ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 32

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
6. februára 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 104/2008 z 5. februára 2008, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 105/2008 z 5. februára 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o intervenciu na trhu s maslom

3

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2008/96/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 20. decembra 2007, ktorým sa udeľuje výnimka, o ktorú požiadalo Belgicko, pokiaľ ide o región Valónsko, na základe smernice Rady 91/676/EHS o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov [oznámené pod číslom K(2007) 6643]

21

 

 

2008/97/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 30. januára 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 93/52/EHS, pokiaľ ide o vyhlásenie, že určité správne oblasti Talianska sú úradne bez výskytu brucelózy (B. melitensis), a rozhodnutie 2003/467/ES, pokiaľ ide o vyhlásenie, že určité správne oblasti Talianska sú úradne bez výskytu tuberkulózy hovädzieho dobytka a brucelózy hovädzieho dobytka a že určité správne oblasti Poľska sú úradne bez výskytu enzootickej bovinnej leukózy [oznámené pod číslom K(2008) 324]  ( 1 )

25

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k rozhodnutiu Komisie 2007/361/ES zo 4. mája 2007 o určení nadbytočných zásob poľnohospodárskych produktov iných ako cukor a o finančných dosahoch ich odstránenia v súvislosti s pristúpením Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska (Ú. v. EÚ L 138, 30.5.2007)

31

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

6.2.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 32/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 104/2008

z 5. februára 2008,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007 ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovacia a zéleniny (1), najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 1580/2007 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 6. februára 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. februára 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 5. februára 2008, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

IL

143,2

JO

84,0

MA

41,7

SN

192,7

TN

111,3

TR

92,2

ZZ

110,9

0707 00 05

EG

201,7

JO

202,1

MA

52,1

TR

112,7

ZZ

142,2

0709 90 70

MA

56,6

TR

125,0

ZA

79,4

ZZ

87,0

0709 90 80

EG

191,8

ZZ

191,8

0805 10 20

EG

45,6

IL

58,4

MA

64,2

TN

51,4

TR

70,3

ZZ

58,0

0805 20 10

IL

107,2

MA

102,6

TR

101,8

ZZ

103,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

84,5

EG

62,2

IL

74,7

JM

97,0

MA

134,9

PK

46,3

TR

76,1

US

60,6

ZZ

79,5

0805 50 10

EG

63,7

IL

120,5

MA

81,7

TR

113,4

ZZ

94,8

0808 10 80

CA

87,1

CN

75,1

MK

39,9

US

113,1

ZZ

78,8

0808 20 50

CN

49,0

US

111,5

ZA

96,5

ZZ

85,7


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ označuje „iné miesto pôvodu“.


6.2.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 32/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 105/2008

z 5. februára 2008,

ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o intervenciu na trhu s maslom

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1), a najmä na jeho články 10 a 40,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 2771/1999 (2) sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o intervenciu na trhu s maslom a smotanou. Nariadením Rady (ES) č. 1152/2007 z 26. septembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1255/1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (3), sa zmenili a doplnili ustanovenia týkajúce sa intervencie a súkromného skladovania masla a smotany. Vzhľadom na tieto nové opatrenia a získané skúsenosti je vhodné zmeniť a doplniť a v prípade potreby aj zjednodušiť podrobné pravidlá, ktorými sa riadi intervencia na trhu s maslom a smotanou. V záujme jasnosti je preto potrebné zrušiť nariadenie (ES) č. 2771/1999 a nahradiť ho novým nariadením.

(2)

V článku 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1255/1999 sa ustanovujú kritériá, na základe ktorých sa maslo musí kupovať za pevne určené ceny alebo prostredníctvom výzvy na predloženie ponuky a za týchto okolností sa má nákup pozastaviť. V súvislosti s nákupom by sa mali zabezpečiť praktické opatrenia. S cieľom zabezpečiť dosiahnutie súladu s požiadavkami týkajúcimi sa kvality a prezentácie masla v čase predloženia ponuky a po jeho uskladnení treba od predajcov na tento účel vyžadovať predloženie záväzku v písomnej forme spolu s ich ponukou. K ponukám by sa takisto mala pripojiť zábezpeka, aby sa zaručilo, že sa ponuka dodrží a že maslo požadovanej kvality sa dodá v lehotách, ktoré sa majú ustanoviť.

(3)

Aby bolo maslo oprávnené na intervenciu, malo by spĺňať požiadavky ustanovené v článku 6 nariadenia (ES) č. 1255/1999, ako aj podmienky kvality a prezentácie, ktoré sa musia definovať. Analytické metódy a podrobné pravidlá, ktorými sa riadi kontrola kvality, by sa mali takisto špecifikovať, a ak si to situácia vyžaduje, právne predpisy Spoločenstva by mali obsahovať ustanovenia týkajúce sa kontrol rádioaktivity v masle, pričom sa musí stanoviť jej maximálna úroveň. Členské štáty by však mali mať možnosť povoľovať systém samokontroly, ktorý podlieha určitým podmienkam.

(4)

Na zabezpečenie plynulého vykonávania intervenčných opatrení je potrebné, aby sa špecifikovali podmienky schvaľovania výrobných podnikov a overovania ich dodržiavania. Na zabezpečenie účinnosti opatrení by sa mali vypracovať ustanovenia pre kroky, ktoré treba uskutočniť, ak sa tieto podmienky nedodržiavajú. Keďže môže maslo nakupovať príslušný orgán iného členského štátu, ako je štát, na ktorého území bolo maslo vyrobené, príslušný orgán, ktorý kupuje maslo, by mal byť v takýchto prípadoch schopný overiť skutočnosť, či bol dosiahnutý súlad s podmienkami týkajúcimi sa kvality a prezentácie.

(5)

V článku 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1255/1999 sa stanovuje, že nákup sa musí realizovať prostredníctvom postupu verejného obstarávania. Komisia sa môže rozhodnúť pozastaviť intervenčný nákup, keď sa dosiahne určité množstvo ponúkané na intervenciu. Aby Komisia bola v takej situácii, v ktorej môže prijať takéto rozhodnutie, mali by sa pre ňu prijať ustanovenia na monitorovanie množstva masla ponúkaného na verejnú intervenciu.

(6)

Po dosiahnutí týchto množstiev môže Komisia rozhodnúť aj o nákupe prostredníctvom stáleho postupu verejného obstarávania. Mali by sa určiť príslušné podrobné pravidlá. Výzvy na predloženie ponuky by sa mali uverejňovať v Úradnom vestníku Európskej únie tak, aby sa zabezpečilo, že so všetkými zainteresovanými stranami v rámci Spoločenstva sa bude zaobchádzať rovnako. Mali by sa definovať podrobné údaje ponuky, predovšetkým minimálne množstvo, lehoty na predkladanie a maximálna nákupná cena.

(7)

Mala by existovať možnosť zaručiť kvalitu masla a nákupné podmienky formou kontrol v rôznych etapách skladovania. Nedosiahnutie súladu s týmito požiadavkami by nemalo predstavovať dodatočnú záťaž pre rozpočet Spoločenstva. Z tohto dôvodu by sa mali prijať ustanovenia týkajúce sa povinností prevádzkovateľa vziať neštandardné maslo naspäť, pričom bude povinný znášať vzniknuté náklady na skladovanie.

(8)

Povinnosti členských štátov by mali byť špecifikované na účely správneho riadenia skladových zásob tak, že bude presne stanovená maximálna vzdialenosť miesta skladovania a náklady, ktoré sa musia v prípade prekročenia tejto vzdialenosti znášať. Musí sa predovšetkým vyžadovať prístup ku skladovým zásobám, určenie šárž a poistenie skladovaného masla proti rizikám. Aby sa zabezpečila jednotná frekvencia a úroveň kontrol, je potrebné bližšie určiť povahu a počet inšpekcií skladovacích priestorov, ktoré vykonajú vnútroštátne orgány.

(9)

Riadne hospodárenie s intervenčnými zásobami si vyžaduje, aby sa maslo opätovne predalo ihneď po tom, ako sa nájdu odbytiská. Aby bolo možné zabezpečiť lepšie riadenie množstiev a zabrániť destabilizácii trhu, predajná cena by mala byť stanovená na základe postupu verejného obstarávania. Mali by sa stanoviť podmienky predaja, pri ktorých sa vyžaduje zloženie zábezpeky, a to najmä pokiaľ ide o lehoty na úhradu. S cieľom uspokojiť dopyt by uchádzači mali mať možnosť rozlišovať vo svojej ponuke medzi maslom zo sladkej smotany a maslom z kyslej smotany a pevne určená predajná cena sa môže meniť podľa miesta, na ktorom sa maslo ponúka na predaj.

(10)

V článku 6 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1255/1999 sa ustanovuje pomoc poskytovaná pre súkromné skladovanie masla. Aby sa zabezpečila možnosť riadneho sledovania opatrení, malo by sa prijať ustanovenie pre zmluvu a súbor špecifikácií týkajúcich sa podmienok skladovania. Z toho istého dôvodu by sa mali ustanoviť aj podrobné pravidlá týkajúce sa dokumentácie, účtovníctva a frekvencie kontrol a postupov pri inšpekciách, najmä pokiaľ ide o požiadavky ustanovené v článku 6 ods. 3. S cieľom uľahčiť kontroly prítomnosti masla skladovaného na základe zmlúv o súkromnom skladovaní by sa malo prijať ustanovenie, podľa ktorého sa maslo musí vyskladniť v celých skladovaných množstvách, pokiaľ členský štát nepovolí prepustenie menšieho množstva.

(11)

Na zabezpečenie dôkladného riadenia programu súkromného skladovania je vhodné každoročne stanoviť výšku pomoci. Dátumy uskladnenia a dátumy, keď je možné vyskladnenie, doby skladovania a výšky pomoci môžu byť predmetom zmeny, pričom sa zohľadňuje situácia na trhu.

(12)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

ROZSAH PÔSOBNOSTI

Článok 1

1.   V tomto nariadení sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania intervenčných opatrení v sektore mlieka a mliečnych výrokov tak, ako sa uvádza v článku 6 nariadenia (ES) č.1255/1999:

a)

verejné skladovanie:

i)

nákup masla:

za pevne určené ceny,

prostredníctvom verejného obstarávania;

ii)

predaj masla;

b)

pomoc na súkromné skladovanie masla.

2.   Na účely tohto nariadenia sa belgicko-luxemburská ekonomická únia považuje za jeden členský štát.

3.   Na účely tohto nariadenia „príslušný orgán“ znamená platobnú agentúru, prípadne orgán určený platobnou agentúrou tak, ako sa to uvádza v článku 6 nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005 (4).

KAPITOLA II

VEREJNÉ SKLADOVANIE

ODDIEL 1

Podmienky nákupu masla

Článok 2

Príslušný orgán nakupuje iba maslo, ktoré spĺňa požiadavky stanovené v článku 6 ods. 2 prvom pododseku nariadenia (ES) č. 1255/1999 a v článku 3 tohto nariadenia a ktoré sa ponúka na intervenciu v období od 1. marca do 31. augusta každého roku.

Článok 3

1.   Príslušný orgán kontroluje kvalitu masla pri použití metód uvedených v prílohe I a na základe vzoriek odobratých v súlade s pravidlami stanovenými v prílohe II. Členské štáty však môžu na základe písomného súhlasu Komisie zriadiť v prípade určitých schválených podnikov systém samokontroly pod ich vlastným dohľadom, pričom sa musia rešpektovať určité požiadavky týkajúce sa kvality.

2.   Úroveň rádioaktivity v masle nesmie prekročiť maximálne povolené úrovne v zmysle pravidiel Spoločenstva.

