ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 46

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
21. februára 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 146/2008 zo 14. februára 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 147/2008 z 20. februára 2008, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

7

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 148/2008 z 20. februára 2008, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 900/2007 a (ES) č. 1060/2007 s cieľom objasniť status miest určenia vylúčených zo systému vývozných náhrad za cukor

9

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Rady 2008/7/ES z 12. februára 2008 o nepriamych daniach z navyšovania kapitálu

11

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2008/143/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 28. januára 2008 o uzavretí Dohody o námornej doprave medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a vládou Čínskej ľudovej republiky na strane druhej

23

Dohoda o námornej doprave medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a vládou Čínskej ľudovej republiky na strane druhej

25

 

 

2008/144/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 28. januára 2008 o uzavretí Protokolu, ktorým sa mení a dopĺňa Dohoda o námornej doprave medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Čínskou ľudovou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii

37

Protokol, ktorým sa mení a dopĺňa Dohoda o námornej doprave medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a vládou Čínskej ľudovej republiky na strane druhej

38

 

 

Komisia

 

 

2008/145/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 12. septembra 2007 o štátnej pomoci C 54/2006 (ex N 276/2006), ktorú Poľsko zamýšľa poskytnúť podniku Bison Bial SA [oznámené pod číslom K(2007) 4145]  ( 1 )

41

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

21.2.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 46/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 146/2008

zo 14. februára 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 37 ods. 2 tretí pododsek,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Prax ukázala potrebu ustanoviť opatrenie zhovievavosti v prípadoch menej závažných nedodržaní požiadaviek krížového plnenia, ak by závažnosť, rozsah a trvanie takého nedodržania neopodstatňovali bezodkladné zníženie priamych platieb, ktoré sa majú poskytnúť. Takéto opatrenie zhovievavosti by však napriek tomu malo zahŕňať najmä vhodnú následnú kontrolu príslušným vnútroštátnym orgánom, kým nedôjde k náprave nedodržania. Navyše uplatňovanie znížení na veľmi nízke počiatočné sumy priamych platieb môže znamenať záťaž v porovnaní s odrádzajúcim účinkom, ktorý sa má dosiahnuť. V dôsledku toho by sa mal určiť vhodný prah, pod ktorým by sa členské štáty mohli rozhodnúť neuplatňovať žiadne zníženia za podmienky, že kroky na zabezpečenie toho, že poľnohospodár napraví takéto nedodržania, uskutoční príslušný vnútroštátny orgán.

(2)

Článkom 44 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 (2) sa ustanovuje, že pozemky zodpovedajúce hektárom, na ktoré možno poskytnúť podporu, musia mať poľnohospodári k dispozícii počas obdobia aspoň desiatich mesiacov. Prax ukázala, že táto podmienka zakladá riziko obmedzenia fungovania trhu s pozemkami a spôsobuje významnú administratívnu záťaž pre dotknutých poľnohospodárov a správne orgány. Napriek tomu a s cieľom predchádzať dvojitým nárokom vo vzťahu k rovnakým pozemkom by sa mal stanoviť deň, ku ktorému by poľnohospodári mali mať pozemky k dispozícii. Bolo by vhodné, aby členské štáty určili tento deň, ktorý by mal predchádzať dňu stanovenému ako koniec lehoty na zmenu a doplnenie žiadostí o poskytnutie podpory. Rovnaké pravidlo by sa malo uplatňovať aj na členské štáty uplatňujúce režim jednotných platieb na plochu.

(3)

Z dôvodu skrátenia lehoty, počas ktorej má poľnohospodár mať k dispozícii pozemky zodpovedajúce hektárom, na ktoré možno poskytnúť podporu podľa režimu jednotných platieb aj režimu jednotných platieb na plochu na jeden deň, je potrebné objasniť pravidlá zodpovednosti v rámci krížového plnenia v prípade prevodu pôdy počas daného kalendárneho roka. Preto by malo byť jasné, že poľnohospodár, ktorý podal žiadosť o poskytnutie podpory, by mal byť voči príslušnému orgánu zodpovedný za akékoľvek nedodržanie požiadaviek krížového plnenia v danom kalendárnom roku pre všetku poľnohospodársku pôdu uvedenú v žiadosti o pomoc. Toto by však nemalo brániť súkromným právnym dojednaniam medzi daným poľnohospodárom a osobou, na ktorú alebo od ktorej sa poľnohospodárska pôda previedla.

(4)

Článkom 71h nariadenia (ES) č. 1782/2003 sa ustanovuje, že nové členské štáty môžu v zmysle článku 2 písm. g) uvedeného nariadenia v rámci režimu jednotných platieb stanoviť rozličné jednotkové hodnoty nárokov pridelených za hektáre trávnatej plochy alebo trvalých pasienkov a za akékoľvek iné hektáre, na ktoré možno poskytnúť podporu, ako boli identifikované 30. júna 2003 alebo 30. júna 2005 v prípade Bulharska a Rumunska. Nové členské štáty v súlade s článkom 20 uvedeného nariadenia zriadili systém identifikácie poľnohospodárskych pozemkov. V dôsledku technických ťažkostí pri prechode na tento systém identifikácie sa však vlastnosti niektorých pozemkov z roku 2003 nemusia presne odzrkadľovať. S cieľom umožniť hladkú implementáciu možnosti stanoviť rozličné jednotkové hodnoty by sa lehota na identifikáciu pozemkov mala upraviť na 30. jún 2006. V prípade Bulharska a Rumunska by sa však lehota na identifikáciu pozemkov mala stanoviť na 1. januára 2008. Článok 71h nariadenia (ES) č. 1782/2003 by sa mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Prax tiež ukázala, že zriadenie administratívnej infraštruktúry potrebnej na správu zákonných požiadaviek týkajúcich sa správy, na ktoré sa vzťahujú pravidlá krížového plnenia, predstavuje značné administratívne zaťaženie. Trojročné postupné zavádzanie zákonných požiadaviek týkajúcich sa správy v nových členských štátoch, ktoré využívajú režim jednotných platieb na plochu, podobné obdobiu postupného zavádzania uplatneného v Spoločenstve v zložení k 30. aprílu 2004 v súlade s harmonogramom uvedeným v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1782/2003, by uľahčilo proces zavádzania zákonných požiadaviek týkajúcich sa správy a ich hladkú implementáciu. Toto obdobie postupného zavádzania by sa malo umožniť aj v prípade, že sa nové členské štáty rozhodnú v plnom rozsahu uplatňovať priame platby pred posledným možným dňom, keď je ešte možné uplatňovanie režimu jednotných platieb na plochu. Článok 143b ods. 6 nariadenia (ES) č. 1782/2003 a článok 51 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (3) by sa mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Článkom 143b ods. 10 a 11 nariadenia (ES) č. 1782/2003 sa stanovujú pravidlá, ktorými sa upravuje prechod nových členských štátov využívajúcich režim jednotných platieb na plochu na uplatňovanie režimu jednotných platieb. Podľa týchto pravidiel rozhodnutie nového členského štátu vykonávať režim jednotných platieb podlieha predchádzajúcemu schváleniu Komisie na základe posúdenia stavu pripravenosti príslušného nového členského štátu. Uvedené predchádzajúce schválenie už nie je potrebné, keďže takmer všetky priame platby sú oddelené a režim jednotných platieb na plochu aj režim jednotných platieb sú oddelené a sú platbami na plochu, pričom majú spoločnú väčšinu prvkov integrovaného systému, najmä systém identifikácie poľnohospodárskych pozemkov. Uvedené ustanovenia by preto mali byť takisto vypustené. Vypustenie odsekov 10 a 11 článku 143b si vyžaduje príslušné zmeny a doplnenia článku 143b ods. 9. Preto by sa malo zmeniť a doplniť aj toto ustanovenie.

(7)

Tabuľkou 2 prílohy XII k nariadeniu (ES) č. 1782/2003 sa stanovuje celková výška doplnkových štátnych priamych platieb, ktoré sa majú poskytnúť na Cypre, kde sa režim jednotných platieb na plochu uplatňuje do roku 2008. Vzhľadom na to, že uplatňovanie režimu jednotných platieb na plochu sa nariadením Rady (ES) č. 2012/2006 (4) predĺžilo, je potrebné stanoviť celkovú výšku, ktorá sa má zaplatiť Cypru v prípadoch, keď sa režim jednotných platieb na plochu uplatňuje v rokoch 2009 a 2010.

(8)

Nové členské štáty, ktoré sa rozhodli uplatňovať režim jednotných platieb, sa ho rozhodli zaviesť od roku 2007. Túto zmenu a doplnenie článku 71h nariadenia (ES) č. 1782/2003 je preto vhodné v týchto nových členských štátoch uplatňovať od uvedeného dátumu.

(9)

Výsledkom niekoľkých ustanovení, ktoré sa týmto nariadením zmenili a doplnili, najmä opatrenia zhovievavosti v prípadoch menej závažných nedodržaní požiadaviek, uplatňovania znížení pod istou hranicou, stanovenia dňa, ku ktorému má poľnohospodár mať k dispozícii pôdu, na ktorú možno poskytnúť podporu v rámci režimu jednotných platieb a režimu jednotných platieb na plochu, ako aj obdobia postupného zavádzania udeleného novým členským štátom uplatňujúcim režim jednotných platieb na plochu s cieľom plne vykonávať požiadavky spojené s krížovým plnením v rámci ich územia, by boli pravidlá väčším prínosom pre poľnohospodárov ako v súčasnosti vykonávané pravidlá. Spätné uplatňovanie takýchto ustanovení by nemalo narušiť zásadu právnej istoty príslušného hospodárskeho subjektu. To isté platí aj pre zmenené a doplnené ustanovenie v článku 71h nariadenia (ES) č. 1782/2003. Ustanovenia týkajúce sa zodpovednosti poľnohospodárov za nedodržanie v prípade prevodu pôdy by sa však mali uplatňovať od 1. apríla 2008 s cieľom zabezpečiť dotknutým poľnohospodárom dostatočnú právnu istotu a zároveň zabezpečiť účinné uplatňovanie týchto ustanovení v roku 2008.

(10)

Nariadenie (ES) č. 1782/2002 a nariadenie (ES) č. 1698/2003 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1782/2003 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 6 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Ak sa kedykoľvek v danom kalendárnom roku (ďalej len ‚príslušný kalendárny rok‘) nedodržia zákonné požiadavky týkajúce sa správy alebo dobrého poľnohospodárskeho a ekologického stavu a za toto nedodržanie je svojou činnosťou alebo opomenutím priamo zodpovedný poľnohospodár, ktorý podal žiadosť o podporu v príslušnom kalendárnom roku, celková výška priamych platieb, ktoré sa po uplatnení článkov 10 a 11 tomuto poľnohospodárovi majú poskytnúť, sa zníži alebo zruší v súlade s podrobnými pravidlami stanovenými v článku 7.

Prvý pododsek sa vzťahuje aj na prípady, keď je za dané nedodržanie požiadaviek svojou činnosťou alebo opomenutím priamo zodpovedná osoba, na ktorú alebo od ktorej sa poľnohospodárska pôda previedla.

Na účely uplatňovania prvého a druhého pododseku na rok 2008 kalendárny rok zodpovedá obdobiu od 1. apríla do 31. decembra 2008.

Na účely tohto odseku pojem ‚prevod‘ znamená akýkoľvek druh transakcie, ktorou poľnohospodárska pôda prestáva byť k dispozícii prevodcovi.“;

b)

dopĺňa sa tento odsek 3:

„3.   Bez ohľadu na odsek 1 a v súlade s podmienkami ustanovenými v podrobných pravidlách uvedených v článku 7 ods. 1 sa členské štáty môžu rozhodnúť neuplatňovať zníženie ani vylúčenie do výšky najviac 100 EUR na poľnohospodára a na kalendárny rok.

Ak sa členský štát rozhodne využiť možnosť ustanovenú v prvom pododseku, nasledujúci rok príslušný orgán prijme opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby poľnohospodár vykonal nápravu zisteného nedodržania. Takéto zistenie a nápravné opatrenie, ktoré sa má prijať, sa oznámi poľnohospodárovi.“

2.

V článku 7 ods. 2 sa dopĺňajú tieto pododseky:

„V náležite odôvodnených prípadoch členské štáty môžu rozhodnúť, že v prípadoch nedodržaní, ktoré sa pri zohľadnení ich závažnosti, rozsahu a trvania majú považovať za menej závažné, neuplatnia žiadne zníženie. Prípady nedodržaní, ktoré predstavujú priame riziko pre ľudské zdravie alebo zdravie zvierat, sa však nepovažujú za menej závažné.

Ak poľnohospodár bezodkladne nevykoná nápravné opatrenia odstraňujúce zistené nedodržanie, príslušný orgán vykonáva potrebné činnosti, ktoré sa môžu v prípade potreby obmedziť na administratívnu kontrolu, aby sa zabezpečilo, že poľnohospodár dané nedodržanie odstráni. Každé zistenie menej závažného nedodržania a nápravné opatrenie, ktoré sa má prijať, sa oznámi poľnohospodárovi.“

3.

V článku 44 ods. 3 sa druhá veta nahrádza takto:

„Okrem prípadu vyššej moci alebo mimoriadnych okolností sú uvedené pozemky poľnohospodárom k dispozícii ku dňu stanovenému členským štátom, nie však neskôr ako v deň stanovený členským štátom ako koniec lehoty na zmenu a doplnenie žiadosti o podporu.“

4.

Článok 71h sa nahrádza takto:

„Článok 71h

Trávnaté plochy

Nové členské štáty môžu tiež na základe objektívnych kritérií určovať v rozsahu regionálneho stropu alebo jeho časti rôzne jednotkové hodnoty nárokov, ktoré sa majú prideliť poľnohospodárom uvedeným v článku 71f ods. 1, za hektáre trávnatej plochy, ako boli identifikované 30. júna 2006, a za akékoľvek iné hektáre, na ktoré možno poskytnúť podporu, alebo prípadne za hektáre trvalých pasienkov, ako boli identifikované 30. júna 2006, a za akékoľvek iné hektáre, na ktoré možno poskytnúť podporu.

V prípade Bulharska a Rumunska sa však lehota na identifikáciu pozemkov stanovuje na 1. januára 2008.“

5.

Článok 143b sa mení a dopĺňa takto:

a)

v odseku 5 sa dopĺňa tento pododsek:

„Okrem prípadu vyššej moci alebo mimoriadnych okolností sú pozemky uvedené v prvom pododseku k dispozícii poľnohospodárom ku dňu stanovenému členským štátom, nie však neskôr ako v deň stanovený členským štátom ako koniec lehoty na zmenu a doplnenie žiadosti o podporu.“;

b)

v odseku 6 sa tretí pododsek nahrádza takto:

„Od 1. januára 2005 do 31. decembra 2008 je uplatňovanie článkov 3, 4, 6, 7 a 9 nepovinné pre nové členské štáty, pokiaľ sa tieto ustanovenia vzťahujú na zákonné požiadavky týkajúce sa správy. Od 1. januára 2009 musí každý poľnohospodár, ktorý dostáva v týchto členských štátoch platby v rámci režimu jednotných platieb na plochu, dodržiavať zákonné požiadavky týkajúce sa správy, uvedené v prílohe III, v súlade s týmto harmonogramom:

a)

požiadavky uvedené v bode A prílohy III sa uplatňujú od 1. januára 2009;

b)

požiadavky uvedené v bode B prílohy III sa uplatňujú od 1. januára 2011;

c)

požiadavky uvedené v bode C prílohy III sa uplatňujú od 1. januára 2011.

Pre Bulharsko a Rumunsko je však uplatňovanie článkov 3, 4, 6, 7 a 9 nepovinné do 31. decembra 2011, pokiaľ sa tieto ustanovenia vzťahujú na zákonné požiadavky týkajúce sa správy. Od 1. januára 2012 musí každý poľnohospodár, ktorý v týchto členských štátoch dostáva platby v rámci režimu jednotných platieb na plochu, dodržiavať zákonné požiadavky týkajúce sa správy, uvedené v prílohe III, v súlade s týmto harmonogramom:

a)

požiadavky uvedené v bode A prílohy III sa uplatňujú od 1. januára 2012;

b)

požiadavky uvedené v bode B prílohy III sa uplatňujú od 1. januára 2014;

c)

požiadavky uvedené v bode C prílohy III sa uplatňujú od 1. januára 2014.

