ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 50

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
23. februára 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 162/2008 z 22. februára 2008, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 163/2008 z 22. februára 2008 o povolení použitia prípravku oktahydrátu uhličitanu lantanitého (Lantarenol) ako kŕmnej doplnkovej látky ( 1 )

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 164/2008 z 22. februára 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1444/2006, pokiaľ ide o minimálny obsah kŕmnej doplnkovej látky Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) ( 1 )

6

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 165/2008 z 22. februára 2008 o povolení nového použitia 3-fytázy (Natuphos) ako kŕmnej doplnkovej látky ( 1 )

8

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 166/2008 z 22. februára 2008 o povolení nového použitia prípravku Bacillus cereus var. toyoi (Toyocerin) ako kŕmnej doplnkovej látky ( 1 )

11

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 167/2008 z 22. februára 2008 o novom povolení kokcidiostatika ako doplnkovej látky v krmivách na obdobie desiatich rokov ( 1 )

14

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2008/17/ES z 19. februára 2008, ktorou sa menia a dopĺňajú určité prílohy k smerniciam Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí pre acefát, acetamiprid, acibenzolar-S-metyl, aldrín, benalaxyl, benomyl, karbendazím, chlórmekvát, chlórtalonil, chlórpyrifos, klofetenzín, cyflutrín, cypermetrín, cyromazín, dieldrín, dimetoát, ditiokarbamáty, esfenvalerát, famoxadón, fenhexamid, fenitrotión, fenvalerát, glyfosát, indoxakarb, lambda-cyhalotrín, mepanipyrim, metalaxyl-M, metidatión, metoxyfenozid, pymetrozín, pyraklostrobín, pyrimetanil, spiroxamín, tiakloprid, metyl-tiofanát a trifloxystrobín ( 1 )

17

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2008/155/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 14. februára 2008, ktorým sa ustanovuje zoznam pracovísk na odber a produkciu embryí v tretích krajinách schválených na dovoz embryí hovädzieho dobytka do Spoločenstva [oznámené pod číslom K(2008) 517]  ( 1 )

51

 

 

2008/156/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 18. februára 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/766/ES, pokiaľ ide o zoznam tretích krajín a území, z ktorých je povolený dovoz produktov rybolovu v akejkoľvek forme, určených na ľudskú spotrebu [oznámené pod číslom K(2008) 555]  ( 1 )

65

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

23.2.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 50/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 162/2008

z 22. februára 2008,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007 ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovacia a zéleniny (1), najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 1580/2007 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 23. februára 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. februára 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 22. februára 2008, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

JO

74,3

MA

49,0

TN

129,8

TR

93,0

ZZ

86,5

0707 00 05

JO

190,5

MA

150,4

TR

133,9

ZZ

158,3

0709 90 70

MA

61,7

TR

110,8

ZZ

86,3

0709 90 80

EG

54,8

ZZ

54,8

0805 10 20

AR

69,8

EG

49,0

IL

53,2

MA

59,1

TN

48,1

TR

92,7

ZA

57,8

ZZ

61,4

0805 20 10

IL

99,2

MA

111,9

ZZ

105,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

EG

82,4

IL

75,9

MA

130,6

PK

65,4

TR

71,3

ZZ

85,1

0805 50 10

AR

48,9

EG

85,4

IL

120,2

MA

114,0

TR

118,1

UY

52,4

ZA

79,7

ZZ

88,4

0808 10 80

AR

96,3

CA

88,1

CL

63,5

CN

96,4

MK

42,4

US

110,6

ZA

106,7

ZZ

86,3

0808 20 50

AR

90,5

CN

105,9

US

122,5

ZA

109,9

ZZ

107,2


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ označuje „iné miesto pôvodu“.


23.2.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 50/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 163/2008

z 22. februára 2008

o povolení použitia prípravku oktahydrátu uhličitanu lantanitého (Lantarenol) ako kŕmnej doplnkovej látky

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa ustanovuje povoľovanie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat, ako aj podmienky a postupy udeľovania takých povolení.

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1831/2003 bola predložená žiadosť o povolenie prípravku uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu. K tejto žiadosti boli priložené údaje a doklady vyžadované podľa článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(3)

Žiadosť sa týka vydania povolenia použitia prípravku oktahydrátu uhličitanu lantanitého (Lantarenol) ako kŕmnej doplnkovej látky pre mačky, ktorý sa má zaradiť do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“.

(4)

Vo svojom stanovisku z 18. septembra 2007 dospel Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) k záveru, že prípravok oktahydrátu uhličitanu lantanitého (Lantarenol) nemá nepriaznivý účinok na zdravie zvierat alebo na životné prostredie a nevzbudzuje obavy týkajúce sa zdravia ľudí v súvislosti s náhodným vystavením tejto kŕmnej doplnkovej látke (2). Ďalej úrad dospel k záveru, že uvedený prípravok nepredstavuje žiadne iné riziko, z dôvodu ktorého by v súlade s článkom 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1831/2003 nebolo možné udeliť povolenie. Ukázalo sa, že Lantarenol znižuje vylučovanie fosforu močom. V stanovisku úradu sa neodporúčajú žiadne vhodné opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti používateľov. Úrad sa domnieva, že je potrebné stanoviť osobitné požiadavky na monitorovanie po uvedení na trh, aby bolo možné rozpoznať akékoľvek dlhodobé nepriaznivé účinky u mačiek. Týmto stanoviskom sa takisto potvrdzuje správa o metóde analýzy kŕmnej doplnkovej látky v krmive, ktorú predložilo referenčné laboratórium Spoločenstva zriadené nariadením (ES) č. 1831/2003.

(5)

Z posúdenia uvedeného prípravku vyplýva, že podmienky na udelenie povolenia ustanovené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sú splnené. Používanie uvedeného prípravku by sa preto malo povoliť podľa prílohy k tomuto nariadeniu.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prípravok uvedený v prílohe, ktorý patrí do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „iné zootechnické doplnkové látky“, sa povoľuje ako doplnková látka vo výžive zvierat za podmienok, ktoré sú stanovené v uvedenej prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. februára 2008

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 378/2005 (Ú. v. EÚ L 59, 5.3.2005, s. 8).

(2)  Stanovisko Vedeckej skupiny pre doplnkové látky a výrobky alebo látky používané v krmivách pre zvieratá k bezpečnosti a účinnosti Lantarenolu (oktahydrátu uhličitanu lantanitého) ako kŕmnej doplnkovej látky pre mačky podľa nariadenia (ES) č. 1831/2003, zhrnutie. Prijaté 18. septembra 2007. Vestník EFSA (2007) 542, s. 1-15.


PRÍLOHA

Identifikačné číslo doplnkovej látky

Meno držiteľa povolenia

Doplnková látka

(obchodný názov)

Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda

Druh alebo kategória zvierat

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec obdobia platnosti povolenia

mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %

Kategória zootechnických doplnkových látok. Funkčná skupina: iné zootechnické doplnkové látky (znižovanie vylučovania fosforu močom)

4d1

Bayer

HealthCare AG

Oktahydrát uhličitanu lantanitého

(Lantharenol)

 

Zloženie doplnkovej látky:

Prípravok oktahydrátu uhličitanu lantanitého

Najmenej 85 % oktahydrátu uhličitanu lantanitého ako účinnej látky

 

Charakteristika účinnej látky:

Oktahydrát uhličitanu lantanitého

La2 (CO3)3 · 8H2O

č. CAS 6487-39-4

 

Analytická metóda (1):

Optická emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou (ICP-OES).

Mačky

1 500

7 500

Vyžaduje sa plán monitorovania po uvedení na trh týkajúci sa chronických nepriaznivých účinkov.

V návode na použitie doplnkovej látky:

v prípade dospelých mačiek,

odporúčaná dávka na pridanie do vlhkého krmiva s obsahom sušiny 20 – 25 %: 340 až 2 100 mg na kg,

nepodávať súčasne s krmivami, ktoré majú vysokú hladinu fosforu.

6. marca 2018


(1)  Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto internetovej stránke referenčného laboratória Spoločenstva: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives.


23.2.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 50/6


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 164/2008

z 22. februára 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1444/2006, pokiaľ ide o minimálny obsah kŕmnej doplnkovej látky Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin)

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 13 ods. 3,

keďže:

(1)

Doplnková látka Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) bola povolená za určitých podmienok v súlade s nariadením (ES) č. 1831/2003. Nariadením Komisie (ES) č. 1444/2006 (2) sa uvedená doplnková látka povolila na desať rokov na výkrm kurčiat, pričom povolenie je viazané na držiteľa povolenia uviesť uvedenú doplnkovú látku do obehu.

(2)

V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa stanovuje možnosť pozmeniť povolenie doplnkovej látky na základe žiadosti držiteľa povolenia a stanoviska Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“).

(3)

Držiteľ povolenia kŕmnej doplnkovej látky Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) predložil žiadosť, v ktorej navrhuje zmenu podmienok povolenia znížením minimálneho obsahu uvedenej doplnkovej látky.

(4)

Vo svojom stanovisku prijatom 18. septembra 2007 úrad navrhol znížiť minimálny obsah účinnej látky z 1 × 109 CFU na 5 × 108 CFU, pretože existujú dôkazy o účinnosti najnižšej navrhovanej dávky (3).

(5)

Nariadenie (ES) č. 1444/2006 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (ES) č. 1444/2006 sa nahrádza prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. februára 2008

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 378/2005 (Ú. v. EÚ L 59, 5.3.2005, s. 8).

(2)  Ú. v. EÚ L 271, 30.9.2006, s. 19.

