekonečná), neupravená na predaj v malom, iná ako jednoduchá nekrútená alebo krútená so zákrutom nepresahujúcim viac ako 50 otáčok na meter

5401 10 12, 5401 10 14, 5401 10 16, 5401 10 18, 5402 11 00, 5402 19 00, 5402 20 00, 5402 31 00, 5402 32 00, 5402 33 00, 5402 34 00, 5402 39 00, ex 5402 44 00, 5402 48 00, 5402 49 00, 5402 51 00, 5402 52 00, 5402 59 10, 5402 59 90, 5402 61 00, 5402 62 00, 5402 69 10, 5402 69 90, ex 5604 90 10, ex 5604 90 90

 

 

42

Šijacia niť z nekonečných umelých vlákien, neupravená na predaj v malom

5401 20 10

Priadza z umelého vlákna; neupravená na predaj v malom, iná ako jednoduchá šijacia niť z viskózneho vlákna, nekrútená alebo krútená so zákrutom nepresahujúcim viac ako 250 otáčok na meter, a jednoduchá priadza z celulózového acetátu

5403 10 00, 5403 31 00, ex 5403 32 00, ex 5403 33 00, 5403 39 00, 5403 41 00, 5403 42 00, 5403 49 00, ex 5604 90 10

 

 

43

Priadza z umelých vlákien, priadza z chemických strižných vlákien, bavlnená priadza, upravená na predaj v malom

5204 20 00, 5207 10 00, 5207 90 00, 5401 10 90, 5401 20 90, 5406 00 00, 5508 20 90, 5511 30 00

 

 

46

Mykaná alebo česaná ovčia alebo jahňacia vlna alebo iné jemné chlpy zvierat

5105 10 00, 5105 21 00, 5105 29 00, 5105 31 00, 5105 39 10, 5105 39 90

 

 

47

Priadza z mykanej ovčej alebo jahňacej vlny (vlnená šijacia niť) alebo z jemných chlpov zvierat, neupravená na predaj v malom

5106 10 10, 5106 10 90, 5106 20 10, 5106 20 91, 5106 20 99, 5108 10 10, 5108 10 90

 

 

48

Priadza z česanej ovčej alebo jahňacej vlny (vlnená priadza) alebo priadza z mykaných jemných chlpov zvierat, neupravená na predaj v malom

5107 10 10, 5107 10 90, 5107 20 10, 5107 20 30, 5107 20 51, 5107 20 59, 5107 20 91, 5107 20 99, 5108 20 10, 5108 20 90

 

 

49

Priadza z ovčej alebo jahňacej vlny alebo z česaných chlpov zvierat, upravená na predaj v malom

5109 10 10, 5109 10 90, 5109 90 10, 5109 90 90

 

 

50

Tkaniny z ovčej alebo jahňacej vlny alebo z jemných chlpov zvierat

5111 11 00, 5111 19 10, 5111 19 90, 5111 20 00, 5111 30 10, 5111 30 30, 5111 30 90, 5111 90 10, 5111 90 91, 5111 90 93, 5111 90 99, 5112 11 00, 5112 19 10, 5112 19 90, 5112 20 00, 5112 30 10, 5112 30 30, 5112 30 90, 5112 90 10, 5112 90 91, 5112 90 93, 5112 90 99

 

 

51

Bavlna, mykaná alebo česaná

5203 00 00

 

 

53

Perlinkové tkaniny

5803 00 10

 

 

54

Umelé strižné vlákna, vrátane odpadu, mykané, česané alebo inak spracované na spriadanie

5507 00 00

 

 

55

Syntetické strižné vlákna, vrátane odpadu, mykané, česané alebo inak spracované na spriadanie

5506 10 00, 5506 20 00, 5506 30 00, 5506 90 10, 5506 90 90

 

 

56

Šijacia niť z chemických strižných vlákien (vrátane odpadu), upravená na predaj v malom

5508 10 90, 5511 10 00, 5511 20 00

 

 

58

Koberce, koberčeky a podložky, uzlíkovité (celkom dohotovené)

5701 10 10, 5701 10 90, 5701 90 10, 5701 90 90

 

 

59

Koberce a ostatné textilné podlahové krytiny, iné ako koberce kategórie 58

5702 10 00, 5702 31 10, 5702 31 80, 5702 32 10, 5702 32 90, ex 5702 39 00, 5702 41 10, 5702 41 90, 5702 42 10, 5702 42 90, ex 5702 49 00, 5702 50 10, 5702 50 31, 5702 50 39, ex 5702 50 90, 5702 91 00, 5702 92 10, 5702 92 90, ex 5702 99 00, 5703 10 00, 5703 20 12, 5703 20 18, 5703 20 92, 5703 20 98, 5703 30 12, 5703 30 18, 5703 30 82, 5703 30 88, 5703 90 20, 5703 90 80, 5704 10 00, 5704 90 00, 5705 00 10, 5705 00 30, ex 5705 00 90

 

 

60

Ručne tkané tapisérie druhu gobelín, flanderský gobelín, Aubusson, Beauvais a podobné, a ihlou robené tapisérie (napríklad stehom nazývaným ‚petit point‘ alebo krížovým stehom) ručne vyrobené vo vyšívacích rámoch

5805 00 00

 

 

61

Stuhy a stuhy bez útku zhotovené z osnovných nití spojených lepidlom (bolduky), iné než štítky a podobné výrobky kategórie 62 Elastické látky a lemovky (iné než pletené alebo háčkované) vyrobené z textilných materiálov, spojené gumovou niťou

ex 5806 10 00, 5806 20 00, 5806 31 00, 5806 32 10, 5806 32 90, 5806 39 00, 5806 40 00

 

 

62

Ženilková priadza (vrátane povločkovanej ženilkovej priadze), opradená priadza (iná ako metalizovaná priadza a opradená priadza z vlásia)

5606 00 91, 5606 00 99

Tyl a ostatné sieťové látky, iné ako tkané, pletené alebo háčkované, ručne alebo mechanicky spracované stuhy, v metráži, pásoch alebo motívoch

5804 10 11, 5804 10 19, 5804 10 90, 5804 21 10, 5804 21 90, 5804 29 10, 5804 29 90, 5804 30 00

Štítky, odznaky a podobné výrobky z textilných materiálov, nevyšívané, v metráži, v pásoch alebo narezané na určitý rozmer alebo do tvaru, tkané

5807 10 10, 5807 10 90

Prámiky a ozdobné lemovky v metráži; strapce, brmbolce a podobné výrobky

5808 10 00, 5808 90 00

Výšivky, v metráži, pásoch alebo ako motívy

5810 10 10, 5810 10 90, 5810 91 10, 5810 91 90, 5810 92 10, 5810 92 90, 5810 99 10, 5810 99 90

 

 

63

Pletené alebo háčkované textílie zo syntetických vlákien obsahujúce 5 % alebo viac hmotnosti elastomerných priadzí a pletené alebo háčkované textílie obsahujúce 5 % alebo viac hmotnosti gumových nití

5906 91 00, ex 6002 40 00, 6002 90 00, ex 6004 10 00, 6004 90 00

Rašlová čipka a textílie s dlhým vlasom zo syntetických vlákien

ex 6001 10 00, 6003 30 10, 6005 31 50, 6005 32 50, 6005 33 50, 6005 34 50

 

 

65

Pletené alebo háčkované textílie, iné ako v kategóriách 38 A a 63, vlnené, bavlnené alebo z chemických vlákien

5606 00 10, ex 6001 10 00, 6001 21 00, 6001 22 00, ex 6001 29 00, 6001 91 00, 6001 92 00, ex 6001 99 00, ex 6002 40 00, 6003 10 00, 6003 20 00, 6003 30 90, 6003 40 00, ex 6004 10 00, 6005 90 10, 6005 21 00, 6005 22 00, 6005 23 00, 6005 24 00, 6005 31 90, 6005 32 90, 6005 33 90, 6005 34 90, 6005 41 00, 6005 42 00, 6005 43 00, 6005 44 00, 6006 10 00, 6006 21 00, 6006 22 00, 6006 23 00, 6006 24 00, 6006 31 90, 6006 32 90, 6006 33 90, 6006 34 90, 6006 41 00, 6006 42 00, 6006 43 00, 6006 44 00

 

 

66

Cestovné koberčeky a prikrývky, okrem pletených alebo háčkovaných, z vlny, bavlny alebo zo syntetických vlákien

6301 10 00, 6301 20 90, 6301 30 90, ex 6301 40 90, ex 6301 90 90

 

 

SKUPINA III B

10

Rukavice prstové, palčiaky a rukavice bez prstov, pletené alebo háčkované

6111 90 11, 6111 20 10, 6111 30 10, ex 6111 90 90, 6116 10 20, 6116 10 80, 6116 91 00, 6116 92 00, 6116 93 00, 6116 99 00

17 párov

59

67

Pletené alebo háčkované odevné doplnky iné ako detské; domáca bielizeň všetkého druhu, pletená alebo háčkovaná; záclony (vrátane drapérií) a interiérové rolety, záclonové alebo posteľové drapérie a ostatné bytové doplnky, pletené alebo háčkované; pletené alebo háčkované prikrývky a cestovné koberčeky, ostatné pletené alebo háčkované doplnky vrátane častí odevov alebo odevných doplnkov

