ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 129

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
17. mája 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 426/2008 zo 14. mája 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1212/2005, ktorým sa stanovuje konečné antidumpingové clo na dovoz určitých odliatkov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 427/2008 zo 16. mája 2008, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

6

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 428/2008 z 8. mája 2008, určujúce intervenčné centrá pre obilniny (kodifikované znenie)

8

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2008/372/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 12. februára 2008 o podpísaní a predbežnom vykonávaní protokolu k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Izraelským štátom na strane druhej o rámcovej dohode medzi Európskym spoločenstvom a Izraelským štátom o všeobecných zásadách účasti Izraelského štátu na programoch Spoločenstva

39

Protokol k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Izraelským štátom na strane druhej o rámcovej dohode medzi Európskym spoločenstvom a Izraelským štátom o všeobecných zásadách účasti Izraelského štátu na programoch Spoločenstva

40

 

 

2008/373/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 28. apríla 2008 o uzavretí Dohody, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, podpísaná v Cotonou 23. júna 2000

44

 

 

2008/374/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 29. apríla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa prvá časť prílohy 3 k Spoločným konzulárnym pokynom pre štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú povinní mať letiskové víza

46

 

 

2008/375/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 29. apríla 2008 o podpise Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Tureckou republikou o účasti Tureckej republiky na práci Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť

48

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

17.5.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 129/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 426/2008

zo 14. mája 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1212/2005, ktorým sa stanovuje konečné antidumpingové clo na dovoz určitých odliatkov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 384/96 z 22. decembra 1995 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) (ďalej len „základné nariadenie“),

so zreteľom na článok 1 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 1212/2005 z 25. júla 2005, ktorým sa stanovuje konečné antidumpingové clo na dovoz určitých odliatkov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (2),

so zreteľom na návrh predložený Komisiou po porade s poradným výborom,

keďže:

A.   PLATNÉ OPATRENIA

(1)

Rada nariadením (ES) č. 1212/2005 uložila konečné antidumpingové clo na dovoz odliatkov z druhov nekujnej liatiny používaných na zakrytie a/alebo umožnenie prístupu do podzemných alebo podpovrchových systémov a ich častí, tiež opracovaných, potiahnutých alebo natieraných, alebo vybavených inými materiálmi, okrem požiarnych hydrantov (ďalej len „príslušný výrobok“), s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (ďalej len „ČĽR“) do Spoločenstva, zvyčajne zaradených do kódov KN 7325 10 50, 7325 10 92 a ex 7325 10 99 (kód Taric 7325109910). Vzhľadom na vysoký počet spolupracujúcich strán bola počas prešetrovania, ktoré viedlo k uloženiu opatrení, vybraná vzorka čínskych vyvážajúcich výrobcov.

(2)

Spoločnostiam zaradeným do vzorky sa udelili individuálne colné sadzby stanovené počas prešetrovania. Spolupracujúcim spoločnostiam, ktoré neboli zaradené do vzorky a ktorým bolo udelené trhovohospodárske zaobchádzanie (ďalej len „THZ“) v súlade s ustanoveniami článku 2 ods. 7 písm. c) základného nariadenia, bolo uložené 0 % antidumpingové clo stanovené pre jedinú spoločnosť vo vzorke, ktorej bolo udelené THZ. Spolupracujúcim spoločnostiam, ktoré neboli zaradené do vzorky a ktorým bolo udelené individuálne zaobchádzanie (ďalej len „IZ“) v súlade s ustanoveniami článku 9 ods. 5 základného nariadenia, sa uložilo vážené priemerné clo vo výške 28,6 % stanovené pre spoločnosti zaradené do vzorky, ktorým bolo udelené individuálne zaobchádzanie. Všetkým ostatným spoločnostiam bolo uložené celoštátne clo vo výške 47,8 %.

(3)

Článkom 1 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1212/2005 sa čínskym vyvážajúcim výrobcom, ktorí spĺňajú štyri kritériá stanovené v uvedenom článku, umožňuje udeliť rovnaké zaobchádzanie ako je uvedené v odôvodnení 2 v prípade spolupracujúcich spoločností, ktoré nie sú zaradené do vzorky (ďalej len „štatút nového vyvážajúceho výrobcu“ alebo „ŠNVV“).

B.   ŽIADOSTI NOVÝCH VYVÁŽAJÚCICH VÝROBCOV

(4)

Deväť spoločností požiadalo o ŠNVV.

(5)

Uskutočnilo sa preskúmanie s cieľom určiť, či každý žiadateľ spĺňa kritériá na udelenie ŠNVV stanovené v článku 1 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1212/2005, a to na základe overenia, či:

1.

počas obdobia prešetrovania (od 1. apríla 2003 do 31. marca 2004) nevyvážal do Spoločenstva výrobky opísané v odôvodnení 1;

2.

nie je vo vzťahu k niektorému z vývozcov alebo výrobcov z Čínskej ľudovej republiky, na ktorých sa vzťahujú antidumpingové opatrenia uložené uvedeným nariadením;

3.

skutočne vyvážal príslušné výrobky do Spoločenstva po období prešetrovania, z ktorého tieto opatrenia vychádzajú alebo uzavrel neodvolateľný zmluvný záväzok vyvážať značné množstvo do Spoločenstva;

4.

pôsobí v podmienkach trhového hospodárstva vymedzených v článku 2 ods. 7 písm. c) základného nariadenia alebo prípadne spĺňa požiadavky na individuálne clo v súlade s článkom 9 ods. 5 základného nariadenia.

(6)

Keďže zo štvrtého kritéria vyplýva, že žiadateľ predloží žiadosť o THZ alebo IZ, Komisia zaslala všetkým čínskym žiadateľom formuláre žiadostí o THZ a IZ. Všetky žiadateľské čínske spoločnosti požiadali o THZ podľa článku 2 ods. 7 základného nariadenia.

(7)

Len na orientáciu v krátkosti uvádzame v súhrnnej forme kritériá na udelenie THZ:

1.

Obchodné rozhodnutia a náklady sa stanovujú ako reakcia na signály trhu bez závažných zásahov štátu a náklady na hlavné vstupy v podstatnej miere odrážajú trhové hodnoty.

2.

Firmy majú jeden prehľadný súbor základných účtovných záznamov, ktoré sú nezávisle auditované v súlade s medzinárodnými účtovnými štandardmi (3) a ktoré sa používajú na všetky účely.

3.

Neexistujú výrazné narušenia prenesené z bývalého systému netrhového hospodárstva.

4.

Zákony o konkurze a majetku zabezpečujú právnu istotu a stabilitu.

5.

Prepočty výmenných kurzov sa vykonávajú na základe trhových sadzieb.

(8)

Všetkým žiadateľom boli zaslané dotazníky so žiadosťou, aby poskytli dôkazy, že spĺňajú uvedené kritériá.

(9)

Vyvážajúcim výrobcom, ktorí spĺňajú tieto kritériá, sa môže udeliť colná sadzba uplatniteľná na spolupracujúce spoločnosti nezaradené do vzorky podľa článku 1 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1212/2005.

