ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 27

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
31. januára 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 84/2008 z 30. januára 2008, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 85/2008 z 30. januára 2008 o osobitných podmienkach poskytovania pomoci na súkromné skladovanie ovčieho a kozieho mäsa (kodifikované znenie)

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 86/2008 z 30. januára 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 318/2007, ktorým sa ustanovujú zdravotné podmienky pre zvieratá pri dovoze určitých druhov vtákov do Spoločenstva a podmienky karantény ( 1 )

8

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2008/5/ES z 30. januára 2008 o povinnom uvádzaní podrobných údajov v označení určitých potravín okrem tých, ktoré ustanovuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES (kodifikované znenie) ( 1 )

12

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2008/84/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 22. januára 2008, ktorým sa Nemeckej spolkovej republike a Poľskej republike povoľuje uplatňovať opatrenia odchyľujúce sa od článku 5 smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

17

 

 

2008/85/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 28. januára 2008, ktorým sa vymenúvajú dvaja španielski náhradníci Výboru regiónov

20

 

 

Komisia

 

 

2008/86/ES

 

*

Rozhodnutie č. 1/2008 spoločného výboru pre poľnohospodárstvo zriadeného Dohodou medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchodovaní s poľnohospodárskymi výrobkami z 15. januára 2008 o zmene a doplnení dodatkov k prílohe 4

21

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

31.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 27/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 84/2008

z 30. januára 2008,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007 ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovacia a zéleniny (1), najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 1580/2007 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 31. januára 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. januára 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 30. januára 2008, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

IL

138,6

MA

40,0

SN

192,7

TN

129,8

TR

92,3

ZZ

118,7

0707 00 05

EG

190,8

JO

202,1

MA

50,4

TR

111,7

ZZ

138,8

0709 90 70

MA

68,0

TR

155,5

ZA

79,4

ZZ

101,0

0709 90 80

EG

355,3

ZZ

355,3

0805 10 20

EG

48,1

IL

61,1

MA

60,9

TN

56,1

TR

69,5

ZA

22,3

ZZ

53,0

0805 20 10

IL

107,2

MA

83,8

TR

95,7

ZZ

95,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

85,9

IL

69,7

JM

103,1

MA

154,5

PK

46,3

TR

75,6

US

60,1

ZZ

85,0

0805 50 10

EG

74,2

IL

126,6

MA

90,6

TR

118,9

ZZ

102,6

0808 10 80

CA

84,1

CL

60,8

CN

83,0

MK

39,9

US

112,7

ZZ

76,1

0808 20 50

CL

59,3

CN

57,3

TR

159,1

US

96,5

ZA

91,9

ZZ

92,8


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ označuje „iné miesto pôvodu“.


31.1.2008   

SK XM

Úradný vestník Európskej únie

L 27/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 85/2008

z 30. januára 2008

o osobitných podmienkach poskytovania pomoci na súkromné skladovanie ovčieho a kozieho mäsa

(kodifikované znenie)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2529/2001 z 19. decembra 2001 o spoločnej organizácii trhu s ovčím a kozím mäsom (1), a najmä na jeho článok 12 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EHS) č. 3447/90 z 28. novembra 1990 o osobitných podmienkach poskytovania pomoci na súkromné skladovanie ovčieho a kozieho mäsa (2) bolo opakovane (3) podstatným spôsobom zmenené a doplnené. V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa malo toto nariadenie kodifikovať.

(2)

Ustanovenia nariadenia Komisie (ES) č. 6/2008 zo 4. januára 2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá poskytovania pomoci na súkromné skladovanie ovčieho a kozieho mäsa (4), by sa vzhľadom na poskytnutie pomoci na súkromné skladovanie ovčieho mäsa mali dodržiavať. Je vhodné tieto ustanovenia doplniť alebo upraviť.

(3)

Je vhodné, aby sa k sume poskytovanej pomoci na určité obdobie skladovania stanovila aj výška zvýšenia alebo zníženia sumy v prípade predĺženia alebo skrátenia obdobia skladovania.

(4)

Predpokladané podmienky na trhu si vyžadujú ustanoviť pružnú dĺžku skladovania od troch do siedmich mesiacov.

(5)

V záujme zabezpečenia skutočných ponúk je vhodné určiť minimálne množstvo, ktoré možno skladovať. Je vhodné upraviť minimálne množstvo, ktoré sa má vyskladniť.

(6)

Na zabezpečenie dodržania záväzkov spojených so súkromným skladovaním sa musí zložiť zábezpeka.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre ovce a kozy,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 6/2008 sa uplatňuje podľa ustanovení tohto nariadenia.

Článok 2

1.   Žiadosti v súvislosti s pomocou na súkromné skladovanie sa predkladajú intervenčným agentúram uvedeným v prílohe I.

2.   Obdobie, na ktoré možno ponúkať skladovanie v súvislosti s výberovým konaním, je trojmesačné. Skutočnú lehotu skladovania však zvolí skladovateľ. Táto lehota môže trvať najmenej od troch mesiacov a najviac do siedmich mesiacov. Ak je však lehota skladovania dlhšia ako tri mesiace, výška pomoci sa zvyšuje denne o 1,45 EUR za každú tonu a deň.

Článok 3

Minimálne zmluvné množstvo tvoria štyri tony vyjadrené v hmotnosti nevykosteného mäsa.

Článok 4

Minimálne množstvo pre každý odvoz je stanovené na štyri tony vyjadrené vo forme hmotnosti výrobku na sklad a dodávateľa. Ak je však zostávajúce množstvo v sklade nižšie ako uvedené množstvo, bude povolená jedna ďalšia operácia odvozu zvyšného množstva alebo jeho časti.

Ak sa nesplnia tieto podmienky pre odvoz:

suma pomoci pre odvezené množstvo sa vypočíta v súlade s článkom 6 ods. 3 nariadenia (ES) č. 6/2008 a

15 % zábezpeky uvedenej v článku 5 sa vyhlási za prepadnutých vo vzťahu k odstránenému množstvu.

Článok 5

Zábezpeka je 145 EUR za tonu.

Článok 6

Nariadenie (EHS) č. 3447/90 sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe III.

Článok 7

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. januára 2008

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 341, 22.12.2001, s. 3. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2). Nariadenie (ES) č. 2529/2001 nahradí nariadenie (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1) s účinnosťou od 1. júla 2008.

(2)  Ú. v. ES L 333, 30.11.1990, s. 46. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 40/96 (Ú. v. ES L 10, 13.1.1996, s. 6).

(3)  Pozri prílohu II.

(4)  Ú. v. ES L 3, 5.1.2008, s. 13.


ПРИЛОЖЕНИЕ I — ANEXO I — PŘÍLOHA I — BILAG I — ANHANG I — I LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — I PIELIKUMS — I PRIEDAS — I. MELLÉKLET — ANNESS I — BIJLAGE I — ZAŁĄCZNIK I — ANEXO I — ANEXA I — PRÍLOHA I — PRILOGA I — LIITE I — BILAGA I

Адреси на интервенционните агенции — Direcciones de los organismos de intervención — Adresy intervenčních agentur — Interventionsorganernes adresser — Anschriften der Interventionsstellen — Sekkumisametite aadressid — Διευθύνσεις του οργανισμού παρέμβασης — Addresses of the intervention agencies — Adresses des organismes d’intervention — Indirizzi degli organismi d’intervento — Intervences aģentūru adreses — Intervencinių agentūrų adresai — Az intervenciós hivatalok címei — Indirizzi ta’ l-aġenziji ta’ intervent — Adressen van de interventiebureaus — Adresy agencji interwencyjnych — Endereços dos organismos de intervenção — Adresele agențiilor de intervenție — Adresy intervenčných orgánov — Naslovi intervencijskih agencij — Interventioelinten osoitteet — Interventionsorganens adresser

BELGIQUE/BELGIË

Bureau d’intervention et de restitution belge

Rue de Trèves 82

B-1040 Bruxelles

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Trierstraat 82

B-1040 Brussel

Tél. (32-2) 287 24 11

Fax (32-2) 230 25 33/280 03 07

БЪЛГАРИЯ

Държавен фонд „Земеделие“

Разплащателна агенция

1618 София,

ул. Цар Борис III № 136

тел. (+ 359-2) 818 72 02

факс (+ 359-2) 818 72 67

ČESKA REPUBLIKA

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)

Ve Smečkách 33

CZ-110 00 Praha 1

Tel.: (420) 222 87 14 60

Fax: (420) 222 87 16 80

DANMARK

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Direktoratet for Fødevareerhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

Tlf. (45) 33 95 80 00

Fax (45) 33 95 80 34

DEUTSCHLAND

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Tel. (49-228) 68 45 37 56

Fax (49-228) 68 45-34 44/37 91

EESTI

PRIA (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet)

Narva mnt. 3

51009 Tartu

Tel: +372 737 1200

Faks: +372 737 1201

ÉIRE/IRELAND

Department of Agriculture and Food/An Roinn Talmhaíochta agus Bia

Johnston Castle Estate

County Wexford

Tel. (353-53) 91634 00

Fax (353-53) 91428 42

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων)

Αχαρνών 241

GR-104 46 Αθήνα

Τηλ. (+30) 210 228 41 80

Φαξ (+30) 210 228 14 79

ESPAÑA

FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria)

Beneficencia 8

E-28005 Madrid

Tel. (34) 913 47 65 00, 913 47 63 10

Fax (34) 915 21 98 32, 915 22 43 87

FRANCE

Office de l’élevage

12, rue Henri Rol-Tanguy

TSA 30003

93555 Montreuil-Sous-Bois Cedex

Tél. (33) 173 30 30 00

Fax (33) 173 30 30 48 ou 173 30 30 49

ITALIA

AGEA (Agenzia Erogazioni in Agricoltura)

Via Palestro 81

I-00185 Roma

Tel. (39-06) 449 49 91

Fax (39-06) 445 39 40/444 19 58

ΚΥΠΡΟΣ

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

Τ.Θ. 16102, CY-2086 Λευκωσία

Οδός Μιχαήλ Κουτσόφτα 20

CY-2000 Λευκωσία

Τηλ. (+357) 22 55 77 77

Φαξ (+357) 22 55 77 55

LATVIJA

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2

LV-1981 Rīga, Latvija

Tālr.: (371) 702 75 42

Fakss: (371) 702 71 20

LIETUVA

Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra

L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9-12

LT-01122 Vilnius

Tel. (+370 5) 268 50 50

Faks. (+370 5) 268 50 61

LUXEMBOURG

Service d’économie rurale, section «Cheptel et viande»

113-115, rue de Hollerich

L-1741 Luxembourg

Tél. (352) 47 84 43

Fax (352) 49 16 19

MAGYARORSZÁG

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

H-1095 Budapest, Soroksári út 22–24.