5807 90 90, 6113 00 10, 6117 10 00, 6117 80 10, 6117 80 80, 6117 90 00, 6301 20 10, 6301 30 10, 6301 40 10, 6301 90 10, 6302 10 00, 6302 40 00, ex 6302 60 00, 6303 12 00, 6303 19 00, 6304 11 00, 6304 91 00, ex 6305 20 00, 6305 32 11, ex 6305 32 90, 6305 33 10, ex 6305 39 00, ex 6305 90 00, 6307 10 10, 6307 90 10

 

 

67 a)

Z toho: Vrecia a vrecká druhov používaných na balenie tovaru, vyrobené z polyetylénových alebo polypropylénových pásikov

6305 32 11, 6305 33 10

 

 

69

Dámske a dievčenské nohavičky a spodničky, pletené alebo háčkované

6108 11 00, 6108 19 00

7,8

128

70

Pančuchové nohavice a pančuchy zo syntetických vlákien s dĺžkovou hmotnosťou jednotlivej nite menšou ako 67 decitexov (6,7 texov)

ex 6115 10 90, 6115 21 00, 6115 30 19

Dámske pančuchy plnej veľkosti zo syntetických vlákien

ex 6115 10 90, 6115 96 91

30,4 párov

33

72

Plavky, vlnené, bavlnené alebo z umelých vlákien

6112 31 10, 6112 31 90, 6112 39 10, 6112 39 90, 6112 41 10, 6112 41 90, 6112 49 10, 6112 49 90, 6211 11 00, 6211 12 00

9,7

103

74

Dámske alebo dievčenské pletené alebo háčkované kostýmy a komplety, vlnené, bavlnené alebo zo syntetických vlákien, okrem lyžiarskych odevov

6104 13 00, 6104 19 20, ex 6104 19 90, 6104 22 00, 6104 23 00, 6104 29 10, ex 6104 29 90

1,54

650

75

Pánske alebo chlapčenské pletené alebo háčkované obleky a komplety, vlnené, bavlnené alebo zo syntetických vlákien, okrem lyžiarskych odevov

6103 10 10, 6103 10 90, 6103 22 00, 6103 23 00, 6103 29 00

0,80

1 250

84

Plédy, šatky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky, iné ako pletené a háčkované, z vlny, bavlny alebo syntetických vlákien

6214 20 00, 6214 30 00, 6214 40 00, ex 6214 90 00

 

 

85

Viazanky, motýliky a kravaty, iné ako pletené alebo háčkované, vlnené, bavlnené alebo z chemických vlákien

6215 20 00, 6215 90 00

17,9

56

86

Korzety, korzetové opasky, podväzkové pásy, traky, podväzky, plecnice a podobné výrobky, a ich časti, tiež pletené alebo háčkované

6212 20 00, 6212 30 00, 6212 90 00

8,8

114

87

Rukavice prstové, palčiaky a rukavice bez prstov, pletené alebo háčkované

ex 6209 90 10, ex 6209 20 00, ex 6209 30 00, ex 6209 90 90, 6216 00 00

 

 

88

Pančuchy, ponožky a ťapky, iné ako pletené alebo háčkované; ostatné odevné doplnky, časti odevov alebo odevné doplnky, iné ako dojčenské, okrem pletených alebo háčkovaných

ex 6209 90 10, ex 6209 20 00, ex 6209 30 00, ex 6209 90 90, 6217 10 00, 6217 90 00

 

 

90

Motúzy, šnúry, povrazy a laná zo syntetických vlákien, splietané alebo oplietané

5607 41 00, 5607 49 11, 5607 49 19, 5607 49 90, 5607 50 11, 5607 50 19, 5607 50 30, 5607 50 90

 

 

91

Stany

6306 22 00, 6306 29 00

 

 

93

Vrecia a vrecká druhov používaných na balenie tovaru, z tkaných látok, iné ako vyrobené z polyetylénových alebo polypropylénových pásikov

ex 6305 20 00, ex 6305 32 90, ex 6305 39 00

 

 

94

Vata z textilných materiálov a výrobky z nej; textilné vlákna v dĺžke nepresahujúcej 5 mm (vločka), textilný prach a nopky

5601 10 10, 5601 10 90, 5601 21 10, 5601 21 90, 5601 22 10, 5601 22 91, 5601 22 99, 5601 29 00, 5601 30 00

 

 

95

Plsť a výrobky z takého materiálu, tiež impregnované alebo potiahnuté, iné ako podlahové krytiny

5602 10 19, 5602 10 31, 5602 10 39, 5602 10 90, 5602 21 00, ex 5602 29 00, 5602 90 00, ex 5807 90 10, ex 5905 00 70, 6210 10 10, 6307 90 91

 

 

96

Netkané textílie a výrobky z nich, tiež impregnované alebo potiahnuté, pokryté alebo laminované

5603 11 10, 5603 11 90, 5603 12 10, 5603 12 90, 5603 13 10, 5603 13 90, 5603 14 10, 5603 14 90, 5603 91 10, 5603 91 90, 5603 92 10, 5603 92 90, 5603 93 10, 5603 93 90, 5603 94 10, 5603 94 90, ex 5807 90 10, ex 5905 00 70, 6210 10 90, ex 6301 40 90, ex 6301 90 90, 6302 22 10, 6302 32 10, 6302 53 10, 6302 93 10, 6303 92 10, 6303 99 10, ex 6304 19 90, ex 6304 93 00, ex 6304 99 00, ex 6305 32 90, ex 6305 39 00, 6307 10 30, ex 6307 90 99

 

 

97

Siete a viazané sieťoviny z motúzov, šnúr alebo povrazov a celkom dohotovené rybárske siete z priadze, motúzov, šnúr alebo povrazov

5608 11 11, 5608 11 19, 5608 11 91, 5608 11 99, 5608 19 11, 5608 19 19, 5608 19 30, 5608 19 90, 5608 90 00

 

 

98

Ostatné výrobky vyrobené z priadze, motúzov, lán, káblov alebo povrazov, iné ako textílie, výrobky vyrobené z takých látok a výrobky kategórie 97

5609 00 00, 5905 00 10

 

 

99

Textílie potiahnuté lepidlom alebo škrobovými látkami, druhov používaných na vonkajšie obaly kníh alebo na podobné účely; kopírovacie priesvitné plátno; pripravené maliarske plátno; stužené plátno a podobné stužené textílie druhov používaných ako klobučnícke podložky

5901 10 00, 5901 90 00

Linoleum, tiež prirezané do tvaru; podlahové krytiny pozostávajúce z nánosu alebo povlaku aplikovaného na textilnom podklade, tiež prirezané do tvaru

5904 10 00, 5904 90 00

Pogumované textílie, iné ako pletené alebo háčkované, okrem používaných do pneumatík

5906 10 00, 5906 99 10, 5906 99 90

Textílie inak impregnované alebo pokryté; maľované plátno na divadelnú scénu, textílie na vytvorenie pozadia v štúdiách, iné ako kategórie 100

5907 00 10, 5907 00 90

 

 

100

Textílie impregnované, potiahnuté, pokryté alebo laminované, s preparátmi celulózových derivátov alebo ostatných umelých plastických materiálov

5903 10 10, 5903 10 90, 5903 20 10, 5903 20 90, 5903 90 10, 5903 90 91, 5903 90 99

 

 

101

Motúzy, šnúry, povrazy a laná, splietané alebo oplietané, iné ako zo syntetických vlákien

ex 5607 90 90

 

 

109

Nepremokavé plachty, lodné plachty, ochranné a tieniace plachty

6306 12 00, 6306 19 00, 6306 30 00

 

 

110

Tkané nafukovacie matrace

6306 40 00

 

 

111

Kempingový tovar, tkaný, iný ako nafukovacie matrace a stany

6306 91 00, 6306 99 00

 

 

112

Ostatné celkom dohotovené textílie, tkané, okrem výrobkov kategórie 113 a 114

6307 20 00, ex 6307 90 99

 

 

113

Handry na umývanie dlážky, handry na umývanie riadu, prachovky, okrem pletených alebo háčkovaných

6307 10 90

 

 

114

Tkaniny a výrobky na technické použitie

5902 10 10, 5902 10 90, 5902 20 10, 5902 20 90, 5902 90 10, 5902 90 90, 5908 00 00, 5909 00 10, 5909 00 90, 5910 00 00, 5911 10 00, ex 5911 20 00, 5911 31 11, 5911 31 19, 5911 31 90, 5911 32 10, 5911 32 90, 5911 40 00, 5911 90 10, 5911 90 90

 

 

SKUPINA IV

115

Priadza ľanová alebo z ramie

5306 10 10, 5306 10 30, 5306 10 50, 5306 10 90, 5306 20 10, 5306 20 90, 5308 90 12, 5308 90 19

 

 

117

Ľanové alebo ramiové tkaniny

5309 11 10, 5309 11 90, 5309 19 00, 5309 21 10, 5309 21 90, 5309 29 00, 5311 00 10, ex 5803 00 90, 5905 00 30

