ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 23

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
26. januára 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 63/2008 z 21. januára 2008, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou sa vyberá dočasné clo uložené na dovoz dihydromyrcenolu s pôvodom v Indii

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 64/2008 z 25. januára 2008, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

7

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 65/2008 z 25. januára 2008, ktorým sa otvárajú colné kvóty na rok 2008 a na nasledujúce roky na dovoz určitého tovaru s pôvodom v Nórsku do Európskeho spoločenstva, ktorý je výsledkom spracovania poľnohospodárskych výrobkov zahrnutých v nariadení Rady (ES) č. 3448/93

9

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 66/2008 z 25. januára 2008, ktorým sa otvára colná kvóta na rok 2008 a nasledujúce roky uplatniteľná na dovoz určitého tovaru s pôvodom v Nórsku do Európskeho spoločenstva, ktorý je výsledkom spracovania poľnohospodárskych výrobkov zahrnutých v nariadení Rady (ES) č. 3448/93

11

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 67/2008 z 25. januára 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 3199/93 o vzájomnom uznávaní postupov úplného denaturovania etanolu na účely výnimky zo spotrebnej dane

13

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 68/2008 z 25. januára 2008, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1109/2007 na hospodársky rok 2007/2008

15

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 69/2008 z 25. januára 2008, o vydávaní dovozných povolení na ryžu v rámci colných kvót otvorených na čiastkové obdobie mesiaca január 2008 nariadením (ES) č. 327/98

17

 

 

ROZHODNUTIA PRIJATÉ SPOLOČNE EURÓPSKYM PARLAMENTOM A RADOU

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 70/2008/ES z 15. januára 2008 o colnom a obchodnom prostredí bez dokladov v papierovej forme

21

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2008/76/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 21. januára 2008 týkajúce sa stanoviska, ktoré má Spoločenstvo zaujať v rámci Medzinárodnej rady pre kakao k predĺženiu Medzinárodnej dohody o kakau z roku 2001

27

 

 

Komisia

 

 

2008/77/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 25. januára 2008, ktorým sa schvaľujú plány na ozdravenie od klasického moru ošípaných u diviakov a plány núdzového očkovania diviakov proti tejto nákaze v Bulharsku na rok 2008 [oznámené pod číslom K(2008) 270]

28

 

 

ODPORÚČANIA

 

 

Komisia

 

 

2008/78/ES

 

*

Odporúčanie Komisie z 10. januára 2008 o opatreniach na zjednodušenie budúcich prechodov na euro [oznámené pod číslom K(2007) 6912]

30

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 23/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 63/2008

z 21. januára 2008,

ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou sa vyberá dočasné clo uložené na dovoz dihydromyrcenolu s pôvodom v Indii

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 384/96 z 22. decembra 1995 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) (ďalej len „základné nariadenie“), a najmä na jeho článok 9,

so zreteľom na návrh predložený Komisiou po porade s poradným výborom,

keďže:

A.   POSTUP

1.   Dočasné opatrenia

(1)

Komisia 27. júla 2007 uložila nariadením (ES) č. 896/2007 (2) (ďalej len „dočasné nariadenie“) dočasné antidumpingové clo na dovoz dihydromyrcenolu s pôvodom v Indii (ďalej len „príslušná krajina“) do Spoločenstva.

(2)

Treba pripomenúť, že prešetrovanie dumpingu a ujmy prebiehalo v období od 1. októbra 2005 do 30. septembra 2006 (ďalej len „obdobie prešetrovania“ alebo „OP“). Skúmanie trendov relevantných z hľadiska analýzy ujmy trvalo od 1. januára 2003 do konca OP (ďalej len „posudzované obdobie“).

(3)

Adresy výrobcov v Spoločenstve uvedené v odôvodnení 7 dočasného nariadenia sa opravujú takto:

Destilaciones Bordas Chinchurreta S.A., Dos Hermanas (Sevilla), Španielsko,

Sensient Fragrances S.A., Granada, Španielsko,

Takasago International Chemicals (Europe) S.A., Murcia, Španielsko.

2.   Ďalší postup

(4)

Po uložení dočasného antidumpingového cla na dovoz dihydromyrcenolu s pôvodom v Indii boli všetkým stranám oznámené základné skutočnosti, na ktorých sa dočasné nariadenie zakladalo (ďalej len „predbežné zverejnenie“). Všetkým stranám sa poskytla lehota, v rámci ktorej mohli predložiť svoje písomné a ústne pripomienky týkajúce sa tohto zverejnenia.

(5)

Niektoré zainteresované strany predložili pripomienky v písomnej forme. Tým stranám, ktoré o to požiadali, bola poskytnutá možnosť ústneho vypočutia. Komisia pokračovala vo vyhľadávaní a overovaní všetkých informácií, ktoré považovala za nevyhnutne potrebné na svoje konečné zistenia.

(6)

Všetky zainteresované strany boli informované o základných skutočnostiach, podľa ktorých sa plánovalo odporučiť uloženie konečného antidumpingového cla a s konečnou platnosťou vyberanie súm zabezpečených z dočasného cla (ďalej len „konečné zverejnenie“). Po tomto zverejnení bola tiež zainteresovaným stranám poskytnutá lehota, počas ktorej mohli vzniesť pripomienky. Ústne a písomné pripomienky, ktoré strany predložili, sa posúdili a v odôvodnených prípadoch sa zistenia primerane upravili.

B.   PRÍSLUŠNÝ VÝROBOK A PODOBNÝ VÝROBOK

(7)

Keďže neboli predložené žiadne pripomienky týkajúce sa príslušného výrobku a podobného výrobku, odôvodnenia 9 až 12 dočasného nariadenia sa týmto potvrdzujú.

C.   DUMPING

1.   Normálna hodnota

(8)

Po uložení dočasných opatrení vyvážajúci výrobca uvedený v odôvodnení 17 dočasného nariadenia tvrdil, že v analýze, ktorú uskutočnila Komisia, neboli zohľadnené určité dôležité prvky vplývajúce na výrobné náklady, a tým aj na určenie normálnej hodnoty. Tvrdil, že v jeho prípade mala byť normálna hodnota založená na jeho vlastných výrobných nákladoch a nemala byť určená na základe domácich cien v rámci bežného obchodovania spolupracujúceho vyvážajúceho výrobcu.

(9)

Po prvé sa zistilo, že uvedené tvrdenia týkajúce sa výrobných nákladov neboli odôvodnené. Po druhé podľa článku 2 základného nariadenia metodika, ktorú Komisia uplatnila pri určovaní normálnej hodnoty v prípade uvedeného vyvážajúceho výrobcu (pozri odôvodnenie 17 dočasného nariadenia), sa považuje za najvhodnejšiu z týchto dôvodov: i) uvedený vyvážajúci výrobca neuskutočňoval v OP žiadny domáci predaj podobného výrobku a rovnakej všeobecnej kategórie výrobkov; ii) výrobky sú dokonale zameniteľné a iii) pri prešetrovaní spolupracoval iba jeden ďalší vyvážajúci výrobca. Okrem toho, keby normálna hodnota nebola založená na cenách druhého indického výrobcu, bolo by potrebné určiť množstvá týkajúce sa predaja, všeobecných a administratívnych nákladov a ziskov podľa článku 2 ods. 6 písm. c) základného nariadenia. V konečnom dôsledku sa použitie domácich predajných cien druhého indického výrobcu javí ako najreprezentatívnejší základ na zohľadnenie prevládajúcich obchodných podmienok na indickom domácom trhu, a tým aj na stanovenie normálnej hodnoty. Táto žiadosť bola preto zamietnutá.

(10)

Na základe uvedeného a keďže nie sú k dispozícii žiadne ďalšie pripomienky týkajúce sa normálnej hodnoty, odôvodnenia 13 až 17 dočasného nariadenia sa týmto potvrdzujú.

2.   Vývozná cena

(11)

Keďže neboli predložené žiadne pripomienky, odôvodnenie 18 dočasného nariadenia sa týmto potvrdzuje.

3.   Porovnanie

(12)

Jeden vyvážajúci výrobca tvrdil, že Komisia pri stanovení úprav vývoznej ceny na účely porovnania vykonala určité neodôvodnené odpočty v súvislosti s určitými položkami týkajúcimi sa nákladov na dopravu a manipuláciu a úverových nákladov. Komisia prijala toto tvrdenie a následne zrevidovala príslušné úpravy.

(13)

Keďže v tejto súvislosti neboli predložené žiadne ďalšie pripomienky, odôvodnenie 19 dočasného nariadenia sa týmto potvrdzuje.

4.   Dumpingové rozpätie

(14)

Po uložení dočasných opatrení jedna strana tvrdila, že v prípade vyvážajúcich výrobcov, ktorí nespolupracovali, by sa malo vypočítať vyššie dumpingové rozpätie založené na najnižších cenách CIF spolupracujúcich vyvážajúcich výrobcov. V tejto súvislosti treba pripomenúť, že sa nezistili žiadne skutočnosti, ktoré by poukazovali na to, že nespolupracujúce spoločnosti predávali v OP za dumpingové ceny na vyššej úrovni ako spolupracujúce spoločnosti. Naopak z porovnania údajov Eurostatu týkajúcich sa dovozu s pôvodom v Indii a objemu a hodnoty dovozu do Spoločenstva, ktoré oznámili spolupracujúci vyvážajúci výrobcovia, vyplýva, že i) objem dovozu do Spoločenstva od ktoréhokoľvek nespolupracujúceho vyvážajúceho výrobcu predstavoval menej ako 20 % celkového dovozu z Indie v OP (presný pomer sa nemôže zverejniť z dôvodu dôverných informácií) a ii) ceny účtované ktorýmkoľvek nespolupracujúcim vyvážajúcim výrobcom na trhu Spoločenstva boli jednoznačne vyššie ako ceny účtované spolupracujúcimi spoločnosťami. Toto tvrdenie sa preto zamietlo.

(15)

Po konečnom zverejnení tá istá strana zopakovala uvedené tvrdenie týkajúce sa dumpingového rozpätia v prípade ktoréhokoľvek nespolupracujúceho vyvážajúceho výrobcu. Neboli predložené žiadne nové tvrdenia, ktoré by viedli k zmene záverov uvedených v odôvodnení 14. Príslušná strana iba dodala, že nemala možnosť overiť údaje týkajúce sa dovozu, ktoré boli použité v analýze uskutočnenej Komisiou, keďže údajne boli považované za dôverné. Spoločnosť bola informovaná, že objem dovozu a priemerná dovozná cena boli podrobne uvedené v odôvodneniach 38 a 39 dočasného nariadenia a že zdrojové štatistiky, t. j. Eurostat, boli prístupné verejnosti. Z toho vyplýva, že spoločnosti nebolo znemožnené overiť závery Komisie a obhajovať svoje práva. Toto tvrdenie sa preto zamieta.

