ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 138

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
28. mája 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 459/2008 z 27. mája 2008, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 460/2008 z 27. mája 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 85/2004, ktorým sa ustanovuje obchodná norma na jablká

3

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2008/392/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 30. apríla 2008, ktorým sa vykonáva smernica Rady 2006/88/ES, pokiaľ ide o informačnú internetovú stránku na sprístupnenie informácií o podnikoch akvakultúrnej produkcie a povolených spracovateľských prevádzkarniach v elektronickej podobe [oznámené pod číslom K(2008) 1656]  ( 1 )

12

 

 

2008/393/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 8. mája 2008 podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o primeranej ochrane osobných údajov v Jersey [oznámené pod číslom K(2008) 1746]  ( 1 )

21

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

28.5.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 138/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 459/2008

z 27. mája 2008,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007 ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovacia a zéleniny (1), najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 1580/2007 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 28. mája 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. mája 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 27. mája 2008, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MA

84,4

MK

62,7

TN

105,3

TR

82,8

ZZ

83,8

0707 00 05

JO

162,5

TR

136,6

ZZ

149,6

0709 90 70

TR

106,4

ZZ

106,4

0805 10 20

EG

36,7

IL

65,9

MA

51,2

MX

62,0

TN

55,0

TR

72,1

US

57,7

ZZ

57,2

0805 50 10

AR

132,6

TR

163,7

US

151,8

ZA

115,0

ZZ

140,8

0808 10 80

AR

89,8

BR

85,7

CA

78,7

CL

91,3

CN

81,7

MK

65,0

NZ

105,7

US

102,7

UY

93,6

ZA

78,5

ZZ

87,3

0809 20 95

TR

541,3

US

571,5

ZZ

556,4


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ označuje „iné miesto pôvodu“.


28.5.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 138/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 460/2008

z 27. mája 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 85/2004, ktorým sa ustanovuje obchodná norma na jablká

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1182/2007 z 26. septembra 2007, ktorým sa stanovujú osobitné pravidlá pre sektor ovocia a zeleniny a menia a dopĺňajú smernice 2001/112/ES a 2001/113/ES a nariadenia (EHS) č. 827/68, (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96, (ES) č. 2826/2000, (ES) č. 1782/2003 a (ES) č. 318/2006 a zrušuje nariadenie (ES) č. 2202/96 (1), a najmä na jeho článok 42 písm. a),

keďže:

(1)

V nariadení Komisie (ES) č. 85/2004 (2) sa ustanovuje najmä zníženie minimálnej veľkosti od 1. júna 2008, aby sa dosiahla zhoda s normou Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN) FFV-50 pre jablká. Táto norma sa však zmenila a doplnila, vzhľadom na čo by sa mali zodpovedajúcim spôsobom aktualizovať ustanovenia týkajúce sa triedenia podľa veľkosti.

(2)

Aby sa predišlo rozporom s obchodným právom, zo zoznamu odrôd jabĺk stanoveného v dodatku k prílohe k nariadeniu (ES) č. 85/2004 by sa mali vypustiť akékoľvek zmienky o obchodných názvoch.

(3)

S cieľom uľahčiť inšpekcie je zároveň nevyhnutné zrevidovať uvedený zoznam odrôd. Následkom toho by sa pre odrodu „Reinette blanche du Canada“ malo doplniť synonymum „Renetta del Canada“ a odroda „Zarja Alatau“ by sa tiež mala zahrnúť do toho istého zoznamu.

(4)

Nariadenie (ES) č. 85/2004 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (ES) č. 85/2004 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. mája 2008

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 273, 17.10.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 13, 20.1.2004, s. 3. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1238/2005 (Ú. v. EÚ L 200, 30.7.2005, s. 22).


PRÍLOHA

Príloha k nariadeniu (ES) č. 85/2004 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Bod III sa nahrádza takto:

„III.   POŽIADAVKY NA TRIEDENIE PODĽA VEĽKOSTI

Veľkosť sa stanovuje buď podľa maximálneho priečneho priemeru, alebo podľa hmotnosti.

Minimálna veľkosť pre všetky odrody a všetky triedy je 60 mm, ak sa stanovuje podľa priemeru, resp. 90 g, ak sa stanovuje podľa hmotnosti. Ovocie s menšou veľkosťou môže byť prijateľné, ak je hodnota Brix plodiny rovná alebo väčšia ako 10,5° Brix a veľkosť je najmenej 50 mm, resp. 70 g.

Aby sa zabezpečila jednotná veľkosť plodov v obale:

a)

v prípade ovocia triedeného podľa priemeru nepresahuje rozdiel v priemere jednotlivých plodov v tom istom obale:

5 mm pre plody „Extra“ triedy a plody I. a II. triedy balené v radoch a vrstvách; pri jablkách odrôd Bramley's Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) a Horneburger však môže rozdiel v priemere dosiahnuť 10 mm, a

10 mm pre voľne balené plody I. triedy v obale alebo predajných obaloch; pri jablkách odrôd Bramley's Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) a Horneburger môže rozdiel v priemere dosiahnuť 20 mm, alebo

b)

v prípade ovocia triedeného podľa hmotnosti nepresahuje rozdiel v hmotnosti jednotlivých plodov v tom istom obale:

20 % priemernej individuálnej hmotnosti plodu v obale pre plody „Extra“ triedy a plody I. a II. triedy balené v radoch a vrstvách a

25 % priemernej individuálnej hmotnosti plodu v obale pre plody I. triedy balené voľne v obale alebo predajných obaloch.

Pre voľne balené plody II. triedy v obale alebo spotrebiteľských obaloch nie je žiadne obmedzenie týkajúce sa jednotnej veľkosti.“

2.

V dodatku sa bod 4 nahrádza takto:

4.   Neúplný zoznam odrôd jabĺk zatriedených podľa kritérií ich sfarbenia, hrdzavitosti a veľkosti:

Ovocie odrôd, ktoré nie sú súčasťou tohto zoznamu, sa musí zatriediť podľa jeho odrodových charakteristík.