 

 

118

Bielizeň posteľná, stolová, toaletná a kuchynská z ľanu alebo ramie, iná ako pletená alebo háčkovaná

6302 29 10, 6302 39 20, 6302 59 10, ex 6302 59 90, 6302 99 10, ex 6302 99 90

 

 

120

Záclony (vrátane drapérií), interiérové rolety, záclonové a posteľové drapérie a ostatné bytové textílie, nepletené alebo háčkované, z ľanu alebo ramie

ex 6303 99 90, 6304 19 30, ex 6304 99 00

 

 

121

Motúzy, šnúry, povrazy a laná, splietané alebo oplietané, z ľanu alebo ramie

ex 5607 90 90

 

 

122

Vrecia a vrecká druhov používaných na balenie tovaru, použité, z ľanu, iné ako pletené alebo háčkované

ex 6305 90 00

 

 

123

Vlasové tkaniny a ženilkové tkaniny z ľanu alebo ramie, iné ako stuhy

5801 90 10, ex 5801 90 90

Plédy, šatky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky, z ľanu alebo ramie, iné ako pletené alebo háčkované

ex 6214 90 00

 

 

SKUPINA V

124

Syntetické strižné vlákna

5501 10 00, 5501 20 00, 5501 30 00, 5501 40 00, 5501 90 00, 5503 11 00, 5503 19 00, 5503 20 00, 5503 30 00, 5503 40 00, 5503 90 10, 5503 90 90, 5505 10 10, 5505 10 30, 5505 10 50, 5505 10 70, 5505 10 90

 

 

125 A

Priadza zo syntetických vlákien (nekonečná) neupravená na predaj v malom, iná ako priadza kategórie 41

ex 5402 44 00, 5402 45 00, 5402 46 00, 5402 47 00

 

 

125 B

Monofil, pásmo (umelá slama a podobné) a imitácia katgutu zo syntetického materiálu

5404 11 00, 5404 12 00, 5404 19 00, 5404 90 11, 5404 90 19, 5404 90 90, ex 5604 90 10, ex 5604 90 90

 

 

126

Syntetické strižné vlákna

5502 00 10, 5502 00 40, 5502 00 80, 5504 10 00, 5504 90 00, 5505 20 00

 

 

127 A

Priadza z umelého vlákna (nekonečná), neupravená na predaj v malom, iná ako priadza kategórie 42

ex 5403 31 00, ex 5403 32 00, ex 5403 33 00

 

 

127 B

Monofil, pásmo (umelá slama a podobné) a imitácia katgutu z umelého textilného materiálu

5405 00 00, ex 5604 90 90

 

 

128

Hrubé chlpy zvierat, mykané alebo česané

5105 40 00

 

 

129

Priadza z hrubých chlpov zvierat alebo vlásia

5110 00 00

 

 

130 A

Hodvábna priadza iná ako priadza spradená z hodvábneho odpadu

5004 00 10, 5004 00 90, 5006 00 10

 

 

130 B

Hodvábna priadza iná ako kategórie 130 A; messinský vlas

5005 00 10, 5005 00 90, 5006 00 90, ex 5604 90 90

 

 

131

Priadza z ostatných rastlinných textilných vlákien

5308 90 90

 

 

132

Papierová priadza

5308 90 50

 

 

133

Priadza z pravého konope

5308 20 10, 5308 20 90

 

 

134

Metalizovaná priadza

5605 00 00

 

 

135

Tkaniny z hrubých chlpov zvierat alebo vlásia

5113 00 00

 

 

136

Tkaniny z hodvábu alebo hodvábneho odpadu

5007 10 00, 5007 20 11, 5007 20 19, 5007 20 21, 5007 20 31, 5007 20 39, 5007 20 41, 5007 20 51, 5007 20 59, 5007 20 61, 5007 20 69, 5007 20 71, 5007 90 10, 5007 90 30, 5007 90 50, 5007 90 90, 5803 00 30, ex 5905 00 90, ex 5911 20 00

 

 

137

Vlasové tkaniny a ženilkové látky a stuhy z hodvábu alebo hodvábneho odpadu

ex 5801 90 90, ex 5806 10 00

 

 

138

Tkaniny z papierovej priadze a ostatné textilné vlákna iné ako z ramie

5311 00 90, ex 5905 00 90

 

 

139

Tkaniny z kovových nití alebo pokovovanej priadze

5809 00 00

 

 

140

Pletené alebo háčkované látky z textilného materiálu iného ako vlna alebo jemné chlpy zvierat, bavlna alebo chemické vlákna

ex 6001 10 00, ex 6001 29 00, ex 6001 99 00, 6003 90 00, 6005 90 90, 6006 90 00

 

 

141

Cestovné koberčeky a prikrývky z textilného materiálu iného ako vlna alebo jemné chlpy zvierat, bavlna alebo umelé vlákna

ex 6301 90 90

 

 

142

Koberce a ostatné textilné podlahové krytiny zo sisalových alebo ostatných textilných vlákien rodu Agáve alebo manilského konope

ex 5702 39 00, ex 5702 49 00, ex 5702 50 90, ex 5702 99 00, ex 5705 00 90

 

 

144

Plsť z hrubých chlpov zvierat

5602 10 35, ex 5602 29 00

 

 

145

Motúzy, šnúry, povrazy a laná, splietané alebo oplietané, z abakových vlákien (manilské konope alebo Musa textilis Nee) alebo pravého konope

ex 5607 90 20, ex 5607 90 90

 

 

146 A

Pojivo alebo viazacie motúzy pre poľnohospodárske stroje, zo sisalových alebo ostatných textilných vlákien rodu Agáve

ex 5607 21 00

 

 

146 B

Motúzy, šnúry, povrazy a laná, splietané alebo oplietané, z mexického konope alebo iných vlákien druhu Agave, iné ako kategórie 146 A

ex 5607 21 00, 5607 29 10, 5607 29 90

 

 

146 C

Motúzy, šnúry, povrazy a laná, splietané alebo oplietané, z juty alebo iných textilných lykových vlákien položky 5303

ex 5607 90 20

 

 

147

Hodvábny odpad (vrátane kokónov nespôsobilých na zmotávanie), odpad z priadze a trhaného materiálu, iný ako nemykaný alebo česaný

ex 5003 00 00

 

 

148 A

Priadza z jutových alebo ostatných textilných lykových vlákien položky 5303

5307 10 10, 5307 10 90, 5307 20 00

 

 

148 B

Kokosová priadza

5308 10 00

 

 

149

Tkaniny z jutových alebo ostatných textilných lykových vlákien so šírkou viac ako 150 cm

5310 10 90, ex 5310 90 00

 

 

150

Tkaniny z jutových alebo ostatných textilných lykových vlákien so šírkou menej ako 150 cm; vrecia a vrecká druhov používaných na balenie tovaru, z jutových alebo ostatných textilných lykových vlákien, iné ako použité

5310 10 10, ex 5310 90 00, 5905 00 50, 6305 10 90

 

 

151 A

Podlahové krytiny z kokosových vlákien

5702 20 00

 

 

151 B

Koberce a ostatné textilné podlahové krytiny, z juty alebo ostatných textilných lykových vlákien, iné ako všívané alebo povločkované

ex 5702 39 00, ex 5702 49 00, ex 5702 50 90, ex 5702 99 00

 

 

152

Vpichované plste z jutových alebo ostatných textilných lykových vlákien, neimpregnovaných alebo nepokrytých, iných ako podlahové krytiny

5602 10 11

 

 

153

Použité vrecia a vrecká druhov používaných na balenie tovaru, z jutových alebo ostatných textilných lykových vlákien položky 5303

6305 10 10

 

 

154

Kokóny priadky morušovej spôsobilé na zmotávanie

5001 00 00

Surový hodváb (nesúkaný)

5002 00 00

Hodvábny odpad (vrátane kokónov nespôsobilých na zmotávanie), odpad z priadze a trhaného materiálu, nemykaný alebo česaný

ex 5003 00 00

Vlna nemykaná alebo česaná

5101 11 00, 5101 19 00, 5101 21 00, 5101 29 00, 5101 30 00

Jemné alebo hrubé chlpy zvierat, nemykané alebo česané

5102 11 00, 5102 19 10, 5102 19 30, 5102 19 40, 5102 19 90, 5102 20 00

Odpad z vlny alebo z jemných či hrubých chlpov zvierat vrátane odpadu z priadze, avšak okrem trhaného materiálu

5103 10 10, 5103 10 90, 5103 20 10, 5103 20 91, 5103 20 99, 5103 30 00

Trhaný materiál z vlny alebo z jemných alebo hrubých chlpov zvierat

5104 00 00

Ľan, surový alebo spracovaný, ale nespradený: ľanový kúdeľ a odpad (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)

5301 10 00, 5301 21 00, 5301 29 00, 5301 30 10, 5301 30 90

Ramiové a ostatné rastlinné textilné vlákna, nespracované alebo spracované, ale nespradené: kúdeľ, výčesky a odpad, iné ako kokosové vlákno a abakové vlákno (manilské konope alebo Musa textilis Nee)

