ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 44

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
20. februára 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 143/2008 z 12. februára 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1798/2003, pokiaľ ide o zavedenie mechanizmov administratívnej spolupráce a výmenu informácií v súvislosti s pravidlami o mieste poskytovania služieb, pravidlami o osobitných režimoch a pravidlami pre vrátenie dane z pridanej hodnoty

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 144/2008 z 19. februára 2008, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

7

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 145/2008 z 19. februára 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 796/2004, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov

9

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Rady 2008/8/ES z 12. februára 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o miesto poskytovania služieb

11

 

*

Smernica Rady 2008/9/ES z 12. februára 2008, ktorou sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vrátenie dane z pridanej hodnoty ustanovené v smernici 2006/112/ES zdaniteľným osobám, ktoré nie sú usadené v členskom štáte vrátenia dane, ale ktoré sú usadené v inom členskom štáte

23

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2008/138/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 19. decembra 2007 o štátnej pomoci týkajúcej sa náhrad pridelených v rámci dekrétu o hnojive (C 12/1999) [oznámené pod číslom K(2007) 6777]

29

 

 

2008/139/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 21. septembra 2007 o štátnej pomoci – Podpora investícií na racionalizáciu pestovania viniča v strmých svahoch v Porýní Falcku [oznámené pod číslom K(2007) 4462]

31

 

 

2008/140/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 21. decembra 2007 o štátnej pomoci na podporu investícií do sladovne (Maltacarrión, SA) v provincii Castilla y León (C 48/2005) [oznámené pod číslom K(2007) 6897]

32

 

 

2008/141/ES

 

*

Rozhodnutie komisie z 25. septembra 2007 o opatreniach C 47/2003 (ex NN 49/2003) uplatňovaných Španielskom v prospech spoločnosti Izar [oznámené pod číslom K(2007) 4298]  ( 1 )

33

 

 

2008/142/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie zo dňa 25 septembra 2007 o štátnej pomoci C 32/2006 (ex N 179/2006) poskytnutej Poľskom spoločnosti Huta Cynku Miasteczko Śląskie SA [oznámené pod číslom K(2007) 4310]  ( 1 )

36

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

20.2.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 44/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 143/2008

z 12. februára 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1798/2003, pokiaľ ide o zavedenie mechanizmov administratívnej spolupráce a výmenu informácií v súvislosti s pravidlami o mieste poskytovania služieb, pravidlami o osobitných režimoch a pravidlami pre vrátenie dane z pridanej hodnoty

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 93,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

keďže:

(1)

Zmeny a doplnenia súvisiace s miestom poskytovania služieb, ktoré zaviedla smernica Rady 2008/8/ES z 12. februára 2008, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o miesto poskytovania služieb (3), znamenajú, že služby zdaniteľným osobám sa v zásade poskytujú v mieste, kde je usadený ich príjemca. Ak sú poskytovateľ a príjemca služieb usadení v rozdielnych členských štátoch, mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti sa uplatní častejšie ako doteraz.

(2)

S cieľom zabezpečiť správne uplatňovanie dane z pridanej hodnoty (DPH) zo služieb, na ktoré sa vzťahuje mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti, by sa údaje, ktoré zozbiera členský štát poskytovateľa, mali oznámiť členskému štátu, v ktorom je usadený príjemca. Takéto oznamovanie by malo byť ustanovené nariadením Rady (ES) č. 1798/2003 zo 7. októbra 2003 o administratívnej spolupráci v oblasti dane z pridanej hodnoty (4).

(3)

Smernica 2008/8/ES taktiež rozširuje rozsah pôsobnosti osobitného režimu služieb poskytovaných elektronicky zdaniteľnými osobami, ktoré nie sú usadené v rámci Spoločenstva.

(4)

Smernica Rady 2008/9/ES z 12. februára 2008 o postupe vrátenia dane z pridanej hodnoty ustanoveným v smernici 2006/112/EHS zdaniteľným osobám, ktoré nie sú usadené v členskom štáte vrátenia dane, ale ktoré sú usadené v inom členskom štáte (5), zjednodušuje postup vrátenia DPH v členskom štáte, v ktorom dotknutá zdaniteľná osoba nie je identifikovaná na účely DPH.

(5)

Rozšírenie rozsahu pôsobnosti osobitného režimu a zmeny a doplnenia postupu vrátenia dane zdaniteľným osobám, ktoré nie sú usadené v členskom štáte vrátenia dane znamená znamenajú, že si dotknuté členské štáty budú vymieňať podstatne viac informácií. Požadovaná výmena informácií by nemala pre dotknutý členský štát predstavovať nadmerné administratívne požiadavky. Mala by teda prebiehať elektronicky prostredníctvom existujúcich systémov výmeny informácií.

(6)

Nariadenie (ES) č. 1798/2003 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1798/2003 sa týmto od 1. januára 2010 mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 1 ods. 1 sa štvrtý pododsek nahrádza takto:

„Na obdobie stanovené v článku 357 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (6) toto nariadenie tiež stanovuje pravidlá a postupy pre elektronickú výmenu informácií o dani z pridanej hodnoty uplatnenej na služby poskytované elektronicky v súlade s osobitnou úpravou ustanovenou v hlave XII kapitole 6 uvedenej smernice, ako aj pre akúkoľvek následnú výmenu informácií, a pokiaľ ide o služby, na ktoré sa vzťahuje táto osobitná úprava, stanovuje aj pravidlá a postupy pre prevod peňazí medzi príslušnými orgánmi členských štátov.

2.

V článku 2 sa body 8 až 11 nahrádzajú takto:

„8.

‚dodanie tovaru v rámci Spoločenstva‘ je každé dodanie tovaru, ktoré sa musí uviesť v súhrnnom výkaze ustanovenom v článku 262 smernice 2006/112/ES;

9.

‚poskytovanie služieb v rámci Spoločenstva‘ je každé poskytnutie služieb, ktoré sa musí uviesť v súhrnnom výkaze ustanovenom v článku 262 smernice 2006/112/ES;

10.

‚nadobudnutie tovaru v rámci Spoločenstva‘ je získanie práva disponovať ako majiteľ hmotným hnuteľným majetkom podľa článku 20 smernice 2006/112/ES;

11.

‚identifikačné číslo pre DPH‘ je číslo ustanovené v článkoch 214, 215 a 216 smernice 2006/112/ES;“.

3.

V článku 22 ods. 1 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„1.   Každý členský štát spravuje elektronickú databázu, v ktorej uchováva a spracúva informácie, ktoré zhromažďuje podľa hlavy XI kapitoly 6 smernice 2006/112/ES.“

4.

V prvom odseku článku 23 sa bod 2 nahrádza takto:

„2.

celkovú hodnotu všetkých tovarov dodaných v rámci Spoločenstva a celkovú hodnotu všetkých služieb poskytnutých v rámci Spoločenstva osobám s identifikačným číslom pre DPH všetkými subjektmi identifikovanými pre DPH v členskom štáte poskytujúcom informácie.“

5.

V článku 24 sa prvý odsek nahrádza takto:

„Na základe údajov uchovávaných v súlade s článkom 22 a výlučne s cieľom zabrániť porušovaniu právnych predpisov v oblasti DPH príslušný orgán členského štátu vždy, keď to považuje za potrebné na kontrolu nadobudnutia tovaru v rámci Spoločenstva alebo poskytovania služieb v rámci Spoločenstva, ktoré sa zdaňujú na jeho území, získa bezprostredne a bezodkladne akékoľvek z týchto informácií, ku ktorým môže mať zároveň aj bezprostredný elektronický prístup:

1.

identifikačné čísla pre DPH osôb, ktoré dodali tovar a poskytli služby uvedené v článku 23 prvom odseku bode 2;

2.

celková hodnotu dodaného tovaru a poskytnutých služieb každou takouto osobou každej osobe, ktorej bolo pridelené identifikačné číslo pre DPH uvedené v článku 23 prvom odseku bode 1.“

6.

Článok 27 ods. 4 sa nahrádza takto:

„4.   Príslušné orgány každého členského štátu zabezpečujú, aby sa osobám, ktoré sa zúčastňujú na dodávaní tovaru alebo poskytovaní služieb v rámci Spoločenstva a na obdobie stanovené v článku 357 smernice 2006/112/ES aj neusadeným zdaniteľným osobám, ktoré poskytujú elektronicky poskytované služby, najmä tie, ktoré sú uvedené v prílohe II k uvedenej smernici, umožnilo získať potvrdenie o platnosti identifikačného čísla pre DPH prideleného akejkoľvek konkrétnej osobe.

Počas obdobia stanoveného v článku 357 smernice 2006/112/ES poskytujú členské štáty takéto potvrdenie elektronicky v súlade s postupom uvedeným v článku 44 ods. 2 tohto nariadenia.“

7.

Názov kapitoly VI sa nahrádza takto:

 

„USTANOVENIA O OSOBITNEJ ÚPRAVE UVEDENEJ V HLAVE XII KAPITOLE 6 SMERNICE 2006/112/ES“.

8.

Článok 28 sa nahrádza takto:

„Článok 28

Nasledujúce ustanovenia sa uplatňujú na osobitnú úpravu ustanovenú v hlave XII kapitole 6 smernice 2006/112/ES. Definície, ktoré sa nachádzajú v článku 358 uvedenej smernice, sa uplatňujú aj na účely tejto kapitoly.“

9.

Článok 29 ods. 1 sa nahrádza takto:

„1.   Oznámenie, ktoré poskytuje členskému štátu identifikácie zdaniteľná osoba neusadená v rámci Spoločenstva, keď začína vykonávať svoju činnosť podľa článku 361 smernice 2006/112/ES, sa podáva elektronicky. Technické podrobnosti spolu s jednotnou elektronickou správou sa určujú v súlade s postupom ustanoveným v článku 44 ods. 2 tohto nariadenia.“

10.

V článku 30 sa prvý odsek nahrádza takto:

„Daňové priznanie s údajmi stanovenými v článku 365 smernice 2006/112/ES sa podáva elektronicky. Technické podrobnosti spolu s jednotnou elektronickou správou sa určujú v súlade s postupom ustanoveným v článku 44 ods. 2 tohto nariadenia.“

11.

Článok 31 sa nahrádza takto:

„Článok 31

Ustanovenia článku 22 tohto nariadenia sa uplatňujú aj na informácie zbierané členským štátom identifikácie v súlade s článkami 360, 361, 364 a 365 smernice 2006/112/ES.“

12.

Článok 34 sa nahrádza takto:

„Článok 34

Články 28 až 33 tohto nariadenia sa uplatňujú na obdobie stanovené v článku 357 smernice 2006/112/ES.“

13.

Vkladá sa táto kapitola:

„KAPITOLA VIa

USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA VÝMENY A UCHOVÁVANIA INFORMÁCIÍ V SÚVISLOSTI S POSTUPOM USTANOVENÝM V SMERNICI 2008/9/ES.

Článok 34a

1.   Ak sa príslušnému orgánu členského štátu usadenia doručí žiadosť o vrátenie dane z pridanej hodnoty podľa článku 5 smernice 2008/9/ES z 12. februára 2008, ktorou sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vrátenie dane z pridanej hodnoty ustanovené v smernici 2006/112/ES zdaniteľným osobám, ktoré nie sú usadené v členskom štáte vrátenia dane, ale ktoré sú usadené v inom členskom štáte (7), a článok 18 uvedenej smernice nie je uplatniteľný, zašle túto žiadosť elektronicky do 15 kalendárnych dní od jej doručenia príslušným orgánom každého dotknutého členského štátu vrátenia dane s potvrdením, že žiadateľ v zmysle bodu 5 článku 2 smernice 2008/9/ES je zdaniteľnou osobou na účely dane z pridanej hodnoty a že identifikačné alebo registračné číslo, ktoré táto osoba uviedla, je platné na obdobie vrátenia dane.

2.   Príslušné orgány každého členského štátu vrátenia dane elektronicky oznámia príslušným orgánom ostatných členských štátov akékoľvek informácie, ktoré od nich vyžadujú v súlade s článkom 9 ods. 2 smernice 2008/9/ES. Technické podrobnosti spolu s jednotnou elektronickou správou, ktorou sa budú tieto informácie zasielať, sa určujú v súlade s postupom ustanoveným v článku 44 ods. 2 tohto nariadenia.

3.   Príslušné orgány každého členského štátu vrátenia dane elektronicky oznámia príslušným orgánom ostatných členských štátov, že chcú využívať možnosť požadovať od žiadateľa poskytnutie opisu podnikateľskej činnosti prostredníctvom harmonizovaných kódov, ako sa uvádza v článku 11 smernice 2008/9/ES.

Harmonizované kódy uvedené v prvom pododseku sa určia v súlade s postupom ustanoveným v článku 44 ods. 2 tohto nariadenia na základe klasifikácie NACE ustanovenej nariadením (EHS) č. 3037/90.

14.

V článku 39 sa prvý odsek nahrádza takto:

„Na obdobie stanovené v článku 357 smernice 2006/112/ES Komisia a členské štáty zabezpečujú prevádzku takýchto existujúcich alebo nových komunikačných systémov a systémov na výmenu informácií, ktoré sú potrebné na zabezpečenie výmeny informácií opísaných v článkoch 29 a 30 tohto nariadenia. Komisia bude zodpovedná za vývoj spoločnej komunikačnej siete/spoločného systémového rozhrania (CCN/CSI – common communication network/common system interface), ktoré je potrebné na umožnenie výmeny týchto informácií medzi členskými štátmi. Členské štáty budú zodpovedné za vývoj svojich systémov potrebných na umožnenie výmeny informácií prostredníctvom CCN/CSI.“

Článok 2

Nariadenie (ES) č. 1798/2003 sa týmto od 1. januára 2015 mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 1 ods. 1 sa štvrtý pododsek nahrádza takto:

„Týmto nariadením sa tiež stanovujú pravidlá a postupy pre elektronickú výmenu informácií o dani z pridanej hodnoty uplatnenej na služby v súlade s osobitnými úpravami ustanovenými v hlave XII kapitole 6 smernice 2006/112/ES, ako aj pre akúkoľvek následnú výmenu informácií, a pokiaľ ide o služby, na ktoré sa vzťahujú tieto osobitné úpravy, stanovujú sa ním aj pravidlá a postupy pre prevod peňazí medzi príslušnými orgánmi členských štátov.“

2.

V článku 2 sa jediný odsek čísluje ako odsek „1“ a dopĺňa sa tento odsek:

„2.   Definície v článkoch 358, 358a a 369a smernice 2006/112/ES sa uplatňujú aj na účely tohto nariadenia.“

3.

V článku 5 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.   Žiadosť uvedená v odseku 1 môže obsahovať odôvodnenú žiadosť o osobitné administratívne vyšetrovanie. Ak členský štát dospeje k záveru, že administratívne vyšetrovanie nie je potrebné, bezodkladne o svojich dôvodoch informuje žiadajúci orgán.

Bez ohľadu na prvý pododsek a bez toho, aby bol dotknutý článok 40 tohto nariadenia, žiadosť týkajúcu sa informácií o sumách, ktoré priznala zdaniteľná osoba v súvislosti s poskytovaním telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronicky poskytovaných služieb, ktoré sú zdaniteľné v členskom štáte, v ktorom sa nachádza žiadajúci orgán, a na ktoré zdaniteľná osoba použije alebo sa rozhodne nepoužiť osobitnú úpravu ustanovenú v hlave XII kapitole 6 oddiele 3 smernice 2006/112/ES, môže odmietnuť len žiadaný orgán, ak sa informácie o tej istej zdaniteľnej osobe získané administratívnym vyšetrovaním uskutočneným v predchádzajúcom období, ktoré nie je dlhšie ako dva roky, už poskytli žiadajúcemu orgánu.

Pokiaľ však ide o žiadosti podľa druhého pododseku, ktoré predložil žiadajúci orgán a ktoré žiadaný orgán vyhodnotil v súlade s usmerneniami na vykonávanie najlepších postupov týkajúcimi sa interakcie tohto odseku a článku 40 ods. 1, ktoré sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 44 ods. 2, členský štát, ktorý odmietne uskutočnenie administratívneho vyšetrovania na základe článku 40, poskytne žiadajúcemu orgánu dátumy poskytnutí a výšku všetkých príslušných služieb, ktoré zdaniteľná osoba za posledné dva roky poskytla v členskom štáte, v ktorom sa nachádza žiadajúci orgán.“

4.