Odrody

Synonymá

Skupina sfarbenia

Hrdzavitosť

Veľkosť

African Red

 

B

 

 

Akane

Tohoku 3

B

 

 

Alborz Seedling

 

C

 

 

Aldas

 

B

 

N

Alice

 

B

 

 

Alkmene

Early Windsor

C

 

 

Alwa

 

B

 

 

Angold

 

C

 

N

Apollo

Beauty of Blackmoor

C

 

N

Arkcharm

Arkansas No 18, A 18

C

 

N

Arlet

 

B

R

 

Aroma

 

C

 

 

červeno sfarbené mutanty odrody Aroma napr. Aroma Amorosa

 

B

 

 

Auksis

 

B

 

 

Belfort

Pella

B

 

 

Belle de Boskoop a mutanty

 

D

R

N

Belle fleur double

 

D

 

N

Berlepsch

Freiherr von Berlepsch

C

 

 

Berlepsch rouge

Red Berlepsch, Roter Berlepsch

B

 

 

Blushed Golden

 

 

 

N

Bohemia

 

B

 

N

Boskoop rouge

Red Boskoop, Roter Boskoop

B

R

N

Braeburn

 

B

 

N

červeno sfarbené mutanty odrody Braeburn napr.:

 

Hidala

 

Joburn

 

Lochbuie Red Braeburn

 

Mahana Red

 

Mariri Red

 

Redfield

 

Royal Braeburn

 

A

 

N

Bramley's Seedling

Bramley, Triomphe de Kiel

D

 

N

Brettacher Sämling

 

D

 

N

Calville (skupina)

 

D

 

N

Cardinal

 

B

 

 

Carola

Kalco

C

 

N

Caudle

 

B

 

 

Charden

 

D

 

N

Charles Ross

 

D

 

N

Civni

 

B

 

 

Coromandel Red

Corodel

A

 

 

Cortland

 

B

 

N

Cox's orange pippin a mutanty

Cox Orange

C

R

 

červeno sfarbené mutanty odrody Pippin napr.:

Cherry Cox

 

B

R

 

Crimson Bramley

 

D

 

N

Cripps Pink

 

C

 

 

Cripps Red

 

C (1)

 

 

Dalinbel

 

B

 

 

Delblush

 

D

 

N

Delcorf a mutanty, napr.:

 

Dalili

 

Monidel

 

C

 

N

Delgollune

 

B

 

N

Delicious ordinaire

Ordinary Delicious

B

 

 

Deljeni

 

D

 

N

Delikates

 

B

 

 

Delor

 

C

 

N

Discovery

 

C

 

 

Dunn's Seedling

 

D

R

 

Dykmanns Zoet

 

C

 

 

Egremont Russet

 

D

R

 

Elan

 

D

 

N

Elise

Red Delight

A

 

N

Ellison's orange

Ellison

C

 

N

Elstar a mutanty, napr.:

 

Daliter

 

Elshof

 

Elstar Armhold

 

Elstar Reinhard

 

C

 

 

červeno sfarbené mutanty odrody Elstar napr.:

 

Bel-El

 

Daliest

 

Goedhof

 

Red Elstar

 

Valstar

 

B

 

 

Empire

 

A

 

 

Falstaff

 

C

 

 

Fiesta

Red Pippin

C

 

 

Florina

 

B

 

N

Fortune

 

D

R

 

Fuji a mutanty

 

B

 

N

Gala

 

C

 

 

červeno sfarbené mutanty odrody Gala napr.:

 

Annaglo

 

Baigent

 

Galaxy

 

Mitchgla

 

Obrogala

 

Regala

 

Regal Prince

 

Tenroy

 

A

 

 

Garcia

 

D

 

N

Gloster

 

B

 

N

Goldbohemia

 

D

 

N

Golden Delicious a mutanty

 

D

 

N

Golden Russet

 

D

R

 

Goldrush

Coop 38

D

 

N

Goldstar

 

D

 

N

Gradigold

 

D

 

N

Granny Smith

 

D

 

N

Gravenstein rouge

Red Gravenstein, Roter Gravensteiner

B

 

N

Gravensteiner

Gravenstein

D

 

N

Greensleeves

 

D

 

N

Holsteiner Cox a mutanty

Holstein

D

R

 

Holstein rouge

Red Holstein, Roter Holsteiner Cox

C

R

 

Honeycrisp

 

C

 

N

Honeygold

 

D

 

N

Horneburger

 

D

 

N

Howgate Wonder

Manga

D

 

N

Idared

 

B

 

N

Ingrid Marie

 

B

R

 

Isbranica

Izbranica

C

 

 

Jacob Fisher

 

D

 

N

Jacques Lebel

 

D

 

N

Jamba

 

C

 

N

James Grieve a mutanty

 

D

 

N

James Grieve rouge

Red James Grieve

B

 

N

Jarka

 

C

 

N

Jerseymac

 

B

 

 

Jester

 

D

 

N

Jonagold (2) a mutanty, napr.:

 

C

 

N

Crowngold

 

 

Daligo

 

 

Daliguy

Jonasty

 

Dalijean

Jonamel

 

Jonagold 2000

Excel

 

Jonabel

 

 

Jonabres

 

 

King Jonagold

 

 

New Jonagold

Fukushima

 

Novajo

Veulemanns

 

Schneica

 

 

Wilmuta

 

 

Jonagored a mutanty, napr.:

 

A

 

N

Decosta

 

 

Jomured

Van de Poel

 

Jonagold Boerekamp

 

 

Jomar

 

 

Jonagored Supra

 

 

Jonaveld

 

 

Primo

 

 

Romagold

Surkijn

 

Rubinstar

 

 

Red Jonaprince

 

 

Jonalord

 

C

 

 

Jonathan

 

B

 

 

Julia

 

B

 

 

Jupiter

 

D

 

N

Karmijn de Sonnaville

 

C

R

N

Katy

Katja

B

 

 

Kent

 

D

R

 

Kidd's orange red

 

C

R

 

Kim

 

B

 

 

Koit

 

C

 

N

Krameri Tuvioun

 

B

 

 

Kukikovskoje

 

B

 

 

Lady Williams

 

B

 

N

Lane's Prince Albert

 

D

 

N

Laxton's Superb

Laxtons Superb

C

R

 

Ligol

 

B

 

N

Lobo

 

B

 

 

Lodel

 

A

 

 

Lord Lambourne

 

C

 

 

Maigold

 

B

 

 

Mc Intosh

 

B

 

 

Meelis

 

B

 

N

Melba

 

B

 

 

Melodie

 

B

 

N

Melrose

 

C

 

N

Meridian

 

C

 

 

Moonglo

 

C

 

 

Morgenduft

Imperatore

B

 

N

Mountain Cove

 

D

 

N

Mutsu

 

D

 

N

Normanda

 

C

 

N

Nueva Europa

 

C

 

 

Nueva Orleans

 

B

 

N

Odin

 

B

 

 

Ontario

 

B

 

N

Orlovskoje Polosatoje

 

C

 

 

Ozark Gold

 

D

 

N

Paula Red

 

B

 

 

Pero de Cirio

 

D

 

N

Piglos

 

B

 

N

Pikant

 

B

 

N

Pikkolo

 

C

 

 

Pilot

 

C

 

 

Pimona

 

C

 

 

Pinova

 

C

 

 

Pirella

 

B

 

N

Piros

 

C

 

N

Rafzubex

 

A

 

 

Rafzubin

 

C

 

 

Rajka

 

B

 

 

Rambour d'hiver

 

D

 

N

Rambour Franc

 

B

 

 

Reanda

 

B

 

N

Rebella

 

C

 

N

Red Delicious a mutanty, napr.:

