ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 96

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
9. apríla 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 320/2008 zo 7. apríla 2008, ktorým sa zrušuje vyrovnávacie clo uložené na dovoz určitých mikroelektronických obvodov známych ako DRAM (dynamické pamäte s priamym prístupom) s pôvodom v Kórejskej republike a ktorým sa ukončuje konanie

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 321/2008 z 8. apríla 2008, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

13

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2008/47/ES z 8. apríla 2008, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení a dopĺňa smernica Rady 75/324/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa aerosólových rozprašovačov ( 1 )

15

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2008/289/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 3. apríla 2008 o núdzových opatreniach, pokiaľ ide o nepovolený geneticky modifikovaný organizmus Bt 63 vo výrobkoch z ryže [oznámené pod číslom K(2008) 1208]  ( 1 )

29

 

 

2008/290/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 4. apríla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2007/716/ES, pokiaľ ide o určité prevádzkarne v sektoroch mäsa a mlieka v Bulharsku [oznámené pod číslom K(2008) 1230]  ( 1 )

35

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

9.4.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 96/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 320/2008

zo 7. apríla 2008,

ktorým sa zrušuje vyrovnávacie clo uložené na dovoz určitých mikroelektronických obvodov známych ako DRAM (dynamické pamäte s priamym prístupom) s pôvodom v Kórejskej republike a ktorým sa ukončuje konanie

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2026/97 zo 6. októbra 1997 o ochrane pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) („základné nariadenie“), a najmä na jeho článok 19,

so zreteľom na návrh predložený Komisiou po porade s poradným výborom,

keďže:

A.   POSTUP

I.   Existujúce opatrenia

(1)

Nariadením Rady (ES) č. 1480/2003 (2) (ďalej len „nariadenie o konečnom cle“) Rada uložila konečné vyrovnávacie clo vo výške 34,8 % na dovoz niektorých mikroelektronických obvodov známych ako dynamické pamäte s priamym prístupom (ďalej len „DRAM“) s pôvodom v Kórejskej republike, ktoré vyrábajú všetky spoločnosti s výnimkou spoločnosti Samsung Electronics Co., Ltd (ďalej len „Samsung“), pre ktorú bola stanovená colná sadzba vo výške 0 %. Nariadeniu o konečnom cle predchádzalo nariadenie Komisie (ES) č. 708/2003 z 23. apríla 2003, ktorým sa ukladá dočasné vyrovnávacie clo na DRAM (dynamické pamäte s priamym prístupom) s pôvodom v Kórejskej republike (3) (ďalej len „nariadenie o dočasnom cle“).

(2)

Na základe správy prijatej orgánom Svetovej obchodnej organizácie na riešenie sporov (4) (ďalej len „správa odbornej komisie Európskeho spoločenstva a Kórey pre DRAM“) Rada prijala nariadenie (ES) č. 584/2006 (5), ktorým sa vykonávajú odporúčania správy odbornej komisie a znižuje sa konečné vyrovnávacie clo na hodnotu 32,9 % (ďalej len „vykonávacie nariadenie“).

II.   Začatie čiastočného predbežného preskúmania ex officio

(3)

Výrobcovia zo Spoločenstva Micron Europe Ltd a Qimonda AG (predtým Infineon Technologies AG) poskytli Komisii dôkaz prima facie naznačujúci, že spoločnosť Hynix Semiconductor Inc. (ďalej len „Hynix“) získala dodatočné subvencie v období nasledujúcom po období pôvodného prešetrovania. Okrem toho Hynix predložil žiadosť o čiastočné predbežné preskúmanie, pričom tvrdil, že subvencie, ktoré boli v pôvodnom prešetrovaní označené za vyrovnateľné, prestali existovať.

(4)

Vzhľadom na uvedené tvrdenia sa Komisia rozhodla konať ex officio.

III.   Prešetrovanie

(5)

Po tom, ako Komisia určila, že existujú dostatočné dôkazy na odôvodnenie začatia čiastočného predbežného preskúmania, a po konzultácii s poradným výborom vyhlásila 18. marca 2006 oznámením o začatí konania uverejnenom v Úradnom vestníku Európskej únie  (6) ex officio začatie čiastočného predbežného preskúmania v súlade s článkom 19 základného nariadenia.

(6)

Rozsah preskúmania bol obmedzený na prešetrenie subvencovania jedného vyvážajúceho výrobcu, spoločnosť Hynix, aby sa posúdila potreba zachovania, zrušenia alebo zmeny a doplnenia existujúcich opatrení. Obdobie prešetrovania (ďalej len „OP“) trvalo od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005.

(7)

Komisia oficiálne informovala príslušného vyvážajúceho výrobcu (Hynix), vládu Kórejskej republiky a výrobcov zo Spoločenstva o začatí čiastočného predbežného preskúmania. Zainteresované strany dostali príležitosť písomne sa vyjadriť a požadovať vypočutie v rámci lehoty stanovenej v oznámení o začatí konania.

(8)

S cieľom získať informácie potrebné na svoje prešetrovanie Komisia zaslala dotazníky všetkým známym zainteresovaným stranám. Vyplnené dotazníky zaslala spoločnosť, vláda Kórejskej republiky a niekoľko kórejských bánk, ako aj Deutsche Bank AG.

(9)

Komisia sa snažila overiť získané informácie a vykonala overovacie návštevy v priestoroch vlády Kórejskej republiky (ministerstvo financií a hospodárstva – „MOFE“ a Komisia pre dohľad nad finančným trhom – „FSC“) a v týchto spoločnostiach a inštitúciách v Soule:

Hynix Semiconductor Inc.,

Kórejská devízová banka (Korea Exchange Bank, ďalej len „KEB“),

Kórejská rozvojová banka (Korea Development Bank, ďalej len „KDB“),

banka Woori,

banka Shinhan,

Deutsche Bank AG.,

Národná federácia poľnohospodárskych družstiev (ďalej len „NACF“),

Námorná a požiarna poisťovňa Hyundai.

B.   POSUDZOVANÝ VÝROBOK A PODOBNÝ VÝROBOK

(10)

Posudzovaný výrobok a podobný výrobok sú tie isté ako výrobky, na ktoré sa vzťahuje pôvodné prešetrovanie, t. j. určité mikroelektronické obvody známe ako dynamické pamäte s priamym prístupom (ďalej len „DRAM“) všetkých typov, hustôt a druhov bez ohľadu na to, či sú zmontované vo forme spracovaných doštičiek alebo čipov (foriem) vyrobených pomocou rôznych druhov technológie vytvárania polovodičovej štruktúry na základe oxidov kovov (ďalej len „MOS“) vrátane doplnkových MOS (ďalej len „CMOS“), všetkých hustôt (vrátane budúcich hustôt) bez ohľadu na rýchlosť prístupu, konfiguráciu, balenie alebo rám atď., s pôvodom v Kórejskej republike. Príslušný výrobok zahŕňa aj DRAM prezentované v (štandardných) pamäťových moduloch alebo na (štandardných) pamäťových kartách, alebo v nejakom inom druhu súhrnnej formy za predpokladu, že ich hlavným účelom je poskytovať pamäť.

(11)

V súčasnosti patrí pod kódy KN ex 8473 30 20, ex 8473 50 20, ex 8542 32 10, ex 8542 32 31, ex 8542 32 39 a ex 8548 90 20.

C.   SUBVENCIE

I.   Úvod

(12)

Na základe informácií, ktoré Komisia mala k dispozícii na začiatku, a vyplnených dotazníkov zaslaných Komisii sa prešetrili tieto opatrenia:

a)

záchranný balík schválený Radou veriteľských finančných inštitúcií Hynixu (ďalej len „CFIC“) 30. decembra 2002 (ďalej len „nová reštrukturalizácia“), ktorý pozostával z výmeny dlhu za kmeňové akcie, prolongácie dlhu a zmeny podmienok platby úrokov;

b)

údajné preferenčné financovanie poskytnuté kórejskými bankami spoločnosti Beijing Orient Electronics (ďalej len „BOE“) na uľahčenie kúpy Hydisu, prevádzky Hynixu;

c)

údajné preferenčné financovanie poskytnuté CVC kórejskými bankami na uľahčenie kúpy System IC, prevádzky Hynixu, vrátane prevodu dlhu Hynixu na iný subjekt za zníženú cenu;

d)

zľavnený spätný výkup dlhu Hynixu;

e)

preferenčné zdaňovanie, ktoré údajne poskytla Hynixu vláda Kórejskej republiky;

f)

refinancovanie dlhu Hynixu v júli 2005.

(13)

Všetky uvedené opatrenia boli opatrenia ad hoc. S výnimkou písmena e) všetky prešetrené opatrenia prijali veriteľské banky/inštitúcie Hynixu, údajne pod vedením vlády Kórejskej republiky. Otázka „finančného príspevku od vlády“ v zmysle článku 2 základného nariadenia je rovnako ako v pôvodnom prešetrovaní stredobodom tohto konania, a týmto sa zrušujú odôvodnenia 9 až 15 nariadenia o konečnom cle.

II.   Finančná situácia Hynixu po pôvodnom prešetrovaní

(14)

Napriek veľkým záchranným balíkom, ktoré Hynix dostal v roku 2001, sa jeho finančná situácia nezlepšila a v roku 2002 mal od agentúry Standard & Poor stále rating „selektívne neplnenie záväzkov“. Za prvých deväť mesiacov roku 2002 nahlásil stratu vo výške 1,03 bilióna KRW; bolo očividné, že nebol schopný platiť akýkoľvek splatný dlh. Z jeho ukazovateľov vychádzajúcich z finančného výkazu za rok 2002 vyplýva, že nebol schopný pokryť svoje súčasné pasíva súčasnými aktívami, nemohol pokryť svoje úrokové náklady výnosmi, jeho dlh výrazne prevyšoval kapitál a mal veľké čisté straty. Hoci záchranné opatrenie v októbri 2001 spoločnosti v určitej miere pomohlo, stále sa nachádzala v značne núdzovej situácii. Morgan Stanley Dean Witter, jeden z externých poradcov Hynixu, vo svojej správe zo septembra 2002 uviedol, že je veľmi nepravdepodobné, že Hynix bude schopný „zhromaždiť v nasledujúcich dvoch rokoch dostatočný objem hotovosti na splnenie svojich splatných dlžobných záväzkov“ alebo „rozšíriť kapacitu a financovať zvyšovanie technologickej úrovne a výskum a vývoj potrebný na to, aby zostal konkurencieschopným výrobcom DRAM“. Morgan Stanley Dean Witter ďalej uviedol, že „Hynix je v technickom úpadku, udržiava sa pri živote len prostredníctvom reštrukturalizačných programov dlhu“ a že „finančné záväzky potrebné na návrat spoločnosti na konkurencieschopnú úroveň sa zdajú byť príliš veľké. Veritelia si nemôžu dovoliť liečiť túto spoločnosť. Nezávisle od výsledku je odkaz pre investorov jasný: Hynix nie je spoločnosťou vhodnou pre investície.“

(15)

V septembri 2002 Merrill Lynch znovu uviedol, že: „Máme čoraz väčšie obavy zo slabých vyhliadok výnosnosti Hynixu. V rokoch 2002 – 2003 sme uskutočnili odhady v oblasti deficitu, keďže zlepšeniu stavu nákladov a rastu dodávok bráni nedostatok investícií do zvyšovania úrovne výrobných technológií.“ Ďalší poradca Hynixu, Deutsche Bank Korea, pripustil, že hoci jeho kapitálové oddelenie sledovalo odvetvie výroby polovodičov, nesledovalo Hynix, pretože „nebol dostatočný záujem investorov“. Samotná spoločnosť nespochybňuje závažnosť svojich finančných problémov v príslušnom období.

III.   Nová reštrukturalizácia

(16)

V októbri 2001 CFIC prijala plán normalizácie podniku na podporu rekonštrukcie spoločnosti. CFIC tvorili banky a ďalšie inštitúcie, ktoré boli veriteľmi Hynixu. Rozhodnutia CFIC sa prijímali 75-percentnou väčšinou. Hlasovacie práva jednotlivých inštitúcií boli stanovené podľa ich vystavenosti dlhu Hynixu.

(17)

Hynix podliehal zákonu o podpore reštrukturalizácie spoločnosti (ďalej len „CRPA“) a ako taký bol pod účinnou kontrolou svojich veriteľov. CFIC rozhodla o predaji podniku alebo časti podniku tretej strane. V decembri 2002 reštrukturalizačný výbor, ktorý bol podvýborom CFIC, začal rokovania so spoločnosťou Micron Technology Inc. Tieto rokovania trvali 5 mesiacov; obidve strany podpísali memorandum o porozumení, ale správna rada Hynixu odmietla podmienky predaja.

(18)

V máji 2002 ako následné opatrenie vzhľadom na pretrvávajúce zhoršovanie financií Hynixu CFIC najala niekoľko externých poradcov, vrátane Deutsche Bank (ďalej len „DB“), Morgan Stanley Dean Witter, Deloitte & Touche a A. D. Little, aby uskutočnili analýzu Hynixu a predložili plán záchrany spoločnosti. KEB, ktorá bola ako hlavný veriteľ vedúcim subjektom CFIC, venovala spolu s týmito externými poradcami náležitú pozornosť Hynixu až do novembra 2002. Výsledná správa, ktorú vypracovala Deutsche Bank a KEB (ďalej len „správa DB“), bola predložená CFIC.

(19)

CFIC prijala 30. decembra 2002 rozhodnutie o vykonaní ozdravenia spoločnosti a výpredaji podniku uvedenom v správe DB. Ozdravenie spoločnosti predstavovalo reštrukturalizáciu pozostávajúcu z:

výmeny dlhu za kmeňové akcie v hodnote 1 861,5 miliardy KRW,

zníženia hodnoty kapitálu v pomere 21 : 1,

prolongácie dlhu v hodnote 3 293 miliárd KRW a

zmeny podmienok platby úrokov z prolongovaného dlhu.

IV.   Opis opatrení

i)   Výmena dlhu za kmeňové akcie

(20)

CFIC rozhodla o výmene dlhu vo výške 1 861,5 miliardy KRW za kmeňové akcie Hynixu; predstavovalo to približne 50 % nezabezpečených úverov Hynixu. Jednotková cena vymieňaných akcií bola stanovená na hodnotu 435 KRW v čase prijatia rozhodnutia v decembri 2002 odvodením z mesačného priemeru trhovej ceny. Hoci podľa CRPA existuje pre CFIC povinnosť použiť pri výpočte ceny výmeny primeranú metódu, nebola stanovená žiadna konkrétna metóda.

(21)

Plán reštrukturalizácie zahŕňal zníženie hodnoty kapitálu pred uskutočnením výmeny, čo vyžadovalo schválenie akcionármi; takže výmena sa nemohla vykonať okamžite. Po znížení hodnoty kapitálu v pomere 21 : 1 mali vymenené akcie cenu 9 135 KRW (21 × 435 KRW) a výmena sa zrealizovala. Keďže akcie podliehajúce výmene sa nemali vydať do apríla 2003, táto cena slúžila ako základ, ale nebol stanovený žiadny strop. Skutočná cena jednej akcie v čase prijatia rozhodnutia však bola v skutočnosti 280 KRW; v apríli 2003 klesla na 167 KRW.

ii)   Prolongácia dlhu

(22)

Splatnosť dlhu Hynixu, ktorý sa nekonvertoval na kapitál, bola predĺžená do decembra 2006. Tento prolongovaný dlh predstavoval celkovo 3 293 miliárd KRW.

iii)   Zmeny podmienok platby úrokov

(23)

Úroková sadzba prolongovaného dlhu sa znížila zo 6,5 % na 3,5 %. Rozdiel 3 % sa považoval za dodatočnú istinu a bol pridaný k nesplatenému dlhu s rovnakým dátumom splatnosti v decembri 2006. Úrok z tejto dodatočnej istiny bol stanovený na 6 % splatných štvrťročne.

V.   Politika vlády Kórejskej republiky vo vzťahu k Hynixu

(24)

Ako sa uviedlo v nariadeniach o dočasnom a konečnom cle, vláda Kórejskej republiky prejavovala skutočne živý záujem o Hynix. Uznala, že vďaka situácii Hynixu zahraniční investori nechceli investovať v Kórei, pretože vystavenie kórejských bánk Hynixu bolo príliš veľké. Bolo potrebné riešiť problém Hynixu, aby sa odstránila neistota; „štrukturálne úpravy“ Hynixu boli v správe ministerstva financií a hospodárstva uvedené ako hlavný politický problém pre druhý polrok 2002. Na druhej strane správa, ktorú predložila národnému zhromaždeniu kórejská Veľká národná strana (ďalej len „GNP“), kritizovala trvanie vlády Kórejskej republiky na záchrane Hyundai Group, ktorej bol Hynix dcérskou spoločnosťou, a uviedla, že záchranou Hynixu vláda Kórejskej republiky „dáva peniaze do bezodnej jamy“. Hynix tvrdí, že keďže správa bola predložená v novembri 2002, nemôže sa považovať za dôkaz o zaangažovanosti vlády Kórejskej republiky na novej reštrukturalizácii. Novú reštrukturalizáciu však veritelia schválili len mesiac po predložení správy GNP a rokovania o najlepšom spôsobe záchrany Hynixu prebiehali už niekoľko mesiacov predtým. Takže správa GNP je v otázke, či vláda Kórejskej republiky uplatňovala politiku záchrany Hynixu, relevantná.