Postacím: H-1385, Budapest 62., Pf. 867

Tel.: (36-1) 219 45 17

Fax: (36-1) 219 62 59

MALTA

Ministry for Rural Affairs and the Environment

Barriera Wharf

Valletta CMR02

Malta

Tel.: (+356) 22952000, 22952222

Faks: (+356) 22952212

NEDERLAND

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Dienst Regelingen

Slachthuisstraat 71

Postbus 965

6040 AZ Roermond

Nederland

Tel. (31-475) 35 54 44

Fax (31-475) 31 89 39

ÖSTERREICH

AMA-Agrarmarkt Austria

Dresdner Straβe 70

A-1201 Wien

Tel. (43-1) 33 15 12 18

Fax (43-1) 33 15 14 624

POLSKA

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Mięsa

ul. Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

tel. +48 22 661 71 09

faks +48 22 661 77 56

PORTUGAL

IFAP — Instituto de Financiamento da Agricultura e Pesca, IP

Rua Castilho, n.o 45-51

P-1269-164 Lisboa

Tel.: (351) 213 846 000

Fax: (351) 213 846 170

ROMÂNIA

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA)

București

Bld. Carol I, nr. 17, sector 2

Tel./Fax 0040 21 30 54 867

SLOVENIJA

ARSKTRP – Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386-1) 478 93 59

Faks (386-1) 478 92 00

SLOVENSKO

Pôdohospodárska platobná agentúra

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

Tel.: (+ 421-2) 59 26 63 97

Fax: (+ 421-2) 52 96 50 33

SUOMI/FINLAND

Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Markkinatukiosasto/Marknadsstödsavdelningen

Interventioyksikkö/Interventionsenheten

Malminkatu/Malmgatan 16

PL/PB 256

FI-00101 Helsinki/Helsingfors

Suomi/Finland

Puhelin/Tel. +358 20 772 007

Faksi/Fax +358 20 7725 506

SVERIGE

Jordbruksverket – Swedish Board of Agriculture,

Intervention Division

S-551 82 Jönköping

Tfn (46-36) 15 50 00

Fax (46-36) 19 05 46

UNITED KINGDOM

Rural Payments Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle-upon-Tyne

NE4 7YH

Tel. (44-191) 273 96 96


PRÍLOHA II

Zrušené nariadenie so zoznamom neskorších zmien a doplnení

Nariadenie Komisie (EHS) č. 3447/90

(Ú. v. ES L 333, 30.11.1990, s. 46)

 

nariadenie Komisie (EHS) č. 273/91

(Ú. v. ES L 28, 2.2.1991, s. 28)

 

nariadenie Komisie (EHS) č. 1258/91

(Ú. v. ES L 120, 15.5.1991, s. 15)

iba článok 2

nariadenie Komisie (ES) č. 879/95

(Ú. v. ES L 91, 22.4.1995, s. 2)

 

nariadenie Komisie (ES) č. 40/96

(Ú. v. ES L 10, 13.1.1996, s. 6)

iba článok 2 ods. 2.


PRÍLOHA III

Tabuľka zhody

Nariadenie (EHS) č. 3447/90

Toto nariadenie

článok 1

článok 1

článok 2

článok 2

článok 3

článok 3

článok 3a

článok 4

článok 4

článok 5

článok 6

článok 5

článok 7

príloha

príloha I

príloha II

príloha III


31.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 27/8


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 86/2008

z 30. januára 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 318/2007, ktorým sa ustanovujú zdravotné podmienky pre zvieratá pri dovoze určitých druhov vtákov do Spoločenstva a podmienky karantény

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/496/EHS z 15. júla 1991 stanovujúcu princípy, ktoré sa týkajú organizácie veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich do Spoločenstva z tretích krajín a ktoré menia a dopĺňajú smernice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS (1), a najmä na jej článok 10 ods. 3 druhý pododsek a článok 10 ods. 4 prvý pododsek,

so zreteľom na smernicu Rady 92/65/EHS z 13. júna 1992, ktorou sa ustanovujú veterinárne požiadavky na obchodovanie so zvieratami, spermou, vajíčkami a embryami, na ktoré sa nevzťahujú veterinárne požiadavky ustanovené v osobitných právnych predpisoch Spoločenstva uvedených v prílohe A oddiele I smernice 90/425/EHS, a na ich dovoz do Spoločenstva (2), a najmä na jej článok 18 ods. 1 štvrtú zarážku,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 318/2007 (3) sa ustanovujú zdravotné podmienky pre zvieratá pri dovoze určitých druhov vtákov s výnimkou hydiny do Spoločenstva a podmienky karantény uplatniteľné na takéto vtáky po dovoze.

(2)

V prílohe V k nariadeniu (ES) č. 318/2007 sa uvádza zoznam karanténnych zariadení a stredísk schválených príslušnými orgánmi členských štátov na dovoz určitých vtákov s výnimkou hydiny.

(3)

Česká republika, Nemecko a Španielsko preskúmali svoje schválené karanténne zariadenia a strediská a zaslali aktualizovaný zoznam týchto karanténnych zariadení a stredísk Komisii. Zoznam schválených karanténnych zariadení a stredísk uvedený v prílohe V k nariadeniu (ES) č. 318/2007 by sa preto mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Nariadenie (ES) č. 318/2007 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha V k nariadeniu (ES) č. 318/2007 sa nahrádza znením v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. januára 2008

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 268, 24.9.1991, s. 56. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2006/104/ES (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 352).

(2)  Ú. v. ES L 268, 14.9.1992, s. 54. Smernica naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím Komisie 2007/265/ES (Ú. v. EÚ L 114, 1.5.2007, s. 17).

(3)  Ú. v. EÚ L 84, 24.3.2007, s. 7. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1278/2007 (Ú. v. EÚ L 284, 30.10.2007, s. 20).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA V

Zoznam schválených zariadení a stredísk uvedených v článku 6 ods. 1

Kód ISO krajiny

Názov krajiny

Číslo schválenia karanténneho zariadenia alebo strediska

AT

RAKÚSKO

AT OP Q1

AT

RAKÚSKO

AT-KO-Q1

AT

RAKÚSKO

AT-3-ME-Q1

AT

RAKÚSKO

AT-4-KI-Q1

AT

RAKÚSKO

AT 4 WL Q 1

AT

RAKÚSKO

AT-4-VB-Q1

AT

RAKÚSKO

AT 6 10 Q 1

AT

RAKÚSKO

AT 6 04 Q 1

BE

BELGICKO

BE VQ 1003

BE

BELGICKO

BE VQ 1010

BE

BELGICKO

BE VQ 1011

BE

BELGICKO

BE VQ 1012

BE

BELGICKO

BE VQ 1013

BE

BELGICKO

BE VQ 1016

BE

BELGICKO

BE VQ 1017

BE

BELGICKO

BE VQ 3001

BE

BELGICKO

BE VQ 3008

BE

BELGICKO

BE VQ 3014

BE

BELGICKO

BE VQ 3015

BE

BELGICKO

BE VQ 4009

BE

BELGICKO

BE VQ 4017

BE

BELGICKO

BE VQ 7015

CY

CYPRUS

CB 0011

CY

CYPRUS

CB 0012

CY

CYPRUS

CB 0061

CY

CYPRUS

CB 0013

CY

CYPRUS

CB 0031

CZ

ČESKÁ REPUBLIKA

21750016

CZ

ČESKÁ REPUBLIKA

21750027

CZ

ČESKÁ REPUBLIKA

61750009

DE

NEMECKO

BB-1

DE

NEMECKO

BW-1

DE

NEMECKO

BY-1

DE

NEMECKO

BY-2

DE

NEMECKO

BY-3

DE

NEMECKO

BY-4

DE

NEMECKO

HE-1

DE

NEMECKO

HE-2

DE

NEMECKO

NI-1

DE

NEMECKO

NI-2

DE

NEMECKO

NI-3

DE

NEMECKO

NW-1

DE

NEMECKO

NW-2

DE

NEMECKO

NW-3

DE

NEMECKO

NW-4

DE

NEMECKO

NW-5

DE

NEMECKO

NW-6

DE

NEMECKO

NW-7

DE

NEMECKO

NW-8

DE

NEMECKO

RP-1

DE

NEMECKO

SN-1

DE

NEMECKO

SN-2

DE

NEMECKO

TH-1

DE

NEMECKO

TH-2

ES

ŠPANIELSKO

ES/01/02/05

ES

ŠPANIELSKO

ES/05/02/12

ES

ŠPANIELSKO

ES/05/03/13

ES

ŠPANIELSKO

ES/09/02/10

ES

ŠPANIELSKO

ES/17/02/07

ES

ŠPANIELSKO

ES/04/03/11

ES

ŠPANIELSKO

ES/04/03/14

ES

ŠPANIELSKO

ES/09/03/15

ES

ŠPANIELSKO

ES/09/06/18

ES

ŠPANIELSKO

ES/10/07/20

FR

FRANCÚZSKO

38.193.01

GR

GRÉCKO

GR.1

GR

GRÉCKO

GR.2

HU

MAĎARSKO

HU12MK001

IE

ÍRSKO

IRL-HBQ-1-2003 Unit A

IT

TALIANSKO

003AL707

IT

TALIANSKO

305/B/743

IT

TALIANSKO

132BG603

IT

TALIANSKO

170BG601

IT

TALIANSKO

233BG601

IT

TALIANSKO

068CR003

IT

TALIANSKO

006FR601

IT

TALIANSKO

054LCO22

IT

TALIANSKO

I – 19/ME/01

IT

TALIANSKO

119RM013

IT

TALIANSKO

006TS139

IT

TALIANSKO

133VA023

MT

MALTA

BQ 001

NL

HOLANDSKO

NL-13000

NL

HOLANDSKO

NL-13001

NL

HOLANDSKO

NL-13002

NL

HOLANDSKO

NL-13003

NL

HOLANDSKO

NL-13004

NL

HOLANDSKO

NL-13005

NL

HOLANDSKO

NL-13006

NL

HOLANDSKO

NL-13007

NL

HOLANDSKO

NL-13008

NL

HOLANDSKO

NL-13009

NL

HOLANDSKO

NL-13010

PL

POĽSKO

14084501

PT

PORTUGALSKO

05.01/CQA

PT

PORTUGALSKO

01.02/CQA

UK

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

21/07/01

UK

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

21/07/02“


SMERNICE

31.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 27/12


SMERNICA KOMISIE 2008/5/ES

z 30. januára 2008

o povinnom uvádzaní podrobných údajov v označení určitých potravín okrem tých, ktoré ustanovuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES

(Text s významom pre EHP)

(kodifikované znenie)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES z 20. marca 2000 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa označovania, prezentácie a reklamy potravín (1), a najmä na jej článok 4 ods. 2,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 94/35/ES z 30. júna 1994 o sladidlách používaných v potravinách (2), a najmä na jej článok 6,

keďže:

(1)

Smernica Komisie 94/54/ES z 18. novembra 1994, ktorá sa týka povinného uvádzania podrobných údajov v označení určitých potravín okrem tých, ktoré ustanovuje smernica Rady 79/112/EHS (3), bola opakovane podstatným spôsobom zmenená a doplnená (4). V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa mala táto smernica kodifikovať.

(2)

Aby sa zabezpečilo, že spotrebitelia dostávajú príslušné informácie, je potrebné pri určitých potravinách zabezpečiť povinné uvádzanie podrobných údajov okrem tých, ktoré sú stanovené v článku 3 smernice 2000/13/ES.

(3)

Baliarenské plyny používané pri balení určitých potravín sa nepovažujú za zložky na účely článku 6 ods. 1 smernice 2000/13/ES, a preto nie sú zahrnuté do zoznamu zložiek v označení výrobku.

(4)

Spotrebitelia by však mali byť informovaní o použití týchto plynov vzhľadom na to, že na základe týchto informácií pochopia, prečo potraviny, ktoré si kúpili, majú dlhšiu trvanlivosť než podobné výrobky balené iným spôsobom.

(5)

Vzhľadom na poskytovanie príslušných (primeraných) informácií spotrebiteľovi by označenie potravín so sladidlami malo obsahovať aj podrobné informácie o použitých sladidlách.

(6)

Okrem toho by sa v označení potravín obsahujúcich určité kategórie sladidiel mali uvádzať upozornenia.

(7)

Rovnako je nevyhnutné uviesť na označení jasné informácie, ktoré umožnia spotrebiteľovi zistiť prítomnosť kyseliny glycyrhizinovej alebo jej amónnej soli v cukrovinkách a nápojoch. V prípade vysokého obsahu kyseliny glycyrhizinovej alebo jej amónnej soli v takýchto výrobkoch by spotrebitelia, a najmä ľudia s vysokým krvným tlakom, mali byť popritom informovaní o tom, že sa majú vyhýbať nadmernej konzumácii. S cieľom zabezpečiť, aby spotrebitelia dobre porozumeli takýmto informáciám, mal by sa prednostne používať termín „sladké drievko“.

(8)

Opatrenia upravené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat.

(9)

Táto smernica by sa nemala dotýkať povinností členských štátov týkajúcich sa lehôt na transpozíciu tých smerníc do vnútroštátneho práva, ktoré sú uvedené v prílohe II časti B,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Bez toho, aby sa to dotklo ustanovení článku 3 smernice 2000/13/ES, označenia potravín, uvedené v prílohe I k tejto smernici, zahŕňajú ďalšie podrobné údaje, ktoré sú stanovené v tejto prílohe.

