ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 131

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
21. mája 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 432/2008 z 20. mája 2008, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 433/2008 z 20. mája 2008, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Český kmín (CHOP)]

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 434/2008 z 20. mája 2008, ktorým sa do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov Cordero de Navarra alebo Nafarroako Arkumea (CHZO)

4

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2008/380/ES, Euratom

 

*

Rozhodnutie Rady z 9. mája 2008, ktorým sa vymenúva nový člen Komisie Európskych spoločenstiev

6

 

 

2008/381/ES

 

*

Rozhodnutie Rady zo 14. mája 2008, ktorým sa zriaďuje Európska migračná sieť

7

 

 

2008/382/ES

 

*

Rozhodnutie Rady zo 14. mája 2008, ktorým sa vymenúvajú dvaja talianski členovia a jeden taliansky náhradník Výboru regiónov

13

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k rozhodnutiu Komisie 2008/377/ES z 8. mája 2008 o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s klasickým morom ošípaných na Slovensku (Ú. v. EÚ L 130, 20.5.2008)

14

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

21.5.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 131/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 432/2008

z 20. mája 2008,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007 ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovacia a zéleniny (1), najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 1580/2007 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 21. mája 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. mája 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 20. mája 2008, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MA

52,8

TN

105,3

TR

99,0

ZZ

85,7

0707 00 05

EG

167,2

JO

162,5

TR

135,5

ZZ

155,1

0709 90 70

EG

216,7

TR

121,9

ZZ

169,3

0805 10 20

EG

39,6

IL

67,5

MA

48,5

TN

53,1

TR

62,3

US

55,3

ZZ

54,4

0805 50 10

AR

137,9

BR

156,0

TR

158,6

US

135,5

ZA

142,6

ZZ

146,1

0808 10 80

AR

94,1

BR

79,9

CA

75,2

CL

89,4

CN

83,4

MK

60,4

NZ

109,9

US

119,4

UY

75,9

ZA

78,5

ZZ

86,6


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ označuje „iné miesto pôvodu“.


21.5.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 131/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 433/2008

z 20. mája 2008,

ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Český kmín (CHOP)]

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 4 prvý pododsek,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 6 ods. 2 prvým pododsekom nariadenia (ES) č. 510/2006 a s uplatnením článku 17 ods. 2 uvedeného nariadenia bola žiadosť Českej republiky o zápis názvu „Český kmín“ uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie  (2).

(2)

Komisii nebola v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 510/2006 oznámená žiadna námietka, toto označenie sa teda musí zapísať do registra,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Názov uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu sa zapisuje do registra.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. mája 2008

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ C 184, 7.8.2007, s. 15.


PRÍLOHA

Poľnohospodárske výrobky určené na ľudskú spotrebu uvedené v prílohe I k Zmluve o ES:

Skupina 1.8.

Iné výrobky prílohy I k Zmluve o ES (korenie atď.)

ČESKÁ REPUBLIKA

Český kmín (CHOP)


21.5.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 131/4


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 434/2008

z 20. mája 2008,

ktorým sa do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov Cordero de Navarra alebo Nafarroako Arkumea (CHZO)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 5,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 6 ods. 2 nariadenia (ES) č. 510/2006 a podľa článku 17 ods. 2 uvedeného nariadenia bola žiadosť Španielska o zápis názvu „Cordero de Navarra“ alebo „Nafarroako Arkumea“ uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie  (2).

(2)

Francúzsko vznieslo proti registrácii námietku v súlade s článkom 7 ods. 3 písm. c) nariadenia (ES) č. 510/2006. Francúzsko vo svojej námietke uviedlo, že registráciou názvu „Cordero de Navarra“ alebo „Nafarroako Arkumea“ by sa poškodila existencia výrobkov, ktoré sa legálne predávajú a ktorých registrácia ako chráneného zemepisného označenia, ide o „Agneau de lait des Pyrénées“, je predmetom konania vnútroštátnych orgánov od roku 2000. Ohraničená zemepisná oblasť tejto žiadosti o registráciu zahŕňa historické územie Basse Navarre (Dolné Navarsko), ktoré je známe aj ako „Navarre française“ (francúzske Navarsko).

(3)

Listom z 22. mája 2007 Komisia vyzvala dotknuté členské štáty, aby pristúpili k príslušným vzájomným konzultáciám.

