ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 92

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
3. apríla 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 302/2008 z 2. apríla 2008, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 303/2008 z 2. apríla 2008, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovujú minimálne požiadavky a podmienky vzájomného uznávania osvedčení spoločností a zamestnancov v súvislosti so stacionárnymi chladiacimi zariadeniami, klimatizačnými zariadeniami a tepelnými čerpadlami obsahujúcimi určité fluórované skleníkové plyny ( 1 )

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 304/2008 z 2. apríla 2008, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovujú minimálne požiadavky a podmienky vzájomného uznávania udeľovania osvedčení spoločnostiam a zamestnancom v súvislosti so stacionárnymi systémami požiarnej ochrany a hasiacimi prístrojmi obsahujúcimi určité fluórované skleníkové plyny ( 1 )

12

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 305/2008 z 2. apríla 2008, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovujú minimálne požiadavky a podmienky vzájomného uznávania udeľovania osvedčení zamestnancom vykonávajúcim zber určitých fluórovaných skleníkových plynov z rozvodní vysokého napätia ( 1 )

17

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 306/2008 z 2. apríla 2008, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovujú minimálne požiadavky a podmienky vzájomného uznávania udeľovania osvedčení zamestnancom vykonávajúcim zber rozpúšťadiel na báze určitých fluórovaných skleníkových plynov zo zariadení ( 1 )

21

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 307/2008 z 2. apríla 2008, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovujú minimálne požiadavky na programy odbornej prípravy a podmienky vzájomného uznávania osvedčení o odbornej príprave zamestnancov v súvislosti s klimatizačnými systémami v určitých motorových vozidlách obsahujúcich určité fluórované skleníkové plyny ( 1 )

25

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 308/2008 z 2. apríla 2008, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovuje formulár oznámenia o programoch členských štátov týkajúcich sa odbornej prípravy a udeľovania osvedčení ( 1 )

28

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 309/2008 z 2. apríla 2008, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov Isle of Man Manx Loaghtan Lamb (CHOP)

35

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2008/285/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 19. marca 2008 o núdzovom očkovaní proti nízkopatogénnej vtáčej chrípke kačíc divých v Portugalsku a o určitých opatreniach na obmedzenie presunov tejto hydiny a výrobkov z nej vyrobených [oznámené pod číslom K(2008) 1077]

37

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 163/2008 z 22. februára 2008 o povolení použitia prípravku oktahydrátu uhličitanu lantanitého (Lantarenol) ako kŕmnej doplnkovej látky (Ú. v. EÚ L 50, 23.2.2008)

40

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

3.4.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 92/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 302/2008

z 2. apríla 2008,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007 ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovacia a zéleniny (1), najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 1580/2007 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 3. apríla 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 2. apríla 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 2. apríla 2008, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

JO

63,1

MA

43,8

TN

125,1

TR

115,3

ZZ

86,8

0707 00 05

JO

178,8

MA

140,9

TR

197,7

ZZ

172,5

0709 90 70

MA

49,6

TR

87,5

ZZ

68,6

0805 10 20

EG

45,9

IL

55,4

MA

59,2

TN

58,0

TR

58,2

ZZ

55,3

0805 50 10

AR

53,2

IL

117,7

TR

133,1

ZA

138,5

ZZ

110,6

0808 10 80

AR

83,4

BR

80,2

CA

80,7

CL

88,2

CN

86,1

MK

52,8

US

114,1

UY

63,4

ZA

91,2

ZZ

82,2

0808 20 50

AR

77,5

CL

84,0

CN

62,8

ZA

97,3

ZZ

80,4


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ označuje „iné miesto pôvodu“.


3.4.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 92/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 303/2008

z 2. apríla 2008,

ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovujú minimálne požiadavky a podmienky vzájomného uznávania osvedčení spoločností a zamestnancov v súvislosti so stacionárnymi chladiacimi zariadeniami, klimatizačnými zariadeniami a tepelnými čerpadlami obsahujúcimi určité fluórované skleníkové plyny

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 zo 17. mája 2006 o určitých fluórovaných skleníkových plynoch (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 1,

keďže:

(1)

Na účely požiadaviek nariadenia (ES) č. 842/2006 je potrebné stanoviť pravidlá pre kvalifikáciu zamestnancov, ktorí vykonávajú v mieste prevádzky zariadenia s obsahom určitých fluórovaných skleníkových plynov také činnosti, ktoré môžu mať vplyv na ich únik.

(2)

Mali by sa ustanoviť rôzne kategórie zamestnancov s osvedčením, čím by sa zabezpečila kvalifikácia zamestnancov na činnosti, ktoré vykonávajú, a predišlo by sa neúmerným nákladom.

(3)

Zamestnancom, ktorí ešte nemajú osvedčenie, ale boli zaregistrovaní na odbornú prípravu s cieľom získať osvedčenie, by sa malo na obmedzený čas umožniť vykonávať tie činnosti, na ktoré sa vyžaduje osvedčenie, aby nadobudli praktické zručnosti potrebné pri skúške za predpokladu, že na nich dohliadajú zamestnanci s osvedčením.

(4)

Zamestnanci, ktorí majú kvalifikáciu na vykonávanie spájkovania na tvrdo, spájkovania na mäkko alebo zvárania, by mali mať možnosť vykonávať jednu z týchto špecializovaných činností, na ktorú sa vyžaduje osvedčenie, za predpokladu, že na nich dohliadajú zamestnanci s osvedčením.

(5)

V smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/96/ES z 27. januára 2003 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) (2) sa stanovujú technické požiadavky pre spoločnosti, ktoré vykonávajú spracovanie a skladovanie odpadu zo spotrebičov v spracovateľských zariadeniach, okrem iného aj chladiacich zariadení, klimatizačných zariadení a tepelných čerpadiel. Úroveň kvalifikácie nevyhnutná pre zamestnancov, ktorí vykonávajú zhodnotenie chladiacej látky v týchto zariadeniach, je nižšia ako úroveň kvalifikácie potrebná pre zamestnancov, ktorí vykonávajú zhodnotenie na mieste, a to vzhľadom na typy automatického zariadenia na zhodnotenie v zariadeniach na spracovanie vyradených chladničiek.

(6)

V mnohých členských štátoch v súčasnosti nemajú zavedené kvalifikačné a certifikačné systémy. Pre zamestnancov a spoločnosti by sa preto malo stanoviť určité časové obmedzenie na získanie osvedčenia.

(7)

V snahe predísť zbytočnej administratívnej záťaži by sa malo umožniť vybudovanie certifikačného systému na základe platných kvalifikačných programov za predpokladu, že zručnosti a znalosti, ktoré príslušný kvalifikačný systém poskytuje, sú rovnocenné minimálnym normám, ktoré sa predpokladajú v tomto nariadení.

(8)

Skúška je účinným prostriedkom na preskúšanie spôsobilosti uchádzača správne vykonávať činnosti, ktoré môžu priamo spôsobiť únik, ako aj tie, ktoré môžu spôsobiť únik nepriamo.

(9)

V snahe umožniť zamestnancom, ktorí v súčasnosti pôsobia v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie bez toho, aby sa prerušila ich odborná činnosť, absolvovať odbornú prípravu a získať osvedčenia, požaduje sa primerané prechodné obdobie, počas ktorého by sa vydávanie osvedčení malo zakladať na platných kvalifikačných programoch a odborných skúsenostiach.

(10)

Úradne vymenované hodnotiace a certifikačné orgány by mali zabezpečiť splnenie minimálnych požiadaviek stanovených v tomto nariadení, čím sa prispeje k účinnému a efektívnemu vzájomnému uznávaniu osvedčení v celom Spoločenstve.

(11)

Vzájomné uznávanie by sa nemalo uplatňovať pri dočasných osvedčeniach, keďže požiadavky na získanie týchto osvedčení môžu byť značne miernejšie ako súčasné požiadavky v niektorých členských štátoch.

(12)

Informácie o certifikačnom systéme, v ktorom sa vydávajú osvedčenia podliehajúce vzájomnému uznávaniu, by sa mali oznámiť Komisii vo forme stanovenej nariadením Komisie (ES) č. 308/2008 z 2. apríla 2008, v ktorom sa predpisuje forma pre správy o programoch odbornej prípravy a udeľovania osvedčení členských štátov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 (3). Informácie o dočasných certifikačných systémoch by sa mali oznámiť Komisii.

(13)

Opatrenia, ktoré sa ustanovujú v tomto nariadení, sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 18 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 (4),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet

V tomto nariadení sa stanovujú minimálne požiadavky na udeľovanie osvedčení, ako sa uvádza v článku 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 842/2006, vo vzťahu k stacionárnym chladiacim zariadeniam, klimatizačným zariadeniam a k tepelným čerpadlám, ktoré obsahujú určité fluórované skleníkové plyny, ako aj podmienky vzájomného uznávania osvedčení vydaných v súlade s týmito požiadavkami.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.   Toto nariadenie sa vzťahuje na zamestnancov, ktorí vykonávajú tieto činnosti:

a)

kontrolu únikov zo spotrebičov, ktoré obsahujú 3 kg alebo viac fluórovaných skleníkových plynov, a spotrebičov, ktoré obsahujú 6 kg alebo viac fluórovaných skleníkových plynov v hermeticky uzavretých systémoch, ktoré sú takto označené;

b)

zhodnotenie;

c)

inštaláciu;

d)

údržbu alebo servis.

2.   Vzťahuje sa aj na spoločnosti, ktoré vykonávajú tieto činnosti:

a)

inštaláciu;

b)

údržbu alebo servis.

3.   Toto nariadenie sa nevzťahuje na žiadne výrobné alebo opravárenské činnosti, ktoré sa vykonávajú u výrobcu na stacionárnych chladiacich zariadeniach, klimatizačných zariadeniach alebo tepelných čerpadlách obsahujúcich fluórované skleníkové plyny.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto definície:

1.

„inštalácia“ znamená spojenie jedného zariadenia alebo viacerých zariadení alebo okruhov, ktoré obsahujú alebo sú navrhnuté tak, aby obsahovali fluórovaný skleníkový plyn ako chladiacu látku, na účely montáže systému na mieste, kde sa bude prevádzkovať, vrátane krokov, pri ktorých sa chladiace vedenia systému spoja a vznikne úplný chladiaci okruh bez ohľadu na potrebu naplnenia systému po montáži;

2.

„údržba a servis“ znamená všetky činnosti, okrem zberu a kontrol únikov vymedzených osobitne v článku 2 ods. 14 a v článku 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 842/2006, ktoré vyžadujú prerušenie okruhov obsahujúcich alebo navrhnutých tak, aby obsahovali fluórované skleníkové plyny, najmä okruhov na prívod fluórovaných skleníkových plynov, odstránenie jednej časti alebo viacerých častí okruhu alebo zariadenia, premontovanie dvoch alebo viacerých častí okruhov alebo zariadenia, ako aj opravu netesností.

Článok 4

Udeľovanie osvedčení zamestnancom

1.   Zamestnanci, ktorí vykonávajú činnosti uvedené v článku 2 ods. 1, musia byť držiteľmi osvedčenia, ako sa uvádza v článku 5 alebo 6, na príslušnú kategóriu, ako sa stanovuje v odseku 2 tohto článku.

2.   Osvedčenia, ktorými sa osvedčuje, že držiteľ spĺňa požiadavky na vykonávanie jednej činnosti alebo viacerých činností uvedených v článku 2 ods. 1, sa vydávajú týmto kategóriám zamestnancov:

a)

držitelia osvedčení kategórie I môžu vykonávať všetky činnosti stanovené v článku 2 ods. 1;

b)

držitelia osvedčení kategórie II môžu vykonávať činnosti stanovené v článku 2 ods. 1 písm. a) za predpokladu, že tieto nevyžadujú prerušenie chladiaceho okruhu, ktorý obsahuje fluórované skleníkové plyny. Držitelia osvedčení kategórie II môžu vykonávať činnosti uvedené v článku 2 ods. 1 písm. b), c) a d) v súvislosti s chladiacim zariadením, klimatizačným zariadením a tepelným čerpadlom, ktoré obsahuje menej ako 3 kg, alebo ak ide o hermeticky uzavreté systémy, ktoré sú takto označené, menej ako 6 kg fluórovaných skleníkových plynov;

c)

držitelia osvedčení kategórie III môžu vykonávať činnosť stanovenú v článku 2 ods. 1 písm. b) v súvislosti s chladiacim zariadením, klimatizačným zariadením a tepelným čerpadlom, ktoré obsahuje menej ako 3 kg, alebo ak ide o hermeticky uzavreté systémy, ktoré sú takto označené, menej ako 6 kg fluórovaných skleníkových plynov;

d)

držitelia osvedčení kategórie IV môžu vykonávať činnosť stanovenú v článku 2 ods. 1 písm. a) za predpokladu, že táto nevyžaduje prerušenie chladiaceho okruhu, ktorý obsahuje fluórované skleníkové plyny.

3.   Odsek 1 sa nevzťahuje:

a)

maximálne 2 roky na zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosti uvedené v článku 2 ods. 1 a sú zaregistrovaní na odbornú prípravu s cieľom získať osvedčenie na príslušnú činnosť za predpokladu, že túto činnosť vykonávajú pod dohľadom zamestnanca, ktorý má osvedčenie na túto činnosť;

b)

na zamestnancov, ktorí vykonávajú spájkovanie na tvrdo, spájkovanie na mäkko alebo zváranie častí systému alebo častí zariadenia v súvislosti s jednou z činností uvedených v článku 2 ods. 1, ktorí majú kvalifikáciu požadovanú na základe vnútroštátnych právnych predpisov na vykonávanie takýchto činností za predpokladu, že sú pod dohľadom osoby, ktorá má osvedčenie na príslušnú činnosť;

c)

na zamestnancov, ktorí vykonávajú zhodnotenie fluórovaných skleníkových plynov zo zariadenia, na ktoré sa vzťahuje smernica 2002/96/ES s náplňou fluórovaných skleníkových plynov menej ako 3 kg, v prevádzkach, na ktoré sa vzťahuje povolenie v súlade s článkom 6 ods. 2 tejto smernice za predpokladu, že sú zamestnancami spoločnosti, ktorá má povolenie, a ukončili odbornú prípravu na získanie minimálnych zručností a znalostí zodpovedajúcich kategórii III, ako sa stanovuje v prílohe k tomuto nariadeniu, čo potvrdzuje osvedčenie o spôsobilosti, ktoré vydáva držiteľ povolenia.

4.   Členské štáty môžu rozhodnúť, že odsek 1 sa nevzťahuje v období, ktoré neprekročí dátum uvedený v článku 5 ods. 4 nariadenia (ES) č. 842/2006, na zamestnancov, ktorí vykonávajú jednu činnosť alebo viac činností ustanovených v článku 2 ods. 1 tohto nariadenia pred dátumom uvedeným v článku 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 842/2006.