Článok 2

Smernica 94/54/ES, zmenená a doplnená smernicami uvedenými v prílohe II časti A, sa zrušuje bez vplyvu na povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu tých smerníc do vnútroštátneho práva, ktoré sú uvedené v prílohe II časti B.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe III.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 30. januára 2008

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 109, 6.5.2000, s. 29. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2007/68/ES (Ú. v. EÚ L 310, 28.11.2007, s. 11).

(2)  Ú. v. ES L 237, 10.9.1994, s. 3. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2006/52/ES (Ú. v. EÚ L 204, 26.7.2006, s. 10).

(3)  Ú. v. ES L 300, 23.11.1994, s. 14. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2004/77/ES (Ú. v. EÚ L 162, 30.4.2004, s. 76).

(4)  Pozri prílohu II časť A.


PRÍLOHA I

Zoznam potravín, pri ktorých označenie musí obsahovať jeden alebo niekoľko ďalších podrobných údajov

Druh alebo kategória potravín

Podrobné údaje

Potraviny, ktorých trvanlivosť bola predĺžená pomocou baliarenských plynov povolených podľa smernice Rady 89/107/EHS (1)

„Balené v ochrannej atmosfére.“

Potraviny obsahujúce sladidlo alebo sladidlá povolené v zmysle smernice 94/35/ES

„Obsahuje sladidlo/sladidlá.“

Tieto podrobné údaje sú uvedené spolu s názvom výrobku, pod ktorým sa predáva tak, ako to ustanovuje článok 5 smernice 2000/13/ES.

Potraviny obsahujúce aj pridaný cukor, cukry a sladidlá alebo len sladidlá povolené smernicou 94/35/ES

„Obsahuje cukor (cukry) alebo sladidlo (sladidlá).“

Tieto podrobné údaje sú uvedené spolu s názvom výrobku, pod ktorým sa predáva tak, ako to ustanovuje článok 5 smernice 2000/13/ES.

Potraviny obsahujúce aspartam

„Obsahuje fenylalanín.“

Potraviny obsahujúce viac ako 10 % pridaných polyalkoholov

„,Nadmerná konzumácia môže mať laxatívne účinky.“

Cukrovinky alebo nápoje obsahujúce kyselinu glycyrhizinovú alebo jej amónnu soľ v dôsledku pridania látky (látok), ako napríklad rastlina sladké drievko Glycyrrhiza glabra, v koncentrácii 100 mg/kg alebo 10 mg/l, alebo vyššej

Výraz obsahuje sladké drievko sa vloží hneď za zoznam prísad, pokiaľ termín „sladké drievko“ už nie je zahrnutý do zoznamu prísad alebo obsiahnutý v názve, pod ktorým sa daný výrobok predáva. Ak neexistuje zoznam prísad, údaje sa uvedú vedľa názvu, pod ktorým sa výrobok predáva.

Cukrovinky alebo nápoje obsahujúce kyselinu glycyrhizinovú alebo jej amónnu soľ v dôsledku pridania látky (látok) ako napríklad rastlina sladké drievko Glycyrrhiza glabra v koncentrácii 4 g/kg alebo vyššej

Po zozname prísad sa musí pridať táto informácia: „Obsahuje sladké drievko – ľudia s vysokým krvným tlakom by sa mali vyhýbať nadmernej konzumácii.“ Ak nie je uvedený zoznam prísad, údaje sa uvedú vedľa názvu, pod ktorým sa výrobok predáva.

Nápoje, ktoré obsahujú kyselinu glycyrhizinovú alebo je amónnu soľ v dôsledku pridania látky (látok) ako napríklad rastlina sladké drievko Glycyrrhiza glabra v koncentrácii 50 mg/l alebo vyššej alebo v koncentrácii 300 mg/l alebo vyššej, v prípade nápojov s obsahom viac ako 1,2 % objemových alkoholu (2).

Po zozname prísad sa musí pridať táto informácia: „Obsahuje sladké drievko – ľudia s vysokým krvným tlakom by sa mali vyhýbať nadmernej konzumácii.“ Ak nie je uvedený zoznam prísad, údaje sa uvedú vedľa názvu, pod ktorým sa výrobok predáva.


(1)  Ú. v. ES L 40, 11.2.1989, s. 27.

(2)  Táto hodnota sa uplatňuje na výrobky, ktoré sú navrhované na bezprostrednú spotrebu alebo ktoré sú rekonštituované podľa pokynov výrobcov.


PRÍLOHA II

ČASŤ A

Zrušená smernica so zoznamom neskorších zmien a doplnení

(v zmysle článku 2)

Smernica Komisie 94/54/ES

(Ú. v. ES L 300, 23.11.1994, s. 14)

Smernica Rady 96/21/ES

(Ú. v. ES L 88, 5.4.1996, s. 5)

Smernica Komisie 2004/77/ES

(Ú. v. EÚ L 162, 30.4.2004, s. 76)

ČASŤ B

Zoznam lehôt na transpozíciu do vnútroštátneho práva

(v zmysle článku 2)

Smernica

Lehota na transpozíciu

94/54/ES

30. jún 1995 (1)

96/21/ES

30. jún 1996 (2)

2004/77/ES

20. máj 2005 (3)


(1)  V súlade s článkom 2 prvým pododsekom smernice 94/54/ES:

„V prípade potreby členské štáty do 30. júna 1995 zmenia a doplnia svoje zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia tak, aby:

najneskôr do 1. júla 1995 povolili obchod s výrobkami, ktoré sú v súlade s touto smernicou,

s účinnosťou od 1. januára 1997 zakázali obchod s výrobkami, ktoré nie sú v súlade s touto smernicou, ale obchod s výrobkami umiestnenými na trh alebo označenými pred týmto termínom, ktoré nie sú v súlade s touto smernicou, môže pokračovať až do vyčerpania zásob.“

(2)  V súlade s článkom 2 prvým pododsekom smernice 96/21/ES:

„Členské štáty v prípade potreby do 1. júla 1996 zmenia alebo doplnia svoje zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia tak, aby:

najneskôr do 1. júla 1996 povolili obchod s výrobkami, ktoré sú v súlade s touto smernicou,

od 1. júla 1997 zakázali obchod s výrobkami, ktoré nie sú v súlade s touto smernicou. Výrobky umiestnené na trh alebo označené pred týmto termínom, ktoré nie sú v súlade s touto smernicou, sa môžu však predávať až do vyčerpania zásob.“

(3)  V súlade s článkom 2 smernice 2004/77/ES:

„1.   Členské štáty povolia obchodovanie s výrobkami, ktoré sú v súlade s touto smernicou, najneskôr od 20. mája 2005.

2.   Členské štáty zakážu obchodovanie s výrobkami, ktoré nie sú v súlade s touto smernicou, najneskôr od 20. mája 2006.

Výrobky, ktoré nie sú v súlade s touto smernicou a ktoré boli označené pred 20. májom 2006, však musia byť schválené až do vyčerpania zásob.“


PRÍLOHA III

Tabuľka zhody

Smernica 94/54/ES

Táto smernica

Článok 1

Článok 1

Článok 2

Článok 2

Článok 3

Článok 3

Článok 4

Príloha

Príloha I

Príloha II

Príloha III


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Rada

31.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 27/17


ROZHODNUTIE RADY

z 22. januára 2008,

ktorým sa Nemeckej spolkovej republike a Poľskej republike povoľuje uplatňovať opatrenia odchyľujúce sa od článku 5 smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

(Iba nemecké a poľské znenie je autentické)

(2008/84/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (1), a najmä na jej článok 395 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Listami, ktoré generálny sekretariát Komisie zaevidoval 22. októbra 2007 a 27. júla 2007, požiadali Nemecká spolková republika a Poľská republika o povolenie uplatňovať osobitné daňové opatrenia v súvislosti s výstavbou a údržbou niektorých pohraničných mostov medzi týmito dvoma krajinami.

(2)

Komisia listom z 24. októbra 2007 v súlade s článkom 395 ods. 2 smernice 2006/112/ES informovala o žiadostiach Nemeckej spolkovej republiky a Poľskej republiky ostatné členské štáty. Listom z 25. októbra 2007 Komisia oznámila Nemeckej spolkovej republike a Poľskej republike, že má všetky informácie potrebné na posúdenie žiadostí.

(3)

Účelom osobitného opatrenia je, aby sa pri dodávaní tovaru alebo služieb a nadobúdaní tovaru v rámci Spoločenstva, určených na výstavbu a údržbu cezhraničných mostov, považovali tieto mosty a v prípade výstavby ich staveniská za mosty, ktoré sa nachádzajú výlučne na území jedného z týchto členských štátov v súlade s dohodou o rozdelení zodpovednosti za výstavbu alebo údržbu týchto cezhraničných mostov, ktorú tieto členské štáty medzi sebou uzatvorili.

(4)

Bez takéhoto osobitného opatrenia by bolo pri každom dodaní tovaru alebo služieb alebo nadobudnutí tovaru v rámci Spoločenstva potrebné určiť, či je miestom zdanenia Nemecká spolková republika alebo Poľská republika. Práce na pohraničnom moste vykonané na nemeckom území by podliehali sadzbám dane z pridanej hodnoty v Nemecku, zatiaľ čo práce vykonané na poľskom území by podliehali poľským sadzbám dane z pridanej hodnoty.

(5)

Účelom tejto odchýlky je preto zjednodušiť postup zdaňovania pri výstavbe a údržbe príslušných mostov.

(6)

Odchýlka nebude mať žiadny nepriaznivý vplyv na vlastné zdroje Európskeho spoločenstva pochádzajúce z dane z pridanej hodnoty,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Za podmienok ustanovených v článkoch 2 a 3 sa týmto Nemeckej spolkovej republike a Poľskej republike povoľuje uplatňovať opatrenia odchyľujúce sa od smernice 2006/112/ES v súvislosti s výstavbou a následnou údržbou jedného pohraničného mosta cez rieku Odra a jedného pohraničného mosta cez rieku Lužická Nisa a v súvislosti s údržbou dvoch existujúcich pohraničných mostov cez rieku Odra a deviatich existujúcich pohraničných mostov cez rieku Lužická Nisa, ktoré sa všetky nachádzajú čiastočne na území Nemeckej spolkovej republiky a čiastočne na území Poľskej republiky. Podrobnosti o príslušných mostoch sa uvádzajú v prílohe k tomuto rozhodnutiu. Toto povolenie sa tiež uplatňuje na všetky dodatočné mosty, ktoré budú spadať do rozsahu pôsobnosti Dohody uzavretej medzi Nemeckou spolkovou republikou a Poľskou republikou o zodpovednosti za výstavbu alebo údržbu cezhraničných mostov na základe výmeny diplomatických nót.

Článok 2

Odchylne od článku 5 smernice Rady 2006/112/ES sa v súvislosti s pohraničnými mostami, pri ktorých Nemecká spolková republika zodpovedá za ich výstavbu a údržbu, a v súvislosti s pohraničnými mostami, pri ktorých Nemecká spolková republika zodpovedá výlučne za ich údržbu, sa tieto mosty, prípadne ich staveniská, ak sa nachádzajú na poľskom území, považujú za súčasť nemeckého územia na účely dodávania tovaru a služieb a nadobúdania tovaru v rámci Spoločenstva, určených na výstavbu alebo údržbu týchto mostov.

Článok 3

Odchylne od článku 5 smernice 2006/112/ES sa v súvislosti s pohraničnými mostami, pri ktorých Poľská republika zodpovedá za ich výstavbu a údržbu, a v súvislosti s pohraničnými mostami, pri ktorých Poľská republika zodpovedá výlučne za ich údržbu, sa tieto mosty, prípadne ich staveniská, ak sa nachádzajú na nemeckom území, považujú za súčasť poľského územia na účely dodávania tovaru a služieb a nadobúdania tovaru v rámci Spoločenstva, určených na výstavbu alebo údržbu týchto mostov.

Článok 4

Toto rozhodnutie je určené Nemeckej spolkovej republike a Poľskej republike.