Úroveň rádioaktívnej kontaminácie masla sa monitoruje iba v prípadoch, keď si to vyžaduje situácia a počas požadovaného obdobia. V prípade potreby sa stanovuje trvanie a rozsah kontrol v súlade s postupom stanoveným v článku 42 nariadenia (ES) č. 1255/1999.

3.   Maslo musí byť vyrobené v priebehu 23 dní predchádzajúcich dňu, keď príslušný orgán prijal ponuku na predaj.

4.   Minimálne množstvo ponúkaného masla je 10 ton. Členské štáty môžu požadovať, aby sa maslo ponúkalo výhradne na celé tony.

5.   Maslo sa balí a dodáva v blokoch s čistou hmotnosťou najmenej 25 kg.

6.   Maslo sa balí do nových pevných materiálov tak, aby sa zabezpečila jeho ochrana počas prepravy, skladovania a vyskladnenia. Na obaloch sa uvádzajú aspoň tieto údaje, v prípade potreby v podobe kódu:

a)

číslo schválenia, ktorým sa identifikujúce závod a členský štát výroby;

b)

dátum výroby;

c)

dátum uskladnenia;

d)

výrobné číslo šarže a číslo obalu; číslo obalu môže byť nahradené číslom palety vyznačeným na palete;

e)

slová „sladká smotana“, pokiaľ má vodná fáza masla príslušné pH.

Členské štáty môžu zrušiť povinnosť uvádzať dátum uskladnenia na obale za predpokladu, že sa vedúci skladu zaviaže viesť záznamy, ktoré budú obsahovať údaje uvedené v prvom pododseku, a to k dátumu uskladnenia.

Článok 4

1.   Podniky uvedené v článku 6 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1255/1999 sú schválené iba v prípade, ak:

a)

sú schválené v súlade s článkom 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 (5) a majú vhodné technické zariadenie;

b)

zaviažu sa trvale viesť záznamy formou, ktorú stanovil príslušný orgán každého členského štátu. V záznamoch sa uvádza dodávateľ a pôvod surovín, množstvá získaného masla a dátum balenia, označovania a expedície každej výrobnej šarže určenej na verejnú intervenciu;

c)

súhlasia s tým, že ich výroba masla bude podliehať osobitnej formálnej kontrole;

d)

zaviažu sa informovať príslušný orgán najmenej dva pracovné dni vopred o svojom zámere vyrábať maslo určené na verejnú intervenciu; členské štáty však môžu stanoviť kratšiu časovú lehotu.

2.   S cieľom zabezpečiť dosiahnutie súladu s týmto nariadením príslušné orgány vykonávajú neohlásené kontroly na mieste na základe programu výroby intervenčného masla príslušných podnikov.

Vykonajú aspoň:

a)

jednu kontrolu za obdobie 28 dní výroby určenej na intervenciu a aspoň jednu kontrolu každý rok, zameranú na preskúmanie záznamov uvedených v odseku 1 písm. b);

b)

jednu kontrolu každý rok s cieľom preveriť súlad s ostatnými podmienkami schvaľovania uvedenými v odseku 1.

3.   Schválenie môže byť zrušené vtedy, ak sa nebudú dodržiavať predbežné podmienky uvedené v odseku 1 písm. a). Po uplynutí doby najmenej 6 mesiacov a po dôkladnej kontrole je možné na žiadosť príslušného podniku opätovné schválenie.

Ak sa s výnimkou prípadov vyššej moci preukáže, že niektorý podnik nesplnil jeden zo svojich záväzkov uvedených v odseku 1 písm. b), c) a d), schválenie sa pozastaví na obdobie 1 až 12 mesiacov, a to v závislosti od závažnosti priestupku.

Členský štát sa môže rozhodnúť nepozastaviť schválenie v tom prípade, ak sa preukáže, že priestupok nebol spáchaný úmyselne alebo v dôsledku závažnej nedbanlivosti a má iba malý význam v súvislosti s účinnosťou kontrol uvedených v odseku 2.

4.   O kontrolách vykonávaných podľa odsekov 2 a 3 sa vypracuje správa, v ktorej sa uvádza:

a)

dátum kontroly;

b)

trvanie kontroly;

c)

vykonané činnosti.

Správu musí podpísať zodpovedný kontrolór.

Článok 5

1.   Ak sa maslo ponúka na intervenciu v členskom štáte, ktorý nie je štátom výroby, pri nákupe sa musí predložiť osvedčenie, ktoré poskytuje príslušný orgán členského štátu výroby.

Osvedčenie sa predkladá príslušnému orgánu kupujúceho členského štátu, a to najneskôr do 45 dní odo dňa prijatia ponuky, pričom musí obsahovať údaje uvedené v článku 3 ods. 6 písm. a), b) a d) tohto nariadenia, ako aj potvrdenie, že maslo bolo vyrobené priamo a výhradne z pasterizovanej smotany v zmysle článku 6 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1255/1999 v schválenom podniku v rámci Spoločenstva.

2.   Ak členský štát výroby vykonal kontroly uvedené v článku 3 ods. 1 tohto nariadenia, v osvedčení sa musia uviesť aj výsledky týchto kontrol a potvrdenie o tom, že príslušným výrobkom je maslo, ktoré spĺňa požiadavky uvedené v článku 6 ods. 2 prvom pododseku nariadenia (ES). č. 1255/1999. V takomto prípade musí byť obal uvedený v článku 3 ods. 6 tohto nariadenia zapečatený pomocou očíslovanej etikety vydanej príslušným orgánom členského štátu výroby. Osvedčenie musí obsahovať číslo etikety.

ODDIEL 2

Postup pri nákupe masla za pevne určené ceny

Článok 6

Nákup masla za 90 % intervenčnej ceny podľa článku 6 ods. 1 prvého pododseku nariadenia (ES) č. 1255/1999 sa vykonáva v súlade s ustanoveniami tohto oddielu.

Článok 7

1.   Predajcovia predkladajú písomnú ponuku proti vydaniu potvrdenia alebo využijú akékoľvek písomné telekomunikačné prostriedky s potvrdením o prevzatí.

2.   Ponuky obsahujú:

a)

meno/názov a adresu predajcu;

b)

ponúkané množstvo;

c)

názov a číslo schválenia podniku schváleného podľa článku 4 ods. 1;

d)

dátum výroby masla;

e)

miesto, na ktorom je maslo uskladnené.

3.   Ponuky sú platné, iba ak:

a)

sa vzťahujú na množstvo masla, ktoré spĺňa požiadavky uvedené v článku 3 ods. 4;

b)

predajca k nim priložil záväzok v písomnej forme, že dodrží článok 11 ods. 2;

c)

predloží sa potvrdenie o tom, že predajca najneskôr v deň prijatia ponuky zložil v členskom štáte, v ktorom bola ponuka predložená, zábezpeku vo výške 5 EUR na 100 kg.

4.   Ak sa záväzok uvedený v odseku 3 písm. b) zašle na začiatku príslušnému orgánu, považuje sa automaticky za obnovený aj na nasledujúce ponuky dovtedy, kým ho predajca alebo príslušný orgán výslovne nezruší, a to za predpokladu, že:

a)

je v pôvodnej ponuke stanovené, že predajca má v úmysle využívať ustanovenia tohto odseku;

b)

nasledujúce ponuky sa odvolávajú na ustanovenia tohto odseku a na dátum pôvodnej ponuky.

5.   Príslušný orgán zaznamená dátum prijatia ponuky, ponúkané množstvá, príslušné dátumy ich výroby a miesto, na ktorom je ponúkané maslo uskladnené.

6.   Ponuky po ich prijatí príslušným orgánom nie je možné stiahnuť.

Článok 8

Primárnymi požiadavkami v zmysle článku 20 nariadenia Komisie (EHS) č. 2220/85 (6) sú dodržanie ponuky, dodávka masla do chladiarenského skladu, ktorý určil príslušný orgán v lehote stanovenej v článku 9 ods. 2 tohto nariadenia, a dosiahnutie súladu s požiadavkami uvedenými v článku 2 tohto nariadenia.

Článok 9

1.   Po skontrolovaní ponuky a do piatich pracovných dní odo dňa prijatia ponuky na predaj príslušný orgán vystaví objednávku na dodávku s dátumom a číslom, v ktorej sa uvádza:

a)

množstvo, ktoré sa má dodať;

b)

konečný termín dodávky masla;

c)

chladiarenský sklad, do ktorého sa musí dodať.

2.   Predajca dodáva maslo k vykladacej rampe chladiarenského skladu do 21 dní odo dňa prijatia ponuky na predaj. Dodávku je možné uskutočniť v niekoľkých zásielkach.

Akékoľvek náklady, ktoré vzniknú pri vykladaní masla na vykladacej rampe chladiarenského skladu, znáša predajca.

3.   Zábezpeka uvedená v článku 7 ods. 3 písm. c) sa uvoľňuje hneď po tom, ako predajca dodá celé množstvo uvedené v objednávke na dodávku v lehote v nej stanovenej, a po tom, ako sa zabezpečí súlad s požiadavkami stanovenými v článku 2.

Ak maslo nespĺňa požiadavky stanovené v článku 2, bude odmietnuté a zábezpeka zložená na odmietnuté množstvo prepadá.

4.   Ak predajca okrem prípadov vyššej moci nedodá maslo v lehote stanovenej v objednávke na dodávku, zábezpeka stanovená v článku 7 ods. 3 písm. c) prepadá úmerne k nedodaným množstvám a nákup týchto množstiev, ktoré ešte neboli dodané, sa ruší.

5.   Na účely tohto článku sa maslo považuje za dodané príslušnému orgánu v deň, keď je celé množstvo masla, na ktoré sa vzťahuje ponuka, uložené do chladiarenského skladu, ktorý určil príslušný orgán, ale nie skôr, ako v deň nasledujúci po dni, keď bola vydaná objednávka na dodávku.

6.   Práva a povinnosti vyplývajúce z predaja nie sú prenosné.

Článok 10

1.   Platobná agentúra zaplatí predajcovi za každé prevzaté množstvo masla v lehote od 45. dňa do 65. dňa odo dňa prevzatia za predpokladu, že sa zabezpečil súlad s požiadavkami stanovenými v článkoch 2 a 3.

2.   Na účely tohto článku deň prevzatia znamená deň, keď bolo maslo uložené do chladiarenského skladu, ktorý určil príslušný orgán, ale nie skôr, ako deň nasledujúci po dni, keď bola vydaná objednávka na dodávku uvedená v článku 9 ods. 1.

Článok 11

1.   Maslo sa uskladňuje počas skúšobnej doby skladovania. Táto doba sa stanovuje na 30 dní odo dňa prevzatia.

2.   Predajcovia sa vo svojich ponukách zaväzujú, že v prípade, ak sa pri kontrole uskutočnenej pri preberaní masla do skladu určeného príslušným orgánom preukáže, že maslo nespĺňa požiadavky uvedené v článkoch 2 a 3, alebo ak sa na konci skúšobnej doby skladovania preukáže, že minimálna organoleptická kvalita masla je nižšia ako hodnota stanovená v prílohe I:

a)

prevezmú príslušné maslo späť a

b)

zaplatia náklady na skladovanie príslušného masla odo dňa jeho prevzatia po deň jeho odvozu zo skladu.

Splatné náklady na skladovanie sa určujú na základe štandardnej výšky nákladov na prevzatie, odvoz a skladovanie, stanovených podľa článku 6 nariadenia Rady (EHS) č. 1883/78 (7).

Článok 12

1.   Príslušné orgány informujú Komisiu každý utorok najneskôr do 12.00 hod. na poludnie (bruselského času) o množstvách masla, ktoré boli predchádzajúci týždeň predmetom ponuky na predaj v súlade s článkom 7.

