ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 145

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
4. júna 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (modernizovaný Colný kódex)

1

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa zavádza nová štatistická klasifikácia produktov podľa činností (CPA) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3696/93 ( 1 )

65

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 452/2008 z 23. apríla 2008 o tvorbe a rozvoji štatistiky vzdelávania a celoživotného vzdelávania ( 1 )

227

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 453/2008 z 23. apríla 2008 o štvrťročnej štatistike o voľných pracovných miestach v Spoločenstve ( 1 )

234

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 454/2008 z 21. mája 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 998/2003 o veterinárnych požiadavkách uplatniteľných na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat, pokiaľ ide o predĺženie prechodného obdobia

238

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

4.6.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 145/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 450/2008

z 23. apríla 2008,

ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (modernizovaný Colný kódex)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej články 26, 95, 133 a 135,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Spoločenstvo je založené na colnej únii. V záujme hospodárskych subjektov ako aj colných orgánov v Spoločenstve je vhodné spojiť súčasné colné predpisy do Colného kódexu Spoločenstva (ďalej len „kódex“). Na základe koncepcie vnútorného trhu by mal kódex obsahovať všeobecné pravidlá a postupy zabezpečujúce vykonávanie colných a iných opatrení spoločných politík, ktoré sa vzhľadom na požiadavky týchto spoločných politík zaviedli na úrovni Spoločenstva v súvislosti s obchodom s tovarom medzi Spoločenstvom a krajinami alebo územiami mimo colného územia Spoločenstva. Colné predpisy by mali byť lepšie zosúladené s ustanoveniami, ktoré sa týkajú výberu dovozného cla bez zmeny rozsahu platných daňových predpisov.

(2)

V súlade s oznámením Komisie týkajúcim sa ochrany finančných záujmov Spoločenstva a akčným plánom na roky 2004 – 2005, je vhodné prispôsobiť právny rámec na ochranu finančných záujmov Spoločenstva.

(3)

Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (3), bolo založené na zjednotení colných režimov uplatňovaných samostatne v príslušných členských štátoch počas osemdesiatych rokov. Toto nariadenie sa od jeho zavedenia opakovane a podstatne menilo a dopĺňalo s cieľom riešiť osobitné problémy, ako je ochrana dobrej viery alebo zohľadnenie bezpečnostných požiadaviek. Ďalšie zmeny a doplnenia kódexu sú nevyhnutné ako dôsledok významných legislatívnych zmien, ktoré sa uskutočnili za posledné roky na úrovni Spoločenstva aj na medzinárodnej úrovni, akými sú uplynutie platnosti Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele a nadobudnutie platnosti aktov o pristúpení z roku 2003 a 2005, ako aj zmena a doplnenie Medzinárodného dohovoru o zjednodušení a zosúladení colných režimov (ďalej len „revidovaný Kjótsky dohovor“), ku ktorému bolo schválené pristúpenie Spoločenstva rozhodnutím Rady 2003/231/ES (4). Nadišiel čas zmodernizovať colné režimy a zohľadniť fakt, že elektronické vyhlásenia a spracovanie sú pravidlom a vyhlásenia a spracovanie v tlačenej forme sú výnimkou. Vzhľadom na všetky tieto dôvody je ďalšia zmena a doplnenie súčasného kódexu nedostatočná a je potrebné jeho kompletné prepracovanie.

(4)

Je vhodné do kódexu zaviesť právny rámec na uplatňovanie niektorých ustanovení colných predpisov na obchod s tovarom medzi časťami colného územia, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (5), a časťami tohto územia, na ktoré sa uvedené ustanovenia nevzťahujú, alebo na obchod medzi časťami tohto územia, na ktoré sa ustanovenia uvedenej smernice nevzťahujú. Vzhľadom na skutočnosť, že dotknutý tovar je tovarom Spoločenstva, ako aj na fiškálnu povahu predmetných opatrení vzťahujúcich sa na takýto obchod vo vnútri Spoločenstva, je opodstatnené, aby sa prostredníctvom vykonávacích opatrení primerane zjednodušili colné formality, ktoré sa na uvedený tovar vzťahujú.

(5)

Uľahčovanie zákonného obchodovania a boj proti podvodom si vyžadujú jednoduché, rýchle a štandardné colné režimy a postupy. V súlade s oznámením Komisie o jednoduchom colnom a obchodnom prostredí bez dokumentov v papierovej forme je preto vhodné zjednodušiť colné predpisy, aby sa umožnilo používanie moderných nástrojov a technológie, ďalej podporilo jednotné uplatňovanie colných predpisov a modernizovaných prístupov k colnej kontrole, a aby sa tým pomohol zabezpečiť základ pre účinné a jednoduché colné režimy. S cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť podnikov by sa mali colné režimy zlúčiť alebo zosúladiť a počet colných režimov obmedziť na tie, ktoré sú ekonomicky opodstatnené.

(6)

Dobudovaním vnútorného trhu, znížením prekážok v medzinárodnom obchode a pri investovaní a posilnením potreby zaistiť bezpečnosť a ochranu na vonkajších hraniciach Spoločenstva sa zmenila úloha colných orgánov tak, že sa stali hlavným aktérom v rámci dodávateľského reťazca a prostredníctvom monitorovania a riadenia medzinárodného obchodu aj katalyzátorom konkurencieschopnosti krajín a spoločností. Colné predpisy by preto mali odrážať novú ekonomickú realitu a novú úlohu a poslanie colných orgánov.

(7)

Používanie informačných a komunikačných technológií ustanovené v budúcom rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady o colnom a obchodnom prostredí bez dokumentov v papierovej forme je kľúčovým prvkom pri zabezpečovaní uľahčovania obchodu a súčasne i účinnosti colných kontrol, pričom znižuje náklady podniku a riziko pre spoločnosť. V kódexe je preto potrebné ustanoviť právny rámec, v ktorom sa toto rozhodnutie môže vykonávať, najmä právnu zásadu, že všetky colné a obchodné transakcie sa musia vykonávať elektronicky, a že informačné a komunikačné systémy pre colné operácie majú hospodárskym subjektom v každom členskom štáte ponúkať rovnaké možnosti.

(8)

Takéto využitie informačných a komunikačných technológií by malo byť spojené so zosúladeným a normalizovaným uplatňovaním colných kontrol zo strany členských štátov, aby sa zabezpečila rovnaká úroveň colnej kontroly v rámci celého Spoločenstva a aby to nespôsobilo protikonkurenčné správanie na rôznych vstupných a výstupných miestach v Spoločenstve.

(9)

V záujme uľahčovania podnikateľskej činnosti a pri súčasnom zabezpečení zodpovedajúcej úrovne kontroly tovaru, ktorý vstupuje na colné územie Spoločenstva alebo z neho vystupuje je žiaduce, aby informáciami, ktoré poskytli hospodárske subjekty, s ohľadom na príslušné ustanovenia týkajúce sa ochrany údajov spoločne disponovali colné orgány a iné orgány, ktoré sa zúčastňujú tejto kontroly, ako polícia, hraničná stráž, veterinárne a orgány ochrany životného prostredia a aby sa zosúladili kontroly zo strany rôznych orgánov, a to tak, aby hospodársky subjekt musel poskytnúť informáciu iba raz a aby tieto orgány kontrolovali tovar v rovnakom čase a na rovnakom mieste.

(10)

V záujme uľahčovania určitých typov podnikateľskej činnosti by mali mať všetky osoby aj naďalej právo vymenovať zástupcu pri svojom konaní s colnými orgánmi. Už by však nemala existovať možnosť, aby sa takéto právo na zástupcu obmedzovalo zákonom niektorého z členských štátov. Okrem toho by colný zástupca, ktorý spĺňa kritériá na udelenie statusu schváleného hospodárskeho subjektu, mal byť oprávnený poskytovať svoje služby aj v inom členskom štáte ako v štáte, v ktorom je usadený.

(11)

Vyhovujúce a dôveryhodné hospodárske subjekty by mali mať ako „schválené hospodárske subjekty“ možnosť maximálne využívať rozšírené používanie zjednodušených postupov a s ohľadom na aspekty bezpečnosti a ochrany využívať zníženú úroveň colných kontrol. Mohli by tak využívať status schváleného hospodárskeho subjektu pre oblasť „zjednodušené colné postupy“ alebo status schváleného hospodárskeho subjektu pre oblasť „bezpečnosť a ochrana“. Statusy sa im môžu udeliť jednotlivo alebo spoločne.

(12)

Na všetky rozhodnutia, t. j. oficiálne akty colných orgánov, ktoré sa týkajú colných predpisov a majú právny účinok na jednu alebo viac osôb, vrátane záväzných informácií vydaných týmito orgánmi, by sa mali vzťahovať rovnaké pravidlá. Všetky takéto rozhodnutia by mali byť platné v celom Spoločenstve a malo by byť možné vyhlásiť ich za neplatné, zmeniť okrem prípadov, v ktorých je ustanovené inak alebo zrušiť, ak nie sú v súlade s colnými predpismi alebo ich výkladom.

(13)

Okrem práva odvolať sa proti akémukoľvek rozhodnutiu colných orgánov je v súlade s Chartou základných práv Európskej únie potrebné zabezpečiť každej osobe právo na vypočutie predtým, ako sa prijme akékoľvek rozhodnutie, ktoré by ju negatívne ovplyvnilo.

(14)

Modernizácia colných režimov v rámci požiadaviek elektronického prostredia si vyžaduje deľbu zodpovedností medzi colnými orgánmi rôznych členských štátov. Je potrebné zabezpečiť adekvátnu úroveň účinných, primeraných a odradzujúcich sankcií v rámci vnútorného trhu.

(15)

Aby sa zaručila rovnováha medzi potrebou colných orgánov zabezpečiť správne uplatňovanie colných predpisov na jednej strane a právom hospodárskych subjektov na spravodlivé zaobchádzanie na strane druhej, colným orgánom by sa mali udeliť rozsiahle kontrolné právomoci a hospodárskym subjektom právo odvolať sa.

(16)

Aby sa znížilo riziko pre Spoločenstvo, jeho občanov a obchodných partnerov, harmonizované uplatňovanie colných kontrol členskými štátmi by malo byť založené na spoločnom rámci riadenia rizík a elektronickom systéme na jeho vykonávanie. Vytvorenie rámca riadenia rizika spoločného pre všetky členské štáty by im nemalo brániť v náhodných kontrolách tovaru.

(17)

Je potrebné určiť faktory, na základe ktorých sa uplatňuje dovozné a vývozné clo a iné opatrenia vzhľadom na obchod s tovarom. Ak si tak vyžadujú potreby obchodu, je takisto vhodné zaviesť jasné ustanovenia na vydávanie dôkazov o pôvode tovaru v Spoločenstve.

(18)

Aby sa vyhlo problémom pri určovaní právneho základu, na základe ktorého vznikol colný dlh, je vhodné zoskupiť všetky prípady vzniku colného dlhu pri dovoze, ktorý vznikol inak ako na základe podania colného vyhlásenia na prepustenie tovaru do voľného obehu alebo do colného režimu dočasné použitie s čiastočným oslobodením od cla. To isté by sa malo uplatniť v prípade vzniku colného dlhu pri vývoze.

(19)

Keďže nová úloha colných orgánov zahŕňa deľbu povinností a spoluprácu medzi vnútrozemskými a pohraničnými colnými úradmi, colný dlh by mal vo väčšine prípadov vznikať na mieste, kde je dlžník usadený, keďže colný úrad príslušný pre uvedené miesto môže najlepšie dohliadať na činnosť dotknutej osoby.

(20)

Okrem toho je vhodné v súlade s revidovaným Kjótskym dohovorom zabezpečiť zníženie počtu prípadov, v ktorých sa vyžaduje administratívna spolupráca medzi členskými štátmi, aby sa určilo miesto, kde vznikol colný dlh, a aby sa vybralo clo.

(21)

Pravidlá pre osobitné colné režimy by mali umožniť využívanie jedinej záruky pre všetky kategórie osobitných režimov a zabezpečiť, aby táto záruka bola celková a zahŕňala niekoľko transakcií.

(22)

Aby sa zabezpečila lepšia ochrana finančných záujmov Spoločenstva a členských štátov, záruka by mala zahŕňať všetok tovar, ktorý v zásielke alebo v colnom vyhlásení, na ktoré je poskytnutá, uvedený nie je alebo je uvedený nesprávne. Z rovnakého dôvodu by sa záväzok ručiteľa mal vzťahovať na sumy dovozného alebo vývozného cla, ktoré sa majú zaplatiť po následných kontrolách do colného režimu.

(23)

Aby sa zabezpečili finančné záujmy Spoločenstva a členských štátov a aby sa zabránilo podvodným postupom, odporúčajú sa postupy, ktoré zahŕňajú postupné opatrenia na uplatňovanie celkovej záruky. Ak existuje zvýšené riziko podvodu, malo by byť možné dočasne zakázať uplatňovanie celkovej záruky s ohľadom na osobitnú situáciu príslušných hospodárskych subjektov.

(24)

V prípadoch, v ktorých colný dlh vznikol nedodržaním colných predpisov, je vhodné zohľadniť dobrú vieru príslušnej osoby a znížiť tak následky vzniknuté nedbanlivosťou dlžníka.

(25)

Je potrebné ustanoviť zásadu určovania statusu tovaru Spoločenstva a okolnosti týkajúce sa straty takéhoto statusu, a vytvoriť základ na určovanie, kedy tento status ostáva nezmenený v prípadoch, v ktorých tovar dočasne opúšťa colné územie Spoločenstva.

(26)

Ak hospodársky subjekt vopred poskytol potrebné informácie na kontroly rizík v súvislosti s použitím tovaru, je vhodné zabezpečiť, aby sa v takom prípade stalo rýchle prepustenie tovaru pravidlom. Kontroly v rámci fiškálnej a obchodnej politiky by mal primárne vykonávať colný úrad príslušný pokiaľ ide o priestory hospodárskeho subjektu.

(27)

Pravidlá vzťahujúce sa na colné vyhlásenia a pravidlá prepúšťania tovaru do colného režimu by sa mali zmodernizovať a zefektívniť najmä tým, že sa vyžaduje, aby sa colné vyhlásenia podávali spravidla elektronicky a aby sa zabezpečil iba jeden druh zjednodušeného colného vyhlásenia.

(28)

Keďže v revidovanom Kjótskom dohovore sa uprednostňuje podávanie, registrácia a kontrola colného vyhlásenia pred príchodom tovaru, a okrem toho aj odlíšenie miesta, kde sa vyhlásenie podáva, od miesta, na ktorom sa tovar fyzicky nachádza, odporúča sa ustanoviť centralizované colné konanie na mieste, kde je hospodársky subjekt usadený. Centralizované colné konanie by malo zahŕňať možnosť použitia zjednodušených colných vyhlásení, odkladu dňa podania kompletného colného vyhlásenia a potrebných dokumentov, periodického colného vyhlásenia a odkladu platby.

(29)

Aby sa pomohli zabezpečiť neutrálne podmienky pre hospodársku súťaž v celom Spoločenstve, je vhodné ustanoviť na úrovni Spoločenstva pravidlá upravujúce zničenie alebo iné naloženie s tovarom colnými orgánmi, ktoré predtým vyžadovali vnútroštátne právne predpisy.

(30)

S cieľom zjednodušiť subjektu možnosť výberu správneho režimu, vyhnúť sa chybám a znížiť počet prípadov následného vyberania dlhu a jeho vrátenia po prepustení je vhodné ustanoviť spoločné a jednoduché pravidlá pre osobitné colné režimy (tranzit, skladovanie, osobitné použitie a zušľachťovací styk) doplnené o malý súbor pravidiel pre každú kategóriu osobitného colného režimu.

(31)

Udeľovanie povolení pre niekoľko osobitných colných režimov s jedinou zárukou a jediným dohliadajúcim colným úradom by sa malo uľahčiť, a v týchto prípadoch by mali existovať jednoduché pravidlá týkajúce sa vzniku colného dlhu. Základným princípom by malo byť, že tovar prepustený do osobitného colného režimu alebo výrobky z neho vyrobené sa majú hodnotiť v čase vzniku colného dlhu. V ekonomicky opodstatnených prípadoch by však malo byť možné hodnotiť tovar v čase, keď bol prepustený do osobitného colného režimu. Rovnaké zásady by sa mali uplatňovať pri obvyklých spôsoboch zaobchádzania s tovarom.

(32)

Vzhľadom na zvýšené bezpečnostné opatrenia zavedené do kódexu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2005 z 13. apríla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (6), by sa prepustenie tovaru do slobodných pásiem malo stať colným režimom a tovar by mal podliehať colným kontrolám pri vstupe a podľa záznamov.

(33)

Vzhľadom na to, že zámer spätného vývozu nie je viac nevyhnutný, mal by sa colný režim aktívny zušľachťovací styk v podmienečnom systéme spojiť prepracovaním pod colným dohľadom a režim aktívny zušľachťovací styk v systéme vrátenia by sa mal vypustiť. Jediný aktívny zušľachťovací styk by mal zahŕňať aj zničenie okrem prípadov, v ktorých zničenie vykonávajú colné orgány alebo sa vykonáva pod ich dohľadom.

(34)

Bezpečnostné opatrenia týkajúce sa tovaru Spoločenstva, ktorý vystupuje z colného územia Spoločenstva, by sa mali rovnako uplatňovať na spätne vyvezený tovar, ktorý nie je tovarom Spoločenstva. Rovnaké základné pravidlá by sa mali uplatňovať na všetky druhy tovaru s možnosťou výnimiek, ak je to potrebné, ako napríklad na tovar, ktorý sa cez colné územie Spoločenstva iba prepravuje.

(35)

Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy na výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (7).

(36)

Je vhodné ustanoviť prijatie vykonávacích opatrení tohto kódexu. Tieto opatrenia by sa mali prijať v súlade s riadiacim a regulačným postupom, ktoré sú ustanovené v článkoch 4 a 5 rozhodnutia 1999/468/ES.

(37)

Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na vymedzenie podmienok a kritérií potrebných na účinné uplatňovanie tohto kódexu. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky tohto nariadenia jeho doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou, ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

(38)

S cieľom zabezpečiť účinný rozhodovací proces je vhodné preskúmať otázky, ktoré sa týkajú prípravy pozície, ktorú má Spoločenstvo prijať vo výboroch, pracovných skupinách a grémiách zriadených v rámci medzinárodných dohôd týkajúcich sa colných predpisov.

(39)

S cieľom zjednodušiť a racionalizovať colné predpisy sa v záujme transparentnosti do kódexu začlenilo niekoľko ustanovení, ktoré sú v súčasnosti obsiahnuté v samostatných aktoch Spoločenstva.

Preto by sa mali spolu s nariadením (EHS) č. 2913/92 zrušiť tieto nariadenia:

nariadenie Rady (EHS) č. 3925/91 z 19. decembra 1991 o zrušení kontrol a formalít týkajúcich sa príručnej a podanej batožiny u osôb, ktoré uskutočňujú lety a námorné cesty vnútri Spoločenstva (8), a nariadenie Rady (ES) č. 1207/2001 z 11. júna 2001 o postupoch pre umožnenie vydávania alebo na prípravu dôkazov o pôvode a na vydávanie niektorých schválených vývozných povolení podľa doložiek upravujúcich preferenčné obchodovanie medzi Európskym spoločenstvom a niektorými krajinami (9).

(40)

Keďže ciele tohto nariadenia, a to ustanovenie pravidiel a postupov, ktoré možno uplatniť na tovar, ktorý vstupuje do colného územia Spoločenstva alebo z neho vystupuje s cieľom umožniť účinné fungovanie colnej únie ako centrálneho piliera vnútorného trhu nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

OBSAH

HLAVA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

KAPITOLA 1

Rozsah pôsobnosti colných predpisov, úloha colných orgánov a vymedzenie pojmov

KAPITOLA 2

Práva a povinnosti osôb vo vzťahu k colným predpisom

Oddiel 1

Poskytovanie informácií

Oddiel 2

Colné zastúpenie

Oddiel 3

Schválený hospodársky subjekt

Oddiel 4

Rozhodnutia týkajúce sa uplatňovania colných predpisov

Oddiel 5

Sankcie

Oddiel 6

Odvolania

Oddiel 7

Kontrola tovaru

Oddiel 8

Uchovávanie dokladov a iných informácií; poplatky a náklady

KAPITOLA 3

Menový prepočet a lehoty

HLAVA II

FAKTORY, NA ZÁKLADE KTORÝCH SA UPLATŇUJE DOVOZNÉ ALEBO VÝVOZNÉ CLO A INÉ OPATRENIA VO VZŤAHU K OBCHODU S TOVAROM

KAPITOLA 1

Spoločný colný sadzobník a nomenklatúrne zatriedenie tovaru

KAPITOLA 2

Pôvod tovaru

Oddiel 1

Nepreferenčný pôvod

Oddiel 2

Preferenčný pôvod

KAPITOLA 3

Colná hodnota tovaru

HLAVA III

COLNÝ DLH A ZÁRUKY

KAPITOLA 1

Vznik colného dlhu

Oddiel 1

Colný dlh pri dovoze

Oddiel 2

Colný dlh pri vývoze

Oddiel 3

Spoločné ustanovenia pre colný dlh pri dovoze a vývoze

KAPITOLA 2

Záruka poskytnutá na colný dlh, ktorý vznikol alebo by mohol vzniknúť

KAPITOLA 3

Vyberanie a platenie cla, vrátenie a odpustenie dovozného alebo vývozného cla

Oddiel 1

Určenie sumy dovozného alebo vývozného cla, oznámenie colného dlhu a zápis do účtovnej evidencie

Oddiel 2

Platba dovozného alebo vývozného cla

Oddiel 3

Vrátenie a odpustenie sumy dovozného alebo vývozného cla

KAPITOLA 4

Zánik colného dlhu

HLAVA IV

TOVAR VSTUPUJÚCI NA COLNÉ ÚZEMIE SPOLOČENSTVA

KAPITOLA 1

Predbežné colné vyhlásenie o vstupe

KAPITOLA 2

Príchod tovaru

Oddiel 1

Vstup tovaru na colné územie Spoločenstva

Oddiel 2

Predloženie, vykládka a prehliadka tovaru

Oddiel 3

Formality po predložení tovaru

Oddiel 4

Tovar prepravovaný v colnom režime tranzit

HLAVA V

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ TÝKAJÚCE SA COLNÉHO STATUSU, PREPUSTENIA TOVARU DO COLNÉHO REŽIMU, OVEROVANIA, PREPUSTENIA A NAKLADANIA S TOVAROM

KAPITOLA 1

Colný status tovaru

KAPITOLA 2

Prepustenie tovaru do colného režimu

Oddiel 1

Všeobecné ustanovenia

Oddiel 2

Štandardné colné vyhlásenia

Oddiel 3

Zjednodušené colné vyhlásenia

Oddiel 4

Ustanovenia pre všetky colné vyhlásenia

Oddiel 5

Iné zjednodušenia

KAPITOLA 3

Overovanie a prepustenie tovaru

Oddiel 1

Overovanie

Oddiel 2

Prepustenie

KAPITOLA 4

Nakladanie s tovarom

HLAVA VI

PREPUSTENIE DO VOĽNÉHO OBEHU A OSLOBODENIE OD DOVOZNÉHO CLA

KAPITOLA 1

Prepustenie do voľného obehu

KAPITOLA 2

Oslobodenie od dovozného cla

Oddiel 1

Vrátený tovar

Oddiel 2

Morský rybolov a produkty získané z mora

Oddiel 3

Vykonávacie opatrenia

HLAVA VII

OSOBITNÉ COLNÉ REŽIMY

KAPITOLA 1

Všeobecné ustanovenia

KAPITOLA 2

Tranzit

Oddiel 1

Vonkajší a vnútorný tranzit

Oddiel 2

Tranzit Spoločenstva

KAPITOLA 3

Skladovanie

Oddiel 1

Spoločné ustanovenia

Oddiel 2

Dočasné uskladnenie

Oddiel 3

Colné uskladňovanie

Oddiel 4

Slobodné pásma

KAPITOLA 4

Osobitné použitie

Oddiel 1

Dočasné použitie

Oddiel 2

Konečné použitie

KAPITOLA 5

Zušľachťovací styk

Oddiel 1

Všeobecné ustanovenia

Oddiel 2

Aktívny zušľachťovací styk

Oddiel 3

Pasívny zušľachťovací styk

HLAVA VIII

VÝSTUP TOVARU Z COLNÉHO ÚZEMIA SPOLOČENSTVA

KAPITOLA 1

Tovar opúšťajúci colné územie

KAPITOLA 2

Vývoz a spätný vývoz

KAPITOLA 3

Oslobodenie od vývozného cla

HLAVA IX

VÝBOR PRE COLNÝ KÓDEX A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

KAPITOLA 1

Výbor pre colný kódex

KAPITOLA 2

Záverečné ustanovenia

PRÍLOHA

TABUĽKA ZHODY

HLAVA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

KAPITOLA 1

Rozsah pôsobnosti colných predpisov, úloha colných orgánov a vymedzenie pojmov

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   Týmto nariadením sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (ďalej len „kódex“), ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá a postupy uplatniteľné na tovar, ktorý vstupuje na colné územie Spoločenstva alebo ktorý z neho vystupuje.

Bez toho, aby bolo dotknuté medzinárodné právo a medzinárodné dohovory, ako aj právne predpisy Spoločenstva v iných oblastiach, sa kódex uplatňuje jednotne na celom colnom území Spoločenstva.

2.   Určité ustanovenia colných predpisov sa môžu uplatňovať mimo colného územia Spoločenstva v rámci právnych predpisov upravujúcich konkrétne oblasti alebo v rámci medzinárodných dohovorov.

3.   Určité ustanovenia colných predpisov vrátane zjednodušení, ktoré sa v nich ustanovujú, sa uplatňujú na obchod s tovarom medzi časťami colného územia Spoločenstva, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia smernice 2006/112/ES, a časťami územia Spoločenstva, na ktoré sa uvedené ustanovenia nevzťahujú, alebo na obchod medzi časťami územia Spoločenstva, na ktoré sa uvedené ustanovenia nevzťahujú.

Opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, ustanovujúce pravidlá uvedené v prvom pododseku a zjednodušenia na ich vykonávanie sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 184 ods. 4. V týchto opatreniach sa zohľadnia aj osobitné okolnosti týkajúce sa obchodu s tovarom, do ktorého je zapojený len jeden členský štát.

Článok 2

Úloha colných orgánov

Colné orgány zodpovedajú predovšetkým za dohľad nad medzinárodným obchodom Spoločenstva, čím prispievajú k spravodlivému a otvorenému obchodu, realizácii vonkajších aspektov vnútorného trhu, spoločnej obchodnej politiky a ďalších spoločných politík Spoločenstva s vplyvom na obchod, ako aj k celkovej bezpečnosti dodávateľského reťazca. Colné orgány zavedú opatrenia zamerané najmä na:

a)

ochranu finančných záujmov Spoločenstva a jeho členských štátov;

b)

ochranu Spoločenstva pred nečestným a nezákonným obchodom a súbežnú podporu legitímnej obchodnej činnosti;

c)

zaistenie bezpečnosti a ochrany Spoločenstva a jeho obyvateľov, ako aj ochranu životného prostredia, ak je to vhodné, v úzkej spolupráci s inými orgánmi;

d)

udržanie vhodnej rovnováhy medzi colnými kontrolami a uľahčením zákonného obchodu.

Článok 3

Colné územie

1.   Colné územie Spoločenstva zahŕňa tieto územia vrátane ich teritoriálnych vôd, vnútrozemských vôd a vzdušného priestoru:

územie Belgického kráľovstva,

územie Bulharskej republiky,

územie Českej republiky,

územie Dánskeho kráľovstva okrem Faerských ostrovov a Grónska,

územie Spolkovej republiky Nemecko okrem ostrova Helgoland a územia Büsingenu (Zmluva z 23. novembra 1964 medzi Spolkovou republikou Nemecko a Švajčiarskou konfederáciou),

územie Estónskej republiky,

územie Írska,

územie Helénskej republiky,

územie Španielskeho kráľovstva okrem Ceuty a Melilly,

územie Francúzskej republiky okrem Novej Kaledónie, ostrovov Mayotte, Saint-Pierre a Miquelon, Wallisu a Futuny, Francúzskej Polynézie a Francúzskych južných a antarktických území,

územie Talianskej republiky okrem obcí Livigno a Campione d’Italia a pobrežných vôd jazera Lugano nachádzajúcich sa medzi brehom a politickou hranicou územia medzi obcami Ponte Tresa a Porto Ceresio,

územie Cyperskej republiky v súlade s ustanoveniami Aktu o pristúpení z roku 2003,

územie Lotyšskej republiky,

územie Litovskej republiky,

územie Luxemburského veľkovojvodstva,

územie Maďarskej republiky,

územie Malty,

územie Holandského kráľovstva v Európe,

územie Rakúskej republiky,

územie Poľskej republiky,

územie Portugalskej republiky,

územie Rumunska,

územie Slovinskej republiky,

územie Slovenskej republiky,

územie Fínskej republiky,

územie Švédskeho kráľovstva,

územie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a Normanských ostrovov a ostrova Man.

2.   Za súčasť colného územia Spoločenstva sa vrátane ich teritoriálnych vôd, vnútrozemských vôd a vzdušného priestoru považujú nasledovné územia ležiace mimo územia členských štátov, berúc do úvahy dohovory a zmluvy, ktoré sa na týchto územiach uplatňujú:

a)

FRANCÚZSKO

územie Monackého kniežatstva v zmysle Colného dohovoru podpísaného v Paríži 18. mája 1963 (Journal officiel de la République française – Úradný vestník Francúzskej republiky) z 27. septembra 1963, s. 8679);

b)

CYPRUS

územie výsostných území Spojeného kráľovstva Akrotíri a Dekéleia v zmysle Zmluvy o založení Cyperskej republiky podpísanej v Nikózii 16. augusta 1960 [United Kingdom Treaty Series No 4 (1961) Cmnd 1252].

Článok 4

Vymedzenie pojmov

Na účely kódexu sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„colné orgány“ sú colné správy členských štátov zodpovedné za uplatňovanie colných predpisov a akékoľvek iné orgány splnomocnené podľa vnútroštátneho práva uplatňovať určité colné predpisy;

2.

„colné predpisy“ sú súborom právnych predpisov, ktorý pozostáva z:

a)

kódexu a ustanovení na jeho vykonávanie prijatých na úrovni Spoločenstva, prípadne na vnútroštátnej úrovni;

b)

Spoločného colného sadzobníka;

c)

právnych predpisov ustanovujúcich systém Spoločenstva na oslobodenie od cla;

d)

medzinárodných dohôd, ktoré obsahujú colné ustanovenia, v rozsahu, v akom sú uplatniteľné v Spoločenstve;

3.

„colné kontroly“ sú osobitné činnosti, ktoré vykonávajú colné orgány na zabezpečenie správneho uplatňovania colných predpisov a iných právnych predpisov upravujúcich vstup, výstup, tranzit, prepravu, skladovanie a konečné použitie tovaru prepravovaného medzi colným územím Spoločenstva a inými územiami a prítomnosť a pohyb tovaru, ktorý nie je tovarom Spoločenstva, a tovaru prepusteného do režimu konečné použitie v rámci colného územia;

4.

„osoba“ je fyzická osoba, právnická osoba alebo akékoľvek združenie osôb, ktoré nie je právnickou osobou, ale je podľa práva Spoločenstva alebo vnútroštátneho práva spôsobilá vykonávať právne úkony;

5.

„hospodársky subjekt“ je osoba, ktorá sa v rámci svojej podnikateľskej činnosti podieľa na činnostiach, na ktoré sa vzťahujú colné predpisy;

6.

„colný zástupca“ je každá osoba určená inou osobou na to, aby v konaniach pred colnými orgánmi vykonávala úkony a formality ustanovené v colných predpisoch;

7.

„riziko“ je pravdepodobnosť udalosti, ktorá môže vzniknúť v súvislosti so vstupom, výstupom, tranzitom, prepravou alebo konečným použitím tovaru prepravovaného medzi colným územím Spoločenstva a krajinami alebo územiami mimo tohto územia a v súvislosti s prítomnosťou tovaru, ktorý nie je tovarom Spoločenstva, a ktorá by mala niektorý z týchto dôsledkov:

a)

zabránila by správnemu uplatňovaniu opatrení Spoločenstva alebo vnútroštátnych opatrení;

b)

nepriaznivo by ovplyvnila finančné záujmy Spoločenstva a jeho členských štátov;

c)

predstavovala by ohrozenie bezpečnosti a ochrany Spoločenstva a jeho obyvateľov, zdravia človeka, zvierat a rastlín, životného prostredia alebo spotrebiteľov;

8.

„colné formality“ sú všetky operácie, ktoré musia dotknuté osoby a colné orgány vykonať na účely splnenia colných predpisov;

9.

„predbežné colné vyhlásenie“ (predbežné colné vyhlásenie o vstupe a predbežné colné vyhlásenie o výstupe) je úkon, ktorým osoba v predpísanej forme a predpísaným spôsobom informuje colné orgány o tom, že tovar vstúpi na colné územie Spoločenstva alebo z neho vystúpi, predtým, ako sa tak stane, alebo keď sa tak stane;

10.

„colné vyhlásenie“ je úkon, ktorým osoba v predpísanej forme a predpísaným spôsobom prejavuje svoju vôľu, aby bol tovar prepustený do navrhovaného colného režimu, a ak je to vhodné, uvedie všetky konkrétne opatrenia, ktoré sa majú uplatniť;

11.

„deklarant“ je osoba, ktorá podáva predbežné colné vyhlásenie alebo oznámenie o spätnom vývoze, alebo robí colné vyhlásenie vo vlastnom mene, alebo osoba, v ktorej mene sa takéto vyhlásenie robí;

12.

„colný režim“ je ktorýkoľvek z nasledujúcich colných režimov, do ktorého sa tovar môže prepustiť v súlade s týmto kódexom:

a)

prepustenie do voľného obehu;

b)

osobitné colné režimy;

c)

vývoz;

13.

„colný dlh“ je povinnosť osoby zaplatiť sumu dovozného alebo vývozného cla, ktorá sa vzťahuje na konkrétny tovar podľa platných colných predpisov;

14.

„dlžník“ je každá osoba zodpovedná za colný dlh;

15.

„dovozné clo“ je clo, ktoré sa má zaplatiť pri dovoze tovaru;

16.

„vývozné clo“ je clo, ktoré sa má zaplatiť pri vývoze tovaru;

17.

„colný status“ je status tovaru, ktorý vyjadruje, či ide o tovar Spoločenstva alebo o tovar, ktorý nie je tovarom Spoločenstva;

18.

„tovar Spoločenstva“ je tovar, ktorý patrí do ktorejkoľvek z týchto kategórií:

a)

tovar úplne získaný na colnom území Spoločenstva bez toho, aby bol k nemu pridaný tovar dovezený z krajín alebo území mimo colného územia Spoločenstva. Tovar úplne získaný na colnom území Spoločenstva nemá colný status tovaru Spoločenstva, ak sa získal z tovaru prepusteného do colného režimu vonkajší tranzit, režimu skladovanie, režimu dočasné použitie alebo režimu aktívny zušľachťovací styk v prípadoch ustanovených v súlade s článkom 101 ods. 2 písm. c);

b)

tovar, ktorý vstupuje na územie Spoločenstva z krajín alebo území mimo tohto územia a je prepustený do voľného obehu;

c)

tovar získaný alebo vyrobený na colnom území Spoločenstva výlučne z tovaru uvedeného v písmene b) alebo z tovaru uvedeného v písmenách a) a b);

19.

„tovar, ktorý nie je tovarom Spoločenstva“ je tovar iný ako tovar, ktorý je uvedený v odseku 18 alebo tovar, ktorý stratil status tovaru Spoločenstva;

20.

„riadenie rizika“ je systematická zisťovanie rizík a vykonávanie všetkých potrebných opatrení na obmedzenie vystavenia riziku. To zahŕňa činnosti, ako napríklad zhromažďovanie údajov a informácií, analýzu a hodnotenie rizika, stanovenie a prijímanie opatrení a pravidelné monitorovanie a kontrolu procesu a jeho výsledkov na základe medzinárodných a vnútroštátnych zdrojov a stratégií, ako aj zdrojov a stratégií Spoločenstva;

21.

„prepustenie tovaru“ je úkon, ktorým colné orgány umožňujú nakladať s tovarom za podmienok ustanovených pre colný režim, do ktorého je tovar prepustený;

22.

„colný dohľad“ je všeobecná činnosť colných orgánov, ktorou sa zabezpečuje dodržiavanie colných predpisov a prípadne i ďalších ustanovení, ktoré sa vzťahujú na tovar podliehajúci takejto činnosti;

23.

„vrátenie“ je vrátenie dovozného alebo vývozného cla, ktoré bolo zaplatené;

24.

„odpustenie“ je upustenie od povinnosti zaplatiť dovozné alebo vývozné clo, ktoré nebolo zaplatené;

25.

„zušľachtené výrobky“ znamenajú tovar prepustený do colného režimu zušľachťovací styk, ktorý prešiel spracovateľskými operáciami;

26.

„osoba usadená na colnom území Spoločenstva“ je:

a)

v prípade fyzickej osoby každá osoba, ktorá má na colnom území Spoločenstva obvyklé bydlisko;

b)

v prípade právnickej osoby alebo združenia osôb akákoľvek osoba, ktorá má na colnom území Spoločenstva registrované sídlo, centrálu alebo stálu prevádzkareň;

27.

„predloženie tovaru colnému úradu“ je oznámenie colným orgánom, že tovar sa nachádza na colnom úrade alebo na akomkoľvek inom mieste určenom alebo schválenom colnými orgánmi a že sa môže vykonať colná kontrola tohto tovaru;

28.

„držiteľ tovaru“ je osoba, ktorá je vlastníkom tovaru, alebo osoba, ktorá má k tovaru podobné dispozičné právo, alebo osoba, ktorá má nad ním fyzickú kontrolu;

29.

„držiteľ colného režimu“ je osoba, ktorá podáva colné vyhlásenie, alebo osoba, na ktorej účet sa colné vyhlásenie podáva, alebo osoba, na ktorú sa previedli práva a povinnosti uvedenej osoby vyplývajúce z colného režimu;

30.

„obchodno-politické opatrenia“ sú nesadzobné opatrenia ustanovené ako súčasť spoločnej obchodnej politiky formou ustanovení Spoločenstva upravujúcich medzinárodný obchod s tovarom;

31.

„spracovateľské operácie“ sú:

a)

prepracovanie tovaru vrátane jeho montáže, zostavenia alebo pripojenia k inému tovaru;

b)

zušľachtenie tovaru;

c)

zničenie tovaru;

d)

oprava tovaru vrátane jeho obnovy a uvedenia do pôvodného stavu;

e)

použitie tovaru, ktorý nie je obsiahnutý v zušľachtených výrobkoch, ale ktorý umožňuje alebo uľahčuje výrobu týchto výrobkov, a to aj vtedy, aj keď je úplne alebo čiastočne spotrebovaný v tomto procese (výrobné príslušenstvo);

32.