(4)

Vzhľadom na to, že medzi Francúzskom a Španielskom nedošlo k žiadnej dohode v lehote šiestich mesiacov, Komisia musí prijať rozhodnutie v súlade s postupom uvedeným v článku 15 ods. 2 nariadenia (ES) č. 510/2006. Vzhľadom na informácie, ktoré Francúzsko predložilo, Komisia nemôže usúdiť, že by sa registráciou názvu „Cordero de Navarra“ alebo „Nafarroako Arkumea“ mohli poškodiť práva producentov „Agneau de lait des Pyrénées“. Z námietky sa nedá dospieť k záveru, že sa produkcia jahňaciny na historickom území Basse Navarre predáva s použitím slova „Navarre“.

(5)

Vzhľadom na tieto informácie sa názov „Cordero de Navarra“ alebo „Nafarroako Arkumea“ musí zaregistrovať v súlade s článkom 7 ods. 4 nariadenia (ES) č. 510/2006.

(6)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre zemepisné označenia a označenia pôvodu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Názov uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu sa zapisuje do registra.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. mája 2008

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ C 158, 7.7.2006, s. 5.


PRÍLOHA

Poľnohospodárske výrobky určené na ľudskú spotrebu uvedené v prílohe I k zmluve:

Trieda 1.1.

Čerstvé mäso (a droby)

ŠPANIELSKO

Cordero de Navarra alebo Nafarroako Arkumea (CHZO)


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Rada

21.5.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 131/6


ROZHODNUTIE RADY

z 9. mája 2008,

ktorým sa vymenúva nový člen Komisie Európskych spoločenstiev

(2008/380/ES, Euratom)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 215 druhý pododsek,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 128 druhý pododsek,

keďže:

pán Franco FRATTINI listom zo 7. mája 2008 doplneným listom z 8. mája 2008 odstúpil z funkcie člena Komisie, je potrebné ho nahradiť na zvyšok jeho funkčného obdobia,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Za člena Komisie sa na obdobie od 9. mája 2008 do 31. októbra 2009 vymenúva pán Antonio TAJANI.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 9. mája 2008.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 9. mája 2008

Za Radu

predseda

A. BAJUK


21.5.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 131/7


ROZHODNUTIE RADY

zo 14. mája 2008,

ktorým sa zriaďuje Európska migračná sieť

(2008/381/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 66,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

V roku 2003 Komisia ustanovila trojročnú prípravnú akciu na zriadenie Európskej migračnej siete (ďalej len „EMS“) s cieľom poskytovať Spoločenstvu a jeho členským štátom objektívne, spoľahlivé a aktuálne údaje v oblasti migrácie.

(2)

Vzhľadom na význam monitorovania a analýzy multidimenzionálneho fenoménu migrácie Európska rada na svojom zasadnutí v Solúne v júni 2003 privítala vo svojich záveroch zriadenie EMS a uviedla, že preskúma možnosti vytvorenia trvalej štruktúry v budúcnosti.

(3)

Dňa 4. novembra 2004 Európska rada schválila viacročný program na posilnenie priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, známy ako Haagsky program, ktorý vyzýva na rozvoj druhej fázy spoločnej politiky v oblasti azylu, migrácie, víz a hraníc od 1. mája 2004, okrem iného na základe užšej praktickej spolupráce medzi členskými štátmi a lepšej výmeny informácií. V Haagskom programe sa uvádza, že „... Súčasný rozvoj európskej azylovej a migračnej politiky by sa mal zakladať na spoločnej analýze migračných javov zo všetkých ich hľadísk. Je veľmi dôležité posilnenie zhromažďovania, poskytovania, výmeny a účinného využívania aktuálnych informácií a údajov o každom podstatnom vývoji v oblasti migrácie.“

(4)

Na účely diskusie s príslušnými zainteresovanými stranami o budúcnosti EMS Komisia prijala 28. novembra 2005 Zelenú knihu o budúcnosti Európskej migračnej siete, ktorá sa na základe hodnotenia fungovania EMS počas prvých rokov prípravného obdobia venovala otázkam, ako je napríklad mandát a budúca štruktúra EMS.

(5)

Prostredníctvom verejnej diskusie sa ukázalo, že väčšina zainteresovaných strán podporuje pokračovanie a posilnenie činností EMS a zachovanie pôvodného cieľa siete, t. j. poskytovanie aktuálnych, objektívnych, spoľahlivých a porovnateľných informácií o migrácii a azyle. Takisto sa ukázalo, že väčšina zainteresovaných strán si želá, aby bola EMS naďalej napojená na Komisiu.

