ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 76

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
19. marca 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 247/2008, zo 17. marca 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov)

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 248/2008 zo 17. marca 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o vnútroštátne kvóty na mlieko

6

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 249/2008 zo 17. marca 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1425/2006, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých plastových vriec a vrecúšok s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a Thajsku

8

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 250/2008 z 18. marca 2008, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

13

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 251/2008 z 18. marca 2008 o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca marca 2008 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 533/2007 pre hydinové mäso

15

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 252/2008 z 18. marca 2008 o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca marca 2008 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 539/2007 pre niektoré výrobky v odvetví vajec a vaječného albumínu

17

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 253/2008 z 18. marca 2008 o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané počas prvých siedmich dní mesiaca marca 2008 v rámci colnej kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 1385/2007 pre hydinové mäso

19

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 254/2008 z 18. marca 2008 o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané počas prvých siedmich dní mesiaca marca 2008 v rámci colnej kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 1384/2007 pre hydinové mäso

21

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 255/2008 z 18. marca 2008 o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané počas prvých siedmich dní mesiaca marca 2008 v rámci colnej kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 1383/2007 pre hydinové mäso

23

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 256/2008 z 18. marca 2008 o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané počas prvých siedmich dní mesiaca marca 2008 v rámci colnej kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 1399/2007 pre niektoré mäsové výrobky s pôvodom vo Švajčiarsku

24

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 257/2008 z 18. marca 2008 o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané počas prvých siedmich dní mesiaca marca 2008 v rámci colnej kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 1382/2007 pre bravčové mäso

25

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 258/2008 z 18. marca 2008, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1109/2007 na hospodársky rok 2007/2008

26

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 259/2008 z 18. marca 2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005 v súvislosti s uverejňovaním informácií o prijímateľoch pomoci zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)

28

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 260/2008 z 18. marca 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ustanovením prílohy VII, v ktorej sa uvádzajú kombinácie účinnej látky a produktu, na ktoré sa vzťahuje výnimka, pokiaľ ide o ošetrenie fumigantom po zbere úrody ( 1 )

31

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/10/ES z 11. marca 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/39/ES o trhoch s finančnými nástrojmi, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu

33

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/11/ES z 11. marca 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/71/ES o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu ( 1 )

37

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/12/ES z 11. marca 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu

39

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/13/ES z 11. marca 2008, ktorou sa zrušuje smernica Rady 84/539/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa elektromedicínskeho zariadenia používaného vo veterinárnom lekárstve ( 1 )

41

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/18/ES z 11. marca 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 85/611/EHS o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP), pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu

42

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/19/ES z 11. marca 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/83/ES o životnom poistení, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu

44

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/20/ES z 11. marca 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2005/60/ES o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu ( 1 )

46

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/21/ES z 11. marca 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/675/EHS, ktorou sa zriaďuje Európsky výbor pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu

48

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/22/ES z 11. marca 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/109/ES o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu

50

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/23/ES z 11. marca 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/49/ES o kapitálovej primeranosti investičných spoločností a úverových inštitúcií, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu

54

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2008/233/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 17. marca 2008 v ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2004/558/ES o zavedení smernice Rady 64/432/EHS týkajúcej sa dodatočných záruk v rámci Spoločenstva pri obchodovaní s hovädzími zvieratami vzhľadom na infekčnú bovinnú rinotracheitídu a schválenie programov na jej zničenie, navrhnutých niektorými členskými štátmi [oznámené pod číslom K(2008) 1004]  ( 1 )

56

 

 

2008/234/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 18. marca 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2003/467/ES, pokiaľ ide o vyhlásenie, že určité správne oblasti Poľska sú úradne bez výskytu enzootickej leukózy dobytka [oznámené pod číslom K(2008) 974]  ( 1 )

58

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

19.3.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 76/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 247/2008,

zo 17. marca 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 37,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu,

keďže:

(1)

Spracovateľská pomoc určená na krátke ľanové vlákno a konopné vlákno s obsahom nečistôt a pazderia najviac 7,5 % sa poskytuje do konca hospodárskeho roku 2007/2008. Vzhľadom na priaznivé trendy na trhu s týmto druhom vlákien, na ktorý sa vzťahuje súčasná schéma pomoci, a s cieľom prispieť k upevneniu pozície inovačných výrobkov a ich odbytísk by sa poskytovanie tejto pomoci malo predĺžiť do konca hospodárskeho roku 2008/2009.

(2)

Nariadením Rady (ES) č. 1673/2000 z 27. júla 2000 o spoločnej organizácii trhu s ľanom a konope pestovanými na vlákno (1) sa ustanovilo zvýšenie úrovne spracovateľskej pomoci na dlhé ľanové vlákno počnúc hospodárskym rokom 2008/2009. Nariadenie (ES) č. 1673/2000 sa od hospodárskeho roku 2008/2009 nahradilo nariadením Rady (ES) č. 1234/2007. Ustanovenia nariadenia (ES) č. 1234/2007 boli navrhnuté s ohľadom na ustanovenia nariadenia (ES) č. 1673/2000, keďže sa mali uplatňovať od uvedeného hospodárskeho roku, vzhľadom na čo sa pomoc stanovila na predpokladanej úrovni. Keďže spracovateľská pomoc na krátke vlákna sa zachováva do konca hospodárskeho roku 2008/2009, spracovateľská pomoc na dlhé ľanové vlákna na uvedený ďalší hospodársky rok by sa mala zachovať na úrovni, s ktorou sa doteraz počítalo v nariadení (ES) č. 1673/2000 do konca hospodárskeho roku 2007/2008.

(3)

S cieľom podporiť výrobu vysokokvalitných krátkych ľanových a konopných vlákien sa pomoc poskytuje na vlákna s obsahom nečistôt a pazderia najviac 7,5 %. Členské štáty však môžu uplatniť výnimku z tohto obmedzenia a poskytnúť spracovateľskú pomoc na krátke ľanové vlákno s percentuálnym obsahom nečistôt a pazderia medzi 7,5 % a 15 % a na konopné vlákno s percentuálnym obsahom nečistôt a pazderia medzi 7,5 % a 25 %. Keďže táto možnosť je k dispozícii iba do konca hospodárskeho roku 2007/2008, je potrebné poskytnúť členským štátom možnosť uplatniť výnimku z tohto obmedzenia aj počas nasledujúceho hospodárskeho roku.

(4)

Keďže sa vynorili nové odbytiská, je nevyhnutné zaručiť minimálnu úroveň dodávky surovín. Aby sa teda naďalej zabezpečila primeraná úroveň výroby v každom členskom štáte, je potrebné predĺžiť obdobie uplatňovania národných garantovaných množstiev.

(5)

Dodatočnou pomocou sa podporuje pokračovanie v tradičnej výrobe ľanu v niektorých regiónoch Holandska, Belgicka a Francúzska. Aby sa naďalej umožnilo postupné prispôsobovanie štruktúr poľnohospodárskych podnikov novým trhovým podmienkam, je potrebné predĺžiť prechodnú pomoc do konca hospodárskeho roku 2008/2009.

(6)

Nariadenie (ES) č. 1234/2007 by sa preto malo príslušným spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1234/2007 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Nadpis pododdielu II oddielu I v kapitole IV hlavy I v časti II sa nahrádza takto:

„Pododdiel II

Ľan a konope pestované na vlákno“.

2.

Článok 91 sa mení a dopĺňa takto:

a)

prvý pododsek odseku 1 sa nahrádza týmito pododsekmi:

„1.   Pomoc na spracovanie dlhých ľanových stoniek rastlín pestovaných na vlákno sa poskytne schváleným prvotným spracovateľom na základe množstva vlákna skutočne získaného zo stoniek, na ktoré bola s poľnohospodárom uzatvorená kúpna zmluva.

V priebehu hospodárskeho roku 2008/2009 sa pomoc na spracovanie krátkych ľanových a konopných stoniek pestovaných na vlákno poskytne za rovnakých podmienok.“;

b)

odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Na účely tohto pododdielu sa pod pojmom ‚schválený prvotný spracovateľ‘ rozumie fyzická alebo právnická osoba alebo skupina fyzických alebo právnických osôb bez ohľadu na jej právne postavenie podľa vnútroštátneho práva alebo postavenia jej členov, ktorú schválil príslušný orgán členského štátu, na ktorého území sú umiestnené jej zariadenia na výrobu ľanového alebo konopného vlákna.“

3.

Článok 92 ods. 1 sa nahrádza takto:

„1.   Výška pomoci na spracúvanie ustanovenej v článku 91 sa určí takto:

a)

pre dlhé ľanové vlákno:

160 EUR za tonu v hospodárskom roku 2008/2009,

200 EUR za tonu v hospodárskom roku 2009/2010 a nasledujúcich rokoch;

b)

počas hospodárskeho roku 2008/2009 vo výške 90 EUR za tonu na krátke ľanové a konopné vlákno s obsahom nečistôt a pazderia najviac 7,5 %.

Členské štáty sa však môžu s prihliadnutím na tradičné odbytiská tiež rozhodnúť, že poskytnú pomoc:

a)

na krátke ľanové vlákno obsahujúce percentuálny podiel nečistôt a pazderia v rozmedzí od 7,5 % do 15 %;

b)

na konopné vlákno obsahujúce percentuálny podiel nečistôt a pazderia v rozmedzí od 7,5 % do 25 %.

V prípadoch uvedených v druhom pododseku členské štáty poskytnú pomoc s ohľadom na množstvo, ktoré nie je vyššie ako to, ktoré by sa vyrobilo pri zohľadnení 7,5 % nečistôt a pazderia.“

4.

Článok 94 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Maximálne garantované množstvo dlhého ľanového vlákna, na ktoré možno poskytnúť pomoc za hospodársky rok, sa stanovuje na 80 878 ton. Toto množstvo sa v súlade s bodom A.I prílohy XI pomerne rozdelí medzi určité členské štáty ako národné garantované množstvá.“;

b)

za odsek 1 sa vkladá tento odsek:

„1a.   Maximálne garantované množstvo krátkeho ľanového vlákna a konopného vlákna, na ktoré možno poskytnúť pomoc za hospodársky rok 2008/2009, sa stanovuje na 147 265 ton. Toto množstvo sa v súlade s bodom A.II prílohy XI pomerne rozdelí medzi určité členské štáty ako národné garantované množstvá.“;

c)

dopĺňa sa tento odsek:

„3.   Každý členský štát môže previesť časť svojho národného garantovaného množstva uvedeného v odseku 1 do svojho národného garantovaného množstva uvedeného v odseku 1a a naopak.

Prevody uvedené v prvom pododseku sa uskutočňujú na základe ekvivalencie jednej tony dlhého ľanového vlákna a 2,2 tony krátkeho ľanového vlákna a konopného vlákna.

Pomoc na spracúvanie sa poskytne len so zreteľom na množstvá uvedené v odsekoch 1, prípadne 1a, prispôsobené v súlade s prvými dvoma pododsekmi tohto odseku.“

5.

Za článok 94 sa vkladá tento článok:

„Článok 94a

Dodatočná pomoc

Počas hospodárskeho roku 2008/2009 sa poskytne dodatočná pomoc schválenému prvotnému spracovateľovi so zreteľom na oblasti, kde bol zasiaty ľan v zónach I a II, tak ako sa uvádza v bode A.III prílohy XI, a produkciu stoniek, ktoré sú predmetom:

a)

kúpnej zmluvy alebo záväzku uvedeného v článku 91 ods. 1 a

b)

pomoci na spracovanie na dlhé vlákno.

Množstvo dodatočnej pomoci je 120 EUR na hektár v zóne I a 50 EUR na hektár v zóne II.“

6.

Príloha XI sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. júla 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. marca 2008

Za Radu

predseda

I. JARC


(1)  Ú. v. ES L 193, 29.7.2000, s. 16. Nariadenie zrušené nariadením (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1).


PRÍLOHA

Bod A prílohy XI sa nahrádza takto:

„A.I.

Rozdelenie maximálne garantovaného množstva dlhého ľanového vlákna uvedeného v článku 94 ods. 1 medzi členské štáty:

Belgicko

13 800

Bulharsko

13

Česká republika

1 923

Nemecko

300

Estónsko

30

Španielsko

50

Francúzsko

55 800

Lotyšsko

360

Litva

2 263

Holandsko

4 800

Rakúsko

150

Poľsko

924

Portugalsko

50

Rumunsko

42

Slovensko

73

Fínsko

200

Švédsko

50

Spojené kráľovstvo

50

A.II.

Rozdelenie maximálne garantovaného množstva krátkeho ľanového a konopného vlákna uvedeného v článku 94 ods. 1a medzi členské štáty na hospodársky rok 2008/2009

Množstvo uvedené v článku 94 ods. 1a sa rozdelí formou:

a)

národných garantovaných množstiev pre tieto členské štáty:

Belgicko

10 350

Bulharsko

48

Česká republika

2 866

Nemecko

12 800

Estónsko

42

Španielsko

20 000

Francúzsko

61 350

Lotyšsko

1 313

Litva

3 463

Maďarsko (1)

2 061

Holandsko

5 550

Rakúsko

2 500

Poľsko

462

Portugalsko

1 750

Rumunsko

921

Slovensko

189

Fínsko

2 250

Švédsko

2 250

Spojené kráľovstvo

12 100

b)

5 000 ton sa rozdelí v národných garantovaných množstvách na hospodársky rok 2008/2009 medzi Dánsko, Írsko, Grécko, Taliansko a Luxembursko. Takéto rozdelenie sa určí na základe oblastí, ktoré sú predmetom jednej zo zmlúv, alebo záväzkov uvedených v článku 91 ods. 1.

A.III.

Zóny oprávnené na pomoc uvedenú v článku 94a

Zóna I

1.

Územie Holandska,

2.

Tieto belgické obce: Assenede, Beveren-Waas, Blankenberge, Bredene, Brugge, Damme, De Haan, De Panne, Diksmuide (okrem obcí Vladslo a Woumen), Gistel, Jabbeke, Knokke-Heist, Koksijde, Lo-Reninge, Middelkerke, Nieuwpoort, Oostende, Oudenburg, Sint-Gillis-Waas (len Meerdonk), Sint-Laureins, Veurne a Zuienkerke.

Zóna II

1.

Oblasti Belgicka, iné ako tie, ktoré sú zahrnuté v zóne I.

2.

Tieto oblasti Francúzska:

departmán Nord,

okresy Béthune, Lens, Calais, Saint-Omer a kantón Marquise v departmáne Pas-de-Calais,

okresy Saint-Quentin a Vervins v departmáne Aisne,

okresy Charleville-Mézières v departmáne Ardennes.“.


(1)  Národné garantované množstvo stanovené pre Maďarsko sa vzťahuje iba na konopné vlákno.


19.3.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 76/6


NARIADENIE RADY (ES) č. 248/2008

zo 17. marca 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o vnútroštátne kvóty na mlieko

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 37,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu,

keďže:

(1)

V prílohe IX k nariadeniu Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1) sa stanovujú vnútroštátne kvóty na mlieko na sedem 12-mesačných období začínajúcich sa 1. apríla 2008 v rámci systému kvót na mlieko s cieľom obmedziť výrobu.

(2)

V článku 66 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa ustanovuje, že tieto kvóty sa stanovia bez toho, aby bola dotknutá možnosť preskúmania vzhľadom na všeobecnú situáciu na trhu a konkrétne podmienky existujúce v určitých členských štátoch.

(3)

Rada požiadala Komisiu, aby vypracovala správu o vyhliadkach trhu, keď sa v plnom rozsahu uskutoční reforma spoločnej organizácie trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami z roku 2003, s cieľom posúdiť primeranosť prideľovania dodatočných kvót.

(4)

Táto správa bola vypracovaná a dospelo sa v nej k záveru, že súčasná situácia na trhu Spoločenstva a na svetových trhoch a odhad situácie na nich v období do roku 2014 oprávňujú na dodatočné zvýšenie kvóty o 2 %, aby sa umožnilo vyrábať v Spoločenstve viac mlieka s cieľom uspokojiť požiadavky vznikajúcich trhov na mliečne výrobky.

(5)

Preto je náležité zvýšiť kvóty vo všetkých členských štátoch od 1. apríla 2008 o 2 %, ako sa uvádza v prílohe IX k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

(6)

Nariadenie (ES) č. 1234/2007 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Bod 1 prílohy IX k nariadeniu (ES) č. 1234/2007 sa nahrádza textom v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. marca 2008

Za Radu

predseda

I. JARC


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.