(25)

V priebehu prvej polovice roku zástupca ministra financií uviedol, že „veritelia budú musieť nájsť riešenie pre Hynix podľa možnosti čo najskôr, aby sa minimalizoval nepriaznivý účinok na hospodárstvo“. V tejto súvislosti sa uskutočnila porada vlády Kórejskej republiky a veriteľov Hynixu, na ktorej vláda Kórejskej republiky vyjadrila svoje názory týkajúce sa prebiehajúcich rokovaní s Micronom. MOFE nemohlo potvrdiť ani poprieť, že sa konali aj ďalšie porady, a tvrdilo, že nie vždy sa robili zápisnice z porád. Na druhej strane FSC uviedla, že sa už neuskutočnila žiadna ďalšia porada, hoci sa zároveň uskutočnili neformálne telefonáty. Zaznamenaný dôkaz však naznačuje, že vláda Kórejskej republiky, majúc na pamäti prešetrovania jej zaangažovanosti v Hynixe Európskymi spoločenstvami a Spojenými štátmi, nariadila, aby sa všetky oznámenia týkajúce sa Hynixu robili ústne, aby sa zabránilo sledovateľnosti (7). FCS uviedla, že nemá žiadnu právomoc zasahovať do reštrukturalizačného úsilia akejkoľvek spoločnosti, ale vykoná čiastočné monitorovanie procesu, napríklad tam, kde by mohol podľa ich názoru existovať potenciálny šok pre trhy. FSC vykonáva takéto monitorovanie prostredníctvom kontaktov s osobami „na pracovnej úrovni“, ale neexistujú žiadne záznamy o takýchto kontaktoch. Hoci FSC pripustila, že Hynix bol reštrukturalizovaný, pretože bol príliš veľký, trvala na tom, že spôsob a režim tejto reštrukturalizácie určovali výhradne veritelia. Veriteľské banky Hynixu potvrdili, že FSC dozerala na reštrukturalizáciu prostredníctvom telefonátov a žiadostí o informácie.

(26)

Na poradách v apríli 2002 vláda Kórejskej republiky oznámila veriteľom Hynixu svoje oficiálne stanovisko, ktoré bolo buď predať Hynix, alebo ho zachrániť, aby sa utlmil šok. Hoci vláda Kórejskej republiky trvala na tom, aby sa rozhodnutie o likvidácii ponechalo na veriteľoch, jej vyhlásenia týkajúce sa významu záchrany Hynixu (reštrukturalizáciou alebo predajom) pre obnovenie dôveryhodnosti kórejských trhov vyvracajú tieto tvrdenia. Názor vláda Kórejskej republiky, že Hynix bol príliš veľký na to, aby vyhlásil úpadok, potvrdzuje vyhlásenie jednej z veriteľských bánk, že Hynix bol takou veľkou spoločnosťou, zamestnával toľko ľudí a mal toľko zmlúv, „že si neviete predstaviť, čo by sa stalo, keby vyhlásil úpadok alebo nesolventnosť“. Ďalej mal jeden z externých poradcov Hynixu vo svojom akceptačnom liste uvedené, že by mal pomáhať „… v úsilí o nájdenie reálneho a životaschopného riešenia reštrukturalizácie Hynixu, ktoré by minimalizovalo sociálne škody…“ (osobitne zdôraznené). Bolo jasné, že likvidácia Hynixu nie je jednou z možností.

VI.   Zaangažovanosť vlády Kórejskej republiky vo veriteľských bankách Hynixu

(27)

Vláda Kórejskej republiky je hlavným akcionárom v mnohých veriteľských bankách Hynixu. Informácie zaznamenané bankami, Hynixom a vládou Kórejskej republiky dokazujú, že vláda Kórejskej republiky je minimálne významným akcionárom (> 20 %) vo veriteľských bankách/finančných inštitúciách s minimálne 75 % hlasovacích práv v CFIC. Pripomína sa, že požadovaná väčšina v CFIC predstavovala 75 %; preto sa zaangažovanosť vlády Kórejskej republiky na rozhodnutiach prijímaných radou veriteľov nedá spochybniť.

(28)

Tak ako v pôvodnom prešetrovaní sú KDB a NACF subjektmi v úplnom vlastníctve vlády, a preto sa považujú za verejné orgány v zmysle článku 1 ods. 3 základného nariadenia.

(29)

Neexistuje žiadny dôkaz o záznamoch, ktorý by naznačoval, že sa situácia súvisiaca s bankou Woori zmenila v porovnaní so situáciou uvedenou v odôvodneniach 80 až 82 nariadenia o dočasnom cle. Ďalej, ako sa uvádza v nariadení o dočasnom cle, banka Chohung, teraz s názvom banka Shinhan, od jej spojenia s bankou Shinhan od 1. apríla 2006, uzavrela v januári 2002 memorandum o porozumení s Kórejskou spoločnosťou poisťovania vkladov (ďalej len „KDIC“), ktorým poskytla verejnému orgánu KDIC rozhodujúci vplyv nad rozhodovaním banky Chohung.

(30)

Vyhláška predsedu vlády 408 je ďalším dôkazom toho, že zasahovanie vlády Kórejskej republiky do finančného sektora z politických dôvodov má právny rozmer. Vláda Kórejskej republiky cituje vyhlášku ako dôkaz toho, že kórejská vláda oficiálne uviedla, že nebude zasahovať do činnosti bánk a finančných inštitúcií. V článku 5 ods. 1 vyhlášky predsedu vlády 408 sa však stanovuje, že „v prípade, ak organizácia finančného dohľadu požiada finančnú inštitúciu o spoluprácu alebo podporu potrebnú pre stabilizáciu finančného trhu,… urobí sa tak dokumentom alebo na porade“. Takže táto vyhláška nielenže nebráni zasahovaniu vlády do finančných inštitúcií, ale výslovne stanovuje spôsoby, akým sa takéto zasahovanie môže vykonať.

(31)

Hynix tvrdil, že vláda Kórejskej republiky nekontrolovala KEB, a vlastníctvo akcií Commerzbank uviedol ako dôkaz jej nezávislosti od zasahovania vlády Kórejskej republiky. Ďalej predložil dokumenty, ktoré sa týkajú práva veta Commerzbank v niektorých oblastiach, vrátane riadenia rizík. Hoci Commerzbank vyslala osobu, ktorá sa mala stať členom úverového tímu, KEB nemohla potvrdiť skutočnosť, že Commerzbank skutočne uplatňuje kontrolu nad úverovými rozhodnutiami, a v podstate uviedla, že nie je informovaná o existencií takéhoto práva veta. Ďalej treba pripomenúť, že posledné prešetrovanie zaangažovanosti vlády Kórejskej republiky pri nákupe akcií KEB spoločnosťou Lone Star v roku 2003 dokazuje, že vláda Kórejskej republiky kontroluje KEB. Preto sa usudzuje, že neexistuje dôvod nesúhlasiť so závermi pôvodného prešetrovania v súvislosti s vplyvom vlády Kórejskej republiky na rozhodnutia KEB.

(32)

Ďalším príkladom zaangažovanosti vlády Kórejskej republiky vo veriteľských bankách Hynixu bolo vymenovanie bývalého ministra priemyslu a obchodu za predsedu reštrukturalizačného výboru CFIC Hynixu riadiacim výborom tohto orgánu, kým nebol znovu vymenovaný za ministra o niekoľko mesiacov neskôr.

(33)

Aj banky Kookmin a Woori uviedli v oznámeniach pre Komisiu pre akciové burzy v roku 2002, že zasahovanie vlády Kórejskej republiky ich mohlo viesť k prijímaniu politických rozhodnutí. Hynix predložil dôkaz o tom, že príslušné znenie sa netýka špecificky Hynixu a nemá sa predpokladať, že má v úmysle naznačiť, že vláda Kórejskej republiky vykonávala kontrolu nad kórejským bankovým sektorom. Dôkaz, ktorý predložil Hynix, však nespochybňuje ostatné časti oznámení upozorňujúcich napríklad na to, že vlastníctvo akcií vládou Kórejskej republiky „by nás mohlo prinútiť k prijímaniu opatrení alebo stanovovaniu politických cieľov, ktoré môžu byť v rozpore so záujmami [veriteľov]“.

(34)

Komisia požiadala o nazretie do internej dokumentácie týkajúcej sa rozhodnutí veriteľských inštitúcií pri schvaľovaní plánu reštrukturalizácie. Tieto dôverné dokumenty dokazujú, že hoci všetci veritelia pri rozhodovaní o účasti na reštrukturalizácii postupovali podľa svojich štandardných interných postupov, nekonali v súlade s úverovým hodnotením pripisovaným Hynixu pre príslušné obdobie. Hoci všetci veritelia dali Hynixu hodnotenie ekvivalentné s hodnotením „selektívne neplnenie záväzkov“ agentúry Standard & Poor, napriek tomu schválili plán reštrukturalizácie. Napríklad v období schvaľovania reštrukturalizácie sa v úverovom hodnotení Hynixu jednou bankou uvádzalo, že spoločnosť je mimoriadne zraniteľná a že pravdepodobnosť obnovenia podniku je veľmi nízka. V hodnotení Hynixu inou zainteresovanou bankou sa uvádza, že pravdepodobnosť neplnenia záväzkov je veľmi vysoká a že neexistuje možnosť obnovy. Napriek tomu tieto banky schválili reštrukturalizačný návrh, hoci dôkazy naznačovali, že to nie je v súlade s trhovo orientovaným prístupom a správa DB uvádza to isté.

(35)

Dokazuje to aj správanie veriteľov pri prolongácii dlhu a pri výmene dlhu za kmeňové akcie: približne 80 – 90 % dlhu Hynixu sa odpísalo ako strata – v jednom prípade dokonca 100 % – a kmeňové akcie sa zaknihovali s cenou približne 20 % ceny, ktorú veritelia zaplatili.

(36)

Spoločnosť uvádza, že následné udalosti dokazujú, že rozhodnutie veriteľov bolo správne; Hynix sa stal od roku 2005 ziskovým a veritelia predali svoje podiely na spoločnosti so značným ziskom. Predovšetkým, toto je ex post facto analýza, ktorá vôbec neodôvodňuje záver, že v období, keď veritelia schválili plán reštrukturalizácie, ich rozhodnutie nebolo v súlade s trhovo orientovaným prístupom. Okrem toho skutočnosť, že Hynix prežil, bola dôsledkom obrovských subvencií, ktoré dostal. Nedá sa argumentovať tým, že keďže Hynix prežil, subvencie neboli subvenciami, ak bolo jeho prežitie možné len vďaka týmto subvenciám. A nakoniec treba poznamenať, že veritelia sa dostali do situácie, v ktorej boli na konci roku 2002 preto, lebo sa podieľali na reštrukturalizácii v roku 2001, ktorá predstavovala subvenciu. Preto nemôžu tvrdiť, že by sa mali porovnávať so súkromnými veriteľmi, ktorí prijali všetky opatrenia vedúce k danej situácii v určitom období celkom z vlastnej vôle. Takže argument Hynixu nemá vplyv na záver, že veritelia nekonali v súlade s trhovo orientovaným prístupom.

VII.   Záver o finančnom príspevku

(37)

Vzhľadom na zaznamenaný dôkaz o politike vlády Kórejskej republiky týkajúcej sa Hynixu a jej zaangažovanosti na rozhodovacom procese veriteľov Hynixu, ako aj vzhľadom na dôkaz týkajúci sa zúfalého stavu Hynixu a neochoty trhu poskytnúť kapitálový preddavok a na nedostatok dôkazov o tom, že existujúci veritelia konali v súlade s referenčnou hodnotou trhu nepoškodeného subvenciami, dospelo sa k záveru, že vláda Kórejskej republiky poverila veriteľov Hynixu a nariadila im, aby zachránili Hynix schválením reštrukturalizácie opísanej v odôvodnení 19. Predstavuje to finančný príspevok v zmysle článku 2 ods. 1 základného nariadenia.

(38)

Hynix tvrdí, že vláda Kórejskej republiky nemá nič spoločné s novou reštrukturalizáciou, ktorú odporučili veritelia za pomoci externých poradcov. Ďalej uvádza, že zaznamenané dôkazy preukazovali len to, že vláda Kórejskej republiky mala obavy o budúcnosť Hynixu, ale nezodpovedali požiadavke preukázateľného spojenia medzi vládou Kórejskej republiky a opatreniami bánk. Hoci vlastníctvo akcií vlády Kórejskej republiky nie je nezvratným dôkazom o vydaní príkazu a poverenia, je jasným dôkazom o rozsahu, v akom môže vláda Kórejskej republiky ovplyvňovať rozhodovací proces bánk. Tak ako v pôvodnom prešetrovaní, zaznamenané dôkazy preukazujú, že vláda Kórejskej republiky ako hlavný akcionár môže vymenúvať riaditeľov, a je teda schopná vplývať na výsledky hlasovania na zasadnutiach rady. Ďalej rozličné články v tlači a zaznamenané správy jednoznačne dokazujú, že vláda Kórejskej republiky by nedopustila vyhlásenie úpadku Hynixu; dokazuje to aj skutočnosť, že jedna z bánk, ktorá je v plnom vlastníctve vlády Kórejskej republiky, odkúpila dlh Hynixu od iných veriteľov, aby sa zmiernilo finančné zaťaženie bánk, ktoré boli poverené záchranou Hynixu. Je nesporné, že nový plán reštrukturalizácie odporučili externí poradcovia Hynixu spolu s jeho veriteľmi; zaznamenané dôkazy však naznačujú, že vláda Kórejskej republiky poverila veriteľov Hynixu a nariadila im, aby vykonali reštrukturalizáciu Hynixu a nenechali ho vyhlásiť úpadok.

(39)

Aj správanie bánk jednoznačne dokazuje, že nekonali v súlade s bežným komerčným uvažovaním. Žiadna banka neohodnotila Hynix ako spoločnosť s investičnou hodnotou; v skutočnosti všetky hodnotenia pripisované Hynixu jeho veriteľmi naznačujú, že ho považovali za značne rizikový a pochybovali o tom, že by bol schopný prežitia. Spoločnosť tvrdí, že správanie veriteľov treba skúmať z pohľadu „existujúceho veriteľa“. Ako sa však podrobnejšie uvádza v odôvodnení 36 a v odôvodneniach 41 až 44, najmä v tomto prípade, ktorý je ovplyvnený veľmi veľkými subvenciami (podobné subvencie boli poskytnuté len približne pred rokom), by sa v súvislosti s komerčnou odôvodnenosťou rozhodnutí veriteľov mal správne uplatňovať test súkromných investorov. Preto sa nemusí riešiť otázka, či by sa existujúci veriteľ správal podobne ako veritelia Hynixu.

VIII.   Prospech

(40)

V súvislosti s akýmkoľvek prospechom pre Hynix KEB, banka Woori, banka Shinan, KDB a NACF argumentovali, že sa podieľali na novej reštrukturalizácii preto, lebo chceli maximalizovať mieru návratnosti úverov poskytnutých Hynixu. Rátali s tým, že hodnota spoločnosti Hynix ako prosperujúceho podniku je vyššia ako bezprostredná likvidačná hodnota. Napriek tomu bez ohľadu na to, akú hodnotu má toto porovnanie ako štandard pre analýzu existencie prospechu, v tomto prípade sa v žiadnom prípade nemôže uplatňovať z dôvodov vysvetlených v odôvodnení 36 a v odôvodneniach 41 až 44. Okrem toho existencia potenciálneho prospechu pre značne vystavených veriteľov nedokazuje, že Hynix nemal žiadny prospech.

(41)

Hynix tvrdí, že nová reštrukturalizácia bola trhovo orientovaná, ako to odporučili externí poradcovia, napríklad DB a Deloittes, po mesiacoch náležitej analýzy, a bola založená na správe DB, ktorá odporučila postup, ktorý sa dodržal. Správa DB však bola určená veriteľom Hynixu. Jej cieľom bolo maximalizovať návratnosť dlhu pre týchto veriteľov, a zároveň zabrániť úpadku spoločnosti. Hynix argumentuje, že test použitý na stanovenie prospechu spoločnosti z novej reštrukturalizácie by mal byť testom „súkromného veriteľa“ a nie testom „súkromného investora“. Stanovisko veriteľov je síce faktor, ktorý by sa mohol zohľadniť v analýze, ako sa však vysvetľuje v odôvodnení 36 a ďalej, v tomto prípade nemôže zohrávať žiadnu úlohu.

(42)

Vo všeobecnosti príslušná otázka znie, či by trhovo orientovaný investor, s existujúcim vystavením vplyvu Hynixu alebo bez neho, hodnotil navrhovanú investíciu v Hynixe ako vhodnú. Správa DB neposkytuje spoľahlivú odpoveď na túto otázku, pretože je určená existujúcim veriteľom a je zameraná na využitie toho, čo sa vo všeobecnosti považuje za existujúce štruktúry dlhu a kapitálu Hynixu ako hnacieho mechanizmu pre navrhované investície, čím sa na minimálnu hodnotu redukuje akákoľvek možnosť hypotetických vonkajších investícií za rovnakých podmienok. Správa DB neobsahuje žiadny dôkaz o tom, že by externí súkromní investori mali nejaký záujem o vloženie peňazí do Hynixu. V skutočnosti rada DB súkromným investorom bola, aby neinvestovali do Hynixu, ako vyplýva aj zo skutočnosti, že jej výskumné oddelenie nesledovalo kapitál Hynixu.

