ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 74

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
15. marca 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 213/2008 z 28. novembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 o Spoločnom slovníku obstarávania (CPV) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES o postupoch verejného obstarávania, pokiaľ ide o revíziu CPV  ( 1 )

1

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

15.3.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 74/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 213/2008

z 28. novembra 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 o Spoločnom slovníku obstarávania (CPV) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES o postupoch verejného obstarávania, pokiaľ ide o revíziu CPV

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 z 5. novembra 2002 o Spoločnom slovníku obstarávania (CPV) (1), a najmä na jeho článok 2,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (2), a najmä na jej článok 70 písm. d) a e),

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (3), a najmä na jej článok 79 písm. f) a g),

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 2195/2002 sa ustanovil Spoločný slovník obstarávania (CPV), jediný klasifikačný systém uplatniteľný na verejné obstarávanie, štandardizáciu odkazov používaných verejnými obstarávateľmi pri opise predmetu svojich zmlúv.

(2)

Štruktúra, kódy a opisy CPV sa upravia, zmenia a doplnia v súlade s vývojom trhu a potrieb používateľov. Zohľadnia sa niektoré osobitné návrhy zainteresovaných strán a používateľov CPV v súvislosti so zdokonalením textu CPV. Štruktúra, kódy a opis CPV sa aktualizujú aj preto, aby sa CPV stal účinným nástrojom elektronického verejného obstarávania.

(3)

V snahe zvýšiť prijateľnosť CPV pre používateľov slovník sa bude menej orientovať na materiály a viac na produkty. Preto sa charakteristiky v hlavnom slovníku uvedenom v súčasnej prílohe I k nariadeniu (ES) č. 2195/2002 prevedú do doplnkového slovníka uvedeného v tej istej prílohe, pričom oddiely, ktoré sú v súčasnom slovníku orientované najmä na materiály, sa prerozdelia do iných oddielov.

(4)

Racionalizácia hierarchie CPV spájaním a prerozdeľovaním oddielov s obmedzeným počtom kódov, ktoré sa čiastočne zohľadnia spolu, ako aj oddielov, ktoré by mohli spôsobiť nejasnosti, sa uskutoční tak, aby sa zjednodušilo používanie nomenklatúry poskytnutím zhodnejšej a homogénnejšej prezentácie.

(5)

Klasifikácia zariadení a služieb súvisiacich s obranou sa zdokonalí preskupením existujúcich a rozptýlených kódov do nových skupín a tried s cieľom poskytnúť zhodnejšiu prezentáciu, ako aj pridaním nových kódov, ako je napr. vojenský výskum a vojenské technológie.

(6)

Štruktúra doplnkového slovníka sa úplne zreviduje, aby sa vytvorila logická štruktúra s odsekmi rozdelenými do skupín, ktoré sa budú používať popri hlavnom slovníku. V snahe dosiahnuť zjednodušenie v súvislosti s umožnením úplného opisu predmetu zákazky a v súvislosti so znížením počtu kódov hlavného slovníka sa doplnkový slovník obohatí o charakteristiky výrobkov a služieb.

(7)

V záujme dosiahnutia presnosti sa príloha I k nariadeniu (ES) č. 2195/2002 nahradí.

(8)

Príloha II k nariadeniu (ES) č. 2195/2002 s podrobným zoznamom zmien a doplnení z roku 2003 stratila význam, a preto sa zrušuje.

(9)

V dôsledku revízie CPV je vhodné aktualizovať aj ilustračné tabuľky uvedené v prílohách III, IV a V k nariadeniu (ES) č. 2195/2002, ktoré znázorňujú zhodu medzi CPV a Provizórnou ústrednou klasifikáciou produkcie (CPC prov.) Spojených národov, Odvetvovou klasifikáciou ekonomických činností v Európskych spoločenstvách (NACE Rev. 1) a kombinovanou nomenklatúrou (KN). V záujme dosiahnutia presnosti je vhodné ich nahradiť.

(10)

Pri príležitosti revízie CPV je vhodné aktualizovať zoznamy činností a služieb vzhľadom na kódy CPV uvedené v prílohách k smerniciam 2004/17/ES a 2004/18/ES, tak aby boli v súlade so zrevidovaným CPV bez zmeny podstatného rozsahu pôsobnosti týchto smerníc.

(11)

V snahe poskytnúť dostatočný čas na technické úpravy elektronických systémov pre nový CPV je vhodné zabezpečiť uplatňovanie tohto nariadenia šesť mesiacov po jeho uverejnení.

(12)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Poradného výboru pre verejné zákazky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 2195/2002 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Príloha I sa nahrádza textom uvedeným v prílohe I k tomuto nariadeniu.

2.

Príloha II sa zrušuje.

3.

Príloha III sa nahrádza textom uvedeným v prílohe II k tomuto nariadeniu.

4.

Príloha IV sa nahrádza textom uvedeným v prílohe III k tomuto nariadeniu.

5.

Príloha V sa nahrádza textom uvedeným v prílohe IV k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Smernica 2004/17/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

Tabuľka uvedená v prílohe XII sa nahrádza textom uvedeným v prílohe V k tomuto nariadeniu.

2.

Tabuľka uvedená v prílohe XVII A sa nahrádza textom uvedeným v prílohe VI k tomuto nariadeniu.

3.

Tabuľka uvedená v prílohe XVII B sa nahrádza textom uvedeným v prílohe VII k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Smernica 2004/18/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

Tabuľka uvedená v prílohe I sa nahrádza textom uvedeným v prílohe V k tomuto nariadeniu.

2.

V prílohe II sa tabuľka uvedená v prílohe II A nahrádza textom uvedeným v prílohe VI k tomuto nariadeniu.

3.

V prílohe II sa tabuľka uvedená v prílohe II B nahrádza textom uvedeným v prílohe VII k tomuto nariadeniu.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 15. septembra 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. novembra 2007

Za Komisiu

Charlie McCREEVY

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 340, 16.12.2002, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 2151/2003 (Ú. v. EÚ L 329, 17.12.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Rady 2006/97/ES (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 107).

(3)  Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 114. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2006/97/ES.


PRÍLOHA I

SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA

Štruktúra klasifikačného systému

1.

CPV sa skladá z hlavného slovníka a doplnkového slovníka.

2.

Hlavný slovník má stromovú štruktúru, ktorá sa skladá z kódov maximálne deviatich číslic spojených so slovným opisom, ktorý opisuje tovary, stavebné práce alebo služby tvoriace predmet zákazky.

Číselný kód sa skladá z 8 číslic ďalej rozdelených takto:

prvé dve číslice určujú oddiely (XX000000-Y),

prvé tri číslice určujú skupiny (XXX00000-Y),

prvé štyri číslice určujú triedy (XXXX0000-Y),

prvých päť číslic určuje kategórie (XXXXX000-Y).

Každá z troch posledných číslic poskytuje väčšiu mieru presnosti v rámci každej kategórie.

Deviata číslica slúži na overenie predchádzajúcich číslic.

3.

Doplnkový slovník možno použiť na rozšírenie opisu predmetu zákazky. Položky sa skladajú z alfanumerického kódu s príslušným slovným opisom, čo umožňuje doplniť ďalšie podrobné údaje o špecifickej povahe alebo určení tovaru, ktorý sa má obstarať.

Alfanumerický kód sa skladá z týchto častí:

prvá úroveň pozostávajúca z písmena zodpovedajúceho odseku,

druhá úroveň pozostávajúca z písmena zodpovedajúceho skupine,

tretia úroveň pozostávajúca z troch číslic zodpovedajúcich pododdielu.

Posledná číslica slúži na overenie predchádzajúcich číslic.

HLAVNÝ SLOVNÍK

Kód CPV

Opis

03000000-1

Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a súvisiace produkty

03100000-2

Poľnohospodárske a záhradnícke produkty

03110000-5

Plodiny, produkty zeleninárstva a záhradníctva

03111000-2

Osivo

03111100-3

Sójové bôby

03111200-4

Arašidové oriešky

03111300-5

Slnečnicové semená

03111400-6

Bavlníkové semená

03111500-7

Sezamové semená

03111600-8

Horčičné semená

03111700-9

Semená zeleniny

03111800-0

Ovocné semená

03111900-1

Semená kvetov

03112000-9

Nespracovaný tabak

03113000-6

Rastliny používané na výrobu cukru

03113100-7

Cukrová repa

03113200-8

Cukrová trstina

03114000-3

Slama a krmoviny

03114100-4

Slama

03114200-5

Krmoviny

03115000-0

Suroviny rastlinného pôvodu

03115100-1

Textilné suroviny rastlinného pôvodu

03115110-4

Bavlna

03115120-7

Juta

03115130-0

Ľan

03116000-7

Prírodný kaučuk a latex a s nimi súvisiace produkty

03116100-8

Prírodný kaučuk

03116200-9

Prírodný latex

03116300-0

Latexové produkty

03117000-4

Rastliny používané v konkrétnych odvetviach

03117100-5

Rastliny používané v parfumérii alebo farmácii alebo na insekticídne alebo na podobné účely

03117110-8

Rastliny používané v parfumérii

03117120-1

Rastliny používané vo farmácii

03117130-4

Rastliny používané na insekticídne účely

03117140-7

Rastliny používané na paraziticídne alebo podobné účely

03117200-6

Semená rastlín používané v konkrétnych odvetviach

03120000-8

Záhradnícke produkty a škôlkarské výpestky

03121000-5

Záhradnícke produkty

03121100-6

Živé rastliny, cibuľky, korene, rastlinné rezky a sadenice

03121200-7

Rezané kvety

03121210-0

Kvetinové aranžmány

03130000-1

Plody na prípravu nápojov a korenín

03131000-8

Plodiny na prípravu nápojov

03131100-9

Kávové bôby

03131200-0

Čajovníky

03131300-1

Maté

03131400-2

Kakaové bôby

03132000-5

Nespracované korenie

03140000-4

Živočíšne produkty a súvisiace produkty

03141000-1

Býčie spermy

03142000-8

Živočíšne produkty

03142100-9

Prírodný med

03142200-0

Slimáky

03142300-1

Jedlé výrobky živočíšneho pôvodu

03142400-2

Vosky

03142500-3

Vajcia

03143000-5

Produkty zmiešaného hospodárstva

03144000-2

Poľnohospodárske potreby

03200000-3

Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy

03210000-6

Obilniny a zemiaky

03211000-3

Obilniny

03211100-4

Pšenica

03211110-7

Tvrdá pšenica

03211120-0

Mäkká pšenica

03211200-5

Kukurica

03211300-6

Ryža

03211400-7

Jačmeň

03211500-8

Raž

03211600-9

Ovos

03211700-0

Slad

03211900-2

Obilné produkty

03212000-0

Zemiaky a sušená zelenina

03212100-1

Zemiaky

03212200-2

Suché strukoviny a strukoviny

03212210-5

Suché strukoviny

03212211-2

Šošovica

03212212-9

Cícer

03212213-6

Sušený hrach

03212220-8

Strukoviny

03220000-9

Zelenina, ovocie a orechy

03221000-6

Zelenina

03221100-7

Koreňová a hľuzová zelenina

03221110-0

Koreňová zelenina

03221111-7

Červená repa

03221112-4

Mrkva

03221113-1

Cibuľa

03221114-8

Okrúhlica

03221120-3

Hľuzová zelenina

03221200-8

Plodová zelenina

03221210-1

Fazuľa

03221211-8

Bôb

03221212-5

Zelená fazuľa

03221213-2

Fazuľa šarlátová

03221220-4

Hrach

03221221-1

Záhradný hrach

03221222-8

Hrach siaty cukrový

03221230-7

Papriky

03221240-0

Paradajka

03221250-3

Cuketa

03221260-6

Huby

03221270-9

Uhorka

03221300-9

Listová zelenina

03221310-2

Hlávkový šalát

03221320-5

Šalátové listy

03221330-8

Artičoky

03221340-1

Špenát

03221400-0

Kapustovitá zelenina

03221410-3

Kapusta

03221420-6

Karfiol

03221430-9

Brokolica

03221440-2

Ružičkový kel

03222000-3

Ovocie a orechy

03222100-4

Tropické ovocie a orechy

03222110-7

Tropické ovocie

03222111-4

Banány

03222112-1

Ananás

03222113-8

Mango

03222114-5

Datle

03222115-2

Hrozienka

03222116-9

Figy

03222117-6

Avokádo

03222118-3

Kivi

03222120-0

Kokosové orechy

03222200-5

Citrusové plody

03222210-8

Citróny

03222220-1

Pomaranče

03222230-4

Grepy

03222240-7

Mandarínky

03222250-0

Limety

03222300-6

Netropické ovocie

03222310-9

Bobuľovité plody

03222311-6

Ríbezle

03222312-3

Egreše

03222313-0

Jahody

03222314-7

Maliny

03222315-4

Brusnice

03222320-2

Jablká, hrušky a dule

03222321-9

Jablká

03222322-6

Hrušky

03222323-3

Dule

03222330-5

Kôstkové plody

03222331-2

Marhule

03222332-9

Broskyne

03222333-6

Čerešne

03222334-3

Slivky

03222340-8

Hrozno

03222341-5

Stolové hrozno

03222342-2

Vínne hrozno

03222400-7

Olivy

03300000-2

Farmárske, poľovnícke a rybolovné produkty

03310000-5

Ryby, kôrovce a produkty vodného prostredia

03311000-2

Ryby

03311100-3

Platesovité ryby

03311110-6

Morský jazyk

03311120-9

Platesa

03311200-4

Treskovité ryby

03311210-7

Treska

03311220-0

Treska tmavá

03311230-3

Merlúza európska

03311240-6

Treska škvrnitá

03311300-5

Haring

03311400-6

Tuniak

03311500-7

Belica

03311600-8

Sleď obyčajný

03311700-9

Losos

03312000-9

Kôrovce

03312100-0

Ustrice (Ostrea)

03312200-1

Mäkkýše

03312300-2

Vodné bezstavovce

03313000-6

Produkty vodného prostredia

03313100-7

Koraly alebo podobné produkty

03313200-8

Huba živočíšneho pôvodu

03313300-9

Morské riasy

03313310-2

Riasy

03320000-8

Dobytok, hospodárske zvieratá a drobné zvieratá

03321000-5

Dobytok

03321100-6

Hovädzí dobytok

03321200-7

Teľatá

03322000-2

Dobytok

03322100-3

Ovce

03322200-4

Kozy

03322300-5

Kone

03323000-9

Ošípané

03324000-6

Živá hydina

03325000-3

Drobné zvieratá

03325100-4

Králiky

03325200-5

Zajace

03330000-3

Produkty z chovu poľnohospodárskych zvierat

03331000-0

Surové ovčie a kozie mlieko

03331100-1

Ovčie mlieko

03331200-2

Kozie mlieko

03332000-7

Vlna a zvieracie chlpy

03332100-8

Strižná vlna

03332200-9

Zvieracie chlpy

03333000-4

Surové kravské mlieko

03340000-6

Ušné značky pre zvieratá

03341000-3

Ušné značky pre hovädzí dobytok

03400000-4

Produkty lesníctva a ťažby dreva

03410000-7

Drevo

03411000-4

Ihličnaté drevo

03412000-1

Tropické drevo

03413000-8

Palivové drevo

03414000-5

Surové drevo

03415000-2

Mäkké drevo

03416000-9

Drevný odpad

03417000-6

Drevné zvyšky

03417100-7

Piliny

03418000-3

Guľatina

03418100-4

Tvrdé drevo

03419000-0

Stavebné drevo/rezivo

03419100-1

Výrobky zo stavebného dreva/reziva

03419200-2

Banské drevo

03420000-0

Gumy

03421000-7

Balzamy

03422000-4

Šelak

03430000-3

Korok

03431000-0

Prírodný korok

03432000-7

Košikárske výrobky

03432100-8

Výrobky z prútia

03440000-6

Produkty lesného hospodárstva

03441000-3

Okrasné rastliny, trávy, machy alebo lišajníky

03450000-9

Produkty lesných škôlok

03451000-6

Rastliny

03451100-7

Záhonové rastliny

03451200-8

Cibule kvetín

03451300-9

Kríky/kry/trsy

03452000-3

Stromy

03460000-2

Buničina

03461000-9

Drevná buničina

03461100-0

Chemická drevná buničina

09000000-3

Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje energie

09100000-0

Palivá

09110000-3

Pevné palivá

09111000-0

Uhlie a palivá na báze uhlia

09111100-1

Uhlie

09111200-2

Palivá na báze uhlia

09111210-5

Čierne uhlie

09111220-8

Brikety

09111300-3

Fosílne palivá

09111400-4

Drevné palivá

09112000-7

Lignit a rašelina

09112100-8

Lignit

09112200-9

Rašelina

09113000-4

Koks

09120000-6

Plynné palivá

09121000-3

Svietiplyn, plyn pre rozvodnú sieť alebo podobné plyny

09121100-4

Svietiplyn a podobné plyny

09121200-5

Rozvod plynu potrubím

09122000-0

Propán a bután

09122100-1

Plynný propán

09122110-4

Skvapalnený propán

09122200-2

Plynný bután

09122210-5

Skvapalnený bután

09123000-7

Zemný plyn

09130000-9

Ropa a ropné destiláty

09131000-6

Kerozín

09131100-7

Kerozínové palivo pre dýzové motory

09132000-3

Automobilový benzín

09132100-4

Bezolovnatý benzín

09132200-5

Olovnatý benzín

09132300-6

Automobilový benzín s etanolom

09133000-0

Skvapalnený ropný plyn (LPG)