C.   ZISTENIA

(10)

Jedna čínska spoločnosť, ktorá požiadala o ŠNVV, neodpovedala na dotazník a jedna spoločnosť neodpovedala na písomné upozornenie na nedostatky vo vyplnenom dotazníku. Preto nebolo možné overiť, či tieto spoločnosti splnili kritériá stanovené v článku 1 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1212/2005 a ich žiadosti museli byť zamietnuté. Tieto spoločnosti boli informované o tom, že ich žiadosti sa nebudú ďalej posudzovať a dostali možnosť predložiť pripomienky. Neboli doručené žiadne pripomienky.

(11)

Sedem spoločností predložilo úplne vyplnené dotazníky. Komisia získala a overila všetky informácie, ktoré považovala za potrebné na účely stanovenia, či bolo splnené štvrté kritérium (THZ/IZ) stanovené v článku 1 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1212/2005. Overovacie návštevy sa vykonali v priestoroch týchto siedmich spoločností:

Wuxi Norlong Foundry Co., Ltd. (Wuxi New District, Jiangsu) (ďalej len „Norlong“),

Baoding City Maikesaier Casting Ltd. (Xinanli, Hebei) (ďalej len „Maikesaier“),

XianXian Guozhuang Precision Casting Co., Ltd. (Gouzhuang, Hebei) (ďalej len „XianXian“),

Changsha Wuxing Foundry Co., Ltd. (Wangcheng County, Changsha) (ďalej len „Wuxing“) a prepojená spoločnosť Changsha J & J Sunshine Machinery and Electronic Co., Ltd (189 Wuyi Road, Changsha) (ďalej len „Sunshine“),

Baoding Yuehai Machine Manufacturing Co., Ltd. (Baoding, Hebei) (ďalej len „Yuehai“),

HanDan County Yan Yuan Smelting and Casting Co., Ltd. (Han Dan County, Hebei) (ďalej len „Yan Yuan“),

Tianjin Loiselet Art Casting Co., Ltd. (Jinghai, Tianjin) (ďalej len „Loiselet“).

(12)

V každej zo siedmich navštívených spoločností sa overovalo, či boli splnené štyri kritériá uvedené v odôvodnení 5.

(13)

V prípade dvoch čínskych vyvážajúcich výrobcov, Maikesaier a Yuehai, z preskúmania poskytnutých informácií vyplynulo, že predložili dostatočné dôkazy, že spĺňajú štyri kritériá stanovené v článku 1 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1212/2005 a čo sa týka posledného kritéria, že spĺňajú päť podmienok pre udelenie THZ. Týmto dvom výrobcom môže byť preto udelená vážená priemerná colná sadzba pre spoločnosti, ktorým bolo udelené THZ platné pre spolupracujúce spoločnosti nezaradené do vzorky (t. j. 0 %) v súlade s článkom 1 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1212/2005, a môžu sa doplniť do zoznamu vyvážajúcich výrobcov uvedeného v článku 1 ods. 2 uvedeného nariadenia.

(14)

Štyria čínski vyvážajúci výrobcovia, Norlong, XianXian, Yan Yuan a Loiselet poskytli dostatočné dôkazy, že spĺňajú štyri kritériá stanovené v článku 1 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1212/2005. Avšak čo sa týka posledného kritéria, nemohli preukázať, že spĺňajú podmienky na udelenie THZ.

(15)

Pokiaľ ide o spoločnosť Norlong, zistilo sa, že od štátu získala značnú náhradu za právo na užívanie pozemkov. Preto sa usúdilo, že nebolo splnené kritérium 3 na udelenie THZ. Takisto sa dospelo k záveru, že vzhľadom na skutočnosť, že sa nemohlo splniť kritérium 3, nie je možné spraviť konečné rozhodnutie týkajúce sa kritéria 1. Nenašli sa však žiadne dôkazy, že by táto spoločnosť nespĺňala päť kritérií pre udelenie IZ.

(16)

Pokiaľ ide o spoločnosť XianXian, zistilo sa, že táto spoločnosť nemohla splniť kritériá 1, 2 a 3 pre THZ. Spoločnosť nepredložila dostatočné dôkazy, že pôsobí v podmienkach trhového hospodárstva a že jej náklady odrážajú trhové hodnoty. Ďalej sa zistilo, že spoločnosť nemá jednoznačný a jasný súbor účtovných záznamov auditovaných v súlade s medzinárodnými účtovnými štandardmi. Nakoniec sa zistilo, že spoločnosť získala zmluvy o nájme pozemkov za mimoriadne nízke ceny, a to v absolútnom i relatívnom vyjadrení.

(17)

Zistilo sa, že spoločnosť Yan Yuan nesplnila kritérium 2 na udelenie THZ. Účtovná závierka tejto spoločnosti za rok 2006 nebola auditovaná, čo je v rozpore s čínskym právom a medzinárodnými účtovnými štandardmi a zistili sa takisto ďalšie nezrovnalosti, najmä skutočnosť, že suroviny sa nakupovali od súkromných osôb bez vystavenia faktúry.

(18)

V prípade spoločnosti Loiselet sa zistilo, že kritériá 2 a 3 na udelenie THZ neboli splnené. Najmä sa zistilo, že v účtovníctve spoločnosti nie je uvedená väčšina hlavných aktív spoločnosti. Vyšlo takisto najavo, že nebola dodržaná zmluva o nájme pozemkov a budov výrobného závodu.

(19)

Vzhľadom na prijaté závery, pokiaľ ide o účtovné postupy spoločností XianXian, Yan Yuan a Loiselet, nemožno dospieť k záveru, že ich vývozné ceny sú dostatočne spoľahlivé, aby sa mohli použiť na výpočet individuálneho dumpingového rozpätia, a preto nemožno dospieť k záveru, či spĺňajú druhé kritérium na udelenie IZ. Ostatné štyri kritériá na udelenie IZ sú splnené. Vzhľadom na skutočnosť, že ich vývozné ceny by sa nepoužili na výpočet dumpingového rozpätia, ak by sa na tieto tri spoločnosti vzťahovala vážená priemerná colná sadzba vo výške 28,6 % vypočítaná pre spoločnosti zaradené do vzorky, ktorým bolo v pôvodnom prešetrovaní udelené IZ, dospelo sa k záveru, že v rámci tohto preskúmania možno týmto spoločnostiam udeliť rovnaké zaobchádzanie ako spoločnostiam, na ktoré sa vzťahuje vážená priemerná colná sadzba.

(20)

Preto sa spoločnostiam Norlong, XianXian, Yan Yuan a Loiselet môže udeliť vážená priemerná colná sadzba pre spoločnosti, ktorým je udelené IZ, platná pre spolupracujúce spoločnosti nezaradené do vzorky (t. j. 28,6 %) v súlade s článkom 1 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1212/2005 a môžu sa doplniť do zoznamu vyvážajúcich výrobcov uvedeného v článku 1 ods. 2 uvedeného nariadenia.

(21)

V prípade spoločnosti Wuxing sa zistilo, že neposkytla dostatočné dôkazy, že je výrobcom príslušného výrobku vyvážaného do ES. Preto tento vývozca nesplnil tretie kritérium stanovené v článku 1 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1212/2005, a preto jeho žiadosť o ŠNVV bola zamietnutá.

