ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 115

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
29. apríla 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 380/2008 z 18. apríla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1030/2002, ktorým sa stanovuje jednotný formát povolení na pobyt pre štátnych príslušníkov tretích štátov

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 381/2008 z 28. apríla 2008, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

8

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 382/2008 z 21. apríla 2008 o pravidlách uplatňovania dovozných a vývozných povolení v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa (prepracované znenie)

10

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2008/336/ES

 

*

Rozhodnutie Rady zo 14. apríla 2008 ktorým sa vymenúvajú a nahrádzajú členovia správnej rady Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania

32

 

 

Komisia

 

 

2008/337/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 24. apríla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/968/ES, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 21/2004, pokiaľ ide o usmernenia a postupy na elektronickú identifikáciu oviec a kôz [oznámené pod číslom K(2008) 1571]  ( 1 )

33

 

 

2008/338/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 24. apríla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k rozhodnutiu 2004/438/ES, pokiaľ ide o surové mlieko a výrobky na báze surového mlieka z Austrálie, mlieko a výrobky na báze mlieka zo Srbska a ktorým sa aktualizujú údaje v tejto prílohe týkajúce sa Švajčiarska [oznámené pod číslom K(2008) 1587]  ( 1 )

35

 

 

2008/339/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 25. apríla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XI k smernici Rady 2003/85/ES, pokiaľ ide o zoznam laboratórií oprávnených narábať so živým vírusom slintačky a krívačky [oznámené pod číslom K(2008) 1577]  ( 1 )

39

 

 

2008/340/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 25. apríla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/133/ES, v ktorom sa od členských štátov vyžaduje dočasné prijatie ďalších opatrení proti šíreniu Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (háďatko borovicové) v súvislosti s oblasťami v Portugalsku okrem oblastí, v ktorých jeho výskyt nie je známy [oznámené pod číslom K(2008) 1580]

41

 

 

2008/341/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 25. apríla 2008, ktorým sa stanovujú kritériá Spoločenstva pre národné programy eradikácie, kontroly a monitorovania určitých chorôb zvierat a zoonóz [oznámené pod číslom K(2008) 1588]  ( 1 )

44

 

 

DOHODY

 

 

Rada

 

*

Oznámenie o nadobudnutí platnosti protokolu k dohode o partnerstve a spolupráci zakladajúcej partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Ruskou federáciou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii

47

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k informácii o nadobudnutí platnosti Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou v súvislosti s vývoznými clami (Ú. v. EÚ L 112, 24.4.2008)

48

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

29.4.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 115/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 380/2008

z 18. apríla 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1030/2002, ktorým sa stanovuje jednotný formát povolení na pobyt pre štátnych príslušníkov tretích štátov

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 63 ods. 3 písm. a),

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Amsterdamská zmluva má za cieľ postupne vybudovať priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a zveruje Komisii právo iniciatívy pri prijímaní príslušných opatrení v záujme zosúladenia prisťahovaleckej politiky.

(2)

Dôležité je, aby jednotný formát povolení na pobyt obsahoval všetky potrebné informácie a spĺňal veľmi náročné technické požiadavky, najmä pokiaľ ide o ochranu proti falšovaniu a pozmeňovaniu. To prispeje k splneniu cieľa, ktorým je predchádzať nelegálnemu prisťahovalectvu a nelegálnemu pobytu a bojovať proti nim. Zároveň musí byť navrhnutý tak, aby ho mohli využívať všetky členské štáty.

(3)

Začlenenie biometrických identifikačných znakov je dôležitým krokom smerom k využívaniu nových prvkov, ktoré spoľahlivejšie spájajú držiteľa s povolením na pobyt, čím významne prispievajú k zabezpečeniu ochrany pred zneužitím. Mali by sa zohľadniť špecifikácie stanovené v časti 3 dokumentu Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO) č. 9303 o strojovo snímateľných úradných dokladoch veľkosti 1 a 2.

(4)

Veľká väčšina členských štátov navyše uplatňuje zásadu jediného dokladu pre jednu osobu, ktorá ešte väčšmi zvyšuje bezpečnosť. Malo by sa preskúmať, či by sa táto zásada mala uplatňovať povinne.

(5)

Európska rada na svojom zasadnutí v Solúne 19. a 20. júna 2003 zdôraznila, že je potrebné, aby sa v EÚ k biometrickým identifikačným znakom alebo biometrickým údajom pristupovalo jednotne, čo by umožnilo uplatňovať zosúladené riešenia na doklady pre štátnych príslušníkov tretích krajín, pasy občanov EÚ a informačné systémy.

(6)

Malo by sa uľahčiť využívanie nových technológií, ako napríklad elektronickej verejnej správy a digitálneho podpisu pre prístup k elektronickým službám, tým, že sa členským štátom poskytne možnosť využívať na tento účel pamäťové médium na povoleniach na pobyt používané na začlenenie biometrických identifikačných znakov alebo dodatočné pamäťové médium.

(7)

Účelom tohto nariadenia je iba stanoviť ochranné znaky a biometrické identifikačné znaky, ktoré budú členské štáty používať pre jednotný formát povolení na pobyt pre štátnych príslušníkov tretích krajín.

(8)

Toto nariadenie ustanovuje iba špecifikácie, ktoré nie sú tajné; tieto špecifikácie sa musia doplniť o ďalšie špecifikácie, ktoré môžu ostať tajné, aby sa predišlo falšovaniu a pozmeňovaniu, a ktoré nesmú obsahovať osobné údaje ani odkazy na takéto údaje. Právomoc prijímať takéto doplňujúce špecifikácie by sa mala zveriť Komisii, ktorej by mal pomáhať výbor zriadený článkom 6 nariadenia Rady (ES) č. 1683/95 z 29. mája 1995 stanovujúceho jednotný formát víz (2).

(9)

Na spracovávanie osobných údajov v súvislosti s jednotným formátom povolení na pobyt sa vzťahuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (3). Pokiaľ nariadenie Rady (ES) č. 1030/2002 (4) alebo príloha k nemu neustanovujú inak alebo ak sa neuvádza inak v príslušnom cestovnom doklade, musí sa zabezpečiť, aby sa na jednotnom formáte povolení na pobyt neuchovávali žiadne ďalšie informácie.

(10)

V súlade so zásadou proporcionality je pre dosiahnutie základného cieľa, ktorým je zavedenie biometrických identifikačných znakov v interoperabilných formátoch, potrebné a vhodné ustanoviť pravidlá pre všetky členské štáty, ktoré vykonávajú Schengenský dohovor. V súlade s článkom 5 tretím odsekom zmluvy toto nariadenie nepresahuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie sledovaných cieľov.

(11)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska pripojeného k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva sa Dánsko nezúčastňuje na prijatí tohto nariadenia, a nie je ním preto viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu. Keďže cieľom tohto nariadenia je rozvíjať schengenské acquis podľa ustanovení hlavy IV tretej časti Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, Dánsko by malo v súlade s článkom 5 uvedeného protokolu do šiestich mesiacov od prijatia tohto nariadenia rozhodnúť, či ho zavedie do svojho vnútroštátneho práva.

(12)

Pokiaľ ide o Island a Nórsko, toto nariadenie rozvíja ustanovenia schengenského acquis v zmysle Dohody uzavretej medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o pridružení týchto dvoch štátov pri vykonávaní, uplatňovaní a rozvoji schengenského acquis  (5), ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bode C rozhodnutia Rady 1999/437/ES (6) o určitých vykonávacích predpisoch k tejto dohode.

(13)

V súlade s článkom 3 Protokolu o postavení Spojeného kráľovstva a Írska pripojeného k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva Spojené kráľovstvo listom z 29. decembra 2003 oznámilo svoju vôľu zúčastniť sa na prijatí a uplatňovaní tohto nariadenia.

(14)

V súlade s článkom 3 Protokolu o postavení Spojeného kráľovstva a Írska pripojeného k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva Írsko oznámilo listom z 19. decembra 2003 svoju vôľu zúčastniť sa na prijatí a uplatňovaní tohto nariadenia.

(15)

Pokiaľ ide o Švajčiarsko, toto nariadenie rozvíja ustanovenia schengenského acquis v zmysle Dohody podpísanej medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pristúpení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis, ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bode C rozhodnutia 1999/437/ES, ktorý sa má vykladať v spojení s článkom 4 ods. 1 rozhodnutia Rady 2004/860/ES (7),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1030/2002 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

článok 1 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v odseku 1 sa druhá veta nahrádza takto:

„Povolenia na pobyt pre štátnych príslušníkov tretích krajín sa vydávajú ako samostatné doklady vo formáte ID 1 alebo ID 2.“;

b)

v odseku 2 sa písmeno a) mení a dopĺňa takto:

i)

bod ii) sa nahrádza takto:

„ii)

povolení vydaných v čase prebiehajúceho preskúmania žiadosti o azyl, žiadosti o povolenie na pobyt alebo o jeho predĺženie;“;

ii)

vkladá sa nasledujúci bod:

„iia)

povolení vydaných vo výnimočných prípadoch na účely predĺženia oprávneného pobytu o najviac jeden mesiac;“;

2.

do článku 2 ods. 1 sa dopĺňajú tieto písmená:

„d)

technické špecifikácie pamäťového média pre biometrické znaky a ich zabezpečenie okrem iného pred neoprávneným prístupom;

e)

požiadavky na kvalitu a spoločné normy pre zobrazenie podoby tváre a pre zobrazenie odtlačkov prstov;

f)

vyčerpávajúci zoznam dodatočných vnútroštátnych ochranných znakov, ktoré môžu členské štáty pridať v súlade s písmenom h) prílohy.“;

3.

v článku 3 sa prvý odsek nahrádza takto:

„V súlade s postupom uvedeným v článku 7 ods. 2 možno rozhodnúť o tom, že špecifikácie uvedené v článku 2 sú tajné a neuverejnia sa. V takom prípade sa sprístupnia len subjektom, ktoré členské štáty určia ako zodpovedné za tlač, a osobám, ktoré riadne splnomocnil členský štát alebo Komisia.“;

4.

v článku 4 sa druhý odsek sa nahrádza takto:

„Povolenie na pobyt ani pamäťové médium povolenia na pobyt uvedené v článku 4a nesmú obsahovať žiadne informácie v strojovo snímateľnej podobe, pokiaľ toto nariadenie alebo príloha k nemu neustanovujú inak alebo pokiaľ vydávajúci štát v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi v súvisiacom cestovnom doklade neuvádza inak. Na čipe uvedenom v bode 16 prílohy môžu členské štáty uchovávať aj údaje na účely elektronických služieb, ako napríklad elektronickej verejnej správy alebo elektronického obchodu, ako aj ďalšie ustanovenia týkajúce sa povolenia na pobyt. Všetky vnútroštátne údaje však musia byť logicky oddelené od biometrických údajov uvedených v článku 4a.

Na účely tohto nariadenia sa biometrické údaje v povoleniach na pobyt môžu využívať len na overovanie:

a)

pravosti dokladu;

b)

totožnosti jeho držiteľa prostredníctvom priamo dostupných porovnateľných údajov v prípadoch, keď vnútroštátne právne predpisy vyžadujú predloženie povolenia na pobyt.“;

5.

vkladajú sa tieto články:

„Článok 4a

Jednotný formát povolení na pobyt zahŕňa pamäťové médium obsahujúce zobrazenie podoby tváre a dve zobrazenia odtlačkov prstov držiteľa, pričom obe zobrazenia musia byť v interoperabilných formátoch. Údaje musia byť chránené a pamäťové médium musí mať dostatočnú kapacitu a schopnosť zaručiť ich úplnosť, pravosť a utajenosť.

Článok 4b

Členské štáty na účely tohto nariadenia zbierajú biometrické identifikačné znaky štátnych príslušníkov tretích krajín, ktoré pozostávajú zo zobrazenia tváre a dvoch odtlačkov prstov.

Postup sa stanoví v súlade s vnútroštátnymi postupmi dotknutého členského štátu a so zárukami ustanovenými v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd a v Dohovore Organizácie Spojených národov o právach dieťaťa.

Zbierajú sa tieto biometrické identifikačné znaky:

fotografia poskytnutá žiadateľom alebo vyhotovená v čase podania žiadosti a

naplocho odobraté a digitálne zachytené dva odtlačky prstov.

Technické špecifikácie pre odoberanie biometrických identifikačných znakov sa stanovia v súlade s postupom uvedeným v článku 7 ods. 2, normami ICAO a technickými špecifikáciami pre pasy vydávané členskými štátmi ich štátnym príslušníkom podľa nariadenia Rady (ES) č. 2252/2004 z 13. decembra 2004 o normách pre bezpečnostné znaky a biometriu v pasoch a cestovných dokladoch vydávaných členskými štátmi (8).

Odoberanie odtlačkov prstov je povinné od veku šiestich rokov.

Od povinnosti poskytnúť odtlačky prstov sú oslobodené osoby, ktorých odtlačky nie je fyzicky možné odobrať.

6.

vkladá sa tento článok:

„Článok 5a

Ak členské štáty používajú jednotný formát na iné účely ako na účely, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, musia sa prijať vhodné opatrenia, aby nemohlo dôjsť k zámene s povolením na pobyt uvedeným v článku 1 a aby bol účel na karte jasne uvedený.“;

7.

v článku 9 sa tretí odsek nahrádza takto:

„Uloženie zobrazenia podoby tváre ako primárneho biometrického identifikačného znaku sa vykoná najneskôr do dvoch rokov a uloženie dvoch zobrazení odtlačkov prstov najneskôr do troch rokov od prijatia príslušných technických opatrení podľa článku 2 ods. 1 písm. d) a e).

Vykonávaním tohto nariadenia však nie je dotknutá platnosť už vydaných povolení na pobyt, ak dotknutý členský štát nerozhodne inak.

V prechodnom období dvoch rokov po prijatí technických špecifikácií pre zobrazenie podoby tváre uvedených v treťom odseku tohto článku sa povolenie na pobyt môže naďalej vydávať vo forme nálepky.“;

8.

príloha sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 18. apríla 2008

Za Radu

predseda

D. MATE


(1)  Stanovisko z 20. júna 2007 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. ES L 164, 14.7.1995, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).

(3)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31. Smernica zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(4)  Ú. v. ES L 157, 15.6.2002, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 36.

(6)  Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 31.

(7)  Rozhodnutie Rady 2004/860/ES z 25. októbra 2004 o podpise v mene Európskeho spoločenstva a o predbežnom vykonávaní niektorých ustanovení Dohody medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis (Ú. v. EÚ L 370, 17.12.2004, s. 78).

