ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 25

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
30. januára 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 78/2008 z 21. januára 2008 o opatreniach, ktoré má Komisia vykonávať v období rokov 2008 – 2013 technikami diaľkového pozorovania implementovanými v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 79/2008 z 28. januára 2008, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 152/2002 o vývoze určitých oceľových výrobkov EZVO a ES z Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko do Európskeho spoločenstva (systém dvojitej kontroly)

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 80/2008 z 29. januára 2008, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

4

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 81/2008 z 29. januára 2008, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1109/2007 na hospodársky rok 2007/2008

6

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 82/2008 z 28. januára 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 32/2000 s cieľom zohľadniť zmeny a doplnenia nariadenia Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku

8

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2008/82/ES

 

*

Rozhodnutie Rady pre stabilizáciu a pridruženie ES–Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko č. 1/2007 z 20. decembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa protokol 2 (o oceľových výrobkoch) k Dohode o stabilizácii a pridružení ES–Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko

10

 

 

2008/83/ES

 

*

Rozhodnutie Rady ministrov AKT – ES č. 4/2007 z 20. decembra 2007 o zmene a doplnení protokolu č. 3 o Južnej Afrike k Dohode o partnerstve AKT – ES

11

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

30.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 25/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 78/2008

z 21. januára 2008

o opatreniach, ktoré má Komisia vykonávať v období rokov 2008 – 2013 technikami diaľkového pozorovania implementovanými v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 37 ods. 2 tretí pododsek,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

V súlade s článkom 33 ods. 2 písm. a) zmluvy musí spoločná poľnohospodárska politika (ďalej len „SPP“) prihliadať najmä na osobitný charakter poľnohospodárskej činnosti, ktorý vyplýva zo sociálnej štruktúry poľnohospodárstva a štrukturálnych a prírodných rozdielov medzi jednotlivými poľnohospodárskymi oblasťami. V tomto ohľade je dôležitá možnosť získavania informácií o stave pôdy a plodín najmä v oblasti riadenia spoločnej organizácie trhu. Získavať potrebné informácie v tomto smere čiastočne umožnia techniky diaľkového pozorovania za predpokladu, že sa budú vzťahovať na všetky záujmové oblasti z hľadiska riadenia poľnohospodárskych trhov.

(2)

Skúsenosti nadobudnuté v období rokov 2004 – 2007 v rámci rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 1445/2000/ES z 22. mája 2000 o používaní metód leteckého prieskumu a diaľkového pozorovania v poľnohospodárskych štatistikách v rokoch 1999 – 2003 (2) a v rámci predchádzajúcich rozhodnutí, a to najmä rozhodnutia Rady 88/503/EHS z 26. septembra 1988 o prijatí pilotného projektu týkajúceho sa diaľkového pozorovania uplatňovaného v poľnohospodárskych štatistikách (3), umožnili agrometeorologickému systému predpovedania úrod a monitorovania stavu pôdy a plodín dospieť do prevádzkového stavu a do stavu ďalšieho rozvoja a dokázať svoju účinnosť.

(3)

Diaľkovým pozorovaním sa preukázalo, že zodpovedá potrebám riadenia SPP a identifikované zaznamenané potreby nie je možné uspokojiť klasickým štatistickým a prognostickým systémom v oblasti poľnohospodárstva. Zároveň umožnilo zvýšiť presnosť, objektívnosť, rýchlosť a častosť pozorovaní a zdokonaliť modely predpovedania v poľnohospodárstve, najmä vytvorením regionalizovaných modelov. Diaľkové pozorovanie napokon umožnilo zaviesť osobitné alebo doplňujúce techniky na účely zhromažďovania poľnohospodárskych štatistických údajov a ušetriť na výdavkoch na monitorovanie a kontrolu poľnohospodárskych výdavkov. Preto je vhodné ustanoviť ďalšie využívanie diaľkového pozorovania v rámci financovania prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) na obdobie rokov 2008 – 2013 v súlade s článkom 3 ods. 2 písm. e) nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (4).

