ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 85

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
27. marca 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 274/2008 zo 17. marca 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 918/83 ustanovujúce systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 275/2008 zo 17. marca 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 276/2008 z 26. marca 2008, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

5

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Európsky parlament a Rada

 

 

2008/267/ES

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady z 11. marca 2008 o použití Fondu solidarity Európskej únie podľa bodu 26 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení

7

 

 

Rada

 

 

2008/268/ES

 

*

Rozhodnutie Rady zo 17. marca 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 1999/70/ES o externých audítoroch národných centrálnych bánk, pokiaľ ide o externého audítora Suomen Pankki

8

 

 

Komisia

 

 

2008/269/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 19. marca 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2001/618/ES s cieľom zahrnúť departementy Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan a Nord vo Francúzsku do zoznamu regiónov bez výskytu Aujeszkeho choroby [oznámené pod číslom K(2008) 1072]  ( 1 )

9

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

27.3.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 85/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 274/2008

zo 17. marca 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 918/83 ustanovujúce systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 26,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Tovar dovážaný s oslobodením od cla uvedeného v Spoločnom colnom sadzobníku podľa nariadenia Rady (EHS) č. 918/83 (1) by nemal mať nepriaznivý vplyv na priemyselné odvetvia Spoločenstva, pretože sa naň vzťahujú obmedzenia týkajúce sa dovážaného množstva alebo hodnoty, jeho použitia a/alebo colné kontroly po dovoze. Preto je vhodné neuplatňovať na dovoz tovaru oslobodeného od cla opatrenia na ochranu obchodu uložené na základe článku 133 zmluvy.

(2)

Na dovoz potrieb pre domácnosť na zariadenie druhého bydliska sa vzťahujú tie isté obmedzenia a kontroly ako na rovnaký tovar, ktorý dovážajú fyzické osoby pri zmene svojho miesta bydliska z tretej krajiny. Napriek tomu, že ide o rovnakú administratívnu záťaž pre dovozcov, ako aj pre colné správy členských štátov, na dovoz potrieb pre domácnosť na zariadenie druhého bydliska sa oslobodenie od dane z pridanej hodnoty (DPH) nevzťahuje, zatiaľ čo tovar dovážaný pri zmene miesta bydliska je od DPH oslobodený. Okrem toho sú ekonomické výhody oslobodenia potrieb pre domácnosť dovážaných na účel zariadenia druhého bydliska od cla malé v porovnaní s dodatočnými nákladmi na kontroly. Preto je vhodné vypustiť ustanovenia týkajúce sa oslobodenia tohto tovaru od cla.

(3)

Maximálna hodnota vo výške 22 ECU stanovená v článku 27 nariadenia (EHS) č. 918/83 sa nezvýšila od roku 1991, zatiaľ čo clá sa výrazne znížili alebo dokonca zrušili. Preto je vhodné zvýšiť maximálnu hodnotu zásielok tovaru zanedbateľnej hodnoty.

(4)

S cieľom zabezpečiť, aby sa na dovoz tovaru oslobodeného od DPH v osobnej batožine cestujúcich nevzťahovalo žiadne clo, by sa ustanovenia týkajúce sa takéhoto dovozu v nariadení (EHS) č. 918/83 mali zmeniť a doplniť tak, aby sa zohľadnila smernica Rady 2007/74/ES z 20. decembra 2007 o oslobodení tovaru, ktorý dovážajú osoby cestujúce z tretích krajín, od dane z pridanej hodnoty a spotrebnej dane (2). Z tohto dôvodu je vhodné priznať oslobodenie od cla v tých prípadoch, keď sa vo vnútroštátnych právnych predpisoch o DPH uplatňovaných v súlade so smernicou 2007/74/ES ustanovuje oslobodenie od DPH. V tejto súvislosti je potrebné zabezpečiť, aby sa tie isté ustanovenia o oslobodení od cla uplatňovali na územiach uvedených v článku 6 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (3).

(5)

Nariadenie (EHS) č. 918/83 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EHS) č. 918/83 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

v článku 1 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   V tomto nariadení sa ustanovujú prípady, v ktorých sa pri prepustení tovaru do voľného obehu alebo pri vývoze tovaru z colného územia Spoločenstva z dôvodu osobitných okolností prizná oslobodenie od dovozného cla, vývozného cla a opatrení prijatých na základe článku 133 zmluvy.“;

2.

v kapitole I sa vypúšťa hlava IV;

3.

v článku 27 sa hodnota 22 ECU nahrádza hodnotou 150 EUR;

4.