V článku 17 sa dopĺňa tento odsek:

„Na účely prvého odseku, každý členský štát usadenia spolupracuje s každým členským štátom spotreby, aby bolo možné stanoviť, či zdaniteľné osoby usadené na jeho území správne priznávajú a uhrádzajú splatnú DPH z telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronicky poskytovaných služieb, na ktoré zdaniteľná osoba použije alebo sa rozhodne nepoužiť osobitnú úpravu ustanovenú v hlave XII kapitole 6 oddiele 3 smernice 2006/112/ES. Členský štát usadenia informuje členský štát spotreby o všetkých nezrovnalostiach, o ktorých získa poznatky.“

5.

V článku 18 sa druhý odsek nahrádza takto:

„Každý členský štát určí, či sa zúčastní na výmene konkrétnej skupiny informácií a či tak bude robiť automatickým alebo štruktúrovaným automatickým spôsobom. Každý členský štát sa však zúčastňuje na výmenách informácií, ktoré má k dispozícii o telekomunikačných službách, službách rozhlasového a televízneho vysielania a elektronicky poskytovaných službách, na ktoré zdaniteľná osoba môže použiť osobitnú úpravu ustanovenú v hlave XII kapitole 6 oddiele 3 smernice 2006/112/ES.“

6.

Článok 27 ods. 4 sa nahrádza takto:

„4.   Príslušné orgány každého členského štátu zabezpečujú, aby sa osobám, ktoré sa zúčastňujú na dodávaní tovaru alebo poskytovaní služieb v rámci Spoločenstva, ako aj neusadeným zdaniteľným osobám, ktoré poskytujú telekomunikačné služby, služby rozhlasového vysielania a elektronicky poskytované služby, najmä tie, ktoré sú uvedené v prílohe II k smernici 2006/112/ES, umožnilo získať potvrdenie o platnosti identifikačného čísla pre DPH prideleného akejkoľvek konkrétnej osobe.

Členské štáty poskytujú takéto potvrdenie elektronicky v súlade s postupom uvedeným v článku 44 ods. 2 tohto nariadenia.“

7.

Názov kapitoly VI sa nahrádza takto:

 

„USTANOVENIA O OSOBITNÝCH ÚPRAVÁCH UVEDENÝCH V HLAVE XII KAPITOLE 6 SMERNICE 2006/112/ES“.

8.

Článok 28 sa nahrádza takto:

„Článok 28

Nasledujúce ustanovenia sa uplatňujú na osobitné úpravy ustanovené v hlave XII kapitole 6 smernice 2006/112/ES.“

9.

Článok 29 sa nahrádza takto:

„Článok 29

1.   Oznámenie, ktoré poskytuje členskému štátu identifikácie zdaniteľná osoba neusadená v rámci Spoločenstva, keď začína vykonávať svoju činnosť podľa článku 361 smernice 2006/112/ES, sa podáva elektronicky. Technické podrobnosti spolu s jednotnou elektronickou správou sa určujú v súlade s postupom ustanoveným v článku 44 ods. 2 tohto nariadenia.

2.   Členský štát identifikácie zasiela elektronicky oznámenie uvedené v odseku 1 príslušným orgánom ostatných členských štátov do 10 dní od skončenia mesiaca, v ktorom mu zdaniteľná osoba neusadená v rámci Spoločenstva toto oznámenie doručila. Podobné údaje potrebné na identifikáciu zdaniteľnej osoby, na ktorú sa vzťahuje osobitná úprava podľa článku 369b smernice 2006/112/ES, sa zasielajú do 10 dní od skončenia mesiaca, v ktorom zdaniteľná osoba oznámila začatie svojej zdaniteľnej činnosti v rámci uvedenej úpravy. Rovnakým spôsobom sa príslušné orgány ostatných členských štátov informujú aj o pridelenom identifikačnom čísle.

Technické podrobnosti spolu s jednotnou elektronickou správou, ktorou sa bude toto oznámenie zasielať, sa určujú v súlade s postupom ustanoveným v článku 44 ods. 2 tohto nariadenia.

3.   Členský štát identifikácie bezodkladne elektronicky oznámi príslušným orgánom iných členských štátov, ak z osobitnej úpravy vylúči zdaniteľnú osobu neusadenú v rámci Spoločenstva alebo zdaniteľnú osobu neusadenú v členskom štáte spotreby.“

10.

V článku 30 sa prvý a druhý odsek nahrádzajú takto:

„Daňové priznanie s údajmi stanovenými v článkoch 365 a 369g smernice 2006/112/ES sa podáva elektronicky. Technické podrobnosti spolu s jednotnou elektronickou správou sa určujú v súlade s postupom ustanoveným v článku 44 ods. 2 tohto nariadenia.

Členský štát identifikácie elektronicky zasiela tieto informácie príslušnému orgánu dotknutého členského štátu spotreby najneskôr do 10 dní od skončenia mesiaca, v ktorom sa mu doručilo daňové priznanie. Informácie stanovené v článku 369g druhom pododseku smernice 2006/112/ES sa tiež zasielajú príslušnému orgánu dotknutého členského štátu usadenia. Členské štáty, ktoré požiadali, aby sa daňové priznanie vyhotovilo v inej národnej mene ako euro, prepočítajú sumy na euro použitím výmenného kurzu platného v posledný deň vykazovaného obdobia. Prepočet sa vykoná podľa výmenných kurzov uverejnených Európskou centrálnou bankou pre uvedený deň, alebo ak v tento deň neboli tieto uverejnené, podľa výmenných kurzov uverejnených v nasledujúci deň. Technické podrobnosti súvisiace so zasielaním tohto oznámenia sa určujú v súlade s postupom ustanoveným v článku 44 ods. 2 tohto nariadenia.“

11.

Článok 31 sa nahrádza takto:

„Článok 31

Ustanovenia článku 22 tohto nariadenia sa uplatňujú aj na informácie zbierané členským štátom identifikácie v súlade s článkami 360, 361, 364, 365, 369c, 369f a 369g smernice 2006/112/ES.“

12.

V článku 32 sa dopĺňa tento odsek:

„Pokiaľ ide o platby, ktoré sa majú uskutočniť do členského štátu spotreby v súlade s osobitným režimom ustanoveným v hlave XII kapitole 6 oddiele 3 smernice 2006/112/ES, členský štát určenia je oprávnený ponechať si zo súm uvedených v prvom a druhom odseku:

a)

od 1. januára 2015 do 31. decembra 2016 – 30 %;

b)

od 1. januára 2017 do 31. decembra 2018 – 15 %;

c)

od 1. januára 2019 – 0 %.“

13.

Článok 34 sa vypúšťa.

14.

V článku 39 sa prvý odsek nahrádza takto:

„Komisia a členské štáty zabezpečujú prevádzku takýchto existujúcich alebo nových komunikačných systémov a systémov na výmenu informácií, ktoré sú potrebné na zabezpečenie výmeny informácií opísaných v článkoch 29 a 30. Komisia bude zodpovedná za vývoj spoločnej komunikačnej siete/spoločného systémového rozhrania (CCN/CSI – common communication network/common system interface), ktoré je potrebné na umožnenie výmeny týchto informácií medzi členskými štátmi. Členské štáty budú zodpovedné za vývoj svojich systémov potrebných na umožnenie výmeny informácií prostredníctvom CCN/CSI.“

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Články 1 a 2 sa uplatňujú od týchto dátumov:

a)

článok 1 od 1. januára 2010;

b)

článok 2 od 1. januára 2015.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. februára 2008

Za Radu

predseda

A. BAJUK


(1)  Stanovisko zo 7. septembra 2005.

(2)  Stanovisko z 12. mája 2005.

(3)  Pozri stranu 11 tohto úradného vestníka.

(4)  Ú. v. EÚ L 264, 15.10.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).

(5)  Pozri stranu 23 tohto úradného vestníka.

(6)  Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2008/8/ES (Ú. v. EÚ L 44, 20.2.2008, s. 11).“;

(7)  Ú. v. EÚ L 44, 20.2.2008, s. 23.“


20.2.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 44/7


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 144/2008

z 19. februára 2008,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007 ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovacia a zéleniny (1), najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 1580/2007 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 20. februára 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. februára 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 19. februára 2008, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

IL

53,3

JO

74,3

MA

43,5

TN

115,9

TR

93,6

ZZ

76,1

0707 00 05

JO

190,5

MA

143,8

TR

181,9

ZZ

172,1

0709 90 70

MA

52,4

TR

140,5

ZA

71,0

ZZ

88,0

0709 90 80

EG

60,4

ZZ

60,4

0805 10 20

EG

50,0

IL

51,5

MA

57,0

TN

47,7

TR

78,8

ZZ

57,0

0805 20 10

IL

110,6

MA

117,3

ZZ

114,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

42,0

EG

82,3

IL

80,1

JM

114,0

MA

128,9

PK

65,4

TR

81,4

ZZ

84,9

0805 50 10

EG

84,7

IL

96,9

MA

114,0

TR

113,2

ZZ

102,2

0808 10 80

AR

96,3

CA

88,1

CN

89,7

MK

39,9

US

109,1

ZZ

84,6

0808 20 50

AR

91,7

CN

92,4

US

122,0

ZA

92,3

ZZ

99,6


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ označuje „iné miesto pôvodu“.


20.2.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 44/9


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 145/2008

z 19. februára 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 796/2004, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (1), najmä na jeho článok 52 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 796/2004 (2) sa ustanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia (ES) č. 1782/2003 týkajúce sa inter alia podmienok overovania obsahu tetrahydrokanabinolu v rastlinách konope.

(2)

V súlade s článkom 33 ods. 2 nariadenia (ES) č. 796/2004 oznámili členské štáty Komisii výsledky testov na určenie hladiny tetrahydrokanabinolu v odrodách konope zasiatych v roku 2007. Tieto výsledky by sa mali zohľadniť pri zostavovaní zoznamu odrôd konope oprávnených na priame platby v nadchádzajúcich hospodárskych rokoch a zoznamu odrôd dočasne povolených na hospodársky rok 2008/2009.

(3)

V súvislosti so žiadosťou Rumunska a v súlade s článkom 33 ods. 4 nariadenia (ES) č. 796/2004 by sa dve nové odrody konope mali zaradiť do zoznamu odrôd oprávnených na priame platby.

(4)

Nariadenie (ES) č. 796/2004 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre priame platby,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha II k nariadeniu (ES) č. 796/2004 sa nahrádza znením uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od hospodárskeho roku 2008/2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. februára 2008

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1276/2007 (Ú. v. EÚ L 284, 30.10.2007, s. 11).

(2)  Ú. v. EÚ L 141, 30.4.2004, s. 18. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1550/2007 (Ú. v. EÚ L 337, 21.12.2007, s. 79).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA II

ODRODY KONOPE OPRÁVNENÉ NA PRIAME PLATBY

a)   Odrody konope

Beniko

Carmagnola

Chamaeleon

CS

Delta-Llosa

Delta 405

Denise

Dioica 88

Epsilon 68

Fedora 17

Felina 32

Felina 34 – Félina 34

Ferimon – Férimon

Fibranova

Fibrimon 24

Futura 75

Kompolti

Red Petiole

Santhica 23

Santhica 27

Silesia

Uso-31

b)   Odrody konope povolené pre hospodársky rok 2008/2009

Bialobrzeskie

Cannakomp

Diana (1)

Fasamo

Kompolti hibrid TC

Lipko

Lovrin 110

Silvana

UNIKO-B

Zenit (1)


(1)  Len v Rumunsku, tak ako sa povoľuje v rozhodnutí Komisie 2007/69/ES (Ú. v. EÚ L 32, 6.2.2007, s. 167).


SMERNICE

20.2.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 44/11


SMERNICA RADY 2008/8/ES

z 12. februára 2008,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o miesto poskytovania služieb

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 93,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

keďže:

(1)

Vytváranie vnútorného trhu, globalizácia, deregulácia a technologické zmeny spolu vyústili do nesmiernych zmien v objeme a štruktúre obchodu so službami. V čoraz väčšej miere je možné, aby sa mnohé služby poskytovali na diaľku. V tejto súvislosti sa prijali postupné kroky na riešenie tejto situácie a mnohé z vymedzených služieb sa v súčasnosti naozaj zdaňujú podľa zásady miesta určenia.

(2)

Riadne fungovanie vnútorného trhu si vyžaduje zmenu a doplnenie smernice Rady 2006/112//ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (3), pokiaľ ide o miesto poskytovania služieb, so zreteľom na stratégiu Komisie pre modernizáciu a zjednodušenie fungovania spoločného systému DPH.

(3)

Pre každé poskytovanie služieb by miestom zdaňovania malo byť v zásade miesto, kde dochádza ku skutočnej spotrebe. Ak by sa malo všeobecné pravidlo o mieste poskytovania služieb takto zmeniť, z administratívnych aj politických dôvodov by boli stále potrebné niektoré výnimky z tohto všeobecného pravidla.

(4)

Pokiaľ ide o služby poskytované zdaniteľným osobám, všeobecné pravidlo o mieste poskytovania služieb by sa malo zakladať skôr na mieste, kde je usadený príjemca, ako na mieste, kde je usadený poskytovateľ. Na účely určenia pravidiel o mieste poskytovania služieb a na účely minimalizácie zaťaženia podnikov by sa zdaniteľné osoby, ktoré vykonávajú aj nezdaniteľné činnosti, mali považovať za zdaniteľné na účely všetkých služieb, ktoré sa im poskytnú. Podobne by sa nezdaniteľné právnické osoby, ktoré sú identifikované pre DPH, mali považovať za zdaniteľné osoby. Tieto ustanovenia by sa v súlade s bežnými pravidlami nemali vzťahovať na poskytovanie služieb zdaniteľnej osobe, ktorá ich prijíma na vlastnú osobnú spotrebu alebo na osobnú spotrebu svojich zamestnancov.

(5)

Ak sa služby poskytujú nezdaniteľným osobám, naďalej by malo byť všeobecným pravidlom, že miestom poskytovania služieb je miesto, kde má poskytovateľ zriadené sídlo svojej ekonomickej činnosti.

(6)

Za určitých okolností sa všeobecné pravidlá, pokiaľ ide o miesto poskytovania služieb zdaniteľným aj nezdaniteľným osobám, neuplatňujú a namiesto nich by sa mali uplatňovať osobitné výnimky. Tieto výnimky by sa mali vo veľkej miere zakladať na existujúcich kritériách, mali by odrážať zásadu zdaňovania v mieste spotreby a zároveň neuvaľovať neprimerané administratívne zaťaženie na určité hospodárske subjekty.

(7)

Ak zdaniteľná osoba prijíma služby od osoby, ktorá nie je usadená v rovnakom členskom štáte, mal by sa v niektorých prípadoch povinne uplatňovať mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti, čo znamená, že zdaniteľná osoba by si sama mala vymerať príslušnú výšku DPH z prijatej služby.

(8)

S cieľom zjednodušiť povinnosti podnikov, ktoré vykonávajú činnosti v členských štátoch, v ktorých nie sú usadené, by sa mal zriadiť režim, ktorý by im umožnil na identifikáciu pre DPH a daňové priznanie využívať jedno elektronické kontaktné miesto. Do zriadenia uvedeného režimu by sa mala využívať úprava, ktorá sa zaviedla s cieľom uľahčiť plnenie daňových povinností zdaniteľnými osobami neusadenými v rámci Spoločenstva.

(9)

S cieľom podporovať správne uplatňovanie tejto smernice by každá zdaniteľná osoba identifikovaná pre DPH mala predložiť súhrnný výkaz o zdaniteľných osobách a nezdaniteľných právnických osobách identifikovaných pre DPH, ktorým poskytla zdaniteľné služby, na ktoré sa vzťahuje mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti.

(10)

Niektoré zmeny týkajúce sa miesta poskytovania služieb by mohli mať značný dosah na rozpočet členských štátov. S cieľom zabezpečiť hladký prechod by sa tieto zmeny mali vykonať postupne.

(11)

V súlade s bodom 34 Medziinštitucionálnej dohody o lepšom zákonodarstve (4) sa členské štáty vyzývajú, aby pre seba a v záujme Spoločenstva vypracovali a zverejnili vlastné tabuľky, ktoré budú čo najlepšie vyjadrovať vzájomný vzťah medzi touto smernicou a opatreniami na jej transpozíciu.