(43)

Finančná situácia Hynixu opísaná v odôvodnení 14 bola v období novej reštrukturalizácie v každom prípade zúfalá a bolo očividné, že Hynix nie je schopný vyrovnať svoje záväzky; okrem toho nemohol očakávať žiadne financovanie z trhu, čo je očividné z vyhlásení finančných poradcov citovaných v odôvodneniach 14 a 15. Hoci správa DB ukazuje veriteľom Hynixu spôsob, ako minimalizovať ich straty, neuvádza, prečo by mal trh pokračovať v úverovaní alebo investovaní peňazí do Hynixu, ktorý bol spoločnosťou so selektívnym neplnením záväzkov. Takže tieto ďalšie dostupné údaje o stave Hynixu a situácii na trhu potvrdzujú, že správa DB neposkytuje žiadnu spoľahlivú odpoveď na otázku, či by trhovo orientovaný investor posúdil navrhovanú investíciu do Hynixu ako vhodnú.

(44)

Okrem toho bez ohľadu na otázku, aké opatrenia mohli alebo nemohli byť otvorené pre zainteresované strany v roku 2002 vzhľadom na situáciu, ktorá vtedy existovala, skutočnosťou zostáva, že Hynix sa do tejto situácie dostal ekonomicky nerozumnými investíciami a úverovými rozhodnutiami, ktoré v roku 2001 prijala vláda Kórejskej republiky alebo ktoré boli prijaté v jej mene, pričom ich účinky pôsobili až do roku 2002 a neskôr. Jednoznačným účelom novej reštrukturalizácie bolo refinancovanie Hynixu a to sa nedá oddeliť od pôvodných záchranných opatrení v roku 2001. Tieto dve reštrukturalizácie sú neoddeliteľne prepojené. Inými slovami, len z dôvodu iracionálneho charakteru a následného zlyhania pôvodnej reštrukturalizácie bolo nevyhnutné predĺžiť vystavenie existujúcich veriteľov opatreniam v roku 2002. Preto bolo riešenie navrhované v správe DB možné len na základe opatrení z roku 2001. Nie je možné považovať určité navrhované opatrenia za trhovú referenčnú hodnotu, ak sú samotné tieto opatrenia pokračovaním predchádzajúceho nerozumeného investičného rozhodnutia vlády. Aj z tohto dôvodu správa DB neposkytuje spoľahlivú odpoveď na otázku, či by trhovo orientovaný investor posúdil navrhovanú investíciu do Hynixu ako vhodnú.

(45)

Dospelo sa preto k záveru, že nová reštrukturalizácia predstavovala pre spoločnosť prospech v zmysle článku 2 ods. 2 základného nariadenia.

IX.   Špecifickosť

(46)

Vzhľadom na to, že opatrenia novej reštrukturalizácie sa prijali výhradne pre Hynix, prolongácia dlhu, zmena úroku na istinu a výmena dlhu za kmeňové akcie sa považujú za špecifické v zmysle článku 3 základného nariadenia.

X.   Výpočet výšky prospechu

i)   Časové rozloženie prospechu

(47)

Podľa článku 5 základného nariadenia sa výška kompenzovateľných subvencií vypočíta na základe zisteného prospechu pre príjemcu, ktorý existoval počas obdobia prešetrovania subvencovania. Dňa 30. decembra 2002, keď bolo prijaté rozhodnutie o reštrukturalizácii, sa objem dlhu ekvivalentný objemu, ktorý sa mal vymeniť za kmeňové akcie, odpočítal z úveru a zaknihoval ako úprava kapitálu (poznámka 14 k finančnému výkazu Hynixu za rok 2002). Podobne bol Hynix od toho istého dátumu oslobodený od povinnosti platiť úroky súvisiace s týmto dlhom.

(48)

Výrobné odvetvie Spoločenstva argumentovalo, že prospech vyplývajúci z novej reštrukturalizácie sa na Hynixe prejavil po 13. apríli 2003, keď boli akcie skutočne vydané veriteľom. Na druhej strane spoločnosť tvrdí, že dátumom účinnosti prospechu je v skutočnosti december 2002, keďže je to dátum, keď veritelia rozhodli o schválení reštrukturalizácie, a dátum, keď bol Hynix oslobodený od svojich záväzkov súvisiacich s dlhom.

(49)

Keďže odborná komisia pre DRAM uviedla, že na prospech vyplývajúci zo subvencie sa treba pozerať z pohľadu príjemcu a spoločnosť sa od dátumu prijatia rozhodnutia o novej reštrukturalizácii zbavila akýchkoľvek povinností súvisiacich s vystavením veriteľov účinkom jej dlhu, za dátum účinnosti prospechu pre Hynix sa považuje 30. december 2002.

ii)   Základ výpočtu

(50)

V súlade s metodikou prijatou v pôvodnom prešetrovaní sa dlh na účely výpočtu prospechu považoval za pôžičku. Aj úrok zmenený na istinu sa na tieto účely považoval za pôžičku. V pôvodnom prešetrovaní sa subvencia považovala za nominálnu sumu istiny pôžičky rozloženú na bežné päťročné amortizačné obdobie aktív. Každá takto rozložená ročná suma sa zvýšila o štandardnú komerčnú úrokovú sadzbu v Kórei (7 %). Odborná komisia ES a Kórey pre DRAM to kritizovala ako „grantovú metodiku“, ktorá nevyjadruje skutočnosť, že pôžičky sa na rozdiel od grantov musia splatiť a že „pre spoločnosť je očividne menej výhodné dostať pôžičku než grant“ (8). Odborná komisia sa domnievala, že ES by malo vychádzať vo svojich výpočtoch z referenčných hodnôt vyjadrujúcich bežné investičné postupy.

(51)

Na základe pripomienok odbornej komisie WTO týkajúcich sa grantovej metodiky použitej v pôvodnom prešetrovaní sa v tomto preskúmaní považovalo za vhodné nájsť referenčnú hodnotu pre pôžičky, voči ktorej by sa mohol prospech vypočítať.

(52)

Finančná situácia Hynixu bola v období novej reštrukturalizácie podľa odôvodnení 14 a 15 zúfalá a bolo očividné, že Hynix nie je schopný vyrovnať svoje záväzky; okrem toho z trhu sa nedalo očakávať žiadne financovanie. V období novej reštrukturalizácie sa Hynixu neposkytli žiadne komerčne porovnateľné pôžičky a neexistoval ani žiadny overený a zaznamenaný dôkaz o cene a podmienkach porovnateľnej komerčnej pôžičky, ktorú by v príslušnom období dostal Hynix alebo iná firma nachádzajúca sa v situácii podobnej Hynixu. Skutočnosť, že na novej reštrukturalizácii sa podieľali aj súkromné subjekty, nepredstavuje spoľahlivý orientačný bod; zaangažované subjekty boli malé a mali v Hynixe nepodstatný objem dlhu v porovnaní so subjektmi, ktoré riadila vláda Kórejskej republiky. Okrem toho v súlade so zisteniami odbornej komisie WTO v prípade japonských DRAM, kde sa posudzovali rovnaké skutočnosti ako v tomto prešetrovaní, existencia súbežného zaangažovania vlády v rozhodovacom procese týkajúcom sa novej reštrukturalizácie deformuje trh, a preto sa nemôžu súkromné, vládou neriadené subjekty považovať za spoľahlivý orientačný bod (9).

(53)

Komisia preto vytvorila náhradnú referenčnú hodnotu, založenú na komerčnej úrokovej sadzbe s pridaním rizikovej prirážky vyjadrujúcej percento nesplatených dlhov spoločností vykazujúcich porovnateľné riziko. Takýto výpočet by zohľadňoval termín pôžičky, referenčnú úrokovú sadzbu, ktorú by platila dôveryhodná spoločnosť, pravdepodobnosť nesplatenia nedôveryhodnou spoločnosťou v rámci stanovenej lehoty a pravdepodobnosť nesplatenia dôveryhodnou spoločnosťou v rámci tej istej stanovenej lehoty.

(54)

Komisia použila na výpočet referenčnej úrokovej sadzby pre nedôveryhodného vypožičiavateľa tento vzorec:

ib = [(1 –qn)(1 + if)n/(1 –pn)](1/n) –1

kde:

n

=

termín pôžičky,

ib

=

referenčná úroková sadzba pre nedôveryhodného vypožičiavateľa,

if

=

dlhodobá úroková sadzba, ktorú by platila dôveryhodná spoločnosť,

pn

=

pravdepodobnosť nesplatenia nedôveryhodnou spoločnosťou do n rokov,

qn

=

pravdepodobnosť nesplatenia dôveryhodnou spoločnosťou do n rokov.

(55)

Na účely tohto výpočtu Komisia použila ako úveruschopnú sadzbu pre pôžičky v KRW priemernú úrokovú sadzbu Kórejskej banky na podnikové dlhopisy investičného stupňa v roku 2003, ktorá predstavovala 10,43 %. Percento nesplatených dlhov tak pre dôveryhodné, ako aj pre nedôveryhodné spoločnosti na obdobie daného opatrenia Komisia prevzala od služby investorom agentúry Moody’s. Percento nesplatených dlhov nedôveryhodnej spoločnosti v priebehu 3 rokov (obdobie prolongácie) v roku 2003 predstavovalo 54,86 %, pričom percento nesplatených dlhov dôveryhodnej spoločnosti v priebehu 3 rokov v roku 2003 predstavovalo 0,33 %. To viedlo k celkovej úrokovej sadzbe 43,8 %. Na druhej strane úroková sadzba splatná Hynixom z prolongovaného dlhu bola 3,5 %, t. j. rozdiel úrokovej sadzby vo výške 40,3 %, čo viedlo k vyrovnávacej colnej sadzbe vo výške 23,7 %.

(56)

Ako sa už uviedlo v odôvodnení 21, CFIC vypočítala cenu výmeny dlhu za kmeňové akcie k 30. decembru 2002 vo výške 435 KRW na základe jednomesačnej priemernej trhovej ceny. Spoločnosť tvrdí, že to bola komerčne správna metóda na určenie ceny akcií a že vyjadrovala trhovú realitu. V skutočnosti táto cena vyjadrovala strop; ak by sa cena akcií v období medzi 30. decembrom 2002 a dňom skutočnej emisie akcií zvýšila, primerane by sa zvýšila aj táto cena. Skutočná cena v deň prijatia rozhodnutia o novej reštrukturalizácii bola 280 KRW. Keď sa dlh vymenil za kmeňové akcie po kapitálovej redukcii s cenou 9 135 KRW (435 KRW × 21), cena akcií bola v skutočnosti 3 500 KRW. Ak by sa ignoroval účinok odpísania kapitálu, s emitovanými akciami by sa obchodovalo značne pod nominálnou hodnotu, vo výške 167 KRW. Je nesporné, že CFIC mala možnosť voľného uváženia v súvislosti s metódou, pomocou ktorej sa stanovila cena za výmenu. Napriek tomu, keďže cena za výmenu nebola pevne stanovenou cenou, ale zárukou toho, že spoločnosť dostane minimálnu sumu za svoje akcie, nemôže sa považovať za cenu, ktorá zodpovedá komerčnej realite, predovšetkým vzhľadom na skutočnú cenu v období stanovenia ceny za výmenu a vzhľadom na neprekvapujúci klesajúci trend v období medzi poradami CFIC a dátumom výmeny v apríli 2003.

(57)

Na účely výpočtu prospechu pre Hynix z výmeny dlhu za kmeňové akcie sa musia zohľadňovať náklady na emitované akcie pre Hynix. Komisia zdôrazňuje, že v záujme preskúmania prípadných nákladov výmeny z hľadiska príjemcu sa musia zohľadniť záväzky uložené spoločnosti pri emitovaní nových akcií. V tejto súvislosti Komisia poznamenáva, že injekcie kapitálu kmeňových akcií vo všeobecnosti neukladajú na spoločnosť osobitné povinnosti, pretože nejestvuje ani pevná miera návratnosti, ktorú musí spoločnosť dosiahnuť, a fakticky sa ani nemusia vykonať žiadne platby. Spoločnosť však má najmenej jednu teoretickú povinnosť rozdeliť svoje zisky alebo ich časť medzi svojich akcionárov; kapitálová návratnosť by mohla poskytnúť určitú indikáciu úrovne výnosu, ktorú má spoločnosť zabezpečiť pre svojich akcionárov, a mohla by sa použiť pri výpočte výšky prospechu pre spoločnosť Hynix. Ale kapitálová návratnosť Hynixu za rok 2003 bola mínusová, ako sme vypočítali na základe jeho finančných výkazov za uvedený rok. Preto na základe objektívneho ohodnotenia finančnej situácie Hynixu v období výmeny dlhu za kmeňové akcie nie je opodstatnené očakávať, že by táto spoločnosť bola v stave rozdeliť medzi svojich akcionárov akýkoľvek druh výnosu za príslušný rok. Ak teda použijeme kapitálovú návratnosť ako referenčnú hodnotu, aj tak by sme dospeli k záveru, že celková výška výmeny dlhu za kmeňové akcie je subvencia podliehajúca vyrovnávacím opatreniam.

(58)

Komisia ďalej preskúmala, či existujú náklady pre Hynix spojené s nevyhnutnosťou vzdať sa vlastníckych podielov v dôsledku výmeny alebo náklady pre Hynix vyplývajúce z potenciálneho zníženia ceny akcií v dôsledku emitovania nových akcií. Komisia sa na základe svojho preskúmania dôkazov obsiahnutých v protokole nedomnieva, že čistý prospech z výmeny dlhu za kmeňové akcie sa pre Hynix zmenšil v dôsledku emitovania nových akcií. V tejto súvislosti sa Komisia domnieva, že je dôležité uvedomiť si vplyv, ktorý mala výmena dlhu za kmeňové akcie na finančnú situáciu Hynixu.

(59)

Pokiaľ ide o otázku prahu, je veľmi dôležité uvedomiť si, že to nebola priama infúzia akciového majetku. Základný prospech pre Hynix bol výsledkom značnej výšky dlhu, ktorá bola splatená v dôsledku výmeny, menovite 1 861,5 miliardy KRW. To fakticky oslobodilo Hynix od povinnosti splatiť akúkoľvek časť istiny svojho dlhu a od povinnosti splácať úroky. Namiesto toho túto značnú výšku dlhu nahradili kmeňové akcie emitované pre veriteľské banky. Pre Hynix však neexistovali žiadne reálne kvantifikovateľné náklady spojené s emitovaním nových akcií. Zatiaľ čo sa hodnota existujúcich akcií v dôsledku emisie znížila, táto skutočnosť nemala absolútne žiadny vplyv na súvahu Hynixu. Nemala za následok žiadne hotovostné výdavky (okrem výdavkov spojených s emitovaním nových akcií) a nezaväzovala Hynix k žiadnej forme hotovostných platieb v budúcnosti, ako by to bolo v prípade s dlhovými nástrojmi.

(60)

Spoločnosť tvrdí, že trhová hodnota akcií nebola odvodená zo žiadnych zistení o prospechu, a cituje usmernenia Komisie pre výpočet subvencií pri prešetrovaniach vyrovnávacích ciel, kde sa v odseku E písm. f) bode iii) uvádza, že „ak vláda kúpi podiely v spoločnosti a zaplatí za tieto podiely vyššiu ako trhovú cenu (zohľadňujúc všetky ďalšie faktory, ktoré by mohli ovplyvniť súkromného investora), výškou subvencie je rozdiel medzi týmito dvoma cenami (osobitne zdôraznené)“. Súkromný investor by však v príslušnom období podiely Hynixu nekúpil. V skutočnosti zaznamenané dôkazy dokazujú, že s podielmi Hynixu sa obchodovalo na takej nízkej úrovni, že sa mali zrušiť, ale Hynix získal výnimku na základe kórejských predpisov o záznamoch na burze, pričom sa zdá, že boli prispôsobené samotnému Hynixu. Ďalej skutočnosť, že podielom bola priradená trhová hodnota, nemá vplyv na spoločnosť, ktorá ju nemusela zaplatiť. Relevantné by to bolo len vtedy, keby výmena dlhu za kmeňové akcie obsahovala prvok, ktorý by prinútil Hynix spätne odkúpiť akcie.

(61)

V dôsledku uvedeného, na základe týchto okolností a keďže Hynix nevykázal žiadne náklady spojené s emitovaním kmeňových akcií, existuje domnienka, že adekvátnou metódou hodnotenia prospechu z výmeny dlhu za kmeňové akcie je akceptovať plnú výšku výmeny.

iii)   Konečný výpočet prospechu

(62)

Ako sa už uviedlo v odôvodnení 61, celý objem výmeny dlhu za kmeňové akcie sa považoval za prospech Hynixu z tohto opatrenia. Táto subvencia prináša veľký, neopakujúci sa prospech, keďže, ako sa už uviedlo, metóda pridelenia v priebehu 5 rokov sa považovala za primeranú. Výška takto udelenej subvencie bola vyjadrená ako percentuálny podiel na celkovom predaji Hynixu v roku 2005. Spolu s úrokom, pričom sa použijú priemerné komerčné úrokové sadzby platné v Kórei počas obdobia revízneho prešetrovania, vyrovnávacia subvencia predstavovala 6,8 %. Ale keďže výmena dlhu za kmeňové akcie predstavuje jednorazovú, neopakujúcu sa subvenciu, pridelenú na stanovené obdobie, a keďže sa predpokladá, že takéto obdobie pridelenia sa začalo v čase, keď bol prospech skutočne prijatý, považuje sa za ukončené 31. decembra 2007.

