ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 125

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
9. mája 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 408/2008 z 8. mája 2008, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 409/2008 z 8. mája 2008, ktorým sa určujú vývozné náhrady za biely cukor a surový cukor vyvážaný bez ďalšieho spracovania

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 410/2008 z 8. mája 2008, ktorým sa určuje maximálna výška vývoznej náhrady za biely cukor v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 900/2007

5

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 411/2008 z 8. mája 2008, ktorým sa určuje maximálna výška vývoznej náhrady za biely cukor v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1060/2007

6

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 412/2008 z 8. mája 2008, ktorým sa otvára a zabezpečuje správa dovoznej colnej kvóty na mrazené hovädzie mäso určené na spracovanie

7

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 413/2008 z 8. mája 2008, ktorým sa mení, dopĺňa a opravuje nariadenie (ES) č. 27/2008, ktorým sa otvára a zabezpečuje správa niektorých ročných tarifných kvót pre výrobky zaradené do kódov 0714 s pôvodom v niektorých tretích krajinách iných ako Thajsko

15

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 414/2008 z 8. mája 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o udeľovanie pomoci Spoločenstva na súkromné skladovanie niektorých druhov syra počas skladovacieho obdobia 2008/2009

17

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 415/2008 z 8. mája 2008 o rozdelení národných referenčných množstiev stanovených na obdobie 2007/2008 v prílohe I k nariadeniu Rady (ES) č. 1788/2003 na dodávky a priamy predaj

22

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 416/2008 z 8. mája 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 3600/92, pokiaľ ide o posúdenie účinnej látky metalaxyl podľa článku 8 ods. 2 smernice Rady 91/414/EHS o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh ( 1 )

25

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 417/2008 z 8. mája 2008, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I a II k nariadeniu Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

27

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 418/2008 z 8. mája 2008, ktoré sa týka vydávania vývozných povolení na produkty v sektore vinárstva

28

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2008/363/ES

 

*

Rozhodnutie Rady zo 14. apríla 2008, ktorým sa predlžuje účinnosť rozhodnutia 2005/321/ES o ukončení konzultácií s Guinejskou republikou podľa článku 96 Dohody z Cotonou

29

 

 

Komisia

 

 

2008/364/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 28. apríla 2008, ktorým sa schvaľujú metódy klasifikácie jatočných tiel ošípaných v Litve [oznámené pod číslom K(2008) 1595]

32

 

 

2008/365/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 30. apríla 2008 o vytvorení pracovnej skupiny pre finančné vzdelávanie

36

 

 

DOHODY

 

 

Rada

 

*

Informácia o dátume nadobudnutia platnosti Dohody o partnerstve medzi Európskym spoločenstvom a Komorskou úniou

39

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

9.5.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 125/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 408/2008

z 8. mája 2008,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007 ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovacia a zéleniny (1), najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 1580/2007 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 9. mája 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. mája 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 8. mája 2008, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MA

59,5

TN

102,3

TR

102,4

ZZ

88,1

0707 00 05

MK

34,5

TR

152,4

ZZ

93,5

0709 90 70

TR

135,5

ZZ

135,5

0805 10 20

EG

46,6

IL

57,7

MA

51,6

TN

52,0

TR

65,0

US

49,8

ZZ

53,8

0805 50 10

AR

107,8

IL

134,7

TR

131,9

US

129,7

ZA

141,8

ZZ

129,2

0808 10 80

AR

91,7

BR

86,2

CA

92,0

CL

91,0

CN

98,3

MK

57,9

NZ

111,7

US

111,4

UY

76,8

ZA

77,8

ZZ

89,5


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ označuje „iné miesto pôvodu“.


9.5.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 125/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 409/2008

z 8. mája 2008,

ktorým sa určujú vývozné náhrady za biely cukor a surový cukor vyvážaný bez ďalšieho spracovania

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru (1), a najmä na druhý pododsek jeho článku 33 ods. 2,

keďže:

(1)

V článku 32 nariadenia (ES) č. 318/2006 sa ustanovuje, že rozdiel medzi cenami výrobkov uvedených v článku 1 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia na svetovom trhu a cenami týchto výrobkov na trhu Spoločenstva môže byť pokrytý vývoznou náhradou.

(2)

Vzhľadom na súčasnú situáciu na trhu s cukrom by sa preto mali stanoviť vývozné náhrady v súlade s pravidlami a určitými kritériami ustanovenými v článkoch 32 a 33 nariadenia (ES) č. 318/2006.

(3)

V prvom pododseku článku 33 ods. 2 nariadenia (ES) č. 318/2006 sa ustanovuje, že vývozné náhrady sa môžu odlišovať podľa miesta určenia, ak si to vyžaduje situácia na svetovom trhu alebo špecifické požiadavky určitých trhov.

(4)

Náhrady by sa mali poskytovať iba na výrobky, ktoré majú voľný pohyb v Spoločenstve a ktoré spĺňajú požiadavky nariadenia (ES) č. 318/2006.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vývozné náhrady ustanovené v článku 32 nariadenia (ES) č. 318/2006 sa poskytujú na výrobky a na množstvá, ktoré sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 9. mája 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. mája 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1260/2007 (Ú. v. EÚ L 283, 27.10.2007, s. 1). Nariadenie (ES) č. 318/2006 sa nahrádza nariadením (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1) s účinnosťou od 1. októbra 2008.


PRÍLOHA

Vývozné náhrady za biely cukor a surový cukor vyvážaný bez ďalšieho spracovania, uplatniteľné od 9. mája 2008

Kód výrobku

Miesto určenia

Merná jednotka

Výška náhrady

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

25,19 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

26,54 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

25,19 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

26,54 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čistého výrobku

0,2739

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

27,39

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

28,85

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

28,85

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % sacharózy × 100 kg čistého výrobku

0,2739

Póznamka: Miesta určenia sú definované takto:

S00

všetky miesta určenia s výnimkou:

a)

tretích krajín: Andorra, Lichtenštajnsko, Svätá stolica (Vatikánsky mestský štát), Chorvátsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko (), Čierna Hora, Albánsko, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko;

b)

území členských štátov EÚ, ktoré netvoria súčasť colného územia Spoločenstva: Faerské ostrovy, Grónsko, Helgoland, Ceuta, Melilla, samosprávne obce Livigno a Campione d’Italia a oblasti Cyperskej republiky, nad ktorými vláda Cyperskej republiky nevykonáva účinnú kontrolu;

c)

európskych území, za ktorých zahraničné vzťahy je zodpovedný niektorý z členských štátov a ktoré netvoria súčasť colného územia Spoločenstva: Gibraltár.


(1)  Vrátane Kosova, tak ako ho definuje rezolúcia Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1244 z 10. júna 1999.

(2)  Táto suma sa uplatňuje na surový cukor s výťažnosťou 92 %. Ak sa výťažnosť vyvezeného surového cukru odlišuje od 92 %, uplatniteľná suma náhrady sa vynásobí pri každej dotknutej vývoznej operácii prevodným činiteľom, ktorý sa získa vydelením výťažnosti vyvezeného surového cukru, ktorá sa vypočíta podľa ustanovení bodu III ods. 3 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 318/2006, číslom 92.


9.5.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 125/5


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 410/2008

z 8. mája 2008,

ktorým sa určuje maximálna výška vývoznej náhrady za biely cukor v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 900/2007

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru (1), a najmä na jeho článok 33 ods. 2 druhý pododsek a tretí pododsek písm. b),

keďže:

(1)

V nariadení Komisie (ES) č. 900/2007 z 27. júla 2007 o stálej verejnej súťaži na stanovenie vývozných náhrad za biely cukor až do konca hospodárskeho roku 2007/2008 (2) sa vyžaduje vyhlásenie čiastkových verejných súťaží.

(2)

Podľa článku 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 900/2007 a po preskúmaní ponúk predložených po vyhlásení čiastkovej verejnej súťaže, ktorá sa končí 8. mája 2008, je vhodné určiť pre túto čiastkovú verejnú súťaž maximálnu výšku vývoznej náhrady.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Maximálna výška vývoznej náhrady za výrobok uvedený v článku 1 ods. 1 nariadenia (ES) č. 900/2007 pre čiastkovú verejnú súťaž, ktorá sa končí 8. mája 2008, je 33,848 EUR/100 kg.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 9. mája 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. mája 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1260/2007 (Ú. v. EÚ L 283, 27.10.2007, s. 1). Nariadenie (ES) č. 318/2006 sa nahrádza nariadením (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1) s účinnosťou od 1. októbra 2008.

(2)  Ú. v. EÚ L 196, 28.7.2007, s. 26. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 148/2008 (Ú. v. EÚ L 46, 21.2.2008, s. 9).


9.5.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 125/6


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 411/2008

z 8. mája 2008,

ktorým sa určuje maximálna výška vývoznej náhrady za biely cukor v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1060/2007

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru (1), a najmä na jeho článok 33 ods. 2 druhý pododsek a tretí pododsek písm. b),

keďže:

(1)

V nariadení Komisie (ES) č. 1060/2007 zo 14. septembra 2007, ktorým sa vyhlasuje stála verejná súťaž na ďalší predaj cukru v držbe intervenčných agentúr Belgicka, Českej republiky, Španielska, Írska, Talianska, Maďarska, Poľska, Slovenska a Švédska (2) sa vyžaduje vyhlásenie čiastkových verejných súťaží.

(2)

Podľa článku 4 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1060/2007 a po preskúmaní ponúk predložených po vyhlásení čiastkovej verejnej súťaže, ktorá sa končí 7. mája 2008, je vhodné určiť pre túto čiastkovú verejnú súťaž maximálnu výšku vývoznej náhrady.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Maximálna výška vývoznej náhrady za výrobok uvedený v článku 1 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1060/2007 pre čiastkovú verejnú súťaž, ktorá sa končí 7. mája 2008, je 414,08 EUR/t.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 9. mája 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. mája 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1260/2007 (Ú. v. EÚ L 283, 27.10.2007, s. 1). Nariadenie (ES) č. 318/2006 sa nahrádza nariadením (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1) s účinnosťou od 1. októbra 2008.

(2)  Ú. v. EÚ L 242, 15.9.2007, s. 8. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 148/2008 (Ú. v. EÚ L 46, 21.2.2008, s. 9).


9.5.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 125/7


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 412/2008

z 8. mája 2008,

ktorým sa otvára a zabezpečuje správa dovoznej colnej kvóty na mrazené hovädzie mäso určené na spracovanie

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1254/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom (1), a najmä na jeho článok 32 ods. 1,

keďže:

(1)

V harmonograme CXL Svetovej obchodnej organizácie (WTO) sa od Spoločenstva požaduje otvorenie ročnej dovoznej colnej kvóty na 50 700 ton mrazeného hovädzieho mäsa určeného na spracovanie. Okrem toho v dôsledku rokovaní vedúcich k Dohode vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Austráliou podľa článku XXIV6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994, ktorá sa týka zmeny úľav v harmonogramoch Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky počas ich pristúpenia k Európskej únii (2) a ktorá bola schválená rozhodnutím Rady 2006/106/ES (3), sa Spoločenstvo zaviazalo zapracovať do svojho harmonogramu pre všetky členské štáty zvýšenie uvedenej dovoznej colnej kvóty o 4 003 ton s účinnosťou od 1. júla 2006.

(2)

Vykonávacie pravidlá otvorenia a správy tejto colnej kvóty by sa mali ustanoviť každoročne na obdobie od 1. júla do 30. júna nasledujúceho roku.

(3)

Dovoz mrazeného hovädzieho mäsa v rámci colnej kvóty podlieha dovozným clám a podmienkam ustanoveným pod poradovým číslom 12 v prílohe 7 k tretej časti prílohy I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (4).

(4)

V súlade s článkom 29 ods. 1 prvým pododsekom nariadenia (ES) č. 1254/1999 sa na dovoz do Spoločenstva v rámci colnej kvóty vzťahuje povinnosť predkladať dovozné povolenie. Ustanovenia nariadenia Komisie (ES) č. 1291/2000 z 9. júna 2000, ktorými sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady na poľnohospodárske výrobky (5), a nariadenia Komisie (ES) č. 382/2008 z 21. apríla 2008 o pravidlách uplatňovania dovozných a vývozných povolení v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa (6) by sa mali uplatňovať na dovozné povolenia vydané na základe tohto nariadenia bez toho, aby boli dotknuté ďalšie podmienky ustanovené v tomto nariadení.