článok 45 sa nahrádza takto:

„Článok 45

Tovar v osobnej batožine cestujúcich prichádzajúcich z tretej krajiny je oslobodený od dovozného cla za predpokladu, že ide o tovar oslobodený od dane z pridanej hodnoty (DPH) podľa ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov prijatých v súlade s ustanoveniami smernice Rady 2007/74/ES z 20. decembra 2007 o oslobodení tovaru, ktorý dovážajú osoby cestujúce z tretích krajín, od dane z pridanej hodnoty a spotrebnej dane (4)

Na tovar dovážaný na územia uvedené v článku 6 ods. 1 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (5) sa vzťahujú tie isté ustanovenia o oslobodení od cla ako na tovar dovážaný na všetky ostatné časti územia dotknutého členského štátu.

5.

články 46 až 49 sa vypúšťajú;

6.

v článku 127 sa dopĺňa tento odsek:

„3.   Na tovar, ktorý sa v súlade s týmto nariadením môže dovážať oslobodený od cla, sa nevzťahujú ani množstvové obmedzenia uplatňované podľa opatrení prijatých na základe článku 133 zmluvy.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. decembra 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. marca 2008

Za Radu

predseda

I. JARC


(1)  Ú. v. ES L 105, 23.4.1983, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 2003.

(2)  Ú. v. EÚ L 346, 29.12.2007, s. 6.

(3)  Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2008/8/ES (Ú. v. EÚ L 44, 20.2.2008, s. 11).

(4)  Ú. v. EÚ L 346, 29.12.2007, s. 6.

(5)  Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2008/8/ES (Ú. v. EÚ L 44, 20.2.2008, s. 11).“;


27.3.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 85/3


NARIADENIE RADY (ES) č. 275/2008

zo 17. marca 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 26,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

V oddiele II D predbežných ustanovení kombinovanej nomenklatúry v prílohe I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (1) sa ustanovuje štandardná colná sadzba, ktorá sa paušálne vyrubuje vo výške 3,5 % z hodnoty tovaru zasielaného súkromným osobám v malých zásielkach alebo dovážaného v osobnej batožine cestujúcich, za predpokladu, že ide o dovoz inej ako obchodnej povahy a celková hodnota tohto tovaru neprevyšuje 350 EUR na zásielku alebo cestujúceho.

(2)

Paušálna sadzba 3,5 % z hodnoty tovaru a maximálna hodnota vo výške 350 EUR sa stanovili v nariadení Rady (ES) č. 866/97 z 12. mája 1997, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2658/87 pokiaľ ide o predbežné ustanovenia colnej a štatistickej nomenklatúry (2). Tieto ustanovenia sa odvtedy neupravovali.

(3)

Colné sadzby za tovar bežne dovážaný v osobnej batožine cestujúcich alebo zasielaný súkromným osobám v malých zásielkach sa od roku 1997 znížili približne o 20 %. Preto je vhodné znížiť štandardnú sadzbu o jeden percentuálny bod na 2,5 %. Táto sadzba by sa mala uplatňovať iba na dovezený tovar, v prípade ktorého sadzba Spoločného colného sadzobníka nie je uvedená ako „bez cla“.

(4)

V súvislosti s vývojom cenovej inflácie v Spoločenstve aj mimo neho pri výrobkoch bežne dovážaných pri uvedených príležitostiach a vzhľadom na zvýšený počet cestujúcich a súkromných zásielok je vhodné prispôsobiť maximálnu hodnotu na 700 EUR, aby sa v takýchto prípadoch uľahčilo colné konanie.

(5)

Nariadenie (EHS) č. 2658/87 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Oddiel II prej časti prílohy I k nariadeniu č. 2658/87 sa mení a dopĺňa takto:

1.

bod D.1. sa nahrádza takto:

„1.

Clo sa vymeria v paušálnej sadzbe 2,5 % z hodnoty tovaru v zásielkach, ktoré zasiela súkromná osoba inej súkromnej osobe, alebo z tovaru v osobnej batožine cestujúcich, za predpokladu, že ide o dovoz inej ako obchodnej povahy.

Paušálna 2,5 %-ná colná sadzba sa uplatňuje, ak skutočná hodnota tovaru, z ktorého sa platí dovozné clo, nie je vyššia ako 700 EUR na zásielku alebo na cestujúceho.

Táto paušálna sadzba sa neuplatňuje na tovar, ktorého colná sadzba v colnom sadzobníku je „bez cla“, a na tovar v zásielke alebo osobnej batožine cestujúcich zatriedený do kapitoly 24, ak jeho množstvo prevyšuje množstvá ustanovené v článku 31 alebo podľa článku 45 nariadenia Rady (EHS) č. 918/83 z 28. marca 1983 ustanovujúce systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla (3).