Nové členské štáty môžu možnosť ustanovenú v treťom pododseku využiť aj v prípade, ak sa rozhodnú ukončiť uplatňovanie režimu jednotných platieb na plochu pred koncom obdobia uplatňovania ustanoveného v odseku 9.“;

c)

v odseku 9 sa prvá veta nahrádza takto:

„Režim jednotných platieb na plochu môžu všetky nové členské štáty uplatňovať v období do konca roka 2010.“;

d)

odseky 10 a 11 sa vypúšťajú.

6.

Príloha XII sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

V článku 51 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1698/2005 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Odchýlka ustanovená v prvom pododseku sa uplatňuje do 31. decembra 2008. Od 1. januára 2009 musí každý poľnohospodár, ktorý dostáva platby v rámci režimu jednotných platieb na plochu, dodržiavať zákonné požiadavky týkajúce sa správy, uvedené v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1782/2003, v súlade s týmto harmonogramom:

a)

požiadavky uvedené v bode A prílohy III sa uplatňujú od 1. januára 2009;

b)

požiadavky uvedené v bode B prílohy III sa uplatňujú od 1. januára 2011;

c)

požiadavky uvedené v bode C prílohy III sa uplatňujú od 1. januára 2011.

Pre Bulharsko a Rumunsko je však uplatňovanie článkov 3, 4, 6, 7 a 9 nariadenia (ES) č. 1782/2003 nepovinné do 31. decembra 2011, pokiaľ sa tieto ustanovenia vzťahujú na zákonné požiadavky týkajúce sa správy. Od 1. januára 2012 musí každý poľnohospodár, ktorý dostáva platby v rámci režimu jednotných platieb na plochu, dodržiavať zákonné požiadavky týkajúce sa správy, uvedené v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1782/2003, v súlade s týmto harmonogramom:

a)

požiadavky uvedené v bode A prílohy III sa uplatňujú od 1. januára 2012;

b)

požiadavky uvedené v bode B prílohy III sa uplatňujú od 1. januára 2014;

c)

požiadavky uvedené v bode C prílohy III sa uplatňujú od 1. januára 2014.

Nové členské štáty môžu možnosť ustanovenú v druhom pododseku využiť tiež v prípade, ak sa rozhodnú ukončiť uplatňovanie režimu jednotných platieb na plochu pred koncom obdobia uplatňovania ustanoveného v článku 143b) ods. 9 nariadenia (ES) č. 1782/2003.“

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2008 s týmito výnimkami:

a)

článok 1 ods. 1 písm. a) sa uplatňuje od 1. apríla 2008;

b)

článok 1 ods. 4 sa uplatňuje od 1. januára 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. februára 2008

Za Radu

predseda

M. ZVER


(1)  Stanovisko z 11. decembra 2007 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1276/2007 (Ú. v. EÚ L 284, 30.10.2007, s. 11).

(3)  Ú. v. EÚ L 277, 21.10.2005, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2012/2006 (Ú. v. EÚ L 384, 29.12.2006, s. 8).

(4)  Ú. v. EÚ L 384, 29.12.2006, s. 8.


PRÍLOHA

V tabuľke 2 prílohy XII k nariadeniu (ES) č. 1782/2003 sa dopĺňajú tieto dva stĺpce:

„2009

2010

0

0

1 795 543

1 572 955

0

0

3 456 448

3 438 488

4 608 945

4 608 945

10 724 282

10 670 282

5 547 000

5 115 000

156 332

149 600

4 323 820

4 312 300

1 038 575

1 035 875

31 650 945

30 903 405“


21.2.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 46/7


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 147/2008

z 20. februára 2008,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007 ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovacia a zéleniny (1), najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 1580/2007 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 21. februára 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. februára 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 20. februára 2008, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

IL

53,3

JO

69,6

MA

45,2

TN

115,9

TR

84,2

ZZ

73,6

0707 00 05

JO

190,5

MA

150,4

TR

181,9

ZZ

174,3

0709 90 70

MA

49,7

TR

115,6

ZZ

82,7

0709 90 80

EG

111,9

ZZ

111,9

0805 10 20

EG

52,6

IL

54,8

MA

57,4

TN

48,4

TR

85,6

ZZ

59,8

0805 20 10

IL

110,6

MA

111,4

ZZ

111,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

42,0

EG

82,4

IL

76,7

JM

114,0

MA

117,2

PK

65,4

TR

77,5

ZZ

82,2

0805 50 10

EG

107,9

IL

107,6

MA

114,0

TR

116,6

ZZ

111,5

0808 10 80

AR

96,3

CA

88,1

CL

60,8

CN

83,1

MK

37,5

US

126,4

ZZ

82,0

0808 20 50

AR

89,6

CN

92,4

US

122,2

ZA

85,7

ZZ

97,5


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ označuje „iné miesto pôvodu“.


21.2.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 46/9


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 148/2008

z 20. februára 2008,

ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 900/2007 a (ES) č. 1060/2007 s cieľom objasniť status miest určenia vylúčených zo systému vývozných náhrad za cukor

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru (1), a najmä na jeho článok 40 ods. 1 písm. g) a článok 40 ods. 2 písm. d),

keďže:

(1)

V článku 1 nariadenia Komisie (ES) č. 900/2007 z 27. júla 2007 o stálej verejnej súťaži do konca hospodárskeho roka 2007/2008 pre stanovenie vývozných náhrad za biely cukor (2) a článku 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1060/2007 zo 14. septembra 2007, ktorým sa vyhlasuje stála verejná súťaž na ďalší predaj cukru na vývoz v držbe intervenčných agentúr Belgicka, Českej republiky, Írska, Španielska, Talianska, Maďarska, Slovenska a Švédska (3), sa vyhlasujú príslušné stále verejné súťaže pre všetky miesta určenia s výnimkou Andorry, Gibraltáru, Ceuty, Melilly, Svätej stolice (Vatikánskeho mestského štátu), Lichtenštajnska, samosprávnych obcí Livigno a Campione d'Italia, Helgolandu, Grónska, Faerských ostrovov, oblastí Cypru, nad ktorými vláda Cyperskej republiky nevykonáva skutočnú kontrolu, Albánska, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Srbska (4), Čiernej hory a Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko.

(2)

S cieľom vyhnúť sa nesprávnemu výkladu statusu týchto vylúčených miest určenia je vhodné rozlišovať medzi tretími krajinami, územiami členských štátov EÚ, ktoré netvoria súčasť colného územia Spoločenstva, a európskymi územiami, za vonkajšie vzťahy ktorých zodpovedá niektorý členský štát a ktoré netvoria súčasť colného územia Spoločenstva.

(3)

Nariadenia (ES) č. 900/2007 a (ES) č. 1060/2007 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 1 nariadenia (ES) č. 900/2007 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Stála verejná súťaž sa otvára s cieľom stanoviť vývozné náhrady za biely cukor, na ktorý sa vzťahuje číselný znak KN 1701 99 10, pre všetky miesta určenia okrem:

a)

tretích krajín: Andorra, Lichtenštajnsko, Svätá stolica (Vatikánsky mestský štát), Chorvátsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko (5), Čierna Hora, Albánsko a Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko;

b)

území členských štátov EÚ, ktoré netvoria súčasť colného územia Spoločenstva: Faerské ostrovy, Grónsko, Helgoland, Ceuta, Melilla, samosprávne obce Livigno a Campione d'Italia a oblasti Cyperskej republiky, nad ktorými vláda Cyperskej republiky nevykonáva skutočnú kontrolu;

c)

európske územia, za vonkajšie vzťahy ktorých zodpovedá niektorý členský štát a ktoré netvoria súčasť colného územia Spoločenstva: Gibraltár.

Počas trvania platnosti tejto stálej verejnej súťaže uvedenej v prvom pododseku sa vyhlásia čiastočné verejné súťaže.

Článok 2

V článku 1 nariadenia (ES) č. 1060/2007 sa tretí pododsek nahrádza takto:

„Miestami určenia uvedenými v prvom pododseku sú:

a)

tretie krajiny: Andorra, Lichtenštajnsko, Svätá stolica (Vatikánsky mestský štát), Chorvátsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko (6), Čierna Hora, Albánsko a Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko;

b)

územia členských štátov EÚ, ktoré netvoria súčasť colného územia Spoločenstva: Faerské ostrovy, Grónsko, Helgoland, Ceuta, Melilla, samosprávne obce Livigno a Campione d'Italia a oblasti Cyperskej republiky, nad ktorými vláda Cyperskej republiky nevykonáva skutočnú kontrolu;

c)

európske územia, za vonkajšie vzťahy ktorých zodpovedá niektorý členský štát a ktoré netvoria súčasť colného územia Spoločenstva: Gibraltár.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. februára 2008

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1260/2007 (Ú. v. EÚ L 283, 27.10.2007, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 196, 28.7.2007, s. 26. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1298/2007 (Ú. v. EÚ L 289, 7.11.2007, s. 3).

(3)  Ú. v. EÚ L 242, 15.9.2007, s. 8. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1476/2007 (Ú. v. EÚ L 329, 14.12.2007, s. 17).

(4)  Vrátane Kosova pod záštitou Organizácie Spojených národov podľa rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN 1244 z 10. júna 1999.

(5)  Vrátane Kosova pod záštitou Organizácie Spojených národov podľa rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN 1244 z 10. júna 1999.“

(6)  Vrátane Kosova pod záštitou Organizácie Spojených národov podľa rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN 1244 z 10. júna 1999.“


SMERNICE

21.2.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 46/11


SMERNICA RADY 2008/7/ES

z 12. februára 2008

o nepriamych daniach z navyšovania kapitálu

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho parlamentu, a najmä na jej články 93 a 94,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

keďže:

(1)

Smernica Rady 69/335/EHS zo 17. júla 1969 o nepriamych daniach z tvorby a navyšovania základného imania (3) bola niekoľkokrát zásadne zmenená a doplnená (4). Vzhľadom na to, že sa majú vykonať ďalšie zmeny a doplnenia, by sa smernica mala v záujme jasnosti rekodifikovať.

(2)

Nepriame dane z navyšovania kapitálu, menovite kapitálová daň (poplatky z kapitálových vkladov do spoločností), kolkové poplatky z cenných papierov, ako aj daň z reštrukturalizačných operácií bez ohľadu na to, či v dôsledku týchto operácií došlo k navýšeniu kapitálu, umožňujú vznik diskriminácie, dvojitého zdanenia a rozdielností, ktoré sú v rozpore s voľným pohybom kapitálu. To isté platí v prípade iných nepriamych daní s rovnakými vlastnosťami ako kapitálová daň a kolkové poplatky z cenných papierov.

(3)

Preto je v záujme vnútorného trhu harmonizovať právne predpisy o nepriamych daniach z navyšovania kapitálu s cieľom čo možno najviac eliminovať faktory, ktoré môžu narúšať podmienky hospodárskej súťaže alebo predstavovať prekážku voľného pohybu kapitálu.

(4)

Kapitálová daň má škodlivé účinky na preskupovanie a rozvoj podnikov. Takéto účinky sú obzvlášť škodlivé v súčasnej ekonomickej situácii, z ktorej vyplýva výsostná potreba mať v prvom rade na zreteli podporu investícií.

(5)

Najlepším riešením na dosiahnutie týchto cieľov by bolo kapitálovú daň zrušiť.

(6)

Straty z príjmu, ktoré môžu vyplynúť z okamžitej realizácie takého opatrenia, sú však neprijateľné pre určité členské štáty, ktoré v súčasnosti uplatňujú kapitálovú daň. Členské štáty by preto mali mať príležitosť naďalej podrobovať kapitálovej dani všetky alebo niektoré príslušné transakcie, pričom v rámci jedného členského štátu sa musí uplatňovať jediná sadzba dane. Keď sa členský štát rozhodne neuplatňovať kapitálovú daň na všetky alebo niektoré transakcie podľa tejto smernice, nemal by mať možnosť túto daň opätovne zaviesť.

(7)

Z koncepcie vnútorného trhu, vyplýva, že daň z navyšovania kapitálu spoločnosti by sa v rámci vnútorného trhu nemala platiť viac ako raz. V prípade, že členský štát, ktorý má právo zdanenia, neuplatňuje kapitálovú daň na niektoré alebo všetky transakcie, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, nesmie na dané transakcie uplatňovať právo zdanenia žiaden iný členský štát.

(8)

Pokiaľ členské štáty naďalej uplatňujú kapitálovú daň, je primerané zachovať prísne podmienky, najmä pokiaľ ide o oslobodenie od dane a zníženie dane.

(9)

Okrem kapitálovej dane by sa nemali ukladať iné nepriame dane. V prvom rade by sa nemal vyberať kolkový poplatok z cenných papierov, bez ohľadu na pôvod daných cenných papierov a bez ohľadu na to, či ide o vlastný kapitál spoločnosti alebo jeho úverový kapitál.

(10)

Zoznam kapitálových spoločností podľa smernice 69/335/EHS nie je úplný, a preto by sa mal upraviť.

(11)

Keďže ciele tejto smernice nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov a preto sa môžu lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, Spoločenstvo môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity ustanovenou v článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality ustanovenou v uvedenom článku táto smernica nepresahuje rámec potrebný na dosiahnutie týchto cieľov.

(12)

Povinnosť transponovať túto smernicu do vnútroštátneho práva by mala vzťahovať na tie ustanovenia, ktoré predstavujú zásadnú zmenu v porovnaní s predchádzajúcimi smernicami. Povinnosť transponovať ustanovenia, ktoré ostali nezmenené, vyplýva z predchádzajúcich smerníc.

(13)

Táto smernica by sa nemala dotýkať povinností členských štátov súvisiacich s lehotami na transpozíciu smerníc podľa prílohy II časti B do vnútroštátneho práva.

(14)

Vzhľadom na nežiaduce účinky kapitálovej dane by Komisia mala každé tri roky podávať správu o fungovaní tejto smernice s cieľom túto daň zrušiť,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

KAPITOLA I

PREDMET A PÔSOBNOSŤ

Článok 1

Predmet úpravy

Touto smernicou sa upravuje ukladanie nepriamych daní, pokiaľ ide o:

a)

kapitálové vklady do kapitálových spoločností;

b)

reštrukturalizačné operácie, ktoré sa týkajú kapitálových spoločností;

c)

vydávanie niektorých cenných papierov a dlhopisov.

Článok 2

Kapitálová spoločnosť

1.   Na účely tejto smernice „kapitálová spoločnosť“ je:

a)

akákoľvek spoločnosť, ktorá má formu uvedenú v prílohe I;

b)

akákoľvek spoločnosť, združenie alebo právnická osoba, ktorej podiely na kapitáli alebo aktívach sú obchodovateľné na burze;

c)

akákoľvek spoločnosť, združenie alebo právnická osoba založená na účely zisku, ktorej spoločníci majú právo previesť svoje podiely tretím stranám bez predchádzajúceho povolenia a ručia za záväzky spoločnosti, združenia alebo právnickej osoby len do výšky svojho podielu.

2.   Na účely tejto smernice sa každá iná spoločnosť, združenie alebo právnická osoba založená na účely zisku považuje za kapitálovú spoločnosť.