2.   Keď sa zistí, že ponuky za určitý rok takmer dosahujú množstvo 18 000 ton, Komisia informuje členské štáty, k akému dátumu musia oznamovať informácie uvedené v odseku 1, a to každý deň pred 12.00 hod. (bruselského času) pre množstvá masla ponúkaného predchádzajúci deň.

Keď sa zistí, že ponuky za určitý rok prekračujú množstvo 30 000 ton uvedené v článku 6 ods. 1 druhom pododseku nariadenia (ES) č. 1255/1999, nákup môže byť pozastavený v súlade s postupom stanoveným v článku 42 ods. 2 uvedeného nariadenia.

V prípade pozastavenia nákupu v súlade s druhým pododsekom tohto odseku sa odo dňa nasledujúceho po dni nadobudnutia účinnosti rozhodnutia o pozastavení nákupu neprijímajú žiadne nové ponuky.

ODDIEL 3

Postup pri nákupe masla prostredníctvom verejného obstarávania

Článok 13

1.   Ak sa Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 42 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1255/1999 rozhodne začať nakupovať maslo prostredníctvom vyhlásenia stálej výzvy na predloženie ponuky podľa článku 6 ods. 1 tretieho pododseku uvedeného nariadenia, uplatňuje sa článok 2 a článok 3 ods. 1, 2 a 4 až 6 a články 4, 5, 9, 10 a 11 tohto nariadenia, pokiaľ sa v tomto oddiele neustanovuje inak.

2.   Oznámenie o výzve na predloženie ponuky sa uverejňuje v Úradnom vestníku Európskej únie.

3.   Lehota na predloženie ponuky v odozve na jednotlivé výzvy na predloženie ponuky je 11.00 hod. (bruselského času) tretí utorok v mesiaci. V auguste je však táto lehota 11.00 hod. (bruselského času) štvrtý utorok. Ak je utorok štátnym sviatkom, lehota končí o 11.00 hod. (bruselského času) predchádzajúceho pracovného dňa.

Článok 14

1.   Zainteresované strany sa zúčastňujú verejného obstarávania, ktoré vyhlásil príslušný orgán niektorého členského štátu, a to buď na základe predloženia písomnej ponuky proti vydaniu potvrdenia, alebo využijú akékoľvek písomné telekomunikačné prostriedky s potvrdením o prevzatí.

2.   Ponuky obsahujú:

a)

meno/názov a adresu uchádzača;

b)

ponúkané množstvo;

c)

navrhovanú cenu za 100 kilogramov masla bez vnútroštátnych daní a poplatkov, dodaného k vykladacej rampe chladiarenského skladu, vyjadrenú v eurách a zaokrúhlenú najviac na dve desatinné miesta;

d)

názov a číslo schválenia podniku schváleného podľa článku 4 ods. 1;

e)

dátum výroby masla;

f)

miesto, na ktorom je maslo uskladnené.

3.   Ponuky sú platné, iba ak:

a)

sa vzťahujú na množstvo masla, ktoré spĺňa požiadavky uvedené v článku 3 ods. 4;

b)

bolo maslo vyrobené počas 31 dní pred uplynutím lehoty na predloženie ponuky;

c)

uchádzač k nim priložil záväzok v písomnej forme, že dodrží článok 11 ods. 2;

d)

predloží sa potvrdenie o tom, že uchádzač pred uplynutím lehoty uvedenej v článku 13 ods. 3 na predloženie ponuky zložil vzhľadom na príslušnú výzvu na predloženie ponuky v členskom štáte, v ktorom bola ponuka predložená, zábezpeku vo výške 5 EUR na 100 kg.

4.   Ak sa záväzok uvedený v odseku 3 písm. c) zašle na začiatku príslušnému orgánu, považuje sa automaticky za obnovený aj na nasledujúce ponuky dovtedy, kým ho uchádzač alebo príslušný orgán výslovne nezruší, a to za predpokladu, že:

a)

je v pôvodnej ponuke stanovené, že uchádzač má v úmysle využívať ustanovenia tohto odseku;

b)

sa nasledujúce ponuky odvolávajú na ustanovenia tohto odseku a na dátum pôvodnej ponuky.

5.   Príslušný orgán zaznamená dátum prijatia ponuky, ponúkané množstvá, príslušné dátumy ich výroby a miesto, na ktorom je ponúkané maslo uskladnené.

6.   Po uplynutí lehoty uvedenej v článku 13 ods. 3 na predloženie ponuky týkajúcej sa príslušnej výzvy nie je možné ponuky stiahnuť.

Článok 15

Primárnymi požiadavkami v zmysle článku 20 nariadenia (EHS) č. 2220/85 sú dodržanie ponuky po uplynutí lehoty na predloženie ponuky, dodávka masla do chladiarenského skladu, ktorý určil príslušný orgán v lehote stanovenej v článku 18 ods. 3 tohto nariadenia, a dosiahnutie súladu s požiadavkami uvedenými v článku 2 tohto nariadenia.

Článok 16

1.   V deň uplynutia lehoty uvedenej v článku 13 ods. 3 príslušný orgán informuje Komisiu o množstvách a cenách ponúkaných uchádzačmi.

Ak neboli predložené žiadne ponuky, príslušný orgán o tom informuje Komisiu v rovnakej lehote.

2.   Komisia vzhľadom na ponuky prijaté v súvislosti s každou výzvou na predloženie ponuky určí maximálnu nákupnú cenu na základe príslušných intervenčných cien a v súlade s postupom uvedeným v článku 42 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1255/1999.

Môže byť prijaté rozhodnutie nepokračovať v danej výzve na predloženie ponuky.

Článok 17

Ponuky sa odmietnu, ak je navrhovaná cena vyššia ako maximálna cena uvedená v článku 16 ods. 2 vzťahujúca sa na príslušný postup verejného obstarávania.

Článok 18

1.   Príslušný orgán ihneď informuje uchádzačov o výsledku ich účasti na postupe verejného obstarávania.

Ak boli ponuky neúspešné, zábezpeky uvedené v článku 14 ods. 3 písm. d) sa ihneď uvoľnia.

Práva a povinnosti vyplývajúce z postupu verejného obstarávania nie sú prenosné.

2.   Príslušný orgán ihneď vydá úspešnému uchádzačovi objednávku na dodávku s dátumom a číslom, v ktorej sa uvádza:

a)

množstvo, ktoré sa má dodať;

b)

konečný termín dodávky masla;

c)

chladiarenský sklad, do ktorého sa musí dodať.

3.   Úspešný uchádzač dodáva maslo k vykladacej rampe chladiarenského skladu do 21 dní od uplynutia lehoty na predloženie ponuky. Dodávku je možné uskutočniť v niekoľkých zásielkach.

Všetky náklady, ktoré vzniknú pri vykladaní masla na vykladacej rampe chladiarenského skladu, znáša úspešný uchádzač.

4.   Zábezpeka uvedená v článku 14 ods. 3 písm. d) sa uvoľňuje ihneď po tom, ako úspešný uchádzač dodá celé množstvo uvedené v objednávke na dodávku v lehote v nej stanovenej, a po tom, ako sa zabezpečí súlad s požiadavkami stanovenými v článku 2.

Ak maslo nespĺňa požiadavky stanovené v článku 2, bude odmietnuté a zábezpeka zložená na odmietnuté množstvo prepadá.

5.   Ak úspešný uchádzač okrem prípadov vyššej moci nedodá maslo v lehote stanovenej v objednávke na dodávku, zábezpeka uvedená v článku 14 ods. 3 písm. d) prepadá úmerne k nedodaným množstvám a nákup množstiev, ktoré ešte neboli dodané, sa ruší.

6.   Na účely tohto článku sa maslo považuje za dodané príslušnému orgánu v deň, keď je celé množstvo masla, na ktoré sa vzťahuje objednávka na dodávku, uložené do chladiarenského skladu určeného príslušným orgánom, ale nie skôr, ako v deň nasledujúci po dni, keď bola vydaná objednávka na dodávku.

ODDIEL 4

Uskladnenie a vyskladnenie

Článok 19

1.   Členské štáty stanovujú technické normy pre chladiarenské sklady, a to najmä pokiaľ ide o teplotu skladovania, ktorá nesmie byť nižšia ako –15 °C, a prijímajú všetky ostatné opatrenia nevyhnutné na zabezpečenie riadneho uchovávania masla. Príslušné riziká sú kryté poistením, a to buď formou zmluvného záväzku skladujúcich subjektov, alebo formou komplexného pokrytia zodpovednosti znášanej príslušným orgánom; členské štáty môžu takisto konať ako svoji vlastní poisťovatelia.

2.   Príslušný orgán vyžaduje, aby bolo maslo dodané na vykladaciu rampu chladiarenského skladu prevzaté do skladu a uchovávané v sklade na paletách tak, aby sa vytvorili ľahko identifikovateľné a prístupné dávky.

3.   Príslušný orgán zodpovedný za kontroly vykonáva neohlásené kontroly zamerané na zistenie prítomnosti masla v sklade v súlade s prílohou I k nariadeniu Komisie (ES) č. 884/2006 (8).

Článok 20

1.   Príslušný orgán si vyberá chladiarenský sklad nachádzajúci sa najbližšie k miestu, na ktorom je maslo skladované.

Maximálna vzdialenosť uvedená v článku 6 ods. 2 druhom pododseku nariadenia (ES) č. 1255/1999 predstavuje 350 km.

Príslušný orgán však môže vybrať iný sklad nachádzajúci sa vo vzdialenosti uvedenej v druhom pododseku za predpokladu, že tak nevzniknú dodatočné náklady na skladovanie.

Príslušný orgán môže vybrať aj chladiarenský sklad nachádzajúci sa vo väčšej vzdialenosti, akou je maximálna vzdialenosť, ak sú následné výdavky vrátane nákladov na skladovanie a prepravu nižšie. V takom prípade príslušný orgán okamžite oznámi svoj výber Komisii.

2.   Ak sa príslušný orgán nakupujúci maslo nachádza v inom členskom štáte, ako je členský štát, na území ktorého sa ponúkané maslo skladuje, pri výpočte maximálnej vzdialenosti uvedenej v odseku 1 sa nezohľadňuje vzdialenosť medzi skladom predávajúceho a hranicou členského štátu nakupujúceho príslušného orgánu.

3.   Ak je vzdialenosť väčšia, ako maximálna vzdialenosť uvedená v odseku 1, dodatočné náklady na prepravu znášané platobnou agentúrou predstavujú 0,065 EUR na tonu a kilometer. Platobná agentúra znáša dodatočné náklady iba v prípade, ak teplota masla nepresahuje 6 °C pri dovoze masla do chladiarenského skladu.

Článok 21

V čase vyskladnenia príslušný orgán v prípade dodávky mimo chladiarenského skladu pripravuje maslo na palety na nakladaciu rampu a v prípade potreby ho naloží na dopravný prostriedok, ak ide o nákladné vozidlo alebo železničný vozeň. Príslušné náklady znáša platobná agentúra a všetky náklady na uskladnenie a náklady spojené so skladaním tovaru z paliet znáša nákupca masla.

ODDIEL 5

Postup pri predaji masla prostredníctvom verejného obstarávania

Článok 22

1.   Maslo sa predáva prostredníctvom vyhlásenia stálej výzvy na predloženie ponuky.

2.   Predaj sa týka masla prevzatého do skladu pred 1. júnom 2007.

3.   Stála výzva na predloženie ponuky sa uverejňuje v Úradnom vestníku Európskej únie najmenej osem dní pred prvým dátumom uplynutia lehoty stanovenej na predloženie ponuky.

4.   Oznámenie o stálej výzve na predloženie ponuky, v ktorom sa uvádza najmä lehota a adresa na predloženie ponuky, vypracúva príslušný orgán.

