ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 346

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
29. decembra 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1579/2007 z 20. decembra 2007, ktorým sa na rok 2008 stanovujú rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné v Čiernom mori

1

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Rady 2007/74/ES z 20. decembra 2007 o oslobodení tovaru, ktorý dovážajú osoby cestujúce z tretích krajín, od dane z pridanej hodnoty a spotrebnej dane

6

 

*

Smernica Rady 2007/75/ES z 20. decembra 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o určité dočasné opatrenia týkajúce sa sadzieb dane z pridanej hodnoty

13

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2007/880/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 20. decembra 2007, ktorým sa Francúzsku povoľuje uplatňovať zníženú daňovú sadzbu na bezolovnatý benzín používaný ako pohonná hmota a uvoľnený na spotrebu v departementoch Korziky podľa článku 19 smernice 2003/96/ES

15

 

 

2007/881/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 20. decembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa jej rokovací poriadok

17

 

 

2007/882/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 20. decembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 1999/70/ES o externých audítoroch národných centrálnych bánk, pokiaľ ide o externého audítora Central Bank of Cyprus

19

 

 

2007/883/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 20. decembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 1999/70/ES o externých audítoroch národných centrálnych bánk, pokiaľ ide o externých audítorov Central Bank of Malta

20

 

 

2007/884/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 20. decembra 2007, ktorým sa Spojenému kráľovstvu povoľuje, aby naďalej uplatňovalo opatrenie odchyľujúce sa od článku 26 ods. 1 písm. a), článkov 168 a 169 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

21

 

 

Komisia

 

 

2007/885/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 26. decembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/415/ES o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s vysokopatogénnou vtáčou chrípkou podtypu H5N1 u hydiny v Nemecku ( 1 )

23

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

 

2007/886/SZBP

 

*

Rozhodnutie Politického a bezpečnostného Výboru EUPOL AFGH/2/2007 z 30. novembra 2007 o zriadení Výboru prispievateľov na policajnú misiu Európskej únie v Afganistane (EUPOL AFGHANISTAN)

26

 

*

Jednotná akcia Rady 2007/887/SZBP z 20. decembra 2007, ktorou sa zrušuje jednotná akcia 2005/557/SZBP o civilno-vojenskej akcii Európskej únie na podporu misie Africkej únie v oblasti sudánskeho Dárfúru a v Somálsku

28

 

 

2007/888/SZBP

 

*

Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru EUPT/2/2007 z 18. decembra 2007 o vymenovaní veliteľa plánovacieho tímu EÚ (EUPT Kosovo)

29

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

29.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 346/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 1579/2007

z 20. decembra 2007,

ktorým sa na rok 2008 stanovujú rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné v Čiernom mori

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (1), a najmä na jeho článok 20,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 847/96 zo 6. mája 1996, ktorým sa zavádzajú dodatočné podmienky pre riadenie celkových prípustných úlovkov (TAC) a kvót presahujúce rok (2), a najmä na jeho článok 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 2371/2002 Rada prijíma opatrenia potrebné na zabezpečenie prístupu do zón a k zdrojom a trvalo udržateľné vykonávanie rybolovných činností pri zohľadnení dostupného vedeckého odporúčania, a najmä správy vypracovanej Vedeckým, technickým a hospodárskym výborom pre rybné hospodárstvo.

(2)

Podľa článku 20 nariadenia (ES) č. 2371/2002 Rada stanovuje rybolovné možnosti podľa oblasti rybolovu alebo skupiny oblastí rybolovu a rozdelenie týchto možností medzi členské štáty.

(3)

S cieľom zabezpečiť účinné riadenie rybolovných možností by sa mali stanoviť konkrétne podmienky, za ktorých rybolov prebieha.

(4)

V článku 3 nariadenia (ES) č. 2371/2002 sú vymedzené pojmy, ktoré sú dôležité z hľadiska rozdeľovania rybolovných možností.

