ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 3

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
5. januára 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 3/2008 zo 17. decembra 2007 o informačných a propagačných akciách na podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 4/2008 zo 4. januára 2008, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

10

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 5/2008 zo 4. januára 2008, ktorým sa ustanovuje odchýlka od nariadenia (ES) č. 1282/2001, pokiaľ ide o lehotu na predkladanie deklarácií o úrode a výrobe pre hospodársky rok 2007/2008

12

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 6/2008 zo 4. januára 2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá poskytovania pomoci na súkromné skladovanie ovčieho a kozieho mäsa (kodifikované znenie)

13

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Európskej centrálnej banky (ES) č. 1027/2006 zo 14. júna 2006 o požiadavkách na štatistické vykazovanie pre poštové žírové inštitúcie, ktoré prijímajú vklady od nepeňažných finančných inštitúcií, ktoré sú rezidentmi eurozóny (ECB/2006/8) (Ú. v. EÚ L 184, 6.7.2006)

24

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

5.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 3/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 3/2008

zo 17. decembra 2007

o informačných a propagačných akciách na podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej články 36 a 37,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu,

keďže:

(1)

Podľa nariadení Rady (ES) č. 2826/2000 (1) a (ES) č. 2702/1999 (2) Spoločenstvo môže uskutočňovať informačné a propagačné akcie na vnútornom trhu a na trhoch v tretích krajinách na istý počet poľnohospodárskych výrobkov. Doterajšie výsledky sú veľmi povzbudivé.

(2)

Vzhľadom na získané skúsenosti, perspektívy vývoja trhov tak v rámci, ako aj mimo Spoločenstva a na nové súvislosti medzinárodného obchodu je potrebné rozvíjať súdržnú celkovú politiku v oblasti informovania a propagovania poľnohospodárskych výrobkov a ich spôsobu výroby, ako aj potravinárskych produktov na báze poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách, a to bez podnecovania ku spotrebe niektorého jednotlivého produktu z dôvodu jeho osobitného pôvodu.

(3)

V záujme prehľadnosti je preto potrebné zrušiť nariadenia (ES) č. 2702/1999 a (ES) č. 2826/2000 a nahradiť ich jedným nariadením pri súčasnom zachovaní osobitnosti akcií v závislosti od miesta ich uskutočňovania.

(4)

Takáto politika užitočným spôsobom doplní a podporí akcie uskutočňované členskými štátmi tým, že bude vyzdvihovať imidž týchto výrobkov u spotrebiteľov v rámci Spoločenstva a v tretích krajinách, najmä so zreteľom na kvalitu, nutričnú hodnotu, bezpečnosť potravín a výrobných metód. Keďže takáto činnosť napomáha nachádzať nové odbytiská v tretích krajinách, bude mať pravdepodobne aj znásobujúci účinok na národné a súkromné iniciatívy.

(5)

Je potrebné stanoviť kritériá výberu dotknutých výrobkov a odvetví, ako aj tém a trhov, ktorých sa budú programy Spoločenstva týkať.

(6)

Je potrebné umožniť, aby sa informačné a propagačné akcie na podporu poľnohospodárskych výrobkov v tretích krajinách mohli týkať tak výrobkov, na ktoré sa vzťahujú vývozné náhrady, ako aj výrobkov, na ktoré sa vývozné náhrady nevzťahujú.

(7)

Akcie by sa mali uskutočňovať v rámci informačných a propagačných programov. S cieľom zabezpečiť koherentnosť a účinnosť programov je potrebné ustanoviť pre akcie, ktoré sa majú uskutočniť na vnútornom trhu, usmernenia, prostredníctvom ktorých by sa vymedzili všeobecné smery týkajúce sa základných aspektov predmetných programov Spoločenstva pre každý dotknutý výrobok alebo odvetvie.

(8)

Vzhľadom na technický charakter úloh, ktoré sa majú vykonať, by Komisii mal pomáhať výbor expertov v oblasti komunikácie alebo technickí asistenti.

(9)

Je potrebné určiť kritériá financovania týchto akcií. Komisia by vo všeobecnosti mala pokrývať iba časť nákladov na financovanie akcií tak, aby sa navrhovateľské organizácie a zainteresované členské štáty podieľali na zodpovednosti. Vo výnimočných prípadoch však môže byť vhodnejšie nepožadovať zo strany príslušného členského štátu žiadnu finančnú spoluúčasť. Pokiaľ ide o informácie o systémoch Spoločenstva týkajúcich sa pôvodu výrobku, organickej výroby a označovania, ako aj grafických symbolov stanovených v poľnohospodárskej legislatíve, najmä pokiaľ ide o najodľahlejšie regióny, môže byť spolufinancovanie rozdelené medzi Spoločenstvom a členskými štátmi opodstatnené nevyhnutnosťou poskytovať verejnosti vhodné informácie o týchto pomerne nových opatreniach.

(10)

Na zabezpečenie čo najvyššej efektívnosti nákladov na zvolené akcie by sa malo vykonávanie akcií zveriť príslušnými postupmi takým orgánom, ktoré disponujú potrebnou štruktúrou a odbornými znalosťami.

(11)

Vzhľadom na získané skúsenosti a na výsledky, ktoré Medzinárodná rada pre olivový olej dosiahla vo svojich propagačných aktivitách, je však vhodné ustanoviť, aby jej Spoločenstvo aj naďalej mohlo zverovať uskutočňovanie akcií patriace do jej oblasti zodpovednosti. Je taktiež vhodné uchádzať sa o podporu u podobných medzinárodných organizácií pre iné výrobky.

(12)

S cieľom overiť správne vykonávanie programov a dosah ich akcií by členské štáty mali zabezpečiť dôsledné monitorovanie a vyhodnocovanie výsledkov nezávislým orgánom.

(13)

Výdavky spojené s financovaním akcií ustanovených týmto nariadením je vhodné ošetriť podľa jednotlivých prípadov v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (3).

(14)

Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (4),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   Z rozpočtu Spoločenstva sa môžu v súlade s podmienkami ustanovenými týmto nariadením celkovo alebo čiastočne financovať informačné a propagačné akcie, ktoré sa týkajú poľnohospodárskych výrobkov a ich spôsobu výroby, ako aj potravinárskych produktov na báze poľnohospodárskych výrobkov, uskutočňované na vnútornom trhu a na trhoch tretích krajín a uvedené v článku 2.

Tieto akcie sa zavádzajú v rámci informačného a propagačného programu.

2.   Akcie uvedené v odseku 1 nie sú zamerané na obchodné značky a nesmú nabádať ku spotrebe výrobku z dôvodu jeho osobitného pôvodu. Pôvod výrobku, na ktorý sa daná akcia vzťahuje, sa môže uviesť, pokiaľ ide o označenie uvedené v zmysle legislatívy Spoločenstva.

Článok 2

Informačné a propagačné akcie

1.   Akcie uvedené v článku 1 ods. 1 sú:

a)

styk s verejnosťou, propagácia a reklamná činnosť, ktorá upriamuje pozornosť najmä na skutočné vlastnosti a prednosti výrobkov Spoločenstva, predovšetkým na kvalitu a bezpečnosť potravín, špecifické výrobné metódy, nutričnú a zdravotnú hodnotu, označovanie, dobré životné podmienky zvierat a ohľad na životné prostredie;

b)

informačné kampane, najmä o režimoch Spoločenstva týkajúcich sa chránených označení pôvodu (CHOP), chránených zemepisných označení (CHZO), záruk tradičnej špeciality (ZTŠ) a organickej výroby, ako aj o iných režimoch Spoločenstva týkajúcich sa noriem kvality a označovania poľnohospodárskych výrobkov a potravín a grafických symbolov stanovených platnými právnymi predpismi Spoločenstva;

c)

akcie zamerané na informovanie o systéme Spoločenstva týkajúcom sa akostných vín vyrábaných v určitých regiónoch (VQPRD), vína so zemepisným označením a alkoholických nápojov so zemepisným označením alebo vyhradeným tradičným označením;

d)

štúdie na vyhodnotenie výsledkov propagačných a informačných akcií.

2.   Akcie uvedené v článku 1 ods. 1 môžu mať na vnútornom trhu podobu účasti na podujatiach, veľtrhoch alebo výstavách medzinárodného či európskeho významu prostredníctvom výstavných stánkov Spoločenstva so zameraním na vylepšovanie imidžu výrobkov Spoločenstva.

3.   Akcie uvedené v článku 1 ods. 1 môžu mať v tretích krajinách aj takúto podobu:

a)

informačné akcie o systéme Spoločenstva pre stolové vína;

b)

účasť na podujatiach, veľtrhoch a výstavách medzinárodného významu prostredníctvom výstavných stánkov zameraných na vylepšovanie imidžu výrobkov Spoločenstva;

c)

prieskumy nových trhov potrebných na rozšírenie trhových odbytísk;

d)

obchodné misie na vysokej úrovni.

