ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 59

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
4. marca 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 195/2008 z 3. marca 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1210/2003 o niektorých osobitných obmedzeniach hospodárskych a finančných vzťahov s Irakom

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 196/2008 z 3. marca 2008, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

6

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 197/2008 z 3. marca 2008, ktorým sa schvaľujú nezanedbateľné zmeny a doplnenia špecifikácie názvu zapísaného do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Queijo Serra da Estrela (CHOP)]

8

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 198/2008 z 3. marca 2008, ktorým sa deväťdesiaty druhýkrát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Qaida a Talibanom

10

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2008/180/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 25. februára 2008 o uzatvorení Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Egyptskou arabskou republikou

12

 

 

2008/181/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 25. februára 2008, ktoré sa týka uzatvorenia Dohody o vedecko-technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Izraelským štátom

14

 

 

2008/182/Euratom

 

*

Rozhodnutie Rady z 25. februára 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Rady zo 16. decembra 1980, ktorým sa zriaďuje poradný výbor pre program jadrovej syntézy

15

 

 

2008/183/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 28. februára 2008, ktorým sa vymenúva taliansky náhradník Výboru regiónov

17

 

 

2008/184/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 29. februára 2008, ktorým sa vymenúva člen Komisie Európskych spoločenstiev

18

 

 

Komisia

 

 

2008/185/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 21. februára 2008 o dodatočných zárukách v obchode s ošípanými v rámci Spoločenstva, pokiaľ ide o Aujeszkého chorobu, a o kritériách na poskytovanie informácií o tejto chorobe [oznámené pod číslom K(2008) 669] (kodifikované znenie) ( 1 )

19

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

*

Spoločná pozícia Rady 2008/186/SBZP z 3. marca 2008, ktorou sa mení a dopĺňa spoločná pozícia 2003/495/SZBP o Iraku

31

 

*

Spoločná pozícia Rady 2008/187/SZBP z 3. marca 2008 o reštriktívnych opatreniach voči nezákonnej vláde Anjouanu v Komorskom zväze

32

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

4.3.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 59/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 195/2008

z 3. marca 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1210/2003 o niektorých osobitných obmedzeniach hospodárskych a finančných vzťahov s Irakom

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej články 60 a 301,

so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady 2008/186/SZBP z 3. marca 2008, ktorou sa mení a dopĺňa spoločná pozícia 2003/495/SZBP o Iraku (1),

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

V súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN) č. 1483 (2003) sa v článku 2 nariadenia Rady (ES) č. 1210/2003 (2), zaviedli osobitné opatrenia týkajúce sa platieb za ropu, ropné výrobky a zemný plyn vyvážané z Iraku, pričom v článku 10 uvedeného nariadenia sa zaviedli osobitné opatrenia týkajúce sa imunity určitých irackých aktív voči súdnym konaniam. Osobitné opatrenia týkajúce sa platieb sa naďalej uplatňujú, zatiaľ čo osobitné opatrenia týkajúce sa imunít sa uplatňovali do 31. decembra 2007.

(2)

V rezolúcii BR OSN č. 1790 (2007) a spoločnej pozícii 2008/186/SZBP sa ustanovuje, že obe tieto osobitné opatrenia sa uplatňujú do 31. decembra 2008. Nariadenie (ES) č. 1210/2003 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(3)

Je takisto potrebné uviesť nariadenie (ES) č. 1210/2003 do súladu s posledným vývojom v praxi ukladania sankcií, pokiaľ ide o určenie príslušných orgánov, zodpovednosť za porušovanie právnych predpisov a súdnu príslušnosť. Na účely tohto nariadenia zahŕňa územie Spoločenstva územia členských štátov, na ktoré sa vzťahuje zmluva, za podmienok stanovených v zmluve.

(4)

S cieľom zabezpečiť účinnosť opatrení stanovených v tomto nariadení by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť bezodkladne,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1210/2003 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

článok 2 sa nahrádza takto:

„Článok 2

Všetky výnosy z celého vývozného predaja ropy, ropných výrobkov a zemného plynu z Iraku uvedených v prílohe I sa od 22. mája 2003 ukladajú do Fondu rozvoja pre Irak podľa podmienok ustanovených v rezolúcii BR OSN č. 1483 (2003), najmä v jej bodoch 20 a 21.“;

2.

vkladá sa tento článok:

„Článok 4a

Zákazmi uvedenými v článku 4 ods. 3 a 4 nevzniká dotknutým fyzickým alebo právnickým osobám ani dotknutým subjektom zodpovednosť žiadneho druhu, ak nevedeli a nemali žiadny rozumný dôvod predpokladať, že svojím konaním porušujú tieto zákazy.“;

3.

článok 6 sa nahrádza takto:

„Článok 6

1.   Odchylne od článku 4 môžu príslušné orgány uvedené na internetových stránkach vymenovaných v prílohe V povoliť uvoľnenie zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a)

finančné prostriedky a hospodárske zdroje sú predmetom záložného práva, ktoré zriadil súdny orgán, správny orgán alebo rozhodcovský orgán pred 22. májom 2003, alebo sú predmetom rozhodnutia súdneho orgánu, správneho orgánu alebo rozhodcovského orgánu vyneseného pred týmto dátumom;

b)

finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sa použijú výlučne na uspokojenie pohľadávok zabezpečených takýmto záložným právom alebo uznaných za platné v takomto rozhodnutí v rámci obmedzení stanovených príslušnými zákonmi a právnymi predpismi upravujúcimi práva osôb s takýmito pohľadávkami;

c)

uspokojenie danej pohľadávky nie je v rozpore s nariadením (EHS) č. 3541/92; a

d)

uznanie záložného práva alebo rozhodnutia nie je v rozpore s verejným poriadkom v dotknutom členskom štáte.

2.   Vo všetkých ostatných prípadoch sa finančné prostriedky, hospodárske zdroje a výnosy z hospodárskych zdrojov, ktoré sú zmrazené podľa článku 4, uvoľnia iba na účel ich prevodu do Fondu rozvoja pre Irak, ktorý je spravovaný Centrálnou bankou Iraku, za podmienok stanovených v rezolúcii BR OSN č. 1483 (2003).“;

4.

článok 7 sa nahrádza takto:

„Článok 7

1.   Vedomá a úmyselná účasť na činnostiach, ktorých cieľom alebo výsledkom je priame alebo nepriame obchádzanie článku 4 alebo podpora transakcií uvedených v článkoch 2 a 3, sa zakazuje.

2.   Akékoľvek informácie o tom, že sa obchádzajú alebo sa obišli ustanovenia tohto nariadenia, sa oznamujú príslušným orgánom uvedeným na internetových stránkach vymenovaných v prílohe V a priamo alebo prostredníctvom týchto príslušných orgánov Komisii.“;

5.

článok 8 sa nahrádza takto:

„Článok 8

1.   Bez toho, aby boli dotknuté uplatniteľné pravidlá týkajúce sa podávania správ, utajenia a povinnosti mlčanlivosti a ustanovenia článku 284 zmluvy, fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány:

a)

poskytujú bezodkladne akékoľvek informácie, ktoré by uľahčili dosiahnutie súladu s týmto nariadením, napr. účty a sumy zmrazené v súlade s článkom 4, príslušným orgánom uvedeným na internetových stránkach vymenovaných v prílohe V, nachádzajúcich sa v členských štátoch v mieste svojho bydliska alebo sídla, a priamo alebo prostredníctvom týchto príslušných orgánov Komisii;

b)

spolupracujú pri akomkoľvek overovaní týchto informácií s príslušnými orgánmi uvedenými na internetových stránkach vymenovaných v prílohe V.

2.   Akékoľvek informácie poskytnuté alebo prijaté v súlade s týmto článkom sa používajú len na účely, na ktoré boli poskytnuté alebo prijaté.“;

6.

vkladá sa tento článok:

„Článok 15a

1.   Členské štáty určia príslušné orgány uvedené v článkoch 6, 7 a 8 tohto nariadenia a uvedú ich na internetových stránkach alebo prostredníctvom internetových stránok vymenovaných v prílohe V.

2.   Členské štáty oznámia Komisii svoje príslušné orgány pred 15. marcom 2008 a oznamujú jej akékoľvek následné zmeny.“;

7.

článok 16 sa nahrádza takto:

„Článok 16

Toto nariadenie sa uplatňuje:

a)

v rámci územia Spoločenstva vrátane jeho vzdušného priestoru;

b)

na palube akéhokoľvek lietadla alebo plavidla, pre ktoré je súdne príslušný členský štát;

c)

na každú osobu na území Spoločenstva alebo mimo neho, ktorá je štátnym príslušníkom členského štátu;

d)

na každú právnickú osobu, subjekt alebo orgán, ktoré sú založené alebo zriadené podľa práva členského štátu; a

e)

na každú právnickú osobu, subjekt alebo orgán v súvislosti s akoukoľvek obchodnou činnosťou, ktorá sa úplne alebo čiastočne vykonáva v Spoločenstve.“;

8.