(63)

Ako sa stanovuje v odôvodnení 50, prolongácia dlhu a zmena úroku na istinu sa považovali za pôžičky a za opakujúcu sa subvenciu. Spoločnosť tvrdí, že splatila subvenciu, ktorú dostala v rámci reštrukturalizácie z decembra 2002, keď v júli 2005 refinancovala dlh konzorciu kórejských a nekórejských bánk (pozri odôvodnenie 75 a 76). Hynix uvádza, že refinancovanie, ktorým prijal nový dlh, aby zaplatil dlh vyplývajúci z novej reštrukturalizácie a aby sa oslobodil od CRPA, uhradilo subvenciu. Keď sa v roku 2005 refinancovanie uskutočnilo, Hynix sa znovu stal ziskovou organizáciou a podľa Korea Investors Service Inc. mal úverové hodnotenie BBB+. Refinancovanie tohto dlhu za komerčných podmienok Hynixom účinne zastavilo opakovanie subvencovania, čím prospech prestal existovať. V dôsledku toho sa predpokladá, že od 13. júla 2005 prolongácia dlhu a úrok zmenený na istinu prestali prinášať Hynixu prospech.

XI.   Ďalšie údajné prípady subvencovania

(64)

V januári 2003 Hynix predal svoj podnik na výrobu displejov z tekutých kryštálov (ďalej len „Hydis“) čínskej spoločnosti Beijing Orient Electronics Technology Group Co. Limited (ďalej len „BOE“) približne za 380 miliónov USD. Kúpna cena sa z veľkej miery financovala z pôžičiek poskytnutých veriteľskými bankami Hynixu, konkrétne KEB, KDB, bankou Woori a Námornou a požiarnou poisťovňou Hyundai (ďalej len „HMFI“), ktoré spolu požičali 188 miliónov USD novej spoločnosti vytvorenej s cieľom kúpy majetku, BOE-Hydis.

(65)

Výrobné odvetvie Spoločenstva tvrdilo, že vláda Kórejskej republiky poverila kórejské banky a nariadila im poskytnúť financie za zvýhodnených podmienok, aby BOE mohla kúpiť tento majetok, čím poskytla Hynixu potrebnú hotovosť.

(66)

Hoci existujú určité dôkazy o tom, že KEB a Hynix vyvíjali nátlak na niektorých iných veriteľov a že BOE nebola schopná získať financie od nezávislých veriteľov, neexistuje dôkaz o tom, že poskytnuté financovanie bolo v skutočnosti vyrovnávacou subvenciou. Tvrdenie o poverení a/alebo nariadení kórejským bankám od vlády Kórejskej republiky nepostačuje; aby sa mohlo za okolností uvedených výrobným odvetvím Spoločenstva hovoriť o vyrovnávacej subvencii, treba dokázať, že vláda Kórejskej republiky poverila samotnú BOE odkúpením Hydisu a že jej to nariadila. Hoci podmienky financovania poskytnutého kórejskými bankami boli veľkorysé, BOE prijala dlh vo výške 188 miliónov USD a zaplatila zvyšok kúpnej ceny v hotovosti; neexistuje žiadny dôkaz o poverení/nariadení BOE zo strany vlády Kórejskej republiky. V každom prípade sa financovanie poskytlo spoločnosti BOE-Hydis a nebol predložený žiadny dôkaz o tom, že by sa prospech preniesol na Hynix. Pôžička vo výške 188 miliónov USD, ktorú poskytli kórejské banky spoločnosti BOE-Hydis, sa preto nepovažuje za subvenciu v zmysle článku 2 základného nariadenia.

(67)

Ako sa uvádza v podmienkach novej reštrukturalizácie, v októbri 2004 Hynix predal svoju spoločnosť System IC konzorciu, na čele ktorého stál súkromný majetkový fond CVC Partners riadený spoločnosťou Citigroup Venture Capital, za 954,3 miliardy KRW. Zo získaných financií 481,3 miliardy KRW predstavovala kúpna cena a transakcia nadobudla formu prevodu dlhu z Hynixu na spoločnosť MagnaChip vytvorenú s cieľom odkúpenia spoločnosti System IC. Veritelia Hynixu previedli svoje nezabezpečené dlhy na MagnaChip s diskontnou sadzbou 21 %, ale zabezpečené dlhy prijala nová spoločnosť bez akejkoľvek úľavy.

(68)

Výrobné odvetvie Spoločenstva tvrdilo, že prevod diskontovaného dlhu predstavoval vyrovnávaciu subvenciu. Ale vzhľadom na to, že spoločnosť MagnaChip prijala dlh vo výške 481,3 miliardy KRW a zaplatila 481,3 miliardy KRW v hotovosti, aby sa príslušná transakcia mohla považovať za finančný príspevok, musí najprv existovať dôkaz o poverení MagnaChip/CVC Partners alebo o nariadení, pričom žiadny taký dôkaz nebol poskytnutý ani nájdený. Účasť veriteľov na prevode diskontovaného dlhu bola dobrovoľná. Podobne ako v prípade predaja spoločnosti BOE-Hydis, financie sa poskytli tretej strane, a nie Hynixu, takže neexistuje žiadny dôkaz o prevode prospechu na Hynix. Prevod diskontovaného dlhu na spoločnosť MagnaChip sa preto nepovažuje za subvenciu v zmysle článku 2 základného nariadenia.

(69)

V októbri 2004 Hynix použil výnos z predaja spoločnosti System IC na realizáciu plánu skúpenia hotovosti, ktorý schválila CFIX, prostredníctvom ktorého Hynix so zľavou „spätne odkúpil“ dlh, ktorý dlhoval svojim veriteľom. Hynix skutočne rýchlo splatil svoj dlh, hoci so zníženou sadzbou. Druhé skúpenie hotovosti (ďalej len „CBO“) sa uskutočnilo v decembri 2004. Výrobné odvetvie Spoločenstva tvrdilo, že tieto diskontované CBO predstavovali vyrovnávaciu subvenciu.

(70)

Veritelia, ktorí sa chceli zúčastniť na októbrovom CBO, súhlasili s tým, aby Hynix splatil 70 % nezabezpečeného dlhu, ktorý im dlhoval, a 96 % akéhokoľvek zabezpečeného dlhu. Diskontná sadzba pre nezabezpečený dlh sa znížila pre decembrové CBO na 21,84 %.

(71)

Zo zaznamenaných dôkazov je zrejmé, že účasť na CBO bola dobrovoľná. Ďalej neexistuje žiadny dôkaz naznačujúci, že by bolo správanie zúčastnených veriteľov komerčne nerozumné, keďže zľava z nezabezpečeného dlhu sa vykompenzovala skutočnosťou skorého splatenia, a teda časovou hodnotou peňazí. Preto sa tieto CBO nepovažujú za subvenciu v zmysle článku 2 základného nariadenia.

(72)

Výrobné odvetvie Spoločenstva tvrdilo, že vláda Kórejskej republiky poskytla Hynixu preferenčné zdaňovanie tým, že od neho nepožadovala, aby uznal zisk z výmeny dlhu za kmeňové akcie v rámci novej reštrukturalizácii za príjem. Hoci straty Hynixu boli v roku 2003 také, že by sa od neho nepožadovalo zaplatenie dane zo zisku spoločnosti, aj keby uznal zisk z výmeny za príjem, výrobné odvetvie Spoločenstva tvrdilo, že Hynix bol zvýhodnený, pretože neuznaním zisku neznížil prevod svojich strát do budúcich rokov, ktoré potom mohol vykompenzovať zdaniteľnými ziskami v roku 2005, keď sa stal ziskovým.

(73)

Údajné preferenčné zdaňovanie je založené na odložení zmeny v zákone, ktorá by požadovala od spoločností podrobených dobrovoľnej reštrukturalizácii, akou bol aj Hynix, aby uznali zisky z výmen dlhu za kmeňové akcie za zdaniteľný príjem. Výrobné odvetvie Spoločenstva tvrdilo, že vláda Kórejskej republiky mala pôvodne v úmysle uviesť zmenu v právnych predpisoch do platnosti v marci 2003, čím by sa zisky z výmeny dlhu Hynixu za kmeňové akcie v rámci novej reštrukturalizácie stali zdaniteľnými. Výrobné odvetvie Spoločenstva uviedlo, že na základe sťažností minimálne jednej z troch spoločností priamo postihnutých touto zmenou zákona, z ktorých jednou bol aj Hynix, vláda Kórejskej republiky odložila nadobudnutie účinnosti tohto nového opatrenia na 1. januára 2004. Hynix tvrdí, že odklad dátumu nadobudnutia účinnosti nového opatrenia sa uskutočnil vtedy, keď si vláda Kórejskej republiky uvedomila, že jeho bezprostredný účinok by bol v rozpore so zásadami neretroaktivity a so zavedenými postupmi daňových ustanovení, ktoré nadobudli účinnosť začiatkom daňového roku.

(74)

Výrobné odvetvie Spoločenstva zopakovalo svoje tvrdenia v pripomienkach, ktoré predložilo po zverejnení základných skutočností a zistení prešetrovania. Neexistujú však dostatočné zaznamenané dôkazy o úmysle vlády Kórejskej republiky zabezpečiť, aby zisk Hynixu z výmeny dlhu za kmeňové akcie nebol zdanený, ani dôkazy o tom, že údajné preferenčné zdaňovanie bolo v skutočnosti špecifické v zmysle článku 3 základného nariadenia. Ďalej nie je isté, či Hynix získal nejaký prospech z tejto daňovej výnimky vzhľadom na rozsah svojich čistých prevádzkových strát a na skutočnosť, že tieto sa môžu prenášať len počas piatich rokov. Hynix bol v roku 2005 ziskový, ale jeho straty boli také, že aj keby sa zisk z výmeny dlhu za kmeňové akcie uznal za zdaniteľný príjem, zvyšná časť prevedených strát by bola ešte vždy postačovala na pohltenie zisku dosiahnutého v roku 2005, takže Hynix by nezískal žiadny prospech počas obdobia prešetrovania (ani po ňom). Okrem toho, keďže prospech z výmeny dlhu za kmeňové akcie sa vyrovnal „v hrubom“, t. j. bez zohľadnenia akéhokoľvek potenciálneho účinku zdanenia, akýkoľvek prospech z takéhoto preferenčného zdaňovania už bol zohľadnený a jeho opakovaná kompenzácia by bola duplicitným účtovaním. Preto sa zdanenie výmeny dlhu Hynixu za kmeňové akcie zo strany vlády Kórejskej republiky nepovažuje za subvenciu v zmysle článku 2 základného nariadenia.

(75)

V júli 2005 Hynix refinancoval 1,2 bilióna KRW svojho dlhu a oslobodil sa od CRPA. Refinancovanie zahŕňalo termínovanú pôžičku vo výške 500 miliónov USD realizovanú emisiou dlhopisov na burze s cennými papiermi v New Yorku a dohodu o revolvingovom úvere vo výške 250 miliárd KRW a 550 miliónov USD s účasťou kórejských aj zahraničných bánk (ďalej len „refinancovanie z júla 2005“). Výrobné odvetvie Spoločenstva tvrdilo, že refinancovanie z júla 2005 predstavuje ďalšiu subvenciu, keďže Hynix bol ešte stále značne zadĺženou spoločnosťou, pre ktorú neboli na trhu k dispozícii žiadne financie.

(76)

V júli 2005 bol Hynix ďaleko zdravšou spoločnosťou, hoci značne zadĺženou. Vrátil sa k ziskovosti a jeho úverové hodnotenie bolo BBB+. Zo zaznamenaných dôkazov je zrejmé, že podmienky financovania poskytnuté kórejskými bankami boli v súlade s týmto úverovým hodnotením. Ďalej treba poznamenať, že miera účasti zahraničných bánk podporuje tvrdenie Hynixu, že refinancovanie sa uskutočnilo za komerčných podmienok. Okrem toho neexistoval žiadny dôkaz o poverení kórejských bánk alebo nariadení v súvislosti s pôžičkami poskytnutými Hynixu v rámci tohto refinancovania. Preto sa refinancovanie z júla 2005 nepovažuje za subvenciu v zmysle článku 2 základného nariadenia.

XII.   Záver o opatreniach

(77)

Prospech zo subvencií podliehajúcich vyrovnaniu v pôvodnom prešetrovaní sa považoval za prijatý 1. januára 2001 a bol pridelený na obdobie piatich rokov, čo zodpovedá bežnej lehote odpisov majetku v odvetví výroby polovodičov.

(78)

Opatrenia prijaté v rámci pôvodného prešetrovania sa týkali jednorazových, neopakujúcich sa subvencií, pridelených na stanovené časové obdobie, a keďže za začiatok tohto obdobia pridelenia sa považuje čas, keď bol prospech skutočne prijatý, predpokladá sa, že účinnosť opatrení prijatých nariadením o konečnom cle uplynula 1. januára 2006. Keďže prolongácia dlhu a zmena úroku na istinu z decembra 2002 prestali prinášať Hynixu prospech 13. júla 2005 a účinnosť výmeny dlhu za kmeňové akcie z decembra 2002 uplynula 31. decembra 2007, opatrenia by sa mali zrušiť s účinnosťou od 31. decembra 2007 a konanie by sa malo ukončiť.

(79)

Následne sa má konečné vyrovnávacie clo zaplatené alebo zaznamenané v účtoch podľa nariadenia (ES) č. 1480/2003 o dovoze niektorých elektronických integrovaných obvodov známych ako dynamické pamäte s priamym prístupom (DRAM) vyrobených s využitím rôznych druhov technológie vytvárania polovodičovej štruktúry na základe oxidov kovov (MOS) vrátane doplnkových typov MOS (CMOS), všetkých typov, hustôt, druhov, rýchlostí prístupu, konfigurácií, balení alebo rámov atď., s pôvodom v Kórejskej republike a prepustených do voľného obehu po 31. decembri 2007, vrátiť alebo odpustiť.

(80)

Hynix, vláda Kórejskej republiky, výrobné odvetvie Spoločenstva a všetky ostatné zainteresované strany boli informované o základných skutočnostiach a úvahách, na základe ktorých sa má odporučiť zrušenie platných opatrení a ukončenie konania, a mali možnosť pripomienkovať ich. Tam, kde to bolo vhodné, sa týmto pripomienkam venovali príslušné oddiely tohto nariadenia osobitne sa zaoberajúce nastolenými otázkami.

(81)

Vnútroštátne colné orgány musia byť požiadané o vrátenie alebo odpustenie v súlade s uplatniteľnými colnými právnymi predpismi.

(82)

Výrobné odvetvie Spoločenstva vo svojich pripomienkach tvrdilo aj to, že opatrenia majú zostať v platnosti až do ich uplynutia v auguste 2008, päť rokov po uložení konečných opatrení, aby sa vykompenzovalo vyrovnávacie subvencovanie, a na podporu tohto tvrdenia citujú článok 19 základného nariadenia. Článok 19 však okrem iného poskytuje možnosť zrušiť opatrenia, ak už nie sú potrebné na vyrovnanie subvencovania. Okrem toho sa v článku 15 základného nariadenia, ktorý poskytuje základ na uloženie opatrení, stanovuje, že opatrenia sa môžu uložiť – a teda zachovať – „pokiaľ nedôjde k zrušeniu subvencie alebo subvencií alebo sa neukáže, že subvencie už neprinášajú prospech príslušným vývozcom.“ Keďže výsledok prešetrovania naznačuje, že subvencie poskytnuté Hynixu prestali prinášať prospech, opatrenia nemôžu zostať v platnosti a tvrdenie výrobného odvetvia Spoločenstva sa musí zamietnuť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyrovnávacie clo uložené na dovoz niektorých elektronických integrovaných obvodov známych ako dynamické pamäte s priamym prístupom (DRAM) vyrobených s využitím rôznych druhov technológie vytvárania polovodičovej štruktúry na základe oxidov kovov (MOS) vrátane doplnkových typov MOS (CMOS), všetkých typov, hustôt, druhov, rýchlostí prístupu, konfigurácií, balení alebo rámov atď., s pôvodom v Kórejskej republike, nariadením (ES) č. 1480/2003 sa zrušuje s účinnosťou od 31. decembra 2007 a konanie sa ukončuje.

Článok 2

Konečné vyrovnávacie clá zaplatené alebo zaznamenané v účtoch podľa článku 1 nariadenia (ES) č. 1480/2003 od 31. decembra 2007 sa vrátia alebo odpustia podľa článku 236 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva (10). Vnútroštátne colné orgány musia byť požiadané o vrátenie alebo odpustenie v súlade s uplatniteľnými colnými právnymi predpismi.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 7. apríla 2008

Za Radu

predseda

R. ŽERJAV


(1)  Ú. v. ES L 288, 21.10.1997, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 461/2004 (Ú. v. EÚ L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  Ú. v. EÚ L 212, 22.8.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2116/2005 (Ú. v. EÚ L 340, 23.12.2005, s. 7).

(3)  Ú. v. EÚ L 102, 24.4.2003, s. 7.