 

Camspur

 

Erovan

 

Evasni

 

Flatrar

 

Fortuna Delicious

 

Otago

 

Red King

 

Red Spur

 

Red York

 

Richared

 

Royal Red

 

Sandidge

 

Shotwell Delicious

 

Stark Delicious

 

Starking

 

Starkrimson

 

Starkspur

 

Topred

 

Trumdor

 

Well Spur

 

A

 

N

Red Dougherty

 

A

 

 

Red Rome

 

A

 

 

Redkroft

 

A

 

 

Regal

 

A

 

 

Regina

 

B

 

N

Reglindis

 

C

 

N

Reine des Reinettes

Goldparmäne, Gold Parmoné

C

 

 

Reineta Encarnada

 

B

 

 

Reinette Rouge du Canada

 

B

 

N

Reinette d'Orléans

 

D

 

N

Reinette Blanche du Canada

Reinette du Canada, Canada Blanc, Kanadarenette, Renetta del Canada

D

R

N

Reinette de France

 

D

 

N

Reinette de Landsberg

 

D

 

N

Reinette grise du Canada

Graue Kanadarenette

D

R

N

Relinda

 

C

 

 

Remo

 

B

 

 

Renora

 

B

 

N

Resi

 

B

 

 

Resista

 

D

 

N

Retina

 

B

 

N

Rewena

 

B

 

N

Roja de Benejama

Verruga, Roja del Valle, Clavelina

A

 

 

Rome Beauty

Belle de Rome, Rome

B

 

 

Rosana

Berner Rosenapfel

B

 

N

Royal Beaut

 

A

 

N

Rubin

 

C

 

N

Rubinola

 

B

 

N

Sciearly

 

A

 

 

Scifresh

 

B

 

 

Sciglo

 

A

 

 

Sciray

GS48

A

 

 

Scired

 

A

R

 

Sciros

 

A

 

N

Selena

 

B

 

N

Shampion

 

B

 

N

Sidrunkollane Talioun

 

D

 

N

Sinap Orlovskij

Orlovski Sinap

D

 

N

Snygold

Earlygold

D

 

N

Sommerregent

 

C

 

 

Spartan

 

A

 

 

Splendour

 

A

 

 

St. Edmunds Pippin

 

D

R

 

Stark's Earliest

 

C

 

 

Štaris

Staris

A

 

 

Sturmer Pippin

 

D

R

 

Sügisdessert

 

C

 

N

Sügisjoonik

 

C

 

N

Summerred

 

B

 

 

Sunrise

 

A

 

 

Sunset

 

D

R

 

Suntan

 

D

R

N

Sweet Caroline

 

C

 

N

Talvenauding

 

B

 

 

Tellisaare

 

B

 

 

Tiina

 

B

 

N

Topaz

 

B

 

 

Tydeman's Early Worcester

Tydeman's Early

B

 

N

Veteran

 

B

 

 

Vista Bella

Bellavista

B

 

 

Wealthy

 

B

 

 

Worcester Pearmain

 

B

 

 

York

 

B

 

 

Zarja Alatau

Zarya Alatau

D

 

 


(1)  Minimálne 20 % červeného farbiva v triede I. a II.

(2)  V prípade odrody Jonagold musí byť však aspoň 1/10 povrchu plodu triedy II červená žíhaná.“


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Komisia

28.5.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 138/12


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 30. apríla 2008,

ktorým sa vykonáva smernica Rady 2006/88/ES, pokiaľ ide o informačnú internetovú stránku na sprístupnenie informácií o podnikoch akvakultúrnej produkcie a povolených spracovateľských prevádzkarniach v elektronickej podobe

[oznámené pod číslom K(2008) 1656]

(Text s významom pre EHP)

(2008/392/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 2006/88/ES z 24. októbra 2006 o zdravotných požiadavkách na živočíchy a produkty akvakultúry a o prevencii a kontrole niektorých chorôb vodných živočíchov (1), a najmä na jej článok 59 ods. 2,

keďže:

(1)

V smernici 2006/88/ES sa ustanovujú zdravotné požiadavky, ktoré sa majú uplatňovať pri umiestňovaní živočíchov a produktov akvakultúry na trh, pri ich dovoze a premiestňovaní, a minimálne preventívne opatrenia zamerané na zvýšenie informovanosti a pripravenosti príslušných orgánov, prevádzkovateľov podnikov akvakultúrnej produkcie a ďalších zúčastnených strán v tomto výrobnom odvetví, pokiaľ ide o choroby vodných živočíchov.

(2)

S cieľom zlepšiť prevenciu výskytu a šírenia chorôb uvedených v prílohe IV k smernici 2006/88/ES členské štáty by mali v elektronickej podobe sprístupniť informácie o podnikoch akvakultúrnej produkcie a o povolených spracovateľských prevádzkarniach, najmä informácie o chovaných druhoch a ich zdravotnom stave.

(3)

Tieto údaje sú v súčasnosti verejne dostupné v registroch vedených v členských štátoch podľa článku 6 smernice 2006/88/ES.

(4)

S cieľom uľahčiť interoperabilitu informačných systémov a používanie postupov pomocou elektronických prostriedkov medzi členskými štátmi a zabezpečiť transparentnosť a zrozumiteľnosť je potrebné, aby sa informácie o podnikoch akvakultúrnej produkcie a povolených spracovateľských prevádzkarniach prezentovali v rámci celého Spoločenstva v jednotnej podobe. Informačná internetová stránka je z technického hľadiska najvhodnejším uskutočniteľným riešením, keďže zabezpečuje jednoduchý prístup k takýmto informáciám a nezahŕňa priveľa zdrojov. Mal by sa preto vypracovať vzor podoby tejto informačnej internetovej stránky.

(5)

V prílohe II k smernici 2006/88/ES sa ustanovujú informácie požadované v registri podnikov akvakultúrnej produkcie a povolených spracovateľských prevádzkarní. Keďže cieľom informačnej internetovej stránky je uľahčiť interoperabilitu medzi príslušnými informáciami evidovanými v registroch podnikov akvakultúrnej produkcie so sídlom v členských štátoch, internetová stránka nemusí nevyhnutne zahŕňať všetky tieto informácie. Mala by však zahŕňať všetky príslušné informácie na zistenie akýchkoľvek obchodných obmedzení v dôsledku odlišného zdravotného stavu.

(6)

V smernici 2006/88/ES sa ustanovuje, že odchylne od požiadavky udeľovania povolení stanovenej v tejto smernici členské štáty môžu vyžadovať, aby príslušné orgány registrovali iba zariadenia iné ako podniky akvakultúrnej produkcie, v ktorých sa vodné živočíchy chovajú bez úmyslu uviesť ich na trh, rybárske revíry a podniky akvakultúrnej produkcie, ktoré zásobujú miestnych spotrebiteľov.