5305 00 00

Bavlna, nemykaná alebo nečesaná

5201 00 10, 5201 00 90

Odpad z bavlny (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)

5202 10 00, 5202 91 00, 5202 99 00

Pravé konope (cannabis sativa L.), surové alebo spracované, ale nespradené: kúdeľ a odpad z pravých konopí (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)

5302 10 00, 5302 90 00

Abakové vlákna (manilské konope alebo Musa Textilis Nee), surové alebo spracované, ale nespradené: kúdeľ a odpad z týchto vlákien (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)

5305 00 00

Jutové alebo ostatné textilné lykové vlákna (okrem ľanu, pravého konope a ramie), surové alebo spracované, ale nespradené: kúdeľ a odpad z juty alebo ostatných textilných lykových vlákien (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)

5303 10 00, 5303 90 00

Ostatné rastlinné textilné vlákna, surové alebo spracované, ale nespradené: kúdeľ a odpad z týchto vlákien (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)

5305 00 00

 

 

156

Blúzky a pulóvre pletené alebo háčkované hodvábne alebo z hodvábneho odpadu, dámske a dievčenské

6106 90 30, ex 6110 90 90

 

 

157

Odevy, pletené alebo háčkované, iné ako odevy kategórií 1 až 123 a 156

ex 6101 90 20, ex 6101 90 80, 6102 90 10, 6102 90 90, ex 6103 39 00, ex 6103 49 00, ex 6104 19 90, ex 6104 29 90, ex 6104 39 00, 6104 49 00, ex 6104 69 00, 6105 90 90, 6106 90 50, 6106 90 90, ex 6107 99 00, ex 6108 99 00, 6109 90 90, 6110 90 10, ex 6110 90 90, ex 6111 90 90, ex 6114 90 00

 

 

159

Šaty, blúzky a košieľky, nepletené alebo háčkované, hodvábne alebo z hodvábneho odpadu

6204 49 10, 6206 10 00

Plédy, šály, šatky, mantily, závoje a podobné výrobky, iné ako pletené alebo háčkované, hodvábne alebo z hodvábneho odpadu

6214 10 00

Viazanky, motýliky a kravaty hodvábne alebo z hodvábneho odpadu

6215 10 00

 

 

160

Vreckovky hodvábne alebo z hodvábneho odpadu

ex 6213 90 00

 

 

161

Odevy, nepletené alebo háčkované, iné ako odevy kategórií 1 až 123 a 159

6201 19 00, 6201 99 00, 6202 19 00, 6202 99 00, 6203 19 90, 6203 29 90, 6203 39 90, 6203 49 90, 6204 19 90, 6204 29 90, 6204 39 90, 6204 49 90, 6204 59 90, 6204 69 90, 6205 90 10, ex 6205 90 80, 6206 90 10, 6206 90 90, ex 6211 20 00, ex 6211 39 00, 6211 49 00

 

 

PRÍLOHA I A

Kategória

Opis

kód KN 2008

Tabuľka rovnocennosti

kusy/kg

g/kus

(1)

(2)

(3)

(4)

163 (2)

Gáza a výrobky z gázy upravené do foriem alebo balení na predaj v malom

3005 90 31

 

 

PRÍLOHA I B

1.

Táto príloha sa vzťahuje na textilné suroviny (kategórie 128 a 154), textilné výrobky, iné ako z vlny a jemných chlpov zvierat, bavlny a umelých vlákien, ako aj umelých vlákien a priadzí kategórií 124, 125A, 125B, 126, 127A a 127B.

2.

Bez toho, aby boli dotknuté pravidlá výkladu kombinovanej nomenklatúry, znenie opisu tovarov sa považuje len za indikatívne, nakoľko výrobky každej kategórie sú stanovené v rámci tejto prílohy na základe kódov KN. Tam, kde je pred kódom KN uvedený symbol ‚ex‘, sú výrobky každej kategórie stanovené rozsahom kódu KN a zodpovedajúceho opisu.

3.

Odevy, ktoré sa nedajú označiť za pánske alebo chlapčenské, alebo dámske alebo dievčenské, sú klasifikované ako dámske alebo dievčenské odevy.

4.

Výraz ‚dojčenské odevy‘ sa vzťahuje na odevy do komerčnej veľkosti 86 vrátane.

Kategória

Opis

kód KN 2008

Tabuľka rovnocennosti

kusy/kg

g/kus

(1)

(2)

(3)

(4)

SKUPINA I

ex 20

Bielizeň posteľná, iná ako pletená alebo háčkovaná

ex 6302 29 90, ex 6302 39 90

 

 

ex 32

Vlasové tkaniny a ženilkové látky a všívané textilné povrchy

ex 5802 20 00, ex 5802 30 00

 

 

ex 39

Obrusy, toaletné a kuchynské prestieranie, iné ako pletené alebo háčkované a iné ako uvedené v kategórii 118

ex 6302 59 90, ex 6302 99 90

 

 

SKUPINA II

ex 12

Pančuchové nohavice a pančuchy, podkolienky, ponožky, členkové ponožky, ťapky a ostatný pančuchový tovar, pletené alebo háčkované, iné ako dojčenské

ex 6115 10 90, ex 6115 29 00, ex 6115 30 90, ex 6115 99 00

24,3

41

ex 13

Pánske alebo chlapčenské spodky a slipy, dámske alebo dievčenské spodné nohavice a nohavičky pletené alebo háčkované

ex 6107 19 00, ex 6108 29 00, ex 6212 10 10

17

59

ex 14

Pánske alebo chlapčenské tkané zvrchníky, plášte do dažďa a ostatné kabáty, plášte a peleríny

ex 6210 20 00

0,72

1 389

ex 15

Dámske alebo dievčenské tkané zvrchníky, plášte do dažďa a ostatné kabáty, peleríny a plášte; saká a blejzre, iné ako nepremokavé vetrovky s kapucňou

ex 6210 30 00

0,84

1 190

ex 18

Pánske alebo chlapčenské tielka a ostatné tričká, spodky, slipy, nočné košele, pyžamy, kúpacie plášte, župany a podobné výrobky, iné ako pletené alebo háčkované

ex 6207 19 00, ex 6207 29 00, ex 6207 99 90

Dámske alebo dievčenské tielka a ostatné tričká, kombiné, spodničky, nohavičky, nočné košele, pyžamy, negližé, kúpacie plášte, župany a podobné výrobky, okrem pletených alebo háčkovaných

ex 6208 19 00, ex 6208 29 00, ex 6208 99 00, ex 6212 10 10

 

 

ex 19

Vreckovky, iné ako hodvábne a z hodvábneho odpadu

ex 6213 90 00

59

17

ex 24

Pánske alebo chlapčenské nočné košele, pyžamy, kúpacie plášte, župany a podobné výrobky, pletené alebo háčkované

ex 6107 29 00

Dámske alebo dievčenské nočné košele, pyžamy, negližé, kúpacie plášte, župany a podobné výrobky, pletené alebo háčkované

ex 6108 39 00

3,9

257

ex 27

Dámske alebo dievčenské sukne, vrátane nohavicových sukní

ex 6104 59 00

2,6

385

ex 28

Nohavice, nohavice s náprsenkou a s plecnicami, lýtkové a krátke nohavice (iné ako plavky), pletené alebo háčkované

ex 6103 49 00, ex 6104 69 00

1,61

620

ex 31

Podprsenky, tkané, pletené alebo háčkované

ex 6212 10 10, ex 6212 10 90

18,2

55

ex 68

Dojčenské odevy a odevné doplnky s výnimkou dojčenských palcových rukavíc, palčiakov, rukavíc bez prstov z kategórií 10 a 87 a detských pančúch, podkolienok a ponožiek, iných ako pletených alebo háčkovaných, z kategórie 88

ex 6209 90 90

 

 

ex 73

Tepláky pletené alebo háčkované

ex 6112 19 00

1,67

600

ex 78

Tkané odevy položky 5903, 5906 a 5907, iné ako odevy kategórií ex 14 a ex 15

ex 6210 40 00, ex 6210 50 00

 

 

ex 83

Odevy, pletené alebo háčkované, položky 5903 a 5907 a lyžiarske súpravy, pletené alebo háčkované

ex 6112 20 00, ex 6113 00 90

 

 

SKUPINA III A

ex 38 B

Sieťové záclonoviny, okrem pletených alebo háčkovaných

ex 6303 99 90

 

 

ex 40

Tkané záclony (vrátane drapérií, interiérových roliet, záclonových a posteľových drapérií a ostatné bytové textílie), iné ako pletené alebo háčkované

ex 6303 99 90, ex 6304 19 90, ex 6304 99 00

 

 

ex 58

Koberce, koberčeky a podložky, uzlíkovité (tiež celkom dohotovené)

ex 5701 90 10, ex 5701 90 90

 

 

ex 59

Koberce a ostatné textilné podlahové krytiny, iné ako koberce kategórie ex 58, 142 a 151B

ex 5702 10 00, ex 5702 50 90, ex 5702 99 00, ex 5703 90 20, ex 5703 90 80, ex 5704 10 00, ex 5704 90 00, ex 5705 00 90

 