Článok 3

Kapitálové vklady

Na účely tejto smernice a s výhradou článku 4 sa za „kapitálové vklady“ považujú tieto transakcie:

a)

založenie kapitálovej spoločnosti;

b)

transformácia spoločnosti, združenia alebo právnickej osoby, ktorá nie je kapitálovou spoločnosťou, na kapitálovú spoločnosť;

c)

zvýšenie kapitálu kapitálovej spoločnosti vkladom majetku akéhokoľvek druhu;

d)

zvýšenie kapitálu kapitálovej spoločnosti vkladom majetku akéhokoľvek druhu, ktorého protihodnotou nie je poskytnutie podielu na kapitáli alebo aktívach spoločnosti, ale práva obdobné právam spoločníkov, ako napr. hlasovacie práva, podiel na zisku alebo podiel na likvidačnom zostatku;

e)

premiestnenie miesta skutočného vedenia kapitálovej spoločnosti so sídlom v tretej krajine z tretej krajiny do členského štátu;

f)

premiestnenie sídla kapitálovej spoločnosti s miestom skutočného vedenia v tretej krajine z tretej krajiny do členského štátu;

g)

navýšenie kapitálu kapitálovej spoločnosti kapitalizáciou ziskov alebo stálych alebo dočasných rezerv;

h)

zvýšenie majetku kapitálovej spoločnosti prostredníctvom služieb poskytovaných spoločníkom, ktoré nemá za následok zvýšenie kapitálu spoločnosti, ale v jeho dôsledku dôjde k zmene práv spoločníkov alebo zvýšeniu podielov spoločnosti;

i)

poskytnutie úveru kapitálovej spoločnosti, ak má veriteľ nárok na podiel na zisku spoločnosti;

j)

poskytnutie úveru kapitálovej spoločnosti spoločníkom, jeho manželom alebo manželkou alebo jeho dieťaťom, ako aj treťou osobou, pokiaľ za takýto úver spoločník ručí, za podmienky, že daný úver plní rovnakú funkciu ako zvýšenie kapitálu spoločnosti.

Článok 4

Reštrukturalizačné operácie

1.   Na účely tejto smernice sa za vklad kapitálu nepovažujú tieto „reštrukturalizačné operácie“:

a)

keď jedna alebo viaceré kapitálové spoločnosti prevedú všetky aktíva a pasíva alebo jedno či viacero odvetví činnosti na jednu alebo viac kapitálových spoločností, ktoré sa práve zakladajú alebo ktoré už existujú, za podmienky, že protihodnotou prevodu je aspoň časť cenných papierov, ktoré predstavujú kapitál nadobúdajúcej spoločnosti;

b)

keď kapitálová spoločnosť, ktorá sa zakladá alebo ktorá už existuje, získa podiely, ktoré predstavujú väčšinu hlasovacích práv inej kapitálovej spoločnosti, za podmienky, že protihodnotou získaných podielov je aspoň časť cenných papierov, ktoré predstavujú kapitál pôvodnej spoločnosti. V prípade, že sa väčšina hlasovacích práv dosiahne prostredníctvom dvoch alebo viacerých transakcií, za reštrukturalizačné operácie sa považuje len transakcia, pri ktorej došlo k dosiahnutiu väčšiny hlasovacích práv, a akékoľvek následné transakcie.

2.   Medzi „reštrukturalizačné operácie“ patrí tiež prevod na určitú kapitálovú spoločnosť všetkých aktív a pasív inej kapitálovej spoločnosti, ktorú má v úplnom vlastníctve táto určitá kapitálová spoločnosť.

KAPITOLA II

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 5

Transakcie, na ktoré sa nevzťahuje nepriama daň

1.   Členské štáty neuplatňujú na kapitálové spoločnosti žiadnu formu nepriamej dane, pokiaľ ide o:

a)

kapitálové vklady;

b)

úvery alebo poskytovanie služieb, ktoré sú súčasťou kapitálových vkladov;

c)

registráciu alebo akúkoľvek inú formalitu požadovaná od kapitálovej spoločnosti na základe jej právnej formy pred začatím podnikateľskej činnosti;

d)

zmeny zakladateľskej listiny alebo stanov kapitálovej spoločnosti, a to najmä:

i)

transformácia kapitálovej spoločnosti na iný typ kapitálovej spoločnosti;

ii)

premiestnenie miesta skutočného vedenia alebo sídla kapitálovej spoločnosti z jedného členského štátu do iného členského štátu;

iii)

zmena predmetu činnosti kapitálovej spoločnosti;

iv)

rozšírenie existencie kapitálovej spoločnosti;

e)

reštrukturalizačné operácie uvedené v článku 4.

2.   Členské štáty neukladajú žiadnu formu nepriamej dane na:

a)

vytváranie, vydávanie, prijímanie akcií na burzu alebo uvedenie do obehu akcií, podielov spoločnosti, iných obdobných cenných papierov alebo osvedčení nahrádzajúcich tieto cenné papiere, ako aj obchodovanie s nimi, bez ohľadu na osobu emitenta;

b)

úvery vrátane úrokov uskutočnené formou vydania štátnych dlhopisov alebo iných obchodovateľných cenných papierov bez ohľadu na osobu emitenta a na súvisiace formality, ako aj na vytváranie, vydávanie, prijímanie na burzu alebo uvedenie do obehu takýchto dlhopisov alebo iných obchodovateľných cenných papierov.

Článok 6

Dane a daň z pridanej hodnoty

1.   Bez ohľadu na článok 5 môže členský štát uplatňovať tieto dane:

a)

dane z prevodu cenných papierov, bez ohľadu na to, či ide o paušálnu sadzbu alebo nie;

b)

dane z prevodu majetku vrátane katastrálnych daní, ktoré sa vyberajú pri prevode podnikateľskej činnosti alebo nehnuteľného majetku na kapitálovú spoločnosť uskutočneného v rámci ich územia;

c)

dane z prevodu majetku, ktoré vyberajú sa pri prevode aktív akéhokoľvek druhu na kapitálovú spoločnosť, pokiaľ sa tento majetok prevedie za inú protihodnotu ako podiel spoločnosti;

d)

dane, ktoré sa vyberajú pri vytváraní, registrácii alebo zrušení hypotéky alebo iných poplatkov za pozemok alebo iný majetok;

e)

dane vo forme poplatkov;

f)

daň z pridanej hodnoty.

2.   Suma vyberaná prostredníctvom daní a iných odvodov uvedených v písmenách b) až e) odseku 1 sa nemení v závislosti od toho, či sa miesto skutočného vedenia alebo sídlo kapitálovej spoločnosti nachádza alebo nenachádza na území členského štátu, ktorý tieto dane alebo odvody ukladá. Tieto sumy nesmú byť vyššie ako dane alebo odvody uplatniteľné na podobné transakcie, ktoré sa uskutočňujú v členskom štáte, ktorý ich ukladá.

KAPITOLA III

OSOBITNÉ USTANOVENIA

Článok 7

Ukladanie kapitálovej dane v niektorých členských štátoch

1.   Bez ohľadu na článok 5 ods. 1 písm. a) členský štát, ktorý k 1. januáru 2006 uplatňoval daň z kapitálových vkladov do kapitálových spoločností, ďalej len „kapitálová daň“, môže túto daň naďalej uplatňovať, pokiaľ je v súlade s článkami 8 až 14.

2.   Ak členský štát kedykoľvek po 1. januári 2006 prestane uplatňovať kapitálovú daň, nemôže ju opätovne zaviesť.

3.   Ak členský štát kedykoľvek po 1. januári 2006 prestane uplatňovať kapitálovú daň z kapitálových vkladov uvedených v článku 3 písm. g) až j), nemôže bez ohľadu na článok 10 ods. 2 opätovne zaviesť kapitálovú daň z týchto kapitálových vkladov.

4.   Ak členský štát kedykoľvek po 1. januári 2006 prestane uplatňovať kapitálovú daň z vkladov fixného alebo pracovného kapitálu do pobočky, nesmie bez ohľadu na článok 10 ods. 4 opätovne zaviesť daň z vkladov príslušného kapitálu.

5.   Ak členský štát kedykoľvek po 1. januári 2006 umožní oslobodenie od dane podľa článku 13, nesmie následne uplatňovať kapitálovú daň z vkladov príslušného kapitálu.

Článok 8

Sadzba kapitálovej dane

1.   Je len jedna sadzba kapitálovej dane.

2.   Sadzba kapitálovej dane, ktorú členský štát uplatňuje, nesmie byť vyššia ako sadzba, ktorú tento členský štát uplatňoval k 1. januáru 2006.

V prípade, že členský štát po tomto dátume zníži uplatňovanú sadzbu, nemôže opätovne zaviesť vyššiu sadzbu.

3.   Sadzba kapitálovej dane nesmie byť v žiadnom prípade vyššia ako 1 %.

Článok 9

Vylúčenie niektorých subjektov z rozsahu pôsobnosti

Členské štáty sa môžu na účely ukladania kapitálovej dane rozhodnúť nepovažovať subjekty uvedené v článku 2 ods. 2 za kapitálové spoločnosti.

Článok 10

Transakcie, na ktoré sa vzťahuje kapitálová daň a rozdelenie zdaňovacích práv

1.   V prípade, keď členský štát naďalej uplatňuje kapitálovú daň podľa článku 7 ods. 1, uplatňuje ju na kapitálové vklady uvedené v článku 3 písm. a) až d), pokiaľ sa miesto skutočného vedenia kapitálovej spoločnosti v čase kapitálového vkladu nachádza v danom členskom štáte.

Kapitálovú daň uplatňuje aj na kapitálové vklady uvedené v článku 3 ods. e) a f).

2.   V prípade, keď členský štát naďalej uplatňuje kapitálovú daň, môže ju uplatňovať na kapitálové vklady uvedené v článku 3 písm. g) až j), pokiaľ sa miesto skutočného vedenia kapitálovej spoločnosti v čase kapitálového vkladu nachádza v danom členskom štáte.

3.   V prípade, že sa miesto skutočného vedenia kapitálovej spoločnosti nachádza v tretej krajine a jeho sídlo sa nachádza v členskom štáte, ktorý naďalej uplatňuje kapitálovú daň, kapitálová daň sa na kapitálové vklady uplatňuje v danom členskom štáte.

4.   V prípade, že sa miesto skutočného vedenia kapitálovej spoločnosti nachádza v tretej krajine, môže sa na vklad fixného alebo pracovného kapitálu do pobočky, ktorá sa nachádza v členskom štáte, ktorý naďalej uplatňuje kapitálovú daň, v danom členskom štáte uplatňovať kapitálová daň.

Článok 11

Vymeriavací základ kapitálovej dane

1.   V prípade kapitálových vkladov uvedených v článku 3 písm. a), c) a d) slúži ako vymeriavací základ kapitálovej dane skutočná hodnota aktív akéhokoľvek druhu, ktorými prispeli alebo majú prispieť spoločníci, po odpočítaní predpokladaných záväzkov a výdavkov, ktoré znáša spoločnosť v dôsledku každého vkladu.

Uloženie kapitálovej dane sa môže odložiť do uskutočnenia vkladov.

2.   V prípade kapitálových vkladov uvedených v článku 3 písm. b), e) a f) slúži ako vymeriavací základ kapitálovej dane skutočná hodnota aktív akéhokoľvek druhu, ktoré patria spoločnosti v čase uskutočnenia vkladu, po odpočítaní záväzkov a výdavkov, za ktoré spoločnosť v tom čase zodpovedá.

3.   V prípade kapitálových vkladov uvedených v článku 3 ods. g) slúži ako vymeriavací základ kapitálovej dane nominálna suma zvýšenia.

4.   V prípade kapitálových vkladov uvedených v článku 3 písm. h) slúži ako vymeriavací základ kapitálovej dane skutočná hodnote poskytovaných služieb po odpočítaní predpokladaných záväzkov a výdavkov, ktoré spoločnosť znáša v dôsledku poskytovania takýchto služieb.

5.   V prípade kapitálových vkladov uvedených v článku 3 písm. i) a j) slúži ako vymeriavací základ kapitálovej dane nominálna suma úveru.

6.   V prípadoch uvedených v odsekoch 1 a 2, sa ako vymeriavací základ kapitálovej dane môže použiť okrem prípadov, keď ide o hotovostné vklady.

Zdaniteľná suma nesmie byť v žiadnom prípade nižšia ako nominálna suma akcií spoločnosti, ktoré boli pridelené jednotlivým spoločníkom alebo ktoré im patria.

Článok 12

Výnimky týkajúce sa vymeriavacieho základu kapitálovej dane

1.   V prípade navýšenia kapitálu nie je súčasťou vymeriavacieho základu kapitálovej dane:

a)

suma aktív patriacich kapitálovej spoločnosti, ktoré sú určené na navýšenie kapitálu a na ktoré už bola uplatnená kapitálová daň;

b)

suma úverov prevzatých kapitálovou spoločnosťou, ktoré sú premenené na podiely spoločnosti a na ktoré už bola uplatnená kapitálová daň.

2.   Členský štát môže vyňať z vymeriavacieho základu kapitálovej dane sumu vkladu, ktorý uskutočnil spoločník, ktorý neobmedzene ručí za záväzky kapitálovej spoločnosti, ako aj jeho podiel na aktívach spoločnosti.

V prípadoch, že tieto právomoci vykonáva členský štát, sa na každú transakciu, v dôsledku ktorej je spoločník ručí len za svoj podiel na kapitále spoločnosti, najmä ak obmedzené ručenie vyplýva z transformácie kapitálovej spoločnosti na iný typ kapitálovej spoločnosti, uplatňuje kapitálová daň.

Kapitálová daň sa vo všetkých týchto prípadoch uplatňuje na hodnotu podielu na aktívach spoločnosti, ktoré patria spoločníkom, ktorí neobmedzene ručia za záväzky spoločnosti.

3.   V prípade kapitálového vkladu uvedeného v článku 3 písm. c), ktorý nasleduje po znížené kapitálu spoločnosti v dôsledku strát, sa tá časť kapitálového vkladu, ktorá zodpovedá zníženiu kapitálu, môže vyňať z vymeriavacieho základu za predpokladu, že kapitálový vklad sa uskutoční do štyroch rokov od zníženia kapitálu.

Článok 13

Oslobodenie od kapitálového vkladu do niektorých kapitálových spoločností

Členské štáty môžu oslobodiť od kapitálovej dane kapitálové vklady do:

a)

kapitálových spoločností, ktoré poskytujú verejné služby, ako napr. podniky verejnej dopravy, správa prístavov alebo podniky zásobujúce vodou, plynom a elektrinou, pokiaľ sa aspoň polovica kapitálu spoločnosti nachádza vo vlastníctve štátu alebo regionálnych alebo miestnych orgánov;

b)

kapitálových spoločnosti, ktoré v súlade so svojimi stanovami a v skutočnosti sledujú výlučne a priamo kultúrne, sociálne, podporné alebo vzdelávacie ciele.

Členské štáty, ktoré takéto kapitálové vklady oslobodia od kapitálovej dane, rovnako oslobodia aj vklady fixného alebo pracovného kapitálu do pobočky na svojom území podľa článku 10 ods. 4.

Článok 14

Postup udeľovania výnimiek

Na určité typy kapitálových vkladov alebo kapitálových spoločností je možné uplatniť výnimky alebo zníženie sadzieb v záujme spravodlivého zdaňovania, zo sociálnych dôvodov alebo s cieľom umožniť členskému štátu zvládať mimoriadne situácie.

Členský štát, ktorý navrhuje vykonať takéto opatrenie, to včas oznámi Komisii so zreteľom na uplatnenie článku 97 zmluvy.

KAPITOLA IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 15

Transpozícia

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s článkami 3, 4, 58, 7, 8, 12, 13 a 14 najneskôr do 31. decembra 2008. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Uvedú aj vyhlásenie, že odkazy v platných zákonoch, iných právnych predpisoch a správnych opatreniach na smernice zrušené touto smernicou sa považujú za odkazy na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze a formulácii vyhlásenia upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenia hlavných ustanovení zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 16

Zrušenie

Smernica 69/355/ES, zmenená a doplnená smernicami uvedenými v časti A prílohy II, sa zrušuje s účinnosťou od 1. januára 2009 bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu smerníc stanovených v časti B prílohy II do vnútroštátneho práva.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe III.

Článok 17

Preskúmanie

Komisia podáva Rade každé tri roky správu o fungovaní tejto smernice, najmä s cieľom zrušiť kapitálovú daň. Členské štáty na účely pomoci Komisii s preskúmaním jej poskytujú informácie o príjmoch z kapitálovej dane.

Článok 18

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Články 1, 2, 6, 9, 10 a 11 sa uplatňujú od 1. januára 2009.

Článok 19

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 12. februára 2008

Za Radu

predseda

A. BAJUK


(1)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 12. decembra 2007 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. EÚ C 126, 7.6.2007, s. 6.

(3)  Ú. v. ES L 249, 3.10.1969, s. 25. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2006/98/ES (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 129).

(4)  Pozri prílohu II časť A.


PRÍLOHA I

ZOZNAM VÝNIMIEK UVEDENÝCH V ČLÁNKU 2 ODS. 1 PÍSM. A)

1.