(3)  Stanovisko Vedeckej skupiny pre doplnkové látky a výrobky alebo látky používané v krmivách pre zvieratá (FEEDAP) vo veci bezpečnosti a účinnosti Calsporinu, prípravku Bacillus subtilis, ako kŕmnej doplnkovej látky pre kurčatá vo výkrme v súlade s nariadením (ES) č. 1831/2003. Vestník EFSA (2007) 543, s. 1 – 8.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA

Identifikačné číslo doplnkovej látky

Meno držiteľa povolenia

Doplnková látka

(obchodný názov)

Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda

Druh alebo kategória zvierat

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec obdobia platnosti povolenia

CFU/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %

Kategória zootechnických doplnkových látok. Funkčná skupina: stabilizátory črevnej mikroflóry

4b1820

Calpis Co. Ltd v

Spoločenstve zastúpená spoločnosťou Orffa International Holding BV

Bacillus subtilis

C-3102 DSM 15544

(Calsporin)

 

Zloženie doplnkovej látky:

Prípravok Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) s obsahom minimálneho množstva doplnkovej látky 1 × 1010 CFU/g

 

Charakteristika účinnej látky:

Životaschopné spóry Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544)

 

Analytická metóda (1)

Meranie metódou platňového nanášania na tryptón sójový agar s predhrievaním vzoriek krmiva

Kurčatá na výkrm

5 × 108

1 × 109

1.

Na účely bezpečnosti používateľov: počas manipulácie sa používa ochranná dýchacia maska a ochranné okuliare.

2.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní, dobu použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní.

3.

Môže sa povoliť použitie v krmive obsahujúcom povolené kokcidiostatiká: monenzín sodný, salinomycín sodný, semduramycín sodný, lasalocid sodný, maduramycín amónny, narazín-nikarbazín a diklazuril.

20. októbra 2016


(1)  Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto internetovej stránke referenčného laboratória Spoločenstva: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives“


23.2.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 50/8


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 165/2008

z 22. februára 2008

o povolení nového použitia 3-fytázy (Natuphos) ako kŕmnej doplnkovej látky

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa ustanovuje povoľovanie doplnkových látok na používanie vo výžive zvierat, ako aj podmienky a postupy udeľovania takých povolení.

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1831/2003 bola predložená žiadosť o povolenie prípravku uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu. K tejto žiadosti boli priložené údaje a doklady vyžadované podľa článku 7 ods. 3 nariadenia č. 1831/2003.

(3)

Žiadosť sa týka povolenia nového použitia enzymatického prípravku 3-fytáza (Natuphos 5000, Natuphos 5000 G, Natuphos 5000 L, Natuphos 10000 G a Natuphos 10000 L), produkovaného mikroorganizmom Aspergillus niger (CBS 101.672), ako kŕmnej doplnkovej látky pre kačice, ktorý sa má zaradiť do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“.

(4)

Používanie uvedeného prípravku bolo povolené pre odstavčatá, ošípané vo výkrme a kurčatá vo výkrme nariadením Komisie (ES) č. 243/2007 (2) a pre nosnice a morky vo výkrme nariadením Komisie (ES) č. 1142/2007 (3).

(5)

Na podporu žiadosti o povolenie tohto prípravku pre kačice boli predložené nové údaje. Vo svojich stanoviskách z 18. septembra 2007 Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) dospel k záveru, že enzymatický prípravok 3-fytáza (Natuphos 5000, Natuphos 5000 G, Natuphos 5000 L, Natuphos 10000 G a Natuphos 10000 L), produkovaný mikroorganizmom Aspergillus niger (CBS 101.672), nemá nepriaznivý účinok na spotrebiteľov, používateľov ani na životné prostredie (4). Podľa uvedeného stanoviska používanie tohto prípravku nemá nepriaznivé účinky na túto ďalšiu kategóriu zvierat a podporuje stráviteľnosť krmív. Úrad sa domnieva, že osobitné požiadavky na monitorovanie po uvedení prípravku na trh nie sú potrebné. Potvrdil tiež správu o metóde analýzy doplnkovej látky v krmive, ktorú predložilo referenčné laboratórium Spoločenstva zriadené nariadením (ES) č. 1831/2003.

(6)

Z posúdenia uvedeného prípravku vyplýva, že podmienky na udelenie povolenia ustanovené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sú splnené. Používanie uvedeného prípravku by sa preto malo povoliť podľa prílohy k tomuto nariadeniu.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prípravok uvedený v prílohe, ktorý patrí do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „látky zvyšujúce stráviteľnosť“, sa povoľuje ako doplnková látka vo výžive zvierat za podmienok, ktoré sú stanovené v uvedenej prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. februára 2008

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 378/2005 (Ú. v. EÚ L 59, 5.3.2005, s. 8).

(2)  Ú. v. EÚ L 73, 13.3.2007, s. 4.

(3)  Ú. v. EÚ L 256, 2.10.2007, s. 20.

(4)  Stanovisko Vedeckej skupiny pre doplnkové látky a výrobky alebo látky používané v krmivách pre zvieratá (FEEDAP) vo veci bezpečnosti a účinnosti enzymatického prípravku Natuphos (3-fytáza) ako kŕmnej doplnkovej látky pre kačice. Vestník EFSA (2007) 544, 1 – 10.


PRÍLOHA

Identifikačné číslo doplnkovej látky

Meno držiteľa povolenia

Doplnková látka

(obchodný názov)

Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda

Druh alebo kategória zvierat

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec obdobia platnosti povolenia

Jednotky aktivity/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %

Kategória zootechnických doplnkových látok. Funkčná skupina: látky zvyšujúce stráviteľnosť

4a1600

BASF Aktiengesellschaft

3-fytáza

EC 3.1.3.8

(Natuphos 5000 Natuphos 5000 G Natuphos 5000 L Natuphos 10000 G Natuphos 10000 L)

 

Zloženie doplnkovej látky:

 

3-fytáza produkovaná mikroorganizmom Aspergillus niger (CBS 101.672) s minimálnou aktivitou:

 

v pevnom stave: 5 000 FTU (1)/g

 

v kvapalnom stave: 5 000 FTU/ml

 

Charakteristika účinnej látky:

3-fytáza produkovaná mikroorganizmom Aspergillus niger (CBS 101.672)

 

Analytická metóda (2)

Kolorimetrická metóda merania anorganického fosfátu uvoľneného enzýmom zo substrátu fytátu

kačice

300 FTU

 

1.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní, lehotu trvanlivosti a stabilitu pri granulovaní.

2.

Odporúčaná dávka na kilogram kompletného krmiva: 300 – 750 FTU.

3.

Na použitie v krmive s obsahom fosforu viazaného na fytín viac ako 0,23 %.

14. marca 2018


(1)  1 FTU je množstvo enzýmu, ktorý uvoľní 1 mikromól anorganického fosfátu z fytátu sodného za minútu pri pH 5,5 a 37 °C.

(2)  Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto internetovej stránke referenčného laboratória Spoločenstva: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


23.2.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 50/11


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 166/2008

z 22. februára 2008

o povolení nového použitia prípravku Bacillus cereus var. toyoi (Toyocerin) ako kŕmnej doplnkovej látky

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa ustanovuje povoľovanie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat, ako aj podmienky a postupy udeľovania takých povolení.

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1831/2003 bola predložená žiadosť o povolenie prípravku uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu. K tejto žiadosti boli priložené údaje a doklady vyžadované podľa článku 7 ods. 3 nariadenia č. 1831/2003.

(3)

Žiadosť sa týka povolenia nového použitia prípravku z mikroorganizmov Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112/CNCM I-1012 (Toyocerin) pre morky vo výkrme, ktorý sa má zaradiť do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“.

(4)

Použitie uvedeného prípravku z mikroorganizmov bolo povolené pre ciciaky vo veku menej ako 2 mesiace a prasnice nariadením Komisie (ES) č. 256/2002 (2), ciciaky a ošípané na výkrm nariadením Komisie (ES) č. 1453/2004 (3), dobytok na výkrm nariadením Komisie (ES) č. 255/2005 (4) a králiky na výkrm a kurčatá na výkrm nariadením Komisie (ES) č. 1200/2005 (5).

(5)

Na podporu žiadosti o povolenie v prípade moriek na výkrm boli predložené nové údaje. Vo svojom stanovisku z 19. septembra 2007 dospel Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) k záveru, že prípravok z mikroorganizmov Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112/CNCM I-1012 (Toyocerin ) nemá nepriaznivý účinok na spotrebiteľov, používateľov alebo na životné prostredie (6). Podľa uvedeného stanoviska používanie tohto prípravku nemá nepriaznivé účinky na túto ďalšiu kategóriu zvierat a podporuje prírastok hmotnosti, príjem krmiva a využitie krmiva. Úrad sa domnieva, že osobitné požiadavky na monitorovanie po uvedení prípravku na trh nie sú potrebné. Potvrdil tiež správu o metóde analýzy doplnkovej látky v krmive, ktorú predložilo referenčné laboratórium Spoločenstva zriadené nariadením (ES) č. 1831/2003.

(6)

Z posúdenia uvedeného prípravku vyplýva, že podmienky na udelenie povolenia ustanovené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sú splnené. Používanie uvedeného prípravku by sa preto malo povoliť podľa prílohy k tomuto nariadeniu.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prípravok uvedený v prílohe, ktorý patrí do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „stabilizátory črevnej mikroflóry“, sa povoľuje ako doplnková látka vo výžive zvierat za podmienok, ktoré sú stanovené v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. februára 2008

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 378/2005 (Ú. v. EÚ L 59, 5.3.2005, s. 8).

(2)  Ú. v. ES L 41, 13.2.2002, s. 6. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1143/2007 (Ú. v. EÚ L 256, 2.10.2007, s. 23).