(5)

V súlade s článkom 2 nariadenia Rady (ES) č. 847/96 sa musia určiť populácie, ktoré podliehajú jednotlivým opatreniam uvedeným v spomenutom nariadení.

(6)

S cieľom prispieť k ochrane populácií rýb by sa v roku 2008 mali implementovať určité doplňujúce opatrenia týkajúce sa technických podmienok rybolovu.

(7)

Rybolovné možnosti by sa mali využívať v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva pre danú oblasť, a najmä s nariadením Rady (EHS) č. 2847/93 z 12. októbra 1993, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu (3), a nariadením Rady (ES) č. 850/98 z 30. marca 1998 o zachovaní zdrojov rybolovu prostredníctvom technických opatrení na ochranu mláďat morských organizmov (4).

(8)

So zreteľom na to, že v členskom štáte, v ktorom sa pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia tradične používali na lov kambaly veľkej siete s veľkosťou ôk menšou ako 200 mm, a s cieľom umožniť patričné prispôsobenie sa technickým opatreniam zavedeným týmto nariadením sa tomuto členskému povoľuje loviť kambalu veľkú pomocou sietí s minimálnou veľkosťou ôk najmenej 180 mm.

(9)

Vzhľadom na naliehavosť tejto záležitosti je dôležité udeliť výnimku zo šesťtýždňového obdobia uvedenú v časti I bode 3 Protokolu o úlohe národných parlamentov v Európskej únii pripojeného k Zmluve o Európskej únii a k zmluvám o založení Európskych spoločenstiev,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

PREDMET ÚPRAVY, ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

Predmet úpravy

V tomto nariadení sa stanovujú rybolovné možnosti na rok 2008 pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb v Čiernom mori a súvisiace podmienky, za ktorých sa môžu tieto rybolovné možnosti využívať.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.   Toto nariadenie sa vzťahuje na rybárske plavidlá Spoločenstva (plavidlá Spoločenstva) pôsobiace v Čiernom mori.

2.   Odchylne od odseku 1 sa toto nariadenie neuplatňuje na rybolovné operácie, ktoré sa vykonávajú len na účely vedeckého skúmania, ktoré sa vykonávajú s povolením a v rámci právomoci dotknutého členského štátu a o ktorých boli Komisia a členský štát, vo vodách ktorého sa výskum vykonáva, vopred informované.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Okrem vymedzenia pojmov ustanoveného v článku 3 nariadenia (ES) č. 2371/2002 sa na účely tohto nariadenia uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„GFCM“ je Generálna komisia pre rybárstvo v Stredomorí;

b)

„Čierne more“ je geografická podoblasť definovaná v rezolúcii GFCM/31/2007/2;

c)

„celkový prípustný výlov (TAC)“ je množstvo, ktoré možno z každej populácie uloviť každý rok;

d)

„kvóta“ je podiel z TAC pridelený Spoločenstvu, členskému štátu alebo tretej krajine.

KAPITOLA II

RYBOLOVNÉ MOŽNOSTI A SÚVISIACE PODMIENKY

Článok 4

Obmedzenia výlovu a prideľovanie

Obmedzenia výlovu, prideľovanie týchto obmedzení členským štátom a dodatočné podmienky v súlade s článkom 2 nariadenia (ES) č. 847/96 sú stanovené v prílohe I k tomuto nariadeniu.

Článok 5

Osobitné ustanovenia o prideľovaní

Prideľovaním obmedzení výlovu členským štátom, ktoré je stanovené v prílohe I, nie sú dotknuté:

a)

výmeny vykonané podľa článku 20 ods. 5 nariadenia (ES) č. 2371/2002;

b)

prerozdelenia podľa článku 21 ods. 4, článku 23 ods. 1 a článku 32 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 2847/93 a článku 23 ods. 4 druhého pododseku nariadenia (ES) č. 2371/2002;

c)

dodatočné vykládky povolené podľa článku 3 nariadenia (ES) č. 847/96;

d)

množstvá odpočítané podľa článku 5 nariadenia (ES) č. 847/96 a článku 23 ods. 4 prvého pododseku nariadenia (ES) č. 2371/2002.