(16)

Vzhľadom na uvedenú skutočnosť sú konečné dumpingové rozpätia vyjadrené ako percentuálny podiel ceny CIF na hranici Spoločenstva pri nezaplatenom cle takéto:

Spoločnosť

Konečné dumpingové rozpätie

Neeru Enterprises, Rampur

3,1 %

Privi Organics Limited, Mumbai

7,5 %

Všetky ostatné spoločnosti

7,5 %

D.   UJMA

(17)

Po uložení dočasných opatrení jeden vyvážajúci výrobca uviedol, že výrobca v Spoločenstve, ktorý v OP uskutočnil významný dovoz dihydromyrcenolu z Indie (pozri odôvodnenie 25 dočasného nariadenia), by sa mal vylúčiť z definície výrobného odvetvia Spoločenstva a následne z analýzy ujmy vrátane určenia úrovne odstránenia ujmy. V tejto súvislosti treba pripomenúť, že daný výrobca v Spoločenstve nepresunul svoju hlavnú podnikateľskú aktivitu z výroby na dovoz. V skutočnosti uvedený dovoz z Indie uskutočnil najmä s cieľom udržať životaschopnosť svojej vlastnej výroby podobného výrobku. Preto neexistuje žiadny opodstatnený dôvod na vylúčenie tejto spoločnosti z výrobného odvetvia Spoločenstva. Okrem toho treba uviesť, že aj keby bol daný výrobca vylúčený z definície výrobného odvetvia Spoločenstva, zistenie týkajúce sa ujmy by nebolo odlišné. Toto tvrdenie sa preto zamietlo.

(18)

Ten istý vyvážajúci výrobca takisto tvrdil, že celková hospodárska situácia výrobcov v Spoločenstve bola veľmi dobrá; podľa tohto vývozcu sa hospodárska situácia výrobcov v Spoločenstve v roku 2005 a v OP údajne výrazne zlepšila a takýto pozitívny trend by mal s najväčšou pravdepodobnosťou pokračovať aj v blízkej budúcnosti. Tieto závery sa zakladali na vývoji výroby výrobného odvetvia Spoločenstva a objemu predaja, zásob a podielu na trhu uvedených v odôvodneniach 45 až 47 dočasného nariadenia. Toto tvrdenie sa nemôže prijať, pretože sa v ňom dôkladne nezohľadňuje skutočnosť, že došlo k významnému poklesu predajných cien dihydromyrcenolu v Spoločenstve (pozri odôvodnenia 47 až 49 dočasného nariadenia) a že výrobnému odvetviu Spoločenstva sa podarilo zvýšiť svoju výrobu a objem predaja, a tým udržať svoj podiel na rozmáhajúcom sa trhu Spoločenstva iba za cenu veľkých strát, poklesu návratnosti investícií a odlivu hotovosti. Toto tvrdenie sa preto zamietlo.

(19)

Po konečnom zverejnení vyvážajúci výrobca uvedený v odôvodnení 17 zopakoval svoje tvrdenie a dodal, že Komisia nevykonala dôkladnú analýzu situácie daného výrobcu v Spoločenstve, t. j. výrobcu, ktorý uskutočnil významný dovoz príslušného výrobku. Údajne neboli analyzované najmä tieto aspekty: i) percentuálny podiel celkovej výroby príslušného výrobku v Spoločenstve, ktorý pripadá na tohto dovážajúceho výrobcu; ii) povaha záujmu tohto dovážajúceho výrobcu o dovoz; iii) úroveň dlhodobého zamerania sa tohto dovážajúceho výrobcu na domácu výrobu na rozdiel od pokračujúceho dovozu; a iv) pomer dovozu na účely domácej výroby v prípade tohto dovážajúceho výrobcu.

(20)

V tejto súvislosti treba uviesť, že všetky uvedené body týkajúce sa situácie daného výrobcu v Spoločenstve boli v skutočnosti dôkladne analyzované; určité detaily sa však nemohli zverejniť vzhľadom na ich dôvernú povahu. Ako vyplýva z odôvodnenia 25 dočasného nariadenia a odôvodnenia 17, hlavnými dôvodmi, prečo nebol daný výrobca vylúčený z definície výrobného odvetvia Spoločenstva, boli i) povaha jeho záujmu o dovoz (t. j. dovážal príslušný výrobok s cieľom udržať životaschopnosť svojej vlastnej výroby podobného výrobku v Spoločenstve) a ii) okrajový vplyv jeho situácie na celkovú situáciu výrobného odvetvia Spoločenstva (t. j. skutočnosť, že jeho možné vylúčenie by neviedlo k zmene zistení týkajúcich sa ujmy). Napokon, je zrejmé, že tým, že tento výrobca podporil podnet a v plnej miere spolupracoval pri prešetrovaní, bolo v jeho záujme obmedziť prílev dumpingového dovozu z Indie. Jasne tak preukázal svoje zameranie sa na domácu výrobu na rozdiel od pokračujúceho dovozu. Tvrdenia uvedené v odôvodnení 19 sa preto zamietajú.

(21)

Odvolávajúc sa na odôvodnenie 41 dočasného nariadenia, jeden vyvážajúci výrobca tvrdil, že cenové podhodnotenie malo byť založené skôr na priemernej dovoznej cene z Indie ako na dovozných cenách spolupracujúcich vyvážajúcich výrobcov. V tejto súvislosti treba uviesť, že vzhľadom na úroveň spolupráce v tomto prípade, t. j. úroveň vyššiu ako 80 %, a vzhľadom na to, že štatistiky o celkovom dovoze vychádzajú z kódu KN ex, t. j. môžu sa vzťahovať na určité množstvo iných výrobkov, ako je dihydromyrcenol (pozri odôvodnenie 36 dočasného nariadenia), cenové porovnanie založené na priemernej dovoznej cene by bolo omnoho nepresnejšie ako stanovené rozpätia podhodnotenia v prípade jednotlivých spoločností. Toto tvrdenie sa preto zamieta.

(22)

Na základe uvedeného a keďže nie sú k dispozícii žiadne ďalšie pripomienky týkajúce sa ujmy, odôvodnenia 23 až 56 dočasného nariadenia sa týmto potvrdzujú.

E.   PRÍČINNÉ SÚVISLOSTI

(23)

Po uložení dočasných opatrení jeden vyvážajúci výrobca tvrdil, že dovoz z Indie nespôsobil výrobnému odvetviu Spoločenstva ujmu, pretože jeho cena stúpala a jeho podiel na trhu klesol v OP o 2,4 percentuálneho bodu. V tomto zdôvodnení však nie je zohľadnených niekoľko dôležitých aspektov, pokiaľ ide o vývoj dumpingového dovozu z Indie a o situáciu na trhu Spoločenstva. Ako sa uviedlo v odôvodneniach 38 až 42 dočasného nariadenia, objem dumpingového dovozu príslušného výrobku z Indie do Spoločenstva sa zvýšil z približne 25 000 kilogramov v roku 2003 na približne 760 000 kilogramov v OP. Podiel tohto dovozu na trhu sa zvýšil z 0,7 % v roku 2003 na 17,3 % v OP. Mierny pokles jeho podielu v OP bol spôsobený skôr náhlym rozmachom trhu Spoločenstva v tomto období ako poklesom jeho objemu. V skutočnosti objem dumpingového dovozu z Indie v OP naďalej rástol, aj keď nie v rovnakom pomere ako v predchádzajúcom období. Celkovo sa podiel dumpingového dovozu z Indie na trhu Spoločenstva zvýšil omnoho významnejšie ako spotreba Spoločenstva v posudzovanom období. Napokon treba pripomenúť, že dumpingový dovoz z Indie spôsobil podstatné podhodnotenie cien výrobného odvetvia Spoločenstva. Prudký nárast dumpingového dovozu za ceny, ktoré spôsobili výrazné podhodnotenie cien výrobného odvetvia Spoločenstva, prebiehal v rovnakom čase, v ktorom sa zhoršila situácia výrobného odvetvia Spoločenstva. Toto tvrdenie sa preto zamietlo.

(24)

Ten istý vyvážajúci výrobca ďalej tvrdil, že prípadnú ujmu si výrobné odvetvie Spoločenstva spôsobilo samo. Tvrdil, že inak by nebolo možné utrpieť straty v prostredí so zvyšujúcim sa dopytom, rastúcimi cenami, následne so zvyšujúcim sa predajom a obratom a rastúcou produktivitou. Ako možné vysvetlenie táto strana uviedla zvýšenie priemernej mzdy o 24 % od roku 2003 do OP.

(25)

Po prvé napriek tomu, že predajná cena výrobného odvetvia Spoločenstva na trhu Spoločenstva sa v období medzi rokom 2005 a OP zvýšila o 2 %, bola o viac ako 30 % nižšia ako v roku 2003, zatiaľ čo objem predaja výrobného odvetvia Spoločenstva sa v období medzi rokom 2003 a OP zvýšil iba o 22 % (pozri odôvodnenie 47 dočasného nariadenia). V dôsledku toho tržby z predaja výrobného odvetvia Spoločenstva na trhu Spoločenstva značne klesli, t. j. približne o 15 % v posudzovanom období. Po druhé sa vývoj priemerných nákladov na prácu musí zohľadňovať spoločne s trendmi v zamestnanosti a produktivite. Ako sa vysvetľuje v odôvodnení 51 dočasného nariadenia, príčinou 24 %-ného nárastu nákladov na prácu na pracovníka v posudzovanom období boli okrem iného zmeny v štruktúre zamestnanosti, ktoré viedli k vyššiemu podielu kvalifikovanej pracovnej sily. Údaje potvrdzujú, že tieto zmeny viedli k vyššej produktivite, čím sa na druhej strane kompenzovali zvýšené priemerné náklady na prácu. V dôsledku toho sa celkové náklady na prácu za vyrobenú jednotku zachovali na rovnakej úrovni. Okrem toho výroba dihydromyrcenolu nie je náročná na pracovnú silu. Preto sa zvýšené mzdy nepovažujú za príčinu, ktorá by mohla prispieť k stratám výrobného odvetvia Spoločenstva. Toto tvrdenie sa preto zamietlo.

(26)

Po konečnom zverejnení ten istý vyvážajúci výrobca uviedol niekoľko nových argumentov týkajúcich sa príčinných súvislostí. Dajú sa zhrnúť takto: i) ujma bola spôsobená dovozom príslušného výrobku, ktorý uskutočnil samotný výrobca Spoločenstva uvedený v odôvodnení 17; ii) ujmu si spôsobilo samotné výrobné odvetvie Spoločenstva nákladnými investíciami do novej výrobnej kapacity a pôžičkami, ktoré si na tento účel zobralo od finančných inštitúcií; iii) neuskutočnila sa analýza vývoja vývozného predaja výrobného odvetvia Spoločenstva; iv) ujmu si spôsobili samotní výrobcovia v Spoločenstve rozšírením výrobnej kapacity a zamestnaním dodatočnej kvalifikovanej pracovnej sily, a tým zvýšením výrobných nákladov.

(27)

V súvislosti s týmito novými tvrdeniami treba uviesť, že i) dovoz príslušného výrobku uskutočnený jedným z výrobcov v Spoločenstve nemohol ovplyvniť celkovú situáciu vo výrobnom odvetví Spoločenstva, pretože tento dovoz nebol významný (pozri odôvodnenia 17 a 20). Okrem toho treba pripomenúť, že tento dovoz bol reakciou na hromadný prílev dumpingového dovozu z Indie a na straty, ktoré tým utrpelo výrobné odvetvie Spoločenstva, t. j. až po tom, ako došlo k značnej ujme; ii) v posudzovanom období sa neuskutočnili žiadne nové investície do výrobnej kapacity; naopak, výrobná kapacita zostala nezmenená a investície výrazne poklesli (pozri odôvodnenia 45 a 49 dočasného nariadenia); iii) výkonnosť vývozu výrobného odvetvia Spoločenstva sa analyzovala v odôvodnení 68 dočasného nariadenia a nepovažuje sa za prvok, ktorý by narušoval príčinné súvislosti; a iv) výrobné odvetvie Spoločenstva nezamestnalo žiadnu dodatočnú pracovnú silu. Ako vyplýva z odôvodnenia 51 dočasného nariadenia, medzi rokom 2003 a OP zamestnanosť klesla o 15 %. Zmeny v štruktúre zamestnanosti spôsobilo prepúšťanie nekvalifikovanej pracovnej sily. Pokiaľ ide o výrobnú kapacitu, treba pripomenúť, že nedošlo k žiadnemu zvýšeniu. Tvrdenia uvedené v odôvodnení 26 sa preto zamietajú.