(8)  Ú. v. EÚ L 385, 29.12.2004, s. 1.“;


PRÍLOHA I

Príloha k nariadeniu (ES) č. 1030/2002 sa mení a dopĺňa takto:

1.

písmeno a) sa mení a dopĺňa takto:

1.

prvý odsek sa nahrádza takto:

„Povolenie na pobyt obsahujúce biometrické znaky sa vydáva ako samostatný doklad vo formáte ID 1 alebo ID 2. Čerpá zo špecifikácií stanovených v dokumentoch Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo (ICAO) pre strojovo snímateľné víza (dokument 9303, časť 2) alebo pre strojovo snímateľné cestovné doklady (karty) (dokument 9303, časť 3). Povolenie na pobyt vo forme nálepky sa môže vydávať len do dvoch rokov od prijatia technických špecifikácií uvedených v treťom odseku článku 9. Obsahuje tieto položky:“;

2.

v bode 2 sa vypúšťa koniec vety „pred ktorými je identifikačné písmeno“;

3.

druhá veta bodu 6.4 znie takto:

„Povolenie na pobyt rodinného príslušníka občana Európskej únie, ktorý neuplatňuje právo voľného pohybu, musí obsahovať slová ‚rodinný príslušník‘. V prípade oprávnených osôb podľa článku 3 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov (1) členské štáty môžu uviesť slová ‚oprávnená osoba podľa článku 3 ods. 2 smernice 2004/38/ES‘.

4.

vkladá sa tento bod:

„8.a.

Názov dokladu uvedený v bode 1 sa môže uviesť aj na spodnej časti karty v ďalších dvoch jazykoch. Položky uvedené v bodoch 2 až 8 by sa mali uvádzať v jazyku, resp. jazykoch, vydávajúceho členského štátu. Vydávajúci členský štát môže doplniť ďalší úradný jazyk inštitúcií Európskej únie v tom istom riadku alebo v riadku pod ním, pričom celkovo sa môžu uviesť najviac dva jazyky.“;

5.

bod 11 znie takto:

„11.

Strojovo snímateľný priestor bude obsahovať predtlačený text v podtlači označujúci vydávajúci členský štát. Tento text nesmie porušiť technické vlastnosti strojovo snímateľného priestoru.“;

6.

dopĺňajú sa tieto body:

„16.

V súlade s článkom 4a sa ako pamäťové médium použije rádiofrekvenčný čip. Členské štáty môžu pre vnútroštátne potreby na tomto čipe uchovávať údaje alebo do povolenia na pobyt začleniť duálne rozhranie alebo samostatný kontaktný čip, ktorý sa umiestni na rub karty v súlade s normami ISO a nepôsobí rušivo na rádiofrekvenčný čip.

17.

Symbol ICAO pre strojovo snímateľný cestovný doklad s bezkontaktným mikročipom (e-MRTD).“

2.

Dopĺňa sa toto písmeno:

h)   Členské štáty môžu taktiež pridať dodatočné vnútroštátne ochranné znaky za predpokladu, že tieto sú zahrnuté v zozname vypracovanom podľa článku 2 ods. 1 písm. f) tohto nariadenia, že sú v súlade s harmonizovaným vzhľadom nasledujúcich vzorov a že sa nezmenšila účinnosť jednotných ochranných znakov.“

3.

Vkladajú sa tieto vzory:

„Povolenie na pobyt pre štátnych príslušníkov tretích krajín obsahujúce biometrické znaky vo formáte ID 1

Image

Povolenie na pobyt pre štátnych príslušníkov tretích krajín obsahujúce biometrické znaky vo formáte ID 2

Image

Image“.


(1)  Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 77.“;


PRÍLOHA II

Vyhlásenie, ktoré sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie pri uverejnení nariadenia:

„K článku 1 ods. 1 písm. b):

Rada vyzýva Komisiu, aby preskúmala najvhodnejší a najprimeranejší spôsob zavedenia harmonizovaných ochranných znakov povolení na pobyt uvedených v článku 1 ods. 2 písm. a) bodoch ii) a iia).“


29.4.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 115/8


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 381/2008

z 28. apríla 2008,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007 ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovacia a zéleniny (1), najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 1580/2007 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 29. apríla 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. apríla 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 28. apríla 2008, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

IL

71,4

MA

62,2

TN

111,3

TR

129,4

ZZ

93,6

0707 00 05

JO

178,8

MK

112,1

TR

127,1

ZZ

139,3

0709 90 70

MA

92,6

MK

68,1

TR

132,3

ZZ

97,7

0805 10 20

EG

48,5

IL

62,1

MA

53,0

TN

54,7

TR

55,8

US

44,3

ZZ

53,1

0805 50 10

AR

70,7

EG

126,4

IL

131,6

MK

118,8

TR

133,3

US

115,8

ZA

136,3

ZZ

119,0

0808 10 80

AR

87,6

BR

82,3

CA

84,7

CL

92,3

CN

94,0

MK

65,0

NZ

113,7

US

116,6

UY

62,9

ZA

87,0

ZZ

88,6

0808 20 50

AR

91,8

AU

88,5

CL

95,9

CN

44,0

NZ

201,7

ZA

89,6

ZZ

101,9


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ označuje „iné miesto pôvodu“.


29.4.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 115/10


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 382/2008

z 21. apríla 2008

o pravidlách uplatňovania dovozných a vývozných povolení v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa

(prepracované znenie)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1254/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom (1), a najmä na jeho článok 29 ods. 2, článok 33 ods. 12 a článok 41,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1445/95 z 26. júna 1995 o pravidlách uplatňovania dovozných a vývozných povolení v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2377/80 (2) bolo niekoľko krát podstatným spôsobom zmenené a doplnené (3). Keďže sa majú vykonať ďalšie zmeny a doplnenia, malo by sa v záujme jasnosti rekodifikovať.

(2)

Nariadenie (ES) č. 1254/1999 podriaďuje všetok dovoz výrobkov uvedených v článku 1 ods. 1 písm. a) uvedeného nariadenia do Spoločenstva predloženiu dovozného povolenia. Skúsenosti poukázali na potrebu dôkladného monitorovania vývoja obchodu so všetkými výrobkami sektora hovädzieho a teľacieho mäsa, ktoré majú mimoriadny význam pre rovnováhu tohto veľmi citlivého trhu. Na účel zlepšenia riadenia trhu je potrebné požadovať dovozné povolenia aj na výrobky spadajúce pod číselné znaky KN 1602 50 31 až 1602 50 80 a 1602 90 69.

(3)

Je potrebné monitorovať dovoz mladých samcov, najmä teliat do Spoločenstva. Vydávanie dovozných povolení pre tieto zvieratá by malo byť podmienené uvedením krajiny ich pôvodu.

(4)

Podľa článku 6 ods. 4 rozhodnutia Rady 79/542/EHS z 21. decembra 1976, ktorým sa ustanovuje zoznam tretích krajín, z ktorých členské štáty povoľujú dovoz hovädzieho dobytka, ošípaných a čerstvého mäsa (4), musí originál veterinárneho osvedčenia sprevádzať hovädzí dobytok až na hraničnú inšpekčnú stanicu.

(5)

Integrovaná colná tarifa Európskych spoločenstiev (TARIC) obsahuje poradové čísla, ktoré umožňujú identifikáciu dovozných colných kvót, dotknutých výrobkov a v niektorých prípadoch aj ich pôvodu. Od členských štátov by sa malo vyžadovať, aby tieto čísla uvádzali na dovozných povoleniach alebo na výpise(-och) z nich a používali ich v oznámeniach pre Komisiu.

(6)

Príslušný národný orgán vydávajúci dovozné povolenie nie vždy pozná krajinu pôvodu množstiev dovážaných v rámci colných kvót otvorených pre viaceré krajiny alebo množstiev dovážaných v súlade s clami podľa Spoločného colného sadzobníka. Malo by sa zabezpečiť, aby identifikácia krajiny pôvodu v prípade colných kvót alebo v prípade nepreferenčných dovozov bola základnou požiadavkou v zmysle nariadenia Komisie (EHS) č. 2220/85 z 22. júla 1985 ustanovujúceho spoločné podrobné pravidlá uplatňovania systému zábezpek pre poľnohospodárske výrobky (5), a preto by sa malo vyžadovať uvedenie krajiny pôvodu pre príslušné kvóty a pre nepreferenčné dovozy v stĺpci 31 dovozného povolenia alebo výpisu z neho.

(7)

Nariadenie (ES) č. 1254/1999 požaduje predloženie vývozného povolenia s určením sadzby náhrady vopred v prípade každej vývoznej operácie, pre ktorú sa požaduje vývozná náhrada. Pre žiadosti o tieto povolenia je potrebné určiť špecifické predpisy, ktoré budú zahŕňať najmä predkladanie žiadostí a informácie, ktoré majú byť v žiadostiach a povoleniach uvedené. V súlade s tým treba doplniť ustanovenia nariadenia Komisie (ES) č. 1291/2000 z 9. júna 2000, ktorým sa určujú spoločné podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných povolení a osvedčení s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky (6).

(8)

Článok 33 ods. 11 nariadenia (ES) č. 1254/1999 ustanovuje záväzky týkajúce sa objemu vývozu, vyplývajúce z dohôd uzatvorených v súlade s článkom 300 Zmluvy, ktoré treba dodržiavať na základe vývozných povolení. A preto by mali byť určené presné pravidlá podávania žiadostí a vydávania povolení ako aj doba platnosti týchto povolení.

(9)

Rozhodnutia o žiadostiach o vývozné povolenia by sa mali oznámiť až po uplynutí lehoty na posúdenie, čo umožní Komisii zhodnotiť požadované množstvá a príslušné výdavky a v prípade potreby prijať konkrétne opatrenia v súvislosti s predmetnými žiadosťami. Je v záujme žiadateľov, aby mali možnosť stiahnuť žiadosti, ak bolo prípadne pre ne určené percento prijatia.

(10)

V prípade žiadostí na množstvá nepresahujúce 25 ton by sa malo povolenie vydať okamžite, ak o to príslušný prevádzkovateľ požiada. Je potrebné obmedziť obdobie platnosti týchto povolení, aby sa zabránilo obchádzaniu štandardných ustanovení.

(11)

Pravidlá o prípustných odchýlkach ustanovené v nariadení (ES) č. 1291/2000 by sa nemali uplatňovať, aby sa umožnila presná kontrola vyvážaných množstiev.

(12)

Do tohto nariadenia je potrebné vložiť osobitné ustanovenia o vývoze nariadenia Komisie (ES) č. 1643/2006 zo 7. novembra 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá poskytovania pomoci pri vývoze výrobkov z hovädzieho a teľacieho mäsa, na ktoré sa môžu uplatňovať osobitné opatrenia pri dovoze do tretieho štátu (7), a nariadenia Komisie (ES) č. 2051/96 z 25. októbra 1996 stanovujúceho určité podrobné pravidlá na poskytovanie pomoci pri vývoze hovädzieho a teľacieho mäsa, ktoré môže byť zvýhodnené osobitným režimom pri dovoze v Kanade, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1445/95 (8).

(13)

Komisia potrebuje presné informácie o predložených žiadostiach o povolenia a o používaní vydaných povolení, aby mohla riadne viesť tieto dovozné a vývozné konania týkajúce sa povolení. Na zabezpečenie administratívnej účinnosti je potrebné, aby oznámenia členských štátov Komisii mali jednotnú predpísanú formu.

(14)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre hovädzie a teľacie mäso,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

ROZSAH

Článok 1

Toto nariadenie určuje pravidlá uplatňovania dovozných a vývozných povolení v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa.

KAPITOLA II

DOVOZNÉ POVOLENIA

Článok 2

1.   Všetok dovoz výrobkov uvedených v bode a) článku 1 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1254/1999 alebo číselných znakov KN 1602 50 31 až 1602 50 80 a 1602 90 69 do Spoločenstva je podmienený predložením dovozného povolenia.

2.   V prípade dovozu výrobkov, ktoré spadajú pod číselné znaky KN 0102 90 05 až 0102 90 49, okrem dovozných kvót pre živé zvieratá hovädzieho dobytka upravovaných príslušnými nariadeniami obsahujúcimi pravidlá ich uplatňovania, sa v žiadosti o dovozné povolenie a v povolení uvádza:

a)

v kolónke 7 krajina pôvodu;

b)

v kolónke 8 krajina pôvodu, ktorá zodpovedá vyvážajúcej krajine v zmysle časti 2 prílohy I (Vzory veterinárnych osvedčení) k rozhodnutiu 79/542/EHS. Povolenie sa zároveň považuje za povinnosť doviezť z uvedenej krajiny;

c)

v kolónke 20 tento záznam: „Krajina pôvodu uvedená v políčku 8 zodpovedá vyvážajúcej krajine uvedenej na origináli alebo kópii veterinárneho osvedčenia.“

3.   Uvoľnenie zvierat uvedených v odseku 2 do voľného obehu podlieha predloženiu originálu veterinárneho osvedčenia alebo kópie, ktorej správnosť potvrdila hraničná inšpekčná stanica Spoločenstva, za predpokladu, že krajina, ktorá osvedčenie vystavila, je totožná s krajinou uvedenou v kolónke 8 dovozného povolenia.

Článok 3

Povolenia sú platné 90 dní odo dňa ich vydania podľa článku 23 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1291/2000.

Článok 4

Zábezpeka k dovozným povoleniam je:

a)

5 EUR na živé zviera;

b)

12 EUR na 100 kg čistej hmotnosti pre iné výrobky.

Článok 5

1.   Bez toho, aby boli dotknuté špecifickejšie ustanovenia, sa žiadosti o povolenia podávajú na výrobky spadajúce pod jeden číselný znak KN alebo pod jednu zo skupín číselných znakov KN uvedených v tej istej zarážke v prílohe I.

2.   Informácie uvedené v žiadosti sa prenášajú do povolenia.

3.   V prípade dovozov v rámci dovozných kvót orgán vydávajúci dovozné povolenie uvedie poradové číslo pre kvótu v Integrovanej tarife Európskych spoločenstiev (TARIC) v kolónke 20 povolenia alebo výpisu z neho.

Článok 6

1.   Najneskôr desiaty deň každého mesiaca členské štáty oznámia Komisii množstvá výrobkov v hmotnosti výrobkov v kilogramoch alebo v kusoch, na ktoré sa predchádzajúci mesiac vydali dovozné povolenia v súvislosti s dovozmi mimo kvóty.

2.   Najneskôr 31. októbra každého roku členské štáty Komisii oznámia množstvá výrobkov v hmotnosti výrobkov v kilogramoch alebo v kusoch, na ktoré sa v súvislosti s dovozmi mimo kvóty nepoužili dovozné povolenia, ktoré sa vydali v období od 1. júla predchádzajúceho roku do 30. júna príslušného roku.