(5)

V nariadení Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (7), sa ustanovujú najmä podrobné ustanovenia vzťahujúce sa na žiadosti o dovozné práva, postavenie žiadateľov a vydávanie dovozných povolení. Ustanovenia nariadenia (ES) č. 1301/2006 by sa mali uplatňovať na dovozné povolenia vydávané podľa tohto nariadenia bez toho, aby boli dotknuté ďalšie podmienky ustanovené v tomto nariadení.

(6)

Túto dovoznú colnú kvótu je vhodné spravovať prostredníctvom udelenia dovozných práv ako prvého kroku a vydaním dovozných povolení ako druhého kroku, tak ako sa ustanovuje v článku 6 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1301/2006. Hospodárske subjekty, ktoré získali dovozné práva, sa tak budú môcť v priebehu kvótového obdobia rozhodnúť, kedy si želajú podať žiadosť o dovozné povolenia pri zohľadnení svojich aktuálnych obchodných tokov. Vydávanie povolení by malo byť možné po pridelení dovozných práv na základe žiadostí oprávnených spracovateľov. Nariadením (ES) č. 1301/2006 sa obdobie platnosti povolení v každom prípade obmedzuje na posledný deň obdobia dovoznej colnej kvóty.

(7)

S cieľom zabrániť špekuláciám by sa mal prístup ku kvóte umožniť len aktívnym spracovávateľom vykonávajúcim spracovateľské činnosti v spracovateľskom zariadení schválenom v súlade s článkom 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (8).

(8)

S cieľom zabrániť špekuláciám by sa dovozné povolenia mali vydávať spracovávateľom výlučne na množstvá, na ktoré im boli pridelené dovozné práva. Z toho istého dôvodu by sa mala spolu so žiadosťou o dovozné práva zložiť aj zábezpeka. Žiadosti o dovozné povolenia zodpovedajúce prideleným právam by mali byť základnou požiadavkou v zmysle nariadenia Komisie (EHS) č. 2220/85 z 22. júla 1985, ktorým sa stanovujú spoločné podrobné pravidlá pre uplatňovanie systému záruk pre poľnohospodárske výrobky (9).

(9)

Uplatňovanie colnej kvóty si vyžaduje prísny dohľad nad dovozom a účinné kontroly jeho využívania a miesta určenia. Spracovanie by sa preto malo povoliť len v zariadení uvedenom v dovoznom povolení.

(10)

S cieľom zaručiť, aby sa dovezené mäso používalo podľa špecifikácií colnej kvóty, by sa mala zložiť zábezpeka. Pri stanovení výšky zábezpeky by sa malo prihliadať na rozdiel medzi clami uplatniteľnými v rámci colnej kvóty a mimo nej.

(11)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre hovädzie a teľacie mäso,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Týmto sa na základe podmienok stanovených v tomto nariadení otvára každoročne na obdobie od 1. júla do 30. júna nasledujúceho roku (ďalej len „obdobie dovoznej colnej kvóty“) dovozná colná kvóta na 54 703 ton mrazeného hovädzieho mäsa na kosti, na ktoré sa vzťahujú položky KN 0202 20 30, 0202 30 10, 0202 30 50, 0202 30 90 alebo 0206 29 91 a určeného na spracovanie v Spoločenstve (ďalej len „kvóta“).

Článok 2

1.   Na účely tohto nariadenia sa za výrobok A považuje spracovaný výrobok, na ktorý sa vzťahujú položky KN 1602 10, 1602 50 31 alebo 1602 50 95 a ktorý neobsahuje iné mäso ako mäso hovädzieho dobytka s pomerom kolagénu/bielkovín nie vyšším ako 0,45 a ktorý obsahuje aspoň 20 hmotnostných % chudého mäsa okrem drobov a tuku s mäsom a huspeninou, ktoré tvoria aspoň 85 % celkovej čistej hmotnosti.

Obsah kolagénu sa určuje ako osemnásobok obsahu hydroxyprolínu. Obsah hydroxyprolínu sa stanovuje na základe metódy ISO 3496-1994.

Obsah chudého hovädzieho mäsa bez tuku sa určuje v súlade s postupom ustanoveným v prílohe k nariadeniu Komisie (EHS) č. 2429/86 (10).

Za droby sa považujú: hlavy a ich časti (vrátane uší), nohy, chvosty, srdcia, vemená, pečene, obličky (týmus), pankreas, mozgy, pľúca, hltany, sliznice žalúdka (držky), sleziny, jazyky, podkožný tuk, miechy, jedlé kože, pohlavné orgány (t. j. maternica, vaječníky a semenníky), štítne žľazy a hypofýzy.

Tento výrobok sa podrobuje tepelnému spracovaniu dostatočnému na zabezpečenie zrážania (koagulácie) mäsových bielkovín v celom výrobku, ktorý po prerezaní na najhrubšom mieste nesmie na priereze vykazovať žiadne stopy ružovkasto sfarbenej tekutiny.

2.   Na účely tohto nariadenia sa za výrobok B považuje spracovaný výrobok obsahujúci hovädzie mäso, iný ako:

a)

výrobky uvedené v článku 1 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1254/1999 alebo

b)

výrobky uvedené v odseku 1 tohto článku.

Za výrobok B sa však považuje aj spracovaný výrobok, na ktorý sa vzťahuje položka KN 0210 20 90 a ktorý bol usušený alebo vyúdený tak, že sa úplne stratila farba a konzistencia čerstvého mäsa, s pomerom vody/bielkovín najviac 3:2.

Článok 3

1.   Celkové množstvo uvedené v článku 1 sa rozdeľuje na dve časti:

a)

43 000 ton mrazeného hovädzieho mäsa určeného na výrobu výrobkov A;

b)

11 703 ton mrazeného hovädzieho mäsa určeného na výrobu výrobkov B.

2.   Kvóta má tieto poradové čísla:

a)

09.4057 pre množstvá uvedené v odseku 1 písm. a);

b)

09.4058 pre množstvá uvedené v odseku 1 písm. b).

3.   Dovozné clá, ktoré sa uplatňujú na mrazené hovädzie mäso v rámci danej kvóty, sú uvedené v prílohe I.

Článok 4

1.   Kvóta sa spravuje prostredníctvom udelenia dovozných práv ako prvého kroku a vydaním dovozných povolení ako druhého kroku.

2.   Pokiaľ v tomto nariadení nie je ustanovené inak, uplatňujú sa nariadenia (ES) č. 1291/2000, (ES) č. 1301/2006 a (ES) č. 382/2008.

Článok 5

1.   Odchylne od článku 5 nariadenia (ES) č. 1301/2006 žiadatelia o dovozné práva nemusia predložiť dôkaz, že boli zapojení do obchodovania s tretími krajinami, ale musia preukázať, že sú schválení ako spracovateľské zariadenie podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 853/2004 a že aktívne pôsobili v oblasti výroby spracovaných produktov zahŕňajúcich hovädzie mäso počas obidvoch referenčných období uvedených v článku 5 nariadenia (ES) č. 1301/2006.

Žiadosť o dovozné práva nesmie prekročiť 10 % každého množstva uvedeného v článku 3 ods. 1 tohto nariadenia.

2.   Dôkaz o splnení podmienok ustanovených v odseku 1 sa predkladá spolu so žiadosťou o dovozné práva.

Odchylne od článku 5 druhého odseku nariadenia (ES) č. 1301/2006 príslušný vnútroštátny orgán rozhoduje, aké dokumenty je potrebné predložiť ako prijateľný dôkazy o splnení uvedených podmienok.

Článok 6

1.   V každej žiadosti o dovozné práva na výrobu výrobkov A alebo výrobkov B sa musí uvádzať vyjadrenie v ekvivalente nevykosteného mäsa.

Na účely tohto odseku 100 kilogramov hovädzieho mäsa na kosti zodpovedá 77 kilogramom vykosteného hovädzieho mäsa.

2.   Žiadosti o dovozné práva na výrobu výrobkov A alebo výrobkov B sa musia podať najneskôr do 8. júna do 13.00 hod. bruselského času pred začatím každoročného obdobia dovoznej colnej kvóty.

3.   Spolu so žiadosťou o dovozné práva sa zloží zábezpeka vo výške 6 eur na 100 kilogramov.

4.   Najneskôr do 13.00 hod. bruselského času druhý piatok od uplynutia lehoty na podávanie žiadostí uvedenej v odseku 2 členské štáty oznámia Komisii celkové požadované množstvá v rámci oboch kategórií výrobkov.

Článok 7

1.   Dovozné práva sa udeľujú počnúc siedmym a najneskôr šestnásty pracovný deň po uplynutí lehoty na zaslanie oznámení uvedenej v článku 6 ods. 4.

2.   Ak uplatnenie alokačného koeficientu uvedeného v článku 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1301/2006 bude mať za následok, že sa pridelí menej dovozných práv, ako sa žiadalo, zábezpeka zložená v súlade s článkom 6 ods. 3 tohto nariadenia sa bezodkladne uvoľní v príslušnom pomere.

Článok 8

1.   Prepustenie do voľného obehu množstiev udelených v rámci kvóty podlieha predloženiu dovozného povolenia.

2.   Žiadosti o dovozné povolenia sa musia vzťahovať na celkové pridelené množstvo. Táto povinnosť predstavuje základnú požiadavku v zmysle článku 20 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 2220/85.

Článok 9

1.   Žiadosti o povolenie sa môžu podávať výhradne v členskom štáte, v ktorom žiadateľ žiadal o dovozné práva v rámci kvóty a v ktorom ich získal.

Z každého vydania dovozného povolenia vyplýva zodpovedajúce zníženie získaných dovozných práv a zábezpeka zložená v súlade s článkom 6 ods. 3 sa bezodkladne uvoľní v príslušnom pomere.

2.   Dovozné povolenia sa vydávajú na meno hospodárskeho subjektu, ktorý získal dovozné práva.

3.   Žiadosť o povolenie a povolenie obsahujú tieto informácie:

a)

v kolónke 8 krajinu pôvodu;

b)

v kolónke 16 jednu z oprávnených položiek KN uvedených v článku 1;

c)

v kolónke 20 poradové číslo kvóty, aspoň jeden zo záznamov uvedených v prílohe II a názov a adresu spracovateľského zariadenia.

4.   Dovozné povolenia platia 120 dní odo dňa skutočného vydania v zmysle článku 23 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1291/2000.

Článok 10

Členské štáty zavedú systém fyzickej kontroly a kontroly dokladov s cieľom zabezpečiť spracovanie všetkého mäsa v spracovateľskom zariadení do troch mesiacov od dátumu jeho dovozu a podľa kategórie výrobku uvedenej v príslušnom dovoznom povolení.

V rámci tohto systému sa vykonávajú fyzické kontroly množstva a kvality na začiatku spracovania, počas spracovania a po jeho dokončení. Spracovatelia musia byť na tento účel kedykoľvek schopní preukázať pôvod a využitie dovezeného mäsa prostredníctvom príslušných výrobných záznamov.

Pri technickej kontrole výrobnej metódy môže príslušný orgán v potrebnej miere prihliadnuť na vyškvarený tuk a odrezky.

S cieľom overiť kvalitu výsledného výrobku a jeho súlad s predpisom spracovateľa o zložení výrobku členské štáty odoberú reprezentatívne vzorky a vykonajú analýzu týchto výrobkov. Náklady spojené s takýmito činnosťami nesie príslušný spracovateľ.

Článok 11

1.   Zábezpeka sa skladá príslušnému orgánu v čase dovozu, aby sa zaručilo, že spracovateľ, ktorému boli pridelené dovozné práva, spracuje vo svojom zariadení uvedenom v žiadosti o povolenie celé množstvo dovezeného mäsa na požadované konečné výrobky v priebehu troch mesiacov odo dňa dovozu.

Výšky zábezpeky sa stanovujú v prílohe III.

2.   K uvoľneniu zábezpeky uvedenej v článku 1 dochádza v pomere k množstvu, v prípade ktorého bol príslušným orgánom do siedmich mesiacov odo dňa dovozu predložený dôkaz o tom, že všetko dovezené mäso alebo jeho časť bolo v priebehu troch mesiacov odo dňa dovozu spracované na príslušné výrobky v určenom zariadení.