(28)

Na základe uvedeného a keďže nie sú k dispozícii žiadne ďalšie pripomienky týkajúce sa príčinných súvislostí, odôvodnenia 57 až 76 dočasného nariadenia sa týmto potvrdzujú.

F.   ZÁUJEM SPOLOČENSTVA

(29)

Jeden vyvážajúci výrobca uviedol, že uloženie opatrení by spôsobilo veľké problémy dovozcom a používateľom v Spoločenstve, a ohrozilo by tak tisícky pracovných miest a daňové príjmy. V tejto súvislosti však neuviedol žiadne dôkazy. Tieto tvrdenia sa považovali za irelevantné. V skutočnosti žiadni dovozcovia ani používatelia nenamietali voči dočasným záverom týkajúcim sa ich záujmu (pozri odôvodnenia 87 a 88 dočasného nariadenia), čo poukázalo na skutočnosť, že týchto strán by sa akékoľvek antidumpingové opatrenia s najväčšou pravdepodobnosťou podstatne nedotkli. Toto tvrdenie sa preto zamietlo. Vyvážajúci výrobca bol takisto informovaný, že vyvážajúci výrobcovia sa bežne nepovažujú za strany, na ktoré sa vzťahuje analýza záujmu Spoločenstva.

(30)

Po konečnom zverejnení tento vyvážajúci výrobca zopakoval svoje tvrdenie a uviedol, že má právo vyjadriť pripomienky k akémukoľvek hľadisku v rámci antidumpingového konania vrátane záujmu Spoločenstva. Neboli však predložené žiadne podložené tvrdenia, ktoré by viedli k zmene záverov uvedených v odôvodnení 29. Pokiaľ ide o právo vyvážajúcich výrobcov predložiť pripomienky k akémukoľvek hľadisku v rámci konania, treba uviesť, že skutočne sa im v tom nijako nebráni. Podľa článku 21 ods. 2 základného nariadenia však tieto strany nie sú zahrnuté do analýzy záujmu Spoločenstva a ich pripomienky sa nemusia zohľadniť, najmä ak nie sú podložené žiadnymi konkrétnymi dôkazmi.

(31)

Keďže neboli predložené žiadne ďalšie pripomienky týkajúce sa hodnotenia záujmu Spoločenstva, odôvodnenia 77 až 90 dočasného nariadenia sa týmto potvrdzujú.

G.   KONEČNÉ ANTIDUMPINGOVÉ OPATRENIA

1.   Úroveň odstránenia ujmy

(32)

Treba pripomenúť, že jeden vyvážajúci výrobca tvrdil, že výrobca v Spoločenstve, ktorý v OP uskutočnil významný dovoz dihydromyrcenolu z Indie, by sa mal vylúčiť z definície výrobného odvetvia Spoločenstva a pri určovaní úrovne odstránenia ujmy by sa následne malo vychádzať iba z údajov týkajúcich sa zostávajúcich dvoch výrobcov. Ako sa vysvetľuje v odôvodneniach 14 a 15, toto tvrdenie nebolo opodstatnené. Vzhľadom na uvedené a keďže neboli predložené žiadne ďalšie pripomienky týkajúce sa úrovne odstránenia ujmy, odôvodnenia 92 až 94 dočasného nariadenia sa týmto potvrdzujú.

2.   Forma a úroveň opatrení

(33)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti a v súlade s článkom 9 ods. 4 základného nariadenia by sa konečné antidumpingové clo malo uložiť na úrovni zistených dumpingových rozpätí, keďže pri obidvoch spolupracujúcich vyvážajúcich výrobcoch sa zistilo, že úroveň odstránenia ujmy bola vyššia ako dumpingové rozpätie.

(34)

Vzhľadom na odôvodnenia 14 a 15 sa považuje za vhodné stanoviť clo pre všetky ostatné spoločnosti, ktoré v prešetrovaní nespolupracovali, na úroveň vyššieho cla, ako je clo, ktoré sa má uložiť spolupracujúcim spoločnostiam.

(35)

Na základe uvedených skutočností sú konečné colné sadzby takéto:

Výrobca

Antidumpingové clo

Neeru Enterprises, Rampur

3,1 %

Všetky ostatné spoločnosti (vrátane Privi Organics Limited, Mumbai)

7,5 %

(36)

Po uverejnení hlavných skutočností a úvah, na základe ktorých sa zamýšľalo odporučiť uloženie konečných antidumpingových opatrení, spoločnosť Neeru Enterprises ponúkla prijateľný cenový záväzok v súlade s článkom 8 ods. 1 základného nariadenia. Treba však uviesť, že príslušný výrobok vykazoval v posledných rokoch značnú nestálosť cien, a preto nie je vhodný ako záväzok s pevne stanovenou cenou. Ako alternatívny prístup sa skúmala možnosť indexácie minimálnej dovoznej ceny podľa ceny hlavnej suroviny, konkrétne alfa-pinénu. Táto alternatíva sa však ukázala ako nevhodná z týchto dôvodov: i) kolísanie ceny príslušného výrobku nie je možné dostatočne vysvetliť kolísaním ceny alfa-pinénu a ii) alfa-pinén nie je komoditným výrobkom, pre ktorý by boli k dispozícii akékoľvek všeobecne dostupné štatistiky poukazujúce na jeho ceny na trhu. Na základe uvedenej skutočnosti sa dospelo k záveru, že akýkoľvek cenový záväzok je v tomto prípade nepraktický, a preto ho nemožno prijať. Príslušný vývozca bol náležite informovaný a dostal možnosť predložiť pripomienky. Na základe jeho pripomienok sa však uvedený záver nezmenil.

(37)

Sadzba antidumpingového cla pre individuálnu spoločnosť uvedená v tomto nariadení bola stanovená na základe zistení súčasného prešetrovania. Preto odráža situáciu zistenú počas tohto prešetrovania, pokiaľ ide o danú spoločnosť. Táto colná sadzba (na rozdiel od celoštátneho cla uplatniteľného na „všetky ostatné spoločnosti“) sa preto uplatňuje výlučne na dovoz výrobkov pochádzajúcich z príslušnej krajiny a vyrobených spoločnosťou, teda konkrétnym uvedeným právnym subjektom. Dovezené výrobky vyrobené akoukoľvek inou spoločnosťou, ktorá nie je osobitne uvedená v normatívnej časti tohto nariadenia so svojím názvom a adresou, vrátane subjektov spojených s touto konkrétne uvedenou spoločnosťou, nemôžu podliehať tejto sadzbe a podliehajú colnej sadzbe uplatniteľnej na „všetky ostatné spoločnosti“.

(38)

Každá žiadosť o uplatnenie tohto individuálneho antidumpingového cla (napr. po zmene názvu subjektu alebo po vytvorení nových výrobných alebo predajných subjektov) by sa mala bezodkladne oznámiť Komisii so všetkými relevantnými informáciami, predovšetkým o akejkoľvek zmene činností spoločnosti súvisiacich s výrobou, domácim predajom a vývozným predajom spojeným napríklad so zmenou názvu alebo zmenou výrobných a predávajúcich subjektov. V prípade potreby sa nariadenie zmení a doplní aktualizáciou zoznamu spoločností, ktoré podliehajú individuálnym colným sadzbám.

3.   Výber dočasného cla

(39)

Z hľadiska rozsahu zistených dumpingových rozpätí a vzhľadom na úroveň ujmy spôsobenej výrobnému odvetviu Spoločenstva sa považuje za potrebné, aby sa sumy zabezpečené prostredníctvom dočasného antidumpingového cla uloženého dočasným nariadením vyberali s konečnou platnosťou vo výške cla uloženého s konečnou platnosťou týmto nariadením. Ak je konečné clo nižšie než dočasné clo, clo sa prepočítava a sumy zabezpečené nad rámec konečnej colnej sadzby by sa mali uvoľniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Týmto sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz dihydromyrcenolu s čistotou 93 % hmotnostných alebo vyššou, zaradeného pod kód KN ex 2905 22 90 (kód TARIC 2905229010), s pôvodom v Indii.

2.   Sadzba konečného antidumpingového cla uplatňovaná na čistú franko cenu na hranici Spoločenstva pred preclením pre výrobky vyrábané nižšie uvedenými spoločnosťami je takáto:

Výrobca

Antidumpingové clo

(%)

Doplnkový kód TARIC

Neeru Enterprises, Rampur, India

3,1

A827

Všetky ostatné spoločnosti

7,5

A999

3.   Ak nie je uvedené inak, uplatňujú sa platné ustanovenia týkajúce sa ciel.

Článok 2

Sumy zabezpečené na základe dočasného antidumpingového cla podľa nariadenia (ES) č. 896/2007 na dovoz dihydromyrcenolu s čistotou 93 % hmotnostných alebo vyššou, zaradeného pod kód KN ex 2905 22 90 (kód TARIC 2905229010), s pôvodom v Indii, sa vyberajú s konečnou platnosťou v súlade s vyššie uvedenými pravidlami. Sumy zabezpečené nad rámec výšky konečného antidumpingového cla sa uvoľnia.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. januára 2008

Za Radu

predseda

I. JARC


(1)  Ú. v. ES L 56, 6.3.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2117/2005 (Ú. v. EÚ L 340, 23.12.2005, s. 17).

(2)  Ú. v. EÚ L 196, 28.7.2007, s. 3.


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 23/7


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 64/2008

z 25. januára 2008,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007 ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovacia a zéleniny (1), najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 1580/2007 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 26. januára 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. januára 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 25. januára 2008, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

IL

154,9

MA

48,2

TN

132,6

TR

89,0

ZZ

106,2

0707 00 05

JO

178,8

TR

125,6

ZZ

152,2

0709 90 70

MA

90,6

TR

146,7

ZZ

118,7

0709 90 80

EG

82,9

ZZ

82,9

0805 10 20

EG

45,4

IL

50,4

MA

64,8

TN

55,4

TR

82,3

ZZ

59,7

0805 20 10

MA

104,5

TR

93,6

ZZ

99,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

84,0

IL

70,0

MA

152,6

PK

48,1

TR

81,8

ZZ

87,3

0805 50 10

BR

72,8

EG

74,2

IL

120,2

TR

123,9

ZZ

97,8

0808 10 80

CA

87,8

CL

60,8

CN

83,6

MK

35,5

US

107,2

ZA

60,7

ZZ

72,6

0808 20 50

CL

59,3

CN

99,5

TR

116,7

US

112,4

ZA

85,9

ZZ

94,8


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ označuje „iné miesto pôvodu“.


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 23/9


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 65/2008

z 25. januára 2008,

ktorým sa otvárajú colné kvóty na rok 2008 a na nasledujúce roky na dovoz určitého tovaru s pôvodom v Nórsku do Európskeho spoločenstva, ktorý je výsledkom spracovania poľnohospodárskych výrobkov zahrnutých v nariadení Rady (ES) č. 3448/93

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 3448/93 zo 6. decembra 1993 stanovujúce obchodné opatrenia uplatňované na niektoré tovary vznikajúce spracovaním poľnohospodárskych výrobkov (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 2,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2004/859/ES z 25. októbra 2004 týkajúce sa uzavretia Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom o protokole 2 k bilaterálnej Dohode o voľnom obchode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom (2), a najmä na jeho článok 2,

keďže:

(1)

V Dohode vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom o protokole 2 k bilaterálnej Dohode o voľnom obchode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom sa v bode III ustanovujú ročné colné kvóty na dovoz určitého tovaru s pôvodom v Nórsku. Je preto potrebné otvoriť tieto kvóty na rok 2008 a na nasledujúce roky.