„výťažnosť“ je množstvo alebo percentuálny podiel zušľachtených výrobkov získaných z prepracovania daného množstva tovaru prepusteného do colného režimu zušľachťovací styk;

33.

„správa“ je oznámenie v predpísanej forme, ktoré obsahuje údaje, ktoré jedna osoba, úrad alebo orgán zasiela inej osobe, úradu alebo orgánu a využíva pritom informačné technológie alebo počítačové siete.

KAPITOLA 2

Práva a povinnosti osôb vo vzťahu k colným predpisom

Oddiel 1

Poskytovanie informácií

Článok 5

Výmena a uchovávanie údajov

1.   Každá výmena údajov, sprievodných dokladov, rozhodnutí a oznámení medzi colnými orgánmi a medzi hospodárskymi subjektmi a colnými orgánmi, ktorú si vyžadujú colné predpisy, a uchovávanie takýchto údajov podľa požiadaviek colných predpisov sa uskutočňuje využitím techník elektronického spracovania údajov.

Opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, ustanovujúce výnimky z prvého pododseku, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 184 ods. 4.

Prostredníctvom týchto opatrení sa vymedzia prípady a podmienky, pri ktorých sa namiesto elektronickej výmeny údajov môže využiť tlačová alebo iná forma, pričom sa do úvahy berie najmä:

a)

možnosť dočasného zlyhania počítačových systémov colných orgánov;

b)

možnosť dočasného zlyhania počítačových systémov hospodárskych subjektov;

c)

medzinárodné dohovory a dohody, v ktorých sa ustanovuje použitie tlačených dokumentov;

d)

cestujúci bez priameho prístupu k počítačovým systémom a bez možnosti poskytnutia informácií v elektronickej forme;

e)

praktické požiadavky, ktoré ustanovujú možnosť podania colných vyhlásení ústne alebo iným spôsobom.

2.   S výnimkou osobitných prípadov ustanovených v colných predpisoch a v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 184 ods. 2 Komisia prijme opatrenia, ktorými sa ustanovujú:

a)

správy, ktoré sa majú vymieňať medzi colnými úradmi a ktoré sa vyžadujú na uplatňovanie colných predpisov;

b)

spoločný súbor údajov a formát správ, ktoré sa majú vymieňať podľa colných predpisov.

Údaje uvedené v prvom pododseku písm. b) obsahujú podrobnosti potrebné pre analýzu rizika a riadne vykonanie colných kontrol, a ak je to vhodné, s využitím medzinárodných noriem a obchodných postupov.

Článok 6

Ochrana údajov

1.   Na všetky informácie, ktoré získali colné orgány počas plnenia svojich povinností, a ktoré majú dôverný charakter alebo boli poskytnuté ako dôverné, sa vzťahuje povinnosť služobného tajomstva. Príslušné colné orgány ich nemôžu zverejniť bez výslovného povolenia osoby alebo orgánu, ktorý tieto údaje poskytol, okrem prípadov podľa článku 26 ods. 2.

Takéto informácie sa môžu zverejniť bez povolenia v prípadoch, ak sú tak príslušné colné orgány povinné alebo oprávnené konať na základe platných ustanovení, najmä v súvislosti s ochranou údajov alebo súdnym konaním.

2.   Oznámenie dôverných údajov colným orgánom a iným príslušným orgánom krajín alebo území mimo colného územia Spoločenstva sa povoľuje iba na základe medzinárodnej dohody, ktorá zabezpečuje primeranú úroveň ochrany údajov.

3.   Zverejnenie alebo oznámenie informácií sa uskutočňuje v plnom súlade s platnými ustanoveniami o ochrane údajov.

Článok 7

Výmena dodatočných informácií medzi colnými orgánmi a hospodárskymi subjektmi

1.   Colné orgány a hospodárske subjekty si môžu vymieňať akékoľvek informácie, ktoré sa podľa colných predpisov nevyžadujú konkrétne na účely vzájomnej spolupráce pri určovaní a potláčaní rizika. Táto výmena sa môže uskutočniť na základe písomnej dohody a môže zahŕňať prístup colných orgánov k počítačovým systémom hospodárskeho subjektu.

2.   Každá informácia, ktorú počas spolupráce uvedenej v odseku 1 poskytla jedna strana druhej, je dôverná, pokiaľ sa obidve strany nedohodnú inak.

Článok 8

Poskytovanie informácií colnými orgánmi

1.   Každá osoba môže od colných orgánov požadovať informácie týkajúce sa uplatňovania colných predpisov. Takáto žiadosť sa môže zamietnuť, ak sa nevzťahuje na skutočne predpokladanú činnosť v rámci medzinárodného obchodu s tovarom.

2.   Colné orgány udržiavajú pravidelnú komunikáciu s hospodárskymi subjektmi a inými orgánmi, ktoré sa podieľajú na medzinárodnom obchode s tovarom. Podporujú transparentnosť sprístupňovaním colných predpisov, všeobecných správnych rozhodnutí a voľne dostupných formulárov žiadostí, podľa možností bez poplatku a prostredníctvom internetu.

Článok 9

Poskytovanie informácií colným orgánom

1.   Každá osoba, ktorá sa priamo alebo nepriamo podieľa na úkonoch súvisiacich s colnými formalitami alebo na colných kontrolách, poskytuje colným orgánom na ich žiadosť v stanovenej lehote a vhodnou formou všetky požadované doklady a informácie, ako aj akúkoľvek pomoc potrebnú na vykonanie týchto formalít alebo kontrol.

2.   Osoba, ktorá podáva predbežné colné vyhlásenie alebo colné vyhlásenie, oznámenie alebo predkladá žiadosť o povolenie alebo akékoľvek iné rozhodnutie, zodpovedá za:

a)

presnosť a úplnosť informácií uvedených vo vyhlásení, oznámení alebo žiadosti;

b)

pravosť každého podaného alebo sprístupneného dokumentu;

c)

v prípade potreby splnenie všetkých povinností, ktoré sa týkajú prepustenia daného tovaru do príslušného colného režimu alebo výkonu povolených operácií.

Prvý pododsek sa uplatňuje aj na poskytovanie akýchkoľvek informácií v akejkoľvek inej forme, ktoré požadujú colné orgány alebo ktoré sa im poskytujú.

V prípade, že colný zástupca dotknutej osoby podal vyhlásenie alebo oznámenie, predložil žiadosť alebo poskytol informácie, aj na tohto colného zástupcu sa vzťahujú povinnosti, ktoré sú ustanovené v prvom pododseku.

Článok 10

Elektronické systémy

1.   Členské štáty spolupracujú s Komisiou s cieľom vytvoriť, udržiavať a zaviesť elektronické systémy na výmenu informácií medzi colnými orgánmi a pre spoločnú registráciu a uchovávanie záznamov, ktoré sa týkajú najmä:

a)

hospodárskych subjektov, ktoré sa priamo alebo nepriamo podieľajú na úkonoch súvisiacich s colnými formalitami;

b)

žiadostí a povolení, ktoré sa týkajú colného režimu alebo statusu schváleného hospodárskeho subjektu;

c)

žiadostí a osobitných rozhodnutí vydaných podľa článku 20;

d)

spoločného riadenia rizika uvedeného v článku 25.

2.   Opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, ustanovujúce:

a)

štandardnú podobu a obsah údajov, ktoré sa majú zaregistrovať;

b)

uchovávanie týchto údajov colnými orgánmi členských štátov;

c)

pravidlá prístupu k týmto údajom zo strany:

i)

hospodárskych subjektov;

ii)

iných príslušných orgánov

sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 184 ods. 4.

Oddiel 2

Colné zastúpenie

Článok 11

Colný zástupca

1.   Každá osoba si môže určiť colného zástupcu.

Takéto zastúpenie môže byť buď priame, pri ktorom colný zástupca koná v mene a na účet inej osoby, alebo nepriame, pri ktorom colný zástupca koná vo vlastnom mene, ale na účet inej osoby.

Colný zástupca musí byť usadený na colnom území Spoločenstva.

2.   Členský štát môže v súlade s právom Spoločenstva určiť podmienky, za ktorých môže colný zástupca poskytovať služby v členskom štáte, v ktorom je usadený. Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie miernejších kritérií zo strany dotknutého členského štátu, je však colný zástupca, ktorý spĺňa kritériá ustanovené v článku 14 písm. a) až d), oprávnený poskytovať takéto služby aj v členskom štáte, v ktorom nie je usadený.

3.   Opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením ustanovujúce najmä:

a)

podmienky, za ktorých sa môže upustiť od požiadavky uvedenej v odseku 1 treťom pododseku;

b)

podmienky, za ktorých sa môže udeliť oprávnenie uvedené v odseku 2 a za ktorých sa preukazuje takéto oprávnenie;

c)

akékoľvek ďalšie opatrenia na vykonávanie tohto článku

sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 184 ods. 4.

Článok 12

Splnomocnenie

1.   Colný zástupca v konaní pred colnými orgánmi vyhlási, že koná na účet osoby, ktorú zastupuje, a uvedie, či je zastúpenie priame alebo nepriame.

Osoba, ktorá neurobí vyhlásenie, že koná ako colný zástupca, alebo vyhlási, že koná ako colný zástupca bez toho, aby bol na to splnomocnený, sa považuje za osobu konajúcu vo vlastnom mene a na svoj účet.

2.   Colné orgány môžu vyžadovať od každej osoby, ktorá vyhlasuje, že koná ako colný zástupca, aby predložila dôkaz o svojom splnomocnení od zastupovanej osoby.

Opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, ustanovujúce výnimky z prvého pododseku tohto odseku, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 184 ods. 4.

Oddiel 3

Schválený hospodársky subjekt

Článok 13

Žiadosť a povolenie

1.   Hospodársky subjekt usadený na colnom území Spoločenstva, a ktorý spĺňa podmienky stanovené v článkoch 14 a 15, môže požiadať o status schváleného hospodárskeho subjektu.

Colné orgány udelia takýto status, ktorý podlieha kontrole, po prípadnej konzultácii s inými príslušnými orgánmi.

2.   Status schváleného hospodárskeho subjektu sa skladá z dvoch druhov povolenia: schválený hospodársky subjekt pre oblasť „zjednodušených colných postupov“ a schválený hospodársky subjekt pre oblasť „bezpečnosti a ochrany“.

Prvý druh povolenia umožňuje hospodárskym subjektom využívať určité zjednodušené postupy podľa colných predpisov. Druhý druh povolenia oprávňuje jeho držiteľa využívať zjednodušené postupy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany.

Oba druhy povolenia možno mať súčasne.

3.   Bez toho, aby tým boli dotknuté colné kontroly, colné orgány vo všetkých členských štátoch uznávajú status schváleného hospodárskeho subjektu podľa článkov 14 a 15.

4.   Colné orgány povoľujú subjektu využívať takéto zjednodušené postupy na základe uznania statusu schváleného hospodárskeho subjektu a za podmienky, že sú splnené požiadavky týkajúce sa konkrétneho typu zjednodušeného postupu ustanoveného v colných predpisoch.

5.   Status schváleného hospodárskeho subjektu možno pozastaviť alebo odňať v súlade s podmienkami ustanovenými v článku 15 ods. 1 písm. g).

6.   Schválený hospodársky subjekt oznámi colným orgánom všetky skutočnosti, ktoré nastali po udelení statusu a ktoré by mohli mať vplyv na jeho platnosť alebo obsah.

Článok 14

Udelenie statusu

Kritériami na udelenie statusu schváleného hospodárskeho subjektu sú:

a)

dodržiavanie požiadaviek vyplývajúcich z colných a daňových predpisov;

b)

uspokojivý systém vedenia obchodných a v prípade potreby prepravných záznamov, ktorý umožňuje náležité colné kontroly;

c)

preukázaná spôsobilosť plniť svoje záväzky;

d)

podľa článku 13 ods. 2 v prípadoch, ak chce schválený hospodársky subjekt využiť zjednodušené postupy ustanovené v súlade s colnými predpismi, odborná spôsobilosť alebo odborná kvalifikácia priamo spojená s vykonávanou činnosťou;

e)

podľa článku 13 ods. 2 v prípadoch, ak chce schválený hospodársky subjekt využiť zjednodušené postupy colných kontrol týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany, vhodné normy bezpečnosti a ochrany.

Článok 15

Vykonávacie opatrenia

1.   Opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením ustanovujúce predpisy pre:

a)

udelenie statusu schváleného hospodárskeho subjektu;

b)

prípady, v ktorých sa má vykonať preverenie statusu schváleného hospodárskeho subjektu;

c)

udelenie povolení na využívanie zjednodušených postupov schválenými hospodárskymi subjektmi;

d)

určenie colného orgánu, ktorý je príslušný na udelenie takéhoto statusu a povolení;

e)

typ a rozsah prostriedkov uľahčenia, ktoré možno udeliť schváleným hospodárskym subjektom v súvislosti s colnými kontrolami z hľadiska bezpečnosti a ochrany;

f)

konzultácie s inými colnými orgánmi a poskytovanie informácií týmto orgánom;

g)

podmienky, za ktorých možno status schváleného hospodárskeho subjektu pozastaviť alebo odňať;

h)

podmienky, za ktorých možno upustiť od požiadavky, aby boli osobitné kategórie schválených hospodárskych subjektov usadené na colnom území Spoločenstva, berúc do úvahy najmä medzinárodné dohody,

sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 184 ods. 4.

2.   Pri prijímaní týchto opatrení je potrebné zohľadniť:

a)

predpisy prijaté podľa článku 25 ods. 3;

b)

profesijnú účasť na činnostiach, na ktoré sa vzťahujú colné predpisy;

c)

odbornú spôsobilosť alebo odbornú kvalifikáciu priamo spojenú s vykonávanou činnosťou;

d)

skutočnosť, či je hospodársky subjekt držiteľom akéhokoľvek medzinárodne uznávaného osvedčenia vydaného na základe príslušných medzinárodných dohovorov.

Oddiel 4

Rozhodnutia týkajúce sa uplatňovania colných predpisov

Článok 16

Všeobecné ustanovenia

1.   Ak osoba požaduje, aby colné orgány vydali rozhodnutie týkajúce sa uplatňovania colných predpisov, poskytne všetky informácie, ktoré colné orgány vyžadujú, aby mohli vydať takéto rozhodnutie.

Rozhodnutie môže požadovať aj niekoľko osôb a môže sa vzťahovať aj na niekoľko osôb v súlade s podmienkami stanovenými v colných predpisoch.

2.   Ak nie je v colných predpisoch ustanovené inak, rozhodnutie podľa odseku 1 sa vydá a oznámi žiadateľovi bezodkladne, najneskôr však do štyroch mesiacov od dátumu, kedy sa colným úradom doručili všetky informácie potrebné na to, aby mohli takéto rozhodnutie prijať.

Ak colné orgány nemôžu dodržať tieto lehoty, informujú o tom žiadateľa pred uplynutím lehoty s uvedením dôvodov a lehoty, ktorú považujú za potrebnú na vydanie rozhodnutia o žiadosti.

3.   Ak nie je v rozhodnutí alebo colných predpisoch uvedené inak, rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom doručenia žiadateľovi alebo dňom, ktorý sa považuje za takýto deň. Okrem prípadov uvedených v článku 24 ods. 2 sú vydané rozhodnutia od toho dňa vykonateľné colnými orgánmi.

4.   Pred vydaním rozhodnutia, ktoré by bolo v neprospech osoby alebo osôb, ktorým je určené, oznámia colné orgány dôvody, ktoré budú podkladom ich rozhodnutia, dotknutej osobe alebo osobám, ktorým sa umožní, aby v stanovenej lehote, ktorá plynie odo dňa oznámenia, predložili svoje stanovisko.

Po uplynutí tejto lehoty sa dotknutej osobe vhodným spôsobom oznámi rozhodnutie, v ktorom sa uvedú dôvody, ktoré boli podkladom na rozhodnutie. Rozhodnutie musí podľa článku 23 obsahovať poučenie o možnosti odvolania.

5.   Opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením ustanovujúce:

a)

prípady, v ktorých sa neuplatňuje odseku 4 prvý pododsek, a podmienky, za ktorých sa neuplatňuje;

b)

lehotu uvedenú v odseku 4 prvom pododseku,

sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 184 ods. 4.

6.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia právnych predpisov v iných oblastiach, ktorými sa vymedzujú prípady a podmienky, za ktorých sú rozhodnutia neplatné alebo sa stali neplatnými, colné orgány, ktoré vydali rozhodnutie, ho môžu kedykoľvek vyhlásiť za neplatné, zmeniť alebo zrušiť v prípadoch, v ktorých nie je v súlade s colnými predpismi.

7.   Okrem prípadov, keď colný orgán koná ako súdny orgán, sa ustanovenia odsekov 3, 4 a 6 tohto článku a článkov 17, 18 a 19 uplatňujú aj pri rozhodnutiach prijatých colnými orgánmi bez predchádzajúcej žiadosti dotknutej osoby, a najmä na oznámenie colného dlhu, ako je ustanovené v článku 67 ods. 3.

Článok 17

Platnosť rozhodnutí v celom Spoločenstve

Ak sa nevyžaduje alebo nie je uvedené inak, sú rozhodnutia vydané colnými orgánmi, ktoré sa zakladajú na uplatňovaní colných predpisov alebo sa ho týkajú, platné na celom colnom území Spoločenstva.

Článok 18

Vyhlásenie rozhodnutí vydaných v prospech dotknutej osoby za neplatné

1.   Colné orgány vyhlásia za neplatné rozhodnutie vydané v prospech osoby, ktorej je určené, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

rozhodnutie bolo vydané na základe nesprávnych alebo neúplných informácií;

b)

žiadateľ vedel o nesprávnosti alebo neúplnosti informácií alebo to vzhľadom na okolnosti vedieť mal;

c)

rozhodnutie by bolo iné, ak by informácie boli správne a úplné.

2.   Vyhlásenie rozhodnutia za neplatné sa oznamuje osobám, ktorým bolo určené.

3.   Ak nie je v rozhodnutí v súlade s colnými predpismi uvedené inak, vyhlásenie rozhodnutia za neplatné nadobúda účinnosť dňom, keď nadobudlo účinnosť pôvodné rozhodnutie.

4.   V súlade s riadiacim postupom uvedeným v článku 184 ods. 3 môže Komisia prijať opatrenia na vykonávanie tohto článku, najmä v súvislosti s rozhodnutiami určenými niekoľkým osobám.

Článok 19

Zrušenie a zmena rozhodnutí vydaných v prospech dotknutej osoby

1.   Rozhodnutie vydané v prospech dotknutej osoby sa zruší alebo zmení, ak v prípadoch iných, ako sú uvedené v článku 18, nebola alebo nie je splnená jedna alebo viacero podmienok ustanovených na jeho vydanie.

2.   Ak nie je v colných predpisoch uvedené inak, môže sa rozhodnutie vydané v prospech dotknutej osoby, určené viacerým osobám, zrušiť iba vo vzťahu k osobe, ktorá nesplní povinnosť uloženú týmto rozhodnutím.

3.   Zrušenie alebo zmena rozhodnutia sa oznámia osobe, ktorej bolo určené.

4.   Článok 16 ods. 3 sa vzťahuje na zrušenie alebo zmenu rozhodnutia.

Vo výnimočných prípadoch, a na základe oprávnených záujmov osoby, ktorej bolo rozhodnutie určené, môžu colné orgány účinnosť zrušenia alebo zmeny rozhodnutia odložiť.

5.   V súlade s riadiacim postupom uvedeným v článku 184 ods. 3 môže Komisia prijať opatrenia na vykonávanie tohto článku, najmä v súvislosti s rozhodnutiami určenými niekoľkým osobám.

Článok 20

Rozhodnutia týkajúce sa záväzných informácií

1.   Colné orgány vydávajú na základe formálnej žiadosti rozhodnutia, ktoré sa týkajú záväznej informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru (ďalej len „rozhodnutia ZINZ“) alebo rozhodnutia, ktoré sa týkajú záväznej informácie o pôvode tovaru (ďalej len „rozhodnutia ZIPT“).

Takáto žiadosť sa zamietne za týchto okolností:

a)

ak držiteľ rozhodnutia týkajúceho sa rovnakého tovaru a v prípade rozhodnutí ZIPT za rovnakých okolností rozhodujúcich pre získanie pôvodu podáva alebo už podal na tom istom alebo inom colnom úrade žiadosť alebo sa žiadosť podáva alebo bola podaná na jeho účet;

b)

ak sa žiadosť netýka zamýšľaného použitia rozhodnutia ZINZ alebo rozhodnutia ZIPT ani akéhokoľvek zamýšľaného použitia colného režimu.

2.   Rozhodnutia ZINZ a ZIPT sú záväzné iba na účely nomenklatúrneho zatriedenia tovaru alebo určenia pôvodu tovaru.

Pre colné orgány sú tieto rozhodnutia záväzné vo vzťahu k držiteľovi rozhodnutia, iba ak ide o tovar, pri ktorom sa colné formality ukončili po dátume nadobudnutia účinnosti rozhodnutia.

Pre držiteľa rozhodnutia sú rozhodnutia záväzné vo vzťahu k colným orgánom iba s účinnosťou odo dňa, keď sa mu doručí oznámenie o rozhodnutí alebo sa toto oznámenie považuje za doručené.

3.   Rozhodnutia ZINZ a ZIPT sú platné počas troch rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti rozhodnutia.

4.   S cieľom uplatniť rozhodnutie ZINZ alebo ZIPT v kontexte konkrétneho colného režimu, musí byť držiteľ rozhodnutia schopný preukázať, že:

a)

v prípade rozhodnutia ZINZ zodpovedá tovar uvedený v colnom vyhlásení v každom ohľade tovaru opísanému v rozhodnutí;

b)

v prípade rozhodnutia ZIPT zodpovedá daný tovar a okolnosti rozhodujúce na získanie pôvodu tovaru v každom ohľade tovaru a okolnostiam opísaným v rozhodnutí.

5.   Odchylne od článku 16 ods. 6 a článku 18 sa rozhodnutia ZINZ alebo ZIPT vyhlasujú za neplatné, ak boli vydané na základe nesprávnych alebo neúplných informácií poskytnutých žiadateľom.

6.   Rozhodnutia ZINZ alebo ZIPT sa zrušia v súlade s článkom 16 ods. 6 a článkom 19.

Tieto rozhodnutia sa nemôžu meniť.

7.   Komisia v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 184 ods. 2 prijme opatrenia na vykonávanie odsekov 1 až 5 tohto článku.

8.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 19, sa opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, ustanovujúce:

a)

podmienky, za ktorých a okamih ktorým rozhodnutia ZINZ alebo ZIPT strácajú platnosť;

b)

podmienky a doba, za ktorých a počas ktorej sa rozhodnutie uvedené v písmene a) ešte môže používať vzhľadom na záväzné zmluvy založené na rozhodnutí a uzavreté pred uplynutím jeho platnosti;

c)

podmienky, za ktorých môže Komisia vydať rozhodnutia, ktorými požiada členské štáty, aby zrušili alebo zmenili a doplnili rozhodnutie, ktoré sa týka záväzných informácií a ktoré v porovnaní s inými rozhodnutiami o rovnakom predmete poskytuje odlišné záväzné informácie,

prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 184 ods. 4.

9.   Opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, ustanovujúce podmienky, za ktorých sa majú vydať iné rozhodnutia týkajúce sa záväzných informácií, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 184 ods. 4.

Oddiel 5

Sankcie

Článok 21

Uplatňovanie sankcií

1.   Každý členský štát ustanoví sankcie za nedodržanie colných predpisov Spoločenstva. Takéto sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

2.   Ak sa uplatňujú administratívne sankcie, môžu mať okrem iného jednu alebo obe z týchto foriem:

a)

peňažná platba uložená colnými orgánmi vrátane prípadného plnenia uplatneného namiesto trestnej sankcie;

b)

zrušenie, pozastavenie alebo zmena a doplnenie akéhokoľvek povolenia dotknutej osobe.

3.   Členské štáty oznámia Komisii do šiestich mesiacov odo dňa uplatňovania tohto článku, ako je určené v súlade s článkom 188 ods. 2, platné vnútroštátne predpisy ako sa predpokladá v odseku 1 a bezodkladne jej oznámia akékoľvek následné zmeny a doplnenia, ktoré sa ich týkajú.

Oddiel 6

Odvolania

Článok 22

Rozhodnutia súdnych orgánov

Články 23 a 24 sa nevzťahujú na odvolania podané na účely vyhlásenia rozhodnutia súdneho orgánu alebo colných orgánov, ktoré konajú ako súdne orgány, týkajúceho sa uplatňovania colných predpisov za neplatné, zrušenia takéhoto rozhodnutia alebo jeho zmeny.

Článok 23

Právo na odvolanie

1.   Každá osoba má právo na odvolanie proti rozhodnutiu colných orgánov týkajúce sa uplatňovania colných predpisov, ktoré sa jej priamo a osobne dotýka.

Právo na odvolanie má tiež každá osoba, ktorá požiadala colné orgány o vydanie rozhodnutia a rozhodnutie o svojej žiadosti nedostala v lehote uvedenej v článku 16 ods. 2.

2.   Právo na odvolanie sa môže uplatniť najmenej na dvoch úrovniach:

a)

najprv pred colným, súdnym alebo iným orgánom určeným na tento účel členskými štátmi;

b)

následne pred vyšším nezávislým orgánom, ktorým môže byť v súlade s platnými právnymi predpismi členských štátov súdny orgán alebo rovnocenný špecializovaný orgán.

3.   Odvolanie sa musí podať v členskom štáte, kde sa rozhodnutie vydalo alebo kde sa podala žiadosť o jeho vydanie.

4.   Členské štáty zabezpečujú, aby odvolacie konanie umožnilo rýchlu nápravu rozhodnutí vydaných colnými orgánmi.

Článok 24

Odklad vykonateľnosti

1.   Podanie odvolania nemá odkladný účinok na vykonateľnosť napadnutého rozhodnutia.

2.   Colné orgány však úplne alebo čiastočne odložia vykonateľnosť takéhoto rozhodnutia, ak majú dôvodné podozrenie, že napadnuté rozhodnutie nie je v súlade s colnými predpismi alebo že dotknutej osobe hrozí nenapraviteľná škoda.

3.   V prípadoch uvedených v odseku 2, ak sa má v dôsledku napadnutého rozhodnutia zaplatiť dovozné clo alebo vývozné clo, je odklad vykonateľnosti tohto rozhodnutia podmienený poskytnutím záruky s výnimkou prípadov, keď sa na základe dokumentmi podloženého posúdenia preukáže, že poskytnutie takejto záruky by dlžníkovi pravdepodobne spôsobilo vážne ekonomické alebo sociálne ťažkosti.

V súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 184 ods. 2 môže Komisia prijať opatrenia na vykonávanie prvého pododseku tohto odseku.

Oddiel 7

Kontrola tovaru

Článok 25

Colné kontroly

1.   Colné orgány môžu vykonávať všetky colné kontroly, ktoré považujú za potrebné.

Colné kontroly môžu pozostávať z prehliadky tovaru, odberu vzoriek, preverenia údajov na colnom vyhlásení a existencie a pravosti dokladov, kontroly účtovných alebo iných záznamov, kontroly dopravných prostriedkov, kontroly batožiny a iného tovaru prepravovaného osobami alebo na osobách a vykonávania úradných vyšetrovaní a iných podobných úkonov.

2.   Colné kontroly, ktoré nie sú náhodné, sa primárne zakladajú na analýze rizika za použitia techník elektronického spracovania údajov na účely zisťovania a vyhodnotenia rizika a vytvorenia potrebných opatrení na vysporiadanie sa s rizikom na základe kritérií vytvorených na vnútroštátnej úrovni, úrovni Spoločenstva a ak existujú, na medzinárodnej úrovni.

Členské štáty v spolupráci s Komisiou vyvinú, udržiavajú a využívajú spoločný rámec riadenia rizík založený na výmene informácií o rizikách a analýz rizík medzi colnými správami a, ktorý ustanovuje, okrem iného, spoločné kritériá hodnotenia rizika, kontrolné opatrenia a prednostné oblasti kontroly.

Kontroly založené na takýchto informáciách a kritériách sa vykonávajú bez toho, aby boli dotknuté ostatné kontroly vykonávané v súlade s odsekmi 1 a 2 alebo inými platnými ustanoveniami.

3.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2 tohto článku, Komisia v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 184 ods. 2 prijme vykonávacie opatrenia, v ktorých sa ustanovujú:

a)

spoločný rámec riadenia rizík;

b)

spoločné kritériá a prednostné oblasti kontroly;

c)

informácie o rizikách a analýzy rizík, ktoré sa majú vymieňať medzi colnými správami.

Článok 26

Spolupráca medzi orgánmi

1.   Ak príslušné orgány, ktoré nie sú colnými orgánmi, vykonávajú kontroly, ktoré nie sú colnými kontrolami a ktoré sa týkajú toho istého tovaru, príslušné orgány sa budú v úzkej spolupráci s colnými orgánmi usilovať o vykonávanie takýchto kontrol, ak je to možné, v rovnakom čase a na rovnakom mieste ako vykonávanie colných kontrol (spoločné miesto kontroly), pričom koordinačnú úlohu budú mať colné orgány.

2.   V rámci kontrol uvedených v tomto oddiele si môžu colné a iné príslušné orgány, ak je to potrebné na účely minimalizácie rizika a boja proti podvodom, vymieňať navzájom a s Komisiou údaje, ktoré dostali v súvislosti so vstupom, výstupom, tranzitom, prepravou, skladovaním a konečným použitím tovaru (vrátane poštovej prepravy) prepravovaného medzi colným územím Spoločenstva a inými územiami, ako aj prítomnosťou a pohybom tovaru, ktorý nie je tovarom Spoločenstva, a tovaru prepusteného do colného režimu konečné použitie v rámci colného územia, ako aj vymieňať výsledky všetkých kontrol. Colné orgány a Komisia si môžu takéto údaje vymieňať aj na účely zabezpečenia jednotného uplatňovania colných predpisov Spoločenstva.

Článok 27

Následná kontrola

Po prepustení tovaru môžu colné orgány s cieľom overiť správnosť údajov uvedených v predbežnom alebo colnom vyhlásení kontrolovať všetky doklady a údaje vzťahujúce sa na operácie s daným tovarom alebo na predchádzajúce alebo nasledujúce obchodné operácie s týmto tovarom. Pokiaľ je to ešte možné, colné orgány môžu vykonať aj prehliadku takéhoto tovaru a/alebo z neho odobrať vzorky.

Kontrolu je možné vykonať v priestoroch držiteľa tovaru alebo jeho zástupcu, alebo v priestoroch akejkoľvek inej osoby, ktorá sa obchodne priamo alebo nepriamo podieľa na uvedených operáciách, alebo v priestoroch akejkoľvek inej osoby, ktorá je na obchodné účely držiteľom týchto dokladov a údajov.

Článok 28

Letecká a lodná doprava vo vnútri Spoločenstva

1.   Colné kontroly alebo formality sa v súvislosti s príručnou a podanou batožinou u osôb, ktoré uskutočňujú lety alebo námorné cesty vo vnútri Spoločenstva, vykonávajú len v prípade, ak sa takéto kontroly alebo formality ustanovujú v colných predpisoch.

2.   Odsek 1 sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté:

a)

kontroly na účely bezpečnosti a ochrany;

b)

kontroly spojené so zákazmi alebo obmedzeniami.

3.   V súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 184 ods. 2 prijme Komisia opatrenia na vykonávanie tohto článku, ktorými sa ustanovuje, v ktorých prípadoch a za akých podmienok sa môžu colné kontroly a formality uplatňovať na:

a)

príručnú a podanú batožinu:

i)

osôb, ktoré uskutočňujú let v lietadle, ktoré prilieta z letiska mimo Spoločenstva a ktoré po zastávke na letisku Spoločenstva pokračuje na iné letisko Spoločenstva;

ii)

osôb, ktoré uskutočňujú let v lietadle, ktoré má predtým, ako pokračuje v lete na letisko mimo Spoločenstva, zastávku na letisku Spoločenstva;

iii)

osôb, ktoré využívajú námorné služby, ktoré poskytuje to isté plavidlo a ktoré zahŕňajú po sebe nasledujúce úseky so začiatkom, zastávkou alebo cieľom v prístave mimo Spoločenstva;

iv)

osôb na palube rekreačného plavidla a turistických alebo obchodných lietadiel;

b)

príručnú a podanú batožinu:

i)

ktorá prichádza na letisko Spoločenstva na palube lietadla prilietajúceho z letiska mimo Spoločenstva a na uvedenom letisku Spoločenstva sa presunie do iného lietadla, ktoré pokračuje v lete v rámci Spoločenstva;

ii)

ktorá je na letisku Spoločenstva naložená na lietadlo, ktoré pokračuje v lete v rámci Spoločenstva, na účely preloženia na inom letisku Spoločenstva do lietadla, ktorého cieľom je letisko mimo Spoločenstva.

Oddiel 8

Uchovávanie dokladov a iných informácií; poplatky a náklady

Článok 29

Uchovávanie dokladov a iných informácií

1.   Dotknuté osoby uchovávajú doklady a informácie uvedené v článku 9 ods. 1 na účely colných kontrol najmenej počas doby troch kalendárnych rokov akýmkoľvek spôsobom prístupným a prijateľným pre colné orgány.

V prípade tovaru prepusteného do voľného obehu za iných okolností, ako sú uvedené v treťom pododseku, alebo v prípade tovaru navrhnutého na prepustenie do colného režimu vývoz plynie táto doba od konca roka, v ktorom boli prijaté colné vyhlásenia na prepustenie tovaru do voľného obehu alebo colného režimu vývoz.

V prípade tovaru prepusteného do voľného obehu s nulovou alebo zníženou sadzbou dovozného cla v dôsledku jeho konečného použitia plynie doba od konca roka, v ktorom tovar prestane byť pod colným dohľadom.

V prípade tovaru prepusteného do iného colného režimu plynie táto doba od konca roka, v ktorom sa ukončil príslušný colný režim.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 68 ods. 4, ak colná kontrola vo vzťahu k colnému dlhu ukáže, že je potrebné opraviť príslušný zápis v účtovnej evidencii a dotknutá osoba o tom bola upovedomená, uchovávajú sa príslušné doklady a informácie tri roky po uplynutí doby uvedenej v odseku 1 tohto článku.

Ak bolo podané odvolanie alebo ak začalo súdne konanie, musia sa doklady a informácie uchovávať počas doby ustanovenej v odseku 1 tohto článku, alebo až kým sa neukončí odvolacie konanie alebo súdne konanie (podľa toho, ktoré sa skončí neskôr).

Článok 30

Poplatky a náklady

1.   Colné orgány neukladajú žiadne poplatky za vykonávanie colných kontrol alebo akékoľvek iné uplatňovanie colných predpisov počas bežných úradných hodín svojich príslušných colných úradov.

Colné orgány však môžu uložiť poplatky alebo vyžadovať náhradu nákladov za konkrétne služby, a to najmä:

a)

prítomnosť pracovníkov colnej správy, ak sa vyžaduje mimo úradných hodín alebo v iných priestoroch, ako sú priestory colnej správy;

b)

analýzy alebo znalecké posudky tovaru a poštovné poplatky za vrátenie tovaru žiadateľovi, najmä vo vzťahu k rozhodnutiam podľa článku 20 alebo k poskytnutiu informácií v súlade s článkom 8 ods. 1;

c)

prehliadku alebo odber vzoriek tovaru na účely overenia alebo zničenie tovaru, ak sa s nimi spájajú iné náklady ako náklady vyplývajúce z činnosti colnej správy;

d)

výnimočné kontrolné opatrenia, ak sú potrebné vzhľadom na charakter tovaru alebo možné riziko.

2.   Opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, ustanovujúce predpisy na vykonávanie druhého pododseku odseku 1, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 184 ods. 4.

KAPITOLA 3

Menový prepočet a lehoty

Článok 31

Menový prepočet

1.   Príslušné orgány uverejnia a/alebo sprístupnia na internete výmenný kurz, ktorý sa uplatňuje, ak je z jedného z nasledujúcich dôvodov potrebný prepočet meny:

a)

kritériá použité na určenie colnej hodnoty tovaru sú vyjadrené v inej mene, ako je mena členského štátu, v ktorom sa colná hodnota určuje;

b)

hodnota eura sa vyžaduje v národných menách na účely určenia nomenklatúrneho zatriedenia tovaru a sumy dovozného a vývozného cla vrátane prahových hodnôt colného sadzobníka Spoločenstva.

2.   Ak je prepočet meny potrebný z dôvodov, ktoré sa neuvádzajú v odseku 1, hodnota eura v národných menách, ktorá sa má použiť v rámci colných predpisov, sa určuje najmenej raz do roka.

3.   V súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 184 ods. 2 prijme Komisia opatrenia na vykonávanie tohto článku.

Článok 32

Lehoty

1.   Ak sa v colných predpisoch ustanovuje doba, dátum alebo lehota, takáto doba sa nesmie predĺžiť ani skrátiť a takýto dátum alebo takáto lehota sa nesmie oddialiť ani posunúť, ak sa tak výslovne neuvedie v dotknutých ustanoveniach.

2.   Uplatňujú sa pravidlá, ktoré sa vzťahujú na doby, dátumy a lehoty stanovené v nariadení Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 z 3. júna 1971, ktorým sa stanovujú pravidlá pre lehoty, dátumy a termíny (10), okrem prípadov, ak colné predpisy Spoločenstva ustanovujú inak.

HLAVA II

FAKTORY, NA ZÁKLADE KTORÝCH SA UPLATŇUJE DOVOZNÉ ALEBO VÝVOZNÉ CLO A INÉ OPATRENIA VO VZŤAHU K OBCHODU S TOVAROM

KAPITOLA 1

Spoločný colný sadzobník a nomenklatúrne zatriedenie tovaru

Článok 33

Spoločný colný sadzobník

1.   Dovozné a vývozné clo, ktoré sa má zaplatiť, sa zakladá na Spoločnom colnom sadzobníku.

Ostatné opatrenia ustanovené v predpisoch Spoločenstva upravujúce osobitné oblasti obchodu s tovarom sa uplatňujú, ak je to vhodné, v súlade s nomenklatúrnym zatriedením tohto tovaru.