PRÍLOHA

„1.   Vnútroštátne kvóty

Členský štát

Množstvo (v tonách)

Belgicko

3 427 288,740

Bulharsko

998 580,000

Česká republika

2 792 689,620

Dánsko

4 612 619,520

Nemecko

28 847 420,391

Estónsko

659 295,360

Írsko

5 503 679,280

Grécko

836 923,260

Španielsko

6 239 289,000

Francúzsko

25 091 321,700

Taliansko

10 740 661,200

Cyprus

148 104,000

Lotyšsko

743 220,960

Litva

1 738 935,780

Luxembursko

278 545,680

Maďarsko

2 029 861,200

Malta

49 671,960

Holandsko

11 465 630,280

Rakúsko

2 847 478,469

Poľsko

9 567 745,860

Portugalsko

1 987 521,000

Rumunsko

3 118 140,000

Slovinsko

588 170,760

Slovensko

1 061 603,760

Fínsko

2 491 930,710

Švédsko

3 419 595,900

Spojené kráľovstvo

15 125 168,940“


19.3.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 76/8


NARIADENIE RADY (ES) č. 249/2008

zo 17. marca 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1425/2006, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých plastových vriec a vrecúšok s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a Thajsku

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 384/96 z 22. decembra 1995 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) (ďalej len „základné nariadenie“), a najmä na jeho články 9 a 11 ods. 3,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1425/2006 z 25. septembra 2006, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých plastových vriec a vrecúšok s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a Thajsku a ukončuje sa konanie týkajúce sa dovozu určitých plastových vriec a vrecúšok s pôvodom v Malajzii (2),

so zreteľom na návrh predložený Komisiou po porade s poradným výborom,

keďže:

1.   EXISTUJÚCE OPATRENIA

(1)

Po prešetrovaní (ďalej len „pôvodné prešetrovanie“) Rada nariadením (ES) č. 1425/2006 uložila konečné antidumpingové clo na dovoz určitých plastových vriec a vrecúšok s pôvodom okrem iného v Čínskej ľudovej republike.

1.1.   Začiatok predbežného preskúmania

(2)

Z iniciatívy Komisie sa v súvislosti s čínskym vyvážajúcim výrobcom, spoločnosťou Xinhui Alida Polythene Limited (ďalej len „Xinhui Alida“ alebo „spoločnosť“), na ktorú sa vzťahujú platné antidumpingové opatrenia, začalo čiastočné predbežné preskúmanie uvedeného nariadenia. Toto čiastočné predbežné preskúmanie sa začalo z iniciatívy Komisie na základe dôkazov prima facie, ktoré predložila spoločnosť.

(3)

Preskúmanie sa začalo na základe článku 11 ods. 3 základného nariadenia. V dôkazoch, ktoré Komisia dostala od spoločnosti Xinhui Alida, spoločnosť tvrdila, že pokiaľ ide o ňu, okolnosti, na základe ktorých sa stanovili opatrenia, sa zmenili a tieto zmeny sú trvalej povahy.

(4)

Z informácií, ktoré má Komisia k dispozícii, vyplýva, že pokiaľ ide o túto spoločnosť, zjavne existujú podmienky trhového hospodárstva, čo potvrdzuje aj tvrdenie spoločnosti, že splnila kritériá uvedené v článku 2 ods. 7 písm. c) základného nariadenia. Spoločnosť takisto tvrdila, že štruktúra jej predaja sa od obdobia, na základe ktorého boli pôvodné opatrenia zavedené, trvalo zmenila, pokiaľ ide o množstvo a miesto určenia, a rovnako sa zmenila výrobná kapacita. Spoločnosť ďalej tvrdila, že porovnanie normálnej hodnoty založenej na jej vlastných nákladoch a cenách a jej vývozných cenách do Spoločenstva by viedlo k značnému zníženiu dumpingu pod úroveň súčasných opatrení a poskytla o tom dôkazy prima facie.

(5)

V tejto súvislosti spoločnosť tvrdila, že na vyrovnanie dumpingu nie je potrebné naďalej uplatňovať opatrenia na súčasnej úrovni, ktoré vychádzali z úrovne dumpingu stanovenej v minulosti.

(6)

Po porade s poradným výborom Komisia rozhodla, že existujú dostatočné dôkazy na začatie čiastočného predbežného preskúmania, uverejnila oznámenie („oznámenie o začatí“) (3) a začala prešetrovanie, ktorého rozsah bol obmedzený na skúmanie dumpingu.

1.2.   Strany, ktorých sa prešetrovanie týka

(7)

Komisia o začatí preskúmania oficiálne upovedomila spoločnosť Xinhui Alida a jej prepojené spoločnosti, ako aj zástupcov vyvážajúcej krajiny. Zainteresované strany dostali možnosť písomne predložiť svoje stanoviská a požiadať o vypočutie.

(8)

Komisia tiež zaslala žiadateľovi a jeho prepojeným spoločnostiam dotazník a dostala ho vyplnený v rámci lehoty stanovenej na tento účel. Komisia získala a overila všetky informácie, ktoré považovala za potrebné na účely určenia dumpingu a trhovohospodárskeho zaobchádzania, a vykonala overovacie návštevy v priestoroch týchto spoločností:

Xinhui Alida Polythene Limited, Xinhui, Čína,

Horneman Chemplas (Far East) Limited, Hongkong,

British Polythene Industries plc, Stockton-on-Tees, Spojené kráľovstvo,

Thai Plastic Bags Industries Co., Ltd, Nakonpathom, Thajsko,

Thai Griptech Co., Ltd, Samae-Dum, Bangkok, Thajsko,

Sahachit Watana Co., Ltd, Nongkaem, Bangkok, Thajsko.

1.3.   Obdobie revízneho prešetrovania

(9)

Prešetrovanie dumpingu sa vzťahovalo na obdobie od 1. júla 2005 do 30. júna 2006 (ďalej len „obdobie revízneho prešetrovania“ alebo „ORP“).

2.   PRÍSLUŠNÝ VÝROBOK A PODOBNÝ VÝROBOK

2.1.   Príslušný výrobok

(10)

Príslušným výrobkom v tomto preskúmaní je rovnaký výrobok ako v prípade pôvodného prešetrovania, t. j. plastové vrecia a vrecúška s obsahom najmenej 20 % hmotnosti polyetylénu a s fóliou s hrúbkou najviac 100 mikrometrov (μm), s pôvodom v ČĽR, v súčasnosti zaradené pod kódy KN ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 a ex 3923 29 90 (kódy TARIC 3923210020, 3923291020 a 3923299020).

2.2.   Podobný výrobok

(11)

Zo súčasného preskúmania vyplynulo, že spoločnosť Xinhui Alida neuskutočnila predaj výrobkov na čínskom domácom trhu, a preto sa nevyrábal žiadny podobný výrobok.

3.   TRHOVOHOSPODÁRSKE ZAOBCHÁDZANIE (ďalej len „THZ“)

(12)

Vo všetkých antidumpingových prešetrovaniach týkajúcich sa dovozu výrobkov s pôvodom v ČĽR sa normálna hodnota u vyvážajúcich výrobcov, u ktorých sa zistilo, že spĺňajú kritéria stanovené v článku 2 ods. 7 písm. c), určuje v súlade s článkom 2 ods. 1 až 6 základného nariadenia. Len na pripomenutie v krátkosti uvádzame tieto kritériá:

obchodné rozhodnutia a náklady sa stanovujú ako reakcia na trhové podmienky bez výrazného zasahovania štátu,

účtovné záznamy sa nezávisle preverujú v súlade s medzinárodnými účtovnými štandardmi a uplatňujú na všetky účely,

neexistujú výrazné deformácie prenesené z bývalého systému netrhového hospodárstva,

právnu istotu a stabilitu zabezpečujú zákony o bankrote a vlastníctve,

meny sa vymieňajú na základe trhovej sadzby.

(13)

Útvary Komisie dospeli k záveru, že spoločnosť Xinhui Alida preukázala, že splnila päť kritérií uvedených v článku 2 ods. 7 písm. c) základného nariadenia, a preto navrhli, aby jej bolo poskytnuté THZ.

(14)

Spoločnosť Xinhui Alida aj výrobné odvetvie Spoločenstva sa mali možnosť k uvedeným zisteniam vyjadriť.

(15)

Výrobné odvetvie Spoločenstva vznieslo námietku voči poskytnutiu THZ spoločnosti Xinhui Alida, pričom uviedlo, že spoločnosť nemá jasnú správu a riadenie a že zničila niektoré dokumenty, ktoré potrebovala na to, aby preukázala svoj nárok na THZ.

(16)

Podľa stanov spoločnosti sú členovia predstavenstva menovaní akcionármi v závislosti od ich majetkového podielu v spoločnosti Xinhui Alida, v súčasnosti však obaja akcionári menujú rovnaký počet členov napriek tomu, že nevlastnia rovnaký počet akcií. Z tohto dôvodu však nie sú správa a riadenie spoločnosti nejasné. Väčšinu akcií menšinového akcionára vlastní väčšinový akcionár spoločnosti Xinhui Alida, v zložení predstavenstva sa preto odráža skutočná vlastnícka štruktúra spoločnosti Xinhui Alida.

(17)

Výrobné odvetvie ďalej argumentovalo skutočnosťou, že spoločnosť nebola schopná poskytnúť originály dokladov o bankovom prevode týkajúcich sa splatenia základného imania, platby za právo užívania pôdy a platby štátu za jeho podiel, keď celá spoločnosť prešla do súkromného vlastníctva, pretože spoločnosť v súlade so svojimi pravidlami neuchováva dokumenty viac ako 7 rokov. Spoločnosť však bola schopná poskytnúť dôkazy o týchto transakciách zo zdrojov preverených auditom a vzhľadom na čas, ktorý uplynul od týchto udalostí, sa nepredloženie originálov dokladov o bankovom prevode nepovažovalo za výnimočné.

(18)

Tieto argumenty boli zohľadnené, no keďže neboli predložené žiadne dôkazy, ktoré by zmenili rozhodnutie Komisie poskytnúť spoločnosti Xinhui Alida THZ, argumenty výrobného odvetvia Spoločenstva boli zamietnuté.

(19)

Prebehli konzultácie s poradným výborom a priamo zainteresovaným stranám sa poskytli zodpovedajúce informácie. Hlavné argumenty, ktoré predložilo výrobné odvetvie Spoločenstva, sa už hodnotili v predchádzajúcich odsekoch.

4.   DUMPING

4.1.   Normálna hodnota

4.1.1.   Metodika používaná na stanovenie normálnej hodnoty

(20)

Podľa článku 2 ods. 2 základného nariadenia Komisia najprv posúdila, či bol domáci predaj podobného výrobku nezávislým zákazníkom uskutočnený vyvážajúcim výrobcom reprezentatívny, t. j. či sa celkový objem tohto predaja rovnal alebo bol vyšší ako 5 % celkového objemu zodpovedajúcich vývozných predajov do Spoločenstva. Vzhľadom na skutočnosť, že spoločnosť Xinhui Alida neuskutočnila počas ORP predaj výrobkov na domácom trhu, normálna hodnota spoločnosti bola stanovená v súlade s ustanoveniami článku 2 ods. 3 tak, ako je uvedené nižšie.

4.1.2.   Stanovenie normálnej hodnoty

(21)

Vzhľadom na neexistenciu domáceho predaja bola normálna hodnota stanovená na základe ustanovení článku 2 ods. 3 základného nariadenia tak, že k priemerným výrobným nákladom spoločnosti Xinhui Alida v priebehu ORP sa pripočítali vzniknuté predajné, všeobecné a administratívne (ďalej len „PVA“) náklady a vážený priemer zisku.

(22)

Spoločnosť Xinhui Alida namietala, že jej výrobné náklady by mali byť upravené tak, aby sa zohľadnili rozdiely v postupoch odpisovania medzi ňou a jej materskou spoločnosťou British Polythene Industries plc (ďalej len „BPI“) v Spojenom kráľovstve, s ktorou sa jej účty konsolidujú. Spoločnosť Xinhui Alida poskytla dôkazy s cieľom preukázať, že spoločnosť BPI upravila odpisy jej majetku v priebehu procesu konsolidácie, a uviedla, že miera odpisovania je v Číne stanovená zákonom, v dôsledku čoho spoločnosť nemôže harmonizovať svoje postupy odpisovania.

(23)

Táto námietka bola zamietnutá, čiastočne preto, že zákon sa v Číne zmenil v roku 2001 a už nestanovuje mieru odpisovania, a čiastočne preto, že výrobné náklady spoločnosti Xinhui Alida za ORP sú náklady uvedené v jej účtoch preverených auditom a nie náklady upravené s cieľom umožniť konsolidáciu v Spojenom kráľovstve. Príslušný majetok sa navyše preskúmal, pričom sa zistilo, že aj po 10 rokoch sa väčšina z neho používa.

(24)

Spoločnosť Xinhui Alida tiež namietala, že náklady na suroviny by mali byť upravené tak, aby sa zohľadnila skutočnosť, že časť sumy zaplatenej jej dodávateľovi, spoločnosti Horneman Chemplas (Far East) Limited, bola v skutočnosti zaplatená jej holdingovej spoločnosti Venture Hong Kong, ktorú spoločne vlastnia spoločnosti Horneman Chemplas a British Polythene Industries plc (ďalej len „BPI“). Aj táto námietka bola zamietnutá. Predovšetkým sa zistilo, že hoci spoločnosti Horneman Chemplas a Xinhui Alida sú prepojenými spoločnosťami, cena, ktorú spoločnosť Horneman Chemplas účtovala spoločnosti Xinhui Alida, bola primeraná trhová cena zahŕňajúca aj malú obchodnú prirážku, o ktorú spoločnosť Horneman zvýšila cenu, za ktorú tovar kúpila s cieľom pokryť svoje náklady. Spoločnosť Horneman navyše tieto čiastky nevrátila priamo spoločnosti Xinhui Alida vo forme napr. množstvovej zľavy alebo dobropisov, ale spoločnosti Venture Hong Kong, ktorá ich previedla na Xinhui Alida vo forme kapitálových injekcií a ďalších platieb. Preto sa nemôžu posudzovať ako bežná zľava z ceny, ktorú predávajúci poskytol kupujúcemu.

(25)

Údaje o predajných, všeobecných a administratívnych nákladoch a váženom priemere zisku sa získali od spoločností, ktoré odpovedali na dotazník zaslaný spoločnostiam v analogickej krajine stanovenej ďalej.

4.1.3.   Analogická krajina

(26)

Vzhľadom na neexistenciu domáceho predaja sa v súlade s ustanoveniami článku 2 ods. 6 písm. c) základného nariadenia na stanovenie normálnej hodnoty pre spoločnosť Xinhui Alida použili údaje z analogickej krajiny. V oznámení o začatí prešetrovania bola ako analogická krajina uvedená Malajzia, avšak so spoluprácou v rámci prešetrovania nesúhlasila žiadna spoločnosť. Spolupracovali však tri spoločnosti z Thajska, ktoré predávali výrobky na domácom trhu. Z údajov, ktoré tieto spoločnosti poskytli a ktoré sa overili v ich priestoroch, sa vypočítal vážený priemer PVA nákladov a zisk.

4.2.   Vývozné ceny

(27)

Kedykoľvek sa vývoz spoločnosti Xinhui Alida uskutočňoval priamo nezávislým zákazníkom v Spoločenstve, vývozné ceny sa určovali na základe cien skutočne zaplatených alebo splatných za príslušný výrobok v priebehu ORP v súlade s článkom 2 ods. 8 základného nariadenia.

(28)

Veľká väčšina predaja spoločnosti Xinhui Alida však bola určená buď jej prepojenej spoločnosti Horneman Chemplas v Hongkongu na účely ďalšieho konečného predaja do Spoločenstva, alebo jej prepojenej spoločnosti BPI v Spojenom kráľovstve na účely konečného predaja v rámci Spoločenstva. Pokiaľ ide o tento vývozný predaj do Spoločenstva, vývozná cena bola stanovená na základe článku 2 ods. 9 základného nariadenia, t. j. na základe ceny ďalšieho predaja skutočne zaplatenej alebo splatnej v priebehu ORP prepojenej spoločnosti zo strany prvého nezávislého kupujúceho v Spoločenstve, upravenej o všetky náklady, ktoré vznikli od dovozu do ďalšieho predaja, a o zisk.