článok 18 ods. 3 nahrádza takto:

„3.   Články 2 a 10 sa uplatňujú do 31. decembra 2008.“;

9.

príloha V sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 3. marca 2008

Za Radu

predseda

J. PODOBNIK


(1)  Pozri stranu 31 tohto úradného vestníka.

(2)  Ú. v. EÚ L 169, 8.7.2003, s. 6. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA V

Internetové stránky s informáciami o príslušných úradoch uvedených v článkoch 6, 7 a 8 a adresa na zasielanie oznámení Európskej komisii

A.   Internetové stránky s informáciami o príslušných úradoch

BELGICKO

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULHARSKO

http://www.mfa.government.bg

ČESKÁ REPUBLIKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DÁNSKO

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

NEMECKO

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTÓNSKO

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ÍRSKO

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRÉCKO

hhttp://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

ŠPANIELSKO

www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

FRANCÚZSKO

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

TALIANSKO

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

CYPRUS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LOTYŠSKO

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt

LUXEMBURSKO

http://www.mae.lu/sanctions

MAĎARSKO

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

HOLANDSKO

http://www.minbuza.nl/sancties

RAKÚSKO

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POĽSKO

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALSKO

http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMUNSKO

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

SLOVINSKO

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVENSKO

http://www.foreign.gov.sk

FÍNSKO

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVÉDSKO

http://www.ud.se/sanktioner

VEĽKÁ BRITÁNIA

http://www.fco.gov.uk/competentauthorities

B.   Adresa na zasielanie oznámení Európskej komisii:

Commission of the European Communities

Directorate-General for External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in

Common Foreign and Security Policy

Unit A.2. Crisis Response and Peace Building

CHAR 12/106

B-1049 Brussels

Tel.: (32-2) 295 5585

Fax: (32-2) 299 0873.“


4.3.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 59/6


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 196/2008

z 3. marca 2008,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007 ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovacia a zéleniny (1), najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 1580/2007 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 4. marca 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 3. marca 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 3. marca 2008, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

JO

69,6

MA

51,6

TN

120,5

TR

143,2

ZZ

96,2

0707 00 05

EG

244,4

JO

190,5

MA

114,7

TR

168,8

ZZ

179,6

0709 90 70

MA

82,8

TR

160,7

ZZ

121,8

0709 90 80

EG

54,8

ZZ

54,8

0805 10 20

EG

44,7

IL

54,4

MA

56,2

TN

50,5

TR

89,7

ZZ

59,1

0805 50 10

IL

109,4

SY

56,4

TR

124,9

ZZ

96,9

0808 10 80

AR

102,3

CA

53,7

CN

97,0

MK

42,4

US

109,6

UY

89,9

ZZ

82,5

0808 20 50

AR

82,0

CL

63,2

CN

80,3

US

123,2

ZA

102,3

ZZ

90,2


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ označuje „iné miesto pôvodu“.


4.3.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 59/8


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 197/2008

z 3. marca 2008,

ktorým sa schvaľujú nezanedbateľné zmeny a doplnenia špecifikácie názvu zapísaného do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Queijo Serra da Estrela (CHOP)]

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 4 prvý pododsek,

keďže:

(1)

Komisia v súlade s článkom 9 ods. 1 prvým pododsekom a podľa článku 17 ods. 2 nariadenia (ES) č. 510/2006 preskúmala žiadosť Portugalska o schválenie zmien a doplnení špecifikácie chráneného označenia pôvodu „Queijo Serra da Estrela“ zapísaného do registra podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1107/96 (2).

(2)

Keďže predmetné zmeny a doplnenia nie sú menšieho rozsahu v zmysle článku 9 nariadenia (ES) č. 510/2006, Komisia podľa článku 6 ods. 2 prvého pododseku uvedeného nariadenia uverejnila danú žiadosť o zmeny a doplnenia v Úradnom vestníku Európskej únie  (3). Vzhľadom na to, že Komisii nebola v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 510/2006 oznámená žiadna námietka, tieto zmeny a doplnenia sa musia schváliť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny a doplnenia špecifikácie uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie týkajúce sa názvu, ktorý sa uvádza v prílohe k tomuto nariadeniu, sa týmto schvaľujú.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 3. marca 2008

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 148, 21.6.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2156/2005 (Ú. v. EÚ L 342, 24.12.2005, s. 54).

(3)  Ú. v. EÚ C 127, 8.6.2007, s. 10.


PRÍLOHA

Poľnohospodárske výrobky určené na ľudskú spotrebu uvedené v prílohe I k zmluve:

Skupina 1.3.

Syry

PORTUGALSKO

Queijo Serra da Estrela (CHOP)


4.3.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 59/10


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 198/2008

z 3. marca 2008,

ktorým sa deväťdesiaty druhýkrát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Qaida a Talibanom

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Qaida a Talibanom a ruší nariadenie Rady (ES) č. 467/2001, ktoré zakazuje vývoz určitého tovaru a služieb do Afganistanu, posilňuje zákaz letov a rozširuje zmrazenie finančných prostriedkov a ďalších finančných zdrojov vo vzťahu k Talibanu v Afganistane (1) a najmä na jeho článok 7 ods. 1 prvú zarážku,

keďže:

(1)

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 uvádza zoznam osôb, skupín a subjektov, na ktoré sa podľa uvedeného nariadenia vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov a ekonomických zdrojov.

(2)

Sankčný výbor Bezpečnostnej rady Organizácie spojených národov 20. februára 2008 rozhodol o zmene a doplnení zoznamu osôb, skupín a subjektov, na ktoré by sa malo uplatňovať zmrazenie finančných prostriedkov a ekonomických zdrojov. Príloha I by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa týmto mení a dopĺňa tak, ako je stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť v deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 3. marca 2008

Za Komisiu

Eneko LANDÁBURU

generálny riaditeľ pre vonkajšie vzťahy


(1)  Ú. v. ES L 139, 29.5.2002, s. 9. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 59/2008 (Ú. v. EÚ L 22, 25.1.2008, s. 4).


PRÍLOHA

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa mení a dopĺňa takto:

(1)

Záznam „Skupina islamského džihádu (alias a) Jama’at al-Jihad, b) Líbijská organizácia, c) Kazakh Jama’at, d) Jamaat Mojahedin, e) Jamiyat, f) Jamiat al-Jihad al-Islami, g) Dzhamaat Modzhakhedov, h) Skupina islamského džihádu Uzbekistanu, i) al- Djihad al-Islami, j) Zamaat Modzhakhedov Tsentralnoy Asii)“ sa pod nadpisom „Právnické osoby, skupiny a subjekty“ nahrádza takto:

„Skupina islamského džihádu (alias a) Jama’at al-Jihad, b) Líbyjská organizácia, c) Kazakh Jama’at, d) Jamaat Mojahedin, e) Jamiyat, f) Jamiat al-Jihad al-Islami, g) Dzhamaat Modzhakhedov, h) Skupina islamského džihádu Uzbekistanu, i) al-Djihad al-Islami, j) Zamaat Modzhakhedov Tsentralnoy Asii, k) Únia islamského džihádu).“

(2)

Záznam „Fahd Muhammad ‘Abd Al-‘Aziz Al-Khashiban (alias a) Fahad H. A. Khashayban, b) Fahad H. A. al-Khashiban, c) Fahad H. A. Kheshaiban, d) Fahad H. A. Kheshayban, e) Fahad H. A.al-Khosiban, f) Fahad H. A. Khasiban, g) Fahd Muhammad ‘Abd Al-‘Aziz al-Khashayban h) Fahd Muhammad’Abd al-‘Aziz al-Khushayban, i) Fahad al-Khashiban, j) Fahd Khushaiban, k) Fahad Muhammad A. al-Khoshiban, l) Fahad Mohammad A. al-Khoshiban, m) Abu Thabit, n) Shaykh Abu Thabit, o) Shaykh Thabet, p) Abu Abdur Rahman, q) Abdur Abu Rahman). Dátum narodenia: 16.10.1966. Miesto narodenia: Unaizah, Saudská Arábia. Ďalšie informácie: zapojený do financovania a poskytovania inej pomoci skupine Abu Sayyaf“ sa pod nadpisom, „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

„Fahd Muhammad ‘Abd Al-‘Aziz Al-Khashiban (alias a) Fahad H. A. Khashayban, b) Fahad H. A. al-Khashiban, c) Fahad H. A. Kheshaiban, d) Fahad H. A. Kheshayban, e) Fahad H. A. al-Khosiban, f) Fahad H. A. Khasiban, g) Fahd Muhammad ‘Abd Al-‘Aziz al-Khashayban h) Fahd Muhammad’Abd al-‘Aziz al-Khushayban, i) Fahad al-Khashiban, j) Fahd Khushaiban, k) Fahad Muhammad A. al-Khoshiban, l) Fahad Mohammad A. al-Khoshiban, m) Fahad Mohammad Abdulaziz Alkhoshiban, n) Abu Thabit, o) Shaykh Abu Thabit, p) Shaykh Thabet, q) Abu Abdur Rahman, (r) Abdur Abu Rahman). Dátum narodenia: 16.10.1966. Miesto narodenia: Oneiza, Saudská Arábia. Číslo pasu: G477835 (vydaný 26.6.2006, jeho platnosť sa skončí 3.5.2011). Štátna príslušnosť: Saudská Arábia. Ďalšie informácie: zapojený do financovania a poskytovania inej pomoci skupine Abu Sayyaf.“