(7)

Riziko rozšírenia chorôb vodných živočíchov v zariadeniach, rybárskych revíroch a podnikoch akvakultúrnej produkcie, ktoré odchylne od článku 4 ods. 1 smernice 2006/88/ES eviduje príslušný orgán, sa líši v závislosti od ich povahy, charakteristík a lokality. Členské štáty by preto mali rozhodnúť, v akom rozsahu by informácie o týchto zariadeniach, rybárskych revíroch a podnikoch akvakultúrnej produkcie mali byť zahrnuté na informačnej internetovej stránke.

(8)

Keďže členským štátom by sa mal poskytnúť dostatočný čas na vloženie príslušných informácií o podnikoch akvakultúrnej produkcie a povolených spracovateľských prevádzkarniach na informačnú internetovú stránku, malo by sa ustanoviť, že tieto informácie by mali byť k dispozícii najneskôr do 31. júla 2009.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   V tomto rozhodnutí sa ustanovujú pravidlá týkajúce sa informačnej internetovej stránky, ktorú majú členské štáty zriadiť na sprístupnenie informácií o podnikoch akvakultúrnej produkcie a povolených spracovateľských prevádzkarniach v elektronickej podobe v súlade s článkom 59 smernice 2006/88/ES.

2.   Toto rozhodnutie sa uplatňuje mutatis mutandis na zariadenia, rybárske revíry a podniky akvakultúrnej produkcie, ktoré odchylne od článku 4 ods. 1 smernice 2006/88/ES eviduje príslušný orgán v súlade s článkom 4 ods. 4 uvedenej smernice bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 2 ods. 1 druhého pododseku tohto rozhodnutia.

Článok 2

Informačná internetová stránka

1.   Členské štáty zriadia informačnú internetovú stránku (ďalej len „informačná internetová stránka“) s cieľom sprístupniť informácie o farmách alebo chovných oblastiach pre mäkkýše podnikov akvakultúrnej produkcie a povolených spracovateľských prevádzkarní, ktoré sú povolené v súlade s článkom 4 smernice 2006/88/ES.

Členské štáty podľa jednotlivých prípadov rozhodujú, ktoré zariadenia, rybárske revíry a podniky akvakultúrnej produkcie uvedené v článku 1 ods. 2 musia byť uvedené na informačnej internetovej stránke, pričom zohľadňujú riziko rozšírenia chorôb vodných živočíchov vyplývajúce z prevádzky takýchto zariadení rybárskych revírov a podnikov akvakultúrnej produkcie v závislosti od ich povahy, charakteristík a lokality.

2.   Členské štáty vytvoria informačnú internetovú stránku v súlade so vzormi stanovenými v týchto prílohách:

a)

príloha I pre podniky akvakultúrnej produkcie, v ktorých sa chovajú ryby;

b)

príloha II pre podniky akvakultúrnej produkcie, v ktorých sa chovajú mäkkýše;

c)

príloha III pre podniky akvakultúrnej produkcie, v ktorých sa chovajú kôrovce;

d)

príloha IV pre povolené spracovateľské prevádzkarne, ktoré zabíjajú živočíchy akvakultúry na účely kontroly chorôb, uvedené v článku 4 ods. 2 smernice 2006/88/ES.

3.   Členské štáty aktualizujú informačnú internetovú stránku tak, aby obsahovala informácie zahrnuté v registri vedenom podľa článku 6 smernice 2006/88/ES.

Zmeny týkajúce sa zdravotného stavu sa na informačnú internetovú stránku vkladajú hneď po zmene zaznamenaného zdravotného stavu.

4.   Členské štáty oznámia Komisii internetovú adresu informačnej internetovej stránky.

Článok 3

Dátum uplatňovania

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 1. augusta 2008.

Informácie uvedené v článku 2 ods. 2 a v prílohách I až IV však budú na informačnej internetovej stránke k dispozícii najneskôr do 31. júla 2009.

Článok 4

Adresáti

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 30. apríla 2008

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 328, 24.11.2006, s. 14.


PRÍLOHA I

VZOR PRE PODNIKY AKVAKULTÚRNEJ PRODUKCIE, V KTORÝCH SA CHOVAJÚ RYBY

[PODĽA ČLÁNKU 2 ODS. 2 PÍSM. a)]

Informácie v súlade s článkom 59 smernice 2006/88/ES

Informácie

Farma 1

Farma 2

1.

Podnik akvakultúrnej produkcie

1.1.1.

Názov:

podniku akvakultúrnej produkcie

farmy

1.1.2.

Adresa alebo lokalita farmy

1.2.1.

Názov:

podniku akvakultúrnej produkcie

farmy

1.2.2.

Adresa alebo lokalita farmy

2.

Registračné číslo

(pre každú farmu)

2.1.

 

2.2.

 

3.

Geografické umiestnenie a systém súradníc

(pre každú farmu)

3.1.

 

3.2.

 

4.

Chované druhy (1)

(pre každú farmu a v súvislosti s jej vnímavosťou na určité choroby)

4.1.1.

Vírusová hemoragická septikémia

NIE, bez prítomnosti vnímavých druhov alebo prenášačov

ÁNO, prítomnosť vnímavých druhov

ÁNO, prítomnosť prenášačov

4.1.2.

Infekčná hematopoietická nekróza

NIE, bez prítomnosti vnímavých druhov alebo prenášačov

ÁNO, prítomnosť vnímavých druhov

ÁNO, prítomnosť prenášačov

4.1.3.

Herpesviróza koi

NIE, bez prítomnosti vnímavých druhov alebo prenášačov

ÁNO, prítomnosť vnímavých druhov

ÁNO, prítomnosť prenášačov

4.1.4.

Infekčná anémia lososov

NIE, bez prítomnosti vnímavých druhov alebo prenášačov

ÁNO, prítomnosť vnímavých druhov

ÁNO, prítomnosť prenášačov

4.2.1.

Vírusová hemoragická septikémia

NIE, bez prítomnosti vnímavých druhov alebo prenášačov

ÁNO, prítomnosť vnímavých druhov

ÁNO, prítomnosť prenášačov

4.2.2.

Infekčná hematopoietická nekróza

NIE, bez prítomnosti vnímavých druhov alebo prenášačov

ÁNO, prítomnosť vnímavých druhov

ÁNO, prítomnosť prenášačov

4.2.3.

Herpesviróza koi

NIE, bez prítomnosti vnímavých druhov alebo prenášačov

ÁNO, prítomnosť vnímavých druhov

ÁNO, prítomnosť prenášačov

4.2.4.

Infekčná anémia lososov

NIE, bez prítomnosti vnímavých druhov alebo prenášačov

ÁNO, prítomnosť vnímavých druhov

ÁNO, prítomnosť prenášačov

5.

Uznaný zdravotný stav

(pre každú farmu) (2)

5.1.1.

Vírusová hemoragická septikémia

5.1.1.1.