4.3.   Porovnanie

(29)

Normálna hodnota sa porovnala s vývoznou cenou na základe ceny zo závodu a na rovnakej úrovni obchodovania. V snahe zabezpečiť spravodlivé porovnanie sa v súlade s článkom 2 ods. 10 základného nariadenia zobrali do úvahy rozdiely vo faktoroch, o ktorých sa preukázalo, že ovplyvňujú ceny a ich porovnateľnosť. Na základe tohto sa podľa potreby a ak to bolo odôvodnené vykonali úpravy rozdielov v zľavách, rabatoch, províziách, nákladoch na prepravu, poistenie, manipuláciu, balenie, nákladoch na úvery, bankových poplatkoch a dovozných clách.

(30)

Pretože prepojený dovozca v Spojenom kráľovstve vystupuje vo funkcii podobnej funkcii sprostredkovateľa pôsobiaceho na základe provízie, vývozná cena sa upravila o províziu v súlade s článkom 2 ods. 10 bodom i) základného nariadenia. Úroveň provízie sa vypočítala na základe priamych dôkazov poukazujúcich na existenciu prirážky a predajných nákladov súvisiacich s týmito funkciami.

4.4.   Dumpingové rozpätie

(31)

V súlade s článkom 2 ods. 11 základného nariadenia sa vážený priemer normálnej hodnoty porovnával podľa druhu s váženým priemerom vývoznej ceny zodpovedajúceho druhu príslušného výrobku.

(32)

Dumpingové rozpätie v prípade spoločnosti Xinhui Alida vyjadrené ako percento čistej franko ceny na hranici Spoločenstva pred preclením sa stanovilo na úrovni 4,3 %.

5.   TRVALÝ CHARAKTER ZMENENÝCH OKOLNOSTÍ

(33)

V súlade s článkom 11 ods. 3 základného nariadenia sa takisto preskúmalo, či by zmenené okolnosti mohli mať trvalý charakter.

(34)

Po prvé, je nutné poznamenať, že spoločnosť bola schopná dokázať, že by jej malo byť poskytnuté THZ, a preto mala nárok na vlastné individuálne dumpingové rozpätie. Dôvody, na základe ktorých jej bolo poskytnuté THZ, je potrebné považovať za trvalé, keďže sa týkajú dlhodobej štruktúry a obchodného modelu spoločnosti. Po druhé, vyžiadali sa informácie o vývoji jednotlivých druhov výrobkov a pohyboch ceny po skončení ORP v júni 2006. Spoločnosť poskytla dôkazy s cieľom preukázať, že ceny surovín sa v druhej polovici roka 2006 zvýšili a hoci koncom roka 2006 opäť klesli, na úroveň dosiahnutú v priebehu ORP sa nevrátili. Vzhľadom na politiku transferového oceňovania medzi spoločnosťou Xinhui Alida a jej materskou spoločnosťou, ktorú uplatňuje materská spoločnosť, je zrejmé, že v druhej polovici roka 2006 zostala transferová cena stabilná, zatiaľ čo ceny surovín sa značne zvýšili. BPI tiež preukázala, že jej cena pri ďalšom predaji zostala v priebehu druhej polovice roka 2006 stabilná, v dôsledku čoho sa dumpingové rozpätie vypočítané pre ORP zrejme vzťahovalo na celý zvyšok kalendárneho roka 2006.

(35)

Spoločnosť tvrdila, že štruktúra jej predaja, pokiaľ ide o množstvo a miesto určenia, sa od pôvodného obdobia prešetrovania, ktoré prebiehalo od apríla 2004 do marca 2005, trvalo zmenila.

(36)

Z dôkazov získaných počas prešetrovania vyplýva, že nie je pravdepodobné, že by sa správanie spoločnosti vrátane okolností, ktoré viedli k začatiu tohto preskúmania, v blízkej budúcnosti zmenili spôsobom, ktorý by ovplyvnil zistenia súčasného preskúmania. Táto skutočnosť by preto svedčila o tom, že príslušné zmeny rovnako ako závery preskúmania majú trvalý charakter.

6.   ANTIDUMPINGOVÉ OPATRENIA

(37)

Vzhľadom na výsledky prešetrovania sa považuje za vhodné zmeniť antidumpingovú colnú sadzbu, ktorá sa uplatňuje na dovoz príslušného výrobku spoločnosťou Xinhui Alida, na 4,3 %.

7.   ZVEREJNENIE

(38)

Zainteresované strany boli oboznámené o základných skutočnostiach a úvahách, na základe ktorých sa mala odporúčať zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 1425/2006, a dostali možnosť vyjadriť sa.

(39)

Spoločnosť namietala proti zverejneným zisteniam v prípadoch, keď boli jednotlivé úpravy požadované spoločnosťou zamietnuté, pričom išlo o výpočet odpisov v Číne, zaobchádzanie s kurzovými ziskami dosiahnutými v Spojenom kráľovstve a údajnú zľavu na suroviny. Spoločnosť však neposkytla žiadne nové dôkazy, ktorými by tieto námietky doložila, a preto boli opäť zamietnuté.

(40)

Výrobné odvetvie Spoločenstva požadovalo ďalšie informácie o výpočte stanovenej normálnej hodnoty, ktorá bola určená na základe údajov z Thajska, ale neposkytlo žiadne dôkazy, ktorými by výpočet alebo použitú metodiku spochybnilo alebo napadlo,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tabuľka v článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1425/2006 sa týmto mení a dopĺňa takto:

Krajina

Spoločnosť

Sadzba cla (%)

Doplnkový kód TARIC

Čínska ľudová republika

Xinhui Alida Polythene Limited, Xinhui

4,3 %

A854

Zoznam spoločností v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1425/2006 sa týmto mení a dopĺňa vyňatím tohto:

XINHUI ALIDA POLYTHENE LIMITED

Xinhui

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. marca 2008

Za Radu

predseda

I. JARC


(1)  Ú. v. ES L 56, 6.3.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2117/2005 (Ú. v. EÚ L 340, 23.12.2005, s. 17).

(2)  Ú. v. EÚ L 270, 29.9.2006, s. 4. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1356/2007 (Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2007, s. 5).

(3)  Ú. v. EÚ C 54, 9.3.2007, s. 5.


19.3.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 76/13


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 250/2008

z 18. marca 2008,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007 ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovacia a zéleniny (1), najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 1580/2007 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 19. marca 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. marca 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 18. marca 2008, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

JO

60,4

MA

58,1

TN

134,4

TR

105,4

ZZ

89,6

0707 00 05

JO

178,8

MA

90,4

TR

175,5

ZZ

148,2

0709 90 70

MA

86,5

TR

147,7

ZZ

117,1

0709 90 80

EG

238,6

ZZ

238,6

0805 10 20

EG

42,7

IL

56,5

MA

51,8

TN

53,6

TR

50,7

ZA

43,3

ZZ

49,8

0805 50 10

EG

107,9

IL

106,3

SY

109,7

TR

130,4

ZA

147,5

ZZ

120,4

0808 10 80

AR

91,4

BR

76,9

CA

98,7

CL

100,7

CN

72,7

MK

46,8

US

104,7

UY

87,6

ZA

69,5

ZZ

83,2

0808 20 50

AR

81,5

CL

84,1

CN

57,9

ZA

90,2

ZZ

78,4


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ označuje „iné miesto pôvodu“.


19.3.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 76/15


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 251/2008

z 18. marca 2008

o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca marca 2008 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 533/2007 pre hydinové mäso

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2777/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii trhu s hydinovým mäsom (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (2), a najmä na jeho článok 7 ods. 2,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 533/2007 zo 14. mája 2007 ktorým sa otvárajú colné kvóty a zabezpečuje ich správa v odvetví hydinového mäsa (3), a najmä na jeho článok 5 ods. 6,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 533/2007 sa otvorili colné kvóty na dovoz produktov v sektore hydinového mäsa.

(2)

Žiadosti o dovozné povolenia podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca marca 2008 na čiastkové obdobie od 1. apríla do 30. júna 2008 pri niektorých kvótach prevyšujú množstvá, ktoré sú k dispozícii. Z uvedeného dôvodu by sa malo určiť, do akej miery sa môžu dovozné povolenia vydávať stanovením koeficientu pridelenia, ktorý sa má uplatňovať na požadované množstvá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na žiadosti o dovozné povolenia podané podľa nariadenia (ES) č. 533/2007 na čiastkové obdobie od 1. apríla do 30. júna 2008 sa uplatňujú koeficienty pridelenia uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 19. marca 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. marca 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 77. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 679/2006 (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2006, s. 1). Nariadenie (EHS) č. 2777/75 sa nahrádza nariadením (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1) s účinnosťou od 1. júla 2008.

(2)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 289/2007 (Ú. v. EÚ L 78, 17.3.2007, s. 17).

(3)  Ú. v. EÚ L 125, 15.5.2007, s. 9.


PRÍLOHA

Číslo skupiny

Poradové číslo

Koeficient pridelenia pre žiadosti o dovozné povolenia podané na čiastkové obdobie od 1.4.2008-30.6.2008

(%)

P1

09.4067

4,558380

P2

09.4068

53,742902

P3

09.4069

1,428582

P4

09.4070

 (1)


(1)  Neuplatňuje sa: žiadosti sú nižšie ako množstvá, ktoré sú k dispozícii.


19.3.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 76/17


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 252/2008

z 18. marca 2008

o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca marca 2008 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 539/2007 pre niektoré výrobky v odvetví vajec a vaječného albumínu

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2771/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii trhu s vajcami (1), a najmä na jeho článok 6 ods. 1,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2783/75 z 29. októbra 1975 o spoločnom systéme obchodovania s ovalbumínom a laktalbumínom (2), a najmä na jeho článok 4 ods. 1,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (3), a najmä na jeho článok 7 ods. 2,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 539/2007 z 15. mája 2007, ktorým sa otvárajú colné kvóty a zabezpečuje ich správa v odvetví vajec a vaječného albumínu (4), a najmä na jeho článok 5 ods. 6,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 539/2007 sa otvorili colné kvóty na dovoz výrobkov v odvetví vajec a vaječného albumínu.

(2)

Žiadosti o dovozné povolenia podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca marca 2008 na čiastkové obdobie od 1. apríla do 30. júna 2008 pri niektorých kvótach prevyšujú množstvá, ktoré sú k dispozícii. Z uvedeného dôvodu by sa malo určiť, do akej miery sa môžu dovozné povolenia vydávať stanovením koeficientu pridelenia, ktorý sa má uplatňovať na požadované množstvá.

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na žiadosti o dovozné povolenia podané podľa nariadenia (ES) č. 539/2007 na čiastkové obdobie od 1. apríla do 30. júna 2008 sa uplatňujú koeficienty pridelenia uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 19. marca 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. marca 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 49. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 679/2006 (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2006, s. 1). Nariadenie (EHS) č. 2771/75 sa nahrádza nariadením (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1) s účinnosťou od 1. júla 2008.

(2)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 104. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 2916/95 (Ú. v. ES L 305, 19.12.1995, s. 49).

(3)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 289/2007 (Ú. v. EÚ L 78, 17.3.2007, s. 17).

(4)  Ú. v. EÚ L 128, 16.5.2007, s. 19.


PRÍLOHA

Číslo skupiny

Poradové číslo

Koeficient pridelenia pre žiadosti o dovozné povolenia podané na čiastkové obdobie od 1.4.2008-30.6.2008

(%)

E1

09.4015

 (1)

E2

09.4401

33,731344

E3

09.4402

 (2)


(1)  Neuplatňuje sa: Komisii nebola predložená žiadna žiadosť o povolenie.

(2)  Neuplatňuje sa: Žiadosti sú nižšie ako množstvá, ktoré sú k dispozícii.


19.3.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 76/19


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 253/2008

z 18. marca 2008

o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané počas prvých siedmich dní mesiaca marca 2008 v rámci colnej kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 1385/2007 pre hydinové mäso

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2777/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii trhu s hydinovým mäsom (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (2), a najmä na jeho článok 7 ods. 2,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1385/2007 z 26. novembra 2007, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 774/94, pokiaľ ide o otvorenie a správu určitých colných kvót Spoločenstva v odvetví hydinového mäsa (3), a najmä na jeho článok 5 ods. 6,

keďže:

(1)

Žiadosti o dovozné povolenia podané počas prvých siedmich dní mesiaca marca 2008 na čiastkové obdobie od 1. apríla do 30. júna 2008 pri niektorých kvótach prevyšujú množstvá, ktoré sú k dispozícii. Malo by sa preto určiť, do akej miery sa môžu dovozné povolenia vydávať, stanovením koeficientu pridelenia, ktorý sa má uplatňovať na požadované množstvá.

(2)

Žiadosti o dovozné povolenia podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca marca 2008 na čiastkové obdobie od 1. apríla do 30. júna 2008 pri niektorých kvótach nedosahujú množstvá, ktoré sú k dispozícii. Mali by sa preto určiť množstvá, na ktoré neboli podané žiadosti. Tieto množstvá treba pridať k množstvu stanovenému na nasledujúce čiastkové obdobie kvóty,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Na žiadosti o dovozné povolenia podané na čiastkové obdobie od 1. apríla do 30. júna 2008 podľa nariadenia (ES) č. 1385/2007 sa uplatnia koeficienty pridelenia uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

2.   Množstvá, na ktoré neboli podané žiadosti, a ktoré sa pridajú k množstvu stanovenému na čiastkové obdobie od 1. júla do 30. septembra 2008, sú určené v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 19. marca 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. marca 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 77. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 679/2006 (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2006, s. 1). Nariadenie (EHS) č. 2777/75 sa nahrádza nariadením (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1) s účinnosťou od 1. júla 2008.

(2)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 289/2007 (Ú. v. EÚ L 78, 17.3.2007, s. 17).

(3)  Ú. v. EÚ L 309, 27.11.2007, s. 47.


PRÍLOHA

Číslo skupiny

Poradové číslo

Koeficient pridelenia pre žiadosti o dovozné povolenia podané na čiastkové obdobie od 1.4.2008-30.6.2008

(%)

Množstvá, o ktoré sa nepožiadalo, a ktoré sa pridajú ku množstvu stanovenému na čiastkové obdobie od 1.7.2008-30.9.2008

(kg)

1

09.4410

0,898484

2

09.4411

 (1)

2 550 000

3

09.4412

0,925076

4

09.4420

1,256300

5

09.4421

3,484400

6

09.4422

1,379229


(1)  Neuplatňuje sa: Komisii nebola predložená žiadna žiadosť o povolenie.


19.3.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 76/21


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 254/2008

z 18. marca 2008

o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané počas prvých siedmich dní mesiaca marca 2008 v rámci colnej kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 1384/2007 pre hydinové mäso

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2777/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii trhu s hydinovým mäsom (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (2), a najmä na jeho článok 7 ods. 2,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1384/2007 z 26. novembra 2007, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 2398/96, pokiaľ ide o otvorenie a správu niektorých kvót na dovoz produktov z odvetvia hydinového mäsa s pôvodom v Izraeli do Spoločenstva (3), a najmä na jeho článok 5 ods. 5,

keďže:

(1)

Žiadosti o dovozné povolenia podané počas prvých siedmich dní mesiaca marca 2008 na čiastkové obdobie od 1. apríla do 30. júna 2008 prekračujú dostupné množstvá [pri povoleniach spadajúcich pod kvótu s poradovým číslom 09.4092]. Malo by sa teda určiť, do akej miery sa môžu dovozné povolenia vydávať, stanovením koeficientu pridelenia, ktorý sa má uplatňovať na požadované množstvá.

(2)

Žiadosti o dovozné povolenia podané počas prvých siedmich dní mesiaca marca 2008 na čiastkové obdobie od 1. apríla do 30. júna 2008 nedosahujú dostupné množstvá [pri povoleniach spadajúcich pod kvótu s poradovým číslom 09.4091]. Mali by sa preto určiť množstvá, na ktoré neboli podané žiadosti. Tieto množstvá treba pridať k množstvu stanovenému na nasledujúce čiastkové kvótové obdobie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Na žiadosti o dovozné povolenia podané na čiastkové obdobie od 1. apríla do 30. júna 2008 podľa nariadenia (ES) č. 1384/2007 sa uplatnia koeficienty pridelenia uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

2.   Množstvá, na ktoré neboli podané žiadosti, a ktoré sa pridajú k množstvu stanovenému na čiastkové obdobie od 1. júla do 30. septembra 2008, sú určené v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 19. marca 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. marca 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 77. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 679/2006 (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2006, s. 1). Nariadenie (EHS) č. 2777/75 sa nahrádza nariadením (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1) s účinnosťou od 1. júla 2008.