D.   ZMENA ZOZNAMU SPOLOČNOSTÍ, NA KTORÉ SA UPLATŇUJÚ INDIVIDUÁLNE CLÁ

(22)

So zreteľom na zistenia prešetrovania uvedené v odôvodnení 13 sa dospelo k záveru, že spoločnosti Maikesaier a Yuehai by sa mali doplniť do zoznamu jednotlivých spoločností uvedených v článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1212/2005 s colnou sadzbou vo výške 0 %.

(23)

V prípade spoločností Norlong, XianXian, Yan Yuan a Loiselet sa na základe zistení prešetrovania uvedených v odôvodneniach 14 až 20 dospelo k záveru, že tieto štyri spoločnosti by sa mali doplniť do zoznamu jednotlivých spoločností uvedených v článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1212/2005 s colnou sadzbou vo výške 28,6 %.

(24)

Spoločnosti Wuxing nemožno vzhľadom na zistenia prešetrovania uvedené v odôvodnení 21 udeliť ŠNVV, a malo by sa preto na ňu naďalej vzťahovať zvyškové clo vo výške 47,8 % v súlade s článkom 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1212/2005.

(25)

Všetci žiadatelia a výrobné odvetvie Spoločenstva boli o výsledkoch prešetrovania informovaní a mali možnosť predložiť svoje pripomienky. Po poskytnutí informácií boli prijaté pripomienky od spoločností Norlong, XianXian a Loiselet. Neboli predložené žiadne dodatočné informácie, ktoré by umožnili vyvodiť pre niektorú z týchto troch spoločností odlišné závery,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Článok 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1212/2005 sa nahrádza týmto:

„2.   Sadzby konečného antidumpingového cla platné pre čistú franko cenu na hranici Spoločenstva pred preclením sú pre výrobky opísané v odseku 1 a vyrobené v Čínskej ľudovej republike uvedenými spoločnosťami tieto:

Spoločnosť

Antidumpingové clo

(%)

Doplnkový kód Taric

Shijiazhuang Transun Metal Products Co. Ltd., Xinongcheng

Liulintun, Luancheng County, Shijiazhuang City

Hebei Province, 051430 ČĽR

0

A675

Shaoshan Huanqiu Castings Foundry, Fengjia Village

Yingtian Township, Shaoshan, Hunan, ČĽR

0

A676

Fengtai Handan Alloy Casting Co. Ltd.

Beizhangzhuang Town, Handan County, Hebei, ČĽR

0

A677

Shanxi Jiaocheng Xinglong Casting Co. Ltd.

Jiaocheng County, Shanxi Province, ČĽR

0

A678

Tianjin Jinghai Chaoyue Industrial and Commercial Co. Ltd.

Guan Pu Tou Village, Yang Cheng Zhuang Town

Jinghai District, 301617 Tianjin, ČĽR

0

A679

Baoding City Maikesaier Casting Ltd.

Xin’anli Town, Tang County

Hebei; Baoding 072350, ČĽR

0

A867

Baoding Yuehai Machine Manufacturing Co., Ltd.

No 333 Building A Tian E West Road,

Baoding, Hebei, ČĽR

0

A868

Shanxi Yuansheng Casting and Forging Industrial Co. Ltd.

No. 8 DiZangAn, Taiyuan, Shanxi, 030002, ČĽR

18,6

A680

Botou City Simencum Town Bai fo Tang Casting Factory

Bai Fo Tang Village, Si Men Cum Town, Bo Tou City

062159, Hebei Province, ČĽR

28,6

A681

Hebei Shunda Foundry Co. Ltd., Qufu Road, Quyang

073100, ČĽR

28,6

A682

XianXian Guozhuang Precision Casting Co., Ltd.

Guli Village, Xian County,

Hebei, Gouzhuang, ČĽR

28,6

A869

Wuxi Norlong Foundry Co., Ltd.

Wuxi New District

Jiangsu, ČĽR

28,6

A870

HanDan County Yan Yuan Smelting and Casting Co., Ltd.

South of Hu Cun Village, Hu Cun Town,

Han Dan County, Hebei, ČĽR

28,6

A871

Tianjin Loiselet Art Casting Co., Ltd.

Dongzhuangke, Yangchenzhuang,

Jinghai, Tianjin, ČĽR

28,6

A872

Changan Cast Limited Company of Yixian Hebei

Taiyuan main street, Yi County, Hebei Province

074200, ČĽR

31,8

A683

Shandong Huijin Stock Co. Ltd., North of Kouzhen Town

Laiwu City, Shandong Province, 271114, ČĽR

37,9

A684

Všetky ostatné spoločnosti

47,8

A999“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. mája 2008

Za Radu

predseda

A. BAJUK


(1)  Ú. v. ES L 56, 6.3.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2117/2005 (Ú. v. EÚ L 340, 23.12.2005, s. 17).

(2)  Ú. v. EÚ L 199, 29.7.2005, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 268/2006 (Ú. v. EÚ L 47, 17.2.2006, s. 3).

(3)  Medzinárodné účtovné štandardy odkazujú na všetky významné a uznané medzinárodné účtovné štandardy, vrátane US GAAP a práce Nadácie Výboru pre medzinárodné účtovné štandardy (IASCF) vydané Medzinárodnou radou pre účtovné štandardy (IASB) zahrňujúce rámec Medzinárodnej rady pre účtovné štandardy (IASBF), medzinárodné účtovné štandardy (IAS), medzinárodné štandardy finančného výkazníctva (IFRS) a publikácie Výboru pre výklad medzinárodného finančného výkazníctva (IFRIC).


17.5.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 129/6


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 427/2008

zo 16. mája 2008,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007 ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovacia a zéleniny (1), najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 1580/2007 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 17. mája 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. mája 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie zo 16. mája 2008, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MA

54,3

TN

113,1

TR

99,2

ZZ

88,9

0707 00 05

EG

167,2

JO

196,3

MK

40,9

TR

166,7

ZZ

142,8

0709 90 70

TR

124,0

ZZ

124,0

0805 10 20

EG

44,1

IL

59,9

MA

50,3

TN

52,0

TR

59,9

US

60,4

ZZ

54,4

0805 50 10

AR

130,1

BR

156,0

MK

58,7

TR

150,1

US

135,5

ZA

134,9

ZZ

127,6

0808 10 80

AR

94,1

BR

83,1

CA

109,4

CL

91,9

CN

75,0

MK

46,1

NZ

110,9

US

114,9

UY

77,0

ZA

77,3

ZZ

88,0


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ označuje „iné miesto pôvodu“.


17.5.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 129/8


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 428/2008

z 8. mája 2008,

určujúce intervenčné centrá pre obilniny

(kodifikované znenie)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilím (1), a najmä na jeho článok 6,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EHS) č. 2273/93 z 28. júla 1993 určujúce intervenčné centrá pre obilniny (2) bolo opakovane (3) podstatným spôsobom zmenené a doplnené. V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa malo toto nariadenie kodifikovať.

(2)

Zabezpečenie spoľahlivej činnosti intervenčného systému je potrebné, aby bol výber intervenčných centier založený na geografickom umiestnení a v závislosti od skladových priestorov, ktoré umožňujú uskladnenie a nakladanie s podstatným množstvom obilia.

