ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 15

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
18. januára 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 31/2008 z 15. novembra 2007, o uzatvorení Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Madagaskarskou republikou

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 32/2008 zo 17. januára 2008, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 33/2008 zo 17. januára 2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie smernice Rady 91/414/EHS, pokiaľ ide o riadne a skrátené konanie pre hodnotenie účinných látok, ktoré boli súčasťou pracovného programu uvedeného v článku 8 ods. 2 uvedenej smernice, ale neboli zaradené do prílohy I k uvedenej smernici ( 1 )

5

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 34/2008 zo 17. januára 2008, ktoré určuje reprezentatívne ceny v sektore hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1484/95

13

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 35/2008 zo 17. januára 2008, ktorým sa neposkytuje žiadna náhrada na maslo v rámci stáleho verejného výberového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 581/2004

15

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 36/2008 zo 17. januára 2008, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za hovädzie a teľacie mäso

16

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 37/2008 zo 17. januára 2008, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1109/2007 na hospodársky rok 2007/2008

20

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 38/2008 zo 17. januára 2008 o vydávaní dovozných povolení na ryžu v rámci colných kvót otvorených na čiastkové obdobie mesiaca januára 2008 nariadením (ES) č. 1529/2007

22

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 39/2008 zo 17. januára 2008, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na určité mliečne výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

25

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2008/58/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 26. novembra 2007, ktorým sa pre vinársky rok 2007/2008 povoľuje okysľovanie hroznových muštov a vín vyprodukovaných vo vinohradníckej zóne B Rakúska [oznámené pod číslom K(2007) 5615]

28

 

 

2008/59/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 18. decembra 2007, ktorým sa upravujú opravné koeficienty uplatniteľné od 1. augusta 2006, 1. septembra 2006, 1. októbra 2006, 1. novembra 2006, 1. decembra 2006 a 1. januára 2007 na odmeny úradníkov, dočasných zamestnancov a zmluvných zamestnancov Európskych spoločenstiev pracujúcich v tretích krajinách a časti úradníkov, ktorí vykonávajú funkciu v dvoch nových členských štátoch najviac po dobu devätnástich mesiacov od pristúpenia dvoch nových členských štátov

29

 

 

2008/60/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 21. decembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2003/548/ES v súvislosti s vypustením konkrétnych typov prenajatých okruhov z minimálneho súboru prenajatých okruhov [oznámené pod číslom K(2007) 6635]  ( 1 )

32

 

 

2008/61/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 17. januára 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k rozhodnutiu Rady 79/542/EHS, pokiaľ ide o dovoz čerstvého hovädzieho mäsa z Brazílie [oznámené pod číslom K(2008) 28]  ( 1 )

33

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

18.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 15/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 31/2008

z 15. novembra 2007,

o uzatvorení Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Madagaskarskou republikou

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 37 v spojení s článkom 300 ods. 2 a článkom 300 ods. 3 prvým pododsekom,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu,

keďže:

(1)

Spoločenstvo a Madagaskarská republika prerokovali a parafovali dohodu o partnerstve v sektore rybolovu, ktorou sa rybárom Spoločenstva poskytujú možnosti rybolovu vo vodách, ktoré spadajú pod zvrchovanosť Madagaskarskej republiky.

(2)

Je v záujme Spoločenstva uvedenú dohodu schváliť.

(3)

Malo by sa definovať rozdelenie možností rybolovu medzi členské štáty,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Spoločenstva schvaľuje Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Madagaskarskou republikou.

Text dohody je pripojený k tomuto nariadeniu (1).

Článok 2

Možnosti rybolovu stanovené v protokole k dohode sa rozdeľujú medzi členské štáty takto:

Kategória rybolovu

Druh plavidla

Členský štát

Povolenia alebo kvóty

Lov tuniakov

Mraziarenské plavidlá so záťahovými sieťami na lov tuniakov

Španielsko

23

Francúzsko

19

Taliansko

1

Lov tuniakov

Plavidlá s dlhými lovnými šnúrami nad 100 GRT

Španielsko

25

Francúzsko

13

Portugalsko

7

Spojené kráľovstvo

5

Lov tuniakov

Plavidlá s dlhými lovnými šnúrami do 100 GRT (vrátane)

Francúzsko

26

Hlbokomorský lov rýb pri dne

Experimentálny rybolov udicami alebo dlhými lovnými šnúrami na lov pri dne

Francúzsko

5

Ak žiadosti týchto členských štátov o povolenie nevyčerpajú možnosti rybolovu stanovené protokolom, Komisia môže vziať do úvahy aj žiadosti ostatných členských štátov o povolenie.

Článok 3

Členské štáty, ktorých plavidlá vykonávajú rybolov na základe tejto dohody, oznámia Komisii objem každého výlovu v madagaskarskej rybolovnej oblasti v súlade s podrobnými pravidlami ustanovenými v nariadení Komisie (ES) č. 500/2001 zo 14. marca 2001, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (EHS) č. 2847/93 o monitorovaní úlovkov ulovených rybárskymi plavidlami Spoločenstva vo vodách tretích krajín a na šírom mori (2).

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. novembra 2007

Za Radu

predsedníčka

M. L. RODRIGUES


(1)  Pozri text dohody v Ú. v. EÚ L 331, 17.12.2007, s. 7.

(2)  Ú. v. ES L 73, 15.3.2001, s. 8.


18.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 15/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 32/2008

zo 17. januára 2008,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007 ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovacia a zéleniny (1), najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 1580/2007 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 18. januára 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. januára 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie zo 17. januára 2008, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

IL

134,0

MA

53,3

TN

129,8

TR

99,8

ZZ

104,2

0707 00 05

JO

187,5

MA

48,4

TR

114,1

ZZ

116,7

0709 90 70

MA

97,4

TR

140,9

ZZ

119,2

0709 90 80

EG

313,6

ZZ

313,6

0805 10 20

EG

48,6

IL

54,3

MA

72,8

TN

62,9

TR

80,2

ZA

52,9

ZZ

62,0

0805 20 10

MA

108,5

TR

101,8

ZZ

105,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

63,4

IL

76,2

JM

120,0

TR

80,4

ZZ

85,0

0805 50 10

BR

72,8

EG

102,1

IL

123,3

TR

119,8

ZA

54,7

ZZ

94,5

0808 10 80

CA

96,2

CN

76,8

MK

40,4

US

115,5

ZA

59,7

ZZ

77,7

0808 20 50

CN

65,6

US

88,7

ZZ

77,2


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ označuje „iné miesto pôvodu“.


18.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 15/5


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 33/2008

zo 17. januára 2008,

ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie smernice Rady 91/414/EHS, pokiaľ ide o riadne a skrátené konanie pre hodnotenie účinných látok, ktoré boli súčasťou pracovného programu uvedeného v článku 8 ods. 2 uvedenej smernice, ale neboli zaradené do prílohy I k uvedenej smernici

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (1), a najmä na jej článok 6 ods. 5,

keďže:

(1)

V článku 8 ods. 2 smernice 91/414/EHS sa stanovuje, že Komisia vykoná pracovný program postupného preskúmavania účinných látok, ktoré sú na trhu dva roky po dátume oznámenia uvedenej smernice. Tento program bol rozdelený na štyri etapy, z ktorých posledná sa skončí 31. decembra 2008 v súlade s rozhodnutím Komisie 2003/565/ES z 25. júla 2003, ktorým sa predlžuje lehota stanovená v článku 8 ods. 2 smernice Rady 91/414/EHS (2).

(2)

Prvá etapa tohto programu bola stanovená nariadením Komisie (EHS) č. 3600/92 z 11. decembra 1992, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na realizáciu prvého stupňa pracovného programu, na ktorý sa vzťahuje článok 8 ods. 2 smernice Rady 91/414/EHS o umiestnení na trh prípravkov na ochranu rastlín (3). Druhá a tretia pracovná etapa bola stanovená nariadením Komisie (ES) č. 451/2000 z 28. februára 2000, ktorými sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania druhej a tretej etapy pracovného programu uvedeného v článku 8 ods.2 smernice Rady 91/414/EHS (4) a nariadením Komisie (ES) č. 1490/2002 (5). Štvrtá etapa práce bola stanovená nariadením Komisie (ES) č. 2229/2004 z 3. decembra 2004, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na vykonanie štvrtej etapy pracovného programu, na ktorý sa vzťahuje článok 8 ods. 2 smernice Rady 91/414/EHS (6).

(3)

Na účely zaradenia účinných látok, ktoré boli súčasťou prvého, druhého, tretieho a štvrtého pracovného programu ako je uvedené v článku 8 ods. 2 smernice 91/414/EHS, do prílohy I k uvedenej smernici, je potrebné stanoviť podrobné pravidlá opätovného predkladania žiadostí, ktoré zabránia duplicitnej práci, udržia vysoký bezpečnostný štandard a zabezpečia, že rozhodnutie sa prijme rýchlo. Mal by sa ustanoviť vzťah medzi žiadateľmi, členskými štátmi, Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) a Komisiou, ako aj povinnosti každej zainteresovanej strany uplatňovať uvedený postup.

(4)

Čo sa týka látok zaradených v prvej etape, dokumentácia bola predložená v rokoch 1995 a 1996. Úrad nevykonal žiadne preskúmanie spôsobom peer review. Vzhľadom na dátum vzniku pôvodnej dokumentácie a na zmeny vo vedeckých poznatkoch, ktoré sa odrazili v usmerňovacích dokumentoch útvarov Komisie, by sa pre tieto látky mala vyžadovať úplná a aktuálna dokumentácia a v zásade by mal úrad vykonať preskúmanie spôsobom peer review. Tie isté ustanovenia by sa v zásade mali uplatňovať na látky z etapy 2, 3 a 4 programu preskúmania, pričom skrátené konanie sa môže vykonať v prípadoch, keď bol pripravený návrh hodnotiacej správy a žiadosť je predložená v primeranom čase po rozhodnutí, ktoré stanovilo, že látka nebola zaradená do prílohy I k smernici 91/414/EHS.

(5)

Pre látky zaradené do druhej etapy, sa uplatňovali prísne vymedzené termíny a preto bolo potrebné rozhodnúť na základe dostupných informácií, ktoré úrad preskúmal spôsobom peer review. V určitom počte prípadov sa identifikovali otázky, ktoré viedli k tomu, že látka nebola zaradená do prílohy I k smernici 91/414/EHS. Pôvodná dokumentácia k týmto látkam bola predložená najneskôr do apríla 2002. Úrad vykonal preskúmanie spôsobom peer review v období rokov 2003 až 2006, a preto je dokumentácia aktuálna. V niektorých z týchto prípadov by sa mohol vyžadovať iba obmedzený počet štúdií s cieľom vytvoriť úplnú dokumentáciu na opätovné predloženie žiadostí o možnom zaradení do prílohy I na základe tých istých alebo obmedzenejších odporúčaných spôsobov použitia. V prípadoch, keď bola dokumentácia len nedávno skompletizovaná a prediskutovaná, je vhodné stanoviť skrátené konanie na opätovné predloženie a preskúmanie spôsobom peer review. To isté by sa malo uplatňovať na látky z tretej a štvrtej etapy programu preskúmania, pre ktoré boli postupy naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1095/2007.