Spoločnosti zahrnuté do nariadenia Rady (ES) č. 2157/2001 z 8. októbra 2001 o stanovách európskej spoločnosti (SE) (1)

2.

Spoločnosti, ktoré sú podľa belgického práva známe ako:

i)

société anonyme/naamloze vennootschap;

ii)

société en commandite par actions/commanditaire vennootschap op aandelen;

iii)

société privée à responsabilité limitée/besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

3.

Spoločnosti, ktoré sú podľa bulharského práva známe ako:

i)

акционерно дружество;

ii)

командитно дружество с акции;

iii)

дружество с ограничена отговорност;

4.

Spoločnosti, ktoré sú podľa českého práva známe ako:

i)

akciová společnost;

ii)

komanditní společnost;

iii)

společnost s ručením omezeným.

5.

Spoločnosti, ktoré sú podľa dánskeho práva známe ako:

i)

aktieselskab;

ii)

kommandit-aktieselskab.

6.

Spoločnosti, ktoré sú podľa nemeckého práva známe ako:

i)

Aktiengesellschaft;

ii)

Kommanditgesellschaft auf Aktien;

iii)

Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

7.

Spoločnosti, ktoré sú podľa estónskeho práva známe ako:

i)

täisühing;

ii)

usaldusühing;

iii)

osaühing;

iv)

aktsiaselts;

v)

tulundusühistu.

8.

Spoločnosti, ktoré sú podľa írskeho práva známe ako: companies incorporated with limited liability.

9.

Spoločnosti, ktoré sú podľa gréckeho práva známe ako:

i)

Ανώνυμος Εταιρεία;

ii)

Ετερόρρυθμος κατά μετοχάς Εταιρεία;

iii)

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης.

10.

Spoločnosti, ktoré sú podľa španielskeho práva známe ako:

i)

sociedad anónima;

ii)

sociedad comanditaria por acciones;

iii)

sociedad de responsabilidad limitada.

11.

Spoločnosti, ktoré sú podľa francúzskeho práva známe ako:

i)

société anonyme;

ii)

société en commandite par actions;

iii)

société à responsabilité limitée.

12.

Spoločnosti, ktoré sú podľa talianskeho práva známe ako:

i)

società per azioni;

ii)

società in accomandita per azioni;

iii)

società a responsabilità limitata.

13.

Spoločnosti, ktoré sú podľa cyperského práva známe ako: εταιρείες περιορισμένης ευθύνης.

14.

Spoločnosti, ktoré sú podľa lotyšského práva známe ako: kapitālsabiedrība.

15.

Spoločnosti, ktoré sú podľa litovského práva známe ako:

i)

akcinė bendrovė;

ii)

uždaroji akcinė bendrovė.

16.

spoločnosti, ktoré sú podľa luxemburského práva známe ako:

i)

société anonyme

ii)

société en commandite par actions

iii)

société à responsabilité limitée

17.

Spoločnosti, ktoré sú podľa maďarského práva známe ako:

i)

részvénytársaság;

ii)

korlátolt felelősségű társaság.

18.

Spoločnosti podľa maltského práva známe ako:

i)

Kumpaniji ta’ Responsabilità Limitata;

ii)

Soċjetajiet in akkomandita li l-kapital tagħhom jkun maqsum f’azzjonijiet.

19.

Spoločnosti, ktoré sú podľa holandského práva známe ako

i)

naamloze vennootschap;

ii)

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

iii)

open commanditaire vennootschap.

20.

Spoločnosti, ktoré sú podľa rakúskeho práva známe ako:

i)

Aktiengesellschaft;

ii)

Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

21.

Spoločnosti, ktoré sú podľa poľského práva známe ako:

i)

spółka akcyjna;

ii)

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

22.

Spoločnosti, ktoré sú podľa portugalského práva známe ako:

i)

sociedad anónima;

ii)

sociedade em comandita por acções;

iii)

sociedade por quotas.

23.

Spoločnosti, ktoré sú podľa rumunského práva známe ako:

i)

„societăți în nume colectiv“;

ii)

„societăți în comandită simplă“;

iii)

„societăți pe acțiuni“;

iv)

„societăți în comandită pe acțiuni“;

v)

„societăți cu răspundere limitată.“

24.

Spoločnosti, ktoré sú podľa slovinského práva známe ako:

i)

delniška družba;

ii)

komanditna delniška družba;

iii)

družba z omejeno odgovornostjo.

25.

Spoločnosti, ktoré sú podľa slovenského práva známe ako:

i)

akciová spoločnosť;

ii)

spoločnosť s ručením obmedzeným;

iii)

komanditná spoločnosť.

26.

Spoločnosti, ktoré sú podľa fínského práva známe ako:

i)

osakeyhtiö – aktiebolag;

ii)

osuuskunta – andelslag;

iii)

säästöpankki – sparbank;

iv)

vakuutusyhtiö – försäkringsbolag.

27.

Spoločnosti, ktoré sú podľa švédskeho práva známe ako:

i)

aktiebolag;

ii)

kommandit-aktieselskab.

28.

Spoločnosti, ktoré sú podľa práva Spojeného kráľovstva známe ako: companies incorporated with limited liability.


(1)  Ú. v. ES L 294, 10.11.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).


PRÍLOHA II

ČASŤ A

Zrušená smernica a zoznam jej následných zmien a doplnení

(podľa článku 16 ods. 1)

Smernica Rady 69/335/EHS

(Ú. v. ES L 249, 3.10.1969, s. 25)

Bod VI.1 prílohy I k Aktu o pristúpení z roku 1972

(Ú. v. ES L 73, 27.3.1972, s. 93)

Smernica Rady 73/79/EHS

(Ú. v. ES L 103, 18.4.1973, s. 13)

Smernica Rady 73/80/EHS

(Ú. v. ES L 103, 18.4.1973, s. 15)

Smernica Rady 74/553/EHS

(Ú. v. ES L 303, 13.11.1974, s. 9)

Bod VI.1 prílohy I k Aktu o pristúpení z roku 1979

(Ú. v. ES L 291, 19.11.1979, s. 95)

Smernica Rady 85/303/EHS

(Ú. v. ES L 156, 15.6.1985, s. 23)

Bod V.1 prílohy I k Aktu o pristúpení z roku 1985

(Ú. v. ES L 302, 15.11.1985, s. 167)

Bod XI.B.I.1 prílohy I k Aktu o pristúpení z roku 1994

(Ú. v. ES C 241, 29.8.1994, s. 196)

Bod 9.1 prílohy II k Aktu o pristúpení z roku 2003

(Ú. v. EÚ L 236, 23.9.2003, s. 555)

ČASŤ B

Zoznam lehôt na transpozíciu do vnútroštátneho práva

(podľa článku 16 ods. 1)

Smernica

Lehoty na transpozíciu

Smernica Rady 69/335/EHS

1. januára 1972

Smernica Rady 73/79/EHS

Smernica Rady 73/80/EHS

Smernica Rady 74/553/EHS

Smernica Rady 85/303/EHS

1. januára 1986


PRÍLOHA III

Tabuľka zhody

Smernica 69/335/EHS

Táto smernica

článok 1

článok 7

článok 1

článok 2 ods. 1

článok 10 ods. 1 prvý pododsek a článok 10 ods. 2

článok 2 ods. 2

článok 10 ods. 3

článok 2 ods. 3

článok 10 ods. 4

článok 3 ods. 1 úvodné slová

článok 2 ods. 1 úvodné slová

článok 3 ods. 1 písm. a)

článok 2 ods. 1 písm. a) a príloha I

článok 3 ods. 1 písm. b)

článok 2 ods. 1 písm. b)

článok 3 ods. 1 písm. c)

článok 2 ods. 1 písm. c)

článok 3 ods. 2 prvá veta

článok 2 ods. 2

článok 3 ods. 2 druhá veta

článok 9

článok 4 ods. 1 písm. a) až f)

článok 3 písm. a) až f) a článok 10 ods. 1

článok 4 ods. 1 písm. g) a h)

článok 5 ods. 1 písm. d) bod ii)

článok 4 ods. 2 prvý pododsek

článok 3 písm. g) až j), článok 7 ods. 3 a článok 10 ods. 2

článok 4 ods. 2 druhý pododsek

článok 4 ods. 3

článok 5 ods. 1 písm. d)

článok 5 ods. 1 písm. a)

článok 11 ods. 1

článok 5 ods. 1 písm. b)

článok 11 ods. 2

článok 5 ods. 1 písm. c)

článok 11 ods. 3

článok 5 ods. 1 písm. d)

článok 11 ods. 4

článok 5 ods. 1 písm. e)

článok 11 ods. 5

článok 5 ods. 2

článok 11 ods. 6

článok 5 ods. 3

článok 12 ods. 1

článok 6 ods. 1

článok 12 ods. 2 prvý pododsek

článok 6 ods. 2

článok 12 ods. 2 druhý a tretí pododsek

článok 7 ods. 1 prvý a druhý pododsek

článok 4, článok 5 ods. 1 písm. e)

zrušený článok 7 ods. 1 písm. b)

článok 4 písm. a)

zrušený článok 7 ods. 1 písm. bb)

článok 4 písm. b)

článok 7 ods. 1 tretí pododsek

článok 7 ods. 2

články 7 a 8

článok 7 ods. 3

článok 12 ods. 3

článok 8

článok 7 ods. 5 a článok 13 prvý pododsek

článok 13 druhý pododsek

článok 9

článok 14

článok 10

článok 5 ods. 1 písm. a) až c)

článok 11

článok 5 ods. 2

článok 12

článok 6

článok 13

článok 15 ods. 1

článok 14

článok 15 ods. 2

článok 16

článok 17

článok 15

článok 18

článok 3 ods. 1 písm. a)

príloha I

príloha II

príloha III


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Rada

21.2.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 46/23


ROZHODNUTIE RADY

z 28. januára 2008

o uzavretí Dohody o námornej doprave medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a vládou Čínskej ľudovej republiky na strane druhej

(2008/143/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 80 ods. 2 v spojení s článkom 300 ods. 2 prvým pododsekom prvou vetou a článkom 300 ods. 3 prvým pododsekom,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Rada 12. februára 1998 poverila Komisiu začať rokovania o Dohode o námornej doprave medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a vládou Čínskej ľudovej republiky na strane druhej (ďalej len „dohoda“) a ustanovila na tento účel smernice na rokovania.

(2)

Tieto rokovania boli úspešné a Komisia parafovala dohodu 12. decembra 2001.

(3)

Dohoda bola podpísaná 6. decembra 2002 v Bruseli, s výhradou jej uzavretia k neskoršiemu dátumu.

(4)

Protokol, ktorým sa mení a dopĺňa dohoda s cieľom zohľadniť pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii, bol podpísaný 5. septembra 2005 v Pekingu.

(5)

V súlade s článkom 6 ods. 2 Aktu o pristúpení z roku 2005 Bulharsko a Rumunsko k uvedenej Dohode pristúpia protokolom medzi Radou a Čínskou ľudovou republikou.

(6)

Potrebné ústavné a inštitucionálne postupy sa ukončili, a preto by sa uvedená dohoda mala schváliť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Spoločenstva schvaľuje Dohoda o námornej doprave medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a vládou Čínskej ľudovej republiky na strane druhej.

Znenie dohody (2) sa nachádza v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Predseda Rady vydá v mene Európskeho spoločenstva a jeho členských štátov oznámenie stanovené v článku 15 ods. 2 dohody.

V Bruseli 28. januára 2008

Za Radu

predseda

D. RUPEL


(1)  Stanovisko z 2. septembra 2003 (Ú. v. EÚ C 76 E, 25.3.2004, s. 102).

(2)  Pozri stranu 25 tohto úradného vestníka.


PREKLAD

DOHODA

o námornej doprave medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a vládou Čínskej ľudovej republiky na strane druhej

BELGICKÉ KRÁĽOVSTVO,

DÁNSKE KRÁĽOVSTVO,

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NEMECKO,

HELÉNSKA REPUBLIKA,

ŠPANIELSKE KRÁĽOVSTVO,

FRANCÚZSKA REPUBLIKA,

ÍRSKO,

TALIANSKA REPUBLIKA,

LUXEMBURSKÉ VEĽKOVOJVODSTVO,

HOLANDSKÉ KRÁĽOVSTVO,

RAKÚSKA REPUBLIKA,

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

FÍNSKA REPUBLIKA,

ŠVÉDSKE KRÁĽOVSTVO,

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA,

strany Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, ďalej len „členské štáty Spoločenstva“, a

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO,

ďalej len „Spoločenstvo“,

na jednej strane a

VLÁDA ČÍNSKEJ ĽUDOVEJ REPUBLIKY,

ďalej len „Čína“,

na strane druhej,

BERÚC DO ÚVAHY Dohodu o hospodárskej a obchodnej spolupráci medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Čínskou ľudovou republikou z mája 1985;

BERÚC DO ÚVAHY význam námorných vzťahov existujúcich medzi Spoločenstvom a jeho členskými štátmi a Čínou;

V PRESVEDČENÍ, že spolupráca v medzinárodnej námornej oblasti medzi stranami prospeje rozvoju obchodných a hospodárskych vzťahov medzi Čínou a Spoločenstvom a jeho členskými štátmi;

OCHOTNÍ ďalej posilňovať a upevňovať vzťahy v oblasti medzinárodnej námornej dopravy na základe rovnosti a vzájomného prospechu;

UZNÁVAJÚC význam služieb námornej dopravy a želajúc si ešte väčšmi podporiť multimodálnu dopravu, ktorá zahŕňa prepravu po mori, aby sa zvýšila efektívnosť dopravnej siete;

UZNÁVAJÚC význam ďalšieho rozvíjania flexibilného a trhovo orientovaného prístupu a výhod pre hospodárske subjekty oboch strán, ktoré vyplývajú z riadenia a prevádzky vlastných služieb medzinárodnej nákladnej dopravy v rámci efektívneho systému medzinárodnej námornej dopravy;

BERÚC DO ÚVAHY existujúce dvojstranné námorné dohody medzi členskými štátmi Spoločenstva a Čínou;

PODPORUJÚC mnohostranné rokovania o službách námornej dopravy vo Svetovej obchodnej organizácii,

BELGICKÉ KRÁĽOVSTVO:

Isabelle DURANT

podpredsedníčka vlády a ministerka mobility a dopravy

DÁNSKÉ KRÁĽOVSTVO:

Bendt BENDTSEN

minister hospodárstva, obchodu a priemyslu

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NEMECKO:

Manfred STOLPE

spolkový minister dopravy, výstavby a bývania

Wilhelm SCHÖNFELDER

veľvyslanec, stály zástupca Spolkovej republiky Nemecko

HELÉNSKA REPUBLIKA:

Georgios ANOMERITIS

minister obchodného loďstva

ŠPANIELSKE KRÁĽOVSTVO:

Francisco ÁLVAREZ-CASCOS FERNÁNDEZ

minister vnútorného rozvoja

FRANCÚZSKA REPUBLIKA:

Pierre SELLAL

veľvyslanec, stály zástupca Francúzskej republiky

ÍRSKO

Peter GUNNING

zástupca stáleho zástupcu Írska

TALIANSKA REPUBLIKA:

Pietro LUNARDI

minister infraštruktúry a dopravy

LUXEMBURSKÉ VEĽKOVOJVODSTVO:

Henri GRETHEN

minister hospodárstva, minister dopravy

HOLANDSKÉ KRÁĽOVSTVO:

Roelf Hendrik de BOER

minister dopravy, spojov a verejných prác

RAKÚSKA REPUBLIKA:

Mathias REICHHOLD

spolkový minister dopravy, inovácie a technológie

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA:

Luís Francisco VALENTE DE OLIVEIRA

minister verejných prác, dopravy a bývania

FÍNSKA REPUBLIKA:

Kimmo SASI

minister dopravy a spojov

ŠVÉDSKE KRÁĽOVSTVO:

Ulrica MESSING

ministerka spojov

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA:

David JAMIESON

parlamentný zástupca štátneho tajomníka pre dopravu

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO:

Bendt BENDTSEN

minister hospodárstva, obchodu a priemyslu Dánskeho kráľovstva

úradujúci predseda Rady Európskej únie

Loyola de PALACIO

podpredsedníčka Komisie Európskych spoločenstiev

VLÁDA ČÍNSKEJ ĽUDOVEJ REPUBLIKY:

Chunxian ZHANG

minister spojov Čínskej ľudovej republiky

DOHODLI SA TAKTO:

Článok 1

Cieľ

Cieľom dohody je zlepšiť podmienky, za ktorých sa vykonávajú činnosti námornej nákladnej dopravy do a z Číny, do a zo Spoločenstva, ako aj do a zo Spoločenstva a Číny na jednej strane a tretích krajín na strane druhej v prospech hospodárskych subjektov strán. Zakladá sa na zásade slobody poskytovať služby námornej dopravy, zásade voľného prístupu k nákladu a k zabezpečovaniu dopravy medzi tretími krajinami, zásade neobmedzeného prístupu k prístavom a pomocným službám a nediskriminačného zaobchádzania pri ich využívaní, ako aj s ohľadom na obchodnú prítomnosť. Zahŕňa všetky aspekty služieb typu „od dverí k dverám“.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.   Táto dohoda sa vzťahuje na medzinárodnú námornú nákladnú dopravu a logistické služby vrátane multimodálnych činností, ktoré zahŕňajú prepravu po mori, medzi prístavmi Číny a členských štátov Spoločenstva, ako aj na medzinárodnú námornú nákladnú dopravu medzi prístavmi členských štátov Spoločenstva. Vzťahuje sa aj na obchod s tretími krajinami a na presun zariadenia, ako sú prázdne kontajnery, ktoré sa neprepravuje ako náklad za úhradu, medzi prístavmi Číny alebo medzi prístavmi členského štátu Spoločenstva.

