ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 5

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
9. januára 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 9/2008 z 8. januára 2008, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 10/2008 z 8. januára 2008, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 458/2007 o európskom systéme integrovanej štatistiky sociálnej ochrany (ESSPROS), pokiaľ ide o vymedzenie pojmov, podrobné klasifikácie a aktualizáciu pravidiel zverejňovania údajov základného systému ESSPROS a modulu o poberateľoch dôchodkov ( 1 )

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 11/2008 z 8. januára 2008, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS) v súvislosti so zasielaním časových radov pre nové regionálne členenie

13

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2008/27/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 21. decembra 2007, ktorým sa stanovuje finančný príspevok Spoločenstva na výdavky vzniknuté v súvislosti s mimoriadnymi opatreniami prijatými na boj proti vtáčej chrípke v Spojenom kráľovstve v roku 2006 [oznámené pod číslom K(2007) 6687]

15

 

 

2008/28/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 21. decembra 2007, ktorým sa stanovuje finančný príspevok Spoločenstva na výdavky vzniknuté v súvislosti s mimoriadnymi opatreniami prijatými na boj proti vtáčej chrípke v Dánsku v roku 2006 [oznámené pod číslom K(2007) 6695]

17

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

9.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 5/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 9/2008

z 8. januára 2008,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007 ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovacia a zéleniny (1), najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 1580/2007 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 9. januára 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. januára 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 8. januára 2008, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

IL

161,6

MA

65,0

TN

127,9

TR

114,0

ZZ

117,1

0707 00 05

JO

172,9

MA

46,2

TR

105,3

ZZ

108,1

0709 90 70

MA

96,6

TR

121,4

ZZ

109,0

0709 90 80

EG

313,6

ZZ

313,6

0805 10 20

CL

64,2

EG

57,3

IL

47,6

MA

64,1

TR

59,8

ZA

41,9

ZZ

55,8

0805 20 10

MA

83,8

ZZ

83,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

59,5

HR

29,7

IL

61,8

TR

71,1

ZZ

55,5

0805 50 10

EG

129,4

TR

109,1

ZA

76,9

ZZ

105,1

0808 10 80

CA

95,9

CN

76,6

MK

31,1

US

102,0

ZZ

76,4

0808 20 50

CN

67,2

US

114,4

ZA

134,7

ZZ

105,4


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ označuje „iné miesto pôvodu“.


9.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 5/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 10/2008

z 8. januára 2008,

ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 458/2007 o európskom systéme integrovanej štatistiky sociálnej ochrany (ESSPROS), pokiaľ ide o vymedzenie pojmov, podrobné klasifikácie a aktualizáciu pravidiel zverejňovania údajov základného systému ESSPROS a modulu o poberateľoch dôchodkov

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 458/2007 z 25. apríla 2007 o európskom systéme integrovanej štatistiky sociálnej ochrany (ESSPROS) (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 1 a ods. 3,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 458/2007 sa stanovil metodický rámec na zostavovanie štatistiky na porovnateľnom základe v prospech Spoločenstva a termíny na zasielanie a zverejňovanie štatistiky zostavenej v súlade so systémom ESSPROS.

(2)

Podľa článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 458/2007 by sa mali prijať vykonávacie opatrenia súvisiace s podrobnou klasifikáciou sledovaných údajov, definíciami, ktoré sa majú používať, a aktualizáciou pravidiel zverejňovania údajov základného systému ESSPROS a modulu o poberateľoch dôchodkov.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre štatistický program,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vykonávacie opatrenia, ktoré sa majú prijať v súlade s článkom 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 458/2007, pokiaľ ide o základný systém ESSPROS (pre kvantitatívne údaje a kvalitatívne informácie podľa programov a jednotlivých dávok) a pokiaľ ide o modul o poberateľoch dôchodkov, sú uvedené v prílohách 1 až 3.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. januára 2008

Za Komisiu

Joaquín ALMUNIA

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 113, 30.4.2007, s. 3.


