ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 350

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
31. decembra 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny

1

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

31.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 350/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1580/2007

z 21. decembra 2007,

ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2200/96 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhu s ovocím a zeleninou (1), a najmä na jeho článok 1 ods. 3,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2201/96 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhu s výrobkami zo spracovaného ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 1 ods. 3,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1182/2007 z 26. septembra 2007, ktorým sa stanovujú osobitné pravidlá pre sektor ovocia a zeleniny a menia a dopĺňajú smernice 2001/112/ES a 2001/113/ES a nariadenia (EHS) č. 827/68, (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96, (ES) č. 2826/2000, (ES) č. 1782/2003 a (ES) č. 318/2006 a zrušuje nariadenie (ES) č. 2202/96 (3), a najmä na jeho článok 42,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 1182/2007 sa upravil predchádzajúci režim pre sektor ovocia a zeleniny ustanovený v nariadení (ES) č. 2200/96, nariadení (ES) č. 2201/96 a nariadení Rady (ES) č. 2202/96 z 28. októbra 1996, ktorými sa zavádza režim podpory Spoločenstva pre výrobcov niektorých druhov citrusového ovocia (4).

(2)

Existujúce vykonávacie pravidlá upravujúce sektor ovocia a zeleniny sa nachádzajú vo veľkom množstve nariadení, z ktorých mnohé sa veľakrát menili a dopĺňali. Tieto vykonávacie pravidlá je potrebné zmeniť v dôsledku zmien uskutočnených v režime ovocia a zeleniny nariadením (ES) č. 1182/2007, ako aj z hľadiska nadobudnutých skúseností. Z dôvodu rozsahu zmien je v záujme jasnosti potrebné zahrnúť všetky vykonávacie pravidlá do nového samostatného nariadenia.

(3)

Mali by sa preto zrušiť tieto nariadenia:

Nariadenie (ES) č. 3223/94 z 21. decembra 1994 o podrobných pravidlách uplatňovania dovozných opatrení pre ovocie a zeleninu (5),

Nariadenie (ES) č. 1555/96 z 30. júla 1996 o pravidlách uplatňovania dodatočných dovozných ciel na ovocie a zeleninu (6),

Nariadenie (ES) č. 961/1999 zo 6. mája 1999 stanovujúce podrobné vykonávacie pravidlá rozšírenia pravidiel vydaných organizáciami výrobcov v oblasti ovocia a zeleniny (7),

Nariadenie (ES) č. 544/2001 z 20. marca 2001, ktorým sa ustanovujú pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 2200/96 o dodatkovej finančnej pomoci pre prevádzkové fondy (8),

Nariadenie (ES) č. 1148/2001 z 12. júna 2001 o kontrolách zhody obchodných noriem čerstvého ovocia a zeleniny (9),

Nariadenie (ES) č. 2590/2001 z 21. decembra 2001, ktorým sa schvaľujú úkony zamerané na kontrolu zhody s obchodnými normami platnými pre čerstvé ovocie a zeleninu, ktorá sa pred dovozom do Spoločenstva vykonáva vo Švajčiarsku (10),

Nariadenie (ES) č. 1791/2002 z 9. októbra 2002, ktorým sa schvaľujú činnosti kontroly zhody s obchodnými normami platnými pri čerstvom ovocí a zelenine vykonávané v Maroku pred dovozom do Európskeho spoločenstva (11),

Nariadenie (ES) č. 2103/2002 z 28. novembra 2002, ktorým sa schvaľujú operácie na kontrolu zhody s obchodnými normami uplatniteľnými na čerstvé ovocie a zeleninu vykonávané v Juhoafrickej republike pred dovozom do Európskeho spoločenstva (12),

Nariadenie (ES) č. 48/2003 z 10. januára 2003 ustanovujúce pravidlá uplatniteľné na zmesi rôznych typov čerstvého ovocia a zeleniny nachádzajúce sa v tom istom predajnom obale (13),

Nariadenie (ES) č. 606/2003 z 2. apríla 2003, ktorým sa povoľujú operácie na kontrolu súladu s obchodnými normami uplatniteľnými na čerstvé ovocie a zeleninu vykonané v Izraeli pred dovozom do Spoločenstva (14),

Nariadenie (ES) č. 761/2003 z 30. apríla 2003, ktorým sa povoľujú operácie na kontrolu súladu s obchodnými normami uplatniteľnými na čerstvé ovocie a zeleninu vykonané v Indii pred dovozom do Spoločenstva (15),

Nariadenie (ES) č. 1432/2003 z 11. augusta 2003, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, pokiaľ ide o podmienky na uznanie organizácií výrobcov a predbežné uznanie skupín výrobcov (16),

Nariadenie (ES) č. 1433/2003 z 11. augusta 2003, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, pokiaľ ide o operačné fondy, operačné programy a finančnú pomoc (17),

Nariadenie (ES) č. 1943/2003 z 3. novembra 2003, ktorým sa stanovujú pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, pokiaľ ide o pomoc skupinám výrobcov, ktorým bolo udelené predbežné uznanie (18),

Nariadenie (ES) č. 103/2004 z 21. januára 2004, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, pokiaľ ide o intervenčné opatrenia a o stiahnutie z trhu v sektore ovocia a zeleniny (19),

Nariadenie (ES) č. 1557/2004 z 1. septembra 2004, ktorým sa schvaľujú operácie zamerané na kontrolu súladu s marketingovými predpismi týkajúcimi sa určitých druhov čerstvého ovocia vykonané na Novom Zélande pred dovozom do Spoločenstva (20),

Nariadenie (ES) č. 179/2006 z 1. februára 2006, ktorým sa zavádza systém dovozných povolení pre jablká dovážané z tretích krajín (21),

Nariadenie (ES) č. 430/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa povoľujú operácie na kontrolu súladu s obchodnými normami uplatniteľnými na čerstvé ovocie a zeleninu, vykonané v Senegale pred dovozom do Spoločenstva (22),

Nariadenie (ES) č. 431/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa schvaľujú operácie zamerané na kontrolu zhody s marketingovými predpismi týkajúcimi sa čerstvého ovocia a zeleniny, vykonané v Keni pred dovozom do Spoločenstva (23),

Nariadenie (ES) č. 1790/2006 z 5. decembra 2006, ktorým sa schvaľujú činnosti kontroly zhody s obchodnými normami uplatniteľnými na čerstvé ovocie a zeleninu vykonávané v Turecku pred dovozom do Spoločenstva (24).

(4)

Mali by sa prijať podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia (ES) č. 1182/2007.

(5)

Pre ovocie a zeleninu by sa mali stanoviť hospodárske roky. Keďže v sektore už nie sú žiadne programy pomoci, ktoré sa riadia cyklom zberu príslušných výrobkov, všetky hospodárske roky sa môžu zosúladiť s kalendárnym rokom.

(6)

Na základe nariadenia (ES) č. 1182/2007 sa Komisia oprávňuje, aby ustanovila obchodné normy pre ovocie a zeleninu, a v článku 2 ods. 7 uvedeného nariadenia sa ustanovuje, že existujúce jednotlivé nariadenia, v ktorých sú ustanovené tieto normy, sa majú naďalej uplatňovať, kým sa neprijmú nové normy.

(7)

V prípade určitých operácií, ktoré sú buď veľmi okrajové a/alebo špecifické, alebo sa uskutočňujú na začiatku distribučného reťazca, alebo v prípade výrobkov určených na spracovanie by sa mali ustanoviť výnimky a oslobodenia z uplatňovania obchodných noriem.

(8)

Informačné náležitosti, ktoré si vyžadujú obchodné normy, majú byť zreteľne uvedené na obale/etikete.

(9)

Obaly, ktoré obsahujú rôzne druhy čerstvého ovocia a zeleniny, sú na trhu čoraz bežnejšie ako odozva na požiadavky určitých spotrebiteľov. Spravodlivé obchodovanie si vyžaduje, aby sa čerstvé ovocie a zelenina predávali v tom istom obale vyrovnanej kvality. V prípade výrobkov, pre ktoré normy Spoločenstva neboli prijaté, to možno zabezpečiť uplatňovaním všeobecných ustanovení. Mali by sa ustanoviť požiadavky na označovanie zmesí z rôznych druhov ovocia a zeleniny v tom istom obale. Tieto požiadavky by mali byť menej prísne ako požiadavky ustanovené v obchodných normách, najmä preto, aby sa zohľadnil priestor, ktorý je k dispozícii na etikete.

(10)

Každý členský štát by mal určiť kontrolné orgány zodpovedné za vykonávanie kontrol zhody v každom štádiu predaja. Jeden z týchto orgánov mal byť zodpovedný za kontakty a spoluprácu medzi všetkými ostatnými určenými orgánmi.

(11)

Keďže vedomosti o obchodníkoch a ich základných charakteristikách predstavujú nutný nástroj v analýze členských štátov, je dôležité v každom členskom štáte zriadiť databázu obchodníkov s čerstvým ovocím a zeleninou.

(12)

Kontroly zhody by sa mali uskutočňovať na základe výberu vzoriek a mali by sa zameriavať na obchodníkov, u ktorých je najpravdepodobnejšie, že budú mať tovar, ktorý nevyhovuje normám. V závislosti od charakteristík svojho vnútroštátneho trhu by členské štáty mali určiť pravidlá, na základe ktorých bude priznaná priorita kontrolám určitých kategórií obchodníkov. S cieľom zabezpečiť transparentnosť je potrebné tieto pravidlá oznámiť Komisii.

(13)

Členské štáty by mali zabezpečiť, aby vývoz ovocia a zeleniny do tretích krajín vyhovoval obchodným normám a osvedčiť zhodu v súlade so Ženevským protokolom o štandardizácii čerstvého ovocia a zeleniny, suchého a sušeného ovocia prijatým v rámci Európskej hospodárskej komisie Spojených národov a so systémom OECD pre uplatňovanie medzinárodných noriem pre ovocie a zeleninu.

(14)

Dovoz čerstvého ovocia a zeleniny z tretích krajín by mal byť v súlade s obchodnými normami alebo normami, ktoré sú s nimi ekvivalentné. Kontroly zhody sa musia preto vykonávať skôr, ako tento tovar vstúpi na colné územie Spoločenstva, s výnimkou prípadov malých množstiev, ktoré kontrolné orgány/úrady považujú za nízkorizikové. V určitých tretích krajinách, ktoré poskytli uspokojivé záruky o zhode, môžu kontroly pred vývozom vykonávať kontrolné orgány tretích krajín. V prípadoch, keď sa uplatní táto alternatíva, by členské štáty mali pravidelne overovať účinnosť/kvalitu kontrol vykonávaných kontrolnými orgánmi tretej krajiny pred vývozom a informovať Komisiu o výsledkoch týchto overovaní.

(15)

V prípade výrobkov určených na spracovanie sa nevyžaduje, aby sa dodržiavali obchodné normy. Malo by sa však zabezpečiť, aby sa tieto výrobky nepredávali na trhu s čerstvými výrobkami. Takéto výrobky musia byť vhodným spôsobom označené a v určitých prípadoch/keď je to možné musí byť k nim pripojené osvedčenie o spracovaní, na ktorom sa uvedie konečné použitie výrobku, na základe ktorého bude možné vykonávať kontroly.

(16)

Ovocie a zelenina kontrolované z hľadiska zhody s obchodnými normami sa podrobí kontrolám toho istého druhu na všetkých fázach predaja. Na tento účel by sa mali uplatňovať usmernenia pre kontrolu odporúčané Hospodárskou komisiou OSN pre Európu, ktoré sú v súlade s príslušnými odporúčaniami OECD. Osobitné úpravy pre kontroly by sa však mali ustanoviť v štádiu maloobchodného predaja.

(17)

Malo by sa prijať ustanovenie, aby organizácie výrobcov mohli byť uznané pre výrobky, ktoré požadujú. Ak sa uznanie žiada na výrobky určené výhradne na spracovanie, je potrebné zabezpečiť, aby boli skutočne dodané na spracovanie.

(18)

V snahe pomôcť dosiahnuť ciele režimu ovocia a zeleniny a zabezpečiť, aby organizácie výrobcov vykonávali svoju prácu účinne a udržateľným spôsobom, organizácie výrobcov by mali mať najvyššiu stabilitu. Členstvo výrobcu v organizácii výrobcov má preto byť na minimálne obdobie. Členské štáty by mali mať možnosť ustanoviť výpovednú lehotu a dátumy, kedy nadobudne účinnosť zrieknutie sa členstva.

(19)

Hlavné a zásadné činnosti organizácie výrobcov by mali súvisieť s koncentráciou ponuky a predaja. Organizácie výrobcov by však mali mať povolenie zapájať sa do iných činností, aj komerčnej povahy. Mala by sa podporovať spolupráca medzi organizáciami výrobcov tým, že sa povolí, aby sa predaj ovocia a zeleniny, ktoré boli zakúpené výhradne od inej uznanej organizácie výrobcov, nezapočítaval do výpočtov na účely hlavnej činnosti ani iných činností. Pokiaľ ide o obstarávanie technických prostriedkov, je vhodné rozšíriť rozsah, akým sa môže realizovať, tak, aby zahŕňal obstarávanie prostredníctvom členov organizácie výrobcov.

(20)

Organizácie výrobcov môžu mať podiely v dcérskych organizáciách, ktoré pomáhajú zvyšovať pridanú hodnotu výroby ich členov. Mali by sa ustanoviť pravidlá výpočtu hodnoty takejto predanej výroby. Hlavné činnosti týchto dcérskych organizácií by mali byť rovnaké ako činnosti organizácie výrobcov, po umožnení prechodného obdobia na adaptáciu.

(21)

Mali by sa ustanoviť podrobné pravidlá uznávania a fungovania združení organizácií výrobcov, nadnárodných organizácií výrobcov a nadnárodných združení organizácií výrobcov ustanovených v nariadení (ES) č. 1182/2007. Na účel konzistentnosti by mali čo najviac odrážať pravidlá ustanovené pre organizácie výrobcov.

(22)

V snahe uľahčiť koncentráciu ponuky by sa malo podporovať zlučovanie existujúcich organizácií výrobcov na vytvorenie nových organizácií ustanovením pravidiel zlúčenia operačných programov zlúčených organizácií.

(23)

Pri dodržiavaní zásad, podľa ktorých sa organizácia výrobcov musí vytvoriť na základe vlastnej iniciatívy výrobcov a musí byť nimi kontrolovaná, členské štáty by mali mať možnosť ustanoviť podmienky, podľa ktorých môžu prijímať iné fyzické alebo právnické osoby za členov organizácie výrobcov, respektíve združenia organizácií výrobcov.

(24)

S cieľom zabezpečiť, aby organizácie výrobcov skutočne zastupovali minimálny počet výrobcov, členské štáty by mali prijať opatrenia, aby menšina členov, ktorí predstavujú prevažnú časť výroby v organizácii výrobcov, príliš nedominovali pri jej riadení a prevádzke.

(25)

S cieľom zohľadniť rozdielne pomery výroby a odbytu v Spoločenstve by členské štáty mali ustanoviť určité podmienky na udelenie predbežného uznania skupinám výrobcov, ktoré predložia plán na dosiahnutie uznania.

(26)

Na podporu vytvárania stabilných organizácií výrobcov, ktoré sú schopné prinášať trvale prínosy k dosahovaniu cieľov schémy pre ovocie a zeleninu, malo by sa predbežné uznanie udeliť iba tým organizáciám výrobcov, ktoré môžu dokázať, že sú schopné splniť všetky požiadavky na uznanie v stanovenej lehote.

(27)

Mali by sa ustanoviť informácie, ktoré musia skupiny výrobcov poskytnúť v pláne na dosiahnutie uznania. V snahe umožniť skupinám výrobcov ľahšie splniť podmienky na dosiahnutie uznania je potrebné povoliť zmeny plánov na dosiahnutie uznania. Na tento účel by sa malo prijať ustanovenie, na základe ktorého by členské štáty mohli požadovať od organizácie výrobcov prijatie opatrenia na nápravu s cieľom zabezpečiť realizáciu ich plánu.

(28)

Skupina výrobcov môže spĺňať podmienky uznania pred dokončením plánu na dosiahnutie uznania. Malo by sa ustanoviť, že tieto skupiny môžu predložiť žiadosť o uznanie spolu s návrhmi operačných programov. Na účel jednotnosti musí udelenie takéhoto uznania skupiny výrobcov znamenať ukončenie jej plánu na dosiahnutie uznania a poskytovaná pomoc by sa mala skončiť. Na zohľadnenie viacročného financovania investícií by však investície, ktoré spĺňajú podmienky na investičnú pomoc, mali byť schopné byť prevedené na operačné programy.

(29)

Na zjednodušenie správneho uplatňovania systému pomoci na pokrytie výdavkov spojených s vytvorením a administratívnou prevádzkou skupiny výrobcov by sa mala táto pomoc poskytovať paušálne. Táto paušálna pomoc by mala byť ohraničená hornou hranicou, aby sa dodržali rozpočtové obmedzenia. Okrem toho, vzhľadom na odlišné finančné potreby skupín výrobcov rôznych veľkostí by sa táto horná hranica mala upraviť v súlade s hodnotou predajnej výroby skupín výrobcov.

(30)

Na účel jednotnosti a bezproblémového prechodu na štatút uznávanej skupiny výrobcov by sa na skupiny výrobcov mali vzťahovať rovnaké pravidlá pre hlavné činnosti organizácií výrobcov a hodnotu ich predanej výroby.

(31)

V prípade zlúčení by sa malo umožniť poskytnutie pomoci skupinám výrobcov, ktoré sú výsledkom zlúčenia, aby sa zohľadnili finančné potreby nových skupín výrobcov a aby bolo zabezpečené správne uplatnenie režimu pomoci.

(32)

Na uľahčenie používania režimu podpory pre operačné programy by sa mala jasne vymedziť predávaná výroba organizácií výrobcov vrátane bližšieho určenia výrobkov, ktoré sa môžu zohľadniť a fázy predaja, v ktorej sa má vypočítať hodnota výroby. V prípade ročných výkyvov alebo nedostatočných údajov by sa mali umožniť aj dodatočné metódy výpočtu predajnej výroby. V snahe zabrániť zneužitiu režimu podpory by organizáciám výrobcov nemalo byť vo všeobecnosti povolené meniť referenčné obdobia v rámci trvania jedného programu.

(33)

Na zabezpečenie správneho používania pomoci by sa mali ustanoviť pravidlá spravovania operačných fondov a finančných príspevkov členov a mala by sa umožniť čo najväčšia pružnosť za podmienky, že operačný fond môžu využívať všetci výrobcovia a môžu sa demokraticky zúčastňovať na rozhodnutiach o jeho využití.

(34)

Mali by sa prijať ustanovenia, ktorými sa by sa ustanovil rozsah pôsobnosti a štruktúra národnej stratégie udržateľných operačných programov a vnútroštátneho rámca environmentálnych opatrení. Jej cieľom má byť optimalizácia prideľovania finančných zdrojov a zlepšenie kvality stratégie.

(35)

V záujme účinného riadenia by sa mali ustanoviť postupy prezentácie a schvaľovania operačných programov vrátane konečných termínov, aby sa príslušným orgánom umožnilo primerane posúdiť informácie, ako aj opatrenia a činnosti, ktoré by sa mali zahrnúť do programov alebo sa z nich vylúčiť. Keďže programy sa riadia na základe ročného cyklu, malo by sa ustanoviť, že programy neschválené do určitého dátumu by sa mali posunúť o rok.

(36)

Mal by existovať postup na každoročnú zmenu a doplnenie operačných programov na nasledujúci rok, aby sa mohli upraviť v záujme zohľadnenia akýchkoľvek nových podmienok, ktoré sa nemohli predvídať, keď sa pôvodne predkladali. Malo by sa ďalej umožniť, aby sa opatrenia a sumy operačného fondu menili počas každého roka realizácie programu. Všetky takéto zmeny by mali podliehať určitým obmedzeniam a podmienkam, ktoré by mali určiť členské štáty, vrátane povinného nahlasovania zmien príslušným orgánom, s cieľom zabezpečiť, aby schválené programy dodržiavali svoje celkové ciele.

(37)

Z dôvodu finančnej bezpečnosti a právnej istoty by sa mal vypracovať zoznam akcií a výdavkov, ktoré nie je možné zahrnúť do operačných programov.

(38)

V prípade investícií do samostatných poľnohospodárskych podnikov, s cieľom zabrániť neoprávnenému obohacovaniu súkromného subjektu, ktorý prerušil spojenia s organizáciou počas trvania investícií, mali by sa prijať ustanovenia, ktoré umožnia organizácii výrobcov znovu nadobudnúť zostatkovú hodnotu investícií bez ohľadu na to, či je vlastníkom investície člen, alebo organizácia.

(39)

Na účel správneho uplatnenia režimu pomoci by sa mali určiť informácie, ktoré majú byť zahrnuté do žiadosti o pomoc, ako aj postupy platby pomoci. V snahe zabrániť ťažkostiam s finančnými tokmi organizácie výrobcov by mali mať k dispozícii systém záloh spojený s primeranými zábezpekami. Z podobných dôvodov by mal byť k dispozícii alternatívny systém úhrady už vynaložených výdavkov.

(40)

Mali by sa ustanoviť podrobné ustanovenia o rozsahu pôsobnosti a uplatňovaní opatrení súvisiacich s predchádzaním krízam a krízovým riadením. Týmito pravidlami by sa v čo najväčšom rozsahu mala umožniť pružnosť a rýchle uplatnenie v krízach, a preto by sa v nich malo umožniť, aby rozhodnutia prijímali členské štáty a organizácie výrobcov samé. Napriek tomu, pravidlá by mali zabrániť zneužitiu a mali by ustanoviť obmedzenia používania určitých opatrení vrátane z finančného hľadiska. Mali by tiež zabezpečiť, aby sa náležite dodržiavali fytosanitárne a environmentálne požiadavky.

(41)

Pokiaľ ide o stiahnutia z trhu, mali by sa prijať podrobné pravidlá na zohľadnenie potenciálnej dôležitosti tohto opatrenia. Mali by sa najmä vypracovať pravidlá týkajúce sa systému vyššej podpory pre ovocie a zeleninu stiahnuté z trhu, ktoré bezplatne distribuujú charitatívne organizácie a niektoré ďalšie ustanovizne a inštitúcie ako humanitárnu pomoc. Okrem toho by sa mali stanoviť maximálne úrovne podpory na stiahnutia z trhu s cieľom zabezpečiť, aby sa nestali stálym odbytiskom výrobkov ako alternatíva k ich umiestneniu na trhu. V tejto súvislosti je v prípade tých výrobkov, pre ktoré sa v prílohe V nariadenia (ES) č. 2200/96 stanovili maximálne úrovne kompenzácií Spoločenstva za stiahnutie z trhu, vhodné ďalej používať tieto úrovne pod podmienkou určitého stupňa navýšenia s cieľom zohľadniť skutočnosť, že sa tieto stiahnutia teraz spolufinancujú. V prípade ostatných výrobkov, pri ktorých sa na základe skúseností ešte nepotvrdilo žiadne riziko nadmerných stiahnutí, je vhodné členským štátom umožniť, aby stanovili maximálne úrovne podpory. Vo všetkých prípadoch je však z podobných dôvodov vhodné stanoviť množstevný limit na stiahnutia na výrobok a na organizáciu výrobcov.

(42)

Mali by sa prijať podrobné pravidlá týkajúce sa vnútroštátnej finančnej pomoci, ktorú môžu členské štáty poskytnúť v regiónoch Spoločenstva, v ktorých je stupeň organizácie výrobcov mimoriadne nízky vrátane vymedzenia tohto nízkeho stupňa organizácie. Mali by sa ustanoviť postupy schvaľovania tejto vnútroštátnej pomoci, ako aj schvaľovania a výšky náhrady pomoci Spoločenstva, ako aj postupy pre pomernú časť náhrady, ktorá by mala odrážať postupy uplatniteľné v súčasnosti.

(43)

Mali by sa prijať podrobné pravidlá, najmä procedurálne ustanovenia týkajúce sa podmienok, za ktorých sa môžu pravidlá vydané organizáciami výrobcov alebo združeniami týchto organizácií v sektore ovocia a zeleniny rozšíriť na všetkých výrobcov usadených v konkrétnej oblasti hospodárstva. Ak sa poľnohospodárske plodiny predávajú na strome, malo by sa takisto ujasniť, ktoré pravidlá sa majú rozšíriť na výrobcov a na nákupcov.

(44)

Výrobcovia jabĺk v Spoločenstve sa nedávno ocitli v ťažkej situácii, ktorá je okrem iného dôsledkom značného nárastu dovozu jabĺk z niektorých tretích krajín južnej pologule. Malo by sa preto zlepšiť monitorovanie dovozu jabĺk. Najlepším nástrojom na dosiahnutie tohto cieľa je mechanizmus založený na vydávaní dovozných povolení, pri ktorom je predpokladom udelenia dovozného povolenia zábezpeka, prostredníctvom ktorej sa má zabezpečiť, že dovoz, pre ktorý bolo dovozné povolenie udelené, sa skutočne realizuje. Malo by sa uplatňovať nariadenie Komisie (ES) č. 1291/2000, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky (25), a nariadenie Komisie (EHS) č. 2220/85, ktorým sa stanovujú spoločné podrobné pravidlá pre uplatňovanie systému záruk pre poľnohospodárske výrobky (26).

(45)

Mali by sa prijať podrobné pravidlá týkajúce sa systému vstupných cien ovocia a zeleniny. Keďže väčšina dotknutého ovocia a zeleniny podliehajúcich skaze sa dodáva do komisionálneho predaja, vytvára to osobitné ťažkosti pre určenie ich hodnoty. Mali by sa ustanoviť možné metódy výpočtu vstupnej ceny, na základe ktorej sa dovážané výrobky zatrieďujú do Spoločného colného sadzobníka. Predovšetkým by sa mali stanoviť štandardné dovozné hodnoty na základe váženého priemeru priemerných cien výrobkov a v prípadoch, v ktorých nie sú pre výrobky daného pôvodu k dispozícii žiadne ceny, sa musí prijať osobitné opatrenie. Musí sa prijať ustanovenie o skladaní zábezpeky za určitých okolností s cieľom zabezpečiť správne uplatňovanie systému.

(46)

Mali by sa prijať podrobné pravidlá týkajúce sa dovozného cla, ktoré možno vyrubiť v prípade niektorých výrobkov dodatočne k clu stanovenému v Spoločnom colnom sadzobníku. Toto dodatočné clo sa môže vyrubiť, ak objemy dovozu príslušných výrobkov prekračujú spúšťacie úrovne určené podľa výrobkov a obdobia uplatňovania. Tovar na ceste do Spoločenstva je oslobodený od dodatočného cla, a preto by sa mali pre tento tovar prijať osobitné ustanovenia.

(47)

Malo by sa prijať ustanovenie o správnom monitorovaní a hodnotení prebiehajúcich programov a režimov s cieľom, aby organizácie výrobcov, ako aj členské štáty vyhodnotili ich účinnosť a efektívnosť.

(48)

Mali by sa prijať opatrenia/ustanovenia týkajúce druhy, formy a komunikačných prostriedkov potrebných na vykonanie tohto nariadenia. Mali by zahŕňať oznámenia výrobcov a organizácií výrobcov členským štátom a oznámenia členských štátov Komisii, ako aj dôsledky vyplývajúce z neskorých alebo nepresných oznámení.

(49)

Mali by sa ustanoviť opatrenia pre kontroly potrebné s cieľom zabezpečiť správne uplatňovanie tohto nariadenia a nariadenia (ES) č. 1182/2007 a primerané sankcie uplatniteľné na zistené nezrovnalosti. Tieto opatrenia by mali zahŕňať osobitné kontroly a sankcie ustanovené na úrovni Spoločenstva, ako aj dodatočné vnútroštátne kontroly a sankcie. Kontroly a sankcie musia byť odrádzajúce, účinné a primerané. Mali by sa ustanoviť pravidlá na riešenie prípadov zjavného omylu, vyššej moci a ďalších výnimočných okolností s cieľom zabezpečiť výrobcom spravodlivé zaobchádzanie. Takisto by sa mali prijať pravidlá v prípade umelo vytvorených situácií, aby sa zabránilo vzniku a plynutiu výhod z týchto situácií.

(50)

Mali by sa prijať ustanovenia pre bezproblémový prechod z predchádzajúceho systému na nový systém ustanovený v tomto nariadení a vykonávanie prechodných ustanovení ustanovených v článku 55 nariadenia (ES) č. 1182/2007.

(51)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre ovocie a zeleninu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

HLAVA I

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Rozsah pôsobnosti a používanie pojmov

1.   Týmto nariadením sa ustanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia (ES) č. 2200/96, nariadenia (ES) č. 2201/96 a nariadenia (ES) č. 1182/2007.

2.   Pojmy používané v nariadeniach uvedených v odseku 1 majú pri použití v tomto nariadení rovnaký význam, pokiaľ sa v tomto nariadení neustanoví inak.

Článok 2

Hospodárske roky

Hospodárske roky pre výrobky uvedené v článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2200/96 a v článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2201/96 plynú od 1. januára do 31. decembra.

HLAVA II

KLASIFIKÁCIA VÝROBKOV

KAPITOLA I

Všeobecné pravidlá

Článok 3

Výnimky a oslobodenia z uplatňovania obchodných noriem

1.   Odchylne od článku 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1182/2007 sa dodržiavanie obchodných noriem nevyžaduje v prípade:

a)

výrobkov prepravovaných do spracovateľských zariadení iných ako výrobkov, v súvislosti s ktorými sú v tomto nariadení špecificky ustanovené kritériá najnižšej prípustnej kvality výrobkov určených na priemyselné spracovanie,

b)

výrobkov prenechaných výrobcom v mieste jeho podniku spotrebiteľom na ich osobnú spotrebu a

c)

výrobkov určitého regiónu, ktoré sa predávajú prostredníctvom maloobchodnej siete tohto regiónu na uspokojenie zavedenej tradičnej miestnej spotreby na základe rozhodnutia Komisie prijatého na žiadosť členského štátu s použitím postupu uvedeného v článku 46 nariadenia (ES) č. 2200/96.

2.   Odchylne od článku 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1182/2007 sa dodržiavanie obchodných noriem v danej výrobnej oblasti nevyžaduje v prípade:

a)

výrobkov predávaných alebo dodávaných pestovateľom do miest spracovania a balenia alebo do skladových zariadení, alebo dopravovaných z jeho poľnohospodárskeho podniku do takýchto miest a

b)

výrobkov dopravovaných zo skladových zariadení do miest na prípravu a balenie.

3.   Odchylne od článku 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1182/2007 môžu členské štáty od požiadavky dodržať obchodné normy alebo niektoré z ich ustanovení oslobodiť:

a)

výrobky vystavované na účel predaja alebo ponúkané na predaj, predávané, dodávané alebo akýmkoľvek iným spôsobom umiestňované pestovateľom na veľkoobchodné trhy, najmä na trhy výrobcov nachádzajúce sa vo výrobnej oblasti a

b)

výrobky dopravované z týchto veľkoobchodných trhov do miest spracovania a balenia a do skladových zariadení, ktoré sa nachádzajú v tej istej výrobnej oblasti.

V prípade, že sa uplatnil prvý pododsek, príslušný členský štát informuje Komisiu o prijatých opatreniach.

4.   Príslušnému orgánu členského štátu sa musí poskytnúť dôkaz, že výrobky, ktoré patria do predmetu úpravy ods. 1 písm. a) a ods. 2, spĺňajú ustanovené podmienky, najmä v súvislosti s ich plánovaným použitím.

Článok 4

Informačné náležitosti

1.   Informačné náležitosti požadované podľa obchodných noriem ustanovených podľa článku 2 nariadenia (ES) č. 1182/2007 musia byť zreteľne uvedené na viditeľnom mieste na jednej strane obalu, buď nezmazateľne vytlačené priamo na obale alebo na nálepke, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou obalu alebo je naň pevne pripevnená.

2.   V prípade voľne loženého tovaru a tovaru priamo nakladaného do dopravného prostriedku sa informačné náležitosti uvedené v odseku 1 zapíšu do sprievodného dokladu alebo sa označia na lístku, ktorý sa umiestni na viditeľnom mieste v dopravnom prostriedku.

Článok 5

Informačné náležitosti v maloobchodnej fáze

V prípade, že výrobky sú balené v maloobchodnej fáze, informačné náležitosti požadované obchodnými normami ustanovenými podľa článku 2 nariadenia (ES) č. 1182/2007 musia byť čitateľné a zreteľné.

V prípade výrobkov v spotrebiteľskom balení, ako sa uvádzajú v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES (27), sa okrem všetkých informácií ustanovených v obchodných normách uvedie čistá hmotnosť. V prípade výrobkov, ktoré sa bežne predávajú na kusy, sa však neuplatní požiadavka uvedenia čistej hmotnosti, ak počet položiek možno zreteľne vidieť a ľahko spočítať zvonku, alebo ak je počet uvedený na označení.

Výrobky sa môžu prezentovať nezabalené, ak maloobchodník vystaví spolu s tovarom ponúkaným na predaj kartu, na ktorej sa nápadne a čitateľne uvedú informačné náležitosti uvedené v obchodných normách a v článku 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1182/2007 o odrode, krajine pôvodu výrobku a triede.

Článok 6

Predajné obaly

1.   Predajné obaly s čerstvým ovocím a zeleninou s netto hmotnosťou tri kilogramy alebo menej môžu obsahovať zmesi rôznych druhov čerstvého ovocia a zeleniny za predpokladu, že:

a)

výrobky majú vyrovnanú kvalitu a každý príslušný druh spĺňa normy v súlade s článkom 2,

b)

obal je vhodne označený v súlade s článkom 3 a

c)

zmes nie je taká, aby zavádzala spotrebiteľa.

2.   Výrobky, ktoré sú v baleniach uvedených v odseku 1, majú rovnakú obchodnú akostnú triedu, ako sa uvádza v prílohe I.

Ak zmes obsahuje ovocie a zeleninu, na ktoré sa nevzťahujú obchodné normy Spoločenstva, musia byť tieto výrobky zaradené v tej istej triede v súlade s prílohou I.

3.   V označení na predajných obaloch uvedených v odseku 1 a/alebo na každom obale, ktorý ich obsahuje, sa uvádzajú aspoň tieto údaje:

a)

Názov a adresa baliarne a/alebo odosielateľa. Tento údaj sa môže nahradiť:

i)

v prípade všetkých balení okrem spotrebiteľských obalov – úradne vydaným alebo prijatým kódovým znakom baliarne a/alebo odosielateľa, ktorý je uvedený v tesnej blízkosti slov „Baliareň a/alebo Odosielateľ“ (alebo ekvivalentných skratiek),

ii)

iba v prípade spotrebiteľských obalov – názvom a adresou predajcu usadeného v Spoločenstve, ktoré sú uvedené v tesnej blízkosti údaju „Balené pre:“ alebo ekvivalentného údaju. V tomto prípade označenie zahŕňa aj kód baliarne a/alebo odosielateľa. Predajca poskytne všetky informácie, ktoré kontrolný orgán považuje za potrebné v súvislosti s významom tohto kódu.

b)

názov každého z výrobkov/druhov nachádzajúcich sa v obale,

c)

názov odrody alebo obchodného druhu každého výrobku v zmesi, pre ktorý sa tento údaj vyžaduje v obchodnej norme Spoločenstva pre výrobky, ktoré nie sú vo forme zmesi,

d)

krajina pôvodu každého z príslušných výrobkov vedľa názvu príslušných výrobkov a

e)

trieda.

V prípade ovocia a zeleniny, na ktoré sa vzťahujú obchodné normy Spoločenstva, nahrádzajú tieto údaje ustanovené v uvedených normách.

KAPITOLA II

Kontroly zhody s obchodnými normami

Oddiel 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 7

Rozsah pôsobnosti

V tejto kapitole sa ustanovujú pravidlá pre členské štáty pri výkone kontrol vo všetkých fázach predaja z hľadiska dodržiavania obchodných noriem ustanovených v zmysle článku 2 nariadenia (ES) č. 1182/2007.

Článok 8

Príslušné orgány

1.   Každý členský štát určí:

a)

jeden príslušný orgán zodpovedný za koordináciu a kontakty v oblastiach, ktoré upravuje táto kapitola, ďalej len „koordinačný orgán“, a

b)

kontrolný orgán alebo orgány zodpovedné za uplatňovanie článku 2 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1182/2007, ďalej len „kontrolné orgány“.

2.   Členské štáty oznámia Komisii:

a)

názov, poštovú a e-mailovú adresu koordinačného orgánu, ktorý určili podľa odseku 1,

b)

názov, poštovú a e-mailovú adresu kontrolných orgánov, ktoré určili podľa odseku 1 a

c)

presný opis príslušných oblastí činnosti kontrolných orgánov, ktoré vymenovali.

3.   Koordinačným orgánom môže byť kontrolný orgán alebo jeden z kontrolných orgánov, alebo akýkoľvek iný orgán určený podľa odseku 1.

4.   Komisia verejne sprístupní zoznam koordinačných orgánov určených členskými štátmi spôsobom, ktorý považuje za vhodný.

Článok 9

Databáza obchodníkov

1.   Členské štáty zostavia databázu obchodníkov s ovocím a zeleninou, v ktorej budú za podmienok ustanovených v tomto článku uvedení obchodníci zapojení v obchode s čerstvým ovocím a zeleninou, pre ktorý sa ustanovili normy v súlade s článkom 2 nariadenia (ES) č. 1182/2007.

Na účely tejto kapitoly sa pojmom „obchodník“ rozumie akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá drží čerstvé ovocie a zeleninu podliehajúce obchodným normám s cieľom vystavovať alebo ponúkať ich na predaj, predávať ich alebo realizovať s nimi obchod akýmkoľvek iným spôsobom pod svojím menom alebo z poverenia tretej strany na území Spoločenstva a/alebo vyvážať ich do tretích krajín.

2.   Členské štáty určia podmienky, za ktorých sa uvedení obchodníci zahrnú alebo nezahrnú do databázy:

a)

obchodníci, ktorých činnosti sú oslobodené od povinnosti dodržiavať obchodné normy podľa článku 3 a

b)

fyzické alebo právnické osoby, ktorých činnosti v sektore ovocia a zeleniny sú obmedzené buď na prepravu tovaru alebo na predaj malých množstiev v maloobchodnej fáze.