(3)

Záznam „Abdul Rahim Al-Talhi (alias a) ‘Abdul-Rahim Hammad al-Talhi, b) Abd’ Al-Rahim Hamad al-Tahi, c) Abdulrheem Hammad A Altalhi, d) Abe Al-Rahim al-Talahi, e) Abd Al-Rahim Al Tahli, f) ‘Abd al-Rahim al-Talhi, g) Abdulrahim Al Tahi, h) Abdulrahim al-Talji, i) ‘Abd-Al-Rahim al Talji, j) Abdul Rahim, k) Abu Al Bara’a Al Naji, l) Shuwayb Junayd). Adresa: Buraydah, Saudská Arábia. Dátum narodenia: 8.12.1961. Miesto narodenia: Al-Taif, Saudská Arábia. Číslo cestovného pasu: F275043, vydaný 29.5.2004, jeho platnosť sa skončí 5.4.2009. Štátna príslušnosť: Saudská Arábia. Ďalšie informácie: zapojený do financovania, dodávok zbraní a poskytovania inej pomoci skupine Abu Sayyaf“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

„Abdul Rahim Al-Talhi (alias a) ‘Abdul-Rahim Hammad al-Talhi, b) Abd’ Al-Rahim Hamad al-Tahi, c) Abdulrheem Hammad A Altalhi, d) Abe Al-Rahim al-Talahi, e) Abd Al-Rahim Al Tahli, f) ‘Abd al-Rahim al-Talhi, g) Abdulrahim Al Tahi, h) Abdulrahim al-Talji, i) ‘Abd-Al-Rahim al Talji, j) Abdul Rahim Hammad Ahmad Al-Talhi, k) Abdul Rahim, l) Abu Al Bara’a Al Naji, m) Shuwayb Junayd). Adresa: Buraydah, Saudská Arábia. Dátum narodenia: 8.12.1961. Miesto narodenia: Al-Shefa, Al-Taif, Saudská Arábia. Číslo pasu: F275043 (vydaný 29.5.2004, jeho platnosť sa skončí 5.4.2009). Štátna príslušnosť: Saudská Arábia. Ďalšie informácie: zapojený do financovania, dodávok zbraní a poskytovania inej pomoci skupine Abu Sayyaf.“

(4)

Záznam „Muhammad ‘Abdallah Salih Sughayr (alias a) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Sughayir, b) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Sughaier, c) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Sughayer, d) Mohd Al-Saghir, e) Muhammad Al-Sugayer, f) Muhammad ’Abdallah Salih Al-Sughair, g) Muhammad ‘Abdallah Salih Al-Sugair, h) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Suqayr, i) Abu Bakr, j) Abu Abdullah). Dátum narodenia: a) 20.8.1972, b) 10.8.1972. Miesto narodenia: Al-Karawiya, Saudská Arábia. Ďalšie informácie: zapojený do financovania, dodávok zbraní, náboru a poskytovania inej pomoci skupine Abu Sayyaf“ sa pod nadpisom „Fyzické osoby“ nahrádza takto:

„Muhammad ‘Abdallah Salih Sughayr (alias a) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Sughayir, b) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Sughaier, c) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Sughayer, d) Mohd Al-Saghir, e) Muhammad Al-Sugayer, f) Muhammad ’Abdallah Salih Al-Sughair, g) Muhammad ‘Abdallah Salih Al-Sugair, h) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Suqayr, i) Mohammad Abdullah S Ssughayer, j) Abu Bakr, k) Abu Abdullah). Dátum narodenia: a) 20.8.1972, b) 10.8.1972. Miesto narodenia: Al-Karawiya, Oneiza, Saudská Arábia. Číslo pasu: E864131 (vydaný 30.12.2001, jeho platnosť sa skončila 6.11.2006). Štátna príslušnosť: Saudská Arábia. Ďalšie informácie: zapojený do financovania, dodávok zbraní, náboru a poskytovania inej pomoci skupine Abu Sayyaf.“


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Rada

4.3.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 59/12


ROZHODNUTIE RADY

z 25. februára 2008

o uzatvorení Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Egyptskou arabskou republikou

(2008/180/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 170 v spojení s článkom 300 ods. 2 prvým pododsekom prvou vetou a článkom 300 ods. 3 prvým pododsekom,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Komisia dojednala v mene Spoločenstva dohodu o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Egyptskou arabskou republikou (ďalej len „dohoda“).

(2)

S výhradou možného uzatvorenia k neskoršiemu dátumu bola dohoda parafovaná 4. marca 2004 a podpísaná 21. júna 2005 s predbežným vykonávaním odo dňa podpisu.

(3)

Táto dohoda je založená na zásadách spoločných výhod, možnostiach obojstranného prístupu k programom zúčastnených strán a aktivitám dôležitým pri dosahovaní cieľov dohody, zabezpečovaní princípu nediskriminácie a účinnej ochrany duševného vlastníctva a pri spravodlivom rozdelení práv duševného vlastníctva. Účasť na vykonávaní nepriamych činností právnych subjektov so sídlom v Egyptskej arabskej republike sa môže realizovať za podmienok vzťahujúcich sa na právne subjekty v tretích krajinách a ustanovených rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady podľa článku 167 zmluvy, nariadením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (2), a inými príslušnými právnymi predpismi Spoločenstva.

(4)

Dohoda by sa mala uzavrieť spôsobom, ktorým sa zaistí, že jazyky všetkých členských štátov sú autentické. To sa dosiahne vo forme výmeny listov.

(5)

Dohoda by sa mala schváliť,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Týmto sa v mene Spoločenstva schvaľuje Dohoda o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Egyptskou arabskou republikou (3).

Článok 2

Predseda Rady v mene Spoločenstva vydá oznámenie v zmysle článku 7 dohody a je oprávnený vyjadriť súhlas s Egyptskou arabskou republikou vo forme výmeny listov, že text dohody je autentický vo všetkých jazykoch členských štátov po pristúpení v roku 2004 a v roku 2007.

V Bruseli 25. februára 2008

Za Radu

predseda

A. VIZJAK


(1)  Stanovisko z 29. novembra 2007 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1525/2007 (Ú. v. EÚ L 343, 27.12.2007, s. 9).

(3)  Ú. v. EÚ L 182, 13.7.2005, s. 12.


4.3.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 59/14


ROZHODNUTIE RADY

z 25. februára 2008,

ktoré sa týka uzatvorenia Dohody o vedecko-technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Izraelským štátom

(2008/181/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 170 v spojení s článkom 300 ods. 2 prvým pododsekom prvou vetou a článkom 300 ods. 3,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Komisia dojednala v mene Spoločenstva obnovenie dohody o vedecko-technickej spolupráci s Izraelským štátom (ďalej len „dohoda“).

(2)

Dohoda bola v mene Spoločenstva podpísaná 16. júla 2007 v Bruseli, s výhradou jej prípadného uzatvorenia k neskoršiemu dátumu.

(3)

Táto dohoda by sa mala schváliť,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Týmto sa v mene Spoločenstva schvaľuje Dohoda o vedecko-technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Izraelským štátom (2).

Článok 2

Oznámenie ustanovené článkom 5 ods. 2 dohody predloží predseda Rady v mene Spoločenstva.

V Bruseli 25. februára 2008

Za Radu

predseda

A. VIZJAK


(1)  Stanovisko z 25. septembra 2007 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. EÚ L 220, 25.8.2007, s. 5.


4.3.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 59/15


ROZHODNUTIE RADY

z 25. februára 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Rady zo 16. decembra 1980, ktorým sa zriaďuje poradný výbor pre program jadrovej syntézy

(2008/182/Euratom)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 7 štvrtý odsek,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2006/970/Euratom z 18. decembra 2006 o siedmom rámcovom programe Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Euratom) v oblasti jadrového výskumu a aktivít odbornej prípravy (1), ktoré – vychádzajúc z Európskeho výskumného priestoru – predstavuje aj príspevok k budovaniu znalostnej spoločnosti.

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2006/976/Euratom z 19. decembra 2006 o osobitnom programe, ktorým sa vykonáva siedmy rámcový program Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Euratom) v oblasti jadrového výskumu a odbornej prípravy (2007 – 2011) (2), a najmä na jeho článok 7 ods. 2, v ktorom sa ustanovuje, že na účely implementácie špecifického programu pomáha Komisii poradný výbor a že pokiaľ ide o otázky súvisiace s jadrovou syntézou, zloženie tohto výboru a podrobné pracovné pravidlá a postupy platné pre výbor sa stanovia tak, ako je uvedené v rozhodnutí Rady zo 16. decembra 1980, ktorým sa zriaďuje poradný výbor pre program jadrovej syntézy (3) (ďalej len „rozhodnutie Rady zo 16. decembra 1980 a CCE-FU“),

so zreteľom na Akt o pristúpení z roku 2005, a najmä na jeho článok 50,

so zreteľom na rozhodnutie Rady zo 16. decembra 1980, a najmä na jeho odsek 14, ktorým sa ustanovuje systém hlasovania CCE-FU,

keďže:

(1)

CCE-FU prijíma svoje stanoviská na základe systému váženia hlasov, keď konajúc podľa odseku 5 písm. g) rozhodnutia Rady zo 16. decembra 1980 vymedzuje prioritné opatrenia s cieľom prideliť preferenčnú pomoc.

