ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 97

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
9. apríla 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 294/2008 z 11. marca 2008, ktorým sa zriaďuje Európsky inovačný a technologický inštitút

1

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 z 11. marca 2008 o štrukturálnej podnikovej štatistike (prepracované znenie) ( 1 )

13

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 296/2008, z 11. marca 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 562/2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc), pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu

60

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 297/2008 z 11. marca 2008, ktorým sa mení sa dopĺňa nariadenie (ES) č. 1606/2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu

62

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 298/2008 z 11. marca 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu

64

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 299/2008 z 11. marca 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 396/2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu

67

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 z 11. marca 2008 o spoločných pravidlách v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva a o zrušení nariadenia (ES) č. 2320/2002 ( 1 )

72

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 301/2008 zo 17. marca 2008, ktorým sa upravuje príloha I k nariadeniu (ES) č. 882/2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania krmivového a potravinového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá ( 1 )

85

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

9.4.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 97/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 294/2008

z 11. marca 2008,

ktorým sa zriaďuje Európsky inovačný a technologický inštitút

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 157 ods. 3,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov (2),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (3),

keďže:

(1)

V lisabonskom programe pre rast a zamestnanosť sa zdôrazňuje potreba vytvárať podmienky, ktoré sú príťažlivé pre investovanie do znalostí a inovácií v Európe, s cieľom posilniť konkurencieschopnosť, rast a zamestnanosť v Európskej únii.

(2)

Za udržanie silnej európskej priemyselnej, konkurencieschopnej a inovačnej základne sú v prvom rade zodpovedné členské štáty. Povaha a rozsah výziev, ktorým čelí Európska únia v oblasti inovácií, si vyžadujú aj prijatie opatrení na úrovni Spoločenstva.

(3)

Spoločenstvo by malo poskytnúť podporu na posilnenie inovácií, a to najmä prostredníctvom siedmeho rámcového programu v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností, rámcového programu pre konkurencieschopnosť a inovácie, programu celoživotného vzdelávania a štrukturálnych fondov.

(4)

Na doplnenie existujúcich politík a iniciatív Spoločenstva a členských štátov posilnením integrácie znalostného trojuholníka – vysokoškolské vzdelávanie, výskum a inovácie – v celej Európskej únii by sa mala zriadiť nová iniciatíva na úrovni Spoločenstva v podobe Európskeho inovačného a technologického inštitútu (ďalej len „EIT“).

(5)

Európska rada na svojom zasadnutí 15. a 16. júna 2006 vyzvala Komisiu, aby vypracovala formálny návrh na zriadenie EIT, ktorý mala predložiť na jeseň 2006.

(6)

Cieľom EIT by malo byť hlavne prispievať k rozvoju inovačnej kapacity Spoločenstva a členských štátov prostredníctvom zapojenia činností v oblasti vysokoškolského vzdelávania, výskumu a inovácií najvyššej úrovne. EIT by mal pritom uľahčovať a zdokonaľovať siete a spoluprácu a vytvárať synergie medzi inovačnými komunitami v Európe.

(7)

Činnosti EIT by sa mali zaoberať strategickými dlhodobými výzvami pre inovácie v Európe, najmä v prierezových a/alebo interdisciplinárnych oblastiach vrátane tých oblastí, ktoré sa na európskej úrovni už zadefinovali. EIT by mal pritom podporovať pravidelný dialóg s občianskou spoločnosťou.

(8)

EIT by mal uprednostniť prenos svojich činností v oblasti vysokoškolského vzdelávania, výskumu a inovácií do podnikateľského prostredia a ich komerčné využívanie, ako aj podporu vytvárania začínajúcich podnikov, odčlenených subjektov a malých a stredných podnikov (MSP).

(9)

EIT by mal fungovať najmä prostredníctvom autonómnych partnerstiev inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, výskumných organizácií, podnikateľských subjektov a iných zainteresovaných strán, v ktorých sa uplatňuje zásada excelentnosti a ktoré majú formu trvalo udržateľných a dlhodobých sebestačných strategických sietí v inovačnom procese. Tieto partnerstvá by mala vyberať správna rada EIT na základe transparentného procesu založeného na excelentnosti a mali by byť označené ako znalostné a inovačné spoločenstvá (ďalej len „ZIS“). Správna rada EIT by mala taktiež usmerňovať činnosť EIT a hodnotiť činnosť ZIS. U členov správnej rady EIT by mali byť v rovnováhe skúsenosti z podnikateľskej oblasti a oblasti vysokoškolského vzdelávania a/alebo výskumu, ako aj z odvetvia inovácií.

(10)

V záujme prispenia ku konkurencieschopnosti a posilnenia medzinárodnej príťažlivosti európskeho hospodárstva a jeho inovačnej kapacity by mali byť EIT a ZIS schopné prilákať partnerské organizácie, výskumných pracovníkov a študentov z celého sveta, a to aj podporou ich mobility, a mali by byť schopné aj spolupracovať s organizáciami z tretích krajín.

(11)

Vzťahy medzi EIT a ZIS by mali byť založené na zmluvných dohodách, v ktorých sa stanovia práva a povinnosti ZIS, zabezpečí sa primeraná úroveň koordinácie a navrhne sa mechanizmus monitorovania a hodnotenia činností a výsledkov ZIS.

(12)

Je potrebné podporovať vysokoškolské vzdelávanie ako integrálnu, ale často chýbajúcu zložku komplexnej inovačnej stratégie. V dohode medzi EIT a ZIS by sa malo ustanoviť, že tituly a diplomy udelené prostredníctvom ZIS by mali udeľovať zúčastnené inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, ktoré by sa mali podnecovať k ich označovaniu aj ako titulov a diplomov EIT. Prostredníctvom svojich činností a práce by EIT mal napomáhať podpore mobility v rámci Európskeho výskumného priestoru a Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a podporovať prenosnosť grantov poskytnutých výskumným pracovníkom a študentom v rámci ZIS. Všetky tieto činnosti by sa mali vykonávať bez toho, aby bola dotknutá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (4).

(13)

EIT by mal stanoviť jasné a transparentné usmernenia pre správu duševného a priemyselného vlastníctva, ktoré by mali podporovať využívanie duševného a priemyselného vlastníctva za primeraných podmienok. V týchto usmerneniach by sa malo stanoviť, že príspevky, ktoré majú poskytnúť rôzne partnerské organizácie ZIS, sa náležite zohľadnia bez ohľadu na ich veľkosť. V prípade financovania činností v rámci rámcových programov Spoločenstva v oblasti výskumu a technického rozvoja by sa mali uplatňovať pravidlá týchto programov.

(14)

Vhodným spôsobom by sa mala zaručiť zodpovednosť a transparentnosť EIT. Príslušné pravidlá upravujúce jeho fungovanie by sa mali stanoviť v stanovách EIT.

(15)

EIT by mal mať právnu subjektivitu a v záujme zabezpečenia svojej funkčnej autonómie a nezávislosti by mal hospodáriť s vlastným rozpočtom, ktorého príjmy by mali zahŕňať príspevok Spoločenstva.

(16)

EIT by sa mal usilovať získavať čoraz vyšší finančný príspevok zo súkromného sektora a z príjmov vytvorených vlastnou činnosťou. Preto sa očakáva, že sektory priemyslu, financií a služieb výrazne prispejú do rozpočtu EIT, a najmä do rozpočtu ZIS. Cieľom ZIS by malo byť maximalizovať podiel príspevkov zo súkromného sektora. ZIS a ich partnerské organizácie by mali zverejňovať skutočnosť, že ich činnosti sa uskutočňujú v rámci EIT a že získavajú finančný príspevok zo všeobecného rozpočtu Európskej únie.

(17)

Z príspevku Spoločenstva do EIT by sa mali financovať náklady na zriadenie a administratívne a koordinačné činnosti EIT a ZIS. S cieľom vyhnúť sa dvojitému financovaniu by sa tieto činnosti nemali zároveň financovať z príspevkov z iných programov Spoločenstva, ako je rámcový program v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností, rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie, program celoživotného vzdelávania, alebo zo štrukturálnych fondov. Ak sa ZIS alebo jeho partnerské organizácie uchádzajú priamo o pomoc Spoločenstva z týchto programov alebo fondov, ich žiadosti by sa mali vybaviť bez toho, aby mali prednosť pred ostatnými žiadosťami.

(18)

Pokiaľ ide o dotáciu Spoločenstva a akékoľvek ďalšie granty hradené zo všeobecného rozpočtu Európskej únie, mal by sa uplatňovať rozpočtový postup Spoločenstva. Účtovný audit by mal vykonávať Dvor audítorov v súlade s nariadením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (5).

(19)

Týmto nariadením sa ustanovuje finančné krytie na obdobie rokov 2008 až 2013, ktoré má byť základným referenčným bodom pre rozpočtový orgán v zmysle bodu 37 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (6).

(20)

EIT je orgán zriadený Spoločenstvami v zmysle článku 185 ods. 1 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002 a mal by preto prijať svoje rozpočtové pravidlá. Na EIT by sa preto malo vzťahovať nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre orgány uvedené v článku 185 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002 (7).

(21)

EIT by mal vypracúvať výročné správy, v ktorých uvedie činnosti uskutočnené počas predchádzajúceho kalendárneho roka, a otvorený trojročný pracovný program, v ktorom uvedie svoje plánované iniciatívy a ktorý umožní EIT reagovať na vnútorný a vonkajší vývoj v oblasti vedy, techniky, vysokoškolského vzdelávania, inovácií a ostatných dôležitých oblastí. Tieto dokumenty by sa mali zaslať pre informáciu Európskemu parlamentu, Rade, Komisii, Dvoru audítorov, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov. Európsky parlament, Rada a Komisia by mali byť oprávnené prijať stanovisko k návrhu prvého trojročného pracovného programu EIT.

(22)

V strategickom inovačnom programe (ďalej len „SIP“) by sa mali stanoviť strategické oblasti dlhodobých priorít a finančné potreby EIT na obdobie siedmich rokov. Vzhľadom na význam SIP pre inovačnú politiku Spoločenstva a výsledný politický význam jeho spoločensko-ekonomického vplyvu pre Spoločenstvo by mali SIP prijať Európsky parlament a Rada na základe návrhu Komisie vypracovaného podľa návrhu EIT.

(23)

Je vhodné, aby Komisia najmä na účely prípravy SIP začala nezávislé externé hodnotenie fungovania EIT. Komisia by v prípade potreby mala navrhovať zmeny tohto nariadenia.

(24)

Vzhľadom na dlhodobý vývoj EIT je vhodné, aby sa zavádzal postupne, po fázach. Je potrebná počiatočná fáza s obmedzeným počtom ZIS na riadne zhodnotenie fungovania EIT a ZIS a v prípade potreby na zavedenie zlepšení. Správna rada EIT by mala do osemnásť mesiacov od svojho vytvorenia vybrať dve alebo tri ZIS v oblastiach, ktoré pomáhajú Európskej únii riešiť súčasné aj budúce úlohy, ktoré by mohli zahŕňať aj také oblasti, ako napríklad klimatické zmeny, energia z obnoviteľných zdrojov a informačné a komunikačné technológie ďalšej generácie. K výberu a vymenovaniu ďalších ZIS by malo dôjsť po prijatí prvého SIP, ktorý by mal obsahovať aj podrobnosti o fungovaní EIT, aby sa pozornosť venovala dlhodobej perspektíve.

(25)

Keďže cieľ tejto plánovanej akcie, a to zriadenie EIT, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodu rozsahu a nadnárodného charakteru ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa,

PRIJALI TOTO NARIADENIE

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto sa zriaďuje Európsky inovačný a technologický inštitút (ďalej len „EIT“).

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„inovácie“ sú proces vrátane jeho výsledku, ktorým sa novými myšlienkami reaguje na spoločenský alebo hospodársky dopyt a vytvárajú sa nové výrobky, služby alebo podnikateľské a organizačné modely, ktoré sa úspešne uvádzajú na existujúci trh alebo sú schopné vytvoriť nové trhy;

2.

„znalostné a inovačné spoločenstvo“ (ZIS) je autonómne partnerstvo inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, výskumných organizácií, podnikateľských subjektov a iných strán zainteresovaných do inovačného procesu, ktoré má formu strategickej siete založenej na spoločnom strednodobom až dlhodobom inovačnom plánovaní v záujme splnenia výziev EIT a na ktorého presnej právnej forme nezáleží;

3.

„zúčastnený štát“ je buď členský štát Európske únie, alebo iná krajina, ktorá má so Spoločenstvom dohodu o EIT;

4.

„tretia krajina“ je akýkoľvek štát, ktorý nie je zúčastneným štátom;

5.

„partnerská organizácia“ je akákoľvek organizácia, ktorá je členom ZIS, a môžu ňou byť najmä: inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, výskumné organizácie, verejnoprávne alebo súkromné podnikateľské subjekty, finančné inštitúcie, regionálne a miestne orgány, nadácie;

6.

„výskumná organizácia“ je akýkoľvek verejný alebo súkromný právny subjekt, ktorý ako jeden zo svojich hlavných cieľov uskutočňuje výskum alebo technický vývoj;

7.

„inštitúcia vysokoškolského vzdelávania“ je univerzita alebo akýkoľvek druh inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, ktorá v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo postupmi ponúka tituly a diplomy na magisterskej alebo doktorandskej úrovni bez ohľadu na jej názov vo vnútroštátnom kontexte;

8.

„tituly a diplomy“ sú kvalifikácie vedúce k magisterskému alebo doktorandskému titulu, ktoré udeľujú zúčastnené inštitúcie vysokoškolského vzdelávania v kontexte činností vysokoškolského vzdelávania vykonávaných v ZIS;

9.

„strategický inovačný program“ (SIP) je strategický dokument, v ktorom sa uvádzajú prioritné oblasti budúcich iniciatív EIT, ako aj prehľad plánovaných činností v oblasti vysokoškolského vzdelávania, výskumu a inovácií na obdobie siedmich rokov.

Článok 3

Cieľ

Cieľom EIT je prispievať k trvalo udržateľnému európskemu hospodárskemu rastu a konkurencieschopnosti posilňovaním inovačnej kapacity členských štátov a Spoločenstva. Realizuje ho podporovaním a integrovaním vysokoškolského vzdelávania, výskumu a inovácií na najvyššej úrovni.

Článok 4

Orgány EIT

1.   Orgánmi EIT sú:

a)

správna rada zložená z členov na vysokej úrovni so skúsenosťami z oblasti vysokoškolského vzdelávania, výskumu, inovácií a podnikania. Zodpovedá za usmerňovanie činností EIT, výber, vymenúvanie a hodnotenie ZIS a za všetky ostatné strategické rozhodnutia;

b)

výkonný výbor, ktorý dohliada na fungovanie EIT a prijíma rozhodnutia, ktoré sú potrebné medzi zasadnutiami správnej rady;

c)

riaditeľ, ktorý zodpovedá správnej rade za administratívne riadenie a finančné hospodárenie EIT a je zákonným zástupcom EIT;

d)

vnútorný audit, ktorý poskytuje správnej rade a riaditeľovi poradenstvo v oblasti finančného hospodárenia a administratívneho riadenia a kontrolných štruktúr v rámci EIT, v oblasti organizácie finančných väzieb so ZIS a v akejkoľvek inej oblasti, ak o to požiada správna rada.

2.   Komisia môže vymenovať pozorovateľov, ktorí sa zúčastnia na zasadnutiach správnej rady.

3.   Podrobné ustanovenia o orgánoch EIT sú uvedené v stanovách EIT, ktoré sú prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 5

Úlohy

1.   EIT v záujme dosiahnutia svojho cieľa:

a)

určí svoje prioritné oblasti;

b)

zvyšuje informovanosť medzi potenciálnymi partnerskými organizáciami a podporuje ich účasť na jeho činnosti;

c)

vyberá a vymenúva ZIS v prioritných oblastiach v súlade s článkom 7 a dohodou vymedzuje ich práva a povinnosti, poskytuje im vhodnú podporu, uplatňuje vhodné opatrenia na kontrolu kvality, nepretržite monitoruje a pravidelne hodnotí ich činnosti a zabezpečuje primeranú úroveň koordinácie medzi nimi;

d)

mobilizuje finančné prostriedky z verejných a súkromných zdrojov a využíva svoje zdroje v súlade s týmto nariadením. Usiluje sa najmä získavať významný a rastúci podiel svojho rozpočtu zo súkromných zdrojov a z príjmov vytvorených vlastnou činnosťou;

e)

podporuje uznávanie titulov a diplomov v členských štátoch udelených inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, ktoré sú partnerskými organizáciami, pričom tieto tituly a diplomy môžu niesť aj označenie „tituly a diplomy EIT“;

f)

podporuje šírenie osvedčených postupov integrácie znalostného trojuholníka v záujme vytvorenia spoločnej kultúry prenosu inovácií a vedomostí;

g)

snaží sa stať subjektom svetovej úrovne pre excelentnosť vo vysokoškolskom vzdelávaní, výskume a inováciách;

h)

zabezpečuje komplementárnosť a synergiu medzi činnosťami EIT a inými programami Spoločenstva.

2.   EIT je oprávnený zriadiť nadáciu (ďalej len „nadácia EIT“) s konkrétnym cieľom propagovať a podporovať činnosti EIT.

Článok 6

ZIS

1.   ZIS uskutočňujú najmä:

a)

inovačné činnosti a investície s európskou pridanou hodnotou, ktoré plne integrujú rozmer vysokoškolského vzdelávania a výskumu v záujme dosiahnutia kritického množstva a podnecujú šírenie a využívanie výsledkov;

b)

najmodernejší a inovačne orientovaný výskum v oblastiach kľúčového hospodárskeho a spoločenského záujmu a využívajú výsledky európskeho a vnútroštátneho výskumu s potenciálom posilniť konkurencieschopnosť Európy na medzinárodnej úrovni;

c)

činnosti v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy na magisterskej a doktorandskej úrovni v disciplínách, ktoré majú potenciál naplniť budúce spoločensko-ekonomické potreby Európy a ktoré podporujú rozvoj zručností súvisiacich s inováciami, zlepšenie manažérskych a podnikateľských zručností a mobilitu výskumných pracovníkov a študentov;

d)

šírenie najlepších postupov v oblasti inovácií s dôrazom na rozvoj spolupráce medzi vysokoškolským vzdelávaním, výskumom a podnikaním vrátane sektorov služieb a financií.

2.   ZIS majú značnú celkovú autonómiu, pokiaľ ide o vymedzenie svojej vnútornej organizácie a zloženia, ako aj svojho presného programu a pracovných metód. ZIS majú najmä za cieľ byť otvorené pre nových členov, kedykoľvek títo členovia predstavujú pre partnerstvo pridanú hodnotu.

3.   Vzťah medzi EIT a každým ZIS je založený na zmluvnej dohode.

Článok 7

Výber ZIS

1.   EIT vyberá a menuje partnerstvo za ZIS na základe konkurenčného, otvoreného a transparentného postupu. Podrobné kritériá pre výber ZIS, ktoré vychádzajú zo zásad excelentnosti a inovačnej relevantnosti, prijíma a uverejňuje EIT, pričom na výberovom procese sa zúčastňujú externí a nezávislí experti.

2.   V súlade so zásadami uvedenými v odseku 1 sa pri výbere ZIS osobitne zohľadňuje:

a)

súčasná a potenciálna inovačná kapacita v rámci partnerstva, ako aj jeho excelentnosť v oblasti vysokoškolského vzdelávania, výskumu a inovácií;

b)

kapacita partnerstva na dosiahnutie cieľov SIP;

c)

kapacita partnerstva na zabezpečenie trvalo udržateľného a dlhodobého sebestačného financovania vrátane výrazného a rastúceho príspevku súkromného sektora, priemyslu a služieb;

d)

účasť organizácií v partnerstve, ktoré sú aktívne v znalostnom trojuholníku – vysokoškolské vzdelávanie, výskum a inovácie;

e)

predloženie plánu správy duševného a priemyselného vlastníctva, ktorý zodpovedá dotknutému odvetviu a je v súlade so zásadami a usmerneniami EIT pre správu duševného a priemyselného vlastníctva vrátane spôsobu, akým sa zohľadnili príspevky jednotlivých partnerských organizácií;

f)

opatrenia na podporu účasti súkromného sektora a spolupráce s ním vrátane finančného sektora, a najmä MSP, ako aj vytvárania začínajúcich subjektov, odčlenených subjektov a MSP so zámerom komerčne využívať výsledky činností ZIS;

g)

pripravenosť spolupracovať s inými organizáciami a sieťami mimo ZIS s cieľom vymieňať si osvedčené postupy a skúsenosti pri dosahovaní excelentnosti.

3.   Minimálnou podmienkou na vytvorenie ZIS je účasť aspoň troch partnerských organizácií usadených aspoň v dvoch rôznych členských štátoch. Všetky tieto partnerské organizácie musia byť navzájom nezávislé v zmysle článku 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1906/2006 z 18. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú pravidlá pre účasť podnikov, výskumných centier a univerzít na akciách v rámci siedmeho rámcového programu a pre šírenie výsledkov výskumu (2007 – 2013) (8).

4.   ZIS môže zahŕňať partnerské organizácie z tretích krajín, ak ich účasť schváli správna rada. Väčšina partnerských organizácií, ktoré tvoria ZIS, musí byť usadená v členských štátoch. Súčasťou každého ZIS musí byť aspoň jedna inštitúcia vysokoškolského vzdelávania a jedna súkromná spoločnosť.

Článok 8

Tituly a diplomy

1.   Tituly a diplomy súvisiace s činnosťami v oblasti vysokoškolského vzdelávania uvedenými v článku 6 ods. 1 písm. c) udeľujú zúčastnené inštitúcie vysokoškolského vzdelávania v súlade s vnútroštátnymi pravidlami a akreditačnými postupmi. V dohode medzi EIT a ZIS sa stanoví, že tieto tituly a diplomy môžu niesť aj označenie „tituly a diplomy EIT“.

2.   EIT podnecuje zúčastnené inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, aby:

a)

udeľovali spoločné alebo viacnásobné tituly a diplomy, ktoré odrážajú integrovanú povahu ZIS; tieto tituly a diplomy však môže udeľovať aj jedna inštitúcia vysokoškolského vzdelávania;

b)

zohľadnili:

i)

činnosť Spoločenstva vykonávanú v súlade s článkami 149 a 150 zmluvy;

ii)

činnosť vykonávanú v kontexte Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania.

Článok 9

Nezávislosť EIT a súlad s činnosťou Spoločenstva, členských štátov alebo medzivládnou činnosťou

1.   EIT vykonáva svoje činnosti nezávisle od vnútroštátnych orgánov a vonkajších tlakov.

2.   Činnosť EIT je v súlade s ostatnými činnosťami a nástrojmi, ktoré sa majú realizovať na úrovni Spoločenstva, a to najmä v oblasti vysokoškolského vzdelávania, výskumu a inovácií.

3.   EIT taktiež náležite zohľadní politiky a iniciatívy na regionálnej, národnej a medzivládnej úrovni, aby sa využili najlepšie postupy, zavedené koncepcie a existujúce zdroje.

Článok 10

Správa duševného a priemyselného vlastníctva

1.   EIT prijme usmernenia pre správu duševného a priemyselného vlastníctva, okrem iného na základe nariadenia (ES) č. 1906/2006.

2.   Na základe týchto usmernení uzavrú partnerské organizácie každého ZIS vzájomnú dohodu o správe a využívaní práv duševného a priemyselného vlastníctva, v ktorej sa určí najmä spôsob zohľadnenia príspevkov jednotlivých partnerských organizácií vrátane MSP.

Článok 11

Právne postavenie

1.   EIT je orgánom Spoločenstva a má právnu subjektivitu. V každom členskom štáte má najširšiu možnú právu spôsobilosť, ktorú vnútroštátne právne predpisy udeľujú právnickým osobám. Môže najmä nadobúdať hnuteľný a nehnuteľný majetok a nakladať s ním a môže byť účastníkom súdneho konania.

2.   Na EIT sa vzťahuje Protokol o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev.

Článok 12

Zodpovednosť

1.   Za plnenie svojich povinností je zodpovedný výlučne EIT.

2.   Zmluvnú zodpovednosť EIT upravujú príslušné zmluvné ustanovenia a rozhodné právo danej zmluvy. Podľa každej rozhodcovskej doložky uvedenej v zmluve uzavretej EIT má právomoc rozhodovať Súdny dvor.

3.   V prípade mimozmluvnej zodpovednosti nahradí EIT v súlade so všeobecnými zásadami spoločnými pre právo členských štátov každú škodu, ktorú spôsobí alebo ktorú spôsobia jeho zamestnanci pri výkone svojich povinností.

Vo všetkých sporoch súvisiacich s náhradou takejto škody má právomoc rozhodovať Súdny dvor.

4.   Akákoľvek platba EIT vyplývajúca zo zodpovednosti uvedenej v odsekoch 2 a 3 a náklady a výdavky, ktoré vzniknú v súvislosti s touto zodpovednosťou, sa považujú za výdavky EIT a hradia sa zo zdrojov EIT.

5.   Súdny dvor má právomoc rozhodovať o žalobách proti EIT podľa podmienok ustanovených v článkoch 230 a 232 zmluvy.

Článok 13

Transparentnosť a prístup k dokumentom

1.   EIT zabezpečuje, aby sa jeho činnosti vykonávali s vysokou mierou transparentnosti. EIT predovšetkým vytvorí dostupnú a bezplatnú internetovú stránku, ktorá bude poskytovať informácie o jeho činnosti a činnosti jednotlivých ZIS.

2.   EIT zverejní pred prvou výzvou na predkladanie návrhov v rámci výberu prvých ZIS svoj rokovací poriadok, svoje osobitné rozpočtové pravidlá uvedené v článku 21 ods. 1 a podrobné kritériá výberu ZIS podľa článku 7.

3.   EIT bezodkladne uverejní svoj otvorený trojročný pracovný program, ako aj výročnú správu o činnosti, uvedené v článku 15.

4.   Bez toho, aby boli dotknuté odseky 5 a 6, EIT neposkytne tretím osobám získané dôverné informácie, pri ktorých sa odôvodnene vyžaduje dôverné zaobchádzanie.

5.   Na členov orgánov EIT sa vzťahuje povinnosť mlčanlivosti uvedená v článku 287 zmluvy.

Na informácie, ktoré EIT zhromaždí v súlade s týmto nariadením, sa vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (9).

6.   Na dokumenty EIT sa vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (10). Správna rada prijme praktické opatrenia na uplatňovanie uvedeného nariadenia najneskôr do šiestich mesiacov od zriadenia EIT.

7.   Úradné dokumenty a publikácie EIT sa preložia v súlade s nariadením č. 1 z 15. apríla 1958 o používaní jazykov v Európskom hospodárskom spoločenstve (11). Požadované prekladateľské služby zabezpečuje Prekladateľské stredisko pre inštitúcie Európskej únie zriadené nariadením Rady (ES) č. 2965/1994 (12).

Článok 14

Finančné zdroje

1.   EIT je financovaný prostredníctvom príspevku zo všeobecného rozpočtu Európskej únie v rámci finančného krytia stanoveného v článku 19 a z ostatných súkromných a verejných zdrojov.

2.   ZIS sú financované najmä z týchto zdrojov:

a)

príspevky od podnikateľských subjektov alebo súkromných organizácií tvoriace hlavný zdroj financovania;

b)

príspevky zo všeobecného rozpočtu Európskej únie;

c)

povinné alebo dobrovoľné príspevky zúčastnených štátov, tretích krajín alebo ich orgánov verejnej moci;

d)

dedičstvá, dary a príspevky od jednotlivcov, inštitúcií, nadácií alebo akýchkoľvek iných vnútroštátnych subjektov;

e)

výnosy z vlastnej činnosti ZIS a licenčné poplatky za práva duševného a priemyselného vlastníctva;

f)

výnosy z výstupov vlastných činností EIT alebo kapitálové dotácie vrátane tých, ktoré spravuje nadácia EIT;

g)

príspevky medzinárodných subjektov alebo inštitúcií;

h)

pôžičky a príspevky od Európskej investičnej banky vrátane možnosti využiť finančný nástroj s rozdelením rizika v súlade s kritériami na oprávnenosť a výberovým postupom.

Príspevky môžu zahŕňať aj vecné príspevky.

3.   Pravidlá prístupu k financovaniu od EIT sa vymedzia v rozpočtových pravidlách EIT uvedených v článku 21 ods. 1.

4.   Príspevok zo všeobecného rozpočtu Európskej únie na úhradu nákladov na zriadenie, administratívu a koordináciu ZIS sa poskytne z finančného krytie stanoveného v článku 19.

5.   ZIS alebo ich partnerské organizácie môžu požiadať o pomoc Spoločenstva, a to najmä v rámci programov a fondov Spoločenstva v súlade s ich príslušnými pravidlami a za rovnakých podmienok ako ostatní žiadatelia. V takomto prípade sa táto pomoc neprideľuje na činnosti, ktoré sa už financujú prostredníctvom všeobecného rozpočtu Európskej únie.

Článok 15

Plánovanie a podávanie správ

EIT prijme:

a)

otvorený trojročný pracovný program vychádzajúci zo SIP po jeho prijatí, obsahujúci stanovenie hlavných priorít a plánovaných iniciatív EIT vrátane odhadu finančných potrieb a zdrojov. Pracovný program zašle EIT na informáciu Európskemu parlamentu, Rade, Komisii, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov;

b)

do 30. júna každého roka výročnú správu. V tejto správe sa uvedú činnosti, ktoré vykonal EIT v predchádzajúcom kalendárnom roku, a zhodnotia sa výsledky z hľadiska stanovených cieľov a harmonogramu, riziká súvisiace s vykonanými činnosťami, využitie zdrojov a celkové fungovanie EIT.

Článok 16

Monitorovanie a hodnotenie EIT

1.   EIT zabezpečuje, aby jeho činnosti vrátane tých, ktoré sú riadené prostredníctvom ZIS, podliehali nepretržitému a systematickému monitorovaniu a pravidelnému nezávislému hodnoteniu s cieľom zabezpečiť najvyššiu kvalitu výsledkov, vedeckú excelentnosť, ako aj čo najefektívnejšie využitie zdrojov. Výsledky hodnotenia sa zverejnia.

2.   Do júna 2011 a každých päť rokov od nadobudnutia účinnosti nového finančného rámca zabezpečí Komisia hodnotenie EIT. Toto hodnotenie bude založené na nezávislom externom hodnotení a preskúma, ako EIT plní svoje poslanie. Bude zahŕňať všetky činnosti EIT a ZIS a posúdi pridanú hodnotu EIT, dosah, účinnosť, trvalú udržateľnosť, efektivitu a relevantnosť vykonávaných činností a ich vzťah a/alebo komplementárnosť s existujúcimi vnútroštátnymi politikami a politikami Spoločenstva na podporu vysokoškolského vzdelávania, výskumu a inovácií. Hodnotenie zohľadní názory zainteresovaných strán na európskej, ako aj na vnútroštátnej úrovni.

3.   Výsledky tohto hodnotenia zašle Komisia spolu so svojim stanoviskom a prípadnými návrhmi na zmenu tohto nariadenia Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov. Správna rada náležite zohľadní zistenia hodnotení v programoch a činnostiach EIT.

Článok 17

SIP

1.   Najneskôr do 30. júna 2011 a potom každých sedem rokov vypracuje EIT návrh SIP na obdobie siedmich rokov a predloží ho Komisii.

2.   V SIP sa vymedzia dlhodobé prioritné oblasti EIT a posúdi sa v ňom jeho spoločensko-ekonomický vplyv a kapacita na vytváranie najlepšej inovačnej pridanej hodnoty. V SIP sa zohľadnia výsledky monitorovania a hodnotenia EIT uvedeného v článku 16.