Na účely požiadaviek nariadenia (ES) č. 842/2006 sa títo zamestnanci v období uvedenom v prvom pododseku považujú za držiteľov osvedčenia na tieto činnosti.

Článok 5

Osvedčenia zamestnancov

1.   Certifikačný orgán, ako sa uvádza v článku 10, vydáva osvedčenia zamestnancom, ktorí absolvovali teoretickú a praktickú skúšku, ktorú organizuje hodnotiaci orgán, ako sa uvádza v článku, 11 a zahŕňa minimálne zručnosti a znalosti stanovené v prílohe v rámci príslušnej kategórie.

2.   Osvedčenie obsahuje aspoň:

a)

názov certifikačného orgánu, celé meno držiteľa, číslo osvedčenia a dátum skončenia platnosti, ak je stanovený;

b)

kategóriu osvedčenia zamestnanca, ako sa stanovuje v článku 4 ods. 2 a súvisiace činnosti, ktoré je držiteľ osvedčenia oprávnený vykonávať;

c)

dátum vydania a podpis udeľujúcej osoby.

3.   Ak existujúci certifikačný systém založený na skúškach zahŕňa minimálne zručnosti a znalosti stanovené v prílohe na určitú kategóriu a spĺňa požiadavky stanovené v článkoch 10 a 11, ale príslušné osvedčenie neobsahuje položky stanovené v odseku 2 tohto článku, certifikačný orgán uvedený v článku 10 môže vydať osvedčenie držiteľovi tejto kvalifikácie na príslušnú kategóriu bez opakovania skúšky.

4.   Ak existujúci certifikačný systém založený na skúškach spĺňa požiadavky stanovené v článkoch 10 a 11 a čiastočne zahŕňa minimálne zručnosti a znalosti určitej kategórie stanovené v prílohe, certifikačný orgán môže vydať osvedčenie na príslušnú kategóriu za predpokladu, že uchádzač zloží doplňujúcu skúšku zručností a znalostí, ktorá nie je zahrnutá v platnom postupe na udeľovanie osvedčení vypracovanom hodnotiacim orgánom uvedeným v článku 11.

Článok 6

Dočasné osvedčenia pre zamestnancov

1.   Členské štáty môžu uplatňovať systém dočasných osvedčení pre zamestnancov uvedených v článku 2 ods. 1 v súlade s odsekom 2 alebo 3 alebo s odsekom 2 a 3 tohto článku.

Platnosť dočasných osvedčení, ako sa uvádza v odseku 2 a 3, skončí najneskôr 4. júla 2011.

2.   Zamestnanci, ktorí sú držiteľmi osvedčenia vydaného na základe súčasných kvalifikačných programov na činnosti uvedené v článku 2 ods. 1, sa považujú za držiteľov dočasného osvedčenia.

Členské štáty určujú osvedčenia, ktoré spĺňajú podmienku dočasných osvedčení pre príslušnú kategóriu uvedenú v článku 4 ods. 2.

3.   Zamestnancom s odbornými skúsenosťami v činnostiach zodpovedajúcich kategóriám uvedeným v článku 4 ods. 2, ktoré nadobudli pred dátumom uvedeným v článku 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 842/2006, vydáva dočasné osvedčenie subjekt ustanovený členským štátom.

V dočasnom osvedčení sa vyznačuje kategória uvedená v článku 4 ods. 2 a dátum skončenia platnosti.

Článok 7

Vydávanie osvedčení spoločnostiam

1.   Spoločnosti uvedené v článku 2 ods. 2 musia byť držiteľmi osvedčení, ako sa uvádza v článku 8 alebo 9.

2.   Členské štáty môžu rozhodnúť, že v období, ktoré nepresahuje dátum uvedený v článku 5 ods. 4 nariadenia (ES) č. 842/2006, sa odsek 1 nevzťahuje na spoločnosti, ktoré vykonávajú jednu činnosť alebo viac činností stanovených v článku 2 ods. 2 tohto nariadenia pred dátumom uvedeným v článku 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 842/2006.

Článok 8

Osvedčenia spoločností

1.   Certifikačný orgán, ako sa uvádza v článku 10, vydá spoločnosti osvedčenie na jednu činnosť alebo viac činností uvedených v článku 2 ods. 2 za predpokladu, že spoločnosť spĺňa tieto požiadavky:

a)

zamestnáva zamestnancov s osvedčením vydaným v súlade s článkom 5 na činnosti, pri ktorých sa osvedčenie požaduje, v počte dostatočnom na pokrytie predpokladaného objemu činností;

b)

preukáže, že zamestnanci pôsobiaci v činnostiach, na ktoré sa vyžaduje osvedčenie, majú k dispozícii potrebné nástroje a postupy.

2.   Osvedčenie obsahuje aspoň:

a)

názov certifikačného orgánu, celé meno držiteľa, číslo osvedčenia a dátum skončenia platnosti, ak je stanovený;

b)

činnosti, ktoré je držiteľ osvedčenia oprávnený vykonávať;

c)

dátum vydania a podpis udeľujúcej osoby.

Článok 9

Dočasné osvedčenia pre spoločnosti

1.   Členské štáty môžu uplatňovať systém dočasných osvedčení pre spoločnosti uvedené v článku 2 ods. 2 v súlade s odsekom 2 alebo 3 alebo s odsekom 2 a 3 tohto článku.

Platnosť dočasných osvedčení, ako sa uvádza v odsekoch 2 a 3, skončí najneskôr 4. júla 2011.

2.   Spoločnosti, ktoré sú držiteľmi osvedčenia vydaného na základe súčasných certifikačných programov na činnosti uvedené v článku 2 ods. 2, sa považujú za držiteľov dočasného osvedčenia.

Členské štáty považujú oprávnenia na základe osvedčení za rovnaké ako na základe dočasných osvedčení na činnosti uvedené v článku 2 ods. 2, ktoré je držiteľ oprávnený vykonávať.

3.   Spoločnostiam, ktoré zamestnávajú zamestnancov s vydaným osvedčením na činnosti, na ktoré sa osvedčenie vyžaduje v zmysle článku 2 ods. 2, vydá dočasné osvedčenie subjekt ustanovený členským štátom.

V dočasnom osvedčení musia byť uvedené činnosti, ktoré je držiteľ oprávnený vykonávať, a dátum skončenia platnosti.

Článok 10

Certifikačný orgán

1.   Certifikačný orgán sa ustanovuje vnútroštátnym zákonom alebo nariadením alebo ho vymenúva príslušný orgán členského štátu alebo iné subjekty na to oprávnené, ako orgán, ktorý má povolenie vydávať osvedčenia zamestnancom alebo spoločnostiam vykonávajúcim jednu činnosť alebo viac činností uvedených v článku 2.

Pri vykonávaní svojej činnosti je certifikačný orgán nezávislý a nestranný.

2.   Certifikačný orgán zavádza a uplatňuje postupy na vydávanie, pozastavenie a odňatie osvedčení.

3.   Certifikačný orgán vedie záznamy, ktoré umožňujú kontrolovať stav osoby alebo spoločnosti s osvedčením. Záznamy preukazujú, že postup na vydanie osvedčenia sa skutočne dodržal. Záznamy sa uchovávajú minimálne 5 rokov.

Článok 11

Hodnotiaci orgán

1.   Hodnotiaci orgán, ktorý ustanovuje príslušný orgán členského štátu alebo iné subjekty na to oprávnené, organizuje skúšky pre zamestnancov uvedených v článku 2 ods. 1. Certifikačný orgán, ako sa uvádza v článku 10, môže tiež pôsobiť ako hodnotiaci orgán.

Pri vykonávaní svojej činnosti je hodnotiaci orgán nezávislý a nestranný.

2.   Skúšky sa plánujú a ich štruktúra sa vytvára tak, aby sa zabezpečilo pokrytie minimálnych zručností a znalostí stanovených v prílohe.

3.   Hodnotiaci orgán upravuje postupy na podávanie správ a vedie záznamy, ktoré poskytujú dokumentáciu k jednotlivým a súhrnným výsledkom hodnotenia.

4.   Hodnotiaci orgán zabezpečuje, aby skúšajúci pridelení na skúšanie mali potrebné znalosti o príslušných skúšobných metódach a dokladoch ku skúškam, ako aj vhodnú spôsobilosť v oblasti, za ktorú sa má skúška vykonať. Taktiež zabezpečuje, aby na praktickú skúšku bolo k dispozícii potrebné vybavenie, nástroje a materiály.

Článok 12

Oznámenie

1.   Členské štáty do 4. júla 2008 informujú Komisiu o svojom zámere uplatňovať systém vydávania dočasných osvedčení podľa článku 6 alebo 9 alebo podľa obidvoch.

2.   Členské štáty do 4. januára 2009 oznámia Komisii orgány oprávnené vydávať dočasné osvedčenia, kde je to uplatniteľné, ako aj uzákonené vnútroštátne ustanovenia, podľa ktorých sa doklady vydané v súčasných certifikačných systémoch považujú za dočasné osvedčenia.

3.   Členské štáty do 4. januára 2009 oznámia Komisii názvy a kontaktné údaje orgánov vydávajúcich osvedčenia zamestnancom a spoločnostiam, ako sa uvádza v článku 10, a o názvoch osvedčení pre zamestnancov, ktorí spĺňajú požiadavky článku 5, a pre spoločnosti, ktoré spĺňajú požiadavky článku 8, vo forme ustanovenej nariadením (ES) č. 308/2008.

4.   Členské štáty aktualizujú oznámenie predložené podľa odseku 3 o ďalšie nové informácie a bezodkladne ich predkladajú Komisii.

Článok 13

Podmienky vzájomného uznávania

1.   Vzájomné uznávanie osvedčení vydaných v iných členských štátoch sa uplatňuje len v prípade osvedčení vydaných zamestnancom v súlade s článkom 5 a spoločnostiam v súlade s článkom 8.

2.   Členské štáty môžu žiadať, aby držitelia osvedčení vydaných v inom členskom štáte poskytli preklad osvedčenia do iného úradného jazyka Spoločenstva.

Článok 14

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 2. apríla 2008

Za Komisiu

Stavros DIMAS

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 161, 14.6.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 37, 13.2.2003, s. 24. Smernica zmenená a doplnená smernicou 2003/108/ES (Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 106).

(3)  Pozri stranu 28 tohto úradného vestníka.

(4)  Ú. v. ES L 244, 29.9.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím Komisie 2007/540/ES (Ú. v. EÚ L 198, 31.7.2007, s. 35).


PRÍLOHA

Minimálne požiadavky na zručnosti a znalosti, ktoré majú posudzovať hodnotiace orgány

1.

Skúška pre každú z kategórií uvedených v článku 4 ods. 2 zahŕňa:

a)

teoretický test zahŕňajúci jednu otázku alebo viaceré otázky na preskúšanie danej zručnosti alebo znalosti, ako sa uvádza v stĺpcoch kategórií s označením T;

b)

praktický test, pri ktorom uchádzač vykoná zadanú úlohu s príslušným materiálom, nástrojmi a vybavením, ako sa uvádza v stĺpcoch kategórií s označením P.

2.

Skúška zahŕňa všetky skupiny zručností a znalostí 1, 2, 3, 4, 5 a 10.

3.

Skúška zahŕňa aspoň jednu zo skupín znalostí a zručností 6, 7, 8 a 9. Uchádzač pred skúškou nevie, ktorá z týchto štyroch zložiek sa bude skúšať.

4.

Ak jedno pole v stĺpcoch kategórií zodpovedá viacerým poliam v stĺpci zručností a znalostí (niekoľkým zručnostiam a znalostiam), znamená to, že pri skúške sa nemusia testovať všetky zručnosti a znalosti.


 

KATEGÓRIE

ZRUČNOSTI A ZNALOSTI

I

II

III

IV

1.

Základy termodynamiky

1.01.

Poznať základné jednotky teploty, tlaku, hmotnosti, hustoty a energie podľa noriem ISO.

T

T

T

1.02.

Rozumieť základnej teórii chladiacich systémov: základy termodynamiky (hlavné pojmy, parametre a procesy, ako sú prehriatie, nadhodnotenie, kompresné teplo, entalpia, chladiaci účinok, podhodnotenie, podchladenie), vlastnosti a termodynamické premeny chladiacich látok vrátane zisťovania zeotropných zmesí a tekutých stavov.

T

T

1.03.

Používať príslušné tabuľky a grafy a vyhodnocovať ich v súvislosti s nepriamymi kontrolami únikov (vrátane kontroly správnej prevádzky systému): grafy záznamu za hodinu (diagram log p/h), tabuľky nasýtenia chladiacej látky, graf jediného kompresorového chladiaceho cyklu.

T

T

1.04.

Opísať funkciu hlavných súčastí systému (kompresor, výparník, kondenzátor, termostatické expanzné ventily) a termodynamické transformácie chladiacej látky.

T

T

1.05.

Poznať základy fungovania týchto súčastí používaných v chladiacom systéme a ich úlohu a význam pre prevenciu a zisťovanie únikov chladiacej látky: a) ventily (guľové kohúta, membrány, guľové ventily, odvzdušňovacie ventily), b) ovládače teploty a tlaku, c) priezory a indikátory vlhkosti, d) ovládače rozmrazovania, e) ochranné prvky systému, f) meracie zariadenia, napr. rôzne teplomery, g) systémy na kontrolu oleja, h) zásobníky, i) kvapalné a plynové odlučovače.

2.

Vplyv chladiacich látok na životné prostredie a príslušné predpisy v oblasti životného prostredia

2.01.

Mať základné znalosti o zmene klímy a Kjótskom protokole.

T

T

T

T

2.02.

Mať základné znalosti o pojme potenciál globálneho otepľovania (GWP), o používaní fluórovaných skleníkových plynov a iných látok ako chladiacich médií, o vplyve emisií fluórovaných skleníkových plynov na klímu (rádová hodnota ich GWP) a o dôležitých ustanoveniach nariadenia (ES) č. 842/2006 a príslušných nariadení, ktorými sa vykonávajú ustanovenia tohto nariadenia.

T

T

T

T

3.

Kontroly pred uvedením do prevádzky, po dlhodobom nepoužívaní, po údržbe alebo opravnom zásahu, alebo počas prevádzky

3.01.

Vykonať tlakovú skúšku na kontrolu pevnosti systému.

P

P

3.02.

Vykonať tlakovú skúšku na kontrolu nepriepustnosti systému.

3.03.

Používať vákuové čerpadlo.

3.04.

Odsať zo systému vzduch a vlhkosť podľa štandardného postupu.

3.05.

Vyplniť údaje v záznamoch o zariadení a vyhotoviť správu o jednom teste alebo viacerých testoch a kontrolách vykonaných pri skúške.

T

T

4.