Článok 3

Dotknuté odvetvia a výrobky

1.   Odvetvia a výrobky, na ktoré sa môžu vzťahovať akcie uvedené v článku 1 ods. 1, ktoré sa majú uskutočňovať na vnútornom trhu, sa stanovia so zreteľom na tieto kritériá:

a)

príležitosť na zdôraznenie kvality, typických charakteristických znakov, špecifických výrobných metód, nutričnej a zdravotnej hodnoty, bezpečnosti potravín, dobrých životných podmienok zvierat alebo rešpektovania životného prostredia daných výrobkov prostredníctvom tematických kampaní alebo kampaní zameraných na osobitné cieľové skupiny;

b)

zavádzanie systému označovania štítkami na informovanie spotrebiteľa a systémov na spätnú vysledovateľnosť pôvodu a kontrolu výrobkov do praxe;

c)

nevyhnutnosť čeliť špecifickým alebo konjunkturálnym ťažkostiam v určitom odvetví;

d)

príležitosť poskytnúť informácie o význame systémov Spoločenstva týkajúcich sa CHOP, CHZO, ZTŠ a organických výrobkov;

e)

príležitosť poskytovať informácie o význame systému Spoločenstva týkajúceho sa vín VQPRD, vín so zemepisným označením a alkoholických nápojov so zemepisným označením alebo vyhradeným tradičným označením.

2.   Výrobky, na ktoré sa môžu vzťahovať akcie uvedené v článku 1 ods. 1 a určené na uskutočnenie v tretích krajinách, sú najmä tieto:

a)

výrobky určené na priamu spotrebu alebo spracovanie, pre ktoré existujú vývozné možnosti alebo prípadné nové trhové odbytiská v tretích krajinách, hlavne bez poskytovania vývozných náhrad;

b)

typické výrobky alebo výrobky vysokej kvality s veľkou pridanou hodnotou.

Článok 4

Zoznam tém, výrobkov a krajín, na ktoré sa môžu akcie vzťahovať

Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 16 ods. 2 stanovuje zoznamy tém a výrobkov ustanovených v článku 3 a dotknutých tretích krajín. Tieto zoznamy sa každé dva roky revidujú. V prípade potreby sa tieto zoznamy môžu zmeniť a doplniť v súlade s tým istým postupom aj v priebehu uvedeného intervalu.

Pri výbere tretích krajín sa prihliada na trhy tretích krajín, v ktorých existuje skutočný alebo potenciálny dopyt.

Článok 5

Usmernenia

1.   Pokiaľ ide o propagáciu na vnútornom trhu, Komisia vypracuje pre každé zvolené odvetvie alebo výrobok v súlade s postupom uvedeným v článku 16 ods. 2 usmernenia, ktorými sa vymedzia podrobné pravidlá stratégie, ktorých sa treba pridržiavať v návrhoch informačných a propagačných programov.

Týmito usmerneniami sa zadávajú všeobecné údaje týkajúce sa najmä:

a)

cieľov a cieľových skupín, na ktoré sa treba zamerať;

b)

určenia jednej alebo viacerých tém, na ktoré sa majú vzťahovať zvolené akcie;

c)

druhu akcií, ktoré sa majú uskutočniť;

d)

trvania programov;

e)

smerného prerozdelenia sumy prostriedkov, ktorá je k dispozícii ako finančný príspevok Spoločenstva na uskutočnenie programov, v závislosti od trhov a typov plánovaných opatrení.

Pokiaľ ide o propagáciu čerstvého ovocia a zeleniny, osobitná pozornosť sa venuje propagačným akciám, ktoré sú venované deťom v školských zariadeniach.

2.   Pokiaľ ide o propagáciu v tretích krajinách, Komisia môže vypracovať v súlade s postupom uvedeným v článku 16 ods. 2 usmernenia, ktorými sa vymedzia podrobné pravidlá stratégie, ktorých sa treba pridržiavať v návrhoch informačných a propagačných programov, pre niektoré alebo pre všetky výrobky uvedené v článku 3 ods. 2.

Článok 6

Organizácie zodpovedné za uskutočnenie informačných a propagačných akcií

1.   S cieľom uskutočniť akcie uvedené v článku 2 ods. 1 písm. a), b), a c), ods. 2 a ods. 3 písm. a), b) a c), v súlade s usmerneniami uvedenými v článku 5 ods. 1 a s výhradou odseku 2 tohto článku, odborová(-é) a/alebo medziodborová(-é) organizácia(-e), zastupujúca(-e) dotknuté odvetvie(-a) v jednom alebo vo viacerých členských štátoch alebo na úrovni Spoločenstva, vypracuje(-ú) návrhy propagačných a informačných programov s maximálnou dĺžkou trvania tri roky.

2.   Ak sa prijalo rozhodnutie o propagačných akciách v tretích krajinách v odvetví olivového oleja a stolových olív, Spoločenstvo ich môže uskutočňovať prostredníctvom Medzinárodnej rady pre olivový olej.

V prípade iných odvetví sa Spoločenstvo môže uchádzať o podporu u medzinárodných organizácií poskytujúcich obdobné záruky.

Článok 7

Vypracovanie a postúpenie informačných a propagačných programov

1.   Členské štáty definujú špecifikácie ustanovujúce požiadavky a kritériá na hodnotenie informačných a propagačných programov.

Príslušný(-é) členský(-é) štát(-y) posúdi(-a) vhodnosť navrhnutých programov a preskúma(-jú) ich súlad s týmto nariadením, usmerneniami vypracovanými podľa článku 5 a zodpovedajúcimi špecifikáciami. Zároveň pre jednotlivé programy overí(-ia) efektívnosť pomeru medzi kvalitou a finančnými nákladmi.

Po preskúmaní programu(-ov) členský(-é) štát(-y) vypracuje(-ú) zoznam vybraných programov v rámci dostupných prostriedkov a zaviaže(-u) sa, že sa bude(-ú) prípadne podieľať na ich financovaní.

2.   Členský(-é) štát(-y) postúpi(-ia) Komisii zoznam programov uvedených v odseku 1 treťom poddodseku a kópie týchto programov.

Ak Komisia príde k záveru, že program, ktorý bol predložený, alebo niektoré jeho akcie nie sú v súlade s nariadením Spoločenstva alebo, pokiaľ ide o akcie, ktoré sa majú uskutočniť na vnútornom trhu, s usmerneniami uvedenými v článku 5, alebo nezodpovedajú vynaloženým finančným nákladom, oboznámi príslušný(-é) členský(-é) štát(-y) v časovej lehote, ktorá sa stanoví v súlade s postupom uvedeným v článku 16 ods. 2, o nespôsobilosti celého takéhoto programu alebo jeho časti. Pri neoznámení takejto informácie v danej lehote sa program považuje za spôsobilý na prijatie.

Členský(-é) štát(-y) zohľadní(-ia) prípadné pripomienky vznesené zo strany Komisie a programy zrevidované v súlade s navrhujúcou(-imi) organizáciou(-iami) uvedenou(-ými) v článku 6 ods. 1 zašle(-ú) Komisii v časovej lehote, ktorá sa stanoví v súlade s postupom uvedeným v článku 16 ods. 2.

Článok 8

Výber informačných a propagačných programov

1.   Komisia rozhoduje v súlade s postupom uvedeným v článku 16 ods. 2, ktoré programy sa vyberú, a o zodpovedajúcich rozpočtoch. Programy predložené viac než jedným členským štátom alebo programy ustanovujúce akcie vo viac než jednom členskom štáte alebo tretej krajine budú uprednostnené.

2.   Komisia môže v súlade s postupom uvedeným v článku 16 ods. 2 stanoviť dolnú a/alebo hornú hranicu pre skutočné náklady na programy, ktoré sa vyberajú podľa odseku 1 tohto článku. Tieto obmedzenia nákladov je možné diferencovať podľa povahy príslušných programov. Uplatňované kritériá je možné definovať v súlade s postupom uvedeným v článku 16 ods. 2.

Článok 9

Postup pri neexistencii akčných informačných programov pre vnútorný trh

1.   Ak neexistujú programy, ktoré sa majú uskutočňovať na vnútornom trhu, pre jednu alebo pre viaceré akcie uvedené v článku 2 ods. 1 písm. b) predložené v súlade s článkom 6 ods. 1, zainteresovaný(-é) členský(-é) štát(-y) zadefinuje(-ú) na základe usmernení uvedených v článku 5 ods. 1 program a zodpovedajúcu špecifikáciu a zvolí(-ia) prostredníctvom verejnej súťaže orgán zodpovedný za vykonanie programu, ktorý sa zaviaže(-u) spolufinancovať.