(12)

Smernica 2006/112/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 2006/112/ES sa týmto od 1. januára 2009 mení a dopĺňa takto:

1.

v článku 56 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.   Písmená j) a k) odseku 1 a odsek 2 sa uplatňujú do 31. decembra 2009.“;

2.

v článku 57 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Odsek 1 sa uplatňuje do 31. decembra 2009.“;

3.

v článku 59 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Do 31. decembra 2009 členské štáty uplatňujú článok 58 písm. b) na služby rozhlasového a televízneho vysielania uvedené v článku 56 ods. 1 písm. j), poskytované zdaniteľnou osobou, ktorá má zriadené sídlo svojej ekonomickej činnosti alebo stálu prevádzkareň, odkiaľ sa služby poskytujú, mimo Spoločenstva, alebo ak takého sídlo ekonomickej činnosti alebo stála prevádzkareň neexistujú, ktorá má trvalé bydlisko alebo sa obvykle zdržiava mimo Spoločenstva, nezdaniteľným osobám, ktoré sú usadené v členskom štáte alebo ktoré majú trvalé bydlisko, alebo sa obvykle zdržiavajú v členskom štáte.“;

4.

článok 357 sa nahrádza takto:

„Článok 357

Táto kapitola sa uplatňuje do 31. decembra 2014.“.

Článok 2

Smernica 2006/112/ES sa týmto od 1. januára 2010 mení a dopĺňa takto:

1.

kapitola 3 hlavy V sa nahrádza takto:

„KAPITOLA 3

Miesto poskytovania služieb

Oddiel 1

Vymedzenie pojmov

Článok 43

Na účely uplatňovania pravidiel o mieste poskytovania služieb:

1.

sa zdaniteľná osoba, ktorá vykonáva aj činnosti alebo transakcie, ktoré sa nepovažujú za zdaniteľné dodanie tovaru ani poskytnutie služieb v súlade s článkom 2 ods. 1, považuje za zdaniteľnú osobu s ohľadom na všetky služby, ktoré sa jej poskytnú;

2.

sa nezdaniteľná právnická osoba, ktorá je identifikovaná pre DPH, považuje za zdaniteľnú osobu.

Oddiel 2

Všeobecné pravidlá

Článok 44

Miestom poskytovania služieb zdaniteľnej osobe, ktorá koná ako taká, je miesto, kde má táto osoba zriadené sídlo svojej ekonomickej činnosti. Ak sa však tieto služby poskytujú stálej prevádzkarni zdaniteľnej osoby umiestnenej na inom mieste, ako je miesto, kde má táto osoba zriadené sídlo svojej ekonomickej činnosti, miestom poskytovania týchto služieb je miesto, kde sa nachádza táto stála prevádzkareň. Ak takéto sídlo ekonomickej činnosti alebo stála prevádzkareň neexistuje, miestom poskytovania služieb je miesto, kde má zdaniteľná osoba, ktorá uvedené služby prijíma, trvalé bydlisko alebo kde sa obvykle zdržiava.

Článok 45

Miestom poskytovania služieb nezdaniteľnej osobe je miesto, kde má poskytovateľ zriadené sídlo svojej ekonomickej činnosti. Ak sa však tieto služby poskytujú zo stálej prevádzkarne poskytovateľa umiestnenej na inom mieste, ako je sídlo jeho ekonomickej činnosti, miestom poskytovania týchto služieb je miesto, kde sa nachádza táto stála prevádzkareň. Ak takéto sídlo ekonomickej činnosti alebo stála prevádzkareň neexistuje, miestom poskytovania služieb je miesto, kde má poskytovateľ trvalé bydlisko alebo kde sa obvykle zdržiava.

Oddiel 3

Osobitné ustanovenia

Pododdiel 1

Poskytovanie služieb prostredníctvom sprostredkovateľov

Článok 46

Miestom poskytovania služieb, ktoré poskytuje nezdaniteľnej osobe sprostredkovateľ, ktorý koná v mene a na účet inej osoby, je miesto poskytovania základnej transakcie v súlade s ustanoveniami tejto smernice.

Pododdiel 2

Poskytovanie služieb vzťahujúcich sa na nehnuteľný majetok

Článok 47

Miestom poskytovania služieb vzťahujúcich sa nehnuteľný majetok vrátane služieb realitných agentov a znalcov, poskytovania ubytovania v hotelovom sektore alebo v sektoroch s podobnou funkciou, ako sú dovolenkové rezorty alebo miesta upravené na stanovanie, udelenia práv na používanie nehnuteľného majetku a služieb zameraných na prípravu a koordináciu stavebných prác, ako sú služby poskytované architektmi a podnikmi zabezpečujúcimi stavebný dozor, je miesto, kde sa tento nehnuteľný majetok nachádza.

Pododdiel 3

Poskytovanie prepravy

Článok 48

Miestom poskytovania prepravy cestujúcich je miesto, kde sa preprava vykonáva, úmerne k prekonaným vzdialenostiam.

Článok 49

Miestom poskytovania inej prepravy tovaru nezdaniteľným osobám ako prepravy tovaru v rámci Spoločenstva je miesto, kde sa preprava uskutočňuje, úmerne k prekonaným vzdialenostiam.

Článok 50

Miestom poskytovania prepravy tovaru v rámci Spoločenstva nezdaniteľným osobám je miesto začatia prepravy.

Článok 51

‚Preprava tovaru v rámci Spoločenstva‘ je každá preprava tovaru, pri ktorej sa miesto začatia a miesto ukončenia prepravy nachádzajú na území dvoch rôznych členských štátov.

‚Miesto začatia prepravy‘ je miesto, kde sa preprava tovaru skutočne začína bez ohľadu na prekonanú vzdialenosť do miesta, kde sa tovar nachádza, a ‚miesto ukončenia prepravy‘ je miesto, kde sa preprava tovaru skutočne končí.

Článok 52

Členské štáty nemusia uplatňovať DPH na tú časť prepravy tovaru v rámci Spoločenstva pre nezdaniteľné osoby, ktorá sa uskutočňuje po vodách alebo nad vodami, ktoré nie sú súčasťou územia Spoločenstva.

Pododdiel 4

Poskytovanie kultúrnych, umeleckých, športových, vedeckých, vzdelávacích, zábavných a podobných služieb, doplnkových služieb pri preprave, oceňovanie hnuteľného majetku a práce na ňom

Článok 53

Miestom poskytovania služieb a doplnkových služieb súvisiacich s kultúrnymi, umeleckými, športovými, vedeckými, vzdelávacími, zábavnými alebo podobnými aktivitami, ako napríklad veľtrhmi a výstavami, vrátane poskytovania služieb organizátormi takýchto aktivít, je miesto, kde sa tieto aktivity fyzicky vykonávajú.

Článok 54

Miestom poskytovania nižšie uvedených služieb nezdaniteľným osobám je miesto, kde sa tieto služby fyzicky vykonávajú:

a)

doplnkové aktivity pri preprave, ako je nakladanie, vykladanie, manipulácia a podobné činnosti;

b)

oceňovanie hmotného hnuteľného majetku a práce na ňom.

Pododdiel 5

Poskytovanie reštauračných a stravovacích služieb

Článok 55

Miestom poskytovania reštauračných a stravovacích služieb, iných ako služieb fyzicky vykonávaných na palube lodí, lietadiel alebo vo vlakoch počas výkonu časti prepravy cestujúcich v rámci Spoločenstva, je miesto, kde sa tieto služby fyzicky vykonávajú.

Pododdiel 6

Prenájom dopravných prostriedkov

Článok 56

1.   Miestom krátkodobého prenájmu dopravných prostriedkov je miesto, kde sa dopravný prostriedok fyzicky poskytne zákazníkovi.

2.   Na účely odseku 1 ‚krátkodobý‘ znamená prenechanie dopravných prostriedkov na nepretržité užívanie počas obdobia najviac tridsiatich dní a v prípade plavidiel najviac deväťdesiatich dní.

Pododdiel 7

Poskytovanie reštauračných a stravovacích služieb určených na spotrebu na palube lodí, lietadiel alebo vo vlakoch

Článok 57

1.   Miestom poskytovania reštauračných a stravovacích služieb, ktoré sa fyzicky vykonávajú na palube lodí, lietadiel alebo vo vlakoch počas tej časti prepravy cestujúcich, ktorá sa uskutočňuje na území Spoločenstva, je miesto začatia prepravy cestujúcich.

2.   Na účely odseku 1 je ‚časť prepravy cestujúcich, ktorá sa uskutočňuje na území Spoločenstva‘ tá časť prepravy, ktorá sa uskutočňuje bez zastávky mimo územia Spoločenstva medzi miestom začatia a miestom ukončenia prepravy cestujúcich.

‚Miesto začatia prepravy cestujúcich‘ je prvé plánované miesto na území Spoločenstva, na ktorom môžu cestujúci nastúpiť do dopravného prostriedku, prípadne i po zastávke mimo územia Spoločenstva.

‚Miesto ukončenia prepravy cestujúcich‘ je posledné plánované miesto na území Spoločenstva, na ktorom môžu cestujúci, ktorí nastúpili v Spoločenstve, z dopravného prostriedku vystúpiť, prípadne i pred zastávkou mimo územia Spoločenstva.

V prípade spiatočnej cesty sa preprava späť považuje za samostatnú prepravu.

Pododdiel 8

Poskytovanie elektronických služieb nezdaniteľným osobám

Článok 58

Miestom poskytovania elektronicky poskytovaných služieb, najmä tých, ktoré sú uvedené v prílohe II, ak zdaniteľná osoba, ktorá má zriadené sídlo svojej ekonomickej činnosti alebo stálu prevádzkareň, odkiaľ sa služby poskytujú, mimo územia Spoločenstva, alebo ak takéto sídlo ekonomickej činnosti alebo stála prevádzkareň neexistujú, ktorá má trvalé bydlisko alebo sa obvykle zdržiava mimo územia Spoločenstva, ich poskytuje nezdaniteľným osobám, ktoré sú usadené v členskom štáte alebo majú trvalé bydlisko, alebo sa obvykle zdržiavajú v členskom štáte, je miesto, kde je nezdaniteľná osoba usadená alebo kde má trvalé bydlisko, alebo kde sa obvykle zdržiava.

Keď poskytovateľ služby a odberateľ komunikujú pomocou elektronickej pošty, samo osebe to neznamená, že poskytovaná služba je elektronicky poskytovaná služba.

Pododdiel 9

Poskytovanie služieb nezdaniteľným osobám mimo územia Spoločenstva

Článok 59

Miestom poskytovania nižšie uvedených služieb nezdaniteľnej osobe, ktorá je usadená, má trvalé bydlisko alebo sa obvykle zdržiava mimo Spoločenstva, je miesto, kde je táto osoba usadená, má trvalé bydlisko alebo kde sa obvykle zdržiava:

a)

prevody a postúpenia autorských práv, patentov, licencií, ochranných známok a podobných práv;

b)

reklamné služby;

c)

služby poradcov, technikov, poradenských firiem, právnikov, účtovníkov a iné podobné služby, ako aj spracovanie údajov a poskytovanie informácií;

d)

povinnosť zdržať sa zámeru vykonávať alebo zdržať sa vykonávania ekonomickej činnosti alebo práva uvedeného v tomto článku úplne alebo čiastočne;

e)

bankové, finančné a poistné transakcie vrátane zaisťovania s výnimkou prenájmu bezpečnostných schránok;

f)

poskytovanie zamestnancov;

g)

nájom hmotného hnuteľného majetku s výnimkou všetkých dopravných prostriedkov;

h)

poskytovanie prístupu k rozvodným sieťam zemného plynu a elektriny, poskytovanie prepravy a prenosu pomocou týchto sietí a poskytovanie ďalších priamo súvisiacich služieb;

i)

telekomunikačné služby;

j)

služby rozhlasového a televízneho vysielania;

k)

elektronicky poskytované služby, predovšetkým tie, ktoré sú uvedené v prílohe II.

Keď poskytovateľ služby a odberateľ komunikujú pomocou elektronickej pošty, samo osebe to neznamená, že poskytovaná služba je elektronicky poskytovaná služba.

Pododdiel 10

Zamedzenie dvojitému zdaneniu alebo nezdaneniu

Článok 59a

S cieľom zamedziť dvojitému zdaneniu, nezdaneniu alebo narušeniu hospodárskej súťaže členské štáty môžu vzhľadom na služby, ktorých miesto poskytovania upravujú články 44, 45, 56 a 59:

a)

považovať miesto poskytovania niektorých alebo všetkých takýchto služieb, ktoré sa nachádza na ich území, za miesto, ktoré sa nachádza mimo územia Spoločenstva, ak sa príslušné služby skutočne používajú a využívajú mimo územia Spoločenstva;

b)

považovať miesto poskytovania niektorých alebo všetkých takýchto služieb, ktoré sa nachádza mimo územia Spoločenstva, za miesto nachádzajúce sa na ich území, ak sa príslušné služby skutočne používajú a využívajú na ich území.

Toto ustanovenie sa však neuplatňuje na elektronicky poskytované služby, ak sa tieto služby poskytujú nezdaniteľným osobám neusadeným v rámci Spoločenstva.

Článok 59b

Členské štáty uplatňujú článok 59a písm. b) na telekomunikačné služby a služby rozhlasového a televízneho vysielania v zmysle článku 59 prvého odseku písm. j), ktoré poskytuje zdaniteľná osoba, ktorá má zriadené sídlo svojej ekonomickej činnosti alebo stálu prevádzkareň, odkiaľ sa služby poskytujú, mimo územia Spoločenstva, alebo ak takéto sídlo ekonomickej činnosti alebo stála prevádzkareň neexistujú, ktorá má trvalé bydlisko alebo sa obvykle zdržiava mimo územia Spoločenstva, nezdaniteľným osobám, ktoré sú usadené v členskom štáte alebo majú trvalé bydlisko, alebo sa obvykle zdržiavajú v členskom štáte.“;

2.

v článku 98 ods. 2 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Znížené sadzby sa neuplatňujú na elektronicky poskytované služby.“;

3.

úvodná veta článku 170 sa nahrádza takto:

„Každá zdaniteľná osoba, ktorá v zmysle článku 1 smernice Rady 86/560/EHS (5), bodu 1 článku 2 a článku 3 smernice 2008/9/ES (6) a článku 171 tejto smernice nie je usadená v členskom štáte, v ktorom nakupuje tovar a služby alebo do ktorého dováža tovar podliehajúci DPH, má právo na vrátenie DPH, pokiaľ sa tovar a služby použijú na tieto účely:

4.

článok 171 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   DPH sa vracia zdaniteľným osobám, ktoré nie sú usadené v členskom štáte, v ktorom nakupujú tovar a služby alebo do ktorého dovážajú tovar podliehajúci DPH, ale ktoré sú usadené v inom členskom štáte, v súlade s podrobnými predpismi ustanovenými v smernici 2008/9/ES.“;

b)

odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Smernica 86/560/EHS sa nevzťahuje na:

a)

sumy DPH, ktoré boli podľa právnych predpisov členského štátu vrátenia dane nesprávne vyfakturované;

b)

fakturované sumy DPH z tovaru, ktorého dodanie je alebo môže byť oslobodené v súlade s článkom 138 alebo článkom 146 ods. 1 písm. b)“;

5.

vkladá sa tento článok:

„Článok 171a

Členské štáty môžu namiesto vrátenia DPH podľa smerníc 86/560/EHS alebo 2008/9/ES z tovaru dodaného alebo služieb poskytnutých zdaniteľnej osobe, z ktorých je takáto osoba povinná platiť daň v súlade s článkami 194 až 197 alebo článkom 199, povoliť odpočítanie tejto dane v súlade s postupom ustanoveným v článku 168. Obmedzenia platné podľa článku 2 ods. 2 a článku 4 ods. 2 smernice 86/560/EHS možno ponechať.

Členské štáty môžu na tento účel vylúčiť zdaniteľnú osobu povinnú platiť daň z postupu vrátenia dane podľa smerníc 86/560/EHS alebo 2008/9/ES“;

6.

do hlavy XI kapitoly 1 oddielu 1 sa vkladá tento článok:

„Článok 192a

Na účely tohto oddielu sa zdaniteľná osoba, ktorá má stálu prevádzkareň na území členského štátu, v ktorom je daň splatná, považuje za zdaniteľnú osobu, ktorá nie je usadená v tomto členskom štáte, ak sa splnia tieto podmienky:

a)

uvedená osoba uskutočňuje zdaniteľné dodanie tovaru alebo zdaniteľné poskytovanie služieb na území tohto členského štátu;

b)

prevádzkareň, ktorú má poskytovateľ alebo dodávateľ na území tohto členského štátu, do dodania tohto tovaru alebo poskytovania týchto služieb nezasahuje.“;

7.