V prípade spracovania až po trojmesačnej lehote uvedenej v prvom pododseku sa zábezpeka uvoľní pri odpočítaní 15 % zrážky a ďalších 2 % zvyšnej sumy za každý deň prekročenia danej lehoty.

Ak sa dôkaz o spracovaní vystaví počas sedemmesačnej lehoty uvedenej v prvom pododseku a predloží počas 18 mesiacov po uplynutí uvedených siedmich mesiacov, vráti sa prepadnutá suma znížená o 15 % výšky zábezpeky.

3.   Neuvoľnená výška zábezpeky uvedenej v odseku 1 prepadá.

Článok 12

1.   Odchylne od článku 11 ods. 1 druhého pododseku nariadenia (ES) č. 1301/2006 členské štáty oznámia Komisii:

a)

najneskôr v desiaty deň každého mesiaca množstvá výrobkov vrátane nulových položiek, na ktoré boli v predchádzajúcom mesiaci vydané dovozné povolenia;

b)

najneskôr do 31. októbra po skončení obdobia každej dovoznej colnej kvóty množstvá výrobkov vrátane nulových položiek, ktoré neboli v rámci dovozných povolení využité alebo boli využité len čiastočne a ktoré zodpovedajú rozdielu medzi množstvami uvedenými na zadnej strane dovozných licencií a množstvami, na ktoré boli vydané.

2.   Najneskôr do 31. októbra po skončení každého obdobia dovoznej colnej kvóty členské štáty oznámia Komisii množstvá výrobkov, ktoré boli skutočne prepustené do voľného obehu počas obdobia predošlej dovoznej colnej kvóty.

3.   V oznámeniach uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa množstvá vyjadrujú hmotnosťou výrobku v kilogramoch a na kategóriu výrobku podľa prílohy V k nariadeniu Komisie (ES) č. 382/2008.

Článok 13

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. mája 2008

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 21. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 98/2008 (Ú. v. EÚ L 29, 2.2.2008, s. 5). Nariadenie (ES) č. 1254/1999 nahradí nariadenie (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1) s účinnosťou od 1. júla 2008.

(2)  Ú. v. EÚ L 47, 17.2.2006, s. 52.

(3)  Ú. v. EÚ L 47, 17.2.2006, s. 54.

(4)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1352/2007 (Ú. v. EÚ L 303, 21.11.2007, s. 3).

(5)  Ú. v. ES L 152, 24.6.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1423/2007 (Ú. v. EÚ L 317, 5.12.2007, s. 36).

(6)  Ú. v. EÚ L 115, 29.4.2008, s. 10.

(7)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 289/2007 (Ú. v. EÚ L 78, 17.3.2007, s. 17).

(8)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1243/2007 (Ú. v. EÚ L 281, 25.10.2007, s. 8).

(9)  Ú. v. ES L 205, 3.8.1985, s. 5. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2006 (Ú. v. EÚ L 365, 21.12.2006, s. 52).

(10)  Ú. v. ES L 210, 1.8.1986, s. 39.


PRÍLOHA I

DOVOZNÉ CLÁ

Výrobok

(položka KN)

Pre výrobcov výrobkov A

Pre výrobcov výrobkov B

0202 20 30

20 %

20 % + 994,5 EUR/1 000 kg/netto

0202 30 10

20 %

20 % + 1 554,3 EUR/1 000 kg/netto

0202 30 50

20 %

20 % + 1 554,3 EUR/1 000 kg/netto

0202 30 90

20 %

20 % + 2 138,4 EUR/1 000 kg/netto

0206 29 91

20 %

20 % + 2 138,4 EUR/1 000 kg/netto


PRÍLOHA II

Záznamy uvedené v článku 9 ods. 3 písm. c)

:

v bulharčine

:

Лицензия, валидна в … (държава-членка издател) / месо, предназначено за преработка в …[продукти А] [продукти Б] (ненужното се зачертава) в … (точно наименование и номер на одобрението на предприятието, където ще се извърши преработката) / Регламент (ЕО) № 382/2008

:

v španielčine

:

Certificado válido en … (Estado miembro expedidor) / carne destinada a la transformación … [productos A] [productos B] (táchese lo que no proceda) en … (designación exacta y número de registro del establecimiento en el que vaya a procederse a la transformación) / Reglamento (CE) no 382/2008

:

v češtine

:

Licence platná v … (vydávající členský stát) / Maso určené ke zpracování … [výrobky A] [výrobky B] (nehodící se škrtněte) v (přesné určení a číslo schválení zpracovatelského zařízení, v němž se má zpracování uskutečnit) / nařízení (ES) č. 382/2008

:

v dánčine

:

Licens gyldig i … (udstedende medlemsstat) / Kød bestemt til forarbejdning til (A-produkter) (B-produkter) (det ikke gældende overstreges) i … (nøjagtig betegnelse for den virksomhed, hvor forarbejdningen sker) / forordning (EF) nr. 382/2008

:

v nemčine

:

In … (ausstellender Mitgliedstaat) gültige Lizenz / Fleisch für die Verarbeitung zu [A-Erzeugnissen] [B-Erzeugnissen] (Unzutreffendes bitte streichen) in … (genaue Bezeichnung des Betriebs, in dem die Verarbeitung erfolgen soll) / Verordnung (EG) Nr. 382/2008

:

v estónčine

:

Litsents on kehtiv … (välja andev liikmesriik) / Liha töötlemiseks … [A toode] [B toode] (kustuta mittevajalik) … (ettevõtte asukoht ja loanumber, kus toimub töötlemine / määrus (EÜ) nr 382/2008

:

v gréčtine

:

Η άδεια ισχύει … (κράτος μέλος έκδοσης) / Κρέας που προορίζεται για μεταποίηση … [προϊόντα Α] [προϊόντα Β] (διαγράφεται η περιττή ένδειξη) … (ακριβής περιγραφή και αριθμός έγκρισης της εγκατάστασης όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η μεταποίηση) / Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 382/2008

:

v angličtine

:

Licence valid in … (issuing Member State) / Meat intended for processing … [A-products] [B-products] (delete as appropriate) at … (exact designation and approval No of the establishment where the processing is to take place) / Regulation (EC) No 382/2008

:

vo francúzštine

:

Certificat valable … (État membre émetteur) / viande destinée à la transformation de … [produits A] [produits B] (rayer la mention inutile) dans … (désignation exacte et numéro d’agrément de l’établissement dans lequel la transformation doit avoir lieu) / règlement (CE) no 382/2008

:

v taliančine

:

Titolo valido in … (Stato membro di rilascio) / Carni destinate alla trasformazione … [prodotti A] [prodotti B] (depennare la voce inutile) presso … (esatta designazione e numero di riconoscimento dello stabilimento nel quale è prevista la trasformazione) / Regolamento (CE) n. 382/2008

:

v lotyštine

:

Atļauja derīga … (dalībvalsts, kas izsniedz ievešanas atļauju) / pārstrādei paredzēta gaļa … [A produktu] [B produktu] ražošanai (nevajadzīgo nosvītrot) … (precīzs tā uzņēmuma apzīmējums un apstiprinājuma numurs, kurā notiks pārstrāde) / Regula (EK) Nr. 382/2008

:

v litovčine

:

Licencija galioja … (išdavusioji valstybė narė) / Mėsa skirta perdirbimui … [produktai A] [produktai B] (ištrinti nereikalingą) … (tikslus įmonės, kurioje bus perdirbama, pavadinimas ir registracijos Nr.) / Reglamentas (EB) Nr. 382/2008

:

v maďarčine

:

Az engedély … (kibocsátó tagállam) területén érvényes. / Feldolgozásra szánt hús … [A-termék][Btermék] (a nem kívánt törlendő) … (pontos rendeltetési hely és a feldolgozást végző létesítmény engedélyezési száma) 382/2008/EK rendelet

:

v maltčine

:

Liċenzja valida fi … (Stat Membru tal-ħruġ) / Laħam maħsub għall-ipproċessar … [Prodotti-A] [Prodotti-B] (ħassar skond kif ikun xieraq) fi … (deżinjazzjoni eżatta u Nru ta' l-istabbiliment fejn se jsir l-ipproċessar) / Ir-Regolament (KE) Nru 382/2008

:

v holandčine

:

Certificaat geldig in … (lidstaat van afgifte) / Vlees bestemd voor verwerking tot [A-producten] [B-producten] (doorhalen wat niet van toepassing is) in … (nauwkeurige aanduiding en toelatingsnummer van het bedrijf waar de verwerking zal plaatsvinden) / Verordening (EG) nr. 382/2008

:

v poľštine

:

Pozwolenie ważne w … (wystawiające państwo członkowskie) / mięso przeznaczone do przetworzenia … [produkty A] [produkty B] (niepotrzebne skreślić) w … (dokładne miejsce przeznaczenia i nr zatwierdzenia zakładu, w którym ma mieć miejsce przetwarzanie) / rozporządzenie (WE) nr 382/2008

:

v portugalčine

:

Certificado válido em … (Estado-Membro emissor) / carne destinada à transformação … [produtos A] [produtos B] (riscar o que não interessa) em … (designação exacta e número de aprovação do estabelecimento em que a transformação será efectuada) / Regulamento (CE) n.o 382/2008

:

v rumunčine

:

Licență valabilă în … (statul membru emitent) / Carne destinată procesării … [produse-A] [produse-B] (se șterge unde este cazul) la … (desemnarea exactă și nr. de aprobare al stabilimentului unde va avea loc procesarea) / Regulamentul (CE) nr. 382/2008

:

v slovenčine

:

Licencia platná v … (vydávajúci členský štát) / Mäso určené na spracovanie … [výrobky A] [výrobky B] (nehodiace sa prečiarknite) v … (presné určenie a číslo schválenia zariadenia, v ktorom spracovanie prebehne) / nariadenie (ES) č. 382/2008

:

v slovinčine

:

Dovoljenje velja v … (država članica, ki ga je izdala) / Meso namenjeno predelavi … [proizvodi A] [proizvodi B] (črtaj neustrezno) v … (točno namembno območje in št. odobritve obrata, kjer bo predelava potekala) / Uredba (ES) št. 382/2008

:

vo fínčine

:

Todistus on voimassa … (myöntäjäjäsenvaltio) / Liha on tarkoitettu [A-luokan tuotteet] [B-luokan tuotteet] (tarpeeton poistettava) jalostukseen … :ssa (tarkka ilmoitus laitoksesta, jossa jalostus suoritetaan, hyväksyntänumero mukaan lukien) / Asetus (EY) N:o 382/2008

:

vo švédčine

:

Licensen är giltig i … (utfärdande medlemsstat) / Kött avsett för bearbetning … [A-produkter] [B-produkter] (stryk det som inte gäller) vid … (exakt angivelse av och godkännandenummer för anläggningen där bearbetningen skall ske) / Förordning (EG) nr 382/2008


PRÍLOHA III

VÝŠKY ZÁBEZPEKY (1)

(EUR/1000 kg čistej hmotnosti)

Výrobok

(položka KN)

Pre výrobcov výrobkov A

Pre výrobcov výrobkov B

0202 20 30

1 414

420

0202 30 10

2 211

657

0202 30 50

2 211

657

0202 30 90

3 041

903

0206 29 91

3 041

903


(1)  Uplatniteľný výmenný kurz je výmenný kurz zo dňa pred zložením zábezpeky.


9.5.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 125/15


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 413/2008

z 8. mája 2008,

ktorým sa mení, dopĺňa a opravuje nariadenie (ES) č. 27/2008, ktorým sa otvára a zabezpečuje správa niektorých ročných tarifných kvót pre výrobky zaradené do kódov 0714 s pôvodom v niektorých tretích krajinách iných ako Thajsko

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1095/96 z 18. júna 1996 o implementácií koncesií stanovených v zozname CXL vypracovanom bezprostredne po záveroch rokovaní podľa článku XXIV ods. 6 GATT (1), a najmä na jeho článok 1 ods. 1,

keďže:

(1)

Zo skúseností získaných pri uplatňovaní nariadenia Komisie (ES) č. 27/2008 z 15. januára 2008, ktorým sa otvára a zabezpečuje správa niektorých ročných tarifných kvót pre výrobky zaradené do kódov KN 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 a 0714 90 19 s pôvodom v niektorých tretích krajinách iných ako Thajsko (2), vyplýva, že na zabezpečenie riadnej správy kvót je potrebné uvedené nariadenie mierne upraviť.

