ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 111

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
23. apríla 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 356/2008 z 22. apríla 2008, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 357/2008 z 22. apríla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií ( 1 )

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 358/2008 z 22. apríla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 622/2003 o ustanovení opatrení na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany civilného letectva ( 1 )

5

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 359/2008 z 18. apríla 2008 týkajúce sa zatriedenia určitých druhov tovaru do kombinovanej nomenklatúry

7

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 360/2008 z 18. apríla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku

9

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2008/324/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 25. marca 2008, ktorým sa zriaďuje skupina expertov Platforma na uchovávanie elektronických údajov na účely vyšetrovania, odhaľovania a stíhania závažných trestných činov

11

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k výkazu príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovíziu a kultúru za rozpočtový rok 2007 – opravnému rozpočtu 2 (Ú. v. EÚ L 2, 4.1.2008)

15

 

*

Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/137/ES z 18. decembra 2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 2006/87/ES, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na plavidlá vnútrozemskej plavby (Ú. v. EÚ L 389, 30.12.2006)

15

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

23.4.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 111/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 356/2008

z 22. apríla 2008,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007 ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovacia a zéleniny (1), najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 1580/2007 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 23. apríla 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. apríla 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 22. apríla 2008, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MA

53,4

TN

109,0

TR

104,9

ZZ

89,1

0707 00 05

JO

178,8

MK

112,1

TR

124,8

ZZ

138,6

0709 90 70

MA

92,6

MK

90,3

TR

124,8

ZZ

102,6

0709 90 80

EG

349,4

ZZ

349,4

0805 10 20

EG

46,6

IL

60,3

MA

53,7

TN

53,4

TR

55,8

US

46,4

ZZ

52,7

0805 50 10

EG

126,4

IL

131,5

MK

122,2

TR

135,2

US

121,6

ZA

153,3

ZZ

131,7

0808 10 80

AR

89,6

BR

86,6

CA

77,9

CL

99,3

CN

94,6

MK

65,6

NZ

124,3

TR

69,6

US

105,2

UY

76,8

ZA

66,6

ZZ

86,9

0808 20 50

AR

94,6

AU

85,9

CL

125,8

CN

43,3

ZA

86,2

ZZ

87,2


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ označuje „iné miesto pôvodu“.


23.4.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 111/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 357/2008

z 22. apríla 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 z 22. mája 2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií (1), a najmä na jeho článok 23a písm. g),

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 999/2001 sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií (TSE) u zvierat. Nariadenie sa vzťahuje na produkciu a uvádzanie na trh živých zvierat a produktov živočíšneho pôvodu a v určitých osobitných prípadoch na ich vývoz.

(2)

V prílohe V k nariadeniu (ES) č. 999/2001 sa stanovujú pravidlá odstraňovania a likvidácie špecifikovaného rizikového materiálu.

(3)

Rôzne faktory naznačujú priaznivý trend vo vývoji epidémie spongiformnej encefalopatie hovädzieho dobytka (BSE) a zjavné zlepšenie situácie v posledných rokoch vďaka uplatňovaniu opatrení na znižovanie rizika, najmä úplného zákazu vzťahujúceho sa na krmivo a odstráneniu a zničeniu špecifikovaného rizikového materiálu.

(4)

Jedným zo strategických cieľov plánu Komisie na prekonávanie TSE, ktorý bol prijatý 15. júla 2005 (2), je zabezpečiť a udržať súčasnú úroveň ochrany spotrebiteľov nielen ďalším zaisťovaním bezpečného odstránenia špecifikovaného rizikového materiálu, ale aj úpravou zoznamu alebo veku zvierat v súvislosti s odstraňovaním špecifikovaného rizikového materiálu na základe nových a neustále sa vyvíjajúcich vedeckých stanovísk.

(5)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín prišiel vo svojom stanovisku z 19. apríla 2007 k záveru, že na základe súčasných vedeckých poznatkov sa zistiteľná nákazlivosť centrálneho nervového systému objavuje u hovädzieho dobytka asi v tretej štvrtine inkubačného obdobia a že sa môže predpovedať, že nákazlivosť u 33-mesačného hovädzieho dobytka nie je zistiteľná alebo je ešte stále neprítomná.