(2)

CCE-FU 21. marca 2007 jednomyseľne odporúčal, aby sa systém váženia hlasov, ktorý by sa mal používať v rámci výboru uvedeného v odseku 14 rozhodnutia Rady zo 16. decembra 1980, aktualizoval tak, aby po pristúpení nových členských štátov zahŕňal ich hlasovacie práva.

(3)

So zreteľom na uvedené skutočnosti je v súčasnosti vhodné zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť rozhodnutie Rady zo 16. decembra 1980,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článok

V odseku 14 rozhodnutia Rady zo 16. decembra 1980 sa dve posledné vety nahrádzajú týmto textom:

„Stanoviská týkajúce sa odseku 5 písm. g) sa prijmú podľa tohto systému váženia hlasov:

Belgicko

2

Bulharsko

2

Česká republika

2

Dánsko

2

Nemecko

5

Estónsko

1

Grécko

2

Španielsko

3

Francúzsko

5

Írsko

2

Taliansko

5

Cyprus

1

Lotyšsko

1

Litva

2

Luxembursko

1

Maďarsko

2

Malta

1

Holandsko

2

Rakúsko

2

Poľsko

3

Portugalsko

2

Rumunsko

2

Slovinsko

1

Slovensko

2

Fínsko

2

Švédsko

2

Spojené kráľovstvo

5

Švajčiarsko

2

Spolu

64

Požadovaná väčšina na prijatie stanoviska je 33 kladných hlasov najmenej 15 delegácií.“

V Bruseli 25. februára 2008

Za Radu

predseda

A. VIZJAK


(1)  Ú. v. EÚ L 400, 30.12.2006, s. 60, opravená verzia v Ú. v. EÚ L 54, 22.2.2007, s. 21.

(2)  Ú. v. EÚ L 400, 30.12.2006, s. 404, opravená verzia v Ú. v. EÚ L 54, 22.2.2007, s. 139.

(3)  Neuverejnené, ale naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím Rady 2005/336/Euratom (Ú. v. EÚ L 108, 29.4.2005, s. 64).


4.3.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 59/17


ROZHODNUTIE RADY

z 28. februára 2008,

ktorým sa vymenúva taliansky náhradník Výboru regiónov

(2008/183/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 263,

so zreteľom na návrh talianskej vlády,

keďže:

(1)

Rada 24. januára 2006 prijala rozhodnutie 2006/116/ES (1), ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2006 do 25. januára 2010.

(2)

V dôsledku skončenia funkčného obdobia pána CONDORELLIHO sa uvoľnilo jedno miesto náhradníka Výboru regiónov.

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Pán Giovanni SPERANZA, Sindaco del Comune di Lamezia Terme, sa vymenúva za náhradníka Výboru regiónov na zvyšný čas funkčného obdobia, ktoré trvá do 25. januára 2010.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 28. februára 2008

Za Radu

predseda

A. VIZJAK


(1)  Ú. v. EÚ L 56, 25.2.2006, s. 75.


4.3.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 59/18


ROZHODNUTIE RADY

z 29. februára 2008,

ktorým sa vymenúva člen Komisie Európskych spoločenstiev

(2008/184/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 215 druhý pododsek,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 128 druhý pododsek,

keďže:

Markos KYPRIANOU listom z 28. februára 2008 doplneným listom z 29. februára 2008 odstúpil z funkcie člena Komisie s platnosťou od polnoci 2. marca 2008. Je potrebné ho nahradiť na zvyšok jeho funkčného obdobia,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Za členku Komisie sa na obdobie od 3. marca 2008 do 31. októbra 2009 vymenúva Androula VASSILIOU.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 3. marca 2008.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 29. februára 2008

Za Radu

predseda

M. COTMAN


Komisia

4.3.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 59/19


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 21. februára 2008

o dodatočných zárukách v obchode s ošípanými v rámci Spoločenstva, pokiaľ ide o Aujeszkého chorobu, a o kritériách na poskytovanie informácií o tejto chorobe

[oznámené pod číslom K(2008) 669]

(kodifikované znenie)

(Text s významom pre EHP)

(2008/185/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 64/432/EHS z 26. júna 1964 o zdravotných problémoch zvierat ovplyvňujúcich obchod s hovädzím dobytkom a ošípanými vo vnútri spoločenstva (1), a najmä na jej článok 8, článok 9 ods. 2 a článok 10 ods. 2,

keďže:

(1)

Rozhodnutie Komisie 2001/618/ES z 23. júla 2001 o dodatočných zárukách v obchode s ošípanými vo vnútri spoločenstva, čo sa týka Aujeszkého choroby, o kritériách na poskytovanie informácií o tejto chorobe a o zrušení rozhodnutia 93/24/EHS a 93/244/EHS (2) bolo opakovane (3) podstatným spôsobom zmenené a doplnené. V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa malo toto rozhodnutie kodifikovať.

(2)

Medzinárodný úrad pre nákazy zvierat (OIE) je medzinárodnou organizáciou, ktorá je na základe Dohody o uplatňovaní hygienických a rastlinolekárskych opatrení podľa GATT 1994 zodpovedná za zavedenie medzinárodných veterinárnych predpisov pre obchod so zvieratami a živočíšnymi výrobkami. Tieto predpisy sú uverejnené v Medzinárodnom veterinárnom zákonníku.

(3)

Kapitola Medzinárodného veterinárneho zákonníka o Aujeszkého chorobe bola podstatne zmenená a doplnená.

(4)

Je potrebné, aby sa upravili dodatočné záruky požadované pri obchode s ošípanými v rámci Spoločenstva, pokiaľ ide o Aujeszkého chorobu, aby sa zabezpečil ich súlad s medzinárodnými pravidlami o tejto chorobe a lepšia kontrola v Spoločenstve.

(5)

Musia sa ustanoviť kritériá o informáciách, ktoré majú členské štáty poskytovať o Aujeszkého chorobe, v súlade s článkom 8 smernice 64/432/EHS.

(6)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Odosielanie ošípaných určených na chov alebo výrobu určených pre členské štáty alebo regióny bez výskytu Aujeszkého choroby vymenované v prílohe I a pochádzajúce z ktoréhokoľvek členského štátu alebo regiónu neuvedeného v prílohe je povolené za týchto podmienok:

1.

Aujeszkého choroba sa povinne musí nahlasovať v členskom štáte pôvodu.

2.

Plán na kontrolu a vyhubenie Aujeszkého choroby spĺňajúci kritériá ustanovené v článku 9 ods. 1 smernice 64/432/EHS sa musí realizovať v členskom štáte alebo v regióne pôvodu pod dozorom kompetentného orgánu. Vhodné opatrenia na prepravu a premiestňovanie ošípaných sa musia realizovať podľa tohto plánu na zabránenie šírenia ochorenia medzi chovmi rôzneho štatútu.

3.

Pokiaľ ide o chov pôvodu ošípaných:

a)

v príslušnom chove nesmel byť zaznamenaný žiadny klinický, patologický alebo sérologický dôkaz Aujeszkého choroby za posledných 12 mesiacov;

b)

v chovoch umiestnených v oblasti 5 km v okolí chovu pôvodu ošípaných nesmel byť zaznamenaný žiadny klinický, patologický alebo sérologický dôkaz Aujeszkého choroby za posledných 12 mesiacov; toto ustanovenie však neplatí, ak sa v týchto posledne uvedených chovoch pravidelne uplatňovali opatrenia na pozorovanie a vyhubenie pod dozorom príslušného orgánu a v súlade s plánom vyhubenia uvedeným v bode 2, a tieto opatrenia účinne zabránili akémukoľvek šíreniu ochorenia do príslušného chovu;

c)

očkovanie proti Aujeszkého chorobe sa nevykonávalo minimálne počas posledných 12 mesiacov;

d)

ošípané sa podrobili aspoň pri dvoch príležitostiach s intervalom aspoň štyroch mesiacov sérologickému prieskumu na prítomnosť protilátok ADV-gE alebo ADV-gB, alebo ADV-gD, alebo proti celému vírusu Aujeszkého choroby. Takáto prehliadka musela ukázať prítomnosť Aujeszkého ochorenia a to, že u očkovaných ošípaných sa nevyskytli protilátky gE;

e)

ošípané neboli zaradené z chovov s nižším zdravotným štatútom zvierat, pokiaľ ide o Aujeszkého chorobu za predchádzajúcich 12 mesiacov, pokiaľ neboli otestované vzhľadom na Aujeszkého chorobu s negatívnymi výsledkami.

4.