PRÍLOHA 1

VYMEDZENIE POJMOV

1.   VYMEDZENIE POJMOV V ZÁKLADNOM SYSTÉME ESSPROS

1.1.   SKUPINY PROGRAMOV: KRITÉRIÁ, PODĽA KTORÝCH SA KLASIFIKUJÚ PROGRAMY SOCIÁLNEJ OCHRANY

1.1.1.   Rozhodovanie

Rozhodovanie sa vzťahuje na jednotku, ktorá prijíma najdôležitejšie rozhodnutia: výšku dávok, podmienky ich vyplácania a spôsoby financovania programu. Programy môžu byť riadené vládou alebo neriadené vládou.

1.1.2.   Presadzovanie právnych predpisov

Presadzovanie právnych predpisov sa vzťahuje na pravidlá účasti chránených osôb stanovené právnymi predpismi. Účasť v programe sociálnej ochrany môže byť povinná alebo nepovinná.

1.1.3.   Priznanie nárokov

Priznanie nárokov sa vzťahuje na základ, podľa ktorého má chránená osoba nárok na dávky: podmienené alebo nepodmienené vyplácanie príspevkov.

1.1.4.   Rozsah pôsobnosti programu

Rozsah pôsobnosti programu sa vzťahuje na časť obyvateľov, ktorá je chránená (všetci obyvatelia, všetci alebo väčšina pracovníkov alebo určité skupiny obyvateľov).

1.1.5.   Úroveň ochrany

Úroveň ochrany sa vzťahuje na skutočnosť, či programy sociálnej ochrany poskytujú základnú alebo doplnkovú ochranu.

1.2.   PRÍJMY PROGRAMOV SOCIÁLNEJ OCHRANY

1.2.1.   „Sociálne príspevky“ sú náklady, ktoré vznikajú zamestnávateľom v mene ich zamestnancov alebo chráneným osobám na zabezpečenie nároku na sociálne dávky.

1.2.2.   „Príspevky verejnej správy“ sú náklady verejnej správy na riadenie verejných nepríspevkových programov a finančnej podpory, ktorú verejná správa poskytuje iným národným programom sociálnej ochrany.

1.2.3.   „Presuny z iných programov“ sú nevratné platby prijímané z iných programov sociálnej ochrany. Zahŕňajú sociálne príspevky presmerované z iných programov.

1.2.4.   „Ostatné príjmy“ sú rôzne bežné príjmy programov sociálnej ochrany.

1.3.   VÝDAVKY PROGRAMOV SOCIÁLNEJ OCHRANY

1.3.1.   Účel

Účel dávky sociálnej ochrany je hlavný cieľ, s ktorým sa poskytuje sociálna ochrana bez ohľadu na legislatívne alebo inštitucionálne ustanovenia.

1.3.1.1.   Choroba/zdravotná starostlivosť

Peňažné zaopatrenie a podpora v súvislosti s telesným alebo duševným ochorením, s výnimkou invalidity. Zdravotná starostlivosť na zachovanie, obnovu alebo zlepšenie zdravotného stavu chránených osôb bez ohľadu na pôvod ochorenia.

1.3.1.2.   Invalidita

Peňažné alebo vecné zaopatrenie a podpora (okrem zdravotnej starostlivosti) poskytované v prípade neschopnosti osôb s telesným alebo duševným postihnutím zúčastniť sa na ekonomických a sociálnych činnostiach.

1.3.1.3.   Staroba

Peňažné alebo vecné zaopatrenie a podpora (okrem zdravotnej starostlivosti) poskytované v starobe.

1.3.1.4.   Pozostalí

Peňažné alebo vecné zaopatrenie a podpora poskytované v prípade úmrtia rodinného príslušníka.

1.3.1.5.   Rodina/deti

Peňažná alebo vecná podpora (okrem zdravotnej starostlivosti) poskytované v tehotenstve, pri narodení a adopcii dieťaťa, pri výchove dieťaťa a starostlivosti o iných rodinných príslušníkov.

1.3.1.6.   Nezamestnanosť

Peňažné alebo vecné zaopatrenie a podpora v nezamestnanosti.

1.3.1.7.   Bývanie

Príspevok na bývanie.

1.3.1.8.   Sociálne vylúčenie (i. n.)

Peňažné alebo vecné dávky (okrem zdravotnej starostlivosti) osobitne určené na boj proti sociálnemu vylúčeniu, na ktoré sa nevzťahuje žiadny z predchádzajúcich účelov.