(6)

V období medzi rokmi 2001 a 2006 vzrástol priemerný vek v prípade pozitívnych prípadov BSE hlásených v Spoločenstve z 86 na 121 mesiacov. V tom istom období bolo v Spoločenstve nahlásených iba sedem prípadov BSE u hovädzieho dobytka mladšieho ako 35 mesiacov z celkového počtu 7 413 prípadov BSE zistených pri vykonávaní testov na viac ako 60 miliónoch kusov hovädzieho dobytka.

(7)

Existuje teda vedecký základ pre preskúmanie vekovej hranice na odstránenie určitých špecifických rizikových materiálov u hovädzieho dobytka, najmä pokiaľ ide o chrbticu. Na základe vývoja nákazlivosti v centrálnom nervovom systéme počas inkubačnej doby, vekovej štruktúry hovädzieho dobytka s pozitívnym nálezom BSE a zníženia vystavenia dobytka narodeného po 1. januári 2001 sa veková hranica na odstránenie chrbtice, vrátane dorzálnych koreňových uzlín hovädzieho dobytka ako špecifikovaného rizikového materiálu, môže zvýšiť z 24 na 30 mesiacov. Preto by sa definícia špecifikovaného rizikového materiálu v prílohe V k nariadeniu (ES) č. 999/2001 mala zmeniť a doplniť.

(8)

Nariadenie (ES) č. 999/2001 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V prílohe V k nariadeniu (ES) č. 999/2001 sa bod 1 písm. a) bod ii) nahrádza týmto:

„ii)

chrbtica okrem chvostových stavcov, tŕňovitých a priečnych výbežkov krčných, hrudníkových a driekových stavcov, stredného krížového hrebeňa a krídel krížovej kosti, ale vrátane dorzálnych koreňových uzlín zvierat starších ako 30 mesiacov a“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. apríla 2008

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 147, 31.5.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 315/2008 (Ú. v. EÚ L 94, 5.4.2008, s. 3).

(2)  KOM(2005) 322 v konečnom znení.


23.4.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 111/5


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 358/2008

z 22. apríla 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 622/2003 o ustanovení opatrení na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany civilného letectva

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2320/2002 zo 16. decembra 2002 o ustanovení spoločných pravidiel v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva (1), a najmä jeho článok 4 ods. 2,

keďže:

(1)

V zmysle článku 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2320/2002 je Komisia v prípade potreby povinná prijať opatrenia na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany civilného letectva v celom Spoločenstve. Nariadenie Komisie (ES) č. 622/2003 zo 4. apríla 2003 o ustanovení opatrení na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany civilného letectva (2) bolo prvým právnym predpisom, ktorým sa takéto opatrenia ustanovili.

(2)

Opatrenia ustanovené v nariadení (ES) č. 622/2003 by sa mali vzhľadom na technický rozvoj, prevádzkové dôsledky na letiskách a ich vplyv na cestujúcich preskúmať. Bližší výskum ukázal, že prínosy stanovenia pravidla v súvislosti s veľkosťou príručnej batožiny by neprevážili prevádzkové dôsledky na letiskách a vplyv na cestujúcich. Toto pravidlo, ktoré by platilo od 6. mája 2008, by sa tak malo zrušiť.

(3)

Nariadenie (ES) č. 622/2003 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru bezpečnostnej ochrany civilného letectva,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (ES) č. 622/2003 sa mení a dopĺňa tak, ako je stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 5. mája 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. apríla 2008

Za Komisiu

Jacques BARROT

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 355, 30.12.2002, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 849/2004 (Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 89, 5.4.2003, s. 9. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 23/2008 (Ú. v. EÚ L 9, 12.1.2008, s. 12).


PRÍLOHA

Bod 4.1.1.1 písm. g) prílohy k nariadeniu (ES) č. 622/2003 sa vypúšťa.


23.4.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 111/7


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 359/2008

z 18. apríla 2008

týkajúce sa zatriedenia určitých druhov tovaru do kombinovanej nomenklatúry

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o tarifnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (1), najmä na jeho článok 9 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie kombinovanej nomenklatúry priloženej k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 je potrebné prijať opatrenia týkajúce sa zatriedenia tovaru uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu.

(2)

Nariadenie (EHS) č. 2658/87 stanovuje všeobecné pravidlá pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry. Tieto pravidlá sa taktiež uplatňujú na akúkoľvek inú nomenklatúru, ktorá sa na kombinovanej nomenklatúre celkovo alebo čiastočne zakladá, alebo ktorá k nej pridáva akékoľvek ďalšie delenie, a ktorá je stanovená v osobitných ustanoveniach Spoločenstva s ohľadom na uplatňovania tarifných a iných opatrení vzťahujúcich sa na obchod s tovarom.

