ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 13

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
16. januára 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 26/2008 z 15. januára 2008, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 27/2008 z 15. januára 2008, ktorým sa otvára a zabezpečuje správa niektorých ročných tarifných kvót pre výrobky zaradené do kódov KN 07141091, 07141099, 07149011 a 07149019 s pôvodom v niektorých tretích krajinách iných ako Thajsko (kodifikované znenie)

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 28/2008 z 15. januára 2008, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 16. januára 2008

15

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2008/49/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 12. decembra 2007 o implementácii informačného systému o vnútornom trhu (IMI) v súvislosti s ochranou osobných údajov [oznámené pod číslom K(2007) 6306]  ( 1 )

18

 

 

2008/50/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 13. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 o uplatňovaní ustanovení Aarhuského dohovoru vzťahujúcich sa na žiadosti o vnútorné preskúmanie správneho aktu

24

 

 

2008/51/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 20. decembra 2007 o pridelení dodatočných dní na mori Belgicku v zónach ICES IIa (vody ES), IV a VIId [oznámené pod číslom K(2007) 6541]

27

 

 

2008/52/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 20. decembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2004/452/ES, ktorým sa ustanovuje zoznam subjektov, ktorých výskumní pracovníci majú na vedecké účely prístup k dôverným údajom [oznámené pod číslom K(2007) 6554]  ( 1 )

29

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

16.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 13/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 26/2008

z 15. januára 2008,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007 ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovacia a zéleniny (1), najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 1580/2007 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 16. januára 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. januára 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 15. januára 2008, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

IL

142,5

MA

51,6

TN

129,8

TR

106,9

ZZ

107,7

0707 00 05

JO

187,5

MA

61,3

TR

104,9

ZZ

117,9

0709 90 70

MA

95,0

TR

128,6

ZZ

111,8

0709 90 80

EG

158,5

ZZ

158,5

0805 10 20

EG

52,6

IL

49,6

MA

65,6

TN

53,8

TR

83,3

ZA

52,9

ZZ

59,6

0805 20 10

MA

109,7

TR

101,8

ZZ

105,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

59,7

IL

106,1

JM

110,1

PK

42,8

TR

80,2

ZZ

79,8

0805 50 10

EG

86,2

IL

139,9

TR

120,5

ZA

54,7

ZZ

100,3

0808 10 80

CA

96,2

CN

80,7

MK

37,5

TR

118,1

US

111,8

ZA

59,7

ZZ

84,0

0808 20 50

CN

79,0

US

109,2

ZZ

94,1


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ označuje „iné miesto pôvodu“.


16.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 13/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 27/2008

z 15. januára 2008,

ktorým sa otvára a zabezpečuje správa niektorých ročných tarifných kvót pre výrobky zaradené do kódov KN 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 a 0714 90 19 s pôvodom v niektorých tretích krajinách iných ako Thajsko

(kodifikované znenie)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1095/96 z 18. júna 1996 o implementácii koncesií stanovených v zozname CXL vypracovanom bezprostredne po záveroch rokovaní podľa článku XXIV:6 GATT (1), najmä na jeho článok 1 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 2449/96 z 18. decembra 1996 otvárajúce a zabezpečujúce správu niektorých ročných tarifných kvót pre výrobky zaradené do kódov KN 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 a 0714 90 19 s pôvodom v niektorých tretích krajinách iných ako Thajsko (2) bolo opakovane podstatným spôsobom zmenené a doplnené (3). V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa malo toto nariadenie kodifikovať.

(2)

Spoločenstvo sa v rámci Svetovej obchodnej organizácie (WTO) zaručilo otvoriť niektoré ročné tarifné kvóty pre výrobky zaradené do kódov KN 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 a 0714 90 19 s pôvodom v Indonézii, Čínskej ľudovej republike, v ďalších zmluvných stranách WTO iných ako Thajsko a v niektorých ostatných krajinách, ktoré nie sú členmi WTO. Podľa týchto kvót je clo ad valorem obmedzené na 6 %. Tieto kvóty sa majú otvoriť na viacročnej báze a majú sa spravovať Komisiou.

(3)

Je potrebné zachovať systém správy, ktorý zabezpečuje, že len výrobky s pôvodom v Indonézii a Čínskej ľudovej republike sa môžu dovážať v rámci kvót pridelených týmto krajinám. Následkom toho vystavenie dovozných licencií musí byť naďalej podmienené predložením vývozných licencií vystavených orgánmi týchto dvoch krajín a ktorých vzory boli zaslané Komisii. Pokiaľ ide o výrobky s pôvodom vo Vietname, v súlade s postupom dodržiavaným niekoľko rokov, sú žiadosti o dovozné licencie podmienené, okrem iných ustanovení, predložením osvedčenia vystaveného z iniciatívy vyvážajúcej krajiny.

(4)

Keďže dovozy týchto výrobkov do Spoločenstva boli tradične spravované na základe kalendárneho roku, mal by sa tento systém zachovať.

(5)

Dovozy výrobkov zaradených do kódov KN 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 a 0714 90 19 sú podmienené predložením dovoznej licencie, pre ktorú sú spoločné podrobné pravidlá uplatňovania ustanovené v nariadení Komisie (ES) č. 1291/2000 (4). Nariadenie Komisie (ES) č. 1342/2003 (5) ustanovuje osobitné podrobné pravidlá uplatňovania systému licencií pre obilniny a ryžu.

(6)

Mali by sa uplatňovať obvyklé dodatkové pravidlá riadenia takýchto kvót týkajúce sa najmä predkladania žiadostí, vystavenia licencií a monitorovania skutočných dovozov.

(7)

Je potrebné presvedčiť sa najmä o pôvode výrobkov stanovením, že vystavenie dovozných licencií je podmienené predložením osvedčenia o pôvode vystaveného príslušnými krajinami. Osvedčenia o pôvode by však nemali byť potrebné pre výrobky s pôvodom v Číne.

(8)

V záujme vhodného riadenia predmetných dovozných dohôd nemôžu žiadosti o licencie obsahovať väčšie množstvo ako množstvo uvedené v dokumente, ktorý potvrdzuje naloženie a skutočnú námornú prepravu do Spoločenstva. V určitých prípadoch by sa malo ustanoviť tiež maximálne množstvo na jednu žiadosť a malo by sa ustanoviť, že žiadosti nemôžu v žiadnom prípade obsahovať väčšie množstvo ako to, pre ktoré sú poskytnuté vyššie uvedené dôkazy.

(9)

V prípadoch, ak skutočne vyložené množstvo nepatrne presahuje množstvo uvedené v dovoznej licencii, mali by sa prijať opatrenia na zabezpečenie prepustenia nadmerného množstva do voľného obehu, ak krajina pôvodu výrobkov dokáže garantovať, že môžu byť vykonané formality stanovené na tento účel. Zdá sa, že Indonézia a Čína dokážu skutočne splniť túto podmienku.

(10)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

KVÓTY

Článok 1

Od 1. januára 1997 sú týmto otvorené nasledujúce ročné tarifné kvóty na dovozy výrobkov zaradených do kódov KN 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 a 0714 90 19 so 6 % colnou sadzbou ad valorem:

a)

kvóta 825 000 ton na príslušné výrobky s pôvodom v Indonézii;

b)

kvóta 350 000 ton na príslušné výrobky s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (Číne);

c)

kvóta 145 590 ton na príslušné výrobky s pôvodom v ostatných členských krajinách Svetovej obchodnej organizácie (WTO) iných ako Thajsko;

d)

kvóta 32 000 ton pre príslušné výrobky s pôvodom v iných krajinách, ktoré nie sú členmi WTO, z čoho je 2 000 ton vyhradených pre dovoz výrobkov z druhov používaných na ľudskú spotrebu, v bezprostredných obaloch s netto obsahom nepresahujúcim 28 kilogramov, buď čerstvé a celé, alebo ošúpané a mrazené, tiež rozrezané na plátky.

Kvóty uvedené v prvom odseku písm. a), b) a c) majú v uvedenom poradí poradové číslo 09.4009, 09.4010 a 09.4011.