(6)

Ďalšie údaje by sa mali zobrať do úvahy, iba ak boli predložené v stanovenej lehote.

(7)

Mala by sa stanoviť aj možnosť kedykoľvek predložiť novú žiadosť pre tú istú látku.

(8)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

Toto nariadenie stanovuje podrobné pravidlá na predkladanie a hodnotenie žiadostí na zaradenie účinných látok, ktoré boli vyhodnotené Komisiou v rámci programu preskúmania ustanoveného v článku 8 ods. 2 smernice 91/414/EHS, do prílohy I k uvedenej smernici, ale ktoré neboli zaradené do prílohy I k uvedenej smernici v termínoch stanovených v písmenách a), b) a c):

a)

pre látky z prvej etapy do 31. decembra 2006 alebo v prípade metalaxylu do 30. júna 2010;

b)

pre látky z druhej etapy do 30. septembra 2007;

c)

pre látky z tretej a štvrtej etapy do 31. decembra 2008.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú nasledujúce definície:

a)

„žiadateľ“ je osoba, ktorá vyrába účinnú látku samostatne alebo jej výrobou zmluvne poverí inú stranu, resp. je to osoba určená výrobcom ako jeho jediný zástupca na účely plnenia tohto nariadenia;

b)

„výbor“ je Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat uvedený v článku 19 smernice 91/414/EHS;

c)

„látky z prvej etapy“ sú účinné látky vymenované v prílohe I k nariadeniu (EHS) č. 3600/92;

d)

„látky z druhej etapy“ sú účinné látky vymenované v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 451/2000;

e)

„látky z tretej etapy“ sú účinné látky vymenované v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1490/2002;

f)

„látky zo štvrtej etapy“ sú účinné látky vymenované v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 2229/2004.

KAPITOLA II

RIADNE KONANIE

Článok 3

Žiadosť

1.   Žiadateľ, ktorý si želá zabezpečiť zaradenie účinnej látky uvedenej v článku 1 do prílohy I k smernici 91/414/EHS, predloží žiadosť ohľadom danej účinnej látky členskému štátu (ďalej len „spravodajský členský štát“) spolu s úplnou dokumentáciou vrátane súhrnnej dokumentácie, ako je uvedené v článku 4, aby preukázal, že účinná látka spĺňa požiadavky stanovené v článku 5 uvedenej smernice. Je na žiadateľovi, aby preukázal, že tieto požiadavky sú splnené.

2.   Žiadateľ pri predložení žiadosti môže podľa článku 14 smernice 91/414/EHS požiadať, aby určité časti dokumentácie, uvedené v odseku 1 tohto článku zostali dôverné. Žiadateľ pri každom dokumente alebo každej časti dokumentu objasňuje, prečo sa má považovať za dôverný.

Žiadateľ zároveň predkladá žiadosti na ochranu údajov podľa článku 13 smernice 91/414/EHS.

Žiadateľ predkladá informácie, ktoré majú zostať dôverné, samostatne.

Článok 4

Dokumentácia

1.   Súhrnná dokumentácia obsahuje:

a)

údaje týkajúce sa vymedzeného rozsahu reprezentatívnych spôsobov použitia aspoň jedného prípravku na ochranu rastlín, ktorý obsahuje účinnú látku, s cieľom preukázať, že požiadavky článku 5 smernice 91/414/EHS sú splnené;

b)

pre každý bod požiadaviek na údaje o účinnej látke uvedených v prílohe II k smernici 91/414/EHS: zhrnutia a výsledky testov a štúdií, meno ich vlastníka a osoby alebo ústavu, ktoré vykonali testy a štúdie;

c)

pre každý bod požiadaviek na údaje pre prípravok na ochranu rastlín uvedených v prílohe III k smernici 91/414/EHS: zhrnutia a výsledky testov a štúdií, meno ich vlastníka a osoby alebo ústavu, ktorí vykonali testy a štúdie dôležité pre vyhodnotenie požiadaviek uvedených v článku 5 uvedenej smernice berúc do úvahy, že chýbajúce údaje v dokumentácii prílohy II alebo prílohy III, vyplývajúce z navrhovaného vymedzeného rozsahu reprezentatívnych spôsobov použitia, môžu mať za následok obmedzenia pri zaradení do prílohy I;

d)

kontrolný zoznam, ktorým sa preukáže, že dokumentácia stanovená v odseku 2 je kompletná;

e)

dôvody, prečo sú predložené testovacie protokoly a správy zo štúdií potrebné na prvé zaradenie danej účinnej látky;

f)

hodnotenie všetkých predložených informácií.

2.   Kompletná dokumentácia obsahuje plné znenie jednotlivých testovacích protokolov a správ zo štúdií, ktoré sa týkajú všetkých informácií uvedených v písmenách b) a c) odseku 1.

Článok 5

Kontrola úplnosti dokumentácie

1.   Spravodajský členský štát do 30 dní od prijatia žiadosti pomocou kontrolného zoznamu uvedeného v článku 4 ods. 1 písm. d) overí, či dokumentácia predložená so žiadosťou obsahuje všetky prvky stanovené v článku 4.

2.   Ak jeden prvok alebo viaceré prvky stanovené v článku 4 chýbajú, členský štát informuje žiadateľa a stanoví mu lehotu na ich predloženie; takáto lehota nesmie byť dlhšia ako šesť mesiacov.

3.   Ak žiadateľ ku koncu tejto lehoty uvedenej v odseku 2, nepredložil chýbajúce prvky, spravodajský členský štát informuje žiadateľa, Komisiu a ostatné členské štáty. Ak potom, ako mal žiadateľ príležitosť vyjadriť sa, Komisia stanoví, že žiadateľ nepredložil chýbajúce prvky, prijme rozhodnutie, ktoré stanoví, že daná účinná látka nebude zaradená do prílohy I k smernici 91/414/EHS. Takýmto rozhodnutím sa ukončí hodnotenie danej účinnej látky na základe tohto nariadenia.

4.   Novú žiadosť pre tú istú látku možno predložiť kedykoľvek.

5.   Ak dokumentácia predložená so žiadosťou obsahuje všetky prvky stanovené v článku 3, spravodajský členský štát informuje žiadateľa, Komisiu, ostatné členské štáty a úrad o úplnosti žiadosti.

Článok 6

Uverejňovanie informácii

Pri úplných žiadostiach Komisia zverejní nasledujúce informácie:

a)

názov účinnej látky;

b)

dátum žiadosti;

c)

mená a adresy žiadateľov;

d)

spravodajský členský štát.

Článok 7

Predkladanie informácií tretími stranami

1.   Ktorákoľvek osoba alebo členský štát, ktorý si želá predložiť spravodajskému členskému štátu informácie, ktoré by mohli prispieť k hodnoteniu, obzvlášť také, ktoré sa týkajú potenciálne nebezpečného vplyvu účinnej látky alebo jej rezíduí na zdravie ľudí a zvierat, ako aj na životné prostredie, tak urobí bez toho, aby bol dotknutý článok 7 smernice 91/414/EHS, najneskôr do 90 dní po zverejnení informácie uvedenej v článku 6.

2.   Spravodajský členský štát bez bezodkladne predloží úradu a žiadateľovi všetky doručené informácie.

3.   Žiadateľ môže poslať svoje pripomienky ohľadom predložených informácií spravodajskému členskému štátu a úradu najneskôr do 60 dní po ich prijatí.

Článok 8

Hodnotenie spravodajským členským štátom

1.   Spravodajský členský štát do 12 mesiacov od dátumu podania žiadosti stanoveného v článku 3 ods. 1 pripraví a predloží Komisii správu spolu s kópiou pre úrad (ďalej len „návrh hodnotiacej správy“) a v tejto správe zhodnotí, či pri účinnej látke možno očakávať splnenie požiadaviek článku 5 smernice 91/414/EHS. Zároveň informuje žiadateľa, že bol predložený návrh hodnotiacej správy a požiada ho o okamžité odoslanie aktualizovanej dokumentácie úradu, členským štátom a Komisii.

2.   Spravodajský členský štát sa môže poradiť s úradom.

3.   Ak spravodajský členský štát potrebuje dodatočné informácie, stanoví žiadateľovi lehotu na ich predloženie. V tomto prípade sa dvanásťmesačná lehota predlžuje o dodatočnú lehotu poskytnutú spravodajským členským štátom. Dodatočná lehota nesmie byť dlhšia ako šesť mesiacov a skončí sa v deň, keď spravodajský členský štát obdrží dodatočné informácie. Tento potom informuje Komisiu a úrad. Vo svojom hodnotení spravodajský členský štát zohľadní len informácie predložené v rámci poskytnutej lehoty.

4.   Ak žiadateľ ku koncu tejto lehoty uvedenej v odseku 3, nepredložil chýbajúce prvky, spravodajský členský štát informuje žiadateľa, Komisiu a ostatné členské štáty. Ak potom, ako mal žiadateľ možnosť vyjadriť sa, Komisia stanoví, že žiadateľ nepredložil chýbajúce prvky, ktoré sú potrebné na prijatie rozhodnutia, či látka spĺňa kritériá článku 5 smernice 91/414/EHS, prijme rozhodnutie, ktorým sa stanoví, že daná účinná látka nebude zaradená do prílohy I k uvedenej smernici a ukončí hodnotenie účinnej látky na základe tohto nariadenia.

5.   Novú žiadosť pre tú istú látku možno predložiť kedykoľvek.

Článok 9

Doručenie návrhu hodnotiacej správy a prístup k nemu

Úrad rozosiela návrh hodnotiacej správy, ktorú prijal od spravodajského členského štátu, žiadateľovi, ostatným členským štátom a Komisii po prijatí dokumentácie stanovenej v článku 8 ods. 1.

Návrh sprístupňuje verejnosti po tom, ako poskytol žiadateľovi dva týždne na predloženie žiadosti o zachovaní dôvernosti určitých častí návrhu hodnotiacej správy.

Úrad poskytne lehotu 90 dní na predloženie písomných pripomienok od členských štátov a žiadateľa.

V prípade potreby úrad zorganizuje preskúmanie spôsobom peer review, za účasti odborníkov z členských štátov.

Článok 10

Závery úradu

1.   Úrad prijme záver, či pri účinnej látke možno očakávať splnenie požiadaviek článku 5 smernice 91/414/EHS, do 90 dní od uplynutia lehoty stanovenej v treťom odseku článku 9 tohto nariadenia a oznámi ho žiadateľovi, členským štátom a Komisii.