V prípade uskladneného masla sa uvádzajú aj:

a)

miesta, na ktorých sa nachádzajú chladiarenské sklady, v ktorých je maslo na predaj uskladnené;

b)

množstvo masla na predaj v každom chladiarenskom sklade a v prípade potreby množstvo masla uvedeného v článku 3 ods. 6 písm. e).

5.   Príslušné orgány vedú aktuálny zoznam informácií uvedených v odseku 4, ktorý na požiadanie dávajú k dispozícii zainteresovaným stranám. Aktualizované zoznamy pravidelne uverejňujú formou, ktorá sa špecifikuje v oznámení o stálej výzve na predloženie ponuky.

6.   Príslušný orgán prijíma opatrenia potrebné na to, aby zainteresovaným stranám umožnil:

a)

preskúmať pred predložením ponuky na ich vlastné náklady vzorky masla ponúkaného na predaj;

b)

overiť výsledky analýz uvedených v prílohe I, ktoré sa týkajú tuku, vody a beztukovej sušiny.

Článok 23

1.   Príslušný orgán organizuje v priebehu obdobia platnosti stálej výzvy na predloženie ponuky jednotlivé kolá verejného obstarávania.

2.   Lehota na predloženie ponuky v odozve na jednotlivé výzvy na predloženie ponuky je 11.00 hod. (bruselského času) tretí utorok v mesiaci. V auguste je však táto lehota 11.00 hod. (bruselského času) štvrtý utorok a v decembri 11.00 hod. (bruselského času) druhý utorok. Ak je utorok štátnym sviatkom, lehota je 11.00 hod. (bruselského času) predchádzajúceho pracovného dňa.

Článok 24

1.   Ponuky sa v každom jednotlivom kole predkladajú formou písomnej ponuky proti vydaniu potvrdenia alebo sa využijú akékoľvek písomné telekomunikačné prostriedky s potvrdením o prevzatí.

Ponuky sa predkladajú príslušnému orgánu, ktorý skladuje maslo, na ktoré sa predkladá ponuka.

2.   Ponuky obsahujú:

a)

meno/názov a adresu uchádzača;

b)

požadované množstvo;

c)

ponúkanú cenu vyjadrenú v eurách za 100 kilogramov masla bez vnútroštátnych daní a poplatkov, dodaného k vykladacej rampe chladiarenského skladu;

d)

podľa potreby chladiarenský sklad, v ktorom je maslo uskladnené, a podľa požiadaviek náhradný chladiarenský sklad;

e)

podľa potreby údaj o druhu masla uvedenom v článku 3 ods. 6 písm. e), na ktorý sa daná ponuka predkladá.

3.   Ponuky nie sú platné, ak:

a)

sa nevzťahujú najmenej na päť ton, alebo ak je množstvo, ktoré je k dispozícii v chladiarenskom sklade, menšie než päť ton, na to skutočné množstvo, ktoré je k dispozícii;

b)

sa neposkytne potvrdenie o tom, že uchádzač pred uplynutím lehoty na predloženie ponuky stanovenej v článku 23 ods. 2 zložil v členskom štáte, v ktorom bola ponuka predložená, zábezpeku za ponuku vo výške 70 EUR na tonu.

4.   Po uplynutí lehoty stanovenej v článku 23 ods. 2 nie je možné ponuky stiahnuť.

Článok 25

Na účely zábezpeky za ponuku uvedenej v článku 24 ods. 3 písm. b) tohto nariadenia sú primárnymi požiadavkami v zmysle článku 20 nariadenia (EHS) č. 2220/85 dodržanie ponuky po uplynutí lehoty na predloženie ponuky uvedenej v článku 23 ods. 2 tohto nariadenia a úhrada sumy do lehoty uvedenej v článku 31 ods. 2 tohto nariadenia.

Článok 26

1.   V deň uplynutia lehoty uvedenej v článku 23 ods. 2 príslušný orgán informuje Komisiu o množstvách a cenách ponúkaných uchádzačmi a o množstve masla ponúkaného na predaj.

Ak neboli predložené žiadne ponuky, príslušný orgán oznámi túto skutočnosť Komisii v rovnakej lehote, ak je maslo k dispozícii na predaj v príslušnom členskom štáte.

2.   Na základe ponúk prijatých v rámci každého kola sa určí minimálna predajná cena masla v súlade s postupom uvedeným v článku 42 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1255/1999. Táto cena sa môže meniť podľa miest, na ktorých sa nachádzajú množstvá masla ponúkané na predaj.

Je možné prijať rozhodnutie o tom, že v rámci daného kola sa nezadá žiadna zákazka.

Článok 27

Ponuky sa odmietnu, ak je ponúkaná cena nižšia než určená minimálna cena.

Článok 28

1.   Príslušný orgán prideľuje maslo na základe dátumu jeho uskladnenia, pričom sa začne od najstaršieho výrobku z celého množstva alebo, podľa toho, o aký prípad ide, od najstaršieho výrobku z daného množstva masla zo sladkej alebo kyslej smotany, ktoré je k dispozícii v chladiarenskom sklade určenom uchádzačom.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 27, je úspešným uchádzačom ten uchádzač, ktorý ponúkne najvyššiu cenu. Ak sa nepridelí celé disponibilné množstvo, na zvyšok sa zadajú zákazky pre ostatných uchádzačov na základe ponúkaných cien, pričom sa začne od najvyššej ceny.

3.   Ak by boli v dôsledku výberu ponuky zadané zákazky na také množstvá, ktoré prevyšujú množstvo masla k dispozícii v danom chladiarenskom sklade, príslušnému uchádzačovi sa zadáva zákazka iba na disponibilné množstvo.

Na účely zostavenia množstva stanoveného v ponuke však príslušný orgán môže určiť iné chladiarenské sklady za predpokladu, že s tým uchádzač súhlasí.

4.   Ak by boli v dôsledku výberu dvoch alebo viacerých ponúk obsahujúcich rovnakú cenu za maslo k dispozícii v danom chladiarenskom sklade zadané zákazky na také množstvá, ktoré prevyšujú uskladnené množstvo, zákazka sa zadá rozdelením disponibilného množstva úmerne k požadovaným množstvám.

Ak by však takéto rozdelenie viedlo k zadaniu zákazky na množstvá menšie než päť ton, zákazka sa zadáva na základe losovania.

5.   Ak sa po výbere všetkých úspešných ponúk nachádza v sklade množstvo menšie ako 5 000 kg, príslušný orgán ponúka toto zvyšné množstvo úspešným uchádzačom, pričom sa začína od toho, ktorý ponúkol najvyššiu cenu. Úspešný uchádzač má možnosť kúpiť zvyšné množstvo za rovnakú cenu ako v zákazke.

Článok 29

Práva a povinnosti vyplývajúce z verejného obstarávania nie sú prenosné.

Článok 30

1.   Príslušný orgán ihneď informuje uchádzačov o výsledku ich účasti na výzve na predloženie ponuky.

Zložené zábezpeky stanovené v článku 24 ods. 3 písm. b) sa v prípadoch neúspešných ponúk ihneď uvoľňujú.

2.   Úspešní uchádzači pred odvozom masla a v lehote stanovenej v článku 31 ods. 2 zaplatia platobnej agentúre sumu zodpovedajúcu ich ponuke za každé množstvo, ktoré chcú stiahnuť.

3.   Ak úspešný uchádzač s výnimkou prípadov vyššej moci nesplnil požiadavku uvedenú v odseku 2, zábezpeka za ponuku uvedená v článku 24 ods. 3 písm. b) prepadá a predaj daných množstiev sa ruší.

Článok 31

1.   Po zaplatení sumy uvedenej v článku 30 ods. 2 príslušný orgán vydáva objednávku na odvoz, v ktorej sa uvádza:

a)

množstvo, za ktoré bola zaplatená zodpovedajúca suma;

b)

chladiarenský sklad, v ktorom je maslo uskladnené;

c)

konečný termín na odvoz masla.

2.   Úspešní uchádzači odvážajú pridelené maslo do 30 dní od uplynutia lehoty na predloženie ponuky. Odvoz je možné uskutočniť po častiach, z ktorých žiadna nesmie byť menšia než päť ton. Ak je však množstvo zostávajúce v chladiarenskom sklade menšie než päť ton, je možné vydať toto menšie množstvo.

Ak okrem prípadov vyššej moci maslo nebolo odvezené v lehote stanovenej v prvom pododseku, náklady na skladovanie znáša úspešný uchádzač odo dňa nasledujúceho po dni, keď táto lehota uplynula. Okrem toho je skladovanie na vlastné riziko uchádzača.

3.   Zábezpeka zložená v súlade s článkom 24 ods. 3 písm. b) sa ihneď uvoľňuje vzhľadom na množstvá odvezené v lehote stanovenej v odseku 2 prvom pododseku.

V prípade vyššej moci uvedenom v odseku 2 druhom pododseku prijíma príslušný orgán také opatrenia, ktoré považuje za potrebné vzhľadom na okolnosti, na ktoré sa odvoláva uchádzač.

KAPITOLA III

SÚKROMNÉ SKLADOVANIE MASLA

ODDIEL 1

Zmluva a podmienky skladovania

Článok 32

Na účely tejto kapitoly sa uplatňujú tieto pojmy:

„skladovaná dávka“ znamená množstvo s hmotnosťou najmenej jedna tona s homogénnym zložením a kvalitou, pochádzajúce z jedného závodu a prevzaté na skladovanie do jedného skladu a v jeden deň,

„deň začatia zmluvného skladovania“ znamená deň nasledujúci po dni uskladnenia.

Článok 33

Zmluva o súkromnom skladovaní sa môže uzatvoriť iba na maslo, ako sa uvádza v článku 6 ods. 3 prvom pododseku nariadenia (ES) č. 1255/1999.

Maslo musí byť vyrobené v podniku schválenom v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. a), b) a c) tohto nariadenia v priebehu 28 dní predchádzajúcich dňu začatia zmluvného skladovania. Úroveň rádioaktivity v masle nesmie prekročiť maximálne povolené úrovne uvedené v článku 3 ods. 2 tohto nariadenia.

Článok 34

Zmluvy týkajúce sa súkromného skladovania masla uvedené v článku 6 ods. 3 treťom pododseku nariadenia (ES) č. 1255/1999 sa uzatvárajú medzi príslušným orgánom členského štátu, na území ktorého sa maslo skladuje, a fyzickými alebo právnickými osobami, ďalej len „zmluvné strany“.

Článok 35

1.   Zmluvy o skladovaní sa uzatvárajú v písomnej forme na jednu alebo viac skladovaných dávok a musia obsahovať najmä ustanovenia týkajúce sa:

a)

množstva masla, na ktoré sa zmluva vzťahuje;

b)

výšky pomoci;

c)

dátumov týkajúcich sa vykonávania zmluvy bez toho, aby bol dotknutý článok 6 ods. 3 štvrtý pododsek nariadenia (ES) č.1255/1999;

d)

identity chladiarenských skladov.

2.   Kontrolné opatrenia, a to najmä tie, ktoré sa uvádzajú v článku 40 tohto nariadenia, a informácie uvedené v odseku 3 tohto článku sú predmetom špecifikácií, ktoré vypracúva príslušný orgán členského štátu, na území ktorého sa maslo skladuje. Tieto špecifikácie sa uvádzajú v zmluve o skladovaní.

3.   V špecifikáciách sa stanovuje, že na obale masla musia byť uvedené minimálne tieto údaje, ktoré môžu mať v prípade potreby podobu kódu:

a)

číslo, ktorým sa identifikuje závod a členský štát výroby;

b)

dátum výroby;

c)

dátum uskladnenia;

d)

číslo výrobnej šarže;

e)

slovo „solené“ v prípade masla uvedeného v článku 6 ods. 3 prvom pododseku druhej zarážke nariadenia (ES) č. 1255/1999;

f)

čistá hmotnosť.