(6)

EMS by sa mala vyhnúť duplicite činností už existujúcich nástrojov alebo štruktúr Spoločenstva, ktorých cieľom je získavanie a výmena informácií v oblasti migrácie a azylu, a mala by v porovnaní s nimi poskytovať pridanú hodnotu, a to najmä prostredníctvom širokého spektra úloh, intenzívneho zamerania sa na analýzu, väzieb na akademickú obec a sprístupnenia svojich výstupov verejnosti.

(7)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 o štatistike Spoločenstva o migrácii a medzinárodnej ochrane (2) predstavuje medzi inými existujúcimi nástrojmi a štruktúrami významný referenčný rámec fungovania Európskej migračnej siete. Pozornosť by sa mala venovať aj cennej práci vykonanej centrom pre informácie, diskusiu a výmenu v oblasti prekračovania hraníc a prisťahovalectva (Cirefi) a rozhodnutiu Rady 2005/267/ES zo 16. marca 2005 o zriadení bezpečnej webovej informačnej a koordinačnej siete pre služby riadenia migrácie členských štátov (3).

(8)

Na dosiahnutie týchto cieľov je potrebná podpora EMS zo strany národných kontaktných bodov v jednotlivých členských štátoch. Na úrovni Spoločenstva by činnosť národných kontaktných bodov mala koordinovať Komisia, ktorej by pomáhal poskytovateľ služieb disponujúci odbornými znalosťami dostatočnými na organizáciu bežnej činnosti EMS vrátane jej systému výmeny informácií.

(9)

Na to, aby sa zabezpečila odbornosť potrebná na zvládnutie mnohostranných aspektov migrácie a azylu, by národné kontaktné body mali tvoriť minimálne traja experti, ktorí sú buď jednotlivo, alebo spoločne kompetentní v oblasti tvorby politiky, práva, výskumu a štatistiky. Títo experti môžu pochádzať z orgánov verejnej správy členských štátov alebo z akejkoľvek inej organizácie. Každý národný kontaktný bod by mal ako celok taktiež mať primerané odborné znalosti v oblasti informačných technológií, v zostavovaní systémov spolupráce a sietí s inými vnútroštátnymi organizáciami a subjektmi a v spolupráci v mnohojazyčnom prostredí na európskej úrovni.

(10)

Každý národný kontaktný bod by mal zriadiť vnútroštátnu migračnú sieť pozostávajúcu z organizácií a jednotlivcov pôsobiacich v oblasti migrácie a azylu a zahŕňajúcu napríklad univerzity, výskumné organizácie a výskumníkov, vládne, mimovládne a medzinárodné organizácie s cieľom zohľadniť názory všetkých príslušných zainteresovaných strán.

(11)

Riadiaci výbor by mal EMS poskytovať politické usmernenie vrátane príspevku k príprave ročného programu činností EMS a jeho schválenia.

(12)

Na účely zabezpečenia šírenia informácií, ktoré EMS produkuje vo forme štúdií a správ, by tieto informácie mali byť v čo najväčšom rozsahu prístupné prostredníctvom najmodernejších technológií vrátane príslušnej internetovej stránky.

(13)

V prípade, že je to potrebné na dosiahnutie jej cieľov, by EMS mala mať možnosť nadviazať spoluprácu s inými subjektmi pôsobiacimi v oblasti migrácie a azylu. Pri nadväzovaní takýchto vzťahov by sa osobitná pozornosť mala venovať zabezpečeniu dobrej úrovne spolupráce so subjektmi v Dánsku, na Islande, v Nórsku, vo Švajčiarsku, v kandidátskych krajinách, v krajinách, na ktoré sa vzťahuje európska susedská politika, a v Rusku.

(14)

Európska migračná sieť je spolufinancovaná z grantov Komisie v súlade s nariadením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (4).

(15)

V súvislosti so systémom výmeny informácií EMS by sa mala zohľadniť smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (5) a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (6).

(16)

V súlade s článkom 3 Protokolu o postavení Spojeného kráľovstva a Írska, ktorý tvorí prílohu k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, Spojené kráľovstvo oznámilo svoje želanie zúčastniť sa na prijatí a uplatňovaní tohto rozhodnutia.