V prípade potreby sa úrad vo svojich záveroch bude zaoberať možnosťami zmiernenia rizika v súvislosti so zamýšľanými spôsobmi použitia identifikovanými v návrhu hodnotiacej správy.

2.   Tam, kde úrad potrebuje dodatočné informácie, stanoví žiadateľovi, po konzultácii so spravodajským členským štátom, lehotu maximálne 90 dní na ich predloženie úradu a spravodajskému členskému štátu. V tomto prípade sa 90-dňová lehota stanovená v odseku 1 predlžuje o dodatočnú lehotu poskytnutú úradom. Informuje o tom Komisiu a členské štáty. V svojom závere úrad zohľadní len informácie predložené v rámci poskytnutej lehoty.

3.   Spravodajský členský štát vyhodnotí dodatočné informácie a bezodkladne ich predloží úradu najneskôr do 60 dní po prijatí dodatočných informácií.

4.   Komisia a úrad sa dohodnú na harmonograme predkladania záverov, aby tak uľahčili plánovanie práce. Komisia sa dohodne s úradom na forme predložených záverov úradu.

Článok 11

Predloženie návrhu smernice alebo návrhu rozhodnutia

1.   Bez toho, aby bol dotknutý akýkoľvek návrh predložený Komisiou s cieľom zmeniť a doplniť prílohu k smernici Rady 79/117/EHS (7), najneskôr šesť mesiacov po prijatí záveru úradu alebo informácie, že žiadateľ nepredložil chýbajúce prvky k dokumentácii, Komisia predloží výboru návrh revíznej správy, ktorej konečné znenie má byť sfinalizované na jeho schôdzi.

Žiadateľovi sa poskytne možnosť predložiť pripomienky k revíznej správe do dátumu stanoveného Komisiou.

2.   Na základe revíznej správy stanovenej v odseku 1 a vzhľadom na všetky pripomienky predložené žiadateľom do dátumu stanoveného Komisiou podľa odseku 1, bude prijatá smernica alebo rozhodnutie v súlade s postupom uvedeným v článku 19 ods. 2 smernice 91/414/EHS, v ktorých sa stanoví, že:

a)

účinná látka sa zaraďuje do prílohy I k smernici 91/414/EHS a v prípade potreby podlieha podmienkam a obmedzeniam;

b)

účinná látka sa nezaraďuje do prílohy I k uvedenej smernici.

3.   Prijatím rozhodnutia podľa odseku 2 písm. b) sa ukončí hodnotenie danej účinnej látky na základe tohto nariadenia.

Článok 12

Prístup k revíznej správe

Konečná revízna správa sa sprístupní verejnosti k nahliadnutiu s výnimkou tých jej častí, v ktorých sa uvádzajú dôverné informácie obsiahnuté v dokumentácii vymedzené v článku 14 smernice 91/414/EHS.

KAPITOLA III

SKRÁTENÉ KONANIE

Článok 13

Podmienky na uplatňovanie skráteného konania

Tam, kde bola látka z druhej, tretej alebo štvrtej etapy predmetom rozhodnutia o nezaradení v súlade s článkom 6 ods. 1 smernice 91/414/EHS a bol pripravený návrh hodnotiacej správy, ktorákoľvek osoba, ktorá sa na postupe vedúcom k uvedenému rozhodnutiu zúčastnila ako oznamovateľ, alebo ktorákoľvek osoba, ktorá pôvodného oznamovateľa po dohode s ním samotným nahradila na účely tohto nariadenia, môže predložiť žiadosť v súlade so skráteným konaním stanoveným v článkoch 14 až 19 tohto nariadenia. Takáto žiadosť sa musí predložiť do šiestich mesiacov od dátumu zverejnenia rozhodnutia o nezaradení, pokiaľ ide o látky z tretej a štvrtej etapy, alebo do šiestich mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, pokiaľ ide o látky z druhej etapy.

Článok 14

Žiadosť

1.   Žiadosť uvedená v článku 13 sa predkladá členskému štátu, ktorý bol spravodajcom počas postupu hodnotenia, ktorý sa skončil prijatím rozhodnutia o nezaradení, pokiaľ iný členský štát neinformuje Komisiu, že je ochotný vykonať hodnotenie po dohode s pôvodným spravodajským štátom.

2.   Žiadateľ pri predložení žiadosti môže podľa článku 14 smernice 91/414/EHS požiadať, aby určité časti dodatočných údajov uvedených v článku 15 ods. 2 zostali dôverné. Pri každom dokumente alebo každej časti dokumentu objasňuje, prečo sa má považovať za dôverný.

Žiadateľ predkladá informácie, ktoré majú zostať dôverné, samostatne.

Žiadateľ zároveň predkladá žiadosti na ochranu údajov podľa článku 13 smernice 91/414/EHS.

Článok 15

Hmotnoprávne a procesné požiadavky

1.   Uplatňujú sa tieto hmotné požiadavky:

a)

špecifikácia účinnej látky je tá istá ako tá, ktorá bola predmetom rozhodnutia o nezaradení. Môže sa zmeniť len do tej miery, v akej je to vzhľadom na dôvody, ktoré viedli k rozhodnutiu o nezaradení, potrebné na povolenie zaradiť danú látku do prílohy I k smernici 91/414/EHS;

b)

odporúčané spôsoby použitia sú tie isté ako tie, ktoré boli predmetom rozhodnutia o nezaradení. Môžu sa zmeniť len do tej miery, v akej je to vzhľadom na dôvody, ktoré viedli k rozhodnutiu o nezaradení, potrebné na povolenie zaradiť danú látku do prílohy I k smernici 91/414/EHS;

c)

je na žiadateľovi preukázať, že požiadavky článku 5 smernice 91/414/EHS sú splnené.

2.   So žiadosťou predloží žiadateľ nasledovné:

a)

dodatočné údaje potrebné na to, aby bolo možné zaoberať sa špecifickými otázkami, ktoré viedli k prijatiu daného rozhodnutia o nezaradení;

b)

všetky dodatočné údaje, ktoré odrážajú súčasné vedecké a technické poznatky a najmä zmeny vo vedeckých a technických poznatkoch odvtedy, ako boli predložené údaje, ktoré viedli k rozhodnutiu o nezaradení;

c)

v prípade potreby dodatok k pôvodnej dokumentácii;

d)

kontrolný zoznam preukazujúci úplnosť dokumentácie, v ktorom sú označené nové údaje.

Článok 16

Uverejňovanie informácii

V prípade žiadostí, u ktorých bola zistená úplnosť, Komisia zverejní nasledujúce informácie:

a)

názov účinnej látky;

b)

dátum žiadosti;

c)

mená a adresy žiadateľov;

d)

spravodajský členský štát.

Článok 17

Predkladanie informácií tretími stranami

1.   Ktorákoľvek osoba alebo členský štát, ktoré si želajú predložiť spravodajskému členskému štátu informácie, ktoré by mohli prispieť k hodnoteniu, obzvlášť také, ktoré sa týkajú potenciálne nebezpečného vplyvu účinnej látky alebo jej rezíduí na zdravie ľudí a zvierat, ako aj na životné prostredie, tak urobia, bez toho, aby bol dotknutý článok 7 smernice 91/414/EHS, najneskôr do 90 dní po zverejnení informácie uvedenej v článku 16.

2.   Spravodajský členský štát bezodkladne predloží úradu a žiadateľovi všetky prijaté informácie.

3.   Žiadateľ môže poslať svoje pripomienky ohľadom predložených informácií spravodajskému členskému štátu a úradu najneskôr do 60 dní po ich prijatí.

Článok 18

Hodnotenie spravodajským členským štátom

1.   Údaje uvedené v článku 15 ods. 2 vyhodnotí spravodajský členský štát uvedený v článku 14 ods. 1, pokiaľ sa tento členský štát nedohodne s iným členským štátom, že tento druhý členský štát bude spravodajcom. Táto dohoda sa oznamuje žiadateľovi, Komisii, úradu a ostatným členským štátom.

2.   Do šiestich mesiacov po predložení žiadosti spravodajský členský štát odošle úradu a Komisii vyhodnotenie dodatočných údajov v správe, ďalej len „dodatková správa“, ktorá by mala odrážať súčasné vedecké a technické poznatky a, ak to bude potrebné, informácie z pôvodnej dokumentácie zohľadňujúc pri tom dostupné informácie o potenciálne nebezpečných účinkoch predložené treťou stranou a všetky pripomienky prijaté od žiadateľa v súlade s článkom 17 ods. 3. V dodatkovej správe sa zhodnotí, či pri účinnej látke možno očakávať splnenie požiadaviek článku 5 smernice 91/414/EHS. Spravodajský členský štát zároveň informuje žiadateľa, že dodatková správa bola predložená a že aktualizovaná dokumentácia by mala byť okamžite odoslaná úradu, členským štátom a Komisii.

Spravodajský členský štát sa môže poradiť s úradom.

3.   Ak spravodajský členský štát potrebuje dodatočné informácie, ktoré sa netýkajú predkladania nových štúdií, stanoví žiadateľovi lehotu na ich predloženie. V tomto prípade sa šesťmesačná lehota uvedená v odseku 2 predlžuje o dodatočnú lehotu poskytnutú spravodajským členským štátom. Dodatočná lehota nesmie byť dlhšia ako 90 dní a skončí sa v deň, keď spravodajský členský štát obdrží dodatočné informácie. Tento potom informuje Komisiu a úrad. V svojom vyhodnotení spravodajský členský štát zohľadní len informácie predložené v rámci poskytnutej lehoty.

Článok 19

Prístup k dodatkovej správe

1.   Úrad bezodkladne po prijatí dodatkovej správy informuje ostatné členské štáty a žiadateľa, aby im umožnil správu pripomienkovať. Ich pripomienky sa zašlú úradu do 30 dní od doručenia dodatkovej správy. Úrad ich zozbiera a porovná a zašle Komisii.

2.   Úrad na žiadosť sprístupní dodatkovú správu, alebo umožní ktorejkoľvek osobe nahliadnuť do jej obsahu s výnimkou tých častí, ktoré boli prijaté ako dôverné v súlade s článkom 14 smernice 91/414/EHS.

Článok 20

Hodnotenie

1.   Komisia vyhodnotí dodatkovú správu a tam, kde je to relevantné, návrh hodnotiacej správy uvedenej v článku 13, a odporúčanie vypracované spravodajským členským štátom a pripomienky prijaté do 30 dní od doručenia zozbieraných a porovnaných pripomienok od úradu.

Komisia sa môže poradiť s úradom. V prípade potreby môže byť súčasťou takejto konzultácie žiadosť o preskúmanie spôsobom peer review za účasti odborníkov z členských štátov.