Pokiaľ ide o kvótu uvedenú v prvom odseku písm. d), časti kvóty vyhradenej dovozu výrobkov druhov používaných na ľudskú spotrebu (2 000 ton) sa prideľuje poradové číslo 09.4021 a druhej nevyhradenej časti (30 000 ton) sa prideľuje poradové číslo 09.4012.

Uplatňujú sa ustanovenia nariadení (ES) č. 1291/2000, (ES) č. 1342/2003, ako aj nariadenia Komisie (ES) č. 1301/2006 (6), pokiaľ sa v tomto nariadení neustanovuje inak.

Článok 2

Na účely prepustenia výrobkov uvedených v článku 1 do voľného obehu sa žiadosti o dovoznú licenciu podávajú v ktoromkoľvek členskom štáte a vystavené licencie platia v celom Spoločenstve.

Článok 3

1.   Žiadosti o dovoznú licenciu sú prijateľné, ak:

a)

sú sprevádzané originálom osvedčenia vystaveného príslušnými orgánmi príslušnej krajiny, ktoré potvrdzuje pôvod tovaru v súlade so vzorom v prílohe I. Takéto osvedčenie však nie je potrebné pre dovozy výrobkov s pôvodom v Číne a uvedených v článku 1 prvom odseku písm. b);

b)

sú sprevádzané dôkazom vo forme kópie nákladného listu, že bol tovar naložený v tretej krajine pôvodu a je prepravený do Spoločenstva plavidlom uvedeným v žiadosti, a ak tretia krajina nemá priamy prístup k moru, tiež sa predkladá dokument medzinárodnej dopravy potvrdzujúci prepravu tovaru z krajiny pôvodu do prístavu nalodenia;

c)

v prípade výrobkov s pôvodom v Indonézii a Číne sú sprevádzané príslušnými vývoznými licenciami podľa kapitoly II vystavenými orgánmi, náležite vyplnenými v súlade so vzormi v prílohe II a III. Originály takýchto licencií si ponecháva orgán, ktorý ich vystavuje. Avšak ak žiadosti o dovozné licencie zahŕňajú iba časť množstva uvedeného vo vývoznej licencii, vystavujúci orgán uvedie v origináli množstvo, v súvislosti s ktorým bol originál použitý, a po jeho potvrdení vráti originál príslušnej strane. Iba množstvo uvedené v kolónke 7 vývozných licencií v prípade indonézskeho vývozu a v kolónke 9 vývozných licencií v prípade čínskeho vývozu by sa malo brať do úvahy na účely vystavenia dovozných licencií;

d)

vzťahujú sa na množstvo, ktoré nepresahuje množstvo uvedené v dokumentoch uvedených v písmenách a), b) a c).

2.   Žiadosti o dovozné licencie predložené na účely prepustenia výrobkov do voľného obehu z druhov používaných na ľudskú spotrebu zaradených do kódov KN 0714 10 91 a 0714 90 11 sa nemôžu vzťahovať na množstvo presahujúce 150 ton pre zainteresovanú stranu konajúcu na vlastný účet.

KAPITOLA II

VÝVOZNÉ LICENCIE

Článok 4

1.   Vývozné licencie vystavené orgánmi Indonézie a Číny sa vytlačia v angličtine.

2.   Ich originál a kópie sa vypĺňajú strojom alebo rukou. V druhom prípade musia byť vyplnené atramentom a paličkovým písmom.

3.   Každá vývozná licencia nesie predtlačené sériové číslo. V najvrchnejšej kolónke tiež nesú číslo licencie. Kópie nesú tie isté čísla ako originál.

Článok 5

1.   Vývozné licencie sú platné 120 dní odo dňa vystavenia. Deň vystavenia licencie sa počíta ako časť doby platnosti.

Licencie nie sú platné, ak nie sú náležite vyplnené ich kolónky a nie sú overené, ako je na nich uvedené. Množstvo musí byť dané číslicami i slovne.

2.   Vývozné licencie sú náležite overené, ak uvádzajú dátum vystavenia a nesú pečiatku vystavujúceho orgánu a podpis oprávnenej osoby.

KAPITOLA III

DOVOZNÉ LICENCIE

Článok 6

Žiadosti o licencie a licencie obsahujú:

a)

v kolónke 8 tretiu krajinu, v ktorej má príslušný výrobok pôvod.

Certifikát zaväzuje na dovoz z tejto krajiny;

b)

v kolónke 24 jeden z údajov uvedených v prílohe IV;

c)

v kolónke 20 názov plavidla, ktorým je tovar prepravovaný alebo bol prepravený do Spoločenstva, číslo predloženého osvedčenia o pôvode a v prípade výrobkov s pôvodom v Indonézii alebo Číne číslo a dátum vystavenia indonézskej respektíve čínskej licencie.

Článok 7

1.   Bez ohľadu na článok 12 nariadenia (ES) č. 1342/2003 je zábezpeka pri dovoznej licencii 20 EUR za tonu.

Avšak v prípade výrobkov s pôvodom v Číne je zábezpeka 5 EUR za tonu.

2.   Ak podľa článku 8 ods. 4 je množstvo, v súvislosti s ktorým je licencia vystavená, menšie ako množstvo, v súvislosti s ktorým bolo o licenciu požiadané, je uvoľnená zábezpeka zodpovedajúca rozdielu.

3.   Článok 5 ods. 1 štvrtá zarážka nariadenia (ES) č. 1291/2000 sa neuplatňuje.

Článok 8

1.   Žiadosti o licenciu sa podávajú príslušným orgánom členských štátov každý týždeň od pondelka do stredy do 13.00 hod.

Avšak prvým dňom podávania žiadostí je prvý pracovný deň v januári.

2.   Pre výrobky s pôvodom v Indonézii alebo Číne sa žiadosti o licencie môžu vzťahovať na dovoz, ktorý sa uskutoční v nasledujúcom roku, ak sú predložené počas decembra na základe vývoznej licencie vystavenej indonézskymi alebo čínskymi orgánmi na príslušný rok.

3.   Členské štáty oznámia Komisii v deň nasledujúci po dni podania žiadosti, a najneskôr do 13. hodiny vo štvrtok nasledujúci po skončení lehoty na podávanie žiadostí podľa odseku 1 prvého pododseku, tieto informácie:

a)

celkové množstvá, ktorých sa týkajú žiadosti o licencie, rozpísané podľa pôvodu a kódu výrobkov;

b)

číslo predloženého osvedčenia o pôvode a celkové množstvo uvedené v originálnom dokumente alebo vo výpise z neho;

c)

čísla vývozných povolení vydaných indonézskymi alebo čínskymi úradmi a zodpovedajúce množstvá, ako aj názov plavidla.

4.   Dovozná licencia sa vydáva v štvrtý pracovný deň od uskutočnenia oznámenia uvedeného v odseku 3.

5.   Dovozné povolenia na výrobky s pôvodom v Indonézii alebo Číne, na ktoré sa podávajú žiadosti v decembri pre nasledujúci rok, sa nevydajú skôr, než v prvý pracovný deň v januári príslušného roka.

Článok 9

Podľa článku 10 ods. 2 tohto nariadenia a bez ohľadu na článok 8 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1291/2000 množstvo prepustené do voľného obehu nemôže presahovať množstvo uvedené v odsekoch 17 a 18 dovoznej licencie; na tento účel sa do kolónky 19 licencie uvedie číslica 0.

Článok 10

1.   V prípade výrobkov s pôvodom v Indonézii, hneď ako sa potvrdí, že množstvá skutočne vyložené pre danú zásielku presahujú tie, ktoré sú zahrnuté v dovoznej licencii (licenciách) vystavenej (vystavených) pre danú zásielku, príslušné orgány, ktoré predmetnú licenciu (licencie) vystavili, na žiadosť dovozcu, čo najrýchlejšie informujú Komisiu elektronickou cestou, prípad po prípade, o čísle (číslach) indonézskej (indonézskych) vývoznej (vývozných) licencie (licencií), nadmernom množstve a o názve plavidla.

Komisia sa spojí s indonézskymi orgánmi na účely vystavenia nových vývozných licencií. Pred ich vyhotovením sa nadmerné množstvá nemôžu prepustiť do voľného obehu, pokiaľ sa nemôžu predložiť nové dovozné licencie pre predmetné množstvá. Nové dovozné licencie sa vystavia podľa podmienok ustanovených v článku 8.