3.   V SIP sa uvedie odhad finančných potrieb a zdrojov z hľadiska budúceho fungovania, dlhodobého rozvoja a financovania EIT. Obsahuje aj orientačný finančný plán na obdobie trvania finančného rámca.

4.   Európsky parlament a Rada prijme SIP na základe návrhu Komisie v súlade s článkom 157 ods. 3 zmluvy.

Článok 18

Počiatočná fáza

1.   Správna rada predloží do dvanástich mesiacov od svojho vytvorenia Európskemu parlamentu, Rade a Komisii návrh prvého otvoreného trojročného pracovného programu uvedeného v článku 15 písm. a). Európsky parlament, Rada a Komisia môžu zaslať správnej rade do troch mesiacov odo dňa doručenia návrhu prvého trojročného pracovného programu stanovisko k akémukoľvek bodu tohto návrhu. V prípade zaslania takýchto stanovísk správna rada odpovie do troch mesiacov, pričom uvedie všetky úpravy priorít a plánovaných činností.

2.   Do 18 mesiacov odo dňa vytvorenia správnej rady EIT vyberie a vymenuje dve alebo tri ZIS v súlade s kritériami a postupmi ustanovenými v článku 7.

3.   Komisia predloží do konca roka 2011 Európskemu parlamentu a Rade na základe návrhu EIT návrh prvého SIP.

Okrem obsahu SIP uvedeného v článku 17 obsahuje prvý SIP:

a)

podrobné špecifikácie a referenčný rámec pre fungovanie EIT;

b)

pravidlá spolupráce medzi správnou radou a ZIS;

c)

pravidlá financovania ZIS.

4.   Po prijatí prvého SIP v súlade s článkom 17 ods. 4 môže správna rada vybrať a vymenovať ďalšie ZIS podľa ustanovení článkov 6 a 7.

Článok 19

Rozpočtové záväzky

Finančné krytie na vykonávanie tohto nariadenia od 1. januára 2008 do 31. decembra 2013 sa stanovuje na 308,7 miliónov EUR. Ročné rozpočtové prostriedky schvaľuje rozpočtový orgán v rámci limitov finančného rámca.

Článok 20

Zostavenie a prijatie ročného rozpočtu

1.   Výdavky EIT zahŕňajú výdavky na zamestnancov, administratívu, infraštruktúru a prevádzku. Administratívne výdavky sa udržiavajú na minimálnej úrovni.

2.   Rozpočtový rok zodpovedá kalendárnemu roku.

3.   Riaditeľ vypracuje odhad príjmov a výdavkov EIT na nasledujúci rozpočtový rok a zašle ho správnej rade.

4.   Príjmy a výdavky musia byť v rovnováhe.

5.   Správna rada prijme návrh odhadu spolu s návrhom plánu pracovných miest a predbežným otvoreným trojročným pracovným programom a do 31. marca ich zašle Komisii.

6.   Na základe tohto odhadu Komisia zaznamená do predbežného návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie odhady, ktoré považuje za nevyhnutné pre výšku dotácie, akou má byť zaťažený všeobecný rozpočet.

7.   Rozpočtový orgán schvaľuje rozpočtové prostriedky na dotácie pre EIT.

8.   Správna rada prijme rozpočet EIT, ktorý sa stáva konečným po konečnom prijatí všeobecného rozpočtu Európskej únie. V prípade potreby sa zodpovedajúcim spôsobom upraví.

9.   Správna rada čo najskôr oznámi rozpočtovému orgánu svoj zámer uskutočniť každý projekt, ktorý by mohol mať značný finančný vplyv na financovanie rozpočtu EIT, najmä pokiaľ ide o projekty týkajúce sa nehnuteľností, ako napríklad prenájmu alebo kúpy budov. Informuje o ňom Komisiu.

10.   Rovnaký postup sa použije pri každej podstatnej zmene rozpočtu.

Článok 21

Plnenie a kontrola rozpočtu

1.   EIT prijme rozpočtové pravidlá v súlade s článkom 185 ods. 1 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002. Tieto pravidlá sa nesmú odchyľovať od nariadenia (ES, Euratom) č. 2343/2002 okrem prípadov, keď si takúto odchýlku vyžadujú konkrétne operačné potreby EIT a Komisia k nej dala svoj predchádzajúci súhlas. Náležite sa v nich zohľadní potreba primeranej prevádzkovej flexibility, aby mohol EIT splniť svoje ciele a pritiahnuť a udržať si partnerov zo súkromného sektora.

2.   Rozpočet EIT plní riaditeľ.

3.   Účty EIT sa konsolidujú s účtami Komisie.

4.   Európsky parlament na odporúčanie Rady do 30. apríla roku n + 2 udeľuje absolutórium za rok n riaditeľovi v súvislosti s plnením rozpočtu EIT a správnej rade v súvislosti s nadáciou EIT.

Článok 22

Ochrana finančných záujmov Spoločenstva

1.   Na účely boja proti podvodom, korupcii a iným nezákonným činnostiam sa na EIT v celom rozsahu vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 z 25. mája 1999 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) (13).

2.   EIT pristúpi k medziinštitucionálnej dohode z 25. mája 1999 medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Komisiou Európskych spoločenstiev, ktorá sa týka vnútorných vyšetrovaní Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) (14). Správna rada toto pristúpenie formálne schváli a prijme opatrenia potrebné na pomoc OLAF-u pri vnútornom vyšetrovaní.

3.   Vo všetkých rozhodnutiach prijatých EIT a vo všetkých zmluvách uzavretých EIT sa výslovne stanoví, že OLAF a Dvor audítorov môžu vykonávať kontroly na mieste vo vzťahu k dokumentom všetkých dodávateľov a subdodávateľov, ktorí dostali finančné prostriedky Spoločenstva, a to aj v priestoroch konečných príjemcov.

4.   Ustanovenia uvedené v odsekoch 1, 2 a 3 sa primerane uplatňujú na nadáciu EIT.

Článok 23

Stanovy

Týmto sa prijímajú stanovy EIT uvedené v prílohe.

Článok 24

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 11. marca 2008

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

J. LENARČIČ


(1)  Ú. v. EÚ C 161, 13.7.2007, s. 28.

(2)  Ú. v. EÚ C 146, 30.6.2007, s. 27.

(3)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 26. septembra 2007 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku), spoločná pozícia Rady z 21. januára 2008 (Ú. v. EÚ C 52 E, 26.2.2008, s. 7) a pozícia Európskeho parlamentu z 11. marca 2008 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku).

(4)  Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 22. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Komisie (ES) č. 1430/2007 (Ú. v. EÚ L 320, 6.12.2007, s. 3).

(5)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1525/2007 (Ú. v. EÚ L 343, 27.12.2007, s. 9).

(6)  Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1. Medziinštitucionálna dohoda zmenená a doplnená rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady 2008/29/ES (Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2008, s. 7).

(7)  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(8)  Ú. v. EÚ L 391, 30.12.2006, s. 1.

(9)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

(10)  Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43.

(11)  Ú. v. ES 17, 6.10.1958, s. 385/58. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).

(12)  Ú. v. ES L 314, 7.12.1994, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1645/2003 (Ú. v. EÚ L 245, 29.9.2003, s. 13).

(13)  Ú. v. ES L 136, 31.5.1999, s. 1.

(14)  Ú. v. ES L 136, 31.5.1999, s. 15.


PRÍLOHA

Stanovy Európskeho inovačného a technologického inštitútu

Článok 1

Zloženie správnej rady

1.   Správna rada sa skladá z vymenovaných členov, u ktorých je rovnováha medzi členmi so skúsenosťami z podnikateľskej oblasti a z oblasti vysokoškolského vzdelávania a výskumu (ďalej len „vymenovaní členovia“), a z členov zvolených spomedzi pracovníkov z oblasti vysokoškolského vzdelávania, výskumu a inovácií, techniky a administratívy, študentov a doktorandov z Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT) a zo znalostných a inovačných spoločenstiev (ZIS) (ďalej len „volení členovia“).

Ako dočasné opatrenie, až do zvolenia volených členov, po tom, ako sa založí prvé ZIS, sa prvá správna rada skladá výlučne z menovaných členov.

2.   V správnej rade je 18 vymenovaných členov. Majú šesťročné neobnoviteľné funkčné obdobie. Vymenúva ich Komisia v súlade s transparentným postupom. Komisia informuje Európsky parlament a Radu o výberovom postupe a konečnom vymenovaní týchto členov správnej rady.

Vymenovaní členovia prvej správnej rady sa vymenujú na základe zoznamu potenciálnych kandidátov, ktorý navrhne identifikačný výbor ad hoc zložený zo štyroch nezávislých expertov na vysokej úrovni vymenovaných Komisiou. Nasledujúci vymenovaní členovia sa vymenúvajú na základe zoznamu potenciálnych kandidátov, ktorý navrhuje správna rada.

3.   Komisia dbá na rovnováhu medzi skúsenosťami z oblasti vysokoškolského vzdelávania, výskumu, inovácií a podnikania, ako aj na rovnováhu medzi ženami a mužmi a na oceňovanie prostredia pre vysokoškolské vzdelávanie, výskum a inovácie v celej Európskej únii.

4.   Jedna tretina vymenovaných členov sa nahrádza každé dva roky novými členmi. Vymenovaný člen, ktorý vykonával funkciu menej ako štyri roky, má nárok na opätovné menovanie, s výhradou celkového limitu šesť rokov vo funkcii.

Počas prechodného obdobia sa 12 vymenovaných členov prvej správnej rady, ktorí majú mať štvorročné funkčné obdobie, vyberie žrebom. Na konci prvých štyroch rokov sa žrebom vyberie 6 z 12 nových vymenovaných členov, ktorí majú mať štvorročné funkčné obdobie. Predseda správnej rady nie je súčasťou tohto prechodného procesu.

5.   V správnej rade sú štyria volení členovia. Majú trojročné funkčné obdobie, ktoré sa môže raz obnoviť. Ich funkčné obdobie sa skončí, ak odídu z EIT alebo ZIS. Nahrádzajú sa rovnakým volebným postupom na zvyšok ich funkčného obdobia.

6.   Podmienky a spôsoby voľby a nahradenia volených členov schváli správna rada na základe návrhu riaditeľa predtým, ako začne fungovať prvé ZIS. Týmto mechanizmom sa zabezpečí primeraná rozmanitosť a zohľadní sa vývoj EIT a ZIS.

7.   V prípade, ak člen správnej rady nie je schopný dokončiť svoje funkčné obdobie, rovnakým postupom, ako sa použil pri tomto nespôsobilom členovi, sa vymenuje alebo zvolí náhradný člen, aby dokončil jeho funkčné obdobie.

Článok 2

Povinnosti správnej rady

1.   Členovia správnej rady konajú v záujme EIT, chránia jeho ciele a poslanie, identitu a súdržnosť nezávislým spôsobom.

2.   Správna rada najmä:

a)

na základe návrhu riaditeľa vymedzuje stratégiu EIT, ktorá je zakotvená v strategickom inovačnom programe (SIP), trojročný otvorený pracovný program, jeho rozpočet, jeho ročnú účtovnú uzávierku a súvahu a jeho výročnú správu o činnosti;

b)

určuje prioritné oblasti, v ktorých sa majú zriadiť ZIS;

c)

poskytuje príspevok na účely vypracovania SIP;

d)

vypracúva podrobné špecifikácie a referenčný rámec pre fungovanie EIT v rámci SIP vrátane kritérií a postupov financovania, monitorovania a hodnotenia činností ZIS;

e)

vyberá a vymenúva partnerstvo za ZIS alebo v prípade potreby takéto vymenovanie ruší;

f)

zabezpečuje priebežné hodnotenie činností ZIS;

g)

prijme svoj rokovací poriadok vrátane pravidiel pre výber ZIS, rokovací poriadok výkonného výboru, ako aj osobitné rozpočtové pravidlá EIT;

h)

so súhlasom Komisie stanovuje primerané odmeny pre členov správnej rady a výkonného výboru; tieto odmeny sa stanovujú v porovnaní s podobnými odmenami v členských štátoch;

i)

prijíma postup na výber výkonného výboru a riaditeľa;

j)

vymenúva a v prípade potreby aj odvoláva riaditeľa a vykonáva disciplinárnu právomoc voči riaditeľovi;

k)

vymenúva účtovníka, členov výkonného výboru a členov vnútorného auditu;

l)

podľa potreby zriaďuje poradné skupiny, ktoré môžu mať stanovené trvanie;

m)

propaguje EIT na celom svete s cieľom zvýšiť jeho príťažlivosť a vytvoriť z neho subjekt svetovej úrovne pre excelentnosť vo vysokoškolskom vzdelávaní, výskume a inováciách;

n)

prijíma kódex správania v súvislosti s konfliktom záujmov;

o)

vymedzuje zásady a usmernenia pre správu práv duševného a priemyselného vlastníctva;

p)

zriaďuje vnútorný audit v súlade s nariadením Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002;

q)

je splnomocnený zriadiť nadáciu (ďalej len „nadácia EIT“) so špecifickým cieľom propagovať a podporovať činnosti EIT;

r)

zabezpečuje komplementárnosť a synergiu medzi činnosťami EIT a inými programami Spoločenstva;

s)

rozhodne o jazykovom režime EIT, pričom zohľadní existujúce zásady o viacjazyčnosti a praktické potreby jeho fungovania.

3.   Správna rada môže delegovať určité úlohy na výkonný výbor.

4.   Správna rada si zvolí svojho predsedu spomedzi vymenovaných členov. Funkčné obdobie predsedu je tri roky a môže sa raz obnoviť.

Článok 3

Činnosť správnej rady

1.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, správna rada prijíma rozhodnutia jednoduchou väčšinou všetkých svojich členov.

Rozhodnutia podľa článku 2 ods. 2 písm. a), b), c), d), i) a s) a článku 2 ods. 4 si však vyžadujú dvojtretinovú väčšinu všetkých jej členov.

2.   Volení členovia nesmú hlasovať o rozhodnutiach podľa článku 2 ods. 2 písm. e), g), i), j), k), q) a s).

3.   Správna rada sa stretáva na riadnom zasadnutí najmenej tri razy za rok a na mimoriadnom zasadnutí, keď ho zvolá predseda alebo na žiadosť najmenej jednej tretiny svojich členov.

Článok 4

Výkonný výbor

1.   Výkonný výbor sa skladá z piatich osôb vrátane predsedu správnej rady, ktorý predsedá aj výkonnému výboru.

Štyroch členov okrem predsedu vyberá správna rada spomedzi svojich vymenovaných členov.

2.   Výkonný výbor sa stretáva na pravidelných zasadnutiach, ktoré zvoláva jeho predseda, alebo na žiadosť riaditeľa.

3.   Výkonný výbor prijíma rozhodnutia jednoduchou väčšinou všetkých svojich členov.

4.   Výkonný výbor:

a)

pripravuje zasadnutia správnej rady;

b)

dohliada na plnenie SIP a otvoreného trojročného pracovného programu;

c)

dohliada na postup pri výbere ZIS;

d)

prijíma všetky rozhodnutia, ktoré naň delegovala správna rada.

Článok 5

Riaditeľ

1.   Riaditeľ je osoba s odbornými znalosťami a výbornou povesťou v oblastiach, v ktorých EIT pôsobí. Riaditeľa vymenúva správna rada na funkčné obdobie štyroch rokov. Správna rada môže toto funkčné obdobie predĺžiť raz o ďalšie štyri roky, keď usúdi, že je to v najlepšom záujme EIT.

2.   Riaditeľ je zodpovedný za každodenné riadenie EIT a je jeho zákonným zástupcom. Riaditeľ zodpovedá správnej rade, ktorej priebežne predkladá správy o vývoji činností EIT.

3.   Riaditeľ najmä:

a)

podporuje správnu radu a výkonný výbor v ich práci a zabezpečuje sekretariát pre ich zasadnutia;

b)

pripravuje návrh SIP, návrh otvoreného trojročného pracovného programu, výročnú správu a ročný rozpočet, ktoré predloží prostredníctvom výkonného výboru správnej rade;

c)

dohliada na postup pri výbere ZIS a zabezpečuje, aby sa jednotlivé fázy tohto postupu uskutočňovali transparentne a objektívne;

d)

organizuje a riadi činnosti EIT;

e)

zabezpečuje vykonávanie efektívnych postupov monitorovania a hodnotenia v súvislosti s činnosťou EIT v súlade s článkom 16 tohto nariadenia;

f)

je zodpovedný za administratívne a finančné záležitosti vrátane plnenia rozpočtu EIT; v tomto ohľade riaditeľ náležite zohľadňuje rady od vnútorného auditu;

g)

je zodpovedný za všetky personálne záležitosti;

h)

predkladá vnútornému auditu a následne prostredníctvom výkonného výboru aj správnej rade návrh ročnej účtovnej uzávierky a súvahy;

i)

zabezpečuje, aby sa plnili povinnosti EIT týkajúce sa zmlúv a dohôd, ktoré EIT uzatvára;

j)

poskytuje výkonnému výboru a správnej rade všetky informácie potrebné na vykonávanie ich funkcií.

Článok 6

Príprava tvorby podpornej štruktúry

Komisia poskytne na prechodné obdobie potrebnú podporu pri tvorbe štruktúry EIT. Na tento účel až do vymenovania prvých vymenovaných členov správnej rady Komisia vymenuje úradníka, ktorý je zákonným zástupcom EIT a je zodpovedný za jeho zamestnancov a administratívne a finančné záležitosti vrátane plnenia rozpočtu EIT. Správna rada potom určí v súlade s transparentným postupom osobu, ktorá bude vykonávať tieto funkcie, alebo predĺži mandát úradníka vymenovaného Komisiou, až pokiaľ sa svojich povinností neujme riaditeľ po svojom vymenovaní správnou radou v súlade s článkom 5. Správna rada začne postup výberu riaditeľa EIT bez zbytočného odkladu.

Článok 7

Zamestnanci EIT

1.   Zamestnancami EIT sú zamestnanci, ktorých zamestnáva priamo EIT na základe zmlúv na dobu určitú. Na riaditeľa a zamestnancov EIT sa vzťahujú Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev.

2.   Zúčastnené štáty alebo iní zamestnávatelia môžu vyslať do EIT na obmedzené obdobie expertov.

Správna rada prijme ustanovenia, ktoré umožnia vyslaným expertom zo zúčastnených štátov alebo od iných zamestnávateľov pracovať v EIT a ktoré vymedzia ich práva a povinnosti.

3.   EIT uplatňuje vo vzťahu k svojim zamestnancom právomoci, ktoré sú zverené orgánu oprávnenému uzatvárať zmluvy so zamestnancami.

4.   Od zamestnanca sa môže požadovať, aby v plnej výške alebo čiastočne nahradil všetku škodu spôsobenú EIT v dôsledku závažného porušenia svojich povinností v priebehu plnenia jeho povinností alebo v súvislosti s plnením jeho povinností.

Článok 8

Zásady hodnotenia a monitorovania ZIS

EIT organizuje priebežné monitorovanie a pravidelné nezávislé hodnotenia výstupov a výsledkov jednotlivých ZIS. Tieto hodnotenia sú založené na osvedčených administratívnych postupoch a na parametroch zameraných na výsledky a vyhýbajú sa nepotrebným formálnym a procesným aspektom.

Článok 9

Trvanie, pokračovanie a ukončenie trvania ZIS

1.   S výhradou výsledkov pravidelných hodnotení a osobitostí jednotlivých oblastí má ZIS zvyčajne trvanie 7 až 15 rokov.

2.   Správna rada môže rozhodnúť o predĺžení činnosti ZIS nad rámec pôvodne stanoveného obdobia, ak je to najvhodnejší spôsob, ako splniť cieľ EIT.

3.   Ak hodnotenia ZIS preukážu nedostatočné výsledky, prijme správna rada náležité opatrenia, ktorými môžu byť aj zníženie, úprava alebo odňatie finančnej podpory alebo ukončenie dohody.

Článok 10

Ukončenie činnosti EIT

V prípade ukončenia činnosti EIT sa jeho likvidácia uskutoční pod dohľadom Komisie v súlade s uplatniteľnými právnymi predpismi. V dohodách so ZIS a v právnom akte o založení nadácie EIT sa uvedú vhodné ustanovenia pre takúto situáciu.


9.4.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 97/13


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 295/2008

z 11. marca 2008

o štrukturálnej podnikovej štatistike

(prepracované znenie)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 285 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 58/97 z 20. decembra 1996 o štrukturálnej podnikovej štatistike (3) bolo niekoľkokrát podstatným spôsobom zmenené a doplnené (4). Vzhľadom na to, že sa prijali nové zmeny a doplnenia uvedeného nariadenia, nariadenie by sa malo v záujme jasnosti a prehľadnosti prepracovať.

(2)

Nariadenie (ES, Euratom) č. 58/97 ustanovilo spoločný rámec na zber, spracovanie, zasielanie a vyhodnocovanie štatistík Spoločenstva o štruktúre, činnosti, konkurencieschopnosti a výkonnosti podnikov v Spoločenstve.

(3)

Rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 2367/2002/ES zo 16. decembra 2002 o štatistickom programe Spoločenstva na roky 2003 až 2007 (5) sa prijal program, ktorý sa má orientovať na hlavné priority politiky Spoločenstva – hospodársku a menovú úniu, rozšírenie Európskej únie a konkurencieschopnosť, regionálnu politiku, trvalo udržateľný rozvoj a sociálny program. Významnú časť tohto programu tvorí štatistika o ekonomickej činnosti podnikov.

(4)

Toto nariadenie by malo zabezpečiť ďalšiu podporu prijímania rozhodnutí v aktuálnych oblastiach politiky a uspokojiť dodatočné požiadavky vyplývajúce z nových iniciatív politiky Spoločenstva a súčasného prehodnotenia štatistických priorít a relevantnosti tvorby štatistiky s cieľom čo najlepšie využiť dostupné zdroje a minimalizovať zaťaženie respondentov. Osobitná pozornosť by sa mala venovať vplyvu energetickej a environmentálnej politiky Spoločenstva na podnikanie, ktoré sú začlenené napríklad v nariadení REACH (ES) č. 1907/2006 (6). Na zabezpečenie efektívnejšieho využitia zdrojov administratívnych údajov je potrebné podporovať spoluprácu a výmenu najlepších postupov.

(5)

Zvyšujú sa požiadavky na údaje o službách, najmä o službách podnikov. Táto štatistika je potrebná pre hospodárske analýzy a tvorbu politiky v sektore, ktorý je najdynamickejším sektorom moderných ekonomík, najmä pokiaľ ide o jeho potenciál rastu a vytváranie pracovných miest. Zasadnutie Európskej rady v Lisabone 23. a 24. marca 2000 vyzdvihlo význam služieb. Meranie tržieb v členení na podrobné produkty služieb je nevyhnutným predpokladom na získanie správnej predstavy o úlohe služieb v ekonomike. Na zasadnutí Európskej rady v Štokholme 23. a 24. marca 2001 sa dospelo k záveru, že vytvorenie efektívne fungujúcich vnútorných trhov so službami patrí k najdôležitejším prioritám Európy. Štatistika cezhraničného obchodu podľa podrobných produktov služieb tvorí základ pre monitorovanie fungovania vnútorných trhov so službami, hodnotenie konkurencieschopnosti služieb a posúdenie vplyvu prekážok na obchod so službami.

(6)

Sú potrebné údaje o demografii podnikov, najmä ak sú prvkom štrukturálnych ukazovateľov, vytvorených na sledovanie pokroku pri plnení cieľov stanovených lisabonskou stratégiou. Okrem toho sú harmonizované údaje o demografii podnikov a jej vplyve na zamestnanosť potrebné na zdôvodnenie odporúčaní v rámci podpory podnikania.

(7)

V oblasti štatistiky je tiež potrebný pružný nástroj, ktorý dokáže zabezpečiť rýchlu a včasnú reakciu na nové potreby používateľov, vyplývajúce zo stále dynamickejšej, inovačnej a komplexnej charakteristiky znalostnej ekonomiky. Prepojenie takýchto ad hoc zberov údajov s prebiehajúcim zberom údajov o štrukturálnej podnikovej štatistike by predstavovalo pridanú hodnotu k informáciám zozbieraným v oboch zisťovaniach a tým, že nedochádza k duplicitnému zberu údajov, by sa mohlo znížiť celkové zaťaženie respondentov.

(8)

Je potrebné naplánovať postup prijímania opatrení na vykonávanie tohto nariadenia, aby sa mohli ďalej spresniť pravidlá zberu a štatistického spracovania údajov a zasielania výsledkov.

(9)

Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (7).

(10)

Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená: aktualizovať zoznam ukazovateľov v prílohách; stanoviť periodicitu zostavovania štatistík, pravidiel pre označenie dát len ako príspevku do celkových európskych súčtov (CETO), prvého referenčného roku pre zostavovanie štatistík, stanoviť triedenie výsledkov, hlavne s ohľadom na klasifikácie a kombináciu veľkostných tried; aktualizovať termíny zasielania údajov; prispôsobiť triedenia činností a výrobkov zmenám a doplneniam alebo revíziám štatistickej klasifikácie ekonomických činností v Spoločenstve (NACE) a klasifikácie produktov podľa činnosti (CPA); prijať opatrenia na základe vyhodnotenia pilotných štúdií; zmeniť spodnú hranicu referenčnej populácie v prílohe VIII a ustanoviť kritériá hodnotenia kvality. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť a doplniť nepodstatné prvky tohto nariadenia, okrem iného jeho doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

(11)

Keďže cieľ tohto nariadenia, a to poskytovať harmonizované údaje o štruktúre, činnosti, konkurencieschopnosti a výkonnosti podnikov v Spoločenstve, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov a možno ho lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

Toto nariadenie ustanovuje spoločný rámec na zber, spracovanie, zasielanie a vyhodnocovanie štatistík Spoločenstva o štruktúre, činnosti, konkurencieschopnosti a výkonnosti podnikov v Spoločenstve.

Účelom vypracúvania štatistík je predovšetkým analyzovať:

a)

štruktúru a vývoj činností podnikov;

b)

použité výrobné činitele a iné prvky umožňujúce merať činnosť, konkurencieschopnosť a výkonnosť podnikov;

c)

rozvoj podnikov a trhov na úrovni regiónov, členských štátov, Spoločenstva a na medzinárodnej úrovni;

d)

stratégiu a politiku podnikov;

e)

malé a stredné podniky a

f)

špecifické podnikové ukazovatele vo vzťahu k príslušným triedeniam činností.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.   Toto nariadenie sa vzťahuje na všetky trhové činnosti v kategóriách B až N a P až S spoločnej štatistickej klasifikácie ekonomických činností v Európskom spoločenstve, ako bola ustanovená nariadením (ES) č. 1893/2006 (ďalej len „NACE Rev. 2“).

2.   Predmetom úpravy tohto nariadenia sú štatistické jednotky, ktorých druhy sú uvedené v oddiele I prílohy k nariadeniu Rady (EHS) č. 696/93 z 15. marca 1993 o štatistických jednotkách na účely pozorovania a analýzy výrobného systému v Spoločenstve (8), na ktoré sa vzťahuje niektorá z činností uvedených v odseku 1. Používanie príslušných jednotiek na zostavovanie štatistík je spresnené v prílohách k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Moduly

1.   Štatistiky, ktoré majú byť vypracúvané pre oblasti uvedené v článku 1, sa zoskupujú do modulov.

2.   Moduly uvedené v tomto nariadení sú tieto:

a)

spoločný modul pre ročnú štrukturálnu štatistiku, definovaný v prílohe I;

b)

podrobný modul pre štrukturálnu štatistiku priemyslu, definovaný v prílohe II;

c)

podrobný modul pre štrukturálnu štatistiku obchodu, definovaný v prílohe III;

d)

podrobný modul pre štrukturálnu štatistiku stavebníctva, definovaný v prílohe IV;

e)

podrobný modul pre štrukturálnu štatistiku v poisťovníctve, definovaný v prílohe V;

f)

podrobný modul pre štrukturálnu štatistiku o úverových inštitúciách, definovaný v prílohe VI;

g)

podrobný modul pre štrukturálnu štatistiku o penzijných fondoch, definovaný v prílohe VII;

h)

podrobný modul pre štrukturálnu štatistiku služieb podnikov, definovaný v prílohe VIII;

i)

podrobný modul pre štrukturálnu štatistiku demografie podnikov, definovaný v prílohe IX;

j)

pružný modul na vykonávanie osobitného a limitovaného zberu ad hoc údajov o ukazovateľoch podnikov.

3.   Každý modul obsahuje tieto údaje:

a)

činnosti, za ktoré majú byť zostavené štatistiky navrhnuté podľa rozsahu uvedeného v článku 2 ods. 1;

b)

druhy štatistických jednotiek, ktoré majú byť použité na zostavenie štatistík, zo zoznamu štatistických jednotiek uvedeného v článku 2 ods. 2;

c)

zoznamy ukazovateľov, za ktoré majú byť zostavené štatistiky v oblastiach uvedených v článku 1, a sledované obdobie pre tieto ukazovatele;

d)

periodicita zostavovania štatistík, ktorá je ročná alebo viacročná. Ak ide o viacročné štatistiky, zostavovanie sa uskutoční najmenej raz za desať rokov;

e)

harmonogram, ktorý uvádza prvé referenčné roky, za ktoré sa majú štatistiky zostavovať;

f)

požiadavky na reprezentatívnosť a hodnotenie kvality;

g)

lehotu, ktorá začína plynúť od konca sledovaného obdobia, v rámci ktorej sa majú štatistické údaje odovzdať;

h)

maximálnu dĺžku prechodného obdobia, ktorú je možné povoliť.

4.   Použitie pružného modulu uvedené v odseku 2 písm. j) sa naplánuje v úzkej spolupráci s členskými štátmi. Jeho rozsah pôsobnosti, zoznam ukazovateľov, sledované obdobie, sledované činnosti a požiadavky kvality určí Komisia v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 12 ods. 2 najneskôr 12 mesiacov pred začiatkom sledovaného obdobia. Komisia špecifikuje potrebu informácií a vplyv zberu údajov pokiaľ ide o zaťaženie podnikov a náklady členských štátov.

Na obmedzenie zaťaženia podnikov a nákladov členských štátov sa rozsah zberu údajov obmedzí na maximálne 20 podnikových ukazovateľov alebo otázok, na maximálne 25 000 respondentov v celej Európskej únii a tak, aby na poskytnutie údajov vynaložil jeden respondent v priemere najviac 1,5 hodiny. Údaje zbierané ad hoc budú zahŕňať reprezentatívnu vzorku členských štátov. Ak sú potrebné iba údaje na európskej úrovni, Komisia môže uplatniť zber údajov formou európskych vzoriek, aby sa zabezpečila minimálna záťaž a minimálne náklady.

Náklady na zber údajov ad hoc môže spolufinancovať Komisia v súlade so zaužívaným postupom.

Článok 4

Pilotné zisťovania

1.   Komisia zavedie rad pilotných zisťovaní, ktoré členské štáty vykonajú na dobrovoľnom základe podľa špecifikácie v prílohách. Komisia udelí vnútroštátnym orgánom granty v nadväznosti na výzvu na predkladanie návrhov v zmysle článku 2 nariadenia Rady (ES) č. 322/97 zo 17. februára 1997 o štatistike Spoločenstva (9).

2.   Pilotné zisťovania sa vykonajú s cieľom posúdiť relevantnosť a uskutočniteľnosť zberu údajov. Výsledky pilotných zisťovaní zhodnotí Komisia, ktorá zváži výhody dostupnosti údajov v pomere k nákladom na zber a administratívne zaťaženie podnikov.

