ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 62

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
6. marca 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 205/2008 z 5. marca 2008, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 206/2008 z 5. marca 2008, ktorým sa stanovuje koeficient pridelenia, ktorý sa má uplatňovať na žiadosti o dovozné povolenia podané od 29. februára 2008 v rámci colnej kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 1002/2007 pre ryžu pochádzajúcu a dovážanú z Egypta

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 207/2008 z 5. marca 2008, ktorým sa prijímajú špecifikácie ad hoc modulu na rok 2009 o vstupe mladých ľudí na trh práce podľa nariadenia Rady (ES) č. 577/98 ( 1 )

4

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2008/38/ES z 5. marca 2008, ktorou sa stanovuje zoznam zamýšľaných použití krmív určených na zvláštne nutričné účely u zvierat (kodifikované znenie)  ( 1 )

9

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2008/202/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 28. januára 2008 o uzatvorení Dohody medzi Európskym spoločenstvom a vládou Japonska o spolupráci a vzájomnej administratívnej pomoci v colných otázkach

23

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a vládou Japonska o spolupráci a vzájomnej administratívnej pomoci v colných otázkach

24

 

 

IV   Iné akty

 

 

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY PRIESTOR

 

 

Dozorný orgán EZVO

 

*

Rozhodnutie Dozorného úradu EZVO č. 329/05/COL z 20. decembra 2005, ktorým sa po päťdesiaty štvrtý raz menia a dopĺňajú procesnoprávne a hmotnoprávne pravidlá v oblasti štátnej pomoci začlenením návrhu vhodných opatrení

30

 

*

Rozhodnutie Dozorného orgánu EZVO č. 320/06/COL z 31. októbra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa zoznam uvedený v bode 39 v časti 1.2 kapitoly I prílohy I k Dohode o Európskom hospodárskom priestore obsahujúci hraničné inšpekčné stanice na Islande a v Nórsku odsúhlasené na veterinárne kontroly živých zvierat a živočíšnych produktov z tretích krajín a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Dozorného orgánu EZVO 246/06/COL zo 6. septembra 2006

44

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

6.3.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 62/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 205/2008

z 5. marca 2008,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007 ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovacia a zéleniny (1), najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 1580/2007 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 6. marca 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. marca 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 5. marca 2008, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

JO

72,2

MA

52,9

TN

120,5

TR

94,7

ZZ

85,1

0707 00 05

EG

178,8

MA

114,7

TR

177,0

ZZ

156,8

0709 90 70

MA

93,0

TR

116,9

ZZ

105,0

0805 10 20

EG

45,4

IL

54,7

MA

58,3

TN

49,0

TR

62,8

ZZ

54,0

0805 50 10

EG

95,9

IL

109,4

SY

56,4

TR

120,8

ZZ

95,6

0808 10 80

AR

97,3

CA

73,8

CN

92,7

MK

42,4

US

108,1

UY

71,7

ZZ

81,0

0808 20 50

AR

82,4

CL

82,4

CN

60,6

US

123,2

ZA

97,1

ZZ

89,1


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ označuje „iné miesto pôvodu“.


6.3.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 62/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 206/2008

z 5. marca 2008,

ktorým sa stanovuje koeficient pridelenia, ktorý sa má uplatňovať na žiadosti o dovozné povolenia podané od 29. februára 2008 v rámci colnej kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 1002/2007 pre ryžu pochádzajúcu a dovážanú z Egypta

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1785/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s ryžou (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (2), a najmä na jeho článok 7 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1002/2007 (3) sa na jednotlivé hospodárske roky otvorila ročná dovozná colná kvóta na 32 000 ton ryže patriacej pod číselný znak KN 1006 a pochádzajúcej a dovážanej z Egypta (poradové číslo 09.4094).

(2)

Z oznámenia podľa článku 5 písm. a) nariadenia (ES) č. 1002/2007 vyplýva, že žiadosti podané od 22. februára 2008 od 13.00 hod. bruselského času do 29. februára 2008 do 13.00 hod. bruselského času v súlade s článkom 2 ods. 3 uvedeného nariadenia sa vzťahujú na množstvá, ktoré prekračujú dostupné množstvá. Je preto potrebné určiť, do akej miery sa môžu dovozné povolenia vydávať stanovením koeficientu pridelenia, ktorý sa má uplatňovať na požadované množstvá.

(3)

Takisto je potrebné pozastaviť podávanie nových žiadostí o dovozné povolenia v zmysle nariadenia (ES) č. 1002/2007 až do konca prebiehajúceho kvótového obdobia s článkom 3 ods. 3 prvým pododsekom uvedeného nariadenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Žiadostiam o dovozné povolenia na ryžu pochádzajúcu a dovážanú z Egypta patriacu pod kvótu uvedenú v nariadení (ES) č. 1002/2007, podaným v období od 22. februára 2008 od 13.00 hod. bruselského času do 29. februára 2008 do 13.00 hod. bruselského času sa vyhovie vydaním povolení na požadované množstvá upravené koeficientom pridelenia 22,728704 %.

2.   Podávanie nových žiadostí o dovozné povolenia sa pozastavuje od 29. februára 2008 od 13.00 hod. bruselského času až do konca prebiehajúceho kvótového obdobia.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. marca 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 96. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 797/2006 (Ú. v. EÚ L 144, 31.5.2006, s. 1). Nariadenie (ES) č. 1785/2003 bude od 1. septembra 2008 nahradené nariadením (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 289/2007 (Ú. v. EÚ L 78, 17.3.2007, s. 17).

(3)  Ú. v. EÚ L 226, 30.8.2007, s. 15.


6.3.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 62/4


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 207/2008

z 5. marca 2008,

ktorým sa prijímajú špecifikácie ad hoc modulu na rok 2009 o vstupe mladých ľudí na trh práce podľa nariadenia Rady (ES) č. 577/98

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 577/98 z 9. marca 1998 o organizácii výberového zisťovania pracovných síl v Spoločenstve (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 2,

keďže:

(1)

Európske usmernenia politík zamestnanosti (2) obsahujú viaceré politické zamerania v súvislosti so zamestnanosťou mladých ľudí a zdôrazňuje sa v nich, že na otvorenie možností zamestnávania mladých ľudí a na zníženie nezamestnanosti mládeže je potrebné vynaložiť viac úsilia. Tieto usmernenia vychádzajú aj z cieľov a referenčných úrovní stanovených v rámci európskej stratégie zamestnanosti, ktoré platia od roku 2003 a týkajú sa znižovania počtu prípadov predčasného ukončenia školskej dochádzky, zvyšovania úrovne dosiahnutého vzdelania a možnosti „nového začiatku“ pre nezamestnanú mládež.

(2)

Referenčné úrovne pre oblasť vzdelávania sú stanovené v pracovnom programe Vzdelávanie a odborná príprava 2010, ktorý realizujú členské štáty a Komisia (3). Tieto referenčné úrovne by mali pomôcť sledovať zvyšovanie úrovne dosiahnutého vzdelania a pokrok v oblastiach celoživotného vzdelávania a znižovania počtu prípadov predčasného ukončenia školskej dochádzky – cieľom politík je čo najlepšie pripraviť mladých ľudí na profesijný a spoločenský život.

(3)

V rozhodnutí Rady 2006/702/ES zo 6. októbra 2006 o strategických usmerneniach Spoločenstva o súdržnosti (4) sa členské štáty vyzývajú, aby venovali osobitnú pozornosť „implementácii Európskeho paktu mládeže uľahčovaním prístupu k zamestnaniu pre mladých ľudí, zjednodušovaním prechodu od vzdelávania k práci aj prostredníctvom usmerňovania pri výbere povolania, poskytovania pomoci pri dokončovaní vzdelania a pri prístupe k vhodnej odbornej a učňovskej príprave“.

(4)

Z toho vyplýva prirodzená požiadavka na komplexný a porovnateľný súbor údajov o vstupe mladých ľudí na trh práce, aby bolo možné sledovať pokrok pri plnení spoločných cieľov európskej stratégie zamestnanosti a procesu sociálneho začlenenia.

(5)

Nariadenie Komisie (ES) č. 384/2005 zo 7. marca 2005 o prijatí programu modulov ad hoc na roky 2007 až 2009 na výberové zisťovanie pracovných síl, stanovené v nariadení Rady (ES) č. 577/98 (5), už zahŕňalo ad hoc modul o vstupe mladých ľudí na trh práce. Mal by sa stanoviť zoznam ukazovateľov pre tento modul.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre štatistický program,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Podrobný zoznam ukazovateľov, ktoré sa majú zbierať v roku 2009 na základe ad hoc modulu o vstupe mladých ľudí na trh práce, je uvedený v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. marca 2008

Za Komisiu

Joaquín ALMUNIA

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 77, 14.3.1998, s. 3. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1372/2007 (Ú. v. EÚ L 315, 3.12.2007, s. 42).

(2)  Rozhodnutie Rady z 12. júla 2005 o usmerneniach politík zamestnanosti členských štátov (2005/600/ES) (Ú. v. EÚ L 205, 6.8.2005, s. 21).

(3)  Rada, Podrobný pracovný program o plnení cieľov systémov vzdelávania a odbornej prípravy v Európe (2002/C 142/01) (Ú. v. ES C 142, 14.6.2002, s. 1).

(4)  Ú. v. EÚ L 291, 21.10.2006, s. 11.

(5)  Ú. v. EÚ L 61, 8.3.2005, s. 23. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 341/2006 (Ú. v. EÚ L 55, 25.2.2006, s. 9).


PRÍLOHA

VÝBEROVÉ ZISŤOVANIE PRACOVNÝCH SÍL

Špecifikácie ad hoc modulu na rok 2009 o vstupe mladých ľudí na trh práce

1.

Dotknuté členské štáty a regióny: všetky.

2.

Ukazovatele budú kódované takto:

Označenie ukazovateľov vo výberovom zisťovaní pracovných síl v stĺpci Filter sa vzťahuje na označenie použité v prílohe II k nariadeniu Komisie (ES) č. 430/2005.


Stĺpec

Kód

Opis

Filter

203

(PARHAT)

 

Najvyššia dosiahnutá úroveň vzdelania otca alebo matky

všetci vo veku 15 až 34 rokov

1

nízka: ISCED 0, 1, 2 a 3c krátke

2

stredná: ISCED 3-4 (bez 3c krátke)

3

vysoká: ISCED 5-6

9

nehodí sa (osoba je vo veku do 15 rokov alebo vo veku nad 34 rokov)

Prázdny

bez odpovede

204–207

PARFOR

 

Krajina narodenia otca a matky

všetci vo veku 15 až 34 rokov

 

(pre Nemecko: štátna príslušnosť/predchádzajúca štátna príslušnosť otca a matky, ak mali v referenčnom týždni nemeckú štátnu príslušnosť)

 

Kódovanie pozri v číselníku krajín ISO

....

4-miestny kód (otec – prvé dve miesta, matka – posledné dve miesta)

9999

nehodí sa

Prázdny

bez odpovede

208

HATVOC

 

Zameranie najvyššieho dosiahnutého formálneho vzdelania (HATLEVEL)

všetci vo veku 15 až 34 rokov a HATLEVEL= 21 – 43

1

všeobecné vzdelanie

2

odborné vzdelanie získané prevažne (alebo výlučne) v škole

3

kombinácia odborného vzdelania získaného v škole a na pracovisku

4

odborné vzdelanie získané prevažne na pracovisku

5

odborné vzdelanie bez možnosti rozlíšenia medzi stupňami 2, 3 a 4

9

nehodí sa

Prázdny

bez odpovede

209–214

STOPDATE

 

Mesiac a rok ukončenia posledného formálneho vzdelávania

všetci vo veku 15 až 34 rokov a EDUCSTAT = 2 a HATLEVEL ≠ 00

mesiac a rok

999999

nehodí sa

Prázdny

bez odpovede

215

WORKEDUC

 

Práca počas štúdia v rámci formálneho vzdelávania

všetci vo veku 15 až 34 rokov

0

bez práce alebo kratšie ako 1 mesiac za rok

1

(iba) práca, ktorá bola súčasťou vzdelávacieho programu

2

práca počas štúdia, avšak mimo vzdelávacieho programu

3

(iba) práca počas prerušeného štúdia

4

práca ako kombinácia 1 a 2

5

práca ako kombinácia 1 a 3

6

práca ako kombinácia 2 a 3

7

práca ako kombinácia 1, 2 a 3

9

nehodí sa

Prázdny

bez odpovede

216–221

JOBSTART

 

Mesiac a rok začiatku prvého zamestnania trvajúceho dlhšie ako 3 mesiace po poslednom ukončenom formálnom vzdelávaní

Stĺpec 209 – 214 ≠ 999999 a prázdny

000000

nikdy nemal(-a) zamestnanie dlhšie ako 3 mesiace

000001

súčasné zamestnanie je prvé

……

mesiac a rok

999999

nehodí sa

Prázdny

bez odpovede

222–224

JOBDUR

 

Trvanie prvého zamestnania trvajúceho dlhšie ako 3 mesiace (po poslednom ukončenom formálnom vzdelávaní)

Stĺpec 216 – 221 ≠ 000000 a 000001 a 999999

počet mesiacov

999

nehodí sa

Prázdny

bez odpovede

225

FINDMETH

 

Spôsob nájdenia prvého zamestnania trvajúceho dlhšie ako 3 mesiace (po poslednom ukončenom formálnom vzdelávaní)

Stĺpec 216 – 221 ≠ 000000 a 999999

1

prostredníctvom vzdelávacieho zariadenia

2

prostredníctvom verejných služieb zamestnanosti

3

prostredníctvom inzerátov v tlači alebo na internete

4

priamym (spontánnym) podaním žiadosti o zamestnanie u zamestnávateľa

5

prostredníctvom rodiny a známych

6

zamestnanie našiel(-la) na základe predchádzajúcej činnosti (letná/študentská brigáda, stáž, dobrovoľná činnosť) u toho istého zamestnávateľa

7

založenie vlastného podniku

8

iné

9

nehodí sa

Prázdny

bez odpovede

226–229

JOBOCC

 

Prvé zamestnanie trvajúce dlhšie ako 3 mesiace (po poslednom ukončenom formálnom vzdelávaní) podľa klasifikácie zamestnaní

Stĺpec 216 – 221 ≠ 000000 a 000001 a 999999

....

Kódovanie podľa ISCO-88 (COM) na trojmiestnej alebo podľa možnosti na štvormiestnej úrovni

9999

nehodí sa

Prázdny

bez odpovede

230

JOBCONTR

 

Postavenie v prvom zamestnaní trvajúcom dlhšie ako 3 mesiace (po poslednom ukončenom formálnom vzdelávaní):

Stĺpec 216 – 221 ≠ 000000 a 000001 a 999999

1

samostatne zárobkovo činná osoba

2

zamestnanec, stála práca na plný pracovný čas

3

zamestnanec, stála práca na kratší pracovný čas

4

zamestnanec, dočasná práca na plný pracovný čas

5

zamestnanec, dočasná práca na kratší pracovný čas

6

vypomáhajúci člen domácnosti v rodinnom podniku

9

nehodí sa

Prázdny

bez odpovede

231

TRANSACT

 

Hlavná činnosť po poslednom ukončenom formálnom vzdelávaní a pred začiatkom prvého zamestnania trvajúceho dlhšie ako 3 mesiace

Stĺpec 209 – 214 ≠ 999999 a prázdny a {prvé zamestnanie sa začalo neskôr ako 3 mesiace po dátume v stĺpci 209 – 214 alebo stĺpci 216 – 221 = 000000}

1

zamestnaný(-á) – práca v rámci jedného alebo viacerých krátkodobých zamestnaní (maximálne 3 mesiace)

2

povinná vojenská služba alebo civilná služba

3

bez zamestnania, aktívne si hľadá zamestnanie

bez zamestnania, zamestnanie si aktívne nehľadá z týchto dôvodov:

4

rodinné záväzky

5

účasť na neformálnom vzdelávaní

6

dobrovoľnícka činnosť

7

zdravotné problémy

8

iné dôvody

9

nehodí sa

Prázdny

bez odpovede

232/237

 

Faktor váženia pre modul VZPS 2009 (nepovinne)

všetci vo veku 15 až 34 rokov

0000–9999

stĺpce 232 – 235 obsahujú celé čísla

00–99

stĺpce 236 a 237 obsahujú desatinné čísla

238

(PARNAT)

 

Štátna príslušnosť rodičov pri narodení (nepovinne)

všetci vo veku 15 až 34 rokov

 

Kódovanie podľa číselníka krajín ISO

9999

nehodí sa

Prázdny

bez odpovede


SMERNICE

6.3.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 62/9


SMERNICA KOMISIE 2008/38/ES

z 5. marca 2008,

ktorou sa stanovuje zoznam zamýšľaných použití krmív určených na zvláštne nutričné účely u zvierat

(Text s významom pre EHP)

(kodifikované znenie)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 93/74/EHS z 13. septembra 1993 o krmivách určených na zvláštne nutričné účely (1), a najmä na jej článok 6 písm. a),

keďže:

(1)

Smernica Komisie 94/39/ES z 25. júla 1994, ktorou sa stanovuje zoznam zamýšľaných použití krmív určených na zvláštne nutričné účely u zvierat (2), bola opakovane (3) podstatným spôsobom zmenená a doplnená. V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa mala táto smernica kodifikovať.

(2)

Smernica 93/74/EHS stanovuje vypracovať pozitívny zoznam zamýšľaných použití krmív určených na zvláštne nutričné účely u zvierat. V tomto zozname musí byť uvedené presné použitie, inými slovami zvláštny nutričný účel, podstatné nutričné charakteristiky, deklarácie uvedené v označovaní a tam, kde je to vhodné, aj osobitné požiadavky týkajúce sa označovania.

(3)

Určité nutričné účely nemôžu byť v súčasnosti začlenené do zoznamu zamýšľaných použití v dôsledku neexistencie metód Spoločenstva na kontrolu energetickej hodnoty v krmivách pre spoločenské zvieratá a na kontrolu dietetických vláknin v krmivách. Tento zoznam sa musí skompletizovať hneď, ako sa takéto metódy prijmú.

(4)

Vypracovaný zoznam sa môže podľa potreby upravovať v závislosti od vývoja v oblasti vedeckých a technických poznatkov.

(5)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat.

(6)

Táto smernica by sa nemala dotýkať povinností členských štátov týkajúcich sa lehôt na transpozíciu tých smerníc do vnútroštátneho práva, ktoré sú uvedené v prílohe II časti B,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Členské štáty stanovia, že krmivá určené na zvláštne nutričné účely v zmysle smernice 93/74/EHS sa môžu uvádzať na trh len vtedy, ak sú ich zamýšľané použitia zahrnuté v časti B prílohy I k tejto smernici a ak spĺňajú ostatné ustanovenia uvedené v spomínanej časti prílohy I.

Ďalej členské štáty zabezpečia dodržiavanie ustanovení uvedených vo Všeobecných ustanoveniach v prílohe I časti A.

Článok 2

Smernica 94/39/ES, zmenená a doplnená smernicami uvedenými v prílohe II časti A, sa zrušuje bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu do vnútroštátneho práva tých smerníc, ktoré sú uvedené v prílohe II časti B.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe III.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť 31. júla 2008.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 5. marca 2008

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 237, 22.9.1993, s. 23. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 806/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 207, 10.8.1994, s. 20. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2008/4/ES (Ú. v. ES L 6, 10.1.2008, s. 4).

(3)  Pozri prílohu II časť A.


PRÍLOHA I

ČASŤ A

Všeobecné ustanovenia

1.