(3)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Intervenčné centrá určené podľa článku 6 nariadenia (ES) č. 1784/2003 majú spĺňať jednu z týchto podmienok:

a)

sú umiestnené v regiónoch s produkciou obilia, ktorá zjavne prekračuje miestny dopyt, pravidelne alebo príležitostne, s ohľadom na poľnohospodárske a trhové štruktúry v tejto oblasti;

b)

majú podstatné skladové priestory;

c)

majú zvláštnu dôležitosť, ako trh pre tovary vo vnútri a mimo spoločenstva.

Článok 2

1.   Z centier umiestnených v regióne, ktoré sú uvedené v článku 1 písm. a) sa schvália iba tie, ktoré majú:

a)

skladovacie priestory s technickým vybavením, ktoré umožňuje prijatie, spracovanie a vyskladnenie dostatočne veľkého množstva obilia;

b)

dopravné spojenia vhodné na prevzatie a, čo je dôležitejšie, na nakladanie s obilím.

2.   Z centier, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v článku 1 písm. b) alebo c) sa schvália iba tie, ktorých skladovacie priestory, technické vybavenie a vhodné grafické umiestnenie umožní prevzatie a, čo je dôležitejšie, nakladanie s podstatnými homogénnymi množstvami obilia.

Článok 3

Nariadenie (EHS) č. 2273/93 sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe III.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. mája 2008

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 735/2007 (Ú. v. EÚ L 169, 29.6.2007, s. 6), Nariadenie (ES) č. 1784/2003 bude nahradené nariadením (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1) od 1. júla 2008.

(2)  Ú. v. ES L 207, 18.8.1993, s. 1 Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2004/2006 (Ú. v. EÚ L 379, 28.12.2006, s. 54).

(3)  Pozri prílohu II.


PRÍLOHA I

1.

Znamienko „+“ označuje, že uvedené miesto sa považuje za intervenčné centrum pre daný druh obilniny.

2.

Znamienko „–“ označuje, že uvedené miesto sa nepovažuje za intervenčné centrum pre daný druh obilniny.

Intervenčné centrum

Pšenica obyčajná

Jačmeň

Pšenica tvrdá

Kukurica

Cirok

1

2

3

4

5

6

BELGICKO

Antwerpen

+

+

Brugge

+

+

Farciennes

+

+

Floreffe

+

+

Gent

+

+

Liège

+

+

Seneffe

+

+

Tournai

+

+

BULHARSKO

Бургаска област

Айтос

+

Бургас

+

+

+

Карнобат

+

+

Варненска област

Варна

+

+

+

Вълчи дол

+

+

+

Провадия

+

+

+

Великотърновска и Габровска област

Велико Търново

+

+

+

Павликени

+

Свищов

+

+

+

Видинска област

Дунавци

+

+

+

Врачанска област

Бяла Слатина

+

+

+

Враца

+

+

+

Мизия

+

+

+

Добричка област

Балчик

+

+

+

+

Белгун

+

Генерал Тошево

+

+

+

Добрич

+

+

+

Каварна

+

Карапелит

+

Шабла

+

+

+

Ловешка област

Ловеч

+

+

Монтана област

Лом

+

+

+

Монтана

+

+

Пернишка област, София-град и София област

Перник

+

Плевенска област

Гулянци

+

Левски

+

+

+

Плевен

+

+

+

Пловдивска и Смолянска област

Пловдив

+

+

Разградска област

Исперих

+

+

+

Кубрат

+

Разград

+

+

+

Русенска област

Бяла

+

+

+

Русе

+

+

+

Силистренска област

Алфатар

+

Дулово

+

+

+

Силистра

+

+

+

Тутракан

+

+

+

Сливенска област

Нова Загора

+

+

Сливен

+

+

+

Старозагорска област

Гълъбово

+

Стара Загора

+

+

+

Чирпан

+

Търговищка област

Попово

+

+

+

Търговище

+

+

+

Хасковска и Кърджалийска област

Хасково

+

+

Шуменска област

Каспичан

+

+

+

Хитрино

+

Ямболска област

Елхово

+

+

+

Стралджа

+

Ямбол

+

+

+

ČESKÁ REPUBLIKA

Středočeský kraj

Mělník

+

+

+

Městec Kralové

+

Kolín

+

+

+

Zdislavice

+

Týnec n. S.

+

+

Milín

+

+

Rakovník

+

Slaný

+

Kněžmost

+

+

Měšice

+

Zdice

+

Jihočeský kraj

Tábor

+

+

+

Jarošov n. Než.

+

Dynín

+

+

Kaplice

+

Strunkovice n. Bl.