2.   Členský(-é) štát(-y) predloží(-ia) Komisii program vybraný v súlade s odsekom 1 s priloženým odôvodneným stanoviskom o:

a)

príhodnosti programu;

b)

súlade programu a navrhnutého orgánu s ustanoveniami tohto nariadenia, prípadne aj s uplatniteľnými usmerneniami;

c)

posúdení efektívnosti pomeru medzi kvalitou a nákladmi na program.

3.   Na preskúmanie programov Komisiou sa uplatní článok 7 ods. 2 a článok 8 ods. 1.

4.   V súlade s postupom uvedeným v článku 16 ods. 2 Komisia môže stanoviť minimálne a/alebo maximálne obmedzenia pre skutočné náklady na programy predložené podľa odseku 2 tohto článku. Tieto obmedzenia nákladov je možné diferencovať podľa povahy príslušných programov. Uplatňované kritériá je možné definovať v súlade s postupom uvedeným v článku 16 ods. 2.

Článok 10

Informačné a propagačné akcie, ktoré sa majú uskutočňovať na základe podnetu zo strany Komisie

Po informovaní výboru uvedeného v článku 16 ods. 1 alebo prípadne výboru zriadeného článkom 14 ods. 1 nariadenia Rady (EHS) č. 2092/91 z 24. júna 1991 o ekologickej výrobe poľnohospodárskych výrobkov a príslušných označeniach poľnohospodárskych výrobkov a potravín (5), stáleho výboru pre zemepisné označenia a chránené označenia pôvodu zriadeného článkom 15 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (6) alebo stáleho výboru pre zaručené tradičné špeciality zriadeného článkom 18 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 509/2006 z 20. marca 2006 o zaručených tradičných špecialitách z poľnohospodárskych výrobkov a potravín (7) Komisia môže rozhodnúť o uskutočnení jednej alebo viacerých akcií takto:

a)

pre akcie, ktoré sa majú uskutočňovať na vnútornom trhu a v tretích krajinách:

i)

akcie uvedené v článku 2 ods. 1 písm. d) tohto nariadenia;

ii)

akcie uvedené v článku 2 ods. 1 písm. b) a c) a v článku 2 ods. 2 tohto nariadenia, ak sú takéto akcie v záujme celého Spoločenstva alebo ak sa podľa článkov 6 a 9 tohto nariadenia žiadne vhodné návrhy nepodali;

b)

pre akcie, ktoré sa majú uskutočňovať v tretích krajinách:

i)

akcie uvedené v článku 2 ods. 3 písm. d) tohto nariadenia;

ii)

akcie uvedené v článku 2 ods. 1 písm. a) a v článku 2 ods. 3 písm. a), b) a c) tohto nariadenia, ak sú takéto akcie v záujme celého Spoločenstva alebo ak sa podľa článkov 6 a 9 tohto nariadenia žiadne vhodné návrhy nepodali.

Článok 11

Orgány poverené vykonávaním programov a akcií

1.   Komisia na základe otvoreného alebo obmedzeného výberového konania vyberie:

a)

prípadných technických asistentov potrebných na posúdenie návrhov programov podľa ustanovení článku 7 ods. 2, vrátane navrhovaných vykonávacích orgánov;

b)

orgán alebo orgány poverené vykonávaním akcií uvedených v článku 10.

2.   Navrhujúca organizácia vyberie po príslušnom výberovom konaní subjekty, ktoré uskutočnia vybrané programy v súlade s článkom 7 ods. 1.

Za istých podmienok, ktoré sa určia v súlade s postupom uvedeným v článku 16 ods. 2, môže byť aj samotná navrhujúca organizácia oprávnená na uskutočnenie niektorých častí programu.

3.   Orgány poverené vykonaním informačných a propagačných akcií musia mať odborné znalosti o dotknutých výrobkoch a trhoch, a zároveň musia disponovať prostriedkami potrebnými na zabezpečenie čo najúčinnejšieho vykonávania akcií s prihliadnutím na európsky rozmer dotknutých programov.

Článok 12

Monitorovanie programov

1.   Monitorovacia skupina pozostávajúca zo zástupcov Komisie, príslušných členských štátov a príslušných navrhujúcich organizácií zabezpečuje monitorovanie vybraných programov uvedených v článkoch 8 a 9.

2.   Príslušné členské štáty zodpovedajú za riadne vykonávanie vybraných programov uvedených v článkoch 8 a 9, ako aj za súvisiace platby. Členské štáty dohliadnu na to, aby boli všetky informačné a propagačné materiály vytvorené v rámci uvedených programov v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva.

Článok 13

Financovanie

1.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 4, Spoločenstvo v plnej miere financuje akcie uvedené v článku 10. Spoločenstvo financuje v plnej miere aj náklady spojené s technickými asistentmi vybranými v súlade s článkom 11 ods. 1 písm. a).

2.   Finančný príspevok Spoločenstva na vybrané programy uvedené v článkoch 8 a 9 neprevýši 50 % skutočných nákladov na programy. V prípade informačných a propagačných programov trvajúcich dva alebo tri roky príspevok na jednotlivé roky vykonávania neprevýši túto hornú hranicu.

Percento uvedené v prvom pododseku je 60 % pre propagačné akcie pre ovocie a zeleninu osobitne určené deťom v školských zariadeniach Spoločenstva.

3.   Navrhujúce organizácie prispievajú na financovanie programov, ktoré navrhli, najmenej 20 % skutočných nákladov na programy; prípadne zvyšné financovanie znášajú príslušné členské štáty, s prihliadnutím na finančný príspevok Spoločenstva uvedený v odseku 2.

Príslušné podiely členských štátov a navrhujúcich organizácií sa určia pri predložení programu Komisii v súlade s článkom 7 ods. 2.

Platby realizované členskými štátmi alebo navrhujúcimi organizáciami môžu pochádzať z príjmov obdobných daniam alebo z povinných poplatkov.

4.   Pri uplatnení článku 6 ods. 2 Spoločenstvo po schválení programu poskytne primeraný príspevok príslušnej medzinárodnej organizácii.

5.   Pri programoch uvedených v článku 9 zainteresované členské štáty znášajú tú časť finančných nákladov, ktorú nezabezpečuje Spoločenstvo.

Zdrojom financovania zo strany členských štátov môžu byť príjmy obdobné daniam.

6.   Články 87, 88 a 89 zmluvy sa neuplatňujú na finančné príspevky členských štátov ani na finančné príspevky pochádzajúce z príjmov obdobných daniam alebo z povinných poplatkov členských štátov alebo navrhujúcich organizácií v prípade programov, na ktoré sa vzťahuje podpora Spoločenstva v zmysle článku 36 zmluvy a ktoré Komisia prijala v súlade s článkom 8 ods. 1 tohto nariadenia.

Článok 14

Výdavky Spoločenstva

Financovanie akcií uvedených v článku 1 ods. 1 zo strany Spoločenstva sa realizuje podľa jednotlivých prípadov v súlade s článkom 3 ods. 1 písm. d) alebo s článkom 3 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 1290/2005.

Článok 15

Podrobné pravidlá uplatňovania

Podrobné pravidlá uplatňovania tohto nariadenia sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 16 ods. 2.

Článok 16

Výbor

1.   Komisii pomáha Riadiaci výbor pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov zriadený podľa článku 195 nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (8).

2.   Tam, kde sa odkazuje na tento odsek, uplatnia sa články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

Lehota ustanovená v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je jeden mesiac.

Článok 17

Konzultácia

Pred vypracovaním zoznamov ustanovených v článku 4 alebo pred vymedzením usmernení ustanovených v článku 5, alebo pred prijatím programov uvedených v článkoch 6 a 9, alebo pred prijatím rozhodnutia o akciách v súlade s článkom 10, alebo pred prijatím podrobných pravidiel uplatňovania uvedených v článku 15 sa Komisia môže poradiť:

a)

s poradnou skupinou pre „propagovanie poľnohospodárskej produkcie“ zriadenou rozhodnutím Komisie 2004/391/ES (9);

b)

s technickými „ad hoc“ pracovnými skupinami zloženými z členov riadiacich výborov alebo z odborníkov v oblasti propagácie a reklamy.

Článok 18

Správa

Komisia do 31. decembra 2010 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tohto nariadenia spolu s prípadnými vhodnými návrhmi.

Článok 19

Zrušenie

Nariadenia (ES) č. 2702/1999 a (ES) č. 2826/2000 sa zrušujú.

Odkazy na zrušené nariadenia sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkami zhody uvedenými v prílohe.