V Bruseli 22. januára 2008

Za Radu

predseda

A. BAJUK


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2007/75/ES (Ú. v. EÚ L 346, 29.12.2007, s. 13).


PRÍLOHA

Mosty uvedené v článku 1:

1.

Nemecká spolková republika je zodpovedná za výstavbu tohto pohraničného mosta:

a)

pohraničný most cez rieku Odra medzi Frankfurtom a Kunowicami v kilometri 580,640.

2.

Poľská republika je zodpovedná za výstavbu tohto pohraničného mosta:

a)

pohraničný most cez rieku Lužická Nisa medzi obcami Horka a Węgliniec v kilometri 130,470.

3.

Nemecká spolková republika je zodpovedná za údržbu týchto pohraničných mostov:

a)

pohraničný most cez rieku Odra medzi obcami Neurüdnitz a Siekierki v kilometri 653,903;

b)

pohraničný most cez rieku Odra medzi obcami Küstrin Kietz a Küstrin Kostrzyn v kilometri 615,102;

c)

pohraničný most cez rieku Odra medzi Frankfurtom a Kunowicami v kilometri 580,640;

d)

pohraničný most cez rieku Lužická Nisa medzi obcami Hagenwerder a Ręczyn v kilometri 169,611;

e)

pohraničný most cez rieku Lužická Nisa medzi obcami Hirschfelde a Trzciniec Zgorzelecki v kilometri 186,281.

4.

Poľská republika je zodpovedná za údržbu týchto pohraničných mostov:

a)

pohraničný most cez rieku Lužická Nisa medzi obcami Guben a Gubin v kilometri 13,375;

b)

pohraničný most cez rieku Lužická Nisa medzi obcami Guben a Gubinek v kilometri 17,625;

c)

pohraničný most cez rieku Lužická Nisa medzi obcami Forst a Tuplice v kilometri 51,935;

d)

pohraničný most cez rieku Lužická Nisa medzi obcami Bad Muskau a Łęknica v kilometri 80,530;

e)

pohraničný most cez rieku Lužická Nisa medzi obcami Horka a Węgliniec v kilometri 130,470;

f)

pohraničný most cez rieku Lužická Nisa medzi obcami Görlitz a Zhorelec v kilometri 153,885;

g)

pohraničný most cez rieku Lužická Nisa medzi obcami Krzewina Zgorzelecka a Trzciniec Zgorzelecki v kilometri 184,220;

h)

pohraničný most cez rieku Lužická Nisa medzi obcami Krzewina Zgorzelecka a Trzciniec Zgorzelecki v kilometri 184,780.


31.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 27/20


ROZHODNUTIE RADY

z 28. januára 2008,

ktorým sa vymenúvajú dvaja španielski náhradníci Výboru regiónov

(2008/85/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 263,

so zreteľom na návrh španielskej vlády,

keďže:

(1)

Rada 24. januára 2006 prijala rozhodnutie 2006/116/ES, ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2006 do 25. januára 2010 (1).

(2)

V dôsledku odstúpenia sa uvoľnili dve miesta po týchto náhradníkoch Výboru regiónov: pán MUÑOA GANUZA a pán MORALES FEBLES,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Za náhradníkov Výboru regiónov sa na zvyšný čas funkčného obdobia, ktoré trvá do 25. januára 2010, vymenúvajú:

pán Iñaki AGUIRRE ARIZMENDI, Secretario General de Acción Exterior, Comunidad Autónoma del País Vasco,

a

pán Julio César FERNÁNDEZ MATO, Secretario General de Relaciones Exteriores, Comunidad Autónoma de Galicia.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 28. januára 2008

Za Radu

predseda

D. RUPEL


(1)  Ú. v. EÚ L 56, 25.2.2006, s. 75.


Komisia

31.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 27/21


ROZHODNUTIE č. 1/2008 SPOLOČNÉHO VÝBORU PRE POĽNOHOSPODÁRSTVO ZRIADENÉHO DOHODOU MEDZI EURÓPSKYM SPOLOČENSTVOM A ŠVAJČIARSKOU KONFEDERÁCIOU O OBCHODOVANÍ S POĽNOHOSPODÁRSKYMI VÝROBKAMI

z 15. januára 2008

o zmene a doplnení dodatkov k prílohe 4

(2008/86/ES)

SPOLOČNÝ VÝBOR PRE POĽNOHOSPODÁRSTVO,

so zreteľom na Dohodu medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchodovaní s poľnohospodárskymi výrobkami, a najmä na jej článok 11,

keďže:

(1)

Táto dohoda nadobudla platnosť 1. júna 2002.

(2)

Účelom prílohy 4 je uľahčiť obchodovanie medzi zmluvnými stranami s rastlinami, rastlinnými produktmi a inými výrobkami podliehajúcimi rastlinolekárskym opatreniam. Uvedená príloha 4 sa má doplniť niekoľkými dodatkami, ktoré sú opísané v Spoločnej deklarácii o uplatňovaní prílohy 4 a ktoré sú priložené k dohode (s výnimkou dodatku 5, ktorý bol prijatý v čase, kedy bola uzatvorená dohoda).

(3)

Dodatky k prílohe 4 sa nahradili rozhodnutím Spoločného výboru pre poľnohospodárstvo č. 1/2004 priloženým k rozhodnutiu Komisie 2004/278/ES (1) a rozhodnutím Spoločného výboru pre poľnohospodárstvo č. 2/2005 (2).

(4)

Od nadobudnutia účinnosti uvedených rozhodnutí boli právne predpisy strán, pokiaľ ide o zdravie rastlín, zmenené a doplnené, a to v oblastiach, ktoré majú vplyv na túto dohodu.

(5)

Po rozšírení Spoločenstva, ako aj úpravách súčasného zoznamu orgánov zodpovedných za vydávanie rastlinných pasov sa zoznam týchto orgánov musí doplniť.

(6)

S cieľom zohľadniť tieto rôzne zmeny by sa dodatky 1, 2, 3 a 4 k prílohe 4 preto mali zmeniť a doplniť.

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Dodatky 1 až 4 k prílohe 4 k Dohode sa týmto nahrádzajú textom pripojeným k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. februára 2008.

V Bruseli, 15. januára 2008

Za Spoločný výbor pre poľnohospodárstvo

Predseda a vedúci delegácie Spoločenstva

Paul van GELDORP

Vedúci delegácie Švajčiarska

Krisztina BENDE

Za sekretariát Spoločného výboru pre poľnohospodárstvo

Hans-Christian BEAUMOND


(1)  Ú. v. EÚ L 87, 25.3.2004, s. 31.

(2)  Ú. v. EÚ L 78, 24.3.2005, s. 50.


DODATOK 1

RASTLINY, RASTLINNÉ PRODUKTY A INÉ PRODUKTY

A.   Rastliny, rastlinné produkty a iné produkty pochádzajúce z územia niektorej zo zmluvných strán, pre ktoré majú obe strany podobné právne predpisy vedúce k vzájomne rovnocenným výsledkom a v ktorých sa uznávajú rastlinné pasy

1.   RASTLINY A RASTLINNÉ VÝROBKY

1.1.   Rastliny určené na sadenie okrem semien

Beta vulgaris L.

Camellia sp.

Humulus lupulus L.

Prunus L., okrem Prunus laurocerasus L. a Prunus lusitanica L.

Rhododendron spp., okrem Rhododendron simsii Planch.

Viburnum spp.

1.2.   Rastliny okrem ovocia alebo semien, no vrátane živého peľa na opelenie

Amelanchier Med.

Chaenomeles Lindl.

Crataegus L.

Cydonia Mill.

Eriobotrya Lindl.

Malus Mill.

Mespilus L.

Pyracantha Roem.

Pyrus L.

Sorbus L.

1.3.   Rastliny stoloniferovitých a hľuzovitých druhov určené na sadenie

Solanum L. a jeho hybridy

1.4.   Rastliny okrem ovocia

Vitis L.

1.5.   Drevo, ktoré si úplne alebo čiastočne zachovalo svoj prirodzený okrúhly povrch, s kôrou alebo bez nej, alebo ktoré sa ponúka v tvare úlomkov, častíc, pilín, dreveného odpadu alebo zvyškov

a)

získané úplne alebo čiastočne z rastliny Platanus L. vrátane dreva, ktoré si nezachovalo svoj prirodzený okrúhly povrch

a

b)

ktoré sa zhoduje s jedným z nižšie uvedených opisov tak, ako sa uvádza v časti 2 prílohy I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (1)

Číselný znak KN

Opis

4401 10 00

Palivové drevo v polenách, klátoch, konároch, viazaniciach alebo v podobných formách

4401 22 00

Štiepky a triesky z dreva iného než z ihličnanov

ex 4401 30 90

Zvyšky a odpad z dreva (okrem pilín), nespojené do klátov, brikiet, peliet alebo podobných foriem

4403 10 00

Surové drevo, natierané alebo impregnované farbou, kreozotom alebo inými ochrannými prostriedkami, tiež odkôrnené, prípadne zbavené drevenej beli, alebo nahrubo opracované do štvorcových tvarov

ex 4403 99

Surové drevo iné než z ihličnanov (okrem druhov tropického dreva uvedených v poznámke k podpoložke 1 kapitoly 44 alebo iných druhov tropického dreva, dubového dreva (Quercus spp.) alebo bukového dreva (Fagus spp.)), prípadne odkôrnené, zbavené drevenej beli alebo nahrubo opracované do štvorcových tvarov, nenatierané ani neimpregnované farbou, kreozotom alebo inými ochrannými prostriedkami

ex 4404 20 00

Štiepané tyče iné než z ihličnanov: drevené koly a kolíky, zašpicatené, nerozrezané po dĺžke

ex 4407 99

Drevo iné než z ihličnanov (okrem druhov tropického dreva uvedených v poznámke k podpoložke 1 kapitoly 44 alebo iných druhov tropického dreva, dubového dreva (Quercus spp.) alebo bukového dreva (Fagus spp.)), pílené alebo pozdĺžne štiepané, narezané alebo nalúpané, hobľované alebo nehobľované, pieskované alebo na koncoch spájané, s hrúbkou najmenej 6 mm

2.   RASTLINY, RASTLINNÉ PRODUKTY A INÉ PRODUKTY, KTORÉ VYROBILI VÝROBCOVIA OPRÁVNENÍ NA PREDAJ OSOBÁM, KTORÉ SA PROFESIONÁLNE VENUJÚ PESTOVANIU RASTLÍN, OKREM RASTLÍN, RASTLINNÝCH PRODUKTOV A INÝCH PRODUKTOV PRIPRAVENÝCH NA PREDAJ KONEČNÉMU ZÁKAZNÍKOVI, V PRÍPADE KTORÝCH JE ZARUČENÉ, ŽE ICH VÝROBA JE JASNE ODDELENÁ OD VÝROBY INÝCH PRODUKTOV

2.1.   Rastliny určené na sadenie okrem semien

Abies Mill.

Apium graveolens L.

Argyranthemum spp.

Aster spp.

Brassica spp.

Castanea Mill.

Cucumis spp.

Dendranthema (DC) Des Moul.

Dianthus L. a jeho hybridy

Exacum spp.

Fragaria L.

Gerbera Cass.

Gypsophila L.

Impatiens L.: všetky odrody hybridov z Novej Guiney

Lactuca spp.

Larix Mill.

Leucanthemum L.

Lupinus L.

Pelargonium L’Hérit. ex Ait.

Picea A. Dietr.

Pinus L.

Platanus L.

Populus L.

Prunus laurocerasus L. a Prunus lusitanica L.

Pseudotsuga Carr.

Quercus L.

Rubus L.

Spinacia L.

Tanacetum L.

Tsuga Carr.

Verbena L.

a iné rastliny bylinných druhov okrem rastlín z čeľade Gramineae, cibúľ, podcibulia, pakoreňov a hľúz.

2.2.   Rastliny určené na sadenie okrem semien

Solanaceae okrem rastlín uvedených v bode 1.3.