(2)

V nariadení Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (3), sa stanovujú pravidlá spravovania colných kvót. Je vhodné zabezpečiť, aby sa colné kvóty otvorené týmto nariadením spravovali v súlade s uvedenými pravidlami.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre horizontálne otázky týkajúce sa obchodu so spracovanými poľnohospodárskymi produktmi, ktoré nie sú uvedené v prílohe I k zmluve,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Colné kvóty Spoločenstva pre tovar s pôvodom v Nórsku, ktorý je zaradený do zoznamu v prílohe, sa otvárajú od 1. januára do 31. decembra 2008 a na nasledujúce roky.

Článok 2

Colné kvóty Spoločenstva uvedené v článku 1 spravuje Komisia v súlade s článkami 308a, 308b a 308c nariadenia (EHS) č. 2454/93.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. januára 2008

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 318, 20.12.1993, s. 18. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2580/2000 (Ú. v. ES L 298, 25.11.2000, s. 5).

(2)  Ú. v. EÚ L 370, 17.12.2004, s. 70.

(3)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 214/2007 (Ú. v. EÚ L 62, 1.3.2007, s. 6).


PRÍLOHA

Ročné colné kvóty, ktoré sa uplatňujú na dovoz tovaru s pôvodom v Nórsku do Spoločenstva

Poradové číslo

Kód KN

Opis

Objem ročných kvót od 1.1.2008

Colná sadzba uplatniteľná v rozmedzí kvóty

09.0765

ex 1517 10 90

Margarín okrem tekutého margarínu, ktorý obsahuje menej ako 10 % mliečnych tukov

2 470 t

bez cla

09.0771

ex 2207 10 00

(kód TARIC 90)

Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom 80 % vol alebo vyšším, iný ako získaný z poľnohospodárskych výrobkov uvedených v prílohe I k Zmluve o ES

164 000 hl

bez cla

09.0772

ex 2207 20 00

(kód TARIC 90)

Etylalkohol a ostatné destiláty, denaturované, s akýmkoľvek alkoholometrickým titrom, iné ako získané z poľnohospodárskych výrobkov uvedených v prílohe I k Zmluve o ES

14 340 hl

bez cla

09.0774

2403 10

Tabak na fajčenie, tiež obsahujúci tabakové náhradky v akomkoľvek pomere

370 t

bez cla


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 23/11


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 66/2008

z 25. januára 2008,

ktorým sa otvára colná kvóta na rok 2008 a nasledujúce roky uplatniteľná na dovoz určitého tovaru s pôvodom v Nórsku do Európskeho spoločenstva, ktorý je výsledkom spracovania poľnohospodárskych výrobkov zahrnutých v nariadení Rady (ES) č. 3448/93

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 3448/93 zo 6. decembra 1993 stanovujúce obchodné opatrenia uplatňované na niektoré tovary vznikajúce spracovaním poľnohospodárskych výrobkov (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 2,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 96/753/ES zo 6. decembra 1996 o uzavretí dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a Nórskym kráľovstvom na strane druhej o protokole 2 k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom (2), a najmä na jeho článok 2,

keďže:

(1)

V dohode vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a Nórskym kráľovstvom na strane druhej o protokole 2 k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom schválenej rozhodnutím 96/753/ES sa stanovuje ročná colná kvóta na dovoz čokolády a iných potravinových prípravkov obsahujúcich kakao s pôvodom v Nórsku. Je potrebné otvoriť túto kvótu na rok 2008 a nasledujúce roky.

(2)

V nariadení Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (3), sa stanovujú pravidlá spravovania colných kvót. Je vhodné ustanoviť, aby colná kvóta otvorená týmto nariadením bola spravovaná v súlade s uvedenými pravidlami.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre horizontálne otázky týkajúce sa obchodu so spracovanými poľnohospodárskymi výrobkami neuvedenými v prílohe I k zmluve,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na tovar s pôvodom v Nórsku dovezený do Spoločenstva, ktorý je uvedený v prílohe, sa v období od 1. januára do 31. decembra 2008 a v nasledujúcich rokoch vzťahujú clá stanovené v tejto prílohe v rámci ročnej kvóty, ktorá je v nej uvedená.

Článok 2

Colnú kvótu uvedenú v článku 1 Komisia spravuje v súlade s článkami 308a, 308b a 308c nariadenia (EHS) č. 2454/93.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. januára 2008

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 318, 20.12.1993, s. 18. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2580/2000 (Ú. v. ES L 298, 25.11.2000, s. 5).

(2)  Ú. v. ES L 345, 31.12.1996, s. 78.

(3)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 214/2007 (Ú. v. EÚ L 62, 1.3.2007, s. 6).


PRÍLOHA

Poradové číslo

Kód KN

Opis

Ročná kvóta

Uplatniteľná colná sadzba

09.0764

ex 1806

1806 20

1806 31

1806 32

1806 90

Čokoláda a ostatné potravinové prípravky obsahujúce kakao s výnimkou kakaového prášku obsahujúceho pridaný cukor alebo ostatné sladidlá kódu KN 1806 10

5 500 ton

35,15 EUR/100 kg


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 23/13


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 67/2008

z 25. januára 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 3199/93 o vzájomnom uznávaní postupov úplného denaturovania etanolu na účely výnimky zo spotrebnej dane

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 92/83/EHS z 19. októbra 1992 o zosúladení štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje (1), a najmä jej článok 27 ods. 4,

keďže:

(1)

V nariadení Komisie (ES) č. 3199/93 (2) sa ustanovuje, že denaturáty, ktoré sa používajú v každom členskom štáte na účely úplne denaturovaného liehu v súlade s článkom 27 ods. 1 písm. a) smernice 92/83/EHS musia byť opísané v prílohe k tomuto nariadeniu.

(2)

Podľa článku 27 ods. 1 písm. a) smernice 92/83/EHS sa od členských štátov vyžaduje, aby bol alkohol, ktorý bol úplne denaturovaný v súlade s požiadavkami ktoréhokoľvek členského štátu, úplne oslobodený od spotrebnej dane za predpokladu, že tieto požiadavky boli riadne oznámené a schválené v súlade s podmienkami ustanovenými v odsekoch 3 a 4 tohto článku.

(3)

Bulharsko a Rumunsko oznámili, ktoré denaturáty plánujú používať.

(4)

Komisia tieto oznámenia sprostredkovala ostatným členským štátom, a to 1. januára 2007 v prípade Bulharska a 9. januára 2007 v prípade Rumunska.

(5)

Voči oznámeným požiadavkám boli doručené výhrady. Z tohto dôvodu sa riadne postupovalo podľa postupu uvedeného v článku 27 ods. 4 smernice 92/83/EHS a požiadavky, ktoré oznámilo Bulharsko a Rumunsko, by sa mali zahrnúť do prílohy k nariadeniu (ES) č. 3199/93.

(6)

Nariadenie (ES) č. 3199/93 je preto potrebné zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(7)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre spotrebné dane,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (ES) č. 3199/93 sa mení a dopĺňa, ako je ustanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. januára 2008

Za Komisiu

László KOVÁCS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 316, 31.10.1992, s. 21. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 2005.

(2)  Ú. v. ES L 288, 23.11.1993, s. 12. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2023/2005 (Ú. v. EÚ L 326, 13.12.2005, s. 8).


PRÍLOHA

V prílohe k nariadeniu (ES) č. 3199/93 sa dopĺňajú tieto odseky:

„Bulharsko

Na úplnú denaturáciu etylalkoholu sa do 100 litrov etanolu s minimálnym skutočným obsahom alkoholu 90 objemových % pridávajú tieto látky v uvedenom množstve:

5 litrov metyletylketónu,

2 litre izopropyl alkoholu,

0,2 gramu metylénovej modrej.

Rumunsko

Na hektoliter čistého alkoholu:

1 gram denatónium-benzoátu,

2 litre metyletylketónu (butanón) a

0,2 gramu metylénovej modrej“


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 23/15


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 68/2008

z 25. januára 2008,

ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1109/2007 na hospodársky rok 2007/2008

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhu v sektore cukru (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 951/2006 z 30. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 318/2006, pokiaľ ide o obchodovanie s tretími krajinami v sektore cukru (2), a najmä na jeho článok 36,

keďže:

(1)

Výšky reprezentatívnych cien a dodatočných ciel uplatniteľných na dovoz bieleho cukru, surového cukru a niektorých sirupov na hospodársky rok 2007/2008 boli stanovené v nariadení Komisie (ES) č. 1109/2007 (3). Tieto ceny a clá sa naposledy zmenili a doplnili nariadením Komisie (ES) č. 45/2008 (4).

(2)

Údaje, ktoré má Komisia v súčasnosti k dispozícii, vedú k zmene uvedených cien a ciel v súlade s pravidlami uvedenými v nariadení (ES) č. 951/2006,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Reprezentatívne ceny a dodatočné clá uplatniteľné na dovoz produktov uvedených v článku 36 nariadenia (ES) č. 951/2006, stanovené nariadením (ES) č. 1109/2007 na hospodársky rok 2007/2008, sa menia a dopĺňajú a sú uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 26. januára 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. januára 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1260/2007 (Ú. v. EÚ L 283, 27.10.2007, s. 1). Nariadenie (ES) č. 318/2006 sa nahrádza nariadením (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1) s účinnosťou od 1. októbra 2008.

(2)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1568/2007 (Ú. v. EÚ L 340, 22.12.2007, s. 62).

(3)  Ú. v. EÚ L 253, 28.9.2007, s. 5.

(4)  Ú. v. EÚ L 16, 19.1.2008, s. 9.


PRÍLOHA

Zmenené a doplnené výšky reprezentatívnych cien a dodatočných dovozných ciel na biely cukor, surový cukor a produkty patriace pod kód KN 1702 90 95 uplatniteľné od 26. januára 2008

(EUR)

Kód KN

Výška reprezentatívnej ceny na 100 kg netto na daný produkt

Výška dodatočného cla na 100 kg netto na daný produkt

1701 11 10 (1)

21,89

5,36

1701 11 90 (1)

21,89

10,62

1701 12 10 (1)

21,89

5,17

1701 12 90 (1)

21,89

10,16

1701 91 00 (2)

22,77

14,47

1701 99 10 (2)

22,77

9,33

1701 99 90 (2)

22,77

9,33

1702 90 95 (3)

0,23

0,41


(1)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v prílohe I bode III nariadenia Rady (ES) č. 318/2006 (Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1).

(2)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v prílohe I bode II nariadenia (ES) č. 318/2006.

(3)  Stanovené na 1 % obsahu sacharózy.


26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 23/17


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 69/2008

z 25. januára 2008,

o vydávaní dovozných povolení na ryžu v rámci colných kvót otvorených na čiastkové obdobie mesiaca január 2008 nariadením (ES) č. 327/98

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1785/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s ryžou (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (2), a najmä na jeho článok 7 ods. 2,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 327/98 z 10. februára 1998 otvárajúce a stanovujúce správu určitých colných kvót na dovoz ryže a zlomkovej ryže (3), a najmä na jeho článok 5 prvý odsek,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 327/98 sa otvorila a stanovila správa určitých colných kvót na dovoz ryže a zlomkovej ryže rozdelených podľa krajiny pôvodu a zadelených do viacerých čiastkových období v súlade s prílohou IX k uvedenému nariadeniu.