3.   Komisia bude o výsledkoch pilotných zisťovaní informovať Európsky parlament a Radu.

4.   Opatrenia zamerané na zmenu a doplnenie nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením na základe hodnotenia pilotných štúdií, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 12 ods. 3

Článok 5

Získavanie údajov

1.   Členské štáty zbierajú údaje nevyhnutné na sledovanie ukazovateľov zo zoznamov uvedených v moduloch v článku 3.

2.   Členské štáty môžu získať potrebné údaje tak, že uplatnia zásadu administratívneho zjednodušenia a použijú kombináciu týchto zdrojov:

a)

povinné zisťovania: právne jednotky, ku ktorým patria alebo z ktorých sa skladajú štatistické jednotky, ktorým bola členskými štátmi stanovená spravodajská povinnosť, sú povinné dodávať presné a úplné informácie v určených termínoch;

b)

iné zdroje, ktoré sú prinajmenšom rovnocenné so zreteľom na presnosť a kvalitu;

c)

postupy štatistického odhadu v prípade, že niektoré ukazovatele neboli sledované u všetkých jednotiek.

3.   Na zníženie zaťaženia pri plnení spravodajskej povinnosti majú orgány členských štátov a Komisia (Eurostat) v medziach a za podmienok stanovených jednotlivými členskými štátmi a Komisiou vo svojich oblastiach pôsobnosti prístup k administratívnym zdrojom informácií v oblastiach činnosti ich orgánov verejnej správy, ak sú zisťované údaje nevyhnutné na splnenie požiadavky na presnosť uvedenej v článku 6. Navyše, všade, kde je to možné, sa použijú vhodné administratívne údaje na zabezpečenie požiadaviek tohto nariadenia.

4.   Členské štáty a Komisia podporia v rámci svojich právomocí vytvorenie podmienok na zvýšené používanie elektronického prenosu údajov a ich automatizovaného spracovania.

Článok 6

Presnosť

1.   Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie toho, aby zasielané údaje odrážali štruktúru základného súboru štatistických jednotiek ustanovených v prílohách.

2.   Hodnotenie kvality sa vykonáva porovnávaním prínosu dostupnosti údajov s nákladmi na zber údajov a so zaťažením podnikov, najmä malých.

3.   Členské štáty odovzdajú Komisii na jej žiadosť všetky informácie potrebné na hodnotenie uvedené v odseku 2.

Článok 7

Porovnateľnosť

1.   Členské štáty spracúvajú na základe zisťovaných a odhadovaných údajov porovnateľné výsledky a dodržujú triedenie stanovené pre každý modul a uvedené v článku 3 a v príslušných prílohách.

2.   S cieľom vypracovať agregáty na úrovni Spoločenstva členské štáty zostavia národné výsledky na úrovni klasifikácie NACE Rev. 2 uvedenej v prílohách alebo určenej v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 12 ods. 3.

Článok 8

Zasielanie výsledkov

1.   Členské štáty odovzdajú Komisii (Eurostatu) výsledky uvedené v článku 7 tohto nariadenia, vrátane dôverných údajov v súlade s platnými ustanoveniami Spoločenstva v oblasti zasielania informácií, na ktoré sa vzťahuje dôvernosť štatistických informácií, najmä nariadenie Rady (Euratom, EHS) č. 1588/90 (10). Tieto ustanovenia Spoločenstva sa použijú pri spracovaní výsledkov, ak obsahujú dôverné informácie.

2.   Výsledky sa odovzdávajú vo vhodnom technickom formáte v lehote, ktorá začína plynúť od konca sledovaného obdobia a ktorá sa stanovuje v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 12 ods. 3 pre moduly uvedené v článku 3 ods. 2 písm. a) až h) a písm. j) tak, že nepresiahne 18 mesiacov. Pre modul uvedený v článku 3 ods. 2 písm. i) lehota nepresiahne 30 mesiacov alebo 18 mesiacov, ako je stanovené v prílohe IX oddiele 9. Malé množstvo predbežných odhadovaných výsledkov sa navyše odovzdá v lehote, ktorá začína plynúť od konca sledovaného obdobia a ktorá sa stanoví v súlade s týmto postupom pre moduly uvedené v článku 3 ods. 2 písm. a) až g) tak, že nepresiahne desať mesiacov. Pre modul uvedený v článku 3 ods. 2 písm. i) lehota na predbežné výsledky nepresiahne 18 mesiacov.

3.   Členské štáty môžu na minimalizovanie zaťaženia podnikov a nákladov národných štatistických úradov označiť údaje, ktoré sa používajú len ako príspevok do celkových európskych súčtov, ako „CETO“. Eurostat tieto údaje nezverejňuje a ani členské štáty neoznačujú príznakom CETO údaje zverejňované vnútroštátne. Použitie označenia CETO závisí od podielu jednotlivého členského štátu na úhrnnej pridanej hodnote ekonomiky podnikov EÚ takto:

a)

Nemecko, Francúzsko, Taliansko a Spojené kráľovstvo: údaje s označením CETO môžu byť zasielané na úroveň triedy NACE Rev. 2 a v členení podľa veľkostných tried na úrovni skupiny NACE Rev. 2. Možno vyznačiť najviac 15 % buniek.

b)

Belgicko, Dánsko, Írsko, Grécko, Španielsko, Holandsko, Rakúsko, Poľsko, Portugalsko, Fínsko a Švédsko: údaje s označením CETO môžu byť zasielané na úrovni triedy NACE Rev. 2 a v triedení podľa veľkostných tried na úrovni skupiny NACE Rev.2. Možno vyznačiť najviac 25 % buniek. Okrem toho, ak v ktoromkoľvek z týchto členských štátov je podiel triedy NACE Rev. 2 alebo veľkostnej triedy skupiny NACE Rev. 2 menší než 0,1 % na ekonomike podnikov daného členského štátu, môžu byť tieto údaje navyše poslané s označením CETO.

c)

Bulharsko, Česká republika, Estónsko, Cyprus, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Rumunsko, Slovinsko a Slovensko: údaje s označením CETO môžu byť zasielané na úrovni skupiny a triedy NACE Rev. 2 a v triedení podľa veľkostných tried na úrovni skupiny NACE Rev. 2. Možno vyznačiť najviac 25 % buniek na úrovni skupín.

Opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia, okrem iného jeho doplnením, ktoré sa vzťahujú na revíziu pravidiel označenia CETO a zoskupení členských štátov, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 12 ods. 3 do 29. apríla 2013 a následne každých päť rokov.

Článok 9

Informácie o vykonávaní

Členské štáty oznámia Komisii na jej žiadosť všetky relevantné informácie o vykonávaní tohto nariadenia v členských štátoch.

Článok 10

Prechodné obdobia

1.   Ak je nutné národné štatistické systémy upravovať vo väčšej miere, môžu byť počas prechodných období v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 12 ods. 2 povolené výnimky z ustanovení uvedených v prílohách.

2.   Ak nie je možné ustanovenia tohto nariadenia dodržať z dôvodu výnimiek povolených nariadením Rady (EHS) č. 2186/93 z 22. júla 1993 o koordinácii Spoločenstva pri zriaďovaní registrov podnikov na štatistické účely (11), môžu sa členskému štátu povoliť dodatočné prechodné obdobia na vypracúvanie štatistík.

Článok 11

Vykonávacie opatrenia

1.   Tieto opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia sa prijmú v súlade s regulačným postupom ustanoveným v článku 12 ods. 2:

a)

ustanovujúce definície ukazovateľov a ich vhodnosť v prípade určitých činností (článok 3 a príloha I oddiel 4 ods. 2);

b)

ustanovujúce definíciu sledovaného obdobia (článok 3);

c)

ustanovujúce vhodný technický formát na zasielanie výsledkov (článok 8 a príloha I oddiel 9 ods. 2);

d)

ustanovujúce prechodné obdobie a výnimky z ustanovení tohto nariadenia, povolené pre toto obdobie (článok 10 a príloha I oddiel 11, príloha II oddiel 10, príloha III oddiel 9, príloha VIII oddiel 8 a príloha IX oddiel 13);

e)

ustanovujúce zoznam ukazovateľov, ktoré sa majú zaslať s využitím spoločnej štatistickej klasifikácie ekonomických činností v Európskom spoločenstve, ako bola ustanovená nariadením Rady (EHS) č. 3037/90 (12) (ďalej len „NACE Rev. 1.1.“) pre rok 2008, a podrobných informácií týkajúcich sa predloženia výsledkov (príloha I oddiel 9 ods. 2);

f)

ustanovujúce využitie pružného modulu uvedeného v článku 3 ods. 2 písm. j) a článku 3 ods. 4 a

g)

ustanovujúce postupy, ktoré sa majú dodržiavať v súvislosti s ad hoc zberom údajov uvedené v prílohe II oddiele 4 ods. 3 a 4, v prílohe III oddiele 3 ods. 3 a v prílohe IV oddiele 3 ods. 3

2.   Tieto opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia, zamerané na zmenu a doplnenie nepodstatných prvkov tohto nariadenia okrem iného jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 12 ods. 3:

a)

aktualizujúce zoznamy ukazovateľov a predbežných výsledkov, ak z takej aktualizácie po kvantitatívnom hodnotení nevyplýva ani zvýšenie počtu sledovaných jednotiek, ani zvýšenie záťaže podnikov, ktoré by bolo neúmerné vzhľadom na očakávané výsledky (články 4 a 8 a príloha I oddiel 6, príloha II oddiel 6, príloha III oddiel 6, príloha IV oddiel 6);

b)

ustanovujúce periodicitu zostavovania štatistík (článok 3);

c)

ustanovujúce pravidlá označovania údajov príznakom CETO (článok 8 ods. 3);

d)

ustanovujúce prvý referenčný rok pre zostavenie výsledkov (článok 8 a príloha I oddiel 5);

e)

ustanovujúce triedenie výsledkov, najmä klasifikácie, ktoré je potrebné použiť, a kombinácie veľkostných tried (článok 7 a príloha VIII oddiel 4, ods. 2 a 3, príloha IX oddiel 8 ods. 2 a 3 a príloha IX oddiel 10);

f)

aktualizujúce lehoty na odovzdávanie údajov (článok 8 a príloha I oddiel 8 ods. 1 a príloha VI oddiel 7);

g)

prispôsobujúce triedenia činností zmenám a doplneniam alebo revíziám NACE a prispôsobenie triedenia výrobkov zmenám a doplneniam alebo revíziám CPA;

h)

opatrenia prijaté na základe vyhodnotenia pilotných zisťovaní (článok 4 ods. 4);

i)

zmena spodnej hranice sledovanej populácie (príloha VIII oddiel 3) a

j)

ustanovujúce kritériá hodnotenia kvality (článok 6 a príloha I oddiel 6, príloha II oddiel 6, príloha III oddiel 6 a príloha IV oddiel 6).

Článok 12

Výbor

1.   Komisii pomáha Výbor pre štatistický program Európskych spoločenstiev, zriadený rozhodnutím Rady 89/382/EHS, Euratom (13).

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Článok 13

Správa

1.   Do 29. apríla 2011 a potom každé tri roky predloží Komisia Európskemu parlamentu a Rade správu o štatistikách zostavených podľa tohto nariadenia, najmä o ich kvalite a o zaťažení, ktoré pre podniky predstavujú.

2.   V správach uvedených v odseku 1 Komisia navrhne zmeny a doplnenia, ktoré považuje za potrebné.

Článok 14

Zrušenie

1.   Nariadenie (ES, Euratom) č. 58/97 sa zrušuje. Článok 20 nariadenia (ES) č. 1893/2006 sa tiež zrušuje.

2.   Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie počnúc referenčným rokom 2008 a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe XI. Ustanovenia nariadenia (ES, Euratom) č. 58/97 sa budú naďalej uplatňovať na zber, spracovanie a prenos údajov za referenčné roky do roku 2007 vrátane.

Článok 15

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 11. marca 2008

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

J. LENARČIČ


(1)  Ú. v. EÚ C 318, 23.12.2006, s. 78.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 29. marca 2007 (Ú. v. EÚ C 27 E, 31.1.2008, s. 139) a rozhodnutie Rady zo 14. februára 2008.

(3)  Ú. v. ES L 14, 17.1.1997, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 (Ú. v. EÚ L 393, 30.12.2006, s. 1).

(4)  Pozri prílohu X.

(5)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 1. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím č. 787/2004/ES (Ú. v. EÚ L 138, 30.4.2004, s. 12).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1; korigendum v Ú. v. EÚ L 136, 29.5.2007, s. 3). Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 1354/2007 (Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2007, s. 1).

(7)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11).

(8)  Ú. v. ES L 76, 30.3.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(9)  Ú. v. ES L 52, 22.2.1997, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1882/2003.

(10)  Ú. v. ES L 151, 15.6.1990, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1882/2003.

(11)  Ú. v. ES L 196, 5.8.1993, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1882/2003.

(12)  Ú. v. ES L 293, 24.10.1990, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1893/2006.

(13)  Ú. v. ES L 181, 28.6.1989, s. 47.


PRÍLOHA I

SPOLOČNÝ MODUL PRE ROČNÚ ŠTRUKTURÁLNU ŠTATISTIKU

ODDIEL 1

Účel

Účelom tejto prílohy je ustanoviť spoločný rámec na zber, spracovanie, odosielanie a vyhodnocovanie štatistických údajov Spoločenstva, ktoré sa týkajú štruktúry, činnosti, konkurencieschopnosti a výkonnosti podnikov v členských štátoch.

ODDIEL 2

Rozsah pôsobnosti

Zostavovaná štatistika sa bude vzťahovať na oblasti uvedené v článku 1 písm. a), b) c) a e), najmä na analýzu pridanej hodnoty a jej hlavných zložiek.

ODDIEL 3

Pokrytie

1.

Štatistika sa zostavuje za všetky činnosti uvedené v oddiele 9.

2.

Pilotné zisťovania sa vykonajú za činnosti uvedené v oddiele 10.

ODDIEL 4

Ukazovatele

1.

V ďalej uvedených zoznamoch ukazovateľov sa podľa potreby uvádza, pre ktoré druhy štatistických jednotiek sa štatistika zostavuje.

2.

Zodpovedajúce názvy ukazovateľov, pre ktoré sa bude zostavovať štatistika o činnostiach v kategórii K klasifikácie NACE Rev. 2, ktoré zodpovedajú ukazovateľom uvedeným v odsekoch 3 až 5, sa ustanovia v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 12 ods. 2.

3.

Ročné demografické štatistiky:

Kód

Názov

Štrukturálne údaje

11 11 0

Počet podnikov

11 21 0

Počet miestnych jednotiek

4.

Podnikové ukazovatele, za ktoré sa zostavujú ročné štatistiky:

Kód

Názov

Účtovné údaje

12 11 0

Tržby za vlastné výkony a tovar

12 12 0

Hodnota produkcie

12 15 0

Pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov

12 17 0

Hrubý prevádzkový prebytok

13 11 0

Spotreba materiálu, energie, služieb a tovaru

13 12 0

Náklady vynaložené na predaný tovar

13 13 1

Platby agentúram za sprostredkovanie pracovných síl

13 31 0

Osobné náklady

13 32 0

Mzdy a platy

13 33 0

Náklady na sociálne zabezpečenie

Údaje týkajúce sa kapitálového účtu

15 11 0

Hrubé hmotné investície

Údaje o zamestnanosti

16 11 0

Počet zamestnaných osôb

16 13 0

Počet zamestnancov

16 14 0

Prepočítaný počet zamestnancov

5.

Ukazovatele, za ktoré sa vypracovávajú ročné regionálne štatistiky:

Kód

Názov

Účtovné údaje

13 32 0

Mzdy a platy

Údaje o zamestnanosti

16 11 0

Počet zamestnaných osôb

6.

Pilotné zisťovania sa vykonajú za ukazovatele uvedené v oddiele 10.

ODDIEL 5

Prvý referenčný rok

Prvým referenčným rokom, za ktorý sa zostavuje štatistika, je kalendárny rok 2008. Údaje sa spracujú podľa triedenia uvedeného v oddiele 9. O prvom referenčnom roku, za ktorý sa majú zostavovať štatistiky na úrovni tried činnosti v rámci skupín 64.2, 64.3 a 64.9, ako aj oddielu 66 NACE. Rev. 2, sa však rozhodne v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 12 ods. 3.

ODDIEL 6

Správa o kvalite štatistických údajov

Pri každom kľúčovom ukazovateli uvedú členské štáty stupeň presnosti zodpovedajúci koeficientu spoľahlivosti 95 %, čo Komisia zahrnie do správy ustanovenej v článku 13, pričom vezme do úvahy uplatňovanie tohto článku v jednotlivých členských štátoch. Kľúčové ukazovatele sa stanovia v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 12 ods. 3.

ODDIEL 7

Spracovanie výsledkov

1.

Výsledky sa členia podľa tried špecifikácie činností uvedených v oddiele 9.

2.

Niektoré výsledky sa tiež členia podľa veľkostných tried pre každú skupinu činností uvedených v oddiele 9.

3.

Výsledky regionálnych štatistík sa členia podľa dvojmiestneho kódu (oddielu) NACE Rev.2 a podľa úrovne 2 spoločnej štatistickej klasifikácie územných štatistických jednotiek, ako bola ustanovená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 (1) (ďalej len „NUTS“).

ODDIEL 8

Zasielanie výsledkov

1.

Výsledky sa majú odoslať do 18 mesiacov od konca kalendárneho roku sledovaného obdobia, okrem triedy 64.11 NACE Rev.2 a činností NACE Rev. 2, na ktoré sa vzťahujú prílohy V, VI a VII. Pre triedu 64.11 NACE Rev. 2 je termín odoslania 10 mesiacov. Pre činnosti, na ktoré sa vzťahujú prílohy V, VI a VII je termín odoslania uvedený v týchto prílohách. O termíne odoslania výsledkov na úrovni tried v rámci skupín 64.2, 64.3 a 64.9, ako aj oddielu 66 NACE. Rev. 2 sa však rozhodne v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 12 ods. 3.

2.

Okrem oddielov 64 a 65 NACE Rev. 2 sa predbežné národné výsledky alebo odhady odošlú do 10 mesiacov od konca kalendárneho roku sledovaného obdobia v prípade podnikových štatistík zostavovaných za nižšie uvedené ukazovatele:

Kód

Názov

Účtovné údaje

12 11 0

Tržby za vlastné výkony a tovar

Údaje o zamestnanosti

16 11 0

Počet zamestnaných osôb

Tieto predbežné výsledky alebo odhady sa majú členiť na úrovni trojmiestneho kódu NACE Rev. 2 (skupiny). V prípade oddielu 66 NACE Rev. 2 sa o odoslaní predbežných výsledkov alebo odhadov rozhodne v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 12 ods. 3.

ODDIEL 9

Triedenie podľa činností

1.

Aby bolo možné zostavovať štatistiky Spoločenstva, počnúc referenčným rokom 2008, členské štáty zašlú národné výsledky členené na úrovni tried NACE Rev 2 pre kategórie B až N a oddiel 95.

2.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 2 ods. 1, členské štáty odovzdajú Komisii štrukturálnu podnikovú štatistiku za referenčný rok 2008 podľa klasifikácie NACE Rev. 1.1 a NACE Rev. 2.

O zozname ukazovateľov, ktoré treba odovzdať podľa klasifikácie NACE Rev. 1.1, a o podkladoch v súvislosti s predložením výsledkov sa rozhodne v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 12 ods. 2.

ODDIEL 10

Správy a pilotné zisťovania

1.

Komisia zavedie rad pilotných zisťovaní za činnosti v kategóriách P až R a v oddieloch 94 a 96 kategórie S klasifikácie NACE Rev. 2 s cieľom vyhodnotiť uskutočniteľnosť zberu údajov o trhových činnostiach v týchto kategóriách.

2.

Komisia zavedie rad pilotných zisťovaní o ukazovateľoch týkajúcich sa finančných účtov a nehmotných investícií, foriem organizovania produkčného systému a porovnateľnosti medzi štrukturálnou podnikovou štatistikou a štatistikou trhu práce a produktivity. Tieto pilotné zisťovania budú prispôsobené špecifikám jednotlivých sektorov.

ODDIEL 11

Prechodné obdobie

Prechodné obdobie na zostavovanie štatistiky uvedenej v oddiele 5, ktorá sa týka ukazovateľov 12 17 0, 13 13 1 a 16 14 0, nepresiahne dva roky od skončenia prvého referenčného roku (2008).


(1)  Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 105/2007 (Ú. v. EÚ L 39, 10.2.2007, s. 1).


PRÍLOHA II

PODROBNÝ MODUL PRE ŠTRUKTURÁLNU ŠTATISTIKU PRIEMYSLU

ODDIEL 1

Cieľ

Cieľom tejto prílohy je ustanovenie spoločného rámca na zber, spracovanie, zasielanie a vyhodnocovanie štatistík Spoločenstva o štruktúre, činnosti, konkurencieschopnosti a výkonnosti priemyslu.

ODDIEL 2

Rozsah pôsobnosti

Zostavovaná štatistika sa bude vzťahovať na oblasti uvedené v článku 1 písm. a) až e), najmä na:

základný zoznam štatistík na podrobnú analýzu štruktúry, činnosti, konkurencieschopnosti a výkonnosti jednotlivých priemyslových činností,

ďalší zoznam štatistík na skúmanie špecifických otázok.

ODDIEL 3

Pokrytie

Štatistiky sa zostavujú za všetky činnosti klasifikované v rámci kategórií B, C, D a E klasifikácie NACE Rev. 2. Tieto kategórie pokrývajú činnosti za ťažbu a dobývanie – B, priemyselnú výrobu – C, dodávku a výrobu elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu – D a dodávku vody, čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov – E. Podnikové štatistiky sa týkajú populácie všetkých podnikov zaradených podľa ich hlavnej činnosti do kategórií B, C, D a E.

ODDIEL 4

Ukazovatele

1.

V nižšie uvedených zoznamoch ukazovateľov a štatistík sa podľa potreby uvádza, pre ktoré druhy štatistických jednotiek sa štatistiky zostavujú a či sa zostavujú ročne alebo za viac rokov. Štatistiky a ukazovatele uvedené kurzívou sa uvádzajú tiež na zoznamoch spoločného modulu definovaného v prílohe I.

2.

Ročné demografické štatistiky:

Kód

Názov

Štrukturálne údaje

11 11 0

Počet podnikov

11 21 0

Počet miestnych jednotiek

11 31 0

Počet činnostných jednotiek

3.

Podnikové ukazovatele, za ktoré sa zostavujú ročné štatistiky:

Kód

Názov

 

Účtovné údaje

12 11 0

Tržby za vlastné výkony a tovar

12 12 0

Hodnota produkcie

12 13 0

Hrubá obchodná marža

12 15 0

Pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov

12 17 0

Hrubý prevádzkový prebytok

13 11 0

Spotreba materiálu, energie, služieb a tovaru

13 12 0

Náklady vynaložené na predaný tovar

13 13 1

Platby agentúram za sprostredkovanie pracovných síl

13 21 3

Zmena stavu zásob hotových výrobkov a nedokončenej výroby

13 31 0

Personálne náklady

13 32 0

Mzdy a platy

13 33 0

Náklady na sociálne zabezpečenie

13 41 1

Platby za dlhodobý prenájom a operačný leasing tovarov

Údaje týkajúce sa kapitálového účtu

15 11 0

Hrubé hmotné investície

15 12 0

Hrubé investície do pozemkov

15 13 0

Hrubé investície do existujúcich budov a stavieb

15 14 0

Hrubé investície do výstavby a prestavby budov

15 15 0

Hrubé investície do strojov a zariadení

15 21 0

Predaj hmotného investičného majetku

Údaje o zamestnanosti

16 11 0

Počet zamestnaných osôb

16 13 0

Počet zamestnancov

16 14 0

Prepočítaný počet zamestnancov

16 15 0

Počet hodín odpracovaných zamestnancami

Členenie tržieb podľa typu činnosti

18 11 0

Tržby z hlavnej činnosti na úrovni trojmiestneho kódu NACE Rev.2

Nákup energetických výrobkov

20 11 0

Nákup energetických výrobkov (v hodnote)

okrem kategórií D a E

Údaje o životnom prostredí

21 11 0

Investície do zariadení a prevádzok na kontrolu znečistenia a do špeciálneho príslušenstva proti znečisteniu (najmä prídavné zariadenia) (1)

 

21 12 0

Investície do zariadení a prevádzok spojených s čistejšou technológiou (integrované zariadenia) (1)

 

4.

Podnikové ukazovatele, za ktoré sa zostavujú viacročné štatistiky:

Kód

Názov

Údaje týkajúce sa kapitálového účtu

15 42 0

Hrubé investície do koncesií, patentov, licencií, obchodných značiek a podobných práv

15 44 1

Investície do nakúpeného softvéru

Členenie tržieb podľa druhu činnosti

18 12 0

Tržby z priemyselných činností

18 15 0

Tržby činností služieb

18 16 0

Tržby z obchodných a sprostredkovateľských činností

Údaje o životnom prostredí

21 14 0

Celkové bežné výdavky na ochranu životného prostredia (2)

Subdodávky

23 11 0

Platby subdodávateľom

5.

Ukazovatele, za ktoré sa zostavujú ročné regionálne štatistiky:

Kód

Názov

Účtovné údaje

13 32 0

Mzdy a platy

Údaje o zamestnanosti

16 11 0

Počet zamestnaných osôb

6.

Ukazovatele za činnostné jednotky, za ktoré sa zostavujú ročné štatistiky:

Kód

Názov

Účtovné údaje

12 11 0

Tržby za vlastné výkony a tovar

12 12 0

Hodnota produkcie

13 32 0

Mzdy a platy

Údaje týkajúce sa kapitálového účtu

15 11 0

Hrubé hmotné investície

Údaje o zamestnanosti

16 11 0

Počet zamestnaných osôb

7.

Pilotné zisťovania sa vykonajú za ukazovatele uvedené v oddiele 9.

ODDIEL 5

Prvý referenčný rok

1.

Prvým referenčným rokom, za ktorý sa štatistiky zostavujú, je kalendárny rok 2008. Prvé referenčné roky pre štatistiky zostavované s viacročnou periodicitou sú uvedené ďalej podľa príslušných kódov jednotlivých ukazovateľov:

Kalendárny rok

Kód

2009

15 42 0 a 15 44 1

2008

18 12 0, 18 15 0, 18 16 0 a 23 11 0

2.

Viacročné štatistiky sa zostavujú najmenej raz za päť rokov.

3.

Prvým referenčným rokom, za ktorý sa zostavuje štatistika za ukazovatele 21 14 0, je kalendárny rok 2010.

4.

Štatistika za ukazovateľ 21 12 0 sa zostavuje každoročne. Štatistika za ukazovateľ 21 14 0 sa zostavuje každé tri roky.

ODDIEL 6

Správa o kvalite štatistických údajov

V prípade každého základného ukazovateľa uvedú členské štáty stupeň presnosti, zodpovedajúci koeficientu spoľahlivosti 95 %, čo Komisia zahrnie do správy ustanovenej v článku 13, pričom vezme do úvahy uplatňovanie tohto článku v jednotlivých členských štátoch. Základné ukazovatele sa ustanovia v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 12 ods. 3.

ODDIEL 7

Spracovanie výsledkov

1.

Štatistické výsledky, okrem ukazovateľov 18 11 0, 18 12 0, 18 15 0 a 18 16 0, sa členia podľa štvormiestneho kódu (triedy) NACE Rev. 2.

Ukazovatele 18 11 0, 18 12 0, 18 15 0 a 18 16 0, sa členia podľa trojmiestneho kódu (skupiny) NACE Rev. 2.

2.

Niektoré výsledky sa okrem toho členia podľa veľkostných tried podľa trojmiestneho kódu (skupiny) NACE Rev. 2.

3.

Výsledky štatistík zostavených za činnostné jednotky sa členia podľa štvormiestneho kódu (triedy) NACE Rev. 2.

4.

Výsledky regionálnych štatistík sa členia podľa dvojmiestneho kódu (oddielu) NACE Rev.2 a podľa úrovne 2 NUTS.

5.

Výsledky za ukazovatele 21 11 0, 21 12 0 a 21 14 0 sa členia podľa dvojmiestneho kódu (oddielu) NACE Rev.2.

6.

Výsledky za ukazovatele 21 11 0, 21 12 0 a 21 14 0 sa členia podľa nasledujúcich environmentálnych oblastí: ochrana ovzdušia, narábanie s odpadovými vodami, narábanie s odpadmi a iné činnosti súvisiace s ochranou životného prostredia. Výsledky za environmentálne oblasti sa členia podľa dvojmiestneho kódu (oddielu) NACE Rev. 2.

ODDIEL 8

Zasielanie výsledkov

Výsledky sa zasielajú do 18 mesiacov po skončení kalendárneho roku sledovaného obdobia.

Do 10 mesiacov po skončení kalendárneho roku sledovaného obdobia sa zasielajú predbežné národné výsledky alebo odhady podnikových štatistík uvedené v oddiele 4 ods. 3, vypracovanom pre tieto ukazovatele:

Kód

Názov

Štrukturálne údaje

11 11 0

Počet podnikov

Účtovné údaje

12 11 0

Tržby za vlastné výkony a tovar

12 12 0

Hodnota produkcie

13 11 0

Spotreba materiálu, energie, služieb a tovaru

13 32 0

Mzdy a platy

15 11 0

Hrubé hmotné investície

Údaje o zamestnanosti

16 11 0

Počet zamestnaných osôb

Tieto predbežné výsledky sa členia podľa trojmiestneho číselného kódu NACE Rev. 2 (skupiny).

ODDIEL 9

Správy a pilotné zisťovania

Členské štáty odovzdajú Komisii správu o dostupnosti údajov potrebných na zostavenie výsledkov za tieto ukazovatele:

Kód

Názov

Poznámka

Údaje o životnom prostredí

21 11 0

Investície do zariadení a prevádzok na kontrolu znečistenia a do špeciálneho príslušenstva proti znečisteniu (najmä prídavné zariadenia)

Špecifické triedenie podľa plnenia Kjótskeho protokolu k Rámcovému dohovoru OSN o klimatických zmenách.

21 12 0

Investície do strojov a zariadení spojených s čistejšou technológiou („integrované zariadenia“)

Špecifické triedenie podľa plnenia Kjótskeho protokolu k rámcovému dohovoru OSN o klimatických zmenách.

21 14 0

Celkové bežné náklady na ochranu životného prostredia

Špecifické triedenie výdavkov na uplatňovanie environmentálnej politiky EÚ

Subdodávky

23 12 0

Príjem za subdodávky

 

Komisia zavedie pre tieto ukazovatele rad pilotných štúdií.

ODDIEL 10

Prechodné obdobie

V prípade zostavovania štatistiky za ukazovatele 21 12 0 a 21 14 0 sa prechodné obdobie končí referenčným rokom 2008.


(1)  Ak celková výška tržieb alebo počet zamestnaných osôb na úrovni oddielov v rámci NACE Rev. 2, kategórií B až E predstavuje v niektorom členskom štáte menej ako 1 % z celkového úhrnu za Spoločenstvo, tak na účely tohto nariadenia sa informácie potrebné na zostavenie štatistiky týkajúcej sa ukazovateľa 21 11 0 a 21 12 0 nemusia zbierať. Ak je to potrebné z hľadiska požiadaviek týkajúcich sa politiky Spoločenstva, Komisia môže v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 12 ods. 2 požadovať ad hoc zber takýchto údajov.

(2)  Ak celková výška tržieb alebo počet zamestnaných osôb na úrovni oddielov v rámci NACE Rev. 2, kategórií B až E predstavuje v niektorom členskom štáte menej ako 1 % z celkového úhrnu za Spoločenstvo, tak na účely tohto nariadenia sa informácie potrebné na zostavenie štatistiky týkajúcej sa ukazovateľa 21 14 0 nemusia zbierať. Ak je to potrebné z hľadiska požiadaviek týkajúcich sa politiky Spoločenstva, Komisia môže v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 12 ods. 2 požadovať ad hoc zber takýchto údajov.