(3)  Ú. v. EÚ L 269, 17.8.2004, s. 3.

(4)  Ú. v. EÚ L 45, 16.2.2005, s. 3.

(5)  Ú. v. EÚ L 195, 27.7.2005, s. 6. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1445/2006 (Ú. v. EÚ L 271, 30.9.2006, s. 22).

(6)  Stanovisko Vedeckej skupiny pre doplnkové látky a výrobky alebo látky používané v krmivách pre zvieratá (FEEDAP) vo veci bezpečnosti a účinnosti prípravku Toyocerin (Bacillus cereus var. toyoi) ako kŕmnej doplnkovej látky pre morky. Prijaté 19. septembra 2007. Vestník EFSA (2007) 549, s. 1 – 11.


PRÍLOHA

Identifikačné číslo doplnkovej látky

Meno držiteľa povolenia

Doplnková látka

(obchodný názov)

Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda

Druh alebo kategória zvierat

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec obdobia platnosti povolenia

CFU/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %

Kategória zootechnických doplnkových látok. Funkčná skupina: stabilizátory črevnej mikroflóry.

4b1701

Rubinum SA

Bacillus cereus var. toyoi

NCIMB 40112/CNCM I-1012

(Toyocerin)

 

Zloženie doplnkovej látky:

Prípravok Bacillus cereus var. toyoi s obsahom minimálneho množstva doplnkovej látky 1 × 1010 CFU/g

 

Charakteristika účinnej látky:

Bacillus cereus var. toyoi

NCIMB 40112/CNCM I-1012

 

Analytická metóda (1):

Meranie: metódou platňového nanášania na tryptón sójový agar s predhrievaním vzoriek krmiva a identifikácia: pulznou gélovou elektroforézou (PFGE)

Morky na výkrm

0,2 × 109

1 × 109

1.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní, dobu použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní.

2.

Na účely bezpečnosti: počas manipulácie sa používajú okuliare a rukavice.

3.

Môže sa použiť v kŕmnej zmesi obsahujúcej povolené kokcidiostatiká: monenzín sodný, lasalocid sodný, robenidín, halofuginón, diklazuril, maduramycín amónny.

14. marca 2018


(1)  Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto internetovej stránke referenčného laboratória Spoločenstva: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


23.2.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 50/14


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 167/2008

z 22. februára 2008

o novom povolení kokcidiostatika ako doplnkovej látky v krmivách na obdobie desiatich rokov

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 70/524/EHS z 23. novembra 1970 o prídavných látkach do krmív (1), a najmä na jej články 3 a 9,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (2), a najmä na jeho článok 25,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa ustanovuje povoľovanie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat.

(2)

Článkom 25 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sa ustanovujú prechodné opatrenia vzťahujúce sa na žiadosti o povolenie kŕmnych doplnkových látok predložené v súlade so smernicou 70/524/EHS pred dňom začatia uplatňovania nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(3)

Žiadosť o povolenie kŕmnej doplnkovej látky stanovenej v prílohe k tomuto nariadeniu bola predložená pred dňom začatia uplatňovania nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(4)

Prvotné pripomienky k uvedenej žiadosti boli Komisii zaslané pred dňom začatia uplatňovania nariadenia (ES) č. 1831/2003, ako sa ustanovuje v článku 4 ods. 4 smernice 70/524/EHS. S uvedenou žiadosťou sa má preto naďalej zaobchádzať v súlade s článkom 4 smernice 70/524/EHS.

(5)

Osoba zodpovedná za uvádzanie Kokcisanu 120G do obehu predložila žiadosť o jeho povolenie na desať rokov ako kokcidiostatika určeného na výkrm kurčiat v súlade s článkom 4 uvedenej smernice. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) poskytol stanovisko o bezpečnosti používania tohto prípravku pre človeka, zvieratá a životné prostredie za podmienok ustanovených v prílohe k tomuto nariadeniu. Z posúdenia vyplýva, že podmienky na takéto povolenie stanovené v článku 3a smernice 70/524/EHS sú splnené. Použitie tohto prípravku, ako je uvedené v prílohe, by sa preto malo povoliť na desať rokov.

(6)

Z posúdenia tejto žiadosti vyplýva, že by sa mali vyžadovať určité postupy na ochranu pracovníkov pred účinkami vystavovania sa tejto doplnkovej látke uvedenej v prílohe. Takáto ochrana by sa mala zaistiť uplatňovaním smernice Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci (3).

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prípravok, ktorý patrí do skupiny „Kokcidiostatiká a iné liečivé látky“, ako sa uvádza v prílohe, sa povoľuje používať desať rokov ako doplnková látka vo výžive zvierat podľa podmienok stanovených v uvedenej prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. februára 2008.

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 270, 14.12.1970, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Komisie (ES) č. 1800/2004 (Ú. v. EÚ L 317, 16.10.2004, s. 37).

(2)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 378/2005 (Ú. v. EÚ L 59, 5.3.2005, s. 8).

(3)  Ú. v. ES L 183, 29.6.1989, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2007/30/ES (Ú. v. EÚ L 165, 27.6.2007, s. 21).


PRÍLOHA

Registračné číslo doplnkovej látky

Meno a registračné číslo osoby, ktorá zodpovedá za uvádzanie doplnkovej látky do obehu

Doplnková látka

(obchodný názov)

Zloženie, chemický vzorec, opis

Druh alebo kategória zvieraťa

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec obdobia platnosti povolenia

Maximálne hladiny rezíduí (MRL) v príslušných potravinách živočíšneho pôvodu

mg účinnej látky na kg kompletného krmiva

Kokcidiostatiká a iné liečivé látky

E 766

KRKA, d.d

Novo mesto, Slovinsko

salinomycín sodný

(Kokcisan 120G)

 

Zloženie doplnkovej látky:

 

salinomycín sodný 120 g/kg

 

uhličitan vápenatý do 1 000 g/kg

 

sacharóza: 80–100 g/kg

 

kukuričný škrob: 20 g/kg

 

Účinná látka:

 

salinomycín sodný,

 

C42H69O11Na,

 

číslo CAS: 55721-31-8,

 

sodná soľ polyéteru monokarboxylovej kyseliny, ktorá vzniká fermentáciou Streptomyces albus (CBS 101071)

 

Príbuzné nečistoty:

 

< 42 mg elaiofylínu/kg salinomycínu sodného;

 

< 40 g 17-epi-20-dezoxy-salinomycínu/kg salinomycínu sodného

kurčatá na výkrm

60

70

Zákaz použitia najmenej tri dni pred zabitím.

V návode na použitie zložených krmív je potrebné uviesť:

 

„Nebezpečné pre zvieratá čeľade koňovitých a pre morky“

 

„Toto krmivo obsahuje ionofór: súbežné používanie s niektorými liečivými látkami (napr. tiamulínom) sa môže kontraindikovať“

26. februára 2018

5 μg salinomycínu sodného/kg všetkých čerstvých tkanív


SMERNICE

23.2.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 50/17


SMERNICA KOMISIE 2008/17/ES

z 19. februára 2008,

ktorou sa menia a dopĺňajú určité prílohy k smerniciam Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí pre acefát, acetamiprid, acibenzolar-S-metyl, aldrín, benalaxyl, benomyl, karbendazím, chlórmekvát, chlórtalonil, chlórpyrifos, klofetenzín, cyflutrín, cypermetrín, cyromazín, dieldrín, dimetoát, ditiokarbamáty, esfenvalerát, famoxadón, fenhexamid, fenitrotión, fenvalerát, glyfosát, indoxakarb, lambda-cyhalotrín, mepanipyrim, metalaxyl-M, metidatión, metoxyfenozid, pymetrozín, pyraklostrobín, pyrimetanil, spiroxamín, tiakloprid, metyl-tiofanát a trifloxystrobín

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 86/362/EHS z 24. júla 1986 o stanovení maximálnych limitov rezíduí pesticídov v a na obilninách (1), a najmä na jej článok 10,

so zreteľom na smernicu Rady 86/363/EHS z 24. júla 1986, ktorou sa stanovujú maximálne úrovne rezíduí pesticídov v a na potravinách živočíšneho pôvodu (2), a najmä na jej článok 10,

so zreteľom na smernicu Rady 90/642/EHS z 27. novembra 1990 o stanovení maximálnych hladín pre rezíduá pesticídov v a na určitých produktoch rastlinného pôvodu vrátane ovocia a zeleniny (3), a najmä na jej článok 7,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (4), a najmä na jej článok 4 ods. 1 písm. f),

keďže:

(1)

V súlade so smernicou 91/414/EHS patrí povoľovanie produktov na ochranu rastlín používaných na špecifických plodinách do pôsobnosti členských štátov. Takéto povolenia sa musia zakladať na zhodnotení účinkov na ľudské zdravie a zdravie zvierat a vplyvu na životné prostredie. Medzi prvky, ktoré je potrebné vziať do úvahy pri týchto hodnoteniach, patrí vystavenie pracovníka a iných prítomných osôb pôsobeniu týchto produktov a ich vplyv na pôdu, vodu a vzduch, ako aj vplyv na ľudí a zvieratá prostredníctvom spotreby rezíduí na ošetrených plodinách.

(2)

Maximálne hladiny rezíduí (ďalej len „MRL“) odrážajú použitie minimálnych množstiev pesticídov na dosiahnutie účinnej ochrany rastlín, ktoré sa aplikujú tak, aby množstvo rezíduí bolo najmä z hľadiska odhadovaného potravinového príjmu čo najmenšie a toxikologicky prijateľné.