Ak je uvedená viac ako jedna skupina nutričných charakteristík v stĺpci 2 časti B, označená slovami „a/alebo“, na ten istý nutričný účel, tak výrobca má možnosť voľby použiť ktorúkoľvek z oboch skupín podstatných charakteristík s cieľom dosiahnuť nutričný účel definovaný v stĺpci 1. Pre každú možnosť sú oproti v stĺpci 4 uvedené príslušné deklarácie týkajúce sa označovania.

2.

Ak je skupina doplnkových látok uvedená v stĺpci 2 alebo v stĺpci 4 časti B, tak použitá(-é) doplnková(-é) látka(-y) musí(-ia) byť povolená(-é) v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 (1) ako zodpovedajúca špecifikovanej podstatnej charakteristike.

3.

Ak sa v stĺpci 4 časti B vyžaduje(-ú) zdroj(-e) zložiek krmív alebo analytická zložka, výrobca musí presne deklarovať údaje (napr. špecifický názov zložky krmiva, druh zvierat alebo časť zvieraťa) umožňujúce vyhodnotiť zhodnosť krmiva so zodpovedajúcimi podstatnými nutričnými charakteristikami.

4.

Ak sa v stĺpci 4 časti B vyžaduje deklarácia o látke, takisto autorizovanej ako doplnková látka, a je sprevádzaná výrazom „celkový/á/é“, deklarovaný obsah sa musí týkať podľa vhodnosti množstva prirodzene prítomnej látky, ak nie je pridaná žiadna látka, alebo derogáciou smernice Rady 70/524/EHS (2), súčtu množstva látky prirodzene prítomnej a pridanej ako doplnková látka.

5.

Deklarácie požadované v stĺpci 4 časti B s odkazom „ak bolo pridané“ sú povinné vtedy, ak bola daná zložka krmiva alebo doplnková látka zapracovaná alebo ich množstvo bolo špecificky zvýšené na dosiahnutie zvláštneho nutričného účelu.

6.

Deklarácie uvedené v súlade so stĺpcom 4 časti B, týkajúce sa analytických zložiek a doplnkových látok, musia byť kvantitatívne.

7.

Odporúčaný čas používania uvedený v stĺpci 5 časti B označuje rozpätie, v rámci ktorého by sa mal nutričný účel dosiahnuť za bežných podmienok. Výrobcovia môžu uviesť presnejší čas použitia v rámci ustanovených limitov.

8.

Ak je krmivo určené spĺňať viac ako jeden zvláštny nutričný účel, musí byť v súlade so zodpovedajúcimi záznamami v časti B.

9.

Ak ide o doplnkové krmivá určené na zvláštne nutričné účely, návod na použitie uvedený na označení musí obsahovať postup na bilancovanie dennej kŕmnej dávky.

ČASŤ B

Zoznam zamýšľaných použití

Zvláštny nutričný účel

Podstatné nutričné charakteristiky

Druh alebo kategória zvierat

Deklarácie na označení

Odporúčaný čas

Ostatné ustanovenia

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

podpora funkcie obličiek pri chronickej obličkovej nedostatočnosti (3)

nízky obsah fosforu a obmedzený obsah bielkovín vysokej kvality

psy a mačky

zdroj(-e) bielkovín

vápnik

fosfor

draslík

sodík

obsah esenciálnych mastných kyselín (ak sú pridané)

prvýkrát do 6 mesiacov (4)

Na obale, kontajneri alebo označení uveďte:

„Pred použitím alebo pred predĺžením času použitia sa odporúča vyžiadať si stanovisko veterinárneho lekára.“

V návode na použitie uveďte:

„Voda musí byť stále k dispozícii.“

rozpúšťanie struvitových kameňov (5)

vlastnosti okysľujúce moč, nízky obsah horčíka a obmedzený obsah bielkovín vysokej kvality

psy

zdroj(-e) bielkovín

vápnik

fosfor

sodík

horčík

draslík

chloridy

síra

látky okysľujúce moč

5 až 12 týždňov

V návode na použitie uveďte:

„Voda musí byť stále k dispozícii.“

Na obale, kontajneri alebo označení uveďte:

„Pred použitím sa odporúča vyžiadať si stanovisko veterinárneho lekára.“

vlastnosti okysľujúce moč, nízky obsah horčíka

mačky

vápnik

fosfor

sodík

horčík

draslík

chloridy

síra

celkový taurín

látky okysľujúce moč

rozpúšťanie struvitových kameňov (5)

vlastnosti okysľujúce moč, nízky obsah horčíka

psy a mačky

vápnik

fosfor

sodík

horčík

draslík

chloridy

síra

látky okysľujúce moč

do 6 mesiacov

Na obale, kontajneri alebo označení uveďte:

„Pred použitím sa odporúča vyžiadať si stanovisko veterinárneho lekára.“

zníženie tvorby urátových kameňov

nízky obsah purínov, nízky obsah bielkovín vysokej kvality

psy a mačky

zdroj(-e) bielkovín

do 6 mesiacov, ale celoživotne, ak ide o nezvratné poruchy metabolizmu kyseliny močovej

Na obale, kontajneri alebo označení uveďte:

„Pred použitím sa odporúča vyžiadať si stanovisko veterinárneho lekára.“

zníženie tvorby oxalátových kameňov

nízky obsah vápnika, nízky obsah vitamínu D a vlastnosti alkalizujúce moč

psy a mačky

fosfor

vápnik

sodík

horčík

draslík

chloridy

síra

celkový vitamín D

hydroxyprolín

látky alkalizujúce moč

do 6 mesiacov

Na obale, kontajneri alebo označení uveďte:

„Pred použitím sa odporúča vyžiadať si stanovisko veterinárneho lekára.“

zníženie tvorby cystínových kameňov

nízky obsah bielkovín, primeraný obsah sírnych aminokyselín a vlastnosti alkalizujúce moč

psy a mačky

celkové sírne aminokyseliny

sodík

draslík

chloridy

síra

látky alkalizujúce moč

prvýkrát do 1 roka

Na obale, kontajneri alebo označení uveďte:

„Pred použitím alebo predĺženým časom užívania sa odporúča vyžiadať si stanovisko veterinárneho lekára.“

zníženie neznášanlivosti voči zložkám a živinám krmív (6)

vybrané(-ý) zdroj(-e) bielkovín

psy a mačky

zdroj(-e) bielkovín

obsah esenciálnych mastných kyselín (ak sú pridané)

3 až 8 týždňov: ak zmiznú príznaky neznášanlivosti, tak toto krmivo možno skrmovať neobmedzene

 

a/alebo

 

vybrané(-ý) zdroj(-e) glycidov

zdroj(-e) glycidov

obsah esenciálnych mastných kyselín (ak sú pridané)

zníženie akútnych črevných porúch vstrebávania

zvýšená hladina elektrolytov a vysokostráviteľné zložky krmiva

psy a mačky

vysokostráviteľné zložky krmiva vrátane ich úpravy, ak boli upravované

sodík

draslík

zdroj(-e) hlienotvorných látok (ak sú pridané)

1 až 2 týždne

Na obale, kontajneri alebo označení uveďte:

„Počas trvania a zotavovania sa z akútnej hnačky.“

„Pred použitím sa odporúča vyžiadať si stanovisko veterinárneho lekára.“

kompenzácia zažívacích porúch (7)

vysokostráviteľné zložky krmiva a nízky obsah tuku

psy a mačky

vysokostráviteľné zložky krmív vrátane ich úpravy, ak boli upravované

3 až 12 týždňov, ale celoživotne, pri chronickej pankreatickej nedostatočnosti

Na obale, kontajneri alebo označení uveďte:

„Pred použitím sa odporúča vyžiadať si stanovisko veterinárneho lekára.“

podpora srdečnej funkcie pri chronickej srdcovej nedostatočnosti

nízky obsah sodíka a široký pomer K/Na

psy a mačky

sodík

draslík

horčík

prvýkrát do 6 mesiacov

Na obale, kontajneri alebo označení uveďte:

„Pred použitím alebo pred predĺžením času použitia sa odporúča vyžiadať si stanovisko veterinárneho lekára.“

regulácia prísunu glukózy (Diabetes mellitus)

nízky obsah glycidov rýchlo uvoľňujúcich glukózu

psy a mačky

zdroj(-e) glycidov

úprava glycidov, ak boli upravované

škrob

celkový cukor

fruktóza (ak bola pridaná)

obsah esenciálnych mastných kyselín (ak sú pridané)

zdroj(-e) mastných kyselín s krátkym a stredne dlhým reťazcom (ak boli pridané)

prvýkrát do 6 mesiacov

Na obale, kontajneri alebo označení uveďte:

„Pred použitím alebo pred predĺžením času použitia sa odporúča vyžiadať si stanovisko veterinárneho lekára.“

podpora funkcie pečene pri chronickej pečeňovej nedostatočnosti

vysokokvalitné bielkoviny, primeraný obsah bielkovín, vysoký obsah esenciálnych mastných kyselín a vysoký obsah vysokostráviteľných glycidov

psy

zdroj(-e) bielkovín

obsah esenciálnych mastných kyselín

vysokostráviteľné glycidy vrátane ich prípadných úprav

sodík

celková meď

prvýkrát do 6 mesiacov

Na obale, kontajneri alebo označení uveďte:

„Pred použitím alebo pred predĺžením času použitia sa odporúča vyžiadať si stanovisko veterinárneho lekára.“

V návode na použitie uveďte:

„Voda musí byť stále k dispozícii.“

vysokokvalitné bielkoviny, primeraný obsah bielkovín, vysoký obsah esenciálnych mastných kyselín

mačky

zdroj(-e) bielkovín

obsah esenciálnych mastných kyselín

sodík

celková meď

prvýkrát do 6 mesiacov

Na obale, kontajneri alebo označení uveďte:

„Pred použitím alebo pred predĺžením času použitia sa odporúča vyžiadať si stanovisko veterinárneho lekára.“

V návode na použitie uveďte:

„Voda musí byť stále k dispozícii.“

regulácia metabolizmu lipidov v prípade hyperlipémie

nízky obsah tuku a vysoký obsah esenciálnych mastných kyselín

psy a mačky

obsah esenciálnych mastných kyselín

obsah n-3 mastných kyselín (ak boli pridané)

prvýkrát do 2 mesiacov

Na obale, kontajneri alebo označení uveďte:

„Pred použitím alebo pred predĺžením času použitia sa odporúča vyžiadať si stanovisko veterinárneho lekára.“

zníženie obsahu medi v pečeni

nízky obsah medi

psy

celková meď

prvýkrát do 6 mesiacov

Na obale, kontajneri alebo označení uveďte:

„Pred použitím alebo pred predĺžením času použitia sa odporúča vyžiadať si stanovisko veterinárneho lekára.“

zníženie nadmernej telesnej hmotnosti

nízky obsah energie

psy a mačky

energetická hodnota

do dosiahnutia žiadanej telesnej hmotnosti

V návode na použitie musí byť odporúčaný vhodný denný príjem.

Výživa na zotavenie, rekonvalescencia (8)

vysoký obsah energie, vysoké koncentrácie esenciálnych živín a vysokostráviteľné zložky krmiva

psy a mačky

vysokostráviteľné zložky krmiva vrátane ich úprav, ak boli upravované

energetická hodnota

obsah n-3 a n-6 mastných kyselín (ak boli pridané)

až do zotavenia

Ak ide o krmivá, ktoré treba špeciálne podávať hadicou, uveďte na obale, kontajneri alebo označení:

„Podávať pod veterinárnym dozorom.“

podpora funkcie kože pri dermatózach a nadmernej strate srsti

vysoký obsah esenciálnych mastných kyselín

psy a mačky

obsah esenciálnych mastných kyselín

do 2 mesiacov

Na obale, kontajneri alebo označení uveďte:

„Pred použitím sa odporúča vyžiadať si stanovisko veterinárneho lekára.“

zníženie rizika popôrodného uľahnutia

nízky obsah vápnika

dojnice

vápnik

fosfor

horčík

1 až 4 týždne pred otelením

V návode na použitie uveďte:

„Po otelení skrmovanie ukončiť.“

a/alebo

 

 

 

nízky pomer katiónov/aniónov

vápnik

fosfor

sodík

draslík

chloridy

síra

1 až 4 týždne pred otelením

V návode na použitie uveďte:

„Po otelení skrmovanie ukončiť.“

alebo

 

 

 

vysoký obsah zeolitu (syntetického kremičitanu hlinitosodného)

obsah syntetického kremičitanu hlinitosodného

2 týždne pred otelením

V návode na použitie uveďte:

„Množstvo krmiva je potrebné obmedziť tak, aby denný príjem kremičitanu hlinitosodného nepresiahol 500 g.“

„Po otelení skrmovanie ukončiť.“

alebo

 

 

 

vysoký obsah vápnika vo forme hojne sa vyskytujúcich vápenatých solí

celkový obsah vápnika, zdroje a príslušné množstvo vápnika

od prvých príznakov pôrodu až do dvoch dní po pôrode

Na obale, nádobe alebo štítku uveďte:

pokyny na použitie, t. j. počet podaní a čas pred otelením a po ňom,

text: „Pred použitím odporúčame vyhľadať radu odborníka na výživu.“

zníženie rizika ketózy (9)  (10)

zložky krmiva zabezpečujúce zdroje glukogénnej energie

dojnice, bahnice

zložky krmiva zabezpečujúce zdroje glukogénnej energie

1,2 propandiol (ak bol pridaný ako prekurzor glukózy)

glycerín (ak bol pridaný ako prekurzor glukózy)

3 až 6 týždňov po otelení (11)

posledných 6 týždňov pred a prvé 3 týždne po obahnení (12)

 

zníženie rizika tetanie (hypomagneziémia)

vysoký obsah horčíka, ľahko využiteľné glycidy, primeraný obsah bielkovín a nízky obsah draslíka

prežúvavce

škrob

celkové cukry

horčík

sodík

draslík

3 až 10 týždňov v obdobiach rýchleho rastu trávy

Návod na použitie musí obsahovať postup na bilancovanie dennej kŕmnej dávky vzhľadom na obsah vlákniny a ľahko využiteľných energetických zdrojov.

Ak ide o krmivá pre ovce, uveďte na obale, kontajneri alebo označení:

„Určená najmä pre laktujúce bahnice.“

zníženie rizika acidózy

nízky obsah ľahko fermentovateľných glycidov a vysoká pufračná schopnosť

prežúvavce

škrob

celkové cukry

najviac 2 mesiace (13)

Návod na použitie musí obsahovať postup na bilancovanie dennej kŕmnej dávky vzhľadom na obsah vlákniny a ľahko fermentovateľných glycidov.

Ak ide o krmivá pre dojnice, uveďte na kontajneri alebo označení:

„Určené najmä pre vysokoúžitkové dojnice.“

Ak ide o krmivá na výkrm prežúvavcov, uveďte na obale, kontajneri alebo označení:

„Určené najmä pre intenzívne vykrmované.“ (14)

stabilizácia rovnováhy vody a elektrolytov

prevažne elektrolyty a ľahko absorbovateľné glycidy

teľce

prasiatka

jahňatá

kozľatá

žriebätá

zdroj(-e) glycidov

sodík

draslík

chloridy

1 až 7 dní (1 až 3 dni, ak sa skrmuje ako jediné krmivo)

Na obale, kontajneri alebo označení uveďte:

„Používa sa v prípade rizika, počas trvania alebo počas zotavovania sa z porúch trávenia (hnačka).“

„Pred použitím sa odporúča vyžiadať si stanovisko veterinárneho lekára.“

zníženie rizika močových kameňov

nízky obsah fosforu, horčíka a vlastnosti okysľujúce moč

prežúvavce

vápnik

fosfor

sodík

horčík

draslík

chloridy

síra

látky okysľujúce moč

do 6 týždňov

Na obale, kontajneri alebo označení uveďte:

„Určená najmä pre intenzívne kŕmené mladé zvieratá.“

V návode na použitie uveďte:

„Voda musí byt’ stále k dispozícii.“

zníženie stresových reakcií

vysoký obsah horčíka

ošípané

horčík

1 až 7 dní

Musí byť poskytnuté usmernenie týkajúce sa situácií, v ktorých je používanie tohto krmiva vhodné.

a/alebo

 

vysokostráviteľné zložky krmív

vysokostráviteľné zložky krmív vrátane ich úpravy, ak boli upravované

obsah n-3 mastných kyselín (ak boli pridané)

stabilizácia fyziologického trávenia

nízka pufračná schopnosť a vysokostráviteľné zložky krmiva

prasiatka

vysokostráviteľné zložky krmív vrátane ich úpravy, ak boli upravované

pufračná schopnosť

zdroj(-e) adstringentných látok (ak boli pridané)

zdroj(-e) hlienotvorných látok (ak boli pridané)

2 až 4 týždne

Na obale, kontajneri alebo označení uveďte:

„Používa sa v prípade rizika, počas trvania alebo počas zotavovania sa z porúch trávenia.“

ľahko stráviteľné prísady

ošípané

ľahko stráviteľné prísady vrátane ich úpravy, ak je to vhodné

zdroj(-e) adstringentných látok (ak boli pridané)

zdroj(-e) slizovitých látok (ak boli pridané)

zníženie rizika zápchy

zložky krmiva stimulujúce priechodnosť čriev

prasnice

zložky krmiva stimulujúce priechodnosť čriev

10 až 14 dní pred a 10 až 14 dní po oprasení

 

zníženie rizika syndrómu stučnenia pečene

nízky obsah energie a vysoký podiel metabolizovateľnej energie z lipidov s vysokým obsahom polynenasýtených mastných kyselín

nosnice

energetická hodnota (vypočítaná podľa metódy ES)

percento metabolizovateľnej energie z lipidov

obsah polynenasýtených mastných kyselín

do 12 týždňov

 

kompenzácia porúch vstrebávania

nízky obsah nasýtených mastných kyselín a vysoký obsah vitamínov rozpustných v tukoch

hydina okrem husí a holubov

percento nasýtených mastných kyselín vzhľadom na celkové mastné kyseliny

celkový vitamín A

celkový vitamín D

celkový vitamín E

celkový vitamín K

počas prvých 2 týždňov po vyliahnutí

 

kompenzácia chronickej nedostatočnosti funkcie tenkého čreva

glycidy, bielkoviny a tuky, ktoré sú vysokostráviteľné v úseku tráviaceho traktu pred slepým črevom

koňovité (15)

zdroj(-e) vysokostráviteľných glycidov, bielkovín a tukov vrátane ich úprav, ak boli upravované

prvýkrát až do 6 mesiacov

Musí sa poskytnúť usmernenie týkajúce sa situácií, v ktorých je použitie krmiva vhodné, a spôsobu, akým má byť krmivo skrmované, vrátane častých malých dávok za deň.

Na obale, kontajneri alebo označení uveďte:

„Pred použitím alebo pred predĺžením času použitia sa odporúča vyžiadať si stanovisko veterinárneho lekára.“

kompenzácia chronických tráviacich porúch hrubého čreva

vysokostráviteľná vláknina

koňovité

zdroj(-e) vlákniny

obsah n-3 mastných kyselín (ak boli pridané)

prvýkrát až do 6 mesiacov

Musí sa poskytnúť usmernenie týkajúce sa situácií, v ktorých je použitie krmiva vhodné, a spôsobu, akým má byť krmivo skrmované.

Na obale, kontajneri alebo označení uveďte:

„Pred použitím alebo pred predĺžením času použitia sa odporúča vyžiadať si stanovisko veterinárneho lekára.“

zníženie stresových reakcií

vysokostráviteľné zložky krmiva

koňovité

horčík

vysokostráviteľné zložky krmiva vrátane ich úprav, ak boli upravované

Obsah n-3 mastných kyselín (ak boli pridané)

dva až štyri týždne

Musí sa poskytnúť usmernenie týkajúce sa presných situácií, v ktorých je použitie krmiva vhodné

kompenzácia straty elektrolytu pri nadmernom potení

prevažne elektrolyty a ľahko absorbovateľné glycidy

koňovité

vápnik

sodík

horčík

draslík

chloridy

glukóza

od jedného do troch dní

Musí sa poskytnúť usmernenie týkajúce sa situácií, v ktorých je použitie krmiva vhodné.