(2)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 289/2007 (Ú. v. EÚ L 78, 17.3.2007, s. 17).

(3)  Ú. v. EÚ L 309, 27.11.2007, s. 40.


PRÍLOHA

Číslo skupiny

Poradové číslo

Koeficient pridelenia pre žiadosti o dovozné povolenia podané na čiastkové obdobie od 1.4.2008-30.6.2008

(%)

Množstvá, o ktoré sa nepožiadalo, a ktoré sa pridajú k množstvu stanovenému na čiastkové obdobie od 1.7.2008-30.9.2008

(kg)

IL1

09.4092

5,747185

IL2

09.4091

 (1)

280 000


(1)  Neuplatňuje sa: Komisii nebola predložená žiadna žiadosť o povolenie.


19.3.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 76/23


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 255/2008

z 18. marca 2008

o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané počas prvých siedmich dní mesiaca marca 2008 v rámci colnej kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 1383/2007 pre hydinové mäso

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2777/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii trhu s hydinovým mäsom (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1383/2007 z 26. novembra 2007, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 779/98, pokiaľ ide o otvorenie a správu niektorých kvót na dovoz produktov z odvetvia hydinového mäsa s pôvodom v Turecku do Spoločenstva (2), a najmä na jeho článok 5 ods. 5,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 1383/2007 sa otvorili colné kvóty na dovoz produktov z odvetvia hydinového mäsa.

(2)

Žiadosti o dovozné povolenia podané počas prvých siedmich dní mesiaca marca 2008 na čiastkové obdobie od 1. apríla do 30. júna 2008 nedosahujú množstvá, ktoré sú k dispozícii. Mali by sa preto určiť množstvá, na ktoré neboli podané žiadosti. Tieto množstvá treba pridať k množstvu stanovenému na nasledujúce čiastkové kvótové obdobie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Množstvo, na ktoré neboli podané žiadosti o dovozné povolenia spadajúce pod kvótu s poradovým číslom 09.4103 podľa nariadenia (ES) č. 1383/2007, ktoré sa má pridať do čiastkového obdobia od 1. júla do 30. septembra 2008, je 500 000 kg.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 19. marca 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. marca 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 77. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 679/2006 (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2006, s. 1). Nariadenie (EHS) č. 2777/75 sa nahrádza nariadením (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1) s účinnosťou od 1. júla 2008.

(2)  Ú. v. EÚ L 309, 27.11.2007, s. 34.


19.3.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 76/24


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 256/2008

z 18. marca 2008

o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané počas prvých siedmich dní mesiaca marca 2008 v rámci colnej kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 1399/2007 pre niektoré mäsové výrobky s pôvodom vo Švajčiarsku

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2759/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii trhu s bravčovým mäsom (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1399/2007 z 28. novembra 2007, ktorým sa otvára colná kvóta na klobásy, salámy a niektoré mäsové výrobky s pôvodom vo Švajčiarsku a ustanovuje sa jej správa (2), a najmä na jeho článok 5 ods. 5,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 1399/2007 sa otvorili colné kvóty na dovoz niektorých mäsových výrobkov.

(2)

Žiadosti o dovozné povolenia podané počas prvých siedmich dní mesiaca marec 2008 na čiastkové obdobie od 1. apríla do 30. júna 2008 nedosahujú množstvá, ktoré sú k dispozícii. Mali by sa preto určiť množstvá, na ktoré neboli podané žiadosti. Tieto množstvá treba pridať k množstvu stanovenému na nasledujúce čiastkové kvótové obdobie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Množstvo, na ktoré neboli podané žiadosti o dovozné povolenia patriace pod kvótu s poradovým číslom 09.4180 podľa nariadenia (ES) č. 1399/2007, ktoré sa má pridať do čiastkového obdobia od 1. júla do 30. septembra 2008, je 935 000 kg.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 19. marca 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. marca 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2). Nariadenie (EHS) č. 2759/75 sa nahrádza nariadením (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1) s účinnosťou od 1. júla 2008.

(2)  Ú. v. EÚ L 311, 29.11.2007, s. 7.


19.3.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 76/25


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 257/2008

z 18. marca 2008

o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané počas prvých siedmich dní mesiaca marca 2008 v rámci colnej kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 1382/2007 pre bravčové mäso

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2759/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii trhu s bravčovým mäsom (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1382/2007 z 26. novembra 2007, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 774/94, pokiaľ ide o dovozný režim pre bravčové mäso (2), a najmä na jeho článok 5 ods. 6,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 1382/2007 sa otvorili colné kvóty na dovoz produktov z odvetvia bravčového mäsa.

(2)

Žiadosti o dovozné povolenia podané počas prvých siedmich dní mesiaca marca 2008 na čiastkové obdobie od 1. apríla do 30. júna 2008 nedosahujú množstvá, ktoré sú k dispozícii. Mali by sa preto určiť množstvá, na ktoré neboli podané žiadosti. Tieto množstvá treba pridať k množstvu stanovenému na nasledujúce čiastkové kvótové obdobie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Množstvo, na ktoré neboli podané žiadosti o dovozné povolenia patriace pod kvótu s poradovým číslom 09.4046 podľa nariadenia (ES) č. 1382/2007, ktoré sa má pridať do čiastkového obdobia od 1. júla do 30. septembra 2008, je 3 500 000 kg.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 19. marca 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. marca 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2). Nariadenie (EHS) č. 2759/75 sa nahrádza nariadením (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1) s účinnosťou od 1. júla 2008.

(2)  Ú. v. EÚ L 309, 27.11.2007, s. 28.


19.3.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 76/26


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 258/2008

z 18. marca 2008,

ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1109/2007 na hospodársky rok 2007/2008

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhu v sektore cukru (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 951/2006 z 30. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 318/2006, pokiaľ ide o obchodovanie s tretími krajinami v sektore cukru (2), a najmä na jeho článok 36,

keďže:

(1)

Výšky reprezentatívnych cien a dodatočných ciel uplatniteľných na dovoz bieleho cukru, surového cukru a niektorých sirupov na hospodársky rok 2007/2008 boli stanovené v nariadení Komisie (ES) č. 1109/2007 (3). Tieto ceny a clá sa naposledy zmenili a doplnili nariadením Komisie (ES) č. 211/2008 (4).

(2)

Údaje, ktoré má Komisia v súčasnosti k dispozícii, vedú k zmene uvedených cien a ciel v súlade s pravidlami uvedenými v nariadení (ES) č. 951/2006,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Reprezentatívne ceny a dodatočné clá uplatniteľné na dovoz produktov uvedených v článku 36 nariadenia (ES) č. 951/2006, stanovené nariadením (ES) č. 1109/2007 na hospodársky rok 2007/2008, sa menia a dopĺňajú a sú uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 19. marca 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. marca 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1260/2007 (Ú. v. EÚ L 283, 27.10.2007, s. 1). Nariadenie (ES) č. 318/2006 sa nahrádza nariadením (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1) s účinnosťou od 1. októbra 2008.

(2)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1568/2007 (Ú. v. EÚ L 340, 22.12.2007, s. 62).

(3)  Ú. v. EÚ L 253, 28.9.2007, s. 5.

(4)  Ú. v. EÚ L 65, 8.3.2008, s. 3.


PRÍLOHA

Zmenené a doplnené výšky reprezentatívnych cien a dodatočných dovozných ciel na biely cukor, surový cukor a produkty patriace pod kód KN 1702 90 95 uplatniteľné od 19. marca 2008

(EUR)

Kód KN

Výška reprezentatívnej ceny na 100 kg netto na daný produkt

Výška dodatočného cla na 100 kg netto na daný produkt

1701 11 10 (1)

21,18

5,71

1701 11 90 (1)

21,18

11,12

1701 12 10 (1)

21,18

5,52

1701 12 90 (1)

21,18

10,60

1701 91 00 (2)

20,67

15,94

1701 99 10 (2)

20,67

10,49

1701 99 90 (2)

20,67

10,49

1702 90 95 (3)

0,21

0,43


(1)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v prílohe I bode III nariadenia Rady (ES) č. 318/2006 (Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1).

(2)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v prílohe I bode II nariadenia (ES) č. 318/2006.

(3)  Stanovené na 1 % obsahu sacharózy.


19.3.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 76/28


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 259/2008

z 18. marca 2008,

ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005 v súvislosti s uverejňovaním informácií o prijímateľoch pomoci zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (1), a najmä na jeho článok 42 bod 8b,

po konzultácii s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov,

keďže:

(1)

V článku 44a nariadenia (ES) č. 1290/2005 sa ustanovuje, že členské štáty zabezpečia ročné následné zverejňovanie prijímateľov z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (ďalej len „fondov“) a čiastok prijatých jednotlivými prijímateľmi z každého fondu.

(2)

Cieľom tohto zverejňovania, ktoré by malo byť v súlade s informáciami, ktoré majú platobné agentúry vo svojich účtoch a záznamoch a ktoré by sa mali týkať iba platieb prijatých v predchádzajúcom finančnom roku, je posilniť transparentnosť týkajúcu sa využívania prostriedkov fondov a zlepšiť ich riadne finančné hospodárenie. S cieľom dosiahnuť tieto ciele by sa tieto informácie mali predložiť verejnosti v jasnej, jednotnej a vyhľadávateľnej forme do 30. apríla. Mal by sa taktiež stanoviť osobitný dátum uverejnenia výdavkov EPFRV uhradených v lehote od 1. januára do 15. októbra 2007.

(3)

S týmto cieľom by sa mali ustanoviť minimálne požiadavky, pokiaľ ide o obsah publikácie. Tieto požiadavky by nemali ísť nad rámec toho, čo je v demokratickej spoločnosti nevyhnutné pri dosahovaní sledovaných cieľov.

(4)

Zverejnenie informácií by sa malo uskutočniť cez internet prostredníctvom vyhľadávacieho nástroja, čím sa zabezpečí ich prístupnosť širokej verejnosti. Vyhľadávací nástroj by mal umožňovať vyhľadávanie na základe určitých podmienok a výsledky vyhľadávania by sa mali prezentovať v ľahko prístupnej forme.

(5)

Zverejnenie informácií o prijímateľoch by sa malo uskutočniť čo najskôr po uzatvorení finančného roka s cieľom zabezpečiť transparentnosť voči verejnosti. Členské štáty by mali mať dostatok času vykonať potrebné práce. Keďže na dosiahnutie transparentnosti nie je potrebné, aby tieto informácie boli prístupné na neurčitý čas, mala by sa určiť primeraná lehota prístupnosti zverejnených informácií.

(6)

Sprístupnenie týchto informácií verejnosti posilňuje transparentnosť využívania fondov Spoločenstva v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a zlepšuje riadne finančné hospodárenie v týchto fondoch najmä posilnením verejnej kontroly použitých prostriedkov. Vzhľadom na primárnu dôležitosť sledovaných cieľov je so zreteľom na zásadu proporcionality a na požiadavku ochrany osobných údajov odôvodnené, aby sa ustanovilo všeobecné uverejňovanie príslušných informácií, aby sa neprekročila nevyhnutná hranica v demokratickej spoločnosti a predišlo sa nezrovnalostiam.

(7)

Aby sa dodržali požiadavky ochrany údajov, mali by byť prijímatelia prostriedkov z týchto fondov o ich zverejnení informovaní ešte pred zverejnením. Informovanie prijímateľov by sa malo uskutočniť prostredníctvom formulárov žiadostí o pomoc alebo pri získavaní údajov iným spôsobom. Okrem toho by prijímatelia mali byť informovaní o svojich právach podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (2) a o postupoch uplatniteľných pri uplatňovaní týchto práv. Ak v prípade výdavkov za finančné roky 2007 a 2008 nemožno prijímateľov informovať v čase zberu osobných údajov, mali by byť informovaní v primeranom čase pred ich zverejnením.

(8)

V záujme transparentnosti by prijímatelia prostriedkov z fondov mali byť informovaní aj o tom, že na účely ochrany finančných záujmov spoločenstiev môžu ich osobné údaje spracovať kontrolné a vyšetrujúce orgány spoločenstiev a členských štátov. Tieto informácie by sa mali poskytovať spolu s informáciami o zverejnení a o právach jednotlivcov.

(9)

S cieľom poskytnúť verejnosti prístup k zverejneným údajom by Komisia mala zabezpečiť internetovú stránku Spoločenstva vrátane odkazov na internetové stránky členských štátov, kde boli tieto informácie sprístupnené. S ohľadom na rozdielne organizačné štruktúry si členské štáty sami určia, ktorý orgán je zodpovedný za zriadenie a udržiavanie osobitnej internetovej stánky a zverejnenie týchto údajov.

(10)

Keďže v článku 2 nariadenia (ES) č. 1437/2007 sa ustanovuje, že článok 44a nariadenia (ES) č. 1290/2005, vložený nariadením (ES) č. 1437/2007, sa uplatňuje na výdavky EPZF uhradené od 16. októbra 2007 a na výdavky EPFRV uhradené od 1. januára 2007, je nevyhnutné uplatniť tú istú lehotu aj na vykonávacie predpisy.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre poľnohospodárske fondy,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Obsah zverejnenia

1.   Zverejnenie uvedené v článku 44a nariadenia (ES) č. 1290/2005 zahŕňa minimálne tieto informácie:

a)

meno a priezvisko v prípade, keď sú prijímatelia fyzické osoby;

b)

celý názov, tak ako je zaregistrovaný, keď sú prijímatelia právnické osoby;

c)

celý názov združenia, ako je zaregistrovaný, alebo inak oficiálne uznaný, keď sú prijímatelia združenia fyzických alebo právnických osôb bez vlastnej právnej subjektivity;

d)

obec, kde má prijímateľ sídlo alebo je registrovaný, a ak je to možné, poštové smerové číslo alebo jeho časť na identifikovanie obce;

e)

za Európsky poľnohospodársky záručný fond (ďalej len „EPZF“) čiastku priamych platieb podľa článku 2 písm. d) nariadenia (ES) č. 1782/2003 za každého prijímateľa v príslušnom finančnom roku;

f)

za EPZF čiastku iných platieb ako tých, ktoré sa uvádzajú v písmene e), za každého prijímateľa v príslušnom finančnom roku;

g)

za Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (ďalej len „EPFRV“) celkovú sumu verejných prostriedkov za každého prijímateľa v príslušnom finančnom roku, ktorá zahŕňa rovnako príspevok Spoločenstva aj vnútroštátny príspevok;

h)

súčet čiastok uvedených v písmenách e), f) a g) za každého prijímateľa v príslušnom finančnom roku;

i)

menu týchto čiastok.

2.   Členské štáty môžu zverejniť podrobnejšie informácie, ako sú tie, ktoré sú uvedené v odseku 1.

Článok 2

Forma zverejnenia

Informácie uvedené v článku 1 sa sprístupnia na osobitnej internetovej stránke každého členského štátu formou vyhľadávacieho nástroja, ktorý užívateľom umožní vyhľadávanie prijímateľov podľa mena, obce, prijatých čiastok, ako sú uvedené v článku 1 písm. e), f), g) a h), alebo podľa ich kombinácie s extrahovaním príslušných informácií do samostatného súboru s údajmi.

Článok 3

Dátum uverejnenia

1.   Informácie za predchádzajúci finančný rok uvedené v článku 1 sa zverejnia každoročne do 30. apríla.

2.   Informácie o výdavkoch za EPFRV uhradených od 1. januára do 15. októbra 2007 sa zverejnia do 30. septembra 2008, pokiaľ EPFRV tieto výdavky príslušnému členskému štátu do tohto dátumu uhradil. Ak sa tak nestalo, tieto informácie budú zverejnené spolu s informáciami za finančný rok 2008.

3.   Tieto informácie budú dostupné na internetovej stránke aspoň dva roky po dátume ich prvého zverejnenia.

Článok 4

Informovanie prijímateľov

1.   Členské štáty informujú prijímateľov, že ich údaje sa zverejnia v súlade s nariadením (ES) č. 1290/2005 a týmto nariadením a že ich môžu spracovať príslušné audítorské a kontrolné orgány Spoločenstva a členských štátov na účely ochrany finančných záujmov Spoločenstva.