1.3.2.   Dávky sociálnej ochrany

1.3.2.1.   Peňažná dávka je dávka vyplatená v peniazoch, pri ktorej sa od poberateľa nevyžaduje dôkaz o skutočných výdavkoch.

1.3.2.2.   Vecné dávky sú dávky poskytované formou tovaru a služieb. Môžu byť poskytované vo forme úhrady výdavkov alebo priamo.

1.3.2.3.   Sociálne dávky so zisťovaním príjmu sú sociálne dávky, ktoré sú explicitne alebo implicitne podmienené výškou príjmu a/alebo majetku, ktorá nesmie prekročiť stanovenú hranicu.

1.3.3.   „Administratívne náklady“ sú náklady na riadenie a spravovanie programu.

1.3.4.   „Presuny do iných programov“ sú nevratné platby do iných programov sociálnej ochrany. Zahŕňajú sociálne príspevky presmerované do iných programov.

1.3.5.   „Ostatné výdavky“ sú rôzne výdavky programov sociálnej ochrany (platba príjmu z majetku a iných výdavkov).

2.   VYMEDZENIE POJMOV PRE MODUL O POBERATEĽOCH DÔCHODKOV

2.1.   POBERATELIA DÔCHODKOV

Počet poberateľov na jednotlivých stupňoch je definovaný ako počet osôb poberajúcich aspoň jeden dôchodok zo siedmich kategórií v systéme ESSPROS:

invalidné dôchodky,

predčasné dôchodky z dôvodu zníženej pracovnej schopnosti,

starobné dôchodky,

predčasné starobné dôchodky,

čiastočné dôchodky,

pozostalostné dôchodky a

predčasné dôchodky z dôvodu situácie na trhu práce.

Každá osoba, ktorá poberá viac ako jeden dôchodok, sa započítava iba raz (počet poberateľov bez duplicity).

2.1.1.   „Invalidné dôchodky“ sú pravidelné platby určené na zabezpečenie alebo podporu príjmu osôb, ktoré nedosiahli zákonný/štandardný vek odchodu do dôchodku uvedený v referenčnom programe a ktoré sú invalidné, na základe čoho je znížená ich schopnosť pracovať alebo zarábať nad minimálnu hranicu stanovenú legislatívou.

2.1.2.   „Predčasné dôchodky z dôvodu zníženej pracovnej schopnosti“ sú pravidelné platby starším pracovníkom, ktorí odišli do dôchodku pred dosiahnutím zákonného/štandardného veku na odchod do dôchodku uvedeného v referenčnom programe, v dôsledku zníženej pracovnej schopnosti.

2.1.3.   „Starobné dôchodky“ sú pravidelné platby určené i) na zabezpečenie príjmu poberateľa po odchode do dôchodku z plateného zamestnania v zákonnom/štandardnom veku alebo ii) na podporu príjmu starších osôb (okrem časovo obmedzenej podpory).

2.1.4.   „Predčasné starobné dôchodky“ sú pravidelné platby určené na zabezpečenie príjmu poberateľa, ktorý odíde do dôchodku pred dosiahnutím zákonného/štandardného veku stanovenom v príslušnom programe.

2.1.5.   „Čiastočné dôchodky“ sú pravidelné platby časti plného starobného dôchodku starším pracovníkom, ktorí síce ďalej pracujú, ale skrátia svoj pracovný čas alebo ktorých príjem z pracovnej činnosti neprekračuje stanovenú hranicu.

2.1.6.   „Pozostalostné dôchodky“ sú pravidelné platby osobám, ktorých nárok vyplýva z ich vzťahu k zomretému chránenému programom (vdova, vdovec, siroty alebo podobne).

2.1.7.   „Predčasné dôchodky z dôvodu situácie na trhu práce“ sú pravidelné platby starším pracovníkom, ktorí odišli do dôchodku pred dosiahnutím zákonného/štandardného dôchodkového veku z dôvodu nezamestnanosti alebo zníženia pracovných miest spôsobeného ekonomickými opatreniami, ako sú reštrukturalizácia priemyselného sektora alebo podniku.