(2)

Za účelom riadnej správy uvedených kvót a vzhľadom na skúsenosti sa zdá byť potrebné zlepšiť plynulosť trhu pre príslušné výrobky a zabezpečiť lepšie využívanie kvót. Je preto vhodné umožniť hospodárskym subjektom predkladať viac ako jednu žiadosť o povolenie za kvótové obdobie a odchýliť sa tak od článku 6 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1301/2006 (3).

(3)

S cieľom zabezpečiť správu príslušných kvót na základe príslušného kvótového roku by sa malo spresniť, že pokiaľ sa žiadosti o povolenia predložia v decembri a zároveň sa týkajú kvóty na ďalší rok, členské štáty zasielajú Komisii žiadosti, ktoré im boli predložené dopredu v decembri, až v priebehu prvého obdobia nasledujúceho roka.

(4)

S cieľom racionalizovať a zjednodušiť sledovanie žiadostí Komisiou a obmedziť počet oznámení, ktoré majú členské štáty zasielať Komisii, by sa malo ustanoviť, že sa Komisii zašle iba jedno oznámenie týždenne.

(5)

Pri kodifikácii nariadenia Komisie (ES) č. 2449/96 z 18. decembra 1996 otvárajúceho a zabezpečujúceho správu niektorých ročných tarifných kvót pre výrobky zaradené do kódov KN 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 a 0714 90 19 s pôvodom v niektorých tretích krajinách iných ako Thajsko (4) uskutočnenej nariadením (ES) č. 27/2008 bol kód KN 0714 10 99 prevzatý bez toho, aby sa zohľadnila zmena číslovania kódov kombinovanej nomenklatúry, ku ktorej došlo prostredníctvom nariadenia (ES) č. Komisie 1214/2007 (5), čo malo za následok nahradenie číselného znaku KN 0714 10 99 číselným znakom KN ex 0714 10 98. Nariadenie je preto vhodné zodpovedajúcim spôsobom prispôsobiť vrátane opravy názvu nariadenia.

(6)

Pridelenie vyhradených množstiev členským štátom WTO vo výške 1 320 590 ton a nečlenským štátom WTO vo výške 32 000 ton jasne nevyplýva z článku 1 nariadenia (ES) č. 27/2008. S cieľom predísť vzniku nejasností je vhodné prispôsobiť znenie tohto ustanovenia.

(7)

Nariadenie (ES) č. 27/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť, doplniť a opraviť.

(8)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 27/2008 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 1 sa za prvý pododsek vkladá tento pododsek:

„Na uplatnenie tohto nariadenia sú výrobky zaradené do kódu KN ex 0714 10 98 výrobky iné ako pelety z múky a krupice zaradené do kódu KN 0714 10 98.“

2.

Článok 8 sa mení a dopĺňa takto:

a)

V odseku 1 sa pridáva tento pododsek:

„Odchylne od článku 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1301/2006 môže žiadateľ predložiť viac ako jednu žiadosť o povolenie za kvótové obdobie. Žiadateľ však môže predložiť iba jednu žiadosť o povolenie týždenne.“

b)

Odseky 2, 3 a 4 sa nahrádzajú takto:

„2.   Pre výrobky s pôvodom v Indonézii alebo Číne sa žiadosti o povolenia môžu vzťahovať na dovoz, ktorý sa uskutoční v nasledujúcom roku, ak sú predložené počas decembra na základe vývozného povolenia vystaveného indonézskymi alebo čínskymi orgánmi na príslušný rok.

3.   Členské štáty oznámia Komisii po skončení lehoty na predkladanie žiadostí podľa odseku 1 prvého pododseku a najneskôr do nasledujúceho štvrtka do 13. hodiny tieto informácie:

a)

celkové množstvá, ktorých sa týkajú žiadosti o povolenia, rozpísané podľa pôvodu a kódu výrobkov;

b)

číslo predloženého osvedčenia o pôvode a celkové množstvo uvedené na origináli dokladu alebo vo výpise z neho;

c)

čísla vývozných povolení vydaných indonézskymi alebo čínskymi úradmi a zodpovedajúce množstvá, ako aj názov plavidla.

Pri žiadostiach podľa odseku 2 však členské štáty oznámia tieto údaje spolu s oznámeniami z prvého týždňa nasledujúceho roka.

4.   Dovozné povolenie sa vydáva štvrtý pracovný deň po skončení lehoty na zaslanie oznámenia uvedeného v odseku 3.“

Článok 2

Nariadenie (ES) č. 27/2008 sa opravuje takto:

1.

V názve sa kód KN „0714 10 99“ nahrádza kódom „ex 0714 10 98“:

2.

V článku 1 sa odsek 1 opravuje takto:

a)

Úvodná veta sa nahrádza takto:

„Od 1. januára 1997 sú týmto otvorené nasledujúce ročné tarifné kvóty na dovozy výrobkov zaradených do kódov KN 0714 10 91, ex 0714 10 98, 0714 90 11 a 0714 90 19 so 6 % colnou sadzbou ad valorem:“

b)

Písmená c) a d) sa nahrádzajú takto:

„c)

kvóta 145 590 ton na príslušné výrobky s pôvodom v členských krajinách Svetovej obchodnej organizácie (WTO) iných ako Thajsko, Čína a Indonézia;

d)

kvóta 32 000 ton pre príslušné výrobky s pôvodom v krajinách, ktoré nie sú členmi WTO, z čoho je 2 000 ton vyhradených pre dovoz výrobkov zaradených do kódov KN 0714 10 91 a 0714 90 11.“

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. mája 2008

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 146, 20.6.1996, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 13, 16.1.2008, s. 3.

(3)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 289/2007 (Ú. v. EÚ L 78, 17.3.2007, s. 17).

(4)  Ú. v. ES L 333, 21.12.1996, s. 14. Nariadenie zrušené nariadením (ES) č. 27/2008.

(5)  Ú. v. EÚ L 286, 31.10.2007, s. 1.


9.5.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 125/17


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 414/2008

z 8. mája 2008,

ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o udeľovanie pomoci Spoločenstva na súkromné skladovanie niektorých druhov syra počas skladovacieho obdobia 2008/2009

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1), a najmä na jeho článok 10,

keďže:

(1)

V článku 9 nariadenia (ES) č. 1255/1999 sa ustanovuje, že pomoc na súkromné skladovanie sa môže poskytnúť pri dlhozrejúcich syroch a syroch, ktoré sú vyrobené z ovčieho a/alebo kozieho mlieka a vyžadujú minimálne šesť mesiacov na zrenie, ak vývoj cien a zásob týchto syrov poukazuje na závažnú nerovnováhu na trhu, ktorú možno odstrániť alebo zmenšiť prostredníctvom sezónneho uskladnenia.

(2)

Sezónny charakter výroby niektorých dlhozrejúcich syrov a syrov Pecorino Romano, Kefalotyri a Kasseri sa ešte viac komplikuje časovo rozdielnou sezónnosťou spotreby. Dôsledky tejto sezónnosti navyše zhoršuje rozdrobenosť výroby týchto syrov. Preto by sa malo pristúpiť k sezónnemu skladovaniu tých množstiev, ktoré zodpovedajú rozdielu medzi výrobou v letných mesiacoch a výrobou v zimných mesiacoch.

(3)

Mali by sa stanoviť typy syrov, ktoré sú oprávnené na poskytnutie pomoci, a maximálne množstvá, na ktoré možno túto pomoc poskytnúť, ako aj trvanie zmlúv v závislosti od skutočných potrieb trhu a možnosti uchovávať tieto syry.

(4)

Mal by sa stanoviť obsah zmluvy o skladovaní, ako aj nevyhnutné opatrenia, ktorými sa zabezpečí identifikácia a kontrola syrov, ktoré sú predmetom zmlúv. Výška pomoci by sa mala stanoviť s ohľadom na náklady na skladovanie a rovnováhu, ktorú je potrebné dodržiavať medzi syrmi, na ktoré sa táto pomoc poskytuje, a ostatnými syrmi predávanými na trhu. Vzhľadom na tieto skutočnosti a na dostupné zdroje by sa celková výška pomoci nemala zmeniť.

(5)

Mali by sa stanoviť aj podrobné pravidlá, čo sa týka dokumentácie, účtovníctva, ako aj frekvencie a podmienok kontroly. V tejto súvislosti by sa malo ustanoviť, že členské štáty môžu zaúčtovať zmluvnej strane všetky náklady na kontrolu alebo časť týchto nákladov.

(6)

Malo by sa upresniť, že na poskytnutie pomoci na súkromné skladovanie sú oprávnené iba celé syry.

(7)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet

Týmto nariadením sa ustanovujú podrobné pravidlá udeľovania pomoci Spoločenstva na súkromné skladovanie určitých druhov syra (ďalej len „pomoc“) v skladovacom období 2008/2009 na základe článku 9 nariadenia (ES) č. 1255/1999.

Článok 2

Definície

Na účely tohto nariadenia sa použijú tieto definície:

a)

„skladovaná dávka“ je množstvo syra rovnakého druhu s hmotnosťou najmenej dve tony, ktoré sa uskladnilo v jednom sklade v ten istý deň;

b)

„počiatočný deň zmluvného skladovania“ je deň, ktorý nasleduje po dni uskladnenia;

c)

„posledný deň zmluvného skladovania“ je deň pred dňom vyskladnenia;

d)

„skladovacie obdobie“ je obdobie, počas ktorého môže syr spadať do režimu súkromného skladovania, a ktoré je definované pre každý druh syra v prílohe.

Článok 3

Syry oprávnené na pomoc

1.   Pomoc sa poskytuje na určité dlhozrejúce syry a syry Pecorino Romano, Kefalotyri a Kasseri za podmienok stanovených v prílohe. Na poskytnutie pomoci sú oprávnené len celé syry.

2.   Syry sa musia vyrobiť v Spoločenstve a musia spĺňať tieto podmienky:

a)

musí byť na nich nezmazateľným písmom uvedené označenie výrobného podniku, v ktorom boli vyrobené, a deň a mesiac výroby, pričom tieto označenia môžu mať podobu kódu;

b)

musia vyhovieť skúške kvality, ktorou sa preukáže, že poskytujú dostatočnú záruku nato, aby sa po dozrení mohli zatriediť do kategórií vymedzených v prílohe.

Článok 4

Zmluva o skladovaní

1.   Zmluvy o súkromnom skladovaní syrov sa uzatvárajú medzi intervenčnou agentúrou členského štátu, na území ktorého sa syry skladujú, a fyzickými alebo právnickými osobami (ďalej len „zmluvné strany“).

2.   Zmluva o skladovaní sa vypracúva v písomnej podobe na základe žiadosti o uzavretie zmluvy.

Táto žiadosť sa musí doručiť intervenčnej agentúre maximálne do 30 dní odo dňa uskladnenia a môže sa týkať iba tých dávok syrov, ktorých uskladnenie sa ukončilo. Intervenčná agentúra zaznamená dátum prijatia žiadosti.

Ak sa žiadosť doručí intervenčnej agentúre v lehote 10 pracovných dní po konečnom termíne, zmluva o skladovaní sa môže ešte uzavrieť, avšak pomoc sa zníži o 30 %.

3.   Zmluva o skladovaní sa uzatvára na jednu alebo niekoľko skladovaných dávok a obsahuje ustanovenia týkajúce sa:

a)

množstva syrov, na ktoré sa vzťahuje zmluva;

b)

dátumov súvisiacich s plnením zmluvy;

c)

výšky pomoci;

d)

údajov o skladoch.

4.   Zmluva o skladovaní sa uzatvorí maximálne do 30 dní odo dňa zaznamenania žiadosti o uzatvorenie zmluvy.

5.   Kontrolné opatrenia, najmä tie, ktoré sú uvedené v článku 7, sú predmetom predpisov vypracovaných intervenčnou agentúrou. Zmluva o skladovaní bude odkazovať na tieto predpisy.

Článok 5

Uskladnenie a vyskladnenie

1.   Obdobia, počas ktorých prebieha uskladňovanie a vyskladňovanie, sú uvedené v prílohe.

2.   Zo skladu sa vyskladňuje po celých skladovaných dávkach.

3.   Ak sa na konci prvých 60 dní zmluvného skladovania ukáže, že zhoršenie kvality syrov je väčšie, ako je to pri skladovaní bežné, zmluvným stranám sa môže povoliť, aby jedenkrát vymenili chybné množstvá každej skladovanej dávky na vlastné náklady.

