ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 24

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
29. januára 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 75/2008 z 28. januára 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1207/2001 o postupoch na uľahčenie vydávania alebo vystavovania dôkazov o pôvode v Spoločenstve a na vydávanie povolení pre niektorých schválených vývozcov podľa ustanovení upravujúcich preferenčný obchod medzi Európskym spoločenstvom a niektorými krajinami ( 1 )

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 76/2008 z 28. januára 2008, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

4

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 77/2008 z 28. januára 2008, ktorým sa stanovujú dodávkové povinnosti v súvislosti s trstinovým cukrom, ktorý sa má doviezť podľa protokolu AKT a dohody s Indiou na dodávkové obdobie rokov 2007/2008

6

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/1/ES z 15. januára 2008 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (kodifikované znenie) ( 1 )

8

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/2/ES z 15. januára 2008 o zornom poli výhľadu a stieračoch predného skla kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov (kodifikované znenie) ( 1 )

30

 

 

ROKOVACIE PORIADKY

 

*

Zmeny a Doplnenia Rokovacieho Poriadku Súdneho dvora

39

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2008/79/ES, Euratom

 

*

Rozhodnutie Rady z 20. decembra 2007 o zmene a doplnení Protokolu o štatúte Súdneho dvora

42

 

*

Vyhlásenie

44

 

 

Komisia

 

 

2008/80/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 21. decembra 2007 o vnútroštátnych predpisoch, ktoré oznámila Rakúska republika o určitých fluórovaných skleníkových plynoch [oznámené pod číslom K(2007) 6646]  ( 1 )

45

 

 

DOHODY

 

 

Rada

 

*

Informácia o nadobudnutí platnosti Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Moldavskou republikou o readmisii osôb s neoprávneným pobytom

51

 

*

Informácia o nadobudnutí platnosti Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Čiernohorskou republikou o readmisii osôb s neoprávneným pobytom

51

 

*

Informácia o nadobudnutí platnosti Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Srbskou republikou o readmisii osôb s neoprávneným pobytom

51

 

*

Informácia o nadobudnutí platnosti Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko o readmisii osôb bez povolenia na pobyt

51

 

*

Informácia o nadobudnutí platnosti Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Bosnou a Hercegovinou o readmisii osôb bez povolenia na pobyt

52

 

*

Informácia o nadobudnutí platnosti Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou o readmisii osôb

52

 

*

Informácia o nadobudnutí platnosti Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Albánskou republikou o uľahčení udeľovania víz

52

 

*

Informácia o nadobudnutí platnosti Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Bosnou a Hercegovinou o uľahčení udeľovania víz

52

 

*

Informácia o nadobudnutí platnosti Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Čiernohorskou republikou o uľahčení udeľovania víz

52

 

*

Informácia o nadobudnutí platnosti Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko o uľahčení udeľovania víz

53

 

*

Informácia o nadobudnutí platnosti Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Srbskou republikou o uľahčení udeľovania víz

53

 

*

Informácie týkajúce sa nadobudnutia platnosti Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Moldavskou republikou o uľahčení udeľovania víz

53

 

*

Informácia o nadobudnutí platnosti Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou o uľahčení udeľovania víz

53

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

*

Spoločná pozícia Rady 2008/81/SZBP z 28. januára 2008, ktorou sa mení a dopĺňa spoločná pozícia 98/409/SZBP týkajúca sa Sierra Leone

54

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

29.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 24/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 75/2008

z 28. januára 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1207/2001 o postupoch na uľahčenie vydávania alebo vystavovania dôkazov o pôvode v Spoločenstve a na vydávanie povolení pre niektorých schválených vývozcov podľa ustanovení upravujúcich preferenčný obchod medzi Európskym spoločenstvom a niektorými krajinami

(Text s významom pre EHP)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 133,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 1207/2001 (1) obsahuje ustanovenia na podporu správneho postupu vydávania alebo vystavovania dôkazov o pôvode v súvislosti s vývozom výrobkov zo Spoločenstva v rámci jeho preferenčných obchodných vzťahov s niektorými tretími krajinami.

(2)

Prílohy III a IV k nariadeniu (ES) č. 1207/2001 by sa mali zmeniť a doplniť tak, aby sa zabezpečilo správne uvádzanie pôvodu materiálov používaných pri výrobe výrobkov s pôvodom v Spoločenstve.

(3)

Nariadenie (ES) č. 1207/2001 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1207/2001 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

príloha III sa nahrádza znením uvedeným v prílohe I k tomuto nariadeniu;

2.

príloha IV sa nahrádza znením uvedeným v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Vyhlásenia dodávateľa na výrobky, ktoré nemajú status preferenčného pôvodu, ktoré boli vystavené pred dátumom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, ostávajú v platnosti.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. januára 2008

Za Radu

predseda

D. RUPEL


(1)  Ú. v. ES L 165, 21.6.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1617/2006 (Ú. v. EÚ L 300, 31.10.2006, s. 5).


PRÍLOHA I

„PRÍLOHA III

Vyhlásenie dodávateľa na výrobky, ktoré nemajú status preferenčného pôvodu

Vyhlásenie dodávateľa, ktorého text sa uvádza ďalej, sa musí vyhotoviť v súlade s poznámkami pod čiarou. Znenie týchto poznámok pod čiarou však netreba uvádzať znova.

Image


PRÍLOHA II

„PRÍLOHA IV

Dlhodobé vyhlásenie dodávateľa na výrobky, ktoré nemajú status preferenčného pôvodu

Vyhlásenie dodávateľa, ktorého text sa uvádza ďalej, sa musí vyhotoviť v súlade s poznámkami pod čiarou. Znenie týchto poznámok pod čiarou však netreba uvádzať znova.

Image


29.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 24/4


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 76/2008

z 28. januára 2008,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007 ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovacia a zéleniny (1), najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 1580/2007 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 29. januára 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. januára 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 28. januára 2008, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

IL

154,9

MA

47,4

TN

132,6

TR

87,1

ZZ

105,5

0707 00 05

EG

190,8

JO

178,8

TR

119,1

ZZ

162,9

0709 90 70

MA

78,2

TR

150,9

ZZ

114,6

0709 90 80

EG

121,8

ZZ

121,8

0805 10 20

EG

46,2

IL

49,2

MA

71,2

TN

59,9

TR

77,4

ZZ

60,8

0805 20 10

MA

104,0

TR

104,0

ZZ

104,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

84,1

IL

71,4

MA

152,6

PK

48,1

TR

86,0

US

60,1

ZZ

83,7

0805 50 10

EG

74,2

IL

120,2

TR

123,9

ZZ

106,1

0808 10 80

CA

84,1

CL

60,8

CN

85,1

MK

37,5

US

109,9

ZA

60,7

ZZ

73,0

0808 20 50

CL

59,3

CN

42,8

TR

159,1

US

110,7

ZA

107,0

ZZ

95,8


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ označuje „iné miesto pôvodu“.


29.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 24/6


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 77/2008

z 28. januára 2008,

ktorým sa stanovujú dodávkové povinnosti v súvislosti s trstinovým cukrom, ktorý sa má doviezť podľa protokolu AKT a dohody s Indiou na dodávkové obdobie rokov 2007/2008

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru (1), a najmä na jeho článok 31,

keďže:

(1)

V článku 12 nariadenia Komisie (ES) č. 950/2006 z 28. júna 2006, ktorým sa na hospodárske roky 2006/2007, 2007/2008 a 2008/2009 ustanovujú vykonávacie opatrenia na dovoz a rafináciu produktov zo sektora cukru v rámci určitých colných kvót a preferenčných dohôd (2), sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa určenia dodávkových povinností s nulovou colnou sadzbou v súvislosti s výrobkami kódu KN 1701, vyjadrených ekvivalentom bieleho cukru, pre dovozy pochádzajúce zo signatárskych krajín protokolu AKT a dohody s Indiou.

(2)

Výsledkom uplatnenia článkov 3 a 7 protokolu AKT, článkov 3 a 7 dohody s Indiou a článku 12 ods. 3, ako aj článkov 14 a 15 nariadenia (ES) č. 950/2006 bolo, že Komisia stanovila dodávkové povinnosti pre každú z vyvážajúcich krajín na dodávkové obdobie rokov 2007/2008 na základe informácií, ktorými v súčasnosti disponuje.

(3)

Nariadením Komisie (ES) č. 505/2007 (3) sa prechodne stanovili dodávkové povinnosti v súvislosti s trstinovým cukrom, ktorý sa má doviezť podľa protokolu AKT a dohody s Indiou na dodávkové obdobie rokov 2007/2008.

(4)

Preto je potrebné stanoviť dodávkové povinnosti na obdobie rokov 2007/2008 v súlade s článkom 12 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 950/2006.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre cukor,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Dodávkové povinnosti v súvislosti s výrobkami kódu KN 1701 vyjadrené ekvivalentom bieleho cukru pre dovozy pochádzajúce zo signatárskych krajín protokolu AKT a dohody s Indiou na dodávkové obdobie rokov 2007/2008 a pre každú z príslušných vyvážajúcich krajín sú uvedené v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. januára 2008

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1260/2007 (Ú. v. EÚ L 283, 27.10.2007, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 371/2007 (Ú. v. EÚ L 92, 3.4.2007, s. 6).

(3)  Ú. v. EÚ L 119, 9.5.2007, s. 22.


PRÍLOHA

Dodávkové povinnosti pre dovozy preferenčného cukru pochádzajúceho zo signatárskych krajín protokolu AKT a dohody s Indiou na dodávkové obdobie rokov 2007/2008 vyjadrené ekvivalentom bieleho cukru:

(v tonách)

Protokol AKT/dohoda s Indiou Signatárska krajina

Dodávkové povinnosti na roky 2007/2008

Barbados

32 864,83

Belize

53 741,88

Kongo

10 186,10

Pobrežie Slonoviny

10 123,12

Fidži

162 656,25

Guyana

170 203,57

India

9 999,83

Jamajka

132 129,06

Keňa

5 017,07

Madagaskar

9 905,00

Malawi

19 898,32

Maurícius

476 789,70

Mozambik

5 965,92

Svätý Kryštof a Nevis

0,00

Surinam

0,00

Svazijsko

117 368,72

Tanzánia

9 672,60

Trinidad a Tobago

47 513,60

Uganda

0,00

Zambia

8 179,91

Zimbabwe

37 660,14

Spolu

1 319 875,62


SMERNICE

29.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 24/8


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2008/1/ES

z 15. januára 2008

o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

(kodifikované znenie)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 175 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Smernica Rady 96/61/ES z 24. septembra 1996 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (3) bola opakovane (4) podstatným spôsobom zmenená a doplnená. V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa mala táto smernica kodifikovať.

(2)

Ciele a zásady environmentálnej politiky Spoločenstva tak, ako sú stanovené v článku 174 zmluvy, pozostávajú hlavne z prevencie, znižovania, a ak je to možné, zo zamedzenia znečisťovania najmä opatreniami pri zdroji a zabezpečením uváženého využívania prírodných zdrojov v súlade so zásadou „znečisťovateľ platí“ a zásadou predchádzania znečisťovaniu.

(3)

Piaty akčný program pre životné prostredie, ktorého hlavné body boli schválené Radou a zástupcami vlád členských štátov na pôde Rady v uznesení z 1. februára 1993 o programe Spoločenstva týkajúcom sa politiky a činnosti vo vzťahu k životnému prostrediu a trvalo udržateľnému rozvoju (5), považoval integrovanú kontrolu znečisťovania životného prostredia za prioritnú súčasť pohybu k trvalejšie udržateľnej rovnováhe medzi ľudskou činnosťou a sociálno-hospodárskym rozvojom na jednej a zdrojmi a regeneračnou schopnosťou prírody na druhej strane.

(4)

Zavádzanie integrovaného prístupu k zníženiu znečisťovania životného prostredia vyžaduje aktivitu na úrovni Spoločenstva s cieľom zmeniť a doplniť jeho existujúce právne predpisy týkajúce sa prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia z priemyselných podnikov.

(5)

Smernica Rady 84/360/EHS z 28. júna 1984 o boji proti znečisťovaniu ovzdušia z priemyselných zariadení (6) zaviedla všeobecný systém vyžadujúci povolenie pred spustením alebo podstatnou zmenou priemyselného zariadenia, ktoré môže spôsobiť znečisťovanie ovzdušia.

(6)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/11/ES z 15. februára 2006 o znečistení spôsobenom určitými nebezpečnými látkami vypúšťanými do vodného prostredia Spoločenstva (7) ustanovila požiadavku povolenia na vypúšťanie týchto látok.

(7)

Hoci existujú právne predpisy Spoločenstva o boji proti znečisťovaniu ovzdušia a o prevencii alebo minimalizácii vypúšťania nebezpečných látok do vôd, neexistujú žiadne porovnateľné právne predpisy Spoločenstva týkajúce sa prevencie alebo minimalizácie emisií do pôdy.

(8)

Rozdielne prístupy k osobitnej kontrole emisií do ovzdušia, vody alebo pôdy môžu viesť k prenosu znečistenia z jednej z uvedených zložiek životného prostredia do druhej namiesto toho, aby sa chránilo životné prostredie ako celok.

(9)

Cieľom integrovaného prístupu ku kontrole znečisťovania životného prostredia je predísť emisiám do ovzdušia, vody alebo pôdy všade tam, kde to je možné, berúc do úvahy hospodárenie s odpadmi, a tam, kde to možné nie je, minimalizovať emisie s cieľom dosiahnuť vysokú úroveň ochrany životného prostredia ako celku.

(10)

Táto smernica by mala zaviesť všeobecné podmienky pre integrovanú prevenciu a kontrolu znečisťovania životného prostredia. Mala by stanoviť opatrenia potrebné na vykonávanie integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia s cieľom dosiahnuť vysokú úroveň ochrany životného prostredia ako celku. Integrovaným prístupom ku kontrole znečisťovania životného prostredia by sa mal podporiť princíp trvalo udržateľného rozvoja.

(11)

Ustanovenia tejto smernice by sa mali uplatňovať bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia smernice Rady 85/337/EHS z 27. júna 1985 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (8). Ak sa musia vziať do úvahy informácie a závery potrebné na udelenie povolenia podľa uvedenej smernice, táto smernica by nemala ovplyvniť vykonávanie smernice 85/337/EHS.

(12)

Členské štáty by mali prijať potrebné opatrenia na zabezpečenie, aby sa prevádzkovateľ priemyselných činností uvedených v tejto smernici dostal do súladu so všeobecnými princípmi určitých základných povinností. Na tento účel postačí príslušným orgánom vziať do úvahy tieto všeobecné princípy pri stanovovaní podmienok udelenia povolenia.

(13)

Niektoré ustanovenia prijaté v súlade s touto smernicou sa musia uplatňovať na existujúce prevádzky po 30. októbri 2007 a niektoré ustanovenia od 30. októbra 1999.

(14)

Aby sa čo najúčinnejšie a najhospodárnejšie riešili problémy znečisťovania životného prostredia musí prevádzkovateľ vziať do úvahy environmentálne aspekty. Tieto aspekty musia byť oznámené príslušnému orgánu alebo orgánom, aby sa pred vydaním povolenia uistili, že boli urobené všetky vhodné preventívne alebo kontrolné opatrenia. Rozdielne postupy vybavovania žiadostí o povolenie môžu mať za následok rôzny stupeň ochrany životného prostredia a informovania verejnosti. Vzhľadom na tieto skutočnosti žiadosť o povolenie vydaná na základe tejto smernice musí obsahovať určité minimum údajov.

(15)

Úplná koordinácia procesu povoľovacieho konania a podmienok povolenia medzi príslušnými orgánmi by mala prispieť k dosiahnutiu najvyššej možnej ochrany životného prostredia ako celku.

(16)

Príslušný orgán alebo orgány by mali udeliť alebo zmeniť povolenie iba v prípade, ak boli urobené integrované environmentálne opatrenia na ochranu životného prostredia vo vzťahu k ovzdušiu, vode a pôde.

(17)

Povolenie by malo obsahovať všetky potrebné opatrenia, aby sa splnili podmienky udelenia povolenia s cieľom dosiahnuť vysoký stupeň úrovne ochrany životného prostredia ako celku. Tieto opatrenia môžu byť súčasťou všeobecne záväzných právnych predpisov bez toho, aby bolo dotknuté povoľovacie konanie.

(18)

Limitné hodnoty emisií, ukazovatele alebo ekvivalentné technické opatrenia musia vychádzať z najlepších dostupných techník bez predpísania použitia konkrétnej techniky alebo technológie, berúc do úvahy technické vlastnosti príslušnej prevádzky, jej geografické umiestnenie a miestne environmentálne podmienky. Vo všetkých prípadoch podmienky uvedené v povolení by mali zabezpečiť opatrenia na minimalizáciu diaľkového alebo cezhraničného znečistenia a tiež zabezpečiť vysoký stupeň ochrany životného prostredia ako celku.

(19)

Je na členských štátoch, ako sa zohľadnia technické vlastnosti príslušnej prevádzky, jej geografické umiestnenie a miestne environmentálne podmienky.

(20)

V prípade, ak norma kvality životného prostredia vyžaduje prísnejšie podmienky, ako sú tie, ktoré môžu byť dosiahnuté použitím najlepších dostupných techník, mali by byť v povolení stanovené dodatočné podmienky bez toho, aby boli dotknuté iné opatrenia, ktoré môžu byť podniknuté s cieľom dodržať normy kvality životného prostredia.

(21)

Najlepšie dostupné techniky sa časom menia, a to najmä v dôsledku technického rozvoja, príslušný orgán by mal tento pokrok sledovať alebo byť o ňom informovaný.