2.2.   ZÁKONNÝ/ŠTANDARDNÝ VEK ODCHODU DO DÔCHODKU NA POBERANIE STAROBNÝCH DÁVOK

Zákonný vek odchodu do dôchodku na poberanie starobných dávok je vek, v ktorom sa starobné dávky stanú splatné podľa právneho predpisu alebo zmluvy. Tento vek je v jednotlivých krajinách a v rámci členských štátov rôzny v závislosti od hospodárskeho odvetvia, zamestnania, pohlavia atď.

Ak neexistuje zákonný vek odchodu do dôchodku, uplatňuje sa štandardný vek odchodu do dôchodku, ktorý predstavuje vek odchodu do dôchodku stanovený v programe, z ktorého sa poberateľovi vyplácal dôchodok.

3.   REFERENČNÁ PRÍRUČKA

Podrobné vymedzenie pojmov, ktoré sa má používať pri uplatňovaní tohto nariadenia, je stanovené v príručke ESSPROS, ktorú vypracovala Európska komisia v spolupráci s členskými štátmi.


PRÍLOHA 2

PODROBNÉ KLASIFIKÁCIE

1.   KLASIFIKÁCIA PROGRAMOV A KVANTITATÍVNYCH ÚDAJOV (VRÁTANE PRÍJMOV, VÝDAVKOV A DÁVOK PODĽA ÚČELU), NA KTORÉ SA VZŤAHUJE ZÁKLADNÝ SYSTÉM ESSPROS

1.1.   KLASIFIKÁCIA PROGRAMOV (kvalitatívnych informácií)

Kritérium: Rozhodovanie

Programy riadené vládou

Programy neriadené vládou

Kritérium: Presadzovanie právnych predpisov

Povinné programy

Nepovinné programy

Kritérium: Priznanie nárokov

Príspevkové programy

Nepríspevkové programy

Kritérium: Rozsah pôsobnosti

Univerzálne programy

Všeobecné programy

Osobitné programy

Kritérium: Úroveň ochrany

Základné programy

Doplnkové programy

1.2.   KLASIFIKÁCIA KVANTITATÍVNYCH ÚDAJOV

Podrobné klasifikácie, ktoré sa majú používať pre povinné údaje zasielané do Eurostatu, sú stanovené v príručke ESSPROS, ktorú vypracovala Európska komisia v spolupráci s členskými štátmi. Tieto podrobné klasifikácie sú agregované na prvej úrovni ďalej uvedenej klasifikácie.

1.2.1.   Príjmy

V základnom systéme ESSPROS sú príjmy programov sociálnej ochrany klasifikované podľa druhu a pôvodu. Druh označuje povahu alebo dôvod platby: sociálne príspevky, príspevky verejnej správy, presuny z iných programov a ostatné príjmy.

1.2.1.1.   Príjmy podľa druhu

Príjmy spolu

Sociálne príspevky

Sociálne príspevky zamestnávateľov

Sociálne príspevky chránených osôb

Príspevky verejnej správy

Účelové dane

Všeobecné príjmy

Presuny z iných programov

Sociálne príspevky presmerované z iných programov

Ostatné presuny z iných národných programov

Ostatné príjmy

Dôchodky z majetku

Ostatné príjmy

1.2.1.2.   Príjmy podľa pôvodu

Pôvod označuje inštitucionálny sektor, z ktorého sa platba prijíma.

Klasifikácie inštitucionálnych sektorov, z ktorého pochádzajú príjmy programov sociálnej ochrany, zodpovedajú klasifikáciám v národných účtoch (ESA 95).

Korporácie

Verejná správa

Ústredná štátna správa a miestna samospráva

Fondy sociálneho zabezpečenia

Domácnosti

Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Zahraničie

1.2.2.   Výdavky

Výdavky programov sociálnej ochrany sú klasifikované podľa druhu označujúceho povahu alebo dôvod výdavkov: dávky sociálnej ochrany, administratívne náklady, presuny do iných programov a ostatné výdavky.