(3)

MRL pesticídov, na ktoré sa vzťahuje smernica 90/642/EHS, 86/363/EHS a 86/362/EHS, sa majú neustále kontrolovať a môžu sa upravovať, aby sa zohľadnili nové alebo zmenené spôsoby použitia. Komisii boli oznámené informácie o nových alebo zmenených spôsoboch použitia pesticídov, v dôsledku čoho by malo dôjsť k zmenám hladín rezíduí acefátu, acetamipridu, acibenzolar-S-metylu, aldrínu, benalaxylu, benomylu, karbendazímu, chlórmekvátu, chlórtalonilu, chlórpyrifosu, klofetenzínu, cyflutrínu, cypermetrínu, cyromazínu, dieldrínu, dimetoátu, ditiokarbamátov, esfenvalerátu, famoxadónu, fenhexamidu, fenitrotiónu, fenvalerátu, glyfosátu, indoxakarbu, lambda-cyhalotrínu, mepanipyrimu, metalaxylu-M, metidatiónu, metoxyfenozidu, pymetrozínu, pyraklostrobínu, pyrimetanilu, spiroxamínu, tiaklopridu, metyl-tiofanátu a trifloxystrobínu.

(4)

Dlhodobé vystavenie spotrebiteľov pesticídom uvedeným v tejto smernici prostredníctvom potravinových výrobkov, ktoré môžu obsahovať rezíduá uvedených pesticídov, sa posúdilo a prehodnotilo v súlade s postupmi a praktikami používanými v rámci Spoločenstva, pričom sa zohľadnili usmernenia uverejnené Svetovou zdravotníckou organizáciou (5). Na základe uvedených posudkov a hodnotení by sa pri stanovení MRL pesticídov malo zabezpečiť, aby sa neprekročil prijateľný denný príjem.

(5)

Pre acefát, acetamiprid, karbendazím, chlórmekvát, chlórtalonil, chlórpyrifos, cyflutrín, cypermetrín, cyromazín, dieldrín, dimetoát, esfenvalerát, famoxadón, fenitrotión, indoxakarb, lambda-cyhalotrín, mepanipyrim, metalaxyl-M, metidatión, metoxyfenozid, pymetrozín, pyraklostrobín, tiakloprid a metyl-tiofanát bola stanovená akútna referenčná dávka (ďalej len „ARfD“). Akútne vystavenie spotrebiteľov prostredníctvom každého z potravinových produktov, ktoré môžu obsahovať rezíduá týchto pesticídov, sa posúdilo a prehodnotilo v súlade s postupmi a praktikami používanými v súčasnosti v rámci Spoločenstva, pričom sa zohľadnili usmernenia uverejnené Svetovou zdravotníckou organizáciou. Zohľadnili sa stanoviská Vedeckého výboru pre rastliny, najmä rady a odporúčania týkajúce sa ochrany spotrebiteľa potravinových produktov ošetrených pesticídmi (6). Na základe posúdenia potravinového príjmu by bolo potrebné stanoviť MRL týchto pesticídov, aby sa zabezpečilo, že ARfD nebude prekročená. Pokiaľ ide o ďalšie látky, z posúdenia dostupných informácií vyplýva, že ARfD sa nepožaduje, a preto nie je krátkodobé posúdenie potrebné.

(6)

MRL by sa mali stanoviť na nižšej hranici analytického určenia v prípade, ak povolené spôsoby použitia prípravkov na ochranu rastlín nemajú za následok zistiteľné hladiny rezíduí pesticídov v potravinovom produkte alebo na ňom, alebo v prípade, ak použitie týchto produktov nie je povolené alebo bolo členskými štátmi povolené bez predloženia potrebných údajov, alebo ak v prípade použitia týchto prípravkov v tretích krajinách, ktoré má za následok rezíduá v potravinových produktoch alebo na nich, nie sú predložené potrebné údaje a môže dôjsť k ich uvedeniu do obehu na trhu Spoločenstva.

(7)

Stanovenie alebo úpravy prechodných MRL na úrovni Spoločenstva nezabraňujú členským štátom stanoviť prechodné MRL pre acetamiprid, acibenzolar-S-metyl, famoxadón, fenamifos, glyfosát, indoxakarb, mepanipyrim, metoxyfenozid, pymetrozín, pyraklostrobín, tiakloprid a trifloxystrobín v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. f) smernice 91/414/EHS a prílohou VI k uvedenej smernici. Za postačujúce na povolenie ďalších spôsobov použitia týchto látok sa považuje obdobie štyroch rokov. Prechodné MRL Spoločenstva by sa potom mali stať konečnými.

(8)

Preto je potrebné upraviť MRL stanovené v smerniciach 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS s cieľom umožniť vhodný dozor a kontrolu spôsobov použitia daných prípravkov na ochranu rastlín a zabezpečiť ochranu spotrebiteľa. V prípade, že MRL v prílohách k týmto smerniciam už boli vymedzené, je vhodné ich zmeniť a doplniť. V prípade, že ešte vymedzené neboli, je vhodné ich stanoviť po prvýkrát.

(9)

Táto otázka sa prostredníctvom Svetovej obchodnej organizácie v prípade potreby prerokovala s obchodnými partnermi Spoločenstva a zohľadnili sa ich pripomienky v súvislosti s uvedenými hladinami.

(10)

Smernice 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(11)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 86/362/EHS sa mení a dopĺňa podľa prílohy I k tejto smernici.

Článok 2

Smernica 86/363/EHS sa mení a dopĺňa podľa prílohy II k tejto smernici.

Článok 3

Smernica 90/642/EHS sa mení a dopĺňa podľa prílohy III k tejto smernici.

Článok 4

Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 14. septembra 2008 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

Tieto ustanovenia sa uplatňujú od 15. septembra 2008.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Článok 5

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 6

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 19. februára 2008

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 221, 7.8.1986, s. 37. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2007/73/ES (Ú. v. EÚ L 329, 14.12.2007, s. 40).

(2)  Ú. v. ES L 221, 7.8.1986, s. 43. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2007/57/ES (Ú. v. EÚ L 243, 18.9.2007, s. 61).

(3)  Ú. v. ES L 350, 14.12.1990, s. 71. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2007/73/ES.

(4)  Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2007/76/ES (Ú. v. EÚ L 337, 21.12.2007, s. 100).

(5)  Usmernenia na predpovedanie potravinového príjmu rezíduí pesticídov (revidované) vypracované v rámci Programu GEMS/potraviny v spolupráci s Kódexovým výborom pre rezíduá pesticídov, uverejnené Svetovou zdravotníckou organizáciou v roku 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

(6)  Stanovisko k otázkam týkajúcim sa zmien a doplnení príloh k smerniciam Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS (stanovisko poskytol Vedecký výbor pre rastliny 14. júla 1998). Stanovisko týkajúce sa variabilných rezíduí pesticídov v ovocí a zelenine (stanovisko poskytol Vedecký výbor pre rastliny 14. júla 1998) (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scp/outcome_ppp_en.html).


PRÍLOHA I

V časti A prílohy II k smernici 86/362/EHS sa pridáva riadok pre fenitrotión a riadky pre cypermetrín, famoxadón, mepanipyrim, metidatión a tiakloprid sa nahrádzajú takto:

Rezíduá pesticídov

Maximálne hladiny v mg/kg

„Cypermetrín: vrátane ostatných zmesí zložiek, suma izomérov

2 pšenica, jačmeň, ovos, raž, tritikale

0,01 (*) iné

Famoxadón

0,2 ovos

0,02 (*) iné

Fenitrotión

0,5 (1) pšenica, jačmeň, raž, tritikale

0,05 (*) iné

Mepanipyrim a jeho metabolit (2-anilino-4-(2-hydroxypropyl)-6-metylpyrimidín) vyjadrený ako mepanipyrim

0,01 (*) (p)

obilniny

Metidatión

0,1 kukurica, 0,2 cirok, 0,02 (*) iné

Tiakloprid

0,1 pšenica, 1 jačmeň, ovos, 0,05 (p) iné


(1)  Dočasné MRL do 1. júna 2009. Pokiaľ tieto MRL nebudú nahradené smernicou alebo nariadením pred týmto dátumom, bude sa uplatňovať príslušný limit určenia.“


PRÍLOHA II

V časti B prílohy II k smernici 86/363/EHS sa riadok pre glyfosát nahrádza takto:

 

Maximálne hladiny v mg/kg (ppm)

Rezíduá pesticídov

v prípade mäsa vrátane tuku, mäsových prípravkov, vnútorností a živočíšnych tukov uvedených v prílohe I v položkách č. ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 a 1602

v prípade mlieka a mliečnych výrobkov uvedených v prílohe I v položkách č. 0401, 0402, 0405 00 a 0406

v prípade čerstvých vajec bez škrupín, vtáčích vajec a vaječných žĺtkov uvedených v prílohe I v položkách č. 0407 00 a 0408

„Glyfosát

2 (2) obličky dobytka

0,2 (2) pečeň dobytka

0,5 (2) obličky ošípaných

0,1 (2) obličky hydiny

0,05 (1)  (2) iné

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)


(1)  Označuje dolnú hranicu analytického určenia.