Ak krmivo predstavuje významnú časť dennej kŕmnej dávky, musí byť poskytnuté usmernenie, aby sa predišlo riziku z náhlych zmien v charaktere krmiva.

V návode na použitie uveďte:

„Voda musí byť stále k dispozícii.“

výživa na zotavenie, rekonvalescencia

vysoká koncentrácia esenciálnych živín a ľahko stráviteľné zložky krmiva

koňovité

vysokostráviteľné zložky krmiva vrátane ich úprav, ak boli upravované

obsah n-3 a n-6 mastných kyselín (ak boli pridané)

až do zotavenia

Musí sa poskytnúť usmernenie týkajúce sa situácií, v ktorých je použitie krmiva vhodné.

Ak ide o krmivá, ktoré treba špeciálne podávať hadicou, uveďte na obale, kontajneri alebo označení:

„Podávať pod veterinárnym dozorom.“

podpora funkcie pečene pri chronickej pečeňovej nedostatočnosti

nízky obsah vysokokvalitných bielkovín a vysokostráviteľné glycidy

koňovité

zdroje bielkovín a vlákniny

vysokostráviteľné glycidy vrátane ich prípadných úprav

metionín

cholín

obsah n-3 mastných kyselín (ak boli pridané)

prvýkrát až do 6 mesiacov

Musí sa poskytnúť usmernenie týkajúce sa spôsobu, akým má byť krmivo skrmované, vrátane častých malých dávok za deň.

Na obale, kontajneri alebo označení uveďte:

„Pred použitím alebo pred predĺžením času použitia sa odporúča vyžiadať si stanovisko veterinárneho lekára.“

podpora funkcie obličiek pri chronickej obličkovej nedostatočnosti

nízky obsah vysokokvalitných bielkovín a nízky obsah fosforu

koňovité

zdroj(-e) bielkovín

vápnik

fosfor

draslík

horčík

sodík

prvýkrát až do 6 mesiacov

Na obale, kontajneri alebo označení uveďte:

„Pred použitím alebo pred predĺžením času použitia sa odporúča vyžiadať stanovisko veterinárneho lekára.“

V návode na použitie uveďte:

„Voda musí byť stále k dispozícii.“


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Ú. v. ES L 270, 14.12.1970, s. 1.

(3)  Ak je to vhodné, výrobca môže takisto odporúčať používanie pri dočasnej obličkovej nedostatočnosti.

(4)  Ak sa krmivo odporúča na dočasnú obličkovú nedostatočnosť, tak odporúčaný čas užívania je dva až štyri týždne.

(5)  Ak ide o krmivá pre mačky, „choroba dolných močových ciest mačiek“ alebo „urologický syndróm mačiek – F. U. S.“ môžu dopĺňať zvláštny nutričný účel.

(6)  Ak ide o krmivo na osobitný druh neznášanlivosti, môže byť odkaz na „zložku krmiva a živinu“ nahradený odkazom na špecifickú neznášanlivosť.

(7)  Výrobca môže doplniť osobitný nutričný účel poznámkou: „exokrinná pankreatická nedostatočnosť“.

(8)  Ak ide o krmivá pre mačky, výrobca môže zahrnúť určitý nutričný účel s odkazom „Feline hepatic lipidosis“.

(9)  Pojem „ketóza“ môže byť nahradený pojmom „acetonémia“.

(10)  Výrobcovia môžu takisto odporúčať užívanie počas zotavovania sa z ketózy.

(11)  Ak ide o krmivá pre dojnice.

(12)  Ak ide o krmivá pre bahnice.

(13)  Ak ide o krmivá pre dojnice: „najviac dva mesiace od začiatku laktácie“.

(14)  Uveďte kategóriu prežúvavcov, o ktorú ide.

(15)  Ak ide o krmivo špeciálne pripravené na splnenie osobitných podmienok pre veľmi staré zvieratá (ľahko prijímateľné zložky krmiva), druh alebo kategória zvierat sa doplní výrazom „staré zvieratá“.


PRÍLOHA II

ČASŤ A

Zrušená smernica so zoznamom neskorších zmien a doplnení

(v zmysle článku 2)

Smernica Komisie 94/39/ES

(Ú. v. ES L 207, 10.8.1994, s. 20)

smernica Komisie 95/9/ES

(Ú. v. ES L 91, 22.4.1995, s. 35)

smernica Komisie 2002/1/ES

(Ú. v. ES L 5, 9.1.2002, s. 8)

smernica Komisie 2008/4/ES

(Ú. v. EÚ L 6, 10.1.2008, s. 4)

ČASŤ B

Zoznam lehôt na transpozíciu do vnútroštátneho práva

(v zmysle článku 2)

Smernica

Lehota na transpozíciu

94/39/ES

30. jún 1995

95/9/ES

30. jún 1995

2002/1/ES

20. november 2002

2008/4/ES

30. júl 2008


PRÍLOHA III

Tabuľka zhody

Smernica 94/39/ES

Táto smernica

článok 1

článok 1

článok 2

článok 2

článok 3

článok 3

článok 4

príloha

príloha I

príloha II

príloha III


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Rada

6.3.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 62/23


ROZHODNUTIE RADY

z 28. januára 2008

o uzatvorení Dohody medzi Európskym spoločenstvom a vládou Japonska o spolupráci a vzájomnej administratívnej pomoci v colných otázkach

(2008/202/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 133 v spojení s článkom 300 ods. 2 prvou vetou,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Rada 5. apríla 1993 poverila Komisiu, aby v mene Európskeho spoločenstva začala rokovania o dohodách o colnej spolupráci s niektorými hlavnými obchodnými partnermi Spoločenstva.

(2)

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a vládou Japonska o spolupráci a vzájomnej administratívnej pomoci v colných otázkach by sa mala schváliť,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Týmto sa v mene Európskeho spoločenstva schvaľuje Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a vládou Japonska o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach.

Text dohody je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Komisia za pomoci predstaviteľov členských štátov zastupuje Spoločenstvo v Spoločnom výbore pre colnú spoluprácu zriadenom podľa článku 21 dohody.

Článok 3

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osoby splnomocnené podpísať dohodu v mene Spoločenstva.

Článok 4

Predseda Rady vykoná v mene Spoločenstva oznámenie ustanovené v článku 22 dohody (1).

Článok 5

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 28. januára 2008

Za Radu

predseda

D. RUPEL


(1)  Deň nadobudnutia platnosti dohody uverejní Generálny sekretariát Rady v Úradnom vestníku Európskej únie.


DOHODA

medzi Európskym spoločenstvom a vládou Japonska o spolupráci a vzájomnej administratívnej pomoci v colných otázkach

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO a VLÁDA JAPONSKA (ďalej len „zmluvné strany“),

BERÚC DO ÚVAHY dôležitosť obchodných vzťahov medzi Japonskom a Európskym spoločenstvom (ďalej len „Spoločenstvo“) a so želaním prispieť v záujme oboch zmluvných strán k harmonickému rozvoju týchto vzťahov,

V PRESVEDČENÍ, že na dosiahnutie tohto cieľa by sa mal prijať záväzok rozvíjať colnú spoluprácu,

VZHĽADOM NA rozvoj colnej spolupráce medzi zmluvnými stranami v oblasti colných režimov,

BERÚC DO ÚVAHY, že porušovanie colných predpisov sa dotýka hospodárskych, fiškálnych a obchodných záujmov oboch zmluvných strán, a uznávajúc dôležitosť zabezpečenia presného vymerania cla a iných daní,

V PRESVEDČENÍ, že pomocou spolupráce medzi colnými orgánmi je možné zefektívniť opatrenia zamerané proti takémuto porušovaniu,

UZNÁVAJÚC významnú úlohu colných orgánov a dôležitosť colných postupov pri podpore uľahčovania obchodu,

SO ZRETEĽOM na vysokú zaangažovanosť oboch zmluvných strán v oblasti colných opatrení a spolupráce pri boji proti porušovaniu práv duševného vlastníctva,

SO ZRETEĽOM na záväzky vyplývajúce z medzinárodných dohovorov, ktoré už zmluvné strany prijali alebo uplatňujú, ako aj na opatrenia v colnej oblasti, ktoré prijala Svetová obchodná organizácia (ďalej len „WTO“),

SO ZRETEĽOM na odporúčanie Rady pre colnú spoluprácu (ďalej len „CCC“) o vzájomnej administratívnej pomoci z 5. decembra 1953, a

KEĎŽE v roku 1991 Spoločné vyhlásenie o vzťahoch medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi a Japonskom poskytlo všeobecné usmernenia v oblasti vzťahov a stanovilo procedurálne ciele ich ďalšieho rozvoja,

DOHODLI SA TAKTO:

HLAVA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto dohody:

a)

„colné predpisy“ znamenajú akékoľvek právne predpisy Japonska alebo Spoločenstva, ktorými sa upravuje dovoz, vývoz a tranzit tovaru a ktorými sa tovar prepúšťa do akéhokoľvek iného colného režimu vrátane zákazov, obmedzení a kontrol, ktoré patria do právomoci colných orgánov;

b)

„právne predpisy zmluvnej strany“ a „právne predpisy jednotlivých zmluvných strán“ znamenajú podľa konkrétneho kontextu právne predpisy Japonska alebo právne predpisy Spoločenstva;

c)

„colný orgán“ znamená v prípade Japonska ministerstvo financií a v prípade Spoločenstva príslušné útvary Komisie Európskych spoločenstiev, ktoré sú zodpovedné za colné otázky, ako aj colné orgány členských štátov Spoločenstva;

d)

„dožadujúci orgán“ znamená colný orgán zmluvnej strany, ktorý žiada o pomoc na základe tejto dohody;

e)

„dožiadaný orgán“ znamená colný orgán zmluvnej strany, ktorý prijíma žiadosť o pomoc na základe tejto dohody;

f)

„osobné údaje“ znamenajú všetky informácie súvisiace s identifikovaným alebo identifikovateľným jednotlivcom;

g)

„porušenie colných predpisov“ znamená akékoľvek porušenie alebo pokus o porušenie colných predpisov;

h)

„osoba“ znamená akúkoľvek fyzickú osobu, akúkoľvek právnickú osobu alebo akýkoľvek subjekt bez právnej subjektivity, ktorý bol založený alebo je spravovaný podľa právnych predpisov jednotlivých zmluvných strán a ktorý vykonáva dovoz, vývoz alebo tranzit tovaru, a

i)

„informácie“ znamenajú údaje, doklady, správy a iné oznámenia v akomkoľvek formáte vrátane ich elektronických kópií.

Článok 2

Územná pôsobnosť

Táto dohoda sa vzťahuje na jednej strane na územie Japonska, na ktorom sa uplatňujú jeho colné predpisy, a na druhej strane na územia, na ktorých sa uplatňuje Zmluva o založení Európskeho spoločenstva, a to za podmienok ustanovených touto zmluvou.

Článok 3

Vykonávanie

Túto dohodu vykonávajú zmluvné strany v súlade s právnymi predpismi jednotlivých zmluvných strán a v rámci dostupných zdrojov svojich colných orgánov.

Článok 4

Rozsah spolupráce

1.   Colná spolupráca podľa tejto dohody zahŕňa všetky otázky týkajúce sa uplatňovania colných predpisov.

2.   Zmluvné strany sa zaväzujú rozvíjať colnú spoluprácu prostredníctvom svojich colných orgánov. Zmluvné strany spolupracujú najmä v týchto oblastiach:

a)

vytváranie a udržiavanie komunikačných kanálov medzi svojimi colnými orgánmi v záujme uľahčenia bezpečnej a rýchlej výmeny informácií;

b)

uľahčovanie efektívnej koordinácie medzi svojimi colnými orgánmi a

c)

všetky ďalšie administratívne otázky súvisiace s touto dohodou, ktoré si môžu príležitostne vyžadovať spoločný postup.

3.   Zmluvné strany sa takisto zaväzujú zintenzívniť spoluprácu prostredníctvom svojich colných orgánov s cieľom rozvíjať opatrenia na uľahčovanie obchodu v colnej oblasti v súlade s medzinárodnými normami.

Článok 5

Rozsah pomoci

1.   V záujme zabezpečenia správneho uplatňovania colných predpisov si zmluvné strany prostredníctvom svojich colných orgánov navzájom pomáhajú v rámci svojej právomoci a dostupných zdrojov, a to spôsobom ustanoveným a za podmienok ustanovených v tejto dohode, najmä prostredníctvom predchádzania, vyšetrovania a boja proti porušovaniu colných predpisov.

2.   Pomoc v colných otázkach podľa tejto dohody si navzájom poskytujú colné orgány zmluvných strán, ktoré sú zodpovedné za uplatňovanie tejto dohody. Nedotýka sa práv a povinností ani jednej zmluvnej strany v oblasti vzájomnej pomoci v trestných veciach vyplývajúcich z medzinárodných dohôd alebo z právnych predpisov jednotlivých zmluvných strán. Rovnako sa nevzťahuje na informácie získané v rámci právomocí vykonávaných na žiadosť súdnych orgánov.

3.   Táto dohoda nezahŕňa pomoc pri vymáhaní ciel, daní alebo pokút.

Článok 6

Vzťah k iným medzinárodným dohodám

1.   Ustanovenie tejto dohody sa nedotýka práv a povinností ani jednej zmluvnej strany vyplývajúcich z akýchkoľvek iných medzinárodných dohôd.

2.   Bez ohľadu na ustanovenia odseku 1 majú ustanovenia tejto dohody prednosť pred ustanoveniami všetkých dvojstranných dohôd o colnej spolupráci a vzájomnej administratívnej pomoci v colných otázkach, ktoré boli alebo môžu byť uzatvorené medzi jednotlivými členskými štátmi Spoločenstva a Japonskom, ak sú ustanovenia uvedených dohôd nezlučiteľné s ustanoveniami tejto dohody.

3.   Ustanovenia tejto dohody nemajú vplyv na ustanovenia Spoločenstva, ktorými sa riadi výmena informácií získaných podľa tejto dohody medzi príslušnými útvarmi Komisie a colnými orgánmi členských štátov Spoločenstva, ktoré by mohli byť predmetom záujmu Spoločenstva.

HLAVA II

COLNÁ SPOLUPRÁCA

Článok 7

Spolupráca v oblasti colných postupov

Na účely uľahčovania zákonného pohybu tovaru si colné orgány v súlade s ustanoveniami tejto dohody vymieňajú informácie a odborné poznatky z oblasti opatrení na zlepšenie colných techník a postupov, ako aj počítačových systémov.

Článok 8

Technická spolupráca

V záujme dosiahnutia týchto cieľov v súlade s ustanoveniami tejto dohody si colné orgány môžu navzájom poskytovať technickú pomoc a uskutočňovať výmenu pracovníkov a skúseností z oblasti opatrení na zlepšovanie colných techník a postupov a počítačových systémov.

Článok 9

Rozhovory v rámci medzinárodných organizácií

Colné orgány sa usilujú o rozvoj a upevnenie vzájomnej spolupráce v oblastiach spoločného záujmu s cieľom uľahčenia rozhovorov o colných otázkach v rámci príslušných medzinárodných organizácií, ku ktorým patria napr. CCC a WTO.

HLAVA III

VZÁJOMNÁ ADMINISTRATÍVNA POMOC

Článok 10

Pomoc na základe žiadosti

1.   Na žiadosť dožadujúceho orgánu poskytne dožiadaný orgán všetky príslušné informácie, ktoré mu môžu umožniť zabezpečiť správne uplatňovanie colných predpisov zmluvnej strany dožadujúceho orgánu, vrátane informácií o zistených alebo plánovaných činnostiach, ktoré predstavujú alebo by mohli predstavovať porušenie colných predpisov.

Dožiadaný orgán na základe žiadosti oznámi dožadujúcemu orgánu najmä informácie o činnostiach, ktoré by mohli viesť k porušeniu colných predpisov zmluvnej strany dožadujúceho orgánu, napríklad o nesprávnych colných vyhláseniach alebo osvedčeniach o pôvode, faktúrach alebo iných dokladoch, o ktorých je známe alebo existuje podozrenie, že sú nesprávne alebo falšované.

2.   Na žiadosť dožadujúceho orgánu ho dožiadaný orgán informuje:

a)

či tovar vyvezený z územia jednej zo zmluvných strán bol riadne dovezený na územie druhej zmluvnej strany a v prípade potreby uvedie colný režim, ktorý sa na tovar vzťahuje, a

b)

či tovar dovezený na územie jednej zo zmluvných strán bol riadne vyvezený z územia druhej zmluvnej strany a v prípade potreby uvedie colný režim, ktorý sa na tovar vzťahuje.

3.   Na žiadosť dožadujúceho orgánu dožiadaný orgán v rámci právnych predpisov zmluvnej strany dožiadaného orgánu poskytne informácie a vykoná osobitný dohľad nad:

a)

osobami, ktoré sú dôvodne podozrivé, že sú alebo môžu byť zapojené do porušenia colných predpisov zmluvnej strany dožadujúceho orgánu;

b)

miestami, kde je alebo môže byť tovar uskladnený alebo spracovaný spôsobom, pri ktorom existuje dôvodné podozrenie, že je tento tovar určený na porušenie colných predpisov zmluvnej strany dožadujúceho orgánu;

c)

tovarom, ktorý sa prepravuje alebo sa môže prepravovať spôsobom, pri ktorom existuje dôvodné podozrenie, že je určený na porušenie colných predpisov zmluvnej strany dožadujúceho orgánu, a

d)

dopravnými prostriedkami, ktoré sa používajú alebo sa môžu používať spôsobom, pri ktorom existuje dôvodné podozrenie, že sú určené na porušenie colných predpisov zmluvnej strany dožadujúceho orgánu.

Článok 11

Pomoc z vlastnej iniciatívy

Zmluvné strany si z vlastnej iniciatívy a v súlade s právnymi predpismi jednotlivých zmluvných strán navzájom poskytujú pomoc, ak usúdia, že je to potrebné na účely správneho uplatňovania colných predpisov, najmä v situáciách, ktoré by mohli vážne poškodiť hospodárstvo, verejné zdravie, verejnú bezpečnosť alebo podobný životne dôležitý záujem druhej zmluvnej strany, a to najmä poskytovaním získaných informácií o:

a)

činnostiach, ktoré predstavujú alebo sa zdá, že predstavujú porušenie colných predpisov a ktoré môžu byť zaujímavé pre druhú zmluvnú stranu;

b)

nových prostriedkoch alebo metódach používaných pri porušení colných predpisov;

c)

tovare, o ktorom je známe, že je predmetom porušenia colných predpisov;

d)

osobách, ktoré sú dôvodne podozrivé, že sú alebo môžu byť zapojené do porušenia colných predpisov, a

e)

dopravných prostriedkoch, v prípade ktorých existuje dôvodné podozrenie, že boli, sú alebo môžu byť používané pri porušení colných predpisov.

Článok 12

Forma a obsah žiadostí o poskytnutie pomoci

1.   Žiadosti podľa tejto dohody sa predkladajú písomne. K žiadosti sa prikladajú doklady nevyhnutné na jej vybavenie. Na požiadanie sa z dôvodu naliehavosti situácie môžu prijímať aj ústne žiadosti, ktoré však musia byť bezodkladne písomne potvrdené.

2.   Žiadosti podľa odseku 1 musia obsahovať tieto informácie:

a)

dožadujúci orgán;

b)

požadované opatrenie;

c)

predmet a dôvod žiadosti;

d)

čo možno najpresnejšie a najúplnejšie údaje o osobách, ktoré sú predmetom vyšetrovania;

e)

zhrnutie príslušných skutočností a už vykonaných vyšetrovaní a

f)

súvisiace právne akty.