Členské štáty môžu zrušiť povinnosť uvádzať dátum uskladnenia na obale za predpokladu, že sa vedúci skladu zaviaže viesť záznamy, ktoré budú obsahovať údaje uvedené v prvom pododseku, a to k dátumu uskladnenia.

Článok 36

1.   Uskladnenie sa môže realizovať iba medzi 1. marcom a 15. augustom daného roku. Odvoz zo skladu sa môže realizovať iba od 16. augusta roku skladovania. Zmluvné skladovanie sa končí v deň predchádzajúci dňu odvozu zo skladu alebo najneskôr posledný februárový deň po uskladnení.

2.   Odvoz zo skladu môže prebiehať v celých skladovaných dávkach alebo v prípade povolenia zo strany príslušného orgánu aj v menších množstvách. Avšak za okolností uvedených v článku 40 ods. 2 písm. a) sa smie zo skladu odviezť iba zapečatené množstvo.

Článok 37

1.   Žiadosti o uzavretie zmluvy s príslušným orgánom sa môžu vzťahovať iba na dávky masla, ktoré boli v plnom rozsahu prevzaté do skladu.

Príslušný orgán musí prijať žiadosti do 30 dní odo dňa uskladnenia v chladiarenskom sklade. Príslušný orgán zaeviduje svoj dátum prijatia.

Ak príslušný orgán príjme žiadosť do 10 pracovných dní po uplynutí lehoty, zmluva o skladovaní sa ešte môže uzavrieť, pomoc sa však zníži o 30 %.

2.   Zmluvy o skladovaní sa uzatvárajú do 30 dní odo dňa zaevidovania žiadosti, pričom sa v prípade potreby musí následne potvrdiť oprávnenosť masla tak, ako sa uvádza v článku 40 ods. 1 druhom pododseku. V prípade, že sa oprávnenosť masla nepotvrdí, príslušná zmluva sa považuje za neplatnú a zrušenú.

Článok 38

1.   Ak sa maslo skladuje v inom členskom štáte ako v členskom štáte výroby, pri uzavretí zmluvy o skladovaní uvedenej v článku 34 sa musí predložiť osvedčenie.

Osvedčenie obsahuje informácie uvedené v článku 35 ods. 3 písm. a), b) a d) a potvrdenie o tom, že maslo bolo vyrobené v schválenom podniku, ktorý podlieha kontrolám, na základe ktorých sa overuje, či je maslo vyrobené zo smotany alebo mlieka v zmysle článku 6 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1255/1999.

Osvedčenie poskytuje príslušný orgán členského štátu výroby do 50 dní odo dňa uskladnenia masla.

V prípade uvedenom v prvom pododseku tohto článku sa zmluvy o skladovaní uzatvárajú do 60 dní odo dňa zaevidovania žiadosti, pričom sa v prípade potreby musí následne potvrdiť oprávnenosť masla tak, ako sa uvádza v článku 40 ods. 1 druhom pododseku. V prípade, že sa oprávnenosť masla nepotvrdí, príslušná zmluva sa považuje za neplatnú a zrušenú.

2.   Ak členský štát výroby vykonal kontroly charakteru a zloženia masla uvedené v článku 40 ods. 1 tohto nariadenia, v osvedčení sa uvádzajú aj výsledky týchto kontrol a potvrdenie o tom, že príslušným výrobkom je maslo v zmysle článku 6 ods. 3 prvého pododseku nariadenia (ES) č. 1255/1999. V takomto prípade obal musí byť zapečatený pomocou očíslovanej etikety vydanej príslušným orgánom členského štátu výroby. Osvedčenie obsahuje číslo etikety.

ODDIEL 2

Kontroly

Článok 39

1.   Členský štát zabezpečuje splnenie všetkých podmienok oprávňujúcich na vyplatenie pomoci.

2.   Dodávateľ alebo na žiadosť členského štátu osoba zodpovedná za prevádzkovanie skladu, resp. osoba, ktorá získala jeho súhlas, sprístupní príslušnému orgánu akúkoľvek dokumentáciu, na základe ktorej je možné overiť tieto údaje týkajúce sa masla uskladneného v súkromnom sklade:

a)

číslo schválenia, ktorým sa identifikuje závod a členský štát výroby;

b)

dátum výroby;

c)

dátum uskladnenia;

d)

číslo skladovanej dávky;

e)

prítomnosť v sklade a adresa chladiarenského skladu;

f)

dátum vyskladnenia.

3.   Zmluvná strana alebo v prípade potreby osoba zodpovedná za prevádzkovanie skladu vedie záznamy o zásobách disponibilných v sklade na každú zmluvu, pričom tieto záznamy obsahujú:

a)

číslo skladovanej dávky masla umiestneného v súkromnom sklade;

b)

dátumy uskladnenia a vyskladnenia;

c)

množstvo masla uvedené na každú skladovanú dávku;

d)

umiestnenie masla v chladiarenskom sklade.

4.   Skladované maslo musí byť ľahko prístupné a identifikovateľné podľa dávok a zmlúv.

Článok 40

1.   Príslušný orgán vykonáva kontroly v deň alebo po dni uskladnenia masla v chladiarenskom sklade a do 28 dní odo dňa zaevidovania žiadosti o uzavretie zmluvy uvedenej v článku 37 ods. 1.

S cieľom zabezpečiť, aby bolo skladované maslo oprávnené na pomoc, sa vykonajú kontroly na reprezentatívnej vzorke najmenej 5 % množstiev umiestnených v sklade tak, aby sa zaistilo, že pokiaľ ide okrem iného o hmotnosť, označenie, charakter a zloženie masla, všetky skladované dávky sú v súlade s údajmi uvedenými v žiadosti o uzavretie zmluvy.

2.   Príslušný orgán:

a)

zapečaťuje maslo podľa zmluvy, skladovanej dávky alebo menšieho množstva v čase kontroly uvedenej v odseku 1 alebo

b)

vykonáva neohlásenú kontrolu výberom vzorky, aby sa presvedčil, či sa maslo nachádza v chladiarenskom sklade. Príslušná vzorka je reprezentatívna a zodpovedá aspoň 10 % celkového množstva podľa zmluvy na účely opatrenia na podporu súkromného skladovania.

3.   Na konci doby zmluvného skladovania príslušný orgán overuje prostredníctvom vzoriek hmotnosť a označenie masla. Avšak v prípade, že maslo je po uplynutí maximálnej doby zmluvného skladovania stále na sklade, kontrola sa môže vykonať pri vyskladňovaní masla zo skladu.

Na účely kontroly uvedenej v prvom pododseku zmluvná strana informuje príslušný orgán a určí príslušné skladované dávky, a to aspoň päť pracovných dní pred:

a)

uplynutím maximálnej doby zmluvného skladovania alebo

b)

začatím vyskladňovania v prípade, že sa maslo vyskladňuje pred uplynutím maximálnej doby zmluvného skladovania.

Členský štát môže súhlasiť s lehotou kratšou ako 5 pracovných dní.

4.   O kontrolách vykonaných podľa odsekov 1, 2 a 3 sa vypracuje správa, v ktorej sa uvádza:

a)

dátum kontroly;

b)

trvanie kontroly;

c)

vykonané činnosti.

Túto správu podpisuje zodpovedný kontrolór a spolupodpisuje zmluvná strana alebo v prípade potreby osoba zodpovedná za prevádzkovanie chladiarenského skladu, pričom správa musí byť súčasťou platobnej dokumentácie.

5.   V prípade nezrovnalostí týkajúcich sa aspoň 5 % množstiev skontrolovaného masla sa kontrola rozšíri na väčšiu vzorku, ktorú určí príslušný orgán.

Členské štáty oznámia takéto prípady Komisii do štyroch týždňov.

ODDIEL 3

Pomoc na skladovanie

Článok 41

1.   Pomoc na súkromné skladovanie uvedená v článku 6 ods. 3 prvom pododseku nariadenia (ES) č. 1255/1999 môže byť poskytnutá iba v takých prípadoch, ak doba zmluvného skladovania trvá od 90 do 210 dní.

Ak zmluvná strana nedodrží lehotu uvedenú v článku 40 ods. 3, pomoc sa znižuje o 15 % a vypláca sa iba za to obdobie, na ktoré zmluvná strana predloží príslušnému orgánu uspokojivý dôkaz o tom, že maslo sa aj naďalej nachádza v zmluvnom sklade.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 43 tohto nariadenia, Komisia každý rok stanovuje v súlade s postupom uvedeným v článku 42 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1255/1999 výšku pomoci uvedenú v článku 6 ods. 3 druhom pododseku uvedeného nariadenia pre zmluvy o súkromnom skladovaní, ktorých platnosť začína v príslušnom roku.

3.   Pomoc sa vypláca na základe žiadosti dodávateľa na konci doby zmluvného skladovania do 120 dní od prijatia žiadosti za predpokladu, že boli vykonané kontroly uvedené v článku 40 ods. 3 a že boli splnené podmienky vzniku nároku na pomoc.

Ak však prebieha správne konanie na zistenie nároku na pomoc, platba sa neuskutoční až dovtedy, kým sa nárok neuzná.

4.   Po uplynutí 60 dní zmluvného skladovania sa na žiadosť zmluvnej strany vyplatí jedna záloha pomoci za predpokladu, že zmluvná strana zložila zábezpeku rovnajúcu sa výške zálohy plus 10 %. Výška tejto zálohy sa vypočíta na základe doby skladovania trvajúcej 90 dní. Zábezpeka sa uvoľní ihneď, ako sa vyplatí zostatok pomoci uvedenej v odseku 3.

Článok 42

Ak sa pri kontrolách počas skladovania alebo pri vyskladnení odhalia chybné množstvá masla, na tieto množstvá nie je možné vyplatiť žiadnu pomoc. Zostatok skladovanej dávky, ktorá je ešte stále oprávnená na pomoc, nesmie byť menší ako jedna tona. Toto isté pravidlo platí aj v prípade, ak sa časť dávky vyskladní z uvedeného dôvodu pred 16. augustom roku skladovania alebo pred uplynutím minimálnej doby skladovania.

Článok 43

Ak si to vyžaduje trhová situácia, Komisia môže počas roka zmeniť výšku pomoci, doby uskladnenia a vyskladnenia a maximálne trvanie doby skladovania vzhľadom na zmluvy, ktoré sa ešte len uzavrú.

KAPITOLA IV

ZRUŠUJÚCE, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 44

Nariadenie (ES) č. 2771/1999 sa týmto zrušuje. Naďalej sa však uplatňuje na zmluvy o súkromnom skladovaní uzavreté pred 1. januárom 2008.

Odkazy na nariadenie (ES) č. 2771/1999 sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe III.

Článok 45

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. februára 2008

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1152/2007 (Ú. v. EÚ L 258, 4.10.2007, s. 3).

(2)  Ú. v. ES L 333, 24.12.1999, s. 11. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1171/2007 (Ú. v. EÚ L 261, 6.10.2007, s. 11).

(3)  Ú. v. EÚ L 258, 4.10.2007, s. 3.

(4)  Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55.

(6)  Ú. v. ES L 205, 3.8.1985, s. 5.

(7)  Ú. v. ES L 216, 5.8.1978, s. 1.

(8)  Ú. v. EÚ L 171, 23.6.2006, s. 35.


