ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 55

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
28. februára 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 171/2008 z 25. februára 2008, ktorým sa zachováva nariadenie (ES) č. 71/97 o rozšírení antidumpingového cla uloženého na dovoz bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike na dovoz určitých častí bicyklov z Čínskej ľudovej republiky

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 172/2008 z 25. februára 2008, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou sa vyberá dočasné clo uložené na dovoz ferosilícia s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, Egypte, Kazachstane, Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko a Rusku

6

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 173/2008 z 27. februára 2008, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

21

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 174/2008 z 27. februára 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 994/2007, ktorým sa ukladá dočasné antidumpingové clo na dovoz ferosilícia s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, Egypte, Kazachstane, Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko a Rusku

23

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 175/2008 z 27. februára 2008 o vydávaní dovozných povolení na ryžu v rámci colnej kvóty otvorenej na čiastkové obdobie mesiaca február 2008 nariadením (ES) č. 327/98

25

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2008/166/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 13. novembra 2007 – Štátna pomoc C 39/06 (ex NN 94/05) – Schéma pre nových akcionárov uplatňovaná Spojeným kráľovstvom [oznámené pod číslom K(2007) 5398]  ( 1 )

27

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

28.2.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 55/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 171/2008

z 25. februára 2008,

ktorým sa zachováva nariadenie (ES) č. 71/97 o rozšírení antidumpingového cla uloženého na dovoz bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike na dovoz určitých častí bicyklov z Čínskej ľudovej republiky

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 384/96 z 22. decembra 1995 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) (ďalej len „základné nariadenie“), a najmä na jeho článok 9, článok 11 ods. 3 a článok 13 ods. 4,

po porade s poradným výborom,

keďže:

A.   POSTUP

1.   Platné opatrenia

(1)

V septembri 1993 Rada nariadením (EHS) č. 2474/93 (2) uložila konečné antidumpingové clo vo výške 30,6 % na dovoz bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (ďalej len „ČĽR“). Toto clo sa posledným preskúmaním zvýšilo na 48,5 % nariadením Rady (ES) č. 1095/2005 (3) (ďalej len „základné opatrenie“).

(2)

V januári 1997 po prešetrení údajného obchádzania uvedeného antidumpingového cla v podobe montáže bicyklov v Spoločenstve použitím čínskych častí bicyklov Rada nariadením (ES) č. 71/97 (4) rozšírila antidumpingové clo na bicykle s pôvodom v ČĽR na dovoz základných častí bicyklov s pôvodom v ČĽR podľa článku 13 základného nariadenia (ďalej len „opatrenie proti obchádzaniu“). Opatrenie proti obchádzaniu taktiež stanovilo, že by sa mal zaviesť systém oslobodenia s cieľom umožniť montážnym firmám, ktoré neobchádzajú opatrenie týkajúce sa bicyklov, dovážať čínske časti bicyklov bez antidumpingového cla tým, že budú oslobodení od opatrenia rozšíreného na časti bicyklov.

(3)

V júni 1997 Komisia prijala nariadenie (ES) č. 88/97 (5) o povolení oslobodenia dovozu niektorých častí bicyklov s pôvodom v ČĽR od uvedeného rozšírenia, čím sa ustanovil právny rámec fungovania systému oslobodenia (ďalej len „systém oslobodenia“).

(4)

V dôsledku uvedených troch opatrení sa v súčasnosti uplatňuje antidumpingové clo vo výške 48,5 % na bicykle s pôvodom v ČĽR a toto clo je rozšírené na určité časti bicyklov s pôvodom v ČĽR, ale montážne firmy Spoločenstva, ktoré neobchádzajú clo na bicykle, môžu byť oslobodené od cla na časti bicyklov.

2.   Dôvody preskúmania

(5)

Od rozšírenia opatrení na dovoz určitých častí bicyklov Komisia udelila oslobodenie od opatrenia proti obchádzaniu veľkému počtu spoločností so sídlom v Spoločenstve. Komisia naďalej dostáva žiadosti o oslobodenie, počet strán žiadajúcich o oslobodenie sa teda značne zvýšil. Súčasne neexistujú žiadne zjavné náznaky praktík obchádzania spoločnosťami, ktorým bolo udelené oslobodenie.

(6)

Okrem toho mala Komisia k dispozícii dostatočné prima facie dôkazy o tom, že v prípade odstránenia opatrenia proti obchádzaniu by sa v praktikách obchádzania nepokračovalo ani by sa tieto praktiky opätovne nevyskytli.

(7)

Navyše je opatrenie proti obchádzaniu v platnosti desať rokov a od svojho zavedenia nebolo nikdy preskúmané.

(8)

Po porade s poradným výborom Komisia usúdila, že existujú dostatočné dôkazy na začatie preskúmania podľa článku 13 ods. 4 a článku 11 ods. 3 základného nariadenia, a 28. novembra 2006 začala toto preskúmanie opatrenia proti obchádzaniu, prostredníctvom oznámení o začatí uverejnených v Úradnom vestníku Európskej únie  (6).

3.   Prešetrovanie

(9)

Cieľom prešetrovania bolo posúdiť, či je potrebné pokračovať v opatrení proti obchádzaniu.

3.1.   Obdobie prešetrovania

(10)

Prešetrovanie prebiehalo od 1. októbra 2005 do 30. septembra 2006 (ďalej len „obdobie revízneho prešetrovania“ alebo „ORP“). Preskúmanie trendov, ktoré sú relevantné pre posúdenie pravdepodobnosti pokračovania alebo opätovného výskytu obchádzania, sa vzťahovalo na obdobie od roku 2003 do konca ORP (ďalej len „posudzované obdobie“).

3.2.   Strany, ktorých sa prešetrovanie týka

(11)

Komisia oficiálne oznámila známym montážnym firmám Spoločenstva a ich združeniam začatie prešetrovania. Zainteresované strany dostali možnosť predložiť svoje stanoviská v písomnej forme a požiadať o vypočutie v lehote stanovenej v oznámení o začatí.

(12)

Všetky zainteresované strany, ktoré o to požiadali, a preukázali, že by na základe konkrétnych dôvodov mali byť vypočuté, boli vypočuté.

(13)

Vzhľadom na zjavne vysoký počet montážnych firiem Spoločenstva zapojených do tohto revízneho prešetrovania sa považovalo za vhodné uplatniť výber vzorky v súlade s článkom 17 základného nariadenia. S cieľom umožniť Komisii vybrať vzorku uvedené strany boli podľa článku 17 ods. 2 základného nariadenia požiadané, aby sa do 15 dní od začatia prešetrovania prihlásili a poskytli Komisii informácie požadované v oznámení o začatí.

(14)

Veľký počet montážnych firiem Spoločenstva - 158 spoločností - riadne vyplnil dotazník na výber vzorky a súhlasil s ďalšou spoluprácou pri prešetrovaní. Osem z týchto 158 spoločností, v prípade ktorých sa zistilo, že sú reprezentatívnymi zástupcami výrobného odvetvia Spoločenstva z hľadiska objemu montáže a predaja bicyklov v Spoločenstve, bolo vybraných do vzorky. Týchto osem montážnych firiem Spoločenstva zaradených do vzorky predstavovalo takmer jednu tretinu celkovej výroby výrobného odvetvia Spoločenstva počas ORP, zatiaľ čo 158 montážnych firiem Spoločenstva predstavovalo takmer celú výrobu v Spoločenstve. Táto vzorka predstavovala najväčší reprezentatívny objem výroby a predaja bicyklov v Spoločenstve, ktorý mohol byť v stanovenej lehote primerane prešetrený.

(15)

V súlade s článkom 17 ods. 2 základného nariadenia sa s príslušnými stranami konzultovalo o vybranej vzorke a tieto strany proti nej nevzniesli žiadne námietky.

(16)

Ôsmim montážnym firmám Spoločenstva zaradeným do vzorky sa preto zaslali dotazníky a tieto spoločnosti ich vyplnené zaslali späť.

(17)

Komisia vyhľadala a overila všetky informácie, ktoré považovala za potrebné na svoju analýzu, a vykonala overovacie návštevy v priestoroch týchto montážnych firiem Spoločenstva zaradených do vzorky:

Planet’Fun S.A., Périgny, Francúzsko,

Decathlon Italia SRL, Miláno, Taliansko,

F.lli Masciaghi SPA, Basiano, Taliansko,

Denver SRL, Dronero-Cuneo, Taliansko.

B.   VÝROBOK, KTORÝ JE PREDMETOM PRESKÚMANIA

(18)

Výrobkom, ktorý je predmetom preskúmania, sú základné časti bicyklov:

farbené alebo anodizované alebo leštené a/alebo lakované rámy bicyklov, v súčasnosti zaradené pod kód KN ex 8714 91 10,

farbené alebo anodizované alebo leštené a/alebo lakované predné vidlice bicyklov, v súčasnosti zaradené pod kód KN ex 8714 91 30,

vyrovnávacie prevody, v súčasnosti zaradené pod kód KN 8714 99 50,

pedálové mechanizmy, v súčasnosti zaradené pod kód KN 8714 96 30,

reťazové kolesá voľnobežiek, v súčasnosti zaradené pod kód KN 8714 93 90, tiež dodávané v súpravách,

ostatné brzdy, v súčasnosti zaradené pod kód KN 8714 94 30,

brzdové páky, v súčasnosti zaradené pod kód KN ex 8714 94 90, tiež dodávané v súpravách,

kompletné kolesá s dušami, pneumatikami a reťazovými kolesami alebo bez nich, v súčasnosti zaradené pod kód KN ex 8714 99 90 a

kormidlá, v súčasnosti zaradené pod kód KN 8714 99 10, tiež dodávané s namontovaným predstavcom, brzdovou pákou a/alebo prevodovou pákou,

s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (ďalej len „príslušný výrobok“). Uvedené kódy KN sa uvádzajú len pre informáciu.

C.   OBCHÁDZANIE OPATRENÍ PROTI OBCHÁDZANIU A TRVALÝ CHARAKTER

1.   Právny rámec

(19)

S cieľom posúdiť, či je potrebné pokračovať v opatrení proti obchádzaniu, ako sa uvádza v odôvodnení 9, sa týmto preskúmaním skúmalo, či počas ORP dochádzalo k obchádzaniu v podobe montážnych činností a či boli tieto okolnosti trvalého charakteru.

(20)

Presnejšie sa skúmalo, či kritériá obchádzania v podobe montážnych činností, ako sa ustanovuje v článku 13 ods. 2 základného nariadenia, boli počas ORP splnené a či je pravdepodobné, že budú tieto kritériá splnené, ak by sa odstránilo opatrenie proti obchádzaniu.

(21)

Len na pripomenutie sú tieto kritériá uvedené ďalej:

„a)

táto činnosť sa začala alebo podstatne vzrástla od začatia antidumpingového prešetrovania alebo tesne pred jeho začatím a príslušné diely pochádzajú z krajiny, na ktorú sa vzťahujú opatrenia, a

b)

príslušné diely tvoria 60 % alebo viac z celkovej hodnoty zmontovaného výrobku s výnimkou prípadov, keď v žiadnom prípade nemožno uvažovať, že dochádza k obchádzaniu, ak sa hodnota, ktorá je pridaná privezeným dielom počas montážnej alebo kompletizačnej činnosti je vyššia než 25 % výrobných nákladov, a

c)

nápravné účinky cla sú vážne oslabené z hľadiska cien a/alebo množstiev podobného zmontovaného výrobku a existujú dôkazy o dumpingu vo vzťahu k predtým stanoveným normálnym hodnotám na takéto alebo podobné výrobky.“

2.   Existencia obchádzania počas ORP

(22)

Skúmalo sa, či počas ORP montážne firmy Spoločenstva obchádzali platné opatrenia proti obchádzaniu.

(23)

Všetky spoločnosti spolupracujúce pri prešetrovaní boli montážnymi firmami Spoločenstva oslobodenými od opatrenia proti obchádzaniu, t. j. mohli dovážať a používať čínske časti bicyklov na montovanie bicyklov bez antidumpingového cla, ak podiel takýchto čínskych častí nepresiahol 60 % celkovej hodnoty častí zmontovaných bicyklov. Prešetrovaním sa ukázalo, že montážne firmy Spoločenstva zaradené do vzorky dodržali toto pravidlo, keďže nebolo možné zistiť, že používanie čínskych častí týmito montážnymi firmami prevyšovalo 60 %.

(24)

Po vyhodnotení ôsmich montážnych firiem zahrnutých do vzorky a 158 vyplnených dotazníkov na výber vzorky sa zistilo, že priemerný podiel čínskych častí od ôsmich montážnych firiem zaradených do vzorky bol 37 %, t. j. omnoho menej, ako je prah 60 %. Celkový podiel všetkých spolupracujúcich montážnych firiem bol ešte menší a počas ORP predstavoval 29 %.

(25)

Uvedené podiely v rokoch 2003, 2004 a 2005 sú znázornené v tabuľke:

Image

(26)

Keďže jedno z kritérií obchádzania nebolo splnené, zistilo sa, že tieto montážne firmy neobchádzali existujúce opatrenia a spĺňali podmienky týkajúce sa ich oslobodenia.

(27)

Toto percento spolupracujúcich montážnych firiem Spoločenstva bolo veľmi vysoké, t. j. viac ako 90 %, pokiaľ ide o objem bicyklov predaných montážnym firmám ES, a nenašli sa žiadne dôkazy o tom, že by bolo základné opatrenie obchádzané inými montážnymi firmami bicyklov. Z tohto dôvodu a z dôvodu neexistencie dôkazov o opaku sa dá urobiť záver, že počas ORP nedochádzalo k žiadnemu obchádzaniu základného opatrenia.

3.   Trvalý charakter

(28)

Podľa článku 11 ods. 3 základného nariadenia sa ďalej skúmalo, či by neexistencia praktík obchádzania mala trvalý charakter, t. j. či by nebolo pravdepodobné, že by sa v prípade odstránenia opatrenia proti obchádzaniu obchádzanie opätovne vyskytlo.

3.1.   Začatie alebo podstatný nárast montážnej činnosti

(29)

Najprv sa analyzovalo, či by sa po odstránení opatrenia proti obchádzaniu začalo s montážnymi činnosťami alebo došlo k ich podstatnému zvýšeniu. Z tohto hľadiska sa pripomína, že počas pôvodného prešetrovania zameraného na obchádzanie sa zistilo, že po uložení základných opatrení na čínske bicykle v roku 1993 sa montáž čínskych častí bicyklov značne zvýšila do roku 1997, keď bolo uložené opatrenie proti obchádzaniu. V štruktúre obchodu došlo k významným zmenám: dovoz čínskych bicyklov prudko klesol, zatiaľ čo dovoz čínskych častí začal rýchlo rásť. Táto minulá skúsenosť naznačuje, že existuje riziko, že ak nebude opatrenie proti obchádzaniu existovať, dovoz čínskych častí a montáž bicyklov použitím týchto častí by sa mohli opätovne podstatne zvýšiť.

(30)

Navyše prešetrovaním sa ukázalo, že čínske časti bicyklov sú vo všeobecnosti lacnejšie ako časti bicyklov akéhokoľvek iného pôvodu. Preto ak by niektoré montážne firmy Spoločenstva zvýšili používanie čínskych častí, iné by s cieľom zachovať si konkurencieschopnosť pravdepodobne taktiež začali používať viac čínskych častí.

(31)

S ohľadom na uvedené sa nedá vylúčiť, že odstránenie opatrenia proti obchádzaniu by viedlo k značnému nárastu dovozu čínskych častí a montážnych činností.

3.2.   Kritérium týkajúce sa 60 % prahu čínskych častí

(32)

Skúmalo sa, či je pravdepodobné, že by v prípade odstránenia opatrenia proti obchádzaniu bol podiel čínskych častí používaných montážnymi firmami ES vyšší ako 60 % hodnoty všetkých častí použitých v montáži bicyklov.

(33)

Pripomína sa, ako sa uvádza v odôvodnení 24, že celkový priemerný podiel čínskych častí počas ORP bol 29 %, t. j. omnoho menej ako 60 % prah. Priemerný podiel ôsmich výrobcov zaradených do vzorky bol o niečo vyšší: 37 %.

(34)

Prešetrovaním sa ukázalo, že ďalej uvedeným možno do istej miery vysvetliť, prečo montážne firmy ES používali omnoho menší podiel čínskych častí než 60 %, ako povoľujú pravidlá týkajúce sa ich oslobodenia:

Predovšetkým musí byť každý model oslobodených výrobcov ES v súlade s pravidlom týkajúcim sa 60 % a modely vysokej kvality (kde sa používa menej čínskych častí, ak vôbec) skresľujú priemerný podiel čínskych častí.

Stále výkyvy cien dovážaných častí, náklady na dopravu a výmenné kurzy a iné praktické dôvody vyžadujú, aby si montážne firmy ponechali manévrovací priestor s cieľom neriskovať stratu svojho práva na oslobodenie.

(35)

Je však veľmi ťažké určiť, či uvedené argumenty poskytujú primerané vysvetlenie významného rozdielu medzi súčasným podielom čínskych častí bicyklov používaných montážnymi firmami ES a 60 % hranicou povolenou pravidlami týkajúcimi sa obchádzania a systému oslobodenia.

(36)

Navyše niektoré z montážnych firiem Spoločenstva tvrdili, že dovážajú menej ako 60 % čínskych častí bicyklov, aby splnili svoje záväzky vyplývajúce z oslobodenia, ktoré im bolo udelené.