Článok 20

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. decembra 2007

Za Radu

predseda

J. SILVA


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 2826/2000 z 19. decembra 2000 o informačných a propagačných činnostiach na poľnohospodárske výrobky na vnútornom trhu (Ú. v. ES L 328, 23.12.2000, s. 2). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1182/2007 (Ú. v. EÚ L 273, 17.10.2007, s. 1).

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 2702/1999 zo 14. decembra 1999 o opatreniach na poskytovanie informácií a na propagáciu poľnohospodárskych výrobkov v tretích krajinách (Ú. v. ES L 327, 21.12.1999, s. 7). Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2060/2004 (Ú. v. EÚ L 357, 2.12.2004, s. 3).

(3)  Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1437/2007 (Ú. v. EÚ L 322, 7.12.2007, s. 1).

(4)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11).

(5)  Ú. v. ES L 198, 22.7.1991, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1319/2007 (Ú. v. EÚ L 293, 10.11.2007, s. 3).

(6)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).

(7)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 1.

(8)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(9)  Ú. v. EÚ L 120, 24.4.2004, s. 50.


PRÍLOHA

TABUĽKY ZHODY UVEDENÉ V ČLÁNKU 19

1.   Nariadenie (ES) č. 2702/1999

Nariadenie (ES) č. 2702/1999

Toto nariadenie

článok 1

článok 1

článok 2

článok 2

článok 3

článok 3 ods. 2

článok 4

článok 3 ods. 2 posledný pododsek

článok 5 ods. 1

článok 4

článok 5 ods. 2

článok 5 ods. 2

článok 6

článok 5 ods. 3

článok 7 ods. 1 prvý pododsek

článok 6

článok 7 ods. 1 druhý pododsek a ods. 2

článok 7 ods. 1

článok 7 ods. 3

článok 7 ods. 2

článok 7 ods. 4, 5 a 6

článok 8

článok 9

článok 7a

článok 10

článok 8 ods. 1 a 2

článok 11

článok 8 ods. 3 a 4

článok 12

článok 9 ods. 1 až 4

článok 13 ods. 1 až 4

článok 13 ods. 5

článok 9 ods. 5

článok 13 ods. 6

článok 10

článok 14

článok 11

článok 15

článok 12

článok 16

článok 12a

článok 17

článok 13

článok 18

článok 14

článok 19

článok 15

článok 20

2.   Nariadenie (ES) č. 2826/2000

Nariadenie (ES) č. 2826/2000

Toto nariadenie

článok 1

článok 1

článok 2

článok 2

článok 3

článok 3 ods. 1

článok 4

článok 4

článok 5

článok 5 ods. 1

článok 6 ods. 1 prvý pododsek

článok 6

článok 6 ods. 1 druhý pododsek a ods. 2

článok 7 ods. 1

článok 6 ods. 3

článok 7 ods. 2

článok 6 ods. 4 až 6

článok 8

článok 7

článok 9

článok 7a

článok 10

článok 8

článok 11 ods. 1

článok 9

článok 13

článok 10 ods. 1

článok 11 ods. 2

článok 10 ods. 2 a 3

článok 12

článok 11

článok 14

článok 12

článok 15

článok 13

článok 16

článok 13a

článok 17

článok 14

článok 18

článok 15

článok 19

článok 16

článok 17

článok 20


5.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 3/10


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 4/2008

zo 4. januára 2008,

ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o uplatňovaní režimu dovozu ovocia a zeleniny (1), najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 3223/94 predpokladá, pri uplatňovaní výsledkov multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola, kritériá, ktorými Komisia určí paušálne dovozné hodnoty pre tretie krajiny, pre produkty a na obdobia, ktoré sú spresnené v jeho prílohe.

(2)

Pri uplatnení vyššie uvedených kritérií musia byť paušálne dovozné hodnoty stanovené na úrovniach určených v prílohe k tomuto nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 3223/94 sú stanovené podľa údajov uvedených v tabuľke prílohy.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 5. januára 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. januára 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 756/2007 (Ú. v. EÚ L 172, 30.6.2007, s. 41).


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie zo 4. januára 2008, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Kód KN

Kód tretích krajín (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

IL

175,4

MA

49,1

TN

129,8

TR

126,4

ZZ

120,2

0707 00 05

JO

172,9

MA

54,7

TR

154,4

ZZ

127,3

0709 90 70

MA

59,2

TR

124,8

ZZ

92,0

0805 10 20

EG

64,5

IL

47,6

MA

57,6

TR

70,1

ZA

34,0

ZZ

54,8

0805 20 10

MA

78,2

ZZ

78,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

29,7

IL

64,4

TR

71,9

ZZ

55,3

0805 50 10

EG

129,4

TR

123,5

ZA

134,4

ZZ

129,1

0808 10 80

CN

94,1

MK

32,1

US

106,5

ZZ

77,6

0808 20 50

CN

39,8

US

107,9

ZA

136,8

ZZ

94,8


(1)  Nomenklatúra krajín podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ označuje „iné miesto pôvodu“.


5.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 3/12


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 5/2008

zo 4. januára 2008,

ktorým sa ustanovuje odchýlka od nariadenia (ES) č. 1282/2001, pokiaľ ide o lehotu na predkladanie deklarácií o úrode a výrobe pre hospodársky rok 2007/2008

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1493/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom (1), a najmä na jeho článok 73,

keďže:

(1)

Článkom 11 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1282/2001 (2) sa ustanovuje, že výrobcovia predkladajú deklarácie o úrode a výrobe najneskôr do 10. decembra, aby bola produkcia vína v Spoločenstve včas známa.

(2)

V jednom členskom štáte vznikol problém s kapacitou v niektorých informačných strediskách, v ktorých majú výrobcovia uskutočniť svoje deklarácie. Tieto strediská nie sú schopné prijať všetky deklarácie pred konečným termínom.

(3)

S cieľom napraviť túto situáciu, za ktorú nie sú výrobcovia zodpovední, a vyhnúť sa neoprávneným sankciám pre výrobcov je potrebné poskytnúť im dodatočnú lehotu na predloženie deklarácií o úrode a výrobe.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom riadiaceho výboru pre víno,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Odchylne od článku 11 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1282/2001 sa deklarácie pre hospodársky rok 2007/2008 uvedené v článku 2 a 4 uvedeného nariadenia môžu predkladať až do 31. januára 2008.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 10. decembra 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. januára 2008

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 179, 14.7.1999, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 176, 29.6.2001, s. 14.


5.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 3/13


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 6/2008

zo 4. januára 2008,

ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá poskytovania pomoci na súkromné skladovanie ovčieho a kozieho mäsa

(kodifikované znenie)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2529/2001 z 19. decembra 2001 o spoločnej organizácii trhu s ovčím a kozím mäsom (1), a najmä na jeho článok 12 ods. 2 a článok 24,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2799/98 z 15. decembra 1998, ktoré stanovuje poľnohospodárske menové dojednania pre euro (2), a najmä na jeho článok 3 ods. 2 a článok 9,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EHS) č. 3446/90 z 27. novembra 1990, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na poskytovanie pomoci na súkromné skladovanie ovčieho a kozieho mäsa (3), bolo opakovane (4) podstatným spôsobom zmenené a doplnené. V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa malo toto nariadenie kodifikovať.

(2)

Podrobné predpisy na poskytovanie pomoci na súkromné skladovanie ovčieho a kozieho mäsa sa musia prijať navyše k všeobecným pravidlám stanoveným v článku 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2529/2001.

(3)

Ak sa má dosiahnuť daný cieľ, takáto pomoc by sa mala poskytovať iba fyzickým alebo právnickým osobám existujúcim v Spoločenstve, ktorých činnosť a skúsenosti v danom sektore poskytujú dostatočnú istotu, že skladovanie sa bude realizovať uspokojivým spôsobom, a takým, ktorí majú primeranú kapacitu chladiarenských skladov v rámci Spoločenstva.

(4)

Z tých istých dôvodov by sa pomoc mala poskytovať iba na skladovanie výrobkov v zmrazenom stave, pričom výrobky majú primeranú a slušnú trhovú kvalitu a majú svoj pôvod v Spoločenstve, tak ako je to definované nariadením Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (5), s úrovňou rádioaktivity, ktorá neprekračuje maximálne hodnoty povolené v zmysle nariadenia Rady (EHS) č. 737/90 z 22. marca 1990 o podmienkach, ktorými sa riadi dovoz poľnohospodárskych výrobkov pochádzajúcich z tretích krajín po havárii v jadrovej elektrárni v Černobyle (6).

(5)

Mali by sa vykonať opatrenia, ktorými sa zabezpečí, že príslušné zvieratá sa budú usmrcovať výhradne na bitúnkoch, ktoré sú schválené a sú pod dozorom.