Kontroly únikov

4.01.

Poznať potenciálne miesta únikov v chladiacich zariadeniach, klimatizačných zariadeniach a tepelných čerpadlách.

T

T

T

4.02.

Kontrolovať záznamy o zariadení pred kontrolou únikov a zisťovať dôležité informácie o všetkých opakovaných problémoch alebo problémových oblastiach, ktorým treba venovať osobitnú pozornosť.

T

T

T

4.03.

Vykonať vizuálnu a manuálnu previerku celého systému v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1516/2007 z 19. decembra 2007, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovujú štandardné požiadavky na kontrolu úniku pre stacionárne chladiace a klimatizačné zariadenia a tepelné čerpadlá obsahujúce určité fluórované skleníkové plyny (1).

P

P

P

4.04.

Vykonať kontrolu úniku zo systému s použitím nepriamej metódy v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1516/2007 a s návodom na použitie systému.

P

P

P

4.05.

Používať prenosné meracie zariadenia, ako sú súpravy tlakomerov, teplomerov a univerzálnych meracích zariadení na meranie napätia/prúdu/odporu (Volt/Amp/Ohm), v súvislosti s nepriamymi metódami na kontrolu únikov a vyhodnotiť namerané hodnoty.

P

P

P

4.06.

Vykonať kontrolu úniku zo systému pomocou jednej z priamych metód uvedených v nariadení Komisie (ES) č. 1516/2007.

P

4.07.

Vykonať kontrolu úniku zo systému s použitím jednej z priamych metód, ktorá neobsahuje prerušenie chladiaceho obvodu, ako sa uvádza v nariadení Komisie (ES) č. 1516/2007.

P

P

4.08.

Používať elektronické zariadenie na zisťovanie únikov.

P

P

P

4.09.

Vyplniť údaje v záznamoch o zariadení.

T

T

T

5.

Pre Životné prostredie priaznivá manipulácia so systémom a s chladiacou látkou pri inštalácii, údržbe, servise alebo zbere.

5.01.

Pripojiť a odpojiť meradlá a potrubia s minimálnymi emisiami.

P

P

5.02.

Vyprázdniť a naplniť zásobník chladiacou látkou v kvapalnom a plynnom stave.

P

P

P

5.03.

Použiť odberové zariadenie na odber chladiacej látky a pripojiť a odpojiť odberové zariadenie s minimálnymi emisiami.

P

P

P

5.04.

Odviesť zo systému olej kontaminovaný fluorovaným skleníkovým plynom.

P

P

P

5.05.

Zistiť skupenstvo chladiacej látky (kvapalné, plynné) a stav (podchladená, nasýtená alebo prehriata) pred naplnením, aby sa zabezpečila správna metóda plnenia a správny objem náplne. Naplniť systém chladiacou látkou (v kvapalnej aj plynnej fáze) bez straty chladiacej látky.

P

P

5.06.

Používať váhy na váženie chladiacej látky.

P

P

P

5.07.

Do záznamov o zariadení uviesť dôležité informácie o zhodnotení alebo doplnení chladiacej látky.

T

T

5.08.

Poznať požiadavky a postupy na manipuláciu, skladovanie a prepravu kontaminovanej chladiacej látky a olejov.

T

T

T

6.

Súčasť: Inštalácia, uvedenie do prevádzky a údržba piestových, skrutkových a špirálových kompresorov, jednofázových a dvojfázových

6.01.

Vysvetliť základné fungovanie kompresora (vrátane kontroly výkonu a mazacieho systému) a s tým súvisiace riziká úniku alebo uvoľnenia chladiacej látky.

T

T

6.02.

Správne inštalovať kompresor vrátane kontrolného a bezpečnostného zariadenia tak, aby pri uvedení systému do prevádzky nedošlo k žiadnemu úniku ani k veľkému uvoľneniu.

P

6.03.

Nastaviť bezpečnostné a kontrolné prepínače.

P

6.04.

Nastaviť nasávacie a výtlačné ventily.

6.05.

Skontrolovať systém na vrátenie oleja.

6.06.

Spustiť a zastaviť kompresor a skontrolovať prevádzkový stav kompresora, vrátane vykonania meraní počas prevádzky kompresora.

P

6.07.

Napísať správu o stave kompresora a uviesť všetky problémy vo fungovaní kompresora, ktoré by mohli poškodiť systém a prípadne viesť k úniku alebo uvoľneniu chladiacej látky, ak by sa nevykonalo žiadne opatrenie.

T

7.

Súčasť: Inštalácia, uvedenie do prevádzky a údržba vzduchom chladených a vodou chladených kondenzátorov

7.01.

Vysvetliť základné fungovanie kondenzátora a riziká únikov s ním spojené.

T

T

7.02.

Nastaviť kontrolu výtlačného tlaku kondenzátora.

P

7.03.

Správne inštalovať kondenzátor, vrátane kontrolného a bezpečnostného vybavenia tak, aby pri uvedení systému do prevádzky nedošlo k žiadnemu úniku ani k veľkému uvoľneniu.

P

7.04.

Nastaviť bezpečnostné a kontrolné prepínače.

P

7.05.

Skontrolovať výtlačné a kvapalinové potrubia.

7.06.

Vyčistiť nekondenzovateľné plyny z kondenzátora s použitím recyklačného zariadenia.

P

7.07.

Spustiť a zastaviť kondenzátor a skontrolovať prevádzkový stav kondenzátora, vrátane vykonania meraní počas prevádzky.

P

7.08.

Skontrolovať povrch kondenzátora.

P

7.09.

Napísať správu o stave kondenzátora a uviesť všetky problémy vo fungovaní, ktoré by mohli poškodiť systém a prípadne viesť k úniku alebo uvoľneniu chladiacej látky, ak by sa nevykonalo žiadne opatrenie.

T

8.

Súčasť: Inštalácia, uvedenie do prevádzky a údržba vzduchom chladených a vodou chladených výparníkov

8.01.

Vysvetliť základné fungovanie výparníka (vrátane systému rozmrazovania) a riziká únikov s ním spojené.

T

T

8.02.

Nastaviť kontrolu tlaku odparovania vo výparníku.

P

8.03.

Inštalovať výparník, vrátane kontrolného a bezpečnostného vybavenia tak, aby pri uvedení systému do prevádzky nedošlo k žiadnemu úniku ani k veľkému uvoľneniu.

P

8.04.

Nastaviť bezpečnostné a kontrolné prepínače.

P

8.05.

Skontrolovať kvapalinové a nasávacie potrubie v správnej polohe.

8.06.

Skontrolovať odmrazovacie potrubie na prehriate pary.

8.07.

Nastaviť regulačný ventil tlaku na odparovaní.

8.08.

Spustiť a zastaviť výparník a skontrolovať prevádzkový stav výparníka, vrátane vykonania meraní počas prevádzky.

P

8.09.

Skontrolovať povrch výparníka.

P

8.10.

Napísať správu o stave výparníka a uviesť všetky problémy vo fungovaní, ktoré by mohli poškodiť systém a prípadne viesť k úniku alebo uvoľneniu chladiacej látky, ak by sa nevykonalo žiadne opatrenie.

T

9.

Súčasť: Inštalácia, uvedenie do prevádzky a servis termostatických expanzných ventilov (TEV) a iných súčastí

9.01.

Vysvetliť základné fungovanie rôznych druhov expanzných regulátorov (termostatických expanzných ventilov, kapilár) a riziká únikov s nimi spojené.

T

T

9.02.

Inštalovať ventily na správne miesta.

P

9.03.

Nastaviť mechanické/elektronické TEV.

P

9.04.

Nastaviť mechanické a elektronické termostaty.

9.05.

Nastaviť tlakový regulačný ventil.

9.06.

Nastaviť mechanické a elektronické obmedzovače tlaku.

9.07.

Skontrolovať funkciu odlučovača oleja.

P

9.08.

Skontrolovať stav filtračného sušiča.

9.09.

Napísať správu o stave týchto súčastí a uviesť v nej všetky problémy s ich fungovaním, ktoré by mohli poškodiť systém a prípadne viesť k úniku alebo uvoľneniu chladiacej látky, ak by sa nevykonalo žiadne opatrenie.

T

10.

Potrubie: Postaviť nepriepustný potrubný systém v inštalácii chladenia

10.01.

Zvárať, spájkovať na tvrdo a/alebo na mäkko nepriepustné spoje na kovových trubkách a potrubiach, ktoré sa môžu používať v chladiacich zariadeniach, klimatizačných zariadeniach alebo v tepelných čerpadlách.

P

P

10.02.

Zhotoviť/skontrolovať podpery potrubia a súčastí.

P

P


(1)  Ú. v. EÚ L 335, 20.12.2007, s. 10.


3.4.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 92/12


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 304/2008

z 2. apríla 2008,

ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovujú minimálne požiadavky a podmienky vzájomného uznávania udeľovania osvedčení spoločnostiam a zamestnancom v súvislosti so stacionárnymi systémami požiarnej ochrany a hasiacimi prístrojmi obsahujúcimi určité fluórované skleníkové plyny

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 zo 17. mája 2006 o určitých fluórovaných skleníkových plynoch (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 1,

keďže:

(1)

Na účely požiadaviek nariadenia (ES) č. 842/2006 je potrebné stanoviť predpisy o kvalifikácii zamestnancov vykonávajúcich v mieste prevádzkovania systémov obsahujúcich určité fluórované skleníkové plyny činnosti, ktoré potenciálne vplývajú na ich únik.

(2)

Zamestnancom, ktorým ešte nebolo udelené osvedčenie, ale ktorí sú zapísaní do kurzu odbornej prípravy s cieľom získať osvedčenie, by sa malo na obmedzené obdobie povoliť vykonávanie činností, na ktoré sa takéto osvedčenie požaduje, aby nadobudli praktické zručnosti potrebné pri skúške, ak sú pod dohľadom zamestnanca s osvedčením.

(3)

Mnohé členské štáty ešte nezaviedli kvalifikačné systémy alebo systémy udeľovania osvedčení. Preto by sa mala zamestnancom a spoločnostiam poskytnúť obmedzená lehota na získanie osvedčenia.

(4)

V snahe zabrániť zbytočnému administratívnemu zaťaženiu by sa malo umožniť vybudovanie systému udeľovania osvedčení na existujúcich kvalifikačných systémoch pod podmienkou, že príslušné schopnosti a znalosti a príslušný kvalifikačný systém sú ekvivalentné minimálnym štandardom uvedeným v tomto nariadení.

(5)

Skúška predstavuje účinný prostriedok overenia schopnosti kandidáta správne vykonávať činnosti, ktoré môžu priamo spôsobiť únik, ako aj činnosti, ktoré môžu spôsobiť únik nepriamo.

(6)

Na to, aby bolo možné uskutočniť odbornú prípravu a udelenie osvedčenia zamestnancom, ktorí sú v súčasnosti aktívni v oblastiach podliehajúcich tomuto nariadeniu, bez prerušenia ich činnosti, vyžaduje sa poskytnutie primeraného medziobdobia, počas ktorého by sa udeľovanie osvedčení zakladalo na existujúcich kvalifikačných systémoch a odborných skúsenostiach.

(7)

Úradne vymenované hodnotiace a certifikačné orgány by mali zabezpečovať zhodu s minimálnymi požiadavkami stanovenými v tomto nariadení, a tým prispievať k efektívnemu a účinnému vzájomnému uznávaniu osvedčení v celom Spoločenstve.

(8)

Vzájomné uznávanie by sa nemalo uplatňovať na dočasné osvedčenia, keďže požiadavky na získanie týchto osvedčení môžu byť výrazne miernejšie než existujúce požiadavky v niektorých členských štátoch.

(9)

Informácie o certifikačnom systéme, ktorým sa udeľujú osvedčenia podliehajúce vzájomnému uznávaniu, by sa mali oznámiť Komisii vo forme ustanovenej nariadením Komisie (ES) č. 308/2008 z 2. apríla 2008, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovuje formulár oznámenia o programoch členských štátov týkajúcich sa odbornej prípravy a udeľovania osvedčení (2). Komisii by sa mali oznámiť aj informácie o systémoch udeľovania dočasných osvedčení.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného na základe článku 18 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 (3),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa ustanovujú minimálne požiadavky na udeľovanie osvedčení podľa článku 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 842/2006 v súvislosti so stacionárnymi systémami požiarnej ochrany a hasiacimi prístrojmi obsahujúcimi určité fluórované skleníkové plyny, ako aj podmienky vzájomného uznávania osvedčení udelených v súlade s týmito požiadavkami.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.   Toto nariadenie sa uplatňuje na zamestnancov vykonávajúcich tieto činnosti v súvislosti so systémami požiarnej ochrany:

a)

kontrola úniku v prípade zariadení obsahujúcich 3 kg fluórovaných skleníkových plynov alebo viac;

b)

zber, aj v súvislosti s hasiacimi prístrojmi;

c)

inštalácia;

d)

údržba a servis.

2.   Uplatňuje sa aj na spoločnosti vykonávajúce tieto činnosti v súvislosti so systémami požiarnej ochrany:

a)

inštalácia;

b)

údržba a servis.

3.   Toto nariadenie sa neuplatňuje na žiadne výrobné a opravárenské činnosti vykonávané v priestoroch výrobcu na kontajneroch alebo súvisiacich komponentoch stacionárnych systémov požiarnej ochrany obsahujúcich určité fluórované skleníkové plyny.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto definície:

1.

„inštalácia“ znamená prvé pripojenie v mieste prevádzky jedného kontajnera alebo viacerých kontajnerov obsahujúcich hasiacu látku s fluórovanými skleníkovými plynmi alebo určených na uchovávanie takejto hasiacej látky so súvisiacimi komponentmi s výnimkou tých komponentov, ktoré nemajú vplyv na obmedzenie hasiacej látky pred jej uvoľnením na účely hasenia ohňa;

2.

„údržba alebo servis“ znamená všetky činnosti, ktoré predstavujú prácu na kontajneroch obsahujúcich hasiacu látku s fluórovanými skleníkovými plynmi alebo určených na uchovávanie takejto hasiacej látky, alebo na súvisiacich komponentoch s výnimkou tých komponentov, ktoré nemajú vplyv na obmedzenie hasiacej látky pred jej uvoľnením na účely hasenia ohňa.

Článok 4

Udeľovanie osvedčení zamestnancom

1.   Zamestnanci vykonávajúci činnosti uvedené v článku 2 ods. 1 sú držiteľmi osvedčenia podľa článku 5 alebo článku 6.

2.   Odsek 1 sa neuplatňuje maximálne 1 rok na zamestnancov vykonávajúcich jednu z činností uvedených v článku 2 ods. 1, ktorí sú zapísaní na kurz odbornej prípravy s cieľom získať osvedčenie týkajúce sa príslušnej činnosti, ak túto činnosť vykonávajú pod dohľadom osoby, ktorá je držiteľom osvedčenia týkajúceho sa príslušnej činnosti.