Ošípané, ktoré sa majú premiestniť:

a)

neboli očkované;

b)

boli držané izolovane v ustajnení schválenom kompetentným orgánom, počas doby 30 dní pred premiestnením, a to takým spôsobom, že sa zabránilo každému riziku rozšírenia Aujeszkého choroby na tieto ošípané;

c)

museli žiť v chove pôvodu alebo v chove rovnocenného štatútu od narodenia a pobudli v chove pôvodu najmenej:

i)

30 dní v prípade ošípaných určených na výrobu;

ii)

90 dní v prípade ošípaných určených na chov;

d)

podrobili sa s negatívnymi výsledkami najmenej dvom sérologickým skúškam na ADV-gB alebo ADV-gD alebo na celý vírus Aujeszkého choroby, s odstupom najmenej 30 dní medzi každou skúškou. V prípade ošípaných mladších ako štyri mesiace sa však tiež môže použiť sérologická skúška na ADV-gE. Odber vzorky pre poslednú skúšku sa musí uskutočniť počas 15 dní pred odoslaním. Počet ošípaných testovaných v izolačnej jednotke musí postačovať na zistenie:

i)

2 % sérologickej prevalencie s 95 % istotou v izolačnej jednotke v prípade ošípaných určených na výrobu;

ii)

0,1 % sérologickej prevalencie s 95 % istotou v izolačnej jednotke v prípade ošípaných určených na chov.

Prvý z tých dvoch testov však nebude potrebný, ak:

i)

sa v rámci plánu uvedeného v bode 2 vykonal sérologický prieskum v chove pôvodu medzi 45. a 170. dňom pred odoslaním, ktorý preukázal absenciu protilátok proti Aujeszkého chorobe a že očkované ošípané boli bez výskytu protilátok gE;

ii)

ošípané, ktoré sa majú premiestniť, žili v chove pôvodu od narodenia;

iii)

do chovu pôvodu sa nepremiestnili žiadne ošípané, pokiaľ boli ošípané na premiestnenie držané v izolácii.

Článok 2

Odosielanie ošípaných určených na zabitie s miestom určenia pre členské štáty alebo regióny bez výskytu Aujeszkého choroby vymenované v prílohe I a pochádzajúce z ktoréhokoľvek členského štátu alebo regiónu neuvedeného v prílohe je povolené za týchto podmienok:

1.

Aujeszkého choroba sa povinne musí nahlasovať v členskom štáte pôvodu;

2.

plán na kontrolu a vyhubenie Aujeszkého choroby, spĺňajúci kritériá ustanovené v článku 1 bode 2, sa uskutočňuje v členskom štáte alebo v regióne pôvodu ošípaných;

3.

všetky predmetné ošípané sa musia prepravovať priamo na bitúnok miesta určenia a buď:

a)

pochádzajú z chovu, ktorý spĺňa podmienky ustanovené v článku 1 bode 3; alebo

b)

boli očkované proti Aujeszkého chorobe najmenej 15 dní pred ich odoslaním a pochádzajú z chovu pôvodu, kde:

i)

sa v rámci plánu uvedeného v bode 2 pravidelne uplatňovali opatrenia na pozorovanie a vyhubenie Aujeszkého choroby pod dozorom kompetentného orgánu počas predchádzajúcich 12 mesiacov;

ii)

zotrvali najmenej počas 30 dní pred odoslaním a kde sa nezistil žiadny klinický alebo patologický dôkaz tejto choroby v čase vypĺňania zdravotného osvedčenia uvedeného v článku 7, alebo

c)

neboli zaočkované a prichádzajú z chovu, kde:

i)

v rámci plánu uvedeného v bode 2 sa pravidelne uplatňovali opatrenia na pozorovanie a vyhubenie Aujeszkého choroby pod dozorom kompetentného orgánu počas predchádzajúcich 12 mesiacov a nebol zaznamenaný žiadny klinický, patologický alebo sérologický dôkaz Aujeszkého choroby za posledných šesť mesiacov;

ii)

očkovanie proti Aujeszkého chorobe a zaradenie očkovaných ošípaných zakázali kompetentné orgány, keďže chov je v procese dosiahnutia najvyššieho štatútu, pokiaľ ide o Aujeszkého chorobu v súlade s plánom uvedeným v bode 2;

iii)

žili už najmenej 90 dní pred odoslaním.

Článok 3

Ošípané určené na chov s miestom určenia pre členské štáty alebo regióny vymenované v prílohe II, kde sa uskutočňujú schválené programy vyhubenia Aujeszkého choroby, musia buď:

1.

pochádzať z členských štátov alebo regiónov vymenovaných v prílohe I, alebo

2.

pochádzať z:

a)

členských štátov alebo regiónov vymenovaných v prílohe II a

b)

z chovu, ktorý spĺňa požiadavky článku 1 bodu 3, alebo

3.

spĺňať tieto podmienky:

a)

Aujeszkého choroba sa povinne musí nahlasovať v členskom štáte pôvodu;

b)

plán na kontrolu a vyhubenie Aujeszkého choroby, spĺňajúci kritériá ustanovené v článku 1 bode 2, sa uskutočňuje v členskom štáte alebo v regióne pôvodu ošípaných;

c)

v chove pôvodu predmetných ošípaných nesmel byť zaznamenaný žiadny klinický, patologický alebo sérologický dôkaz Aujeszkého choroby za posledných 12 mesiacov;

d)

ošípané boli izolované v ustajnení schválenom kompetentným orgánom, počas doby 30 dní pred premiestnením, a držané izolovane takým spôsobom, že sa zabránilo akémukoľvek riziku rozšírenia Aujeszkého choroby;

e)

ošípané sa podrobili s negatívnymi výsledkami sérologickej skúške na prítomnosť protilátok gE. Odber vzorky pre poslednú skúšku sa musí uskutočniť počas 15 dní pred odoslaním. Počet testovaných ošípaných musí postačovať na zistenie 2 % sérologickej prevalencie s 95 % istotou u týchto ošípaných;

f)

ošípané museli žiť v chove pôvodu alebo v chove rovnocenného štatútu od narodenia a pobudli v chove pôvodu najmenej 90 dní.

Článok 4

Ošípané určené na výrobu s miestom určenia pre členské štáty alebo regióny vymenované v prílohe II, kde sa uskutočňujú schválené programy vyhubenia Aujeszkého choroby, musia buď:

1.

pochádzať z členských štátov alebo regiónov vymenovaných v prílohe I, alebo

2.

pochádzať z:

a)

členských štátov alebo regiónov vymenovaných v prílohe II a

b)

z chovu, ktorý spĺňa požiadavky článku 1 bodu 3, alebo

3.

spĺňať tieto podmienky:

a)

Aujeszkého choroba sa povinne musí nahlasovať v členskom štáte pôvodu;

b)

plán na kontrolu a vyhubenie Aujeszkého choroby, spĺňajúci kritériá ustanovené v článku 1 bode 2, sa uskutočňuje v členskom štáte alebo v regióne pôvodu ošípaných;

c)

v chove pôvodu ošípaných nesmel byť zaznamenaný žiadny klinický, patologický alebo sérologický dôkaz Aujeszkého choroby za posledných 12 mesiacov;

d)

sérologický prieskum na Aujeszkého chorobu preukazujúci jej neprítomnosť a že očkované ošípané boli bez výskytu protilátok gE, sa uskutočnil v chove pôvodu medzi 45. a 170. dňom pred odoslaním;

e)

ošípané určite žili v chove pôvodu od narodenia alebo pobudli v takýchto chovoch najmenej 30 dní po zaradení z chovu rovnocenného štatútu, kde sa vykonal sérologický prieskum rovnocenný tomu, ktorý je uvedený vyššie v písmene d).

Článok 5

Sérologické skúšky vykonávané s cieľom pozorovania alebo zisťovania Aujeszkého choroby u ošípaných v súlade s týmto rozhodnutím musia spĺňať normy ustanovené v prílohe III.

Článok 6

Bez toho, aby bol dotknutý článok 10 ods. 3 smernice 64/432/EHS, musí každý členský štát v súlade s jednotnými kritériami ustanovenými v prílohe IV poskytovať informácie o výskyte Aujeszkého choroby vrátane podrobností o programoch na pozorovanie a vyhubenie prebiehajúcich v členských štátoch vymenovaných v prílohe II a v ostatných členských štátoch alebo regiónoch nevymenovaných v uvedenej prílohe, ak sa v nich realizujú programy na pozorovanie a vyhubenie.

Článok 7

1.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia ustanovené v legislatíve Spoločenstva týkajúcej sa zdravotných osvedčení, úradný veterinárny lekár sa pred vyplnením časti C zdravotného osvedčenia požadovaného podľa smernice 64/432/EHS, pokiaľ ide o zvieratá druhov ošípaných s miestom určenia pre členské štáty alebo regióny vymenované v prílohe I alebo II, presvedčí:

a)

o štatúte chovu a členského štátu alebo regiónu pôvodu predmetných ošípaných, pokiaľ ide o Aujeszkého chorobu;

b)

v prípade, že ošípané nepochádzajú z členského štátu alebo regiónu bez výskytu ochorenia, o štatúte chovu a členského štátu alebo regiónu miesta určenia pre predmetné ošípané, pokiaľ ide o Aujeszkého chorobu;

c)

o tom, že predmetné ošípané spĺňajú podmienky ustanovené v tomto rozhodnutí.