3.   Žiadosti sa predkladajú v jazyku, ktorý je prijateľný pre dožiadaný aj dožadujúci orgán. Táto požiadavka sa v potrebnom rozsahu môže uplatňovať na sprievodné doklady k žiadosti podľa odseku 1.

4.   Ak žiadosť nezodpovedá uvedeným formálnym požiadavkám, je možné požiadať o jej opravu alebo doplnenie; medzičasom môže dožiadaný orgán prijať preventívne opatrenia.

Článok 13

Vybavovanie žiadostí

1.   Na účely vybavenia žiadosti o pomoc dožiadaný orgán prijíma v rámci svojej právomoci a dostupných zdrojov všetky rozumné opatrenia, a to prostredníctvom poskytovania údajov, ktorými už disponuje, vykonania primeraných vyšetrovaní, alebo zabezpečenia ich vykonania.

2.   Žiadosti o pomoc sa vybavujú v súlade s právnymi predpismi zmluvnej strany dožiadaného orgánu.

3.   Riadne poverení úradníci dožadujúceho orgánu môžu byť so súhlasom dožiadaného orgánu a s výhradou podmienok ustanovených dožiadaným orgánom prítomní v úradných priestoroch dožiadaného orgánu na účely získania informácií súvisiacich s činnosťami, ktoré predstavujú alebo môžu predstavovať porušenie colných predpisov, ktoré dožadujúci orgán potrebuje na účely tejto dohody.

4.   Riadne poverení úradníci dožadujúceho orgánu môžu byť so súhlasom dožiadaného orgánu a s výhradou podmienok ustanovených dožiadaným orgánom prítomní pri vyšetrovaniach špecifických prípadov vykonávaných v rámci jurisdikcie dožiadaného úradu.

5.   V prípade, že žiadosť nemožno vybaviť, táto skutočnosť sa bezodkladne oznámi dožadujúcemu orgánu spolu s odôvodnením. Toto odôvodnenie môže byť sprevádzané príslušnými údajmi, o ktorých sa dožiadaný orgán domnieva, že by mohli dožadujúcemu orgánu pomôcť.

6.   Dožiadaný orgán na žiadosť dožadujúceho orgánu a v prípadoch, keď to uzná za vhodné, oznámi dožadujúcemu orgánu čas a miesto úkonu, ktorý prijme na základe žiadosti o pomoc, aby sa tak umožnila koordinácia takéhoto úkonu.

Článok 14

Forma oznamovania informácií

1.   Dožiadaný orgán oznámi výsledky vyšetrovaní dožadujúcemu orgánu písomne spolu s príslušnými dokladmi alebo inými podkladmi.

2.   Tieto informácie môžu byť v elektronickej forme.

Článok 15

Výnimky z povinnosti poskytnúť pomoc

1.   Pomoc možno odmietnuť alebo neposkytnúť, alebo sa na ňu môžu vzťahovať určité podmienky alebo požiadavky, v prípadoch, keď zmluvná strana dožadujúceho orgánu zastáva názor, že pomoc podľa tejto dohody by porušila suverenitu členského štátu Spoločenstva alebo Japonska, alebo jeho bezpečnosť, verejný poriadok, alebo iný zásadný záujem podľa článku 16 ods. 2.

Každá zmluvná strana môže predovšetkým obmedziť informácie, ktoré oznamuje druhej zmluvnej strane, ak druhá zmluvná strana nie je schopná poskytnúť záruku ohľadom zachovania dôvernosti alebo obmedzenia účelov použitia informácií, o ktoré žiada prvá zmluvná strana.

2.   Dožiadaný orgán môže pomoc neposkytnúť, ak by zasahovala do prebiehajúceho vyšetrovania vrátane vyšetrovania vykonávaného príslušnými orgánmi činnými v trestnom konaní, trestného stíhania, alebo súdneho alebo správneho konania. V takom prípade sa dožiadaný orgán poradí s dožadujúcim orgánom s cieľom určiť, či sa pomoc môže poskytnúť za podmienok, ktoré stanoví dožiadaný orgán.

3.   V prípade, že dožadujúci orgán žiada o pomoc, ktorú by sám nemohol poskytnúť, ak by o ňu bol požiadaný, upozorní na túto skutočnosť vo svojej žiadosti. Dožiadaný orgán rozhodne o spôsobe vybavenia takejto žiadosti.

4.   V prípadoch uvedených v odsekoch 1 a 2 musí byť rozhodnutie dožiadaného orgánu spolu s odôvodnením bezodkladne oznámené dožadujúcemu orgánu.

Článok 16

Výmena informácií a ich dôverný charakter

1.   Akákoľvek informácia oznámená akoukoľvek formou podľa tejto dohody sa považuje za informáciu dôverného charakteru v závislosti od právnych predpisov jednotlivých zmluvných strán a vzťahuje sa na ňu ochrana uplatniteľná na podobný druh informácií podľa príslušných právnych predpisov zmluvnej strany colného orgánu, ktorý ich prijal a podľa zodpovedajúcich ustanovení platných pre orgány Spoločenstva, ak zmluvná strana, ktorá poskytla informácie, predtým neposkytla súhlas so sprístupnením takejto informácie.

2.   Osobné údaje sa môžu vymieňať iba v prípade, ak sa zmluvná strana, ktorá ich má prijať, zaviaže chrániť ich minimálne spôsobom rovnocenným spôsobu, ktorý sa v tomto konkrétnom prípade uplatňuje na území zmluvnej strany, ktorá môže údaje poskytnúť. Zmluvná strana, ktorá môže poskytnúť informácie, si neuplatňuje žiadne požiadavky, ktoré sú prísnejšie ako požiadavky uplatňované na tento typ informácií v rámci jej vlastnej jurisdikcie.

Zmluvné strany si navzájom oznamujú informácie o právnych predpisov jednotlivých zmluvných strán, prípadne vrátane právnych predpisov členských štátov Spoločenstva.

3.   Získané informácie sa použijú iba na účely tejto dohody. V prípade, že si jedna zo zmluvných strán želá použiť tieto informácie na iné účely, musí na to vopred získať písomný súhlas od colného orgánu, ktorý tieto informácie poskytol. Na takéto použitie sa potom vzťahujú obmedzenia ustanovené týmto orgánom.

4.   Odsek 3 nebráni použitiu informácií získaných v súlade s touto dohodou ako dôkazu v správnom konaní, ktoré sa neskôr začne v súvislosti s porušením colných predpisov. Zmluvné strany môžu preto informácie získané v súlade s ustanoveniami tejto dohody použiť ako dôkaz vo svojich zápisoch, správach a svedectvách, ako aj v rámci správnych konaní. Colný orgán, ktorý tieto informácie poskytol, bude o tomto použití informácií informovaný.

5.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3 tohto článku, colný orgán prijímajúci informácie môže, ak nie je inak informovaný colným orgánom poskytujúcim informácie, poskytnúť informácie prijaté podľa tejto dohody príslušným orgánom činným v trestnom konaní svojej zmluvnej strany. Orgány činné v trestnom konaní môžu tieto informácie použiť len v súvislosti so správnym uplatňovaním colných predpisov, a to iba za podmienok stanovených v článkoch 16 a 17 tejto dohody.

6.   Tento článok nebráni použitiu alebo sprístupneniu informácií, ak v tomto zmysle existuje povinnosť podľa právnych predpisov zmluvnej strany colného orgánu, ktorý tieto informácie prijal. Vo všetkých prípadoch, keď je to možné, colný orgán vopred oznámi takého sprístupnenie colnému orgánu, ktorý informáciu poskytol.

Prijímajúca zmluvná strana použije v každom vhodnom prípade všetky dostupné prostriedky, ktorými disponuje na základe svojich platných právnych predpisov, aby zachovala dôvernosť informácií a ochránila osobné údaje v prípade žiadostí tretích strán alebo iných orgánov o sprístupnenie informácií, ak sa so zmluvnou stranou, ktorá poskytla informácie, nedohodne inak.

Článok 17

Trestné konanie

Informácie, ktoré colný orgán zmluvnej strany poskytol podľa tejto dohody colnému orgánu druhej zmluvnej strany, nepoužije druhá zmluvná strana v rámci trestného konania pred súdom alebo sudcom.

Článok 18

Výdavky na poskytovanie pomoci

1.   Výdavky, ktoré vzniknú pri vykonávaní tejto dohody, znášajú príslušné zmluvné strany.

2.   Ak sa pri vybavovaní žiadosti ukáže, že na ukončenie vybavovania žiadosti sú potrebné mimoriadne výdavky, colné orgány sa poradia s cieľom určiť podmienky, za ktorých možno vo vybavovaní žiadosti pokračovať.

HLAVA IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 19

Nadpisy

Nadpisy hláv a článkov tejto dohody slúžia len na ľahšiu orientáciu a nijako neovplyvňujú výklad tejto dohody.

Článok 20

Konzultácie

Všetky otázky alebo spory súvisiace s výkladom alebo vykonávaním tejto dohody sa riešia vzájomnou konzultáciou zmluvných strán.

Článok 21

Spoločný výbor pre colnú spoluprácu

1.   Týmto sa zriaďuje Spoločný výbor pre colnú spoluprácu, ktorý pozostáva z úradníkov Ministerstva financií a Ministerstva zahraničných vecí Japonska a úradníkov Európskeho spoločenstva zodpovedných za colné otázky. Ad hoc možno prizvať iných úradníkov oboch zmluvných strán s potrebnými skúsenosťami, ktoré sú relevantné z hľadiska otázok, o ktorých sa má diskutovať. Miesto, čas a program zasadnutí výboru sa stanovuje vzájomnou dohodou.

2.   Spoločný výbor pre colnú spoluprácu sa okrem iného zaoberá týmito úlohami:

a)

dohliada na správne fungovanie tejto dohody;

b)

prijíma všetky opatrenia potrebné na colnú spoluprácu v súlade s cieľmi tejto dohody;

c)

vymieňa si názory na všetky otázky spoločného záujmu v oblasti colnej spolupráce vrátane budúcich opatrení a zdrojov, ktoré sú na ne určené;

d)

odporúča riešenia, ktoré majú prispieť k dosiahnutiu cieľov tejto dohody, a

e)

prijíma svoj rokovací poriadok.

Článok 22

Nadobudnutie platnosti a trvanie

1.   Táto dohoda nadobúda platnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, kedy si zmluvné strany navzájom oznámili prostredníctvom vzájomnej výmeny diplomatických nót ukončenie postupov potrebných na tento účel.

2.   Táto dohoda sa môže zmeniť a doplniť po vzájomnej dohode zmluvných strán prostredníctvom vzájomnej výmeny diplomatických nót. Zmeny a doplnenia nadobúdajú platnosť za rovnakých podmienok, aké sú uvedené v odseku 1, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

3.   Každá zo zmluvných strán môže túto dohodu kedykoľvek vypovedať formou písomného oznámenia druhej zmluvnej strane. Platnosť dohody sa končí tri mesiace odo dňa oznámenia jej vypovedania druhej zmluvnej strane. Žiadosti o pomoc prijaté pred vypovedaním dohody sa však vybavia v súlade s ustanoveniami tejto dohody.

Článok 23

Autentické texty

Táto dohoda je vyhotovená dvojmo v jazyku anglickom, bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom, talianskom a japonskom, pričom každý text je rovnako autentický. V prípade rozdielneho výkladu má anglický a japonský text prednosť pred ostatnými textami.

Na dôkaz toho túto dohodu podpísali riadne splnomocnení zástupcovia.

V Bruseli dňa tridsiateho januára 2008

Za Európskym spoločenstvo

Image

Image

Za vládou Japonska

Image


IV Iné akty

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY PRIESTOR

Dozorný orgán EZVO

6.3.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 62/30


ROZHODNUTIE DOZORNÉHO ÚRADU EZVO

č. 329/05/COL

z 20. decembra 2005,

ktorým sa po päťdesiaty štvrtý raz menia a dopĺňajú procesnoprávne a hmotnoprávne pravidlá v oblasti štátnej pomoci začlenením návrhu vhodných opatrení

DOZORNÝ ORGÁN EZVO,

SO ZRETEĽOM NA Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (1), a najmä na jej články 61 až 63 a protokol 26,

SO ZRETEĽOM NA Dohodu medzi štátmi EZVO o zriadení dozorného úradu a súdneho dvora (2), a najmä na jej článok 24, článok 5 ods. 2 písm. b), článok 1 časti I protokolu 3 a na články 18 a 19 časti II protokolu 3,

KEĎŽE podľa článku 24 Dohody o dozore a súde Dozorný úrad EZVO uvedie do platnosti ustanovenia Dohody o EHP týkajúce sa štátnej pomoci,

KEĎŽE podľa článku 5 ods. 2 písm. b) dohody o dozore a súde Dozorný úrad EZVO vydáva oznámenia alebo usmernenia o otázkach, ktorými sa zaoberá Dohoda o EHP, pokiaľ to táto dohoda alebo dohoda o dozore a súde výslovne ustanovuje, alebo pokiaľ to Dozorný úrad EZVO pokladá za potrebné,

PRIPOMÍNAJÚC procesnoprávne a hmotnoprávne pravidlá v oblasti štátnej pomoci (3) prijaté 19. januára 1994 Dozorným úradom EZVO (4),

KEĎŽE Európska komisia prijala 6. septembra 2005 nové oznámenie, ktorým sa stanovujú zásady uplatňovania pravidiel štátnej pomoci pri financovaní letísk a štátnej pomoci na začatie činnosti pre letecké spoločnosti s odletom z regionálnych letísk (5),

KEĎŽE toto oznámenie má význam aj pre Európsky hospodársky priestor,

KEĎŽE sa má v rámci celého Európskeho hospodárskeho priestoru zabezpečiť jednotné uplatňovanie pravidiel štátnej pomoci EHP,

KEĎŽE v súlade s bodom II v položke „VŠEOBECNÉ“ na konci prílohy XV k Dohode o EHP má Dozorný úrad EZVO prijať po konzultácii s Komisiou akty, ktoré zodpovedajú aktom prijatým Európskou komisiou,

PO konzultácii s Európskou komisiou,

PRIPOMÍNAJÚC, že Dozorný úrad EZVO konzultoval túto problematiku so štátmi EZVO listom zo 7. novembra 2005,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

1.

Usmernenia o štátnej pomoci sa menia a dopĺňajú prijatím novej kapitoly 30A Financovanie letísk a štátna pomoc na začatie činnosti pre letecké spoločnosti s odletom z regionálnych letísk. Nová kapitola je k tomuto rozhodnutiu pripojená ako príloha I. Navrhujú sa vhodné opatrenia uvedené v prílohe I k tomuto rozhodnutiu.

2.

Štátom EZVO sa poskytnú informácie listom, spolu s kópiou tohto rozhodnutia a jeho prílohy. Štáty EZVO musia do 1. júna 2006 vyjadriť súhlas s návrhom vhodných opatrení.

3.

Európskej komisii sa poskytnú informácie v súlade s písmenom d) protokolu 27 k Dohode o EHP prostredníctvom kópie tohto rozhodnutia, vrátane prílohy.

4.

Toto rozhodnutie vrátane prílohy I sa uverejní v oddiele EHP a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

5.

V prípade, že štáty EZVO prijmú návrh vhodných opatrení, v oddiele EHP a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie sa uverejní súhrnné oznámenie (pripojené v prílohe II k tomuto rozhodnutiu).

6.

Anglický text tohto rozhodnutia je autentický.

V Bruseli 20. decembra 2005.

Za Dozorný úrad EZVO

Einar M. BULL

predseda

Kurt JÄGER

člen kolégia


(1)  Ďalej len „Dohoda o EHP“.

(2)  Ďalej len „dohoda o dozore a súde“.

(3)  Ďalej len „usmernenia o štátnej pomoci“.

(4)  Pôvodne uverejnené v Ú. v. ES L 231, 3.9.1994 a v dodatku EHP č. 32 z toho istého dňa. Aktualizovaná verzia usmernení o štátnej pomoci sa nachádza na internetovej stránke dozorného úradu: www.eftasurv.int

(5)  Usmernenia Spoločenstva týkajúce sa financovania letísk a štátnej pomoci na začatie činnosti pre letecké spoločnosti s odletom z regionálnych letísk (Ú. v. EÚ C 312 z 9.12.2005, s. 1).


PRÍLOHA

„30A.   FINANCOVANIE LETÍSK A ŠTÁTNA POMOC NA ZAČATIE ČINNOSTI PRE LETECKÉ SPOLOČNOSTI S ODLETOM Z REGIONÁLNYCH LETÍSK

30A.1.   Úvod

30A.1.1.   Všeobecný kontext

1.

Komisia Európskych spoločenstiev (ďalej len ‚Európska komisia‘ alebo ‚Komisia‘) vydala oznámenie o financovaní letísk a štátnej pomoci na začatie činnosti pre letecké spoločnosti s odletom z regionálnych letísk, ktoré je súčasťou všeobecného plánu na vytvorenie spoločného európskeho vzdušného priestoru. Súbor liberalizačných opatrení, nazývaný ‚tretí balík‘, ktorý je v Európskej únii v platnosti od roku 1993 a v EHP od roku 1994, umožnil všetkým leteckým dopravcom s prevádzkovou licenciou EHP vstúpiť od apríla 1997 do priestoru, na ktorý sa vzťahuje Dohoda o EHP, bez akýchkoľvek obmedzení, vrátane tarifných (1). V dôsledku toho v záujme zabezpečenia kvalitnej služby pre občanov za prístupné ceny, a to na celom území štátu, mohli tie štáty EHP, ktoré o to mali záujem, zaviesť na základe jasného právneho rámca záväzok služby vo verejnom záujme týkajúce sa frekvencie, presnosti služieb, disponibility miest alebo preferenčných taríf pre niektoré kategórie užívateľov. Využitie záväzkov služby vo verejnom záujme umožnilo leteckej doprave plne prispieť k hospodárskej a sociálnej súdržnosti a k vyváženému rozvoju regiónov.

2.

Okrem toho sa prijal celý rad opatrení v oblasti prideľovania prevádzkových intervalov (2), služieb pozemnej obsluhy (3) a počítačových rezervačných systémov (4) s cieľom podporiť túto liberalizáciu trhu a umožniť hospodársku súťaž medzi subjektmi na základe rovnakých podmienok.

3.

Dozorný úrad EZVO (ďalej len ‚dozorný úrad‘) považuje usmernenia Európskej komisie za významné pre EHP a týmto prijíma zodpovedajúce usmernenia na základe právomoci, ktorá bola naň prenesená podľa článku 5 ods. 2 písm. b) Dohody medzi štátmi EZVO o zriadení dozorného úrad a súdneho dvora (ďalej len ‚dohoda o dozore a súde‘) (5).

4.

Dozorný úrad sa domnieva, že letiská môžu mať vplyv na úspešnosť miestnych ekonomík a zachovanie miestnych služieb, ako sú služby v oblasti školstva alebo zdravotníctva. Doprava cestujúcich a služby nákladnej dopravy totiž môžu mať kľúčový význam pre konkurencieschopnosť a rozvoj niektorých regiónov. Letiská poskytujúce dobré služby môžu byť magnetom pre letecké spoločnosti, čím sa následne podporia podnikateľské činnosti, ako aj hospodárska, sociálna a územná súdržnosť v rámci priestoru, na ktorý sa vzťahuje Dohoda o EHP.

5.

Dozorný úrad ďalej víta tento vývoj a oceňuje príspevok nízkorozpočtových leteckých spoločností k celkovému zníženiu cien v leteckej doprave v Európe, k diverzifikácii ponúkaných služieb a k sprístupneniu tohto druhu dopravy širšej verejnosti. Dozorný úrad však musí napriek tomu zabezpečiť dodržiavanie Dohody o EHP, konkrétne pravidiel hospodárskej súťaže, týkajúcich sa najmä štátnej pomoci.