(37)

Ako už bolo uvedené v odôvodnení 30, čínske časti bicyklov sú vo všeobecnosti lacnejšie ako časti bicyklov akéhokoľvek iného pôvodu a z tohto dôvodu môžu montážne firmy Spoločenstva začať používať viac čínskych častí, aby udržali krok so svojimi konkurentmi.

(38)

Situácia je preto do istej miery nejasná. Na jednej strane, vzhľadom na značný rozdiel medzi skutočným a povoleným podielom použitých čínskych častí sa nezdá, že by bolo riziko, že firmy montujúce bicykle prekročia v krátkodobom horizonte 60 % prah, zjavné.

(39)

Na druhej strane v strednodobom horizonte montážne firmy čínskych bicyklov by stále boli dosť silno stimulované dovážať viac, ako je povolená 60 % hranica, a tak by mohli opätovne začať obchádzať základné opatrenie prostredníctvom vývozu takzvaných čiastočne rozmontovaných súprav (semi-knocked down kits) alebo úplne rozmontovaných súprav (completely knocked down kits) do ES, t. j. takmer kompletných bicyklov v oddelených kontajneroch. To by vlastne obnovilo obchádzanie, ktoré sa uskutočňovalo v 90. rokoch 20. storočia pred zavedením opatrenia proti obchádzaniu, a vyústilo by do jasného prekročenia 60 % prahu.

(40)

Po dôkladnej úvahe možno uviesť, že vzhľadom na to, že stimul dovážať viac ako je povolený 60 % prah je naozaj dosť silný, zdá sa, že existuje isté riziko prekročenia 60 % hranice v prípade odstránenia opatrení.

(41)

Pokiaľ ide o pravidlo týkajúce sa 25 % pridanej hodnoty, ktoré je výnimkou z kritéria týkajúceho sa 60 % prahu, zistilo sa, že priemerná hodnota pridaná montážnymi firmami ES – na základe 158 vyplnených dotazníkov na výber vzorky – počas ORP bola 20 %. Čo sa týka ôsmich spoločností zaradených do vzorky, ich priemerná pridaná hodnota počas ORP bola 22 %. Vzhľadom na nízku úroveň výroby častí v Spoločenstve, v prípade že by podiel čínskych častí prevyšoval prah 60 %, táto pridaná hodnota by s najväčšou pravdepodobnosťou nepresiahla 25 % prah. Je preto nepravdepodobné, že by montážne firmy Spoločenstva pridali viac ako 25 % hodnoty.

3.3.   Oslabenie nápravných účinkov cla, pokiaľ ide o predajné ceny alebo množstvá a dumping

(42)

Muselo sa preskúmať, či by v prípade odstránenia opatrenia proti obchádzaniu boli nápravné účinky antidumpingového cla oslabené a či by došlo k dumpingu. Avšak za súčasných trhových podmienok, t. j. za existencie opatrenia proti obchádzaniu a súvisiaceho systému oslobodenia, nebolo možné vykonať primeranú analýzu, či by boli clá oslabené, pokiaľ ide o predajné ceny, a či by došlo k dumpingu, pretože na takýto výpočet by ceny ES mali byť založené na situácii, keď sú bicykle zložené výlučne z čínskych častí. V protiklade s tým boli bicykle ES zmontované počas ORP vyrobené z častí rôzneho pôvodu vrátane ES, ČĽR a iných tretích krajín.

(43)

Pripomína sa však, že počas prešetrovania, ktoré viedlo k uloženiu opatrenia proti obchádzaniu v roku 1997, bolo dokázané, že nápravný účinok cla na čínske bicykle bol oslabený, pokiaľ ide o predajné ceny, a že existoval dumping. Keďže neexistujú porovnateľné ceny počas ORP, závery tohto skoršieho prešetrovania týkajúce sa oslabovania a dumpingu, ako sa stanovuje v odôvodneniach (19) až (24) opatrenia proti obchádzaniu, sú i naďalej platné.

D.   ZÁVERY

(44)

Preskúmanie ukázalo, že sa zdá, že v súčasnosti nedochádza k obchádzaniu: ukázalo však tiež, že riziko opätovného výskytu obchádzania nemožno úplne vylúčiť. Na základe uvedenej vykonanej analýzy sa zdá, že existuje riziko, aj keď obmedzené, že v strednodobom horizonte nebude súčasná neexistencia obchádzania v prípade odstránenia opatrenia proti obchádzaniu trvať, keďže montážne firmy Spoločenstva môžu podstatne zvýšiť montážnu činnosť tým, že budú používať viac čínskych častí bicyklov ako je 60 % prah, čo by následne oslabilo nápravné účinky antidumpingového cla na čínske bicykle.

(45)

Preto sa opatrenie proti obchádzaniu zachová s cieľom zabezpečiť, aby základné opatrenie, t. j. antidumpingové clo na bicykle, bolo účinné a nemohlo byť oslabené obchádzaním v podobe montážnych činností,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Rozšírenie antidumpingového cla uloženého na dovoz bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike na dovoz určitých častí bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike nariadením (ES) č. 71/97 sa týmto zachováva a preskúmanie týkajúce sa tohto dovozu sa ukončuje.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. februára 2008

Za Radu

predseda

A. VIZJAK


(1)  Ú. v. ES L 56, 6.3.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2117/2005 (Ú. v. EÚ L 340, 23.12.2005, s. 17).

(2)  Ú. v. ES L 228, 9.9.1993, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 183, 14.7.2005, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 16, 18.1.1997, s. 55.

(5)  Ú. v. ES L 17, 21.1.1997, s. 17.

(6)  Ú. v. EÚ C 289, 28.11.2006, s. 15.


28.2.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 55/6


NARIADENIE RADY (ES) č. 172/2008

z 25. februára 2008,

ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou sa vyberá dočasné clo uložené na dovoz ferosilícia s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, Egypte, Kazachstane, Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko a Rusku

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 384/96 z 22. decembra 1995 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) (ďalej len „základné nariadenie“), a najmä na jeho článok 9,

so zreteľom na návrh predložený Komisiou po porade s poradným výborom,

keďže:

1.   POSTUP

1.1.   Dočasné opatrenia

(1)

Komisia nariadením (ES) č. 994/2007 (2) (ďalej len „dočasné nariadenie“) uložila dočasné antidumpingové clo na dovoz ferosilícia (ďalej len „FeSi“) v súčasnosti zaradeného pod kódy KN 7202 21 00, 7202 29 10 a 7202 29 90 s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (ďalej len „ČĽR“), Egypte, Kazachstane, Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko a Rusku.

1.2.   Následné postupy

(2)

Po zverejnení základných skutočností a úvah, na základe ktorých sa rozhodlo o uložení dočasných antidumpingových opatrení (ďalej len „dočasné zverejnenie“), niekoľko zainteresovaných strán písomne vyjadrilo svoje stanovisko k dočasným zisteniam. Strany, ktoré o to požiadali, dostali možnosť byť vypočuté. Komisia pokračovala vo vyhľadávaní a overovaní všetkých informácií, ktoré považovala za nevyhnutne potrebné na svoje konečné zistenia.

(3)

Komisia pokračovala v prešetrovaní z hľadiska aspektov týkajúcich sa záujmu Spoločenstva a vykonala analýzu údajov z vyplnených dotazníkov, ktoré poskytli niektorí používatelia v Spoločenstve po uložení dočasných antidumpingových opatrení.

(4)

V odôvodnení 166 dočasného nariadenia sa Komisia pred prijatím konečného stanoviska zaviazala ďalej a podrobnejšie analyzovať vplyv dočasných opatrení na situáciu používateľov.

(5)

Na tento účel Komisia vzhľadom na to, že táto kategória používateľského odvetvia pred uložením dočasných opatrení neprejavila osobitný záujem o súčasné konanie, kontaktovala priamo a prostredníctvom združení približne 500 zlievarní so sídlom v Spoločenstve a poslala im dotazníky. Okrem toho boli všetci výrobcovia ocele spolupracujúci v dočasnom štádiu požiadaní, aby poskytli dodatočné informácie s cieľom umožniť Komisii analýzu možného vplyvu dočasných opatrení na ich činnosť.

(6)

Vyplnené dotazníky poslalo iba sedem zlievarní a dodatočné informácie osem výrobcov ocele. Všetkých sedem zlievarní a traja výrobcovia ocele poskytli informácie nevyhnutné na podrobnejšiu analýzu účinku dočasných opatrení na ich hospodársku situáciu.

(7)

Vzhľadom na komplexnú štruktúru pôsobenia čínskeho vyvážajúceho výrobcu, ktorému bolo udelené trhovohospodárske zaobchádzanie (ďalej len „THZ“), počas obdobia prešetrovania, bol tento výrobca požiadaný o dodatočné informácie s cieľom vypracovať konečné zistenia. Navyše, ako sa uvádza v odôvodnení 49 dočasného nariadenia, vzhľadom na skutočnosť, že čínsky vyvážajúci výrobca nakupoval elektrickú energiu od prepojeného dodávateľa, jeho náklady spojené s výrobou FeSi sa podrobnejšie prešetrili.

(8)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa uskutočnili tri overovacie návštevy v priestoroch týchto spoločností:

Erdos, Ordos City, Inner Mongolia, dodávateľ elektrickej energie v ČĽR

Trompetter Guss, Chemnitz, Nemecko, používateľ (zlievareň) v Spoločenstve

Arcelor Mittal, Genk, Belgicko, používateľ (výrobca ocele) v Spoločenstve

(9)

Ústne a písomné pripomienky predložené zainteresovanými stranami sa zvážili a, ak to bolo vhodné, zistenia sa zodpovedajúcim spôsobom upravili.

(10)

Všetky strany boli informované o základných skutočnostiach a úvahách, na základe ktorých sa malo odporučiť uloženie konečných antidumpingových opatrení na dovoz FeSi s pôvodom v ČĽR, Egypte, Kazachstane, Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko a Rusku a výber s konečnou platnosťou súm získaných prostredníctvom dočasného cla. Okrem toho sa im poskytla lehota, počas ktorej sa mohli vyjadriť k týmto zisteniam.

(11)

Poznamenáva sa, že prešetrovanie dumpingu a ujmy sa vzťahovalo na obdobie od 1. októbra 2005 do 30. septembra 2006 (ďalej len „obdobie prešetrovania“ alebo „OP“). Pokiaľ ide o trendy relevantné z hľadiska hodnotenia ujmy, Komisia analyzovala údaje vzťahujúce sa na obdobie od 1. januára 2003 do konca obdobia prešetrovania (ďalej len „posudzované obdobie“).

2.   PRÍSLUŠNÝ VÝROBOK A PODOBNÝ VÝROBOK

2.1.   Príslušný výrobok

(12)

Ako sa uvádza v odôvodneniach 15 a 16 dočasného nariadenia, niekoľko vývozcov tvrdilo, že troska, ktorá obsahuje podstatne menej než 45 % kremíka, t. j. FeSi s nízkou čistotou, by sa mala z rozsahu prešetrovania vylúčiť, pretože údajne nemá rovnaké základné fyzikálne vlastnosti a rovnaké základné použitia. Komisia sa rozhodla túto záležitosť ďalej objasniť. V súvislosti s touto otázkou prišli po dočasnom zverejnení ďalšie pripomienky od niekoľkých zainteresovaných strán.

(13)

V tejto súvislosti treba najskôr poznamenať, že výrobok, ktorého sa súčasné prešetrovanie týka, je FeSi s obsahom najmenej 4 % železa a viac ako 8 % a menej ako 96 % kremíka. Prešetrovaním sa tiež ukázalo, že trosku s obsahom kremíka nižším ako 45 % je možné využiť v oceliarskom priemysle vo forme brikiet, ako je to v prípade FeSi s obsahom kremíka vyšším ako 45 %. Možno preto usúdiť, že troska má rovnaké základné fyzikálne vlastnosti a je zameniteľná s inými druhmi FeSi s vyšším obsahom kremíka. Na základe uvedeného sa týmto potvrdzujú dočasné závery uvedené v odôvodnení 16 dočasného nariadenia, že FeSi s nízkou čistotou by sa malo považovať za príslušný výrobok.

(14)

Jeden neprepojený dovozca tvrdil, že „atomizovaný“ prášok FeSi s obsahom kremíka 15 % a 45 % by mal byť vylúčený z rozsahu výrobkov, ktorých sa týka toto prešetrovanie. Vylúčenie „atomizovaného prášku FeSi“ zo súčasného prešetrovania však nie je opodstatnené, najmä vzhľadom na to, že FeSi s obsahom kremíka 15 % a 45 % spadá do definície príslušného výrobku. Okrem toho dovozca napriek žiadosti Komisie nepredložil po vypočutí žiadny dôkaz na podporu svojho tvrdenia. Tvrdenie preto muselo byť zamietnuté.

2.2.   Podobný výrobok

(15)

Vzhľadom na to, že neboli predložené žiadne pripomienky týkajúce sa podobného výrobku, odôvodnenie 17 dočasného nariadenia sa týmto potvrdzuje.

3.   DUMPING

3.1.   Trhovohospodárske zaobchádzanie (THZ)

(16)

Po dočasnom zverejnení jeden čínsky vyvážajúci výrobca zopakoval svoje pripomienky uvedené v odôvodnení 26 dočasného nariadenia, pokiaľ ide o zmenu v odhadovanej životnosti jeho aktív. Vyvážajúci výrobca však neposkytol nové argumenty, ktoré by neboli uvedené v predchádzajúcich fázach prešetrovania a ktoré by podporili jeho tvrdenie, že dočasné zistenia týkajúce sa situácie v súvislosti s THZ uvedenej v odôvodnení 23 dočasného nariadenia neboli správne.

(17)

Vzhľadom na to, že neboli predložené žiadne iné pripomienky týkajúce sa THZ, týmto sa potvrdzujú odôvodnenia 18 až 26 dočasného nariadenia.

3.2.   Individuálne zaobchádzanie (IZ)

(18)

Vzhľadom na to, že neboli predložené žiadne pripomienky týkajúce sa IZ, týmto sa potvrdzujú odôvodnenia 27 až 31 dočasného nariadenia.

3.3.   Normálna hodnota

3.3.1.   Analogická krajina

(19)

Jeden čínsky vyvážajúci výrobca po dočasnom zverejnení argumentoval, že Nórsko nie je primeranou analogickou krajinou z dôvodu vysokých nákladov na elektrickú energiu, ktoré údajne nie sú reprezentatívne pre výrobné odvetvie z celosvetového hľadiska, a z dôvodu rozdielov v prístupe k surovinám v porovnaní s čínskymi výrobcami. Vyvážajúci výrobca tiež tvrdil, že nórski výrobcovia prevažne predávajú na vývozné trhy, keďže väčšina ich domácej spotreby predstavuje vlastnú spotrebu a že počas OP sa nórski výrobcovia zameriavali hlavne na osobitné triedy FeSi, pričom čínski vyvážajúci výrobcovia vyrábali len štandardné triedy. Na základe uvedeného žiadal vyvážajúci výrobca úpravy normálnej hodnoty, pokiaľ ide o Nórsko.

(20)

Malo by sa poznamenať, že hoci je pravda, že nórski výrobcovia predávajú veľké množstvá na vývozné trhy, vzhľadom na veľkosť domáceho trhu a podmienky hospodárskej súťaže na ňom, ako sa uvádza v odôvodnení 35 dočasného nariadenia, Nórsko sa pokladá za primeranú analogickú krajinu.

(21)

Pokiaľ ide o ďalšie tvrdenia spoločnosti, zistilo sa, že podiel elektrickej energie na výrobných nákladoch bol v prípade čínskych výrobcov omnoho vyšší než v prípade nórskych spoločností. Okrem toho čínsky vývozca neposkytol žiadny dôkaz, že cena elektrickej energie bola v Nórsku vyššia alebo že údajné ťažkosti, pokiaľ ide o prístup k surovine, mali vplyv na normálnu hodnotu v Nórsku. Tieto tvrdenia sa preto zamietli.

(22)

Zistilo sa však, že druhy FeSi predávané nórskymi výrobcami v Nórsku sa líšili z hľadiska čistoty od druhov vyvážaných z ČĽR do Spoločenstva. Úprava sa preto pokladala za opodstatnenú, ako sa uvádza v ďalej uvedenom odôvodnení 25.

(23)

Vzhľadom na to, že neboli predložené žiadne iné pripomienky týkajúce sa analogickej krajiny, týmto sa potvrdzujú odôvodnenia 32 až 36 dočasného nariadenia.

3.3.2.   Metodika používaná na stanovenie normálnej hodnoty

(24)

Vzhľadom na to, že neboli predložené žiadne pripomienky týkajúce sa metodiky použitej na stanovenie normálnej hodnoty, týmto sa potvrdzujú odôvodnenia 37 až 47 dočasného nariadenia.

3.3.3.   Stanovenie normálnej hodnoty

A.   ČĽR

(25)

Jeden čínsky vyvážajúci výrobca, ktorému nebolo udelené THZ tvrdil, že normálna hodnota nebola správne vypočítaná, keďže neodrážala rozdiely medzi rôznymi druhmi príslušného výrobku predávaného v Nórsku a podobného výrobku vyvážaného z ČĽR. Po preskúmaní tohto tvrdenia sa usúdilo, že je primerané prepočítať normálnu hodnotu tak, aby zohľadňovala rozdiely vo fyzikálnych vlastnostiach medzi druhmi výrobku predávaného na nórskom domácom trhu a výrobkami vyvážanými z ČĽR do Spoločenstva. Normálna hodnota sa vypočítala na základe druhu výrobku s úpravami zohľadňujúcimi titánovú nečistotu a obsah FeSi v prípade tých druhov výrobku, ktoré mali odlišné vlastnosti.