PRÍLOHA I

Požiadavky na zloženie, kvalitatívne vlastnosti a analytické metódy

Maslo je tuhá emulzia, prevažne typu voda v oleji, s týmito charakteristikami zloženia a kvality:

Parametre

Charakteristiky obsahu a kvality

tuk

minimálne 82 %

voda

maximálne 16 %

beztuková sušina

maximálne 2 %

voľné mastné kyseliny

maximálne 1,2 mmol/100 g tuku

hodnota peroxidu

maximálne 0,3 milimolov kyslíka/1 000 g tuku

koliformné organizmy

nezistiteľné v 1 g

nemliečne tuky

nezistiteľné analýzou triglyceridov

stopové prvky (1)

steroly

nezistiteľné, β-sitosterol ≤ 40 mg/kg

vanilín

nezistiteľný

etylester kyseliny karoténovej

≤ 6 mg/kg

triglyceridy kyseliny enantovej

nezistiteľné

ostatné stopové prvky (1)  (2)

nezistiteľné

zmyslové charakteristiky

najmenej štyri z piatich bodov za vzhľad, chuť a konzistenciu

disperzia vo vode

najmenej štyri body

Uplatňovať sa budú referenčné metódy uvedené v nariadení (ES) č. 213/2001 (Ú. v. ES L 37, 7.2.2001, s. 1).


(1)  Stopové prvky schválené podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005 (Ú. v. EÚ L 308, 25.11.2005, s. 1). Kontroly stopových prvkov sa nevykonávajú počas pozastavenia výziev na predloženie ponuky uvedeného v nariadení (ES) č. 1039/2007 (Ú. v. EÚ L 238, 11.9.2007, s. 28).

(2)  Metódy schválené príslušným orgánom.


PRÍLOHA II

Výber vzorky na účely chemickej a mikrobiologickej analýzy a zmyslového hodnotenia

1.   Chemická a mikrobiologická analýza

Množstvo masla

(kg)

Minimálny počet vzoriek

(> 100 g)

≤ 1 000

2

> 1 000 ≤ 5 000

3

> 5 000 ≤ 10 000

3

> 10 000 ≤ 15 000

5

> 15 000 ≤ 20 000

6

> 20 000 ≤ 25 000

7

> 25 000

7 + 1 na 25 000 kg alebo ich časť

Výber vzorky na mikrobiologickú analýzu sa musí vykonať asepticky.

Po dôkladnom premiešaní je možné na účely analýzy skombinovať do jednej vzorky až päť vzoriek po 100 gramoch.

Vzorky sa musia odobrať náhodne z rôznych častí ponúkaného množstva pred alebo v čase uskladnenia v chladiarenskom sklade určenom príslušným orgánom.

Príprava kompozitnej vzorky masla (chemická analýza):

a)

s použitím čistej, suchej skúšobnej sondy na maslo alebo podobného vhodného nástroja sa odoberie z jadra masla najmenej 30 g a uloží do nádoby na vzorku. Kompozitná vzorka sa potom musí zapečatiť a postúpiť do laboratória na analýzu;

b)

v laboratóriu sa kompozitná vzorka musí zahriať v pôvodnej neotvorenej nádobe na 30 °C a treba s ňou často triasť, až kým nevznikne homogénna kvapalinová emulzia neobsahujúca nezmäknuté kusy. Nádoba by mala byť naplnená do polovice alebo až do dvoch tretín.

Dve vzorky ročne od každého výrobcu ponúkajúceho maslo na intervenciu sa musia analyzovať na nemliečny tuk a jedna vzorka na stopové prvky.

2.   Zmyslové hodnotenie

Množstvo masla

(kg)

Minimálny počet vzoriek

1 000 ≤ 5 000

2

> 5 000 ≤ 25 000

3

> 25 000

3 + 1 na 25 000 kg alebo ich časť

Vzorky sa musia odobrať náhodne z rôznych častí ponúkaného množstva medzi 30. a 45. dňom po prevzatí masla a musia sa roztriediť.

Každá vzorka sa musí vyhodnocovať individuálne v súlade s prílohou VII k nariadeniu (ES) č. 213/2001. Opakovaný výber vzorky a opakované vyhodnocovanie nie je dovolené.

3.   Pokyny, ktorými sa treba riadiť v prípade, že vzorky vykazujú nedostatky:

a)

chemická a mikrobiologická analýza:

ak sa analyzujú individuálne vzorky, dovolená je jedna vzorka z 5 až 10 vzoriek vykazujúca jeden nedostatok alebo dve vzorky z 11 až 15 vzoriek, pričom každá vykazuje jeden nedostatok. Ak vzorka vykazuje nedostatok, musia sa odobrať dve nové vzorky z každej strany vzorky vykazujúcej nedostatok a musia sa skontrolovať na príslušný parameter. Ak žiadna vzorka nevyhovuje špecifikácii, množstvo masla sa medzi pôvodnými dvoma vzorkami na každej strane vzorky vykazujúcej nedostatok musí vylúčiť z ponúkaného množstva.

Množstvo, ktoré sa má vylúčiť, ak vzorka vykazuje nedostatok:

Image

ak sa analyzujú kompozitné vzorky a ak sa zistí, že vykazujú nedostatky, pokiaľ ide o niektorý parameter, množstvo reprezentované príslušnou kompozitnou vzorkou sa musí z ponúkaného množstva vylúčiť. Množstvo reprezentované jednou kompozitnou vzorkou sa môže stanoviť rozdelením ponúkaného množstva ešte pred tým, ako sa z každej jeho časti odoberú náhodné vzorky;

b)

zmyslové hodnotenie:

ak vzorka nespĺňa parametre pri zmyslovom hodnotení, množstvo masla medzi dvoma susednými vzorkami na každej strane vzorky nespĺňajúcej parametre sa musí z ponúkaného množstva vylúčiť;

c)

ak vzorky vykazujú zmyslový nedostatok a chemický alebo mikrobiologický nedostatok, musí sa vylúčiť celé množstvo.


PRÍLOHA III

Tabuľka zhody

Nariadenie (ES) č. 2771/1999

Toto nariadenie

článok 1 ods. 1 a 2

článok 1 ods. 1 a 2

článok 2

článok 3

článok 2

článok 4

článok 3

článok 5 ods. 1 až 4

článok 4 ods. 1 až 4

článok 5 ods. 5

článok 6

článok 5

článok 7

článok 8

článok 9

článok 6

článok 10

článok 7

článok 11

článok 8

článok 12

článok 9

článok 13

článok 10

článok 14

článok 11

článok 15 ods. 1

článok 12 ods. 1

článok 15 ods. 2

článok 12 ods. 2 prvý a druhý pododsek

článok 15 písm. a)

článok 12 ods. 2 tretí pododsek

článok 16

článok 13

článok 17

článok 14

článok 17 písm. a)

článok 15

článok 17 písm. b)

článok 16

článok 17 písm. c)

článok 17

článok 17 písm. d)

článok 18

článok 18

článok 19

článok 19

článok 20

článok 20

článok 21

článok 21

článok 22

článok 22

článok 23

článok 23

článok 24

článok 24

článok 25

článok 24 písm. a)

článok 26

článok 24 písm. b)

článok 27

článok 24 písm. c) ods. 1

článok 24 písm. c) ods. 2

článok 28 ods. 1

článok 24 písm. c) ods. 3

článok 28 ods. 2

článok 24 písm. c) ods. 4

článok 28 ods. 3

článok 24 písm. c) ods. 5

článok 28 ods. 4

článok 24 písm. d)

článok 29

článok 24 písm. e) ods. 1 a 2

článok 30 ods. 1 a 2

článok 24 písm. f)

článok 31

článok 24 písm. g)

článok 25

článok 32

článok 26

článok 34

článok 27 ods. 1

článok 33

článok 27 ods. 2

článok 28

článok 35

článok 29

článok 36

článok 30

článok 37

článok 31

článok 38

článok 32

článok 39

článok 33

článok 40

článok 34

článok 41

článok 35 ods. 1 prvý pododsek

článok 35 ods. 1 druhý pododsek

článok 42

článok 35 ods. 2

článok 36

článok 37

článok 38

článok 43

príloha I

príloha I

príloha IV

príloha II

príloha V


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Komisia

6.2.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 32/21


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 20. decembra 2007,

ktorým sa udeľuje výnimka, o ktorú požiadalo Belgicko, pokiaľ ide o región Valónsko, na základe smernice Rady 91/676/EHS o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov

[oznámené pod číslom K(2007) 6643]

(Iba francúzske znenie je autentické)

(2008/96/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/676/EHS z 12. decembra 1991 o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov (1), a najmä na jej prílohu III ods. 2 tretí pododsek,

keďže:

(1)

Ak sa množstvo maštaľného hnoja, ktoré má členský štát v úmysle každoročne aplikovať na jeden hektár, líši od množstva uvedeného v odseku 2 druhom pododseku prvej vete a písmene a) prílohy III k smernici 91/676/EHS, musí sa toto množstvo stanoviť tak, aby neovplyvnilo dosiahnutie cieľov uvedených v článku 1 uvedenej smernice, a musí byť odôvodnené na základe objektívnych kritérií, ako je napríklad v tomto prípade dlhé vegetačné obdobie a plodiny s vysokou absorpciou dusíka.

(2)

Belgicko predložilo Komisii žiadosť o výnimku podľa odseku 2 tretieho pododseku prílohy III k smernici 91/676/EHS, pokiaľ ide o región Valónsko.

(3)

Požadovaná výnimka sa týka zámeru Belgicka povoliť vo Valónsku aplikáciu až 230 kg dusíka z maštaľného hnoja na hektár za rok v osobitných podnikoch, ktorých výmera trávnych porastov je viac ako 48 %. Dávka dusíka z maštaľného hnoja na trávnych plochách nesmie presiahnuť 230 kg ročne na hektár, zatiaľ čo pri plodinách na ornej pôde v týchto poľnohospodárskych podnikoch nesmie táto dávka presiahnuť 115 kg/ha za rok.

(4)

Určenie oblastí ohrozených dusičnanmi vzhľadom na Valónsko v súlade s článkom 3 ods. 2 a 4 smernice 91/676/EHS zahŕňa približne 42 % územia tohto regiónu a 54 % využívanej poľnohospodárskej pôdy.

(5)

Výnimka sa týka približne 500 poľnohospodárskych podnikov, čo zodpovedá 5,6 % zo všetkých poľnohospodárskych podnikov v oblastiach ohrozených dusičnanmi a 3 % využívanej poľnohospodárskej pôdy.

(6)

Valónske právne predpisy „Arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007 modifiant le Livre II du Code de l’Environnement constituant le Code de l’Eau en ce qui concerne la gestion durable de l’azote en agriculture“ na implementáciu smernice 91/676/EHS boli prijaté a uplatňujú sa rovnako na požadovanú výnimku.

(7)

Údaje o kvalite vody ukazujú, že v roku 2005 bola vo Valónsku priemerná koncentrácia dusičnanov v povrchovej vode 16,7 mg/l s ustáleným alebo zvyšujúcim sa trendom v 84 % monitorovacích miest v období od roku 2001 do roku 2005. Stredná hodnota koncentrácie dusičnanov v podzemnej vode v roku 2005 bola 24,8 mg/l s ustáleným alebo znižujúcim sa trendom v 74 % monitorovacích miest v období od roku 2001 do roku 2005.

(8)

Priemerná dávka dusíka z maštaľného hnoja na hektár sa znížila o 12 % od roku 1990 a v roku 2004 bola 101 kg/ha využívanej poľnohospodárskej pôdy, z ktorej 94 % bolo z hnojiva produkovaného hovädzím dobytkom, 3 % bolo z hnojiva vyprodukovaného ošípanými a 2 % bolo z hnojiva produkovaného hydinou. Priemerné dávky priemyselných hnojív sa od roku 1990 znížili pri dusíkatých hnojivách o 19 % a pri fosforečných hnojivách o 49 % a v roku 2004 sa aplikovalo priemerne 109 kg/ha dusíka a 28 kg/ha fosforu z priemyselných hnojív.

(9)

Z podkladových materiálov predstavených v oznámení vyplýva, že navrhované množstvo 230 kg dusíka z maštaľného hnoja na hektár za rok je odôvodnené na základe objektívnych kritérií, ako napríklad dlhé vegetačné obdobie a plodiny s vysokou absorpciou dusíka.