Ak sa plavidlá jednej strany plavia z jedného prístavu druhej strany do druhého alebo z jedného prístavu členského štátu Spoločenstva do druhého, aby naložili náklad pre iné krajiny alebo vyložili náklad z cudziny, považuje sa to za súčasť medzinárodnej námornej dopravy.

Táto dohoda sa nevzťahuje na vnútroštátnu dopravu výlučne medzi prístavmi Číny alebo medzi prístavmi jedného členského štátu Spoločenstva.

2.   Táto dohoda neovplyvňuje uplatňovanie dvojstranných námorných dohôd uzavretých medzi Čínou a členskými štátmi Spoločenstva o záležitostiach, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti tejto dohody.

3.   Táto dohoda neovplyvňuje právo plavidiel tretích strán vykonávať nákladnú a osobnú dopravu medzi prístavmi strán alebo medzi prístavmi jednej zo strán a tretej strany.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto dohody:

a)

„medzinárodná námorná nákladná doprava a logistické služby“ zahŕňajú poskytovanie služieb medzinárodnej nákladnej dopravy a súvisiacich služieb, ako je manipulácia s príslušným tovarom, uskladnenie, skladovacie služby, služby colného odbavenia, služby kontajnerovej stanice a kontajnerového skladu v prístave alebo vo vnútrozemí, služby lodného konateľstva a špeditérske služby;

b)

„multimodálne dopravné činnosti“ znamenajú prepravu nákladu s jedným prepravným dokladom, pri ktorej sa využíva viac ako jeden druh prepravy a zahŕňa prepravu po mori;

c)

„služby lodného konateľstva“ znamenajú činnosti agenta, ktorý v danej zemepisnej oblasti zastupuje obchodné záujmy jedného alebo niekoľkých prevádzkovateľov lodných liniek alebo lodných spoločností na tieto účely:

uvádzanie na trh a predaj služieb námornej dopravy a súvisiacich služieb od predloženia cenovej ponuky až po fakturáciu a vydávanie konosamentov v mene spoločností, uzatváranie zmlúv ohľadne potrebných súvisiacich služieb, príprava dokumentácie a poskytovanie obchodných informácií,

zastupovanie spoločnosti pri organizovaní pobytu plavidla alebo preberaní nákladu, ak je to potrebné;

d)

„špeditérske služby“ znamenajú činnosť, ktorá spočíva v organizácii a monitorovaní prepravných činností v mene prepravcov prostredníctvom uzatvárania zmlúv ohľadne súvisiacich služieb, prípravy dokumentácie a poskytovania obchodných informácií;

e)

„lodná spoločnosť“ je spoločnosť, ktorá spĺňa tieto podmienky:

i)

vznikla v súlade s verejným alebo súkromným právom Číny alebo Spoločenstva alebo členského štátu Spoločenstva;

ii)

má svoje sídlo, ústredie alebo hlavné miesto podnikania v Číne, resp. v Spoločenstve;

iii)

poskytuje službu medzinárodnej prepravy s plavidlami, ktoré vlastní alebo prevádzkuje.

Ustanovenia tejto dohody sa vzťahujú aj na lodné spoločnosti usadené mimo Spoločenstva alebo Číny a spravované štátnymi príslušníkmi členského štátu Spoločenstva, resp. Číny, ak sú ich plavidlá zaregistrované v tomto členskom štáte alebo v Číne podľa ich právnych predpisov;

f)

„dcérska spoločnosť“ je spoločnosť, ktorá je majetkom lodnej spoločnosti a má právnu subjektivitu;

g)

„pobočka“ je miesto podnikania, ktoré je majetkom lodnej spoločnosti a ktoré nemá právnu subjektivitu;

h)

„zastúpenie“ je zastúpenie lodnej spoločnosti jednej strany usadenej na území druhej strany;

i)

„plavidlo“ je každá obchodná loď, ktorá je zaregistrovaná v súlade s právnymi predpismi Číny alebo Spoločenstva alebo jeho členských štátov v lodnom registri jednej zo strán pod štátnou vlajkou tejto strany a pôsobí v medzinárodnej námornej doprave, vrátane plavidiel pod vlajkou tretej krajiny, ktoré však vlastní alebo prevádzkuje lodná spoločnosť Číny alebo členského štátu Spoločenstva. Tento pojem však nezahŕňa vojnové lode a iné neobchodné lode.

Článok 4

Poskytovanie služieb

1.   Každá strana naďalej poskytuje plavidlám, ktoré sa plavia pod vlajkou druhej strany alebo ich prevádzkujú štátni príslušníci alebo spoločnosti druhej strany, nediskriminačné zaobchádzanie porovnateľné so zaobchádzaním, ktoré poskytuje vlastným plavidlám, pokiaľ ide o prístup k prístavom, využívanie infraštruktúry a pomocných námorných služieb týchto prístavov, ako aj súvisiace sadzby a poplatky, colné formality a prideľovanie nábreží a zariadení pre nakladanie a vykladanie.

2.   Strany sa zaväzujú účinne uplatňovať zásadu neobmedzeného prístupu na medzinárodný námorný trh a k medzinárodnej námornej doprave na nediskriminačnom a obchodnom základe.

3.   Pri uplatňovaní zásad odsekov 1 a 2 strany:

a)

nezahrnú ustanovenia o rozdelení nákladu do budúcich dohôd s tretími krajinami o službách námornej dopravy a v primeranej lehote zrušia platnosť týchto ustanovení v prípade, že ich obsahujú predchádzajúce dvojstranné dohody;

b)

po nadobudnutí platnosti tejto dohody zrušia všetky jednostranné správne, technické alebo iné opatrenia, ktoré by mohli nepriamo obmedzovať alebo diskriminovať voľné poskytovanie služieb v medzinárodnej námornej doprave;

c)

po nadobudnutí platnosti tejto dohody neprijmú správne, technické alebo legislatívne opatrenia, ktoré by mohli diskriminovať štátnych príslušníkov alebo spoločnosti druhej strany pri poskytovaní služieb v medzinárodnej námornej doprave.

4.   Jedna strana umožní lodným spoločnostiam druhej strany, na nediskriminačnom základe a za podmienok dohodnutých dotknutými spoločnosťami, prístup k prípojovým službám, ktoré poskytujú lodné spoločnosti zaregistrované v krajine prvej strany, a ich využívanie pre medzinárodnú dopravu medzi prístavmi Číny alebo medzi prístavmi členského štátu Spoločenstva.

Článok 5

Obchodná prítomnosť

Pokiaľ ide o činnosti spojené s poskytovaním medzinárodnej námornej nákladnej dopravy a logistických služieb vrátane činností multimodálnej dopravy typu „od dverí k dverám“, každá strana umožní lodným spoločnostiam druhej strany založiť dcérske spoločnosti, pobočky alebo zastúpenia, a to s úplným vlastníctvom alebo spoločnou investíciou, pre vykonávanie hospodárskej činnosti v súlade s jej zákonmi a inými právnymi predpismi. Medzi tieto činnosti okrem iného patria:

1.

žiadosti o náklad a rezerváciu nákladného priestoru;

2.

vyhotovenie, potvrdenie, spracovanie a vydanie konosamentu vrátane bežne uznávaného konosamentu v medzinárodnej námornej doprave; príprava dokumentácie, pokiaľ ide o prepravné a colné doklady;

3.

určenie, výber a poukazovanie dopravných a iných poplatkov, ktoré vyplývajú zo zmlúv o poskytovaní služieb alebo z prepravných taríf;

4.

dojednanie a podpisovanie zmlúv o poskytovaní služieb;

5.

podpisovanie zmlúv o poskytovaní služieb nákladnej cestnej a železničnej dopravy, obchodných a iných pomocných službách, týkajúcich sa nákladu;

6.

určovanie a uverejňovanie prepravných taríf;

7.

marketingová činnosť súvisiaca s ich službami;

8.

vlastníctvo zariadenia potrebného pre hospodárske činnosti;

9.

poskytovanie obchodných informácií všetkými prostriedkami vrátane počítačových informačných systémov a elektronickej výmeny údajov, v súlade so všetkými nediskriminačnými obmedzeniami týkajúcimi sa telekomunikácií;

10.

zakladanie podnikov so spoločnou majetkovou účasťou s akoukoľvek miestnou lodnou konateľskou spoločnosťou na účely vykonávania sprostredkovateľských činností, napr. zabezpečovania pobytu lodí v prístavoch alebo preberania dodávok nákladu na účely naloženia na loď.

Článok 6

Transparentnosť

1.   Každá strana, po konzultácii a vhodnom predchádzajúcom oznámení, bezodkladne uverejní všetky príslušné všeobecne platné opatrenia, ktoré sa vzťahujú na túto dohodu alebo majú vplyv na jej uplatňovanie.

2.   Ak uverejnenie uvedené v odseku 1 nie je možné, tieto informácie sa sprístupnia verejnosti inak.

3.   Každá strana bezodkladne odpovie na každú žiadosť druhej strany o poskytnutie konkrétnych informácií o akýchkoľvek svojich všeobecne platných opatreniach v zmysle odseku 1.

Článok 7

Vnútroštátna úprava

1.   Strany zabezpečia, aby sa všetky všeobecne platné opatrenia, ktoré sa týkajú obchodu v oblasti služieb medzinárodnej námornej dopravy, vykonávali primerane, objektívne a nestranne.

2.   V prípadoch, keď sa vyžaduje oprávnenie, príslušné orgány strany v primeranej lehote po predložení žiadosti považovanej za úplnú podľa vnútroštátnych zákonov a iných právnych predpisov oznámia žiadateľovi rozhodnutie o tejto žiadosti. Na žiadosť žiadateľa príslušné orgány strany poskytnú bez zbytočného meškania informácie o stave žiadosti.

3.   S cieľom zabezpečiť, že opatrenia súvisiace s technickými normami a požiadavkami a postupmi pre vydávanie licencie netvorili zbytočné prekážky obchodu, požiadavky sa zakladajú na objektívnych, nediskriminačných, vopred určených a transparentných kritériách, ako napr. schopnosti poskytovať služby; a v prípade postupov pre vydávanie licencie samy osebe neobmedzujú poskytovanie služieb ani mu neprekážajú.

Článok 8

Kľúčoví zamestnanci

Výlučne alebo spoločne vlastnené dcérske spoločnosti, pobočky alebo zastúpenia lodných spoločností jednej strany, usadené na území druhej strany, majú právo zamestnávať kľúčových zamestnancov v súlade s platnými právnymi predpismi hostiteľskej krajiny, bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť. Každá strana uľahčuje získavanie pracovných povolení a víz pre zahraničných zamestnancov.

Článok 9

Pohyb platieb a kapitálu

1.   Príjmy štátnych príslušníkov alebo spoločností jednej strany, pochádzajúce z medzinárodnej námornej dopravy a multimodálnych činností na území druhej strany, môžu byť uhradené vo voľne zameniteľných menách.

2.   Príjmy a výdavky súvisiace s hospodárskou činnosťou dcérskych spoločností, pobočiek a zastúpení lodných spoločností jednej strany usadených na území druhej strany sa môžu uhrádzať v mene hostiteľskej krajiny. Čiastka, ktorá zostane po úhrade miestnych poplatkov uvedenými lodnými spoločnosťami, dcérskymi spoločnosťami, pobočkami alebo zastúpeniami, môže byť voľne prevedená do zahraničia na základe výmenného kurzu banky platného v deň prevodu.

Článok 10

Námorná spolupráca

Na účely podpory rozvoja svojho námorného priemyslu strany povzbudzujú svoje príslušné orgány, lodné spoločnosti, prístavy, príslušné výskumné inštitúcie, univerzity a stredné školy k spolupráci okrem iného v týchto oblastiach:

1.

výmena názorov o svojich činnostiach v rámci medzinárodných námorných organizácií;

2.

vypracovanie a zdokonalenie právnych predpisov súvisiacich s námornou dopravou a riadením trhu;

3.

podpora výkonnej prepravnej služby pre medzinárodný námorný obchod efektívnym využívaním prístavov a loďstva oboch strán;

4.

zaručenie bezpečnosti námornej dopravy a predchádzanie znečisťovaniu mora;

5.

podpora vzdelávania a odbornej prípravy v námornej oblasti, najmä odborná príprava námorníkov;

6.

výmena zamestnancov, vedeckých informácií a technológií;

7.

zvýšenie úsilia v boji proti pirátstvu a terorizmu.

Článok 11

Konzultácie a riešenie sporov

1.   Strany vytvoria primerané postupy na zabezpečenie riadneho vykonávania tejto dohody.

2.   Ak by medzi stranami vznikol spor pri výklade alebo uplatňovaní tejto dohody, ich príslušné orgány sa tento spor pokúsia vyriešiť priateľskými konzultáciami. V prípade, že sa nedosiahne dohoda, spor sa rieši diplomatickou cestou.

Článok 12

Zmena a doplnenie

Táto dohoda sa môže meniť a dopĺňať písomnou dohodou medzi stranami a zmeny a doplnenia nadobúdajú platnosť v súlade s postupmi uvedenými v článku 15 ods. 2.

Článok 13

Územná pôsobnosť

Táto dohoda sa vzťahuje na jednej strane na územia, na ktorých sa uplatňuje Zmluva o založení Európskeho spoločenstva a za podmienok v tejto zmluve ustanovených, a na druhej strane na územie Číny.

Článok 14

Autentický text

Táto dohoda je vyhotovená v anglickom, dánskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, nemeckom, portugalskom, španielskom, švédskom, talianskom a čínskom jazyku, z ktorých každý text je rovnako autentický.

Článok 15

Trvanie a nadobudnutie platnosti

1.   Táto dohoda sa uzaviera na obdobie piatich rokov. Automaticky sa každoročne obnovuje, pokiaľ ju jedna zo strán písomne nevypovie šesť mesiacov pred uplynutím platnosti.

2.   Strany túto dohodu schvália v súlade so svojimi vnútornými postupmi.

Táto dohoda nadobúda platnosť prvým dňom druhého mesiaca nasledujúceho po dni, keď si strany navzájom oznámia, že postupy uvedené v prvom pododseku sa ukončili.

3.   Ak je táto dohoda v niektorých otázkach menej výhodná než existujúce dvojstranné dohody medzi jednotlivými členskými štátmi Spoločenstva a Čínou, platia výhodnejšie ustanovenia bez toho, aby boli dotknuté povinnosti Spoločenstva a pri zohľadnení Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva. Ustanovenia tejto dohody nahrádzajú tie predchádzajúce dvojstranné dohody uzavreté medzi členskými štátmi Spoločenstva a Čínou, ktoré sú s nimi nezlučiteľné, okrem situácie uvedenej v predchádzajúcej vete, alebo ktoré sú s nimi totožné. Ustanovenia existujúcich dvojstranných dohôd, na ktoré sa táto dohoda nevzťahuje, sa naďalej uplatňujú.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten dieses Abkommen unterzeichnet.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσα συμφωνία.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Agreement.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature sur le présent accord.

IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

TEN BLIJKE WAARVAN de, hiertoe naar behoren gemachtigde, ondergetekenden hun handtekening onder deze overeenkomst hebben gesteld.

EM FÉ DO QUE, os abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no presente Acordo.

TÄMÄN VAKUUDEKSI alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta avtal.

Image

Hecho en Bruselas, el seis de diciembre del dos mil dos.

Udfærdiget i Bruxelles den sjette december to tusind og to.

Geschehen zu Brüssel am sechsten Dezember zweitausendzwei.

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις έξι Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δύο.

Done at Brussels on the sixth day of December in the year two thousand and two.

Fait à Bruxelles, le six décembre deux mille deux.

Fatto a Bruxelles, addì sei dicembre duemiladue.

Gedaan te Brussel, de zesde december tweeduizendtwee.

Feito em Bruxelas, em seis de Dezembro de dois mil e dois.

Tehty Brysselissä kuudentena päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakaksi.

Som skedde i Bryssel den sjätte december tjugohundratvå.

Image

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Image

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la Republique française

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

Pela República Portuguesa

Image

Suomen tasavallan puolesta

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Image

Image


21.2.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 46/37


ROZHODNUTIE RADY

z 28. januára 2008

o uzavretí Protokolu, ktorým sa mení a dopĺňa Dohoda o námornej doprave medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Čínskou ľudovou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii

(2008/144/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 80 ods. 2 v spojení s článkom 300 ods. 2 prvým pododsekom prvou vetou a článkom 300 ods. 3 prvým pododsekom,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Dohoda o námornej doprave medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Čínskou ľudovou republikou na strane druhej (ďalej len „dohoda“) bola podpísaná v Bruseli 6. decembra 2002.

(2)

Protokol, ktorým sa mení a dopĺňa dohoda s cieľom zohľadniť pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii, bol podpísaný 5. septembra 2005 v Pekingu.

(3)

V súlade s článkom 6 ods. 2 Aktu o pristúpení z roku 2005 Bulharsko a Rumunsko k uvedenej dohode pristúpia protokolom medzi Radou a Čínskou ľudovou republikou.

(4)

Potrebné ústavné a inštitucionálne postupy sa ukončili, a preto by sa uvedený protokol mal schváliť,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článok

1.   Týmto sa v mene Spoločenstva schvaľuje Protokol, ktorým sa mení a dopĺňa Dohoda o námornej doprave medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Čínskou ľudovou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii.

Text protokolu (2) je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

2.   Predseda Rady vydá v mene Európskeho spoločenstva a jeho členských štátov oznámenie stanovené v článku 3 protokolu.

V Bruseli 28. januára 2008

Za Radu

predseda

D. RUPEL


(1)  Stanovisko z 5. júla 2005 (Ú. v. EÚ C 157 E, 6.7.2006, s. 53).

(2)  Pozri stranu 38 tohto úradného vestníka.


PROTOKOL,

ktorým sa mení a dopĺňa Dohoda o námornej doprave medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a vládou Čínskej ľudovej republiky na strane druhej

BELGICKÉ KRÁĽOVSTVO,

ČESKÁ REPUBLIKA,

DÁNSKE KRÁĽOVSTVO,

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NEMECKO,

ESTÓNSKA REPUBLIKA,

HELÉNSKA REPUBLIKA,

ŠPANIELSKE KRÁĽOVSTVO,

FRANCÚZSKA REPUBLIKA,

ÍRSKO,

TALIANSKA REPUBLIKA,

CYPERSKÁ REPUBLIKA,

LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,

LITOVSKÁ REPUBLIKA,

LUXEMBURSKÉ VEĽKOVOJVODSTVO,

MAĎARSKÁ REPUBLIKA,

MALTSKÁ REPUBLIKA,

HOLANDSKÉ KRÁĽOVSTVO,

RAKÚSKA REPUBLIKA,

POĽSKÁ REPUBLIKA,

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

SLOVINSKÁ REPUBLIKA,

SLOVENSKÁ REPUBLIKA,

FÍNSKA REPUBLIKA,

ŠVÉDSKE KRÁĽOVSTVO,

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA

ďalej len „členské štáty“, zastúpené Radou Európskej únie, a

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO ďalej len „Spoločenstvo“, zastúpené Radou Európskej únie

na jednej strane a

VLÁDA ČÍNSKEJ ĽUDOVEJ REPUBLIKY

na strane druhej,

SO ZRETEĽOM NA pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii a tým do Spoločenstva 1. mája 2004,

SA DOHODLI TAKTO:

Článok 1

Česká republika, Estónska republika, Cyperská republika, Lotyšská republika, Litovská republika, Maďarská republika, Maltská republika, Poľská republika, Slovinská republika a Slovenská republika sú zmluvnými stranami Dohody o námornej doprave medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a vládou Čínskej ľudovej republiky na strane druhej podpísanej 6. decembra 2002 v Bruseli (ďalej len „dohoda“).

Článok 2

Texty dohody v českom, estónskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, poľskom, slovenskom a slovinskom jazyku, ktoré sú pripojené k protokolu, sa stávajú autentickými za rovnakých podmienok ako ostatné jazykové verzie, ktoré sú vypracované v súlade s článkom 14 tejto dohody.

Článok 3

Zmluvné strany schvália tento protokol v súlade so svojimi vnútornými postupmi. Protokol nadobúda platnosť dňom nadobudnutia platnosti dohody. V prípade, že zmluvné strany schvália protokol neskôr ako v deň, keď dohoda nadobudne platnosť, protokol potom nadobúda platnosť dňom, keď si strany navzájom oznámia ukončenie vnútorných postupov schválenia protokolu.

Článok 4

Tento protokol bol vyhotovený v Pekingu piateho septembra dvetisícpäť, v dvoch vyhotoveniach v anglickom, českom, dánskom, gréckom, holandskom, estónskom, fínskom, francúzskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, talianskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom a čínskom jazyku, pričom všetky texty sú rovnako autentické.

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw członkowskich

Pelos Estados-Membros

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Image

Image

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Communidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Image

Por el Gobierno de la República Popular China

Za vládu Čínské lidové republiky

For Folkerepublikken Kinas regering

Im Namen der Regierung der Volksrepublik China

Hiina Rahvavabariigi valitsuse nimel

Για την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

For the Government of the People's Republic of China

Pour le gouvernement de la République populaire de Chine

Per il Governo della Repubblica popolare cinese

Kīnas Tautas Republikas vārdā

Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės vardu

A Kínai Népköztársaság kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina

Voor de regering van de Volksrepubliek China

W imieniu rządu Chińskiej Republiki Ludowej

Pelo Governo da República Popular da China

Za vládu Čínskej l'udovej republiky

Za Vlado Ljudske republike Kitajske

Kiinan kansantasavallan hallituksen puolesta

På Folkrepubliken Kinas regerings vägnar

Image

Image


Komisia

21.2.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 46/41


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 12. septembra 2007

o štátnej pomoci C 54/2006 (ex N 276/2006), ktorú Poľsko zamýšľa poskytnúť podniku Bison Bial SA

[oznámené pod číslom K(2007) 4145]

(Iba poľské znenie je autentické)

(Text s významom pre EHP)

(2008/145/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 88 ods. 2 prvý pododsek,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore, a najmä na jej článok 62 ods. 1 písm. a),

po vyzvaní zainteresovaných strán, aby predložili pripomienky (1) v súlade s uvedenými ustanoveniami a so zreteľom na tieto pripomienky,

keďže:

1.   POSTUP

(1)

Dňa 4. mája 2006 Poľsko notifikovalo Komisii plánovanú pomoc na reštrukturalizáciu pre spoločnosť Bison-Bial SA (ďalej len „BB“).

(2)

Listom z 13. júna 2006 sa Komisia obrátila na Poľsko so žiadosťou o zaslanie istých chýbajúcich informácií, ktoré poľské orgány predložili dňa 13. júla 2006. Listom z 29. augusta 2006 Komisia požiadala o poskytnutie dodatočných informácií. Poľské orgány zaslali odpoveď v listoch z 18. septembra, 20. októbra a 3. novembra 2006.

(3)

Listom z 20. decembra 2006 Komisia oznámila Poľsku, že prijala rozhodnutie začať konanie v zmysle článku 88 ods. 2 Zmluvy o ES v súvislosti s vyššie uvedenou pomocou. Rozhodnutie Komisie začať konanie v zmysle článku 88 ods. 2 Zmluvy o ES bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie  (2). Komisia vyzvala zainteresované strany, aby predložili pripomienky k opatreniu pomoci.

(4)

Poľské orgány predložili svoje pripomienky listom z 23. januára 2007. Žiadne pripomienky tretích strán neboli predložené.

(5)

Dňa 28. marca sa uskutočnilo stretnutie so zástupcami poľských orgánov a BB. Následne Komisia listom zo 17. apríla 2007 požiadala o predloženie dodatočných informácií. Poľské orgány odpovedali listom z 15. mája 2007.

2.   PODROBNÝ OPIS OPATRENÍ POMOCI

2.1.   Príslušný podnik

(6)

BB je veľká spoločnosť, ktorá vyrába držiaky pre kovoobrábacie stroje ako skľučovadlá sústruhov, tŕne, držiaky, puzdrá, frézovacie prípravky a držiaky nástrojov. Bola založená v roku 1948 ako štátny podnik. V roku 1997 štát predal 53 % akcií BB súkromnej spoločnosti Metalexport sp. z o.o., ktorá v roku 2004 zmenila názov na Mex-Holding sp. z o.o. Na konci roku 2006 štát vlastnil 18 % akcií spoločnosti BB; zvyšnými akcionármi boli súkromné subjekty. V rokoch 2000 – 2006 sa počet zamestnancov BB znížil z 1 680 na 950.

(7)

V roku 2004 podiel spoločnosti na poľskom trhu s náradím pre kovoobrábacie stroje predstavoval 17 %, čo zodpovedalo len 20 % výroby BB, nakoľko spoločnosť vyrába predovšetkým na export (v roku 2004 bolo určených 30 % výroby na export do Spojených štátov amerických, 15 % do Talianska, 7 % do krajín východnej Európy vrátane Ruska a 5 % do Veľkej Británie). Spoločnosť distribuuje väčšinu exportovaných výrobkov prostredníctvom spoločností patriacich do skupiny Mex-Holding ako Toolmex Corporation (Spojené štáty americké), Mexpol GmbH (Nemecko), Toolmex Polmach (Spojené kráľovstvo) alebo Italmex SA (Taliansko).

(8)

Odhadovaný podiel BB na európskom trhu predstavuje 1,3 %. Z geografického hľadiska má trh výrobkov BB prinajmenšom európsky rozsah a potenciálne taktiež svetový. Európsky a svetový sektor výroby náradia pre kovoobrábacie stroje, takého ako vyrába BB, sa vyznačuje nadbytočnou výrobnou kapacitou.

(9)

Spoločnosť sa nachádza v regióne oprávnenom na poskytnutie regionálnej pomoci podľa článku 87 ods. 3 písm. a) Zmluvy o ES.

2.2.   Ťažkosti podniku

(10)

Ťažkosti BB sa začali v roku 2001, v ktorom spoločnosť zaznamenala straty dosahujúce 24 mil. PLN. Ako hlavné dôvody finančných ťažkostí Poľsko uvádza:

zhodnotenie poľského zlotého voči americkému doláru (30 % predaja smeruje do Spojených štátov amerických),

zložitá finančná situácia v rámci celej kapitálovej skupiny a nesplatenie úveru vo výške 16 mil. PLN materskou spoločnosťou,

pokles zahraničného predaja v súvislosti so stagnáciou v Spojených štátoch amerických a západnej Európe po septembri 2001.

(11)

Tieto okolnosti v kombinácií s drahými úvermi na trhu spôsobili závažné problémy s udržaním likvidity. Následkom finančných ťažkostí boli omeškania v plnení záväzkov. V roku 2002 štyri banky požiadali o okamžité splatenie úverov. Spoločnosť BB nebola schopná splatiť bežné záväzky, vrátane miezd, čo zapríčinilo štvormesačný prestoj výrobného podniku, v dôsledku ktorého predaj klesol o polovicu (z 91 mil. PLN v roku 2001 na 48 mil. PLN v roku 2002) a spoločnosť na konci roka vykázala čistú stratu vo výške 74,8 mil. PLN.

(12)

Ťažkosti BB sprevádzali zhoršujúcu sa situáciu materskej spoločnosti Mex-Holding Sp. z o.o. V roku 2002 zaznamenala celá skupina straty dosahujúce 75,8 mil. PLN. Odvtedy sa situácia zlepšila, avšak skupina aj naďalej zaznamenáva straty a jej vlastné imanie je záporné.

(13)

V roku 2003 spoločnosť znížila stratu na 8,5 mil. PLN a v roku 2004 vytvorila zisk vo výške 5,1 mil. PLN. Podľa poľských orgánov to bol výsledok reštrukturalizácie začatej v BB. V dôsledku prijatia prvých reštrukturalizačných opatrení sa zvýšil predaj, znížili sa náklady a časť zadlženia bola odpustená. V dôsledku toho spoločnosť v rokoch 2005 a 2006 dosiahla zisk vo výške 20 mil. PLN a 12,5 mil. PLN.

(14)

BB aj napriek dosiahnutým ziskom naďalej zápasí s ťažkosťami. Kumulované prevádzkové straty od roku 2001 viedli k vysokému zadlženiu. V roku 2004 bola hodnota aktív odhadovaná na 57 mil. PLN pri zadlžení 115,7 mil. PLN. Inými slovami, vlastné imanie bolo záporné. Koncom roka 2006 bolo vlastné imanie aj naďalej záporné a predstavovalo – 26 mil. PLN. Analýza poskytnutá Komisii poukazuje na to, že spoločnosť sa bez pomoci zakrátko dostane do konkurzu, nakoľko nebude schopná splatiť niektoré okamžite vymožiteľné záväzky.

(15)

BB na roky 2003 – 2009 vypracovalo plán reštrukturalizácie zameraný predovšetkým na finančnú reštrukturalizáciu, reštrukturalizáciu aktív a zamestnanosti. Finančná reštrukturalizácia, ktorá sa začala v roku 2003, spočívala na splatení starých pohľadávok podľa dohôd so súkromnými veriteľmi, odpustení časti súkromných a verejnoprávnych pohľadávok, ako aj splatení zvyšnej časti verejnoprávneho zadlženia z prostriedkov čerpaných z úveru, ktorý mala poskytnúť štátna Agentúra pre priemyselný rozvoj (ďalej len ARP).

(16)

V roku 2004 spoločnosť podpísala dohodu o splácaní zadlženia voči bankám a svojim zamestnancom a súdny zmier s inými súkromnými veriteľmi.

(17)

Prevádzková reštrukturalizácia sa začala v roku 2001. Spoločnosť znížila stavy z 1 680 zamestnancov v roku 2000 na 1 144 zamestnancov v roku 2001 a 925 zamestnancov v roku 2005. Na koniec reštrukturalizačného obdobia sa plánuje s počtom 800 zamestnancov. Týmto spôsobom bude počet zamestnancov na koniec reštrukturalizačného obdobia znížený o 52 % v porovnaní s rokom 2000 a o 30 % v porovnaní s rokom 2001.

(18)

Pokiaľ ide o reštrukturalizáciu aktív, BB plánuje predaj nepotrebných aktív, premiestnenie spoločnosti a predaj pozemkov, na ktorých sa v súčasnosti nachádza. Z predloženého posudku vyplýva, že trhová hodnota pozemkov predstavuje […] (3) mil. PLN. Podľa informácií prvotne predložených poľskými orgánmi majú byť pozemky predané v roku 2009. Ešte predtým však musia byť všetky stroje a zariadenia prenesené na nové miesto. Nehnuteľnosť, ktorá má byť predaná, je navyše založená hypotékou. Po vydaní rozhodnutia o začatí konania vo veci formálneho zisťovania zo strany Komisie Poľsko informovalo, že predaj môže byť presunutý na rok 2010.