2.   Spoločný colný sadzobník zahŕňa:

a)

kombinovanú nomenklatúru tovaru, ktorá je ustanovená v nariadení Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (11);

b)

akúkoľvek inú nomenklatúru, ktorá je úplne alebo čiastočne založená na kombinovanej nomenklatúre alebo ktorá ju dopĺňa o ďalšie členenie a ktorá je ustanovená predpismi Spoločenstva upravujúcimi osobitné oblasti so zreteľom na uplatňovanie sadzobných opatrení vzťahujúcich sa na obchod s tovarom;

c)

zmluvné alebo bežné všeobecné clo uplatňované na tovar, ktorý je zahrnutý v kombinovanej nomenklatúre;

d)

preferenčné sadzobné opatrenia obsiahnuté v dohodách, ktoré Spoločenstvo uzavrelo s určitými krajinami alebo územiami mimo colného územia Spoločenstva alebo so skupinami takýchto krajín alebo území;

e)

preferenčné sadzobné opatrenia prijaté jednostranne Spoločenstvom vzhľadom na niektoré krajiny alebo územia mimo colného územia Spoločenstva alebo na skupiny takýchto krajín alebo území;

f)

samostatné opatrenia ustanovujúce zníženie alebo oslobodenie od cla na určitý tovar;

g)

zvýhodnené sadzobné zaobchádzanie, ktoré sa vzťahuje na určitý tovar z dôvodu jeho povahy alebo konečného použitia v súlade s opatreniami ustanovenými v písmenách c) až f) alebo h);

h)

iné sadzobné opatrenia vyplývajúce z právnych predpisov Spoločenstva v oblasti poľnohospodárstva, obchodu alebo z iných právnych predpisov Spoločenstva.

3.   Opatrenia podľa uvedených ustanovení sa uplatňujú na žiadosť deklaranta namiesto opatrení, ktoré sú ustanovené v odseku 2 písm. c), ak príslušný tovar spĺňa podmienky zahrnuté v opatreniach ustanovených v písmenách d) až g) uvedeného odseku. Takáto úprava sa môže spätne uplatňovať pod podmienkou, že sa dodržia lehoty a podmienky ustanovené v príslušnom opatrení alebo v kódexe.

4.   Ak sa uplatnenie opatrení ustanovených v odseku 2 písm. d) až g) alebo výnimka z opatrení ustanovená v písmene h) obmedzuje na určitý objem dovozu alebo vývozu, takéto uplatnenie alebo výnimka zaniknú v prípade colných kvót hneď po dosiahnutí určeného objemu dovozu alebo vývozu.

V prípade colných stropov sa takéto opatrenia prestanú uplatňovať na základe právneho aktu Spoločenstva.

5.   V súlade s riadiacim postupom uvedeným v článku 184 ods. 3 prijme Komisia opatrenia na vykonávanie odsekov 1 a 4 tohto článku.

Článok 34

Nomenklatúrne zatriedenie tovaru

1.   Na účely uplatňovania Spoločného colného sadzobníka spočíva „nomenklatúrne zatriedenie“ tovaru v určení jednej z podpoložiek alebo ďalšieho triedenia kombinovanej nomenklatúry, podľa ktorej sa má tento tovar zatriediť.

2.   Na účely uplatňovania nesadzobných opatrení spočíva „nomenklatúrne zatriedenie“ tovaru v určení jednej z podpoložiek alebo ďalšieho triedenia kombinovanej alebo akejkoľvek inej nomenklatúry, podľa ktorých sa má tento tovar zatriediť, pričom táto nomenklatúra je ustanovená právnymi predpismi Spoločenstva a úplne alebo čiastočne založená na kombinovanej nomenklatúre alebo ju dopĺňa o ďalšie triedenie.

3.   Podpoložka alebo ďalšie triedenie určené v súlade s odsekmi 1 a 2 sa používa na účely uplatňovania opatrení, na ktoré sa takáto podpoložka vzťahuje.

KAPITOLA 2

Pôvod tovaru

Oddiel 1

Nepreferenčný pôvod

Článok 35

Rozsah pôsobnosti

V článkoch 36, 37 a 38 sa ustanovujú pravidlá určovania nepreferenčného pôvodu tovaru na účely uplatňovania:

a)

Spoločného colného sadzobníka s výnimkou opatrení uvedených v článku 33 ods. 2 písm. d) a e);

b)

iných opatrení, ako sú sadzobné opatrenia, ustanovených predpismi Spoločenstva upravujúcimi osobitné oblasti týkajúce sa obchodu s tovarom;

c)

iných opatrení Spoločenstva týkajúcich sa pôvodu tovaru.

Článok 36

Získanie pôvodu tovaru

1.   Za tovar, ktorý má pôvod v jedinej krajine alebo na jedinom území, sa považuje tovar úplne získaný v takejto krajine alebo na takomto území.

2.   Tovar, na ktorého výrobe sa zúčastňuje viac ako jedna krajina alebo územie, sa považuje za tovar s pôvodom v krajine alebo na území, kde sa vykonala jeho posledná podstatná zmena.

Článok 37

Preukázanie pôvodu tovaru

1.   Ak bol pôvod tovaru v colnom vyhlásení určený podľa colných predpisov, môžu colné orgány požiadať deklaranta, aby preukázal pôvod tovaru.

2.   Ak bol dôkaz o pôvode tovaru poskytnutý podľa colných predpisov alebo iných právnych predpisov Spoločenstva upravujúcich osobitné oblasti, môžu colné orgány v prípade odôvodnenej pochybnosti požadovať dodatočný dôkaz potrebný na zabezpečenie toho, že uvádzaný pôvod tovaru je v súlade s pravidlami ustanovenými príslušnými právnymi predpismi Spoločenstva.

3.   Ak si to vyžadujú potreby obchodu, môže sa v Spoločenstve vydať doklad, ktorý osvedčuje pôvod tovaru.

Článok 38

Vykonávacie opatrenia

V súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 184 ods. 2 prijme Komisia opatrenia na vykonávanie článkov 36 a 37.

Oddiel 2

Preferenčný pôvod

Článok 39

Preferenčný pôvod tovaru

1.   Aby sa na tovar vzťahovali opatrenia uvedené v článku 33 ods. 2 písm. d) alebo e) alebo nesadzobné preferenčné opatrenia, musí byť v súlade s pravidlami preferenčného pôvodu tovaru uvedenými v odsekoch 2 až 5 tohto článku.

2.   V prípade, že sa na tovar vzťahujú preferenčné opatrenia obsiahnuté v dohodách, ktoré Spoločenstvo uzavrelo s určitými krajinami alebo územiami mimo colného územia Spoločenstva alebo so skupinami takýchto krajín alebo území, pravidlá týkajúce sa preferenčného pôvodu sa ustanovujú v týchto dohodách.

3.   V prípade, že sa na tovar vzťahujú iné preferenčné opatrenia prijaté jednostranne Spoločenstvom vzhľadom na určité krajiny alebo územia mimo colného územia Spoločenstva alebo skupiny takýchto krajín alebo území, ako sú uvedené v odseku 5, prijíma Komisia v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 184 ods. 2 opatrenia ustanovujúce pravidlá o preferenčnom pôvode tovaru.

4.   V prípade, že sa na tovar vzťahujú preferenčné opatrenia platné pri obchodovaní medzi colným územím Spoločenstva a Ceutou a Melillou obsiahnuté v protokole 2 k Aktu o pristúpení z roku 1985, pravidlá o preferenčnom pôvode tovaru sa prijmú v súlade s článkom 9 uvedeného protokolu.

5.   V prípade, že sa na tovar vzťahujú preferenčné opatrenia obsiahnuté v preferenčných úpravách v prospech zámorských krajín a území pridružených k Spoločenstvu, pravidlá týkajúce sa preferenčného pôvodu tovaru sa prijmú v súlade s článkom 187 zmluvy.

6.   V súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 184 ods. 2 prijme Komisia opatrenia potrebné na uplatňovanie pravidiel uvedených v odsekoch 2 až 5 tohto článku.

KAPITOLA 3

Colná hodnota tovaru

Článok 40

Rozsah pôsobnosti

Na účely uplatňovania Spoločného colného sadzobníka a nesadzobných opatrení ustanovených právnymi predpismi Spoločenstva, ktoré upravujú osobitné oblasti týkajúce sa obchodovania s tovarom sa colná hodnota tovaru určuje v súlade s článkami 41 až 43.

Článok 41

Metóda určovania colnej hodnoty založená na prevodnej hodnote

1.   Základom colnej hodnoty tovaru je prevodná hodnota, t. j. skutočne zaplatená cena alebo cena, ktorá sa má zaplatiť, za tovar predaný na vývoz na colné územie Spoločenstva, podľa potreby upravená v súlade s opatreniami prijatými podľa článku 43.

2.   Skutočne zaplatená cena alebo cena, ktorá sa má za tovar zaplatiť, je celková platba, ktorú zaplatil alebo má zaplatiť kupujúci predávajúcemu alebo kupujúci tretej strane v prospech predávajúceho za dovezený tovar, a zahŕňa všetky platby, ktoré sa zaplatili alebo majú zaplatiť ako podmienka predaja dovezeného tovaru.

3.   Prevodná hodnota sa uplatňuje, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

neexistujú obmedzenia, pokiaľ ide o nakladanie s tovarom alebo jeho použitie kupujúcim, s výnimkou ktoréhokoľvek z obmedzení, ktoré:

i)

ukladá alebo vyžaduje zákon alebo orgány verejnej moci v Spoločenstve;

ii)

obmedzujú zemepisné územie, na ktorom možno tovar ďalej predávať;

iii)

podstatne neovplyvňujú colnú hodnotu tovaru;

b)

predaj alebo cena nepodliehajú žiadnym podmienkam alebo protiplneniam, ktorých hodnotu vo vzťahu k hodnotenému tovaru nie je možné zistiť;

c)

žiadna časť výťažku akéhokoľvek následného predaja, nakladania s tovarom alebo použitia tovaru kupujúcim nepripadne priamo ani nepriamo predávajúcemu, ak nie je možné vykonať primeranú úpravu v súlade s prijatými opatreniami podľa článku 43;

d)

kupujúci a predávajúci nie sú v spojení alebo ich prípadné spojenie neovplyvňuje cenu.

Článok 42

Iné metódy určovania colnej hodnoty

1.   Ak sa colná hodnota tovaru nedá určiť podľa článku 41, určuje sa postupne od písmena a) po písmeno d) odseku 2 tohto článku, a to podľa prvého písmena, ktorým môže byť colná hodnota tovaru určená.

Poradie uplatnenia písmen c) a d) sa na žiadosť deklaranta musí zameniť.

2.   Colná hodnota podľa odseku 1 je:

a)

prevodná hodnota rovnakého tovaru predávaného na vývoz na colné územie Spoločenstva a vyvezeného v rovnakom alebo približne rovnakom čase ako tovar, pri ktorom sa určuje colná hodnota;

b)

prevodná hodnota podobného tovaru predávaného na vývoz na colné územie Spoločenstva a vyvezeného v rovnakom alebo približne rovnakom čase ako tovar, pri ktorom sa určuje colná hodnota;

c)

hodnota založená na jednotkovej cene, za ktorú sa dovážaný tovar alebo rovnaký alebo podobný tovar predáva v Spoločenstve v najväčšom úhrnnom množstve osobám, ktoré nie sú v spojení s predávajúcim;

d)

vypočítaná hodnota.

3.   Ak colnú hodnotu nemožno určiť podľa odseku 1, určuje sa na základe údajov dostupných na colnom území Spoločenstva s použitím vhodných prostriedkov zlučiteľných so zásadami a všeobecnými ustanoveniami:

a)

dohody o uplatňovaní článku VII Všeobecnej dohody o clách a obchode;

b)

článku VII Všeobecnej dohody o clách a obchode;

c)

tejto kapitoly.

Článok 43

Vykonávacie opatrenia

V súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 184 ods. 2 prijme Komisia opatrenia, ktorými sa ustanovujú:

a)

položky, ktoré sa musia na účely určenia colnej hodnoty pripočítať k skutočne zaplatenej cene alebo cene, ktorá sa má zaplatiť, alebo ktoré sa môžu odpočítať;

b)

položky, ktoré sa používajú na určenie vypočítanej hodnoty;

c)

metóda na určenie colnej hodnoty v osobitných prípadoch v súvislosti s tovarom, pri ktorom po použití osobitného colného režimu vznikol colný dlh;

d)

všetky ďalšie podmienky, ustanovenia a pravidlá potrebné na uplatňovanie článkov 41 a 42.

HLAVA III

COLNÝ DLH A ZÁRUKY

KAPITOLA 1

Vznik colného dlhu

Oddiel 1

Colný dlh pri dovoze

Článok 44

Prepustenie do voľného obehu a dočasné použitie

1.   Colný dlh pri dovoze vzniká prepustením tovaru, ktorý nie je tovarom Spoločenstva, a ktorý podlieha dovoznému clu, do jedného z týchto colných režimov:

a)

prepustenie do voľného obehu vrátane prepustenia podľa ustanovení o konečnom použití;

b)

dočasné použitie s čiastočným oslobodením od dovozného cla.

2.   Colný dlh vzniká v okamihu prijatia colného vyhlásenia.

3.   Dlžníkom je deklarant. V prípade nepriameho zastúpenia je dlžníkom taktiež osoba, na ktorej účet sa colné vyhlásenie podáva.

Ak je colné vyhlásenie v súvislosti s jedným z colných režimov uvedených v odseku 1 vyhotovené na základe údajov, v dôsledku ktorých nebolo celé dovozné clo alebo jeho časť vybraná, osoba, ktorá poskytla údaje potrebné na vyhotovenie colného vyhlásenia a ktorá vedela alebo mala vedieť, že takéto údaje nie sú pravdivé, je takisto dlžníkom.

Článok 45

Osobitné ustanovenia týkajúce sa nepôvodného tovaru

1.   Ak sa uplatňuje zákaz vrátenia alebo oslobodenia od cla na nepôvodný tovar použitý pri výrobe výrobkov, na ktoré bol dôkaz o pôvode vydaný alebo vyhotovený v rámci preferenčnej dohody medzi Spoločenstvom a určitými krajinami alebo územiami mimo colného územia Spoločenstva alebo so skupinami takýchto krajín alebo území, colný dlh pri dovoze týchto nepôvodných výrobkov vzniká prijatím oznámenia o spätnom vývoze daných výrobkov.

2.   Ak colný dlh vznikol podľa odseku 1, suma dovozného cla, ktorá zodpovedá tomuto dlhu, sa určuje za rovnakých podmienok ako v prípade, keď colný dlh vznikol prijatím colného vyhlásenia na prepustenie nepôvodného tovaru použitého pri výrobe týchto výrobkov do voľného obehu v ten istý deň na účely ukončenia colného režimu aktívny zušľachťovací styk.

3.   Článok 44 ods. 2 a 3 sa uplatňuje primerane. V prípade tovaru, ktorý nie je tovarom Spoločenstva, uvedeného v článku 179 je však dlžníkom osoba, ktorá podáva oznámenie o spätnom vývoze. V prípade nepriameho zastúpenia je dlžníkom aj osoba, na účet ktorej sa podáva oznámenie.

Článok 46

Colný dlh, ktorý vzniká nesplnením povinnosti alebo nedodržaním podmienky

1.   Pri tovare, ktorý podlieha dovoznému clu, vzniká colný dlh pri dovoze:

a)

nesplnením jednej z povinností ustanovených v colných predpisoch týkajúcich sa vstupu tovaru, ktorý nie je tovarom Spoločenstva, na colné územie Spoločenstva, jeho odňatia spod colného dohľadu alebo prepravy, zušľachtenia, skladovania, dočasného použitia alebo odstránenia takéhoto tovaru v rámci tohto územia, alebo

b)

nesplnením jednej z povinností ustanovených v colných predpisoch pre konečné použite tovaru na colnom území Spoločenstva, alebo

c)

nedodržaním podmienky vzťahujúcej sa na prepustenie tovaru, ktorý nie je tovarom Spoločenstva, do colného režimu alebo nedodržaním podmienky na priznanie oslobodenia od cla alebo na zníženie sadzby dovozného cla v dôsledku konečného použitia tovaru.

2.   Colný dlh vzniká buď:

a)

v okamihu, keď povinnosť, ktorej nesplnením colný dlh vzniká, nie je splnená alebo sa prestane plniť, alebo

b)

v okamihu, keď sa prijme colné vyhlásenie na prepustenie tovaru do colného režimu a ak sa dodatočne zistí, že podmienka týkajúca sa prepustenia tovaru do tohto colného režimu alebo priznanie oslobodenia od cla alebo zníženej sadzby dovozného cla v dôsledku konečného použitia tovaru nebola v skutočnosti splnená.

3.   V prípadoch uvedených v odseku 1 písm. a) a b) je dlžníkom:

a)

každá osoba, ktorá bola povinná splniť príslušné povinnosti;

b)

každá osoba, ktorá vedela alebo mala vedieť, že povinnosť podľa colných predpisov nebola splnená a ktorá konala na účet osoby, ktorá bola povinná splniť povinnosť, alebo ktorá sa zúčastnila konania, ktoré viedlo k nesplneniu povinnosti;

c)

každá osoba, ktorá daný tovar získala alebo prechovávala a ktorá vedela alebo mala vedieť, že v čase získania alebo prijatia daného tovaru, nebola povinnosť podľa colných predpisov splnená.

4.   V prípadoch uvedených v odseku 1 písm. c) je dlžníkom osoba, ktorá má dodržať podmienky upravujúce prepustenie tovaru do colného režimu, navrhnutie tovaru do colného režimu alebo priznanie oslobodenia od cla alebo zníženej sadzby dovozného cla v dôsledku konečného použitia tovaru.

Ak je vyhotovené colné vyhlásenie týkajúce sa jedného z colných režimov uvedených v odseku 1 alebo ak sa poskytujú colným orgánom údaje požadované podľa colných predpisov týkajúcich sa podmienok vzťahujúcich sa na prepustenie tovaru do colného režimu, v dôsledku čoho nebolo vybrané celé dovozné clo alebo jeho časť, je dlžníkom osoba, ktorá poskytla údaje potrebné na vyhotovenie colného vyhlásenia a ktorá vedela alebo mala vedieť, že takéto údaje nie sú pravdivé.

Článok 47

Odpočítanie sumy zaplateného dovozného cla

1.   Ak colný dlh vznikol podľa článku 46 ods. 1 pri tovare prepustenom do voľného obehu so zníženou sadzbou dovozného cla v dôsledku jeho konečného použitia, suma dovozného cla zaplatená pri prepustení tovaru do voľného obehu sa odpočíta od sumy dovozného cla, ktorá zodpovedá colnému dlhu.

Prvý pododsek sa uplatňuje primerane, ak colný dlh vznikol pri odpade alebo zvyškoch, ktoré vznikli pri zničení takéhoto tovaru.

2.   Ak colný dlh vznikol podľa článku 46 ods. 1 pri tovare prepustenom do colného režimu dočasné použitie s čiastočným oslobodením od dovozného cla, suma dovozného cla zaplatená na základe čiastočného oslobodenia sa odpočíta od sumy dovozného cla, ktorá zodpovedá colnému dlhu.

Oddiel 2

Colný dlh pri vývoze

Článok 48

Vývoz a pasívny zušľachťovací styk

1.   Colný dlh pri vývoze vzniká prepustením tovaru, ktorý podlieha vývoznému clu do colného režimu vývoz alebo pasívny zušľachťovací styk.

2.   Colný dlh vzniká v okamihu prijatia colného vyhlásenia.

3.   Dlžníkom je deklarant. V prípade nepriameho zastúpenia je dlžníkom aj osoba, na ktorej účet sa colné vyhlásenie podáva.

Ak sa colné vyhlásenie vyhotoví na základe údajov, v dôsledku ktorých sa nevybralo celé vývozné clo alebo jeho časť, je dlžníkom aj osoba, ktorá poskytla údaje požadované na vyhotovenie colného vyhlásenia a ktorá vedela alebo mala vedieť, že takéto údaje nie sú pravdivé.

Článok 49

Colný dlh, ktorý vzniká nesplnením povinnosti alebo nedodržaním podmienky

1.   Pri tovare, ktorý podlieha vývoznému clu, vzniká colný dlh pri vývoze:

a)

nesplnením jednej z povinností ustanovených v colných predpisoch pre výstup tovaru alebo

b)

nedodržaním podmienok, za ktorých bolo povolené, aby tovar opustil colné územie Spoločenstva s úplným alebo čiastočným oslobodením od vývozného cla.

2.   Colný dlh vzniká:

a)

okamihom, keď tovar skutočne opustí colné územie Spoločenstva bez colného vyhlásenia alebo

b)

okamihom, keď sa tovar dostane na iné miesto určenia, ako je miesto, na ktorom mu bolo umožnené opustiť colné územie Spoločenstva s úplným alebo čiastočným oslobodením od vývozného cla, alebo

c)

ak colné orgány nemôžu určiť okamih uvedený v písmene b), uplynutím lehoty určenej na predloženie dôkazov o tom, že boli splnené podmienky, za ktorých možno priznať toto oslobodenie.

3.   V prípadoch uvedených v odseku 1 písm. a) je dlžníkom:

a)

každá osoba, ktorá bola povinná splniť príslušné povinnosti;

b)

každá osoba, ktorá vedela alebo mala vedieť, že príslušná povinnosť nebola splnená a ktorá konala na účet osoby, ktorá bola povinná splniť povinnosť;

c)

každá osoba, ktorá sa zúčastnila konania, ktoré viedlo k nesplneniu povinnosti a ktorá vedela alebo mala vedieť, že colné vyhlásenie nebolo podané, hoci podané malo byť.

4.   V prípadoch uvedených v odseku 1 písm. b) je dlžníkom každá osoba, ktorá je povinná dodržať podmienky, na základe ktorých bolo povolené, aby tovar opustil colné územie Spoločenstva s úplným alebo čiastočným oslobodením od vývozného cla.

Oddiel 3

Spoločné ustanovenia pre colný dlh pri dovoze a vývoze

Článok 50

Zákazy a obmedzenia

1.   Colný dlh pri dovoze alebo vývoze vzniká aj pri tovare, na ktorý sa vzťahujú opatrenia o zákaze alebo obmedzení vývozu alebo dovozu akéhokoľvek druhu.

2.   Colný dlh však nevzniká v žiadnom z týchto prípadov:

a)

protiprávny dovoz falzifikátov peňazí na colné územie Spoločenstva;

b)

dovoz omamných a psychotropných látok na colné územie Spoločenstva, ak nie sú pod prísnym dohľadom príslušných orgánov s cieľom použiť ich na lekárske a vedecké účely.

3.   Na účely sankcií vzťahujúcich sa na porušenie colných predpisov sa však colný dlh považuje za vzniknutý, pokiaľ je podľa práva členského štátu clo alebo existencia colného dlhu základom na určenie sankcií.

Článok 51

Niekoľko dlžníkov

Ak je za zaplatenie sumy dovozného alebo vývozného cla, ktorá zodpovedá jednému colnému dlhu, zodpovedných niekoľko osôb, sú tieto osoby spoločne a nerozdielne zodpovedné za celú výšku dlhu.

Článok 52

Všeobecné pravidlá pre výpočet sumy dovozného alebo vývozného cla

1.   Suma dovozného alebo vývozného cla sa určuje na základe pravidiel pre výpočet cla, ktoré sa vzťahovali na daný tovar v čase, keď colný dlh vznikol s ohľadom na tento tovar.

2.   Ak nemožno presne určiť okamih, v ktorom colný dlh vznikol, za tento okamih sa považuje okamih, v ktorom colné orgány dospeli k záveru, že tovar je v situácii, za ktorej colný dlh vznikol.

Avšak ak colným orgánom dostupné informácie umožňujú určiť, že colný dlh vznikol pred okamihom, v ktorom dospeli k takémuto záveru, za okamih vzniku colného dlhu sa považuje najskorší okamih, keď je možné takúto situáciu určiť.

Článok 53

Osobitné pravidlá pre výpočet sumy dovozného cla

1.   Ak vznikli na colnom území Spoločenstva náklady na skladovanie alebo obvyklé spôsoby zaobchádzania s ohľadom na tovare prepustený do colného režimu, takéto náklady alebo zvýšenie hodnoty sa pri výpočte sumy dovozného cla nezohľadňujú, ak deklarant poskytol dostatočný dôkaz o týchto nákladoch.

Colná hodnota, množstvo, povaha a pôvod tovaru, ktorý nie je tovarom Spoločenstva, použitého v operáciách sa však pri výpočte sumy dovozného cla zohľadňujú.

2.   Ak sa nomenklatúrne zatriedenie tovaru prepusteného do colného režimu mení v dôsledku obvyklého spôsobu zaobchádzania v rámci colného územia Spoločenstva, uplatňuje sa na žiadosť deklaranta pôvodné nomenklatúrne zatriedenie tovaru prepusteného do colného režimu.

3.   Ak colný dlh vznikol v prípade zušľachtených výrobkov získaných v colnom režime aktívny zušľachťovací styk, suma dovozného cla, ktoré zodpovedá tomuto dlhu sa určuje na žiadosť deklaranta na základe nomenklatúrneho zatriedenia, colnej hodnoty, množstva, povahy a pôvodu tovaru prepusteného do colného režimu aktívny zušľachťovací styk v čase prijatia colného vyhlásenia týkajúceho sa tohto tovaru.

4.   Ak sa v colných predpisoch ustanovuje zvýhodnené sadzobné zaobchádzanie s tovarom, alebo úplné alebo čiastočné oslobodenie od dovozného alebo vývozného cla podľa článku 33 ods. 2 písm. d) až g), článkov 130 až 133 alebo článkov 171 až 174, alebo podľa nariadenia Rady (EHS) č. 918/83 z 28. marca 1983 ustanovujúce systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla (12), takéto zvýhodnené sadzobné zaobchádzanie s tovarom, úplné alebo čiastočné oslobodenie od dovozného alebo vývozného cla sa uplatňuje aj v prípadoch, v ktorých colný dlh vznikol podľa článkov 46 alebo 49 tohto nariadenia pod podmienkou, že nesplnenie povinnosti alebo nedodržanie podmienky, ktoré viedlo k vzniku colného dlhu, nepredstavovalo pokus o podvodné konanie.

Článok 54

Vykonávacie opatrenia

Opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, ustanovujúce:

a)

pravidlá výpočtu sumy dovozného alebo vývozného cla na tovar;

b)

ďalšie osobitné pravidlá pre konkrétne colné režimy;

c)

výnimky z článkov 52 a 53, najmä aby sa predišlo obchádzaniu nomenklatúrnych opatrení uvedených v článku 33 ods. 2 písm. h),

sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 184 ods. 4.

Článok 55

Miesto vzniku colného dlhu

1.   Colný dlh vzniká na mieste, kde bolo podané colné vyhlásenie alebo oznámenie o spätnom vývoze uvedené v článkoch 44, 45 a 48 alebo kde sa má podať dodatočné colné vyhlásenie uvedené v článku 110 ods. 3.

V iných prípadoch je miestom vzniku colného dlhu miesto, kde dôjde ku skutočnosti, dôsledkom ktorej vzniká colný dlh.

Ak nie je možné toto miesto určiť, colný dlh vzniká na mieste, kde colné orgány dospeli k záveru, že tovar je v situácii, v ktorej vznikol colný dlh.

2.   Ak bol tovar prepustený do colného režimu, ktorý nebol ukončený, a miesto nie je možné určiť podľa druhého alebo tretieho pododseku odseku 1 v ustanovenej lehote, colný dlh vzniká na mieste, kde bol tovar prepustený do príslušného colného režimu alebo v rámci tohto režimu vstúpil na colné územie Spoločenstva.

Opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, ustanovujúce lehotu uvedenú v prvom pododseku tohto odseku, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 184 ods. 4.

3.   Ak informácie, ktoré majú colné orgány k dispozícii, umožňujú určiť, že colný dlh mohol vzniknúť na niekoľkých miestach, za miesto vzniku colného dlhu sa považuje miesto, kde vznikol prvýkrát.

4.   Ak colný orgán zistí, že colný dlh vznikol podľa článku 46 alebo článku 49 v inom členskom štáte a suma dovozného alebo vývozného cla, ktorá zodpovedá výške tohto dlhu, je nižšia ako 10 000 EUR, za miesto vzniku colného dlhu sa považuje členský štát, kde k tomuto zisteniu došlo.

KAPITOLA 2

Záruka poskytnutá na colný dlh, ktorý vznikol alebo by mohol vzniknúť

Článok 56

Všeobecné ustanovenia

1.   Ak nie je ustanovené inak, táto kapitola sa uplatňuje na záruky za colné dlhy, ktoré vznikli alebo ktoré by mohli vzniknúť.

2.   Colné orgány môžu požadovať poskytnutie záruky na zabezpečenie platby sumy dovozného alebo vývozného cla, ktorá zodpovedá colnému dlhu. Ak to ustanovujú príslušné ustanovenia, požadovaná záruka sa môže vzťahovať aj na zabezpečenie iných platieb podľa iných príslušných platných predpisov.

3.   Ak colné orgány požadujú poskytnutie záruky, požaduje sa od dlžníka alebo osoby, ktorá sa by sa mohla stať dlžníkom. Colné orgány môžu tiež povoliť, aby záruku poskytla iná osoba ako osoba, od ktorej sa záruka požaduje.

4.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 64, požadujú colné orgány v súvislosti s určitým tovarom alebo určitým colným vyhlásením poskytnutie iba jednej záruky.

Záruka poskytnutá za určité colné vyhlásenie sa vzťahuje na sumu dovozného alebo vývozného cla, ktorá zodpovedá colnému dlhu, a iné platby za všetok tovar uvedený v colnom vyhlásení alebo prepustený na jeho základe, nezávisle od toho, či je colné vyhlásenie správne.

Ak sa záruka neuvoľnila, v rozsahu zabezpečenej sumy sa môže použiť aj na zaplatenie súm dovozného a vývozného cla a iných platieb, ktoré sa majú zaplatiť po následnej kontrole.

5.   Na žiadosť osoby uvedenej v odseku 3 tohto článku môžu colné orgány v súlade s článkom 62 ods. 1 a 2 povoliť poskytnutie celkovej záruky na zabezpečenie sumy dovozného alebo vývozného cla, ktorá zodpovedá colnému dlhu, v súvislosti s dvoma alebo viacerými operáciami, colnými vyhláseniami alebo colnými režimami.

6.   Záruka sa nepožaduje od štátov, regionálnych alebo miestnych vládnych orgánov alebo iných verejnoprávnych subjektov v súvislosti s činnosťami, ktoré vykonávajú ako orgány verejnej moci.

7.   Colné orgány môžu upustiť od požiadavky poskytnúť záruku, ak suma dovozného alebo vývozného cla, ktoré sa má zabezpečiť, nepresahuje štatistický prah ustanovený pre colné vyhlásenia v súlade s článkom 12 nariadenia Rady (ES) č. 1172/95 z 22. mája 1995 o štatistike obchodovania s tovarom Spoločenstva a jeho členských štátov s nečlenskými krajinami (13).

8.   Záruka prijatá alebo povolená colnými orgánmi je platná na celom colnom území Spoločenstva na účely, na ktoré bola poskytnutá.

9.   Opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, ustanovujúce:

podmienky vykonávania tohto článku,

iné prípady ako tie, ktoré sú ustanovené v odseku 6 tohto článku, a v ktorých sa nevyžaduje záruka,

výnimky z odseku 8 tohto článku,

sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 184 ods. 4.

Článok 57

Povinná záruka

1.   Ak je poskytnutie záruky povinné, colné orgány v súlade s pravidlami prijatými podľa odseku 3 určujú výšku takejto záruky v rovnakej výške ako je presná suma dovozného alebo vývozného cla, ktorá zodpovedá colnému dlhu, a iných platieb, ak sa táto suma môže s istotou určiť v okamihu, keď sa záruka požaduje.

Ak nie je možné určiť presnú sumu, záruka sa určí podľa odhadu colných orgánov ako najvyššia suma dovozného alebo vývozného cla, ktorá zodpovedá colnému dlhu, a iných platieb, ktoré vznikli alebo by mohli vzniknúť.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 62, ak sa na zabezpečenie sumy dovozného alebo vývozného cla, ktorá zodpovedá colnému dlhu a iným platbám, ktoré v priebehu času menia svoju výšku, poskytla celková záruka, určí sa na zabezpečenie tejto sumy dovozného alebo vývozného cla, ktorá zodpovedá colnému dlhu, a na zabezpečenie iných platieb, záruka v takej výške, aby bol colný dlh vždy zabezpečený.

3.   V súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 184 ods. 2 prijme Komisia opatrenia na vykonávanie odseku 1 tohto článku.

Článok 58

Nepovinná záruka

Ak je poskytnutie záruky nepovinné, požadujú colné orgány záruku v každom takom prípade, keď považujú zaplatenie sumy dovozného alebo vývozného cla, ktorá zodpovedá colnému dlhu, ako aj zaplatenie iných platieb, v ustanovenej lehote za neisté. Jej výšku určujú tieto orgány tak, aby nepresahovala výšku ustanovenú podľa článku 57.

Opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, ustanovujúce, kedy je záruka nepovinná, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 184 ods. 4.

Článok 59

Poskytnutie záruky

1.   Záruku možno poskytnúť v jednej z nasledujúcich foriem:

a)

zložením peňažných prostriedkov v hotovosti alebo akýmkoľvek iným spôsobom platby uznaným colnými orgánmi ako rovnocenný zloženiu peňažných prostriedkov v hotovosti, uskutočneným v mene euro alebo mene členského štátu, v ktorom sa záruka požaduje;

b)

záväzkom, ktorý poskytol ručiteľ;

c)

inou formou záruky, ktorá rovnako zabezpečuje zaplatenie sumy dovozného alebo vývozného cla, ktorá zodpovedá colnému dlhu, ako aj zaplatenie iných platieb.

Opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, ustanovujúce formy záruky uvedené v písmene c) prvého pododseku tohto odseku, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 184 ods. 4.

2.   Záruka vo forme zloženia peňažných prostriedkov v hotovosti alebo platby, ktorá sa považuje za rovnocennú zloženiu peňažných prostriedkov v hotovosti, sa poskytuje v súlade s platnými predpismi členského štátu, v ktorom sa záruka požaduje.

Článok 60

Voľba záruky

Osoba, od ktorej sa požaduje poskytnutie záruky, si môže zvoliť medzi formami záruk ustanovenými v článku 59 ods. 1.

Colné orgány však môžu odmietnuť prijatie zvolenej formy záruky, pokiaľ nie je zlučiteľná s riadnym uplatňovaním príslušného colného režimu.

Colné orgány môžu požadovať, aby bola zvolená forma záruky zachovaná počas určitej doby.

Článok 61

Ručiteľ

1.   Ručiteľom uvedeným v článku 59 ods. 1 písm. b) musí byť tretia osoba, ktorá je usadená na colnom území Spoločenstva. Ak nie je ručiteľom úverová alebo finančná inštitúcia alebo poisťovacia spoločnosť akreditovaná v Spoločenstve v súlade s platnými právnymi predpismi Spoločenstva, musia ručiteľa schváliť colné orgány, ktoré záruku požadujú.

2.   Ručiteľ sa písomne zaväzuje zaplatiť zabezpečenú sumu dovozného alebo vývozného cla, ktorá zodpovedá colnému dlhu, a iné platby.

3.   Colné orgány môžu odmietnuť schváliť navrhovaného ručiteľa alebo navrhovanú formu záruky, ak ručiteľ alebo forma neposkytuje záruku, že suma dovozného alebo vývozného cla, ktorá zodpovedá colnému dlhu, a iných platieb, bude zaplatená v ustanovenej lehote.

Článok 62

Celková záruka

1.   Povolenie uvedené v článku 56 ods. 5 sa udeľuje len osobám, ktoré spĺňajú tieto podmienky:

a)

sú usadené na colnom území Spoločenstva;

b)

preukázateľne dodržiavajú požiadavky vyplývajúce z colných a daňových predpisov;

c)

sú pravidelnými používateľmi príslušných colných režimov alebo colné orgány o nich vedia, že sú schopné splniť si svoje povinnosti v súvislosti s týmito režimami.

2.   Ak sa má poskytnúť celková záruka na colné dlhy a iné platby, ktoré môžu vzniknúť, môže sa hospodárskemu subjektu povoliť použitie celkovej záruky v zníženej výške alebo môže byť od poskytnutia záruky upustené pod podmienkou, že hospodársky subjekt spĺňa tieto kritériá:

a)

má vyhovujúci systém vedenia obchodných a, ak je to vhodné, dopravných záznamov, ktorý umožňuje náležité colné kontroly;

b)

je u neho preukázaná spôsobilosť plniť svoje záväzky.

3.   V súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 184 ods. 2 Komisia prijme opatrenia, ktorými upravuje postup pri udeľovaní povolení podľa odsekov 1 a 2 tohto článku.

Článok 63

Ďalšie ustanovenia týkajúce sa používania záruky

1.   V prípadoch, v ktorých by colný dlh mohol vzniknúť v rámci osobitných režimov, sa uplatňujú odseky 2 a 3.

2.   Upustenie od poskytnutia záruky povolené podľa článku 62 ods. 2 sa nevzťahuje na tovar, ktorý sa považuje za tovar predstavujúci zvýšené riziko podvodu.

3.   V súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 184 ods. 2 prijme Komisia opatrenia, ktorými ustanovuje:

a)

vykonávanie odseku 2 tohto článku;

b)

dočasný zákaz používania celkovej záruky v zníženej výške uvedenej v článku 62 ods. 2;

c)

za osobitných okolností, a ako výnimočné opatrenie dočasný zákaz používania celkovej záruky s ohľadom na tovar, pri ktorom sa zistilo, že bol počas uplatňovania celkovej záruky predmetom rozsiahleho podvodu.

Článok 64

Dodatočná záruka alebo náhradná záruka

Ak colné orgány zistia, že poskytnutá záruka nezabezpečuje alebo už ďalej nepredstavuje istú alebo postačujúcu záruku zaplatenia sumy dovozného alebo vývozného cla, ktorá zodpovedá colnému dlhu, a iných platieb počas stanovenej lehoty, požadujú od akejkoľvek osoby uvedenej v článku 56 ods. 3, aby na základe vlastnej voľby poskytla dodatočnú záruku alebo nahradila pôvodnú záruku novou.

Článok 65

Uvoľnenie záruky

1.   Colné orgány uvoľnia záruku okamžite, ako colný dlh alebo zodpovednosť za iné platby zanikne alebo už nemôže vzniknúť.

2.   Ak colný dlh alebo zodpovednosť za iné platby zanikla čiastočne alebo môže vzniknúť už len ako časť zabezpečenej sumy, na žiadosť dotknutej osoby sa uvoľní zodpovedajúca časť záruky, a to okrem prípadov, ak príslušná suma takýto úkon neodôvodňuje.

3.   V súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 184 ods. 2 môže Komisia prijať opatrenia na vykonávanie tohto článku.

KAPITOLA 3

Vyberanie a platenie cla, vrátenie a odpustenie dovozného alebo vývozného cla

Oddiel 1

Určenie sumy dovozného alebo vývozného cla, oznámenie colného dlhu a zápis do účtovnej evidencie

Článok 66

Určenie sumy dovozného alebo vývozného cla

1.   Sumu dovozného cla alebo vývozného cla, ktorá sa má zaplatiť, určujú colné orgány zodpovedné za miesto, na ktorom colný dlh vznikol alebo ktoré sa za takéto miesto považuje v súlade s článkom 55, ihneď ako majú potrebné informácie.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 27, môžu colné orgány prijať sumu dovozného cla alebo vývozného cla, ktorá sa má zaplatiť, určenú deklarantom.

Článok 67

Oznámenie colného dlhu

1.   Colný dlh sa oznamuje dlžníkovi spôsobom ustanoveným na mieste, na ktorom colný dlh vznikol, alebo na mieste, ktoré sa za takéto miesto považuje podľa článku 55.