(4)  WT/DS299/R Európske spoločenstvá – Vyrovnávacie opatrenia uplatňované na čipy dynamických pamätí s priamym prístupom dovážané z Kórey, prijatá 3. augusta 2005.

(5)  Ú. v. EÚ L 103, 12.4.2006, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ C 67, 18.3.2006, s. 16.

(7)  Kangwon Lee, CEO KEB „Nepoviem“, Maeil Business Newspaper, 23. augusta 2002.

(8)  Správa odbornej komisie ES a Kórey pre DRAM, ods. 7.212.

(9)  Správa odbornej komisie Japonska a Kórey pre DRAM, ods. 7.283 – 7.298.

(10)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).


9.4.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 96/13


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 321/2008

z 8. apríla 2008,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007 ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovacia a zéleniny (1), najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 1580/2007 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 9. apríla 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. apríla 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 8. apríla 2008, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

JO

74,4

MA

52,4

TN

115,9

TR

98,1

ZZ

85,2

0707 00 05

EG

178,8

MA

101,8

TR

132,4

ZZ

137,7

0709 90 70

MA

80,5

TR

98,4

ZZ

89,5

0805 10 20

EG

55,5

IL

56,2

MA

55,1

TN

53,2

TR

64,5

US

54,1

ZZ

56,4

0805 50 10

AR

117,4

TR

132,8

ZA

125,5

ZZ

125,2

0808 10 80

AR

91,8

BR

85,2

CA

97,5

CL

83,8

CN

90,7

MK

50,7

US

117,7

UY

45,1

ZA

73,1

ZZ

81,7

0808 20 50

AR

83,5

CL

95,4

CN

57,9

UY

89,6

ZA

103,7

ZZ

86,0


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ označuje „iné miesto pôvodu“.


SMERNICE

9.4.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 96/15


SMERNICA KOMISIE 2008/47/ES

z 8. apríla 2008,

ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení a dopĺňa smernica Rady 75/324/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa aerosólových rozprašovačov

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 75/324/EHS z 20. mája 1975 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa aerosólových rozprašovačov (1), a najmä na jej článok 5 a článok 10 ods. 3,

keďže:

(1)

Technický pokrok a inovácia umožňujú uvádzať na trh čoraz vyšší počet aerosólových rozprašovačov s komplexným technickým dizajnom a vlastnosťami, ktoré sa líšia od tradičných rozprašovačov. Ustanovenia smernice 75/324/EHS však nezabezpečujú dostatočne vysokú úroveň bezpečnosti týchto netradičných aerosólových rozprašovačov. Jednotlivý dizajn netradičných aerosólových rozprašovačov môže predstavovať také riziko pre bezpečnosť, ktoré neriešia bezpečnostné ustanovenia smernice, pretože sú prispôsobené známym dizajnom tradičných aerosólov. Z toho dôvodu je potrebné, aby výrobca vykonal analýzu rizík, ktorá by sa primerane vzťahovala na všetky otázky bezpečnosti.

(2)

Podľa potreby sa analýza rizík musí vzťahovať na riziko vyplývajúce z vdýchnutia spreja vypusteného aerosólovým rozprašovačom v bežných alebo primerane predvídateľných podmienkach používania so zreteľom na veľkosť kvapôčok a veľkostné rozloženie v spojení s fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami obsahu, keďže vdýchnutie malých aerosólových kvapôčok môže v daných podmienkach používania u používateľa vyvolať nepriaznivé zdravotné následky, aj keď je aerosólový rozprašovať riadne klasifikovaný a označený v súlade s ustanoveniami smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/45/ES z 31. mája 1999 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov o klasifikácii, balení a označovaní nebezpečných prípravkov (2).

(3)

Bezpečnostnú doložku uvedenú v článku 10 smernice 75/324/EHS uplatňoval jediný členský štát. Prijaté bezpečnostné opatrenie je oprávnené z hľadiska zvýšeného rizika horľavosti látok, ktoré obsahuje aerosólový rozprašovač, v bežných alebo primerane predvídateľných podmienkach používania.

(4)

Súčasné vymedzenie horľavého obsahu nepostačuje na to, aby sa vo všetkých prípadoch zabezpečila vysoká úroveň bezpečnosti. Aj keď niektoré obsahy vypúšťané aerosólovými rozprašovačmi nie sú definované ako „horľavé“ podľa kritérií uvedených v prílohe VI k smernici Rady 67/548/EHS z 27. júna 1967 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok (3), môžu sa zapáliť v bežných alebo primerane predvídateľných podmienkach používania aerosólového rozprašovača. Okrem toho sa súčasné kritériá horľavosti vzťahujú iba na chemické látky a prípravky a dostatočne nezohľadňujú osobitné fyzikálne podmienky aerosólových sprejov ani osobitné podmienky používania.

(5)

S cieľom dosiahnuť optimálnu úroveň bezpečnosti a so zreteľom na osobitosti aerosólových rozprašovačov by nové kritériá klasifikácie horľavosti aerosólových rozprašovačov mali riešiť aj riziká týkajúce sa vypúšťania obsahu aerosólových rozprašovačov a osobitné podmienky používania aerosólových rozprašovačov, a nielen fyzikálne a chemické vlastnosti samotného obsahu.

(6)

Podľa ustanovení smernice 75/324/EHS v platnom znení sa vyžaduje, aby sa každý naplnený aerosólový rozprašovač ponoril do horúceho vodného kúpeľa na posúdenie jeho tesnosti a odolnosti voči prasknutiu. Aerosólové rozprašovače citlivé na teplo však túto skúšku nevydržia. Technologický pokrok umožnil, aby sa konečné posúdenie odolnosti voči prasknutiu a tesnosti vykonalo alternatívnymi skúšobnými metódami, ktoré zaručujú rovnakú úroveň bezpečnosti.

(7)

V ustanoveniach smernice 75/324/EHS v platnom znení sa ustanovuje možnosť používať skúšobný systém poskytujúci výsledok rovnocenný výsledku získanému metódou vo vodnom kúpeli so súhlasom výboru uvedeného v článku 6. Tento postup sa však v praxi veľmi ťažko uplatňuje, a preto sa nikdy nepoužil. Na umožnenie hospodárskym subjektom využívať výhody technického pokroku bez zníženia súčasnej úrovne bezpečnosti prostredníctvom zabezpečenia primeraného technického posúdenia je nevyhnutné, aby alternatívne skúšobné metódy namiesto výboru uvedeného v článku 6 smernice schválili príslušné orgány určené členskými štátmi podľa smernice Rady 94/55/ES z 21. novembra 1994 o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzhľadom na prepravu nebezpečného tovaru cestnou dopravou (4).

(8)

Obavy o bezpečnosť vznikli po prasknutí alebo úniku obsahu z kovových aerosólových rozprašovačov zohriatych na vysokú teplotu, ako napríklad v prípade automobilov vystavených slnečnému žiareniu. Preto je potrebné obmedziť maximálnu úroveň plnenia na rovnakú hodnotu pre všetky druhy aerosólových rozprašovačov.

(9)

Väčšina hnacích plynov šetrných k životnému prostrediu a nehorľavých hnacích plynov sú stlačené plyny. Zníženie tlaku v aerosólových rozprašovačoch využívajúcich stlačené hnacie plyny na konci ich životnosti zvyčajne vedie k menej účinnému využitiu ich obsahu. V dôsledku toho by sa malo používanie stlačených hnacích plynov podporovať zvýšením maximálneho vnútorného tlaku aerosólových rozprašovačov v rozsahu, v akom je to bezpečné pre spotrebiteľa.

(10)

Smernica 75/324/EHS by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(11)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Výboru pre prispôsobenie smernice o aerosólových rozprašovačoch technickému pokroku,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 75/324/EHS sa mení a dopĺňa v zmysle prílohy k tejto smernici.

Článok 2

1.   Členské štáty do 29. októbra 2009 prijmú a uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bezodkladne oznámia Komisii znenia takýchto ustanovení a poskytnú tabuľku zhody medzi takýmito ustanoveniami a touto smernicou.

Členské štáty začnú uplatňovať takéto ustanovenia od 29. apríla 2010.

Keď členské štáty prijmú takéto ustanovenia, uvedú v nich odkaz na túto smernicu alebo k nim tento odkaz pripoja pri ich úradnom uverejnení. Členské štáty určia spôsob uvedenia tohto odkazu.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti, na ktorú sa vzťahuje táto smernica.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 8. apríla 2008

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 147, 9.6.1975, s. 40. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 807/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 36).

(2)  Ú. v. ES L 200, 30.7.1999, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1, korigendum v Ú. v. EÚ L 136, 29.5.2007, s. 3).

(3)  Ú. v. ES 196, 16.8.1967, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/121/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 851, korigendum v Ú. v. EÚ L 136, 29.5.2007, s. 281).

(4)  Ú. v. ES L 319, 12.12.1994, s. 7. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2006/89/ES (Ú. v. EÚ L 305, 4.11.2006, s. 4).


PRÍLOHA

Smernica 75/324/EHS sa mení a dopĺňa takto:

1.

Do článku 8 sa dopĺňa tento odsek 1a:

„1a.   Ak aerosólový rozprašovač obsahuje horľavé zložky v zmysle bodu 1.8 prílohy, ale aerosólový rozprašovač sa nepovažuje za ‚horľavý‘ alebo ‚extrémne horľavý‘ podľa kritérií ustanovených v bode 1.9 prílohy, musí sa na označení zreteľne uviesť množstvo horľavej látky, ktoré aerosólový rozprašovač obsahuje, vo forme nasledujúceho čitateľného a neodstrániteľného znenia: ‚X % hmotnosti obsahu je horľavých‘.“

2.

Článok 9a sa zrušuje.

3.

Príloha sa mení a dopĺňa takto:

a)

Bod 1.8 sa nahrádza týmto:

„1.8.   Horľavé zložky

Obsah aerosólov sa považuje za horľavý, ak obsahuje niektorú zo zložiek, ktorá je klasifikovaná ako horľavá:

a)

horľavá kvapalina je kvapalina, ktorej teplota vznietenia neprevyšuje 93 °C;

b)

horľavá tuhá látka je tuhá látka alebo zmes, ktorá je ľahko zápalná alebo môže spôsobiť zapálenie, alebo k nemu prispieť v dôsledku trenia. Ľahko zápalné tuhé látky sú práškové, zrnkové alebo pastové látky alebo zmesi, ktoré sú nebezpečné, ak sa môžu ľahko zapáliť už pri krátkom kontakte so zápalným zdrojom, ako je napríklad horiaca zápalka, a plameň sa následne rýchlo šíri;

c)

horľavý plyn je plyn alebo plynná zmes s hranicou horľavosti na vzduchu pri teplote 20 °C a štandardnom tlaku 1,013 bar.

Toto vymedzenie sa nevzťahuje na samozápalné, samozahrievacie alebo s vodou reagujúce látky a zmesi, ktoré nikdy nesmú byť zložkami obsahu aerosólov.“

b)

Vkladá sa tento bod 1.9:

„1.9.   Horľavé aerosóly

Na účely tejto smernice sa aerosól považuje za ‚nehorľavý‘, ‚horľavý‘ alebo ‚extrémne horľavý‘ podľa jeho chemického spalného tepla a hmotnostného obsahu horľavých zložiek takto:

a)

aerosól sa klasifikuje ako ‚extrémne horľavý‘, ak obsahuje 85 % alebo viac horľavých zložiek a chemické spalné teplo sa rovná alebo prevyšuje 30 kJ/g;

b)

aerosól sa klasifikuje ako ‚nehorľavý‘, ak obsahuje 1 % alebo menej horľavých zložiek a chemické spalné teplo je nižšie ako 20 kJ/g;

c)

všetky ostatné aerosóly sa podrobia nasledovným postupom klasifikácie horľavosti alebo sa klasifikujú ako ‚extrémne horľavé‘. Skúška zápalnej vzdialenosti, skúška zapálenia v uzavretom priestore a skúška horľavosti peny musia byť v súlade s bodom 6.3.

1.9.1.   Horľavé sprejové aerosóly

V prípade sprejových aerosólov sa klasifikácia vykoná s prihliadnutím na chemické spalné teplo a výsledky skúšky zápalnej vzdialenosti takto:

a)

ak je chemické spalné teplo nižšie ako 20 kJ/g:

i)

aerosól sa klasifikuje ako ‚horľavý‘, ak zapálenie nastane vo vzdialenosti rovnej alebo väčšej ako 15 cm, ale menšej ako 75 cm;

ii)

aerosól sa klasifikuje ako ‚extrémne horľavý‘, ak zapálenie nastane vo vzdialenosti 75 cm alebo viac;

iii)

ak zapálenie pri skúške zápalnej vzdialenosti nenastane, vykoná sa skúška zapálenia v uzavretom priestore a v tomto prípade sa aerosól klasifikuje ako ‚horľavý‘, ak je časový ekvivalent nižší alebo rovný 300 s/m3 alebo ak je zápalná hustota menšia alebo rovná 300 g/m3. V opačnom prípade sa aerosól klasifikuje ako ‚nehorľavý‘;

b)

ak sa chemické spalné teplo rovná alebo prevyšuje 20 kJ/g, tak sa aerosól klasifikuje ako ‚extrémne horľavý‘, ak zapálenie nastane vo vzdialenosti 75 cm alebo viac. V opačnom prípade sa aerosól klasifikuje ako ‚horľavý‘.

1.9.2.   Horľavé penové aerosóly

V prípade penových aerosólov sa klasifikácia vykoná na základe výsledkov skúšky horľavosti peny.

a)

Aerosólový výrobok sa klasifikuje ako ‚extrémne horľavý‘, ak:

i)

výška plameňa je 20 cm alebo viac a plameň horí 2 s alebo dlhšie,

alebo

ii)

výška plameňa je 4 cm alebo viac a plameň horí 7 s alebo dlhšie.

b)

Aerosólový výrobok, ktorý nespĺňa kritériá podľa písmena a), sa klasifikuje ako ‚horľavý‘, ak výška plameňa je 4 cm alebo viac a plameň horí 2 s alebo dlhšie.“

c)

Vkladá sa tento bod 1.10:

„1.10.   Chemické spalné teplo

Chemické spalné teplo ΔHc sa stanoví:

a)

podľa uznávaných technologických pravidiel uvedených napríklad v normách, ako sú ASTM D 240, ISO 13943 86.1 až 86.3 a NFPA 30B, alebo uznávanej vedeckej literatúre,

alebo

b)

využitím nasledujúcej metódy výpočtu:

Chemické spalné teplo (ΔHc), v kilojouloch na gram (kJ/g), možno vypočítať ako súčin teoretického spalného tepla (ΔHcomb) a účinnosti spaľovania, ktorá je zvyčajne menšia ako 1,0 (bežná účinnosť spaľovania je 0,95 alebo 95 %).

Pri zložených aerosólových zmesiach je chemické spalné teplo súčtom vážených hodnôt spalného tepla jednotlivých zložiek:

Formula

kde:

ΔHc

=

chemické spalné teplo (kJ/g) výrobku,

wi%

=

hmotnostný podiel zložky i vo výrobku,

ΔHc(i)

=

špecifické spalné teplo (kJ/g) zložky i vo výrobku.

Osoba zodpovedná za uvedenie aerosólového rozprašovača na trh musí opísať metódu použitú na stanovenie chemického spalného tepla v dokumente, ktorý bude dostupný v úradnom jazyku Spoločenstva na adrese uvedenej na označení v súlade s článkom 8 ods. 1 písm. a), ak sa chemické spalné teplo využíva ako parameter na posúdenie horľavosti aerosólov v zmysle ustanovení tejto smernice.“

d)

Za bod 2 „Všeobecné ustanovenia“ a pred bod 2.1 sa vkladá toto ustanovenie:

„Bez toho, aby boli dotknuté osobitné ustanovenia prílohy o požiadavkách na riziko súvisiace s horľavosťou a tlakom, osoba zodpovedná za uvedenie aerosólových rozprašovačov na trh je povinná vykonať analýzu rizík s cieľom určiť také riziká, ktoré sa vzťahujú na jej aerosólový rozprašovač. Podľa potreby táto analýza obsahuje aj posúdenie rizík vyplývajúcich z vdýchnutia spreju vypusteného aerosólovým rozprašovačom v bežných alebo primerane predvídateľných podmienkach používania s prihliadnutím na veľkostné rozloženie kvapôčok v spojení s fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami obsahu. Táto osoba potom musí výrobok navrhnúť, vyrobiť a vyskúšať a podľa potreby vypracovať osobitné oznámenia týkajúce sa jeho používania na základe tejto analýzy.“

e)

Bod 2.2 písm. b) sa nahrádza týmto:

„b)

ak je aerosól klasifikovaný ako ‚horľavý‘ alebo ‚extrémne horľavý‘ podľa kritérií ustanovených v bode 1.9:

symbol plameňa v súlade so vzorom uvedeným v prílohe II k smernici 67/548/EHS,

označenie ‚horľavý‘ alebo ‚extrémne horľavý‘ podľa toho, či je aerosól klasifikovaný ako ‚horľavý‘ alebo ‚extrémne horľavý‘.“

f)

Bod 2.3 písm. a) a b) sa nahrádzajú takto:

„a)

bez ohľadu na obsah ďalšie varovania, ktorými sa spotrebitelia upozornia na osobitné nebezpečenstvá výrobku. Ak sú k aerosólovému rozprašovaču priložené samostatné pokyny na používanie, musia aj tieto pokyny obsahovať uvedené varovania;

b)

ak je aerosól klasifikovaný ako ‚horľavý‘ alebo ‚extrémne horľavý‘ podľa kritérií ustanovených v bode 1.9, tieto upozornenia:

bezpečnostné formulácie S2 a S16 ustanovené v prílohe IV k smernici 67/548/EHS,

‚Nestriekajte do ohňa alebo na žeravé predmety‘.“

g)

Vkladá sa tento bod 2.4:

„2.4.   Objem kvapalnej fázy

Objem kvapalnej fázy pri teplote 50 °C nesmie presiahnuť 90 % čistej kapacity.“

h)

Bod 3.1.2 sa nahrádza týmto:

„3.1.2.   Plnenie

Pri teplote 50 °C nesmie tlak v aerosólovom rozprašovači presiahnuť hodnotu 12 bar.