09134000-7

Plynové oleje

09134100-8

Motorová nafta

09134200-9

Naftové palivo

09134210-2

Naftové palivo (0,2)

09134220-5

Naftové palivo (EN 590)

09134230-8

Bionafta

09134231-5

Bionafta (B20)

09134232-2

Bionafta (B100)

09135000-4

Palivové oleje

09135100-5

Vykurovací olej

09135110-8

Horľavé oleje s nízkym obsahom síry

09200000-1

Ropné, uhoľné a olejové výrobky

09210000-4

Mazacie prípravky

09211000-1

Mazacie oleje a mazivá

09211100-2

Motorové oleje

09211200-3

Kompresorové oleje

09211300-4

Turbínové oleje

09211400-5

Prevodové oleje

09211500-6

Oleje znižujúce odpor

09211600-7

Oleje na použitie v hydraulických systémoch a na iné účely

09211610-0

Oleje na použitie na hydraulické účely

09211620-3

Oleje na formy

09211630-6

Antikorózne oleje

09211640-9

Oleje na elektrickú izoláciu

09211650-2

Brzdové oleje

09211700-8

Biele oleje a lekárnický olej

09211710-1

Biele oleje

09211720-4

Parafínové oleje

09211800-9

Ropné oleje a prípravky

09211810-2

Ľahké oleje

09211820-5

Ropné oleje

09211900-0

Trakčné mazacie oleje

09220000-7

Ropná vazelína, vosky a technické benzíny

09221000-4

Vazelína a vosky

09221100-5

Vazelína

09221200-6

Parafín

09221300-7

Ropný vosk

09221400-8

Ropné zvyšky

09222000-1

Špeciálne liehy

09222100-2

Lakový benzín

09230000-0

Ropa (surová)

09240000-3

Olej a produkty odvodené z uhlia

09241000-0

Bitúmenové alebo olejnaté bridlice

09242000-7

Produkty príbuzné uhliu

09242100-8

Petrolej

09300000-2

Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia

09310000-5

Elektrická energia

09320000-8

Para, teplá voda a súvisiace produkty

09321000-5

Teplá voda

09322000-2

Para

09323000-9

Mestské vykurovanie

09324000-6

Diaľkové vykurovanie

09330000-1

Slnečná energia

09331000-8

Slnečné kolektory

09331100-9

Slnečné kolektory na výrobu tepla

09331200-0

Slnečné fotoelektrické moduly

09332000-5

Solárne zariadenia

09340000-4

Jadrové palivá

09341000-1

Urán

09342000-8

Plutónium

09343000-5

Rádioaktívne materiály

09344000-2

Rádioizotopy

14000000-1

Produkty ťažobného priemyslu, základné kovy a príbuzné produkty

14200000-3

Piesok a íl

14210000-6

Štrk, piesok, drvený kameň a štrkopiesky (do betónu)

14211000-3

Piesok

14211100-4

Prírodný piesok

14212000-0

Granuly, dryina, kamenný prach, riečny štrk, horninová drvina, drvený a mletý kameň, kamenné zmesi, štrkopieskové zmesi a iné štrkopiesky do betónu

14212100-1

Riečny štrk a štrk

14212110-4

Riečny štrk

14212120-7

Štrk

14212200-2

Štrkopiesky do betónu

14212210-5

Štrkopiesková zmes

14212300-3

Drvený a mletý kameň

14212310-6

Piesčitý štrk

14212320-9

Drvená žula

14212330-2

Drvený čadič

14212400-4

Pôda

14212410-7

Vrchná vrstva pôdy (ornica)

14212420-0

Základová pôda

14212430-3

Kamenná drvina

14213000-7

Makadam, dechtový makadam a dechtové piesky

14213100-8

Makadam

14213200-9

Dechtový makadam

14213300-0

Dechtové piesky

14220000-9

Íl a kaolín

14221000-6

Íl

14222000-3

Kaolín

14300000-4

Chemické a hnojivové nerasty

14310000-7

Hnojivové nerasty

14311000-4

Prírodný vápnik, hlinito-vápenaté fosfáty a surové prírodné draselné soli

14311100-5

Prírodný vápnik

14311200-6

Hlinito-vápenaté fosfáty

14311300-7

Surové prírodné draselné soli

14312000-1

Pyrit

14312100-2

Nepražený pyrit

14320000-0

Chemické nerasty

14400000-5

Soľ a čistý chlorid sodný

14410000-8

Kamenná soľ

14420000-1

Morská soľ

14430000-4

Soľ získaná odparovaním a čistý chlorid sodný

14450000-0

Soľ v slanom náleve

14500000-6

Ostatné nerasty získané hlbinnou alebo povrchovou ťažbou

14520000-2

Drahokamy a polodrahokamy; pemza; šmirgeľ; prírodné brúsivá; ostatné nerasty a vzácne kovy

14521000-9

Drahokamy a polodrahokamy

14521100-0

Drahokamy

14521140-2

Prach alebo prášok z drahokamov

14521200-1

Polodrahokamy

14521210-4

Prach alebo prášok z polodrahokamov

14522000-6

Priemyselné diamanty; pemza; šmirgeľ a ostatné prírodné brúsivá

14522100-7

Pemza

14522200-8

Priemyselné diamanty

14522300-9

Šmirgeľ

14522400-0

Prírodné brúsivá

14523000-3

Príbuzné nerasty, vzácne kovy a súvisiace produkty

14523100-4

Minerály

14523200-5

Zlato

14523300-6

Striebro

14523400-7

Platina

14600000-7

Kovové rudy a zliatiny

14610000-0

Kovové rudy

14611000-7

Železné rudy

14612000-4

Rudy neželezných kovov

14612100-5

Medené rudy

14612200-6

Niklové rudy

14612300-7

Hliníkové rudy

14612400-8

Rudy drahých kovov

14612500-9

Olovnaté rudy

14612600-0

Zinkové rudy

14612700-1

Cínové rudy

14613000-1

Uránové a tóriové rudy

14613100-2

Uránové rudy

14613200-3

Tóriové rudy

14614000-8

Rôzne rudy

14620000-3

Zliatiny

14621000-0

Ferozliatiny

14621100-1

Ferozliatiny, nie ESCS

14621110-4

Feromangán

14621120-7

Ferochróm

14621130-0

Feronikel

14622000-7

Oceľ

14630000-6

Troska, škvara, železný odpad a šrot

14700000-8

Základné kovy (kovové rudy)

14710000-1

Železo, olovo, zinok, cín a meď

14711000-8

Železo

14711100-9

Surové železo

14712000-5

Olovo

14713000-2

Zinok

14714000-9

Cín

14715000-6

Meď

14720000-4

Hliník, nikel, skandium, titán a vanád

14721000-1

Hliník

14721100-2

Oxid hlinitý

14722000-8

Nikel

14723000-5

Skandium

14724000-2

Titán

14725000-9

Vanád

14730000-7

Chróm, mangán, kobalt, ytrium a zirkón

14731000-4

Chróm

14732000-1

Mangán

14733000-8

Kobalt

14734000-5

Ytrium

14735000-2

Zirkón

14740000-0

Molybdén, technécium, ruténium a ródium

14741000-7

Molybdén

14742000-4

Technécium

14743000-1

Ruténium

14744000-8

Ródium

14750000-3

Kadmium, lutécium, hafnium, tantal a volfrám

14751000-0

Kadmium

14752000-7

Lutéciuim

14753000-4

Hafnium

14754000-1

Tantal

14755000-8

Volfrám

14760000-6

Irídium, gálium, indium, tálium a bárium

14761000-3

Irídium

14762000-0

Gálium

14763000-7

Indium

14764000-4

Tálium

14765000-1

Bárium

14770000-9

Cézium, stroncium, rubídium a vápnik

14771000-6

Cézium

14772000-3

Stroncium

14773000-0

Rubídium

14774000-7

Vápnik

14780000-2

Draslík, horčík, sodík a lítium

14781000-9

Draslík

14782000-6

Horčík

14783000-3

Sodík

14784000-0

Lítium

14790000-5

Niób, osmium, rénium a paládium

14791000-2

Niób

14792000-9

Osmium

14793000-6

Rénium

14794000-3

Paládium

14800000-9

Rôzne nekovové nerastné produkty

14810000-2

Brúsne produkty

14811000-9

Mlynské kamene, brúsne kamene a brúsne kotúče

14811100-0

Mlynské kamene

14811200-1

Brúsne kamene

14811300-2

Brúsne kotúče

14812000-6

Brúsny prášok alebo zrno

14813000-3

Umelý korund

14814000-0

Umelý grafit

14820000-5

Sklo

14830000-8

Sklené vlákna

14900000-0

Zhodnotené druhotné suroviny

14910000-3

Zhodnotené druhotné kovové suroviny

14920000-6

Zhodnotené druhotné nekovové suroviny

14930000-9

Popol a zvyšky s obsahom kovov

15000000-8

Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty

15100000-9

Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky

15110000-2

Mäso

15111000-9

Mäso z hovädzieho dobytka

15111100-0

Hovädzie mäso

15111200-1

Teľacie mäso

15112000-6

Hydina

15112100-7

Čerstvá hydina

15112110-0

Husi

15112120-3

Morky

15112130-6

Kurčatá

15112140-9

Kačice

15112300-9

Pečene hydiny

15112310-2

Paštéta z husacej pečene

15113000-3

Bravčové mäso

15114000-0

Jatočný odpad

15115000-7

Jahňacie a baranie mäso

15115100-8

Jahňacie mäso

15115200-9

Baranie mäso

15117000-1

Kozie mäso

15118000-8

Mäso z koňa, somára, mula alebo mulice

15118100-9

Konské mäso

15118900-7

Mäso zo somára, mula alebo mulice

15119000-5

Rôzne mäsá

15119100-6

Králičie mäso

15119200-7

Zajačie mäso

15119300-8

Divina

15119400-9

Žabie stehienka

15119500-0

Holuby

15119600-1

Rybie mäso

15130000-8

Mäsové výrobky

15131000-5

Konzervovanie a príprava mäsa

15131100-6

Výrobky z klobásového mäsa

15131110-9

Klobásové mäso

15131120-2

Klobásové výrobky

15131130-5

Klobásy/párky/saláma/jaternice

15131134-3

Krvavničky a ostatné klobásy s krvou

15131135-0

Hydinové párky/klobásy

15131200-7

Sušené, nasolené, údené alebo korenené mäso

15131210-0

Údená šunka/slanina

15131220-3

Slanina

15131230-6

Saláma

15131300-8

Prípravky z pečene

15131310-1

Paštéta

15131320-4

Prípravky z husacej alebo kačacej pečene

15131400-9

Bravčové výrobky

15131410-2

Šunka

15131420-5

Mäsové knedličky

15131490-6

Pripravené bravčové pokrmy

15131500-0

Hydinové výrobky

15131600-1

Hovädzie a teľacie výrobky

15131610-4

Hovädzie mäsové knedličky

15131620-7

Mleté hovädzie mäso

15131640-3

Hovädzie hamburgery

15131700-2

Mäsové prípravky

15200000-0

Spracované a konzervované ryby

15210000-3

Rybie filé, rybie pečene a mlieč

15211000-0

Rybie filé

15211100-1

Čerstvé rybie filé

15212000-7

Rybí mlieč

15213000-4

Rybie pečene

15220000-6

Mrazené ryby, rybie filé a ostatné rybie mäso

15221000-3

Mrazené ryby

15229000-9

Mrazené rybie výrobky

15230000-9

Sušené alebo nasolené ryby; ryby v slanom náleve; údené ryby

15231000-6

Sušené ryby

15232000-3

Nasolené ryby

15233000-0

Ryby v slanom náleve

15234000-7

Údené ryby

15235000-4

Konzervované ryby

15240000-2

Ryby v konzerve a inak pripravené alebo konzervované ryby

15241000-9

Nakladané ryby alebo ryby v konzerve

15241100-0

Losos v konzerve

15241200-1

Pripravený alebo konzervovaný haring

15241300-2

Sardinky

15241400-3

Tuniak v konzerve

15241500-4

Makrela obyčajná (Scombridae)

15241600-5

Ančovičky (Engraulis)

15241700-6

Rybie tyčinky

15241800-7

Prípravky z nakladaných rýb

15242000-6

Pripravené pokrmy z rýb

15243000-3

Prípravky z rýb

15244000-0

Kaviár a rybie vajíčka

15244100-1

Kaviár

15244200-2

Rybie vajíčka

15250000-5

Potraviny z morských živočíchov

15251000-2

Mrazené kôrovce

15252000-9

Pripravené alebo konzervované kôrovce

15253000-6

Produkty z mäkkýšov

15300000-1

Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky

15310000-4

Zemiaky a zemiakové výrobky

15311000-1

Mrazené zemiaky

15311100-2

Hranolčeky

15311200-3

Mrazené zemiaky nakrájané na kocky, plátky a iné

15312000-8

Zemiakové výrobky

15312100-9

Instantná zemiaková kaša

15312200-0

Predsmažené zemiakové hranolčeky

15312300-1

Zemiakové lupienky

15312310-4

Ochutené zemiakové lupienky

15312400-2

Zemiakové pochúťky

15312500-3

Zemiakové krokety

15313000-5

Spracované zemiaky

15320000-7

Ovocné a zeleninové šťavy

15321000-4

Ovocné šťavy

15321100-5

Pomarančová šťava

15321200-6

Grepová šťava

15321300-7

Citrónová šťava

15321400-8

Ananásová šťava

15321500-9

Hroznová šťava

15321600-0

Jablková šťava

15321700-1

Zmesi nekoncentrovaných štiav

15321800-2

Koncentrované šťavy

15322000-1

Zeleninové šťavy

15322100-2

Paradajková šťava

15330000-0

Spracované ovocie a zelenina

15331000-7

Spracovaná zelenina

15331100-8

Čerstvá alebo mrazená zelenina

15331110-1

Spracovaná koreňová zelenina

15331120-4

Spracovaná hľuzová zelenina

15331130-7

Fazuľa, hrach, paprika, paradajky a iná zelenina

15331131-4

Spracovaná fazuľa

15331132-1

Spracovaný hrach

15331133-8

Lúpaný a polený hrach

15331134-5

Spracované paradajky

15331135-2

Spracované huby

15331136-9

Spracovaná paprika

15331137-6

Sójové klíčky

15331138-3

Hľuzovky (Tuber)