(2)

Pre kvóty ustanovené v článku 1 ods. 1 písm. a), b), c) a d) nariadenia (ES) č. 327/98 je prvým čiastkovým obdobím mesiac január.

(3)

Z oznámenia podľa článku 8 písm. a) nariadenia (ES) č. 327/98 vyplýva, že pre kvóty s poradovými číslami 09.4148 – 09.4154 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 – 09.4166 sa žiadosti podané podľa článku 4 ods. 1 uvedeného nariadenia počas prvých desiatich pracovných dní mesiaca január 2008 vzťahujú na také množstvo, ktoré prekračuje dostupné množstvo. Malo by sa teda určiť, do akej miery sa môžu dovozné povolenia vydávať, stanovením koeficientu pridelenia, ktorý sa má uplatňovať na požadované množstvá.

(4)

Z uvedeného oznámenia tiež vyplýva, že pre kvóty s poradovými číslami 09.4127 – 09.4128 – 09.4149 – 09.4150 – 09.4152 – 09.4153 sa žiadosti podané podľa článku 4 ods. 1 nariadenia (ES) č. 327/98 počas prvých desiatich pracovných dní mesiaca január 2008 vzťahujú na také množstvo, ktoré je menšie ako dostupné množstvo.

(5)

Podľa článku 5 prvého odseku nariadenia (ES) č. 327/98 by sa teda mali určiť celkové dostupné množstvá na nasledujúce čiastkové obdobie pre kvóty s poradovými číslami 09.4127 – 09.4128 – 09.4148 – 09.4149 – 09.4150 – 09.4152 – 09.4153 – 09.4154 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 – 09.4166,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Žiadostiam o dovozné povolenia na ryžu patriacu pod kvóty s poradovými číslami 09.4148 – 09.4154 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 – 09.4166 uvedenými v nariadení (ES) č. 327/98, podaným počas prvých desiatich pracovných dní mesiaca január 2008, sa vyhovie vydaním povolení na požadované množstvá upravené koeficientmi pridelenia stanovenými v prílohe k tomuto nariadeniu.

2.   Celkové dostupné množstvá v rámci kvót s poradovými číslami 09.4127 – 09.4128 – 09.4148 – 09.4149 – 09.4150 – 09.4152 – 09.4153 – 09.4154 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 – 09.4166 uvedenými v nariadení (ES) č. 327/98 na nasledujúce čiastkové kvótové obdobie sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. januára 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 96. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 797/2006 (Ú. v. EÚ L 144, 31.5.2006, s. 1). Nariadenie (ES) č. 1785/2003 bude od 1. septembra 2008 nahradené nariadením (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 289/2007 (Ú. v. EÚ L 78, 17.3.2007, s. 17).

(3)  Ú. v. ES L 37, 11.2.1998, s. 5. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1538/2007 (Ú. v. EÚ L 337, 21.12.2007, s. 49), odchýlka v nariadení (ES) č. 60/2008 (Ú. v. EÚ L 22, 25.1.2008, s. 6).


PRÍLOHA

Množstvá, ktoré sa majú prideliť v rámci čiastkového obdobia mesiaca január 2008 a množstvá dostupné na nasledujúce čiastkové obdobie podľa nariadenia (ES) č. 327/98

a)   Kvóta na bielenú alebo polobielenú ryžu patriacu pod číselný znak KN 1006 30, ustanovená v článku 1 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 327/98:

Pôvod

Poradové číslo

Koeficient pridelenia na čiastkové obdobie január 2008

Celkové dostupné množstvá na čiastkové obdobie mesiaca február 2008

(v kg)

Spojené štáty americké

09.4127

 (2)

15 136 312


b)   Kvóta na bielenú alebo polobielenú ryžu patriacu pod číselný znak KN 1006 30, ustanovená v článku 1 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 327/98:

Pôvod

Poradové číslo

Koeficient pridelenia na čiastkové obdobie január 2008

Celkové dostupné množstvá na čiastkové obdobie mesiaca apríl 2008

(v kg)

Thajsko

09.4128

 (2)

7 246 608

Austrália

09.4129

 (3)

1 019 000

Iný pôvod

09.4130

 (3)

1 805 000


c)   Kvóta na lúpanú ryžu patriacu pod číselný znak KN 1006 20, ustanovená v článku 1 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 327/98:

Pôvod

Poradové číslo

Koeficient pridelenia na čiastkové obdobie január 2008

Celkové dostupné množstvá na čiastkové obdobie mesiaca júl 2008

(v kg)

Všetky krajiny

09.4148

2,160463 %

0


d)   Kvóta na zlomkovú ryžu patriacu pod číselný znak KN 1006 40, ustanovená v článku 1 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 327/98:

Pôvod

Poradové číslo

Koeficient pridelenia na čiastkové obdobie január 2008

Celkové dostupné množstvá na čiastkové obdobie mesiaca júl 2008

(v kg)

Thajsko

09.4149

 (2)

30 070 765

Austrália

09.4150

 (1)

16 000 000

Guyana

09.4152

 (1)

11 000 000

Spojené štáty americké

09.4153

 (1)

9 000 000

Iný pôvod

09.4154

1,746724 %

6 000 008


e)   Kvóta na bielenú alebo polobielenú ryžu patriacu pod číselný znak KN 1006 30, ustanovená v článku 1 ods. 1 písm. d) nariadenia (ES) č. 327/98:

Pôvod

Poradové číslo

Koeficient pridelenia na čiastkové obdobie január 2008

Celkové dostupné množstvá na čiastkové obdobie mesiaca júl 2008

(v kg)

Thajsko

09.4112

1,496205 %

0

Spojené štáty americké

09.4116

2,627527 %

0

India

09.4117

1,386787 %

0

Pakistan

09.4118

1,291686 %

0

Iný pôvod

09.4119

1,388030 %

0

Všetky krajiny

09.4166

1,165956 %

17 011 010


(1)  Pre toto čiastkové obdobie sa koeficient pridelenia neuplatňuje: Komisii nebola postúpená žiadna žiadosť o povolenie.

(2)  Žiadosti sa vzťahujú na množstvá, ktoré sú menšie alebo rovnaké ako dostupné množstvá: všetky žiadosti sú teda akceptovateľné.

(3)  Pre toto čiastkové obdobie sa koeficient pridelenia neuplatňuje.


ROZHODNUTIA PRIJATÉ SPOLOČNE EURÓPSKYM PARLAMENTOM A RADOU

26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 23/21


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY č. 70/2008/ES

z 15. januára 2008

o colnom a obchodnom prostredí bez dokladov v papierovej forme

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej články 95 a 135,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Spoločenstvo a členské štáty sa v rámci lisabonského programu zaviazali zvýšiť konkurencieschopnosť obchodných spoločností, ktoré podnikajú v Európe. Podľa rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady 2004/387/ES z 21. apríla 2004 o vzájomnej súčinnosti pri poskytovaní paneurópskych e-government služieb pre verejnú správu, podnikateľské subjekty a občanov (IDABC) (3) by Komisia a členské štáty mali zabezpečiť účinné, efektívne a interoperabilné informačné a komunikačné systémy na výmenu informácií medzi štátnou správou a občanmi Spoločenstva.

(2)

Celoeurópska akcia elektronickej štátnej správy ustanovená rozhodnutím 2004/387/ES si vyžaduje opatrenia na zvýšenie efektívnosti organizácie colných kontrol a na zabezpečenie plynulého toku údajov s cieľom zefektívniť colné konanie, znížiť administratívne zaťaženie, pomôcť v boji proti podvodom, organizovanému zločinu a terorizmu, poslúžiť finančným záujmom, chrániť duševné vlastníctvo a kultúrne dedičstvo, zvýšiť bezpečnosť tovaru a ochranu medzinárodného obchodu a posilniť ochranu zdravia a životného prostredia. Na tento účel je zásadne dôležité zabezpečiť informačné a komunikačné technológie (IKT) na colné účely.

(3)

V uznesení Rady z 5. decembra 2003 o vytvorení jednoduchého colného a obchodného prostredia bez dokumentov v papierovej forme (4), ktoré nasledovalo po oznámení Komisie o jednoduchom colnom a obchodnom prostredí bez dokumentov v papierovej forme, sa Komisia vyzýva, aby v úzkej spolupráci s členskými štátmi vypracovala viacročný strategický plán na vytvorenie koherentného a interoperabilného elektronického colného prostredia pre Spoločenstvo. V nariadení Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (5), sa pri podávaní súhrnných colných vyhlásení a elektronickej výmene údajov medzi colnými orgánmi vyžaduje používanie počítačového spracovania údajov s cieľom založiť colné kontroly na automatizovaných systémoch analýzy rizika.

(4)

Je preto potrebné stanoviť ciele, ktoré sa majú dosiahnuť pri vytváraní colného a obchodného prostredia bez dokladov v papierovej forme, ako aj štruktúru, prostriedky a lehoty s tým súvisiace.

(5)

Komisia by mala toto rozhodnutie vykonávať v úzkej spolupráci s členskými štátmi. Z tohto dôvodu je potrebné určiť príslušné povinnosti a úlohy dotknutých strán a ustanoviť, ako sa majú náklady rozdeliť medzi Komisiu a členské štáty.

(6)

Komisia a členské štáty by mali spoločne niesť zodpovednosť za vnútroštátne zložky komunikačných systémov a systémov výmeny informácií, ako aj za tie, ktoré patria Spoločenstvu, v súlade so zásadami ustanovenými v rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 253/2003/ES zo 6. februára 2003, ktorým sa prijíma akčný program pre colné správy v Spoločenstve (Colníctvo 2007) (6), a prihliadnuť na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 2235/2002/ES z 3. decembra 2002, ktorým sa prijíma program Spoločenstva na zlepšenie fungovania daňových systémov na vnútornom trhu (program Fiscalis 2003 – 2007) (7).

(7)

Na účely zabezpečenia dodržiavania tohto rozhodnutia a súladu medzi rôznymi systémami, ktoré sa majú vyvinúť, je potrebné zriadiť monitorovací mechanizmus.

(8)

Informácie o pokroku pri vykonávaní tohto rozhodnutia by mali poskytnúť pravidelné správy členských štátov a Komisie.

(9)

Na dosiahnutie prostredia bez dokladov v papierovej forme je potrebná úzka spolupráca medzi Komisiou, colnými orgánmi a hospodárskymi subjektmi. Na uľahčenie tejto spolupráce by skupina pre colnú politiku mala zabezpečiť koordináciu činností, ktoré sú potrebné na vykonávanie tohto rozhodnutia. Vo všetkých štádiách prípravy týchto činností by sa mala uskutočňovať konzultácia s hospodárskymi subjektmi na vnútroštátnej úrovni, ako aj na úrovni Spoločenstva.

(10)

Pristupujúce krajiny a kandidátske krajiny by mali mať možnosť zapojiť sa do týchto činností s cieľom pripraviť sa na pristúpenie.

(11)

Keďže cieľ tohto rozhodnutia, a to vytvorenie colného a obchodného prostredia bez dokladov v papierovej forme, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale z dôvodov jeho rozsahu a účinkov ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto rozhodnutie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(12)

Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto rozhodnutia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (8).