3.   Členské štáty môžu rozhodnúť o tom, že sa odsek 1 nebude uplatňovať počas obdobia, ktoré neprekročí dátum stanovený v článku 5 ods. 4 nariadenia (ES) č. 842/2006, na zamestnancov vykonávajúcich jednu činnosť alebo viac činností uvedených v článku 2 ods. 1 tohto nariadenia pred dátumom stanoveným v článku 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 842/2006.

Takíto zamestnanci sa počas obdobia stanoveného v prvom pododseku považujú za zamestnancov s udeleným osvedčením na tieto činnosti na účely požiadaviek nariadenia (ES) č. 842/2006.

Článok 5

Osvedčenia zamestnancov

1.   Certifikačný orgán uvedený v článku 10 udelí osvedčenie zamestnancovi, ktorý absolvoval teoretickú a praktickú skúšku organizovanú hodnotiacim orgánom uvedeným v článku 11, ktorá pokrýva minimálne schopnosti a znalosti stanovené v prílohe.

2.   Osvedčenie obsahuje aspoň tieto položky:

a)

názov certifikačného orgánu, plné meno držiteľa osvedčenia, číslo osvedčenia a dátum uplynutia jeho platnosti, ak existuje;

b)

činnosti, ktoré je držiteľ osvedčenia oprávnený vykonávať;

c)

dátum udelenia a podpis udeľujúcej osoby.

3.   Ak existujúci certifikačný systém založený na skúškach pokrýva minimálne schopnosti a znalosti stanovené v prílohe a spĺňa požiadavky článkov 10 a 11, ale príslušné osvedčenie neobsahuje prvky stanovené v odseku 2 tohto článku, certifikačný orgán uvedený v článku 10 môže udeliť osvedčenie držiteľovi tejto kvalifikácie bez opakovaného preskúšania.

4.   Ak existujúci certifikačný systém založený na skúškach spĺňa požiadavky článkov 10 a 11 a čiastočne pokrýva minimálne schopnosti a znalosti stanovené v prílohe, certifikačné orgány môžu udeliť osvedčenie pod podmienkou, že žiadateľ absolvuje dodatočné preskúšanie schopností a znalostí, ktoré nie sú pokryté existujúcou certifikáciou organizovanou hodnotiacim orgánom uvedeným v článku 11.

Článok 6

Dočasné osvedčenia pre zamestnancov

1.   Členské štáty môžu uplatniť systém udeľovania dočasných osvedčení pre zamestnancov uvedených v článku 2 ods. 1 v súlade s odsekmi 2 alebo 3, alebo odsekmi 2 a 3 tohto článku.

Platnosť dočasných osvedčení uvedených v odsekoch 2 a 3 uplynie najneskôr 4. júla 2010.

2.   Zamestnanci, ktorí sú držiteľmi osvedčení vydaných na základe existujúcich kvalifikačných systémov na činnosti uvedené v článku 2 ods. 1, sa považujú za držiteľov dočasných osvedčení.

Členské štáty určia osvedčenia považované za dočasné osvedčenia na činnosti uvedené v článku 2 ods. 1, ktoré môže držiteľ vykonávať.

3.   Zamestnancom s odbornými skúsenosťami v daných oblastiach činnosti získanými pred dátumom stanoveným v článku 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 842/2006 vydá dočasné osvedčenie subjekt určený členským štátom.

V dočasnom osvedčení sa uvádzajú činnosti, ktoré mu podliehajú a dátum uplynutia jeho platnosti.

Článok 7

Udeľovanie osvedčení spoločnostiam

1.   Spoločnostiam uvedeným v článku 2 ods. 2 sa udeľujú osvedčenia podľa článku 8 alebo článku 9.

2.   Členské štáty môžu rozhodnúť o tom, že sa odsek 1 nebude uplatňovať počas obdobia, ktoré neprekročí dátum stanovený v článku 5 ods. 4 nariadenia (ES) č. 842/2006, na spoločnosti vykonávajúce jednu činnosť alebo viac činností uvedených v článku 2 ods. 2 tohto nariadenia pred dátumom stanoveným v článku 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 842/2006.

Článok 8

Osvedčenia pre spoločnosti

1.   Certifikačný orgán uvedený v článku 10 vydá spoločnosti osvedčenie na vykonávanie jednej činnosti alebo viacerých činností podľa článku 2 ods. 2, ak spĺňa tieto požiadavky:

a)

zamestnáva zamestnancov s osvedčením udeleným v súlade s článkom 5 s cieľom vykonávať činnosti vyžadujúce osvedčenie v dostatočnom počte na pokrytie predpokladaného objemu činností;

b)

preukáže, že zamestnanci vykonávajúci činnosti, na ktoré sa požaduje osvedčenie, majú k dispozícii potrebné nástroje a postupy.

2.   Osvedčenie obsahuje aspoň tieto položky:

a)

názov certifikačného orgánu, plný názov držiteľa osvedčenia, číslo osvedčenia a dátum uplynutia jeho platnosti, ak existuje;

b)

činnosti, ktoré je držiteľ osvedčenia oprávnený vykonávať;

c)

dátum udelenia a podpis udeľujúcej osoby.

Článok 9

Dočasné osvedčenia pre spoločnosti

1.   Členské štáty môžu uplatniť systém udeľovania dočasných osvedčení pre spoločnosti uvedené v článku 2 ods. 2 v súlade s odsekmi 2 alebo 3, alebo odsekmi 2 a 3 tohto článku.

Platnosť dočasných osvedčení uvedených v odsekoch 2 a 3 uplynie najneskôr 4. júla 2010.

2.   Spoločnosti, ktoré sú držiteľmi osvedčení vydaných na základe existujúcich certifikačných systémov na činnosti uvedené v článku 2 ods. 2, sa považujú za držiteľov dočasných osvedčení.

Členské štáty určia osvedčenia považované za dočasné osvedčenia na činnosti uvedené v článku 2 ods. 2, ktoré môže držiteľ vykonávať.

3.   Spoločnostiam zamestnávajúcim zamestnancov, ktorí sú držiteľmi osvedčení na vykonávanie činností, na ktoré sa požadujú osvedčenia na účely článku 2 ods. 2, vydá dočasné osvedčenie subjekt určený členským štátom.

V dočasnom osvedčení sa uvádzajú činnosti, ktoré môže jeho držiteľ vykonávať a dátum uplynutia platnosti osvedčenia.

Článok 10

Certifikačný orgán

1.   Certifikačný orgán je zriadený na základe vnútroštátneho zákona alebo nariadenia, alebo ho vymenuje príslušný orgán členského štátu alebo iné subjekty oprávnené tak konať ako orgán, ktorý môže udeľovať osvedčenia zamestnancom alebo spoločnostiam vykonávajúcim jednu činnosť alebo viac činností uvedených v článku 2.

Certifikačný orgán je pri vykonávaní svojich činností nezávislý a nestranný.

2.   Certifikačný orgán stanoví a uplatňuje postupy súvisiace s udeľovaním, pozastavovaním a odoberaním osvedčení.

3.   Certifikačný orgán vedie záznamy, ktoré umožňujú overovanie štatútu certifikovanej osoby alebo spoločnosti. Záznamy preukazujú skutočnosť, že certifikačný proces bol vykonaný účinne. Záznamy sa uchovávajú minimálne 5 rokov.

Článok 11

Hodnotiaci orgán

1.   Hodnotiaci orgán vymenovaný príslušným orgánom členského štátu alebo inými subjektmi oprávnenými tak konať organizuje skúšky zamestnancov uvedených v článku 2 ods. 1. Aj certifikačný orgán uvedený v článku 10 sa môže považovať za hodnotiaci orgán.

Hodnotiaci orgán je pri vykonávaní svojich činností nezávislý a nestranný.

2.   Skúšky sú plánované a štruktúrované spôsobom, ktorý zabezpečuje pokrytie minimálnych schopností a znalostí stanovených v prílohe.

3.   Hodnotiaci orgán prijme postupy podávania správ a vedie záznamy, aby tak umožnil zdokumentovanie individuálnych a celkových výsledkov hodnotenia.

4.   Hodnotiaci orgán zabezpečí, aby skúšajúci pridelení na skúšku mali primerané znalosti o príslušných skúšobných metódach a skúšobných dokumentoch, ako aj vhodnú spôsobilosť v skúšanej oblasti. Ďalej zabezpečí, aby pri praktických skúškach bolo k dispozícii potrebné vybavenie, nástroje a materiály.

Článok 12

Oznámenie

1.   Do 4. júla 2008 členské štáty oznámia Komisii svoj úmysel uplatňovať systém udeľovania dočasných osvedčení podľa článku 6 alebo 9, alebo podľa obidvoch článkov.

2.   Do 4. januára 2009 členské štáty v prípade potreby oznámia Komisii určené subjekty oprávnené udeľovať dočasné osvedčenia a prijaté vnútroštátne opatrenia, na základe ktorých sa dokumenty vydané v rámci existujúcich certifikačných systémov považujú za dočasné osvedčenia.

3.   Do 4. januára 2009 členské štáty oznámia Komisii názvy a kontaktné údaje certifikačných orgánov pre zamestnancov a spoločnosti, na ktoré sa vzťahuje článok 10, názvy osvedčení pre zamestnancov spĺňajúcich požiadavky článku 5 a názvy osvedčení pre spoločnosti spĺňajúce požiadavky článku 8, pričom použijú formulár stanovený nariadením (ES) č. 308/2008.

4.   Členské štáty aktualizujú oznámenie predložené na základe odseku 3 príslušnými novými informáciami a okamžite ho predložia Komisii.

Článok 13

Podmienky vzájomného uznávania

1.   Vzájomné uznávanie osvedčení udelených v iných členských štátoch sa uplatňuje len na osvedčenia udelené v súlade s článkom 5 pre zamestnancov a článkom 8 pre spoločnosti.

2.   Členské štáty môžu požadovať od držiteľov osvedčení udelených v inom členskom štáte, aby zabezpečili preklad osvedčenia do iného úradného jazyka Spoločenstva.

Článok 14

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 2. apríla 2008

Za Komisiu

Stavros DIMAS

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 161, 14.6.2006, s. 1.

(2)  Pozri stranu 28 tohto úradného vestníka.

(3)  Ú. v. ES L 244, 29.9.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím Komisie 2007/540/ES (Ú. v. EÚ L 198, 31.7.2007, s. 35).


PRÍLOHA

Minimálne požiadavky na schopnosti a znalosti stanovené hodnotiacimi orgánmi

Skúška uvedená v článku 5 ods. 1 a článku 11 ods. 2 pozostáva z týchto častí:

a)

teoretická skúška zahŕňajúca jednu otázku alebo viaceré otázky, overujúca schopnosti a znalosti stanovené v bode, v ktorom je v stĺpci „Typ skúšky“ uvedené písmeno T;

b)

praktická skúška, v rámci ktorej žiadateľ vykoná zodpovedajúcu úlohu s príslušným materiálom, nástrojmi a zariadením stanovenú v bode, v ktorom je v stĺpci „Typ skúšky“ uvedené písmeno P.


Minimálne znalosti a schopnosti

Typ skúšky

1.

Základné znalosti príslušných environmentálnych problémov (zmena klímy, Kjótsky protokol, potenciál globálneho otepľovania fluórovaných skleníkových plynov)

T

2.

Základné znalosti príslušných technických noriem

T

3.

Základné znalosti príslušných ustanovení nariadenia (ES) č. 842/2006 a príslušných právnych predpisov vykonávajúcich ustanovenia nariadenia (ES) č. 842/2006

T

4.

Dobré znalosti rozličných typov zariadení požiarnej ochrany obsahujúcich fluórované skleníkové plyny na trhu

T

5.

Dobré znalosti rozličných typov ventilov, hnacích mechanizmov, bezpečnej manipulácie, prevencie výbuchu a úniku

T

6.

Dobré znalosti zariadení a nástrojov požadovaných pre bezpečnú manipuláciu a pracovné postupy

T

7.

Schopnosť nainštalovať kontajnery systému požiarnej ochrany, ktoré majú obsahovať fluórované skleníkové plyny

P

8.

Znalosť správnych postupov pri pohybe s kontajnermi obsahujúcimi fluórované skleníkové plyny pod tlakom

T

9.

Schopnosť skontrolovať systémové záznamy pred kontrolou úniku a identifikovať príslušné informácie o všetkých opakovaných problémoch alebo problematických oblastiach, ktorým treba venovať pozornosť

T

10.

Schopnosť vykonávať vizuálnu a manuálnu kontrolu únikov v systéme v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1497/2007 z 18. decembra 2007, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovujú štandardné požiadavky na kontrolu úniku pre stacionárne systémy požiarnej ochrany obsahujúce určité fluórované skleníkové plyny (1)

P

11.

Znalosť environmentálne priaznivých postupov pri zbere fluórovaných skleníkových plynov zo systémov požiarnej ochrany a pri napĺňaní systémov požiarnej ochrany

T


(1)  Ú. v. EÚ L 333, 19.12.2007, s. 4.


3.4.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 92/17


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 305/2008

z 2. apríla 2008,

ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovujú minimálne požiadavky a podmienky vzájomného uznávania udeľovania osvedčení zamestnancom vykonávajúcim zber určitých fluórovaných skleníkových plynov z rozvodní vysokého napätia

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 zo 17. mája 2006 o určitých fluórovaných skleníkových plynoch (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 1,

keďže:

(1)

Na účely požiadaviek nariadenia (ES) č. 842/2006 je potrebné stanoviť predpisy o kvalifikácii zamestnancov vykonávajúcich na zariadeniach obsahujúcich určité fluórované skleníkové plyny činnosti, ktoré môžu potenciálne spôsobiť únik.

(2)

Zamestnancom, ktorým ešte nebolo udelené osvedčenie, ale ktorí sú zapísaní do kurzu odbornej prípravy s cieľom získať osvedčenie, by sa malo na obmedzené obdobie povoliť vykonávanie činností, na ktoré sa takéto osvedčenie požaduje, aby nadobudli praktické zručnosti potrebné pri skúške, pod podmienkou, že sú pod dohľadom zamestnanca s osvedčením.

(3)

Mnohé členské štáty ešte nezaviedli kvalifikačné systémy ani systémy udeľovania osvedčení. Preto by sa mala zamestnancom poskytnúť obmedzená lehota na získanie osvedčenia.

(4)

V snahe zabrániť zbytočnému administratívnemu zaťaženiu by sa malo umožniť vybudovanie systému udeľovania osvedčení na existujúcich kvalifikačných systémoch za podmienky, že príslušné schopnosti a znalosti a príslušný kvalifikačný systém sú ekvivalentné minimálnym štandardom uvedeným v tomto nariadení.