2.   Avšak bez ohľadu na odsek 1, ak vyložené množstvá nepresahujú o viac ako 2 % množstvá zahrnuté v dovozných licenciách vystavených tak, aby zodpovedali vývozným licenciám udeleným pre príslušné plavidlo, príslušné orgány v členskom štáte, v ktorom má dôjsť k prepusteniu do voľného obehu, povolia na žiadosť dovozcu prepustenie nadmerného množstva do voľného obehu pod podmienkou, že dovozca zaplatí clo ad valorem obmedzené na 6 % a zloží zábezpeku vo výške rovnajúcej sa rozdielu medzi plnou a uhradenou sadzbou.

Komisia sa po obdržaní informácií uvedených v odseku 1 prvom pododseku spojí s indonézskymi orgánmi na účely vystavenia nových vývozných licencií.

Zábezpeky sa uvoľnia po predložení doplnkovej dovoznej licencie pre príslušné nadmerné množstvo príslušným orgánom členského štátu, v ktorom má dôjsť k prepusteniu do voľného obehu. Žiadosť o takéto licencie nie je podmienená zložením zábezpeky pri licencii, ako je ustanovené v článku 15 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1291/2000 a v článku 7 tohto nariadenia. Takéto licencie sa vystavujú podľa podmienok článku 8 tohto nariadenia po predložení jednej alebo viacerých nových vývozných licencií vystavených indonézskymi orgánmi pre predmetné nadmerné množstvo. V kolónke 20 dodatočných dovozných licencií sa uvádza jeden z výrazov uvedených v prílohe V.

Zábezpeka prepadne v súvislosti s množstvami, pre ktoré nie je predložená doplnková dovozná licencia do štyroch mesiacov, okrem prípadov vyššej moci, odo dňa prijatia vyhlásenia na prepustenie do voľného obehu podľa prvého pododseku.

Hneď po spracovaní a opečiatkovaní doplnkovej dovoznej licencie príslušným orgánom, keď je uvoľnená záruka, sa licencia čo najskôr vráti vystavujúcemu orgánu.

3.   Uplatňovanie odsekov 1 a 2 nemôže mať za následok dovoz množstva tovaru, ktoré presahuje celkovú kvótu povolenú pre daný rok. Ak sa po vystavení doplnkovej dovoznej licencie zistí, že celková kvóta bola prekročená, odpočíta sa množstvo zahrnuté v doplnkovej licencii z celkovej kvóty povolenej na nasledujúci rok.

Článok 11

Množstvá výrobkov, na ktoré sa vzťahuje každá vystavená dovozná licencia, sa odpočítajú z celkovej kvóty pre rok vystavenia týchto licencií.

Dovozné licencie vydané podľa tohto nariadenia sú platné v celom Spoločenstve šesťdesiat dní odo dňa ich skutočného vydania v zmysle článku 23 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1291/2000.

Licencie vystavené pre výrobky s pôvodom v Indonézii alebo Číne však platia až do posledného dňa platnosti vývoznej licencie plus 30 dní.

Posledný deň platnosti dovozných licencií nesmie presiahnuť 31. december roku vydania licencie.

Článok 12

Nariadenie (ES) č. 2449/96 sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe VII.

Článok 13

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. januára 2008

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 146, 20.6.1996, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 333, 21.12.1996, s. 14. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1884/2006 (Ú. v. EÚ L 364, 20.12.2006, s. 44).

(3)  Pozri prílohu VI.

(4)  Ú. v. ES L 152, 24.6.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2006 (Ú. v. EÚ L 365, 21.12.2006, s. 52).

(5)  Ú. v. EÚ L 189, 29.7.2003, s. 12. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1996/2006 (Ú. v. EÚ L 398, 30.12.2006, s. 1).

(6)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13.


PRÍLOHA I

Image


PRÍLOHA II

Image


PRÍLOHA III

Image


PRÍLOHA IV

Údaje, na ktoré odkazuje článok 6 písm. b)

:

Po bulharsky

:

Мита, ограничени до 6 % ad valorem (Регламент (ЕО) № 27/2008),

:

Po španielsky

:

Derechos de aduana limitados al 6 % ad valorem [Reglamento (CE) no 27/2008],

:

Po česky

:

Clo limitované 6 % ad valorem (nařízení (ES) č. 27/2008),

:

Po dánsky

:

Toldsatsen begrænses til 6 % af værdien (Forordning (EF) nr. 27/2008),

:

Po nemecky

:

Beschränkung des Zolls auf 6 % des Zollwerts (Verordnung (EG) Nr. 27/2008),

:

Po estónsky

:

Väärtuseline tollimaks piiratud 6 protsendini (määrus (EÜ) nr 27/2008),

:

Po grécky

:

Τελωνειακός δασμός κατ’ ανώτατο όριο 6 % κατ’ αξία [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 27/2008],

:

Po anglicky

:

Customs duties limited to 6 % ad valorem (Regulation (EC) No 27/2008),

:

Po francúzsky

:

Droits de douane limités à 6 % ad valorem [règlement (CE) no 27/2008],

:

Po taliansky

:

Dazi doganali limitati al 6 % ad valorem [Regolamento (CE) n. 27/2008],

:

Po lotyšsky

:

Muitas nodokļi nepārsniedz limitu 6 % ad valorem (Regula (EK) Nr. 27/2008),

:

Po litovsky

:

Muito mokestis neviršija 6 % ad valorem (Reglamentas (EB) Nr. 27/2008),

:

Po maďarsky

:

Mérsékelt, 6 %-os értékvám (27/2008/EK rendelet),

:

Po maltsky

:

Dazji doganali limitati għal 6 % ad valorem (Regolament (KE) Nru 27/2008),

:

Po holandsky

:

Douanerechten beperkt tot 6 % ad valorem (Verordening (EG) nr. 27/2008),

:

Po poľsky

:

Należności celne ograniczone do 6 % ad valorem (Rozporządzenie (WE) nr 27/2008),

:

Po portugalsky

:

Direitos aduaneiros limitados a 6 % ad valorem [Regulamento (CE) n.o 27/2008],

:

Po rumunsky

:

Taxe vamale limitate la 6 % ad valorem [Regulamentul (CE) nr. 27/2008],

:

Po slovensky

:

Dovozné clo so stropom 6 % ad valorem [nariadenie (ES) č. 27/2008],

:

Po slovinsky

:

Omejitev carinskih dajatev na 6 % ad valorem (Uredba (ES) št. 27/2008),

:

Po fínsky

:

Arvotulli rajoitettu 6 prosenttiin (asetus (EY) N:o 27/2008),

:

Po švédsky

:

Tullsatsen begränsad till 6 % av värdet (Förordning (EG) nr 27/2008).


PRÍLOHA V

Údaje, na ktoré odkazuje článok 10 ods. 2 tretia zarážka

:

Po bulharsky

:

Допълнителна лицензия, член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 27/2008,

:

Po španielsky

:

Certificado complementario, apartado 2 del artículo 10 del Reglamento (CE) no 27/2008,

:

Po česky

:

Licence pro dodatečné množství, čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 27/2008,

:

Po dánsky

:

Supplerende licens, forordning (EF) nr. 27/2008, artikel 10, stk. 2,

:

Po nemecky

:

Zusätzliche Lizenz — Artikel 10 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 27/2008,

:

Po estónsky

:

Lisakoguse litsents, määruse (EÜ) nr 27/2008 artikli 10 lõige 2,

:

Po grécky

:

Συμπληρωματικό πιστοποιητικό — Άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 27/2008,

:

Po anglicky

:

Licence for additional quantity, Article 10(2) of Regulation (EC) No 27/2008,

:

Po francúzsky

:

Certificat complémentaire, règlement (CE) no 27/2008, article 10, paragraphe 2,

:

Po taliansky

:

Titolo complementare, regolamento (CE) n. 27/2008, articolo 10, paragrafo 2,

:

Po lotyšsky

:

Atļauja par papildu daudzumu, Regulas (EK) Nr. 27/2008 10. panta 2. punkts,

:

Po litovsky

:

Papildomoji licencija, Reglamento (EB) Nr. 27/2008 10 straipsnio 2 dalis,

:

Po maďarsky

:

Kiegészítő engedély, 27/2008/EK rendelet 10. cikk (2) bekezdés,

:

Po maltsky

:

Liċenzja għal kwantità addizzjonali, Artikolu 10(2) tar-Regolament (KE) Nru 27/2008,

:

Po holandsky

:

Aanvullend certificaat — artikel 10, lid 2, van Verordening (EG) nr. 27/2008,

:

Po poľsky

:

Uzupełniające pozwolenie, rozporządzenie (WE) nr 27/2008 art. 10 ust. 2,

:

Po portugalsky

:

Certificado complementar, n.o 2 do artigo 10.o do Regulamento (CE) n.o 27/2008,

:

Po rumunsky

:

Licență complementară, articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 27/2008,

:

Po slovensky

:

Dodatočné povolenie, článok 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 27/2008,

:

Po slovinsky

:

Dovoljenje za dodatne količine, člen 10(2), Uredba (ES) št. 27/2008,

:

Po fínsky

:

Lisätodistus, asetuksen (EY) N:o 27/2008 10 artiklan 2 kohta,

:

Po švédsky

:

Kompletterande licens, artikel 10,2 i förordning (EG) nr 27/2008.