 

ex 60

Ručne tkané tapisérie druhu gobelín, flanderský gobelín, Aubusson, Beauvais a podobné, a ihlou robené tapisérie (napríklad stehom nazývaným ‚petit point‘ alebo krížovým stehom) ručne vyrobené vo vyšívacích rámoch

ex 5805 00 00

 

 

ex 61

Stuhy a stuhy bez útku zhotovené z osnovných nití spojených lepidlom (bolduky), iné než štítky a podobné výrobky kategórie ex 62 a kategórie 137 Elastické látky a lemovky (iné než pletené alebo háčkované) vyrobené z textilných materiálov, spojené gumovou niťou

ex 5806 10 00, ex 5806 20 00, ex 5806 39 00, ex 5806 40 00

 

 

ex 62

Ženilková priadza (vrátane povločkovanej ženilkovej priadze), opradená priadza (iná než metalizovaná priadza a opradená priadza z vlásia)

ex 5606 00 91, ex 5606 00 99

Tyl a ostatné sieťové látky, iné ako tkané, pletené alebo háčkované, ručne alebo mechanicky spracované stuhy, v metráži, pásoch alebo motívoch

ex 5804 10 11, ex 5804 10 19, ex 5804 10 90, ex 5804 29 10, ex 5804 29 90, ex 5804 30 00

Štítky, odznaky a podobné výrobky z textilných materiálov, nevyšívané, v metráži, v pásoch alebo narezané na určitý rozmer alebo do tvaru, tkané

ex 5807 10 10, ex 5807 10 90

Prámiky a ozdobné lemovky v metráži; strapce, brmbolce a podobné výrobky

ex 5808 10 00, ex 5808 90 00

Výšivky, v metráži, pásoch alebo ako motívy

ex 5810 10 10, ex 5810 10 90, ex 5810 99 10, ex 5810 99 90

 

 

ex 63

Pletené alebo háčkované textílie zo syntetických vlákien obsahujúce 5 % alebo viac hmotnosti elastomerných priadzí a pletené alebo háčkované textílie obsahujúce 5 % alebo viac hmotnosti gumových nití

ex 5906 91 00, ex 6002 40 00, ex 6002 90 00, ex 6004 10 00, ex 6004 90 00

 

 

ex 65

Pletené alebo háčkované textílie, iné ako v kategórii ex 63

ex 5606 00 10, ex 6002 40 00, ex 6004 10 00

 

 

ex 66

Cestovné koberčeky a prikrývky, iné ako pletené alebo háčkované

ex 6301 10 00, ex 6301 90 90

 

 

SKUPINA III B

ex 10

Rukavice prstové, palčiaky a rukavice bez prstov, pletené alebo háčkované

ex 6116 10 20, ex 6116 10 80, ex 6116 99 00

17 párov

59

ex 67

Pletené alebo háčkované odevné doplnky iné ako detské; domáca bielizeň všetkého druhu, pletená alebo háčkovaná; záclony (vrátane drapérií) a interiérové rolety, záclonové alebo posteľové drapérie a ostatné bytové doplnky, pletené alebo háčkované; pletené alebo háčkované prikrývky a cestovné koberčeky, ostatné pletené alebo háčkované doplnky vrátane častí odevov alebo odevných doplnkov

ex 5807 90 90, ex 6113 00 10, ex 6117 10 00, ex 6117 80 10, ex 6117 80 80, ex 6117 90 00, ex 6301 90 10, ex 6302 10 00, ex 6302 40 00, ex 6303 19 00, ex 6304 11 00, ex 6304 91 00, ex 6307 10 10, ex 6307 90 10

 

 

ex 69

Dámske a dievčenské nohavičky a spodničky, pletené alebo háčkované

ex 6108 19 00

7,8

128

ex 72

Plavky

ex 6112 39 10, ex 6112 39 90, ex 6112 49 10, ex 6112 49 90, ex 6211 11 00, ex 6211 12 00

9,7

103

ex 75

Pánske alebo chlapčenské pletené alebo háčkované obleky a komplety

ex 6103 10 90, ex 6103 29 00

0,80

1 250

ex 85

Viazanky, motýliky a kravaty iné ako pletené alebo háčkované, iné ako v kategórii 159

ex 6215 90 00

17,9

56

ex 86

Korzety, korzetové opasky, podväzkové pásy, traky, podväzky, plecnice a podobné výrobky, a ich časti, tiež pletené alebo háčkované

ex 6212 20 00, ex 6212 30 00, ex 6212 90 00

8,8

114

ex 87

Rukavice prstové, palčiaky a rukavice bez prstov, pletené alebo háčkované

ex 6209 90 90, ex 6216 00 00

 

 

ex 88

Pančuchy, ponožky a ťapky, iné ako pletené alebo háčkované; ostatné odevné doplnky, časti odevov alebo odevné doplnky iné ako dojčenské, iné ako pletené alebo háčkované

ex 6209 90 90, ex 6217 10 00, ex 6217 90 00

 

 

ex 91

Stany

ex 6306 29 00

 

 

ex 94

Vata z textilných materiálov a výrobky z nej; textilné vlákna v dĺžke nepresahujúcej 5 mm (vločka), textilný prach a nopky

ex 5601 10 90, ex 5601 29 00, ex 5601 30 00

 

 

ex 95

Plsť a výrobky z takého materiálu, tiež impregnované alebo potiahnuté, iné ako podlahové krytiny

ex 5602 10 19, ex 5602 10 39, ex 5602 10 90, ex 5602 29 00, ex 5602 90 00, ex 5807 90 10, ex 6210 10 10, ex 6307 90 91

 

 

ex 97

Siete a viazané sieťoviny z motúzov, šnúr alebo povrazov a celkom dohotovené rybárske siete z priadze, motúzov, šnúr alebo povrazov

ex 5608 90 00

 

 

ex 98

Ostatné výrobky vyrobené z priadze, motúzov, lán, káblov alebo povrazov, iné ako textílie, výrobky vyrobené z takých látok a výrobky kategórie 97

ex 5609 00 00, ex 5905 00 10

 

 

ex 99

Textílie potiahnuté lepidlom alebo škrobovými látkami, druhov používaných na vonkajšie obaly kníh alebo na podobné účely; kopírovacie priesvitné plátno; pripravené maliarske plátno; stužené plátno a podobné stužené textílie druhov používaných ako klobučnícke podložky

ex 5901 10 00, ex 5901 90 00

Linoleum, tiež prirezané do tvaru; podlahové krytiny pozostávajúce z nánosu alebo povlaku aplikovaného na textilnom podklade, tiež prirezané do tvaru

ex 5904 10 00, ex 5904 90 00

Pogumované textílie, iné ako pletené alebo háčkované, okrem používaných do pneumatík

ex 5906 10 00, ex 5906 99 10, ex 5906 99 90

Textílie inak impregnované alebo pokryté; maľované plátno na divadelnú scénu, textílie na vytvorenie pozadia v štúdiách, iné ako kategórie 100

ex 5907 00 10, ex 5907 00 90

 

 

ex 100

Textílie impregnované, potiahnuté, pokryté alebo laminované, s preparátmi celulózových derivátov alebo ostatných umelých plastických materiálov

ex 5903 10 10, ex 5903 10 90, ex 5903 20 10, ex 5903 20 90, ex 5903 90 10, ex 5903 90 91, ex 5903 90 99

 

 

ex 109

Nepremokavé plachty, lodné plachty, ochranné a tieniace plachty

ex 6306 19 00, ex 6306 30 00

 

 

ex 110

Tkané nafukovacie matrace

ex 6306 40 00

 

 

ex 111

Kempingový tovar, tkaný, iný ako nafukovacie matrace a stany

ex 6306 99 00

 

 

ex 112

Ostatné celkom dohotovené textílie, tkané, okrem výrobkov kategórie 113 a 114

ex 6307 20 00, ex 6307 90 99

 

 

ex 113

Handry na umývanie dlážky, handry na umývanie riadu, prachovky, okrem pletených alebo háčkovaných

ex 6307 10 90

 

 

ex 114

Tkaniny a výrobky na technické použitie, iné ako kategórie 136

ex 5908 00 00, ex 5909 00 90, ex 5910 00 00, ex 5911 10 00, ex 5911 31 19, ex 5911 31 90, ex 5911 32 10, ex 5911 32 90, ex 5911 40 00, ex 5911 90 10, ex 5911 90 90

 

 

SKUPINA IV

115

Priadza ľanová alebo z ramie

5306 10 10, 5306 10 30, 5306 10 50, 5306 10 90, 5306 20 10, 5306 20 90, 5308 90 12, 5308 90 19

 

 

117

Ľanové alebo ramiové tkaniny

5309 11 10, 5309 11 90, 5309 19 00, 5309 21 10, 5309 21 90, 5309 29 00, 5311 00 10, ex 5803 00 90, 5905 00 30

 

 

118

Bielizeň posteľná, stolová, toaletná a kuchynská z ľanu alebo ramie, iná ako pletená alebo háčkovaná

6302 29 10, 6302 39 20, 6302 59 10, ex 6302 59 90, 6302 99 10, ex 6302 99 90

 

 