2.

v bode D.3. sa znenie „článkov 29 až 31 a 45 až 49 nariadenia (EHS) č. 918/83“ nahrádza znením „článkov 29 až 31 a 45 nariadenia (EHS) č. 918/83.“;

3.

v bode D.4. sa „350 EUR“ nahrádza „700 EUR“;

4.

v bode D.5. sa „350 EUR“ nahrádza „700 EUR“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. decembra 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. marca 2008

Za Radu

predseda

I. JARC


(1)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1352/2007 (Ú. v. EÚ L 303, 21.11.2007, s. 3).

(2)  Ú. v. ES L 124, 16.5.1997, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 105, 23.4.1983, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 2003.“;


27.3.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 85/5


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 276/2008

z 26. marca 2008,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007 ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovacia a zéleniny (1), najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 1580/2007 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 27. marca 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. marca 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 26. marca 2008, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

JO

56,9

MA

46,9

TN

123,3

TR

109,9

ZZ

84,3

0707 00 05

JO

196,3

MA

69,9

MK

99,4

TR

141,9

ZZ

126,9

0709 90 70

MA

55,7

TR

107,4

ZZ

81,6

0805 10 20

EG

45,0

IL

54,1

MA

54,6

TN

53,7

TR

56,9

ZZ

52,9

0805 50 10

IL

106,7

TR

119,8

ZA

133,3

ZZ

119,9

0808 10 80

AR

102,6

BR

82,4

CA

103,7

CL

94,2

CN

79,3

MK

39,9

US

115,3

UY

55,2

ZA

62,3

ZZ

81,7

0808 20 50

AR

78,8

CL

76,9

CN

63,2

ZA

93,7

ZZ

78,2


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ označuje „iné miesto pôvodu“.


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Európsky parlament a Rada

27.3.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 85/7


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

z 11. marca 2008

o použití Fondu solidarity Európskej únie podľa bodu 26 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení

(2008/267/ES)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (1), a najmä na jej bod 26,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002 z 11. novembra 2002, ktorým sa zriaďuje Fond solidarity Európskej únie (2),

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Európska únia zriadila Fond solidarity Európskej únie (ďalej len „fond“), aby prejavila solidaritu s obyvateľstvom regiónov postihnutých prírodnými katastrofami.

(2)

Medziinštitucionálna dohoda zo 17. mája 2006 umožňuje použitie fondu v rámci ročného stropu vo výške 1 miliardy EUR.

(3)

Nariadenie (ES) č. 2012/2002 obsahuje ustanovenia, podľa ktorých je možné fond použiť.

(4)

Spojené kráľovstvo predložilo žiadosť o použitie fondu v súvislosti s katastrofou zapríčinenou záplavami v júni a júli 2007,

ROZHODLI TAKTO:

Článok 1

V rámci všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2008 sa použije Fond solidarity Európskej únie s cieľom poskytnúť finančné prostriedky vo výške 162 387 985 EUR vo viazaných a platobných rozpočtových prostriedkoch.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Štrasburgu, 11. marca 2008

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

J. LENARČIČ


(1)  Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1. Dohoda zmenená a doplnená rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady 2008/29/ES (Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2008, s. 7).

(2)  Ú. v. ES L 311, 14.11.2002, s. 3.


Rada

27.3.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 85/8


ROZHODNUTIE RADY

zo 17. marca 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 1999/70/ES o externých audítoroch národných centrálnych bánk, pokiaľ ide o externého audítora Suomen Pankki

(2008/268/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Protokol o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky pripojený k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jeho článok 27 ods. 1,

so zreteľom na odporúčanie Európskej centrálnej banky ECB/2008/1 z 28. januára 2008 Rade Európskej únie o externom audítorovi Suomen Pankki (1),

keďže:

(1)

Účty Európskej centrálnej banky (ďalej len „ECB“) a národných centrálnych bánk Eurosystému overujú nezávislí externí audítori odporúčaní Radou guvernérov ECB a schválení Radou Európskej únie.

(2)

Keďže mandát súčasného externého audítora Suomen Pankki sa skončí po vykonaní auditu za finančný rok 2007, je potrebné vymenovať externého audítora od finančného roku 2008.

(3)

Suomen Pankki si za svojho externého audítora na finančné roky 2008 až 2012 vybrala spoločnosť KPMG Oy Ab.

(4)

Rada guvernérov ECB odporučila, aby sa spoločnosť KPMG Oy Ab vymenovala za externého audítora Suomen Pankki na finančné roky 2008 až 2012.

(5)

Je vhodné postupovať podľa odporúčania Rady guvernérov ECB a zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť rozhodnutie Rady 1999/70/ES (2),

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Článok 1 ods. 11 rozhodnutia 1999/70/ES sa nahrádza takto:

„11.   Spoločnosť KPMG Oy Ab sa týmto schvaľuje ako externý audítor Suomen Pankki na finančné roky 2008 až 2012.“

Článok 2

Toto rozhodnutie sa oznámi ECB.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 17. marca 2008

Za Radu

predseda

I. JARC


(1)  Ú. v. EÚ C 29, 1.2.2008, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 22, 29.1.1999, s. 69. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2007/883/ES (Ú. v. EÚ L 346, 29.12.2007, s. 20).