článok 196 sa nahrádza takto:

„Článok 196

DPH platí každá zdaniteľná osoba alebo nezdaniteľná právnická osoba, ktorá je identifikovaná pre DPH, ktorej sa poskytujú služby uvedené v článku 44, ak služby poskytuje zdaniteľná osoba, ktorá nie je usadená na území členského štátu.“;

8.

v článku 214 sa dopĺňajú tieto písmená:

„d)

každej zdaniteľnej osoby, ktorá na svojom príslušnom území prijíma služby, za ktoré je povinná platiť DPH podľa článku 196;

e)

každej zdaniteľnej osoby usadenej na svojom príslušnom území, ktorá na území iného členského štátu poskytuje služby, z ktorých platí DPH výlučne príjemca podľa článku 196.“;

9.

článok 262 sa nahrádza takto:

„Článok 262

Každá zdaniteľná osoba identifikovaná pre DPH musí predložiť súhrnný výkaz týchto osôb:

a)

nadobúdateľov identifikovaných pre DPH, ktorým dodala tovar v súlade s podmienkami ustanovenými v článku 138 ods. 1 a ods. 2 písm. c);

b)

osôb identifikovaných pre DPH, ktorým dodala tovar, ktorý nadobudla v rámci Spoločenstva v zmysle článku 42;

c)

zdaniteľných osôb a nezdaniteľných právnických osôb identifikovaných pre DPH, ktorým poskytla iné služby ako tie, ktoré sú oslobodené od DPH v členskom štáte, v ktorom je transakcia zdaniteľná, a z ktorých je prijímateľ povinný platiť daň podľa článku 196.“;

10.

v článku 264 sa odsek 1 mení a dopĺňa takto:

a)

písmená a) a b) sa nahrádzajú takto:

„a)

identifikačné číslo pre DPH zdaniteľnej osoby v členskom štáte, v ktorom sa musí podať súhrnný výkaz a pod ktorým dodala tovar v súlade s podmienkami ustanovenými v článku 138 ods. 1 a poskytla zdaniteľné služby v súlade s podmienkami ustanovenými v článku 44;

b)

identifikačné číslo pre DPH osoby, ktorá nadobúda tovar alebo prijíma služby v inom členskom štáte, než je členský štát, v ktorom sa musí podať súhrnný výkaz, a pod ktorým jej bol dodaný tovar alebo poskytnuté služby;“

b)

písmeno d) sa nahrádza takto:

„d)

pre každú osobu, ktorá nadobudla tovar alebo prijala služby, celkovú hodnotu tovaru dodaného a celkovú hodnotu služieb poskytnutých zdaniteľnou osobou;“

11.

článok 358 sa mení a dopĺňa takto:

a)

bod 2 sa nahrádza takto:

„2.

‚elektronické služby‘ a ‚elektronicky poskytované služby‘ sú služby uvedené v článku 59 prvom odseku písm. k);“

b)

bod 4 sa nahrádza takto:

„4.

‚členský štát spotreby‘ je členský štát, v ktorom sa poskytovanie elektronických služieb považuje za uskutočnené v súlade s článkom 58;“

12.

v prílohe II sa názov nahrádza takto:

„ORIENTAČNÝ ZOZNAM ELEKTRONICKY POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB UVEDENÝCH V ČLÁNKU 58 A V ČLÁNKU 59 PRVOM ODSEKU PÍSM. K)“.

Článok 3

Články 53 a 54 smernice 2006/112/ES sa od 1. januára 2011 nahrádzajú takto:

„Článok 53

Miestom poskytovania služieb v súvislosti so vstupom na kultúrne, umelecké, športové, vedecké, vzdelávacie, zábavné alebo podobné podujatia, ako napríklad veľtrhy a výstavy, a doplnkových služieb súvisiacich s týmto vstupom, ktoré sa poskytujú zdaniteľnej osobe, je miesto, kde sa tieto podujatia skutočne konajú.

Článok 54

1.   Miestom poskytovania služieb a doplnkových služieb súvisiacich s kultúrnymi, umeleckými, športovými, vedeckými, vzdelávacími, zábavnými alebo podobnými aktivitami, ako napríklad veľtrhmi a výstavami, vrátane poskytovania služieb organizátormi takýchto aktivít, ktoré sa poskytujú nezdaniteľnej osobe, je miesto, kde sa tieto aktivity skutočne konajú.

2.   Miestom poskytovania nižšie uvedených služieb nezdaniteľným osobám je miesto, kde sa tieto služby fyzicky vykonávajú:

a)

doplnkové aktivity pri preprave, ako je nakladanie, vykladanie, manipulácia a podobné činnosti;

b)

oceňovanie hmotného hnuteľného majetku a práce na ňom.“

Článok 4

Článok 56 ods. 2 smernice 2006/112/ES sa od 1. januára 2013 nahrádza takto:

„2.   Miestom iného ako krátkodobého prenájmu dopravných prostriedkov nezdaniteľnej osobe je miesto, kde je zákazník usadený, má trvalé bydlisko alebo kde sa obvykle zdržiava.

Avšak miestom iného ako krátkodobého prenájmu výletnej lode nezdaniteľnej osobe je miesto, kde sa výletná loď skutočne dá zákazníkovi k dispozícii, ak túto službu poskytovateľ skutočne poskytuje zo svojho sídla ekonomickej činnosti alebo zo stálej prevádzkarne, ktorá sa v tomto mieste nachádza.

3.   Na účely odsekov 1 a 2 ‚krátkodobý‘ znamená prenechanie dopravných prostriedkov na nepretržité užívanie počas obdobia najviac tridsiatich dní a v prípade plavidiel najviac deväťdesiatich dní.“

Článok 5

Smernica 2006/112/ES sa týmto od 1. januára 2015 mení a dopĺňa takto:

1.

v hlave V kapitole 3 oddiele 3 sa pododdiel 8 nahrádza takto:

„Pododdiel 8

Poskytovanie telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb nezdaniteľným osobám

Článok 58

Miestom poskytovania nižšie uvedených služieb nezdaniteľnej osobe je miesto, kde je daná osoba usadená, má trvalé bydlisko alebo kde sa obvykle zdržiava:

a)

telekomunikačné služby;

b)

služby rozhlasového a televízneho vysielania;

c)

elektronicky poskytované služby, najmä tie, ktoré sú uvedené v prílohe II.

Ak poskytovateľ služby a odberateľ komunikujú pomocou elektronickej pošty, samo osebe to neznamená, že poskytovaná služba je elektronicky poskytovaná služba.“;

2.

v článku 59 sa písmená i), j) a k) prvého a druhého odseku vypúšťajú;

3.

článok 59a sa nahrádza takto:

„Článok 59a

S cieľom zamedziť dvojitému zdaneniu, nezdaneniu alebo narušeniu hospodárskej súťaže členské štáty môžu vzhľadom na služby, ktorých miesto poskytovania upravujú články 44, 45, 56, 58 a 59:

a)

považovať miesto poskytovania niektorých alebo všetkých takýchto služieb, ktoré sa nachádza na ich území, za miesto, ktoré sa nachádza mimo územia Spoločenstva, ak sa príslušné služby skutočne používajú a využívajú mimo územia Spoločenstva;

b)

považovať miesto poskytovania niektorých alebo všetkých takýchto služieb, ktoré sa nachádza mimo územia Spoločenstva, za miesto nachádzajúce sa na ich území, ak sa príslušné služby skutočne používajú a využívajú na ich území.“;

4.

článok 59b sa vypúšťa;

5.

v článku 204 ods. 1 sa tretí pododsek nahrádza takto:

„Členské štáty však nesmú uplatniť možnosť uvedenú v druhom pododseku na zdaniteľnú osobu neusadenú v rámci Spoločenstva v zmysle článku 358a bodu 1, ktorá si zvolila osobitnú úpravu pre telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania alebo elektronické služby.“;

6.

v hlave XII sa názov kapitoly 6 nahrádza takto:

 

„Osobitné úpravy pre neusadené zdaniteľné osoby, ktoré poskytujú telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania alebo elektronické služby nezdaniteľným osobám“;

7.

článok 357 sa vypúšťa;

8.

článok 358 sa nahrádza takto:

„Článok 358

Na účely tejto kapitoly a bez toho, aby boli dotknuté iné ustanovenia Spoločenstva, sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

‚telekomunikačné služby‘ a ‚služby rozhlasového a televízneho vysielania‘ sú služby uvedené v článku 58 prvom odseku písm. a) a b);

2.

‚elektronické služby‘ a ‚elektronicky poskytované služby‘ sú služby uvedené v článku 58 prvom odseku písm. c);

3.

‚členský štát spotreby‘ je členský štát, v ktorom sa poskytovanie telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania alebo elektronických služieb považuje za uskutočnené v súlade s článkom 58;

4.

‚daňové priznanie k DPH‘ je výkaz, ktorý obsahuje údaje potrebné na určenie výšky DPH splatnej v každom členskom štáte.“;

9.

v hlave XII kapitole 6 sa názov oddielu 2 nahrádza takto:

 

„Osobitná úprava pre telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania alebo elektronické služby, ktoré poskytujú zdaniteľné osoby neusadené v rámci Spoločenstva“;

10.

do hlavy XII kapitoly 6 oddielu 2 sa vkladá tento článok:

„Článok 358a

Na účely tohto oddielu a bez toho, aby boli dotknuté iné ustanovenia Spoločenstva, sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

‚zdaniteľná osoba neusadená v rámci Spoločenstva‘ je zdaniteľná osoba, ktorá nemá zriadené sídlo svojej ekonomickej činnosti ani stálu prevádzkareň na území Spoločenstva a od ktorej sa ani z iného dôvodu nevyžaduje identifikácia pre DPH;

2.

‚členský štát identifikácie‘ je členský štát, ktorý si zdaniteľná osoba neusadená v rámci Spoločenstva vyberie s cieľom oznámiť mu začatie vykonávania činnosti ako zdaniteľná osoba na území Spoločenstva v súlade s ustanoveniami tohto oddielu.“;

11.

články 359 až 365 sa nahrádzajú takto:

„Článok 359

Členské štáty povolia zdaniteľnej osobe neusadenej v rámci Spoločenstva, ktorá poskytuje telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania alebo elektronické služby nezdaniteľnej osobe, ktorá je usadená, má trvalé bydlisko alebo sa obvykle zdržiava v členskom štáte, využívať túto osobitnú úpravu. Táto osobitná úprava sa vzťahuje na všetky tieto služby poskytnuté v rámci Spoločenstva.

Článok 360

Zdaniteľná osoba neusadená v rámci Spoločenstva oznámi členskému štátu identifikácie začatie alebo ukončenie vykonávania svojej činnosti ako zdaniteľnej osoby alebo zmenu tejto činnosti do takej miery, že už viac nespĺňa podmienky potrebné na využívanie tejto osobitnej úpravy. Toto oznámenie sa urobí elektronicky.

Článok 361

1.   Oznámenie, ktoré zdaniteľná osoba neusadená v rámci Spoločenstva musí predložiť členskému štátu identifikácie pri začatí zdaniteľnej činnosti, obsahuje tieto údaje:

a)

meno;

b)

poštovú adresu;

c)

elektronické adresy vrátane internetových stránok;

d)

národné daňové identifikačné číslo, ak existuje;

e)

vyhlásenie, že nie je identifikovaná pre DPH v Spoločenstve.

2.   Zdaniteľná osoba neusadená v rámci Spoločenstva oznámi členskému štátu identifikácie akékoľvek zmeny v predloženom oznámení.

Článok 362

Členský štát identifikácie pridelí zdaniteľnej osobe neusadenej v rámci Spoločenstva individuálne identifikačné číslo pre DPH a toto číslo jej elektronicky oznámi. Na základe informácií použitých pre túto identifikáciu členské štáty spotreby môžu použiť vlastné identifikačné systémy.

Článok 363

Členský štát identifikácie vylúči zdaniteľnú osobu neusadenú v rámci Spoločenstva z identifikačného registra v týchto prípadoch:

a)

ak mu táto osoba oznámi, že už ďalej neposkytuje telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania ani elektronické služby;

b)

ak možno inak predpokladať, že ukončila svoju zdaniteľnú činnosť;

c)

ak už viac nespĺňa podmienky potrebné na to, aby mohla využívať túto osobitnú úpravu;

d)

ak opakovane porušuje pravidlá, ktoré sa týkajú tejto osobitnej úpravy.

Článok 364

Zdaniteľná osoba neusadená v rámci Spoločenstva podáva elektronicky členskému štátu identifikácie daňové priznanie k DPH za každý kalendárny štvrťrok bez ohľadu na to, či telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania alebo elektronické služby poskytla. Daňové priznanie k DPH sa podáva do 20 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa daňové priznanie podáva.

Článok 365

Daňové priznanie k DPH obsahuje identifikačné číslo a pre každý členský štát spotreby, v ktorom sa DPH stala splatnou, celkovú hodnotu bez DPH telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb poskytnutých počas zdaňovacieho obdobia a celkovú výšku zodpovedajúcej DPH pre každú sadzbu. V daňovom priznaní sa takisto musia uvádzať uplatniteľné sadzby DPH a celková výška splatnej dane.“;

12.

článok 366 ods. 1 sa nahrádza takto:

„1.   Daňové priznanie k DPH sa vyhotovuje v eurách.

Členské štáty, ktoré neprijali euro, môžu požadovať, aby sa daňové priznanie k DPH vyhotovovalo v ich národnej mene. Ak sa pri poskytnutí služieb použili iné meny, zdaniteľná osoba neusadená v rámci Spoločenstva používa pri vypĺňaní daňového priznania k DPH výmenný kurz platný pre posledný deň zdaňovacieho obdobia.“;

13.

články 367 a 368 sa nahrádzajú takto:

„Článok 367

Zdaniteľná osoba neusadená v rámci Spoločenstva platí DPH pri podaní daňového priznania k DPH, najneskôr však pred skončením lehoty, v ktorej sa musí daňové priznanie podať, pričom uvedie odkaz na príslušné daňové priznanie k DPH.

Platba sa vykoná na bankový účet vedený v eurách a zriadený členským štátom identifikácie. Členské štáty, ktoré neprijali euro, môžu požadovať, aby sa platba vykonala na bankový účet vedený v ich vlastnej mene.

Článok 368

Zdaniteľná osoba neusadená v rámci Spoločenstva, ktorá využíva túto osobitnú úpravu, nesmie odpočítať DPH podľa článku 168 tejto smernice. Bez ohľadu na článok 1 ods. 1 smernice 86/560/EHS sa dotknutej zdaniteľnej osobe vráti daň v súlade s uvedenou smernicou. Článok 2 ods. 2 a 3 a článok 4 ods. 2 smernice 86/560/EHS sa neuplatňujú na vrátenie dane v súvislosti s telekomunikačnými službami, službami rozhlasového a televízneho vysielania alebo elektronickými službami, na ktoré sa vzťahuje táto osobitná úprava.“;

14.

článok 369 ods. 1 sa nahrádza takto:

„1.   Zdaniteľná osoba neusadená v rámci Spoločenstva uchováva záznamy o transakciách, na ktoré sa vzťahuje táto osobitná úprava. Tieto záznamy musia byť dostatočne podrobné, aby umožnili správcovi dane členského štátu spotreby preveriť správnosť daňového priznania k DPH.“;

15.

v hlave XII kapitole 6 sa vkladá tento oddiel:

„Oddiel 3

Osobitná úprava pre telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania alebo elektronické služby, ktoré poskytujú zdaniteľné osoby usadené v rámci Spoločenstva, ale neusadené v členskom štáte spotreby

Článok 369a

Na účely tohto oddielu a bez toho, aby boli dotknuté iné ustanovenia Spoločenstva, sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

‚zdaniteľná osoba neusadená v členskom štáte spotreby‘ je zdaniteľná osoba, ktorá má zriadené sídlo svojej ekonomickej činnosti alebo stálu prevádzkareň na území Spoločenstva, ale nemá zriadené sídlo svojej ekonomickej činnosti ani stálu prevádzkareň na území členského štátu spotreby;

2.

‚členský štát identifikácie‘ je členský štát, na ktorého území má zdaniteľná osoba zriadené sídlo svojej ekonomickej činnosti, alebo v prípade, ak nemá zriadené sídlo svojej ekonomickej činnosti v Spoločenstve, je ním členský štát, v ktorom má zriadenú stálu prevádzkareň.