120

Záclony (vrátane drapérií), interiérové rolety, záclonové a posteľové drapérie a ostatné bytové textílie, nepletené alebo háčkované, z ľanu alebo ramie

ex 6303 99 90, 6304 19 30, ex 6304 99 00

 

 

121

Motúzy, šnúry, povrazy a laná, splietané alebo oplietané, z ľanu alebo ramie

ex 5607 90 90

 

 

122

Vrecia a vrecká druhov používaných na balenie tovaru, použité, z ľanu, iné ako pletené alebo háčkované

ex 6305 90 00

 

 

123

Vlasové tkaniny a ženilkové látky z ľanu alebo ramie, iné ako stuhy

5801 90 10, ex 5801 90 90

Plédy, šatky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky, z ľanu alebo ramie, iné ako pletené alebo háčkované

ex 6214 90 00

 

 

SKUPINA V

124

Syntetické strižné vlákna

5501 10 00, 5501 20 00, 5501 30 00, 5501 40 00, 5501 90 00, 5503 11 00, 5503 19 00, 5503 20 00, 5503 30 00, 5503 40 00, 5503 90 10, 5503 90 90, 5505 10 10, 5505 10 30, 5505 10 50, 5505 10 70, 5505 10 90

 

 

125 A

Priadza zo syntetických vlákien (nekonečná) neupravená na predaj v malom,

ex 5402 44 00, 5402 45 00, 5402 46 00, 5402 47 00

 

 

125 B

Monofil, pásmo (umelá slama a podobné) a imitácia katgutu zo syntetického materiálu

5404 11 00, 5404 12 00, 5404 19 00, 5404 90 11, 5404 90 19, 5404 90 90, ex 5604 90 10, ex 5604 90 90

 

 

126

Syntetické strižné vlákna

5502 00 10, 5502 00 40, 5502 00 80, 5504 10 00, 5504 90 00, 5505 20 00

 

 

127 A

Priadza z umelého vlákna (nekonečná), neupravená na predaj v malom, jednoduchá priadza alebo z viskózového vlákna, netočená alebo krútená so zákrutom nepresahujúcim 250 otáčok na meter a jednoduchá nevzorovaná priadza z acetátu celulózy

ex 5403 31 00, ex 5403 32 00, ex 5403 33 00

 

 

127 B

Monofil, pásmo (umelá slama a podobné) a imitácia katgutu z umelého textilného materiálu

5405 00 00, ex 5604 90 90

 

 

128

Hrubé chlpy zvierat, mykané alebo česané

5105 40 00

 

 

129

Priadza z hrubých chlpov zvierat alebo vlásia

5110 00 00

 

 

130 A

Hodvábna priadza iná ako priadza spradená z hodvábneho odpadu

5004 00 10, 5004 00 90, 5006 00 10

 

 

130 B

Hodvábna priadza iná ako kategórie 130 A; messinský vlas

5005 00 10, 5005 00 90, 5006 00 90, ex 5604 90 90

 

 

131

Priadza z ostatných rastlinných textilných vlákien

5308 90 90

 

 

132

Papierová priadza

5308 90 50

 

 

133

Priadza z pravého konope

5308 20 10, 5308 20 90

 

 

134

Metalizovaná priadza

5605 00 00

 

 

135

Tkaniny z hrubých chlpov zvierat alebo vlásia

5113 00 00

 

 

136 A

Tkaniny z hodvábu alebo hodvábneho odpadu iné ako nebielené, vyčistené alebo bielené

5007 20 19, ex 5007 20 31, ex 5007 20 39, ex 5007 20 41, 5007 20 59, 5007 20 61, 5007 20 69, 5007 20 71, 5007 90 30, 5007 90 50, 5007 90 90

 

 

136 B

Tkaniny z hodvábu alebo hodvábneho odpadu iné ako kategórie 136A

ex 5007 10 00, 5007 20 11, 5007 20 21, ex 5007 20 31, ex 5007 20 39, ex 5007 20 41, 5007 20 51, 5007 90 10, 5803 00 30, ex 5905 00 90, ex 5911 20 00

 

 

137

Vlasové tkaniny a ženilkové látky a stuhy z hodvábu alebo hodvábneho odpadu

ex 5801 90 90, ex 5806 10 00

 

 

138

Tkaniny z papierovej priadze a ostatné textilné vlákna iné ako z ramie

5311 00 90, ex 5905 00 90

 

 

139

Tkaniny z kovových nití alebo pokovovanej priadze

5809 00 00

 

 

140

Pletené alebo háčkované látky z textilného materiálu iného ako vlna alebo jemné chlpy zvierat, bavlna alebo chemické vlákna

ex 6001 10 00, ex 6001 29 00, ex 6001 99 00, 6003 90 00, 6005 90 90, 6006 90 00

 

 

141

Cestovné koberčeky a prikrývky z textilného materiálu iného ako vlna alebo jemné chlpy zvierat, bavlna alebo umelé vlákna

ex 6301 90 90

 

 

142

Koberce a ostatné textilné podlahové krytiny zo sisalových alebo ostatných textilných vlákien rodu Agáve alebo manilského konope

ex 5702 39 00, ex 5702 49 00, ex 5702 50 90, ex 5702 99 00, ex 5705 00 90

 

 

144

Plsť z hrubých chlpov zvierat

5602 10 35, ex 5602 29 00

 

 

145

Motúzy, šnúry, povrazy a laná, splietané alebo oplietané, z abakových vlákien (manilské konope alebo Musa textilis Nee) alebo pravého konope

ex 5607 90 20, ex 5607 90 90

 

 

146 A

Pojivo alebo viazacie motúzy pre poľnohospodárske stroje, zo sisalových alebo ostatných textilných vlákien rodu Agáve

ex 5607 21 00

 

 

146 B

Motúzy, šnúry, povrazy a laná, splietané alebo oplietané, z mexického konope alebo iných vlákien druhu Agave, iné ako kategórie 146 A

ex 5607 21 00, 5607 29 10, 5607 29 90

 

 

146 C

Motúzy, šnúry, povrazy a laná, splietané alebo oplietané, z juty alebo iných textilných lykových vlákien položky 5303

ex 5607 90 20

 

 

147

Hodvábny odpad (vrátane kokónov nespôsobilých na zmotávanie), odpad z priadze a trhaného materiálu, iný ako nemykaný alebo česaný

ex 5003 00 00

 

 

148 A

Priadza z jutových alebo ostatných textilných lykových vlákien položky 5303

5307 10 10, 5307 10 90, 5307 20 00

 

 

148 B

Kokosová priadza

5308 10 00

 

 

149

Tkaniny z jutových alebo ostatných textilných lykových vlákien so šírkou viac ako 150 cm

5310 10 90, ex 5310 90 00

 

 

150

Tkaniny z jutových alebo ostatných textilných lykových vlákien so šírkou menej ako 150 cm; vrecia a vrecká druhov používaných na balenie tovaru, z jutových alebo ostatných textilných lykových vlákien, iné ako použité

5310 10 10, ex 5310 90 00, 5905 00 50, 6305 10 90

 

 

151 A

Podlahové krytiny z kokosových vlákien

5702 20 00

 

 

151 B

Koberce a ostatné textilné podlahové krytiny, z juty alebo ostatných textilných lykových vlákien, iné ako všívané alebo povločkované

ex 5702 39 00, ex 5702 49 00, ex 5702 50 90, ex 5702 99 00

 

 

152

Vpichované plste z jutových alebo ostatných textilných lykových vlákien, neimpregnovaných alebo nepokrytých, iných ako podlahové krytiny

5602 10 11

 

 

153

Použité vrecia a vrecká druhov používaných na balenie tovaru, z jutových alebo ostatných textilných lykových vlákien položky 5303

6305 10 10

 

 

154

Kokóny priadky morušovej spôsobilé na zmotávanie

5001 00 00

Surový hodváb (nesúkaný)

5002 00 00

Hodvábny odpad (vrátane kokónov nespôsobilých na zmotávanie), odpad z priadze a trhaného materiálu, nemykaný alebo česaný

ex 5003 00 00

Vlna nemykaná alebo česaná

5101 11 00, 5101 19 00, 5101 21 00, 5101 29 00, 5101 30 00

Jemné alebo hrubé chlpy zvierat, nemykané alebo česané

5102 11 00, 5102 19 10, 5102 19 30, 5102 19 40, 5102 19 90, 5102 20 00

Odpad z vlny alebo z jemných či hrubých chlpov zvierat vrátane odpadu z priadze, avšak okrem trhaného materiálu

5103 10 10, 5103 10 90, 5103 20 10, 5103 20 91, 5103 20 99, 5103 30 00

Trhaný materiál z vlny alebo z jemných alebo hrubých chlpov zvierat

5104 00 00

Ľan, surový alebo spracovaný, ale nespradený: ľanový kúdeľ a odpad (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)

5301 10 00, 5301 21 00, 5301 29 00, 5301 30 10, 5301 30 90

Ramiové a ostatné rastlinné textilné vlákna, nespracované alebo spracované, ale nespradené: kúdeľ, výčesky a odpad, iné ako kokosové vlákno a abakové vlákno (manilské konope alebo Musa textilis Nee)

5305 00 00

Bavlna, nemykaná alebo nečesaná

5201 00 10, 5201 00 90

Odpad z bavlny (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)