Dávky sociálnej ochrany sa členia na dávky so zisťovaním príjmu a bez zisťovania príjmu. Klasifikácia dávok sociálnej ochrany sa ďalej člení podľa toho, či ide o peňažnú (vo forme pravidelnej platby alebo jednorazovej sumy) alebo vecnú dávku. Okrem toho sa používa podrobnejšia klasifikácia, v ktorej sa položky vzťahujú len na jeden alebo obmedzený počet účelov uvedených v časti 1.2.3. Táto ďalšia klasifikácia je definovaná v príručke ESSPROS.

Výdavky spolu

Dávky sociálnej ochrany

Dávky sociálnej ochrany bez zisťovania príjmu

Peňažné dávky bez zisťovania príjmu

Pravidelné peňažné dávky bez zisťovania príjmu

Jednorazové peňažné dávky bez zisťovania príjmu

Vecné dávky bez zisťovania príjmu

Dávky sociálnej ochrany so zisťovaním príjmu

Peňažné dávky so zisťovaním príjmu

Pravidelné peňažné dávky so zisťovaním príjmu

Jednorazové peňažné dávky so zisťovaním príjmu

Vecné dávky so zisťovaním príjmu

Administratívne náklady

Presuny do iných programov

Sociálne príspevky presmerované do iných programov

Ostatné presuny do iných národných programov

Ostatné výdavky

1.2.3.   Dávky podľa účelu

Klasifikácia podľa účelu vyzerá takto:

 

Choroba/zdravotná starostlivosť

 

Invalidita

 

Staroba

 

Pozostalí

 

Rodina/deti

 

Nezamestnanosť

 

Bývanie

 

Sociálne vylúčenie (i. n.)

2.   PODROBNÁ KLASIFIKÁCIA POBERATEĽOV DÔCHODKU

2.1   ÚDAJE

Počet poberateľov dôchodku bez duplicity spolu

Počet poberateľov dôchodku (účel: invalidita) bez duplicity spolu

Počet poberateľov invalidného dôchodku bez duplicity spolu

Počet poberateľov predčasného dôchodku z dôvodu zníženej pracovnej schopnosti bez duplicity spolu

Počet poberateľov invalidného dôchodku (bez zisťovania príjmu) bez duplicity spolu

Počet poberateľov predčasného dôchodku z dôvodu zníženej pracovnej schopnosti (bez zisťovania príjmu) bez duplicity spolu

Počet poberateľov invalidného dôchodku (so zisťovaním príjmu) bez duplicity spolu

Počet poberateľov predčasného dôchodku z dôvodu zníženej pracovnej schopnosti (so zisťovaním príjmu) bez duplicity spolu

Počet poberateľov dôchodku (účel: starobné a pozostalostné dôchodky) bez duplicity spolu

Počet poberateľov dôchodku (účel: staroba) bez duplicity spolu

Počet poberateľov starobného dôchodku bez duplicity spolu

Počet poberateľov predčasného starobného dôchodku bez duplicity spolu

Počet poberateľov čiastočného dôchodku bez duplicity spolu

Počet poberateľov starobného dôchodku (bez zisťovania príjmu) bez duplicity spolu

Počet poberateľov predčasného starobného dôchodku (bez zisťovania príjmu) bez duplicity spolu

Počet poberateľov čiastočného dôchodku (bez zisťovania príjmu) bez duplicity spolu

Počet poberateľov starobného dôchodku (so zisťovaním príjmu) bez duplicity spolu

Počet poberateľov predčasného starobného dôchodku (so zisťovaním príjmu) bez duplicity spolu

Počet poberateľov čiastočného dôchodku (so zisťovaním príjmu) bez duplicity spolu

Počet poberateľov dôchodku (účel: pozostalí) bez duplicity spolu

Počet poberateľov pozostalostného dôchodku (bez zisťovania príjmu) bez duplicity spolu

Počet poberateľov pozostalostného dôchodku (so zisťovaním príjmu) bez duplicity spolu

Počet poberateľov dôchodku (účel: nezamestnanosť) bez duplicity spolu

Počet poberateľov predčasného dôchodku z dôvodu situácie na trhu práce (bez zisťovania príjmu) bez duplicity spolu