Komisia

27.3.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 85/9


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 19. marca 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2001/618/ES s cieľom zahrnúť departementy Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan a Nord vo Francúzsku do zoznamu regiónov bez výskytu Aujeszkeho choroby

[oznámené pod číslom K(2008) 1072]

(Text s významom pre EHP)

(2008/269/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 64/432/EHS z 26. júna 1964 o zdravotných problémoch zvierat ovplyvňujúcich obchod s hovädzím dobytkom a ošípanými vo vnútri Spoločenstva (1), a najmä na jej článok 9 ods. 2 a článok 10 ods. 2,

keďže:

(1)

Smernicou 64/432/EHS sa stanovujú predpisy pre obchod s určitými zvieratami vnútri Spoločenstva. Podľa článku 9 uvedenej smernice sa Komisii v prípade určitých nákazlivých chorôb vrátane Aujeszkeho choroby predkladajú na schválenie povinné národné programy. Okrem toho musia členské štáty podľa článku 10 smernice 64/432/EHS predložiť Komisii dokumentáciu o výskyte týchto chorôb na svojom území.

(2)

Rozhodnutie Komisie 2001/618/ES z 23. júla 2001 o dodatočných zárukách v obchode s ošípanými vo vnútri Spoločenstva, čo sa týka Aujeszkeho choroby, o kritériách na poskytovanie informácií o tejto chorobe a o zrušení rozhodnutia 93/24/EHS a 93/244/EHS (2) obsahuje zoznam členských štátov alebo ich regiónov bez výskytu Aujeszkeho choroby, v ktorých je podľa prílohy I zakázané očkovanie. Príloha II k rozhodnutiu 2001/618/ES obsahuje zoznam členských štátov alebo ich regiónov, v ktorých sa realizujú programy boja proti Aujeszkeho chorobe.

(3)

Program eradikácie Aujeszkeho choroby sa vo Francúzsku realizuje už niekoľko rokov a departementy Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan a Nord sú uvedené ako regióny, v ktorých sa realizuje schválený program eradikácie Aujeszkeho choroby.

(4)

Pokiaľ ide o status departementov Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan a Nord ako regiónov bez výskytu Aujeszkeho choroby, Francúzsko predložilo Komisii podpornú dokumentáciu, z ktorej vyplýva, že choroba bola v týchto departementoch eradikovaná.

(5)

Komisia preskúmala dokumentáciu, ktorú predložilo Francúzsko, a zistila, že je v súlade s článkom 10 ods. 1 smernice 64/432/EHS. Z tohto dôvodu by sa mali tieto departementy zaradiť do zoznamu uvedeného v prílohe I k rozhodnutiu 2001/618/ES.

(6)

Rozhodnutie 2001/618/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Prílohy I a II k rozhodnutiu 2001/618/ES sa nahrádzajú textom v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 19. marca 2008

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES 121, 29.7.1964, s. 1977/64. Smernica naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím Komisie 2007/729/ES (Ú. v. EÚ L 294, 13.11.2007, s. 26).

(2)  Ú. v. ES L 215, 9.8.2001, s. 48. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2007/729/ES.


PRÍLOHA

PRÍLOHA I

Členské štáty alebo ich regióny, ktoré sú bez výskytu Aujeszkeho choroby a v ktorých je očkovanie zakázané

Kód ISO

Členský štát

Regióny

CZ

Česká republika

všetky regióny

DK

Dánsko

všetky regióny

DE

Nemecko

všetky regióny

FR

Francúzsko

departementy Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d’Or, Côtes-d’Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute-Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Paris, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire-de-Belfort, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines

CY

Cyprus

celé územie

LU

Luxembursko

všetky regióny

AT

Rakúsko

celé územie

SK

Slovensko

všetky regióny

FI

Fínsko

všetky regióny

SE

Švédsko

všetky regióny

UK

Spojené kráľovstvo

všetky regióny v Anglicku, Škótsku a vo Walese

PRÍLOHA II

Členské štáty alebo ich regióny, v ktorých sa realizujú schválené programy boja proti Aujeszkeho chorobe

Kód ISO

Členský štát

Regióny

BE

Belgicko

celé územie

ES

Španielsko

územie autonómnych oblastí Galícia, País Vasco, Astúria, Kantábria, Navarra, La Rioja;

územie provincií León, Zamora, Palencia, Burgos, Valladolid a Ávila v autonómnej oblasti Castilla y León;

územie provincie Las Palmas na Kanárskych ostrovoch

IT

Taliansko

provincia Bolzano

NL

Holandsko

celé územie