PRÍLOHA III

PODROBNÝ MODUL PRE ŠTRUKTURÁLNU ŠTATISTIKU V OBCHODE

ODDIEL 1

Cieľ

Cieľom tejto prílohy je ustanoviť spoločný rámec na zber, spracovanie, zasielanie a vyhodnocovanie štatistických údajov Spoločenstva, ktoré sa týkajú štruktúry, činnosti, konkurencieschopnosti a výkonnosti obchodu.

ODDIEL 2

Rozsah pôsobnosti

Zostavovaná štatistika sa bude vzťahovať na oblasti uvedené v článku 1 písm. a) až e), najmä na:

štruktúru obchodnej siete a jej vývoja,

obchodné činnosti a formy predaja, ako aj dodávateľské a predajné obchodné zvyklosti.

ODDIEL 3

Pokrytie

1.

Štatistiky sa zostavujú za všetky činnosti v rámci rozsahu kategórie G klasifikácie NACE Rev. 2. Táto oblasť zahŕňa veľkoobchodné a maloobchodné činnosti; opravu motorových vozidiel a motocyklov. Podnikové štatistiky sa týkajú populácie všetkých podnikov, ktorých hlavná činnosť je zaradená do kategórie G.

2.

Ak celková výška tržieb alebo počet zamestnaných osôb na úrovni oddielov v kategórii G klasifikácie NACE Rev. 2, predstavuje v členskom štáte menej ako 1 % z celkového úhrnu za Spoločenstvo, tak na účely tohto nariadenia sa tie informácie uvedené v tejto prílohe, ktoré nie sú uvedené v prílohe I, nemusia zbierať.

3.

Ak to potreby jednotlivých politík Spoločenstva vyžadujú, Komisia môže v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 12 ods. 2 požadovať ad hoc zber údajov uvedených v odseku 2.

ODDIEL 4

Ukazovatele

1.

V nižšie uvedených zoznamoch ukazovateľov a štatistík sa podľa potreby uvádza, pre ktoré druhy štatistických jednotiek sa štatistiky zostavujú, a či sa zostavujú s ročnou alebo viacročnou periodicitou. Štatisticky a ukazovatele uvedené kurzívou sú tiež zahrnuté do zoznamov spoločného modulu definovaného v prílohe I.

2.

Ročné demografické štatistiky:

Kód

Názov

Štrukturálne údaje

11 11 0

Počet podnikov

11 21 0

Počet miestnych jednotiek

3.

Podnikové ukazovatele, za ktoré sa zostavujú ročné štatistiky:

Kód

Názov

Účtovné údaje

12 11 0

Tržby za vlastné výkony a tovar

12 12 0

Hodnota produkcie

12 13 0

Hrubá obchodná marža

12 15 0

Pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov

12 17 0

Hrubý prevádzkový prebytok

13 11 0

Spotreba materiálu, energie a služieb a tovaru

13 12 0

Náklady vynaložené na predaný tovar

13 13 1

Platby pre zamestnancov agentúr

13 21 0

Zmena stavu zásob tovarov a služieb

13 21 1

Zmena stavu zásob tovarov a služieb nakúpených na opakovaný predaj za tých istých podmienok

13 31 0

Osobné náklady

13 32 0

Mzdy a platy

13 33 0

Náklady na sociálne zabezpečenie

Údaje týkajúce sa kapitálového účtu

15 11 0

Hrubé hmotné investície

15 12 0

Hrubé investície do pozemkov

15 13 0

Hrubé investície do existujúcich budov a stavieb

15 14 0

Hrubé investície do výstavby a prestavby budov

15 15 0

Hrubé investície do strojov a zariadení

15 21 0

Predaj hmotného investičného majetku

Údaje o zamestnanosti

16 11 0

Počet zamestnaných osôb

16 13 0

Počet zamestnancov

16 14 0

Prepočítaný počet zamestnancov

4.

Podnikové ukazovatele, za ktoré sa zostavujú viacročné štatistiky:

Kód

Názov

Poznámka

 

Údaje o formách predaja podľa podnikov

Iba oddiel 47

17 32 0

Počet maloobchodných predajní

 

Členenie tržieb podľa typu činnosti

18 10 0

Tržby z poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, lovu rýb a priemyselných činností

 

18 15 0

Tržby z činností služieb

 

18 16 0

Tržby z obchodných a sprostredkovateľských činností

 

Členenie tržieb podľa typu výrobkov

18 21 0

Členenie tržieb podľa výrobkov (podľa kategórie G klasifikácie CPA) (1)

 

5.

Ukazovatele, za ktoré sa zostavujú ročné regionálne štatistiky:

Kód

Názov

Účtovné údaje

13 32 0

Mzdy a platy

Údaje o zamestnanosti

16 11 0

Počet zamestnaných osôb

6.

Ukazovatele, za ktoré sa zostavujú viacročné regionálne štatistiky.

Kód

Názov

Poznámka

Účtovné údaje

12 11 0

Tržby za vlastné výkony a tovar

Iba oddiely 45 a 47

Údaje o formách predaja podľa podnikov

17 33 1

Predajná plocha

Iba oddiel 47

ODDIEL 5

Prvý referenčný rok

1.

Prvým referenčným rokom, za ktorý sa štatistiky zostavujú, je kalendárny rok 2008. Prvé referenčné roky pre štatistiky zostavované s viacročnou periodicitou sú uvedené ďalej podľa jednotlivých oddielov klasifikácie NACE Rev. 2, za ktoré sa údaje zbierajú, ako aj pre viacročné regionálne štatistiky:

Kalendárny rok

Triedenie

2012

Oddiel 47

2008

Oddiel 46

2009

Regionálne štatistiky

2010

Oddiel 45

2.

Periodicita viacročných štatistík je raz za päť rokov.

ODDIEL 6

Správa o kvalite štatistických údajov

V prípade každého základného ukazovateľa uvedú členské štáty stupeň presnosti zodpovedajúci koeficientu spoľahlivosti 95 %, čo Komisia zahrnie do správy ustanovenej v článku 13, pričom vezme do úvahy uplatňovanie tohto článku v jednotlivých členských štátoch. Základné ukazovatele sa učia v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 12 ods. 3.

ODDIEL 7

Spracovanie výsledkov

1.

Aby bolo možné zostaviť súhrnné štatistiky na úrovni Spoločenstva, členské štáty vypracujú národné výsledky v triedení podľa tried klasifikácie NACE Rev. 2.

2.

Niektoré výsledky sa tiež členia podľa veľkostných tried za každú skupinu klasifikácie NACE Rev. 2.

3.

Výsledky regionálnych štatistík sa členia podľa trojmiestnych kódov (skupín) Nace Rev.2 a podľa úrovne 2 NUTS.

4.

Pokrytie regionálnych štatistík zostavovaných raz za viac rokov zodpovedá populácii všetkých miestnych jednotiek, s hlavnou činnosťou zaradenou do kategórie G. Pokrytie však môže byť obmedzené len na miestne jednotky podnikov s hlavnou činnosťou zaradenou do kategórie G klasifikácie NACE Rev. 2, ak taká populácia zahrnie viac ako 95 % celkového pokrytia. Tento podiel sa vypočíta na základe ukazovateľov zamestnanosti, dostupných v podnikovom registri.

ODDIEL 8

Zasielanie výsledkov

1.

Výsledky sa zasielajú do 18 mesiacov po skončení kalendárneho roku sledovaného obdobia.

2.

Do 10 mesiacov po skončení kalendárneho roku sledovaného obdobia sa odovzdávajú predbežné národné výsledky alebo odhady štatistík podnikania, vypracované pre tieto ukazovatele:

Kód

Názov

Účtovné údaje

12 11 0

Tržby za vlastné výkony a tovar

Údaje o zamestnanosti

16 11 0

Počet zamestnaných osôb

Tieto predbežné výsledky sa členia podľa trojmiestnych kódov NACE Rev. 2 (skupín).

ODDIEL 9

Prechodné obdobie

Na zostavovanie štatistiky týkajúcej sa ukazovateľov 13 13 1 a 16 14 0 nepresiahne prechodné obdobie dva roky od skončenia prvého referenčného roku (2008) uvedeného v oddiele 5.


(1)  Nariadenie Rady (EHS) č. 3696/93 z 29. októbra 1993 o štatistickej klasifikácii produkcie (CPA) v Európskom hospodárskom spoločenstve (Ú. v. ES L 342, 31.12.1993, s. 1). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1882/2003.


PRÍLOHA IV

PODROBNÝ MODUL PRE ŠTRUKTURÁLNU ŠTATISTIKU STAVEBNÍCTVA

ODDIEL 1

Cieľ

Cieľom tejto prílohy je ustanoviť spoločný rámec na zber, spracovanie, zasielanie a vyhodnocovanie štatistiky Spoločenstva, ktorá sa týka štruktúry, činnosti, konkurencieschopnosti a výkonnosti stavebníctva.

ODDIEL 2

Rozsah pôsobnosti

Zostavovaná štatistika sa bude vzťahovať na oblasti uvedené v článku 1 písm. a) až e), najmä na:

základný zoznam štatistických údajov na podrobnú analýzu štruktúry, činnosti, konkurencieschopnosti a výkonnosti jednotlivých stavebných činností,

ďalší zoznam štatistických údajov na skúmanie špecifických otázok.

ODDIEL 3

Pokrytie

1.

Štatistiky sa zostavujú za všetky činnosti v rámci rozsahu kategórie F klasifikácie NACE Rev. 2. Podnikové štatistiky sa budú týkať všetkých podnikov, zaradených podľa ich hlavnej činnosti do kategórie F.

2.

Ak celková výška tržieb alebo počet zamestnaných osôb na úrovni oddielov v kategórii F klasifikácie NACE Rev. 2, predstavuje v členskom štáte menej ako 1 % z celkového úhrnu za Spoločenstvo, tak na účely tohto nariadenia sa tie informácie uvedené v tejto prílohe, ktoré nie sú uvedené v prílohe I, nemusia zbierať.

3.

Ak to potreby jednotlivých politík Spoločenstva vyžadujú, Komisia môže v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 12 ods. 2 požadovať ad hoc zber údajov uvedených v odseku 2.

ODDIEL 4

Ukazovatele

1.

V nižšie uvedených zoznamoch ukazovateľov a štatistík sa podľa potreby uvádza, za ktoré druhy štatistických jednotiek sa štatistiky zostavujú, a či sa štatistiky zostavujú s ročnou alebo viacročnou periodicitou. Štatistiky a ukazovatele uvedené kurzívou sú tiež zahrnuté do zoznamov spoločného modulu vymedzeného v prílohe I.

2.

Ročné demografické štatistiky:

Kód

Názov

Štrukturálne údaje

11 11 0

Počet podnikov

11 21 0

Počet miestnych jednotiek

3.

Podnikové ukazovatele, za ktoré sa zostavujú ročné štatistiky:

Kód

Názov

Poznámka

Účtovné údaje

12 11 0

Tržby za vlastné výkony a tovar

 

12 12 0

Hodnota výroby

 

12 13 0

Hrubá obchodná marža

Oddiely 41 a 42 a skupiny 43.1 a 43.9 – nepovinné

12 15 0

Pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov

 

12 17 0

Hrubý prevádzkový prebytok

 

13 11 0

Spotreba materiálu, energie, služieb a tovaru

 

13 12 0

Náklady vynaložené na predaný tovar

Oddiely 41 a 42 a skupiny 43.1 a 43.9 – nepovinné

13 13 1

Platby agentúram za sprostredkovanie pracovných síl

 

13 21 3

Zmena stavu zásob hotových výrobkov a nedokončenej výroby

 

13 31 0

Personálne náklady

 

13 32 0

Mzdy a platy

 

13 33 0

Náklady na sociálne zabezpečenie

 

13 41 1

Platby za dlhodobý prenájom a operačný leasing tovarov

 

Údaje týkajúce sa kapitálového účtu

15 11 0

Hrubé hmotné investície

 

15 12 0

Hrubé investície do pozemkov

 

15 13 0

Hrubé investície do existujúcich budov a stavieb

 

15 14 0

Hrubé investície do výstavby a prestavby budov

 

15 15 0

Hrubé investície do strojov a zariadení

 

15 21 0

Predaj hmotného investičného majetku

 

Údaje o zamestnanosti

16 11 0

Počet zamestnaných osôb

 

16 13 0

Počet zamestnancov

 

16 14 0

Prepočítaný počet zamestnancov

 

16 15 0

Počet hodín odpracovaných zamestnancami

 

Členenie tržieb podľa typu činnosti

18 11 0

Tržby z hlavnej činnosti na úrovni trojmiestneho kódu NACE Rev.2

 

Nákup energetických výrobkov

20 11 0

Nákup energetických výrobkov (v hodnote)

 

4.

Podnikové ukazovatele, za ktoré sa zostavujú viacročné štatistiky:

Kód

Názov

Poznámka

Údaje týkajúce sa kapitálového účtu

15 44 1

Investície do nakúpeného softvéru

 

Členenie tržieb podľa druhu činnosti

18 12 1

Tržby z priemyselných činností okrem stavebníctva

 

18 12 2

Tržby zo stavebných činností

 

18 15 0

Tržby z činností služieb

 

18 16 0

Tržby z obchodných a sprostredkovateľských činností

 

18 31 0

Tržby z výstavby budov

Iba oddiely 41 a 42 a skupiny 43.1 a 43.9

18 32 0

Tržby z inžinierskych stavieb

Iba oddiely 41 a 42 a skupiny 43.1 a 43.9

Subdodávky

23 11 0

Platby subdodávateľom

 

23 12 0

Príjem zo subdodávok

 

5.

Ukazovatele, za ktoré sa zostavujú ročné regionálne štatistiky:

Kód

Názov

Účtovné údaje

13 32 0

Mzdy a platy

Údaje o zamestnanosti

16 11 0

Počet zamestnaných osôb

6.

Ukazovatele za činnostné jednotky, za ktoré sa zostavujú ročné štatistiky:

Kód

Názov

Účtovné údaje

12 11 0

Tržby za vlastné výkony a tovar

12 12 0

Hodnota produkcie

13 32 0

Mzdy a platy

15 11 0

Hrubé hmotné investície

Údaje o zamestnanosti

16 11 0

Počet zamestnaných osôb

ODDIEL 5

Prvý referenčný rok

1.

Prvým referenčným rokom, za ktorý sa ročné štatistiky zostavujú, je kalendárny rok 2008. Prvé referenčné roky pre štatistiky zostavované s viacročnou periodicitou sú uvedené ďalej podľa príslušných kódov jednotlivých ukazovateľov:

Kalendárny rok

Kód

2009

15 44 1

2008

18 12 1, 18 12 2, 18 15 0, 18 16 0, 18 31 0, 18 32 0, 23 11 0 a 23 12 0

2.

Viacročné štatistiky sa zostavujú najmenej raz za päť rokov.

ODDIEL 6

Správa o kvalite štatistických údajov

V prípade každého základného ukazovateľa uvedú členské štáty stupeň presnosti zodpovedajúci koeficientu spoľahlivosti 95 %, čo Komisia zahrnie do správy ustanovenej v článku 13, pričom vezme do úvahy uplatňovanie tohto článku v jednotlivých členských štátoch. Základné ukazovatele sa ustanovia v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 12 ods. 3.

ODDIEL 7

Spracovanie výsledkov

1.

Štatistické výsledky, okrem ukazovateľov 15 44 1, 18 11 0, 18 12 1, 18 12 2, 18 15 0, 18 16 0, 18 31 0 a 18 32 0 sa členia podľa štvormiestneho kódu (triedy) NACE Rev. 2.

Výsledky za ukazovatele 15 44 1, 18 11 0, 18 12 1, 18 12 2, 18 15 0, 18 16 0, 18 31 0 a 18 32 0 sa členia podľa trojmiestneho kódu (skupiny) NACE Rev. 2.

2.

Niektoré výsledky sa okrem toho členia podľa veľkostných tried a podľa trojmiestneho kódu NACE Rev. 2 (skupiny).

3.

Výsledky štatistík zostavených za činnostné jednotky sa členia podľa štvormiestneho kódu NACE Rev. 2 (triedy).

4.

Výsledky regionálnych štatistík sa členia podľa dvojmiestneho kódu NACE Rev.2 a podľa úrovne 2 NUTS.

ODDIEL 8

Zasielanie výsledkov

Výsledky sa zasielajú do 18 mesiacov po skončení kalendárneho roku sledovaného obdobia.

Do 10 mesiacov po skončení kalendárneho roku sledovaného obdoba sa zasielajú predbežné národné výsledky alebo odhady štatistík podnikania vypracovaných za tieto ukazovatele:

Kód

Názov

Štrukturálne údaje

11 11 0

Počet podnikov

Účtovné údaje

12 11 0

Tržby za vlastné výkony a tovar

12 12 0

Hodnota produkcie

13 11 0

Spotreba materiálu, energie, služieb a tovaru

13 32 0

Mzdy a platy

Údaje týkajúce sa kapitálového účtu

15 11 0

Hrubé hmotné investície

Údaje o zamestnanosti

16 11 0

Počet zamestnaných osôb

Tieto predbežné výsledky sa členia podľa trojmiestneho kódu NACE Rev.2 (skupiny).

ODDIEL 9

Prechodné obdobie

Prechodné obdobie nie je možné povoliť.


PRÍLOHA V

PODROBNÝ MODUL PRE ŠTRUKTURÁLNU ŠTATISTIKU V POISŤOVNÍCTVE

ODDIEL 1

Cieľ

Cieľom tejto prílohy je vytvoriť spoločný rámec pre zber, spracovanie, zasielanie a vyhodnotenie štatistiky Spoločenstva o štruktúre, činnosti, konkurencieschopnosti a výkonnosti poisťovacích služieb. Tento modul obsahuje podrobný zoznam ukazovateľov, za ktoré majú byť zostavené štatistiky s cieľom zlepšiť znalosti o vývoji sektora poisťovníctva v rozsahu národnom, Spoločenstva a medzinárodnom.

ODDIEL 2

Rozsah pôsobnosti

Zostavovaná štatistika sa bude vzťahovať na oblasti uvedené v článku 1 písm. a), b) a c), najmä na:

podrobnú analýzu štruktúry, činnosti, konkurencieschopnosti a výkonnosti poisťovacích podnikov,

rozvoja rozdelenie celkovej obchodnej činnosti a obchodnej činnosti podľa produktov, štruktúry zákazníkov, medzinárodných aktivít, zamestnanosti, investícií, kapitálu a rezerv a technických rezerv.

ODDIEL 3

Pokrytie

1.

Takéto štatistiky sa budú zostavovať pre všetky činnosti v rozsahu oddielu 65 NACE Rev. 2 s výnimkou skupiny 65.3.

2.

Zostavenie štatistiky sa bude týkať týchto podnikov:

podnikov zaoberajúcich sa neživotným poistením: všetkých, ktoré sú uvedené v článku 2 ods. 1 písm. a) smernice 91/674/EHS (1),

podnikov zaoberajúcich sa životným poistením: všetkých, ktoré sú uvedené v článku 2 ods. 1 písm. b) smernice 91/674/EHS,

špecializovaných zaisťovacích podnikov: všetkých, ktoré sú uvedené v článku 2 ods. 1 písm. c) smernice 91/674/EHS,

poisťovateľov v rámci asociácie Lloyd’s: všetkých, ktorí sú uvedení v článku 4 smernice 91/674/EHS,

podnikov zaoberajúcich sa kombinovaným poistením: všetkých, ktoré vykonávajú životné a neživotné poistenie.

3.

Okrem toho pobočky poisťovacích podnikov uvedené pod hlavou III smerníc 73/239/EHS (2) a 2002/83/ES (3), ktorých činnosť spadá do jednej zo skupín NACE Rev. 2, na ktoré sa odkazuje v odseku 1, budú prispôsobené zodpovedajúcim podnikom tak, ako je uvedené v odseku 2.

4.

Na účely zosúladenia štatistiky Spoločenstva, členské štáty budú môcť vziať d úvahy výnimky uvedené v článku 3 smernice 73/239/EHS a v článku 3 ods. 2, 3, 5, 6 a 7 smernice 2002/83/ES.

ODDIEL 4

Ukazovatele

1.

Ukazovatele uvedené kurzívou sú zahrnuté aj do zoznamov spoločného modulu definovaného v prílohe I. Ukazovatele a štatistiky uvedené v zozname A, na ktoré sa poukazuje v odseku 3 a v zozname B, na ktoré sa odkazuje v odseku 4, budú zostavené podľa oddielu 5. Ak sa ukazovatele priamo odvodzujú z ročných účtov, účtovné roky, ktoré sa končia v referenčnom roku, budú začlenené do daného referenčnému roku.

2.

V zoznamoch A a B sú ukazovatele, ktoré sa týkajú podnikov zaoberajúcich sa životným poistením, označené číslom 1, tie, ktoré sa týkajú podnikov zaoberajúcich sa neživotným poistením číslom 2, tie, ktoré sa týkajú podnikov zaoberajúcich sa kombinovaným poistením číslom 3, tie ktoré sa týkajú špecializovaných zaisťovacích podnikov číslom 4, tie ktoré sa týkajú životného poistenia v podnikoch s kombinovaným poistením číslom 5, tie ktoré sa týkajú neživotného poistenia v podnikoch s kombinovaným poistením (vrátane zaistenia) číslom 6.

3.

Zoznam A zahŕňa tieto informácie:

a)

ukazovatele uvedené v článku 6 smernice 91/674/EHS týkajúce sa podnikov zaoberajúcich sa životným, neživotným, kombinovaným poistením a špeciálnych zaisťovacích podnikov: strana aktív v súvahe: položky C I (uvádzajúce pozemky a stavby, ktoré sú používané poisťovacím podnikom v rámci jeho vlastnej činnosti), C II, C II 1 + C II 3 ako úhrn, C II 2 + C II 4 ako úhrn, C III, C III 1, C III 2, C III 3, C III 4, C III 5, C III 6 + C III 7 ako súhrn, C IV, D; strana pasív v súvahe: položky A, A I, A II + A III + A IV ako súhrn, B, C 1 a (samostatne pre životné a neživotné poistenie v podnikoch zaoberajúcich sa kombinovaným poistením), C 2 a (samostatne pre životné a neživotné poistenie v podnikoch zaoberajúcich sa kombinovaným poistením), C 3 a (samostatne pre životné a neživotné poistenie v podnikoch zaoberajúcich sa kombinovaným poistením), C 4 a, C 5, C 6 a, D a, G III (bez vylúčenia prevoditeľných úverov), G IV;

b)

ukazovatele uvedené v článku 34 časti I smernice 91/674/EHS, ktoré sa vzťahujú na podniky zaoberajúce sa neživotným poistením, špeciálne zaisťovacie podniky a na neživotné poistenie v podnikoch s kombinovaným poistením: položky 1 a, 1 b, 1 c, 1 d, 2, 4 a aa, 4 a bb, 4 b aa, 4 b bb, 7 (hrubá suma), 7 d, 9, 10 (samostatne pre hrubú a čistú sumu);

c)

ukazovatele uvedené v článku 34 časti II smernice 91/674/EHS týkajúce sa podnikov, ktoré sa zaoberajú životným poistením a životného poistenia v podnikoch s kombinovaným poistením: položky 1 a, 1 b, 1 c (hrubá suma a podiel zaisťovateľov samostatne), 2, 3, 5 a aa, 5a bb, 5 b aa, 5 b bb, 6 a aa, 6 a bb, 8 (hrubá suma), 8 d, 9, 10, 12, 13 (hrubá a čistá suma samostatne);

d)

ukazovatele uvedené v článku 34 časti III smernice 91/674/EHS týkajúce sa podnikov zaoberajúcich sa životným, neživotným, kombinovaným poistením a špeciálnych zaisťovacích podnikov: položky 3, 4 (len pre podniky zaoberajúce sa životným a kombinovaným poistením), 5, 6 (len pre podniky zaoberajúce sa neživotným a kombinovaným poistením a špeciálne zaisťovacie podniky) 7, 8, 9 + 14 + 15 ako úhrn, 10 (pred zdanením), 13, 16;

e)

ukazovatele uvedené v článku 63 smernice 91/674/EHS:

týkajúce sa podnikov zaoberajúcich sa životným a neživotným poistením a životného a neživotného poistenia v podnikoch s kombinovaným poistením: hrubé predpísané poistné pri priamom poistení podľa (sub)kategórií klasifikácie produkcie (CPA) (5-ciferný číselný kód a subkategórie 66.03.21, 66.03.22),

týkajúce sa podnikov zaoberajúcich sa neživotným poistením a neživotného poistenia podnikov s kombinovaným poistením: hrubé náklady na poistné plnenie, priame poistenie, hrubé prevádzkové výdavky, priame poistenie a bilancia zaistenia, priame poistenie, všetky ukazovatele podľa tried CPA(5-ciferný číselný kód a podtriedy 66.03.21, 66.03.22),

týkajúce sa podnikov zaoberajúcich sa životným poistením a životného poistenia podnikov s kombinovaným poistením: hrubé priame predpísané poistné rozdelené tak, ako je uvedené v čísle II položke 1 uvedeného článku;

f)

ukazovatele uvedené v článku 64 smernice 91/674/EHS týkajúce sa podnikov zaoberajúcich sa životným, neživotným, kombinovaným poistením a špeciálnych zaisťovacích podnikov: provízia za priame poistenie (s výnimkou špeciálnych zaisťovacích podnikov) a celkové poistenie;

g)

dodatočné ukazovatele uvedené nižšie:

Kód

Názov

Podnik/príslušná poisťovacia činnosť

Štrukturálne údaje

11 11 0

Počet podnikov

(1, 2, 3, 4)

11 11 1

Počet podnikov v členení podľa právnej formy

(1, 2, 3, 4)

11 11 2

Počet podnikov v členení podľa výšky hrubého predpísaného poistného

(1, 2, 3)

11 11 3

Počet podnikov v členení podľa veľkostnej skupiny hrubých technických rezerv

(1)

11 11 5

Počet podnikov v členení podľa krajiny sídla materského podniku

(1, 2, 3, 4)

11 41 0

Celkový počet a umiestnenie pobočiek v iných krajinách

(1, 2, 3)

Účtovné údaje/technická časť výkazu ziskov a strát

32 11 4

Hrubé predpísané poistné v členení podľa právnej formy

(1, 2, 4, 5, 6)

32 11 5

Hrubé priame predpísané poistné v členení podľa krajiny sídla materského podniku

(1, 2, 5, 6)

32 11 6

Hrubé poistné prijaté zo zaistenia, predpísané poistné v členení podľa krajiny sídla materského podniku

(1, 2, 4, 6)

32 18 2

Podiel zaisťovateľov na hrubom predpísanom poistnom v členení podľa krajiny sídla materského podniku

(1, 2, 4, 5, 6)

32 16 0

Ostatné položky v technickom účte, hrubá suma

(1, 2, 4, 5, 6)

32 18 0

Bilancia zaistenia

(1, 2, 4, 5, 6)

32 18 8

Podiel zaisťovateľov na hrubej sume ostatných položiek v technickom účte

(1, 2, 4, 5, 6)

Účtovné údaje/netechnická časť výkazu ziskov a strát

32 19 0

Medzisúčet II (čistý zostatok technického účtu)

(3)

Ďalšie údaje týkajúce sa výkazu ziskov a strát

32 61 4

Externé výdavky na tovar a služby

(1, 2, 3, 4)

13 31 0

Náklady na zamestnancov

(1, 2, 3, 4)

32 61 5

Externé a interné výdavky na poistné plnenie manažmentu

(1, 2, 4, 5, 6)

32 61 6

Obstarávacie náklady

(1, 2, 4, 5, 6)

32 61 7

Správna réžia

(1, 2, 4, 5, 6)

32 61 8

Ostatné technické náklady v hrubej výške

(1, 2, 4, 5, 6)

32 61 9

Náklady na riadenie finančného umiestnenia

(1, 2, 4, 5, 6)

32 71 1

Výnosy z majetkových účastín

(1, 2, 4, 5, 6)

32 71 3

Výnosy z pozemkov a stavieb

(1, 2, 4, 5, 6)

32 71 4

Výnosy z ostatných zložiek finančného umiestnenia

(1, 2, 4, 5, 6)

32 71 5

Opravné položky k finančnému umiestneniu

(1, 2, 4, 5, 6)

32 71 6

Výnosy z predaja finančného umiestnenia

(1, 2, 4, 5, 6)

32 72 1

Náklady na riadenie finančného umiestnenia, vrátane úrokov

(1, 2, 4, 5, 6)

32 72 2

Tvorba opravných položiek k finančnému umiestneniu

(1, 2, 4, 5, 6)

32 72 3

Straty z predaja investícií

(1, 2, 4, 5, 6)

Údaje podľa produktov podľa (sub)kategórií CPA

33 12 1

Podiel zaisťovateľov na hrubom priamom predpísanom poistnom (5-ciferný číselný kód subkategórií 66.03.21, 66.03.22)

(1, 2, 5, 6)

Údaje internacionalizácie (geografické rozdelenie predpísanej poisťovacej činnosti podľa ustanovujúcich práv)

34 31 1

Hrubé priame predpísané poistné podľa kategórie CPA (5-ciferný číselný kód) a podľa členského štátu

(1, 2, 5, 6)

Údaje internacionalizácie (geografické rozdelenie predpísanej poisťovacej činnosti podľa práva voľného poskytovania služieb)

34 32 1

Hrubé priame predpísané poistné podľa tried CPA (5-ciferný číselný kód) a podľa členského štátu

(1, 2, 5, 6)

Údaje o zamestnanosti

16 11 0

Počet zamestnaných osôb

(1, 2, 3, 4)

Údaje zo súvahy (aktíva/pasíva)

36 30 0

Súvaha spolu

(1, 2, 3, 4)

37 33 1

Hrubé rezervy na neuhradené poistné plnenia súvisiace s priamym poistením

(2, 6)

37 30 1

Celkové čisté technické rezervy

(1, 2, 3, 4)

4.