+

+

Písek

+

Plzeňský kraj

Horažďovice

+

Blovice

+

+

+

Domažlice

+

Planá

+

+

Kaznějov

+

+

Karlovarský kraj

Nebanice

+

Ústecký kraj

Černovice

+

Dobroměřice

+

+

+

Lovosice

+

Liberecký kraj

Mimoň

+

Královehradecký kraj

Ostroměř

+

Říkov

+

+

Pardubický kraj

Pardubice

+

+

+

Polička

+

+

Žamberk

+

+

Kraj Vysočina

Havlíčkův Brod

+

+

Pelhřimov

+

+

Krahulov

+

+

Mor. Budějovice

+

+

Křižanov

+

Jihomoravský kraj

Hodonice

+

Ivančice

+

+

Boskovice

+

Slavkov

+

Rohatec

+

+

Hustopeče

+

+

+

Hostěradice

+

Olomoucký kraj

Zábřeh

+

+

Šternberk

+

+

+

Prostějov

+

+

Zlínský kraj

Uherský Brod

+

+

Kroměříž

+

+

Valašské Meziříčí

+

+

Moravskoslezský kraj

Bruntál

+

Opava

+

+

+

Studénka

+

Město Albrechtice

+

DÁNSKO

Bornholm

Rønne

+

+

Fyn

Svendborg

+

Odense

+

+

Jylland

Åbenrå

+

Ålborg

+

+

Århus

+

+

Esbjerg

+

+

Kolding

+

+

Struer

Lolland

Nakskov

+

+

Sjælland

Kalundborg

+

Korsør

+

+

København

+

+

Vordingborg

+

NEMECKO

Freistaat Bayern

Augsburg

+

+

Bad Neustadt/Saale

+

+

Bamberg

+

+

Bayreuth

+

+

Buchloe

+

+

Eichstätt

+

Kelheim

+

+

Frontenhausen

+

+

Geiselhöring

+

+

Sulzbach-Rosenberg

+

+

Dietfurt

+

+

Hof

+

+

Ingolstadt

+

+

Landau/Isar

+

+

Landshut

+

+

Massing

+

+

Moosburg

+

+

München

+

+

Neu-Ulm

+

+

Nördlingen

+

+

Nürnberg

+

+

Ochsenfurt

+

+

Passau

+

+

Pfaffing

+

+

Plattling

+

+

Regensburg

+

+

+

Schrobenhausen

+

+

Schwabach

+

+

Schwandorf

+

+

Simbach/Inn

+

+

Straubing

+

+

Würzburg

+

+

Land Baden-Württemberg

Aalen

+

+

Aulendorf

+

Donaueschingen

+

+

Heilbronn

+

+

Ilshofen

Karlsruhe

+

+

Kehl

+

+

Mannheim

+

+

Plochingen

+

+

Sigmaringen

+

+

Stuttgart

+

+

Weikersheim

+

+

Wertheim

+

+

Freie Hansestadt Bremen

Bremen

+

+

Land Berlin

Berlin

+

+

Freie und Hansestadt Hamburg

Hamburg

+

+

Land Hessen

Darmstadt

+

+

Frankfurt

+

+

Hanau

+

+

Hünfeld

+

+

Kassel

+

+

Limburg/Lahn

+

+

Witzenhausen

+

+

Kirchhain

+

+

Land Rheinland-Pfalz

Andernach

+

+

Irmenach

+

+

Kirn Nahe

+

+

Lahnstein

+

+

Ludwighafen

+

+

Mainz

+

+

Trier

+

+

Worms

+

+

Land Saarland

Saarbrücken

+

+

Land Nordrhein-Westfalen

Bergkamen

+

+

Beverungen

+

+

Bonn

+

+

Büren

+

+

Dortmund

+

+

Düsseldorf

+

+

Duisburg

+

+

Gelsenkirchen

+

Hamm

+

+

Köln

+

+

Krefeld

+

+

Minden

+

+

Münster

+

+

Neuss

+

+

Paderborn

+

+

Siegen

+

Soest

+

+

Wesel

+

Würselen

+

+

Land Niedersachsen

Bad Gandersheim

+

+

Brake

+

+

Braunschweig

+

+

Drentwede

+

+

Emden

+

+

Frellstedt

+

+

Hameln

+

+

Hannover

+

+

Hildesheim

+

+

Holzminden

+

+

Lingen/Ems

+

+

Nienburg

+

+

Nordenham

+

+

Northeim

+

+

Osnabrück

+

+

Pollhagen

+

+

Rethem/Aller

+

+

Rinteln

+

+

Rosdorf

+

+

Uelzen

+

+

Peine

+

+

Wolfsburg

+

+

Land Schleswig-Holstein

Bad Oldesloe

+

+

Brunsbüttel

+

+

Büsum

+

+

Eckernförde

+

+

Fehmarn

+

+

Flensburg

+

+

Heiligenhafen

+

+

Hochdonn

+

+

Husum

+

+

Itzehoe

+

+

Kappeln/Schlei

+

+

Kiel

+

+

Lübeck

+

+

Mölln

+

+

Neumünster

+

+

Neustadt

+

+

Niebüll

+

+

Rendsburg

+

+

Schafstedt

+

+

Land Brandenburg

Brandenburg

+

Drebkau

+

Eberswalde

+

+

Fürstenwalde

+

Gransee

+

Gusow-Platkow

+

+

Herzberg

+

Kyritz

+

+

Niemegk

+

Karstädt

+

+

Land Mecklenburg-Vorpommern

Stralsund

+

+

Güstrow

+

+

Malchin

+

+

Neubrandenburg

+

+

Wismar

+

+

Pasewalk

+

+

Rostock

+

+

Schwerin

+

+

Freistaat Sachsen

Bischofswerda

+

Eilenburg

+

Großschirma

+

+

Neumark

+

+

Niedercunnersdorf

+

+

Riesa

+

+

Trebsen

+

+

Land Sachsen-Anhalt

Aschersleben

+

+

Coswig

Halberstadt

+

+

Halle

+

+

Klötze

+

Magdeburg

+

+

Querfurt

+

+

Tangermünde

+

Bülstringen

+

+

Dessau-Rosslau

+

+

Niedere Börde

+

+

Freistaat Thüringen

Altenburg

+

+

Buttstädt

+

+

Gotha

+

+

Ebeleben

+

+

Harth-Pöllnitz

+

+

Rudolstadt

+

+

Themar

+

+

ESTÓNSKO

Tartu

+

+

Viljandi

+

Tamsalu

+

+

Keila

+

+

Taebla

+

ÍRSKO

Banagher

+

+

Baltinglass

+

+

Bunclody

+

+

Cahir

+

+

Campile

+

+

Carlow

+

+

Castlelyons

+

+

Cork

+

+

Donaghmore (County Laois)

+

+

Drogheda

+

+

Dublin

+

+

Edenderry

+

+

Enniscorthy

+

+

Gorey

+

+

Kilkenny

+

+

Mullingar

+

+

Nenagh

+

+

New Ross

+

+

Portlaoise

+

+

Rathcoffey

+

+

Tullamore

+

+

Tullow

+

+

Waterford

+

+

Wexford

+

+

Wicklow

+

+

GRÉCKO

Θράκη

Αλεξανδρούπολη

+

+

+

+

Άνθια

+

Σαμοθράκη

+

Διδυμότειχο

+

+

+

 

Ελαφοχώρι

+

+

 