3.   V prípadoch, keď sa databáza skladá z niekoľkých rozdielnych prvkov, koordinačný orgán zabezpečí, aby databáza, jej prvky a ich aktualizácia boli vykonávané jednotne. Aktualizáciu vykonávajú najmä kontrolné orgány s využitím informácií zhromaždených počas kontrol vykonávaných vo všetkých fázach predaja.

4.   Táto databáza obsahuje registračné číslo, názov, adresu, každého obchodníka ako aj informácie potrebné z hľadiska jeho klasifikácie do jednej z kategórií uvedených v článku 10, najmä jeho pozíciu v obchodnom reťazci, informácie týkajúce sa dôležitosti obchodníka, informácie týkajúce sa zistení počas predchádzajúcich kontrol každého obchodníka, ako aj akékoľvek ďalšie informácie, ktoré sa považujú za nevyhnutné na účely kontroly.

5.   Obchodníci poskytujú informácie, ktoré členské štáty považujú za potrebné na zostavenie a aktualizáciu databázy. Členské štáty určujú podmienky, za ktorých obchodníci, ktorí nemajú sídlo na ich území, avšak na ňom obchodujú, budú zaradení do ich databázy.

Oddiel 2

Kontroly vykonávané na vnútornom trhu

Článok 10

Kontroly zhody na vnútornom trhu

1.   Členské štáty zavedú systém kontrol vzoriek z hľadiska zhody s obchodnými normami výrobkov, ktoré obchodníci držia, vo všetkých fázach predaja.

Členské štáty v rámci tohto systému a na základe analýzy rizík obchodníka obchodujúceho s tovarmi, ktoré nevyhovujú obchodným normám stanovia periodicitu, s akou musia kontrolné orgány vykonávať kontroly. Periodicita kontrol musí byť dostatočná na to, aby sa zabezpečil súlad s predpismi Spoločenstva, pre každú kategóriu obchodníkov, ktorú predtým vymedzili.

Táto analýza rizika sa bude týkať najmä veľkosti obchodníkov, ich pozície v obchodnom reťazci, zistení počas predchádzajúcich kontrol a ostatných možných parametrov, ktoré musia určiť členské štáty.

Obchodníci podieľajúci sa na príprave a balení ovocia a zeleniny, najmä vo výrobnej oblasti, budú podliehať častejším kontrolám než iné kategórie obchodníkov. Kontroly sa môžu uskutočňovať aj počas prepravy.

V prípadoch, keď kontroly odhalia závažné nedostatky, kontrolné orgány zvýšia periodicitu kontrol príslušných obchodníkov.

2.   Obchodníci musia poskytnúť kontrolným orgánom všetky informácie, ktoré tieto orgány považujú za nevyhnutné z hľadiska organizácie a vykonávania kontrol.

3.   Členské štáty môžu povoliť obchodníkom, ktorí dosahujú jednotnú a vysokú mieru zhody ovocia a zeleniny s obchodnými normami vo fáze expedície, používať na označenie na každom obale vzor uvedený v prílohe II. Toto povolenie sa udeľuje na obdobie 3 rokov a bude ho možné obnovovať.

Okrem toho, aby mohli obchodníci vzor používať, musia:

a)

mať kontrolných pracovníkov, ktorí absolvovali školenie schválené členským štátom,

b)

mať vhodné zariadenia na prípravu a balenie výrobkov,

c)

zaviazať sa vykonávať kontrolu zhody tovaru, ktorý expedujú, a viesť register, v ktorom budú zaznamenané všetky vykonané operácie kontroly.

Ak obchodníci už nedokážu zaručiť vysokú a jednotnú mieru zhody, alebo ak jedna z podmienok ustanovených v druhom pododseku už nie je splnená, členský štát odoberie obchodníkovi povolenie používať pri označovaní každého obalu vzor uvedený v prílohe II.

4.   Koordinačný orgán oznámi Komisii ustanovenia systému kontrol uvedeného v odseku 1. Toto oznámenie obsahuje rôzne kategórie obchodníkov, ktoré sa určili, a periodicitu kontrol jednotlivých kategórií, a prípadne podrobné podmienky uplatňovania odseku 3, podrobné podmienky uplatňovania článku 11 ods. 1 vrátane minimálnych pomerných počtov kontrol pre rôznych dotknutých obchodníkov. Tento orgán okamžite informuje Komisiu o akýchkoľvek následných zmenách a doplneniach tohto systému.

5.   Kontrolné orgány členského štátu, na území ktorého sa zistilo, že veľké množstvá tovaru z iného členského štátu nevyhovujú normám z dôvodu kazov alebo skazy, ktoré sa mohli zistiť v čase balenia, bezodkladne nahlasujú tieto prípady nedodržania zhody zistené vo fáze veľkoobchodného predaja vrátane distribučných centier orgánom ostatných členských štátov, ktorých sa táto skutočnosť pravdepodobne týka tiež.

Článok 11

Kontroly zhody pri vývoze

1.   Príslušný kontrolný orgán zabezpečuje kontrolu zhody vo fáze vývozu výrobkov určených na vývoz do tretích krajín tak, aby tieto opustili colný priestor Spoločenstva iba vtedy, ak vyhovujú obchodným normám.

Vývozcovia musia poskytnúť kontrolným orgánom všetky informácie, ktoré tieto orgány považujú za nevyhnutné z hľadiska organizácie a vykonávania kontrol.

2.   Členské štáty môžu pre každú kategóriu týchto obchodníkov a na základe analýzy rizika stanoviť minimálny podiel dodávok a množstvá, ktoré podliehajú vo fáze vývozu kontrolám zhody vykonávaným príslušným kontrolným orgánom. Tento podiel musí byť dostatočný na to, aby sa zabezpečil súlad s predpismi Spoločenstva. Ak sa na základe týchto kontrol odhalia závažné nedostatky, kontrolné orgány zvýšia podiel dodávok, ktoré sa budú v prípade príslušných obchodníkov kontrolovať.

Členské štáty môžu uplatňovať ustanovenia uvedené v prvom pododseku na obchodníkov, ktorí spĺňajú tieto podmienky:

a)

poskytujú dostatočné záruky jednotnej a vysokej miery zhody pre ovocie a zeleninu, s ktorými obchodujú,

b)

majú kontrolných pracovníkov, ktorí absolvovali školenie schválené členským štátom,

c)

zaviažu sa, že budú kontrolovať zhodu tovarov, s ktorými obchodujú a

d)

zaviažu sa, že budú viesť register, v ktorom budú zaznamenávať všetky kontroly, ktoré vykonali.

3.   Kontrolný orgán vystaví osvedčenie o zhode, ako sa uvádza v prílohe III, v prípade každej časti tovaru určenej na vývoz, o ktorej na základe kontroly, ako sa uvádza v odseku 1, rozhodne, že je v súlade s obchodnými normami. Ak vývoznú dodávku tvorí niekoľko zásielok, zhoda týchto zásielok môže byť osvedčená na jedinom osvedčení, na ktorom budú jasne uvedené rôzne zásielky, z ktorých dodávka pozostáva.

Ak v súlade s odsekom 2 zásielky, ktorých sa týka osvedčenie o zhode, neskontroloval príslušný kontrolný orgán vo fáze vývozu, v rámčeku 13 (poznámky) osvedčenia sa musí uviesť poznámka „vlastná kontrola (článok 11 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 0000/2007)“.

4.   Príslušný colný orgán prijme vývozné vyhlásenie iba vtedy, ak:

a)

je k tovaru pripojené buď osvedčenie uvedené v odseku 3, alebo osvedčenie uvedené v článku 19 ods. 2, alebo ak

b)

príslušný kontrolný orgán informoval colný orgán primeraným spôsobom, že vzhľadom na príslušné zásielky sa vydalo jedno z týchto dvoch osvedčení.

Článok 12

Kontroly zhody pri dovoze

1.   Pred uvoľnením do voľného obehu sa pri výrobkoch z tretích krajín musí vykonať kontrola zhody s obchodnými normami.

Dovozcovia musia poskytnúť kontrolným orgánom všetky informácie, ktoré tieto orgány považujú za nevyhnutné z hľadiska organizácie a vykonávania kontrol uvedených v odseku 2 a v článku 16 ods. 1.

2.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia oddielu 3, vykoná oficiálny kontrolný orgán pri dovoze kontrolu zhody každej dovezenej zásielky, a ak tieto výrobky sú v súlade s požadovanými normami, vydá osvedčenie o zhode, ako sa uvádza v prílohe III. Ak dovoznú dodávku tvorí viac zásielok, zhoda týchto zásielok sa môže osvedčiť na jedinom osvedčení, v ktorom sú jasne uvedené rôzne zásielky, ktoré tvoria dodávku.

3.   Colné orgány vydajú povolenie na uvoľnenie do voľného obehu iba vtedy, ak:

a)

je k tovaru pripojené buď osvedčenie uvedené v odseku 2, osvedčenie uvedené v článku 14 ods. 1 alebo osvedčenie uvedené v článku 19 ods. 2, alebo ak

b)

príslušný kontrolný orgán informoval colný orgán primeraným spôsobom, že vzhľadom na príslušné zásielky sa vydalo jedno z týchto dvoch osvedčení.

4.   Odchylne od ustanovení odsekov 1, 2 a 3 sa príslušný kontrolný orgán môže rozhodnúť, že nebude kontrolovať určité zásielky v mieste dovozu, ak usúdi, že je iba malé riziko, že sa tieto zásielky nebudú zhodovať s obchodnými normami. Colnému orgánu zašle v tom zmysle opečiatkované vyhlásenie alebo ho iným spôsobom informuje, že môže vykonať preclenie.

Na účely uplatňovania prvého pododseku kontrolný orgán vopred určí kritériá posúdenia rizika nezhody zásielok a na základe analýzy rizika každého typu dovozu, ktorý určil, určí najmenšie podiely dodávok a množstvá, ktoré budú podliehať kontrole zhody vykonanej príslušným kontrolným orgánom vo fáze dovozu. Akýkoľvek podiel stanovený podľa tohto odseku musí byť v každom prípade podstatne vyšší ako podiely uplatňované podľa článku 16 odsek 1.

5.   Komisia v záujme zlepšenia jednotnosti uplatňovania odseku 4 v členských štátoch prijme spoločné usmernenia na jeho uplatňovanie. Koordinačný orgán neodkladne informuje Komisiu o pravidlách uplatňovania odseku 4 vrátane kritérií a najmenších podielov uvedených v odseku 4 druhý pododsek a o akýchkoľvek následných zmenách a doplneniach týchto pravidiel.

6.   V prípade, že sa pri dovoze z tretej krajiny zistí, že veľké množstvo tovaru nespĺňa normy, koordinačný orgán príslušného členského štátu bezodkladne informuje Komisiu a koordinačné orgány ostatných pravdepodobne zainteresovaných členských štátov, ktoré v prípade potreby následne rozšíria tieto informácie na svojom území. Komisia bude informovaná prostredníctvom elektronického systému, ktorý určí.

Oddiel 3

Kontroly vykonávané tretími krajinami

Článok 13

Schvaľovanie kontrolných operácií vykonaných tretími krajinami pred dovozom do Spoločenstva

1.   Na žiadosť tretej krajiny môže Komisia schváliť v súlade s postupom uvedeným v článku 46 nariadenia (ES) č. 2200/96 operácie zamerané na kontrolu zhody, ktoré bude vykonávať táto tretia krajina pred dovozom do Spoločenstva.

2.   Schválenie uvedené v odseku 1 môže byť udelené tretím krajinám, ktoré oň požiadajú a na ktorých území sú v prípade výrobkov vyvážaných do Spoločenstva splnené obchodné normy Spoločenstva alebo normy, ktoré sú s nimi aspoň rovnocenné.

V tomto schválení sa ustanoví oficiálny orgán v tretej krajine, ktorý zodpovedá za operácie zamerané na kontrolu uvedené v odseku 1. Tento orgán bude zodpovedný za styk so Spoločenstvom. V tomto schválení sa takisto ustanovia kontrolné orgány zodpovedné za riadne kontroly, ďalej len „kontrolné orgány tretej krajiny“.

Toto schválenie sa bude vzťahovať iba na výrobky, ktoré majú pôvod v danej tretej krajine, a môže byť obmedzené na určité výrobky.

3.   Kontrolné orgány tretej krajiny sú oficiálnymi orgánmi, alebo sú oficiálne uznané orgánom uvedeným v odseku 2, ktoré poskytnú uspokojivé záruky a disponujú potrebným personálom, vybavením a zariadeniami potrebnými na vykonávanie kontrol v súlade s metódami uvedenými v článku 20 ods. 1 alebo v súlade s rovnocennými metódami.

4.   Zoznam krajín, ktorých kontroly zhody boli schválené podľa tohto článku, a príslušné výrobky sa uvádzajú v časti A prílohy IV. Podrobnosti o ich oficiálnych orgánoch a kontrolných orgánoch sa uvádzajú v časti B uvedenej prílohy a vzory osvedčení uvedených v článku 14 sa uvádzajú v časti C danej prílohy.

Článok 14

Osvedčenia

1.   Kontrolné orgány tretej krajiny vystavia pre každú zásielku skontrolovanú pred vstupom na colné územie Spoločenstva buď osvedčenie o zhode uvedené v prílohe III, alebo akékoľvek iné tlačivo odsúhlasené medzi Komisiou a treťou krajinou. Ak dodávku tvorí niekoľko zásielok, zhoda týchto zásielok môže byť overená na jednom osvedčení, na ktorom je jasne uvedený zoznam rôznych zásielok, ktoré tvoria túto dodávku.

Štandardné tlačivá, na ktorých sa vypracujú osvedčenia ustanovené v prvom pododseku, sa ustanovia v rámci schválenia uvedeného v článku 13 ods. 1.

2.   Osvedčenie sa označuje slovom „originál“. Ak sú potrebné ďalšie kópie, malo by sa na ne pečiatkou vytlačiť slovo „kópia“. Príslušné orgány v Spoločenstve uznajú za platný len originál osvedčenia.

Tlačivo musí mať rozmery 210 × 297 mm; pripúšťa sa odchýlka do plus 8 mm alebo mínus 5 mm dĺžky. Používať sa má biely papier bez dreviny, glejený na písanie, s hmotnosťou menšou ako 40 g/m2.

Tlačivá majú byť vytlačené a vyplnené v jednom z úradných jazykov Spoločenstva.

Tlačivá musia byť vytlačené mechanicko-graficky alebo podobným postupom.

Vyplnené údaje sa nesmú vymazávať ani prepisovať. Zmeny sa vykonajú prečiarknutím nesprávnych, prípadne doplnením požadovaných údajov. Takéto zmeny parafuje ich autor a potvrdzuje vystavujúci orgán.

Každé osvedčenie musí byť označené poradovým číslom, podľa ktorého sa dá identifikovať, opatrené pečiatkou vystavujúceho orgánu a podpísané osobou alebo osobami, ktoré sú na to splnomocnené.

Vystavujúci orgán si ponechá kópiu každého osvedčenia, ktoré vystaví.

Článok 15

Pozastavenie platnosti schválenia

Komisia môže platnosť schválenia pozastaviť, ak sa zistí, že značný počet zásielok a/alebo značné množstvá tovaru nezodpovedajú údajom v osvedčeniach o zhode, ktoré vystavili kontrolné orgány tretej krajiny, alebo sa neuspokojivo reaguje na žiadosti o vykonanie spätnej kontroly, ako sa uvádza v článku 16 ods. 2.

Článok 16

Dodatočné kontroly členských štátov

1.   Členské štáty vykonávajú fyzické kontroly dovezených výrobkov v mieste dovozu za podmienok ustanovených v tomto oddiele so zameraním na zhodnosť s normami tak, že vykonajú kontroly zhody v prípade každej danej tretej krajiny na podstatnom podiele dodávok a množstiev dovážaných za týchto podmienok. Tento podiel musí byť dostatočný na zabezpečenie súladu kontrolných orgánov tretích krajín s predpismi Spoločenstva. Členské štáty zabezpečia, aby sa na kontrolované zásielky uplatnili opatrenia uvedené v článku 20 ods. 3, ak tieto zásielky nevyhovujú obchodným normám.

Ak kontroly odhalia závažné nezrovnalosti, členské štáty okamžite informujú Komisiu a kontrolné orgány zvýšia podiel kontrolovaných dodávok a množstiev v súlade s ustanoveniami tohto článku.

Ak členský štát vyberá poplatok na pokrytie nákladov kontrol uvedených v tomto odseku, výška tohto poplatku musí byť taká, aby odrážala nižší podiel dodávok a množstiev kontrolovaných pri týchto kontrolách ako pri kontrolách uvedených v článku 12.

2.   Ak vzniknú pochybnosti o pravosti osvedčenia, ako sa uvádza v prvom pododseku článku 14 ods. 1, alebo o pravdivosti údajov, ktoré obsahuje, vykoná sa spätná kontrola.

Príslušný orgán v Spoločenstve zašle osvedčenie alebo jeho kópiu úradnému korešpondentovi v tretej krajine, ako sa uvádza v druhom pododseku článku 13 ods. 2, a podľa potreby uvedie dôvody prešetrovania a získané informácie, ktoré nasvedčujú, že osvedčenie nie je pravé, alebo že údaje, ktoré obsahuje, nie sú pravdivé. Predloženie žiadostí o vykonanie spätnej kontroly, ako aj reakcia na každú z nich sa čo najskôr oznámia Komisii.

V prípade, že sa podá žiadosť o vykonanie spätnej kontroly, môže dovozca príslušných výrobkov požiadať príslušné kontrolné orgány o vykonanie kontroly zhody podľa článku 12.

Článok 17

Oznamovacie povinnosti

1.   Koordinačný orgán oznámi Komisii každý štvrťrok najneskôr do konca štvrťroka nasledujúceho po tomto štvrťroku, za každú tretiu krajinu a príslušný výrobok, počet zásielok a celkové dovezené množstvá v súlade s článkom 13, počet zásielok a množstvá, ktoré boli skontrolované z hľadiska zhody, ako sa uvádza v článku 16 ods. 1, a z týchto zásielok tie, pri ktorých kontrolné orgány zistili nezhodu s údajmi uvedenými v osvedčeniach o zhode vystavených kontrolným orgánom tretej krajiny, a uvedie množstvá pri každej z týchto dávok a druh nedostatku, ktoré boli dôvodom pre toto zistenie.

2.   Colné orgány úzko spolupracujú s koordinačným orgánom a/alebo kontrolnými orgánmi, najmä pokiaľ ide o uplatňovanie ustanovení článku 16 ods. 1 a 2 a poskytujú im všetky potrebné informácie.

Článok 18

Administratívna spolupráca

1.   Uplatňovanie tohto oddielu je podmienené zavedením postupu administratívnej spolupráce medzi Spoločenstvom a každou dotknutou treťou krajinou.

Príslušné tretie krajiny na to, aby boli oprávnené na tento postup, zašlú Komisii príslušné údaje o kontrolných operáciách, a to najmä vzory odtlačkov pečiatok, ktoré používajú kontrolné orgány tretej krajiny, a podľa potreby a bez zbytočného zdržania zmeny v týchto údajoch. Komisia tieto údaje a neskoršie zmeny a doplnenia v nich oznámi koordinačným orgánom v členských štátoch, ktoré ich oznámia colným a iným príslušným orgánom.

Keď sa zavedie administratívna spolupráca, Komisia po každej závažnej zmene v údajoch, ktoré nahlásila dotknutá tretia strana tak v rámci tejto administratívnej spolupráce, ako aj pokiaľ ide o mená a adresy úradného korešpondenta a kontrolných orgánov, uverejní na tento účel verejne dostupné oznámenie spôsobom, aký považuje za vhodný.

2.   Schválenie tretích krajín uvedené v článku 13 ods. 4 je uplatniteľné od dátumu, od ktorého je oznámenie uvedené v odseku 1 tohto článku o zriadení administratívnej spolupráce medzi Spoločenstvom a treťou krajinou verejne sprístupnené Komisiou.

Oddiel 4

Výrobky určené na spracovanie

Článok 19

Výrobky určené na spracovanie

1.   Na účely uplatňovania tohto nariadenia výrobky určené na spracovanie sú čerstvé ovocie a zelenina podliehajúce obchodným normám, ktoré sa expedujú do spracovateľských závodov, kde sa spracujú na výrobky zatriedené do inej položky KN ako položka pôvodného čerstvého výrobku.

2.   Príslušné kontrolné orgány vystavia osvedčenie o určení na priemyselné použitie, ako sa ustanovuje v prílohe V, pre výrobky určené na vývoz do tretích krajín a pre výrobky dovážané do Spoločenstva, ak sú tieto výrobky určené na spracovanie, a preto v súlade s článkom 3 ods. 1 písm. a) nepodliehajú kontrole zhody s obchodnými normami. Zabezpečia dodržiavanie osobitných ustanovení o označovaní, ako sa uvádza v odseku 4 tohto článku.

3.   V prípade dovozov, po vydaní akéhokoľvek osvedčenia podľa odseku 2 príslušný kontrolný orgán okamžite zašle koordinačnému orgánu členského štátu, v ktorom sa bude spracovanie realizovať, kópiu osvedčenia a všetky ďalšie informácie potrebné pre možné kontroly spracovateľských operácií. Po spracovaní spracovateľský podnik vráti osvedčenie príslušnému kontrolnému orgánu, čím sa zabezpečí, že surovina bola skutočne spracovaná.

4.   Obaly výrobkov určených na spracovanie musia byť jasne označené slovami „určené na spracovanie“ alebo inou rovnocennou slovnou formuláciou. V prípade tovarov prevážaných ako voľne ložené a nakladaných priamo na dopravný prostriedok sa toto označenie uvádza v sprievodnom doklade tovaru, alebo sa vyznačuje v upozornení umiestnenom na viditeľnom mieste vnútri dopravného prostriedku.

5.   Členské štáty prijmú všetky vhodné opatrenia, najmä opatrenia, ktoré sa týkajú spolupráce s ostatnými dotknutými členskými štátmi, s cieľom zabrániť tomu, aby sa tovar určený na trh s čerstvým tovarom expedoval mimo výrobnú oblasť ako tovar určený na spracovanie.

Oddiel 5

Metódy kontroly

Článok 20

Metódy kontroly

1.   Kontroly zhody ustanovené v tejto kapitole, s výnimkou kontrol v mieste maloobchodného predaja konečnému spotrebiteľovi, sa vykonávajú, ak nie je v tomto nariadení uvedené inak, v súlade s metódami stanovenými v prílohe VI.

Členské štáty vypracujú osobitný program kontroly zhody v mieste maloobchodného predaja konečným spotrebiteľom.

2.   Ak inšpektori zistia, že tovar je v zhode s obchodnými normami, kontrolný orgán môže vystaviť osvedčenie o zhode, ako je ustanovené v prílohe II. Toto osvedčenie sa v každom prípade vystaví v mieste dovozu alebo vývozu.

3.   Ak tovar nespĺňa normy, kontrolný orgán vystaví nález o nezhode určený na vedomie obchodníkovi alebo jeho zástupcom. Tovar, pre ktorý bol vystavený nález o nezhode, nesmie byť premiestnený bez povolenia kontrolného orgánu, ktorý vydal tento nález. Toto povolenie môže byť podmienené dodržaním podmienok určených kontrolným orgánom.

Obchodníci sa môžu rozhodnúť uviesť všetok tovar alebo určitú jeho časť do stavu zhody. Tovar uvedený do stavu zhody sa nesmie predávať na trhu, kým príslušný kontrolný orgán nezabezpečí všetkými vhodnými prostriedkami, aby uvedený tovar bol naozaj v zhode. V náležitom prípade vystaví osvedčenie o zhode, ako sa uvádza v prílohe III, pre zásielku alebo jej časť, až keď sa tovar uvedie do stavu zhody.

Ak kontrolný orgán akceptuje želanie obchodníka dosiahnuť zhodu tovaru v inom členskom štáte ako v štáte, v ktorom bola vykonaná kontrola, ktorá viedla k nálezu o nezhode, členské štáty prijmú všetky opatrenia, ktoré pokladajú za vhodné, najmä so zreteľom na vzájomnú spoluprácu, aby skontrolovali, či bola dosiahnutá zhoda tovaru.

Ak nie je možné dosiahnuť zhodu tovaru ani ho odoslať na krmivo pre zvieratá, priemyselné spracovanie alebo akékoľvek iné nepotravinárske použitie, kontrolný orgán môže, ak je to potrebné, požiadať obchodníkov, aby prijali primerané opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa s príslušnými výrobkami neobchodovalo.

Obchodníci dodajú všetky informácie, ktoré členské štáty považujú za potrebné na uplatnenie tohto odseku.

4.   Na účely uplatňovania tejto kapitoly musí byť na faktúrach a sprievodných dokladoch vyznačená trieda akosti, krajina pôvodu výrobkov a podľa potreby aj skutočnosť, že tieto výrobky sú určené na spracovanie. Táto požiadavka sa nevzťahuje na maloobchodný predaj konečnému spotrebiteľovi.

HLAVA III

ORGANIZÁCIE VÝROBCOV

KAPITOLA I

Požiadavky a uznávanie

Oddiel 1

Vymedzenia pojmov

Článok 21

Vymedzenia pojmov

1.   Na účely tejto hlavy:

a)

„výrobca“ je poľnohospodár podľa článku 3 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1182/2007,

b)

„dcérska organizácia“ je spoločnosť, v ktorej majú podiely jedna organizácia alebo viac organizácií výrobcov alebo ich združení a ktorá prispieva k cieľom organizácie výrobcov alebo združenia organizácií výrobcov,

c)

„nadnárodná organizácia výrobcov“ je akákoľvek organizácia, kde sa minimálne jeden z poľnohospodárskych podnikov výrobcov nachádza v inom členskom štáte ako v štáte, kde má organizácia svoje sídlo,

d)

„nadnárodné združenie organizácií výrobcov“ je združenie organizácií výrobcov, v ktorom sa minimálne jedna zo združených organizácií nachádza v inom členskom štáte ako v štáte, kde má združenie sídlo,

e)

„konvergenčný cieľ“: cieľ činnosti pre najmenej rozvinuté členské štáty a regióny podľa právnych predpisov Spoločenstva, ktorými sa spravuje Európsky regionálny fond, Európsky sociálny fond a Kohézny fond pre obdobie od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013,

f)

„opatrenie“ znamená:

i)

opatrenia zamerané na plánovanie výroby vrátane obstarania fixných aktív,

ii)

opatrenia zamerané na zlepšovanie alebo udržiavanie kvality výrobkov vrátane obstarania fixných aktív,

iii)

opatrenia zamerané na zlepšovanie predaja vrátane obstarania fixných aktív, ako aj propagačné a komunikačné činnosti iné ako propagačné a komunikačné činnosti spadajúce do bodu vi),

iv)

výskum a experimentálnu výrobu vrátane nákupu fixných aktív,

v)

vzdelávacie akcie iné ako odborná príprava spadajúca do bodu vi) a opatrenia zamerané na podporu prístupu k poradenským službám,

vi)

ktorýkoľvek zo šiestich nástrojov súvisiacich s predchádzaním krízam a s krízovým riadením uvedených v písmenách a) až f) prvého pododseku článku 9 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1182/2007,

vii)

environmentálne opatrenia uvedené v článku 9 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1182/2007 vrátane nákupu fixných aktív,

viii)

ostatné opatrenia vrátane obstarania fixných aktív, iné ako opatrenia patriace do bodov i), ii), iii), iv) a vii), ktoré spĺňajú jeden cieľ alebo viac cieľov uvedených v článku 9 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1182/2007,

g)

„akcia“ je osobitná činnosť alebo nástroj zamerané na dosiahnutie konkrétneho operatívneho cieľa, ktorý prispieva k jednému cieľu alebo viacerým cieľom uvedeným v článku 9 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1182/2007,

h)

„vedľajší produkt“ je produkt, ktorý je výsledkom prípravy a/alebo spracovania ovocia alebo zeleniny, ktorý má kladnú ekonomickú hodnotu, ale nepredstavuje hlavný plánovaný výsledok,

i)

„prvotné spracovanie“ je spracovanie ovocia alebo zeleniny na iný výrobok uvedený v prílohe I Zmluvy o ES. Čistenie, krájanie, orezávanie, sušenie a balenie čerstvých výrobkov sa v súvislosti s predajom nepovažuje za prvotné spracovanie,

j)

„medziodvetvový základ“ uvedený v článku 10 ods. 3 písm. b) nariadenia (ES) č. 1182/2007 je jedna činnosť alebo viac činností uvedených v článku 20 písm. c) nariadenia (ES) č. 1182/2007, schválených členským štátom a riadených spoločne organizáciou výrobcov alebo združením organizácií výrobcov a aspoň jedným ďalším subjektom v reťazci spracovania a/alebo distribúcie potravín,

k)

„základný ukazovateľ“ je akýkoľvek ukazovateľ, ktorý odráža stav alebo trend existujúci na začiatku programovacieho obdobia a môže poskytnúť informácie užitočné:

i)

pri analýze začiatočnej situácie s cieľom stanoviť národnú stratégiu pre udržateľné operačné programy alebo operačný program,

ii)

ako porovnávacie kritérium, vo vzťahu ku ktorému možno hodnotiť výsledky a vplyv národnej stratégie alebo operačného programu, a/alebo

iii)

pri interpretácii výsledkov a vplyvu národnej stratégie alebo operačného programu.

2.   Členské štáty určia príslušné právnické osoby na ich území na účely článku 3 ods. 1 a článku 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1182/2007 z hľadiska ich vnútroštátnej právnej a správnej štruktúry. V prípade vhodnosti na uplatnenie týchto článkov prijmú aj ustanovenia o presnom vymedzení častí právnických osôb.

Oddiel 2

Požiadavky uplatniteľné na organizácie výrobcov

Článok 22

Rozsah výrobkov

1.   Členské štáty uznajú organizácie výrobcov podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1182/2007 v súvislosti s výrobkom alebo skupinou výrobkov uvedených v žiadosti o uznanie, s prihliadnutím na akékoľvek rozhodnutie prijaté podľa článku 4 ods. 1 písm. c) daného nariadenia.

2.   Členské štáty uznajú organizácie výrobcov v súvislosti s výrobkami určenými výhradne na spracovanie, len ak sú schopné zabezpečiť, aby sa tieto výrobky dodávali na spracovanie, či prostredníctvom systému zmlúv o dodávkach, alebo inak.

Článok 23

Minimálny počet členov

Pri stanovení minimálneho počtu členov organizácie výrobcov podľa článku 4 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1182/2007 členské štáty môžu ustanoviť, že v prípade, že žiadateľ o uznanie pozostáva úplne alebo sčasti z členov, ktorí sami predstavujú právnické osoby alebo jasne vymedzené časti právnických osôb tvorené výrobcami, minimálny počet výrobcov možno vypočítať na základe počtu výrobcov združených s každou z právnických osôb alebo jasne vymedzených častí právnických osôb.

Článok 24

Minimálna dĺžka členstva

1.   Minimálne obdobie členstva výrobcu nesmie byť menej ako jeden rok.

2.   Výpoveď z členstva sa organizácii oznamuje písomne. Členské štáty stanovia maximálne šesťmesačné výpovedné lehoty a dátumy, kedy výpoveď nadobúda účinnosť.

Článok 25

Štruktúry a činnosti organizácií výrobcov

Členské štáty zabezpečujú, aby organizácie výrobcov mali k dispozícii pracovníkov, infraštruktúru a vybavenie potrebné na splnenie požiadaviek stanovených v článku 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1182/2007 a zabezpečujú ich základné fungovanie, najmä pokiaľ ide o:

a)

vedomosti o výrobe svojich členov,

b)

zber, triedenie, skladovanie a balenie výroby svojich členov,

c)

riadenie obchodu a rozpočtu a

d)

centralizované účtovníctvo a systém fakturácie.

Článok 26

Hodnota alebo objem predajnej výroby

Na účely článku 4 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1182/2007 sa hodnota alebo objem predajnej výroby počíta na rovnakom základe ako hodnota predanej výroby stanovená v článkoch 52 a 53 tohto nariadenia.

Článok 27

Obstaranie technických prostriedkov

Na účely článku 4 ods. 1 písm. e) nariadenia (ES) č. 1182/2007 sa organizácia výrobcov, ktorá je uznaná pre výrobok, v prípade ktorého je potrebné obstarať technické prostriedky, považuje za organizáciu spĺňajúcu svoju povinnosť, ak obstará primeranú úroveň technických prostriedkov sama, prostredníctvom svojich členov, prostredníctvom dcérskych organizácií alebo prostredníctvom zadania zákazky subdodávateľovi.

Článok 28

Hlavné činnosti organizácií výrobcov

1.   Hlavná činnosť organizácie výrobcov sa týka koncentrácie ponuky a umiestňovania na trhu výrobkov svojich členov, na ktoré dostala uznanie.

2.   Hodnota predávanej výroby vlastných členov organizácie výrobcov a členov iných organizácií výrobcov, ktorú predáva, musí byť vyššia ako hodnota všetkej ostatnej výroby, ktorú predáva.

Tento výpočet sa zakladá len na výrobkoch, pre ktoré je organizácia výrobcov uznaná.

3.   Ak sa uplatňuje článok 52 ods. 7, od 1. januára 2012 sa odsek 2 tohto článku uplatňuje mutatis mutandis na dotknuté dcérske organizácie.

Článok 29

Zadávanie zákaziek subdodávateľovi

Zadávanie činnosti organizácie výrobcov subdodávateľovi znamená, že organizácia výrobcov uzatvára obchodnú dohodu na obstaranie príslušnej činnosti s iným subjektom vrátane jedného z jej členov alebo z dcérskej organizácie. Organizácia výrobcov však zostáva zodpovedná za zabezpečenie výkonu tejto činnosti a za celkovú manažérsku kontrolu a dohľad nad obchodnou dohodou na obstaranie činnosti.

Prvý odsek sa uplatňuje mutatis mutandis, ak činnosť zadáva tretím stranám združenie organizácií výrobcov.

Článok 30

Nadnárodné organizácie výrobcov

1.   Sídlo nadnárodnej organizácie výrobcov je zriadené v členskom štáte, v ktorom má organizácia významné poľnohospodárske podniky alebo podstatný počet členov, a/alebo kde dosahuje podstatnú výšku predanej výroby.

2.   Členský štát, v ktorom sa nachádza sídlo nadnárodnej organizácie výrobcov, nesie zodpovednosť za:

a)

uznanie nadnárodnej organizácie výrobcov,

b)

schválenie operačného programu nadnárodnej organizácie výrobcov,

c)

zavedenie potrebnej administratívnej spolupráce s inými členskými štátmi, v ktorých sú členovia usadení, v súvislosti s dosiahnutím súladu s podmienkami na dosiahnutie uznania a systémom kontrol a sankcií. Tieto iné členské štáty sú povinné poskytnúť všetku potrebnú pomoc členskému štátu, v ktorom sa nachádza sídlo, a

d)

poskytnutie, na základe žiadosti iných členských štátov, všetkých príslušných dokumentov, vrátane akýchkoľvek uplatniteľných právnych predpisov dostupných pre iné členské štáty, v ktorých sú usadení členovia, preložených do úradného jazyka žiadajúcich členských štátov.

Článok 31

Zlučovanie organizácií výrobcov

1.   Ak sa zlúčili organizácie výrobcov, ktoré mali predtým odlišné operačné programy, môžu vykonávať tieto programy paralelne a oddelene od seba do 1. januára roku nasledujúceho po zlúčení. V takýchto prípadoch príslušné organizácie výrobcov požiadajú o zlúčenie operačných programov prostredníctvom zmeny a doplnenia v súlade s ustanoveniami článku 66. V opačnom prípade príslušné organizácie výrobcov okamžite požiadajú o zlúčenie operačných programov prostredníctvom zmeny a doplnenia v súlade s ustanoveniami článku 67.

2.   Odchylne od odseku 1 môžu členské štáty na základe náležite opodstatnených dôvodov oprávniť organizácie výrobcov, ktoré o to požiadajú, aby sa oddelené operačné programy realizovali paralelne, až kým sa prirodzene neukončia.

Článok 32

Členovia, ktorí nie sú výrobcovia

1.   Členské štáty môžu určiť, či a za akých podmienok je možné, aby bola fyzická alebo právnická osoba, ktorá nie je výrobcom, prijatá za člena organizácie výrobcov.

2.   Pri určovaní podmienok uvedených v odseku 1 členské štáty zabezpečia najmä dosiahnutie súladu s odsekom 1 písm. a) a odsekom 4 písm. c) článku 3 nariadenia (ES) č. 1182/2007.

3.   Fyzické alebo právnické osoby uvedené v odseku 1:

a)

nie sú brané do úvahy na účel kritérií na dosiahnutie uznania,

b)

priamo neprofitujú z opatrení financovaných Spoločenstvom.

Členské štáty môžu v súlade s podmienkami ustanovenými v odseku 2 obmedziť alebo zakázať ich právo hlasovať pri rozhodnutiach týkajúcich sa operačných fondov.

Článok 33

Demokratická kontrola organizácií výrobcov

Členské štáty prijmú všetky opatrenia, ktoré považujú za potrebné v snahe zabrániť zneužitiu moci alebo vplyvu jedného člena alebo viacerých členov na riadenie a činnosť organizácie výrobcov vrátane hlasovacích práv.

Oddiel 3

Združenia organizácií výrobcov

Článok 34

Uznanie združení organizácií výrobcov

1.   Členské štáty môžu uznať iba združenia organizácií výrobcov podľa článku 5 nariadenia (ES) č. 1182/2007 v súvislosti s činnosťami týkajúcimi sa výrobku alebo výrobkov uvedených v žiadosti o uznanie.

2.   Združenie organizácií výrobcov môže byť uznané podľa článku 5 nariadenia (ES) č. 1182/2007 a vykonávať ktorékoľvek z činností organizácie výrobcov, aj keď predaj príslušných výrobkov majú naďalej vykonávať jeho členovia.