2.   V prípadoch, v ktorých sa Komisia radí s úradom ohľadom látok z druhej etapy, doručí úrad svoj záver najneskôr do 90 dní od prijatia žiadosti Komisie. Úrad vydá svoju záverečnú správu najneskôr šesť mesiacov od prijatia žiadosti pre látky z tretej a štvrtej etapy.

Ak v prípade látok z tretej a štvrtej etapy, úrad potrebuje dodatočné informácie, ktoré sa netýkajú predkladania nových štúdií, stanoví žiadateľovi na ich dodanie úradu a spravodajskému členskému štátu žiadateľovi lehotu v dĺžke maximálne 90 dní. V tomto prípade sa šesťmesačná lehota uvedená predchádzajúcom pododseku predlžuje o dodatočnú lehotu poskytnutú úradom.

Spravodajský členský štát vyhodnotí dodatočné informácie a bezodkladne ich predloží úradu najneskôr do 60 dní po doručení dodatočných informácií.

3.   Komisia a úrad sa dohodnú na harmonograme predkladania záverov, aby tak uľahčili plánovanie práce. Komisia sa dohodne s úradom na forme predkladaných záverov úradu.

Článok 21

Predloženie návrhu smernice alebo návrhu rozhodnutia

1.   Bez toho, aby bol dotknutý akýkoľvek návrh predložený Komisiou s cieľom zmeniť a doplniť prílohu k smernici 79/117/EHS, najneskôr šesť mesiacov po doručení informácie uvedenej v článku 20 ods. 1 prvom pododseku alebo záveru úradu alebo informácie, že žiadateľ nepredložil chýbajúce prvky k dokumentácii, predloží Komisia výboru návrh revíznej správy, ktorá má byť sfinalizovaná na jeho schôdzi.

Žiadateľovi sa poskytne možnosť predložiť pripomienky k revíznej správe do dátumu stanoveného Komisiou.

2.   Na základe revíznej správy stanovenej v odseku 1 a vzhľadom na všetky pripomienky predložené žiadateľom do dátumu stanoveného Komisiou podľa odseku 1, bude prijatá smernica alebo rozhodnutie v súlade s postupom uvedeným v článku 19 ods. 2 smernice 91/414/EHS, v ktorých sa stanoví, že:

a)

účinná látka sa zaraďuje do prílohy I k smernici 91/414/EHS a v prípade potreby podlieha podmienkam a obmedzeniam;

b)

účinná látka sa nezaraďuje do prílohy I k uvedenej smernici.

Článok 22

Prístup k revíznej správe

Konečná revízna správa sa sprístupní verejnosti k nahliadnutiu s výnimkou tých jej častí, v ktorých sa uvádzajú dôverné informácie obsiahnuté v dokumentácii vymedzené v článku 14 smernice 91/414/EHS.

KAPITOLA IV

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 23

Poplatky

1.   Členské štáty stanovia režim, ktorý zaväzuje oznamovateľov, aby uhradili poplatok alebo platbu za administratívne spracovanie a hodnotenie dodatočných údajov alebo súvisiacej dokumentácie.

2.   Členské štáty stanovia špeciálny poplatok alebo platbu za hodnotenie.

3.   Na tento účel členské štáty:

a)

požadujú uhradenie poplatku alebo platby, ktoré v čo najväčšej možnej miere odzrkadlia ich náklady na vykonávanie všetkých možných postupov spojených s hodnotením pri každom predložení dodatočných údajov alebo dokumentácie;

b)

zabezpečia, aby bola výška poplatku alebo platby stanovená transparentným spôsobom, ktorý bude zodpovedať skutočným nákladom na preskúmanie dodatočných údajov alebo dokumentácie a administratívne postupy s nimi spojené; členský štát však môže na účel výpočtu celkového poplatku stanoviť rad pevných poplatkov vychádzajúcich z priemerných nákladov;

c)

zabezpečia, aby boli poplatok alebo platba v každom členskom štáte prijaté podľa stanovených pokynov orgánu a aby bol príjem z poplatkov použitý výhradne na náklady skutočne vynaložené spravodajským členským štátom na hodnotenie dodatočných údajov alebo dokumentácie, pre ktoré je daný členský štát spravodajcom, a administratívne postupy s nimi spojené alebo na financovanie všeobecných opatrení na plnenie jeho povinností ako členského štátu, ktoré vyplývajú z tohto nariadenia.

Článok 24

Iné platby, odvody alebo poplatky

Článok 23 sa uplatňuje bez toho, aby tým bolo dotknuté právo členských štátov zachovať alebo zaviesť v súlade so Zmluvou o ES platby, odvody alebo poplatky iné ako poplatky stanovené v uvedenom článku, týkajúce sa povolenia, uvádzania na trh, použitia a kontroly účinných látok a prípravkov na ochranu rastlín.

Článok 25

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. januára 2008

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2007/50/ES (Ú. v. EÚ L 202, 3.8.2007, s. 15).

(2)  Ú. v. EÚ L 192, 31.7.2003, s. 40.

(3)  Ú. v. ES L 366, 15.12.1992, s. 10. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2266/2000 (Ú. v. ES L 259, 13.7.2000, s. 27).

(4)  Ú. v. ES L 55, 29.2.2000, s. 25. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1044/2003 (Ú. v. EÚ L 151, 19.6.2003, s. 32).

(5)  Ú. v. ES L 224, 21.8.2002, s. 23. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1095/2007 (Ú. v. EÚ L 246, 21.9.2007, s. 19).

(6)  Ú. v. ES L 379, 24.12.2004, s. 13. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1095/2007.

(7)  Ú. v. ES L 33, 8.2.1979, s. 36.


18.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 15/13


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 34/2008

zo 17. januára 2008,

ktoré určuje reprezentatívne ceny v sektore hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1484/95

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2771/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii trhu s vajcami (1), najmä na jeho článok 5 ods. 4,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2777/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii trhu s hydinovým mäsom (2), najmä na jeho článok 5 ods. 4,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2783/75 z 29. októbra 1975 o spoločnom výmennom režime vaječného albumínu a mliečneho albumínu (3), najmä na jeho článok 3 ods. 4,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1484/95 (4), určilo pravidlá uplatňovania režimu, ktorý sa týka uplatňovania dodatočných dovozných ciel, a určilo reprezentatívne ceny v sektore hydinového mäsa a vajec, ako aj vaječného albumínu.

(2)

Z pravidelnej kontroly údajov, na ktorých spočíva určovanie reprezentatívnych cien produktov v sektore hydinového mäsa a vajec, ako aj vaječného albumínu, vyplýva, že reprezentatívne ceny pre dovoz niektorých produktov sa majú zmeniť a doplniť s ohľadom na kolísanie cien podľa krajiny pôvodu. Reprezentatívne ceny sa následne majú zverejniť.

(3)

Túto zmenu je potrebné uplatniť v čo najkratšom čase, s ohľadom na situáciu na trhu.

(4)

Riadiaci výbor pre hydinové mäso a vajcia nedoručil stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 1484/95 sa nahrádza prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. januára 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 49. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 679/2006 (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2006, s. 1). Nariadenie (EHS) č. 2771/75 sa nahrádza nariadením (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1) s účinnosťou od 1. júla 2008.

(2)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 77. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 679/2006 (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2006, s. 1).

(3)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 104. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 2916/95 (Ú. v. ES L 305, 19.12.1995, s. 49).

(4)  Ú. v. ES L 145, 29.6.1995, s. 47. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1468/2007 (Ú. v. EÚ L 329, 14.12.2007, s. 3).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie zo 17. januára 2008, ktorým sa určujú reprezentatívne ceny v sektore hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1484/95

„PRÍLOHA I

Kód KN

Označenie tovaru

Reprezentatívna cena

(EUR/100 kg)

Zábezpeka podľa článku 3 ods. 3

(EUR/100 kg)

Pôvod (1)

0207 12 10

Kurčatá zbavené peria a vypitvané, bez hlavy a paprčiek a bez krku, srdca, pečene a puchora, známe ako 70 % kurčatá, zmrazené

103,9

0

01

112,4

0

02

0207 12 90

Kurčatá zbavené peria a vypitvané, bez hlavy a paprčiek a bez krku, srdca, pečene a puchora, známe ako 65 % kurčatá, zmrazené

110,0

2

01

102,3

5

02

131,6

0

03

0207 14 10

Vykostené kohútie alebo slepačie kusy, zmrazené

228,3

22

01

260,3

12

02

326,6

0

03

0207 14 50

Kuracie prsia, zmrazené

322,0

0

01

283,9

0

02

0207 14 60

Kuracie stehná, zmrazené

110,8

10

01

0207 14 70

Ostatné rezy z kurčiat, mrazené

211,9

22

01

0207 25 10

Moriaky a morky ošklbané a vypitvané, vcelku, bez hlavy a nôžok, ale s krkom, srdcom, pečeňou a hrvoľom, označované ako ‚morky 80 %’, zmrazené

151,3

3

01

0207 27 10

Vykostené morčacie kusy, zmrazené

343,5

0

01

363,9

0

03

0408 11 80

Vaječné žítky, sušené

318,9

0

02

0408 91 80

Vajcia bez škrupín, sušené

374,2

0

02

1602 32 11

Nevarené kohútie alebo slepačie prípravky

218,2

21

01

376,2

0

04

3502 11 90

Vaječný albumín, sušený

475,4

0

02


(1)  Pôvod dovozu:

01

Brazília

02

Argentína

03

Čile

04

Thajsko.“


18.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 15/15


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 35/2008

zo 17. januára 2008,

ktorým sa neposkytuje žiadna náhrada na maslo v rámci stáleho verejného výberového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 581/2004

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1), a najmä na tretí pododsek článku 31 ods. 3,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 581/2004 z 26. marca 2004 o vypísaní stáleho verejného výberového konania na vývoznú náhradu na určité druhy masla (2) ustanovuje stále verejné výberové konanie.

(2)

Podľa článku 5 nariadenia Komisie (ES) č. 580/2004 z 26. marca 2004 o stanovení postupu verejného výberového konania týkajúceho sa vývoznej náhrady na určité druhy mliečnych výrobkov (3) a po preskúmaní ponúk verejného výberového konania predložených na základe vyhlásenia verejného výberového konania je náležité neposkytnúť žiadnu vývoznú náhradu na dobu trvania verejného výberového konania, ktoré sa končí 15. januára 2008.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre stále verejné výberové konanie vypísané nariadením (ES) č. 581/2004 na dobu trvania verejného výberového konania, ktoré sa končí 15. januára 2008, sa neposkytuje žiadna náhrada na výrobky a miesta určenia uvedené v článku 1 ods. 1 tohto nariadenia.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 18. januára 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. januára 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1152/2007 (Ú. v. EÚ L 258, 4.10.2007, s. 3). Nariadenie (EHS) č. 1255/1999 sa nahrádza nariadením (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1) s účinnosťou od 1. júla 2008.