Zoznam B obsahuje nasledujúce informácie:

a)

ukazovatele vymenované v článku 34 časti I smernice 91/674/EHS, týkajúce sa podnikov zaoberajúcich sa neživotným poistením a špeciálnych zaisťovacích podnikov neživotného poistenia v podnikoch s kombinovaným poistením: položky 3, 5, 6, 8;

b)

ukazovatele vymenované v článku 34 časti II smernice 91/674/EHS, týkajúce sa podnikov zaoberajúcich sa životným poistením a životného poistenia v podnikoch s kombinovaným poistením: položky 4, 6 b, 7, 11;

c)

ukazovatele uvedené v článku 63 smernice 91/674/EHS, týkajúce sa podnikov zaoberajúcich sa životným a neživotným poistením a životného a neživotného poistenia podnikov s kombinovaným poistením: geografické rozdelenie hrubého priameho predpísaného poistného podľa sídla vedenia podniku v členskom štáte, v iných členských štátoch, v iných krajinách EHS, vo Švajčiarsku, USA, Japonsku alebo iných tretích krajinách;

d)

ďalšie ukazovatele nižšie uvedené:

Kód

Názov

Podnik/príslušná poisťovacia činnosť

Poznámky

Účtovné údaje/technická časť výkazu ziskov a strát

32 13 2

Hrubé platby v súvislosti s poistným plnením požadovaným v bežnom účtovnom roku

(2, 4, 6)

 

Medzinárodné činnosti (všeobecne)

34 12 0

Geografické rozdelenie hrubého poistného prijatého zo zaistenia, predpísaného poistného

(1, 2, 4, 5, 6)

 

34 13 0

Geografické rozdelenie podielu zaisťovateľov na hrubom predpísanom poistnom

(1, 2, 4, 5, 6)

 

Údaje zo súvahy (aktíva/pasíva)

36 11 2

Pozemky a budovy (bežná hodnota)

(1, 2, 3, 4)

 

36 12 3

Finančné umiestnenie v podnikoch tretích osôb a účastiny (bežná hodnota)

(1, 2, 3, 4)

 

36 13 8

Ostatné finančné umiestnenie (bežná hodnota)

(1, 2, 3, 4)

 

36 21 0

Finančné umiestnenie v mene držiteľov životnej poistky, ktorí nesú investičné riziko – pozemky a budovy

(1, 3)

 

36 22 0

Finančné umiestnenie v mene držiteľov životnej poistky, ktorí nesú investičné riziko – ostatné finančné umiestnenie

(1, 3)

 

37 10 1

Celkový kapitál a rezervy rozdelené podľa právnej formy

(1, 2, 3, 4)

 

37 33 3

Hrubá rezerva na neuhradené poistné plnenia súvisiace s priamym poistením podľa kategórií (5-ciferný číselný kód) a subkategórie CPA 66.03.21, 66.03.22

(2, 6)

 

Ostatné údaje

39 10 0

Počet nevybavených zmlúv na konci účtovného roka, súvisiacich s priamym poistením pre všetky individuálne zmluvy životného poistenia a pre nasledujúce kategórie CPA: 66.01.1, 66.03.1, 66.03.4 a 66.03.5

(1, 2, 5, 6)

 

39 20 0

Počet poistených osôb na konci účtovného roku v oblasti priameho poistenia pre všetky skupinové zmluvy životného poistenia a pre nasledujúcu kategóriu CPA 66.03.1

(1, 2, 5, 6)

 

39 30 0

Počet poistených vozidiel na konci účtovného roku v oblasti priameho poistenia pre nasledujúcu kategóriu CPA 66.03.2

(2, 6)

Nepovinné

39 40 0

Hrubá poistná suma na konci účtovného roku v oblasti priameho poistenia pre nasledujúce kategórie CPA: 66.01.1 a 66.01.4

(1, 5)

Nepovinné

39 50 0

Počet poistných plnení počas účtovného roku v oblasti priameho poistenia pre nasledujúcu kategóriu CPA: 66.03.2

(2, 6)

Nepovinné

ODDIEL 5

Prvý referenčný rok

Prvý referenčný rok, za ktorý sa ročná štatistika zostavuje, je kalendárny rok 2008.

ODDIEL 6

Tvorba výsledkov

Výsledky sa členia do štvormiestnej úrovne (tried) NACE Rev. 2.

ODDIEL 7

Zasielanie výsledkov

Výsledky sa zašlú do 12 mesiacov od konca referenčného roka v prípade podnikov uvedených v oddiele 3, s výnimkou špeciálnych zaisťovacích podnikov, ktorých výsledky sa zašlú do 18 mesiacov od konca sledovaného obdobia.

ODDIEL 8

Európsky výbor pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie

Komisia bude informovať Európsky výbor pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov, vytvorený rozhodnutím Komisie 2004/9/ES (4) o vykonávaní tohto modulu a o všetkých opatreniach týkajúcich sa prispôsobenia ekonomickému a technickému rozvoju v zbere a štatistickom spracovaní údajov a v spracovaní a zasielaní výsledkov, ktoré prijíma v súlade s článkom 12.

ODDIEL 9

Prechodné obdobie

Prechodné obdobie nie je možné povoliť.


(1)  Smernica Rady 91/674/EHS z 19. decembra 1991 o ročných účtovných závierkach a konsolidovaných účtovných závierkach poisťovní (Ú. v. ES L 374, 31.12.1991, s. 7). Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/46/ES (Ú. v. EÚ L 224, 16.8.2006, s. 1).

(2)  Prvá smernica Rady 73/239/EHS z 24. júla 1973 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení vzťahujúcich sa na začatie a vykonávanie priameho poistenia s výnimkou životného poistenia (Ú. v. ES L 228, 16.8.1973, s. 3). Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/68/ES (Ú. v. EÚ L 323, 9.12.2005, s. 1).

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/83/ES z 5. novembra 2002 o životnom poistení (Ú. v. ES L 345, 19.12.2002, s. 1). Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2007/44/ES (Ú. v. EÚ L 247, 21.9.2007, s. 1).

(4)  Ú. v. EÚ L 3, 7.1.2004, s. 34.


PRÍLOHA VI

PODROBNÝ MODUL PRE ŠTRUKTURÁLNU ŠTATISTIKU O ÚVEROVÝCH INŠTITÚCIACH

ODDIEL 1

Cieľ

Cieľom tejto prílohy je stanoviť spoločný rámec pre zber, spracovanie, zasielanie a vyhodnocovanie štatistiky Spoločenstva o štruktúre, činnosti, konkurencieschopnosti a výkonnosti úseku úverových inštitúcií. Súčasťou tohto modulu je podrobný zoznam ukazovateľov, za ktoré sa má zostavovať štatistika s cieľom zlepšiť znalosti o národnom, komunitárnom a medzinárodnom rozvoji úseku úverových inštitúcií.

ODDIEL 2

Rozsah pôsobnosti

Zostavovaná štatistika sa bude vzťahovať na oblasti uvedené v článku 1 písm. a), b) a c), najmä na:

podrobnej analýzy štruktúry, činnosti, konkurencieschopnosti a výkonnosti úverových inštitúcií,

rozvoja a triedenia celkovej činnosti, ako aj činnosti podľa produktu, medzinárodných aktivít, zamestnanosti, kapitálu a rezerv a ostatných aktív a pasív.

ODDIEL 3

Pokrytie

1.

Štatistika sa zostavuje za činnosť úverových inštitúcií na úrovni tried 64.19 a 64.92 NACE Rev. 2.

2.

Štatistika sa má zostavovať za činnosť všetkých úverových inštitúcií uvedených v článku 2 ods. 1) písmeno a) a v článku 2 ods. 2) smernice Rady 86/635/EHS z 8. decembra 1986 o ročných účtoch a konsolidovaných účtoch bánk a ostatných finančných inštitúcií (1), s výnimkou centrálnych bánk.

3.

Pobočky úverových inštitúcií uvedených v článku 38 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES zo 14. júna 2006, týkajúcej sa začatia a pokračovania činnosti úverových inštitúcií (prepracované znenie) (2), ktorých činnosť patrí do oblasti pôsobnosti tried 64.19 a 64.92 NACE Rev.2, sa majú začleniť do úverových inštitúcií uvedených v odseku 2.

ODDIEL 4

Ukazovatele

Ukazovatele sú uvedené v ďalšom texte. Ukazovatele uvedené v kurzíve sú zahrnuté aj v zozname ukazovateľov spoločného modulu definovaného v prílohe I. Ak sú ukazovatele priamo odvodené z ročných účtov, tak účtovné roky, ktoré sa končia v referenčnom roku, sa začlenia do daného referenčného roku.

Tento zoznam obsahuje:

a)

ukazovatele v článku 4 smernice 86/635/EHS: strana aktív súvahy: položka 4; strana pasív súvahy: položky 2 a + 2 b ako súhrn, položky 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 ako súhrn;

b)

ukazovatele v článku 27 smernice 86/635/EHS: položka 2, položky 3 a + 3 b + 3 c ako súhrn, položka 3a, položka 4, položka 5, položka 6, položka 7, položky 8 a + 8 b ako súhrn, položka 8 b, položka 10, položky 11 + 12 ako súhrn, položky 9 + 13 + 14 ako súhrn, položky 15 + 16 ako súhrn, položka 19, položky 15 + 20 + 22 ako súhrn, položka 23;

c)

nasledujúce doplňujúce ukazovatele:

Kód

Názov

Poznámka

Štrukturálne údaje

11 11 0

Počet podnikov

 

11 11 1

Počet podnikov v členení podľa právnej formy

 

11 11 4

Počet podnikov v členení podľa sídla materského podniku

 

11 11 6

Počet podnikov v členení podľa veľkostných tried celkovej súvahy

 

11 11 7

Počet podnikov v členení podľa kategórie úverových inštitúcií

 

11 21 0

Počet miestnych jednotiek

 

11 41 1

Celkový počet pobočiek v členení podľa sídla v krajinách, ktoré nepatria do Európskeho hospodárskeho priestoru

 

11 51 0

Celkový počet pomocných finančných inštitúcií v členení podľa sídla v iných krajinách

 

Účtovné údaje: výkaz ziskov a strát

42 11 0

Prijaté úroky a podobné príjmy

 

42 11 1

Prijaté úroky a podobné príjmy pochádzajúce z cenných papierov s pevným výnosom

 

42 12 1

Platené úroky a podobné poplatky spojené s dlhovými cennými papiermi v emisii

 

12 12 0

Hodnota produkcie

 

13 11 0

Celkové nákupy tovarov a služieb

 

13 31 0

Náklady na zamestnancov

 

12 14 0

Pridaná hodnota v základných cenách

Nepovinné

12 15 0

Pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov

 

15 11 0

Hrubé hmotné investície

 

Účtovné údaje: súvaha

43 30 0

Súvaha spolu

 

43 31 0

Súvaha spolu v členení podľa sídla materského podniku

 

43 32 0

Súvaha spolu v členení podľa právnej formy

 

Údaje podľa produktov

44 11 0

Prijaté úroky a podobné príjmy v členení podľa (sub)kategórií CPA

Nepovinné

44 12 0

Splatné úroky a podobné poplatky v členení podľa (sub)kategórií CPA

Nepovinné

44 13 0

Prijaté provízie v členení podľa (sub)kategórií CPA

Nepovinné

44 14 0

Splatné provízie v členení podľa (sub)kategórií CPA

Nepovinné

Údaje o vnútornom trhu a internacionalizácii

45 11 0

Geografické členenie celkového počtu pobočiek v EHP

 

45 21 0

Geografické členenie prijatého úroku a podobného príjmu

 

45 22 0

Geografické členenie súvahy spolu

 

45 31 0

Geografické členenie prijatých úrokov a podobných príjmov z podnikania (v ostatných krajinách EHP) na základe voľného pohybu služieb

Nepovinné

45 41 0

Geografické členenie výnosov z úrokov a podobných príjmov z podnikania pobočiek (v krajinách mimo EHP)

Nepovinné

45 42 0

Geografické členenie prijatých úrokov a podobných príjmov z podnikania (v krajinách mimo EHP) na základe voľného pohybu služieb

Nepovinné

Údaje o zamestnanosti

16 11 0

Počet zamestnaných osôb

 

16 11 1

Počet zamestnaných osôb v členení podľa kategórií úverových inštitúcií

 

16 11 2

Počet zamestnaných žien

 

16 13 0

Počet zamestnancov

 

16 13 6

Počet zamestnancov – žien

 

16 14 0

Prepočítaný počet zamestnancov

 

Ostatné údaje

47 11 0

Počet účtov v členení podľa (sub)kategórií CPA

Nepovinné

47 12 0

Počet úverov a preddavkov klientom v členení podľa (sub)kategórií CPA

Nepovinné

47 13 0

Počet bankomatov (ATM) vo vlastníctve úverových inštitúcií

 

d)

Ukazovatele, za ktoré sa zostavuje ročná regionálna štatistika:

Kód

Názov

Poznámka

Štrukturálne údaje

11 21 0

Počet miestnych jednotiek

 

Účtovné údaje

13 32 0

Mzdy a platy

Nepovinné

Údaje o zamestnanosti

16 11 0

Počet zamestnaných osôb

 

ODDIEL 5

Prvý referenčný rok

Prvým referenčným rokom, za ktorý sa zostavuje ročná štatistika za ukazovatele uvedené v oddiele 4, je kalendárny rok 2008.

ODDIEL 6

Spracovanie výsledkov

1.

Výsledky sa členia podľa tried NACE Rev.2: 64.19 a 64.92, samostatne.

2.

Výsledky regionálnej štatistiky sa triedia na úrovni štvormiestneho kódu (triedy) NACE Rev.2 a na úrovni 1 NUTS.

ODDIEL 7

Zasielanie výsledkov

O odklade odoslania výsledkov sa rozhodne v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 12 ods. 3 a nie je dlhší ako 10 mesiacov od konca referenčného roku.

ODDIEL 8

Výbor pre menovú a finančnú štatistiku a štatistiku platobnej bilancie

Komisia bude informovať Výbor pre menovú a finančnú štatistiku a štatistiku platobnej bilancie založený rozhodnutím Rady 2006/856/ES (3) o vykonávaní tohto modulu a o všetkých opatreniach týkajúcich sa prispôsobenia sa ekonomickému a technickému vývoju v oblasti zberu a štatistického spracovania údajov, spracovania a zasielania výsledkov.

ODDIEL 9

Pilotné štúdie

1.

Za činnosti, na ktoré sa vzťahuje táto príloha, Komisia umožní členským štátom vykonať nasledujúce pilotné štúdie:

a)

informácie o derivátoch a podsúvahových položkách;

b)

informácie o distribučných sieťach;

c)

informácie potrebné na členenie transakcií úverových inštitúcií podľa cien a objemov.

2.

Pilotné štúdie sa majú realizovať tak, aby bolo možné určiť dôležitosť a realizovateľnosť získavania údajov, berúc do úvahy výhody dostupnosti údajov vo vzťahu k nákladom na zber a zaťaženosť podnikov.

ODDIEL 10

Prechodné obdobie

Prechodné obdobie nie je možné povoliť.


(1)  Ú. v. ES L 372, 31.12.1986, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2006/46/ES.

(2)  Ú. v. EÚ L 177, 30.6.2006, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2007/44/ES.

(3)  Ú. v. EÚ L 332, 30.11.2006, s. 21.


PRÍLOHA VII

PODROBNÝ MODUL PRE ŠTRUKTURÁLNU ŠTATISTIKU O PENZIJNÝCH FONDOCH

ODDIEL 1

Cieľ

Cieľom tejto prílohy je stanoviť spoločný rámec pre zber, spracovanie, zasielanie a vyhodnocovanie štatistiky Spoločenstva o štruktúre, činnosti, konkurencieschopnosti a výkonnosti sektora penzijných fondov. Súčasťou tohto modulu je podrobný zoznam ukazovateľov, za ktoré sa zostavuje štatistika s cieľom zlepšiť znalosti o národnom, komunitárnom a medzinárodnom rozvoji sektora penzijných fondov.

ODDIEL 2

Rozsah pôsobnosti

Zostavovaná štatistika sa bude vzťahovať na oblasti uvedené v článku 1 písm. a), b) a c), najmä na:

podrobnú analýzu štruktúry, činnosti, konkurencieschopnosti a výkonnosti penzijných fondov,

rozvoj a rozdelenie celkovej činnosti, štruktúru členov penzijných fondov, medzinárodné aktivity, zamestnanosť, investície a záväzky.

ODDIEL 3

Pokrytie

1.

Štatistika sa má zostavovať za všetky činnosti v oblasti pôsobnosti skupiny 65.3 NACE Rev. 2. Táto skupina sa vzťahuje na činnosť autonómnych penzijných fondov.

2.

Určitá štatistika sa zostavuje aj za podniky s neautonómnymi penzijnými fondmi, ktoré sa realizujú ako pomocné činnosti.

ODDIEL 4

Ukazovatele

1.

V nasledujúcom zozname ukazovateľov je uvedený, kde je to dôležité, typ štatistickej jednotky, za ktorú sa štatistika zostavuje. Ukazovatele uvedené v kurzíve sú zahrnuté aj v zozname ukazovateľov spoločného modulu definovaného v prílohe I. Ak sú ukazovatele odvodené z ročných účtov, tak účtovné roky končiace v referenčnom roku sa majú začleniť do daného referenčného roku.

2.

Demografické a podnikové ukazovatele, za ktoré sa zostavuje ročná štatistika (iba pre podniky s autonómnymi penzijnými fondmi):

Kód

Názov

Poznámka

Štrukturálne údaje

11 11 0

Počet podnikov

 

11 11 8

Počet podnikov v členení podľa veľkosti investícií

 

11 11 9

Počet podnikov v členení podľa veľkostných tried členov

 

11 61 0

Počet penzijných schém

Nepovinné

Účtovné údaje: výkaz ziskov a strát (príjmov a výdavkov)

12 11 0

Tržby za vlastné výkony a tovar

 

48 00 1

Prijaté penzijné príspevky od členov

 

48 00 2

Prijaté penzijné príspevky od zamestnávateľov

 

48 00 3

Došlé transfery

 

48 00 4

Ostatné penzijné príspevky

 

48 00 5

Penzijné príspevky do dávkovo definovaných schém

 

48 00 6

Penzijné príspevky do príspevkovo definovaných schém

 

48 00 7

Penzijné príspevky do hybridných schém

 

48 01 0

Investičné príjmy (PF)

 

48 01 1

Kapitálové zisky a straty

 

48 02 1

Prijaté poistné nároky

 

48 02 2

Ostatné príjmy (PF)

 

12 12 0

Hodnota produkcie

 

12 14 0

Pridaná hodnota v základných cenách

Nepovinné

12 15 0

Pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov

 

48 03 0

Celkové výdavky na penzie

 

48 03 1

Pravidelné penzijné platby

 

48 03 2

Penzijné platby paušálnych súm

 

48 03 3

Odoslané transfery

 

48 04 0

Čistá zmena technických rezerv (rezervy)

 

48 05 0

Splatné poistné prémie

 

48 06 0

Celkové prevádzkové výdavky

 

13 11 0

Celkový nákup tovaru a služieb

 

13 31 0

Náklady na zamestnancov

 

15 11 0

Hrubé hmotné investície

 

48 07 0

Všetky dane

 

Súvahové údaje: aktíva

48 11 0

Pôda a budovy (PF)

 

48 12 0

Investície do pridružených podnikov a účastín (PF)

 

48 13 0

Akcie a ostatné cenné papiere s variabilnými výnosmi

 

48 13 1

Akcie obchodované na regulovanom trhu

 

48 13 2

Akcie obchodované na regulovanom trhu špecializovanom na malé a stredné podniky

 

48 13 3

Neverejne obchodované akcie

 

48 13 4

Ostatné cenné papiere s variabilnými výnosmi

 

48 14 0

Jednotky v podnikoch na spoločné investície do prevoditeľných cenných papierov

 

48 15 0

Dlhové cenné papiere a ostatné cenné papiere s pevným výnosom

 

48 15 1

Dlhové cenné papiere a ostatné cenné papiere s pevným výnosom vydané štátnou správou

Nepovinné

48 15 2

Ostatné dlhové cenné papiere a ostatné cenné papiere s pevným výnosom

Nepovinné

48 16 0

Účasť na investičných podnikateľských združeniach (spoločných fondoch) (PF)

 

48 17 0

Pôžičky garantované hypotékami a ostatné pôžičky inde nekryté

 

48 18 0

Ostatné investície

 

48 10 0

Celkové investície do penzijných fondov

 

48 10 1

Celkové investície investované do „sponzorského podniku“

 

48 10 4

Celkové investície v trhových hodnotách

 

48 20 0

Ostatné aktíva

 

Súvahové údaje: pasíva

48 30 0

Kapitál a rezervy

 

48 40 0

Čisté technické rezervy

 

48 50 0

Ostatné pasíva

 

Údaje o vnútornom trhu a internacionalizácii

48 61 0

Geografické členenie obratu

 

48 62 0

Akcie a ostatné cenné papiere s variabilnými výnosmi v členení podľa lokality

Nepovinné

48 63 0

Celkové investície v členení podľa lokality

Nepovinné

48 64 0

Celkové investície rozpísané na eurokomponenty a ostatné

 

Údaje o zamestnanosti

16 11 0

Počet zamestnaných osôb

 

Ostatné údaje

48 70 0

Počet členov

 

48 70 1

Počet členov dávkovo definovaných schém

 

48 70 2

Počet členov príspevkovo definovaných schém

 

48 70 3

Počet členov hybridných schém

 

48 70 4

Počet aktívnych členov

 

48 70 5

Počet členov s odloženým členstvom

 

48 70 6

Počet osôb na dôchodku

 

3.

Podnikové ukazovatele, za ktoré sa zostavuje ročná štatistika (iba pre podniky s neautonómnymi penzijnými fondmi):

Kód

Názov

Poznámka

Štrukturálne údaje

11 15 0

Počet podnikov s neautonómnymi penzijnými fondmi

 

Účtovné údaje: výkaz ziskov a strát (príjmov a výdavkov)

48 08 0

Obrat neautonómnych penzijných fondov

Nepovinné

ODDIEL 5

Prvý referenčný rok

Prvým referenčným rokom, za ktorý sa zostavuje ročná štatistika za ukazovatele uvedené v oddiele 4, je kalendárny rok 2008.

ODDIEL 6

Spracovanie výsledkov

1.

Výsledky za ukazovatele uvedené v oddiele 4 odseku 2 sa členia na úrovni štvormiestneho kódu (triedy) NACE Rev. 2.

2.

Výsledky za ukazovatele uvedené v oddiele 4 odseku 3 sa členia na úrovni kategórie NACE Rev. 2.

ODDIEL 7

Zasielanie výsledkov

Výsledky sa zasielajú do 12 mesiacov od konca referenčného roku.

ODDIEL 8

Európsky výbor pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie

Komisia bude informovať Európsky výbor pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov o vykonávaní tohto modulu a o všetkých opatreniach týkajúcich sa prispôsobeniu sa ekonomickému a technickému vývoju v oblasti zberu a štatistického spracovania údajov, spracovania a zasielania výsledkov.

ODDIEL 9

Pilotné zisťovania

Za činnosti, na ktoré sa vzťahuje táto príloha, Komisia umožní členským štátom vykonávať nasledujúce pilotné zisťovania:

1.

Podrobnejšie informácie o cezhraničných aktivitách penzijných fondov:

Kód

Názov

Štrukturálne údaje

11 71 0

Počet podnikov s členmi v iných krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru

11 72 0

Počet podnikov s aktívnymi členmi v ostatných krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru

Údaje o vnútornom trhu a internacionalizácii

48 65 0

Geografické rozdelenie počtu členov podľa pohlavia

48 65 1

Geografické členenie počtu členov dávkovo definovaných schém

48 65 2

Geografické členenie počtu členov príspevkovo definovaných schém

48 65 3

Geografické členenie počtu členov hybridných schém

48 65 4

Geografické členenie počtu aktívnych členov

48 65 5

Geografické členenie počtu členov s odloženým členstvom

48 65 6

Geografické členenie počtu osôb na dôchodku

48 65 7

Geografické členenie počtu osôb poberajúcich odvodenú penziu

Ostatné údaje

48 70 7

Počet členov ženského pohlavia

2.

Ďalšie informácie o neautonómnych penzijných fondoch:

Kód

Názov

Štrukturálne údaje

11 15 1

Počet podnikov s neautonómnymi penzijnými fondmi, v členení podľa veľkostných tried členov

Súvahové údaje: pasíva

48 40 1

Čisté technické rezervy neautonómnych penzijných fondov

Ostatné údaje

48 72 0

Počet členov neautonómnych penzijných fondov

Údaje o vnútornom trhu a internacionalizácii

48 66 1

Geografické rozdelenie počtu aktívnych členov neautonómnych penzijných fondov

48 66 2

Geografické členenie počtu aktívnych členov neautonómnych penzijných fondov s odloženým členstvom

48 66 3

Geografické členenie počtu osôb na dôchodku poberajúcich penziu z neautonómnych penzijných fondov

48 66 4

Geografické členenie počtu osôb poberajúcich odvodenú penziu z neautonómnych penzijných fondov

Účtovné údaje: výkaz ziskov a strát (príjmov a výdavkov)

48 09 0

Penzijné platby zo strany neautonómnych penzijných fondov

3.

Informácie o derivátoch a podsúvahových položkách:

Pilotné zisťovania sa uskutočnia tak, aby bolo možné určiť dôležitosť a realizovateľnosť získavania údajov, berúc do úvahy výhody dostupnosti údajov vo vzťahu k nákladom na zber a zaťaženosť podnikov.

ODDIEL 10

Prechodné obdobie

Prechodné obdobie nie je možné povoliť.


PRÍLOHA VIII

PODROBNÝ MODUL PRE ŠTRUKTURÁLNU ŠTATISTIKU SLUŽIEB PODNIKOV

ODDIEL 1

Cieľ

Cieľom tejto prílohy je ustanovenie spoločného rámca na zber, spracovanie, zasielanie a vyhodnocovanie štatistiky Spoločenstva o štruktúre, činnosti, konkurencieschopnosti a výkonnosti sektora služieb podnikov.

ODDIEL 2

Rozsah pôsobnosti

Zostavovaná štatistika sa bude vzťahovať na oblasti uvedené v článku 1 písm. a) až d) a f), najmä na zoznam ukazovateľov na podrobnú analýzu štruktúry, činnosti, konkurencieschopnosti a výkonnosti služieb podnikov.

ODDIEL 3

Pokrytie

Štatistika sa zostavuje za všetky činnosti zaradené do oddielov 62, 69, 71, 73 a 78 a skupín 58.2, 63.1 a 70.2 NACE Rev. 2. Tieto sektory sa vzťahujú na časť vydavateľských činností, činnosti služieb týkajúce sa informačných technológií, časť činností informačných služieb a odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti sprostredkovania práce. Štatistika v tomto module sa vzťahuje na populáciu podnikov s 20 a viac zamestnancami, ktorých hlavná činnosť je zaradená do uvedených oddielov a skupín. Najskôr v roku 2011 môže Komisia iniciovať štúdiu o potrebe a možnosti zmeniť spodnú hranicu sledovanej populácie. Na základe takejto štúdie sa v súlade s regulačným postupom s kontrolou podľa článku 12 ods. 3 prijmú opatrenia zamerané na zmenu a doplnenie nepodstatných prvkov tohto nariadenia, ktoré sa týkajú zmeny spodnej hranice.

ODDIEL 4

Ukazovatele

1.

V nasledujúcom zozname sú uvedené ukazovatele a štatistiky, ktorá sa zostavujú s ročnou alebo dvojročnou periodicitou. Štatistika a ukazovatele vyznačené kurzívou sú tiež zahrnuté v zoznamoch spoločného modulu definovaného v prílohe I.

2.

Ukazovatele podnikov v oddieloch 62 a 78 a v skupinách 58.2, 63.1, 73.1 NACE Rev. 2, za ktoré sa zostavuje ročná štatistika:

Kód

Názov

Poznámka

Štrukturálne údaje

11 11 0

Počet podnikov

 

Členenie tržieb podľa druhu produktov

12 11 0

Členenie tržieb podľa produktov (podľa klasifikácie CPA)

Členenie výrobkov sa určí v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 12 ods. 3

Informácie o sídle klienta

12 11 0

Tržby podľa sídla klienta, konkrétne:

Rezident

Nerezident

Vnútri EÚ

Mimo EÚ

 

3.

Ukazovatele, za ktoré sa zostavuje dvojročná podniková štatistika v skupinách 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2 a 73.2 NACE Rev.2:

Kód

Názov

Poznámka

Štrukturálne údaje

11 11 0

Počet podnikov

 

Členenie tržieb podľa druhu produktov

12 11 0

Členenie tržieb podľa produktov (podľa klasifikácie CPA)

Členenie produktov sa určí v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 12 ods. 3

Informácie o sídle klienta

12 11 0

Tržby podľa sídla klienta, konkrétne:

Rezident

Nerezident

Vnútri EÚ

Mimo EÚ

 

ODDIEL 5

Prvý referenčný rok

Prvý referenčný rok, za ktorý sa zostavuje ročná štatistika, ktorá sa vzťahuje na oddiely 62 a 78 a skupiny 58.2, 63.1 a 73.1 NACE Rev. 2, a dvojročná štatistika, ktorá sa vzťahuje na skupiny 69.1, 69.2 a 70.2 NACE Rev. 2, je rok 2008. Prvý referenčný rok, za ktorý sa zostavuje dvojročná štatistika, ktorá sa vzťahuje na triedy 71.1, 71.2 a 73.2 NACE Rev. 2, je rok 2009.

ODDIEL 6

Spracovanie výsledkov

1.

Na účely tvorby štatistiky Spoločenstva musia členské štáty predložiť národné výsledky v triedení podľa oddielov 62 a 78 a podľa skupín 58.2, 63.1, 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2, 73.1 a 73.2 NACE Rev. 2.

2.

Výsledky týkajúce sa tržieb za oddiely 62 a 78 a za skupiny 58.2, 63.1, 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2, 73.1 a 73.2 NACE Rev. 2 sa ďalej členia podľa produktov a sídla klienta.

ODDIEL 7

Zasielanie výsledkov

Výsledky sa zasielajú do 18 mesiacov od skončenia kalendárneho roku sledovaného obdobia.

ODDIEL 8

Prechodné obdobie

Na účely podrobného modulu definovaného v tejto prílohe nepresiahne prechodné obdobie na zostavovanie štatistiky uvedenej v oddiele 4 tri roky od skončenia prvého referenčného roku uvedeného v oddiele 5.


PRÍLOHA IX

PODROBNÝ MODUL PRE ŠTRUKTURÁLNU ŠTATISTIKU DEMOGRAFIE PODNIKOV

ODDIEL 1

Ciele

Cieľom tejto prílohy je ustanoviť spoločný rámec na zber, spracovanie, zasielanie a vyhodnocovanie štatistiky Spoločenstva o demografii podnikov.

ODDIEL 2

Rozsah pôsobnosti

Zostavovaná štatistika sa bude vzťahovať na oblasti uvedené v článku 1 písm. a) až f), najmä na zoznam ukazovateľov na podrobnú analýzu súboru aktívnych podnikov, vzniku podnikov, zániku podnikov a prežívanie vzniknutých podnikov a súvisiaci vplyv na štruktúru, činnosť a vývoj súboru podnikov.

ODDIEL 3

Pokrytie

1.

Štatistika sa zostavuje za všetky činnosti uvedené v oddiele 10.

2.

Uskutočnia sa pilotné zisťovania o štatistických jednotkách, činnosti a demografických udalostiach uvedených v oddiele 12.

ODDIEL 4

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto prílohy sa uplatňujú tieto definície:

„sledované obdobie“ znamená rok, v ktorom sa sleduje populácia aktívnych podnikov, vzniknutých podnikov, zaniknutých podnikov a prežívajúcich podnikov. V oddiele 5 sa uvádza ako „t“.

ODDIEL 5

Ukazovatele

1.

Ročná demografická štatistika, v ktorej sú štatistickými jednotkami podniky, sa zostavuje za tieto ukazovatele:

Kód

Názov

Štrukturálne údaje

11 91 0

Populácia podnikov aktívnych v roku t

11 92 0

Počet podnikov vzniknutých v roku t

11 93 0

Počet podnikov zaniknutých v roku t

11 94 1

Počet podnikov vzniknutých v roku t – 1, ktoré prežili do roku t

11 94 2

Počet podnikov vzniknutých v roku t – 2, ktoré prežili do roku t

11 94 3

Počet podnikov vzniknutých v roku t – 3, ktoré prežili do roku t

11 94 4

Počet podnikov vzniknutých v roku t – 4, ktoré prežili do roku t

11 94 5

Počet podnikov vzniknutých v roku t – 5, ktoré prežili do roku t

2.