Oznámenie uvedené v prvom pododseku sa neuskutočňuje v týchto situáciách:

a)

ak bolo pred konečným určením sumy dovozného alebo vývozného cla zavedené dočasné opatrenie obchodnej politiky vo forme cla;

b)

ak suma dovozného alebo vývozného cla, ktorá sa má zaplatiť, presahuje sumu určenú na základe rozhodnutia vydaného v súlade s článkom 20;

c)

ak bolo pôvodné rozhodnutie neoznámiť colný dlh alebo ho oznámiť ako sumu dovozného alebo vývozného cla, ktorá je nižšia ako suma dovozného alebo vývozného cla, ktorá sa má zaplatiť, vydané na základe všeobecných predpisov, ktoré boli neskôr rozhodnutím súdu vyhlásené za neplatné;

d)

v prípadoch, v ktorých colné orgány podľa colných predpisov nemajú povinnosť oznamovať colný dlh.

V súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 184 ods. 2 prijme Komisia opatrenia na vykonávanie písmena d) druhého pododseku tohto odseku.

2.   Ak sa suma dovozného alebo vývozného cla, ktorá sa má zaplatiť, rovná sume uvedenej v colnom vyhlásení, je prepustenie tovaru colnými orgánmi rovnocenné oznámeniu colného dlhu dlžníkovi.

3.   Ak sa odsek 2 tohto článku neuplatňuje, colný dlh sa oznámi dlžníkovi do štrnástich dní odo dňa, keď colné orgány môžu určiť sumu dovozného alebo vývozného cla, ktorá sa má zaplatiť.

Článok 68

Ustanovenia o zániku colného dlhu

1.   Colný dlh sa dlžníkovi nesmie oznámiť po uplynutí lehoty troch rokov odo dňa, keď vznikol.

2.   Ak colný dlh vznikol v dôsledku činu, ktorý v čase, keď bol spáchaný, mohol viesť k trestnému súdnemu konaniu, trojročná lehota stanovená v odseku 1 sa predlžuje na desať rokov.

3.   Ak bolo podané odvolanie podľa článku 23, plynutie lehôt ustanovených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa pozastavuje počas trvania odvolacieho konania odo dňa, keď bolo odvolanie podané.

4.   Ak je podľa článku 79 ods. 5 povinnosť zaplatiť colný dlh obnovená, plynutie lehôt ustanovených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za pozastavené odo dňa podania žiadosti o vrátenie alebo odpustenie v súlade s článkom 84, až do vydania rozhodnutia o vrátení alebo odpustení.

Článok 69

Zápis do účtovnej evidencie

1.   Colné orgány uvedené v článku 66 zapisujú sumu dovozného alebo vývozného cla, ktorá sa má zaplatiť, určenú v súlade s uvedeným článkom, do ich účtovnej evidencie v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Prvý pododsek sa neuplatňuje v prípadoch uvedených v článku 67 ods. 1 druhom pododseku.

Colné orgány nemusia zapísať do účtovnej evidencie sumy dovozného alebo vývozného cla, ktoré podľa článku 68 zodpovedajú colnému dlhu, ktorý už viac nemôže byť oznámený dlžníkovi.

2.   Členské štáty určujú praktické postupy na zapisovanie súm dovozného a vývozného cla do účtovnej evidencie. Tieto postupy sa môžu odlišovať podľa toho, do akej miery sú si colné orgány, s ohľadom na okolnosti, za ktorých colný dlh vznikol, isté, že tieto sumy budú zaplatené.

Článok 70

Lehoty na zápis do účtovnej evidencie

1.   Ak colný dlh vznikol prijatím colného vyhlásenia na prepustenie tovaru do iného colného režimu ako je colný režim dočasné použitie s čiastočným oslobodením od dovozného cla alebo v dôsledku akéhokoľvek iného úkonu, ktorý má rovnaký právny účinok ako takéto prijatie, colné orgány zapíšu sumu dovozného alebo vývozného cla, ktorá sa má zaplatiť, do účtovnej evidencie do štrnástich dní od prepustenia tovaru.

Ak bola platba zabezpečená zárukou, možno celkovú sumu dovozného alebo vývozného cla vzťahujúcu sa na všetok tovar prepustený jednej a tej istej osobe počas lehoty určenej colnými orgánmi, ktorá nesmie presiahnuť 31 dní, zapísať do účtovnej evidencie jediným zápisom na konci tejto lehoty. Takýto zápis do účtovnej evidencie sa musí vykonať do 14 dní od uplynutia príslušnej lehoty.

2.   Ak tovar možno prepustiť za predpokladu, že sú splnené určité podmienky upravujúce určenie sumy dovozného alebo vývozného cla, ktorá sa má zaplatiť, alebo výber cla, zápis do účtovnej evidencie sa vykoná do štrnástich dní odo dňa, keď sa určí suma dovozného alebo vývozného cla, ktorá sa má zaplatiť, alebo keď sa určí povinnosť zaplatiť toto clo.

Ak sa však colný dlh týka dočasných obchodno-politických opatrení vo forme cla, suma dovozného alebo vývozného cla, ktorá sa má zaplatiť, sa zapíše do účtovnej evidencie do dvoch mesiacov odo dňa uverejnenia nariadenia ustanovujúceho konečné opatrenie obchodnej politiky v Úradnom vestníku Európskej únie.

3.   Ak colný dlh vznikol za iných okolností ako sú uvedené v odseku 1, suma dovozného alebo vývozného cla, ktorá sa má zaplatiť, sa zapíše do účtovnej evidencie do štrnástich dní odo dňa, keď môžu colné orgány určiť sumu daného dovozného alebo vývozného cla a vydať rozhodnutie.

4.   Ak sa suma dovozného alebo vývozného cla, ktorá sa má zaplatiť, nezapísala v súlade s odsekmi 1, 2 a 3 alebo sa určila a zapísala do účtovnej evidencie v sume nižšej ako je suma dovozného alebo vývozného cla, ktorá sa má zaplatiť, odsek 3 sa uplatňuje primerane aj na sumu dovozného alebo vývozného cla, ktorá sa má vybrať alebo ostáva na vybranie.

5.   Lehoty na zápis do účtovnej evidencie ustanovené v odsekoch 1, 2 a 3 sa neuplatňujú za nepredvídateľných okolností alebo v prípadoch vyššej moci.

Článok 71

Vykonávacie opatrenia

Opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, ustanovujúce pravidlá pre zápis do účtovnej evidencie, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 184 ods. 4.

Oddiel 2

Platba dovozného alebo vývozného cla

Článok 72

Všeobecné lehoty pri platení a pozastavenie lehôt pri platení

1.   Sumy dovozného alebo vývozného cla, ktoré zodpovedajú colnému dlhu oznámenému v súlade s článkom 67, platí dlžník v lehote určenej colnými orgánmi.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 24 ods. 2, nesmie táto lehota presiahnuť desať dní od oznámenia colného dlhu dlžníkovi. V prípade jednotného zápisu do účtovnej evidencie za podmienok ustanovených v článku 70 ods. 1 druhom pododseku sa lehota ustanovuje tak, aby nebolo dlžníkovi umožnené získať lehotu splatnosti dlhšiu ako lehotu, ktorú by získal v prípade, že by sa mu povolil odklad platby v súlade s článkom 74.

Na žiadosť dlžníka môžu colné orgány predĺžiť lehotu v prípade, ak sa suma dovozného alebo vývozného cla, ktorá sa má zaplatiť, určila počas následnej kontroly uvedenej v článku 27. Bez toho, aby tým bol dotknutý článok 77 ods. 1 nesmú takéto predĺženia lehôt presiahnuť čas, ktorý dlžník potrebuje na uskutočnenie príslušných krokov smerujúcich k splneniu jeho povinnosti.

2.   Ak je dlžník oprávnený na niektorý zo spôsobov platby ustanovených v článkoch 74 až 77, platba sa uskutoční v lehote alebo lehotách určených v súvislosti s týmito spôsobmi.

3.   Opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, ustanovujúce podmienky pozastavenia plynutia lehoty na platbu sumy dovozného alebo vývozného cla, ktorá zodpovedá colnému dlhu, sa v týchto prípadoch:

a)

ak sa žiadosť o odpustenie cla podá v súlade s článkom 84;

b)

ak sa má tovar zhabať, zničiť alebo prenechať v prospech štátu;

c)

ak colný dlh vznikol podľa článku 46 a existuje viac než jeden dlžník,

prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 184 ods. 4.

V týchto opatreniach sa ustanoví najmä doba pozastavenia pri zohľadnení času, ktorý je potrebný na ukončenie akýchkoľvek formalít alebo na vybratie sumy dovozného alebo vývozného cla, ktorá zodpovedá colnému dlhu.

Článok 73

Platba

1.   Platba sa uskutočňuje v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi zložením prostriedkov v hotovosti alebo akýmikoľvek inými rovnocennými prostriedkami vrátane vyrovnania započítaného preplatku.

2.   Platbu môže namiesto dlžníka uskutočniť tretia osoba.

3.   Dlžník môže v každom prípade zaplatiť celú sumu dovozného alebo vývozného cla alebo jeho časť bez čakania na uplynutie lehoty, ktorá mu bola na zaplatenie poskytnutá.

Článok 74

Odklad platby

Bez toho, aby bol dotknutý článok 79, colné orgány na žiadosť dotknutej osoby a po poskytnutí záruky povolia odklad platby cla, ktoré sa má zaplatiť, jedným z nasledujúcich spôsobov:

a)

oddelene, pri každej sume dovozného alebo vývozného cla zapísanej do účtovnej evidencie v súlade s článkom 70 ods. 1 prvým pododsekom alebo článkom 70 ods. 4;

b)

súhrnne, pri všetkých sumách dovozného alebo vývozného cla zapísaných do účtovnej evidencie v súlade s článkom 70 ods. 1 prvým pododsekom v lehote určenej colnými orgánmi, ktorá nepresahuje 31 dní;

c)

súhrnne, pri všetkých sumách dovozného a vývozného cla tvoriacich jednotný zápis v súlade s článkom 70 ods. 1druhým pododsekom.

Článok 75

Lehoty na odklad platby

1.   Lehota, na ktorú sa platenie odkladá podľa článku 74, je 30 dní.

2.   Ak je platenie odložené podľa článku 74 písm. a), začína lehota plynúť dňom nasledujúcim po dni, keď bola suma colného dlhu oznámená dlžníkovi.

3.   Ak je platenie odložené podľa článku 74 písm. b), lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, keď uplynula súhrnná lehota. Táto lehota sa zníži o počet dní zodpovedajúci polovici počtu dní súhrnnej lehoty.

4.   Ak je platenie odložené podľa článku 74 písm. c), lehota začína plynúť odo dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty určenej na prepustenie daného tovaru. Táto lehota sa zníži o počet dní zodpovedajúci polovici počtu dní príslušnej lehoty.

5.   Ak je počet dní lehoty uvedenej v odsekoch 3 a 4 nepárne číslo, počet dní, ktoré sa majú podľa týchto odsekov odpočítať od lehoty 30 dní, sa rovná polovici najbližšieho nižšieho párneho čísla.

6.   Ak sú lehoty uvedené v odsekoch 3 a 4 kalendárnymi týždňami, môžu členské štáty ustanoviť, že suma dovozného alebo vývozného cla, ktorej platba sa odložila, sa zaplatí najneskôr v piatok štvrtého týždňa nasledujúceho po predmetnom kalendárnom týždni.

Ak sú tieto lehoty kalendárnymi mesiacmi, môžu členské štáty ustanoviť, že suma dovozného alebo vývozného cla, ktorej platenie bolo odložené, sa zaplatí do šestnásteho dňa mesiaca nasledujúceho po predmetnom kalendárnom mesiaci.

Článok 76

Vykonávacie opatrenia

Opatrenia zameranú na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, ustanovujúce pravidlá pre odklad platieb v prípadoch zjednodušeného colného vyhlásenia v súlade s článkom 109, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 184 ods. 4.

Článok 77

Iné spôsoby platenia cla

1.   Okrem odkladu platby môžu colné orgány dlžníkovi povoliť iné spôsoby platenia cla pod podmienkou, že sa poskytne záruka.

Ak sa povolia spôsoby platenia cla podľa prvého pododseku, k sume dovozného alebo vývozného cla sa účtuje úverový úrok. Sadzba úverového úroku sa rovná úrokovej sadzbe, ktorú Európska centrálna banka uplatnila na svoju poslednú hlavnú refinančnú operáciu uskutočnenú pred prvým kalendárnym dňom príslušného polroka („referenčná sadzba“), zvýšenej o jeden percentuálny bod.

V prípade členského štátu, ktorý sa nezúčastňuje tretej etapy hospodárskej a menovej únie, sa uvedená referenčná sadzba rovná sadzbe stanovenej jeho národnou centrálnou bankou. Referenčná sadzba, ktorá platí prvý kalendárny deň príslušného polroka, platí v takom prípade počas nasledujúcich šiestich mesiacov.

2.   Colné orgány môžu od požiadavky na záruku alebo od účtovania úverového úroku upustiť, ak sa na základe podloženého posúdenia postavenia dlžníka preukáže, že by to mohlo spôsobiť vážne ekonomické alebo sociálne ťažkosti.

3.   Komisia môže v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 184 ods. 2 prijať opatrenia na vykonávanie odsekov 1 a 2.

Článok 78

Vymáhanie platby a úroky z omeškania

1.   Ak suma dovozného alebo vývozného cla, ktoré sa má zaplatiť, nebola zaplatená v určenej lehote, colné orgány použijú všetky prostriedky, ktoré sú im dostupné podľa práva príslušného členského štátu, aby zabezpečili zaplatenie tejto sumy.

Opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, ustanovujúce predpisy v súvislosti so zabezpečením platby od ručiteľov v rámci osobitného režimu, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 184 ods. 4.

2.   K sume dovozného alebo vývozného cla sa odo dňa uplynutia lehoty určenej na zaplatenie do dňa zaplatenia cla účtuje úrok z omeškania.

Sadzba úroku z omeškania sa rovná úrokovej sadzbe, ktorú Európska centrálna banka uplatnila na svoju poslednú hlavnú refinančnú operáciu uskutočnenú pred prvým kalendárnym dňom príslušného polroka („referenčná sadzba“), zvýšenej o dva percentuálne body.

V prípade členského štátu, ktorý sa nezúčastňuje tretej etapy hospodárskej a menovej únie, sa uvedená referenčná sadzba rovná sadzbe určenej jeho národnou centrálnou bankou. Referenčná sadzba, ktorá platí prvý kalendárny deň príslušného polroka, platí v takom prípade počas nasledujúcich šiestich mesiacov.

3.   Ak sa colný dlh oznámil podľa článku 67 ods. 3, úrok z omeškania sa vymeria zo sumy dovozného alebo vývozného cla odo dňa, keď colný dlh vznikol, až do dňa jeho oznámenia.

Sadzba úroku z omeškania sa určuje v súlade s odsekom 2.

4.   Colné orgány môžu od účtovania úroku z omeškania upustiť, ak sa na základe podloženého posúdenia postavenia dlžníka preukáže, že by to mohlo vyvolať vážne ekonomické alebo sociálne ťažkosti.

5.   Opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, ustanovujúce z hľadiska času a súm prípady, v ktorých môžu colné orgány upustiť od vyberania úroku z omeškania, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 184 ods. 4.

Oddiel 3

Vrátenie a odpustenie sumy dovozného alebo vývozného cla

Článok 79

Vrátenie a odpustenie

1.   Za predpokladu, že suma dovozného alebo vývozného cla, ktorá má byť vrátená alebo odpustená, presahuje určitú výšku a za podmienok ustanovených v tomto oddiele, sa suma takéhoto cla vracia alebo odpúšťa z nasledujúcich dôvodov:

a)

účtovanie vyššej ako skutočne dlžnej sumy dovozného alebo vývozného cla;

b)

chybný tovar alebo tovar, ktorý nezodpovedá podmienkam zmluvy;

c)

pochybenie príslušných orgánov;

d)

spravodlivý nárok.

Okrem toho sa suma dovozného alebo vývozného cla vracia, ak bola zaplatená a platnosť prijatého colného vyhlásenia je zrušená v súlade s článkom 114.

2.   Ak samotné colné orgány v rámci lehoty ustanovenej v článku 84 ods. 1 a na základe pravidiel týkajúcich sa príslušnosti na rozhodnutie zistia, že sumu dovozného alebo vývozného cla je potrebné vrátiť alebo odpustiť podľa článkov 80, 82 alebo 83, vrátia alebo odpustia ju z vlastného podnetu.

3.   Clo sa nevráti ani neodpustí v prípade, ak situácia, ktorá viedla k oznámeniu colného dlhu, vyplynula z podvodného konania dlžníka.

4.   Dotknuté colné orgány nie sú v dôsledku vrátenia cla povinné zaplatiť úroky.

Úroky sa však platia, ak sa rozhodnutie o vrátení nevykoná do troch mesiacov odo dňa, keď bolo prijaté, okrem prípadov, keď sa lehotu nepodarí dodržať z príčin mimo pôsobnosti colných orgánov.

V takýchto prípadoch sa úroky platia odo dňa uplynutia trojmesačnej lehoty do dňa vrátenia. Sadzba úroku sa určí v súlade s článkom 77.

5.   Ak colný orgán vráti alebo odpustí clo omylom, pôvodný colný dlh sa obnovuje, pokiaľ nezanikol uplynutím času podľa článku 68.

V takýchto prípadoch sa musí akýkoľvek úrok zaplatený podľa druhého pododseku článku 4 vrátiť.

Článok 80

Vrátenie a odpustenie zaúčtovanej vyššej ako skutočne dlžnej sumy dovozného alebo vývozného cla

Suma dovozného alebo vývozného cla sa vráti alebo odpustí v prípade, ak suma, ktorá zodpovedá pôvodne oznámenému colnému dlhu, presahuje sumu, ktorá sa má zaplatiť, alebo ak sa colný dlh dlžníkovi oznámil v rozpore článkom 67 ods. 1 písm. c) alebo d).

Článok 81

Chybný tovar alebo tovar, ktorý nezodpovedá podmienkam zmluvy

1.   Suma dovozného cla sa vráti alebo odpustí, ak sa oznámenie colného dlhu vzťahuje na tovar, ktorý dovozca odmietol, pretože v čase prepustenia bol chybný alebo nevyhovoval podmienkam zmluvy, na ktorej základe bol dovezený.

Za chybný tovar sa považuje tovar poškodený pred jeho prepustením do colného režimu.

2.   Dovozné clo sa vráti alebo odpustí, ak tovar nebol použitý, s výnimkou takého počiatočného použitia, ktoré je nevyhnutné na zistenie chyby alebo skutočnosti, že nezodpovedá podmienkam zmluvy a pod podmienkou, že sa vyváža z colného územia Spoločenstva.

3.   Colné orgány na žiadosť dotknutej osoby povolia namiesto vývozu tovaru jeho prepustenie do colného režimu aktívny zušľachťovací styk, a to aj na účely jeho zničenia, alebo vonkajší tranzit, colné uskladňovanie alebo slobodné pásmo.

Článok 82

Vrátenie alebo odpustenie z dôvodu pochybenia príslušných orgánov

1.   V situáciách, ktoré nie sú uvedené v článku 79 ods. 1 druhom pododseku a v článkoch 80, 81 a 83, sa suma dovozného alebo vývozného cla vráti alebo odpustí, ak sa z dôvodu pochybenia zo strany príslušných orgánov pôvodne oznámila suma zodpovedajúca colnému dlhu, ktorá bola nižšia, ako suma, ktorá sa má zaplatiť, a za predpokladu, že sú splnené tieto podmienky:

a)

dlžník nemohol zistiť primeraným spôsobom toto pochybenie;

b)

dlžník konal v dobrej viere.

2.   Pri priznaní preferenčného zaobchádzania s tovarom na základe systému administratívnej spolupráce s orgánmi krajiny alebo územia mimo colného územia Spoločenstva, a ak sa preukáže vydanie osvedčenia týmito orgánmi ako nesprávne, predstavuje toto vydanie pochybenie, ktoré nebolo možné primeraným spôsobom zistiť v súlade s odsekom 1 písm. a).

Vydanie nesprávneho osvedčenia však nepredstavuje pochybenie, ak je osvedčenie založené na nesprávnom opise skutočností poskytnutých vývozcom, okrem prípadov, keď je zjavné, že orgány, ktoré osvedčenie vydali, si boli vedomé alebo si mali byť vedomé, že tovar nespĺňal podmienky ustanovené na priznanie nároku na preferenčné zaobchádzanie.

Dlžník sa považuje za konajúceho v dobrej viere, ak je schopný preukázať, že počas uskutočňovania príslušných obchodných operácií venoval náležitú pozornosť tomu, aby zabezpečil splnenie všetkých podmienok na preferenčné zaobchádzanie.

Dlžník sa nesmie odvolávať na konanie v dobrej viere, ak Komisia uverejnila oznam v Úradnom vestníku Európskej únie, že existujú odôvodnené pochybnosti týkajúce sa správneho uplatňovania preferenčných opatrení zvýhodnenou krajinou alebo územím.

Článok 83

Vrátenie a odpustenie v záujme spravodlivého nároku

V iných situáciách než sú situácie uvedené v článku 79 ods. 1 druhom pododseku a v článkoch 80, 81 a 82 sa suma dovozného alebo vývozného cla vráti alebo odpustí v záujme spravodlivého nároku, ak colný dlh vznikol za osobitných okolností, ktoré nie je možné dlžníkovi prisúdiť ako podvodné alebo nedbanlivé konanie.

Článok 84

Postup pri vrátení a odpustení

1.   Žiadosti o vrátenie alebo odpustenie v súlade s článkom 79 sa predkladajú príslušnému colnému úradu v týchto lehotách:

a)

v prípade účtovania vyššej ako skutočne dlžnej sumy cla, pochybenia príslušných orgánov alebo v záujme spravodlivého nároku, do troch rokov od dňa oznámenia colného dlhu;

b)

v prípade chybného tovaru alebo tovaru, ktorý nezodpovedá podmienkam zmluvy, do jedného roka odo dňa oznámenia sumy colného dlhu;

c)

v prípade zrušenia platnosti colného vyhlásenia, počas lehoty uvedenej v pravidlách týkajúcich sa zrušenia platnosti.

Lehota uvedená v písmenách a) a b) prvého pododseku sa predĺži, ak žiadateľ preukáže, že nemohol podať žiadosť v ustanovenej lehote z dôvodov nepredvídateľných okolností alebo vyššej moci.

2.   Ak bolo podané odvolanie podľa článku 23 proti oznámeniu colného dlhu, lehota uvedená v prvom pododseku odseku 1 tohto článku sa pozastavuje od dňa podania odvolania počas trvania odvolacieho konania.

Článok 85

Vykonávacie opatrenia

V súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 184 ods. 2 prijme Komisia opatrenia na vykonávanie tohto oddielu. Týmito opatreniami sa ustanovujú najmä prípady, v ktorých Komisia v súlade s riadiacim postupom uvedeným v článku 184 ods. 3 rozhoduje, či je vrátenie alebo odpustenie sumy dovozného alebo vývozného cla opodstatnené.

KAPITOLA 4

Zánik colného dlhu

Článok 86

Zánik

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 68 a platné právne predpisy týkajúce sa prípadov, v ktorých sa suma dovozného alebo vývozného cla, ktorá zodpovedá colnému dlhu, nevyberie z dôvodu vyhlásenia platobnej neschopnosti dlžníka súdom, zaniká colný dlh pri dovoze alebo vývoze jedným z týchto spôsobov:

a)

zaplatením sumy dovozného alebo vývozného cla;

b)

s výhradou odseku 4 odpustením sumy dovozného alebo vývozného cla;

c)

ak je v prípade tovaru navrhovaného do colného režimu, pri ktorom vzniká povinnosť zaplatiť clo, zrušená platnosť colného vyhlásenia;

d)

ak je tovar, ktorý podlieha dovoznému clu alebo vývoznému clu, zhabaný;

e)

ak je tovar, ktorý podlieha dovoznému alebo vývoznému clu, zaistený a zároveň alebo následne zhabaný;

f)

ak je tovar, ktorý podlieha dovoznému a vývoznému clu, zničený pod colným dohľadom alebo prenechaný v prospech štátu;

g)

ak k strate tovaru alebo nesplneniu povinností vyplývajúcich z colných predpisov dôjde v dôsledku úplného zničenia alebo nenahraditeľnej straty daného tovaru v dôsledku jeho povahy alebo následkom nepredvídateľných okolností alebo vyššej moci, alebo na základe pokynu colných orgánov; na účely tohto písmena sa tovar považuje za nenahraditeľne stratený, ak ho už nikto nemôže použiť;

h)

ak colný dlh vznikol na základe článkov 46 alebo 49 a ak sú splnené tieto podmienky:

i)

porušenia, ktoré viedli k vzniku colného dlhu, nemali zásadný vplyv na riadne uplatňovanie príslušného colného režimu a nepredstavovali pokus o podvodné konanie;

ii)

všetky formality nevyhnutné na nápravu postavenia tovaru sa následne vykonajú;

i)

ak sa tovar prepustený do voľného obehu bez cla alebo so zníženou sadzbou dovozného cla v dôsledku jeho konečného použitia vyviezol so súhlasom colných orgánov;

j)

ak vznikol podľa článku 45 a ak sú zrušené formality vykonávané s cieľom priznať preferenčné sadzobné zaobchádzanie uvedené v tomto článku;

k)

ak, s výnimkou odseku 5 tohto článku, vznikol colný dlh podľa článku 46 a colným orgánom sa dostatočne preukáže, že tovar nebol použitý alebo spotrebovaný a bol vyvezený z colného územia Spoločenstva.

2.   V prípade zhabania tovaru, ako sa uvádza v odseku 1 písm. d), sa colný dlh nepovažuje za zaniknutý na účely určenia sankcie za porušenie colných predpisov, ak je podľa práva členského štátu základom na určenie sankcie clo alebo existencia colného dlhu.

3.   Ak v súlade s odsekom 1 písm. g) pri tovare prepustenom do voľného obehu bez cla alebo so zníženou sadzbou dovozného cla v dôsledku jeho konečného použitia zanikol colný dlh, akýkoľvek odpad alebo zvyšky, ktoré vznikli následkom zničenia tovaru, sa považujú za tovar, ktorý nie je tovarom Spoločenstva.

4.   Ak je za zaplatenie sumy dovozného alebo vývozného cla, ktorá zodpovedá colnému dlhu, zodpovedných niekoľko osôb a je priznaný nárok na vrátenie cla, colný dlh zaniká len vo vzťahu k osobe alebo osobám, ktorým sa clo odpúšťa.

5.   V prípade uvedenom v odseku 1 písm. k) colný dlh nezaniká vo vzťahu k osobe alebo osobám, ktoré sa pokúsili o podvodné konanie.

6.   Ak colný dlh vznikol podľa článku 46, zaniká v prípade osoby, ktorá sa nepokúsila o podvodné konanie a ktorá prispela k boju proti podvodom.

7.   V súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 184 ods. 2 môže Komisia prijať opatrenia na vykonávanie tohto článku.

HLAVA IV

TOVAR VSTUPUJÚCI NA COLNÉ ÚZEMIE SPOLOČENSTVA

KAPITOLA 1

Predbežné colné vyhlásenie o vstupe

Článok 87

Povinnosť podať predbežné colné vyhlásenie o vstupe

1.   Na tovar vstupujúci na colné územie Spoločenstva, s výnimkou dočasne dovážaných dopravných prostriedkov a dopravných prostriedkov a tovaru prepravovaného na týchto dopravných prostriedkoch, ktoré sa len plavia v teritoriálnych vodách alebo prelietavajú vzdušným priestorom colného územia Spoločenstva bez zastávky na tomto území, sa musí podať predbežné colné vyhlásenie o vstupe.

2.   Pokiaľ colné predpisy neustanovujú inak, predbežné colné vyhlásenie o vstupe sa podáva príslušnému colnému úradu pred vstupom tohto tovaru na colné územie Spoločenstva.

Colné orgány môžu namiesto podania predbežného colného vyhlásenia o vstupe prijať podanie oznámenia a prístup k údajom z predbežného colného vyhlásenia o vstupe v počítačovom systéme príslušného hospodárskeho subjektu.

3.   Opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, ustanovujúce:

a)

iné prípady ako prípady uvedené v odseku 1 tohto článku a podmienky, v ktorých možno upustiť od požiadavky podať predbežné colné vyhlásenie o vstupe alebo ju upraviť a podmienky, podľa ktorých možno od nej upustiť alebo ju upraviť;

b)

lehotu, v ktorej sa má predbežné colné vyhlásenie o vstupe podať alebo sprístupniť príslušnému colnému orgánu pred vstupom tohto tovaru na colné územie Spoločenstva;

c)

pravidlá pre výnimky z lehoty uvedenej v písmene b) a odchýlok od nej;

d)

pravidlá pre určenie príslušného colného úradu, ktorému sa predbežné colné vyhlásenie o vstupe podáva alebo sprístupňuje a ktorý má vykonať analýzu rizík a vstupné kontroly z hľadiska rizík,

sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 184 ods. 4.

Pri prijímaní týchto opatrení je potrebné zohľadniť:

a)

osobitné okolnosti;

b)

uplatňovanie týchto opatrení na určité druhy obchodovania s tovarom, spôsoby prepravy alebo hospodárske subjekty;

c)

medzinárodné dohody, ktoré ustanovujú osobitné bezpečnostné opatrenia.

Článok 88

Podanie predbežného colného vyhlásenia o vstupe a zodpovedná osoba

1.   Predbežné colné vyhlásenie o vstupe sa podáva prostredníctvom zariadenia na spracovanie a prenos údajov. Obchodné informácie alebo informácie o prístave alebo preprave možno použiť pod podmienkou, že obsahujú nevyhnutné údaje pre predbežné colné vyhlásenie o vstupe.

Colné orgány môžu za výnimočných okolností prijať predbežné colné vyhlásenia o vstupe v tlačenej forme za predpokladu, že zabezpečujú rovnakú úroveň riadenia rizika ako pri predbežných colných vyhláseniach o vstupe podávaných prostredníctvom zariadenia na spracovanie a prenos údajov a za predpokladu, že je možné splniť požiadavky na výmenu takýchto údajov medzi colnými úradmi.

2.   Predbežné colné vyhlásenie o vstupe podáva osoba, ktorá prepravuje tovar na colné územie Spoločenstva alebo osoba, ktorá preberá zodpovednosť za jeho prepravu na toto územie.

3.   Bez ohľadu na povinnosť osoby uvedenej v odseku 2 môže predbežné colné vyhlásenie o vstupe namiesto nej podať:

a)

dovozca alebo príjemca alebo iná osoba, v ktorej mene alebo na ktorej účet osoba uvedená v odseku 2 koná;

b)

akákoľvek osoba, ktorá môže daný tovar predložiť alebo zabezpečiť jeho predloženie príslušnému colnému orgánu.

4.   Ak predbežné colné vyhlásenie o vstupe podáva iná osoba ako prevádzkovateľ dopravného prostriedku, ktorým sa tovar dováža na colné územie Spoločenstva, uvedený prevádzkovateľ podá na príslušnom colnom úrade oznámenie o príchode tovaru vo forme zoznamu tovaru, dodacieho listu alebo nákladného listu s požadovanými informáciami na identifikáciu všetkého prepravovaného tovaru, na ktorý má byť podané predbežné colné vyhlásenie o vstupe.

V súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 184 ods. 2 Komisia prijme opatrenia, ktorými sa ustanoví, aký druh informácií sa na oznámení o príchode musí uviesť.

Odsek 1 sa primerane uplatní na oznámenie o príchode uvedené v prvom pododseku tohto odseku.

Článok 89

Oprava predbežného colného vyhlásenia o vstupe

1.   Osobe, ktorá podáva predbežné colné vyhlásenie o vstupe, sa na základe žiadosti povolí oprava jedného alebo viacerých údajov tohto colného vyhlásenia po jeho podaní.

Opravu však nie je možné vykonať po ktorejkoľvek z týchto udalostí:

a)

ak colné orgány oznámia osobe, ktorá podala predbežné colné vyhlásenie o vstupe, že zamýšľajú vykonať prehliadku tovaru;

b)

ak colné orgány zistili, že dané údaje sú nesprávne;

c)

ak colné orgány umožnia premiestnenie tovaru z miesta, na ktorom bol predložený.

2.   Opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, ustanovujúce výnimky z písmena c) odseku 1 tohto článku vymedzujúce najmä:

a)

kritériá určovania dôvodov opravy po premiestnení tovaru;

b)

údaje, ktoré možno opraviť;

c)

lehotu po premiestnení, počas ktorej možno opravu povoliť,

sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 184 ods. 4.

Článok 90

Colné vyhlásenie nahrádzajúce predbežné colné vyhlásenie o vstupe

Príslušný colný úrad môže upustiť od požiadavky podať predbežné colné vyhlásenie o vstupe v prípade tovaru, na ktorý sa pred uplynutím lehoty uvedenej v článku 87 ods. 3 prvý pododsek písm. b) podalo colné vyhlásenie. V takom prípade colné vyhlásenie obsahuje aspoň údaje potrebné na predbežné colné vyhlásenie o vstupe. Kým colné vyhlásenie nebude prijaté v súlade s článkom 112, má status predbežného colného vyhlásenia o vstupe.

KAPITOLA 2

Príchod tovaru

Oddiel 1

Vstup tovaru na colné územie Spoločenstva

Článok 91

Colný dohľad

1.   Tovar od jeho vstupu na colné územie Spoločenstva podlieha colnému dohľadu a môže podliehať colným kontrolám. Na tento tovar sa vzťahujú, ak je to vhodné, zákazy a obmedzenia, ktoré sú odôvodnené okrem iného ochranou verejnej morálky, verejného poriadku alebo verejnej bezpečnosti, ochranou zdravia a života ľudí, zvierat alebo rastlín, ochranou životného prostredia, národných kultúrnych pamiatok s umeleckou, historickou alebo archeologickou hodnotou a ochranou priemyselného alebo obchodného vlastníctva vrátane kontrol drogových prekurzorov, tovaru porušujúceho určité práva duševného vlastníctva a peňažných prostriedkov v hotovosti vstupujúcich na územie Spoločenstva, pričom podlieha aj vykonávaniu opatrení na zachovanie a riadenie rybného hospodárstva a opatrení obchodnej politiky.

Colnému dohľadu podlieha po dobu, ktorá je potrebná na určenie jeho colného statusu, a nesmie sa spod neho odňať bez súhlasu colných orgánov.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 166, tovar Spoločenstva nepodlieha colnému dohľadu po určení jeho colného statusu.

Tovar, ktorý nie je tovarom Spoločenstva, podlieha colnému dohľadu do okamihu zmeny jeho colného statusu, jeho spätného vývozu alebo zničenia.

2.   Držiteľ tovaru, ktorý je pod colným dohľadom, môže so súhlasom colných orgánov kedykoľvek vykonať prehliadku tovaru alebo odoberať vzorky najmä s cieľom určiť nomenklatúrne zatriedenie, colnú hodnotu alebo colný status tovaru.

Článok 92

Preprava na príslušné miesto

1.   Osoba, ktorá prepravuje tovar na colné územie Spoločenstva, ho prepraví bez zbytočného odkladu po ceste určenej colnými orgánmi a v súlade s ich pokynmi, ak existujú, na colný úrad určený colnými orgánmi alebo na akékoľvek iné miesto určené alebo schválené týmito orgánmi, alebo do slobodného pásma.

Tovar prepravený do slobodného pásma sa prepravuje do príslušného slobodného pásma priamo, vodnou alebo vzdušnou cestou, alebo, ak sa prepravuje po súši, bez toho, aby prechádzal cez inú časť colného územia Spoločenstva, ak slobodné pásmo susedí s pozemnou hranicou medzi členským štátom a treťou krajinou.

Tovar sa colným orgánom predkladá v súlade s článkom 95.

2.   Každá osoba, ktorá preberá zodpovednosť za prepravu tovaru po tom ako bol tovar prepravený na colné územie Spoločenstva, je zodpovedná za dodržiavanie povinností uvedených v odseku 1.

3.   S tovarom, ktorý na základe dohody uzavretej s príslušnou krajinou alebo územím mimo colného územia Spoločenstva môže podliehať colnej kontrole zo strany colného úradu niektorého členského štátu, aj keď sa stále nachádza mimo colného územia Spoločenstva, sa zaobchádza rovnakým spôsobom ako s tovarom, ktorý už bol prepravený na colné územie Spoločenstva.

4.   Odsek 1 nevylučuje uplatňovanie osobitných ustanovení vo vzťahu k listom, pohľadniciam a tlačovinám a k ich elektronickým ekvivalentom na iných nosičoch alebo tovaru prepravovanému cestujúcimi, tovaru prepravovanému v rámci hraničných pásiem alebo potrubiami a po drôte, ako aj k akejkoľvek inej preprave zanedbateľného hospodárskeho významu za predpokladu, že tým nie je ohrozený colný dohľad ani možnosti colnej kontroly.

5.   Odsek 1 sa neuplatňuje na dopravné prostriedky a tovar nimi prepravovaný, ktoré sa iba plavia v teritoriálnych vodách alebo prelietavajú vzdušným priestorom colného územia Spoločenstva bez zastavenia na tomto území.

Článok 93

Letecká doprava a lodná doprava vo vnútri Spoločenstva

1.   Články 87 až 90, článok 92 ods. 1 a články 94 až 97 sa nevzťahujú na tovar, ktorý dočasne opustil colné územie Spoločenstva, pokiaľ sa pohybuje medzi dvoma bodmi na tomto území po vodnej alebo vzdušnej ceste a za predpokladu, že sa prepravuje po priamej trase leteckou alebo pravidelnou lodnou dopravou bez zastavenia mimo colného územia Spoločenstva.

2.   Opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, ustanovujúce osobitné predpisy pre služby leteckej a pravidelnej lodnej dopravy, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 184 ods. 4.

Článok 94

Preprava za osobitných okolností

1.   Ak sa povinnosť ustanovená v článku 92 ods. 1 nedá splniť z dôvodov nepredvídateľných okolností alebo vyššej moci, informuje osoba, ktorá má túto povinnosť alebo iná osoba konajúca z jej poverenia, bez zbytočného odkladu o tejto skutočnosti colné orgány. Ak v dôsledku nepredvídateľných okolností alebo vyššej moci nedošlo k úplnej strate tovaru, colné orgány sa informujú aj o mieste, na ktorom sa tovar presne nachádza.

2.   Ak bolo plavidlo alebo lietadlo uvedené v článku 92 ods. 5 v dôsledku nepredvídateľných okolností alebo vyššej moci nútené dočasne pristáť na colnom území Spoločenstva a povinnosť ustanovená v článku 92 ods. 1 sa nedá splniť, osoba, ktorá toto plavidlo alebo lietadlo na colné územie Spoločenstva prepravila, alebo iná osoba konajúca z jej poverenia informuje bez zbytočného odkladu o tejto skutočnosti colné orgány.