2.3.   Rastliny s koreňmi alebo rastliny s pripojeným alebo pridruženým kultivačným médiom

Araceae

Marantaceae

Musaceae

Persea spp.

Strelitziaceae

2.4.   Semená a cibule určené na sadenie

Allium ascalonicum L.

Allium cepa L.

Allium schoenoprasum L.

Helianthus annuus L.

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.

Medicago sativa L.

Phaseolus L.

2.5.   Rastliny určené na sadenie

Allium porrum L.

2.6.   Cibule a cibuľové pakorene určené na sadenie

Camassia Lindl.

Chionodoxa Boiss.

Crocus flavus Weston cv. Golden Yellow

Galanthus L.

Galtonia candicans (Baker) Decne

Gladiolus Tourn. ex L.: miniatúrne odrody a jeho hybridy, ako napr. G. callianthus Marais, G. colvillei Sweet, G. nanus hort., G. ramosus hort. a G. tubergenii hort.

Hyacinthus L.

Iris L.

Ismene Herbert (= Hymenocallis Salisb.)

Muscari Mill.

Narcissus L.

Ornithogalum L.

Puschkinia Adams

Scilla L.

Tigridia Juss.

Tulipa L.

B.   Rastliny, rastlinné produkty a iné produkty pochádzajúce z iného územia než územia zmluvných strán, pre ktoré rastlinolekárske ustanovenia oboch strán týkajúcich sa dovozu vedú k rovnocenným výsledkom a s ktorými môžu zmluvné strany navzájom obchodovať na základe rastlinného pasu, ak sú uvedené v časti a tohto dodatku, alebo s ktorými môžu voľne obchodovať, ak nie sú uvedené v tomto dodatku

1.   BEZ TOHO, ABY BOLI DOTKNUTÉ RASTLINY UVEDENÉ V ČASTI C TOHTO DODATKU, VŠETKY RASTLINY URČENÉ NA SADENIE OKREM SEMIEN

2.   SEMENÁ

2.1.   Semená pochádzajúce z Argentíny, Austrálie, Bolívie, Čile, Nového Zélandu alebo Uruguaja

Cruciferae

Gramineae okrem Oryza spp.

Trifolium spp.

2.2.   Semená pochádzajúce z iného územia, ako je územie zmluvných strán

Allium ascalonicum L.

Allium cepa L.

Allium porrum L.

Allium schoenoprasum L.

Capsicum spp.

Helianthus annuus L.

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farw.

Medicago sativa L.

Phaseolus L.

Prunus L.

Rubus L.

Zea mays L.

2.3.   Semená pochádzajúce z Afganistanu, Indie, Iránu, Iraku, Mexika, Nepálu, Pakistanu, Južnej Afriky alebo zo Spojených štátov amerických:

Triticum

Secale

X Triticosecale

3.   ČASTI RASTLÍN OKREM OVOCIA ALEBO SEMIEN

Acer saccharum Marsh. s pôvodom v USA a Kanade

Apium graveolens L. (listnatá zelenina)

Aster spp. s pôvodom v neeurópskych krajinách (rezané kvety)

Camellia sp.

Ihličnany (Coniferales)

Dendranthema (DC) Des Moul.

Dianthus L.

Eryngium L. s pôvodom v neeurópskych krajinách (rezané kvety)

Gypsophila L.

Hypericum L., s pôvodom v neeurópskych krajinách (rezané kvety)

Lisianthus L. s pôvodom v neeurópskych krajinách (rezané kvety)

Ocimum L. (listnatá zelenina)

Orchidaceae (rezané kvety)

Pelargonium L’Hérit. ex Ait.

Populus L.

Prunus L. s pôvodom v neeurópskych krajinách

Rhododendron spp. okrem Rhododendron simsii Planch.

Rosa L. s pôvodom v neeurópskych krajinách (rezané kvety)

Quercus L.

Solidago L.

Trachelium L. s pôvodom v neeurópskych krajinách (rezané kvety)

Viburnum spp.

4.   OVOCIE

Annona L. s pôvodom v neeurópskych krajinách

Cydonia L. s pôvodom v neeurópskych krajinách

Diospyros L. s pôvodom v neeurópskych krajinách

Malus Mill. s pôvodom v neeurópskych krajinách

Mangifera L. s pôvodom v neeurópskych krajinách

Momordica L.

Passiflora L. s pôvodom v neeurópskych krajinách

Prunus L. s pôvodom v neeurópskych krajinách

Psidium L. s pôvodom v neeurópskych krajinách

Pyrus L. s pôvodom v neeurópskych krajinách

Ribes L. s pôvodom v neeurópskych krajinách

Solanum melongena L.

Syzygium Gaertn. s pôvodom v neeurópskych krajinách

Vaccinium L. s pôvodom v neeurópskych krajinách

5.   HĽUZY OKREM HĽUZOV NA SADENIE

Solanum tuberosum L.

6.   DREVO, KTORÉ SI ÚPLNE ALEBO ČIASTOČNE ZACHOVALO SVOJ PRIRODZENÝ OKRÚHLY POVRCH, S KÔROU ALEBO BEZ NEJ, ALEBO KTORÉ SA PONÚKA VO FORME ŠTIEPOK, TRIESOK, PILÍN, DREVENÉHO ODPADU ALEBO ZVYŠKOV

a)

v prípade, že bolo získané v celku alebo ako časť a pochádza z jedného z nižšie opísaných radov, rodov alebo druhov, okrem dreva použitého na obaly vo forme debien, škatúľ, klietok, bubnov a iných podobných obalov, palety, skriňové palety a iné nakladacie plošiny, nástavné rámy paliet, používané na prepravu predmetov akéhokoľvek typu, okrem surového dreva s maximálnou hrúbkou 6 mm a upraveného dreva spracovaného pomocou lepidla, tepla a tlaku alebo kombináciou týchto rozličných prvkov, pochádzajúce z iného územia než je územie niektorej zo zmluvných strán:

Quercus L. vrátane dreva, ktoré si nezachovalo svoj prirodzený okrúhly povrch a ktoré pochádza zo Spojených štátov amerických, okrem dreva, ktoré zodpovedá opisu uvedenému v písm. b) číselného znaku KN 4416 00 00 a ktoré je opatrené dokladmi osvedčujúcimi, že drevo bolo tepelne spracované alebo pripravené pri minimálnej teplote 176 °C počas 20 minút,

Platanus L. vrátane dreva, ktoré si nezachovalo svoj prirodzený okrúhly povrch a ktoré pochádza zo Spojených štátov amerických alebo z Arménska,

Populus L. vrátane dreva, ktoré si nezachovalo svoj prirodzený okrúhly povrch a ktoré pochádza z krajín amerického kontinentu,

Acer saccharum Marsh. vrátane dreva, ktoré si nezachovalo svoj prirodzený okrúhly povrch a ktoré pochádza zo Spojených štátov amerických a Kanady

Ihličnany (Coniferales) vrátane dreva, ktoré si nezachovalo svoj prirodzený okrúhly povrch a ktoré pochádza z neeurópskych krajín, Kazachstanu, Ruska a Turecka,

a

b)

zhoduje sa s jedným z nižšie uvedených opisov podľa druhej časti prílohy I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku

Číselný znak KN

Opis

4401 10 00

Palivové drevo v polenách, klátoch, konároch, viazaniciach alebo v podobných formách

4401 21 00

Štiepky a triesky z dreva ihličnanov

4401 22 00

Štiepky a triesky z dreva iného než z ihličnanov

4401 30 10

Piliny

ex 4401 30 90

Iné zvyšky a odpad z dreva, nespojené do klátov, brikiet, peliet alebo podobných foriem

4403 10 00

Surové drevo, natierané alebo impregnované farbou, kreozotom alebo inými ochrannými prostriedkami, prípadne odkôrnené alebo zbavené drevenej beli alebo nahrubo opracované do štvorcových tvarov

4403 20

Surové drevo z ihličnanov, nenatierané ani neimpregnované farbou, kreozotom alebo inými ochrannými prostriedkami, prípadne odkôrnené alebo zbavené drevenej beli alebo nahrubo opracované do štvorcových tvarov

4403 91

Surové dubové drevo (Quercus spp.), nenatierané ani neimpregnované farbou, kreozotom alebo inými ochrannými prostriedkami, prípadne odkôrnené alebo zbavené drevenej beli, alebo nahrubo opracované do štvorcových tvarov

ex 4403 99

Surové drevo iné než z ihličnanov (okrem druhov tropického dreva uvedených v poznámke k podpoložke 1 kapitoly 44 alebo iných druhov tropického dreva, dubového dreva (Quercus spp.) alebo bukového dreva (Fagus spp.)), prípadne odkôrnené alebo zbavené drevenej beli alebo nahrubo opracované do štvorcových tvarov, nenatierané ani neimpregnované farbou, kreozotom alebo inými ochrannými prostriedkami

ex 4404

Štiepané tyče: pilóty, drevené koly a kolíky zašpicatené, no neprerezané po dĺžke

4406

Železničné alebo električkové podvaly z dreva (priečne pražce)

4407 10

Drevo z ihličnanov, pílené alebo pozdĺžne štiepané, narezané alebo nalúpané, hobľované alebo nehobľované, pieskované alebo na koncoch spájané, s hrúbkou najmenej 6 mm

4407 91

Dubové drevo (Quercus spp.), rezané alebo štiepané po dĺžke, narezané alebo nalúpané, hobľované alebo nehobľované, pieskované alebo na koncoch spájané, s hrúbkou najmenej 6 mm

ex 4407 99

Drevo iné než z ihličnanov (okrem druhov tropického dreva uvedených v poznámke k podpoložke 1 kapitoly 44 alebo iných druhov tropického dreva, dubového dreva (Quercus spp.) alebo bukového dreva (Fagus spp.)), rezané alebo štiepané po dĺžke, pílené alebo pozdĺžne štiepané, narezané alebo nalúpané, hobľované alebo nehobľované, pieskované alebo na koncoch spájané, s hrúbkou najmenej 6 mm

4415

Obaly vo forme debien, škatúľ, klietok, bubnov a iných podobných obalov z dreva; káblové bubny z dreva; palety, skriňové palety a iné nakladacie plošiny; nástavné rámy paliet z dreva

4416 00 00

Sudy, kade, škopky, korytá a iné debnárske výrobky a ich časti z dreva, vrátane dúh (časti steny suda)

9406 00 20

Montované stavby z dreva

c)

obaly z dreva vo forme debien, škatúľ, klietok, bubnov a iných podobných obalov, palety, skriňové palety a iné nakladacie plošiny, nástavné rámy paliet, používané na prepravu predmetov akéhokoľvek typu, okrem surového dreva s maximálnou hrúbkou 6 mm a upraveného dreva spracovaného pomocou lepidla, tepla a tlaku alebo kombináciou týchto rozličných prvkov,

drevo používané na zaklinenie alebo podoprenie nedrevených výrobkov vrátane toho, ktoré si nezachovalo svoj prirodzený okrúhly povrch, okrem surového dreva s maximálnou hrúbkou 6 mm, a upraveného dreva spracovaného pomocou lepidla, tepla alebo tlaku alebo kombináciou týchto rozličných prvkov

7.   ZEMINA A RASTLINNÝ SUBSTRÁT

a)

zemina a rastlinný substrát pozostávajúci v celku alebo čiastočne zo zeminy alebo pevných organických látok, ako napr. časti rastlín, humusu vrátane rašeliny alebo kôry stromov, iného druhu než samotnej rašeliny;

b)

zemina a rastlinný substrát pripojený k zemine alebo ako súčasť zeminy, pozostávajúci v celku alebo sčasti z materiálu uvedeného v bode a) alebo pozostávajúci v celku alebo sčasti z pevných anorganických látok určených na podporu životaschopnosti rastlín, s pôvodom v týchto krajinách:

Turecko,

Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko, Rusko alebo Ukrajina,

neeurópske krajiny okrem Alžírska, Egypta, Izraela, Líbye, Maroka alebo Tuniska.

8.   ODDELENÁ (IZOLOVANÁ) KÔRA:

ihličnanov (Coniferales) s pôvodom v neeurópskych krajinách.