(13)

Komisia by mala byť predovšetkým splnomocnená na predĺženie lehoty ustanovenej v článku 4 ods. 2, 3 a 5 tohto rozhodnutia. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť a doplniť nepodstatné prvky tohto rozhodnutia, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Elektronické colné systémy

Komisia a členské štáty zriadia bezpečné, integrované, interoperabilné a dostupné elektronické colné systémy na výmenu údajov uvedených v colných vyhláseniach, dokladoch, ktoré sú k nim priložené, a osvedčeniach a výmenu iných relevantných informácií.

Komisia a členské štáty zabezpečia štruktúru a prostriedky na prevádzku týchto elektronických colných systémov.

Článok 2

Ciele

1.   Elektronické colné systémy uvedené v článku 1 sa navrhujú tak, aby spĺňali tieto ciele:

a)

uľahčiť dovozné a vývozné postupy;

b)

znížiť náklady na dodržiavanie príslušných predpisov a administratívne náklady a skrátiť čas potrebný na colné konanie;

c)

skoordinovať spoločný prístup ku kontrole tovaru;

d)

pomôcť zabezpečiť riadny výber cla a iných poplatkov;

e)

zabezpečiť rýchle poskytnutie a prijatie relevantných informácií, pokiaľ ide o medzinárodný dodávateľský reťazec;

f)

umožniť plynulý tok údajov medzi správnymi orgánmi krajín vývozu a dovozu, ako aj medzi colnými orgánmi a hospodárskymi subjektmi, pričom sa umožní opätovné používanie údajov vložených do systému.

Integrácia a vývoj elektronických colných systémov musia byť primerané cieľom stanoveným v prvom pododseku.

2.   Ciele stanovené v odseku 1 prvom pododseku sa dosahujú minimálne týmito spôsobmi:

a)

harmonizovanou výmenou informácií na základe medzinárodne akceptovaných dátových modelov a formátov správ;

b)

prepracovaním colných postupov a s nimi súvisiacich postupov s cieľom optimalizovať ich účelnosť a účinnosť, zjednodušiť ich a znížiť náklady na dodržiavanie colných predpisov;

c)

ponúknutím širokého rozsahu elektronických colných služieb hospodárskym subjektom, čím sa umožní týmto subjektom komunikovať rovnakým spôsobom s colnými orgánmi ktoréhokoľvek členského štátu.

3.   Na účely odseku 1 Spoločenstvo podporuje interoperabilitu elektronických colných systémov s colnými systémami tretích krajín alebo medzinárodných organizácií a dostupnosť elektronických colných systémov pre hospodárske subjekty v tretích krajinách s cieľom vytvoriť na medzinárodnej úrovni prostredie bez dokladov v papierovej forme, ak sa tak ustanovuje v medzinárodných dohodách a ak príslušné finančné dohody neustanovujú inak.

Článok 3

Výmena údajov

1.   Elektronické colné systémy Spoločenstva a členských štátov zabezpečujú výmenu údajov medzi colnými orgánmi členských štátov a medzi týmito orgánmi a:

a)

hospodárskymi subjektmi;

b)

Komisiou;

c)

inými správnymi orgánmi alebo oficiálnymi agentúrami, ktoré sú zapojené do medzinárodnej prepravy tovaru (ďalej len „iné správne orgány alebo agentúry“).

2.   Zverejnenie alebo poskytovanie údajov musí byť v úplnom súlade s platnými ustanoveniami o ochrane údajov, najmä smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (9) a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (10).

Článok 4

Systémy, služby a lehoty

1.   Členské štáty v spolupráci s Komisiou uvedú do prevádzky nasledujúce elektronické colné systémy podľa požiadaviek a lehôt ustanovených v platných právnych predpisoch:

a)

systémy pre dovoz a vývoz, ktoré fungujú v súčinnosti so systémami pre tranzit a umožňujú plynulý tok údajov medzi jednotlivými colnými systémami v rámci Spoločenstva;

b)

systém identifikácie a registrácie hospodárskych subjektov, ktorý funguje v súčinnosti so systémom schválených hospodárskych subjektov a umožňuje týmto hospodárskym subjektom zaregistrovať sa len raz pre všetku komunikáciu s colnými orgánmi v celom Spoločenstve, pričom sa zohľadnia existujúce systémy Spoločenstva alebo vnútroštátne systémy;

c)

systém pre postup schvaľovania vrátane informačného a konzultačného procesu, spravovanie osvedčení pre schválené hospodárske subjekty a registráciu týchto osvedčení v databáze prístupnej colným orgánom.

2.   Členské štáty v spolupráci s Komisiou do 15. februára 2011 zriadia a uvedú do prevádzky spoločné colné portály, ktoré hospodárskym subjektom poskytnú informácie potrebné na colné transakcie vo všetkých členských štátoch.

3.   Komisia v spolupráci s členskými štátmi do 15. februára 2013 zriadi a uvedie do prevádzky integrované prostredie pre colné sadzby, ktoré umožní prepojenie s inými systémami týkajúcimi sa dovozu a vývozu v Komisii a členských štátoch.

4.   Komisia v partnerstve s členskými štátmi v skupine pre colnú politiku do 15. februára 2011 zhodnotí spoločné funkčné špecifikácie pre:

a)

rámec jednotných prístupových miest umožňujúce hospodárskym subjektom podávať elektronické colné vyhlásenia prostredníctvom jednotného rozhrania, a to aj v prípade, že colné konanie prebieha v inom členskom štáte;

b)

elektronické rozhrania pre hospodárske subjekty, ktoré im aj v prípade zapojenia viacerých členských štátov umožňujú vybavovať všetky colné záležitosti s colnými orgánmi členského štátu, v ktorom sú usadené; a

c)

služby „centrálneho elektronického priečinka“, ktoré umožňujú plynulý tok údajov medzi hospodárskymi subjektmi a colnými orgánmi, medzi colnými orgánmi a Komisiou a medzi colnými orgánmi a inými správnymi orgánmi alebo agentúrami a umožňujú hospodárskym subjektom predkladať všetky informácie potrebné na colné konanie pri dovoze alebo vývoze, aj v prípade informácií požadovaných podľa právnych predpisov mimo colnej oblasti.

5.   Do troch rokov od pozitívneho hodnotenia spoločných funkčných špecifikácií uvedených v odseku 4 písm. a) a b) sa členské štáty v spolupráci s Komisiou usilujú zriadiť rámec jednotných prístupových miest a elektronických rozhraní a uviesť ich do prevádzky.

6.   Členské štáty a Komisia sa usilujú zriadiť rámec služieb „centrálneho elektronického priečinka“ a jeho uvedenie do prevádzky. Hodnotenie pokroku dosiahnutého v tejto oblasti sa zahrnie do správ uvedených v článku 12.

7.   Spoločenstvo a členské štáty zabezpečia riadnu údržbu a požadované zlepšenia systémov a služieb uvedených v tomto článku.

Článok 5

Zložky a povinnosti

1.   Elektronické colné systémy pozostávajú zo zložiek patriacich Spoločenstvu a vnútroštátnych zložiek.

2.   Zložky elektronických colných systémov patriace Spoločenstvu pozostávajú najmä z:

a)

príslušných štúdií uskutočniteľnosti a spoločných funkčných a technických systémových špecifikácií;

b)

spoločných produktov a služieb vrátane potrebných spoločných referenčných systémov pre informácie z colnej oblasti a informácií, ktoré sú spojené s colnou oblasťou;

c)

služieb spoločnej komunikačnej siete a spoločného systémového rozhrania (CCN/CSI) pre členské štáty;

d)

koordinačných činností vykonávaných členskými štátmi a Komisiou pri zavádzaní a prevádzke elektronických colných systémov v rámci spoločnej domény Spoločenstva;

e)

koordinačných činností vykonávaných Komisiou pri zavádzaní a prevádzke elektronických colných systémov v rámci vonkajšej domény Spoločenstva, okrem služieb určených na splnenie vnútroštátnych požiadaviek.

3.   Vnútroštátne zložky elektronických colných systémov pozostávajú najmä z:

a)

vnútroštátnych funkčných a technických systémových špecifikácií;

b)

vnútroštátnych systémov vrátane databáz;

c)

sieťových prepojení medzi colnými orgánmi a hospodárskymi subjektmi a medzi colnými orgánmi a inými správnymi orgánmi alebo agentúrami v rámci toho istého členského štátu;

d)

akéhokoľvek softvéru alebo vybavenia, ktoré členský štát považuje za potrebné na zabezpečenie plného využívania systému.

Článok 6

Úlohy Komisie

Komisia zabezpečuje najmä:

a)

koordináciu vybudovania, kontroly zhody, zavádzania, prevádzky a podpory zložiek patriacich Spoločenstvu, pokiaľ ide o elektronické colné systémy;

b)

koordináciu systémov a služieb ustanovených v tomto rozhodnutí s inými relevantnými projektmi týkajúcimi sa elektronickej štátnej správy na úrovni Spoločenstva;

c)

splnenie úloh, ktoré sú jej pridelené na základe viacročného strategického plánu ustanoveného v článku 8 ods. 2;

d)

koordináciu vývoja zložiek patriacich Spoločenstvu a vnútroštátnych zložiek v záujme synchronizovanej realizácie projektov;

e)

koordináciu elektronických colných služieb a služieb centrálneho elektronického priečinka na úrovni Spoločenstva na účely ich podpory a vykonávania na vnútroštátnej úrovni;

f)

koordináciu potrieb v oblasti odbornej prípravy.

Článok 7

Úlohy členských štátov

1.   Členské štáty zabezpečujú najmä:

a)

koordináciu vybudovania, kontroly zhody, zavádzania, prevádzky a podpory vnútroštátnych zložiek, pokiaľ ide o elektronické colné systémy;

b)

koordináciu systémov a služieb ustanovených v tomto rozhodnutí s inými relevantnými projektmi týkajúcimi sa elektronickej štátnej správy na vnútroštátnej úrovni;

c)

splnenie úloh im pridelených na základe viacročného strategického plánu ustanoveného v článku 8 ods. 2;

d)

pravidelné informovanie Komisie o opatreniach prijatých na umožnenie plného využívania elektronických colných systémov ich príslušnými orgánmi alebo hospodárskymi subjektmi;

e)

podporu a vykonávanie elektronických colných služieb a služieb centrálneho elektronického priečinka na vnútroštátnej úrovni;

f)

potrebnú odbornú prípravu colníkov a iných príslušných úradníkov.

2.   Členské štáty odhadnú ľudské, rozpočtové a technické zdroje potrebné na dodržiavanie článku 4 a viacročného strategického plánu ustanoveného v článku 8 ods. 2 a tento odhad každoročne oznámia Komisii.

3.   Ak existuje riziko, že akcia, o ktorej uvažuje členský štát v súvislosti s vybudovaním alebo prevádzkou elektronických colných systémov, by mohla ohroziť celkovú interoperabilitu alebo fungovanie týchto systémov, dotknutý členský štát o tom informuje Komisiu skôr, než uskutoční takú akciu.

Článok 8

Stratégia a koordinácia

1.   Komisia v partnerstve s členskými štátmi v rámci skupiny pre colnú politiku zabezpečuje:

a)

určovanie stratégií, požadovaných zdrojov a fáz vývoja;

b)

koordináciu všetkých činností súvisiacich s elektronickým colníctvom s cieľom zabezpečiť, aby sa zdroje vrátane tých, ktoré sa už použili na vnútroštátnej úrovni, ako aj na úrovni Spoločenstva, využívali čo najlepšie a najefektívnejšie;

c)

koordináciu právnych a prevádzkových aspektov, aspektov odbornej prípravy a vývoja IT, ako aj poskytovanie informácií colným orgánom a hospodárskym subjektom o týchto aspektoch;

d)

koordináciu vykonávacích činností všetkých dotknutých strán;

e)

dodržiavanie lehôt ustanovených v článku 4 dotknutými stranami.