(26)

Tento jeden čínsky vyvážajúci výrobca, ktorému bolo udelené THZ, je súčasťou veľmi veľkej čínskej skupiny pozostávajúcej z takmer sto prepojených spoločností pôsobiacich v rôznych priemyselných odvetviach. Vzhľadom na komplexnú štruktúru skupiny a konsolidácie súvisiace so spoločnosťami zapojenými do výroby a predaja FeSi, vyžiadali sa aj aktualizované údaje o skupine a tieto sa preskúmali. Okrem toho v odôvodnení 49 dočasného nariadenia sa uviedlo, že náklady spojené s výrobou a predajom elektrickej energie sa ďalej preskúmajú.

(27)

Dodatočným prešetrovaním sa ukázalo, že cena, za ktorú vyvážajúci výrobca nakúpil elektrickú energiu od prepojeného dodávateľa sa musela zamietnuť, pretože neumožňovala vrátenie nákladov vzniknutých pri výrobe elektrickej energie. Okrem toho predajné, všeobecné a administratívne (ďalej len „PVA“) náklady vyvážajúceho výrobcu boli upravené tak, aby zohľadnili celú sumu finančných nákladov spojených s výrobou príslušného výrobku. Prešetrovaním sa v skutočnosti ukázalo, že niektoré z týchto nákladov znášali prepojené strany a neboli zohľadnené vo výpočte dočasnej normálnej hodnoty.

(28)

Po vykonaní uvedených úprav nákladov v súlade s článkom 2 ods. 5 základného nariadenia sa zistilo, že domáce predajné ceny všetkých druhov príslušného výrobku, ktoré sa predávali na vývoz do Spoločenstva, boli neziskové. V dôsledku toho musela byť pre túto spoločnosť normálna hodnota vytvorená. Normálna hodnota sa vytvorila na základe vlastných výrobných nákladov spoločnosti s pripočítaním súm na upravené PVA náklady, ako sa už uviedlo. Pokiaľ ide o zisk, vzhľadom na neexistenciu ziskových transakcií spoločnosti a nedostatočné možnosti použitia zisku na rovnakú všeobecnú kategóriu výrobkov iných čínskych vyvážajúcich výrobcov sa pri vytvorení normálnej hodnoty v súlade s článkom 2 ods. 6 písm. c) základného nariadenia uplatnilo ziskové rozpätie vo výške 5 %. Toto rozpätie je v súlade s rozpätím použitým pri vytvorení normálnej hodnoty pre vyvážajúceho výrobcu v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko, ako sa uvádza v odôvodnení 45 dočasného nariadenia. Neboli predložené žiadne informácie o tom, že táto suma zisku by prekročila zisk, ktorý normálne dosahujú iní vývozcovia alebo výrobcovia z predaja výrobkov rovnakej všeobecnej kategórie na čínskom trhu.

B.   EGYPT

(29)

Po uložení dočasných opatrení jeden z egyptských vyvážajúcich výrobcov tvrdil, že pri stanovení normálnej hodnoty na základe vytvorenej hodnoty by sa malo použiť nižšie ziskové rozpätie v súlade s rozpätím použitým pre vyvážajúceho výrobcu v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko.

(30)

Malo by sa poznamenať, že vytvorené normálne hodnoty boli stanovené v súlade s metodikou uvedenou v odôvodneniach 43 až 45 dočasného nariadenia. Použité ziskové rozpätie odráža situáciu na trhu v Egypte a uplatnilo sa v súlade s požiadavkami úvodných slov k článku 2 ods. 6 základného nariadenia. Uplatnené rozpätie sa preto zakladalo na skutočnom vlastnom ziskovom domácom predaji podobného výrobku vyvážajúceho výrobcu počas OP pri bežnom obchodovaní. V základnom nariadení sa nestanovuje, aby sa táto úroveň zisku nahradila inou úrovňou, ako navrhla príslušná spoločnosť. V dôsledku toho sa toto tvrdenie muselo zamietnuť.

C.   KAZACHSTAN

(31)

Vzhľadom na to, že neboli predložené žiadne pripomienky týkajúce sa stanovenia normálnej hodnoty pre Kazachstan, týmto sa potvrdzuje odôvodnenie 51 dočasného nariadenia.

D.   BÝVALÁ JUHOSLOVANSKÁ REPUBLIKA MACEDÓNSKO

(32)

Vzhľadom na to, že neboli predložené žiadne pripomienky týkajúce sa stanovenia normálnej hodnoty pre Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko, týmto sa potvrdzuje odôvodnenie 52 dočasného nariadenia.

E.   RUSKO

(33)

Ruský vyvážajúci výrobca po dočasnom zverejnení tvrdil, že výmenné kurzy uplatňované pri výpočte normálnej hodnoty nezodpovedali skutočnému termínu predaja. Po overení sa zistilo, že toto tvrdenie bolo oprávnené, a výpočet sa zodpovedajúcim spôsobom upravil.

(34)

Ruský vyvážajúci výrobca po dočasnom zverejnení spochybnil úpravu, pokiaľ ide o jeho náklady na energiu, pričom tvrdil, že ceny energie stanovené ruskými orgánmi nie sú povinné, ale skôr indikatívne. Ukázalo to tvrdenie spoločnosti, že platia vyššiu ako odporúčanú cenu a že jej dodávateľ elektrickej energie je ziskový. Spoločnosť tiež tvrdila, že tento dodávateľ elektrickej energie je jeden z mála nezávislých dodávateľov elektrickej energie v Rusku, ktorý nepatrí pod United Electricity System of Russia, a preto sa na tohto dodávateľa nevzťahujú praktiky krížového subvencovania zdôraznené v správe OECD, na ktorú sa odkazuje v dočasnom nariadení.

(35)

Vzhľadom na podložené argumenty, ktoré predložila spoločnosť v súvislosti s elektrickou energiou, sa uznáva, že v konečnom výpočte jej normálnej hodnoty by sa nemala urobiť úprava, pokiaľ ide o náklady na energiu.

3.4.   Vývozná cena

A.    ČĽR

(36)

Čínsky vyvážajúci výrobca po dočasnom zverejnení uviedol, že pri výpočte jeho vývoznej ceny bol medzi RMB a eurom uplatnený výmenný kurz z konca OP, ktorý nadhodnocoval hodnotu výmenného kurzu. Spoločnosť navrhla namiesto toho použiť priemerný výmenný kurz počas OP. Po preskúmaní tohto tvrdenia pri konečnom výpočte sa rozhodlo, že by sa mal použiť priemerný výmenný kurz za mesiac, počas ktorého sa uskutočnili dané predajné transakcie.

(37)

Vzhľadom na to, že neboli predložené žiadne iné pripomienky týkajúce sa čínskych vývozných cien, týmto sa potvrdzujú odôvodnenia 55 a 56 dočasného nariadenia.

B.    EGYPT

(38)

Jeden z egyptských vyvážajúcich výrobcov po uložení dočasných opatrení tvrdil, že vo výmenných kurzoch uplatnených na vývozné transakcie do Spoločenstva sa vyskytli chyby, rovnako aj v stanovení váženej priemernej čistej vývoznej hodnoty pre niektoré druhy príslušného výrobku. Zistilo sa, že tieto tvrdenia boli opodstatnené, a vývozné ceny sa zodpovedajúcim spôsobom upravili.

C.    KAZACHSTAN

(39)

Vzhľadom na to, že neboli predložené žiadne pripomienky týkajúce sa kazašských vývozných cien, týmto sa potvrdzuje odôvodnenie 58 dočasného nariadenia.

D.    BÝVALÁ JUHOSLOVANSKÁ REPUBLIKA MACEDÓNSKO

(40)

Vzhľadom na to, že neboli predložené žiadne pripomienky týkajúce sa vývozných cien v prípade Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko, týmto sa potvrdzuje odôvodnenie 59 dočasného nariadenia.

E.    RUSKO

(41)

Jeden z ruských vyvážajúcich výrobcov po dočasnom zverejnení tvrdil, že ziskové rozpätie jeho prepojeného dovozcu v ES použité pri vytvorení vývoznej ceny v súlade s článkom 2 ods. 9 základného nariadenia bolo nadhodnotené. Poznamenáva sa, že zisk použitý pri vytvorení vývoznej ceny v dočasnej fáze bol zisk príslušného prepojeného dovozcu. V súlade so zaužívanou praxou inštitúcií by sa však suma zisku, ktorá sa má použiť, mala zakladať na sume zisku dosiahnutej neprepojenými dovozcami. Za týchto okolností sa muselo ziskové rozpätie použité v dočasnej fáze upraviť. Dôsledkom tejto zmeny bolo mierne zvýšenie použitého zisku, čo je v rozpore s tvrdením spoločnosti, že úroveň zisku bola nadhodnotená.

(42)

Ďalší ruský vyvážajúci výrobca po dočasnom zverejnení tvrdil, že dočasný výpočet jeho vývoznej ceny bol nesprávny, keďže PVA náklady a zisk jeho prepojenej obchodnej spoločnosti so sídlom na Britských Panenských ostrovoch, ako aj náklady na dopravu boli stanovené na základe ceny pre prvého nezávislého zákazníka, ktorý dosiahol úroveň cien zo závodu. Spoločnosť tvrdila, že obchodná spoločnosť je v skutočnosti oddelenie predaja výrobcu. Obidve spoločnosti majú spoločné riadenie a vykonávajú vzájomne sa dopĺňajúce úlohy, ktoré by za normálnych okolností boli v pôsobnosti jednej riadiacej štruktúry. Navyše sa zdôraznilo, že obchodná spoločnosť neobchoduje so žiadnym iným výrobkom. Na základe toho spoločnosť tvrdila, že pri stanovení ceny zo závodu došlo k nadmernému zníženiu. V tejto súvislosti sa zistilo, že táto obchodná spoločnosť vystavovala zákazníkom v Spoločenstve faktúry a tieto faktúry obchodnej spoločnosti zákazníci v Spoločenstve vyplatili. Okrem toho treba poznamenať, že v predaji vykonávanom prepojeným obchodníkom bola zahrnutá prirážka. Z finančných účtov obchodníka tiež vyplýva, že znášal predajné, všeobecné a administratívne náklady. Spoločnosť nepreukázala, že tieto náklady nevznikli pri predaji inter alia príslušného výrobku do Spoločenstva. Na základe toho sa tvrdenie spoločnosti zamietlo. Podobne ako pri úprave uvedenej v predchádzajúcom odôvodnení, týkajúcej sa úrovne zisku použitej pri vytvorení vývoznej ceny pre iného ruského vyvážajúceho výrobcu, muselo sa upraviť ziskové rozpätie použité v dočasnej fáze. V dôsledku tejto zmeny sa mierne znížil použitý zisk.

3.5.   Porovnanie

3.5.1.   Dovozné prirážky

(43)

Jeden z egyptských vyvážajúcich výrobcov po uložení dočasných opatrení tvrdil, že by sa mala vykonať úprava o platby ciel na dovezené suroviny použité pri výrobe príslušného výrobku, ktorý sa predával na domácom trhu.

(44)

V odpovedi na toto tvrdenie by sa malo pripomenúť, že podľa článku 2 ods. 10 písm. b) základného nariadenia sa vykoná úprava o sumu zodpovedajúcu ľubovoľným dovozným prirážkam alebo nepriamym daniam na ťarchu podobného výrobku a materiálov do neho fyzicky začlenených, ak sú určené na spotrebu vo vyvážajúcej krajine a nie sú vyberané alebo nahradené vo vzťahu k výrobku vyvážanému do ES.

(45)

Žiadosť o úpravu o sumu na dovozné prirážky na jednu surovinu použitú pri výrobe príslušného výrobku predávaného na domácom trhu bola prijatá, keďže sa preukázalo, že za dovezenú surovinu, fyzicky začlenenú do príslušného výrobku predávaného v Egypte, boli zaplatené primerané clá. Žiadosť o úpravu týkajúca sa dvoch ďalších dovezených surovín musela byť zamietnutá, keďže prešetrovaním sa ukázalo, že počas OP bol každý takýto dovoz použitý na vývoz príslušného výrobku. Spoločnosť nepreukázala, že počas OP zaplatila dovozné clá, ktoré neboli následne vrátené, a v dôsledku toho boli na ťarchu podobného výrobku pri predaji na domácom trhu.

3.5.2.   Úroveň obchodovania

(46)

Jeden z egyptských vyvážajúcich výrobcov požiadal o úpravu o úroveň obchodovania na základe údajného rozdielu medzi predajom na domácom trhu a na vývoznom trhu. Spoločnosť tvrdila, že celý predaj na domácom trhu bol určený pre konečných užívateľov, pričom predaj do Spoločenstva bol určený pre distribútorov. Spoločnosť poskytla informácie a tvrdila, že by sa mala vykonať osobitná úprava podľa článku 2 ods. 10 písm. d) bodu ii) základného nariadenia.

(47)

V tejto súvislosti by sa malo pripomenúť, že žiadosť o úpravu o úroveň obchodovania podľa článku 2 ods. 10 písm. d) bodu i) je možné zvážiť iba vtedy, ak sa preukáže, že existujú dôsledné a zreteľné rozdiely v pôsobení a cenách pre rôzne úrovne obchodovania na domácom trhu.

(48)

V tomto prípade sa po dočasnom zverejnení potvrdilo, že celý domáci predaj v Egypte bol určený pre konečných používateľov. V súlade s článkom 2 ods. 10 písm. d) bodu i) základného nariadenia nebolo možné kvantifikovať rozdiel v úrovni obchodovania medzi domácim a vývozným predajom, pretože chýbali príslušné rozdielne úrovne obchodovania na domácom trhu v Egypte.

(49)

Pokiaľ ide o vývozný predaj spoločnosti do Spoločenstva, po analýze pripomienok spoločnosti po dočasnom zverejnení sa potvrdzuje, že celý predaj bol určený pre distribútorov. V súlade s ustanoveniami článku 2 ods. 10 písm. d) bodu ii) základného nariadenia sa preskúmalo, či boli dôvody na vykonanie osobitnej úpravy o úroveň obchodovania, ako tvrdila spoločnosť na základe svojich vlastných údajov.

(50)

Údaje poskytnuté spoločnosťou sa však nepovažovali za primeraný základ pre kvantifikáciu akejkoľvek osobitnej úpravy. Vzhľadom na to, že v článku 2 ods. 10 písm. d) bodu i) základného nariadenia sa stanovuje, že „výška úpravy vychádza z trhovej hodnoty rozdielu“, sa usúdilo, že ak by bolo možné preukázať, že existoval cenový rozdiel na trhu Spoločenstva, pokiaľ ide o predaj rôznym kategóriám zákazníkov, aj podľa článku 2 ods. 10 písm. d) bodu ii) základného nariadenia by sa to mohlo považovať za primeraný základ pre kvantifikáciu trhovej hodnoty rozdielu. V tejto súvislosti sa preskúmali informácie poskytnuté rôznymi zainteresovanými stranami v Spoločenstve, pokiaľ ide o ich predaj rôznym kategóriám zákazníkov. Zistilo sa, že existovali rozdiely v cenách na trhu Spoločenstva pri predaji uskutočnenom výrobným odvetvím Spoločenstva rôznym kategóriám zákazníkov (v tomto prípade sa preskúmali predajné ceny pre konečných používateľov a distribútorov). Usúdilo sa preto, že by sa mala vykonať osobitná úprava zodpovedajúca uvedenému rozdielu v cenách, pokiaľ ide o normálnu hodnotu pre egyptského vývozcu.

(51)

Jeden ruský vývozca po konečnom zverejnení skutočností a úvah, na základe ktorých sa plánovalo odporučiť uloženie konečných opatrení, tvrdil, že skutočnosť, že v súvislosti s ním nebola vykonaná požadovaná úprava o úroveň obchodovania, predstavovala diskrimináciu, keďže v súvislosti s jedným z egyptských vývozcov takáto úprava vykonaná bola. Pokiaľ ide o toto tvrdenie ruského vývozcu, zistilo sa, že na takúto úpravu nebol dôvod. Na základe overených údajov, ktoré spoločnosť poskytla, neexistoval žiadny konzistentný cenový rozdiel v cenách predaja FeSi na rozličných úrovniach obchodu v rámci ruského trhu. Na základe toho bola akákoľvek úprava podľa článku 2 ods. 10 písm. d) bodu i) základného nariadenia neopodstatnená.

(52)

S výnimkou úpravy uvedenej v odôvodnení 50 sa týmto potvrdzujú odôvodnenia 61 až 63 dočasného nariadenia.

3.6.   Dumpingové rozpätia

3.6.1.   Všeobecná metodika

(53)

Ďalšou analýzou po dočasnej fáze sa dokázalo, že úroveň spolupráce zo strany Ruska sa stanovila nesprávne. Hoci úroveň spolupráce predstavovala približne 100 %, bola nesprávne odhadovaná na úrovni 32 % (pozri odôvodnenie 76 dočasného nariadenia). Zvyškové dumpingové rozpätie by sa preto malo stanoviť na úrovni spoločnosti s najvyšším dumpingovým rozpätím (radšej než na metodike použitej v dočasnej fáze t. j. na váženom priemernom dumpingovom rozpätí najreprezentatívnejšieho druhu výrobku s najvyšším dumpingovým rozpätím).