5202 10 00, 5202 91 00, 5202 99 00

Pravé konope (cannabis sativa), surové alebo spracované, ale nespradené: kúdeľ a odpad z pravých konopí (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)

5302 10 00, 5302 90 00

Abakové vlákna (manilské konope alebo Musa Textilis Nee), surové alebo spracované, ale nespradené: kúdeľ a odpad z týchto vlákien (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)

5305 00 00

Jutové alebo ostatné textilné lykové vlákna (okrem ľanu, pravého konope a ramie), surové alebo spracované, ale nespradené: kúdeľ a odpad z juty alebo ostatných textilných lykových vlákien (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)

5303 10 00, 5303 90 00

Ostatné rastlinné textilné vlákna, surové alebo spracované, ale nespradené: kúdeľ a odpad z týchto vlákien (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)

5305 00 00

 

 

156

Blúzky a pulóvre pletené alebo háčkované hodvábne alebo z hodvábneho odpadu, dámske a dievčenské

6106 90 30, ex 6110 90 90

 

 

157

Odevy, pletené alebo háčkované, okrem odevov kategórií ex 10, ex 12, ex 13, ex 24, ex 27, ex 28, ex 67, ex 69, ex 72, ex 73, ex 75, ex 83 a 156

ex 6101 90 20, ex 6101 90 80, 6102 90 10, 6102 90 90, ex 6103 39 00, ex 6103 49 00, ex 6104 19 90, ex 6104 29 90, ex 6104 39 00, 6104 49 00, ex 6104 69 00, 6105 90 90, 6106 90 50, 6106 90 90, ex 6107 99 00, ex 6108 99 00, 6109 90 90, 6110 90 10, ex 6110 90 90, ex 6111 90 90, ex 6114 90 00

 

 

159

Šaty, blúzky a košieľky, nepletené alebo háčkované, hodvábne alebo z hodvábneho odpadu

6204 49 10, 6206 10 00

Plédy, šály, šatky, mantily, závoje a podobné výrobky, iné ako pletené alebo háčkované, hodvábne alebo z hodvábneho odpadu

6214 10 00

Viazanky, motýliky a kravaty hodvábne alebo z hodvábneho odpadu

6215 10 00

 

 

160

Vreckovky hodvábne alebo z hodvábneho odpadu

ex 6213 90 00

 

 

161

Odevy, nepletené alebo háčkované, okrem odevov kategórií ex 14, ex 15, ex 18, ex 31, ex 68, ex 72, ex 78, ex 86, ex 87, ex 88 a 159

6201 19 00, 6201 99 00, 6202 19 00, 6202 99 00, 6203 19 90, 6203 29 90, 6203 39 90, 6203 49 90, 6204 19 90, 6204 29 90, 6204 39 90, 6204 49 90, 6204 59 90, 6204 69 90, 6205 90 10, ex 6205 90 80, 6206 90 10, 6206 90 90, ex 6211 20 00, ex 6211 39 00, 6211 49 00

 

 


(1)  Vzťahuje sa iba na kategórie 1 až 114 s výnimkou Bieloruska, Ruskej federácie, Uzbekistanu a Srbska, na ktoré sa vzťahujú kategórie 1 až 161.

(2)  Vzťahuje sa len na dovoz z Číny.


PRÍLOHA II

„PRÍLOHA II

VYVÁŽAJÚCE KRAJINY UVEDENÉ V ČLÁNKU 1

Bielorusko

Čína

Rusko

Srbsko

Uzbekistan“


PRÍLOHA III

„PRÍLOHA IX

Dodávateľská krajina

Skupina I

Skupina II

Skupina III

Skupina IV

Skupina V

Bielorusko

 

1,20 %

4,00 %

4,00 %

4,00 %

Uzbekistan

0,35 % (1)

1,20 %

4,00 %

4,00 %

4,00 %


Dodávateľská krajina

Skupina I

Skupina IIA

Skupina IIB

Skupina III

Skupina IV

Skupina V

Vietnam

1,0 %

5,0 %

2,5 %

10,0 %

10,0 %

10,0 %“


(1)  S výnimkou kategórie 1: 2005: %.


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Rada

6.6.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 147/61


ROZHODNUTIE RADY

z 3. júna 2008,

ktorým sa Portugalsku povoľuje uplatňovať zníženú sadzbu spotrebnej dane z piva vyrábaného v autonómnej oblasti Madeiry

(2008/417/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 299 ods. 2 druhý pododsek,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

S odvolaním sa na článok 299 ods. 2 zmluvy predložilo Portugalsko 30. mája 2007 žiadosť o výnimku z článku 90 zmluvy, aby mohlo uplatňovať sadzbu spotrebnej dane, ktorá je nižšia ako vnútroštátna sadzba stanovená v súlade so smernicou Rady 92/84/EHS z 19. októbra 1992 o aproximácii sadzieb spotrebnej dane na alkohol a alkoholické nápoje (2), z piva vyrábaného na Madeire v prípade, keď ročná produkcia pivovaru neprekročí 300 000 hektolitrov. Na produkciu nad 200 000 hektolitrov by sa mala znížená sadzba vzťahovať iba za predpokladu, že sa spotrebuje na miestnej úrovni.

(2)

Na odôvodnenie svojej žiadosti Portugalsko uviedlo, že možnosti, ktoré sa poskytujú v článku 4 smernice Rady 92/83/EHS z 19. októbra 1992 o zosúladení spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje (3), nie sú dostatočné, aby vyvážili nevýhody, ktoré znášajú pivovary na Madeire pre svoju odľahlú polohu, neucelený terén a konzervatívne miestne trhy. Podľa tohto článku môžu pivovary, ktorých ročná produkcia nepresiahne 200 000 hektolitrov, využívať znížené sadzby spotrebnej dane za predpokladu, že tieto sadzby nie sú o viac ako 50 % nižšie ako štandardná vnútroštátna sadzba. Portugalsko využilo toto ustanovenie a poskytlo 50 % zníženie sadzby pivovarom, ktorých ročná produkcia nepresiahne 200 000 hektolitrov. To však neznamená, že ak produkcia pivovarov na Madeire prekročí túto hranicu, sú dostatočne silné na to, aby čelili konkurencii pív z kontinentálneho Portugalska (alebo z kontinentálnej Európy). Ich podiel na miestnom trhu by sa neustále zmenšoval následkom silnej hospodárskej súťaže, ktorej by boli naďalej vystavené zo strany zahraničných pív, v dôsledku dodatočných nákladov, ktoré by museli znášať ako výsledok vlastnej odľahlosti, a to v súvislosti s udržiavaním vysokej úrovne zásob a prepravou surovín a druhotných a baliacich materiálov z kontinentálneho Portugalska. A hoci by takéto pivovary po dosiahnutí ročnej hranice produkcie 200 000 hektolitrov prestali byť podľa vymedzenia v článku 4 smernice 92/83/EHS „malé“, aj tak by boli naďalej malé v porovnaní s veľkými národnými a nadnárodnými pivovarmi, s ktorými vedú hospodársku súťaž. Pre ďalšie prežitie miestneho priemyslu je preto dôležité, aby pivovary využívali zníženú sadzbu spotrebnej dane, ak ich ročná produkcia presiahne 200 000 hektolitrov, ale zároveň nepresiahne 300 000 hektolitrov.

(3)

Portugalsko preto žiada, aby sa nárok na zníženú sadzbu spotrebnej dane, ktorá by bola o 50 % nižšia ako štandardná vnútroštátna sadzba, vzťahoval na pivo vyrábané miestnymi nezávislými pivovarmi na Madeire, ktorých ročná produkcia nepresiahne 300 000 hektolitrov. Keď však ročná produkcia presiahne 200 000 hektolitrov, nárok na zníženú sadzbu pre množstvá presahujúce túto hranicu, sa bude vzťahovať iba na pivo, ktoré sa spotrebuje na Madeire.

(4)

Z podrobného preskúmania situácie vyplynulo, že žiadosti Portugalska je potrebné vyhovieť, ak sa má pivovarnícky priemysel v najvzdialenejšom regióne Madeiry zachovať. Vzhľadom na okolnosti tohto prípadu a za relevantných podmienok je jasné, že následkom rozšírenia zníženej dane získa pivovarnícky priemysel na Madeire rovnakú pozíciu ako jeho konkurenti v kontinentálnom Portugalsku a v ostatných členských štátoch. Daňové výhody, ktoré získa, len vyvážia mimoriadne náklady, ktoré nevyhnutne vznikajú ako výsledok odľahlej polohy tohto priemyslu.

(5)

Nárok na uplatňovanie zníženej sadzby pri produkcii nad 200 000 hektolitrov by sa mal vzťahovať iba na pivo vyrobené a spotrebované na Madeire, aby sa nenarušil jednotný trh.

(6)

Hoci je požadovaná výnimka z článku 90 zmluvy nevyhnutná na zaručenie neohrozenosti rozvoja najvzdialenejšieho regiónu Madeiry, je takisto potrebné stanoviť časovú platnosť týchto výnimiek. Na druhej strane je však dôležité zabezpečiť miestnym hospodárskym subjektom nevyhnutnú istotu pre rozvoj ich obchodných činností. Je preto primerané, aby sa výnimka udelila na obdobie šiestich rokov.