9.   OBILNINY ĎALEJ UVEDENÝCH DRUHOV POCHÁDZAJÚCE Z AFGANISTANU, INDIE, IRÁNU, IRAKU, MEXIKA, NEPÁLU, PAKISTANU, JUŽNEJ AFRIKY ALEBO SPOJENÝCH ŠTÁTOV AMERICKÝCH

Triticum

Secale

X Triticosecale

C.   Rastliny, rastlinné produkty a iné produkty pochádzajúce z územia niektorej zo zmluvných strán, pre ktoré nemajú strany podobné právne predpisy a neuznávajú rastlinný pas

1.   RASTLINY A RASTLINNÉ PRODUKTY POCHÁDZAJÚCE ZO ŠVAJČIARSKA, KU KTORÝM MUSÍ BYŤ PRIPOJENÉ RASTLINOLEKÁRSKE OSVEDČENIE, AK SÚ DOVÁŽANÉ ČLENSKÝM ŠTÁTOM SPOLOČENSTVA

1.1.   Rastliny určené na sadenie okrem semien

Clausena Burm. f.

Murraya Koenig ex L.

Palmae, okrem Phoenix spp., s pôvodom v Alžírsku alebo Maroku

1.2.   Časti rastlín okrem ovocia alebo semien

Phoenix spp.

1.3.   Semená

Oryza spp.

1.4.   Ovocie

Citrus L. a jeho hybridy

Fortunella Swingle a jeho hybridy

Poncirus Raf. a jeho hybridy

2.   RASTLINY A RASTLINNÉ PRODUKTY POCHÁDZAJÚCE Z ČLENSKÉHO ŠTÁTU SPOLOČENSTVA, KU KTORÝM MUSÍ BYŤ PRIPOJENÉ RASTLINOLEKÁRSKE OSVEDČENIE, AK SA DOVÁŽAJÚ DO ŠVAJČIARSKA

3.   RASTLINY A RASTLINNÉ PRODUKTY POCHÁDZAJÚCE ZO ŠVAJČIARSKA, KTORÝCH DOVOZ DO ČLENSKÝCH KRAJÍN SPOLOČENSTVA JE ZAKÁZANÝ

3.1.   Rastliny okrem ovocia alebo semien

Citrus L. a jeho hybridy

Fortunella Swingle a jeho hybridy

Phoenix spp. s pôvodom v Alžírsku alebo Maroku

Poncirus Raf. a jeho hybridy

4.   RASTLINY A RASTLINNÉ PRODUKTY POCHÁDZAJÚCE Z ČLENSKEJ KRAJINY SPOLOČENSTVA, KTORÝCH DOVOZ DO ŠVAJČIARSKA JE ZAKÁZANÝ

4.1.   Rastliny

Cotoneaster Ehrh.

Photinia davidiana (Dcne.) Cardot


(1)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1352/2007 (Ú. v. EÚ L 303, 21.11.2007, s. 3.).


DODATOK 2

PRÁVNE PREDPISY

Právne predpisy Európskeho spoločenstva

Smernica Rady 69/464/EHS z 8. decembra 1969 o kontrole rakoviny zemiaka

Smernica Rady 69/465/EHS z 8. decembra 1969 o kontrole háďatka zemiakového

Smernica Rady 74/647/EHS z 9. decembra 1974 o kontrole obaľovačov

Rozhodnutie Komisie 91/261/EHS z 2. mája 1991, ktorým sa Austrália uznáva za krajinu bez výskytu Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

Smernica Komisie 92/70/EHS z 30. júla 1992, ktorá stanovuje podrobné pravidlá pre vykonávanie prieskumov na účely uznania chránených zón v rámci Spoločenstva

Smernica Komisie 92/90/EHS z 3. novembra 1992, ktorou sa ustanovujú povinnosti, ktorým podliehajú výrobcovia a dovozcovia rastlín, rastlinných výrobkov alebo iných výrobkov a ktorou sa ustanovujú podrobné podmienky pre ich registráciu

Smernica Komisie 92/105/EHS z 3. decembra 1992, ktorá stanovuje stupeň štandardizácie pre rastlinné pasy, ktoré sa majú použiť pre presun určitých rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov v rámci Spoločenstva, a ktorá stanovuje podrobné postupy týkajúce sa vystavenia takých rastlinných pasov a podmienky ich nahradenia a podrobné postupy pri ich nahradení, naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2005/17/ES

Rozhodnutie Komisie 93/359/EHS z 28. mája 1993, ktorým sa členské štáty oprávňujú na to, aby stanovili zmiernenie požiadaviek niektorých ustanovení smernice Rady 77/93/EHS, pokiaľ ide o drevo tuje Thuja L., pochádzajúce zo Spojených štátov amerických

Rozhodnutie Komisie 93/360/EHS z 28. mája 1993, ktorým sa členské štáty oprávňujú na to, aby stanovili zmiernenie požiadaviek niektorých ustanovení smernice Rady 77/93/EHS, pokiaľ ide o drevo tuje Thuja L., pochádzajúce z Kanady

Rozhodnutie Komisie 93/365/EHS z 2. júna 1993, ktoré oprávňuje členské štáty poskytovať výnimky z určitých ustanovení smernice Rady 77/93/EHS v súvislosti s tepelne ošetreným drevom ihličnatých drevín pôvodom z Kanady, a ktoré uvádza podrobnosti systému značenia, ktorý sa vyžaduje pre tepelne ošetrené drevo

Rozhodnutie Komisie 93/422/EHS z 22. júna 1993, ktoré oprávňuje členské štáty poskytovať výnimky z určitých ustanovení smernice Rady 77/93/EHS v súvislosti so sušeným drevom ihličnatých drevín pôvodom z Kanady a ktoré uvádza podrobnosti systému značenia, ktorý sa vyžaduje pre sušené drevo

Rozhodnutie Komisie 93/423/EHS z 22. júna 1993, ktoré oprávňuje členské štáty na derogácie z niektorých ustanovení smernice Rady 77/93/EHS, pokiaľ ide o drevo ihličnatých stromov pochádzajúce zo Spojených štátov amerických, vysušené v sušiarni, a ktorým sa stanovujú podrobnosti požadovaného systému značenia na drevo vysušené v sušiarni

Smernica Komisie 93/50/EHS z 24. júna 1993, ktorá určuje určité rastliny, ktoré nie sú uvedené v zozname prílohy V, časť A k smernici 77/93/EHS, ktorých producenti, sklady alebo distribučné strediská vo výrobných zónach týchto rastlín musia byť uvedení v úradnom registri

Smernica Komisie 93/51/EHS z 24. júna 1993, ktorá stanovuje pravidlá prepravy určitých rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov cez chránenú zónu a prepravy rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov pôvodom v tejto chránenej zóne

Smernica Rady 93/85/EHS zo 4. októbra 1993 na kontrolu baktériovej krúžkovitosti zemiaka naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2006/56/ES

Smernica Komisie 94/3/ES z 21. januára 1994 ustanovujúca postup pri oznamovaní o zadržaní zásielky alebo škodlivého organizmu z tretích krajín, ktoré predstavujú bezprostredné ohrozenie zdravotného stavu rastlín

Smernica Komisie 95/44/ES z 26. júla 1995 ustanovujúca podmienky, na základe ktorých môžu byť určité škodlivé organizmy, rastliny, rastlinné produkty a iné predmety uvedené v prílohách I až V k smernici Rady č. 77/93/EHS dovezené do Spoločenstva alebo premiestňované v Spoločenstve alebo v určitých chránených zónach Spoločenstva na pokusné alebo vedecké účely a na prácu na selekcii odrôd, zmenená a doplnená smernicou 97/46/ES z 25. júla 1997

Smernica Komisie 98/22/ES z 15. apríla 1998, ktorá stanovuje minimálne podmienky pre vykonávanie fytosanitárnych kontrol rastlín v Spoločenstve na iných inšpekčných miestach, ako sú cieľové miesta rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov pochádzajúcich z tretích krajín

Smernica Rady 98/57/ES z 20. júla 1998 o potláčaní choroby Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2006/63/ES

Rozhodnutie Komisie 98/109/ES z 2. februára 1998 oprávňujúce členské štáty dočasne prijať mimoriadne opatrenia proti rozšíreniu Thrips palmi Karny, pokiaľ ide o Thajsko

Smernica Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva, naposledy zmenená a doplnená smernicou 2006/35/ES

Rozhodnutie Komisie 2002/757/ES z 19. septembra 2002 o dočasných mimoriadnych fytosanitárnych opatreniach na zabránenie zavedeniu a šíreniu Phytophthora ramorum Werres, De Cock a Man in 't Veld sp. nov. v rámci územia Spoločenstva, naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2004/426/ES

Rozhodnutie Komisie 2002/499/ES z 26. júna 2002, ktorým sa povoľujú výnimky z určitých ustanovení smernice Rady 2000/29/ES týkajúce sa prirodzene a umelo zakrpatených rastlín Chamaecyparis Spach, Juniperus L. a Pinus L., pôvodom z Kórejskej republiky, naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2005/775/ES

Rozhodnutie Komisie 2002/887/ES z 8. novembra 2002, ktorým sa povoľujú výnimky z určitých ustanovení smernice Rady 2000/29/ES týkajúce sa prirodzene a umelo zakrpatených rastlín cyprušteka (Chamaecyparis Spach), borievky (Juniperus L.) a borovice (Pinus L.), pôvodom z Japonska, naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/915/ES

Rozhodnutie Komisie 2003/766/ES z 24. októbra 2003 o núdzových opatreniach na prevenciu šírenia Diabrotica virgifera Le Conte, naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/564/ES

Rozhodnutie Komisie 2004/4/ES z 22. decembra 2003, ktorým sa členské štáty oprávňujú dočasne prijať mimoriadne opatrenia proti šíreniu Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith vo vzťahu k Egyptu, naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/749/ES

Rozhodnutie Komisie 2004/200/ES z 27. februára 2004 o opatreniach na zabránenie zavlečenia a rozšírenia vírusu Pepino mosaic v Spoločenstve

Smernica Komisie 2004/105/ES z 15. októbra 2004, ktorou sa ustanovujú vzory úradných fytosanitárnych osvedčení alebo fytosanitárnych osvedčení pre opätovný vývoz, ktoré sprevádzajú rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety z tretích krajín uvedené v smernici Rady 2000/29/ES

Rozhodnutie Komisie 2005/51/ES z 21. januára 2005, ktorým sa povoľuje členským štátom dočasne poskytnúť výnimky z určitých ustanovení smernice Rady 2000/29/ES vzhľadom na dovoz pôdy kontaminovanej pesticídmi alebo perzistentnými organickými látkami na účely dekontaminácie

Rozhodnutie Komisie 2005/359/ES z 29. apríla 2005, ktorým sa ustanovuje výnimka z určitých ustanovení smernice Rady 2000/29/ES v súvislosti s dubovou (Quercus L.) guľatinou s kôrou, ktorá má pôvod v Spojených štátoch, naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím Komisie 2006/750/ES

Rozhodnutie Komisie 2005/649/ES z 13. septembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2003/63/ES, ktorým sa povoľuje členským štátom poskytovanie dočasných výnimiek zo smernice Rady 2000/29/ES, týkajúcich sa zemiakov, okrem zemiakov určených na pestovanie, pôvodom z určitých provincií Kuby

Rozhodnutie Komisie 2005/850/ES z 25. novembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2003/61/ES, ktorým sa určitým členským štátom povoľuje stanoviť dočasné výnimky z určitých ustanovení smernice Rady 2000/29/ES, pokiaľ ide o sadivové zemiaky s pôvodom v určitých provinciách Kanady

Rozhodnutie Komisie 2006/133/ES z 13. februára 2006, v ktorom sa od členských štátov vyžaduje dočasné prijatie ďalších opatrení proti šíreniu Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (háďatko borovicové) v súvislosti s oblasťami v Portugalsku okrem oblastí, v ktorých jeho výskyt nie je známy