3.   Najneskôr 31. októbra každého roku členské štáty Komisii oznámia množstvá výrobkov v hmotnosti výrobkov v kilogramoch alebo v kusoch, rozdelené podľa mesiaca dovozu a krajiny pôvodu, ktoré boli v súvislosti s dovozmi mimo kvóty uvedené do voľného obehu v období od 1. júla predchádzajúceho roku do 30. júna príslušného roku.

Avšak počnúc 1. júlom 2009 členské štáty poskytnú Komisii podrobné informácie o množstvách výrobkov uvedených do voľného obehu od 1. júla 2009 v súvislosti s dovozmi mimo kvót v súlade s článkom 4 nariadenia Komisie (ES) č. 1301/2006 (9).

Článok 7

Oznámenia uvedené v článku 6 ods. 1, článku 6 ods. 2 a článku 6 ods. 3 prvom pododseku sa vykonajú spôsobom uvedeným v prílohách II, III a IV, pričom sa použijú kategórie výrobkov uvedené v prílohe V.

Článok 8

1.   Ak sa množstvo, ktoré sa skutočne doviezlo, vzťahuje na povolenie alebo výpis, musí sa uviesť krajina pôvodu v stĺpci 31 dovozného povolenia alebo výpisu z neho, okrem informácií už stanovených nariadením (ES) č. 1291/2000.

2.   Požiadavka ustanovená v odseku 1 tohto článku je základnou požiadavkou v zmysle článku 20 nariadenia (EHS) č. 2220/85.

KAPITOLA III

VÝVOZNÉ POVOLENIA

Článok 9

Bez toho, aby bol dotknutý článok 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1291/2000, všetok vývoz výrobkov z hovädzieho a teľacieho mäsa podlieha v prípade požadovania vývoznej náhrady predloženiu vývozného povolenia so stanovením sadzby náhrady vopred v súlade s ustanoveniami článkov 10 až 16 tohto nariadenia.

Článok 10

1.   Obdobie platnosti povolení na vývoz výrobkov, na ktoré sa uplatňuje náhrada a ktoré podliehajú vydaniu vývozného povolenia s vopred stanovenou sadzbou náhrady vypočítanou od dátumu vydania v zmysle článku 23 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1291/2000 je:

a)

päť mesiacov plus bežný mesiac pre výrobky spadajúce pod číselný znak KN 0102 10 a 75 dní pre výrobky spadajúce pod číselné znaky KN 0102 90 a ex 1602;

b)

60 dní pre ostatné výrobky.

2.   Platnosť povolení na vývoz hovädzieho a teľacieho mäsa vydaných na základe postupu ustanoveného v článku 49 nariadenia (ES) č. 1291/2000 vyprší na konci:

a)

piateho mesiaca od mesiaca vydania v zmysle článku 23 ods. 2 uvedeného nariadenia na výrobky spadajúce pod číselný znak KN 0102 10;

b)

štvrtého mesiaca od mesiaca vydania v zmysle článku 23 ods. 2 uvedeného nariadenia na ostatné výrobky.

3.   Odchylne od článku 49 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1291/2000 sa časový limit 21 dní pre výrobky spadajúce pod číselný znak 0102 10 nahrádza limitom 90 dní.

4.   Žiadosti o povolenia a povolenia obsahujú v kolónke 15 opis výrobku, v kolónke 16 dvanásťmiestny kód nomenklatúry poľnohospodárskych výrobkov pre vývozné náhrady a v kolónke 7 krajinu určenia.

5.   Kategórie výrobkov uvedené v druhom odseku článku 14 nariadenia (ES) č. 1291/2000 sú uvedené v prílohe VI k tomuto nariadeniu.

Článok 11

Zábezpeka k povoleniam s vopred stanovenou sadzbou náhrady je:

a)

26 EUR na jedno živé zviera;

b)

15 EUR na 100 kg v prípade výrobkov, ktoré spadajú pod kód 0201 30 00 9100 nomenklatúry poľnohospodárskych výrobkov pre vývozné náhrady;

c)

9 EUR na 100 kg čistej hmotnosti v prípade ostatných výrobkov.

Článok 12

1.   Žiadosti o vývozné povolenia s vopred stanovenou sadzbou náhrady uvedené v článku 10 ods. 1, 2 a 3 sa podávajú príslušným orgánom každý týždeň od pondelka do piatku.

Vývozné povolenia sa vydajú v stredu nasledujúcu po týždni, v ktorom bola žiadosť podaná, za predpokladu, že Komisia medzitým neprijala žiadne osobitné opatrenia uvedené v odsekoch 2 alebo 3 tohto článku.

Avšak povolenia žiadané v rámci článku 16 nariadenia (ES) č. 1291/2000 sa vydávajú okamžite.

Odchylne od druhého pododseku tohto odseku Komisia môže podľa postupu uvedeného v článku 43 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1254/1999 určiť na vydanie vývozných povolení iný deň ako stredu, pokiaľ nie je možné tento deň dodržať.

2.   Ak by vydanie vývozných povolení viedlo alebo mohlo viesť k prekročeniu dostupných rozpočtových súm alebo maximálnych množstiev, ktoré možno vyviesť s náhradou počas príslušného obdobia, s ohľadom na limity uvedené v článku 33 ods. 11 nariadenia (ES) č. 1254/1999, alebo by neumožnilo ďalšie vývozy počas zvyšného obdobia, Komisia môže:

a)

stanoviť jednotnú percentnú sadzbu pre prijaté požadované množstvá;

b)

zamietnuť žiadosti, pre ktoré ešte neboli udelené povolenia;

c)

pozastaviť podávanie žiadostí na obdobie nanajvýš piatich pracovných dní, ktoré možno predĺžiť postupom uvedeným v článku 43 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1254/1999.

Za okolností uvedených v písmene c) prvého pododseku sú žiadosti o povolenia podané v období pozastavenia neplatné.

Opatrenia stanovené v prvom pododseku možno vykonávať alebo upravovať podľa kategórie výrobkov a miesta určenia alebo skupiny miest určení.

3.   Opatrenia stanovené v odseku 2 možno prijať aj vtedy, keď sa žiadosti o vývozné povolenia týkajú množstiev, ktoré prekračujú alebo môžu prekročiť zvyčajné dostupné množstvá pre jedno miesto určenia alebo skupinu miest určení, a vydávanie požadovaných povolení obnáša riziko špekulácie, porušenia hospodárskej súťaže medzi prevádzkovateľmi alebo narušenie príslušných obchodov alebo trhu Spoločenstva.

4.   Ak dôjde k odmietnutiu alebo zníženiu požadovaných množstiev, zábezpeka sa okamžite uvoľní pre všetky množstvá, na ktoré sa vzťahujú neprijaté žiadosti.

5.   Ak je určené percento prijatia nižšie ako 90 %, odlišne od odseku 1 budú povolenia vydané najneskôr v 11. pracovný deň odo dňa uverejnenia tohto percenta v Úradnom vestníku Európskej únie. Žiadatelia môžu do 10 pracovných dní od uverejnenia:

a)

stiahnuť žiadosť, a v tom prípade bude zábezpeka okamžite uvoľnená, alebo

b)

požiadať o okamžité vydanie povolenia a v tom prípade ho príslušný orgán okamžite vydá, avšak najskôr v piaty pracovný deň odo dňa podania žiadosti.

6.   Bez ohľadu na odsek 1 sa povolenia týkajúce sa žiadostí na množstvo menšie alebo rovné 25 tonám výrobkov, ktoré patria pod číselné znaky KN 0201 a 0202, vydávajú okamžite. Bez ohľadu na článok 10 tohto nariadenia sa v takýchto prípadoch doba platnosti povolení obmedzí na päť pracovných dní od skutočného dňa ich vydania v zmysle článku 23 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1291/2000 a v kolónke 20 žiadostí a povolení sa uvedie aspoň jeden zo záznamov podľa časti A prílohy VII k tomuto nariadeniu.

Článok 13

1.   Množstvá vyvážané v rámci tolerancie uvedenej v článku 8 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1291/2000 nezabezpečujú nárok na vyplatenie náhrady, ak sa dovoz uskutoční na základe povolenia uvedeného v článku 10 ods. 1, 2 a 3 tohto nariadenia a ak povolenie obsahuje nasledovný záznam v kolónke 22:

„Náhrada platná na … ton (množstvo, na ktoré je vydané povolenie).“

2.   Ustanovenia článku 18 ods. 3 písm. b) druhej zarážky nariadenia Komisie (ES) č. 800/1999 (10) sa neuplatňujú na osobitné vývozné náhrady udelené na výrobky s číselnými znakmi KN 0201 30 00 9100 a 0201 30 00 9120 nomenklatúry poľnohospodárskych výrobkov pre vývozné náhrady stanovenej v nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (11), ak boli tieto výrobky umiestnené do režimu colného skladu v súlade s článkom 4 nariadenia Komisie (ES) č. 1741/2006 (12).

Článok 14

1.   Tento článok sa uplatňuje na vývoz uskutočnený v súlade s nariadením (ES) č. 1643/2006.

2.   Žiadosti o povolenia na výrobky uvedené v článku 1 nariadenia (ES) č. 1643/2006 môžu byť podané iba v členských štátoch, ktoré spĺňajú zdravotné podmienky požadované dovážajúcou krajinou.

3.   V kolónke 7 žiadostí o povolenia a povolení sa uvedie údaj „USA“. V povoleniach sa uvedie povinnosť vyviezť z členského štátu vydania do uvedeného miesta určenia.

4.   Bez ohľadu na článok 8 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1291/2000 nesmú vyvážané množstvá prevyšovať množstvá uvedené v povolení. Do kolónky 19 povolenia sa zapíše „0“.

5.   V kolónke 22 povolenia sa uvádza jeden zo záznamov uvedených v časti B prílohy VII.

6.   Členské štáty oznámia Komisii:

a)

každý pracovný deň najneskôr do 18. hodiny (bruselského času) celkové množstvo výrobkov, na ktoré sa vzťahujú žiadosti;

b)

zoznam žiadateľov najneskôr do konca mesiaca určeného na podávanie žiadostí.

7.   Ak množstvá, pre ktoré sa požiadalo o licencie, prekročia dostupné množstvá, Komisia stanoví pre požadované množstvá jednotnú percentnú sadzbu pre prijatie.

8.   Povolenia sa vydávajú desiaty pracovný deň odo dňa podania žiadosti. V prípade žiadostí, ktoré Komisii neboli oznámené, sa nevydá žiadne povolenie.

9.   Bez ohľadu na článok 10 ods. 1, 2 a 3 tohto nariadenia sú povolenia platné 90 dní od skutočného dňa vydania v súlade s článkom 23 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1291/2000, ale nie po 31. decembri roku vydania.

10.   Ak by sa podľa odseku 7 znížili množstvá, na ktoré sa podali žiadosti, okamžite sa uvoľní zábezpeka na všetky neposkytnuté množstvá.

11.   Okrem požiadaviek uvedených v článku 32 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1291/2000 je uvoľnenie zábezpeky viazanej na vývozné povolenia podmienené predložením dôkazu o dovezení na miesto určenia v súlade s článkom 35 ods. 5 uvedeného nariadenia.

Článok 15

1.   Tento článok sa vzťahuje na vývozy do Kanady podľa nariadenia Komisie (ES) č. 2051/96.

2.   Žiadosti o povolenia pre výrobky uvedené v článku 1 nariadenia (ES) č. 2051/96 sa môžu podávať iba v členských štátoch spĺňajúcich zdravotné podmienky, ktoré požadujú kanadské orgány.

3.   Žiadosti o povolenia a povolenia majú v kolónke 7 uvedené slovo „Kanada“. V povoleniach sa uvedie povinnosť vyviezť z členského štátu vydania do uvedeného miesta určenia.

4.   Bez ohľadu na článok 8 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1291/2000 nesmú vyvážané množstvá prevyšovať množstvá uvedené v povolení. Do kolónky 19 povolenia sa zapíše „0“.

5.   V kolónke 22 povolenia sa uvádza jeden zo záznamov uvedených v časti C prílohy VII.

6.   Členské štáty oznámia Komisii:

a)

každý pracovný deň najneskôr do 18. hodiny (bruselského času) celkové množstvo výrobkov, na ktoré sa vzťahujú žiadosti;

b)

zoznam žiadateľov najneskôr do konca mesiaca, v ktorom boli žiadosti podané.

7.   Ak sú množstvá, na ktoré sa žiadali povolenia, vyššie než množstvá, ktoré sú k dispozícii, Komisia stanoví jednotné percento prijatia vzťahujúce sa na požadované množstvá.

8.   Povolenia sa vydávajú desiaty pracovný deň odo dňa podania žiadosti. V prípade žiadostí, ktoré Komisii neboli oznámené, sa nevydá žiadne povolenie.

9.   Bez ohľadu na článok 10 ods. 1, 2 a 3 tohto nariadenia povolenia platia 90 dní od skutočného dňa vydania, pričom sa uplatňuje článok 23 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1291/2000, ale nie po 31. decembri roku vydania.

10.   Ak by sa podľa odseku 7 znížili množstvá, na ktoré sa podali žiadosti, okamžite sa uvoľní zábezpeka na všetky neposkytnuté množstvá.

11.   Okrem požiadaviek uvedených v článku 32 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1291/2000, podlieha uvoľnenie zábezpeky k vývozným povoleniam predloženiu dôkazu o príchode do miesta určenia, pričom sa uplatňuje článok 35 ods. 5 uvedeného nariadenia.

Článok 16

1.   Členské štáty oznámia Komisii:

a)

každý piatok po 13. hodine:

i)

žiadosti o povolenia s vopred stanovenou sadzbou náhrady uvedené v článku 10 ods. 1, 2 a 3 alebo oznámia, že sa od pondelka do piatku prebiehajúceho týždňa nepodali žiadne žiadosti o povolenia;

ii)

žiadosti o povolenia uvedené v článku 49 nariadenia (ES) č. 1291/2000 alebo oznámia, že sa od pondelka do piatku prebiehajúceho týždňa nepodali žiadne žiadosti o povolenia;

iii)

množstvá, pre ktoré boli vydané povolenia podľa článku 12 ods. 6 tohto nariadenia, alebo oznámia, že sa od pondelka do piatku prebiehajúceho týždňa nevydali žiadne povolenia;

iv)

množstvá, pre ktoré boli od pondelka do piatku prebiehajúceho týždňa vydané povolenia na základe žiadostí o povolenia podľa článku 49 nariadenia (ES) č. 1291/2000, s uvedením dátumu podania žiadosti o povolenia a krajinu určenia;

v)

množstvá, pre ktoré boli počas prebiehajúceho týždňa stiahnuté žiadosti o vývozné povolenia podľa článku 12 ods. 5 tohto nariadenia;

b)

do 15. dňa každého mesiaca za predchádzajúci mesiac:

i)

žiadosti o povolenia uvedené v článku 16 nariadenia (ES) č. 1291/2000;

ii)

množstvá, pre ktoré boli povolenia vydané v rámci článku 10 ods. 1, 2 a 3 tohto nariadenia, a ktoré sa nepoužili.