(19)

V rokoch 2003 – 2005 BB investovala 1,4 mil. PLN a plánované investície na roky 2006 – 2009 predstavujú 14,2 mil. PLN. Ide predovšetkým o náhradné investície ako nákup výkonnejších a ekologickejších strojov a zariadení. Vzhľadom na momentálne skromné finančné rezervy plán navyše počíta s výrazným zvýšením investícií až po roku 2009. Väčšina investícií bude zrealizovaná v roku 2010 a bude súvisieť s plánovaným premiestnením podniku na nové miesto.

(20)

Poľsko pôvodne navrhovalo, aby bolo zníženie počtu zamestnancov a zmenšenie výrobnej plochy podniku považované za postačujúce prostriedky na zmiernenie nežiaducich účinkov pomoci. Poľské orgány však zároveň potvrdili, že účinky týchto opatrení budú rekompenzované plánovanými investíciami do výkonnejších zariadení a následne sa rozsah výrobnej kapacity BB nezmení. Poľské orgány tvrdili, že samotné udržanie výrobných kapacít na súčasnej úrovni (namiesto ich zvýšenia) je potrebné považovať za kompenzačné opatrenie.

(21)

Notifikovaný plán reštrukturalizácie vychádzal z predpokladu, že náklady na reštrukturalizáciu v rokoch 2003 – 2009 budú predstavovať 138 mil. PLN, z čoho najdôležitejšiu položku tvoria náklady na finančnú reštrukturalizáciu vo výške 122,6 mil. PLN. Zvyšná suma 15,6 mil. PLN predstavuje investičné náklady.

(22)

Plán vychádza z predpokladu, že finančná reštrukturalizácia bude spočívať na splatení zadlženia voči bankám vo výške 65,6 mil. PLN na základe dohody s týmito veriteľmi, splatení iných súkromných dlhov v hodnote 17,5 mil. PLN a splatení verejnoprávneho zadlženia vo výške 39,5 mil. PLN. Celá suma plánovanej štátnej pomoci bude určená na vyrovnanie verejnoprávneho zadlženia. Časť nákladov na reštrukturalizáciu bude financovaná z príjmov z predaja aktív v dôsledku premiestnenia spoločnosti.

(23)

Štátna pomoc na reštrukturalizáciu BB vychádza z dvoch právnych aktov: zo zákona z 30. augusta 2002 o reštrukturalizácii niektorých verejnoprávnych pohľadávok od podnikov (ďalej len „zákon z 30. augusta 2002“) a zákona z 30. októbra 2002 o štátnej pomoci podnikom s osobitným významom pre trh práce (ďalej len „zákon z 30. októbra 2002“) v znení zákona zo 14. novembra 2003 (ďalej len „zákon zo 14. novembra 2003“).

(24)

Zákon z 30. augusta 2002 zaviedol do poľského právneho systému možnosť reštrukturalizácie verejnoprávnych záväzkov podnikov v zložitej finančnej situácii spočívajúcu na odpustení pohľadávok. Zainteresovaný podnik musel predložiť žiadosť spolu s reštrukturalizačným plánom každému verejnému orgánu, ktorého pohľadávky mali byť reštrukturalizované (ďalej len „reštrukturalizačný orgán“). Ak reštrukturalizačný orgán dospel k záveru, že navrhovaný plán reštrukturalizácie môže viesť k zlepšeniu finančnej situácie podniku, vydal takzvané rozhodnutie o podmienkach reštrukturalizácie, v ktorom uvádzal pohľadávky, ktorých sa reštrukturalizácia týka. Ak podnik splnil podmienky stanovené týmto rozhodnutím, reštrukturalizačný orgán bol zo zákona povinný vydať rozhodnutie o odpustení pohľadávok uvedených v rozhodnutí o podmienkach reštrukturalizácie.

(25)

Následne zákon z 30. októbra 2002 viedol k centralizácii tohto systému tým, že riaditeľ ARP bol oprávnený na vydávanie ekvivalentu uvedeného rozhodnutia o podmienkach reštrukturalizácie, takzvaného rozhodnutia o reštrukturalizácii (článok 10 ods. 1 bod 4 v súlade s článkom 19). Rozhodnutie o reštrukturalizácii obsahuje posúdenie plánu reštrukturalizácie a rozhodnutie o reštrukturalizácii verejnoprávnych záväzkov uvedených v pláne. Príslušným reštrukturalizačným orgánom následne vyplýva zo zákona povinnosť vydávania individuálnych rozhodnutí o odpustení verejnoprávnych záväzkov uvedených v rozhodnutí o reštrukturalizácii.

(26)

Nakoniec zákon zo 14. novembra 2003, ktorým sa mení a dopĺňa zákon z 30. októbra 2002 podmieňuje reštrukturalizáciu verejnoprávnych záväzkov prevodom aktív v prospech spoločnosti, ktorá je treťou osobou - prevádzkovateľa (spoločnosti, v ktorej ARP alebo štát vlastnia 100 % podielov alebo akcií) v hodnote rovnej najmenej 25 % celkovej sumy pohľadávok, ktorých sa reštrukturalizácia týka. Príjmy z predaja týchto aktív prostredníctvom prevádzkovateľa mali pokryť aspoň časť príslušných verejnoprávnych pohľadávok, pričom zvyšná časť pohľadávok mala byť odpustená po ukončení reštrukturalizácie.

(27)

BB predložil žiadosť o reštrukturalizáciu verejnoprávnych pohľadávok v zmysle zákona z 30. augusta 2002 a zákona z 30. októbra 2002. Celková nominálna hodnota plánovanej štátnej pomoci predstavuje 31,43 mil. PLN (4) (8,2 mil. EUR). Tieto prostriedky majú formu zvýhodnených úverov a odpustenia verejnoprávnych pohľadávok. Podrobný popis opatrení štátnej pomoci je uvedený v tabuľke.

Tabuľka 2

Plánovaná štátna pomoc

(v PLN)

Č.

Orgán poskytujúci pomoc

Forma pomoci

Nominálna suma pomoci

Pomoc v zmysle zákona z 30. augusta 2002

1.

Sociálna poisťovňa Białystok

Odpustenie

933 474,51

2.

Sociálna poisťovňa Bielsk Podlaski

Odpustenie

113 884,66

3.

Sociálna poisťovňa Zambrów

Odpustenie

144 934,88

4.

Primátor mesta Białystok

Odpustenie

1 448 108,90

5.

Štátny fond pre rehabilitáciu zdravotne postihnutých (PFRON)

Odpustenie

519 591,35

6.

II. daňový úrad Białystok

Odpustenie

217 590,00

Celková suma pomoci v zmysle zákona z 30. augusta 2002

3 377 584,30

(s úrokmi ku dňu 31.12.2005

6 171 774,74)

Pomoc v zmysle zákona z 30. októbra 2002

7.

Sociálna poisťovňa Białystok

Odpustenie

3 019 362,90

8.

Primátor mesta Białystok

Odpustenie

1 505 534,12

9.

Štátny fond pre rehabilitáciu zdravotne postihnutých (PFRON)

Odpustenie

539 650,70

10.

Daňový úrad Białystok

Odpustenie

71 516,60

11.

Krajský úrad Białystok

Odpustenie

25 064,81

12.

Okres Grajewo

Odpustenie

12 133,80

13.

Okres Kolno

Odpustenie

17 224,60

14.

Primátor mesta Kolno

Odpustenie

248 648,09

15.

Sociálna poisťovňa Zambrów

Odpustenie

626 625,15

16.

Sociálna poisťovňa Białystok

Odpustenie

398 029,30

Celková odpustená suma v zmysle zákona z 30. októbra 2002

6 463 790,07

(s úrokmi ku dňu 31.12.2005

9 259 229,92)

17.

Agentúra pre priemyselný rozvoj

Zvýhodnený úver

16 000 000

Spolu

31 431 004,66

3.   ROZHODNUTIE O ZAČATÍ KONANIA V ZMYSLE ČLÁNKU 88 ODS. 2 ZMLUVY O ES

(28)

Komisia prijala rozhodnutie o začatí konania vo veci formálneho zisťovania, nakoľko mala pochybnosti, či je pomoc na reštrukturalizáciu zlučiteľná s pravidlami spoločného trhu.

(29)

Po prvé, Komisia mala pochybnosti, či reštrukturalizačný plán dokáže spoločnosti prinavrátiť dlhodobú rentabilitu. Komisia mala podozrenie, že zisky zaznamenané v rokoch 2004 a 2005 boli dosiahnuté vďaka príležitostným úsporám (napr. zrieknutím sa pohľadávok) a v súvislosti s tým neboli prejavom skutočného zlepšenia fungovania spoločnosti. Plán sa navyše zameriaval na vyrovnanie starých pohľadávok a investície, ktoré v ňom boli plánované, by nedokázali zaručiť konkurencieschopné výrobné prostriedky ku koncu obdobia reštrukturalizácie.

(30)

Po druhé, Komisia mala pochybnosti o opodstatnenosti navrhovaných kompenzačných opatrení. Spoločnosť plánovala zmenšenie výrobnej plochy podniku, čo by však neznížilo jeho výrobnú kapacitu. Došlo tiež k výraznému zníženiu počtu zamestnancov, ale zdá sa, že to bolo nevyhnutné pre dosiahnutie rentability.

(31)

Nakoniec sa zdá, že nie všetky opatrenia uvedené poľskými orgánmi ako vlastný vklad podniku, by mohli byť za takýto vklad v zmysle usmernení považované. Preto nebolo zrejmé, či by bol skutočný vlastný vklad dostatočne vysoký, t. j. či bola pomoc obmedzená na nevyhnutné minimum.

4.   PRIPOMIENKY POĽSKA

(32)

Po vydaní rozhodnutia Komisie o začatí konania vo veci formálneho zisťovania týkajúceho sa plánovanej pomoci pre BB poľské orgány poskytli podrobné informácie o stratégii podniku.

(33)

Poľské orgány vysvetlili, že výrobná činnosť spoločnosti v meste Białystok prebieha v dvoch podnikoch, z ktorých jeden sa nachádza v centre Białystoku (nehnuteľnosť na ulici […]). BB plánuje predaj tejto nehnuteľnosti a premiestnenie výroby do druhého podniku alebo kúpu tretej nehnuteľnosti a premiestnenie celej výroby do nej a predaj oboch pozemkov, ktoré momentálne vlastní. V súlade s predloženými prognózami BB plánuje na rok 2010 investíciu vo výške […] mil. PLN po predaji nehnuteľnosti na ulici […]. Ak sa spoločnosť rozhodne predať obe nehnuteľnosti a premiestni výrobu na nové miesto, hodnota investícií bude ešte vyššia.

(34)

Poľské orgány potvrdili, že hlavné modernizačné opatrenia v spoločnosti majú byť vykonané v roku 2010 po premiestnení podniku. V rokoch 2010 – 2014 BB plánuje investície vo výške 43 mil. PLN, z čoho investície vo výške […] mil. PLN by mali byť zrealizované do konca roku 2010, v ktorom má dôjsť k premiestneniu.

(35)

Poľské orgány poukázali na to, že investície plánované na roky 2010 – 2014 majú byť určené na modernizáciu systému riadenia projektovania a výroby v podniku, automatizáciu montážneho procesu štandardných držadiel, zvýšenie kvality výrobkov, optimalizáciu technologických procesov, procesov tepelného a chemického spracovania výrobkov a rozvoj kontrolných a meracích metód. Poľské orgány navyše potvrdili, že zmena miesta a nasledovné investície predstavujú realizáciu dlhodobej stratégie podniku.

(36)

Čo sa týka požiadavky zabránenia neodôvodneného narušenia hospodárskej súťaže, poľské orgány a spoločnosť navrhli tri alternatívne varianty kompenzačných opatrení, ktoré by mohla spoločnosť realizovať:

a)

obmedzenie výrobných kapacít BB znížením objemu výroby o 5 % vo vzťahu k základným výrobným kapacitám BB v budúcnosti, alebo

b)

obmedzenie výrobných kapacít prostredníctvom predaja 5 % kovoobrábacích strojov vo vlastníctve BB, alebo

c)

obmedzenie výrobných kapacít prostredníctvom predaja výrobného oddelenia BB v […], ktoré malo v roku 2006 13 % podiel na obrate BB, pričom prinieslo zisk vo výške 1,2 mil. PLN.

(37)

Realizácia tretieho variantu, čiže predaj výrobného oddelenia v […] by viedla k zúženiu sortimentu výrobkov BB o 46 % a zníženiu počtu kovoobrábacích strojov o 12 %. Výrobné oddelenie v […] je však zaťažené časťou zadlženia; reštrukturalizácia tohto zadlženia má byť financovaná prostredníctvom notifikovanej štátnej pomoci. Aktíva oddelenia v […] sú navyše založené hypotékou alebo slúžia ako záruka splatenia obchodných pohľadávok BB. Poľské orgány preto tvrdia, že najprv musí byť vyriešený problém zadlženia oddelenia v […] a až neskôr, t. j. najskôr v roku 2009, by mohlo byť toto oddelenie predané. BB sa zaviazalo prijať všetky nevyhnutné opatrenia za účelom ukončenia predaja do konca roku 2009, ak by Komisia rozhodla, že by to bolo vhodné kompenzačné opatrenie.

(38)

Pokiaľ ide o financovanie procesu reštrukturalizácie, poľské orgány vysvetlili, že vzhľadom na zvyšovanie cien nehnuteľností v regióne v poslednej dobe a polohu pozemku určeného na predaj (centrum Białystoku), očakávaný zisk z jeho predaja predstavuje […] mil. PLN. Navyše odhadovaný zisk z predaja výrobného oddelenia v […] predstavuje […] mil. PLN. Nakoniec v súlade s právnou úpravou plánovanej štátnej pomoci má BB záväzok previesť na verejnoprávny subjekt (prevádzkovateľa) aktíva v hodnote 2,795 mil. PLN ako náhradu za odpustenie dlhov.

5.   POSÚDENIE OPATRENÍ POMOCI

5.1.   Štátna pomoc v zmysle článku 87 ods. 1 Zmluvy o ES

(39)

Článok 87 ods. 1 Zmluvy o ES ustanovuje, že pomoc poskytovaná členským štátom alebo akoukoľvek formou zo štátnych prostriedkov, ktorá narúša hospodársku súťaž alebo hrozí narušením hospodárskej súťaže tým, že zvýhodňuje určitých podnikateľov alebo výrobu určitých druhov tovaru, je nezlučiteľná so spoločným trhom, pokiaľ ovplyvňuje obchod medzi členskými štátmi.

(40)

Rovnako plánované odpustenie verejnoprávneho zadlženia, vrátane pribudnutých úrokov, ako aj úver od štátnej agentúry si vyžadujú využitie štátnych prostriedkov. Okrem toho uplatnenie takýchto riešení prináša spoločnosti výhody a znižuje jej náklady. Pokiaľ ide o druhé opatrenie, je potrebné si všimnúť najmä to, že BB ako spoločnosť zápasiaca s ťažkosťami, ktorej záväzky podstatne prevyšujú aktíva, by v trhových podmienkach nezískala tento druh financovania. Celá suma úveru môže byť preto uznaná ako prvok pomoci.

(41)

Vydané rozhodnutia o reštrukturalizácii s prísľubom odpustenia verejnoprávnych záväzkov a odloženia vymáhania splácania zadlženia môžu byť tiež druhom pomoci. Komisia je však toho názoru, že v tom prípade bol prvok pomoci súvisiaci s takýmito „odkladmi“ zohľadnený v notifikovanej pomoci, t. j. v sume úrokov, ktoré vznikli počas celého tohto obdobia a boli pripočítané k sume záväzkov, ktoré majú byť odpustené.

(42)

Držiaky na kovové náradia vyrábané BB sú predávané na trhu ES. BB navyše konkuruje výrobcom z ES na trhoch mimo Spoločenstva. V súvislosti s uvedeným môže mať posilnenie postavenia BB vyplývajúce zo štátnej pomoci vplyv na hospodársku súťaž v rámci ES, čo znamená, že kritérium týkajúce sa vplyvu na obchod medzi členskými štátmi bolo splnené.