Vyhlásené za oblasť bez výskytu chorôb

5.1.1.2.

Pod programom dohľadu

5.1.1.3.

Nie je známe ako infikované

5.1.1.4.

Iné

5.1.2.

Infekčná hematopoietická nekróza

5.1.2.1.

Vyhlásené za oblasť bez výskytu chorôb

5.1.2.2.

Pod programom dohľadu

5.1.2.3.

Nie je známe ako infikované

5.1.2.4.

Iné

5.1.3.

Herpesviróza koi

5.1.3.1.

Vyhlásené za oblasť bez výskytu chorôb

5.1.3.2.

Pod programom dohľadu

5.1.3.3.

Nie je známe ako infikované

5.1.3.4.

Iné

5.1.4.

Infekčná anémia lososov

5.1.4.1.

Vyhlásené za oblasť bez výskytu chorôb

5.1.4.2.

Pod programom dohľadu

5.1.4.3.

Nie je známe ako infikované

5.1.4.4.

Iné

5.1.5.

Infekčná pankreatická nekróza (3)

5.1.5.1.

Vyhlásené za oblasť bez výskytu chorôb

5.1.5.2.

Pod programom dohľadu

5.1.5.3.

Nie je známe ako infikované

5.1.5.4.

Iné

5.1.6.

Gyrodactylus salaris  (3)

5.1.6.1.

Vyhlásené za oblasť bez výskytu chorôb

5.1.6.2.

Pod programom dohľadu

5.1.6.3.

Nie je známe ako infikované

5.1.6.4.

Iné

5.1.7.

Bakteriálna choroba obličiek (3)

5.1.7.1.

Vyhlásené za oblasť bez výskytu chorôb

5.1.7.2.

Pod programom dohľadu

5.1.7.3.

Nie je známe ako infikované

5.1.7.4.

Iné

5.1.8.

Iné choroby (4)

5.1.8.1.

Vyhlásené za oblasť bez výskytu chorôb

5.1.8.2.

Pod programom dohľadu

5.1.8.3.

Nie je známe ako infikované

5.1.8.4.

Iné

5.2.1.

Vírusová hemoragická septikémia

5.2.1.1.

Vyhlásené za oblasť bez výskytu chorôb

5.2.1.2.

Pod programom dohľadu

5.2.1.3.

Nie je známe ako infikované

5.2.1.4.

Iné

5.2.2.

Infekčná hematopoietická nekróza

5.2.2.1.

Vyhlásené za oblasť bez výskytu chorôb

5.2.2.2.

Pod programom dohľadu

5.2.2.3.

Nie je známe ako infikované

5.2.2.4.

Iné

5.2.3.

Herpesviróza koi

5.2.3.1.

Vyhlásené za oblasť bez výskytu chorôb

5.2.3.2.

Pod programom dohľadu

5.2.3.3.

Nie je známe ako infikované

5.2.3.4.

Iné

5.2.4.

Infekčná anémia lososov

5.2.4.1.

Vyhlásené za oblasť bez výskytu chorôb

5.2.4.2.

Pod programom dohľadu

5.2.4.3.

Nie je známe ako infikované

5.2.4.4.

Iné

5.2.5.

Infekčná pankreatická nekróza (3)

5.2.5.1.

Vyhlásené za oblasť bez výskytu chorôb

5.2.5.2.

Pod programom dohľadu

5.2.5.3.

Nie je známe ako infikované

5.2.5.4.

Iné

5.2.6.

Gyrodactylus salaris  (3)

5.2.6.1.

Vyhlásené za oblasť bez výskytu chorôb

5.2.6.2.

Pod programom dohľadu

5.2.6.3.

Nie je známe ako infikované

5.2.6.4.

Iné

5.2.7.

Bakteriálna choroba obličiek (3)

5.2.7.1.

Vyhlásené za oblasť bez výskytu chorôb

5.2.7.2.

Pod programom dohľadu

5.2.7.3.

Nie je známe ako infikované

5.2.7.4.

Iné

5.2.8.

Iné choroby (4)

5.2.8.1.

Vyhlásené za oblasť bez výskytu chorôb

5.2.8.2.

Pod programom dohľadu

5.2.8.3.

Nie je známe ako infikované

5.2.8.4.

Iné

6.

Typ farmy:

(pre každú farmu) (5)

6.1.1.

Klietky/ohrady/boxy s morskou vodou

6.1.2.

Jazierka s morskou vodou

6.1.3.

Nádrže/náhony s morskou vodou

6.1.4.

Uzavretý systém (recirkulácia) s morskou vodou

6.1.5.

Klietky/ohrady/boxy v sladkej vode

6.1.6.

Sladkovodné rybníky

6.1.7.

Sladkovodné nádrže/náhony

6.1.8.

Uzavretý systém (recirkulácia) v sladkej vode

6.1.9.

Výskumné zariadenie

6.1.10.

Karanténne zariadenie

6.1.11.

Iné

6.2.1.

Klietky/ohrady/boxy s morskou vodou

6.2.2.

Jazierka s morskou vodou

6.2.3.

Nádrže/náhony s morskou vodou

6.2.4.

Uzavretý systém (recirkulácia) s morskou vodou

6.2.5.

Klietky/ohrady/boxy v sladkej vode

6.2.6.

Sladkovodné rybníky

6.2.7.

Sladkovodné nádrže/náhony

6.2.8.

Uzavretý systém (recirkulácia) v sladkej vode

6.2.9.

Výskumné zariadenie

6.2.10.

Karanténne zariadenie

6.2.11.

Iné

7.

Výrobné zameranie farmy

(pre každú farmu) (5)

7.1.1.

Liaheň

7.1.2.

Škôlka

7.1.3.

Osádka generačných rýb

7.1.4.

Chov na ľudskú spotrebu

7.1.5.

Rybársky revír

7.1.6.

Iné

7.2.1.

Liaheň

7.2.2.

Škôlka

7.2.3.

Osádka generačných rýb

7.2.4.

Chov na ľudskú spotrebu

7.2.5.

Rybársky revír

7.2.6.

Iné


(1)  Vnímavé druhy a prenášače sa uvádzajú v prílohe IV k smernici 2006/88/ES.

(2)  Označte kolónku „Iné“, ak sa na farme vykonáva eradikačný program alebo kontrolné opatrenia podľa kapitoly V oddielov 3, 4, 5 alebo 6 smernice 2006/88/ES.

(3)  Vzťahuje sa iba na členské štáty, zóny alebo priestory uvedené v prílohe I alebo II k rozhodnutiu Komisie 2004/453/ES (Ú. v. EÚ L 156, 30.4.2004, s. 5) vo vzťahu k danej chorobe.

(4)  Vzťahuje sa iba na členské štáty, zóny alebo priestory s opatreniami schválenými v súlade s článkom 43 smernice 2006/88/ES.

(5)  Možno označiť dve alebo viac položiek.