Článok 35

Hlavné činnosti združení organizácií výrobcov

Na združenia organizácií výrobcov sa mutatis mutandis uplatňuje článok 28 ods. 2 a 3.

Článok 36

Členovia združení organizácií výrobcov, ktorí nie sú organizácie výrobcov

1.   Členské štáty môžu určiť, či a za akých podmienok je možné, aby bola fyzická alebo právnická osoba, ktorá nie je uznanou organizáciou výrobcov, prijatá za člena združenia organizácií výrobcov.

2.   Členovia uznaného združenia organizácií výrobcov, ktorí nie sú uznané organizácie výrobcov:

a)

sa neberú do úvahy na účel kritérií na dosiahnutie uznania,

b)

nehlasujú pri rozhodnutiach týkajúcich sa operačných fondov,

c)

priamo neprofitujú z opatrení financovaných Spoločenstvom.

Článok 37

Nadnárodné združenia organizácií výrobcov

1.   Sídlo nadnárodného združenia organizácií výrobcov musí byť zriadené v členskom štáte, v ktorom má združenie podstatný počet členských organizácií, a/alebo kde členské organizácie dosahujú podstatnú výšku predanej výroby.

2.   Členský štát, v ktorom sa nachádza sídlo nadnárodného združenia organizácií výrobcov, zodpovedá za:

a)

uznanie združenia,

b)

schválenie operačného programu združenia, ak je to potrebné,

c)

zavedenie potrebnej administratívnej spolupráce s inými členskými štátmi, v ktorých majú sídlo združené organizácie, v súvislosti s dodržiavaním podmienok uznania a systémom kontrol a pokút. Tieto iné členské štáty sú povinné poskytnúť potrebnú pomoc členskému štátu, v ktorom sa nachádza sídlo a

d)

poskytnutie, na základe žiadosti iných členských štátov, všetkých príslušných dokumentov, vrátane akýchkoľvek uplatniteľných právnych predpisov dostupných pre iné členské štáty, v ktorých sú usadení členovia, preložených do úradného jazyka žiadajúcich členských štátov.

Oddiel 4

Skupiny výrobcov

Článok 38

Predkladanie plánov na dosiahnutie uznania

1.   Právnická osoba alebo jasne vymedzená časť právnickej osoby predloží plán na dosiahnutie uznania uvedený v článku 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1182/2007 príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má táto osoba sídlo.

2.   Členské štáty ustanovia:

a)

minimálne kritériá, ktoré právnická osoba alebo jasne vymedzená časť právnickej osoby musí splniť, aby mohla predložiť plán na dosiahnutie uznania,

b)

pravidlá návrhu, obsahu a vykonávania plánov na dosiahnutie uznania,

c)

obdobie, počas ktorého sa bývalý člen organizácie výrobcov nesmie stať členom skupiny výrobcov po odchode z organizácie výrobcov v súvislosti s výrobkami, pre ktoré bola táto organizácia výrobcov uznaná, a

d)

administratívne postupy schvaľovania, monitorovania a plnenia plánov na dosiahnutie uznania.

Článok 39

Obsah plánov na dosiahnutie uznania

Návrh plánu na dosiahnutie uznania musí obsahovať aspoň:

a)

opis začiatočnej situácie, najmä pokiaľ ide o počet členov, ktorí sú výrobcovia, obsahujúci úplné údaje o členoch, výrobe vrátane hodnoty predávanej výroby, predaji a infraštruktúre vrátane infraštruktúry vlastnenej jednotlivými členmi skupiny výrobcov, ak ju má používať samotná skupina výrobcov,

b)

navrhovaný dátum začatia vykonávania plánu a jeho trvanie, ktoré nesmie byť dlhšie ako päť rokov, a

c)

činnosti, ktoré sa musia vykonať s cieľom dosiahnuť uznanie.

Článok 40

Schvaľovanie plánov na dosiahnutie uznania

1.   Príslušný vnútroštátny orgán rozhoduje o návrhu plánu na dosiahnutie uznania do troch mesiacov od prijatia plánu, ku ktorému sú pripojené všetky sprievodné doklady.

2.   Po kontrolách uvedených v článku 113 príslušný vnútroštátny orgán podľa potreby:

a)

schváli plán a udelí predbežné uznanie,

b)

požiada o zmeny plánu,

c)

zamietne plán.

Schválenie plánu môže byť podľa potreby udelené len vtedy, ak sa do plánu zapracovali zmeny požadované podľa písmena b).

O svojom rozhodnutí informuje právnickú osobu alebo jasne vymedzenú časť právnickej osoby.

Článok 41

Vykonávanie plánov na dosiahnutie uznania

1.   Plán na dosiahnutie uznania sa vykonáva v jednoročných obdobiach so začiatkom od 1. januára. Členské štáty môžu skupinám výrobcov povoliť rozdeliť tieto jednoročné segmenty na polročné obdobia.

Plán na dosiahnutie uznania začína v súlade s dátumom navrhnutým podľa článku 39 písm. b):

a)

1. januára po dátume prijatia príslušným vnútroštátnym orgánom alebo

b)

okamžite po dátume prijatia.

2.   Členské štáty ustanovia podmienky, na základe ktorých môžu skupiny výrobcov požiadať o zmeny plánov počas ich vykonávania. K týmto požiadavkám sa pripoja všetky potrebné sprievodné doklady.

3.   Príslušný vnútroštátny orgán rozhodne o zmenách plánu po zvážení poskytnutých dôkazov do troch mesiacov od prijatia žiadosti o zmenu. Ak sa v tejto lehote neprijme žiadne rozhodnutie vo veci žiadosti o zmenu, žiadosť sa pokladá za zamietnutú.

Článok 42

Žiadosti o uznanie ako organizácia výrobcov

Skupiny výrobcov, ktoré vykonávajú plán na dosiahnutie uznania, môžu kedykoľvek predložiť žiadosť o uznanie podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1182/2007. Takéto žiadosti sa v každom prípade predložia pred koncom prechodného obdobia uvedeného v článku 7 nariadenia (ES) č. 1182/2007.

Od dátumu podania takejto žiadosti môže príslušná skupina predložiť návrh operačného programu podľa článku 64.

Článok 43

Hlavné činnosti skupín výrobcov

Článok 28 sa uplatňuje mutatis mutandis na skupiny výrobcov.

Článok 44

Hodnota predanej výroby

1.   Článok 52 sa uplatňuje mutatis mutandis na skupiny výrobcov.

2.   Ak zníženie hodnoty predanej výroby nastalo z dôvodov, ktoré boli riadne zdôvodnené členskému štátu a sú mimo zodpovednosti a kontroly skupiny výrobcov, hodnota predanej výroby nesmie byť nižšia ako 65 % hodnoty deklarovanej v predchádzajúcej žiadosti alebo žiadostiach o pomoc za posledné jednoročné obdobie, ktoré členský štát overil, a ak to nie je splnené, hodnoty deklarovanej na začiatku v schválenom pláne na dosiahnutie uznania.

Článok 45

Financovanie plánov na dosiahnutie uznania

1.   Miery pomoci uvedené v článku 7 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1182/2007 sa znížia o polovicu v súvislosti s predanou výrobou, ktorá presahuje 1 000 000 EUR.

2.   Na pomoc uvedenú v článku 7 ods. 3 písm. a) nariadenia (ES) č. 1182/2007 sa vzťahuje maximálna suma pre každú skupinu výrobcov vo výške 100 000 EUR na jednoročné obdobie.

3.   Ak obdobie vykonávania netrvá celý kalendárny rok, maximálne sumy uvedené v odseku 2 sa pomerne znížia.

4.   Pomoc uvedená v článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1182/2007 sa vypláca:

a)

v ročných alebo polročných splátkach na konci každého jednoročného alebo polročného obdobia na vykonávanie plánu na dosiahnutie uznania, alebo

b)

v splátkach za časť jednoročného obdobia, ak plán začína počas jednoročného obdobia, alebo ak sa uznanie dosiahne podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1182/2007 pred koncom jednoročného obdobia.

Pri výpočte splátok môžu členské štáty, ak si to vyžadujú kontroly, použiť ako základ objem ročnej predanej výroby zodpovedajúci obdobiu inému, než je obdobie, za ktoré sa vypláca splátka. Rozdiel medzi obdobiami musí byť kratší ako príslušné skutočné obdobie.

5.   Výmenný kurz uplatniteľný na sumy uvedené v odsekoch 1 a 2 je posledný kurz uverejnený Európskou centrálnou bankou pred prvým dňom obdobia, na ktoré je príslušná pomoc udelená.

Článok 46

Pomoc pre investície vyžadované na uznanie

Pokiaľ ide o investície súvisiace s vykonávaním plánov na dosiahnutie uznania uvedeným v článku 39 písm. c) tohto nariadenia, pre ktoré sa poskytuje pomoc podľa článku 7 ods. 3 písm. b) nariadenia (ES) č. 1182/2007:

a)

investície, ktoré môžu mať za následok narušenie hospodárskej súťaže, ak sa to týka iných hospodárskych aktivít organizácie, sa vylučujú,

b)

investície na priamy alebo nepriamy prospech z takýchto opatrení sa musia financovať proporcionálne k ich využitiu pre sektory alebo výrobky, pre ktoré bolo udelené predbežné uznanie.

Článok 47

Žiadosť o poskytnutie pomoci

1.   Skupina výrobcov predloží jedinú žiadosť o pomoc uvedenú v článkoch 7 ods. 3 písm. a) a b) nariadenia (ES) č. 1182/2007 do troch mesiacov od konca každého ročného alebo polročného obdobia podľa článku 45 ods. 4. Táto žiadosť obsahuje deklaráciu hodnoty predanej výroby za obdobie, na ktoré sa pomoc žiada.

2.   Žiadosti o pomoc, ktoré sa vzťahujú na polročné obdobia, sa môžu predkladať, len ak sa plán na dosiahnutie uznania rozdelí na polročné obdobia, ako sa uvádza v článku 41 ods. 1. K všetkým žiadostiam o pomoc musí byť pripojené písomné vyhlásenie skupiny výrobcov v tom zmysle, že skupina:

a)

dosahuje a bude dosahovať súlad s nariadením (ES) č. 1182/2007 a s týmto nariadením a

b)

nečerpala, nečerpá a nebude čerpať výhody priamo ani nepriamo z duplicitného financovania z prostriedkov Spoločenstva alebo vnútroštátnych prostriedkov opatrení realizovaných na základe jej plánu na dosiahnutie uznania, pre ktoré sa poskytuje financovanie Spoločenstva podľa tohto nariadenia.

3.   Členské štáty stanovia konečný termín na vyplatenie pomoci, ktorý v žiadnom prípade nemôže byť neskôr ako šesť mesiacov od prijatia žiadosti.

Článok 48

Oprávnenosť na pomoc

Členské štáty vyhodnotia oprávnenosť skupín výrobcov dostať pomoc podľa tohto nariadenia s cieľom stanoviť, či je pomoc dostatočne odôvodnená, pričom zohľadnia, za akých podmienok a kedy bola akákoľvek predchádzajúca štátna pomoc pridelená organizáciám výrobcov alebo skupinám, z ktorých pochádzajú členovia príslušnej skupiny výrobcov, a akékoľvek presuny členov medzi organizáciami výrobcov a skupinami výrobcov.

Článok 49

Príspevok Spoločenstva

1.   Príspevok Spoločenstva na pomoc uvedenú v článku 7 ods. 3 písm. a) nariadenia (ES) č. 1182/2007 dosahuje:

a)

75 % oprávnených verejných výdavkov v regiónoch oprávnených podľa konvergenčného cieľa a

b)

50 % oprávnených verejných výdavkov v ostatných regiónoch.

2.   Príspevok Spoločenstva na podporu uvedenú v článku 7 ods. 3 písm. b) nariadenia (ES) č. 1182/2007, poskytnutú vo forme kapitálového príspevku alebo ekvivalentu kapitálového príspevku, nepresiahne ako percento oprávnených investičných nákladov:

a)

50 % v regiónoch oprávnených podľa konvergenčného cieľa a

b)

30 % v ostatných regiónoch.

Príslušné členské štáty sa zaväzujú prispieť aspoň 5 % oprávnených investičných nákladov.

Prijímatelia pomoci na oprávnené investičné náklady zaplatia aspoň:

a)

25 % v regiónoch oprávnených podľa konvergenčného cieľa a

b)

45 % v ostatných regiónoch.

Článok 50

Zlúčenia

1.   Pomoc v súlade s ustanoveniami článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1182/2007 sa môže poskytnúť alebo sa môže naďalej poskytovať skupinám výrobcov, ktorým bolo udelené predbežné uznanie a ktorí sú výsledkom zlúčenia dvoch alebo viacerých skupín výrobcov, ktorým bolo udelené predbežné uznanie.

2.   Na účely výpočtu podpory splatnej v súlade s odsekom 1 skupina výrobcov, ktorá je výsledkom zlúčenia, nahradí zlučujúce sa skupiny.

3.   Ak sa zlúčia dve alebo viac skupín výrobcov, nový subjekt preberá práva a povinnosti skupiny výrobcov, ktorá najskôr získala predbežné uznanie

4.   Ak sa skupina výrobcov, ktorej bolo udelené predbežné uznanie, zlúči s uznanou organizáciou výrobcov, výsledný subjekt už nie je oprávnený na predbežné uznanie ako skupina výrobcov, ani na podporu uvedenú v článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1182/2007. K výslednému subjektu sa bude naďalej pristupovať ako k uznanej organizácii výrobcov, ak dodržiava uplatniteľné požiadavky. Ak je to potrebné, organizácia výrobcov požiada o zmenu svojho operačného programu, na tento účel sa uplatňuje mutatis mutandis článok 31.

Opatrenia vykonané skupinami výrobcov pred týmto zlúčením však budú naďalej oprávnené na podporu za podmienok stanovených v pláne na dosiahnutie uznania.

Článok 51

Dôsledky uznania

1.   Pomoc v zmysle článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1182/2007 končí po udelení uznania.

2.   Ak sa predkladá operačný program v súlade s týmto nariadením, príslušný členský štát zabezpečí, aby nedošlo k duplicitnému financovaniu opatrení uvedených v pláne na dosiahnutie uznania.

3.   Investície spĺňajúce podmienky pre pomoc alebo náklady uvedené v článku 7 ods. 3 písm. b) nariadenia (ES) č. 1182/2007 sa môžu previesť na operačné programy za predpokladu, že sú v súlade s požiadavkami tohto nariadenia.

4.   Členské štáty stanovia lehotu, ktorá začína po vykonaní plánu na dosiahnutie uznania, do ktorej je skupina výrobcov povinná byť uznaná ako organizácia výrobcov. Táto lehota nesmie byť dlhšia ako štyri mesiace.

KAPITOLA II

Operačné fondy a operačné programy

Oddiel 1

Hodnota predanej výroby

Článok 52

Základ pre výpočet

1.   Na účely tejto kapitoly sa hodnota predanej výroby za organizáciu výrobcov počíta na základe výroby členov organizácií výrobcov, pre ktorú bola organizácia výrobcov uznaná.

2.   Hodnota predanej výroby zahŕňa výrobu členov, ktorí z organizácie vystúpia alebo do nej vstúpia. Členské štáty ustanovia podmienky na to, aby sa zabránilo dvojitému započítaniu.

3.   Členské štáty môžu organizáciám výrobcov povoliť, aby zahrnuli hodnotu vedľajších výrobkov do hodnoty predanej výroby.

4.   Hodnota predanej výroby zahŕňa hodnotu zlikvidovanej výroby stiahnutej z trhu, ako je ustanovené v článku 10 ods. 4 písm. a) a b) nariadenia (ES) č. 1182/2007, odhadnutú na základe priemernej ceny týchto výrobkov predaných organizáciou výrobcov v predchádzajúcom roku.

5.   Do hodnoty predanej výroby sa započítava len výroba členov organizácie výrobcov predaná samotnou organizáciou výrobcov alebo v súlade s článkom 3 ods. 3 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 1182/2007.

6.   Predaná výroba sa vo fáze „odoslanie z organizácie výrobcov“ fakturuje takto:

a)

v náležitých prípadoch ako výrobok, ktorý je zabalený, pripravený alebo prešiel prvotným spracovaním,

b)

bez DPH a

c)

bez interných dopravných nákladov, ak vzdialenosť medzi centralizovanými zbernými alebo baliacimi strediskami organizácie výrobcov a miestami distribúcie organizácie výrobcov je významná. Členské štáty stanovia zníženia, ktoré sa uplatnia na fakturovanú hodnotu za výrobky fakturované na rôznych stupňoch spracovania, dodávania alebo prepravy.

7.   Hodnota predanej výroby sa môže počítať aj vo fáze odoslania z dcérskej organizácie na rovnakom základe, ako sa uvádza v odseku 6, za predpokladu, že aspoň 90 % kapitálu dcérskej organizácie vlastnia:

a)

organizácie výrobcov alebo združenia organizácií výrobcov alebo

b)

pod podmienkou súhlasu členského štátu, členovia, ktorými sú družstvá, organizácií výrobcov alebo združení organizácií výrobcov, ak to prispieva k dosiahnutiu cieľov uvedených v článku 3 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 1182/2007.

8.   Ak zníženie výroby nastane v dôsledku poveternostnej udalosti, chorôb zvierat alebo rastlín alebo zamorenia hmyzom, do hodnoty predanej výroby sa môže zahrnúť odškodnenie prijaté v súvislosti s opatreniami poistenia zberu, ktoré sú upravené v oddiele 6 kapitola III alebo zodpovedajúcimi opatreniami riadenými organizáciou výrobcov, z titulu týchto dôvodov.

Článok 53

Referenčné obdobie

1.   Maximálna ročná suma finančnej pomoci uvedená v článku 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1182/2007 sa počíta každý rok na základe hodnoty predanej výroby počas 12-mesačného referenčného obdobia, ktoré určia členské štáty.

2.   Referenčné obdobie stanovia členské štáty pre každú organizáciu výrobcov ako:

a)

12-mesačné obdobie, ktoré začína najskôr 1. januára tri roky pred rokom, v ktorom sa uskutočňuje operačný program, a ktoré končí najneskôr 1. augusta toho istého roku, alebo

b)

priemerná hodnota troch za sebou idúcich 12-mesačných období, ktoré začínajú najskôr 1. januára päť rokov pred rokom, v ktorom sa uskutočňuje operačný program, a ktoré končí najneskôr 1. augusta toho istého roku.

3.   Dvanásťmesačným obdobím je účtovné obdobie príslušnej organizácie výrobcov.

Referenčné obdobie sa nezmení počas operačného programu okrem riadne opodstatnených situácií.

4.   Ak zníženie hodnoty nastalo z dôvodov riadne zdôvodnených k spokojnosti členského štátu, ktoré spadajú mimo zodpovednosti a kontroly organizácie výrobcov, nebude hodnota predanej výroby, uvedenej v odseku 1, nižšia ako 65 % hodnoty príslušného výrobku v predchádzajúcom referenčnom období.

Dôvody uvedené v prvom pododseku musia byť riadne zdôvodnené.

5.   Ak nedávno uznané organizácie výrobcov majú nedostatočné údaje o predanej produkcii za predchádzajúce obdobia na uplatnenie odseku 2, môže sa za hodnotu predanej výroby považovať hodnota predajnej výroby uvedená organizáciou výrobcov na účely uznania. Táto sa počíta ako priemerná hodnota predanej výroby za tri predchádzajúce roky všetkých výrobcov, ktorí sú členmi organizácie výrobcov, keď sa predkladá žiadosť o uznanie.

6.   Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zhromaždenie informácií o hodnote predanej výroby tých organizácií výrobcov, ktoré nepredložili operačné programy.

7.   Odchylne od odsekov 1 a 6 sa hodnota predanej výroby za referenčné obdobie počíta na základe právnych predpisov uplatniteľných v danom referenčnom období.

Oddiel 2

Operačné fondy

Článok 54

Správa fondov

Členské štáty zabezpečia, aby sa operačné fondy spravovali takým spôsobom, aby externí audítori mohli každoročne zisťovať, kontrolovať a potvrdzovať ich výdavky a príjmy.

Článok 55

Financovanie operačných fondov

Finančné príspevky do operačného fondu uvedeného v článku 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1182/2007 stanoví organizácia výrobcov.

Všetci výrobcovia musia mať možnosť využívať operačný fond a všetci výrobcovia musia mať možnosť demokraticky sa podieľať na rozhodnutiach týkajúcich sa použitia fondov organizácie výrobcov a finančných príspevkov do operačných fondov.

Článok 56

Oznamovanie predpokladaných súm

Organizácie výrobcov najneskôr do 15. septembra oznámia členskému štátu predpokladané sumy príspevku Spoločenstva a príspevku svojich členov a organizácie výrobcov samotnej do operačných fondov na nasledujúci rok, spolu s operačnými programami alebo žiadosťami o schválenie ich zmien a doplnení.

Členské štáty môžu stanoviť neskorší dátum ako 15. september.

Základom pre výpočet predpokladanej sumy operačných fondov sú operačné programy a hodnota predanej výroby. Výpočet sa rozdelí medzi výdavky na opatrenia súvisiace s predchádzaním krízam a krízovým riadením a na iné opatrenia.

Oddiel 3

Operačné programy

Článok 57

Národná stratégia

1.   Celková štruktúra a obsah národnej stratégie uvedenej v článku 12 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1182/2007 sa od 1. januára 2009 vypracuje v súlade s usmerneniami v prílohe VII. Členské štáty stanovia jej celkovú štruktúru a obsah pred týmto dátumom. Môžu ju tvoriť regionálne prvky.

Národná stratégia obsahuje všetky rozhodnutia a ustanovenia prijaté členským štátom pri uplatňovaní hlavy III nariadenia (ES) č. 1182/2007 a tejto hlavy.

2.   Národná stratégia vrátane integrácie vnútroštátneho rámca uvedeného v článku 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1182/2007 sa v ktorýkoľvek daný rok vypracujú pred predložením návrhov operačných programov. Vnútroštátny rámec sa začlení po jeho predložení Komisii a ak je to vhodné po tom, ako bol zmenený a doplnený v súlade s druhým pododsekom odseku 1 článku 12 nariadenia (ES) č. 1182/2007.

3.   Analýza začiatočnej situácie tvorí súčasť procesu navrhovania národnej stratégie a za jej vykonanie zodpovedá členský štát. Majú ňou určiť a zhodnotiť potreby, ktoré je potrebné splniť, stanovenie poradia potrieb z hľadiska priorít, ciele, ktoré sa majú dosiahnuť prostredníctvom operačných programov na účel plnenia týchto prioritných potrieb, očakávaných výsledkov a kvantifikovaných cieľov, ktoré sa majú dosiahnuť v súvislosti so začiatočnou situáciou, stanovenie najvhodnejších nástrojov a opatrení na dosiahnutie týchto cieľov.

4.   Členské štáty zabezpečia aj monitorovanie a hodnotenie národnej stratégie a jej vykonávania prostredníctvom operačných programov.

Národná stratégia sa môže meniť a dopĺňať, najmä z hľadiska monitorovania a hodnotenia. Tieto zmeny a doplnenia sa uskutočnia pred podaním návrhov operačných programov v ktoromkoľvek danom roku.

5.   Členské štáty stanovia vo vnútroštátnej stratégií maximálne percentá fondu, ktoré sa môžu vynaložiť na ktorékoľvek jednotlivé opatrenie a/alebo druh akcie a/alebo výdavkov, s cieľom zabezpečiť primeranú rovnováhu medzi rôznymi opatreniami.

Článok 58

Vnútroštátny rámec pre environmentálne opatrenia

1.   Okrem oznámenia ustanoveného v článku 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1182/2007 členské štáty informujú Komisiu aj o akýchkoľvek zmenách a doplneniach vnútroštátneho rámca, ktoré budú podliehať postupu ustanovenému v článku 12 ods. 1 druhom pododseku nariadenia (ES) č. 1182/2007. Komisia sprístupní tento rámec ostatným členským štátom spôsobom, ktorý považuje za vhodný.

2.   V tomto rámci sa ustanoví nevyčerpávajúci zoznam environmentálnych opatrení a ich podmienok uplatniteľných v členskom štáte na účely článku 9 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1182/2007 a pri každom vybranom environmentálnom opatrení uvedie:

a)

vyplývajúci konkrétny záväzok alebo záväzky a

b)

odôvodnenie opatrenia na základe jeho očakávaného vplyvu na životné prostredie vo vzťahu k environmentálnym potrebám a prioritám.

Článok 59

Doplňujúce predpisy členských štátov

Členské štáty môžu prijať predpisy, ktoré doplňujú nariadenie (ES) č. 1182/2007 a toto nariadenie v súvislosti s oprávnenosťou opatrení, akcií alebo výdavkov na podporu v rámci operačných programov.

Článok 60

Vzťah s programami rozvoja vidieka

1.   Žiadna podpora v rámci programu alebo programov rozvoja vidieka členského štátu schválených na základe nariadenia (ES) č. 1698/2005 sa neposkytne na akcie, ktoré spadajú do rámca opatrení ustanovených v tomto nariadení, s prihliadnutím na odsek 2.

2.   Ak sa podpora na základe nariadenia (ES) č. 1698/2005 výnimočne udelila v súlade s článkom 5 ods. 6 daného nariadenia pre opatrenia, ktoré by boli potenciálne oprávnené na základe tohto nariadenia, členské štáty zabezpečia, aby príjemca pomoci mohol dostať podporu na danú akciu len na základe jedného systému.

Keď členské štáty zahrnú opatrenia, ktoré obsahujú takéto výnimky, do svojich programov rozvoja vidieka, na tento účel zabezpečia, aby sa v národnej stratégii uvedenej v článku 57 tohto nariadenia ustanovili kritériá a administratívne pravidlá, ktoré budú uplatňovať v programoch rozvoja vidieka.

Kde je to vhodné a bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 10 ods. 1 a 3 a článku 11 nariadenia (ES) č. 1182/2007, úroveň podpory pre opatrenia, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, nesmie prekročiť úroveň podpory uplatňovanú v rámci programov rozvoja vidieka.

Podpora pre environmentálne opatrenia, iná ako nákup fixných aktív, sa obmedzuje na maximálne sumy stanovené v prílohe nariadenia (ES) č. 1698/2005 pre agroenvironmentálne platby. Tieto sumy sa môžu vo výnimočných prípadoch zvýšiť, pričom sa zohľadnia osobitné okolnosti, aby sa opodstatnili v národnej stratégii uvedenej v článku 57 tohto nariadenia.

Článok 61

Obsah operačných programov a oprávnené výdavky

1.   Operačné programy zahŕňajú:

a)

opis začiatočnej situácie, podľa potreby na základe východiskových ukazovateľov uvedených v prílohe XIV,

b)

ciele programu, ktoré zohľadňujú výhľad výroby a odbytových miest, vysvetlenie, ako program prispieva k národnej stratégii, a potvrdenie, že program je v súlade s národnou stratégiou vrátane rovnováhy medzi činnosťami. Opis cieľov sa vzťahuje na ciele definované v národnej stratégií a obsahuje merateľné úlohy na uľahčenie monitorovania pokroku, ktorý sa postupne dosahuje pri vykonávaní programu,

c)

podrobný opis opatrení vrátane opatrení súvisiacich s predchádzaním krízam a krízovým riadením, obsahujúci samostatné opatrenia, ktoré sa musia prijať, a prostriedky na dosiahnutie týchto cieľov v každom roku vykonávania programu. V tomto opise sa uvedie miera, v akej rôzne navrhované opatrenia:

i)

doplňujú ďalšie opatrenia a sú v súlade s nimi vrátane opatrení financovaných alebo oprávnených na podporu z iných fondov Európskeho spoločenstva, najmä na podporu na rozvoj vidieka. V tejto súvislosti sa podľa potreby špecificky uvedú opatrenia vykonané v rámci predchádzajúcich operačných programov,

ii)

neprinášajú žiadne riziko duplicitného financovania z fondov Európskeho spoločenstva,

d)

trvanie programu a

e)

finančné aspekty, a to:

i)

spôsob výpočtu a úroveň finančných príspevkov,

ii)

postup pre financovanie operačného fondu,

iii)

informácie potrebné na oprávnenie rôznych úrovní príspevkov a

iv)

rozpočet a časový plán pre vykonávanie akcií na každý rok vykonávania programu.

2.   Rôzne environmentálne opatrenia sa môžu kombinovať pod podmienkou, že sú doplnkové a zlučiteľné.

Ak sa environmentálne opatrenia kombinujú, v úrovni podpory sa zohľadní osobitný ušlý zisk a dodatočné náklady spojené s kombináciou.

3.   Investície vrátane investícií na základe lízingových zmlúv, pri ktorých je doba splácania dlhšia ako trvanie operačného programu, sa môžu prenášať do nasledujúceho operačného programu na základe riadne opodstatnených ekonomických dôvodov, a najmä v prípadoch, keď je doba odpisovania na daňové účely dlhšia ako päť rokov.

Ak sa investície reprodukujú, zostatková hodnota reprodukovaných investícií:

a)

sa pridá do operačného programu organizácie výrobcov alebo

b)

sa odpočíta od nákladov na reprodukciu.

Investície alebo opatrenia sa môžu vykonávať v jednotlivých poľnohospodárskych podnikoch členov organizácie výrobcov za predpokladu, že prispievajú k cieľom operačného programu. Ak člen vystúpi z organizácie, členské štáty zabezpečia, aby investícia alebo jej zostatková hodnota bola vrátená, pokiaľ členský štát neustanoví inak.

4   Operačné programy neobsahujú opatrenia alebo výdavky uvedené v zozname stanovenom v prílohe VIII.

5.   Výdavky v rámci operačných programov oprávnené na podporu sa obmedzujú na skutočne vynaložené náklady. Členské štáty však môžu namiesto toho vopred a riadne odôvodneným spôsobom stanoviť štandardné paušálne sadzby v týchto prípadoch:

a)

ak sú takéto štandardné paušálne sadzby uvedené v prílohe VIII,

b)

v prípade dodatočných externých dopravných nákladov na kilometer v porovnaní s nákladmi na cestnú dopravu, vynaložené pri využití železničnej a/alebo lodnej dopravy ako súčasť opatrenia na ochranu životného prostredia a

c)

v prípade dodatočných nákladov a ušlého zisku spojeného s environmentálnymi opatreniami, vypočítaných v súlade s článkom 53 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1974/2006.

Členské štáty prehodnotia takéto sadzby najmenej každých päť rokov.

6.   Aby bolo opatrenie oprávnené, viac ako 50 % príslušných výrobkov musia predstavovať výrobky, na ktoré je organizácia výrobkov uznaná. Výrobky musia pochádzať od členov organizácie výrobcov alebo členov inej organizácie výrobcov, aby ich bolo možné započítať do uvedených 50 %. Na výpočet hodnoty sa uplatňujú príslušné pravidlá uvedené v článku 52.

Článok 62

Doklady, ktoré sa musia predložiť

K operačným programom sa pripojí najmä:

a)

dôkaz, že operačný fond bol založený,

b)

písomný záväzok organizácie výrobcov dosiahnuť súlad s nariadením (ES) č. 1182/2007 a týmto nariadením, a

c)

písomný záväzok organizácie výrobcov, že neprijala a neprijme priamo ani nepriamo žiadne iné finančné prostriedky Spoločenstva ani vnútroštátne finančné prostriedky v súvislosti s opatreniami, ktoré spĺňajú podmienky udelenia pomoci v rámci tohto nariadenia.

Článok 63

Čiastkové operačné programy

1.   Podľa článku 5 nariadenia (ES) č. 1182/2007 môže členský štát oprávniť združenie organizácií výrobcov na predloženie vlastného čiastkového operačného programu, ktorý tvoria ustanovené opatrenia, ale nie sú vykonávané dvoma alebo viacerými členskými organizáciami výrobcov v ich operačných programoch.

2.   Na čiastkové operačné programy sa uplatňujú tie isté pravidlá, ako aj na iné operačné programy, a musia sa posudzovať spolu s operačnými programami členských organizácií výrobcov.

3.   Členské štáty zabezpečujú, aby:

a)

akcie boli úplne financované z príspevkov členských organizácií výrobcov platených z operačných fondov týchto organizácií,

b)

akcie a zodpovedajúca finančná účasť boli vymenované v operačnom programe každej zúčastnenej organizácie výrobcov a

c)

neexistovalo riziko duplicitnej pomoci a aby sa článok 60 uplatňoval mutatis mutandis.

Článok 64

Lehota na predkladanie

Organizácie výrobcov predložia operačné programy na schválenie príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má organizácia výrobcov sídlo, najneskôr do 15. septembra roka predchádzajúceho roku, v ktorom sa majú vykonávať. Členské štáty však môžu tento dátum posunúť.

Ak právnická osoba alebo jasne vymedzená časť právnickej osoby vrátane skupiny výrobcov predloží žiadosť o uznanie ako organizácia výrobcov, môže súčasne predložiť na schválenie operačný program uvedený v prvom odseku. Schválenie tohto programu je podmienené získaním uznania najneskôr do konečného dátumu stanoveného v článku 65 ods. 2.

Článok 65

Rozhodnutie

1.   Príslušný vnútroštátny orgán podľa potreby:

a)

schváli výšky fondov a programy, ktoré spĺňajú požiadavky nariadenia (ES) č. 1182/2007 a požiadavky tejto kapitoly,

b)

schváli programy pod podmienkou, že organizácia výrobcov prijme určité zmeny a doplnenia alebo

c)

odmietne programy alebo časť programov.

2.   Príslušný vnútroštátny orgán rozhodne o programoch a fondoch najneskôr do 15. decembra roku, v ktorom sa predložili.

Členské štáty oznámia organizáciám výrobcov tieto rozhodnutia najneskôr do 15. decembra.

V náležite odôvodnených prípadoch však môže príslušný vnútroštátny orgán rozhodnúť o operačných programoch a fondoch najneskôr do 20. januára nasledujúceho po podaní žiadosti. V rozhodnutí o schválení sa môže ustanoviť, že výdavky sú oprávnené od 1. januára roka nasledujúceho po podaní žiadosti.

Článok 66

Zmeny a doplnenia operačných programov na nasledujúce roky

1.   Organizácie výrobcov môžu najneskôr do 15. septembra požiadať o zmeny a doplnenia operačných programov, v prípade potreby vrátane predĺženia ich trvania až na celkovú dĺžku trvania päť rokov, ktoré sa uplatnia od 1. januára nasledujúceho roka.

Členské štáty však môžu posunúť dátum na predkladanie požiadaviek.

2.   K požiadavkám o zmeny a doplnenia sa pripoja sprievodné doklady, v ktorých sa uvádza dôvod, povaha a následky zmien.

3.   Príslušný orgán prijíma rozhodnutia o žiadostiach o zmeny a doplnenia operačných programov najneskôr do 15. decembra.

V náležite odôvodnených prípadoch však môže príslušný vnútroštátny orgán rozhodnúť o žiadostiach o zmenu a doplnenie operačného programu najneskôr do 20. januára nasledujúceho po podaní žiadosti. V rozhodnutí o schválení sa môže ustanoviť, že výdavky sú oprávnené od 1. januára roka nasledujúceho po podaní žiadosti.

Článok 67

Zmeny a doplnenia operačných programov počas roka

1.   Členské štáty môžu povoliť zmeny a doplnenia operačných programov počas roka za podmienok, ktoré určia.

2.   Príslušný vnútroštátny orgán môže povoliť organizáciám výrobcov, aby počas roka:

a)

vykonávali svoje operačné programy len čiastočne,

b)

zmenili obsah operačného programu vrátane v prípade potreby predĺženia jeho trvania až do celkovej dĺžky päť rokov,

c)

zvýšili výšku operačného fondu maximálne o 25 % pôvodne schválenej výšky a túto výšku znížili o percentuálny podiel, ktorý stanovia členské štáty, za predpokladu, že sa dodržia celkové ciele operačného programu. Členské štáty môžu zvýšiť toto percento v prípade zlúčenia organizácií výrobcov podľa článku 31 ods. 1.

3.   Členské štáty určia podmienky, za ktorých sa operačné programy môžu zmeniť a doplniť počas roka bez predchádzajúceho schválenia príslušným národným orgánom. Tieto zmeny prichádzajú do úvahy na financovanie iba vtedy, ak ich organizácia výrobcov okamžite oznámi príslušnému orgánu.

Článok 68

Forma operačných programov

1.   Operačné programy sa uskutočnia v rámci celoročných období od 1. januára do 31. decembra.

2.   Operačné programy schválené najneskôr do 15. decembra sa vykonajú od 1. januára nasledujúceho roka.

Vykonanie programov schválených po 15. decembri sa posunie o jeden rok.

Ak sa uplatňuje článok 65 ods. 2 tretí pododsek alebo článok 66 ods. 3 druhý pododsek, vykonávanie operačných programov schválených v súlade s týmito ustanoveniami začne, odchylne od prvého a druhého pododseku tohto odseku, najneskôr 31. januára po ich schválení.

Oddiel 4

Pomoc

Článok 69

Schválená výška finančnej pomoci

Členské štáty informujú organizácie výrobcov a združenia organizácií výrobcov o schválenej výške finančnej pomoci, ako sa vyžaduje v článku 13 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1182/2007, najneskôr do 15. decembra.

Ak sa uplatňuje článok 65 ods. 2 tretí pododsek alebo článok 66 ods. 3 druhý pododsek tohto nariadenia, členské štáty zašlú oznámenie o schválenej výške finančnej pomoci najneskôr do 20. januára.

Článok 70

Žiadosti

1.   Organizácie výrobcov predložia žiadosť o finančnú pomoc alebo o jej vyrovnanie príslušnému orgánu za každý operačný program, pre ktorý sa požaduje pomoc, najneskôr do 15. februára roka nasledujúceho po roku, na ktorý sa požaduje pomoc.