(6)

Ak má byť takáto schéma efektívnejšia, zmluvy sa musia vzťahovať na určité minimálne množstvo diferencované podľa príslušného výrobku a zmluvná strana má plniť špecifikované záväzky, a to najmä také, ktoré umožňujú intervenčnej agentúre vykonať účinnú kontrolu skladovacích podmienok.

(7)

Výška zábezpeky navrhnutej na zabezpečenie súladu so zmluvnými podmienkami by sa mala stanoviť ako percento výšky pomoci.

(8)

Na základe nariadenia Komisie (EHS) č. 2220/85 z 22. júla 1985, ktorým sa stanovujú spoločné podrobné pravidlá na uplatňovanie systému záruk pre poľnohospodárske výrobky (7), by sa mali definovať primárne požiadavky, ktoré majú byť splnené na upustenie od zábezpeky. Skladovanie zmluvného množstva na dohodnutý čas predstavuje jednu z prvotných požiadaviek na poskytnutie pomoci na súkromné skladovanie ovčieho a kozieho mäsa. S cieľom brať do úvahy obchodné praktiky a z praktických dôvodov by mala byť prípustná určitá tolerancia vzhľadom na dané množstvo.

(9)

Mala by sa uplatňovať určitá miera proporcionality pri upustení od zábezpeky a pri poskytovaní pomoci tam, kde nie sú splnené určité požiadavky vzťahujúce sa na uskladnené množstvá.

(10)

S cieľom zvýšiť efektívnosť danej schémy zmluvnej strane by sa malo povoliť získať zálohu na pomoc podliehajúcu zábezpeke a mali by sa stanoviť pravidlá týkajúce sa podávania žiadostí na poskytnutie pomoci, vypracovať podporné dokumenty a časové limity platieb.

(11)

Na základe nariadenia (ES) č. 2799/98 a nariadenia Komisie (ES) č. 1913/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania poľnohospodárskeho menového systému pre euro v poľnohospodárstve a ktorým sa menia a dopĺňajú určité nariadenia (8), by sa mali špecifikovať rozhodujúce skutočnosti na stanovenie výšky zábezpeky v prípade pomoci na súkromné skladovanie.

(12)

Predchádzajúce skúsenosti s ostatnými schémami súkromného skladovania poľnohospodárskych výrobkov preukázali potrebu špecifikovať, do akej miery sa nariadenie Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 z 3. júna 1971, ktorým sa stanovujú pravidlá pre lehoty, dátumy a termíny (9), týka stanovenia období, dátumov a lehôt uvádzaných v takýchto schémach, a definovať presné dátumy, keď sa zmluvné skladovanie začína a končí.

(13)

Najmä článok 3 ods. 4 nariadenia (EHS, Euratom) č. 1182/71 určuje, že v prípade, keď posledným dňom daného obdobia je štátny sviatok, nedeľa alebo sobota, tak toto obdobie by sa malo končiť uplynutím poslednej hodiny nasledujúceho pracovného dňa. Uplatňovanie tohto ustanovenia na zmluvy o skladovaní nemôže byť v záujme skladovateľov a môže mať dokonca za následok nerovnosť v zaobchádzaní. Z tohto dôvodu by sa mala vykonať derogácia vzhľadom na stanovenie posledného dňa skladovania na základe zmluvy.

(14)

Mali by sa vydať ustanovenia týkajúce sa miery proporcionality pri poskytovaní pomoci tam, kde sa dĺžka skladovania v plnej miere nedodrží.

(15)

V súlade s článkom 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2529/2001 sa výberové konanie uskutoční vtedy, keď situácia na trhu je obzvlášť zložitá v jednej alebo viacerých cenových oblastiach. Výzva na predkladanie ponúk by mala vychádzať z rozhodnutí Komisie prijatých v súlade s postupom uvedeným v článku 25 ods. 2 uvedeného nariadenia.

(16)

Účelom výberového konania je stanoviť výšku pomoci. Pri výbere úspešných účastníkov verejnej súťaže by sa mali uprednostniť tie ponuky, ktoré sú najvýhodnejšie pre Spoločenstvo. Z tohto dôvodu maximálna výška pomoci sa môže stanoviť pre tých, ktorých ponuky sa prijmú. Ak žiadna ponuka nie je prijateľná, žiadna nemôže byť ani prijatá.

(17)

Mali by sa vydať ustanovenia týkajúce sa systému kontrol s cieľom zabezpečiť, aby sa pomoc poskytovala náležite. Na tieto účely by členské štáty mali vykonávať kontroly primerané na rôzne etapy skladovania.

(18)

Mali by sa vykonať kroky na zabránenie podvodov a sprenevery a na ich potrestanie. Na tieto účely je vhodné vylúčiť v prípade falošného vyhlásenia danú zmluvnú stranu z poskytovania pomoci na súkromné skladovanie na obdobie 6 mesiacov nasledujúcich po odhalení falošného vyhlásenia.

(19)

Aby Komisia získala celkový prehľad o účinnosti schémy súkromného skladovania, členské štáty by jej mali poskytnúť všetky potrebné informácie.

(20)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre ovce a kozy,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Poskytovanie pomoci na súkromné skladovanie, tak ako je ustanovené v článku 12 nariadenia (ES) č. 2529/2001, sa riadi podmienkami stanovenými v tomto nariadení.

Článok 2

1.   Zmluvy na súkromné skladovanie ovčieho a kozieho mäsa sa uzatvárajú medzi intervenčnými agentúrami členských štátov a fyzickými alebo právnickými osobami (ďalej len „zmluvná strana“):

a)

ktoré realizovali obchod s mäsom a zvieratami najmenej 12 mesiacov a ktoré sú úradne zaregistrované v členskom štáte a

b)

ktoré majú v rámci Spoločenstva k dispozícii vhodné skladovacie zariadenia.

2.   Pomoc na súkromné skladovanie sa môže poskytovať iba na jatočne upravené telo jahniat mladších ako 12 mesiacov a na ich časti s primeranou a náležitou trhovou kvalitou pochádzajúce zo zvierat chovaných v Spoločenstve počas najmenej dvoch predchádzajúcich mesiacov a usmrtených najdlhšie 10 dní pred dátumom, keď sa výrobky uskladnia tak, ako je uvedené v článku 4 ods. 3.

3.   Žiadne mäso s rádioaktívnym obsahom prekračujúcim maximálne hodnoty povolené nariadeniami Spoločenstva nesmie byť predmetom zmluvy o skladovaní. Hladiny týkajúce sa výrobkov s pôvodom v Spoločenstve sú tie, ktoré sú stanovené v článku 3 nariadenia (EHS) č. 737/90. Hodnota rádioaktívnej kontaminácie výrobku sa kontroluje iba vtedy, ak si to situácia vyžiada, a počas nevyhnutného obdobia. Tam, kde je to nevyhnutné, trvanie a rozsah kontrol sa stanovia v súlade s postupom uvedeným v článku 25 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2529/2001.

4.   Zmluvy sa nemôžu vzťahovať na množstvo nižšie ako minimálne, ktoré sa má stanoviť na každý výrobok.

5.   Mäso sa musí uskladniť v čerstvom stave a skladovať v zmrazenom stave.

Článok 3

1.   Žiadosti o zmluvu alebo ponuky a zmluvy sa týkajú iba jedného z výrobkov, na ktorý sa môže poskytnúť pomoc.

2.   Žiadosti o zmluvu alebo ponuky sa neprijmú dovtedy, kým neobsahujú podrobnosti uvedené v odseku 3 písm. a), b), d) a e) a pokiaľ nebol predložený dôkaz o poskytnutí zábezpeky.

3.   Zmluvy obsahujú tieto časti:

a)

vyhlásenie, ktorým sa zmluvná strana zaväzuje uskladniť a skladovať iba výrobky, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v článku 2 ods. 2 a 3;

b)

opis a množstvá výrobku, ktorý sa má skladovať;

c)

časový limit na uskladnenie uvedený v článku 4 ods. 3 celého množstva uvedeného v písmene b) tohto odseku;

d)

dĺžku skladovania;

e)

výšku pomoci na jednotku hmotnosti;

f)

výšku zábezpeky;

g)

ustanovenie, ktoré umožní čas skladovania skrátiť alebo predĺžiť za podmienok stanovených nariadeniami Spoločenstva.

