ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 9

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
12. januára 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 20/2008 z 11. januára 2008, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 21/2008 z 11. januára 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha X k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokiaľ ide o zoznamy rýchlych testov ( 1 )

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 22/2008 z 11. januára 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre stupnicu na klasifikáciu jatočných tiel oviec v Spoločenstve (kodifikované znenie)

6

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 23/2008 z 11. januára 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 622/2003 o ustanovení opatrení na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany civilného letectva ( 1 )

12

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 24/2008 z 11. januára 2008, ktoré sa týka vydávania dovozných povolení na olivový olej v rámci tuniskej colnej kvóty

14

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2008/37/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 14. decembra 2007, ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum na riadenie špecifického programu Spoločenstva Idey v oblasti hraničného výskumu podľa nariadenia Rady (ES) č. 58/2003 ( 1 )

15

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

*

Jednotná akcia Rady 2008/38/SZBP z 20. decembra 2007, ktorou sa mení dopĺňa jednotná akcia 2007/405/SZBP o policajnej misii Európskej únie v rámci reformy sektora bezpečnosti a jeho vzťahu k zložkám justície v Konžskej demokratickej republike (EUPOL RD Congo)

18

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY VI ZMLUVY O EÚ

 

 

2008/39/SVV

 

*

Rozhodnutie Rady zo 6. decembra 2007 o pristúpení Bulharska a Rumunska k Dohovoru z 18. decembra 1997 o vzájomnej pomoci a spolupráci medzi colnými správami, vypracovanému na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii

21

 

 

2008/40/SVV

 

*

Rozhodnutie Rady zo 6. decembra 2007 o pristúpení Bulharska a Rumunska k Dohovoru vyhotovenému na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev, protokolu z 27. septembra 1996, protokolu z 29. novembra 1996 a druhému protokolu z 19. júna 1997

23

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

12.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 9/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 20/2008

z 11. januára 2008,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007 ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovacia a zéleniny (1), najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 1580/2007 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 12. januára 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. januára 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 11. januára 2008, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

IL

147,2

MA

59,1

TN

129,8

TR

121,6

ZZ

114,4

0707 00 05

JO

190,5

MA

75,7

TR

150,2

ZZ

138,8

0709 90 70

MA

110,4

TR

126,1

ZZ

118,3

0709 90 80

EG

313,6

ZZ

313,6

0805 10 20

CL

64,2

EG

44,1

IL

46,8

MA

64,9

TR

75,1

ZA

37,4

ZZ

55,4

0805 20 10

MA

87,3

ZZ

87,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

59,1

IL

61,5

PK

42,8

TR

84,9

ZZ

62,1

0805 50 10

EG

77,2

IL

149,9

TR

119,4

ZA

76,9

ZZ

105,9

0808 10 80

CA

102,6

CN

87,5

MK

35,5

TR

118,1

US

114,4

ZA

89,0

ZZ

91,2

0808 20 50

CN

83,6

US

106,9

ZA

134,7

ZZ

108,4


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ označuje „iné miesto pôvodu“.


12.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 9/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 21/2008

z 11. januára 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha X k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokiaľ ide o zoznamy rýchlych testov

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 z 22. mája 2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií (1), a najmä na prvý odsek jeho článku 23,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 999/2001 sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie prenosných spongiformných encefalopatií (PSE) u zvierat. Vzťahuje sa na produkciu a uvádzanie na trh živých zvierat a produktov živočíšneho pôvodu a v určitých zvláštnych prípadoch na ich vývoz.

(2)

V prílohe X kapitole C k nariadeniu (ES) č. 999/2001 sa stanovuje zoznam rýchlych testov schválených na monitorovanie PSE u hovädzieho dobytka, oviec a kôz.

(3)

Zmeny rýchlych testov a testovacích protokolov možno vykonať iba po ich predchádzajúcom oznámení referenčnému laboratóriu Spoločenstva (Community Reference Laboratory – CRL) na PSE a pod podmienkou, že referenčné laboratórium Spoločenstva zistí, že zmeny nemenia citlivosť, špecifiká alebo spoľahlivosť týchto testov. Dňa 13. apríla 2007 CRL schválilo zmeny v súčasnosti schváleného rýchleho testu post-mortem na PSE Enfer TSE Kit version 2.0, a preto odporučilo, aby sa aj zmenená a doplnená verzia Enfer TSE Kit version 3 zaradila do zoznamu v prílohe X kapitole C k nariadeniu (ES) č. 999/2001.

(4)

Nariadenie (ES) č. 999/2001 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha X k nariadeniu (ES) č. 999/2001 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. januára 2008

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 147, 31.5.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1428/2007 (Ú. v. EÚ L 317, 5.12.2007, s. 61).


PRÍLOHA

V prílohe X kapitole C k nariadeniu (ES) č. 999/2001 sa bod 4 nahrádza takto:

„4.   Rýchle testy

Na účely vykonania rýchlych testov sa v súlade s článkom 5 ods. 3 a článkom 6 ods. 1 ako rýchle testy na kontrolu BSE u hovädzieho dobytka používajú tieto metódy:

test immuno-blotting, založený na postupe Western blotting na detekciu proteináza K-rezistentného fragmentu PrPRes (Prionics-Check Western test),

chemiluminiscenčný ELISA test zahŕňajúci extrakčný postup a techniku ELISA s použitím zosilneného chemiluminiscenčného činidla (Enfer test & Enfer TSE Kit version 2.0, automated sample preparation/automatizovaná príprava vzoriek),

imunoanalýza založená na mikrodoštičkách na detekciu PrPSc (Enfer TSE Version 3),

sendvičová imunoanalýza na PrPRes vykonaná po denaturácii a koncentrácii (Bio-Rad TeSeE test),

imunoanalýza založená na mikrodoštičkách (ELISA) na detekciu proteináza K-rezistentných PrPRes s monoklonovými protilátkami (Prionics-Check LIA test),

konformačná imunoanalýza, súbor testov antigénu BSE (Beckman Coulter InPro CDI kit),

chemiluminescenčný ELISA test na stanovenie kvality PrPSc (CediTect BSE test),

imunoanalýza pri použití chemického polyméru na zachytenie selektívneho PrPSc a monoklonovej detekčnej protilátky určenej proti zachovaným častiam molekuly PrP (IDEXX HerdChek BSE Antigen Test Kit, EIA),

chemiluminiscenčná imunoanalýza založená na mikrodoštičkách na detekciu PrPSc v tkanivách hovädzieho dobytka (Institut Pourquier Speed’it BSE),

imunoanalýza bočného toku s použitím dvoch rôznych monoklonových protilátok na detekciu proteináza K-rezistentných častíc PrP (Prionics Check PrioSTRIP),

dvojstranná imunoanalýza s použitím dvoch rôznych monoklonových protilátok určených proti dvom epitopom prítomným pri vysoko rozvinutom štádiu bovinného PrPSc (Roboscreen Beta Prion BSE EIA Test Kit),

sendvičový ELISA test na detekciu proteináza K-rezistentného PrPSc (Roche Applied Science PrionScreen),

ELISA test na zachytenie antigénu s použitím dvoch rôznych monoklonových protilátok na detekciu proteináza K-rezistentných častíc PrP (Fujirebio FRELISA BSE post mortem rapid BSE test).