Rozhodnutie Komisie 2006/464/ES z 27 júna 2006 o predbežných núdzových opatreniach s cieľom predísť zavlečeniu organizmu Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu do Spoločenstva a jeho rozšíreniu v rámci Spoločenstva

Rozhodnutie Komisie 2006/473/ES z 5. júla 2006, ktorým sa uznávajú určité tretie krajiny a určité oblasti tretích krajín za krajiny a oblasti bez výskytu Xanthomonas campestris (všetky kmene patogénne pre citrónovník (Citrus)), Cercospora angolensis Carv. et Mendes a Guignardia citricarpa Kiely (všetky kmene patogénne pre citrónovník (Citrus))

Smernica Rady 2006/91/ES zo 7. novembra 2006 o kontrole štítničky nebezpečnej (kodifikované znenie)

Rozhodnutie Komisie 2006/916/ES z 11. decembra 2006, ktorým sa ustanovuje výnimka z určitých ustanovení smernice Rady 2000/29/ES, pokiaľ ide o rastliny Vitis L., okrem plodov, s pôvodom v Chorvátsku a Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko

Právne predpisy Švajčiarska

Výnos z 28. februára 2001 o ochrane rastlín (RO 2001 1191), naposledy zmenený a doplnený 16. mája 2007 (RO 2007 2369)

Výnos DFE z 15. apríla 2002 o zakázaných rastlinách (RO 2002 1098)

Výnos OFAG z 25. februára 2004 o dočasných rastlinolekárskych opatreniach (RO 2004 1599)


DODATOK 3

ORGÁNY ZODPOVEDNÉ ZA VYDÁVANIE RASTLINNÝCH PASOV

Európske spoločenstvo

B

Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire

Administration du Contrôle

Direction production primaire

Secteur végétal

W.T.C. III, 24e étage

Boulevard Simon Bolivar, 30

B-1000 Bruxelles

Tel. (32-2) 208 50 48

Fax (32-2) 208 51 70

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Bestuur van de Controle

Directie Primaire Productie

Plantaardige sector

W.T.C. III, 24 ste verdieping

Simon Bolivarlaan, 30

B-1000 Brussel

Tel. (32-2) 208 50 48

Fax (32-2) 208 51 70

BG

Regional Service for Plant Protection — Sofia

1330 Krasna poliana quarter,

Nikola Mushanov Blvd № 120

Tel.

(359) 2 822 33 62

(359) 2 828 62 41

Fax (359) 2 822 33 74

Regional Service for Plant Protection — Blagoevgrad

2700 sub quarter „Gramada“

Tel.

(359) 73 831 568

(359) 73 831 569

Fax (359) 73 831 569

Regional Service for Plant Protection — Burgas

8000 „Komlushka nizina“ Str.

Тel. (359) 56 842 238

Fax (359) 56 842 238

Regional Service for Plant Protection — Varna

9000 „Sofroni Vrachanski“ Str. № 23

Тel. (359) 52 60 10 86

Fax (359) 52 60 10 86

Regional Service for Plant Protection — Veliko Tarnovo

5000 „Мagistralna“ Str. № 30

Тel./Fax (359) 62 643 543

Regional Service for Plant Protection — Vidin

3700 „Тargovska“ Str. № 12

Тel./Fax (359) 94 600 459

Regional Service for Plant Protection — Vratza

3000 „Kethudov“ Str. № 2

Tel. (359) 92 624 037

Fax (359) 92 624 365

Regional Service for Plant Protection — Dobrich

9300 „Kliment Ohridski“ Str. № 27

Тel./Fax (359) 58 603 221

Regional Service for Plant Protection — Kustendil

2500 „Demokracia“ Str. № 1, flour. 4

Тel./Fax (359) 78 50 375

Regional Service for Plant Protection — Pleven

5800 „Vasil Levsky“ Str. № 1, flour 13

Тel./Fax (359) 64 800 164

Regional Service for Plant Protection — Plovdiv

4000 „Brezovsko shose“ Str.

Тel./Fax (359) 32 954 133

Regional Service for Plant Protection — Russe

7005 „Ivan Vedar“ Str. № 12

Тel./Fax (359) 82 845 486

Regional Service for Plant Protection — Stara Zagora

6000 „Raina Kandeva“ Str. № 63

Tel. (359) 42 605 388

Fax (359) 42 605 29

Regional Service for Plant Protection — Haskovo

6300 „Plovdivska“ Str. № 6

Тel./Fax (359) 38 624 895

CZ

State Phytosanitary Administration

Tesnov 17

CZ-11705, Praha 1

Tel. (420) 233 022 240

Fax (420) 233 022 226

DK

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Plantedirektoratet

Skovbrynet 20

DK-2800 Kgs. Lyngby

Tel. (45) 45 26 36 00

Fax (45) 45 26 36 13

D

BADEN-WÜRTTEMBERG

 

Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg

Außenstelle Stuttgart

Reinsburgstraße 107

70197 Stuttgart

 

Regierungspräsidium Stuttgart

— Pflanzenschutzdienst —

D-Stuttgart

 

Regierungspräsidium Karlsruhe

— Pflanzenschutzdienst —

D-Karlsruhe

 

Regierungspräsidium Freiburg

— Pflanzenschutzdienst —

D-Freiburg

 

Regierungspräsidium Tübingen

— Pflanzenschutzdienst —

D-Tübingen

BAYERN

Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft

Institut für Pflanzenschutz

D-Freising

BERLIN

Pflanzenschutzamt Berlin

Amtliche Pflanzengesundheitskontrolle

D-Berlin

BRANDENBURG

Landesamt für Verbraucherschutz, Landwirtschaft und Flurneuordnung

Abteilung Pflanzenschutzdienst

D-Frankfurt (Oder)

BREMEN

Lebensmittelüberwachungs-, Tierschutz- und Veterinärdienst des Landes Bremen

Pflanzengesundheitskontrolle

D-Bremen und Bremerhaven

HAMBURG

Universität Hamburg

Pflanzenschutzamt

Amtliche Pflanzenbeschau

D-Hamburg

HESSEN

Regierungspräsidium Gießen

Pflanzenschutzdienst Hessen

D-Wetzlar

MECKLENBURG-VORPOMMERN

Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern

Abteilung Pflanzenschutzdienst

D-Rostock

NIEDERSACHSEN

Landwirtschaftskammer Niedersachsen

Pflanzenschutzamt

D-Hannover

NORDRHEIN-WESTFALEN

 

Pflanzenschutzdienst der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen

D-Bonn

 

Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen

D-Münster

RHEINLAND-PFALZ

 

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier

 

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion

D-Koblenz

 

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion

D-Neustadt a.d. Weinstraße

 

Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz

Rebenanerkennung und Pflanzengesundheit bei Vitis L.

D-Bad-Kreuznach

SAARLAND

Landwirtschaftskammer für das Saarland

Pflanzenschutzdienst

D-Lebach

SACHSEN

Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft

Fachbereich Pflanzliche Erzeugung

D-Dresden

SACHSEN-ANHALT

Landesanstalt für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau,

Dezernat Pflanzenschutz

D-Bernburg

SCHLESWIG-HOLSTEIN

 

Amt für ländliche Räume Kiel

Abteilung Pflanzenschutz

D-Kiel

 

Amt für ländliche Räume Lübeck

Abteilung Pflanzenschutz

D-Lübeck

 

Amt für ländliche Räume Husum

Abteilung Pflanzenschutz

D-Husum

THÜRINGEN

Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft Jena

Referat Pflanzenschutz

D-Erfurt-Kühnhausen

EE

Plant Health Department

Plant Production Inspectorate

Teaduse 2

EE-75501 Saku, Harju m/k

Tel. (372) 6712641

Fax (372) 6712604

EL

Ministry of Agriculture

General Directorate of Plant Produce

Directorate of Plant Produce Protection

Division of Phytosanitary Control

150 Sygrou Avenue

EL-176 71 Athens

Tel. (30) 210 928 72 33/(30) 210 921 05 51

Fax (30) 210 921 20 90

E

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Dirección General de Agricultura

Subdirección General de Agricultura Integrada y Sanidad Vegetal

C Alfonso XII no 62

E-28014 Madrid

Tel. (34) 91 347 82 43

Fax (34) 91 347 82 48

1.

ANDALUCÍA

Dirección General de la Producción Agraria

c/ Tabladilla, s/n

E-41013 Sevilla

Tel. (34-95) 503 22 79

Fax (34-95) 503 25 00

2.

ARAGÓN

Dirección General de Alimentación

Po María Agustín, 36

E-50004-Zaragoza

Tel. (34-976) 71 46 36

Fax (34-976) 71 46 77

3.

ASTURIAS

Dirección General de Agroalimentación

c/ Coronel Aranda, 2 — Sector Izqdo. —

E-33005 Oviedo — Asturias

Tel. (34-985) 10 56 37

Fax (34-985) 10 55 17

4.

BALEARES

Dirección General de Agricultura

c/ Foners, 10

E-07006 Palma de Mallorca — Baleares

Tel. (34-971) 17 61 05

Fax (34-971) 17 61 56

5.

CANTABRIA

Dirección General de Desarrollo Rural

c/ Gutiérrez Solana, s/n

E-39011 Santander

Tel. (34-942) 20 78 39

Fax (34-942) 20 78 03

6.

CASTILLA Y LEÓN

Dirección General de Producción Agropecuaria

c/ Rigoberto Cortejoso, 14

E-47014 Valladolid

Tel. (34-983) 41 90 02-04

Fax (34-983) 41 92 38

7.

CASTILLA LA MANCHA

Dirección General de Producción Agropecuaria

c/ Pintor Matías Moreno, 4

E-45002 Toledo

Tel. (34-925) 26 67 11

Fax (34-925) 26 68 97

8.

CATALUÑA

Dirección General de Agricultura, Ganadería e Innovación

Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614

E-08007 Barcelona

Tel. (34-93) 304 67 00

Fax (34-93) 304 67 60

9.

EXTREMADURA

Dirección General de Explotaciones Agrarias

Avda. de Portugal, s/n

E-06800 Mérida (Badajoz)

Tel. (34-924) 00 23 47

Fax (34-924) 00 21 23

10.

GALICIA

Dirección General de Producción, Industrias y Calidad Agroalimentaria

Edificio Administrativo — Plaza San Cayetano, s/n

E-15781 Santiago de Compostela — A Coruña

Tel. (34-981) 54 47 77

Fax (34-981) 54 57 35

11.

LA RIOJA

Dirección General del Instituto de Calidad de la Rioja

Avda. de la Paz, 8-10

E-26071 Logroño — La Rioja

Tel. (34-941) 29 16 00

Fax (34-941) 29 16 02

12.

MADRID

Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural

Ronda de Atocha, 17

E-28012 Madrid

Tel. (34-91) 580 19 29

Fax (34-91) 580 19 53

13.

MURCIA

Dirección General de Modernización de Explotaciones y Capacitación Agraria

Plaza Juan XXIII, s/n

E-30071 Murcia

Tel. (34-968) 36 27 18-19

Fax (34-968) 36 27 25

14.

NAVARRA

Dirección General de Agricultura y Ganadería

c/ Tudela, 20

E-31003 Pamplona — Navarra

Tel. (34-848) 42 66 32

Fax (34-848) 42 67 10

15.

PAÍS VASCO

Dirección de Agricultura y Ganadería

c/ Donostia — San Sebastián, 1

E-01010 Vitoria — Gasteiz — Álava

Tel. (34-945) 01 96 36

Fax (34-945) 01 99 89

16.

VALENCIA

Dirección General de Investigación, Desarrollo e Innovación Agropecuaria

c/ Amadeo de Saboya, 2

E-46010 Valencia

Tel. (34-96) 342 48 36

Fax (34-96) 342 48 43

F

Ministère de l’Agriculture et de la Pêche

Direction Générale de l’Alimentation

Sous-direction de la Qualité et de la Protection des végétaux

251, Rue de Vaugirard

F-75732 Paris Cedex 15

Tel. (33-1) 49558153

Fax (33-1) 49555949

IRL

Department of Agriculture and Food

Horticulture and Plant Health Division

Maynooth Business Campus

IRL-Maynooth Co. Kildare

Tel. (353-1) 5053354

Fax (353-1) 5053564

I

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MiPAF)

Servizio Fitosanitario

Via XX Settembre 20

I-00187 Roma

Tel. (39-06) 46656098

Fax (39-06) 4814628

CY

Ministry of Agriculture

Natural Resources and Environment

Department of Agriculture

Loukis Akritas Ave.