(54)

Vzhľadom na to, že neboli predložené žiadne iné pripomienky týkajúce sa všeobecnej metodiky výpočtu dumpingového rozpätia, týmto sa potvrdzujú odôvodnenia 64 až 68 dočasného nariadenia (s výnimkou zmeny opísanej v odôvodnení 46).

3.6.2.   Dumpingové rozpätia

A.   ČĽR

(55)

V prípade spoločností, ktorým bolo udelené THZ alebo IZ, sa vážená priemerná normálna hodnota každého druhu príslušného výrobku vyvážaného do Spoločenstva porovnala s váženou priemernou vývoznou cenou zodpovedajúceho druhu príslušného výrobku, ako je stanovené v článku 2 ods. 11 a 12 základného nariadenia.

(56)

Na základe toho sú konečné dumpingové rozpätia vyjadrené ako percento ceny CIF na hranici Spoločenstva, clo nezaplatené, takéto:

Erdos Xijin Kuangye Co., Ltd 15,6 %

Lanzhou Good Land Ferroalloy Factory Co., Ltd 29,0 %

(57)

Základ pre stanovenie dumpingového rozpätia pre celú krajinu sa stanovil v odôvodnení 71 dočasného nariadenia. Vzhľadom na uvedené zmeny čínskych normálnych hodnôt a vývozných cien bolo upravené aj rozpätie pre celú krajinu a v súčasnosti by malo byť stanovené na úroveň 55,6 % ceny CIF na hranici Spoločenstva, clo nezaplatené.

B.   EGYPT

(58)

Jedna z egyptských spoločností po uložení dočasných opatrení spochybnila metódu výpočtu antidumpingového cla bez toho, aby to ďalej vysvetlila. V odpovedi na to by sa malo poznamenať, že spoločnosť svoje pripomienky nepodložila. V dôsledku toho sa tvrdenie muselo zamietnuť.

(59)

Konečné dumpingové rozpätia vyjadrené ako percento dovoznej ceny CIF na hranici Spoločenstva, clo nezaplatené, sú takéto:

The Egyptian Ferroalloys Company, Káhira 15,4 %,

Egyptian Chemical Industries KIMA, Káhira 24,8 %,

všetci ostatní 24,8 %.

C.   KAZACHSTAN

(60)

Vzhľadom na nespoluprácu sa stanovilo iba dumpingové rozpätie pre celú krajinu. Konečné dumpingové rozpätie vyjadrené ako percento dovoznej ceny CIF na hranici Spoločenstva, clo nezaplatené, je stanovené na úrovni 37,1 %.

D.   BÝVALÁ JUHOSLOVANSKÁ REPUBLIKA MACEDÓNSKO

(61)

Spolupracujúci vyvážajúci výrobca je jediný známy výrobca FeSi v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko. Konečné dumpingové rozpätia vyjadrené ako percento dovoznej ceny CIF na hranici Spoločenstva, clo nezaplatené, sú takéto:

SILMAK DOOEL Export Import, Jegunovce 5,4 %,

všetci ostatní 5,4 %.

E.   RUSKO

(62)

Dvaja spolupracujúci ruskí vyvážajúci výrobcovia sú jedinými výrobcami FeSi v Rusku. Konečné dumpingové rozpätia vyjadrené ako percento dovoznej ceny CIF na hranici Spoločenstva, clo nezaplatené, sú takéto:

Chemk Group (Chelyabinsk Electrometallurgical Integrated Plant a Kuznetsk Ferroalloy Works), Čeljabinsk a Novokuznetsk 22,7 %,

skupina spoločností ICT (Bratsk Ferroalloy Plant, TD North West Ferro Alloy Company a Bakersfield Marketing Ltd), Bratsk a Petrohrad 17,8 %,

všetci ostatní 22,7 %.

4.   UJMA

4.1.   Vymedzenie výrobného odvetvia Spoločenstva

(63)

Určité zainteresované strany tvrdili, že posúdenie ujmy by sa nemalo vykonať súhrnne ale jednotlivo pre každú spoločnosť vzhľadom na údajne odlišné trendy rôznych výrobcov zo Spoločenstva, pokiaľ ide o ujmu.

(64)

Podľa článku 3 ods. 5 základného nariadenia je súčasťou preskúmania ujmy hodnotenie relevantných faktorov, ktoré majú vplyv na výrobné odvetvie Spoločenstva. Pojem „výrobné odvetvie Spoločenstva“ je vymedzený v článku 4 základného nariadenia ako označujúci výrobcov podobných výrobkov v rámci Spoločenstva ako celku alebo tých z nich, ktorých spoločná výroba výrobkov predstavuje podstatnú časť z celkovej výroby v rámci Spoločenstva. Z uvedeného jasne vyplýva, že stanovenie ujmy sa vykonáva na úrovni výrobného odvetvia Spoločenstva, ktoré sa preskúma ako celok, a nie na základe individuálnej situácie každého výrobcu zo Spoločenstva osobitne.

(65)

Na základe uvedeného boli tvrdenia zamietnuté, a odôvodnenia 78 až 80 dočasného nariadenia sa týmto potvrdzujú.

4.2.   Spotreba Spoločenstva

(66)

Jedna zainteresovaná strana tvrdila, že Komisia vo svojom dočasnom nariadení neposkytla základné informácie týkajúce sa jej analýzy ujmy, ako je mesačný rozpis dopytu po FeSi, vývoj cien na trhu EÚ vrátane ceny výrobného odvetvia Spoločenstva a vývoj nákladov.

(67)

V základnom nariadení sa od výrobcov zo Spoločenstva alebo iných zainteresovaných strán nevyžaduje poskytovanie údajov týkajúcich sa posudzovaného obdobia za každý mesiac. Pokladá sa to za neprimeranú záťaž pre všetky zainteresované strany a na účely prešetrovania dumpingu a ujmy je zvyčajnou praxou vyžadovať údaje za rok. Okrem toho strana nepredložila žiadne dôkazy preukazujúce, že v tomto prípade bola na posúdenie ujmy nevyhnutná analýza na základe údajov za každý mesiac. Tabuľky poskytnuté v odôvodneniach 81, 85, 96 a 97 dočasného nariadenia primerane odrážajú spotrebu Spoločenstva, ceny na trhu Spoločenstva, zisk, a teda aj vývoj nákladov výrobného odvetvia Spoločenstva počas posudzovaného obdobia. Toto tvrdenie sa preto muselo zamietnuť.

4.3.   Dovoz z príslušných krajín do Spoločenstva

(68)

Jedna zainteresovaná strana tvrdila, že dovoz z Ruska by sa na účely posúdenia ujmy nemal vyhodnotiť súhrnne s dovozom z ČĽR, keďže tento dovoz sa údajne neuskutočňoval za podmienok podobných hospodárskej súťaži na trhu Spoločenstva. Tvrdila najmä, že i) väčšina čínskych vyvážajúcich výrobcov nepôsobí v podmienkach trhového hospodárstva; ii) ruské spoločnosti predávajú prostredníctvom prepojených spoločností, pričom čínski vyvážajúci výrobcovia predávajú priamo nezávislým zákazníkom; iii) dumpingové rozpätie a rozpätie podhodnotenia pre čínske spoločnosti sú výrazne vyššie než rozpätia ruských spoločností a iv) čínski vyvážajúci výrobcovia stále viac prenikajú na trh EÚ, pričom tento prienik bol v prvých šiestich mesiacoch roku 2006 o 50 % vyšší než prienik ruských vyvážajúcich výrobcov.

(69)

Pokiaľ ide o prvé tvrdenie, skutočnosť, že väčšina čínskych vyvážajúcich výrobcov nepôsobí v podmienkach trhového hospodárstva, nie je dôvodom na to, aby sa vyhodnotenie nevykonalo súhrnne, ako sa predpokladá v článku 3 ods. 4 základného nariadenia. Skutočnosť, či príslušný výrobok bol alebo nebol vyrobený za podmienok trhového hospodárstva na domácom trhu, nie je preto z hľadiska rozhodnutia o súhrnnom vyhodnotení dovozu relevantná.

(70)

Pokiaľ ide o druhé tvrdenie týkajúce sa údajného rozdielu v kanáloch predaja, poznamenáva sa, že aj keď ruskí vyvážajúci výrobcovia využívali prepojených obchodníkov, podobné výrobky dovážané tak z ČĽR, ako aj z Ruska sa predávajú rovnakému typu konečných zákazníkov v Spoločenstve, konkrétne používateľom a distribútorom.

(71)

Pokiaľ ide o tretie tvrdenie týkajúce sa dumpingového rozpätia a rozpätia podhodnotenia, poznamenáva sa, že dumpingové rozpätia pre obidve krajiny boli stanovené na úrovni presahujúcej úroveň de minimis, ako sa vyžaduje v článku 3 ods. 4 písm. a) základného nariadenia, a že sa zistilo, že v súvislosti s obidvoma krajinami existovalo podhodnotenie.

(72)

Pokiaľ ide o posledné tvrdenie o dovoznom objeme, poznamenáva sa, že objem dovážaný z Ruska (a ČĽR) nebol zanedbateľný, ako sa požaduje v článku 3 ods. 4 písm. a) základného nariadenia, keďže počas OP dosiahol podiel na trhu vo výške 18 % a 21 %, v uvedenom poradí.

(73)

Z uvedených dôvodov je nesúhrnné vyhodnotenie, pokiaľ ide o dovoz z Ruska, neopodstatnené a tvrdenie sa zamieta.

(74)

Ďalšia zainteresovaná strana tvrdila, že Komisia neanalyzovala podmienky hospodárskej súťaže medzi výrobkami dovážanými z príslušných krajín a že účinky dumpingového dovozu z Egypta na situáciu výrobného odvetvia Spoločenstva by preto mali byť posúdené osobitne.

(75)

Ako sa uvádza v odôvodneniach 83 a 89 dočasného nariadenia, analyzovali sa podmienky hospodárskej súťaže medzi dovážanými výrobkami týkajúce sa podobnosti výrobku a podobnosti správania sa vývozcov (t. j. význam úrovne objemu dovozu, vývoj a úroveň ceny dovozu a jeho podhodnotenie cien výrobného odvetvia Spoločenstva a podobnosti kanálov predaja). Na základe toho sa zistilo, že boli splnené podmienky opodstatňujúce súhrnné vyhodnotenie dovozu z príslušných krajín. Z tohto dôvodu muselo byť toto tvrdenie zamietnuté a odôvodnenie 84 dočasného nariadenia sa potvrdzuje.

(76)

Jeden egyptský vyvážajúci výrobca tiež tvrdil, že jeho obmedzený objem vývozu počas OP nespôsobil výrobnému odvetviu Spoločenstva ujmu, a preto by sa jeho situácia mala posúdiť osobitne. V tejto súvislosti sa poznamenáva, že podľa článku 3 ods. 4 základného nariadenia sa účinky dumpingového dovozu na situáciu výrobného odvetvia Spoločenstva vyhodnotia súhrne ak okrem iného objem dovozu z každej prešetrovanej krajiny nie je zanedbateľný. Keďže sa zistilo, že dovoz z Egypta dosiahol počas OP podiel na trhu vo výške 3,7 %, nebol zanedbateľný v zmysle článku 5 ods. 7 základného nariadenia. Toto tvrdenie sa preto muselo zamietnuť.

(77)

Keďže v tejto súvislosti neboli predložené žiadne iné pripomienky, týmto sa potvrdzujú odôvodnenia 82 až 89 dočasného nariadenia.

4.4.   Cenové podhodnotenie

(78)

Jedna zainteresovaná strana tvrdila, že rozpätia podhodnotenia zistené v dočasnom nariadení by sa mali znížiť o 3 % až 5 %, aby sa zohľadnilo FeSi „z miestneho zdroja“, keďže výrobca ocele v Spoločenstve by údajne zaplatil prémiu za materiál z miestnych (EÚ) zdrojov, a to z dôvodu spoľahlivosti, kvality a dodávky načas.

(79)

Odôvodnenie 38 a odôvodnenia 87 až 89 dočasného nariadenia vysvetľujú základ porovnania cien účtovaných výrobným odvetvím Spoločenstva s cenami účtovanými príslušnými vývozcami. Pri porovnaní sa vzali do úvahy rôzne kvality príslušného výrobku, ako sa uvádza v odôvodnení 13 dočasného nariadenia. Okrem toho, pokiaľ ide o spoľahlivosť a dodávku načas, prešetrovaním sa nezistilo, že došlo k vyplateniu takejto prémie alebo že táto potenciálne konkurenčná výhoda bola zahrnutá v cene účtovanej výrobným odvetvím Spoločenstva výrobcom ocele. Nakoniec treba poznamenať, že zainteresovaná strana neposkytla žiadne dôkazy na podloženie svojho tvrdenia, preto muselo byť zamietnuté.

4.5.   Situácia výrobného odvetvia Spoločenstva

(80)

Určité zainteresované strany spochybnili metodiku použitú v odôvodnení 93 dočasného nariadenia na výpočet výrobnej kapacity výrobného odvetvia Spoločenstva. Navrhli najmä, aby sa v súvislosti s kapacitou použil údaj, v ktorom sa zohľadní pozastavenie prevádzky z dôvodu údržby alebo prerušenia prívodu elektrickej energie, namiesto „teoretickej nominálnej kapacity“, ktorá bola použitá v dočasnom nariadení.

(81)

Prešetrovaním sa ukázalo, že akékoľvek pozastavenie prevádzky strojov výrobného odvetvia Spoločenstva z dôvodu údržby alebo prerušenia prívodu elektrickej energie bolo dočasného charakteru a v posudzovanom období k nemu nedochádzalo pravidelne. Malo by sa poznamenať, že aj keď by sa upravila výrobná kapacita, ako navrhli tieto zainteresované strany, trendy týkajúce sa výrobnej kapacity a využitia kapacity by zostali nezmenené. Závery, ku ktorým sa dospelo v súvislosti s existenciou značnej ujmy, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Spoločenstva, by tiež zostali rovnaké. Z tohto dôvodu musí byť žiadosť o použitie inej definície výrobnej kapacity zamietnutá.

(82)

Na základe uvedených skutočností a úvah sa týmto potvrdzuje záver v odôvodneniach 107 až 110 dočasného nariadenia, že výrobné odvetvie Spoločenstva utrpelo značnú ujmu.

5.   PRÍČINNÉ SÚVISLOSTI

(83)

Určité zainteresované strany tvrdili, že posúdenie príčinných súvislostí medzi ujmou, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Spoločenstva, a dumpingovým dovozom by sa nemalo vykonať súhrnne ale jednotlivo pre každú spoločnosť vzhľadom na údajne odlišné faktory príčinných súvislostí rôznych výrobcov zo Spoločenstva.

(84)

Ako sa už uviedlo v odôvodnení 64 týkajúcom sa ujmy, v článku 3 ods. 5, 6 a 7 základného nariadenia nie je žiadny právny základ, podľa ktorého by sa príčinné súvislosti mali posudzovať jednotlivo pre každého výrobcu zo Spoločenstva zahrnutého v definícii výrobného odvetvia Spoločenstva. Výrobné odvetvie Spoločenstva je definované v článku 4 základného nariadenia ako označujúce výrobcov podobných výrobkov v rámci Spoločenstva ako celku alebo tých z nich, ktorých spoločná výroba výrobkov predstavuje podstatnú časť z celkovej výroby v rámci Spoločenstva.

5.1.   Účinky dumpingového dovozu

(85)

Pripomína sa, že počas posudzovaného obdobia sa výrazne zvýšil podiel na trhu a objem dumpingového dovozu s pôvodom v príslušných krajinách. Okrem toho došlo k jasnej časovej zhode medzi nárastom dumpingového dovozu a zhoršením hospodárskej situácie výrobného odvetvia Spoločenstva. Výrobné odvetvie nemohlo zvýšiť svoje predajné ceny na úroveň potrebnú na pokrytie svojich celkových nákladov, pretože v OP jeho ceny podhodnocoval dumpingový dovoz.

(86)

Na základe toho sa týmto potvrdzujú zistenia a závery uvedené v odôvodneniach 112 až 114 dočasného nariadenia.

5.2.   Stanovenie ceny ferosilícia

(87)

Určité zainteresované strany tvrdili, že FeSi je produkt, s ktorým sa obchoduje na celosvetovom trhu, a že trhové ceny FeSi boli určované na základe meniaceho sa dopytu oceliarskeho priemyslu a neodvíjali sa od nákladov.

(88)

V trhových hospodárstvach a za normálnych trhových podmienok sa ceny zvyčajne stanovujú podľa úrovne dopytu a ponuky na trhu, pokiaľ ide o určitý výrobok. Môžu však existovať ďalšie faktory, akými je napríklad existencia dumpingového dovozu za nízku cenu, ktoré hrajú dôležitú úlohu, pokiaľ ide o úroveň cien. V tomto prípade sa prešetrovaním ukázalo, že mechanizmy stanovovania cien FeSi boli skutočne ovplyvnené existenciou značného množstva dumpingového dovozu. Hoci je určite pravda, že celosvetový dopyt po FeSi, najmä zo strany oceliarskeho priemyslu, ovplyvnil stanovovanie cien v určitých častiach posudzovaného obdobia, na základe dostupných informácií sa ukázalo, že boli aj obdobia, počas ktorých zmluvné ceny FeSi klesali napriek rastúcemu dopytu.