3.   Colné orgány určia opatrenia, ktoré sa majú vykonať s cieľom zabezpečiť colný dohľad pri tovare uvedenom v odseku 1 alebo pri tovare na palube plavidla alebo lietadla za okolností uvedených v odseku 2, a prípadne zabezpečiť jeho následnú prepravu na colný úrad alebo na iné miesto určené alebo schválené colnými orgánmi.

Oddiel 2

Predloženie, vykládka a prehliadka tovaru

Článok 95

Predloženie tovaru colným orgánom

1.   Tovar, ktorý vstupuje na colné územie Spoločenstva, predkladá colným orgánom ihneď po jeho príchode na určený colný úrad alebo na iné miesto určené alebo schválené colnými orgánmi alebo do slobodného pásma jedna z týchto osôb:

a)

osoba, ktorá tovar prepravila na colné územie Spoločenstva;

b)

osoba v ktorej mene alebo na ktorej účet koná osoba, ktorá prepravila tovar na toto územie;

c)

osoba, ktorá prevzala zodpovednosť za prepravu tovaru po jeho vstupe na colné územie Spoločenstva.

2.   Bez ohľadu na povinnosť osoby uvedenej v odseku 1 môže tovar namiesto tejto osoby predložiť jedna z nasledujúcich osôb:

a)

ktorákoľvek osoba, ktorá tovar ihneď navrhne prepustiť do colného režimu;

b)

držiteľ povolenia na prevádzkovanie skladovacích priestorov alebo ktorákoľvek osoba, ktorá vykonáva činnosť v slobodnom pásme.

3.   Osoba, ktorá predkladá tovar, sa odvolá na predbežné colné vyhlásenie o vstupe alebo colné vyhlásenie, ktoré sa podalo v súvislosti s tovarom.

4.   Odsek 1 nevylučuje uplatňovanie žiadnych osobitných ustanovení vo vzťahu k listom, pohľadniciam a tlačovinám a elektronickým ekvivalentom na iných nosičoch alebo tovaru prepravovanému cestujúcimi, tovaru prepravovanému v rámci pohraničných pásiem alebo potrubiami a po drôte, ako aj k akejkoľvek inej preprave zanedbateľného hospodárskeho významu za predpokladu, že tým nie je ohrozený colný dohľad ani možnosti colnej kontroly.

Článok 96

Vykládka a prehliadka tovaru

1.   Tovar možno vykladať alebo prekladať z dopravných prostriedkov, ktorými sa prepravuje, iba so súhlasom colných orgánov, a to na miestach, ktoré na tento účel určili alebo schválili príslušné orgány.

Takýto súhlas sa nevyžaduje v prípadoch bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva, ktoré vyžaduje okamžité vyloženie všetkého tovaru alebo jeho časti. V takomto prípade musia byť colné orgány o tom bezodkladne informované.

2.   Colné orgány môžu kedykoľvek požadovať, aby sa tovar vyložil a vybalil na účely prehliadky, odberu vzoriek, alebo kontroly dopravných prostriedkov, ktorými sa tovar prepravuje.

3.   Tovar predložený colným orgánom nemožno bez súhlasu colných orgánov premiestniť z miesta, na ktorom bol predložený.

Oddiel 3

Formality po predložení tovaru

Článok 97

Povinnosť prepustiť do colného režimu tovar, ktorý nie je tovarom Spoločenstva

1.   Bez toho, aby boli dotknuté články 125 až 127, sa tovar, ktorý nie je tovarom Spoločenstva, a bol predložený colným orgánom, musí prepustiť do colného režimu.

2.   Ak nie je ustanovené inak, deklarant si môže vybrať colný režim, do ktorého chce prepustiť tovar, za podmienok pre tento colný režim a bez ohľadu na povahu alebo množstvo tohto tovaru, alebo krajinu jeho pôvodu, odoslania alebo určenia.

Článok 98

Tovar, ktorý sa považuje za prepustený do dočasného uskladnenia

1.   Okrem prípadov, keď je tovar okamžite prepustený do colného režimu, na ktorý bolo prijaté colné vyhlásenie, alebo bol prepustený do slobodného pásma tovar, ktorý nie je tovarom Spoločenstva, a bol predložený colným orgánom, sa považuje za prepustený do colného režimu dočasného uskladnenia v súlade s článkom 151.

2.   Bez toho, aby bola dotknutá povinnosť ustanovená v článku 87 ods. 2 a výnimky alebo upustenia ustanovené opatreniami prijatými podľa článku 87 ods. 3, ak sa zistí, že colným orgánom sa predložil tovar, ktorý nie je tovarom Spoločenstva a na ktorý nebolo podané predbežné colné vyhlásenie o vstupe, držiteľ tovaru podá takéto colné vyhlásenie bezodkladne.

Oddiel 4

Tovar prepravovaný v colnom režime tranzit

Článok 99

Výnimka na tovar, ktorý vstupuje do colného režimu tranzit

Článok 92, s výnimkou prvého pododseku odseku 1 a články 95 až 98 sa nevzťahujú na tovar, ktorý na colné územie Spoločenstva vstúpil už v colnom režime tranzit.

Článok 100

Ustanovenia uplatniteľné na tovar, ktorý nie je tovarom Spoločenstva, po ukončení colného režimu tranzit

Články 96, 97 a 98 sa vzťahujú na tovar, ktorý nie je tovarom Spoločenstva, a ktorý sa prepravuje v colnom režime tranzit, ihneď po jeho predložení colnému úradu určenia na colnom území Spoločenstva v súlade s pravidlami upravujúcimi colný režim tranzit.

HLAVA V

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ TÝKAJÚCE SA COLNÉHO STATUSU, PREPUSTENIA TOVARU DO COLNÉHO REŽIMU, OVEROVANIA, PREPUSTENIA A NAKLADANIA S TOVAROM

KAPITOLA 1

Colný status tovaru

Článok 101

Domnienka colného statusu tovaru Spoločenstva

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 161, sa predpokladá, že všetok tovar na colnom území Spoločenstva je tovarom Spoločenstva, ak sa nepreukáže, že nie je tovarom Spoločenstva.

2.   Opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, ustanovujúce:

a)

prípady, v ktorých sa domnienka uvedená v odseku 1 tohto článku neuplatňuje;

b)

spôsoby, ktorými je možné ustanoviť colný status tovaru Spoločenstva;

c)

prípady, v ktorých tovar úplne získaný na colnom území Spoločenstva nemá colný status tovaru Spoločenstva, ak sa získal z tovaru prepusteného do colného režimu vonkajší tranzit, režimu skladovanie, režimu dočasné použitie alebo režimu aktívny zušľachťovací styk,

sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 184 ods. 4.

Článok 102

Strata colného statusu tovaru Spoločenstva

Tovar Spoločenstva sa stáva tovarom, ktorý nie je tovarom Spoločenstva, v týchto prípadoch:

a)

ak sa vyvezie mimo colného územia Spoločenstva, pokiaľ sa neuplatňujú pravidlá o vnútornom tranzite alebo opatrenia ustanovené v súlade s článkom 103;

b)

ak bol prepustený do colného režimu vonkajší tranzit, colného režimu skladovanie alebo do colného režimu aktívny zušľachťovací styk, pokiaľ tak umožňujú colné predpisy;

c)

ak bol prepustený do colného režimu konečné použitie a buď sa následne prenechá v prospech štátu, alebo sa zničí, a zostane odpad;

d)

ak sa po prepustení tovaru zruší platnosť colného vyhlásenia na prepustenie tovaru do voľného obehu v súlade s opatreniami prijatými podľa článku 114 ods. 2 druhého pododseku.

Článok 103

Tovar Spoločenstva dočasne opúšťajúci colné územie

Opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, ustanovujúce podmienky, na základe ktorých môže byť tovar Spoločenstva prepravovaný medzi dvoma miestami nachádzajúcimi sa na colnom území Spoločenstva bez toho, aby podliehal niektorému colnému režimu a dočasne tiež mimo tohto územia bez zmeny jeho colného statusu, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 184 ods. 4.

KAPITOLA 2

Prepustenie tovaru do colného režimu

Oddiel 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 104

Colné vyhlásenie o tovare a colný dohľad nad tovarom Spoločenstva

1.   Všetok tovar, ktorý je určený na prepustenie do colného režimu okrem režimu slobodné pásmo, sa uvádza v colnom vyhlásení pre príslušný colný režim.

2.   Tovar Spoločenstva, ktorý je navrhovaný do colného režimu vývoz, vnútorný tranzit Spoločenstva alebo pasívny zušľachťovací styk, je pod colným dohľadom od okamihu prijatia colného vyhlásenia uvedeného v odseku 1 až do okamihu, keď opustí colné územie Spoločenstva alebo je prenechaný v prospech štátu, je zničený alebo sa zruší platnosť colného vyhlásenia.

Článok 105

Príslušné colné úrady

1.   Ak právne predpisy Spoločenstva neustanovujú inak, členské štáty určia miesto a príslušnosť jednotlivých colných úradov na svojom území.

Členské štáty pritom zabezpečia, aby boli úradné hodiny týchto úradov primerané a vhodné, pričom zohľadnia povahu dopravy a tovaru, ako aj colné režimy, do ktorých má byť tovar prepustený, aby nedochádzalo k zdržiavaniu, ani narušovaniu medzinárodných dopravných tokov.

2.   V súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 184 ods. 2 prijme Komisia opatrenia, ktorými sa určia jednotlivé úlohy a povinnosti príslušných colných úradov, a to najmä:

a)

colných úradov vstupu, dovozu, vývozu alebo výstupu;

b)

colných úradov, ktoré vykonávajú formality pri prepustení tovaru do colného režimu;

c)

colných úradov, ktoré udeľujú povolenia a vykonávajú dohľad nad colnými režimami.

Článok 106

Centralizované colné konanie

1.   Colné úrady môžu povoliť osobe, aby na colnom úrade zodpovednom za miesto, v ktorom je usadená, podala alebo sprístupnila colné vyhlásenie na tovar, ktorý bol predložený colným orgánom na inom colnom úrade. V takýchto prípadoch sa za miesto vzniku colného dlhu považuje colný úrad, na ktorom bolo podané alebo sprístupnené colné vyhlásenie.

2.   Colný úrad, na ktorom bolo podané alebo sprístupnené colné vyhlásenie, vykoná všetky formality potrebné na overenie vyhlásenia, vybratie sumy dovozného alebo vývozného cla, ktorá zodpovedá colnému dlhu, a na prepustenie tovaru.

3.   Colný úrad, na ktorom bol tovar predložený, bez toho, aby boli dotknuté jeho vlastné kontroly na bezpečnostné a ochranné účely, vykoná kontrolu, ktorú odôvodnene požaduje colný úrad, na ktorom bolo colné vyhlásenie podané alebo sprístupnené a umožní prepustiť tovar, pričom zohľadní informácie od tohto úradu.

4.   Opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, ustanovujúce najmä pravidlá pre:

a)

udeľovanie povolenia uvedeného v odseku 1;

b)

prípady, v ktorých sa má vykonať preskúmanie uvedeného povolenia;

c)

podmienky, za ktorých sa povolenie udeľuje;

d)

určenie colného orgánu, ktorý je príslušný na udelenie takéhoto povolenia;

e)

prípadné konzultácie s inými colnými orgánmi a poskytovanie informácií týmto orgánom;

f)

podmienky, za ktorých možno platnosť povolenia pozastaviť alebo zrušiť;

g)

konkrétnu úlohu a povinnosti príslušných colných úradov, najmä v súvislosti s kontrolami, ktoré sa majú uplatňovať;

h)

formu a akúkoľvek lehotu na ukončenie formalít,

sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 184 ods. 4.

Pri prijímaní týchto opatrení je potrebné zohľadniť:

v súvislosti s písmenom c) a ak sa to týka viac než jedného členského štátu, splnenie kritérií uvedených v článku 14 na udelenie statusu schváleného hospodárskeho subjektu žiadateľom;

v súvislosti s písmenom d) miesto, kde sa vedie hlavná účtovná evidencia žiadateľa na colné účely alebo kde je takáto evidencia prístupná (čím sa uľahčujú kontroly vykonávané audítorskými postupmi), a kde sa má vykonávať aspoň časť činností, na ktoré sa má udeliť povolenie.

Článok 107

Druhy colného vyhlásenia

1.   Colné vyhlásenie sa podáva prostredníctvom zariadení na spracovanie a prenos údajov. Colné orgány môžu umožniť, aby colné vyhlásenie malo formu záznamu v evidencii deklaranta v prípade, že colné orgány majú k týmto údajom prístup v elektronickom systéme deklaranta a že sú splnené požiadavky na akúkoľvek potrebnú výmenu takýchto údajov medzi colnými úradmi.

2.   Ak tak ustanovujú colné predpisy, môžu colné orgány prijať colné vyhlásenie v písomnej alebo ústnej forme, alebo prostredníctvom iného úkonu, na základe ktorého môže byť tovar prepustený do colného režimu.

3.   V súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 184 ods. 2 prijme Komisia opatrenia na vykonávanie tohto článku.

Oddiel 2

Štandardné colné vyhlásenia

Článok 108

Obsah colného vyhlásenia a sprievodné doklady

1.   Colné vyhlásenia obsahujú všetky náležitosti nevyhnutné na uplatňovanie ustanovení upravujúcich colný režim, do ktorého je tovar navrhovaný. Colné vyhlásenia, ktoré boli vyhotovené prostredníctvom zariadení na spracovanie a prenos údajov, obsahujú elektronický podpis alebo iný spôsob preukázania pravosti. Písomné vyhlásenia sa podpisujú.

V súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 184 ods. 2 prijme Komisia opatrenia ustanovujúce špecifikácie, ktorým musia colné vyhlásenia zodpovedať.

2.   Sprievodné doklady, ktoré sa požadujú na uplatňovanie ustanovení upravujúcich colný režim, do ktorého je tovar navrhovaný, sa colným orgánom sprístupnia v čase podania colného vyhlásenia.

3.   Ak sa colné vyhlásenie podá prostredníctvom zariadenia na spracovanie a prenos údajov, môžu colné orgány umožniť, aby sa prostredníctvom tohto zariadenia podali aj sprievodné doklady. Colné orgány môžu namiesto predloženia týchto dokladov súhlasiť s prístupom k príslušným údajom v počítačovom systéme hospodárskeho subjektu.

Na základe žiadosti deklaranta však môžu colné orgány povoliť, aby boli tieto doklady k dispozícii až po prepustení tovaru.

4.   V súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 184 ods. 2 prijme Komisia opatrenia na vykonávanie odsekov 2 a 3 tohto článku.

Oddiel 3

Zjednodušené colné vyhlásenia

Článok 109

Zjednodušené colné vyhlásenie

1.   Ak sú splnené podmienky odsekov 2 a 3 tohto článku, colné orgány povolia každej osobe prepustenie tovaru do colného režimu na základe zjednodušeného colného vyhlásenia, ktoré nemusí obsahovať niektoré údaje a sprievodné doklady uvedené v článku 108.

2.   Opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, týkajúce sa podmienok, za ktorých sa udeľuje povolenie uvedené v odseku 1 tohto článku, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 184 ods. 4.

3.   V súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 184 ods. 2 môže Komisia prijať opatrenia, ktoré sa týkajú špecifikácií, ktorým musia zjednodušené colné vyhlásenia zodpovedať.

Článok 110

Dodatočné colné vyhlásenie

1.   V prípade zjednodušeného colného vyhlásenia podľa článku 109 ods. 1 podá deklarant dodatočné colné vyhlásenie obsahujúce ďalšie údaje potrebné na vyhotovenie colného vyhlásenia na príslušný colný režim.

Dodatočné colné vyhlásenie môže mať všeobecný, pravidelný alebo súhrnný charakter.

Opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, ustanovujúce výnimky z prvého pododseku tohto odseku, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 184 ods. 4.

2.   Dodatočné colné vyhlásenie a zjednodušené colné vyhlásenie uvedené v článku 109 ods. 1 sa považujú za jediný a nedeliteľný nástroj, ktorý nadobúda účinnosť dňom prijatia zjednodušeného colného vyhlásenia v súlade s článkom 112.

Ak sa zjednodušené colné vyhlásenie nahradí zápisom do evidencie deklaranta a prístupom colných orgánov k takým údajom, colné vyhlásenie nadobúda účinnosť odo dňa zápisu tovaru do evidencie.

3.   Za miesto, na ktorom sa má dodatočné colné vyhlásenie podať v súlade s povolením, sa na účely článku 55 považuje miesto, na ktorom bolo podané colné vyhlásenie.

Oddiel 4

Ustanovenia pre všetky colné vyhlásenia

Článok 111

Osoba, ktorá podáva vyhlásenie

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 110 ods. 1, môže colné vyhlásenie podať každá osoba, ktorá môže príslušnému colnému orgánu predložiť alebo sprístupniť všetky doklady, ktoré sú nevyhnutné na uplatňovanie ustanovení upravujúcich colný režim, do ktorého sa tovar navrhuje. Táto osoba taktiež musí byť schopná daný tovar predložiť alebo zabezpečiť jeho predloženie príslušnému colnému úradu.

Ak však pre určitú osobu vyplývajú z prijatia colného vyhlásenia osobitné povinnosti, colné vyhlásenie musí podať táto osoba alebo jej zástupca.

2.   Deklarant musí byť usadený na colnom území Spoločenstva. Na území Spoločenstva však nemusia byť usadení títo deklaranti:

osoby, ktoré podávajú vyhlásenie na tranzit alebo dočasné použitie,

osoby, ktoré podávajú colné vyhlásenie príležitostne, za predpokladu, že to colné orgány považujú za dôvodné.

3.   Opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, ustanovujúce prípady a podmienky, pri ktorých sa môže upustiť od požiadaviek uvedených v odseku 2, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 184 ods. 4.

Článok 112

Prijatie vyhlásenia

1.   Vyhlásenia, ktoré spĺňajú podmienky ustanovené v tejto kapitole, prijmú colné orgány bezodkladne za predpokladu, že tovar, na ktorý sa vzťahujú, sa predložil colným orgánom alebo im bude náležitým spôsobom sprístupnený na colnú kontrolu.

Ak má vyhlásenie formu zápisu v evidencii deklaranta a colné orgány majú k takým údajom prístup, vyhlásenie sa považuje za prijaté okamihom zápisu tovaru do evidencie. Bez toho, aby boli dotknuté právne povinnosti deklaranta alebo uplatňovanie kontroly týkajúcej sa bezpečnosti a ochrany, môžu colné orgány upustiť od povinnosti predložiť alebo sprístupniť im tovar na colnú kontrolu.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 110 ods. 2 alebo druhý pododsek prvého odseku tohto článku, ak je colné vyhlásenie podané na inom colnom úrade než je úrad, ktorému bol tovar predložený, colné vyhlásenie sa prijme, ak úrad, ktorému bol tovar predložený, potvrdí dostupnosť tovaru na vykonanie colnej kontroly.

3.   Ak nie je ustanovené inak, dňom prijatia colného vyhlásenia colnými orgánmi je deň, ktorý sa použije na uplatnenie ustanovení upravujúcich colný režim, do ktorého je tovar navrhovaný, a na všetky ďalšie formality týkajúce sa dovozu alebo vývozu.

4.   V súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 184 ods. 2 prijme Komisia opatrenia, ktorými sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie tohto článku.

Článok 113

Oprava colného vyhlásenia

1.   Deklarantovi sa na základe jeho žiadosti povolí, aby oprava jedného alebo viacerých údajov uvedených v colnom vyhlásení po tom, ako vyhlásenie prijali colné orgány. Opravu nie je možné vykonať v colnom vyhlásení, ktoré sa vzťahuje na iný tovar, ako tovar pôvodne uvedený v colnom vyhlásení.

2.   Opravu nie je možné vykonať po tom, ako colné orgány:

a)

oznámili deklarantovi, že zamýšľajú vykonať prehliadku tovaru;

b)

zistili, že dané údaje sú nesprávne;

c)

prepustili tovar.

3.   Opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, ustanovujúce výnimky z písmena c) odseku 2 tohto článku, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 184 ods. 4.

Článok 114

Zrušenie platnosti colného vyhlásenia

1.   Na žiadosť deklaranta zrušia colné orgány platnosť už prijatého colného vyhlásenia v týchto prípadoch:

a)

ak sú presvedčené, že tovar má byť bezodkladne prepustený do iného colného režimu;

b)

ak sú presvedčené, že vzhľadom na osobitné okolnosti, prepustenie tovaru do navrhnutého colného režimu už nie je odôvodnené.

V prípade, ak colné orgány deklarantovi oznámili svoj úmysel vykonať prehliadku tovaru, žiadosť o zrušenie platnosti colného vyhlásenia nemožno prijať pred vykonaním takejto prehliadky.

2.   Platnosť colného vyhlásenia po prepustení tovaru nemožno zrušiť.

Opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, ustanovujúce výnimky z prvého pododseku tohto odseku, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 184 ods. 4.

Oddiel 5

Iné zjednodušenia

Článok 115

Zjednodušenie vyhotovenia colných vyhlásení na tovar, ktorý patrí do rôznych nomenklatúrnych podpoložiek

Ak zásielku tvorí tovar, ktorý patrí do rôznych nomenklatúrnych podpoložiek a zatriedenie tohto tovaru v súlade s jeho nomenklatúrnym zatriedením do podpoložiek, by sa na účely vyhotovenia colného vyhlásenia spájalo s neúmerným pracovným zaťažením a výdavkami neprimeranými uplatniteľnému dovoznému clu, môžu colné orgány na žiadosť deklaranta súhlasiť s tým, aby sa dovozné clo vymeralo na celú zásielku na základe nomenklatúrneho zatriedenia tovaru do podpoložiek, na ktoré sa vzťahuje najvyššia sadzba dovozného alebo vývozného cla.

V súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 184 ods. 2 môže Komisia prijať opatrenia na vykonávanie tohto článku.

Článok 116

Zjednodušenie colných formalít a kontrol

1.   Colné orgány môžu povoliť iné zjednodušenia colných formalít a kontrol ako tie, ktoré sa uvádzajú v oddiele 3 tejto kapitoly.

2.   Opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, ustanovujúce najmä pravidlá pre:

a)

udeľovanie povolení uvedených v odseku 1;

b)

prípady, v ktorých sa má vykonať preskúmanie povolení, a podmienky, za ktorých majú colné orgány monitorovať ich využívanie;

c)

podmienky, za ktorých sa povolenia udeľujú;

d)

podmienky, za ktorých sa môže hospodárskemu subjektu povoliť vykonávanie určitých colných formalít, ktoré by mali v zásade vykonávať colné orgány, vrátane samovymeriavania dovozného a vývozného cla a vykonávanie určitých kontrol v rámci colného dohľadu;

e)

určenie colného orgánu, ktorý je príslušný na udeľovanie takýchto povolení;

f)

prípadné konzultácie s inými colnými orgánmi a poskytovanie informácií týmto orgánom;

g)

podmienky, za ktorých možno platnosť povolení pozastaviť alebo zrušiť;

h)

konkrétne úlohy a povinnosti príslušných colných úradov, najmä v súvislosti s kontrolami, ktoré sa majú uplatňovať;

i)

formu a akúkoľvek lehotu na ukončenie formalít,

sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 184 ods. 4.

Pri prijímaní týchto opatrení je potrebné zohľadniť:

colné formality a colné kontroly, ktoré sa majú vykonať na účely bezpečnosti a ochrany týkajúce sa tovaru, ktorý sa priviezol na colné územie Spoločenstva alebo ho opúšťa,

predpisy prijaté podľa článku 25 ods. 3,

v súvislosti s písmenom d) a ak sa to týka viac než jedného členského štátu, žiadateľ spĺňa kritériá uvedené článkom 14 na udelenie statusu schváleného hospodárskeho subjektu,

v súvislosti s písmenom e) miesto, kde sa vedie hlavná účtovná evidencia žiadateľa na colné účely alebo kde je prístupná, čím sa uľahčujú kontroly vykonávané audítorskými postupmi, a kde sa má vykonávať aspoň časť činností, na ktoré sa má udeliť povolenie.

KAPITOLA 3

Overovanie a prepustenie tovaru

Oddiel 1

Overovanie

Článok 117

Overovanie colného vyhlásenia

Colné orgány môžu na účely overenia správnosti údajov uvedených v colnom vyhlásení, ktoré prijali:

a)

skontrolovať colné vyhlásenie a všetky sprievodné doklady;

b)

požadovať, aby deklarant predložil ďalšie doklady;

c)

vykonať prehliadku tovaru;

d)

odobrať vzorky na analýzu alebo podrobnú prehliadku tovaru.

Článok 118

Prehliadka tovaru a odoberanie vzoriek

1.   Deklarant vykonáva alebo je zodpovedný za prepravu tovaru na miesto vykonania prehliadky a na miesto, na ktorom majú byť odobraté vzorky, ako aj za zaobchádzanie s tovarom nevyhnutné na vykonanie prehliadky alebo odoberanie vzoriek. Náklady s tým spojené znáša deklarant.

2.   Deklarant má právo byť prítomný alebo zastúpený pri prehliadke tovaru a odoberaní vzoriek. Ak majú colné orgány na to opodstatnené dôvody, môžu požadovať, aby bol deklarant alebo jeho zástupca prítomný pri prehliadke tovaru alebo odoberaní vzoriek alebo aby im poskytol potrebnú pomoc na uľahčenie prehliadky tovaru alebo odoberania vzoriek.

3.   Ak sa vzorky odoberajú v súlade s platnými ustanoveniami, colným orgánom nevzniká povinnosť poskytnúť akúkoľvek náhradu za vzorky, znášajú však náklady na ich analýzu alebo prehliadky.

Článok 119

Čiastočná prehliadka tovaru a odoberanie vzoriek

1.   Ak sa prehliada iba časť tovaru uvedeného v colnom vyhlásení alebo ak sa odoberajú vzorky, vzťahuje sa výsledok takejto čiastočnej prehliadky tovaru alebo analýzy alebo prehliadky vzoriek na všetok tovar uvedený v tom istom colnom vyhlásení.

Ak sa však deklarant domnieva, že výsledky čiastočnej prehliadky tovaru alebo analýzy alebo prehliadky vzoriek neplatia vo vzťahu k ostatnému deklarovanému tovaru, môže požiadať o ďalšiu prehliadku alebo odobratie vzoriek tovaru. Požiadavke sa vyhovie, ak tovar nebol prepustený alebo v prípade, že bol prepustený, ak deklarant preukáže, že nebol žiadnym spôsobom pozmenený.

2.   Na účely odseku 1 a v prípade, ak colné vyhlásenie obsahuje dve alebo viac položiek, údaje ku každej položke sa považujú za samostatné colné vyhlásenie.

3.   V súlade s riadiacim postupom uvedeným v článku 184 ods. 3 prijme Komisia opatrenia, ktorými sa ustanovuje postup, ktorým sa má postupovať v prípade rozdielnych výsledkov prehliadok podľa odseku 1 tohto článku.

Článok 120

Výsledky overovania

1.   Výsledky overovania colného vyhlásenia sa použijú ako podklad pre uplatňovanie ustanovení upravujúcich colný režim, do ktorého je tovar prepustený.

2.   Ak nie je colné vyhlásenie overené, odsek 1 sa uplatňuje na základe údajov uvedených v colnom vyhlásení.

3.   Výsledky overovania zo strany colných orgánov majú rovnakú dôkaznú silu na celom colnom území Spoločenstva.

Článok 121

Identifikačné opatrenia

1.   Ak je na zabezpečenie dodržiavania ustanovení upravujúcich colný režim, do ktorého bol príslušný tovar navrhnutý, potrebná jeho identifikácia; colné orgány alebo v prípade potreby hospodárske subjekty, ktoré colné orgány na tento účel oprávnili, prijmú opatrenia nevyhnutné na identifikáciu tovaru.

Tieto identifikačné opatrenia majú rovnaký právny účinok na celom colnom území Spoločenstva.

2.   Prostriedky identifikácie tovaru alebo dopravných prostriedkov môžu odstrániť alebo zničiť iba colné orgány alebo hospodárske subjekty, ak ich na to oprávnili colné orgány, pokiaľ nie je v dôsledku nepredvídateľných okolností alebo vyššej moci ich odstránenie alebo zničenie nevyhnutné na zabezpečenie ochrany tovaru alebo dopravných prostriedkov.

Článok 122

Vykonávacie opatrenia

V súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 184 ods. 2 môže Komisia prijať opatrenia na vykonávanie tohto oddielu.

Oddiel 2

Prepustenie

Článok 123

Prepustenie tovaru

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 117, ak sú splnené podmienky na prepustenie tovaru do príslušného colného režimu a ak sa na tovar neuplatnili žiadne obmedzenia a nevzťahujú sa naň žiadne zákazy, colné orgány prepustia takýto tovar ihneď po overení údajov uvedených v colnom vyhlásení alebo po ich prijatí bez overenia.

Prvý pododsek sa uplatňuje aj v prípadoch, ak overovanie podľa článku 117 nemožno ukončiť v primeranej lehote a tovar už nie je potrebný na účely overovania.

2.   Všetok tovar, na ktorý sa vzťahuje to isté colné vyhlásenie, sa prepúšťa súčasne.

Ak colné vyhlásenie obsahuje dve alebo viac položiek, údaje ku každej položke sa na účely prvého pododseku považujú za samostatné colné vyhlásenie.

3.   Ak je tovar predložený inému colnému úradu, než je colný úrad, na ktorom bolo prijaté colné vyhlásenie, dotknuté colné orgány si vymieňajú informácie potrebné na prepustenie tovaru bez toho, aby boli dotknuté primerané kontroly.

Článok 124

Prepustenie tovaru pod podmienkou zaplatenia sumy dovozného alebo vývozného cla, ktorá zodpovedá colnému dlhu, alebo poskytnutia záruky

1.   Ak prepustením tovaru do colného režimu vzniká colný dlh, prepustenie tovaru sa podmieni zaplatením sumy dovozného alebo vývozného cla, ktorá zodpovedá colnému dlhu, alebo poskytnutím záruky na pokrytie tohto dlhu.

Bez toho, aby bol dotknutý tretí pododsek, sa však prvý pododsek neuplatňuje na dočasné použitie s čiastočným oslobodením od dovozného cla.

Ak colné orgány na základe ustanovení upravujúcich colný režim, do ktorého je tovar navrhovaný, požadujú poskytnutie záruky, tovar sa do navrhovaného colného režimu neprepustí, pokiaľ sa takáto záruka neposkytne.

2.   V súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 184 ods. 2 môže Komisia prijať opatrenia, ktorými sa ustanovujú výnimky z prvého a tretieho pododseku odseku 1 tohto článku.

KAPITOLA 4

Nakladanie s tovarom

Článok 125

Zničenie tovaru

Ak majú colné orgány na to opodstatnené dôvody, môžu požadovať zničenie tovaru, ktorý im bol predložený, pričom o tom informujú držiteľa tovaru. Náklady na zničenie tovaru znáša jeho držiteľ.

Článok 126

Opatrenia, ktoré majú prijať colné orgány

1.   Colné orgány pri nakladaní s tovarom prijímajú všetky nevyhnutné opatrenia vrátane jeho zhabania a predaja alebo zničenia v týchto prípadoch:

a)

ak sa nesplnila ktorákoľvek z povinností ustanovených v colných predpisoch týkajúcich sa vstupu tovaru, ktorý nie je tovarom Spoločenstva, na colné územie Spoločenstva alebo ak bol tovar odňatý spod colného dohľadu;

b)

ak sa tovar nemôže prepustiť z niektorého z týchto dôvodov:

i)

v lehote určenej colnými orgánmi nebolo možné z dôvodov spôsobených deklarantom vykonať prehliadku tovaru alebo v nej pokračovať;

ii)

doklady, ktoré sa musia predložiť pred umiestnením alebo prepustením tovaru do navrhovaného colného režimu, neboli sprístupnené;

iii)

platby alebo záruky, ktoré sa mali uhradiť alebo poskytnúť v súvislosti s dovozným clom alebo vývozným clom, sa v určenej lehote neuhradili alebo neposkytli;

iv)

podlieha zákazom alebo obmedzeniam;

c)

ak tovar nebol po prepustení v primeranej lehote vyzdvihnutý;

d)

ak sa po prepustení tovaru zistilo, že tovar nespĺňal podmienky na prepustenie;

e)

ak sa tovar prenechal v prospech štátu v súlade s článkom 127.

2.   Tovar, ktorý nie je tovarom Spoločenstva a ktorý sa prenechal v prospech štátu, zaistil alebo zhabal, sa považuje za tovar prepustený do colného režimu dočasné uskladnenie.

Článok 127

Prenechanie tovaru v prospech štátu

1.   Tovar, ktorý nie je tovarom Spoločenstva, a tovar prepustený do colného režimu konečné použitie môže s predchádzajúcim súhlasom colných orgánov prenechať v prospech štátu držiteľ colného režimu, prípadne držiteľ tovaru.

2.   Z prenechania tovaru v prospech štátu nesmú vzniknúť štátu žiadne náklady. Držiteľ colného režimu, prípadne držiteľ tovaru, znáša náklady na zničenie alebo iný spôsob nakladanie s tovarom.

Článok 128

Vykonávacie opatrenia

Opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, týkajúce sa vykonávania tejto kapitoly, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 184 ods. 4.

HLAVA VI

PREPUSTENIE DO VOĽNÉHO OBEHU A OSLOBODENIE OD DOVOZNÉHO CLA

KAPITOLA 1

Prepustenie do voľného obehu

Článok 129

Rozsah pôsobnosti a účinok

1.   Tovar, ktorý nie je tovarom Spoločenstva, ktorý sa má prepustiť na trh Spoločenstva alebo je určený na súkromné použitie či spotrebu v rámci Spoločenstva, sa prepustí do voľného obehu.

2.   Prepustenie do voľného obehu zahŕňa:

a)

výber dovozného cla, ktoré sa má zaplatiť;

b)

prípadný výber iných platieb podľa príslušných platných predpisov o výbere takýchto platieb;

c)

uplatnenie obchodno-politických opatrení, zákazov a obmedzení, pokiaľ sa nemuseli uplatniť skôr;

d)

splnenie ďalších formalít ustanovených v súvislosti s dovozom tovaru.

3.   Prepustením do voľného obehu získava tovar, ktorý nie je tovarom Spoločenstva, colný status tovaru Spoločenstva.

KAPITOLA 2

Oslobodenie od dovozného cla

Oddiel 1

Vrátený tovar

Článok 130

Rozsah pôsobnosti a účinok

1.   Tovar, ktorý nie je tovarom Spoločenstva, ktorý sa pôvodne vyviezol z colného územia Spoločenstva ako tovar Spoločenstva a ktorý sa vrátil na toto územie v lehote troch rokov a navrhuje sa na prepustenie do voľného obehu, je na žiadosť dotknutej osoby oslobodený od dovozného cla.

2.   Z dôvodu osobitných okolností sa trojročná lehota uvedená v odseku 1 môže predĺžiť.

3.   Ak sa vrátený tovar pred jeho vývozom z colného územia Spoločenstva prepustil v dôsledku konečného použitia do voľného obehu bez cla alebo so zníženou sadzbou dovozného cla, oslobodenie od dovozného cla uvedené v odseku 1 sa prizná len vtedy, ak sa má tento tovar prepustiť do voľného obehu na rovnaké konečné použitie.

Ak už nie je konečné použitie, v rámci ktorého sa má daný tovar prepustiť do voľného obehu, rovnaké, suma dovozného cla sa zníži o sumu prípadne už vybranú za tovar pri jeho prvom prepustení do voľného obehu. Ak je táto suma vyššia ako suma, ktorá sa vybrala pri prepustení vráteného tovaru do voľného obehu, neprizná sa žiadna náhrada.

4.   Ak tovar Spoločenstva stratil colný status tovaru Spoločenstva podľa článku 102 písm. b) a následne sa prepustil do voľného obehu, odseky 1, 2 a 3 tohto článku sa uplatňujú primerane.

5.   Oslobodenie od dovozného cla sa prizná len vtedy, ak sa tovar dovezie späť v stave, v akom sa vyviezol.

Článok 131

Prípady, v ktorých sa neprizná oslobodenie od dovozného cla

Oslobodenie od dovozného cla podľa článku 130 sa neprizná v týchto prípadoch:

a)

tovar vyvezený z colného územia Spoločenstva v colnom režime pasívny zušľachťovací styk, ak sa naň nevzťahuje žiadna z týchto podmienok:

i)

tovar zostane v stave, v akom sa vyviezol;

ii)

umožňujú to pravidlá prijaté v súlade s článkom 134.

b)

pri tovare, ktorý bol zvýhodnený na základe opatrení ustanovených v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky zahŕňajúcich jeho vývoz z colného územia Spoločenstva, okrem prípadov, keď to umožňujú pravidlá prijaté v súlade s článkom 134.

Článok 132

Tovar, ktorý bol pôvodne prepustený do colného režimu aktívny zušľachťovací styk

1.   Článok 130 sa primerane uplatňuje na zušľachtené výrobky, ktoré sa pôvodne spätne vyviezli z colného územia Spoločenstva následne po režime aktívny zušľachťovací styk.

2.   Na žiadosť deklaranta a za predpokladu, že predloží potrebné informácie, sa suma dovozného cla na tovar uvedený v odseku 1 tohto článku určuje v súlade s článkom 53 ods. 3. Za deň prepustenia do voľného obehu sa považuje deň prijatia oznámenia o spätnom vývoze.

3.   Oslobodenie od dovozného cla podľa článku 130 sa neprizná na zušľachtené výrobky, ktoré boli vyvezené v súlade s článkom 142 ods. 2 písm. b), pokiaľ sa nezabezpečí, že tovar sa neprepustí do colného režimu aktívny zušľachťovací styk.

Oddiel 2

Morský rybolov a produkty získané z mora

Článok 133

Produkty morského rybolovu a iné produkty získané z mora

Bez toho, aby bol dotknutý článok 36 ods. 1, sa pri prepustení do voľného obehu od dovozného cla oslobodia tieto produkty:

a)

produkty morského rybolovu a iné produkty získané z teritoriálnych vôd krajiny alebo územia mimo colného územia Spoločenstva plavidlami výlučne evidovanými alebo zapísanými v registri členského štátu a plaviacimi sa pod vlajkou tohto štátu;

b)

výrobky získané z produktov uvedených v písmene a) na palube spracovateľských lodí spĺňajúcich podmienky ustanovené v uvedenom písmene.

Oddiel 3

Vykonávacie opatrenia

Článok 134

Vykonávacie opatrenia

Opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, týkajúce sa vykonávania tejto kapitoly, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 184 ods. 4.

HLAVA VII

OSOBITNÉ COLNÉ REŽIMY

KAPITOLA 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 135

Rozsah pôsobnosti

Tovar možno prepustiť do niektorej z týchto kategórií osobitných colných režimov:

a)

tranzit, ktorý zahŕňa vonkajší a vnútorný tranzit;

b)

skladovanie, ktoré zahŕňa dočasné uskladnenie, colné uskladňovanie a slobodné pásma;

c)

osobitné použitie, ktoré zahŕňa dočasné použitie a konečné použitie;

d)

zušľachťovací styk, ktorý zahŕňa aktívny a pasívny zušľachťovací styk.