2.   Komisia v partnerstve s členskými štátmi v rámci skupiny pre colnú politiku vypracúva a aktualizuje viacročný strategický plán, na základe ktorého sa Komisii a členským štátom prideľujú úlohy.

Článok 9

Zdroje

1.   Na účely vybudovania, prevádzky a zlepšovania elektronických colných systémov v súlade s článkom 4 poskytuje Spoločenstvo ľudské, rozpočtové a technické zdroje potrebné pre zložky patriace Spoločenstvu.

2.   Na účely vybudovania, prevádzky a zlepšovania elektronických colných systémov v súlade s článkom 4 poskytujú členské štáty ľudské, rozpočtové a technické zdroje potrebné pre vnútroštátne zložky.

Článok 10

Finančné ustanovenia

1.   Bez toho, aby boli dotknuté náklady, ktoré majú znášať tretie krajiny alebo medzinárodné organizácie v rámci článku 2 ods. 3, sa náklady na vykonávanie tohto rozhodnutia rozdelia medzi Spoločenstvo a členské štáty v súlade s ustanoveniami odsekov 2 a 3 tohto článku.

2.   Spoločenstvo znáša náklady na návrh, nadobudnutie, inštaláciu, prevádzku a údržbu zložiek patriacich Spoločenstvu uvedených v článku 5 ods. 2 v súlade s programom Colníctvo 2007 ustanoveným v rozhodnutí č. 253/2003/ES a s akýmkoľvek následníckym programom.

3.   Členské štáty znášajú náklady na vybudovanie a prevádzku vnútroštátnych zložiek uvedených v článku 5 ods. 3 vrátane rozhraní s inými správnymi orgánmi alebo agentúrami a hospodárskymi subjektmi.

4.   Členské štáty posilňujú vzájomnú spoluprácu, aby náklady znížili na minimum, a to prostredníctvom vypracovania modelov rozdelenia nákladov a spoločných riešení.

Článok 11

Monitorovanie

1.   Komisia podnikne všetky kroky potrebné na overenie toho, či sa opatrenia financované z rozpočtu Spoločenstva vykonávajú v súlade s týmto rozhodnutím a či sú dosiahnuté výsledky v súlade s cieľmi ustanovenými v článku 2 ods. 1 prvom pododseku.

2.   Komisia v partnerstve s členskými štátmi v rámci skupiny pre colnú politiku pravidelne monitoruje pokrok jednotlivých členských štátov a Komisie pri dodržiavaní článku 4 s cieľom určiť, či sa ciele ustanovené v článku 2 ods. 1 prvom pododseku dosiahli a akým spôsobom sa môže dosiahnuť zvýšenie efektívnosti činností súvisiacich so zavádzaním elektronických colných systémov.

Článok 12

Správy

1.   Členské štáty pravidelne podávajú Komisii správy o ich pokroku pri plnení každej úlohy, ktorá im bola pridelená na základe viacročného strategického plánu uvedeného v článku 8 ods. 2. Komisii oznamujú splnenie každej z týchto úloh.

2.   Členské štáty každý rok najneskôr do 31. marca predložia Komisii výročnú správu o pokroku, ktorá sa týka obdobia od 1. januára do 31. decembra predchádzajúceho roku. Tieto výročné správy majú formu určenú Komisiou v partnerstve s členskými štátmi v rámci skupiny pre colnú politiku.

3.   Komisia na základe výročných správ uvedených v odseku 2 vypracuje každý rok najneskôr do 30. júna konsolidovanú správu hodnotiacu pokrok, ktorý dosiahli členské štáty a Komisia, a to najmä pri dodržiavaní článku 4, a prípadnú potrebu predĺženia lehôt ustanovených v článku 4 ods. 2, 3 a 5 a túto správu predloží na posúdenie dotknutým stranám a skupine pre colnú politiku.

4.   Konsolidovaná správa uvedená v odseku 3 obsahuje okrem toho výsledky všetkých prípadných monitorovacích návštev. Obsahuje aj výsledky akýchkoľvek iných kontrol a môže stanoviť metódy a kritériá, ktoré sa môžu využiť v ďalšom hodnotení, najmä na hodnotenie miery interoperability elektronických colných systémov a spôsobu ich fungovania.

Článok 13

Konzultácie s hospodárskymi subjektmi

Komisia a členské štáty uskutočňujú s hospodárskymi subjektmi konzultácie vo všetkých fázach prípravy, vývoja a zavádzania systémov a služieb ustanovených v článku 4.

Komisia a členské štáty zriadia mechanizmus konzultácií, na základe ktorého sa pravidelne stretáva reprezentatívny výber hospodárskych subjektov.

Článok 14

Pristupujúce alebo kandidátske krajiny

Komisia informuje krajiny, ktoré majú štatút pristupujúcich alebo kandidátskych krajín, o príprave, vývoji a zavádzaní systémov a služieb ustanovených v článku 4 a umožňuje im zapojiť sa do nich.

Článok 15

Vykonávacie opatrenia

Predĺženia lehôt ustanovených v článku 4 ods. 2, 3 a 5 sa prijímajú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 16 ods. 2.

Článok 16

Výbor

1.   Komisii pomáha Výbor pre colný kódex.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Článok 17

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 18

Adresáti

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Štrasburgu 15. januára 2008

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

J. LENARČIČ


(1)  Ú. v. EÚ C 318, 23.12.2006, s. 47.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 12. decembra 2006 (Ú. v. EÚ C 317 E, 23.12.2006, s. 74), spoločná pozícia Rady z 23. júla 2007 (Ú. v. EÚ C 242 E, 16.10.2007, s. 1) a pozícia Európskeho parlamentu z 11. decembra 2007 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku).

(3)  Ú. v. EÚ L 144, 30.4.2004, s. 65.

(4)  Ú. v. EÚ C 305, 16.12.2003, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).

(6)  Ú. v. EÚ L 36, 12.2.2003, s. 1. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím č. 787/2004/ES (Ú. v. EÚ L 138, 30.4.2004, s. 12).

(7)  Ú. v. ES L 341, 17.12.2002, s. 1. Rozhodnutie zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 885/2004 (Ú. v. EÚ L 168, 1.5.2004, s. 1).

(8)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11).

(9)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31. Smernica zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(10)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Rada

26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 23/27


ROZHODNUTIE RADY

z 21. januára 2008

týkajúce sa stanoviska, ktoré má Spoločenstvo zaujať v rámci Medzinárodnej rady pre kakao k predĺženiu Medzinárodnej dohody o kakau z roku 2001

(2008/76/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 133 v spojení s jej článkom 300 ods. 2 druhým pododsekom,

so zreteľom na návrh Komisie (1),

keďže:

(1)

Medzinárodná dohoda o kakau z roku 2001 bola podpísaná a uzavretá v mene Európskeho spoločenstva 18. novembra 2002 rozhodnutím Rady 2002/970/ES (2).

(2)

Podľa ustanovení článku 63 ods. 1 a 3 sa má platnosť Medzinárodnej dohody o kakau z roku 2001 skončiť 30. septembra 2008, pokiaľ nebude predĺžená rozhodnutím Medzinárodnej rady pre kakao na jedno alebo dve obdobia, ktorých celková dĺžka nepresiahne štyri roky.

(3)

Predĺženie tejto dohody je v záujme Európskeho spoločenstva.

(4)

Malo by sa určiť stanovisko Európskeho spoločenstva v Medzinárodnej rade pre kakao,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článok

Európske spoločenstvo hlasuje v Medzinárodnej rade pre kakao za predĺženie platnosti Medzinárodnej dohody o kakau z roku 2001 na jedno alebo dve obdobia, ktorých celková dĺžka nepresiahne štyri roky, a oznámi toto predĺženie generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov.

V Bruseli 21. januára 2008

Za Radu

predseda

I. JARC


(1)  Ú. v. EÚ C 4, 9.1.2008, s. 6.

(2)  Ú. v. ES L 342, 17.12.2002, s. 1.


Komisia

26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 23/28


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 25. januára 2008,

ktorým sa schvaľujú plány na ozdravenie od klasického moru ošípaných u diviakov a plány núdzového očkovania diviakov proti tejto nákaze v Bulharsku na rok 2008

[oznámené pod číslom K(2008) 270]

(Iba bulharské znenie je autentické)

(2008/77/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 2001/89/ES z 23. októbra 2001 o opatreniach Spoločenstva na tlmenie klasického moru ošípaných (1), a najmä na jej článok 16 ods. 1 druhý pododsek a jej článok 20 ods. 2 štvrtý pododsek,

keďže:

(1)

Smernicou 2001/89/ES sa zavádzajú minimálne opatrenia Spoločenstva na kontrolu klasického moru ošípaných. Tieto opatrenia zahŕňajú ustanovenie, podľa ktorého členské štáty majú po potvrdení prvého prípadu klasického moru ošípaných u diviakov predložiť Komisii plán opatrení na ozdravenie od tejto nákazy. Táto smernica takisto obsahuje ustanovenia týkajúce sa núdzového očkovania diviakov.

(2)

V Bulharsku sa u diviakov vyskytuje klasický mor ošípaných.

(3)

Bulharsko zaviedlo program na zisťovanie a kontrolu klasického moru ošípaných na celom svojom území. Tento program sa naďalej uskutočňuje.

(4)

Rozhodnutie Komisie 2006/800/ES z 23. novembra 2006, ktorým sa schvaľujú plány eradikácie klasického moru ošípaných u diviakov a plány núdzového očkovania diviakov proti tomuto ochoreniu v Bulharsku (2), sa prijalo ako jedno z opatrení na boj proti klasickému moru ošípaných. Toto rozhodnutie sa uplatňuje do 31. decembra 2007.

(5)

Dňa 15. októbra 2007 Bulharsko predložilo Komisii na schválenie plán na ozdravenie od klasického moru ošípaných u diviakov a plán núdzového očkovania týchto diviakov na celom svojom území na rok 2008.

(6)

Plány, ktoré Bulharsko predložilo, Komisia preskúmala a usúdila, že sú v súlade so smernicou 2001/89/ES. Z tohto dôvodu by sa mali schváliť.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Plány na ozdravenie od klasického moru ošípaných u diviakov

Plán na ozdravenie od klasického moru ošípaných u diviakov v oblasti stanovenej v bode 1 prílohy, ktorý Bulharsko predložilo Komisii 15. októbra 2007, sa schvaľuje.

Článok 2

Plán núdzového očkovania proti klasickému moru ošípaných u diviakov

Plán núdzového očkovania proti klasickému moru ošípaných u diviakov v oblasti stanovenej v bode 2 prílohy, ktorý Bulharsko predložilo Komisii 15. októbra 2007, sa schvaľuje.

Článok 3

Súlad

Bulharsko prijme potrebné opatrenia na dosiahnutie súladu s týmto rozhodnutím a uverejní ich. Bezodkladne o tom informuje Komisiu.

Článok 4

Uplatniteľnosť

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 1. januára 2008 do 31. decembra 2008.

Článok 5

Adresát

Toto rozhodnutie je určené Bulharskej republike.

V Bruseli 25. januára 2008

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 316, 1.12.2001, s. 5. Smernica naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím Komisie 2007/729/ES (Ú. v. EÚ L 294, 13.11.2007, s. 26).

(2)  Ú. v. EÚ L 325, 24.11.2006, s. 35. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2007/624/ES (Ú. v. EÚ L 253, 28.9.2007, s. 43).