Podnikové ukazovatele pre populácie aktívnych podnikov, vznik podnikov, zániku podnikov a prežívania podnikov, za ktoré sa zostavuje ročná štatistika:

Kód

Názov

Údaje o zamestnanosti

16 91 0

Počet zamestnaných osôb v populácii podnikov aktívnych v roku t

16 91 1

Počet zamestnancov v populácii podnikov aktívnych v roku t

16 92 0

Počet zamestnaných osôb v populácii podnikov vzniknutých v roku t

16 92 1

Počet zamestnancov v populácii podnikov vzniknutých v roku t

16 93 0

Počet zamestnaných osôb v populácii podnikov zaniknutých v roku t

16 93 1

Počet zamestnancov v populácii podnikov zaniknutých v roku t

16 94 1

Počet zamestnaných osôb v populácii podnikov vzniknutých v roku t – 1, ktoré prežili do roku t

16 94 2

Počet zamestnaných osôb v populácii podnikov vzniknutých v roku t – 2, ktoré prežili do roku t

16 94 3

Počet zamestnaných osôb v populácii podnikov vzniknutých v roku t – 3, ktoré prežili do roku t

16 94 4

Počet zamestnaných osôb v populácii podnikov vzniknutých v roku t – 4, ktoré prežili do roku t

16 94 5

Počet zamestnaných osôb v populácii podnikov vzniknutých v roku t – 5, ktoré prežili do roku t

16 95 1

Počet zamestnaných osôb v populácii podnikov vzniknutých v roku t – 1, ktoré prežili do roku t, v roku vzniku

16 95 2

Počet zamestnaných osôb v populácii podnikov vzniknutých v roku t – 2, ktoré prežili do roku t, v roku vzniku

16 95 3

Počet zamestnaných osôb v populácii podnikov vzniknutých v roku t – 3, ktoré prežili do roku t, v roku vzniku

16 95 4

Počet zamestnaných osôb v populácii podnikov vzniknutých v roku t – 4, ktoré prežili do roku t, v roku vzniku

16 95 5

Počet zamestnaných osôb v populácii podnikov vzniknutých v roku t – 5, ktoré prežili do roku t, v roku vzniku

ODDIEL 6

Prvý referenčný rok

Prvý referenčný rok, za ktorý sa zostavuje ročná štatistika, je:

Kalendárny rok

Kód

2004

11 91 0, 11 92 0, 11 93 0, 16 91 0, 16 91 1, 16 92 0, 16 92 1, 16 93 0 a 16 93 1

2005

11 94 1, 16 94 1 a 16 95 1

2006

11 94 2, 16 94 2 a 16 95 2

2007

11 94 3, 16 94 3 a 16 95 3

2008

11 94 4, 16 94 4 a 16 95 4

2009

11 94 5, 16 94 5 a 16 95 5

ODDIEL 7

Správa o kvalite štatistických údajov

Členské štáty vypracujú správu o kvalite, v ktorej uvedú porovnateľnosť ukazovateľov 11 91 0 a 16 91 0 s ukazovateľmi 11 11 0 a 16 11 0 v prílohe I a v prípade potreby súlad poskytnutých údajov so spoločnou metodikou stanovenou v príručke odporúčaní, uvedenej v oddiele 11.

ODDIEL 8

Spracovanie výsledkov

1.

Výsledky sa členia na úroveň činností uvedenú v oddiele 10.

2.

Niektoré výsledky, ktoré sa určia v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 12 ods. 3, sa okrem toho rozčlenia podľa veľkostných tried na úroveň podrobnosti uvedenú v oddiele 10, okrem kategórií L, M a N NACE Rev. 2, kde sa vyžaduje členenie len na úrovni skupiny.

3.

Niektoré výsledky, ktoré sa určia v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 12 ods. 3 tohto nariadenia, sa okrem toho rozčlenia podľa právnej formy na úroveň podrobnosti uvedenú v oddiele 10, okrem kategórií L, M a N NACE Rev. 2, kde sa vyžaduje členenie len na úrovni skupiny.

ODDIEL 9

Zasielanie výsledkov

Predbežné výsledky pre ukazovatele súvisiace so zánikom podnikov (11 93 0, 16 93 0, 16 93 1) sa zasielajú do 18 mesiacov od skončenia kalendárneho mesiaca sledovaného obdobia. Po potvrdení zániku podnikov po dvoch rokoch neaktívnosti sa revidované výsledky pre tieto ukazovatele zasielajú do 30 mesiacov toho istého sledovaného obdobia. Ostatné výsledky sa zasielajú do 18 mesiacov od skončenia kalendárneho roku sledovaného obdobia.

Výsledky za referenčné roky do roku 2008 sa majú zaslať do šiestich mesiacov od konca roku 2008 s výnimkou revidovaných výsledkov týkajúcich zaniknutých podnikov (11 93 0, 16 93 0, 16 93 1) v referenčnom roku 2007, ktoré sa majú zaslať 18 mesiacov od konca roku 2008.

ODDIEL 10

Členenie činností

1.

Pre údaje za referenčné roky 2004 až 2007 vrátane pre klasifikáciu NACE Rev. 1.1 sa stanovuje toto členenie:

Kategória C Ťažba nerastných surovín

Aby sa mohla zostaviť štatistika Spoločenstva, členské štáty zašlú príslušné národné výsledky v členení na kategórie NACE Rev. 1.1.

Kategória D Priemyselná výroba

Aby sa mohla zostaviť štatistika Spoločenstva, členské štáty zašlú príslušné národné výsledky v členení na subkategórie NACE Rev. 1.1.

Kategórie E a F Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody a stavebníctvo

Aby sa mohla zostaviť štatistika Spoločenstva, členské štáty zašlú príslušné národné výsledky v členení na kategórie NACE Rev. 1.1.

Kategória G Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru

Aby sa mohla zostaviť štatistika Spoločenstva, členské štáty zašlú príslušné národné výsledky za kódy G, 50, 51, 52, 52.1, 52.2, 52.3 + 52.4 + 52.5, 52.6 a 52.7 NACE Rev. 1.1.

Kategória H Hotely a reštaurácie

Aby sa mohla zostaviť štatistika Spoločenstva, členské štáty zašlú príslušné národné výsledky za kódy 55, 55.1 + 55.2 a 55.3 + 55.4 + 55.5 NACE Rev. 1.1.

Kategória I Doprava, skladovanie, pošty a telekomunikácie

Aby sa mohla zostaviť štatistika Spoločenstva, členské štáty zašlú príslušné národné výsledky za kódy I, 60, 61, 62, 63, 64, 64.1 a 64.2 NACE Rev. 1.1.

Kategória J Finančné sprostredkovanie

Aby sa mohla zostaviť štatistika Spoločenstva, členské štáty zašlú príslušné národné výsledky v členení na oddiely NACE Rev. 1.1.

Kategória K Nehnuteľnosti, prenájom a obchodné činnosti

Trieda 74.15 NACE Rev. 1.1 nepatrí do rozsahu pôsobnosti tejto prílohy. Aby sa mohla zostaviť štatistika Spoločenstva, členské štáty zašlú národné výsledky v členení na triedy NACE Rev. 1.1.

2.

Údaje na referenčné roky počnúc rokom 2008 sa poskytujú na základe tohto členenia činností týkajúceho sa klasifikácie NACE Rev. 2:

Kategória B Ťažba

Na zostavenie štatistiky Spoločenstva odovzdávajú členské štáty čiastkové vnútroštátne výsledky rozčlenené na úroveň kategórie NACE Rev. 2.

Kategória C Priemyselná výroba

Na zostavenie štatistiky Spoločenstva odovzdávajú členské štáty čiastkové vnútroštátne výsledky pre kódy NACE Rev. 2 C, 10 + 11 + 12, 13 + 14, 15, 16, 17 + 18, 19, 20 + 21, 22, 23, 24 + 25, 26 + 27, 28, 29 + 30, 31 + 32 a 33.

Kategórie D, E a F Dodávanie elektriny, plynu, pary a klimatizovaného vzduchu; zásobovanie vodou, odvod odpadových vôd, odpadové hospodárstvo a činnosti súvisiace so čistením odpadových vôd; stavebníctvo

Na zostavenie štatistiky Spoločenstva odovzdávajú členské štáty čiastkové vnútroštátne výsledky rozčlenené na úroveň kategórie NACE Rev. 2.

Kategória G Veľkoobchod a maloobchod; opravy motorových vozidiel a motocyklov

Na zostavenie štatistiky Spoločenstva odovzdávajú členské štáty čiastkové vnútroštátne výsledky pre kódy NACE Rev. 2 G, 45, 46, 47, 47.1, 47.2, 47.3, 47.4 + 47.5 + 47.6 + 47.7, a 48.8 + 48.9.

Kategórie H a I Doprava a skladovanie; ubytovacie a stravovacie služby

Na zostavenie štatistiky Spoločenstva odovzdávajú členské štáty čiastkové vnútroštátne výsledky rozčlenené na úroveň oddielu NACE Rev. 2.

Kategória J Informácie a komunikácia

Na zostavenie štatistiky Spoločenstva odovzdávajú členské štáty čiastkové vnútroštátne výsledky rozčlenené na úroveň oddielu NACE Rev. 2 a v oddiele 62 na úroveň triedy NACE Rev. 2.

Kategória K Finančné a poisťovacie činnosti

Skupina 64.2 NACE Rev. 2 je vyňatá z rozsahu pôsobnosti tejto prílohy. Na zostavenie štatistiky Spoločenstva odovzdávajú členské štáty čiastkové vnútroštátne výsledky rozčlenené na úroveň oddielu NACE Rev. 2.

Kategórie L, M a N Činnosti v oblasti nehnuteľností; odborné, vedecké a technické činnosti; administratívne a podporné činnosti

Na zostavenie štatistiky Spoločenstva odovzdávajú členské štáty čiastkové vnútroštátne výsledky rozčlenené na úroveň triedy NACE Rev. 2.

Osobitné súhrny

Aby sa mohla zostaviť štatistika Spoločenstva o demografii podnikov za sektor Informačné a komunikačné technológie, členské štáty zašlú niektoré osobitné súhrny NACE Rev. 2. Tieto súhrny sa určia v súlade s regulačným postupom s kontrolou stanoveným v článku 12 ods. 3.

3.

Údaje o novovzniknutých podnikoch v rokoch 2004, 2005, 2006 a 2007 sa poskytujú podľa členenia NACE Rev. 2 a sú vymedzené v odseku 2 tohto oddielu. Tu sú zahrnuté ukazovatele 11 92 0, 16 92 0 a 16 92 1 vyššie uvedených referenčných rokov. Tieto výsledky sa poskytnú spolu s údajmi referenčného roku 2008.

ODDIEL 11

Príručka odporúčaní

Komisia uverejní v úzkej spolupráci s členskými štátmi príručku odporúčaní, ktorá bude obsahovať doplňujúce usmernenia týkajúce sa tvorby štatistiky Spoločenstva podľa tejto prílohy. Príručka odporúčaní sa uverejní, keď nadobudne účinnosť toto nariadenie.

ODDIEL 12

Pilotné zisťovania

Pre činnosti, na ktoré sa vzťahuje táto príloha, Komisia umožní členským štátom vykonávať tieto pilotné zisťovania:

spracovanie údajov, pri ktorom sú štatistickými jednotkami miestne jednotky,

spracovanie údajov o demografických udalostiach iných než vznik, prežívanie a zánik podnikov a

spracovanie údajov za kategórie P, Q, R a S NACE Rev. 2.

Ak Komisia na základe hodnotenia pilotných zisťovaní o netrhových činnostiach za kategórie M až O NACE Rev. 1.1 považuje za potrebné rozšíriť súčasný rozsah pôsobnosti tohto nariadenia, predloží návrh v súlade postupom uvedeným v článku 251 zmluvy.

ODDIEL 13

Prechodné obdobie

Na účely podrobného modulu definovaného v tejto prílohe nepresiahne prechodné obdobie na spracovanie štatistických údajov uvedených v oddiele 6 štyri roky od skončenia prvého referenčného roku.


PRÍLOHA X

ZRUŠENÉ NARIADENIE A NÁSLEDNÉ ZMENY A DOPLNENIA

Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 58/97 (Ú. v. ES L 14, 17.1.1997, s. 1).

Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 410/98 (Ú. v. ES L 52, 21.2.1998, s. 1).

Článok 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1614/2002 (Ú. v. ES L 244, 12.9.2002, s. 7).

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2056/2002 (Ú. v. ES L 317, 21.11.2002, s. 1).

Bod 69 prílohy III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

Články 11 a 20 a príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 (Ú. v. EÚ L 393, 30.12.2006, s. 1).


PRÍLOHA XI

TABUĽKA ZHODY

Nariadenie (ES, Euratom) č. 58/97

Toto nariadenie

článok 1

článok 1

článok 2

článok 1

článok 3

článok 2

článok 4 ods. 1

článok 3 ods. 1

článok 4 ods. 2

článok 3 ods. 3

článok 5

článok 3 ods. 2

článok 3 ods. 4

článok 4

článok 6

článok 5

článok 7

článok 6

článok 8

článok 7

článok 9

článok 8 ods. 1 a 2

článok 8 ods. 3

článok 10

článok 9

článok 11

článok 10

článok 12 písm. i) až x)

článok 11 ods. 1

článok 11 ods. 2

článok 13

článok 12

článok 14

článok 13

článok 15

článok 14

článok 16

článok 15

príloha 1 oddiely 1 – 9

príloha I oddiely 1 – 9

príloha 1 oddiel 10 ods. 1 a 2

príloha I oddiel 10 ods. 1 a 2, s vypustenými časťami

príloha 1 oddiel 10 ods. 3 a 4

príloha 1 oddiel 11

príloha I oddiel 11

príloha 2

príloha II

príloha 3 oddiely 1 – 8

príloha III oddiely 1 – 8

príloha 3 oddiel 9

príloha 3 oddiel 10

príloha III oddiel 9

príloha 4 oddiely 1 – 8

príloha IV oddiely 1 – 8

príloha 4 oddiel 9

príloha 4 oddiel 10

príloha IV oddiel 9

príloha V

príloha VI

príloha VII

príloha VIII

príloha IX

príloha X

príloha XI


9.4.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 97/60


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 296/2008,

z 11. marca 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 562/2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc), pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 62 ods. 1 a článok 62 ods. 2 písm. a),

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (1),

keďže:

(1)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 (2) stanovuje, že určité opatrenia sa majú prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (3).

(2)

Rozhodnutie 1999/468/ES bolo zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES, ktorým sa zaviedol regulačný postup s kontrolou na prijatie opatrení, ktoré majú všeobecnú pôsobnosť, a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky základného nástroja prijatého v súlade s postupom uvedeným v článku 251 zmluvy okrem iného vypustením niektorých z uvedených prvkov alebo doplnením tohto nástroja o nové nepodstatné prvky.

(3)

V súlade s vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (4) k rozhodnutiu 2006/512/ES, aby bol regulačný postup s kontrolou uplatniteľný na nástroje, ktoré sú už účinné a ktoré boli prijaté v súlade s postupom uvedeným v článku 251 zmluvy, musia byť tieto nástroje upravené v súlade s uplatniteľnými postupmi

(4)

Komisia by mala byť splnomocnená na prijatie niektorých praktických opatrení, ktorými sa riadi hraničný dozor a na zmenu a doplnenie niektorých príloh. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky nariadenia (ES) č. 562/2006 okrem iného jeho doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

(5)

Nariadenie (ES) č. 562/2006 stanovuje časové obmedzenie týkajúce sa vykonávacích právomoci prenesených na Komisiu. Európsky parlament, Rada a Komisia v ich vyhlásení k rozhodnutiu 2006/512/ES uviedli, že rozhodnutie 2006/512/ES je horizontálnym a uspokojivým riešením želania Európskeho parlamentu, aby sa kontrolovalo vykonávanie nástrojov prijatých na základe spolurozhodovacieho postupu a aby sa zodpovedajúcim spôsobom preniesli na Komisiu vykonávacie právomoci bez časového obmedzenia. Európsky parlament a Rada takisto potvrdili, že zabezpečia, aby návrhy, ktorými sa zrušujú ustanovenia nástrojov, v ktorých je stanovené časové obmedzenie delegovania vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu, boli prijaté čo najskôr. Po prijatí regulačného postupu s kontrolou by sa v nariadení (ES) č. 562/2006 malo zrušiť ustanovenie o časovom obmedzení.

(6)

Nariadenie (ES) č. 562/2006 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(7)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, sa Dánsko nezúčastňuje na prijatí tohto nariadenia, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu. Vzhľadom na to, že toto nariadenie je založené na schengenskom acquis podľa ustanovení hlavy IV tretej časti Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, Dánsko by sa malo v súlade s článkom 5 uvedeného protokolu do šiestich mesiacov odo dňa prijatia tohto nariadenia rozhodnúť, či ho bude vykonávať vo svojom vnútroštátnom práve.

(8)

Pokiaľ ide o Island a Nórsko, toto nariadenie predstavuje rozvoj ustanovení schengenského acquis v zmysle dohody uzavretej medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o pridružení týchto dvoch štátov pri vykonávaní, uplatňovaní a rozvoji schengenského acquis  (5), ktoré spadá do oblasti uvedenej v článku 1 bode A rozhodnutia Rady 1999/437/ES (6) o určitých vykonávacích predpisoch k uvedenej dohode.

(9)

Pokiaľ ide o Švajčiarsko, toto nariadenie predstavuje rozvoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Dohody medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis, ktoré spadajú do oblasti uvedenej v článku 1 bode A rozhodnutia 1999/437/ES v spojení s článkom 4 ods. 1 rozhodnutí Rady 2004/849/ES (7) a 2004/860/ES (8).

(10)

Toto nariadenie predstavuje rozvoj ustanovení schengenského acquis, na ktorom sa Spojené kráľovstvo nezúčastňuje v súlade s rozhodnutím Rady 2000/365/ES z 29. mája 2000, ktoré sa týka požiadavky Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenskéhoacquis  (9). Spojené kráľovstvo sa preto nezúčastňuje na jeho prijatí, nie je ním viazané a ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(11)

Toto nariadenie predstavuje rozvoj ustanovení schengenského acquis, na ktorom sa Írsko nezúčastňuje v súlade s rozhodnutím Rady 2002/192/ES z 28. februára 2002 o požiadavke Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis  (10). Írsko sa preto nezúčastňuje na jeho prijímaní, nie je ním viazané a ani nepodlieha jeho uplatňovaniu,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny a doplnenia

Nariadenie (ES) č. 562/2006 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 12 ods. 5 sa nahrádza takto:

„5.   Dodatočné opatrenia, ktorými sa riadi dozor, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 33 ods. 2.“

2.

Článok 32 sa nahrádza takto:

„Článok 32

Zmeny a doplnenia príloh

Prílohy III, IV a VIII sa menia a dopĺňajú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 33 ods. 2.“

3.

Článok 33 ods. 2 sa nahrádza takto:

„2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“

4.

Článok 33 ods. 4 sa vypúšťa.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva.

V Štrasburgu 11. marca 2008

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

J. LENARČIČ


(1)  Stanovisko Európskeho parlamentu zo 14. novembra 2007 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 3. marca 2008.

(2)  Ú. v. EÚ L 105, 13.4.2006, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11).

(4)  Ú. v. EÚ C 255, 21.10.2006, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 36.

(6)  Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 31.

(7)  Rozhodnutie Rady 2004/849/ES z 25. októbra 2004 o podpise v mene Európskej únie a o predbežnom vykonávaní niektorých ustanovení Dohody medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis (Ú. v. EÚ L 368, 15.12.2004, s. 26).

(8)  Rozhodnutie Rady 2004/860/ES z 25. októbra 2004 o podpise v mene Európskeho spoločenstva a o predbežnom vykonávaní niektorých ustanovení Dohody medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis (Ú. v. EÚ L 370, 17.12.2004, s. 78).

(9)  Ú. v. ES L 131, 1.6.2000, s. 43.

(10)  Ú. v. ES L 64, 7.3.2002, s. 20.


9.4.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 97/62


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 297/2008

z 11. marca 2008,

ktorým sa mení sa dopĺňa nariadenie (ES) č. 1606/2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 95 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 (3) stanovuje, že určité opatrenia sa majú prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (4).

(2)

Rozhodnutie 1999/468/ES bolo zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES, ktorým sa zaviedol regulačný postup s kontrolou na prijatie opatrení, ktoré majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky základného nástroja prijatého v súlade s postupom uvedeným v článku 251 zmluvy okrem iného vypustením niektorých z uvedených prvkov alebo doplnením tohto nástroja o nové nepodstatné prvky.

(3)

V súlade s vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (5) k rozhodnutiu 2006/512/ES, aby bol regulačný postup s kontrolou uplatniteľný na nástroje, ktoré sú už účinné a ktoré boli prijaté v súlade s postupom uvedeným v článku 251 zmluvy, musia byť tieto nástroje upravené v súlade s uplatniteľnými postupmi.

(4)

Komisia by mala byť splnomocnená rozhodnúť o uplatniteľnosti medzinárodných účtovných noriem v rámci Spoločenstva. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky nariadenia (ES) č. 1606/2002 jeho doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

(5)

Vzhľadom na skutočnosť, že uplatňovanie regulačného postupu s kontrolou v obvyklých lehotách by mohlo v určitých výnimočných prípadoch sťažiť prijímanie novovydaných účtovných noriem, zmien a doplnení existujúcich účtovných noriem alebo interpretácií existujúcich účtovných noriem včas pre ich uplatňovanie podnikmi na príslušný finančný rok, mali by Európsky parlament, Rada a Komisia urýchlene konať s cieľom zabezpečiť, aby tieto normy a interpretácie boli prijaté včas tak, aby sa nepodkopalo vnímanie investorov a ich dôvera.

(6)

Nariadenie (ES) č. 1606/2002 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny a doplnenia

Nariadenie (ES) č. 1606/2002 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

článok 3 ods. 1 sa nahrádza takto:

„1.   Komisia rozhodne o uplatniteľnosti medzinárodných účtovných noriem v rámci Spoločenstva. Uvedené opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 6 ods. 2.“;

2.

článok 6 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“;

b)

odsek 3 sa vypúšťa.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 11. marca 2008

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

J. LENARČIČ


(1)  Ú. v. EÚ C 161, 13.7.2007, s. 45.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu zo14. novembra 2007 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 3. marca 2008.

(3)  Ú. v. ES L 243, 11.9.2002, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11).

(5)  Ú. v. EÚ C 255, 21.10.2006, s. 1.


9.4.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 97/64


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 298/2008

z 11. marca 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej články 37 a 95 a článok 152 ods. 4 písm. b),

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (3) stanovuje, že určité opatrenia sa majú prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (4).

(2)

Rozhodnutie 1999/468/ES bolo zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES, ktorým sa zaviedol regulačný postup s kontrolou na prijatie opatrení, ktoré majú všeobecnú pôsobnosť a ktorých cieľom je zmeniť nepodstatné prvky základného nástroja prijatého v súlade s postupom uvedeným v článku 251 zmluvy, okrem iného vypustením niektorých z uvedených prvkov alebo doplnením nástroja o nové nepodstatné prvky.

(3)

V súlade s vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (5) týkajúcim sa rozhodnutia 2006/512/ES, aby bol regulačný postup s kontrolou uplatniteľný na nástroje, ktoré sú už účinné a ktoré boli prijaté v súlade s postupom uvedeným v článku 251 zmluvy, musia byť tieto nástroje upravené v súlade s uplatniteľnými postupmi.

(4)

Komisia by mala byť splnomocnená na vymedzenie toho, či určitý typ potravín alebo krmív patrí do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 1829/2003, na zníženie prahovej hodnoty pre označovanie náhodnej a technicky nevyhnutnej prítomnosti látky, ktorá obsahuje, pozostáva alebo je vyrobená z geneticky modifikovaných organizmov, ako i náhodnej alebo technicky nevyhnutnej prítomnosti geneticky modifikovanej látky, v prípade ktorej bolo vydané kladné hodnotenie miery rizika v potravinách a krmivách, a tiež na prijatie opatrení týkajúcich sa určitých požiadaviek na označovanie a poskytovanie informácií zo strany prevádzkovateľov a veľkododávateľov. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky nariadenia (ES) č. 1829/2003 okrem iného jeho doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

(5)

Nariadenie (ES) č. 1829/2003 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny a doplnenia

Nariadenie (ES) č. 1829/2003 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

článok 3 ods. 2 sa nahrádza takto:

„2.   V prípade potreby sa opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, ktoré stanovia, či určitý typ potravín patrí do rozsahu pôsobnosti tohto oddielu, prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 35 ods. 3.“;

2.

článok 12 ods. 4 sa nahrádza takto:

„4.   Opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, ktoré stanovia vhodné nižšie prahové hodnoty, najmä pokiaľ ide o potraviny obsahujúce alebo pozostávajúce z GMO, alebo zohľadniac pokrok v oblasti vedy a techniky, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 35 ods. 3.“;

3.

článok 14 sa nahrádza takto:

„Článok 14

Vykonávacie opatrenia

1.   Komisia môže prijať tieto opatrenia:

opatrenia potrebné pre prevádzkovateľov na splnenie požiadaviek príslušných orgánov, ako je uvedené v článku 12 ods. 3,

opatrenia potrebné pre prevádzkovateľov na splnenie požiadaviek na označovanie stanovených v článku 13,

osobitné pravidlá týkajúce sa informácií, ktoré musia poskytovať veľkododávatelia dodávajúci stravu konečnému spotrebiteľovi. S cieľom vziať do úvahy špecifickú situáciu veľkododávateľov môžu takéto pravidlá umožniť úpravu požiadaviek stanovených v článku 13 ods. 1 písm. e).

Uvedené opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia okrem iného jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 35 ods. 3.

2.   Okrem toho sa môžu prijať v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 35 ods. 2 aj podrobné pravidlá na uľahčenie jednotného uplatňovania článku 13.“;

4.

článok 15 ods. 2 sa nahrádza takto:

„2.   V prípade potreby sa opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, ktoré stanovia, či určitý typ krmív patrí do rozsahu pôsobnosti tohto oddielu, prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 35 ods. 3.“;

5.

článok 24 ods. 4 sa nahrádza takto:

„4.   Opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, ktoré stanovia vhodné nižšie prahové hodnoty, najmä pokiaľ ide o krmivá obsahujúce alebo pozostávajúce z GMO, zohľadniac pokrok v oblasti vedy a techniky, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 35 ods. 3.“;

6.

článok 26 sa nahrádza takto:

„Článok 26

Vykonávacie opatrenia

1.   Komisia môže prijať tieto opatrenia:

opatrenia potrebné pre prevádzkovateľov na splnenie požiadaviek príslušných orgánov, ako je uvedené v článku 24 ods. 3,

opatrenia potrebné pre prevádzkovateľov na splnenie požiadaviek na označovanie stanovených v článku 25.

Uvedené opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia okrem iného jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 35 ods. 3.

2.   Okrem toho sa môžu v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 35 ods. 2 prijať aj podrobné pravidlá na uľahčenie jednotného uplatňovania článku 25.“;

7.

v článku 32 sa piaty odsek nahrádza takto:

„Podrobné pravidlá na vykonávanie tohto článku a prílohy sa môžu prijať v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 35 ods. 2.

Opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia, ktorými sa upraví príloha, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 35 ods. 3.“;

8.

článok 35 ods. 3 sa nahrádza takto:

„3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES, so zreteľom na jeho článok 8.“;

9.

článok 47 ods. 3 sa nahrádza takto:

„3.   Opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, ktorými sa znížia prahové hodnoty uvedené v odseku 1, najmä pokiaľ ide o GMO priamo predávané konečnému spotrebiteľovi, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 35 ods. 3.“

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 11. marca 2008

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

J. LENARČIČ


(1)  Ú. v. EÚ C 161, 13.7.2007, s. 45.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 29. novembra 2007 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 3. marca 2008.

(3)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1981/2006 (Ú. v. EÚ L 368, 23.12.2006, s. 99).

(4)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11).

(5)  Ú. v. EÚ C 255, 21.10.2006, s. 1.


9.4.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 97/67


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 299/2008

z 11. marca 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 396/2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej články 37 a 152 ods. 4 písm. b),

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 (3) ustanovuje, že určité opatrenia sa majú prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (4).

(2)

Rozhodnutie 1999/468/ES bolo zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES, ktorým sa zaviedol regulačný postup s kontrolou na prijatie opatrení, ktoré majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky základného nástroja prijatého v súlade s postupom uvedeným v článku 251 zmluvy, okrem iného vypustením niektorých z uvedených prvkov alebo doplnením tohto nástroja o nové nepodstatné prvky.

(3)

V súlade s vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (5) k rozhodnutiu 2006/512/ES, aby bol regulačný postup s kontrolou uplatniteľný na nástroje, ktoré sú už účinné a ktoré boli prijaté v súlade s postupom uvedeným v článku 251 zmluvy, musia byť tieto nástroje upravené v súlade s uplatniteľnými postupmi.

(4)

Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na vymedzenie rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 396/2005 a kritérií potrebných na stanovenie určitých maximálnych hladín rezíduí pesticídov (MRL) v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu uvedených v zozname vo svojich príslušných prílohách. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky nariadenia (ES) č. 396/2005 okrem iného jeho doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

(5)

Z dôvodu efektívnosti a aby sa hospodárskym subjektom zaručil rýchly rozhodovací proces a zabezpečila vysoká úroveň ochrany spotrebiteľa, na prijatie opatrení pre stanovenie, zahrnutie, výkon a úpravu alebo zrušenie MRL a pre vypracovanie zoznamu aktívnych látok, pre ktoré sa nevyžadujú žiadne MRL, ako aj zoznamu kombinácií aktívna látka/výrobok, pri ktorých sú aktívne látky využívané ako fumigant po zbere úrody, by sa mali obvyklé lehoty pre regulačný postup s kontrolou skrátiť.

(6)

Ak sa zo závažných naliehavých dôvodov, a predovšetkým ak jestvuje riziko pre zdravie ľudí alebo zvierat, nemôžu dodržať obvyklé lehoty pre regulačný postup s kontrolou, Komisia by mala mať možnosť uplatniť na stanovenie, zahrnutie, výkon, úpravu alebo zrušenie MRL, postup pre naliehavé prípady ustanovený v článku 5a ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES.

(7)

Nariadenie (ES) č. 396/2005 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny a doplnenia

Nariadenie (ES) č. 396/2005 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 4 ods. 1 sa nahrádza takto:

„1.   Výrobky, skupiny výrobkov a/alebo časti výrobkov uvedené v článku 2 ods. 1, na ktoré sa uplatňujú harmonizované MRL, sú vymedzené a vzťahuje sa na ne príloha I. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 45 ods. 3. Príloha I zahŕňa všetky výrobky, pre ktoré sú stanovené MRL, ako aj iné výrobky, na ktoré je vhodné uplatňovať harmonizované MRL, najmä s ohľadom na ich význam vo výžive spotrebiteľov alebo v obchode. Výrobky sa zaraďujú do skupín tak, aby mohli byť MRL podľa možností stanovené pre skupinu podobných alebo súvisiacich výrobkov.“

2.

Článok 5 ods. 1 sa nahrádza takto:

„1.   Aktívne látky prípravkov na ochranu rastlín vyhodnotené v rámci smernice 91/414/EHS, pre ktoré sa nevyžaduje MRL, sú vymedzené a uvedené v zozname v prílohe IV k tomuto nariadeniu, pričom sa zohľadní využívanie týchto aktívnych látok a záležitosti uvedené v článku 14 ods. 2 písm. a), c) a d). Uvedené opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 45 ods. 4.“

3.

Článok 8 ods. 2 sa nahrádza takto:

„2.   Žiadosti sa vyhodnocujú v súlade s príslušnými ustanoveniami jednotných zásad hodnotenia a schvaľovania prípravkov na ochranu rastlín stanovených v prílohe VI k smernici 91/414/EHS alebo v súlade s osobitnými zásadami pre hodnotenie, ktoré majú byť ustanovené v nariadení Komisie. Toto nariadenie, navrhnuté na účely zmeny a doplnenia nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijme v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 45 ods. 3.“

4.