2.   K žiadostiam sa pripoja sprievodné doklady, v ktorých sa dokumentuje:

a)

požadovaná pomoc,

b)

hodnota predanej výroby,

c)

finančné príspevky vybrané od členov a príspevky samotnej organizácie výrobcov,

d)

výdavky vynaložené v súvislosti s operačným programom,

e)

výdavky v súvislosti s predchádzaním krízam a krízovým riadením rozdelené medzi opatrenia,

f)

podiel operačného fondu vynaložený na predchádzanie krízam a krízové riadenie rozdelený medzi opatrenia,

g)

dodržanie ustanovení článku 9 ods. 2 a článku 9 ods. 3 písm. a) alebo b) a článku 10 nariadenia (ES) č. 1182/2007,

h)

písomný záväzok, že neprijal žiadne duplicitné finančné zdroje Spoločenstva alebo vnútroštátne finančné zdroje v súvislosti s opatreniami a/alebo akciami oprávnenými na pomoc podľa tohto nariadenia a

i)

v prípade žiadosti o zaplatenie založenej na štandardnej paušálnej sadzbe uvedenej v článku 61 ods. 4, dôkaz o vykonaní príslušného opatrenia.

3.   Žiadosti môžu obsahovať výdavky, ktoré boli naplánované, ale neboli vynaložené, ak sa preukáže, že:

a)

príslušné akcie sa z dôvodov mimo kontroly dotyčnej organizácie výrobcov nemohli vykonať najneskôr do 31. decembra roka vykonávania operačného programu,

b)

tieto činnosti sa môžu vykonať najneskôr do 30. apríla nasledujúceho roka a

c)

zodpovedajúci príspevok od organizácie výrobcov zostane v operačnom fonde.

Finančná pomoc sa zaplatí a zábezpeka zložená v súlade s článkom 72 ods. 3 sa uvoľní na základe ustanoveného skutočného oprávnenia na finančnú pomoc a iba pod podmienkou, že dôkaz o vykonaní naplánovaného výdavku uvedeného v bode b) prvého pododseku sa poskytne najneskôr do 30. apríla roku nasledujúceho po roku, na ktorý bol príslušný výdavok naplánovaný.

4.   Ak sa žiadosti predložia po dátume stanovenom v odseku 1, finančná pomoc sa zníži o 1 % za každý deň omeškania.

Vo výnimočných a riadne opodstatnených prípadoch môže príslušný orgán prijať žiadosti po dátume stanovenom v odseku 1, ak sa vykonali potrebné kontroly a ak sa splnila lehota na zaplatenie stanovená v článku 71.

Článok 71

Platenie finančnej pomoci

Členské štáty zaplatia finančnú pomoc najneskôr do 15. októbra roka nasledujúceho po roku vykonávania programu.

Článok 72

Zálohy

1.   Členské štáty môžu organizáciám výrobcov povoliť, aby požiadali o zaplatenie zálohy časti pomoci zodpovedajúcej predpokladaným výdavkom, ktoré vyplývajú z operačného programu, počas troj- alebo štvormesačného obdobia začínajúceho v mesiaci, v ktorom sa žiadosť podala.

2.   Žiadosti o zálohy sa podávajú podľa rozhodnutia členského štátu buď na trojmesačnom základe v januári, apríli, júli a októbri, alebo na štvormesačnom základe v januári, máji a septembri.

Celkové zálohy zaplatené za príslušný rok nesmú prevýšiť 80 % pôvodne schválenej výšky finančnej pomoci na operačný program.

3.   Zálohy sa zaplatia s podmienkou zloženia zábezpeky zodpovedajúcej 110 % výšky zálohy v súlade s nariadením (EHS) č. 2220/85.

Členské štáty ustanovia podmienky, ktorými sa zabezpečí, aby sa finančné príspevky do operačného fondu vybrali v súlade s článkom 54 a s článkom 55 tohto nariadenia a aby sa predchádzajúce zálohy skutočne minuli.

4.   Žiadosti o uvoľnenie zábezpeky sa môžu podávať počas roka vykonávania súčasného programu a pripoja sa k nim príslušné sprievodné doklady.

Zábezpeky sa uvoľnia do výšky 80 % zaplatenej zálohy.

5.   Prvoradou požiadavkou v zmysle článku 20 nariadenia (EHS) č. 2220/85 je, aby sa vykonali činnosti ustanovené v operačných programoch s podmienkou dodržania záväzkov stanovených v článku 62 písm. b) a c) tohto nariadenia.

V prípade nesplnenia prvoradej požiadavky alebo závažného nesplnenia záväzkov stanovených v článku 62 písm. b) a c) prepadne zábezpeka bez toho, aby boli dotknuté ostatné pokuty, ktoré sa uplatnia v súlade s kapitolou V oddielom 3.

V prípade nesplnenia iných požiadaviek zábezpeka prepadne pomerne k závažnosti nezrovnalosti, ktorá sa potvrdila.

6.   Členské štáty môžu stanoviť minimálnu výšku a konečné termíny pre zálohy.

Článok 73

Čiastkové platby

Členské štáty môžu organizáciám výrobcov povoliť požiadať o platbu časti finančnej pomoci zodpovedajúcej výdavkom, ktoré vyplývajú z operačného programu.

Žiadosti sa môžu predkladať kedykoľvek, ale najviac trikrát v ktoromkoľvek danom roku. Pripoja sa k nim potrebné sprievodné doklady.

Celkové platby v súvislosti so žiadosťami o časť finančnej pomoci nesmú presiahnuť 80 % pôvodne schválenej výšky pomoci na operačný program alebo skutočných výdavkov podľa toho, čo je menej.

Členské štáty môžu stanoviť minimálnu výšku a konečné termíny pre čiastkové platby.

KAPITOLA III

Predchádzanie krízam a krízové riadenie

Oddiel 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 74

Výber opatrení súvisiacich s predchádzaním krízam a krízovým riadením

Členské štáty môžu ustanoviť, že na ich území sa neuplatňuje jedno alebo viac opatrení uvedených v článku 9 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1182/2007.

Článok 75

Úvery na financovanie opatrení súvisiacich s predchádzaním krízam a krízovým riadením

Úvery prijaté na financovanie opatrení súvisiacich s predchádzaním krízam a krízovým riadením stanovené v článku 9 ods. 2 treťom pododseku nariadenia (ES) č. 1182/2007, ktorých doba splácania presahuje dĺžku operačného programu, sa môžu previesť do nasledujúceho operačného programu na základe riadne odôvodnených ekonomických dôvodov.

Oddiel 2

Stiahnutie z trhu

Článok 76

Vymedzenie pojmu

V tomto oddiele sa ustanovujú pravidlá týkajúce sa stiahnutia z trhu podľa článku 9 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 1182/2007. Na účely tejto kapitoly sú „výrobky stiahnuté z trhu“, „stiahnuté výrobky“ a „výrobky neumiestnené do predaja“ výrobky, ktoré sú takto stiahnuté z trhu.

Článok 77

Obchodné normy

1.   Ak pre daný výrobok existuje obchodná norma uvedená v článku 2 ods. 2 a 7 nariadenia (ES) č. 1182/2007, tento výrobok stiahnutý z trhu musí dosahovať súlad s týmito normami, okrem ustanovení o prezentácii a označovaní výrobkov. Výrobky sa môžu stiahnuť ako celok, všetky veľkosti spolu, za predpokladu, že sú splnené minimálne požiadavky pre II. triedu, najmä pokiaľ ide o kvalitu a veľkosť.

Miniatúrny výrobok definovaný v príslušných normách však musí spĺňať uplatniteľné obchodné normy vrátane ustanovení o prezentácii a označovaní výrobkov.

2.   Ak pre daný produkt neexistujú takéto obchodné normy, výrobky stiahnuté z trhu musia spĺňať minimálne požiadavky stanovené v prílohe IX. Členské štáty môžu určiť dodatočné pravidlá, ktoré doplnia tieto minimálne požiadavky.

Článok 78

Trojročný priemer pre stiahnutia z trhu na bezplatné rozdelenie

Hranica 5 % objemu predanej výroby uvedená v článku 10 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1182/2007 sa počíta na základe aritmetického priemeru celkových objemov výrobkov, pre ktoré je organizácia výrobcov uznaná a ktoré sa predávajú prostredníctvom organizácie výrobcov počas predchádzajúcich troch rokov.

V prípade organizácií výrobcov, ktoré sú uznané v poslednom období, údaje za hospodárske roky pred uznaním sú:

a)

ak organizácia bola skupinou výrobcov, v náležitých prípadoch rovnocenné údaje za túto skupinu výrobcov alebo

b)

objem uplatniteľný pre žiadosť o uznanie.

Článok 79

Nahlasovanie opatrení stiahnutia z trhu vopred

1.   Organizácie výrobcov a združenia organizácií výrobcov vopred oznámia prostredníctvom písomnej telekomunikačnej alebo elektronickej správy príslušnému národnému orgánu každý prípad stiahnutia z trhu, ktorý plánujú uskutočniť. V tomto oznámení musí byť uvedený najmä zoznam výrobkov určených na intervenciu a ich hlavné vlastnosti podľa príslušných obchodných noriem, odhadované množstvo každého príslušného výrobku, ich predpokladané miesto určenia a miesto, kde sa stiahnuté výrobky môžu skontrolovať podľa článku 110. Oznámenia zahŕňajú osvedčenie, ktoré potvrdzuje, že stiahnuté výrobky dosahujú súlad s uplatniteľnými obchodnými normami alebo minimálnymi požiadavkami uvedenými v článku 77.

2.   Členské štáty ustanovia pre organizácie výrobcov podrobné pravidlá týkajúce sa oznámení ustanoveného v odseku 1, najmä pokiaľ ide o časové lehoty.

3.   V rámci časových lehôt uvedených v odseku 2 členské štáty:

a)

buď vykonajú kontrolu uvedenú v článku 110 ods. 1, na základe ktorej, ak sa nezistia žiadne nezrovnalosti, povolia stiahnutie z trhu zaznamenané pri kontrole

b)

alebo v prípade uvedenom v článku 110 ods. 3 nevykonajú kontrolu uvedenú v článku 110 ods. 1, pričom v takom prípade informujú o tom organizáciu výrobcov prostredníctvom písomnej telekomunikačnej alebo elektronickej správy a povolia oznámené stiahnutie z trhu.

Článok 80

Podpora

1.   Podpora za stiahnutie z trhu, ktorú tvorí príspevok Spoločenstva a príspevok organizácie výrobcov, nie je vyššia ako sumy stanovené v prílohe X v prípade výrobkov uvedených v tejto prílohe. V prípade ostatných výrobkov členský štát stanoví maximálnu výšku podpory.

2.   Stiahnutia z trhu v akejkoľvek organizácii výrobcov neprekročia ako podiel na objeme predanej výroby akéhokoľvek daného výrobku 5 %.

Objem predanej výroby sa vypočíta ako priemer objemu predanej výroby v posledných troch rokoch. Ak tieto údaje nie sú dostupné, použije sa objem predanej výroby, na ktorý bola organizácia výrobcov uznaná.

Podiely uvedené v prvom pododseku sú ročné priemery za obdobie posledných troch rokov s 3 % ročnou mierou chýb.

Článok 81

Miesta určenia výrobkov stiahnutých z trhu

1.   Členské štáty ustanovia povolené miesta určenia výrobkov, ktoré podliehajú stiahnutiu z trhu. Prijmú ustanovenia na zabezpečenie, aby zo stiahnutia alebo jeho miesta určenia nevyplynul žiadny negatívny vplyv na životné prostredie ani žiadne negatívne fytosanitárne dôsledky. Náklady, ktoré vzniknú organizáciám výrobcov v dôsledku dodržiavania týchto ustanovení sú oprávnené ako časť podpory za stiahnutie z trhu v rámci operačného programu.

2.   Miesta určenia uvedené v odseku 1 tohto článku zahŕňajú voľnú distribúciu, čo znamená miesta určenia uvedené v písmenách a) a b) článku 10 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1182/2007 alebo akékoľvek iné miesta určenia schválené členskými štátmi.

Členské štáty prijmú všetky potrebné kroky na uľahčenie kontaktov a spolupráce medzi organizáciami výrobcov a príjemcami, ktorých na základe žiadosti schválili na bezplatné rozdelenie.

3.   Likvidácia výrobkov v prospech spracovateľského priemyslu je možná len pod podmienkou, že z toho nevyplýva narušenie hospodárskej súťaže pre dotknuté odvetvia v Spoločenstve ani pre dovážané výrobky.

Článok 82

Dopravné náklady

1.   Dopravné náklady na bezplatné rozdelenie výrobkov stiahnutých z trhu sú oprávnené v rámci operačného programu na základe paušálnych súm stanovených podľa vzdialenosti medzi miestom stiahnutia z trhu a miestom dodania stanoveným v prílohe XI.

V prípade lodnej prepravy určí Komisia dopravné náklady na základe skutočných dopravných nákladov a vzdialenosti. Takto určená kompenzácia nesmie prevyšovať náklady pozemnej dopravy po najkratšej trati medzi miestom nakládky a teoretickým miestom vykládky. Na sumy stanovené v prílohe XI sa uplatní korekčný koeficient vo výške 0,6.

2.   Dopravné náklady sa zaplatia tej strane, ktorá skutočne znáša finančné náklady príslušnej dopravnej akcie.

Zaplatenie je podmienené predložením sprievodných dokladov, ktoré potvrdzujú najmä:

a)

mená prijímajúcich organizácií,

b)

množstvo príslušných výrobkov,

c)

prevzatie prijímajúcimi organizáciami a použitý dopravný prostriedok a

d)

skutočne vynaložené dopravné náklady.

Článok 83

Náklady na triedenie a balenie

1.   Náklady na triedenie a balenie čerstvého ovocia a zeleniny stiahnutých z trhu na bezplatné rozdelenie sú oprávnené v rámci operačných programov pri paušálnej výške 132 EUR za tonu čistej hmotnosti v prípade výrobkov predávaných v baleniach menších ako 25 kilogramov čistej hmotnosti.

2.   Na obaloch výrobkov na bezplatné rozdelenie musí byť zobrazený európsky znak spolu s jedným alebo viacerými označeniami ustanovenými v prílohe XII.

3.   Náklady na triedenie a balenie sa zaplatia organizáciám výrobcov, ktoré tieto činnosti vykonali.

Zaplatenie je podmienené predložením sprievodných dokladov, ktoré potvrdzujú najmä:

a)

mená prijímajúcich organizácií,

b)

množstvo príslušných výrobkov, a

c)

prevzatie prijímajúcimi organizáciami, pričom sa uvedie spôsob prezentácie.

Článok 84

Podmienky pre príjemcov stiahnutých výrobkov

1.   Príjemcovia výrobkov stiahnutých z trhu uvedení v písmenách a) a b) článku 10 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1182/2007 sa zaviažu, že:

a)

budú dodržiavať toto nariadenie,

b)

budú viesť samostatnú skladovú evidenciu a finančné účtovníctvo na účely príslušných operácií,

c)

akceptujú kontroly stanovené podľa pravidiel Spoločenstva a

d)

poskytnú sprievodné doklady o konečnom mieste určenia každého z príslušných výrobkov vo forme preberacieho listu (alebo rovnocenného dokladu), ktorým sa potvrdzuje, že stiahnuté výrobky boli prevzaté treťou stranou s cieľom ich bezplatného rozdelenia.

Členské štáty sa však môžu rozhodnúť, že príjemcovia nemusia viesť takúto evidenciu alebo účtovníctvo, ak prijímajú len malé množstvá a ak zastávajú názor, že riziko je malé. Takéto rozhodnutie a jeho odôvodnenie je potrebné zaznamenať.

2.   Príjemcovia výrobkov stiahnutých z trhu na iné miesta určenia sa zaviažu, že:

a)

budú dodržiavať toto nariadenie,

b)

budú viesť samostatnú skladovú evidenciu a finančné účtovníctvo pre príslušné operácie, ak členské štáty zastávajú názor, že je to vhodné napriek tomu, že výrobok bol pred dodaním denaturovaný,

c)

akceptujú kontroly stanovené podľa pravidiel Spoločenstva a

d)

v prípade výrobkov stiahnutých z trhu, ktoré sú určené na destiláciu, nepožiadajú o dodatočnú pomoc na alkohol vyrobený z príslušných výrobkov.

Oddiel 3

Zelený zber a neuskutočnenie zberu

Článok 85

Vymedzenie pojmov zelený zber a neuskutočnenie zberu

1.   Zelený zber je celkový zber nepredajných výrobkov v danej oblasti vykonaný pred začiatkom riadneho zberu. Príslušné výrobky nesmú byť pred zeleným zberom poškodené v dôsledku poveternostných udalostí, chorôb alebo inak.

2.   Neuskutočnenie zberu nastane, ak sa počas zvyčajného výrobného cyklu z príslušnej oblasti nevezme žiadna komerčná výroba. Zničenie výrobkov v dôsledku poveternostnej udalosti alebo choroby sa však nepovažuje za neuskutočnenie zberu.

3.   Zelený zber a neuskutočnenie zberu sú dodatočné k bežným výrobným postupom a sú odlišné od nich.

Článok 86

Podmienky uplatnenia zeleného zberu a neuskutočnenia zberu

1.   V súvislosti s opatreniami zeleného zberu a neuskutočnenia zberu členské štáty:

a)

prijmú podrobné ustanovenia o vykonávaní týchto opatrení vrátane ustanovení o predchádzajúcich oznámeniach o neuskutočnení zberu o zelenom zbere, ich obsahu a konečných termínoch, o sume kompenzácie, ktorá sa má zaplatiť, a o uplatňovaní týchto opatrení, ako aj o zozname výrobkov oprávnených pre tieto opatrenia,

b)

prijmú ustanovenia na zabezpečenie toho, aby na základe ich uplatnenia nenastal negatívny vplyv na životné prostredie ani žiadne negatívne fytosanitárne dôsledky,

c)

zabezpečia, aby bolo možné skontrolovať, či sa opatrenia vykonávajú správne, a ak to nie je splnené, neschvália uplatnenie opatrení,

d)

vykonajú také kontroly, aby sa zabezpečilo správne vykonanie opatrení vrátane v súvislosti s ustanoveniami uvedenými v písmenách a) a b).

2.   Organizácie výrobcov a združenia organizácií výrobcov vopred informujú príslušné vnútroštátne orgány prostredníctvom písomnej telekomunikácie alebo elektronickou poštou o každej operácií spojenej so zeleným zberom alebo neuskutočnením zberu, ktorú chcú vykonať.

Do prvého oznámenia za každý príslušný rok a daný výrobok zahrnú analýzu vychádzajúcu z očakávanej situácii na trhu, ktorá opodstatňuje zelený zber ako opatrenie určené na zabránenie krízy.

3.   Zelený zber sa neuplatní spolu s neuskutočnením zberu v prípade toho istého výrobku a tej istej danej oblasti v žiadnom danom roku ani v dvoch za sebou idúcich rokoch.

4.   Sumy kompenzácie za zelený zber alebo neuskutočnenie zberu, ktorá zahŕňa príspevok Spoločenstva a príspevok organizácie výrobcov, stanoví členský štát podľa odseku 1 písm. a) ako platbu na hektár:

a)

na úrovni, ktorá pokrýva len dodatočné náklady vzniknuté uplatnením opatrenia so zreteľom na environmentálne a fytosanitárne riadenie potrebné na dosiahnutie súladu s ustanoveniami prijatými podľa odseku 1 písm. b) alebo

b)

na úrovni, ktorá nepokrýva viac ako 90 % maximálnej úrovne podpory za stiahnutia z trhu uvedenej v článku 80.

Oddiel 4

Propagácia a komunikácia

Článok 87

Implementácia propagačných a komunikačných opatrení

1.   Členské štáty prijmú podrobné ustanovenia o vykonávaní propagačných a komunikačných opatrení. Tieto ustanovenia umožnia v prípade potreby rýchle uplatnenie opatrení.

2.   Akcie v rámci propagačných a komunikačných opatrení sa uplatňujú dodatočne k akýmkoľvek propagačným a komunikačným akciám príslušnej organizácie výrobcov.

Oddiel 5

Odborná príprava

Článok 88

Implementácia vzdelávacích opatrení

V súvislosti so vzdelávacími opatreniami členské štáty prijmú podrobné ustanovenia o vykonávaní týchto opatrení.

Oddiel 6

Poistenie zberu

Článok 89

Cieľ opatrení poistenia zberu

Opatrenia poistenia zberu riadi organizácia výrobcov, ktorá prispieva k ochrane príjmov výrobcov a pokrytiu trhových strát, ktoré vzniknú organizácii výrobcov a/alebo jej členom, ak tieto sú negatívne ovplyvnené prírodnými katastrofami, poveternostnými udalosťami, prípadne nemocami alebo zamorením hmyzom.

Článok 90

Implementácia opatrení poistenia zberu

1.   V súvislosti s opatreniami poistenia zberu prijmú členské štáty podrobné ustanovenia o vykonávaní opatrení vrátane opatrení potrebných na zabezpečenie toho, aby opatrenia poistenia zberu nenarúšali hospodársku súťaž na poistnom trhu.

2.   Členské štáty môžu prispieť dodatočným vnútroštátnym financovaním k podpore opatrení poistenia zberu, ktoré môžu využívať operačný fond. Celková verejná podpora na poistenie zberu však nesmie presiahnuť:

a)

80 % nákladov na poistné, ktoré výrobcovia uhradia na poistenie proti stratám zapríčineným nepriaznivými poveternostnými udalosťami, ktoré možno prirovnať k prírodným katastrofám,

b)

50 % nákladov na poistné, ktoré výrobcovia uhradia na poistenie proti:

i)

stratám uvedeným v písmene a) a proti ďalším stratám spôsobeným nepriaznivými poveternostnými udalosťami a

ii)

stratám spôsobeným ochoreniami zvierat alebo rastlín alebo zamorením škodcami.

Limit stanovený v písmene b) prvého pododseku sa uplatňuje aj v prípadoch, ak operačný fond je inak oprávnený na 60 % finančnú pomoc Spoločenstva podľa článku 10 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1182/2007.

3.   Opatrenia poistenia zberu nezahŕňajú poistné plnenie, ktoré nahrádza výrobcom viac ako 100 % utrpenej straty príjmov, so zreteľom na akúkoľvek kompenzáciu, ktorú výrobcovia dostanú z iných systémov podpory týkajúcich sa poistenia rizika.

4.   Na účely tohto článku „nepriaznivá poveternostná udalosť, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe“ má rovnaký význam ako v článku 2 ods. 8 nariadenia Komisie (ES) č. 1857/2006 (28).

Oddiel 7

Podpora na administratívne náklady spojené so zriadením spoločných fondov

Článok 91

Podmienky podpory pre administratívne náklady spojené so zriadením spoločných fondov

1.   V súvislosti s podporou pre administratívne náklady spojené so zriadením spoločných fondov členské štáty prijmú podrobné ustanovenia o vykonávaní tohto opatrenia.

2.   Podpora pre administratívne náklady spojené so zriadením spoločných fondov je v prvom, druhom, respektíve treťom roku činnosti spoločného fondu tento podiel z príspevku organizácie výrobcov do spoločného fondu v prvom, druhom a treťom roku jeho činnosti:

a)

10 %, 8 % a 4 % v členských štátoch, ktoré pristúpili k Európskej únii 1. mája 2004 alebo neskôr,

b)

5 %, 4 % a 2 % v ostatných členských štátoch.

3.   Členské štáty môžu stanoviť maximálne sumy, ktoré môže dostať organizácia výrobcov ako podporu na administratívne náklady na zriadenie spoločných fondov.

Oddiel 8

Štátna pomoc na opatrenia súvisiace s predchádzaním krízam a krízovým riadením

Článok 92

Podrobné ustanovenia v národných stratégiách

Členské štáty, ktoré vyplácajú štátnu pomoc v súlade s článkom 43 druhý pododsek písm. c) nariadenia (ES) č. 1182/2007, prijmú podrobné ustanovenia o vykonávaní tohto ustanovenia vo svojich národných stratégiách.

KAPITOLA IV

Vnútroštátna finančná pomoc

Článok 93

Stupeň organizácie výrobcov

Na účely článku 11 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1182/2007 sa stupeň organizácie výrobcov v regióne členského štátu považuje za mimoriadne nízky, ak organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov a skupiny výrobcov predali menej ako 20 % priemernej hodnoty výroby ovocia a zeleniny za posledné tri roky, za ktoré sú údaje k dispozícii.

Článok 94

Oprávnenie na zaplatenie vnútroštátnej finančnej pomoci

1.   Členské štáty podajú Komisii žiadosť o oprávnenie na zaplatenie vnútroštátnej finančnej pomoci v súlade s článkom 11 ods. 1 prvým pododsekom nariadenia (ES) č. 1182/2007 v danom kalendárnom roku do 15. januára toho roka.

K žiadosti musia byť pripojené dôkazy, ktoré dokumentujú, že stupeň organizácie výrobcov v príslušnom regióne je mimoriadne nízky, ako je vymedzené v článku 93 tohto nariadenia, ako aj podrobné údaje o príslušných organizáciách výrobcov, výške príslušnej pomoci a podiele finančných príspevkov poskytnutých podľa článku 8 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1182/2007.

2.   Komisia schváli alebo odmietne žiadosť do troch mesiacov od podania žiadosti. Ak sa Komisia v tejto lehote nevyjadrí, žiadosť sa považuje za schválenú.

Článok 95

Žiadosť o platbu vnútroštátnej finančnej pomoci

Organizácie výrobcov žiadajú o vnútroštátnu finančnú pomoc a členské štáty platia túto pomoc v súlade s článkami 70 až 73.

Článok 96

Maximálny podiel preplácania vnútroštátnej finančnej pomoci zo strany Spoločenstva

Podiel preplácania vnútroštátnej finančnej pomoci Spoločenstvom je 60 % vnútroštátnej finančnej pomoci poskytnutej organizácii výrobcov.

Článok 97

Preplácanie vnútroštátnej finančnej pomoci zo strany Spoločenstva

1.   Členské štáty požiadajú o preplatenie schválenej vnútroštátnej finančnej pomoci, ktorá bola skutočne zaplatená organizáciám výrobcov, zo strany Spoločenstva do 1. marca roka nasledujúceho po ročnom vykonávaní operačných programov.

K žiadosti musia byť pripojené dôkazy, ktoré dokumentujú, že podmienky ustanovené v článku 11 ods. 1 druhom pododseku nariadenia (ES) č. 1182/2007 boli splnené v predchádzajúcich troch rokoch, ako aj podrobné údaje o príslušných organizáciách výrobcov, výške skutočne zaplatenej príslušnej pomoci a podielu finančných príspevkov poskytnutých podľa článku 8 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1182/2007.

2.   Komisia prijme rozhodnutie o schválení alebo zamietnutí žiadosti.

3.   V prípade, že sa preplatenie pomoci zo strany Spoločenstva schváli, oprávnené náklady sa deklarujú Komisii v súlade s postupom stanoveným v článku 5 nariadenia Komisie (ES) č. 883/2006 (29).

KAPITOLA V

Všeobecné ustanovenia

Oddiel 1

Oznámenia

Článok 98

Správy organizácií výrobcov

1.   Organizácie výrobcov predkladajú výročné správy o vykonávaní operačných programov, ktoré pripoja k žiadostiam o finančnú pomoc.

Tieto správy sa týkajú:

a)

operačných programov vykonávaných počas predchádzajúceho roka,

b)

hlavných zmien a doplnkov operačných programov a

c)

rozdielov medzi odhadom finančnej pomoci a požadovanou výškou pomoci.

2.   Za každý vykonávaný operačný program sa vo výročnej správe uvádzajú:

a)

úspechy a výsledky operačného programu založené podľa potreby na spoločných ukazovateľoch výstupov a výsledkov uvedených v prílohe XIV a podľa vhodnosti na dodatočných ukazovateľoch výstupov a výsledkov uvedených v národnej stratégii a

b)

súhrn hlavných problémov, ktoré nastali pri riadení programu, a opatrení prijatých na zabezpečenie kvality a účinnosti vykonávania programu.

Ak je to vhodné, v ročnej správe sa uvedie, aké účinné ochranné opatrenia sa prijali v súlade s národnou stratégiou a pri uplatnení článku 9 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1182/2007 na ochranu životného prostredia pred možnými zvýšenými tlakmi spojenými s investíciami podporovanými v rámci operačného programu.

3.   Za posledný rok vykonávania operačného programu sa namiesto výročnej správy uvedenej v odseku 1 predloží záverečná správa.

V záverečných správach sa uvádza, do akej miery sa dosiahli ciele programov. Vysvetľujú sa v nich zmeny v opatreniach a/alebo metódach a uvádzajú sa faktory, ktoré prispeli k úspechu alebo neúspechu vykonávania programov, ktoré sa posudzovali alebo sa budú posudzovať pri vypracúvaní nasledujúcich operačných programov alebo pri zmene a doplnení existujúcich operačných programov.

4.   Ak organizácia výrobcov nezašle oznámenie členskému štátu tak, ako vyžaduje toto nariadenie alebo nariadenie (ES) č. 1182/2007, alebo ak sa zdá, že oznámenie je nesprávne z hľadiska objektívnych faktov známych členskému štátu, členský štát bez toho, aby boli dotknuté konkrétne ustanovenia tohto nariadenia, zastaví schvaľovanie príslušného operačného programu na nasledujúci rok, kým sa oznámenie nepodá správne.

Členský štát zahrnie vo svojej výročnej správe uvedenej v článku 99 ods. 3 tohto nariadenia podrobnosti o týchto prípadoch.

Článok 99

Oznámenia požadované od členských štátov

1.   Členské štáty určia jediný príslušný orgán zodpovedný za oznámenia medzi Komisiou a členským štátom, ktoré sa týkajú organizácií výrobcov, skupín výrobcov a združení organizácií výrobcov. Informujú Komisiu o určení tohto orgánu a zašlú kontaktné údaje o tomto orgáne.

2.   Členské štáty oznámia Komisii najneskôr do 31. januára celkovú výšku operačného fondu schválenú v tom roku pre všetky operačné programy. V tomto oznámení sa uvedie celková výška operačného fondu a aj celková výška financovania tohto operačného fondu Spoločenstvom. Tieto číselné údaje musia ďalej obsahovať členenie na sumy na opatrenia súvisiace s predchádzaním krízam a krízovým riadením a na iné opatrenia.

3.   Členské štáty zašlú Komisii najneskôr do 15. novembra v ktoromkoľvek danom roku výročnú správu o organizáciách výrobcov a skupinách výrobcov a o operačných fondoch, operačných programoch a plánoch na dosiahnutie uznania vykonávaných v predchádzajúcom roku. Táto výročná správa obsahuje informácie stanovené v prílohe XIII.

Oddiel 2

Kontroly

Článok 100

Jedinečný systém identifikácie

Členské štáty zabezpečia, aby sa uplatňoval jedinečný systém identifikácie všetkých žiadostí o finančnú pomoc predložených tou istou organizáciou výrobcov alebo skupinou výrobcov. Táto identifikácia musí byť zlučiteľná so systémom evidencie totožnosti uvedeným v článku 18 ods. 1 písm. f) nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 (30).

Článok 101

Žiadosti o poskytnutie pomoci

Bez toho, aby boli dotknuté konkrétne ustanovenia tohto nariadenia, členské štáty ustanovia vhodné postupy podávania žiadostí o podporu, žiadostí o uznanie alebo o schválenie operačného programu, ako aj žiadostí o platbu.

Článok 102

Výber vzorky

Ak je vhodné vykonávať kontroly výberom vzorky, členské štáty zabezpečia na základe ich povahy a početnosti a na základe analýzy rizík, aby kontroly boli primerané k príslušnému opatreniu.

Článok 103

Administratívne kontroly

Administratívne kontroly sa vykonávajú pri všetkých žiadostiach o podporu alebo platbu a vzťahujú sa na všetky možné a vhodné prvky, ktoré sa majú kontrolovať administratívnymi prostriedkami. V rámci administratívnych postupov sa vyžaduje zaznamenávať vykonané operácie, výsledky overovania a opatrenia prijaté v prípade nezrovnalostí.

Článok 104

Kontroly na mieste

1.   Každá kontrola na mieste sa zaznamená v kontrolnej správe s cieľom umožniť preverenie podrobnosti o uskutočnených kontrolách. Táto správa obsahuje najmä:

a)

režim pomoci a žiadosť, ktorá sa kontrolovala,

b)

prítomné osoby,

c)

skontrolované akcie, opatrenia a doklady a

d)

výsledky týchto kontrol.

2.   Príjemca môže dostať možnosť správu podpísať na účel potvrdenia jeho prítomnosti pri kontrole a pridať pripomienky. Ak sa zistia nezrovnalosti, príjemca môže dostať kópiu monitorovacej správy.

3.   Kontroly na mieste je možné vopred ohlásiť za predpokladu, že sa tým neohrozí účel kontroly. Ohlásenie vopred by sa malo obmedziť na nutný minimálny čas.

4.   Ak je to možné, kontroly na mieste ustanovené v tomto nariadení, ako aj všetky ostatné kontroly ustanovené v pravidlách Spoločenstva, ktoré sa týkajú poľnohospodárskych dotácií, sa vykonajú súčasne. V roku 2008 však kontroly na mieste môžu v prípade potreby vykonávať rôzne orgány v rozdielnom čase.

Článok 105

Schválenie žiadostí o uznanie a schválenie operačných programov

1.   Pred uznaním organizácie výrobcov podľa článku 4 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 1182/2007 vykonajú členské štáty pred udelením uznania návštevu na mieste v organizácii výrobcov s cieľom overiť dodržiavanie podmienok pre dosiahnutie uznania.

2.   Pred schválením operačného programu podľa článku 65 preverí príslušný vnútroštátny orgán všetkými vhodnými prostriedkami vrátane kontrol na mieste operačný program predložený na schválenie a v prípade potreby žiadosti o zmenu. Tieto kontroly sa týkajú najmä:

a)

presnosti informácií poskytnutých podľa článku 61 ods. 1 písm. a), b) a e),

b)

súladu programov s článkom 9 nariadenia (ES) č. 1182/2007, ako aj s vnútroštátnym rámcom a národnou stratégiou,

c)

oprávnenosti akcií na podporu a oprávnenosti navrhovaných výdavkov,

d)

konzistentnosti a technickej kvality programov, správnosti odhadov a plánu finančnej pomoci a plánovania jeho vykonania. Pri kontrolách sa preverí, či sa vytýčili merateľné ciele, aby bolo možné monitorovať ich plnenie, a či sú vytýčené ciele dosiahnuteľné prostredníctvom vykonávania navrhovaných akcií a

e)

súladu operácií, na ktoré sa žiada o podporu, s uplatniteľnými vnútroštátnymi pravidlami a pravidlami Spoločenstva týkajúcimi sa najmä, a ak to pripadá do úvahy, verejného obstarávania a štátnej pomoci, a s inými vhodnými povinnými normami stanovenými vo vnútroštátnych právnych predpisoch alebo zakotvenými vo vnútroštátnom rámci alebo národnej stratégii.

Článok 106

Kontroly žiadostí o pomoc na operačné programy

Členské štáty vykonajú pred poskytnutím platby administratívne kontroly všetkých žiadostí o finančnú pomoc, ako aj kontroly na mieste pri vybraných vzorkách.

Článok 107

Administratívne kontroly žiadostí o pomoc na operačné programy

1.   Administratívne kontroly žiadostí o pomoc zahŕňajú, ak je to v prípade konkrétnych žiadostí vhodné, overenie najmä:

a)

výročnej, prípadne záverečnej, správy zaslanej spolu so žiadosťou o realizáciu operačného programu,

b)

hodnoty predanej výroby, príspevkov do operačného fondu a vynaložených výdavkov,

c)

dodania výrobkov a služieb a legitímnosti nárokovaných výdavkov,

d)

súladu vykonaných opatrení so schválenými opatreniami zahrnutými v operačnom programe a

e)

dodržiavania uložených finančných alebo iných limitov a maximálnych súm.

2.   Platby financované v rámci operačného programu musia byť doložené faktúrami a dokladmi, ktoré dokazujú, že sa vykonala platba. Keď to nie je možné zabezpečiť, platby musia byť doložené dokladmi rovnocennej dôkaznej hodnoty. Použité faktúry musia byť vystavené v mene organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov, skupiny výrobcov alebo dcérskej spoločnosti, ako sa ustanovuje v článku 52 ods. 7, alebo v mene jedného alebo viacerých jej členov, čo podlieha súhlasu členského štátu.

Článok 108

Kontroly na mieste žiadostí o pomoc pre operačné programy

1.   V súvislosti s overením žiadosti o pomoc uvedenej v článku 70 ods. 1 vykonajú členské štáty kontroly na mieste v organizáciách výrobcov s cieľom zabezpečiť dosiahnutie súladu s podmienkami pre udelenie pomoci alebo jej salda na príslušný rok.

Tieto kontroly sa týkajú najmä:

a)

súladu s kritériami pre dosiahnutie uznania pre príslušný rok,

b)

použitia operačného fondu v danom roku vrátane výdavkov deklarovaných v žiadostiach o zálohy alebo čiastkové platby a

c)

kontrol druhej úrovne výdavkov na stiahnutia z trhu, zelený zber a neuskutočnenie zberu.

2.   Kontroly uvedené v odseku 1 sa každý rok týkajú podstatnej kontrolnej vzorky žiadostí. Táto vzorka predstavuje aspoň 30 % celkovej výšky finančnej pomoci v členských štátoch, ktoré majú viac ako 10 uznaných organizácií výrobcov. V ostatných prípadoch sa uskutoční návšteva každej organizácie výrobcov aspoň raz za tri roky.

V každej organizácii výrobcov sa pred vyplatením finančnej pomoci alebo jej salda týkajúceho sa posledného roku jej operačného programu musí vykonať najmenej jedna kontrola.

3.   Výsledky kontrol sa vyhodnocujú s cieľom zistiť, či problémy, ktoré sa vyskytli, majú systematický charakter, a či teda predstavujú riziko pre podobné opatrenia, príjemcov alebo iné orgány. Takisto sa na základe hodnotenia určia príčiny takýchto situácií, prípadne ďalšie potrebné skúmanie, ako aj potrebné nápravné a preventívne opatrenia.

Ak sa na základe kontrol odhalia podstatné nezrovnalosti v regióne, v časti regiónu alebo v organizácii výrobcov, členský štát vykoná dodatočné kontroly počas príslušného roka a zvýši percentuálny podiel zodpovedajúcich žiadostí, ktoré sa musia skontrolovať v nasledujúcom roku.