(89)

Tie isté zainteresované strany poskytli informácie preukazujúce vývoj výroby surovej a nehrdzavejúcej ocele EÚ a okamžitých cien FeSi EÚ od roku 2002. Na základe týchto údajov zainteresované strany usúdili, že ceny FeSi mohli byť určované iba na základe dopytu (predovšetkým zo strany výrobcov ocele). Analýzou týchto informácií sa však potvrdil záver uvedený v odôvodnení 88, t. j. že aj na úrovni Spoločenstva ceny FeSi v určitých obdobiach klesali napriek zvyšujúcemu sa dopytu zo strany oceliarskeho priemyslu.

(90)

Preto tvrdenie, že nízku úroveň cien FeSi určoval dopyt a nie dumpingový dovoz, muselo byť zamietnuté.

5.3.   Konkurencieschopnosť výrobného odvetvia Spoločenstva

(91)

Jedna zainteresovaná strana tvrdila, že ujma, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Spoločenstva, sa musí pripísať jedine údajnej nedostatočnej konkurencieschopnosti výrobcov zo Spoločenstva a nie dumpingovému dovozu. Táto zainteresovaná strana sa odvolala najmä na pracovný dokument (3), v ktorom boli za najdôležitejšie faktory konkurencieschopnosti kovopriemyslu EÚ označené suroviny a energia.

(92)

Na základe analýzy uvedeného dokumentu sa však ukázalo, že v texte sa nedospelo k záveru, že by európsky ferozliatinársky priemysel bol nedostatočne konkurencieschopný. Naopak v tomto pracovnom dokumente sa uvádza, že výrobcovia ferozliatin „čelia narastajúcemu dovozu z tretích krajín, ako je ČĽR, Rusko, Ukrajina, Brazília a Kazachstan. Ak sa urýchlene nezabezpečia rovnaké podmienky aj pre konkurenciu z tretích krajín, mohlo by to ohroziť dlhodobú udržateľnosť ferozliatinárskeho priemyslu EÚ (4)“. Na základe uvedeného sa tvrdenie zamietlo.

(93)

Tá istá zainteresovaná strana ďalej tvrdila, že väčšina výrobcov zo Spoločenstva bola nezisková už pred tým, ako došlo k poškodzujúcemu dumpingu na trhu Spoločenstva. Preto by dôvodom nepriaznivej hospodárskej situácie výrobného odvetvia Spoločenstva nebol dumpingový dovoz, ale citlivé štruktúry nákladov.

(94)

Ako jasne vyplýva z odôvodnenia 97 dočasného nariadenia, výrobné odvetvie Spoločenstva bolo v roku 2003 ziskové so ziskovým rozpätím pred zdanením na úrovni 2,3 %, ktoré sa v roku 2004 zvýšilo na úroveň 2,7 %. V roku 2005 sa však prejavil výrazný klesajúci trend, pokiaľ ide o ziskovosť, a straty dosiahli – 9,2 % obratu. Najvyššie straty, na úrovni – 12,9 %, vznikli počas OP. V tejto súvislosti sa poznamenáva, že časť roka 2005 spadala do OP. Z toho vyplýva, že argument, že výrobné odvetvie Spoločenstva bolo neziskové už pred tým, ako došlo k poškodzujúcemu dumpingu, musí byť zamietnutý.

5.4.   Dovoz z iných tretích krajín

(95)

Pokiaľ ide o dovoz z iných tretích krajín, vzhľadom na to, že neboli predložené žiadne nové pripomienky, týmto sa potvrdzuje záver konštatovaný v odôvodnení 121 dočasného nariadenia, že tento dovoz značne neprispel k ujme, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Spoločenstva.

5.5.   Vplyv ďalších faktorov

5.5.1.   Pripomienky zainteresovaných strán

(96)

Rôzne zainteresované strany zopakovali tvrdenia predložené pred uložením dočasných opatrení, že značná ujma, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Spoločenstva bola údajne spôsobená inými faktormi, než je dumpingový dovoz. Týmito tvrdeniami sa už náležite zaoberalo dočasné nariadenie. Konkrétne tvrdeniami, ktoré sa odvolávali na to, že značnú ujmu si výrobné odvetvie Spoločenstva údajne spôsobilo samo, sa zaoberali odôvodnenia 134 až 136 dočasného nariadenia a tvrdeniami týkajúcimi sa zníženia dopytu po oceli sa zaoberalo odôvodnenie 124 dočasného nariadenia. Hoci neboli predložené žiadne nové argumenty na podporu týchto tvrdení, hlavné zistenia a závery stanovené v dočasnom nariadení sa objasňujú v ďalej uvedenom texte.

5.5.1.1.   Zvýšenie výrobných nákladov vo výrobnom odvetví Spoločenstva

(97)

Niekoľko zainteresovaných strán tvrdilo, že značnú ujmu zistenú počas OP spôsobilo prudké zvýšenie nákladov, najmä na suroviny a elektrickú energiu, ktoré zaznamenalo výrobné odvetvie Spoločenstva, a zníženie výrobnej kapacity jedného výrobcu zo Spoločenstva.

(98)

Pokiaľ ide o údajné zníženie výrobnej kapacity jedného výrobcu zo Spoločenstva, poznamenáva sa, že kapacita sa upravila, ako sa uvádza v odôvodnení 93 dočasného nariadenia, s cieľom riadne zohľadniť túto konkrétnu situáciu.

(99)

Pokiaľ ide o zvýšenie nákladov, výrobné odvetvie Spoločenstva tvrdilo, že k zvýšeniu nákladov zistenému v zliatinárskom priemysle zvyčajne dochádza na celosvetovej úrovni, a teda to má rovnaký vplyv na celosvetový priemysel. Z analýzy vývoja cien hlavných nákladových položiek počas posudzovaného obdobia vyplýva, že náklady sa zvýšili (elektrická energia, kremenec a pastová elektróda). Prešetrovaním sa však ukázalo, že aj keď boli tieto zvýšenia čiastočne kompenzované zvýšením predajných cien, existencia dumpingového dovozu za nízku cenu neumožnila výrobnému odvetviu Spoločenstva úplne preniesť svoje zvýšenie nákladov do predajnej ceny. Preto sa potvrdzujú odôvodnenia 131 až 140 dočasného nariadenia.

(100)

Niekoľko zainteresovaných strán argumentovalo, že jeden konkrétny výrobca zo Spoločenstva mal problémy so svojim dodávateľom elektrickej energie, čo viedlo k zníženiu výrobných množstiev v rokoch 2005 a 2006. Tvrdili, že táto skutočnosť úplne vysvetľovala zníženie objemu výroby a predaja výrobného odvetvia Spoločenstva a stratu ziskovosti.

(101)

Ako sa už uviedlo v odôvodnení 84, príčina spôsobenej ujmy sa bude analyzovať na úrovni výrobného odvetvia Spoločenstva ako celku. Avšak pokiaľ ide o toto tvrdenie, aj keby údaje týkajúce sa tohto výrobcu mohli byť vylúčené z posúdenia ujmy, trendy zistené v súvislosti so zvyšnou časťou výrobného odvetvia Spoločenstva by boli aj tak výrazne negatívne a naďalej by vykazovali značnú ujmu. Toto tvrdenie sa preto muselo zamietnuť.

5.5.2.   Záver o príčinných súvislostiach

(102)

Vzhľadom na uvedenú analýzu, pri ktorej sa riadne odlíšili a oddelili účinky všetkých ďalších známych faktorov pôsobiacich na situáciu vo výrobnom odvetví Spoločenstva od poškodzujúcich účinkov dumpingového dovozu, sa týmto potvrdzuje, že tieto ďalšie faktory ako také nič nemenia na skutočnosti, že značná ujma sa musí pripísať pôsobeniu dumpingového dovozu.

(103)

Vzhľadom na uvedené sa dospelo k záveru, že dumpingový dovoz FeSi s pôvodom v ČĽR, Kazachstane, Egypte, Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko a Rusku spôsobil značnú ujmu výrobnému odvetviu Spoločenstva v zmysle článku 3 ods. 6 základného nariadenia.

(104)

Vzhľadom na to, že v tejto súvislosti neboli predložené iné pripomienky, týmto sa potvrdzujú závery v odôvodneniach 137 až 140 dočasného nariadenia.

6.   ZÁUJEM SPOLOČENSTVA

6.1.   Záujem výrobného odvetvia Spoločenstva a iného výrobcu zo Spoločenstva

(105)

Určité zainteresované strany argumentovali, že trh s FeSi sa od konca OP zotavil a že ceny údajne dosiahli rekordnú úroveň. Výrobné odvetvie Spoločenstva by teda mohlo obnoviť výrobu a zvýšiť svoju ziskovosť bez toho, aby bolo potrebné uložiť akékoľvek antidumpingové opatrenia. Okrem toho sa tvrdilo, že uloženie opatrení by bolo prínosom skôr pre vyvážajúcich výrobcov so sídlom v tretích krajinách, ktorých sa antidumpingové opatrenia netýkajú, než pre výrobné odvetvie Spoločenstva.

(106)

Podľa článku 6 ods. 1 základného nariadenia sa informácie vzťahujúce sa na obdobie, ktoré nasleduje po období prešetrovania, bežne v záveroch nezohľadňujú. V každom prípade, hoci z dostupných informácií vyplýva, že ceny FeSi skutočne vzrástli v mesiacoch nasledujúcich po OP, ceny hlavných vstupných nákladov FeSi sa v rovnakom období tiež zvýšili. Na základe toho nie je možné dospieť k záveru, že výrobné odvetvie Spoločenstva sa zotavilo do takej miery, že uloženie opatrení by bolo neopodstatnené. Tento argument sa preto musel zamietnuť.

(107)

Pokiaľ ide o argument, že uloženie opatrení by bolo prínosom skôr len pre vyvážajúcich výrobcov so sídlom v tretích krajinách, ktorých sa antidumpingové opatrenia netýkajú, než pre výrobné odvetvie Spoločenstva, poznamenáva sa, že cieľom antidumpingových opatrení je náprava účinkov dumpingu, ktoré deformujú obchod, a obnovenie účinnej hospodárskej súťaže na trhu Spoločenstva. Na druhej strane sa nebude brániť vstupu dovozu z príslušných krajín na trh Spoločenstva, na ktorom bude prevládať účinná hospodárska súťaž prínosná pre všetky hospodárske subjekty. Rovnako pre výrobné odvetvie Spoločenstva bude obnovenie účinnej hospodárskej súťaže na trhu Spoločenstva výhodné. Na základe uvedeného sa tento argument považuje za neopodstatnený, a preto sa musí zamietnuť.

(108)

Vzhľadom na to, že v tejto konkrétnej súvislosti neboli predložené žiadne iné pripomienky, týmto sa potvrdzujú zistenia uvedené v odôvodneniach 143 až 149 dočasného nariadenia.

6.2.   Záujem dodávateľov surovín

(109)

Vzhľadom na to, že dodávatelia po zverejnení dočasných zistení nepredložili žiadne iné pripomienky, týmto sa potvrdzujú odôvodnenia 150 až 152 dočasného nariadenia.

6.3.   Záujem dovozcov

(110)

Jedna zainteresovaná strana dovážajúca FeSi z ČĽR a dodávajúca ho hlavne zlievarniam tvrdila, že uloženie akýchkoľvek antidumpingových opatrení bude mať vážne negatívne účinky na odvetvie odlievania železa, v dôsledku čoho budú v rámci neho zanikať podniky, a teda na trhu Spoločenstva dôjde k strate pracovných miest.

(111)

Ako sa však uvádza v odôvodnení 115, napriek veľmi obmedzenej spolupráci zlievarní, z ďalšieho prešetrovania vykonaného po uložení dočasných opatrení vyplýva, že uloženie opatrení pravdepodobne nebude mať na zlievarne výrazné negatívne účinky. Toto tvrdenie sa preto muselo zamietnuť.

(112)

Vzhľadom na to, že v tejto konkrétnej súvislosti neboli predložené žiadne iné pripomienky, týmto sa potvrdzujú zistenia uvedené v odôvodneniach 153 až 158 dočasného nariadenia.

6.4.   Záujem používateľov

(113)

Ako sa uvádza v odôvodneniach 3 až 5, ďalej sa preskúmali možné účinky dočasných opatrení na situáciu používateľských odvetví, najmä zlievarní a výrobcov ocele. Hoci zainteresovaným stranám sa zaslalo viac než 500 dotazníkov, ich úroveň spolupráce, ako sa vysvetľuje v odôvodnení 5, bola veľmi nízka.

(114)

Dodatočná analýza sa zamerala na dve hlavné skupiny používateľov, najmä výrobcov ocele a zlievarne. Na základe dodatočných predložených informácií sa potvrdilo, že FeSi v priemere predstavuje približne 0,7 % výrobných nákladov výrobcov ocele. Pokiaľ ide o zlievarne, zistilo sa, že tento podiel je vyšší (1,4 % výrobných nákladov).

(115)

Na základe uvedeného a vzhľadom na to, že priemerná konečná sadzba cla je 23,4 %, neočakáva sa, že vplyv opatrení na oceliarsky a zlievarenský priemysel bude výrazný, keďže ich finančné výsledky ovplyvnia maximálne o 0,16 % a 0,33 %, v uvedenom poradí. Na tento najhorší scenár by sa malo pozerať z hľadiska celkových výhod pre trh Spoločenstva, ktoré prinesie náprava deformácií obchodu. Okrem toho, ak sa v tejto analýze zohľadní skutočnosť, že dovoz z príslušných krajín predstavuje približne 50 % spotreby Spoločenstva, účinok opatrení na finančné výsledky používateľských odvetví by bol skutočne výrazne nižší.

(116)

Vzhľadom na uvedené sa týmto potvrdzuje odôvodnenie 166 dočasného nariadenia.

6.5.   Predchádzajúce konania

(117)

Niekoľko zainteresovaných strán tvrdilo, že vzhľadom na to, že antidumpingové opatrenia uložené v minulosti údajne nemali na výrobné odvetvie Spoločenstva očakávaný nápravný účinok, inštitúcie sa rozhodli nechať antidumpingové opatrenia uplynúť v roku 2001, pozri odôvodnenie 129 rozhodnutia Komisie 2001/230/ES z 21. februára 2001, ktorým sa ukončuje anti-dumpingové konanie ohľadom dovozu ferosilícia s pôvodom v Brazílii, Čínskej ľudovej republike, Kazachstane, Rusku, na Ukrajine a vo Venezuele (5).

(118)

Bez pripomienok, pokiaľ ide o správnosť uvedeného tvrdenia, v základnom nariadení sa vyžaduje, aby sa rozhodnutia prijímali na základe informácií zhromaždených a analyzovaných počas príslušného prešetrovania, a nie na základe predchádzajúcich prešetrovaní. Uvedený predpoklad týchto zainteresovaných strán preto nie je v tomto prípade relevantný a musí sa zamietnuť.

6.6.   Záver o záujme Spoločenstva

(119)

Vzhľadom na výsledky ďalšieho prešetrovania aspektov uvedeného prípadu týkajúcich sa záujmu Spoločenstva sa týmto potvrdzujú zistenia a závery obsiahnuté v odôvodneniach 141 až 168 dočasného nariadenia.

7.   KONEČNÉ ANTIDUMPINGOVÉ OPATRENIA

7.1.   Úroveň odstránenia ujmy

(120)

Niektoré zainteresované strany vyjadrili nesúhlas s dočasným zistením, že ziskové rozpätie 5 % by bolo ziskové rozpätie, ktoré by bolo možné primerane dosiahnuť vo výrobe takéhoto typu odvetvia v normálnych podmienkach hospodárskej súťaže.

(121)

Jedna zainteresovaná strana tvrdila, že ziskové rozpätie použité pre výrobné odvetvie Spoločenstva na stanovenie úrovne odstránenia ujmy by malo byť stanovené na úrovni zisku dosiahnutej výrobným odvetvím Spoločenstva v roku 2003, t. j. 2,3 %, a v žiadnom prípade nie na úrovni zisku dosiahnutej v roku 2004, ktorý bol výnimočne prínosný v zliatinárskom sektore.

(122)

Stanovenie úrovne odstránenia ujmy sa musí zakladať na posúdení úrovne ziskového rozpätia, ktorej dosiahnutie sa môže primerane očakávať vo výrobnom odvetví Spoločenstva z predaja podobného výrobku na trhu Spoločenstva bez pôsobenia dumpingového dovozu. Ziskové rozpätie dosiahnuté na začiatku posudzovaného obdobia v rámci daného prešetrovania sa môže považovať za zisk dosiahnutý bez pôsobenia dumpingového dovozu. Poznamenáva sa však, že počas prešetrovania pred uplynutím platnosti, ktoré viedlo k ukončeniu antidumpingových opatrení uplatniteľných na dovoz FeSi s pôvodom v Brazílii, ČĽR, Kazachstane, Rusku, Ukrajine a Venezuele, boli zisky dosiahnuté výrobným odvetvím Spoločenstva bez pôsobenia dumpingového dovozu na úrovni 11,2 %, pozri odôvodnenie 105 rozhodnutia 2001/230/ES. V súlade s tým cieľový zisk 5 % použitý v súčasnom prešetrovaní, ako sa vysvetľuje v odôvodnení 171 dočasného nariadenia, odráža skôr konzervatívny prístup. Na základe uvedeného sa muselo tvrdenie zamietnuť.