2.   V oznámeniach uvedených v odseku 1 sa musí spresniť:

a)

množstvo podľa hmotnosti výrobku pre každú z kategórií uvedených v článku 10 ods. 5;

b)

množstvo pre každú kategóriu rozdelené podľa krajiny určenia.

V oznámeniach uvedených v odseku 1 písm. b) bode ii) sa okrem iného musí spresniť výška náhrady pre každú kategóriu.

3.   Všetky oznámenia uvedené v odseku 1 vrátane „nulových“ oznámení majú formu uvedenú v prílohe VIII.

KAPITOLA IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 17

Nariadenie (ES) č. 1445/95 sa týmto zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe X.

Článok 18

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. apríla 2008

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 21. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 98/2008 (Ú. v. EÚ L 29, 2.2.2008, s. 5).

(2)  Ú. v. ES L 143, 27.6.1995, s. 35. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 586/2007 (Ú. v. EÚ L 139, 31.5.2007, s. 5).

(3)  Pozri prílohu IX.

(4)  Ú. v. ES L 146, 14.6.1979, s. 15. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím Komisie 2008/61/ES (Ú. v. EÚ L 15, 18.1.2008, s. 33).

(5)  Ú. v. ES L 205, 3.8.1985, s. 5. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2006 (Ú. v. EÚ L 365, 12.12.2006, s. 52).

(6)  Ú. v. ES L 152, 24.6.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1423/2007 (Ú. v. EÚ L 317, 5.12.2007, s. 36).

(7)  Ú. v. EÚ L 308, 8.11.2006, s. 7.

(8)  Ú. v. ES L 274, 26.10.1996, s. 18. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2333/96 (Ú. v. ES L 317, 6.12.1996, s. 13).

(9)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13.

(10)  Ú. v. ES L 102, 17.4.1999, s. 11.

(11)  Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1.

(12)  Ú. v. EÚ L 329, 25.11.2006, s. 7.


PRÍLOHA I

Zoznam uvedený v článku 5 ods. 1

0102 90 05

0102 90 21, 0102 90 29

0102 90 41 až 0102 90 49

0102 90 51 až 0102 90 79

0201 10 00, 0201 20 20

0201 20 30

0201 20 50

0201 20 90

0201 30 00, 0206 10 95

0202 10 00, 0202 20 10

0202 20 30

0202 20 50

0202 20 90

0202 30 10

0202 30 50

0202 30 90,

0206 29 91

0210 20 10

0210 20 90, 0210 99 51, 0210 99 90

1602 50 10, 1602 90 61

1602 50 31

1602 50 95

1602 90 69


PRÍLOHA II

Oznámenie o dovozných povoleniach (vydaných)

Členský štát: …

Uplatnenie článku 6 nariadenia (ES) č. 382/2008

Množstvá výrobkov, na ktoré sa vydali dovozné povolenia

Od: … do: ….

Číselný znak výrobku(-ov) (1)

Množstvo

(hmotnosť výrobku v kilogramoch alebo v kusoch)

 

 


(1)  Kategória alebo kategórie výrobkov podľa prílohy V.


PRÍLOHA III

Oznámenie o dovozných povoleniach (nepoužité množstvá)

Členský štát: …

Uplatnenie článku 6 nariadenia (ES) č. 382/2008

Množstvá výrobkov, na ktoré neboli použité dovozné povolenia

Od: … do: ….

Číselný znak výrobku(-ov) (1)

Nepoužité množstvo

(hmotnosť výrobku v kilogramoch alebo v kusoch)

 

 


(1)  Kategória alebo kategórie výrobkov podľa prílohy V.


PRÍLOHA IV

Oznámenie o množstvách výrobkov prepustených do voľného obehu

Členský štát: …

Uplatnenie článku 6 nariadenia (ES) č. 382/2008

Množstvá výrobkov (v kilogramoch alebo kusoch) prepustených do voľného obehu

Kategória výrobkov podľa prílohy V: …

Krajina pôvodu

Mesiac

Krajina A

Krajina B

Krajina …

Krajina Z

Mesiac 1

 

 

 

 

Mesiac 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesiac 11

 

 

 

 

Mesiac 12

 

 

 

 

Spolu za 12 mesiacov

 

 

 

 


PRÍLOHA V

Kategórie výrobkov uvedené v článku 7

Kategória výrobkov

Číselný znak KN

110

0102 90 05

120

0102 90 21 a 0102 90 29

130

0102 90 41 a 0102 90 49

140

0102 90 51 až 0102 90 79

210

0201 10 00 a 0201 20 20

220

0201 20 30

230

0201 20 50

240

0201 20 90

250

0201 30 a 0206 10 95

310

0202 10 a 0202 20 10

320

0202 20 30

330

0202 20 50

340

0202 20 90

350

0202 30 10

360

0202 30 50

370

0202 30 90

380

0206 29 91

410

0210 20 10

420

0210 20 90, 0210 99 51 a 0210 99 90

510

1602 50 10 a 1602 90 61

520

1602 50 31

530

1602 50 95

550

1602 90 69


PRÍLOHA VI

Zoznam uvedený v článku 10 ods. 5

Kategória

Číselný znak výrobku

011

0102 10 10 9140 a 0102 10 30 9140

021

0102 10 10 9150, 0102 10 30 9150 a 0102 10 90 9120

031

0102 90 71 9000

041

0102 90 41 9100, 0102 90 51 9000, 0102 90 59 9000, 0102 90 61 9000, 0102 90 69 9000 a 0102 90 79 9000

050

0201 10 00 9110, 0201 20 30 9110 a 0201 20 50 9130

060

0201 10 00 9120, 0201 20 30 9120, 0201 20 50 9140 a 0201 20 90 9700

070

0201 10 00 9130 a 0201 20 20 9110

080

0201 10 00 9140 a 0201 20 20 9120

090

0201 20 50 9110

100

0201 20 50 9120

110

0201 30 00 9050

111

0201 30 00 9060

120

0201 30 00 9100

121

0201 30 00 9120

131

0201 30 00 9140

150

0202 10 00 9100, 0202 20 30 9000, 0202 20 50 9900 a 0202 20 90 9100

160

0202 10 00 9900 a 0202 20 10 9000

170

0202 20 50 9100

180

0202 30 90 9100

200

0202 30 90 9200

210

0202 30 90 9900

220

0206 10 95 9000 a 0206 29 91 9000

230

0210 20 90 9100

320

1602 50 31 9125 a 1602 50 95 9125

350

1602 50 31 9325 a 1602 50 95 9325


PRÍLOHA VII

ČASŤ A

Záznamy uvedené v článku 12 ods. 6

:

V bulharčine

:

„Сертификат, валиден пет работни дни и неизползваем за поставяне на обезкостено говеждо месо от възрастни мъжки животни от рода на едрия рогат добитък под режим митнически склад съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 1741/2006.“

:

V španielčine

:

«Certificado válido durante cinco días hábiles, no utilizable para colocar la carne de vacuno deshuesada de bovinos machos pesados bajo el régimen de depósito aduanero de conformidad con el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1741/2006.»

:

V češtine

:

„Licence platná po dobu pěti pracovních dní a nepoužitelná pro propuštění vykostěného masa z dospělého skotu samčího pohlaví do režimu uskladňování v celním skladu podle článku 4 nařízení (ES) č. 1741/2006.“

:

V dánčine

:

»Licens, der er gyldig i fem arbejdsdage, og som ikke kan benyttes til at anbringe udbenet oksekød af voksne handyr under den toldoplagsordning, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1741/2006.«

:

V nemčine

:

„Fünf Arbeitstage gültige und für die Unterstellung von entbeintem Fleisch ausgewachsener männlicher Rinder unter das Zolllagerverfahren gemäß Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1741/2006 nicht verwendbare Lizenz.“

:

V estónčine

:

„Litsents kehtib viis päeva ja seda ei saa kasutada täiskasvanud isasveiste konditustatud liha enne eksportimist tolliladustamisprotseduurile suunamisel vastavalt määruse (EÜ) nr 1741/2006 artiklile 4.”

:

V gréčtine

:

«Πιστοποιητικό το οποίο ισχύει πέντε εργάσιμες ημέρες και δεν χρησιμοποιείται για την υπαγωγή κρεάτων χωρίς κόκκαλα από αρσενικά ενήλικα βοοειδή υπό το καθεστώς της τελωνειακής αποταμίευσης σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1741/2006.»

:

V angličtine

:

‘Licence valid for five working days and not useable for placing boned meat of adult male bovine animals under the customs warehousing procedure in accordance with Article 4 of Regulation (EC) No 1741/2006.’

:

Vo francúzštine

:

«Certificat valable cinq jours ouvrables et non utilisable pour le placement de viandes bovines désossées de gros bovins mâles sous le régime de l’entrepôt douanier conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 1741/2006.»

:

V taliančine

:

«Titolo valido cinque giorni lavorativi e non utilizzabile ai fini dell’assoggettamento di carni bovine disossate di bovini maschi adulti al regime di deposito doganale conformemente all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1741/2006.»

:

V lotyštine

:

“Sertifikāts ir derīgs piecas darbdienas un saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1741/2006 4. pantu nav izmantojams pieauguša liellopa gaļas bez kauliem novietošanai muitas režīma noliktavās.”

:

V litovčine

:

„Penkias darbo dienas galiojanti ir jaučių mėsos be kaulo muitinio sandėliavimo procedūrai įforminti pagal Reglamento (EB) Nr. 1741/2006 4 straipsnį nenaudojama licencija“

:

V maďarčine

:

„Az engedély öt munkanapig érvényes és nem használható fel arra, hogy kifejlett, hímivarú szarvasmarhafélékből származó kicsontozott húst vámraktározási eljárás alá helyezzenek az 1741/2006/EK rendelet 4. cikkével összhangban.”

:

V maltčine

:

“Liċenzja valida għal ħames ġranet tax-xogħol, u mhux utilizzabbli għat-tqegħid tal-laħam disussat ta' annimali bovini adulti rġiel taħt il-proċedura tal-ħżin doganali skond l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1741/2006.”

:

V holandčine

:

„Dit certificaat heeft een geldigheidsduur van vijf werkdagen en mag niet worden gebruikt om rundvlees zonder been van volwassen mannelijke runderen onder het stelsel van douane entrepots te plaatsen overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1741/2006”.

:

V poľštine

:

„Pozwolenie ważne pięć dni roboczych, nie może być stosowane do objęcia procedurą składu celnego wołowiny bez kości pochodzącej z dorosłego bydła płci męskiej zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1741/2006.”

:

V portugalčine

:

«Certificado válido durante cinco dias úteis, não utilizável para a colocação de carne de bovino desossada de bovinos machos adultos sob o regime de entreposto aduaneiro em conformidade com o artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1741/2006.»

:

V rumunčine

:

„Licență valabilă timp de cinci zile lucrătoare și care nu poate fi utilizată pentru a plasa carnea de vită și mânzat dezosată de la bovine adulte masculi în regimul de antrepozitare vamală în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1741/2006.”

:

V slovenčine

:

„Povolenie platné päť pracovných dní a nepoužiteľné na umiestnenie vykosteného mäsa dospelých samcov hovädzieho dobytka do režimu colného skladu v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 1741/2006.“

:

V slovinčine

:

„Dovoljenje je veljavno pet delovnih dni in se ne uporablja za dajanje odkoščenega mesa odraslega goveda moškega spola v postopek carinskega skladiščenja v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 1741/2006.“

:

Vo fínčine

:

”Todistus on voimassa viisi työpäivää. Sitä ei voida käyttää asetuksen (EY) N:o 1741/2006 4 artiklan mukaiseen täysikasvuisten urospuolisten nautaeläinten luuttomaksi leikatun lihan asettamiseen tullivarastointimenettelyyn.”

:

Vo švédčine

:

”Licens giltig under fem arbetsdagar; får inte användas för att låta urbenade styckningsdelar från fullvuxna handjur av nötkreatur omfattas av tullagerförfarandet enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 1741/2006.”

ČASŤ B

Záznamy uvedené v článku 14 ods. 5

:

V bulharčine

:

Прясно, охладено или замразено говеждо или телешко месо – Споразумение между ЕО и САЩ. Валидно само в … (страна-членка издател). Количеството за износ не може да надвишава … кг (цифром и словом).

:

V španielčine

:

Vacuno fresco, refrigerado o congelado. — Acuerdo entre la CE y los EE UU. Válido solamente en … (Estado miembro de expedición). La cantidad exportada no debe superar … kilos (cantidad en cifras y letras).

:

V češtine

:

Čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí maso – dohoda mezi ES a USA. Platí pouze v … (vydávající členský stát). Množství k vývozu nesmí překročit … kg (vyjádřit číslicemi a písmeny).

:

V dánčine

:

Fersk, kølet eller frosset oksekød — Aftale mellem EF og USA. Kun gyldig i … (udstedende medlemsstat). Mængden, der skal udføres, må ikke overstige … (mængde i tal og bogstaver) kg.

:

V nemčine

:

Frisches, gekühltes oder gefrorenes Rindfleisch — Abkommen zwischen der EG und den USA. Nur gültig in … (Mitgliedstaat der Lizenzerteilung). Ausfuhrmenge darf nicht über … kg (Menge in Ziffern und Buchstabe) liegen.

:

V estónčine

:

Värske, jahutatud või külmutatud veiseliha – EÜ ja USA vaheline leping. Kehtib ainult … (väljaandnud liikmesriik). Eksporditav kogus ei tohi ületada … kg (numbrite ja sõnadega).

:

V gréčtine

:

Νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο βόειο κρέας — Συμφωνία μεταξύ της ΕΚ και των ΗΠΑ. Ισχύει μόνο σε … (κράτος μέλος έκδοσης). Η ποσότητα προς εξαγωγή δεν πρέπει να υπερβαίνει … χιλιό- γραμμα (η ποσότητα αναφέρεται αριθμητικώς και ολογράφως.

:

V angličtine

:

Fresh, chilled or frozen beef — Agreement between EC and USA. Valid only in … (Member State of issue). Quantity to be exported may not exceed … kg (in figures and letters).

:

Vo francúzštine

:

Viande bovine fraîche, réfrigérée ou congelée — Accord entre la CE et les U.S.A. Uniquement valable en … (État membre de délivrance). La quantité à exporter ne peut excéder … kg (quantité en chiffres et en lettres).