(5)

Subjekty, ktoré vyrábajú alebo prevádzkujú rozvodne vysokého napätia, by mohli byť vymenované za hodnotiace alebo certifikačné orgány, alebo obidvoje za podmienky, že spĺňajú príslušné požiadavky.

(6)

Skúška je účinným prostriedkom na overenie schopnosti kandidáta správne vykonávať činnosti, ktoré môžu priamo spôsobiť únik, ako aj činnosti, ktoré môžu spôsobiť únik nepriamo.

(7)

Úradne vymenované hodnotiace a certifikačné orgány by mali zabezpečovať zhodu s minimálnymi požiadavkami stanovenými v tomto nariadení, a tým prispievať k efektívnemu a účinnému vzájomnému uznávaniu osvedčení v celom Spoločenstve.

(8)

Informácie o certifikačnom systéme udeľujúcom osvedčenia podliehajúce vzájomnému uznávaniu by sa mali oznámiť Komisii vo forme stanovenej nariadením Komisie (ES) č. 308/2008 z 2. apríla 2008, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovuje formulár oznámenia o programoch členských štátov týkajúcich sa odbornej prípravy a udeľovania osvedčení (2).

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného na základe článku 18 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 (3),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

Týmto nariadením sa stanovujú minimálne požiadavky na udeľovanie osvedčení zamestnancom vykonávajúcim zber určitých fluórovaných skleníkových plynov z rozvodní vysokého napätia, ako aj podmienky vzájomného uznávania osvedčení udelených v súlade s týmito požiadavkami.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia „rozvodňa vysokého napätia“ znamená spínacie zariadenia a ich kombináciu s prepojeným ovládacím, meracím, ochranným a regulačným zariadením a montáž takýchto prístrojov a zariadení s príslušnými vzájomnými prepojeniami, príslušenstvom, ochrannými krytmi a nosnými konštrukciami, určené na použitie v súvislosti s výrobou, prenosom, distribúciou a konverziou elektrickej energie s menovitým napätím nad 1 000 V.

Článok 3

Osvedčenia pre zamestnancov

1.   Zamestnanci vykonávajúci činnosti uvedené v článku 1 sú držiteľmi osvedčenia podľa článku 4.

2.   Odsek 1 sa neuplatňuje maximálne 1 rok na zamestnancov, ktorí sú zapísaní na kurz odbornej prípravy s cieľom získať osvedčenie, ak vykonávajú činnosť pod dohľadom osoby, ktorá je držiteľom osvedčenia.

3.   Členské štáty môžu rozhodnúť o tom, že sa odsek 1 nebude uplatňovať počas obdobia, ktoré neprekročí dátum uvedený v článku 5 ods. 4 nariadenia (ES) č. 842/2006, na zamestnancov vykonávajúcich činnosť uvedenú v článku 1 tohto nariadenia pred dátumom stanoveným v článku 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 842/2006.

Takíto zamestnanci sa počas obdobia stanoveného v prvom pododseku považujú za zamestnancov s udeleným osvedčením na túto činnosť na účely požiadaviek nariadenia (ES) č. 842/2006.

Článok 4

Udeľovanie osvedčení zamestnancom

1.   Certifikačný orgán uvedený v článku 5 udelí osvedčenie zamestnancovi, ktorý absolvoval teoretickú a praktickú skúšku organizovanú hodnotiacim orgánom uvedeným v článku 6, ktorá pokrýva minimálne schopnosti a znalosti stanovené v prílohe.

2.   Osvedčenie obsahuje aspoň tieto položky:

a)

názov certifikačného orgánu, úplné meno držiteľa osvedčenia, číslo osvedčenia a dátum uplynutia jeho platnosti, ak existuje;

b)

činnosť, ktorú je držiteľ osvedčenia oprávnený vykonávať;

c)

dátum udelenia a podpis udeľujúcej osoby.

3.   Ak existujúci certifikačný systém založený na skúškach pokrýva minimálne schopnosti a znalosti stanovené v prílohe a spĺňa požiadavky článkov 5 a 6, ale príslušné osvedčenie neobsahuje prvky stanovené v odseku 2 tohto článku, certifikačný orgán uvedený v článku 5 môže udeliť osvedčenie držiteľovi tejto kvalifikácie bez opakovaného preskúšania.

4.   Ak existujúci certifikačný systém založený na skúškach spĺňa požiadavky článkov 5 a 6 a čiastočne pokrýva minimálne schopnosti a znalosti stanovené v prílohe, certifikačné orgány môžu udeliť osvedčenie, ak žiadateľ absolvuje dodatočné preskúšanie schopností a znalostí, ktoré nie sú pokryté existujúcou certifikáciou organizovanou hodnotiacim orgánom uvedeným v článku 6.

Článok 5

Certifikačný orgán

1.   Certifikačný orgán je zriadený na základe vnútroštátneho zákona alebo nariadenia, alebo ho vymenuje príslušný orgán členského štátu alebo iné subjekty oprávnené konať tak ako orgán, ktorý môže udeľovať osvedčenia zamestnancom vykonávajúcim činnosť uvedenú v článku 1.

Certifikačný orgán je pri vykonávaní svojich činností nestranný.

2.   Certifikačný orgán stanoví a uplatňuje postupy súvisiace s udeľovaním, pozastavovaním a odoberaním osvedčení.

3.   Certifikačný orgán vedie záznamy, ktoré umožňujú overovanie štatútu certifikovanej osoby. Záznamy preukazujú skutočnosť, že certifikačný proces bol vykonaný účinne. Záznamy sa uchovávajú minimálne 5 rokov.

Článok 6

Hodnotiaci orgán

1.   Hodnotiaci orgán vymenovaný príslušným orgánom členského štátu alebo inými subjektmi oprávnenými tak konať organizuje skúšky zamestnancov uvedených v článku 1. Certifikačný orgán uvedený v článku 5 sa tiež môže považovať za hodnotiaci orgán.

Hodnotiaci orgán je pri vykonávaní svojich činností nestranný.

2.   Skúšky sa plánujú a štruktúrujú spôsobom, ktorý zabezpečuje pokrytie minimálnych schopností a znalostí stanovených v prílohe.

3.   Hodnotiaci orgán prijme postupy podávania správ a vedie záznamy, aby tak umožnil zdokumentovanie individuálnych a celkových výsledkov hodnotenia.

4.   Hodnotiaci orgán zabezpečí, aby skúšajúci pridelení na skúšku mali primerané znalosti o príslušných skúšobných metódach a skúšobných dokumentoch, ako aj vhodnú spôsobilosť v skúšanej oblasti. Ďalej zabezpečí, aby pri praktických skúškach bolo k dispozícii potrebné vybavenie, nástroje a materiály.

Článok 7

Oznámenie

1.   Do 4. januára 2009 členské štáty oznámia Komisii názvy a kontaktné údaje certifikačných orgánov pre zamestnancov, na ktorých sa vzťahuje článok 5, a názvy osvedčení pre zamestnancov spĺňajúcich požiadavky článku 4, pričom použijú formulár stanovený nariadením (ES) č. 308/2008.

2.   Členské štáty aktualizujú oznámenie predložené na základe odseku 1 príslušnými novými informáciami a okamžite ho predložia Komisii.

Článok 8

Podmienky vzájomného uznávania

1.   Vzájomné uznávanie osvedčení udelených v iných členských štátoch sa uplatňuje len na osvedčenia udelené v súlade s článkom 4.

2.   Členské štáty môžu požadovať od držiteľov osvedčení udelených v inom členskom štáte, aby zabezpečili preklad osvedčenia do iného úradného jazyka Spoločenstva.

Článok 9

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 2. apríla 2008

Za Komisiu

Stavros DIMAS

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 161, 14.6.2006, s. 1.

(2)  Pozri stranu 28 tohto úradného vestníka.

(3)  Ú. v. ES L 244, 29.9.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím Komisie 2007/540/ES (Ú. v. EÚ L 198, 31.7.2007, s. 35).


PRÍLOHA

Minimálne požiadavky na schopnosti a znalosti stanovené hodnotiacimi orgánmi

Skúška uvedená v článku 4 ods. 1 a v článku 6 ods. 2 pozostáva z týchto častí:

a)

teoretická skúška zahŕňajúca jednu otázku alebo viaceré otázky, overujúca schopnosti a znalosti stanovené v bode, v ktorom je v stĺpci „Typ skúšky“ uvedené písmeno T;

b)

praktická skúška, v rámci ktorej žiadateľ vykoná zodpovedajúcu úlohu s príslušným materiálom, nástrojmi a zariadením v bode, v ktorom je v stĺpci „Typ skúšky“ uvedené písmeno P.


Číslo

Minimálne znalosti a schopnosti

Typ skúšky

1

Základné znalosti príslušných environmentálnych problémov (zmena klímy, Kjótsky protokol, potenciál globálneho otepľovania), príslušných ustanovení nariadenia (ES) č. 842/2006 a príslušných právnych predpisov vykonávajúcich ustanovenia nariadenia (ES) č. 842/2006

T

2

Fyzikálne, chemické a environmentálne vlastnosti SF6

T

3

Používanie SF6 v elektrických zariadeniach (izolácia, zhášanie oblúka)

T

4

Kvalita SF6 v súlade s príslušnými priemyselnými normami (1)

T

5

Pochopenie návrhu elektrického zariadenia

T

6

Kontrola kvality SF6

P

7

Zber SF6 a zmesí SF6 a čistenie SF6

P

8

Skladovanie a preprava SF6

T

9

Obsluha zariadení na odber SF6

P

10

V prípade potreby obsluha systémov pevného vŕtania

P

11

Opakované používanie SF6 a rozličné kategórie opakovaného používania

T

12

Práca s otvorenými časťami s SF6

P

13

Neutralizovanie vedľajších produktov SF6

T

14

Monitorovanie SF6 a povinnosť zaznamenávania príslušných údajov na základe vnútroštátnych právnych predpisov, právnych predpisov Spoločenstva alebo medzinárodných dohôd

T


(1)  Napríklad IEC 60376 a IEC 60480.


3.4.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 92/21


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 306/2008

z 2. apríla 2008,

ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovujú minimálne požiadavky a podmienky vzájomného uznávania udeľovania osvedčení zamestnancom vykonávajúcim zber rozpúšťadiel na báze určitých fluórovaných skleníkových plynov zo zariadení

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 zo 17. mája 2006 o určitých fluórovaných skleníkových plynoch (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 1,

keďže:

(1)

Na účely požiadaviek nariadenia (ES) č. 842/2006 je potrebné stanoviť predpisy o kvalifikácii zamestnancov vykonávajúcich na zariadeniach obsahujúcich určité fluórované skleníkové plyny činnosti, ktoré môžu potenciálne spôsobiť únik.

(2)

Zamestnancom, ktorým ešte nebolo udelené osvedčenie, ale ktorí sú zapísaní do kurzu odbornej prípravy s cieľom získať osvedčenie, by sa malo na obmedzené obdobie povoliť vykonávanie činností, na ktoré sa takéto osvedčenie požaduje, aby nadobudli praktické zručnosti potrebné pri skúške, ak sú pod dohľadom zamestnanca s osvedčením.

(3)

Mnohé členské štáty ešte nezaviedli kvalifikačné systémy alebo systémy udeľovania osvedčení. Preto by sa mala zamestnancom poskytnúť obmedzená lehota na získanie osvedčenia.

(4)

V snahe zabrániť zbytočnému administratívnemu zaťaženiu by sa malo umožniť vytvoriť systém udeľovania osvedčení na existujúcich kvalifikačných systémoch pod podmienkou, že príslušné schopnosti a znalosti a príslušný kvalifikačný systém sú ekvivalentné minimálnym štandardom uvedeným v tomto nariadení.

(5)

Subjekty, ktoré vyrábajú alebo prevádzkujú zariadenia obsahujúce rozpúšťadlá na báze fluórovaných skleníkových plynov by mohli byť vymenované za hodnotiace alebo certifikačné orgány, alebo obidvoje, ak spĺňajú príslušné požiadavky.

(6)

V snahe zabrániť zbytočným administratívnym nákladom by členský štát, v ktorom sa v súčasnosti nepoužívajú žiadne rozpúšťadlá na báze fluórovaných skleníkových plynov, mal mať právo neustanoviť plný systém udeľovania osvedčení pod podmienkou, že tento členský štát vytvorí potrebný mechanizmus na zabezpečenie udeľovania osvedčení bez zbytočného zdržania v prípade, že sa o ne v budúcnosti požiada, aby tak nevytváral zbytočné prekážky vstupu na trh.

(7)

Skúška je účinným prostriedkom na overenie schopnosti kandidáta správne vykonávať činnosti, ktoré môžu priamo spôsobiť únik, ako aj činnosti, ktoré môžu spôsobiť únik nepriamo.

(8)

Úradne vymenované hodnotiace a certifikačné orgány by mali zabezpečovať zhodu s minimálnymi požiadavkami stanovenými v tomto nariadení, a tým prispievať k efektívnemu a účinnému vzájomnému uznávaniu osvedčení v celom Spoločenstve.

(9)

Informácie o certifikačnom systéme udeľujúcom osvedčenia podliehajúce vzájomnému uznávaniu by sa mali oznámiť Komisii vo forme stanovenej nariadením Komisie (ES) č. 308/2008 z 2. apríla 2008, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovuje formulár oznámenia o programoch členských štátov týkajúcich sa odbornej prípravy a udeľovania osvedčení (2).

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného na základe článku 18 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 (3),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

Týmto nariadením sa stanovujú minimálne požiadavky na udeľovanie osvedčení zamestnancom vykonávajúcim zber rozpúšťadiel na báze určitých fluórovaných skleníkových plynov zo zariadení, ako aj podmienky vzájomného uznávania osvedčení udelených v súlade s týmito požiadavkami.

Článok 2

Osvedčenia pre zamestnancov

1.   Zamestnanci vykonávajúci činnosti uvedené v článku 1 sú držiteľmi osvedčenia podľa článku 4.

2.   Odsek 1 sa neuplatňuje maximálne 1 rok na zamestnancov, ktorí sú zapísaní na kurz odbornej prípravy s cieľom získať osvedčenie, ak vykonávajú činnosť pod dohľadom osoby, ktorá je držiteľom osvedčenia.

3.   Členské štáty môžu rozhodnúť o tom, že sa odsek 1 nebude uplatňovať počas obdobia, ktoré neprekročí dátum stanovený v článku 5 ods. 4 nariadenia (ES) č. 842/2006, na zamestnancov vykonávajúcich činnosť uvedenú v článku 1 tohto nariadenia pred dátumom stanoveným v článku 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 842/2006.

Takíto zamestnanci sa počas obdobia stanoveného v prvom pododseku považujú za zamestnancov s udeleným osvedčením na túto činnosť na účely požiadaviek nariadenia (ES) č. 842/2006.