Článok 136

Povolenie

1.   Povolenie od colných orgánov sa vyžaduje na:

použitie colných režimov aktívny alebo pasívny zušľachťovací styk, dočasné použitie alebo konečné použitie,

prevádzku skladovacích priestorov na dočasné uskladnenie alebo colné uskladňovanie tovaru, okrem prípadu, kedy je ich prevádzkovateľom samotný colný orgán.

Podmienky, za ktorých je povolené použitie jedného alebo viacerých uvedených colných režimov alebo prevádzka skladovacích priestorov, sa určia v povolení.

2.   Opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, ustanovujúce najmä pravidlá pre:

a)

udeľovanie povolenia uvedeného v odseku 1;

b)

prípady, v ktorých sa má vykonať preskúmanie uvedeného povolenia;

c)

podmienky, za ktorých sa povolenie udeľuje;

d)

určenie colného orgánu, ktorý je príslušný na udelenie takéhoto povolenia;

e)

prípadné konzultácie s inými colnými orgánmi a poskytovanie informácií týmto orgánom;

f)

podmienky, za ktorých možno povolenie pozastaviť alebo odňať;

g)

konkrétnu úlohu a povinnosti príslušných colných úradov, najmä v súvislosti s kontrolami, ktoré sa majú uplatňovať;

h)

formu a akúkoľvek lehotu na ukončenie formalít,

sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 184 ods. 4.

Pri prijímaní týchto opatrení je potrebné zohľadniť:

a)

v súvislosti s písmenom c) prvého pododseku a ak sa to týka viac než jedného členského štátu, splnenie kritérií uvedených v článku 14 na udelenie statusu schváleného hospodárskeho subjektu žiadateľom;

b)

v súvislosti s písmenom d) prvého pododseku miesto, kde sa vedie hlavná účtovná evidencia žiadateľa na colné účely alebo kde je takáto evidencia prístupná (čím sa uľahčujú kontroly vykonávané audítorskými postupmi), a kde sa má vykonávať aspoň časť činností, na ktoré sa má udeliť povolenie.

3.   Ak colné predpisy neustanovujú inak, povolenie uvedené v odseku 1 sa udeľuje výlučne týmto osobám:

a)

osobám, ktoré sú usadené na colnom území Spoločenstva;

b)

osobám, ktoré poskytujú potrebné záruky na riadne vykonávanie operácií a v prípadoch, keď môže v súvislosti s tovarom prepusteným do osobitného colného režimu vzniknúť colný dlh alebo iné platby, poskytnú záruku v súlade s článkom 56;

c)

v prípade colného režimu dočasné použitie alebo aktívny zušľachťovací styk, osobám, ktoré tovar používajú alebo zabezpečujú jeho použitie, respektíve tovar precúvajú alebo zabezpečujú jeho prepracovanie.

Opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, ustanovujúce výnimky z prvého pododseku tohto odseku, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 184 ods. 4.

4.   Ak nie je ustanovené inak, povolenie uvedené v odseku 1 sa udeľuje len vtedy, ak okrem podmienok uvedených v odseku 3 sú splnené tieto podmienky:

a)

colné orgány môžu vykonávať colný dohľad bez toho, aby museli zaviesť administratívne opatrenia, ktoré sú z hľadiska príslušných ekonomických potrieb neprimerané;

b)

povolením vykonávať colný režim zušľachťovací styk (hospodárske podmienky) sa nepriaznivo neovplyvnia základné záujmy výrobcov v Spoločenstve.

Základné záujmy výrobcov v Spoločenstve sa nepovažujú za nepriaznivo ovplyvnené podľa písmena b) prvého pododseku, ak sa nepreukáže opak alebo ak colné predpisy ustanovujú, že hospodárske podmienky sa považujú za splnené.

Ak existuje dôkaz, že základné záujmy výrobcov v Spoločenstve budú pravdepodobne nepriaznivo ovplyvnené, je potrebné preskúmať hospodárske podmienky v súlade s článkom 185.

V súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 184 ods. 2 prijme Komisia opatrenia upravujúce:

a)

skúmanie hospodárskych podmienok;

b)

určenie prípadov, v ktorých budú pravdepodobne nepriaznivo ovplyvnené základné záujmy výrobcov v Spoločenstve, pričom sa prihliada na opatrenia v oblasti obchodnej a poľnohospodárskej politiky;

c)

určenie prípadov, v ktorých sa hospodárske podmienky považujú za splnené.

5.   Držiteľ povolenia oznámi colným orgánom všetky skutočnosti, ktoré nastali po udelení povolenia a ktoré by mohli ovplyvniť jeho ďalšiu platnosť alebo obsah.

Článok 137

Evidencia

1.   S výnimkou colného režimu tranzit, alebo ak colné predpisy ustanovujú inak, sú držiteľ povolenia, držiteľ colného režimu a všetky osoby, ktoré vykonávajú činnosť zahŕňajúcu skladovanie, spracovanie alebo zušľachtenie tovaru, alebo predaj či nákup tovaru v slobodných pásmach, povinní viesť evidenciu vo forme schválenej colnými orgánmi.

Evidencia musí colným orgánom umožniť dohľad nad príslušným colným režimom, a to najmä vo vzťahu k totožnosti tovaru, ktorý bol prepustený do tohto režimu, jeho colnému statusu a preprave.

2.   Opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, týkajúce sa vykonávania tohto článku, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 184 ods. 4.

Článok 138

Ukončenie colného režimu

1.   Bez toho aby bol dotknutý článok 166 sa osobitný colný režim okrem colného režimu tranzit ukončí v prípade, ak tovar prepustený do uvedeného colného režimu alebo zušľachtené výrobky sú prepustené do nasledujúceho colného režimu opustili colné územie Spoločenstva, boli zničené bez toho, aby po nich zostal odpad, alebo sú prenechané v prospech štátu v súlade s článkom 127.

2.   Colné orgány ukončia colný režim tranzit, ak majú možnosť presvedčiť sa na základe porovnania údajov, ktoré má k dispozícii colný úrad odoslania a colný úrad určenia, že sa colný režim skončil správne.

3.   Colné orgány prijmú všetky opatrenia potrebné na to, aby napravili postavenie tovaru, pri ktorom nebol príslušný colný režim ukončený v súlade s určenými podmienkami.

Článok 139

Prevod práv a povinností

Práva a povinnosti držiteľa colného režimu vo vzťahu k tovaru, ktorý bol prepustený do osobitného colného režimu okrem colného režimu tranzit, sa môžu podľa podmienok ustanovených colnými orgánmi úplne alebo čiastočne previesť na iné osoby, ktoré spĺňajú podmienky ustanovené pre príslušný colný režim.

Článok 140

Preprava tovaru

1.   Tovar prepustený do osobitného colného režimu okrem colného režimu tranzit alebo slobodné pásmo sa môže prepravovať medzi rôznymi miestami v rámci colného územia Spoločenstva, pokiaľ sa to uvádza v povolení alebo to umožňujú colné predpisy.

2.   V súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 184 ods. 2 prijme Komisia opatrenia na vykonávanie tohto článku.

Článok 141

Obvyklé spôsoby zaobchádzania

Tovar prepustený do colného režimu colné uskladňovanie alebo zušľachťovací styk alebo do slobodného pásma možno podrobiť obvyklým formám zaobchádzania určeným na jeho zachovanie, zlepšenie jeho vzhľadu alebo predajnej kvality alebo na jeho úpravu pre distribúciu alebo ďalší predaj.

Článok 142

Náhradný tovar

1.   Náhradný tovar pozostáva z tovaru Spoločenstva, ktorý sa skladuje, používa alebo spracúva namiesto tovaru prepusteného do osobitného colného režimu.

Pri colnom režime pasívny zušľachťovací styk pozostáva náhradný tovar z tovaru, ktorý nie je tovarom Spoločenstva a ktorý sa spracúva namiesto tovaru Spoločenstva prepusteného do režimu pasívny zušľachťovací styk.

Náhradný tovar musí mať rovnaký osemmiestny kód kombinovanej nomenklatúry, rovnakú obchodnú kvalitu a rovnaké technické vlastnosti ako tovar, ktorý nahrádza.

Opatrenia zamerané na zmenu a doplnenie nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, ustanovujúce výnimky z tretieho pododseku tohto odseku, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 184 ods. 4.

2.   Ak je zabezpečené riadne vykonávanie colného režimu, najmä v súvislosti s colným dohľadom, colné orgány povolia:

a)

použitie náhradného tovaru v osobitnom colnom režime okrem colného režimu tranzit, colného režimu dočasné použitie a colného režimu dočasné uskladnenie;

b)

v prípade colného režimu aktívny zušľachťovací styk, vývoz zušľachtených výrobkov získaných z náhradného tovaru pred dovozom tovaru, ktorý nahrádzajú;

c)

v prípade colného režimu pasívny zušľachťovací styk, dovoz zušľachtených výrobkov získaných z náhradného tovaru pred vývozom tovaru, ktorý nahrádzajú.

Opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, ustanovujúce prípady, v ktorých môžu colné orgány povoliť použitie náhradného tovaru v colnom režime dočasné použitie, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 184 ods. 4.

3.   Použitie náhradného tovaru nemožno povoliť v týchto prípadoch:

a)

ak sa v colnom režime aktívny zušľachťovací styk vykonávajú len obvyklé spôsoby zaobchádzania, ktoré sú uvedené v článku 141;

b)

ak sa uplatňuje zákaz vrátenia alebo oslobodenia od dovozného cla na nepôvodný tovar použitý pri výrobe zušľachtených výrobkov v colnom režime aktívny zušľachťovací styk, na ktorý bol dôkaz o pôvode vydaný alebo vyhotovený v rámci preferenčnej dohody medzi Spoločenstvom a určitými krajinami alebo územiami mimo colného územia Spoločenstva alebo so skupinami takýchto krajín alebo území, alebo

c)

ak by to viedlo k neoprávnenej výhode vzťahujúcej sa na dovozné clo.

Opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, vymedzujúce ďalšie prípady, v ktorých nemožno použiť náhradný tovar, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 184 ods. 4.

4.   Ak by v prípade uvedenom písmene b) odseku 2 tohto článku zušľachtené výrobky podliehali vývoznému clu, pretože neboli vyvezené v rámci colného režimu aktívny zušľachťovací styk, držiteľ povolenia poskytne záruku na zabezpečenie zaplatenia cla v prípade, ak by tovar, ktorý nie je tovarom Spoločenstva, nebol dovezený v lehote uvedenej v článku 169 ods. 3.

Článok 143

Vykonávacie opatrenia

V súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 184 ods. 2 prijme Komisia opatrenia na uplatňovanie colných režimov podľa tejto hlavy.

KAPITOLA 2

Tranzit

Oddiel 1

Vonkajší a vnútorný tranzit

Článok 144

Vonkajší tranzit

1.   Colný režim vonkajší tranzit umožňuje prepravovať tovar, ktorý nie je tovarom Spoločenstva, z jedného miesta na druhé v rámci colného územia Spoločenstva bez toho, aby podliehal:

a)

dovoznému clu;

b)

iným platbám podľa iných príslušných platných predpisov;

c)

obchodno-politickým opatreniam, ak nezakazujú vstup tovaru na colné územie Spoločenstva alebo výstupom tovaru z colného územia Spoločenstva.

2.   Opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, a ustanovujúce prípady, v ktorých sa má tovar Spoločenstva prepustiť do colného režimu vonkajší tranzit, a podmienky, za ktorých sa tak má stať, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 184 ods. 4.

3.   Preprava podľa odseku 1 sa uskutočňuje jedným z týchto spôsobov:

a)

v colnom režime vonkajší tranzit Spoločenstva;

b)

v súlade s Dohovorom TIR, ak sa takáto preprava:

i)

začala alebo sa má skončiť mimo colného územia Spoločenstva alebo

ii)

sa uskutočňuje medzi dvoma miestami na colnom území Spoločenstva cez územie krajiny alebo územie mimo colného územia Spoločenstva;

c)

v súlade s Dohovorom ATA/Istanbulským dohovorom, ak ide o tranzit;

d)

na základe Rýnskeho manifestu (článok 9 revidovaného Dohovoru o plavbe na Rýne);

e)

na základe tlačiva 302 ustanoveného v Dohode medzi štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami Severoatlantickej zmluvy, o postavení ich ozbrojených síl podpísanej v Londýne 19. júna 1951;

f)

na základe poštového systému v súlade s právnymi aktmi Svetovej poštovej únie, keď tovar prepravujú držitelia práv a povinností alebo sa prepravuje pre držiteľov práv a povinností podľa týchto aktov.

4.   Vonkajší tranzit sa uplatňuje bez toho, aby bol dotknutý článok 140.

Článok 145

Vnútorný tranzit

1.   Colný režim vnútorný tranzit umožňuje prepravovať tovar Spoločenstva v súlade s podmienkami ustanovenými v odsekoch 2 a 3 medzi dvoma miestami na colnom území Spoločenstva cez ďalšie územie mimo colného územia Spoločenstva bez zmeny jeho colného statusu.

2.   Preprava podľa odseku 1 sa uskutočňuje jedným z týchto spôsobov:

a)

v colnom režime vnútorný tranzit Spoločenstva, ak je táto možnosť upravená v medzinárodnej dohode;

b)

v súlade s Dohovorom TIR;

c)

v súlade s Dohovorom ATA/Istanbulským dohovorom, ak ide o tranzit;

d)

na základe Rýnskeho manifestu (článok 9 revidovaného Dohovoru o plavbe na Rýne);

e)

na základe tlačiva 302 ustanoveného v Dohode medzi štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami Severoatlantickej zmluvy, o postavení ich ozbrojených síl podpísanej v Londýne 19. júna 1951;

f)

na základe poštového systému v súlade s právnymi aktmi Svetovej poštovej únie, keď tovar prepravujú držitelia práv a povinností alebo sa prepravuje pre držiteľov práv a povinností podľa týchto aktov.

3.   V prípadoch uvedených v písmenách b) až f) odseku 2 si tovar zachová svoj colný status tovaru Spoločenstva iba vtedy, ak je tento status zistený za určitých podmienok a spôsobmi ustanovenými v colných predpisoch.

Opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, ustanovujúce podmienky, za ktorých sa môže určiť colný status, a spôsoby, ktorými sa zisťuje, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 184 ods. 4.

Oddiel 2

Tranzit Spoločenstva

Článok 146

Povinnosti držiteľa colného režimu tranzit Spoločenstva a dopravcu a príjemcu tovaru prepravovaného v colnom režime tranzit Spoločenstva

1.   Držiteľ tranzitného režimu Spoločenstva je zodpovedný za:

a)

predloženie tovaru v nezmenenom stave, ako aj požadovaných informácií, colnému úradu určenia v určenej lehote a v súlade s opatreniami prijatými colnými orgánmi na zabezpečenie totožnosti tohto tovaru;

b)

dodržiavanie colných predpisov týkajúcich sa colného režimu;

c)

ak colné predpisy neustanovujú inak, poskytnutie záruky na zabezpečenie zaplatenia sumy dovozného alebo vývozného cla, ktorá zodpovedá colnému dlhu, alebo iných platieb, ktoré môžu vzniknúť pri tovare podľa iných príslušných platných predpisov.

2.   Povinnosti držiteľa colného režimu sú splnené a colný režim tranzit sa končí, ak tovar prepustený do tohto colného režimu a požadované informácie sú k dispozícii na colnom úrade určenia v súlade s colnými predpismi.

3.   Dopravca alebo príjemca tovaru, ktorý prijíma tovar a je si vedomý, že tento tovar sa prepravuje v colnom režime tranzit Spoločenstva, tiež zodpovedá za predloženie tovaru colnému úradu určenia v nezmenenom stave, v určenej lehote a v súlade s opatreniami prijatými colnými orgánmi na zabezpečenie totožnosti tohto tovaru.

Článok 147

Tovar prepravovaný v colnom režime vonkajší tranzit Spoločenstva cez územie krajiny mimo colného územia Spoločenstva

1.   Colnému režimu vonkajší tranzit Spoločenstva podlieha tovar prepravovaný cez územie mimo colného územia Spoločenstva, ak je splnená niektorá z týchto podmienok:

a)

ak je takáto možnosť ustanovená na základe medzinárodnej zmluvy;

b)

preprava cez toto územie sa vykonáva na základe jednotného prepravného dokladu vystaveného na colnom území Spoločenstva.

2.   V prípade uvedenom v odseku 1 písm. b) sa uplatňovanie colného režimu vonkajší tranzit Spoločenstva pozastaví, pokým sa tovar nachádza mimo colného územia Spoločenstva.

KAPITOLA 3

Skladovanie

Oddiel 1

Spoločné ustanovenia

Článok 148

Rozsah pôsobnosti

1.   V colnom režime skladovanie sa môže na colnom území Spoločenstva uskladniť tovar, ktorý nie je tovarom Spoločenstva, bez toho, aby podliehal:

a)

dovoznému clu;

b)

iným platbám podľa iných príslušných platných predpisov;

c)

obchodno-politickým opatreniam, ak nezakazujú vstup tovaru na colné územie Spoločenstva alebo výstupom tovaru z colného územia Spoločenstva.

2.   Tovar Spoločenstva možno prepustiť do colného režimu colné uskladňovanie alebo slobodné pásmo v súlade s colnými predpismi alebo právnymi predpismi Spoločenstva upravujúcimi osobitné oblasti s cieľom získať prospech z rozhodnutia o vrátení alebo odpustení dovozného cla.

Opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, ustanovujúce prípady, v ktorých sa má tovar Spoločenstva prepustiť do colného režimu colné uskladňovanie alebo slobodné pásmo, a podmienky, za ktorých sa tak má stať, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 184 ods. 4.

Článok 149

Povinnosti držiteľa povolenia alebo colného režimu

1.   Držiteľ povolenia a držiteľ colného režimu zodpovedá za:

a)

zabezpečenie toho, že tovar nebude počas colného režimu dočasné uskladnenie alebo colné uskladňovanie odňatý spod colného dohľadu;

b)

splnenie povinností vyplývajúcich zo skladovania tovaru, na ktorý sa vzťahuje colný režim dočasné uskladnenie alebo colné uskladňovanie;

c)

dodržanie jednotlivých podmienok stanovených v povolení na prevádzku colného skladu alebo dočasných skladovacích priestorov.

2.   Odchylne od odseku 1 sa môže v povolení týkajúcom sa prevádzkovania verejného colného skladu stanoviť, že za plnenie povinností podľa odseku 1 písm. a) alebo b) zodpovedá výlučne držiteľ colného režimu.

3.   Držiteľ colného režimu zodpovedá za splnenie povinností vyplývajúcich z prepustenia tovaru do colného režimu dočasné uskladnenie alebo colné uskladňovanie.

Článok 150

Trvanie colného režimu skladovanie

1.   Doba, počas ktorej môže byť tovar ponechaný v colnom režime skladovanie, nie je obmedzená.

2.   Colné orgány však môžu určiť lehotu, v rámci ktorej sa musí colný režim skladovanie ukončiť, v týchto prípadoch:

a)

ak skladovacie priestory prevádzkujú colné orgány a ktokoľvek ho môže využiť na dočasné uskladnenie tovaru podľa článku 151;

b)

ak ide o výnimočné okolnosti, najmä ak druh a povaha daného tovaru môže v prípade dlhodobého skladovania predstavovať hrozbu pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín alebo pre životné prostredie.

3.   Opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, ustanovujúce prípady uvedené v odseku 2, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 184 ods. 4.

Oddiel 2

Dočasné uskladnenie

Článok 151

Prepustenie tovaru do colného režimu dočasné uskladnenie

1.   Tovar, ktorý nie je tovarom Spoločenstva, v okamihu jeho predloženia colným orgánom a v prípade, že nie je navrhovaný do iného colného režimu, sa považuje za navrhovaný jeho držiteľom do colného režimu dočasné uskladnenie, ak ide o:

a)

tovar, ktorý sa prepraví na colné územie Spoločenstva inak, než priamo do slobodného pásma;

b)

tovar, ktorý sa prepraví zo slobodného pásma na inú časť colného územia Spoločenstva;

c)

tovar, pre ktorý sa ukončil colný režim vonkajší tranzit.

Colné vyhlásenie sa považuje za podané a prijaté colnými orgánmi v okamihu predloženia tovaru colným orgánom.

2.   Predbežné colné vyhlásenie o vstupe alebo tranzitný doklad, ktorý ho nahrádza, predstavuje colné vyhlásenie pre colný režim dočasné uskladnenie.

3.   Colné orgány môžu požadovať, aby držiteľ tovaru poskytol záruku s cieľom zabezpečiť platbu sumy dovozného alebo vývozného cla, ktorá zodpovedá akémukoľvek colnému dlhu, alebo iných platieb, ktoré môžu vzniknúť v súlade inými príslušnými platnými predpismi.

4.   Ak z nejakého dôvodu nemožno tovar prepustiť do colného režimu dočasné uskladnenie alebo ho v ňom nemožno dlhšie ponechať, colné orgány bez zbytočného odkladu prijmú všetky nevyhnutné opatrenia, aby upravili postavenie tovaru. Články 125 až 127 sa uplatňujú primerane.

5.   V súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 184 ods. 2 môže Komisia prijať opatrenia na vykonávanie tohto článku.

Článok 152

Tovar v colnom režime dočasné uskladnenie

1.   Tovar v colnom režime dočasné uskladnenie sa skladuje len na miestach schválených na dočasné uskladňovanie.

2.   Bez toho aby boli dotknuté ustanovenia článku 91 ods. 2, sa tovar v colnom režime dočasné uskladnenie podrobí iba takým úkonom, ktoré sú určené na jeho zachovanie v nezmenenom stave bez toho, aby sa menil jeho vonkajší vzhľad alebo technické vlastnosti.

Oddiel 3

Colné uskladňovanie

Článok 153

Skladovanie v colných skladoch

1.   V colnom režime colné uskladňovanie sa môže tovar, ktorý nie je tovarom Spoločenstva, uskladňovať pod colným dohľadom v priestoroch alebo na iných miestach schválených pre tento colný režim colnými orgánmi(ďalej len „colné sklady“).

2.   Colné sklady môžu byť k dispozícii na skladovanie tovaru pre kohokoľvek (verejný colný sklad) alebo na skladovanie tovaru držiteľom povolenia na colné uskladňovanie (súkromný colný sklad).

3.   Tovar prepustený do colné režimu uskladňovanie sa môže dočasne vyňať z colného skladu. Okrem prípadu vyššej moci musia takéto vyňatie vopred povoliť colné orgány.

Článok 154

Tovar Spoločenstva, konečné použitie a spracovateľská činnosť

1.   Ak je to hospodársky odôvodnené a colný dohľad tým nebude nepriaznivo ovplyvnený, môžu colné orgány v colnom sklade povoliť:

a)

skladovanie tovaru Spoločenstva;

b)

prepracovanie tovaru v colnom režime aktívny zušľachťovací styk alebo konečné použitie za podmienok ustanovených pre tieto colné režimy.

2.   V prípadoch uvedených v odseku 1 sa tovar nepovažuje za tovar v colnom režime colné uskladňovanie.

Oddiel 4

Slobodné pásma

Článok 155

Určenie slobodných pásiem

1.   Členské štáty môžu vyhlásiť časti colného územia Spoločenstva za slobodné pásma.

Pre každé slobodné pásmo vymedzí členský štát jeho územie a určí miesta vstupu a výstupu.

2.   Slobodné pásma musia byť uzavreté.

Obvod a miesta vstupu do slobodných pásiem a výstupu z nich podliehajú colnému dohľadu.

3.   Osoby, tovar a dopravné prostriedky, ktoré vstupujú do slobodných pásiem a opúšťajú ich, možno podrobiť colným kontrolám.

Článok 156

Budovy a činnosti v slobodných pásmach

1.   Na výstavbu akejkoľvek budovy v slobodnom pásme sa vyžaduje predchádzajúci súhlas colných orgánov.

2.   V súlade s colnými predpismi sa v slobodnom pásme povolí akákoľvek priemyselná a obchodná činnosť alebo poskytovanie služieb. Vykonávanie takýchto činností sa vopred oznámi colným orgánom.

3.   S ohľadom na povahu daného tovaru alebo na požiadavky colného dohľadu alebo požiadavky týkajúce sa bezpečnosti a ochrany môžu colné orgány činnosti uvedené v odseku 2 zakázať alebo obmedziť.

4.   Colné orgány môžu zakázať výkon činností v slobodnom pásme osobám, ktoré neposkytnú potrebné záruky dodržania colných predpisov.

Článok 157

Predloženie tovaru a jeho prepustenie do colného režimu

1.   Tovar prepravený do slobodného pásma sa predkladá colným orgánom a podrobuje ustanoveným colným formalitám v týchto prípadoch:

a)

ak sa do slobodného pásma prepravil priamo z územia mimo colného územia Spoločenstva;

b)

ak sa prepustil do colného režimu, ktorý sa končí alebo ukončuje prepustením do colného režimu slobodné pásmo;

c)

ak sa prepustí do colného režimu slobodné pásmo s cieľom získať prospech z rozhodnutia o vrátení alebo odpustení dovozného cla;

d)

ak takéto formality ustanovujú iné právne predpisy ako colné predpisy.

2.   Tovar, ktorý vstúpil do slobodného pásma v prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje odsek 1, sa nemusí predložiť colným orgánom.

3.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 158, sa tovar prepravený do slobodného pásma považuje za tovar prepustený do colného režimu slobodné pásmo:

a)

v momente jeho vstupu do slobodného pásma, ak už nebol prepustený do iného colného režimu;

b)

v momente ukončenia colného režimu tranzit, ak sa ihneď neprepustí do nasledujúceho colného režimu.

Článok 158

Tovar Spoločenstva v slobodných pásmach

1.   V slobodnom pásme možno tovar Spoločenstva umiestňovať, skladovať, prepravovať, používať, spracúvať alebo spotrebúvať. V takých prípadoch sa tovar nepovažuje za tovar v colnom režime slobodné pásmo.

2.   Na žiadosť dotknutej osoby colné orgány osvedčia, že colný status tovaru Spoločenstva má tento tovar:

a)

tovar Spoločenstva, ktorý vstupuje do slobodného pásma;

b)

tovar Spoločenstva, ktorý sa v rámci slobodného pásma podrobil spracovateľskej činnosti;

c)

tovar prepustený do voľného obehu v rámci slobodného pásma.

Článok 159

Tovar, ktorý nie je tovarom Spoločenstva, v slobodných pásmach

1.   Tovar, ktorý nie je tovarom Spoločenstva, pokiaľ ostáva v slobodnom pásme, môže byť prepustený do voľného obehu alebo do colného režimu aktívny zušľachťovací styk, dočasné použitie alebo konečné použitie za podmienok stanovených pre tieto colné režimy.

V takých prípadoch sa tovar nepovažuje za tovar v colnom režime slobodné pásmo.

2.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia týkajúce sa dodávok tovaru alebo skladovania potravinových zásob, pri ktorých to daný režim ustanovuje, odsek 1 tohto článku nevylučuje použitie alebo spotrebovanie tovaru, ktorého prepustenie do voľného obehu alebo colného režimu dočasné použitie by nepodliehalo uplatneniu dovozného cla alebo opatrení ustanovených v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky alebo obchodnej politiky.

V prípade uvedeného použitia alebo spotreby sa colné vyhlásenie na prepustenie do colného režimu voľný obeh alebo dočasné použitie nevyžaduje.

Takéto colné vyhlásenie sa však vyžaduje, ak sa na uvedený tovar vzťahuje colná kvóta alebo strop.

Článok 160

Preprava tovaru zo slobodného pásma

Bez toho, aby boli dotknuté právne predpisy v iných oblastiach ako v colnej oblasti, možno tovar v slobodnom pásme vyviezť alebo spätne vyviezť z colného územia Spoločenstva, alebo prepraviť na inú časť colného územia Spoločenstva.

Články 91 až 98 sa uplatňujú primerane na tovar prepravený iné časti colného územia Spoločenstva.

Článok 161

Colný status

Ak sa tovar prepravuje zo slobodného pásma na inú časť colného územia Spoločenstva alebo sa prepúšťa do colného režimu, považuje sa za tovar, ktorý nie je tovarom Spoločenstva, ak sa jeho colný status tovaru Spoločenstva nepreukáže osvedčením uvedeným v článku 158 ods. 2 alebo akýmkoľvek iným dokladom o statuse ustanoveným v colných predpisoch Spoločenstva.

Na účely uplatňovania vývozného cla a vývozných povolení alebo kontrolných vývozných opatrení ustanovených v rámci spoločnej poľnohospodárskej alebo obchodnej politiky sa však takýto tovar považuje za tovar Spoločenstva, ak sa nezistí, že nemá status tovaru Spoločenstva.

KAPITOLA 4

Osobitné použitie

Oddiel 1

Dočasné použitie

Článok 162

Rozsah pôsobnosti

1.   V colnom režime dočasné použitie sa môže tovar, ktorý nie je tovarom Spoločenstva a má byť spätne vyvezený, použiť na colnom území Spoločenstva s úplným alebo čiastočným oslobodením od dovozného cla a bez toho, aby podliehal:

a)

iným platbám ustanovených inými príslušnými platnými predpismi;

b)

obchodno-politickým opatreniam, ak nezakazujú vstup tovaru na colné územie Spoločenstva alebo výstupom tovaru z colného územia Spoločenstva.

2.   Colný režim dočasné použitie sa môže použiť len vtedy, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

nezamýšľa sa žiadna zmena tovaru s výnimkou bežného zníženia hodnoty spôsobeného jeho použitím;

b)

je možné zabezpečiť identifikáciu tovaru prepusteného do colného režimu okrem prípadov, keď s ohľadom na povahu tovaru alebo jeho zamýšľané použitie nevykonanie identifikačných opatrení neumožní žiadne zneužitie colného režimu, alebo, v prípade uvedenom v článku 142, ak možno overiť plnenie podmienok stanovených na náhradný tovar;

c)

držiteľ colného režimu je usadený mimo colného územia Spoločenstva, ak colné predpisy neustanovujú inak;

d)

sú splnené požiadavky na úplné alebo čiastočné oslobodenie od cla ustanovené v colných predpisoch Spoločenstva.

Článok 163

Doba, počas ktorej môže tovar zostať v colnom režime dočasné použitie

1.   Colné orgány určia dobu, v ktorej sa musí tovar prepustený do colného režimu dočasné použitie spätne vyviezť alebo prepustiť do nasledujúceho colného režimu. Táto doba musí byť dostatočne dlhá na dosiahnutie cieľa povoleného použitia.

2.   Tovar môže ostať v colnom režime dočasné použitie na rovnaký účel a na zodpovednosť toho istého držiteľa povolenia najviac 24 mesiacov, a to aj v prípade, ak bol colný režim ukončený prepustením tovaru do iného osobitného colného režimu a potom opätovne prepustený do colného režimu dočasné použitie.

3.   Ak za mimoriadnych okolností nemožno povolené použitie uskutočniť v lehotách uvedených v odsekoch 1 a 2, môžu colné orgány na základe riadne odôvodnenej žiadosti držiteľa povolenia tieto lehoty primerane predĺžiť.

Článok 164

Situácie, na ktoré sa vzťahuje dočasné použitie

Opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, ustanovujúce prípady, v ktorých sa môže použiť colný režim dočasné použitie a priznať úplné alebo čiastočné oslobodenie od dovozného cla, a podmienky, za ktorých sa tak môže stať, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 184 ods. 4.

Pri prijímaní týchto opatrení sa zohľadňujú medzinárodné dohody a povaha a použitie tovaru.

Článok 165

Suma dovozného cla v prípade dočasného použitia s čiastočným oslobodením od dovozného cla

1.   Suma dovozného cla sa na tovar prepustený do colného režimu dočasné použitie s čiastočným oslobodením od dovozného cla rovná 3 % z dovozného cla, ktoré by sa zaplatilo za uvedený tovar, ak by bol prepustený do voľného obehu v deň jeho prepustenia do colného režimu dočasné použitie.

Uvedená suma sa zaplatí za každý mesiac alebo začatý mesiac, počas ktorého bol tovar prepustený do colného režimu dočasné použitie s čiastočným oslobodením od dovozného cla.

2.   Suma dovozného cla nesmie presiahnuť sumu, ktorá by sa zaplatila, ak by bol daný tovar v deň svojho prepustenia do colného režimu dočasné použitie prepustený do colného režimu voľný obeh.

Oddiel 2

Konečné použitie

Článok 166

Colný režim konečné použitie

1.   V colnom režime konečné použitie možno tovar prepustiť do voľného obehu s oslobodením od cla alebo so zníženou sadzbou cla na základe jeho konečného použitia. Tovar ostáva pod colným dohľadom.

2.   V colnom režime konečné použitie sa colný dohľad končí v týchto prípadoch:

a)

ak sa tovar použil na účely ustanovené na uplatňovanie oslobodenia od cla alebo zníženej sadzby cla;

b)

ak sa tovar vyvezie, zničí alebo prenechá v prospech štátu;

c)

ak sa tovar použil na iné účely, ako sú účely ustanovené na uplatňovanie oslobodenia od cla alebo zníženej sadzby cla, a príslušné dovozné clo bolo zaplatené.

3.   Ak sa vyžaduje výťažnosť, na colný režim konečné použitie sa primerane uplatňuje článok 167.

KAPITOLA 5

Zušľachťovací styk

Oddiel 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 167

Výťažnosť

Pokiaľ nie je výťažnosť vymedzená v právnych predpisoch Spoločenstva upravujúcich osobitné oblasti, určia colné orgány výťažnosť alebo priemernú výťažnosť spracovateľskej operácie alebo prípadne metódu na určenie výťažnosti.

Výťažnosť alebo priemerná výťažnosť sa určuje na základe skutočných okolností, za ktorých sa spracovateľské operácie vykonávajú alebo majú vykonávať. Túto výťažnosť možno, ak je to vhodné, upraviť v súlade s článkami 18 a 19.

Oddiel 2

Aktívny zušľachťovací styk

Článok 168

Rozsah pôsobnosti

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 142, colný režim aktívny zušľachťovací styk umožňuje použitie tovaru, ktorý nie je tovarom Spoločenstva, v rámci jednej alebo niekoľkých spracovateľských operácií na colnom území Spoločenstva bez toho, aby podliehal:

a)

dovoznému clu;

b)

iným platbám ustanoveným inými príslušnými platnými predpismi;

c)

obchodno-politickým opatreniam, ak nezakazujú vstup tovaru na colné územie Spoločenstva alebo výstup tovaru z colného územia Spoločenstva.

2.   Colný režim aktívny zušľachťovací styk možno použiť v iných prípadoch ako je oprava a zničenie, len ak je možné tovar prepustený do colného režimu identifikovať v zušľachtených výrobkoch bez toho, aby bolo dotknuté používanie výrobného príslušenstva.

V prípade uvedenom v článku 142 je možné colný režim použiť, ak možno overiť plnenie podmienok stanovených pre náhradný tovar.

3.   Okrem odsekov 1 a 2 sa colný režim aktívny zušľachťovací styk môže použiť aj na tento tovar:

a)

tovar, ktorý má byť podrobený operáciám, ktorými sa zabezpečí jeho súlad s technickými požiadavkami na jeho prepustenie do voľného obehu;

b)

tovar, ktorý sa musí podrobiť obvyklým spôsobom zaobchádzania v súlade s článkom 141.

Článok 169

Lehota na ukončenie

1.   Colné orgány v súlade s článkom 138 určia lehotu, v ktorej sa má ukončiť colný režim aktívny zušľachťovací styk.

Uvedená lehota plynie odo dňa prepustenia tovaru, ktorý nie je tovarom Spoločenstva, do daného colného režimu a musí zohľadňovať čas potrebný na vykonanie spracovateľských operácií a na ukončenie colného režimu.

2.   Colné orgány môžu na základe riadne odôvodnenej žiadosti predloženej držiteľom povolenia primerane predĺžiť lehotu určenú podľa odseku 1.

V povolení sa môže určiť, že lehota, ktorá začína plynúť v priebehu kalendárneho mesiaca, štvrťroka alebo polroka sa končí posledným dňom nasledujúceho kalendárneho mesiaca, štvrťroka alebo polroka.

3.   V prípadoch skoršieho vývozu v súlade s článkom 142 ods. 2 písm. b) colné orgány určia lehotu, v ktorej sa musí tovar, ktorý nie je tovarom Spoločenstva, navrhnúť na prepustenie do colného režimu. Táto lehota začína plynúť odo dňa prijatia vývozného colného vyhlásenia vzťahujúceho sa na zušľachtené výrobky získané zo zodpovedajúceho náhradného tovaru.

Článok 170

Dočasný spätný vývoz na ďalšie prepracovanie

Časť tovaru alebo všetok tovar prepustený do colného režimu aktívny zušľachťovací styk alebo zušľachtené výrobky možno na základe povolenia colných orgánov a v súlade s podmienkami ustanovenými pre colný režim pasívny zušľachťovací styk dočasne spätne vyviezť na účely ďalšieho prepracovania mimo colného územia Spoločenstva.

Oddiel 3

Pasívny zušľachťovací styk

Článok 171

Rozsah pôsobnosti

1.   V colnom režime pasívny zušľachťovací styk možno tovar Spoločenstva dočasne vyviezť z colného územia Spoločenstva s cieľom jeho podrobenia spracovateľským operáciám. Zušľachtené výrobky, ktoré sú výsledkom prepracovania uvedeného tovaru, sa môžu prepustiť do voľného obehu s úplným alebo čiastočným oslobodením od dovozného cla na základe žiadosti držiteľa povolenia alebo akejkoľvek inej osoby usadenej na colnom území Spoločenstva v prípade, že táto osoba získala súhlas držiteľa povolenia a že sú splnené podmienky tohto povolenia.

2.   Colný režim pasívny zušľachťovací styk sa nepoužije pre tento tovar Spoločenstva:

a)

tovar, ktorého vývoz zakladá nárok na vrátenie alebo odpustenie dovozného cla;

b)

tovar, ktorý bol pred vývozom prepustený do voľného obehu s oslobodením od cla alebo so zníženou sadzbou cla na základe jeho konečného použitia, až pokiaľ sa nesplní účel konečného použitia, pokiaľ tento tovar nemá prejsť opravami;

c)

tovar, ktorého vývoz zakladá nárok na priznanie vývoznej náhrady;

d)

tovar, na ktorý je v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky na základe jeho vývozu priznaná iná finančná výhoda, ako je náhrada uvedená v písmene c).

3.   V prípadoch, na ktoré sa nevzťahujú články 172 a 173 a v ktorých ide o clá ad valorem, sa suma dovozného cla vypočíta na základe nákladov na spracovateľské operácie uskutočnené mimo colného územia Spoločenstva.

Opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, ustanovujúce pravidlá pre takýto výpočet a pravidlá na osobitné clá, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 184 ods. 4.