Ak zdaniteľná osoba nie je usadená v Spoločenstve, ale má tam viac než jednu stálu prevádzkareň, členským štátom identifikácie je členský štát, v ktorom má stálu prevádzkareň a v ktorom táto zdaniteľná osoba uvedie, že bude využívať túto osobitnú úpravu. Zdaniteľná osoba je viazaná týmto rozhodnutím počas dotknutého kalendárneho roku a nasledujúce dva kalendárne roky.

Článok 369b

Členské štáty povolia zdaniteľnej osobe neusadenej v členskom štáte spotreby, ktorá poskytuje telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania alebo elektronické služby nezdaniteľnej osobe, ktorá je usadená, má trvalé bydlisko alebo sa obvykle zdržiava v tomto členskom štáte, využívať túto osobitnú úpravu. Táto osobitná úprava sa vzťahuje na všetky uvedené služby poskytované v Spoločenstve.

Článok 369c

Zdaniteľná osoba neusadená v členskom štáte spotreby oznámi členskému štátu identifikácie začatie a ukončenie vykonávania svojej zdaniteľnej činnosti, na ktorú sa vzťahuje táto osobitná úprava, alebo zmenu tejto činnosti do takej miery, že už viac nespĺňa podmienky potrebné na využívanie tejto osobitnej úpravy. Toto oznámenie sa urobí elektronicky.

Článok 369d

Zdaniteľná osoba, ktorá využíva túto osobitnú úpravu, sa v súvislosti so zdaniteľnými transakciami uskutočnenými v rámci tejto úpravy identifikuje pre DPH iba v členskom štáte identifikácie. Na tento účel členský štát použije individuálne identifikačné číslo pre DPH, ktoré pridelil zdaniteľnej osobe v súvislosti s jej povinnosťami v rámci vnútorného systému.

Na základe informácií použitých pre túto identifikáciu členské štáty spotreby môžu použiť vlastné identifikačné systémy.

Článok 369e

Členský štát identifikácie vylúči zdaniteľnú osobu neusadenú v členskom štáte spotreby z tejto osobitnej úpravy v týchto prípadoch:

a)

ak mu táto osoba oznámi, že už ďalej neposkytuje telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania ani elektronické služby;

b)

ak možno inak predpokladať, že ukončila svoju zdaniteľnú činnosť, na ktorú sa vzťahuje táto osobitná úprava;

c)

ak už viac nespĺňa podmienky potrebné na to, aby mohla využívať túto osobitnú úpravu;

d)

ak opakovane porušuje pravidlá, ktoré sa týkajú tejto osobitnej úpravy.

Článok 369f

Zdaniteľná osoba neusadená v členskom štáte spotreby podáva elektronicky členskému štátu identifikácie daňové priznanie k DPH za každý kalendárny štvrťrok bez ohľadu na to, či telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania alebo elektronické služby poskytla. Daňové priznanie k DPH sa podáva do 20 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa daňové priznanie podáva.

Článok 369g

Daňové priznanie k DPH obsahuje identifikačné číslo uvedené v článku 369d a pre každý členský štát spotreby, v ktorom sa DPH stala splatnou, celkovú hodnotu bez DPH telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania alebo elektronických služieb poskytnutých počas zdaňovacieho obdobia a celkovú výšku zodpovedajúcej DPH pre každú sadzbu. V daňovom priznaní sa takisto musia uvádzať uplatniteľné sadzby DPH a celková výška splatnej dane.

Ak má zdaniteľná osoba okrem stálych prevádzkarní, ktoré má zriadené v členskom štáte identifikácie, jednu alebo viacero iných stálych prevádzkarní, z ktorých poskytuje služby, v daňovom priznaní k DPH sa okrem informácií uvedených v prvom odseku uvádza za každý členský štát, v ktorom má prevádzkareň, celková hodnota poskytnutých telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania alebo elektronických služieb, na ktoré sa vzťahuje osobitná úprava, ktorá sa rozčlení podľa jednotlivých členských štátov spotreby, spolu s individuálnym identifikačným číslom pre DPH alebo daňovým registračným číslom danej prevádzkarne.

Článok 369h

1.   Daňové priznanie k DPH sa vyhotovuje v eurách.

Členské štáty, ktoré neprijali euro, môžu požadovať, aby sa daňové priznanie k DPH vyhotovovalo v ich národnej mene. Ak sa pri poskytnutí služieb použili iné meny, zdaniteľná osoba neusadená v členskom štáte spotreby používa pri vypĺňaní daňového priznania k DPH výmenný kurz platný pre posledný deň zdaňovacieho obdobia.

2.   Prepočet sa vykoná podľa výmenných kurzov uverejnených Európskou centrálnou bankou pre uvedený deň alebo ak v tento deň neboli tieto kurzy uverejnené, podľa výmenných kurzov uverejnených v nasledujúci deň.

Článok 369i

Zdaniteľná osoba neusadená v členskom štáte spotreby platí DPH pri podaní daňového priznania k DPH, najneskôr však pred skončením lehoty, v ktorej sa musí daňové priznanie podať, pričom uvedie odkaz na príslušné daňové priznanie k DPH.

Platba sa vykoná na bankový účet vedený v eurách a zriadený členským štátom identifikácie. Členské štáty, ktoré neprijali euro, môžu požadovať, aby sa platba vykonala na bankový účet vedený v ich vlastnej mene.

Článok 369j

Zdaniteľná osoba neusadená v členskom štáte spotreby, ktorá využíva túto osobitnú úpravu, nesmie v súvislosti so zdaniteľnou činnosťou, na ktorú sa vzťahuje táto úprava, odpočítať DPH podľa článku 168 tejto smernice. Bez ohľadu na článok 2 bod 1 a článok 3 smernice 2008/9/ES sa dotknutej zdaniteľnej osobe vráti daň v súlade s uvedenou smernicou.

Ak zdaniteľná osoba neusadená v členskom štáte spotreby využíva túto osobitnú úpravu a súčasne vykonáva v členskom štáte spotreby činnosti, na ktoré sa táto úprava nevzťahuje a v súvislosti s ktorými musí byť zaregistrovaná na účely DPH, odpočíta v daňovom priznaní k DPH, ktoré sa má podať v súlade s článkom 250, DPH za zdaniteľné činnosti, na ktoré sa táto úprava vzťahuje.

Článok 369k

1.   Zdaniteľná osoba neusadená v členskom štáte spotreby uchováva záznamy o transakciách, na ktoré sa vzťahuje táto osobitná úprava. Tieto záznamy musia byť dostatočne podrobné, aby umožnili správcovi dane členského štátu spotreby preveriť správnosť daňového priznania k DPH.

2.   Záznamy uvedené v odseku 1 musia byť elektronicky sprístupnené členskému štátu spotreby a členskému štátu identifikácie na základe ich žiadosti.

Tieto záznamy sa uchovávajú počas obdobia desiatich rokov od 31. decembra roka, v ktorom sa transakcia uskutočnila.“

16.

v prílohe II sa názov nahrádza takto:

„ORIENTAČNÝ ZOZNAM ELEKTRONICKY POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB UVEDENÝCH V ČLÁNKU 58 PRVOM ODSEKU PÍSM. C)“.

Článok 6

Do 31. decembra 2014 Komisia predloží správu, v ktorej uvedie, či možno účinne uplatňovať pravidlo stanovené v článku 5 na poskytovanie telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronicky poskytovaných služieb nezdaniteľným osobám a či toto pravidlo v uvedenom čase stále zodpovedá všeobecnej politike týkajúcej sa miesta poskytovania služieb.

Článok 7

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s článkami 1 až 5 tejto smernice od zodpovedajúcich dátumov uvedených v týchto ustanoveniach.

Bezodkladne o tom informujú Komisiu. Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 8

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 9

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 12. februára 2008

Za Radu

predseda

A. BAJUK


(1)  Ú. v. EÚ C 104 E, 30.4.2004, s. 143, a stanovisko zo 16. mája 2006 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. EÚ C 117, 30.4.2004, s. 15, a Ú. v. EÚ C 195, 18.8.2006, s. 54.

(3)  Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2007/75/ES (Ú. v. EÚ L 346, 29.12.2007, s. 13).

(4)  Ú. v. EÚ C 321, 31.12.2003, s. 1.

(5)  Trinásta smernica Rady 86/560/EHS zo 17. novembra 1986 o harmonizácii zákonov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – postup vrátenia dane z pridanej hodnoty osobám podliehajúcim zdaneniu, ktoré nesídlia na území Spoločenstva (Ú. v. ES L 326, 21.11.1986, s. 40).

(6)  Smernica Rady 2008/9/ES z 12. februára 2008, ktorou sa ustanovujú podrobné pravidlá vrátenia dane z pridanej hodnoty ustanovené v smernici 2006/112/ES zdaniteľným osobám, ktoré nie sú usadené v členskom štáte vrátenia dane, ale ktoré sú usadené v inom členskom štáte (Ú. v. EÚ L 44, 20.2.2008, s. 23).“;


20.2.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 44/23


SMERNICA RADY 2008/9/ES

z 12. februára 2008,

ktorou sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vrátenie dane z pridanej hodnoty ustanovené v smernici 2006/112/ES zdaniteľným osobám, ktoré nie sú usadené v členskom štáte vrátenia dane, ale ktoré sú usadené v inom členskom štáte

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 93,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2)

keďže:

(1)

Vykonávacie predpisy, ktoré sú stanovené v smernici Rady 79/1072/EHS zo 6. decembra 1979 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – Úpravy o vrátení dane z pridanej hodnoty platiteľom dane, ktorí nemajú sídlo na území štátu (3), spôsobujú značné problémy správnym orgánom členských štátov, ako aj podnikateľom.

(2)

Úpravy stanovené v uvedenej smernici by sa mali zmeniť a doplniť vzhľadom na lehotu, v rámci ktorej sa rozhodnutia o žiadostiach o vrátenie dane oznamujú podnikateľom. Zároveň by sa malo ustanoviť, že aj podnikatelia musia poskytovať odpovede v stanovených lehotách. Okrem toho je potrebné zjednodušiť a zmodernizovať tento postup využitím moderných technológií.

(3)

Nový postup by mal podporiť pozíciu podnikateľov, keďže členské štáty budú povinné platiť úroky, ak daň vrátia neskoro, a keďže sa posilní právo podnikateľov na odvolanie.

(4)

V záujme zrozumiteľnosti a lepšieho porozumenia by sa ustanovenie o vykonávaní smernice 79/1072/EHS, ktoré sa predtým nachádzalo v smernici Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (4), malo teraz vložiť do tejto smernice.

(5)

Keďže ciele tejto smernice nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov rozsahu činnosti ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(6)

V súlade s bodom 34 Medziinštitucionálnej dohody o lepšom zákonodarstve (5) sa členské štáty vyzývajú, aby pre seba a v záujme Spoločenstva vypracovali a zverejnili vlastné tabuľky, ktoré budú čo najlepšie vyjadrovať vzájomný vzťah medzi touto smernicou a opatreniami na jej transpozíciu.

(7)

Smernica 79/1072/EHS by sa preto mala v záujme zrozumiteľnosti zrušiť, s výhradou nevyhnutných prechodných opatrení, pokiaľ ide o žiadosti o vrátenie dane podané do 1. januára 2010,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Táto smernica ustanovuje podrobné pravidlá pre vrátenie dane z pridanej hodnoty (DPH), ktoré sú ustanovené v článku 170 smernice 2006/112/ES, zdaniteľným osobám, ktoré nie sú usadené v členskom štáte vrátenia dane a ktoré spĺňajú podmienky ustanovené v článku 3.

Článok 2

Na účely tejto smernice sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„zdaniteľná osoba, ktorá nie je usadená v členskom štáte vrátenia dane“, je zdaniteľná osoba v zmysle článku 9 ods. 1 smernice 2006/112/ES, ktorá nie je usadená v členskom štáte vrátenia dane, ale ktorá je usadená na území iného členského štátu;

2.

„členský štát vrátenia dane“ je členský štát, v ktorom sa DPH uplatnila na zdaniteľnú osobu, ktorá nie je usadená v členskom štáte vrátenia dane, v súvislosti s tovarom alebo službami, ktoré jej dodali alebo poskytli iné zdaniteľné osoby v tomto členskom štáte, alebo v súvislosti s dovozom tovaru do tohto členského štátu;

3.

„obdobie vrátenia dane“ je obdobie uvedené v článku 16, na ktoré sa vzťahuje žiadosť o vrátenie dane;

4.

„žiadosť o vrátenie dane“ je žiadosť o vrátenie DPH uplatnenej v členskom štáte vrátenia dane na zdaniteľnú osobu, ktorá nie je usadená v členskom štáte vrátenia dane, v súvislosti s tovarom alebo službami, ktoré jej dodali alebo poskytli iné zdaniteľné osoby v tomto členskom štáte, alebo v súvislosti s dovozom tovaru do tohto členského štátu;

5.

„žiadateľ“ je zdaniteľná osoba, ktorá nie je usadená v členskom štáte vrátenia dane a ktorá podáva žiadosť o vrátenie dane.

Článok 3

Táto smernica sa vzťahuje na každú zdaniteľnú osobu, ktorá nie je usadená v členskom štáte vrátenia dane a ktorá spĺňa tieto podmienky:

a)

počas obdobia vrátenia dane nemala v členskom štáte vrátenia dane sídlo svojej ekonomickej činnosti ani stálu prevádzkareň, odkiaľ vykonávala podnikateľskú činnosť, alebo ak takéto sídlo ekonomickej činnosti alebo stála prevádzkareň neexistujú, nemala na tomto území svoje bydlisko alebo obvyklé miesto pobytu;

b)

počas obdobia vrátenia dane nedodávala žiaden tovar ani neposkytovala žiadne služby, ktoré sa považujú za dodané alebo poskytnuté v členskom štáte vrátenia dane, s výnimkou týchto transakcií:

i)

poskytovanie prepravných služieb a doplnkové služby pri preprave, ktoré sú oslobodené od dane podľa článkov 144, 146, 148, 149, 151, 153, 159 alebo 160 smernice 2006/112/ES;

ii)

dodanie tovaru a poskytnutie služieb osobe, ktorá je povinná platiť DPH v súlade s článkami 194 až 197 a článkom 199 smernice 2006/112/ES.

Článok 4

Táto smernica sa nevzťahuje na:

a)

sumy DPH, ktoré boli podľa právnych predpisov členského štátu vrátenia dane nesprávne vyfakturované;

b)

sumy DPH fakturované z dodania tovaru, ktorého dodanie je alebo môže byť oslobodené podľa článku 138 alebo článku 146 ods. 1 písm. b) smernice 2006/112/ES.

Článok 5

Každý členský štát vráti každej zdaniteľnej osobe, ktorá nie je usadená v členskom štáte vrátenia dane, DPH uplatnenú na tovar alebo služby, ktoré jej dodali alebo poskytli iné osoby zdaniteľné v tomto členskom štáte, alebo uplatnenú na dovoz tovaru do tohto členského štátu, ak sa tento tovar a služby používajú na účely týchto transakcií:

a)

transakcií uvedených v článku 169 písm. a) a b) smernice 2006/112/ES;

b)

transakcií osobe, ktorá je povinná platiť daň v súlade s článkami 194 až 197 a článkom 199 smernice 2006/112/ES tak, ako sa uplatňuje v členskom štáte vrátenie dane.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 6, na účely tejto smernice sa oprávnenie na vrátenie vstupnej dane stanoví podľa smernice 2006/112/ES tak, ako sa uplatňuje v členskom štáte vrátenia dane.

Článok 6

Aby zdaniteľná osoba, ktorá nie je usadená v členskom štáte vrátenia dane, bola oprávnená na vrátenie dane v členskom štáte vrátenia dane, musí uskutočňovať transakcie, pri ktorých vzniká právo na odpočítanie dane v členskom štáte usadenia.

Ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je usadená v členskom štáte vrátenia dane, uskutočňuje v členskom štáte usadenia transakcie, pri ktorých vzniká právo na odpočítanie dane, ako aj transakcie v členskom štáte usadenia transakcie, pri ktorých právo na odpočítanie dane v tomto členskom štáte nevzniká, členský štát vrátenia dane môže vrátiť len takú časť DPH v súlade s článkom 5, ktorá je pomerná k sume transakcií, pri ktorých právo na odpočítanie dane vzniká v súlade s článkom 173 smernice 2006/112/ES tak, ako sa uplatňuje v členskom štáte usadenia.