Článok 3

Udeľovanie osvedčení zamestnancom

1.   Certifikačný orgán uvedený v článku 4 udelí osvedčenie zamestnancovi, ktorý absolvoval teoretickú a praktickú skúšku organizovanú hodnotiacim orgánom uvedeným v článku 5, ktorá pokrýva minimálne schopnosti a znalosti stanovené v prílohe.

2.   Osvedčenie obsahuje aspoň tieto položky:

a)

názov certifikačného orgánu, úplné meno držiteľa osvedčenia, číslo osvedčenia a dátum uplynutia jeho platnosti, ak existuje;

b)

činnosť, ktorú je držiteľ osvedčenia oprávnený vykonávať;

c)

dátum udelenia a podpis udeľujúcej osoby.

3.   Ak existujúci certifikačný systém založený na skúškach pokrýva minimálne schopnosti a znalosti stanovené v prílohe a spĺňa požiadavky článkov 4 a 5, ale príslušné osvedčenie neobsahuje prvky stanovené v odseku 2 tohto článku, certifikačný orgán uvedený v článku 4 môže udeliť osvedčenie držiteľovi tejto kvalifikácie bez opakovaného preskúšania.

4.   Ak existujúci certifikačný systém založený na skúškach spĺňa požiadavky článkov 4 a 5 a čiastočne pokrýva minimálne schopnosti a znalosti stanovené v prílohe, certifikačné orgány môžu udeliť osvedčenie pod podmienkou, že žiadateľ absolvuje dodatočné preskúšanie schopností a znalostí, ktoré nie sú pokryté existujúcou certifikáciou organizovanou hodnotiacim orgánom uvedeným v článku 5.

Článok 4

Certifikačný orgán

1.   Certifikačný orgán je zriadený na základe vnútroštátneho zákona alebo nariadenia, alebo ho vymenuje príslušný orgán členského štátu alebo iné subjekty oprávnené tak konať ako orgán, ktorý môže udeľovať osvedčenia zamestnancom vykonávajúcim činnosť uvedenú v článku 1.

Certifikačný orgán je pri vykonávaní svojich činností nestranný.

2.   Certifikačný orgán stanoví a uplatňuje postupy súvisiace s udeľovaním, pozastavovaním a odoberaním osvedčení.

3.   Certifikačný orgán vedie záznamy, ktoré umožňujú overovanie štatútu certifikovanej osoby. Záznamy preukazujú skutočnosť, že certifikačný proces bol účinne splnený. Záznamy sa uchovávajú minimálne 5 rokov.

Článok 5

Hodnotiaci orgán

1.   Hodnotiaci orgán vymenovaný príslušným orgánom členského štátu alebo inými subjektmi oprávnenými tak konať organizuje skúšky zamestnancov uvedených v článku 1. Certifikačný orgán uvedený v článku 4 sa tiež môže považovať za hodnotiaci orgán.

Hodnotiaci orgán je pri vykonávaní svojich činností nestranný.

2.   Skúšky sú plánované a štruktúrované spôsobom, ktorý zabezpečuje pokrytie minimálnych schopností a znalostí stanovených v prílohe.

3.   Hodnotiaci orgán prijme postupy podávania správ a vedie záznamy, aby tak umožnil zdokumentovanie individuálnych a celkových výsledkov hodnotenia.

4.   Hodnotiaci orgán zabezpečí, aby skúšajúci pridelení na skúšky mali primerané znalosti o príslušných skúšobných metódach a skúšobných dokumentoch, ako aj vhodnú spôsobilosť v skúšanej oblasti. Ďalej zabezpečí, aby pri praktických skúškach bolo k dispozícii potrebné vybavenie, nástroje a materiály.

Článok 6

Oznámenie

1.   Do 4. januára 2009 členské štáty oznámia Komisii názvy a kontaktné údaje certifikačných orgánov pre zamestnancov, na ktoré sa vzťahuje článok 4, a názvy osvedčení pre zamestnancov spĺňajúcich požiadavky článku 3, pričom použijú formulár stanovený nariadením (ES) č. 308/2008.

2.   Ak sa v členskom štáte nepoužívajú rozpúšťadlá na báze fluórovaných skleníkových plynov, tento členský štát môže rozhodnúť o tom, že nevymenuje certifikačný alebo hodnotiaci orgán podľa článku 4 a 5, alebo ani jeden z týchto orgánov pred tým, než v budúcnosti vznikne potreba udeľovania takýchto osvedčení. V takom prípade príslušný členský štát zavedie na základe svojich vnútroštátnych právnych predpisov potrebné mechanizmy, ktorými zabezpečí udeľovanie týchto osvedčení bez zbytočného zdržania v prípade, že by sa udelenie týchto osvedčení požadovalo v budúcnosti.

Do 4. januára 2009 členský štát oznámi Komisii úmysel využiť a zaviesť mechanizmy zodpovedajúce tomuto odseku. V takom prípade sa odsek 1 neuplatňuje.

3.   Členské štáty aktualizujú oznámenie predložené na základe odseku 1 príslušnými novými informáciami a okamžite ho predložia Komisii.

Článok 7

Podmienky vzájomného uznávania

1.   Vzájomné uznávanie osvedčení udelených v iných členských štátoch sa uplatňuje len na osvedčenia udelené v súlade s článkom 3.

2.   Členské štáty môžu požadovať od držiteľov osvedčení udelených v inom členskom štáte, aby zabezpečili preklad osvedčenia do iného úradného jazyka Spoločenstva.

Článok 8

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 2. apríla 2008

Za Komisiu

Stavros DIMAS

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 161, 14.6.2006, s. 1.

(2)  Pozri stranu 28 tohto úradného vestníka.

(3)  Ú. v. ES L 244, 29.9.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím Komisie 2007/540/ES (Ú. v. EÚ L 198, 31.7.2007, s. 35).


PRÍLOHA

Minimálne požiadavky na schopnosti a znalosti stanovené hodnotiacimi orgánmi

Skúška uvedená v článku 3 ods. 1 a článku 5 ods. 2 pozostáva z týchto častí:

a)

teoretická skúška zahŕňajúca jednu otázku alebo viaceré otázky, overujúca schopnosti a znalosti stanovené v bode, v ktorom je v stĺpci „Typ skúšky“ uvedené písmeno T;

b)

praktická skúška, kde žiadateľ vykoná zodpovedajúcu úlohu s príslušným materiálom, nástrojmi a zariadením v bode, v ktorom je v stĺpci „Typ skúšky“ uvedené písmeno P.


Číslo

Minimálne znalosti a schopnosti

Typ skúšky

1.

Základné znalosti príslušných environmentálnych problémov (zmena klímy, Kjótsky protokol, potenciál globálneho otepľovania), príslušných ustanovení nariadenia (ES) č. 842/2006 a príslušných právnych predpisov vykonávajúcich ustanovenia nariadenia (ES) č. 842/2006.

T

2.

Fyzikálne, chemické a environmentálne charakteristiky fluórovaných skleníkových plynov používaných ako rozpúšťadlá

T

3.

Používanie fluórovaných skleníkových plynov ako rozpúšťadlá

T

4.

Zber rozpúšťadiel na báze fluórovaných skleníkových plynov

P

5.

Skladovanie a preprava rozpúšťadiel na báze fluórovaných skleníkových plynov

T

6.

Obsluha zariadení určených na odber v súvislosti so zariadeniami obsahujúcimi rozpúšťadlá na báze fluórovaných skleníkových plynov

P


3.4.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 92/25


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 307/2008

z 2. apríla 2008,

ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovujú minimálne požiadavky na programy odbornej prípravy a podmienky vzájomného uznávania osvedčení o odbornej príprave zamestnancov v súvislosti s klimatizačnými systémami v určitých motorových vozidlách obsahujúcich určité fluórované skleníkové plyny

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 zo 17. mája 2006 o určitých fluórovaných skleníkových plynoch (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 1,

keďže:

(1)

Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/40/ES zo 17. mája 2006 o emisiách z klimatizačných systémov v motorových vozidlách, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 70/156/EHS (2), sa zabezpečuje povinné zavedenie klimatizačných systémov s nízkym potenciálom globálneho otepľovania v motorových vozidlách do roku 2011. Ako krátkodobé opatrenie sa v nariadení (ES) č. 842/2006 požaduje stanovenie predpisov o primeranej kvalifikácii zamestnancov vykonávajúcich zber fluórovaných skleníkových plynov z takýchto systémov.

(2)

Zamestnancom zapísaným do kurzov odbornej prípravy s cieľom získať osvedčenia o odbornej príprave by sa malo počas obmedzeného obdobia umožniť vykonávanie činností podliehajúcich kurzu odbornej prípravy, na ktoré sa požaduje osvedčenie o odbornej príprave, ak sú pod dohľadom zamestnanca, ktorému už bolo takéto osvedčenie vydané.

(3)

Na to, aby bolo možné uskutočňovať odbornú prípravu zamestnancov a vydávať osvedčenia zamestnancom, ktorí sú v súčasnosti aktívni v oblastiach podliehajúcich tomuto nariadeniu, bez prerušenia ich odbornej činnosti, požaduje sa primerané prechodné obdobie, počas ktorého sa zamestnanci vyškolení na základe existujúcich kvalifikačných systémov alebo s odbornými skúsenosťami môžu považovať za primerane kvalifikovaných na účely nariadenia (ES) č. 842/2006.

(4)

V snahe zabrániť zbytočnému administratívnemu zaťaženiu malo by sa umožniť uznávanie existujúcich kvalifikačných systémov za podmienky, že príslušné schopnosti a znalosti a príslušný kvalifikačný systém sú ekvivalentné minimálnym štandardom uvedeným v tomto nariadení.

(5)

Úradne vymenované atestačné orgány by mali zabezpečovať zhodu s minimálnymi požiadavkami stanovenými v tomto nariadení, a tým prispievať k efektívnemu a účinnému vzájomnému uznávaniu osvedčení o odbornej príprave v celom Spoločenstve.

(6)

Informácie o atestačných systémoch udeľujúcich osvedčenia podliehajúce vzájomnému uznávaniu by sa mali oznámiť Komisii vo forme stanovenej nariadením Komisie (ES) č. 308/2008 z 2. apríla 2008, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovuje formulár oznámenia o programoch členských štátov týkajúcich sa odbornej prípravy a udeľovania osvedčení (3). Informácie o uznávaní existujúcich kvalifikačných systémov alebo odborných skúseností na prechodné obdobie by sa mali oznámiť Komisii.

(7)

Opatrenia uvedené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného na základe článku 18 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 (4),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa stanovujú minimálne požiadavky na programy odbornej prípravy zamestnancov vykonávajúcich zber určitých fluórovaných skleníkových plynov z klimatizačných systémov v motorových vozidlách patriacich do rozsahu pôsobnosti smernice 2006/40/ES, ako aj podmienky vzájomného uznávania osvedčení o odbornej príprave vydaných v súlade s týmito požiadavkami.

Článok 2

Odborná príprava zamestnancov

1.   Len zamestnanci, ktorým bolo vydané osvedčenie o odbornej príprave podľa článku 3, sa považujú za primerane kvalifikovaných na vykonávanie činnosti uvedenej v článku 1.

2.   Odsek 1 sa neuplatňuje maximálne 12 mesiacov na zamestnancov zapísaných do kurzu odbornej prípravy s cieľom získať osvedčenie o odbornej príprave, ak svoju činnosť vykonávajú pod dohľadom osoby považovanej za primerane kvalifikovanú.

3.   Členské štáty môžu rozhodnúť o tom, že najneskôr do 4. júla 2010 sa odsek 1 neuplatňuje na:

a)

zamestnancov, ktorým bolo vydané osvedčenie na základe existujúcich kvalifikačných systémov na činnosť uvedenú v článku 1, identifikovaných ako takých členským štátom, alebo

b)

zamestnancov s odbornými skúsenosťami v oblasti činnosti uvedenej v článku 1, ktoré získali pred 4. júlom 2008.

Takíto zamestnanci sa budú počas obdobia uvedeného v prvom pododseku považovať za primerane kvalifikovaných na vykonávanie činnosti uvedenej v článku 1.

Článok 3

Vydávanie osvedčení o odbornej príprave zamestnancom

1.   Atestačný orgán je zriadený na základe vnútroštátneho práva alebo právneho predpisu, alebo je vymenovaný príslušným orgánom členského štátu alebo inými subjektmi oprávnenými takto konať.

2.   Atestačný orgán uvedený v odseku 1 vydá osvedčenie o odbornej príprave zamestnancom, ktorí absolvovali kurz odbornej prípravy pokrývajúci minimálne schopnosti a znalosti stanovené v prílohe.

3.   Osvedčenie o odbornej príprave obsahuje aspoň tieto položky:

a)

názov atestačného orgánu, úplné meno držiteľa osvedčenia a registračné číslo osvedčenia;

b)

činnosť, ktorú je držiteľ osvedčenia o odbornej príprave oprávnený vykonávať;

c)

dátum vydania a podpis udeľujúcej osoby.

4.   Ak existujúce kurzy odbornej prípravy pokrývajú minimálne schopnosti a znalosti stanovené v prílohe, ale príslušné osvedčenie neobsahuje prvky stanovené v odseku 3 tohto článku, atestačný orgán uvedený v odseku 1 môže vydať osvedčenie o odbornej príprave držiteľovi tejto kvalifikácie bez opakovania kurzu odbornej prípravy.

Článok 4

Oznámenie

1.   Členské štáty do 4. júla 2008 oznámia Komisii svoj úmysel uplatňovať písmeno a) alebo b) prvého pododseku článku 2 ods. 3 označením existujúcich kvalifikačných systémov alebo podmienok založených na odborných skúsenostiach, podľa ktorých sa zamestnanci považujú za primerane kvalifikovaných.

2.   Členské štáty do 4. januára 2009 oznámia Komisii názvy a kontaktné údaje atestačných orgánov pre zamestnancov, na ktorých sa vzťahuje článok 3 ods. 1 a názvy osvedčení o odbornej príprave pre zamestnancov spĺňajúcich požiadavky článku 3 ods. 2 a prílohy, pričom použijú formulár stanovený nariadením (ES) č. 308/2008.

3.   Členské štáty aktualizujú oznámenie predložené na základe odseku 2 príslušnými novými informáciami a okamžite ho predložia Komisii.

Článok 5

Podmienky vzájomného uznávania

1.   Členské štáty vzájomne uznávajú osvedčenia o odbornej príprave vydané v iných členských štátoch v súlade s článkom 3.

2.   Členské štáty môžu požadovať od držiteľov osvedčení o odbornej príprave vydaných v inom členskom štáte, aby zabezpečili preklad osvedčenia do iného úradného jazyka Spoločenstva.