Ak však aerosól neobsahuje plyn alebo plynnú zmes s hranicou horľavosti na vzduchu pri teplote 20 °C a štandardnom tlaku 1,013 bar, tak maximálny povolený tlak pri teplote 50 °C je 13,2 bar.“

i)

Body 3.1.3, 4.1.5 a 4.2.4 sa vypúšťajú.

j)

Bod 6.1.4 sa nahrádza týmto:

„6.1.4.   Konečná kontrola naplnených aerosólových rozprašovačov

6.1.4.1.   Aerosólové rozprašovače sa podrobia jednej z nasledujúcich metód záverečných skúšok.

a)   Skúška horúcim vodným kúpeľom

Každý naplnený aerosólový rozprašovač sa ponorí do horúceho vodného kúpeľa.

i)

Teplota vodného kúpeľa a trvanie skúšky by mali byť také, aby vnútorný tlak dosiahol hodnotu tlaku obsahu pri jednotnej teplote 50 °C.

ii)

Každý aerosólový rozprašovač, ktorý vykazuje viditeľnú trvalú deformáciu alebo netesnosť, sa musí vyradiť.

b)   Metódy záverečných skúšok zahrievaním

Môžu sa použiť iné metódy zahriatia obsahu aerosólových rozprašovačov, ak zaručujú, že tlak a teplota v každom naplnenom aerosólovom rozprašovači dosiahne hodnoty požadované pri skúške horúcim vodným kúpeľom a deformácie a netesnosti sa odhalia s rovnakou presnosťou ako v prípade skúšky horúcim vodným kúpeľom.

c)   Studené metódy záverečných skúšok

Môže sa použiť alternatívna studená metóda záverečných skúšok, ak je v súlade s ustanoveniami o alternatívnych metódach ku skúške horúcim vodným kúpeľom aerosólových rozprašovačov podľa bodu 6.2.4.3.2.2 prílohy A k smernici 94/55/ES.

6.1.4.2.   Pri aerosólových rozprašovačoch, ktorých obsah prechádza fyzikálnou alebo chemickou premenou, ktorá mení ich vlastnosti tlaku po naplnení a pred prvým použitím, by sa mali použiť studené metódy záverečných skúšok podľa bodu 6.1.4.1 písm. c).

6.1.4.3.   V prípade skúšobných metód podľa bodu 6.1.4.1 písm. b) a c):

a)

skúšobná metóda musí byť schválená príslušným orgánom;

b)

osoba zodpovedná za uvedenie aerosólových rozprašovačov na trh musí podať žiadosť o schválenie príslušnému orgánu. K žiadosti sa priloží technický opis danej metódy;

c)

osoba zodpovedná za uvedenie aerosólových rozprašovačov na trh musí mať na účely dohľadu k dispozícii schválenie príslušným orgánom, technický opis metódy a prípadne aj správy z kontroly ľahko dostupné na adrese uvedenej na označení v súlade s článkom 8 ods. 1 písm. a);

d)

technický opis musí byť v úradnom jazyku Spoločenstva alebo musí byť pripojený jeho úradný preklad;

e)

‚príslušný orgán‘ je orgán určený každým členským štátom podľa smernice 94/55/ES.“

k)

Vkladá sa tento bod 6.3:

„6.3.   Skúšky horľavosti aerosólov

6.3.1.   Skúška zápalnej vzdialenosti sprejových aerosólov

6.3.1.1.   Úvod

6.3.1.1.1.

Táto skúšobná norma opisuje metódu stanovenia zápalnej vzdialenosti aerosólového spreja s cieľom posúdiť súvisiace riziko horľavosti. Aerosól sa strieka v smere zápalného zdroja v intervaloch 15 cm a pozoruje sa, či nastane zapálenie a neprerušené horenie. Zapálenie a neprerušené horenie sa definuje ako stabilný plameň, ktorý trvá aspoň 5 s. Zápalný zdroj sa definuje ako plynový horák s modrým nesvietivým plameňom vysokým 4 cm – 5 cm.

6.3.1.1.2.

Táto skúška sa používa pri aerosólových výrobkoch s dostrekom 15 cm alebo viac. Aerosólové výrobky s dostrekom kratším ako 15 cm, ako sú rozprašovače peny, gélov, pást alebo tie, ktoré sú vybavené dávkovačmi, sú z tejto skúšky vylúčené. Aerosólové výrobky, ktoré rozprašujú penu, gély alebo pasty, sa skúšajú skúškou horľavosti aerosólovej peny.

6.3.1.2.   Zariadenie a materiál

6.3.1.2.1.

Vyžaduje sa toto zariadenie:

Vodný kúpeľ udržiavaný na 20 °C

presnosť na ± 1 °C

Kalibrovaná laboratórna váha

presnosť na ± 0,1 g

Časomiera (stopky)

presnosť na ± 0,2 s

Delená stupnica, podstavec a svorka

diely v cm

Plynový horák, podstavec a svorka

 

Teplomer

presnosť na ± 1 °C

Vlhkomer

presnosť na ± 5 %

Tlakomer

presnosť na ± 0,1 bar

6.3.1.3.   Postup

6.3.1.3.1.   Všeobecné požiadavky

6.3.1.3.1.1.

Pred skúškou sa každý aerosólový rozprašovač pripraví a potom vyskúša vypustením obsahu v trvaní približne 1 s. Účelom tohto postupu je odstrániť nehomogénne látky z čerpacej trubičky.

6.3.1.3.1.2.

Návod na použitie sa prísne dodržiava vrátane pokynov, či sa rozprašovač má používať v stojatej alebo obrátenej polohe. Ak je potrebné potriasť, potraste bezodkladne pred skúškou.

6.3.1.3.1.3.

Skúška sa vykonáva v prostredí bez prievanu s dostatočným vetraním pri teplote udržiavanej na 20 °C ± 5 °C a relatívnej vlhkosti v rozpätí 30 – 80 %.

6.3.1.3.1.4.

Každý aerosólový rozprašovač sa skúša:

a)

keď je plný, uskutočnením celého postupu s plynovým horákom vo vzdialenosti 15 cm – 90 cm od spúšťacieho mechanizmu aerosólovej nádoby;

b)

keď zostáva 10 % – 12 % úrovne náplne (% podľa hmotnosti), iba jednou skúškou vo vzdialenosti 15 cm od spúšťacieho mechanizmu, ak sa sprej z plnej nádoby vôbec nezapálil, alebo vo vzdialenosti zapálenia spreja z plnej nádoby plus 15 cm.

6.3.1.3.1.5.

Počas skúšky je nádoba v polohe podľa pokynov uvedených na označení. Zápalný zdroj sa umiestni podľa potreby.

6.3.1.3.1.6.

Nasledujúci postup skúšky si vyžaduje skúšanie spreja v intervaloch 15 cm medzi plameňom horáku a spúšťacím mechanizmom aerosólu, a to v rozpätí 15 cm – 90 cm. Je výhodné začať vo vzdialenosti 60 cm medzi plameňom horáku a spúšťacím mechanizmom aerosólu. Vzdialenosť medzi plameňom horáku a spúšťacím mechanizmom aerosólu sa zvýši o 15 cm v prípade zapálenia spreja vo vzdialenosti 60 cm. Vzdialenosť sa zníži o 15 cm v prípade, ak nenastane zapálenie vo vzdialenosti 60 cm medzi plameňom horáku a spúšťacím mechanizmom aerosólu. Cieľom tohto postupu je stanoviť maximálnu vzdialenosť medzi spúšťacím mechanizmom aerosólu a plameňom horáku, pri ktorej nastane trvalé horenie spreja, alebo potvrdiť, že zapálenie nenastane ani vo vzdialenosti 15 cm medzi plameňom horáku a spúšťacím mechanizmom aerosólu.

6.3.1.3.2.   Postup skúšky

a)

Najmenej 3 plné aerosólové rozprašovače sa pripravia na teplotu 20 °C ± 1 °C ponorením minimálne 95 % rozprašovača do vody na najmenej 30 minút pred začiatkom každej skúšky (ak je aerosól ponorený celý, tak 30-minútová príprava je dostatočná).

b)

Splňte všeobecné požiadavky. Zaznamenajte teplotu a relatívnu vlhkosť prostredia.

c)

Odvážte aerosólový rozprašovač a zaznamenajte jeho hmotnosť.

d)

Stanovte vnútorný tlak a počiatočnú rýchlosť vypúšťania pri teplote 20 °C ± 1 °C (aby ste vylúčili chybné alebo len čiastočne naplnené aerosólové rozprašovače).

e)

Upevnite plynový horák na rovný horizontálny povrch alebo prichyťte horák svorkou k podstavcu.

f)

Zapáľte plynový horák. Plameň má byť nesvietivý a vysoký približne 4 cm – 5 cm.

g)

Umiestnite dýzu spúšťacieho mechanizmu do požadovanej vzdialenosti od plameňa. Aerosól sa skúša v polohe, v ktorej by sa mal používať, t. j. v stojatej alebo obrátenej polohe.

h)

Výškovo zarovnajte dýzu spúšťacieho mechanizmu a plameň horáku a uistite sa, že dýza smeruje presne na plameň (pozri obrázok 6.3.1.1). Sprej sa strieka cez hornú polovicu plameňa.

Obrázok 6.3.1.1.

Image

i)

Splňte všeobecné požiadavky týkajúce sa pretrepania obsahu rozprašovača.

j)

Aktivujte piest aerosólového rozprašovača a striekajte jeho obsah počas 5 s, pokiaľ nenastane zapálenie. Ak nastane zapálenie, pokračujte v striekaní a udržujte plameň počas 5 s od zapálenia.

k)

Zaznamenajte výsledok zapálenia pre vzdialenosť medzi plynovým horákom a aerosólovým rozprašovačom do uvedenej tabuľky.

l)

Ak nenastane zapálenie počas kroku uvedenom v písmene j), skúšajte aerosól v iných polohách, t. j. v obrátenej polohe pri výrobkoch, ktoré sa majú používať v stojatej polohe a zistite, či nastane zapálenie.

m)

Opakujte kroky uvedené v písmenách g) až l) ešte dvakrát (spolu trikrát) s rovnakou nádobou a v rovnakej vzdialenosti medzi plynovým horákom a spúšťacím mechanizmom aerosólu.

n)

Opakujte postup skúšky s dvoma ďalšími aerosólovými nádobami rovnakého výrobku v rovnakej vzdialenosti medzi plynovým horákom a spúšťacím mechanizmom aerosólu.

o)

Opakujte kroky uvedené v písmenách g) až n) postupu skúšky vo vzdialenostiach od 15 do 90 cm medzi spúšťacím mechanizmom aerosólovej nádoby a plameňom horáku v závislosti od výsledku každej skúšky (pozri takisto 6.3.1.3.1.4 a 6.3.1.3.1.5).

p)

Ak nenastane zapálenie vo vzdialenosti 15 cm, postup pre pôvodne plné nádoby sa ukončí. Postup sa ukončí aj vtedy, ak zapálenie a neprerušené horenie nastane vo vzdialenosti 90 cm. Ak vo vzdialenosti 15 cm nenastane zapálenie, zaznamenajte, že zapálenie nenastalo. Maximálna vzdialenosť medzi plameňom horáku a spúšťacím mechanizmom aerosólu, pri ktorej nastalo zapálenie a neprerušené horenie, sa označuje ako ‚zápalná vzdialenosť‘pri všetkých ďalších okolnostiach.

q)

Jedna skúška sa vykoná s 3 nádobami menovite naplnenými na úroveň 10 – 12 % obsahu. Tieto nádoby sa skúšajú tak, aby vzdialenosť medzi spúšťacím mechanizmom aerosólu a plameňom horáku zodpovedala ‚vzdialenosti zapálenia pri plných nádobách + 15 cm‘.

r)

Vyprázdnite aerosólovú nádobu na 10 – 12 % úrovne menovitej náplne (podľa hmotnosti) dávkami v trvaní najviac 30 s. Dodržte minimálnu prestávku 300 s medzi jednotlivými dávkami. Počas tejto prestávky rozstrekovače umiestnite do vodného kúpeľa.

s)

Opakujte kroky uvedené v písmenách g) až n) s aerosólovými nádobami menovite naplnenými na 10 – 12 %, pričom vynechajte kroky uvedené v písmenách l) a m). Táto skúška sa vykonáva s aerosólmi iba v jednej polohe, t. j. stojatej alebo obrátenej, ktorá zodpovedá polohe, pri ktorej nastalo prípadné zapálenie pri plných nádobách.

t)

Zaznamenajte všetky výsledky do uvedenej tabuľky 6.3.1.1.

6.3.1.3.2.1.   Všetky pokusy sa vykonávajú pod digestorom v miestnosti, ktorú možno dobre vetrať. Vetranie digestora a miestnosti by malo trvať najmenej 3 minúty po každej skúške. Prijmite všetky potrebné bezpečnostné opatrenia, aby ste predišli vdýchnutiu produktov horenia.

6.3.1.3.2.2.   Nádoby s úrovňou menovitej náplne 10 – 12 % sa skúšajú iba raz. Tabuľka výsledkov musí obsahovať iba jeden výsledok pre každú nádobu.

6.3.1.3.2.3.   Ak je výsledok skúšky negatívny v polohe, v ktorej by sa rozprašovač mal používať, skúška sa zopakuje v takej polohe rozprašovača, v ktorej sa najpravdepodobnejšie dosiahne pozitívny výsledok.

6.3.1.4.   Metóda hodnotenia výsledkov

6.3.1.4.1.   Všetky výsledky sa zaznamenajú. Nasledujúca tabuľka 6.3.1.1 predstavuje vzorovú ‚tabuľku výsledkov‘, ktorá by sa mala používať na zaznamenávanie výsledkov.

Tabuľka 6.3.1.1

Dátum

Teplota … °C

Relatívna vlhkosť … %

Názov výrobku

 

Čistý objem

 

Nádoba 1

Nádoba 2

Nádoba 3

Pôvodná úroveň náplne

 

%

%

%

Vzdialenosť rozprašovača

Skúška

1

2

3

1

2

3

1

2

3

15 cm

Zapálenie?

ÁNO alebo NIE

 

 

 

30 cm

Zapálenie?

ÁNO alebo NIE

 

 

 

45 cm

Zapálenie?

ÁNO alebo NIE

 

 

 

60 cm

Zapálenie?

ÁNO alebo NIE

 

 

 

75 cm

Zapálenie?

ÁNO alebo NIE

 

 

 

90 cm

Zapálenie?

ÁNO alebo NIE

 

 

 

Pozorovania – vrátane polohy nádoby

 

 

 

 

6.3.2.   Skúška zapálenia v uzavretom priestore

6.3.2.1.   Úvod

Táto skúšobná norma opisuje metódu posúdenia horľavosti výrobkov vypúšťaných aerosólovými rozprašovačmi vyplývajúcej z ich tendencie zapáliť sa v uzavretom alebo obmedzenom priestore. Obsah aerosólového rozprašovača sa strieka do valcovej skúšobnej nádoby, v ktorej je umiestnená horiaca sviečka. Ak nastane pozorovateľné zapálenie, zaznamená sa uplynutý čas a vypustené množstvo.