30A.1.1.1.   Typológia letísk

6.

V odvetví letísk existuje v súčasnosti niekoľko rôznych úrovní hospodárskej súťaže medzi rôznymi druhmi letísk. Táto skutočnosť je základným aspektom pri skúmaní štátnej pomoci, pre ktorý je potrebné zistiť, do akej miery by mohla byť narušená hospodárska súťaž a do akej miery by mohlo byť ovplyvnené uplatňovanie Dohody o EHP. Situácie v oblasti hospodárskej súťaže sa posudzujú jednotlivo podľa toho, o aké trhy ide. Prieskumy (6) však viedli k všeobecnému zisteniu, že veľké medzinárodné uzlové letiská súťažia s podobnými letiskami na všetkých dotknutých dopravných trhoch, pričom úroveň súťaže závisí od faktorov, ako preťaženie dopravných kapacít a existencia alternatívnych spôsobov dopravy, alebo v určitých prípadoch (pozri ďalej) konkurujú aj veľkým regionálnym letiskám. Veľké regionálne letiská môžu konkurovať nielen iným veľkým regionálnym letiskám, ale aj uzlovým letiskám EHP a pozemnej doprave, najmä ak je k letisku kvalitný prístup pozemnými dopravnými cestami. Podľa rovnakých prieskumov vo všeobecnosti platí, že malé letiská nesúťažia s inými letiskami, iba v niektorých prípadoch so susednými letiskami podobnej veľkosti, keď sa ich trhy prekrývajú.

7.

Na účely týchto usmernení dozorný orgán definoval tieto štyri kategórie letísk:

kategória A, ďalej len ‚veľké letiská EHP‘, s viac ako 10 miliónmi cestujúcich ročne,

kategória B zahŕňa ‚vnútroštátne letiská‘ s 5 až 10 miliónmi cestujúcich ročne,

kategória C zahŕňa ‚veľké regionálne letiská‘ s 1 až 5 miliónmi cestujúcich ročne,

kategória D, ďalej len ‚malé regionálne letiská‘, s počtom cestujúcich do 1 milióna ročne.

30A.2.   Ciele týchto usmernení a zmeny v porovnaní s usmerneniami z roku 1994

8.

V kapitole 30 usmernení Dozorného úradu EZVO o štátnej pomoci je odvolávka na usmernenia Európskej komisie z roku 1994 týkajúce sa uplatňovania článkov 92 (teraz 87) a 93 (teraz 88) Zmluvy o ES a článku 61 Dohody o EHP o štátnej pomoci v sektore letectva (7) (ďalej len ‚usmernenia v sektore letectva‘). Usmernenia v sektore letectva nezahŕňajú všetky nové aspekty súvisiace s financovaním letísk a s pomocou na začatie činnosti na nových leteckých trasách.

9.

Usmernenia Komisie z roku 1994 sa vzťahujú takmer výlučne na podmienky poskytovania štátnej pomoci leteckým spoločnostiam tak, že obmedzujú priamu prevádzkovú pomoc leteckým spoločnostiam iba na prípady záväzkov služby vo verejnom záujme a na pomoc sociálneho charakteru. Časť II.3 usmernení Komisie z roku 1994 sa týka verejných investícií do infraštruktúry letísk. Stanovuje, že ‚realizácia projektov infraštruktúry (letísk) je všeobecným opatrením hospodárskej politiky, ktoré Komisia nemôže kontrolovať na základe pravidiel zmluvy týkajúcich sa štátnej pomoci. Tento všeobecný princíp sa vzťahuje iba na realizáciu infraštruktúry členskými štátmi, nevzťahuje sa však na štátnu pomoc vyplývajúcu z preferenčného zaobchádzania udeleného určitým spoločnostiam v súvislosti s využívaním infraštruktúry.‘

Súčasné usmernenia teda dopĺňajú, ale nenahrádzajú usmernenia z roku 1994 tým, že spresňujú uplatňovanie pravidiel hospodárskej súťaže na rôzne spôsoby financovania letísk (pozri oddiel 30A.4) a na pomoc na začatie činnosti pre letecké spoločnosti s odletom z regionálnych letísk (pozri oddiel 30A.5).

10.

Na dosiahnutie tohto cieľa berie dozorný orgán do úvahy prínos, ktorý má rozvoj regionálnych letísk. A teda:

zvýšené používanie regionálnych letísk pomáha v boji proti preťaženiu leteckej dopravy na európskych centrálnych letiskách. Komisia vo svojej bielej knihe Európska dopravná politika do roku 2010: čas rozhodnúť (8) vysvetľuje, že ‚už existuje konkrétny akčný plán týkajúci sa preťaženia vzdušného priestoru, ale preťaženiu pozemnej kapacity sa zatiaľ nevenuje potrebná pozornosť, ani sa neprijímajú žiadne záväzky. Takmer polovica z päťdesiatich najväčších európskych letísk však už dosiahla alebo dosiahne preťaženie svojej pozemnej kapacity‘,

zvýšenie počtu prístupových miest k európskym letom zvyšuje mobilitu európskych občanov,

rozvoj týchto letísk okrem toho prispieva k rastu príslušných regionálnych ekonomík.

Regionálne letiská však musia pri rozvíjaní svojich služieb často čeliť menej výhodnej situácii ako európske centrálne letiská, ako sú napríklad Londýn, Paríž alebo Frankfurt. Regionálne letiská nemajú veľkú referenčnú leteckú spoločnosť, ktorá by na nich sústreďovala svoje pôsobenie s cieľom ponúknuť cestujúcim maximálne množstvo spojení a ťažiť zo značných úspor, ktoré takýto systém umožňuje. Možno ani nedosiahli rozhodujúcu veľkosť potrebnú nato, aby boli dostatočné atraktívne. Regionálne letiská musia okrem toho často prekonávať nevýhody spojené s horším imidžom a malým zviditeľnením spôsobené ich polohou v oblastiach postihnutých hospodárskymi ťažkosťami.

11.

Dozorný úrad preto v týchto usmerneniach zvolil pozitívny prístup k rozvoju regionálnych letísk, pričom dbá na zabezpečenie dôsledného dodržiavania zásad transparentnosti, nediskriminácie a primeranosti, aby sa zabránilo akémukoľvek narušeniu hospodárskej súťaže, ktoré by protirečilo všeobecnému záujmu v zmysle verejného financovania regionálnych letísk a štátnej pomoci poskytovanej leteckým spoločnostiam.

12.

Tento prístup musí taktiež zapadať do rámca všeobecných cieľov dopravnej politiky, najmä intermodality so železničnou dopravou. V posledných rokoch sa dosiahol výrazný pokrok, ako politicky, tak aj finančne, pri uskutočňovaní ambicióznych programov rozvoja sietí vysokorýchlostných železničných tratí. Vysokorýchlostná železničná doprava predstavuje veľmi príťažlivú alternatívu leteckej dopravy, najmä pokiaľ ide o čas, ceny, pohodlie a trvalo udržateľný rozvoj. Napriek tomu, že na rozšírenie siete vysokorýchlostných železničných tratí na celé územie, na ktoré sa vzťahuje Dohoda o EHP, ešte treba vyvinúť značné úsilie, je vhodné snažiť sa využiť kapacitu vysokorýchlostných železníc zabezpečujúcu výkonné a kvalitné spojenia a podporiť spoluprácu subjektov v železničnej a leteckej doprave v súlade s článkom 53 Dohody o EHP s cieľom rozvinúť komplementárnosť medzi týmito dvoma spôsobmi dopravy v záujme ich používateľov.

13.

Pokiaľ tieto usmernenia obsahujú stanovisko k takým otázkam, ako napr. či ide alebo nejde o pomoc, poskytujú na informačné účely všeobecný výklad dozorného orgánu týkajúci sa týchto otázok v čase, keď sa vypracúvali. Tento postoj je iba orientačný a nemá dopad na výklad tejto koncepcie zo strany Súdneho dvora EZVO alebo súdov Spoločenstva.

30A.3.   Rozsah pôsobnosti a spoločné pravidlá zlučiteľnosti

30A.3.1.   Rozsah pôsobnosti a právny základ

14.

Tento rámec určuje, v akom rozsahu a ako bude dozorný orgán hodnotiť verejné financovanie letísk, ako aj štátnu pomoc pri otváraní nových leteckých trás, s ohľadom na pravidlá a postupy v oblasti štátnej pomoci. Pri tomto hodnotení bude dozorný úrad vychádzať z článku 59 ods. 2 alebo článku 61 ods. 3 písm. a), b) alebo c) Dohody o EHP.

15.

V článku 59 ods. 2 Dohody o EHP sa štátom EZVO povoľuje vo vzťahu k podnikom povereným poskytovaním služieb všeobecného hospodárskeho záujmu odchýliť sa od pravidiel štátnej pomoci, ak by uplatnenie týchto pravidiel v zmysle zákona alebo v skutočnosti znemožnilo plnenie osobitných úloh, ktoré im boli zverené, a za podmienky, že rozvoj obchodu nie je ovplyvnený v takej miere, aby to bolo v rozpore so záujmami zmluvných strán.

16.

V článku 61 ods. 3 Dohody o EHP sa uvádza zoznam druhov pomoci, ktoré sa môžu považovať za zlučiteľné s uplatňovaním Dohody o EHP. V článku 61 ods. 3 písm. a) a c) sa ustanovujú výnimky v prospech pomoci určenej na podporu alebo uľahčenie rozvoja určitých oblastí a/alebo určitých hospodárskych činností.

17.

V kapitole 25 usmernení o štátnej pomoci týkajúcich sa národnej regionálnej pomoci (ďalej len „usmernenia týkajúce sa národnej regionálnej pomoci“) dozorný úrad určil, za akých podmienok sa môže regionálna pomoc považovať za zlučiteľnú s uplatňovaním Dohody o EHP v súlade s článkom 61 ods. 3 písm. a) a c). Prevádzková pomoc (9) poskytnutá letiskám alebo leteckým spoločnostiam (ako napríklad pomoc na začatie činnosti) sa môže vyhlásiť za zlučiteľnú iba výnimočne a s dodržaním prísnych podmienok v znevýhodnených regiónoch, t. j. v regiónoch, na ktoré sa vzťahuje výnimka ustanovená v článku 61 ods. 3 písm. a) Dohody o EHP, a v regiónoch s nízkou hustotou obyvateľstva (10).

18.

V súlade s článkom 61 ods. 3 písm. b) sa pomoc určená na podporu uskutočnenia dôležitého projektu spoločného európskeho záujmu môže považovať za zlučiteľnú s Dohodou o EHP. Osobitne sa spomínajú projekty súvisiace s transeurópskymi sieťami, ktoré môžu zahŕňať aj projekty týkajúce sa letísk.

19.

Ak uvedené ustanovenia nie sú uplatniteľné, dozorný orgán vyhodnotí zlučiteľnosť pomoci poskytnutej letiskám a pomoci na začatie činnosti v zmysle článku 61 ods. 3 písm. c) Dohody o EHP. Nasledujúce ustanovenia určujú zásady, ktoré dozorný orgán uplatní pri svojom hodnotení.

30A.3.2.   Existencia štátnej pomoci

30A.3.2.1.   Hospodárska činnosť letísk

20.

Dohoda o EHP zaujíma neutrálne stanovisko pokiaľ ide o to, či sa štát rozhodne pre verejné alebo súkromné vlastníctvo letísk. Pokiaľ ide o existenciu štátnej pomoci, je podstatné to, či jej príjemca vykonáva hospodársku činnosť (11). Je nepochybné, že letecké spoločnosti hospodársku činnosť vykonávajú. Rovnako aj letisko, ak je zapojené do hospodárskych činností, tak je nezávisle od jeho právnej formy a spôsobu financovania podnikom v zmysle článku 61 ods. 1 Dohody o EHP, a teda sa uplatňujú pravidlá o štátnej pomoci (12).

21.

V prípade ‚Aéroports de Paris‘ (13) Európsky súdny dvor (ďalej len ‚Súdny dvor‘) rozhodol, že činnosti týkajúce sa správy a prevádzky letísk, ktoré spočívajú v poskytovaní letiskových služieb leteckým spoločnostiam a rôznym poskytovateľom služieb na letisku, sú hospodárskymi činnosťami, pretože spočívajú v poskytovaní letiskových zariadení leteckým spoločnostiam a rôznym poskytovateľom služieb za poplatok, ktorý voľne stanovuje správa, a nesúvisia s vykonávaním jej úradných právomocí ako štátneho orgánu a sú oddeliteľné od činností súvisiacich s výkonom týchto právomocí. Prevádzkovateľ letiska teda v zásade vykonáva hospodársku činnosť v zmysle článku 61 ods. 1 Dohody o EHP, na ktorú sa vzťahujú pravidlá o štátnej pomoci.

22.

Všetky činnosti prevádzkovateľa letiska však nie sú nevyhnutne hospodárskej povahy. Treba rozlišovať medzi týmito činnosťami a určiť, do akej miery tieto činnosti sú hospodárskej povahy (14).

23.

Podľa Súdneho dvora činnosti, za ktoré obvykle zodpovedá štát v rámci výkonu svojich úradných právomocí prostredníctvom štátneho orgánu, nie sú hospodárskej povahy a nevzťahujú sa na ne pravidlá o štátnej pomoci. Medzi takéto činnosti patrí zaisťovanie bezpečnosti, kontrola leteckej dopravy, činnosti polície, colných úradov atď. Vo všeobecnosti platí, že financovanie týchto činností sa musí striktne obmedziť na náhradu nákladov vyplývajúcich z týchto činností a nesmie sa použiť na financovanie iných hospodárskych činností (15). Ako vysvetlila Európska komisia v oznámení z 10. októbra 2001 po teroristických útokoch z 11. septembra 2001, ‚je logické, že keď sa určité opatrenia uložia priamo leteckým spoločnostiam, ako aj iným subjektom pôsobiacim v tomto sektore, ako sú letiská a poskytovatelia služieb pozemnej obsluhy a leteckej navigácie, ich financovanie štátnymi orgánmi nemôže byť dôvodom na poskytnutie prevádzkovej pomoci, ktorá je nezlučiteľná so zmluvou‘.

30A.3.2.2.   Činnosti letísk predstavujúce služby všeobecného hospodárskeho záujmu

24.

Určité hospodárske činnosti, ktoré vykonávajú letiská, môže príslušný štátny orgán pokladať za služby všeobecného hospodárskeho záujmu. V takom prípade štátny úrad uloží prevádzkovateľovi letiska určité záväzky služby vo verejnom záujme, aby primeraným spôsobom zaistil zabezpečovanie všeobecného verejného záujmu. Za týchto okolností môžu štátne orgány poskytnúť prevádzkovateľovi letiska náhradu za dodatočné náklady spojené so záväzkom poskytovať služby vo verejnom záujme. Nemožno vylúčiť, že vo výnimočných prípadoch sa môže správa letiska ako taká pokladať za službu všeobecného hospodárskeho záujmu. Štátny orgán môže v takomto prípade uložiť letisku, ktoré sa napríklad nachádza v izolovanom regióne, záväzky služby vo verejnom záujme a môže sa rozhodnúť, že ich bude nahrádzať. Napriek tomu je vhodné poznamenať, že správa letiska ako služba všeobecného hospodárskeho záujmu by sa nemala vzťahovať na činnosti, ktoré nie sú priamo spojené so základnými činnosťami vymenovanými v odseku 43 bode iv).

25.

V tejto súvislosti dozorný úrad pripomína rozsudok Súdneho dvora v prípade Altmark (16), ktorý umožnil stanoviť judikatúru v tejto oblasti. Súdny dvor rozhodol, že náhrady za službu vo verejnom záujme nie sú štátnou pomocou v zmysle článku 87 Zmluvy o ES za predpokladu, že sú splnené tieto štyri kritériá:

1.

prijímajúci podnik musí byť skutočne poverený plnením záväzkov služby vo verejnom záujme a tieto záväzky musia byť jasne vymedzené;

2.

parametre, na základe ktorých sa náhrada vypočítava, musia byť vopred stanovené objektívnym a transparentným spôsobom;

3.

náhrada nesmie presiahnuť sumu potrebnú na pokrytie všetkých nákladov alebo ich časti, ktoré vznikli pri plnení záväzkov služby vo verejnom záujme, zohľadňujúc relevantné príjmy a primeraný zisk z plnenia týchto záväzkov a

4.

ak podnik, ktorý má plniť záväzky služby vo verejnom záujme, nebol v konkrétnom prípade vybraný podľa postupu verejného obstarávania, ktorý by umožnil výber uchádzača schopného poskytovať tieto služby pre obec za najnižšiu cenu, výška potrebnej náhrady sa musí stanoviť na základe analýzy nákladov, ktoré by pri plnení týchto záväzkov vznikli typickému podniku, dobre fungujúcemu a adekvátne vybavenému dopravnými prostriedkami, aby bol schopný plniť potrebné požiadavky služby vo verejnom záujme, so zohľadnením relevantných príjmov a primeraného zisku z plnenia týchto záväzkov.

26.

Náhrada za vykonávanie záväzkov služby vo verejnom záujme uložených prevádzkovateľovi letiska nie je štátnou pomocou, ak sa dodržia podmienky stanovené rozsudkom v prípade Altmark.

27.

Iné spôsoby verejného financovania letísk, ktoré neboli uvedené, môžu prestavovať štátnu pomoc v zmysle článku 61 ods. 1 Dohody o EHP, ak ovplyvňujú hospodársku súťaž a obchod medzi zmluvnými stranami Dohody o EHP.

30A.3.2.3.   Účinky financovania letísk na hospodársku súťaž a obchod medzi zmluvnými stranami Dohody o EHP

28.

Hospodársku súťaž medzi letiskami možno hodnotiť vzhľadom na kritériá výberu leteckých spoločností, najmä na základe porovnania faktorov, ako sú druh poskytovaných letiskových služieb a príslušná klientela, hustota obyvateľstva alebo hospodárska činnosť, preťaženie dopravných kapacít, existencia pozemného prístupu a takisto výška poplatkov za používanie letiskovej infraštruktúry a služieb. Výška poplatkov je významným faktorom, pretože verejné financie poskytnuté letisku sa môžu použiť na udržanie letiskových poplatkov na umelo nízkej úrovni s cieľom zatraktívniť dopravu a môžu výrazne narušiť hospodársku súťaž.

29.

Na základe týchto usmernení sa však dozorný orgán nazdáva, že kategórie uvedené v bode 7 môžu slúžiť ako ukazovateľ, podľa ktorého sa dá stanoviť, do akej miery si letiská navzájom konkurujú a do akej miery môže verejné financovanie letiska narušiť hospodársku súťaž.

Verejné financie pre vnútroštátne letiská a letiská EHP (kategórie A a B) sa budú obvykle pokladať za narúšajúce hospodársku súťaž alebo hroziace jej narušením a ovplyvňujúce obchod medzi zmluvnými stranami Dohody o EHP. Naopak je málo pravdepodobné, že by financovanie poskytnuté malým regionálnym letiskám (kategória D) narušilo hospodársku súťaž alebo ovplyvňovalo obchod v rozsahu, ktorý by bol v rozpore so spoločným záujmom.

30.

Okrem týchto všeobecných ukazovateľov však nie je možné stanoviť pravidlá pre každý jednotlivý možný prípad, najmä pokiaľ ide o letiská kategórií C a D.

Každé opatrenie, ktoré môže predstavovať štátnu pomoc letisku, sa musí z tohto dôvodu oznámiť, najmä aby sa mohol preskúmať jeho vplyv na hospodársku súťaž a na obchod medzi zmluvnými stranami Dohody o EHP, a prípadne aj jeho zlučiteľnosť s uplatňovaním Dohody o EHP.