Λάβαρα

+

+

+

Ορεστιάδα

+

+

+

+

+

Δίκαια

+

+

+

+

Νεοχώρι

+

+

+

+

Βάλτος

+

+

Πεντάλοφος

+

+

Πετρωτά

+

+

Ορμένιο

+

+

Πλάτη

+

+

+

Σουφλί

+

+

Προβατόνας

+

+

+

Μαυροκλήσι

+

+

+

Φέρρες

+

+

+

Κομοτηνή

+

+

+

+

Αμβροσία

+

+

+

Παγούρια

+

+

+

Σάππες

+

+

+

Πόρτο-Λάγο

+

+

+

Ξάνθη

+

+

Ίασμος

+

+

+

+

Γεννησαία

+

+

+

Ανατολική Μακεδονία

Δράμα

+

+

+

+

Καλαμπάκι

+

+

Πρωσοτσάνη

+

+

+

Μαυρολεύκη

+

+

Καβάλα

+

+

+

Χρυσούπολη

+

+

+

Κρηνίδες

+

+

Ζαρκαδιά

+

Ελευθερούπολη

+

+

Ν. Πέραμος

+

+

Παλαιοχώρι

+

+

+

Σέρρες

+

+

+

+

Λευκοθέα

+

+

+

+

Ν. Ζίχνη

+

+

+

+

Ηράκλεια

+

+

+

Σιδηρόκαστρο

+

+

+

Βυρώνεια

+

+

Στρυμονικό

+

+

+

Σκοτούσα

+

+

Νιγρίτα

+

+

+

+

Δάφνη

+

+

+

+

Δημητρίτσι

+

+

+

Μαυροθάλασσα

+

+

+

+

Κεντρική Μακεδονία

Θεσσαλονίκη

+

+

+

+

Γέφυρα

+

+

+

+

Επανωμή

+

+

+

+

Ν. Μεσημβρία

+

+

+

Πύργος

+

+

Σίνδος

+

+

Ν. Καλλικράτεια

+

+

+

+

Βασιλικά

+

+

+

Αξιοχώρι

+

+

+

Λαγκαδάς

+

+

+

+

Δρυμός

+

+

+

Νέα Απολλωνία

+

+

+

+

Κριθιά

+

+

Σοχός

+

+

Λαγκαδίκια

+

+

+

Πολύγυρος

+

+

Καλύβια

+

Γαλάτιστα

+

+

+

+

Αρναία

+

+

Ν. Κρήμνη

+

+

+

Ν. Μουδανιά

+

+

+

+

Ν. Τρίγλια

+

+

+

Βάλτα

+

+

Πετράλωνα

+

+

Ν. Σύλλατα

+

+

Ν. Φώκαια

+

+

+

Όλυνθος

+

+

Βέροια

+

+

+

Μελίκι

+

+

Αλεξάνδρεια

+

+

+

Πλατύ

+

+

+

Αριδαία

+

+

+

Γιαννιτσά

+

+

+

+

Κρύα Βρύση

+

+

Παλαίφυτο

+

+

Πέλλα

+

+

+

+

Κιλκίς

+

+

+

Κρηστόνη

+

+

+

Καλλικό

+

+

+

Μαυρονέρι

+

+

Καστανιές

+

+

Αξιούπολη

+

+

Πολύκαστρο

+

+

+

Λιμνότοπο

+

+

+

Μεταμόρφωση

+

+

Κατερίνη

+

+

+

Αιγίνιο

+

+

+

Κολινδρός

+

Δυτική Μακεδονία

Κοζάνη

+

+

+

Δρέπανο

+

Σέρβια

+

+

Ξηρολίμνη

+

+

+

Νεάπολις

+

+

Άγιοι Θεόδωροι

+

Πτολεμαΐδα

+

+

+

Ανατολικό

+

+

Καστοριά

+

+

Μεσοποταμία

+

+

Άργος Ορεστικό

+

+

Φλώρινα

+

+

Πλατύ

+

+

Αμύνταιο

+

+

+

Γρεβενά

+

+

Μυρσίνα

+

+

Δήμητρα

+

Σαρακίνα

+

+

Τρικοκιά

+

+

Κεντρική Ελλάδα

Αχλάδι

+

Αλμυρός

+

+

+

Σούρπη

+

+

+

Ν. Πλάτανος

+

+

+

Βόλος

+

+

+

+

Βελεστίνο

+

+

+

+

Αερινό

+

+

+

Ριζόμυλος

+

+

Στεφανοβύκι

+

+

+

Περίβλεπτο

+

+

Ελασσόνα

+

+

+

Δεσκάτη

+

+

Δομενίκιο

+

+

Γεράνεια

+

+

Καλαμπάκα

+

+

+

Βασιλική

+

+

Καρδίτσα

+

+

+

+

Σοφάδες

+

Παλαμά

+

+

+

Πασχαλίτσα

+

Μαυραχάδες

+

Λάρισα

+

+

+

+

Κοιλάδα

+

+

+

+

Ζάππειο

+

+

+

+

Κυπάρισσος

+

+

+

Κυψέλη

+

+

+

Ν. Καρυές

+

+

+

+

Νίκαια

+

+

+

+

Τύρναβος

+

+

+

Χάλκη

+

+

+

+

Φαλάνη

+

+

+

Τρίκαλα

+

+

+

Φάρσαλα

+

+

+

+

Σποτούσα

+

+

+

Χαλκιαδών

+

+

+

+

Κρήνη

+

Στερεά Ελλάδα

Αγρίνιο

+

+

Βόνιτσα

+

+

+

Μεσολόγγι

+

Νεοχώρι

+

+

Ναύπακτος

+

+

Αστακός

+

Αμφίκλεια

+

+

+

Παλαιοχώρι

+

+

Αταλάντη

+

+

+

+

Μαρτίνο

+

+

+

+

Λειβανάτες

+

+

+

+

Στροβίκι

+

+

+

Λαμία

+

+

+

+

Δομοκός

+

+

+

Καρυές

+

+

Λιανοκλάδι

+

+

+

Ομβρυακή

+

+

+

Σπερχειάδα

+

+

+

Θήβα

+

+

+

Τανάγρα

+

+

+

Λιβαδειά

+

+

+

+

Αλίαρτος

+

+

+

+

Διπότιον

+

+

Ορχομενός

+

+

+

+

Αυλώνα

+

+

+

Ερυθραί

+

+

Ήπειρος

Άρτα

+

Φιλιππιάδα

+

Ιωάννινα

+

+

Ηγουμενίτσα

+

Παραμυθιά

+

Κόνιτσα

+

+

Πρέβεζα

+

+

+

Καναλάκι

+

Πελοπόννησος

Αμαλιάδα

+

+

+

Εφύρα

+

+

+

Γαστούνη

+

+

+

Λεχαινά

+

+

+

Πύργος

+

+

+

Κιάτο

+

+

+

Σκάλα

+

Πάτρα

+

+

Κ. Αχαΐα

+

+

Λάππα

+

+

+

Νήσοι

Ρόδος

+

+

Κώς

+

+

Θήρα

+

Λήμνος

+

+

Πάρος

+

Χαλκίδα

+

+

+

Ιστιαία

+

+

+

Μαντούδι

+

+

Ψαχνά

+

+

ŠPANIELSKO

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Provincia de A Coruña

Betanzos

+

+

+

Provincia de Lugo

Guitiriz

+

+

+

Provincia de Ourense

Celanova

+

+

+

Provincia de Pontevedra

Portas

+

+

+

+

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ASTURIAS

Oviedo

+

+

+

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Torrelavega

+

+

+

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Provincia de Álava

Vitoria

+

+

+

Salvatierra

+

+

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE NAVARRA

Caparroso

+

+

+

Estella

+

+

Lerín

+

+

Pamplona

+

+

+

Sangüesa

+

+

Tafalla

+

+

+

+

+

Tudela

+

+

+

+

+

Villafranca-Viana

+

+

+

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Alfaro

+

+

+

Calahorra

+

+

+

+

Haro

+

+

+

Logroño

+

+

+

+

+

Nájera

+

+

Santo Domingo de la Calzada

+

+

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Provincia de Huesca

Barbastro

+

+

+

Binéfar

+

+

Huesca

+

+

+

Jaca

+

+

Plasencia del Monte

+

+

+

Sariñena

+

+

+

+

+

Tardienta

+

+

+

+

+

Fraga

+

+

+

Grañén

+

+

+

Lanaja

+

Monzón

+

+

+

+

Provincia de Teruel

Alcañiz

+

+

+

+

Calamocha

+

+

Calanda

+

+

Cella

+

+

Ferreruela de Huerva

+

+

Monreal del Campo

+

+

Perales del Alfambra

+

+

Puebla del Hijar

+

+

+

Santa Eulalia

+

Teruel

+

+

Muniesa

+

Provincia de Zaragoza

Muel

+

+

Ariza

+

+

Belchite

+

+

Borja

+

+

Bitoa

+

+

+

+

Bujaraloz

+

+

Calatayud

+

+

Cariñena

+

+

+

+

Casetas