(4)

Mali by sa však prispôsobiť a zreorganizovať podrobné pravidlá vykonávania opatrení, ktoré má Komisia vykonať v rámci SPP pomocou diaľkového pozorovania, a oddeliť prevádzkové opatrenia vykonávané v rámci to to systému od opatrení, ktoré si vyžadujú ďalšie výskumné a vývojové práce. Najnovšie opatrenia by sa teda mali stanoviť oddelene v rámci rámcového programu výskumu a vývoja.

(5)

Zároveň je vhodné určiť, že informácie a odhady, ktoré vyplývajú z vykonávaných opatrení a ktorými disponuje Komisia, sa musia poskytnúť členským štátom a informovať Európsky parlament a Radu prostredníctvom priebežnej a záverečnej správy o podmienkach vykonávania implementovaných opatrení diaľkového sledovania a o využívaní finančných prostriedkov poskytnutých Komisii,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Od 1. januára 2008 do 31. decembra 2013 sa opatrenia vykonávané Komisiou technikami diaľkového pozorovania v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) môžu financovať z EPZF podľa článku 3 ods. 2 písm. e) nariadenia (ES) č. 1290/2005 v prípade, že ich cieľom je poskytnúť Komisii prostriedky na:

a)

riadenie poľnohospodárskych trhov;

b)

zabezpečenie agroekonomického monitorovania poľnohospodárskej pôdy a stavu plodín spôsobom umožňujúcim uskutočňovať odhady, najmä pokiaľ ide o úrody a poľnohospodársku výrobu;

c)

podporu prístupu k odhadom uvedeným v písmene b);

d)

zabezpečenie technologického monitorovania agrometeorologického systému.

2.   Opatrenia, na ktoré sa odvoláva odsek 1, sú:

a)

získavanie a nákup informácií potrebných na uskutočňovanie a monitorovanie SPP, najmä údajov získaných prostredníctvom satelitov a meteorologických údajov;

b)

vytvorenie infraštruktúry satelitných údajov a informačnej internetovej stránky;

c)

uskutočnenie osobitných štúdií súvisiacich s klimatickými podmienkami;

d)

aktualizácia agrometeorologických a ekonometrických modelov.

V prípade potreby sa tieto opatrenia budú vykonávať v úzkej spolupráci s laboratóriami a vnútroštátnymi orgánmi.

Článok 2

Komisia elektronicky zašle členským štátom informácie a odhady, ktoré vyplývajú z opatrení uvedených v článku 1 ods. 1.

Článok 3

Podrobné pravidlá na implementáciu tohto nariadenia sú prijaté v súlade s postupom uvedeným v článku 41 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1290/2005, najmä pokiaľ ide o poskytovanie informácií a odhadov uvedených v článku 2 tohto nariadenia.

Článok 4

Komisia najneskôr do 31. júla 2010 a do 31. júla 2013 predloží Európskemu parlamentu a Rade priebežnú správu a záverečnú správu o vykonávaní implementovaných opatrení diaľkového pozorovania a o využívaní finančných prostriedkov, ktoré jej boli poskytnuté v súlade s týmto nariadením.

V prípade potreby pripojí záverečnú správu s návrhom na ďalšie vykonávanie týchto opatrení v rámci SPP.

Článok 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2008 do 31. decembra 2013.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. januára 2008

Za Radu

predseda

I. JARC


(1)  Stanovisko zo 16. januára 2008 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. ES L 163, 4.7.2000, s. 1. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím č. 786/2004/ES (Ú. v. EÚ L 138, 30.4.2004, s. 7).

(3)  Ú. v. ES L 273, 5.10.1988, s. 12.

(4)  Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1437/2007 (Ú. v. EÚ L 322, 7.12.2007, s. 1).


30.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 25/3


NARIADENIE RADY (ES) č. 79/2008

z 28. januára 2008,

ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 152/2002 o vývoze určitých oceľových výrobkov EZVO a ES z Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko do Európskeho spoločenstva (systém dvojitej kontroly)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 133,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

V protokole 2 o oceľových výrobkoch k Dohode o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko na druhej strane bol ustanovený systém dvojitej kontroly bez množstvových obmedzení pre dovoz oceľových výrobkov s pôvodom v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko do Spoločenstva.