31.

Rozhodnutie Komisie z 13. júla 2005 o uplatňovaní článku 86 Zmluvy o ES na štátnu pomoc vo forme náhrad za poskytovanie služby vo verejnom záujme sa uplatňuje len vtedy, keď sa úlohou všeobecného hospodárskeho záujmu poveria letiská kategórie D. Na náhradu za službu vo verejnom záujme, ktorá predstavuje štátnu pomoc, sa však nevzťahuje predchádzajúca oznamovacia povinnosť, pokiaľ táto náhrada spĺňa určité podmienky ustanovené v tomto rozhodnutí (17). Rozhodnutie Komisie zatiaľ nebolo začlenené do Dohody o EHP.

30A.3.2.4.   Zásada súkromného investora v trhovom hospodárstve

32.

V článku 125 Dohody o EHP sa ustanovuje, že táto dohoda sa v žiadnom prípade nedotýka pravidiel zmluvných strán, ktorými sa spravuje vlastníctvo majetku. Zmluvné strany teda môžu vlastniť a spravovať podniky, získavať akcie alebo mať inú účasť vo verejných alebo súkromných spoločnostiach.

33.

Z tejto zásady vyplýva, že dozorný orgán nemôže ani potrestať ani zvýhodniť štátne orgány, ktoré získali účasť na základnom imaní určitých spoločností. Dozornému orgánu rovnako neprináleží vyjadrovať stanovisko k rozhodnutiam podnikov, pokiaľ ide o výber spôsobu financovania.

34.

Tieto usmernenia teda nerozlišujú medzi rôznymi typmi príjemcov, pokiaľ ide o ich právnu štruktúru alebo ich príslušnosť k štátnemu alebo súkromnému sektoru, a všetky odkazy na letiská alebo spoločnosti, ktoré ich spravujú, zahŕňajú všetky druhy právnych subjektov.

35.

Okrem toho zásady nediskriminácie a rovnosti nezbavujú štátne orgány alebo štátne spoločnosti povinnosti uplatňovať pravidlá hospodárskej súťaže.

36.

Bez ohľadu nato, či ide o verejné financovanie letísk alebo o financovanie, ktoré štátne orgány poskytujú priamo alebo nepriamo leteckým spoločnostiam, dozorný úrad vo všeobecnosti posúdi, či ide o pomoc, a to tak, že zváži, či by ‚za podobných okolností súkromný investor, so zreteľom na možnosti predvídateľnej rentability, bez ohľadu na akékoľvek motívy sociálnej povahy alebo regionálnej či sektorovej politiky, uskutočnil danú investíciu‘ (18).

37.

Súdny dvor rozhodol, že ‚princíp rovnosti, na ktorý sa vlády odvolávajú v súvislosti so vzťahmi medzi štátnymi a súkromnými podnikmi, vo všeobecnosti predpokladá, že obe skupiny sa nachádzajú v porovnateľných situáciách […] súkromné spoločnosti však určujú svoju priemyselnú a obchodnú stratégiu berúc do úvahy najmä kritériá ziskovosti. Naopak na rozhodnutia štátnych podnikov môžu vplývať faktory iného druhu, ktoré vyplývajú z cieľov verejného záujmu sledovaných štátnymi orgánmi‘ (19). Pojem predvídateľnej rentability je teda pre prevádzkovateľa, ktorý skutočne poskytuje finančné prostriedky ako subjekt na trhu, najdôležitejší.

38.

Súdy Spoločenstva taktiež rozhodli, že správanie investora zo štátneho sektora sa musí porovnať so správaním súkromného investora, ktorý sleduje štrukturálnu politiku, či už všeobecnú alebo sektorovú, a ktorý sa riadi perspektívou ziskovosti v dlhodobom horizonte (20). Tieto úvahy sú osobitne vhodné v prípade investícií do infraštruktúry.

39.

Každé použitie štátnych zdrojov zo strany štátov EZVO alebo štátnych orgánov v prospech prevádzkovateľov letísk alebo leteckých spoločností sa teda musí analyzovať s ohľadom na tieto zásady. V prípade, že štáty EZVO alebo štátne orgány konajú ako súkromné hospodárske subjekty, poskytnuté výhody nepredstavujú štátnu pomoc.

40.

Ak však určitá spoločnosť získa verejné zdroje za výhodnejších podmienok (teda ekonomicky vyjadrené: za nižšie náklady), ako sú podmienky, ktoré by poskytol súkromný hospodársky subjekt spoločnosti, ktorá by sa nachádzala v porovnateľnej finančnej a konkurenčnej situácii, bola tejto spoločnosti poskytnutá výhoda, ktorá predstavuje štátnu pomoc.

41.

V oblasti pomoci na začatie činnosti je možné, aby verejné letisko poskytlo leteckej spoločnosti finančné výhody z vlastných zdrojov nadobudnutých svojou podnikateľskou činnosťou, ktoré nepredstavujú štátnu pomoc, ak letisko dokáže, že konalo ako súkromný investor, napríklad predložením podnikateľského plánu, ktorý ukazuje predpokladanú ziskovosť hospodárskej činnosti letiska. Ak naopak súkromné letisko poskytne finančné prostriedky, ktoré sú v skutočnosti prerozdelením verejných zdrojov poskytnutých letisku na tento účel štátnym orgánom, musia sa takéto dotácie považovať za štátnu pomoc, ak rozhodnutie o prerozdelení verejných zdrojov prijmú štátne orgány.

42.

Uplatňovanie zásady súkromného investora, a pretože z tohto dôvodu nie je prítomná pomoc, predpokladá spoľahlivosť celého ekonomického modelu prevádzkovateľa konajúceho ako investor: letisko, ktoré nefinancuje svoje investície alebo neuhrádza príslušné poplatky, alebo ktorého časť prevádzkových nákladov, okrem plnenia záväzku všeobecného záujmu, sa uhrádza z verejných zdrojov, sa obvykle nemôže považovať za súkromného prevádzkovateľa pôsobiaceho v trhovom hospodárstve, každý prípad sa však musí posudzovať osobitne; v prípade takéhoto prevádzkovateľa je teda neobyčajne náročné uplatniť túto argumentáciu.

30A.4.   Financovanie letísk

43.

Činnosti letiska možno zaradiť do týchto kategórií:

i)

výstavba letiskovej infraštruktúry a letiskových zariadení (dráhy, terminály, odbavovacie plochy, riadiaca veža) alebo s nimi priamo súvisiacich pomocných zariadení (protipožiarne zariadenia, bezpečnostné alebo ochranné zariadenia);

ii)

prevádzkovanie infraštruktúry, ktoré zahŕňa údržbu a správu letiskovej infraštruktúry;

iii)

poskytovanie doplnkových letiskových služieb súvisiacich s leteckou dopravou, ako sú napríklad služby pozemnej obsluhy a užívanie súvisiacich infraštruktúr, protipožiarne služby, záchranné služby, bezpečnostné služby atď. a

iv)

vykonávanie obchodných činností, ktoré priamo nesúvisia s hlavnými činnosťami letiska, vrátane výstavby, financovania, užívania a prenajímania pozemkov a budov, určených nielen na kancelárske a skladové priestory, ale aj na hotely a priemyselné podniky nachádzajúce sa v priestoroch letiska, ako aj obchody, reštaurácie a parkoviská. Keďže tieto činnosti nepatria do skupiny dopravných činností, na ich verejné financovanie sa tieto usmernenia nevzťahujú a bude sa preskúmavať podľa príslušných sektorových a všeobecných pravidiel.

44.

Tieto usmernenia sa uplatňujú na všetky letiskové činnosti, s výnimkou bezpečnosti, letovej kontroly alebo akejkoľvek inej činnosti, za ktorú je v rámci svojich úradných právomocí prostredníctvom štátneho orgánu zodpovedný štát EZVO (21).

30A.4.1.   Financovanie letiskovej infraštruktúry

45.

Tento oddiel sa týka pomoci pri výstavbe letiskovej infraštruktúry a zariadení alebo vybavenia, ktoré ju priamo dopĺňajú, ako sa definuje v predchádzajúcich odseku 43 bode i) a odseku 44.

46.

Infraštruktúra je základom hospodárskych činností, ktoré vykonáva prevádzkovateľ letiska. Rovnako však predstavuje jednu z možností, ako štát môže pôsobiť na regionálny hospodársky rozvoj, politiku územného plánovania, a dopravnú politiku atď.

47.

Každý prevádzkovateľ letiska vykonávajúci hospodársku činnosť v zmysle rozsudku uvedeného v odseku 21 by mal financovať náklady na používanie alebo výstavbu infraštruktúry, ktorú spravuje, z vlastných zdrojov. Ak teda štát EZVO (aj na úrovni regionálnych alebo miestnych orgánov), ktorý nekoná ako súkromný investor, poskytne prevádzkovateľovi letiskovú infraštruktúru bez primeranej finančnej protihodnoty; alebo prevádzkovateľovi letiska pridelí verejné dotácie určené na financovanie infraštruktúry, môže mu poskytnúť na úkor jeho konkurentov ekonomickú výhodu, ktorá sa preto musí oznámiť a preskúmať s ohľadom na pravidlá štátnej pomoci.

48.

Európska komisia a dozorný orgán už mali možnosť upresniť podmienky, za ktorých pri operáciách, akými sú predaj pozemkov alebo budov (22) alebo privatizácia podniku (23), podľa ich názoru nie je možná štátna pomoc. Vo všeobecnosti je to v prípade, ak sa tieto operácie uskutočňujú za trhovú cenu, najmä ak je táto cena výsledkom otvorenej a nediskriminačnej verejnej súťaže bez výhrad, ktorá mala dostatočnú publicitu, zabezpečujúcej rovné zaobchádzanie s možnými záujemcami. Bez toho, aby boli dotknuté záväzky odvodené z pravidiel a zásad uplatniteľných na verejné obstarávanie a koncesie, pokiaľ sú uplatniteľné, rovnaký druh argumentácie sa vo všeobecnosti primerane uplatňuje aj na predaj alebo poskytnutie infraštruktúry zo strany štátnych orgánov.

49.

V každom prípade však nie je v jednotlivých prípadoch možné vylúčiť výskyt prvkov pomoci. Napríklad pomoc by mohla existovať, ak sa ukáže, že infraštruktúra bola poskytnutá vopred určenému správcovi, ktorý má z toho neoprávnenú výhodu, alebo tiež ak by neodôvodniteľný rozdiel medzi predajnou cenou a cenou novopostavenej budovy priniesol nadobúdateľovi neoprávnenú výhodu.

50.

Ak dostane prevádzkovateľ letiska k dispozícii dodatočnú infraštruktúru, ktorá nebola plánovaná v okamihu pridelenia existujúcej infraštruktúry, bude potrebné, aby prevádzkovateľ uhradil nájomné zodpovedajúce trhovej hodnote a primerané nákladom na túto novú infraštruktúru, ako aj dĺžke jej používania. Okrem toho, ak rozvoj infraštruktúry nebol upravený v pôvodnej zmluve, dodatočná infraštruktúra musí byť úzko spojená s používaním existujúcej infraštruktúry a musí sa zachovať predmet pôvodnej zmluvy so správcom.

51.

Ak sa nedá vylúčiť existencia štátnej pomoci, musí sa dané opatrenie notifikovať. Ak sa potvrdí, že opatrenie zahŕňa pomoc, môže sa táto pomoc vyhlásiť za zlučiteľnú, najmä podľa článku 61 ods. 3 písm. a), b) alebo c) alebo článku 59 ods. 2 Dohody o EHP, a vo vhodných prípadoch, aj podľa ich vykonávacích predpisov. Z tohto dôvodu bude dozorný úrad skúmať, najmä či:

výstavba a prevádzka infraštruktúry spĺňa jasne definovaný cieľ všeobecného záujmu (regionálny rozvoj, prístupnosť atď.),

je infraštruktúra potrebná a zodpovedá stanovenému cieľu,

infraštruktúra ponúka zo strednodobého hľadiska dostatočné perspektívy využitia, najmä pokiaľ ide o využitie existujúcej infraštruktúry,

je prístup k infraštruktúre otvorený pre všetkých potenciálnych užívateľov rovnakým a nediskriminačným spôsobom,

rozvoj obchodu nie je ovplyvnený v rozsahu, ktorý je v rozpore s uplatňovaním Dohody o EHP.

30A.4.2.   Pomoc na prevádzku letiskovej infraštruktúry

52.

Dozorný úrad je v zásade toho názoru, že prevádzkovateľ letiska musí, rovnako ako každý podnikateľský subjekt pôsobiaci na trhu, uhrádzať obvyklé náklady spojené s prevádzkou a údržbou letiskovej infraštruktúry zo svojich vlastných finančných zdrojov. Každé verejné financovanie týchto služieb by znížilo výdavky prevádzkovateľa letiska, ktoré za normálnych okolností vynakladá na bežné činnosti.

53.

V súlade s podmienkami stanovenými rozsudkom v prípade Altmark (24) takéto financovanie nepredstavuje štátnu pomoc, ak ide o náhradu za služby vo verejnom záujme týkajúce sa správy letiska. V ostatných prípadoch sú dotácie na prevádzku prevádzkovou pomocou. Ako sa uvádza v časti 30A.3.1 týchto usmernení, takáto pomoc sa za určitých podmienok môže vyhlásiť za zlučiteľnú s uplatňovaním Dohody o EHP iba na základe článkov 61 ods. 3 písm. a) alebo c) v znevýhodnených regiónoch alebo na základe článku 59 ods. 2, ak spĺňa určité podmienky, ktoré zabezpečujú, že pomoc je potrebná na prevádzkovanie služby všeobecného hospodárskeho záujmu a neovplyvní obchod v takom rozsahu, ktorý je v rozpore so záujmami zmluvných strán.

54.

Pokiaľ ide o uplatňovanie článku 59 ods. 2 Dohody o EHP, ako sa uvádza v bode 31 týchto usmernení, v rozhodnutí Komisie z 13. júla 2005 o uplatňovaní článku 86 Zmluvy o ES na štátnu pomoc vo forme náhrad za služby vo verejnom záujme sa náhrada za služby vo verejnom záujme, ktorá je štátnou pomocou poskytnutou letiskám kategórie D, považuje za zlučiteľnú na základe určitých podmienok (25).

55.

Pri tomto posudzovaní Komisia preto preverí, či je letisko naozaj poverené službou vo všeobecnom záujme a či výška náhrady nepresahuje sumu potrebnú na pokrytie nákladov vzniknutých pri vykonávaní záväzkov služby vo verejnom záujme, so zreteľom na relevantné príjmy a na primeraný zisk.

56.

Pridelenie poslania vykonávať služby vo verejnom záujme letisku sa musí zaznamenať v jednom alebo viacerých oficiálnych dokumentoch, ktorých formu môže určiť každý štát EZVO. V týchto dokumentoch sa musia uviesť všetky informácie potrebné na zistenie konkrétnych nákladov týkajúcich sa služby vo verejnom záujme, ako aj:

presná povaha záväzku služby vo verejnom záujme,

prevádzkovatelia a dotknuté územie,

povaha všetkých osobitných alebo výlučných práv poskytnutých letisku,

opatrenia pre výpočet, kontrolu a prehodnocovanie náhrady,

spôsob zabránenia možnému nadhodnoteniu alebo podhodnoteniu náhrady a pravidlá nápravy takejto možnosti.

57.

Pri výpočte výšky náhrady musí byť vo výdavkoch a príjmoch, ktoré sa majú zohľadniť, zahrnutá celá suma výdavkov a príjmov spojených s výkonom služby všeobecného hospodárskeho záujmu. Ak má daný prevádzkovateľ letiska iné osobitné alebo výlučné práva, ktoré sú spojené s touto službou všeobecného hospodárskeho záujmu, príjmy plynúce z týchto práv sa musia taktiež zohľadniť. V dôsledku toho sa musí zaviesť transparentný účtovný systém a musí sa viesť oddelené účtovníctvo pre rôzne činnosti prevádzkovateľa (26).

30A.4.3.   Pomoc pre letiskové služby

58.

Služby pozemnej obsluhy predstavujú obchodnú činnosť otvorenú konkurencii nad rámec limitu stanoveného na 2 milióny cestujúcich ročne v zmysle smernice 96/67/ES (27). Prevádzkovateľ letiska konajúci ako poskytovateľ služieb pozemnej obsluhy môže za pozemnú obsluhu uplatňovať rozdielne tarify fakturované leteckým spoločnostiam, ak tieto rozdiely v tarifách odrážajú rozdiely v nákladoch, ktoré sú spojené s charakterom alebo rozsahom poskytovaných služieb (28).

59.

Pod hranicou 2 miliónov cestujúcich si prevádzkovateľ letiska, ktorý koná ako poskytovateľ služieb, môže nahradiť rôzne zdroje príjmov a strát medzi čisto obchodnými činnosťami (ako napríklad pozemná obsluha alebo správa parkoviska), s výnimkou verejných zdrojov, ktoré sa mu pridelili ako správcovi letiska alebo prevádzkovateľovi služby všeobecného hospodárskeho záujmu. V prípade chýbajúcej hospodárskej súťaže v oblasti poskytovania služieb pozemnej obsluhy však treba osobitne dbať na to, aby neboli porušené ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov alebo ustanovenia Dohody o EHP, najmä aby nedošlo k zneužitiu dominantného postavenia na trhu odporujúcemu článku 54 Dohody o EHP (ktorý zakazuje podnikom s dominantným postavením v oblasti, na ktorú sa vzťahuje Dohoda o EHP, alebo na jej podstatnej časti uplatňovať voči rozličným leteckým spoločnostiam nerovné podmienky pri porovnateľných službách, čo by im spôsobilo konkurenčnú nevýhodu).

60.

Nad hranicou stanovenou na 2 milióny cestujúcich musí byť činnosť služieb pozemnej obsluhy sebestačná a nesmie sa financovať z iných obchodných príjmov letiska alebo z verejných zdrojov poskytnutých letisku ako správcovi letiska alebo prevádzkovateľovi služby všeobecného hospodárskeho záujmu.

30A.5.   Pomoc na začatie činnosti

30A.5.1.   Ciele

61.

Malé letiská obvykle nedosahujú taký počet cestujúcich, aký potrebujú na dosiahnutie výhodnej veľkosti a prahu ziskovosti.

62.

Čo sa týka prahu ziskovosti, neexistujú žiadne absolútne hodnoty. Výbor regiónov ho odhaduje na 1,5 milióna cestujúcich ročne, kým v uvedenej štúdii univerzity v Cranfielde sa uvádzajú dve rôzne hodnoty (500 000 a jeden milión cestujúcich ročne), čo je dôkazom toho, že existujú rozdiely podľa krajín a spôsobu, akým sú letiská organizované (29).

63.

Aj keď sa určitým regionálnym letiskám môže dariť dobre, ak letecké spoločnosti, ktoré plnia záväzok služby vo verejnom záujme (30), zabezpečujú dostatočný počet cestujúcich, alebo ak štátne orgány uplatňujú programy pomoci sociálnej povahy, letecké spoločnosti uprednostňujú overené a vhodne situované európske centrálne letiská, ktoré umožňujú rýchle spojenia, majú základňu stálych cestujúcich a na ktorých letecké spoločnosti disponujú prevádzkovými intervalmi, ktoré nechcú stratiť. Okrem toho letiskové a letové politiky a investície za mnoho rokov viedli ku koncentrácii dopravy do významných národných metropol.

64.