PRÍLOHA VI

Zrušené nariadenie so zoznamom neskorších zmien a doplnení

Nariadenie Komisie (ES) č. 2449/96

(Ú. v. ES L 333, 21.12.1996, s. 14).

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2780/1999

(Ú. v. ES L 334, 28.12.1999, s. 20).

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 777/2004

(Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 50).

Iba článok 8

Nariadenie Komisie (ES) č. 1884/2006

(Ú. v. EÚ L 364, 20.12.2006, s. 44).

Iba článok 2


PRÍLOHA VII

Tabuľka zhody

Nariadenie (ES) č. 2449/96

Toto nariadenie

Článok 1 prvý odsek úvodná veta

Článok 1 prvý odsek úvodná veta

Článok 1 prvý odsek bod 1

Článok 1 prvý odsek písmeno a)

Článok 1 prvý odsek bod 2

Článok 1 prvý odsek písmeno c)

Článok 1 prvý odsek bod 3

Článok 1 prvý odsek písmeno b)

Článok 1 prvý odsek bod 4

Článok 1 prvý odsek písmeno d)

Článok 1 druhý, tretí a štvrtý odsek

Článok 1 druhý, tretí a štvrtý odsek

Článok 2

Článok 2

Článok 3

Článok 3

Článok 4

Článok 4

Článok 5

Článok 5

Článok 6

Článok 6

Článok 7

Článok 7

Článok 8

Článok 8

Článok 9

Článok 9

Článok 10 ods. 1

Článok 10 ods. 1

Článok 10 ods. 2 prvý, druhý a tretí pododsek

Článok 10 ods. 2 prvý, druhý a tretí pododsek

Článok 10 ods. 2 zarážky

Článok 10 ods. 2 štvrtý a piaty pododsek

Článok 10 ods. 2 štvrtý a piaty pododsek

Článok 10 ods. 3

Článok 10 ods. 3

Článok 11

Článok 11

Článok 12

Článok 12

Článok 13

Príloha I

Príloha I

Príloha II

Príloha II

Príloha III

Príloha III

Príloha IV

Príloha IV

Príloha V

Príloha V

Príloha VI

Príloha VII


16.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 13/15


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 28/2008

z 15. januára 2008,

ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 16. januára 2008

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1249/96 z 28. júna 1996 o pravidlách na uplatňovanie (dovozné clá pre sektor obilnín) nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 (2), a najmä na jeho článok 2 ods. 1,

keďže:

(1)

V článku 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1784/2003 sa ustanovuje, že dovozné clá na produkty spadajúce pod kódy KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (vysokokvalitná pšenica obyčajná), 1002, ex 1005 iné ako hybridné osivá a ex 1007 iné ako hybridy na siatie sú rovnaké ako intervenčná cena platná pre produkty pri dovoze zvýšená o 55 % mínus dovozná cena cif uplatniteľná pre príslušnú dodávku. Toto clo však nesmie prekročiť colnú sadzbu uvedenú v Spoločnom colnom sadzobníku.

(2)

V článku 10 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1784/2003 sa ustanovuje, že na účely výpočtu dovozného cla uvedeného v odseku 2 uvedeného článku sa pre predmetné produkty pravidelne stanovujú reprezentatívne dovozné ceny cif.

(3)

V súlade s článkom 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1249/96 sa na výpočet dovozného cla na produkty spadajúce pod kódy KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (vysokokvalitná pšenica obyčajná), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 a 1007 00 90 použije cena, ktorá je priemerom denne stanovovaných reprezentatívnych dovozných cien cif podľa metódy stanovenej v článku 4 uvedeného nariadenia.

(4)

Na obdobie od 16. januára 2008 by sa mali stanoviť dovozné clá, ktoré sa budú uplatňovať, až kým nevstúpia do platnosti novostanovené clá.

(5)

Uplatňovanie niektorých ciel stanovených týmto nariadením sa však v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1/2008 z 20. decembra 2007, ktorým sa dočasne pozastavuje uplatňovanie dovozného cla na niektoré obilniny v hospodárskom roku 2007/2008 (3), pozastavuje,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Počnúc od 16. januára 2008 sú dovozné clá v sektore obilnín, uvedené v článku 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1784/2003, stanovené v prílohe I k tomuto nariadeniu na základe podkladov uvedených v prílohe II.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 16. januára 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. januára 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 735/2007 (Ú. v. EÚ L 169, 29.6.2007, s. 6). Nariadenie (ES) č. 1784/2003 sa nahrádza nariadením (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1) s účinnosťou od 1. júla 2008.

(2)  Ú. v. ES L 161, 29.6.1996, s. 125. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1816/2005 (Ú. v. EÚ L 292, 8.11.2005, s. 5).

(3)  Ú. v. EÚ L 1, 4.1.2008, s. 1.


PRÍLOHA I

Dovozné clá na produkty uvedené v článku 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1784/2003 uplatniteľné od 16. januára 2008

Kód KN

Opis tovaru

Dovozné clo (1)

(EUR/t)

1001 10 00

PŠENICA tvrdá vysokej kvality

0,00 (3)

strednej kvality

0,00 (3)

nízkej kvality

0,00 (3)

1001 90 91

PŠENICA mäkká, na siatie

0,00

ex 1001 90 99

PŠENICA mäkká vysokej kvality, iná ako na siatie

0,00 (3)

1002 00 00

RAŽ

0,00 (3)

1005 10 90

KUKURICA na siatie, iná ako hybrid

0,00

1005 90 00

KUKURICA, iná ako na siatie (2)

0,00 (3)

1007 00 90

CIROK zrná, iné ako hybrid na siatie

0,00 (3)


(1)  V prípade tovaru prichádzajúceho do Spoločenstva cez Atlantický oceán alebo cez Suezský kanál môže dovozca podľa článku 2 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1249/96 využiť zníženie cla o:

3 EUR/t, ak sa prístav vykládky nachádza v Stredozemnom mori,

2 EUR/t, ak sa prístav vykládky nachádza v Dánsku, Estónsku, Fínsku, Írsku, Litve, Lotyšsku, Poľsku, Spojenom kráľovstve, Švédsku alebo na atlantickom pobreží Pyrenejského polostrova.

(2)  Dovozca môže využiť paušálnu zľavu 24 EUR/t, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1249/96.

(3)  V súlade s nariadením (ES) č. 1/2008 sa uplatňovanie tohto cla pozastavuje.


PRÍLOHA II

Podklady výpočtu ciel stanovených v prílohe I

2.1.2008-14.1.2008

1.

Priemery za referenčné obdobie uvedené v článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1249/96:

(EUR/t)

 

Pšenica mäkká (1)

Kukurica

Pšenica tvrdá, vysoká kvalita

Pšenica tvrdá, stredná kvalita (2)

Pšenica tvrdá, nízka kvalita (3)

Jačmeň

Burza

Minneapolis

Chicago

Kvotácia

278,42

127,62

Cena FOB USA

466,64

456,64

436,64

187,87

Prémia – Záliv

32,55

14,25

Prémia – Veľké jazerá

2.