(2)

Nariadením (ES) č. 152/2002 z 21. januára 2002 o vývoze určitých oceľových výrobkov EZVO a ES z Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko do Európskeho spoločenstva (systém dvojitej kontroly) (1), sa zaviedol systém dvojitej kontroly.

(3)

Svojím rozhodnutím č. 1/2007 z 20. decembra 2007 (2) Rada pre stabilizáciu a pridruženie ES – Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko zmenila a doplnila protokol 2 o oceľových výrobkoch s právnym účinkom zrušenia systému dvojitej kontroly. Nariadenie (ES) č. 152/2002 by sa preto malo zrušiť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 152/2002 sa týmto zrušuje.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. februára 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. januára 2008

Za Radu

predseda

D. RUPEL


(1)  Ú. v. ES L 25, 29.1.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  Pozri stranu 10 tohto úradného vestníka.


30.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 25/4


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 80/2008

z 29. januára 2008,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007 ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovacia a zéleniny (1), najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 1580/2007 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 30. januára 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. januára 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 29. januára 2008, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MA

41,0

TN

129,8

TR

92,7

ZZ

87,8

0707 00 05

EG

190,8

JO

178,8

MA

50,4

TR

102,2

ZZ

130,6

0709 90 70

MA

72,1

TR

146,1

ZZ

109,1

0709 90 80

EG

121,8

ZZ

121,8

0805 10 20

EG

46,8

IL

54,3

MA

68,8

TN

54,2

TR

66,2

ZA

22,3

ZZ

52,1

0805 20 10

MA

104,5

TR

98,8

ZZ

101,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

81,9

IL

75,2

JM

103,1

MA

147,6

PK

48,1

TR

72,7

US

60,1

ZZ

84,1

0805 50 10

EG

74,2

IL

117,2

TR

120,5

ZZ

104,0

0808 10 80

CA

84,1

CL

60,8

CN

81,3

MK

42,4

US

110,2

ZA

60,7

ZZ

73,3

0808 20 50

CL

59,3

CN

49,3

TR

159,1

US

109,0

ZA

98,0

ZZ

94,9


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ označuje „iné miesto pôvodu“.


30.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 25/6


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 81/2008

z 29. januára 2008,

ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1109/2007 na hospodársky rok 2007/2008

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhu v sektore cukru (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 951/2006 z 30. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 318/2006, pokiaľ ide o obchodovanie s tretími krajinami v sektore cukru (2), a najmä na jeho článok 36,

keďže:

(1)

Výšky reprezentatívnych cien a dodatočných ciel uplatniteľných na dovoz bieleho cukru, surového cukru a niektorých sirupov na hospodársky rok 2007/2008 boli stanovené v nariadení Komisie (ES) č. 1109/2007 (3). Tieto ceny a clá sa naposledy zmenili a doplnili nariadením Komisie (ES) č. 68/2008 (4).

(2)

Údaje, ktoré má Komisia v súčasnosti k dispozícii, vedú k zmene uvedených cien a ciel v súlade s pravidlami uvedenými v nariadení (ES) č. 951/2006,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Reprezentatívne ceny a dodatočné clá uplatniteľné na dovoz produktov uvedených v článku 36 nariadenia (ES) č. 951/2006, stanovené nariadením (ES) č. 1109/2007 na hospodársky rok 2007/2008, sa menia a dopĺňajú a sú uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 30. januára 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. januára 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1260/2007 (Ú. v. EÚ L 283, 27.10.2007, s. 1). Nariadenie (ES) č. 318/2006 sa nahrádza nariadením (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1) s účinnosťou od 1. októbra 2008.

(2)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1568/2007 (Ú. v. EÚ L 340, 22.12.2007, s. 62).

(3)  Ú. v. EÚ L 253, 28.9.2007, s. 5.

(4)  Ú. v. EÚ L 23, 26.1.2008, s. 15.