4.   Členský štát určí, ktoré organizácie výrobcov sa majú kontrolovať na základe analýzy rizík.

Pri analýze rizík sa zohľadňuje najmä:

a)

výška pomoci,

b)

zistenia kontrol v predchádzajúcich rokoch,

c)

prvok náhodnosti a

d)

iné parametre, ktoré určia členské štáty, najmä či sú organizácie výrobcov zapojené do programu zabezpečovania kvality oficiálne uznaného členskými štátmi alebo nezávislými certifikačnými orgánmi.

Článok 109

Kontroly na mieste opatrení operačných programov

1.   Prostredníctvom kontrol na mieste týkajúcich sa opatrení operačných programov členské štáty overujú najmä:

a)

vykonanie opatrení zakotvených v operačnom programe,

b)

či je vykonanie alebo plánované vykonanie opatrenia v súlade s použitím opísaným v schválenom operačnom programe,

c)

v prípade primeraného množstva výdavkových položiek, či povaha a načasovanie príslušných výdavkov je v súlade s ustanoveniami Spoločenstva a zodpovedá schváleným špecifikáciám,

d)

či vynaložené výdavky možno doložiť účtovnými alebo inými dokladmi a

e)

hodnotu predanej výroby.

2.   Hodnota predanej výroby sa overuje na základe údajov účtovného systému vyžadovaných podľa vnútroštátnych právnych predpisov.

Členské štáty sa môžu na tento účel rozhodnúť, že deklarovaná hodnota predanej výroby sa overí rovnakým spôsobom ako účtovné údaje vyžadované podľa vnútroštátnych právnych predpisov.

Kontrola deklarovanej hodnoty predanej výroby sa môže vykonať pred zaslaním príslušnej žiadosti o pomoc.

3.   Kontrola na mieste zahŕňa okrem výnimočných okolností návštevu v mieste akcie, alebo ak je akcia nehmotná, návštevu subjektu, ktorý akciu organizuje. Najmä akcie v individuálnych poľnohospodárskych podnikoch, ktoré sú vo vzorke uvedenej v článku 108 ods. 2, musia byť navštívené aspoň raz s cieľom overiť ich vykonávanie.

Členské štáty sa však môžu rozhodnúť nevykonať takéto návštevy v prípade menších opatrení, alebo ak zhodnotia, že riziko nesplnenia podmienok pre prijímanie finančnej pomoci alebo nedodržania podstaty opatrenia je nízke. Takéto rozhodnutie a jeho odôvodnenie je nutné zaznamenať.

4.   Kontrola na mieste sa vzťahuje na všetky záväzky a povinnosti organizácie výrobcov alebo jej členov, ktoré možno skontrolovať v čase návštevy.

5.   Iba kontroly, ktoré spĺňajú všetky požiadavky tohto článku, možno počítať do celkového počtu kontrol stanoveného v článku 108 ods. 2.

Článok 110

Kontroly operácií stiahnutia z trhu prvej úrovne

1.   Členské štáty vykonajú v súlade s postupmi ustanovenými v hlave II kapitole II kontroly stiahnutí výrobkov z trhu prvej úrovne v každej organizácii výrobcov, ktoré tvorí kontrola dokladov, kontrola totožnosti, fyzická kontrola, podľa potreby na základe vybranej vzorky, hmotnosti výrobkov stiahnutých z trhu a kontrola dodržiavania pravidiel v článku 77. Kontrola sa uskutoční po prijatí oznámenia uvedeného v článku 79 ods. 1 do konečných termínov stanovených v článku 79 ods. 2.

2.   Kontroly prvej úrovne ustanovené v odseku 1 sa vzťahujú na 100 % množstva výrobkov stiahnutých z trhu. Na konci kontroly sa výrobky stiahnuté z trhu, iné ako tie, ktoré sú určené na voľnú distribúciu, denaturujú alebo odovzdajú spracovateľskému odvetviu pod dohľadom príslušných orgánov za podmienok určených členským štátom v zmysle článku 81.

Ak sú však výrobky určené na voľnú distribúciu, členské štáty môžu skontrolovať menší percentuálny podiel, ako je podiel stanovený v odseku 2 tohto článku, za predpokladu, že nie je menší ako 10 % príslušných množstiev počas hospodárskeho roka. Kontrola sa môže uskutočniť v organizácii výrobcov a/alebo v miestach príjemcov výrobkov. V prípade, že sa počas kontroly odhalia závažné nezrovnalosti, vykonajú príslušné orgány dodatočné kontroly.

Článok 111

Kontroly operácií stiahnutia z trhu druhej úrovne

1.   Členské štáty vykonávajú v rámci kontrol uvedených v článku 108 kontroly druhej úrovne.

Členské štáty ustanovia kritériá analýzy a posúdenia rizika akejkoľvek organizácie výrobcov, ktorá nevykonáva stiahnutie výrobkov z trhu v súlade s týmto nariadením. Takéto kritériá súvisia okrem iného so zisteniami predchádzajúcich kontrol prvého a druhého stupňa a s tým, či organizácia výrobcov má alebo nemá určitú formu postupov zabezpečenia kvality. Na základe týchto kritérií stanovia pre každú organizáciu výrobcov minimálnu periodicitu druhostupňových kontrol.

2.   Kontroly uvedené v odseku 1 zahŕňajú kontroly na mieste v priestoroch organizácií výrobcov a príjemcov výrobkov stiahnutých z trhu s cieľom zabezpečiť, aby sa splnili požadované podmienky na zaplatenie podpory Spoločenstva. Tieto kontroly zahŕňajú:

a)

osobitnú evidenciu stavu zásob a účtovnú evidenciu, ktoré musia viesť všetky organizácie výrobcov, ktoré vykonajú jedno alebo viac stiahnutí z trhu počas príslušného hospodárskeho roka,

b)

preverenie predaných množstiev, ktoré sú deklarované v žiadostiach o pomoc, pričom sa skontroluje najmä evidencia stavu zásob a účtovná evidencia, faktúry, a ak je to potrebné, ich pravdivosť s cieľom zabezpečiť, že deklarácie súhlasia s účtovnými a/alebo daňovými údajmi príslušných organizácií výrobcov,

c)

kontroly správnosti vedenia účtovníctva, najmä pravdivosti čistých príjmov uvedených organizáciami výrobcov v žiadostiach o platbu, primeranosti akýchkoľvek nákladov na stiahnutie z trhu, zápisov v účtovnej evidencii týkajúcich sa prijatia podpory Spoločenstva a akýchkoľvek ich súm zaplatených členom s cieľom zabezpečiť, že tieto súhlasia a

d)

kontroly na mieste určenia výrobkov stiahnutých z trhu podľa údajov v žiadostiach o platbu a kontroly primeranej denaturácie s cieľom zabezpečiť, aby organizácie výrobcov a príjemcovia dodržali toto nariadenie.

3.   Kontroly uvedené v odseku 2 sa vykonávajú v príslušných organizáciách výrobcov a u príjemcov pridružených k týchto organizáciám. Každá kontrola zahŕňa vzorku predstavujúcu najmenej 5 % množstiev, ktoré organizácia výrobcov stiahla počas hospodárskeho roka.

4.   Evidencia stavu zásob a účtovná evidencia uvedené v odseku 2 písm. a) musia za každý výrobok stiahnutý z trhu dokumentovať presunuté množstvá z hľadiska objemu:

a)

výroby dodanej členmi organizácie výrobcov a členmi iných organizácií výrobcov v súlade s článkom 3 ods. 3 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 1182/2007,

b)

predaja prostredníctvom organizácie výrobcov, v členení podľa výrobkov pripravených na trh čerstvých výrobkov a iných druhov výrobkov vrátane surovín na spracovanie a

c)

výrobkov stiahnutých z trhu.

5.   Kontroly na mieste určenia výrobkov uvedených v odseku 4 písm. c) zahŕňajú najmä:

a)

náhodnú kontrolu vzorky samostatných finančných výkazov, ktoré musia viesť príjemcovia, a ak je to potrebné, preverenie ich súladu s finančnými výkazmi požadovanými podľa vnútroštátnych predpisov a

b)

kontroly dodržiavania platných požiadaviek ochrany životného prostredia.

6.   Ak kontroly druhého stupňa odhalia závažné nezrovnalosti, vykonajú príslušné orgány podrobnejšie kontroly druhého stupňa za príslušný hospodársky rok a zvýšia periodicitu kontrol druhého stupňa v príslušných organizáciách výrobcov alebo ich združeniach počas nasledujúceho hospodárskeho roka.

Článok 112

Zelený zber a neuskutočnenie zberu

1.   Členské štáty pred uskutočnením zeleného zberu overia kontrolou na mieste, či príslušné výrobky nie sú poškodené a či sa pozemok dobre udržiaval. Po zelenom zbere overia, či sa zber uskutočnil na celom príslušnom pozemku a či boli pozbierané výrobky denaturované.

Po konci obdobia zberu členské štáty overujú spoľahlivosť analýzy vychádzajúcej z očakávanej situácie na trhu uvedenej v článku 86 ods. 2. Takisto analyzujú akékoľvek rozdiely medzi očakávanou a skutočnou trhovou situáciou.

2.   Členské štáty pred neuskutočnením zberu kontrolou na mieste overia, či sa daná plocha dobre udržiavala, či sa už neuskutočnil akýkoľvek čiastočný zber a či je výrobok dobre vyzretý a či je celkovo zdravý, bezchybný a predajnej akosti.

Členské štáty zabezpečia, aby bola výroba denaturovaná. Ak to nie je možné, návštevou alebo návštevami na mieste počas obdobia zberu zabezpečia, že sa neuskutoční zber.

3.   Článok 111 ods. 1, 2, 3 a 6 sa uplatňujú mutatis mutandis.

Článok 113

Kontroly pred schválením plánov na dosiahnutie uznania skupín výrobcov

1.   Pred schválením plánu na dosiahnutie uznania skupiny výrobcov podľa článku 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1182/2007 vykonajú členské štáty kontrolu na mieste v právnom subjekte alebo jasne vymedzenej časti právneho subjektu.

2.   Členský štát overí všetkými primeranými prostriedkami vrátane kontroly na mieste:

a)

presnosť informácií poskytnutých v pláne na dosiahnutie uznania,

b)

ekonomickú konzistentnosť a technickú kvalitu plánu, správnosť odhadov a plánovanie jeho uskutočnenia a

c)

oprávnenosť opatrení a oprávnenosť a primeranosť navrhovaných výdavkov a

d)

súlad operácií, pre ktoré sa žiada o podporu, s uplatniteľnými vnútroštátnymi pravidlami a pravidlami Spoločenstva a najmä pravidlami verejného obstarávania a štátnej pomoci, a s inými vhodnými povinnými normami ustanovenými vo vnútroštátnych právnych predpisoch alebo zakotvenými vo vnútroštátnom rámci alebo národnej stratégii.

Článok 114

Kontroly žiadostí skupín výrobcov o pomoc

1.   Členské štáty vykonajú pred poskytnutím platby administratívne kontroly všetkých žiadostí o pomoc podaných skupinami výrobcov, ako aj kontroly na mieste na základe výberu vzorky.

2.   Členské štáty vykonajú po podaní žiadosti o pomoc uvedenej v článku 47 kontroly na mieste zamerané na skupiny výrobcov s cieľom zabezpečiť dodržiavanie podmienok pre udelenie pomoci na príslušný rok.

Tieto kontroly sa týkajú najmä:

a)

súladu s kritériami pre dosiahnutie uznania pre príslušný rok, a

b)

hodnoty predanej výroby, ako aj vykonania opatrení zakotvených v pláne na dosiahnutie uznania a vynaložených výdavkov.

3.   Kontroly uvedené v odseku 2 sa každý rok týkajú podstatnej kontrolnej vzorky žiadostí. Táto vzorka musí predstavovať aspoň 30 % celkovej sumy pomoci.

Všetky skupiny výrobcov sa skontrolujú aspoň raz za päť rokov.

4.   Články 107 a 109 sa uplatňujú mutatis mutandis.

Článok 115

Nadnárodné organizácie výrobcov a nadnárodné združenia organizácií výrobcov

1.   Členský štát, v ktorom má sídlo nadnárodná organizácia výrobcov alebo nadnárodné združenie organizácií výrobcov, zodpovedá za celkovú organizáciu kontrol tejto organizácie alebo združenia a v prípade potreby uplatní voči nemu sankcie.

2.   Ostatné členské štáty povinné poskytovať administratívnu spoluprácu uvedenú v článku 30 ods. 2 písm. c) a v článku 37 ods. 2 písm. c) vykonávajú také administratívne kontroly a kontroly na mieste, aké vyžaduje členský štát uvedený v odseku 1 tohto článku, a nahlásia mu výsledky. Dodržia všetky konečné termíny stanovené členským štátom uvedeným v odseku 1.

3.   V súvislosti s organizáciou výrobcov, operačným programom a operačným fondom sa uplatňujú pravidlá uplatniteľné v členskom štáte uvedenom v odseku 1. V súvislosti s otázkami ochrany životného prostredia, fytosanitárnymi otázkami a v súvislosti s likvidáciou výrobkov stiahnutých z trhu sa však uplatňujú predpisy členského štátu, v ktorom sa realizuje výroba.

Oddiel 3

Sankcie

Článok 116

Nedodržanie kritérií na uznanie

1.   Členské štáty zrušia uznanie organizácie výrobcov, ak nedodržanie kritérií na uznanie je výrazné a vyplýva zo skutočnosti, že organizácia výrobcov konala úmyselne alebo na základe závažnej nedbalosti.

Členské štáty zrušia uznanie organizácie výrobcov, najmä ak sa nedodržanie kritérií na uznanie týka:

a)

porušenia požiadaviek článku 23, článku 25, článku 28 ods. 1 a 2 alebo článku 33, alebo

b)

situácie, v ktorej hodnota predanej výroby klesne v dvoch za sebou idúcich rokoch pod limit stanovený členským štátom podľa článku 4 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1182/2007.

Zrušenie uznania podľa tohto odseku nadobúda účinnosť od dátumu, od ktorého nie sú splnené podmienky na uznanie, čo podlieha všetkým uplatniteľným právnym predpisom na vnútroštátnej úrovni týkajúcim sa premlčacej doby.

2.   Ak sa neuplatňuje odsek 1, členské štáty pozastavia uznanie organizácie výrobcov, ak je nedodržanie kritérií na uznanie závažné, ale len prechodné.

Počas obdobia pozastavenia sa nevypláca žiadna finančná pomoc. Pozastavenie nadobúda účinnosť odo dňa, kedy sa uskutočnila kontrola, a končí v deň kontroly, ktorou sa dokáže, že príslušné kritériá sú splnené.

Doba pozastavenia nesmie byť dlhšia ako 12 mesiacov. Ak príslušné kritériá nie sú následne splnené po 12 mesiacoch, uznanie sa zruší.

Členské štáty môžu platby vykonať po konečnom termíne stanovenom v článku 71, ak je to potrebné na uplatnenie tohto odseku.

3.   V iných prípadoch nedodržania kritérií na uznanie, v ktorých sa neuplatňujú odseky 1 a 2, zašlú členské štáty list s upozornením, v ktorom uvedú opatrenia na nápravu, ktoré sa majú prijať. Členské štáty môžu posunúť platby finančnej pomoci, kým sa neprijmú opatrenia na nápravu.

Neprijatie opatrení na nápravu v lehote 12 mesiacov sa považuje za závažné nedodržanie kritérií a následne sa uplatní odsek 2.

Článok 117

Podvody

1.   Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek ďalšie pokuty uplatniteľné na základe právnych predpisov Spoločenstva a vnútroštátnych právnych predpisov, členské štáty zrušia uznanie organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov alebo skupiny výrobcov, ak sa zistí, že spáchali podvod v súvislosti s pomocou upravenou nariadením (ES) č. 1182/2007.

2.   Členské štáty môžu pozastaviť uznanie organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov alebo skupiny výrobcov, alebo pozastaviť platby takémuto orgánu, ak sú podozrivé zo spáchania podvodu v súvislosti s pomocou patriacou do predmetu úpravy nariadenia (ES) č. 1182/2007.

Článok 118

Skupiny výrobcov

1.   Členské štáty uplatňujú mutatis mutandis sankcie ustanovené v článkoch 116 a/alebo 119 vo vzťahu k plánom na dosiahnutie uznania.

2.   Ak po konci obdobia stanoveného členským štátom podľa článku 51 ods. 4 skupina výrobcov nie je uznaná ako organizácia výrobcov, členský štát navyše k odseku 1 vymáha vrátenie:

a)

100 % finančnej pomoci zaplatenej skupine výrobcov, ak nezískanie uznania bolo spôsobené úmyselným konaním skupiny výrobcov alebo konaním na základe závažnej nedbalosti, alebo

b)

50 % finančnej pomoci zaplatenej skupine výrobcov vo všetkých ostatných prípadoch.

Článok 119

Operačný program

1.   Platby sa počítajú na základe oprávnenosti na podporu.

2.   Členský štát preskúma žiadosť o pomoc, ktorú prijal od príjemcu, a určí sumy podpory, na ktoré má príjemca nárok. Členský štát určí:

a)

sumu, ktorá by sa mala vyplatiť príjemcovi na základe samotnej žiadosti,

b)

sumu, ktorá sa má vyplatiť príjemcovi po preskúmaní oprávnenosti žiadosti.

3.   Ak suma stanovená podľa odseku 2 písm. a) presahuje sumu stanovenú podľa odseku 2 písm. b) o viac ako 3 %, na sumu, ktorá sa má skutočne vyplatiť príjemcovi, sa uplatní zníženie. Výška zníženia predstavuje rozdiel medzi sumami vypočítanými v odseku 2 písm. a) a b).

Žiadne zníženie sa však neuplatní, ak sú organizácia výrobcov alebo skupina výrobcov schopné dokázať, že nie sú zodpovedné za uvedenie neoprávnenej sumy.

4.   Odseky 2 a 3 sa uplatňujú mutatis mutandis na neoprávnené výdavky zistené počas kontroly na mieste.

5.   Ak je hodnota predanej výroby deklarovaná a skontrolovaná pred žiadosťou o pomoc, na hodnotu predanej výroby použitej pri výpočte splatných súm sa uplatní zníženie v súlade s ustanoveniami odsekov 2 a 3.

6.   V prípade, že sa zistí, že príjemca úmyselne vyhlásil nepravdivé skutočnosti, príslušná operácia sa vylúči z podpory v rámci operačného programu alebo plánu na dosiahnutie uznania a všetky prostriedky skutočne vyplatené na účel tejto operácie sa vrátia. Príjemca je ďalej pre danú operáciu vylúčený z prijímania podpory v rámci príslušného operačného programu v nasledujúci rok.

Článok 120

Sankcie po kontrolách stiahnutí výrobkov z trhu prvej úrovne

Ak sa po kontrole uvedenej v článku 110 zistia nezrovnalosti v súvislosti s obchodnými normami alebo minimálnymi požiadavkami uvedenými v článku 77, príjemca je povinný:

a)

zaplatiť pokutu vo výške kompenzácie, vypočítanú na základe množstiev výrobkov stiahnutých z trhu, ktoré nezodpovedajú obchodným normám alebo minimálnym požiadavkám, ak sú tieto množstvá menšie ako 10 % množstiev oznámených podľa článku 79 pre príslušné stiahnutie z trhu,

b)

zaplatiť pokutu vo výške dvojnásobku kompenzácie, ak sú tieto množstvá medzi 10 % a 25 % oznámených množstiev alebo

c)

zaplatiť pokutu vo výške kompenzácie za celé množstvo oznámené podľa článku 79, ak tieto množstvá presahujú 25 % oznámeného množstva.

Článok 121

Ďalšie sankcie uplatniteľné na organizácie výrobcov v súvislosti so stiahnutím z trhu

1.   Sankcie uvedené v článku 119 sa vzťahujú aj na pomoc, o ktorú sa žiadalo v súvislosti so stiahnutiami z trhu, ktoré predstavujú pevnú súčasť výdavkov z operačného programu.

2.   Výdavky na stiahnutie z trhu sa považujú za neoprávnené na podporu, ak výrobky, ktoré neboli dané do predaja, neboli zlikvidované tak, ako stanovil členský štát podľa článku 81 ods. 1, alebo ak stiahnutie z trhu alebo jeho miesto určenia mali negatívny vplyv na životné prostredie alebo akékoľvek negatívne fytosanitárne dôsledky v rozpore s ustanoveniami prijatými podľa článku 81 ods. 1.

Článok 122

Sankcie uplatniteľné voči príjemcom výrobkov stiahnutých z trhu

Ak sa zistia nezrovnalosti u príjemcov výrobkov stiahnutých z trhu počas kontrol vykonaných v súlade s článkami 110 a 111, uplatnia sa nasledujúce sankcie:

a)

príjemcovia prestanú byť oprávnení na získanie podpory na stiahnutie z trhu a

b)

príjemcovia výrobkov stiahnutých z trhu sú povinní splatiť hodnotu výrobkov, ktoré dostali, plus súvisiace náklady na triedenie, balenie a dopravu v súlade s pravidlami ustanovenými členskými štátmi. V tomto prípade organizácia výrobcov uhradí príspevok Spoločenstva.

Sankcia ustanovená v písmene a) nadobúda účinnosť okamžite a platí najmenej počas jedného hospodárskeho roka, a môže sa predĺžiť v závislosti od závažnosti nezrovnalosti.

Článok 123

Zelený zber a neuskutočnenie zberu

1.   Ak sa v súvislosti so zeleným zberom zistí, že organizácia výrobcov nesplnila svoje povinnosti, organizácia výrobcov zaplatí ako pokutu sumu kompenzácie v súvislosti s oblasťami, pri ktorých nebola povinnosť dodržaná. Nesplnenie povinností zahŕňa prípady, ak:

a)

členský štát počas kontroly uvedenej v článku 112 ods. 1 druhom pododseku zistí, že opatrenie týkajúce sa vykonania zeleného zberu nebolo opodstatnené na základe analýzy očakávanej trhovej situácie existujúcej v danom čase,

b)

oblasť oznámená pre zelený zber nie je oprávnená na zelený zber alebo

c)

oblasť nie je úplne pozbieraná alebo výroba nie je denaturovaná.

2.   Ak sa v súvislosti s neuskutočnením zberu zistí, že organizácia výrobcov nesplnila svoje povinnosti, organizácia výrobcov zaplatí ako pokutu sumu kompenzácie v súvislosti s oblasťami, pri ktorých nebola povinnosť dodržaná. Nesplnenie povinností zahŕňa prípady, ak:

a)

oblasť oznámená pre neuskutočnenie zberu nie je oprávnená pre neuskutočnenie zberu, alebo

b)

zber alebo čiastočný zber sa napriek tomu uskutočnil alebo

c)

nastal negatívny vplyv na životné prostredie alebo akékoľvek negatívne fytosanitárne dôsledky, za ktoré je organizácia výrobcov zodpovedná.

3.   Pokuty uvedené v odseku 1 a 2 sa uplatňujú dodatočne ku všetkým zníženiam platieb vykonaným podľa článku 119.

Článok 124

Zabránenie kontrole na mieste

Žiadosť o finančnú pomoc sa zamietne za časť príslušných výdavkov, ak organizácia výrobcov, člen alebo príslušný zástupca zabránia vykonaniu kontroly na mieste.

Článok 125

Vymáhanie pomoci

Neoprávnene vyplatená pomoc sa vymáha spolu s úrokmi od organizácií výrobcov, združení organizácií výrobcov, skupín výrobcov alebo iných príslušných hospodárskych subjektov. Pravidlá stanovené v článku 73 nariadenia (ES) č. 796/2004 (31) sa uplatňujú mutatis mutandis.

Implementácia administratívnych sankcií a vymáhanie neoprávnene vyplatených súm, ako sú ustanovené v tomto oddiele, nemajú vplyv povinnosť nahlasovať nezrovnalosti Komisii podľa nariadenia Komisie č. 1848/2006 (32).

Oddiel 4

Monitorovanie a hodnotenie operačných programov a národných stratégií

Článok 126

Spoločný súbor výkonnostných ukazovateľov

1.   Národné stratégie, ako aj operačné programy podliehajú monitorovaniu a hodnoteniu zameranému na hodnotenie pokroku dosiahnutého pri plnení určených cieľov operačných programov, ako aj hodnoteniu efektívnosti a účinnosti v súvislosti s týmito cieľmi.

2.   Pokrok, efektívnosť a účinnosť sa hodnotia prostredníctvom spoločného súboru výkonnostných ukazovateľov týkajúcich sa východiskovej situácie, ako aj finančného vykonávania, výstupov, výsledkov a vplyvu vykonávaných operačných programov.

3.   Spoločný súbor výkonnostných ukazovateľov sa uvádza v prílohe XIV k tomuto nariadeniu.

4.   Ak to považuje členský štát za vhodné, v národnej stratégii sa ustanoví obmedzený súbor dodatočných ukazovateľov, ktoré sa špecificky týkajú tejto stratégie a odzrkadľujú vnútroštátne a/alebo regionálne potreby, podmienky a ciele špecifické pre operačné programy vykonávané organizáciami výrobcov. Ak je to vhodné, môžu sa zahrnúť dodatočné ukazovatele týkajúce sa environmentálnych cieľov, na ktoré sa nevzťahujú spoločné výkonnostné ukazovatele.

Článok 127

Monitorovanie a hodnotenie postupov v súvislosti s operačnými programami

1.   Organizácie výrobcov zabezpečia monitorovanie a hodnotenie svojich operačných programov využívaním príslušných ukazovateľov zo spoločného súboru výkonnostných ukazovateľov uvedeného v článku 126, a podľa potreby dodatočných ukazovateľov stanovených vo vnútroštátnej stratégií.

Na tento účel zriadia systém zberu, zaznamenávania a uchovávania informácií užitočných pre zostavovanie týchto ukazovateľov.

2.   Monitorovanie sa zameriava na hodnotenie pokroku dosiahnutého pri plnení špecifických cieľov, ktoré sa určili v súvislosti s operačným programom. Vykonáva sa prostredníctvom finančných ukazovateľov, ukazovateľov výstupov a ukazovateľov výsledkov. Výsledky tohto procesu sú určené na:

a)

overenie kvality vykonávania programu,

b)

zistenie potreby úprav alebo prehodnotenia operačného programu v záujme dosiahnutia špecifických cieľov stanovených pre program alebo zlepšenia riadenia programu vrátane jeho finančného riadenia,

c)

prispenie k splneniu požiadaviek na podávanie správ v súvislosti s vykonávaním operačného programu.

Informácie týkajúce sa výsledkov monitorovacích činností sa zahrnú do každej výročnej správy, ako sa uvádza v článku 98 ods. 1, ktorú je organizácia výrobcov povinná zaslať národnému orgánu zodpovednému za riadenie národnej stratégie.

3.   Hodnotenie sa vykonáva formou samostatnej hodnotiacej správy v polovici obdobia.

Hodnotenie v polovici obdobia, ktoré sa môže vykonať s pomocou špecializovaného poradenského centra, sa zameriava na preskúmanie stupňa využitia finančných zdrojov, efektívnosť a účinnosť operačného programu a na hodnotenie pokroku dosiahnutého v súvislosti s celkovými cieľmi programu. Na tento účel sa využijú spoločné ukazovatele týkajúce sa východiskovej situácie, výsledkov a podľa potreby vplyvov.

Ak je to vhodné, do hodnotenia v polovici obdobia sa zahrnie kvalitatívne hodnotenie výsledkov a vplyvu environmentálnych opatrení zameraných na:

a)

zabránenie pôdnej erózii,

b)

obmedzenie používania prípravkov na ochranu rastlín a/alebo lepšie hospodárenie s nimi,

c)

ochrana biotopov a biodiverzity alebo

d)

zachovanie krajiny.

Výsledky hodnotenia sa používajú na:

a)

zlepšenie kvality operačných programov riadených organizáciou výrobcov,

b)

zistenie potreby zásadnej zmeny operačného programu,

c)

prispenie k splneniu požiadaviek na podávanie správ v súvislosti s vykonávaním operačných programov a

d)

vyvodenie ponaučení užitočných pri zlepšovaní kvality, efektívnosti a účinnosti budúcich operačných programov riadených organizáciou výrobcov.

Hodnotenie v polovici obdobia sa vykoná počas vykonávania operačného programu dostatočne včas, aby sa výsledky hodnotenia mohli zohľadniť pri príprave nasledujúceho operačného programu.

Hodnotiaca správa v polovici obdobia sa pripojí k zodpovedajúcej výročnej správe uvedenej v článku 98 ods. 1.

Článok 128

Monitorovanie a hodnotenie postupov v súvislosti s národnou stratégiou

1.   Monitorovanie a hodnotenie národnej stratégie sa vykoná s použitím príslušných ukazovateľov zo spoločného súboru výkonnostných ukazovateľov uvedeného v článku 126 a podľa potreby dodatočných ukazovateľov uvedených vo vnútroštátnej stratégii.

2.   Členské štáty zriadia systém zberu, zaznamenávania a uchovávania informácií v počítačovej forme primeraný na účel zostavovania ukazovateľov uvedených v článku 126. Na tento účel sa postavia na informáciách zasielaných organizáciou výrobcov v súvislosti s monitorovaním a hodnotením ich operačných programov.

3.   Monitorovanie je nepretržité a zamerané na hodnotenie pokroku dosiahnutého pri plnení určených strategických a operatívnych cieľov operačných programov. Vykonáva sa prostredníctvom finančných ukazovateľov, ukazovateľov výstupov a ukazovateľov výsledkov. Na tento účel sa využívajú informácie uvádzané vo výročných správach o dosiahnutom pokroku zasielaných organizáciou výrobcov v súvislosti s monitorovaním ich operačných programov. Výsledky monitorovania sa používajú na:

a)

overenie kvality vykonávania operačných programov,

b)

zistenie potreby úprav alebo prehodnotenia národnej stratégie v záujme dosiahnutia určených špecifických cieľov stratégie alebo zlepšenia vykonávania stratégie vrátane finančného riadenia operačných programov a

c)

prispenie k splneniu požiadaviek na podávanie správ v súvislosti s vykonávaním národnej stratégie.

4.   Hodnotenie sa zameriava na hodnotenie pokroku dosiahnutého pri plnení celkových cieľov stratégie. Vykonáva sa prostredníctvom ukazovateľov týkajúcich sa východiskovej situácie, výsledkov a podľa potreby vplyvu. Na tento účel sa využívajú výsledky monitorovania a hodnotenia operačných programov v polovici obdobia uvedené vo výročných správach o pokroku a v záverečných správach zasielaných organizáciami výrobcov. Výsledky hodnotenia sa používajú na:

a)

zlepšenie kvality stratégie,

b)

zistenie potreby zásadnej zmeny stratégie a

c)

prispenie k splneniu požiadaviek podávania správ v súvislosti s vykonávaním národnej stratégie.

Hodnotenie zahŕňa hodnotenie vykonané v roku 2012, avšak načas, aby sa jeho výsledky mohli zapracovať do samostatnej hodnotiacej správy, ktorá sa pripojí k výročnej celoštátnej správe uvedenej v článku 99 ods. 3 za ten istý rok. V správe sa preskúma stupeň využitia finančných zdrojov, efektívnosť a účinnosť vykonávaných operačných programov a budú sa hodnotiť účinky a vplyv týchto programov v súvislosti so strategickými, operatívnymi a konečnými cieľmi stanovenými v stratégii a podľa potreby ďalšími cieľmi stanovenými v článku 9 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1182/2007. Musí byť zamerané na vyvodenie ponaučení užitočných na zlepšenie kvality budúcich národných stratégií, najmä na zistenie možných nedostatkov pri určovaní strategických cieľov, operatívnych cieľov, opatrení oprávnených na podporu alebo potrieb definovania nových nástrojov.

KAPITOLA VI

Rozšírenie pravidiel na výrobcov v hospodárskej oblasti

Článok 129

Oznámenie zoznamu hospodárskych oblastí

Oznámenie zoznamu hospodárskych oblastí ustanovené v článku 14 ods. 2 druhý pododsek nariadenia (ES) č. 1182/2007 obsahuje všetky informácie potrebné na zhodnotenie toho, či sú splnené podmienky určené v článku 14 ods. 2 prvom pododseku tohto nariadenia.

Článok 130

Oznámenie záväzných pravidiel; reprezentatívnosť

1.   Keď členský štát oznamuje pravidlá, ktoré učinil záväznými pre určitý výrobok a hospodársku oblasť podľa článku 15 nariadenia (ES) č. 1182/2007, musí súčasne informovať Komisiu o:

a)

organizácii výrobcov alebo združení organizácii výrobcov, ktoré požiadali o rozšírenie pravidiel,

b)

počte výrobcov, ktorí patria k tejto organizácii alebo združeniu, a celkovom počte výrobcov v príslušnej hospodárskej oblasti; tieto informácie sa poskytujú v súvislosti so situáciou aktuálnou v čase, keď sa podala žiadosť o rozšírenie,

c)

celkovej výrobe hospodárskej oblasti a výrobe predanej organizáciou výrobcov alebo združením počas posledného obchodného roka, za ktorý sú dostupné číselné údaje,

d)

dátume, od ktorého sa pravidlá, ktoré sa majú rozšíriť, uplatňujú na dotknutú organizáciu výrobcov alebo združenie a

e)

dátume, od ktorého rozšírenie nadobudne účinnosť, a trvaní uplatňovania rozšírenia.

2.   Na účely určenia reprezentatívnosti v zmysle článku 14 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1182/2007 členské štáty určia pravidlá, ktorými vylučujú:

a)

výrobcov, ktorých výroba je primárne určená na priamy predaj spotrebiteľom v poľnohospodárskom podniku alebo vo výrobnej oblasti,

b)

priamy predaj uvedený v písmene a),

c)

poľnohospodárske plodiny dodávané na spracovanie, ako sa uvádza v článku 14 ods. 4 písm. b) nariadenia (ES) č. 1182/2007, okrem prípadov, keď sa predmetné pravidlá uplatňujú úplne alebo čiastočne na takéto poľnohospodárske plodiny.

Článok 131

Finančné príspevky

Ak sa členský štát rozhodne podľa článku 17 nariadenia (ES) č. 1182/2007, že výrobcovia, ktorí nepatria k organizácii výrobcov, podliehajú platbe finančného príspevku, zašle Komisii potrebné informácie na hodnotenie splnenia podmienok stanovených v danom článku. Tieto informácie obsahujú najmä základ, z ktorého sa vypočíta príspevok, a jednotkovú výšku tohto základu, jedného alebo viacerých prijímateľov a povahu rôznych nákladov uvedených v písmenách a) a b) článku 21.

Článok 132

Rozšírenia presahujúce rámec jedného hospodárskeho roka

Ak sa rozhodne o uplatnení rozšírenia na obdobie dlhšie ako jeden hospodársky rok, členské štáty overia v súvislosti s každým hospodárskym rokom, či podmienky týkajúce sa reprezentatívnosti určené v článku 14 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1182/2007 sú splnené počas celého obdobia uplatňovania rozšírenia. Ak zistia, že podmienky už nie sú splnené, musia okamžite odvolať rozšírenie s účinkom od začiatku budúceho obchodného roka. Okamžite informujú o odvolaní Komisiu, ktorá tieto informácie zverejní spôsobom, ktorý považuje za primeraný.

Článok 133

Ovocie predané na strome; odberatelia

1.   V prípadoch, ak výrobcovia, ktorí nie sú členmi organizácie výrobcov, predajú ovocie na strome, na účely dosiahnutia súladu s pravidlami uvedenými v bodoch 1 písm. e), 1 písm. f) a 3 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1182/2007 sa odberateľ považuje za výrobcu tohto ovocia.

2.   Dotknutý členský štát sa môže rozhodnúť, že pravidlá uvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1182/2007 s výnimkou pravidiel, ktoré sa uvádzajú v odseku 1, môžu byť záväzné pre odberateľov, ak odberatelia zodpovedajú za správu príslušnej výroby.

HLAVA IV

OBCHOD S TRETÍMI KRAJINAMI

KAPITOLA I

Dovozné licencie

Článok 134

Dovozné licencie pre jablká

1.   Prepustenie jabĺk, ktoré spadajú pod číselný znak KN 0808 10 80, do voľného obehu je podmienené predložením dovozného povolenia.

2.   Na dovozné povolenia vydané v súlade s týmto článkom sa uplatňuje nariadenie (ES) č. 1291/2000.

3.   Dovozcovia môžu predložiť žiadosť o dovozné povolenie príslušným orgánom ktoréhokoľvek členského štátu.

V odseku 8 žiadosti o povolenie uvedú štát pôvodu a slovo „áno“ označia krížikom.

4.   Dovozcovia zložia pri podaní žiadosti zábezpeku v súlade s hlavou III nariadenia (EHS) č. 2220/85, ktorou sa zaručuje splnenie záväzku vykonávať dovoz počas obdobia platnosti dovozného povolenia. Táto zábezpeka je 15 EUR za tonu.

Okrem prípadov vyššej moci zábezpeka prepadne celkom alebo čiastočne, ak sa v rámci tejto lehoty dovoz alebo vývoz neuskutoční alebo sa uskutoční iba čiastočne.

5.   Dovozné povolenia sa vydávajú bezodkladne akémukoľvek žiadateľovi bez ohľadu na jeho sídlo v Spoločenstve.

V odseku 8 dovozného povolenia sa uvedie štát pôvodu a slovo „áno“ sa označí krížikom.

6.   Platnosť dovozného povolenia je 3 mesiace.

Dovozné povolenia sa vzťahujú iba na dovoz pochádzajúci z vyznačeného štátu.

7.   Členské štáty oznámia Komisii najneskôr do poludnia 12.00 (bruselského času) v stredu každý týždeň množstvá jabĺk, pre ktoré boli vydané dovozné licencie počas predchádzajúceho týždňa, v členení podľa tretích krajín pôvodu.

Tieto množstvá sa oznámia elektronickým systémom, ktorý určí Komisia.