Priemery za referenčné obdobie uvedené v článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1249/96:

Náklady za prepravu: Mexický záliv–Rotterdam:

51,89 EUR/t

Náklady za prepravu: Veľké jazerá–Rotterdam:

47,07 EUR/t


(1)  Pozitívna prémia 14 EUR/t zahrnutá [článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96].

(2)  Negatívna prémia 10 EUR/t [článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96].

(3)  Negatívna prémia 30 EUR/t [článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96].


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Komisia

16.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 13/18


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 12. decembra 2007

o implementácii informačného systému o vnútornom trhu (IMI) v súvislosti s ochranou osobných údajov

[oznámené pod číslom K(2007) 6306]

(Text s významom pre EHP)

(2008/49/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady 2004/387/ES z 21. apríla 2004 o vzájomnej súčinnosti pri poskytovaní paneurópskych e-government služieb pre verejnú správu, podnikateľské subjekty a občanov (IDABC) (1), a najmä na jeho článok 4,

keďže:

(1)

Dňa 17. marca 2006 predstavitelia členských štátov v Poradnom výbore pre koordináciu v oblasti vnútorného trhu (2) schválili globálny realizačný plán pre informačný systém o vnútornom trhu (ďalej len „IMI“) a jeho rozvoj zameraný na zlepšenie komunikácie medzi správnymi orgánmi jednotlivých členských štátov.

(2)

Komisia vo svojom rozhodnutí KOM/2006/3606 zo 14. augusta 2006 o tretej revízii pracovného programu IDABC na roky 2005 – 2009 rozhodla o financovaní a zriadení informačného systému o vnútornom trhu ako o projekte spoločného záujmu.

(3)

Ďalšie financovanie sa zabezpečilo rozhodnutím Komisie KOM/2007/3514 z 25. júla 2007 o štvrtej revízii pracovného programu IDABC.

(4)

IMI je zameraný na podporu právnych aktov v oblasti vnútorného trhu, v ktorej sa vyžaduje výmena informácií medzi správnymi orgánmi členských štátov vrátane smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu (3) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (4).

(5)

Keďže ochrana osobných údajov musí byť zabezpečená v rámci IMI, v tomto ohľade je potrebné doplniť rozhodnutie o zriadení IMI. Keďže rôzne úlohy a funkcie Komisie a členských štátov týkajúce sa IMI budú znamenať rôzne zodpovednosti a povinnosti, pokiaľ ide o predpisy na ochranu údajov, je potrebné vymedziť ich príslušné funkcie, zodpovednosti a prístupové práva.

(6)

V stanovisku pracovnej skupiny v článku 29 o otázkach ochrany údajov spojených s informačným systémom o vnútornom trhu (IMI) (5) sa výslovne požaduje rozhodnutie Komisie, ktorým sa stanovia práva a povinnosti pre orgány IMI.

(7)

Výmena informácií elektronickými prostriedkami medzi členskými štátmi by mala byť v súlade s predpismi o ochrane osobných údajov stanovenými v smernici Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (6) a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (7).

(8)

Na účely zabezpečenia nadväzných otázok medzi kompetentnými orgánmi a na účely situácií, v ktorých chcú subjekty údajov podať sťažnosť na negatívne administratívne rozhodnutie prijaté na základe výmeny informácií, by sa všetky osobné údaje vymenené medzi kompetentnými orgánmi a spracované v IMI mali uchovávať počas 6 mesiacov po oficiálnom ukončení výmeny informácií. Po uplynutí šiestich mesiacov by sa všetky osobné údaje mali odstrániť. Lehota uchovávania šesť mesiacov sa považuje za primeranú, pretože zodpovedá trvaniu administratívnych úkonov uvádzaných v právnych predpisoch Spoločenstva, na základe ktorých sa vymieňajú informácie,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

KAPITOLA 1

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet

V tomto rozhodnutí sa stanovujú funkcie, práva a povinnosti orgánov IMI a používateľov IMI uvedených v článku 6 týkajúce sa požiadaviek na ochranu údajov, pokiaľ ide o prevádzku informačného systému o vnútornom trhu, ďalej len „IMI“.

Článok 2

Kvalita údajov

Kompetentné orgány členských štátov si vymieňajú a ďalej spracúvajú osobné údaje iba na účely vymedzené v príslušných právnych aktoch Spoločenstva, ako sú uvedené v prílohe, na základe ktorých sa informácie vymieňajú, ďalej len „príslušné právne akty Spoločenstva“.

Žiadosti o poskytnutie informácií od kompetentných orgánov jedného členského štátu druhému, ako aj odpovede majú byť založené na viacjazyčných otázkach a dátových poliach vymedzených na účely IMI, ktoré zostavila Komisia v spolupráci s členskými štátmi.

Článok 3

Kontrolóri

Povinnosti kontrolóra podľa článku 2 písm. d) smernice 95/46/ES a článku 2 písm. d) nariadenia (ES) č. 45/2001 spoločne vykonávajú orgány IMI podľa článku 6 v súlade so svojimi príslušnými povinnosťami v rámci IMI.

Kontrolóri zabezpečia, aby subjekt údajov mohol účinne uplatniť svoje práva na informovanie, prístup, opravu a vznesenie námietky v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov. Orgány IMI poskytnú vyhlásenia o ochrane osobných údajov v príslušnej forme.

Článok 4

Uchovávanie osobných údajov subjektov údajov pri výmenách informácií

Všetky osobné údaje týkajúce sa subjektu údajov pri výmenách informácií, ku ktorým dochádza medzi kompetentnými orgánmi a ktoré sa spracúvajú v IMI, sa odstránia šesť mesiacov po formálnom ukončení výmeny informácií, pokiaľ kompetentný orgán výslovne nepožiadal Komisiu o ich odstránenie pred týmto obdobím.

Ak sa podá takáto žiadosť, Komisia koná v lehote do 10 pracovných dní so súhlasom ďalšieho príslušného kompetentného orgánu.

Článok 5

Uchovávanie osobných údajov používateľov IMI

Osobné údaje týkajúce sa používateľov informačného systému o vnútornom trhu (IMI), ako sa uvádza v článku 6, sa uchovávajú v IMI tak dlho, kým sú používateľmi IMI, a odstráni ich kompetentný orgán, keď prestanú byť používateľmi IMI.

Osobné údaje uvedené v prvom odseku zahŕňajú úplné meno, pracovnú e-mailovú adresu, pracovné číslo telefónu a faxu používateľov IMI.

KAPITOLA 2

FUNKCIE A POVINNOSTI V SÚVISLOSTI S POUŽÍVANÍM IMI

Článok 6

Orgány a používatelia IMI

1.   Orgány IMI sú tieto:

a)

kompetentné orgány členských štátov podľa článku 7;

b)

koordinátori podľa článku 8;

c)

Komisia.

2.   Len fyzické osoby pracujúce v rámci kontroly kompetentného orgánu alebo koordinátora, ďalej len „používatelia IMI“, môžu používať IMI podľa článku 9.

Článok 7

Kompetentné orgány

Kompetentné orgány zabezpečia na účely vymedzené v príslušnom právnom akte Komisie, na základe ktorého sa vymieňajú informácie, výmenu príslušných informácií v rámci informačného systému o vnútornom trhu.

Článok 8

Koordinátori IMI

1.   Každý členský štát vymenuje jedného národného koordinátora IMI s cieľom zabezpečiť implementáciu IMI na vnútroštátnej úrovni.

Každý členský štát môže dodatočne vymenovať jedného alebo viacerých delegovaných koordinátorov IMI v súlade so svojou vnútornou administratívnou štruktúrou s cieľom splniť koordinačné povinnosti za konkrétnu legislatívnu, správnu alebo zemepisnú oblasť.

2.   Komisia zaregistruje vnútroštátnych koordinátorov IMI v informačnom systéme o vnútornom trhu a poskytne im prístup do tohto systému.

3.   Ak členský štát vymenuje delegovaného koordinátora IMI podľa odseku 1, národný koordinátor IMI zaregistruje tohto koordinátora v informačnom systéme o vnútornom trhu a poskytne mu prístup do tohto systému.