:

V taliančine

:

Carni bovine fresche, refrigerate o congelate — Accordo tra CE e USA. Valido soltanto in … (Stato membro emittente). La quantità da esportare non può essere superiore a … kg (in cifre e in lettere).

:

V lotyštine

:

Svaiga, atdzesēta vai saldēta liellopu gaļa – EK un ASV savstarpējais nolīgums. Derīga vienīgi … (izdevēja dalībvalsts). Izvešanai paredzētais daudzums nevar pārsniegt … kg (cipariem un vārdiem).

:

V litovčine

:

Šviežia, atšaldyta arba sušaldyta jautiena – EB ir JAV susitarimas. Galioja tik (kur) … (išdavusi valstybė narė). Eksportuojamas kiekis negali viršyti … kg (skaičiais ir žodžiais).

:

V maďarčine

:

Friss, hűtött vagy fagyasztott marhahús – Megállapodás az EK és az USA között. Kizárólag a következő országban érvényes: … (kibocsátó tagállam). Az exportra szánt mennyiség nem haladhatja meg a(z) … kg-ot (számmal és betűvel).

:

V maltčine

:

Ċanga frisk, mkessħa u ffriżata – Ftehim bejn l-UE u l-USA. Validu biss fi … (Stat Membru tal-ħruġ). Kwantità li għandha tkun esportata ma tistax teċċedi.. kg (f’figuri u ittri).

:

V holandčine

:

Vers, gekoeld of bevroren rundvlees — Overeenkomst tussen de EG en de Verenigde Staten van Amerika. Alleen geldig in … (Lidstaat die het certificaat afgeeft). Uitgevoerde hoeveelheid mag niet meer dan … kg zijn (hoeveelheid in cijfers en letters).

:

V poľštine

:

Świeża, chłodzona lub mrożona wołowina – Umowa między WE a Stanami Zjednoczonymi. Ważne tylko w … (wydające państwo członkowskie). Ilość, która ma być wywieziona nie może przekroczyć … kg (wyrażona w cyfrach i słownie).

:

V portugalčine

:

Carne de bovino fresca, refrigerada ou congelada — Acordo entre a CE e os EUA. Válido apenas em … (Estado-Membro de emissão). A quantidade a exportar não pode ser superior a … kg (quantidade em algarismos e por extenso).

:

V rumunčine

:

Carne de vită proaspătă, refrigerată sau congelată – Acord între CE și SUA. Valabilă doar în … (statul membru emitent). Cantitatea de exportat nu poate depăși … kg (în cifre și litere).

:

V slovenčine

:

Čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso — Dohoda medzi ES a USA. Platí len v … (vydávajúci členský štát). Množstvo určené na vývoz nesmie prekročiť … kg (číselne a slovne).

:

V slovinčine

:

Sveže, hlajeno in zamrznjeno goveje meso — Sporazum med ES in ZDA. Velja samo v … (država članica izdaje). Količina za izvoz ne sme preseči … kg (s številko in z besedo).

:

Vo fínčine

:

Tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä lihaa — Euroopan yhteisön ja Yhdysvaltojen välinen sopimus. Voimassa ainoastaan … (jäsenvaltio, jossa todistus on annettu). Vietävä määrä ei saa ylittää … kilogrammaa (määrä numeroin ja kirjaimin).

:

Vo švédčine

:

Färskt, kylt eller fryst nötkött — Avtal mellan EG och USA. Enbart giltigt i … (utfärdande medlemsstat). Den utförda kvantiteten får inte överstiga … kg.

ČASŤ C

Záznamy uvedené v článku 15 ods. 5

:

V bulharčine

:

Прясно, охладено или замразено говеждо или телешко месо – Споразумение между ЕО и Канада Валидно само в … (страна-членка издател). Количеството за износ не може да надвишава … кг (цифром и словом).

:

V španielčine

:

Vacuno fresco, refrigerado o congelado. — Acuerdo entre la CE y Canadá. Válido solamente en … (Estado miembro de expedición). La cantidad exportada no debe superar … kilos (cantidad en cifras y letras).

:

V češtine

:

Čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí maso – Dohoda mezi ES a Kanadou. Platí pouze v … (vydávající členský stát). Množství k vývozu nesmí překročit … kg (vyjádřit číslicemi a písmeny).

:

V dánčine

:

Fersk, kølet eller frosset oksekød — Aftale mellem EF og Canada. Kun gyldig i … (udstedende medlemsstat). Mængden, der skal udføres, må ikke overstige … (mængde i tal og bogstaver) kg.

:

V nemčine

:

Frisches, gekühltes oder gefrorenes Rindfleisch — Abkommen zwischen der EG und Kanada. Nur gültig in … (Mitgliedstaat der Lizenzerteilung). Ausfuhrmenge darf nicht über … kg (Menge in Ziffern und Buchstabe) liegen.

:

V estónčine

:

Värske, jahutatud või külmutatud veiseliha – EÜ ja Kanada vaheline leping. Kehtib ainult … (väljaandnud liikmesriik). Eksporditav kogus ei tohi ületada … kg (numbrite ja sõnadega),

:

V gréčtine

:

Νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο βόειο κρέας — Συμφωνία μεταξύ της ΕΚ και των Καναδά. Ισχύει μόνο σε … (κράτος μέλος έκδοσης). Η ποσότητα προς εξαγωγή δεν πρέπει να υπερβαίνει … χιλιό- γραμμα (η ποσότητα αναφέρεται αριθμητικώς και ολογράφως)

:

V angličtine

:

Fresh, chilled or frozen beef — Agreement between EC and Canada. Valid only in … (Member State of issue). Quantity to be exported may not exceed … kg (in figures and letters).

:

Vo francúzštine

:

Viande fraîche, réfrigérée ou congelée — Accord entre la CE et le Canada. Uniquement valable en … (État membre de délivrance). La quantité à exporter ne peut excéder … kg (quantité en chiffres et en lettres).

:

V taliančine

:

Carni bovine fresche, refrigerate o congelate — Accordo tra CE e Canada. Valido soltanto in … (Stato membro emittente). La quantità da esportare non può essere superiore a … kg (in cifre e in lettere).

:

V lotyštine

:

Svaiga, atdzesēta vai saldēta liellopu gaļa – EK un Kanādas savstarpējais nolīgums. Derīga vienīgi … (izdevēja dalībvalsts). Izvešanai paredzētais daudzums nevar pārsniegt … kg (cipariem un vārdiem).

:

V litovčine

:

Šviežia, atšaldyta arba sušaldyta jautiena – EB ir Kanados susitarimas. Galioja tik (kur) … (išdavusi valstybė narė). Eksportuojamas kiekis negali viršyti … kg (skaičiais ir žodžiais).

:

V maďarčine

:

Friss, hűtött vagy fagyasztott marhahús – Megállapodás az EK és Kanada között. Kizárólag a következő országban érvényes: … (kibocsátó tagállam). Az exportra szánt mennyiség nem haladhatja meg a(z) … kg-ot (számmal és betűvel)

:

V maltčine

:

Ċanga frisk, mkessħa u ffriżata – Ftehim bejn il-KE u l-Kanada. Validu biss fi … (Stat Membru tal-ħruġ). Kwantità li għandha tkun esportata ma tistax teċċedi … kg (f’figuri u ittri).

:

V holandčine

:

Vers, gekoeld of bevroren rundvlees — Overeenkomst tussen de EG en Canada. Alleen geldig in … (Lidstaat die het certificaat afgeeft). Uitgevoerde hoeveelheid mag niet meer dan … kg zijn (hoeveelheid in cijfers en letters).

:

V poľštine

:

Świeża, chłodzona lub mrożona wołowina – Umowa między WE a Kanadą. Ważne tylko w … (wydające państwo członkowskie). Ilość, która ma być wywieziona, nie może przekroczyć … kg (wyrażona w cyfrach i słownie).

:

V portugalčine

:

Carne de bovino fresca, refrigerada ou congelada — Acordo entre a CE e Canadá. Válido apenas em … (Estado-Membro de emissão). A quantidade a exportar não pode ser superior a … kg (quantidade em algarismos e por extenso).

:

V rumunčine

:

Carne de vită proaspătă, refrigerată sau congelată – Acord între CE și Canada. Valabilă doar în … (statul membru emitent). Cantitatea de exportat nu poate depăși … kg (în cifre și litere).

:

V slovenčine

:

Čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso — Dohoda medzi ES a Kanadou. Platí len v … (vydávajúci členský štát). Množstvo určené na vývoz nesmie prekročiť … kg (číselne a slovne).

:

V slovinčine

:

Sveže, hlajeno in zamrznjeno goveje meso — Sporazum med ES in Kanado. Velja samo v … (država članica izdaje). Količina za izvoz ne sme preseči … kg (s številko in z besedo).

:

Vo fínčine

:

Tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä lihaa — Euroopan yhteisön ja Kanadan välinen sopimus. Voimassa ainoastaan … (jäsenvaltio, jossa todistus on annettu). Vietävä määrä ei saa ylittää … kilogrammaa (määrä numeroin ja kirjaimin).

:

Vo švédčine

:

Färskt, kylt eller fryst nötkött — Avtal mellan EG och Kanada. Enbart giltigt i … (utfärdande medlemsstat). Den utförda kvantiteten får inte överstiga … kg.


PRÍLOHA VIII

Uplatnenie nariadenia (ES) č. 382/2008

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV GR AGRI/D/2 – Odvetvie hovädzieho a teľacieho mäsa

Oznámenia týkajúce sa vývozných povolení – hovädzie a teľacie mäso

Odosielateľ:

Dátum:

Členský štát:

Kontaktná osoba:

Telefón:

Fax:

Príjemca

:

GR AGRI/D/2

Fax: (32 2) 292 17 22

E-mailová adresa: AGRI-EXP-BOVINE@ec.europa.eu

Časť A –   Piatkové oznámenia

Obdobie od … do …

1.

Článok 16 ods. 1 písm. a) bod i)

Kategória

Požadované množstvo

Miesto určenia (1)

 

 

 

2.

Článok 16 ods. 1 písm. a) bod ii)

Kategória

Požadované množstvo

Miesto určenia (2)

 

 

 

3.

Článok 16 ods. 1 písm. a) bod iii)

Kategória

Vydané množstvá

Dátum podania žiadosti

Miesto určenia (3)

 

 

 

 

4.

Článok 16 ods. 1 písm. a) bod iv)

Kategória

Vydané množstvá

Dátum podania žiadosti

Miesto určenia (4)

 

 

 

 

5.

Článok 16 ods. 1 písm. a) bod v)

Kategória

Požadované množstvo

Miesto určenia (5)

 

 

 

Časť B –   Mesačné oznámenia

1.

Článok 16 ods. 1 písm. b) bod i)

Kategória

Požadované množstvo

Miesto určenia (6)

 

 

 

2.

Článok 16 ods. 1 písm. b) bod ii)

Kategória

Nepoužité množstvo

Miesto určenia (7)

Výška náhrady

 

 

 

 


(1)  Je vhodné použiť kód miesta určenia, ktorý sa uvádza v prílohe k nariadeniu Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11). Pokiaľ nie je uvedený žiaden zodpovedajúci kód miesta určenia, je potrebné uviesť celý názov krajiny určenia.

(2)  Je vhodné použiť kód miesta určenia, ktorý sa uvádza v prílohe k nariadeniu Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11). Pokiaľ nie je uvedený žiaden zodpovedajúci kód miesta určenia, je potrebné uviesť celý názov krajiny určenia.

(3)  Je vhodné použiť kód miesta určenia, ktorý sa uvádza v prílohe k nariadeniu Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11). Pokiaľ nie je uvedený žiaden zodpovedajúci kód miesta určenia, je potrebné uviesť celý názov krajiny určenia.

(4)  Je vhodné použiť kód miesta určenia, ktorý sa uvádza v prílohe k nariadeniu Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11). Pokiaľ nie je uvedený žiaden zodpovedajúci kód miesta určenia, je potrebné uviesť celý názov krajiny určenia.

(5)  Je vhodné použiť kód miesta určenia, ktorý sa uvádza v prílohe k nariadeniu Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11). Pokiaľ nie je uvedený žiaden zodpovedajúci kód miesta určenia, je potrebné uviesť celý názov krajiny určenia.

(6)  Je vhodné použiť kód miesta určenia, ktorý sa uvádza v prílohe k nariadeniu Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11). Pokiaľ nie je uvedený žiaden zodpovedajúci kód miesta určenia, je potrebné uviesť celý názov krajiny určenia.

(7)  Je vhodné použiť kód miesta určenia, ktorý sa uvádza v prílohe k nariadeniu Komisie (ES) č. 2081/2003 (Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11). Pokiaľ nie je uvedený žiaden zodpovedajúci kód miesta určenia, je potrebné uviesť celý názov krajiny určenia.