(2)  Ú. v. EÚ L 90, 27.3.2004, s. 64. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1543/2007 (Ú. v. EÚ L 337, 21.12.2007, s. 62).

(3)  Ú. v. EÚ L 90, 27.3.2004, s. 58. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 128/2007 (Ú. v. EÚ L 41, 13.2.2007, s. 6).


18.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 15/16


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 36/2008

zo 17. januára 2008,

ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za hovädzie a teľacie mäso

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1254/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom (1), a najmä na tretí pododsek jeho článku 33 ods. 3,

keďže:

(1)

Článkom 33 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1254/1999 sa ustanovuje, že rozdiel medzi cenami na svetovom trhu pre výrobky uvedené v článku 1 ods. 1 uvedeného nariadenia a cenami týchto výrobkov v rámci Spoločenstva môže byť pokrytý vývoznými náhradami.

(2)

Vzhľadom na súčasnú situáciu na trhu s hovädzím a teľacím mäsom by sa preto mali stanoviť vývozné náhrady v súlade s pravidlami a kritériami ustanovenými v článku 33 nariadenia (ES) č. 1254/1999.

(3)

V druhom pododseku článku 33 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1254/1999 sa ustanovuje, že situácia na svetovom trhu alebo špecifické požiadavky na určitých trhoch si môžu vynútiť zmenu náhrady vzhľadom na miesto určenia.

(4)

Náhrady by sa mali poskytovať len na výrobky, ktoré majú povolenie voľného pohybu v Spoločenstve a na ktorých je uvedená zdravotná značka ustanovená v článku 5 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (2). Tieto výrobky by mali byť tiež v súlade s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (3) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu (4).

(5)

Podľa tretieho pododseku článku 6 ods. 2 nariadenia Komisie (EHS) č. 1964/82 z 20. júla 1982, ustanovujúceho podmienky poskytovania osobitných vývozných náhrad na určité kusy vykosteného mäsa hovädzieho dobytka (5), sa osobitné náhrady znižujú, ak množstvo vykosteného mäsa určeného na vývoz predstavuje menej ako 95 %, ale nie menej ako 85 % celkovej hmotnosti kusov získaných vykostením.

(6)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1218/2007 (6) by sa preto malo zrušiť a nahradiť novým nariadením.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre hovädzie a teľacie mäso,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Vývozné náhrady ustanovené v článku 33 nariadenia (ES) č. 1254/1999 sa poskytujú na výrobky a na množstvá stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu s výhradou podmienok ustanovených v odseku 2 tohto článku.

2.   Produkty oprávnené na náhradu podľa odseku 1 musia spĺňať príslušné požiadavky nariadení (ES) č. 852/2004 a (ES) č. 853/2004, predovšetkým prípravu v schválenom zariadení a zhodu s požiadavkami na zdravotné označovanie, uvedenými v kapitole III oddiele I prílohy I k nariadeniu (ES) č. 854/2004.

Článok 2

V prípade uvedenom v treťom pododseku článku 6 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 1964/82 sa výška náhrady za produkty patriace pod kód produktu 0201 30 00 9100 znižuje o 7 EUR/100 kg.

Článok 3

Nariadenie (ES) č. 1218/2007 sa zrušuje.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 18. januára 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. januára 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 21. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2). Nariadenie (EHS) č. 1254/1999 sa nahrádza nariadením (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1) s účinnosťou od 1. júla 2008.

(2)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1243/2007 (Ú. v. EÚ L 281, 25.10.2007, s. 8).

(3)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 206. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).

(5)  Ú. v. ES L 212, 21.7.1982, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1713/2006 (Ú. v. ES L 321, 21.11.2006, s. 11).

(6)  Ú. v. EÚ L 275, 19.10.2007, s. 19.


PRÍLOHA

Vývozné náhrady za hovädzie mäso uplatniteľné od 18. januára 2008

Kód produktov

Miesto určenia

Merná jednotka

Výška náhrad (7)

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg živej hmotnosti

25,9

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg živej hmotnosti

25,9

0201 10 00 9110 (1)

B02

EUR/100 kg čistej hmotnosti

36,6

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

21,5

0201 10 00 9130 (1)

B02

EUR/100 kg čistej hmotnosti

48,8

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

28,7

0201 20 20 9110 (1)

B02

EUR/100 kg čistej hmotnosti

48,8

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

28,7

0201 20 30 9110 (1)

B02

EUR/100 kg čistej hmotnosti

36,6

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

21,5

0201 20 50 9110 (1)

B02

EUR/100 kg čistej hmotnosti

61,0

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

35,9

0201 20 50 9130 (1)

B02

EUR/100 kg čistej hmotnosti

36,6

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

21,5

0201 30 00 9050

US (3)

EUR/100 kg čistej hmotnosti

6,5

CA (4)

EUR/100 kg čistej hmotnosti

6,5

0201 30 00 9060 (6)

B02

EUR/100 kg čistej hmotnosti

22,6

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

7,5

0201 30 00 9100 (2)  (6)

B04

EUR/100 kg čistej hmotnosti

84,7

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

49,8

EG

EUR/100 kg čistej hmotnosti

103,4

0201 30 00 9120 (2)  (6)

B04

EUR/100 kg čistej hmotnosti

50,8

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

29,9

EG

EUR/100 kg čistej hmotnosti

62,0

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg čistej hmotnosti

16,3

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

5,4

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg čistej hmotnosti

16,3

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

5,4

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg čistej hmotnosti

16,3

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

5,4

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg čistej hmotnosti

16,3

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

5,4

0202 30 90 9100

US (3)

EUR/100 kg čistej hmotnosti

6,5

CA (4)

EUR/100 kg čistej hmotnosti

6,5

0202 30 90 9200 (6)

B02

EUR/100 kg čistej hmotnosti

22,6

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

7,5

1602 50 31 9125 (5)

B00

EUR/100 kg čistej hmotnosti

23,3

1602 50 31 9325 (5)

B00

EUR/100 kg čistej hmotnosti

20,7

1602 50 95 9125 (5)

B00

EUR/100 kg čistej hmotnosti

23,3

1602 50 95 9325 (5)

B00

EUR/100 kg čistej hmotnosti

20,7

Poznámka: Kódy produktov, ako aj kódy miest určenia série A sa definujú v nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

Kódy miesta určenia sú definované v nariadení Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19).

Ostatné miesta určenia sú definované takto:

B00

:

všetky miesta určenia (tretie krajiny, iné územia, zásobovanie a miesta určenia, v súvislosti s ktorými sa vývoz považuje za vývoz von zo Spoločenstva).

B02

:

B04 a miesto určenia EG.

B03

:

Albánsko, Chorvátsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Kosovo, Čierna Hora, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, zásobovanie a palivové zásoby [miesta určenia uvedené v článkoch 36 a 45 a v prípade potreby v článku 44 nariadenia Komisie (ES) č. 800/1999 (Ú. v. ES L 102, 17.4.1999, s. 11)].

B04

:

Turecko, Ukrajina, Bielorusko, Moldavsko, Rusko, Gruzínsko, Arménsko, Azerbajdžan, Kazachstan, Turkménsko, Uzbekistan, Tadžikistan, Kirgizsko, Maroko, Alžírsko, Tunisko, Líbya, Libanon, Sýria, Irak, Irán, Izrael, Predjordánsko/pásmo Gazy, Jordánsko, Saudská Arábia, Kuvajt, Bahrajn, Katar, Spojené arabské emiráty, Omán, Jemen, Pakistan, Srí Lanka, Mjanmarsko (Barma), Thajsko, Vietnam, Indonézia, Filipíny, Čína, Severná Kórea, Hongkong, Sudán, Mauritánia, Mali, Burkina Faso, Niger, Čad, Kapverdy, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Libéria, Pobrežie Slonoviny, Ghana, Togo, Benin, Nigéria, Kamerun, Stredoafrická republika, Rovníková Guinea, Sv. Tomáš a Princov ostrov, Gabon, Kongo, Konžská demokratická republika, Rwanda, Burundi, Svätá Helena a závislé územia, Angola, Etiópia, Eritrea, Džibutsko, Somálsko, Uganda, Tanzánia, Seychely a závislé územia, britské teritóriá v Indickom oceáne, Mozambik, Maurícius, Komory, Mayotte, Zambia, Malawi, Juhoafrická republika, Lesotho.


(1)  Zápis do tejto podpoložky podlieha predloženiu potvrdenia uvedeného v prílohe k nariadeniu Komisie (ES) č. 433/2007 (Ú. v. EÚ L 104, 21.4.2007, s. 3).

(2)  Náhrada sa udeľuje vzhľadom na dodržanie podmienok stanovených v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (ES) č. 1359/2007 (Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2007, s. 21), a ak je to uplatniteľné, v nariadení Komisie (ES) č. 1741/2006 (Ú. v. EÚ L 329, 25.11.2006, s. 7).

(3)  Uskutočnené za podmienok v zmysle nariadenia Komisie (ES) č. 1643/2006 (Ú. v. EÚ L 308, 8.11.2006, s. 7).

(4)  Uskutočnené za podmienok v zmysle nariadenia Komisie (ES) č. 2051/96 (Ú. v. ES L 274, 26.10.1996, s. 18).

(5)  Udelenie náhrady podlieha dodržaniu podmienok ustanovených nariadením Komisie (ES) č. 1731/2006 (Ú. v. EÚ L 325, 24.11.2006, s. 12).

(6)  Obsah chudého hovädzieho mäsa s výnimkou tuku sa stanovuje podľa analytického postupu uvedeného v prílohe k nariadeniu Komisie (EHS) č. 2429/86 (Ú. v. ES L 210, 1.8.1986, s. 39).

Výraz „priemerný obsah“ sa vzťahuje na množstvo vzorky definovanej v článku 2 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 765/2002 (Ú. v. ES L 117, 4.5.2002, s. 6). Vzorka sa odoberá z časti príslušnej série, ktorá predstavuje najvyššie riziko.

(7)  Podľa článku 33 ods. 10 nariadenia (ES) č. 1254/1999 v znení zmien a doplnkov sa žiadna náhrada neudeľuje v prípade vývozu výrobkov dovezených z tretích krajín a znovu vyvezených do tretích krajín.

Poznámka: Kódy produktov, ako aj kódy miest určenia série A sa definujú v nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

Kódy miesta určenia sú definované v nariadení Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19).

Ostatné miesta určenia sú definované takto:

B00

:

všetky miesta určenia (tretie krajiny, iné územia, zásobovanie a miesta určenia, v súvislosti s ktorými sa vývoz považuje za vývoz von zo Spoločenstva).

B02

:

B04 a miesto určenia EG.