4.   Koordinátori zaregistrujú alebo potvrdia registráciu kompetentných orgánov vyžadujúcich prístup do IMI a zabezpečia jeho účinné fungovanie. Kompetentným orgánom poskytnú prístup k tým legislatívnym oblastiam, za ktoré sú zodpovedné.

5.   Všetci koordinátori môžu konať ako kompetentné orgány. Koordinátor v takýchto prípadoch uplatní rovnaké prístupové práva ako kompetentný orgán.

Článok 9

Funkcie používateľov IMI

1.   Používatelia IMI môžu vykonávať jednu alebo viac z týchto funkcií: spracovateľ žiadostí, alokátor, poskytovateľ informácií a miestny správca údajov.

2.   Každému používateľovi IMI sa udelí vymedzený súbor prístupových práv spojených s jeho úlohou používateľa stanovenou v článku 12.

3.   Všetci používatelia IMI môžu hľadať špecifický kompetentný orgán.

4.   Používatelia IMI označení ako spracovatelia žiadostí sa môžu zúčastniť na výmene informácií na základe poverenia svojho kompetentného orgánu.

5.   Používatelia IMI označení ako alokátori v kompetentnom orgáne môžu priradiť žiadosť o informácie jednému alebo viacerým spracovateľom žiadostí v rámci tohto orgánu.

Používatelia IMI označení ako alokátori u koordinátora môžu priradiť v rámci tohto orgánu žiadosť o informácie jednému alebo viacerým poskytovateľom informácií.

6.   Používatelia IMI u koordinátora môžu byť označení ako poskytovatelia informácií.

Môžu schvaľovať zasielanie žiadostí alebo odpovedí kompetentných orgánov v takom prípade, keď koordinátor takýto postup schvaľovania označil za žiadosť, a môžu vyjadriť súhlas alebo nesúhlas, ak kompetentný orgán nebol spokojný s odpoveďou na svoju žiadosť.

7.   Používatelia IMI označení ako miestni správcovia údajov môžu vykonávať niektorú z týchto činností:

a)

aktualizovať osobné údaje o používateľoch IMI svojho vlastného orgánu;

b)

registrovať ďalších používateľov za svoj vlastný orgán;

c)

zmeniť profil používateľov pre používateľov svojho vlastného orgánu.

Článok 10

Komisia

1.   Komisia zabezpečí dostupnosť a údržbu infraštruktúry IT, na základe ktorej bude fungovať IMI. Zabezpečí viacjazyčný systém, ktorý bude fungovať vo všetkých úradných jazykoch, ako aj ústredné oddelenie na podporu používateľov s cieľom pomáhať členským štátom pri používaní IMI.

2.   Komisia sprístupní verejnosti súbory otázok a dátových polí uvedené v článku 2 ods. 2.

3.   Komisia sa môže zúčastniť na výmene informácií len v osobitných prípadoch, keď príslušné právne akty Spoločenstva umožnia výmenu informácií medzi členskými štátmi a Komisiou.

4.   V prípadoch uvedených v odseku 3 uplatní Komisia rovnaké prístupové práva ako kompetentný orgán podľa článku 12.

KAPITOLA 3

PRÍSTUPOVÉ PRÁVA K OSOBNÝM ÚDAJOM

Článok 11

Subjekt údajov

Na účely tejto kapitoly sa ako „subjekt údajov“ rozumie iba subjekt konkrétnej výmeny informácií, ktorá nezahŕňa používateľov IMI.

Článok 12

Prístupové práva používateľov IMI

1.   Spracovateľ žiadostí kompetentného orgánu má v rámci výmeny informácií prístup iba k osobným údajom:

a)

ďalších spracovateľov žiadostí toho istého kompetentného orgánu zapojeného do príslušnej výmeny informácií;

b)

spracovateľa žiadostí iného kompetentného orgánu zapojeného do príslušnej výmeny informácií;

c)

poskytovateľov informácií koordinátorov, ktorí sa zaoberajú výmenou príslušných informácií;

d)

subjektov údajov príslušnej výmeny informácií. Spracovatelia žiadostí odpovedajúceho kompetentného orgánu majú prístup k osobným údajom subjektu údajov až po tom, ako žiadosť prijal ich kompetentný orgán.

2.   Alokátori kompetentného orgánu majú prístup len k osobným údajom:

a)

všetkých spracovateľov žiadostí toho istého kompetentného orgánu;

b)

spracovateľov žiadostí iného kompetentného orgánu zapojeného do príslušnej výmeny informácií;

c)

poskytovateľov informácií koordinátorov, ktorí sa zaoberajú výmenou príslušných informácií.

Nemajú prístup k osobným údajom subjektov údajov.

3.   Alokátori koordinátora majú prístup len k osobným údajom:

a)

všetkých poskytovateľov informácií toho istého koordinátora;

b)

spracovateľov žiadostí kompetentných orgánov zapojených do príslušnej výmeny informácií;

c)

poskytovateľov informácií iných koordinátorov, ktorí sa zaoberajú výmenou príslušných informácií.

Nemajú prístup k osobným údajom subjektov údajov.

4.   Poskytovatelia informácií majú prístup len k osobným údajom:

a)

poskytovateľov informácií koordinátorov, ktorí sa zaoberajú výmenou príslušných informácií;

b)

spracovateľov žiadostí kompetentných orgánov zapojených do príslušnej výmeny informácií.

Nemajú prístup k osobným údajom subjektov údajov.

5.   Miestni správcovia údajov kompetentného orgánu majú prístup len k osobným údajom všetkých používateľov IMI toho istého kompetentného orgánu.

Nemajú prístup k osobným údajom subjektov údajov.

6.   Miestni správcovia údajov koordinátora majú prístup len k osobným údajom:

a)

všetkých používateľov IMI toho istého koordinátora;

b)

všetkých miestnych správcov údajov kompetentných orgánov a koordinátorov, ktoré spravujú ako koordinátori.

Nemajú prístup k osobným údajom subjektov údajov.

7.   Miestni správcovia údajov Komisie majú prístup len k osobným údajom.

a)

všetkých ostatných miestnych správcov údajov Komisie;

b)

všetkých miestnych správcov údajov vnútroštátnych koordinátorov IMI.

Miestni správcovia údajov Komisie môžu vymazať osobné údaje subjektov údajov v súlade s článkom 4, nemôžu si ich však prezrieť.

KAPITOLA 4

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

Článok 13

Určenie

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 12. decembra 2007

Za Komisiu

Charlie McCREEVY

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 144, 30.4.2004.

(2)  Vytvorený rozhodnutím Komisie 93/72/EHS (Ú. v. ES L 26, 3.2.1993, s. 18).

(3)  Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 36.

(4)  Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 22. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Komisie (ES) č. 1430/2007 (Ú. v. EÚ L 320, 6.12.2007, s. 3).

(5)  Stanovisko č. 01911/07/EN, WP 140.

(6)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31. Smernica zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(7)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.


PRÍLOHA

Príslušné právne akty Spoločenstva uvedené v článku 2

Príslušné právne akty Spoločenstva uvedené v článku 2 ods. 1 sú:

1.

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (1);

2.

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu (2).


(1)  Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 22. Smernica zmenená a doplnená smernicou Rady 2006/100/ES (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 141).

(2)  Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 36.


16.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 13/24


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 13. decembra 2007,

ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 o uplatňovaní ustanovení Aarhuského dohovoru vzťahujúcich sa na žiadosti o vnútorné preskúmanie správneho aktu

(2008/50/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 zo 6. septembra 2006 o uplatňovaní ustanovení Aarhuského dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia na inštitúcie a orgány Spoločenstva (1), a najmä jeho článok 11 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 1367/2006 sa prijímajú opatrenia na uplatňovanie Aarhuského dohovoru na inštitúcie a orgány Spoločenstva.

(2)

V hlave IV tohto nariadenia sú uvedené ustanovenia o vnútornom preskúmaní správneho aktu a nečinnosti, ktorých uplatňovanie si vyžaduje podrobné pravidlá týkajúce sa obsahu a prostriedkov predkladania žiadostí.

(3)

Článkom 11 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1367/2006 sa ustanovujú kritériá oprávňujúce mimovládne organizácie požiadať o vnútorné preskúmanie na úrovni Spoločenstva v súlade s jeho článkom 10, transparentné a dôsledné uplatňovanie vyžaduje podrobné pravidlá týkajúce sa dokumentácie, ktorá má byť predložená so žiadosťami, výpočtu lehoty na vybavenie žiadostí a spolupráce medzi inštitúciami a orgánmi Spoločenstva.