2.   V prípade osobných údajov sa informácie uvedené v odseku 1 poskytujú v súlade s požiadavkami smernice 95/46/ES a prijímatelia sú informovaní o svojich právach ako subjekty údajov podľa tejto smernice a o postupoch použiteľných na uplatňovanie týchto práv.

3.   Tieto informácie uvedené v odsekoch 1 a 2 sa poskytnú prijímateľom na formulári žiadosti o financovanie z fondov EPZF a EPFRV alebo ak nie, v čase prijímania týchto údajov.

Odchylne od prvého pododseku, ak ide o údaje týkajúce sa platieb prijatých vo finančných rokoch 2007 a 2008, informácie sa poskytujú aspoň štyri týždne pred dátumom ich zverejnenia.

Článok 5

Spolupráca medzi Komisiou a členskými štátmi

1.   Komisia zriadi a udržuje internetovú stránku Spoločenstva pod svojou centrálnou internetovou adresou vrátane odkazov na stránky členských štátov. Komisia aktualizuje internetové odkazy podľa informácií od členských štátov.

2.   Členské štáty zasielajú Komisii internetové adresy svojich internetových stránok ihneď po ich zriadení a tiež zasielajú akékoľvek ich následné zmeny, ktoré ovplyvňujú prístupnosť týchto stránok Spoločenstvom.

3.   Členské štáty vymenujú príslušný orgán na zriadenie a udržiavanie osobitnej internetovej stránky uvedenej v článku 2. Členské štáty informujú Komisiu o názve a podrobnej adrese tohto orgánu.

Článok 6

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa na výdavky EPZF vynaložené od 16. októbra 2007 a na výdavky EPFRV vynaložené od 1. januára 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. marca 2008

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1437/2007 (Ú. v. EÚ L 322, 7.12.2007, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).


19.3.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 76/31


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 260/2008

z 18. marca 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ustanovením prílohy VII, v ktorej sa uvádzajú kombinácie účinnej látky a produktu, na ktoré sa vzťahuje výnimka, pokiaľ ide o ošetrenie fumigantom po zbere úrody

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS (1), a najmä na jeho článok 18 ods. 3 druhý pododsek,

keďže:

(1)

Viacero členských štátov naznačilo Komisii potrebu výnimky z maximálnych hladín rezíduí stanovených v prílohách II a III, pričom uviedli plodiny a pesticídy, v prípade ktorých je táto výnimka potrebná. Takáto výnimka by mala členským štátom umožniť povoliť okrem ošetrovania fumigantom po zbere úrody na ich vlastnom území aj hladiny rezíduí účinných látok presahujúce úrovne uvedené v týchto prílohách s cieľom predísť narušeniu obchodu s uskladnenými produktmi, ktoré boli po zbere ošetrené fumigantmi.

(2)

Nariadenie (ES) č. 396/2005 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Text prílohy k tomuto nariadeniu sa dopĺňa do nariadenia (ES) č. 396/2005 ako príloha VII.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. marca 2008

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 178/2006 (Ú. v. EÚ L 29, 2.2.2006, s. 3).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA VII

Kombinácie účinnej látky a produktu podľa článku 18 ods. 3

Účinná látka

Produkt v prílohe I

(číslo kódu)

Fosfán

Ovocie (0100000), zelenina (0200000), suché strukoviny (0300000), olejnaté semená a plody (0400000), obilniny (0500000), čaj, káva, byliny na prípravu nálevov a kakao (0600000), koreniny (0800000)

Fosfid hlinitý

Ovocie (0100000), zelenina (0200000), suché strukoviny (0300000), olejnaté semená a plody (0400000), obilniny (0500000), čaj, káva, byliny na prípravu nálevov a kakao (0600000), koreniny (0800000)

Fosfid horečnatý

Ovocie (0100000), zelenina (0200000), suché strukoviny (0300000), olejnaté semená a plody (0400000), obilniny (0500000), čaj, káva, byliny na prípravu nálevov a kakao (0600000), koreniny (0800000)

Oxid-difluorid siričitý

Ovocie (0100000), obilniny (0500000)“


SMERNICE

19.3.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 76/33


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2008/10/ES

z 11. marca 2008,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/39/ES o trhoch s finančnými nástrojmi, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 47 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky (2),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (3),

keďže:

(1)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES (4) stanovuje, že určité opatrenia sa majú prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (5).

(2)

Rozhodnutie 1999/468/ES bolo zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES, ktorým sa zaviedol regulačný postup s kontrolou na prijatie opatrení, ktoré majú všeobecnú pôsobnosť a ktorých cieľom je zmeniť nepodstatné prvky základného nástroja prijatého v súlade s postupom uvedeným v článku 251 zmluvy, okrem iného vypustením niektorých z uvedených prvkov alebo doplnením tohto nástroja o nové nepodstatné prvky.

(3)

V súlade s vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (6) k rozhodnutiu 2006/512/ES, aby bol regulačný postup s kontrolou uplatniteľný na nástroje, ktoré sú už účinné a ktoré boli prijaté v súlade s postupom uvedeným v článku 251 zmluvy, musia byť tieto nástroje upravené v súlade s uplatniteľnými postupmi.

(4)

Komisia by mala byť splnomocnená na prijatie opatrení potrebných na vykonávanie smernice 2004/39/ES, aby sa zohľadnil technický vývoj na finančných trhoch a aby sa zabezpečilo jednotné uplatňovanie uvedenej smernice. Uvedené opatrenia sú zamerané na prispôsobenie definícií alebo úpravu rozsahu výnimiek podľa uvedenej smernice, na vypracovanie alebo doplnenie ustanovení uvedenej smernice týkajúcich sa organizačných požiadaviek alebo prevádzkových podmienok uložených investičným spoločnostiam alebo úverovým inštitúciám a na dopĺňanie podrobných technických špecifikácií týkajúcich sa povinnosti priehľadnosti pred obchodovaním a po ňom uloženej podľa uvedenej smernice rôznym obchodným miestam. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 2004/39/ES jej doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

(5)

Smernica 2004/39/ES stanovuje časové obmedzenie týkajúce sa vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu. Európsky parlament, Rada a Komisia vo svojom vyhlásení k rozhodnutiu 2006/512/ES uviedli, že rozhodnutie 2006/512/ES je horizontálnym a uspokojivým riešením želania Európskeho parlamentu, aby sa kontrolovalo vykonávanie nástrojov prijatých na základe spolurozhodovacieho postupu a aby sa zodpovedajúcim spôsobom preniesli na Komisiu vykonávacie právomoci bez časového obmedzenia. Európsky parlament a Rada taktiež vyhlásili, že zabezpečia, aby sa čo najrýchlejšie prijali návrhy zamerané na zrušenie takých ustanovení v týchto aktoch, v ktorých sa stanovuje časové obmedzenie prenesenia vykonávacích právomoci na Komisiu. V dôsledku zavedenia regulačného postupu s kontrolou by sa malo ustanovenie smernice 2004/39/ES stanovujúce časové obmedzenie vypustiť.

(6)

Komisia by mala pravidelne vyhodnocovať fungovanie ustanovení o vykonávacích právomociach prenesených na Komisiu, aby Európsky parlament a Rada mohli stanoviť, či rozsah týchto právomocí a procedurálne požiadavky uložené Komisii sú primerané a či zabezpečujú účinnosť a demokratickú zodpovednosť.

(7)

Smernica 2004/39/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(8)

Keďže zmeny a doplnenia smernice 2004/39/ES vykonané touto smernicou sú technickými úpravami, ktoré sa týkajú len postupu vo výbore, nevyžadujú transpozíciu zo strany členských štátov. Na tento účel preto nie je potrebné prijímať ustanovenia,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Zmeny a doplnenia

Smernica 2004/39/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

článok 2 ods. 3 sa mení a dopĺňa takto:

a)

vypúšťajú sa slová „konajúc v súlade s postupom uvedeným v článku 64 ods. 2“;

b)

dopĺňa sa táto veta:

„Uvedené opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 64 ods. 2.“;

2.

článok 4 sa mení a dopĺňa takto:

a)

z odseku 1 bodu 2 sa vypúšťajú slová „v súlade s postupom uvedeným v článku 64 ods. 2“;

b)

odsek 2 sa mení a dopĺňa takto:

i)

vypúšťajú sa slová „v súlade s postupom stanoveným v článku 64 ods. 2“;

ii)

dopĺňa sa tento pododsek:

„Opatrenia uvedené v tomto článku zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 64 ods. 2.“;

3.

článok 13 ods. 10 sa mení a dopĺňa takto:

a)

vypúšťajú sa slová „v súlade s postupom uvedeným v článku 64 ods. 2“;

b)

dopĺňa sa táto veta:

„Uvedené opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 64 ods. 2.“;

4.

v článku 15 ods. 3 druhom a treťom pododseku sa slová „v súlade s postupom uvedeným v článku 64 ods. 2“ nahrádzajú slovami „v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 64 ods. 3“;

5.

článok 18 ods. 3 sa mení a dopĺňa takto:

a)

vypúšťajú sa slová „v súlade s postupom stanoveným v článku 64 ods. 2“;

b)

dopĺňa sa tento pododsek:

„Opatrenia uvedené v prvom pododseku zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 64 ods. 2.“;

6.

článok 19 ods. 10 sa mení a dopĺňa takto:

a)

vypúšťajú sa slová „v súlade s postupom uvedeným v článku 64 ods. 2“;

b)

dopĺňa sa tento pododsek:

„Opatrenia uvedené v prvom pododseku zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 64 ods. 2.“;

7.

článok 21 ods. 6 sa mení a dopĺňa takto:

a)

vypúšťajú sa slová „v súlade s postupom uvedeným v článku 64 ods. 2“;

b)

dopĺňa sa tento pododsek:

„Opatrenia uvedené v prvom pododseku zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 64 ods. 2.“;

8.

článok 22 ods. 3 sa mení a dopĺňa takto:

a)

vypúšťajú sa slová „v súlade s postupom uvedeným v článku 64 ods. 2“;

b)

dopĺňa sa tento pododsek:

„Opatrenia uvedené v prvom pododseku zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 64 ods. 2.“;

9.

článok 24 ods. 5 sa mení a dopĺňa takto:

a)

vypúšťajú sa slová „v súlade s postupom uvedeným v článku 64 ods. 2“;

b)

dopĺňa sa tento pododsek:

„Opatrenia uvedené v prvom pododseku zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 64 ods. 2.“;

10.

článok 25 ods. 7 sa mení a dopĺňa takto:

a)

vypúšťajú sa slová „v súlade s postupom uvedeným v článku 64 ods. 2“;

b)

dopĺňa sa táto veta:

„Uvedené opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 64 ods. 2.“;

11.

článok 27 ods. 7 sa mení a dopĺňa takto:

a)

vypúšťajú sa slová „v súlade s postupom uvedeným v článku 64 ods. 2“;

b)

dopĺňa sa tento pododsek:

„Opatrenia uvedené v prvom pododseku zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 64 ods. 2.“;

12.

článok 28 ods. 3 sa mení a dopĺňa takto:

a)

vypúšťajú sa slová „v súlade s postupom stanoveným v článku 64 ods. 2“;

b)

dopĺňa sa tento pododsek:

„Opatrenia uvedené v prvom pododseku zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 64 ods. 2.“;

13.

článok 29 ods. 3 sa mení a dopĺňa takto:

a)

z prvého pododseku sa vypúšťajú slová „v súlade s postupom stanoveným v článku 64 ods. 2“;

b)

dopĺňa sa tento pododsek:

„Opatrenia uvedené v prvom pododseku zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 64 ods. 2.“;

14.

článok 30 ods. 3 sa mení a dopĺňa takto:

a)

z prvého pododseku sa vypúšťajú slová „v súlade s postupom stanoveným v článku 64 ods. 2“;

b)

dopĺňa sa tento pododsek:

„Opatrenia uvedené v prvom pododseku zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 64 ods. 2.“;

15.

článok 40 ods. 6 sa mení a dopĺňa takto:

a)

vypúšťajú sa slová „v súlade s postupom ustanoveným v článku 64 ods. 2“;

b)

dopĺňa sa tento pododsek:

„Opatrenia uvedené v prvom pododseku zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 64 ods. 2.“;

16.

článok 44 ods. 3 sa mení a dopĺňa takto:

a)

vypúšťajú sa slová „v súlade s postupom stanoveným v článku 64 ods. 2“;

b)

dopĺňa sa tento pododsek:

„Opatrenia uvedené v prvom pododseku zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 64 ods. 2.“;

17.

článok 45 ods. 3 sa mení a dopĺňa takto:

a)

vypúšťajú sa slová „v súlade s postupom stanoveným v článku 64 ods. 2“;

b)

dopĺňa sa tento pododsek:

„Opatrenia uvedené v prvom pododseku zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 64 ods. 2.“;

18.

článok 56 ods. 5 sa mení a dopĺňa takto:

a)

vypúšťajú sa slová „v súlade s postupom ustanoveným v článku 64 ods. 2“;

b)

dopĺňa sa táto veta:

„Uvedené opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 64 ods. 2.“;

19.

v článku 58 ods. 4 sa slová „v súlade s postupom ustanoveným v článku 64 ods. 2“ nahrádzajú slovami „v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 64 ods. 3“;

20.

článok 64 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“;

b)

odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.“;

c)

dopĺňa sa tento odsek:

„4.   Komisia prehodnotí do 31. decembra 2010 a potom minimálne každé tri roky ustanovenia o jej vykonávacích právomociach a predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o fungovaní týchto právomocí. Táto správa skúma predovšetkým, či je potrebné, aby Komisia navrhla zmeny a doplnenia k tejto smernici, aby sa zabezpečil primeraný rozsah pôsobnosti vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu. Záver o tom, či treba vykonať zmeny a doplnenia, doplní podrobné odôvodnenie. Ak je to potrebné, k správe sa priloží legislatívny návrh na zmenu a doplnenie ustanovení o vykonávacích právomociach prenesených na Komisiu.“

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 3

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 11. marca 2008

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

J. LENARČIČ


(1)  Ú. v. EÚ C 161, 13.7.2007, s. 45.

(2)  Ú. v. EÚ C 39, 23.2.2007, s. 1.

(3)  Stanovisko Európskeho parlamentu zo 14. novembra 2007 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 3. marca 2008.

(4)  Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2007/44/ES (Ú. v. EÚ L 247, 21.9.2007, s. 1).

(5)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11).

(6)  Ú. v. EÚ C 255, 21.10.2006, s. 1.


19.3.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 76/37


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2008/11/ES

z 11. marca 2008,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/71/ES o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej články 44 a 95,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky (2),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (3),

keďže:

(1)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES (4) stanovuje, že určité opatrenia sa majú prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28 júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (5).

(2)

Rozhodnutie 1999/468/ES bolo zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES, ktorým sa zaviedol regulačný postup s kontrolou na prijatie opatrení, ktoré majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky základného nástroja prijatého v súlade s postupom uvedeným v článku 251 zmluvy, okrem iného vypustením niektorých z uvedených prvkov alebo doplnením tohto nástroja o nové nepodstatné prvky.

(3)

V súlade s vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (6) k rozhodnutiu 2006/512/ES, aby bol regulačný postup s kontrolou uplatniteľný na nástroje, ktoré sú už účinné a ktoré boli prijaté v súlade s postupom uvedeným v článku 251 zmluvy, musia byť tieto nástroje upravené v súlade s uplatniteľnými postupmi.

(4)

Komisia by mala byť splnomocnená na prijatie opatrení potrebných na vykonávanie smernice 2003/71/ES s cieľom zohľadniť technický vývoj na finančných trhoch a zabezpečiť jednotné uplatňovanie uvedenej smernice. Uvedené opatrenia sú zamerané na upravenie definícií, rozpracovanie alebo doplnenie ustanovení smernice 2003/71/ES o podrobnú špecifikáciu formy a obsahu prospektu. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 2003/71/ES jej doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou, ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

(5)

Smernica 2003/71/ES stanovuje časové obmedzenie týkajúce sa vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu. Európsky parlament, Rada a Komisia vo svojom vyhlásení o rozhodnutí 2006/512/ES uviedli, že rozhodnutie 2006/512/ES je horizontálnym a uspokojivým riešením želania Európskeho parlamentu, aby sa kontrolovalo vykonávanie nástrojov prijatých na základe spolurozhodovacieho postupu a aby sa zodpovedajúcim spôsobom preniesli na Komisiu vykonávacie právomoci bez časového obmedzenia. Európsky parlament a Rada takisto vyhlásili, že zabezpečia, aby návrhy, ktorými sa zrušujú ustanovenia nástrojov, v ktorých je stanovené časové obmedzenie prenesenia vykonávacích právomocí na Komisiu, boli prijaté čo najskôr. Po zavedení regulačného postupu s kontrolou by sa ustanovenie smernice 2003/71/ES, ktorým sa zavádza časové obmedzenie, malo vypustiť.