(2)  Označuje, že maximálna hladina rezíduí je stanovená prechodne v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. f) smernice 91/414/EHS.“


PRÍLOHA III

V časti A prílohy II k smernici 90/642/EHS sa stĺpce pre acefát, acetamiprid, acibenzolar-S-metyl, aldrín, benalaxyl, benomyl, karbendazím, chlórmekvát, chlórtalonil, chlórpyrifos, klofetenzín, cyflutrín, cyromazín, dieldrín, dimetoát, ditiokarbamáty, esfenvalerát, famoxadón, fenhexamid, fenvalerát, indoxakarb, lambda-cyhalotrín, mepanipyrim, metalaxyl-M, metidatión, metoxyfenozid, pymetrozín, pyraklostrobín, pyrimetanil, spiroxamín, tiakloprid, metyl-tiofanát a trifloxystrobín nahrádzajú takto:

„Skupiny a príklady jednotlivých produktov, na ktoré sa uplatňujú MRL

Acefát

Acetamiprid

Acibenzolar-s-metyl

Aldrín a dieldrín (Aldrín a dieldrín v kombinácii, vyjadrené ako dieldrín) (4)

Benalaxyl vrátane iných izomérových zmesí vrátane benalaxylu-M (zmes izomérov)

Karbendazím a benomyl (zmes benomylu a karbendazímu vyjadrená ako karbendazím)

Chlórmekvát

Chlórpyrifos

Chlórtalonil

Klofetenzín

1.

Ovocie, čerstvé, sušené alebo nevarené, zachované zmrazením, bez obsahu pridaného cukru; orechy

0,02 (1)

 

 

0,01 (1)

 

 

 

 

 

 

i)

CITRUSOVÉ OVOCIE

 

1 (7)

0,02 (1)  (7)

 

0,05 (1)

0,5

0,05 (1)

 

0,01 (1)

0,5

grapefruity

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

citróny

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

 

limety

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mandarínky (vrátane klementínok a podobných hybridov)

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

pomaranče

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pomelá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iné

 

 

 

 

 

 

 

0,3

 

 

ii)

ORECHY STROMOVÉ (nevylúpané alebo vylúpané)

 

0,01 (1)  (7)

 

 

0,05 (1)

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

mandle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

paraorechy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kešu orechy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skupiny a príklady jednotlivých produktov, na ktoré sa uplatňujú MRL

Cyflutrín [cyflutrín vrátane iných izomérových zmesí (suma izomérov)] (4)

Cyromazín

Dimetoát (zmes dimetoátu a ometoátu vyjadrená ako dimetoát)

Ditiokarbamáty vyjadrené ako CS2 vrátane látok maneb, mankozeb, metiram, propineb, tiram a zirám (2), (3)

Famoxadón

Fenhexamid

Fenvalerát a esfenvalerát (zmes izomérov RR a SS) (4)

Indoxakarb (zmes S-izomérov a R-izomérov)

Lambda-cyhalotrín (4)

Mepanipyrim a jeho metabolit (2-anilino-4-(2-hydroxypropyl)-6-metylpyrimidín) vyjadrený ako mepanipyrim

1.

Ovocie, čerstvé, sušené alebo nevarené, zachované zmrazením, bez obsahu pridaného cukru; orechy

 

0,05 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

i)

CITRUSOVÉ OVOCIE

0,02 (1)

 

0,02 (1)

5 (mz)

0,02 (1)

0,05 (1)  (7)

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

 

0,01 (1)  (7)

grapefruity

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1

 

citróny

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

limety

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

mandarínky (vrátane klementínok a podobných hybridov)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

pomaranče

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1

 

pomelá

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1

 

iné

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)

 

ii)

ORECHY STROMOVÉ (nevylúpané alebo vylúpané)

0,02 (1)

 

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,05 (1)  (7)

0,02 (1)

0,05 (1)  (7)

0,05 (1)

0,01 (1)  (7)

mandle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

paraorechy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kešu orechy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skupiny a príklady jednotlivých produktov, na ktoré sa uplatňujú MRL

Metalaxyl a metalaxyl-M (metylaxyl vrátane iných izomérových zmesí vrátane metaxylu-M (zmes izomérov))

Metidatión

Metoxyfenozid (4)

Pymetrozín

Pyraklostrobín

Pyrimethanil

Spiroxamín

Trifloxystrobín

Tiakloprid (4)

Metyl-tiofanát

1.

Ovocie, čerstvé, sušené alebo nevarené, zachované zmrazením, bez obsahu pridaného cukru; orechy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i)

CITRUSOVÉ OVOCIE

0,5

5

1

0,3

1 (7)

10 (7)

0,05 (1)

0,3 (7)

0,02 (1)  (7)

0,1 (1)

grapefruity

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

citróny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

limety

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mandarínky (vrátane klementínok a podobných hybridov)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pomaranče

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pomelá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii)

ORECHY STROMOVÉ (nevylúpané alebo vylúpané)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

0,2

mandle

 

 

 

 

 

0,2 (7)

 

 

 

 

paraorechy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kešu orechy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skupiny a príklady jednotlivých produktov, na ktoré sa uplatňujú MRL

Acefát

Acetamiprid

Acibenzolar-s-metyl

Aldrín a dieldrín (Aldrín a dieldrín v kombinácii, vyjadrené ako dieldrín) (4)

Benalaxyl vrátane iných izomérových zmesí vrátane benalaxylu-M (zmes izomérov)

Karbendazím a benomyl (zmes benomylu a karbendazímu vyjadrená ako karbendazím)

Chlórmekvát

Chlórpyrifos

Chlórtalonil

Klofetenzín

gaštany

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kokosové orechy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lieskovce

 

 

0,1 (1)  (7)

 

 

 

 

 

 

 

makadamové orechy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pekanové orechy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

píniové orechy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pistácie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vlašské orechy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iné

 

 

0,02 (1)  (7)

 

 

 

 

 

 

 

iii)

JADROVÉ OVOCIE

 

0,1 (7)

0,02 (1)  (7)

 

0,05 (1)

0,2

 

0,5

1

0,5

jablká

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hrušky

 

 

 

 

 

 

0,2 (8)

 

 

 

dule

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iné

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

iv)

KÔSTKOVÉ OVOCIE

 

 

0,02 (1)  (7)

 

0,05 (1)

 

0,05 (1)

 

 

 

marhule

 

0,1 (7)

 

 

 

0,2

 

 

1

 

čerešne

 

0,2 (7)

 

 

 

0,5

 

0,3

 

 

broskyne (vrátane nektarínok a podobných hybridov)

 

0,1 (7)

 

 

 

0,2

 

0,2

1

 


Skupiny a príklady jednotlivých produktov, na ktoré sa uplatňujú MRL

Cyflutrín [cyflutrín vrátane iných izomérových zmesí (suma izomérov)] (4)

Cyromazín

Dimetoát (zmes dimetoátu a ometoátu vyjadrená ako dimetoát)

Ditiokarbamáty vyjadrené ako CS2 vrátane látok maneb, mankozeb, metiram, propineb, tiram a zirám (2), (3)

Famoxadón

Fenhexamid

Fenvalerát a esfenvalerát (zmes izomérov RR a SS) (4)

Indoxakarb (zmes S-izomérov a R-izomérov)

Lambda-cyhalotrín (4)

Mepanipyrim a jeho metabolit (2-anilino-4-(2-hydroxypropyl)-6-metylpyrimidín) vyjadrený ako mepanipyrim

gaštany

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kokosové orechy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lieskovce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

makadamové orechy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pekanové orechy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

píniové orechy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pistácie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vlašské orechy

 

 

 

0,1 (mz)

 

 

 

 

 

 

iné

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

 

 

 

iii)

JADROVÉ OVOCIE

0,2

 

0,02 (1)

5 (ma, mz, me, pr, t, z)

0,02 (1)

0,05 (1)  (7)

0,05

 

0,1

0,01 (1)  (7)

jablká

 

 

 

 

 

 

 

0,5 (7)

 

 

hrušky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dule

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iné

 

 

 

 

 

 

 

0,3 (7)

 

 

iv)

KÔSTKOVÉ OVOCIE

 

 

 

 

0,02 (1)

 

 

 

 

0,01 (1)  (7)

marhule

0,3

 

 

2 (mz, t)

 

5 (7)

0,1

0,3 (7)

0,2

 

čerešne

0,2

 

1

2 (mz, me, pr, t, z)

 

5 (7)

 

 

0,1

 

broskyne (vrátane nektarínok a podobných hybridov)

0,3

 

 

2 (mz, t)

 

5 (7)

0,1

0,3 (7)

0,2

 


Skupiny a príklady jednotlivých produktov, na ktoré sa uplatňujú MRL

Metalaxyl a metalaxyl-M (metylaxyl vrátane iných izomérových zmesí vrátane metaxylu-M (zmes izomérov))

Metidatión

Metoxyfenozid (4)

Pymetrozín

Pyraklostrobín

Pyrimethanil

Spiroxamín

Trifloxystrobín

Tiakloprid (4)

Metyl-tiofanát

gaštany

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kokosové orechy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lieskovce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

makadamové orechy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pekanové orechy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

píniové orechy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pistácie

 

 

 

 

1 (7)

0,2 (7)

 

 

 

 

vlašské orechy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iné

 

 

 

 

0,02 (1)  (7)

0,05 (1)  (7)

 

 

 

 

iii)

JADROVÉ OVOCIE

1

0,05

2

0,02 (1)

0,3 (7)

5 (7)

0,05 (1)

0,5 (7)

0,3 (7)

0,5

jablká

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hrušky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dule

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iv)

KÔSTKOVÉ OVOCIE

0,05 (1)

 

 

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

marhule

 

 

0,3

0,05

0,2 (7)

3 (7)

 

1 (7)

0,3 (7)

2

čerešne

 

0,2

 

 

0,3 (7)

 

 

1 (7)

0,3 (7)

0,3

broskyne (vrátane nektarínok a podobných hybridov)

 

 

0,3

0,05

0,2 (7)

10 (7)

 

1 (7)

0,3 (7)