(4)

S cieľom zabezpečiť dôsledné uplatňovanie článku 11 nariadenia (ES) č. 1367/2006 sa toto rozhodnutie uplatňuje od 28. júna 2007,

ROZHODLA TAKTO:

KAPITOLA I

Článok 1

Obsah žiadosti o vnútorné preskúmanie

Každá mimovládna organizácia, ktorá predloží žiadosť o vnútorné preskúmanie správneho aktu alebo nečinnosti podľa článku 10 nariadenia (ES) č. 1367/2006:

1.

uvedie správny akt alebo údajnú správnu nečinnosť, ktorej preskúmanie sa žiada, a ustanovenia v právnych predpisoch v oblasti ochrany životného prostredia, ktoré považuje za nedodržané;

2.

uvedie dôvody svojej žiadosti;

3.

poskytne príslušné informácie a dokumentáciu na podloženie týchto dôvodov;

4.

uvedie meno a kontaktné údaje jednej osoby oprávnenej zastupovať mimovládnu organizáciu voči tretím stranám na účel podania žiadosti o vnútorné preskúmanie daného prípadu;

5.

poskytne dôkaz o tom, že je oprávnený podať žiadosť v súlade článkom 3.

Článok 2

Predloženie žiadosti

Žiadosti o vnútorné preskúmanie správneho aktu alebo správnej nečinnosti sa zasielajú poštou, faxom alebo elektronickou poštou osobe (osobám) alebo útvaru (útvarom) určeným na tento účel dotknutou inštitúciou alebo orgánom Spoločenstva.

Kontaktné údaje o tejto (alebo týchto) osobe (osobách) alebo útvare (útvaroch) sa všetkými primeranými prostriedkami sprístupnia verejnosti.

KAPITOLA II

Článok 3

Kritériá na oprávnenie mimovládnych organizácií požiadať o vnútorné preskúmanie

1.   Každá mimovládna organizácia, ktorá predloží žiadosť o vnútorné preskúmanie správneho aktu alebo nečinnosti podľa článku 10 nariadenia (ES) č. 1367/2006, poskytne prostredníctvom dokumentov vymenovaných v prílohe k tomuto rozhodnutiu dôkaz o tom, že spĺňa kritériá ustanovené v článku 11 ods. 1 tohto nariadenia.

Ak nie je možné predložiť niektoré z týchto dokumentov z dôvodov, ktoré nemožno pripísať mimovládnej organizácii, môže táto organizácia poskytnúť dôkaz prostredníctvom inej rovnocennej dokumentácie.

2.   Pokiaľ z niektorých dokumentov uvedených v bodoch 1, 2 alebo 3 prílohy zreteľne nevyplýva, že predmet, ohľadom ktorého sa podáva žiadosť o vnútorné preskúmanie, je zahrnutý v cieľoch a činnostiach mimovládnej organizácie, predloží táto organizácia nejakú inú dokumentáciu poskytujúcu dôkaz, že toto kritérium je splnené.

3.   Pokiaľ z niektorých dokumentov uvedených v bodoch 1, 2 alebo 3 prílohy zreteľne nevyplýva, že mimovládna organizácia je nezávislá a nezisková, predloží táto organizácia na tento účel vyhlásenie podpísané osobou, ktorá je na to oprávnená v rámci mimovládnej organizácie.

Článok 4

Posúdenie oprávnenia mimovládnych organizácií požiadať o vnútorné preskúmanie

1.   Dotknutá inštitúcia alebo orgán Spoločenstva sa posúdením informácií poskytnutých v súlade s článkami 1 a 3 tohto rozhodnutia presvedčí, že mimovládna organizácia spĺňa kritéria stanovené v článku 11 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1367/2006.

2.   Pokiaľ dotknutá inštitúcia alebo orgán Spoločenstva nemôže na základe týchto informácií v plnej miere posúdiť, či mimovládna organizácia spĺňa kritériá stanovené v článku 11 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1367/2006, požiada organizáciu o poskytnutie ďalšej dokumentácie alebo informácií v rozumnej lehote ustanovenej dotknutou inštitúciou alebo orgánom Spoločenstva. Počas tohto obdobia sa odkladá lehota ustanovená v článku 10 nariadenia.

3.   Ak to je relevantné, môže dotknutá inštitúcia alebo orgán Spoločenstva konzultovať vnútroštátne orgány krajiny, v ktorej je mimovládna organizácia zaregistrovaná alebo v ktorej má pôvod, aby si overila a posúdila informácie poskytnuté touto organizáciou.

Článok 5

Administratívna spolupráca

Inštitúcie alebo orgány Spoločenstva navzájom spolupracujú, aby zabezpečili transparentné a dôsledné uplatňovanie tohto rozhodnutia.

Vymieňajú si informácie o tom, ktoré mimovládne organizácie boli uznané za oprávnené na podávanie žiadosti o vnútorné preskúmanie.

Článok 6

Dátum začatia uplatňovania

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 28. júna 2007.

V Bruseli 13. decembra 2007

Za Komisiu

Stavros DIMAS

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 264, 25.9.2006, s. 13.


PRÍLOHA

Zoznam dokumentov, ktoré sa majú poskytnúť podľa článku 3 ods. 1

1.

Štatút alebo stanovy mimovládnej organizácie alebo iný dokument, ktorý plní rovnakú úlohu v zmysle vnútroštátnych postupov, s ohľadom na tie krajiny, kde vnútroštátne právne predpisy nepožadujú alebo neustanovujú, aby mimovládna organizácia prijala štatút alebo stanovy.

2.

Ročné správy o činnosti mimovládnej organizácie za posledné dva roky.

3.

Kópiu právnej registrácie na vnútroštátnom úrade (úradný register, úradný vestník alebo iný platný dokument) v prípade mimovládnych organizácií zriadených v krajinách, kde je plnenie takýchto postupov pre mimovládnu organizáciu podmienkou na to, aby sa stala právnickou osobou.

4.

Ak to je relevantné, dokumentáciu o tom, že mimovládna organizácia už bola inštitúciou alebo orgánom Spoločenstva uznaná za oprávnenú na podávanie žiadosti o vnútorné preskúmanie.


16.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 13/27


Rozhodnutie Komisie

z 20. decembra 2007

o pridelení dodatočných dní na mori Belgicku v zónach ICES IIa (vody ES), IV a VIId

[oznámené pod číslom K(2007) 6541]

(Iba francúzske a holandské znenie je autentické)

(2008/51/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 41/2007 z 21. decembra 2006, ktorým sa na rok 2007 stanovujú rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Spoločenstva a pre plavidlá Spoločenstva vo vodách, v ktorých sa vyžaduje obmedzovanie úlovkov (1), a najmä na bod 10 prílohy IIA k uvedenému nariadeniu,

so zreteľom na žiadosť, ktorú podalo Belgicko,

keďže:

(1)

V bode 8 prílohy IIA k nariadeniu (ES) č. 41/2007 sa stanovuje maximálny počet dní, počas ktorých plavidlá Spoločenstva s celkovou dĺžkou 10 alebo viac metrov prepravujúce na palube vlečné siete, dánske záťahové siete a podobný výstroj (okrem vlečných sietí s rozperným brvnom) s veľkosťou ôk, ktorá sa rovná alebo je väčšia ako 70 mm, alebo žiabrové siete a pascové splietané siete, okrem viacstenných žiabrových sietí, môžu byť prítomné v oblasti Skagerrak, v zónach ICES IV a VIId a vo vodách ES zóny ICES IIa od 1. februára 2007 do 31. januára 2008.

(2)

V bode 10 prílohy IIA k nariadeniu (ES) č. 41/2007 sa Komisii umožňuje na základe žiadosti členského štátu prideliť dodatočný počet dní na mori, počas ktorých môže byť plavidlo prítomné v danej zemepisnej oblasti, ak preváža na palube takýto výstroj, a to na základe trvalých ukončení rybolovných činností, ku ktorým došlo od 1. januára 2002.