(6)

Komisia by mala pravidelne vyhodnocovať fungovanie ustanovení o vykonávacích právomociach prenesených na Komisiu, aby Európsky parlament a Rada mohli stanoviť, či rozsah týchto právomocí a procedurálne požiadavky uložené Komisii sú primerané a či zabezpečujú účinnosť a demokratickú zodpovednosť.

(7)

Smernica 2003/71/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(8)

Keďže zmeny a doplnenia smernice 2003/71/ES vykonané touto smernicou sú technickými úpravami, ktoré sa týkajú len postupu vo výbore, nevyžadujú transpozíciu zo strany členských štátov. Na tento účel preto nie je potrebné prijímať ustanovenia,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Zmeny a doplnenia

Smernica 2003/71/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 2 ods. 4, článok 4 ods. 3, článok 5 ods. 5, článok 7 ods. 1, článok 8 ods. 4, článok 11 ods. 3, článok 13 ods. 7, článok 14 ods. 8 a článok 15 ods. 7 sa menia a dopĺňajú takto:

a)

slová „v súlade s postupom ustanoveným v článku 24 ods. 2“ sa vypúšťajú;

b)

dopĺňa sa táto veta:

„Uvedené opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 24 ods. 2a.“;

2.

článok 20 ods. 3 sa nahrádza takto:

„3.   Komisia na zabezpečenie jednotného uplatňovania tejto smernice prijme vykonávacie opatrenia zamerané na vypracovanie všeobecných rovnocenných kritérií uvedených v článkoch 5 a 7. Uvedené opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 24 ods. 2a.

Komisia môže na základe uvedených kritérií prijímať vykonávacie opatrenia v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 24 ods. 2, pričom uvedie, že tretia krajina zabezpečí rovnocennosť prospektov vypracovaného v tejto krajine s touto smernicou prostredníctvom vnútroštátneho práva alebo praxe a postupov vyplývajúcich z medzinárodných noriem vypracovaných medzinárodnými organizáciami vrátane noriem IOSCO o poskytovaní údajov.“;

3.

článok 24 sa mení a dopĺňa takto:

a)

vkladá sa tento odsek:

„2a.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8“;

b)

odseky 3 a 4 sa nahrádzajú takto:

„3.   Komisia prehodnotí do 31. decembra 2010 a potom minimálne každé tri roky ustanovenia o jej vykonávacích právomociach a predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o fungovaní týchto právomocí. Táto správa skúma predovšetkým, či je potrebné, aby Komisia navrhla zmeny a doplnenia k tejto smernici, aby sa zabezpečil primeraný rozsah pôsobnosti vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu. Záver o tom, či treba vykonať zmeny a doplnenia, doplní podrobné odôvodnenie. Ak je to potrebné, k správe sa priloží legislatívny návrh na zmenu a doplnenie ustanovení o vykonávacích právomociach prenesených na Komisiu.“

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 3

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 11. marca 2008.

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

J. LENARČIČ


(1)  Ú. v. EÚ C 161, 13.7.2007, s. 45.

(2)  Ú. v. EÚ C 39, 23.2.2007, s. 1.

(3)  Stanovisko Európskeho parlamentu zo 14. novembra 2007 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 3. marca 2008.

(4)  Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 64.

(5)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11).

(6)  Ú. v. EÚ C 255, 21.10.2006, s. 1.


19.3.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 76/39


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2008/12/ES

z 11. marca 2008,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 175 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES (3) stanovuje, že určité opatrenia sa majú prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (4).

(2)

Rozhodnutie 1999/468/ES bolo zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES, ktorým sa zaviedol regulačný postup s kontrolou na prijatie opatrení, ktoré majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky základného nástroja prijatého v súlade s postupom uvedeným v článku 251 zmluvy, okrem iného vypustením niektorých z uvedených prvkov alebo doplnením tohto nástroja o nové nepodstatné prvky.

(3)

V súlade s vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (5) k rozhodnutiu 2006/512/ES, aby bol regulačný postup s kontrolou uplatniteľný na nástroje, ktoré sú už účinné a ktoré boli prijaté v súlade s postupom uvedeným v článku 251 zmluvy, musia byť tieto nástroje upravené v súlade s uplatniteľnými postupmi.

(4)

Komisia by mala byť splnomocnená na úpravu prílohy III a na prijatie a revíziu podrobných pravidiel týkajúcich sa vývozu a označovania batérií a akumulátorov. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 2006/66/ES, okrem iného jej doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

(5)

Smernica 2006/66/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Keďže zmeny a doplnenia smernice 2006/66/ES vykonané touto smernicou sú technickými úpravami, ktoré sa týkajú len postupu vo výbore, nevyžadujú transpozíciu zo strany členských štátov. Na tento účel preto nie je potrebné prijímať ustanovenia,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Zmeny a doplnenia

Smernica 2006/66/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

v článku 10 sa odsek 4 nahrádza takto:

„4.   V súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 24 ods. 2 je možné stanoviť prechodné opatrenia na vyriešenie ťažkostí, ktorým čelí členský štát pri plnení požiadaviek odseku 2 v dôsledku osobitných vnútroštátnych okolností.

Do 26. septembra 2007 sa zavedie spoločná metodika na výpočet ročného predaja prenosných batérií a akumulátorov konečným užívateľom. Uvedené opatrenie zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijme v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 24 ods. 3.“;

2.

v článku 12 ods. 6 sa prvá veta nahrádza takto:

„6.   Prílohu III je možné upraviť alebo doplniť s prihliadnutím na technický alebo vedecký pokrok. Uvedené opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice, okrem iného jej doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 24 ods. 3.“;

3.

v článku 15 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.   Stanovia sa podrobné pravidlá na vykonávanie tohto článku, a to najmä kritériá hodnotenia zhodnosti podmienok, ako sa uvádza v odseku 2. Uvedené opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 24 ods. 3.“;

4.

článok 17 sa nahrádza takto:

„Článok 17

Registrácia

Členské štáty zabezpečia, aby bol každý výrobca registrovaný. Registrácia podlieha tým istým procedurálnym požiadavkám v každom členskom štáte. Takéto požiadavky na registráciu zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 24 ods. 3.“;

5.

článok 21 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Členské štáty zabezpečia, aby kapacita všetkých prenosných a automobilových batérií a akumulátorov na nich bola do 26. septembra 2009 viditeľne, čitateľne a neodstrániteľne uvedená. Podrobné pravidlá na vykonanie tejto požiadavky vrátane harmonizovaných metód na určovanie kapacity a riadneho použitia sa stanovia najneskôr do 26. marca 2009. Uvedené opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 24 ods. 3.“;

b)

odsek 7 sa nahrádza takto:

„7.   Z požiadaviek na označovanie podľa tohto článku je možné udeliť výnimky. Uvedené opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 24 ods. 3.“;

6.

v článku 24 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 3

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 11. marca 2008

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

J. LENARČIČ


(1)  Ú. v. EÚ C 175, 27.7.2007, s. 57.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 24. októbra 2007 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 14. februára 2008.

(3)  Ú. v. EÚ L 266, 26.9.2006, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11).

(5)  Ú. v. EÚ C 255, 21.10.2006, s. 1.


19.3.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 76/41


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2008/13/ES

z 11. marca 2008,

ktorou sa zrušuje smernica Rady 84/539/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa elektromedicínskeho zariadenia používaného vo veterinárnom lekárstve

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 95,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

V politikách Spoločenstva zameraných na lepšiu právnu úpravu sa zdôrazňuje význam zjednodušovania vnútroštátnych právnych predpisov a právnych predpisov Spoločenstva ako významného prostriedku zvyšovania konkurencieschopnosti podnikov a napĺňania cieľov lisabonskej agendy.

(2)

Metóda posudzovania zhody ustanovená smernicou Rady 84/539/EHS (3) už ďalej nie je potrebná na účely vnútorného trhu a obchodu s tretími krajinami.

(3)

Fungovanie vnútorného trhu a ochranu užívateľov a zvierat možno lepšie zabezpečiť inými právnymi predpismi Spoločenstva.

(4)

Smernica 84/539/EHS by sa preto mala zrušiť.

(5)

V dôsledku zrušenia smernice 84/539/EHS sa po 31. decembri 2008 už nebude používať vzor značky o zhode z prílohy III k uvedenej smernici a zodpovedajúce vnútroštátne vykonávacie opatrenia sa budú musieť zrušiť,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 84/539/EHS sa týmto zrušuje s účinnosťou od 31. decembra 2008.

Článok 2

Členské štáty prijmú a uverejnia do 31. decembra 2008 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto opatrení a tabuľku zhody medzi týmito opatreniami a touto smernicou.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Štrasburgu 11. marca 2008

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

J. LENARČIČ


(1)  Stanovisko zo 16. januára 2008 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 29. novembra 2007 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 14. februára 2008.

(3)  Ú. v. ES L 300, 19.11.1984, s. 179. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 807/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 36).


19.3.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 76/42


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2008/18/ES

z 11. marca 2008,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 85/611/EHS o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP), pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 47 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Smernica Rady 85/611/EHS (3) stanovuje, že určité opatrenia sa majú prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (4).

(2)

Rozhodnutie 1999/468/ES bolo zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES, ktorým sa zaviedol regulačný postup s kontrolou na prijatie opatrení, ktoré majú všeobecnú pôsobnosť a ktorých cieľom je zmeniť nepodstatné prvky základného nástroja prijatého v súlade s postupom uvedeným v článku 251 zmluvy, okrem iného vypustením niektorých z uvedených prvkov alebo doplnením tohto nástroja o nové nepodstatné prvky.

(3)

V súlade s vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (5) k rozhodnutiu 2006/512/ES, aby bol regulačný postup s kontrolou uplatniteľný na nástroje, ktoré sú už účinné a ktoré boli prijaté v súlade s postupom uvedeným v článku 251 zmluvy, musia byť tieto nástroje upravené v súlade s uplatniteľnými postupmi.

(4)

Komisia by mala byť splnomocnená na prijatie opatrení potrebných na vykonávanie smernice 85/611/EHS prijatím technických zmien, ktorými sa objasnia definície, aby sa zabezpečilo jednotné uplatňovanie uvedenej smernice v celom Spoločenstve, a zosúladením terminológie a rámcového usporiadania definícií podľa ďalších aktov o PKIPCP a súvisiacich záležitostiach. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 85/611/EHS, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

(5)

Smernica 85/611/EHS by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Vzhľadom na to, že zmeny a doplnenia smernice 85/611/EHS vykonané touto smernicou sú technickými úpravami, ktoré sa týkajú len postupu vo výbore, nevyžadujú transpozíciu zo strany členských štátov. Na tento účel preto nie je potrebné prijímať ustanovenia,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Zmeny a doplnenia

Články 53a a 53b smernice 85/611/EHS sa nahrádzajú takto:

„Článok 53a

Komisia prijme technické zmeny tejto smernice v týchto oblastiach:

a)

objasnenie definícií s cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie tejto smernice v rámci celého Spoločenstva;

b)

zosúladenie terminológie a rámcové usporiadanie definícií podľa ďalších aktov o PKIPCP a súvisiacich záležitostiach.

Uvedené opatrenia, ktorých cieľom je zmeniť nepodstatné prvky tejto smernice, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 53b ods. 2.

Článok 53b

1.   Komisii pomáha Európsky výbor pre cenné papiere zriadený rozhodnutím Komisie 2001/528/ES (6).

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 3

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 11. marca 2008

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

J. LENARČIČ


(1)  Ú. v. EÚ C 161, 13.7.2007, s. 45.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 10. júla 2007 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 3. marca 2008.

(3)  Ú. v. ES L 375, 31.12.1985, s. 3. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/1/ES (Ú. v. EÚ L 79, 24.3.2005, s. 9).

(4)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11).

(5)  Ú. v. EÚ C 255, 21.10.2006, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 191, 13.7.2001, s. 45. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2004/8/ES (Ú. v. EÚ L 3, 7.1.2004, s. 33).“


19.3.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 76/44


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2008/19/ES

z 11. marca 2008,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/83/ES o životnom poistení, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 47 ods. 2 a článok 55,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/83/ES (3) stanovuje, že určité opatrenia sa majú prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (4).

(2)

Rozhodnutie 1999/468/ES bolo zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES, ktorým sa zaviedol regulačný postup s kontrolou na prijatie opatrení, ktoré majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky základného nástroja prijatého v súlade s postupom uvedeným v článku 251 zmluvy, okrem iného vypustením niektorých z uvedených prvkov alebo doplnením tohto nástroja o nové nepodstatné prvky.

(3)

V súlade s vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (5) k rozhodnutiu 2006/512/ES, aby bol regulačný postup s kontrolou uplatniteľný na nástroje, ktoré sú už účinné a ktoré boli prijaté v súlade s postupom podľa článku 251 zmluvy, musia byť tieto nástroje upravené v súlade s uplatniteľnými postupmi.

(4)

Komisia by mala byť splnomocnená na prijatie opatrení potrebných na vykonávanie smernice 2002/83/ES, aby sa zohľadnil technický rozvoj v odvetví poisťovníctva alebo finančných trhov a zabezpečilo jednotné uplatňovanie uvedenej smernice. Uvedené opatrenia sú zamerané na úpravu prvkov spôsobilých pre dostupnú mieru solventnosti, rozšírenie zoznamu právnych foriem, zmenu a doplnenie zoznamu poistných odvetví alebo úpravu terminológie použitej v tomto zozname, vysvetlenie alebo úpravu položiek tvoriacich mieru solventnosti, zmenu a doplnenie zoznamu aktív prijateľných na krytie technických rezerv alebo pravidiel pre rozloženie investícií, zmeny v uvoľňovaní pravidiel zhodnosti, objasnenie definícií a potrebné technické úpravy pravidiel na stanovenie maxima používaného pre úrokové sadzby. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 2002/83/ES, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

(5)

Smernica 2002/83/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Vzhľadom na to, že zmeny a doplnenia smernice 2002/83/ES vykonané touto smernicou, sú technickými úpravami, ktoré sa týkajú len postupu vo výbore, nevyžadujú transpozíciu zo strany členských štátov. Na tento účel preto nie je potrebné prijímať ustanovenia,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Zmeny a doplnenia

Smernica 2002/83/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

v článku 64 sa úvodné znenie nahrádza takto:

„Nasledujúce technické úpravy zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 65 ods. 2:“;

2.

článok 65 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8“;

b)

odsek 3 sa vypúšťa.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 3

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 11. marca 2008

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

J. LENARČIČ


(1)  Ú. v. EÚ C 161, 13.7.2007, s. 45.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu zo 14. novembra 2007 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 3. marca 2008.

(3)  Ú. v. ES L 345, 19.12.2002, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2007/44/ES (Ú. v. EÚ L 247, 21.9.2007, s. 1).

(4)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11).

(5)  Ú. v. EÚ C 255, 21.10.2006, s. 1.


19.3.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 76/46


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2008/20/ES

z 11. marca 2008,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2005/60/ES o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 47 ods. 2 prvú a tretiu vetu a článok 95,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky (2),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (3),

keďže:

(1)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES (4) stanovuje, že určité opatrenia sa majú prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (5).

(2)

Rozhodnutie 1999/468/ES bolo zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES, ktorým sa zaviedol regulačný postup s kontrolou na prijatie opatrení, ktoré majú všeobecnú pôsobnosť a ktorých cieľom je zmeniť nepodstatné prvky základného nástroja prijatého v súlade s postupom uvedeným v článku 251 zmluvy, okrem iného vypustením niektorých z uvedených prvkov alebo doplnením nástroja o nové nepodstatné prvky.

(3)

V súlade s vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (6) týkajúcim sa rozhodnutia 2006/512/ES, aby bol regulačný postup s kontrolou uplatniteľný na nástroje, ktoré sú už účinné a ktoré boli prijaté v súlade s postupom uvedeným v článku 251 zmluvy, musia byť tieto nástroje upravené v súlade s uplatniteľnými postupmi.