(7)

Navyše by sa malo požadovať vypracovanie strednodobej správy, aby Komisia mohla posúdiť, či sú podmienky odôvodňujúce udelenie takejto výnimky naďalej splnené.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí by nemali mať vplyv na uplatňovanie článkov 87 a 88 zmluvy,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Odchylne od článku 90 zmluvy sa Portugalsku povoľuje uplatňovať sadzbu spotrebnej dane, ktorá je nižšia ako vnútroštátna sadzba stanovená v súlade so smernicou 92/84/EHS, v prípade piva vyrábaného v autonómnej oblasti Madeiry nezávislými pivovarmi umiestnenými v tejto oblasti, ktorých celková ročná produkcia nepresiahne 300 000 hektolitrov. Na produkciu nad 200 000 hektolitrov ročne sa môže znížená sadzba vzťahovať iba za predpokladu, že sa spotrebuje na Madeire.

Pojem „nezávislý pivovar“ znamená pivovar, ktorý je právne a hospodársky nezávislý od akýchkoľvek iných pivovarov, ktorý používa priestory fyzicky sa nachádzajúce mimo priestorov akéhokoľvek iného pivovaru a ktorý nepôsobí na základe licencie. Ak však dva alebo viac pivovarov spolupracuje a ich spoločná ročná produkcia nepresahuje 300 000 hektolitrov, tieto pivovary sa môžu považovať za jeden nezávislý pivovar.

Znížená sadzba spotrebnej dane, ktorá môže byť nižšia ako hodnota minimálnej sadzby, nesmie byť o viac ako 50 % nižšia ako hodnota štandardnej vnútroštátnej sadzby spotrebnej dane v Portugalsku.

Článok 2

Portugalsko zašle do 31. decembra 2010 Komisii správu o danej situácii, ktorá umožní Komisii posúdiť, či dôvody na udelenie výnimky ustanovenej v článku 1 stále pretrvávajú.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uplatňuje do 31. decembra 2013.

Článok 4

Toto rozhodnutie je určené Portugalskej republike.

V Bruseli 3. júna 2008

Za Radu

predseda

A. BAJUK


(1)  Stanovisko z 11. apríla 2008 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú.v. ES L 316, 31.10.1992, s. 29.

(3)  Ú.v. ES L 316, 31.10.1992, s. 21. Smernica zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 2005.


Komisia

6.6.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 147/63


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 29. mája 2008

o finančnom príspevku Spoločenstva na núdzové opatrenia zamerané na boj proti katarálnej horúčke oviec v Spojenom kráľovstve v roku 2007

[oznámené pod číslom K(2008) 2161]

(Iba anglické znenie je autentické)

(2008/418/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho apoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 2000/75/ES z 20. novembra 2000 stanovujúcu špecifické ustanovenia pre kontrolu a likvidáciu katarálnej horúčky oviec – modrého jazyka (1), a najmä na jej článok 9 ods. 2,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 90/424/EHS z 26. júna 1990 o výdavkoch na veterinárnom úseku (2), a najmä na jeho článok 3 ods. 3 a článok 3 ods. 5,

keďže:

(1)

Rozhodnutím 90/424/EHS sa ustanovujú postupy, ktorými sa riadi finančné prispievanie Spoločenstva na špecifické veterinárne opatrenia vrátane núdzových opatrení. S cieľom pomôcť pri eradikácii katarálnej horúčky oviec v čo najkratšom čase je členským štátom poskytovaný finančný príspevok na náklady súvisiace s určitými opatreniami zameranými na boj proti ohniskám katarálnej horúčky oviec.

(2)

V článku 3 ods. 5 rozhodnutia 90/424/EHS sa ustanovujú pravidlá týkajúce sa percentuálneho podielu nákladov vzniknutých členským štátom, ktoré sa môžu hradiť v rámci finančného príspevku Spoločenstva.

(3)

Vyplatenie finančného príspevku Spoločenstva na núdzové opatrenia zamerané na boj proti katarálnej horúčke oviec podlieha pravidlám ustanoveným v nariadení Komisie (ES) č. 349/2005 z 28. februára 2005 stanovujúcom pravidlá financovania zo Spoločenstva, ktoré je určené na mimoriadne opatrenia boja proti určitým chorobám zvierat, uvedeným v rozhodnutí Rady 90/424/EHS (3). Toto nariadenie sa uplatňuje na finančné príspevky Spoločenstva poskytnuté členským štátom, pokiaľ ide o definované oprávnené výdavky na opatrenia zamerané na eradikáciu určitých chorôb v situáciách uvedených v článku 3 ods. 1 rozhodnutia 90/424/EHS.

(4)

V roku 2007 sa v Spojenom kráľovstve vyskytlo ohnisko katarálnej horúčky oviec. Výskyt tejto nákazy predstavuje závažné riziko pre populáciu hospodárskych zvierat Spoločenstva.

(5)

V tejto súvislosti prijalo Spojené kráľovstvo potrebné núdzové opatrenia s cieľom vyhnúť sa šíreniu katarálnej horúčky oviec.

(6)

Dňa 28. novembra 2007 predložilo Spojené kráľovstvo finančné informácie potrebné pred poskytnutím finančnej podpory Spoločenstva v súlade s článkom 6 nariadenia (ES) č. 349/2005.

(7)

Spojené kráľovstvo v plnej miere splnilo svoje technické a administratívne povinnosti stanovené v článku 3 rozhodnutia 90/424/EHS a v článku 6 nariadenia (ES) č. 349/2005.

(8)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Finančný príspevok Spoločenstva pre Spojené kráľovstvo

Bez toho, aby bol dotknutý článok 10a rozhodnutia 90/424/EHS, môže byť Spojenému kráľovstvu udelený finančný príspevok Spoločenstva na pokrytie nákladov, ktoré vznikli tomuto členskému štátu v roku 2007 pri prijímaní opatrení uvedených v článku 3 ods. 2 rozhodnutia 90/424/EHS na boj proti katarálnej horúčke oviec.

Článok 2

Adresát

Toto rozhodnutie je určené Spojenému kráľovstvu Veľkej Británie a Severného Írska.

V Bruseli 29. mája 2008

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 74. Smernica naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím Komisie 2007/729/ES (Ú. v. EÚ L 294, 13.11.2007, s. 26).

(2)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 19. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).

(3)  Ú. v. EÚ L 55, 1.3.2005, s. 12.


6.6.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 147/65


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 30. mája 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2008/377/ES o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s klasickým morom ošípaných na Slovensku

[oznámené pod číslom K(2008) 2262]

(Text s významom pre EHP)

(2008/419/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 90/425/EHS z 26. júna 1990 týkajúcu sa veterinárnych a zootechnických kontrol uplatňovaných v obchode vnútri Spoločenstva s určitými živými zvieratami a výrobkami s ohľadom na vytvorenie vnútorného trhu (1), a najmä na jej článok 10 ods. 4,

keďže:

(1)

Na Slovensku sa vyskytli ohniská klasického moru ošípaných, ktoré v súvislosti s obchodovaním so živými ošípanými a určitými výrobkami z ošípaných môžu ohroziť stáda ošípaných v ostatných členských štátoch.

(2)

Rozhodnutie Komisie 2008/377/ES z 8. mája 2008 o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s klasickým morom ošípaných na Slovensku (2) bolo prijaté s cieľom posilniť opatrenia prijaté na Slovensku podľa smernice Rady 2001/89/ES z 23. októbra 2001 o opatreniach Spoločenstva na tlmenie klasického moru ošípaných (3).

(3)

V článku 2 ods. 2 písm. p) smernice Rady 64/432/EHS z 26. júna 1964 o zdravotných problémoch zvierat ovplyvňujúcich obchod s hovädzím dobytkom a ošípanými vo vnútri Spoločenstva (4) sa „kraj“ definuje ako taká časť územia Slovenska, ktorá má plochu aspoň 2 000 km2 a ktorá podlieha kontrole príslušnými orgánmi.

(4)

Na základe výsledkov epidemiologického prieskumu, ktorý vykonal príslušný orgán na Slovensku, je vhodné ustanoviť, aby sa ochranné opatrenia súvisiace s klasickým morom ošípaných na Slovensku uplatňovali na určité správne oblasti („kraje“).

(5)

Rozhodnutie 2008/377/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k rozhodnutiu 2008/377/ES sa nahrádza textom prílohy k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 30. mája 2008

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 29. Smernica naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím 2006/965/ES (Ú. v. EÚ L 397, 30.12.2006, s. 22).

(2)  Ú. v. EÚ L 130, 20.5.2008, s. 18.

(3)  Ú. v. ES L 316, 1.12.2001, s. 5. Smernica naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím Komisie 2007/729/ES (Ú. v. EÚ L 294, 13.11.2007, s. 26).

(4)  Ú. v. ES 121, 29.7.1964, s. 1977/64. Smernica naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím 2007/729/ES.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA

Tieto správne oblasti na Slovensku:

Banskobystrický kraj

Nitriansky kraj“