(22)

Zmeny v činnosti prevádzky môžu spôsobiť znečisťovanie životného prostredia. Bolo by nutné oznámiť príslušnému orgánu alebo orgánom všetky zmeny, ktoré môžu mať vplyv na životné prostredie. Každá podstatná zmena prevádzkovania v podniku musí byť vopred povolená v súlade s touto smernicou.

(23)

Podmienky uvedené v povolení by sa mali pravidelne preskúmavať a prípadne aktualizovať. Za určitých podmienok by mali byť v každom prípade znova preskúmané.

(24)

Účinná účasť verejnosti pri prijímaní rozhodnutí by mala verejnosti umožniť vyjadrovať sa a prijímateľom rozhodnutí umožniť zohľadňovať stanoviská a záujmy, ktoré môžu byť relevantné k daným rozhodnutiam, a tým zvyšovať zodpovednosť a transparentnosť rozhodovacieho procesu a prispievať k verejnému povedomiu o environmentálnych otázkach a podpore prijímaných rozhodnutí. Predovšetkým by mala mať verejnosť prístup k informáciám o činnosti prevádzok a ich možnom vplyve na životné prostredie a pred prijatím každého rozhodnutia by mala mať prístup k informáciám o žiadostiach o povolenia pre nové prevádzky, ako aj pre podstatné zmeny v prevádzkach, o samotných povoleniach, ich aktualizáciách a príslušných sledovaných údajoch.

(25)

Účasť vrátane účasti združení, organizácií a skupín, najmä mimovládnych organizácií podporujúcich ochranu životného prostredia, by sa podľa toho mala podporovať, vrátane podporovania environmentálnej výchovy verejnosti.

(26)

Dňa 25. júna 1998 Spoločenstvo podpísalo Dohovor EHK OSN o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia (Århuský dohovor). Medzi cieľmi Århuského dohovoru je želanie zaručiť práva účasti verejnosti v rozhodovaní o záležitostiach životného prostredia, aby sa prispelo k ochrane práva žiť v prostredí, ktoré je primerané osobnému zdraviu a blahobytu.

(27)

Rozvoj a výmena informácií na úrovni Spoločenstva o najlepších dostupných technikách by mali pomôcť zmenšiť technologickú nevyváženosť v Spoločenstve, podporiť celosvetové rozšírenie v Spoločenstve ustanovených limitných hodnôt a používaných techník a pomôcť členským štátom v účinnom vykonávaní tejto smernice.

(28)

Mali by sa pravidelne vypracúvať správy o vykonávaní a účinnosti tejto smernice.

(29)

Táto smernica sa týka takých prevádzok, ktoré majú významný potenciál na znečisťovanie životného prostredia, a tým aj cezhraničné znečisťovanie životného prostredia. Mali by sa zorganizovať konzultácie na cezhraničnej báze v prípadoch žiadostí o povolenie nových prevádzok alebo ich podstatných zmien, ktoré môžu mať významné negatívne vplyvy na životné prostredie. Žiadosti vzťahujúce sa k takýmto návrhom alebo podstatným zmenám by mali byť sprístupnené verejnosti v členskom štáte, ktorý by mohol byť dotknutý.

(30)

Môže vzniknúť potreba stanoviť na úrovni Spoločenstva limitné hodnoty emisií pre určité kategórie prevádzok a znečisťujúcich látok, na ktoré sa vzťahuje táto smernica. Európsky parlament a Rada by mali stanoviť tieto limitné hodnoty emisií v súlade s ustanoveniami zmluvy.

(31)

Ustanoveniami tejto smernice by nemali byť dotknuté ustanovenia Spoločenstva týkajúce sa zdravia a bezpečnosti na pracovisku.

(32)

Táto smernica by sa nemala dotýkať povinností členských štátov týkajúcich sa lehôt na transpozíciu smerníc do vnútroštátneho práva, ktoré sú uvedené v prílohe VI časti B,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Účel a rozsah pôsobnosti

Účelom tejto smernice je dosiahnuť integrovanú prevenciu a kontrolu znečisťovania životného prostredia pochádzajúceho z činností uvedených v prílohe I. Stanovuje opatrenia zamerané na prevenciu, alebo ak to nie je možné, na zníženie emisií do ovzdušia, vody a pôdy vyplývajúcich z vyššie spomenutých činností, vrátane opatrení týkajúcich sa odpadov s cieľom dosiahnuť vysokú úroveň ochrany životného prostredia ako celku bez toho, aby bola dotknutá smernica 85/337/EHS a ostatné príslušné ustanovenia Spoločenstva.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto pojmy:

1.

„látka“ znamená akýkoľvek chemický prvok a jeho zlúčeniny s výnimkou rádioaktívnych látok podľa smernice Rady 96/29/Euratom z 13. mája 1996, ktorá stanovuje základné bezpečnostné normy ochrany zdravia pracovníkov a obyvateľstva pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia (9), a geneticky modifikovaných organizmov podľa smernice Rady 90/219/EHS z 23. apríla 1990 o obmedzenom použití geneticky modifikovaných mikroorganizmov (10) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES z 12. marca 2001 o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia (11);

2.

„znečisťovanie životného prostredia“ znamená priame alebo nepriame zavedenie látok, vibrácií, tepla alebo hluku ako výsledku ľudskej činnosti do ovzdušia, vody alebo pôdy, ktoré môže byť škodlivé ľudskému zdraviu alebo kvalite životného prostredia alebo ktoré môže spôsobiť poškodenie hmotného majetku alebo znehodnotiť alebo zasahovať do priaznivého stavu alebo iného legitímneho využívania životného prostredia;

3.

„prevádzka“ znamená stacionárnu technickú jednotku, kde sa vykonáva jedna alebo viac činností uvedených v prílohe I a všetky ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané na tomto mieste a ktoré by mohli mať vplyv na emisie a znečisťovanie životného prostredia;

4.

„existujúca prevádzka“ znamená prevádzku, ktorá bola 30. októbra 1999 v činnosti alebo bola povolená v súlade s právnymi predpismi platnými pred týmto dátumom, alebo prevádzku, na povolenie činnosti ktorej bola podaná žiadosť, ktorá bola podľa názoru príslušného orgánu kompletná za podmienky, že uvedená prevádzka bola uvedená do činnosti najneskôr do 30. októbra 2000;

5.

„emisia“ znamená priame alebo nepriame uvoľnenie látok, vibrácií, tepla alebo hluku z bodového zdroja alebo z plošných zdrojov v prevádzke do ovzdušia, vody alebo pôdy;

6.

„limitné hodnoty emisií“ znamenajú množstvo vyjadrené v určitých špecifických ukazovateľoch, koncentrácia alebo úroveň emisie, ktoré nesmú byť prekročené počas jedného alebo viacerých časových úsekov. Limitné hodnoty emisií môžu byť tiež stanovené pre určité skupiny, kategórie alebo príbuzné látky, najmä pre látky uvedené v prílohe III. Limitné hodnoty emisií pre látky sú platné v bode, kde emisie opúšťajú prevádzku, akékoľvek rozriedenie alebo rozptýlenie sa pri ich stanovovaní neberie do úvahy. V prípade nepriameho vypúšťania do vôd sa pri stanovovaní limitných hodnôt emisií pre prevádzku môže zobrať do úvahy účinok z čistiarne odpadových vôd, pričom sa musí zabezpečiť ekvivalentná úroveň ochrany životného prostredia ako celku a musí byť zaistené, že to nepovedie k vyšším stupňom zaťaženia životného prostredia bez toho, že by bola dotknutá smernica 2006/11/ES alebo smernice vydané na jej vykonanie;

7.

„norma kvality životného prostredia“ znamená súbor v právnych predpisoch Spoločenstva stanovených požiadaviek, ktoré musia byť splnené v danom čase a v danom životnom prostredí alebo v jeho určitej časti;

8.

„príslušný orgán“ znamená orgán, orgány alebo subjekty, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi členských štátov poverené plnením úloh vyplývajúcich z tejto smernice;

9.

„povolenie“ znamená časť alebo celé písomné rozhodnutie (alebo niekoľko takýchto rozhodnutí) udeľujúce súhlas s činnosťou prevádzky alebo jej časti pri splnení podmienok zaručujúcich, že prevádzka bude v súlade s požiadavkami tejto smernice. Povolenie sa môže vzťahovať na jednu alebo viac prevádzok alebo ich častí na tom istom mieste riadených tým istým prevádzkovateľom;

10.

„zmena v činnosti“ znamená zmenu v charaktere alebo fungovaní prevádzky alebo jej rozšírenie, ktoré môžu mať vplyvy na životné prostredie;

11.

„podstatná zmena v činnosti“ znamená zmenu vo fungovaní, ktorá podľa názoru príslušného orgánu môže mať významné negatívne vplyvy na človeka alebo životné prostredie; na účely tejto definície sa akákoľvek zmena alebo rozšírenie prevádzky považuje za podstatné, ak zmena alebo rozšírenie samotné dosahujú prahové hodnoty, ak sú, ustanovené v prílohe I;

12.

„najlepšie dostupné techniky“ znamená najefektívnejší a najpokrokovejší stav rozvoja činností a metód ich prevádzkovania, ktorý naznačuje praktickú vhodnosť jednotlivých techník byť základom pre stanovenie limitných hodnôt emisií, navrhnutých s cieľom prevencie, a ak to nie je možné, zníženie emisií a dosahu na životné prostredie ako celok:

a)

„techniky“ zahŕňa ako použitú technológiu, tak aj spôsob, ktorým je prevádzka navrhnutá, postavená, udržiavaná, prevádzkovaná a ktorým je v nej ukončená činnosť;

b)

„dostupné“ znamená techniky vyvinuté do takej miery, ktorá dovoľuje ich použitie v príslušnom priemyselnom odvetví za ekonomicky a technicky únosných podmienok, berúc do úvahy náklady a prínosy, bez ohľadu na to, či sú techniky používané alebo vyrábané v členskom štáte, ktorého sa to týka, pokiaľ sú za rozumných podmienok dostupné prevádzkovateľovi;

c)

„najlepšie“ znamená techniky, ktoré sú najúčinnejšie na dosiahnutie všeobecne vysokého stupňa ochrany životného prostredia ako celku.

Pri určovaní najlepších dostupných techník by sa mali zohľadňovať najmä aspekty uvedené v prílohe IV;

13.

„prevádzkovateľ“ znamená každú fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá prevádzkuje alebo riadi prevádzku, alebo ak to umožňujú vnútroštátne právne predpisy, osoba, ktorej bola zverená rozhodujúca ekonomická moc nad technickým prevádzkovaním prevádzky;

14.

„verejnosť“ znamená jednu alebo viacero fyzických osôb, alebo právnických osôb a v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom alebo praxou ich združenia, organizácie alebo skupiny;

15.

„dotknutá verejnosť“ znamená verejnosť, ktorá je dotknutá alebo pravdepodobne dotknutá, alebo ktorá má záujem na postupoch environmentálneho rozhodovania alebo na aktualizácii povolení alebo podmienok na ich vydanie; na účely tejto definície sa má za to, že mimovládne organizácie podporujúce ochranu životného prostredia a spĺňajúce požiadavky vnútroštátneho práva majú záujem.

Článok 3

Všeobecné zásady plnenia základných povinností prevádzkovateľa

1.   Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na to, aby príslušné orgány zabezpečili, že prevádzky budú prevádzkované tak, aby:

a)

sa prijali všetky vhodné preventívne opatrenia proti znečisťovaniu, najmä použitím najlepších dostupných techník;

b)

sa nespôsobilo žiadne významné znečisťovanie;

c)

sa predišlo produkcii odpadov v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/12/ES z 5. apríla 2006 o odpadoch (12); keďže ak odpad vznikne, zhodnotí sa, alebo ak to nie je z technických alebo z hospodárskych dôvodov možné, zneškodní sa, pričom treba znížiť alebo zamedziť jeho vplyv na životné prostredie;

d)

sa energia využívala efektívne;

e)

sa prijali opatrenia potrebné na prevenciu havárií a obmedzenie ich následkov;

f)

sa prijali opatrenia potrebné pri ukončení činnosti prevádzky, aby sa predišlo riziku znečisťovania a aby sa miesto prevádzkovania vrátilo do uspokojivého stavu.

2.   Na dodržanie ustanovení tohto článku je postačujúce, ak členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány zohľadnili všeobecné zásady uvedené v odseku 1 pri ustanovení podmienok povolenia.

Článok 4

Povolenia pre nové prevádzky

Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby žiadne nové prevádzky neboli prevádzkované bez povolenia vydaného v súlade s touto smernicou, bez toho, aby boli dotknuté výnimky ustanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2001/80/ES z 23. októbra 2001 o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia z veľkých spaľovacích zariadení (13).

Článok 5

Požiadavky na vydávanie povolení pre existujúce prevádzky

1.   Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na to, aby príslušné orgány dohliadali prostredníctvom vydávania povolení v súlade s článkami 6 a 8 alebo, vo vhodnej forme, prostredníctvom prehodnotenia, a ak je to potrebné, aktualizáciou podmienok, aby existujúce prevádzky boli prevádzkované v súlade s požiadavkami článkov 3, 7, 9, 10 a 13, článku 14 písm. a) a b) a článku 15 ods. 2 najneskôr do 30. októbra 2007, tým nie sú dotknuté iné osobitné predpisy Spoločenstva.

2.   Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na to, aby boli uplatňované ustanovenia článkov 1, 2, 11 a 12, článku 14 písm. c), článku 15 ods. 1 a 3, článkov 17, 18 a článku 19 ods. 2 na existujúce prevádzky od 30. októbra 1999.

Článok 6

Žiadosti o povolenia

1.   Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na to, aby žiadosť o povolenie adresovaná príslušnému orgánu obsahovala opis:

a)

prevádzky, ako aj druhu a rozsahu jej činností;

b)

surovín, pomocných materiálov, iných látok a energie používaných alebo vznikajúcich v prevádzke;

c)

zdrojov emisií prevádzky;

d)

podmienok miesta umiestnenia prevádzky;

e)

druhu a množstiev predpokladaných emisií z prevádzky do zložiek životného prostredia, ako aj identifikácie významných vplyvov emisií na životné prostredie;

f)

navrhovanej technológie a iných techník na zabránenie, alebo ak to nie je možné, na zníženie emisií z prevádzky;

g)

v potrebných prípadoch opatrení zameraných na prevenciu a zhodnotenie odpadov produkovaných prevádzkou;

h)

ďalších opatrení plánovaných s cieľom dosiahnuť súlad so všeobecnými princípmi základných povinností prevádzkovateľa podľa článku 3;

i)

opatrení plánovaných s cieľom sledovať emisie do životného prostredia;

j)

hlavných alternatív, ak sú, ktoré žiadateľ preskúmal.

Žiadosť o povolenie musí tiež obsahovať netechnické zhrnutie údajov uvedených v písmenách a) až j).

2.   Ak informácie poskytnuté v súlade s požiadavkami ustanovenými v smernici 85/337/EHS alebo bezpečnostná správa vypracovaná v súlade so smernicou Rady 96/82/ES z 9. decembra 1996 o kontrole nebezpečenstiev veľkých havárií s prítomnosťou nebezpečných látok (14) alebo iné informácie vypracované na základe iných právnych predpisov splnia ktorúkoľvek požiadavku tohto článku, môžu sa zahrnúť do žiadosti alebo k nej pripojiť.

Článok 7

Integrovaný prístup k vydávaniu povolení

Členské štáty prijmú potrebné opatrenia pre úplnú koordináciu povoľovacieho konania a podmienok povolení v prípade, ak sa na tomto konaní zúčastňuje viac ako jeden príslušný orgán, s cieľom zabezpečiť účinný integrovaný prístup všetkých príslušných orgánov v tomto konaní.

Článok 8

Rozhodnutia

Bez toho, aby boli dotknuté iné požiadavky ustanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch alebo v právnych predpisoch Spoločenstva, príslušný orgán vydá povolenie obsahujúce podmienky, ktoré garantujú, že prevádzka bude spĺňať požiadavky tejto smernice; v opačnom prípade zamietne udeliť povolenie.

Všetky vydané alebo zmenené povolenia musia obsahovať opatrenia pre prevádzky na ochranu ovzdušia, vody a pôdy tak, ako je to ustanovené v tejto smernici.

Článok 9

Podmienky povolenia

1.   Členské štáty zabezpečia, aby povolenie obsahovalo všetky opatrenia potrebné na splnenie požiadaviek ustanovených v článkoch 3 a 10 na vydanie povolenia s cieľom dosiahnuť vysoký stupeň ochrany životného prostredia ako celku prostredníctvom ochrany ovzdušia, vody a pôdy.

2.   V prípade nových prevádzok alebo v prípade podstatnej zmeny v činnosti, na ktoré sa vzťahuje článok 4 smernice 85/337/EHS, sa pri vydávaní povolenia zohľadní akákoľvek relevantná informácia alebo záver, ku ktorému sa dospeje podľa článkov 5, 6 a 7 uvedenej smernice.

3.   Povolenie musí obsahovať limitné hodnoty emisií pre znečisťujúce látky, najmä pre látky uvedené v prílohe III, ktoré môžu byť z uvoľňované z príslušnej prevádzky vo významných množstvách, zohľadňujúc ich druh a potenciál preniesť znečistenie z jednej zložky životného prostredia do druhej (ovzdušia, vody alebo pôdy). Ak je to potrebné, povolenie musí obsahovať príslušné podmienky zabezpečujúce ochranu pôdy a podzemnej vody a opatrenia týkajúce sa nakladania s odpadmi produkovanými v prevádzkach. Ak je to vhodné, limitné hodnoty sa doplnia alebo nahradia ekvivalentnými ukazovateľmi alebo ekvivalentnými technickými opatreniami.