Článok 7

Na účely vrátenia DPH v členskom štáte vrátenia dane zasiela zdaniteľná osoba, ktorá nie je usadená v členskom štáte vrátenia dane, žiadosť o vrátenie dane v elektronickej forme členskému štátu vrátenia dane a podáva ju členskému štátu usadenia prostredníctvom elektronického portálu, ktorý tento členský štát vytvoril.

Článok 8

1.   Žiadosť o vrátenie dane obsahuje tieto informácie:

a)

meno a plnú adresa žiadateľa;

b)

elektronickú adresu;

c)

opis podnikateľskej činnosti žiadateľa, pre ktorú sa tovar a služby nadobúdajú;

d)

obdobie vrátenia dane, na ktoré sa žiadosť vzťahuje;

e)

vyhlásenie žiadateľa, že nedodal žiadny tovar ani neposkytol žiadne služby, ktoré sa považujú za dodané alebo poskytnuté v členskom štáte vrátenia dane počas obdobia vrátenia dane, s výnimkou transakcií uvedených v článku 3 písm. b) bodoch i) a ii);

f)

identifikačné číslo žiadateľa DPH alebo daňové registračné číslo;

g)

údaje o bankovom účte vrátane kódov IBAN a BIC.

2.   Okrem informácií uvedených v odseku 1 sa v žiadosti o vrátenie dane pre každý členský štát vrátenia dane a pre každú faktúru alebo dovozný doklad uvádzajú tieto údaje:

a)

meno a plná adresa dodávateľa;

b)

s výnimkou dovozu identifikačné číslo DPH alebo daňové registračné číslo dodávateľa pridelené členským štátom vrátenia dane v súlade s ustanoveniami článkov 239 a 240 smernice 2006/112/ES;

c)

s výnimkou dovozu predpona členského štátu vrátenia dane v súlade s článkom 215 smernice 2006/112/ES;

d)

dátum a číslo faktúry alebo dovozného dokladu;

e)

základ dane a výška DPH vyjadrené v peňažnej mene členského štátu vrátenia dane;

f)

výška odpočítateľnej DPH vypočítaná v súlade s článkom 5 a článkom 6 druhým pododsekom, vyjadrená v peňažnej mene členského štátu vrátenia dane;

g)

v prípade potreby odpočítateľná časť vypočítaná v súlade s článkom 6 a vyjadrená v percentách;

h)

druh nadobudnutého tovaru a služieb podľa kódov uvedených v článku 9.

Článok 9

1.   V žiadosti o vrátenie dane sa druh nadobudnutého tovaru a služieb vyjadruje pomocou týchto kódov:

1

=

pohonná látka;

2

=

nájom dopravných prostriedkov;

3

=

výdavky týkajúce sa dopravných prostriedkov (okrem tých, ktoré súvisia s tovarom a službami uvedenými pod kódmi 1 a 2);

4

=

cestné mýto a užívateľské poplatky;

5

=

cestovné náklady, napríklad cestovné na taxík, cestovné v prostriedkoch hromadnej dopravy;

6

=

ubytovanie;

7

=

jedlá, nápoje a reštauračné služby;

8

=

vstupné na veľtrhy a výstavy;

9

=

výdavky na luxusné predmety, zábavu a reprezentáciu;

10

=

iné.

Pri použití kódu 10 sa uvádza druh dodaného tovaru a poskytnutých služieb.

2.   Členský štát vrátenia dane môže požadovať, aby žiadateľ poskytol ďalšie informácie vo forme elektronických kódov v súvislosti s každým kódom uvedeným v odseku 1, pokiaľ sú tieto informácie nevyhnutné z dôvodu akýchkoľvek obmedzení práva na odpočítanie dane podľa smernice 2006/112/ES, tak, ako sa uplatňuje v členskom štáte vrátenia dane, alebo pokiaľ sú nevyhnutné pre vykonávanie príslušnej výnimky, ktorá je udelená členskému štátu vrátenia dane podľa článkov 395 alebo 396 uvedenej smernice.

Článok 10

Bez toho, aby boli dotknuté požiadavky na poskytnutie informácií podľa článku 20, členský štát vrátenia dane môže požadovať od žiadateľa, aby spolu so žiadosťou o vrátenie dane elektronicky predložil kópiu faktúry alebo dovozného dokladu, ak je základ dane vo faktúre alebo dovoznom doklade alebo jeho ekvivalent v národnej mene 1 000 EUR alebo viac. Ak sa faktúra týka pohonnej látky, stanovený prah je 250 EUR alebo jeho ekvivalent v národnej mene.

Článok 11

Členský štát vrátenia dane môže požadovať, aby žiadateľ poskytol opis jeho podnikateľskej činnosti prostredníctvom harmonizovaných kódov určených v súlade s článkom 34a ods. 3 druhým pododsekom nariadenia Rady (ES) č. 1798/2003 (6).

Článok 12

Členský štát vrátenia dane môže určiť jazyk alebo jazyky, v ktorých žiadateľ poskytuje informácie v žiadosti o vrátenie dane alebo prípadne ďalšie informácie.

Článok 13

Ak sa po podaní žiadosti o vrátenie dane upraví odpočítateľná časť v súlade s článkom 175 smernice 2006/112/ES, žiadateľ opraví sumu, o ktorú žiadal alebo ktorá sa mu už vrátila.

Oprava sa vykoná v žiadosti o vrátenie dane počas kalendárneho roka, ktorý nasleduje po dotknutom období, alebo ak žiadateľ v tomto kalendárnom roku žiadosť o vrátenie dane nepodá, podaním samostatného vyhlásenia prostredníctvom elektronického portálu, ktorý vytvoril členský štát usadenia.

Článok 14

1.   Žiadosť o vrátenie dane sa vzťahuje na tieto transakcie:

a)

nákup tovarov a služieb, ktorý bol fakturovaný počas obdobia vrátenia dane pod podmienkou, že daňová povinnosť vznikla pred fakturáciou alebo v čase fakturácie, alebo v súvislosti s ktorými daňová povinnosť vznikla počas obdobia vrátenia dane pod podmienkou, že nákup bol fakturovaný pred vznikom daňovej povinnosti;

b)

dovoz tovaru, ktorý sa uskutočnil počas obdobia vrátenia dane.

2.   Okrem transakcií uvedených v odseku 1 sa žiadosť o vrátenie dane môže vzťahovať aj na faktúry alebo dovozné doklady, ktoré nie sú zahrnuté do predchádzajúcich žiadostí o vrátenie dane a týkajú sa transakcií, ktoré sa uskutočnili počas príslušného kalendárneho roka.

Článok 15

1.   Žiadosť o vrátenie dane sa podáva členskému štátu usadenia najneskôr do 30. septembra kalendárneho roka, ktorý nasleduje po období vrátenia dane. Žiadosť sa považuje za podanú, len ak v nej žiadateľ uviedol všetky informácie požadované podľa článkov 8, 9 a 11.

2.   Členský štát usadenia bezodkladne elektronicky zašle žiadateľovi potvrdenie o prijatí.

Článok 16

Obdobie vrátenia dane nie je dlhšie ako jeden kalendárny rok ani kratšie ako tri kalendárne mesiace. Žiadosti o vrátenie dane sa však môžu vzťahovať na obdobie kratšie ako tri mesiace, ak toto obdobie predstavuje zvyšok kalendárneho roka.

Článok 17

Ak sa žiadosť o vrátenie dane vzťahuje na obdobie vrátenia dane, ktoré je kratšie ako jeden kalendárny rok, ale nie kratšie ako tri mesiace, suma DPH, ktorej vrátenie sa požaduje, nesmie byť menej ako 400 EUR alebo jej ekvivalent v národnej mene.

Ak sa žiadosť o vrátenie dane vzťahuje na obdobie vrátenia dane, ktorým je kalendárny rok alebo zvyšok kalendárneho roka, suma DPH musí byť najmenej 50 EUR alebo jej ekvivalent v národnej mene.

Článok 18

1.   Členský štát usadenia neodošle žiadosť členskému štátu vrátenia dane, ak sa počas obdobia vrátenia dane vzťahuje na žiadateľa v členskom štáte usadenia ktorákoľvek z nasledujúcich okolností:

a)

žiadateľ nie je zdaniteľnou osobou na účely DPH;

b)

žiadateľ iba dodáva tovar alebo iba poskytuje služby bez možnosti odpočítania DPH zaplatenej v predchádzajúcom štádiu podľa článkov 132, 135, 136, 371, článkov 374 až 377, článku 378 ods. 2 písm. a), článku 379 ods. 2 alebo článkov 380 až 390 smernice 2006/112/ES ES alebo ustanovení o rovnakých oslobodeniach od dane uvedených v Akte o pristúpení z roku 2005;

c)

na žiadateľa sa vzťahuje oslobodenie od dane pre malé podniky ustanovené v článkoch 284, 285 a 287 smernice 2006/112/ES;

d)

na žiadateľa sa vzťahuje spoločná úprava paušálnej dane pre poľnohospodárov ustanovená v článkoch 296 až 305 smernice 2006/112/ES.

2.   Členský štát usadenia elektronicky oznámi žiadateľovi svoje rozhodnutie prijaté podľa odseku 1.

Článok 19

1.   Členský štát vrátenia dane bezodkladne elektronicky oznámi žiadateľovi dátum, kedy mu bola doručená žiadosť.

2.   Členský štát vrátenia dane oznámi žiadateľovi svoje rozhodnutie o schválení alebo zamietnutí žiadosti o vrátenie dane do štyroch mesiacov od jej doručenia tomuto členskému štátu.

Článok 20

1.   Ak členský štát vrátenia dane usúdi, že nemá všetky potrebné informácie na prijatie rozhodnutia týkajúceho sa celej žiadosti alebo časti žiadosti o vrátenie dane, môže v rámci štvormesačnej lehoty uvedenej v článku 19 ods. 2 elektronicky požadovať dodatočné informácie, najmä od žiadateľa alebo príslušných orgánov členského štátu usadenia. Ak sa dodatočné informácie požadujú od iného subjektu, než je žiadateľ alebo príslušný orgán členského štátu, zasiela sa požiadavka prostriedkami elektronickej komunikácie, iba ak sú tieto prostriedky dostupné jej adresátovi.

Ak je to potrebné, členský štát vrátenia dane môže požiadať o ďalšie dodatočné informácie.

Informácie požadované v súlade s týmto odsekom môžu zahŕňať predloženie originálu alebo kópie príslušnej faktúry alebo dovozného dokladu, ak členský štát vrátenia dane má odôvodnené pochybnosti týkajúce sa platnosti alebo správnosti konkrétneho nároku. V takom prípade sa neuplatňuje prah uvedený v článku 10.

2.   Informácie požadované v súlade s odsekom 1 sa poskytnú členskému štátu vrátenia dane do jedného mesiaca od dátumu doručenia požiadavky osobe, ktorej sú určené.

Článok 21

Ak členský štát vrátenia dane požaduje dodatočné informácie, oznámi žiadateľovi svoje rozhodnutie o schválení alebo zamietnutí žiadosti o vrátenie dane do dvoch mesiacov od doručenia požadovaných informácií, alebo ak nedostal odpoveď na svoju požiadavku, do dvoch mesiacov od uplynutia lehoty ustanovenej v článku 20 ods. 2. Lehota, ktorá je k dispozícii na prijatie rozhodnutia týkajúceho sa celej žiadosti alebo časti žiadosti o vrátenie dane, je však vždy najmenej šesť mesiacov od dátumu doručenia žiadosti členskému štátu vrátenia dane.

Ak členský štát vrátenia dane požaduje ďalšie dodatočné informácie, oznámi žiadateľovi svoje rozhodnutie týkajúce sa celej žiadosti alebo časti žiadosti o vrátenie dane do ôsmich mesiacov od doručenia žiadosti tomuto členskému štátu.

Článok 22

1.   Ak sa žiadosť o vrátenie dane schváli, členský štát vrátenia dane vráti schválenú sumu najneskôr do 10 pracovných dní od uplynutia lehoty uvedenej v článku 19 ods. 2, alebo ak sa požadovali dodatočné alebo ďalšie dodatočné informácie, od uplynutia lehôt uvedených v článku 21.

2.   Vrátenie dane sa uskutoční v členskom štáte vrátenia dane alebo na žiadosť žiadateľa v ktoromkoľvek inom členskom štáte. V prípade, ak sa daň vracia v inom členskom štáte, členský štát vrátenia dane odpočíta od sumy, ktorá sa má vrátiť žiadateľovi, všetky bankové poplatky za prevod.

Článok 23

1.   V prípade, že sa celá žiadosť alebo časť žiadosti o vrátenie dane zamietne, členský štát vrátenia dane žiadateľovi spolu s rozhodnutím oznámi dôvody zamietnutia.

2.   Žiadateľ sa môže proti zamietavému rozhodnutiu o žiadosti o vrátenie dane odvolať na príslušné orgány členského štátu vrátenia dane spôsobom a v lehotách stanovených pre odvolania v prípade žiadostí o vrátenie dane predložených osobami, ktoré sú usadené v uvedenom členskom štáte vrátenia dane.

Ak sa podľa právnych predpisov členského štátu vrátenia dane neprijatie rozhodnutia o žiadosti o vrátenie dane v rámci lehôt stanovených v tejto smernici nepokladá za schválenie alebo zamietnutie žiadosti, sú všetky správne a súdne konania, ktoré sú v takejto situácii k dispozícii zdaniteľným osobám usadeným v tomto členskom štáte, rovnako prístupné žiadateľovi. Ak takéto konania nie sú k dispozícii, neprijatie rozhodnutia o žiadosti o vrátenie dane v týchto lehotách znamená, že žiadosť sa považuje za zamietnutú.

Článok 24

1.   Ak žiadateľ dosiahol vrátenie dane podvodným alebo iným nesprávnym spôsobom, príslušný orgán členského štátu vrátenia dane priamo podnikne kroky na vymáhanie súm, ktoré boli žiadateľovi nesprávne vyplatené, a akýchkoľvek pokút a úrokov uložených v súlade s postupom, ktorý sa uplatňuje v členskom štáte vrátenia dane, bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia o vzájomnej pomoci pri vymáhaní DPH.

2.   V prípade, že sa uložila správna pokuta alebo úrok, ale neboli ešte zaplatené, môže členský štát vrátenia dane pozastaviť akékoľvek ďalšie vrátenie dane dotknutej zdaniteľnej osobe až do výšky nezaplatenej sumy.

Článok 25

Členský štát vrátenia dane zohľadní akúkoľvek opravu vykonanú v súvislosti s predchádzajúcou žiadosťou o vrátenie dane v súlade s článkom 13 vo forme zníženia alebo zvýšenia sumy vrátenia dane, alebo ak bolo podané samostatné vyhlásenie, vo forme samostatnej platby alebo samostatného vymáhania.

Článok 26

Žiadateľ má od členského štátu vrátenia dane nárok na úrok zo sumy vrátenia dane, ktorá sa má žiadateľovi zaplatiť, ak sa daň vráti po poslednom dátume platby podľa článku 22 ods. 1.

Ak žiadateľ neposkytne požadované dodatočné alebo ďalšie dodatočné informácie členskému štátu vrátenia dane v rámci stanovenej lehoty, prvý odsek sa neuplatňuje. Neuplatňuje sa tiež, pokým sa dokumenty, ktoré sa majú predložiť elektronicky podľa článku 10, nedoručia členskému štátu vrátenia dane.

Článok 27

1.   Úrok sa počíta odo dňa nasledujúceho po poslednom dni platby vracanej dane podľa článku 22 ods. 1 do dňa, keď sa vracaná daň skutočne zaplatila.

2.   Úrokové sadzby zodpovedajú úrokovej sadzbe uplatniteľnej v súvislosti s vrátením DPH zdaniteľným osobám usadeným v členskom štáte vrátenia dane podľa vnútroštátnych právnych predpisov uvedeného členského štátu.

Ak neexistuje žiaden úrok podľa vnútroštátneho práva vo vzťahu k vráteniam dane usadeným zdaniteľným osobám, úrok, ktorý sa má vyplatiť, sa rovná úroku alebo podobnému poplatku, ktorý členský štát vrátenia dane uplatňuje na platby DPH omeškané zo strany zdaniteľných osôb.

Článok 28

1.   Táto smernica sa vzťahuje na žiadosti o vrátenie dane podané po 31. decembri 2009.

2.   Smernica 79/1072/EHS sa zrušuje s účinnosťou od 1. januára 2010. Jej ustanovenia sa však naďalej uplatňujú na žiadosti o vrátenie dane podané do 1. januára 2010.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu, okrem odkazov týkajúcich sa žiadostí o vrátenie dane podaných do 1. januára 2010.