V dôsledku toho letecké spoločnosti často nie sú pripravené bez náležitých stimulov riskovať otvorenie nových leteckých trás s odletom z neznámych a nevyskúšaných letísk. Z tohto dôvodu môže dozorný úrad akceptovať, aby sa leteckým spoločnostiam za určitých podmienok dočasne vyplácala pomoc z verejných zdrojov, ak ich táto pomoc motivuje otvoriť nové letecké trasy alebo nové termíny odletov z regionálnych letísk a prilákať väčší počet cestujúcich, čo by im umožnilo dosiahnuť v krátkom časovom horizonte prah rentability. Dozorný úrad bude dbať na to, aby takáto pomoc nezvýhodňovala letiská veľkých rozmerov, ktoré sú už široko otvorené medzinárodnej doprave a hospodárskej súťaži.

65.

Vzhľadom na uvedený všeobecný cieľ intermodality a optimalizácie používania infraštruktúr však nie je prípustné poskytnúť pomoc na začatie činnosti na novej leteckej trase, ktorá zodpovedá vysokorýchlostnému železničnému spojeniu.

66.

Európska komisia ďalej prijala usmernenia pre harmonický rozvoj najodľahlejších regiónov (31). Stratégia ich rozvoja vychádza z troch hlavných zásad: pomoc pri sprístupňovaní týchto regiónov, zvyšovaní ich konkurencieschopnosti a posiľňovaní ich regionálnej integrácie s cieľom zmierniť nepriaznivý vplyv, ktorý má ich odľahlosť od európskeho hospodárstva.

67.

Európska komisia preto súhlasí s tým, aby sa pomoc na zriadenie leteckých trás s odletom z najodľahlejších regiónov vo všeobecnosti posudzovala na základe voľnejších kritérií zlučiteľnosti, najmä pokiaľ ide o intenzitu a dĺžku, a nebude namietať voči takejto pomoci pre spojenia do susedných nečlenských krajín.

Dozorný úrad sa domnieva, že podobné ustanovenia, pokiaľ ide o intenzitu a trvanie, sa prijmú aj pre regióny uvedené v článku 61 ods. 3 Dohody o EHP a pre regióny s nízkou hustotou obyvateľstva.

30A.5.2.   Kritériá zlučiteľnosti

68.

Finančná pomoc na začatie činnosti poskytuje, okrem prípadov, keď sa štátne orgány správajú ako súkromný investor pôsobiaci v trhovom hospodárstve (pozri oddiel 30A.3.2.4), prijímajúcim podnikom výhody a môže mať teda priamo za následok porušenie rovnováhy medzi spoločnosťami, pretože príjemcovi pomoci umožňuje znížiť prevádzkové náklady.

69.

Pomoc môže taktiež nepriamo narušiť hospodársku súťaž medzi letiskami tým, že podporuje rozvoj určitých letísk alebo tým, že nabáda určitú spoločnosť ‚premiestniť sa‘ z jedného letiska na druhé letisko a presunúť leteckú trasu z letiska EHP na regionálne letisko. Z týchto dôvodov predstavuje daná pomoc obvykle štátnu pomoc a musí sa oznámiť dozornému orgánu.

70.

Berúc do úvahy uvedené ciele a vážne ťažkosti, ktoré môžu sprevádzať otvorenie novej trasy, môže dozorný orgán schváliť takúto pomoc, ak spĺňa tieto podmienky:

a)

Príjemcovia: pomoc sa vypláca leteckým dopravcom, ktorí sú držiteľmi platnej prevádzkovej licencie vydanej zmluvnou stranou Dohody o EHP v zmysle nariadenia Rady (EHS) č. 2407/92 o licenciách leteckých dopravcov (32).

b)

Regionálne letiská: pomoc sa vypláca na letecké trasy spájajúce regionálne letisko kategórie C alebo D s iným letiskom v oblasti, na ktorú sa vzťahuje Dohoda o EHP. Pomoc na letecké trasy medzi vnútroštátnymi letiskami (kategória B) prichádza do úvahy iba v odôvodnených výnimočných prípadoch, najmä ak sa jedno z letísk nachádza v znevýhodnenom regióne.

c)

Nové letecké trasy: pomoc sa vzťahuje iba na otvorenie nových leteckých trás alebo nových termínov odletov, definovaných ďalej, ktoré umožnia zvýšiť čistý počet cestujúcich (33).

Pomoc nesmie mať za následok iba jednoduché premiestnenie premávky z jednej leteckej linky alebo spoločnosti na druhú. Nesmie najmä spôsobiť presmerovanie premávky, ktoré nie je odôvodnené vzhľadom na frekvenciu a životaschopnosť existujúcich liniek s odletom z iného letiska v rovnakom meste, v rovnakej mestskej aglomerácii (34) alebo v rovnakom letiskovom systéme (35), ktoré zabezpečujú dopravu do rovnakého alebo porovnateľného cieľového letiska za rovnakých podmienok. Pomoc na začatie činnosti nemožno poskytnúť ani vtedy, keď na novej leteckej trase už teraz za rovnakých podmienok premáva ekvivalentné vysokorýchlostné železničné spojenie.

Dozorný úrad neakceptuje prípady zneužitia, keď sa letecká spoločnosť snaží obísť dočasný charakter pomoci na začatie činnosti tým, že nahradí dotovanú linku údajne novou linkou, ktorá však ponúka porovnateľnú službu. Pomoc sa nemôže poskytnúť najmä leteckej spoločnosti, ktorá po vyčerpaní pomoci pre danú leteckú trasu žiada o novú pomoc pre konkurenčnú trasu s odletom z iného letiska situovaného v rovnakom meste alebo v rovnakej mestskej aglomerácii, prípadne v rovnakom letiskovom systéme, ktorá obsluhuje rovnaké alebo porovnateľné cieľové letisko. Ak sa však počas obdobia vyplácania pomoci nahradí jedna letecká trasa inou trasou s odletom z rovnakého letiska, ktorá má na letisko prilákať minimálne rovnaký počet cestujúcich ako pôvodná letecká trasa, nespochybňuje to pokračovanie vyplácania pomoci počas celého obdobia pod podmienkou, že toto nahradenie nespochybňuje dodržanie ostatných podmienok, ktoré viedli k poskytnutiu pôvodnej pomoci.

d)

Životaschopnosť v dlhodobom horizonte a postupná zostupnosť: trasa, na ktorú sa poskytuje pomoc, musí nakoniec preukázať ziskovosť, teda musí bez verejného financovania pokryť minimálne svoje náklady. Pomoc na začatie činnosti preto musí byť zostupná a časovo obmedzená.

e)

Náhrada dodatočných nákladov na začatie činnosti: výška pomoci musí byť striktne spojená s dodatočnými nákladmi na začatie činnosti súvisiacimi s otvorením novej leteckej trasy alebo nového termínu odletu, ktoré prevádzkovateľ po rozbehnutí prevádzky nebude musieť znášať. Príkladom takýchto nákladov sú náklady na marketing a reklamu vznikajúce od úplného začiatku propagácie nového leteckého spojenia; môžu zahŕňať náklady leteckej spoločnosti na zriaďovanie na danom regionálnom letisku v súvislosti so zavedením novej leteckej trasy za podmienky, že letisko patrí do kategórie C alebo D a že v súvislosti s týmito nákladmi ešte nebola poskytnutá pomoc. Pomoc sa naopak nemôže týkať bežných prevádzkových nákladov, ako sú napr. prenájom alebo odpisy lietadiel, palivo, mzdy posádok, letiskové poplatky alebo náklady na zásobovanie lietadiel potravinami. Zostávajúce oprávnené náklady musia zodpovedať skutočným nákladom za bežných trhových podmienok.

f)

Intenzita a dĺžka pomoci: zostupná pomoc sa môže poskytovať najviac tri roky. Výška pomoci nesmie v žiadnom jednotlivom roku prekročiť 50 % celkových oprávnených nákladov v danom roku a celková pomoc nesmie v priemere prekročiť 30 % oprávnených nákladov.

Pre letecké trasy s odletom zo znevýhodnených regiónov, t. j. z regiónov uvedených v článku 61 ods. 3 písm. a), a regiónov s nízkou hustotou obyvateľstva sa môže zostupná pomoc poskytovať najviac počas piatich rokov. Výška pomoci nesmie v žiadnom jednotlivom roku prekročiť 50 % celkových oprávnených nákladov v danom roku a celková pomoc nesmie v priemere prekročiť 40 % oprávnených nákladov. Ak sa pomoc poskytuje počas piatich rokov, môže sa v prvých troch rokoch udržiavať na úrovni 50 % celkových oprávnených nákladov.

V každom prípade však obdobie poskytovania pomoci na začatie činnosti leteckej spoločnosti musí byť podstatne kratšie ako obdobie, počas ktorého sa táto spoločnosť zaväzuje vykonávať činnosť z daného letiska, ako je to určené v podnikateľskom pláne, ktorý sa požaduje v odseku 70 písm. i). Okrem toho by sa mala pomoc zastaviť, keď sa splnia ciele počtu cestujúcich alebo keď spoločnosť dosiahne rentabilitu leteckej trasy, aj keď sa tak stane pred skončením pôvodne predpokladaného obdobia.

g)

Súvislosť s rozvojom leteckej trasy: vyplatenie pomoci musí byť spojené s vývojom počtu prepravených cestujúcich v čistých hodnotách. S cieľom zachovať stimulačný charakter pomoci a zabrániť zmene limitov sa napríklad jednotková suma na cestujúceho musí znížiť so skutočným nárastom počtu prepravených cestujúcich.

h)

Nediskriminačné prideľovanie pomoci: každý štátny orgán, ktorý zvažuje poskytnúť leteckej spoločnosti, prostredníctvom letiska alebo inak, pomoc na otvorenie novej leteckej trasy, musí svoj úmysel zverejniť s dostatočným časovým predstihom a s dostatočnou reklamou, aby mali všetky zainteresované letecké spoločnosti možnosť ponúknuť svoje služby. Oznámenie musí obsahovať najmä opis leteckej trasy, ako aj objektívne kritériá týkajúce sa výšky a trvania pomoci. Pravidlá a zásady verejného obstarávania a koncesií sa musia dodržať, ak sú uplatniteľné.

i)

Dosah na ostatné letecké trasy a podnikateľský plán: každá letecká spoločnosť ponúkajúca služby štátnemu orgánu, ktorý má v úmysle poskytnúť pomoc na začatie činnosti, musí s podaním svojej ponuky odovzdať aj svoj podnikateľský plán, ktorý dokazuje dlhodobú životaschopnosť leteckej trasy aj po ukončení pomoci. Pred poskytnutím pomoci na začatie činnosti by mal príslušný štátny orgán vypracovať analýzu dosahu novej leteckej trasy na konkurenčné trasy.

j)

Zverejnenie: štáty EZVO zabezpečia uverejnenie zoznamu dotovaných leteckých trás každý rok a pre každé letisko, pričom pri každej pomoci musí byť uvedený zdroj verejného financovania, príjemca pomoci, výška vyplatenej pomoci a počet cestujúcich, ktorých sa to týka.

k)

Odvolania: okrem odvolaní ustanovených v smerniciach ‚o verejnom obstarávaní‘ 89/665/EHS a 92/13/EHS (36) sa podľa potreby musia stanoviť mechanizmy odvolania na úrovni štátov EZVO, aby sa zabezpečilo odstránenie akejkoľvek diskriminácie pri poskytovaní pomoci.

l)

Sankcie: sankčné mechanizmy sa musia uplatňovať v prípadoch, keď letecký dopravca nedodržiava záväzky, ktoré prijal voči letisku pri vyplatení pomoci. Systém spätného vymáhania pomoci alebo zabavenia záruky, ktorú letecký dopravca uložil na začiatku, umožní letisku zabezpečiť, aby letecká spoločnosť dodržiavala svoje záväzky.

71.

Kumulácia: pomoc na začatie činnosti sa nemôže kumulovať s inými druhmi pomoci poskytnutými na prevádzkovanie leteckej trasy, ako je pomoc sociálneho charakteru poskytnutá určitým kategóriám cestujúcich a náhrada za služby vo verejnom záujme. Takúto pomoc nie je možné poskytnúť ani vtedy, keď bol prístup k leteckej trase vyhradený jedinému dopravcovi podľa článku 4 nariadenia (EHS) č. 2408/92 (37), a najmä odseku 1 písm. d) tohto článku. V súlade s pravidlami proporcionality sa takáto pomoc takisto nebude dať kombinovať s inou pomocou poskytnutou na náhradu rovnakých nákladov, vrátane pomoci, ktorá bola vyplatená v inom štáte.

72.

Pomoc na začatie činnosti sa musí oznámiť dozornému orgánu. Dozorný orgán vyzýva štáty EZVO, aby skôr ako jednotlivé prípady pomoci oznamovali schémy pomoci na začatie činnosti, čím sa na území, na ktoré sa vzťahuje Dohoda o EHP, zabezpečí väčšia koherencia. Dozorný orgán môže jednotlivo prehodnotiť prípady pomoci alebo schému pomoci, ktoré síce v plnej miere nespĺňajú tieto kritériá, ale ktorých konečný výsledok by bol porovnateľný.

30A.6.   Príjemcovia predchádzajúcej neoprávnenej pomoci

73.

Ak spoločnosť získala neoprávnenú pomoc, pri ktorej dozorný úrad prijal záporné rozhodnutie, vrátane príkazu na jej vrátenie, a ak nebola vrátená v súlade s článkom 14 časti II protokolu 3 k Dohode o dozore a súde, pri hodnotení akejkoľvek pomoci na letiskovú infraštruktúru alebo pomoci na začatie činnosti sa musí vziať do úvahy aj kumulovaný efekt skoršej pomoci a novej pomoci a aj skutočnosť, že skoršia pomoc nebola vrátená (38).

30A.7.   Vhodné opatrenia v zmysle článku 1 ods. 1 časti I protokolu 3 k dohode o dozore a súde

74.

V súlade s článkom 1 ods. 1 časti I protokolu 3 k dohode o dozore a súde dozorný orgán navrhuje, aby štáty EZVO zmenili a doplnili svoje súčasné schémy týkajúce sa štátnej pomoci, na ktorú sa vzťahujú tieto usmernenia, tak, aby boli v súlade s týmito usmerneniami najneskôr do 1. júna 2007. dozorný úrad vyzýva štáty EZVO, aby najneskôr do 1. júna 2006 písomne potvrdili prijatie týchto návrhov.

75.

Ak štát EZVO prijatie písomne nepotvrdí pred týmto dátumom, dozorný úrad uplatní článok 19 ods. 2 časti II protokolu 3 k dohode o dozore a súde a podľa potreby začne konanie ustanovené v tomto článku.

30A.8.   Dátum uplatňovania

76.

Tieto usmernenia sa budú uplatňovať odo dňa ich prijatia dozorným úradom. Oznámenia, ktoré dozorný úrad zaregistruje pred týmto dátumom, sa preskúmajú s prihliadnutím na pravidlá platné v čase oznámenia.

Ak sa pomoc začala vyplácať po prijatí týchto usmernení, dozorný úrad na základe týchto usmernení preskúma zlučiteľnosť celej pomoci na financovanie letiskovej infraštruktúry alebo pomoci na začatie činnosti, ktorá bola poskytnutá bez jeho povolenia, a ktorou sa teda porušil článok 1 ods. 3 časti I protokolu 3 k dohode o dozore a súde. V ostatných prípadoch dozorný úrad hodnotí pomoc na základe pravidiel platných v čase, keď sa pomoc začala vyplácať.

77.

Dozorný orgán informuje štáty EZVO a zainteresované strany, že zvažuje začať dôkladné vyhodnotenie uplatňovania týchto usmernení štyri roky po dátume ich implementácie. Výsledky tejto štúdie môžu viesť dozorný úrad k revízii týchto usmernení.


(1)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2407/92 z 23. júla 1992 o licenciách leteckých dopravcov (Ú. v. ES L 240, 24.8.1992) začlenené do bodu 66b prílohy XIII k Dohode o EHP rozhodnutím spoločného výboru č. 7/94 z 21. marca 1994 (Ú. v. ES L 160, 28.6.1994, s. 1 a dodatok EHP č. 17, 28.6.1994), nariadenie Rady (EHP) č. 2408/92 z 23. júla 1992 o prístupe leteckých dopravcov Spoločenstva k letovým trasám v rámci Spoločenstva (Ú. v. ES L 240, 24.8.1992) začlenené do bodu 64a prílohy XIII k Dohode o EHP rozhodnutím spoločného výboru č. 7/94 z 21. marca 1994 (Ú. v. ES L 160, 28.6.1994, s. 1 a dodatok EHP č. 17, 28.6.1994) a nariadenie Rady (EHS) č. 2409/92 z 23. júla 1992 o cestovnom a sadzbách v leteckých dopravných službách (Ú. v. ES L 240, 24.8.1992) začlenené do bodu 65 prílohy XIII k Dohode o EHP rozhodnutím spoločného výboru č. 7/94 z 21. marca 1994 (Ú. v. ES L 160, 28.6.1994, s. 1 a dodatok EHP č. 17, 28.6.1994).

(2)  Nariadenie Rady (EHS) č. 95/93 z 18. januára 1993 o spoločných pravidlách prideľovania prevádzkových intervalov na letiskách Spoločenstva (Ú. v. ES L 14, 22.1.1993) začlenené do bodu 64b prílohy XIII k Dohode o EHP rozhodnutím spoločného výboru č. 154/2004 (Ú. v. EÚ L 102, 21.4.2005, s. 33 a dodatok EHP č. 20, 21.4.2005).

(3)  Smernica Rady 96/67/ES z 15. októbra 1996 o prístupe k trhu služieb pozemnej obsluhy na letiskách Spoločenstva (Ú. v. ES L 272, 25.10.1996) začlenená do bodu 64c prílohy XIII k Dohode o EHP rozhodnutím spoločného výboru č. 79/2000 z 2. októbra 2000 (Ú. v. ES L 315, 14.12.2000, s. 20 a dodatok EHP č. 59, 14.12.2000).

(4)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2299/89 z 24. júla 1989 o kódexe správania pre používanie počítačových rezervačných systémov (Ú. v. ES L 220, 29.7.1989) začlenené do bodu 63 prílohy XIII k Dohode o EHP rozhodnutím spoločného výboru č. 148/99 z 5. novembra 1999 (Ú. v. ES L 15, 18.1.2001, s. 45 a dodatok EHP č. 3, 18.1.2001).

(5)  Úplné znenie dohody o dozore a súde, vrátane všetkých jej zmien a doplnení, sa nachádza na internetovej stránke sekretariátu EZVO: http://secretariat.efta.int/Web/legaldocuments/

(6)  Study on competition between airports and the application of state aid rules (Štúdia o hospodárskej súťaži medzi letiskami a uplatňovanie pravidiel štátnej pomoci) – Cranfield University, jún 2002.

(7)  V kapitole 30 usmernení Dozorného úradu EZVO o štátnej pomoci týkajúcej sa štátnej pomoci sektoru letectva (Ú. v. ES L 124, 23.5.1996 a dodatok EHP č. 23, 23.5.1996) je odvolávka na usmernenia Spoločenstva týkajúce sa uplatňovania článkov 92 a 93 Zmluvy o ES a článku 61 Dohody o EHP na štátnu pomoc v sektore letectva a uvádza sa, že dozorný orgán bude uplatňovať kritériá zodpovedajúce kritériám, ktoré sa nachádzajú v usmerneniach Komisie.

(8)  Biela kniha Európska dopravná politika do roku 2010: čas rozhodnúť, KOM(2001) 370, v konečnom znení.