PRÍLOHA IX

Zrušené nariadenie v znení neskorších zmien a doplnení

nariadenie Komisie (ES) č. 1445/95

(Ú. v. ES L 143, 27.6.1995, s. 35)

 

nariadenie Komisie (ES) č. 2351/95

(Ú. v. ES L 239, 7.10.1995, s. 3)

 

nariadenie Komisie (ES) č. 2856/95

(Ú. v. ES L 299, 12.12.1995, s. 10)

 

nariadenie Komisie (ES) č. 2051/96

(Ú. v. ES L 274, 26.10.1996, s. 18)

len článok 6

nariadenie Komisie (ES) č. 2333/96

(Ú. v. ES L 317, 6.12.1996, s. 13)

len článok 2

nariadenie Komisie (ES) č. 135/97

(Ú. v. ES L 24, 25.1.1997, s. 14)

 

nariadenie Komisie (ES) č. 266/97

(Ú. v. ES L 45, 15.2.1997, s. 1)

 

nariadenie Komisie (ES) č. 1496/97

(Ú. v. ES L 202, 30.7.1997, s. 36)

 

nariadenie Komisie (ES) č. 1572/97

(Ú. v. ES L 211, 5.8.1997, s. 39)

 

nariadenie Komisie (ES) č. 2284/97

(Ú. v. ES L 314, 18.11.1997, s. 17)

 

nariadenie Komisie (ES) č. 2469/97

(Ú. v. ES L 341, 12.12.1997, s. 8)

len článok 3 a príloha IV

nariadenie Komisie (ES) č. 2616/97

(Ú. v. ES L 353, 24.12.1997, s. 8)

 

nariadenie Komisie (ES) č. 260/98

(Ú. v. ES L 25, 31.1.1998, s. 42)

len článok 1 a prílohy I, II A a II B

nariadenie Komisie (ES) č. 759/98

(Ú. v. ES L 105, 4.4.1998, s. 7)

 

nariadenie Komisie (ES) č. 2365/98

(Ú. v. ES L 293, 31.10.1998, s. 49)

 

nariadenie Komisie (ES) č. 2648/98

(Ú. v. ES L 335, 10.12.1998, s. 39)

 

nariadenie Komisie (ES) č. 1000/2000

(Ú. v. ES L 114, 13.5.2000, s. 10)

len článok 3 ods. 2 a príloha IV

nariadenie Komisie (ES) č. 1659/2000

(Ú. v. ES L 192, 28.7.2000, s. 19)

 

nariadenie Komisie (ES) č. 24/2001

(Ú. v. ES L 3, 6.1.2001, s. 9)

 

nariadenie Komisie (ES) č. 2492/2001

(Ú. v. ES L 337, 20.12.2001, s. 18)

 

nariadenie Komisie (ES) č. 118/2003

(Ú. v. EÚ L 20, 24.1.2003, s. 3)

len článok 4 ods. 2 a príloha III

nariadenie Komisie (ES) č. 852/2003

(Ú. v. EÚ L 123, 17.5.2003, s. 9)

 

nariadenie Komisie (ES) č. 360/2004

(Ú. v. EÚ L 63, 28.2.2004, s. 13)

 

nariadenie Komisie (ES) č. 1118/2004

(Ú. v. EÚ L 217, 17.6.2004, s. 10)

len článok 1

nariadenie Komisie (ES) č. 1713/2006

(Ú. v. EÚ L 321, 21.11.2006, s. 11)

len článok 6

nariadenie Komisie (ES) č. 1749/2006

(Ú. v. EÚ L 330, 28.11.2006, s. 5)

 

nariadenie Komisie (ES) č. 1965/2006

(Ú. v. EÚ L 408, 30.12.2006, s. 27)

len článok 1

nariadenie Komisie (ES) č. 586/2007

(Ú. v. EÚ L 139, 31.5.2007, s. 5)

 


PRÍLOHA X

Tabuľka zhody

Nariadenie (ES) č. 1445/95

Toto nariadenie

článok 1

článok 1

článok 2 ods. 1

článok 2 ods. 1

článok 2 ods. 2 prvý pododsek

článok 2 ods. 2

článok 2 ods. 2 druhý pododsek

článok 2 ods. 3

článok 3

článok 3

článok 4 úvodná veta

článok 4 úvodná veta

článok 4 prvá zarážka

článok 4 písm. a)

článok 4 druhá zarážka

článok 4 písm. b)

článok 5 ods. 1 prvý pododsek

článok 5 ods. 1

článok 5 ods. 1 druhý pododsek

článok 5 ods. 2

článok 5 ods. 2

článok 5 ods. 3

článok 6

článok 6 (nový)

článok 6a

článok 7 (nový)

článok 6b prvý odsek

článok 8 ods. 1

článok 6b druhý odsek

článok 8 ods. 2

článok 6c

článok 6d

článok 7

článok 9

článok 8 ods. 1 prvý pododsek úvodná veta

článok 10 ods. 1 úvodná veta

článok 8 ods. 1 prvý pododsek prvá zarážka

článok 10 ods. 1 písm. a)

článok 8 ods. 1 prvý pododsek druhá zarážka

článok 10 ods. 1 písm. b)

článok 8 ods. 1 druhý pododsek úvodná veta

článok 10 ods. 2 úvodná veta

článok 8 ods. 1 druhý pododsek prvá zarážka

článok 10 ods. 2 písm. a)

článok 8 ods. 1 druhý pododsek druhá zarážka

článok 10 ods. 2 písm. b)

článok 8 ods. 1 tretí pododsek

článok 10 ods. 3

článok 8 ods. 3

článok 10 ods. 4

článok 8 ods. 4

článok 10 ods. 5

článok 9 ods. 1

článok 11

článok 10 ods. 1

článok 12 ods. 1

článok 10 ods. 2

článok 12 ods. 2

článok 10 ods. 2a

článok 12 ods. 3

článok 10 ods. 3

článok 12 ods. 4

článok 10 ods. 4 úvodná veta

článok 12 ods. 5 úvodná veta

článok 10 ods. 4 prvá zarážka

článok 12 ods. 5 písm. a)

článok 10 ods. 4 druhá zarážka

článok 12 ods. 5 písm. b)

článok 10 ods. 5

článok 12 ods. 6

článok 11

článok 13

článok 12 ods. 1 až 5

článok 14 ods. 1 až 5

článok 12 ods. 7 úvodná veta

článok 14 ods. 6 úvodná veta

článok 12 ods. 7 prvá zarážka

článok 14 ods. 6 písm. a)

článok 12 ods. 7 druhá zarážka

článok 14 ods. 6 písm. b)

článok 12 ods. 8

článok 14 ods. 7

článok 12 ods. 9

článok 14 ods. 8

článok 12 ods. 10

článok 14 ods. 9

článok 12 ods. 11

článok 14 ods. 10

článok 12 ods. 12

článok 14 ods. 11

článok 12a ods. 1 až 5

článok 15 ods. 1 až 5

článok 12a ods. 7 úvodná veta

článok 15 ods. 6 úvodná veta

článok 12a ods. 7 prvá zarážka

článok 15 ods. 6 písm. a)

článok 12a ods. 7 druhá zarážka

článok 15 ods. 6 písm. b)

článok 12a ods. 8 až 12

článok 15 ods. 7 až 12

článok 13

článok 16

článok 14

článok 17 (nový)

článok 15

článok 18

príloha I

príloha I

príloha II A

príloha II (nová) a príloha V (nová)

príloha III (nová)

príloha II B

príloha IV (nová)

príloha III

príloha VI

príloha III A

príloha VII časť A

príloha III B

príloha VII časť B

príloha III C

príloha VII časť C

príloha IV

príloha VIII

príloha IX

príloha X


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Rada

29.4.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 115/32


ROZHODNUTIE RADY

zo 14. apríla 2008

ktorým sa vymenúvajú a nahrádzajú členovia správnej rady Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania

(2008/336/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 337/75 z 10. februára 1975, ktorým sa zriaďuje Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania, a najmä jeho článok 4 (1),

so zreteľom na nominácie, ktoré predložila ŠPANIELSKA vláda a HOLANDSKÁ vláda,

keďže:

(1)

Rada rozhodnutím z 18. septembra 2006 (2) vymenovala členov správnej rady Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania na obdobie od 18. septembra 2006 do 17. septembra 2009.

(2)

V dôsledku odstúpenia pani Pilar GÓMEZOVEJ MUÑOSOVEJ a pána Marcela NOLLENA sa uvoľnili dve miesta členov v kategórii zástupcov vlád v správnej rade uvedeného strediska.

(3)

Na zvyšný čas súčasného funkčného obdobia, ktoré sa končí 17. septembra 2009, by sa mali vymenovať dvaja členovia správnej rady uvedeného strediska,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článok

Týmto sa na zvyšok funkčného obdobia, ktoré trvá do 17. septembra 2009, vymenúvajú za členov správnej rady Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania:

ZÁSTUPCOVIA VLÁDY

 

ŠPANIELSKO: pani María José GARIJO EQUIZA

 

HOLANDSKO: pán Peter van IJSSELMUIDEN

V Luxemburgu 14. apríla 2008

Za Radu

predseda

I. JARC


(1)  Ú. v. ES L 39, 13.2.1975, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2051/2004 (Ú. v. EÚ L 355, 1.12.2004, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ C 240, 5.10.2006, s. 1.


Komisia

29.4.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 115/33


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 24. apríla 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/968/ES, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 21/2004, pokiaľ ide o usmernenia a postupy na elektronickú identifikáciu oviec a kôz

[oznámené pod číslom K(2008) 1571]

(Text s významom pre EHP)

(2008/337/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 21/2004 zo 17. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje systém na identifikáciu a registráciu oviec a kôz a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003 a smernice 92/102/EHS a 64/432/EHS (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 21/2004 sa stanovuje, že každý členský štát má ustanoviť systém na identifikáciu a registráciu oviec a kôz v súlade s uvedeným nariadením. Podľa nariadenia (ES) č. 21/2004 sú prvým prostriedkom identifikácie týchto zvierat ušné značky. Druhý prostriedok identifikácie zahŕňa elektronickú identifikáciu oviec a kôz.

(2)

Rozhodnutím Komisie 2006/968/ES (2) sa ustanovujú usmernenia a postupy na schvaľovanie identifikátorov a čítačiek na elektronickú identifikáciu oviec a kôz podľa nariadenia (ES) č. 21/2004. V uvedenom rozhodnutí sa stanovujú minimálne požiadavky týkajúce sa určitých testov zhody a výkonu na schválenie týchto identifikátorov a čítačiek. Tieto testy majú uskutočniť určené skúšobné laboratóriá, ktoré pracujú, sú posudzované a akreditované v súlade s určitými európskymi normami.

(3)

V článku 12 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (3) sa odkazuje na tieto európske normy v súvislosti s určovaním úradných laboratórií príslušnými orgánmi.

(4)

Je vhodné zmeniť odkaz v rozhodnutí 2006/968/ES na tieto normy, aby sa zohľadnil osobitný charakter skúšobných laboratórií uvedených v danom rozhodnutí.

(5)

V článku 18 nariadenia Komisie (ES) č. 2076/2005 z 5. decembra 2005, ktorým sa ustanovujú prechodné opatrenia na implementáciu nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004 a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004 (4) sa ustanovuje výnimka z článku 12 ods. 2 nariadenia (ES) č. 882/2004. Podľa tejto výnimky môže príslušný orgán určiť počas prechodného obdobia skúšobné laboratórium, ktoré nebolo akreditované. Rozhodnutie 2006/968/ES by malo v záujme jasnosti odkazovať na túto výnimku.

(6)

Rozhodnutie 2006/968/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(7)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k rozhodnutiu 2006/968/ES sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 1. júna 2008.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 24. apríla 2008

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 5, 9.1.2004, s. 8. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1560/2007 (Ú. v. EÚ L 340, 22.12.2007, s. 25).

(2)  Ú. v. ES L 401, 30.12.2006, s. 41.

(3)  Ú. v. ES L 165, 30.4.2004, s. 1; oprava v Ú. v. EÚ L 191, 28.5.2004, s. 1. Nariadenie Rady naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 301/2008 (Ú. v. EÚ L 97, 9.4.2008, s. 85).

(4)  Ú. v. ES L 338, 22.12.2005, s. 83. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1246/2007 (Ú. v. EÚ L 281, 25.10.2007, s. 21).


PRÍLOHA

V prílohe k rozhodnutiu 2006/968/ES sa kapitola IV nahrádza týmto:

„KAPITOLA IV

Skúšobné laboratóriá

1.

Príslušný orgán určí skúšobné laboratóriá na vykonávanie testov stanovených v tomto rozhodnutí.

2.

Príslušný orgán však môže určiť iba skúšobné laboratóriá, ktoré pracujú, sú posudzované a akreditované v súlade s článkom 12 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 882/2004. Článok 18 nariadenia (ES) č. 2076/2005 sa uplatňuje do 31. decembra 2009.

3.

Členské štáty vypracujú a aktualizujú zoznamy skúšobných laboratórií určených príslušnými orgánmi a sprístupnia takéto informácie iným členským štátom a verejnosti na webovej stránke.“


29.4.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 115/35


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 24. apríla 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k rozhodnutiu 2004/438/ES, pokiaľ ide o surové mlieko a výrobky na báze surového mlieka z Austrálie, mlieko a výrobky na báze mlieka zo Srbska a ktorým sa aktualizujú údaje v tejto prílohe týkajúce sa Švajčiarska

[oznámené pod číslom K(2008) 1587]

(Text s významom pre EHP)

(2008/338/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 2002/99/ES zo 16. decembra 2002 ustanovujúcu pravidlá pre zdravie zvierat, ktorými sa riadi produkcia, spracovanie, distribúcia a uvádzanie produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu na trh (1), a najmä na jej článok 8 ods. 1 a 4,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu (2), a najmä na jeho článok 11 ods. 1,

keďže:

(1)

V rozhodnutí Komisie 2004/438/ES z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú veterinárne a hygienické podmienky a podmienky na vydávanie veterinárnych certifikátov pre uvádzanie tepelne upraveného mlieka, výrobkov na báze mlieka a surového mlieka určeného na ľudskú spotrebu na trh Spoločenstva (3), sa v prílohe I uvádza zoznam tretích krajín, z ktorých sa za určitých podmienok povoľuje dovoz surového mlieka a výrobkov na báze surového mlieka do Spoločenstva. Okrem toho sa môžu zásielky mlieka a výrobkov na báze mlieka, ktoré spĺňajú veterinárne požiadavky ustanovené v tomto rozhodnutí, prevážať územím Spoločenstva do iných tretích krajín.

(2)

Austrália je zahrnutá do zoznamu tretích krajín, z ktorých sa povoľuje dovoz mlieka a mliečnych výrobkov do Spoločenstva. Dovoz mlieka a mliečnych výrobkov z Austrálie sa obmedzuje na výrobky, ktoré prešli procesom pasterizácie a sterilizácie. Austrália požiadala aj o povolenie vyvážať surové mlieko a výrobky na báze surového mlieka určené na ľudskú spotrebu.

(3)

Na mlieko a mliečne výrobky sa s cieľom ochrany zdravotného stavu zvierat v Spoločenstve uplatňujú spôsoby ošetrenia ustanovené v rozhodnutí 2004/438/ES. Vzhľadom na veterinárny status v Austrálii, a najmä vzhľadom na jej status bez výskytu slintačky a krívačky od roku 1872, kedy bolo ohnisko výskytu tejto nákazy zistené naposledy, by sa dovoz týchto výrobkov z tejto tretej krajiny mal povoliť, keďže nepredstavujú veterinárne riziko.

(4)

Údaje o Austrálii týkajúce sa surového mlieka a výrobkov na báze surového mlieka v stĺpci A prílohy I k rozhodnutiu 2004/438/ES by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Srbsko požiadalo o zaradenie do zoznamu tretích krajín, z ktorých sa povoľuje dovoz tepelne ošetreného mlieka a výrobkov na báze mlieka určených na ľudskú spotrebu, aby sa tieto výrobky mohli cez územie Spoločenstva prevážať do konečných miest určenia alebo iných tretích krajín.

(6)

V Srbsku sa vykonali všeobecné audity Komisie zamerané na zdravie zvierat, posledný v júni 2007, ktoré dokazujú, že príslušné orgány dokážu poskytnúť primerané záruky, aby sa situácia týkajúca sa zdravia zvierat v tejto krajine mohla považovať za uspokojivú.

(7)

Preto by sa z veterinárneho hľadiska tepelne ošetrené mlieko a výrobky na báze mlieka z tejto tretej krajiny mali povoliť.