(10)

Komisia sa po preskúmaní žiadosti domnieva, že navrhované množstvo 230 kg dusíka z maštaľného hnoja na hektár ročne neovplyvní dosiahnutie cieľov smernice 91/676/EHS za predpokladu, že budú splnené určité prísne podmienky.

(11)

Toto rozhodnutie by sa malo uplatňovať v spojení s druhým akčným programom s účinnosťou v regióne Valónsko v rokoch 2007 až 2010.

(12)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre dusičnany, zriadeného podľa článku 9 smernice 91/676/EHS,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Výnimka, o ktorú požiadalo Belgicko, pokiaľ ide o región Valónsko, listom z 19. októbra 2006 na účely povolenia vyššieho množstva maštaľného hnoja, ako je množstvo stanovené v odseku 2 druhom pododseku prvej vete a písmene a) prílohy III k smernici 91/676/EHS, sa udeľuje s výhradou splnenia podmienok stanovených v tomto rozhodnutí.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto rozhodnutia platí toto vymedzenie pojmov:

a)

„poľnohospodársky podnik s chovom dobytka“ znamená podnik s viac ako tromi veľkými dobytčími jednotkami, kde aspoň dve tretiny tohto množstva tvorí hovädzí dobytok;

b)

„trávny porast“ znamená plochu poľnohospodárskeho podniku s chovom dobytka pokrytú trvalým alebo dočasným trávnym porastom (všeobecne sa za dočasný trávny porast považuje plocha zatrávnená najviac štyri roky).

Článok 3

Rozsah pôsobnosti

Toto rozhodnutie sa uplatňuje na individuálnom základe a za podmienok stanovených v článkoch 4, 5 a 6 na poľnohospodárske podniky s chovom dobytka.

Článok 4

Ročné povolenie a záväzok

1.   Poľnohospodári, ktorí chcú využiť výnimku, predkladajú raz za rok žiadosť o výnimku príslušným orgánom.

2.   Spolu s každoročnou žiadosťou, ktorá sa uvádza v odseku 1, sa písomne zaviažu splniť podmienky stanovené v článkoch 5 a 6.

3.   Príslušné orgány zabezpečia, aby sa všetky žiadosti o výnimku podrobili administratívnej kontrole. Pokiaľ kontrola žiadostí uvedených v odseku 1 vykonaná vnútroštátnymi orgánmi preukáže, že podmienky ustanovené v článkoch 5 a 6 nie sú splnené, žiadateľ je o tom informovaný a žiadosť sa považuje za zamietnutú.

Článok 5

Použitie maštaľného hnoja a iných hnojív

1.   Množstvo maštaľného hnoja, ktoré sa každoročne aplikuje pri obrábaní pôdy v poľnohospodárskych podnikoch s chovom dobytka, vrátane hnoja samotných zvierat, nesmie presiahnuť dávku 230 kg dusíka na hektár s výhradou splnenia podmienok stanovených v odsekoch 2 až 8.

2.   Množstvo maštaľného hnoja každoročne aplikovaného na trávny porast nesmie presiahnuť 230 kg dusíka na hektár. Množstvo maštaľného hnoja každoročne aplikovaného na iných poľnohospodárskych plochách nesmie presiahnuť 115 kg dusíka na hektár.

3.   Každý poľnohospodársky podnik zostaví plán hnojenia, v ktorom sa uvedie osevný plán na poľnohospodárskej pôde a plánovaná aplikácia maštaľného hnoja a dusíkatých a fosforečných hnojív. Tento plán sa v poľnohospodárskom podniku vypracuje najneskôr do 31. marca.

Plán hnojenia obsahuje:

a)

počet hospodárskych zvierat, opis ustajnenia a systému manipulácie s maštaľným hnojom, vrátane kapacity priestorov na uskladnenie maštaľného hnoja;

b)

výpočet množstva dusíka a fosforu (mínus straty v maštaliach a pri manipulácii) z maštaľného hnoja vyprodukovaného v poľnohospodárskom podniku;

c)

osevný plán a plochu trávnych porastov a každej plodiny, vrátane situačného náčrtu umiestnenia jednotlivých parciel;

d)

predpokladané požiadavky plodín na dusík a fosfor;

e)

množstvo a druh maštaľného hnoja vyvezeného mimo a privezeného na územie poľnohospodárskeho podniku;

f)

dávku dusíka a fosforu z maštaľného hnoja na každú parcelu;

g)

dávku dusíka a fosforu z priemyselných a iných hnojív aplikovanú na jednotlivých parcelách.

Plány sa najneskôr do siedmich dní po vykonaní akýchkoľvek poľnohospodárskych operácií upravia, aby sa tak zabezpečil ich súlad so skutočne vykonanými poľnohospodárskymi operáciami.

4.   Každý poľnohospodársky podnik vedie bilanciu hnojenia. Bilancia sa predkladá príslušnému orgánu za každý kalendárny rok.

5.   Každý poľnohospodársky podnik, ktorý využil individuálnu výnimku, súhlasí s kontrolou žiadosti o výnimku uvedenej v článku 4 ods. 1, ako aj s kontrolou plánu hnojenia a bilancie hnojenia.

6.   Pravidelná analýza koncentrácie fosforu v pôde sa vykoná v každom poľnohospodárskom podniku, ktorý využíva individuálnu výnimku, aspoň raz za štyri roky za každú homogénnu oblasť poľnohospodárskeho podniku s prihliadnutím na striedanie plodín a vlastnosti pôdy. Na každých 5 hektárov pôdy sa vyžaduje najmenej jedna analýza.

7.   Koncentrácia dusičnanov v pôde sa zisťuje každoročne v každom poľnohospodárskom podniku, ktorý využíva individuálnu výnimku. Z každého poľnohospodárskeho podniku sa analyzuje päť vzoriek ročne.

8.   Maštaľný hnoj sa nesmie rozmetávať na jeseň pred siatím trávy.

Článok 6

Využívanie pôdy

1.   Na 48 % alebo na ešte väčšom podiele plochy vhodnej na aplikáciu maštaľného hnoja v poľnohospodárskych podnikoch sú trávne plochy.

2.   Poľnohospodári, ktorí využívajú individuálnu výnimku, vykonávajú tieto opatrenia:

a)

Dočasné trávne porasty sa rozorávajú na jar;

b)

Medzi trávne porasty sa nepočítajú strukoviny alebo iné rastliny, ktoré viažu atmosférický dusík. To sa však nevzťahuje na trávne porasty s podielom strukovín menej ako 50 %.

Článok 7

Iné opatrenia

1.   Táto výnimka sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s inými právnymi predpismi Spoločenstva týkajúcimi sa životného prostredia.

2.   Každému poľnohospodárskemu podniku, ktorý využíva výnimku, sa poskytne technická pomoc vo forme poradenskej služby, ktorá zabezpečí hodnotenie výsledkov analýzy pôdy, plánov hnojenia a bilancie hnojenia. Výsledky hodnotenia sa zašlú príslušným orgánom zodpovedným za kontrolu plnenia podmienok stanovených v článkoch 5 a 6.

Článok 8

Monitorovanie

1.   Mapy znázorňujúce v každej obci percentuálny podiel poľnohospodárskych podnikov, percentuálny podiel hospodárskych zvierat a percentuálny podiel poľnohospodárskej pôdy, na ktoré sa vzťahuje individuálna výnimka, zostaví príslušný orgán a každoročne ich aktualizuje. Tieto mapy sa každoročne predkladajú Komisii, po prvýkrát do konca roku 2007.

2.   Vytvorí a udržiava sa monitorovacia sieť na odoberanie vzoriek povrchových vôd a podpovrchových vôd s cieľom vyhodnotiť vplyv výnimky na kvalitu vody.

3.   Na základe prieskumu a nepretržitého rozboru živín sa získavajú údaje o využívaní miestnej pôdy, striedaní plodín a poľnohospodárskych postupoch uplatňovaných v poľnohospodárskych podnikoch využívajúcich individuálne výnimky. Tieto údaje možno použiť pri modelových výpočtoch množstva presakujúcich dusíkatých látok a strát fosforu z polí, kde sa na hektár aplikuje až do 230 kg dusíka z maštaľného hnoja ročne.

4.   Zriadia sa monitorovacie miesta s cieľom poskytnúť údaje o koncentrácii dusíka v pôdnej vode a zodpovedajúcich únikoch dusíka z koreňovej zóny do podzemných vôd, ako aj vyplavovaní dusíka z povrchových a podpovrchových vrstiev pôdy z miest s využívaním výnimky a aj bez nej.

Článok 9

Podávanie správ

1.   Príslušný orgán každoročne predloží Komisii výsledky monitorovania spolu so stručnou správou o vývoji kvality vody, hodnotení zvyškov dusíkatých látok v pôde na jeseň v poľnohospodárskych podnikoch, ktoré využívajú výnimku, a správu o postupoch hodnotenia. Správa poskytuje informácie o tom, ako prostredníctvom kontrol na úrovni poľnohospodárskych podnikov pokračuje hodnotenie implementácie podmienok s udelenou výnimkou a obsahuje informácie o nevyhovujúcich poľnohospodárskych podnikoch založené na výsledkoch administratívnej kontroly a kontroly na mieste. Prvú správu treba predložiť v júni 2008 a následne každý rok v júni.

2.   Takto dosiahnuté výsledky Komisia zohľadní pri prípadných nových žiadostiach o výnimku.

Článok 10

Uplatňovanie

Toto rozhodnutie sa uplatňuje v rámci druhého akčného programu 2007 až 2010 na región Valónsko, „Arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007 modifiant le Livre II du Code de l’Environnement constituant le Code de l’Eau en ce qui concerne la gestion durable de l’azote en agriculture“. Uplatňovanie skončí 31. decembra 2010.

Článok 11

Toto rozhodnutie je určené Belgickému kráľovstvu.

V Bruseli 20. decembra 2007

Za Komisiu

Stavros DIMAS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 375, 31.12.1991, s. 1. Smernica zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).


6.2.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 32/25


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 30. januára 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 93/52/EHS, pokiaľ ide o vyhlásenie, že určité správne oblasti Talianska sú úradne bez výskytu brucelózy (B. melitensis), a rozhodnutie 2003/467/ES, pokiaľ ide o vyhlásenie, že určité správne oblasti Talianska sú úradne bez výskytu tuberkulózy hovädzieho dobytka a brucelózy hovädzieho dobytka a že určité správne oblasti Poľska sú úradne bez výskytu enzootickej bovinnej leukózy

[oznámené pod číslom K(2008) 324]

(Text s významom pre EHP)

(2008/97/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 64/432/EHS z 26. júna 1964 o zdravotných problémoch zvierat ovplyvňujúcich obchod s hovädzím dobytkom a ošípanými vo vnútri Spoločenstva (1), a najmä na jej prílohu A kapitolu I ods. 4, prílohu A kapitolu II ods. 7 a prílohu D kapitolu I časť E,

so zreteľom na smernicu Rady 91/68/EHS z 28. januára 1991 o veterinárnych podmienkach upravujúcich obchod s ovcami a s kozami vo vnútri Spoločenstva (2), a najmä na jej prílohu A kapitolu 1 oddiel II,

keďže:

(1)

V rozhodnutí Komisie 93/52/EHS z 21. decembra 1992, ktorým sa zaznamenáva dosiahnutie súladu niektorých členských štátov alebo oblastí s požiadavkami vzťahujúcimi sa na brucelózu (B. melitensis) a priznáva sa im štatút úradne uznaného členského štátu alebo oblasti bez výskytu tejto choroby (3), sa uvádza zoznam oblastí členských štátov, ktoré sú úradne uznané ako oblasti bez výskytu brucelózy (B. melitensis) v súlade so smernicou Rady 91/68/EHS.