+

+

+

Caspe

+

+

Daroca

+

+

Epila

+

+

+

+

Ejea de los Caballeros

+

+

+

+

+

Farlete

+

+

Quinto de Ebro

+

+

+

+

Luna

+

+

Mallén

+

+

+

+

Sádaba

+

+

Used

+

+

Zaragoza

+

+

+

+

Zuera

+

+

+

Gallur

+

+

+

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Provincia de Barcelona

Vic

+

+

+

+

Igualada

+

+

+

Provincia de Girona

Fornells de la Selva

+

+

Figueras

+

+

+

+

Provincia de Lleida

Agramunt

+

+

Balaguer

+

+

+

Bellpuig

+

+

+

+

Lleida

+

+

+

+

+

Borjas Blancas

+

Provincia de Tarragona

Montblanc

+

+

+

+

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Palma de Mallorca

+

+

+

+

Mahón

+

+

+

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LÉON

Provincia de Ávila

Arévalo

+

+

+

Ávila

+

+

+

Fontiveros

+

+

Madrigal de las Altas Torres

+

+

Sanchidrián

+

+

San Pedro del Arroyo

+

+

Crespos

+

Provincia de Burgos

Aranda de Duero

+

+

+

+

Villaquirán de los Infantes

+

+

Castrojeriz

+

+

+

Lerma

+

+

+

Medina de Pomar

+

+

+

Briviesca

+

+

+

Belorado

+

+

Burgos

+

+

+

Miranda de Ebro

+

+

+

Pancorbo

+

+

Trespaderne

+

+

Torresandino

+

+

Roa de Duero

+

Villadiego de Olmos

+

+

Santa María del Campo

+

+

San Martín de Rubiales

+

Provincia de León

Santas Martas

+

+

Santa María del Páramo

+

+

+

La Bañeza

+

+

+

Sahagún

+

+

Valderas

+

+

Valencia de D. Juan

+

+

+

El Burgo Ranero

+

Provincia de Palencia

Herrera de Pisuerga

+

+

Saldaña

+

+

Carrión de los Condes

+

+

Osorno

+

+

Paredes de Nava

+

+

Villada

+

+

Frómista

+

+

Astudillo

+

+

Amusco

+

+

Palencia

+

+

+

Castromocho

+

+

Baltanás

+

+

Torquemada

+

+

+

Venta de Baños

+

Cervico de la Torre

+

+

Ampudia

+

Provincia de Salamanca

La Fuente de San Esteban

+

+

Ciudad Rodrigo

+

+

Alba de Tormes

+

+

+

Peñaranda de Bracamonte

+

+

+

Macotera

+

+

Cantalapiedra

+

+

Salamanca

+

+

+

Huelmos

+

+

Villares de la Reina

+

+

+

Gomecello

+

+

Babilafuente

+

Robliza de Cojos

+

+

Provincia de Segovia

Ayllón

+

+

Boceguillas

+

+

Cantalejo

+

+

Cuéllar

+

+

Sepúlveda

+

+

Segovia

+

+

+

San Cristóbal de la Vega

+

+

Turégano

+

+

Campo de San Pedro

+

Ortigosa de Pestaño

+

+

Provincia de Soria

San Esteban de Gormaz

+

+

Osma-La Rasa

+

+

Soria

+

+

Aliud — Gómara

+

+

+

Almazán — Coscurita

+

+

+

Monteagudo

+

Medinaceli

+

+

Berlanga de Duero

+

+

Arcos del Jalón

+

+

Agreda

+

+

Provincia de Valladolid

Alaejos

+

+

Ataquines

+

+

Arrabal del Portillo

+

+

Becilla de Valderaduey

+

Corcos

+

+

Mayorga

+

+

Medina de Rioseco

+

+

+

Mota del Marqués

+

+

Medina del Campo

+

+

+

Matapozuelo

+

+

Nava del Rey

+

+

Olmedo

+

+

Peñafiel

+

+

Simancas

+

+

Tordehumos

+

Tordesillas

+

+

+

+

Tudela de Duero

+

+

+

Valladolid

+

+

+

Villalón

+

+

Esguevillas de Esgueva

+

+

Torrelobatón

+

Provincia de Zamora

Aspariegos

+

+

Barcial del Barco

+

+

Benavente

+

+

+

Corrales del Vino

+

+

Fuentesaúco

+

+

Toro

+

+

+

Villapando

+

+

+

Zamora

+

+

Manganeses de la Lampreana

+

+

+

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Alcalá de Henares

+

+

+

+

Navalcarnero

+

+

Valdemoro

+

+

Villarejo de Salvanés

+

+

+

+

+

Arganda

+

+

+

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Provincia de Albacete

Hellín

+

+

+

+

+

Albacete

+

+

+

+

Pozo Cañada

+

+

Balazote

+

+

Villar de Chinchilla

+

+

Mahora

+

+

+

+

+

Minaya

+

+

+

+

La Roda

+

+

+

+

Villarrobledo

+

+

+

+

Barrax

+

+

+

Almansa

+

+

+

Casas de Juan Núñez

+

+

+

Vivero

+

+

Munera

+

+

Provincia de Ciudad Real

Almadén

+

+

Abenójar

+

+

Almodóvar del Campo

+

+

Piedrabuena

+

+

Porzuna

+

+

Ciudad Real

+

+

+

+

+

Corral de Calatrava

+

+

Valdepeñas

+

+

+

Santa Cruz de Mudela

+

+

Villanueva de los Infantes

+

+

Manzanares

+

+

+

+

Cinco Casas

+

+

+

+

Almargo

+

+

+

Calzada de Calatrava

+

+

La Solana

+

Alcázar de San Juan

+

+

+

Daimiel

+

+

+

+

+

Provincia de Cuenca

Huete

+

+

Cañaveras

+

+

Tarancón

+

+

+

Carrascosa del Campo

+

+

San Clemente

+

+

Saelices

+

+

Cuenca

+

+

+

Sisante

+

+

La Almarcha

+

+

+

Villares del Saz

+

+

San Lorenzo de la Parilla

+

+

Valverde de Júcar

+

+

Belmonte

+

+

Motilla del Palancar

+

+

+

Villamayor de Santiago

+

+

Mota del Cuervo

+

+

Torrejoncillo del Rey

+

Provincia de Guadalajara

Molina de Aragón

+

+

Jadraque

+

+

Cifuentes

+

+

Torija

+

+

Sigüenza

+

+

+

Guadalajara

+

+

+

+

Pastrana

+

+

Humanes

+

+

+

El Casar de Talamanca

+

Alcolea del Pinar

+

+

Albares

+

Provincia de Toledo

Talavera de la Reina

+

+

+

+

+

Los Navalmorales

+

+

Torrijos

+

+

+

+

+

Erustes

+

+

Toledo

+

+

+

+

Cabañas de la Sagra

+

+

+

+

Illescas

+

Urda Estación

+

+

Ocaña

+

+

Yepes

+

+

Villatobas

+

+

Corral de Almaguer

+

+

La Guardia

+

+

Belvís de la Jara

+

+

Tembleque

+

+

Madridejos-Consuegra

+

+

Turleque

+

+

Gálvez

+

+

Quintanar de la Orden

+

+

+

Seseña

+