Článok 29

1.   Členské štáty uvedú k 1. januáru 2010 do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 30

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 31

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 12. februára 2008

Za Radu

predseda

A. BAJUK


(1)  Ú. v. EÚ C 285 E, 22.11.2006, s. 122.

(2)  Ú. v. EÚ C 28, 3.2.2006, s. 86.

(3)  Ú. v. ES L 331, 27.12.1979, s. 11. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2006/98/ES (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 129).

(4)  Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2007/75/ES (Ú. v. EÚ L 346, 29.12.2007, s. 13).

(5)  Ú. v. EÚ C 321, 31.12.2003, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 264, 15.10.2003, s. 1.


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Komisia

20.2.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 44/29


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 19. decembra 2007

o štátnej pomoci týkajúcej sa náhrad pridelených v rámci dekrétu o hnojive (C 12/1999)

[oznámené pod číslom K(2007) 6777]

(Iba znenie vo francúzskom a holandskom jazyku je autentické.)

(2008/138/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 88 ods. 2,

Po vyzvaní zainteresovaných strán na predloženie pripomienok v súlade s uvedenými ustanoveniami (1),

keďže:

I.   POSTUP

(1)

Belgické orgány listom z 3. júla 1998 notifikovali uvedenú štátnu pomoc v súlade s článkom 88 ods. 3 Zmluvy o ES.

(2)

Komisia listom č. SG-Greffe (1999) D/2211 z 26. marca 1999 začala v súlade s článkom 88 ods. 2 Zmluvy o ES formálne zisťovanie. Belgicko na základe toho predložilo svoje pripomienky listom z 28. apríla 1999.

(3)

Komisia dostala pripomienky od zainteresovaných strán. Listom z 30. júna 1999 ich postúpila Belgicku, ktoré dostalo príležitosť reagovať na ne. Belgické orgány oznámili Komisii dodatočné informácie listami z 1. júna 1999, 27. júna 2000 a 23. júla 2001.

(4)

Listom z 12. marca 2007 Belgicko oznámilo Komisii, že ruší notifikované opatrenie. V uvedenom liste Belgicko potvrdilo, že pomoc nebola vyplatená.

II.   ZÁVER

(5)

Komisia v čase, keď dostala belgickú žiadosť o zrušenie notifikácie, ešte neprijala formálne rozhodnutie o predmetnej notifikácii. Za týchto okolností prijíma zrušenie notifikácie v zmysle článku 8 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 659/1999 z 22. marca 1999 ustanovujúceho podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES (2).

(6)

Formálne zisťovanie by sa preto v súlade s článkom 8 ods. 2 nariadenia (ES) č. 659/1999 malo uzatvoriť, keďže sa stalo bezpredmetným,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Formálne zisťovanie v súvislosti s pomocou týkajúcou sa náhrad pridelených v rámci dekrétu o hnojive sa týmto v súlade s článkom 8 ods. 2 nariadenia (ES) č. 659/1999 uzatvára.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Belgicku.

V Bruseli 19. decembra 2007

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES C 129, 8.5.1999, s. 2.

(2)  Ú. v. ES L 83, 27.3.1999, s. 1.


20.2.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 44/31


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 21. septembra 2007

o štátnej pomoci – Podpora investícií na racionalizáciu pestovania viniča v strmých svahoch v Porýní Falcku

[oznámené pod číslom K(2007) 4462]

(Len znenie v nemeckom jazyku je autentické)

(2008/139/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 88 ods. 2,

po vyzvaní zainteresovaných strán, aby predložili pripomienky v súlade s uvedenými ustanoveniami (1),

keďže:

I.   POSTUP

(1)

Nemecko listom z 30. septembra 1994, doručeným 7. októbra 1994, v súlade s článkom 93 ods. 3 (teraz článok 88) Zmluvy o ES notifikovalo štátnu pomoc.

(2)

Komisia listom č. SG (95) D/4615 zo 7. apríla 1995 začala v súlade s článkom 93 (teraz článok 88) ods. 2 Zmluvy o ES formálne zisťovanie (2). Nemecko na základe toho poskytlo svoje stanovisko listami z 29. mája 1995 a 24. júna 1996. Komisii neboli doručené žiadne pripomienky od zúčastnených tretích strán. Nemecké orgány oznámili Komisii dodatočné informácie listom z 1. júna 2007.

(3)

Listom z 24. júna 1996 Nemecko oznámilo, že ruší notifikáciu opatrenia. Na žiadosť Komisie takisto potvrdilo, že pomoc na investície nebola vyplatená.

II.   ZÁVER

(4)

Komisia v čase, keď Nemecko oznámilo zrušenie notifikácie, ešte nedospela k formálnemu rozhodnutiu o predmetnej notifikácii. Za týchto okolností prijíma zrušenie notifikácie v zmysle článku 8 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 659/1999 z 22. marca 1999 ustanovujúceho podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES (3).

(5)

Formálne zisťovanie by sa preto v súlade s článkom 8 ods. 2 nariadenia (ES) č. 659/1999 malo uzatvoriť, keďže sa stalo bezpredmetným,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Formálne zisťovanie v súvislosti so štátnou pomocou Podpora investícií na racionalizáciu pestovania viniča v strmých svahoch v Porýní-Falcku sa v súlade s článkom 8 ods. 2 nariadenia (ES) č. 659/1999 uzatvára.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Spolkovej republike Nemecko.

V Bruseli 21. septembra 2007

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES C 169, 5.7.1995, s. 12.

(2)  Ú. v. ES C 359, 11.12.1999, s. 27.

(3)  Ú. v. ES L 83, 27.3.1999.


20.2.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 44/32


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 21. decembra 2007

o štátnej pomoci na podporu investícií do sladovne (Maltacarrión, SA) v provincii Castilla y León (C 48/2005)

[oznámené pod číslom K(2007) 6897]

(Len text v španielskom jazyku je autentický)

(2008/140/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 88 ods. 2,

keďže:

I.   POSTUP

(1)

Španielske orgány listom z 1. decembra 2004 notifikovali uvedenú štátnu pomoc v súlade s článkom 88 ods. 3 Zmluvy o ES.

(2)

Komisia listom č. SG-Greffe (2005) D/207666 z 22. decembra 2005 začala v súlade s článkom 88 ods. 2 Zmluvy o ES (1) formálne zisťovanie. Španielsko na základe toho predložilo svoje pripomienky listom z 23. januára 2005.

(3)

Listom z 13. marca 2006 Španielsko oznámilo Komisii, že ruší notifikované opatrenie. V odpovedi na ďalšiu otázku Komisie španielske orgány listom z 5. mája 2006 potvrdili, že žiadna pomoc nebola vyplatená.

II.   ZÁVER

(4)

Komisia v čase, keď dostala španielsku žiadosť o zrušenie notifikácie, ešte neprijala formálne rozhodnutie o predmetnej notifikácii. Za týchto okolností prijíma zrušenie notifikácie v zmysle článku 8 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 659/1999 z 22. marca 1999 ustanovujúceho podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES (2).

(5)

Formálne zisťovanie by sa preto v súlade s článkom 8 ods. 2 nariadenia (ES) č. 659/1999 malo uzatvoriť, keďže sa stalo bezpredmetným.

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Formálne zisťovanie v súvislosti so štátnou pomocou na podporu investícií do sladovne (Maltacarrión, SA) v provincii Castilla y León sa v súlade s článkom 8 ods. 2 nariadenia (ES) č. 659/1999 uzatvára.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Španielskemu kráľovstvu.

V Bruseli 21. decembra 2007

Za Komisiu

Janez POTOČNIK

člen Komisie


(1)  Nepublikované, keďže španielske orgány oznámili zrušenie opatrenia pred tým, ako sa stihlo publikovať.

(2)  Ú. v. ES L 83 z 27.3.1999, s. 1


20.2.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 44/33


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 25. septembra 2007

o opatreniach C 47/2003 (ex NN 49/2003) uplatňovaných Španielskom v prospech spoločnosti Izar

[oznámené pod číslom K(2007) 4298]

(Iba španielske znenie je autentické)

(Text s významom pre EHP)

(2008/141/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 88 ods. 2 prvý pododsek,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore, a najmä na jej článok 62 ods. 1 písm. a),

po vyzvaní zainteresovaných strán, aby predložili pripomienky v súlade s uvedenými ustanoveniami (1) a so zreteľom na tieto pripomienky,

keďže:

I.   POSTUP

(1)

V marci 2000 Komisia získala informácie, že španielska štátna holdingová spoločnosť Sociedad Estatal de Participaciones Industriales („SEPI“) poskytla spoločnosti Repsol/Gas Natural („Repsol“) tri dodávateľské záruky na konštrukciu a dodávku troch LNG tankerov zadanú dvom štátnym lodeniciam, ktoré v tom čase patrili podniku Astilleros Españoles („AESA“) a ktoré boli následne prevedené na skupinu Izar. AESA a Izar boli v stopercentnom vlastníctve spoločnosti SEPI.

(2)

Komisia listom z dňa 9. júla 2003 oznámila Španielsku svoje rozhodnutie začať v súvislosti s troma nenotifikovanými opatreniami konanie podľa článku 88 ods. 2 zmluvy.

(3)

Španielske orgány predložili listami z dňa 5. augusta 2003 a 22. októbra 2003 svoje pripomienky k listu Komisie. Komisii boli v októbri 2003 a vo februári 2004 doručené pripomienky jednej zo zainteresovaných strán (Repsol). Komisia postúpila tieto pripomienky Španielsku, ktoré malo možnosť sa k nim vyjadriť. Pripomienky Španielska boli doručené listami z dňa 12. januára 2004 a 10. mája 2004.

(4)

V rámci dvoch rozhodnutí o štátnej pomoci, ktoré sa nevzťahujú na predmetné konanie (2) a ktoré boli prijaté v roku 2004 (t. j. po začatí konania vo veci formálneho zisťovania vo veci záruk na LNG tankery) Komisia dospela k záveru, že štátna pomoc vo výške 864 mil. EUR, ktorú poskytlo Španielsko spoločnosti Izar, nie je zlučiteľná so zmluvou a nariadila jej vrátenie.

(5)

Španielsko sa listom z dňa 5. augusta 2004 odvolalo na článok 296 zmluvy (3) s cieľom zachrániť vojenské aktivity lodenice pred predpokladaným bankrotom spoločnosti Izar, ktorý by bol dôsledkom uvedeného príkazu na vrátenie pomoci. Španielske orgány v následnej korešpondencii objasnili Komisii aj spôsob fungovania novej vojenskej lodenice, ktorá nahradila spoločnosť Bazán („Navantia“), zdôraznili svoje záväzky, pokiaľ ide o obavy z narušenia hospodárskej súťaže a navrhli spôsob kontroly týchto záväzkov.

(6)

Neuhradené príkazy na vrátenie pomoci v celkovej výške 1,2 mld. EUR (4) priviedli medzičasom spoločnosť Izar do stavu záporného vlastného kapitálu a technického bankrotu. Španielsko vzhľadom na túto skutočnosť uviedlo dňa 1. apríla 2005 civilné lodenice, ktoré ostali v spoločnosti Izar (t. j. lodenice mimo rámca novovytvorenej spoločnosti Navantia: Gijón, Sestao, Manises a Sevilla) do likvidácie a začalo s procesom privatizácie týchto lodeníc.

II.   OPIS OPATRENÍ POMOCI

(7)

Spoločnosť Repsol uzatvorila v roku 1999 s troma vlastníkmi lodí zmluvy, ktoré každému z troch majiteľov umožňovali prenajať si jeden tanker LNG a zároveň stanovili možnosť prenajatia dodatočného tankera v rámci dlhodobej zmluvy o prenájme.

(8)

Následne sa začali rokovania medzi vlastníkmi a konštruktérmi lodí, vrátane kórejskej lodenice, o konštrukcii troch LNG tankerov. Dňa 31. júla 2000 boli zadané tri zmluvy o konštrukcii LNG tankerov dvom štátnym španielskym lodeniciam, ktoré boli práve prevedené spoločnosťou AESA na spoločnosť Izar (5), a následne boli podpísané konečné zmluvy o konštrukcii lodí.

(9)

Spoločnosť AESA podpísala toho istého dňa ku každej zmluve o konštrukcii lodí dodatočnú klauzulu, na základe ktorej sa zaviazala odškodniť spoločnosť Repsol za všetky osobitné náklady, ktoré by jej vznikli, ak by lode neboli dodané v súlade so zmluvnými podmienkami z dôvodov, za ktoré by niesli zodpovednosť lodenice.

(10)

Toho istého dňa (31. júla 2000) poskytla spoločnosť SEPI spoločnosti Repsol dodávateľské záruky na všetky tri zmluvy o konštrukcii lodí, ktoré kryjú rovnaké škody a ujmy, za ktoré sa spoločnosť AESA zaviazala odškodniť spoločnosť Repsol (6). Maximálna výška strát bola stanovená na 180 mil. EUR na loď, čo zodpovedá maximálnej celkovej strate vo výške 540 mil. EUR. Záruky boli poskytnuté na obdobie od 31. júla 2000 do uplynutia 12 mesiacov od dodávky každej lode (7).

III.   DÔVODY NA ZAČATIE KONANIA

(11)

V rozhodnutí z dňa 9. júla 2003 o začatí konania vo veci formálneho zisťovania („rozhodnutie o začatí konania“) dospela Komisia k záveru, že tri opatrenia pomoci predstavujú štátnu pomoc v zmysle článku 87 ods. 1 zmluvy a spochybnila ich zlučiteľnosť so spoločným trhom. Komisia sa domnieva, že príjemcami pomoci boli lodenice, nevylúčila však ani možnosť, že z pomoci mohla mať výhody aj spoločnosť Repsol. Rozhodla, že do konania podľa článku 88 ods. 2 zmluvy by sa mala zahrnúť aj spoločnosť Repsol, aby bolo možné predložiť dodatočné informácie, ktoré by tieto pochybnosti odstránili.

IV.   PRIPOMIENKY DORUČENÉ PO ZAČATÍ KONANIA VO VECI FORMÁLNEHO ZISŤOVANIA

(12)

Spoločnosť Repsol vo svojich pripomienkach zdôrazňuje potrebu rozlíšiť jej pozíciu ako zmluvného príjemcu záruk a akékoľvek údajné výhody vyplývajúce zo štátnej pomoci. Spoločnosť Repsol uvádza:

Záruky poskytnuté spoločnosťou SEPI zahŕňali výhody, na ktoré mala spoločnosť Repsol podľa občianskeho a obchodného zákonníka nárok. Záruky zodpovedali jej pozícii veriteľa voči vlastníkom lodí, spoločnosti Izar a lodeniciam. Spoločnosť Repsol nebola povinná zaplatiť žiadnu odplatu za záruky, pretože na trhu nie je bežné, aby spoločnosti, ktorým bola poskytnutá záruka na dodržanie zmluvných podmienok, museli za túto záruku zaplatiť.

Záruky okrem toho neposkytli spoločnosti Repsol žiadne ekonomické výhody v zmysle článku 87 ods. 1 zmluvy. Podobne ako záruky získané od materských spoločností vlastníkov lodí, aj protizáruky spoločnosti SEPI zaručovali iba dodržanie podmienok zmlúv o prenájme lodí a zmlúv o konštrukcii lodí, čo by spoločnosti Repsol umožnilo dodržať zmluvy o preprave LNG podpísané s inými stranami.

Spoločnosť Repsol by okrem záruk od spoločnosti Izar požadovala ďalšie záruky, a to bez ohľadu na to, či by boli poskytnuté spoločnosťou SEPI alebo iným subjektom. Tieto záruky sú vzhľadom na veľkosť a riziká investície a obchodné záväzky v súlade s trhovou praxou nevyhnutné.

(13)

Pokiaľ ide o pozíciu spoločnosti Repsol, pripomienky Španielska sa zhodujú s uvedenými argumentmi. Španielske orgány dospeli preto k záveru, že spoločnosť Repsol nemožno považovať za príjemcu štátnej pomoci.

V.   POSÚDENIE

(14)

Jedným z dôvodov rozhodnutia o začatí konania bolo určiť príjemcu akejkoľvek štátnej pomoci zahrnutej do dodávateľských záruk poskytnutých spoločnosťou SEPI.