2.   Pre zvieratá druhov ošípaných s miestom určenia pre členské štáty alebo regióny vymenované v prílohe I alebo II sa certifikácia podľa odseku 4 oddielu C zdravotného osvedčenia uvedeného v odseku 1 dokončí a doplní takto:

a)

v prvej zarážke, pred slovom „choroba:“ sa musí pridať slovo „Aujeszkého“;

b)

v druhej zarážke sa urobí odkaz na toto rozhodnutie. V tom istom riadku sa číslo článku tohto rozhodnutia, ktoré sa vzťahuje na predmetné ošípané, uvedie medzi zátvorkami.

Článok 8

Členské štáty musia zabezpečiť, aby sa ošípané s miestom určenia pre členské štáty alebo regióny vymenované v prílohe I alebo II, pri preprave nedostali počas prepravy alebo tranzitu do kontaktu s ošípanými odlišného alebo neznámeho štatútu, pokiaľ ide o Aujeszkého chorobu.

Článok 9

Rozhodnutie 2001/618/ES sa zrušuje.

Odkazy na zrušené rozhodnutie sa považujú za odkazy na toto rozhodnutie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe VI.

Článok 10

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 21. februára 2008

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES 121, 29.7.1964, s. 1977/64. Smernica naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím Komisie 2007/729/ES (Ú. v. EÚ L 294, 13.11.2007, s. 26).

(2)  Ú. v. ES L 215, 9.8.2001, s. 48. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2007/729/ES.

(3)  Pozri prílohu V.


PRÍLOHA I

Členské štáty alebo ich regióny, ktoré sú bez výskytu Aujeszkého choroby a v ktorých je očkovanie zakázané

Kód ISO

Členský štát

Regióny

CZ

Česká republika

všetky regióny

DK

Dánsko

všetky regióny

DE

Nemecko

všetky regióny

FR

Francúzsko

departementy Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d’Or, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nièvre, Oise, Orne, Paris, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines

CY

Cyprus

celé územie

LU

Luxembursko

všetky regióny

AT

Rakúsko

celé územie

SK

Slovensko

všetky regióny

FI

Fínsko

všetky regióny

SE

Švédsko

všetky regióny

UK

Spojené kráľovstvo

všetky regióny v Anglicku, Škótsku a vo Walese


PRÍLOHA II

Členské štáty alebo ich regióny, v ktorých sa realizujú schválené programy na kontrolu Aujeszkého choroby

Kód ISO

Členský štát

Regióny

BE

Belgicko

celé územie

ES

Španielsko

územie autonómnych oblastí Galícia, País Vasco, Astúria, Kantábria, Navarra, La Rioja

územie provincií León, Zamora, Palencia, Burgos, Valladolid a Ávila v autonómnej oblasti Castilla y León

územie provincie Las Palmas na Kanárskych ostrovoch

FR

Francúzsko

departementy Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan a Nord.

IT

Taliansko

provincia Bolzano

NL

Holandsko

celé územie


PRÍLOHA III

Normy pre sérologické testy Aujeszkého choroby. Protokol pre analýzu imunosorbentu súvisiacu s enzýmom (ELISA) na zisťovanie protilátok proti vírusu Aujeszkého choroby (celý vírus), na glykoproteín B (ADV-gB), na glykoproteín D (ADV-gD) alebo na glykoproteín E (ADV-gE)

1.

Ústavy vymenované v odseku 2 písm. d) vyhodnotia testy Elisa ADV-gE a sety proti kritériám v odseku 2 písm. a), b) a c). Kompetentný orgán v každom členskom štáte zabezpečí, aby sa zaregistrovali iba tie sety Elisa ADV-gE, ktoré spĺňajú tieto normy. Prešetrenia vymenované v odseku 2 písm. a) a b) sa musia vykonať pred schválením testu a prešetrenie v odseku 2 písm. c) sa musí potom vykonať na každej šarži.

2.

Štandardizácia, citlivosť a špecifičnosť skúšky

a)

Citlivosť skúšky musí mať takú úroveň, aby výsledok nasledujúcich referenčných sér Spoločenstva bol pozitívny:

referenčné sérum Spoločenstva ADV 1 pri zriedení 1 : 8,

referenčné sérum Spoločenstva ADV-gE A,

referenčné sérum Spoločenstva ADV-gE B,

referenčné sérum Spoločenstva ADV-gE C,

referenčné sérum Spoločenstva ADV-gE D,

referenčné sérum Spoločenstva ADV-gE E,

referenčné sérum Spoločenstva ADV-gE F.

b)

Špecifičnosť skúšky musí mať takú úroveň, aby výsledok nasledujúcich referenčných sér Spoločenstva bol negatívny:

referenčné sérum Spoločenstva ADV-gE G,

referenčné sérum Spoločenstva ADV-gE H,

referenčné sérum Spoločenstva ADV-gE J,

referenčné sérum Spoločenstva ADV-gE K,

referenčné sérum Spoločenstva ADV-gE L

referenčné sérum Spoločenstva ADV-gE M,

referenčné sérum Spoločenstva ADV-gE N,

referenčné sérum Spoločenstva ADV-gE O,

referenčné sérum Spoločenstva ADV-gE P,

referenčné sérum Spoločenstva ADV-gE Q.

c)

Pri kontrole šarže musí mať referenčné sérum Spoločenstva ADV 1 pozitívny výsledok pri zriedení 1 : 8 a jedno z referenčných sér Spoločenstva ADV-gE G až ADV-gE Q, ktoré sú vymenované v písmene b), musí mať negatívny výsledok.

Pri kontrole šarže setov ADV-gB a ADV-gD musí mať referenčné sérum Spoločenstva ADV 1 pozitívny výsledok pri zriedení 1 : 2 a referenčné sérum Spoločenstva Q uvedené v písmene b) by malo mať negatívny výsledok.

d)

Uvedené ústavy budú okrem toho zodpovedné za kontrolu kvality metódy ELISA v každom členskom štáte, a najmä za výrobu a štandardizáciu národných referenčných sér podľa referenčných sér Spoločenstva.

AT

AGES: Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH — Institut für veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling (Austrian Agency for Health and Consumer Protection — Institute for veterinary investigations Mödling)

Robert Koch-Gasse 17

A-2340 Mödling

Tel.: +43 (0) 505 55-38112

Fax: +43 (0) 505 55-38108

E-mail: vetmed.moedling@ages.at

BE

CODA — CERVA — VAR

Veterinary and Agrochemical Research Centre

Groeselenberg 99

B-1180 Brussels

CY

State Veterinary Laboratory

Veterinary Services

1417 Athalassa

Nicosia

CZ

DE

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

Standort Wusterhausen

Seestraße 55

D-16868 Wusterhausen

Tel.: + 49 33979 80-0

Fax: + 49 33979 80-200

DK

National Veterinary Institute, Technical University of Denmark

Lindholm

DK-4771 Kalvehave

EE

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

Kreutzwaldi 30, 51006 Tartu, Estonia

Tel.: + 372 7 386 100

Faks: + 372 7 386 102

E-mail: info@vetlab.ee

ES

Laboratorio Central de Sanidad Animal de Algete

Carretera de Algete, km 8

Algete 28110 (Madrid)

Tel.: +34 916 290 300

Fax: +34 916 290 598

E-mail: lcv@mapya.es

FI

Finnish Food Safety Authority

Animal Diseases and Food Safety Research

Mustialankatu 3

FI-00790 Helsinki, Finland

E-mail: info@evira.fi

Tel: +358 20 772 003 (exchange)

Fax: +358 20 772 4350

FR

Laboratoire d’études et de recherches avicoles, porcines et piscicoles

AFSSA site de Ploufragan/Brest —

LERAPP

BP 53

22440 Ploufragan

UK

Veterinary Laboratories Agency

New Haw, Addlestone, Weybridge

Surrey KT15 3NB, UK

Tel. (44-1932) 341111

Fax: (44-1932) 347046

GR

Centre of Athens Veterinary Institutes

25 Neapoleos Street,

GR-153 10 Agia Paraskevi Attiki

Tel.: +30 2106010903

HU

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság

Central Agricultural Office, Veterinary Diagnostic Directorate

Address: 1149 Budapest, Tábornok u. 2.

Mailing Address: 1581 Budapest, 146. Pf. 2.