PRÍLOHA II

VZOR PRE PODNIKY AKVAKULTÚRNEJ PRODUKCIE, V KTORÝCH SA CHOVAJÚ MÄKKÝŠE

[PODĽA ČLÁNKU 2 ODS. 2. PÍSM. b)]

Informácie v súlade s článkom 59 smernice 2006/88/ES

Informácie

Farma alebo chovná oblasť 1

Farma alebo chovná oblasť 2

1.

Podnik akvakultúrnej produkcie

1.1.1.

Názov:

podniku akvakultúrnej produkcie

farmy alebo chovnej oblasti pre mäkkýše

1.1.2.

Adresa alebo lokalita farmy

1.2.1.

Názov:

podniku akvakultúrnej produkcie

farmy alebo chovnej oblasti pre mäkkýše

1.2.2.

Adresa alebo lokalita farmy

2.

Registračné číslo

(pre každú farmu alebo chovnú oblasť podľa potreby)

2.1.

 

2.2.

 

3.

Geografické umiestnenie a systém súradníc

(pre každú farmu alebo chovnú oblasť podľa potreby)

3.1.

 

3.2.

 

4.

Chované druhy (1)

(pre každú farmu alebo chovnú oblasť podľa potreby a v súvislosti s jej vnímavosťou na určité choroby)

4.1.1.

Marteilia refringens

NIE, bez prítomnosti vnímavých druhov alebo prenášačov

ÁNO, prítomnosť vnímavých druhov

ÁNO, prítomnosť prenášačov

4.1.2.

Bonamia ostrea

NIE, bez prítomnosti vnímavých druhov alebo prenášačov

ÁNO, prítomnosť vnímavých druhov

ÁNO, prítomnosť prenášačov

4.2.1.

Marteilia refringens

NIE, bez prítomnosti vnímavých druhov alebo prenášačov

ÁNO, prítomnosť vnímavých druhov

ÁNO, prítomnosť prenášačov

4.2.2.

Bonamia ostrea

NIE, bez prítomnosti vnímavých druhov alebo prenášačov

ÁNO, prítomnosť vnímavých druhov

ÁNO, prítomnosť prenášačov

5.

Uznaný zdravotný stav (2)

(pre každú farmu alebo chovnú oblasť podľa potreby)

5.1.1.

Marteilia refringens

5.1.1.1.

Vyhlásené za oblasť bez výskytu chorôb

5.1.1.2.

Pod programom dohľadu

5.1.1.3.

Nie je známe ako infikované

5.1.1.4.

Iné

5.1.2.

Bonamia ostrea

5.1.2.1.

Vyhlásené za oblasť bez výskytu chorôb

5.1.2.2.

Pod programom dohľadu

5.1.2.3.

Nie je známe ako infikované

5.1.2.4.

Iné

5.1.3.

Iné choroby (3)

5.1.3.1.

Vyhlásené za oblasť bez výskytu chorôb

5.1.3.2.

Pod programom dohľadu

5.1.3.3.

Nie je známe ako infikované

5.1.3.4.

Iné

5.2.1.

Marteilia refringens

5.2.1.1.

Vyhlásené za oblasť bez výskytu chorôb

5.2.1.2.

Pod programom dohľadu

5.2.1.3.

Nie je známe ako infikované

5.2.1.4.

Iné

5.2.2.

Bonamia ostrea

5.2.2.1.

Vyhlásené za oblasť bez výskytu chorôb

5.2.2.2.

Pod programom dohľadu

5.2.2.3.

Nie je známe ako infikované

5.2.2.4.

Iné

5.2.3.

Iné choroby (3)

5.2.3.1.

Vyhlásené za oblasť bez výskytu chorôb

5.2.3.2.

Pod programom dohľadu

5.2.3.3.

Nie je známe ako infikované

5.2.3.4.

Iné

6.

Typ farmy alebo chovnej oblasti (4)

(pre každú farmu alebo chovnú oblasť podľa potreby)

6.1.1.

Farma pre mäkkýše s otvoreným systémom

6.1.2.

Farma pre mäkkýše – uzavretý systém (recirkulácia)

6.1.3.

Distribučné centrum, purifikačné stredisko

6.1.4.

Chovná oblasť pre mäkkýše

6.1.5.

Výskumné zariadenie

6.1.6.

Karanténne zariadenie

6.1.7.

Iné

6.2.1.

Farma pre mäkkýše s otvoreným systémom

6.2.2.

Farma pre mäkkýše – uzavretý systém (recirkulácia)

6.2.3.

Distribučné centrum, purifikačné stredisko

6.2.4.

Chovná oblasť pre mäkkýše

6.2.5.

Výskumné zariadenie

6.2.6.

Karanténne zariadenie

6.2.7.

Iné

7.

Výrobné zameranie farmy alebo chovnej oblasti (4)

(pre každú farmu alebo chovnú oblasť podľa potreby)

7.1.1.

Liaheň

7.1.2.

Škôlka

7.1.3.

Chov dospelých jedincov

7.1.4.

Iné

7.2.1.

Liaheň

7.2.2.

Škôlka

7.2.3.

Chov dospelých jedincov

7.2.4.

Iné


(1)  Vnímavé druhy a prenášače sa uvádzajú v prílohe IV k smernici 2006/88/ES.

(2)  Označte kolónku „Iné“, ak sa na farme alebo v chovnej oblasti vykonáva eradikačný program alebo kontrolné opatrenia podľa kapitoly V oddielov 3, 4, 5 alebo 6 smernice 2006/88/ES.

(3)  Vzťahuje sa iba na členské štáty, zóny alebo priestory s opatreniami schválenými v súlade s článkom 43 smernice 2006/88/ES.

(4)  Možno označiť dve alebo viac položiek.


PRÍLOHA III

VZOR PRE PODNIKY AKVAKULTÚRNEJ PRODUKCIE, V KTORÝCH SA CHOVAJÚ KÔROVCE

[PODĽA ČLÁNKU 2 ODS. 2 PÍSM. c)]

Informácie v súlade s článkom 59 smernice 2006/88/ES

Informácie

Farma 1

Farma 2

1.

Podnik akvakultúrnej produkcie

1.1.1.

Názov:

podniku akvakultúrnej produkcie

farmy

1.1.2.

Adresa alebo lokalita farmy

1.2.1.

Názov:

podniku akvakultúrnej produkcie

farmy

1.2.2.

Adresa alebo lokalita farmy

2.

Registračné číslo

(pre každú farmu)

2.1.

 

2.2.

 

3.

Geografické umiestnenie a systém súradníc

(pre každú farmu)

3.1.

 

3.2.

 

4.

Chované druhy (1)

(pre každú farmu a v súvislosti s jej vnímavosťou na určité choroby)

4.1.1.