Ak kontroly počas skladovania alebo pri vyskladnení odhalia chybné množstvá, na tieto množstvá sa nemôže vyplatiť žiadna pomoc. Navyše musí zvyšné množstvo dávky oprávnenej na pomoc vážiť najmenej dve tony.

Druhý pododsek sa uplatňuje vtedy, keď je časť dávky vyskladnená pred začiatkom obdobia vyskladňovania uvedeného v odseku 1 alebo pred uplynutím minimálneho skladovacieho obdobia uvedeného v článku 8 ods. 2.

4.   V prípade uvedenom v odseku 3 prvom pododseku sa na účely výpočtu pomoci na vymenené množstvá považuje za prvý deň zmluvného skladovania deň začiatku zmluvného skladovania.

Článok 6

Podmienky skladovania

1.   Členský štát sa presvedčí, či sú splnené všetky podmienky, na základe ktorých vzniká nárok na vyplatenie pomoci.

2.   Zmluvná strana, alebo na základe žiadosti alebo povolenia členského štátu osoba zodpovedná za sklad, sprístupní príslušnému orgánu zodpovednému za inšpekciu všetku dokumentáciu, ktorá umožní overenie týchto údajov o výrobkoch umiestnených v súkromnom sklade:

a)

vlastníctvo v momente uskladnenia;

b)

pôvod syrov a dátum ich výroby;

c)

dátum uskladnenia;

d)

fyzická prítomnosť v sklade a adresa skladu;

e)

dátum vyskladnenia.

3.   Zmluvná strana, prípadne osoba zodpovedná za sklad, vedie skladovú evidenciu pre každú zmluvu, ktorá je k dispozícii na sklade a ktorá obsahuje tieto údaje:

a)

identifikačné číslo každej skladovanej dávky výrobkov umiestnených v sklade;

b)

dátumy uskladnenia a vyskladnenia;

c)

počet syrov a ich hmotnosť v každej skladovanej dávke;

d)

umiestnenie výrobkov v sklade.

4.   Skladované výrobky musia byť ľahko identifikovateľné, ľahko dostupné a označené podľa jednotlivých zmlúv. Skladované syry sa opatria osobitným označením.

Článok 7

Kontroly

1.   Príslušný orgán vykoná pri uskladňovaní kontroly s cieľom zaručiť, že uskladnené výrobky sú oprávnené na poskytnutie pomoci, a zabrániť akejkoľvek možnosti výmeny výrobkov počas zmluvného skladovania.

2.   Príslušný orgán vykoná neoznámenú kontrolu na základe vzoriek, aby overil fyzickú prítomnosť výrobkov na sklade. Vybraná vzorka musí byť reprezentatívna a musí zastupovať najmenej 10 % celkového zmluvného množstva, ktoré je predmetom pomocného opatrenia na súkromné skladovanie.

Kontrola musí zahŕňať okrem preskúmania skladovej evidencie uvedenej v článku 6 ods. 3 aj fyzickú kontrolu hmotnosti, druhu a označenia výrobkov. Tieto fyzické kontroly sa musia vzťahovať najmenej na 5 % množstva, ktoré je predmetom neohlásenej kontroly.

3.   Príslušný orgán vykoná na konci obdobia zmluvného skladovania kontrolu s cieľom overiť prítomnosť výrobkov. Ale ak výrobky zostanú v sklade po uplynutí maximálneho zmluvného skladovacieho obdobia, táto kontrola sa môže vykonať pri ich vyskladnení.

Na účely kontroly uvedenej v prvom pododseku zmluvná strana informuje príslušný orgán najmenej päť pracovných dní pred uplynutím zmluvného skladovacieho obdobia alebo pred začiatkom vyskladnenia, či sa vyskladnenie uskutoční počas zmluvného skladovacieho obdobia alebo po ňom, pričom uvedie príslušné skladované dávky.

Členský štát môže akceptovať kratšiu lehotu, ako je päť pracovných dní uvedených v druhom pododseku.

4.   O kontrolách vykonaných na základe odsekov 1, 2 a 3 sa vypracuje správa, ktorá bude obsahovať:

a)

dátum kontroly,

b)

jej trvanie,

c)

vykonané činnosti.

Správa musí byť podpísaná zodpovedným inšpektorom a spolupodpísaná zmluvnou stranou alebo prípadne osobou zodpovednou za sklad a musí sa zahrnúť do platobnej dokumentácie.

5.   V prípade nezrovnalostí, ktoré sa týkajú najmenej 5 % z množstva kontrolovaných výrobkov, sa kontrola rozšíri na väčšiu vzorku, ktorú určí príslušný orgán.

Členské štáty oznámia takéto prípady Komisii do štyroch týždňov.

6.   Členské štáty môžu stanoviť, aby všetky náklady na kontrolu alebo ich časť hradila zmluvná strana.

Článok 8

Pomoc poskytovaná na skladovanie

1.   Poskytovaná pomoc je stanovená takto:

i)

0,38 EUR na tonu na deň zmluvného skladovania pri dlhozrejúcich syroch;

ii)

0,45 EUR na tonu na deň zmluvného skladovania pri syroch Pecorino Romano;

iii)

0,59 EUR na tonu na deň zmluvného skladovania pri syroch Kefalotyri a Kasseri.

2.   Žiadna pomoc sa neposkytuje, ak zmluvné skladovanie trvá kratšie ako 60 dní. Maximálna pomoc nesmie presiahnuť výšku pomoci zodpovedajúcej zmluvnému skladovaciemu obdobiu 180 dní.

Ak zmluvná strana nedodrží lehotu stanovenú v druhom, prípadne treťom pododseku článku 7 ods. 3, pomoc sa zníži o 15 % a vypláca sa iba na obdobie, pre ktoré zmluvná strana príslušnému orgánu uspokojivo preukáže, že syry zostali v zmluvnom sklade.

3.   Pomoc sa vypláca na základe žiadosti zmluvnej strany na konci obdobia zmluvného skladovania do 120 dní od prijatia žiadosti za podmienky, že boli vykonané kontroly uvedené v článku 7 ods. 3 a že boli splnené podmienky oprávňujúce na pomoc.

Pokiaľ však prebieha administratívne vyšetrovanie týkajúce sa oprávnenia na poskytnutie pomoci, platba sa uskutoční až po uznaní oprávnenia na pomoc.

Článok 9

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. mája 2008

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1152/2007 (Ú. v. EÚ L 258, 4.10.2007, s. 3).


PRÍLOHA

Kategórie syrov

Množstvá oprávnené na pomoc

Minimálny vek syra

Obdobie uskladnenia

Obdobie vyskladnenia

Francúzske dlhozrejúce syry:

chránené označenie pôvodu syrov typu Beaufort alebo Comté

„červená etiketa“ pri syroch typu Emmental grand cru

trieda A alebo B pri všetkých typoch Emmental alebo Gruyère

16 000 t

10 dní

od 1. júna do 30. septembra 2008

od 1. októbra 2008 do 31. marca 2009

Nemecké dlhozrejúce syry:

„Markenkäse“ alebo „Klasse fein“ Emmentaler/Bergkäse

1 000 t

10 dní

od 1. júna do 30. septembra 2008

od 1. októbra 2008 do 31. marca 2009

Írske dlhozrejúce syry:

 

Irish long-keeping cheese

 

Emmental, special grade

900 t

10 dní

od 1. júna do 30. septembra 2008

od 1. októbra 2008 do 31. marca 2009

Rakúske dlhozrejúce syry:

1. Güteklasse Emmentaler/Bergkäse/Alpkäse

1 700 t

10 dní

od 1. júna do 30. septembra 2008

od 1. októbra 2008 do 31. marca 2009

Fínske dlhozrejúce syry:

„I luokka“

1 700 t

10 dní

od 1. júna do 30. septembra 2008

od 1. októbra 2008 do 31. marca 2009

Švédske dlhozrejúce syry:

„Västerbotten/Prästost/Svecia/Grevé“

1 700 t

10 dní

od 1. júna do 30. septembra 2008

od 1. októbra 2008 do 31. marca 2009

Poľské dlhozrejúce syry:

 

„Podlaski/Piwny/Ementalski/Ser

 

Corregio/Bursztyn/Wielkopolski“

3 000 t

10 dní

od 1. júna do 30. septembra 2008

od 1. októbra 2008 do 31. marca 2009

Slovinské dlhozrejúce syry:

„Ementalec/Zbrinc“

200 t

10 dní

od 1. júna do 30. septembra 2008

od 1. októbra 2008 do 31. marca 2009

Litovské dlhozrejúce syry:

„Goja/Džiugas“

700 t

10 dní

od 1. júna do 30. septembra 2008

od 1. októbra 2008 do 31. marca 2009

Lotyšské dlhozrejúce syry:

„Rigamond, Ementāles tipa un Ekstra klases siers“

500 t

10 dní

od 1. júna do 30. septembra 2008

od 1. októbra 2008 do 31. marca 2009

Maďarské dlhozrejúce syry:

„Hajdú“

300 t

10 dní

od 1. júna do 30. septembra 2008

od 1. októbra 2008 do 31. marca 2009

Pecorino Romano

19 000 t

90 dní a vyrobené po 1. októbri 2007

od 1. júna do 31. decembra 2008

do 31. marca 2009

Kefalotyri a Kasseri vyrobené z ovčieho mlieka, kozieho mlieka alebo zmiešaním týchto dvoch druhov mlieka

2 500 t

90 dní a vyrobené po 30. novembri 2007

od 1. júna do 30. novembra 2008

do 31. marca 2009


9.5.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 125/22


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 415/2008

z 8. mája 2008

o rozdelení národných referenčných množstiev stanovených na obdobie 2007/2008 v prílohe I k nariadeniu Rady (ES) č. 1788/2003 na „dodávky“ a „priamy predaj“

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1788/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú poplatky v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (1), a najmä na jeho článok 8,

keďže:

(1)

Na základe článku 6 nariadenia (ES) č. 1788/2003 môžu mať výrobcovia jedno alebo dve jednotlivé referenčné množstvá, jedno pre dodávky a druhé pre priamy predaj, a tieto množstvá môže na základe riadne odôvodnenej žiadosti výrobcu meniť z jedného referenčného množstva na druhé iba príslušný orgán členského štátu.

(2)

V nariadení Komisie (ES) č. 607/2007 z 1. júna 2007 o rozdelení národných referenčných množstiev stanovených na obdobie 2006/2007 v prílohe I k nariadeniu Rady (ES) č. 1788/2003 (2) na „dodávky“ a „priamy predaj“ sa ustanovuje rozdelenie na „dodávky“ a „priamy predaj“ na obdobie od 1. apríla 2006 do 31. marca 2007 pre Belgicko, Českú republiku, Dánsko, Nemecko, Estónsko, Írsko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Cyprus, Lotyšsko, Litvu, Luxembursko, Maďarsko, Maltu, Holandsko, Rakúsko, Poľsko, Portugalsko, Slovinsko, Slovensko, Fínsko, Švédsko a Spojené Kráľovstvo.

(3)

Na základe nariadenia Komisie (ES) č. 1186/2007 z 10. októbra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (ES) č. 1788/2003 stanovujúcemu poplatky v sektore mlieka a mliečnych výrobkov vzhľadom na rozdelenie na priamy predaj a dodávky pre Rumunsko a Bulharsko (3), sa stanovuje rozdelenie na priamy predaj a dodávky pre tieto členské štáty na začiatku uplatňovania režimu kvót 1. apríla 2007.

(4)

V súlade s článkom 25 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 595/2004 z 30. marca 2004, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1788/2003, ktorým sa stanovujú poplatky v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (4) Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Nemecko, Estónsko, Írsko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Cyprus, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Maďarsko, Holandsko, Rakúsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Fínsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo oznámili množstvá, ktoré sa definitívne zmenili na žiadosť výrobcov medzi jednotlivými referenčnými množstvami na dodávky a na priamy predaj.

(5)

V súlade s prílohou I k nariadeniu (ES) č. 1788/2003 sú celkové národné referenčné množstvá pre Belgicko, Dánsko, Nemecko, Francúzsko, Luxembursko, Holandsko, Rakúsko, Portugalsko, Fínsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo na obdobie 2007/2008 väčšie než ich celkové národné referenčné množstvá na obdobie 2006/2007 a tieto členské štáty Komisii oznámili rozdelenie týchto dodatočných referenčných množstiev na „dodávky“ a „priamy predaj“.