4.   Zmluvy uložia zmluvnej strane minimálne tieto povinnosti:

a)

umiestniť odsúhlasené množstvo výrobku do skladu v rámci časového limitu stanoveného článkom 4 a skladovať ho na vlastné riziko a náklady za podmienok, ktoré zaručujú zachovanie vlastností výrobkov uvedených v článku 2 ods. 2 počas trvania zmluvy bez zmien, náhrad alebo presunov skladovaných výrobkov do iného skladu; avšak vo výnimočných prípadoch a na základe náležite zdôvodnenej žiadosti môže sprostredkovateľská agentúra povoliť premiestnenie skladovaných výrobkov;

b)

oznámiť intervenčnej agentúre, s ktorou uzatvorila zmluvu, v primeranom čase pred uskladnením každej jednotlivej dávky v zmysle článku 4 ods. 1 druhého pododseku dátum a miesto skladovania, ako aj charakter a množstvo výrobku, ktorý sa má skladovať; intervenčná agentúra môže požadovať, aby sa tieto informácie poskytli minimálne dva pracovné dni pred umiestnením každej dávky do skladu;

c)

zaslať intervenčnej agentúre doklady týkajúce sa činností spojených so skladovaním najneskôr jeden mesiac po dátume uvedenom v článku 4 ods. 4;

d)

skladovať výrobky v súlade s požiadavkami na identifikáciu uvedenými v článku 13 ods. 4;

e)

dovoliť agentúre v ľubovoľnom čase skontrolovať dodržiavanie záväzkov uvedených v zmluve.

Článok 4

1.   Uskladnenie sa musí ukončiť najneskôr 28 dní po dátume uzatvorenia zmluvy.

Výrobky sa môžu uskladňovať v jednotlivých dávkach (resp. po častiach), pričom každá dávka (časť) predstavuje uskladnené množstvo na základe zmluvy v daný deň.

2.   Dodávatelia môžu za stáleho dohľadu intervenčnej agentúry a počas obdobia uskladnenia deliť čiastočne alebo úplne vykosťovať celé výrobky alebo ich časť za predpokladu, že sa použije dostatočné množstvo jatočných tiel na zabezpečenie uskladnenia tonáže, na ktorú bola zmluva uzatvorená, a že všetko mäso, ktoré je výsledkom takejto operácie, sa uskladní. Zámer využiť túto možnosť sa oznámi najneskôr v deň, keď sa skladovanie začalo. Avšak intervenčná agentúra môže požadovať, aby sa takéto oznámenie uskutočnilo minimálne dva pracovné dni pred uskladnením každej jednotlivej dávky.

Veľké šľachy, chrupky, kosti, kusy tuku a ďalšie odrezky, ktoré sú pozostatkom rezania, čiastočného vykostenia alebo úplného vykostenia, sa nesmú uskladniť.

3.   Skladovanie sa začne pre každú jednotlivú dávku zmluvného množstva v deň, keď sa dostane pod kontrolu intervenčnej agentúry.

Týmto dňom bude deň, keď sa stanoví čistá hmotnosť čerstvého chladeného výrobku:

a)

v mieste uskladnenia, kde je mäso zmrazené v prevádzkových priestoroch;

b)

v mieste zmrazovania, kde je mäso zmrazené vo vhodných zariadeniach mimo miesta uskladnenia.

Avšak v prípade mäsa uskladneného po delení, čiastočnom alebo úplnom vykostení sa uskutoční váženie efektívne uskladnených výrobkov a môže sa vykonať v mieste delenia, čiastočného alebo úplného vykostenia.

Stanovenie hmotností výrobkov, ktoré sa majú uskladniť, sa nevykoná pred uzatvorením zmluvy.

4.   Uskladnenie sa končí dňom, keď sa do skladu umiestni posledná dávka zmluvného množstva.

Týmto dňom je deň, keď všetky výrobky uvedené v zmluve boli dopravené do miesta konečného skladovania, či už v čerstvom, alebo v zmrazenom stave.

Článok 5

1.   Výška zábezpeky uvedenej v článku 3 ods. 2 neprekročí 30 % výšky požadovanej pomoci.

2.   Primárne požiadavky v zmysle článku 20 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 2220/85 sú nestiahnuť žiadosť o zmluvu alebo ponuku a uchovávať v sklade najmenej 90 % zmluvného množstva počas dohodnutého obdobia skladovania na vlastné riziko zmluvnej strany a za podmienok uvedených v článku 3 ods. 4 písm. a) tohto nariadenia.

3.   Článok 27 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 2220/85 sa neuplatní.

4.   Od zábezpek sa okamžite upustí v prípadoch, keď sa žiadosti o zmluvu alebo ponuky neakceptujú.

5.   Tam, kde sa prekročí časové obdobie na uskladnenie uvedené v článku 4 ods. 1, zábezpeka prepadne v súlade s článkom 23 nariadenia (EHS) č. 2220/85.

S výhradou ustanovení článku 6 ods. 3, ak sa časové obdobie podľa článku 4 ods. 1 prekročí o viac ako 10 dní, podpora sa neudelí.

Článok 6

1.   Výška pomoci sa stanoví na jednotku hmotnosti a vzťahuje sa na hmotnosť stanovenú v zmysle článku 4 ods. 3.

2.   V zmysle nasledujúceho odseku 3 majú zmluvné stránky nárok na pomoc vtedy, ak sa splnia primárne požiadavky uvedené v článku 5 ods. 2.

3.   Pomoc sa vyplatí najviac na dané zmluvné množstvo.

V prípade, že množstvo skutočne skladované počas zmluvnej dĺžky skladovania je menšie ako zmluvné množstvo a:

a)

minimálne 90 % tohto množstva, tak pomoc sa úmerne zníži;

b)

menšie ako 90 %, minimálne však 80 % tohto množstva, tak pomoc na skutočne skladované množstvo sa zníži o polovicu;

c)

menšie ako 80 % tohto množstva, tak pomoc sa nevyplatí vôbec.

4.   Po troch mesiacoch skladovania na základe zmluvy sa realizuje na žiadosť zmluvnej strany jednorazová zálohová platba za predpokladu, že zložila zábezpeku rovnajúcu sa zálohovej platbe plus 20 %.

Zálohová platba neprekročí výšku pomoci zodpovedajúcej skladovaciemu obdobiu troch mesiacov.

Článok 7

1.   S výnimkou prípadov vis maior žiadosti o vyplatenie pomoci a sprievodné dokumenty musia byť predložené príslušnému orgánu do šiestich mesiacov po ukončení maximálneho zmluvného obdobia skladovania. Tam, kde nebolo možné predložiť sprievodné dokumenty v rámci zmluvne dohodnutej lehoty, hoci zmluvná strana konala okamžite s cieľom získať ich načas, možno na ich predloženie vytýčiť dodatočnú lehotu, ktorá však nemôže prekročiť celkové obdobie šiestich mesiacov.

2.   Až na prípady vis maior uvedené v článku 10 a na prípady, keď sa začalo vyšetrovanie týkajúce sa oprávnenosti pomoci, príslušný orgán vyplatí pomoc čo možno najskôr, najneskôr však do troch mesiacov odo dňa podania žiadosti o vyplatenie spolu s požadovanými sprievodnými dokumentmi zmluvnou stranou.

Článok 8

Rozhodujúce skutočnosti pre výmenný kurz, ktorý sa má uplatňovať na pomoc a na záruky, sú uvedené v článku 2 ods. 5 a článku 10 nariadenia (ES) č. 1913/2006.

Článok 9

1.   Obdobia, dátumy a lehoty uvádzané v tomto nariadení sú stanovené v súlade s nariadením (EHS, Euratom) č. 1182/71. Článok 3 ods. 4 tohto nariadenia sa však neuplatní na stanovenie lehoty skladovania uvedenej v článku 3 ods. 3) písm. d) tohto nariadenia alebo v zmenenom a doplnenom článku 3 ods. 3 písm. g) tohto nariadenia.

2.   Prvý deň zmluvného skladovania sa začína nasledujúcim dňom po dni, keď bolo ukončené uskladnenie.

3.   Vyskladnenie sa môže začať v deň nasledujúci po poslednom dni zmluvnej lehoty skladovania.

4.   Zmluvná strana oboznámi intervenčnú agentúru v dostatočnom časovom predstihu o zamýšľanom začatí vyskladnenia. Intervenčná agentúra môže požadovať poskytnutie tejto informácie minimálne dva pracovné dni pred stanoveným dátumom vyskladnenia.

Tam, kde sa povinnosť informovať intervenčnú agentúru nesplní, boli však predložené dostatočné podklady do 30 dní po vyskladnení k spokojnosti príslušného orgánu s dátumom vyskladnenia a príslušným množstvom, pomoc sa poskytne bez toho, aby sa bral do úvahy článok 6 ods. 3, a 15 % zábezpeky vzhľadom na dané množstvo prepadne.

Vo všetkých ostatných prípadoch nedodržania tejto povinnosti sa nevyplatí žiadna pomoc vzhľadom na predmetnú zmluvu a celá zábezpeka prepadne vzhľadom na predmetnú zmluvu.