PRÍLOHA

Zmenené a doplnené výšky reprezentatívnych cien a dodatočných dovozných ciel na biely cukor, surový cukor a produkty patriace pod kód KN 1702 90 95 uplatniteľné od 30. januára 2008

(EUR)

Kód KN

Výška reprezentatívnej ceny na 100 kg netto na daný produkt

Výška dodatočného cla na 100 kg netto na daný produkt

1701 11 10 (1)

23,21

4,69

1701 11 90 (1)

23,21

9,93

1701 12 10 (1)

23,21

4,50

1701 12 90 (1)

23,21

9,50

1701 91 00 (2)

22,77

14,47

1701 99 10 (2)

22,77

9,33

1701 99 90 (2)

22,77

9,33

1702 90 95 (3)

0,23

0,41


(1)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v prílohe I bode III nariadenia Rady (ES) č. 318/2006 (Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1).

(2)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v prílohe I bode II nariadenia (ES) č. 318/2006.

(3)  Stanovené na 1 % obsahu sacharózy.


30.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 25/8


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 82/2008

z 28. januára 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 32/2000 s cieľom zohľadniť zmeny a doplnenia nariadenia Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 32/2000 zo 17. decembra 1999, ktorým sa otvárajú colné kvóty Spoločenstva záväzné podľa Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) a určité ďalšie colné kvóty Spoločenstva a ustanovuje ich správa a ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá úpravy týchto kvót a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1808/95 (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

V kombinovanej nomenklatúre na rok 2008 ustanovenej v nariadení Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (2) zmenenom a doplnenom nariadením Komisie (ES) č. 1214/2007 (3), sa pozmenili číselné znaky kombinovanej nomenklatúry (číselné znaky KN) určitých výrobkov. V prílohách III a IV k nariadeniu (ES) č. 32/2000 sa uvádzajú odkazy na niektoré z uvedených číselných znakov KN. Je preto potrebné tieto prílohy upraviť.

(2)

Nariadenie (ES) č. 32/2000 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(3)

Nariadenie (ES) č. 1214/2007 nadobudne účinnosť 1. januára 2008, a preto by sa toto nariadenie malo uplatňovať od toho istého dátumu.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný sadzobník,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy III a IV k nariadeniu (ES) č. 32/2000 sa menia a dopĺňajú tak, ako je to uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. januára 2008

Za Komisiu

László KOVÁCS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 5, 8.1.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 630/2007 (Ú. v. EÚ L 145, 7.6.2007, s. 12).

(2)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1352/2007 (Ú. v. EÚ L 303, 21.11.2007, s. 3).

(3)  Ú. v. EÚ L 286, 31.10.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Prílohy III a IV k nariadeniu (ES) č. 32/2000 sa menia a dopĺňajú takto:

1.

V prílohe III sa číselné znaky KN pre poradové číslo 09.0107 v druhom stĺpci menia a dopĺňajú takto:

a)

číselný znak KN „ex 5703 90 10“ sa nahrádza číselným znakom KN „ex 5703 90 20“;

b)

číselný znak KN „ex 5703 90 90“ sa nahrádza číselným znakom KN „ex 5703 90 80“.

2.

V prvej časti prílohy IV pre poradové číslo 09.0106 sa číselný znak KN „ex 6204 49 00“ v druhom stĺpci nahrádza číselným znakom KN „6204 49 90“.

3.

V druhej časti prílohy IV sa číselné znaky pre poradové číslo 09.0106 menia a dopĺňajú takto:

a)

v riadku pre číselný znak KN „6204 49 00“ sa kód „91“ v treťom stĺpci nahrádza kódom TARIC „10“;

b)

číselný znak KN „6204 49 00“ v druhom stĺpci sa nahrádza číselným znakom KN „6204 49 90“.


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Rada

30.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 25/10


ROZHODNUTIE RADY PRE STABILIZÁCIU A PRIDRUŽENIE ES–BÝVALÁ JUHOSLOVANSKÁ REPUBLIKA MACEDÓNSKO č. 1/2007

z 20. decembra 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa protokol 2 (o oceľových výrobkoch) k Dohode o stabilizácii a pridružení ES–Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko

(2008/82/ES)

RADA PRE STABILIZÁCIU A PRIDRUŽENIE,

so zreteľom na Dohodu o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko na strane druhej,

keďže:

(1)

V článku 7 protokolu 2 k Dohode o stabilizácii a pridružení sa stanovuje systém dvojitej kontroly bez množstvových obmedzení pre dovoz oceľových výrobkov s pôvodom v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko.