Na účely vykonania rýchlych testov v súlade s článkom 5 ods. 3 a článkom 6 ods. 1 sa ako rýchle testy na kontrolu TSE u oviec a kôz používajú tieto metódy:

konformačná imunoanalýza, súbor testov antigénu BSE (Beckman Coulter InPro CDI kit),

sendvičová imunoanalýza na PrPRes vykonaná po denaturácii a koncentrácii (Bio-Rad TeSeE test),

sendvičová imunoanalýza na PrPRes vykonaná po denaturácii a koncentrácii (Bio-Rad TeSeE Sheep/Goat test),

chemiluminiscenčný ELISA test zahŕňajúci extrakčný postup a techniku ELISA, pri použití obohateného chemiluminiscenčného činidla (Enfer TSE Kit version 2.0),

imunoanalýza založená na mikrodoštičkách na detekciu PrPSc (Enfer TSE Version 3),

imunoanalýza pri použití chemického polyméru na zachytenie selektívneho PrPSc a monoklonovej detekčnej protilátky určenej proti zachovaným častiam molekuly PrP (IDEXX HerdChek BSE Antigen Test Kit, EIA),

chemiluminiscenčná imunoanalýza založená na mikrodoštičkách na detekciu PrPSc v tkanivách oviec (POURQUIER’s-LIA Scrapie),

test immuno-blotting, založený na postupe Western blotting na detekciu proteináza K-rezistentného fragmentu PrPRes (Prionics-Check Western Small Ruminant test),

chemiluminiscenčná imunoanalýza založená na mikrodoštičkách na detekciu proteináza K-rezistentného PrPSc (Prionics Check LIA Small Ruminants).

V prípade všetkých testov musí vzorka tkaniva, na ktorej sa test uskutočňuje, zodpovedať požiadavkám v návode na použitie od výrobcu.

Výrobca rýchlych testov je povinný zaviesť systém zabezpečenia kvality schválený referenčným laboratóriom Spoločenstva (CRL), ktorým sa zaručí, že efektívnosť testu sa nezmení. Výrobca musí poskytnúť referenčnému laboratóriu Spoločenstva testovací protokol.

Zmeny rýchlych testov a testovacích protokolov možno vykonať iba po ich predchádzajúcom oznámení referenčnému laboratóriu Spoločenstva a pod podmienkou, že referenčné laboratórium Spoločenstva zistí, že zmena nemení citlivosť, špecifiká alebo spoľahlivosť rýchleho testu. Takéto zistenie oznámi Komisii a národným referenčným laboratóriám.“


12.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 9/6


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 22/2008

z 11. januára 2008,

ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre stupnicu na klasifikáciu jatočných tiel oviec v Spoločenstve

(kodifikované znenie)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2529/2001 z 19. decembra 2001 o spoločnej organizácii trhu s ovčím mäsom a kozím mäsom (1),

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2137/92 z 23. júla 1992, ktoré sa týka stupnice Spoločenstva na klasifikáciu jatočných tiel oviec a určuje štandardnú kvalitu čerstvého alebo chladeného ovčieho mäsa v Spoločenstve a rozširuje nariadenie (EHS) č. 338/91 (2), a najmä na jeho článok 2, článok 4 ods. 3, články 5, 6 a článok 7 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EHS) č. 461/93 z 26. februára 1993, ktoré stanovuje podrobné pravidlá pre stupnicu v Spoločenstve na klasifikáciu jatočných tiel oviec (3), bolo podstatným spôsobom zmenené a doplnené (4). V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa malo toto nariadenie kodifikovať.

(2)

Nariadenie (EHS) č. 2137/92 ustanovilo normu pre klasifikáciu jatočného tela v celom Spoločenstve s cieľom zlepšiť prehľadnosť trhu v sektore ovčieho mäsa. Sú potrebné podrobné pravidlá na určovanie trhových cien, ktoré sa tvoria na základe tejto klasifikačnej normy. Malo by sa vypracovať ustanovenie na vytvorenie trhových cien v príslušnom bode v procese komercializácie. Týmto bodom má byť vstup do bitúnku. S cieľom zabezpečenia jednotnej klasifikácie jatočných tiel oviec v Spoločenstve je potrebné presnejšie definovať triedy mäsitosti, triedy pretučnenia a farby.

(3)

Systém nahlasovania cien má byť založený na klasifikácii na bitúnku hneď po porážke. Toto si vyžaduje riadnu identifikáciu jatočných tiel.

(4)

Klasifikáciu majú vykonávať dostatočne kvalifikovaní pracovníci. Hodnovernosť klasifikácie musí byť overená efektívnymi kontrolami na zabezpečenie jej rovnakého uplatňovania.

(5)

Nariadenie (EHS) č. 2137/92 ustanovilo, že skupina inšpektorov Spoločenstva má vykonávať inšpekciu na mieste na zabezpečenie jednotného uplatňovania klasifikačnej stupnice v Spoločenstve.

(6)

Je potrebné stanoviť podrobné pravidlá zloženia skupiny a výkon inšpekcií na mieste.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre ovce a kozy,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Trhová cena určená na základe klasifikačnej stupnice Spoločenstva pre jatočné telá oviec uvedené v článku 7 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 2137/92 je cenou na vstupe do bitúnku bez dane z pridanej hodnoty platenej dodávateľom jahniat s pôvodom v Spoločenstve. Táto cena sa vyjadruje na 100 kg jatočnej hmotnosti podľa príslušného opisu ustanoveného v článku 2 nariadenia, odváženého a hodnoteného na hákoch na bitúnku.

2.   Do úvahy sa berie jatočná hmotnosť za tepla korigovaná tak, aby sa zohľadnila strata chladením. Členské štáty informujú Komisiu o použitých korekčných činiteľoch.

3.   V prípade, že úprava jatočných tiel po odvážení a zatriedení na háku sa odlišuje od predpísanej úpravy, členské štáty upravia hmotnosť jatočného tela na základe uplatnenia korigujúcich faktorov, ktoré sú stanovené v článku 2 nariadenia (EHS) č. 2137/92. Členské štáty nahlásia Komisii, aké korigujúce faktory použili.

Vzhľadom na kategórie, ktoré sa uvádzajú v prílohe III k nariadeniu, členské štáty môžu rovnako nahlásiť ceny na 100 kg týchto bežne upravených jatočných tiel. V takom prípade členské štáty oznámia Komisii rozdiely medzi touto a predpísanou úpravou.

Článok 2

1.   Členské štáty, ktoré produkujú ročne viac ako 200 ton ovčieho mäsa, oznámia Komisii dôverný zoznam bitúnkov alebo iných organizácií, ktoré sa zúčastňujú na tvorbe cien podľa stupnice Spoločenstva (ďalej len „zúčastnené organizácie“), spolu s uvedením približnej ročnej kapacity týchto zúčastnených organizácií.