B03

:

Albánsko, Chorvátsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Kosovo, Čierna Hora, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, zásobovanie a palivové zásoby [miesta určenia uvedené v článkoch 36 a 45 a v prípade potreby v článku 44 nariadenia Komisie (ES) č. 800/1999 (Ú. v. ES L 102, 17.4.1999, s. 11)].

B04

:

Turecko, Ukrajina, Bielorusko, Moldavsko, Rusko, Gruzínsko, Arménsko, Azerbajdžan, Kazachstan, Turkménsko, Uzbekistan, Tadžikistan, Kirgizsko, Maroko, Alžírsko, Tunisko, Líbya, Libanon, Sýria, Irak, Irán, Izrael, Predjordánsko/pásmo Gazy, Jordánsko, Saudská Arábia, Kuvajt, Bahrajn, Katar, Spojené arabské emiráty, Omán, Jemen, Pakistan, Srí Lanka, Mjanmarsko (Barma), Thajsko, Vietnam, Indonézia, Filipíny, Čína, Severná Kórea, Hongkong, Sudán, Mauritánia, Mali, Burkina Faso, Niger, Čad, Kapverdy, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Libéria, Pobrežie Slonoviny, Ghana, Togo, Benin, Nigéria, Kamerun, Stredoafrická republika, Rovníková Guinea, Sv. Tomáš a Princov ostrov, Gabon, Kongo, Konžská demokratická republika, Rwanda, Burundi, Svätá Helena a závislé územia, Angola, Etiópia, Eritrea, Džibutsko, Somálsko, Uganda, Tanzánia, Seychely a závislé územia, britské teritóriá v Indickom oceáne, Mozambik, Maurícius, Komory, Mayotte, Zambia, Malawi, Juhoafrická republika, Lesotho.


18.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 15/20


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 37/2008

zo 17. januára 2008,

ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1109/2007 na hospodársky rok 2007/2008

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 318/2006 z 20. februára 2006 o spoločnej organizácii trhu v sektore cukru (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 951/2006 z 30. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 318/2006, pokiaľ ide o obchodovanie s tretími krajinami v sektore cukru (2), a najmä na jeho článok 36,

keďže:

(1)

Výšky reprezentatívnych cien a dodatočných ciel uplatniteľných na dovoz bieleho cukru, surového cukru a niektorých sirupov na hospodársky rok 2007/2008 boli stanovené v nariadení Komisie (ES) č. 1109/2007 (3). Tieto ceny a clá sa naposledy zmenili a doplnili nariadením Komisie (ES) č. 1509/2007 (4).

(2)

Údaje, ktoré má Komisia v súčasnosti k dispozícii, vedú k zmene uvedených cien a ciel v súlade s pravidlami uvedenými v nariadení (ES) č. 951/2006,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Reprezentatívne ceny a dodatočné clá uplatniteľné na dovoz produktov uvedených v článku 36 nariadenia (ES) č. 951/2006, stanovené nariadením (ES) č. 1109/2007 na hospodársky rok 2007/2008, sa menia a dopĺňajú a sú uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 18. januára 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. januára 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1260/2007 (Ú. v. EÚ L 283, 27.10.2007, s. 1). Nariadenie (ES) č. 318/2006 sa nahrádza nariadením (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1) s účinnosťou od 1. októbra 2008.

(2)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2031/2006 (Ú. v. EÚ L 414, 30.12.2006, s. 43).

(3)  Ú. v. EÚ L 253, 28.9.2007, s. 5.

(4)  Ú. v. EÚ L 333, 19.12.2007, s. 70.


PRÍLOHA

Zmenené a doplnené výšky reprezentatívnych cien a dodatočných dovozných ciel na biely cukor, surový cukor a produkty patriace pod kód KN 1702 90 95 uplatniteľné od 18. januára 2008

(EUR)

Kód KN

Výška reprezentatívnej ceny na 100 kg netto na daný produkt

Výška dodatočného cla na 100 kg netto na daný produkt

1701 11 10 (1)

21,15

5,73

1701 11 90 (1)

21,15

11,14

1701 12 10 (1)

21,15

5,54

1701 12 90 (1)

21,15

10,62

1701 91 00 (2)

22,77

14,47

1701 99 10 (2)

22,77

9,33

1701 99 90 (2)

22,77

9,33

1702 90 95 (3)

0,23

0,41


(1)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v prílohe I bode III nariadenia Rady (ES) č. 318/2006 (Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 1).

(2)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v prílohe I bode II nariadenia (ES) č. 318/2006.

(3)  Stanovené na 1 % obsahu sacharózy.


18.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 15/22


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 38/2008

zo 17. januára 2008

o vydávaní dovozných povolení na ryžu v rámci colných kvót otvorených na čiastkové obdobie mesiaca januára 2008 nariadením (ES) č. 1529/2007

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1785/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s ryžou (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (2), a najmä na jeho článok 7 ods. 2,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1529/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa otvára a ustanovuje správa kvót na dovoz ryže s pôvodom v štátoch, ktoré sú súčast’ou oblasti CARIFORUM, a zámorských krajinách a územiach (ZKÚ) (3), a najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 1529/2007 sa otvorila na rok 2008 ročná dovozná colná kvóta na 187 000 ton ryže, vyjadrené v ekvivalente lúpanej ryže, s pôvodom v štátoch, ktoré sú súčast’ou regiónu CARIFORUM (poradové číslo 09.4219), dovozná colná kvóta na 25 000 ton ryže, vyjadrené v ekvivalente lúpanej ryže, s pôvodom v Holandských Antílách a Arube (poradové číslo 09.4189) a dovozná colná kvóta na 10 000 ton ryže, vyjadrené v ekvivalente lúpanej ryže, s pôvodom v najmenej rozvinutých ZKÚ (poradové číslo 09.4190).

(2)

Pre tieto kvóty ustanovené v článku 1 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 1529/2007 je prvým čiastkovým obdobím mesiac január.

(3)

Z oznámenia podľa článku 6 písm. a) nariadenia (ES) č. 1529/2007 vyplýva, že žiadosti podané podľa prvého pododseku článku 2 ods. 1 uvedeného nariadenia počas prvých siedmich dní mesiaca januára 2008 sa pre kvótu s poradovým číslom 09.4219 vzťahujú na také množstvo vyjadrené v ekvivalente lúpanej ryže, ktoré prekračuje dostupné množstvo. Malo by sa teda určiť, do akej miery sa môžu dovozné povolenia vydávať stanovením koeficientu pridelenia, ktorý sa má vzťahovať na požadované množstvá v rámci príslušnej kvóty.

(4)

Z vyššie uvedeného oznámenia okrem iného vyplýva, že žiadosti podané podľa článku 2 ods. 1 nariadenia (ES) č 1529/2007 počas prvých siedmich dní mesiaca januára 2008 sa pre kvótu s poradovým číslom 09.4187 – 09.4190 vzťahujú na také množstvo vyjadrené v ekvivalente lúpanej ryže, ktoré je menšie ako dostupné množstvo.

(5)

Zároveň je potrebné určit’ množstvá dostupné na nasledujúce čiastkové kvótové obdobie v súlade s článkom 4 ods. 1 nariadenia (ES) č 1529/2007,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Žiadostiam o dovozné povolenia na ryžu patriacu pod kvótu s poradovým číslom 09.4219 uvedenú v nariadení (ES) č. 1529/2007 podaným počas prvých siedmich dní mesiaca januára 2008 sa vyhovie vydaním povolení na požadované množstvá upravené koeficientmi pridelenia stanovenými v prílohe k tomuto nariadeniu.

2.   Dostupné množstvá v rámci kvóty s poradovým číslom 09.4219, 09.4189 a 09.4190 uvedenej v nariadení (ES) č. 1529/2007 na nasledujúce čiastkové kvótové obdobie sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. januára 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 96. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 797/2006 (Ú. v. EÚ L 144, 31.5.2006, s. 1). Nariadenie (ES) č. 1785/2003 sa nahrádza nariadením (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1) s účinnost’ou od 1. septembra 2008.

(2)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 289/2007 (Ú. v. EÚ L 78, 17.3.2007, s. 17).

(3)  Ú. v. EÚ L 348, 31.12.2007, s. 155.


PRÍLOHA

Množstvá, ktoré sa majú prideliť v rámci čiastkového obdobia mesiaca januára 2008 a množstvá dostupné na nasledujúce čiastkové obdobie s uplatnením nariadenia (ES) č. 1529/2007

Pôvod/Výrobok

Poradové číslo

Koeficient pridelenia na čiastkové obdobie január 2008

Celkové dostupné množstvá na čiastkové obdobie máj 2008

(v kg)

Štáty. ltpré sú síčcasťou regiónu CARIFORUM [článok 1 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1529/2007]

09.4219

80,286290 %

62 334 003

číselné znaky KN 1006 s výnimkou číselného znaku KN 1006 10 10

 

 

 

ZKÚ [článok 1 ods. 2 písm. a) a b) nariadenia (ES) č. 1529/2007]

 

 

 

číselný znak KN 1006

 

 

 

a)

Holandské Antily a Aruba:

09.4189

 (2)

15 942 363

b)

najmenej rozvinuté ZKÚ:

09.4190

 (1)

6 667 000


(1)  Pre toto čiastkové obdobie sa koeficient pridelenia neuplatňuje: Komisii nebola postúpená žiadna žiadosť o povolenie.

(2)  Žiadosti sa vzťahujú na množstvá, ktoré sú menšie alebo rovnaké ako dostupné množstvá: všetky žiadosti sú teda prijateľné.


18.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 15/25


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 39/2008

zo 17. januára 2008,

ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na určité mliečne výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1255/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (1) a najmä na jeho článok 31 ods. 3,

keďže:

(1)

Článok 31 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1255/1999 stanovuje, že rozdiely medzi cenami v medzinárodnom obchode pre výrobky uvedené v článku 1 písm. a), b), c), d), e) a g) uvedeného nariadenia a cenami v rámci Spoločenstva môžu byť pokryté vývoznou náhradou.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1043/2005 z 30. júna 2005, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 3448/93, pokiaľ ide o systém udeľovania vývozných náhrad pre určité poľnohospodárske výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve a kritéria pre stanovenie čiastky týchto náhrad (2), určuje výrobky, na ktoré by mala byť stanovená sadzba náhrady uplatňovaná v prípade vývozu týchto výrobkov vo forme tovarov uvedených v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1255/1999.

(3)

V súlade s článkom 14 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1043/2005, sadzba náhrady na 100 kg každého príslušného základného výrobku by sa mala stanoviť každý mesiac.

(4)

V prípade určitých mliečnych výrobkov vyvážaných vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve však existuje nebezpečenstvo, že ak sa predbežne stanovia vysoké sadzby náhrad, záväzky prijaté v súvislosti s týmito náhradami môžu byť ohrozené. S cieľom zabrániť takejto hrozbe je preto nevyhnutné prijať vhodné preventívne opatrenia, avšak bez toho, aby sa zabránilo uzatváraniu dlhodobých zmlúv. Stanovenie osobitnej sadzby náhrady na predbežné stanovenie náhrad s ohľadom na tieto výrobky by malo umožniť splnenie týchto dvoch cieľov.