(123)

Vzhľadom na to, že neboli predložené žiadne iné pripomienky týkajúce sa úrovne odstránenia ujmy, týmto sa potvrdzujú odôvodnenia 169 až 171 dočasného nariadenia.

7.2.   Forma a úroveň ciel

(124)

Na základe uvedených skutočností a v súlade s článkom 9 ods. 4 základného nariadenia by konečné antidumpingové clo malo byť uložené na úrovni dostatočnej na odstránenie ujmy spôsobenej dumpingovým dovozom bez prekročenia zisteného dumpingového rozpätia.

(125)

Vzhľadom na predložené pripomienky určitých zainteresovaných strán po dočasnom zverejnení a vzhľadom na preskúmania opísané v tomto nariadení boli určité rozpätia zmenené.

(126)

Sadzba konečných ciel sa s konečnou platnosťou stanovuje takto:

Krajina

Spoločnosť

Rozpätie odstránenia ujmy

Dumpingové rozpätie

Sadzba antidumpingového cla

ČĽR

Erdos Xijin Kuang Co., Ltd, Qipanjing Industry Park

21,4 %

15,6 %

15,6 %

Lanzhou Good Land Ferroalloy Factory Co., Ltd, Xicha Village

31,4 %

29,0 %

29,0 %

Všetky ostatné spoločnosti

31,2 %

55,6 %

31,2 %

Rusko

Chelyabinsk Electrometallurgical Integrated Plant, Chelyabinsk a Kuznetsk Ferroalloy Works, Novokuznetsk

31,3 %

22,7 %

22,7 %

Bratsk Ferroalloy Plant, Bratsk

18,8 %

17,8 %

17,8 %

Všetky ostatné spoločnosti

31,3 %

22,7 %

22,7 %

Egypt

The Egyptian Ferroalloys Company, Káhira

27,1 %

15,4 %

15,4 %

Egyptian Chemical Industries KIMA, Káhira

18,0 %

24,8 %

18,0 %

Všetky ostatné spoločnosti

18,0 %

24,8 %

18,0 %

Kazachstan

Všetky spoločnosti

33,9 %

37,1 %

33,9 %

Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko

Všetky spoločnosti

19,0 %

5,4 %

5,4 %

(127)

Niektoré zainteresované strany navrhli uložiť minimálnu dovoznú cenu namiesto cla ad valorem. Uloženie minimálnej dovoznej ceny sa však v tomto prípade nepovažovalo za primerané. Zistilo sa, že FeSi sa dováža v širokej škále rôznych typov so značne odlišnou cenovou úrovňou. Navyše všetci spolupracujúci vývozcovia majú odlišné úrovne cla (niektoré sa zakladajú na dumpingových rozpätiach, niektoré na rozpätiach ujmy), čo si vyžaduje veľké množstvo rôznych minimálnych dovozných cien. Za týchto okolností by uloženie minimálnej dovoznej ceny bolo značne neefektívne opatrenie. Návrh bol preto zamietnutý.

(128)

Sadzby antidumpingového cla pre jednotlivé spoločnosti uvedené v tomto nariadení sa stanovili na základe zistení tohto prešetrovania. Odrážajú preto situáciu, ktorá bola zistená v súvislosti s týmito spoločnosťami počas uvedeného prešetrovania. Tieto colné sadzby (na rozdiel od cla pre celú krajinu uplatniteľného na „všetky ostatné spoločnosti“) sú teda uplatniteľné výlučne na dovoz výrobkov s pôvodom v príslušných krajinách a vyrobených týmito spoločnosťami, a teda uvedenými konkrétnymi právnickými osobami. Dovážané výrobky vyrobené akoukoľvek inou spoločnosťou, ktorej názov a adresa sa osobitne neuvádzajú v základnej časti tohto nariadenia, vrátane subjektov prepojených s osobitne uvedenými subjektmi, nemôžu využívať tieto sadzby a podliehajú colnej sadzbe uplatniteľnej na „všetky ostatné spoločnosti“.

(129)

Akákoľvek žiadosť o uplatnenie týchto antidumpingových colných sadzieb pre jednotlivé spoločnosti (napríklad po zmene názvu subjektu alebo po založení nových výrobných alebo predajných subjektov) by sa mala okamžite adresovať Komisii (6) so všetkými príslušnými informáciami, najmä o všetkých zmenách v činnosti spoločnosti súvisiacich s výrobou, domácim a vývozným predajom spojenými napríklad so zmenou názvu alebo zmenou výrobných a predajných subjektov. V prípade potreby sa nariadenie zmení a doplní aktualizáciou zoznamu spoločností, na ktoré sa vzťahujú individuálne sadzby cla.

7.3.   Záväzky

(130)

Záväzok ponúknutý vyvážajúcim výrobcom v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko bol prijatý v dočasnej fáze dočasným nariadením. Po zverejnení dočasných zistení ponúkli dvaja spolupracujúci výrobcovia v Rusku, jeden vyvážajúci výrobca v Egypte a jeden čínsky vývozca cenové záväzky v súlade s článkom 8 ods. 1 základného nariadenia.

(131)

Poznamenáva sa však, že odkedy boli uložené dočasné opatrenia, bola v súvislosti s príslušným výrobkom a podobným výrobkom zaznamenaná výrazná nestálosť cien, a preto sa FeSi už nepokladá za výrobok vhodný na účely záväzku pevnej ceny. Na prekonanie tohto problému sa preskúmala možnosť indexácie minimálnej dovoznej ceny podľa ceny hlavnej časti nákladov. Usúdilo sa však, že nestálosť cien na trhu nie je možné vysvetliť iba zvýšením ceny hlavného vstupného nákladu, preto indexácia minimálnych dovozných cien podľa ceny hlavnej časti nákladov nie je možná. Na základe uvedeného sa dospelo k záveru, že záväzky ponúknuté vývozcami nemožno prijať.

(132)

Pri skúmaní, či by sa mali alebo nemali prijať štyri záväzky ponúknuté po zverejnení konečných zistení, Komisia preskúmala aj funkčnosť záväzku prijatého v dočasnej fáze od vyvážajúceho výrobcu v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko za zmenených okolností spočívajúcich v nestálosti cien. V dôsledku opísanej výraznej nestálosti ceny už nie je minimálna dovozná cena vyplývajúca zo záväzku dostatočná na odstránenie poškodzujúceho účinku dumpingu, ako sa stanovilo v prešetrovaní. V mesiacoch po prijatí záväzku sa ceny skutočne výrazne zvýšili. Vzhľadom na skutočnosť, že minimálna dovozná cena nemôže byť indexovaná, sa usúdilo, že záväzok v jeho súčasnej podobe, t. j. s pevne stanovenými minimálnymi cenami, už nie funkčný. Preto by prijatie záväzku ponúknutého vyvážajúcim výrobcom v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko malo byť stiahnuté. V tejto súvislosti Komisia stiahla prijatie záväzku nariadením Komisie (ES) č. 174/2008 (7).

7.4.   Výber s konečnou platnosťou dočasných ciel a osobitné monitorovanie

(133)

Vzhľadom na veľkosť zistených dumpingových rozpätí a na základe hodnoty ujmy spôsobenej výrobnému odvetviu Spoločenstva sa považuje za nevyhnutné, aby sa konečne vybrali sumy stanovené prostredníctvom dočasného antidumpingového cla, uloženého v dočasnom nariadení, a to v rozsahu uloženého konečného cla. Ak sú konečné clá nižšie ako dočasné clá, dočasne získané sumy presahujúce konečnú sadzbu antidumpingových ciel sa vrátia. Keď sú konečné clá vyššie ako dočasné clá, s konečnou platnosťou sa vyberú len tie sumy, ktoré sú zaistené vo výške dočasných ciel.

(134)

S cieľom minimalizovať riziko obchádzania vzhľadom na veľký rozdiel v colných sadzbách sa v tomto prípade pokladajú za potrebné osobitné opatrenia, aby sa zabezpečilo riadne uplatňovanie antidumpingových ciel. Týmito osobitnými opatreniami platnými len pre spoločnosti, pre ktoré sa zavádza individuálna colná sadzba, sa nariaďuje predloženie platnej obchodnej faktúry colným orgánom členského štátu, ktorá spĺňa požiadavky stanovené v prílohe. Pri dovoze, ku ktorému takáto faktúra nie je priložená, sa uplatní zvyškové antidumpingové clo uplatniteľné na všetkých ostatných vývozcov.

(135)

Poznamenáva sa, že ak by sa po uložení antidumpingových opatrení výrazne zvýšil objem vývozu spoločností, na ktoré sa vzťahujú nižšie individuálne colné sadzby, takéto zvýšenie by sa mohlo považovať za zvýšenie predstavujúce zmenu v štruktúre obchodu v dôsledku uloženia opatrení v zmysle článku 13 ods. 1 základného nariadenia. Za takýchto okolností a ak sú splnené podmienky, môže sa začať prešetrovanie zamerané na obchádzanie opatrení. Uvedeným prešetrovaním sa môže okrem iného preskúmať potreba odstránenia individuálnych sadzieb cla a následného uloženia cla pre celú krajinu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Týmto sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz ferosilícia zaradeného pod kódy KN 7202 21 00, 7202 29 10 a 7202 29 90 s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, Kazachstane, Egypte, Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko a Rusku.

2.   Sadzba konečného antidumpingového cla uplatniteľná na čistú franko cenu na hranici Spoločenstva pred preclením výrobkov vyrobených uvedenými spoločnosťami je takáto:

Krajina

Spoločnosť

Sadzba antidumpingového cla

(%)

Doplnkový kód TARIC

Čínska ľudová republika

Erdos Xijin Kuangye Co., Ltd, Qipanjing Industry Park

15,6

A829

Lanzhou Good Land Ferroalloy Factory Co., Ltd, Xicha Village

29,0

A830

Všetky ostatné spoločnosti

31,2

A999

Egypt

The Egyptian Ferroalloys Company, Káhira

15,4

A831

Všetky ostatné spoločnosti

18,0

A999

Kazachstan

Všetky spoločnosti

33,9

Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko

Všetky spoločnosti

5,4

Rusko

Bratsk Ferroalloy Plant, Bratsk

17,8

A835

Všetky ostatné spoločnosti

22,7

A999

3.   Uplatňovanie individuálnych sadzieb cla stanovených pre spoločnosti uvedené v odseku 2 je podmienené predložením platnej obchodnej faktúry colným orgánom členských štátov, ktorá spĺňa požiadavky stanovené v prílohe. Ak takáto faktúra nebude predložená, použije sa sadzba cla uplatňovaná na všetky ostatné spoločnosti.

4.   Ak nie je uvedené inak, uplatňujú sa platné ustanovenia týkajúce sa ciel.

Článok 2

S konečnou platnosťou sa vyberajú sumy získané prostredníctvom dočasných antidumpingových ciel podľa nariadenia Komisie (ES) č. 994/2007 na dovoz ferosilícia zaradeného pod kódy KN 7202 21 00, 7202 29 10 a 7202 29 90 s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, Egypte, Kazachstane, Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko a Rusku. Získané sumy presahujúce sumu konečných antidumpingových ciel sa vrátia. Ak sú konečné clá vyššie ako dočasné clá, s konečnou platnosťou sa vyberajú iba sumy získané na úrovni dočasných ciel.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. februára 2008

Za Radu

predseda

A. VIZJAK


(1)  Ú. v. ES L 56, 6.3.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2117/2005 (Ú. v. EÚ L 340, 23.12.2005, s. 17).

(2)  Ú. v. EÚ L 223, 29.8.2007, s. 1.

(3)  Pracovný dokument zamestnancov Komisie, Analýza hospodárskych ukazovateľov kovopriemyslu EÚ: vplyv surovín a dodávky energie na konkurencieschopnosť, Brusel 2.8.2006, SEK(2006)1069.

(4)  Ibid. s. 88.

(5)  Ú. v. ES L 84, 23.3.2001, s. 36.

(6)  European Commission, Directorate-General for Trade, Direction H, Office J-79 4/23, 1049 Brussels, Belgium.

(7)  Pozri stranu 23 tohto úradného vestníka.


PRÍLOHA

Platná obchodná faktúra, ako sa uvádza v článku 1 ods. 3, musí obsahovať vyhlásenie podpísané zástupcom spoločnosti v takejto forme:

1.

Meno a funkcia zástupcu spoločnosti, ktorá obchodnú faktúru vystavila.

2.

Nasledujúce vyhlásenie: „Ja, podpísaný, potvrdzujem, že [objem] ferosilícia, ktoré bolo predané na vývoz do Európskeho spoločenstva, zahrnutý v tejto faktúre, bol vyrobený (názov a registrované sídlo spoločnosti) (doplnkový kód TARIC) v (príslušná krajina). Vyhlasujem, že informácie uvedené v tejto faktúre sú úplné a správne.

Dátum a podpis“


28.2.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 55/21


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 173/2008

z 27. februára 2008,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007 ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovacia a zéleniny (1), najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 1580/2007 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 28. februára 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. februára 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 27. februára 2008, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

JO

69,6

MA

47,6

TN

129,8

TR

92,1

ZZ

84,8

0707 00 05

JO

190,5

MA

64,7

TR

203,0

ZZ

152,7

0709 90 70

MA

90,3

TR

142,6

ZZ

116,5

0709 90 80

EG

54,8

ZZ

54,8

0805 10 20

AR

69,8

EG

43,5

IL

52,7

MA

49,3

TN

47,3

TR

73,3

ZA

57,8

ZZ

56,2

0805 20 10

IL

116,5

MA

113,8

ZZ

115,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

84,3

MA

152,0

PK

48,1

TR

73,3

ZZ

89,4

0805 50 10

AR

48,9

EG

85,4

IL

90,4

TR

114,7

UY

52,4

ZA

79,7

ZZ

78,6

0808 10 80

AR

102,3

CA

86,4

CL

63,5

CN

76,6

MK

42,4

US

108,6

UY

89,9

ZA

106,7

ZZ

84,6

0808 20 50

AR

89,9

CL

76,0

CN

113,3

US

123,2

ZA

97,7

ZZ

100,0


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ označuje „iné miesto pôvodu“.


28.2.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 55/23


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 174/2008

z 27. februára 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 994/2007, ktorým sa ukladá dočasné antidumpingové clo na dovoz ferosilícia s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, Egypte, Kazachstane, Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko a Rusku

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 384/96 z 22. decembra 1995 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) (ďalej len „základné nariadenie“), a najmä na jeho článok 8,

po porade s poradným výborom,

keďže:

(1)

Komisia 30. novembra 2006 informovala oznámením uverejneným v Úradnom vestníku Európskej únie  (2) o začatí antidumpingového konania v súvislosti s dovozom ferosilícia (ďalej len „FeSi“) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, Egypte, Kazachstane, Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko a Rusku do Spoločenstva.

(2)

Komisia nariadením (ES) č. 994/2007 (3) uložila dočasné antidumpingové clo na dovoz FeSi v súčasnosti zaradeného pod kódy KN 7202 21 00, 7202 29 10 a 7202 29 90 s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, Egypte, Kazachstane, Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko a Rusku. Opatrenia uplatniteľné na tento dovoz pozostávajú z cla ad valorem, ktoré sa však neuplatňuje na vyvážajúceho výrobcu v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko od ktorého bol v uvedenom nariadení prijatý záväzok.

(3)

V súvislosti s preskúmaním, či je cenový záväzok naďalej uskutočniteľný, sa zistilo, že ceny FeSi po uložení dočasných opatrení a prijatí záväzku naďalej kolísali. Celkovo sa zistilo, že ceny FeSi preukazovali značnú nestálosť. V dôsledku tejto nestálosti cien sa dospelo k záveru, že pevne stanovené minimálne dovozné ceny (ďalej len „MDC“) záväzku nie sú viac platnou formou opatrenia vzhľadom na zistenia, ku ktorým sa dospelo v priebehu prešetrovania.

(4)

Na prekonanie tohto problému sa preskúmala možnosť indexácie MDC podľa ceny hlavných vstupných nákladov. Dospelo sa však k záveru, že nestálosť cien na trhu nie je možné vysvetliť iba zvýšením ceny hlavných vstupných nákladov, preto indexácia minimálnych dovozných cien nie je možná. Z tohto dôvodu sa dospelo k záveru, že záväzok v jeho súčasnej podobe, t. j. s pevne stanovenými minimálnymi cenami nie je naďalej uskutočniteľný a že problém, ktorý predstavuje pevný charakter minimálnej ceny by sa prostredníctvom cenovej indexácie nenapravil. Preto sa dospelo k záveru, že FeSi sa viac nepovažuje za vhodné na pevne stanovený cenový záväzok [pozri takisto odôvodnenie 131 a 132 nariadenia Rady (ES) č. 172/2008 (4)] a že prijatie záväzku ponúknutého príslušnou spoločnosťou by sa malo odvolať.

(5)

Príslušná spoločnosť bola o záveroch Komisie informovaná a dostala príležitosť, aby sa k nim mohla vyjadriť.