2.   Členské štáty uvedené v odseku 1 oznámia Komisii každý týždeň najneskôr vo štvrtok v eurách alebo národnej mene priemernú cenu každej kvalitatívnej triedy jahňacieho mäsa v rámci stupnice Spoločenstva za všetky zúčastnené organizácie zaznamenanú počas týždňa predchádzajúceho týždeň, v ktorom sa informácia poskytuje, spolu s uvedením množstva každej kvalitatívnej triedy. Tam, kde však kvalitatívna trieda tvorí menej ako 1 % z celku, nie je potrebné ceny nahlasovať. Členské štáty tiež oznámia Komisii priemerné ceny na základe hmotnosti všetkých klasifikovaných jahniat v každej stupnici používanej na účely nahlasovania cien.

Členské štáty však majú dovolené rozčleniť ohlasovanú cenu pre každú z tried mäsitosti a tried tučnosti uvedených v prílohe I na základe hmotnosti. Pojem „kvalita“ je kombináciou triedy stavby mäsitosti a tučnosti.

Článok 3

Doplňujúce ustanovenia uvedené v článku 6 nariadenia (EHS) č. 2137/92 sú také isté, ako sú uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu pre triedy mäsitosti a tučnosti. Farba mäsa uvedená v prílohe III k nariadeniu (EHS) č. 2137/92 sa určuje na boku pri rectus abdominis vzhľadom na štandardnú farebnú stupnicu.

Článok 4

1.   Klasifikácia sa vykoná najneskôr hodinu po usmrtení zvieraťa.

2.   Označenie celých jatočných tiel alebo polovičiek vzhľadom na článok 4 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 2137/92 podľa stupnice Spoločenstva pre klasifikáciu jatočných tiel oviec v zúčastnených organizáciách sa vykonáva značkou označujúcou kategóriu a triedu mäsitosti a tučnosti.

Toto označenie sa vykoná opečiatkovaním nestierateľným a nejedovatým atramentom podľa metódy schválenej príslušnými národnými úradmi.

Kategórie budú označené takto:

a)

L: jatočné telá oviec do veku dvanásť mesiacov (jahňatá);

b)

S: jatočné telá ostatných oviec.

3.   Členské štáty môžu dovoliť náhradu označovania použitím nezmeniteľného a pevne pripojiteľného štítku.

Článok 5

1.   Členské štáty zabezpečia, aby klasifikáciu vykonávali technici s dostatočnou kvalifikáciou. Členské štáty určia takéto osoby dohodou alebo vymenovaním orgánu zodpovedného na tento účel.

2.   Klasifikácia zúčastnených organizácií sa kontroluje na mieste bez predchádzajúceho oznámenia orgánom určeným členským štátom a nezávislým od zúčastnenej organizácie. Tieto kontroly sa musia vykonávať aspoň každé tri mesiace vo všetkých zúčastnených organizáciách, ktoré vykonávajú klasifikáciu, a musia sa vzťahovať najmenej na 50 náhodne vybraných jatočných tiel.

Ak je však orgán zodpovedný za kontrolu aj orgánom zodpovedným za klasifikáciu alebo ak nespadá pod právomoc verejného orgánu, kontroly ustanovené v prvom pododseku sa musia vykonávať pod fyzickým dohľadom verejného orgánu za rovnakých podmienok a najmenej raz ročne. O zisteniach orgánu zodpovedného za kontroly je verejný orgán pravidelne informovaný.

Článok 6

Kontrolná skupina Spoločenstva stanovená článkom 5 nariadenia (EHS) č. 2137/92 (ďalej len „skupina“) je zodpovedná za výkon inšpekcií na mieste, ktoré zahŕňajú:

a)

uplatňovanie programu vzťahujúceho sa na klasifikačnú stupnicu Spoločenstva pre jatočné telá oviec;

b)

zavedenie trhových cien podľa klasifikačnej stupnice.

Článok 7

Predsedom skupiny je jeden z expertov Komisie. Členské štáty menujú expertov na základe ich nezávislosti a schopnosti v otázkach klasifikácie jatočných zvierat a zavádzania trhových cien.

Experti za žiadnych okolností nepoužijú a neposkytnú informácie získané v súvislosti s prácou v skupine na osobné účely.

Článok 8

Kontroly na mieste vykonáva delegácia skupiny, ktorá má najviac sedem členov. Z tohto dôvodu sa jej zloženie riadi týmito pravidlami:

a)

má aspoň dvoch expertov Komisie, z ktorých jeden vykonáva funkciu predsedu delegácie;

b)

má jedného experta z dotknutého členského štátu;

c)

má aspoň štyroch expertov z iných členských štátov.

Článok 9

1.   Kontroly na mieste sa vykonávajú v pravidelných intervaloch a ich frekvencia sa môže líšiť najmä v závislosti od pomerného objemu produkcie ovčieho mäsa v kontrolovanom členskom štáte alebo v závislosti od problémov, ktoré súvisia s uplatňovaním stupnice.

Tam, kde je to potrebné, môžu na tieto kontroly nadviazať dodatočné kontroly. Pri týchto kontrolách môže byť počet členov delegácie nižší.

2.   Program inšpekčných návštev zostaví Komisia po konzultácii s členskými štátmi. Na inšpekciách sa môžu zúčastňovať predstavitelia navštíveného členského štátu.

3.   Každý členský štát organizuje návštevy vykonávané na jeho území podľa požiadaviek definovaných Komisiou. S týmto cieľom členský štát odovzdá Komisii 30 dní pred návštevou podrobný program navrhovaných inšpekčných návštev; Komisia môže požadovať doplnenie programu.

4.   Komisia informuje členské štáty čo najskôr pred každou návštevou o jej programe a priebehu.

5.   Po skončení každej návštevy sa členovia delegácie a predstavitelia navštíveného členského štátu stretnú, aby zvážili výsledky. Potom členovia delegácie prijmú závery z návštevy vzhľadom na body uvedené v článku 6.

6.   Predseda delegácie vypracuje správu obsahujúcu podrobnosti o vykonanej kontrole a závery, ktoré sa uvádzajú v odseku 5. Správa sa bezodkladne zašle členskému štátu, kde sa kontrola vykonala, a potom aj ostatným členským štátom.

Článok 10

Cestovné náklady a diéty členov skupiny znáša Komisia v súlade s pravidlami platnými pre náhradu cestovných výdavkov a diét osôb, ktoré nie sú spojené s Komisiou a ktoré boli ňou určené konať ako experti.

Článok 11

Nariadenie (EHS) č. 461/93 sa ruší.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe III.

Článok 12

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. januára 2008

Za Komisiu

José Manuel BARROSO

predseda


(1)  Ú. v. ES L 341, 22.12.2001, s. 3. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2). Nariadenie (ES) č. 2529/2001 nahradí nariadenie (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1) s účinnosťou od 1. júla 2008.

(2)  Ú. v. ES L 214, 30.7.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1). Nariadenie (EHS) č. 2137/92 nahradí nariadenie (ES) č. 1234/2007 s účinnosťou od 1. januára 2009.