Článok 14 ods. 1 sa nahrádza takto:

„1.   Po prijatí stanoviska úradu a po zohľadnení tohto stanoviska Komisia bezodkladne a najneskôr do troch mesiacov pripraví:

a)

nariadenie o stanovení, úprave alebo zrušení MRL. Také nariadenie, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia, sa prijme v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 45 ods. 4. Komisia môže zo závažných naliehavých dôvodov uplatniť postup pre naliehavé prípady uvedený v článku 45 ods. 5 s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa;

b)

rozhodnutie o zamietnutí žiadosti, ktoré sa prijíma v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 45 ods. 2.“

5.

Článok 15 ods. 2 sa nahrádza takto:

„2.   Pokiaľ je stanovená dočasná MRL, ako je uvedené v odseku 1 písm. b), vypustí sa nariadením z prílohy III jeden rok odo dňa zaradenia alebo nezaradenia daných aktívnych látok do prílohy I k smernici 91/414/EHS. Také nariadenie, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia, sa prijme v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 45 ods. 4. Komisia môže zo závažných naliehavých dôvodov uplatniť postup pre naliehavé prípady uvedený v článku 45 ods. 5 s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa;

Ak o to však jeden alebo viac členských štátov požiada, môže byť dočasná MRL zachovaná ďalší rok až do potvrdenia, že boli vykonané vedecké štúdie potrebné na podporu žiadosti o stanovenie MRL. V prípadoch, keď je takéto potvrdenie poskytnuté, sa dočasná MRL zachová počas ďalších dvoch rokov za predpokladu, že nie sú zistené žiadne neprijateľné obavy o bezpečnosť spotrebiteľa.“

6.

Článok 18 sa nahrádza takto:

„Článok 18

Súlad s MRL

1.   Výrobky, na ktoré sa vzťahuje príloha I, neobsahujú od času, keď sú uvedené na trh ako potraviny alebo krmivá, alebo sú nimi kŕmené zvieratá, žiadne rezíduá pesticídov presahujúce:

a)

MRL pre tieto výrobky stanovené v prílohách II a III;

b)

0,01 mg/kg pre tie výrobky, pre ktoré nie je v prílohe II alebo III stanovená žiadna osobitná MRL, alebo pre aktívne látky, ktoré nie sú uvedené v zozname v prílohe IV, pokiaľ nie sú stanovené iné štandardné hodnoty pre aktívne látky, berúc do úvahy bežné dostupné analytické metódy. Tieto štandardné hodnoty sa uvádzajú v zozname v prílohe V. Také opatrenie zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa prijme v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 45 ods. 4. Komisia môže zo závažných naliehavých dôvodov uplatniť postup pre naliehavé prípady uvedený v článku 45 ods. 5 s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa.

2.   Členské štáty nesmú zakázať alebo brániť uvádzaniu na trh výrobkom alebo kŕmeniu zvierat určených na produkciu potravín na ich území výrobkami, na ktoré sa vzťahuje príloha I z dôvodu, že obsahujú rezíduá pesticídov, za predpokladu, že:

a)

takéto výrobky sú v súlade s odsekom 1 a článkom 20 alebo

b)

aktívna látka je uvedená v prílohe IV.

3.   Odchylne od odseku 1 členské štáty môžu v súvislosti s ošetrovaním fumigantom po zbere úrody na svojom vlastnom území povoliť hladiny rezíduí aktívnych látok presahujúce úrovne uvedené v prílohách II a III pre výrobky, na ktoré sa vzťahuje príloha I, pokiaľ sú tieto kombinácie aktívna látka/výrobok uvedené v prílohe VII, za predpokladu, že:

a)

takéto výrobky nie sú určené na okamžitú spotrebu;

b)

fungujú vhodné kontrolné mechanizmy, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby takéto výrobky, pokiaľ sú k spotrebiteľovi dodávané priamo, neboli jemu alebo konečnému užívateľovi k dispozícii v prípade, že naďalej presahujú maximálne hladiny uvedené v prílohe II alebo III;

c)

ostatné členské štáty a Komisia boli informované o prijatých opatreniach.

Opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia a vymedzujúce kombinácie aktívna látka/výrobok uvedené v zozname v prílohe VII sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 45 ods. 3.

4.   Vo výnimočných prípadoch, a najmä v súvislosti s používaním prípravkov na ochranu rastlín v súlade s článkom 8 ods. 4 smernice 91/414/EHS alebo v súlade so záväzkami vyplývajúcimi zo smernice 2000/29/ES (6) môže členský štát povoliť na svojom území uvádzanie na trh a/alebo kŕmenie zvierat ošetrenými potravinami alebo krmivami, ktoré nie sú v súlade s odsekom 1, za predpokladu, že takéto potraviny alebo krmivá nepredstavujú neprijateľné riziko. Takéto povolenia sa okamžite oznámia ostatným členským štátom, Komisii a úradu spolu s príslušným vyhodnotením rizika na posúdenie bez zbytočného odkladu na účely stanovenia dočasnej MRL na konkrétne obdobie alebo na účely prijatia iných potrebných opatrení v súvislosti s takýmito výrobkami. Uvedené opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 45 ods. 4. Komisia môže zo závažných naliehavých dôvodov uplatniť postup pre naliehavé prípady uvedený v článku 45 ods. 5 s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa.

7.

Článok 20 ods. 2 sa nahrádza takto:

„2.   Osobitné faktory týkajúce sa zhusťovania alebo riedenia pre určité operácie spracúvania alebo miešania alebo pre určité spracované a/alebo kombinované výrobky môžu byť zahrnuté do zoznamu v prílohe VI. Také opatrenie zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa prijme v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 45 ods. 3.“

8.

Článok 21 ods. 1 sa nahrádza takto:

„1.   MRL pre výrobky, na ktoré sa vzťahuje príloha I, sa prvýkrát stanovia a uvedú v prílohe II, začleňujúc MRL stanovené smernicami 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pričom sa do úvahy vezmú kritériá uvedené v článku 14 ods. 2 tohto nariadenia. Uvedené opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 45 ods. 3.“

9.

Článok 22 ods. 1 sa nahrádza takto:

„1.   Dočasné MRL pre aktívne látky, pre ktoré zatiaľ nebolo prijaté rozhodnutie o zaradení alebo nezaradení do prílohy I k smernici 91/414/EHS, sa prvýkrát stanovia a uvedú v zozname v prílohe III k tomuto nariadeniu, pokiaľ už neboli uvedené v zozname v prílohe II, berúc do úvahy informácie poskytnuté členskými štátmi, v prípade potreby odôvodnené stanovisko uvedené v článku 24, faktory uvedené v článku 14 ods. 2 a tieto MRL:

a)

zostávajúce MRL v prílohe k smernici 76/895/EHS a

b)

dosiaľ neharmonizované vnútroštátne MRL.

Také opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 45 ods. 3.“

10.

Článok 27 ods. 2 sa nahrádza takto:

„2.   Opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením a vymedzujúce metódy odberu vzoriek potrebné pre vykonávanie kontrol rezíduí pesticídov vo výrobkoch, iných než tie, ktoré sú uvedené v smernici 2002/63/ES (7), sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 45 ods. 3 tohto nariadenia.

11.

Článok 45 sa nahrádza takto:

„Článok 45

Postup výboru

1.   Komisii pomáha Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat zriadený článkom 58 nariadenia (ES) č. 178/2002.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

4.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4, článok 5 písm. b) a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Lehoty ustanovené v článku 5a ods. 3 písm. c) a článku 5a ods. 4 písm. b) a e) rozhodnutia 1999/468/ES sú dva mesiace, jeden mesiac a dva mesiace v uvedenom poradí.

5.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1, 2, 4 a 6 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“

12.

Článok 46 sa nahrádza takto:

„Článok 46

Vykonávacie opatrenia

1.   Vykonávacie opatrenia na zabezpečenie jednotného uplatňovania tohto nariadenia, dokumenty s technickými pokynmi s cieľom pomôcť pri jeho uplatňovaní a podrobné pravidlá vzťahujúce sa na vedecké údaje požadované pri stanovení MRL sú stanovené alebo môžu byť zmenené a doplnené v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 45 ods. 2, a ak je to vhodné, so zohľadnením stanoviska úradu.

2.   Opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia a týkajúce sa stanovenia alebo zmeny a doplnenia dátumov uvedených v článku 23, článku 29 ods. 2, článku 30 ods. 2, článku 31 ods. 1 a článku 32 ods. 5 sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 45 ods. 3, a ak je to vhodné, so zohľadnením stanoviska úradu.“

13.

Článok 49 sa nahrádza takto:

„Článok 49

Prechodné opatrenia

1.   Požiadavky v rámci kapitoly III sa neuplatňujú na výrobky vyrobené alebo dovezené do Spoločenstva v súlade s právnymi predpismi pred dňom uvedeným v článku 50 druhom odseku.

Aby však bola zabezpečená vysoká úroveň ochrany spotrebiteľa, možno prijať vhodné opatrenia týkajúce sa týchto výrobkov. Uvedené opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 45 ods. 5.

2.   Ak je to potrebné, na umožnenie bežného obchodovania, spracovania a spotreby výrobkov môžu byť stanovené ďalšie prechodné opatrenia na vykonávanie určitých MRL uvedených v článkoch 15, 16, 21, 22 a 25. Uvedené opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením a bez toho, aby bola dotknutá povinnosť zabezpečiť vysokú ochranu spotrebiteľa, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 45 ods. 4.“

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 11. marca 2008

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

J. LENARČIČ


(1)  Ú. v. EÚ C 161, 13.7.2007, s. 45.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 29. novembra 2007 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 3. marca 2008.

(3)  Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 178/2006 (Ú. v. EÚ L 29, 2.2.2006, s. 3).

(4)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11).

(5)  Ú. v. EÚ C 255, 21.10.2006, s. 1.

(6)  Smernica Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (Ú. v. ES L 169, 10.7.2000, s. 1). Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2007/41/ES (Ú. v. EÚ L 169, 29.6.2007, s. 51).“

(7)  Smernica Komisie 2002/63/ES z 11. júla 2002, ktorou sa ustanovujú metódy odberu vzoriek Spoločenstva pre úradnú kontrolu rezíduí pesticídov v a na výrobkoch rastlinného pôvodu a živočíšneho pôvodu a ktorá ruší smernicu 79/700/EHS (Ú. v. ES L 187, 16.7.2002, s. 30).“


9.4.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 97/72


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 300/2008

z 11. marca 2008

o spoločných pravidlách v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva a o zrušení nariadenia (ES) č. 2320/2002

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 80 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2) v zmysle spoločného textu, ktorý 16. januára 2008 schválil zmierovací výbor,

keďže:

(1)

Zavedením spoločných pravidiel ochrany civilného letectva by sa malo predchádzať činom protiprávneho zasahovania voči civilnému lietadlu, ktoré ohrozujú bezpečnostnú ochranu civilného letectva, aby sa ochránili osoby a tovar v rámci Európskej únie. Tento cieľ by sa mal dosiahnuť stanovením spoločných pravidiel a spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany letectva, ako aj mechanizmov na monitorovanie ich dodržiavania.

(2)

Vo všeobecnom záujme bezpečnostnej ochrany civilného letectva je žiaduce poskytnúť základ pre spoločný výklad prílohy 17 k Chicagskemu dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve zo 7. decembra 1944.

(3)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2320/2002 zo 16. decembra 2002 o ustanovení spoločných pravidiel v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva (3) sa prijalo ako dôsledok udalostí z 11. septembra 2001 v USA. V oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva je potrebný spoločný prístup a mali by sa zvážiť najefektívnejšie spôsoby poskytovania pomoci po teroristických útokoch, ktoré majú závažné následky v oblasti dopravy.

(4)

Obsah nariadenia (ES) č. 2320/2002 by sa mal zrevidovať na základe získaných skúseností a samotné nariadenie by sa malo zrušiť a nahradiť týmto nariadením, aby sa zjednodušili, zosúladili a sprehľadnili existujúce pravidlá a zlepšila úroveň bezpečnostnej ochrany.

(5)

Vzhľadom na potrebu pružnosti pri prijímaní opatrení bezpečnostnej ochrany a postupov s cieľom splniť vyvíjajúce sa posudzovanie rizík a umožniť zavedenie nových technológií by toto nariadenie malo stanoviť základné zásady toho, čo je potrebné vykonať, aby sa zabezpečila ochrana civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania bez toho, aby sa zaoberalo technickými podrobnosťami a podrobným postupom uskutočňovania týchto zásad.

(6)

Toto nariadenie by sa malo vzťahovať na letiská, ktoré slúžia civilnému letectvu a ktoré sa nachádzajú na území členského štátu, na prevádzkovateľov poskytujúcich služby na takýchto letiskách a na subjekty, ktoré poskytujú tovar a/alebo služby takýmto letiskám alebo prostredníctvom nich.

(7)

Bez toho, aby bol dotknutý Dohovor o trestných a niektorých iných činoch spáchaných na palube lietadla podpísaný v Tokiu v roku 1963, Dohovor o potlačení protiprávneho zmocnenia sa lietadiel podpísaný v Haagu v roku 1970 a Dohovor o potláčaní protiprávnych činov ohrozujúcich bezpečnosť civilného letectva podpísaný v Montreale v roku 1971 by toto nariadenie malo zahŕňať aj opatrenia bezpečnostnej ochrany, ktoré sa uplatňujú na palube lietadla leteckých dopravcov Spoločenstva alebo počas letu.

(8)

Každý členský štát si ponecháva právomoc rozhodnúť o použití príslušníkov bezpečnostnej ochrany v lietadlách registrovaných v tomto členskom štáte a v lietadlách leteckých dopravcov, ktorým tento členský štát udelil licenciu, ako aj v súlade s odsekom 4.7.7 prílohy 17 k Chicagskemu dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve a podľa podmienok tohto dohovoru zabezpečí, že sú títo príslušníci vládnymi zamestnancami, ktorí sú osobitne vybraní a vyškolení vzhľadom na požadované podmienky bezpečnostnej ochrany a bezpečnosti na palube lietadla.

(9)

Rôzne typy civilného letectva nemusia predstavovať rovnakú úroveň ohrozenia. Pri stanovení spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany letectva by sa mala zohľadniť veľkosť lietadla, povaha činnosti a/alebo frekvencia činností na letiskách s cieľom povoliť udelenie výnimiek.

(10)

Členským štátom by sa tiež malo umožniť, aby na základe posudzovania rizika uplatňovali prísnejšie opatrenia ako tie, ktoré sa ustanovené v tomto nariadení.

(11)

Tretie krajiny môžu vyžadovať uplatňovanie opatrení, ktoré sa odlišujú od opatrení stanovených v tomto nariadení, na lety z letiska členského štátu do tejto tretej krajiny alebo cez jej vzdušný priestor. Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek dvojstranné dohody, ktorých je Spoločenstvo zmluvnou stranou, Komisia by mala mať možnosť preskúmať opatrenia, ktoré vyžaduje tretia krajina.

(12)

Aj keď v jednom členskom štáte môžu byť dva alebo viaceré orgány, ktoré sú zapojené do bezpečnostnej ochrany letectva, každý členský štát by mal určiť jeden orgán zodpovedný za koordináciu a monitorovanie vykonávania bezpečnostných noriem.

(13)

S cieľom vymedziť zodpovednosti za vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany letectva a opísať, ktoré opatrenia vyžadujú na tento účel prevádzkovatelia a iné subjekty, by mal každý členský štát vypracovať národný program bezpečnostnej ochrany civilného letectva. Každý prevádzkovateľ letiska, letecký dopravca a subjekt vykonávajúci normy bezpečnostnej ochrany letectva by mal okrem toho vypracovať, uplatňovať a zachovávať program bezpečnostnej ochrany na účely dodržiavania ustanovení tohto nariadenia a platného národného programu bezpečnostnej ochrany civilného letectva.

(14)

Na monitorovanie súladu s týmto nariadením a s národným programom bezpečnostnej ochrany civilného letectva každý členský štát vypracuje národný program a zabezpečí jeho vykonávanie, aby skontroloval úroveň a kvalitu bezpečnostnej ochrany civilného letectva.

(15)

Komisia by mala uskutočňovať inšpekcie vrátane neohlásených inšpekcií s cieľom monitorovať uplatňovanie tohto nariadenia členskými štátmi a taktiež poskytnúť odporúčania na zlepšenie bezpečnostnej ochrany civilného letectva.

(16)

Komisia by mala spravidla uverejňovať opatrenia, ktoré majú priamy vplyv na cestujúcich. Vykonávacie akty, ktorými sa stanovujú spoločné opatrenia a postupy na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany letectva a ktoré obsahujú citlivé informácie o bezpečnostnej ochrane, ako aj správy z inšpekcií Komisie a odpovede príslušných orgánov by sa mali považovať za „utajované skutočnosti EÚ“ v zmysle rozhodnutia Komisie 2001/844/ES, ESUO, Euratom z 29. novembra 2001, ktorým sa mení a dopĺňa jej rokovací poriadok (4). Tieto informácie by sa nemali uverejňovať a mali by byť dostupné iba pre prevádzkovateľov a subjekty s oprávneným záujmom.

(17)

Opatrenia potrebné na vykonanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (5).

(18)

Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na prijatie všeobecných opatrení s cieľom zmeniť nepodstatné prvky spoločných základných noriem ich doplnením, na stanovenie kritérií s cieľom umožniť členským štátom výnimku zo spoločných základných noriem a prijatie alternatívnych opatrení bezpečnostnej ochrany a na prijatie špecifikácií z národných programov kontroly kvality. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky tohto nariadenia jeho doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

(19)

Ak sa zo závažných naliehavých dôvodov nemôžu dodržať obvyklé lehoty pre regulačný postup s kontrolou, Komisia by mala mať možnosť uplatniť na prijatie spoločných pravidiel ochrany civilného letectva postup pre naliehavé prípady ustanovený v článku 5a ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES.

(20)

Pri plnení cieľa „jednorazovej bezpečnostnej kontroly“ pre všetky lety v rámci Európskej únie by sa mal dosiahnuť pokrok.

(21)

Okrem toho by nemalo byť potrebné opakovane kontrolovať cestujúcich a/alebo ich batožinu, ak prichádzajú letom z tretích krajín, ktorých normy bezpečnostnej ochrany letectva sú ekvivalentné s normami ustanovenými v tomto nariadení. Preto bez toho, aby bolo dotknuté právo každého členského štátu uplatňovať prísnejšie opatrenia a príslušné právomoci Spoločenstva a členských štátov, by sa rozhodnutia Komisie a v prípade potreby dohody medzi Spoločenstvom a tretími krajinami, ktorými sa potvrdzuje, že normy bezpečnostnej ochrany uplatňované v tretej krajine sú ekvivalentné so spoločnými normami, mali podporiť vzhľadom na to, že napomáhajú jednorazovej bezpečnostnej kontrole.

(22)

Toto nariadenie sa uplatňuje bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie pravidiel bezpečnosti letectva vrátane pravidiel, ktoré sa týkajú prepravy nebezpečného tovaru.

(23)

Mali by sa ustanoviť sankcie za porušenie ustanovení tohto nariadenia. Tieto sankcie, ktoré môžu zahŕňať sankcie občianskej alebo správnej povahy, by mali byť účinné, primerané a odradzujúce.

(24)

Ministerským vyhlásením o gibraltárskom letisku, ktoré vzišlo z prvého stretnutia ministrov fóra pre dialóg o Gibraltári, ktoré sa konalo 18. septembra 2006 v Córdobe, sa nahradí spoločné vyhlásenie o gibraltárskom letisku z 2. decembra 1987 z Londýna, pričom splnenie všetkých jeho požiadaviek sa bude považovať za splnenie požiadaviek vyhlásenia z roku 1987.

(25)

Keďže ciele tohto nariadenia, a to ochrana civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania a stanovenie základu pre spoločný výklad prílohy 17 k Chicagskemu dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale z dôvodu jeho rozsahu a dôsledkov ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Ciele

1.   Toto nariadenie ustanovuje spoločné pravidlá ochrany civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania, ktoré ohrozujú bezpečnosť civilného letectva.

Ustanovuje tiež základ pre spoločný výklad prílohy 17 k Chicagskemu dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve.

2.   Prostriedky na dosiahnutie cieľov stanovených v odseku 1 sú:

a)

stanovenie spoločných pravidiel a spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany letectva;

b)

mechanizmy na monitorovanie súladu.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.   Toto nariadenie sa uplatňuje na:

a)

všetky letiská alebo časti letísk, ktoré sa nachádzajú na území členského štátu a ktoré sa nevyužívajú výlučne na vojenské účely;

b)

všetkých prevádzkovateľov vrátane leteckých dopravcov, ktorí poskytujú služby na letiskách uvedených v písmene a);

c)

všetky subjekty, ktoré uplatňujú normy bezpečnostnej ochrany letectva a ktoré vykonávajú činnosť z vnútorných alebo vonkajších priestorov letísk a poskytujú tovar a/alebo služby letiskám uvedeným v písmene a) alebo prostredníctvom týchto letísk.

2.   Uplatňovanie tohto nariadenia na gibraltárske letisko sa vykladá v tom zmysle, že ním nie sú dotknuté právne pozície Španielskeho kráľovstva a Spojeného kráľovstva v súvislosti so sporom o zvrchovanosť nad územím, na ktorom sa toto letisko nachádza.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia:

1.

„civilné letectvo“ je akákoľvek letecká prevádzka, ktorú uskutočňuje civilné lietadlo, okrem prevádzky, ktorú uskutočňuje štátne lietadlo uvedené v článku 3 Chicagskeho dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve;

2.

„bezpečnostná ochrana letectva“ je kombinácia opatrení a ľudských a materiálnych zdrojov určených na ochranu civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania, ktoré ohrozujú bezpečnosť civilného letectva;

3.

„prevádzkovateľ“ je osoba, organizácia alebo podnik, ktoré sú zapojené do prevádzky leteckej dopravy alebo prejavia úmysel zapojiť sa do prevádzky leteckej dopravy;

4.

„letecký dopravca“ je letecký dopravný podnik s platnou prevádzkovou licenciou alebo jej ekvivalentom;

5.

„letecký dopravca Spoločenstva“ je letecký dopravca s platnou prevádzkovou licenciou udelenou členským štátom v súlade s nariadením Rady (EHS) č. 2407/92 z 23. júla 1992 o licenciách leteckých dopravcov (6);

6.

„subjekt“ je iná osoba, organizácia alebo podnik ako prevádzkovateľ;

7.

„zakázané predmety“ sú zbrane, výbušniny alebo iné nebezpečné zariadenia, predmety alebo látky, ktoré sa môžu použiť na spáchanie činu protiprávneho zasahovania, ktorý ohrozuje bezpečnosť civilného letectva;

8.

„detekčná kontrola“ je použitie technických alebo iných prostriedkov určených na identifikáciu a/alebo odhalenie zakázaných predmetov;

9.

„bezpečnostná kontrola“ je uplatňovanie prostriedkov, ktorými sa môže zabrániť vneseniu zakázaných predmetov;

10.

„kontrola vstupu“ je uplatňovanie prostriedkov, ktorými sa môže zabrániť vstupu neoprávnených osôb alebo neoprávnených vozidiel, alebo obidvoch;

11.

„letová časť letiska“ je pohybový priestor letiska, priľahlé územie a budovy alebo ich časti, do ktorých je obmedzený vstup;

12.

„verejná časť letiska“ sú tie časti letiska, priľahlé územie a budovy alebo ich časti, ktoré nie sú letovou časťou letiska;

13.

„vyhradený bezpečnostný priestor“ je priestor mimo letovej časti letiska, kde sa okrem obmedzeného vstupu uplatňujú aj iné normy bezpečnostnej ochrany letectva;

14.

„demarkačný priestor“ je priestor, ktorý je pomocou kontroly vstupu oddelený od vyhradených bezpečnostných priestorov alebo, ak samotný demarkačný priestor je vyhradeným bezpečnostným priestorom, od iných vyhradených bezpečnostných priestorov letiska;

15.

„previerka osoby“ je zaznamenané overenie totožnosti osoby vrátane akejkoľvek trestnej minulosti ako súčasti posúdenia vhodnosti osoby pre nedoprevádzaný vstup do vyhradených bezpečnostných priestorov;

16.

„transferoví cestujúci, batožina, náklad alebo poštové zásielky“ sú cestujúci, batožina, náklad alebo poštové zásielky, ktoré odlietajú iným lietadlom, než ktorým prileteli;

17.

„tranzitní cestujúci, batožina, náklad alebo poštové zásielky“ sú cestujúci, batožina, náklad alebo poštové zásielky, ktoré odlietajú tým istým lietadlom, ktorým prileteli;

18.

„potenciálne nebezpečný cestujúci“ je cestujúci, ktorý je vyhostenou osobou, osobou považovanou za neprípustnú z imigračných dôvodov alebo osobou v zákonnej väzbe;

19.

„príručná batožina“ je batožina určená na prepravu na palube lietadla;

20.

„podaná batožina“ je batožina určená na prepravu v nákladnom priestore lietadla;

21.

„sprevádzaná podaná batožina“ je batožina prepravovaná v nákladnom priestore lietadla, ktorú na let zapísal cestujúci, ktorý cestuje rovnakým letom;

22.

„poštové zásielky leteckého dopravcu“ sú poštové zásielky, ktoré pochádzajú od leteckého dopravcu a sú preňho určené;

23.

„materiály leteckého dopravcu“ sú materiály, ktoré pochádzajú od leteckého dopravcu alebo sú preňho určené, alebo ich letecký dopravca používa;

24.

„poštové zásielky“ sú zásielky korešpondencie a iných predmetov ako poštových zásielok leteckého dopravcu, ktoré podali poštové služby a ktoré sú určené na doručenie poštovým službám v súlade s predpismi Svetovej poštovej únie;

25.

„náklad“ je akýkoľvek majetok určený na prepravu lietadlom iný ako batožina, poštové zásielky, poštové zásielky leteckého dopravcu, materiály leteckého dopravcu a dodávky potrebné počas letu;

26.

„oprávnený zástupca“ je letecký dopravca, zástupca, dopravca nákladu alebo iný subjekt, ktorý zabezpečuje bezpečnostné kontroly, pokiaľ ide o náklad a poštové zásielky;

27.

„známy odosielateľ“ je odosielateľ, od ktorého pochádza náklad alebo poštové zásielky určené na prepravu na jeho vlastné náklady a ktorého postupy sú v súlade so spoločnými pravidlami a normami bezpečnostnej ochrany dostatočnými na umožnenie prepravy tohto nákladu alebo poštových zásielok v akomkoľvek lietadle;

28.

„známy odosielateľ pre nákladné lietadlo“ je odosielateľ, od ktorého pochádza náklad alebo poštové zásielky určené na prepravu na jeho vlastné náklady a ktorého postupy sú v súlade so spoločnými pravidlami a normami bezpečnostnej ochrany dostatočnými na umožnenie prepravy tohto nákladu nákladným lietadlom alebo poštových zásielok poštovým lietadlom;

29.

„bezpečnostná kontrola lietadla“ je kontrola tých vnútorných priestorov lietadla, do ktorých mohli mať cestujúci prístup, a kontrola nákladného priestoru lietadla s cieľom odhaliť zakázané predmety a protiprávne zasahovania voči lietadlu;

30.

„bezpečnostná prehliadka lietadla“ je kontrola vnútorných a prístupných vonkajších priestorov lietadla s cieľom odhaliť zakázané predmety a protiprávne zasahovania, ktoré ohrozujú bezpečnosť lietadla;

31.

„príslušník bezpečnostnej ochrany počas letu“ je osoba, ktorú zamestnáva štát, aby cestovala na palube lietadla leteckého dopravcu, ktorému tento štát udelil licenciu s cieľom ochrániť lietadlo a jeho cestujúcich pred činmi protiprávneho zasahovania, ktoré ohrozujú bezpečnosť letu.

Článok 4

Spoločné základné normy

1.   Spoločné základné normy ochrany civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania, ktoré ohrozujú bezpečnosť civilného letectva, sú stanovené v prílohe.

Dodatočné spoločné základné normy, s ktorými sa pri nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia nepredpokladalo, by sa do prílohy mali doplniť v súlade s postupom uvedeným v článku 251 zmluvy.

2.   Všeobecné opatrenia navrhnuté s cieľom zmeniť a doplniť nepodstatné prvky spoločných základných noriem uvedených v odseku 1 ich doplnením sa prijme v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 19 ods. 3.

Tieto všeobecné opatrenia sa týkajú:

a)

povolených metód detekčnej kontroly;

b)

kategórií predmetov, ktoré možno zakázať;

c)

pokiaľ ide o kontrolu vstupu, podmienok udelenia vstupu do letovej časti letiska a vyhradených bezpečnostných priestorov;

d)

povolených metód na vykonávanie kontrol vozidiel, bezpečnostných kontrol lietadla a bezpečnostných prehliadok lietadla;

e)

kritérií na uznanie ekvivalencie s normami bezpečnostnej ochrany tretích krajín;

f)

podmienok, na základe ktorých sa vykonáva detekčná kontrola alebo iné bezpečnostné kontroly nákladu alebo poštových zásielok, ako aj postupu schvaľovania alebo určovania oprávnených zástupcov, známych odosielateľov a známych odosielateľov pre nákladné lietadlá;

g)

podmienok, na základe ktorých sa vykonáva detekčná kontrola alebo iné bezpečnostné kontroly poštových zásielok leteckého dopravcu a materiálov leteckého dopravcu;

h)

podmienok, na základe ktorých sa vykonáva detekčná kontrola alebo iné bezpečnostné kontroly dodávok potrebných počas letu a letiskových dodávok, ako aj postupu schvaľovania alebo určovania oprávnených dodávateľov a známych dodávateľov;

i)

kritérií na určenie kritických častí vyhradených bezpečnostných priestorov;

j)

kritérií na prijímanie zamestnancov a metód školenia a výcviku;

k)

podmienok, na základe ktorých možno uplatniť osobitné bezpečnostné postupy alebo výnimky z bezpečnostných kontrol, a

l)

všetkých všeobecných opatrení navrhnutých s cieľom zmeniť a doplniť nepodstatné prvky spoločných základných noriem uvedených v odseku 1 ich doplnením, s ktorými sa v deň nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia nepredpokladalo.

Z dôvodu naliehavosti môže Komisia použiť postup pre naliehavé prípady uvedený v článku 19 ods. 4.

3.   Podrobné opatrenia na implementáciu spoločných základných noriem uvedených v odseku 1 a všeobecných opatrení uvedených v odseku 2 sa prijmú v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 19 ods. 2.

Medzi tieto opatrenia patria:

a)

požiadavky na detekčnú kontrolu a postupy jej vykonávania;

b)

zoznam zakázaných predmetov;

c)

požiadavky na kontrolu vstupu a postupy jej vykonávania;

d)

požiadavky na kontroly vozidiel, bezpečnostné kontroly lietadla a bezpečnostné prehliadky lietadla a postupy ich vykonávania;

e)

rozhodnutia o uznaní ekvivalencie noriem bezpečnostnej ochrany uplatňovaných v tretej krajine;

f)

pokiaľ ide o náklad a poštové zásielky, postupy schvaľovania alebo určovania oprávnených zástupcov, známych odosielateľov a známych odosielateľov pre nákladné lietadlá, ako aj ich povinností;

g)

požiadavky na bezpečnostné kontroly poštových zásielok leteckého dopravcu a materiálov leteckého dopravcu a postupy ich vykonávania;

h)

pokiaľ ide o dodávky potrebné počas letu a letiskové dodávky, postupy schvaľovania alebo určovania oprávnených dodávateľov a známych dodávateľov, ako aj ich povinností;

i)

definícia kritických častí vyhradených bezpečnostných priestorov;

j)

požiadavky na prijímanie zamestnancov a školenie a výcvik;

k)

osobitné bezpečnostné postupy alebo výnimky z bezpečnostných kontrol;

l)

technické špecifikácie bezpečnostných zariadení a postupy ich schvaľovania a používania a

m)

požiadavky a postupy týkajúce sa potenciálne nebezpečných cestujúcich.