(6)

Spoločnosť namietala, že odôvodnenie Komisie týkajúce sa odvolania záväzku je v rozpore s analýzou záujmu Spoločenstva, v ktorej Komisia podľa informácií poskytnutých spoločnosti uviedla, že „hoci z dostupných informácií vyplýva, že ceny FeSi skutočne vzrástli v mesiacoch nasledujúcich po OP, ceny hlavných vstupných nákladov FeSi sa v rovnakom období tiež zvýšili“.

(7)

V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že v uvedenom vyhlásení, potvrdenom v odôvodnení 106 nariadenia (ES) č. 172/2008, nie je stanovená vzájomná súvislosť medzi vývojom cien FeSi a vstupných nákladov, ale jeho cieľom bolo vysvetliť hospodársku situáciu výrobného odvetvia Spoločenstva. V súlade so zaužívanými postupmi Komisie týkajúcimi sa indexácie MDC môžu byť MDC indexované iba v prípadoch, keď sa cena výrobku, na ktorý sa vzťahuje záväzok, mení v závislosti od hlavných vstupných nákladov. V tomto osobitnom prípade sa nezistila žiadna úzka súvislosť medzi hlavnými vstupnými nákladmi (elektrina) a rastom cien FeSi. Aj keby existovala súvislosť medzi cenami FeSi a jeho hlavnými vstupnými nákladmi, vzhľadom na odlišné ceny elektriny na rôznych trhoch neexistuje žiadny vhodný zdroj informácií o cenách elektriny, ktorý by mohol byť základom na indexáciu MDC, na rozdiel od cien komodít v prípade iných výrobkov, napríklad ropy. Okrem toho ďalšie suroviny, ako je koks a kremenec, takisto predstavujú významnú, ale variabilnú zložku výrobných nákladov FeSi. Preto ak by MDC boli indexované podľa ceny každého z týchto vstupov, museli by sa zaviesť zložité vzorce indexácie, čím by sa stanovenie parametrov indexácie a uskutočniteľnosť záväzkov stali extrémne zložitými. Z tohto dôvodu sa dospelo k záveru, že nie je možné indexovať minimálne dovozné ceny podľa ceny hlavných vstupných nákladov, a preto sa námietka spoločnosti zamietla.

(8)

Spoločnosť ďalej namietala, že je proti zaužívaným postupom Komisie zmeniť úroveň alebo formu opatrenia dočasne stanoveného a/alebo navrhnutého v konečnej etape na základe informácií, ktoré sa vzťahujú na obdobie nasledujúce po OP. V súlade s ustanoveniami záväzku bola spoločnosť informovaná o tom, že Komisia môže odvolať prijatie záväzku v akejkoľvek etape jeho vykonávania z dôvodu zmeny okolností v porovnaní s okolnosťami, ktoré existovali v období prijatia daného záväzku, alebo z dôvodu, že sa monitorovanie a presadzovanie záväzku ukáže ako neuskutočniteľné a nenájde sa riešenie, ktoré by bolo pre Komisiu prijateľné. Z tohto dôvodu sa námietka zamietla.

(9)

Spoločnosť takisto namietala, že Komisia dospela k nesprávnemu záveru pri svojom posúdení účinnosti záväzku čiastočne z dôvodu, že použila neoverené údaje z obdobia po OP. V tejto súvislosti je potrebné poukázať na to, že Komisia dodržiavala svoj bežný postup, pretože na svoju analýzu používala najmä údaje Eurostatu, ako aj pravidelné správy o záväzku predložené spoločnosťou. Z tohto dôvodu sa táto námietka zamietla.

(10)

Preto v súlade s článkom 8 ods. 9 základného nariadenia a takisto v súlade s príslušnými ustanoveniami záväzku, na základe ktorých je Komisia splnomocnená, aby jednostranne odvolala prijatie záväzku, dospela Komisia k záveru, že prijatie záväzku navrhnutého spoločnosťou Silmak Dooel Export Import, Jegunovce by sa malo odvolať.

(11)

Súbežne so súčasným nariadením uložila Rada nariadením (ES) č. 172/2008 konečné antidumpingové clo na dovoz ferosilícia s pôvodom, okrem iného, v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko, ktoré sa bude uplatňovať na dovoz týchto výrobkov vyrobených príslušným vyvážajúcim výrobcom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

TPrijatie záväzku navrhnutého spoločnosťou Silmak Dooel Export Import, Jegunovce v súvislosti s antidumpingovým konaním týkajúcim sa dovozu ferosilícia s pôvodom, okrem iného, v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko, sa týmto odvoláva.

Článok 2

Článok 2 nariadenia Komisie (ES) č. 994/2007 sa týmto zrušuje.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. februára 2008

Za Komisiu

Peter MANDELSON

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 56, 6.3.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2117/2005 (Ú. v. EÚ L 340, 23.12.2005, s. 17).

(2)  Ú. v. EÚ C 291, 30.11.2006, s. 34.

(3)  Ú. v. EÚ L 223, 29.8.2007, s. 1.

(4)  Pozri stranu 6 tohto úradného vestníka.


28.2.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 55/25


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 175/2008

z 27. februára 2008

o vydávaní dovozných povolení na ryžu v rámci colnej kvóty otvorenej na čiastkové obdobie mesiaca február 2008 nariadením (ES) č. 327/98

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1785/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s ryžou (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 327/98 z 10. februára 1998 otvárajúce a stanovujúce správu určitých colných kvót na dovoz ryže a zlomkovej ryže (2), a najmä na jeho článok 5 prvý pododsek,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 327/98 sa otvorila a stanovila správa určitých colných kvót na dovoz ryže a zlomkovej ryže rozdelených podľa krajiny pôvodu a rozložených na viaceré čiastkové obdobia podľa prílohy IX k uvedenému nariadeniu a podľa nariadenia Komisie (ES) č. 60/2008 (3), ktorým sa vo februári 2008 otvára osobitné čiastkové obdobie pre colnú kvótu na dovoz bielenej a polobielenej ryže pochádzajúcej zo Spojených štátov amerických.

(2)

Čiastkové obdobie na mesiac február je druhým čiastkovým obdobím v roku 2008 pre kvótu s kvótovým číslom 09.4127 ustanovenú v článku 1 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 327/98.

(3)

Z oznámenia podľa článku 8 písm. a) nariadenia (ES) č. 327/98 vyplýva, že pre kvótu s poradovým číslom 09.4127 sa žiadosti podané v priebehu prvých desiatich pracovných dní mesiaca február 2008 v súlade s článkom 4 ods. 1 uvedeného nariadenia vzťahujú na množstvo, ktoré je menšie ako dostupné množstvo.

(4)

Pre kvótu s poradovým číslom 09.4127 preto treba určiť celkové dostupné množstvo na nasledujúce čiastkové obdobie v súlade s článkom 5 prvým pododsekom nariadenia (ES) č. 327/98,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Celkové množstvo dostupné v rámci kvóty s poradovým číslom 09.4127 uvedenej v nariadení (ES) č. 327/98 na nasledujúce čiastkové kvótové obdobie je stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. februára 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 96. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 797/2006 (Ú. v. EÚ L 144, 31.5.2006, s. 1). Nariadenie (ES) č. 1785/2003 nahradí nariadenie (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1) od 1. septembra 2008.

(2)  Ú. v. ES L 37, 11.2.1998, s. 5. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1538/2007 (Ú. v. EÚ L 337, 21.12.2007, s. 49).

(3)  Ú. v. EÚ L 22 du 25.1.2008, s. 6.


PRÍLOHA

Množstvo, ktoré sa má prideliť v rámci čiastkového obdobia mesiaca február 2008, a množstvo, ktoré je dostupné na nasledujúce čiastkové obdobie podľa nariadenia (ES) č. 327/98

Kvóta na bielenú alebo polobielenú ryžu patriacu pod číselný znak KN 1006 30 ustanovená v článku 1 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 327/98:

Pôvod

Poradové číslo

Koeficient pridelenia na čiastkové obdobie február 2008

Celkové dostupné množstvo na čiastkové obdobie mesiaca apríl 2008

(v kg)

Spojené štáty americké

09.4127

 (1)

12 365 684


(1)  Žiadosti sa vzťahujú na množstvá, ktoré sú menšie alebo rovnaké ako dostupné množstvá: všetky žiadosti sa teda môžu akceptovať.


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Komisia

28.2.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 55/27


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 13. novembra 2007

Štátna pomoc C 39/06 (ex NN 94/05) – Schéma pre nových akcionárov uplatňovaná Spojeným kráľovstvom

[oznámené pod číslom K(2007) 5398]

(Iba anglický text je autentický)

(Text s významom pre EHP)

(2008/166/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na prvý pododsek jej článku 88 ods. 2,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore, a najmä na jej článok 62 ods. 1 písm. a),

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 659/1999 z 22. marca 1999 ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES (1), a najmä na jeho článok 6 ods. 1 a článok 14,

po vyzvaní zainteresovaných tretích strán, aby predložili pripomienky v súlade s uvedenými ustanoveniami (2),

keďže:

I.   POSTUP

(1)

Občan Spojeného kráľovstva informoval Komisiu listom z 15. júna 2004, že Rada Shetlandských ostrovov, ktorá je orgánom verejnej moci na Shetlandských ostrovoch patriacich Spojenému kráľovstvu, udelila protiprávnu pomoc. Komisia listami z 24. augusta 2004, 4. februára 2005, 11. mája 2005 a 16. decembra 2005 požiadala Spojené kráľovstvo, aby poskytlo informácie o takej pomoci. Spojené kráľovstvo poskytlo Komisii ďalšie informácie listami z 10. decembra 2004, 6. apríla 2005, 8. septembra 2005 a 31. januára 2006.

(2)

Komisia informovala Spojené kráľovstvo listom z 13. septembra 2006, že v súvislosti s takou pomocou rozhodla o začatí postupu stanoveného v článku 88 ods. 2 Zmluvy o ES. Spojené kráľovstvo predložilo svoje pripomienky k pomoci listom zo 16. októbra 2006.

(3)

Rozhodnutie Komisie o začatí postupu bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie30. novembra 2006 (3). Komisia vyzvala zainteresované strany, aby predložili svoje pripomienky k pomoci. Komisia nedostala žiadne pripomienky od zainteresovaných strán.

II.   PODROBNÝ OPIS

(4)

Rada Shetlandských ostrovov uskutočnila platby pre sektor rybolovu v rámci dvoch všeobecných opatrení pomoci pod názvami „Pomoc pre odvetvie rybolovu a spracovateľského priemyslu“ a „Pomoc pre odvetvie chovu rýb“, ktoré v skutočnosti pozostávali z niekoľkých rôznych druhov schém pomoci platných od sedemdesiatych rokov 20. storočia. Jednou z takých schém bola „Schéma pre nových akcionárov“ (ďalej len „schéma“). Na základe tejto schémy, ktorá bola v platnosti od roku 1982 do 14. januára 2005, sa granty udelili formou finančného príspevku, ktorý zodpovedá vlastným finančným príspevkom na nákup podielu na existujúcom alebo novom rybárskom plavidle. Pomoc sa udelila len osobám starším ako 18 rokov, ktoré dovtedy nemali podiel na rybárskom plavidle.

(5)

Pomoc sa udelila vo výške 50 % obstarávacích nákladov podielu s maximálnou výškou 7 500 GBP pre existujúce plavidlo a 15 000 GBP pre nové plavidlo. Ďalších 5 % sa mohlo financovať len z vlastného príspevku príjemcov, ktorý pochádzal buď z ich vlastných úspor, alebo z rodinnej pôžičky. Výška pomoci v žiadnom prípade nesmela presiahnuť 25 % hodnoty plavidla.

(6)

Pomoc sa udelila pod podmienkou, že plavidlo sa používalo pri celosezónnom love počas nasledujúcich piatich rokov a príjemca si nechal svoj podiel na plavidle počas obdobia piatich rokov od prijatia pomoci.

(7)

Komisia má vážne pochybnosti, že pomoc udelená v rámci schémy pre jednotlivcov, ktorí po prvýkrát nadobudli podiel na použitom plavidle, by sa mohla považovať za zlučiteľnú s požiadavkami stanovenými v bode 2.2.3.3. usmernení o preskúmanie štátnej pomoci rybnému hospodárstvu a akvakultúre z roku 1994, 1997 a 2001 (4). Komisia má pochybnosti najmä o zlučiteľnosti schémy s podmienkou udeliť pomoc len plavidlám, ktoré nie sú staršie ako 10 (5) alebo 20 (6) rokov a môžu sa používať ešte aspoň ďalších 10 rokov. Komisia má okrem toho pochybnosti o pomoci vo výške 25 % skutočných nákladov na získanie plavidla, ktorá zjavne nie je zlučiteľná s usmerneniami 2001 uplatniteľnými na platné schémy pomoci od 1. júla 2001 a umožňujúcimi pomoc len vo výške 20 % (7).

Pokiaľ ide o pomoc udelenú na nadobudnutie podielu na nových plavidlách, Komisia zastáva názor, že schéma neodkazuje na referenčnú hodnotu rozmerov rybárskej flotily ani na hygienické a bezpečnostné požiadavky a povinnosť registrácie plavidla v registri rybárskej flotily, v súlade s podmienkami článkov 6, 7, 9 a 10 a prílohy III nariadenia Rady (ES) č. 2792/1999 zo 17. decembra 1999, ktorým sa ustanovujú presné predpisy a opatrenia týkajúce sa štrukturálnej pomoci Spoločenstva v sektore rybného hospodárstva (8), zmeneného a doplneného nariadením (ES) č. 2369/2002 z 20. decembra 2002 (9). Okrem toho, schéma zjavne neobsahuje žiadne ustanovenia so zreteľom na dodatočné požiadavky stanovené v nariadení (ES) č. 2792/1999 zmenenom a doplnenom nariadením (ES) č. 2369/2002.

III.   PRIPOMIENKY SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA

(8)

Vo svojej odpovedi zo 16. októbra 2006 Spojené kráľovstvo poskytlo ďalšie informácie o pomoci udelenej na základe schémy. Zdôraznilo, že celková výška pomoci udelenej na základe schémy predstavovala 581 750 GBP a nie 8 000 000 GBP, na ktoré sa odvoláva Komisia vo svojom rozhodnutí o začatí postupu stanoveného v článku 88 ods. 2 Zmluvy o ES. Spojené kráľovstvo tiež zdôraznilo, že po 1. júli 2001 nebola udelená žiadna pomoc na nové plavidlá, a preto otázka nezlučiteľnosti schémy po tomto dátume nie je vôbec relevantná.

(9)

Pokiaľ ide o pomoc na získanie podielu na novom plavidle, Spojené kráľovstvo potvrdilo, že schéma neobsahuje žiadnu podmienku týkajúcu sa veku plavidla, ani ustanovenie, ktoré vyžaduje, aby sa plavidlá dali používať ešte aspoň ďalších 10 rokov. Spojené kráľovstvo však namietalo, že schéma skutočne obsahovala podmienku udelenia pomoci, že plavidlo sa musí používať ďalších päť rokov a že toto ustanovenie predstavovalo implicitný záväzok, že plavidlo sa bude používať na rybolov aspoň počas tohto obdobia.

(10)

Spojené kráľovstvo poskytlo zoznam všetkých 78 grantov individuálnej pomoci vo výške 7 500 GBP na každý grant, ktoré udelilo v období od 25. apríla 1996 do 15. júla 2003 na získanie podielu na použitom plavidle a uviedlo pritom meno príjemcu a názov a vek plavidla. Intenzita pomoci sa pohybovala v rozpätí 0,12 % až 25 %. Po 1. januári 2001 intenzita pomoci nikdy nepresiahla 3,75 %.

(11)

Spojené kráľovstvo zdôraznilo, že 36 z týchto 78 grantov zjavne nespĺňa podmienky, avšak 28 z nich sa nachádzalo alebo sa nachádza v procese vymáhania v dôsledku straty, zabavenia, predaja alebo vyradenia príslušného plavidla. V prípade dvoch z ôsmich zostávajúcich položiek sa vymáhanie grantu neuskutočnilo, keďže k strate došlo po uplynutí päťročného grantového obdobia. Spojené kráľovstvo preto dospelo k záveru, že zostáva len šesť grantov, ktoré možno nespĺňajú podmienky a týkajú sa plavidiel, ktoré sú ešte vždy v prevádzke alebo ďalších plavidiel, na ktoré sa preniesla výhoda spojená s udelením príslušného grantu.

(12)

Spojené kráľovstvo nakoniec potvrdilo, že ak Komisia prijme záporné rozhodnutie, nemalo by sa vyžadovať vymáhanie pomoci udelenej pred 3. júnom 2003, keďže by to bolo v rozpore so zásadou ochrany oprávnených očakávaní. V tejto súvislosti sa Spojené kráľovstvo odvolalo na rozhodnutie Komisie 2003/612/ES z 3. júna 2003 o pôžičkách na nákup rybolovných kvót na Shetlandách (Spojené kráľovstvo) (10) a rozhodnutie Komisie 2006/226/ES zo 7. decembra 2005 o investíciách spoločnosti Shetland Leasing and Property Developments na Shetlandách (Spojené kráľovstvo) (11), v ktorom sa uvádza, že do 3. júna 2003 Rada Shetlandských ostrovov oprávnene považovala finančné prostriedky použité na takú pomoc skôr za súkromné ako za verejné.