15331140-0

Listová a hlávková zelenina

15331142-4

Spracovaná kapusta

15331150-3

Spracované strukoviny

15331170-9

Mrazená zelenina

15331400-1

Nakladaná a/alebo konzervovaná zelenina

15331410-4

Fazuľa v paradajkovej omáčke

15331411-1

Pečená fazuľa

15331420-7

Nakladané paradajky

15331423-8

Konzervované paradajky

15331425-2

Paradajkový pretlak

15331427-6

Koncentrovaný paradajkový pretlak

15331428-3

Paradajková omáčka

15331430-0

Konzervované huby

15331450-6

Spracované olivy

15331460-9

Konzervovaná zelenina

15331461-6

Konzervovaná kyslá kapusta

15331462-3

Konzervovaný hrach

15331463-0

Konzervovaná lúpaná fazuľa

15331464-7

Konzervovaná fazuľka

15331465-4

Konzervovaná špargľa

15331466-1

Konzervované olivy

15331470-2

Kukurica cukrová

15331480-5

Dočasne konzervovaná zelenina

15331500-2

Zelenina nakladaná v octe

15332000-4

Spracované ovocie a orechy

15332100-5

Spracované ovocie

15332140-7

Spracované jablká

15332150-0

Spracované hrušky

15332160-3

Spracované banány

15332170-6

Rebarbora

15332180-9

Melóny

15332200-6

Džemy a marmelády, ovocné želé; ovocné alebo orechové pyré a pasty/pretlaky

15332230-5

Marmelády

15332231-2

Pomarančová marmeláda

15332232-9

Citrónová marmeláda

15332240-8

Ovocné želé

15332250-1

Ovocné pretlaky

15332260-4

Orechové pasty

15332261-1

Arašidové maslo

15332270-7

Ovocné pyré

15332290-3

Džemy

15332291-0

Marhuľový džem

15332292-7

Ostružinový džem

15332293-4

Džem z čiernych ríbezlí

15332294-1

Čerešňový džem

15332295-8

Malinový džem

15332296-5

Jahodový džem

15332300-7

Spracované orechy

15332310-0

Pražené alebo solené orechy

15332400-8

Konzervované ovocie

15332410-1

Sušené ovocie

15332411-8

Spracované ríbezle

15332412-5

Spracované hrozienka

15332419-4

Sultánky

15333000-1

Vedľajšie rastlinné produkty

15400000-2

Živočíšne alebo rastlinné oleje a tuky

15410000-5

Surové živočíšne alebo rastlinné oleje a tuky

15411000-2

Živočíšne alebo rastlinné oleje

15411100-3

Rastlinné oleje

15411110-6

Olivový olej

15411120-9

Sezamový olej

15411130-2

Arašidový olej

15411140-5

Kokosový olej

15411200-4

Olej na varenie

15411210-7

Fritovací olej

15412000-9

Tuky

15412100-0

Živočíšne tuky

15412200-1

Rastlinné tuky

15413000-6

Tuhé zvyšky rastlinných tukov alebo olejov

15413100-7

Pokrutiny

15420000-8

Rafinované oleje a tuky

15421000-5

Rafinované oleje

15422000-2

Rafinované tuky

15423000-9

Hydrogenizované alebo esterifikované oleje alebo tuky

15424000-6

Rastlinné vosky

15430000-1

Jedlé tuky

15431000-8

Margarín a podobné prípravky

15431100-9

Margarín

15431110-2

Tekutý margarín

15431200-0

Nátierky so zníženým alebo nízkym obsahom tukov

15500000-3

Mliečne výrobky

15510000-6

Mlieko a smotana

15511000-3

Mlieko

15511100-4

Pasterizované mlieko

15511200-5

Sterilizované mlieko

15511210-8

Ultravysoko zohriate mlieko

15511300-6

Odtučnené mlieko

15511400-7

Polotučné mlieko

15511500-8

Plnotučné mlieko

15511600-9

Zahustené mlieko

15511700-0

Mlieko v prášku

15512000-0

Smotana

15512100-1

Smotana s nízkym obsahom tuku

15512200-2

Smotana s vyšším obsahom tuku

15512300-3

Smotana s vysokým obsahom tuku

15512900-9

Smotana na šľahanie

15530000-2

Maslo

15540000-5

Syrárske výrobky

15541000-2

Lahôdkový syr

15542000-9

Čerstvý (nevyzretý) syr

15542100-0

Domáci syr

15542200-1

Mäkký syr

15542300-2

Feta

15543000-6

Strúhaný, práškový, syr s modrou plesňou a iný syr

15543100-7

Syr s modrou plesňou

15543200-8

Cheddar

15543300-9

Strúhaný syr

15543400-0

Parmezán

15544000-3

Tvrdý syr

15545000-0

Syrové nátierky

15550000-8

Mliečne výrobky rôznych druhov

15551000-5

Jogurt a ostatné fermentované mliečne výrobky

15551300-8

Jogurt

15551310-1

Neochutený jogurt

15551320-4

Ochutený jogurt

15551500-0

Cmar

15552000-2

Kazeín

15553000-9

Laktóza alebo laktózový sirup

15554000-6

Srvátka

15555000-3

Zmrzlina a podobné výrobky

15555100-4

Zmrzlina

15555200-5

Sorbet/ovocná zmrzlina

15600000-4

Mlynské výrobky, škrob a škrobové výrobky

15610000-7

Mlynské výrobky

15611000-4

Lúpaná ryža

15612000-1

Obilná alebo rastlinná múka a príbuzné výrobky

15612100-2

Pšeničná múka

15612110-5

Hrubá múka

15612120-8

Chlebová múka

15612130-1

Hladká múka

15612150-7

Múka s nízkym obsahom lepku

15612190-9

Múka s prísadou kypriaceho prášku

15612200-3

Obilná múka

15612210-6

Kukuričná múka

15612220-9

Ryžová múka

15612300-4

Rastlinná múka a pokrmy

15612400-5

Zmesi na prípravu pekárskych výrobkov

15612410-8

Tortové zmesi

15612420-1

Pekárske zmesi

15612500-6

Pekárske výrobky

15613000-8

Výrobky z obilnej vlákniny

15613100-9

Ovsené krúpy

15613300-1

Obilninové výrobky

15613310-4

Pripravené raňajkové obilniny

15613311-1

Pražené kukuričné vločky

15613313-5

Müsli alebo ekvivalent

15613319-7

Pufrovaná pšenica

15613380-5

Ovsené vločky

15614000-5

Spracovaná ryža

15614100-6

Ryža s dlhými zrnami

15614200-7

Ryža zbavená pliev

15614300-8

Zlomková ryža

15615000-2

Otruby

15620000-0

Škroby a škrobové výrobky

15621000-7

Kukuričný olej

15622000-4

Glukóza a glukózové výrobky; fruktóza a fruktózové výrobky

15622100-5

Glukóza a glukózové výrobky

15622110-8

Glukóza

15622120-1

Glukózový sirup

15622300-7

Fruktóza a fruktózové výrobky

15622310-0

Fruktóza

15622320-3

Fruktózové prípravky

15622321-0

Fruktózové roztoky

15622322-7

Fruktózový sirup

15623000-1

Škroby

15624000-8

Tapioka

15625000-5

Krupica

15626000-2

Pudingový prášok

15700000-5

Krmivo pre zvieratá

15710000-8

Pripravené krmivo pre poľnohospodárske a iné zvieratá

15711000-5

Krmivo pre ryby

15712000-2

Suché krmivo

15713000-9

Krmivo pre domáce zvieratá

15800000-6

Rôzne potravinárske výrobky

15810000-9

Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky

15811000-6

Pekársky tovar

15811100-7

Chlieb

15811200-8

Rožky

15811300-9

Croissanty

15811400-0

Lievance

15811500-1

Pripravené chlebové výrobky

15811510-4

Sendviče

15811511-1

Pripravené sendviče

15812000-3

Pečivo a cukrovinky

15812100-4

Pečivo

15812120-0

Koláče

15812121-7

Slané/pikantné koláče

15812122-4

Sladké koláče

15812200-5

Torty/zákusky

15813000-0

Raňajkové pečivo

15820000-2

Sucháre a piškóty; trvanlivé pečivo a cukrovinky

15821000-9

Opekané chlebové výrobky a pečivo

15821100-0

Opekané chlebové výrobky

15821110-3

Opekaný chlieb

15821130-9

Chlebové sucháre

15821150-5

Sucháre

15821200-1

Sladké piškóty

15830000-5

Cukor a jemu príbuzné výrobky

15831000-2

Cukor

15831200-4

Biely cukor

15831300-5

Javorový cukor a javorový sirup

15831400-6

Melasa

15831500-7

Cukrové sirupy

15831600-8

Med

15832000-9

Odpad z výroby cukru

15833000-6

Výrobky z cukru

15833100-7

Dezerty

15833110-0

Tortové korpusy

15840000-8

Kakao; čokoláda a cukrovinky

15841000-5

Kakao

15841100-6

Kakaová pasta

15841200-7

Kakaové maslo, tuk alebo olej

15841300-8

Nesladený kakaový prášok

15841400-9

Sladený kakaový prášok

15842000-2

Čokoláda a cukrovinky

15842100-3

Čokoláda

15842200-4

Čokoládové výrobky

15842210-7

Čokoládové nápoje

15842220-0

Čokoládové tyčinky

15842300-5

Cukrovinky

15842310-8

Tvrdé cukríky

15842320-1

Nugát

15842400-6

Ovocie, orechy alebo ovocné šupky konzervované cukrom

15850000-1

Cestoviny

15851000-8

Múčne výrobky

15851100-9

Surové cestoviny

15851200-0

Pripravené cestoviny a kuskus

15851210-3

Pripravené cestoviny

15851220-6

Plnené cestoviny

15851230-9

Lazane

15851250-5

Kuskus

15851290-7

Konzervované cestoviny

15860000-4

Káva, čaj a príbuzné produkty

15861000-1

Káva

15861100-2

Pražená káva

15861200-3

Dekofeinovaná káva

15862000-8

Kávové náhradky

15863000-5

Čaj

15863100-6

Zelený čaj

15863200-7

Čierny čaj

15864000-2

Prípravky z čaju alebo maté

15864100-3

Porciovaný čaj

15865000-9

Bylinkové prímesi

15870000-7

Koreniny a chuťové prísady

15871000-4

Ocot; omáčky; miešané korenisté zmesi; horčičná múčka a prášok; pripravená horčica

15871100-5

Ocot a jeho náhrady

15871110-8

Ocot alebo ekvivalent

15871200-6

Omáčky, miešané korenisté zmesi a zmesi chuťových prísad

15871210-9

Sójová omáčka

15871230-5

Paradajkový kečup

15871250-1

Horčica

15871260-4

Omáčky

15871270-7

Miešané korenisté zmesi

15871273-8

Majonéza

15871274-5

Nátierky na chlieb

15871279-0

Chutney

15872000-1

Bylinky a korenie

15872100-2

Paprika

15872200-3

Korenie

15872300-4

Bylinky

15872400-5

Soľ

15872500-6

Zázvor

15880000-0

Výrobky špeciálnej výživy

15881000-7

Homogenizované potravinové prípravky

15882000-4

Diétne výrobky

15884000-8

Dojčenská výživa

15890000-3

Rôzne potravinové výrobky a sušený tovar

15891000-0

Polievky a bujóny

15891100-1

Mäsové polievky

15891200-2

Rybacie polievky

15891300-3

Zmesové polievky

15891400-4

Polievky

15891410-7

Polievkové zmesi

15891500-5

Bujóny

15891600-6

Vývary

15891610-9

Zmesi do vývarov

15891900-9

Zeleninové polievky

15892000-7

Rastlinné šťavy, extrakty, peptické substancie a zahusťovadlá

15892100-8

Rastlinné šťavy

15892200-9

Zeleninové extrakty

15892400-1

Zahusťovadlá

15893000-4

Sypký tovar

15893100-5

Potravinové zmesi

15893200-6

Dezertné zmesi

15893300-7

Zmesové mäsové šťavy/omáčky

15894000-1

Spracované potravinárske výrobky

15894100-2

Vegánske balíčky

15894200-3

Pripravené jedlá

15894210-6

Jedlá pre školy

15894220-9

Jedlá pre nemocnice

15894300-4

Pripravené pokrmy

15894400-5

Desiate

15894500-6

Prísady do predajných automatov

15894600-7

Náplne do sendvičov

15894700-8

Lahôdky

15895000-8

Výrobky rýchleho občerstvenia

15895100-9

Hamburgery

15896000-5

Hlboko zmrazené výrobky

15897000-2

Výrobky v konzerve a poľné dávky potravín

15897100-3

Poľné dávky potravín

15897200-4

Výrobky v konzerve

15897300-5

Potravinové balíčky

15898000-9

Droždie

15899000-6

Kypriaci prášok

15900000-7

Nápoje, tabak a príbuzné produkty

15910000-0

Destilované alkoholické nápoje

15911000-7

Liehové nápoje

15911100-8

Liehoviny

15911200-9

Likéry

15930000-6

Vína

15931000-3

Nekorenené vína

15931100-4

Šumivé víno

15931200-5

Stolové víno

15931300-6

Portské

15931400-7

Madeira

15931500-8

Hroznový mušt

15931600-9

Šery

15932000-0

Vínne kaly

15940000-9

Jablčné víno a ostatné ovocné vína

15941000-6

Jablčné víno

15942000-3

Ovocné vína

15950000-2

Nedestilované fermentované nápoje

15951000-9

Vermút

15960000-5

Pivo zo sladu

15961000-2

Pivo

15961100-3

Ležiak

15962000-9

Kaly po varení piva alebo destilácii

15980000-1

Nealkoholické nápoje

15981000-8

Minerálne vody

15981100-9

Nesýtené minerálne vody

15981200-0

Sýtené minerálne vody

15981300-1

Voda v tuhom skupenstve

15981310-4

Ľad

15981320-7

Sneh

15981400-2

Ochutené minerálne vody

15982000-5

Osviežujúce nápoje

15982100-6

Ovocné drene

15982200-7

Čokoládové mlieko

15990000-4

Tabak, tabakové výrobky a potreby

15991000-1

Tabakové výrobky

15991100-2

Cigary

15991200-3

Cigarky

15991300-4

Cigarety

15992000-8

Tabak

15992100-9

Spracovaný tabak

15993000-5

Fajčiarske potreby

15994000-2

Cigaretový papier a filtračný papier

15994100-3

Cigaretový papier

15994200-4

Filtračný papier

16000000-5

Poľnohospodárske stroje

16100000-6

Poľnohospodárske a lesnícke mechanizmy na prípravu alebo kultiváciu pôdy

16110000-9

Pluhy alebo kotúčové brány

16120000-2

Brány, rozrývače, kultivátory, plečky alebo obrábače pôdy

16130000-5

Sejačky, vysadzovače a pikírovačky (presadzovačky)

16140000-8

Rozmetávače maštaľného hnoja

16141000-5

Rozmetávače hnojív

16150000-1

Valcovače trávnikov alebo športových ihrísk

16160000-4

Rôzne záhradnícke potreby

16300000-8

Žacie mechanizmy

16310000-1

Kosačky

16311000-8

Kosačky trávnikov

16311100-9

Kosačky trávnikov, parkov alebo športovísk

16320000-4

Obracače sena

16330000-7

Balíčkovače slamy alebo krmív

16331000-4

Zberacie lisy

16340000-0

Žacie mechanizmy a mláťačky

16400000-9

Postrekovacie mechanizmy pre poľnohospodárstvo alebo záhradkárstvo

16500000-0

Samonakladacie alebo vykladacie prívesy a návesy pre poľnohospodárstvo

16510000-3

Samonakladacie prívesy pre poľnohospodárstvo

16520000-6

Vykladacie prívesy pre poľnohospodárstvo

16530000-9

Samonakladacie návesy pre poľnohospodárstvo

16540000-2

Vykladacie návesy pre poľnohospodárstvo

16600000-1

Špeciálne mechanizmy pre poľnohospodárstvo alebo lesníctvo

16610000-4

Stroje na čistenie, klasifikáciu alebo triedenie vajec, ovocia alebo iných plodín