(5)

Článok 15 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1043/2005 stanovuje, že pri stanovení sadzby náhrady sa berú do úvahy, ak je to vhodné, výrobné náhrady, pomoc alebo iné opatrenia s rovnocenným účinkom uplatniteľné vo všetkých členských štátoch v súlade s nariadením o spoločnej organizácii trhu s príslušným výrobkom, u základných výrobkov uvedených v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1043/2005 alebo asimilovaných výrobkov.

(6)

Článok 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1255/1999 stanovuje poskytnutie pomoci na odstredené mlieko vyrobené v Spoločenstve a spracované na kazeín v prípade, že takéto mlieko a kazeín z neho vyrobený spĺňajú určité podmienky.

(7)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1898/2005 z 9. novembra 2005, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o opatrenia na predaj smotany, masla a koncentrovaného masla na trhu Spoločenstva (3), stanovuje, že maslo a smotana za znížené ceny by mali byť dostupné podnikom, ktoré vyrábajú určitý tovar.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre mlieko a mliečne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Sadzby náhrad uplatniteľné na základné výrobky uvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1043/2005 a v článku 1 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1255/1999 vyvážané vo forme tovarov uvedených v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1255/1999 sa stanovujú tak, ako je uvedené v prílohe tohto nariadenia.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 18. januára 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. januára 2008

Za Komisiu

Heinz ZOUREK

generálny riaditeľ pre podnikanie a priemysel


(1)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 48. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 1152/2007 (Ú. v. EÚ L 258, 4.10.2007, s. 3).

(2)  Ú. v. EÚ L 172, 5.7.2005, s. 24. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1496/2007 (Ú. v. EÚ L 333, 19.12.2007, s. 3).

(3)  Ú. v. EÚ L 308, 25.11.2005, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1546/2007 (Ú. v. EÚ L 337, 21.12.2007, s. 68).


PRÍLOHA

Sadzby náhrad uplatniteľné od 18. januára 2008 na určité mliečne výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve (1)

(EUR/100 kg)

Kód KN

Opis

Sadzba náhrady

V prípade stanovenia náhrad v predstihu

Iné

ex 0402 10 19

Mlieko v prášku, zrnách alebo v inej pevnej forme, neobsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá, s obsahom tuku nepresahujúcim 1,5 % hmotnosti (PG 2):

 

 

a)

Na vývoz tovarov patriacich pod kód KN 3501

b)

Na vývoz iných tovarov

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Mlieko v prášku, zrnách alebo v inej pevnej forme, neobsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá, s obsahom tuku 26 % hmotnosti (PG 3):

 

 

a)

V prípade, ak sú vyvážané tovary obsahujúce vo forme výrobkov asimilovaných na PG 3 maslo za znížené ceny a smotanu získané podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005

0,00

0,00

b)

Na vývoz iných tovarov

0,00

0,00

ex 0405 10

Maslo s obsahom tuku 82 % hmotnosti (PG 6):

 

 

a)

V prípade, ak sú vyvážané tovary obsahujúce maslo za znížené ceny a smotanu, ktoré boli vyrobené v súlade s podmienkami stanovenými v nariadení (ES) č. 1898/2005

0,00

0,00

b)

Na vývoz tovarov patriacich pod kód KN 2106 90 98 s hmotnostným obsahom mliečneho tuku 40 % alebo viac

0,00

0,00

c)

Na vývoz iných tovarov

0,00

0,00


(1)  Sadzby stanovené v tejto prílohe nie sú uplatniteľné na vývoz:

a)

do tretích krajín: Andorra, Svätá stolica (Vatikánsky mestský štát), Lichtenštajnsko, Spojené štáty americké a na tovar uvedený v tabuľkách I a II protokolu 2 k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972 vyvážaný do Švajčiarskej konfederácie;

b)

na územia členských štátov EÚ, ktoré netvoria súčasť colného územia Spoločenstva: Ceuta, Melilla, samosprávne obce Livigno a Campione d'Italia, Helgoland, Grónsko, Faerské ostrovy a oblasti Cyperskej republiky, nad ktorými vláda Cyperskej republiky nevykonáva účinnú správu;

c)

na európske územia, za ktorých zahraničné vzťahy je zodpovedný niektorý z členských štátov a ktoré netvoria súčasť colného územia Spoločenstva: Gibraltár.


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Komisia

18.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 15/28


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 26. novembra 2007,

ktorým sa pre vinársky rok 2007/2008 povoľuje okysľovanie hroznových muštov a vín vyprodukovaných vo vinohradníckej zóne B Rakúska

[oznámené pod číslom K(2007) 5615]

(Iba nemecké znenie je autentické)

(2008/58/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1493/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom (1), a najmä na jeho článok 46 ods. 1,

keďže:

(1)

Výnimočné poveternostné podmienky počas obdobia dozrievania hrozna vo vinohradníckej zóne B v Rakúsku viedli k značnému a nezvratnému zníženiu kyslosti hrozna a hroznového muštu. Takéto zvláštne poveternostné podmienky zaznamenané na území Rakúska v lete roku 2007 sa podobajú podmienkam bežným vo vinohradníckych oblastiach situovaných oveľa južnejšie.

(2)

Celková úroveň kyslosti zozbieraného zrelého hrozna v dotknutých oblastiach je neprirodzene nízka a nezlučiteľná s riadnym vínnym kvasením a s uspokojivým uchovávaním vín.

(3)

Rakúsku by sa preto malo povoliť pre úrodu roku 2007 a v súlade s podmienkami ustanovenými v časti E bodoch 2, 3 a 7 prílohy V k nariadeniu (ES) č. 1493/1999 okysľovanie hroznových muštov a vín, ktoré sa vyprodukovali v zóne B.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre víno,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Odchylne od časti E bodu 1 písm. a) prílohy V k nariadeniu (ES) č. 1493/1999 Rakúsko môže povoliť okysľovanie hroznových muštov a vín pochádzajúcich zo zberu roku 2007 vo vinohradníckej zóne B v súlade s podmienkami ustanovenými v časti E bodoch 2, 3 a 7 uvedenej prílohy.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Rakúskej republike.

V Bruseli 26. novembra 2007

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 179, 14.7.1999, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1).


18.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 15/29


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 18. decembra 2007,

ktorým sa upravujú opravné koeficienty uplatniteľné od 1. augusta 2006, 1. septembra 2006, 1. októbra 2006, 1. novembra 2006, 1. decembra 2006 a 1. januára 2007 na odmeny úradníkov, dočasných zamestnancov a zmluvných zamestnancov Európskych spoločenstiev pracujúcich v tretích krajinách a časti úradníkov, ktorí vykonávajú funkciu v dvoch nových členských štátoch najviac po dobu devätnástich mesiacov od pristúpenia dvoch nových členských štátov

(2008/59/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev ustanovené v nariadení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (1), a najmä na článok 13 druhý odsek jeho prílohy X,

so zreteľom na zmluvu o pristúpení dvoch členských štátov, a najmä na jej článok 33 ods. 4,

keďže:

(1)

Nariadením Rady (ES, Euratom) č. 453/2007 (2) sa na základe článku 13 prvého odseku prílohy X k služobnému poriadku stanovili opravné koeficienty, ktoré sa uplatňujú od 1. júla 2006 na odmeny vyplácané v miestnej mene úradníkom, dočasným zamestnancom a zmluvným zamestnancom Európskych spoločenstiev pracujúcim v tretích krajinách a časti úradníkov, ktorí vykonávajú funkciu v dvoch nových členských štátoch najviac po dobu devätnástich mesiacov od pristúpenia.

(2)

Niektoré z uvedených opravných koeficientov je potrebné opraviť v súlade s článkom 13 druhým odsekom prílohy X s účinnosťou od 1. augusta 2006, 1. septembra 2006, 1. októbra 2006, 1. novembra 2006, 1. decembra 2006 a 1. januára 2007, pretože zo štatistických údajov, ktoré ma Komisia k dispozícii, vyplýva, že od posledného stanovenia alebo úpravy týchto koeficientov zmena životných nákladov vypočítaná podľa opravného koeficientu a príslušného menového kurzu prevyšuje v niektorých tretích krajinách 5 %,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článok

S účinnosťou od 1. augusta 2006, 1. septembra 2006, 1. októbra 2006, 1. novembra 2006, 1. decembra 2006 a 1. januára 2007 sa opravné koeficienty uplatniteľné na odmeny vyplácané v miestnej mene úradníkom, dočasným zamestnancom a zmluvným zamestnancom Európskych spoločenstiev pracujúcim v tretích krajinách a časti úradníkov, ktorí vykonávajú funkciu v dvoch nových členských štátoch najviac po dobu devätnástich mesiacov od pristúpenia, upravujú podľa prílohy.

Menové kurzy použité na výpočet týchto odmien sú stanovené v súlade s vykonávacími pravidlami nariadenia o rozpočtových pravidlách a zodpovedajú dátumu uvedenému v prvom odseku.

V Bruseli 18. decembra 2007

Za Komisiu

Benita FERRERO-WALDNER

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 337/2007 (Ú. v. EÚ L 90, 30.3.2007, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 109, 26.4.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Miesta pôsobenia

Opravné koeficienty august 2006

Lesotho

68,3

Madagaskar

76,9

Mozambik

76,4

Zimbabwe

60,1


Miesta pôsobenia

Opravné koeficienty september 2006

Senegal

85,5

Jemen

71,9

Zimbabwe

71,4


Miesta pôsobenia

Opravné koeficienty október 2006

Brazília

79,3

Guinea

55,8

Nepál

72,4

Konžská demokratická republika

122,8

Zimbabwe

82,6


Miesta pôsobenia

Opravné koeficienty november 2006

Alžírsko

91,4

Arménsko

122,5

Indonézia

89,8

Moldavsko

55,8

Konžská demokratická republika

125,6

Sudán

57,6

Zimbabwe

95,1


Miesta pôsobenia

Opravné koeficienty december 2006

Argentína

50,7

Čile

72,4

Šalamúnove ostrovy

89,1

Konžská demokratická republika

127,1

Rwanda

89,6

Ukrajina

106,5

Venezuela

60,9

Zimbabwe

102,4


Miesta pôsobenia

Opravné koeficienty január 2007

Bangladéš

47,1

Botswana

63,3

Brazília

83,9

Burkina Faso

94,9

Džibutsko

96,8

Eritrea

49,5

Etiópia

88,1

Gambia

58,6

Gruzínsko

99,8

Guinea

52,3

Jamajka

90,2

Malawi

70,8

Maroko

91,1

Maurícius

65,7

Mexiko

73,7

Mozambik

76,1

Pakistan

53,5

Svazijsko

56,8

Tanzánia

59,5

Jemen

74,5

Zimbabwe

114,9


18.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 15/32


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 21. decembra 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2003/548/ES v súvislosti s vypustením konkrétnych typov prenajatých okruhov z minimálneho súboru prenajatých okruhov

[oznámené pod číslom K(2007) 6635]

(Text s významom pre EHP)

(2008/60/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES zo 7. marca 2002 o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby (ďalej len „rámcová smernica“) (1), a najmä na jej článok 17 ods. 1,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2002/22/ES zo 7. marca 2002 o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb (ďalej len „smernica o univerzálnej službe“) (2), a najmä na jej článok 18 ods. 3,

po porade s Výborom pre komunikácie,

keďže:

(1)

Komisia prijala rozhodnutie 2003/548/ES z 24. júla 2003 o minimálnom súbore prenajatých okruhov s harmonizovanými charakteristikami a zodpovedajúcimi normami, ktorý je uvedený v článku 18 smernice o univerzálnej službe (3). Tento minimálny súbor obsahoval dva typy analógových prenajatých okruhov a tri typy digitálnych prenajatých okruhov s rýchlosťou do 2 048 kbit/s.