2


Skupiny a príklady jednotlivých produktov, na ktoré sa uplatňujú MRL

Acefát

Acetamiprid

Acibenzolar-s-metyl

Aldrín a dieldrín (Aldrín a dieldrín v kombinácii, vyjadrené ako dieldrín) (4)

Benalaxyl vrátane iných izomérových zmesí vrátane benalaxylu-M (zmes izomérov)

Karbendazím a benomyl (zmes benomylu a karbendazímu vyjadrená ako karbendazím)

Chlórmekvát

Chlórpyrifos

Chlórtalonil

Klofetenzín

slivky

 

0,02 (7)

 

 

 

0,5

 

0,2

 

0,2

iné

 

0,01 (1)  (7)

 

 

 

0,1 (1)

 

 

0,01 (1)

0,02 (1)

v)

BOBULE A DROBNÉ OVOCIE

 

0,01 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

a)

stolové a vínne hrozno

 

 

 

 

0,2

 

 

0,5

 

 

stolové hrozno

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1

0,02 (1)

vínne hrozno

 

 

 

 

 

0,5

 

 

3

1

b)

jahody (iné ako divorastúce)

 

 

 

 

0,05 (1)

0,1 (1)

 

0,2

3

2

c)

krovité ovocné druhy (iné ako divorastúce)

 

 

 

 

0,05 (1)

0,1 (1)

 

 

0,01 (1)

 

ostružiny

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

3

ostružinové maliny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

loganove černice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maliny

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

3

iné

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)

 

0,3

d)

iné drobné ovocie a bobuľoviny (iné ako divorastúce)

 

 

 

 

0,05 (1)

0,1 (1)

 

 

 

 

čučoriedky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

brusnice

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

ríbezle (červené, čierne a biele)

 

 

 

 

 

 

 

1

10

0,5

egreše

 

 

 

 

 

 

 

1

10

 

iné

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)

0,01 (1)

0,02 (1)


Skupiny a príklady jednotlivých produktov, na ktoré sa uplatňujú MRL

Cyflutrín [cyflutrín vrátane iných izomérových zmesí (suma izomérov)] (4)

Cyromazín

Dimetoát (zmes dimetoátu a ometoátu vyjadrená ako dimetoát)

Ditiokarbamáty vyjadrené ako CS2 vrátane látok maneb, mankozeb, metiram, propineb, tiram a zirám (2), (3)

Famoxadón

Fenhexamid

Fenvalerát a esfenvalerát (zmes izomérov RR a SS) (4)

Indoxakarb (zmes S-izomérov a R-izomérov)

Lambda-cyhalotrín (4)

Mepanipyrim a jeho metabolit (2-anilino-4-(2-hydroxypropyl)-6-metylpyrimidín) vyjadrený ako mepanipyrim

slivky

0,2

 

 

2 (mz, me, t, z)

 

1 (7)

 

 

0,1

 

iné

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0,05 (1)

 

0,05 (1)  (7)

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

0,1

 

v)

BOBULE A DROBNÉ OVOCIE

 

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 

 

 

a)

stolové a vínne hrozno

0,3

 

 

5 (ma, mz, me, pr, t)

2

5 (7)

0,1

2 (7)

0,2

3 (7)

stolové hrozno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vínne hrozno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

jahody (iné ako divorastúce)

0,02 (1)

 

 

10 (8)

0,02 (1)

5 (7)

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

0,5

2 (7)

c)

krovité ovocné druhy (iné ako divorastúce)

0,02 (1)

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

10 (7)

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

 

0,01 (1)  (7)

ostružiny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ostružinové maliny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

loganove černice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maliny

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

iné

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)

 

d)

iné drobné ovocie a bobuľoviny (iné ako divorastúce)

0,02 (1)

 

 

5 (mz)

0,02 (1)

5 (7)

0,02 (1)

 

 

0,01 (1)  (7)

čučoriedky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

brusnice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ríbezle (červené, čierne a biele)

 

 

 

 

 

 

 

1 (7)

0,1

 

egreše

 

 

 

 

 

 

 

1 (7)

0,1

 

iné

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)

 


Skupiny a príklady jednotlivých produktov, na ktoré sa uplatňujú MRL

Metalaxyl a metalaxyl-M (metylaxyl vrátane iných izomérových zmesí vrátane metaxylu-M (zmes izomérov))

Metidatión

Metoxyfenozid (4)

Pymetrozín

Pyraklostrobín

Pyrimethanil

Spiroxamín

Trifloxystrobín

Tiakloprid (4)

Metyl-tiofanát

slivky

 

0,2

 

 

0,2 (7)

3 (7)

 

0,2 (7)

0,1 (7)

0,3

iné

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

0,05 (1)  (7)

 

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

0,1 (1)

v)

BOBULE A DROBNÉ OVOCIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

stolové a vínne hrozno

 

0,02 (1)

1

0,02 (1)

 

5 (7)

1

5 (7)

0,02 (1)  (7)

 

stolové hrozno

2

 

1

 

1 (7)

 

 

 

 

0,1 (1)

vínne hrozno

1

 

1

 

2 (7)

 

 

 

 

3

b)

jahody (iné ako divorastúce)

0,5

0,02 (1)

0,02 (1)

0,5

0,5 (7)

5 (7)

0,05 (1)

0,5 (7)

0,5 (7)

0,1 (1)

c)

krovité ovocné druhy (iné ako divorastúce)

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

 

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (7)

 

0,1 (1)

ostružiny

 

 

 

3

1 (7)

10 (7)

 

 

3 (7)

 

ostružinové maliny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

loganove černice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maliny

 

 

 

3

1 (7)

10 (7)

 

 

3 (7)

 

iné

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

0,05 (1)  (7)

 

 

1 (7)

 

d)

iné drobné ovocie a bobuľoviny (iné ako divorastúce)

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

 

 

5 (7)

0,05 (1)

 

1 (7)

0,1 (1)

čučoriedky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

brusnice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ríbezle (červené, čierne a biele)

 

 

 

0,1

2 (7)

 

 

1 (7)

 

 

egreše

 

 

 

 

 

 

 

1 (7)

 

 

iné

 

 

 

0,02 (1)

0,5 (7)

 

 

0,02 (1)  (7)

 

 


Skupiny a príklady jednotlivých produktov, na ktoré sa uplatňujú MRL

Acefát

Acetamiprid

Acibenzolar-s-metyl

Aldrín a dieldrín (Aldrín a dieldrín v kombinácii, vyjadrené ako dieldrín) (4)

Benalaxyl vrátane iných izomérových zmesí vrátane benalaxylu-M (zmes izomérov)

Karbendazím a benomyl (zmes benomylu a karbendazímu vyjadrená ako karbendazím)

Chlórmekvát

Chlórpyrifos

Chlórtalonil

Klofetenzín

e)

divorastúce bobuľoviny a ovocie

 

 

 

 

0,05 (1)

0,1 (1)

 

0,05 (1)

0,01 (1)

0,02 (1)

vi)

RÔZNE OVOCIE

 

0,01 (1)  (7)

 

 

0,05 (1)

 

 

 

 

 

avokáda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

banány

 

 

0,1 (7)

 

 

 

 

3

0,2

2

ďatle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kivi

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

kumkváty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liči

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mangá

 

 

0,5 (7)

 

 

0,5

 

 

 

 

olivy (stolové)

 

 

 

 

 

 

0,1 (1)

 

 

 

olivy (na výrobu oleja)

 

 

 

 

 

 

0,1 (1)

 

 

 

papáje

 

 

 

 

 

0,2

 

 

20

 

plody mučenky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ananásy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

granátové jablká

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iné

 

 

0,02 (1)  (7)

 

 

0,1 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,01 (1)

0,02 (1)


Skupiny a príklady jednotlivých produktov, na ktoré sa uplatňujú MRL

Cyflutrín [cyflutrín vrátane iných izomérových zmesí (suma izomérov)] (4)

Cyromazín

Dimetoát (zmes dimetoátu a ometoátu vyjadrená ako dimetoát)

Ditiokarbamáty vyjadrené ako CS2 vrátane látok maneb, mankozeb, metiram, propineb, tiram a zirám (2), (3)

Famoxadón

Fenhexamid

Fenvalerát a esfenvalerát (zmes izomérov RR a SS) (4)

Indoxakarb (zmes S-izomérov a R-izomérov)

Lambda-cyhalotrín (4)

Mepanipyrim a jeho metabolit (2-anilino-4-(2-hydroxypropyl)-6-metylpyrimidín) vyjadrený ako mepanipyrim

e)

divorastúce bobuľoviny a ovocie

 

 

 

0,05 (1)

 

0,05 (1)  (7)

 

0,02 (1)  (7)

0,2

0,01 (1)  (7)

vi)

RÔZNE OVOCIE

0,02 (1)

 

 

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

 

 

0,01 (1)  (7)

avokáda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

banány

 

 

 

2 (mz, me)

 

 

 

0,2 (7)

0,1

 

ďatle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kivi

 

 

 

 

 

10 (7)

 

 

 

 

kumkváty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liči

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mangá

 

 

 

2 (mz)

 

 

 

 

0,1

 

olivy (stolové)

 

 

2

5 (mz, pr)

 

 

 

 

0,5

 

olivy (na výrobu oleja)

 

 

2

5 (mz, pr)

 

 

 

 

0,5

 

papáje

 

 

 

7 (mz)

 

 

 

 

 

 

plody mučenky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ananásy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

granátové jablká

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iné

 

 

0,02 (1)

0,05 (1)

 

0,05 (1)  (7)

 

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)

 


Skupiny a príklady jednotlivých produktov, na ktoré sa uplatňujú MRL

Metalaxyl a metalaxyl-M (metylaxyl vrátane iných izomérových zmesí vrátane metaxylu-M (zmes izomérov))