6.3.2.2.   Zariadenie a materiál

6.3.2.2.1.   Vyžaduje sa toto zariadenie:

Časomiera (stopky)

presnosť na ± 0,2 s

Vodný kúpeľ udržiavaný na 20 °C

presnosť na ± 1 °C

Kalibrovaná laboratórna váha

presnosť na ± 0,1 g

Teplomer

presnosť na ± 1 °C

Vlhkomer

presnosť na ± 5 %

Tlakomer

presnosť na ± 0,1 bar

Valcová skúšobná nádoba

podľa uvedených podrobností

6.3.2.2.2.   Príprava skúšobného zariadenia

6.3.2.2.2.1.   Valcová skúšobná schránka s objemom približne 200 dm3, priemerom približne 600 mm a dĺžkou približne 720 mm, ktorá je na jednom konci otvorená, sa upraví takto:

a)

zatvárací systém tvorený sklápacím krytom sa upevní na otvorený koniec nádoby alebo

b)

ako zatvárací systém môže slúžiť plastová fólia s hrúbkou 0,01 až 0,02 mm. Ak sa skúška vykonáva s plastovou fóliou, je potrebné postupovať takto: Napnite fóliu na otvorený koniec valca a prichyťte ju elastickou páskou. Pevnosť pásky má byť taká, že keď sa navlečie na valec položený na bočnej strane, tak sa roztiahne iba o 25 mm, ak k nej v najnižšom bode pripevníte závažie s hmotnosťou 0,45 kg. Vyrežte do fólie štrbinu s dĺžkou 25 mm začínajúcu 50 mm od okraja valca. Uistite sa, že fólia je napnutá;

c)

na opačnom konci valca vyvŕtajte otvor s priemerom 50 mm vzdialený 100 mm od okraja tak, aby bol umiestnený v hornej časti, keď je nádoba položená a pripravená na skúšku (obrázok 6.3.2.1);

Obrázok 6.3.2.1

Image

d)

na kovový podstavec s rozmermi 200 × 200 mm umiestnite parafínovú voskovú sviečku s priemerom 20 mm až 40 mm a výškou 100 mm. Sviečka sa vymení, keď jej výška klesne pod 80 mm. Plameň sviečky sa chráni pred zásahom spreja krytom so šírkou 150 mm a výškou 200 mm. Vo výške 150 mm od základne krytu je rovina naklonená v uhle 45 ° (obrázok 6.3.2.2);

Obrázok 6.3.2.2

Image

e)

sviečka na kovovom podstavci sa umiestni do stredu medzi dva konce valca (obrázok 6.3.2.3);

Obrázok 6.3.2.3

Image

f)

Valec sa položí na podlahu alebo podstavec na mieste, kde je teplota medzi 15°C a 25 °C. Skúšaný výrobok sa strieka do vnútra valca s objemom približne 200 dm3, v ktorom je zápalný zdroj.

6.3.2.2.2.2.   Zvyčajne výrobok opúšťa aerosólovú nádobu v uhle 90 ° k vertikálnej osi nádoby. Uvedené rozmiestnenie a postup sa vzťahuje na tento druh aerosólového výrobku. V prípade aerosólov fungujúcich iným spôsobom (napríklad aerosólové rozprašovače s vertikálnym striekaním) bude potrebné zaznamenať zmeny v zariadení a postupoch v súlade s osvedčenou laboratórnou praxou, napríklad podľa normy ISO/IEC 17025:1999 Všeobecné požiadavky na spôsobilosť skúšobných a kalibračných laboratórií.

6.3.2.3.   Postup

6.3.2.3.1.   Všeobecné požiadavky

6.3.2.3.1.1.

Pred skúškou sa každý aerosólový rozprašovač pripraví a potom vyskúša vypustením obsahu v trvaní približne 1 s. Účelom tohto postupu je odstrániť nehomogénne látky z čerpacej trubičky.

6.3.2.3.1.2.

Návod na použitie sa prísne dodržiava vrátane pokynov, či sa rozprašovač má používať v stojatej alebo obrátenej polohe. Ak je potrebné pretrepať, pretrepte bezprostredne pred skúškou.

6.3.2.3.1.3.

Skúška sa vykonáva v prostredí bez prievanu s dostatočným vetraním pri teplote udržiavanej na 20 °C ± 5 °C a relatívnej vlhkosti v rozpätí 30 % – 80 %.

6.3.2.3.2.   Postup skúšky

a)

Najmenej 3 plné aerosólové rozprašovače sa pripravia na teplotu 20 °C ± 1 °C ponorením minimálne 95 % rozprašovača do vody na najmenej 30 minút pred začiatkom každej skúšky (ak je aerosól ponorený celý, tak 30-minútová príprava je dostatočná).

b)

Odmerajte a vypočítajte skutočný objem valca v dm3.

c)

Splňte všeobecné požiadavky. Zaznamenajte teplotu a relatívnu vlhkosť prostredia.

d)

Stanovte vnútorný tlak a počiatočnú rýchlosť vypúšťania pri teplote 20 °C ± 1 °C (aby ste vylúčili chybné alebo len čiastočne naplnené aerosólové rozprašovače).

e)

Odvážte jeden z aerosólových rozprašovačov a zaznamenajte jeho hmotnosť.

f)

Zapáľte sviečku a použite zatvárací systém (kryt alebo plastová fólia).

g)

Umiestnite dýzu spúšťacieho mechanizmu aerosólového rozprašovača do vzdialenosti 35 mm od stredu otvoru vo valci alebo ešte bližšie pri širokom rozprašovaní. Zapnite časomieru (stopky) a podľa návodu na použitie výrobku nasmerujte sprej do stredu protiľahlého konca (kryt alebo plastová fólia). Aerosól sa skúša v polohe, v ktorej by sa mal používať, t. j. v stojatej alebo obrátenej polohe.

h)

Striekajte, až kým nenastane zapálenie. Zastavte stopky a zaznamenajte uplynutý čas. Opätovne odvážte aerosólový rozprašovač a zaznamenajte jeho hmotnosť.

i)

Vyvetrajte a vyčistite valec, a pritom odstráňte všetky pozostatky, ktoré by mohli ovplyvniť nasledujúce skúšky. Podľa potreby nechajte valec vychladnúť.

j)

Opakujte postup skúšky v krokoch uvedených v písmenách d) až i) s dvoma ďalšími aerosólovými rozprašovačmi rovnakého výrobku (spolu 3, upozornenie: každý rozprašovač sa skúša iba jedenkrát).

6.3.2.4.   Metóda hodnotenia výsledkov

6.3.2.4.1.   Vypracuje sa skúšobná správa, ktorá obsahuje nasledujúce informácie:

a)

skúšaný výrobok a jeho referencie;

b)

vnútorný tlak a počiatočná rýchlosť vypúšťania aerosólového rozprašovača;

c)

teplota a relatívna vlhkosť vzduchu v miestnosti;

d)

pri každej skúške čas vypúšťania (s) potrebný na zapálenie (ak sa výrobok nezapáli, uveďte túto skutočnosť);

e)

hmotnosť výrobku vystriekanú počas každej skúšky (g);

f)

skutočný objem valca (dm3).

6.3.2.4.2.   Časový ekvivalent (teq) potrebný na zapálenie v jednom metri kubickom sa vypočíta takto:

Formula

6.3.2.4.3.   Zápalná hustota (Ddef) potrebná na zapálenie počas skúšky sa môže vypočítať aj takto:

Formula

6.3.3.   Skúška horľavosti aerosólovej peny

6.3.3.1.   Úvod

6.3.3.1.1.   Táto skúšobná norma opisuje metódu stanovenia horľavosti aerosólového spreja vypúšťaného vo forme peny, gélu alebo pasty. Aerosól, ktorý vypúšťa penu, gél alebo pastu, sa nastrieka (približne 5 g) na hodinové sklíčko a zápalný zdroj (sviečka, voskový knôt, zápalka alebo zapaľovač) sa priloží ku dnu hodinového sklíčka, pričom sa pozoruje, či nastane zapálenie a neprerušené horenie peny, gélu alebo pasty. Zapálenie sa definuje ako stabilný plameň trvajúci najmenej 2 s minimálnou výškou 4 cm.

6.3.3.2.   Zariadenie a materiál

6.3.3.2.1.   Vyžaduje sa nasledujúce zariadenie:

Delená stupnica, podstavec a svorka

diely v cm

Ohňovzdorné hodinové sklíčko s priemerom približne 150 mm

 

Časomiera (stopky)

presnosť na ± 0,2 s

Sviečka, voskový knôt, zápalka alebo zapaľovač

 

Kalibrovaná laboratórna váha

presnosť na ± 0,1 g

Vodný kúpeľ udržiavaný na 20 °C

presnosť na ± 1 °C

Teplomer

presnosť na ± 1 °C

Vlhkomer

presnosť na ± 5 %

Tlakomer

presnosť na to ± 0,1 bar

6.3.3.2.2.   Hodinové sklíčko sa umiestni na ohňovzdorný povrch v priestore bez prievanu, ktorý sa môže po každej skúške vetrať. Delená stupnica sa umiestni presne za hodinové sklíčko a upevní sa vertikálne pomocou podstavca a svorky.

6.3.3.2.3.   Stupnica je v takej polohe, že jej začiatok je zarovnaný s dnom hodinového sklíčka v horizontálnej rovine.

6.3.3.3.   Postup

6.3.3.3.1.   Všeobecné požiadavky

6.3.3.3.1.1.

Pred skúškou sa každý aerosólový rozprašovač pripraví a potom vyskúša vypustením obsahu v trvaní približne 1 s. Účelom tohto postupu je odstrániť nehomogénne látky z čerpacej trubičky.

6.3.3.3.1.2.

Návod na použitie sa prísne dodržiava vrátane pokynov, či sa rozprašovač má používať v stojatej alebo obrátenej polohe. Ak je potrebné pretrepať, pretrepte bezprostredne pred skúškou.

6.3.3.3.1.3.

Skúška sa vykonáva v prostredí bez prievanu s dostatočným vetraním pri teplote udržiavanej na 20 °C ± 5 °C a relatívnej vlhkosti v rozpätí 30 % – 80 %.

6.3.3.3.2.   Postup skúšky

a)

Najmenej štyri plné aerosólové rozprašovače z každého výrobku sa pripravia na teplotu 20 °C ± 1 °C ponorením minimálne 95 % rozprašovača do vody na najmenej 30 minút pred začiatkom každej skúšky (ak je aerosól ponorený celý, tak 30-minútová príprava je dostatočná).

b)

Splňte všeobecné požiadavky. Zaznamenajte teplotu a relatívnu vlhkosť prostredia.

c)

Stanovte vnútorný tlak pri teplote 20 °C ± 1 °C (aby ste vylúčili chybné alebo len čiastočne naplnené aerosólové rozprašovače).

d)

Odmerajte rýchlosť vypúšťania alebo prietoku skúšaného aerosólového výrobku, aby bolo možné presnejšie určiť použité množstvo skúšaného výrobku.

e)

Odvážte jeden z aerosólových rozprašovačov a zaznamenajte jeho hmotnosť.

f)

Na základe odmeranej rýchlosti vypúšťania alebo prietoku a podľa pokynov výrobcu vypustite približne 5 g výrobku do stredu čistého hodinového sklíčka s cieľom vytvoriť kôpku nie vyššiu ako 25 mm.

g)

Do 5 s po dokončení vypúšťania priložte zápalný zdroj k okraju vzorky a zároveň zapnite časomieru (stopky). Pokiaľ je to potrebné, odstráňte zápalný zdroj od okraja vzorky po približne dvoch sekundách, aby ste zreteľne videli, či nastalo zapálenie. Ak nepozorujete žiadne zapálenie vzorky, priložte zápalný zdroj opäť k okraju vzorky.

h)

Ak nastane zapálenie, zaznamenajte nasledujúce údaje:

i)

maximálna výška plameňa v cm nad dnom hodinového sklíčka;

ii)

trvanie plameňa v s;

iii)

vysušte a opätovne odvážte aerosólový rozprašovač a vypočítajte hmotnosť vypusteného výrobku.

i)

Vyvetrajte skúšobný priestor okamžite po každej skúške.

j)

Ak nenastane zapálenie a vypustený výrobok zostane vo forme peny alebo pasty počas doby použitia, zopakujte kroky uvedené v písmenách e) až i). Výrobok nechajte odstáť 30 sekúnd, 1 minútu, 2 minúty alebo 4 minúty pred priložením zápalného zdroja.

k)

Opakujte postup skúšky v krokoch uvedených v písmenách e) až j) ešte dvakrát (spolu trikrát) s rovnakou nádobou.

l)

Opakujte postup skúšky v krokoch uvedených v písmenách e) až k) s dvoma ďalšími aerosólovými rozprašovačmi rovnakého výrobku (spolu 3 nádoby).

6.3.3.4.   Metóda hodnotenia výsledkov

6.3.3.4.1.   Vypracuje sa správa o skúške, ktorá obsahuje tieto informácie:

a)

či sa výrobok zapálil;

b)

maximálna výška plameňa v cm;

c)

trvanie plameňa v s;

d)

hmotnosť skúšaného výrobku.“


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Komisia

9.4.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 96/29


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 3. apríla 2008

o núdzových opatreniach, pokiaľ ide o nepovolený geneticky modifikovaný organizmus „Bt 63“ vo výrobkoch z ryže

[oznámené pod číslom K(2008) 1208]

(Text s významom pre EHP)

(2008/289/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (1), a najmä na jeho článok 53 ods. 1,

keďže:

(1)

V článku 4 ods. 2 a v článku 16 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách (2) sa ustanovuje, že na trh Spoločenstva sa nesmú uvádzať žiadne geneticky modifikované potraviny alebo krmivá, pokiaľ sa na ne nevzťahuje povolenie udelené v súlade s uvedeným nariadením. V článku 4 ods. 3 a v článku 16 ods. 3 toho istého nariadenia sa ustanovuje, že sa nesmú povoliť žiadne geneticky modifikované potraviny a krmivá, pokiaľ sa primerane a dostatočne nepreukáže, že nemajú nepriaznivé účinky na zdravie ľudí, zvierat alebo na životné prostredie, že nezavádzajú spotrebiteľa alebo užívateľa a že sa nelíšia od potravín alebo krmív, ktoré majú nahradiť, do takého rozsahu, že by ich bežná spotreba bola pre ľudí alebo zvieratá z hľadiska výživy nevýhodná.

(2)

V septembri 2006 sa v Spojenom kráľovstve, Francúzsku a Nemecku zistili výrobky z ryže pochádzajúce z Číny, ktoré boli kontaminované nepovolenou geneticky modifikovanou ryžou „Bt 63“ a boli oznámené systému včasného varovania pre potraviny a krmivá (RASFF).

(3)

Príslušné orgány Číny boli okamžite požiadané o poskytnutie podrobných informácií o genetickej konštrukcii nepovolenej geneticky modifikovanej ryže „Bt 63“. Tiež sa požiadalo o vysvetlenie, pokiaľ ide o pôvod prítomnosti geneticky modifikovanej ryže na čínskom trhu a spôsob, akým chceli príslušné čínske orgány zabezpečiť, aby vyvážané výrobky spĺňali požiadavky Spoločenstva. Čínske orgány reagovali vykonaním kontrol v prípadoch oznámených v RASFF a pozastavili vývoz z dotknutých podnikov. Tiež sa rozhodli uskutočniť testovanie vyvážanej ryže a výrobkov z ryže a vyzvali vyvážajúce podniky, aby posilnili kontroly pri nákupe suroviny. Ďalej sa Komisii poskytli informácie o celkovej situácii, pokiaľ ide o geneticky modifikovanú ryžu na čínskom trhu a príslušnú Bt genetickú konštrukciu, ktoré potvrdili, že geneticky modifikovaná ryža „Bt 63“ nie je na čínskom trhu povolená.

(4)

Členské štáty boli o situácii okamžite informované počas stretnutí Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, ktoré sa konali 11. septembra 2006 a 23. októbra 2006. Členské štáty a prevádzkovatelia boli tiež písomne upozornení na svoje povinnosti pri zabezpečovaní toho, aby sa žiadny nepovolený GMO neuviedol na trh EÚ.

(5)

Po viacerých zisteniach nepovolenej geneticky modifikovanej ryže „Bt 63“ oznámených v období medzi septembrom a októbrom 2006 prostredníctvom RASFF sa tok včasných varovaní zastavil, čo svedčilo v prospech predpokladu, že opatrenia prijaté čínskymi orgánmi boli účinné.

(6)

Vo februári 2007 sa prostredníctvom RASFF znovu oznámilo nové zistenie nepovolenej geneticky modifikovanej ryže „Bt 63“. Toto nové varovanie sa týkalo nákladu koncentrátu ryžového proteínu určeného na použitie v krmivách, ktorý sa dostal cez Holandsko do Grécka. Uvedený náklad opustil Čínu 20. decembra 2006, čiže po zavedení kontrolných opatrení zo strany čínskych orgánov. Na základe informácií o tomto varovaní zo strany Komisie a jej žiadosti o zabezpečenie dodatočných záruk sa čínske orgány rozhodli posilniť odber vzoriek z výrobkov z ryže a ich testovanie a zaviesť požiadavku, aby bolo k výrobkom z ryže priložené čínske úradné osvedčenie o kontrole a karanténe. Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat bol informovaný 2. marca 2007.

(7)

Bez ohľadu na opatrenia oznámené čínskymi orgánmi sa následne ohlásilo niekoľko ďalších varovaní týkajúcich sa prítomnosti nepovolenej geneticky modifikovanej ryže „Bt 63“.

(8)

Napriek opakovaným žiadostiam zo strany Komisie neboli čínske orgány schopné zaslať Spoločnému výskumnému centru Komisie (JRC) kontrolné vzorky a protokol o detekčnej metóde, ktoré by boli kvalitatívne a kvantitatívne vhodné pre JRC, aby schválilo detekčnú metódu použitú čínskymi kontrolnými orgánmi.

(9)

Keďže príslušné čínske orgány nedokázali poskytnúť dostatočné záruky o neprítomnosti nepovolenej geneticky modifikovanej ryže „Bt 63“ vo výrobkoch z ryže pochádzajúcich z Číny a bez toho, aby boli dotknuté požiadavky na kontroly zo strany členských štátov, mali by sa prijať opatrenia na zabezpečenie komplexného a spoločného prístupu dovoľujúceho prijatie rýchlych a účinných opatrení a na zabránenie rozdielom v riešení tejto situácie v rôznych členských štátoch.