+

Mora

+

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE VALENCIA

Provincia de Valencia

Requena

+

+

+

+

+

Provincia de Castellón

San Mateo

+

+

+

Provincia de Alicante

Alicante

+

+

+

+

+

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MURCIA

Jumilla

+

+

Mula

+

+

+

Lorca

+

+

+

+

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Provincia de Badajoz

La Roca de la Sierra

+

+

+

+

Mérida

+

+

+

+

+

Montijo

+

+

+

+

Badajoz

+

+

+

+

+

Olivenza

+

+

+

+

Don Benito — Villanueva de la Serena

+

+

+

+

+

Puebla de Alcocer

+

+

Guareña

+

+

+

Castuera

+

+

Villafranca de los Barros

+

+

+

+

Zafra

+

+

Jerez de los Caballeros

+

+

Llerena

+

+

+

Azuaga

+

+

+

Berlanga

+

+

Granja de Torrehermosa

+

+

Cabeza de Buey

+

+

Almendralejo

+

+

+

+

Fuente de Cantos

+

+

Villanueva del Fresno

+

+

Alburquerque

+

+

Provincia de Cáceres

Miajadas

+

+

+

Trujillo

+

+

+

Cáceres

+

+

Brozas

+

+

Navalmoral de la Mata

+

+

+

Plasencia

+

+

+

+

Mirabel

+

Cruce de Campo Lugar

+

+

+

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Provincia de Almería

Vélez Rubio

+

+

Provincia de Cádiz

Jerez de la Frontera-La Barca

+

+

+

+

+

Puerto de Santa Maria

+

+

Arcos de la Frontera

+

+

+

+

+

Estación El Cuervo

+

+

+

+

Sanlúcar de Barrameda

+

+

+

+

Olvera

+

+

+

Villamartin

+

+

+

Medina Sidonia

+

+

+

+

+

Jimena de la Frontera

+

+

Provincia de Córdoba

Montilla

+

+

+

Baena

+

+

+

La Rambla

+

+

Fernán Núñez

+

+

Santaella

+

+

+

+

+

Espejo

+

+

+

Santa Cruz

+

+

Córdoba

+

+

+

+

+

El Carpio

+

+

+

+

Cañete de las Torres

+

+

+

+

Posadas

+

+

+

+

Palma del Río

+

+

+

+

Hinojosa del Duque

+

+

Peñarroya

+

+

Pozoblanco

+

+

Alcaracejos

+

+

+

+

+

Puente Genil

+

+

+

+

Provincia de Granada

Loja

+

+

+

+

Iznalloz

+

+

Guadix

+

+

Huéscar

+

+

Granada — Santa Fe

+

+

+

+

+

Pinos Puente

+

+

+

+

+

Montefrío

+

+

+

Guadahortuna

+

+

Provincia de Huelva

Huelva

+

+

Palma del Condado

+

+

+

+

Trigueros

+

+

Escacena Paterna

+

+

Provincia de Jaén

Andújar

+

+

+

+

Linares

+

+

Porcuna

+

+

+

Jaén

+

Alcalá la Real

+

+

+

+

Úbeda

+

+

Jódar

+

+

Peal de Becerra

+

+

Villanueva de la Reina

+

+

+

Provincia de Málaga

Antequera-Bobadilla

+

+

+

+

+

Fuente de Piedra

+

+

+

Almargen

+

+

+

Málaga

+

+

+

+

Archidona

+

+

+

Provincia de Sevilla

Sanlúcar La Mayor

+

+

Sevilla

+

+

+

+

+

Utrera

+

+

+

+

Las Cabezas de San Juan

+

+

+

+

+

Carmona

+

+

+

+

+

Marchena

+

+

+

+

Écija

+

+

+

+

+

Morón de la Frontera

+

+

+

Arahal

+

+

Herrera

+

+

+

+

+

El Saucejo

+

+

+

Coria del Río

+

+

+

+

Lora del Río

+

+

+

+

+

El Coronil

+

+

+

+

+

Osuna

+

+

+

FRANCÚZSKO

Ain — 01

Peyrieu

 

 

 

+

 

Meximieux

+

 

 

+

+

La Vallebonne

+

 

 

+

 

Villars-les-Dombes

 

 

 

+

 

Saint-André-de-Corcy

+

 

 

+

 

Aisne — 02

Berry-au-Bac

+

+

 

 

 

Château-Thierry

 

 

 

+

 

Laon

+

+

 

 

 

Marle

+

+

 

 

 

Flavy-le-Martel

+

+

 

 

 

Soissons/Bucy-le-Long

+

+

+

+

 

Chierry

+

+

 

 

 

Allier — 03

Gannat

+

+

 

+

 

La Ferté-Hauterive

+

 

 

+

 

Saint-Pourcin-sur-Sioule

+

 

 

 

 

Varennes-sur-Allier

+

 

 

+

 

Villefranche

+

 

 

 

 

Saint-Martin-des-Lais

+

 

 

+

 

Alpes-de-Haute-Provence — 04

Manosque

+

+

+

+

 

Hautes-Alpes — 05

Lazer

+

+

 

 

 

Ardèche — 07

Le Pouzin

+

 

+

+

 

Ardennes — 08

Châtelet-sur-Retourne

+

+

 

+

 

Acy-Romance

+

+

 

 

 

Monthois

+

+

 

 

 

Ariège — 09

Le Vernet

+

+

+

+

 

Aube — 10

Arcis-sur-Aube

+

+

 

 

 

Brienne-le-Château

+

+

 

+

 

Charmont

+

+

 

 

 

Mailly-le-Camp

+

+

 

 

 

Nogent-sur-Seine

+

+

 

+

 

Polisy

+

+

 

 

 

Châtres

 

+

 

 

 

Roncenay

 

 

 

+

 

Luyères

 

+

 

 

 

Buchères

+

 

 

 

 

Aude — 11

Castelnaudary

+

+

+

+

+

Trèbes

+

 

+

+

 

Aveyron — 12

Baraqueville

+

+

 

 

 

Bouches-du-Rhône — 13

Arles

+

+

+

 

 

Calvados — 14

Creuilly

+

+

 

 

 

Bourguebus

+

+

 

 

 

Cheux

+

+

 

+

 

Charente — 16

Charmant

+

+

 

+

 

Le Gond-Pontouvre

+

 

+

+

 

Charente maritime — 17

La Rochelle

+

+

 

+

 

Saint-Jean-d'Angely

+

+

 

 

 

Gémozac

+

+

 

+

 

Saintes

+

+

 

 

 

Cher — 18

Avord

+

+

 

 

 

Châteauneuf-sur-Cher

+

+

 

 

 

Bourges

+

+

+

 

 

Moulins-sur-Yèvre

+

+

 

+

 

Nérondes

+

+

 

+

 

Vailly

+

+

 

+

 

Côte-d'Or — 21

Beaune

+

+

 

 

 

Châtillon-sur-Seine

+

+

 

 

 

Is-sur-Tille

+

+

 

 

 

Mirebeau-sur-Bèze

+

+

 

+

 

Saint-Julien

+

+

 

 

 

Saint-Usage

+

+

 

+

 

Venarey-les-Laumes

+

+

 

 

 

Côtes-d'Armor — 22

Broons

+

+

 

 

 

Guingamp

+

+

 

 

 

Creuse — 23

Maison-Feyne

+

+

Dordogne — 24

Bergerac

+

+

 

+

 

Verteillac

+

+

 

+

 

Doubs — 25

Dannemarie-sur-Crête

+

+

 

 

 

Drôme — 26

Pierrelatte

+

 

+

 

 

Châteauneuf-sur-Isère

+

+

 

+

+

Eure — 27

Saint-André-de-l'Eure

+