(2)

Taliansko predložilo Komisii dokumentáciu, ktorou sa preukazuje splnenie podmienok ustanovených v kapitole 1 oddiele II ods. 1 písm. b) prílohy A k smernici 91/68/EHS, pokiaľ ide o provincie Latina a Roma v regióne Lazio a v regióne Benátsko. Uvedené provincie a uvedený región by preto mali byť úradne uznané ako oblasti bez výskytu brucelózy (B. melitensis).

(3)

Smernicou 64/432/EHS sa ustanovuje, že členské štáty alebo ich časti či regióny môžu byť úradne prehlásené za oblasti bez výskytu tuberkulózy, brucelózy a enzootickej bovinnej leukózy, pokiaľ ide o stáda hovädzieho dobytka, ktoré spĺňajú určité podmienky stanovené v uvedenej smernici.

(4)

Zoznamy regiónov v členských štátoch, ktoré sú prehlásené za oblasti bez výskytu tuberkulózy hovädzieho dobytka, brucelózy hovädzieho dobytka a enzootickej bovinnej leukózy, sú uvedené v rozhodnutí Komisie 2003/467/ES z 23. júna 2003 ustanovujúcom úradný status stád hovädzieho dobytka bez výskytu tuberkulózy, brucelózy a enzootickej bovinnej leukózy v niektorých členských štátoch a regiónoch členských štátov (4).

(5)

Taliansko predložilo Komisii dokumentáciu, ktorou sa preukazuje splnenie príslušných podmienok uvedených v smernici 64/432/EHS, pokiaľ ide o provinciu Vercelli v regióne Piemont a provincie Pisa a Pistoia v regióne Toskánsko, aby tieto provincie mohli byť úradne prehlásené za oblasti bez výskytu tuberkulózy v Taliansku.

(6)

Taliansko taktiež predložilo Komisii dokumentáciu, ktorou sa preukazuje splnenie príslušných podmienok stanovených v smernici 64/432/EHS, pokiaľ ide o provinciu Brindisi v regióne Apúlia a región Toskánsko, aby tieto provincie a tento región mohli byť úradne prehlásené za oblasti bez výskytu brucelózy v Taliansku.

(7)

Po prehodnotení dokumentácie predloženej Talianskom by preto tieto provincie a región mali byť úradne prehlásené za oblasti bez výskytu tuberkulózy a brucelózy v Taliansku, pokiaľ ide o hovädzí dobytok.

(8)

Poľsko predložilo Komisii dokumentáciu, ktorou sa preukazuje splnenie príslušných podmienok stanovených v smernici 64/432/EHS, pokiaľ ide o určité powiaty v Poľsku, ktoré môžu byť úradne uznané ako oblasti bez výskytu enzootickej bovinnej leukózy.

(9)

Po prehodnotení dokumentácie predloženej Poľskom by preto tieto powiaty mali byť úradne uznané ako oblasti tohto členského štátu bez výskytu enzootickej bovinnej leukózy.

(10)

Rozhodnutia 93/52/EHS a 2003/467/ES by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha II k rozhodnutiu 93/52/EHS sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou I k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Prílohy I, II a III k rozhodnutiu 2003/467/ES sa menia a dopĺňajú v súlade s prílohou II k tomuto rozhodnutiu.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 30. januára 2008

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES 121, 29.7.1964, s. 1977/64. Smernica naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím Komisie 2007/729/ES (Ú. v. EÚ L 294, 13.11.2007, s. 26).

(2)  Ú. v. ES L 46, 19.2.1991, s. 19. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2006/104/ES (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 352).

(3)  Ú. v. ES L 13, 21.1.1993, s. 14. Smernica naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím 2007/399/ES (Ú. v. EÚ L 150, 12.6.2007, s. 11).

(4)  Ú. v. EÚ L 156, 25.6.2003, s. 74. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2007/559/ES (Ú. v. EÚ L 212, 14.8.2007, s. 20).


PRÍLOHA I

V prílohe II k rozhodnutiu 93/52/EHS sa druhý odsek, pokiaľ ide o Taliansko, nahrádza takto:

„V Taliansku:

región Abruzzo: provincia Pescara,

región Friuli Venezia Giulia,

región Lazio: provincie Latina, Roma,

región Ligúria: provincia Savona,

región Lombardia: provincie Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Miláno, Pavia, Sondrio, Varese,

región Marche: provincie Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro, Urbino,

región Molise: provincia Isernia,

región Piemont: provincie Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Turín, Verbania, Vercelli,

región Sardínia: provincie Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari,

región Trentino Alto Adige: provincie Bolzano, Trento,

región Toskánsko: provincie Arezzo, Firenze, Grossetto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena,

región Umbria: provincie Perugia, Terni,

región Benátsko.“


PRÍLOHA II

Prílohy I, II a III k rozhodnutiu 2003/467/ES sa menia a dopĺňajú takto:

1.

V prílohe I sa kapitola 2 nahrádza týmto:

„KAPITOLA 2

Regióny členských štátov úradne bez výskytu tuberkulózy

V Taliansku:

región Abruzzo: provincia Pescara,

región Emilia-Romagna,

región Friuli Venezia Giulia,

región Lombardia: provincie Bergamo, Como, Lecco, Sondrio,

región Marche: provincia Ascoli Piceno,

región Piemont: provincie Novara, Verbania, Vercelli,

región Toskánsko: provincie Grossetto, Livorno, Lucca, Prato, Pisa, Pistoia, Siena,

región Trentino Alto Aldige: provincie Bolzano, Trento,

región Benátsko: provincie Belluno, Padova.“

2.

V prílohe II sa kapitola 2 nahrádza týmto:

„KAPITOLA 2

Regióny členských štátov úradne bez výskytu brucelózy

V Taliansku:

región Abruzzo: provincia Pescara,

región Emilia-Romagna: provincie Bologna, Ferrara, Forli-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini,

región Friuli Venezia Giulia,

región Lazio: provincia Rieti,

región Ligúria: provincie Imperia, Savona,

región Lombardia: provincie Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Miláno, Pavia, Sondrio, Varese,

región Marche: provincia Ascoli Piceno,

región Piemont: provincie Alessandria, Asti, Biella, Novara, Turín, Verbania, Vercelli,

región Apúlia: provincia Brindisi,

región Sardínia: provincie Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari,

región Toskánsko,

región Trentino Alto Aldige: provincie Bolzano, Trento,

región Umbria: provincie Perugia, Terni,

región Benátsko.“

3.

V kapitole 2 prílohy III sa druhý odsek, ktorý sa týka Poľska, nahrádza takto:

„V Poľsku:

Vojvodstvo Dolnośląskie

Powiaty

:

Bolesławiecki, Dzierżoniowski, Głogowski, Górowski, Jaworski, Jeleniogórski, Jelenia Góra, Kamiennogórski, Kłodzki, Legnicki, Legnica, Lubański, Lubiński, Lwówecki, Milicki, Oleśnicki, Oławski, Polkowicki, Strzeliński, Średzki, Świdnicki, Trzebnicki, Wałbrzyski, Wałbrzych, Wołowski, Wrocławski, Wrocław, Ząbkowicki, Zgorzelecki, Złotoryjski.

Vojvodstvo Lubelskie

Powiaty

:

Bialski, Biała Podlaska, Biłgorajski, Chełmski, Chełm, Hrubieszowski, Janowski, Krasnostawski, Kraśnicki, Lubartowski, Lubelski, Lublin, Łęczyński, Łukowski, Opolski, Parczewski, Puławski, Radzyński, Rycki, Świdnicki, Tomaszowski, Włodawski, Zamojski, Zamość.

Vojvodstvo Łódzkie

Powiaty

:

Bełchatowski, Brzeziński, Kutnowski, Łaski, Łęczycki, Łódzki, Łódź, Opoczyński, Pabianicki, Pajęczański, Piotrkowski, Piotrków Trybunalski, Poddębicki, Radomszczański, Rawski, Skierniewicki, Skierniewice, Tomaszowski, Wieluński, Zduńskowolski, Zgierski.

Vojvodstvo Małopolskie

Powiaty

:

Brzeski, Bocheński, Chrzanowski, Dąbrowski, Gorlicki, Krakowski, Kraków, Limanowski, Miechowski, Myślenicki, Nowosądecki, Nowy Sącz, Oświęcimski, Olkuski, Tarnowski, Tarnów, Wielicki.

Vojvodstvo Opolskie

Powiaty

:

Brzeski, Głubczycki, Kędzierzyńsko-Kozielski, Kluczborski, Krapkowicki, Namysłowski, Nyski, Olecki, Opolski, Opole, Prudnicki, Strzelecki.

Vojvodstvo Podkarpackie

Powiaty

:

Bieszczadzki, Brzozowski, Jasielski, Krośnieński, Krosno, Leski, Leżajski, Łańcucki, Rzeszowski, Rzeszów, Sanocki, Strzyżowski.

Vojvodstvo Śląskie

Powiaty

:

Będziński, Bielski, Bielsko Biała, Bytom, Chorzów, Cieszyński, Częstochowski, Częstochowa, Dąbrowa, Gliwicki, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno, Katowice, Kłobucki, Lubliniecki, Mikołowski, Mysłowice, Myszkowski, Piekary Śląskie, Pszczyński, Raciborski, Ruda Śląska, Rybnicki, Rybnik, Siemianowice, Sosnowiec, Świętochłowice, Tarnogórski, Tychy, Tyski, Wodzisławski, Zabrze, Zawierciański, Żory, Żywiecki.

Vojvodstvo Świętokrzyskie

Powiaty

:

Buski, Jędrzejowski, Kazimierski, Kielecki, Kielce, Konecki, Opatowski, Ostrowiecki, Pińczowski, Sandomierski, Skarżyski, Starachowicki, Staszowski, Włoszczowski.

Vojvodstvo Wielkopolskie

Powiaty

:

Jarociński, Kaliski, Kalisz, Kępiński, Kolski, Koniński, Konin, Krotoszyński, Ostrzeszowski, Słupecki, Turecki, Wrzesiński.“


Korigendá

6.2.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 32/31


Korigendum k rozhodnutiu Komisie 2007/361/ES zo 4. mája 2007 o určení nadbytočných zásob poľnohospodárskych produktov iných ako cukor a o finančných dosahoch ich odstránenia v súvislosti s pristúpením Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska

( Úradný vestník Európskej únie L 138 z 30. mája 2007 )

Na strane 15 v odôvodnení 6 v tretej vete:

namiesto:

„[Tento mechanizmus by sa mal tiež uplatniť na všetky podobné trendy vo vnútornej spotrebe].“

má byť:

„Tento mechanizmus by sa mal tiež uplatniť na všetky podobné trendy vo vnútornej spotrebe.“

Na strane 15 v odôvodnení 11 sa druhá veta nahrádza takto:

Na strane 15 v odôvodnení 12 v prvej vete:

namiesto:

„Pre produkty, na ktoré sa nevzťahujú vývozné náhrady, napríklad konzervované huby, cesnak, ovocné šťavy, a v prípade ktorých boli v niektorých členských štátoch ustanovené významné úrovne nadbytočných zásob, je v záujme rovnocenného prístupu vhodné považovať za základ rozdiely medzi priemernými vnútroštátnymi cenami a cenami mimo tohto štátu.“

má byť:

„Pre produkty, na ktoré sa nevzťahujú vývozné náhrady, napríklad konzervované huby, cesnak, ovocné šťavy, a v prípade ktorých boli v niektorých členských štátoch ustanovené významné úrovne nadbytočných zásob, je v záujme rovnocenného prístupu vhodné považovať za základ rozdiely medzi priemernými vnútornými a vonkajšími cenami.“