(10)

V článku 53 nariadenia (ES) č. 178/2002 sa ustanovuje možnosť prijať vhodné núdzové opatrenia Spoločenstva týkajúce sa potravín a krmív dovážaných z tretích krajín s cieľom chrániť zdravie ľudí, zvierat alebo životné prostredie, ak nie je možné riziku dostatočne čeliť prostredníctvom opatrení, ktoré prijali príslušné členské štáty.

(11)

Keďže geneticky modifikovaná ryža „Bt 63“ nie je podľa právnych predpisov Spoločenstva povolená vzhľadom na predpoklad rizika pri výrobkoch, ktoré nie sú povolené podľa nariadenia (ES) č. 1829/2003, v ktorom sa berie do úvahy zásada prevencie stanovená v článku 7 nariadenia (ES) č. 178/2002, mali by sa prijať núdzové opatrenia, aby sa zabránilo uvedeniu kontaminovaných výrobkov na trh Spoločenstva.

(12)

Podľa všeobecných požiadaviek stanovených v nariadení (ES) č. 178/2002 prevádzkovatelia potravinárskych a krmivárskych podnikov nesú hlavnú právnu zodpovednosť za to, aby zabezpečili, že potraviny a krmivá v rámci podnikov patriacich pod ich kontrolu spĺňajú požiadavky potravinového práva, a aby overili, či sú tieto požiadavky splnené. Preto by mal byť prevádzkovateľ zodpovedný za prvé uvedenie potravín a krmív na trh povinný dokázať, že potraviny a krmivá neobsahujú kontaminované výrobky. Z tohto dôvodu by sa v rámci opatrení uvedených v tomto rozhodnutí malo vyžadovať, aby sa zásielky určitých výrobkov s pôvodom v Číne mohli uvádzať na trh, iba ak je k dispozícii analytická správa, v ktorej sa uvádza, že výrobky nie sú kontaminované nepovolenou geneticky modifikovanou ryžou „Bt 63“. Analytickú správu by malo vydať akreditované alebo úradné laboratórium v súlade s medzinárodne uznávanými normami. V prípade analytickej správy vydanej akreditovaným laboratóriom sa považuje za vhodné, aby túto správu potvrdil relevantný príslušný orgán.

(13)

V dôsledku neprítomnosti schválenej detekčnej metódy a kontrolných vzoriek adekvátnej kvality a kvantity – a s cieľom uľahčiť kontroly – by sa mala vydať analytická správa s použitím metódy špecifickej pre danú konštrukciu, ktorú vyvinul D. Mäde et al. (2006) (3). Referenčné laboratórium Spoločenstva pre geneticky modifikované potraviny a krmivá (CRL-GMFF) v rámci Spoločného výskumného centra (JRC) skonštatovalo, že táto metóda je v súčasnosti najvhodnejšia.

(14)

Na účely odberu vzoriek a detekčných činností požadovaných s cieľom predísť tomu, aby sa na trh uvádzali výrobky kontaminované nepovolenou geneticky modifikovanou ryžou „Bt 63“, by sa mal brať ohľad na odporúčanie Komisie 2004/787/ES zo 4. októbra 2004 o technických usmerneniach pre odber vzoriek a určovanie geneticky modifikovaných organizmov a materiálov vyrobených z geneticky modifikovaných organizmov ako výrobkov alebo vo výrobkoch, v súvislosti s nariadením (ES) č. 1830/2003 (4).

(15)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí musia byť primerané a nemajú obmedzovať obchod viac, ako je nutné, a mali by sa preto vzťahovať iba na výrobky, ktoré pochádzajú z Číny alebo sú zasielané do Spoločenstva z Číny a v prípade ktorých sa považuje za pravdepodobné, že sú kontaminované nepovolenou geneticky modifikovanou ryžou „Bt 63“. Vzhľadom na veľkú rozmanitosť výrobkov, ktoré by mohli byť kontaminované nepovolenou geneticky modifikovanou ryžou „Bt 63“, sa zdá byť vhodné zamerať sa na dlhý zoznam výrobkov, ktoré by mohli obsahovať ryžu, pozostávať z nej alebo byť z nej vyrobené. Niektoré z identifikovaných výrobkov však môžu alebo nemusia obsahovať ryžu, pozostávať z nej alebo byť z nej vyrobené. Zdá sa preto vhodné povoliť prevádzkovateľom, aby v prípade, že výrobok neobsahuje ryžu, nepozostáva z nej alebo z nej nie je vyrobený, vydali jednoduché vyhlásenie, čím by sa predišlo povinnej analýze a osvedčovaniu.

(16)

Situácia týkajúca sa možnej kontaminácie výrobkov z ryže nepovolenou geneticky modifikovanou ryžou „Bt 63“ by sa mala preskúmať v rámci šiestich mesiacov s cieľom posúdiť, či sú opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí naďalej potrebné.

(17)

Je preto vhodné medzi nadobudnutím účinnosti a dátumom uplatniteľnosti tohto rozhodnutia stanoviť vhodné časové obdobie s cieľom umožniť, aby členské štáty prijali praktické ustanovenia na jeho implementáciu.

(18)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

Toto rozhodnutie sa uplatňuje v prípade potravinových a krmivových výrobkov uvedených v prílohe, ktoré pochádzajú z Číny alebo sú z nej odosielané.

Článok 2

Podmienky prvého uvedenia na trh

1.   Členské štáty umožnia prvé uvedenie na trh výrobkov uvedených v článku 1 až potom, ak je k zásielke priložený originál analytickej správy založenej na metóde špecifickej pre danú konštrukciu, ktorú vyvinul D. Mäde et al., na detekciu geneticky modifikovanej ryže „Bt 63“, ktorú vydalo úradné alebo akreditované laboratórium, kde sa potvrdzuje, že tento výrobok neobsahuje geneticky modifikovanú ryžu „Bt 63“, nepozostáva z nej alebo z nej nie je vyrobený. V prípade analytickej správy vydanej čínskym akreditovaným laboratóriom má analytickú správu potvrdiť relevantný príslušný orgán (5).

2.   Ak je zásielka výrobkov uvedených v článku 1 rozdelená, ku každej časti rozdelenej zásielky sa priloží kópia analytickej správy. V prípade, že analytická správa uvedená v odseku 1 nie je k dispozícii, musí prevádzkovateľ so sídlom v Spoločenstve, ktorý je zodpovedný za prvé uvedenie výrobku na trh, dať výrobky uvedené v článku 1 otestovať, aby bolo možné preukázať, že neobsahujú geneticky modifikovanú ryžu „Bt 63“. Až do predloženia analytickej správy sa zásielka nesmie uviesť na trh Spoločenstva.

3.   Ak výrobok uvedený v prílohe neobsahuje ryžu, nepozostáva z nej alebo z nej nie je vyrobený, pôvodná analytická správa sa môže nahradiť vyhlásením (6) prevádzkovateľa zodpovedného za zásielku, v ktorom sa uvádza, že potravina neobsahuje ryžu, nepozostáva z nej alebo z nej nie je vyrobená.

Článok 3

Kontrolné opatrenia

Členské štáty prijmú príslušné opatrenia vrátane náhodného odberu vzoriek a analýz vykonaných použitím metódy uvedenej v článku 2, týkajúce sa výrobkov uvedených v článku 1 predložených na dovoz alebo už prítomných na trhu, s cieľom zabezpečiť súlad s požiadavkami tohto rozhodnutia. Komisiu informujú o pozitívnych (nepriaznivých) výsledkoch prostredníctvom systému včasného varovania pre potraviny a krmivá. Negatívne (priaznivé) výsledky sa Komisii hlásia v trojmesačných intervaloch.

Článok 4

Kontaminované zásielky

Členské štáty prijmú potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa výrobky uvedené v článku 1, v prípade ktorých sa zistilo, že obsahujú geneticky modifikovanú ryžu „Bt 63“, pozostávajú z nej alebo sú z nej vyrobené, neuviedli na trh.

Článok 5

Úhrada nákladov

Členské štáty zabezpečia, aby náklady, ktoré vzniknú pri vykonávaní článkov 2 a 4, znášali prevádzkovatelia zodpovední za prvé uvedenie na trh.

Článok 6

Opätovné posúdenie opatrení

Situácia sa opätovne posúdi najneskôr do 15. októbra 2008.

Článok 7

Uplatniteľnosť

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 15. apríla 2008.

Článok 8

Adresáti

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 3. apríla 2008

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 202/2008 (Ú. v. EÚ L 60, 5.3.2008, s. 17).

(2)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1981/2006 (Ú. v. EÚ L 368, 23.12.2006, s. 99).

(3)  European Food Research and Technology, 224:271-278 (2006).

(4)  Ú. v. EÚ L 348, 24.11.2004, s. 18.

(5)  Analytická správa sa vyhotovuje v jazyku zrozumiteľnom pre osvedčujúceho úradníka, čo mu umožňuje, aby si plne uvedomoval význam obsahu každej analytickej správy, ktorú podpisuje, a v jazyku zrozumiteľnom pre príslušného kontrolóra v krajine dovozu.

(6)  Vyhlásenie sa vyhotovuje v jazyku zrozumiteľnom pre osvedčujúceho úradníka, čo mu umožňuje, aby si plne uvedomoval význam obsahu každého vyhlásenia, ktoré podpisuje, a v jazyku zrozumiteľnom pre príslušného kontrolóra v krajine dovozu.


PRÍLOHA

Výrobok

Kód KN

Ryža v plevách (nelúpaná alebo surová)

1006 10

Lúpaná (hnedá) ryža

1006 20

Polobielená alebo bielená ryža, tiež hladená alebo leštená

1006 30

Zlomková ryža

1006 40 00

Ryžová múka

1102 90 50

Krupička a krupica z ryže

1103 19 50

Pelety z ryže

1103 20 50

Ryžové vločky

1104 19 91

Zrná drvené alebo vo vločkách (okrem zŕn z ovsa, pšenice, raže, kukurice a jačmeňa a ryžových vločiek)

1104 19 99

Ryžový škrob

1108 19 10

Prípravky na detskú výživu v balení na predaj v malom

1901 10 00

Cestoviny nevarené, neplnené ani inak nepripravené, obsahujúce vajcia

1902 11 00

Cestoviny nevarené, neplnené ani inak nepripravené, neobsahujúce vajcia

1902 19

Plnené cestoviny, tiež varené alebo inak pripravené

1902 20

Ostatné cestoviny (iné ako cestoviny nevarené, neplnené ani inak nepripravené a iné ako plnené cestoviny, varené i nevarené alebo inak pripravené)

1902 30

Pripravené potraviny získané napučaním alebo pražením obilnín alebo obilných produktov

1904 10 30

Prípravky typu „müsli“ na základe nepražených obilných vločiek

1904 20 10

Pripravené potraviny získané z nepražených obilných vločiek alebo zo zmesi nepražených obilných vločiek a pražených obilných vločiek a napučaných obilnín, získané z ryže (okrem prípravkov typu „müsli“ na základe nepražených obilných vločiek)

1904 20 95

Ryža, predvarená alebo inak pripravená, inde nešpecifikovaná alebo nezahrnutá (okrem múky, krupičky a krupice, pripravených potravín získaných z nepražených obilných vločiek alebo zo zmesi nepražených obilných vločiek a pražených obilných vločiek a napučaných obilnín)

1904 90 10

Ryžové cesto

ex 1905 90 20

Otruby, vedľajšie mlynárske výrobky a ostatné zvyšky, tiež vo forme peliet, vzniknuté preosievaním, mletím alebo iným spracovaním ryže s obsahom škrobu nepresahujúcim 35 % hmotnosti

2302 40 02

Otruby, plevy a ostatné zvyšky, tiež peletované, pochádzajúce z osievania, mletia alebo iného spracovania ryže, iné ako s obsahom škrobu nepresahujúcim 35 % hmotnosti

2302 40 08

Peptóny a ich deriváty; ostatné proteínové látky a ich deriváty inde nešpecifikované alebo nezahrnuté; kožný prášok, tiež chrómovaný

3504 00 00


9.4.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 96/35


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 4. apríla 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2007/716/ES, pokiaľ ide o určité prevádzkarne v sektoroch mäsa a mlieka v Bulharsku

[oznámené pod číslom K(2008) 1230]

(Text s významom pre EHP)

(2008/290/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Akt o pristúpení Bulharska a Rumunska, a najmä na jeho článok 42,

so zreteľom na smernicu Rady 89/662/EHS z 11. decembra 1989 o veterinárnych kontrolách v obchode vnútri Spoločenstva s cieľom dobudovania vnútorného trhu (1), a najmä na jej článok 9 ods. 4,

keďže:

(1)

Rozhodnutím Komisie 2007/716/ES z 30. októbra 2007 sa ustanovujú prechodné opatrenia týkajúce sa štrukturálnych požiadaviek na určité prevádzkarne v sektoroch mäsa a mlieka v Bulharsku v zmysle nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 a (ES) č. 853/2004 (2). Pokiaľ sú tieto prevádzkarne v procese transformácie, výrobky pochádzajúce z nich by mali byť uvedené iba na domáci trh alebo použité na ďalšie spracovanie iba v bulharských prevádzkarniach, ktoré sú v procese transformácie.

(2)

V súlade s úradným vyhlásením príslušného bulharského orgánu ukončili určité prevádzkarne v sektoroch mäsa a mlieka modernizačný proces a v súčasnosti sú v úplnom súlade s právnymi predpismi Spoločenstva. Tieto prevádzkarne by sa preto mali vypustiť zo zoznamu prevádzkarní, ktoré sú v procese transformácie.

(3)

Príloha k rozhodnutiu 2007/716/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Prevádzkarne uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu sa vypúšťajú z prílohy k rozhodnutiu 2007/716/ES.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 4. apríla 2008

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 13. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/41/ES (Ú. v. EÚ L 157, 30.4.2004, s. 33).

(2)  Ú. v. EÚ L 289, 7.11.2007, s. 14.


PRÍLOHA

ZOZNAM PREVÁDZKARNÍ, KTORÉ SA VYPÚŠŤAJÚ Z PRÍLOHY K ROZHODNUTIU 2007/716/ES

Prevádzkarne na spracovanie mäsa

Číslo

Veterinárne číslo

Názov prevádzkarne

Mesto/ulica alebo obec/región

26.

BG 0801003

„PE-EM“ OOD

s. Senokos

obl. Dobrich

46.

BG 1501008

„Evrones“ OOD

gr. Levski

79.

BG 2501014

„Mesni produkti“ OOD

s. Zdravets

obsht. Targovishte

84.

BG 2701013

„Rodopa Shumen 1884“ AD

gr. Shumen,

ul. „Industrialna“

85.

BG 2701013

„Rodopa miyt“ EOOD

gr. Shumen,

ul. „Industrialna“

86.

BG 2701013

„Rodopa konserv“ EOOD

gr. Shumen,

ul. „Industrialna“

93.

BG 0302007

ET „Edi-Valya Ivanova“

gr. Varna

ul. „Mladezhka“ 38

114.

BG 1202004

„Agentsiya Bulsay“ EOOD

gr. Berkovitsa

ul. „Kazanite“ 1

118.

BG 1602002

„Ter-M“ EOOD

gr. Parvomay

kv. Debar

119.

BG 1702001

„Pilko“ EOOD

gr. Razgrad

Industrialna zona

131.

BG 2302004

„Galus Treid“ OOD

gr. Kostinbrod

136.

BG 0105002

„Primo Treyd“ EOOD

gr. Sandanski

Glaven pat E79, Mestnost „Druma“

195.

BG 2205087

AD „Evrofrigo“

gr. Sofia

ul. „Malashevska“ 1

196.

BG 2205088

„Maksimum-69“ OOD

gr. Sofia

ul. „Obikolna“

223.

BG 0304034

„Pikant“ OOD

gr. Varna

ul. „Hristo Smirnenski“ 33

224.

BG 0304035

„Emil Iliev“ EOOD

s. Topoli

obl. Varna

238.

BG 0604001

„Lalov i Vachev“ EOOD

gr. Vratza

Hranitelnovkusova zona, partsel 14

248.

BG 0804022

„Orehite G“ OOD

gr. Dobrich

263.

BG 120415

„Gala“ EOOD

gr. Montana

ul. „21 vek“ 10

292.

BG 1604037

„Dil TUR“ AD

gr. Plovdiv kv. Proslav

ul. „Elena“ 3

299.

BG 1604047

EOOD „Dimitar Madzharov“

gr. Plovdiv

ul. „Golyamo Konarsko shose“


Prevádzkarne na spracovanie mlieka

Číslo

Veterinárne číslo

Názov prevádzkarne

Mesto/ulica alebo obec/región

7.

BG 0812009

„Serdika 90“ AD

gr. Dobrich

ul. „25 septemvri“ 100

8.

BG 0812019

„Filipopolis-RK“ OOD

s. Zheglartsi

14.

BG 1312011

„Eko-F“ EAD

s. Karabunar

17.

BG 1612009

„D. Madzharov-2“ EOOD

gr. Stamboliyski

ul. „Grobarska“ 3

51.

BG 1612040

„Mlechni produkti“ OOD

s. Manole

56.

BG 2112001

„Rodopeya-Belev“ EOOD

gr. Smolyan

ul. „Trakya“ 15

59.

BG 2512017

„YUES-Komers“ OOD

s. Golyamo Gradishte

ul. „Radetski“ 2

61.

BG 2812025

„Sakarela“ OOD

gr. Yambol

ul. „Preslav“ 269

70.

BG 212047

„Komplektstroy“ EOOD

s. Veselie