16611000-1

Stroje na čistenie plodín

16611100-2

Stroje na čistenie vajec

16611200-3

Stroje na čistenie ovocia

16612000-8

Stroje na klasifikáciu alebo triedenie plodín

16612100-9

Stroje na klasifikáciu alebo triedenie vajec

16612200-0

Stroje na klasifikáciu alebo triedenie ovocia

16613000-5

Stroje na čistenie, klasifikáciu alebo triedenie osiva, zrna alebo sušenej zeleniny

16620000-7

Stroje na dojenie

16630000-0

Mechanizmy na prípravu živočíšnych krmív

16640000-3

Včelárske mechanizmy

16650000-6

Hydinárske mechanizmy

16651000-3

Inkubátory a umelé liahne pre hydinu

16700000-2

Traktory/ťahače

16710000-5

Poľnohospodárske traktory/ťahače ovládané chodcami

16720000-8

Použité traktory/ťahače

16730000-1

Trakčné motory

16800000-3

Časti poľnohospodárskych a lesníckych mechanizmov

16810000-6

Časti poľnohospodárskych mechanizmov

16820000-9

Časti lesníckych mechanizmov

18000000-9

Odevy, obuv, brašnárske výrobky a príslušenstvo

18100000-0

Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky

18110000-3

Pracovné odevy

18113000-4

Priemyselné pracovné odevy

18114000-1

Kombinézy

18130000-9

Špeciálne pracovné odevy

18132000-3

Letecké odevy

18132100-4

Letecké bundy

18132200-5

Letecké súpravy

18140000-2

Doplnky pracovných odevov

18141000-9

Pracovné rukavice

18142000-6

Štítky (tienidlá) na ochranu zraku

18143000-3

Ochranný výstroj

18200000-1

Zvršky

18210000-4

Kabáty

18211000-1

Peleríny/pláštenky

18212000-8

Plášte

18213000-5

Vetrovky

18220000-7

Odevy chrániace pred počasím

18221000-4

Nepremokavé odevy

18221100-5

Nepremokavé pláštenky

18221200-6

Bundy

18221300-7

Pršiplášte

18222000-1

Firemné odevy

18222100-2

Obleky

18222200-3

Komplety

18223000-8

Saká a blejzre

18223100-9

Blejzre

18223200-0

Saká

18224000-5

Odevy vyrobené z voskovaných alebo impregnovaných textílií

18230000-0

Rôzne zvršky

18231000-7

Dámske šaty

18232000-4

Sukne

18233000-1

Krátke nohavice

18234000-8

Nohavice

18235000-5

Pulóvre, vesty a podobné výrobky

18235100-6

Pulóvre

18235200-7

Svetre

18235300-8

Tričká s dlhým rukávom

18235400-9

Vesty

18300000-2

Odevy

18310000-5

Spodná bielizeň

18311000-2

Slipy

18312000-9

Pánske spodky

18313000-6

Dámske spodné nohavičky

18314000-3

Kúpacie plášte

18315000-0

Pančuchy

18316000-7

Pančuchové nohavice

18317000-4

Ponožky

18318000-1

Nočná bielizeň

18318100-2

Pánske nočné košele

18318200-3

Župany

18318300-4

Pyžamy

18318400-5

Tielka

18318500-6

Dámske nočné košele

18320000-8

Podprsenky, korzety, podväzkové pásy a podobné tovary

18321000-5

Podprsenky

18322000-2

Korzety

18323000-9

Podväzkové pásy

18330000-1

Tričká s krátkym rukávom (T-shirts) a košele

18331000-8

Tričká s krátkym rukávom

18332000-5

Košele

18333000-2

Polokošele

18400000-3

Špeciálne odevy a doplnky

18410000-6

Špeciálne odevy

18411000-3

Dojčenské odevy

18412000-0

Športové odevy

18412100-1

Teplákové súpravy

18412200-2

Športové košele

18412300-3

Lyžiarske odevy

18412800-8

Plavecké odevy

18420000-9

Odevné doplnky

18421000-6

Vreckovky

18422000-3

Šály

18423000-0

Kravaty

18424000-7

Rukavice

18424300-0

Jednorazové rukavice

18424400-1

Palčiaky

18424500-2

Vysoké (pracovné alebo športové) rukavice

18425000-4

Opasky

18425100-5

Náramenné pásy na náboje

18440000-5

Klobúky a pokrývky hlavy

18441000-2

Klobúky

18443000-6

Pokrývky hlavy a ich doplnky

18443100-7

Čelenky

18443300-9

Pokrývka hlavy

18443310-2

Barety

18443320-5

Poľné čiapky

18443330-8

Kukly

18443340-1

Čiapky

18443400-0

Podbradné remienky pre pokrývky hlavy

18443500-1

Priezory

18444000-3

Ochranné pokrývky hlavy

18444100-4

Bezpečnostné pokrývky hlavy

18444110-7

Helmy

18444111-4

Ochranné prilby

18444112-1

Cyklistické helmy

18444200-5

Tvrdé klobúky

18450000-8

Spony (na odevoch)

18451000-5

Gombíky

18451100-6

Časti gombíkov

18452000-2

Zatváracie špendlíky

18453000-9

Zipsy

18500000-4

Šperkárske výrobky, hodinky a príbuzné predmety

18510000-7

Klenoty a príbuzný tovar

18511000-4

Drahokamy pre šperkárske výrobky

18511100-5

Diamanty

18511200-6

Rubíny

18511300-7

Smaragdy

18511400-8

Opál

18511500-9

Kremeň

18511600-0

Turmalín

18512000-1

Mince a medaily

18512100-2

Mince

18512200-3

Medaily

18513000-8

Zlatnícke a šperkárske výrobky

18513100-9

Perly

18513200-0

Zlatnícke výrobky

18513300-1

Výrobky z drahých kovov

18513400-2

Výrobky z drahokamov alebo polodrahokamov

18513500-3

Striebrotepecké výrobky

18520000-0

Hodinkárske výrobky

18521000-7

Hodinky

18521100-8

Sklá do hodiniek

18522000-4

Náramkové hodinky

18523000-1

Stopky

18530000-3

Dary a ceny

18600000-5

Kožušiny a kožušinové výrobky

18610000-8

Kožušinové výrobky

18611000-5

Kožušiny

18612000-2

Kožušinové odevy

18613000-9

Výrobky z umelej kožušiny

18620000-1

Kožušinový tovar

18800000-7

Obuv

18810000-0

Obuv okrem športovej a ochrannej

18811000-7

Nepremokavá obuv

18812000-4

Obuv s časťami z gumy alebo plastov

18812100-5

Sandále so zvrškom z gumy alebo plastov

18812200-6

Gumové čižmy

18812300-7

Vychádzková obuv s gumeným alebo plastovým zvrškom

18812400-8

Plážové šľapky

18813000-1

Obuv s koženým zvrškom

18813100-2

Sandále

18813200-3

Papuče

18813300-4

Vychádzková obuv

18814000-8

Obuv so zvrškom z textilných materiálov

18815000-5

Čižmy/baganče

18815100-6

Vysoké topánky po členky

18815200-7

Vysoké topánky po lýtka

18815300-8

Vysoké topánky po kolená

18815400-9

Vysoké rybárske topánky (až do pása)

18816000-2

Galoše

18820000-3

Športová obuv

18821000-0

Lyžiarska obuv

18821100-1

Obuv na bežecké lyžovanie

18822000-7

Tréningová obuv

18823000-4

Horolezecká obuv

18824000-1

Obuv na futbal

18830000-6

Ochranná obuv

18831000-3

Obuv so zabudovaným kovovým chráničom špičky

18832000-0

Špeciálna obuv

18832100-1

Letecká obuv

18840000-9

Časti obuvi

18841000-6

Zvršok obuvi

18842000-3

Podrážky

18843000-0

Podpätky

18900000-8

Brašnárske výrobky, sedlárske výrobky, vrecká a tašky

18910000-1

Jazdecké postroje

18911000-8

Jazdecké sedlá

18912000-5

Krátke jazdecké bičíky

18913000-2

Biče

18920000-4

Batožina

18921000-1

Kufre

18923000-5

Vrecká (mešce) a náprsné tašky

18923100-6

Vrecká (mešce)

18923200-7

Náprsné tašky

18924000-2

Lodné kufre

18925000-9

Držiaky na poľné fľaše a puzdrá

18925100-0

Držiaky na poľné fľaše

18925200-1

Puzdrá

18929000-7

Toaletné kufríky

18930000-7

Vrecia a vaky

18931000-4

Cestovné vaky

18931100-5

Batohy

18932000-1

Športové tašky

18933000-8

Vaky na poštu alebo balíky

18933100-9

Poštové vrecia

18934000-5

Vaky na výstroj pre vojakov

18935000-2

Vaky na bielizeň

18936000-9

Vaky na textil

18937000-6

Vrecia na balenie tovaru

18937100-7

Vaky na balenie tovaru

18938000-3

Vystlané vaky na ochranu ich obsahu

18939000-0

Kabelky

19000000-6

Koža a textílie, plastové a gumené materiály

19100000-7

Koža

19110000-0

Semiš

19120000-3

Koža z hoviad alebo koní

19130000-6

Koža z oviec, kôz a ošípaných

19131000-3

Koža z oviec alebo jahniat

19132000-0

Koža z kôz alebo kozliat

19133000-7

Bravčová koža

19140000-9

Koža z ostatných zvierat, náhradková koža a iná koža

19141000-6

Koža z ostatných zvierat

19142000-3

Náhradková koža

19143000-0

Imitácia kože

19144000-7

Lakovaná koža

19160000-5

Hodinkové remienky

19170000-8

Kožené predmety používané v mechanizmoch alebo mechanických pomôckach

19200000-8

Textílie a príbuzné položky

19210000-1

Tkaniny

19211000-8

Syntetické tkaniny

19211100-9

Zmesové tkaniny

19212000-5

Bavlnené tkaniny

19212100-6

Plátno

19212200-7

Denim

19212300-8

Plachtovina

19212310-1

Tkaniny v plátnovej väzbe

19212400-9

Popelín

19212500-0

Tkaniny na čalúnnické popruhy

19212510-3

Čalúnnické popruhy

19220000-4

Vlnené tkaniny

19230000-7

Ľanové tkaniny

19231000-4

Plátno – ľanové

19240000-0

Špeciálne tkaniny

19241000-7

Vlasové tkaniny

19242000-4

Froté tkaniny

19243000-1

Čalúnnické textílie

19244000-8

Záclonoviny/závesoviny

19245000-5

Podšívky

19250000-3

Úplety alebo háčkované textílie

19251000-0

Úplety

19251100-1

Vlasové textílie

19252000-7

Háčkované textílie

19260000-6

Súkno

19270000-9

Netkané textílie

19280000-2

Vlna, surové kože a kože zvierat

19281000-9

Vlna

19282000-6

Zvieracie kože

19283000-3

Kože a perie vtákov

19400000-0

Textilná priadza a nite

19410000-3

Prírodné textilné vlákna

19420000-6

Umelé textilné vlákna

19430000-9

Textilná priadza a nite z prírodných vlákien

19431000-6

Hodvábna priadza

19432000-3

Vlnená priadza

19433000-0

Bavlnená priadza

19434000-7

Ľanová priadza

19435000-4

Šijacie priadze a nite z prírodných vlákien

19435100-5

Šijacie nite

19435200-6

Pletacie priadze

19436000-1

Priadze z rastlinných textilných vlákien

19440000-2

Syntetické priadze alebo nite

19441000-9

Syntetické priadze

19442000-6

Syntetické nite

19442100-7

Syntetické šijacie nite

19442200-8

Syntetická pletacia priadza

19500000-1

Gumené a plastové materiály

19510000-4

Výrobky z gumy

19511000-1

Duše, obruče a ochranné vložky

19511100-2

Ochranné vložky do ráfika pneumatiky

19511200-3

Duše

19511300-4

Obruče na pneumatiky

19512000-8

Výrobky z nevulkanizovaného kaučuku

19513000-5

Pogumované textílie

19513100-6

Pneumatiky z kordových textílií

19513200-7

Lepiaca páska z pogumovaných textílií

19514000-2

Regenerovaný kaučuk

19520000-7

Plastové výrobky

19521000-4

Polystyrénové výrobky

19521100-5

Polystyrénová fólia

19521200-6

Polystyrénové dosky

19522000-1

Živice

19522100-2

Epoxidové živice

19522110-5

Rúrky/hadice z epoxidovej živice

19600000-2

Kožený, textilný, kaučukový a plastový odpad

19610000-5

Zvyšková a odpadková koža

19620000-8

Textilný odpad

19630000-1

Kaučukový odpad

19640000-4

Polyetylénový odpad a odpadkové vrecká a vaky

19700000-3

Syntetický kaučuk a syntetické vlákna

19710000-6

Syntetický kaučuk

19720000-9

Syntetické vlákna

19721000-6

Kábel zo syntetických vlákien

19722000-3

Vysokopevná priadza

19723000-0

Priadza s jednoduchou textúrou

19724000-7

Syntetický monofil

19730000-2

Umelé vlákna

19731000-9

Krátkovláknový umelý hodváb

19732000-6

Polypropylén

19733000-3

Priadza z umelých vlákien s textúrou

22000000-0

Tlačené výrobky a príbuzné produkty

22100000-1

Tlačené knihy, brožúry a letáky

22110000-4

Tlačené knihy

22111000-1

Knihy pre školy

22112000-8

Učebnice

22113000-5

Knihy pre knižnice

22114000-2

Slovníky, mapy, hudobné a iné knihy

22114100-3

Slovníky

22114200-4

Atlasy

22114300-5

Mapy

22114310-8

Katastrálne mapy

22114311-5

Modrotlač

22114400-6

Hudobné tlačoviny

22114500-7

Encyklopédie

22120000-7

Publikácie

22121000-4

Technické publikácie

22130000-0

Zoznamy

22140000-3

Letáky

22150000-6

Brožúry

22160000-9

Brožované knihy

22200000-2

Noviny, denníky, periodiká a časopisy

22210000-5

Noviny

22211000-2

Denníky

22211100-3

Úradné vestníky

22212000-9

Periodiká

22212100-0

Seriály

22213000-6

Časopisy

22300000-3

Pohľadnice, tlačené pohľadnice s pozdravmi a iné tlačoviny

22310000-6

Pohľadnice

22312000-0

Obrázky

22313000-7

Obtlačky

22314000-4

Vzory

22315000-1

Fotografie

22320000-9

Tlačené pohľadnice s pozdravmi

22321000-6

Vianočné pohľadnice

22400000-4

Známky a kolky, šekové tlačivá, bankovky, akciové certifikáty, obchodný reklamný materiál, katalógy a príručky

22410000-7

Známky

22411000-4

Vianočné známky

22412000-1

Nepoužité známky

22413000-8

Zberateľské známky

22414000-5

Zošity na poštové známky

22420000-0

Papier s natlačenými známkami

22430000-3

Bankovky

22440000-6

Šekové tlačivá

22450000-9

Chránené tlačoviny

22451000-6

Pasy

22452000-3

Poštové objednávky

22453000-0

Terčíky na označenie zaplatených poplatkov za vozidlá

22454000-7

Vodičské preukazy

22455000-4

Identifikačné karty

22455100-5

Identifikačný náramok

22456000-1

Povolenia

22457000-8

Vstupenky

22458000-5

Tlačoviny na objednávku

22459000-2

Lístky

22459100-3

Reklamné nálepky a pásy

22460000-2

Obchodno-reklamný materiál, komerčné katalógy a príručky

22461000-9

Katalógy

22461100-0

Držiaky na listiny

22462000-6

Propagačný materiál

22470000-5

Príručky

22471000-2

Počítačové príručky

22472000-9

Návody

22473000-6

Technické príručky

22500000-5

Tlačiarenské dosky alebo valce alebo iné pomôcky na tlačiarenské účely

22510000-8

Ofsetové dosky

22520000-1

Zariadenie na suché leptanie

22521000-8

Raziace zariadenie

22600000-6

Atrament

22610000-9

Tlačiarenské farby, atramenty

22611000-6

Hĺbkotlačová farba

22612000-3

Tuš

22800000-8

Papierové alebo lepenkové registre, účtovné knihy, rýchloviazače, formuláre a iné druhy tlačeného papierenského tovaru