Pre prevádzky podľa bodu 6.6 prílohy I musia limitné hodnoty emisií stanovené v súlade s týmto odsekom zohľadniť praktické aspekty zodpovedajúce týmto kategóriám prevádzok.

Ak sú emisie skleníkových plynov z prevádzky špecifikované v prílohe I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve (15) vo vzťahu k činnosti vykonávanej v tejto prevádzke, povolenie neobsahuje emisnú limitnú hodnotu pre priame emisie tohto plynu, pokiaľ nie je potrebné zabezpečiť, aby nedošlo k významnému miestnemu znečisteniu.

Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že na činnosti uvedené v prílohe I k smernici 2003/87/ES sa neuplatňujú požiadavky týkajúce sa energetickej účinnosti s ohľadom na spaľovacie jednotky alebo iné jednotky vypúšťajúce v prevádzkarni oxid uhličitý.

Ak je to potrebné, zmenia príslušné orgány povolenie vhodným spôsobom.

Tretí, štvrtý a piaty pododsek sa nevzťahujú na prevádzky dočasne vylúčené zo systému obchodovania s emisiami skleníkových plynov v Spoločenstve v súlade s článkom 27 smernice 2003/87/ES.

4.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 10, limitné hodnoty emisií a ekvivalentné ukazovatele a ekvivalentné technické opatrenia uvedené v odseku 3 musia vychádzať z najlepších dostupných techník bez určenia použitia konkrétneho spôsobu alebo techniky, berúc do úvahy technické charakteristiky príslušnej prevádzky, jej geografické umiestnenie a miestne environmentálne podmienky. V každom prípade musia podmienky v povolení obsahovať opatrenia na minimalizáciu diaľkového alebo cezhraničného znečisťovania a zabezpečiť vysoký stupeň ochrany životného prostredia ako celku.

5.   Povolenie musí obsahovať vhodné požiadavky na sledovanie emisií určujúce metodológiu merania a jeho frekvenciu, postup hodnotenia a povinnosť oznamovať príslušnému orgánu údaje požadované na kontrolu plnenia podmienok povolenia.

Pre prevádzky uvedené v bode 6.6 prílohy I môžu opatrenia uvedené v tomto odseku zohľadňovať náklady a výnosy.

6.   Povolenie musí obsahovať opatrenia vzťahujúce sa aj na iné ako normálne prevádzkové podmienky. Preto ak existuje riziko dosahu na životné prostredie, treba vykonať príslušné opatrenia pre prípad uvedenia prevádzky do činnosti, možných únikov, chybnej prevádzky, dočasného prerušenia prevádzkovania a jeho definitívneho odstavenia.

Povolenie tiež môže obsahovať dočasné výnimky z požiadaviek uvedených v odseku 4, ak plán obnovy schválený príslušným orgánom zabezpečí, že tieto požiadavky budú splnené do šiestich mesiacov a projekt povedie k zníženiu znečisťovania.

7.   Povolenie môže obsahovať aj iné špecifické podmienky na účely tejto smernice v miere, ktorú členský štát alebo príslušné orgány považujú za vhodnú.

8.   Bez toho, aby boli dotknuté povinnosti uskutočňovať povoľovacie konanie v zmysle tejto smernice, môžu členské štáty ustanoviť vo všeobecne záväzných právnych predpisoch určité požiadavky pre určité kategórie prevádzok namiesto ich uvedenia v podmienkach konkrétneho povolenia, ak sa pritom zabezpečí integrovaný prístup a rovnocenne vysoký stupeň ochrany životného prostredia ako celku.

Článok 10

Najlepšie dostupné techniky a normy kvality životného prostredia

Ak norma kvality životného prostredia vyžaduje prísnejšie podmienky, ako sú tie, ktoré sa dajú dosiahnuť pomocou použitia najlepších dostupných techník, musia byť v povolení stanovené dodatočné podmienky bez toho, aby boli dotknuté iné opatrenia, ktoré sa môžu vykonať s cieľom dosiahnuť súlad s normou kvality životného prostredia.

Článok 11

Vývoj najlepších dostupných techník

Členské štáty musia zabezpečiť, aby príslušné orgány sledovali vývoj alebo boli informované o vývoji najlepších dostupných techník.

Článok 12

Zmeny v činnosti prevádzok vykonané prevádzkovateľom

1.   Členské štáty prijmú potrebné opatrenia zabezpečujúce, aby prevádzkovateľ informoval príslušné orgány o všetkých plánovaných zmenách v činnosti prevádzky. Ak je potrebné, príslušný orgán aktualizuje povolenie alebo podmienky.

2.   Členské štáty prijmú potrebné opatrenia zabezpečujúce, aby sa žiadna podstatná zmena v činnosti plánovaná prevádzkovateľom neuskutočnila bez povolenia vydaného podľa tejto smernice. Žiadosť o povolenie a rozhodnutie príslušného orgánu sa musí týkať tých častí prevádzky a tých aspektov uvedených v článku 6, ktoré by mohli byť zmenou dotknuté. Príslušné ustanovenia článkov 3, 6 až 10 a článku 15 ods. 1, 2 a 3 sa uplatnia obdobne.

Článok 13

Prehodnotenie a aktualizácia povoľovacích podmienok príslušným orgánom

1.   Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, aby príslušné orgány pravidelne prehodnocovali podmienky povolenia, a ak je to potrebné, aby ich aktualizovali.

2.   Prehodnotenie sa musí vykonať v prípade, ak:

a)

znečistenie spôsobené prevádzkou je také rozsiahle, že musia byť prehodnotené existujúce limitné hodnoty emisií uvedené v povolení alebo musia byť stanovené nové limitné hodnoty emisií;

b)

podstatné zmeny v najlepších dostupných technikách umožnili významne znížiť emisie bez vynaloženia neprimerane vysokých nákladov;

c)

bezpečnosť prevádzkovania procesu alebo činnosti vyžaduje použitie iných techník;

d)

to vyžadujú nové právne predpisy Spoločenstva alebo príslušného členského štátu.

Článok 14

Plnenie podmienok povolenia

Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, aby:

a)

prevádzkovateľ dodržiaval počas činnosti prevádzky podmienky stanovené v povolení;

b)

prevádzkovateľ pravidelne informoval príslušný orgán o výsledkoch sledovania emisií z prevádzky a bezodkladne podal informácie o akejkoľvek udalosti alebo havárii významne ovplyvňujúcej životné prostredie;

c)

prevádzkovatelia prevádzok poskytnú zástupcom príslušného orgánu nevyhnutnú pomoc s cieľom vykonať inšpekcie v prevádzke, odber vzoriek a zber informácií potrebných na výkon ich povinností podľa tejto smernice.

Článok 15

Prístup k informáciám a účasť verejnosti na povoľovacom konaní

1.   Členské štáty zabezpečia, aby dotknutá verejnosť dostala včasné a účinné príležitosti zúčastniť sa konaní o:

a)

vydaní povolenia na nové prevádzky;

b)

vydaní povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu v činnosti prevádzky;

c)

aktualizácii povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky v súlade s článkom 13 ods. 2 písm. a).

Na účely takejto účasti sa uplatňujú postupy uvedené v prílohe V.

2.   Výsledky sledovania emisií, ktoré dostane príslušný orgán na základe podmienok povolenia podľa článku 9, sú k dispozícii verejnosti.

3.   Odseky 1 a 2 sa uplatňujú bez toho, aby boli dotknuté obmedzenia ustanovené v článku 4 ods. 1, 2 a 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí (16).

4.   Ak sa prijalo rozhodnutie, príslušný orgán informuje verejnosť v súlade s príslušnými postupmi a sprístupní verejnosti tieto informácie:

a)

obsah rozhodnutia, vrátane kópie povolenia a akýchkoľvek podmienok a následných aktualizácií, a

b)

po preskúmaní záujmov a stanovísk dotknutej verejnosti hlavné dôvody a zretele, na ktorých sa rozhodnutie zakladá, vrátane informácií o procese účasti verejnosti.

Článok 16

Prístup k spravodlivosti

1.   Členské štáty zaistia, aby v súlade s príslušným vnútroštátnym právnym systémom dotknutá verejnosť mala prístup k opravným prostriedkom pred súdom alebo iným nezávislým a nestranným orgánom ustanoveným na základe zákona s cieľom napadnúť vecnú a procesnú zákonnosť akéhokoľvek rozhodnutia, skutku alebo nečinnosti, ktoré sú predmetom ustanovení tejto smernice o účasti verejnosti, ak:

a)

má dostatočný záujem alebo

b)

pretrváva porušovanie práva v prípadoch, kde to právne predpisy členského štátu upravujúce správne konanie požadujú ako predbežnú podmienku.

2.   Členské štáty určia, v akom štádiu možno napadnúť rozhodnutia, skutky alebo nečinnosť.

3.   O tom, čo predstavuje dostatočný záujem a porušovanie práva, rozhodnú členské štáty v súlade s cieľom poskytnúť dotknutej verejnosti široký prístup k spravodlivosti. Na tento účel sa záujem akejkoľvek mimovládnej organizácie podporujúcej ochranu životného prostredia a spĺňajúcej požiadavky vnútroštátneho práva považuje za dostatočný na účely odseku 1 písm. a).

Tieto organizácie sa považujú za také, že ich práva môžu byť poškodené na účely odseku 1 písm. b).

4.   Ustanovenia tohto článku nevylučujú možnosť predbežného preskúmania správnym orgánom a nie je nimi dotknutá požiadavka uplatnenia správnych opravných prostriedkov pred súdnymi opravnými prostriedkami, ak takáto požiadavka vyplýva z vnútroštátneho práva.

Každé takéto konanie musí byť primerané, spravodlivé, včasné a nie nedostupne drahé.

5.   S cieľom posilniť účinnosť ustanovení tohto článku členské štáty zabezpečia, aby boli verejnosti dostupné praktické informácie o prístupe k správnemu a súdnemu preskúmaniu.

Článok 17

Výmena informácií

1.   Pokiaľ ide o výmenu informácií, členské štáty prijmú potrebné opatrenia na to, aby Komisii každé tri roky zaslali dostupné reprezentatívne údaje o limitných hodnotách emisií stanovených pre špecifické kategórie priemyselných činností uvedených v prílohe I, a ak je to vhodné, aj pre najlepšie dostupné techniky, od ktorých sú tieto limitné hodnoty emisií odvodené najmä v súlade s článkom 9; po prvýkrát pred 30. aprílom 2001. Pri nasledujúcich oznámeniach budú údaje doplnené v súlade s postupom ustanoveným v odseku 3 tohto článku.

2.   Medzi členskými štátmi a dotknutými priemyselnými odvetviami Komisia zabezpečí výmenu informácií o najlepších dostupných technikách a nimi spojenej kontrole, ako aj o vývoji v tejto oblasti.

Komisia každé tri roky zverejní výsledky výmeny informácií.

3.   Členské štáty v trojročných intervaloch, po prvýkrát za obdobie od 30. októbra 1999 do 30. októbra 2002 vrátane, zašlú Komisii informácie o vykonávaní tejto smernice vo forme správy. Táto správa sa vypracuje na základe dotazníka alebo osnovy, ktoré zostaví Komisia v súlade s postupom ustanoveným v článku 6 ods. 2 smernice Rady 91/692/EHS z 23. decembra 1991, ktorá štandardizuje a racionalizuje správy o vykonávaní určitých smerníc, ktoré súvisia so životným prostredím (17). Dotazník alebo osnova sa zašle členským štátom šesť mesiacov pred začatím obdobia, ktorého sa správa týka. Správa sa predloží Komisii do deviatich mesiacov od ukončenia trojročného obdobia, na ktoré sa vzťahuje.

Komisia uverejní správu Spoločenstva o vykonávaní smernice do deviatich mesiacov od doručenia správ od členských štátov.

Komisia predloží správu Spoločenstva Európskemu parlamentu a Rade v prípade potreby spolu s návrhmi.

4.   Členské štáty vytvoria alebo určia orgán alebo orgány, ktoré budú zodpovedné za výmenu informácií podľa odsekov 1, 2 a 3, a budú o tom informovať Komisiu.

Článok 18

Cezhraničné účinky

1.   Ak si je členský štát vedomý, že činnosť prevádzky má pravdepodobne významné negatívne účinky na životné prostredie iného členského štátu, alebo ak o to členský štát, ktorý je pravdepodobne významne dotknutý, požiada, zašle členský štát, na ktorého území sa podala žiadosť o povolenie podľa článku 4 alebo článku 12 ods. 2, druhému členskému štátu akékoľvek informácie, ktoré má poskytnúť alebo sprístupniť podľa prílohy V v rovnakom čase, ako ich sprístupní vlastným občanom. Takéto informácie poslúžia ako základ pre akékoľvek konzultácie potrebné v rámci bilaterálnych vzťahov medzi dvoma členskými štátmi na báze reciprocity a rovnocennosti.

2.   V rámci svojich bilaterálnych vzťahov musia členské štáty dohliadať na to, aby žiadosti o povolenie v prípadoch uvedených v odseku 1 boli sprístupnené aj občanom štátu, ktorého životné prostredie by mohlo byť dotknuté na primeraný čas tak, aby verejnosť mohla zaujať stanovisko pred tým, ako príslušný orgán prijme rozhodnutie.

3.   Výsledky akýchkoľvek konzultácií podľa odsekov 1 a 2 sa musia zohľadniť pri rozhodovaní o žiadosti príslušného orgánu.

4.   Príslušný orgán informuje každý členský štát, s ktorým sa uskutočnili konzultácie podľa odseku 1, o rozhodnutí prijatom v súvislosti so žiadosťou a zašle mu informácie uvedené v článku 15 ods. 4. Ten členský štát prijme potrebné opatrenia, aby zabezpečil vhodným spôsobom sprístupnenie informácií dotknutej verejnosti na svojom vlastnom území.

Článok 19

Limitné hodnoty emisií v Spoločenstve

1.   Ak sa najmä na základe výmeny informácií podľa článku 17 zistí potreba spoločného postupu Spoločenstva, na návrh Komisie stanoví Európsky parlament a Rada v súlade s postupmi ustanovenými v zmluve limitné hodnoty emisií pre:

a)

kategórie prevádzok uvedených v prílohe I s výnimkou skládok odpadov patriacich do bodov 5.1 a 5.4 uvedenej prílohy

a

b)

znečisťujúce látky uvedené v prílohe III.

2.   Ak na základe tejto smernice nie sú určené limitné hodnoty emisií Spoločenstva, platia príslušné limitné hodnoty emisií stanovené v smerniciach uvedených v prílohe II a v iných právnych predpisoch Spoločenstva ako minimálne limitné hodnoty emisií podľa tejto smernice pre prevádzky uvedené v prílohe I.

3.   Bez toho, aby boli dotknuté požiadavky tejto smernice, boli v smernici Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov (18) stanovené technické požiadavky na skládky odpadov, na ktoré sa vzťahujú body 5.1 a 5.4 prílohy I.

Článok 20

Prechodné ustanovenia

1.   Ustanovenia smernice 84/360/EHS, ustanovenia článkov 4, 5 a článku 6 ods. 2 smernice 2006/11/ES a príslušné ustanovenia týkajúce sa vydávania povolení v smerniciach uvedených v prílohe II, okrem výnimiek uvedených v smernici 2001/80/ES, platia pre existujúce prevádzky s ohľadom na činnosti uvedené v prílohe I dovtedy, kým príslušné orgány neprijmú opatrenia v zmysle článku 5 tejto smernice.

2.   Príslušné ustanovenia smerníc uvedených v prílohe II, týkajúce sa vydávania povolení, sa neuplatňujú s ohľadom na činnosti uvedené v prílohe I na prevádzky, ktoré nie sú existujúcimi prevádzkami v zmysle článku 2 bodu 4.

3.   Smernica 84/360/EHS sa zrušuje s účinnosťou od 30. októbra 2007.

Rada alebo Európsky parlament a Rada, konajúc na návrh Komisie, zmenia v prípade potreby príslušné ustanovenia smerníc uvedených v prílohe II, aby sa zosúladili s požiadavkami tejto smernice pred 30. októbrom 2007.

Článok 21

Oznamovanie

Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 22

Zrušenie

Smernica 96/61/ES, zmenená a doplnená aktmi uvedenými v prílohe VI časti A, sa týmto zrušuje bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu smerníc do vnútroštátneho práva, ktoré sú uvedené v prílohe VI časti B.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe VII.

Článok 23

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 24

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 15. januára 2008

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

J. LENARČIČ


(1)  Ú. v. EÚ C 97, 28.4.2007, s. 12.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 19. júna 2007 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 17. decembra 2007.

(3)  Ú. v. ES L 257, 10.10.1996, s. 26. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 (Ú. v. EÚ L 33, 4.2.2006, s. 1).

(4)  Pozri prílohu VI časť A.

(5)  Ú. v. ES C 138, 17.5.1993, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 188, 16.7.1984, s. 20. Smernica zmenená a doplnená smernicou 91/692/EHS (Ú. v. ES L 377, 31.12.1991, s. 48).

(7)  Ú. v. EÚ L 64, 4.3.2006, s. 52.

(8)  Ú. v. ES L 175, 5.7.1985, s. 40. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/35/ES (Ú. v. EÚ L 156, 25.6.2003, s. 17).

(9)  Ú. v. ES L 159, 29.6.1996, s. 1.

(10)  Ú. v. ES L 117, 8.5.1990, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím Komisie 2005/174/ES (Ú. v. EÚ L 59, 5.3.2005, s. 20).

(11)  Ú. v. ES L 106, 17.4.2001, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1830/2003 (Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 24).