(4)

Komisia by mala byť splnomocnená na prijatie opatrení potrebných na vykonanie smernice 2005/60/ES s cieľom zohľadniť technický vývoj v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a zabezpečiť jednotné uplatňovanie uvedenej smernice. Cieľom uvedených opatrení je najmä objasniť technické aspekty niektorých definícií stanovených smernicou 2005/60/ES, ustanoviť technické kritériá pre zhodnotenie toho, či situácia predstavuje nízke alebo vysoké riziko prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, či existujú dôvody na uplatnenie uvedenej smernice na osoby vykonávajúce finančnú činnosť príležitostne alebo vo veľmi obmedzenom rozsahu, a upraviť sumy stanovené v uvedenej smernici, zohľadňujúc hospodársky vývoj a zmeny medzinárodných noriem. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 2005/60/ES, okrem iného jej doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

(5)

Smernica 2005/60/ES stanovuje časové obmedzenie týkajúce sa vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu. Európsky parlament, Rada a Komisia vo svojom vyhlásení týkajúcom sa rozhodnutia 2006/512/ES uviedli, že rozhodnutie 2006/512/ES poskytuje horizontálne a uspokojivé riešenie požiadavky Európskeho parlamentu podrobne kontrolovať vykonávanie nástrojov prijatých v rámci spolurozhodovacieho postupu a že vykonávacie právomoci by podľa toho mali byť prenesené na Komisiu bez časového obmedzenia. Európsky parlament a Rada takisto uviedli, že zabezpečia, aby návrhy zamerané na zrušenie ustanovení nástrojov, ktoré stanovujú časové obmedzenie pre prenesenie vykonávacích právomocí na Komisiu, boli prijaté čo najskôr. Po zavedení regulačného postupu s kontrolou by sa ustanovenie smernice 2005/60/ES, ktorým sa zavádza časové obmedzenie, malo vypustiť.

(6)

Komisia by mala v pravidelných intervaloch vyhodnocovať fungovanie ustanovení týkajúcich sa vykonávacích právomocí na ňu prenesených, aby Európsky parlament a Rada mohli určiť, či rozsah týchto právomocí a procedurálne požiadavky kladené na Komisiu sú primerané, a zaručujú tak efektívnosť, ako aj demokratickú zodpovednosť.

(7)

Smernica 2005/60/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(8)

Vzhľadom na to, že zmeny a doplnenia smernice 2005/60/ES touto smernicou sú technickými úpravami, ktoré sa týkajú len postupu vo výbore, nevyžadujú transpozíciu zo strany členských štátov. Na tento účel preto nie je potrebné prijímať ustanovenia,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Zmeny a doplnenia

Smernica 2005/60/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

článok 40 ods. 1 sa mení a dopĺňa takto:

a)

slová „v súlade s postupom uvedeným v článku 41 ods. 2“ sa vypúšťajú;

b)

dopĺňa sa tento pododsek:

„Opatrenia uvedené v prvom pododseku zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice, okrem iného jej doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 41 ods. 2a.“;

2.

článok 40 ods. 3 sa mení a dopĺňa takto:

a)

slová „v súlade s postupom uvedeným v článku 41 ods. 2“ sa vypúšťajú;

b)

dopĺňa sa tento pododsek:

„Opatrenia uvedené v prvom pododseku zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 41 ods. 2a.“;

3.

článok 41 sa mení a dopĺňa takto:

a)

vkladá sa tento odsek:

„2a.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“;

b)

odseky 3 a 4 sa nahrádzajú takto:

„3.   Komisia do 31. decembra 2010 a potom aspoň každé tri roky preskúma ustanovenia týkajúce sa jej vykonávacích právomocí a Európskemu parlamentu a Rade predloží správu o fungovaní týchto právomocí. Správa skúma predovšetkým, či je potrebné, aby Komisia navrhla zmeny tejto smernice, aby sa zabezpečil primeraný rozsah vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu. K záveru týkajúcemu sa toho, či zmeny sú potrebné alebo nie, sa priloží podrobné vyhlásenie s odôvodnením. K správe sa podľa potreby priloží legislatívny návrh na zmenu ustanovení o prenesení vykonávacích právomocí na Komisiu.“

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 3

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 11. marca 2008

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

J. LENARČIČ


(1)  Ú. v. EÚ C 161, 13.7.2007, s. 45.

(2)  Ú. v. EÚ C 39, 23.2.2007, s. 1.

(3)  Stanovisko Európskeho parlamentu zo 14. novembra 2007 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 3. marca 2008.

(4)  Ú. v. EÚ L 309, 25.11.2005, s. 15. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2007/64/ES (Ú. v. EÚ L 319, 5.12.2007, s. 1).

(5)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11).

(6)  Ú. v. EÚ C 255, 21.10.2006, s. 1.


19.3.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 76/48


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2008/21/ES

z 11. marca 2008,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/675/EHS, ktorou sa zriaďuje Európsky výbor pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 47 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Smernica Rady 91/675/EHS (3) stanovuje, že určité opatrenia sa majú prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (4).

(2)

Rozhodnutie 1999/468/ES bolo zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES, ktorým sa zaviedol regulačný postup s kontrolou na prijatie opatrení, ktoré majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky základného nástroja prijatého v súlade s postupom uvedeným v článku 251 zmluvy, okrem iného vypustením niektorých z uvedených prvkov alebo doplnením tohto nástroja o nové nepodstatné prvky.

(3)

V súlade s vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (5) k rozhodnutiu 2006/512/ES, aby bol regulačný postup s kontrolou uplatniteľný na nástroje, ktoré sú už účinné a ktoré boli prijaté v súlade s postupom uvedeným v článku 251 zmluvy, musia byť tieto nástroje upravené v súlade s uplatniteľnými postupmi.

(4)

Opatrenia potrebné na vykonávanie smerníc v oblasti priameho neživotného poistenia a priameho životného poistenia, zaistenia a dôchodkového poistenia zamestnancov by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím 1999/468/ES. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky týchto smerníc, okrem iného ich doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

(5)

Smernica 91/675/EHS by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Keďže zmeny a doplnenia smernice 91/675/EHS, ktoré sa majú vykonať touto smernicou, sú technickými úpravami, ktoré sa týkajú len postupu vo výbore, nevyžadujú transpozíciu zo strany členských štátov. Na tento účel preto nie je potrebné prijímať ustanovenia,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Zmeny a doplnenia

Smernica 91/675/EHS sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

článok 2 sa nahrádza takto:

„Článok 2

Ak sa odkazuje na tento článok, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES (6) so zreteľom na jeho článok 8.

2.

vkladá sa tento článok:

„Článok 2a

Ak sa odkazuje na tento článok, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.“

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 3

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 11. marca 2008.

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

J. LENARČIČ


(1)  Ú. v. EÚ C 161, 13.7.2007, s. 45.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu zo 14. novembra 2007 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 3. marca 2008.

(3)  Ú. v. ES L 374, 31.12.1991, s. 32. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/1/ES (Ú. v. EÚ L 79, 24.3.2005, s. 9).

(4)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11).

(5)  Ú. v. EÚ C 255, 21.10.2006, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11).“;


19.3.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 76/50


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2008/22/ES

z 11. marca 2008,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/109/ES o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej články 44 a 95,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky (2),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (3),

keďže:

(1)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES (4) stanovuje, že určité opatrenia sa majú prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (5).

(2)

Rozhodnutie 1999/468/ES bolo zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES, ktorým sa zaviedol regulačný postup s kontrolou na prijatie opatrení, ktoré majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky základného nástroja prijatého v súlade s postupom uvedeným v článku 251 zmluvy okrem iného vypustením niektorých z uvedených prvkov alebo doplnením tohto nástroja o nové nepodstatné prvky.

(3)

V súlade s vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (6) k rozhodnutiu 2006/512/ES, aby bol regulačný postup s kontrolou uplatniteľný na nástroje, ktoré sú už účinné a ktoré boli prijaté v súlade s postupom uvedeným v článku 251 zmluvy, musia byť tieto nástroje upravené v súlade s uplatniteľnými postupmi.

(4)

Komisia by mala byť splnomocnená na prijatie opatrení potrebných na vykonávanie smernice 2004/109/ES, aby sa objasnili technické stránky niektorých definícií uvedených v uvedenej smernici, a to maximálna dĺžka obvyklého krátkeho vysporiadacieho cyklu, kalendár obchodných dní, okolnosti, za akých by sa osoba mala dozvedieť o nadobudnutí alebo prevode hlasovacích práv, podmienky nezávislosti, ktoré by mali dodržiavať tvorcovia trhu a správcovské spoločnosti; aby sa zohľadnil technický vývoj na finančných trhoch, aby sa objasnila povaha auditu, definoval sa minimálny obsah výťahu z jednotlivých účtovných závierok; aby sa ďalej rozpracúvali postupy oznamovania a zverejňovania významných podielov, ako aj postupy podávania regulovaných informácií príslušnému orgánu domovského členského štátu emitenta; aby sa definovali minimálne normy šírenia regulovaných informácií a vytvorenia mechanizmov na ich archivovanie. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 2004/109/ES, okrem iného jej doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

(5)

Smernica 2004/109/ES stanovuje časové obmedzenie týkajúce sa vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu. Európsky parlament, Rada a Komisia vo svojom vyhlásení k rozhodnutiu 2006/512/ES uvádzajú, že rozhodnutie 2006/512/ES je horizontálnym a uspokojivým riešením želania Európskeho parlamentu, aby sa kontrolovalo vykonávanie nástrojov prijatých na základe spolurozhodovacieho postupu a aby sa zodpovedajúcim spôsobom preniesli na Komisiu vykonávacie právomoci bez časového obmedzenia. Európsky parlament a Rada taktiež vyhlásili, že zabezpečia, aby sa čo najrýchlejšie prijali návrhy zamerané na zrušenie tých ustanovení v týchto nástrojoch, v ktorých sa stanovuje časové obmedzenie prenesenia vykonávacích právomoci na Komisiu. V dôsledku zavedenia regulačného postupu s kontrolou by sa malo vypustiť ustanovenie smernice 2004/109/ES, ktoré stanovuje časové obmedzenie.

(6)

Komisia by mala pravidelne vyhodnocovať fungovanie ustanovení o vykonávacích právomociach prenesených na Komisiu, aby Európsky parlament a Rada mohli stanoviť, či rozsah týchto právomocí a procedurálne požiadavky uložené Komisii sú primerané a či zabezpečujú účinnosť a demokratickú zodpovednosť.

(7)

Smernica 2004/109/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(8)

Keďže zmeny a doplnenia smernice 2004/109/ES, ktoré sa majú vykonať touto smernicou, sú len technickými úpravami, ktoré sa týkajú len postupu vo výbore, nevyžadujú transpozíciu zo strany členských štátov. Na tento účel preto nie je potrebné prijímať ustanovenia,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Zmeny a doplnenia

Smernica 2004/109/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

v článku 2 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.   Komisia prijme v súlade s postupmi uvedenými v článku 27 ods. 2 a 2a vykonávacie opatrenia týkajúce sa definícií uvedených v odseku 1, aby sa zohľadnil technický vývoj na finančných trhoch a aby sa zabezpečilo jednotné uplatňovanie odseku 1.

Komisia najmä:

a)

stanoví na účely odseku 1 písm. i) bodu ii) procesnú úpravu, v súlade s ktorou môže emitent vykonať voľbu domovského členského štátu;

b)

upraví, ak to bude vhodné na účely voľby domovského členského štátu podľa odseku 1 písm. i) bodu ii), trojročné obdobie týkajúce sa záznamu histórie emitenta s prihliadnutím na akúkoľvek novú požiadavku podľa právnych predpisov Spoločenstva o prijímaní na obchodovanie na regulovanom trhu a

c)

vypracuje na účely odseku 1 písm. l) orientačný zoznam prostriedkov, ktoré sa nemajú považovať za elektronické prostriedky, pričom v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 27 ods. 2 zohľadní prílohu V k smernici Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov a pravidiel o službách informačnej spoločnosti (7).

Opatrenia uvedené v druhom pododseku v písmenách a) a b) zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 27 ods. 2a.

2.

v článku 5 sa odsek 6 mení a dopĺňa takto:

a)

v prvom pododseku sa vypúšťajú slová „v súlade s postupom stanoveným v článku 27 ods. 2“;

b)

tretí pododsek sa nahrádza takto:

„Opatrenia uvedené v písmene a) sa prijmú v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 27 ods. 2. Opatrenia uvedené v písmenách b) a c) zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 27 ods. 2a.

Komisia môže podľa potreby upraviť aj päťročné obdobie uvedené v odseku 1. Uvedené opatrenie zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijme v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 27 ods. 2a.“;

3.

v článku 9 sa odsek 7 nahrádza takto:

„7.   Komisia prijme vykonávacie opatrenia, aby sa zohľadnil technický vývoj na finančných trhoch a aby sa zabezpečilo jednotné uplatňovanie odsekov 2, 4 a 5. Uvedené opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 27 ods. 2a.

Komisia určuje maximálnu dĺžku ‚krátkeho vysporiadacieho cyklu‘ uvedeného v odseku 4 tohto článku, ako aj vhodné kontrolné mechanizmy príslušného orgánu domovského členského štátu. Uvedené opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 27 ods. 2a.

Komisia môže okrem toho vypracovať v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 27 ods. 2 zoznam udalostí uvedených v odseku 2 tohto článku.“;

4.

v článku 12 sa odsek 8 mení a dopĺňa takto:

a)

vypúšťajú sa slová „v súlade s postupom stanoveným v článku 27 ods. 2“;

b)

dopĺňa sa tento pododsek:

„Uvedené opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 27 ods. 2a.“;

5.

v článku 13 sa odsek 2 mení a dopĺňa takto:

a)

vypúšťajú sa slová „v súlade s postupom stanoveným v článku 27 ods. 2“;

b)

dopĺňa sa tento pododsek:

„Uvedené opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 27 ods. 2a.“;

6.

článok 14 ods. 2, článok 17 ods. 4 a článok 18 ods. 5 sa menia a dopĺňajú takto:

a)

vypúšťajú sa slová „v súlade s postupom stanoveným v článku 27 ods. 2“;

b)

dopĺňa sa táto veta:

„Uvedené opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 27 ods. 2a.“;

7.

v článku 19 sa odsek 4 mení a dopĺňa takto:

a)

v prvom pododseku sa vypúšťajú slová „v súlade s postupom stanoveným v článku 27 ods. 2“;

b)

dopĺňa sa tento pododsek:

„Opatrenia uvedené v prvom a druhom pododseku zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 27 ods. 2a.“;

8.

v článku 21 sa odsek 4 mení a dopĺňa takto:

a)

v prvom pododseku sa vypúšťajú slová „v súlade s postupom stanoveným v článku 27 ods. 2“;

b)

dopĺňa sa tento pododsek:

„Opatrenia uvedené v prvom, druhom a treťom pododseku zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 27 ods. 2a.“;

9.

článok 23 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 4 sa mení a dopĺňa takto:

i)

za prvý pododsek sa vkladá tento pododsek:

„Komisia v súvislosti s bodom ii) prvého pododseku prijíma aj vykonávacie opatrenia týkajúce sa vyhodnocovania noriem dôležitých pre emitentov z viac ako jednej krajiny. Uvedené opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 27 ods. 2a.“;

ii)

dopĺňa sa tento pododsek:

„Komisia v súvislosti s predchádzajúcim pododsekom prijíma aj vykonávacie opatrenia zamerané na vypracovanie všeobecných rovnocenných kritérií týkajúcich sa účtovných noriem relevantných pre emitentov z viac ako jednej krajiny. Uvedené opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 27 ods. 2a.“;

b)

odsek 5 sa mení a dopĺňa takto:

i)

vypúšťajú sa slová „v súlade s postupom stanoveným v článku 27 ods. 2“;

ii)

dopĺňa sa táto veta:

„Uvedené opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 27 ods. 2a.“;

c)

do odseku 7 sa dopĺňa tento pododsek:

„Komisia prijme aj vykonávacie opatrenia zamerané na vypracovanie všeobecných rovnocenných kritérií na účely prvého pododseku. Uvedené opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 27 ods. 2a.“;

10.