(3)

Belgicko predložilo 29. júna 2007 a 2. októbra 2007 údaje, ktoré preukazujú, že plavidlá, ktoré ukončili svoju činnosť k 1. januáru 2002, uskutočnili 2,15 % výlovu uskutočneného v roku 2001 belgickými plavidlami v rámci danej zemepisnej oblasti, prevážajúcimi na palube žiabrové siete alebo pascové splietané siete (okrem viacstenných žiabrových sietí), a 41,96 % výlovu uskutočneného v roku 2001 belgickými plavidlami v rámci danej zemepisnej oblasti, prevážajúcimi na palube vlečné siete, dánske záťahové siete a podobný výstroj (okrem vlečných sietí s rozperným brvnom) s veľkosťou ôk, ktorá sa rovná alebo je väčšia ako 70 mm.

(4)

S ohľadom na predložené údaje by sa mali Belgicku v príslušnej zemepisnej oblasti (branej ako celok alebo v jej časti) prideliť dodatočné 3 dni na mori pre plavidlá prepravujúce na palube žiabrové siete alebo pascové splietané siete (okrem viacstenných žiabrových sietí), dodatočných 86 dní na mori pre plavidlá prepravujúce na palube vlečné siete, dánske záťahové siete a podobný výstroj (okrem vlečných sietí s rozperným brvnom) s veľkosťou ôk, ktorá sa rovná alebo je väčšia ako 70 mm a menšia ako 90 mm, dodatočných 88 dní na mori pre plavidlá prepravujúce na palube vlečné siete, dánske záťahové siete a podobný výstroj (okrem vlečných sietí s rozperným brvnom) s veľkosťou ôk, ktorá sa rovná alebo je väčšia ako 90 mm a menšia ako 100 mm a dodatočných 40 dní na mori pre plavidlá prepravujúce na palube vlečné siete, dánske záťahové siete a podobný výstroj (okrem vlečných sietí s rozperným brvnom) s veľkosťou ôk, ktorá sa rovná alebo je väčšia ako 100 mm, počas obdobia uplatňovania článku 7 nariadenia (ES) č. 41/2007, t. j. v období od 1. februára 2007 do 31. januára 2008.

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre rybné hospodárstvo a akvakultúru,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Maximálny počet dní, počas ktorých rybárska loď plávajúca pod vlajkou Belgicka a prepravujúca na palube rybársky výstroj uvedený v bodoch 4.1.c.i, 4.1.c.ii, 4.1.c.iii a 4.1.c.iv prílohy IIA k nariadeniu (ES) č. 41/2007 môže byť prítomná v oblasti Skagerrak a zónach ICES IIa (vody ES), IV a VIId, ustanovených v tabuľke I uvedenej prílohy v prípadoch, v ktorých sa neuplatňujú žiadne osobitné podmienky uvedené v bode 8.1 tej istej prílohy, sa zvyšuje o 3 dni na mori.

2.   Maximálny počet dní, počas ktorých rybárska loď plávajúca pod vlajkou Belgicka a prepravujúca na palube rybársky výstroj uvedený v bode 4.1.a.ii prílohy IIA k nariadeniu (ES) č. 41/2007 môže byť prítomná v zónach ICES IIa (vody ES) a IV, ustanovených v tabuľke I uvedenej prílohy v prípadoch, v ktorých sa neuplatňujú žiadne osobitné podmienky uvedené v bode 8.1 tej istej prílohy, sa zvyšuje o 86 dní na mori.

3.   Maximálny počet dní, počas ktorých rybárska loď plávajúca pod vlajkou Belgicka a prepravujúca na palube rybársky výstroj uvedený v bode 4.1.a.iii prílohy IIA k nariadeniu (ES) č. 41/2007 môže byť prítomná v zónach ICES IIa (vody ES), IV a VIId, ustanovených v tabuľke I uvedenej prílohy v prípadoch, v ktorých sa neuplatňujú žiadne osobitné podmienky uvedené v bode 8.1 tej istej prílohy, sa zvyšuje o 88 dní na mori.

4.   Maximálny počet dní, počas ktorých rybárska loď plávajúca pod vlajkou Belgicka a prepravujúca na palube rybársku výstroj uvedený v bodoch 4.1.a.iv a 4.1.a.v prílohy IIA k nariadeniu (ES) č. 41/2007 môže byť prítomná v zónach ICES IIa (vody ES), IV a VIId, ako aj v oblasti Skagerrak, ustanovených v tabuľke I uvedenej prílohy v prípadoch, v ktorých sa neuplatňujú žiadne osobitné podmienky uvedené v bode 8.1 tej istej prílohy, sa zvyšuje o 40 dní na mori.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Belgickému kráľovstvu.

V Bruseli 20. decembra 2007

Za Komisiu

Joe BORG

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 15, 20.1.2007, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 898/2007 (Ú. v. EÚ L 196, 28.7.2007, s. 22).


16.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 13/29


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 20. decembra 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2004/452/ES, ktorým sa ustanovuje zoznam subjektov, ktorých výskumní pracovníci majú na vedecké účely prístup k dôverným údajom

[oznámené pod číslom K(2007) 6554]

(Text s významom pre EHP)

(2008/52/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 322/97 zo 17. februára 1997 o štatistike Spoločenstva (1), a najmä na jeho článok 20 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 831/2002 zo 17. mája 2002, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 322/97 o štatistike Spoločenstva so zreteľom na prístup k dôverným údajom na výskumné účely (2), sa s cieľom vypracovať štatistické závery na vedecké účely stanovujú podmienky, na základe ktorých sa môže poskytnúť prístup k dôverným údajom zasielaným orgánom Spoločenstva, a pravidlá spolupráce medzi Spoločenstvom a vnútroštátnymi orgánmi na uľahčenie tohto prístupu.

(2)

Rozhodnutím Komisie 2004/452/ES (3) sa ustanovil zoznam subjektov, ktorých výskumní pracovníci môžu mať na vedecké účely prístup k dôverným údajom.

(3)

Rady School of Management at the University of California, San Diego, USA sa musí považovať za orgán spĺňajúci požadované podmienky a mal by sa preto pridať do zoznamu agentúr, organizácií a inštitúcií uvedených v článku 3 ods. 1 písm. e) nariadenia (ES) č. 831/2002.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre štatistickú dôvernosť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k rozhodnutiu 2004/452/ES sa nahrádza textom v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 20. decembra 2007

Za Komisiu

Joaquín ALMUNIA

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 52, 22.2.1997, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 133, 18.5.2002, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1000/2007 (Ú. v. EÚ L 226, 30.8.2007, s. 7).

(3)  Ú. v. EÚ L 156, 30.4.2004, s. 1. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím (ES) 2007/678/ES (Ú. v. EÚ L 280, 24.10.2007, s. 22).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA

SUBJEKTY, KTORÝCH VÝSKUMNÍ PRACOVNÍCI MÔŽU MAŤ NA VEDECKÉ ÚČELY PRÍSTUP K DÔVERNÝM ÚDAJOM

Európska centrálna banka

Španielska centrálna banka

Talianska centrálna banka

University of Cornell (New York, Spojené štáty americké)

Department of Political Science, Baruch College, New York City University (štát New York, Spojené štáty americké)

Nemecká centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a rovnaké príležitosti Európskej komisie, oddelenie pre analýzu zamestnanosti

University of Tel Aviv (Izrael)

Svetová banka

Center of Health and Wellbeing (CHW) of the Woodrow Wilson School of Public and International Affairs at Princeton University, New Jersey, Spojené štáty americké

The University of Chicago (UofC), Illinois, Spojené štáty americké

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD)

Family and Labour Studies Division of Statistics Canada, Ottawa, Ontario, Kanada

Oddelenie ekonometrie a štatistickej podpory v boji proti podvodu (ESAF), Generálne riaditeľstvo pre spoločné výskumné centrum Európskej komisie

Oddelenie podpory Európskeho výskumného priestoru, Generálne riaditeľstvo pre Spoločné výskumné centrum Európskej komisie

Canada Research Chair of the School of Social Science in the Atkinson Faculty of Liberal and Professional Studies at York University, Ontario, Kanada

University of Illinois at Chicago (UIC), Chicago, USA

Rady School of Management at the University of California, San Diego, USA“