22810000-1

Papierové alebo lepenkové registre

22813000-2

Účtovné knihy

22814000-9

Knihy pokladničných príjmov

22815000-6

Zápisníky

22816000-3

Bloky

22816100-4

Poznámkové bloky

22816200-5

Stenografický zápisník

22816300-6

Samolepiace poznámkové bločky

22817000-0

Diáre alebo osobné organizéry

22819000-4

Adresáre

22820000-4

Formuláre

22821000-1

Volebné formuláre

22822000-8

Podnikateľské formuláre

22822100-9

Podnikateľské formuláre v páse

22822200-0

Kusové podnikateľské formuláre

22830000-7

Zošity

22831000-4

Náhradné vložky do školských zápisníkov

22832000-1

Cvičné papiere

22840000-0

Albumy na vzorky

22841000-7

Albumy na zbierky

22841100-8

Albumy na známky

22841200-9

Filatelistické viazače

22850000-3

Rýchloviazače a súvisiace príslušenstvo

22851000-0

Rýchloviazače

22852000-7

Zakladače

22852100-8

Spisové dosky

22853000-4

Držiaky na spisy

22900000-9

Rôzne tlačoviny

22990000-6

Novinový papier, ručný papier a iný nenatieraný papier alebo lepenka na grafické účely

22991000-3

Novinový papier

22992000-0

Ručne vyrobený papier alebo lepenka

22993000-7

Svetlocitlivý, teplocitlivý alebo termografický papier a lepenka

22993100-8

Svetlocitlivý papier alebo lepenka

22993200-9

Papier alebo lepenka citlivé na teplo

22993300-0

Termografický papier alebo lepenka

22993400-1

Vlnitý papier alebo lepenka

24000000-4

Chemické výrobky

24100000-5

Plyny

24110000-8

Technické plyny

24111000-5

Vodík, argón, vzácne plyny, dusík a kyslík

24111100-6

Argón

24111200-7

Vzácne plyny

24111300-8

Hélium

24111400-9

Neón

24111500-0

Lekárske plyny

24111600-1

Vodík

24111700-2

Dusík

24111800-3

Kvapalný dusík

24111900-4

Kyslík

24112000-2

Anorganické zlúčeniny kyslíka

24112100-3

Oxid uhličitý

24112200-4

Oxidy dusíka

24112300-5

Plynné anorganické zlúčeniny kyslíka

24113000-9

Kvapalný a stlačený vzduch

24113100-0

Kvapalný vzduch

24113200-1

Stlačený vzduch

24200000-6

Farby a pigmenty

24210000-9

Oxidy, peroxidy a hydroxidy

24211000-6

Oxid a peroxid zinku, oxid titanu, farby a pigmenty

24211100-7

Oxid zinočnatý

24211200-8

Peroxid zinku

24211300-9

Oxid titanu

24212000-3

Oxidy a hydroxidy chrómu, mangánu, horčíka, olova a medi

24212100-4

Oxid chrómu

24212200-5

Oxid mangánu

24212300-6

Oxid olova

24212400-7

Oxid medi

24212500-8

Oxid horečnatý

24212600-9

Hydroxidy do farieb a pigmentov

24212610-2

Hydroxid chrómu

24212620-5

Hydroxid mangánu

24212630-8

Hydroxid olova

24212640-1

Hydroxid medi

24212650-4

Hydroxid horčíka

24213000-0

Hasené vápno

24220000-2

Trieslové výťažky, farbivá, taníny a farbiace materiály

24221000-9

Farbiace výťažky

24222000-6

Trieslové výťažky

24223000-3

Taníny

24224000-0

Farbivo

24225000-7

Trieslové prípravky na činenie

24300000-7

Základné anorganické a organické chemikálie

24310000-0

Základné anorganické chemikálie

24311000-7

Chemické prvky, anorganické kyseliny a zlúčeniny

24311100-8

Nekovy

24311110-1

Fosfidy

24311120-4

Karbidy

24311130-7

Hydridy

24311140-0

Nitridy

24311150-3

Azidy

24311160-6

Silicidy

24311170-9

Boridy

24311180-2

Rafinovaná síra

24311200-9

Halogény

24311300-0

Alkalické kovy

24311310-3

Ortuť

24311400-1

Chlórovodík, anorganické kyseliny, oxid kremičitý a oxid siričitý

24311410-4

Anorganické kyseliny

24311411-1

Kyselina sírová

24311420-7

Kyselina fosforečná

24311430-0

Polyfosforečné kyseliny

24311440-3

Kyselina hexafluorokremičitá

24311450-6

Oxid siričitý

24311460-9

Oxid kremičitý

24311470-2

Chlórovodík

24311500-2

Hydroxidy ako základné anorganické chemikálie

24311510-5

Oxidy kovov

24311511-2

Pyrity a oxidy železa

24311520-8

Hydroxid sodný

24311521-5

Lúh sodný

24311522-2

Kvapalný uhličitan sodný

24311600-3

Zlúčeniny síry

24311700-4

Síra

24311800-5

Uhlík

24311900-6

Chlór

24312000-4

Halogénové zlúčeniny kovov, chlórnany, chlorečnany a chloristany

24312100-5

Halogénové zlúčeniny kovov

24312110-8

Hexafluorokremičitan sodný

24312120-1

Chloridy

24312121-8

Chlorid hliníka

24312122-5

Chlorid železa

24312123-2

Polychlorid hliníka

24312130-4

Chlórhydrát hliníka

24312200-6

Chlórnany a chlorečnany

24312210-9

Chloritan sodný

24312220-2

Chlórnan sodný

24313000-1

Sulfidy, sírany; dusičnany, fosforečnany a uhličitany

24313100-2

Sulfidy, siričitany a sírany

24313110-5

Rôzne sulfidy

24313111-2

Sírovodík

24313112-9

Polysulfidy

24313120-8

Sírany

24313121-5

Tiosíran sodný

24313122-2

Síran železitý

24313123-9

Síran hliníka

24313124-6

Síran sodný

24313125-3

Síran železa

24313126-0

Síran medi

24313200-3

Fosfornany, fosforitany, fosforečnany a polyfosforečnany

24313210-6

Hexametafosforečnan sodný

24313220-9

Fosforečnany

24313300-4

Uhličitany

24313310-7

Uhličitan sodný

24313320-0

Hydrogenuhličitan sodný

24313400-5

Dusičnany

24314000-8

Rôzne kovové soli kyselín

24314100-9

Manganistan draselný

24314200-0

Soli oxokovových kyselín

24315000-5

Rôzne anorganické chemikálie

24315100-6

Ťažká voda, iné izotopy a ich zlúčeniny

24315200-7

Kyanid, kyanid oxidy, fulmináty, kyanatany, kremičitany, boritany, perboritany, soli anorganických kyselín

24315210-0

Kyanidy

24315220-3

Kyanid oxid

24315230-6

Fulmináty

24315240-9

Kyanatany

24315300-8

Peroxid vodíka

24315400-9

Piezoelektrický kryštál

24315500-0

Zlúčeniny kovov vzácnych zemín

24315600-1

Kremičitany

24315610-4

Kremičitan sodíka

24315700-2

Boritany a perboritany

24316000-2

Destilovaná voda

24317000-9

Syntetické kamene

24317100-0

Syntetické drahokamy

24317200-1

Syntetické polodrahokamy

24320000-3

Základné organické chemikálie

24321000-0

Uhľovodíky

24321100-1

Nasýtené uhľovodíky

24321110-4

Nasýtené acyklické uhľovodíky

24321111-1

Metán

24321112-8

Etylén

24321113-5

Propén

24321114-2

Butén

24321115-9

Acetylén

24321120-7

Nasýtené cyklické uhľovodíky

24321200-2

Nenasýtené uhľovodíky

24321210-5

Nenasýtené acyklické uhľovodíky

24321220-8

Nenasýtené cyklické uhľovodíky

24321221-5

Benzén

24321222-2

Toluén

24321223-9

O-xylény

24321224-6

M-xylény

24321225-3

Styrén

24321226-0

Etylbenzén

24321300-3

Iné halogénderiváty uhľovodíkov

24321310-6

Tetrachlóretylén

24321320-9

Tetrachlórmetán

24322000-7

Alkoholy, fenoly, fenolalkholy a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrozoderiváty; priemyselné mastné alkoholy

24322100-8

Priemyselné mastné alkoholy

24322200-9

Jednosýtne alkoholy

24322210-2

Metanol

24322220-5

Etanol

24322300-0

Dioly, polyalkoholy a ich deriváty

24322310-3

Etylénglykol

24322320-6

Deriváty alkoholov

24322400-1

Fenoly a ich deriváty

24322500-2

Alkohol

24322510-5

Etylalkohol

24323000-4

Priemyselné monokarboxylové mastné kyseliny

24323100-5

Kyselina olejová z rafinácie

24323200-6

Karboxylové kyseliny

24323210-9

Kyselina octová

24323220-2

Kyselina peroctová

24323300-7

Nenasýtené monokarboxylové kyseliny a ich zlúčeniny

24323310-0

Estery kyseliny metakrylovej

24323320-3

Estery kyseliny akrylovej

24323400-8

Aromatické polykarboxylové a karboxylové kyseliny

24324000-1

Organické zlúčeniny s dusíkatou funkčnou skupinou

24324100-2

Zlúčeniny s amínovou funkčnou skupinou

24324200-3

Aminozlúčeniny s kyslíkatou funkčnou skupinou

24324300-4

Ureíny

24324400-5

Zlúčeniny s dusíkatou funkčnou skupinou

24325000-8

Organické zlúčeniny síry

24326000-5

Aldehydy, ketóny, organické peroxidy a étery

24326100-6

Zlúčeniny s aldehydickou funkčnou skupinou

24326200-7

Zlúčeniny s ketonickou a chinónovou funkčnou skupinou

24326300-8

Organické peroxidy

24326310-1

Etylénoxid

24326320-4

Étery

24327000-2

Rôzne organické chemikálie

24327100-3

Rastlinné deriváty na farbenie

24327200-4

Drevné uhlie

24327300-5

Oleje a produkty destilácie vysokotepelných čiernouhoľných dechtov, smola a smolný koks

24327310-8

Čiernouhoľný decht

24327311-5

Kreozot

24327320-1

Smola

24327330-4

Smolný koks

24327400-6

Živičné produkty

24327500-7

Odpadové lúhy z výroby drevnej buničiny

24400000-8

Priemyselné hnojivá a zlúčeniny dusíka

24410000-1

Dusíkaté priemyselné hnojivá

24411000-8

Kyselina dusičná a jej soli

24411100-9

Dusičnan sodný

24412000-5

Zmes kyseliny sírovej a dusičnej (nitračná zmes)

24413000-2

Amoniak

24413100-3

Kvapalný amoniak

24413200-4

Chlorid amónny

24413300-5

Síran amónny

24420000-4

Fosforečné hnojivá

24421000-1

Minerálne fosforečné hnojivá

24422000-8

Chemické fosforečné hnojivá

24430000-7

Živočíšne a rastlinné hnojivá

24440000-0

Rôzne hnojivá

24450000-3

Agrochemikálie

24451000-0

Pesticídy

24452000-7

Insekticídy

24453000-4

Herbicídy

24454000-1

Regulátory rastu rastlín

24455000-8

Dezinfekčné prostriedky

24456000-5

Rodenticídy

24457000-2

Fungicídy

24500000-9

Plasty v primárnych formách

24510000-2

Polyméry etylénu v primárnych formách

24520000-5

Polyméry propylénu v primárnych formách

24530000-8

Polyméry styrénu v primárnych formách

24540000-1

Polyméry vinylchloridu v primárnych formách

24541000-8

Polymér vinylacetátu v primárnych formách

24542000-5

Akrylové polyméry v primárnych formách

24550000-4

Polyestery v primárnych formách

24560000-7

Polyamidy v primárnych formách

24570000-0

Močovinová živica v primárnych formách

24580000-3

Amínové živice v primárnych formách

24590000-6

Silikóny v primárnych formách

24600000-0

Výbušniny

24610000-3

Pripravené výbušniny

24611000-0

Práškové výbušniny

24611100-1

Propergolové palivá

24612000-7

Rôzne výbušniny

24612100-8

Dynamit

24612200-9

Trinitrotoluén

24612300-0

Nitroglycerín

24613000-4

Signalizačné rakety, dažďové rakety, hmlové signály a pyrotechnické výrobky

24613100-5

Náboje na odplašovanie vtákov

24613200-6

Ohňostroje

24615000-8

Zápalnice, bleskovice, roznetky a elektrické rozbušky

24900000-3

Čisté a rôzne chemické výrobky

24910000-6

Gleje

24911000-3

Želatíny

24911200-5

Spojivá

24920000-9

Éterické oleje

24930000-2

Fotochemický materiál

24931000-9

Fotografické dosky a filmy

24931200-1

Emulzie na fotografické účely

24931210-4

Fotografické vývojky

24931220-7

Fotografické ustaľovače

24931230-0

Röntgenové vývojky

24931240-3

Röntgenové ustaľovače

24931250-6

Kultivačné prostredia

24931260-9

Zjasňovače

24950000-8

Špecializované chemické výrobky

24951000-5

Mazivá a mazacie oleje

24951100-6

Mazacie oleje

24951110-9

Vrtný kal

24951120-2

Silikónové mazivo

24951130-5

Vrtné výplachy

24951200-7

Aditíva do olejov

24951210-0

Prášok do hasiaceho prístroja

24951220-3

Prípravky do hasiacich prístrojov

24951230-6

Náplne do hasiacich prístrojov

24951300-8

Hydraulické kvapaliny

24951310-1

Pripravené tekutiny na odmrazovanie

24951311-8

Prípravky proti zamŕzaniu

24951400-9

Chemicky upravené tuky a oleje

24952000-2

Modelovacie pasty

24952100-3

Zubný vosk

24953000-9

Prípravky na konečnú úpravu povrchov (finišovanie)

24954000-6

Aktívne uhlie

24954100-7

Nové aktívne uhlie

24954200-8

Regenerované aktívne uhlie

24955000-3

Chemické záchody

24956000-0

Peptónové a proteínové substancie

24957000-7

Chemické aditíva

24957100-8

Pripravené spájadlá do lejacích foriem alebo jadier

24957200-9

Prísady do cementov, malty alebo betónu

24958000-4

Chemické výrobky pre olejársky a plynárensky priemysel

24958100-5

Banské chemikálie

24958200-6

Flokulačné prostriedky

24958300-7

Kalovité výplachové kvapaliny

24958400-8

Ampulky zo želé ako upchávky výbušnín

24959000-1

Aerosóly a chemikálie v tvare diskov

24959100-2

Aerosóly

24959200-3

Chemické prvky v tvare diskov

24960000-1

Rôzne chemické výrobky

24961000-8

Náplne do radiátorov

24962000-5

Chemikálie na úpravu vody

24963000-2

Antikorozívne výrobky

24964000-9

Glycerín

24965000-6

Enzýmy

30000000-9

Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou nábytku a softvérových balíkov

30100000-0

Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou počítačov, tlačiarní a nábytku