Metidatión

Metoxyfenozid (4)

Pymetrozín

Pyraklostrobín

Pyrimethanil

Spiroxamín

Trifloxystrobín

Tiakloprid (4)

Metyl-tiofanát

e)

divorastúce bobuľoviny a ovocie

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

0,05 (1)  (7)

0,05 (1)

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

0,1 (1)

vi)

RÔZNE OVOCIE

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 

 

avokáda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

banány

 

 

 

 

 

0,1 (7)

3

0,05 (7)

 

 

ďatle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kivi

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

kumkváty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liči

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mangá

 

 

 

 

0,05 (7)

 

 

0,5 (7)

 

1

olivy (stolové)

 

1

 

 

 

 

 

0,3 (7)

 

 

olivy (na výrobu oleja)

 

 

 

 

 

 

 

0,3 (7)

 

 

papáje

 

 

 

 

0,05 (7)

 

 

1 (7)

0,5 (7)

1

plody mučenky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ananásy

 

0,05

 

 

 

 

 

 

 

 

granátové jablká

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iné

 

0,02 (1)

0,02 (1)

 

0,02 (1)  (7)

0,05 (1)  (7)

0,05 (1)

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

0,1 (1)


Skupiny a príklady jednotlivých produktov, na ktoré sa uplatňujú MRL

Acefát

Acetamiprid

Acibenzolar-s-metyl

Aldrín a dieldrín (Aldrín a dieldrín v kombinácii, vyjadrené ako dieldrín) (4)

Benalaxyl vrátane iných izomérových zmesí vrátane benalaxylu-M (zmes izomérov)

Karbendazím a benomyl (zmes benomylu a karbendazímu vyjadrená ako karbendazím)

Chlórmekvát

Chlórpyrifos

Chlórtalonil

Klofetenzín

2.

Zelenina, čerstvá alebo tepelne neupravovaná, mrazená alebo sušená

0,02 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i)

KOREŇOVÁ A HĽUZOVÁ ZELENINA

 

0,01 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

 

0,05 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)

cvikla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mrkva

 

 

 

 

 

 

 

0,1

1

 

maniok (kasava)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zeler

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

chren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

topinambury

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

paštrnák

 

 

 

0,02 (5)

 

 

 

 

 

 

koreň petržlenu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reďkovka

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

 

kozia brada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sladké zemiaky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kvaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

okrúhlica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jamy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iné

 

 

 

0,01 (1)

 

 

 

0,05 (1)

0,01 (1)

 


Skupiny a príklady jednotlivých produktov, na ktoré sa uplatňujú MRL

Cyflutrín [cyflutrín vrátane iných izomérových zmesí (suma izomérov)] (4)

Cyromazín

Dimetoát (zmes dimetoátu a ometoátu vyjadrená ako dimetoát)

Ditiokarbamáty vyjadrené ako CS2 vrátane látok maneb, mankozeb, metiram, propineb, tiram a zirám (2), (3)

Famoxadón

Fenhexamid

Fenvalerát a esfenvalerát (zmes izomérov RR a SS) (4)

Indoxakarb (zmes S-izomérov a R-izomérov)

Lambda-cyhalotrín (4)

Mepanipyrim a jeho metabolit (2-anilino-4-(2-hydroxypropyl)-6-metylpyrimidín) vyjadrený ako mepanipyrim

2.

Zelenina, čerstvá alebo tepelne neupravovaná, mrazená alebo sušená

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i)

KOREŇOVÁ A HĽUZOVÁ ZELENINA

0,02 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,05 (1)  (7)

0,02 (1)

 

 

0,01 (1)  (7)

cvikla

 

 

 

0,5 (mz)

 

 

 

 

 

 

mrkva

 

1

 

0,2 (mz)

 

 

 

 

 

 

maniok (kasava)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zeler

 

 

0,1

0,3 (ma, me, pr, t)

 

 

 

 

0,1

 

chren

 

 

 

0,2 (mz)

 

 

 

 

 

 

topinambury

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

paštrnák

 

 

 

0,2 (mz)

 

 

 

 

 

 

koreň petržlenu

 

 

 

0,2 (mz)

 

 

 

 

 

 

reďkovka

 

 

 

 

 

 

 

0,2 (7)

0,1

 

kozia brada

 

 

 

0,2 (mz)

 

 

 

 

 

 

sladké zemiaky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kvaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

okrúhlica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jamy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iné

 

0,05 (1)

0,02 (1)

0,05 (1)

 

 

 

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)

 


Skupiny a príklady jednotlivých produktov, na ktoré sa uplatňujú MRL

Metalaxyl a metalaxyl-M (metylaxyl vrátane iných izomérových zmesí vrátane metaxylu-M (zmes izomérov))

Metidatión

Metoxyfenozid (4)

Pymetrozín

Pyraklostrobín

Pyrimethanil

Spiroxamín

Trifloxystrobín

Tiakloprid (4)

Metyl-tiofanát

2.

Zelenina, čerstvá alebo tepelne neupravovaná, mrazená alebo sušená

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

i)

KOREŇOVÁ A HĽUZOVÁ ZELENINA

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

 

 

 

 

 

0,1 (1)

cvikla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mrkva

0,1

 

 

 

0,1 (7)

1 (7)

 

0,05 (7)

 

 

maniok (kasava)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zeler

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1 (7)

 

chren

0,1

 

 

 

0,3 (7)

 

 

 

 

 

topinambury

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

paštrnák

0,1

 

 

 

0,3 (7)

 

 

 

 

 

koreň petržlenu

 

 

 

 

0,1 (7)

 

 

 

 

 

reďkovka

0,1

 

 

 

0,2 (7)

 

 

 

 

 

kozia brada

 

 

 

 

0,1 (7)

 

 

 

 

 

sladké zemiaky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kvaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

okrúhlica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jamy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iné

0,05 (1)

 

 

 

0,02 (1)  (7)

0,05 (1)  (7)

 

0,02 (1)  (7)

 

 


Skupiny a príklady jednotlivých produktov, na ktoré sa uplatňujú MRL

Acefát

Acetamiprid

Acibenzolar-s-metyl

Aldrín a dieldrín (Aldrín a dieldrín v kombinácii, vyjadrené ako dieldrín) (4)

Benalaxyl vrátane iných izomérových zmesí vrátane benalaxylu-M (zmes izomérov)

Karbendazím a benomyl (zmes benomylu a karbendazímu vyjadrená ako karbendazím)

Chlórmekvát

Chlórpyrifos

Chlórtalonil

Klofetenzín

ii)

CIBUĽOVÁ ZELENINA

 

0,01 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

0,01 (1)

 

0,1 (1)

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)

cesnak

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

cibuľa

 

 

 

 

0,2

 

 

0,2

0,5

 

šalotka

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

cibuľa jarná

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

iné

 

 

 

 

0,05 (1)

 

 

0,05 (1)

0,01 (1)

 

iii)

PLODOVÁ ZELENINA

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

a)

ľuľkovité

 

 

 

0,01 (1)

 

 

 

0,5

2

 

rajčiaky

 

0,1 (7)

1 (7)

 

0,5

0,5

 

 

 

0,3

paprika

 

0,3 (7)

 

 

0,2

 

 

 

 

 

baklažán

 

0,1 (7)

 

 

0,5

0,5

 

 

 

 

ibištek jedlý

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

iné

 

0,01 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

 

0,05 (1)

0,1 (1)

 

 

 

0,02 (1)

b)

tekvicovité s jedlou šupou

 

0,3 (7)

0,02 (1)  (7)

 

0,05 (1)

0,1 (1)

 

0,05 (1)

 

0,02 (1)

uhorky

 

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

1

 

uhorky nakladačky

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

cukety

 

 

 

0,05

 

 

 

 

 

 

iné

 

 

 

0,02 (5)

 

 

 

 

0,01 (1)

 

c)

tekvicovité s nejedlou šupou

 

0,01 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

0,03 (5)

 

0,1 (1)

 

0,05 (1)

1

 

melón cukrový

 

 

 

 

0,1

 

 

 

 

0,1

tekvica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

melón vodový

 

 

 

 

0,1

 

 

 

 

 

iné

 

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

 

0,02 (1)


Skupiny a príklady jednotlivých produktov, na ktoré sa uplatňujú MRL

Cyflutrín [cyflutrín vrátane iných izomérových zmesí (suma izomérov)] (4)

Cyromazín

Dimetoát (zmes dimetoátu a ometoátu vyjadrená ako dimetoát)

Ditiokarbamáty vyjadrené ako CS2 vrátane látok maneb, mankozeb, metiram, propineb, tiram a zirám (2), (3)

Famoxadón

Fenhexamid

Fenvalerát a esfenvalerát (zmes izomérov RR a SS) (4)

Indoxakarb (zmes S-izomérov a R-izomérov)

Lambda-cyhalotrín (4)

Mepanipyrim a jeho metabolit (2-anilino-4-(2-hydroxypropyl)-6-metylpyrimidín) vyjadrený ako mepanipyrim

ii)

CIBUĽOVÁ ZELENINA

0,02 (1)

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)

0,05 (1)  (7)

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

 

0,01 (1)  (7)

cesnak

 

 

 

0,1 (mz)

 

 

 

 

 

 

cibuľa

 

 

 

1 (ma, mz)

 

 

 

 

 

 

šalotka

 

 

 

1 (ma, mz)

 

 

 

 

 

 

cibuľa jarná

 

 

2

1 (mz)

 

 

 

 

0,05

 

iné

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

 

0,02 (1)

 

iii)

PLODOVÁ ZELENINA

 

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 

 

 

a)

ľuľkovité

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

rajčiaky

0,05

 