(3)

Podľa vyššie uvedených všeobecných pravidiel by mal byť tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe zatriedený pod kód KN uvedený v stĺpci 2 na základe dôvodov uvedených v stĺpci 3 tabuľky.

(4)

Je vhodné zabezpečiť, aby sa na záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydané colnými orgánmi členských štátov s ohľadom na zatriedenie tovaru do kombinovanej nomenklatúry, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, mohol držiteľ naďalej odvolávať po dobu troch mesiacov podľa článku 12 ods. 6 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (2).

(5)

Opatrenia tohto nariadenia sú v súlade so stanoviskom Výboru pre Colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe je v kombinovanej nomenklatúre zatriedený pod kód KN uvedený v stĺpci 2 tabuľky.

Článok 2

Na záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydané colnými orgánmi členských štátov, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, je možné odvolávať sa naďalej po dobu troch mesiacov podľa článku 12 odsek 6 nariadenia (EHS) č. 2913/92.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom odo dňa jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. apríla 2008

Za Komisiu

László KOVÁCS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 275/2008 (Ú. v. EÚ L 85, 27.3.2008, s. 3).

(2)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).


PRÍLOHA

Opis tovaru

Zatriedenie

(číselný znak KN)

Dôvody

(1)

(2)

(3)

Potravinový prípravok vo forme pražených obilných produktov.

Pšeničné zrná sa uvaria v pare, olúpu, rozdrvia a schladia. Výrobok sa potom lisovaním spracuje na tenké rezance, poskladá do tvaru mriežky a pokrája na vankúšiky. Potom sa výrobok praží. Do hotového výrobku sa pridajú vitamíny a prípadne sa poleje polevou.

Tento prípravok sa na trhu predáva ako jedlo určené na raňajky vyrobené z obilnín.

1904 10 90

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1 a 6 pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry a znením kódov KN 1904, 1904 10 a 1904 10 90.

Výrobok sa získava pražením obilných produktov. Podľa vysvetliviek HS do položky 1904 patria aj výrobky získané z múky alebo otrúb (vysvetlivky HS, položka 1904 písmeno A prvý a druhý odsek).


23.4.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 111/9


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 360/2008

z 18. apríla 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

Pre zatriedenie ovocných štiav do kombinovanej nomenklatúry, ktorá je prílohou k nariadeniu (EHS) č. 2658/87, je potrebné rozlišovať na jednej strane ovocné šťavy obsahujúce pridaný cukor položky 2009 a na druhej strane prípravky na výrobu nápojov vrátane ochutených cukrových sirupov položky 2106.

(2)

Podľa vysvetlivky harmonizovaného systému k položke 2009 sa do ovocných štiav môže okrem iných prísad pridať aj cukor za predpokladu, že si zachovajú svoj pôvodný charakter.

(3)

Preto ovocné šťavy alebo zmesi ovocných štiav bez ohľadu na to, či obsahujú pridaný cukor, pokiaľ nestratili svoj pôvodný charakter ovocnej šťavy, sú zatriedené do podpoložiek položky 2009 kombinovanej nomenklatúry. Ak ovocné šťavy stratili svoj pôvodný charakter, ich zatriedenie do položky 2009 je vylúčené a majú byť zatriedené do položky 2106.

(4)

Podľa doplnkovej poznámky 5 písm. b) ku kapitole 20 kombinovanej nomenklatúry ovocné šťavy, ku ktorým sa pridalo také množstvo cukru, že obsahujú menej ako 50 % hmotnosti ovocnej šťavy, stratili svoj pôvodný charakter ovocnej šťavy, a preto nemôžu byť zatriedené do položky 2009. Obsah pridaného cukru sa určuje podľa Brixovej hodnoty, ktorá okrem iného závisí od obsahu cukru v týchto produktoch.

(5)

Problémy nastali pri zatrieďovaní koncentrovaných prírodných ovocných štiav. Keď sa obsah pridaného cukru v týchto produktoch určuje podľa doplnkových poznámok 2 a 5, môže sa dospieť k výsledku, že je taký vysoký, že produkty obsahujú menej ako 50 % hmotnosti ovocnej šťavy, a preto sa musia zatriediť do položky 2106. Takýto výsledok nie je uspokojivý, keďže získava sa fiktívnym výpočtom obsahu pridaného cukru, pričom v skutočnosti sa k produktom nepridal žiadny cukor a vysoký obsah pridaného cukru vznikol dôsledkom koncentrácie.