Článok 6

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v plnom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 2. apríla 2008

Za Komisiu

Stavros DIMAS

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 161, 14.6.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 161, 14.6.2006, s. 12.

(3)  Pozri stranu 28 tohto úradného vestníka.

(4)  Ú. v. ES L 244, 29.9.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím Komisie 2007/540/ES (Ú. v. EÚ L 198, 31.7.2007, s. 35).


PRÍLOHA

Minimálne požiadavky na schopnosti a znalosti zabezpečené programami odbornej prípravy

Kurz odbornej prípravy uvedený v článku 3 ods. 2 obsahuje tieto časti:

a)

teoretický modul označený v stĺpci „Typ modulu“ písmenom (T);

b)

praktický modul, v rámci ktorého žiadateľ vykoná zodpovedajúcu úlohu s príslušnými materiálmi, nástrojmi a zariadeniami, označený v stĺpci „Typ modulu“ písmenom (P).


Minimálne znalosti a schopnosti

Typ modulu

1.   

Obsluha klimatizačných systémov obsahujúcich fluórované skleníkové plyny v motorových vozidlách, environmentálny vplyv chladív s fluórovanými skleníkovými plynmi a príslušné environmentálne právne predpisy

1.1.

Základné znalosti o obsluhe klimatizačných systémov v motorových vozidlách.

T

1.2.

Základné znalosti o používaní a vlastnostiach fluórovaných skleníkových plynov používaných vo funkcii chladív v klimatizačných systémoch motorových vozidiel, účinky emisií týchto plynov na životné prostredie (rozsah ich potenciálu globálneho otepľovania vo vzťahu k zmene klímy).

T

1.3.

Základné znalosti príslušných ustanovení nariadenia (ES) č. 842/2006 a smernice 2006/40/ES.

T

2.   

Environmentálne priaznivý zber fluórovaných skleníkových plynov

2.1.

Znalosti o bežných postupoch zhodnocovania fluórovaných skleníkových plynov.

T

2.2.

Manipulácia s nádobou na chladivo.

P

2.3.

Pripájanie zariadenia na zhodnocovanie k servisným portom klimatizačného systému motorového vozidla obsahujúceho fluórované skleníkové plyny a odpájanie tohto zariadenia od servisných portov.

P

2.4.

Obsluha zariadenia na odber.

P


3.4.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 92/28


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 308/2008

z 2. apríla 2008,

ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovuje formulár oznámenia o programoch členských štátov týkajúcich sa odbornej prípravy a udeľovania osvedčení

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 zo 17. mája 2006 o určitých fluórovaných skleníkových plynoch (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 5,

keďže:

(1)

Formulár oznámenia by mal obsahovať základné požadované informácie, aby bolo možné uskutočniť overenie osvedčenia alebo vysvedčenia spĺňajúceho minimálne požiadavky a podmienky vzájomného uznávania stanovené Komisiou na základe nariadenia (ES) č. 842/2006.

(2)

Komisia prijala minimálne požiadavky a podmienky vzájomného uznávania udeľovania osvedčení spoločnostiam a zamestnancom. Komisia predovšetkým prijala nariadenie Komisie (ES) č. 303/2008 z 2. apríla 2008, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovujú minimálne požiadavky a podmienky vzájomného uznávania osvedčení spoločností a zamestnancov v súvislosti so stacionárnymi chladiacimi, klimatizačnými zariadeniami a tepelnými čerpadlami obsahujúcimi určité fluórované skleníkové plyny (2); nariadenie Komisie (ES) č. 304/2008 z 2. apríla 2008, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovujú minimálne požiadavky a podmienky vzájomného uznávania udeľovania osvedčení spoločnostiam a zamestnancom v súvislosti so stacionárnymi systémami požiarnej ochrany a hasiacimi prístrojmi obsahujúcimi určité fluórované skleníkové plyny (3); nariadenie Komisie (ES) č. 305/2008 z 2. apríla 2008, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovujú minimálne požiadavky a podmienky vzájomného uznávania udeľovania osvedčení zamestnancom vykonávajúcim zber určitých fluórovaných skleníkových plynov z rozvodní vysokého napätia (4); nariadenie Komisie (ES) č. 306/2008 z 2. apríla 2008, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovujú minimálne požiadavky a podmienky vzájomného uznávania udeľovania osvedčení zamestnancom vykonávajúcim zber rozpúšťadiel na báze určitých fluórovaných skleníkových plynov zo zariadení (5); ako aj nariadenie Komisie (ES) č. 307/2008 z 2. apríla 2008, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ustanovujú minimálne požiadavky na programy odbornej prípravy a podmienky vzájomného uznávania osvedčení o odbornej príprave zamestnancov v súvislosti s klimatizačnými systémami v určitých motorových vozidlách obsahujúcich určité fluórované skleníkové plyny (6).

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného na základe článku 18 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 (7),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Členské štáty použijú pre oznámenia uvedené v článku 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 842/2006 tieto formuláre:

1.

pre stacionárne chladiace a klimatizačné zariadenia a tepelné čerpadlá formulár oznámenia uvedený v prílohe I k tomuto nariadeniu;

2.

pre stacionárne systémy požiarnej ochrany a hasiace prístroje formulár oznámenia uvedený v prílohe II k tomuto nariadeniu;

3.

pre rozvodne vysokého napätia formulár oznámenia uvedený v prílohe III k tomuto nariadeniu;

4.

pre zariadenia obsahujúce rozpúšťadlá na báze fluórovaných skleníkových plynov formulár oznámenia uvedený v prílohe IV k tomuto nariadeniu;

5.

pre klimatizačné systémy v motorových vozidlách formulár oznámenia uvedený v prílohe V k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 2. apríla 2008

Za Komisiu

Stavros DIMAS

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 161, 14.6.2006, s. 1.

(2)  Pozri stranu 3 tohto úradného vestníka.

(3)  Pozri stranu 12 tohto úradného vestníka.

(4)  Pozri stranu 17 tohto úradného vestníka.

(5)  Pozri stranu 21 tohto úradného vestníka.

(6)  Pozri stranu 25 tohto úradného vestníka.

(7)  Ú. v. ES L 244, 29.9.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím Komisie 2007/540/ES (Ú. v. EÚ L 198, 31.7.2007, s. 35).


PRÍLOHA I

STACIONÁRNE CHLADIACE A KLIMATIZAČNÉ ZARIADENIA A TEPELNÉ ČERPADLÁ

OZNÁMENIE

NA ÚČELY STANOVENIA ALEBO PRISPÔSOBENIA POŽIADAVIEK ČLENSKÝCH ŠTÁTOV NA ODBORNÚ PRÍPRAVU A UDEĽOVANIE OSVEDČENÍ SPOLOČNOSTIAM A ZAMESTNANCOM VYKONÁVAJÚCIM ČINNOSTI PODLIEHAJÚCE ČLÁNKU 5 ODS. 1 NARIADENIA (ES) č. 842/2006 O URČITÝCH FLUÓROVANÝCH SKLENÍKOVÝCH PLYNOCH

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

a)

Členský štát

 

b)

Oznamujúci orgán

 

c)

Dátum oznámenia

 

ČASŤ A

Zamestnanci

Nasledujúci(-e) systém(-y) udeľovania osvedčení pre zamestnancov zaoberajúcich sa inštaláciou, údržbou alebo servisom a kontrolou úniku stacionárnych chladiacich a klimatizačných zariadení a tepelných čerpadiel, ktoré obsahujú určité fluórované skleníkové plyny, alebo zberom týchto plynov z takýchto zariadení spĺňa(-jú) minimálne požiadavky a podmienky vzájomného uznávania stanovené v článkoch 5 a 13 nariadenia (ES) č. 303/2008 (1).

Názov osvedčenia

Certifikačný orgán pre zamestnancov (názov a kontaktné údaje)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČASŤ B

Spoločnosti

Nasledujúci(-e) systém(-y) udeľovania osvedčení pre spoločnosti zaoberajúce sa inštaláciou, údržbou alebo servisom stacionárnych chladiacich a klimatizačných zariadení a tepelných čerpadiel, ktoré obsahujú určité fluórované skleníkové plyny, spĺňa(-jú) minimálne požiadavky a podmienky vzájomného uznávania stanovené v článkoch 8 a 13 nariadenia (ES) č. 303/2008.

Názov osvedčenia

Certifikačný orgán pre spoločnosti (názov a kontaktné údaje)

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Ú. v. EÚ L 92, 3.4.2008, s. 3.


PRÍLOHA II

STACIONÁRNE SYSTÉMY POŽIARNEJ OCHRANY A HASIACE PRÍSTROJE

OZNÁMENIE

NA ÚČELY STANOVENIA ALEBO PRISPÔSOBENIA POŽIADAVIEK ČLENSKÝCH ŠTÁTOV NA ODBORNÚ PRÍPRAVU A UDEĽOVANIE OSVEDČENÍ SPOLOČNOSTIAM A ZAMESTNANCOM VYKONÁVAJÚCIM ČINNOSTI PODLIEHAJÚCE ČLÁNKU 5 ODS. 1 NARIADENIA (ES) č. 842/2006 O URČITÝCH FLUÓROVANÝCH SKLENÍKOVÝCH PLYNOCH

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

a)

Členský štát

 

b)

Oznamujúci orgán

 

c)

Dátum oznámenia

 

ČASŤ A

Zamestnanci

Nasledujúci(-e) systém(-y) udeľovania osvedčení pre zamestnancov zaoberajúcich sa inštaláciou, údržbou alebo servisom a kontrolou úniku stacionárnych systémov požiarnej ochrany, ktoré obsahujú určité fluórované skleníkové plyny, alebo zberom týchto plynov zo stacionárnych systémov požiarnej ochrany a hasiacich prístrojov spĺňa(-jú) minimálne požiadavky a podmienky vzájomného uznávania stanovené v článkoch 5 a 13 nariadenia (ES) č. 304/2008 (1).

Názov osvedčenia

Certifikačný orgán pre zamestnancov (názov a kontaktné údaje)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČASŤ B

Spoločnosti

Nasledujúci(-e) systém(-y) udeľovania osvedčení pre spoločnosti zaoberajúce sa inštaláciou, údržbou alebo servisom stacionárnych systémov požiarnej ochrany, ktoré obsahujú určité fluórované skleníkové plyny, spĺňa(-jú) minimálne požiadavky a podmienky vzájomného uznávania stanovené v článkoch 8 a 13 nariadenia (ES) č. 304/2008.

Názov osvedčenia

Certifikačný orgán pre spoločnosti (názov a kontaktné údaje)

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Ú. v. EÚ L 92, 3.4.2008, s. 12.


PRÍLOHA III

ROZVODNE VYSOKÉHO NAPÄTIA

OZNÁMENIE

NA ÚČELY STANOVENIA ALEBO PRISPÔSOBENIA POŽIADAVIEK ČLENSKÝCH ŠTÁTOV NA ODBORNÚ PRÍPRAVU A UDEĽOVANIE OSVEDČENÍ SPOLOČNOSTIAM A ZAMESTNANCOM VYKONÁVAJÚCIM ČINNOSTI PODLIEHAJÚCE ČLÁNKU 5 ODS. 1 NARIADENIA (ES) č. 842/2006 O URČITÝCH FLUÓROVANÝCH SKLENÍKOVÝCH PLYNOCH

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

a)

Členský štát

 

b)

Oznamujúci orgán

 

c)

Dátum oznámenia

 

Nasledujúci(-e) systém(-y) udeľovania osvedčení pre zamestnancov zaoberajúcich sa zberom určitých fluórovaných skleníkových plynov z rozvodní vysokého napätia spĺňa(-jú) minimálne požiadavky a podmienky vzájomného uznávania stanovené v článkoch 4 a 8 nariadenia (ES) č. 305/2008 (1).

Názov osvedčenia

Certifikačný orgán pre zamestnancov (názov a kontaktné údaje)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Ú. v. EÚ L 92, 3.4.2008, s. 17.


PRÍLOHA IV

ZARIADENIA OBSAHUJÚCE ROZPÚŠŤADLÁ NA BÁZE FLUÓROVANÝCH SKLENÍKOVÝCH PLYNOV

OZNÁMENIE

NA ÚČELY STANOVENIA ALEBO PRISPÔSOBENIA POŽIADAVIEK ČLENSKÝCH ŠTÁTOV NA ODBORNÚ PRÍPRAVU A UDEĽOVANIE OSVEDČENÍ SPOLOČNOSTIAM A ZAMESTNANCOM VYKONÁVAJÚCIM ČINNOSTI PODLIEHAJÚCE ČLÁNKU 5 ODS. 1 NARIADENIA (ES) č. 842/2006 O URČITÝCH FLUÓROVANÝCH SKLENÍKOVÝCH PLYNOCH

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

a)

Členský štát

 

b)

Oznamujúci orgán

 

c)

Dátum oznámenia

 

Nasledujúci(-e) systém(-y) udeľovania osvedčení pre zamestnancov zaoberajúcich sa zberom rozpúšťadiel na báze určitých fluórovaných skleníkových plynov zo zariadení spĺňa(-jú) minimálne požiadavky a podmienky vzájomného uznávania stanovené v článkoch 3 a 7 nariadenia (ES) č. 306/2008 (1).

Názov osvedčenia

Certifikačný orgán pre zamestnancov (názov a kontaktné údaje)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Ú. v. EÚ L 92, 3.4.2008, s. 21.


PRÍLOHA V

KLIMATIZAČNÉ SYSTÉMY V MOTOROVÝCH VOZIDLÁCH

OZNÁMENIE

NA ÚČELY STANOVENIA ALEBO PRISPÔSOBENIA POŽIADAVIEK ČLENSKÝCH ŠTÁTOV NA ODBORNÚ PRÍPRAVU A UDEĽOVANIE OSVEDČENÍ SPOLOČNOSTIAM A ZAMESTNANCOM VYKONÁVAJÚCIM ČINNOSTI PODLIEHAJÚCE ČLÁNKU 5 ODS. 1 NARIADENIA (ES) č. 842/2006 O URČITÝCH FLUÓROVANÝCH SKLENÍKOVÝCH PLYNOCH

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

a)

Členský štát

 

b)

Oznamujúci orgán

 

c)

Dátum oznámenia

 

Nasledujúci(-e) program(-y) odbornej prípravy pre zamestnancov zaoberajúcich sa zberom určitých fluórovaných skleníkových plynov z klimatizačných systémov v motorových vozidlách spĺňa(-jú) minimálne požiadavky a podmienky vzájomného uznávania stanovené v článku 2 ods. 1 a článku 5 nariadenia Komisie (ES) č. 307/2008 (1).

Názov osvedčenia

Atestačný orgán pre zamestnancov (názov a kontaktné údaje)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Ú. v. EÚ L 92, 3.4.2008, s. 25.