(12)  Ú. v. EÚ L 114, 27.4.2006, s. 9.

(13)  Ú. v. ES L 309, 27.11.2001, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Rady 2006/105/ES (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 368).

(14)  Ú. v. ES L 10, 14.1.1997, s. 13. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(15)  Ú. v. EÚ L 275, 25.10.2003, s. 32. Smernica zmenená a doplnená smernicou 2004/101/ES (Ú. v. EÚ L 338, 13.11.2004, s. 18).

(16)  Ú. v. EÚ L 41, 14.2.2003, s. 26.

(17)  Ú. v. ES L 377, 31.12.1991, s. 48. Smernica zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1882/2003.

(18)  Ú. v. ES L 182, 16.7.1999, s. 1. Smernica zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1882/2003.


PRÍLOHA I

KATEGÓRIE PRIEMYSELNÝCH ČINNOSTÍ UVEDENÉ V ČLÁNKU 1

1.   Na prevádzky alebo ich časti slúžiace na výskum, vývoj a testovanie nových výrobkov a procesov sa táto smernica nevzťahuje.

2.   Uvedené limitné hodnoty sa všeobecne vzťahujú na výrobné kapacity alebo výkony. Ak jeden prevádzkovateľ vykonáva niekoľko činností spadajúcich do tej istej kategórie v tej istej prevádzke alebo na tom istom mieste, kapacity týchto činností sa spočítajú.

1.   Energetika

1.1.   Spaľovne s tepelným príkonom presahujúcim 50 MW

1.2.   Rafinérie minerálnych olejov a plynov

1.3.   Koksovacie pece

1.4.   Prevádzky na splyňovanie a skvapalňovanie uhlia

2.   Výroba a spracovanie kovov

2.1.   Prevádzky na praženie a spekanie kovových rúd (vrátane sírnikových rúd)

2.2.   Prevádzky na výrobu surového železa alebo ocele (z prvotných alebo druhotných surovín), vrátane kontinuálneho odlievania s kapacitou presahujúcou 2,5 tony za hodinu

2.3.   Prevádzky na spracovanie železných kovov:

a)

valcovne za tepla s kapacitou presahujúcou 20 ton surovej ocele za hodinu;

b)

kováčske dielne s kladivami, ktorých energia presahuje 50 kJ na kladivo, s tepelným výkonom presahujúcim 20 MW;

c)

prevádzky na nanášanie ochranných povlakov z roztavených kovov s kapacitou spracovania viac ako 2 tony surovej ocele za hodinu.

2.4.   Zlievarne železných kovov s výrobnou kapacitou presahujúcou 20 ton za deň

2.5.   Prevádzky

a)

na výrobu surových neželezných kovov z rúd, koncentrátov alebo druhotných surovín metalurgickým, chemickým alebo elektrolytickým procesom;

b)

na tavenie, vrátane zlievania zliatin, neželezných kovov vrátane kovového šrotu (rafinácia, liatie) s taviacou kapacitou presahujúcou 4 tony za deň pre olovo a kadmium alebo 20 ton za deň pre ostatné kovy.

2.6.   Prevádzky na povrchovú úpravu kovov a plastov používajúce elektrolytický alebo chemický proces, kde objem používaných kadí presahuje 30 m3

3.   Priemysel spracovania nerastov

3.1.   Prevádzky na výrobu cementového slinku v rotačných peciach s výrobnou kapacitou presahujúcou 500 ton za deň alebo vápna v rotačných peciach s výrobnou kapacitou presahujúcou 50 ton za deň alebo v iných peciach s výrobnou kapacitou presahujúcou 50 ton za deň

3.2.   Prevádzky na výrobu azbestu a výrobu výrobkov z azbestu

3.3.   Prevádzky na výrobu skla, vrátane sklených vlákien s taviacou kapacitou presahujúcou 20 ton za deň

3.4.   Prevádzky na tavenie nerastných látok, vrátane výroby minerálnych vlákien s taviacou kapacitou presahujúcou 20 ton za deň

3.5.   Prevádzky na výrobu keramických výrobkov vypaľovaním, hlavne krytinových škridiel, tehál, žiaruvzdorných tehál, dlaždíc, kameniny alebo porcelánu s výrobnou kapacitou presahujúcou 75 ton za deň a/alebo kapacitou pece presahujúcou 4 m3 a úžitkovou kapacitou pece presahujúcou 300 kg/m3

4.   Chemický priemysel

Výroba v zmysle kategórií činností uvedených v tejto časti znamená výrobu látok alebo skupín látok uvedených v bodoch 4.1 až 4.6 v priemyselnom meradle

4.1.   Chemické prevádzky na výrobu základných organických chemických látok, ako sú:

a)

jednoduché uhľovodíky (lineárne alebo cyklické, nasýtené alebo nenasýtené, alifatické alebo aromatické);

b)

uhľovodíky obsahujúce kyslík, ako sú alkoholy, aldehydy, ketóny, karbónové kyseliny, estery, acetáty, étery, peroxidy, epoxidové živice;

c)

uhľovodíky obsahujúce síru;

d)

uhľovodíky obsahujúce dusík ako sú amíny, amidy, dusité, dusné alebo dusičné zlúčeniny, nitrily, kyanáty, izokyanáty;

e)

uhľovodíky obsahujúce fosfor;

f)

halogénové uhľovodíky;

g)

organokovové zlúčeniny;

h)

základné plasty (polymérové, syntetické vlákna a vlákna na celulózovom základe);

i)

syntetické kaučuky;

j)

farbivá a pigmenty;

k)

povrchovo aktívne látky.

4.2.   Chemické prevádzky na výrobu základných anorganických chemických látok, ako sú:

a)

plyny ako amoniak, chlór alebo chlorovodík, fluór alebo fluorovodík, oxidy uhlíka, zlúčeniny síry, oxidy dusíka, vodík, oxid siričitý, karbonylchlorid (fosgén);

b)

kyseliny ako kyselina chromitá, kyselina fluorovodíková, kyselina fosforečná, kyselina dusičná, kyselina chlorovodíková, kyselina sírová, óleum a ostatné kyseliny síry;

c)

zásady ako hydroxid amónny, hydroxid draselný, hydroxid sodný;

d)

soli ako chlorid amónny, chlorečnan draselný, uhličitan draselný, uhličitan sodný, peroxoboritan, dusičnan strieborný;

e)

nekovy, oxidy kovov alebo iné anorganické zlúčeniny ako karbid vápnika, kremík, karbid kremíka.

4.3.   Chemické prevádzky na výrobu hnojív založených na báze fosforu, dusíka alebo draslíka (jednoduché alebo kombinované hnojivá)

4.4.   Chemické prevádzky na výrobu základných prostriedkov na ochranu rastlín a výrobu biocídov

4.5.   Prevádzky využívajúce chemické alebo biologické procesy na výrobu základných farmaceutických výrobkov

4.6.   Chemické prevádzky na výrobu výbušnín

5.   Odpadové hospodárstvo

Bez toho, aby bol dotknutý článok 11 smernice 2006/12/ES alebo článok 3 smernice Rady 91/689/EHS z 12. decembra 1991 o nebezpečnom odpade (1):

5.1.   Prevádzky na zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov podľa zoznamu nebezpečných odpadov ustanoveného v článku 1 ods. 4 smernice 91/689/EHS, tieto prevádzky sú definované v prílohe II A a II B (operácie R1, R5, R6, R8 a R9) smernice 2006/12/ES, ako aj prevádzky v zmysle smernice Rady 75/439/EHS zo 16. júna 1975 o zneškodňovaní odpadových olejov (2) s kapacitou presahujúcou 10 ton za deň

5.2.   Spaľovne komunálneho odpadu (odpad z domácností, ako aj komerčný, priemyselný odpad a odpad z inštitúcií) s kapacitou presahujúcou 3 tony za hodinu

5.3.   Prevádzky na zneškodňovanie nie nebezpečného odpadu tak, ako sú definované v prílohe II A k smernici 2006/12/ES v rubrikách D8 a D9, s kapacitou presahujúcou 50 ton za deň

5.4.   Skládky odpadov prijímajúce viac ako 10 ton za deň alebo s celkovou kapacitou presahujúcou 25 000 ton, okrem skládok inertných odpadov

6.   Ostatné činnosti

6.1.   Priemyselné podniky zamerané na výrobu:

a)

celulózy (buničiny) z dreva alebo iných vláknitých materiálov;

b)

papiera a lepenky s výrobnou kapacitou presahujúcou 20 ton za deň.

6.2.   Prevádzky na predprípravu (činnosti, ako sú pranie, bielenie, mercerácia) alebo farbenie vlákien alebo textílií, s výrobnou kapacitou presahujúcou 10 ton za deň

6.3.   Prevádzky na vyčiňovanie koží a kožušín, s výrobnou kapacitou presahujúcou 12 ton hotových výrobkov za deň

a)

Bitúnky so spracovateľskou kapacitou zabitých zvierat presahujúcou 50 ton za deň

b)

Spracovanie a úprava zameraná na výrobu potravín zo:

živočíšnych surovín (okrem mlieka) s výrobnou kapacitou hotových výrobkov presahujúcou 75 ton za deň,

rastlinných surovín s výrobnou kapacitou hotových výrobkov presahujúcou 300 ton za deň (priemerná hodnota vyrátaná za štvrťrok).

c)

Spracovanie a úprava mlieka, ak je množstvo spracúvaného mlieka väčšie ako 200 ton za deň (priemerná hodnota vyrátaná za rok)

6.5.   Prevádzky na zneškodňovanie alebo zhodnocovanie mŕtvych tiel zvierat a živočíšneho odpadu so spracovateľskou kapacitou presahujúcou 10 ton za deň

6.6.   Prevádzky na intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s viac ako:

a)

40 000 miest pre hydinu;

b)

2 000 miest pre ošípané (nad 30 kg); alebo

c)

750 miest pre prasnice.

6.7.   Zariadenia na povrchovú úpravu látok, predmetov alebo výrobkov s použitím organických rozpúšťadiel, hlavne apretáciu, potlač, pokovovanie, odmasťovanie, vodovzdornú úpravu, lepenie, lakovanie (natieranie), čistenie alebo impregnovanie s kapacitou spotreby presahujúcou 150 kg za hodinu alebo 200 ton za rok

6.8.   Prevádzky na výrobu uhlíka (uhlie pálené pri vysokej teplote) alebo elektrografitu vypaľovaním alebo grafitizáciou


(1)  Ú. v. ES L 377, 31.12.1991, s. 20. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 (Ú. v. EÚ L 33, 4.2.2006, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 194, 25.7.1975, s. 23. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2000/76/ES (Ú. v. ES L 332, 28.12.2000, s. 91).


PRÍLOHA II

ZOZNAM SMERNÍC UVEDENÝCH V ČLÁNKU 19 ODS. 2 A 3 A V ČLÁNKU 20

1.

Smernica Rady 87/217/EHS z 19. marca 1987 o prevencii a znižovaní znečisťovania životného prostredia azbestom

2.

Smernica Rady 82/176/EHS z 22. marca 1982 o limitných hodnotách a kvalitatívnych cieľoch pre vypúšťanie ortuti priemyselnými podnikmi používajúcimi chlór-alkalickú elektrolýzu

3.

Smernica Rady 83/513/EHS z 26. septembra 1983 o limitných hodnotách a kvalitatívnych cieľoch pre vypúšťanie kadmia

4.

Smernica Rady 84/156/EHS z 8. marca 1984 o hodnotách limitov a kvalitatívnych cieľoch na vypúšťanie ortuti priemyselnými podnikmi nepoužívajúcimi chlór-alkalickú elektrolýzu

5.

Smernica Rady 84/491/EHS z 9. októbra 1984 o limitných hodnotách a kvalitatívnych cieľoch pre vypúšťanie hexachlórcyklohexánu

6.

Smernica Rady 86/280/EHS z 12. júna 1986 o limitných hodnotách a kvalitatívnych cieľoch pre vypúšťanie niektorých nebezpečných látok uvedených v zozname I prílohy k smernici 76/464/EHS

7.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/76/ES zo 4. decembra 2000 o spaľovaní odpadov

8.

Smernica Rady 92/112/EHS z 15. decembra 1992 o postupoch harmonizácie programov postupného znižovania a konečného odstránenia znečisťovania spôsobovaného odpadom z výroby oxidu titaničitého

9.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/80/ES z 23. októbra 2001 o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia z veľkých spaľovacích zariadení

10.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/11/ES z 15. februára 2006 o znečistení spôsobenom určitými nebezpečnými látkami vypúšťanými do vodného prostredia Spoločenstva

11.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/12/ES z 5. apríla 2006 o odpadoch

12.

Smernica Rady 75/439/EHS zo 16. júna 1975 o zneškodňovaní odpadových olejov

13.

Smernica Rady 91/689/EHS z 12. decembra 1991 o nebezpečnom odpade

14.

Smernica Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov


PRÍLOHA III

ZOZNAM HLAVNÝCH ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK, NA KTORÉ TREBA BRAŤ ZRETEĽ, AK SÚ PODSTATNÉ PRE STANOVENIE LIMITNÝCH HODNÔT EMISIÍ

Ovzdušie

1.

Oxidy síry a ostatné zlúčeniny síry

2.

Oxidy dusíka a ostatné zlúčeniny dusíka

3.

Oxid uhoľnatý

4.

Prchavé organické zlúčeniny

5.

Kovy a ich zlúčeniny

6.

Prach

7.

Azbest (voľné častice, vlákna)

8.

Chlór a jeho zlúčeniny

9.

Fluór a jeho zlúčeniny

10.

Arzén a jeho zlúčeniny

11.

Kyanidy

12.

Látky a prípravky, u ktorých boli dokázané karcinogénne alebo mutagénne vlastnosti alebo vlastnosti, ktoré môžu ovplyvniť reprodukciu pôsobením prostredníctvom ovzdušia

13.

Polychlórované dibenzodioxíny a polychlórované dibenzofurány

Voda

1.

Organo-halogénové zlúčeniny a látky, z ktorých môžu tieto zlúčeniny vo vode vzniknúť

2.

Organické zlúčeniny s obsahom fosforu

3.

Organické zlúčeniny s obsahom cínu

4.

Látky a prípravky, u ktorých boli dokázané karcinogénne alebo mutagénne vlastnosti alebo vlastnosti, ktoré môžu ovplyvniť reprodukciu prostredníctvom vody alebo vo vode

5.

Perzistentné uhľovodíky a perzistentné toxické organické látky so schopnosťou bioakumulácie

6.

Kyanidy

7.

Kovy a ich zlúčeniny

8.

Arzén a jeho zlúčeniny

9.

Biocídy a výrobky na ochranu rastlín

10.

Rozptýlené materiály

11.

Látky prispievajúce k eutrofizácii (hlavne dusičnany a fosforečnany)

12.

Látky s nepriaznivým vplyvom na kyslíkovú bilanciu (merateľné prostredníctvom ukazovateľov, ako sú BSK, CHSK atď.).


PRÍLOHA IV

Aspekty, na ktoré treba brať zreteľ všeobecne alebo v špecifických prípadoch pri výbere najlepších dostupných techník, ako sú definované v článku 2 ods. 12, zohľadňujúc pravdepodobné náklady, výnosy a princípy prevencie:

1.

používanie nízkoodpadovej technológie;

2.

používanie menej nebezpečných látok;

3.

podpora spracovania a recyklácie látok vytváraných a používaných vo výrobe, ako aj odpadov, kde je to potrebné;

4.

porovnateľné výrobné postupy, časti prevádzky alebo metódy prevádzkovania, ktoré boli úspešne odskúšané v priemyselnej sfére;

5.

technologický pokrok a vývoj vedeckého poznania;

6.

charakter, vplyvy a objem príslušných emisií;

7.

dátumy uvádzania do prevádzky nových alebo existujúcich zariadení;

8.

čas potrebný na zavedenie najlepších dostupných techník;

9.

spotreba a charakter surovín (vrátane vody) používaných vo výrobnom procese a energetická účinnosť;

10.

potreba prevencie alebo zníženia celkového dopadu emisií a rizík pre životné prostredie;

11.

potreba prevencie havárií a znižovanie dôsledkov na životné prostredie;

12.

informácie uverejňované Komisiou podľa článku 17 ods. 2 druhého pododseku alebo informácie, ktoré uverejňujú medzinárodné organizácie.


PRÍLOHA V

ÚČASŤ VEREJNOSTI NA ROZHODOVANÍ

1.

Verejnosť je informovaná (prostredníctvom verejných oznamov alebo inými vhodnými prostriedkami, ako sú elektronické médiá, ak sú k dispozícii) v rannom štádiu procesu prijímania rozhodnutia a najneskôr hneď ako možno informácie rozumne poskytnúť o nasledujúcich záležitostiach:

a)

žiadosť o povolenie alebo prípadne návrh na aktualizáciu povolenia alebo podmienok povolenia v súlade s článkom 15 ods. 1, vrátane opisu prvkov uvedených v článku 6 ods. 1;

b)

fakt, že rozhodnutie podlieha procesu vnútroštátneho alebo cezhraničného posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo konzultáciám medzi členskými štátmi v súlade s článkom 18 v príslušných prípadoch;

c)

podrobnosti o príslušných orgánoch zodpovedných za prijatie rozhodnutia o tých, od ktorých sa dajú získať relevantné informácie o tých, ktorým sa môžu zasielať pripomienky alebo otázky a podrobnosti o časovom rozvrhu zasielania pripomienok alebo otázok;

d)

povaha možných rozhodnutí alebo, ak je jedno, návrhu rozhodnutia;

e)

podrobnosti týkajúce sa návrhu na aktualizáciu povolenia alebo podmienok povolenia v príslušných prípadoch;

f)

uvedenie časov a miest, kde sa relevantné informácie sprístupnia, a prostriedkov, ktorými sa sprístupnia;

g)

podrobnosti zabezpečenia účasti verejnosti a konzultácií podľa bodu 5.