Počet poberateľov predčasného dôchodku z dôvodu situácie na trhu práce (so zisťovaním príjmu) bez duplicity spolu

2.2.   DODATOČNÉ INFORMÁCIE

Zákonný alebo štandardný vek odchodu do dôchodku podľa pohlavia a podľa programu

Referenčný dátum/metóda výpočtu podľa programu


PRÍLOHA 3

AKTUALIZÁCIA PRAVIDIEL ZVEREJŇOVANIA

1.   AKTUALIZÁCIA PRAVIDIEL ZVEREJŇOVANIA PRE ZÁKLADNÝ SYSTÉM ESSPROS

1.1.   AKTUALIZÁCIA PRAVIDIEL ZVEREJŇOVANIA KVANTITATÍVNYCH ÚDAJOV PODĽA SKUPÍN PROGRAMOV

1.1.1.   Skupiny programov podľa kritérií

Určití používatelia budú mať dovolené zverejňovať údaje podľa skupín programov stanovených podľa kritérií v prílohe 1 časti 1.1 („Skupiny programov“) v súlade s klasifikáciou programov ESSPROS.

1.1.2.   Údaje podľa programov

Určití používatelia budú mať dovolené zverejňovať údaje podľa programov alebo podľa skupín programov za krajiny, ktoré z dôvodu ochrany údajov nedávajú jednoznačný súhlas na zverejňovanie úplných údajov. Skupiny programov budú musieť spĺňať pravidlá zverejňovania stanovené všetkými príslušnými členskými štátmi.

1.2.   AKTUALIZÁCIA PRAVIDIEL ZVEREJŇOVANIA KVALITATÍVNYCH INFORMÁCIÍ PODĽA PROGRAMOV A JEDNOTLIVÝCH DÁVOK

Eurostat bude mať dovolené zverejňovať kvalitatívne informácie podľa programov a jednotlivých dávok s primeranou podporou.

2.   AKTUALIZÁCIA PRAVIDIEL ZVEREJŇOVANIA ÚDAJOV O POBERATEĽOCH DÔCHODKOV

2.1.   AGREGOVANÉ KATEGÓRIE V SÚLADE S ESSPROS KLASIFIKÁCIOU POBERATEĽOV DÔCHODKOV

Určití používatelia budú mať povolenie zverejňovať údaje za sedem kategórií dôchodkov a za agregované kategórie v súlade s ESSPROS klasifikáciou poberateľov dôchodkov uvedenou v prílohe 2 časti 2 (Podrobná klasifikácia poberateľov dôchodkov).

Určití používatelia budú mať okrem toho dovolené zverejňovať členenie na poberateľov dávok so zisťovaním príjmu a dávok bez zisťovania príjmu v súlade s ESSPROS klasifikáciou poberateľov dôchodkov uvedenou v prílohe 2 časti 2 (Podrobná klasifikácia poberateľov dôchodkov).

2.2.   ÚDAJE PODĽA PROGRAMOV

Určití používatelia budú mať povolenie zverejňovať údaje podľa programov alebo podľa skupín programov za krajiny, ktoré z dôvodu ochrany údajov nedávajú jednoznačný súhlas na zverejňovanie úplných údajov. Skupiny programov budú musieť spĺňať pravidlá zverejňovania stanovené všetkými príslušnými členskými štátmi.


9.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 5/13


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 11/2008

z 8. januára 2008,

ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS) v súvislosti so zasielaním časových radov pre nové regionálne členenie

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS) (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 5,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 1059/2003 predstavuje právny rámec pre regionálnu klasifikáciu EÚ na účely zberu, spracovania a zverejňovania harmonizovanej regionálnej štatistiky v Spoločenstve.

(2)

V článku 5 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1059/2003 sa stanovuje, že pri zmenách a doplneniach klasifikácie NUTS zasiela príslušný členský štát Komisii časové rady pre nové regionálne členenie ako náhradu za údaje, ktoré už boli zaslané. Zoznam časových radov a ich dĺžku určí Komisia, pričom zohľadní, či je vôbec možné ich predložiť. Tieto časové rady sa majú dodať v priebehu dvoch rokov od zmien a doplnení klasifikácie NUTS.