IV.   HODNOTENIE POMOCI

(13)

V prvom rade je potrebné stanoviť, či sa opatrenie môže považovať za štátnu pomoc, a ak áno, či je zlučiteľné so spoločným trhom.

(14)

Pomoc bola udelená obmedzenému počtu podnikov v sektore rybolovu, a preto má selektívny charakter. Rada Shetlandských ostrovov udelila pomoc zo štátnych zdrojov a pomoc poskytla výhody podnikom, ktoré sú účastníkmi priamej hospodárskej súťaže s inými podnikmi v sektore rybolovu v rámci Spojeného kráľovstva a aj v iných členských štátoch. Pomoc preto narúša hospodársku súťaž alebo hrozí narušením hospodárskej súťaže a zjavne predstavuje štátnu pomoc v zmysle článku 87 Zmluvy o ES.

(15)

Podľa Spojeného kráľovstva sa pred pristúpením Spojeného kráľovstva k Európskemu hospodárskemu spoločenstvu uplatňovali dve všeobecné schémy uvedené v odôvodnení 4. Komisia však pripomína, že podľa poskytnutých informácií bola schéma pre nových akcionárov zavedená len v roku 1982. V každom prípade, v dôsledku chýbajúcich záznamov z minulosti nebolo Spojené kráľovstvo schopné poskytnúť dôkazy, že pomoc existovala už predtým, ako sa Spojené kráľovstvo pripojilo k Spoločenstvu. Okrem toho, Spojené kráľovstvo potvrdilo, že schémy pomoci sa v priebehu rokov menili a tieto zmeny neboli nikdy oznámené Komisii v súlade s článkom 88 ods. 3 Zmluvy o ES (predtým článok 93 ods. 3). V dôsledku toho by sa pomoc mala považovať za novú pomoc.

(16)

V nariadení (ES) č. 659/1999 sa nestanovuje žiadne vymedzené obdobie na preskúmanie „protiprávnej pomoci“, ako je definovaná v jeho článku 1 písm. f), najmä pomoci, ktorá sa realizovala predtým, ako Komisia mohla dospieť k záveru, či je zlučiteľná so spoločným trhom. V článku 15 tohto nariadenia sa však stanovuje, že právomoci Komisie vymáhať pomoc podliehajú vymedzenému obdobiu desiatich rokov a vymedzené obdobie začína dňom, kedy sa protiprávna pomoc udelila príjemcovi, a že vymedzené obdobie preruší akýkoľvek akt vykonaný Komisiou. Komisia preto usudzuje, že v tomto prípade nie je potrebné skúmať pomoc, na ktorú sa vzťahuje vymedzené obdobie, najmä pomoc, ktorá bola udelená viac ako desať rokov pred prijatím akéhokoľvek opatrenia zo strany Komisie týkajúceho sa tejto pomoci.

(17)

Komisia usudzuje, že v tomto prípade bolo vymedzené obdobie prerušené jej žiadosťou o informácie, ktorú zaslala Spojenému kráľovstvu 24. augusta 2004. Vymedzené obdobie sa preto uplatňuje na pomoc udelenú príjemcom pred 24. augustom 1994. Komisia v dôsledku toho obmedzila svoje posúdenie na pomoc udelenú v období medzi 24. augustom 1994 a januárom 2005.

(18)

Štátnu pomoc možno vyhlásiť za zlučiteľnú so spoločným trhom, ak je v súlade s jednou s výnimiek stanovených v zmluve o ES. Pokiaľ ide o štátnu pomoc pre sektor rybolovu, štátna pomoc sa považuje za zlučiteľnú so spoločným trhom, ak spĺňa podmienky Usmernení na preskúmanie štátnej pomoci rybnému hospodárstvu a akvakultúre. Podľa druhého odseku bodu 5.3 usmernení 2004: „‚protiprávna pomoc‘ v zmysle článku 1 písm. f) nariadenia (ES) č. 659/1999 sa bude posudzovať v súlade s usmerneniami platnými v čase, keď nadobudol účinnosť administratívny akt, ktorým sa pomoc ustanovila“. Je to v súlade aj so všeobecnými pravidlami vyjadrenými v oznámení Komisie o stanovení platných pravidiel na posudzovanie protiprávnej štátnej pomoci (12). Pomoc sa má preto posudzovať so zreteľom na jej zlučiteľnosť s usmerneniami 1994, 1997 a 2001.

(19)

Pokiaľ ide o pomoc udelenú na získanie podielu na novom plavidle, Komisia vo svojom rozhodnutí o začatí postupu stanoveného v článku 88 ods. 2 Zmluvy zdôraznila, že pomoc udelená pred 1. júlom 2001 by sa mohla považovať za zlučiteľnú so spoločným trhom. Po tomto dátume už podmienky schémy zjavne nie sú zlučiteľné s platnými podmienkami, a preto mala Komisia vážne pochybnosti, že každá taká pomoc udelená po tomto dátume by nebola zlučiteľná.

(20)

Z informácií, ktoré poskytlo Spojené kráľovstvo, možno preukázať, že po 1. júli 2001 nebola udelená žiadna pomoc na získanie podielu na novom plavidle a že od 14. januára 2005 už schéma nebola v platnosti.

(21)

Podľa bodu 2.2.3.3 usmernení z rokov 1994, 1997 a 2001 sa pomoc môže považovať za zlučiteľnú so spoločným trhom len vtedy, ak sa plavidlo môže používať ešte najmenej ďalších 10 rokov. Podľa usmernení z rokov 1994 a 1997 musí mať plavidlo okrem toho minimálne 10 rokov a podľa usmernení z roku 2001 najmenej 20 rokov.

(22)

Schéma neobsahuje žiadne podmienky v súvislosti s vekom plavidiel a Spojené kráľovstvo potvrdilo, že žiadne iné podmienky alebo opatrenia by nemohli zabezpečiť zlučiteľnosť s touto podmienkou. Okrem toho v schéme sa nevyžaduje, že plavidlá sa majú používať ešte aspoň ďalších 10 rokov. Tým sa schéma stáva jednoznačne nezlučiteľnou s usmerneniami 1994, 1997 a 2001.

(23)

Takú nezlučiteľnosť nie je možné odstrániť pomocou požiadavky schémy ponechať si podiel na plavidle po dobu aspoň ďalších piatich rokov a využívať plavidlo na rybolov počas tejto doby. Týmto ustanovením sa zabezpečilo iba to, aby boli plavidlá v prevádzke počas prvých piatich rokov, teda len polovicu doby, ktorú vyžadujú usmernenia.

(24)

Preto treba mať na zreteli, že pomoc udelená v rámci schémy na získanie podielu na použitom plavidle nie je zlučiteľná so spoločným trhom.

(25)

Podľa článku 14 ods. 1 nariadenia (ES) č. 659/1999, kde sa prijímajú záporné rozhodnutia v prípadoch protiprávnej pomoci, Komisia rozhodne, že daný členský štát podnikne všetky potrebné opatrenia, aby vymohol pomoc od príjemcu.

(26)

Spojené kráľovstvo vznieslo otázku, že Komisia nemá vyžadovať vymáhanie pomoci, ak by to bolo v rozpore s princípom ochrany oprávnených očakávaní a tvrdí, že tento princíp platí aj na tento prípad.

(27)

Finančné prostriedky, ktoré sa použili na financovanie tejto schémy, sú tie isté finančné prostriedky, aké sa použili na pomoc podliehajúcu záporných rozhodnutiam, ktoré Komisia prijala v rozhodnutiach 2003/612/ES a 2006/226/ES, ako sa uvádza v odôvodnení 12 tohto rozhodnutia. Podľa Komisie sa v týchto prípadoch také finančné prostriedky musia považovať za štátne zdroje na účely článku 87 ods. 1 Zmluvy o ES. Komisia súčasne potvrdila, že za konkrétnych okolností v príslušných prípadoch, vznikli oprávnené očakávania zo strany shetlandských orgánov a zainteresovaných subjektov, pokiaľ ide o súkromnú povahu príslušných finančných prostriedkov, kombináciou niekoľkých skutočností navzájom, čo zabránilo vymáhaniu nezlučiteľnej štátnej pomoci.

(28)

Komisia však usudzuje, že v tomto prípade sa skutočnosti, ktoré sa zohľadnili v rozhodnutiach 2003/612/ES a 2006/226/ES, nemôžu uplatňovať tým istým spôsobom, a oprávnené očakávania nevznikli. Komisia pripomína najmä akcie a vyhlásenia Spojeného kráľovstva, ktoré jednoznačne dokazujú, že v príslušnom čase udelenia pomoci boli zodpovedné orgány presvedčené, že schéma v skutočnosti bola schémou štátnej pomoci a že bolo možné uplatňovať pravidlá štátnej pomoci.

(29)

S cieľom dospieť k tomuto záveru, Komisia pripomína, že na rozdiel od pomoci podľa rozhodnutí 2003/612/ES a 2006/226/ES bola príslušná schéma ustanovená ako obvyklá schéma pomoci a týka sa priamych grantov pre rybárov, ktoré priamo udeľuje Rada Shetlandských ostrovov. Okrem toho, konkrétne okolnosti v tomto prípade jednoznačne dokazujú, že Spojené kráľovstvo považovalo pravidlá štátnej pomoci za uplatniteľné, pretože pravidelne zahŕňalo výdavky vynaložené v rámci schémy do výročných správ Spojeného kráľovstva o štátnej pomoci, ktoré sa predkladajú Komisii v súlade so záväzkami Spoločenstva. Spojené kráľovstvo v odpovedi na otázky, ktoré vzniesla Komisia, v skutočnosti uviedlo vo svojom liste z 10. decembra 2004, že: „platby v rámci schém sa zahŕňajú do Výročného súpisu štátnej pomoci a každoročne sa zasielajú Komisii podľa požiadaviek počas mnohých rokov“ a v liste zo 6. apríla 2005 uviedlo, že: „Naše orgány počas mnohých rokov konali v dobrej viere a v presvedčení, že schémy sú v súlade s usmerneniami o štátnej pomoci“.

(30)

Vzhľadom na tieto tvrdenia a okolnosti prípadu sa Komisia nazdáva, že vyžadovanie vymáhania pomoci sa nemôže považovať za vymáhanie, ktoré je v rozpore so všeobecnou zásadou práva Spoločenstva. Komisia preto v súlade s článkom 14 ods. 1 nariadenia (ES) č. 659/1999 usudzuje, že Spojené kráľovstvo musí prijať všetky potrebné opatrenia na vymáhanie pomoci od príjemcov schémy (bez ohľadu na opatrenia, ktoré sa už uskutočnili) bez toho, aby boli dotknuté prípady, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti nariadenia Komisie (ES) č. 875/2007 z 24. júla 2007 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na pomoc de minimis v sektore rybolovu a pozmeňujúceho a doplňujúceho nariadenia (ES) č. 1860/2004 (13).

(31)

V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že v súlade s článkom 14 ods. 2 nariadenia (ES) č. 659/1999 a aby sa zabezpečilo obnovenie účinnej hospodárskej súťaže, by pomoc, ktorá sa má vymáhať, mala zahŕňať úrok. Tento úrok by sa mal vypočítať ako zložitý úrok v súlade s kapitolou V nariadenia Komisie (ES) č. 794/2004 (14). Spojené kráľovstvo by preto malo zabezpečiť, aby sa táto podmienka splnila aj v prípadoch vymáhania, ktoré sa už uskutočnili alebo sa ešte vždy uskutočňujú a ak taký úrok nebol zahrnutý do sumy, ktorá sa má vymáhať, prijať potrebné opatrenia na vymáhanie príslušnej výšky úroku od týchto príjemcov.

(32)

Komisia žiada Spojené kráľovstvo, aby jej zaslalo späť priložený dotazník o súčasnom stave postupu vymáhania a vypracovalo zoznam príjemcov, ktorých sa vymáhanie pomoci týka.

V.   ZÁVER

(33)

Vzhľadom na hodnotenie v oddiele IV Komisia vyhlasuje, že Spojené kráľovstvo v rozpore s článkom 88 ods. 3 Zmluvy o ES protiprávne udelilo pomoc v rámci danej schémy.

(34)

Podľa Komisie nie je pomoc udelená v rámci tejto schémy zlučiteľná so spoločným trhom pokiaľ sa týka pomoci, ktorá bola udelená na získanie nového podielu na použitom rybárskom plavidle.

(35)

Keďže po 1. júli 2001 nebola udelená žiadna pomoc na získanie podielu na novom rybárskom plavidle, každá taká pomoc udelená v rámci danej schémy sa považuje za zlučiteľnú so spoločným trhom,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Štátna pomoc, ktorú Spojené kráľovstvo uplatnilo na základe Schémy pre nových akcionárov (ďalej len „schéma“), je zlučiteľná so spoločným trhom, pokiaľ sa týka pomoci udelenej na získanie podielu na novom rybárskom plavidle zo strany nových akcionárov.

2.   Štátna pomoc, ktorú Spojené kráľovstvo uplatnilo na základe schémy, je nezlučiteľná so spoločným trhom, pokiaľ sa týka pomoci udelenej na získanie podielu na použitom rybárskom plavidle zo strany nových akcionárov.

Článok 2

Individuálna pomoc uvedená v článku 1 ods. 2 tohto rozhodnutia nepredstavuje pomoc, ak spĺňa podmienky nariadenia Komisie (ES) č. 875/2007.

Článok 3

1.   Spojené kráľovstvo prijme všetky potrebné opatrenia, aby vymohlo pomoc, ktorá bola udelená v rámci schémy uvedenej v článku 1 ods. 2, od príjemcov, okrem pomoci uvedenej v článku 2.

2.   Čiastky, ktoré sa majú vymáhať, budú zahŕňať úrok splatný od dátumu, kedy protiprávna pomoc bola príjemcovi k dispozícii, do dátumu jej skutočného vrátenia.

3.   Úrok sa vypočítava ako zložitý úrok v súlade s kapitolou V nariadenia Komisie (ES) č. 794/2004.

4.   Spojené kráľovstvo zruší všetky nevyplatené čiastky pomoci v rámci schémy uvedenej v článku 1 ods. 2 s účinnosťou od dátumu prijatia tohto rozhodnutia.

Článok 4

1.   Vymáhanie pomoci udelenej v rámci schémy uvedenej v článku 1 ods. 2 bude neodkladné a účinné.

2.   Spojené kráľovstvo zabezpečí, aby sa toto rozhodnutie vykonalo do štyroch mesiacov po dátume jeho oznámenia.

Článok 5

1.   Do dvoch mesiacov od dátumu oznámenia tohto rozhodnutia poskytne Spojené kráľovstvo Komisii tieto informácie:

a)

zoznam príjemcov, ktorí dostali pomoc uvedenú v článku 1 tohto rozhodnutia, ktorá nespĺňa podmienky stanovené nariadením (ES) č. 875/2007 a celkovú čiastku pomoci, ktorú každý z príjemcov dostal;

b)

celkovú čiastku (istinu a úrok), ktorá sa má vymáhať od každého príjemcu;

c)

podrobný opis opatrení, ktoré sa už prijali a ktoré sa plánujú na dosiahnutie súladu s týmto rozhodnutím a

d)

dokumenty, ktoré preukazujú, že príjemcovia dostali príkaz na vrátenie pomoci.

2.   Spojené kráľovstvo bude pravidelne informovať Komisiu o pokroku dosiahnutom v súvislosti s vnútroštátnymi opatreniami, ktoré sa prijali na vykonanie tohto rozhodnutia, až do ukončenia vymáhania pomoci udelenej na základe schémy, ktorá sa uvádza v článku 1 ods. 2.

Spojené kráľovstvo bezodkladne poskytne na žiadosť Komisie všetky informácie o opatreniach ktoré sa už prijali a ktoré sa plánujú na dosiahnutie súladu s týmto rozhodnutím.

Takisto poskytne podrobné informácie o čiastkach pomoci a úrokoch, ktoré sa už od príjemcov vymohli.

Článok 6

Toto rozhodnutie je určené Spojenému kráľovstvu Veľkej Británie a Severného Írska.

V Bruseli 13. novembra 2007

Za Komisiu

Joe BORG

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 83, 27.3.1999, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ C 291, 30.11.2006, s. 5.

(3)  Ú. v. EÚ C 291, 30.11.2006, s. 5.

(4)  Ú. v. ES C 260, 17.9.1994, s. 3; Ú. v. ES C 100, 27.3.1997, s. 12; a Ú. v. ES C 19, 20.1.2001, s. 7.

(5)  Usmernenia z roku 1994 a z roku 1997.

(6)  Usmernenia z roku 2001.

(7)  Bod 2.2.3.3 písm. c) usmernení o preskúmaní štátnej pomoci rybnému hospodárstvu a akvakultúre z roku 2001.

(8)  Ú. v. ES L 337, 30.12.1999, s. 10. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1421/2004 (Ú. v. EÚ L 260, 6.8.2004, s. 1).

(9)  Ú. v. EÚ L 358, 31.12.2002, s. 49.

(10)  Ú. v. EÚ L 211, 21.8.2003, s. 63.

(11)  Ú. v. EÚ L 81, 18.3.2006, s. 36.

(12)  Ú. v. ES C 119, 22.5.2002, s. 22.

(13)  Ú. v. EÚ L 193, 25.7.2007, s. 6.

(14)  Ú. v. EÚ L 140, 30.4.2004, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1935/2006 (Ú. v. EÚ L 407, 30.12.2006).