Tel.: +36 1 460-6300

Fax: +36 1 252-5177

E-mail: titkarsag@oai.hu

IE

Virology Division

Central Veterinary Research Laboratory

Department of Agriculture and Food Laboratories

Backweston Campus

Stacumny Lane

Celbridge

Co. Kildare

IT

Centro di referenza nazionale per la malattia di Aujeszky —

Pseudorabbia c/o Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna,

Via Bianchi, 9;

25124 Brescia

LT

National Veterinary Laboratory

(Nacionalinė veterinarijos laboratorija)

J. Kairiūkščio 10

LT-08409 Vilnius

LU

CODA — CERVA — VAR

Veterinary and Agrochemical Research Centre

Groeselenberg 99

B-1180 Brussels

LV

Nacionālais diagnostikas centrs

(National Diagnostic Centre)

Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076

Tel.: +371 7620526

Fax: +371 7620434

E-mail: ndc@ndc.gov.lv

MT

NL

Centraal Instituut voor Dierziekte Controle

CIDC-Lelystad

Hoofdvestiging: Houtribweg 39

Nevenvestiging: Edelhertweg 15

Postbus 2004

8203 AA Lelystad

PL

Laboratory Departement of Swine Diseases

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut

Badawczy

al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy

Tel.: +48 81 889 30 00

Fax: +48 81 886 25 95

E-mail: sekretariat@piwet.pulawy.pl

PT

Laboratório Nacional de Investigação Veterinária (LNIV)

Estrada de Benfica, 701

P-1549-011 Lisboa

SE

Statens veterinärmedicinska anstalt

Department of Virology

S-751 89 Uppsala

Tfn (46-18) 67 40 00

Fax (46-18) 67 44 67

SI

Univerza v Ljubljani

Veterinarska fakulteta

Nacionalni veterinarski inštitut

Gerbičeva 60,

SI-1000 Ljubljana

SK

Štátny veterinárny ústav

Pod dráhami 918

960 86 Zvolen

Slovenska republika


PRÍLOHA IV

Kritériá pre informácie, ktoré sa musia poskytnút' pri výskyte Aujeszkého choroby (ACH) a pre plány na pozorovanie a vyhubenie tejto choroby, ktoré sa musia poskytnút' v súlade s článkom 8 smernice Rady 64/432/EHS

1.

Členkský štát: …

2.

Dátum: …

3.

Obdobie, za ktoré sa podáva správa: …

4.

Počet chovov, kde sa zistila ACH pomocou klinických, sérologických alebo virologických vyšetrení: …

5.

Informácie o očkovaní proti ACH, sérologických vyšetreniach a kategorizácii chovov (vyplňte prosím pripojenú tabul'ku):

Región

Počet chovov s ošípanými

Počet chovov s ošípanými, kde prebieha program ACH (1)

Počet chovov s ošípanými neinfikovaných ACH

(s očkovaním) (2)

Počet chovov s ošípanými bez výskytu ACH

(bez očkovania) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu

 

 

 

 

6.

Dalšie informácie o sérologickom pozorovani v inseminačných staniciach, na účely vývozu, v rámci iných schém pozorovania atd'.: …


(1)  Program pod dozorom kompetentného orgánu.

(2)  Chovy s ošípanými, kde sa vykonali sérologické testy na ACH s negatívnymi výsledkami v súlade s úradným programom ACH, a kde sa aplikovalo očkovanie počas predchádzajúcich 12 mesiacov.

(3)  Chovy s ošipanými, ktoré splňajú podmienky článku 1 ods. 3.


PRÍLOHA V

ZRUŠENÉ ROZHODNUTIE SO ZOZNAMOM NESKORŠÍCH ZMIEN A DOPLNENÍ

rozhodnutie Komisie 2001/618/ES

(Ú. v. ES L 215, 9.8.2001, s. 48)

 

rozhodnutie Komisie 2001/746/ES

(Ú. v. ES L 278, 23.10.2001, s. 41)

iba pokiaľ ide o odkaz na rozhodnutie 2001/618/ES v článku 1

rozhodnutie Komisie 2001/905/ES

(Ú. v. ES L 335, 19.12.2001, s. 22)

iba pokiaľ ide o odkaz na rozhodnutie 2001/618/ES v článku 2

rozhodnutie Komisie 2002/270/ES

(Ú. v. ES L 93, 10.4.2002, s. 7)

iba článok 3

rozhodnutie Komisie 2003/130/ES

(Ú. v. EÚ L 52, 27.2.2003, s. 9)

 

rozhodnutie Komisie 2003/575/ES

(Ú. v. EÚ L 196, 2.8.2003, s. 41)

 

rozhodnutie Komisie 2004/320/ES

(Ú. v. EÚ L 102, 7.4.2004, s. 75)

iba odkazy v článku 2 a príloha II

rozhodnutie Komisie 2005/768/ES

(Ú. v. EÚ L 290, 4.11.2005, s. 27)

 

rozhodnutie Komisie 2006/911/ES

(Ú. v. EÚ L 346, 9.12.2006, s. 41)

iba pokiaľ ide o odkaz na rozhodnutie 2001/618/ES v článku 1 a bod 12 prílohy

rozhodnutie Komisie 2007/603/ES

(Ú. v. EÚ L 236, 8.9.2007, s. 7)

 

rozhodnutie Komisie 2007/729/ES

(Ú. v. EÚ L 294, 13.11.2007, s. 26)

iba pokiaľ ide o odkaz na rozhodnutie 2001/618/ES v článku 1 a bod 10 prílohy


PRÍLOHA VI

Tabuľka zhody

Rozhodnutie 2001/618/ES

Toto rozhodnutie

článok 1 písm. a) a b)

článok 1 body 1 a 2

článok 1 písm. c) prvá až piata zarážka

článok 1 bod 3 písm. a) až e)

článok 1 písm. d) prvá až štvrtá zarážka

článok 1 bod 4 písm. a) až d)

článok 2 písm. a) a b)

článok 2 body 1 a 2

článok 2 písm. c) prvá až tretia zarážka

článok 2 bod 3 písm. a) až c)

článok 3 písm. a)

článok 3 bod 1

článok 3 písm. b) prvá a druhá zarážka

článok 3 bod 2 písm. a) a b)

článok 3 písm. c) prvá až šiesta zarážka

článok 3 bod 3 písm. a) až f)

článok 4 písm. a)

článok 4 bod 1

článok 4 písm. b) prvá a druhá zarážka

článok 4 bod 2 písm. a) a b)

článok 4 písm. c) prvá až piata zarážka

článok 4 bod 3 písm. a) až e)

články 5 až 8

články 5 až 8

článok 9

článok 10

článok 9

článok 11

článok 10

prílohy I až IV

prílohy I až IV

príloha V

príloha VI


III Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

4.3.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 59/31


SPOLOČNÁ POZÍCIA RADY 2008/186/SBZP

z 3. marca 2008,

ktorou sa mení a dopĺňa spoločná pozícia 2003/495/SZBP o Iraku

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 15,

keďže:

(1)

Rada 7. júla 2003 prijala spoločnú pozíciu 2003/495/SZBP (1) o Iraku na vykonanie rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (BR OSN) č. 1483 (2003).

(2)

BR OSN prijala 18. decembra 2007 rezolúciu č. 1790 (2007), ktorou rozhodla okrem iného o tom, že osobitné opatrenia týkajúce sa výnosov za vývoz ropy, ropných výrobkov a zemného plynu z Iraku a imunity určitých irackých aktív voči súdnym konaniam, ako je uvedené v rezolúcii BR OSN č. 1483 (2003) a v rezolúcii BR OSN č. 1546 (2004), sa majú uplatňovať do 31. decembra 2008.

(3)

Spoločná pozícia 2003/495/SZBP by sa preto mala zmeniť a doplniť.

(4)

Na vykonávanie určitých opatrení je potrebná akcia Spoločenstva,

PRIJALA TÚTO SPOLOČNÚ POZÍCIU:

Článok 1

Spoločná pozícia 2003/495/SZBP sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

článok 4 sa nahrádza takto:

„Článok 4

Všetky výnosy pochádzajúce z celého vývozného predaja ropy, ropných výrobkov a zemného plynu z Iraku sa od 22. mája 2003 ukladajú do Rozvojového fondu pre Irak podľa podmienok ustanovených v rezolúcii BR OSN č.1483 (2003).“;

2.

v článku 5 sa dopĺňa tento odsek:

„4.   Výsady a imunity uvedené v odseku 1 a v odseku 2 písm. a) a b) sa neuplatňujú na žiadne konečné súdne rozhodnutie vyplývajúceho zo zmluvných záväzkov, ktoré Irak prevzal po 30. júni 2004.“;

3.

v článku 7 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Články 4 a 5 sa uplatňujú do 31. decembra 2008.“.

Článok 2

Článok 2 spoločnej pozície 2004/553/SBZP sa zrušuje.

Článok 3

Táto spoločná pozícia nadobúda účinnosť dňom jej prijatia.

Článok 4

Táto spoločná pozícia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. marca 2008

Za Radu

predseda

J. PODOBNIK


(1)  Ú. v. EÚ L 169, 8.7.2003, s. 72. Spoločná pozícia naposledy zmenená a doplnená spoločnou pozíciou 2004/553/SZBP (Ú. v. EÚ L 246, 20.7.2004, s. 32).