5.   Až na prípady vis maior uvedené v článku 10, keď zmluvná strana nedodrží termín ukončenia zmluvnej lehoty skladovania, každý kalendárny deň nedodržania má za následok zníženie pomoci o 10 % v zmysle danej zmluvy.

Článok 10

V prípadoch vis maior, keď je ovplyvnené plnenie zmluvných záväzkov zmluvnej strany, príslušný orgán daného členského štátu rozhodne o opatreniach, ktoré považuje za nevyhnutné so zreteľom na okolnosti. Tento orgán informuje Komisiu o každom prípade vis maior, ako aj o prijatých opatreniach.

KAPITOLA II

OSOBITNÉ USTANOVENIA

Článok 11

Tam, kde sa výška pomoci stanoví vopred paušálnou sadzbou:

a)

žiadosť o zmluvu sa musí predložiť príslušnej intervenčnej agentúre v súlade s článkom 3 ods. 1 a 2;

b)

rozhodnutia o žiadostiach na uzatváranie zmlúv oznámi príslušná intervenčná agentúra každému žiadateľovi doporučeným listom, telefaxom, elektronicky alebo sa doručia na protipodpis do piatich pracovných dní odo dňa, keď sa podá žiadosť, a to za predpokladu, že Komisia neprijme osobitné opatrenia počas intervenčnej lehoty.

Tam, kde preverenie situácie preukáže, že systém zavedený týmto nariadením sa využil nadmerne, alebo tam, kde hrozí nadmerné využitie, môžu také opatrenia zahŕňať:

pozastavenie uplatňovania tohto nariadenia na najviac päť pracovných dní; v takom prípade sa neuznajú žiadosti o uzatvorenie zmlúv podané počas uvedenej lehoty,

stanovenie jednotného percentuálneho podielu, podľa ktorého sa znižujú množstvá v žiadostiach o uzatvorenie zmlúv, podliehajúc sledovaniu minimálneho zmluvne dohodnutého množstva tam, kde je to vhodné,

zamietnutie žiadostí podaných pred lehotou pozastavenia, o prijatí ktorých by bolo rozhodnuté počas lehoty pozastavenia.

V prípade prijatia žiadosti sa zmluva považuje za uzatvorenú v deň odoslania oznámenia uvedeného v písmene b). Intervenčná agentúra špecifikuje dátum uvedený v článku 3 ods. 3 písm. c).

Článok 12

1.   Tam, kde sa pomoc poskytuje na základe verejnej súťaže:

a)

nariadenie, ktorým sa vypisuje verejná súťaž v súlade s článkom 12 nariadenia (ES) č. 2529/2001, špecifikuje všeobecné podmienky, výrobky, ktoré sú predmetom skladovania, lehotu (dátum a hodinu) na predkladanie ponúk a minimálne množstvá, na ktoré môže byť ponuka predložená;

b)

ponuky sa musia vypracovať v eurách a predložiť príslušnej intervenčnej agentúre v súlade s článkom 3 ods. 1 a 2;

c)

ponuky preskúmajú v rámci neverejného zasadania príslušné agentúry členských štátov; osoby prítomné na zasadnutí zložia prísahu o mlčanlivosti;

d)

predložené ponuky sa musia Komisii postúpiť anonymne prostredníctvom členských štátov takým spôsobom, aby boli prijaté do dvoch pracovných dní po konečnom dátume na predkladanie, tak ako je stanovené vo výzve;

e)

ak nie sú predložené žiadne ponuky, členské štáty informujú Komisiu o tejto skutočnosti v časovom limite stanovenom v písmene d);

f)

na základe prijatých ponúk Komisia rozhodne v súlade s postupom uvedeným v článku 25 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2529/2001 tak, že stanoví maximálnu výšku pomoci, alebo tak, že nepridelí žiadnu pomoc;

g)

tam, kde je stanovená maximálna výška pomoci, prijmú sa len tie ponuky, ktoré neprekračujú túto výšku.

2.   Do piatich pracovných dní odo dňa, keď bolo členským štátom oznámené rozhodnutie Komisie, príslušná intervenčná agentúra informuje všetkých účastníkov verejnej súťaže o prijatom rozhodnutí doporučeným listom, telefaxom, elektronicky alebo na protipodpis.

V prípade prijatia žiadosti sa zmluva považuje za uzatvorenú v deň odoslania oznámenia intervenčnou agentúrou účastníkovi verejnej súťaže, tak ako je uvedené v prvom pododseku. Intervenčná agentúra príslušným spôsobom určí dátum uvedený v článku 3 ods. 3 písm. c).

KAPITOLA III

KONTROLY A SANKCIE

Článok 13

1.   Členské štáty zabezpečia splnenie podmienok, na základe ktorých vzniká nárok na pomoc. Na tento účel stanovia vnútroštátny orgán, ktorý má byť zodpovedný za kontrolu činností spojených so skladovaním.

2.   Zmluvná strana dá k dispozícii celú dokumentáciu orgánu zodpovednému za kontrolu činností spojených so skladovaním, a to pre prípad každej zmluvy, ktorá umožní overiť najmä tieto informácie o výrobkoch umiestnených v súkromnom sklade:

a)

vlastníctvo v čase uskladnenia;

b)

dátum uskladnenia;

c)

hmotnosť a počet kartónov alebo položiek zabalených iným spôsobom;

d)

prítomnosť výrobkov v sklade;

e)

vypočítaný dátum ukončenia minimálnej zmluvnej lehoty skladovania a v prípade, že sa uplatňuje článok 9 ods. 5, tak aj skutočný dátum vyskladnenia.

3.   Zmluvná strana, prípadne prevádzkovateľ skladu vedie skladovú evidenciu, ktorá je k dispozícii na sklade a podľa čísla zmluvy obsahuje:

a)

identifikáciu výrobkov umiestnených na súkromné skladovanie;

b)

dátum uskladnenia a vypočítaný dátum ukončenia najkratšej zmluvnej lehoty skladovania a skutočný dátum vyskladnenia;

c)

počet jatočných tiel alebo jatočných polovičiek, kartónov alebo iných položiek skladovaných jednotlivo, opis výrobkov a hmotnosť každej palety alebo iných položiek skladovaných jednotlivo, zaznamenaný podľa potreby po jednotlivých dávkach;

d)

umiestnenie výrobkov v sklade.

4.   Uskladnené výrobky musia byť ľahko identifikovateľné a musia byť identifikované jednotlivo v zmysle zmluvy. Každá paleta a prípadne každá položka skladovaná jednotlivo musí byť označená číslom zmluvy, opisom výrobku a hmotnosťou. Dátum uskladnenia musí byť uvedený na každej jednotlivej dávke uskladnenej v daný deň.

Keď sú výrobky uskladnené, orgán zodpovedný za kontrolu jednotlivých činností overí identifikáciu uvedenú v prvom pododseku a označí všetky výrobky umiestnené v sklade.

5.   Orgán zodpovedný za kontrolu jednotlivých činností vykoná:

a)

kontrolu súladu každej zmluvy so všetkými záväzkami stanovenými v článku 3 ods. 4;

b)

povinnú kontrolu s cieľom zistiť, či sa výrobky skutočne nachádzajú v sklade počas posledného týždňa zmluvnej lehoty skladovania.

Okrem toho, tento orgán vykonáva:

označenie všetkých výrobkov skladovaných na základe zmluvy v súlade s odsekom 4 druhým pododsekom alebo

náhodnú kontrolu vzorky s cieľom presvedčiť sa, že výrobky sa v skutočnosti nachádzajú v sklade. Odobraná vzorka musí byť reprezentatívna a musí zodpovedať najmenej 10 % celkového uskladneného množstva v každom členskom štáte na základe opatrenia týkajúceho sa pomoci na súkromné skladovanie. Súčasťou takýchto kontrol je okrem preskúmania účtovníctva uvedeného v odseku 3 aj fyzická kontrola hmotnosti a druhu výrobkov a ich identifikácia. Takéto fyzické kontroly sa musia vzťahovať najmenej na 5 % z množstva podliehajúceho neohláseným kontrolám.

Náklady na označenie alebo manipulačné poplatky súvisiace s kontrolou znáša zmluvná strana.

6.   Kontroly na základe odseku 5 musia byť predmetom vypracovanej správy, v ktorej je uvedený:

a)

dátum kontroly;

b)

dĺžka trvania kontroly a

c)

vykonané činnosti.

Správu o kontrole musí podpísať zodpovedný pracovník a zmluvná strana alebo prevádzkovateľ skladu, pričom musí byť súčasťou platobného spisu.

7.   V prípade závažných nezrovnalostí týkajúcich sa najmenej 5 % množstva výrobkov jednej zmluvy, ktoré podliehajú kontrole, sa overovanie rozšíri na väčšiu vzorku, pričom jej veľkosť určí orgán zodpovedný za kontroly.