(3)  Ú. v. ES L 49, 27.2.1993, s. 70. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 823/98 (Ú. v. ES L 117, 21.4.1998, s. 2).

(4)  Pozri prílohu II.


PRÍLOHA I

1.   Triedy mäsitosti

Vývoj profilov jatočného tela, predovšetkým hlavných častí (zadnej časti, chrbta, pleca).

Trieda mäsitosti

Doplňujúci opis

S

Super

zadná časť: zdvojená svalovina; profily extrémne vyklenuté

chrbát: extrémne vyklenutý, extrémne široký, extrémne plný

plece: extrémne vyklenuté a extrémne plné

E

Výborná

zadná časť: veľmi plná; profily veľmi vyklenuté

chrbát: veľmi vyklenutý, veľmi široký a veľmi plný smerom k plecu

plece: veľmi vyklenuté a veľmi plné

U

Veľmi dobrá

zadná časť: plná; profily vyklenuté

chrbát: široký a plný smerom k plecu

plece: vyklenuté a plné

R

Dobrá

zadná časť: hlavné profily rovné

chrbát: plný, ale menej široký smerom k plecu

plece: dobre vyvinuté, ale menej plné

O

Uspokojivá

zadná časť: profily mierne prehĺbené

chrbát: málo široký a plný

plece: s tendenciou zužovať sa; ploché

P

Slabá

zadná časť: profily prehĺbené až veľmi prehĺbené

chrbát: úzky a prehĺbený s vystupujúcimi kosťami

plece: úzke, ploché, s vystupujúcimi kosťami

2.   Triedy tučnosti

Vrstva tuku na vonkajších a vnútorných častiach jatočného tela.

Trieda tučnosti

Doplňujúci opis (1)

1.

Slabá

vonkajšia

stopy tuku alebo bez tuku

vnútorná

brušná

stopy tuku alebo bez tuku na obličkách

hrudná

stopy tuku alebo bez tuku medzi rebrami

2.

Mierna

vonkajšia

slabá vrstva tuku pokrýva časť jatočného tela, na končatinách je však menej viditeľná

vnútorná

brušná

stopy tuku alebo slabá vrstva tuku obaľuje časť obličiek

hrudná

svaly medzi rebrami jasne viditeľné

3.

Priemerná

vonkajšia

slabá vrstva tuku pokrývajúca takmer celé jatočné telo; výraznejšie tukové zóny pri koreni chvosta

vnútorná

brušná

slabá vrstva tuku obaľuje časť alebo celé obličky

hrudná

svaly medzi rebrami ešte stále viditeľné

4.

Silná

vonkajšia

výrazná vrstva tuku pokrývajúca väčšinu jatočného tela, ale môže byť tenšia na končatinách a výraznejšia na pleciach

vnútorná

brušná

obličky sú obalené tukom

hrudná

svaly medzi rebrami môžu byť prerastené tukom; na rebrách môžu byť viditeľné vrstvy tuku

5.

Veľmi silná

vonkajšia

veľmi výrazná vrstva tuku

miestami viditeľné ložiská tuku

vnútorná

brušná

obličky obalené hrubou vrstvou tuku

hrudná

svaly medzi rebrami prerastené tukom; na rebrách sú viditeľné ložiská tuku


(1)  Doplňujúce opisy brušnej dutiny sa netýkajú účelu prílohy III k nariadeniu (EHS) č. 2137/92.


PRÍLOHA II

Zrušené nariadenie v znení neskoršej zmeny a doplnenia

Nariadenie Komisie (EHS) č. 461/93

(Ú. v. ES L 49, 27.2.1993, s. 70)

Nariadenie Komisie (ES) č. 823/98

(Ú. v. ES L 117, 21.4.1998, s. 2).


PRÍLOHA III

Tabuľka zhody

Nariadenie (EHS) č. 461/93

Toto nariadenie

článok 1 ods. 1 a 2

článok 1 ods. 1 a 2

článok 1 ods. 3 prvá a druhá veta

článok 1 ods. 3 prvý pododsek

článok 1 ods. 3 tretia a štvrtá veta

článok 1 ods. 3 druhý pododsek

článok 2 a 3

článok 2 a 3

článok 4 ods. 1

článok 4 ods. 1

článok 4 ods. 2 prvý a druhý pododsek

článok 4 ods. 2 prvý a druhý pododsek

článok 4 ods. 2 tretí pododsek úvodná veta

článok 4 ods. 2 tretí pododsek úvodná veta

článok 4 ods. 2 tretí pododsek prvá zarážka

článok 4 ods. 2 tretí pododsek písmeno a)

článok 4 ods. 2 tretí pododsek druhá zarážka

článok 4 ods. 2 tretí pododsek písmeno b)

článok 4 ods. 3

článok 4 ods. 3

článok 5, 6 a 7

článok 5, 6 a 7

článok 8 ods. 1 úvodná časť

článok 8 úvodná časť

článok 8 ods. 1 prvá zarážka

článok 8 písm. a)

článok 8 ods. 1 druhá zarážka

článok 8 písm. b)

článok 8 ods. 1 tretia zarážka

článok 8 písm. c)

článok 8 ods. 2

článok 9 ods. 1 prvý pododsek prvá veta

článok 9 ods. 1 prvý pododsek

článok 9 ods. 1 prvý pododsek druhá a tretia veta

článok 9 ods. 1 druhý pododsek

článok 9 ods. 1 druhý pododsek

článok 9 ods. 2

článok 9 ods. 2

článok 9 ods. 3

článok 9 ods. 3

článok 9 ods. 4

článok 9 ods. 4

článok 9 ods. 5

článok 9 ods. 5

článok 9 ods. 6

článok 10

článok 10

článok 11

článok 11

článok 12

príloha

príloha I

príloha II

príloha III


12.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 9/12


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 23/2008

z 11. januára 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 622/2003 o ustanovení opatrení na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany civilného letectva

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2320/2002 zo 16. decembra 2002 o ustanovení spoločných pravidiel v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 2,

keďže:

(1)

V zmysle nariadenia (ES) č. 2320/2002 je Komisia povinná prijať opatrenia na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany civilného letectva v celom Spoločenstve. Nariadenie Komisie (ES) č. 622/2003 zo 4. apríla 2003 o ustanovení opatrení na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany civilného letectva (2) bolo prvým právnym predpisom, ktorým sa takéto opatrenia ustanovili.

(2)

Je potrebné prijať opatrenia, ktorými sa spresnia spoločné základné normy. Pokiaľ ide o obrazovú projekciu ohrozenia (Threat Image Projection – TIP), mali by byť stanovené výkonnostné požiadavky. Malo by sa zvážiť pravidelné sledovanie týchto požiadaviek a aspoň každé dva roky zabezpečiť, aby naďalej odrážali technický rozvoj, najmä pokiaľ ide o rozsah knižnice virtuálnych obrazov, ktorá je k dispozícii.