CY-1412 Lefkosia

Tel. (357) 22 4085 19/(357) 22 4086 39

Fax (357) 22 7814 25/(357) 22 4086 45

LV

State Plant Protection Service

Plant Quarantine Department

Lielvardes 36/38

LV-1006 Riga

Tel. (371) 6 755 0925/(371) 6 755 0928

Fax (371) 6 755 0927

LT

State Plant Protection Service

Plant Quarantine Department

Kalvariju str. 62

LT-09304 Vilnius

Tel. (370-5) 275 27 50/(370-5) 275 40 50

Fax (370-5) 275 21 28

L

Ministère de l’Agriculture

A.S.T.A./Service de la Protection des Végétaux

16, route d’Esch — BP 1904

L-1019 Luxembourg

Tel. (352) 457172 218

Fax (352) 457172 340

HU

Central Agricultural Office

Directorate of Plant Protection,

Soil Conservation and Agri-environment

H-1118 Budapest, Budaőrsi út 141-145.

Tel. (36-1) 309-1037

Fax (36-1) 246-2942

Directorate of Plant Production and Horticulture

H-1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.

Tel. (36-1) 336-9115

Fax (36-1) 336-9094

MT

Ministry for Rural Affairs & The Environment,

Rural Affairs and Paying Agency Division

Plant Health Department,

Surveillance and Inspectorate Unit,

Plant Biotechnology Centre

Annibale Preca Street,

Lija LJA 1915

Malta.

Tel. (356 23) 39 72 23/23 39 72 22

Fax (356 21) 41 16 93

NL

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Plantenziektenkundige Dienst

Geertjesweg 15 — Postbus 9102

NL-6700 HC Wageningen

Tel. (31-317) 496911

Fax (31-317) 421701

AT

BURGENLAND

Burgenländische Landwirtschaftskammer

Amtlicher Pflanzenschutzdienst

Esterhazystraße 15

A-7001 Eisenstadt

Tel. (43) 2682 702/651

Fax (43 2682 702/691

KÄRNTEN

Amt der Kärntner Landesregierung

Abteilung 11

Amtlicher Pflanzenschutzdienst

Mießtaler Straße 1

A-9021 Klagenfurt

Tel. (43) 50 536/31111

Fax (43 50 536/31100

NIEDERÖSTERREICH

Niederösterreichische Landes-Landwirtschaftskammer

Amtlicher Pflanzenschutzdienst

Wiener Straße 64

A-3100 St. Pölten

Tel. (43) 2742 259/2600

Fax (43 2742 259/2209

OBERÖSTERREICH

Landwirtschaftskammer für Oberösterreich

Amtlicher Pflanzenschutzdienst

Auf der Gugl 3

A-4021 Linz

Tel. (43) 50 6902/1412

Fax (43 50 6902/1427

SALZBURG

Kammer für Land- und Forstwirtschaft in Salzburg

Amtlicher Pflanzenschutzdienst

Schwarzstraße 19

A-5024 Salzburg

Tel. (43) 662 870571/241

Fax (43 662 870571/295

STEIERMARK

Amt der Steiermärkischen Landesregierung

Landwirtschaftliches Versuchszentrum Steiermark

Fachabteilung 10 B

Amtlicher Pflanzenschutzdienst

Ragnitzstraße 193

A-8047 Graz

Tel. (43) 316 877/6630

Fax (43) 316 877/6643

TIROL

Amt der Tiroler Landesregierung

Abteilung III c

Amtlicher Pflanzenschutzdienst

Meinhardstraße 8

A-6010 Innsbruck

Tel. (43) 512 508/2549

Fax (43) 512 508/2545

VORARLBERG

Landwirtschaftskammer für Vorarlberg

Amtlicher Pflanzenschutzdienst

Montfortstraße 9

A-6900 Bregenz

Tel. (43) 5574 400/230

Fax (43) 5574 400/602

WIEN

Magistrat der Stadt Wien

Magistratsabteilung 42

Amtlicher Pflanzenschutzdienst

Johannesgasse 35

A-1030 Wien

Tel. (43) 1 911 25 55 12

Fax (43) 1 911 25 55 42

PL

The State Plant Health and Seed Inspection Service

(Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa)

30, Wspólna Street

PL-00-930 Warsaw

Tel. (48) 22 623 24 04

Fax (48) 22 623 23 04

P

Direcção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR)

Direcção de Serviços de Fitossanidade e Materiais de Multiplicação de Plantas

Edificio 1 — Tapada da Ajuda

P-1349-018 Lisboa

Tel. (351) 21 361 32 74

Fax (351) 21 361 32 77

RO

Ústredný orgán:

MADR — Ministry of Agriculture and Rural Development

National Phytosanitary Agency

Elena Leaota

Tel. (40 21) 3072386/686

Fax (40 21) 3072485

Miesta hraničnej kontroly

ALBIȚA

Tel. (40) 235 482731

Fax (40) 235 482731

IAȘI

Tel. (40) 232 234336

Fax (40) 232 234336

DORNEȘTI-SIRET

Tel. (40) 230 280434

Fax (40) 230 280434

BUCUREȘTI

Tel. (40) 21 2041557

Fax (40) 21 2041557

HALMEU

Tel. (40) 261 773024

Fax (40) 261 773024

TIMIȘOARA

(40) 256 204987

(40) 256 204987

GALATI

(40) 236 470630

(40) 236 470630

CONSTANȚA

(40) 241 601943

(40) 241 601943

Okresné Rastlinolekárske Ú’tvary

ALBA

(40) 258 831543

(40) 258 812166

ARAD

(40) 257 270108

(40) 257 276105

ARGEȘ

(40) 248 401922

(40) 248 223899

BACĂU

(40) 234 513019

(40) 234 211001

BIHOR

(40) 259 243405

(40) 259 415710

BISTRIȚA NĂSĂUD

(40) 263 231673

(40) 263 231281

BOTOȘANI

(40) 231 511278

(40) 231 517475

BRAȘOV

(40) 268 441728

(40) 268 441728

BRĂILA

(40) 239 611140

(40) 239 611140

BUZĂU

(40) 238 710073

(40) 238 710074

CARAȘ SEVERIN

(40) 255 517222

(40) 255 514795

CĂLĂRAȘI

(40) 242 319065

(40) 242 319065

CLUJ

(40) 264 443473

(40) 264 443434

COVASNA

(40) 267 351703

(40) 267 306041

CONSTANȚA

(40) 241 559353

(40) 241 692983

DÂMBOVIȚA

(40) 245 221026

(40) 245 221026

DOLJ

(40) 251 426911

(40) 251 427579

GALAȚI

(40) 236 479411

(40) 236 479405

GIURGIU

(40) 246 216819

(40) 246 214310

GORJ

(40) 253 226036

(40) 253 226106

HARGHITA

(40) 266 371435

(40) 266 371435

HUNEDOARA

(40) 254 215241

(40) 254 216147

IALOMIȚA

(40) 243 206236

(40) 243 206237

IAȘI

(40) 232 278009

(40) 232 278062

ILFOV

(40) 21 4913174

(40) 21 4913248

MARAMUREȘ

(40) 262 223420

(40) 262 223419

MEHEDINȚI

(40) 252 316752

(40) 252 316752

MUREȘ

(40) 265 252616

(40) 265 253298

NEAMȚ

(40) 233 227889

(40) 233 221397

OLT

(40) 249 416078

(40) 249 415360

PRAHOVA

(40) 244 591332

(40) 244 513464

SATU MARE

(40) 261 715005

(40) 261 711049

SĂLAJ

(40) 260 614413

(40) 260 620491

SIBIU

(40) 269 223719

(40) 269 223309

SUCEAVA

(40) 230 531677

(40) 230 524419

TELEORMAN

(40) 247 312281

(40) 247 326684

TIMIȘOARA

(40) 256 217029

(40) 256 217029

TULCEA

(40) 240 524980

(40) 240 524691

VASLUI

(40) 235 311242

(40) 235 311505

VÂLCEA

(40) 250 741322

(40) 250 748421

VRANCEA

(40) 237 222596

(40) 237 239074

BUCUREȘTI

(40) 21 4131912

(40) 21 4135340

SI

 

Ústredný orgán:

MAFF — Phytosanitary Administration of the Republic of Slovenia

Plant Health Division

Einspielerjeva 6

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386) 1 3094 379

Fax (386) 1 3094 335

 

Osvedčený materiál na sadenie:

Agricultural institute of Slovenia

Hacquetova 17

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386) 1 280 5262

Fax (386) 1 280 5255

 

Rastliny chmeľu:

Institute of hop research of Slovenia

Zalskega tabora 2

SI-3310 Žalec

Tel. (386) 3 712 1600

Fax (386) 3 712 1620

 

Dovážané rastliny a rastlinné produkty:

MAFF — Inspectorate of Agriculture, Forestry and Food

Phytosanitary Inspection

Parmova 33

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386) 1 434 5700

Fax (386) 1 434 5717

SK

Department of Plant Protection

Central Control and Testing Institute of Agriculture

Hanulova 9/A

SK-84429 Bratislava 42

Tel. (421) 2 6920 4476

Fax (421) 2 6446 2084

FIN

Finnish Food Safety Authority (Evira)

Plant Protection Unit

Mustialankatu 3

FI-00790 Helsinki, Finland

Te1. (358 20) 77 2003

Fax (358 20) 77 25034

SE

Swedish Board of Agriculture

Plant Protection Service

S-551 82 Jönköping

Tel. (46) 36 155000

Fax (46) 36 122522

UK

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Plant Health Division

Foss House, King’s Pool

1-2 Peasholme Green

UK-York YO I 7PX

Te1. (44-1904) 455161

Fax (44-1904) 455163

Scottish Executive (SE)

Pentland House

47 Robb's Loan

Edinburgh

EH14 1TY

United Kingdom

National Assembly for Wales

Animal and Plant Health Division

Welsh Assembly Government

Crown Buildings

Cathays Park

UK-Cardiff CF10 3NQ

Department of Agriculture and Rural Developments (DARD)

Dundonald House

Upper Newtonards Road

UK-Belfast BT4 3SB

Department of Agriculture and Fisheries

P.O. Box 327

Howard Davis Farm

Trinity

UK-Jersey JE4 8UF

Chief Executive Officer

Committee for Horticulture

Raymond Falla House, PO Box 459

Longue Rue (Burnt Lane)

St. Martin’s

UK-Guernsey GY1 6AF

Ministry of Agriculture

Knockaloe Peel

UK-Isle of Man IM5 3AJ

Forestry Commission

231 Corstorphine Road

UK-Edinburgh EH12 7AT

SWITZERLAND

Office fédéral de l’agriculture

Service phytosanitaire fédéral

CH-3003 Berne

Tel. (41) 31 3222550

Fax (44) 31 3222634


DODATOK 4

ZÓNY UVEDENÉ V ČLÁNKU 4 A OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA TIETO ZÓNY

Zóny uvedené v článku 4, ako aj osobitné požiadavky vzťahujúce sa na tieto zóny, ktoré musia obe strany splniť, sú uvedené v príslušných, nižšie uvedených právnych a administratívnych predpisoch oboch krajín:

Právne predpisy Európskeho spoločenstva

Smernica Komisie 2001/32/ES z 8. mája 2001 o uznaní chránených zón vystavených osobitným zdravotným rizikám rastlín v Spoločenstve a ktorou sa zrušuje smernica 92/76/EHS, naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2006/36/ES

Smernica Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva, naposledy zmenená a doplnená smernicou 2006/35/ES

Právne predpisy Švajčiarska

Výnos z 28. februára 2001 o ochrane rastlín, príloha č. 4, časť B (RO 2001 1191), naposledy zmenený a doplnený 16. mája 2007 (RO 2007 2369)