Ichtyoftirióza (choroba bielych škvŕn)

NIE, bez prítomnosti vnímavých druhov alebo prenášačov

ÁNO, prítomnosť vnímavých druhov

ÁNO, prítomnosť prenášačov

4.2.1.

Ichtyoftirióza (choroba bielych škvŕn)

NIE, bez prítomnosti vnímavých druhov alebo prenášačov

ÁNO, prítomnosť vnímavých druhov

ÁNO, prítomnosť prenášačov

5.

Uznaný zdravotný stav

(pre každú farmu) (2)

5.1.1.

Ichtyoftirióza (choroba bielych škvŕn)

5.1.1.1.

Vyhlásené za oblasť bez výskytu chorôb

5.1.1.2.

Pod programom dohľadu

5.1.1.3.

Nie je známe ako infikované

5.1.1.4.

Iné

5.1.2.

Iné choroby (3)

5.1.2.1.

Vyhlásené za oblasť bez výskytu chorôb

5.1.2.2.

Pod programom dohľadu

5.1.2.3.

Nie je známe ako infikované

5.1.2.4.

Iné

5.2.1.

Ichtyoftirióza (choroba bielych škvŕn)

5.2.1.1.

Vyhlásené za oblasť bez výskytu chorôb

5.2.1.2.

Pod programom dohľadu

5.2.1.3.

Nie je známe ako infikované

5.2.1.4.

Iné

5.2.2.

Iné choroby (3)

5.2.2.1.

Vyhlásené za oblasť bez výskytu chorôb

5.2.2.2.

Pod programom dohľadu

5.2.2.3.

Nie je známe ako infikované

5.2.2.4.

Iné

6.

Typ farmy (4)

(pre každú farmu)

6.1.1.

Lagúna/ohrada/boxy

6.1.2.

Pozemné rybníky

6.1.3.

Nádrže/náhony

6.1.4.

Pozemná farma s uzavretým systémom (recirkulácia)

6.1.5.

Výskumné zariadenie

6.1.6.

Karanténne zariadenie

6.1.7.

Iné

6.2.1.

Lagúna/ohrada/boxy

6.2.2.

Pozemné rybníky

6.2.3.

Nádrže/náhony

6.2.4.

Pozemná farma s uzavretým systémom (recirkulácia)

6.2.5.

Výskumné zariadenie

6.2.6.

Karanténne zariadenie

6.2.7.

Iné

7.

Výrobné zameranie farmy (4)

(pre každú farmu)

7.1.1.

Liaheň

7.1.2.

Škôlka

7.1.3.

Chov dospelých jedincov

7.1.4.

Iné

7.2.1.

Liaheň

7.2.2.

Škôlka

7.2.3.

Chov dospelých jedincov

7.2.4.

Iné


(1)  Vnímavé druhy a prenášače sa uvádzajú v prílohe IV k smernici 2006/88/ES.

(2)  Označte kolónku „Iné“, ak sa na farme vykonáva eradikačný program alebo kontrolné opatrenia podľa kapitoly V oddielov 3, 4, 5 alebo 6 smernice 2006/88/ES.

(3)  Vzťahuje sa iba na členské štáty, zóny alebo priestory s opatreniami schválenými v súlade s článkom 43 smernice 2006/88/ES.

(4)  Možno označiť dve alebo viac položiek.


PRÍLOHA IV

VZOR PRE POVOLENÉ SPRACOVATEĽSKÉ PREVÁDZKARNE, KTORÉ ZABÍJAJÚ ŽIVOČÍCHY AKVAKULTÚRY NA ÚČELY KONTROLY CHORÔB, UVEDENÉ V ČLÁNKU 4 ODS. 2 SMERNICE 2006/88/ES

[PODĽA ČLÁNKU 2 ODS. 2 PÍSM. d)]

Informácie v súlade s článkom 59 smernice 2006/88/ES

Informácie

 

1.

Spracovateľská prevádzkareň

1.1.1.

Názov

1.1.2.

Adresa alebo lokalita

2.

Registračné číslo

2.1.

 

3.

Geografické umiestnenie a systém súradníc

3.1.

 

4.

Spracúvané druhy

4.1.1.

Ryby

4.1.2.

Mäkkýše

4.1.3.

Kôrovce

5.

Druh systému úpravy odpadových vôd

 


28.5.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 138/21


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 8. mája 2008

podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o primeranej ochrane osobných údajov v Jersey

[oznámené pod číslom K(2008) 1746]

(Text s významom pre EHP)

(2008/393/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (1), a najmä na jej článok 25 ods. 6,

po porade s Pracovnou skupinou pre ochranu jednotlivcov pri spracovaní osobných údajov (2),

keďže:

(1)

V súlade so smernicou 95/46/ES sú členské štáty povinné zabezpečiť, aby sa osobné údaje mohli poskytnúť tretej krajine len vtedy, ak príslušná tretia krajina zabezpečí primeraný stupeň ochrany a ak sa pred poskytnutím údajov dodržia zákony členských štátov, ktorými sa implementujú iné ustanovenia uvedenej smernice.

(2)

Komisia môže rozhodnúť, že tretia krajina zabezpečuje primeranú úroveň ochrany. V takom prípade môže členský štát poskytnúť osobné údaje bez potreby dodatočných záruk.

(3)

Podľa smernice 95/46/ES by sa úroveň ochrany údajov mala zhodnotiť podľa okolností, ktoré sprevádzajú operáciu prenosu údajov alebo operáciu prenosu súboru údajov, a mali by sa zvážiť viaceré prvky súvisiace s prenosom a uvedené v jej článku 25 ods. 2.

(4)

Vzhľadom na rozdielny prístup k ochrane údajov v tretích krajinách by sa hodnotenie primeranosti a prijatie a presadzovanie akéhokoľvek rozhodnutia založeného na článku 25 ods. 6 smernice 95/46/ES mali realizovať tak, aby nedochádzalo k svojvoľnej alebo neodôvodnenej diskriminácii tretích krajín alebo medzi tretími krajinami, v ktorých existujú podobné podmienky, ani k vytváraniu skrytej prekážky pre obchod vzhľadom na súčasné medzinárodné záväzky Spoločenstva.

(5)

Územná jednotka Jersey podlieha britskej korune (nie je ani súčasťou Spojeného kráľovstva, ani kolóniou), ktorá má úplnú nezávislosť, okrem oblasti medzinárodných vzťahov a obrany, ktoré spadajú do právomoci vlády Spojeného kráľovstva. Územná jednotka Jersey by sa preto mala považovať za tretiu krajinu v zmysle smernice 95/46/ES.

(6)

Ratifikácia Európskeho dohovoru o ľudských právach v roku 1951 a ratifikácia Dohovoru Rady Európy o ochrane jednotlivcov pri automatickom spracovaní osobných údajov (dohovor č. 108) s účinnosťou od roku 1987 boli Spojeným kráľovstvom rozšírené na územnú jednotku Jersey.