(6)

Je preto vhodné stanoviť rozdelenie medzi „dodávkami“ a „priamym predajom“ národných referenčných množstiev uplatniteľných na obdobie od 1. apríla 2007 do 31. marca 2008, ktoré je stanovené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1788/2003.

(7)

Opatrenia uvedené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Delenie medzi „dodávkami“ a „priamym predajom“ národných referenčných množstiev uplatniteľných na obdobie od 1. apríla 2007 do 31. marca 2008, ktoré je stanovené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1788/2003, sa uvádza v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. mája 2008

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 123. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1186/2007 (Ú. v. EÚ L 265, 11.10.2007, s. 22).

(2)  Ú. v. EÚ L 141, 2.6.2007, s. 28.

(3)  Ú. v. EÚ L 265, 11.10.2007, s. 22.

(4)  Ú. v. EÚ L 94, 31.3.2004, s. 22. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 228/2008 (Ú. v. EÚ L 70, 14.3.2008, s. 7).


PRÍLOHA

(v tonách)

Členské štáty

Dodávky

Priamy predaj

Belgicko

3 283 279,969

60 255,031

Bulharsko

893 688,028

85 311,972

Česká republika

2 735 402,882

2 528,118

Dánsko

4 499 580,144

319,856

Nemecko

28 049 011,176

93 454,385

Estónsko

636 070,323

10 297,677

Írsko

5 393 711,092

2 052,908

Grécko

819 371,000

1 142,000

Španielsko

6 050 995,383

65 954,617

Francúzsko

24 132 388,327

345 767,673

Taliansko

10 271 286,160

258 773,840

Cyprus

142 848,981

2 351,019

Lotyšsko

717 342,228

11 305,772

Litva

1 631 990,068

72 848,932

Luxembursko

271 274,000

465,000

Maďarsko

1 881 124,791

108 935,209

Malta

48 698,000

0,000

Holandsko

11 112 857,000

72 583,000

Rakúsko

2 679 104,617

98 788,992

Poľsko

9 211 606,546

168 536,454

Portugalsko (1)

1 930 253,126

8 933,874

Rumunsko

1 320 555,428

1 736 444,572

Slovinsko

555 673,766

20 964,234

Slovensko

1 029 752,282

11 035,718

Fínsko

2 424 447,811

7 384,196

Švédsko

3 332 630,000

3 400,000

Spojené kráľovstvo

14 619 120,370

136 526,631


(1)  Okrem Madeiry


9.5.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 125/25


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 416/2008

z 8. mája 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 3600/92, pokiaľ ide o posúdenie účinnej látky metalaxyl podľa článku 8 ods. 2 smernice Rady 91/414/EHS o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (1), a najmä na jej článok 8 ods. 2 tretí pododsek,

keďže:

(1)

Metalaxyl je jedna z účinných látok uvedených v prílohe I k nariadeniu Komisie (EHS) č. 3600/92 z 11. decembra 1992, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na realizáciu prvého stupňa pracovného programu, na ktorý sa vzťahuje článok 8 ods. 2 smernice Rady 91/414/EHS o umiestnení na trh prípravkov na ochranu rastlín (2).

(2)

Na základe rozsudku Súdneho dvora Európskych spoločenstiev z 18. júla 2007 vo veci C-326/05 P (3), ktorým sa anulovalo rozhodnutie Komisie 2003/308/ES (4) o nezaradení metalaxylu do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS, Komisia prijala nariadenie (ES) č. 1313/2007 z 8. novembra 2007, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 2076/2002 so zreteľom na predĺženie časovej lehoty uvedenej v článku 8 ods. 2 smernice Rady 91/414/EHS v súvislosti s metalaxylom a (ES) č. 2024/2006 so zreteľom na zrušenie výnimky týkajúcej sa metalaxylu (5).

(3)

V článku 233 zmluvy sa vyžaduje, aby inštitúcia, ktorej akt bol vyhlásený za neplatný, prijala potrebné opatrenia na dosiahnutie súladu s rozsudkom Súdneho dvora. Preto sú vzhľadom na nariadenie (EHS) č. 3600/92, a najmä vzhľadom na časové limity na predloženie výsledkov dodatočných skúšok a doplňujúcich informácií potrebné ďalšie opatrenia.

(4)

Tieto ďalšie opatrenia by sa mali chápať v súvislosti s osobitným skutkovým stavom rozsudku vo veci C-326/05P. Spoločnosť Industrias Químicas del Vallés (ďalej len „IQV“) nikdy nepredložila úplnú dokumentáciu, namiesto toho chcela použiť štúdie predložené druhým oznamovateľom. IQV tvrdila, že by sa malo vyžadovať len doplnenie tých materiálov, ktoré chýbajú v uvedenej dokumentácii predloženej týmto oznamovateľom, ktorá bola zhodou okolností takisto neúplná. Spoločnosti IQV však bol prístup k dokumentácii zamietnutý zo strany oznamovateľa, ktorý medzitým odstúpil. Počas konania Komisia trvala na tom, aby IQV znášala dôkazné bremeno, že metalaxyl spĺňal kritériá zaradenia do prílohy I k smernici 91/414/EHS. Súd túto pozíciu nenapadol. Keďže spoločnosť IQV nemala prístup k dokumentácii iného oznamovateľa, Komisia zastáva názor, že partnerské preskúmanie by nemohlo prebehnúť úspešne, keďže by dalo podnet na otázky týkajúce sa štúdií obsiahnutých v druhej dokumentácii. Keďže spoločnosti IQV bol prístup k tejto dokumentácii zamietnutý, nebola by schopná tieto otázky zodpovedať. Spravodajský členský štát predložil návrh hodnotiacej správy týkajúcej sa tejto látky 26. januára 2001 na základe štúdií, ktoré boli v tom čase dostupné. V priebehu hodnotenia sa však na základe zisteného nedostatku údajov nedalo predpokladať zaradenie tejto látky do prílohy I k smernici 91/414/EHS.

(5)

Počas komunikácie so spoločnosťou IQV 17. septembra a 14. novembra 2007 Komisia informovala IQV o svojom úmysle skompletizovať hodnotenie tejto látky.

(6)

Informácie o metalaxyle predložené Komisiou sú dodnes neúplné a na základe nich nie je možné zaradenie metalaxylu do prílohy I k smernici 91/414/EHS. Komisia nemôže zaručiť, že štúdie a údaje, ktoré poskytne IQV na prehodnotenie v zmysle nariadenia (EHS) č. 3600/92, budú dostatočné na to, aby sa odstránili označené nedostatky, a z tohto dôvodu aj na to, aby preukázali, že od metalaxylu možno očakávať, že vo všeobecnosti splní požiadavky stanovené v článku 5 ods. 1 písm. a) a b) smernice 91/414/EHS.

(7)

Komisia a členské štáty zvolia pragmatický prístup a spoľahnú sa v najvyššej možnej právnej miere na dosiaľ existujúce údaje. V priebehu partnerského preskúmania sa bežne objavujú nové otázky. Tieto otázky možno nastoliť v súvislosti s ktorýmkoľvek prvkom uvedenej dokumentácie, a ak takáto situácia nastane, za ich riešenie zodpovedá výlučne spoločnosť IQV.

(8)

Posúdenie metalaxylu možno ukončiť do dátumu stanoveného v nariadení (ES) č. 2076/2002 len vtedy, ak sa v jednotlivých štádiách tohto procesu uplatnia prísne lehoty. Preto nemožno tvrdiť, že všetky nedostatky, ktoré sa v dokumentácii označia neskôr, možno odstrániť formou poskytnutia ďalších štúdií, pretože tým by sa proces posudzovania spomalil.

(9)

Aby sa umožnilo preskúmanie metalaxylu, mali by sa prijať určité časové obdobia ustanovené v nariadení (EHS) č. 3600/92.

(10)

Nariadenie (EHS) č. 3600/92 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 7 ods. 4 prvom pododseku nariadenia (EHS) č. 3600/92 sa prvá a druhá zarážka nahrádza takto:

„—

časový limit, do ktorého sa predmetné výsledky alebo informácie musia predložiť spravodajskému členskému štátu a odborníkov vymenovaných podľa uvedeného odseku 2; týmto časovým limitom bude 25. máj 2002, no v prípade metalaxylu bude časový limit najneskôr 31. október 2008, ak Komisia nestanoví pre konkrétnu účinnú látku skorší časový limit s výnimkou výsledkov dlhodobých štúdií, ktoré spravodajský členský štát a Komisia označia v priebehu preverovania dokumentácie za potrebné a pri ktorých sa neočakáva, že budú do stanoveného konečného termínu úplne skompletizované, za predpokladu, že predložené informácie obsahujú dôkazy o tom, že tieto štúdie sa začali, a ich výsledky budú predložené najneskôr 25. mája 2003. Vo výnimočných prípadoch, keď nebolo možné, aby spravodajský členský štát a Komisia určili tieto štúdie do 25. mája 2001, možno stanoviť alternatívny dátum dokončenia týchto štúdií za predpokladu, že oznamovateľ poskytne spravodajskému členskému štátu do 25. mája 2002 dôkaz, že tieto štúdie sa začali do troch mesiacov od žiadosti o ich vypracovanie, a tiež protokol a správu o pokroku tejto štúdie,

časový limit, do ktorého musia takíto ohlasovatelia oznámiť spravodajskému členskému štátu a Komisii svoj záväzok predložiť požadované výsledky alebo informácie v rámci časového limitu ustanoveného v prvej zarážke. Pokiaľ však ide o metalaxyl, tento časový limit bude jeden mesiac po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. mája 2008.

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2008/45/ES (Ú. v. EÚ L 94, 5.4.2008, s. 21).

(2)  Ú. v. ES L 366, 15.12.1992, s. 10. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2266/2000 (Ú. v. ES L 259, 13.10.2000, s. 27).

(3)  Správy Európskeho súdneho dvora 2007, I-6557.

(4)  Ú. v. EÚ L 113, 7.5.2003, s. 8.

(5)  Ú. v. EÚ L 291, 9.11.2007, s. 11.


9.5.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 125/27


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 417/2008

z 8. mája 2008,

ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I a II k nariadeniu Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), a najmä na jeho článok 1 ods. 1 tretí pododsek,

keďže:

(1)

Soľ je kvalitnou potravinou s osobitnými vlastnosťami, ktoré úzko súvisia so zemepisnou oblasťou produkcie a miestnymi metódami získavania. Produkcia soli prispieva k hospodárskemu a sociálnemu rozvoju viacerých regiónov.

(2)

Bavlna je poľnohospodárskym produktom, ktorý má v niektorých regiónoch osobitný význam. Rozšírením oblasti pôsobnosti nariadenia (ES) č. 510/2006 na bavlnu by sa vytvorili nové príležitosti na propagáciu jej dobrého mena a jej používania.

(3)

S cieľom splniť očakávania určitých výrobcov a prevádzkovateľov, pre ktorých produkcia soli alebo bavlny predstavuje jeden z hlavných zdrojov príjmov, je vhodné zahrnúť tieto produkty do príloh I a II k nariadeniu (ES) č. 510/2006. Týmto pridaním sa nezmení zásadne poľnohospodársky charakter produktov, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 510/2006.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom stáleho výboru pre zemepisné označenia a označenia pôvodu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 510/2006 sa mení a dopĺňa takto:

1.

do prílohy I sa vkladá táto zarážka:

„—

soľ“;

2.

do prílohy II sa vkladá táto zarážka:

„—

bavlna“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. mája 2008

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).


9.5.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 125/28


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 418/2008

z 8. mája 2008,

ktoré sa týka vydávania vývozných povolení na produkty v sektore vinárstva

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 883/2001 z 24. apríla 2001, ktorým sa určujú pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 v oblasti obchodovania s produktmi v sektore vinárstva s tretími krajinami (1), a najmä na jeho článok 7 a článok 9 ods. 3,

keďže:

(1)

Článok 63 ods. 7 nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom (2) obmedzil poskytovanie vývozných náhrad na produkty patriace do sektora vinárstva v množstve a výdavkoch odsúhlasených v Dohode o poľnohospodárstve, ktorá bola uzatvorená v rámci multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola.