 

3 (mz, me, pr)

1

1 (7)

0,05

0,5 (7)

0,1

1 (7)

paprika

0,3

 

 

5 (mz, pr)

 

2 (7)

 

0,3 (7)

0,1

 

baklažán

0,1

 

 

3 (mz, me)

1

1 (7)

0,02 (1)

0,5 (7)

0,5

1 (7)

ibištek jedlý

 

 

 

0,5 (mz)

 

 

 

 

0,1

 

iné

0,02 (1)

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

0,05 (1)  (7)

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)

0,01 (1)  (7)

b)

tekvicovité s jedlou šupou

 

1

 

2 (mz, pr)

0,2

1 (7)

0,02 (1)

0,2 (7)

0,1

0,01 (1)  (7)

uhorky

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uhorky nakladačky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cukety

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iné

0,02 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

tekvicovité s nejedlou šupou

0,02 (1)

 

 

1 (mz, pr)

 

0,05 (1)  (7)

0,02 (1)

0,1 (7)

0,05

0,01 (1)  (7)

melón cukrový

 

0,3

 

 

0,3

 

 

 

 

 

tekvica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

melón vodový

 

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

iné

 

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 


Skupiny a príklady jednotlivých produktov, na ktoré sa uplatňujú MRL

Metalaxyl a metalaxyl-M (metylaxyl vrátane iných izomérových zmesí vrátane metaxylu-M (zmes izomérov))

Metidatión

Metoxyfenozid (4)

Pymetrozín

Pyraklostrobín

Pyrimethanil

Spiroxamín

Trifloxystrobín

Tiakloprid (4)

Metyl-tiofanát

ii)

CIBUĽOVÁ ZELENINA

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

 

 

 

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

0,1 (1)

cesnak

0,5

 

 

 

0,2 (7)

 

 

 

 

 

cibuľa

0,5

0,1

 

 

0,2

0,1 (7)

 

 

 

 

šalotka

0,5

 

 

 

0,2 (7)

 

 

 

 

 

cibuľa jarná

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iné

0,05 (1)

0,02 (1)

 

 

0,02 (1)  (7)

0,05 (1)  (7)

 

 

 

 

iii)

PLODOVÁ ZELENINA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

ľuľkovité

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rajčiaky

0,2

0,1

2

0,5

0,2 (7)

1 (7)

 

0,5 (7)

0,5 (7)

2

paprika

0,5

 

1

1

0,5 (7)

2 (7)

 

0,3 (7)

1 (7)

 

baklažán

 

 

0,5

0,5

0,2 (7)

1 (7)

 

 

0,5 (7)

2

ibištek jedlý

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

iné

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

0,05 (1)  (7)

 

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

0,1 (1)

b)

tekvicovité s jedlou šupou

 

 

0,02 (1)

0,5

0,02 (1)  (7)

1 (7)

 

0,2 (7)

0,3 (7)

0,1 (1)

uhorky

0,5

0,05

 

 

 

 

 

 

 

 

uhorky nakladačky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cukety

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iné

0,05 (1)

0,02 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

tekvicovité s nejedlou šupou

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0,2

0,02 (1)  (7)

0,05 (1)  (7)

 

 

 

0,3

melón cukrový

0,2

 

 

 

 

 

 

0,3 (7)

0,2 (7)

 

tekvica

 

 

 

 

 

 

 

0,2 (7)

 

 

melón vodový

0,2

 

 

 

 

 

 

0,2

0,2 (7)

 

iné

0,05 (1)

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

 


Skupiny a príklady jednotlivých produktov, na ktoré sa uplatňujú MRL

Acefát

Acetamiprid

Acibenzolar-s-metyl

Aldrín a dieldrín (Aldrín a dieldrín v kombinácii, vyjadrené ako dieldrín) (4)

Benalaxyl vrátane iných izomérových zmesí vrátane benalaxylu-M (zmes izomérov)

Karbendazím a benomyl (zmes benomylu a karbendazímu vyjadrená ako karbendazím)

Chlórmekvát

Chlórpyrifos

Chlórtalonil

Klofetenzín

d)

sladká kukurica

 

0,01 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

 

0,05 (1)

0,1 (1)

 

0,05 (1)

0,01 (1)

0,02 (1)

iv)

HLÚBOVÁ ZELENINA

 

 

0,02 (1)  (7)

0,01 (1)

0,05 (1)

 

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)

a)

hlúbová zelenina tvoriaca ružice

 

0,01 (1)

 

 

 

0,1 (1)

 

0,05 (1)

3

 

brokolica (vrátane odrody calabrese)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

karfiol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

hlávková hlúbová zelenina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ružičkový kel

 

0,05

 

 

 

0,5

 

 

3

 

hlávková kapusta

 

 

 

 

 

 

 

1

3

 

iné

 

0,01 (1)

 

 

 

0,1 (1)

 

0,05 (1)

0,01 (1)

 

c)

listová hlúbová zelenina

 

0,01 (1)

 

 

 

0,1 (1)

 

 

0,01 (1)

 

čínska kapusta

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

 

kel kučeravý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iné

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)

 

 

d)

kaleráb

 

0,01 (1)

 

 

 

0,1 (1)

 

0,05 (1)

0,01 (1)

 

v)

LISTOVÁ ZELENINA A ČERSTVÉ BYLINKY

 

 

 

0,01 (1)

 

0,1 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 

0,02 (1)

a)

šalát a podobné plodiny

 

 

0,02 (1)  (7)

 

 

 

 

 

0,01 (1)

 

žerucha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

valeriánka poľná

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 


Skupiny a príklady jednotlivých produktov, na ktoré sa uplatňujú MRL

Cyflutrín [cyflutrín vrátane iných izomérových zmesí (suma izomérov)] (4)

Cyromazín

Dimetoát (zmes dimetoátu a ometoátu vyjadrená ako dimetoát)

Ditiokarbamáty vyjadrené ako CS2 vrátane látok maneb, mankozeb, metiram, propineb, tiram a zirám (2), (3)

Famoxadón

Fenhexamid

Fenvalerát a esfenvalerát (zmes izomérov RR a SS) (4)

Indoxakarb (zmes S-izomérov a R-izomérov)

Lambda-cyhalotrín (4)

Mepanipyrim a jeho metabolit (2-anilino-4-(2-hydroxypropyl)-6-metylpyrimidín) vyjadrený ako mepanipyrim

d)

sladká kukurica

0,02 (1)

0,05 (1)

 

0,05 (1)

0,02 (1)

0,05 (1)  (7)

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

0,05

0,01 (1)  (7)

iv)

HLÚBOVÁ ZELENINA

 

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)

0,05 (1)  (7)

 

 

 

0,01 (1)  (7)

a)

hlúbová zelenina tvoriaca ružice

0,05

 

 

1 (mz)

0,1

 

0,02 (1)

0,3 (7)

0,1

 

brokolica (vrátane odrody calabrese)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

karfiol

 

 

0,2

 

 

 

 

 

 

 

iné

 

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 

 

 

b)

hlávková hlúbová zelenina

 

 

 

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 

ružičkový kel

 

 

0,3

2 (mz)

 

 

0,05

 

0,05

 

hlávková kapusta

0,3

 

1

3 (mz)

 

 

0,1

3 (7)

0,2

 

iné

0,2

 

0,02 (1)

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)

 

c)

listová hlúbová zelenina

0,3

 

0,02 (1)

0,5 (mz)

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0,2 (7)

1

 

čínska kapusta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kel kučeravý

 

 

 

 

 

 

 

0,2 (7)

 

 

iné

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)  (7)

 

 

d)

kaleráb

0,02 (1)

 

0,02 (1)

1 (mz)

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)

 

v)

LISTOVÁ ZELENINA A ČERSTVÉ BYLINKY

 

 

 

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

 

 

0,01 (1)  (7)

a)

šalát a podobné plodiny

1

15

 

5 (mz, me, t)

 

30 (7)

 

 

 

 

žerucha

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

valeriánka poľná

 

 

 

 

 

 

 

1 (7)

1

 


Skupiny a príklady jednotlivých produktov, na ktoré sa uplatňujú MRL

Metalaxyl a metalaxyl-M (metylaxyl vrátane iných izomérových zmesí vrátane metaxylu-M (zmes izomérov))

Metidatión

Metoxyfenozid (4)

Pymetrozín

Pyraklostrobín

Pyrimethanil

Spiroxamín

Trifloxystrobín

Tiakloprid (4)

Metyl-tiofanát

d)

sladká kukurica

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

0,05 (1)  (7)

 

0,02 (1)  (7)

0,1 (7)

0,1 (1)

iv)

HLÚBOVÁ ZELENINA

 

 

0,02 (1)

 

 

0,05 (1)  (7)

 

 

 

 

a)

hlúbová zelenina tvoriaca ružice

0,2

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0,1 (7)

 

 

 

0,1 (7)

0,1 (1)

brokolica (vrátane odrody calabrese)

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (7)

 

 

karfiol

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (7)

 

 

iné

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)  (7)

 

 

b)

hlávková hlúbová zelenina

 

0,1

 

 

 

 

 

0,2 (7)

 

 

ružičkový kel

 

 

 

 

0,2 (7)

 

 

 

0,05 (7)

1

hlávková kapusta

1

 

 

0,05

0,2 (7)

 

 

 

0,2 (7)

 

iné

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

 

 

 

0,02 (1)  (7)

0,1 (1)

c)

listová hlúbová zelenina

 

0,02 (1)

 

0,2

0,02 (1)  (7)

 

 

0,02 (1)  (7)

1 (7)

0,1 (1)

čínska kapusta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kel kučeravý

0,2