článok 27 sa mení a dopĺňa takto:

a)

vkladá sa tento odsek:

„2a.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8“;

b)

odseky 3 a 4 sa nahrádzajú takto:

„3.   Komisia do 31. decembra 2010 a potom aspoň každé tri roky vyhodnocuje ustanovenia týkajúce sa jej vykonávacích právomocí a predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o fungovaní týchto právomocí. Správa skúma predovšetkým, či je potrebné, aby Komisia navrhla zmeny a doplnenia k tejto smernici, aby sa zabezpečil primeraný rozsah pôsobnosti vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu. Záver o tom, či treba vykonať zmeny a doplnenia, doplní podrobné odôvodnenie. Ak je to potrebné, k správe sa priloží legislatívny návrh na zmenu a doplnenie ustanovení o vykonávacích právomociach prenesených na Komisiu.“.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 3

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 11. marca 2008

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

J. LENARČIČ


(1)  Ú. v. EÚ C 161, 13.7.2007, s. 45.

(2)  Ú. v. EÚ C 39, 23.2.2007, s. 1.

(3)  Stanovisko Európskeho parlamentu zo 14. novembra 2007 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 3. marca 2008.

(4)  Ú. v. EÚ L 390, 31.12.2004, s. 38.

(5)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11).

(6)  Ú. v. EÚ C 255, 21.10.2006, s. 1.

(7)  Ú. v. ES L 204, 21.7.1998, s. 37. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Rady 2006/96/ES (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 81).“;


19.3.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 76/54


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2008/23/ES

z 11. marca 2008,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/49/ES o kapitálovej primeranosti investičných spoločností a úverových inštitúcií, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 47 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky (2),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (3),

keďže:

(1)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/49/ES (4) stanovuje, že určité opatrenia sa majú prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (5).

(2)

Rozhodnutie 1999/468/ES bolo zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES, ktorým sa zaviedol regulačný postup s kontrolou na prijatie opatrení, ktoré majú všeobecnú pôsobnosť a ktorých cieľom je zmeniť nepodstatné prvky základného nástroja prijatého v súlade s postupom uvedeným v článku 251 zmluvy, okrem iného vypustením niektorých z uvedených prvkov alebo doplnením tohto nástroja o nové nepodstatné prvky.

(3)

V súlade s vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (6) k rozhodnutiu 2006/512/ES, aby bol regulačný postup s kontrolou uplatniteľný na nástroje, ktoré sú už účinné a ktoré boli prijaté v súlade s postupom uvedeným v článku 251 zmluvy, musia byť tieto nástroje upravené v súlade s uplatniteľnými postupmi.

(4)

Komisia by mala byť splnomocnená na prijatie opatrení potrebných na vykonávanie smernice 2006/49/ES, aby sa zohľadnil okrem iného technický rozvoj finančných trhov a zabezpečilo jednotné uplatňovanie uvedenej smernice. Uvedené opatrenia sú zamerané na spresnenie vymedzenia pojmov, prispôsobenie ustanovení uvedenej smernice prostredníctvom technických úprav týkajúcich sa určenia vlastných finančných prostriedkov, organizácie, výpočtu a hodnotenia rizík a expozícií a kategórií investičných firiem, na ktoré sa uvedená smernica vzťahuje. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 2006/49/ES, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

(5)

Smernica 2006/49/ES stanovuje časové obmedzenie týkajúce sa vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu. Európsky parlament, Rada a Komisia vo svojom vyhlásení k rozhodnutiu 2006/512/ES uviedli, že rozhodnutie 2006/512/ES je horizontálnym a uspokojivým riešením želania Európskeho parlamentu, aby sa kontrolovalo vykonávanie nástrojov prijatých na základe spolurozhodovacieho postupu a aby sa zodpovedajúcim spôsobom preniesli na Komisiu vykonávacie právomoci bez časového obmedzenia. Európsky parlament a Rada taktiež vyhlásili, že zabezpečia, aby sa čo najrýchlejšie prijali návrhy zamerané na zrušenie tých ustanovení v týchto nástrojoch, v ktorých sa stanovuje časové obmedzenie prenesenia vykonávacích právomoci na Komisiu. Po zavedení regulačného postupu s kontrolou by sa zo smernice 2006/49/ES malo vypustiť ustanovenie o časovom obmedzení.

(6)

Komisia by mala pravidelne vyhodnocovať fungovanie ustanovení o vykonávacích právomociach prenesených na Komisiu, aby Európsky parlament a Rada mohli stanoviť, či rozsah týchto právomocí a procedurálne požiadavky uložené Komisii sú primerané a či zabezpečujú účinnosť a demokratickú zodpovednosť.

(7)

Smernica 2006/49/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(8)

Keďže zmeny a doplnenia smernice 2006/49/ES vykonané touto smernicou sú technickými úpravami, ktoré sa týkajú len postupu vo výbore, nevyžadujú transpozíciu zo strany členských štátov. Na tento účel preto nie je potrebné prijímať ustanovenia,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Zmeny a doplnenia

Smernica 2006/49/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

článok 41 sa mení a dopĺňa takto:

a)

z odseku 1 sa vypúšťajú slová „v súlade s postupom uvedeným v článku 42 ods. 2“;

b)

odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Opatrenia uvedené v odseku 1 zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 42 ods. 2.“;

2.

článok 42 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“;

b)

odseky 3 a 4 sa nahrádzajú takto:

„3.   Komisia prehodnotí do 31. decembra 2010 a potom minimálne každé tri roky ustanovenia o jej vykonávacích právomociach a predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o fungovaní týchto právomocí. Táto správa skúma predovšetkým, či je potrebné, aby Komisia navrhla zmeny a doplnenia k tejto smernici, aby sa zabezpečil primeraný rozsah pôsobnosti vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu. Záver o tom, či treba vykonať zmeny a doplnenia, doplní podrobné odôvodnenie. Ak je to potrebné, k správe sa priloží legislatívny návrh na zmenu a doplnenie ustanovení o vykonávacích právomociach prenesených na Komisiu.“

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 3

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 11. marca 2008

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

J. LENARČIČ


(1)  Ú. v. EÚ C 161, 13.7.2007, s. 45.

(2)  Ú. v. EÚ C 39, 23.2.2007, s. 1.

(3)  Stanovisko Európskeho parlamentu zo 14. novembra 2007 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 3. marca 2008.

(4)  Ú. v. EÚ L 177, 30.6.2006, s. 201.

(5)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11).

(6)  Ú. v. EÚ C 255, 21.10.2006, s. 1.


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Komisia

19.3.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 76/56


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 17. marca 2008

v ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2004/558/ES o zavedení smernice Rady 64/432/EHS týkajúcej sa dodatočných záruk v rámci Spoločenstva pri obchodovaní s hovädzími zvieratami vzhľadom na infekčnú bovinnú rinotracheitídu a schválenie programov na jej zničenie, navrhnutých niektorými členskými štátmi

[oznámené pod číslom K(2008) 1004]

(Text s významom pre EHP)

(2008/233/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 64/432/EHS z 26. júna 1964 o zdravotných problémoch zvierat ovplyvňujúcich obchod s hovädzím dobytkom a ošípanými vo vnútri Spoločenstva (1), a najmä na jej článok 9 ods. 2,

keďže:

(1)

V článku 9 smernice 64/432/EHS sa ustanovuje, že členský štát, ktorý má na jednu z nákazlivých chorôb zaradených do zoznamu v prílohe E odseku II k tejto smernici pripravený povinný vnútroštátny kontrolný program, môže tento svoj program predložiť Komisii na schválenie. V tomto článku sa tiež ustanovuje vymedzenie dodatočných záruk, ktoré sa môžu vyžadovať pri obchodovaní vnútri Spoločenstva.

(2)

V rozhodnutí Komisie 2004/558/ES z 15. júla 2004 o zavedení smernice Rady 64/432/EHS týkajúcej sa dodatočných záruk v rámci Spoločenstva pri obchodovaní s hovädzími zvieratami vzhľadom na infekčnú bovinnú rinotracheitídu a schválenie programov na jej zničenie, navrhnutých niektorými členskými štátmi (2), sa schvaľujú programy na kontrolu a zničenie infekcie bovinným herpesvírusom typu 1 („BHV1“) navrhnuté členskými štátmi, ktoré sú na zozname v prílohe I k uvedenému rozhodnutiu, a to pre oblasti uvedené na zozname v tejto prílohe, na ktoré sa uplatňujú dodatočné záruky proti BHV1 v súlade s článkom 9 smernice 64/432/EHS.

(3)

Česká republika v súčasnosti predložila program s cieľom eradikovať infekciu bovinným herpesvírusom typu 1 na celom území tohto členského štátu. Tento program spĺňa kritériá stanovené v článku 9 ods. 1 smernice 64/432/EHS. Týmto programom sa takisto ustanovujú pravidlá na vnútroštátne premiestňovanie hovädzieho dobytka, ktoré sú rovnocenné tým, ktoré sa predtým implementovali v určitých členských štátoch alebo oblastiach, ktoré viedli k úspešnej eradikácii tejto choroby.

(4)

Programy predložené Českou republikou a dodatočné záruky predložené v súlade s článkom 9 smernice 64/432/EHS by sa mali schváliť.

(5)

Príloha I k rozhodnutiu 2004/558/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha I k rozhodnutiu 2004/558/ES sa nahrádza znením uvedeným v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 17. marca 2008

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES 121, 29.7.1964, s. 1977/64. Smernica naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím Komisie 2007/729/ES (Ú. v. EÚ L 294, 13.11.2007, s. 26).

(2)  Ú. v. EÚ L 249, 23.7.2004, s. 20. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2007/584/ES (Ú. v. EÚ L 219, 24.8.2007, s. 37).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA I

Členské štáty

Oblasti členských štátov, na ktoré sa vzťahujú dodatočné záruky pre infekčnú bovinnú rinotracheitídu v súlade s článkom 9 smernice 64/432/EHS

Česká republika

všetky oblasti

Nemecko

všetky oblasti okrem Regierungsbezirke Oberpfalz a Oberfranken v spolkovej krajine Bavorsko

Taliansko

samosprávna oblasť Friuli Venezia Giulia

samosprávna provincia Trento“


19.3.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 76/58


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 18. marca 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2003/467/ES, pokiaľ ide o vyhlásenie, že určité správne oblasti Poľska sú úradne bez výskytu enzootickej leukózy dobytka

[oznámené pod číslom K(2008) 974]

(Text s významom pre EHP)

(2008/234/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 64/432/EHS z 26. júna 1964 o zdravotných problémoch zvierat ovplyvňujúcich obchod s hovädzím dobytkom a ošípanými vo vnútri Spoločenstva (1), a najmä na jej prílohu D kapitolu I časť E,

keďže:

(1)

V prílohe D k smernici 64/432/EHS sa stanovuje, že pri spĺňaní určitých podmienok stanovených v tejto smernici sa môže územie členského štátu alebo časti členského štátu, pokiaľ ide o stáda hovädzieho dobytka, považovať úradne za územie bez výskytu enzootickej leukózy dobytka.

(2)

Zoznamy oblastí členských štátov vyhlásených za oblasti bez výskytu enzootickej leukózy dobytka sú stanovené v rozhodnutí Komisie 2003/467/ES z 23. júna 2003 ustanovujúcom úradný status stád hovädzieho dobytka bez výskytu tuberkulózy, brucelózy a enzootickej bovinnej leukózy v niektorých členských štátoch a regiónoch členských štátov (2).

(3)

Poľsko predložilo Komisii dokumentáciu, v ktorej preukazuje plnenie príslušných podmienok stanovených v smernici 64/432/EHS, pokiaľ ide o 14 administratívnych oblastí (okresov) v rámci nadradených správnych jednotiek (vojvodstiev), ako je Kujavsko-pomoranské vojvodstvo, Lodžské vojvodstvo a Malopoľské vojvodstvo, aby mohli byť tieto oblasti úradne uznané za oblasti Poľska bez výskytu enzootickej leukózy dobytka.

(4)

Po preskúmaní uvedenej dokumentácie by tieto oblasti (okresy) v Poľsku mali byť úradne uznané za oblasti tohto členského štátu bez výskytu enzootickej leukózy dobytka.

(5)

Rozhodnutie 2003/467/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha III k rozhodnutiu 2003/467/ES sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 18. marca 2008

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES 121, 29.7.1964, s. 1977/64. Smernica naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím Komisie 2007/729/ES (Ú. v. EÚ L 294, 13.11.2007, s. 26).

(2)  Ú. v. EÚ L 156, 25.6.2003, s. 74. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2008/97/ES (Ú. v. EÚ L 32, 6.2.2008, s. 25).


PRÍLOHA

V kapitole 2 prílohy III k rozhodnutiu 2003/467/ES sa druhá časť, ktorá sa týka Poľska, nahrádza týmto textom:

„V Poľsku:

Dolnosliezske vojvodstvo

Okresy:

Bolesławiecki, Dzierżoniowski, Głogowski, Górowski, Jaworski, Jeleniogórski, Jelenia Góra, Kamiennogórski, Kłodzki, Legnicki, Legnica, Lubański, Lubiński, Lwówecki, Milicki, Oleśnicki, Oławski, Polkowicki, Strzeliński, Średzki, Świdnicki, Trzebnicki, Wałbrzyski, Wałbrzych, Wołowski, Wrocławski, Wrocław, Ząbkowicki, Zgorzelecki, Złotoryjski.

Lubelské vojvodstvo

Okresy:

Bialski, Biała Podlaska, Biłgorajski, Chełmski, Chełm, Hrubieszowski, Janowski, Krasnostawski, Kraśnicki, Lubartowski, Lubelski, Lublin, Łęczyński, Łukowski, Opolski, Parczewski, Puławski, Radzyński, Rycki, Świdnicki, Tomaszowski, Włodawski, Zamojski, Zamość.

Kujavsko-pomoranské vojvodstvo

Okresy:

Aleksandrowski, Chełmiński, Golubsko-Dobrzyński, Grudziądzki, Grudziądz, Toruński, Toruń, Wąbrzeski.

Lodžské vojvodstvo

Okresy:

Bełchatowski, Brzeziński, Kutnowski, Łaski, Łęczycki, Łowicki, Łódzki, Łódź, Opoczyński, Pabianicki, Pajęczański, Piotrkowski, Piotrków Trybunalski, Poddębicki, Radomszczański, Rawski, Sieradzki, Skierniewicki, Skierniewice, Tomaszowski, Wieluński, Wieruszowski, Zduńskowolski, Zgierski.

Malopoľské vojvodstvo

Okresy:

Brzeski, Bocheński, Chrzanowski, Dąbrowski, Gorlicki, Krakowski, Kraków, Limanowski, Miechowski, Myślenicki, Nowosądecki, Nowotarski, Nowy Sącz, Oświęcimski, Olkuski, Proszowicki, Tarnowski, Tarnów, Tatrzański, Wielicki.

Opolské vojvodstvo

Okresy:

Brzeski, Głubczycki, Kędzierzyńsko-Kozielski, Kluczborski, Krapkowicki, Namysłowski, Nyski, Olecki, Opolski, Opole, Prudnicki, Strzelecki.

Podkarpatské vojvodstvo

Okresy:

Bieszczadzki, Brzozowski, Jasielski, Krośnieński, Krosno, Leski, Leżajski, Łańcucki, Rzeszowski, Rzeszów, Sanocki, Strzyżowski.

Sliezske vojvodstvo

Okresy:

Będziński, Bielski, Bielsko Biała, Bytom, Chorzów, Cieszyński, Częstochowski, Częstochowa, Dąbrowa, Gliwicki, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno, Katowice, Kłobucki, Lubliniecki, Mikołowski, Mysłowice, Myszkowski, Piekary Śląskie, Pszczyński, Raciborski, Ruda Śląska, Rybnicki, Rybnik, Siemianowice, Sosnowiec, Świętochłowice, Tarnogórski, Tychy, Tyski, Wodzisławski, Zabrze, Zawierciański, Żory, Żywiecki.

Svätokrížske vojvodstvo

Okresy:

Buski, Jędrzejowski, Kazimierski, Kielecki, Kielce, Konecki, Opatowski, Ostrowiecki, Pińczowski, Sandomierski, Skarżyski, Starachowicki, Staszowski, Włoszczowski.

Veľkopoľské vojvodstvo

Okresy:

Jarociński, Kaliski, Kalisz, Kępiński, Kolski, Koniński, Konin, Krotoszyński, Ostrzeszowski, Słupecki, Turecki, Wrzesiński.“