(2)

V rámci nevyhnutného programu reštrukturalizácie a konverzie oceliarskeho priemyslu v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko bol dosiahnutý výrazný pokrok.

(3)

Administratívny postup pre rýchle poskytovanie informácií o trendoch v obchodných tokoch s cieľom zvýšiť transparentnosť a predísť možnému narušeniu obchodu už nie je potrebný.

(4)

V dôsledku toho nie je systém dvojitej kontroly bez množstvových obmedzení pre dovoz výrobkov z ocele s pôvodom v bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko do Spoločenstva potrebný.

(5)

Protokol 2 by sa preto mal preto zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článok

Článok 7 protokolu 2 k Dohode o stabilizácii a pridružení a príloha I k uvedenému protokolu 2 sa vypúšťa.

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. januára 2008.

V Bruseli 20. decembra 2007

Za Radu pre stabilizáciu a pridruženie

predseda

Antonio MILOŠOSKI


30.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 25/11


ROZHODNUTIE RADY MINISTROV AKT – ES č. 4/2007

z 20. decembra 2007

o zmene a doplnení protokolu č. 3 o Južnej Afrike k Dohode o partnerstve AKT – ES

(2008/83/ES)

RADA MINISTROV AKT – ES,

so zreteľom na Dohodu o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov (ďalej len „AKT“) na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, ktorá bola podpísaná v Cotonou (Benin) 23. júna 2000 (1) a revidovaná dohodou (2), ktorou sa mení a dopĺňa dohoda o partnerstve AKT – ES, podpísanou v Luxemburgu 25. júna 2005, a najmä na jej protokol č. 3 o Južnej Afrike,

keďže:

(1)

Článok 5 protokolu č. 3 k Dohode o partnerstve AKT – ES stanovuje, že ustanovenia dohody o spolupráci v oblasti hospodárstva a obchodu sa neuplatňujú na Južnú Afriku.

(2)

Skupina krajín AKT, ktoré sú členmi Juhoafrického spoločenstva pre rozvoj a ktoré rokujú o uzatvorení dohody o hospodárskom partnerstve s Európskym spoločenstvom, 7. marca 2006 požiadala, aby sa Južná Afrika stala plnohodnotným účastníkom rokovaní, a 12. februára 2007 sa Rada ministrov EÚ rozhodla vyhovieť ich požiadavke za predpokladu splnenia určitých podmienok.

(3)

Rokovania o dohode o hospodárskom partnerstve vychádzajú z ustanovení o hospodárstve a obchode Dohody o partnerstve AKT – ES, najmä z jej článkov 36 a 37.

(4)

Z dôvodu právnej jednoznačnosti je potrebné zmeniť a doplniť protokol č. 3 s cieľom zohľadniť plnohodnotné zapojenie Južnej Afriky do rokovaní o uzatvorení dohody o hospodárskom partnerstve a jej prípadné pristúpenie k uvedenej dohode.

(5)

Protokol č. 3 možno v súlade s jeho článkom 7 revidovať rozhodnutím Rady ministrov,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Do článku 5 protokolu č. 3 k Dohode o partnerstve AKT – ES sa vkladá tento odsek:

„3.   Tento protokol nebráni Južnej Afrike v účasti na rokovaniach ani v podpise dohody o hospodárskom partnerstve stanovenej v časti 3 hlave II tejto dohody za predpokladu, že s tým ostatné strany dohody o hospodárskom partnerstve súhlasia.“

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobudne účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 20. decembra 2007

Za Radu ministrov AKT – ES predseda výboru veľvyslancov AKT – ES

Álvaro MENDONÇA E MOURA


(1)  Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 3.

(2)  Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 27. Dohoda predbežne vykonávaná podľa rozhodnutia č. 5/2005 (Ú. v. EÚ L 287, 28.10.2005, s. 1).