(6)

Z toho dôvodu je vhodné čiastočne pozmeniť písmeno b) doplnkovej poznámky 5 ku kapitole 20 a pridať nové ustanovenie, ktoré jasne stanoví, že v prípade koncentrovaných prírodných ovocných štiav sa neuplatňuje kritérium obsahu 50 % hmotnosti ovocnej šťavy, čím uvedené šťavy nie sú vylúčené z položky 2009 na základe vypočítaného obsahu pridaného cukru. Je potrebné rovnako jasne uviesť, že doplnková poznámka 5 sa uplatňuje na produkty v stave, v akom sa predkladajú.

(7)

Nariadenie (EHS) č. 2658/87 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(8)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre Colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Doplnková poznámka 5 ku kapitole 20 kombinovanej nomenklatúry, ktorá je v prílohe I k nariadeniu (EHS) č. 2658/87, sa nahrádza takto:

„5.

Nasledovné kritériá sa uplatňujú na produkty v stave, v akom sa predkladajú:

a)

Obsah pridaného cukru v produktoch položky 2009 zodpovedá ‚obsahu cukru‘ mínus nižšie uvedené číselné hodnoty, v závislosti od druhu šťavy:

citrónová alebo paradajková šťava: 3,

hroznová šťava: 15,

ostatné ovocné alebo zeleninové šťavy vrátane zmesí štiav: 13.

b)

Ovocné šťavy s pridaným cukrom, s Brixovou hodnotou nepresahujúcou 67 a s obsahom ovocnej šťavy menej ako 50 % hmotnosti strácajú svoj pôvodný charakter ovocnej šťavy položky 2009.

Písmeno b) sa neuplatňuje v prípade koncentrovaných prírodných ovocných štiav. Preto koncentrované prírodné ovocné šťavy nie sú vylúčené z položky 2009.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. apríla 2008

Za Komisiu

László KOVÁCS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 275/2008 (Ú. v. EÚ L 85, 27.3.2008, s. 3).


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Komisia

23.4.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 111/11


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 25. marca 2008,

ktorým sa zriaďuje skupina expertov Platforma na uchovávanie elektronických údajov na účely vyšetrovania, odhaľovania a stíhania závažných trestných činov

(2008/324/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

keďže:

(1)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/24/ES z 15. marca 2006 o uchovávaní údajov vytvorených alebo spracovaných v súvislosti s poskytovaním verejne dostupných elektronických komunikačných služieb alebo verejných komunikačných sietí a o zmene a doplnení smernice 2002/58/ES (1) (ďalej len „smernica o uchovávaní údajov“) sa zameriava na harmonizáciu právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa povinností poskytovateľov verejne dostupných elektronických komunikačných služieb alebo verejných komunikačných sietí uchovať určité údaje, ktoré vytvorili alebo spracovali, aby sa zaistilo, že tieto údaje budú dostupné na účely vyšetrovania, odhaľovania a stíhania závažných trestných činov.

(2)

V preambule smernice o uchovávaní údajov sa uvádza, že technológie súvisiace s elektronickými komunikáciami sa rýchlo menia a že vyvíjať sa môžu aj zákonné požiadavky príslušných orgánov. S cieľom získať poradenstvo a podporiť výmenu osvedčených postupov o všetkých otázkach týkajúcich sa uchovávania údajov Komisia zamýšľa vytvoriť skupinu pozostávajúcu z orgánov presadzovania práva členských štátov, združení priemyslu elektronických komunikácií, zástupcov Európskeho parlamentu, orgánov na ochranu údajov vrátane európskeho dozorného úradníka na ochranu údajov.

(3)

Článok 14 smernice o uchovávaní údajov stanovuje, že Komisia najneskôr do 15. septembra 2010 predloží Európskemu parlamentu a Rade hodnotenie uplatňovania smernice a jej vplyvu na hospodárske subjekty a spotrebiteľov, ktoré bude zohľadňovať ďalší vývoj technológií elektronickej komunikácie a štatistiky o uchovávaní údajov poskytnuté Komisii. Toto hodnotenie by malo pomôcť určiť, či je potrebné zmeniť a doplniť smernicu o uchovávaní údajov, najmä pokiaľ ide o zoznam údajov uvedený v článku 5 a doby uchovávania uvedené v článku 6 smernice.