(2)

Článok 9 nariadenia (ES) č. 883/2001 ustanovil podmienky, v ktorých Komisia môže prijať osobitné opatrenia s cieľom zabrániť prekročeniu plánovaného množstva alebo disponibilného rozpočtu v rámci tejto dohody.

(3)

Na základe informácií týkajúcich sa žiadostí o vývozné povolenia, ktoré má Komisia k dispozícii k 7. máju 2008, množstvo ešte disponibilné na obdobie do 30. júna 2008 pre pásma 1. Afrika a 3. východná Európa podľa článku 9 ods. 5 nariadenia (ES) č. 883/2001 by mohlo byť prekročené, ak sa neobmedzí vydávanie týchto vývozných povolení s vopred stanovenou náhradou. Je preto potrebné stanoviť jednotnú percentuálnu sadzbu na prijímanie žiadostí predložených od 1. do 6. mája 2008 a pozastaviť pre tieto zóny do 30. júna 2008 vydávanie potvrdení na predložené žiadosti,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Vývozné povolenia s vopred stanovenou náhradou v sektore vinárstva, na ktoré sa predkladali žiadosti od 1. do 6. mája 2008 v rámci nariadenia (ES) č. 883/2001, sa vydávajú vo výške 28,98 % požadovaného množstva pre zónu 1. Afrika a vo výske 91,31 % požadovaného množstva pre zónu 3. východná Európa.

2.   Pre produkty v sektore vinárstva v zmysle odseku 1 sa vydávanie vývozných povolení, o ktoré sa predkladajú žiadosti od 7. mája 2008, ako aj podávanie žiadostí o vývozné povolenia od 9. mája 2008, pozastavuje pre pásma určenia 1. Afrika a 3. východná Európa do 30. júna 2008.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 9. mája 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. mája 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 128, 10.5.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1211/2007 (Ú. v. EÚ L 274, 18.10.2007, s. 5).

(2)  Ú. v. ES L 179, 14.7.1999, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1).


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Rada

9.5.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 125/29


ROZHODNUTIE RADY

zo 14. apríla 2008,

ktorým sa predlžuje účinnosť rozhodnutia 2005/321/ES o ukončení konzultácií s Guinejskou republikou podľa článku 96 Dohody z Cotonou

(2008/363/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Dohodu o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, podpísanú v Cotonou 23. júna 2000 (1) a revidovanú v Luxemburgu 25. júna 2005 (2), a najmä na jej článok 96,

so zreteľom na internú dohodu medzi zástupcami vlád členských štátov, ktorí sa stretli v rámci Rady, o opatreniach, ktoré sa majú prijať, a postupoch, ktoré sa majú dodržiavať pri vykonávaní dohody o partnerstve štátov AKT – ES (3), a najmä na jej článok 3,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Rozhodnutím 2005/321/ES (4) sa na sledovanie príslušných opatrení stanovuje obdobie účinnosti na 36 mesiacov od dátumu prijatia uvedeného rozhodnutia a toto obdobie by malo skončiť 14. apríla 2008.

(2)

Na konci tohto obdobia sledovania boli mnohé záväzky splnené a hlavné zostávajúce záväzky sa preniesli do konkrétnych iniciatív. Napriek tomu je však ešte potrebné uskutočniť viaceré opatrenia, ktoré sú dôležité z hľadiska hlavných prvkov Dohody z Cotonou,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Účinnosť rozhodnutia 2005/321/ES sa predlžuje o 12 mesiacov. Preskúma sa každých šesť mesiacov.

List určený predsedovi vlády Guinejskej republiky je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Opatrenia prijaté rozhodnutím 2005/321/ES ako príslušné opatrenia v zmysle článku 96 ods. 2 písm. c) Dohody z Cotonou sa nemenia.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Účinnosť tohto rozhodnutia skončí 14. apríla 2009.

Článok 4

Uverejní sa v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Luxemburgu 14. apríla 2008

Za Radu

predseda

I. JARC


(1)  Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 3.

(2)  Ú. v. EÚ L 287, 28.10.2005, s. 4.

(3)  Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 376.

(4)  Ú. v. EÚ L 104, 23.4.2005, s. 33.


PRÍLOHA

List predsedovi vlády Guinejskej republiky

Vážený pán predseda vlády,

Európska únia prikladá veľký význam ustanoveniam článku 9 Dohody z Cotonou. Dodržiavanie ľudských práv, demokratických princípov a právneho štátu, na ktorých sa zakladá partnerstvo štátov AKT – EÚ, predstavuje hlavné prvky tejto dohody, a teda základ našich vzťahov.

Európska únia v roku 2004 usúdila, že politická situácia v Guinei predstavuje porušenie týchto hlavných prvkov a v júli 2004 začala na základe článku 96 dohody konzultácie. Tieto konzultácie vyústili do záverov, ktoré boli oznámené predsedovi vlády v predchádzajúcej korešpondencii zo 14. apríla 2005.

Príslušné opatrenia stanovujú obdobie 36 mesiacov sledovania, ktoré sa skončí 14. apríla 2008. Počas tohto obdobia sa viedol intenzívny politický dialóg, ktorého príkladom sú okrem iného aj štyri spoločné pozorovacie misie Rady a Komisie, ktoré sa konali v máji 2005, februári 2006, máji 2007 a marci 2008, ako aj návšteva komisára Michela, ktorá sa uskutočnila v októbri 2006. Vzhľadom na dosiahnutý pokrok Európska únia koncom decembra 2006 rozhodla poskytnúť Guinei rozpočtový limit A 9. Európskeho rozvojového fondu vo výške 85,8 mil. EUR.

Posledná pozorovacia misia tiež potvrdila, že akcie, ktoré s odhodlaním začali uskutočňovať guinejské orgány, sú vo všeobecnosti pozitívne, najmä na úrovni volebného procesu, silno podporovaného Európskou úniou, ako aj v oblasti makroekonomickej politiky. Avšak organizácia parlamentných volieb, vrátane určenia dátumu konania volieb, ktorý je jedným z hlavných záväzkov prijatých guinejskou vládou, nie je ešte dokončená. Vďaka súčasnému vývoju je možné, že tieto záväzky budú do 12 mesiacov dodržané.

Európska únia sa s prihliadnutím na pozitívny vývoj v Guinei a vzhľadom na pokrok, ktorý je ešte potrebné dosiahnuť, rozhodla predĺžiť obdobie pozorovania stanovené v rozhodnutí zo 14. apríla 2005 na 48 mesiacov, aby umožnila guinejským orgánom dodržať všetky prijaté záväzky. Toto rozhodnutie môže byť opätovne prehodnotené v závislosti od vývoja situácie.

Vzhľadom na tieto skutočnosti sa naďalej uplatňujú príslušné opatrenia, ktoré Vám boli oznámené v našej predchádzajúcej korešpondencii zo 14. apríla 2005.

Prijmite, vážený pán predseda vlády, výraz mojej najhlbšej úcty.

V Bruseli

Za Komisiu

Za Radu


Komisia

9.5.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 125/32


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 28. apríla 2008,

ktorým sa schvaľujú metódy klasifikácie jatočných tiel ošípaných v Litve

[oznámené pod číslom K(2008) 1595]

(Iba znenie v litovskom jazyku je autentické)

(2008/364/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 3220/84 z 13. novembra 1984, ktorým sa určuje stupnica pre klasifikáciu trupov z ošípaných (1), najmä na jeho článok 5 ods. 2,

keďže:

(1)

V článku 2 ods. 3 nariadenia (EHS) č. 3220/84 sa stanovuje, že klasifikácia jatočných tiel ošípaných sa určuje podľa odhadovaného obsahu chudého mäsa prostredníctvom štatisticky osvedčených metód posudzovania, ktoré vychádzajú z fyzického merania jednej alebo viacerých anatomických častí jatočného tela ošípanej. Schválenie klasifikačných metód podlieha dodržaniu maximálnej odchýlky štatistickej chyby v posudzovaní. Táto odchýlka je definovaná v článku 3 ods. 2 nariadenia Komisie (EHS) č. 2967/85 z 24. októbra 1985, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania stupnice spoločenstva na klasifikáciu jatočne opracovaných tiel ošípaných (2).

(2)

Litva požiadala Komisiu, aby povolila štyri metódy klasifikácie jatočných tiel ošípaných, a predložila výsledky svojich pokusných pitiev v druhej časti protokolu, ako je ustanovené v článku 3 ods. 3 nariadenia (EHS) č. 2967/85.

(3)

Na základe posúdenia tejto žiadosti Komisia dospela k názoru, že podmienky na povolenie týchto klasifikačných metód sú splnené.

(4)

Nepovoľujú sa žiadne úpravy prístrojov ani klasifikačných metód, iba v prípade nového rozhodnutia Komisie prijatého na základe nadobudnutých skúseností. Z tohto dôvodu je možné zrušiť toto povolenie.

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre bravčové mäso,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa na klasifikáciu jatočných tiel ošípaných v Litve podľa nariadenia (EHS) č. 3220/84 povoľuje používanie týchto metód:

1.

metóda s využitím prístroja Fat-O-Meat’er (FOM) a súvisiace metódy hodnotenia podrobne opísané v časti 1 prílohy,

2.

prístroj Hennessy Grading Probe (HGP 7) a s ním súvisiace metódy posudzovania podrobne opísané v časti 2 prílohy,

3.

prístroj IM-03 a súvisiace metódy posudzovania podrobne opísané v časti 3 prílohy,

4.

prístroj na meranie dvojbodovou metódou (ZP) prostredníctvom meradla (meradlová metóda) a súvisiace metódy posudzovania podrobne opísané v časti 4 prílohy.

Manuálna metóda (ZP) sa môže uplatňovať len na bitúnkoch, v ktorých počet zabitých ošípaných za týždeň neprekročí 200.

Článok 2

Nepovoľujú sa žiadne úpravy prístrojov ani metód posudzovania.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené Litovskej republike.

V Bruseli 28. apríla 2008

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 301, 20.11.1984, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 3513/93 (Ú. v. ES L 320, 22.12.1993, s. 5).

(2)  Ú. v. ES L 285, 25.10.1985, s. 39. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1197/2006 (Ú. v. EÚ L 217, 8.8.2006, s. 6).


PRÍLOHA

METÓDY KLASIFIKÁCIE JATOČNÝCH TIEL OŠÍPANÝCH V LITVE

Časť 1

FAT-O-MEAT’ER ( FOM )

1.

Klasifikácia jatočných tiel ošípaných sa vykonáva prostredníctvom prístroja „Fat-O-Meat’er (FOM)“.

2.

Prístroj je vybavený sondou s priemerom 6 mm s fotodiódou typu Siemens SFH 950/960 s operačnou vzdialenosťou od 3 do 103 mm. Výsledky meraní sa prostredníctvom počítača prevedú na odhadovaný obsah chudého mäsa.

3.

Obsah chudého mäsa jatočného tela sa vypočíta podľa tohto vzorca:

Image = 59,98500 – 0,20051 × F1 – 0,62340 × F2 + 0,21878 × M2

kde:

Image

=

odhadovaný podiel chudého mäsa jatočného tela v percentách,

F1

=

hrúbka tuku (vrátane kože) v milimetroch, meraná medzi 3. a 4. stavcom, 8 cm od deliaceho rezu,

F2

=

hrúbka tuku (vrátane kože) v milimetroch, meraná medzi 3. a 4. stavcom, 6 cm od deliaceho rezu,

M2

=

hĺbka chudého mäsa v milimetroch, meraná medzi 3. a 4. stavcom, 6 cm od deliaceho rezu.

Vzorec platí pre jatočné telá s hmotnosťou od 50 do 110 kg.

Časť 2

HENNESSY GRADING PROBE (HGP7)

1.

Na klasifikáciu jatočných tiel ošípaných sa používa prístroj s názvom „Hennessy Grading Probe (HGP 7)“.

2.

Prístroj je vybavený sondou s priemerom 5,95 mm (a 6,3 mm čepeľou po všetkých stranách špice sondy) s fotodiódou (Siemens LED typu LYU 260-EO a fotodetektor typu 58 MR) a s operačnou vzdialenosťou od 0 do 120 mm. Výsledky meraní sa prostredníctvom samotného HGP 7, ako aj pripojeného počítača prevedú na odhadovaný obsah chudého mäsa.

3.