(3)

Systém TIP by sa mal používať na zvýšenie výkonu pracovníkov detekčnej kontroly, skúmajúcich tak príručnú, ako aj podanú batožinu, pomocou premietania virtuálnych zobrazení nebezpečných predmetov v röntgenovom obraze batožiny. Mal by sa stanoviť minimálny a maximálny percentuálny podiel virtuálnych zobrazení nebezpečných predmetov, ktoré by sa mali premietať v obrazoch batožín. Po reakcii pracovníkov detekčnej kontroly na obrazy batožín by ich systém TIP mal informovať, či správne zareagovali na virtuálne zobrazenie nebezpečného predmetu. Okrem toho by sa mala knižnica virtuálnych zobrazení, používaná na obrazovú projekciu ohrozenia, pravidelne rozširovať a obnovovať, aby sa zohľadňovali nové nebezpečné predmety a aby sa zabránilo tomu, že virtuálne zobrazenia sa stanú všednými, dá sa povedať naučenými.

(4)

Informácie o výkonnostných požiadavkách bezpečnostného zariadenia, ako aj o obrazovej projekcii ohrozenia na letiskách by nemali byť verejne dostupné, pretože by mohli byť potenciálne zneužívané na obchádzanie bezpečnostných kontrol. Tieto informácie by mali mať k dispozícii iba správcovia a výrobcovia zariadenia.

(5)

Nariadenie (ES) č. 622/2003 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru bezpečnostnej ochrany civilného letectva,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (ES) č. 622/2003 sa mení a dopĺňa tak, ako je stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Pokiaľ ide o dôverný charakter tejto prílohy, uplatňuje sa článok 3 uvedeného nariadenia.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. februára 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. januára 2008

Za Komisiu

Jacques BARROT

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 355, 30.12.2002, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 849/2004 (Ú. v. EÚ L 229, 29.6.2004, s. 3).

(2)  Ú. v. EÚ L 89, 5.4.2003, s. 9. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1477/2007 (Ú. v. EÚ L 329, 14.12.2007, s. 22).


PRÍLOHA

V súlade s článkom 1 je príloha utajovaná a nesmie sa uverejniť v Úradnom vestníku Európskej únie.


12.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 9/14


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 24/2008

z 11. januára 2008,

ktoré sa týka vydávania dovozných povolení na olivový olej v rámci tuniskej colnej kvóty

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2000/822/ES z 22. decembra 2000 o uzavretí dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Tuniskou republikou, ktorá sa týka vzájomných liberalizačných opatrení a zmeny a doplnenia poľnohospodárskych protokolov k asociačnej dohode medzi Európskym spoločenstvom a Tuniskou republikou (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (2), a najmä na jeho článok 7 ods. 2,

keďže:

(1)

Článok 3 ods. 1 a 2 protokolu č. 1 Európsko-stredomorskej dohody ustanovujúcej pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Tuniskou republikou na druhej strane (3) otvára kvótu nulovej sadzby cla na dovoz neupraveného olivového oleja patriaceho pod číselné znaky KN 1509 10 10 a 1509 10 90, úplne získaného v Tunisku a prepravovaného priamo z tejto krajiny do Spoločenstva v limite stanovenom na každý rok.

(2)

Článok 2 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1918/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa otvára colná kvóta a stanovuje spravovanie colnej kvót na olivový olej s pôvodom v Tunisku (4), rovnako stanovuje mesačné limity množstiev na výdaj licencií.

(3)

Žiadosti o výdaj dovozných licencií na celkové množstvo prevyšujúce limit 1 000 ton, stanovené na mesiac január 2005, boli predložené príslušným orgánom v súlade s článkom 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1918/2006.

(4)

Za týchto okolností musí Komisia stanoviť redukčný koeficient, ktorý umožní výdaj licencií v pomere k disponibilnému množstvu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Žiadosti o dovozné povolenia predložené 7. a 8. januára 2008 v zmysle článku 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1918/2006 sú prijaté do výšky 89,887640 % požadovaného množstva. Limit 1 000 ton, stanovený na mesiac január bol dosiahnutý.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 12. januára 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. januára 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 336, 30.12.2000, s. 92.

(2)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 289/2007 (Ú. v. EÚ L 78, 17.3.2007, s. 17).

(3)  Ú. v. ES L 97, 30.3.1998, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 365, 21.12.2006, s. 84.


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Komisia

12.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 9/15


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 14. decembra 2007,

ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum na riadenie špecifického programu Spoločenstva Idey v oblasti hraničného výskumu podľa nariadenia Rady (ES) č. 58/2003

(Text s významom pre EHP)

(2008/37/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 58/2003 z 19. decembra 2002, ktoré stanovuje štatút výkonných orgánov, ktorým majú byť zverené niektoré úlohy v rámci riadenia programov Spoločenstva (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 58/2003 sa Komisia splnomocňuje zriaďovať výkonné agentúry v súlade so všeobecným štatútom ustanoveným v danom nariadení a poveriť ich riadením určitých úloh týkajúcich sa jedného alebo viacerých programov Spoločenstva.

(2)

Účelom splnomocnenia Komisie zriaďovať výkonné agentúry je umožniť Komisii sústrediť sa na hlavné aktivity a funkcie, ktorých vykonávanie nie je možné zabezpečiť externe bez straty kontroly a konečnej zodpovednosti za činnosť riadenú uvedenými výkonnými agentúrami.

(3)

Rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES z 18. decembra 2006 o siedmom rámcovom programe Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013) (2) sa na účely realizácie programu Idey (3) ustanovuje zriadenie Európskej rady pre výskum. Európska rada pre výskum pozostáva z nezávislej vedeckej rady, ktorej pomáha špecializovaná realizačná štruktúra.

(4)

Rozhodnutím 2007/134/ES z 2. februára 2007, ktorým sa zriaďuje Európska rada pre výskum (4), Komisia založila Európsku radu pre výskum (ERC) a vedeckú radu a takisto oznámila založenie špecializovanej realizačnej štruktúry v podobe výkonnej agentúry, ktorá sa má zriadiť samostatným aktom v súlade s nariadením (ES) č. 58/2003.

(5)

V rámci riadenia programu Idey sa realizujú výskumné projekty, ktoré si nevyžadujú prijímanie politických rozhodnutí, počas celého trvania projektu si však vyžadujú vysokú úroveň technickej a finančnej odbornosti.

(6)

Pokiaľ sa úlohy súvisiace s vykonávaním programu delegujú na výkonnú agentúru, je možné jasne oddeliť fázu programovania, ktorú ustanoví vedecká rada a schváli Komisia, od realizácie programu, ktorá sa zverí výkonnej agentúre, a to podľa zásad a metodiky, ktoré ustanoví vedecká rada.

(7)

Z analýzy nákladov a prínosov uskutočnenej na tento účel vyplýva, že zriadenie výkonnej agentúry na riadenie aktivít Európskej rady pre výskum by bolo výhodné z finančného aj nefinančného hľadiska.

(8)

Agentúra by mala vykonávať svoj prevádzkový rozpočet v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1653/2004 z 21. septembra 2004, ktorým sa na základe nariadenia Rady (ES) č. 58/2003 o štatúte výkonných agentúr, poverených určitými úlohami týkajúcich sa riadenia programov Spoločenstva, stanovuje vzorové finančné nariadenie pre výkonné agentúry (5).