3.4.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 92/35


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 309/2008

z 2. apríla 2008,

ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov Isle of Man Manx Loaghtan Lamb (CHOP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 5 druhý pododsek,

keďže:

(1)

Žiadosť Spojeného kráľovstva o zápis názvu „Isle of Man Manx Loaghtan Lamb“ sa zverejnila v Úradnom vestníku Európskej únie  (2) v súlade s článkom 6 ods. 2 nariadenia (ES) č. 510/2006 a podľa článku 17 ods. 2 uvedeného nariadenia.

(2)

Taliansko vznieslo námietky voči tomuto zápisu v súlade s článkom 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 510/2006 odvolávajúc sa hlavne na dôvod námietky uvedený v článku 7 ods. 3 písm. a) uvedeného nariadenia, t. j. nesplnenie podmienok uvedených v článku 2 nariadenia (ES) č. 510/2006.

(3)

Listom z 1. júna 2007 Komisia vyzvala zainteresované strany, aby pristúpili k príslušným vzájomným konzultáciám.

(4)

Spojené kráľovstvo a Taliansko dospeli k dohode, ktorú oznámili Komisii listom doručeným 4. decembra 2007.

(5)

Z tejto dohody vyplýva, že Taliansko považuje informácie poskytnuté Spojeným kráľovstvom za uspokojujúce a v dôsledku toho stiahlo svoje námietky.

(6)

Dohoda, ku ktorej dospeli zainteresované strany, si nevyžaduje žiadnu zmenu ani doplnenie údajov uverejnených v zmysle článku 6 ods. 2 nariadenia (ES) č. 510/2006. Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa musí názov „Isle of Man Manx Loaghtan Lamb“ zapísať do registra v súlade s článkom 7 ods. 4 uvedeného nariadenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Názov uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu sa zapisuje do registra.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 2. apríla 2008

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ C 3, 6.1.2006, s. 3.


PRÍLOHA

Trieda 1.1–

Čerstvé mäso (a droby)

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Isle of Man Manx Loaghtan Lamb (CHOP)


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Komisia

3.4.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 92/37


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 19. marca 2008

o núdzovom očkovaní proti nízkopatogénnej vtáčej chrípke kačíc divých v Portugalsku a o určitých opatreniach na obmedzenie presunov tejto hydiny a výrobkov z nej vyrobených

[oznámené pod číslom K(2008) 1077]

(Iba portugalské znenie je autentické)

(2008/285/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 2005/94/ES z 20. decembra 2005 o opatreniach Spoločenstva na kontrolu vtáčej chrípky a o zrušení smernice 92/40/EHS (1), a najmä na jej článok 54 ods. 2,

keďže:

(1)

Smernicou 2005/94/ES sa ustanovujú minimálne kontrolné opatrenia, ktoré sa majú uplatňovať v prípade prepuknutia vtáčej chrípky u hydiny alebo iného v zajatí žijúceho vtáctva.

(2)

Od septembra 2007 sa objavujú ohniská nízkopatogénnej vtáčej chrípky v určitých chovoch hydiny v strednej a západnej časti Portugalska, najmä v chovoch s hydinou určenou na obnovu zásob voľne žijúcej zveri. Portugalsko prijalo opatrenia v súlade so smernicou 2005/94/ES s cieľom kontrolovať šírenie tejto choroby.

(3)

Portugalsko uskutočnilo hodnotenie rizika a zistilo, že chovom kačíc divých (Anas platyrhynchos) určených na obnovu zásob voľne žijúcej zveri („kačice divé“) hrozí zvýšené riziko nakazenia vírusmi vtáčej chrípky, najmä kontaktom s voľne žijúcimi vtákmi, a že existuje vážna a okamžitá hrozba šírenia vtáčej chrípky.

(4)

Včasné detekčné metódy a opatrenia biologickej bezpečnosti na zníženie rizika prenosu vtáčej chrípky na kŕdle hydiny sú zavedené v Portugalsku v oblastiach, ktoré daný členský štát definoval ako vysokorizikové oblasti podľa rozhodnutia Komisie 2005/734/ES z 19. októbra 2005, ktorým sa ustanovujú opatrenia biologickej bezpečnosti na zníženie rizika prenosu vysokopatogénnej vtáčej chrípky spôsobovanej chrípkovým vírusom A podtypu H5N1 z voľne žijúcich vtákov na hydinu a iné vtáky chované v zajatí a ktorým sa zavádza systém včasného zisťovania v obzvlášť rizikových oblastiach (2).

(5)

V súvislosti s obchodom s hydinou určenou na obnovu zásob voľne žijúcej zveri Portugalsko prijalo dodatočné opatrenia podľa rozhodnutia Komisie 2006/605/ES zo 6. septembra 2006 o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s obchodom s hydinou v rámci Spoločenstva určenou na obnovu zásob voľne žijúcej zveri (3).

(6)

Listom z 25. januára 2008 predložilo Portugalsko Komisii na schválenie plán núdzovej vakcinácie a 31. januára 2008 bola predložená zrevidovaná verzia tohto plánu.

(7)

Na základe tohto plánu núdzovej vakcinácie chce Portugalsko zaviesť núdzovú vakcináciu v jednom chove v regióne Lisboa e Vale do Tejo, Ribatejo Norte, Vila Nova da Barquinha na zachovanie vzácnych chovných kačíc divých, a to s použitím bivalentných vakcín zameraných proti vírusu vtáčej chrípky podtypov H7 a H5, ktorá sa má uplatňovať do 31. júla 2008.

(8)

Vo svojich vedeckých stanoviskách k používaniu vakcinácie na kontrolu vtáčej chrípky Pracovnej skupiny pre zdravie a dobré životné podmienky zvierat, ktoré v rokoch 2005 (4) a 2007 (5) uverejnil Európsky úrad pre bezpečnosť potravín, sa uvádza, že núdzová a preventívna vakcinácia proti vtáčej chrípke je cenným nástrojom na doplnenie kontrolných opatrení týkajúcich sa tejto choroby.

(9)

Okrem toho Komisia spoločne s portugalskými orgánmi preskúmala plán núdzovej vakcinácie, ktorý predložilo Portugalsko, a po jeho úprave uspokojivo skonštatovala, že tento plán je v súlade s príslušnými právnymi predpismi Spoločenstva. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu, pokiaľ ide o nízkopatogénnu vtáčiu chrípku v Portugalsku, typ chovu, v ktorom sa má uskutočniť vakcinácia, a obmedzený rozsah plánu vakcinácie je vhodné schváliť plán núdzovej vakcinácie predložený Portugalskom s cieľom doplniť kontrolné opatrenia, ktoré už tento členský štát prijal.

(10)

Na účely núdzovej vakcinácie, ktorú má uskutočniť Portugalsko, by sa mali používať len vakcíny povolené v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/82/ES zo 6. novembra 2001, ktorou sa ustanovuje Zákonník Spoločenstva o veterinárnych liekoch (6), alebo s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 z 31. marca 2004, ktorým sa stanovujú postupy Spoločenstva pri povoľovaní liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie a pri vykonávaní dozoru nad týmito liekmi a ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre lieky (7).

(11)

Okrem toho by sa mala vykonávať kontrola a dohľad nad chovom s vakcinovanými kačicami divými a nevakcinovanými chovmi hydiny, ako sa ustanovuje v pláne núdzovej vakcinácie.

(12)

Takisto je vhodné zaviesť určité obmedzenia týkajúce sa presunu vakcinovaných kačíc divých, ich násadových vajec a kačíc divých pochádzajúcich z vakcinovanej hydiny. Vzhľadom na malý počet kačíc divých prítomných v chove, v ktorom sa má uskutočniť núdzová vakcinácia, ako aj z dôvodov vysledovateľnosti a logistiky by sa vakcinované vtáky nemali presúvať z tohto chovu.

(13)

S cieľom znížiť hospodársky dosah na príslušný chov by sa mali ustanoviť určité výnimky, pokiaľ ide o obmedzenie presunov kačíc divých pochádzajúcich z vakcinovaných kačíc divých, keďže takéto presuny nepredstavujú osobitné riziko šírenia choroby, a pod podmienkou, že sa uskutočňujú opatrenia na kontrolu a dohľad a že sa dodržiavajú osobitné požiadavky na zdravie zvierat pri obchodovaní v rámci Spoločenstva.

(14)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Predmet a rozsah pôsobnosti

1.   V tomto rozhodnutí sa ustanovujú určité opatrenia, ktoré sa majú uplatňovať v Portugalsku pri vykonávaní núdzovej vakcinácie kačíc divých (Anas platyrhynchos) určených na obnovu zásob voľne žijúcej zveri („kačice divé“) v chove, ktorý je obzvlášť rizikový, pokiaľ ide o nákazu vtáčou chrípkou. Tieto opatrenia zahŕňajú určité obmedzenia, pokiaľ ide o presun v rámci Portugalska a odosielanie z Portugalska do zahraničia vakcinovaných kačíc divých, ich násadových vajec a kačíc divých pochádzajúcich z vakcinovaných kačíc divých.

2.   Toto rozhodnutie sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté ochranné opatrenia, ktoré má Portugalsko prijať v súlade so smernicou 2005/94/ES a rozhodnutím 2006/605/ES.

Článok 2

Schválenie plánu núdzovej vakcinácie

1.   Plán núdzovej vakcinácie proti nízkopatogénnej vtáčej chrípke v Portugalsku, tak ako ho Portugalsko predložilo Komisii 25. januára 2008, v jeho zrevidovanej verzii predloženej 31. januára 2008, ktorý sa má implementovať v chove v oblasti Lisboa e Vale do Tejo, Ribatejo Norte, Vila Nova da Barquinha do 31. júla 2008 („plán núdzovej vakcinácie“), sa schvaľuje.

2.   Komisia uverejní plán núdzovej vakcinácie.

Článok 3

Podmienky implementácie plánu núdzovej vakcinácie

1.   Portugalsko zabezpečí vakcináciu kačíc divých v súlade s plánom núdzovej vakcinácie s použitím bivalentnej inaktivovanej heterologickej vakcíny obsahujúcej obidva podtypy vtáčej chrípky H5 a H7 povoleným týmto členským štátom podľa smernice 2001/82/ES alebo nariadenia (ES) č. 726/2004.

2.   Portugalsko zabezpečí vykonávanie kontroly a dohľadu nad chovom s vakcinovanými kačicami divými a nevakcinovanými chovmi hydiny, ako sa ustanovuje v pláne núdzovej vakcinácie.

3.   Portugalsko zabezpečí účinnú implementáciu plánu núdzovej vakcinácie.

Článok 4

Označovanie a obmedzenia týkajúce sa presunu a odosielania a likvidácie vakcinovaných kačíc divých

Príslušný orgán zabezpečí, aby sa vakcinované kačice divé v chove uvedenom v článku 2 ods. 1:

a)

označovali jednotlivo;

b)

nepresúvali do iných chovov hydiny v Portugalsku alebo neodosielali do iných členských štátov.

Po reprodukčnom období týchto kačíc sa tieto humánnym spôsobom zabijú v chove uvedenom v článku 2 ods. 1 a ich kadávery sa bezpečne zlikvidujú.

Článok 5

Obmedzenia týkajúce sa presunu a odosielania násadových vajec pochádzajúcich z chovu uvedeného v článku 2 ods. 1

Príslušný orgán zabezpečí, aby sa násadové vajcia kačíc divých pochádzajúce z chovu uvedeného v článku 2 ods. 1 mohli presúvať iba do liahne v rámci Portugalska a aby sa nemohli odosielať do iných členských štátov.

Článok 6

Obmedzenia týkajúce sa presunu a odosielania kačíc divých pochádzajúcich z vakcinovaných kačíc divých

1.   Príslušný orgán zabezpečí, že kačice divé pochádzajúce z vakcinovaných kačíc divých sa budú presúvať iba po znáške a do chovu umiestneného v oblasti pod dohľadom v Portugalsku v blízkosti chovu uvedeného v článku 2 ods. 1, ako sa stanovuje v pláne núdzovej vakcinácie.

2.   Odchylne od odseku 1 a pod podmienkou, že kačice divé pochádzajúce z vakcinovaných kačíc divých sú staršie ako štyri mesiace, sa tieto môžu:

a)

vypustiť do voľnej prírody v Portugalsku alebo

b)

odoslať do iných členských štátov, ak:

i)

sú výsledky opatrení na kontrolu a dohľad stanovených v pláne núdzovej vakcinácie, vrátane laboratórnych testov, priaznivé, a

ii)

sú podmienky na odosielanie hydiny určenej na obnovu zásob voľne žijúcej zveri stanovené v rozhodnutí 2006/605/ES splnené.

Článok 7

Udeľovanie veterinárnych osvedčení na obchodovanie s kačicami divými pochádzajúcimi z vakcinovaných kačíc divých v rámci Spoločenstva

Portugalsko zabezpečí, aby veterinárne osvedčenia na obchodovanie s hydinou určenou na obnovu zásob voľne žijúcej zveri v rámci Spoločenstva uvedené v článku 6 ods. 2 písm. b) obsahovali túto vetu:

„Veterinárne podmienky tejto zásielky sú v súlade s rozhodnutím 2008/285/ES“.

Článok 8

Správy

Portugalsko predloží Komisii správu o implementácii plánu núdzovej vakcinácie do jedného mesiaca odo dňa začatia uplatňovania tohto rozhodnutia a podá štvrťročné správy Stálemu výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat.

Článok 9

Adresáti

Toto rozhodnutie je určené Portugalskej republike.

V Bruseli 19. marca 2008.

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 10, 14.1.2006, s. 16.

(2)  Ú. v. EÚ L 274, 20.10.2005, s. 105. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2007/803/ES (Ú. v. EÚ L 323, 8.12.2007, s. 42).

(3)  Ú. v. EÚ L 246, 8.9.2006, s. 12.

(4)  Vestník EFSA (2005) 266, 1 – 21, Scientific Opinion on Animal health and welfare aspects of Avian Influenza.

(5)  Vestník EFSA (2007) 489, Scientific Opinion on Vaccination against avian influenza of H5 and H7 subtypes in domestic poultry and captive birds.

(6)  Ú. v. ES L 311, 28.11.2001, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2004/28/ES (Ú. v. EÚ L 136, 30.4.2004, s. 58).

(7)  Ú. v. EÚ L 136, 30.4.2004, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1394/2007 (Ú. v. EÚ L 324, 10.12.2007, s. 121).


Korigendá

3.4.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 92/40


Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 163/2008 z 22. februára 2008 o povolení použitia prípravku oktahydrátu uhličitanu lantanitého (Lantarenol) ako kŕmnej doplnkovej látky

( Úradný vestník Európskej únie L 50 z 23. februára 2008 )

Na strane 5 v prílohe v tabuľke v stĺpci „Koniec obdobia platnosti povolenia“:

namiesto:

„6. marca 2018“

má byť:

„14. marca 2018“.