(17)

Írsko sa v súlade s článkami 1 a 2 Protokolu o postavení Spojeného kráľovstva a Írska, ktorý tvorí prílohu k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, a bez toho, aby bol dotknutý článok 4 uvedeného protokolu, nezúčastňuje na prijatí tohto rozhodnutia, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(18)

Dánsko sa v súlade s článkami 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, ktorý tvorí prílohu k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, nezúčastňuje na prijatí tohto rozhodnutia, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Predmet a rozsah pôsobnosti

1.   Týmto sa zriaďuje Európska migračná sieť (ďalej len „EMS“).

2.   Cieľom EMS je plniť informačné potreby inštitúcií Spoločenstva a orgánov a inštitúcií členských štátov týkajúce sa migrácie a azylu poskytovaním aktuálnych, objektívnych, spoľahlivých a porovnateľných informácií o migrácii a azyle s cieľom podporiť tvorbu politiky v týchto oblastiach v rámci Európskej únie.

3.   EMS má tiež slúžiť na poskytovanie informácií o týchto otázkach verejnosti.

Článok 2

Úlohy

1.   Na dosiahnutie cieľa uvedeného v článku 1 EMS:

a)

zabezpečuje zber a výmenu aktuálnych a spoľahlivých údajov a informácií zo širokého okruhu zdrojov;

b)

vykonáva analýzu údajov a informácií uvedených v písmene a) a poskytuje tieto údaje a informácie v ľahko dostupnom formáte;

c)

v spolupráci s inými príslušnými orgánmi EÚ prispieva k vypracovaniu ukazovateľov a kritérií, ktoré zlepšia ucelenosť informácií a pomôžu pri rozvoji činností Spoločenstva týkajúcich sa štatistík v oblasti migrácie;

d)

vydáva a uverejňuje pravidelné správy o situácii v oblasti migrácie a azylu v Spoločenstve a jeho členských štátoch;

e)

vytvára a spravuje internetový systém výmeny informácií, prostredníctvom ktorého sa poskytne prístup k príslušným dokumentom a publikáciám v oblasti migrácie a azylu;

f)

zvyšuje informovanosť o svojich činnostiach poskytovaním prístupu k informáciám, ktoré zhromažďuje, a rozširovaním svojich výstupov s výnimkou informácií dôvernej povahy;

g)

koordinuje informácie a spolupracuje s ostatnými príslušnými európskymi a medzinárodnými orgánmi.

2.   EMS zabezpečí, že jej činnosť bude v súlade s príslušnými nástrojmi a štruktúrami Spoločenstva v oblasti migrácie a azylu a bude s nimi koordinovaná.

Článok 3

Zloženie

EMS tvoria:

národné kontaktné body určené členskými štátmi,

Komisia.

Článok 4

Riadiaci výbor

1.   EMS je riadená riadiacim výborom, ktorý pozostáva z jedného zástupcu z každého členského štátu a z jedného zástupcu Komisie, ktorým pomáhajú dvaja vedeckí experti.

2.   Zástupca Komisie je zároveň predsedom riadiaceho výboru.

3.   Každý člen riadiaceho výboru vrátane predsedu má jeden hlas. Rozhodnutia sa prijímajú dvojtretinovou väčšinou odovzdaných hlasov.

4.   Zástupca Európskeho parlamentu sa môže zúčastňovať na zasadnutiach riadiaceho výboru ako pozorovateľ.

5.   Riadiaci výbor predovšetkým:

a)

na základe návrhu predsedu prispieva k príprave ročného programu činnosti EMS a schvaľuje ho, a to vrátane predbežnej výšky minimálneho a maximálneho rozpočtu pre každý národný kontaktný bod, ktorá zabezpečí pokrytie základných nákladov vyplývajúcich z riadneho fungovania siete v súlade s článkom 5;

b)

hodnotí pokrok dosiahnutý prostredníctvom EMS a v prípade potreby odporúča potrebné opatrenia;

c)

najmenej raz za rok predkladá Európskemu parlamentu, Rade, Komisii, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov stručnú správu o stave aktuálnych činností EMS a kľúčových zisteniach vyplývajúcich z jeho štúdií;

d)

určuje najvhodnejšie strategické vzťahy v rámci spolupráce s ostatnými subjektmi príslušnými v oblasti migrácie a azylu a v prípade potreby schvaľuje administratívne dojednania pre takúto spoluprácu, ako je uvedené v článku 10;

e)

poskytuje poradenstvo národným kontaktným bodom týkajúce sa možností zlepšenia ich činnosti a pomáha im prijať potrebné opatrenia v prípade zistenia pretrvávajúcich nedostatkov v práci niektorého národného kontaktného bodu, ktoré môžu mať negatívny vplyv na činnosť EMS.