30110000-3

Stroje na spracovanie textu

30111000-0

Textové procesory

30120000-6

Zariadenia na fotokopírovanie a ofsetovú tlač

30121000-3

Zariadenia na fotokopírovanie a termografické kopírovanie

30121100-4

Fotokopírovacie stroje

30121200-5

Zariadenia na fotokopírovanie

30121300-6

Zariadenia na reprodukciu

30121400-7

Rozmnožovacie stroje

30121410-0

Faxové prepínacie prístroje

30121420-3

Digitálne odosielače

30121430-6

Digitálne rozmnožovacie stroje

30122000-0

Kancelárske stroje pre ofsetovú tlač

30122100-1

Digitálne ofsetové systémy

30122200-2

Digitálne ofsetové zariadenia

30123000-7

Kancelárske a obchodné stroje

30123100-8

Stroje na overenie platnosti lístkov

30123200-9

Bankomaty

30123300-0

Blanové rozmnožovacie stroje

30123400-1

Skladacie stroje

30123500-2

Dierovacie stroje

30123600-3

Stroje na prácu s mincami

30123610-6

Stroje na triedenie mincí

30123620-9

Stroje na počítanie mincí

30123630-2

Stroje na balenie mincí

30124000-4

Časti a príslušenstvo kancelárskych strojov

30124100-5

Zapekacie jednotky

30124110-8

Olej do zapekacej jednotky

30124120-1

Stieradlo zapekacej jednotky

30124130-4

Lampy zapekacích jednotiek

30124140-7

Čistiace podložky zapekacích jednotiek

30124150-0

Filtre zapekacích jednotiek

30124200-6

Súpravy zapekacích jednotiek

30124300-7

Valce pre kancelárske stroje

30124400-8

Zásobníky na sponky

30124500-9

Príslušenstvo pre skenery

30124510-2

Popisovače

30124520-5

Podávače dokumentov do skenerov

30124530-8

Adaptéry diapozitívov pre skenery

30125000-1

Časti a príslušenstvo fotokopírovacích prístrojov

30125100-2

Tonerové náplne

30125110-5

Toner do laserových tlačiarní/faxových prístrojov

30125120-8

Toner do fotokopírovacích strojov

30125130-1

Toner pre strediská spracovania dát a pre výskumné a dokumentačné strediská

30130000-9

Zariadenie poštových úradov

30131000-6

Zariadenie na triedenie pošty

30131100-7

Stroje na skladanie papiera alebo obálok

30131200-8

Stroje na plnenie obálok

30131300-9

Adresovacie stroje

30131400-0

Poštové/frankovacie stroje

30131500-1

Stroje na otváranie pošty

30131600-2

Obálkovacie stroje

30131700-3

Stroje na odstraňovanie známok

30131800-4

Frankovacie stroje

30132000-3

Triediace zariadenia

30132100-4

Zariadenia na triedenie pošty

30132200-5

Počítačky bankoviek

30132300-6

Triedičky

30133000-0

Zásielkové zariadenia

30133100-1

Zariadenia pre hromadné zásielky

30140000-2

Počítacie a účtovacie stroje

30141000-9

Počítacie stroje

30141100-0

Vreckové kalkulačky

30141200-1

Stolové kalkulačky

30141300-2

Kalkulačky s tlačou

30141400-3

Sčítacie stroje

30142000-6

Účtovacie stroje a registračné pokladne

30142100-7

Účtovacie stroje

30142200-8

Registračné pokladne

30144000-0

Stroje typu počítacích

30144100-1

Frankovacie stroje poštovného

30144200-2

Stroje na vydávanie lístkov

30144300-3

Stroje na počítanie vozidiel

30144400-4

Automaty na výber cestovného

30145000-7

Časti a príslušenstvo počítacích strojov

30145100-8

Kotúče do kalkulačiek

30150000-5

Písacie stroje

30151000-2

Elektronické písacie stroje

30152000-9

Časti a príslušenstvo písacích strojov

30160000-8

Magnetické karty

30161000-5

Kreditné karty

30162000-2

Smart (inteligentné) karty

30163000-9

Platobné karty

30163100-0

Karty na čerpanie pohonnýchlátok

30170000-1

Štítkovacie stroje

30171000-8

Dátumovacie a číslovacie stroje

30172000-5

Stroje na tlač osobných preukazov

30173000-2

Stroje na aplikovanie štítkov

30174000-9

Stroje na výrobu štítkov

30175000-6

Popisovacie zariadenie

30176000-3

Zariadenie na reliéfnu tlač

30177000-0

Automatické štítkovacie systémy

30178000-7

Poloautomatické štítkovacie systémy

30179000-4

Zásobníky na štítky

30180000-4

Stroje na pečiatkovanie a vypisovanie šekov

30181000-1

Stroje na pečiatkovanie šekov

30182000-8

Stroje na vypisovanie šekov

30190000-7

Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby

30191000-4

Kancelárske zariadenia s výnimkou nábytku

30191100-5

Archivačné/registračné zariadenia

30191110-8

Systémy karuselových lístkov

30191120-1

Stojany na časopisy

30191130-4

Písacie dosky so svorkou

30191140-7

Príslušenstvo na osobnú identifikáciu

30191200-6

Spätné projektory

30191400-8

Skartovače

30192000-1

Kancelárske potreby

30192100-2

Vymazávacie potreby (guma, zmizík)

30192110-5

Atramentové výrobky

30192111-2

Atramentové vankúšiky

30192112-9

Zdroje atramentu pre tlačiarske stroje

30192113-6

Atramentové náplne

30192121-5

Guľôčkové perá

30192122-2

Plniace perá

30192123-9

Perá s plstenou špičkou

30192124-6

Fixky

30192125-3

Zvýrazňovače

30192126-0

Technické perá

30192127-7

Držiaky na perá

30192130-1

Ceruzky

30192131-8

Hnacie alebo kĺzavé ceruzky

30192132-5

Náhradné tuhy do ceruziek

30192133-2

Strúhadlá na ceruzky

30192134-9

Držiaky na ceruzky

30192150-7

Dátumové pečiatky

30192151-4

Pečatidlá

30192152-1

Číslovačky

30192153-8

Textové pečiatky

30192154-5

Vymeniteľné pečiatkové podušky

30192155-2

Držiaky na kancelárske pečiatky

30192160-0

Korektory

30192170-3

Nástenky

30192200-3

Meracie pásky

30192300-4

Farbiace pásky

30192310-7

Pásky do písacích strojov

30192320-0

Pásky do tlačiarní

30192330-3

Pásky a kotúče do kalkulačiek

30192340-6

Pásky do faxov

30192350-9

Pásky do registračných pokladní

30192400-5

Reprografický spotrebný materiál

30192500-6

Transparentné fólie do spätného projektora

30192600-7

Rysovacie dosky

30192700-8

Tlačoviny

30192800-9

Samolepiace etikety

30192900-0

Korekčné prostriedky

30192910-3

Korekčný pás alebo páska

30192920-6

Korekčná tekutina

30192930-9

Korekčné perá

30192940-2

Náplne do korekčných pier

30192950-5

Elektrické vymazávače

30193000-8

Organizéry a príslušenstvo

30193100-9

Deliace priehradky do zásuviek

30193200-0

Stolové zásobníky alebo organizéry

30193300-1

Závesné organizéry

30193400-2

Knižné zarážky

30193500-3

Stojany na tlačoviny

30193600-4

Stojany na diáre alebo kalendáre

30193700-5

Škatuľa na ukladanie spisov

30193800-6

Držiaky na odkazy

30193900-7

Držiaky na kópie

30194000-5

Rysovacie potreby

30194100-6

Krividlá

30194200-7

Body, pásky, filmy a iné pomôcky na prilepenie výkresov

30194210-0

Body a pásky na prilepenie výkresov

30194220-3

Lepiace filmy na výkresy

30194300-8

Rysovacie súpravy, sady a papiere

30194310-1

Rysovacie súpravy alebo sady

30194320-4

Rysovacie papiere

30194400-9

Kryty rysovacích stolov

30194500-0

Písacie pomôcky

30194600-1

Uhlomery

30194700-2

Šablóny

30194800-3

Príložníky a trojuholníky

30194810-6

Príložníky

30194820-9

Trojuholníky

30194900-4

Ochranné kryty pracovnej plochy

30195000-2

Tabule

30195100-3

Plánovacie tabule alebo príslušenstvo

30195200-4

Elektronické držiaky predlohy alebo príslušenstvo

30195300-5

Listové tabule alebo príslušenstvo

30195400-6

Suché stieracie tabule alebo príslušenstvo

30195500-7

Kriedové tabule alebo príslušenstvo

30195600-8

Vývesné tabule alebo príslušenstvo

30195700-9

Čistiace súpravy na tabule alebo príslušenstvo

30195800-0

Závesné vešiaky alebo držiaky

30195900-1

Biele tabule a magnetické tabule

30195910-4

Biele tabule

30195911-1

Príslušenstvo na biele tabule

30195912-8

Stojany na biele tabule

30195913-5

Stojany na prenosné tabule

30195920-7

Magnetické tabule

30195921-4

Stieracie pomôcky na magnetické tabule

30196000-9

Plánovacie systémy

30196100-0

Plánovače porád

30196200-1

Knihy schôdzok alebo ich náhradné vložky

30196300-2

Schránka na návrhy

30197000-6

Drobné kancelárske vybavenie

30197100-7

Sponky, cvočky, pripináčiky

30197110-0

Svorky

30197120-3

Cvočky

30197130-6

Pripináčiky

30197200-8

Krúžkové viazače a spony na papier

30197210-1

Krúžkové viazače

30197220-4

Spony na papier

30197221-1

Držiak na spony na papier

30197300-9

Otvárače listov, zošívačky a dierovače

30197310-2

Otvárače listov

30197320-5

Zošívačky

30197321-2

Rozošívače

30197330-8

Dierovače

30197400-0

Špongia na pečiatky

30197500-1

Pečatný vosk

30197510-4

Príslušenstvo k pečatnému vosku

30197600-2

Spracovaný papier a lepenka

30197610-5

Vrstvený papier a lepenka

30197620-8

Písací papier

30197621-5

Bloky na prenosné tabule

30197630-1

Papier na tlač alebo iné grafické účely

30197640-4

Samokopírovací a iný kopírovací papier

30197641-1

Termografický papier

30197642-8

Papier na fotokopírovanie a xerografický papier

30197643-5

Papier na fotokopírovanie

30197644-2

Xerografický papier

30197645-9

Karta na tlač

30198000-3

Výherné automaty

30198100-4

Pákové hracie automaty

30199000-0

Papiernický tovar a iné položky

30199100-1

Karbónový papier, samokopírovací papier, papierové rozmnožovacie blany a bezkarbónový papier

30199110-4

Karbónový papier

30199120-7

Samokopírovací papier

30199130-0

Bezkarbónový papier

30199140-3

Papierové rozmnožovacie blany

30199200-2

Obálky, neilustrované karty a korešpondenčné lístky

30199210-5

Neilustrované karty

30199220-8

Korešpondenčné lístky

30199230-1

Obálky

30199240-4

Listová súprava

30199300-3

Razený alebo perforovaný papier

30199310-6

Razený alebo perforovaný papier používaný na tlač

30199320-9

Razený alebo perforovaný písací papier

30199330-2

Papier do počítačových tlačiarní v páse

30199340-5

Formuláre v páse

30199400-4

Pogumovaný alebo lepiaci papier

30199410-7

Samolepiaci papier

30199500-5

Škatuľové zaraďovače, listové priehradky, skladovacie škatule a podobné výrobky

30199600-6

Priehradky na kancelárske potreby

30199700-7

Tlačené výrobky z papiera okrem formulárov

30199710-0

Tlačené obálky

30199711-7

Tlačené obálky s okienkom

30199712-4

Tlačené obálky bez okienka

30199713-1

Tlačené obálky na RTG snímky

30199720-3

Listový papier

30199730-6

Navštívenky

30199731-3

Vizitkáre

30199740-9

Firemné vizitky

30199750-2

Poukážky

30199760-5

Etikety

30199761-2

Etikety s čiarovým kódom

30199762-9

Batožinové visačky

30199763-6

Etikety na ochranu pred krádežou

30199770-8

Stravné poukážky

30199780-1

Podpisové knihy

30199790-4

Rozvrhy

30199791-1

Nástenné plánovače

30199792-8

Kalendáre

30199793-5

Podstavce na diáre

30200000-1

Počítačové zariadenia a spotrebný materiál

30210000-4

Stroje na spracovanie údajov (hardvér)

30211000-1

Sálové počítače

30211100-2

Superpočítače

30211200-3

Technické vybavenie sálových počítačov (hardvér)

30211300-4

Počítačové platformy (plochy)

30211400-5

Počítačové konfigurácie

30211500-6

Centrálne riadiace jednotky (CPU) alebo procesory

30212000-8

Technické vybavenie minipočítačov

30212100-9

Základné jednotky (CPU) pre minipočítače

30213000-5

Osobné počítače

30213100-6

Prenosné počítače

30213200-7

Tabletový počítač

30213300-8

Stolový počítač

30213400-9

Základné jednotky (CPU) pre osobné počítače

30213500-0

Vreckové počítače

30214000-2

Pracovné stanice

30215000-9

Technické (hardvér) vybavenie mikropočítačov

30215100-0

Základné jednotky (CPU) pre mikropočítače

30216000-6

Magnetické alebo optické snímače

30216100-7

Optické snímače

30216110-0

Skenery na používanie s počítačom

30216120-3

Zariadenie na optické rozlišovanie znakov

30216130-6

Snímače čiarového kódu

30216200-8

Snímače magnetických kariet

30216300-9

Snímače diernych štítkov

30220000-7

Zariadenia pre digitálnu kartografiu

30221000-4

Digitálne katastrálne mapy

30230000-0

Zariadenia súvisiace s počítačmi

30231000-7

Počítačové monitory a konzoly

30231100-8

Koncové zariadenia počítačov (terminály)

30231200-9

Konzoly

30231300-0

Zobrazovacie jednotky (obrazovky)

30231310-3

Ploché displeje

30231320-6

Dotykové monitory

30232000-4

Periférne vybavenie

30232100-5

Tlačiarne a zapisovače

30232110-8

Laserové tlačiarne

30232120-1

Ihličkové tlačiarne

30232130-4

Farebné grafické tlačiarne

30232140-7

Zapisovače

30232150-0

Atramentové tlačiarne

30232600-0

Kódovače

30232700-1

Riadiaca jednotka

30233000-1

Archivačné a čítacie zariadenia

30233100-2

Počítačové pamäťové jednotky

30233110-5

Pamäťové jednotky s magnetickou kartou

30233120-8

Pamäťové jednotky s magnetickou páskou

30233130-1

Pamäťové jednotky s magnetickým diskom

30233131-8

Disketové mechaniky

30233132-5

Mechaniky pevného disku

30233140-4

Pamäte s priamym prístupom (DASD)

30233141-1

Nadbytočné pole nezávislých diskov (RAID)

30233150-7

Optické diskové mechaniky

30233151-4

Čítačka a/alebo vypaľovačka kompaktných diskov (CD)

30233152-1

Čítačka a/alebo vypaľovačka digitálnych univerzálnych diskov (DVD)

30233153-8

Čítačka a/alebo vypaľovačka kompaktných diskov (CD) a digitálnych univerzálnych diskov (DVD)

30233160-0

Páskové zálohové pamäte

30233161-7

Zariadenia na manipuláciu s kazetami

30233170-3

Karuselové jednotky

30233180-6

Archivačné zariadenia flash pamäte

30233190-9

Riadiaca jednotka diskovej pamäte

30233300-4

Čítačky kariet smart

30233310-7

Čítačky odtlačkov prstov

30233320-0

Kombinované čítacie zariadenia kariet smart card a odtlačkov prstov

30234000-8

Pamäťové médiá

30234100-9

Magnetický disk

30234200-0

Optické disky

30234300-1

Kompaktné disky (CD)

30234400-2

Digitálne univerzálne disky (DVD)

30234500-3

Pamäťové archivačné médiá

30234600-4

Flash pamäť

30234700-5

Magnetické pásky

30236000-2

Rôzne počítačové vybavenie

30236100-3

Zariadenia na rozšírenie pamäti

30236110-6

Pamäť s náhodným prístupom (RAM)