4.3.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 59/32


SPOLOČNÁ POZÍCIA RADY 2008/187/SZBP

z 3. marca 2008

o reštriktívnych opatreniach voči nezákonnej vláde Anjouanu v Komorskom zväze

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, najmä na jej článok 15,

keďže:

(1)

Predseda komisie Africkej únie (AÚ) v liste generálnemu tajomníkovi/vysokému predstaviteľovi z 25. októbra 2007 požiadal Európsku úniu a jej členské štáty o podporu pre sankcie, ktoré sa Mierová a bezpečnostná rada Africkej únie 10. októbra 2007 rozhodla uvaliť na nezákonné orgány Anjouanu v Komorskom zväze vzhľadom na neuspokojivý priebeh prezidentských volieb.

(2)

Európska únia by mala podporiť rozhodnutie AÚ zaviesť sankcie voči nezákonnej vláde Anjouanu a osobám, ktoré sú s ňou spojené, ako odpoveď na pretrvávajúcu neochotu pracovať na vytvorení podmienok, ktoré by viedli k stabilite a zmiereniu na Komorách, ako aj s cieľom prinútiť nezákonné orgány Anjouanu akceptovať konanie nových volieb, ktoré budú vierohodné, transparentné, a ktoré prebehnú riadnym spôsobom.

(3)

Na zavedenie určitých opatrení je potrebná akcia Spoločenstva,

PRIJALA TÚTO SPOLOČNÚ POZÍCIU:

Článok 1

1.   Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia, aby zabránili vstupu na svoje územia, ako aj prechodu cez tieto územia, členom nezákonnej vlády Anjouanu v Komorskom zväze (ďalej len „Anjouan“), ako aj osobám, ktoré sa s ňou spájajú a ktoré sa uvádzajú v prílohe.

2.   Odsek 1 neukladá členským štátom povinnosť odmietnuť vstup na svoje územie svojim vlastným štátnym príslušníkom.

3.   Odsekom 1 nie sú dotknuté prípady, v ktorých je členský štát viazaný povinnosťou podľa medzinárodného práva, a to:

a)

ako hostiteľská krajina medzinárodnej medzivládnej organizácie;

b)

ako hostiteľská krajina medzinárodnej konferencie zvolanej Organizáciou Spojených národov alebo pod jej záštitou;

c)

podľa mnohostrannej dohody, ktorou sa priznávajú výsady a imunity; alebo

d)

podľa Zmluvy o zmierení z roku 1929 (Lateránska dohoda), ktorú uzavrela Svätá stolica (Vatikánsky mestský štát ) a Taliansko.

4.   Odsek 3 sa uplatňuje aj v prípade, ak je členský štát hostiteľskou krajinou Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).

5.   Rada bude náležite informovaná o všetkých prípadoch, v ktorých členské štáty udelia výnimku podľa odsekov 3 alebo 4.

6.   Členské štáty môžu udeliť výnimky z opatrení uložených v odseku 1, ak je cestovanie odôvodnené na základe naliehavej humanitárnej potreby, alebo na základe účasti na medzivládnych stretnutiach vrátane tých, ktoré sú podporované Európskou úniou, kde sa vedie politický dialóg, ktorý priamo presadzuje demokraciu, ľudské práva a právny štát v Anjouane.

7.   Členský štát, ktorý si želá udeliť výnimky uvedené v odseku 6, to písomne oznámi Rade. Výnimka sa považuje za udelenú, ak jeden alebo viac členov Rady nevznesie písomne námietku do dvoch pracovných dní od doručenia oznámenia o navrhovanej výnimke. V prípade, že jeden alebo viac členov Rady vznesie námietku, Rada môže kvalifikovanou väčšinou hlasov rozhodnúť o udelení navrhovanej výnimky.

8.   V prípadoch, v ktorých členský štát povolí osobám uvedeným na zozname v prílohe vstup na svoje územie alebo prechod cez svoje územie podľa odsekov 3, 4, 6 a 7, toto povolenie sa obmedzí na účel, na ktorý sa udeľuje, a na osoby, ktorých sa týka.

Článok 2

1.   Všetky finančné prostriedky a hospodárske zdroje, ktoré vlastnia, majú v držbe alebo kontrolujú jednotliví členovia nezákonnej vlády Anjouanu, akékoľvek fyzické alebo právnické osoby, subjekty alebo orgány, ktoré sa s nimi spájajú, ako sa uvádzajú v prílohe, sa zmrazia.

2.   Fyzickým alebo právnickým osobám, subjektom alebo orgánom uvedeným v prílohe sa neposkytnú žiadne finančné prostriedky ani hospodárske zdroje, priamo ani nepriamo, ani v ich prospech.

3.   Príslušný orgán môže povoliť uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov alebo sprístupnenie určitých finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov za podmienok, ktoré považuje za vhodné, potom, ako určí, že dané finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sú:

a)

nevyhnutné na uspokojenie základných potrieb osôb uvedených v prílohe a ich nezaopatrených rodinných príslušníkov vrátane platieb za potraviny, nájom alebo hypotéku, lieky a lekárske ošetrenie, úhrady daní, poistného a poplatkov za verejnoprospešné služby;

b)

určené výlučne na zaplatenie primeraných poplatkov odborníkom a úhradu výdavkov, ktoré vznikli v súvislosti s poskytnutím právnych služieb;

c)

určené výhradne na úhradu poplatkov alebo servisných poplatkov za bežné vedenie a udržiavanie zmrazených účtov alebo hospodárskych zdrojov;

d)

potrebné na mimoriadne výdavky pod podmienkou, že príslušný členský štát najmenej dva týždne pred samotným povolením oznámi iným členským štátom a Komisii dôvody, na základe ktorých sa domnieva, že osobitné povolenie by sa malo udeliť.

4.   Odsek 2 sa nevzťahuje na pripísanie v prospech zmrazených účtov:

a)

úrokov alebo iných výnosov na týchto účtoch; alebo

b)

platieb splatných na základe zmlúv, dohôd alebo záväzkov, ktoré boli uzatvorené alebo vznikli pred dátumom, ku ktorému sa na tieto účty vzťahujú obmedzujúce opatrenia,

pod podmienkou, že akýkoľvek taký úrok, iné výnosy alebo platby naďalej podliehajú odseku 1.

Článok 3

Rada na návrh členského štátu alebo Komisie jednohlasne prijme zmeny v zozname, ktorý sa uvádza v prílohe, vzhľadom na politický vývoj v Anjouane.

Článok 4

Táto spoločná pozícia sa uplatňuje počas obdobia 12 mesiacov. Podlieha neustálemu preskumávaniu. Podľa potreby sa zruší, obnoví alebo zmení a doplní na základe politického vývoja v Anjouane.

Článok 5

Táto spoločná pozícia nadobúda účinnosť dňom jej prijatia.

Článok 6

Táto spoločná pozícia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. marca 2008

Za Radu

predseda

J. PODOBNIK


PRÍLOHA

Zoznam členov nezákonnej vlády Anjouanu a fyzických alebo právnických osôb, subjektov alebo orgánov, ktoré sa s nimi spájajú, ako sa uvádzajú v článkoch 1 a 2

Meno

Mohamed Bacar

Pohlavie

M

Funkcia

Samovyhlásený prezident

Titul

Plukovník

Miesto narodenia

Barakani

Dátum narodenia

5.5.1962

Číslo pasu

01AB01951/06/160, dátum vystavenia: 1.12.2006

Meno

Jaffar Salim

Pohlavie

M

Funkcia

„Minister vnútra“

Miesto narodenia

Mutsamudu

Dátum narodenia

26.6.1962

Číslo pasu

06BB50485/20 950, dátum vystavenia: 1.2.2007

Meno

Mohamed Abdou Madi

Pohlavie

M

Funkcia

„Minister pre spoluprácu“

Miesto narodenia

Mjamaoué

Dátum narodenia

1956

Číslo pasu

05BB39478, dátum vystavenia: 1.8.2006

Meno

Ali Mchindra

Pohlavie

M

Funkcia

„Minister vzdelávania“

Miesto narodenia

Cuvette

Dátum narodenia

20.11.1958

Číslo pasu

03819, dátum vystavenia: 3.7.2004

Meno

Houmadi Souf

Pohlavie

M

Funkcia

„Minister pre štátnu službu“

Miesto narodenia

Sima

Dátum narodenia

1963

Číslo pasu

51427, dátum vystavenia: 4.3.2007

Meno

Rehema Boinali

Pohlavie

M

Funkcia

„Minister pre energiu“

Miesto narodenia

 

Dátum narodenia

1967

Číslo pasu

540355, dátum vystavenia: 7.4.2007

Meno

Dhoihirou Halidi

Pohlavie

M

Titul

Vedúci kabinetu

Funkcia

Vysoký úradník úzko spojený s nezákonnou vládou Anjouanu

Miesto narodenia

Bambao Msanga

Dátum narodenia

8.3.1965

Číslo pasu

64528, dátum vystavenia: 19.9.2007

Meno

Abdou Bacar

Pohlavie

M

Titul

Nadporučík - plukovník

Funkcia

Vysoký vojenský úradník nápomocný pri podporovaní nezákonnej vlády Anjouanu

Miesto narodenia

Barakani

Dátum narodenia

2.5.1954

Číslo pasu

54621, dátum vystavenia: 23.4.2007