(7)

Právne normy o ochrane osobných údajov pre územnú jednotku Jersey opierajúce sa vo veľkej miere o normy stanovené v smernici 95/46/ES boli ustanovené v zákone (Jersey) o ochrane osobných údajov z roku 1987, ktorý nadobudol účinnosť 11. novembra 1987, a dvoch doplnkových zákonoch – zmenou zákona (Jersey) o ochrane osobných údajov z roku 2005 [Data Protection (Amendment) (Jersey)] a právnym aktom, ktorým sa stanoví účinnosť zákona o ochrane osobných údajov z roku 2005 [Data Protection (Jersey) Law 2005 (Appointed Day) Act 2005].

(8)

Na základe zákona o ochrane údajov z roku 2005 (Jersey) bola tiež prijatá sekundárna legislatíva, ktorá stanovuje osobitné pravidlá týkajúce sa prístupu dotknutých osôb, spracovania citlivých údajov a oznamovania orgánu zodpovednému za ochranu údajov (3).

(9)

Právne normy uplatniteľné v Jersey pokrývajú všetky základné zásady nevyhnutné na primeranú úroveň ochrany fyzických osôb. Uplatňovanie týchto noriem je zaručené súdnym opravným prostriedkom a nezávislým dohľadom úradu, komisára pre ochranu údajov, ktorý má právomoc prešetrovať a zasahovať.

(10)

Jersey by preto malo byť uznané za krajinu, ktorá poskytuje primeranú ochranu osobných údajov v zmysle smernice 95/46/ES.

(11)

V záujme transparentnosti a aby sa zaručila schopnosť príslušných orgánov členských štátov zabezpečiť ochranu jednotlivcov v súvislosti so spracovaním ich osobných údajov, je nevyhnutné definovať výnimočné okolnosti, na základe ktorých môže byť pozastavenie toku určitých údajov opodstatnené, bez ohľadu na existenciu primeranej ochrany.

(12)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 31 ods. 1 smernice 95/46/ES,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Na účely článku 25 ods. 2 smernice 95/46/ES sa správna oblasť Jersey považuje za štát, ktorý poskytuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov poskytovaných zo Spoločenstva.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa týka primeranosti ochrany poskytovanej v Jersey s cieľom splniť požiadavky uvedené v článku 25 ods. 1 smernice 95/46/ES a nedotýka sa iných podmienok ani obmedzení v súvislosti s inými ustanoveniami tejto smernice týkajúcimi sa spracovania osobných údajov v rámci členských štátov.

Článok 3

1.   Bez toho, aby boli dotknuté ich právomoci prijímať opatrenia na zabezpečenie dodržiavania vnútroštátnych ustanovení prijatých podľa ustanovení iných ako článku 25 smernice 95/46/ES, príslušné orgány členských štátov môžu vykonávať svoje súčasné právomoci na pozastavenie toku údajov smerom k prijímateľovi v Jersey, aby tak ochránili jednotlivcov v súvislosti so spracovaním ich osobných údajov, v týchto prípadoch:

a)

ak príslušný orgán v Jersey zistil, že prijímateľ nedodržiava uplatniteľné normy ochrany alebo

b)

ak je pravdepodobné, že normy na ochranu sa porušujú, ak existujú dostatočné dôvody na podozrenie, že príslušný orgán v Jersey nevykonáva alebo nevykoná príslušné včasné kroky na vyriešenie tohto prípadu, ak by pokračovanie v prenose vytvorilo bezprostredné riziko vzniku poškodenia na strane dotknutej osoby a príslušné orgány v členských štátoch vyvinuli za daných okolností dostatočnú snahu, aby stranu v Jersey zodpovednú za spracovanie o tomto upovedomili a poskytli jej možnosť reagovať.

2.   Pozastavenie sa končí, keď je zaistené dodržiavanie noriem ochrany a príslušný orgán dotknutého členského štátu je o tom upovedomený.

Článok 4

1.   Ak členské štáty prijmú opatrenia podľa článku 3, bezodkladne o tom informujú Komisiu.

2.   Členské štáty a Komisia sa navzájom informujú o prípadoch, v ktorých opatrenia prijaté orgánmi zodpovednými za zabezpečenie dodržiavania noriem ochrany v Jersey nie sú dostatočné.

3.   Ak informácie zhromaždené podľa článku 3 a podľa odsekov 1 a 2 tohto článku poskytujú dôkaz o tom, že akýkoľvek orgán zodpovedný za zabezpečenie dodržiavania noriem ochrany v Jersey si svoju úlohu neplní efektívne, Komisia informuje príslušný orgán v Jersey, a ak je to potrebné, predloží návrh opatrení v súlade s postupom uvedeným v článku 31 ods. 2 smernice 95/46/ES s cieľom zrušiť, pozastaviť alebo obmedziť rozsah pôsobnosti tohto rozhodnutia.

Článok 5

Komisia monitoruje vykonávanie tohto rozhodnutia a oznamuje všetky relevantné zistenia výboru zriadenému podľa článku 31 smernice 95/46/ES vrátane akéhokoľvek dôkazu, ktorý sa mohol dotknúť zistenia uvedeného v článku 1 tohto rozhodnutia, že ochrana na Faerských ostrovoch je primeraná v zmysle článku 25 smernice 95/46/ES, a akýkoľvek dôkaz o tom, že toto rozhodnutie sa vykonáva diskriminačným spôsobom.

Článok 6

Členské štáty prijmú všetky opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s týmto rozhodnutím v lehote štyroch mesiacov od dátumu jeho oznámenia.

Článok 7

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 8. mája 2008

Za Komisiu

Jacques BARROT

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31. Smernica zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  Stanovisko 8/2007 o úrovni ochrany osobných údajov v Jersey, prijaté 9. októbra 2007, možno ho nájsť na internetovej stránke: http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/workinggroup/wpdocs/2007_en.htm

(3)  Ide o nasledujúce právne predpisy: the Data Protection (Corporate Finance Exemption) (Jersey) Regulations 2005, the Data Protection (Credit Reference Agency) (Jersey) Regulations 2005, the Data Protection (Fair Processing) (Jersey) Regulations 2005, the Data Protection (International Co-operation) (Jersey) Regulations 2005, the Data Protection (Notification) (Jersey) Regulations 2005, the Data Protection (Sensitive Personal Data) (Jersey) Regulations 2005, the Data Protection (Subject Access Exemptions) (Jersey) Regulations 2005, the Data Protection (Subject Access Miscellaneous) (Jersey) Regulations 2005, the Data Protection (Subject Access Modification – Education) (Jersey) Regulations 2005, the Data Protection (Subject Access Modification – Health) (Jersey) Regulations 2005, the Data Protection (Subject Access Modification – Social Work) (Jersey) Regulations 2005, and the Data Protection (Transfer in Substantial Public Interest) (Jersey) Regulations 2005.