Členské štáty takéto prípady oznámia Komisii do 4 týždňov.

Článok 14

V prípade, že orgán zodpovedný za kontroly preukáže a potvrdí, že vyhlásenie uvedené v článku 3 ods. 3 písm. a) je nesprávne, k čomu došlo buď úmyselne, alebo hrubou nedbalosťou, tak príslušná zmluvná strana sa vylúči z poskytovania pomoci na súkromné skladovanie na šesť mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom sa zistilo falšovanie.

KAPITOLA IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 15

1.   Členské štáty informujú Komisiu o všetkých ustanoveniach prijatých pri uplatňovaní tohto nariadenia.

2.   Členské štáty musia nahlasovať Komisii telefaxom alebo elektronicky:

a)

každý týždeň v pondelok a štvrtok množstvá výrobkov, na ktoré sa podali žiadosti o uzatvorenie zmlúv;

b)

každý týždeň do štvrtka a pri porušení dĺžky uskladnenia výrobky a množstvá, na ktoré sa uzatvorili zmluvy počas predchádzajúceho týždňa, pričom uvedú súhrn výrobkov a množstiev, na ktoré sa uzatvorili zmluvy;

c)

každý mesiac výrobky a ich celkové uskladnené množstvá;

d)

každý mesiac výrobky a celkové skutočne uskladnené množstvá a výrobky a celkové množstvá, vzhľadom na ktoré sa zmluvná lehota skladovania skončila;

e)

každý mesiac, ak sa lehota skladovania skrátila alebo predĺžila v súlade s článkom 3 ods. 3 písm. g) alebo skrátila v súlade s článkom 9 ods. 5, výrobky a množstvá, vzhľadom na ktoré sa lehota skladovania upravila, a pôvodné a upravené mesiace na vyskladnenie.

3.   Uplatňovanie opatrení stanovených v tomto nariadení je predmetom pravidelných kontrol v súlade s postupom uvedeným v článku 25 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2529/2001.

Článok 16

Nariadenie (EHS) č. 3446/90 sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe II.

Článok 17

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. januára 2008

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 341, 22.12.2001, s. 3. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2). Nariadenie (ES) č. 2529/2001 nahradí nariadenie (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1) s účinnosťou od 1. júla 2008.

(2)  Ú. v. ES L 349, 24.12.1998, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 333, 30.11.1990, s. 39. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2006 (Ú. v. EÚ L 365, 21.12.2006, s. 52).

(4)  Pozri prílohu I.

(5)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 214/2007 (Ú. v. EÚ L 62, 1.3.2007, s. 6).

(6)  Ú. v. ES L 82, 29.3.1990, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 806/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 1).

(7)  Ú. v. ES L 205, 3.8.1985, s. 5. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2006.

(8)  Ú. v. EÚ L 365, 21.12.2006, s. 52. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 873/2007 (Ú. v. EÚ L 193, 25.7.2007, s. 3).

(9)  Ú. v. ES L 124, 8.6.1971, s. 1.


PRÍLOHA I

Zrušené nariadenie so zoznamom neskorších zmien a doplnení

Nariadenie Komisie (EHS) č. 3446/90

(Ú. v. ES L 333, 30.11.1990, s. 39)

 

Nariadenie Komisie (EHS) č. 1258/91

(Ú. v. ES L 120, 15.5.1991, s. 15)

iba odkazy v článku 1

Nariadenie Komisie (ES) č. 3533/93

(Ú. v. ES L 321, 23.12.1993, s. 9)

iba odkazy v článku 3

Nariadenie Komisie (ES) č. 1913/2006

(Ú. v. EÚ L 365, 21.12.2006, s. 52)

iba odkazy v článku 15.


PRÍLOHA II

Tabuľka zhody

nariadenie (EHS) č. 3446/90

toto nariadenie

článok 1

článok 1

článok 2 ods. 1 úvodná veta

článok 2 ods. 1 úvodná veta

článok 2 ods. 1 prvá zarážka

článok 2 ods. 1 písm. a)

článok 2 ods. 1 druhá zarážka

článok 2 ods. 1 písm. b)

článok 2 ods. 2 až 5

článok 2 ods. 2 až 5

článok 3

článok 3

článok 4 ods. 1

článok 4 ods. 1

článok 4 ods. 2

článok 4 ods. 2

článok 4 ods. 3 prvý pododsek

článok 4 ods. 3 prvý pododsek

článok 4 ods. 3 druhý pododsek úvodná veta

článok 4 ods. 3 druhý pododsek úvodná veta

článok 4 ods. 3 druhý pododsek prvá zarážka

článok 4 ods. 3 druhý pododsek písmeno a)

článok 4 ods. 3 druhý pododsek druhá zarážka

článok 4 ods. 3 druhý pododsek písmeno b)

článok 4 ods. 3 tretí a štvrtý pododsek

článok 4 ods. 3 tretí a štvrtý pododsek

článok 4 ods. 4

článok 4 ods. 4

článok 5 ods. 1

článok 5 ods. 1

článok 5 ods. 2 úvodná veta prvá a druhá zarážka

článok 5 ods. 2

článok 5 ods. 3, 4 a 5

článok 5 ods. 3, 4 a 5

články 6, 7 a 8

články 6, 7 a 8

článok 9 ods. 1, 2 a 3

článok 9 ods. 1, 2 a 3

článok 9 ods. 4 prvý pododsek

článok 9 ods. 4 prvý pododsek

článok 9 ods. 4 druhý pododsek úvodná veta prvá a druhá zarážka

článok 9 ods. 4 druhý pododsek

článok 9 ods. 4 tretí pododsek úvodné slová prvá a druhá zarážka

článok 9 ods. 4 tretí pododsek

článok 9 ods. 5

článok 9 ods. 5

články 10, 11 a 12

články 10, 11 a 12

článok 13 ods. 1 až 4

článok 13 ods. 1 až 4

článok 13 ods. 5 prvý pododsek úvodné slová a písm. a) a b)

článok 13 ods. 5 prvý pododsek úvodné slová a písm. a) a b)

článok 13 ods. 5 druhý pododsek úvodné slová

článok 13 ods. 5 prvý pododsek písm. c) prvá a druhá zarážka

článok 13 ods. 5 druhý pododsek prvá a druhá zarážka

článok 13 ods. 5 druhý pododsek

článok 13 ods. 5 druhý pododsek

článok 13 ods. 6 prvý pododsek úvodná veta

článok 13 ods. 6 prvý pododsek úvodná veta

článok 13 ods. 6 prvý pododsek prvá zarážka

článok 13 ods. 6 prvý pododsek písm. a)

článok 13 ods. 6 prvý pododsek druhá zarážka

článok 13 ods. 6 prvý pododsek písm. b)

článok 13 ods. 6 prvý pododsek tretia zarážka

článok 13 ods. 6 prvý pododsek písm. c)

článok 13 ods. 6 druhý pododsek

článok 13 ods. 6 druhý pododsek

článok 13 ods. 7

článok 13 ods. 7

článok 14 a 15

článok 14 a 15

článok 16

článok 16

článok 17 prvý ods.

článok 17

článok 17 druhý ods.

príloha

príloha I

príloha II


Korigendá

5.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 3/24


Korigendum k nariadeniu Európskej centrálnej banky (ES) č. 1027/2006 zo 14. júna 2006 o požiadavkách na štatistické vykazovanie pre poštové žírové inštitúcie, ktoré prijímajú vklady od nepeňažných finančných inštitúcií, ktoré sú rezidentmi eurozóny (ECB/2006/8)

( Úradný vestník Európskej únie L 184 zo 6. júla 2006 )

Na strane 18 v prílohe II v druhej zarážke pod názvom „Definície sektorov“:

namiesto:

„—   úverové inštitúcie: ako sú vymedzené v práve Spoločenstva (1), a) podniky, ktorých predmetom činnosti je prijímať vklady alebo iné návratné finančné prostriedky od verejnosti (2) a poskytovať úvery na vlastný účet, alebo b) inštitúcie elektronického peňažníctva v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/46/ES z 18. septembra 2000 o začatí a vykonávaní činností a dohľade nad obozretným podnikaním inštitúcií elektronického peňažníctva (3),“

má byť:

„—   úverové inštitúcie: ako sú vymedzené v práve Spoločenstva (1), a) podniky, ktorých predmetom činnosti je prijímať vklady alebo iné návratné finančné prostriedky od verejnosti (2) a poskytovať úvery na vlastný účet, alebo b) inštitúcie elektronických peňazí v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/46/ES z 18. septembra 2000 o začatí a vykonávaní činností a dohľade nad obozretným podnikaním inštitúcií elektronických peňazí (3),“.