2.

Členské štáty zaistia, aby sa v rozumných časových rámcoch sprístupnili dotknutej verejnosti:

a)

v súlade s vnútroštátnym právom hlavné správy a odporúčania vydané príslušnému orgánu alebo orgánom v čase, keď je dotknutá verejnosť informovaná v súlade s bodom 1;

b)

v súlade s ustanoveniami smernice 2003/4/ES iné informácie, ako sú uvedené v bode 1, ktoré sú relevantné pre rozhodnutie v súlade s článkom 8 a ktoré sa stanú prístupnými po informovaní dotknutej verejnosti v súlade s bodom 1.

3.

Dotknutá verejnosť je oprávnená vyjadriť príslušnému orgánu pripomienky a stanoviská pred prijatím rozhodnutia.

4.

Výsledky konzultácií uskutočnených podľa tejto prílohy sa musia pri prijímaní rozhodnutia riadne zohľadniť.

5.

Podrobné zabezpečenie informovania verejnosti (napríklad vyvesenie plagátov v určitom okruhu alebo zverejnenie v miestnej tlači) a konzultácií s dotknutou verejnosťou (napríklad písomnými zásielkami alebo prostredníctvom verejnej ankety) určia členské štáty. Poskytnú sa primerané časové rámce pre rozličné fázy, poskytujúce dostatočný čas na informovanie verejnosti a na prípravu a efektívnu účasť dotknutej verejnosti na environmentálnom rozhodovaní podliehajúcom ustanoveniam tejto prílohy.


PRÍLOHA VI

ČASŤ A

Zrušená smernica v znení neskorších zmien a doplnení (v zmysle článku 22)

smernica Rady 96/61/ES

(Ú. v. ES L 257, 10.10.1996, s. 26)

 

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/35/ES

(Ú. v. EÚ L 156, 25.6.2003, s. 17)

iba článok 4 a príloha II

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES

(Ú. v. EÚ L 275, 25.10.2003, s. 32)

iba článok 26

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003

(Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1)

iba bod 61 prílohy III

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006

(Ú. v. EÚ L 33, 4.2.2006, s. 1)

iba článok 21 ods. 2


ČASŤ B

Zoznam lehôt na transpozíciu do vnútroštátneho práva (v zmysle článku 22)

Smernica

Lehota na transpozíciu

96/61/ES

30. október 1999

2003/35/ES

25. jún 2005

2003/87/ES

31. december 2003


PRÍLOHA VII

TABUĽKA ZHODY

Smernica 96/61/ES

Táto smernica

článok 1

článok 1

článok 2 úvodné slová

článok 2 úvodné slová

článok 2 ods. 1 až 9

článok 2 ods. 1 až 9

článok 2 ods. 10 písm. a)

článok 2 ods. 10

článok 2 ods. 10 písm. b)

článok 2 ods. 11

článok 2 ods. 11 prvý pododsek úvodná časť

článok 2 ods. 12 prvý pododsek úvodná časť

článok 2 ods. 11 prvý pododsek prvá zarážka

článok 2 ods. 12 prvý pododsek písm. a)

článok 2 ods. 11 prvý pododsek druhá zarážka

článok 2 ods. 12 prvý pododsek písm. b)

článok 2 ods. 11 prvý pododsek tretia zarážka

článok 2 ods. 12 prvý pododsek písm. c)

článok 2 ods. 11 druhý pododsek

článok 2 ods. 12 druhý pododsek

článok 2 ods. 12

článok 2 ods. 13

článok 2 ods. 13

článok 2 ods. 14

článok 2 ods. 14

článok 2 ods. 15

článok 3 prvý pododsek

článok 3 ods. 1

článok 3 druhý pododsek

článok 3 ods. 2

článok 4

článok 4

článok 5

článok 5

článok 6 ods. 1 prvý pododsek úvodná časť

článok 6 ods. 1 prvý pododsek úvodná časť

článok 6 ods. 1 prvý pododsek prvá až desiata zarážka

článok 6 ods. 1 prvý pododsek písm. a) až j)

článok 6 ods. 1 druhý pododsek

článok 6 ods. 1 druhý pododsek

článok 6 ods. 2

článok 6 ods. 2

článok 7 až 12

článok 7 až 12

článok 13 ods. 1

článok 13 ods. 1

článok 13 ods. 2 úvodná časť

článok 13 ods. 2 úvodná časť

článok 13 ods. 2 prvá až štvrtá zarážka

článok 13 ods. 2 písm. a) až d)

článok 14 úvodná časť

článok 14 úvodná časť

článok 14 prvá až tretia zarážka

článok 14 písm. a) až c)

článok 15 ods. 1 prvý pododsek úvodná časť

článok 15 ods. 1 prvý pododsek úvodná časť

článok 15 ods. 1 prvý pododsek prvá až tretia zarážka

článok 15 ods. 1 prvý pododsek písm. a) až c)

článok 15 ods. 1 druhý pododsek

článok 15 ods. 1 druhý pododsek

článok 15 ods. 2

článok 15 ods. 2

článok 15 ods. 4

článok 15 ods. 3

článok 15 ods. 5

článok 15 ods. 4

článok 15a prvý pododsek úvodné a záverečné slová

článok 16 ods. 1

článok 15a prvý pododsek písm. a) a b)

článok 16 ods. 1 písm. a) a b)

článok 15a druhý pododsek

článok 16 ods. 2

článok 15a tretí pododsek prvá a druhá veta

článok 16 ods. 3 prvý pododsek

článok 15a tretí pododsek tretia veta

článok 16 ods. 3 druhý pododsek

článok 15a štvrtý pododsek

článok 16 ods. 4 prvý pododsek

článok 15a piaty pododsek

článok 16 ods. 4 druhý pododsek

článok 15a šiesty pododsek

článok 16 ods. 5

článok 16

článok 17

článok 17

článok 18

článok 18 ods. 1 úvodné a záverečné slová

článok 19 ods. 1

článok 18 ods. 1 prvá a druhá zarážka

článok 19 ods. 1 písm. a) a b)

článok 18 ods. 2 prvý pododsek

článok 19 ods. 2

článok 18 ods. 2 druhý pododsek

článok 19 ods. 3

článok 19

článok 20 ods. 1

článok 20 ods. 1

článok 20 ods. 2

článok 20 ods. 2

článok 20 ods. 3 prvý pododsek

článok 20 ods. 3 prvý pododsek

článok 20 ods. 3 druhý pododsek

článok 20 ods. 3 tretí pododsek

článok 20 ods. 3 druhý pododsek

článok 21 ods. 1

článok 21 ods. 2

článok 21

článok 22

článok 22

článok 23

článok 23

článok 24

príloha I

príloha I

príloha II

príloha II

príloha III

príloha III

príloha IV

príloha IV

príloha V

príloha V

príloha VI

príloha VII


29.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 24/30


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2008/2/ES

z 15. januára 2008

o zornom poli výhľadu a stieračoch predného skla kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov

(kodifikované znenie)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 95,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Smernica Rady 74/347/EHS z 25. jún 1974 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa zorného poľa výhľadu a stieračov predného skla kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov (3) bola podstatným spôsobom opakovane zmenená a doplnená (4). V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa mala táto smernica kodifikovať.

(2)

Smernica 74/347/EHS je jednou zo samostatných smerníc typového schvaľovania ES stanoveného smernicou Rady 74/150/EHS, ktorá bola nahradená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/37/ES z 26. mája 2003 o typovom schvaľovaní poľnohospodárskych a lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných strojov spolu s ich systémami, komponentmi a samostatnými technickými jednotkami (5) a stanovuje technické požiadavky na dizajn a konštrukciu kolesových poľnohospodárskych a lesných traktorov, čo sa týka zorného poľa výhľadu a stieračov predného skla. Tieto technické požiadavky súvisia s aproximáciou právnych predpisov členských štátov, aby sa umožnilo uplatňovanie systému typového schvaľovania ES, ktoré bolo stanovené smernicou 2003/37/ES, na každý typ traktora. Následne sa ustanovenia stanovené smernicou 2003/37/ES o poľnohospodárskych a lesných traktoroch, ich prípojných vozidlách a ťahaných vymeniteľných strojoch spolu s ich systémami, komponentmi a samostatnými technickými jednotkami uplatňujú na túto smernicu.

(3)

Táto smernica by sa nemala dotýkať povinností členských štátov týkajúcich sa lehôt na transpozíciu do vnútroštátneho práva a uplatňovanie smerníc, ktoré sú uvedené v prílohe II časti B,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

1.   „Poľnohospodársky alebo lesný traktor“ je každé motorové vozidlo vybavené kolesami alebo pásmi, ktoré má aspoň dve nápravy, ktorého hlavná funkcia spočíva v ťažnej sile a ktoré je špeciálne konštruované na ťahanie, tlačenie, nesenie alebo pohon určitých nástrojov, strojov alebo prívesov, ktoré sú určené na použitie v poľnohospodárstve alebo lesníctve. Môže byť vybavené na prepravu nákladu a cestujúcich.

2.   Táto smernica sa vzťahuje iba na traktory definované v odseku 1, ktoré sú vybavené pneumatikami s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou 6 až 40 km/h.

Článok 2

Žiadny členský štát nesmie odmietnuť udeliť typové schválenie ES alebo národné typové schválenie traktora z dôvodu, ktorý sa týka stieračov predného skla, ak tieto vyhovujú požiadavkám uvedeným v prílohe I.

Článok 3

Žiadny členský štát nesmie odmietnuť registráciu ani zakázať predaj, uvedenie do prevádzky alebo používanie traktorov z dôvodu, ktorý sa týka stieračov predného skla, ak tieto vyhovujú požiadavkám uvedeným v prílohe I.

Článok 4

Zmeny a doplnenia nevyhnutné na úpravu požiadaviek, ktoré sú uvedené v prílohe I na základe technického pokroku, sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 20 ods. 2 smernice 2003/37/ES.

Článok 5

Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 6

Smernica 74/347/EHS, zmenená a doplnená smernicami uvedenými v prílohe II časti A, sa týmto zrušuje bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu smerníc do vnútroštátneho práva a uplatňovanie, ktoré sú uvedené v prílohe II časti B.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe III.

Článok 7

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. mája 2008.

Článok 8

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 15. januára 2008

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

J. LENARČIČ


(1)  Ú. v. EÚ C 161, 13.7.2007, s. 35.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 19. jún 2007 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 17. decembra 2007.

(3)  Ú. v. ES L 191, 15.7.1974, s. 5. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 97/54/ES (Ú. v. ES L 277, 10.10.1997, s. 24).

(4)  Pozri prílohu II časť A.

(5)  Ú. v. EÚ L 171, 9.7.2003, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Rady 2006/96/ES (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 81).


PRÍLOHA I

ZORNÉ POLE VÝHĽADU

VYMEDZENIE POJMOV A POŽIADAVKY

1.   VYMEDZENIE POJMOV

1.1.   Zorné pole výhľadu

„Zorné pole výhľadu“ predstavuje všetky smery dopredu a bočne, ktorými môže vodič traktora vidieť.

1.2.   Vzťažný bod

„Vzťažný bod“ je poloha stanovená dohodou, keď oči vodiča traktora sú teoreticky umiestnené v jedinom bode. Vzťažný bod je umiestnený v rovine rovnobežnej k pozdĺžnej stredovej rovine traktora a prechádzajúcej cez stred sedadla 700 mm zvisle nad priesečnicou tejto roviny a povrchom sedadla a 270 mm v smere panvovej opierky od zvislej roviny prechádzajúcej prednou hranou povrchu sedadla a kolmo na pozdĺžnu stredovú rovinu traktora (obrázok 1). Takto určený vzťažný bod sa vzťahuje na sedadlo, ktoré je neobsadené a je nastavené v strednej polohe špecifikovanej výrobcom traktora.

1.3.   Polkruh výhľadu

„Polkruh výhľadu“ je polkruh opísaný polomerom 12 m okolo bodu, ktorý je umiestnený vo vodorovnej rovine dráhy zvisle pod vzťažným bodom tak, že pri pohľade v smere pohybu leží oblúk polkruhu pred traktorom, kým priemer ohraničujúci polkruh je v pravom uhle k pozdĺžnej osi traktora (obrázok 2).

1.4.   Jav zakrytého výhľadu

„Jav zakrytého výhľadu“ predstavuje kruhové výseky polkruhového výhľadu, ktoré nemožno vidieť v dôsledku konštrukčných prvkov, ako sú stĺpiky strechy, satie vzduchu alebo vyústenie výfuku a rám predného skla.

1.5.   Sektor výhľadu

„Sektor výhľadu“ predstavuje časť zorného poľa výhľadu ohraničenú:

1.5.1.

navrchu

vodorovnou rovinou prechádzajúcou vzťažným bodom;

1.5.2.

v rovine cesty

zónou ležiacou mimo polkruhu videnia a tvoriacou pokračovanie sektora polkruhového výhľadu, ktorého tetiva je 9,5 m dlhá, kolmá na rovinu rovnobežnú s pozdĺžnou stredovou rovinou traktora prechádzajúcou cez stred sedadla vodiča a preťatou touto rovinou.

1.6.   Plocha stieraná stieračmi predného skla

„Plocha stieraná stieračmi predného skla“ je plocha vonkajšieho povrchu predného skla stieraná stieračmi predného skla.

2.   POŽIADAVKY

2.1.   Všeobecné

Traktor musí byť skonštruovaný a vybavený tak, aby v cestnej premávke a pri použití v poľnohospodárstve a v lese mal vodič primerané zorné pole výhľadu podľa všetkých obvyklých podmienok týkajúcich sa používania na ceste a pri prácach uskutočňovaných na poli a v lesoch. Zorné pole výhľadu sa považuje za primerané, ak má vodič, pokiaľ je to možné, výhľad na časť každého predného kolesa a ak sú splnené nasledujúce podmienky.

2.2.   Kontrola zorného poľa výhľadu

2.2.1.   Postup na stanovenie zatienenia

2.2.1.1.   Traktor musí byť umiestnený na vodorovnom povrchu, ako vidieť na obrázku 2. Na podstavci v referenčnom bode v horizontálnej rovine musia byť upevnené dva bodové zdroje svetla, napr. 2 × 150 W, 12 V, vzdialené od seba 65 mm a umiestnené symetricky k referenčnému bodu. Podstavec sa musí dať otáčať vo svojom strede okolo zvislej osi, ktorá prechádza cez referenčný bod. Na účely merania javov zakrytého výhľadu podstavec musí byť nastavený tak, aby priamka prechádzajúca oboma zdrojmi svetla bola kolmá na priamku prechádzajúcu konštrukčným prvkom spôsobujúcim jav zakrytého výhľadu a referenčným bodom.

Prekrytia siluety (najtmavší tieň) premietnuté do polkruhového výhľadu zakrývajúcim konštrukčným prvkom pri súčasnom alebo striedavom zapnutí oboch svetelných zdrojov sa musia zmerať podľa bodu 1.4 (obrázok 3).

2.2.1.2.   Javy zakrytého výhľadu nesmú presiahnuť 700 mm.

2.2.1.3.   Javy zakrytého výhľadu spôsobené priľahlými konštrukčnými prvkami, ktorých šírka je viac ako 80 mm, musia byť usporiadané tak, aby medzi stredmi oboch javov zakrytého výhľadu bol interval najmenej 2 200 mm – meraný ako kruhový výsek polkruhového výhľadu.

2.2.1.4.   Nesmie byť viac ako šesť zatienených prvkov v polkruhu výhľadu a nie viac ako dva v sektore výhľadu definovanom v bode 1.5.

2.2.1.5.   Mimo polkruhového výhľadu sú prípustné javy zakrytého výhľadu presahujúce 700 mm, ale nepresahujúce 1 500 mm, ak konštrukčné prvky, ktoré ich spôsobujú, sa nemôžu prekonštruovať ani premiestniť: na každej strane môžu byť celkove buď dva takéto javy zakrytého výhľadu, jeden nepresahujúci 700 mm a druhý 1 500 mm, alebo dva také javy zakrytého výhľadu, že ani jeden z nich nepresiahne 1 200 mm.

2.2.1.6.   Zle viditeľné miesta spôsobené schválenými typmi spätných zrkadiel netreba brať do úvahy, ak konštrukcia takýchto zrkadiel nedovoľuje iný spôsob inštalovania.

2.2.2.   Matematické stanovenie zatienenia pre binokulárne videnie

2.2.2.1.   Ako alternatíva postupu stanoveného v bode 2.2.1 môže byť prijateľnosť javov zakrytého výhľadu určená matematicky. Požiadavky z bodov 2.2.1.2 až 2.2.1.6 sa uplatňujú s ohľadom na veľkosť, rozdelenie a počet javov zakrytého výhľadu.

2.2.2.2.   Pre binokulárne videnie so vzdialenosťou medzi očami 65 mm je zatienený úsek vyjadrený v mm a je daný vzorcom:

Formula

kde:

a

je vzdialenosť v milimetroch medzi zatieňujúcim dielom a vzťažným bodom, meraná pozdĺž polomeru polkruhu výhľadu spájajúceho vzťažný bod, stred dielu a obvod polkruhu výhľadu, a

b

je šírka v milimetroch zatieňujúceho dielu, meraná vodorovne a kolmo na polomer výhľadu.