(4)

Rada a Komisia vydali 10. februára 2006 spoločné vyhlásenie v súvislosti s hodnotením smernice o uchovávaní údajov. Vo vyhlásení sa stanovuje, že Komisia bude pozývať príslušné zainteresované strany na pravidelné hodnotiace stretnutia, aby si vymenili informácie o technologickom vývoji, nákladoch a účinnosti uplatňovania smernice. V spoločnom vyhlásení sa hovorí, že počas tohto procesu budú členské štáty vyzývané, aby informovali partnerov o ich skúsenostiach pri uplatňovaní smernice a podelili sa o osvedčené postupy. V spoločnom vyhlásení sa ďalej hovorí, že na základe týchto diskusií „Komisia bude uvažovať o tom, či je potrebné predložiť ďalšie návrhy aj vzhľadom na možné ťažkosti, s ktorými sa členské štáty stretávajú pri technickom a praktickom uplatňovaní smernice, najmä pri použití údajov internetovej elektronickej pošty a telefonovania cez internet“.

(5)

Z uvedených dôvodov je potrebné zriadiť skupinu expertov na oblasť uchovávania údajov zo zainteresovaných strán uvedených v odôvodnení 14 smernice o uchovávaní údajov.

(6)

Skupina expertov bude pracovať ako poradná skupina. Skupina expertov bude uľahčovať výmenu osvedčených postupov a prispievať k hodnoteniu Komisie týkajúcemu sa nákladov a účinnosti smernice, ako aj vývoja relevantných technológií, ktoré môžu mať vplyv na smernicu.

(7)

Členovia skupiny expertov sa vyberú zo zástupcov zainteresovaných strán uvedených v odôvodnení 14 smernice 2006/24/ES.

(8)

Skupinu expertov tvorí najviac 25 členov, ktorí zabezpečia primeranú rovnováhu medzi uvedenými zainteresovanými stranami.

(9)

Skupina expertov by mala mať možnosť vytvárať podskupiny, ktoré by uľahčovali a urýchľovali jej prácu tým, že by sa zameriavali na špecifickú problematiku. Pôsobnosť týchto podskupín by mala byť dohodnutá na úrovni celej skupiny expertov a mala by byť jasne vymedzená.

(10)

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia Komisie o bezpečnosti stanovené v prílohe k rozhodnutiu Komisie 2001/844/ES, ESUO, Euratom (2), je potrebné stanoviť pravidlá poskytovania informácií členmi skupiny expertov.

(11)

S osobnými údajmi týkajúcimi sa členov skupiny by sa malo nakladať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (3).

(12)

Funkčné obdobie členov skupiny trvá päť rokov a členstvo je obnoviteľné.

(13)

Obdobie uplatňovania tohto rozhodnutia by sa malo pevne stanoviť. Komisia včas zváži účelnosť jeho predĺženia,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Skupina expertov Platforma na uchovávanie elektronických údajov na účely vyšetrovania, odhaľovania a stíhania závažných trestných činov

Týmto sa zriaďuje Platforma na uchovávanie elektronických údajov na účely vyšetrovania, odhaľovania a stíhania závažných trestných činov, ktorá je skupinou expertov pre otázky uchovávania osobných údajov na účely presadzovania práva v odvetví elektronickej komunikácie (ďalej len „skupina expertov“).

Článok 2

Konzultácie a úlohy

1.   Komisia sa môže radiť so skupinou v každej otázke týkajúcej sa elektronického uchovávania údajov dôležitých pre vyšetrovanie, odhaľovanie a stíhanie trestných činov. Každý člen skupiny expertov môže Komisiu upozorniť, že je žiaduce, aby prekonzultovala špecifickú problematiku so skupinou. Komisia bude zvolávať pravidelné zasadnutia skupiny expertov a vypracuje vopred podrobný program k otázkam, na ktoré sa vzťahuje tento článok.