6.   Riadiaci výbor prijme svoj rokovací poriadok a zasadá na základe zvolania predsedom najmenej dvakrát ročne.

Článok 5

Národné kontaktné body

1.   Každý členský štát určí jeden subjekt ako národný kontaktný bod. S cieľom uľahčiť prácu EMS a zabezpečiť dosiahnutie jej cieľov členské štáty vezmú v prípade potreby do úvahy potrebu koordinácie medzi ich zástupcom v riadiacom výbore a ich národným kontaktným bodom.

2.   Národný kontaktný bod tvoria najmenej traja experti. Jeden z týchto expertov, ktorý plní funkciu národného koordinátora, je úradníkom alebo zamestnancom určeného subjektu. Ostatní experti môžu patriť buď k tomuto subjektu, alebo k iným vnútroštátnym alebo medzinárodným organizáciám so sídlom v príslušnom členskom štáte bez ohľadu na to, či tieto organizácie majú verejný, alebo súkromný charakter.

3.   Každý národný kontaktný bod ako celok disponuje odbornými znalosťami v oblasti azylu a migrácie vzťahujúcej sa na aspekty týkajúce sa tvorby politiky, práva, výskumu a štatistiky.

4.   Najneskôr tri mesiace od nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia členské štáty oznámia Komisii, ktorí experti tvoria ich národný kontaktný bod a akým spôsobom národné kontaktné body spĺňajú požiadavky ustanovené v odseku 3.

5.   Národné kontaktné body vykonávajú úlohy pridelené EMS na vnútroštátnej úrovni, a najmä:

a)

poskytujú správy na vnútroštátnej úrovni vrátane správ uvedených v článku 9;

b)

prispievajú informáciami na vnútroštátnej úrovni do systému výmeny informácií uvedeného v článku 8;

c)

rozvíjajú spôsobilosť vydávať ad hoc žiadosti a rýchlo reagovať na takéto žiadosti od ostatných národných kontaktných bodov;

d)

vytvoria vnútroštátnu migračnú sieť pozostávajúcu zo širokého spektra organizácií a jednotlivcov pôsobiacich v oblasti migrácie a azylu, v ktorej majú zastúpenie príslušné zainteresované strany. Členov vnútroštátnej migračnej siete možno požiadať, aby prispeli k činnostiam EMS, najmä so zreteľom na články 8 a 9.

6.   Experti národného kontaktného bodu sa stretávajú pravidelne s cieľom diskutovať o svojej činnosti, podľa potreby i s členmi vnútroštátnej migračnej siete uvedenej v odseku 5 písm. d), a vzájomne si vymieňať informácie o prebiehajúcich a budúcich činnostiach.

Článok 6

Koordinácia

1.   Komisia koordinuje činnosť EMS aj v súlade s článkom 2 ods. 2 a zabezpečuje, aby EMS adekvátne zohľadňovala politické priority Spoločenstva v oblasti migrácie a azylu.

2.   Pri organizovaní činností EMS pomáha Komisii poskytovateľ služieb vybraný vo verejnom obstarávaní. Tento poskytovateľ služieb spĺňa požiadavky ustanovené v článku 5 ods. 3, ako aj ďalšie príslušné požiadavky vymedzené Komisiou.

3.   Pod dohľadom Komisie poskytovateľ služieb okrem iného:

a)

zabezpečuje každodennú prevádzku EMS;

b)

zriadi a spravuje systém výmeny informácií uvedený v článku 8;

c)

koordinuje vstupy od národných kontaktných bodov;

d)

pripravuje zasadnutia uvedené v článku 7;

e)

pripravuje kompilácie a zhrnutia správ a štúdií uvedené v článku 9.

4.   Komisia po porade s národnými kontaktnými bodmi a schválení riadiacim výborom prijme ročný program činností EMS v rámci obmedzení všeobecného cieľa a úloh vymedzených v článkoch 1 a 2. V programe sa špecifikujú ciele a tematické priority. Komisia monitoruje uskutočňovanie ročného programu činností a pravidelne podáva riadiacemu výboru správy o fungovaní a vývoji EMS.