(8)

Ďalšia misia, ktorá by mala v plnej miere posúdiť aspekty verejného zdravia, sa bude musieť vykonať predtým, ako sa budú môcť zariadenia, z ktorých sa povolí dovoz do Spoločenstva, zapísať do zoznamu, no dovtedy by sa mal povoliť prevoz týchto výrobkov cez územie Spoločenstva.

(9)

Preto by sa do stĺpcov B a C zoznamu v prílohe I mali doplniť údaje o Srbsku týkajúce sa tepelne ošetreného mlieka a výrobkov na báze mlieka.

(10)

Okrem toho je vhodné v tejto prílohe aktualizovať poznámku pod čiarou týkajúcu sa Švajčiarska ako odkaz na Dohodu medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchodovaní s poľnohospodárskymi výrobkami.

(11)

Príloha I k rozhodnutiu 2004/438/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(12)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha I k rozhodnutiu 2004/438/ES sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 1. mája 2008.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 24. apríla 2008

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 206; oprava v Ú. v. EÚ L 226, 25.6.2004, s. 83. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).

(3)  Ú. v. EÚ L 154, 30.4.2004, s. 72. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1792/2006 (Ú. v. EÚ L 362, 20.12.2006, s. 1).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA I

‚+‘

:

krajina je oprávnená

‚0‘

:

krajina nie je oprávnená


(Kód ISO tretej krajiny)

Tretia krajina

Stĺpec A

Stĺpec B

Stĺpec C

AD

Andorra

+

+

+

AL

Albánsko

0

0

+

AN

Holandské Antily

0

0

+

AR

Argentína

0

0

+

AU

Austrália

+

+

+

BR

Brazília

0

0

+

BW

Botswana

0

0

+

BY

Bielorusko

0

0

+

BZ

Belize

0

0

+

BA

Bosna-Hercegovina

0

0

+

CA

Kanada

+

+

+

CH

Švajčiarsko (1)

+

+

+

CL

Čile

0

+

+

CN

Čína

0

0

+

CO

Kolumbia

0

0

+

CR

Kostarika

0

0

+

CU

Kuba

0

0

+

DZ

Alžírsko

0

0

+

ET

Etiópia

0

0

+

GL

Grónsko

0

+

+

GT

Guatemala

0

0

+

HK

Hongkong

0

0

+

HN

Honduras

0

0

+

HR

Chorvátsko

0

+

+

IL

Izrael

0

0

+

IN

India

0

0

+

IS

Island

+

+

+

KE

Keňa

0

0

+

MA

Maroko

0

0

+

MG

Madagaskar

0

0

+

MK (2)

Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko

0

+

+

MR

Mauritánia

0

0

+

MU

Maurícius

0

0

+

MX

Mexiko

0

0

+

NA

Namíbia

0

0

+

NI

Nikaragua

0

0

+

NZ

Nový Zéland

+

+

+

PA

Panama

0

0

+

PY

Paraguaj

0

0

+

RS

Srbsko (3)

0

+

+

RU

Rusko

0

0

+

SG

Singapur

0

0

+

SV

Salvádor

0

0

+

SZ

Svazijsko

0

0

+

TH

Thajsko

0

0

+

TN

Tunisko

0

0

+

TR

Turecko

0

0

+

UA

Ukrajina

0

0

+

US

Spojené štáty

+

+

+

UY

Uruguaj

0

0

+

ZA

Južná Afrika

0

0

+

ZW

Zimbabwe

0

0

+


(1)  Osvedčenia v súlade s Dohodou medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou (v znení neskorších zmien a doplnení) o obchodovaní s poľnohospodárskymi výrobkami (Ú. v. ES L 114, 30.4.2002, s. 132).

(2)  Predbežný kód, ktorým nie je žiadnym spôsobom dotknuté konečné označenie krajiny, ktoré sa má dohodnúť po ukončení rokovaní, ktoré v súčasnosti prebiehajú v OSN.

(3)  Okrem Kosova, ako je definované v rezolúcii Bezpečnostnej rady OSN č. 1244 z 10. júna 1999.“


29.4.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 115/39


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 25. apríla 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha XI k smernici Rady 2003/85/ES, pokiaľ ide o zoznam laboratórií oprávnených narábať so živým vírusom slintačky a krívačky

[oznámené pod číslom K(2008) 1577]

(Text s významom pre EHP)

(2008/339/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 2003/85/ES z 29. septembra 2003 o opatreniach Spoločenstva na kontrolu slintačky a krívačky, ktorou sa zrušuje smernica 85/511/EHS a rozhodnutia 89/531/EHS a 91/665/EHS a mení a dopĺňa sa smernica 92/46/EHS (1), a najmä na jej článok 67 ods. 2,

keďže:

(1)

V smernici 2003/85/ES sa stanovujú minimálne kontrolné opatrenia, ktoré sa majú uplatňovať v prípade výskytu ohniska slintačky a krívačky a určité preventívne opatrenia zamerané na zvýšenie informovanosti a pripravenosti príslušných orgánov a poľnohospodárov, pokiaľ ide o toto ochorenie.

(2)

Súčasťou preventívnych opatrení stanovených v smernici 2003/85/ES je ustanovenie o tom, že členské štáty majú zabezpečiť, aby sa narábanie so živým vírusom slintačky a krívačky na účely výskumu, diagnostiky alebo výroby vykonávalo iba v schválených laboratóriách uvedených v prílohe XI k tejto smernici.

(3)

V časti A prílohy XI k smernici 2003/85/ES sa uvádza zoznam laboratórií oprávnených narábať so živým vírusom slintačky a krívačky na účely výskumu a diagnostiky.

(4)

Dánsko úradne informovalo Komisiu o zmenách týkajúcich sa správy svojho národného referenčného laboratória pre slintačku a krívačku.

(5)

Lotyšsko a Slovinsko oficiálne informovali Komisiu o tom, že ich národné referenčné laboratóriá už nespĺňajú bezpečnostné normy ustanovené v článku 65 písm. d) a preto by sa mali vypustiť zo zoznamu v časti A prílohy XI k smernici 2003/85/ES.

(6)

Holandsko úradne informovalo Komisiu o zmenách týkajúcich sa názvu národného referenčného laboratória pre slintačku a krívačku v tejto krajine.

(7)

Z bezpečnostných dôvodov je dôležité, aby sa zoznam laboratórií oprávnených narábať so živým vírusom slintačky a krívačky v smernici 2003/85/EHS stále aktualizoval.

(8)

Zoznam laboratórií oprávnených narábať so živým vírusom slintačky a krívačky v časti A prílohy XI k smernici 2003/85/ES je preto potrebné nahradiť zoznamom uvedeným v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

(9)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Časť A prílohy XI k smernici 2003/85/ES sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 25. apríla 2008

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 306, 22.11.2003, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2006/104/ES (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 352).


PRÍLOHA

„ČASŤ A

Národné laboratóriá oprávnené narábať so živým vírusom slintačky a krívačky

Členský štát, v ktorom sa laboratórium nachádza

Laboratórium

Členské štáty využívajúce služby laboratória

kód ISO

názov:

AT

Rakúsko

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit

Veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling

Rakúsko

BE

Belgicko

Veterinary and Agrochemical Research Centre CODA-CERVA-VAR Uccle

Belgicko

Luxembursko

BG

Bulharsko

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарно-медицински институт Проф. д-р Георги Павлов, Национална референтна лаборатория Шап и везикулозна болест по свинете

(National Diagnostic Veterinary Research Institute Prof. Dr. Georgi Pavlov, National Reference Laboratory for Foot-and-Mouth Disease and Swine Vesicular Diseases)

Bulharsko

CZ

Česká republika

Statní veterinární ústav Praha, Praha

Česká republika

DE

Nemecko

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit,

Greifswald - Insel Riems

Nemecko

Slovensko

DK

Dánsko

Danmarks Tekniske Universitet, Veterinærinstituttet

Afdeling for Virologi, Lindholm

Danish Technical University, Veterinary Institute,

Department of Virology, Lindholm

Dánsko

Fínsko

Švédsko

EL

Grécko

Ινστιτούτο αφθώδους πυρετού,

Αγία Παρασκευή Αττικής

Grécko

ES

Španielsko

Laboratorio Central de Sanidad Animal, Madrid

Španielsko

FR

Francúzsko

Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA)

Laboratoire d’études et de recherches en pathologie bovine et hygiène des viandes, Lyon

Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, Maisons-Alfort

Francúzsko

HU

Maďarsko

Országos Állategészségügyi Intézet (OÁI), Budapest

Maďarsko

IT

Taliansko

Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, Brescia

Taliansko

Cyprus

LT

Litva

Nacionalinė veterinarijos laboratorija, Vilnius

Litva

NL

Holandsko

Central Veterinary Institute of Wageningen UR, Lelystad

Holandsko

PL

Poľsko

Zakład Pryszczycy Państwowego

Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego

Instytutu Badawczego, Zduńska Wola

Poľsko

RO

Rumunsko

Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală, București

Rumunsko

UK

Spojené kráľovstvo

Institute for Animal Health, Pirbright

Spojené kráľovstvo

Estónsko

Fínsko

Írsko

Lotyšsko

Malta

Slovinsko

Švédsko“


29.4.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 115/41


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 25. apríla 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/133/ES, v ktorom sa od členských štátov vyžaduje dočasné prijatie ďalších opatrení proti šíreniu Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (háďatko borovicové) v súvislosti s oblasťami v Portugalsku okrem oblastí, v ktorých jeho výskyt nie je známy

[oznámené pod číslom K(2008) 1580]

(2008/340/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (1), a najmä na jej článok 16 ods. 3,

keďže:

(1)

V súlade s rozhodnutím Komisie 2006/133/ES z 13. februára 2006, v ktorom sa od členských štátov vyžaduje dočasné prijatie ďalších opatrení proti šíreniu Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (háďatko borovicové) v súvislosti s oblasťami v Portugalsku okrem oblastí, v ktorých jeho výskyt nie je známy (2), Portugalsko prijalo opatrenia proti šíreniu háďatka borovicového.

(2)

Portugalsko zaslalo Komisii správu o vykonávaní týchto opatrení v roku 2007, z ktorej vyplýva, že háďatko borovicové sa nerozšírilo za vymedzené oblasti, ale je naďalej prítomné v uvedených oblastiach.

(3)

Stály výbor pre zdravie rastlín na svojom zasadnutí 26. a 27. novembra 2007 posúdil implementáciu portugalských opatrení v roku 2007. Dospelo sa k záveru, že sa doposiaľ nepodarilo úplne dosiahnuť plánované zníženie stupňa nakazenia vo vymedzenej oblasti.

(4)

Preto by Portugalsko malo naďalej prijímať takéto opatrenia vo forme plánu eradikácie do 31. marca 2012, čo je realistickým obdobím na dosiahnutie výrazného pokroku, pokiaľ ide o kontrolu háďatka borovicového.

(5)

Na zvýšenie účinnosti týchto opatrení v prípade izolovaného prepuknutia nákazy v nárazníkovej zóne vymedzenej oblasti by sa mala vytvoriť v rámci nárazníkovej zóny „ohnisková zóna“, v ktorej sa odstránia náchylné dreviny. Okolo ohniskovej zóny by mala byť zóna, v ktorej sa náchylné dreviny pravidelne kontrolujú (ďalej len „bezpečnostná zóna“).

(6)

Požiadavky na prepravu náchylného dreva vo forme obalového materiálu s pôvodom vo vymedzenej oblasti je potrebné zosúladiť s Medzinárodnou normou FAO pre rastlinolekárske opatrenia č. 15 o pokynoch na reguláciu drevného obalového materiálu v medzinárodnom obchode.

(7)

Rozhodnutie 2006/133/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre zdravie rastlín,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2006/133/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 2 sa nahrádza týmto:

„Článok 2

Portugalsko zabezpečí do 31. marca 2012 splnenie podmienok ustanovených v prílohe v súvislosti s náchylným drevom, kôrou a drevinami, ktoré sa majú prepravovať vo vymedzených oblastiach v Portugalsku alebo z týchto oblastí v súlade s článkom 5, a to buď do iných oblastí Portugalska, alebo do ostatných členských štátov.

Portugalsko implementuje do 31. marca 2012 plán eradikácie na kontrolu šírenia háďatka borovicového na účely jeho eradikácie. Tento plán bude obsahovať podrobnosti týkajúce sa správy druhov drevín známych ako náchylné na háďatko borovicové v rámci vymedzených území s prihliadnutím na podmienky v Portugalsku. Plán sa každoročne preskúma do 31. decembra.“

2.

V článku 4 druhom odseku sa slová „do 15. decembra 2006 a 15. decembra 2007“ nahrádzajú slovami „každoročne do 15. decembra“.

3.

Príloha k rozhodnutiu 2006/133/ES sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 25. apríla 2008

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 169, 10.7.2000, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2007/41/ES (Ú. v. EÚ L 169, 29.6.2007, s. 51).

(2)  Ú. v. EÚ L 52, 23.2.2006, s. 34.


PRÍLOHA

Príloha k rozhodnutiu 2006/133/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

V bode 1 sa písmeno e) nahrádza týmto:

„e)

náchylné drevo vo forme obalových debien, debničiek, prepraviek, sudov a podobných obalov, paliet, skriňových paliet alebo iných nakladacích plošín, káblových bubnov, či už skutočne používané, alebo aj nepoužívané pri preprave predmetov všetkých druhov, podlieha jednému zo schválených opatrení uvedených v prílohe I k Medzinárodnej norme FAO pre rastlinolekárske opatrenia č. 15 o pokynoch na reguláciu drevného obalového materiálu v medzinárodnom obchode. Uvádza sa na ňom označenie umožňujúce identifikovanie miesta a osoby, ktorá ošetrenie vykonala, alebo je k nemu priložený uvedený rastlinný pas osvedčujúci vykonané opatrenia.“

2.