(9)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre výkonné agentúry,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Zriadenie agentúry

1.   Týmto sa zriaďuje výkonná agentúra (ďalej len „agentúra“) na riadenie činnosti Spoločenstva v oblasti výskumu, ktorej štatút sa riadi nariadením (ES) č. 58/2003.

2.   Názov agentúry je „Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum“.

Článok 2

Sídlo

Sídlom agentúry je Brusel.

Článok 3

Trvanie

Týmto sa agentúra zriaďuje na obdobie, ktoré sa začína 1. januára 2008 a končí 31. decembra 2017.

Článok 4

Ciele a úlohy

1.   V rámci siedmeho rámcového programu Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných aktivít (2007 – 2013) ustanoveným rozhodnutím č. 1982/2006/ES sa agentúra týmto poveruje nasledujúcimi úlohami:

riadenie niektorých fáz konkrétnych projektov – v zmysle rozhodnutia, ktorým sa na agentúru delegujú právomoci – súvisiacich s vykonávaním niektorých oblastí špecifického programu Idey na základe rozhodnutia Rady 2006/972/ES (6) a pracovného programu ustanoveného vedeckou radou a schváleného Komisiou, ako aj vykonávanie kontrol, ktoré sú na tento účel potrebné, a prijímanie príslušných rozhodnutí v prípadoch, keď agentúra dostala od Komisie príslušné splnomocnenie,

prijímanie nástrojov na vykonávanie rozpočtu z hľadiska príjmov a výdavkov a na základe splnomocnenia Komisiou vykonávanie všetkých operácií potrebných na riadenie špecifického programu Spoločenstva Idey, a najmä tých, ktoré súvisia s prideľovaním grantov a zákaziek,

zhromažďovanie a analýza všetkých informácií potrebných na usmerňovanie vykonávania programu Spoločenstva, ako aj poskytovanie týchto informácií Komisii a vedeckej rade.

2.   V rozhodnutí, ktorým Komisia deleguje právomoci na agentúru, sa podrobne uvádzajú všetky úlohy, ktoré sa agentúre zverujú, a v prípade, že sa agentúre zveria ďalšie úlohy, toto rozhodnutie sa zmení a doplní. Na účely informovanosti sa toto rozhodnutie poskytne Výboru pre výkonné agentúry.

Článok 5

Organizačná štruktúra

1.   Agentúru riadi riadiaci výbor a riaditeľ vymenovaný Komisiou.

2.   Členovia riadiaceho výboru sú vymenovaní na dva roky.

3.   Riaditeľ agentúry je vymenovaný na štyri roky.

4.   Funkčné obdobie členov riadiaceho výboru a riaditeľa je možné predĺžiť.

Článok 6

Granty

Agentúra dostáva granty zo všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev, konkrétne z finančných prostriedkov pridelených na špecifický program Idey.

Článok 7

Dohľad a podávanie správ

Agentúra podlieha dohľadu Komisie a podáva pravidelné správy o pokroku pri realizácii programu, za ktorý zodpovedá, v súlade s dojednaniami a v intervaloch, ktoré sú spresnené v poverovacej listine.

Článok 8

Vykonávanie prevádzkového rozpočtu

Agentúra vykonáva svoj prevádzkový rozpočet v súlade s ustanoveniami nariadenia (ES) č. 1653/2004.

V Bruseli 14. decembra 2007

Za Komisiu

Janez POTOČNIK

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 11, 16.1.2003, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 412, 30.12.2006, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 54, 22.2.2007, s. 81.

(4)  Ú. v. EÚ L 57, 24.2.2007, s. 14.

(5)  Ú. v. EÚ L 297, 22.9.2004, s. 6. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1821/2005 (Ú. v. EÚ L 293, 9.11.2005, s. 10).

(6)  Ú. v. EÚ L 400, 30.12.2006, s. 242.


III Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

12.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 9/18


JEDNOTNÁ AKCIA RADY 2008/38/SZBP

z 20. decembra 2007,

ktorou sa mení dopĺňa jednotná akcia 2007/405/SZBP o policajnej misii Európskej únie v rámci reformy sektora bezpečnosti a jeho vzťahu k zložkám justície v Konžskej demokratickej republike (EUPOL RD Congo)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 14,

keďže:

(1)

Rada 12. júna 2007 prijala jednotnú akciu 2007/405/SZBP o policajnej misii Európskej únie v rámci reformy sektora bezpečnosti (SSR) a jeho vzťahu k zložkám justície v Konžskej demokratickej republike (EUPOL RD Congo) (1), ktorej počiatočná dĺžka trvania bola jeden rok. Misia sa začala 1. júla 2007.

(2)

Rada 18. júna 2007 schválila usmernenia pre štruktúru velenia a riadenia civilných operácií krízového riadenia EÚ. Tieto usmernenia okrem iného ustanovujú, že veliteľ civilnej operácie bude na strategickej úrovni vykonávať velenie a riadenie v otázkach plánovania a realizácie všetkých civilných operácií krízového riadenia, pričom bude podliehať politickej kontrole a strategickému usmerňovaniu zo strany Politického a bezpečnostného výboru (PBV) a celkovej právomoci generálneho tajomníka/vysokého splnomocnenca pre SZBP (GT/VS). Tieto usmernenia ďalej ustanovujú, že veliteľom civilných operácií bude pre všetky civilné operácie krízového riadenia riaditeľ štábu pre spôsobilosť civilného plánovania a realizácie (CPCC – Civilian Planning and Conduct Capability) zriadeného na Generálnom sekretariáte Rady.

(3)

Uvedenou štruktúrou velenia a riadenia nie sú dotknuté zmluvné záväzky veliteľa misie voči Komisii v oblasti plnenia rozpočtu misie.

(4)

Pre túto misiu by sa mala aktivovať spôsobilosť neustáleho monitorovania zriadená v rámci sekretariátu Rady.

(5)

Jednotná akcia 2007/405/SZBP by sa mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TÚTO JEDNOTNÚ AKCIU:

Článok 1

Jednotná akcia 2007/405/SZBP sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

vkladá sa tento článok:

„Článok 3a

Veliteľ civilnej operácie

1.   Veliteľom civilnej misie EUPOL RD Congo je riaditeľ štábu pre spôsobilosť civilného plánovania a realizácie (CPCC).

2.   Veliteľ civilnej operácie velí misii EUPOL RD Congo a riadi ju na strategickej úrovni, pričom podlieha politickej kontrole a strategickému usmerňovaniu zo strany Politického a bezpečnostného výboru (PBV) a celkovej právomoci GT/VS.

3.   Veliteľ civilnej operácie zabezpečuje riadne a efektívne vykonávanie rozhodnutí Rady a PBV, a to najmä vydávaním prípadných potrebných pokynov na strategickej úrovni vedúcemu misie.