30236111-3

Dynamická pamäť s náhodným prístupom (DRAM)

30236112-0

Statická pamäť s náhodným prístupom (SRAM)

30236113-7

Synchrónna dynamická pamäť s náhodným prístupom (SDRAM)

30236114-4

Dynamická pamäť s náhodným prístupom Rambus (RDRAM)

30236115-1

Synchrónna grafická pamäť s náhodným prístupom (SGRAM)

30236120-9

Pamäť len na čítanie (ROM)

30236121-6

Programovateľná pamäť len na čítanie (PROM)

30236122-3

Vymazateľná programovateľná pamäť len na čítanie (EPROM)

30236123-0

Elektronicky vymazateľná programovateľná pamäť len na čítanie (EEPROM)

30236200-4

Zariadenia na spracovanie údajov

30237000-9

Časti a príslušenstvo počítačov a spotrebný materiál k nim

30237100-0

Časti počítačov

30237110-3

Sieťové rozhrania

30237120-6

Porty počítačov

30237121-3

Sériové infračervené porty

30237130-9

Počítačové karty

30237131-6

Elektronické karty

30237132-3

Rozhranie univerzálnej sériovej zbernice (USB)

30237133-0

Adaptéry a rozhrania PCMCIA (Medzinárodnej asociácie pre pamäťové karty osobných počítačov)

30237134-7

Karty grafických akcelerátorov

30237135-4

Karty na sieťové rozhrania

30237136-1

Zvukové karty

30237140-2

Základné dosky

30237200-1

Príslušenstvo počítačov

30237210-4

Obrazovky s antireflexnou vrstvou

30237220-7

Podložky pod myš

30237230-0

Pamäte

30237240-3

Webová kamera

30237250-6

Príslušenstvo na čistenie počítačov

30237251-3

Súpravy na čistenie počítačov

30237252-0

Rozprašovače so stlačeným vzduchom

30237253-7

Protiprachové kryty na počítačové zariadenie

30237260-9

Nástenné ramená na monitory

30237270-2

Puzdrá na prenosné počítače

30237280-5

Napájacie príslušenstvo

30237290-8

Podložky pod zápästie ku klávesnici

30237295-3

Ochranné kryty na klávesnice

30237300-2

Spotrebný materiál k počítačom

30237310-5

Doplnkové náplne do tlačiarní

30237320-8

Diskety

30237330-1

Kazety na digitálne zvukové pásky (DAT)

30237340-4

Kazety na digitálne lineárne pásky (DLT)

30237350-7

Dátové kazety

30237360-0

Kazety pre LTO (linear tape-open)

30237370-3

Záznamové kazety

30237380-6

CD-ROM

30237400-3

Príslušenstvo na vkladanie dát

30237410-6

Počítačová myš

30237420-9

Joysticky

30237430-2

Svetelné perá

30237440-5

Guľové ovládače

30237450-8

Grafické tablety

30237460-1

Počítačové klávesnice

30237461-8

Programovateľné klávesnice

30237470-4

Zariadenia pre nevidiacich

30237475-9

Elektrické snímače

30237480-7

Vstupné jednotky

30238000-6

Zariadenia na automatizáciu knižníc

31000000-6

Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a spotrebný tovar; osvetlenie

31100000-7

Elektromotory, generátory a transformátory

31110000-0

Elektromotory

31111000-7

Adaptéry

31120000-3

Generátory

31121000-0

Generátorové hnacie agregáty

31121100-1

Generátorové hnacie agregáty s piestovým vznetovým motorom

31121110-4

Výkonové meniče (konektory)

31121111-1

Elektrické rotačné meniče

31121200-2

Generátorové hnacie agregáty so zážihovým spaľovacím motorom

31121300-3

Veterné generátory

31121310-6

Veterné mlyny

31121320-9

Veterné turbíny

31121330-2

Generátory veterných turbín

31121331-9

Rotory turbín

31121340-5

Veterné farmy

31122000-7

Generátorové jednotky

31122100-8

Palivové články

31124000-1

Generátory parných turbín a súvisiace prístroje

31124100-2

Turbogeneračné jednotky

31124200-3

Riadiace prístroje turbogenerátora

31126000-5

Dynamá

31127000-2

Núdzové/pohotovostné generátory

31128000-9

Turbogenerátory

31130000-6

Alternátory

31131000-3

Jednofázové motory

31131100-4

Pohony

31131200-5

Anódy

31132000-0

Viacfázové motory

31140000-9

Chladiace veže

31141000-6

Chladiče vody

31150000-2

Stabilizátory prúdu pre výbojky

31151000-9

Statické meniče

31153000-3

Usmerňovače

31154000-0

Zdroje nepretržitého/stáleho napájania

31155000-7

Invertory

31156000-4

Zdroje nepretržitého/prerušovaného napájania

31157000-1

Induktory/indukčné cievky

31158000-8

Nabíjače

31158100-9

Nabíjače batérií

31158200-0

Preplňovač

31158300-1

Turbodúchadlo

31160000-5

Časti elektromotorov, generátorov a transformátorov

31161000-2

Časti elektromotorov a generátorov

31161100-3

Budiace systémy

31161200-4

Systémy chladenia plynov

31161300-5

Rotory generátorov

31161400-6

Primárne vodné systémy

31161500-7

Systémy s tesniacim olejom

31161600-8

Vodné chladiace systémy statora

31161700-9

Časti parných generátorov

31161800-0

Časti plynových generátorov

31161900-1

Systémy regulácie napätia

31162000-9

Časti transformátorov, induktorov a statických meničov

31162100-0

Časti kondenzátorov

31170000-8

Transformátory

31171000-5

Kondenzátory s kvapalným dielektrikom

31172000-2

Napäťové transformátory

31173000-9

Prístrojové transformátory

31174000-6

Napájacie transformátory

31200000-8

Rozvod elektriny a regulačné prístroje

31210000-1

Elektrické prístroje na spínanie alebo ochranu elektrických obvodov

31211000-8

Pulty/panely a poistkové skrine

31211100-9

Pulty/panely pre elektrické prístroje

31211110-2

Ovládacie panely

31211200-0

Poistkové skrine

31211300-1

Poistky

31211310-4

Vypínacie poistky/vypínače

31211320-7

Poistkové pätky

31211330-0

Tavné drôty poistiek

31211340-3

Držiaky poistiek

31212000-5

Prerušovače obvodov

31212100-6

Vonkajšie prerušovače obvodov

31212200-7

Indikátory/skúšačky obvodov

31212300-8

Magnetické prerušovače obvodov

31212400-9

Miniatúrne prerušovače obvodov

31213000-2

Rozvodné zariadenia

31213100-3

Rozvodné skrine

31213200-4

Rozvodné transformátory

31213300-5

Káblové rozvodné skrine

31213400-6

Rozvodné systémy

31214000-9

Rozvodne

31214100-0

Spínače

31214110-3

Úsekové/izolačné spínače

31214120-6

Zemniaci spínač

31214130-9

Bezpečnostné spínače

31214140-2

Spínače stmievačov

31214150-5

Valcové spínače

31214160-8

Tlakové spínače

31214170-1

Kĺbové spínače

31214180-4

Posuvné spínače

31214190-7

Koncové spínače

31214200-1

Spínací odpojovač

31214300-2

Vonkajšie spínacie zariadenia

31214400-3

Odpojovač/vypínač poistiek

31214500-4

Elektrické spínacie dosky

31214510-7

Rozvodné spínacie dosky

31214520-0

Rozvodná doska pre stredné napätie

31215000-6

Obmedzovače napätia

31216000-3

Bleskoistky

31216100-4

Zariadenie na ochranu pred prepätím/bleskom

31216200-5

Bleskozvody

31217000-0

Tlmiče/odrušovače nárazov

31218000-7

Zbernice/prípojky/rozvodné pásové vodiče

31219000-4

Ochranné kryty

31220000-4

Komponenty elektrických obvodov

31221000-1

Elektrické relé

31221100-2

Výkonové relé

31221200-3

Relé na všeobecné účely

31221300-4

Zásuvkové relé

31221400-5

Relé striedavého napätia

31221500-6

Ortuťové relé

31221600-7

Časové relé

31221700-8

Nadprúdové relé

31223000-5

Objímky svetelných zdrojov/žiaroviek

31224000-2

Spájacie a kontaktné prvky

31224100-3

Zástrčky a zásuvky

31224200-4

Koaxiálne konektory

31224300-5

Konektorové skrine

31224400-6

Spájacie káble

31224500-7

Koncovky

31224600-8

Stmievače

31224700-9

Spojovacie skrinky (káblové spojky)

31224800-0

Súpravy na spájanie káblov

31224810-3

Predlžovacie káble

31230000-7

Časti rozvodu elektriny alebo regulačných prístrojov

31300000-9

Izolované drôty alebo káble

31310000-2

Hlavné vedenie

31311000-9

Prípojky hlavného vedenia

31320000-5

Elektrické rozvodné káble

31321000-2

Silnoprúdové vedenie

31321100-3

Vzdušné silnoprúdové vedenie

31321200-4

Káble nízkeho a stredného napätia

31321210-7

Káble nízkeho napätia

31321220-0

Káble stredného napätia

31321300-5

Káble vysokého napätia

31321400-6

Podvodné káble

31321500-7

Podmorské káble

31321600-8

Tienené káble

31321700-9

Signalizačné káble

31330000-8

Koaxiálne káble

31340000-1

Príslušenstvo izolovaných káblov

31341000-8

Kotúče izolovaných káblov

31342000-5

Svorky izolovaných káblov

31343000-2

Spoje izolovaných káblov

31344000-9

Úchytky izolovaných káblov

31350000-4

Elektrické vodiče na prenos údajov a reguláciu/riadenie

31351000-1

Elektrické vodiče pre systémy riadenia prístupu

31400000-0

Akumulátory, galvanické články a batérie

31410000-3

Galvanické články

31411000-0

Alkalické batérie

31420000-6

Galvanické batérie

31421000-3

Olovené batérie

31422000-0

Sady batérií

31430000-9

Elektrické akumulátory

31431000-6

Olovené akumulátory

31432000-3

Ni-Cd akumulátory

31433000-0

Akumulátory Ni-Fe

31434000-7

Lítiové akumulátory

31440000-2

Batérie

31500000-1

Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky

31510000-4

Elektrónky (elektrické katódové lampy)

31511000-1

Reflektorové žiarovky/svetlomety z lisovaného skla (typu sealed beam)

31512000-8

Halogénové katódové žiarovky s volfrámovým vláknom

31512100-9

Halogénové žiarovky, lineárne

31512200-0

Halogénové žiarovky, dvojkolíkové

31512300-1

Halogénové žiarovky, dichroické

31514000-2

Výbojky

31515000-9

Ultrafialové žiarovky

31516000-6

Infračervené žiarovky

31517000-3

Oblúkové svetlo (oblúkovky)

31518000-0

Signalizačné svetlá

31518100-1

Širokouhlé svetlomety

31518200-2

Zariadenie pre núdzové osvetlenie

31518210-5

Búrkové svetlá

31518220-8

Svetelná tyčinka

31518300-3

Strešné svetlá

31518500-5

Ortuťové výbojky

31518600-6

Úzkouhlé svetlomety (hľadáčiky)

31519000-7

Žiarivky a neónové lampy

31519100-8

Žiarivky

31519200-9

Neónové lampy

31520000-7

Lampy/svietidlá a príslušenstvo k nim

31521000-4

Lampy

31521100-5

Stolové lampy

31521200-6

Stojanové lampy

31521300-7

Prenosné elektrické lampy

31521310-0

Výstražné lampy

31521320-3

Vreckové lampáše

31521330-6

Nabíjateľné prenosné elektrické lampy

31522000-1

Svetlá na vianočný stromček

31523000-8

Osvetlené značky a menovky

31523100-9

Reklamné neónové svetlá

31523200-0

Permanentné informačné značky

31523300-1

Osvetlené menovky

31524000-5

Príslušenstvo k stropným alebo nástenným svietidlám

31524100-6

Príslušenstvo k stropným svietidlám

31524110-9

Lampy pre operačné sály

31524120-2

Stropné svetlá

31524200-7

Príslušenstvo pre nástenné svetlá

31524210-0

Nástenné svetlá

31527000-6

Bodové reflektory

31527200-8

Vonkajšie svetlá

31527210-1

Lampáše

31527260-6

Osvetľovacie/majákové systémy

31527270-9

Osvetlenie nástupíšť

31527300-9

Osvetlenie domácností

31527400-0

Podvodné svetlá

31530000-0

Časti lámp a osvetľovacích zariadení

31531000-7

Žiarovky

31531100-8

Elektrické trubice

31532000-4

Časti lámp a svietidiel a príslušenstvo k nim

31532100-5

Trubicové svietidlá

31532110-8

Trubicové žiarivky

31532120-1

Kompaktné trubicové žiarivky

31532200-6

Kruhové svetlá

31532210-9

Kruhové žiarivky

31532300-7

Guľové svetlá

31532310-0

Kompaktné žiarivkové guľové svetlá

31532400-8

Zástrčky na lampy

31532500-9

Lampové spúšťače

31532510-2

Spúšťače pre žiarivkové lampy

31532600-0

Lampové tlmivky

31532610-3

Tlmivky pre žiarivkové lampy

31532700-1

Kryty lámp

31532800-2

Ramená lámp

31532900-3

Žiarivkové svietidlá

31532910-6

Žiarivkové trubice

31532920-9

Žiarovky a žiarivkové lampy

31600000-2

Elektrické zariadenia a prístroje

31610000-5

Elektrické zariadenia pre motory a vozidlá

31611000-2

Elektroinštalačné súpravy

31612000-9

Krosná na navíjanie motorov

31612200-1

Štartéry motora

31612300-2

Elektrické signalizačné zariadenia pre motory

31612310-5

Signalizátory s prerušovaným svetlom (blinkre)

31620000-8

Zvukové alebo svetelné signalizačné zariadenia

31625000-3

Poplachové zariadenie proti vlámaniu a požiaru

31625100-4

Systémy na detekciu požiarov

31625200-5

Požiarne poplašné systémy

31625300-6

Poplachové systémy proti vlámaniu

31630000-1

Magnety

31640000-4

Stroje a prístroje s individuálnymi funkciami

31642000-8

Elektrické detekčné prístroje

31642100-9

Prístroje na detekciu kovových rúr

31642200-0

Prístroje na detekciu mín

31642300-1

Prístroje na detekciu plastov

31642400-2

Prístroje na detekciu nekovových predmetov

31642500-3

Prístroje na detekciu stavebného dreva

31643000-5

Urýchľovače častíc

31643100-6

Lineárne urýchľovače

31644000-2

Rôzne zapisovače údajov

31645000-9

Pinball (hracie automaty)

31650000-7

Izolačné príslušenstvo

31651000-4

Elektroizolačná páska

31660000-0

Uhlíkové elektródy

31670000-3

Elektrické časti strojov alebo prístrojov

31671000-0

Sklené obaly a trubice pre obrazovky

31671100-1

Sklené obaly

31671200-2

Trubice pre obrazovky

31680000-6

Elektropotreby a príslušenstvo

31681000-3

Elektropríslušenstvo

31681100-4

Elektrické kontakty

31681200-5

Elektrické čerpadlá

31681300-6

Elektrické obvody

31681400-7

Elektrické súčiastky

31681410-0

Elektromateriály

31681500-8

Nabíjačky

31682000-0

Elektropotreby

31682100-1

Elektrické skrine

31682110-4

Kryty na elektrické skrine

31682200-2

Prístrojové panely, rozvádzače

31682210-5

Prístrojové vybavenie a regulačné zariadenia

31682220-8

Zmiešavacie panely

31682230-1

Grafické zobrazovacie panely

31682300-3

Zariadenia na stredné napätie

31682310-6

Panely stredného napätia

31682400-4

Visuté elektrické zariadenie

31682410-7

Nosiče visutých káblov

31682500-5

Núdzové/pohotovostné elektrické zariadenia

31682510-8

Núdzové/pohotovostné napájacie systémy

31682520-1

Núdzové/pohotovostné vypínacie systémy

31682530-4

Núdzové/pohotovostné napájanie

31682540-7

Vybavenie napájacej stanice

31700000-3

Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické potreby

31710000-6

Elektronické zariadenia

31711000-3

Elektronický spotrebný materiál

31711100-4

Elektronické komponenty

31711110-7

Vysielače s prijímačom (transceivery)