V bode 2 sa písm. a) nahrádza týmto:

„a)

S náchylnými drevinami sa zaobchádza takto:

i)

k náchylným drevinám pestovaným na miestach produkcie alebo v ich bezprostrednej blízkosti, pri ktorých neboli od začiatku posledného úplného vegetačného obdobia pozorované žiadne príznaky alebo symptómy háďatka borovicového počas úradných kontrol, treba priložiť uvedený rastlinný pas, keď sú prepravované z miesta produkcie;

ii)

náchylné dreviny pestované na miestach produkcie alebo v ich bezprostrednej blízkosti, pri ktorých boli od začiatku posledného úplného vegetačného obdobia pozorované symptómy háďatka borovicového alebo ktoré boli identifikované ako napadnuté háďatkom borovicovým, sa nesmú prepravovať z miesta produkcie a zničia sa spálením;

iii)

náchylné dreviny pestované na miestach ako lesy, verejné alebo súkromné záhrady, ktoré sú buď identifikované ako napadnuté háďatkom borovicovým, alebo vykazujú akékoľvek symptómy slabého zdravia, prípadne sa nachádzajú v chránených oblastiach:

v prípade identifikovania v období od 1. novembra do 1. apríla je potrebné vyrúbať v tomto období, alebo

v prípade identifikovania v období od 2. apríla do 31. októbra je potrebné okamžite vyrúbať a

ak sa nachádzajú v časti vymedzených oblastí označenej ako nárazníková zóna v súlade s článkom 5, je potrebné testovať na prítomnosť háďatka borovicového. Ak sa potvrdí jeho prítomnosť, napadnuté dreviny a všetky náchylné dreviny nachádzajúce sa v zóne v okruhu minimálne 50 m okolo napadnutých drevín a v každom prípade v okruhu pokrývajúcom najmenej desať náchylných rastlín sa zničia (ohnisková zóna). Všetky náchylné dreviny nachádzajúce sa v zóne v okruhu minimálne 50 m okolo ohniskovej zóny sa úradne prekontrolujú každé dva mesiace počas obdobia minimálne jedného roka po tom, čo boli napadnuté dreviny odstránené (bezpečnostná zóna). Ak sa prítomnosť háďatka borovicového v blízkosti znovu potvrdí počas uvedeného obdobia, vymedzená oblasť sa upraví v súlade s článkom 5 prvým odsekom;“

3.

V bode 2 písm. e) sa úvodná veta nahrádza týmto:

„e)

Náchylné drevo vo forme odpadu získaného počas výrubu je potrebné spáliť na vhodných miestach pod úradnou kontrolou alebo rozštiepiť na kusy s hrúbkou a šírkou menšou ako 3 cm a nechať na mieste.“

4.

V bode 2 sa písmeno g) nahrádza týmto:

„g)

náchylné drevo vo forme obalových debien, debničiek, prepraviek, sudov a podobných obalov, paliet, skriňových paliet alebo iných nakladacích plošín, káblových bubnov, prekladov, rozpier a nosníkov vrátane dreva, ktoré si nezachovalo prirodzený oblý povrch, podlieha jednému zo schválených opatrení uvedených v prílohe I k Medzinárodnej norme FAO pre rastlinolekárske opatrenia č. 15 o pokynoch na reguláciu drevného obalového materiálu v medzinárodnom obchode.“


29.4.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 115/44


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 25. apríla 2008,

ktorým sa stanovujú kritériá Spoločenstva pre národné programy eradikácie, kontroly a monitorovania určitých chorôb zvierat a zoonóz

[oznámené pod číslom K(2008) 1588]

(Text s významom pre EHP)

(2008/341/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 90/424/EHS z 26. júna 1990 o výdavkoch na veterinárnom úseku (1), a najmä na jeho článok 24 ods. 2 štvrtý pododsek,

keďže:

(1)

V rozhodnutí 90/424/EHS sa stanovujú postupy, ktorými sa riadi finančný príspevok Spoločenstva na programy eradikácie, kontroly a monitorovania chorôb zvierat a zoonóz. Podľa uvedeného rozhodnutia sa má finančné opatrenie Spoločenstva zaviesť s cieľom nahradiť výdavky vzniknuté členským štátom pri financovaní národných programov eradikácie, kontroly a monitorovania chorôb zvierat a zoonóz uvedených v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

(2)

V rozhodnutí 90/424/EHS sa stanovuje, že každoročne najneskôr do 30. apríla majú členské štáty predložiť Komisii ročné alebo viacročné programy na obdobie začínajúce v nasledujúcom roku, na ktoré žiadajú finančný príspevok Spoločenstva.

(3)

V článku 24 ods. 2 uvedeného rozhodnutia sa uvádzajú určité prvky, ktoré musia programy predkladané členskými štátmi obsahovať, ako napr. opis epidemiologickej situácie danej choroby, oblasť, na ktorú sa program má vzťahovať, cieľ a pravdepodobná dĺžka trvania programu, ako aj opatrenia, ktoré sa majú uplatňovať, náklady a prínos daného programu.

(4)

V rozhodnutí 90/638/EHS z 27. novembra 1990 ustanovujúcom kritériá Spoločenstva na eradikáciu a monitorovanie niektorých chorôb zvierat (2) sa stanovili určité kritériá pre programy eradikácie a monitorovania, na základe ktorých sa majú schvaľovať podľa rozhodnutia 90/424/EHS. Rozhodnutím 2006/965/ES sa zrušuje rozhodnutie 90/638/EHS od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia.

(5)

Mali by sa ustanoviť nové kritériá pre národné programy eradikácie, kontroly a monitorovania chorôb zvierat a zoonóz uvedených v prílohe k rozhodnutiu 90/424/EHS, aby zodpovedali technickému a vedeckému pokroku a aby sa v nich zohľadnili skúsenosti s implementáciou takýchto programov v zmysle rozhodnutia 90/638/EHS. Týmito novými kritériami Spoločenstva by sa malo zabezpečiť, že opatrenia ustanovené v týchto programoch budú účinné a zabezpečia rýchlejšiu eradikáciu, kontrolu a monitorovanie daných chorôb a zoonóz.

(6)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Programy eradikácie, kontroly a monitorovania chorôb zvierat a zoonóz uvedených v prílohe k rozhodnutiu 90/424/EHS, ktoré predkladajú členské štáty Komisii, musia spĺňať aspoň kritériá stanovené v prílohe k tomuto rozhodnutiu, aby boli schválené v zmysle finančného opatrenia Spoločenstva ustanoveného v článku 24 ods.1 uvedeného rozhodnutia.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 25. apríla 2008

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 19. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/965/ES (Ú. v. EÚ L 397, 30.12.2006, s. 22).

(2)  Ú. v. ES L 347, 12.12.1990, s. 27. Rozhodnutie zmenené a doplnené smernicou 92/65/EHS (Ú. v. ES L 268, 14.9.1992, s. 54).


PRÍLOHA

Kritériá pre národné programy eradikácie, kontroly a monitorovania

1)   Cieľ programu

a)

Cieľom programu monitorovania je preskúmať populáciu a subpopuláciu zvierat a ich prostredie (vrátane rezervoára voľne žijúcich zvierat a vektorov) s cieľom zistiť zmeny vo výskyte infekčných schém chorôb zvierat alebo zoonóz uvedených v prílohe k rozhodnutiu 90/424/EHS („nákazy alebo zoonózy“).

b)

Cieľom programu kontroly je dosiahnuť alebo udržať prevalenciu chorôb zvierat alebo zoonóz uvedených v prílohe k rozhodnutiu 90/424/EHS pod hodnotou, ktorá je zo zdravotného hľadiska akceptovateľná.

c)

Cieľom programu eradikácie je biologický zánik chorôb zvierat alebo zoonóz uvedených v prílohe k rozhodnutiu 90/424/EHS. Konečným cieľom programu eradikácie je, aby územie získalo status bez choroby alebo bolo úradne vyhlásené za územie bez choroby podľa právnych predpisov Spoločenstva, ak táto možnosť existuje.

d)

Cieľ programu, ktorým je kontrola, monitorovanie chorôb zvierat a zoonóz alebo dohľad nad nimi alebo ich eradikácia, je v súlade s politikami Spoločenstva.

2)   Geografické vymedzenie programu

Tento program sa uplatňuje na celé územie alebo v prípade, že je to primerane opodstatnené podľa epidemiologických kritérií, na presne vymedzenú časť územia jedného alebo viacerých členských štátov alebo v prípade chorôb, ktoré postihujú aj voľne žijúce zvieratá, na tretie krajiny.

3)   Dĺžka trvania programu

Dĺžka trvania programu sa stanovuje v rokoch na minimálne odhadované obdobie, ktoré je potrebné na dosiahnutie cieľa daného programu. Táto dĺžka trvania sa obmedzuje na obdobie, počas ktorého možno dosiahnuť tento cieľ primeraným spôsobom.

4)   Ciele programu

a)

Ciele programu sa stanovujú tak, aby sa dosiahli do dátumu ukončenia programu. Ak program trvá viac ako jeden rok, stanovia sa aspoň ročné čiastočné ciele ako dočasné ciele.

b)

Za ciele sa zvolia najvhodnejšie ukazovatele ako incidencia, prevalencia (ak je to možné), spôsobilosť cieľových zvierat a epidemiologických jednotiek zo zdravotného hľadiska (napr. kŕdle, stáda, poľnohospodárstva, zóny). V prípade potreby sa uvedú definície.

5)   Opatrenia programu

a)

Podozrenie na chorobu zvierat alebo zoonózu alebo jej potvrdenie podlieha povinnosti nahlasovania.

b)

Opatrenia tohto programu sú zamerané na populáciu hostiteľských zvierat, ktoré majú danú chorobu alebo zoonózu a/alebo na druhy príslušného rezervoára alebo vektory.

c)

Označia sa všetky cieľové zvieratá programu okrem hydiny, vodných zvierat, zajacovitých a voľne žijúcich organizmov a všetky epidemiologické jednotky (napr. kŕdle, stáda, poľnohospodárstva) sa zaregistrujú. Pohyb týchto zvierat podlieha kontrole a registrácii.

d)

Opatrenia tohto programu sú založené na relevantných vedeckých poznatkoch, ktoré sú dostupné, a sú v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva. V prípade programov týkajúcich sa chorôb živočíchov akvakultúry, financovaných Európskym fondom pre rybné hospodárstvo (1), riadiaci orgán zabezpečí, aby boli všetky podporné dokumenty týkajúce sa výdavkov a auditov súvisiacich s danými programami prístupné Komisii a Európskemu dvoru audítorov podľa článku 87 nariadenia (ES) č. 1198/2006.

e)

Za opatrenia tohto programu sa vyberú tie najúčinnejšie opatrenia na dosiahnutie cieľov v rámci obdobia trvania tohto programu a zahŕňajú aspoň:

predpisy o pohybe zvierat a produktov, ktoré sa ľahko znehodnotia alebo nakazia v dôsledku daných chorôb alebo zoonóz;

opatrenia, ktoré sa prijmú v prípade zistenia pozitívnych výsledkov počas kontrol vykonávaných v rámci programu; takéto opatrenia musia zahŕňať všetky nevyhnutné predbežné opatrenia na zabezpečenie rýchlej eradikácie choroby alebo zoonózy vzhľadom na epidemiologické údaje a špecifické metódy prevencie pre konkrétnu chorobu;

ak je to aktuálne, pravidlá o spôsobilosti stád alebo kŕdľov.

f)

Laboratórne testy použité v rámci tohto programu sú stanovené v právnych predpisoch Spoločenstva týkajúcich sa konkrétnych chorôb zvierat alebo zoonóz; v prípade, že v právnych predpisoch Spoločenstva nie sú stanovené žiadne testy, použijú sa testy normalizované a validované podľa všeobecne prijatých medzinárodných noriem. Laboratóriá, v ktorých sa vykonávajú testy, zahrnuté do príslušných programov eradikácie a monitorovania financovaných Spoločenstvom, poskytnú výsledky, ktorých kvalita je prijateľná pre príslušné referenčné laboratórium Spoločenstva (RLS). Laboratóriá, ktoré neboli schopné vykonať kruhové testy RLS alebo v prípade aktuálnosti národné kruhové testy, môžu byť zapojené do programov eradikácie financovaných Spoločenstvom len vtedy, ak sa na základe špecifických kontrol dokáže, že vedia zabezpečiť výsledky na požadovanej kvalitatívnej úrovni.

g)

Očkovacie látky použité v rámci programu sú v súlade s európskymi normami, pokiaľ ide o bezpečnosť, neprenosnosť, nezvratnosť útlmu a imunogenetické vlastnosti; musia mať povolenie na ich uvedenie na trh v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2011/82/ES (2), ak sa neuplatňujú podmienky ustanovené v článku 8 tejto smernice.

6)   Riadenie programu

a)

Program je pod kontrolou ústredného veterinárneho orgánu. V programe sa jasne vymedzia kompetencie a zodpovednosť každej veterinárnej správy a zúčastnených strán za implementáciu opatrení programu a ustanoví sa jasná hierarchia riadenia.

b)

Zaručia sa dostatočné zdroje (finančné, personálne, zariadenia) na celé obdobie trvania programu.

c)

Vývoj programu sa pravidelne:

i)

monitoruje a prehodnocuje z hľadiska účinnosti opatrení;

ii)

oznamuje Komisii vo forme podávania správ.

7)   Náklady a prínos programu

a)

Program je prínosom pre Spoločenstvo a strany zúčastnené v jednotlivých členských štátoch.

b)

Vybrané nástroje a opatrenia sa používajú najúčinnejším možným spôsobom.

c)

Tovar a služby využité na účely programu sa nakupujú alebo poskytujú v súlade s predpismi Spoločenstva o verejnom obstarávaní.

d)

Náklady na program sú náklady, ktoré vzniknú členskému štátu v súvislosti s implementáciou opatrení programu a podliehajú auditom.

e)

Majiteľom zvierat, ktoré sa musia zabiť alebo vyradiť v rámci programu, sa poskytne primeraná kompenzácia, ako aj náhrada za produkty, ktoré sa v prípade potreby musia zničiť.

f)

Príjemca zaznamená vzniknuté výdavky, o ktorých záznam predložil Komisii vo svojom systéme účtovania nákladov a originály dokumentov si ponechá na sedem rokov od dátumu predloženia záznamu na účely finančnej kontroly v súlade s článkami 9, 36 a 37 nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005 (3).


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 1198/2006 z 27. júla 2006 o Európskom fonde pre rybné hospodárstvo (Ú. v. EÚ L 223, 15.8.2006, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 311, 28.11.2001, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 1.


DOHODY

Rada

29.4.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 115/47


Oznámenie o nadobudnutí platnosti protokolu k dohode o partnerstve a spolupráci zakladajúcej partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Ruskou federáciou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii

Protokol k Dohode o partnerstve a spolupráci podpísaný v Luxemburgu 23. apríla 2007 (1) nadobudne platnosť 1. mája 2008 po uložení všetkých ratifikačných listín a podľa jeho článku 4 ods. 1.


(1)  Ú. v. EÚ L 119, 9.5.2007, s. 32.

Ú. v. EÚ L 200, 1.8.2007, s. 44.


Korigendá

29.4.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 115/48


Korigendum k informácii o nadobudnutí platnosti Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou v súvislosti s vývoznými clami

( Úradný vestník Európskej únie L 112 z 24. apríla 2008 )

Týmto sa zrušuje uverejnenie informácie v uvedenom úradnom vestníku.