4.   Colné orgány určia lehotu, v ktorej sa musí dočasne vyvezený tovar opätovne doviezť na colné územie Spoločenstva vo forme zušľachtených výrobkov a prepustiť do voľného obehu, aby získal prospech z úplného alebo čiastočného oslobodenia od dovozného cla. Na základe riadne odôvodnenej žiadosti držiteľa povolenia môžu túto lehotu primerane predĺžiť.

Článok 172

Bezplatne opravený tovar

1.   Ak sa colným orgánom uspokojivo preukáže, že tovar bol v dôsledku zmluvných alebo zákonných záručných povinností alebo v dôsledku výrobnej chyby alebo chyby materiálu opravený bezplatne, tomuto tovaru sa prizná úplné oslobodenie od dovozného cla.

2.   Odsek 1 sa nevzťahuje na prípady, v ktorých sa výrobná chyba alebo chyba materiálu zohľadnila v čase, keď sa daný tovar prepustil do voľného obehu po prvýkrát.

Článok 173

Systém jednoduchej výmeny

1.   V systéme jednoduchej výmeny môže dovezený výrobok (ďalej len „náhradný výrobok“) nahradiť zušľachtený výrobok v súlade s odsekmi 2 až 5.

2.   Colné orgány povolia použitie systému jednoduchej výmeny, ak spracovateľská operácia zahŕňa opravu chybného tovaru Spoločenstva, ktorý nie je predmetom opatrení ustanovených v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky, ani sa naň nevzťahujú osobitné predpisy platné pre určitý tovar, ktorý je výsledkom prepracovania poľnohospodárskych výrobkov.

3.   Náhradné výrobky musia mať rovnaký osemmiestny kód kombinovanej nomenklatúry, rovnakú obchodnú kvalitu a rovnaké technické vlastnosti ako chybný tovar, ak bol opravený.

4.   Ak sa chybný tovar pred vývozom použil, musia byť použité aj náhradné výrobky.

Ak sa však náhradný výrobok dodal bezplatne v dôsledku zmluvných alebo zákonných záručných povinností alebo v dôsledku chyby materiálu alebo výrobnej chyby, colné orgány upustia od požiadavky uvedenej v prvom pododseku.

5.   Ustanovenia, ktoré by sa uplatňovali na zušľachtené výrobky, sa uplatňujú na náhradné výrobky.

Článok 174

Skorší dovoz náhradných výrobkov

1.   Colné orgány povolia za podmienok, ktoré určia, a na základe žiadosti dotknutej osoby dovoz náhradných výrobkov ešte pred vývozom chybného tovaru.

V prípade takéhoto skoršieho dovozu náhradného výrobku sa poskytuje záruka vo výške dovozného cla, ktoré by sa malo zaplatiť, ak by sa chybný tovar nevyviezol v súlade s odsekom 2.

2.   Chybný tovar sa vyvezie do dvoch mesiacov odo dňa, keď colné orgány prijali colné vyhlásenie o prepustení náhradných výrobkov do voľného obehu.

3.   Ak nie je za mimoriadnych okolností možné vyviezť chybný tovar v lehote uvedenej v odseku 2, colné orgány môžu na základe riadne odôvodnenej žiadosti dotknutej osoby túto lehotu primerane predĺžiť.

HLAVA VIII

VÝSTUP TOVARU Z COLNÉHO ÚZEMIA SPOLOČENSTVA

KAPITOLA 1

Tovar opúšťajúci colné územie

Článok 175

Povinnosť podať colné vyhlásenie pred výstupom

1.   Tovar, ktorý má opustiť colné územie Spoločenstva musí byť uvedený v colnom vyhlásení pred výstupom, ktoré sa podáva alebo je sprístupnené príslušnému colnému úradu predtým, ako má tovar opustiť colné územie Spoločenstva.

Prvý pododsek sa však neuplatňuje na tovar prepravovaný dopravnými prostriedkami, ktoré sa iba plavia v teritoriálnych vodách alebo prelietavajú vzdušným priestorom colného územia Spoločenstva bez zastávky na tomto území.

2.   Colné vyhlásenie pred výstupom má jednu z týchto foriem:

a)

príslušného colného vyhlásenia v prípade, že sa tovar opúšťajúci colné územie Spoločenstva prepustí do colného režimu na účely ktorého sa vyžaduje colné vyhlásenie;

b)

oznámenia o spätnom vývoze v súlade s článkom 179;

c)

predbežného colného vyhlásenia o výstupe uvedeného v článku 180 v prípade, že sa nevyžaduje colné vyhlásenie ani oznámenie o spätnom vývoze.

3.   Colné vyhlásenie pred výstupom musí obsahovať aspoň náležitosti potrebné pre predbežné colné vyhlásenie o výstupe.

Článok 176

Opatrenia, ktorými sa ustanovujú niektoré podrobnosti

1.   Opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením a týkajúce sa:

a)

prípadov, v ktorých a podmienok, za ktorých na tovar opúšťajúci colné územie Spoločenstva nie je potrebné podať colné vyhlásenie pred výstupom;

b)

podmienok, za ktorých možno upustiť od požiadavky podať colné vyhlásenie pred výstupom alebo ju upraviť;

c)

lehoty, do ktorej sa colné vyhlásenie pred výstupom má podať alebo sprístupniť predtým, ako tovar opustí colné územie Spoločenstva;

d)

všetkých výnimiek a zmien lehoty uvedenej v písmene c);

e)

určenia príslušného colného úradu, ktorému sa má colné vyhlásenie pred výstupom podať alebo sprístupniť a na ktorom sa má vykonať analýza rizík, ako aj vývozné a výstupné kontroly z hľadiska rizík,

sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 184 ods. 4.

2.   Pri prijímaní uvedených opatrení je potrebné zohľadniť:

a)

osobitné okolnosti;

b)

uplatňovanie uvedených opatrení na určité druhy obchodovania s tovarom, spôsoby dopravy alebo hospodárske subjekty;

c)

medzinárodné dohody, ktoré ustanovujú osobitné bezpečnostné opatrenia.

Článok 177

Colný dohľad a výstupné formality

1.   Tovar opúšťajúci colné územie Spoločenstva je pod colným dohľadom a môže byť podrobený colným kontrolám. V prípade potreby môžu colné orgány v súlade s opatreniami prijatými podľa odseku 5 určiť cestu, po ktorej má tovar opustiť colné územie Spoločenstva a lehotu, ktorú je pri tom potrebné dodržať.

2.   Tovar, ktorý má opustiť colné územie Spoločenstva sa predloží colným orgánom na colnom úrade príslušnom pre miesto, kde tovar opúšťa colné územie Spoločenstva, a podlieha colným formalitám, medzi ktoré v prípade potreby patrí:

a)

vrátenie alebo odpustenie dovozného cla alebo zaplatenie vývozných náhrad;

b)

výber vývozného cla;

c)

formality, ktoré sa vyžadujú podľa platných predpisov v súvislosti s inými platbami;

d)

uplatňovanie zákazov a obmedzení okrem iného z dôvodu ochrany verejnej morálky, verejného poriadku alebo verejnej bezpečnosti, ochrany zdravia a života ľudí, zvierat alebo rastlín, ochrany životného prostredia, národných kultúrnych pamiatok s umeleckou, historickou alebo archeologickou hodnotou a ochrany priemyselného alebo obchodného vlastníctva, vrátane zákazov a obmedzení, ktoré sa vzťahujú na drogové prekurzory, tovar, ktorý porušuje určité práva duševného vlastníctva, a peňažné prostriedky v hotovosti opúšťajúce Spoločenstvo, ako aj vykonávania opatrení na zachovanie a riadenie rybolovu a obchodno-politických opatrení.

3.   Tovar opúšťajúci colné územie Spoločenstva predkladá colným orgánom jedna z týchto osôb:

a)

osoba, ktorá tovar vyváža z colného územia Spoločenstva;

b)

osoba, v ktorej mene alebo na ktorej účet koná osoba, ktorá tovar vyváža z tohto územia;

c)

osoba, ktorá prevzala zodpovednosť za prepravu tovaru pred jeho vývozom z colného územia Spoločenstva.

4.   Výstup tovaru sa povoľuje za podmienky, že daný tovar opustí colné územie Spoločenstva v rovnakom stave, v akom sa nachádzal v okamihu prijatia colného vyhlásenia pred výstupom.

5.   V súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 184 ods. 2 prijme Komisia opatrenia na vykonávanie odsekov 1, 2 a 3 tohto článku.

KAPITOLA 2

Vývoz a spätný vývoz

Článok 178

Tovar Spoločenstva

1.   Tovar Spoločenstva, ktorý má opustiť colné územie Spoločenstva, sa prepúšťa do colného režimu vývoz.

2.   Odsek 1 sa neuplatňuje na tento tovar:

a)

tovar prepustený do colného režimu konečné použitie alebo pasívny zušľachťovací styk;

b)

tovar prepustený do colného režimu vnútorný tranzit alebo dočasne opúšťajúci colné územie Spoločenstva v súlade s článkom 103.

3.   V súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 184 ods. 2 prijme Komisia opatrenia, ktorými sa ustanovujú vývozné formality vzťahujúce sa na tovar prepustený do colného režimu vývoz do colného režimu konečné použitie alebo pasívny zušľachťovací styk.

Článok 179

Tovar, ktorý nie je tovarom Spoločenstva

1.   Na tovar, ktorý nie je tovarom Spoločenstva, a ktorý má opustiť colné územie Spoločenstva, sa podáva oznámenie o spätnom vývoze na príslušnom colnom úrade a uplatňujú sa naň výstupné formality.

2.   Články 104 až 124 sa primerane uplatnia na oznámenie o spätnom vývoze.

3.   Odsek 1 sa neuplatňuje na tento tovar:

a)

tovar prepustený do colného režimu vonkajší tranzit, ktorý len prechádza cez colné územie Spoločenstva;

b)

tovar prekladaný v rámci slobodného pásma alebo z neho priamo spätne vyvezený;

c)

tovar v colnom režime dočasné uskladnenie, ktorý je priamo spätne vyvezený z priestorov schválených na dočasné uskladnenie.

Článok 180

Predbežné colné vyhlásenie o výstupe

1.   Ak má tovar opustiť colné územie Spoločenstva a nevyžaduje sa colné vyhlásenie ani oznámenie o spätnom vývoze, na príslušnom colnom úrade sa podáva predbežné colné vyhlásenie o výstupe v súlade s článkom 175.

2.   Predbežné colné vyhlásenie o výstupe sa vyhotovuje prostredníctvom zariadení na spracovanie a prenos údajov. Obchodné, prístavné alebo prepravné informácie možno použiť za podmienky, že obsahujú potrebné údaje na predbežné colné vyhlásenie o výstupe.

3.   Colné orgány môžu za výnimočných okolností prijať predbežné colné vyhlásenia o výstupe v tlačenej forme za podmienky, že sa pri nich uplatňuje rovnaká úroveň riadenia rizík ako pri predbežných colných vyhláseniach o výstupe vyhotovených prostredníctvom zariadení na spracovanie a prenos údajov a pod podmienkou, že je možné splniť požiadavky na výmenu takýchto údajov s inými colnými úradmi.

Colné orgány môžu namiesto podania predbežného colného vyhlásenia o výstupe prijať podanie oznámenia a prístup k údajom predbežného colného vyhlásenia v počítačovom systéme hospodárskeho subjektu.

4.   Predbežné colné vyhlásenie o výstupe predkladá niektorá z týchto osôb:

a)

osoba, ktorá tovar prepravuje z colného územia Spoločenstva alebo ktorá preberá zodpovednosť za prepravu tovaru z colného územia Spoločenstva;

b)

vývozca alebo odosielateľ alebo iná osoba, v ktorej mene alebo na účet ktorej koná osoba uvedená v písmene a);

c)

akákoľvek osoba, ktorá môže daný tovar predložiť alebo zabezpečiť jeho predloženie príslušnému colnému orgánu.

Článok 181

Oprava predbežného colného vyhlásenia o výstupe

Deklarantovi sa na základe jeho žiadosti povolí opraviť jeden alebo viac údajov uvedených v predbežnom colnom vyhlásení o výstupe po jeho podaní.

Opravu však nie je možné vykonať po ktorejkoľvek z nasledujúcich udalostí:

a)

ak colné orgány oznámia osobe, ktorá podala predbežné colné vyhlásenie, že zamýšľajú vykonať kontrolu tovaru;

b)

ak colné orgány zistili, že dané údaje sú nesprávne;

c)

ak už colné orgány povolili premiestnenie tovaru.

Opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením ustanovujúce výnimky z písmena c) druhého pododseku tohto článku sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 184 ods. 4.

KAPITOLA 3

Oslobodenie od vývozného cla

Článok 182

Dočasný vývoz

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 171, možno tovar Spoločenstva dočasne vyviezť z colného územia Spoločenstva s oslobodením od vývozného cla, ak bude tento tovar spätne dovezený.

2.   V súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 184 ods. 2 Komisia prijme opatrenia na vykonávanie tohto článku.

HLAVA IX

VÝBOR PRE COLNÝ KÓDEX A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

KAPITOLA 1

Výbor pre colný kódex

Článok 183

Ďalšie vykonávacie opatrenia

1.   Komisia prijme v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 184 ods. 2 pravidlá pre interoperabilitu elektronických colných systémov členských štátov a pre príslušné zložky Spoločenstva na dosiahnutie lepšej spolupráce založenej na výmene údajov v elektronickej forme medzi colnými orgánmi, medzi colnými orgánmi a Komisiou, a medzi colnými orgánmi a hospodárskymi subjektmi.

2.   Opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, ustanovujúce:

a)

podmienky, za ktorých môže Komisia vydať rozhodnutia, ktorými požiada členské štáty, aby zrušili alebo zmenili rozhodnutie – okrem rozhodnutia uvedeného v článku 20 ods. 8 písm. c) vydané v rámci colných predpisov, ktoré sa odchyľuje od porovnateľných rozhodnutí iných príslušných orgánov, a tým znemožňuje jednotné uplatňovanie colných predpisov;

b)

v prípade potreby akékoľvek iné vykonávacie opatrenia vrátane záväzkov a povinností, ktoré Spoločenstvo prijalo, týkajúcich sa medzinárodných dohôd, ktoré si vyžadujú úpravu ustanovení kódexu;

c)

ďalšie prípady a podmienky, za ktorých sa môže uplatňovanie tohto kódexu zjednodušiť,

sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 184 ods. 4.

Článok 184

Výbor

1.   Komisii pomáha Výbor pre colný kódex (ďalej len „výbor“).

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa postup ustanovený v článkoch 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota uvedená v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

4.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa postup ustanovený v článku 5a ods. 1 až 4 a v článku 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Článok 185

Ďalšie záležitosti

Výbor môže preskúmať akúkoľvek otázku týkajúcu sa colných predpisov, ktorú vznesie jeho predseda buď na podnet Komisie, alebo na žiadosť zástupcu niektorého z členských štátov a ktorá sa týka najmä:

a)

akýchkoľvek problémov vyplývajúcich z uplatňovania colných predpisov;

b)

akéhokoľvek stanoviská, ktoré má Spoločenstvo zaujať vo výboroch, pracovných skupinách a grémiách, ktoré sa zriadili medzinárodnými dohodami týkajúcimi sa colných predpisov, alebo na ich základe.

KAPITOLA 2

Záverečné ustanovenia

Článok 186

Zrušenie

Nariadenia (EHS) č. 3925/91, (EHS) č. 2913/92 a (ES) č. 1207/2001 sa týmto zrušujú.

Odkazy na zrušené nariadenia sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkami zhody uvedenými v prílohe.

Článok 187

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 188

Uplatňovanie

1.   Druhý pododsek článku 1 ods. 3, druhý pododsek článku 5 ods. 1, prvý pododsek článku 5 ods. 2, článok 10 ods. 2, článok 11 ods. 3, druhý pododsek článku 12 ods. 2, článok 15 ods. 1, článok 16 ods. 5, článok 18 ods. 4, článok 19 ods. 5, článok 20 ods. 7, článok 20 ods. 8, článok 20 ods. 9, druhý pododsek článku 24 ods. 3, článok 25 ods. 3, článok 28 ods. 3, článok 30 ods. 2, článok 31 ods. 3, článok 33 ods. 5, článok 38, článok 39 ods. 3, článok 39 ods. 6, článok 43, článok 54, druhý pododsek článku 55 ods. 2, článok 56 ods. 9, článok 57 ods. 3, druhý pododsek článku 58, druhý pododsek článku 59 ods. 1, článok 62 ods. 3, článok 63 ods. 3, článok 65 ods. 3, tretí pododsek článku 67 ods. 1, článok 71, prvý pododsek článku 72 ods. 3, článok 76, článok 77 ods. 3, druhý pododsek článku 78 ods. 1, článok 78 ods. 5, článok 85, článok 86 ods. 7, prvý pododsek článku 87 ods. 3, druhý pododsek článku 88 ods. 4, článok 89 ods. 2, článok 93 ods. 2, článok 101 ods. 2, článok 103, článok 105 ods. 2, prvý pododsek článku 106 ods. 4, článok 107 ods. 3, druhý pododsek článku 108 ods. 1, článok 108 ods. 4, článok 109 ods. 2, článok 109 ods. 3, tretí pododsek článku 110 ods. 1, článok 111 ods. 3, článok 112 ods. 4, článok 113 ods. 3, druhý pododsek článku 114 ods. 2, druhý pododsek článku 115, prvý pododsek článku 116 ods. 2, článok 119 ods. 3, článok 122, článok 124 ods. 2, článok 128, článok 134, prvý pododsek článku 136 ods. 2, druhý pododsek článku 136 ods. 3, štvrtý pododsek článku 136 ods. 4, článok 137 ods. 2, článok 140 ods. 2, štvrtý pododsek článku 142 ods. 1, druhý pododsek článku 142 ods. 2, druhý pododsek článku 142 ods. 3, článok 143, článok 144 ods. 2, druhý pododsek článku 145 ods. 3, druhý pododsek článku 148 ods. 2, článok 150 ods. 3, článok 151 ods. 5, prvý pododsek článku 164, druhý pododsek článku 171 ods. 3, článok 176 ods. 1, článok 177 ods. 5, článok 178 ods. 3, tretí pododsek článku 181, článok 182 ods. 2, článok 183 ods. 1 a článok 183 ods. 2 sa uplatňujú od 24. júna 2008.

2.   Všetky ostatné ustanovenia sa uplatňujú po tom, ako sa začnú uplatňovať vykonávacie ustanovenia prijaté na základe článkov uvedených v odseku 1. Vykonávacie ustanovenia nadobudnú účinnosť najskôr 24. júna 2009.

Bez ohľadu na nadobudnutie účinnosti vykonávacích ustanovení sa ustanovenia tohto nariadenia uvedené v tomto odseku uplatňujú najneskôr od 24. júna 2013.

3.   Článok 30 ods. 1 sa uplatňuje sa od 1. januára 2011.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 23. apríla 2008

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

J. LENARČIČ


(1)  Ú. v. EÚ C 309, 16.12.2006, s. 22.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 12. decembra 2006, spoločná pozícia Rady z 15. októbra 2007 (Ú. v. EÚ C 298 E, 11.12.2007, s. 1) a pozícia Európskeho parlamentu z 19. februára 2008.

(3)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).

(4)  Ú. v. EÚ L 86, 3.4.2003, s. 21. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2004/485/ES (Ú. v. EÚ L 162, 30.4.2004, s. 113).

(5)  Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2008/8/ES (Ú. v. EÚ L 44, 20.2.2008, s. 11).

(6)  Ú. v. EÚ L 117, 4.5.2005, s. 13.

(7)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11).

(8)  Ú. v. ES L 374, 31.12.1991, s. 4. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(9)  Ú. v. ES L 165, 21.6.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 75/2008 (Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2008, s. 1).

(10)  Ú. v. ES L 124, 8.6.1971, s. 1.

(11)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 257/2008 (Ú. v. EÚ L 85, 27.3.2008, s. 3).

(12)  Ú. v. ES L 105, 23.4.1983, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 274/2008 (Ú. v. EÚ L 85, 27.3.2008, s. 1).

(13)  Ú. v. ES L 118, 25.5.1995, s. 10. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1882/2003.


PRÍLOHA

TABUĽKA ZHODY

1.   Nariadenie (EHS) č. 2913/92

Nariadenie (EHS) č. 2913/92

Toto nariadenie

článok 1

článok 4

článok 2

článok 1

článok 3

článok 3

článok 4

článok 4

článok 4 písm. 4a) až 4d)

článok 5

články 11 a 12

článok 5a

články 13, 14 a 15

článok 6

článok 16

článok 7

článok 16

článok 8

článok 18

článok 9

článok 19

článok 10

článok 16

článok 11

články 8 a 30

článok 12

článok 20

článok 13

články 25 a 26

článok 14

článok 9

článok 15

článok 6

článok 16

článok 29

článok 17

článok 32

článok 18

článok 31

článok 19

články 116 a 183

článok 20

články 33 a 34

článok 21

článok 33

článok 22

článok 35

článok 23

článok 36

článok 24

článok 36

článok 25

článok 26

článok 37

článok 27

článok 39

článok 28

článok 40

článok 29

článok 41

článok 30

článok 42

článok 31

článok 42

článok 32

článok 43

článok 33

článok 43

článok 34

článok 43

článok 35

článok 31

článok 36

článok 41

článok 36a

článok 87

článok 36b

články 5, 88 a 89

článok 36c

článok 90

článok 37

článok 91

článok 38

články 92 a 93

článok 39

článok 94

článok 40

článok 95

článok 41

článok 95

článok 42

článok 91

článok 43

článok 44

článok 45

článok 46

článok 96

článok 47

článok 96

článok 48

článok 97

článok 49

článok 50

články 98 a 151

článok 51

články 151 a 152

článok 52

článok 152

článok 53

článok 151

článok 54

článok 99

článok 55

článok 100

článok 56

článok 125

článok 57

článok 126

článok 58

články 91 a 97

článok 59

článok 104

článok 60

článok 105

článok 61

článok 107

článok 62

článok 108

článok 63

článok 112

článok 64

článok 111

článok 65

článok 113

článok 66

článok 114

článok 67

článok 112

článok 68

článok 117

článok 69

článok 118

článok 70

článok 119

článok 71

článok 120

článok 72

článok 121

článok 73

článok 123

článok 74

článok 124

článok 75

článok 126

článok 76

články 108, 109, 110 a 112

článok 77

články 107 a 108

článok 78

článok 27

článok 79

článok 129

článok 80

článok 81

článok 115

článok 82

článok 166

článok 83

článok 102

článok 84

článok 135

článok 85

článok 136

článok 86

článok 136

článok 87

článok 136

článok 87a

článok 88

článok 136

článok 89

článok 138

článok 90

článok 139

článok 91

články 140 a 144

článok 92

článok 146

článok 93

článok 147

článok 94

články 62, 63, 136 a 146

článok 95

články 136 a 146

článok 96

článok 146

článok 97

článok 143

článok 98

články 143, 148 a 153

článok 99

článok 153

článok 100

článok 136

článok 101

článok 149

článok 102

článok 149

článok 103

článok 104

článok 136

článok 105

článok 137

článok 106

články 137 a 154

článok 107

článok 137

článok 108

článok 150

článok 109

články 141 a 143

článok 110

článok 153

článok 111

článok 140

článok 112

článok 53

článok 113

článok 114

články 142 a 168

článok 115

články 142 a 143

článok 116

článok 136

článok 117

článok 136

článok 118

článok 169

článok 119

článok 167

článok 120

článok 143

článok 121

články 52 a 53

článok 122

články 52 a 53

článok 123

článok 170

článok 124

článok 125

článok 126

článok 127

článok 128

článok 129

článok 130

článok 168

článok 131

článok 143

článok 132

článok 136

článok 133

článok 136

článok 134

článok 135

článok 53

článok 136

článok 53

článok 137

článok 162

článok 138

článok 136

článok 139

článok 162

článok 140

článok 163

článok 141

článok 164

článok 142

články 143 a 164

článok 143

články 47 a 165

článok 144

články 47, 52 a 53

článok 145

články 48 a 171

článok 146

články 143 a 171

článok 147

článok 136

článok 148

článok 136

článok 149

článok 171

článok 150

článok 171

článok 151

článok 171

článok 152

článok 172

článok 153

článok 171

článok 154

články 173 a 174

článok 155

článok 173

článok 156

článok 173

článok 157

článok 174

článok 158

článok 159

článok 160

článok 161

články 176, 177 a 178

článok 162

článok 177

článok 163

článok 145

článok 164

články 103 a 145

článok 165

článok 143

článok 166

článok 148

článok 167

články 155 a 156

článok 168

článok 155

článok 168a

článok 169

články 157 a 158

článok 170

články 157 a 158

článok 171

článok 150

článok 172

článok 156

článok 173

články 141 a 159

článok 174

článok 175

článok 159

článok 176

článok 137

článok 177

článok 160

článok 178

článok 53

článok 179

článok 180

článok 161

článok 181

článok 160

článok 182

články 127, 168 a 179

článok 182a

článok 175

článok 182b

článok 176

článok 182c

články 176, 179 a 180

článok 182d

články 5, 180 a 181

článok 183

článok 177

článok 184

článok 185

články 130 a 131

článok 186

článok 130

článok 187

článok 132

článok 188

článok 133

článok 189

článok 56

článok 190

článok 58

článok 191

článok 56

článok 192

články 57 a 58

článok 193

článok 59

článok 194

článok 59

článok 195

článok 61

článok 196

článok 60

článok 197

článok 59

článok 198

článok 64

článok 199

článok 65

článok 200

článok 201

článok 44

článok 202

článok 46

článok 203

článok 46

článok 204

články 46 a 86

článok 205

článok 46

článok 206

články 46 a 86

článok 207

článok 86

článok 208

článok 47

článok 209

článok 48

článok 210

článok 49

článok 211

článok 49

článok 212

článok 50

článok 212a

článok 53

článok 213

článok 51

článok 214

články 52 a 78

článok 215

články 55 a 66

článok 216

článok 45

článok 217

články 66 a 69

článok 218

článok 70

článok 219

článok 70

článok 220

články 70 a 82

článok 221

články 67 a 68

článok 222

článok 72

článok 223

článok 73

článok 224

článok 74

článok 225

článok 74

článok 226

článok 74

článok 227

článok 75

článok 228

článok 76

článok 229

článok 77

článok 230

článok 73

článok 231

článok 73

článok 232

článok 78

článok 233

článok 86

článok 234

článok 86

článok 235

článok 4

článok 236

články 79, 80 a 84

článok 237

články 79 a 84

článok 238

články 79, 81 a 84

článok 239

články 79, 83, 84 a 85

článok 240

článok 79

článok 241

článok 79

článok 242

článok 79

článok 243

článok 23

článok 244

článok 24

článok 245

článok 23

článok 246

článok 22

článok 247

článok 183

článok 247a

článok 184

článok 248

článok 183

článok 248a

článok 184

článok 249

článok 185

článok 250

články 17, 120 a 121

článok 251

článok 186

článok 252

článok 186

článok 253

článok 187

2.   Nariadenia (EHS) č. 3925/91 a (ES) č. 1207/2001

Zrušené nariadenie

Toto nariadenie

nariadenie (EHS) č. 3925/91

článok 28

nariadenie (ES) č. 1207/2001

článok 39


4.6.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 145/65


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 451/2008

z 23. apríla 2008,

ktorým sa zavádza nová štatistická klasifikácia produktov podľa činností (CPA) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3696/93

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 285 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (1),

keďže:

(1)

Nariadením (EHS) č. 3696/93 (2) sa zaviedla štatistická klasifikácia produktov podľa činností (CPA) v Európskom hospodárskom spoločenstve.

(2)

V záujme zohľadnenia technologického rozvoja a štrukturálnych zmien hospodárstva by sa mala zaviesť aktuálna CPA.

(3)

Vytvorením štruktúry klasifikácie produktov v súlade s produkčnou činnosťou sa zabráni rozširovaniu neprepojených systémov kódovania a umožní sa identifikácia podľa výrobcov z príslušných trhov.

(4)

Je potrebné vytvoriť referenčný rámec, v ktorom možno porovnávať štatistické údaje o produkcii, spotrebe, zahraničnom obchode a doprave.

(5)

Aktuálna CPA je v centre neustáleho úsilia Komisie o prepracovanie štatistiky Spoločenstva; očakáva sa, že prostredníctvom porovnateľnejších a relevantnejších údajov sa umožní lepšia správa a riadenie hospodárstva na úrovni Spoločenstva a jednotlivých štátov.

(6)

Na správne fungovanie vnútorného trhu sú potrebné štatistické normy, ktoré sa uplatňujú pri zbere, prevode a zverejňovaní štatistiky na úrovni Spoločenstva a jednotlivých členských štátov, aby mohli podniky, finančné inštitúcie, vlády a všetci ostatní aktéri na vnútornom trhu dostávať spoľahlivé a porovnateľné štatistické údaje. V tejto súvislosti je veľmi dôležité, aby bol výklad rôznych kategórií CPA v Európskom spoločenstve jednotný vo všetkých členských štátoch.

(7)

Spoľahlivú a porovnateľnú štatistiku potrebujú podniky na posúdenie ich konkurencieschopnosti a inštitúciám Spoločenstva slúži na to, aby predchádzali porušeniu hospodárskej súťaže.

(8)

Samotné zavedenie spoločnej štatistickej klasifikácie produktov podľa ekonomických činností nezaväzuje členské štáty zbierať, zverejňovať ani poskytovať údaje. Harmonizované informácie možno poskytovať so spoľahlivosťou, rýchlosťou, flexibilitou a na úrovni podrobnosti potrebnej na riadenie vnútorného trhu len vtedy, ak členské štáty používajú klasifikácie produktov prepojené s klasifikáciou Spoločenstva.

(9)

Mali by sa vytvoriť ustanovenia umožňujúce členským štátom zaradiť do svojich národných klasifikácií ďalšie kategórie vychádzajúce z CPA s cieľom splniť ich národné požiadavky.

(10)

Medzinárodná porovnateľnosť ekonomickej štatistiky vyžaduje, aby členské štáty a inštitúcie Spoločenstva používali klasifikácie produktov, ktoré sú priamo prepojené s medzinárodnou klasifikáciou produktov (CPC) ver. 2, ktorú prijala Štatistická komisia Organizácie Spojených národov.

(11)

Používanie CPA vyžaduje, aby Komisii poskytol pomoc Výbor pre štatistický program zriadený rozhodnutím Rady 89/382/EHS, Euratom (3), najmä pokiaľ ide o preskúmanie problémov vyplývajúcich z vykonávania CPA a zapracovania zmien a doplnení do CPA.

(12)

Zavedenie novej štatistickej klasifikácie produktov vyžaduje zmenu a doplnenie jednotlivých odkazov na CPA. Preto je potrebné zrušiť nariadenie (EHS) č. 3696/93.

(13)

Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy výkonu vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (4). Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená zmeniť a doplniť CPA s cieľom zohľadniť technologický alebo ekonomický rozvoj a dosiahnuť súlad s ďalšími ekonomickými a sociálnymi klasifikáciami. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť a doplniť nepodstatné prvky tohto nariadenia okrem iného aj jeho doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

(14)

Keďže cieľ tohto nariadenia, a to zavedenie novej CPA, nemožno uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(15)

Uskutočnili sa konzultácie s Výborom pre štatistický program,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   Týmto nariadením sa zavádza nová spoločná CPA v rámci Spoločenstva, aby sa zabezpečil súlad s ekonomickou realitou a vzájomná porovnateľnosť národných klasifikácií, klasifikácií Spoločenstva a medzinárodných klasifikácií, a tým aj národnej štatistiky, štatistiky Spoločenstva a medzinárodnej štatistiky.

2.   Pojem „produkt“ označuje výstup ekonomických činností, a to buď výrobky, alebo služby.

3.   Toto nariadenie sa uplatňuje na použitie klasifikácie len na štatistické účely.

Článok 2

Úrovne a štruktúra CPA

1.   CPA zahŕňa:

a)

prvú úroveň zahŕňajúcu položky označené abecedným kódom (sekcie);

b)

druhú úroveň zahŕňajúcu položky označené dvojmiestnym číselným kódom (divízie);

c)

tretiu úroveň zahŕňajúcu položky označené trojmiestnym číselným kódom (skupiny);

d)

štvrtú úroveň zahŕňajúcu položky označené štvormiestnym číselným kódom (triedy);

e)

piatu úroveň zahŕňajúcu položky označené päťmiestnym číselným kódom (kategórie) a

f)

šiestu úroveň zahŕňajúcu položky označené šesťmiestnym číselným kódom (subkategórie).

2.   CPA je stanovená v prílohe.

Článok 3

Používanie CPA

Komisia používa CPA pre všetky štatistiky klasifikované podľa produktov v súvislosti s činnosťami.

Článok 4

Národné klasifikácie produktov podľa ekonomických činností

1.   Členské štáty môžu používať CPA na agregované alebo podrobné, národné, špecifické alebo funkčné úpravy vychádzajúce zo subkategórií CPA.

2.   Tieto klasifikácie nadväzujú na CPA podľa týchto pravidiel:

a)

klasifikácie, ktoré sú na vyššej úrovni agregácie ako CPA, zahŕňajú presné agregácie subkategórií CPA;

b)

klasifikácie, ktoré sú podrobnejšie ako CPA, zahŕňajú položky, ktoré sa dajú agregovať do subkategórií CPA.

Klasifikácie odvodené v súlade s týmto odsekom môžu mať rozdielne kódovanie.

3.   Členské štáty môžu používať národnú klasifikáciu produktov podľa ekonomických činností odvodenú od CPA. V takom prípade zašlú Komisii návrh svojej národnej klasifikácie. Komisia overí súlad navrhovanej národnej klasifikácie s odsekom 2 do troch mesiacov po prijatí takéhoto návrhu a zašle ju pre informáciu ostatným členským štátom. Národné klasifikácie členských štátov obsahujú prevodovú tabuľku medzi národnou klasifikáciou a CPA.

Článok 5

Činnosti Komisie

Komisia zabezpečí v spolupráci s členskými štátmi zverejňovanie, aktualizáciu a podporu CPA najmä:

a)

vypracovaním, aktualizovaním a zverejnením vysvetliviek k CPA;

b)

vypracovaním a zverejnením usmernení na používanie CPA;

c)

zverejnením prevodových tabuliek medzi novou verziou CPA a predchádzajúcou verziou CPA; predchádzajúcou verziou CPA a novou verziou CPA; CPA a kombinovanou nomenklatúrou (KN), ktorá je uvedená v prílohe I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (5), a

d)

prácou na dôslednejšom zosúladení s inými klasifikáciami.

Článok 6

Vykonávacie opatrenia

1.   Tieto opatrenia zamerané na vykonávanie a aktualizovanie tohto nariadenia sa prijmú v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 7 ods. 2:

a)

rozhodnutia potrebné v prípade problémov vyplývajúcich z vykonávania CPA vrátane zaradenia produktov do špecifických tried a

b)

technické opatrenia zabezpečujúce plne koordinovaný prechod od predchádzajúcej verzie CPA.

2.   Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia, okrem iného aj jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 7 ods. 3:

a)

zmeny a doplnenia CPA zamerané na zohľadnenie technologického alebo ekonomického rozvoja a

b)

zmeny a doplnenia CPA zamerané na zosúladenie s ostatnými ekonomickými a sociálnymi klasifikáciami.

3.   Zohľadňuje sa zásada, podľa ktorej výhody aktualizácie CPA musia prevážiť náklady na ňu, a zásada, podľa ktorej dodatočné náklady a zaťaženie neprekročia primeranú hranicu.

Článok 7

Výbor

1.   Komisii pomáha Výbor pre štatistický program.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Článok 8

Zrušenie nariadenia (EHS) č. 3696/93

Nariadenie (EHS) č. 3696/93 sa zrušuje s účinnosťou od 1. januára 2008.

Článok 9

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 23. apríla 2008

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

J. LENARČIČ


(1)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 10. júla 2007 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 14. februára 2008.

(2)  Ú. v. ES L 342, 31.12.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(3)  Ú. v. ES L 181, 28.6.1989, s. 47.

(4)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11).

(5)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 360/2008 (Ú. v. EÚ L 111, 23.4.2008, s. 9).


PRÍLOHA

CPA 2008

(i. n.: inde neklasifikované; (*): časť)

Kód

Položka

CPC ver. 2

A

PRODUKTY POĽNOHOSPODÁRSTVA, POĽOVNÍCTVA A LESNÍCTVA A RYBOLOVU

 

01

Produkty poľnohospodárstva, poľovníctva a súvisiace služby

 

01.1

Netrvácne plodiny

 

01.11

Obilniny (okrem ryže), strukoviny a olejnaté semená

 

01.11.1

Pšenica

 

01.11.11

Pšenica tvrdá

01111 (*)

01112 (*)

01.11.12

Pšenica okrem tvrdej pšenice

01111 (*)

01112 (*)

01.11.2

Kukurica

 

01.11.20

Kukurica (zrno)

01121

01122

01.11.3

Jačmeň, raž a ovos

 

01.11.31

Jačmeň

01151

01152

01.11.32

Raž

01161

01162

01.11.33

Ovos

01171

01172

01.11.4

Cirok, proso a ostatné obilniny

 

01.11.41

Cirok

01141

01142

01.11.42

Proso

01181

01182

01.11.49

Ostatné obilniny

01190

01.11.5

Obilná slama a plevy

 

01.11.50

Obilná slama a plevy

01913

01.11.6

Zelené strukoviny

 

01.11.61

Fazuľa zelená

01241

01.11.62

Hrach zelený

01242

01.11.69

Ostatné strukoviny

01249

01.11.7

Sušené strukoviny

 

01.11.71

Fazuľa suchá

01701

01.11.72

Bôb suchý

01702

01.11.73

Cícer suchý

01703

01.11.74

Šošovica suchá

01704

01.11.75

Hrach suchý

01705

01.11.79

Sušené strukoviny i. n.

01709

01.11.8

Sójové bôby, arašidové oriešky a bavlníkové semená

 

01.11.81

Sójové bôby

01411

01412

01.11.82

Arašidové oriešky nelúpané

01421

01422

01.11.83

Arašidové oriešky lúpané

21421

01.11.84

Bavlníkové semená

01431

01432

01.11.9

Ostatné olejnaté semená

 

01.11.91

Ľanové semená

01441

01.11.92

Horčičné semená

01442

01.11.93

Semená repky alebo repky olejnej

01443

01.11.94

Sezamové semená

01444

01.11.95

Slnečnicové semená

01445

01.11.99

Ostatné olejnaté semená i. n.