2.3.   Skúšobné metódy uvádzané v bode 2.2 môžu byť nahradené inými, ak sa preukáže, že sú rovnocenné.

2.4.   Priehľadná plocha predného skla

Na účely určovania javov zakrytého výhľadu v polkruhovom výhľade môže byť v súlade s ustanoveniami bodu 2.2.1.4 jav zakrytého výhľadu spôsobený rámom predného skla a akoukoľvek inou prekážkou, považovaný za jednoduchý, ak vzdialenosť okrajových bodov tohto javu nepresiahne 700 mm.

2.5.   Stierače predného skla

2.5.1.   Traktory vybavené prednými sklami musia byť tiež vybavené stieračmi, ktoré sú motoricky poháňané. Plocha stieraná týmito stieračmi musí zabezpečovať výhľad dopredu bez prekážky zodpovedajúci dotyčnici polkruhu výhľadu aspoň 8 m dlhej v sektore výhľadu.

2.5.2.   Rýchlosť chodu stieračov musí byť aspoň 20 cyklov za minútu.

Image

Image

Image


PRÍLOHA II

ČASŤ A

Zrušená smernica v znení neskorších zmien a doplnení (v zmysle článku 6)

smernica Rady 74/347/EHS

(Ú. v. ES L 191, 15.7.1974, s. 5)

 

smernica Komisie 79/1073/EHS

(Ú. v. ES L 331, 27.12.1979, s. 20)

 

smernica Rady 82/890/EHS

(Ú. v. ES L 378, 31.12.1982, s. 45)

iba odkazy na smernicu 74/347/EHS v článku 1 ods. 1

smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/54/ES

(Ú. v. ES L 277, 10.10.1997, s. 24)

iba odkazy na smernicu 74/347/EHS v článku 1 prvej zarážke.


ČASŤ B

Zoznam lehôt na transpozíciu do vnútroštátneho práva a uplatňovanie (v zmysle článku 6)

Smernica

Lehota na transpozíciu

Dátum uplatňovania

74/347/EHS

2. januára 1976 (1)

 

79/1073/EHS

30. apríla 1980

 

82/890/EHS

22. júna 1984

 

97/54/ES

22. septembra 1998

23. septembra 1998


(1)  Podľa článku 3a, vložený článkom 1 bodom 2 smernice 79/1073/EHS:

„1.   S účinnosťou od 1. mája 1980 žiadny členský štát nesmie z dôvodov týkajúcich sa výhľadu z traktorov:

odmietnuť, pokiaľ ide o typ traktora, udeliť schválenie typu pre EHS, odmietnuť vydať doklad podľa článku 10 ods. 1 poslednej zarážky smernice 74/150/EHS alebo odmietnuť udeliť národné typové schválenie,

alebo zakázať uvedenie traktorov do premávky,

ak zorné pole výhľadu z tohto typu traktora alebo týchto traktorov vyhovuje ustanoveniam tejto smernice.

2.   S účinnosťou od 1. októbra 1980 členské štáty:

nesmú ďalej vydávať doklad podľa článku 10 ods. 1 poslednej zarážky smernice 74/150/EHS v prospech typu traktora, ktorého zorné pole výhľadu nevyhovuje ustanoveniam tejto smernice,

môžu odmietnuť udeliť národné typové schválenie traktora, ktorého zorné pole výhľadu nevyhovuje ustanoveniam tejto smernice.

3.   S účinnosťou od 1. januára 1983 členské štáty môžu zakázať uvedenie akéhokoľvek traktora, ktorého zorné pole výhľadu nevyhovuje ustanoveniam tejto smernice, do premávky.“


PRÍLOHA III

TABUĽKA ZHODY

Smernica 74/347/EHS

Táto smernica

články 1 až 3

články 1 až 3

článok 3a

poznámka v tabuľke (*), príloha II

článok 4

článok 4

článok 5 ods. 1

článok 5 ods. 2

článok 5

článoks 6 a 7

článok 6

článok 8

príloha

príloha I

príloha body 1 až 2.3

príloha I body 1 až 2.3

príloha, bod 2.4

príloha, bod 2.5

príloha I bod 2.4

príloha, bod 2.6

príloha I bod 2.5

príloha, obrázky 1, 2 a 3

príloha I obrázky 1, 2 a 3

príloha II

príloha III


ROKOVACIE PORIADKY

29.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 24/39


ZMENY A DOPLNENIA ROKOVACIEHO PORIADKU SÚDNEHO DVORA

SÚDNY DVOR,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 223 šiesty odsek,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 139 šiesty odsek,

keďže:

(1)

Návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré možno predložiť Súdnemu dvoru v oblastiach upravených v hlave VI Zmluvy o Európskej únii, ako aj v hlave IV tretej časti Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a zameraných na zachovanie a rozvoj priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, vyžadujú v niektorých prípadoch rýchlu odpoveď Súdneho dvora z dôvodu naliehavej potreby vyriešenia sporu prejednávaného pred vnútroštátnym súdom.

(2)

Riadne prejudiciálne konanie, ako ho upravuje článok 23 Štatútu Súdneho dvora a ustanovenia rokovacieho poriadku, neumožňuje Súdnemu dvoru rozhodnúť o otázkach, ktoré sa mu predložia, tak rýchlo, ako to vyžadujú vyššie uvedené prípady. Skrátené súdne konanie upravené pre prejudiciálne návrhy v článku 104a rokovacieho poriadku pozostáva z rovnakých štádií konania ako riadne prejudiciálne konanie a možno ho uplatniť iba výnimočne, pričom skrátenie v zásade spočíva v tom, že v každom štádiu konania má absolútnu prednosť predmetný prejudiciálny návrh pred ostatnými prejednávanými vecami.

(3)

Nezanedbateľný počet prejudiciálnych návrhov možno rýchlo prejednať iba vtedy, ak sa zavedie naliehavé konanie o prejudiciálnej otázke, ktoré obmedzí a zjednoduší štádiá prejudiciálneho konania,

po schválení Radou 20. decembra 2007

PRIJAL TIETO ZMENY A DOPLNENIA SVOJHO ROKOVACIEHO PORIADKU:

Článok 1

Rokovací poriadok Súdneho dvora Európskych spoločenstiev prijatý 19. júna 1991 (Ú. v. ES L 176, 4.7.1991, s. 7, opravy v Ú. v. ES L 383, 29.12.1992, s. 117), zmenený a doplnený 21. februára 1995 (Ú. v. ES L 44, 28.2.1995, s. 61), 11. marca 1997 (Ú. v. ES L 103, 19.4.1997, s. 1, opravy v Ú. v. ES L 351, 23.12.1997, s. 72), 16. mája 2000 (Ú. v. ES L 122, 24.5.2000, s. 43), 28. novembra 2000 (Ú. v. ES L 322, 19.12.2000, s. 1), 3. apríla 2001 (Ú. v. ES L 119, 27.4.2001, s. 1), 17. septembra 2002 (Ú. v. ES L 272, 10.10.2002, s. 24, opravy v Ú. v. ES L 281, 19.10.2002, s. 24), 8. apríla 2003 (Ú. v. EÚ L 147, 14.6.2003, s. 17), 19. apríla 2004 (Ú. v. EÚ L 132, 29.4.2004, s. 2), 20. apríla 2004 (Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2004, s. 107), 12. júla 2005 (Ú. v. EÚ L 203, 4.8.2005, s. 19), 18. októbra 2005 (Ú. v. EÚ L 288, 29.10.2005, s. 51) a 18. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 386, 29.12.2006, s. 44), sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 9 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Znenie odseku 1 sa nahrádza takto:

„1.   Súdny dvor zriaďuje komory zložené z troch alebo z piatich sudcov podľa článku 16 Štatútu a rozhoduje o pridelení sudcov do nich.

Súdny dvor určí päťčlennú komoru alebo komory, ktoré budú na jeden rok poverené vecami uvedenými v článku 104b.

Zloženie komôr a určenie komory alebo komôr poverených vecami uvedenými v článku 104b sa uverejnia v Úradnom vestníku Európskej Únie.“

b)

Odsek 2 sa dopĺňa o tieto dva pododseky:

„Pre veci uvedené v článku 104b sa sudca spravodajca vyberie zo sudcov komory určenej v súlade s odsekom 1 na návrh jej predsedu. Ak komora rozhodne, že sa vec nebude prejednávať v rámci naliehavého konania, môže predseda Súdneho dvora rozhodnúť o opätovnom pridelení veci sudcovi spravodajcovi z inej komory.

Predseda Súdneho dvora prijme nevyhnutné opatrenia v prípade neprítomnosti alebo prekážky vo výkone funkcie sudcu spravodajcu.“

2.

Za článok 104a sa vkladá tento článok:

„Článok 104b

1.   Prejudiciálny návrh, ktorým sa položila jedna alebo viacero otázok týkajúcich sa oblastí upravených v hlave VI Zmluvy o Únii alebo v hlave IV tretej časti Zmluvy o ES, sa môže na návrh vnútroštátneho súdu alebo výnimočne i bez jeho návrhu prejednať v rámci naliehavého konania, ktoré sa odchyľuje od ustanovení tohto rokovacieho poriadku.

Vnútroštátny súd v návrhu uvedie skutkové a právne okolnosti, ktoré preukazujú naliehavosť a odôvodňujú uplatnenie tohto odchyľujúceho sa konania, a v rámci možností uvedie, ako navrhuje na prejudiciálne otázky odpovedať.

Ak vnútroštátny súd nepredložil návrh na uplatnenie naliehavého konania a na prvý pohľad sa zdá, že uplatnenie tohto konania je nevyhnutné, môže predseda Súdneho dvora požiadať komoru uvedenú nižšie, aby preskúmala potrebu prejednania prejudiciálneho návrhu v rámci tohto konania.

Rozhodnutie o prejednaní prejudiciálneho návrhu v rámci naliehavého konania prijme určená komora na základe správy sudcu spravodajcu a po vypočutí generálneho advokáta. Zostavenie komory sa určí v súlade s článkom 11c v deň pridelenia veci sudcovi spravodajcovi, ak uplatnenie naliehavého konania navrhuje vnútroštátny súd alebo ak sa uplatnenie tohto konania preskúmava na žiadosť predsedu Súdneho dvora, v deň predloženia takejto žiadosti.

2.   Tajomník zabezpečí bezodkladné doručenie prejudiciálneho návrhu uvedeného v odseku 1, ak vnútroštátny súd navrhol uplatnenie naliehavého konania alebo ak predseda požiadal určenú komoru o preskúmanie potreby prejednania tohto návrhu v rámci uvedeného konania, účastníkom konania pred vnútroštátnym súdom, členskému štátu, ktorého súd podal tento návrh, ako aj inštitúciám uvedeným v článku 23 prvom odseku Štatútu za podmienok upravených v tomto ustanovení.

Rozhodnutie o prejednaní alebo neprejednaní prejudiciálneho návrhu v rámci naliehavého konania sa ihneď doručí vnútroštátnemu súdu, ako aj účastníkom konania, členskému štátu a inštitúciám uvedeným v prvom pododseku. V rozhodnutí o prejednaní prejudiciálneho návrhu v rámci naliehavého konania sa im zároveň určí lehota na predloženie vyjadrení alebo písomných pripomienok. V rozhodnutí sa môžu spresniť právne otázky, ktorých sa majú tieto vyjadrenia alebo písomné pripomienky týkať, a môže sa stanoviť maximálna dĺžka týchto písomných podaní.

Spolu s doručením uvedeným v prvom pododseku sa prejudiciálny návrh oznámi aj ďalším oprávneným subjektom uvedeným v článku 23 Štatútu, odlišným od adresátov tohto doručenia, a rozhodnutie o prejednaní alebo neprejednaní prejudiciálneho návrhu v rámci naliehavého konania sa im oznámi spolu s doručením uvedeným v druhom pododseku.

Hneď ako to bude možné, budú účastníci konania a ďalšie oprávnené subjekty uvedené v článku 23 informovaní o predpokladanom dátume pojednávania.

Ak sa prejudiciálny návrh nebude prejednávať v rámci naliehavého konania, konanie pokračuje v súlade s ustanoveniami článku 23 Štatútu a uplatniteľnými ustanoveniami tohto rokovacieho poriadku.

3.   Prejudiciálny návrh, ktorý sa bude prejednávať v rámci naliehavého konania, ako aj predložené vyjadrenia a písomné pripomienky sa doručia oprávneným subjektom uvedeným v článku 23 Štatútu, odlišným od účastníkov konania a oprávnených subjektov uvedených v odseku 2 prvom pododseku. K prejudiciálnemu návrhu sa priloží preklad, prípadne zhrnutie, podľa podmienok uvedených v článku 104 ods. 1.

Predložené vyjadrenia alebo písomné pripomienky sa doručia aj účastníkom konania a ďalším oprávneným subjektom uvedeným v odseku 2 prvom pododseku.

Dátum pojednávania sa oznámi účastníkom konania a ďalším oprávneným subjektom spolu s doručeniami uvedenými v prvom a druhom pododseku.

4.   Komora môže v mimoriadne naliehavých prípadoch rozhodnúť, že písomná časť konania upravená v odseku 2 druhom pododseku tohto článku sa neuskutoční.

5.   Určená komora rozhodne po vypočutí generálneho advokáta.

Určená komora môže rozhodnúť, že bude zasadať v trojčlennom zložení. V takom prípade sa skladá z predsedu určenej komory, sudcu spravodajcu a z prvého alebo v prípade potreby z prvých dvoch sudcov určených podľa zoznamu uvedeného v článku 11c ods. 2 v čase určovania zostavenia určenej komory v súlade s odsekom 1 štvrtým pododsekom tohto článku.

Môže tiež rozhodnúť o postúpení veci Súdnemu dvoru, aby ju pridelil rozhodovaciemu zloženiu s vyšším počtom sudcov. Naliehavé konanie pokračuje pred novým rozhodovacím zložením v prípade potreby po opätovnom otvorení ústnej časti konania.

6.   Podania upravené v tomto článku sa považujú za podané zaslaním kópie podpísaného originálu a písomností a dokumentov uvádzaných na podporu spolu so zoznamom upraveným v článku 37 ods. 4 do kancelárie faxom alebo inými technickými komunikačnými prostriedkami dostupnými Súdnemu dvoru. Originál podania a prílohy uvedené vyššie sa zašlú kancelárii Súdneho dvora.

Doručenia a oznámenia upravené v tomto článku sa môžu vykonať zaslaním kópie dokumentu faxom alebo inými technickými komunikačnými prostriedkami dostupnými Súdnemu dvoru a adresátovi.“

Článok 2

Tieto zmeny a doplnenia rokovacieho poriadku, ktoré majú záväzný charakter v jazykoch uvedených v článku 29 ods. 1 tohto poriadku, sa uverejnia v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudnú účinnosť prvý deň druhého mesiaca nasledujúceho po tomto uverejnení.

Prijaté v Luxemburgu 15. januára 2008


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Rada

29.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 24/42


ROZHODNUTIE RADY

z 20. decembra 2007

o zmene a doplnení Protokolu o štatúte Súdneho dvora

(2008/79/ES, Euratom)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 245 druhý odsek,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 160 druhý odsek,

so zreteľom na žiadosť Súdneho dvora z 11. júla 2007,

so zreteľom na stanovisko Komisie z 20. novembra 2007,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu z 29. novembra 2007,

keďže:

je potrebné upraviť možnosť odchýliť sa od niektorých ustanovení Protokolu o štatúte Súdneho dvora týkajúcich sa konania v nadväznosti na zavedenie naliehavého konania o prejudiciálnej otázke vo vzťahu k prejudiciálnym návrhom, ktoré sa týkajú priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, a zároveň v záujme riadneho postupu tiež stanoviť, že toto ustanovenie povoľujúce odchýlky sa uplatní aj na skrátené súdne konanie upravené v Rokovacom poriadku Súdneho dvora,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Protokol o štatúte Súdneho dvora sa mení a dopĺňa tak, že za článok 23 sa vkladá tento článok:

„Článok 23a

Rokovací poriadok môže upraviť skrátené súdne konanie a v súvislosti s prejudiciálnymi návrhmi týkajúcimi sa priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti naliehavé konanie.

Tieto konania môžu určiť kratšie lehoty na predloženie vyjadrení alebo písomných pripomienok, ako ich stanovuje článok 23, a odchylne od článku 20 štvrtého odseku nevyžadovať predloženie návrhov generálneho advokáta.

Naliehavé konanie môže okrem toho obmedziť okruh účastníkov konania a oprávnených subjektov uvedených v článku 23, ktorí môžu predložiť vyjadrenia alebo písomné pripomienky, a v prípade mimoriadnej naliehavosti stanoviť neuskutočnenie písomnej časti konania.“

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť prvým dňom druhého mesiaca nasledujúceho po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 20. decembra 2007

Za Radu

predseda

F. NUNES CORREIA


29.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 24/44


VYHLÁSENIE

Rada vyzýva Súdny dvor, aby v informačnej poznámke k podávaniu prejudiciálnych návrhov vnútroštátnymi súdnymi orgánmi uviedol pre tieto súdne orgány užitočné informácie týkajúce sa prípadov, keď je vhodné požiadať o použitie naliehavého prejudiciálneho konania, najmä z dôvodu krátkych lehôt uložených vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo právnymi predpismi Spoločenstva alebo z dôvodu závažných následkov pre dotknutú osobu. Rada vyzýva Súdny dvor, aby naliehavé prejudiciálne konanie uplatňoval aj v prípade odňatia slobody.