KAPITOLA II

Dovozné clá a systém vstupných cien

Oddiel 1

Systém vstupných cien

Článok 135

Rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov

1.   V tomto oddiele sa ustanovujú pravidlá pre žiadosť podľa článku 34 nariadenia (ES) č. 1182/2007.

2.   Na účely tohto oddielu sa pod pojmom:

a)

„zásielka“ rozumie tovar predložený na základe colného vyhlásenia o prepustení tovaru do režimu voľný obeh, ktoré sa vzťahuje len na tovar toho istého pôvodu, ktorý spadá pod jeden číselný znak kombinovanej nomenklatúry a

b)

„dovozca“ rozumie deklarant v zmysle článku 4 ods. 18 nariadenia (EHS) č. 2913/92 (33).

Článok 136

Oznamovanie cien

1.   Za každý výrobok a za obdobia stanovené v časti A prílohy XV oznamujú členské štáty Komisii najneskôr do poludnia 12.00 hod. (bruselského času) nasledujúceho pracovného dňa za každý obchodný deň a každú krajinu pôvodu:

a)

priemerné reprezentatívne ceny výrobkov dovezených z tretích krajín a predaných na reprezentatívnych dovozných trhoch uvedených v článku 137 ods. 1 a dôležité ceny za veľké množstvá dovezených výrobkov zaznamenané na iných trhoch, alebo v prípade, že nie sú k dispozícii žiadne ceny z reprezentatívnych trhov, dôležité ceny dovezených výrobkov zaznamenané na iných trhoch a

b)

celkové množstvá týkajúce sa cien uvedených v písmene a).

Ak sú celkové množstvá uvedené v písmene b) menšie ako jedna tona, zodpovedajúce ceny sa neoznamujú Komisii.

2.   Ceny uvedené v odseku 1 písm. a) sa zaznamenávajú:

a)

za každý výrobok uvedený v časti A prílohy XV,

b)

za všetky odrody a veľkosti, ktoré sú k dispozícii a

c)

vo fáze dovozca/veľkoobchodník, alebo vo fáze veľkoobchodník/maloobchodník, ak ceny vo fáze dovozca/veľkoobchodník nie sú k dispozícii.

Znižujú sa o nasledujúce sumy:

a)

o obchodnú maržu vo výške 15 % v predajných centrách Londýn, Miláno a Rungis a vo výške 8 % v ostatných predajných centrách a

b)

o náklady na dopravu a poistenie v rámci colného územia Spoločenstva.

Pre náklady na prepravu a poistenie, ktoré sa odčítajú podľa druhého pododseku, môžu členské štáty stanoviť štandardné sumy na odpočítanie. Takéto štandardné sumy a spôsoby ich výpočtu musia byť bezodkladne nahlásené Komisii.

3.   Ak sú ceny zaznamenané v súlade s odsekom 2 zistené vo fáze veľkoobchodník/maloobchodník, najprv sa znížia o sumu rovnú 9 %, čím sa zohľadní veľkoobchodné rozpätie, a potom o sumu rovnú 0,7245 EUR na 100 kilogramov, čím sa zohľadnia náklady na manipuláciu a trhové dane a poplatky.

4.   Za reprezentatívne sa považujú:

a)

ceny výrobkov I. triedy za predpokladu, že na množstvá v tejto triede pripadá najmenej 50 % celkových predaných množstiev,

b)

ceny výrobkov I. triedy a navyše, v prípade, že na výrobky v tejto triede pripadá menej než 50 % celkových množstiev, zistené ceny výrobkov II. triedy za množstvá umožňujúce pokryť 50 % celkových predaných množstiev,

c)

zistené ceny výrobkov II. triedy v prípade, že na trhu nie sú výrobky I. triedy, pokiaľ sa neprijme rozhodnutie uplatniť na ne korekčný koeficient, ak sa v dôsledku výrobných podmienok výrobkov z príslušnej krajiny pôvodu tieto výrobky zvyčajne a tradične nepredávajú v I. triede pre ich kvalitatívne charakteristiky.

Korekčný koeficient uvedený v prvom pododseku písm. c) sa uplatní na ceny po odčítaní súm uvedených v odseku 2.

Článok 137

Reprezentatívne trhy

Členské štáty informujú Komisiu o obvyklých obchodných dňoch na trhoch uvedených v prílohe XVI, ktoré sa majú považovať za reprezentatívne trhy.

Článok 138

Štandardné dovozné hodnoty

1.   Za každý výrobok a za obdobia uvedené v časti A prílohy XV určuje Komisia každý pracovný deň a za každú krajinu pôvodu štandardnú dovoznú hodnotu rovnajúcu sa váženému priemeru reprezentatívnych cien uvedených v článku 136, od ktorej odčíta štandardnú sumu 5 EUR/100 kg a hodnotové clá.

2.   Ak je pre výrobky a pre obdobia uplatňovania uvedené v časti A prílohy XV stanovená štandardná dovozná hodnota v súlade s týmto oddielom, jednotková cena uvedená v článku 152 ods. 1 písm. a) nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 (34) sa neuplatňuje. Nahrádza sa štandardnou dovoznou hodnotou uvedenou v odseku 1.

3.   Ak pre daný výrobok a danú krajinu pôvodu nie je platná žiadna štandardná dovozná hodnota, platí priemer štandardných dovozných hodnôt platných pre tento výrobok.

4.   Počas období uplatňovania stanovených v časti A prílohy XV zostanú štandardné dovozné hodnoty uplatniteľné, kým nebudú zmenené. Prestanú sa však používať, ak sa žiadna priemerná reprezentatívna cena neoznámi Komisii počas siedmich po sebe nasledujúcich obchodných dní.

Ak sa v súlade s prvým pododsekom neuplatňuje žiadna štandardná dovozná hodnota pre daný výrobok, štandardná dovozná hodnota uplatniteľná pri tomto výrobku sa rovná poslednej priemernej štandardnej dovoznej hodnote.

5.   Odchylne od ustanovení odseku 1, ak nie je možné vypočítať štandardnú dovoznú hodnotu, od prvého dňa období uplatňovania stanovených v časti A prílohy XV nie je uplatniteľná žiadna štandardná dovozná hodnota.

6.   Reprezentatívne ceny v EUR sa konvertujú pomocou reprezentatívneho trhového kurzu vypočítaného pre príslušný deň.

7.   Štandardné dovozné hodnoty vyjadrené v EUR zverejní Komisia spôsobom, ktorý považuje za primeraný.

Článok 139

Základ pre vstupné ceny

1.   Vstupná cena, na základe ktorej sa výrobky uvedené v časti A prílohy XV zatrieďujú do colnej tarify Európskych spoločenstiev, sa podľa toho, čo si vyberie dovozca, sa rovná:

a)

buď cene FOB týchto výrobkov v krajine ich pôvodu plus náklady na poistenie a prepravu až po hranice colného územia Spoločenstva, ak sú táto cena a tieto náklady známe pri vypĺňaní colného vyhlásenia o prepustení tovaru do režimu voľný obeh. Ak sú uvedené ceny vyššie o viac ako 8 % ako štandardná hodnota uplatňovaná na príslušný výrobok v čase colného vyhlásenia o prepustení tovaru do režimu voľný obeh, dovozca musí zložiť zábezpeku uvedenú v článku 248 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 2454/93. Na tento účel je suma dovozného cla, ktorá sa môže v konečnom dôsledku vyrubiť na výrobky, sumou cla, ktorú by bol dovozca zaplatil, ak by bol príslušný výrobok zatriedený na základe príslušnej štandardnej hodnoty, alebo

b)

colnej hodnote vypočítanej v súlade s článkom 30 ods. 2 písm. c) nariadenia (EHS) č. 2913/92 vzťahujúcej sa len na príslušné dovážané výrobky. V tom prípade sa clo odpočíta v súlade s ustanoveniami článku 138 ods. 1. V tom prípade dovozca zloží zábezpeku uvedenú v článku 248 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 2454/93 rovnú výške cla, ktoré by musel zaplatiť, keby boli výrobky zatriedené na základe štandardnej dovoznej hodnoty platnej pre príslušnú zásielku, alebo

c)

štandardnej dovoznej hodnote vypočítanej v súlade s článkom 138 tohto nariadenia.

2.   Vstupná cena, na základe ktorej sa výrobky uvedené v časti B prílohy XV zatrieďujú do colnej tarify Európskych spoločenstiev, sa podľa toho, čo si vyberie dovozca, musí rovnať:

a)

buď cene FOB týchto výrobkov v krajine ich pôvodu plus náklady na poistenie a prepravu až po hranice colného územia Spoločenstva, ak sú táto cena a tieto náklady známe pri vypĺňaní colného vyhlásenia. Ak colné úrady prídu k záveru, že je potrebná zábezpeka podľa článku 248 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93, musí dovozca zložiť zábezpeku rovnú maximálnej výške cla uplatniteľného na príslušný výrobok, alebo

b)

colnej hodnote vypočítanej v súlade s článkom 30 ods. 2 písm. c) nariadenia (EHS) č. 2913/92 vzťahujúcej sa len na príslušné dovážané výrobky. V tom prípade sa clo odpočíta v súlade s ustanoveniami článku 138 ods. 1. V tom prípade musí dovozca zložiť zábezpeku uvedenú v článku 248 nariadenia (EHS) č. 2454/93 rovnú maximálnej výške cla uplatniteľného na príslušný výrobok.

3.   Ak sa vstupná cena vypočítava na základe FOB ceny výrobkov v krajine pôvodu, colná hodnota sa vypočíta na základe príslušného predaja za túto cenu.

Ak sa vstupná cena vypočítava v súlade s jedným z postupov ustanovených v odseku 1 písm. b) alebo c) alebo v odseku 2 písm. b), colná hodnota sa vypočíta rovnakým spôsobom ako vstupná cena.

4.   Dovozca má jeden mesiac od predaja príslušných výrobkov, ale maximálne štyri mesiace odo dňa prevzatia colného vyhlásenia o prepustení tovaru do režimu voľný obeh na to, aby dokázal, že toto množstvo bolo predané za podmienok, ktoré potvrdzujú správnosť cien uvedených v odseku 1 písm. a) druhom pododseku alebo v odseku 2 písm. a), alebo aby určil colnú hodnotu uvedenú v odseku 1 písm. b) a v odseku 2 písm. a). Nedodržanie jedného z týchto konečných termínov má za následok stratu zloženej zábezpeky bez toho, aby bolo dotknuté uplatnenie odseku 5.

Zložená zábezpeka sa uvoľní, ak bude poskytnutý dôkaz o podmienkach predaja k spokojnosti colných úradov.

Inak zábezpeka prepadá formou zaplatenia dovozných ciel.

5.   Lehotu štyroch mesiacov uvedenú v odseku 4 môžu na základe riadne odôvodnenej žiadosti dovozcu príslušné orgány predĺžiť maximálne o tri mesiace.

6.   Ak príslušné orgány pri preverovaní zistia, že požiadavky tohto článku neboli splnené, vyberú clo v súlade s článkom 220 nariadenia (EHS) č. 2913/92. Výška cla, ktoré sa má vybrať, alebo zostatok, ktorý sa má vybrať, zahŕňa úroky od dátumu, kedy bol tovar prepustený do voľného obehu, až do dátumu vybratia cla. Bude sa uplatňovať úroková sadzba platná na operácie výberu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

Oddiel 2

Dodatočné dovozné clá

Článok 140

Rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov

1.   Dodatočné dovozné clo uvedené v článku 35 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1182/2007, ďalej len „dodatočné clo“, sa môže uplatňovať na výrobky a počas období uvedených v prílohe XVII za podmienok ustanovených v tomto oddiele.

2.   Spúšťacie úrovne pre dodatočné clá sú uvedené v prílohe XVII.

Článok 141

Oznamovanie objemov

1.   Pre každý výrobok uvedený v prílohe XVII a počas uvedených období členské štáty oznámia Komisii podrobnosti o objemoch prepustených do voľného obehu s použitím metódy dohľadu nad preferenčnými dovozmi ustanovenej v článku 308d nariadenia (EHS) č. 2454/93.

Takéto oznámenie sa podá najneskôr do 12.00 bruselského času každú stredu za objemy prepustené do voľného obehu počas predchádzajúceho týždňa.

2.   Colné vyhlásenia o prepustení tovaru do režimu voľný obeh, na ktoré sa tento oddiel vzťahuje a ktoré môžu colné úrady prijať na žiadosť deklaranta bez toho, aby obsahovali určité údaje uvedené v prílohe 37 k nariadeniu (EHS) č. 2454/93, musia obsahovať okrem podrobností uvedených v článku 254 daného nariadenia údaje o čistej hmotnosti (kg) príslušných výrobkov.

V prípade, že sa použije zjednodušený postup uvedený v článku 260 nariadenia (EHS) č. 2454/93 na prepustenie výrobkov, na ktoré sa tento oddiel vzťahuje, do voľného obehu, zjednodušené colné vyhlásenia musia obsahovať, okrem iných požiadaviek, údaje o čistej hmotnosti (kg) príslušných výrobkov.

V prípade, že sa použije postup miestneho preclenia uvedený v článku 263 nariadenia (EHS) č. 2454/93 na prepustenie výrobkov upravených týmto oddielom do voľného obehu, oznámenie colným úradom podľa článku 266 ods. 1 daného nariadenia musí obsahovať všetky potrebné údaje na identifikáciu tovaru, ako aj údaje o čistej hmotnosti (kg) príslušných výrobkov.

Článok 266 ods. 2 písm. b) sa neuplatňuje na dovozy výrobkov, na ktoré sa tento oddiel vzťahuje.

Článok 142

Vymeranie dodatočného cla

1.   Ak sa zistí, že v prípade jedného z výrobkov v jednom z období uvedených v prílohe XVII prekračuje množstvo prepustené do voľného obehu príslušný spúšťací objem, Komisia uloží dodatočné clo, len ak je pravdepodobné, že by dovoz narušil trh Spoločenstva alebo by účinky boli neprimerané vzhľadom na stanovený cieľ.

2.   Dodatočné clo sa vyrubí na množstvá prepustené do voľného obehu po dátume uplatnenia tohto cla za predpokladu, že:

a)

ich zatriedenie do colnej triedy ustanovené v súlade s článkom 139 si vyžiada uplatnenie najvyšších osobitných ciel uplatniteľných na dovozy z príslušnej krajiny pôvodu,

b)

dovoz sa uskutoční počas obdobia uplatňovania dodatočného cla.

Článok 143

Výška dodatočného cla

Dodatočné clo uložené podľa článku 142 predstavuje jednu tretinu cla uplatniteľného na výrobok uvedený v súlade so Spoločným colným sadzobníkom.

Pre dovozy, na ktoré sa vzťahujú colné preferencie týkajúce sa hodnotového cla, sa však dodatočné clo rovná jednej tretine špecifického cla pre daný výrobok, ak sa uplatní článok 142 ods. 2.

Článok 144

Oslobodenie od dodatočného cla

1.   Od dodatočného cla je oslobodený tento tovar:

a)

tovar dovezený v rámci colných kvót uvedených v prílohe VII kombinovanej nomenklatúry,

b)

tovar na ceste do Spoločenstva v zmysle vymedzenia pojmu v odseku 2.

2.   Tovar sa považuje za tovar na ceste do Spoločenstva, ak:

a)

opustil krajinu pôvodu pred rozhodnutím o uložení dodatočného cla a

b)

je prepravovaný pod hlavičkou prepravného dokladu platného z miesta naloženia v krajine pôvodu do miesta vyloženia v Spoločenstve, vystaveného pred uložením dodatočného cla.

3.   Zainteresované strany poskytnú dôkaz k spokojnosti colných úradov o tom, že požiadavky uvedené v odseku 2 boli splnené.

Tieto úrady však môžu tovar považovať za tovar, ktorý opustil krajinu pôvodu už pred dátumom uloženia dodatočného cla, ak je poskytnutý jeden z týchto dokladov:

a)

v prípade námornej dopravy konosament, ktorý dokumentuje, že tovar sa naložil pred týmto dátumom,

b)

v prípade železničnej dopravy nákladný list prijatý železničným úradom krajiny pôvodu pred týmto dátumom,

c)

v prípade cestnej dopravy prepravná zmluva (CMR) alebo iný prepravný doklad vystavený v krajine pôvodu pred týmto dátumom, ak sú dodržané podmienky stanovené v dvojstrannej alebo mnohostrannej dohode o preprave Spoločenstva alebo všeobecnej preprave,

d)

v prípade leteckej dopravy letecký nákladný list, ktorý dokumentuje, že letecká spoločnosť prijala tovar pred týmto dátumom.

HLAVA V

VŠEOBECNÉ, ZRUŠUJÚCE, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 145

Kontroly

Bez toho, aby boli dotknuté konkrétne ustanovenia tohto nariadenia alebo iných právnych predpisov Spoločenstva, členské štáty zavedú kontroly a opatrenia, ak sú potrebné na zabezpečenie správneho uplatňovania nariadenia (ES) č. 1182/2007 a tohto nariadenia. Kontroly a opatrenia majú byť účinné, primerané a odradzujúce, aby poskytovali primeranú ochranu finančných záujmov Spoločenstiev.

Predovšetkým majú zabezpečiť, aby:

a)

sa mohli skontrolovať všetky kritériá oprávnenosti na podporu ustanovené v právnych predpisoch Spoločenstva alebo vo vnútroštátnych právnych predpisoch, respektíve vo vnútroštátnom rámci alebo národnej stratégii,

b)

príslušné orgány zodpovedné za výkon kontrol mali dostatočný počet primerane kvalifikovaných a skúsených pracovníkov na účinný výkon kontrol a

c)

sa ustanovilo, že kontroly majú zabrániť protiprávnemu dvojitému financovaniu opatrení vykonávaných podľa tohto nariadenia a iných režimov Spoločenstva alebo vnútroštátnych režimov.

Článok 146

Vnútroštátne sankcie

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek sankcie stanovené v tomto nariadení alebo v nariadení (ES) č. 1182/2007, členské štáty zabezpečia uplatňovanie sankcií na vnútroštátnej úrovni v súvislosti s nesúladom s požiadavkami ustanovenými v tomto nariadení a v nariadení (ES) č. 1182/2007, ktoré sú účinné, primerané a odradzujúce, aby poskytovali primeranú ochranu finančných záujmov Spoločenstiev.

Článok 147

Umelo vytvorené situácie

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek osobitné opatrenia ustanovené v tomto nariadení alebo v nariadení (ES) č. 1182/2007, žiadna platba sa neuskutoční v prospech príjemcov, u ktorých sa zistí, že umelo vytvorili podmienky požadované na poskytnutie takýchto platieb a získali tak výhodu, ktorá nie je v súlade s cieľmi príslušného režimu podpory.

Článok 148

Oznámenia

1.   Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek osobitné ustanovenia tohto nariadenia, všetky oznámenia medzi členskými štátmi a Komisiou podľa tohto nariadenia sa uskutočňujú spôsobom a vo forme ustanovenej Komisiou.

Oznámenia nerealizované ustanoveným spôsobom a v ustanovenej forme sa môžu považovať za vôbec nerealizované bez toho, aby bol dotknutý odsek 3.

2.   Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek osobitné ustanovenia tohto nariadenia, členské štáty prijímajú všetky potrebné opatrenia na to, aby boli schopné dodržať konečné termíny poskytnutia oznámení ustanovené v tomto nariadení.

3.   Ak členský štát nevykoná oznámenie vyžadované podľa tohto nariadenia alebo nariadenia (ES) č. 1182/2007, alebo ak sa oznámenie zdá byť nesprávne z hľadiska objektívnych skutočnosti, o ktorých má Komisia znalosť, Komisia môže zastaviť časť alebo všetky mesačné platby uvedené v článku 14 nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005 (35) v súvislosti so sektorom ovocia a zeleniny, kým sa oznámenie nevykoná správne.

Článok 149

Zrejmé chyby

Akékoľvek oznámenie, požiadavka alebo žiadosť podané členskému štátu podľa tohto nariadenia alebo nariadenia (ES) č. 1182/2007 vrátane žiadosti o pomoc možno upraviť kedykoľvek po ich podaní v prípadoch zrejmých chýb zistených príslušným orgánom.

Článok 150

Vyššia moc a mimoriadne okolnosti

Ak sa má podľa tohto nariadenia alebo nariadenia (ES) č. 1182/2007 uložiť sankcia alebo zrušiť výhoda alebo uznanie, sankcia sa neuloží ani zrušenie nevykoná v prípadoch vyššej moci alebo mimoriadnych okolností v zmysle článku 40 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1782/2003.

Prípad vyššej moci sa však musí oznámiť príslušnému orgánu spolu s príslušnými dôkazmi k spokojnosti tohto orgánu do desiatich pracovných dní od dátumu, ku ktorému je to príslušná osoba schopná vykonať.

Článok 151

Zrušenia

Nariadenia (ES) č. 3223/94, (ES) č. 1555/96, (ES) č. 961/1999, (ES) č. 544/2001, (ES) č. 1148/2001, (ES) č. 2590/2001, (ES) č. 1791/2002, (ES) č. 2103/2002, (ES) č. 48/2003, (ES) č. 606/2003, (ES) č. 761/2003, (ES) č. 1432/2003, (ES) č. 1433/2003, (ES) č. 1943/2003, (ES) č. 103/2004, (ES) č. 1557/2004, (ES) č. 179/2006, (ES) č. 430/2006, (ES) č. 431/2006 a (ES) č. 1790/2006 sa týmto zrušujú.

Zrušené nariadenia sa však naďalej uplatňujú, ak je to vhodné, na účely článku 55 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1182/2007.

Článok 152

Prechodné ustanovenia

1.   Bez ohľadu na článok 2 tohto nariadenia a výhradne na účely uplatňovania článku 55 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1182/2007 sa uplatňujú vymedzenia pojmov hospodárskych rokov pri výrobkoch uvedených v článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2201/96, ktoré existujú pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia.

2.   Pravidlá schvaľovania všetkých operačných programov predložených v roku 2007 sú pravidlá uplatniteľné bezprostredne pred dátumom uplatňovania tohto nariadenia.

Operačné programy, ktoré využívajú výhody článku 55 ods. 3 písm. a) nariadenia (ES) č. 1182/2007, môžu pokračovať do konca za predpokladu, že v súlade s pravidlami platnými bezprostredne pred dátumom uplatňovania tohto nariadenia.

Odchylne od článkov 66 a 67 tohto nariadenia môžu členské štáty prijať akékoľvek potrebné opatrenia s cieľom umožniť organizáciám výrobcov zmeniť alebo doplniť svoje operačné programy čo najskôr po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia s cieľom uplatňovať článok 55 ods. 3 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 1182/2007.

3.   Pravidlá týkajúce sa minimálnych vlastností surovín dodávaných na spracovanie a minimálnych požiadaviek na kvalitu hotových výrobkov, ktoré zostávajú uplatniteľné v súvislosti so surovinami získanými na území členských štátov, ktoré využívajú dočasné opatrenie podľa článku 68b alebo článku 143bc nariadenia (ES) č. 1782/2003, sú na účely článku 55 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1182/2007, navyše k akýmkoľvek príslušným obchodným normám podľa článku 2 nariadenia (ES) č. 1182/2007, pravidlá, ktoré sa nachádzajú v nariadeniach Komisie uvedených v prílohe XVIII.

Článok 153

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. decembra 2007

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 6/2005 (Ú. v. EÚ L 2, 5.1.2005, s. 3).

(2)  Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 29. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 2003.

(3)  Ú. v. EÚ L 273, 17.10.2007, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 49. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 2003.

(5)  Ú. v. ES L 337, 24.12.1994, s. 66. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 756/2007 (Ú. v. EÚ L 172, 30.6.2007, s. 41).

(6)  Ú. v. ES L 193, 3.8.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 977/2007 (Ú. v. EÚ L 217, 22.8.2007, s. 9).

(7)  Ú. v. ES L 119, 7.5.1999, s. 23.

(8)  Ú. v. ES L 81, 21.3.2001, s. 20.

(9)  Ú. v. ES L 156, 13.6.2001, s. 9. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 408/2003 (Ú. v. EÚ L 62, 6.3.2003, s. 8).

(10)  Ú. v. ES L 345, 29.12.2001, s. 20.

(11)  Ú. v. ES L 272, 10.10.2002, s. 7.

(12)  Ú. v. ES L 324, 29.11.2002, s. 11.

(13)  Ú. v. ES L 7, 11.1.2003, s. 65.

(14)  Ú. v. EÚ L 86, 3.4.2003, s. 15.

(15)  Ú. v. EÚ L 109, 1.5.2003, s. 7.

(16)  Ú. v. EÚ L 203, 12.8.2003, s. 18.

(17)  Ú. v. EÚ L 203, 12.8.2003, s. 25. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 576/2006 (Ú. v. EÚ L 100, 8.4.2006, s. 4).

(18)  Ú. v. EÚ L 286, 4.11.2003, s. 5. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 222/2005 (Ú. v. EÚ L 39, 11.2.2005, s. 17).

(19)  Ú. v. EÚ L 16, 23.1.2004, s. 3.

(20)  Ú. v. EÚ L 283, 2.9.2004, s. 3.

(21)  Ú. v. EÚ L 29, 2.2.2006, s. 26.

(22)  Ú. v. EÚ L 79, 16.3.2006, s. 7.

(23)  Ú. v. EÚ L 79, 16.3.2006, s. 9.

(24)  Ú. v. EÚ L 339, 6.12.2006, s. 8.

(25)  Ú. v. ES L 152, 24.6.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2006 (Ú. v. EÚ L 365, 21.12.2006, s. 52).

(26)  Ú. v. ES L 205, 3.8.1985, s. 5. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2006 (Ú. v. EÚ L 365, 21.12.2006, s. 52).

(27)  Ú. v. ES L 109, 6.5.2000, s. 29. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2006/142/ES (Ú. v. EÚ L 368, 23.12.2006, s. 110).

(28)  Ú. v. EÚ L 358, 16.12.2006, s. 3.

(29)  Ú. v. EÚ L 171, 23.6.2006, s. 1.

(30)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1.

(31)  Ú. v. EÚ L 141, 30.4.2004, s. 18.

(32)  Ú. v. EÚ L 355, 15.12.2006, s. 56.

(33)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.

(34)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1.

(35)  Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 1.


PRÍLOHA I

PODMIENKY KVALITY, KTORÉ MÁ SPĹŇAŤ KAŽDÝ VÝROBOK, PRE KTORÝ NEEXISTUJE OBCHODNÁ NORMA SPOLOČENSTVA, V SÚVISLOSTI S PREDAJNÝMI BALENIAMI ČERSTVÉHO OVOCIA A ZELENINY PODĽA ČLÁNKU 6

Minimálne znaky kvality

Vo všetkých triedach a pri zohľadnení povolených odchýlok (pozri nižšie) musia byť tieto výrobky:

celé,

zdravé; vylúčené sú výrobky napadnuté hnilobou alebo inak poškodené tak, že nie sú vhodné na spotrebu,

čisté, prakticky bez akýchkoľvek viditeľných cudzích látok,

prakticky bez škodcov,

prakticky bez poškodenia spôsobeného škodcami,

bez nadmernej povrchovej vlhkosti,

bez akéhokoľvek cudzieho pachu a/alebo chute.

„Extra“ trieda

Výrobky v tejto triede musia mať výbornú kvalitu. Musia byť charakteristické pre odrodu a/alebo obchodný typ.

Nesmú mať chyby s výnimkou veľmi malých povrchových chýb za predpokladu, že tieto chyby neovplyvňujú celkový vzhľad výrobku, jeho kvalitu, trvanlivosť a obchodnú úpravu v obale.

I. trieda

Výrobky v tejto triede musia mať dobrú kvalitu. Musia byť charakteristické pre odrodu a/alebo obchodný typ.

Malé chyby môžu byť povolené za predpokladu, že tieto chyby neovplyvňujú celkový vzhľad výrobku, jeho kvalitu, trvanlivosť a obchodnú úpravu v obale.

II. trieda

Do tejto triedy patria výrobky, ktoré nespĺňajú podmienky na zaradenie do vyšších tried, ale spĺňajú vyššie stanovené minimálne požiadavky.

Môžu mať chyby za predpokladu, že si zachovávajú svoje základné charakteristiky, pokiaľ ide o kvalitu, trvanlivosť a obchodnú úpravu.

Odchýlky od kvality

V prípade výrobkov, ktoré nespĺňajú požiadavky uvedenej triedy, sú v každom obale povolené odchýlky od kvality.

„Extra“ trieda

Päť percent z počtu alebo hmotnosti výrobkov nespĺňa požiadavky tejto triedy, ale zodpovedajú požiadavkám určeným pre I. triedu alebo výnimočne povoleným odchýlkam I. triedy.

I. trieda

Desať percent z počtu alebo hmotnosti výrobkov nespĺňa požiadavky tejto triedy, ale zodpovedajú požiadavkám stanoveným pre II. triedu alebo výnimočne povoleným odchýlkam II. triedy.

II. trieda

Desať percent z počtu alebo hmotnosti výrobkov nespĺňa požiadavky tejto triedy ani minimálne požiadavky, s výnimkou výrobkov napadnutých hnilobou alebo akýmkoľvek iným spôsobom poškodených tak, že sú nevhodné na spotrebu.

Rovnorodosť

Všetky výrobky v balení musia byť toho istého pôvodu, odrody alebo obchodnej triedy a kvality.


PRÍLOHA II

VZOR UVEDENÝ V ČLÁNKU 10 ODS. 3

Image

Obchodná norma Spoločenstva

Č.

(Členský štát)


PRÍLOHA III

OSVEDČENIE O ZHODE S OBCHODNÝMI NORMAMI PRE ČERSTVÉ OVOCIE A ZELENINU UVEDENÉ V ČLÁNKOCH 11 A 12

Image


PRÍLOHA IV

KRAJINY, KTORÝCH KONTROLY ZHODY BOLI SCHVÁLENÉ PODĽA ČLÁNKU 13

ČASŤ A:   ZOZNAM KRAJÍN A PRÍSLUŠNÉ VÝROBKY

Štát

Produkty

Švajčiarsko

Čerstvé ovocie a zelenina iné ako citrusové plody

Maroko

Čerstvé ovocie a zelenina

Južná Afrika

Čerstvé ovocie a zelenina

Izrael

Čerstvé ovocie a zelenina

India

Čerstvé ovocie a zelenina

Nový Zéland

Jablká, hrušky a kivi

Senegal

Čerstvé ovocie a zelenina

Keňa

Čerstvé ovocie a zelenina

Turecko

Čerstvé ovocie a zelenina

ČASŤ B:   ÚDAJE O OFICIÁLNYCH ORGÁNOCH A KONTROLNÝCH ORGÁNOCH

Štát

Oficiálny orgán

Kontrolné orgány

Švajčiarsko

Office fédéral de l'agriculture

Département fédéral de l'économie

Mattenhofstrasse 5, CH-3003 Berne

Tel. (41-31) 324 84 21

Fax (41-31) 323 05 55

Qualiservice Sàrl

Kapellenstrasse 5 Case postale 7960

CH-3001 Berne

Tel. (41-31) 385 36 90

Fax (41-31) 385 36 99

Maroko

Minister for Agriculture, Rural Development, Water and Forests

Quartier Administratif Place Abdallah Chefchouani BP 607 Rabat Morocco

Tel. (212-37) 76 36 57/76 05 29

Fax (212-37) 76 33 78

E-mail: webmaster@madprm.gov.ma

Établissement Autonome de Contrôle et de Coordination des Exportations (EACCE)

Angle Boulevard Mohamed Smiha et Rue Moulay Mohamed El Baâmrani

Casablanca Morocco

Tel. (212-22) 30 51 04/30 51 73/30 50 91/30 51 95

Fax (212-22) 30 51 68

E-mail: eacce@eacce.org.ma

Južná Afrika

National Department of Agriculture DPHQ

Private Bag X258

Pretoria 0001 South Africa

Tel.: (27-12) 3196502

Fax: (27-12) 3265606

Email: smph@nda.agric.za

PPECB (Perishable Products Export Control Board)

PO Box 15289 7500 Panorama, Parow South Africa

Tel.: (27-21) 9301134

Fax: (27-21) 9306046

Email: ho@ppecb.com

Izrael

Ministry of Agriculture and Rural Development PPIS (Plant Protection and Inspection Service)

PO box 78 Bet-Dagan 50250 Israel

Tel. (972-3) 968 15 00

Fax (972-3) 368 15 07

Ministry of Agriculture and Rural Development PPIS (Plant Protection and Inspection Service)

Fresh produce quality control service

PO box 78 Bet-Dagan 50250 Israel

Tel. (972-3) 968 15 20

Fax (972-3) 368 15 07

India

Agricultural Marketing Adviser Ministry of Agriculture,

Govt. of India NH-IV, Faridabad India

Tel. (91-129) 241 65 68, 241 57 10; (91-11) 23 01 34 45

Fax (91-129) 241 65 68;

(91-11) 23 01 34 45

E-mail: pkagarwall123@hotmail.com

Directorate of Marketing and Inspection (DMI)

Department of Agriculture and Cooperation

Ministry of Agriculture, Govt. of India NH-IV, Faridabad India

Tel. (91-129) 241 65 68, 241 57 10

Fax (91-129) 241 65 68

E-mail: dmifbd@agmark.nic.in

Nový Zéland

Ministry of Agriculture and Forestry

New Zealand Food Safety Authority

68-86 Jervois Quay, PO Box 2835

Wellington

New Zealand

Tel. (64-4) 463 2500

Fax (64-4) 463 2675

E-mail: nzfsa.info@nzfsa.govt.nz

New Zealand Food Safety Authority

68-86 Jervois Quay, PO Box 2835

Wellington

New Zealand

Tel. (64-4) 463 2500

Fax (64-4) 463 2675

E-mail: nzfsa.info@nzfsa.govt.nz

Senegal

Ministère de l’Agriculture et de l’Hydraulique

Direction de la protection des végétaux

bp 20054 Thiaroye Dakar, Senegal

Tel. (221) 834 03 97

Fax (221) 834 28 54/834 42 90

Email: almhanne@hotmail.com

Ministère de l’Agriculture et de l’Hydraulique

Direction de la protection des végétaux

Bureau qualité de la Division Législation et Contrôle phytosanitaire

Tel. (221) 834 03 97

Fax (221) 834 28 54

Email:

dpv1@sentoo.sn

almhanne@yahoo.fr

Keňa

Kenya Plant Health Inspectorate Service

Kephis Managing Director

PO Box 49592-00100

Nairobi

Tel: (254-20) 88 25 84

Fax: (254-20) 88 22 65

e-mail: kephis@nbnet.co.ke

Kenya Plant Health Inspectorate Service, Kephis

PO Box 49592-00100

Nairobi

Tel: (254-20) 88 45 45/88 23 08/88 29 33

Fax: (254-20) 88 22 45

e-mail: kephis@nbnet.co.ke

Turecko

General Directorate of Standardisation for Foreign Trade

Generálny riaditeľ: pán Yavuz MOLLASALİHOĞLU

Vedúca odboru poľnohospodárstva: pani Çiğdem KILIÇKAYA

Adresa: İnönü Bulv. No: 36 Oda No: 2118

06510 Emek/Ankara

Tel. (90-312) 212 58 99

Fax (90-312) 212 68 64,

(90-312) 205 09 18

E-mail: kilickayac@dtm.gov.tr

Regional Directorate of Western Anatolia

Regionálny riaditeľ: pán Muzaffer ERTÜRK

Address: Gazi Bulv. No: 126 Kat: 1 35230 Basmane/İzmir

Tel. (90-232) 483 40 26

Fax (90-232) 48 37 72

E-mail: izmirbolge@dtm.gov.tr

Regional Directorate of Southern Anatolia

Regionálny riaditeľ: pán Șükrü ÇALIȘKAN

Adresa: Çakmak Cad. Buğdaycı Apt. No: 27 Kat:6/32 Mersin

Tel. (90-324) 237 97 18

Fax (90-324) 237 19 59

E-mail: mersinbolge@dtm.gov.tr

Regional Directorate of Southeastern Anatolia

Regionálny riaditeľ: pán M. Zihni DOĞAN

Adresa: Yeni Valilik Binası Kat: 5 No: 555 27330 Gaziantep

Tel. (90-342) 230 78 52

Fax (90-342) 221 21 44

E-mail: gaziantepbolge@dtm.gov.tr

Regional Directorate of Marmara

Regionálny riaditeľ: pán Çağatay ÖZTÜRK

Adresa: Dıș Ticaret Kompleksi D Blok K-1-2 Çobançeșme Mevkii Sanayi Cad

Yenibosna – Bahçelievler/İstanbul

Tel. (90-212) 454 08 20

Fax (90-212) 454 08 22

E-mail: istanbulbolge@dtm.gov.tr

Regional Directorate of Eastern Black Sea

Regionálny riaditeľ: pán Ö. Naci GENÇTÜRK

Adresa: Hükümet Konağı Üst Zemin Kat 61040 Trabzon

Tel. (90-462) 230 19 82

Fax (90-462) 229 73 09

E-mail: izmirbolge@dtm.gov.tr

Regional Directorate of Central Anatolia

Regionálny riaditeľ: pán Caner SOLMAZ

Adresa: Mithatpașa Cad. No: 18/4

Kızılay/Ankara

Tel. (90-312) 430 61 08

Fax (90-312) 430 61 09

E-mail: ankarabolge@dtm.gov.tr

ČASŤ C:   VZORY OSVEDČENÍ

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


PRÍLOHA V

OSVEDČENIE O PRIEMYSELNOM SPRACOVANÍ UVEDENÉ V ČLÁNKU 19 ODS. 2 PRE ČERSTVÉ OVOCIE A ZELENINU PODLIEHAJÚCE OBCHODNÝM NORMÁM SPOLOČENSTVA

Image


PRÍLOHA VI

METÓDY KONTROLY UVEDENÉ V ČLÁNKU 20 ODS. 1

Poznámka: nasledujúce metódy kontroly vychádzajú z ustanovení príručky pre vykonávanie kontroly kvality čerstvého ovocia a zeleniny, ktorú prijala Pracovná skupina pre normalizáciu výrobkov podliehajúcich skaze a rozvoj kvality Hospodárska komisia Spojených národov pre Európu (UN/ECE).

1.   VYMEDZENIE POJMOV

a)   Kontrola zhody

Kontrola, ktorú vykonáva inšpektor v súlade s týmto nariadením s cieľom skontrolovať, či sa ovocie a zelenina zhodujú s obchodnými normami ustanovenými v článku 2 nariadenia (ES) č. 1182/2007.