4.   Všetok vyslaný personál zostáva v plnom rozsahu pod velením vnútroštátnych orgánov vysielajúceho štátu alebo inštitúcie EÚ. Vnútroštátne orgány odovzdajú operačnú kontrolu (OPCON) nad svojim personálom, tímami a jednotkami veliteľovi civilnej operácie.

5.   Veliteľ civilnej operácie má celkovú zodpovednosť za zabezpečenie toho, aby sa zo strany EÚ riadne plnila povinnosť starostlivosti.

6.   Veliteľ civilnej operácie a OZEÚ sa podľa potreby vzájomne radia.“;

2.

odseky 2 až 8 článku 5 sa nahrádzajú takto:

„2.   Vedúci misie preberá zodpovednosť a vykonáva velenie a riadenie na mieste operácie.

3.   Vedúci misie velí a riadi personál, tímy a jednotky prispievajúcich štátov, ako ich pridelil veliteľ civilnej operácie, pričom má aj administratívnu a logistickú zodpovednosť za prostriedky, zdroje a informácie, ktoré sa misii poskytli.

4.   Vedúci misie vydáva pokyny všetkým členom personálu misie s cieľom účinne realizovať EUPOL RD Congo na mieste operácie a na základe pokynov na strategickej úrovni veliteľa civilnej operácie preberá jej koordináciu a každodenné riadenie.

5.   Vedúci misie zodpovedá za plnenie rozpočtu misie. Vedúci misie na tento účel podpíše zmluvu s Komisiou.

6.   Vedúci misie zodpovedá za disciplinárnu kontrolu personálu. Disciplinárne konanie voči vyslanému personálu vykonáva dotknutý vnútroštátny orgán alebo dotknutý orgán EÚ.

7.   Vedúci misie zastupuje EUPOL RD Congo v operačnej oblasti a zabezpečuje jej náležité zviditeľňovanie.

8.   Vedúci misie podľa potreby koordinuje činnosť s ostatnými aktérmi EÚ v teréne. Bez toho, aby bola dotknutá štruktúra velenia, poskytuje OZEÚ vedúcemu misie miestne politické usmernenia.“;

3.

odsek 3 článku 6 sa nahrádza takto:

„3.   Všetci členovia personálu si plnia svoje povinnosti a konajú v záujme misie. Všetci členovia personálu misie dodržiavajú bezpečnostné zásady a minimálne normy ustanovené rozhodnutím Rady 2001/264/ES z 19. marca 2001 prijímajúcim bezpečnostné nariadenia Rady (2).

4.

článok 7 sa nahrádza takto:

„Článok 7

Štruktúra velenia

1.   EUPOL RD Congo má ako operácia krízového riadenia jednotné velenie.

2.   Politický a bezpečnostný výbor (PBV) vykonáva v rámci zodpovednosti Rady politickú kontrolu a strategické usmerňovanie misie EUPOL RD Congo.

3.   Veliteľ civilnej operácie, ktorý podlieha politickej kontrole a strategickému usmerňovaniu zo strany PBV a celkovej právomoci GT/VS, je veliteľom misie EUPOL RD Congo na strategickej úrovni a ako taký vydáva pokyny vedúcemu misie, radí mu a poskytuje mu technickú podporu.

4.   Veliteľ civilnej operácie podáva Rade správy prostredníctvom GT/VS.

5.   Vedúci misie velí EUPOL RD Congo a riadi ju na mieste operácie a je priamo zodpovedný veliteľovi civilnej operácie.“;

5.

článok 8 sa nahrádza takto:

„Článok 8

Politická kontrola a strategické usmerňovanie

1.   PBV vykonáva v rámci zodpovednosti Rady politickú kontrolu a strategické usmerňovanie misie. Rada týmto poveruje PBV, aby na tento účel prijímal príslušné rozhodnutia v súlade s článkom 25 Zmluvy o Európskej únii. Toto poverenie zahŕňa právomoc meniť a dopĺňať OPLAN. Zahŕňa tiež právomoci potrebné na neskoršie prijímanie rozhodnutí o vymenovaní vedúceho misie. Rada si ponecháva právomoc rozhodovať o cieľoch a ukončení misie.

2.   PBV pravidelne podáva Rade správy.

3.   Veliteľ civilnej operácie a vedúci misie pravidelne a podľa potreby posielajú PBV správy o oblastiach, za ktoré zodpovedajú.“;

6.

článok 14 sa nahrádza takto:

„Článok 14

Bezpečnosť

1.   Veliteľ civilnej operácie riadi plánovanie bezpečnostných opatrení vedúceho misie a v koordinácii s bezpečnostným úradom Rady a v súlade s článkami 3a a 7 zabezpečuje ich riadne a účinné plnenie v rámci misie EUPOL RD Congo.

2.   Vedúci misie zodpovedá za bezpečnosť operácie a dodržiavanie minimálnych bezpečnostných požiadaviek platných pre operáciu v súlade s politikou Európskej únie v oblasti bezpečnosti personálu Európskej únie nasadeného mimo Európsku úniu v operačnej kapacite podľa hlavy V Zmluvy o Európskej únii a jej podporných dokumentov.

3.   Vedúcemu misie pomáha bezpečnostný úradník misie (MSO – Mission Security Officer), ktorý mu podáva správy a udržiava úzky funkčný vzťah s bezpečnostným úradom Rady.

4.   Personál misie EUPOL RD Congo prejde pred nástupom do funkcií povinným bezpečnostným výcvikom v súlade s operačným plánom. Pravidelne sa tiež zúčastňuje na opakovacom výcviku na mieste operácie, ktorý organizuje MSO.“;

7.

vkladá sa tento článok:

„Článok 14a

Spôsobilosť neustáleho monitorovania

Pre misiu EUPOL RD Congo sa aktivuje spôsobilosť neustáleho monitorovania.“;

8.

do článku 17 sa dopĺňa tento odsek:

„Rozhodnutia PBV podľa článku 8 ods. 1 v súvislosti s vymenovaním vedúceho misie sa tiež uverejňujú v Úradnom vestníku Európskej únie.“

Článok 2

Táto jednotná akcia nadobúda účinnosť dňom jej prijatia.

Článok 3

Táto jednotná akcia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 20. decembra 2007

Za Radu

predseda

F. NUNES CORREIA


(1)  Ú. v. EÚ L 151, 13.6.2007, s. 46.

(2)  Ú. v. ES L 101, 11.4.2001, s. 1. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2007/438/ES (Ú. v. EÚ L 164, 26.6.2007, s. 24).“;


AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY VI ZMLUVY O EÚ

12.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 9/21


ROZHODNUTIE RADY

zo 6. decembra 2007

o pristúpení Bulharska a Rumunska k Dohovoru z 18. decembra 1997 o vzájomnej pomoci a spolupráci medzi colnými správami, vypracovanému na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii

(2008/39/SVV)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii,

so zreteľom na Zmluvu o pristúpení Bulharska a Rumunska,

so zreteľom na Akt o pristúpení Bulharska a Rumunska (ďalej len „Akt o pristúpení“), a najmä na jeho článok 3 ods. 4,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Dohovor o vzájomnej pomoci a spolupráci medzi colnými správami vypracovaný na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii (2) (ďalej len „dohovor“) bol podpísaný v Bruseli 18. decembra 1997 a nadobúda platnosť 90 dní po notifikácii toho štátu, ktorý je v čase prijatia tohto dohovoru Radou členom Európskej únie a zároveň ako posledný ukončí formálny proces.