31711120-0

Magnetické zosilňovače

31711130-3

Odpory

31711131-0

Elektrické odpory

31711140-6

Elektródy

31711150-9

Elektrické kondenzátory

31711151-6

Pevné kondenzátory

31711152-3

Otočné alebo dolaďovacie kondenzátory

31711154-0

Kondenzátorové banky

31711155-7

Kondenzátorové siete

31711200-5

Elektronické výsledkové tabule

31711300-6

Elektronické časomerné systémy

31711310-9

Systémy na zaznamenávanie návštevnosti

31711400-7

Elektrónky a trubice

31711410-0

Televízne obrazovky

31711411-7

Snímacie elektrónky

31711420-3

Mikrovlnné elektrónky a zariadenia

31711421-0

Magnetróny

31711422-7

Mikrovlnné zariadenia

31711423-4

Mikrovlnné rádiové zariadenia

31711424-1

Klystróny

31711430-6

Elektrónky

31711440-9

Prijímacie alebo zosilňovacie elektrónky a trubice

31711500-8

Časti elektronických mikrosústav

31711510-1

Časti elektrických kondenzátorov

31711520-4

Časti elektrických odporov, reostatov a potenciometrov

31711530-7

Časti elektrónok a trubíc

31712000-0

Mikroelektronické stroje a prístroje a mikrosystémy

31712100-1

Mikroelektronické stroje a prístroje

31712110-4

Elektronické integrované obvody a mikrosústavy

31712111-1

Telefónne karty

31712112-8

Karty SIM

31712113-5

Karty s integrovanými obvodmi

31712114-2

Elektronické integrované obvody

31712115-9

Mikrosústavy

31712116-6

Mikroprocesory

31712117-3

Balíky integrovaných obvodov

31712118-0

Zásuvky alebo objímky integrovaných obvodov

31712119-7

Veká integrovaných obvodov

31712200-2

Mikrosystémy

31712300-3

Tlačené obvody

31712310-6

Osadené dosky s tlačenými obvodmi

31712320-9

Neosadené dosky s tlačenými obvodmi

31712330-2

Polovodiče

31712331-9

Fotovoltické články

31712332-6

Tyristory

31712333-3

Diaky

31712334-0

Triaky

31712335-7

Optické spriahnuté izolátory

31712336-4

Kryštálové oscilátory

31712340-5

Diódy

31712341-2

Diódy vyžarujúce svetlo (svietivky)

31712342-9

Mikrovlnné alebo malé signalizačné diódy

31712343-6

Zenerove diódy

31712344-3

Schottkyho diódy

31712345-0

Tunelové diódy

31712346-7

Diódy citlivé na svetlo

31712347-4

Silové alebo slnečné diódy

31712348-1

Laserové diódy

31712349-8

Vysokofrekvenčné (RF) diódy

31712350-8

Tranzistory

31712351-5

Tranzistory citlivé na svetlo

31712352-2

Poľom riadené tranzistory (FET)

31712353-9

Poľom riadené tranzistory s oxidom izolovaným hradlom (MOSFET)

31712354-6

Tranzistorové čipy

31712355-3

Bipolárne darlingtonove alebo vysokofrekvenčné (RF) tranzistory

31712356-0

Unijunction tranzistory

31712357-7

Bipolárne tranzistory s izolovaným hradlom (IGBT)

31712358-4

Tranzistor ovládaný elektrickým poľom s priechodovým hradlom (JFET)

31712359-1

Bipolárne plošné tranzistory (BJT)

31712360-1

Zabudované piezoelektrické kryštály

31720000-9

Elektromechanické zariadenia

31730000-2

Elektrotechnické zariadenia

31731000-9

Elektrotechnický spotrebný materiál

31731100-0

Moduly

32000000-3

Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a príbuzné zariadenia

32200000-5

Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu, rádiotelegrafiu, rozhlasové a televízne vysielanie

32210000-8

Vysielacie prístroje

32211000-5

Prístroje na výrobu vysielania

32220000-1

Prístroj na vysielanie televízneho signálu bez prijímača

32221000-8

Rádiomajáky

32222000-5

Stroje na kódovanie videosignálu

32223000-2

Prístroj na vysielanie videosignálu

32224000-9

Prístroj na televízne vysielanie

32230000-4

Prístroj na vysielanie rádiového signálu s prijímačom

32231000-1

Prístroj pre uzavretý televízny okruh

32232000-8

Zariadenie na videokonferencie

32233000-5

Prevádzače vysokofrekvenčného signálu

32234000-2

Televízne kamery v uzavretom okruhu

32235000-9

Dohľadový systém uzavretého okruhu

32236000-6

Rádiotelefóny

32237000-3

Prenosné vysielače s prijímačom

32240000-7

Televízne kamery

32250000-0

Mobilné telefóny

32251000-7

Autotelefóny

32251100-8

Hands-free súprava

32252000-4

Telefóny GSM

32252100-5

Hands-free mobilné telefóny

32252110-8

Hands-free mobilné telefóny (bezdrôtové)

32260000-3

Zariadenie na prenos údajov

32270000-6

Digitálne prenosové prístroje

32300000-6

Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na záznam alebo reprodukciu zvuku alebo obrazu

32310000-9

Rozhlasové prijímače

32320000-2

Televízne a audiovizuálne zariadenia

32321000-9

Zariadenie pre televíznu projekciu

32321100-0

Filmové zariadenia

32321200-1

Audiovizuálne zariadenia

32321300-2

Audiovizuálne materiály

32322000-6

Mutimediálne zariadenia

32323000-3

Videomonitory

32323100-4

Farebné videomonitory

32323200-5

Čiernobiele videomonitory

32323300-6

Videozariadenia

32323400-7

Prehrávacie videoprístroje

32323500-8

Dohľadový videosystém

32324000-0

Televízory

32324100-1

Farebné televízory

32324200-2

Čiernobiele televízory

32324300-3

Televízne zariadenia

32324310-6

Satelitné antény

32324400-4

Televízne antény

32324500-5

Videotunery

32324600-6

Dekodéry digitálnej televízie

32330000-5

Prístroje na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu

32331000-2

Gramofónové taniere

32331100-3

Gramofóny

32331200-4

Kazetové prehrávače

32331300-5

Prístroje na reprodukciu zvuku

32331500-7

Rekordéry

32331600-8

MP3 prehrávače

32332000-9

Zariadenia na záznam na magnetickú pásku

32332100-0

Diktafóny

32332200-1

Telefónne odkazovače

32332300-2

Zariadenia na záznam zvuku

32333000-6

Prístroj na videozáznam alebo reprodukciu

32333100-7

Videorekordéry

32333200-8

Videokamery

32333300-9

Prístroje na reprodukciu videozáznamov

32333400-0

Videoprehrávače

32340000-8

Mikrofóny a reproduktory

32341000-5

Mikrofóny

32342000-2

Reproduktory

32342100-3

Slúchadlá

32342200-4

Slúchadlá do ucha

32342300-5

Mikrofónové a reproduktorové sústavy

32342400-6

Akustické prístroje

32342410-9

Zvukové zariadenie

32342411-6

Minireproduktory

32342412-3

Bežné reproduktory

32342420-2

Štúdiový zmiešavací pult

32342430-5

Systém na kompresiu reči

32342440-8

Systém hlasovej pošty

32342450-1

Hlasové záznamníky

32343000-9

Zosilňovače

32343100-0

Nízkofrekvenčné zosilňovače

32343200-1

Megafóny

32344000-6

Prijímacie prístroje pre rádiotelefóniu alebo rádiotelegrafiu

32344100-7

Prenosné prijímače na volanie a vyhľadávanie (paging)

32344110-0

Systém záznamu hlasu

32344200-8

Rádioprijímače

32344210-1

Rádiové zariadenia

32344220-4

Rádiové zariadenia na volanie a vyhľadávanie (paging)

32344230-7

Rádiostanice

32344240-0

Vysielacia veža

32344250-3

Rozhlasové zariadenia

32344260-6

Rozhlasové a multiplexové zariadenia

32344270-9

Rádiový a telefonický riadiaci systém

32344280-2

Prenosné rozhlasové prijímače

32350000-1

Časti zvukových zariadení a videozariadení

32351000-8

Príslušenstvo k zvukovým zariadeniam a videozariadeniam

32351100-9

Zariadenia na strih videozáznamu

32351200-0

Obrazovky

32351300-1

Príslušenstvo audiosystémov

32351310-4

Audiokazety

32352000-5

Antény a paraboly

32352100-6

Časti rádiového a radarového zariadenia

32352200-7

Náhradné súčiastky a príslušenstvo radaru

32353000-2

Zvukové nahrávky

32353100-3

Gramoplatne

32353200-4

Hudobné kazety

32354000-9

Filmové výrobky

32354100-0

Rádiologické filmy

32354110-3

Röntgenové filmy (filmy citlivé na lúče X)

32354120-6

Modré diazofilmy

32354200-1

Kinofilmy

32354300-2

Fotografické filmy

32354400-3

Filmy s okamžitou tlačou

32354500-4

Videofilmy

32354600-5

Videokazety

32354700-6

Videopásky

32354800-7

Priľnavý film

32360000-4

Dorozumievacie zariadenia typu intercom

32400000-7

Siete

32410000-0

Lokálne siete (LAN)

32411000-7

Rámcová kruhová sieť

32412000-4

Komunikačné siete

32412100-5

Telekomunikačné siete

32412110-8

Sieť internet

32412120-1

Intranetové siete

32413000-1

Integrované siete

32413100-2

Sieťové smerovače

32415000-5

Siete typu Ethernet

32416000-2

Siete ISDN

32416100-3

Siete ISDX

32417000-9

Multimediálne siete

32418000-6

Rozhlasové siete

32420000-3

Sieťové zariadenia

32421000-0

Kabeláž siete

32422000-7

Sieťové komponenty

32423000-4

Sieťové centrá

32424000-1

Infraštruktúra siete

32425000-8

Sieťový operačný systém

32426000-5

Sieťový publikačný systém

32427000-2

Sieťový systém

32428000-9

Vylepšenie/aktualizovanie siete

32429000-6

Zariadenia telefónnej siete

32430000-6

Sieť WAN

32440000-9

Telemetrické a koncové zariadenia

32441000-6

Telemetrické zariadenia

32441100-7

Telemetrické dohľadové systémy

32441200-8

Telemetrické a regulačné zariadenia

32441300-9

Telematické systémy

32442000-3

Koncové zariadenia

32442100-4

Svorkovnice

32442200-5

Skrine svorkovníc

32442300-6

Terminálové emulátory

32442400-7

Ukončovacie bloky

32500000-8

Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál

32510000-1

Bezdrôtový telekomunikačný systém

32520000-4

Telekomunikačné káble a zariadenia

32521000-1

Telekomunikačné káble

32522000-8

Telekomunikačné zariadenia

32523000-5

Telekomunikačné príslušenstvo

32524000-2

Telekomunikačný systém

32530000-7

Komunikačné zariadenia týkajúce sa satelitného prenosu

32531000-4

Satelitné komunikačné zariadenia

32532000-1

Satelitné paraboly

32533000-8

Pozemné satelitné stanice

32534000-5

Satelitné platformy

32540000-0

Rozvádzače

32541000-7

Zariadenie rozvádzača

32542000-4

Rozvodné panely

32543000-1

Telefónne rozvádzače

32544000-8

Zariadenia pobočkových telefónnych ústrední

32545000-5

Systémy pobočkových telefónnych ústrední

32546000-2

Digitálne ústredne

32546100-3

Digitálne rozvádzače

32547000-9

Vákuové rozvádzače

32550000-3

Telefonické zariadenia

32551000-0

Telefónne káble a súvisiace zariadenie

32551100-1

Telefónne prípojky

32551200-2

Telefónne ústredne

32551300-3

Telefónne slúchadlo s mikrofónom

32551400-4

Telefónna sieť

32551500-5

Telefónne káble

32552000-7

Elektrický prístroj pre drôtové telefóny alebo drôtovú telegrafiu

32552100-8

Telefónne prístroje

32552110-1

Bezdrôtové telefóny

32552120-4

Tiesňové telefóny

32552130-7

Verejné telefóny

32552140-0

Telefónne automaty

32552150-3

Telefóny pre zrakovo postihnutých

32552160-6

Telefóny pre sluchovo postihnutých

32552200-9

Ďalekopis

32552300-0

Telefónny alebo telegrafický spojovací prístroj

32552310-3

Digitálne telefónne ústredne

32552320-6

Multiplexery

32552330-9

Telefónny spojovací prístroj

32552400-1

Prístroje na konverziu nízkofrekvenčných signálov

32552410-4

Modemy

32552420-7

Konvertory frekvencie

32552430-0

Kódovacie zariadenia

32552500-2

Teletextové prístroje

32552510-5

Videotextové terminály

32552520-8

Telexové zariadenie

32552600-3

Telefonický vrátnik

32553000-4

Časti elektrického telefonického alebo telegrafického prístroja

32560000-6

Materiály z optických vlákien

32561000-3

Optické spojenia

32562000-0

Káble s optickým vláknom

32562100-1

Káble s optickým káblom na prenos informácií

32562200-2

Optické telekomunikačné káble

32562300-3

Káble s optickým káblom na prenos údajov

32570000-9

Komunikačné zariadenia

32571000-6

Komunikačná infraštruktúra

32572000-3

Komunikačný kábel

32572100-4

Komunikačný kábel s viacerými elektrickými vodičmi

32572200-5

Komunikačný kábel z koaxiálnymi vodičmi

32572300-6

Komunikačný kábel pre špeciálne aplikácie

32573000-0

Komunikačný regulačný systém

32580000-2

Dátové zariadenia

32581000-9

Zariadenia na prenos údajov

32581100-0

Kábel na prenos údajov

32581110-3

Kábel na prenos údajov s viacerými elektrickými vodičmi

32581120-6

Kábel na prenos údajov s koaxiálnymi vodičmi

32581130-9

Kábel na prenos údajov pre špeciálne aplikácie

32581200-1

Faxové zariadenie

32581210-4

Príslušenstvo a komponenty pre faxové zariadenie

32582000-6

Dátové nosiče

32583000-3

Dátové a hlasové médiá

32584000-0

Dátové médiá

33000000-0

Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej starostlivosti

33100000-1

Zdravotnícke vybavenie

33110000-4

Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke, stomatologické a veterinárne účely

33111000-1

Röntgenové prístroje

33111100-2

Röntgenologické stoly

33111200-3

Röntgenové pracovné stanice

33111300-4

Prístroje na vyvolávanie röntgenových snímok

33111400-5

Röntgenové fluoroskopické prístroje

33111500-6

Zubné röntgeny

33111600-7

Rádiografické prístroje

33111610-0

Jednotka magnetickej rezonancie

33111620-3

Kamera používajúca žiarenie gama

33111640-9

Termografy

33111650-2

Mamografické prístroje

33111660-5

Kostné denzitometre

33111700-8

Angiografická vyšetrovňa

33111710-1

Angiografický spotrebný materiál

33111720-4

Angiografické prístroje

33111721-1

Digitálne angiografické prístroje

33111730-7

Potreby pre angioplastiku

33111740-0

Angioplastické prístroje

33111800-9

Diagnostický röntgenový systém

33112000-8

Echo, ultrazvukové a dopplerovské zobrazovacie zariadenia

33112100-9