(15)

Komisia poznamenáva, že podľa občianskeho zákonníka je poskytovateľ tovaru alebo služieb zodpovedný za plnenie zmluvy podpísanej s odberateľom. Zodpovednosť sa vzťahuje tak na kvalitu produktu, ako aj na dodávku v dohodnutom termíne. Ak teda zmluvná dohoda nie je dodržaná a odberateľ utrpí v dôsledku toho stratu alebo škodu, môže žiadať náhradu. V predmetnom prípade by náhradu znášala lodenica alebo jej materská spoločnosť Izar.

(16)

V tejto súvislosti sa zdá, že spoločnosť Repsol, ktorá prenajala lode vyrobené (lodenicami, ktoré sú vlastnené) spoločnosťou Izar, bola voči vlastníkom lodí a spoločnosti Izar v pozícii veriteľa. Z toho dôvodu ju na základe zmlúv o prenájme a konštrukcii lodí, vrátane dodatočnej klauzuly, nemožno považovať za zodpovednú.

(17)

Vzhľadom na uvedené a v súlade s pripomienkami spoločnosti Repsol a Španielska dospela Komisia k záveru, že spoločnosť Repsol nemožno považovať za príjemcu pomoci, pretože nezískala žiadne výhody, na ktoré by podľa základných ustanovení občianskeho a obchodného zákonníka nebola oprávnená.

(18)

Komisia sa domnieva, že pokiaľ ide o uplatňovanie troch rozhodnutí o vrátení pomoci zo strany Španielska, dobrovoľná likvidácia majetku spoločnosti Izar bola primeraná. Predovšetkým sa domnieva, že záväzky a kroky Španielska boli z hľadiska zabránenia narušeniu hospodárskej súťaže dostatočné.

(19)

Komisia zároveň zastáva názor, že Španielsko úspešne uskutočnilo ponukové konanie na predaj štyroch civilných lodeníc, ktoré prebehlo otvoreným a transparentným spôsobom bez podmienok. Konkrétne dňa 3. novembra 2006 povolila rada ministrov predaj lodeníc Sestao, Gijón a Sevilla úspešným uchádzačom. Zmluvy o privatizácii boli podpísané dňa 30. novembra 2006. V súvislosti so zvyšnou lodenicou (Manises) sa dospelo k záveru, že maximálne využitie likvidačnej hodnoty bolo možné dosiahnuť zatvorením lodenice a prevodom majetku na spoločnosť SEPI.

(20)

V dôsledku likvidácie a predaja ukončila spoločnosť Izar definitívne všetky hospodárske aktivity. Jediným dôvodom, prečo spoločnosť Izar stále existuje, je dokončenie úloh spojených s ukončením činnosti, predovšetkým s ukončením pracovných zmlúv zamestnancov. Po dokončení týchto úloh pôjde spoločnosť Izar do likvidácie. Tieto činnosti však nemajú taký charakter, ktorý by oprávňoval uplatňovanie pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v zmluve. Z tohto dôvodu sa Komisia domnieva, že ak predmetné opatrenia priniesli spoločnosti Izar výhodu a viedli k narušeniu hospodárskej súťaže, toto narušenie skončilo v momente ukončenia hospodárskych aktivít spoločnosti a zatvorením jej lodeníc. Za týchto okolností by rozhodnutie Komisie o klasifikácii týchto opatrení ako pomoci a o ich prípadnej zlučiteľnosti nemalo žiaden praktický význam.

(21)

Z tohto dôvodu je konanie vo veci formálneho zisťovania podľa článku 88 ods. 2 zmluvy už bezpredmetné.

VI.   ZÁVER

(22)

Na základe uvedeného Komisia konštatuje, že spoločnosť Repsol nemožno považovať za príjemcu spornej pomoci a že konanie voči lodeniciam spoločnosti Izar je bezpredmetné.

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Konanie vo veci formálneho zisťovania podľa článku 88 ods. 2 zmluvy je zastavené.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Španielsku.

V Bruseli 25. septembra 2007

Za Komisiu

Neelie KROES

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ C 209, 4.7.2003, s. 24.

(2)  Veci C 38/2003 a C 40/2000.

(3)  Tento článok umožňuje členským štátom „prijať opatrenia, ktoré pokladá za nevyhnutné na ochranu základných záujmov vlastnej bezpečnosti a ktoré sú späté s výrobou zbraní, munície a bojového materiálu a obchodu s nimi“.

(4)  Okrem dvoch rozhodnutí z roku 2004 sa od spoločnosti Izar požadovalo na základe staršieho rozhodnutia z roku 1999 (vec C 3/99) vrátenie ďalších 111 mil. EUR.

(5)  Spoločnosť AESA predala dňa 20. júla 2000 spoločnosti Izar dve lodenice zodpovedné za konštrukciu LNG tankerov. Španielske orgány listom z dňa 13. februára 2003 potvrdili, že spoločnosť Izar prevzala zodpovednosť za záväzky spoločnosti AESA týkajúce sa zmlúv o konštrukcii lodí.

(6)  Podľa podmienok záruky by spoločnosť SEPI odškodnila spoločnosť Repsol na prvé požiadanie za všetky priame a nepriame náklady a následné straty, ktoré by spoločnosti Repsol vznikli, ak by lode neboli dodané v súlade so zmluvnými podmienkami z dôvodov, za ktoré by niesla zodpovednosť spoločnosť Izar.

(7)  V súlade so zmluvami o konštrukcii lodí mali byť lode dodané 15. septembra 2003, 15. decembra 2003 a 15. marca 2004.


20.2.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 44/36


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo dňa 25 septembra 2007

o štátnej pomoci C 32/2006 (ex N 179/2006) poskytnutej Poľskom spoločnosti Huta Cynku Miasteczko Śląskie SA

[oznámené pod číslom K(2007) 4310]

(Iba poľské znenie je autentické)

(Text s významom pre EHP)

(2008/142/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 88 ods. 2 prvý pododsek,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore, a najmä na jej článok 62 ods. 1 písm. a),

po vyzvaní zainteresovaných strán, aby predložili pripomienky (1) v súlade s uvedenými ustanoveniami a so zreteľom na tieto pripomienky,

keďže:

I.   POSTUP

(1)

Dňa 17. marca 2006 Poľsko notifikovalo pomoc na reštrukturalizáciu spoločnosti Huta Cynku Miasteczko Śląskie SA (ďalej len „HCM“). Táto notifikácia sa uskutočnila po vydaní rozhodnutia Komisie, v ktorom Komisia nevyjadrila výhrady k pomoci na záchranu spoločnosti HCM vo forme poskytnutia záruky k úveru vo výške 11,8 mil. PLN (3,12 mil. EUR (2).

(2)

Dňa 19. júla 2006 Komisia prijala rozhodnutie vo veci začatia konania podľa článku 88 ods. 2 Zmluvy o ES, pokiaľ ide o notifikovanú pomoc, z dôvodu pochybností o jej zlučiteľnosti so spoločným trhom. Rozhodnutie Komisie vo veci začatia konania bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 30. augusta 2006 (3). Komisia vyzvala zainteresované strany, aby predložili pripomienky týkajúce sa opatrení pomoci. Neboli predložené žiadne pripomienky.

(3)

Dňa 18. septembra 2006 Poľsko predložilo neúplnú odpoveď k začatiu konania. Listom z 23. mája 2007 Poľsko informovalo Komisiu o stiahnutí notifikácie.

II.   PODROBNÝ OPIS POMOCI

1.   Príjemca pomoci

(4)

HCM je štátny podnik založený v roku 1966. Pôsobí na trhu výroby a metalurgického spracovania neželezných kovov (výroba zinku a olova). V roku 2004 mal podnik 51 % podiel na poľskom trhu rafinovaného zinku a 3 % podiel na európskom trhu. Podnik zamestnáva približne 1 100 zamestnancov a nachádza sa v regióne oprávnenom na regionálnu pomoc podľa článku 87 ods. 3 písm. a) Zmluvy o ES.

2.   Opatrenia pomoci

(5)

Poľské orgány informovali Komisiu, že Agencja Rozwoju Przemysłu SA (ďalej len „ARP“) plánuje poskytnúť úver na obdobie piatich rokov vo výške 21,8 mil. PLN (5,76 mil. EUR). Úver sa mal začať splácať po uplynutí roku odo dňa poskytnutia úveru. Úver mal byť založený na premenlivej úrokovej sadzbe zodpovedajúcej referenčnej sadzbe Komisie. Suma 10 mil. PLN (2,64 mil. EUR) mala byť určená na investície spojené s technologickou reštrukturalizáciou. Zvyšných 11,8 mil. PLN (3,11 mil. EUR) malo byť určených na financovanie splátky úveru na záchranu podniku, t.j. úveru zaručeného ARP.

(6)

Poľsko informovalo Komisiu o úmysle podpísať dohodu s veriteľmi na účely znovunadobudnutia ziskovosti podniku. Veritelia s pohľadávkami voči spoločnosti HCM vo výške 65,3 mil. PLN (15,9 mil. EUR) boli preto rozdelení do skupín podľa výšky vymáhaných súm a záruk, ktorými disponujú. Dohoda s veriteľmi predpokladá predovšetkým odklad splátok súkromných a verejnoprávnych pohľadávok na obdobie niekoľkých rokov. Na tento účel sa vytvorili rôzne skupiny podľa záruk. V závislosti od skupiny boli splátky pohľadávok odložené na určitú dobu.

3.   Dôvody na začatie konania

(7)

Poľské orgány notifikovali uvedený úver ako štátnu pomoc v zmysle článku 87 ods. 1 Zmluvy o ES.

(8)

Komisia prijala rozhodnutie vo veci začatia konania podľa článku 88 ods. 2 Zmluvy o ES vzhľadom na pochybnosti, či boli splnené všetky podmienky platné v danom čase, umožňujúce schválenie pomoci na reštrukturalizáciu, ktoré sú uvedené v usmerneniach Spoločenstva o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach (4) (ďalej len „usmernenia“), a najmä či:

a)

plány reštrukturalizácie by viedli k obnoveniu dlhodobej životaschopnosti príjemcu pomoci, nakoľko reštrukturalizácia zahŕňala najmä finančnú reštrukturalizáciu a jej základom bola dohoda s veriteľmi, ktorá v deň začatia konania nebola podpísaná. Okrem toho nebol dostatočne preskúmaný problém veľkého vplyvu zmien výmenného kurzu na finančné výsledky spoločnosti,

b)

vlastný vklad príjemcu pomoci na pokrytie nákladov na reštrukturalizáciu bol značný,

c)

kompenzačné opatrenia boli postačujúce, keďže spočívali v znížení výrobných kapacít len o 0,7 %.

(9)

Komisia navyše mala pochybnosti, či dohoda s veriteľmi neobsahovala prvky štátnej pomoci.

III.   PRIPOMIENKY POĽSKA

(10)

Poľské orgány informovali Komisiu, že spoločnosť HCM po začatí konania úspešne uzavrela dohodu s veriteľmi.

(11)

Poľské orgány okrem toho informovali Komisiu o tom, že podnik sa medzitým stal ziskovým [v prvej polovici roka 2006 dosiahol čistý zisk vo výške 10,3 mil. PLN (približne 2,72 mil. EUR)], zlepšila sa likvidita podniku a podnik dokáže získať financovanie na trhu. Vzhľadom na skutočnosť, že úver so zárukou už pre podnik nebol prínosom, Poľsko stiahlo notifikáciu týkajúcu sa opatrenia uvedeného v odôvodnení 6. Podnik okrem toho splatil úver, ku ktorému mu bola poskytnutá záruka v rámci štátnej pomoci na záchranu spoločnosti. Záruka poskytnutá ako pomoc na záchranu spoločnosti sa v dôsledku toho stala bezpredmetnou.

IV.   POSÚDENIE

(12)

Podľa článku 8 nariadenia Rady (ES) č. 659/1999 z 22. marca 1999 ustanovujúceho podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES (5), členské štáty môžu po začatí konania vo veci formálneho zisťovania stiahnuť notifikáciu v primeranom čase pred prijatím rozhodnutia Komisie vo veci pomoci. Komisia v takom prípade konanie uzavrie rozhodnutím bez posúdenia.

(13)

Poľsko stiahlo notifikáciu týkajúcu sa opatrenia štátnej pomoci, uvedeného v odôvodnení 6. Na účely uzavretia konania v zmysle článku 88 ods. 2 Zmluvy o ES však Komisia musí posúdiť, či dohoda s veriteľmi, uvedená v odôvodnení 6, neobsahuje prvky štátnej pomoci.

(14)

Komisia uznáva, že dohoda s veriteľmi nepredstavuje štátnu pomoc, keďže spĺňa kritériá testu súkromného veriteľa a keďže sa týka odkladu splátok pohľadávok, čo je pre veriteľov výhodnejšie v porovnaní s likvidáciou spoločnosti HCM. Ako vyplýva z ustálenej judikatúry, verejnoprávny veriteľ bude posudzovať výhody plynúce zo získania sumy navrhnutej v rámci reštrukturalizácie a sumy, ktorú by mohol získať v rámci likvidácie firmy; nemožno preto hovoriť o výhodách a v dôsledku toho o štátnej pomoci, ak by reštrukturalizácia priniesla vyššie peňažné príjmy ako likvidácia (6). Z preskúmania predloženého poľskými orgánmi vyplýva, že aj keby odklad viedol k strate prostriedkov, pri výpočte bežnej čistej hodnoty by to pre verejnoprávnych veriteľov aj naďalej predstavovalo lepšie riešenie než likvidácia podniku. Vďaka dohode budú môcť veritelia získať priemerne 75,7 % svojich nárokov, menej uprednostnení získajú 72,9 %, čo stále predstavuje viac, než by mohli získať v prípade likvidácie, čo sa podľa preskúmania odhaduje na 64,8 %. Komisia okrem toho nevidí dôvody na potvrdenie nevýhodného zaobchádzania s verejnoprávnymi veriteľmi v porovnaní so súkromnými veriteľmi, keďže s veriteľmi rovnakej kategórie sa zaobchádzalo rovnako.

(15)

Notifikácia plánu reštrukturalizácie umožnila udržať pomoc na záchranu spoločnosti po dobu dlhšiu než šesť mesiacov. Poľsko však neskôr svoju notifikáciu stiahlo. V bode 26 usmernení sa jednoznačne stanovuje, že predloženie plánu reštrukturalizácie je nevyhnutnou podmienkou (sine qua non) predĺženia pomoci na záchranu podniku. V prípade stiahnutia už predloženého plánu reštrukturalizácie sa preto predĺženie pomoci na záchranu spoločnosti musí zastaviť (7). Táto podmienka bola v danom prípade zachovaná, keďže podnik splatil úver, ku ktorému štát poskytol záruku.

V.   ZÁVER

(16)

Komisia prijíma rozhodnutie vo veci uzavretia konania vo veci formálneho zisťovania podľa článku 88 ods. 2 Zmluvy o ES vo veci notifikovaného opatrenia pomoci, pretože Poľsko stiahlo svoju notifikáciu a neposkytlo protiprávne žiadnu pomoc.

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Opatrenie pomoci pre spoločnosť HCM, ktoré Poľsko plánovalo prijať vo forme úveru vo výške 21,8 mil. PLN (5,76 mil. EUR), bolo stiahnuté po začatí konania vo veci formálneho zisťovania zo strany Komisie. Konanie vo veci formálneho zisťovania týkajúce sa tohto opatrenia sa preto stáva bezpredmetné.

Článok 2

Pokiaľ ide o dohodu s veriteľmi Komisia prijíma, že dohoda nepredstavuje štátnu pomoc v zmysle článku 87 ods. 1 Zmluvy o ES.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené Poľskej republike.

V Bruseli 25. septembra 2007

Za Komisiu

Neelie KROES

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ C 207, 30.8.2006, s. 5.

(2)  Všetky sumy uvedené poľskými orgánmi v poľských zlotých (PLN) boli prepočítané na euro (EUR) podľa kurzu z dňa 22. júna 2007, t. j. 1 EUR = 3,7865 PLN.

(3)  Pozri poznámku pod čiarou č. 1.

(4)  Ú. v. EÚ C 244, 1.10.2004, s. 2.

(5)  Ú. v. ES L 83, 27.3.1999, s. 1.

(6)  Pozri vec C-342/96 Španielsko proti Európskej komisii, odôvodnenie 46; vec C-256/97 DMT, odôvodnenie 24; vec T-152/99 Hamsa, odôvodnenie 168.

(7)  C(2007)1405 v konečnom znení je k dispozícii na adrese http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/ii/by_case_nr_c2005_0030.html#32