(2)

Pri notifikácii podľa článku 32 ods. 2 dohovoru alebo neskôr môže každý členský štát podľa článku 32 ods. 4 tohto dohovoru až do nadobudnutia jeho platnosti vyhlásiť, že tento dohovor sa bude uplatňovať na jeho vzťahy s tými členskými štátmi, ktoré urobili rovnaké vyhlásenie.

(3)

Česká republika, Estónsko, Cyprus, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Poľsko, Slovinsko a Slovensko po svojom pristúpení k Európskej únii uložili listiny o pristúpení k dohovoru.

(4)

Článok 3 ods. 3 Aktu o pristúpení stanovuje, že Bulharsko a Rumunsko pristupujú k dohovorom a protokolom, ktoré uzatvorili medzi členskými štátmi a ktoré sú uvedené v prílohe I k Aktu o pristúpení, okrem iného k Dohovoru o vzájomnej pomoci a spolupráci medzi colnými správami. Tieto dohovory a protokoly nadobudnú vo vzťahu k Bulharsku a Rumunsku platnosť v deň, ktorý určí Rada.

(5)

V súlade s článkom 3 ods. 4 Aktu o pristúpení Rada urobí všetky úpravy potrebné v dôsledku pristúpenia k uvedeným dohovorom a protokolom,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Článok 31 ods. 1 Dohovoru z 18. decembra 1997 o vzájomnej pomoci a spolupráci medzi colnými správami, vypracovaného na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii, sa nahrádza takto:

„1.   Tento dohovor sa vzťahuje na územia členských štátov, ktoré patria do colného územia Spoločenstva, vrátane ostrova Heligoland a územia Büsingen, pokiaľ ide o Spolkovú republiku Nemecko (v súlade so Zmluvou z 23. novembra 1964 medzi Spolkovou republikou Nemecko a Švajčiarskou konfederáciou o začlenení oblasti Büsingen am Hochrhein do colného územia Švajčiarskej konfederácie alebo s jej súčasným znením), obcí Livigno a Campione d’Italia, pokiaľ ide o Taliansku republiku, a teritoriálnych vôd, pobrežných vôd a vzdušného priestoru členských štátov.“

Článok 2

Dohovor v znení tohto rozhodnutia nadobúda pre Bulharsko a Rumunsko platnosť odo dňa nadobudnutia platnosti dohovoru bez toho, aby bol dotknutý jeho článok 32 ods. 4.

Článok 3

Dohovor, ktorý je vyhotovený v bulharskom a rumunskom jazyku (3), je autentický za rovnakých podmienok ako jeho znenia v ostatných jazykoch.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 6. decembra 2007

Za Radu

predseda

A. COSTA


(1)  Stanovisko z 24. októbra 2007 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. ES C 24, 23.1.1998, s. 2.

(3)  Bulharské a rumunské znenie dohovoru sa uverejní v mimoriadnom vydaní úradného vestníka neskôr.


12.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 9/23


ROZHODNUTIE RADY

zo 6. decembra 2007

o pristúpení Bulharska a Rumunska k Dohovoru vyhotovenému na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev, protokolu z 27. septembra 1996, protokolu z 29. novembra 1996 a druhému protokolu z 19. júna 1997

(2008/40/SVV)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii,

so zreteľom na Akt o pristúpení z roku 2005, a najmä na jeho článok 3 ods. 4,

so zreteľom na odporúčanie Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Dohovor o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev vyhotovený na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii (2) (ďalej len „dohovor“) bol podpísaný v Bruseli 26. júla 1995 a nadobudol platnosť 17. októbra 2002.

(2)

Dohovor bol doplnený protokolom vyhotoveným na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii k Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (3) (ďalej len „protokol z 27. septembra 1996“), ktorý bol podpísaný v Bruseli 27. septembra 1996, a protokolom vyhotoveným na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o výklade Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev prostredníctvom predbežných rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev (4) (ďalej len „protokol z 29. novembra 1996“), ktorý bol podpísaný v Bruseli 29. novembra 1996. Oba tieto protokoly nadobudli platnosť 17. októbra 2002.

(3)

Dohovor bol ďalej doplnený druhým protokolom vyhotoveným na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii k Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (5) (ďalej len „druhý protokol z 19. júna 1997“), ktorý bol podpísaný v Bruseli 19. júna 1997, ale ktorý ešte nenadobudol platnosť.

(4)

Článok 3 ods. 3 Aktu o pristúpení z roku 2005 stanovuje, že Bulharsko a Rumunsko pristúpia k dohovorom a protokolom uvedeným v prílohe I k aktu o pristúpení, ktorá okrem iného obsahuje dohovor, protokol z 27. septembra 1996, protokol z 29. novembra 1996 a druhý protokol z 19. júna 1997. Dohovory a protokoly uvedené v prílohe I k Aktu o pristúpení z roku 2005 nadobudnú vo vzťahu k Bulharsku a Rumunsku platnosť v deň, ktorý určí Rada,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Znenia dohovoru, protokolu z 27. septembra 1996, protokolu z 29. novembra 1996 a druhého protokolu z 19. júna 1997 vyhotovené v bulharskom a rumunskom jazyku (6) sú autentické za rovnakých podmienok ako ich znenia v ostatných jazykoch.

Článok 2

1.   Dohovor, protokol z 27. septembra 1996 a protokol z 29. novembra 1996 nadobúdajú platnosť vo vzťahu k Bulharsku a Rumunsku prvým dňom prvého mesiaca po prijatí tohto rozhodnutia, ak nenadobudli platnosť vo vzťahu k Bulharsku alebo Rumunsku už pred týmto dátumom.

2.   Druhý protokol z 19. júna 1997 nadobúda vo vzťahu k Bulharsku a Rumunsku platnosť ku dňu, keď tento protokol nadobúda platnosť vo vzťahu k štátu, ktorý si ako člen Európskej únie v deň, keď Rada prijala akt o vyhotovení tohto protokolu (7), ako posledný splnil notifikačnú povinnosť uvedenú v článku 16 ods. 2 protokolu.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 6. decembra 2007

Za Radu

predseda

A. COSTA


(1)  Stanovisko z 23. októbra 2007 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. ES C 316, 27.11.1995, s. 49.

(3)  Ú. v. ES C 313, 23.10.1996, s. 2.

(4)  Ú. v. ES C 151, 20.5.1997, s. 2.

(5)  Ú. v. ES C 221, 19.7.1997, s. 12.

(6)  Bulharské a rumunské znenia dohovoru a protokolov k nemu sa uverejnia neskôr v mimoriadnom vydaní úradného vestníka.

(7)  Akt Rady z 19. júna 1997 o vyhotovení druhého protokolu k Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES C 221, 19.7.1997, s. 11).