5.   Po poskytnutí poradenstva riadiacim výborom uvedeným v článku 4 ods. 5 písm. e) Komisia prijíma potrebné kroky na základe dohôd o poskytnutí grantov uvedených v odseku 6 tohto článku.

6.   Komisia na základe ročného programu činností EMS stanovuje predbežné sumy pre granty a zmluvy v rámci rozhodnutia o financovaní podľa článku 75 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002.

7.   Komisia udeľuje prevádzkové granty národným kontaktným bodom, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené v článku 5 ods. 2 a 3, na základe individuálnych žiadostí o pridelenie grantu predložených národnými kontaktnými bodmi. Najvyššia miera spolufinancovania Spoločenstvom je stanovená vo výške 80 % celkových oprávnených nákladov.

8.   V súlade s článkom 113 ods. 2 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 granty v prípade opätovného poskytnutia nepodliehajú zásade postupného znižovania.

Článok 7

Zasadnutia

1.   EMS za normálnych okolností zasadá najmenej päťkrát za rok.

2.   Každý národný kontaktný bod je na zasadnutí EMS zastúpený minimálne jedným zo svojich expertov. Na zasadnutí sa zúčastňujú najviac traja experti z každého národného kontaktného bodu.

3.   Zasadnutia EMS zvoláva zástupca Komisie, ktorý im zároveň predsedá.

4.   Cieľom pravidelných zasadnutí EMS je:

a)

umožniť národným kontaktným bodom vzájomnú výmenu znalostí a skúseností, najmä pokiaľ ide o prevádzku EMS;

b)

zhodnotiť pokrok v činnosti EMS, najmä pokiaľ ide o prípravu správ a štúdií uvedených v článku 9;

c)

vzájomne si vymieňať informácie a názory, najmä pokiaľ ide o štruktúru, organizáciu, obsah dostupných informácií a prístup k týmto informáciám podľa článku 8;

d)

poskytovať priestor na prediskutovanie praktických a právnych problémov členských štátov v oblasti migrácie a azylu, najmä prediskutovanie ad hoc žiadostí uvedených v článku 5 ods. 5 písm. c);

e)

konzultovať s národnými kontaktnými bodmi ďalší rozvoj ročného programu činností EMS uvedeného v článku 6 ods. 4.

5.   Experti alebo subjekty, ktoré nie sú členmi EMS, môžu byť prizvaní na zasadnutia EMS v prípade, ak sa ich účasť považuje za žiaducu. Takisto možno zorganizovať spoločné zasadnutia s ostatnými sieťami alebo organizáciami.

6.   Ak činnosť uvedená v odseku 5 nie je obsiahnutá v ročnom programe činnosti EMS, včas sa oznámi národným kontaktným bodom.

Článok 8

Systém výmeny informácií

1.   V súlade s týmto článkom sa vytvorí internetový systém výmeny informácií prístupný prostredníctvom príslušnej internetovej stránky.

2.   Obsah systému výmeny informácií je bežne prístupný verejnosti.

Bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (7), prístup k dôverným informáciám majú iba členovia EMS.

3.   Systém výmeny informácií pozostáva minimálne z týchto prvkov:

a)

prístup k právnym predpisom Spoločenstva a jednotlivých štátov, judikatúre a politickým opatreniam v oblasti migrácie a azylu;

b)

vydávanie ad hoc žiadostí podľa článku 5 ods. 5 písm. c);

c)

glosár a slovník pre oblasť migrácie a azylu;

d)

priamy prístup k všetkým publikáciám EMS, ako aj k správam a štúdiám uvedeným v článku 9 a k pravidelnému informačnému bulletinu;

e)

zoznam výskumníkov a výskumných inštitúcií pôsobiacich v oblasti migrácie a azylu.

4.   Na účel poskytnutia prístupu k informáciám uvedeným v odseku 3 môže EMS podľa potreby pridať adresy ďalších internetových stránok, kde možno nájsť pôvodné informácie.

5.   Príslušná internetová stránka uľahčuje prístup k porovnateľným iniciatívam, ktorých cieľom je informovať verejnosť o súvisiacich otázkach, a k stránkam obsahujúcim informácie o situácii v oblasti migrácie a azylu v členských štátoch a tretích krajinách.