Rada berie na vedomie zámer Súdneho dvora zabezpečiť pri súčasnom zohľadnení stupňa naliehavosti veci, aby členské štáty mali na vyjadrenie prípadných písomných pripomienok a prípravu ústnych prednesov dostatočný čas a potrebné preklady, aby sa tak zabezpečila ich účinná a užitočná účasť na konaní. Rada vyzýva Súdny dvor, aby zabezpečil, že lehoty nebudú v tomto ohľade v zásade kratšie ako 10 pracovných dní, a aby ústne konanie prispôsobil potrebám naliehavého konania. Rada poznamenáva, že naliehavé prejudiciálne konanie by sa malo skončiť do troch mesiacov.

Rada nakoniec berie na vedomie zámer Súdneho dvora zabezpečiť tak ako v prípade všetkých konaní transparentnosť uplatňovania naliehavého prejudiciálneho konania a žiada ho, aby najneskôr do troch rokov od nadobudnutia účinnosti tohto konania predložil správu o jeho vykonávaní, pričom údaje uvedené v správe sa budú každoročne aktualizovať, a najmä o jeho praxi pri rozhodovaní o začatí naliehavého konania.


Komisia

29.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 24/45


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 21. decembra 2007

o vnútroštátnych predpisoch, ktoré oznámila Rakúska republika o určitých fluórovaných skleníkových plynoch

[oznámené pod číslom K(2007) 6646]

(Iba nemecké znenie je autentické)

(Text s významom pre EHP)

(2008/80/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 95 ods. 6,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 zo 17. mája 2006 o určitých fluórovaných skleníkových plynoch (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 3,

keďže:

I.   SKUTOČNOSTI A POSTUP

(1)

Rakúska republika informovala 29. júna 2007 Komisiu podľa článku 9 ods. 3 písm. b) nariadenia (ES) č. 842/2006 o určitých fluorovaných skleníkových plynoch o vnútroštátnych predpisoch prijatých v roku 2002 [BGBl. II č. 447/2002 – Vyhláška spolkového ministra poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, životného prostredia a vodného hospodárstva o zákazoch a obmedzeniach platných pre čiastočne a úplne fluórované uhľovodíky a fluorid sírový (vyhláška o HFC-PFC-SF6), uverejnená 10. decembra 2002 vo Vestníku spolkových zákonov], dodatočne zmenená a doplnená vyhláškou BGBl II. č. 139/2007 z 21. júna 2007.

(2)

V liste rakúska vláda poukazuje na to, že Rakúska republika v súlade s článkom 9 ods. 3 písm. a) nariadenia (ES) č. 842/2006 plánuje zachovať svoje vnútroštátne predpisy, ktoré sú prísnejšie než uvedené nariadenie, a to do 31. decembra 2012.

1.   PRÁVNE PREDPISY SPOLOČENSTVA

1.1.   ČLÁNOK 95 ODS. 4, 5 A 6 ZMLUVY O ES

(3)

V článku 95 ods. 4 Zmluvy o ES sa ustanovuje, že „ak po prijatí harmonizačných opatrení Radou alebo Komisiou členský štát z dôležitých dôvodov uvedených v článku 30 alebo týkajúcich sa ochrany životného alebo pracovného prostredia považuje za potrebné zachovať vnútroštátne predpisy, vyrozumie Komisiu o týchto predpisoch a uvedie dôvody ich zachovania.“

(4)

V článku 95 ods. 5 Zmluvy o ES sa ustanovuje, že „… bez toho, aby bol dotknutý odsek 4, po prijatí zosúlaďovacieho opatrenia Radou alebo Komisiou členský štát považuje za nevyhnutné zaviesť vnútroštátne ustanovenia vychádzajúce z nových vedeckých poznatkov na ochranu životného alebo pracovného prostredia z dôvodov problému, ktorý je špecifický pre daný členský štát a ktorý vznikol po prijatí zosúlaďovacieho opatrenia, upovedomí o týchto ustanoveniach Komisiu a uvedie dôvody ich zavedenia“.

(5)

Podľa článku 95 ods. 6 Komisia do šiestich mesiacov od oznámenia Komisia schváli alebo zamietne dané vnútroštátne predpisy na základe overenia, že neslúžia svojvoľnej diskriminácii ani skrytému obmedzovaniu obchodu medzi členskými štátmi a nebránia fungovaniu vnútorného trhu.

1.2.   NARIADENIE (EHS) Č. 842/2006

(6)

Cieľom nariadenia (ES) č. 842/2006 o určitých fluórovaných skleníkových plynoch (F-plyny) je zabrániť a obmedziť emisie určitých F-plynov (HFC, OFC a SF6), na ktoré sa vzťahuje Kjótsky protokol.

(7)

Obsahuje aj obmedzené množstvo zákazov používania a zákazov umiestňovania na trh v prípadoch, keď sa alternatívne riešenia považovali na úrovni Spoločenstva za dostupné a nákladovo efektívne a keď sa zlepšovanie obmedzenia a zhodnotenia nepovažovalo za uskutočniteľné.

(8)

Nariadenie má dvojaký právny základ, a to článok 175 ods. 1 Zmluvy o ES v prípade všetkých ustanovení a článok 95 Zmluvy o ES v prípade článkov 7, 8 a 9 vzhľadom na ich dôsledky týkajúce sa voľného obehu tovaru v rámci jednotného trhu ES.

(9)

Článkom 9 nariadenia sa riadi umiestňovanie na trh, konkrétne sa v ňom zakazuje umiestňovanie na trh viacerých výrobkov a zariadení, ktoré obsahujú F-plyny, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, alebo ktorých fungovanie závisí od týchto plynov. V odseku 3 písm. a) nariadenia sa uvádza, že členské štáty, ktoré do 31. decembra 2005 prijali vnútroštátne opatrenia, ktoré sú prísnejšie ako opatrenia ustanovené v uvedenom článku a ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, môžu tieto vnútroštátne opatrenia zachovať až do 31. decembra 2012. V súlade s odsekom 3 písm. b) sa však tieto ustanovenia spolu s odôvodnením oznámia Komisii a musia byť v súlade so zmluvou.

(10)

Nariadenie sa uplatňuje s účinnosťou od 4. júla 2007 s výnimkou článku 9 a prílohy II, ktoré sa uplatňujú od 4. júla 2006.

2.   OZNÁMENÉ VNÚTROŠTÁTNE PREDPISY

(11)

Vnútroštátne predpisy, ktoré oznámila Rakúska republika, boli zavedené vyhláškou č. 447/2002 z 10. decembra 2002 a zmenené a doplnené vyhláškou č. 139/2007 z 21. júna 2007.

(12)

Vyhláška č. 447/2002 zmenená a doplnená vyhláškou č. 139/2007 (ďalej len „vyhláška“) sa týka skleníkových plynov zaradených do Kjótskeho protokolu, z ktorých väčšina má potenciál globálneho otepľovania: hydrofluórované uhľovodíky (HFC), perfluórované uhľovodíky (PFC) a fluorid sírový (SF6), s cieľom splniť záväzky Rakúska týkajúce sa znižovania emisií.

(13)

Vyhláškou sa zakazuje uvádzanie fluórovaných skleníkových plynov na trh a ich využívanie v určitých zariadeniach, jednotkách a výrobkoch, s výnimkou využívania na výskum, vývoj a analytické účely. Podrobné ustanovenia o zákazoch používania a uvádzania na trh a podmienkach ich povolenia sú ustanovené v článkoch 4 až 17 vyhlášky.

(14)

V zmene a doplnení z roku 2007 sa zohľadňuje rozhodnutie Rakúskeho ústavného súdu anulovať (rozhodnutím z 9. júna 2005 uverejneným vo Vestníku spolkových zákonov 9. augusta 2005 a rozhodnutím z 1. decembra 2005 uverejneným vo Vestníku spolkových zákonov 24. februára 2006) hraničnú hodnotu potenciálu globálneho otepľovania 3 000 pre hydrofluórované uhľovodíky (HFC) ustanovené v článku 12 ods. 2 riadku 3 vyhlášky č. 447/2002, ako aj ustanovenie o výnimke v článku 12 ods. 2 riadku 3 písm. a) vyhlášky, a to z dôvodu ich protiústavnosti.

(15)

V zmene a doplnení z roku 2007 sa takisto zavádzajú zmiernenia obmedzení týkajúcich sa sektora chladiacich a klimatizačných zariadení, aby sa zosúladili s ustanoveniami nariadenia (ES) č. 842/2006. Zmenená a doplnená vyhláška sa už nevzťahuje na pohyblivé chladiace a klimatizačné zariadenia. Pokiaľ ide o stacionárne zariadenia, zákaz sa vzťahuje iba na malé zariadenia na zapojenie s objemom chladiacej zmesi 150 g alebo menej a na samostatne stojace zariadenia s objemom chladiacej zmesi 20 kg alebo viac. Na iné použitia sú stanovené technické parametre, ktorými sa zabezpečuje, že sa nepoužije viac chladív, ako je nevyhnutné v podľa najnovších trendov. Takisto sa vykonali zmeny vzhľadom na aerosóly s obsahom HFC a na používanie SF6, s cieľom zosúladiť ich s právnymi predpismi EÚ.

(16)

Listom z 1. augusta 2007 Komisia informovala rakúsku vládu o tom, že jej bolo doručené oznámenie a že obdobie šiestich mesiacov na jeho overenie podľa článku 95 ods. 6 sa začalo 30. júna 2007, deň nasledujúci po doručení oznámenia.

(17)

Listom z 12. októbra 2007 Komisia informovala ďalšie členské štáty o oznámení v ktorom sa im poskytuje lehota 30 dní na predloženie pripomienok. Komisia uverejnila aj oznámenie týkajúce sa uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie  (2) s cieľom informovať ďalšie zúčastnené strany o vnútroštátnych predpisoch Rakúska, ako aj o dôvodoch, na ktoré sa v tejto súvislosti odvoláva.

II.   HODNOTENIE

1.   POSÚDENIE PRÍPUSTNOSTI

(18)

Toto oznámenie sa posúdilo na základe článku 95 ods. 4 a 5 Zmluvy o ES a v súlade s nariadením (ES) č. 842/2006.

(19)

Článok 95 ods. 4 sa vzťahuje na prípady, v ktorých po prijatí harmonizačných opatrení členský štát považuje za potrebné zachovať vnútroštátne predpisy z dôležitých dôvodov uvedených v článku 30 alebo týkajúcich sa ochrany životného alebo pracovného prostredia.

(20)

Keďže sa však opatrenia prijaté v roku 2002 zmenili a doplnili v roku 2007, je vhodné preskúmať, či sa článok 95 ods. 5 uplatňuje s ohľadom na tie ustanovenia vyhlášky ktoré sa pozmenili po prijatí nariadenia (ES) č. 842/2006. Ak sa týmito ustanoveniami zmenila podstata ustanovení už schválených pred harmonizačným opatrením, bolo potrebné, aby sa oznámili Komisii pred ich prijatím a odôvodnením na základe vedeckých dôkazov z dôvodov problému špecifického pre tento členský štát, ktorý vznikol po prijatí harmonizačného opatrenia.

(21)

V analýze pozmeňujúceho a doplňujúceho aktu sa dospelo k záveru, že zmeny a doplnenia zavedené v roku 2007 mali za cieľ zrušiť ustanovenia (body 10 a 12 pozmeňujúcej a doplňujúcej vyhlášky), zúženie ich rozsahu na špecifickejšie výrobky alebo použitia bez pridania nových požiadaviek (bod 1, 3 a 10 pozmeňujúcej a doplňujúcej vyhlášky), alebo na zavedenie ďalších možností odchýliť sa od obmedzenia ustanoveného vo vyhláške z roku 2002 (bod 6, 7 a pozmeňujúca a doplňujúca vyhláška). Okrem toho sa zaviedli odkazy na nariadenie (ES) č. 842/2006 a jasné požiadavky pri zohľadnení harmonizačných opatrení (bod 1, 8 a 9 pozmeňujúcej a doplňujúcej vyhlášky).

(22)

Neboli ustanovené žiadne opatrenia, ktorými by sa zmenila podstata opatrení schválených pred prijatím harmonizačného opatrenia tým, že by sa zaviedli ďalšie obmedzenia. Táto zmena a doplnenie tak neobsahovala nové opatrenia, ktoré je potrebné považovať za prísnejšie než je nariadenie (ES) č. 842/2006, obmedzil sa však ich vplyv na vnútorný trh. Z toho dôvodu je vhodné uplatňovať článok 95 ods. 4 na hodnotenie všetkých ustanovení vyhlášky ako aj ustanovení zmenených a doplnených v roku 2007.

(23)

Vyhláška však pozostáva z prísnejších ustanovení než nariadenie (ES) č. 842/2006, pretože obsahuje zákaz dovozu, predaja a využitia nových výrobkov obsahujúcich F-plyny po 1. januári 2006 ako aj zákaz dovozu, predaja a využitia nových a zhodnotených F-plynov po 1. januári 2006, kým nariadenie obsahuje menej reštriktívny zákaz umiestňovania na trh, pretože sa uplatňuje len na výrobky uvedené v prílohe II. Okrem toho sa v nariadení zavádzajú obmedzenia vzťahujúce sa len na používanie SF6, kým v rakúskom opatrení sa kontroluje použitie aj HFC a PFC. V prípade uvádzania na trh a kontroly použitia je vyhláška prísnejšia ako právne predpisy, ktoré sú v súčasnosti platné na úrovni Spoločenstva.

(24)

Podľa Rakúskej republiky sú tieto právne predpisy nevyhnutné na to, aby mohla splniť svoje záväzky podľa Kjótskeho protokolu, menovite pokiaľ ide o zníženie celkovej úrovne emisií skleníkových plynov do roku 2012 o 13 % v porovnaní s úrovňou emisií z roku 1990, čo si pravdepodobne vyžaduje sústredené úsilie pri riešení každého zdroja emisií skleníkových plynov.

(25)

Zlučiteľnosť sa posudzuje na základe článku 95 ods. 4 a 6 pri zohľadnení nariadenia 842/2006. V článku 95 ods. 4 sa vyžaduje, aby bol k oznámeniu priložený opis dôvodov, ktoré súvisia s jedným alebo viacerými dôležitými dôvodmi uvedenými v článku 30, alebo s ochranou životného alebo pracovného prostredia.

(26)

Na základe uvedeného sa Komisia domnieva, že žiadosť, ktorú Rakúska republika predložila s cieľom získať povolenie na zachovanie svojich vnútroštátnych predpisov týkajúcich sa určitých priemyselných skleníkových plynov je podľa článku 95 ods. 4 Zmluvy o ES prípustná.

2.   HODNOTENIE PODSTATY VECI

(27)

V súlade s článkom 95 ods. 4 a článkom 95 ods. 6 prvý pododsek Zmluvy o ES musí Komisia zabezpečiť, aby boli splnené všetky podmienky umožňujúce členskému štátu zachovať svoje vnútroštátne predpisy, ktoré sa odchyľujú od harmonizačného opatrenia Spoločenstva ustanoveného v uvedenom článku. Konkrétne vnútroštátne predpisy musia byť opodstatnené dôležitými dôvodmi podľa článku 30 zmluvy alebo ak ide o ochranu životného alebo pracovného prostredia, nesmú slúžiť svojvoľnej diskriminácii ani skrytému obmedzovaniu obchodu medzi členskými štátmi a nesmú neprimerane alebo zbytočne brániť fungovaniu vnútorného trhu.

2.1.   DÔKAZNÉ BREMENO

(28)

Pri posudzovaní skutočnosti, či sú opodstatnené vnútroštátne predpisy oznámené podľa článku 95 ods. 4 musí Komisia vychádzať z „dôvodov“ predložených oznamujúcim členským štátom. Znamená to, že v súlade s ustanoveniami Zmluvy o ES zodpovednosť za dokázanie skutočnosti, či sú vnútroštátne predpisy opodstatnené, nesie žiadajúci členský štát, ktorý sa usiluje o ich zachovanie.

2.2.   OPODSTATNENIE NA ZÁKLADE DÔLEŽITÝCH DÔVODOV UVEDENÝCH V ČLÁNKU 30 ALEBO SÚVISIACICH S OCHRANOU ŽIVOTNÉHO ALEBO PRACOVNÉHO PROSTREDIA

2.2.1.   Pozícia Rakúska

(29)

Rakúske orgány sa odvolávajú na záväzok Rakúskej republiky podľa Kjótskeho protokolu, aby opodstatnili zachovanie vnútroštátnych predpisov. Prijatím vyhlášky sa prispelo k plneniu záväzku do roku 2012 znížiť emisie o 13 % pod úroveň z roku 1990, čo zodpovedá maximálnej úrovni emisií vo výške 67 miliónov ton ekvivalentu CO2.

(30)

Rakúsko predložilo revíznu štúdiu „Preskúmanie aktuálneho stavu vo vybraných oblastiach používania fluórovaných plynov s potenciálom globálneho otepľovania“ z mája 2006. V štúdii sa uvádza, že F-plyny, na ktoré sa vzťahuje vyhláška, predstavovali v roku 2003 viac ako 2 % emisií skleníkových plynov v Rakúsku a že sa okolo roku 2010 očakáva dvojnásobná úroveň týchto emisií. Z toho dôvodu tvorila vyhláška súčasť vnútroštátnej stratégie v oblasti klímy.

(31)

Rakúska vláda zastáva názor, že cieľom vyhlášky je ochrana životného prostredia a že je nevyhnutná a úmerná kvôli zabráneniu emisiám fluórovaných skleníkových plynov a ich znižovaniu. Z tohto hľadiska je preto v súlade so zmluvou.

2.2.2.   Hodnotenie pozície Rakúska

(32)

Po posúdení informácií predložených Rakúskom sa Komisia domnieva, že požiadavka zachovať prísnejšie opatrenia než sú opatrenia uvedené v nariadení (ES) 842/2006, najmä po ich väčšom zosúladení s uvedením nariadením, sa z týchto dôvodov môže považovať v súlade so zmluvou.