(2)

Vzhľadom na hromadný prechod na nové sieťové architektúry analógové typy prenajatých okruhov už nie sú z technického hľadiska relevantné. Trh uspokojuje dopyt po digitálnych prenajatých okruhoch s prenosovými rýchlosťami od 2 048 kbit/s. Z verejných konzultácií vyplynulo, že členské štáty, priemyselné združenia a zúčastnené strany vo veľkej miere podporujú odstránenie piatich typov prenajatých okruhov zo súčasného minimálneho súboru.

(3)

V článku 18 ods. 3 smernice o univerzálnej službe sa ustanovuje, že Komisia môže niektoré typy prenajatých okruhov z minimálneho súboru vypustiť.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre komunikácie,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa z prílohy k rozhodnutiu 2003/548/ES vypúšťa zoznam s názvom Identifikácia minimálneho súboru prenajatých okruhov s harmonizovanými charakteristikami a zodpovedajúcimi normami.

Článok 2

Adresáti

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 21. decembra 2007

Za Komisiu

Viviane REDING

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 33. Smernica zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 717/2007 (Ú. v. EÚ L 171, 29.6.2007, s. 32).

(2)  Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 51.

(3)  Ú. v. EÚ L 186, 25.7.2003, s. 43.


18.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 15/33


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 17. januára 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k rozhodnutiu Rady 79/542/EHS, pokiaľ ide o dovoz čerstvého hovädzieho mäsa z Brazílie

[oznámené pod číslom K(2008) 28]

(Text s významom pre EHP)

(2008/61/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 2002/99/ES zo 16. decembra 2002 ustanovujúcu pravidlá pre zdravie zvierat, ktorými sa riadi produkcia, spracovanie, distribúcia a uvádzanie produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu na trh (1), a najmä na jej článok 8 ods. 1 a 4 a článok 9 ods. 4,

keďže:

(1)

V rozhodnutí Rady 79/542/EHS z 21. decembra 1979, ktorým sa zavádza zoznam tretích krajín alebo ich častí a ktorým sa ustanovujú podmienky týkajúce sa zdravia zvierat a zdravotnej bezpečnosti a veterinárneho osvedčovania v súvislosti s dovozom určitých živých zvierat a ich čerstvého mäsa do Spoločenstva (2), sa stanovuje, že dovoz týchto zvierat a ich mäsa má spĺňať požiadavky uvedené v príslušných vzoroch osvedčení vypracovaných v zmysle tohto rozhodnutia.

(2)

Počas misií Komisie v Brazílii sa od roku 2003 v súvislosti s požiadavkami Spoločenstva na dovoz hovädzieho mäsa preukázali nedostatky. Niektoré z týchto nedostatkov Brazília odstránila, lenže počas nedávnych misií Komisie sa preukázali vážne prípady nesúladu, pokiaľ ide o registráciou chovov, identifikáciu zvierat a kontrolu ich pohybu a nedodržanie predchádzajúcich záväzkov prijať primerané nápravné opatrenia.

(3)

Povoliť pokračovanie dovozu na bezpečnom základe je možné len za predpokladu, že sa chovy, z ktorých pochádzajú zvieratá s možnosťou vývozu do Spoločenstva, podrobia zvýšenej kontrole a dohľadu a ustanoví sa dočasný zoznam takto schválených chovov vypracovaný Brazíliou, v prípade ktorých existujú záruky, že sú v plnej miere v súlade s požiadavkami na dovoz čerstvého vykosteného a vyzretého hovädzieho mäsa do Spoločenstva a sú predmetom auditov a inšpekcií, z ktorých správy sa v plnom znení poskytujú Komisii.

(4)

V záujme overenia, či sa v uvedených chovoch dodržiavajú požiadavky Európskej únie na dovoz, útvary Komisie uskutočňujú inšpekcie v rámci operácií Potravinového a veterinárneho úradu v tretích krajinách.

(5)

Na základe výsledkov týchto inšpekcií, ktoré sa oznámia Komisii, sa môže dočasný zoznam prehodnotiť. Tento zoznam by sa mal na informačné účely sprístupniť verejnosti prostredníctvom integrovaného elektronického veterinárneho systému TRACES Komisie.

(6)

Do zoznamu tretích krajín oprávnených vyvážať do Spoločenstva čerstvé mäso uvedených v časti 1 prílohy II k rozhodnutiu 79/542/EHS je potrebné uviesť, že na dovoz do Spoločenstva sa môže prijať len čerstvé vykostené a vyzreté hovädzie mäso získané zo zvierat zabitých po dátume nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia, keďže len pre takéto mäso sa môžu zaručiť nové požiadavky týkajúce sa schválených chovov. Súčasne je vhodné v tejto tabuľke opraviť chybu.

(7)

Zoznam tretích krajín v časti 1 prílohy II a vzor osvedčenia „BOV“ v časti 2 prílohy II k rozhodnutiu 79/542/EHS by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(8)

S cieľom predísť narušeniu obchodu by sa dovoz zásielok čerstvého vykosteného a vyzretého hovädzieho mäsa, v prípade ktorého sa vydalo osvedčenie a odoslalo sa pred nadobudnutím účinnosti tohto rozhodnutia, do Spoločenstva mal na určité obdobie povoliť.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V zozname tretích krajín uvedenom v časti 1 prílohy II k rozhodnutiu 79/542/EHS sa riadok „BR – Brazília“ nahrádza takto:

BR – Brazília

„BR-0

Celá krajina

EQU

 

 

 

 

BR-1

časť štátu Minas Gerais (okrem regionálnych oblastí Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucai, Setelagoas a Bambuí);

štát Espíritu Santo;

štát Goias;

časť štátu Mato Grosso pozostávajúca z regionálnych jednotiek:

Cuiaba (okrem samosprávnych obcí San Antonio de Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Pocone a Barão de Melgaço),

Caceres (okrem samosprávnej obce Caceres),

Lucas do Rio Verde,

Rondonopolis (okrem samosprávnej obce Itiquiora),

Barra do Garça

Barra do Burgre;

štát Rio Grande do Sul

BOV

A a H

1

 

31. január 2008

BR-2

štát Santa Catarina

BOV

A a H

1

 

31. január 2008“

Článok 2

Vo veterinárnom osvedčení „BOV“ uvedenom v časti 2 prílohy II k rozhodnutiu 79/542/EHS:

1.

bod 10.3 sa nahrádza takto:

„10.3.

bolo získané zo zvierat, ktoré pochádzajú z chovov:

a) v ktorých nebolo žiadne z prítomných zvierat vakcinované proti [slintačke a krívačke alebo](12) moru hovädzieho dobytka, a

(5) buď [b) v ktorých, ako aj v chovoch v okruhu 10 km, sa nevyskytol prípad/ohnisko slintačky a krívačky, ani moru hovädzieho dobytka v priebehu predchádzajúcich 30 dní;]

(5) (13) alebo [b) v ktorých neexistuje žiadne úradné obmedzenie v súvislosti so zdravím zvierat, a v ktorých, ako aj v chovoch v okruhu 25 km, sa nevyskytol prípad/ohnisko slintačky a krívačky, ani moru hovädzieho dobytka v priebehu predchádzajúcich 60 dní, a

c) v ktorých sa zvieratá zdržovali najmenej 40 dní pred priamym odoslaním na bitúnok;]

(5) (18) [d) do ktorých neboli zvieratá premiestnené z oblastí nepovolených ES počas posledných 3 mesiacov;

e) v ktorých sú zvieratá identifikované a registrované v systéme na identifikáciu a osvedčovanie pôvodu hovädzieho dobytka;

f) ktoré sú uvedené v zozname schválených chovov v nadväznosti na priaznivý výsledok inšpekcie príslušných orgánov a na úradnú správu v TRACES (19), a v ktorých príslušné orgány vykonávajú pravidelné inšpekcie s cieľom zabezpečiť dodržiavanie príslušných požiadaviek stanovených v tomto rozhodnutí;]

(5) (14) alebo [b) v ktorých neexistuje žiadne úradné obmedzenie v súvislosti so zdravím zvierat, a v ktorých, ako aj v chovoch v okruhu 10 km, sa nevyskytol prípad/ohnisko slintačky a krívačky, ani moru hovädzieho dobytka v priebehu predchádzajúcich 12 mesiacov, a

c) v ktorých sa zvieratá zdržovali najmenej 40 dní pred priamym odoslaním na bitúnok;]“

2.

Po poznámke (18) sa dopĺňa táto poznámka (19):

„(19)

Zoznam schválených chovov, ktorý poskytuje príslušný orgán, sa pravidelne príslušným orgánom prehodnocuje a aktualizuje. Komisia zabezpečí, aby sa zoznam schválených chovov na informačné účely sprístupnil verejnosti prostredníctvom integrovaného elektronického veterinárneho systému (TRACES).“

Článok 3

Zásielky čerstvého vykosteného a vyzretého hovädzieho mäsa, pri ktorých sa vydali veterinárne osvedčenia v súlade s rozhodnutím 79/542/EHS pred zmenami a doplneniami zavedenými týmto rozhodnutím s dátumom vystavenia pred 31. januárom 2008, a ktoré boli k tomuto dňu na ceste do Spoločenstva, sa môžu do Spoločenstva doviezť do 15. marca 2008.

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 31. januára 2008.

Článok 5

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 17. januára 2008

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 18, 23.1.2002, s. 11.

(2)  Ú. v. ES L 146, 14.6.1979, s. 15. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím Komisie 2007/736/ES (Ú. v. EÚ L 296, 15.11.2007, s. 29).