2.   Úlohou skupiny expertov je:

a)

poskytovať fórum pre dialóg a výmenu skúseností a osvedčených postupov medzi expertmi zo subjektov uvedených v článku 3, a najmä medzi príslušnými orgánmi členských štátov a zástupcami odvetvia elektronických komunikácií pre otázky týkajúce sa uchovávania osobných údajov poskytovateľmi verejne dostupných elektronických komunikačných služieb alebo verejných komunikačných sietí, aby sa zaistilo, že tieto údaje sú dostupné na účely vyšetrovania, odhaľovania a stíhania závažných trestných činov;

b)

podporovať a uľahčovať spoločnú orientáciu pri uplatňovaní tejto smernice;

c)

vymieňať informácie o relevantnom technologickom vývoji, nákladoch a účinnosti uplatňovania smernice;

d)

pomáhať Komisii pri hľadaní a konkretizácii možných ťažkostí, s ktorými sa členské štáty stretávajú pri technickom a praktickom uplatňovaní smernice, najmä pri použití údajov internetovej elektronickej pošty a telefonovania cez internet;

e)

pomáhať Komisii pri hodnotení uplatňovania smernice o uchovávaní údajov a jej vplyvu na hospodárske subjekty a spotrebiteľov.

Článok 3

Zloženie – vymenovanie členov

1.   Skupinu expertov tvorí najviac 25 členov vybraných takto:

a)

orgány presadzovania práva členských štátov (najviac 10 členov);

b)

členovia Európskeho parlamentu (najviac 2 členovia);

c)

združenia priemyslu elektronických komunikácií najviac 8 členov);

d)

zástupcovia orgánov na ochranu údajov (najviac 4 členovia);

e)

európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (1 člen).

2.   Členovia uvedení v odseku 1 písm. a) a b) sú na návrh požiadaných členských štátov prípadne Európskeho parlamentu určení a vymenovaní Generálnym riaditeľstvom pre spravodlivosť, slobodu a bezpečnosť. Títo členovia sa vymenúvajú na základe osobnej spôsobilosti a môžu vymenovať jedného experta, ktorý ich zastupuje na zasadnutiach skupiny expertov. Členovia uvedení v odseku 1 písm. c), d) a e) sú vymenovaní Generálnym riaditeľstvom pre spravodlivosť, slobodu a bezpečnosť na základe jeho pozvania stať sa členom skupiny expertov. Príslušné združenia alebo subjekty uvedené v odseku 1 písm. c), d) a e) sú oprávnené vymenovať expertov, ktorí ich budú zastupovať na zasadnutiach skupiny expertov.

3.   Členovia skupiny expertov vymenovaní na základe osobnej spôsobilosti zostávajú vo funkcii, kým nie sú nahradení alebo neuplynie ich funkčné obdobie. Funkčné obdobie trvá päť rokov a môže sa obnoviť.

4.   Členov skupiny expertov vymenovaných podľa osobnej spôsobilosti, ktorí už nedokážu účinne prispievať k práci v skupine expertov, ktorí sa vzdajú členstva alebo nespĺňajú podmienky stanovené v článku 287 zmluvy, možno na zostávajúce funkčné obdobie nahradiť.

5.   Členovia skupiny expertov vymenovaní na základe osobnej spôsobilosti každoročne podpisujú záväzok, že budú konať vo verejnom záujme, a vyhlásenie, v ktorom uvedú, či existujú alebo neexistujú akékoľvek záujmy, ktoré by mohli ohroziť ich objektívnosť.

6.   Mená členov vymenovaných na základe osobnej spôsobilosti sa uverejňujú na internetovej stránke Generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť, slobodu a bezpečnosť v sérii C Úradného vestníka Európskej únie a v registri skupín expertov zriadenom Komisiou. Mená členov sa zhromažďujú, spracúvajú a uverejňujú v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001.

Článok 4

Činnosť skupiny

1.   Skupine expertov predsedá Komisia.

2.   Po dohode s Komisiou sa môžu vytvoriť podskupiny s cieľom preskúmať špecifické otázky za podmienok stanovených skupinou. Takéto skupiny zaniknú hneď, ako splnia svoje mandáty.

3.   Zástupca Komisie môže vyzvať expertov alebo pozorovateľov so špecifickými odbornými znalosťami v predmetnej problematike na účasť na rokovaniach skupiny alebo podskupiny, ak je to účelné a/alebo potrebné.

4.   Informácie získané v rámci účasti na rokovaniach skupiny alebo podskupiny nemožno zverejniť, ak sa podľa názoru Komisie týkajú dôverných otázok.