(33)

Vyhláška č. 447/2002 bola predmetom konania o porušení, ktoré Komisia začala v roku 2004, t. j. pred nadobudnutím účinnosti nariadenia (ES) č. 842/2006. Vo formálnom oznámení určenom Rakúsku Komisia uviedla, že zákaz HFC v chladiacich a klimatizačných systémoch sa mohol považovať za neprimeraný, pretože ide o uzavreté systémy a pokiaľ možno zabezpečiť ich riadne fungovanie, údržbu a recyklovanie, uvoľňovanie HFC možno udržiavať na minimálnej úrovni.

(34)

Tento postup vychádzal z článkov 28 až 30 Zmluvy o ES. Po prijatí nariadenia (ES) č. 842/2006 a oznámenia o prísnejších vnútroštátnych predpisoch podľa jeho článku 9 ods. 3 Rakúskom sa konanie o porušení uzavrelo.

(35)

Vo formálnom oznámení Komisia zaujala stanovisko, že opatrenia prijaté Rakúskom by mohli byť v rozpore s článkom 28 Zmluvy o ES z nasledujúcich dôvodov. Po prvé, zákaz používania HFC ako činidiel v chladiacich a klimatizačných systémoch sa nejavil ako nevyhnutný a úmerný z hľadiska zabezpečenia primeraného zníženia uvoľňovania skleníkových plynov rozumnými a účinnými prostriedkami v záujme ochrany životného prostredia. Po druhé, pokiaľ ide o používanie HFC ako účinných látok v hasiacich prístrojoch, Komisia sa domnievala, že prahová hodnota potenciálu globálneho otepľovania (GWP) plánovaná vo vyhláške mohla predstavovať svojvoľnú diskrimináciu voči výrobkom z iných členských štátov.

(36)

Tieto otázky sa riešili v pozmeňujúcej a doplňujúcej vyhláške č. 139/2007. Pozmenenie vyhlášky v roku 2007 malo za následok zrušenie alebo zmiernenie niektorých zákazov a tým oznámené opatrenia nepredstavujú prekážku pri fungovaní vnútorného trhu, ako sa vyžaduje v článku 95 ods. 6 Zmluvy o ES.

(37)

Pokiaľ ide o využitie HFC v chladiacich a klimatizačných zariadeniach, revidovaný zákaz sa už neuplatňuje na zariadenia používané na chladenie počítačov, a to bez ohľadu na objem chladiacej zmesi; na zariadenia s objemom chladiacej zmesi od 150 g najviac do 20 kg; na samostatne stojace zariadenia s objemom chladiacej zmesi 20 kg, na kompaktné jednotky s objemom chladiacej zmesi 0,5 kg na kW a na prepojené stacionárne jednotky s objemom chladiacej zmesi do 100 kg. Zákaz sa teda neuplatňuje na väčšinu chladiacich a klimatizačných systémov. V týchto zmenách a doplneniach sa zohľadňuje revízna štúdia z mája 2006, ktorá sa predložila Komisii. Zákaz využitia HFC ako účinných látok v hasiacich prístrojoch bol v revízii zrušený.

2.2.2.1.   Odôvodnenie z environmentálneho hľadiska

(38)

Podľa Kjótskeho protokolu sa ES v období rokov 2008 – 2012 zaviazalo znížiť emisie skleníkových plynov z členských štátov aspoň o 8 % pod úroveň z roku 1990. Počas následných diskusií s ES sa Rakúska republika zaviazala počas tohto obdobia znížiť celkovú úroveň emisií skleníkových plynov o 13 % (3).

(39)

Vyhláška je súčasťou rozsiahlejšej stratégie, ktorú Rakúsko zaviedlo, aby dosiahlo cieľ zníženia emisií podľa Kjótskeho protokolu a následnej dohody o rozdelení povolených emisií prijatej na úrovni Spoločenstva.

(40)

Táto stratégia sa vzťahuje na každý zdroj emisií skleníkových plynov, na ktorý sa vzťahuje Kjótsky protokol. Opatrenia týkajúce sa F-plynov sú preto súčasťou celkového úsilia pri plnení svojich povinností. Odhaduje sa zdvojnásobenie emisií uvedených F-plynov do roku 2010 v prípade neexistencie ďalších opatrení, a to zvýšeným využívaním chladenia a tiež ako následok prebiehajúceho vyradenia skleníkových plynov HCFC z procesu chladenia podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 z 29. júna 2000 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu (4).

(41)

Na základe uvedeného sa Komisia domnieva, že odôvodnenie z environmentálneho hľadiska, ktoré Rakúsko poskytlo, konkrétne zníženie emisií fluórovaných skleníkových plynov a ich zabránenie je primerané a platné.

2.2.2.2.   Význam a proporcionalita rakúskej vyhlášky v súvislosti s cieľom zameraným na ďalšie zníženie fluórovaných skleníkových plynov

(42)

S cieľom ďalšieho znižovania a zabránenia emisií F-plynov sa Rakúsko už v roku 2002 rozhodlo zvoliť si selektívny zákaz umiestňovania nových zariadení na trh. Toto rozhodnutie bolo založené na zisťovaniach zameraných na existenciu a dostupnosť alternatív bez obsahu F-plynov. Opatrenia sa následne preskúmali v roku 2006, pri čom sa zohľadnili nové vedecké a technologické dôkazy a vývoj a reagovalo sa na obavy vyjadrené Komisiou, pokiaľ ide o ich proporcionalitu.

(43)

V tejto súvislosti sa uvádza, že sa podľa článku 9 ods. 3 písm. a) nariadenia (ES) č. 842/2006 umožňuje zachovať vnútroštátne opatrenia len do 31. decembra 2012, z toho dôvodu a zo skutočnosti, že sa oznámenie Rakúskej republiky odvolávalo na tento článok nariadenia vyplýva, že sa vyhláška bude uplatňovať v obmedzenom období.

(44)

Vyhláška ďalej umožňuje výnimky, ktoré sa v prípade potreby udelia, ak sa zistí, že alternatívy na využitie HFC v penách a vo výrobkoch obsahujúcich penu, nie sú k dispozícii. Okrem toho sa rozšírili výnimky na využitie HFC v ozdobných aerosóloch určených na vývoz.

(45)

Hoci má vyhláška určitý vplyv na voľný pohyb tovaru v rámci ES, Komisia z uvedenej analýzy dospela k záveru, že vyhláška je z environmentálneho hľadiska opodstatnená a zohľadňuje sa v nej vplyv predpokladaných zákazov na vnútorný trh, najmä preto, že je založená na analýze existencie a dostupnosti alternatív v prípade osobitných okolností v Rakúsku, s možnosťou udeľovať individuálne výnimky.

2.3.   NEEXISTENCIA AKEJKOĽVEK SVOJVOĽNEJ DISKRIMINÁCIE A SKRYTÉHO OBMEDZOVANIA OBCHODU MEDZI ČLENSKÝMI ŠTÁTMI

(46)

Podľa článku 95 ods. 6 Zmluvy o ES Komisia schváli alebo zamietne dané vnútroštátne predpisy na základe overenia, že neslúžia svojvoľnej diskriminácii ani skrytému obmedzovaniu obchodu medzi členskými štátmi.

(47)

Je potrebné uviesť, že podľa článku 95 ods. 4 Zmluvy o ES sa musí žiadosť posúdiť na základe podmienok ustanovených v odsekoch 4 a 6 uvedeného článku. Ak sa niektorá z uvedených podmienok nesplní, žiadosť sa musí zamietnuť bez toho, aby sa overovalo splnenie ďalších podmienok.

(48)

Oznámené vnútroštátne predpisy sú všeobecné a uplatňujú sa na vnútroštátne a dovezené výrobky. Po zosúladení pravidiel týkajúcich sa využitia HFC s nariadením (ES) č. 842/2006 neexistuje žiadny dôkaz, že sa oznámené vnútroštátne predpisy môžu použiť ako prostriedok svojvoľnej diskriminácie medzi hospodárskymi subjektmi v Spoločenstve.

(49)

Pokiaľ ide o obmedzenia týkajúce sa nákupu z iných štátov EHS vrátane členských štátov Európskej únie, predpokladá sa, že týmito predpismi sa má v rámci rozsahu opatrení zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie so všetkými látkami alebo výrobkami bez ohľadu na ich pôvod, čo znamená, že sú vnútroštátne vyrobené, dovezené alebo zakúpené na vnútornom trhu. Na tovar dovezený z krajín mimo EHS sa vzťahujú predpisy týkajúce sa umiestnenia na trh. Tieto predpisy sa vzťahujú aj na tovar zakúpený od štátu EHS, ktorý nie je členským štátom EÚ a podľa nich sú opatrenia vzťahujúce sa na takýto tovar založené na dvoch rozdielnych prvkoch predpisu, pretože transakcia v rovnakom čase predstavuje umiestnenie na trh a nákup zo štátu EHS. Nemalo by to však viesť k diskriminačnému zaobchádzaniu s týmto tovarom.

(50)

Cieľom vyhlášky je ochrana životného prostredia, nič nenasvedčuje tomu, že by účel vyhlášky alebo jej implementácia viedli k svojvoľnej diskriminácii alebo skrytému obmedzovaniu obchodu.

(51)

Komisia sa domnieva, že neexistuje žiadny dôkaz o tom, že vnútroštátne predpisy oznámené rakúskymi orgánmi predstavujú neprimeranú prekážku fungovania vnútorného trhu, pokiaľ ide o sledované ciele.

III.   ZÁVER

(52)

Na základe uvedených úvah Komisia považuje žiadosť, ktorú Rakúska republika predložila 29. júna 2007, týkajúcu sa zachovania prísnejších vnútroštátnych predpisov než je nariadenie (ES) č. 842/2006 s ohľadom na uvádzanie na trh výrobkov a zariadení, ktoré obsahujú F-plyny, alebo ktorých fungovanie závisí od týchto plynov, a to do 31. decembra 2012, za prípustnú.

(53)

Okrem toho Komisia usudzuje, že vnútroštátne predpisy prijaté v roku 2002, zmenené a doplnené v roku 2007:

spĺňajú potreby z dôvodu ochrany životného prostredia,

zohľadňujú existenciu dostupnosti alternatív zakázaných aplikácií v Rakúsku z technického a hospodárskeho hľadiska a pravdepodobne budú mať obmedzený hospodársky vplyv,

nie sú prostriedkom svojvoľnej diskriminácie,

nepredstavujú skryté obmedzovanie obchodu medzi členskými štátmi a

sú preto zlučiteľné so zmluvou.

Komisia sa preto domnieva, že sa môžu zachovať.

Je však potrebné poznamenať, že výnimky ustanovené v článku 8 ods. 2 vyhlášky nie je možné udeliť po 4. júli 2008, pokiaľ ide o jednozložkové peny, ako sa uvádza v článku 9 ods. 1 a v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 842/2006, pokiaľ sa nevyžaduje splnenie vnútroštátnych bezpečnostných noriem.

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Vnútroštátne predpisy týkajúce sa určitých fluórovaných skleníkových plynov, ktoré Rakúska republika oznámila Komisii listom z 29. júna 2007 a ktoré sú prísnejšie než nariadenie (ES) č. 842/2006 s ohľadom na uvádzanie na trh výrobkov a zariadení, ktoré obsahujú F-plyny, alebo ktorých fungovanie závisí od týchto plynov, sa týmto schvaľujú. Rakúskej republike sa povoľuje zachovať ich do 31. decembra 2012.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Rakúskej republike.

V Bruseli 21. decembra 2007

Za Komisiu

Stavros DIMAS

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 161, 14.6.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 245, 19.10.2007, s. 4.

(3)  Rozhodnutie Rady 2002/358/ES z 25. apríla 2002, ktoré sa týka schválenia Kjótskeho protokolu k Rámcovému Dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy a spoločnom plnení záväzkov z neho vyplývajúcich v mene Európskeho spoločenstva (Ú. v. ES L 130, 15.5.2002, s. 1).

(4)  Ú. v. ES L 244, 29.9.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES)č. 899/2007 (Ú. v. EÚ L 196, 28.7.2007, s. 24).


DOHODY

Rada

29.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 24/51


Informácia o nadobudnutí platnosti Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Moldavskou republikou o readmisii osôb s neoprávneným pobytom

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Moldavskou republikou o readmisii osôb s neoprávneným pobytom nadobudla platnosť 1. januára 2008, pričom postup ustanovený v článku 22 dohody sa ukončil 20. novembra 2007.


29.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 24/51


Informácia o nadobudnutí platnosti Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Čiernohorskou republikou o readmisii osôb s neoprávneným pobytom

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Čiernohorskou republikou o readmisii osôb s neoprávneným pobytom nadobudla platnosť 1. januára 2008, pričom postup ustanovený v článku 22 dohody sa ukončil 14. novembra 2007.


29.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 24/51


Informácia o nadobudnutí platnosti Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Srbskou republikou o readmisii osôb s neoprávneným pobytom

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Srbskou republikou o readmisii osôb s neoprávneným pobytom nadobudla platnosť 1. januára 2008, pričom postup ustanovený v článku 22 dohody sa ukončil 12. novembra 2007.


29.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 24/51


Informácia o nadobudnutí platnosti Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko o readmisii osôb bez povolenia na pobyt

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko o readmisii osôb bez povolenia na pobyt nadobudla platnosť 1. januára 2008, pričom postup ustanovený v článku 22 dohody sa ukončil 29. novembra 2007.


29.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 24/52


Informácia o nadobudnutí platnosti Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Bosnou a Hercegovinou o readmisii osôb bez povolenia na pobyt

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Bosnou a Hercegovinou o readmisii osôb bez povolenia na pobyt nadobudla platnosť 1. januára 2008, pričom postup ustanovený v článku 22 dohody sa ukončil 30. novembra 2007.


29.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 24/52


Informácia o nadobudnutí platnosti Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou o readmisii osôb

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou o readmisii osôb nadobudla platnosť 1. januára 2008, pričom postup ustanovený v článku 22 dohody sa ukončil 30. novembra 2007.


29.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 24/52


Informácia o nadobudnutí platnosti Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Albánskou republikou o uľahčení udeľovania víz

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Albánskou republikou o uľahčení udeľovania víz nadobudla platnosť 1. januára 2008, pričom postup ustanovený v článku 14 dohody sa ukončil 13. novembra 2007.


29.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 24/52


Informácia o nadobudnutí platnosti Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Bosnou a Hercegovinou o uľahčení udeľovania víz

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Bosnou a Hercegovinou o uľahčení udeľovania víz nadobudla platnosť 1. januára 2008, pričom postup ustanovený v článku 14 dohody sa ukončil 30. novembra 2007.


29.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 24/52


Informácia o nadobudnutí platnosti Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Čiernohorskou republikou o uľahčení udeľovania víz

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Čiernohorskou republikou o uľahčení udeľovania víz nadobudla platnosť 1. januára 2008, pričom postup ustanovený v článku 14 dohody sa ukončil 14. novembra 2007.


29.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 24/53


Informácia o nadobudnutí platnosti Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko o uľahčení udeľovania víz

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko o uľahčení udeľovania víz nadobudla platnosť 1. januára 2008, pričom postup ustanovený v článku 14 dohody sa ukončil 30. novembra 2007.


29.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 24/53


Informácia o nadobudnutí platnosti Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Srbskou republikou o uľahčení udeľovania víz

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Srbskou republikou o uľahčení udeľovania víz nadobudla platnosť 1. januára 2008, pričom postup ustanovený v článku 14 dohody sa ukončil 12. novembra 2007.


29.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 24/53


Informácie týkajúce sa nadobudnutia platnosti Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Moldavskou republikou o uľahčení udeľovania víz

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Moldavskou republikou o uľahčení udeľovania víz nadobudla platnosť 1. januára 2008, pričom postup ustanovený v článku 15 dohody sa ukončil 20. novembra 2007.


29.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 24/53


Informácia o nadobudnutí platnosti Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou o uľahčení udeľovania víz

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou o uľahčení udeľovania víz nadobudla platnosť 1. januára 2008, pričom postup ustanovený v článku 14 dohody sa ukončil 30. novembra 2007.


III Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

29.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 24/54


SPOLOČNÁ POZÍCIA RADY 2008/81/SZBP

z 28. januára 2008,

ktorou sa mení a dopĺňa spoločná pozícia 98/409/SZBP týkajúca sa Sierra Leone

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 15,

keďže:

(1)

Dňa 29. júna 1998 Rada prijala spoločnú pozíciu 98/409/SZBP týkajúcu sa Sierra Leone (1) s cieľom vykonávať opatrenia uložené rezolúciou Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (BR OSN) č. 1171 (1998).

(2)

Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov prijala 21. decembra 2007 rezolúciu č. 1793 (2007), v ktorej sa ustanovuje výnimka z opatrení uložených v odseku 5 rezolúcie BR OSN č. 1171 (1998). Spoločná pozícia 98/409/SZBP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TÚTO SPOLOČNÚ POZÍCIU:

Článok 1

V článku 4 spoločnej pozície 98/409/SZBP sa vkladá tento tretí odsek:

„Opatrenie ustanovené v prvom odseku sa neuplatňuje na cestu žiadneho svedka, ktorého prítomnosť sa vyžaduje na súdnom pojednávaní pred špeciálnym súdom pre Sierra Leone.“

Článok 2

Táto spoločná pozícia nadobúda účinnosť dňom jej prijatia.

Článok 3

Táto spoločná pozícia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 28. januára 2008

Za Radu

predseda

D. RUPEL


(1)  Ú. v. ES L 187, 1.7.1998, s. 1.