4.   Zmenou a doplnením tohto nariadenia prostredníctvom rozhodnutia prijatého v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 19 ods. 3 Komisia stanoví kritériá s cieľom umožniť členským štátom výnimku zo spoločných základných noriem uvedených v odseku 1 a prijať alternatívne opatrenia bezpečnostnej ochrany, ktoré poskytnú primeraný stupeň ochrany vzhľadom na posúdenie miestneho rizika. Takéto alternatívne opatrenia musia byť odôvodnené vzhľadom na veľkosť lietadla alebo vzhľadom na povahu, rozsah alebo frekvenciu prevádzky alebo iných príslušných činností.

Z dôvodu naliehavosti môže Komisia použiť postup pre naliehavé prípady uvedený v článku 19 ods. 4.

Členské štáty oznámia takéto opatrenia Komisii.

5.   Členské štáty zabezpečia, aby sa na ich území uplatňovali spoločné základné normy uvedené v odseku 1. Ak má členský štát dôvod domnievať sa, že úroveň bezpečnostnej ochrany letectva sa ohrozila porušením bezpečnostnej ochrany, zabezpečí náležitú a rýchlu nápravu tohto porušenia a pokračovanie bezpečnostnej ochrany civilného letectva.

Článok 5

Náklady na bezpečnostnú ochranu

Ak príslušné pravidlá práva Spoločenstva neustanovujú inak, každý členský štát môže určiť za akých okolností a do akej miery by náklady na opatrenia bezpečnostnej ochrany prijaté podľa tohto nariadenia na ochranu civilného letectva proti činom protiprávneho zasahovania mal znášať štát, letiskové subjekty, leteckí dopravcovia, iné zodpovedné agentúry alebo užívatelia. Ak je to vhodné a v súlade s právom Spoločenstva, členské štáty môžu s užívateľmi prispievať na náklady na prísnejšie opatrenia bezpečnostnej ochrany prijaté podľa tohto nariadenia. Pokiaľ je to možné, všetky poplatky alebo prevody nákladov na bezpečnostnú ochranu priamo súvisia s nákladmi na poskytovanie dotknutých služieb bezpečnostnej ochrany a ich účelom je pokryť len príslušné zahrnuté náklady.

Článok 6

Prísnejšie opatrenia uplatňované členskými štátmi

1.   Členské štáty môžu uplatniť prísnejšie opatrenia ako spoločné základné normy uvedené v článku 4. Konajú tak na základe posúdenia rizika a v súlade s právom Spoločenstva. Prísnejšie opatrenia sú relevantné, objektívne, nediskriminujúce a úmerné riziku, pre ktoré sú určené.

2.   Členské štáty takéto opatrenia oznámia Komisii čo najskôr po ich uplatnení. Po prijatí takejto informácie ju Komisia odovzdá všetkým ostatným členským štátom.

3.   Členské štáty takéto opatrenia Komisii nemusia oznámiť, ak sa obmedzujú na stanovený let so špecifickým dátumom.

Článok 7

Opatrenia bezpečnostnej ochrany, ktoré požadujú tretie krajiny

1.   Bez toho, aby boli dotknuté dvojstranné dohody, ktorých zmluvnou stranou je Spoločenstvo, členský štát oznámi Komisii opatrenia požadované treťou krajinou, ak sa odlišujú od spoločných základných noriem uvedených v článku 4, vzhľadom na lety z letiska členského štátu do tejto tretej krajiny alebo cez jej vzdušný priestor.

2.   Komisia na žiadosť dotknutého členského štátu alebo z vlastného podnetu preskúma uplatňovanie akýchkoľvek opatrení, ktoré sa jej oznámia podľa odseku 1, a môže v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 19 ods. 2 vypracovať vhodnú odpoveď pre dotknutú tretiu krajinu.

3.   Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú ak:

a)

dotknutý členský štát uplatňuje dotknuté opatrenia v súlade s článkom 6 alebo

b)

požiadavka tretej krajiny je obmedzená na stanovený let so špecifickým dátumom.

Článok 8

Spolupráca s Medzinárodnou organizáciou civilného letectva

Bez toho, aby bol dotknutý článok 300 zmluvy, môže Komisia uzatvoriť memorandum o porozumení týkajúce sa auditov s Medzinárodnou organizáciou pre civilné letectvo (ICAO) s cieľom predísť dvojitému monitorovaniu dodržiavania prílohy 17 k Chicagskemu dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve členskými štátmi.

Článok 9

Príslušný orgán

Ak sú v jednom členskom štáte dva alebo viaceré orgány, ktoré sú zapojené do bezpečnostnej ochrany civilného letectva, tento členský štát určí jeden orgán (ďalej len „príslušný orgán“) zodpovedný za koordináciu a monitorovanie vykonávania spoločných základných noriem uvedených v článku 4.

Článok 10

Národný program bezpečnostnej ochrany civilného letectva

1.   Každý členský štát vypracuje, uplatňuje a zachováva národný program bezpečnostnej ochrany civilného letectva.

Tento program definuje zodpovednosti za vykonávanie spoločných základných noriem uvedených v článku 4 a opisuje opatrenia, ktoré na tento účel požadujú prevádzkovatelia a subjekty.

2.   Príslušný orgán na základe zásady „informovanie len v prípade potreby“ písomne sprístupní vhodné časti svojho národného programu bezpečnostnej ochrany civilného letectva prevádzkovateľom a subjektom, ktorí majú podľa neho oprávnený záujem.

Článok 11

Národný program kontroly kvality

1.   Každý členský štát vypracuje, uplatňuje a zachováva národný program kontroly kvality.

Tento program umožní členskému štátu kontrolovať kvalitu bezpečnostnej ochrany civilného letectva s cieľom monitorovať súlad s týmto nariadením a jeho národným programom bezpečnostnej ochrany civilného letectva.

2.   Špecifikácie národného programu kontroly kvality sa prijmú v podobe zmeny a doplnenia tohto nariadenia prostredníctvom doplnenej prílohy v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 19 ods. 3.

Z dôvodu naliehavosti môže Komisia použiť postup pre naliehavé prípady uvedený v článku 19 ods. 4.

Program umožní rýchle odhaľovanie a nápravu nedostatkov. Taktiež ustanovuje, že všetky letiská, prevádzkovatelia a subjekty, ktoré sú zodpovedné za vykonávanie noriem bezpečnostnej ochrany letectva a ktoré sa nachádzajú na území dotknutého členského štátu, sú pravidelne monitorované príslušným orgánom alebo sú pod jeho dohľadom.

Článok 12

Program bezpečnostnej ochrany letiska

1.   Každý prevádzkovateľ letiska vypracuje, uplatňuje a zachováva program bezpečnostnej ochrany letiska.

Tento program opisuje metódy a postupy, ktoré prevádzkovateľ letiska dodržiava na účely súladu s týmto nariadením a národným programom bezpečnostnej ochrany civilného letectva členského štátu, v ktorom sa letisko nachádza.

Program taktiež zahŕňa ustanovenia o vnútornej kontrole kvality, ktoré opisujú, ako prevádzkovateľ letiska monitoruje súlad s týmito metódami a postupmi.

2.   Program bezpečnostnej ochrany letísk sa predkladá príslušnému orgánu, ktorý môže v prípade potreby podniknúť ďalšie kroky.

Článok 13

Program bezpečnostnej ochrany leteckého dopravcu

1.   Každý letecký dopravca vypracuje, uplatňuje a zachováva program bezpečnostnej ochrany leteckého dopravcu.

Tento program opisuje metódy a postupy, ktoré letecký dopravca dodržiava na účely súladu s týmto nariadením a národným programom bezpečnostnej ochrany civilného letectva členského štátu, z ktorého poskytuje svoje služby.

Program taktiež zahŕňa ustanovenia o vnútornej kontrole kvality, ktoré opisujú, ako letecký dopravca monitoruje súlad s týmito metódami a postupmi.

2.   Program bezpečnostnej ochrany leteckých dopravcov sa na žiadosť predloží príslušnému orgánu, ktorý môže v prípade potreby podniknúť ďalšie kroky.

3.   Ak príslušný orgán členského štátu, ktorý udeľuje prevádzkovú licenciu, potvrdil program bezpečnostnej ochrany leteckého dopravcu Spoločenstva, všetky členské štáty uznajú, že tento letecký dopravca splnil požiadavky uvedené v odseku 1. Nie je tým dotknuté právo členského štátu žiadať od akéhokoľvek leteckého dopravcu podrobné informácie o tom, ako vykonáva:

a)

opatrenia bezpečnostnej ochrany uplatňované týmto členským štátom podľa článku 6 a/alebo

b)

miestne postupy uplatniteľné na letiskách, na ktorých vykonáva svoju činnosť.

Článok 14

Program bezpečnostnej ochrany subjektu

1.   Každý subjekt, od ktorého národný program bezpečnostnej ochrany civilného letectva uvedený v článku 10 vyžaduje uplatňovanie noriem bezpečnostnej ochrany letectva, vypracuje, uplatňuje a zachováva program bezpečnostnej ochrany subjektu.

Tento program opisuje metódy a postupy, ktoré subjekt dodržiava na účely súladu s národným programom bezpečnostnej ochrany civilného letectva členského štátu s ohľadom na jeho činnosť v tomto členskom štáte.

Program taktiež zahŕňa ustanovenia o vnútornej kontrole kvality, ktoré opisujú, ako subjekt monitoruje súlad s týmito metódami a postupmi.

2.   Program bezpečnostnej ochrany subjektu, ktorý uplatňuje normy bezpečnostnej ochrany letectva, sa na žiadosť predloží príslušnému orgánu, ktorý môže v prípade potreby podniknúť ďalšie kroky.

Článok 15

Inšpekcie Komisie

1.   Komisia v spolupráci s príslušným orgánom dotknutého členského štátu vykonáva inšpekcie – vrátane inšpekcií letísk, prevádzkovateľov a subjektov uplatňujúcich normy bezpečnostnej ochrany letectva – s cieľom monitorovať uplatňovanie tohto nariadenia členskými štátmi a v prípade potreby poskytnúť odporúčania na zlepšenie bezpečnostnej ochrany letectva. Príslušný orgán na tento účel písomne oznámi Komisii všetky letiská na svojom území, ktoré poskytujú civilné letecké služby, okrem tých, na ktoré sa vzťahuje článok 4 ods. 4.

Postupy na vykonávanie inšpekcií Komisie sa prijímajú v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 19 ods. 2.

2.   Inšpekcie Komisie týkajúce sa letísk, prevádzkovateľov a subjektov uplatňujúcich normy bezpečnostnej ochrany letectva sú neohlásené. Komisia včas pred inšpekciou o nej informuje dotknutý členský štát.

3.   Každá správa z inšpekcie Komisie sa oznámi príslušnému orgánu dotknutého členského štátu, ktorý vo svojej odpovedi stanoví opatrenia prijaté na odstránenie akýchkoľvek zistených nedostatkov.

Správa spolu s odpoveďou príslušného orgánu sa následne oznámia príslušnému orgánu ostatných členských štátov.

Článok 16

Výročná správa

Komisia predloží každoročne Európskemu parlamentu, Rade a členským štátom správu, v ktorej ich bude informovať o uplatňovaní tohto nariadenia a jeho vplyve na zlepšovanie bezpečnostnej ochrany letectva.

Článok 17

Poradná skupina zúčastnených strán

Bez toho, aby bola dotknutá úloha výboru uvedeného v článku 19 Komisia vytvorí „poradnú skupinu zúčastnených strán o bezpečnostnej ochrane letectva“, ktorá bude pozostávať z európskych organizácií zastupujúcich odvetvie, ktoré sa zaoberajú bezpečnosťou leteckej dopravy alebo ktorých sa táto priamo týka. Úlohou tejto skupiny je výhradne poskytovanie poradenstva Komisii. Výbor uvedený v článku 19 bude počas celého regulačného postupu informovať poradnú skupinu zúčastnených strán.

Článok 18

Šírenie informácií

Komisia spravidla uverejňuje opatrenia, ktoré majú priamy vplyv na cestujúcich. Dokumenty, ktoré nasledujú, by sa však mali považovať za „utajované skutočnosti EÚ“ v zmysle rozhodnutia 2001/844/ES, ESUO, Euratom:

a)

opatrenia a postupy uvedené v článku 4 ods. 3, článku 4 ods. 4, článku 6 ods. 1 a článku 7 ods. 1, ak obsahujú citlivé informácie o bezpečnostnej ochrane;

b)

správy z inšpekcií Komisie a odpovede príslušných orgánov, ako sa uvádza v článku 15 ods. 3.

Článok 19

Výbor

1.   Komisii pomáha výbor.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je jeden mesiac.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

4.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1, 2, 4 a 6 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Článok 20

Dohody medzi Spoločenstvom a tretími krajinami

Ak je to vhodné a v súlade s právom Spoločenstva, ustanovenia, ktorými sa potvrdzuje, že normy bezpečnostnej ochrany uplatňované v tretej krajine sú ekvivalentné s normami Spoločenstva, by sa mohli uviesť v dohodách v oblasti letectva medzi Spoločenstvom a treťou krajinou v súlade s článkom 300 zmluvy s cieľom priblížiť sa cieľu jednorazovej bezpečnostnej kontroly pre všetky lety medzi Európskou úniou a tretími krajinami.

Článok 21

Sankcie

Členské štáty stanovia pravidlá týkajúce sa sankcií uplatniteľných v prípade porušenia ustanovení tohto nariadenia a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonávania. Ustanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odradzujúce.

Článok 22

Správa Komisie o financovaní

Komisia podá najneskôr do 31. decembra 2008 správu o zásadách financovania nákladov na opatrenia bezpečnostnej ochrany civilného letectva. V tejto správe sa posúdi, aké kroky je potrebné prijať na zabezpečenie používania poplatkov za bezpečnostnú ochranu výlučne na pokrytie nákladov na bezpečnostnú ochranu a na zvýšenie transparentnosti týchto poplatkov. Správa sa bude zaoberať aj zásadami potrebnými na zabezpečenie nenarušenej hospodárskej súťaže medzi letiskami a leteckými dopravcami a jednotlivými metódami na zabezpečenie ochrany spotrebiteľov, čo sa týka rozdelenia nákladov na opatrenia bezpečnostnej ochrany medzi daňových poplatníkov a užívateľov. K tejto správe Komisie budú prípadne priložené legislatívne návrhy.

Článok 23

Zrušenie

Nariadenie (ES) č. 2320/2002 sa týmto zrušuje.

Článok 24

Nadobudnutie účinnosti

1.   Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   Uplatňuje sa odo dňa uvedeného vo vykonávacích predpisoch prijatých v súlade s postupmi uvedenými v článku 4 ods. 2 a 3, avšak najneskôr 24 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

3.   Odchylne od odseku 2 sa článok 4 ods. 2, 3 a 4, článok 8, článok 11 ods. 2, článok 15 ods. 1 druhý pododsek, články 17, 19 a 22 uplatňujú odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 11. marca 2008

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

J. LENARČIČ


(1)  Ú. v. EÚ C 185, 8.8.2006, s. 17.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 15. júna 2006 (Ú. v. EÚ C 300 E, 9.12.2006, s. 463), spoločná pozícia Rady z 11. decembra 2006 (Ú. v. EÚ C 70 E, 27.3.2007, s. 21) a pozícia Európskeho parlamentu z 25. apríla 2007 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku), legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 11. marca 2008 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 4. marca 2008.

(3)  Ú. v. ES L 355, 30.12.2002, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 849/2004 (Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 1).

(4)  Ú. v. ES L 317, 3.12.2001, s. 1. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/548/ES, Euratom (Ú. v. EÚ L 215, 5.8.2006, s. 38).

(5)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11).

(6)  Ú. v. ES L 240, 24.8.1992, s. 1.


PRÍLOHA

SPOLOČNÉ ZÁKLADNÉ NORMY NA ZABEZPEČENIE CIVILNÉHO LETECTVA PRED ČINMI PROTIPRÁVNEHO ZASAHOVANIA (ČLÁNOK 4)

1.   BEZPEČNOSTNÁ OCHRANA LETISKA

1.1.   Požiadavky na projektovanie letiska

1.

Pri projektovaní a výstavbe nových letiskových zariadení alebo zmene už existujúcich letiskových zariadení sa musia zohľadniť požiadavky na vykonávanie spoločných základných noriem stanovených v tejto prílohe a ich vykonávacie akty.

2.

Na letiskách sa zriadia tieto priestory:

a)

verejná časť letiska;

b)

letová časť letiska;

c)

vyhradené bezpečnostné priestory a

d)

kritické časti vyhradených bezpečnostných priestorov.

1.2.   Kontrola vstupu

1.

Vstup do letovej časti letiska musí byť vyhradený, aby sa zabránilo vstupu neoprávnených osôb a vozidiel do týchto priestorov.

2.

Vstup do vyhradených bezpečnostných priestorov sa kontroluje, aby sa zabránilo vstupu neoprávnených osôb a vozidiel do týchto priestorov.

3.

Vstup do letovej časti letiska a vyhradených bezpečnostných priestorov sa môže osobám alebo vozidlám umožniť iba vtedy, ak spĺňajú požadované podmienky bezpečnostnej ochrany.

4.

Osoby vrátane členov letovej posádky musia úspešne prejsť previerkou osoby skôr, ako sa im vystaví identifikačný preukaz posádky alebo letisková identifikačná karta, ktorá ich oprávňuje na nedoprevádzaný vstup do vyhradených bezpečnostných priestorov.

1.3.   Detekčná kontrola osôb iných, ako sú cestujúci, a prinášaných predmetov

1.

Osoby iné, ako sú cestujúci, a predmety, ktoré prinášajú, sa podrobujú nepretržitej náhodnej detekčnej kontrole pri vstupe do vyhradených bezpečnostných priestorov, aby sa zabránilo vneseniu zakázaných predmetov do týchto priestorov.

2.

Všetky osoby iné, ako sú cestujúci, a predmety, ktoré prinášajú, sa podrobujú detekčnej kontrole pri vstupe do kritických častí vyhradených bezpečnostných priestorov, aby sa zabránilo vneseniu zakázaných predmetov do týchto priestorov.

1.4.   Kontrola vozidiel

Vozidlá vstupujúce do vyhradených bezpečnostných priestorov sa kontrolujú, aby sa zabránilo vneseniu zakázaných predmetov do týchto priestorov.

1.5.   Dohľad, hliadky a iné fyzické kontroly

Na letiskách a v prípade potreby v priľahlých verejných priestoroch sa vykonáva dohľad, hliadky a iné fyzické kontroly s cieľom spozorovať podozrivé správanie osôb, určiť slabé miesta, ktoré by sa mohli využiť na vykonanie činu protiprávneho zasahovania, a odradiť osoby od spáchania takýchto činov.

2.   DEMARKAČNÉ PRIESTORY LETÍSK

Lietadlo parkované v demarkačných priestoroch letísk, na ktoré sa vzťahujú alternatívne opatrenia uvedené v článku 4 ods. 4, sa oddelí od lietadla, na ktoré sa plne uplatňujú spoločné základné normy, aby sa zabezpečilo, že normy bezpečnostnej ochrany uplatňované na druhé lietadlo, cestujúcich, batožinu, náklad a poštové zásielky nebudú neskôr ohrozené.

3.   BEZPEČNOSTNÁ OCHRANA LIETADLA

1.

Lietadlo sa pred odletom podrobí bezpečnostnej kontrole alebo bezpečnostnej prehliadke lietadla, aby sa zabezpečilo, že sa na palube lietadla nenachádzajú žiadne zakázané predmety. Lietadlo v tranzite môže podliehať iným primeraným opatreniam.

2.

Každé lietadlo je chránené pred neoprávneným zasahovaním.

4.   CESTUJÚCI A PRÍRUČNÁ BATOŽINA

4.1.   Detekčná kontrola cestujúcich a príručnej batožiny

1.

Všetci cestujúci, ktorí sú na začiatku letu, transferoví a tranzitní cestujúci a ich príručná batožina sa podrobia detekčnej kontrole, aby sa zabránilo vneseniu zakázaných predmetov do vyhradených bezpečnostných priestorov a na palubu lietadla.

2.

Transferoví cestujúci a ich príručná batožina môžu byť oslobodení od detekčnej kontroly, ak:

a)

prilietajú z členského štátu, v prípade, že Komisia alebo tento členský štát neposkytli informácie o tom, že títo cestujúci a ich príručná batožina sa nepovažujú za cestujúcich a batožinu, ktorí sa podrobili detekčnej kontrole podľa spoločných základných noriem, alebo

b)

prilietajú z tretej krajiny, v ktorej sa uplatňované normy bezpečnostnej ochrany považujú za ekvivalentné so spoločnými základnými normami v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 19 ods. 2.

3.

Tranzitní cestujúci a ich príručná batožina môžu byť oslobodení od detekčnej kontroly, ak:

a)

zostanú na palube lietadla alebo

b)

sa nezmiešajú s detekčne skontrolovanými odlietavajúcimi cestujúcimi inými ako tými, ktorí nastupujú na palubu toho istého lietadla, alebo

c)

prilietajú z členského štátu, v prípade, že Komisia alebo tento členský štát neposkytli informácie o tom, že títo cestujúci a ich príručná batožina sa nepovažujú za cestujúcich a batožinu, ktorí sa podrobili detekčnej kontrole podľa spoločných základných noriem, alebo

d)

prilietajú z tretej krajiny, v ktorej sa uplatňované normy bezpečnostnej ochrany považujú za ekvivalentné so spoločnými základnými normami v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 19 ods. 2.

4.2.   Ochrana cestujúcich a príručnej batožiny

1.

Cestujúci a ich príručná batožina sú chránení pred neoprávneným zasahovaním od bodu detekčnej kontroly do odletu lietadla, ktorým cestujú.

2.

Detekčne skontrolovaní odlietavajúci cestujúci sa nesmú zmiešať s prilietavajúcimi cestujúcimi s výnimkou prípadov, ak:

a)

cestujúci prichádzajú z členského štátu, za predpokladu, že Komisia alebo tento členský štát neposkytli informácie o tom, že títo cestujúci a ich príručná batožina sa nepovažujú za cestujúcich, ktorí sa podrobili detekčnej kontrole podľa spoločných základných noriem, alebo

b)

cestujúci prichádzajú z tretej krajiny, v ktorej sa uplatňované normy bezpečnostnej ochrany považujú za ekvivalentné so spoločnými základnými normami v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 19 ods. 2.

4.3.   Potenciálne nebezpeční cestujúci

Pred odletom lietadla sa potenciálne nebezpeční cestujúci podrobia zodpovedajúcim opatreniam bezpečnostnej ochrany.

5.   PODANÁ BATOŽINA

5.1.   Detekčná kontrola podanej batožiny

1.

Všetka podaná batožina musí byť podrobená detekčnej kontrole skôr, ako sa naloží do lietadla, aby sa zabránilo vneseniu zakázaných predmetov do vyhradených bezpečnostných priestorov a na palubu lietadla.

2.

Transferová podaná batožina môže byť oslobodená od detekčnej kontroly, ak:

a)

prichádza z členského štátu, v prípade, že Komisia alebo tento členský štát neposkytli informácie o tom, že táto podaná batožina sa nepovažuje za batožinu, ktorá sa podrobila detekčnej kontrole podľa základných spoločných noriem, alebo

b)

prichádza z tretej krajiny, ktorej uplatňované normy bezpečnostnej ochrany sa považujú za ekvivalentné so spoločnými základnými normami v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 19 ods. 2.

3.

Tranzitná podaná batožina môže byť oslobodená od detekčnej kontroly, ak zostáva na palube lietadla.

5.2.   Ochrana podanej batožiny

Podaná batožina, ktorá sa má letecky prepraviť, musí byť chránená pred neoprávneným zasahovaním od bodu detekčnej kontroly alebo prevzatia leteckým dopravcom podľa toho, čo nastane skôr, až do odletu lietadla, ktorým bude prepravená.

5.3.   Zhoda batožiny

1.

Každá podaná batožina musí byť identifikovaná ako sprevádzaná alebo nesprevádzaná.

2.

Nesprevádzaná podaná batožina sa nesmie prepraviť s výnimkou prípadov, keď bola batožina od cestujúceho oddelená z dôvodov, ktoré nemohol ovplyvniť, alebo sa batožina podrobila príslušným bezpečnostným kontrolám.

6.   NÁKLAD A POŠTOVÉ ZÁSIELKY

6.1.   Bezpečnostné kontroly nákladu a poštových zásielok

1.

Všetok náklad a poštové zásielky sa pred naložením do lietadla musia podrobiť bezpečnostným kontrolám. Letecký dopravca nesmie prijať náklad alebo poštové zásielky na leteckú prepravu, ak takéto kontroly neuskutočnil on sám alebo ak ich uskutočnenie nepotvrdil a za ne nezodpovedá oprávnený zástupca, známy odosielateľ alebo známy odosielateľ pre nákladné lietadlo.

2.

Transferový náklad a transferové poštové zásielky môžu podliehať alternatívnym bezpečnostným kontrolám, ako sa to podrobne uvádza vo vykonávacom akte.

3.

Tranzitný náklad a tranzitné poštové zásielky môžu byť oslobodené od bezpečnostných kontrol, ak zostávajú na palube lietadla.

6.2.   Ochrana nákladu a poštových zásielok

1.

Náklad a poštové zásielky prepravované lietadlom musia byť chránené pred neoprávneným zasahovaním od bodu bezpečnostných kontrol do odletu lietadla, ktorým budú prepravené.

2.

Náklad a poštové zásielky, ktoré nie sú po bezpečnostných kontrolách dostatočne chránené pred neoprávneným zasahovaním, sa musia podrobiť detekčnej kontrole.

7.   POŠTOVÉ ZÁSIELKY LETECKÉHO DOPRAVCU A MATERIÁLY LETECKÉHO DOPRAVCU

Poštové zásielky leteckého dopravcu a materiály leteckého dopravcu sa musia podrobiť bezpečnostným kontrolám, po ktorých musia byť chránené až do naloženia do lietadla, aby sa zabránilo vneseniu zakázaných predmetov na palubu lietadla.

8.   DODÁVKY POTREBNÉ POČAS LETU

Dodávky potrebné počas letu vrátane jedál a nápojov, ktoré sú určené na prepravu alebo použitie na palube lietadla, sa musia podrobiť bezpečnostným kontrolám, po ktorých musia byť chránené až do naloženia do lietadla, aby sa zabránilo vneseniu zakázaných predmetov na palubu lietadla.

9.   LETISKOVÉ DODÁVKY

Dodávky určené na predaj alebo použitie vo vyhradených bezpečnostných priestoroch letísk vrátane dodávok do obchodov bez colnej prirážky a reštaurácií sa musia podrobiť bezpečnostným kontrolám, aby sa zabránilo vneseniu zakázaných predmetov do týchto priestorov.

10.   OPATRENIA BEZPEČNOSTNEJ OCHRANY POČAS LETU

1.

Bez toho, aby boli dotknuté platné pravidlá leteckej bezpečnosti:

a)

sa musí zabrániť vstupu neoprávnených osôb počas letu do kabíny lietadla;

b)

sa počas letu potenciálne nebezpeční cestujúci podrobia príslušným opatreniam bezpečnostnej ochrany.

2.

Príslušné opatrenia bezpečnostnej ochrany, ako sú školenie a výcvik letovej posádky a palubného personálu, musia byť prijaté na zabránenie činom protiprávneho zasahovanie počas letu.

3.

Na palube lietadla sa nesmú prepravovať zbrane okrem zbraní prevážaných v nákladovom priestore s výnimkou prípadov, keď sú splnené požadované podmienky bezpečnostnej ochrany v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a príslušné štáty vydali povolenie.

4.

Odsek 3 sa tiež vzťahuje na príslušníkov bezpečnostnej ochrany počas letu, ak prepravujú zbrane.

11.   PRIJÍMANIE, ŠKOLENIE A VÝCVIK ZAMESTNANCOV

1.

Osoby vykonávajúce alebo zodpovedné za vykonávanie detekčnej kontroly, kontroly vstupu alebo inej bezpečnostnej kontroly sa prijímajú, podrobujú školeniu a výcviku a v prípade potreby certifikujú na zabezpečenie, že sú na túto pozíciu vhodné a že sú kvalifikované na splnenie povinností, ktoré sú im zverené.

2.

Osoby iné ako cestujúci, pre ktoré je potrebný vstup do vyhradených bezpečnostných priestorov, musia absolvovať školenie a výcvik bezpečnostnej ochrany ešte pred vydaním letiskovej identifikačnej karty alebo identifikačného preukazu posádky.

3.

Školenie a výcvik uvedené v odsekoch 1 a 2 sa vykonávajú ako základné školenie a opakované školenia.

4.

Inštruktori zapojení do školenia a výcviku osôb uvedených v odsekoch 1 a 2 musia mať potrebné kvalifikácie.

12.   BEZPEČNOSTNÉ ZARIADENIA

Zariadenie používané pri detekčnej kontrole, kontrole vstupu a iných bezpečnostných kontrolách musí byť v súlade s vymedzenou špecifikáciou a musí byť schopné vykonávať príslušné bezpečnostné kontroly.


9.4.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 97/85


NARIADENIE RADY (ES) č. 301/2008

zo 17. marca 2008,

ktorým sa upravuje príloha I k nariadeniu (ES) č. 882/2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania krmivového a potravinového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá

(Text s významom pre EHP)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Akt o pristúpení z roku 2003, a najmä na jeho článok 57 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (1) vytvára zosúladený rámec všeobecných predpisov na organizovanie úradných kontrol dodržiavania krmivového a potravinového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá.

(2)

Vzhľadom na pristúpenie nových členských štátov v roku 2004 je potrebné doplniť zoznam území v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 882/2004.

(3)

Nariadenie (ES) č. 882/2004 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 882/2004 sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. mája 2004 so zreteľom na územia Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. marca 2008

Za Radu

predseda

I. JARC


(1)  Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 180/2008 (Ú. v. EÚ L 56, 29.2.2008, s. 4).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA I

ÚZEMIA UVEDENÉ V ČLÁNKU 2 ODS. 15

1.

Územie Belgického kráľovstva

2.

Územie Bulharskej republiky

3.

Územie Českej republiky

4.

Územie Dánskeho kráľovstva s výnimkou Faerských ostrovov a Grónska

5.

Územie Spolkovej republiky Nemecko

6.

Územie Estónskej republiky

7.

Územie Írska

8.

Územie Helénskej republiky

9.

Územie Španielskeho kráľovstva s výnimkou Ceuty a Melilly

10.

Územie Francúzskej republiky

11.

Územie Talianskej republiky

12.

Územie Cyperskej republiky

13.

Územie Lotyšskej republiky

14.

Územie Litovskej republiky

15.

Územie Luxemburského veľkovojvodstva

16.

Územie Maďarskej republiky

17.

Územie Maltskej republiky

18.

Územie Holandského kráľovstva v Európe

19.

Územie Rakúskej republiky

20.

Územie Poľskej republiky

21.

Územie Portugalskej republiky

22.

Územie Rumunska

23.

Územie Slovinskej republiky

24.

Územie Slovenskej republiky

25.

Územie Fínskej republiky

26.

Územie Švédskeho kráľovstva

27.

Územie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska.“