(43)

Preto sa uvedené opatrenia považujú za štátnu pomoc v zmysle článku 87 ods. 1 Zmluvy o ES.

5.2.   Výnimka podľa článku 87 ods. 2 a 3 Zmluvy o ES

(44)

Výnimky, ktoré predpokladá článok 87 ods. 2 Zmluvy o ES, v tomto prípade nie sú uplatniteľné. V prípade výnimiek podľa článku 87 ods. 3 Zmluvy o ES – vzhľadom na to, že základný cieľ pomoci sa vzťahuje na prinavrátenie ohrozenému podniku jeho dlhodobej rentability – môže byť uplatnená len výnimka uvedená v článku 87 ods. 3 písm. c) Zmluvy o ES, ktorá predpokladá povolenie štátnej pomoci určenej na uľahčenie rozvoja niektorých hospodárskych činností, pokiaľ nepriaznivo neovplyvní podmienky obchodu tak, že by to bolo v rozpore so spoločným záujmom. Vzhľadom na to môže byť pomoc považovaná za zlučiteľnú so spoločným trhom podľa článku 87 ods. 3 písm. c) Zmluvy o ES, ak boli splnené podmienky uvedené v usmerneniach Spoločenstva o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach (5) (ďalej len „usmernenia“).

5.3.   Oprávnenosť podniku

(45)

V súlade s usmerneniami je za podnik v ťažkostiach považovaný podnik, ktorý nie je schopný, či už prostredníctvom svojich vlastných zdrojov, alebo pomocou finančných prostriedkov, ktoré je schopný získať od svojich akcionárov alebo veriteľov, zamedziť stratám, ktoré by ho bez vonkajšej intervencie verejných orgánov takmer s určitosťou odsúdili na vylúčenie z obchodnej činnosti. Usmernenia uvádzajú aj niektoré typické príznaky nasvedčujúce tomu, že sa podnik ocitol v ťažkej situácii, napríklad rastúce dlhy, klesajúca alebo nulová čistá hodnota aktív. Podľa bodu 13 usmernení podnik, ktorý je súčasťou väčšej obchodnej skupiny, nie je bežne oprávnený na pomoc na reštrukturalizáciu, s výnimkou prípadov, keď sa dá preukázať, že ťažkosti podniku sú jeho vlastné a nevznikli v dôsledku svojvoľného rozvrhu nákladov v rámci skupiny, a vtedy, keď sú ťažkosti príliš závažné na to, aby ich mohla riešiť len samotná skupina.

(46)

BB bude v zmysle usmernení považovaný za podnik v ťažkostiach. Jeho vlastné imanie je záporné. Spoločnosť spláca staré zadlženie voči súkromným veriteľom, s ktorými podpísal príslušné dohody (posledné splátky budú uhradené v roku 2009). Ak spoločnosť nevyrovná verejnoprávne zadlženie (jeho splatením alebo odpustením), stane sa okamžite vymožiteľné. Exekúcia tohto zadlženia zabráni splácaniu splátok voči súkromným veriteľom a spoločnosť sa s najväčšou pravdepodobnosťou dostane do konkurzu. BB nedokáže v trhových podmienkach získať cudzí kapitál na vyrovnanie dlhu za účelom splatenia verejnoprávneho zadlženia, nakoľko jeho finančná situácia je veľmi slabá a všetky aktíva podniku boli už zaťažené.

(47)

Skutočnosť, že spoločnosť dosahuje zisky nemá vplyv na posúdenie jej oprávnenosti získať pomoc, nakoľko jej vlastné imanie je aj naďalej záporné. Navyše je potrebné si všimnúť, že zisk mohol byť dosiahnutý len preto, že verejné orgány vzhľadom na plánované odpustenie zadlženia prerušili jeho exekúciu.

(48)

Materská spoločnosť BB tiež zápasí s ťažkosťami, prináša straty a jej zadlženie stúpa, preto nemôže vyriešiť problémy BB. Ťažkosti materskej spoločnosti sa začali krátko po roku 2000. V tejto súvislosti skutočnosť, že materská spoločnosť nesplatila úver poskytnutý zo strany BB, čo sa stalo jednou z príčin ťažkostí tej druhej, je potrebné považovať za dôkaz skutočných finančných ťažkostí materskej spoločnosti. Nebol to spôsob zvýšenia ziskov skupiny alebo vedomé prehlbovanie ťažkostí BB.

5.4.   Obnovenie životaschopnosti

(49)

V rozhodnutí o začatí konania vo veci formálneho zisťovania Komisia vyjadrila pochybnosti o reštrukturalizácii, pričom poukázala na to, že má predovšetkým finančný charakter a dostatočne nezohľadňuje aspekty súvisiace s priemyselnou reštrukturalizáciou. Po vydaní rozhodnutia o začatí konania vo veci formálneho zisťovania poľské orgány predložili dodatočné informácie a vyvrátili uvedené pochybnosti Komisie v rozsahu týkajúcom sa možnosti obnovenia rentability.

(50)

Na základe podrobnej analýzy účtovných závierok BB je badať skutočné zlepšenie fungovania spoločnosti od obdobia 2004 – 2005, pričom udalosti príležitostného charakteru mali na toto zlepšenie len obmedzený vplyv. Takéto udalosti, ako napríklad odpustenie zadlženia, navyše zlepšili výsledky spoločnosti, avšak hlavným zdrojom príjmov BB je prevádzková činnosť.

(51)

Predložená analýza reštrukturalizácie výrobkov poukazuje na to, že spoločnosť sa čoraz viac zameriava na výrobu výrobkov s vyššou pridanou hodnotou (v roku 2001 BB vyrobil 709 000 kusov a obrat predstavoval 84,9 mil. PLN, naopak v roku 2006 BB vyrobil 377 000 kusov a obrat dosiahol 93,8 mil. PLN).

(52)

Hodnota investícií plánovaných na roky 2003 – 2009 predstavuje 14,75 mil. PLN. Spoločnosť na rok 2010 počíta s realizáciou programu dodatočných významných investícií vo výške […] mil. PLN, ktorý súvisí s plánovanou zmenou umiestnenia podniku. Komisia zastáva názor, že až realizácia druhej časti investičného programu zabezpečí prinavrátenie dlhodobej rentability spoločnosti.

(53)

Z tohto dôvodu a vzhľadom na skutočnosť, že predaj nehnuteľností nevyhnutný na finalizáciu investícií sa presunie na rok 2010, Komisia zastáva názor, že obdobie reštrukturalizácie by malo byť predĺžené do konca roku 2010 a investície predpokladané spoločnosťou na rok 2010 by mali predstavovať prvok reštrukturalizačných opatrení. V dôsledku toho by výška investícií v rokoch 2003 – 2010 predstavovala […] mil. PLN (14,75 mil. PLN + […] mil. PLN), čo predstavuje podstatne vyššiu sumu ako pôvodne plánovaných 15,6 mil. PLN.

(54)

Komisia upozorňuje na skutočnosť, že momentálne nie je možné vypočítať návratnosť vlastného kapitálu BB, nakoľko je jej kapitál aj naďalej záporný. Tento kapitál bude do roku 2010 postupne obnovený. Údaje na rok 2011 môžu slúžiť ako hodnoty dlhodobého charakteru. V tom roku bude kapitálová návratnosť predstavovať 9 % (čistý zisk vo výške 4 mil. PLN z vlastného imania vo výške 44 mil. PLN). Nie je to veľmi vysoká úroveň, ale Komisia konštatuje, že BB podniká na trhu, na ktorom existuje veľká hospodárska súťaž s výrobcami z Ázie a marže sú obmedzené, preto sa táto úroveň zdá byť odôvodnená.

(55)

Na základe uvedených prvkov Komisia konštatuje, že realizácia plánu reštrukturalizácie bude viesť k prinavráteniu rentability pod podmienkou, že reštrukturalizácia sa bude vzťahovať aj na investície plánované na rok 2010 a obdobie reštrukturalizácie bude predĺžené do konca roku 2010.

5.5.   Zabránenie neodôvodnenému narušeniu hospodárskej súťaže

(56)

Po vydaní rozhodnutia Komisie v súlade s článkom 88 ods. 2 Zmluvy o ES poľské orgány navrhli tri alternatívne kompenzačné opatrenia, ktoré by mohla spoločnosť BB zaviesť.

(57)

Pokiaľ ide o prvý návrh, čiže zníženie objemu výroby o 5 %, Komisia konštatuje, že BB prirodzene smeruje k výrobe menšieho množstva výrobkov s vyššou pridanou hodnotou. Podľa Komisie preto toto opatrenie v skutočnosti nemusí mať vplyv na činnosť spoločnosti a v súvislosti s tým nezaručuje obmedzenie prítomnosti BB na trhu.

(58)

Druhá možnosť počíta s predajom 5 % strojov spoločnosti. Vzhľadom na skutočnosť, že BB plánuje uskutočnenie programu značnej modernizácie, ktorý počíta s nákupom nových výkonnejších strojov, Komisia túto možnosť nepovažuje za kompenzačné opatrenie, nakoľko výrobná kapacita predaných strojov môže byť primerane rekompenzovaná vyššou výrobnou kapacitou nových zariadení.

(59)

V súvislosti s uvedeným Komisia konštatuje, že tieto dve možnosti nezaručujú obmedzenie nežiaducich účinkov pomoci na hospodársku súťaž.

(60)

Tretia možnosť spočíva na predaji výrobného oddelenia spoločnosti v […]. Týmto predajom by došlo k zníženiu sortimentu BB o 46 %, obrat by klesol o 13 % a počet kovoobrábacích strojov by sa znížil o 12 %. Táto možnosť v sebe zahŕňa riešenia predchádzajúcich dvoch variantov plus dodatočné prvky. Vo chvíli ponuky výrobného podniku v […] na predaj budú mať prípadní konkurenti spoločnosti navyše možnosť prevziať zorganizovanú časť výrobných kapacít BB, čo môže zmierniť negatívne účinky pomoci. Konečne, výrobný podnik v […] prináša zisky, napríklad v roku 2006 vytvoril zisk vo výške 1,2 mil. PLN a preto jeho predaj vzhľadom na reštrukturalizáciu nie je nevyhnutný.

(61)

V súvislosti s uvedeným Komisia konštatuje, že predaj oddelenia v […] predstavuje primerané a postačujúce kompenzačné opatrenie.

5.6.   Obmedzenie pomoci na minimum

(62)

V bode 45 rozhodnutia o začatí konania Komisia vyjadrila pochybnosti, či plánované splácanie niektorých záväzkov v období reštrukturalizácie (6) môže byť započítané do reštrukturalizačných nákladov. Tieto pochybnosti neboli vyvrátené. Komisia poznamenáva, že získanie tohto kapitálu na vyrovnanie dlhu bolo prvkom bežného financovania prevádzkovej činnosti spoločnosti a že splácanie môže byť realizované z vlastných prostriedkov spoločnosti.

(63)

Naopak, v dôsledku predĺženia reštrukturalizačného obdobia do roku 2010 za účelom zahrnutia do reštrukturalizačného obdobia investícií predpokladaných na ten rok, musia byť tieto investície zohľadnené v rozpise reštrukturalizačných nákladov.

(64)

V bode 46 a 47 rozhodnutia o začatí konania Komisia vyjadrila pochybnosti, či niektoré opatrenia notifikované Poľskom môžu byť považované za príspevok prijímateľa podľa bodov 43 a 44 usmernení. Tieto pochybnosti neboli vyvrátené. Preto tieto opatrenia pri ďalšej analýze nebudú považované za vlastný príspevok prijímateľa.

(65)

Rozpis reštrukturalizačných nákladov, príspevok prijímateľa a štátnej pomoci teda vyzerá nasledovne:

(v tis. PLN)

 

2003 – 2009

2010

2003 – 2010

Reštrukturalizačné náklady

Reštrukturalizácia verejnoprávneho zadlženia

31 431

 

31 431

Investície

14 754

[…]

[…]

Spolu

46 185

[…]

[…]

Vlastný príspevok

Predaj aktív (nehnuteľnosť na ul. […])

 

[…]

[…]

Prevod aktív

2 795

 

2 795

Predaj výrobného oddelenia v […]

[…]

 

[…]

Spolu

[…]

[…]

[…]

Štátna pomoc

31 431

 

31 431

Vlastný príspevok/reštrukturalizačné náklady 50,4 %

(66)

Vlastný príspevok BB na pokrytie celkových reštrukturalizačných nákladov teda predstavuje 50,4 %, čiže pohybuje sa na úrovni podľa bodu 44 usmernení o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu firiem.

(67)

Bod 45 usmernení uvádza: „Aby sa obmedzil deformačný účinok, musí byť výška pomoci alebo forma, v akej sa táto pomoc poskytuje taká, aby sa zabránilo tomu, že firme sa poskytne nadbytočná hotovosť“. Komisia konštatuje, že podnikateľská činnosť sa stala opäť ziskovou. Jej rentabilita je však ohrozená vzhľadom na sumu okamžite vymožiteľných pohľadávok. V tomto kontexte sa skutočnosť, že polovica pomoci je poskytovaná vo forme úveru, podieľa na zabezpečení, že pomoc je obmedzená na nevyhnutné minimum. Úver totiž BB zabezpečuje okamžité prostriedky na splatenie neuhradených pohľadávok. Tento úver však bude musieť BB v budúcnosti splatiť. Umožnia to pravidelné zisky, čo zabezpečí, že spoločnosť nebude v zmysle usmernení zhromažďovať nadbytočnú hotovosť.

(68)

V súvislosti s uvedeným Komisia zastáva názor, že pomoc bola obmedzená na nevyhnutné minimum.

6.   ZÁVER

(69)

Komisia dospela k záveru, že notifikovaná štátna pomoc pre spoločnosť Bison Bial môže byť považovaná za zlučiteľnú so spoločným trhom, nakoľko budú splnené uložené podmienky.

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Opatrenia štátnej pomoci notifikované Poľskom vo výške 31,43 mil. PLN pre spoločnosť Bison Bial sú zlučiteľné so spoločným trhom pri dodržaní povinností a podmienok uvedených v čl. 2.

Článok 2

1.   Obdobie reštrukturalizácie bude predĺžené do konca roka 2010 a plán reštrukturalizácie musí byť úplne zrealizovaný.

2.   Nehnuteľnosť na ul. […] bude predaná do konca roka 2010.

3.   Investície vo výške najmenej 41,61 mil. PLN budú zrealizované do konca obdobia reštrukturalizácie, t. j. do konca roka 2010.

4.   Výrobné oddelenie v […] bude do konca roka 2009 predané záujemcovi nezávislému od BB. V období predchádzajúcom predaju musia poľské orgány zabezpečiť náležité vykonávanie podnikateľskej činnosti výrobného oddelenia v […], vybavenie tohto oddelenia prostriedkami nevyhnutnými na normálny rozvoj a zabezpečiť, aby príjemca pomoci neprijal žiadne opatrenia za účelom úmyselného zníženia hodnoty oddelenia, najmä prenesením do iných podnikov spoločnosti Bison Bial nehmotného investičného majetku, zamestnancov, klientov alebo potenciálu, pokiaľ ide o predaj.

Článok 3

Poľské orgány budú predkladať polročné správy o postupe reštrukturalizačného procesu.

Článok 4

Toto rozhodnutie je určené Poľskej republike.

V Bruseli 12. septembra 2007.

Za Komisiu

Neelie KROES

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ C 23, 1.2.2007, str. 20.

(2)  Pozri poznámku pod čiarou 1.

(3)  Dôverné informácie.

(4)  Poľské orgány navrhovali, aby bola za účelom vypočítania prvku pomoci v rámci opatrenia nominálna hodnota pomoci znížená o hodnotu aktív, ktoré by zostali prevedené na prevádzkovateľa namiesto odpustenia dlhu. V skutočnosti predstavuje prevod týchto aktív skôr vklad podniku do reštrukturalizácie a nemá vplyv na hodnotu opatrenia pomoci. V tomto prípade je teda prvok pomoci rovný nominálnej sume pomoci.

(5)  Ú. v. EÚ C 244, 1.10.2004, str. 2.

(6)  Pozri tabuľku 1 v rozhodnutí o začatí konania.