(3)

Nariadenie (ES) č. 1059/2003 bolo zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1888/2005 (2) z dôvodu pristúpenia Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska k Európskej únii a nariadením (ES) č. 105/2007.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre štatistické programy zriadeného rozhodnutím Rady 89/382/EHS, Euratom (3),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Členské štáty zasielajú Komisii časové rady pre nové regionálne členenie v súlade so zoznamom uvedeným v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. januára 2008

Za Komisiu

Joaquín ALMUNIA

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 105/2007 (Ú. v. EÚ L 39, 10.2.2007, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 309, 25.11.2005, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 181, 28.6.1989, s. 47.


PRÍLOHA

Požadovaný počiatočný rok podľa štatistickej oblasti

Oblasť

Na úrovni 2 NUTS:

Na úrovni 3 NUTS:

Poľnohospodárstvo

2007

 

Demografia

1990

1990

Regionálne účty

1999

1999

Účty domácností

1999

 

Vzdelávanie

2007

 

Zdravotníctvo – príčiny úmrtia

1994

 

Zdravotníctvo – infraštruktúra

2000

 

Výberové zisťovanie pracovných síl

2000

 

Zamestnanosť, nezamestnanosť

 

2000

Výskum a vývoj

2003

 

Štrukturálne zisťovanie podnikov

2007

 

Cestovný ruch

2000

2005

Cestná doprava

 

2007

Železničná doprava

2005

 

Vnútrozemská vodná doprava

2007

 

Životné prostredie – štatistika odpadov

2004

 

Životné prostredie – iné

2003

 


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Komisia

9.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 5/15


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 21. decembra 2007,

ktorým sa stanovuje finančný príspevok Spoločenstva na výdavky vzniknuté v súvislosti s mimoriadnymi opatreniami prijatými na boj proti vtáčej chrípke v Spojenom kráľovstve v roku 2006

[oznámené pod číslom K(2007) 6687]

(Iba anglické znenie je autentické)

(2008/27/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 90/424/EHS z 26. júna 1990 o výdavkoch na veterinárnom úseku (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 3 a článok 3a ods. 1,

keďže:

(1)

V roku 2006 sa v Spojenom kráľovstve vyskytli ohniská nákazy vtáčej chrípky. Výskyt tejto nákazy predstavoval vážne riziko pre hospodárske zvieratá v Spoločenstve.

(2)

S cieľom v čo najkratšom čase predísť rozšíreniu tejto nákazy a prispieť k jej eradikácii by sa Spoločenstvo malo za podmienok stanovených v rozhodnutí 90/424/EHS finančne podieľať na oprávnených výdavkoch, ktoré vznikli príslušnému členskému štátu v súvislosti s mimoriadnymi opatreniami prijatými na boj proti tejto nákaze.

(3)

V rozhodnutí Komisie 2007/272/ES z 25. apríla 2007 o finančnom príspevku Spoločenstva na mimoriadne núdzové opatrenia zamerané na boj proti vtáčej chrípke v Spojenom kráľovstve v roku 2006 (2) sa udelil finančný príspevok predstavujúci 50 % výdavkov oprávnených na financovanie opatrení súvisiacich s implementáciou opatrení na boj proti tomuto ohnisku nákazy zo strany Spoločenstva.

(4)

Podľa uvedeného rozhodnutia sa finančný príspevok Spoločenstva vypláca na základe žiadosti predloženej Spojeným kráľovstvom 18. mája 2007 a podporných dokumentov uvedených v článku 7 nariadenia Komisie (ES) č. 349/2005 z 28. februára 2005 stanovujúceho pravidlá financovania zo Spoločenstva, ktoré je určené na mimoriadne opatrenia boja proti určitým chorobám zvierat uvedeným v rozhodnutí Rady 90/424/EHS (3).

(5)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti by sa mala teraz stanoviť celková výška finančného príspevku Spoločenstva na oprávnené výdavky, ktoré vznikli v súvislosti s eradikáciou vtáčej chrípky v Spojenom kráľovstve v roku 2006.