PRÍLOHA

1.

Oblasti, kde sa má uplatňovať plán eradikácie klasického moru ošípaných u diviakov:

celé územie Bulharska.

2.

Oblasti, kde sa má uplatňovať plán núdzového očkovania proti klasickému moru ošípaných u diviakov:

celé územie Bulharska.


ODPORÚČANIA

Komisia

26.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 23/30


ODPORÚČANIE KOMISIE

z 10. januára 2008

o opatreniach na zjednodušenie budúcich prechodov na euro

[oznámené pod číslom K(2007) 6912]

(2008/78/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 211,

keďže:

(1)

Zatiaľ čo prvá skupina účastníkov prešla dlhou prechodnou etapou, počas ktorej bolo euro ich menou, ale hotovosť v eurách nebola ešte zavedená, väčšina súčasných národných plánov budúcich prechodov predpokladá zavedenie euromincí a eurobankoviek v deň prijatia eura. Z tohto rozdielu a širokej dostupnosti hotovosti v eurách vyplýva, že členské štáty pripravujúce sa na prijatie eura by mali použiť inú stratégiu ako tú, ktorá sa uplatňovala v rokoch 1999 až 2002.

(2)

V týchto odlišných okolnostiach ustanovenia odporúčania Komisie z 11. októbra 2000 o opatreniach na zjednodušenie prípravy hospodárskych subjektov na prechod na euro (1) neriešia primerane otázky, ktoré vznikli zmenou súvislostí. Preto s cieľom vziať do úvahy tieto nové súvislosti a využiť výhodu získaných skúseností počas zavádzania eurohotovosti v roku 2002, 2007 a 2008 treba prijať nové odporúčanie,

TÝMTO ODPORÚČA:

Článok 1

Riadenie organizácie prechodu na euro

1.   Členské štáty by mali stanoviť primerané štruktúry zamerané na plánovanie, koordinovanie a zjednodušenie všetkých potrebných príprav na zavedenie eura.

2.   Mal by sa vypracovať národný plán prechodu na euro zahŕňajúci všetky aspekty organizácie prechodu na euro, prerokovať so zástupcami hlavných hospodárskych subjektov [úverové inštitúcie, odvetvie maloobchodu, prevádzkovatelia spoločností na príjem a výdaj hotovosti (CIT), výrobcovia predajných automatov, združenia spotrebiteľov, obchodné komory atď.] a pravidelne aktualizovať.

Článok 2

Zjednodušenie prípravy občanov na euro

1.   Vnútroštátnym právom by sa malo nariadiť duálne zobrazovanie cien a iných menových súm, ktoré treba zaplatiť, účtovať v prospech alebo na ťarchu. Povinné duálne zobrazovanie by sa malo začať čo najskôr po oficiálnom schválení neodvolateľného pevného prepočítacieho koeficientu medzi národnou menou a eurom Radou. Členské štáty by mali odradiť maloobchodníkov od používania duálneho zobrazovania pred oficiálnym schválením prepočítacieho koeficientu. Členské štáty by mali takisto vyžadovať oddelené zobrazovanie akýchkoľvek poplatkov uvalených podnikmi na prijatie platieb v eurách v čase medzi určením prepočítacieho koeficientu a zavedením eura. Používanie iného prepočítacieho koeficientu ako prepočítacieho koeficientu prijatého Radou by malo byť zakázané. Duálne zobrazovanie by malo byť povinné v období minimálne šesť mesiacov a maximálne jeden rok po zavedení eura. Potom by sa malo zastaviť s cieľom umožniť občanom, aby si úplne zvykli na novú menu.

2.   Členské štáty by mali zaistiť, aby občania boli riadne oboznámení s opatreniami na prechod na euro, s ustanoveniami na ochranu eurobankoviek a euromincí a s bezpečnostnými vlastnosťami eurohotovosti, a mali by pomôcť občanom, aby sa naučili novú škálu hodnoty. Toto informačné úsilie by sa malo udržať nejaký čas po zavedení eura. Mali by sa najmä zaviesť osobitné informačné programy pre zraniteľné osoby (ako napríklad pre starších občanov, osoby trpiace fyzickým, zmyslovým alebo mentálnym zdravotným problémom atď.), ako aj pre osoby, ktoré majú zložitý prístup k informáciám (ako napríklad migranti, bezdomovci, negramotné osoby a osoby, ktoré nevedia počítať, atď.).

3.   Členské štáty, úverové inštitúcie a podniky by mali organizovať školiace stretnutia s cieľom oboznámiť zamestnancov, ktorí pravidelne pracujú s hotovosťou, s eurom s cieľom zaistiť lepšie spoznávanie, správnu identifikáciu bezpečnostných prvkov a rýchlejšiu manipuláciu s euromincami a eurobankovkami. Okrem toho by sa mali organizovať opakujúce sa školiace stretnutia pre ľudí s poškodením zraku s cieľom pomôcť im vytvoriť si senzorickú pamäť pre novú menu.

4.   Štátne správy by mali poskytnúť podnikom, a najmä MSP presné informácie o harmonograme prechodu na euro a o príslušných zákonných, daňových a účtovných pravidlách. Obchodné združenia, euroinfocentrá, obchodné komory, účtovníci a obchodní poradcovia by mali zaistiť, aby podniky, s ktorými sú v kontakte, uskutočňovali potrebné prípravy a boli schopné vykonať všetky svoje transakcie v eurách od dátumu jeho zavedenia.

5.   Úverové inštitúcie by mali informovať svojich zákazníkov o praktických následkoch prechodu na euro. Mali by najmä upozorniť na skutočnosť, že po dátume zavedenia eura už nebudú schopné vykonávať bezhotovostné platby alebo viesť účet v žiadnej zo starých národných menových jednotiek.

6.   Podniky by mali podniknúť kroky na zvýšenie povedomia svojich zamestnancov a organizovať ad hoc školiace aktivity pre svojich zamestnancov, ktorí sú v kontakte s verejnosťou.

7.   Členské štáty by mali monitorovať prípravu hospodárskych subjektov na prechod na euro najmä prostredníctvom pravidelných prieskumov.

Článok 3

Zaistenie rýchleho zavedenia eurohotovosti

1.   S úmyslom znížiť sumy peňazí, ktoré treba fyzicky vymeniť, treba podporiť spotrebiteľov v ukladaní svojej nadbytočnej hotovosti počas týždňov pred prechodom na euro. Zmluvy zvyčajne zahŕňajúce národnú menu, ktoré sa uzavrú po rozhodnutí Rady o stanovení pevného neodvolateľného prepočítacieho koeficientu, by mali prednostne obsahovať údaje v eurách do tej miery, v ktorej ich platnosť presahuje dátum zavedenia eura.

2.   Úverové inštitúcie a predajne by mali v súlade s usmernením Európskej centrálnej banky (2) využiť predzásobenie a druhotné predzásobenie eurobankovkami a euromincami počas mesiacov pred prechodom. Predajne by mali byť predzásobené bankovkami a mincami v posledných týždňoch pred prechodom. Osobitné opatrenia, najmä vrátane balíkov s euromincami pre maloobchodníkov, by sa mali plánovať pre malé maloobchodné predajne. S cieľom podporiť predajne, aby sa zúčastnili na druhotnom predzásobení, by sa im mali ponúknuť finančne zaujímavé podmienky odloženého účtovania. Obyvatelia by mali mať možnosť získať balíčky euromincí počas posledných troch týždňov pred prechodom s úmyslom zabezpečiť, aby každá domácnosť mohla disponovať najmenej jedným balíčkom.

3.   Bankomaty by mali byť prispôsobené na vydávanie eurobankoviek od zavedenia eura. Bankomaty, ktoré z technických príčin nemožno prispôsobiť včas, by mali byť mimo prevádzky. Výber hotovosti a výmena v úverových inštitúciách počas dvoch týždňov pred a po prechode by sa mala primárne vykonávať v bankovkách s nízkou nominálnou hodnotou.

4.   Predajne by mali byť povinné vydávať výhradne v eurách od jeho zavedenia s výnimkou toho, ak tak z objektívnych príčin nemôžu urobiť. Mali by sa podniknúť ad hoc opatrenia s cieľom zjednodušiť ich druhotné predzásobenie hotovosťou a znížiť ťažkosti spojené s nárastom objemu hotovosti v predajniach.

5.   Všetky elektronické terminály v predajných miestach by mali byť nastavené na euro v deň jeho zavedenia. Spotrebiteľov treba podporovať, aby častejšie používali elektronické platby počas prvých dní po jeho zavedení.

6.   Hlavné úrady úverových inštitúcií by mali byť počas prvých dní obdobia dvojitého obeživa otvorené s cieľom zjednodušiť výmenu národnej meny za euro. Okrem toho by sa počas obdobia prechodu mali predĺžiť otváracie hodiny bánk. Maloobchodníkom by sa mali poskytnúť osobitné zariadenia umožňujúce rýchlejšie zásobovanie hotovosťou s cieľom vyhnúť sa radám.

Článok 4

Zabránenie zneužívajúcim praktikám a negatívnemu vnímaniu vývoja cien občanmi

1.   S odvetvím maloobchodu a so sektorom služieb by sa mali prerokovať dohody s cieľom zaistiť neutrálny vplyv zavedenia eura na ceny. Maloobchodníci by najmä nemali zvyšovať ceny z dôvodu prechodu na euro a mali by sa snažiť minimalizovať zmeny cien pri stanovovaní cien v eurách po prechode. Tieto dohody by mali byť zhmotnené v prijatí loga viditeľného a ľahko spoznateľného spotrebiteľmi. Logo by sa malo propagovať prostredníctvom komunikačných a informačných kampaní. V spolupráci so združeniami spotrebiteľov by sa malo uplatňovať podrobné monitorovanie dodržiavania súladu maloobchodníkov so záväzkami podľa dohôd. Pre prípady nedodržiavania súladu by sa mali naplánovať odrádzajúce opatrenia v škále od zverejnenia názvu podniku po možné pokuty v najzávažnejších prípadoch.

2.   Členské štáty by mali implementovať podrobné a časté monitorovanie cien počas týždňov nasledujúcich po prijatí prevodného kurzu po koniec obdobia duálneho zobrazovania cien. Občanom by sa mali poskytovať týždenne informácie o vývoji cien počas týždňov bezprostredne pred prechodom a po ňom s cieľom zabrániť možnému negatívnemu vnímaniu.

3.   Rovnaké bankové poplatky vzťahujúce sa na platobné transakcie v národnej mene by sa po konverzii mali uplatňovať na platobné transakcie v eurách.

Článok 5

Záverečné ustanovenie

Členské štáty sa vyzývajú, aby podporili implementáciu tohto odporúčania.

Článok 6

Adresáti

Toto odporúčanie je určené členským štátom s výnimkou definovanou v článku 122 zmluvy, ako aj úverovým inštitúciám, podnikom, obchodným združeniam a spotrebiteľským organizáciám v týchto členských štátoch.

V Bruseli 10. januára 2008

Za Komisiu

Joaquín ALMUNIA

člen Komisie


(1)  Odporúčanie 2000/C 303/05 (Ú. v. ES C 303, 24.10.2000, s. 6).

(2)  Pozri Usmernenie Európskej centrálnej banky zo 14. júla 2006 o niektorých prípravách na prechod na hotovostné euro a o predzásobovaní a druhotnom predzásobovaní eurobankovkami a euromincami mimo eurozóny (ECB/2006/9) (Ú. v. EÚ L 207, 28.7.2006, s. 39).