Obsah chudého mäsa v jatočnom tele sa vypočíta podľa tohto vzorca:

Image = 62,56600 – 0,85013 × F2 + 0,16150 × M2

kde:

Image

=

odhadovaný podiel chudého mäsa jatočného tela v percentách,

F2

=

hrúbka tuku (vrátane kože) v milimetroch, meraná medzi 3. a 4. stavcom, 6 cm od deliaceho rezu,

M2

=

hrúbka chudého mäsa v milimetroch, meraná medzi 3. a 4. stavcom, 6 cm od deliaceho rezu.

Vzorec platí pre jatočné telá s hmotnosťou od 50 do 110 kg,

Časť 3

IM-03

1.

Klasifikácia trupov ošípaných sa vykoná pomocou prístroja „IM-03“.

2.

Prístroj je vybavený ihlicovou optickou sondou (single line scanner SLS01) s priemerom 7 milimetrov. Sonda obsahuje líniu kontaktných optických senzorov (CIS) a diódy vysielajúce zelené svetlo. Operačná vzdialenosť je od 0 do 132 mm.

3.

Obsah chudého mäsa jatočného tela ošípanej sa vypočíta podľa tohto vzorca:

Image = 62,01600 – 0,78101 × F2 + 0,17202 × M2 – 0,03763 × W

kde:

Image

=

odhadovaný podiel chudého mäsa jatočného tela v percentách,

F2

=

Hrúbka tuku (vrátane kože) v milimetroch, meraná medzi 3. a 4. stavcom, 6 cm od deliaceho rezu,

M2

=

Hrúbka chudého mäsa v milimetroch, meraná medzi 3. a 4. stavcom, 6 cm od deliaceho rezu,

W

=

hmotnosť teplého jatočného tela v kilogramoch.

Vzorec platí pre jatočné telá s hmotnosťou od 50 do 110 kg,

Časť 4

MANUÁLNA METÓDA (ZP)

1.

Klasifikácia jatočných tiel ošípaných sa vykoná „pomocou manuálnej metódy (ZP) alebo dvojbodovou metódou“ prostredníctvom meradla.

2.

Túto metódu možno vykonávať pomocou meradla so stupnicou určenou na základe predikčnej rovnice. Princíp tejto metódy spočíva v manuálnom meraní na stredovej čiare deliacej jatočné telo na hrúbku slaniny a hrúbku svaloviny.

3.

Obsah chudého mäsa jatočného tela sa vypočíta podľa tohto vzorca:

Image = 54,57800 – 0,47534 × F + 0,27035 × M – 0,09201 × W

kde:

Image

=

odhadovaný podiel chudého mäsa jatočného tela v percentách,

F

=

Hrúbka tuku (vrátane kože) v milimetroch, meraná na deliacom reze jatočného tela v najtenšom mieste nad musculus gluteus medius,

M

=

hrúbka bedrového svalu v milimetroch, meraná na deliacom reze jatočného tela na najkratšom spojení medzi predným (kraniálnym) okrajom musculus gluteus medius a hornou (dorzálnou) hranicou miechového kanála.

W

=

hmotnosť teplého jatočného tela v kilogramoch.

Tento vzorec platí pre jatočné telá s hmotnosťou od 50 do 110 kg.


9.5.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 125/36


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 30. apríla 2008

o vytvorení pracovnej skupiny pre finančné vzdelávanie

(2008/365/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

keďže:

(1)

V článku 3 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva sa uvádza ako jedna z činností Spoločenstva vytvorenie vnútorného trhu charakterizovaného zrušením prekážok medzi členskými štátmi, ktoré bránia voľnému pohybu tovaru, osôb, služieb a kapitálu.

(2)

V článku 95 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva sa vyžaduje, aby Komisia vo svojich návrhoch na zriadenie a fungovanie vnútorného trhu, ktoré sa týkajú zdravia spotrebiteľov, brala za základ vysokú úroveň takejto ochrany, prihliadajúc najmä na vývoj vychádzajúci z nových vedeckých poznatkov.

(3)

V článku 149 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva sa vyžaduje, aby Spoločenstvo prispievalo k rozvoju kvalitného vzdelávania podporovaním spolupráce medzi členskými štátmi a, ak je to potrebné, podporovaním a doplňovaním činnosti členských štátov pri plnom rešpektovaní ich zodpovednosti za obsah výučby a organizáciu vzdelávacích systémov a za ich kultúrnu a jazykovú rozmanitosť.

(4)

V článku 153 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva sa vyžaduje, aby Spoločenstvo s cieľom podporiť záujmy spotrebiteľov a zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov prispievalo k ochrane ich zdravia, bezpečnosti a hospodárskych záujmov spotrebiteľov, ako aj k podpore ich práva na informácie, osvetu a vytváranie združení na ochranu ich záujmov.

(5)

Finančné vzdelávanie je nevyhnutné na zaistenie toho, aby jednotný trh mohol občanom Európy priniesť priame výhody, umožniť im rozhodovať sa na základe dostatočných informácií pri kúpe finančných služieb a pochopiť potrebné základy osobných financií, ktoré sú uznané v oznámení Komisie Jednotný trh pre Európu 21. storočia  (1).

(6)

Význam finančného vzdelávania potvrdzuje aj Biela kniha o politike v oblasti finančných služieb na roky 2005 – 2010 (2), Zelená kniha Maloobchodné finančné služby (3), závery Rady ECOFIN-u z 8. mája 2007 (4) a uznesenie Európskeho parlamentu o politike v oblasti finančných služieb (5).

(7)

Komisia vydala oznámenie Finančné vzdelávanie  (6), ktorým sa okrem iných iniciatív oznamuje vytvorenie pracovnej skupiny, ktorej členovia budú mať praktické skúsenosti v oblasti finančného vzdelávania.

(8)

Pracovná skupina musí prispievať k vzájomnej výmene a podpore osvedčených postupov vo finančnom vzdelávaní a musí podporovať Komisiu v jej činnostiach v oblasti finančného vzdelávania.

(9)

Pracovná skupina musí byť zložená z jednotlivcov, ktorí majú odbornú spôsobilosť a znalosti v oblasti finančného vzdelávania a musí zahŕňať širokú škálu verejných a súkromných účastníkov.

(10)

Preto je potrebné zriadiť pracovnú skupinu pre finančné vzdelávanie a vymedziť jej mandát a štruktúru,

ROZMODLA TAKTO:

Článok 1

Týmto sa vytvára pracovná skupina pre finančné vzdelávanie, ďalej len „skupina“.

Článok 2

Úlohy

Úlohou skupiny je:

podeliť sa o osvedčené postupy v oblasti finančného vzdelávania a presadzovať ich,

poskytovať poradenstvo Komisii pri implementácii zásad poskytovania veľmi kvalitných programov finančného vzdelávania, ktoré sú zverejnené v oznámení Komisie Finančné vzdelávanie,

pomôcť Komisii pri zisťovaní právnych, regulačných a správnych ustanovení a ďalších prekážok pri poskytovaní finančného vzdelávania.

radiť Komisii, pokiaľ ide o riešenie týchto prekážok,

prispieť k príprave rôznych iniciatív predložených v oznámení o finančnom vzdelávaní a k vypracovaniu hodnotenia týchto iniciatív plánovaných na rok 2010.

Komisia môže so skupinou konzultovať akékoľvek záležitosti týkajúce sa finančného vzdelávania.

Článok 3

Zloženie – vymenovanie

1.   Po prijatí tohto Rozhodnutia zverejní Komisia výzvu na predkladanie žiadostí od orgánov členských štátov, akademických inštitúcií, poskytovateľov finančných služieb, spotrebiteľských organizácií a prípadne iných skupín, ktoré chcú navrhnúť kandidátov do pracovnej skupiny. Prijímajú sa aj žiadosti od jednotlivých osôb.

2.   Členov skupiny vymenúva Komisia z radov odborníkov s odbornou spôsobilosťou a znalosťami v oblasti finančného vzdelávania. Členovia sú menovaní osobne a radia Komisii nezávisle od vonkajších pokynov.

3.   Žiadatelia, ktorí sú považovaní za vhodných uchádzačov, avšak neboli vymenovaní, môžu byť zaradení na zoznam kandidátov, ktorý môže Komisia použiť pri vymenovaní náhradníkov.

4.   Skupina má najviac 25 členov.

5.   Uplatňujú sa tieto ustanovenia:

Členovia skupiny sú vymenovaní na trojročné funkčné obdobie s možnosťou predĺženia. Svoju funkciu vykonávajú dovtedy, kým nebudú nahradení alebo im neuplynie funkčné obdobie. Funkčné obdobie členov začína prvým stretnutím pracovnej skupiny.

Členov, ktorí už nemôžu účinne prispievať k práci skupiny, ktorí odstúpia, alebo ktorí nedodržia podmienky stanovené v tomto odseku alebo v článku 287 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, možno na zostávajúcu časť ich funkčného obdobia nahradiť.

Členovia vymenovaní na základe osobnej spôsobilosti podpisujú každoročne písomné vyhlásenie, v ktorom sa zaväzujú konať vo verejnom záujme a v ktorom uvádzajú informácie o absencii alebo existencii akýchkoľvek záujmov, ktoré by mohli ovplyvniť ich objektívnosť.

Mená členov budú zverejnené vo verejnom registri pracovných skupín a na webovej stránke Generálneho riaditeľstva pre vnútorný trh a služby. Mená členov sa budú zhromažďovať, spracovávať a zverejňovať v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov.

Článok 4

Činnosť skupiny

1.   Skupine predsedá Komisia.

2.   Po dohode s Komisiou sa môžu vytvoriť podskupiny s cieľom preskúmať špecifické otázky za podmienok stanovených skupinou. Tieto podskupiny sa po splnení úloh, ktorými boli poverené, rozpustia.

3.   V prípade, že je to užitočné a/alebo potrebné, môže predseda na rokovania skupiny alebo podskupiny prizvať pozorovateľov so špecifickými odbornými znalosťami veci na tému, ktorá ja na programe.

4.   Ak Komisia uvedie, že informácie získané počas účasti na práci skupiny alebo podskupiny sa týkajú dôverných otázok, tieto informácie ďalej nemožno voľne šíriť.

5.   Skupina a jej podskupiny obvykle zasadajú v priestoroch Komisie v súlade s postupmi a časovým rozvrhom, ktoré stanovila Komisia, ktorá takisto zabezpečí sekretárske služby. Na zasadnutiach skupiny a jej podskupín sa môžu zúčastniť aj iní úradníci Komisie, ktorí sa zaujímajú o otázky prerokúvané na zasadnutiach.

6.   Skupina prijíma svoj rokovací poriadok na základe štandardného rokovacieho poriadku prijatého Komisiou (7).

7.   Komisia môže na webovej stránke Generálneho riaditeľstva pre vnútorný trh a služby v pôvodnom jazyku príslušného dokumentu uverejňovať všetky zhrnutia, závery, časti záverov alebo pracovné dokumenty skupiny.

Článok 5

Výdavky na zasadnutia

1.   Cestovné výdavky a výdavky na pobyt, ktoré platia členovia a pozorovatelia v súvislosti s činnosťou skupiny, hradí Komisia v súlade s ustanoveniami platnými v rámci Komisie. Členovia skupiny nedostávajú za poskytovanie svojich služieb honorár.

2.   Výdavky na zasadnutia sa uhradia do výšky použiteľných súm, ktoré sa príslušnému útvaru prideľujú v rámci ročného postupu prideľovania finančných prostriedkov.

Článok 6

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 30. apríla 2008

Za Komisiu

Charlie McCREEVY

člen Komisie


(1)  KOM(2007) 724 a sprievodný pracovný dokument útvarov Komisie „Iniciatívy v oblasti maloobchodných finančných služieb“, SEK(2007) 1520.

(2)  KOM(2005) 629 v konečnom znení.

(3)  KOM(2007) 226.

(4)  9171/07 (tlač 97).

(5)  P6_TA-PROV(2007)0338/A6-0248/2007.

(6)  KOM(2007) 808.

(7)  Príloha III k dokumentu SEK(2005) 1004.


DOHODY

Rada

9.5.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 125/39


Informácia o dátume nadobudnutia platnosti Dohody o partnerstve medzi Európskym spoločenstvom a Komorskou úniou

Európske spoločenstvo a vláda Komorskej únie si 3. mája 2007 a 6. marca 2008 vzájomne oznámili, že ukončili postupy, ktoré sú potrebné na prijatie dohody.

Dohoda preto nadobudla platnosť 6. marca 2008 podľa jej článku 16.