(6)

Na základe výsledkov kontrol na mieste vykonaných Komisiou v súlade s veterinárnymi predpismi Spoločenstva a podmienkami poskytovania finančných príspevkov Spoločenstva sa výdavky uvedené v predloženej žiadosti nemôžu v plnej výške uznať za oprávnené na finančný príspevok Spoločenstva.

(7)

Zistenia Komisie, spôsob výpočtu oprávnených výdavkov a konečné závery boli Spojenému kráľovstvu oznámené listom z 5. októbra 2007.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Celkový finančný príspevok Spoločenstva na výdavky spojené s eradikáciou vtáčej chrípky v Spojenom kráľovstve v roku 2006 podľa rozhodnutia 2007/272/ES sa stanovuje na 385 363,67 EUR.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Spojenému kráľovstvu Veľkej Británie a Severného Írska.

V Bruseli 21. decembra 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 19. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 115, 3.5.2007, s. 24.

(3)  Ú. v. EÚ L 55, 1.3.2005, s. 12.


9.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 5/17


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 21. decembra 2007,

ktorým sa stanovuje finančný príspevok Spoločenstva na výdavky vzniknuté v súvislosti s mimoriadnymi opatreniami prijatými na boj proti vtáčej chrípke v Dánsku v roku 2006

[oznámené pod číslom K(2007) 6695]

(Iba dánske znenie je autentické)

(2008/28/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 90/424/EHS z 26. júna 1990 o výdavkoch na veterinárnom úseku (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 3 a článok 3a ods. 1,

keďže:

(1)

V roku 2006 sa v Dánsku vyskytli ohniská vtáčej chrípky. Výskyt tejto nákazy predstavoval závažné riziko pre hospodárske zvieratá v Spoločenstve.

(2)

S cieľom v čo najkratšom čase predísť rozšíreniu tejto nákazy a prispieť k jej eradikácii by sa Spoločenstvo malo finančne podieľať na oprávnených výdavkoch, ktoré vznikli príslušnému členskému štátu v súvislosti s mimoriadnymi opatreniami prijatými na boj proti tejto nákaze, ako je stanovené v rozhodnutí 90/424/EHS.

(3)

Rozhodnutím Komisie 2007/310/ES z 27. apríla 2007 o finančnom príspevku Spoločenstva na mimoriadne núdzové opatrenia zamerané na boj proti vtáčej chrípke v Dánsku v roku 2006 (2) sa udelil finančný príspevok predstavujúci 50 % výdavkov oprávnených na financovanie Spoločenstvom v súvislosti s implementáciou opatrení na boj proti tejto nákaze v uvedených ohniskách.

(4)

Podľa uvedeného rozhodnutia sa finančný príspevok Spoločenstva vypláca na základe žiadosti predloženej Dánskom 24. júna 2007 a podporných dokumentov uvedených v článku 7 nariadenia Komisie (ES) č. 349/2005 z 28. februára 2005 stanovujúceho pravidlá financovania zo Spoločenstva, ktoré je určené na mimoriadne opatrenia boja proti určitým chorobám zvierat uvedeným v rozhodnutí Rady 90/424/EHS (3).

(5)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti by sa mala teraz stanoviť celková výška finančného príspevku Spoločenstva na oprávnené výdavky, ktoré vznikli v súvislosti s eradikáciou vtáčej chrípky v Dánsku v roku 2006.

(6)

Na základe výsledkov kontrol vykonaných Komisiou v súlade s veterinárnymi predpismi Spoločenstva a podmienkami poskytovania finančných príspevkov Spoločenstva sa výdavky uvedené v predloženej žiadosti nemôžu v plnej výške uznať za oprávnené na finančný príspevok Spoločenstva.

(7)

Zistenia Komisie, spôsob výpočtu oprávnených výdavkov a konečné závery boli Dánsku oznámené listom z 9. októbra 2007.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Celkový finančný príspevok Spoločenstva na výdavky spojené s eradikáciou vtáčej chrípky v Dánsku v roku 2006 podľa rozhodnutia 2007/310/ES je 329 862,70 EUR.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Dánskemu kráľovstvu.

V Bruseli 21. decembra 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 19. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 117, 5.5.2007, s. 29.

(3)  Ú. v. EÚ L 55, 1.3.2005, s. 12.