01446

01449

01.12

Ryža nelúpaná

 

01.12.1

Ryža nelúpaná

 

01.12.10

Ryža nelúpaná

01131

01132

01.13

Zelenina a melóny, korene a hľuzy

 

01.13.1

Listová alebo hlúbová zelenina

 

01.13.11

Špargľa

01211

01.13.12

Kapusta

01212

01.13.13

Karfiol a brokolica

01213

01.13.14

Hlávkový šalát

01214 (*)

01.13.15

Čakanka

01214 (*)

01.13.16

Špenát

01215

01.13.17

Artičoky

01216

01.13.19

Ostatná listová alebo hlúbová zelenina

01219

01.13.2

Melóny

 

01.13.21

Vodové melóny

01221

01.13.29

Ostatné melóny

01229

01.13.3

Ostatná plodová zelenina

 

01.13.31

Čili paprika a paprika, zelené (len capsicum)

01231

01.13.32

Uhorky šalátové a uhorky nakladačky

01232

01.13.33

Baklažán

01233

01.13.34

Paradajky

01234

01.13.39

Ostatná plodová zelenina i. n.

01235

01239

01.13.4

Koreňová, cibuľová alebo hľuzová zelenina

 

01.13.41

Mrkva a repa

01251

01.13.42

Cesnak

01252

01.13.43

Cibuľa

01253

01.13.44

Pór a ostatná cibuľová zelenina

01254

01.13.49

Ostatná koreňová, cibuľová alebo hľuzová zelenina (bez vysokého obsahu škrobu alebo inulínu)

01259

01.13.5

Jedlé korene a hľuzy s vysokým obsahom škrobu alebo inulínu

 

01.13.51

Zemiaky

01510

01.13.52

Sladké zemiaky

01591

01.13.53

Cassava

01592

01.13.59

Ostatné jedlé korene a hľuzy s vysokým obsahom škrobu alebo inulínu

01593

01599

01.13.6

Semená zeleniny okrem semien cvikly

 

01.13.60

Semená zeleniny okrem semien cvikly

01260

01.13.7

Cukrová repa a semená cukrovej repy

 

01.13.71

Cukrová repa

01801

01.13.72

Semená cukrovej repy

01803

01.13.8

Huby a hľuzovky

 

01.13.80

Huby a hľuzovky

01270

01.13.9

Zelenina čerstvá, i. n.

 

01.13.90

Zelenina čerstvá, i. n.

01290

01.14

Cukrová trstina

 

01.14.1

Cukrová trstina

 

01.14.10

Cukrová trstina

01802

01809

01.15

Nespracovaný tabak

 

01.15.1

Nespracovaný tabak

 

01.15.10

Nespracovaný tabak

01970

25010

01.16

Plodiny obsahujúce vlákninu

 

01.16.1

Plodiny obsahujúce vlákninu

 

01.16.11

Bavlna, tiež vyzrnená

01921

01.16.12

Juta, kenaf a iné textilné lykové vlákna, surové alebo máčané, okrem ľanu, pravých konopí a ramie

01922

01.16.19

Ľan, pravé konope a surové plodiny obsahujúce vlákninu, i. n.

01929

01.19

Ostatné netrvácne plodiny

 

01.19.1

Krmoviny

 

01.19.10

Krmoviny

01911

01912

01919

01.19.2

Rezané kvety a puky; semená kvetov

 

01.19.21

Rezané kvety a puky

01962

01.19.22

Semená kvetov

01963

01.19.3

Semená repy, semená krmovín; ostatné rastlinné suroviny

 

01.19.31

Semená repy (okrem semien cukrovej repy) a semená krmovín

01940

01.19.39

Rastlinné suroviny i. n.

01990

01.2

Trvácne plodiny

 

01.21

Hrozno

 

01.21.1

Hrozno

 

01.21.11

Stolové hrozno

01330 (*)

01.21.12

Ostatné hrozno čerstvé

01330 (*)

01.22

Tropické a subtropické ovocie

 

01.22.1

Tropické a subtropické ovocie

 

01.22.11

Avokádo

01311

01.22.12

Banány, plantajny a podobne

01312

01313

01.22.13

Datle

01314

01.22.14

Figy

01315

01.22.19

Ostatné tropické a subtropické ovocie

01316

01317

01318

01319

01.23

Citrusové plody

 

01.23.1

Citrusové plody

 

01.23.11

Pomelo a grapefruity

01321

01.23.12

Citróny a limety

01322

01.23.13

Pomaranče

01323

01.23.14

Tangerínky, mandarínky, klementínky

01324

01.23.19

Ostatné citrusové plody

01329

01.24

Malvicové plody a kôstkové ovocie

 

01.24.1

Jablká

 

01.24.10

Jablká

01351

01.24.2

Ostatné malvicové plody a kôstkové ovocie

 

01.24.21

Hrušky

01352 (*)

01.24.22

Dule

01352 (*)

01.24.23

Marhule

01353

01.24.24

Čerešne

01354

01.24.25

Broskyne

01355 (*)

01.24.26

Nektárinky

01355 (*)

01.24.27

Slivky

01356 (*)

01.24.28

Trnky

01356 (*)

01.24.29

Ostatné malvicové plody a kôstkové ovocie i. n.

01359

01.25

Ostatné stromové a kríkové ovocie a orechy

 

01.25.1

Bobuľovité plody a plody rodu vaccinium

 

01.25.11

Kivi

01342

01.25.12

Maliny

01343

01.25.13

Jahody

01344

01.25.19

Ostatné bobuľovité plody a plody rodu vaccinium i. n.

01341

01349

01.25.2

Semená plodov

 

01.25.20

Semená plodov

01360

01.25.3

Orechy (okrem voľne rastúcich jedlých orechov, arašidových orieškov a kokosových orechov)

 

01.25.31

Mandle

01371

21422

01.25.32

Jedlé gaštany

01373

21429 (*)

01.25.33

Lieskové oriešky

01374

21423

01.25.34

Pistácie

01375

21429 (*)

01.25.35

Vlašské orechy

01376

21429 (*)

01.25.39

Ostatné orechy (okrem voľne rastúcich jedlých orechov, arašidových orieškov a kokosových orechov)

01372

01377

01379

21424

21429 (*)

01.25.9

Ostatné stromové a kríkové ovocie i. n.

 

01.25.90

Ostatné stromové a kríkové ovocie i. n.

01391

01399

01.26

Olejnaté plody

 

01.26.1

Olivy

 

01.26.11

Stolové olivy

01450 (*)

01.26.12

Olivy na výrobu olivového oleja

01450 (*)

01.26.2

Kokosové orechy

 

01.26.20

Kokosové orechy

01460

21429 (*)

01.26.9

Ostatné olejnaté plody

 

01.26.90

Ostatné olejnaté plody

01491

01499

01.27

Plodiny na výrobu nápojov

 

01.27.1

Plodiny na výrobu nápojov

 

01.27.11

Kávové bôby nepražené

01610

01.27.12

Čajové listy

01620

01.27.13

Listy maté

01630

01.27.14

Kakaové bôby

01640

01.28

Korenie aromatické, liečivé a farmaceutické plodiny

 

01.28.1

Korenie nespracované

 

01.28.11

Čierne korenie (piper spp.), surové

01651

01.28.12

Čili paprika a paprika, sušené (capsicum spp.), surové

01652

01.28.13

Muškátové oriešky, muškátový kvet a kardamómy surové

01653

01.28.14

Aníz, badián, koriander, rasca, korenistá rasca a bobuľky borievky surové

01654

01.28.15

Škorica surová

01655

01.28.16

Klinčeky (celé stopky) surové

01656

01.28.17

Zázvor sušený, surový

01657

01.28.18

Vanilka surová

01658

01.28.19

Ostatné korenie nespracované

01690

01.28.2

Chmeľové šištičky

 

01.28.20

Chmeľové šištičky

01659

01.28.3

Rastliny využívané najmä v parfumérii, vo farmácii alebo na insekcitídne, fungicídne alebo podobné účely

 

01.28.30

Rastliny využívané najmä v parfumérii, vo farmácii alebo na insekcitídne, fungicídne alebo podobné účely

01930 (*)

01.29

Ostatné trvácne plodiny

 

01.29.1

Prírodný kaučuk

 

01.29.10

Prírodný kaučuk

01950

01.29.2

Vianočné stromčeky rezané

 

01.29.20

Vianočné stromčeky rezané

03241

01.29.3

Rastlinné materiály druhov používaných najmä na pletenie alebo na vypchávanie, čalúnenie, farbenie alebo vyčiňovanie

 

01.29.30

Rastlinné materiály druhov používaných najmä na pletenie alebo na vypchávanie, čalúnenie, farbenie alebo vyčiňovanie

03250

01.3

Sadivový materiál: živé rastliny, hľuzy, cibule a korene, odrezky a vrúble; podhubie

 

01.30

Sadivový materiál: živé rastliny, hľuzy, cibule a korene, odrezky a vrúble; podhubie

 

01.30.1

Sadivový materiál: živé rastliny, hľuzy, cibule a korene, odrezky a vrúble; podhubie

 

01.30.10

Sadivový materiál: živé rastliny, hľuzy, cibule a korene, odrezky a vrúble; podhubie

01961 (*)

01.4

Živé zvieratá a živočíšne výrobky

 

01.41

Dojnice, živé a surové mlieko z dojníc

 

01.41.1

Dojnice živé

 

01.41.10

Dojnice živé

0211 (*)

01.41.2

Surové mlieko z dojníc

 

01.41.20

Surové mlieko z dojníc

0221

01.42

Ostatný hovädzí dobytok a byvoly živé a ich spermie

 

01.42.1

Ostatný hovädzí dobytok a byvoly živé

 

01.42.11

Ostatný hovädzí dobytok a byvoly okrem teliat živé

0211 (*)

01.42.12

Teľatá hovädzieho dobytka a byvolov živé

0211 (*)

01.42.2

Spermie hovädzieho dobytka a byvolov

 

01.42.20

Spermie hovädzieho dobytka a byvolov

02411

01.43

Kone a ostatné koňovité zvieratá živé

 

01.43.1

Kone a ostatné koňovité zvieratá živé

 

01.43.10

Kone a ostatné koňovité zvieratá živé

02130

01.44

Ťavy a ťavovité zvieratá živé

 

01.44.1

Ťavy a ťavovité zvieratá živé

 

01.44.10

Ťavy a ťavovité zvieratá živé

02121

01.45

Ovce a kozy živé; surové mlieko a strižná vlna z oviec a kôz

 

01.45.1

Ovce a kozy živé

 

01.45.11

Ovce živé

02122

01.45.12

Kozy živé

02123

01.45.2

Surové ovčie a kozie mlieko

 

01.45.21

Surové ovčie mlieko

02291

01.45.22

Surové kozie mlieko

02292

01.45.3

Strižná vlna z oviec a kôz neodmastená vrátane prepranej strižnej vlny

 

01.45.30

Strižná vlna z oviec a kôz neodmastená vrátane prepranej strižnej vlny

02941

01.46

Ošípané živé

 

01.46.1

Ošípané živé

 

01.46.10

Ošípané živé

02140

01.47

Hydina živá a vajcia

 

01.47.1

Hydina živá

 

01.47.11

Kurčatá živé

02151

01.47.12

Morky živé

02152

01.47.13

Husi živé

02153

01.47.14

Kačice a perličky živé

02154

02155

01.47.2

Vajcia v škrupinách čerstvé

 

01.47.21

Slepačie vajcia v škrupinách čerstvé

02310

01.47.22

Vajcia ostatnej hydiny v škrupinách čerstvé

02320

01.47.23

Vajcia na násadu

02330

01.49

Ostatné hospodárske zvieratá a produkty živočíšneho pôvodu

 

01.49.1

Ostatné hospodárske zvieratá živé

 

01.49.11

Domáce králiky živé

02191

01.49.12

Chovaná hydina i. n., živá

02193

02194

01.49.13

Chované plazy (vrátane hadov a korytnačiek) živé

02195

01.49.19

Ostatné hospodárske zvieratá i. n., živé

02129

02192

02196

02199

01.49.2

Ostatné produkty živočíšneho pôvodu

 

01.49.21

Prírodný med

02910

01.49.22

Surové mlieko i. n.

02293

02299

01.49.23

Slimáky čerstvé, chladené, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve okrem morských slimákov

02920

01.49.24

Jedlé výrobky živočíšneho pôvodu i. n.

02930

01.49.25

Kokóny priadky morušovej spôsobilé na zmotávanie

02944

01.49.26

Hmyzie vosky a vorvaňovina, tiež rafinované alebo farbené

02960

01.49.27

Embryá zvierat na reprodukciu

02419

02420

01.49.28

Nejedlé výrobky živočíšneho pôvodu i. n.

02943

01.49.3

Surové kožušiny a rôzne surové kože a kožky

 

01.49.31

Surové kožušiny okrem kožušín z kožušinových jahniat

02955 (*)

01.49.32

Surové kožušiny z kožušinových jahniat

02955 (*)

01.49.39

Surové kožky zo zvierat i. n. (čerstvé alebo konzervované, ale inak neupravené)

02959

01.6

Služby poskytované v poľnohospodárstve a chovateľstve (okrem veterinárnych služieb)

 

01.61

Služby súvisiace s rastlinnou výrobou

 

01.61.1

Služby súvisiace s rastlinnou výrobou

 

01.61.10

Služby súvisiace s rastlinnou výrobou

86119

01.62

Služby súvisiace so živočíšnou výrobou

 

01.62.1

Služby súvisiace so živočíšnou výrobou

 

01.62.10

Služby súvisiace so živočíšnou výrobou

86121

01.63

Služby súvisiace so zberom úrody

 

01.63.1

Služby súvisiace so zberom úrody

 

01.63.10

Služby súvisiace so zberom úrody

86111

01.64

Služby spracovania semien na sadenie

 

01.64.1

Služby spracovania semien na sadenie

 

01.64.10

Služby spracovania semien na sadenie

86112

01.7

Lov, odchyt a súvisiace služby

 

01.70

Lov, odchyt a súvisiace služby

 

01.70.1

Lov, odchyt a súvisiace služby

 

01.70.10

Lov, odchyt a súvisiace služby

86130

02

Produkty lesníctva, ťažby dreva a súvisiace služby

 

02.1

Lesné stromy a služby lesných škôlok

 

02.10

Lesné stromy a služby lesných škôlok

 

02.10.1

Živý lesný porast; semená lesných stromov

 

02.10.11

Živý lesný porast

01961 (*)

02.10.12

Semená lesných stromov

01360

02.10.2

Služby lesných škôlok

 

02.10.20

Služby lesných škôlok

86140 (*)

02.10.3

Lesné stromy

 

02.10.30

Lesné stromy

03300

02.2

Drevo v surovom stave

 

02.20

Drevo v surovom stave

 

02.20.1

Drevo v surovom stave

 

02.20.11

Guľatina z ihličnatých drevín

03110

02.20.12

Guľatina z listnatých drevín okrem tropických drevín

03120 (*)

02.20.13

Guľatina z tropických drevín

03120 (*)

02.20.14

Palivové drevo

03130 (*)

02.3

Voľne rastúce nedrevnaté plodiny

 

02.30

Voľne rastúce nedrevnaté plodiny

 

02.30.1

Prírodné gumy

 

02.30.11

Balata, gutaperča, guajal, čajkl a podobné prírodné gumy

03211

02.30.12

Šelak, balzamy a ostatné prírodné gumy a živice

03219

02.30.2

Prírodný korok surový alebo jednoducho upravený

 

02.30.20

Prírodný korok surový alebo jednoducho upravený

03220

02.30.3

Časti rastlín, trávy, machy a lišajníky vhodné na okrasné účely

 

02.30.30

Časti rastlín, trávy, machy a lišajníky vhodné na okrasné účely

03249

02.30.4

Voľne rastúce jedlé produkty

 

02.30.40

Voľne rastúce jedlé produkty

03230

02.4

Služby súvisiace s lesníctvom

 

02.40

Služby súvisiace s lesníctvom

 

02.40.1

Služby súvisiace s lesníctvom

 

02.40.10

Služby súvisiace s lesníctvom

86140 (*)

03

Ryby a iné produkty rybolovu; produkty akvakultúry; služby súvisiace s rybolovom

 

03.0

Ryby a iné produkty rybolovu; produkty akvakultúry; služby súvisiace s rybolovom

 

03.00

Ryby a iné produkty rybolovu; produkty akvakultúry; služby súvisiace s rybolovom

 

03.00.1

Ryby živé

 

03.00.11

Živé okrasné ryby

04111

03.00.12

Živé ryby morské, nechované

04119 (*)

03.00.13

Živé ryby sladkovodné, nechované

04119 (*)

03.00.14

Živé ryby morské, chované

04119 (*)

03.00.15

Živé ryby sladkovodné, chované

04119 (*)

03.00.2

Ryby čerstvé alebo chladené

 

03.00.21

Čerstvé alebo chladené ryby morské, nechované

04120 (*)

03.00.22

Čerstvé alebo chladené ryby sladkovodné, nechované

04120 (*)

03.00.23

Čerstvé alebo chladené ryby morské, chované

04120 (*)

03.00.24

Čerstvé alebo chladené ryby sladkovodné, chované

04120 (*)

03.00.3

Kôrovce nemrazené

 

03.00.31

Kôrovce nemrazené, nechované

04210 (*)

03.00.32

Kôrovce nemrazené, chované

04210 (*)

03.00.4

Mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce živé, čerstvé alebo chladené

 

03.00.41

Ustrice živé, čerstvé alebo chladené, nechované

04220 (*)

03.00.42

Ostatné mäkkýše a vodné bezstavovce živé, čerstvé alebo chladené, nechované

0429 (*)

03.00.43

Ustrice živé, čerstvé alebo chladené, chované

04220 (*)

03.00.44

Ostatné mäkkýše a vodné bezstavovce živé, čerstvé alebo chladené, chované

0429 (*)

03.00.5

Perly neopracované

 

03.00.51

Prírodné perly neopracované

38210 (*)

03.00.52

Umelo pestované perly neopracované

38210 (*)

03.00.6

Ostatné vodné rastliny, živočíchy a ich produkty

 

03.00.61

Koraly a podobné produkty, panciere mäkkýšov, kôrovcov alebo ostnokožcov a sépiové kosti

04910

03.00.62

Prírodné špongie živočíšneho pôvodu

04920

03.00.63

Chaluhy a iné riasy nepestované

04930 (*)

03.00.64

Chaluhy a iné riasy pestované

04930 (*)

03.00.69

Ostatné vodné rastliny, živočíchy a ich produkty i. n.

0 (*)

03.00.7

Služby súvisiace s rybolovom a akvakultúrou

 

03.00.71

Služby súvisiace s rybolovom

86150 (*)

03.00.72

Služby súvisiace s akvakultúrou

86150 (*)

B

ŤAŽBA A DOBÝVANIE

 

05

Uhlie a lignit

 

05.1

Čierne uhlie

 

05.10

Čierne uhlie

 

05.10.1

Čierne uhlie

 

05.10.10

Čierne uhlie

11010

05.2

Lignit

 

05.20

Lignit

 

05.20.1

Lignit

 

05.20.10

Lignit

11030 (*)

06

Ropa a zemný plyn

 

06.1

Ropa

 

06.10

Ropa

 

06.10.1

Oleje získané z ropy a bitúmenových nerastov, surové

 

06.10.10

Oleje získané z ropy a bitúmenových nerastov, surové

12010

06.10.2

Bitúmenové alebo olejnaté bridlice a dechtové piesky

 

06.10.20

Bitúmenové alebo olejnaté bridlice a dechtové piesky

12030

06.2

Zemný plyn skvapalnený alebo v plynnom stave

 

06.20

Zemný plyn skvapalnený alebo v plynnom stave

 

06.20.1

Zemný plyn skvapalnený alebo v plynnom stave

 

06.20.10

Zemný plyn skvapalnený alebo v plynnom stave

12020

07

Kovové rudy

 

07.1

Železné rudy

 

07.10

Železné rudy

 

07.10.1

Železné rudy

 

07.10.10

Železné rudy

14100

07.2

Neželezné kovové rudy

 

07.21

Uránové a tóriové rudy

 

07.21.1

Uránové a tóriové rudy

 

07.21.10

Uránové a tóriové rudy

13000

07.29

Ostatné neželezné kovové rudy a ich koncentráty

 

07.29.1

Ostatné neželezné kovové rudy a ich koncentráty

 

07.29.11

Medené rudy a ich koncentráty

14210

07.29.12

Niklové rudy a ich koncentráty

14220

07.29.13

Hliníkové rudy a ich koncentráty

14230

07.29.14

Rudy drahých kovov a ich koncentráty

14240

07.29.15

Olovené, zinkové a cínové rudy a ich koncentráty

14290 (*)

07.29.19

Ostatné neželezné kovové rudy a ich koncentráty i. n.

14290 (*)

08

Ostatné produkty ťažby a dobývania

 

08.1

Kameň, piesok a íl

 

08.11

Dekoračné a stavebné kamene, vápenec, sadrovec, krieda a bridlica

 

08.11.1

Dekoračné alebo stavebné kamene

 

08.11.11

Mramor a ostatné vápenaté dekoračné alebo stavebné kamene

15120

08.11.12

Žula, pieskovec a ostatné dekoračné alebo stavebné kamene

15130

08.11.2

Vápenec a sadrovec

 

08.11.20

Vápenec a sadrovec

15200

08.11.3

Krieda a nekalcinovaný dolomit

 

08.11.30

Krieda a nekalcinovaný dolomit

16330

08.11.4

Bridlica

 

08.11.40

Bridlica

15110

08.12

Štrk, piesok, íly a kaolín

 

08.12.1

Štrk a piesok

 

08.12.11

Prírodné piesky

15310

08.12.12

Granuly, drvina a prach; okruhliaky, štrk

15320 (*)

08.12.13

Zmesi trosky a podobný priemyselný odpad, tiež s prísadou okruhliakov, štrku, pazúrika a kremenných okruhliakov na stavebné účely

15320 (*)

08.12.2

Íly a kaolín

 

08.12.21

Kaolíny a ostatné kaolínové íly

15400 (*)

08.12.22

Ostatné íly, andaluzit, kyanit a silimanit; mulit; šamotové alebo dinasové hliny

15400 (*)

08.9

Produkty ťažby a dobývania i. n.

 

08.91

Chemické a hnojivové minerály

 

08.91.1

Chemické a hnojivové minerály

 

08.91.11

Prírodné vápenaté alebo hlinitovápenaté fosfáty

16110

08.91.12

Nepražený pyrit; surová alebo nerafinovaná síra

16120

08.91.19

Ostatné chemické a hnojivové minerály

16190 (*)

08.92

Rašelina

 

08.92.1

Rašelina

 

08.92.10

Rašelina

11040 (*)

08.93

Soľ a čistý chlorid sodný; morská voda

 

08.93.1

Soľ a čistý chlorid sodný; morská voda

 

08.93.10

Soľ a čistý chlorid sodný; morská voda

16200 (*)

08.99

Ostatné produkty ťažby a dobývania i. n.

 

08.99.1

Bitúmen a asfalt prírodný; asfaltity a asfaltové horniny

 

08.99.10

Bitúmen a asfalt prírodný; asfaltity a asfaltové horniny

15330

08.99.2

Drahokamy a polodrahokamy; priemyselné diamanty neopracované alebo jednoducho rezané, štiepané alebo obrusované; pemza; šmirgeľ; prírodný korund, prírodný granát a iné prírodné brúsivá; ostatné nerasty

 

08.99.21

Drahokamy a polodrahokamy (okrem priemyselných diamantov) neopracované alebo jednoducho rezané, alebo hrubo tvarované

16310

08.99.22

Priemyselné diamanty neopracované alebo jednoducho rezané, štiepané alebo obrusované; pemza; šmirgeľ; prírodný korund, prírodný granát a iné prírodné brúsivá

16320

08.99.29

Ostatné nerasty

16390

09

Pomocné práce pri ťažbe

 

09.1

Pomocné práce pri získavaní ropy a zemného plynu

 

09.10

Pomocné práce pri získavaní ropy a zemného plynu

 

09.10.1

Pomocné práce pri získavaní ropy a zemného plynu

 

09.10.11

Vrtné práce pri ťažbe ropy a zemného plynu

86211 (*)

09.10.12

Stavba vrtných veží, opravárenské a demontážne služby a služby súvisiace s ťažbou ropy a zemného plynu

86211 (*)

09.10.13

Skvapalňovanie a opätovné splyňovanie zemného plynu na transportné účely

86211 (*)

09.9

Pomocné práce pri inej ťažbe a dobývaní

 

09.90

Pomocné práce pri inej ťažbe a dobývaní

 

09.90.1

Pomocné práce pri inej ťažbe a dobývaní

 

09.90.11

Pomocné práce pri ťažbe čierneho uhlia

86219 (*)

09.90.19

Pomocné práce pri inej ťažbe a dobývaní, i. n.

86219 (*)

C

PRODUKTY PRIEMYSELNEJ VÝROBY

 

10

Potravinárske výrobky

 

10.1

Konzervované mäso a mäsové výrobky

 

10.11

Spracované a konzervované mäso

 

10.11.1

Mäso z hovädzích zvierat, ošípaných, oviec, kôz, koní a ostatných koňovitých zvierat, čerstvé alebo chladené

 

10.11.11

Hovädzie mäso, čerstvé alebo chladené

21111

21112

10.11.12

Bravčové mäso, čerstvé alebo chladené

21113

10.11.13

Baranie mäso, čerstvé alebo chladené

21115

10.11.14

Kozie mäso, čerstvé alebo chladené

21116

10.11.15

Konské mäso a mäso z ostatných koňovitých zvierat, čerstvé alebo chladené

21118

10.11.2

Jedlé droby z hovädzích zvierat, ošípaných, oviec, kôz, koní a ostatných koňovitých zvierat, čerstvé alebo chladené

 

10.11.20

Jedlé droby z hovädzích zvierat, ošípaných, oviec, kôz, koní a ostatných koňovitých zvierat, čerstvé alebo chladené

21151 (*)

21152 (*)

21153 (*)

21155 (*)

21156 (*)

10.11.3

Mrazené mäso a jedlé droby; ostatné mäso a jedlé droby

 

10.11.31

Hovädzie mäso, mrazené

21131

21132

10.11.32

Bravčové mäso, mrazené

21133

10.11.33

Baranie mäso, mrazené

21135

10.11.34

Kozie mäso, mrazené

21136

10.11.35

Konské mäso a mäso z ostatných koňovitých zvierat, mrazené

21138

10.11.39

Ostatné mäso a jedlé droby, čerstvé, chladené alebo mrazené

21114

21117

21119

21134

21137

21139

21151 (*)

21152 (*)

21153 (*)

21155 (*)

21156 (*)

21159

21190

10.11.4

Jatočná vlna a surové kožky a kože hovädzích alebo koňovitých zvierat, oviec a kôz

 

10.11.41

Jatočná vlna neodmastená vrátane prepranej jatočnej vlny

02942

10.11.42

Celé surové kožky a kože z hovädzích alebo koňovitých zvierat

02951

10.11.43

Ostatné surové kožky a kože z hovädzích alebo koňovitých zvierat

02952

10.11.44

Surové kožky a kože z oviec alebo jahniat

02953

10.11.45

Surové kožky a kože z kôz alebo kozliat

02954

10.11.5

Tuk z hovädzích zvierat, oviec, kôz alebo ošípaných

 

10.11.50

Tuk z hovädzích zvierat, oviec, kôz alebo ošípaných

21511 (*)

21512

21513

21514

21515

21519 (*)

21521

10.11.6

Surové živočíšne droby, nejedlé

 

10.11.60

Surové živočíšne droby, nejedlé

39110 (*)

10.11.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby spracovaného a konzervovaného mäsa

 

10.11.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby spracovaného a konzervovaného mäsa

88111 (*)

10.12

Spracované a konzervované mäso z hydiny

 

10.12.1

Hydinové mäso, čerstvé alebo chladené

 

10.12.10

Hydinové mäso, čerstvé alebo chladené

21121

21122

21123

21124

21125

10.12.2

Hydinové mäso, mrazené

 

10.12.20

Hydinové mäso, mrazené

21141

21142

21143

21144

21149

10.12.3

Hydinový tuk

 

10.12.30

Hydinový tuk

21511 (*)

21522

10.12.4

Jedlé droby z hydiny

 

10.12.40

Jedlé droby z hydiny

21160

10.12.5

Vtáčie perie a kože s perím alebo páperím

 

10.12.50

Vtáčie perie a kože s perím alebo páperím

39110 (*)

10.12.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby spracovaného a konzervovaného hydinového mäsa

 

10.12.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby spracovaného a konzervovaného hydinového mäsa

88111 (*)

10.13

Výrobky z mäsa a hydinového mäsa

 

10.13.1

Konzervácia a úprava mäsa, mäsových drobov alebo krvi

 

10.13.11

Bravčové mäso, kusy, solené, sušené alebo údené (slanina a šunka)

21171

10.13.12

Hovädzie mäso, solené, sušené alebo údené

21172

10.13.13

Ostatné mäso a jedlé droby, solené, v slanom náleve, sušené alebo údené (okrem bravčového a hovädzieho mäsa); jedlé múčky a prášky z mäsa alebo z drobov

21173

10.13.14

Párky, salámy a podobné výrobky z mäsa, drobov alebo z krvi

21174

10.13.15

Ostatné upravené a konzervované mäso, droby alebo krv okrem upravených jedál z mäsa a drobov

21179

10.13.16

Múčky, prášky a pelety z mäsa nespôsobilé na ľudskú konzumáciu; škvarky

21181

21182

21183

21184

21185

21186

21187

21188

21189

10.13.9

Varenie a ostatná výroba mäsových výrobkov; subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby výrobkov z mäsa a hydinového mäsa

 

10.13.91

Varenie a ostatná výroba mäsových výrobkov

88111 (*)

10.13.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby výrobkov z mäsa a hydinového mäsa

88111 (*)

10.2

Spracované a konzervované ryby, kôrovce a mäkkýše

 

10.20

Spracované a konzervované ryby, kôrovce a mäkkýše

 

10.20.1

Ryby, čerstvé, chladené alebo mrazené

 

10.20.11

Rybacie filé a ostatné rybacie mäso (tiež mleté), čerstvé alebo chladené

21221

10.20.12

Rybacie pečene, ikry a mliečie, čerstvé alebo chladené

21225

10.20.13

Ryby, mrazené

21210

10.20.14

Rybacie filé, mrazené

21222

10.20.15

Rybacie mäso (mleté aj nemleté), mrazené

21223

10.20.16

Rybacie pečene, ikry a mliečie, mrazené

21226

10.20.2

Ryby, inak upravené alebo konzervované; kaviár a kaviárové náhradky

 

10.20.21

Rybacie filé, sušené, solené alebo v slanom náleve, ale neúdené

21224

10.20.22

Rybacie pečene, ikry a mliečie, sušené, údené, solené alebo v slanom náleve; múky, múčky a pelety z rýb vhodné na ľudskú konzumáciu

21227

21233 (*)

10.20.23

Ryby, sušené, tiež solené alebo v slanom náleve

21231

10.20.24

Ryby vrátane filé, údené

21232

10.20.25

Ryby, inak upravené alebo konzervované, okrem upravených jedál z rýb

21242 (*)

10.20.26

Kaviár a kaviárové náhradky

21243

10.20.3

Kôrovce, mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce, mrazené, upravené alebo konzervované

 

10.20.31

Kôrovce, mrazené

21250

10.20.32

Mäkkýše, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve, údené

21261

10.20.33

Ostatné vodné bezstavovce, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve, údené

21269

10.20.34

Kôrovce, inak upravené alebo konzervované; mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce, inak upravené alebo konzervované

21270

21280

10.20.4

Múka, krupica a pelety nevhodné na ľudskú konzumáciu a ostatné výrobky i. n. z rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo ostatných vodných bezstavovcov

 

10.20.41

Múčky, prášky a pelety z mäsa rýb, kôrovcov, mäkkýšov alebo iných vodných bezstavovcov nevhodné na ľudskú konzumáciu

21291

10.20.42

Ostatné nejedlé výrobky z rýb, kôrovcov, mäkkýšov alebo iných vodných bezstavovcov

21299

10.20.9

Údenie a iné konzervačné a prípravné práce pri výrobe rybacích výrobkov; subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby spracovaného a konzervovaného mäsa z rýb, kôrovcov a mäkkýšov

 

10.20.91

Údenie a iné konzervačné a prípravné práce pri výrobe výrobkov z rýb

88111 (*)

10.20.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby spracovaného a konzervovaného mäsa z rýb, kôrovcov a mäkkýšov

88111 (*)

10.3

Spracované a konzervované ovocie a zelenina

 

10.31

Spracované a konzervované zemiaky

 

10.31.1

Spracované a konzervované zemiaky

 

10.31.11

Zemiaky, mrazené

21313

10.31.12

Sušené zemiaky, tiež rozrezané na kúsky alebo plátky, ale ďalej neupravené

21393 (*)

10.31.13

Sušené zemiaky vo forme múky, krupice, granúl a peliet

21392

10.31.14

Zemiaky upravené alebo konzervované

21323 (*)

10.31.9

Varenie a iná úprava zemiakov a zemiakových výrobkov; subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby spracovaných a konzervovaných zemiakov

 

10.31.91

Varenie a iná úprava zemiakov a zemiakových výrobkov

88111 (*)

10.31.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby spracovaných a konzervovaných zemiakov

88111 (*)

10.32

Ovocné a zeleninové šťavy

 

10.32.1

Ovocné a zeleninové šťavy

 

10.32.11

Paradajková šťava

21331

10.32.12

Pomarančová šťava

21431

10.32.13

Grapefruitová šťava

21432

10.32.14

Ananásová šťava

21433

10.32.15

Hroznová šťava

21434

10.32.16

Jablčná šťava

21435

10.32.17

Zmesi ovocných a zeleninových štiav

21339

10.32.19

Ostatné ovocné a zeleninové šťavy

21439

10.32.9

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ovocných a zeleninových štiav

 

10.32.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ovocných a zeleninových štiav

88111 (*)

10.39

Ostatné spracované a konzervované ovocie a zelenina

 

10.39.1

Spracovaná a konzervovaná zelenina okrem zemiakov

 

10.39.11

Zelenina, mrazená

21311

21312

21319

10.39.12

Zelenina, dočasne konzervovaná

21399 (*)

10.39.13

Sušená zelenina

21393 (*)

10.39.14

Nakrájaná a zabalená zelenina a ovocie

0 (*)

10.39.15

Fazuľa, konzervovaná inak ako v octe alebo kyseline octovej, okrem upravených jedál zo zeleniny

21321

10.39.16

Hrach, konzervovaný inak ako v octe alebo kyseline octovej, okrem upravených jedál zo zeleniny

21322

10.39.17

Ostatná zelenina (okrem zemiakov), konzervovaná inak ako v octe alebo kyseline octovej, okrem upravených jedál zo zeleniny

21329 (*)

21399 (*)

10.39.18

Zelenina (okrem zemiakov), ovocie, orechy a ostatné jedlé časti rastlín, upravené alebo konzervované v octe alebo kyseline octovej

21394

10.39.2

Spracované a konzervované ovocie a orechy

 

10.39.21

Ovocie a orechy, nevarené alebo varené, mrazené

21493

10.39.22

Džemy, ovocné rôsoly a ovocné alebo orechové pyré a pasty

21494

10.39.23

Orechy, arašidy, pražené, solené alebo inak upravené

21495

10.39.24

Ovocie a orechy, dočasne konzervované, nevhodné na bezprostrednú konzumáciu

21496

10.39.25

Ostatné upravené alebo konzervované ovocie

21411

21412

21419

21491

21492

10.39.3

Rastlinné materiály a rastlinný odpad, rastlinné zvyšky a vedľajšie výrobky

 

10.39.30

Rastlinné materiály a rastlinný odpad, rastlinné zvyšky a vedľajšie výrobky

39120 (*)

10.39.9

Varenie a iná úprava ovocia a zeleniny pri konzervácii; subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatného spracovaného a konzervovaného ovocia a zeleniny

 

10.39.91

Varenie a iná úprava ovocia a zeleniny pri konzervácii

88111 (*)

10.39.99

Subdodávateľské činnosti ako súčasť výroby ostatného spracovaného a konzervovaného ovocia a zeleniny

88111 (*)

10.4

Rastlinné a živočíšne oleje a tuky

 

10.41

Oleje a tuky

 

10.41.1

Živočíšne oleje a tuky, ich frakcie, surové

 

10.41.11

Stearín zo sadla, sadlový olej, oleostearín, oleomargarín a lojový olej, nie emulgované ani zmiešané alebo inak upravené

21529 (*)

10.41.12

Tuky a oleje a ich frakcie z rýb a morských cicavcov

21524

21525

21526

10.41.19

Ostatné živočíšne tuky a oleje a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované

21519 (*)

21523

21529 (*)

10.41.2

Rastlinné oleje surové

 

10.41.21

Sójový olej surový

21531

10.41.22

Arašidový olej surový

21532

10.41.23

Olivový olej surový

21537

10.41.24

Slnečnicový olej surový

21533

10.41.25

Bavlníkový olej surový

21538

10.41.26

Olej z repky, repky olejnej alebo horčicový olej surový

21534

10.41.27

Palmový olej surový

21535

10.41.28

Kokosový olej surový

21536

10.41.29

Ostatné rastlinné oleje surové

21539 (*)

10.41.3

Bavlnené lintre

 

10.41.30

Bavlnené lintre

21600

10.41.4

Pokrutiny a ostatný pevný odpad vznikajúci extrahovaním rastlinných tukov alebo olejov; múčky a prášky olejnatých semien alebo olejnatého ovocia

 

10.41.41

Pokrutiny a ostatný pevný odpad vznikajúci extrahovaním rastlinných tukov alebo olejov

21710

10.41.42

Múčky a prášky olejnatých semien alebo olejnatého ovocia okrem semien horčice

21720

10.41.5

Rafinované oleje okrem odpadu

 

10.41.51

Sójový olej a jeho frakcie, rafinované, ale chemicky nemodifikované

21541

10.41.52

Arašidový olej a jeho frakcie, rafinované, ale chemicky nemodifikované

21542

10.41.53

Olivový olej a jeho frakcie, rafinované, ale chemicky nemodifikované

21547

10.41.54

Slnečnicový olej a jeho frakcie, rafinované, ale chemicky nemodifikované

21543

10.41.55

Bavlníkový olej a jeho frakcie, rafinované, ale chemicky nemodifikované

21548

10.41.56

Olej z repky, repky olejnej a horčicový olej a ich frakcie, rafinované, ale chemicky nemodifikované

21544

10.41.57

Palmový olej a jeho frakcie, rafinované, ale chemicky nemodifikované

21545

10.41.58

Kokosový olej a jeho frakcie, rafinované, ale chemicky nemodifikované

21546

10.41.59

Ostatné oleje a ich frakcie, rafinované, ale chemicky nemodifikované; stále rastlinné tuky a ostatné rastlinné oleje (okrem kukuričného oleja), ich frakcie i. n. rafinované, ale chemicky nemodifikované

21549 (*)

10.41.6

Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje a ich frakcie, hydrogenované, esterifikované, ale inak neupravené

 

10.41.60

Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje a ich frakcie, hydrogenované, esterifikované, ale inak neupravené

21590 (*)

10.41.7

Rastlinné vosky (okrem triglyceridov); degras; zvyšky po spracovaní tukových látok alebo živočíšnych alebo rastlinných voskov

 

10.41.71

Rastlinné vosky (okrem triglyceridov)

21731

10.41.72