Táto kontrola zahŕňa:

ak je to potrebné, kontrolu totožnosti a dokladov: kontrolu dokladov alebo osvedčení sprevádzajúcich zásielku a/alebo registrov uvedených v článku 10 ods. 3 druhom pododseku tretej zarážke a v článku 11 ods. 2 písm. d) tohto nariadenia a kontrolu tovaru a náležitostí v týchto dokladoch s cieľom overiť, či sa zhodujú,

fyzickú kontrolu tovaru v zásielke na základe vybratých vzoriek s cieľom uistiť sa, či spĺňajú všetky podmienky ustanovené v obchodnej norme vrátane ustanovení o obchodnej úprave a označovaní obalov a balenia.

b)   Inšpektor

Osoba zmocnená príslušným kontrolným orgánom zúčastňujúca sa vhodných a pravidelných školení, ktoré jej umožňujú vykonávať kontroly zhody.

c)   Dodávka

Množstvo plodín, ktoré má daný obchodník predať, zistené v čase kontroly a určené v doklade. Dodávka môže pozostávať z jedného alebo z niekoľkých druhov plodín; môže obsahovať jednu alebo viacero zásielok čerstvého ovocia a zeleniny.

d)   Zásielka

Množstvo plodín, ktoré sa v čase kontroly na jednom mieste vyznačuje podobnými charakteristikami vzhľadom na:

baliareň a/alebo odosielateľa,

krajinu pôvodu,

povahu výrobku,

triedu výrobku,

veľkosť (pokiaľ je výrobok triedený podľa veľkosti),

odrodu alebo obchodný druh (podľa príslušných ustanovení normy),

druh obalu a obchodnú úpravu.

Ak však počas kontroly dodávky nie je možné rozlíšiť medzi rôznymi zásielkami a/alebo nie je možné prezentovať jednotlivé zásielky, môže sa so všetkými jednotlivými zásielkami konkrétnej dodávky zaobchádzať ako s jednou zásielkou, ak sú podobné, pokiaľ ide o druh výrobku, odosielateľa, krajinu pôvodu, triedu, odrodu alebo obchodný druh, ak sa to ustanovuje v norme.

e)   Výber vzorky

Hromadná vzorka dočasne odobratá zo zásielky počas kontroly zhody.

f)   Primárna vzorka

Balenie odobraté zo zásielky, alebo v prípade voľne ložených plodín množstvo odobraté z určitého miesta v zásielke.

g)   Objemová vzorka

Niekoľko reprezentatívnych primárnych vzoriek odobratých zo zásielky, ktorých množstvo je dostačujúce na to, aby bolo možné vyhodnotiť zásielku vzhľadom na všetky kritériá.

h)   Sekundárna vzorka

V prípade orechov bude sekundárna vzorka predstavovať reprezentatívne množstvo výrobku odobraté z každej primárnej vzorky, vážiace od 300 g do 1 kg. Ak primárnu vzorku tvoria balené potraviny, sekundárna vzorka bude jedno balenie.

i)   Zložená vzorka

V prípade orechov predstavuje zložená vzorka zmes všetkých sekundárnych vzoriek v objemovej vzorke, ktorá váži najmenej 3 kg. Orechy v zloženej vzorke musia byť rovnomerne zastúpené.

j)   Redukované vzorky

Reprezentatívne množstvo výrobku odobraté z hromadnej vzorky, ktorého objem je dostačujúci na to, aby bolo možné vyhodnotiť určité jednotlivé kritériá.

V prípade orechov musí redukovaná vzorka obsahovať najmenej 100 orechov odobratých zo zloženej vzorky. Z hromadnej vzorky možno odobrať niekoľko redukovaných vzoriek.

k)   Obaly

Jednotlivo zabalené časti zásielky vrátane obsahu. Balenie má uľahčiť manipuláciu a prepravu určitého množstva predajných jednotiek alebo výrobkov voľných alebo usporiadaných s cieľom zabrániť poškodeniu pri fyzickej manipulácii a preprave. Cestné, železničné, lodné a letecké kontajnery sa nepovažujú za obaly. V niektorých prípadoch obal predstavuje predajný obal.

l)   Predajné obaly

Jednotlivo zabalené časti zásielky vrátane obsahu. Balenie predajných obalov má predstavovať predajnú jednotku pre konečného užívateľa alebo spotrebiteľa v mieste nákupu. V rámci predajných obalov sú spotrebiteľské obaly také, pri ktorých obalový materiál obaľuje potraviny úplne alebo iba čiastočne, ale takým spôsobom, aby sa obsah nedal zmeniť bez otvorenia alebo výmeny obalu.

2.   VYKONÁVANIE KONTROLY ZHODY

a)   Všeobecná poznámka

Fyzická kontrola sa vykonáva tak, že sa posúdia objemové vzorky odobraté náhodne z rôznych miest v zásielke, ktorá sa má kontrolovať. Zakladá sa na predpoklade, že zásielka je zhodná s hromadnou vzorkou.

b)   Identifikácia zásielok a/alebo nadobudnutie všeobecného dojmu o dodávke

Identifikácia zásielok sa vykoná na základe ich označenia alebo iných kritérií, napríklad údajov ustanovených v smernici Rady 89/396/EHS (1). V prípade dodávok, ktoré pozostávajú z niekoľkých zásielok, je nutné, aby inšpektor nadobudol všeobecný dojem o dodávke na základe sprievodných dokladov alebo vyhlásení týkajúcich sa dodávok. Inšpektor potom určí, do akej miery sú predložené zásielky v súlade s informáciami uvedenými v dokladoch.

Ak plodina má byť naložená alebo bola naložená na dopravný prostriedok, na identifikáciu dodávky sa použije poznávacia značka tohto dopravného prostriedku.

c)   Prezentácia výrobkov

O tom, ktoré obaly sa budú kontrolovať, rozhodne inšpektor. Prezentáciu vykoná obchodník alebo jeho zástupca. Postup by mal zahrnovať predloženie objemovej vzorky.

Ak sa vyžadujú redukované alebo sekundárne vzorky, tieto určí inšpektor sám z objemovej vzorky.

d)   Fyzická kontrola

Posúdenie balenia a prezentácie na základe primárnych vzoriek:

Balenie vrátane materiálu použitého na obal sa odskúša na posúdenie vhodnosti a čistoty na základe ustanovení obchodných noriem. Ak sú dovolené iba určité druhy obalov, inšpektor skontroluje, či sú použité takéto obaly.

Overovanie označenia na základe primárnych vzoriek: v prvom rade sa treba ubezpečiť, či je výrobok označený v súlade s obchodnými normami. Počas kontroly sa overuje presnosť označenia a/alebo rozsah požadovanej zmeny a doplnenia.

Ovocie a zelenina jednotlivo balené v igelite sa nepovažujú za potraviny v spotrebiteľskom obale v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES a nemusia sa nutne označovať v súlade s obchodnými normami. V takých prípadoch sa igelitové obaly môžu považovať za jednoduchú ochranu krehkých výrobkov.

Overovanie zhody plodiny s normami pomocou objemových vzoriek alebo zložených a/alebo redukovaných vzoriek: inšpektor určí veľkosť objemovej vzorky tak, aby bol schopný vyhodnotiť zásielky. Náhodne vyberie obaly, ktoré je potrebné skontrolovať, alebo v prípade voľne loženého výrobku miesta v zásielke, z ktorých sa jednotlivé vzorky odoberú.

Poškodené obaly sa nesmú použiť ako súčasť hromadnej vzorky. Mali by sa odložiť nabok a v prípade potreby môžu byť predmetom samostatného skúmania a správy. Hromadná vzorka by mala obsahovať nasledujúce množstvá vždy, keď bude určitá dodávka deklarovaná ako neuspokojivá:

Balený výrobok

Počet obalov v zásielke

Počet obalov, ktoré je potrebné vziať (primárne vzorky)

Do 100

5

Od 101 do 300

7

Od 301 do 500

9

Od 501 do 1 000

10

Viac ako 1 000

15 (minimálne)


Voľne ložený výrobok

Množstvo zásielky v kg alebo počet zväzkov v zásielke

Množstvo primárnych vzoriek v kg alebo počet zväzkov

Do 200

10

Od 201 do 500

20

Od 501 do 1 000

30

Od 1 001 do 5 000

60

Viac ako 5 000

100 (minimálne)

V prípade objemného ovocia alebo zeleniny (viac ako 2 kg na jednotku) musia primárne vzorky pozostávať minimálne z 5 jednotiek. V prípade zásielok obsahujúcich menej ako 5 obalov alebo vážiacich menej ako 10 kg sa kontroluje celá zásielka.

Ak inšpektor po kontrole zistí, že nie je možné dospieť k rozhodnutiu, môže vykonať ďalšiu kontrolu a celkový výsledok vyjadriť ako priemer týchto dvoch kontrol.

Určité kritériá, pokiaľ ide o úroveň vývinu a/alebo zrelosti alebo prítomnosti alebo neprítomnosti vnútorných chýb, sa môžu skontrolovať na základe redukovaných vzoriek; toto sa týka najmä takých kontrol, ktoré zničia trhovú hodnotu výrobku. Veľkosť redukovanej vzorky sa musí obmedziť na minimálne množstvo absolútne nutné na zhodnotenie zásielky. Ak sa však zistia alebo sa predpokladajú chyby, veľkosť redukovanej vzorky nepresiahne 10 percent veľkosti objemovej vzorky, ktorá sa pôvodne vzala na kontrolu.

e)   Kontrola výrobku

Na účely kontroly sa výrobok musí úplne odstrániť z obalu; inšpektor sa môže od tejto metódy upustiť len v prípade orechov, alebo ak druh obalu a forma prezentácie umožňujú kontrolu bez rozbalenia plodiny. Kontrola jednotnosti, minimálnych požiadaviek, tried kvality a veľkosti sa vykonáva na základe objemovej vzorky, alebo v prípade orechov na základe zloženej vzorky. Ak sa zistia chyby, inšpektor určí príslušné percento plodín, ktoré nie sú v súlade s normou, a vyjadrí ho buď počtom alebo hmotnostne.

Kritériá týkajúce sa úrovne vývinu a/alebo zrelosti sa môžu overiť pomocou nástrojov a metód určených na tento účel v obchodných normách, alebo v súlade so zavedenými zvyklosťami.

f)   Správa o výsledkoch kontroly

Doklady uvedené v článku 20 sa vystavujú v prípade potreby.

Ak sa zistia chyby, obchodník alebo jeho zástupca musia byť písomne informovaní o dôvodoch sťažnosti. Pokiaľ je možné dosiahnuť zhodu výrobku s normou zmenou v označení, obchodník alebo jeho zástupca musia byť o tom informovaní.

Ak sa zistia chyby vo výrobku, musí sa uviesť zistené percento, ktoré nie je v zhode s normou.

g)   Pokles hodnoty v dôsledku kontroly zhody

Po kontrole sa objemová vzorka dáva k dispozícii obchodníkovi alebo jeho zástupcovi.

Kontrolný orgán nie je povinný vrátiť späť prvky hromadnej vzorky zničené počas kontroly.


(1)  Ú. v. EÚ L 186, 30.6.1989, s. 21.


PRÍLOHA VII

ŠTRUKTÚRA A OBSAH NÁRODNEJ STRATÉGIE PRE UDRŽATEĽNÉ OPERAČNÉ PROGRAMY UVEDENEJ V ČLÁNKU 57 ODS. 1

1.   Doba trvania národnej stratégie

Vyplní členský štát.

2.   Analýza situácie z hľadiska silných a slabých stránok a potenciálu rozvoja, stratégia zvolená na ich splnenie a zdôvodnenie vybraných priorít.

(Článok 12 ods. 2 písm. a) a b) nariadenia (ES) č. 1182/2007)

2.1.   Analýza situácie

Opíšte súčasnú situáciu sektora ovocia a zeleniny s použitím kvantifikovaných údajov, charakterizujte silné a slabé stránky, nerovnosti, potreby a nedostatky a potenciál rozvoja vidieka na základe príslušných východiskových ukazovateľov definovaných v prílohe XIV a iných relevantných doplňujúcich ukazovateľov. Tento opis obsahuje aspoň:

hospodárske výsledky sektora ovocia a zeleniny vrátane hlavných trendov: silné a slabé stránky sektora, vrátane z hľadiska konkurencieschopnosti, a potenciál rozvoja organizácií výrobcov,

vplyv výroby ovocia a zeleniny na životné prostredie (dôsledky/tlaky a výhody) vrátane hlavných trendov.

2.2.   Stratégia zvolená na riešenie silných a slabých stránok

Opíšte hlavné oblasti, v ktorých by intervencia mala podľa očakávania priniesť maximálnu pridanú hodnotu:

relevantnosť vytýčených strategických cieľov operačných programov a súvisiacich očakávaných výsledkov, ako aj operatívnych cieľov určených (prioritných) potrieb, a miera, v akej ich možno realisticky dosiahnuť,

vnútorná previazanosť stratégie; existencia vzájomne sa podporujúcich interakcií a absencia možných rozporov a protirečení medzi operatívnymi cieľmi rôznych vybraných akcií,

súčinnosť a konzistentnosť vybraných akcií a súčinnosť a konzistentnosť s ďalšími vnútroštátnymi/regionálnymi akciami a najmä s činnosťami podporovanými prostredníctvom fondov Európskeho spoločenstva, a najmä s opatreniami rozvoja vidieka,

očakávané výsledky a vplyv vo vzťahu k východiskovej situácii, a ich prínos k cieľom Spoločenstva.

2.3.   Vplyv predchádzajúcich operačných programov (ak sú dostupné)

Opíšte podľa potreby vplyv operačných programov vykonávaných v poslednom období. Uveďte zhrnutie dostupných výsledkov.

3.   Ciele operačných programov a nástrojov, výkonnostné ukazovatele

(Článok 12 ods. 2 písm. c) nariadenia (ES) č. 1182/2007)

Opíšte druhy opatrení vybrané ako oprávnené na podporu (nevyčerpávajúci zoznam) a uveďte sledované strategické ciele, overiteľné operatívne ciele a ukazovatele, ktoré umožňujú pokrok na ceste k dosiahnutiu cieľov, efektívnosti a účinnosti, ktoré sa majú hodnotiť. Účinné ochranné opatrenia prijaté pri uplatnení článku 9 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1182/2007 na ochranu životného prostredia pred možnými vyššími tlakmi spojenými s investíciami podporovanými v rámci operačných programov a kritériá prijaté pri uplatnení článku 12 ods. 1 tohto nariadenia s cieľom zabezpečiť, aby tieto investície v jednotlivých poľnohospodárskych podnikoch podporené v rámci operačných programov spĺňali ciele stanovené v článku 174 zmluvy a šiestom environmentálnom akčnom programe Spoločenstva.

3.1.   Požiadavky týkajúce sa všetkých alebo viacerých druhov akcií

Kritériá a administratívne pravidlá prijaté na zabezpečenie toho, aby niektoré akcie vybrané ako oprávnené na podporu neboli podporované aj ďalšími príslušnými nástrojmi spoločnej poľnohospodárskej politiky, najmä prostredníctvom podpory rozvoja vidieka.

Účinná ochrana životného prostredia podľa článku 9 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1182/2007 pred možným zvýšeným zaťažením spôsobeným investíciami, ktoré sa podporujú v rámci operačných programov, a kritériá, ktoré sa určia na základe článku 12 ods. 1 uvedeného nariadenia, na zabezpečenie toho, aby sa investície do jednotlivých podnikov, ktoré sa podporujú v rámci operačných programov, zodpovedali cieľom článku 174 zmluvy ako aj šiesteho environmentálneho akčného programu Spoločenstva.

3.2.   Osobitné informácie vyžadované pri druhoch akcií (vypĺňajú sa len pre vybrané druhy akcií)

V prípade navrhovaných akcií sa vyžadujú tieto osobitné informácie:

3.2.1.   Akcie zamerané na plánovanie výroby (nevyčerpávajúci zoznam)

3.2.1.1.   Obstaranie fixných aktív

druhy investícií oprávnené na podporu (vrátane príslušného druhu fixných aktív),

ďalšie formy obstarávania oprávneného na podporu (napr. nájom, lízing) (vrátane príslušného druhu fixných aktív),

údaje o podmienkach oprávnenosti na podporu.

3.2.1.2.   Ostatné akcie

opis druhov akcií oprávnených na podporu,

údaje o podmienkach oprávnenosti na podporu.

3.2.2.   Akcie zamerané na zlepšovanie alebo udržiavanie kvality výrobkov (nevyčerpávajúci zoznam)

3.2.2.1.   Obstaranie fixných aktív

druhy investícií oprávnené na podporu (vrátane príslušného druhu fixných aktív),

ďalšie formy obstarávania oprávneného na podporu (napr. nájom, lízing) (vrátane príslušného druhu fixných aktív),

údaje o podmienkach oprávnenosti na podporu.

3.2.2.2.   Ostatné akcie

opis druhov akcií oprávnených na podporu,

údaje o podmienkach oprávnenosti na podporu.

3.2.3.   Akcie zamerané na zlepšovanie predaja (nevyčerpávajúci zoznam)

3.2.3.1.   Obstaranie fixných aktív

druhy investícií oprávnené na podporu (vrátane príslušného druhu fixných aktív),

ďalšie formy obstarávania oprávneného na podporu (napr. nájom, lízing) (vrátane príslušného druhu fixných aktív),

údaje o podmienkach oprávnenosti na podporu.

3.2.3.2.   Ďalšie druhy akcií vrátane propagačných a komunikačných činností iných ako v súvislosti so zabraňovaním krízam a krízovým riadením

opis druhov akcií oprávnených na podporu,

údaje o podmienkach oprávnenosti na podporu.

3.2.4.   Výskum a experimentálna výroba (nevyčerpávajúci zoznam)

3.2.4.1.   Obstaranie fixných aktív

druhy investícií oprávnené na podporu (vrátane príslušného druhu fixných aktív),

ďalšie formy obstarávania oprávneného na podporu (napr. nájom, lízing) (vrátane príslušného druhu fixných aktív),

údaje o podmienkach oprávnenosti na podporu.

3.2.4.2.   Ďalšie druhy akcií

opis druhov akcií oprávnených na podporu,

údaje o podmienkach oprávnenosti na podporu.

3.2.5.   Druhy vzdelávacích akcií (iné ako v súvislosti so zabraňovaním krízam a krízovým riadením) a akcie zamerané na podporu prístupu k poradenským službám (nevyčerpávajúci zoznam)

opis druhov akcií oprávnených na podporu (vrátane druhov odbornej prípravy a/alebo záležitostí patriacich do rámca poradenských služieb),

údaje o podmienkach oprávnenosti na podporu.

3.2.6.   Predchádzanie krízam a krízové riadenie

opis druhov akcií oprávnených na podporu,

údaje o podmienkach oprávnenosti na podporu.

3.2.7.   Druhy environmentálnych akcií (nevyčerpávajúci zoznam)

potvrdenie, že environmentálne akcie vybrané ako oprávnené na podporu sú v súlade s požiadavkami ustanovenými v druhom pododseku článku 9 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1182/2007,

potvrdenie, že podpora na environmentálne akcie vybrané je v súlade s požiadavkami ustanovenými v štvrtom pododseku článku 9 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1182/2007.

3.2.7.1.   Obstaranie fixných aktív

druhy investícií oprávnené na podporu (vrátane príslušného druhu fixných aktív),

ďalšie formy obstarávania oprávneného na podporu (napr. nájom, lízing) (vrátane príslušného druhu fixných aktív),

údaje o podmienkach oprávnenosti na podporu.

3.2.7.2.   Ďalšie druhy akcií

opis druhov akcií oprávnených na podporu,

opis druhov akcií oprávnených na podporu vrátane osobitného záväzku alebo záväzkov, ktoré z nich vyplývajú, ich zdôvodnenie na základe očakávaného environmentálneho vplyvu v súvislosti s potrebami a prioritami ochrany životného prostredia,

výška podpory, ak sa uplatňuje,

kritériá prijaté na výpočet úrovní podpory.

3.2.8.   Ďalšie druhy akcií (nevyčerpávajúci zoznam)

3.2.8.1.   Obstaranie fixných aktív

druhy investícií oprávnené na podporu (vrátane príslušného druhu fixných aktív),

ďalšie formy obstarávania oprávneného na podporu (napr. nájom, lízing) (vrátane príslušného druhu fixných aktív),

údaje o podmienkach oprávnenosti na podporu.

3.2.8.2.   Ostatné akcie

opis ďalších druhov akcií oprávnených na podporu,

údaje o podmienkach oprávnenosti na podporu.

4.   Vymenovanie príslušných orgánov a zodpovedných inštitúcií

Vymenovanie vnútroštátneho orgánu zodpovedného za riadenie, monitorovanie a hodnotenie národnej stratégie členským štátom.

5.   Opis systémov monitorovania a hodnotenia

Tieto sa vytvoria na základe spoločného zoznamu výkonnostných ukazovateľov uvedených v prílohe XIV. Tam, kde sa to považuje za vhodné, sa v národnej stratégii ustanovia dodatočné ukazovatele odrážajúce vnútroštátne a/alebo regionálne potreby, podmienky a ciele špecifické pre vnútroštátne operačné programy.

5.1.   Hodnotenie operačných programov a povinností organizácií výrobcov podávať správy

(Článok 12 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (ES) č. 1182/2007)

Opíšte požiadavky a postupy monitorovania a hodnotenia v súvislosti s operačnými programami vrátane povinností organizácií výrobcov podávať správy.

5.2.   Monitorovanie a hodnotenie národnej stratégie

Opíšte požiadavky a postupy monitorovania a hodnotenia v súvislosti s národnou stratégiou.


PRÍLOHA VIII

ZOZNAM OPERÁCIÍ A NÁKLADOV, KTORÉ NIE SÚ OPRÁVNENÉ NA PODPORU V RÁMCI OPERAČNÝCH PROGRAMOV UVEDENÝCH V ČLÁNKU 61

1.

Všeobecné výrobné náklady, najmä: výrobky na ochranu rastlín, vrátane materiálov integrovanej ochrany, hnojív a ostatných vstupov, náklady na obaly, skladovanie, balenie, aj ako súčasť nových postupov, náklady na obaly, náklady na zber alebo prepravu (interné alebo externé), prevádzkové náklady (najmä na elektrickú energiu, palivo a údržbu), okrem:

osobitných nákladov na opatrenia zamerané na zlepšenie kvality. náklady na mycélium, semená a rastliny, ktoré nie sú celoročné (aj osvedčené) nie sú v žiadnom prípade oprávnené,

osobitných nákladov na organické prostriedky na ochranu rastlín (ako sú feromóny a predátori) bez ohľadu na to, či sa používajú v ekologickej, integrovanej, alebo v klasickej výrobe,

osobitných nákladov na environmentálne akcie, vrátane nákladov vzniknutých environmentálnym obalovým hospodárstvom. Environmentálne obalové hospodárstvo sa musí riadne odôvodniť a byť v súlade s kritériami uvedeným v prílohe II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov (Ú. v. ES L 365, 31.12.1994, s. 10),

osobitných nákladov na ekologickú, integrovanú alebo experimentálnu výrobu Príslušný vnútroštátny orgán ustanoví kritériá oprávnenosti pre experimentálnu výrobu, pričom zoberie do úvahy novosť postupu alebo koncepciu a obsiahnuté riziko,

osobitných nákladov na zabezpečenie monitorovania dodržiavania noriem podľa hlavy II tohto nariadenia, dodržiavania pravidiel zdravia rastlín a maximálnych úrovní rezíduí.

Osobitné náklady sú dodatočné náklady vypočítané ako rozdiel medzi bežnými nákladmi a skutočne vynaloženými nákladmi.

Pre každú kategóriu oprávnených vyššie uvedených špecifických nákladov môžu členské štáty riadne opodstatneným spôsobom stanoviť štandardné paušálne indexy, aby vypočítali dodatočné náklady v porovnaní s bežnými nákladmi.

2.

Administratívne a personálne náklady s výnimkou výdavkov spojených s implementáciou operačných fondov a operačných programov, medzi ktoré patria:

a)

režijné náklady výslovne spojené s operačným fondom alebo operačným programom vrátane správnych a personálnych nákladov, správ a hodnotiacich štúdií a nákladov na vedenie a správu účtov prostredníctvom platby štandardnej paušálnej sadzby vo výške 2 % zo schváleného operačného fondu, maximálne 180 000 EUR. Tieto 2 % sa skladajú z 1 % finančnej pomoci Spoločenstva a 1 % od organizácie výrobcov.

V prípade uznaného združenia organizácií výrobcov sa môže štandardná paušálna sadza vynásobiť počtom členov organizácií výrobcov združenia až do maximálnej výšky 1 250 000 EUR.

Členské štáty môžu obmedziť financie na skutočné náklady, pričom v takom prípade definujú oprávnené náklady.

b)

personálne náklady (vrátane poplatkov spojených so mzdami a platmi, pokiaľ ich znáša organizácia výrobcov) vyplývajúce z opatrení:

i)

na zlepšenie a udržanie vysokej úrovne kvality alebo ochrany životného prostredia;

ii)

na zlepšenie úrovne predaja.

Implementácia týchto opatrení v podstate zahŕňa využitie kvalifikovaného personálu. Ak organizácia výrobcov v takom prípade použije vlastných zamestnancov alebo členov organizácie výrobcov, dokumentuje sa odpracovaný čas.

Ak členský štát chce poskytnúť alternatívnu možnosť k všetkým oprávneným uvedeným personálnym nákladom, aby sa obmedzilo financovanie reálnych nákladov, stanoví vopred a riadne oprávneným spôsobom paušálne sumy až do výšky najviac 20 % zo schváleného operačného fondu. Tento percentuálny podiel je možné zvýšiť v náležite opodstatnených prípadoch.

Aby organizácie výrobcov mohli požadovať tieto štandardné paušálne sadzby, musia predložiť dôkaz o vykonaní činnosti k spokojnosti členského štátu.

c)

právne a administratívne náklady v prípade zlučovania organizácií výrobcov alebo ich nadobudnutia, ako aj právne a administratívne náklady súvisiace s vytvorením nadnárodných organizácií výrobcov alebo nadnárodných združení organizácií výrobcov, realizačné štúdie a návrhy objednané organizáciami výrobcov v tejto súvislosti.

3.

Príjmové alebo cenové dodatky mimo zabraňovania krízam a krízového riadenia.

4.

Poistné náklady mimo zabraňovania krízam a krízového riadenia.

5.

Preplácanie úverov prijatých na operáciu vykonávanú pred začatím operačného programu inú ako operácie uvedené v článku 75.

6.

Nákup nezastavanej pôdy (v hodnote presahujúcej 10 % všetkých oprávnených výdavkov na príslušnú operáciu. Vo výnimočných a náležite zdôvodnených prípadoch možno stanoviť vyššie percento na operácie týkajúce sa ochrany životného prostredia), okrem prípadu, keď je tento nákup potrebný na vykonanie investície zahrnutej v operačnom programe.

7.

Náklady na zasadnutia a vzdelávacie programy s výnimkou nákladov, ktoré sa týkajú operačného programu, vrátane denných diét, dopravných nákladov a nákladov na ubytovanie (na paušálnom základe, ak sa uplatňuje).

8.

Operácie alebo náklady súvisiace s množstvami, ktoré vyrobili členovia organizácie výrobcov mimo Spoločenstva.

9.

Operácie, ktoré by mohli narušiť hospodársku súťaž pri iných hospodárskych činnostiach organizácie výrobcov.

10.

Zariadenia z druhej ruky, ktoré sa nakúpili s podporou Spoločenstva alebo vnútroštátnou podporou v predchádzajúcich siedmich rokoch.

11.

Investície do dopravných prostriedkov, ktoré organizácia výrobcov použije na predaj alebo na distribúciu, s výnimkou dodatočných zariadení vozidiel pre chladiarenskú prepravu alebo prepravu s kontrolovanou atmosférou.

12.

Nájom ako alternatíva k nákupu, s výnimkou nájmu, ktorý je ekonomicky oprávnený k spokojnosti členských štátov.

13.

Prevádzkové náklady na prenajatý tovar.

14.

Výdavky súvisiace s lízingovými zmluvami (dane, úrokové náklady, poistné náklady atď.) a prevádzkové náklady okrem samotného lízingu v rámci limitov čistej trhovej hodnoty položky a v rámci podmienok ustanovených v článku 55 ods. 1 prvom pododseku písm. b) nariadenia Komisie (ES) č. 1974/2006 (1).

15.

Propagovanie jednotlivých obchodných označení alebo označení obsahujúcich zemepisné údaje, okrem:

ochranných/obchodných známok organizácií výrobcov, združení organizácií výrobcov a dcérskych spoločností uvedených v článku 52 ods. 7,

všeobecnej propagácie a propagácie značiek kvality. Zemepisné názvy sú povolené iba:

a)

ak ide o chránené označenie pôvodu alebo chránené zemepisné označenie patriace do predmetu úpravy nariadenia Rady (EHS) č. 510/2006 (2), alebo

b)

ak sú tieto zemepisné názvy vo všetkých prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje ustanovenie písmena a), druhoradé vo vzťahu k základnej výpovedi propagácie.

Propagačný materiál musí obsahovať znak Európskeho spoločenstva (iba v prípade vizuálnych médií) a musí obsahovať tento text: „Kampaň financovaná s finančnou pomocou Európskeho spoločenstva“.

16.

Subdodávateľské zmluvy alebo zmluvy o externom zabezpečovaní činností týkajúce sa operácií alebo výdavkov uvedených v tomto zozname ako neoprávnené na podporu.

17.

DPH okrem nenávratnej DPH, ako sa uvádza v článku 71 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1698/2005.

18.

Úroky z dlhov, okrem prípadu, keď sa príspevok poskytuje v inej forme ako nenávratná priama pomoc.

19.

Nákup nehnuteľností, ktoré boli kúpené s podporou Spoločenstva alebo vnútroštátnou podporou v predchádzajúcich desiatich rokoch.

20.

Investície do akcií spoločností, ak tieto investície predstavujú finančné investície s výnimkou investícií, ktoré priamo prispievajú k dosiahnutiu cieľov operačného programu.

21.

Náklady vzniknuté ostatným stranám iným ako organizácia výrobcov alebo jej členovia.

22.

Investície alebo podobné druhy akcií, ktoré sa nerealizujú v poľnohospodárskych podnikoch organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov, dcérskej spoločnosti uvedenej v článku 52 ods. 7 alebo jej členov.

23.

Opatrenia, ktoré organizácia výrobcov zabezpečila externe mimo Spoločenstva.


(1)  Ú. v. EÚ L 368, 23.12.2006, s. 15. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 434/2007 (Ú. v. EÚ L 104, 21.4.2007, s. 8).

(2)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.


PRÍLOHA IX

MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA VÝROBKY STIAHNUTÉ Z TRHU UVEDENÉ V ČLÁNKU 77 ODS. 2

1.

Výrobky musia byť:

celé,

zdravé; vylúčené sú výrobky napadnuté hnilobou alebo inak poškodené tak, že nie sú vhodné na spotrebu,

čisté, prakticky bez viditeľných cudzích látok,

prakticky bez škodcov a poškodenia spôsobeného škodcami,

bez nadmernej povrchovej vlhkosti,

bez cudzej chuti a/alebo zápachu.

2.

Výrobky musia byť dostatočne vyvinuté a zrelé v závislosti od druhu.

3.

Výrobky musia vykazovať vlastnosti odrody a/alebo obchodného typu.


PRÍLOHA X

MAXIMÁLNA VÝŠKA PODPORY NA STIAHNUTIE Z TRHU UVEDENÉ ČLÁNKU 80 ODS. 1

Výrobok

Maximálna podpora (EUR/100 kg)

Karfiol

10,52

Rajčiaky

7,25

Jablká

13,22

Hrozno

12,03

Marhule

21,26

Nektárinky

19,56

Broskyne

16,49

Hrušky

12,59

Baklažány

5,96

Melóny

6,00

Vodové melóny

6,00

Pomaranče

21,00

Mandarínky

19,50

Klementínky

19,50

Mandarínky druhu satsuma

19,50

Citróny

19,50


PRÍLOHA XI

DOPRAVNÉ NÁKLADY NA BEZPLATNÉ ROZDELENIE UVEDENÉ V ČLÁNKU 82 ODS. 1

Vzdialenosť medzi miestom stiahnutia z trhu a miestom dodania:

Dopravné náklady

(EUR/tona)

Menej ako 25 km

15,5

Od 25 km do 200 km

32,3

Od 200 km do 350 km

45,2

Od 350 km do 500 km

64,5

Od 500 km do 700 km

83,9

750 km alebo viac

102

Dodatok za dopravu v chladiarenských vozidlách: 7,7 EUR/tona.


PRÍLOHA XII

FORMULÁCIA NA OBALOCH VÝROBKOV URČENÝCH NA BEZPLATNÉ ROZDELENIE UVEDENÉ V ČLÁNKU 83 ODS. 2

Продукт, предназначен за безплатна дистрибуция (Регламент (ЕO) № 1580/2007)

Producto destinado a su distribución gratuita [Reglamento (CE) no 1580/2007]

Produkt určený k bezplatné distribuci [nařízení (ES) č. 1580/2007]

Produkt til gratis uddeling (forordning (EF) nr. 1580/2007)

Zur kostenlosen Verteilung bestimmtes Erzeugnis (Verordnung (EG) Nr. 1580/2007)

Tasuta jagamiseks mõeldud tooted [määrus (EÜ) nr 1580/2007]

Προϊόν προοριζόμενο για δωρεάν διανομή [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1580/2007]

Product for free distribution (Regulation (EC) No 1580/2007)

Produit destiné à la distribution gratuite [règlement (CE) no 1580/2007]

Prodotto destinato alla distribuzione gratuita [regolamento (CE) n. 1580/2007]

Produkts paredzēts bezmaksas izplatīšanai [Regula (EK) Nr. 1580/2007]

Produktas skirtas nemokamai distribucijai [Reglamentas (EB) Nr. 1580/2007]

Térítésmentes terjesztésre szánt termék (1580/2007. sz. EK rendelet)

Prodott destinat għad-distribuzzjoni bla ħlas [Regolament (KE) nru. 1580/2007]

Voor gratis uitreiking bestemd product (Verordening (EG) nr. 1580/2007)

Produkt przeznaczony do bezpłatnej dystrybucji [rozporzadzenie (WE) nr 1580/2007]

Produto destinado a distribuição gratuita [Regulamento (CE) n.o 1580/2007]

Produs destinat distribuției gratuite [Regulamentul (CE) nr. 1580/2007]

Výrobok určený na bezplatnú distribúciu [nariadenie (ES) č. 1580/2007]

Proizvod, namenjen za prosto razdelitev [Uredba (ES) št. 1580/2007]

Ilmaisjakeluun tarkoitettu tuote (asetus (EY) N:o 1580/2007)

Produkt för gratisutdelning (förordning (EG) nr 1580/2007)


PRÍLOHA XIII

INFORMÁCIE, KTORÉ JE POTREBNÉ ZAHRNÚŤ DO VÝROČNEJ SPRÁVY ČLENSKÝCH ŠTÁTOV UVEDENEJ V ČLÁNKU 99 ODS. 3

Všetky informácie sú informácie, ktoré sa týkajú roka, za ktorý sa správa podáva. Patria medzi ne informácie o výdavkoch platených po ukončení roka, za ktorý sa správa podáva. Zahŕňajú informácie o vykonaných kontrolách a uplatnených sankciách v danom roku, vrátane kontrol vykonaných a sankcií uplatnených po ukončení tohto roka. Informácie (ktoré sa počas roka menia) sú informácie uplatniteľné k 31. decembru roka, za ktorý sa správa podáva.

ČASŤ A –   INFORMÁCIE NA RIADENIE TRHU

1.

Administratívne informácie

a)

Vnútroštátne právne predpisy prijaté s cieľom implementovať hlavy III a IV nariadenia (ES) č. 1182/2007.

b)

Kontaktné miesto členského štátu pre komunikáciu.

c)

Informácie o organizáciách výrobcov, združeniach organizácií výrobcov a skupinách výrobcov:

kódové číslo,

názov a kontaktné údaje,

dátum uznania (predbežného uznania v prípade skupín výrobcov),

všetky zapojené právnické osoby alebo jasne vymedzené časti právnických osôb a všetky zapojené dcérske organizácie,

počet členov (v členení na výrobcov a nie výrobcov). Zmeny členskej základne počas roka,

sortiment výrobkov a opis predávaných konečných výrobkov,

zmeny v štruktúrach počas roka, najmä: novo uznané alebo vytvorené orgány, zrušenia a pozastavenia uznaní, zlúčenia spolu s dátumami týchto udalostí.

d)

Informácie o medziodvetvových organizáciách:

názov organizácie a kontaktné údaje,

dátum uznania,

sortiment výrobkov.

2.

Informácie týkajúce sa výdavkov

a)

Organizácie výrobcov. Finančné údaje podľa príjemcov (organizácie výrobcov alebo združenia organizácií výrobcov):

operačný fond. Celková suma, príspevky od Spoločenstva, členského štátu (vnútroštátna pomoc), organizácie výrobcov a členov,

opis úrovne finančnej pomoci Spoločenstva podľa článku 10 nariadenia (ES) č. 1182/2007,

finančné údaje operačného programu v členení podľa organizácií výrobcov a združení organizácií výrobcov,

hodnota predanej výroby. Celková hodnota a v členení podľa rôznych právnických osôb, ktoré tvoria organizáciu výrobcov alebo združenie organizácií výrobcov,

náklady na operačný program v členení podľa opatrení a druhov akcií vybraných ako oprávnené na podporu,

informácie o objeme výrobkov stiahnutých z trhu v členení podľa výrobkov a mesiacov,

zoznam schválených orgánov na účely článku 10 ods. 4 písm. a) a b) nariadenia (ES) č. 1182/2007.

b)

Skupiny výrobcov. Finančné údaje podľa príjemcov:

celková suma, príspevky od Spoločenstva, členského štátu, skupiny výrobcov a členov;

opis finančnej pomoci Spoločenstva podľa článku 7 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1182/2007 a príspevku členského štátu s vyjadrením medzisúčtov za skupiny výrobcov v prvom, druhom, treťom, štvrtom a piatom roku prechodného obdobia,

výdavky na investície požadované na získanie uznania podľa článku 7 ods. 3 písm. b) nariadenia (ES) č. 1182/2007 s členením podľa príspevkov Spoločenstva, členského štátu a skupiny výrobcov,

hodnota predanej výroby s medzisúčtami za skupiny plodín v prvom, druhom, treťom, štvrtom a piatom roku prechodného obdobia.