(9)  Usmernenia Dozorného úradu EZVO o štátnej pomoci týkajúce sa národnej regionálnej pomoci (Ú. v. ES L 111, 29.4.1999 a dodatok EHP č. 18, 29.4.1999). V usmerneniach týkajúcich sa národnej regionálnej pomoci sa prevádzková pomoc definuje ako pomoc ‚určená na zníženie bežných výdavkov podniku‘ (bod 25.4.26), kým počiatočná investičná pomoc sa vzťahuje na ‚investície do fixného kapitálu súvisiace so zriadením nového podniku, rozšírením existujúceho podniku, alebo začatím činnosti, ktorá si vyžaduje zásadnú zmenu výrobku alebo výrobného postupu existujúceho podniku‘ (bod 25.4.6).

(10)  Pozri bod 25.4.26 a nasledujúce body usmernení týkajúcich sa národnej regionálnej pomoci.

(11)  Podľa judikatúry Súdneho dvora je hospodárskou činnosťou každá činnosť spočívajúca v ponuke tovarov a služieb na danom trhu. Pozri rozsudky v prípade C 35-96, Komisia/Taliansko [1998], Zb. s. I-3851 a v prípadoch C-180/98 až 184/98, Pavlov [2000] Zb. s. I-6451.

(12)  Rozsudky v prípadoch C-159/91 a C-160/91, Poucet/AGF a Pistre/Cancava [1993] Zb. s. I-637.

(13)  Rozsudok v prípade T-128/98, Aéroports de Paris /Komisia Európskych spoločenstiev [2000] Zb. s. II-3929, potvrdený rozsudkom v prípade C-82/01 [2002] Zb. s. I-9297, body 75 – 79.

(14)  Rozsudok v prípade C-364/92, SAT Fluggesellschaft/Eurocontrol [1994] Zb. s. I-43.

(15)  Rozsudok v prípade C-343/95, Calě & Figli/Servizi Ecologici Porto di Genova [1997] Zb. s. I-1547. Rozhodnutie Komisie N309/2002 z 19. marca 2003, Letecká bezpečnosť – náhrada nákladov, ktoré vznikli v dôsledku teroristických útokov z 11. septembra 2001. Rozhodnutie Komisie N438/2002 zo 16. januára 2002, pomoc orgánom verejnej správy v sektore prístavov.

(16)  Rozsudok v prípade C-280/00, Altmark Trans a Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark [2003] Zb. s. I-7747.

(17)  Pozri rozhodnutie Komisie č. 2005/842/ES o uplatňovaní článku 86 ods. 2 Zmluvy o ES na štátnu pomoc vo forme náhrady za služby vo verejnom záujme udeľovanej niektorým podnikom povereným poskytovaním služieb všeobecného hospodárskeho záujmu (Ú. v. EÚ L 312, 29.11.2005, s. 67). Rozhodnutie zatiaľ nebolo začlenené do Dohody o EHP. Pokiaľ teda nebude toto rozhodnutie začlenené do právneho rámca EHP, vzťahuje sa na tieto druhy náhrad za služby vo verejnom záujme všeobecná oznamovacia povinnosť, ako sa uvádza v časti I a v článku 2 časti II protokolu 3 k dohode o dozore a súde.

(18)  Rozsudok v prípade 40/85, Belgické kráľovstvo/Komisia [1986] Zb. s. I-2321.

(19)  Rozsudok v spojených prípadoch 188/80 až 190/80, Francúzska republika, Talianska republika a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska/Komisia Európskych spoločenstiev [1982] Zb. s. 2571, bod 21.

(20)  Rozsudok v prípade C-305/89, Taliansko/Komisia („Alfa Romeo“) [1991] Zb. s. I-1603, bod 20. Rozsudok v prípade T-228/99, Westdeutsche Landesbank Girozentrale/Komisia [2003] Zb. s. II-435, body 250 až 270.

(21)  Pozri rozhodnutie Komisie N309/2002 – Francúzsko: Letecká bezpečnosť – náhrada nákladov v dôsledku teroristických útokov z 11. septembra 2001 (Ú. v. EÚ C 148, 25.6.2003).

(22)  Usmernenia Dozorného úradu EZVO o prvkoch štátnej pomoci pri predaji pozemkov a budov štátnymi orgánmi (Ú. v. ES L 137, 8.6.2000 a dodatok EHP č. 26, 8.6.2000). Tieto usmernenia zodpovedajú oznámeniu Komisie o prvkoch štátnej pomoci pri predaji pozemkov a budov štátnymi orgánmi.

(23)  Správa Európskej komisie o politike hospodárskej súťaže, 1993, odseky 402 a 403.

(24)  Pozri poznámku pod čiarou č. 16.

(25)  Rozhodnutie zatiaľ nebolo začlenené do Dohody o EHP. Ak sa začlení, každá náhrada za služby vo verejnom záujme predstavujúca štátnu pomoc poskytnutú väčším letiskám (kategórie A, B alebo C) alebo taká, ktorá nespĺňa kritériá a podmienky tohto rozhodnutia, by sa naďalej mala oznamovať a posudzovať jednotlivo.

(26)  Aj keď sa kapitola 18C usmernení o štátnej pomoci týkajúcich sa štátnej pomoci vo forme náhrad za služby vo verejnom záujme neuplatňuje na sektor dopravy, môže poskytnúť usmernenie na uplatňovanie odsekov 55 až 57 (zatiaľ neuverejnené). Tieto usmernenia zodpovedajú rámcu Spoločenstva pre štátnu pomoc vo forme náhrady za služby vo verejnom záujme. (Ú. v. EÚ C 297, 29.11.2005, s. 4).

(27)  Smernica Rady 96/67/ES z 15. októbra 1996 o prístupe k trhu služieb pozemnej obsluhy na letiskách Spoločenstva (Ú. v. ES L 272, 25.10.1996) začlenená do bodu 64c prílohy XIII k Dohode o EHP rozhodnutím spoločného výboru č. 79/2000 z 2. októbra 2000 (Ú. v. ES L 315, 14.12.2000, s. 20 a dodatok EHP č. 59, 14.12.2000).

(28)  V odseku 85 rozhodnutia Európskej komisie o začatí konania v súvislosti s prípadom Ryanair v Charleroi sa uvádza: ‚So zreteľom na tarify pozemnej obsluhy je Komisia presvedčená, že je možné dosiahnuť značné úspory, ak užívatelia letiska v značnej miere využívajú pomocné služby spoločnosti. Nie je totiž nič pohoršujúce na tom, že cenová tarifa uplatňovaná v prípade určitých spoločností je nižšia ako všeobecná tarifa, ak je služba požadovaná týmito spoločnosťami menšia, než v prípade ostatných zákazníkov‘.

(29)  Správa Study on Competition between airports and the application of State Aid Rules (Štúdia o hospodárskej súťaži medzi letiskami a uplatňovanie pravidiel štátnej pomoci), Cranfield University, september 2002, body 5.33 a 6.11.

(30)  Tamtiež body 5 až 27: ‚V určitej miere sa dotovanie leteckých služieb prostredníctvom záväzkov služby vo verejnom záujme môže považovať za nepriamu pomoc letisku‘.

(31)  Oznámenia Komisie z 26. mája 2004 [KOM(2004) 343, v konečnom znení] a zo 6. augusta 2004 [SEK(2004) 1030] týkajúce sa posilneného partnerstva pre najodľahlejšie regióny.

(32)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2407/92 z 23. júla 1992 o licenciách leteckých dopravcov (Ú. v. ES L 240, 24.8.1992) začlenené do bodu 66b prílohy XIII k Dohode o EHP rozhodnutím spoločného výboru č. 7/94 z 21. marca 1994 (Ú. v. ES L 160, 28.6.1994, s. 1 a dodatok EHP č. 17, 28.6.1994).

(33)  Toto sa týka najmä zmeny sezónnej trasy na trvalú trasu alebo nekaždodennej frekvencie odletov na minimálne každodennú frekvenciu odletov.

(34)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2408/92 o prístupe leteckých dopravcov Spoločenstva k letovým trasám v rámci Spoločenstva (Ú. v. ES L 240, 24.8.1992, s. 8) začlenené do bodu 64a prílohy XIII k Dohode o EHP rozhodnutím spoločného výboru č. 7/94 z 21. marca 1994 (Ú. v. ES L 160, 28.6.1994, s. 1 a dodatok EHP č. 17, 28.6.1994).

(35)  Ako sa definuje v článku 2 písm. m) nariadenia Rady (EHS) č. 2408/92 o prístupe leteckých dopravcov Spoločenstva k letovým trasám v rámci Spoločenstva (Ú. v. ES L 240, 24.8.1992, s. 8) začleneného do bodu 64a prílohy XIII k Dohode o EHP rozhodnutím spoločného výboru č. 7/94 z 21. marca 1994 (Ú. v. ES L 160, 28.6.1994, s. 1 a dodatok EHP č. 17, 28.6.1994).

(36)  Smernica Rady 89/665/EHS z 21. decembra 1989 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa uplatňovania postupov preskúmavania v rámci verejného obstarávania tovarov a prác (Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 33 – 35) ako bola začlenená do bodu 5 prílohy XVI k Dohode o EHP. Smernica Rady č. 92/13/EHS z 25. februára 1992, ktorou sa koordinujú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia o uplatňovaní právnych predpisov Spoločenstva, o postupoch verejného obstarávania subjektov pôsobiacich vo vodnom, energetickom, dopravnom a telekomunikačnom sektore (Ú. v. ES L 76, 23.3.1992, s. 14 – 20), začlenená do bodu 5a prílohy XVI k Dohode o EHP rozhodnutím poločného výboru č. 7/94 z 21. marca 1994 (Ú. v. ES L 160, 28.6.1994, s. 1 a dodatok EHP č. 17, 28.6.1994).

(37)  Pozri poznámku pod čiarou č. 1.

(38)  Pozri rozsudok v prípade C-355/95 P, Textilwerke Deggendorf/Komisia [1997] Zb. s. I-2549.“


6.3.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 62/44


ROZHODNUTIE DOZORNÉHO ORGÁNU EZVO

č. 320/06/COL

z 31. októbra 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa zoznam uvedený v bode 39 v časti 1.2 kapitoly I prílohy I k Dohode o Európskom hospodárskom priestore obsahujúci hraničné inšpekčné stanice na Islande a v Nórsku odsúhlasené na veterinárne kontroly živých zvierat a živočíšnych produktov z tretích krajín a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Dozorného orgánu EZVO 246/06/COL zo 6. septembra 2006

DOZORNÝ ORGÁN EZVO,

SO ZRETEĽOM na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore, najmä na jej článok 109 a protokol č. 1,

SO ZRETEĽOM na Dohodu medzi štátmi EZVO o zriadení dozorného orgánu a súdneho dvora, najmä na jej článok 5 ods. 2 písm. d) a protokol č. 1,

SO ZRETEĽOM na bod 4 písm. B ods. 1 a ods. 3 a bod 5 písm. b) úvodnej časti kapitoly I prílohy I k Dohode o EHP,

SO ZRETEĽOM na akt uvedený v bode 1.1.4 kapitoly I prílohy I k Dohode o EHP (smernica Rady 97/78/ES z 18. decembra 1997, ktorou sa stanovujú zásady organizácie veterinárnych kontrol výrobkov, ktoré vstupujú do Spoločenstva z tretích krajín), zmenený, doplnený a prispôsobený Dohode o EHP sektorovými úpravami uvedenými v prílohe I k uvedenej dohode, a najmä na jeho článok 6 ods. 2,

SO ZRETEĽOM na akt uvedený v bode 1.1.5 kapitoly I prílohy I k Dohode o EHP (smernica Rady 91/496/EHS z 15. júla 1991 stanovujúca princípy, ktoré sa týkajú organizácie veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich do Spoločenstva z tretích krajín a ktoré menia a dopĺňajú smernice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS), zmenený, doplnený a prispôsobený Dohode o EHP sektorovými úpravami uvedenými v prílohe I k uvedenej dohode, a najmä na jeho článok 6 ods. 4,

SO ZRETEĽOM na akt uvedený v bode 1.2.111 kapitoly I prílohy I k Dohode o EHP (rozhodnutie Komisie 2001/812/ES z 21. novembra 2001, ktorým sa stanovujú požiadavky na schvaľovanie hraničných inšpekčných miest zodpovedných za veterinárne kontroly výrobkov, ktoré vstupujú do Spoločenstva z tretích krajín), zmenený a doplnený, a najmä na jeho článok 3 ods. 5,

KEĎŽE Dozorný orgán EZVO rozhodnutím č. 246/06/COL zo 6. septembra 2006 zrušil rozhodnutie Dozorného orgánu EZVO č. 86/02/COL z 24. mája 2002 a vyhotovil nový zoznam hraničných inšpekčných staníc na Islande a v Nórsku odsúhlasených na veterinárne kontroly živých zvierat a živočíšnych produktov z tretích krajín,

KEĎŽE vláda Nórska požiadala Dozorný orgán EZVO, aby do zoznamu hraničných inšpekčných staníc na Islande a v Nórsku odsúhlasených na veterinárne kontroly výrobkov a živých zvierat z tretích krajín, ktorý je uvedený v bode 39 v časti 1.2 kapitoly I prílohy I Dohody o EHP, zahrnul aj navrhnutú hraničnú inšpekčnú stanicu v prístave Egersund,

KEĎŽE vláda Nórska požiadala Dozorný orgán EZVO, aby zaradila hraničnú inšpekčnú stanicu v prístave Egersund do zoznamu týkajúceho sa dovozu rybacieho oleja určeného pre ľudskú alebo inú spotrebu a voľne loženej rybej múčky,

KEĎŽE vláda Nórska navrhla Dozornému orgánu EZVO, aby v prípade inšpekčného centra Kristiansund v rámci hraničnej inšpekčnej stanice v Kristiansunde pridal ďalšie produktové kategórie voľne loženého a baleného rybacieho oleja určeného na ľudskú aj inú spotrebu,

KEĎŽE Dozorný orgán EZVO a Európska komisia v úzkej spolupráci s príslušnými nórskymi orgánmi vykonali spoločnú kontrolu hraničnej inšpekčnej stanice v Egersunde a inšpekčného centra v Kristiansunde,

KEĎŽE 16. októbra 2006 prijali inšpektori Dozorného orgánu EZVO a Európskej komisie po vykonaní spoločnej kontroly a podľa bodu 4 písm. B) ods. 3 úvodnej časti prílohy I k Dohode o EHP spoločné odporúčanie (prípad č. 59362/skutočnosť č. 391554) zaradiť hraničnú inšpekčnú stanicu v Egersunde a pridať nové produktové kategórie v prípade inšpekčného centra Kristiansund do zoznamu hraničných inšpekčných staníc,

KEĎŽE Dozorný orgán EZVO svojím rozhodnutím č. 312/06/COL postúpil vec Veterinárnemu výboru EZVO, ktorý pomáha Dozornému orgánu EZVO,

KEĎŽE opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Veterinárneho výboru EZVO, ktorý pomáha Dozornému orgánu EZVO,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

1.

Veterinárne kontroly živých zvierat a živočíšnych výrobkov dovážaných na Island a do Nórska z tretích krajín vykonávajú príslušné vnútroštátne orgány na odsúhlasených hraničných inšpekčných staniciach uvedených v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

2.

Rozhodnutie Dozorného orgánu EZVO č. 246/06/COL zo 6. septembra 2006 sa týmto zrušuje.

3.

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 31. októbra 2006.

4.

Toto rozhodnutie je určené Islandu a Nórsku.

5.

Anglický text tohto rozhodnutia je autentický.

V Bruseli 31. októbra 2006

Za Dozorný orgán EZVO

Bjørn T. GRYDELAND

predseda

Kristján Andri STEFÁNSSON

člen kolégia


PRÍLOHA

ZOZNAM ODSÚHLASENÝCH HRANIČNÝCH INŠPEKČNÝCH STANÍC

1

=

Názov

2

=

Kód Animo

3

=

Typ

A

=

Letisko

F

=

Železnica

P

=

Prístav

R

=

Cesta

4

=

Inšpekčné stredisko

5

=

Produkty

HC

=

Všetky produkty určené na ľudskú spotrebu

NHC

=

Ostatné produkty

NT

=

Bez požiadaviek na teplotu

T

=

Mrazené/chladené výrobky

T(FR)

=

Mrazené výrobky

T(CH)

=

Chladené výrobky

6

=

Živé zvieratá

U

=

Kopytníky: dobytok, ošípané, ovce, kozy, voľne žijúce a domáce nepárnokopytníky

E

=

registrované zvieratá z čeľade koňovité, ako sú definované v smernici Rady 90/426/EHS

O

=

Ostatné zvieratá

5-6

=

Osobitné poznámky

(1)

=

Kontroly v súlade s požiadavkami rozhodnutia Komisie 93/352/EHS prijatého na vykonávanie článku 19 ods. 3 smernice Rady 97/78/ES

(2)

=

Iba balené výrobky

(3)

=

Iba produkty rybolovu

(4)

=

Iba živočíšne bielkoviny

(5)

=

Iba vlna, kože a kožky

(6)

=

Iba tuky v tekutej forme, oleje a rybie oleje

(7)

=

Islandské poníky (iba od apríla do októbra)

(8)

=

Iba zvieratá z čeľade koňovité

(9)

=

Iba tropické ryby

(10)

=

Iba mačky, psy, hlodavce, zajacotvaré, živé ryby, plazy a ostatné vtáky okrem vtákov z nadradu bežcov

(11)

=

Iba voľne ložené krmivá

(12)

=

Pri (U) v prípade nepárnokopytníkov, iba tie, ktoré sú určené pre ZOO; a pri (O) iba jednodňové vtáky, ryby, psy, mačky, hmyz alebo iné zvieratá určené pre ZOO

(13)

=

Nagylak HU: Toto je hraničná inšpekčná stanica (pre výrobky) a hraničný priechod (pre živé zvieratá) na maďarsko-rumunskej hranici, na ktorú sa vzťahujú prechodné opatrenia, ktoré boli prerokované a stanovené v Zmluve o pristúpení tak pre produkty, ako aj pre živé zvieratá. Pozri rozhodnutie Komisie 2003/630/ES

(14)

=

Určené na tranzit cez Európske spoločenstvo pre zásielky určitých produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu, prichádzajúce do alebo z Ruska v rámci osobitných postupov uvedených v príslušných právnych predpisoch Spoločenstva

(15)

=

Iba vodné živočíchy

(16)

=

Iba rybia múčka

Krajina: Island

1

2

3

4

5

6

Akureyri

1700499

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC(16)

 

Hafnarfjörður

1700299

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC(16)

 

Húsavík

1701399

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Ísafjörður

1700399

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Keflavík letisko

1700799

A

 

HC(1)(2)(3)

O(15)

Reykjavík

1700199

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC(16)

 

Þorlákshöfn

1701899

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 


Krajina: Nórsko

1

2

3

4

5

6

Borg

1501499

P

 

HC, NHC

E(7)

Båtsfjord

1501199

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)

 

Egersund

NO02299

P

 

HC-NT(6), NHC-NT(6)(16)

 

Hammerfest

1501099

P

Rypefjord

HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)

 

Honningsvåg

1501799

P

Honningsvåg

HC-T(1)(2)(3)

 

Gjesvær

HC-T(1)(2)(3)

 

Kirkenes

1502199

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Kristiansund

1500299

P

Harøysund

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Kristiansund

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3) HC-NT(6), NHC-NT(6)

 

Måløy

1500599

P

Gotteberg

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

 

Moldøen

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

 

Trollebø

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

 

Oslo

1500199

P

 

HC, NHC

 

Oslo

1501399

A

 

HC, NHC

U,E,O

Skjervøy

1502099

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Sortland

1501699

P

Andenes

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Melbu

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Sortland

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Storskog

1501299

R

 

HC, NHC

U,E,O

Tromsø

1500999

P

Bukta

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Kaldfjord

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Solstrand

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Senjahopen

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Vannøy

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Vadsø

1501599

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Ålesund

1500699

P

Breivika

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)

 

Ellingsøy

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Skutvik

HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)