Článok 9

Správy a štúdie

1.   Každý národný kontaktný bod každoročne poskytuje správu o situácii v oblasti migrácie a azylu v príslušnom členskom štáte, ktorá zahŕňa informácie o politickom vývoji a štatistické údaje.

2.   V rámci ročného programu činností a na základe jednotných špecifikácií každý národný kontaktný bod vypracuje ďalšie štúdie týkajúce sa špecifických otázok v oblasti migrácie a azylu, ktoré sú potrebné na podporu tvorby politiky.

Článok 10

Spolupráca s inými subjektmi

1.   EMS spolupracuje so subjektmi v členských štátoch alebo v tretích krajinách, vrátane agentúr EÚ a medzinárodných organizácií, pôsobiacimi v oblasti migrácie a azylu.

2.   Administratívne dojednania o spolupráci uvedenej v odseku 1, ktoré môžu v prípade potreby zahŕňať aj uzatváranie dohôd Komisiou v mene Spoločenstva, podliehajú schváleniu riadiaceho výboru.

Článok 11

Rozpočtové prostriedky

Rozpočtové prostriedky pridelené na činnosti ustanovené v tomto rozhodnutí sa zahrnú do ročných rozpočtových prostriedkov všeobecného rozpočtu Európskej únie. Dostupné ročné rozpočtové prostriedky schvaľuje rozpočtový orgán v rámci limitov rozpočtového rámca.

Článok 12

Plnenie rozpočtu

Komisia vykonáva finančnú podporu Spoločenstva v súlade s nariadením (ES, Euratom) č. 1605/2002.

Článok 13

Preskúmanie

Do troch rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia a následne každé tri roky Komisia predloží Európskemu parlamentu, Rade, Hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov správu o rozvoji EMS založenú na externom a nezávislom hodnotení. K správe sa v prípade potreby priložia návrhy na zmeny a doplnenia tohto rozhodnutia.

Článok 14

Uverejnenie a dátum uplatňovania

Toto rozhodnutie sa uplatňuje odo dňa jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 15

Adresáti

Toto rozhodnutie je určené členským štátom v súlade so Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva.

V Bruseli 14. mája 2008

Za Radu

predseda

A. BAJUK


(1)  Stanovisko z 10. apríla 2008 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. EÚ L 199, 31.7.2007, s. 23.

(3)  Ú. v. EÚ L 83, 1.4.2005, s. 48.

(4)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1525/2007 (Ú. v. EÚ L 343, 27.12.2007, s. 9).

(5)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31. Smernica zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(6)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

(7)  Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43.


21.5.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 131/13


ROZHODNUTIE RADY

zo 14. mája 2008,

ktorým sa vymenúvajú dvaja talianski členovia a jeden taliansky náhradník Výboru regiónov

(2008/382/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 263,

so zreteľom na návrh talianskej vlády,

keďže:

(1)

Rada 24. januára 2006 prijala rozhodnutie 2006/116/ES, ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2006 do 25. januára 2010 (1).

(2)

V dôsledku odstúpenia pána Bruna MARZIANA a pána Paola FONTANELLIHO sa uvoľnili dve miesta členov Výboru regiónov. V dôsledku odstúpenia pána CARRAZZU sa uvoľnilo jedno miesto náhradníka Výboru regiónov,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Na zvyšný čas funkčného obdobia, ktoré trvá do 25. januára 2010, sa do Výboru regiónov vymenúvajú:

a)

za členov:

pán Graziano MILIA, Presidente della Provincia di Cagliari (zmena mandátu),

pán Leonardo DOMENICI, Sindaco del Comune di Firenze

a

b)

za náhradníka:

pán Giuseppe VARACALLI, Consigliere comunale del Comune di Gerace.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 14. mája 2008

Za Radu

predseda

A. BAJUK


(1)  Ú. v. EÚ L 56, 25.2.2006, s. 75.


Korigendá

21.5.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 131/14


Korigendum k rozhodnutiu Komisie 2008/377/ES z 8. mája 2008 o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s klasickým morom ošípaných na Slovensku

( Úradný vestník Európskej únie L 130 z 20. mája 2008 )

Na strane 20 v článku 5 písm. a) druhom pododseku, v článku 5 písm. b) druhom pododseku a v článku 5 písm. c) druhom pododseku:

namiesto:

„K(2008) 1765“

má byť:

„2008/377/ES“.