3.

Informácie o vykonávaní národnej stratégie:

súhrnný opis pokroku dosiahnutého pri vykonávaní každého operačného programu v členení podľa všetkých druhov opatrení podľa článku 21 ods. 1 písm. f). Tento opis sa zakladá na finančných ukazovateľoch a na spoločných ukazovateľoch výstupov a výsledkov a sumarizuje informácie poskytnuté v ročných správach o pokroku zasielaných organizáciami výrobcov, týkajúce sa operačných programov,

ak členský štát uplatňuje článok 43 druhý pododsek písm. c) nariadenia (ES) č. 1182/2007, opíše sa príslušná štátna pomoc,

zhrnutie výsledkov priebežných hodnotení operačných programov zasielaných organizáciami výrobcov vrátane, podľa potreby, kvalitatívnych hodnotení výsledkov a vplyvu environmentálnych akcií zameraných na zabránenie pôdnej erózii, obmedzenie používania výrobkov na ochranu rastlín a/alebo lepšie hospodárenie s nimi, ochranu biotopov a biodiverzity alebo zachovanie krajiny,

zhrnutie väčších problémov, ktoré nastali pri vykonávaní a riadení národnej stratégie a akéhokoľvek prijatého opatrenia vrátane, podľa potreby, uvedenia skutočnosti, či sa národná stratégia aktualizovala, a dôvodu aktualizácie. Vyhotovenie aktualizovanej stratégie sa pripojí k výročnej správe,

zhrnutie analýz vykonaných podľa článku 112 ods. 1 druhého pododseku.

V roku 2012 sa výročná správa zahrnie do hodnotiacej správy za rok 2012 uvedenej v článku 128 ods. 4.

4.

Zoznam uznaných prvospracovateľov a zberačov v členení podľa výrobku za členské štáty, ktoré využívajú prechodný režim podľa článku 68b alebo článku 143bc nariadenia (ES) č. 1782/2003.

ČASŤ B –   INFORMÁCIE NA VYROVNANIE ÚČTOV

5.

Informácie o kontrolách a sankciách:

kontroly vykonané členským štátom: údaje o navštívených orgánoch a dátumoch návštevy,

miery kontroly,

výsledky kontrol,

uplatnené sankcie.


PRÍLOHA XIV

ZOZNAM SPOLOČNÝCH VÝKONNOSTNÝCH UKAZOVATEĽOV UVEDENÝCH V ČLÁNKU 126 ODS. 3

Systém spoločných výkonnostných ukazovateľov týkajúcich sa akcií, ktoré realizujú organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov a ich členovia v rámci operačného programu, nezachytáva bezpodmienečne všetky faktory, ktoré môžu zasahovať a ovplyvňovať výstupy, výsledky a vplyv operačného programu. V tejto súvislosti by sa mali informácie, ktoré poskytujú výkonnostné ukazovatele, vykladať v zmysle kvantitatívnych a kvalitatívnych informácií týkajúcich sa ostatných kľúčových faktorov, ktoré prispievajú k úspešnosti alebo zlyhaniu implementácie programu.

1.   SPOLOČNÉ UKAZOVATELE TÝKAJÚCE SA FINANČNÉHO VÝKONU (UKAZOVATELE VSTUPOV) (ROČNÉ)

Opatrenie

Druh akcie

Ukazovatele vstupov (ročné)

Akcie zamerané na plánovanie výroby

a)

Nákup fixných aktív

b)

Ďalšie formy obstarania fixných aktív vrátane prenájmu, zapožičania a lízingu

c)

Ďalšie akcie

Výdavky (v EUR)

Akcie zamerané na zlepšovanie alebo udržiavanie kvality výrobkov

a)

Nákup fixných aktív

b)

Ďalšie formy obstarania fixných aktív vrátane prenájmu, zapožičania a lízingu

c)

Ďalšie akcie

Výdavky (v EUR)

Akcie zamerané na zlepšovanie predaja

a)

Nákup fixných aktív

b)

Ďalšie formy obstarania fixných aktív vrátane prenájmu, zapožičania a lízingu

c)

Propagačné a komunikačné činnosti (iné ako súvisiace so zabraňovaním krízam a riadením kríz)

d)

Ďalšie akcie

Výdavky (v EUR)

Výskum vrátane experimentálnej výroby

a)

Nákup fixných aktív

b)

Ďalšie formy obstarania fixných aktív vrátane prenájmu, zapožičania a lízingu

c)

Ďalšie akcie

Výdavky (v EUR)

Vzdelávacie opatrenia (iné ako súvisiace so zabraňovaním krízam a krízovým riadením) a/alebo opatrenia zamerané na podporu prístupu k poradenským službám

Založené na hlavnej riešenej oblasti:

a)

ekologická výroba

b)

integrovaná výroba alebo integrovaná ochrana proti škodcom

c)

ďalšie environmentálne oblasti

d)

kvalita výrobkov vrátane rezíduí pesticídov a sledovateľnosti

e)

ďalšie oblasti

Výdavky (v EUR)

Predchádzanie krízam a krízové riadenie

a)

stiahnutie z trhu,

b)

zelený zber alebo neuskutočnenie zberu ovocia a zeleniny,

c)

propagačné a komunikačné činnosti,

d)

vzdelávacie opatrenia,

e)

poistenie zberu,

f)

podpora na administratívne náklady spojené so zriadením spoločných fondov.

Výdavky (v EUR)

Environmentálne akcie

a)

Nákup fixných aktív

b)

Ďalšie formy obstarania fixných aktív vrátane prenájmu, zapožičania a lízingu

c)

Ďalšie akcie

(1)

Výroba

i)

ekologická výroba

ii)

integrovaná výroba

iii)

lepšie využívanie vody a/alebo hospodárenie s vodou vrátane úspory vody a odvodnenia

iv)

akcie na ochranu pôdy (napr. metódy práce na zabránenie erózii/zníženie erózie pôdy, zelená pokrývka, pôdoochranné poľnohospodárstvo, nastielanie)

v)

akcie na vytváranie alebo zachovanie biotopov priaznivých pre biodiverzitu (napr. mokradí) alebo zachovanie krajiny, vrátane ochrany historických prvkov (napr. kamenných múrov, terás, hájikov)

vi)

akcie napomáhajúce úsporám energie

vii)

akcie týkajúce sa zníženia tvorby odpadu a zlepšenia odpadového hospodárstva

viii)

ďalšie akcie

(2)

Doprava

(3)

Predaj

Výdavky (v EUR)

Ostatné akcie

a)

Nákup fixných aktív

b)

Ďalšie formy obstarania fixných aktív vrátane prenájmu, zapožičania a lízingu

c)

Ďalšie akcie

Výdavky (v EUR)


2.   SPOLOČNÉ UKAZOVATELE VÝSTUPOV (ROČNÉ)

Opatrenie

Druh akcie

Ukazovatele výstupov (ročné)

Akcie zamerané na plánovanie výroby

a)

Nákup fixných aktív

Počet podnikov zúčastnených na akciách (1)

Počet vykonaných akcií

Celková hodnota investícií (v EUR) (2)

b)

Ďalšie formy obstarania fixných aktív vrátane prenájmu, zapožičania a lízingu

Počet podnikov zúčastnených na akciách (1)

Počet vykonaných akcií

c)

Ďalšie akcie

Počet podnikov zúčastnených na akciách

Počet vykonaných akcií

Akcie zamerané na zlepšovanie alebo udržiavanie kvality výrobkov

a)

Nákup fixných aktív

Počet podnikov zúčastnených na akciách (1)

Počet vykonaných akcií

Celková hodnota investícií (v EUR) (2)

b)

Ďalšie formy obstarania fixných aktív vrátane prenájmu, zapožičania a lízingu

Počet podnikov zúčastnených na akciách (1)

Počet vykonaných akcií

c)

Ďalšie akcie

Počet podnikov zúčastnených na akciách

Počet vykonaných akcií

Akcie zamerané na zlepšovanie predaja

a)

Nákup fixných aktív

Počet podnikov zúčastnených na akciách (1)

Počet vykonaných akcií

Celková hodnota investícií (v EUR) (2)

b)

Ďalšie formy obstarania fixných aktív vrátane prenájmu, zapožičania a lízingu

Počet podnikov zúčastnených na akciách (1)

Počet vykonaných akcií

c)

Propagačné a komunikačné činnosti (iné ako súvisiace so zabraňovaním krízam a riadením kríz)

Počet vykonaných akcií (3)

d)

Ďalšie akcie

Počet podnikov zúčastnených na akciách

Počet vykonaných akcií

Výskum vrátane experimentálnej výroby

a)

Nákup fixných aktív

Počet podnikov zúčastnených na akciách (1)

Počet vykonaných akcií

Celková hodnota investícií (v EUR) (2)

b)

Ďalšie formy obstarania fixných aktív vrátane prenájmu, zapožičania a lízingu

Počet podnikov zúčastnených na akciách (1)

Počet vykonaných akcií

c)

Ďalšie akcie

Počet vykonaných akcií

Počet podnikov zúčastnených na akciách (4)

Počet príslušných hektárov (5)

Vzdelávacie opatrenia (iné ako súvisiace so zabraňovaním krízam a krízovým riadením) a/alebo opatrenia zamerané na podporu prístupu k poradenským službám

Založené na hlavnej riešenej oblasti:

a)

ekologická výroba

b)

integrovaná výroba alebo integrovaná ochrana proti škodcom

c)

ďalšie environmentálne oblasti

d)

sledovateľnosť

e)

kvalita výrobkov vrátane rezíduí pesticídov

f)

ďalšie oblasti

Počet vykonaných akcií (6)  (7)

Počet dní odborného vzdelávania absolvovaných účastníkmi

Predchádzanie krízam a krízové riadenie

a)

stiahnutie z trhu,

b)

zelený zber alebo neuskutočnenie zberu ovocia a zeleniny,

c)

propagačné a komunikačné činnosti,

d)

vzdelávacie opatrenia,

e)

poistenie zberu,

f)

podpora na administratívne náklady spojené so zriadením spoločných fondov.

Počet vykonaných akcií (3)  (6)  (8)  (9)

Environmentálne akcie

a)

Nákup fixných aktív (10)

Počet podnikov zúčastnených na akciách (1)

Počet vykonaných akcií

Celková hodnota investícií (v EUR)

b)

Ďalšie formy obstarania fixných aktív vrátane prenájmu, zapožičania a lízingu (11)

Počet podnikov zúčastnených na akciách (1)

Počet vykonaných akcií

c)

Ďalšie akcie

(1)

Výroba

i)

ekologická výroba

ii)

integrovaná výroba

iii)

lepšie využívanie vody a/alebo hospodárenie s vodou vrátane úspory vody a odvodnenia

iv)

akcie na ochranu pôdy (napr. metódy práce na zabránenie erózii/zníženie erózie pôdy, zelená pokrývka, pôdoochranné poľnohospodárstvo, nastielanie)

v)

akcie na vytváranie alebo zachovanie biotopov priaznivých pre biodiverzitu (napr. mokradí) alebo zachovanie krajiny, vrátane ochrany historických prvkov (napr. kamenných múrov, terás, hájikov)

vi)

akcie napomáhajúce úsporám energie

vii)

akcie týkajúce sa zníženia tvorby odpadu a zlepšenia odpadového hospodárstva

viii)

ďalšie akcie

Počet podnikov zúčastnených na akciách

Počet vykonaných akcií

Počet príslušných hektárov

(2)

Doprava

(3)

Predaj

Počet vykonaných akcií

Ostatné akcie

a)

Nákup fixných aktív

Počet podnikov zúčastnených na akciách (1)

Počet vykonaných akcií

Celková hodnota investícií (v EUR) (2)

b)

Ďalšie formy obstarania fixných aktív vrátane prenájmu, zapožičania a lízingu

Počet podnikov zúčastnených na akciách (1)

Počet vykonaných akcií

c)

Ďalšie akcie

Počet vykonaných akcií


3.   SPOLOČNÉ UKAZOVATELE VÝSLEDKOV

POZNÁMKA: Ukazovatele vplyvu sa oznamujú iba po tom, ako sa vplyv posúdil.


Opatrenie

Ukazovatele výsledkov (merné jednotky)

Akcie zamerané na plánovanie výroby

Zmena objemu predanej výroby (tony)

Zmena hodnoty celkovej predanej výroby (EUR/kg)

Akcie zamerané na zlepšovanie alebo udržiavanie kvality výrobkov

Zmena objemu predanej výroby, ktorá spĺňa požiadavky osobitnej „schémy kvality“(tony)  (12)

Zmena hodnoty celkovej predanej výroby (EUR/kg)

Odhadovaný vplyv na výrobné náklady (EUR/kg)

Akcie zamerané na zlepšovanie predaja

Zmena objemu predanej výroby (tony)

Zmena hodnoty celkovej predanej výroby (EUR/kg)

Výskum vrátane experimentálnej výroby

Počet nových techník, postupov a/alebo výrobkov prijatých od spustenia operačného programu

Vzdelávacie opatrenia (iné ako súvisiace so zabraňovaním krízam a krízovým riadením) a/alebo opatrenia zamerané na podporu prístupu k poradenským službám

Počet osôb, ktoré skončili celú vzdelávaciu činnosť/program

Počet podnikov, ktoré využívajú poradenské služby

Predchádzanie krízam a krízové riadenie

 

a)

stiahnutie z trhu

Celkový objem výroby, ktorý sa stiahol z trhu (tony)

b)

zelený zber alebo neuskutočnenie zberu ovocia a zeleniny

Celková oblasť, ktorej sa týka zelený zber alebo neuskutočnenie zberu (ha)

c)

propagácia a komunikácia

Odhadovaná zmena objemu predanej výroby v prípade výrobkov, ktoré sú predmetom propagačných/komunikačných činností (tony)

d)

vzdelávacie akcie

Počet osôb, ktoré skončili celú vzdelávaciu činnosť/program

e)

poistenie zberu

Celková hodnota poisteného rizika (EUR)

f)

podpora na administratívne náklady spojené so zriadením spoločných fondov

Celková hodnota zriadeného spoločného fondu (EUR)

Environmentálne akcie

 

a)

Nákup fixných aktív (13)

Odhadovaná zmena ročnej spotreby minerálnych hnojív/hektár, podľa druhu hnojiva (N a P2O3) (tony)

Odhadovaná zmena ročnej spotreby vody/hektár (m3/ha)

Odhadovaná zmena spotreby energie podľa druhu zdroja energie alebo druhu paliva za rok (litre/m3/kWh na tonu predanej výroby)

b)

Ďalšie formy obstarania fixných aktív vrátane prenájmu, zapožičania a lízingu (14)

c)

Ďalšie akcie

(1)

Výroba

Odhadovaná zmena ročného objemu vytvoreného odpadu (tony na tonu predanej výroby)

Odhadovaná zmena používania obalov za rok (tony na tonu predanej výroby)

(2)

Doprava

Odhadovaná zmena spotreby energie podľa druhu zdroja energie alebo druhu paliva za rok (litre/m3/kWh na tonu predanej výroby)

(3)

Predaj

Odhadovaná zmena ročného objemu vytvoreného odpadu (tony na tonu predanej výroby)

Odhadovaná zmena používania obalov za rok (tony na tonu predanej výroby)

Ostatné akcie

Zmena objemu predanej výroby (tony)

Zmena hodnoty celkovej predanej výroby (EUR/kg)

Odhadovaný vplyv na výrobné náklady (EUR/kg)

Poznámky: odkazy na zmeny predstavujú situáciu existujúcu na začiatku programu.


4.   SPOLOČNÉ UKAZOVATELE VPLYVU

POZNÁMKA: Ukazovatele vplyvu sa oznamujú iba po tom, ako sa vplyv posúdil.


Opatrenie

Celkové ciele

Ukazovatele vplyvu (merné jednotky)

Akcie zamerané na plánovanie výroby

Zlepšovanie konkurencieschopnosti

Zvyšovanie atraktívnosti členstva v organizácii výrobcov

Odhadovaná zmena hodnoty predanej výroby (EUR)

Odhadovaná zmena celkového počtu výrobcov ovocia a zeleniny, ktorí sú aktívnymi členmi (15) príslušnej OV/ZOV (počet)

Odhadovaná zmena celkovej plochy využívanej na výrobu ovocia a zeleniny pestovaných členmi príslušnej OV/ZOV (ha)

Akcie zamerané na zlepšovanie alebo udržiavanie kvality výrobkov

Akcie zamerané na zlepšovanie predaja

Výskum vrátane experimentálnej výroby

Vzdelávacie opatrenia (iné ako súvisiace so zabraňovaním krízam a krízovým riadením) a/alebo opatrenia zamerané na podporu prístupu k poradenským službám

Predchádzanie krízam a krízové riadenie

Environmentálne akcie

Zachovanie a ochrana životného prostredia

 

pôda

Nevymedzené

kvalita vody

Odhadovaná zmena celkovej spotreby minerálnych hnojív/hektár, podľa druhu hnojiva (N a P2O3) (tony)

udržateľné využívanie vodných zdrojov

Odhadovaná zmena celkovej spotreby vody/hektár (m3)

biotopy a biodiverzita

Nevymedzené

krajina

Nevymedzené

zmiernenie klimatických zmien

Odhadovaná zmena celkovej spotreby energie podľa druhu zdroja energie alebo druhu paliva (litre/m3/kWh)

zníženie množstva odpadov

Odhadovaná zmena celkového objemu tvorby odpadov (tony)

Odhadovaná zmena použitia obalov (tony)

Ostatné akcie

Zlepšovanie konkurencieschopnosti

Zvyšovanie atraktívnosti členstva v organizácii výrobcov

Odhadovaná zmena hodnoty predanej výroby (EUR)

Odhadovaná zmena celkového počtu výrobcov ovocia a zeleniny, ktorí sú aktívnymi členmi (15) príslušnej OV/ZOV (počet)

Odhadovaná zmena celkovej plochy využívanej na výrobu ovocia a zeleniny pestovaných členmi príslušnej OV/ZOV (ha)

Poznámky: odkazy na zmeny predstavujú situáciu existujúcu na začiatku programu.


5.   SPOLOČNÉ VÝCHODISKOVÉ UKAZOVATELE

POZNÁMKA: Východiskové ukazovatele sú potrebné pri analýze situácie na začiatku programovacieho obdobia. Niektoré spoločné východiskové ukazovatele majú význam iba pre jednotlivé operačné programy na úrovni organizácií výrobcov (napr. objem výroby predanej za menej ako 80 % priemernej ceny, ktorú dostáva OV/ZOV). Iné spoločné východiskové ukazovatele majú význam aj pre národné stratégie na úrovni členských štátov (napr. hodnota predanej výroby).

Ako všeobecné pravidlo platí, že východiskové ukazovatele sa počítajú ako priemery za tri roky. Ak údaje nie sú dostupné, mali by sa vypočítať aspoň na základe údajov za jeden rok.


Ciele

Východiskové ukazovatele týkajúce sa cieľov

Ukazovateľ

Vymedzenie ukazovateľa (a merné jednotky)

Celkové ciele

Zlepšovanie konkurencieschopnosti

Hodnota predanej výroby

Hodnota predanej výroby organizácie výrobcov (OV)/združenia organizácií výrobcov (ZOV) (EUR)

Zvyšovanie atraktívnosti členstva v organizácii výrobcov

Počet výrobcov ovocia a zeleniny, ktorí sú aktívnymi členmi príslušnej OV/ZOV

Počet výrobcov ovocia a zeleniny, ktorí sú aktívnymi členmi (16) OV/ZOV

Celková plocha, na ktorej pestujú ovocie a zeleninu členovia príslušnej OV/príslušného ZOV

Celková plocha, na ktorej členovia OV/ZOV pestujú ovocie a zeleninu (ha)

Zachovanie a ochrana životného prostredia

Nevymedzené

 

Konkrétne ciele

Podpora koncentrácie ponuky Objem predanej výroby

Celkový objem predanej výroby (tony)

Podpora umiestňovania na trhu výrobkov vyrábaných členmi

Objem predanej výroby/objem celkovej výroby členov (%)

Zabezpečenie toho, aby sa výroba prispôsobila dopytu z hľadiska kvality a množstva

Objem predanej výroby, ktorá spĺňa požiadavky osobitného „programu kvality“ (17), podľa hlavných druhov príslušných „programov kvality“ (tony)

Optimalizácia výrobných nákladov

Nevymedzené

 

Zvýšenie obchodnej hodnoty výrobkov

Priemerná jednotková hodnota predanej výroby

Hodnota predanej výroby/objem predanej výroby (EUR/kg)

Stabilizácia cien výrobcov

Výkyvy trhových cien

Objem výroby predanej za menej ako 80 % priemernej ceny, ktorú dostáva OV/ZOV (tony) (18)

Podpora znalostí a zlepšovania ľudského potenciálu

Počet osôb, ktoré sa zúčastnili na vzdelávacej aktivite

Počet osôb, ktoré skončili celú vzdelávaciu činnosť/program počas posledných troch rokov (počet)

Počet podnikov, ktoré využívajú poradenské služby

Počet podnikov, členov OV/ZOV, ktoré využívajú poradenské služby (počet)

Rozvoj technickej a ekonomickej výkonnosti a podpora inovácie

Nevymedzené

 

Konkrétne ciele v oblasti ochrany životného prostredia

Prispievanie k ochrane pôdy

Plocha ohrozená pôdnou eróziou s opatreniami proti erózii

Plocha, na ktorej sa pestuje ovocie a zelenina, ohrozená pôdnou eróziou (19), na ktorej sa vykonávajú protierózne opatrenia (ha)

Prispievanie k zachovaniu a zlepšovaniu kvality vody

Plocha so zníženým využívaním hnojív/lepším hospodárením s hnojivami

Plocha, na ktorej sa pestuje ovocie a zelenina, so zníženým využívaním hnojív/lepším hospodárením s hnojivami (ha)

Prispievanie k udržateľnému využívaniu vodných zdrojov

Plocha, na ktorej sa uplatňujú opatrenia na úsporu vody

Plocha, na ktorej sa pestuje ovocie a zelenina, na ktorej sa uplatňujú opatrenia na úsporu vody (ha)

Prispievanie k ochrane biotopov a biodiverzity

Ekologická výroba

Plocha, na ktorej sa vykonáva ekologická výroba ovocia a/alebo zeleniny (ha)

Integrovaná výroba

Plocha, na ktorej sa vykonáva integrovaná výroba ovocia a/alebo zeleniny (ha)

Ostatné akcie, ktoré prispievajú k ochrane biotopov a biodiverzity

Plocha, na ktorú sa vzťahujú ostatné akcie, ktoré prispievajú k ochrane biotopov a biodiverzity (ha)

Prispievanie k ochrane krajiny

Nevymedzené

 

Prispievanie k zmierňovaniu klimatických zmien – výroba

Vykurovanie skleníkov – energetická efektívnosť

Odhadovaná ročná spotreba energie na vykurovanie skleníkov podľa druhu zdrojov energie (litre/m3/kWh na tonu predanej výroby)

Prispievanie k zmierňovaniu klimatických zmien – doprava

Prispievanie k zachovaniu a zlepšovaniu kvality vzduchu – doprava

Doprava – energetická efektívnosť

Odhadovaná ročná spotreba energie na účely dopravy (20) podľa druhu paliva (litre/m3/kWh na tonu predanej výroby)

Znižovanie objemu tvorby odpadov

Nevymedzené

 

Poznámky: OV – organizácia výrobcov; ZOV – združenie organizácií výrobcov; VPP – využívaná poľnohospodárska pôda


(1)  Iba v prípade, ak sa nákup fixných aktív uskutočňuje v jednotlivých podnikoch členov organizácie výrobcov.

(2)  Vyplní sa iba za rok, v ktorom sa investícia realizovala.

(3)  Každý deň propagačnej kampane sa považuje za jednu akciu.

(4)  Iba v prípade akcií týkajúcich sa experimentálnej výroby na parcelách patriacich členským podnikom.

(5)  Iba v prípade akcií týkajúcich sa experimentálnej výroby na parcelách patriacich členským podnikom a/alebo organizácii výrobcov.

(6)  Každá vzdelávacia činnosť sa považuje za jednu akciu, bez ohľadu na jej konkrétny obsah a počet dní odborného vzdelávania absolvovaných účastníkmi.

(7)  Každá činnosť zameraná na presadzovanie prístupu členov organizácií výrobcov k poradenským službám sa považuje za jednu akciu bez ohľadu na zdroj poradenstva (t. j. prostredníctvom poradenských služieb poskytovaných organizáciou výrobcov alebo externých služieb), záležitosť, v ktorej sa poradenstvo poskytlo a počet podnikov, ktoré poskytnuté poradenstvo využívajú.

(8)  Stiahnutie z trhu tohto istého výrobku v rôznych obdobiach roka a stiahnutie z trhu odlišných výrobkov sa považujú za rozdielne akcie. Každá operácia spojená so stiahnutím z trhu daného výrobku sa považuje za jednu akciu.

(9)  Zelený zber a neuskutočnenie zberu rôznych výrobkov sa považujú za rozdielne akcie.

(10)  Vrátane nevýrobných investícií spojených s dosiahnutím záväzkov prijatých v rámci iných environmentálnych akcií.

(11)  Vrátane iných foriem nákupu fixných aktív spojených s dosiahnutím záväzkov prijatých v rámci iných environmentálnych akcií.

(12)  Požiadavky „kvality“ tu predstavujú súbor podrobných povinností týkajúcich sa výrobných metód a) ktorých dodržiavanie overuje nezávislý kontrolný orgán a (b) ktoré vedú ku konečnému výrobku, ktorého kvalita (i) výrazne prevyšuje štandardné komerčné normy, pokiaľ ide o verejné zdravie, zdravie rastlín environmentálne normy a (ii) zodpovedá súčasným a predvídateľným trhovým príležitostiam. Navrhuje sa, aby medzi hlavné druhy „systémov kvality“ patrili: a) certifikovaná ekologická výroba b) chránené zemepisné označenia a chránené označenia pôvodu, c) certifikovaná integrovaná výroba, d) súkromné certifikované systémy kvality výrobkov.

(13)  Vrátane nevýrobných investícií spojených s dosiahnutím záväzkov prijatých v rámci iných environmentálnych akcií.

(14)  Vrátane iných foriem nákupu fixných aktív spojených s dosiahnutím záväzkov prijatých v rámci iných environmentálnych akcií.

(15)  Aktívni členovia sú členovia, ktorí dodávajú výrobky OV/ZOV.

(16)  Aktívni členovia sú členovia, ktorí dodávajú výrobky OV/ZOV.

(17)  Požiadavky „kvality“ tu predstavujú súbor podrobných povinností týkajúcich sa výrobných metód a) ktorých dodržiavanie overuje nezávislý kontrolný orgán a (b) ktoré vedú ku konečnému výrobku, ktorého kvalita (i) výrazne prevyšuje štandardné komerčné normy, pokiaľ ide o verejné zdravie, zdravie rastlín environmentálne normy a (ii) zodpovedá súčasným a predvídateľným trhovým príležitostiam. Navrhuje sa, aby medzi hlavné druhy „systémov kvality“ patrili: a) certifikovaná ekologická výroba b) chránené zemepisné označenia a chránené označenia pôvodu, c) certifikovaná integrovaná výroba, d) súkromné certifikované systémy kvality výrobkov.

(18)  Vypočíta sa na ročnom základe a podľa hlavných výrobkov (z hľadiska hodnoty predanej výroby).

(19)  „Ohrozená pôdnou eróziou“ znamená akýkoľvek zvažujúci sa pozemok so sklonom viac ako 10 % bez ohľadu na to, či sa na ňom vykonali opatrenia proti erózii (napr. pôdny kryt, striedanie plodín atď.).

Ak príslušné informácie nie sú dostupné, členský štát môže namiesto toho použiť túto definíciu: „Ohrozená pôdnou eróziou“ znamená akýkoľvek pozemok s predpokladaným úbytkom pôdy vyšším ako miera prirodzenej tvorby pôdy bez ohľadu, či sa na ňom vykonali opatrenia proti erózii (napr. pôdny kryt, striedanie plodín atď.).

(20)  Interná doprava sa vzťahuje aj na prepravu výrobkov z členského podniku určenú na dodávku OV/ZOV.


PRÍLOHA XV

SYSTÉM VSTUPNÝCH CIEN UVEDENÝ V HLAVE IV KAPITOLE II ODDIELE 1

Opis výrobkov nemá vplyv na pravidlá výkladu kombinovanej nomenklatúry a slúži len na informáciu. Rozsah pôsobnosti opatrení ustanovených v tejto hlave IV kapitole II oddiele 1 je na účely tejto prílohy určený rozsahom pôsobnosti číselných znakov KN v ich aktuálnej podobe v čase prijatia najnovšej zmeny a doplnenia tohto nariadenia. Ak sa pred číselným znakom KN nachádza výraz „ex“, rozsah pôsobnosti dodatočných ciel je daný rozsahom pôsobnosti číselného znaku KN, ako aj opisom výrobkov a zodpovedajúcim obdobím uplatňovania.

ČASŤ A

Číselný znak KN

Opis

Obdobie uplatňovania

ex 0702 00 00

Rajčiaky

Od 1. januára do 31. decembra

ex 0707 00 05

Uhorky (1)

Od 1. januára do 31. decembra

ex 0709 90 80

Artičoky

Od 1. novembra do 30. júna

0709 90 70

Cukety

Od 1. januára do 31. decembra

ex 0805 10 20

Sladké pomaranče, čerstvé

Od 1. decembra do 31. mája

ex 0805 20 10

Klementínky

Od 1. novembra do konca februára

ex 0805 20 30

ex 0805 20 50

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

Mandarínky (vrátane druhov tangerine a satsuma); wilkingy a podobné citrusové hybridy

Od 1. novembra do konca februára

ex 0805 50 10

Citróny (Citrus limon, Citrus limonum)

Od 1. júna do 31. mája

ex 0806 10 10

Stolové hrozno

Od 21. júla do 20. novembra

ex 0808 10 80

Jablká

Od 1. júla do 30. júna

ex 0808 20 50

Hrušky

Od 1. júla do 30. apríla

ex 0809 10 00

Marhule

Od 1. júna do 31. júla

ex 0809 20 95

Čerešne okrem višní

Od 21. mája do 10. augusta

ex 0809 30 10

ex 0809 30 90

Broskyne vrátane nektáriniek

Od 11. júna do 30. septembra

ex 0809 40 05

Slivky

Od 11. júna do 30. septembra


ČASŤ B

Číselný znak KN

Opis

Obdobie uplatňovania

ex 0707 00 05

Uhorky určené na spracovanie

Od 1. mája do 31. októbra

ex 0809 20 05

Višne (Prunus cerasus)

Od 21. mája do 10. augusta


(1)  Iné ako uhorky uvedené v časti B tejto prílohy.


PRÍLOHA XVI

REPREZENTATÍVNE TRHY UVEDENÉ V ČLÁNKU 137

Členský(-é) štát(-y)

Reprezentatívne trhy

Belgicko a Luxembursko

Brusel

Bulharsko

Sofia

Česká republika

Praha

Dánsko

Kodaň

Nemecko

Hamburg, Mníchov, Frankfurt, Kolín, Berlín

Estónsko

Tallin

Írsko

Dublin

Grécko

Atény, Solún

Španielsko

Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Zaragoza, Valencia

Francúzsko

Paríž – Rungis, Marseille, Rouen, Dieppe, Perpignan, Nantes, Bordeaux, Lyon, Toulouse

Taliansko

Miláno

Cyprus

Nikózia

Lotyšsko

Riga

Litva

Vilňus

Maďarsko

Budapešť

Malta

Attard

Holandsko

Rotterdam

Rakúsko

Viedeň – Inzersdorf

Poľsko

Ożarów Mazowiecki – Bronisze, Poznaň

Portugalsko

Lisabon, Porto

Rumunsko

Bukurešť, Constanza

Slovinsko

Ľubľana

Slovensko

Bratislava

Fínsko

Helsinki

Švédsko

Helsingborg, Štokholm

Spojené kráľovstvo

Londýn


PRÍLOHA XVII

DODATOČNÉ DOVOZNÉ CLÁ: HLAVA IV KAPITOLA II ODDIEL 2

Opis výrobkov nemá vplyv na pravidlá výkladu kombinovanej nomenklatúry a slúži len na informáciu. Rozsah pôsobnosti dodatočných ciel je na účely tejto prílohy určený rozsahom pôsobnosti číselných znakov KN v ich aktuálnej podobe v čase prijatia tohto nariadenia.

Poradové číslo

Číselný znak KN

Opis

Obdobie uplatňovania

Spúšťacia úroveň

(tony)

78.0015

0702 00 00

Rajčiaky

Od 1. októbra do 31. mája

325 606

78.0020

Od 1. júna do 30. septembra

25 103

78.0065

0707 00 05

Uhorky

Od 1. mája do 31. októbra

101 736

78.0075

Od 1. novembra do 30. apríla

61 547

78.0085

0709 90 80

Artičoky

Od 1. novembra do 30. júna

19 799

78.0100

0709 90 70

Cukety

Od 1. januára do 31. decembra

117 360

78.0110

0805 10 20

Pomaranče

Od 1. decembra do 31. mája

454 253

78.0120

0805 20 10

Klementínky

Od 1. novembra do konca februára

606 155

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandarínky (vrátane druhov tangerine a satsuma); wilkingy a iné podobné citrusové hybridy

Od 1. novembra do konca februára

104 626

78.0155

0805 50 10

Citróny

Od 1. júna do 31. decembra

326 861

78.0160

Od 1. januára do 31. mája

53 842

78.0170

0806 10 10

Stolové hrozno

Od 21. júla do 20. novembra

70 731

78.0175

0808 10 80

Jablká

Od 1. januára do 31. augusta

886 383

78.0180

Od 1. septembra do 31. decembra

81 237

78.0220

0808 20 50

Hrušky

Od 1. januára do 30. apríla

241 637

78.0235

Od 1. júla do 31. decembra

35 748

78.0250

0809 10 00

Marhule

Od 1. júna do 31. júla

14 163

78.0265

0809 20 95

Čerešne okrem višní

Od 21. mája do 10. augusta

114 530

78.0270

0809 30

Broskyne vrátane nektáriniek

Od 11. júna do 30. septembra

11 980

78.0280

0809 40 05

Slivky

Od 11. júna do 30. septembra

5 806


PRÍLOHA XVIII

NARIADENIA UVEDENÉ V ČLÁNKU 152 ODS. 3

Nariadenie Komisie (EHS) č. 1764/86 z 27. mája 1986 o minimálnych požiadavkách na kvalitu výrobkov z rajčiakov, na ktoré sa vzťahuje nárok na pomoc výrobe (1).

Nariadenie Komisie (EHS) č. 2320/89 z 28. júla 1989 o minimálnych požiadavkách na kvalitu broskýň v náleve a broskýň v prírodnej ovocnej šťave na uplatňovanie programu pestovateľskej pomoci (2).

Článok 2 a príloha I časť A a B nariadenia Komisie (ES) č. 464/1999 z 3. marca 1999, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 2201/96 o programoch pomoci v oblasti sušených sliviek (3).

Článok 1 ods. 1 a 2 a prílohy II a III nariadenia Komisie (ES) č. 1573/1999 z 19. júla 1999, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 2201/96 o vlastnostiach sušených fíg, na ktoré sa vzťahuje pomoc v zmysle schémy pomoci pre pestovanie (4).

Prílohy I a II nariadenia Komisie (ES) č. 1621/1999 z 22. júla 1999, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 2201/96, pokiaľ ide o pomoc pre kultiváciu hrozna na výrobu určitých odrôd sušených hroznových bobúľ (5).

Nariadenie Komisie (ES) č. 1666/1999 z 28. júla 1999 ustanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 2201/96, pokiaľ ide o minimálne obchodné charakteristiky pre niektoré odrody hrozienok (6).

Nariadenie Komisie (ES) č. 1010/2001 z 23. mája 2001 o minimálnych požiadavkách na kvalitu zmesí ovocia v systéme výrobných dotácií (7).

Článok 3 nariadenia Komisie (ES) č. 217/2002 z 5. februára 2002, ustanovujúce kritériá spôsobilosti pre suroviny v systéme výrobných dotácií uvedených v nariadení (ES) č. 2201/96 (8).

Článok 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1535/2003 z 29. augusta 2003, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 2201/96 o systéme pomoci pre výrobky z ovocia a zeleniny (9).

Článok 16 a príloha I nariadenia Komisie (ES) č. 2111/2003 z 1. decembra 2003 ustanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 2202/96, ktorým sa zavádza program pomoci pre pestovateľov niektorých druhov citrusového ovocia (10).

Nariadenie Komisie (ES) č. 1559/2006 z 18. októbra 2006, ustanovujúce minimálne požiadavky na kvalitu hrušiek druhu Williams a Rocha v sirupe a/alebo v prírodnej ovocnej šťave v rámci systému výrobných dotácií (11).


(1)  Ú. v. ES L 153, 7.6.1986, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 220, 29.7.1989, s. 54.

(3)  Ú. v. ES L 56, 4.3.1999, s. 8.

(4)  Ú. v. ES L 187, 20.7.1999, s. 27.

(5)  Ú. v. ES L 192, 24.7.1999, s. 21.

(6)  Ú. v. ES L 197, 29.7.1999, s. 32.

(7)  Ú. v. ES L 140, 24.5.2001, s. 31.

(8)  Ú. v. ES L 35, 6.2.2002, s. 11.

(9)  Ú. v. EÚ L 218, 30.8.2003, s. 14.

(10)  Ú. v. EÚ L 317, 2.12.2003, s. 5.

(11)  Ú. v. EÚ L 288, 19.10.2006, s. 22.