5.   Skupina a jej podskupiny sa zvyčajne stretávajú v priestoroch Komisie v súlade s postupmi a harmonogramom stanovenými Komisiou. Komisia zabezpečuje sekretárske služby. Na zasadnutiach skupiny a jej podskupín sa môžu zúčastniť aj iní úradníci Komisie, ktorí sa zaujímajú o otázky prerokúvané na zasadnutiach.

6.   Skupina prijme svoj rokovací poriadok na základe vzorového rokovacieho poriadku prijatého Komisiou.

7.   Komisia môže uverejniť akýkoľvek súhrn, záver, prípadne čiastočný záver alebo pracovný dokument skupiny v pôvodnom jazyku predmetného dokumentu.

Článok 5

Ďalší experti

1.   Komisia môže pozvať externých expertov alebo pozorovateľov so špecifickými odbornými znalosťami v predmetnej problematike, aby sa podieľali na práci skupiny.

2.   Komisia môže pozvať oficiálnych predstaviteľov členských štátov, kandidátskych krajín alebo tretích krajín a tiež medzinárodných, medzivládnych a mimovládnych organizácií, aby sa zúčastnili na zasadnutiach skupiny.

Článok 6

Výdavky na zasadnutia

1.   Komisia uhradí členom, expertom a pozorovateľom cestovné výdavky a prípadne výdavky na stravu a ubytovanie v súvislosti s činnosťou skupiny v súlade s ustanoveniami Komisie o náhrade pre externých expertov.

2.   Členom, expertom a pozorovateľom neprislúcha za poskytované služby odmena.

3.   Výdavky na zasadnutia sa hradia v rámci ročného rozpočtu, ktorý skupine pridelili príslušné útvary Komisie.

Článok 7

Uplatňovanie

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie. Uplatňuje sa do 31. decembra 2012. Do tohto dňa Komisia môže rozhodnúť o prípadnom predĺžení jeho platnosti.

V Bruseli 25. marca 2008

Za Komisiu

Franco FRATTINI

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 105, 13.4.2006, s. 54.

(2)  Ú. v. ES L 317, 3.12.2001, s. 1. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/548/ES, Euratom (Ú. v. EÚ L 215, 5.8.2006, s. 38).

(3)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.


Korigendá

23.4.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 111/15


Korigendum k výkazu príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovíziu a kultúru za rozpočtový rok 2007 – opravnému rozpočtu 2

( Úradný vestník Európskej únie L 2 zo 4. januára 2008 )

Na strane 231 sa do tabuľky vkladá nasledujúci riadok:

1030

Dotácia Európskeho spoločenstva v rámci oblasti politiky vonkajších vzťahov

235 316

1 035 684

1 271 000“

Na strane 233 sa vkladá nasledujúci text:

1030

Dotácia Európskeho spoločenstva v rámci oblasti politiky vonkajších vzťahov

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

235 316

1 035 684

1 271 000

Poznámky

Rozhodnutie Komisie 2005/56/ES zo 14. januára 2005, ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru na riadenie činnosti Spoločenstva v oblasti vzdelávania, audiovizuálneho sektora a kultúry pri uplatňovaní nariadenia Rady (ES) č. 58/2003 (Ú. v. EÚ L 24, 27.1.2005, s. 35), zmenené a doplnené rozhodnutím 2007/114/ES (Ú. v. EÚ L 49, 17.2.2007, s. 21).

Podľa článku 6 tohto rozhodnutia je agentúre pridelená dotácia zo všeobecného rozpočtu Európskej únie. Uvedený príjem zodpovedá dotácii vyčlenenej v položke 19 01 04 30 v oddiele III Komisia všeobecného rozpočtu.“


23.4.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 111/15


Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/137/ES z 18. decembra 2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 2006/87/ES, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na plavidlá vnútrozemskej plavby

( Úradný vestník Európskej únie L 389 z 30. decembra 2006 )

Na strane 262 v článku 1 bode 2 (ktorým sa nahrádza článok 20 smernice 2006/87/ES) odseku 2:

namiesto:

„2.   Bez toho aby bol dotknutý odsek 1 prijme Komisia schválenia uvedené v článku 5 ods. 2 v súlade s postupom ustanoveným v článku 19 ods. 2.“

má byť:

„2.   Bez ohľadu na odsek 1 Komisia prijme schválenia uvedené v článku 5 ods. 2 v súlade s postupom ustanoveným v článku 19 ods. 2.“