Článok 6

Podmienky pre úlovky a vedľajšie úlovky

1.   Ryby z populácií, pre ktoré sú stanovené obmedzenia výlovu, sa ponechávajú na palube alebo vykladajú, len ak tieto úlovky ulovili plavidlá členského štátu, ktorý je držiteľom kvóty a táto kvóta ešte nie je vyčerpaná.

2.   Všetky vykládky sa započítavajú do kvóty alebo ak podiel Spoločenstva nebol pridelený členským štátom formou kvót, do podielu Spoločenstva.

Článok 7

Prechodné technické opatrenia

Prechodné technické opatrenia sa ustanovujú v prílohe II.

KAPITOLA III

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 8

Zasielanie údajov

Keď členské štáty podľa článku 15 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 2847/93 zasielajú Komisii údaje, ktoré sa týkajú vykládok množstiev ulovených populácií, používajú pri tom kódy populácií stanovené v prílohe I k tomuto nariadeniu.

Článok 9

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. decembra 2007

Za Radu

predseda

F. NUNES CORREIA


(1)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 865/2007 (Ú. v. EÚ L 192, 24.7.2007, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 115, 9.5.1996, s. 3.

(3)  Ú. v. ES L 261, 20.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1967/2006 (Ú. v. EÚ L 409, 30.12.2006, s. 9).

(4)  Ú. v. ES L 125, 27.4.1998, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2166/2005 (Ú. v. EÚ L 345, 28.12.2005, s. 5).


PRÍLOHA I

Obmedzenia výlovu a súvisiace podmienky medziročného riadenia obmedzení výlovu, ktoré sa vzťahujú na plavidlá Spoločenstva v oblastiach, v ktorých existujú obmedzenia výlovu podľa druhov a podľa oblasti

Tieto tabuľky obsahujú TAC a kvóty (v tonách živej hmotnosti, ak nie je uvedené inak) podľa populácie, rozdelenie medzi členské štáty a súvisiace podmienky medziročného riadenia kvót.

V každej oblasti sa populácie rýb uvádzajú podľa abecedného poradia latinských názvov druhov. Na účely týchto tabuliek sa používajú tieto kódy jednotlivých druhov:

Vedecký názov

Trojmiestny alfabetický kód

Bežný názov

Psetta maxima

TUR

kambala veľká

Sprattus sprattus

SPR

šprota severná


Druh

:

kambala veľká

Psetta maxima

Zóna

:

Čierne more

Bulharsko

50

Preventívny TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Uplatňuje sa článok 5 nariadenia (ES) č. 847/96.

Rumunsko

50

ES

100

TAC

neuvádza sa


Druh

:

šprota severná

Sprattus sprattus

Zóna

:

Čierne more

ES

15 000 (1)

Preventívny TAC

Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Uplatňuje sa článok 5 nariadenia (ES) č. 847/96.

TAC

neuvádza sa


(1)  Loviť možno výlučne plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Bulharska alebo Rumunska.


PRÍLOHA II

PRECHODNÉ TECHNICKÉ OPATRENIA

1.

Pre kambalu veľkú sa nepovoľujú žiadne rybolovné činnosti od 15. apríla do 15. júna vo vodách Spoločenstva v Čiernom mori.

2.

V členskom štáte, v ktorom bola pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia minimálna povolená veľkosť ôk pre siete používané na lov kambaly veľkej menšia ako 200 mm, sa môžu na lov kambaly veľkej používať siete s minimálnou veľkosťou ôk najmenej 180 mm.

3.

Minimálna veľkosť kambaly veľkej pri vykládke je najmenej 45 cm celkovej dĺžky meranej v súlade s článkom 18 nariadenia (ES) č. 850/98.


SMERNICE

29.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 346/6


SMERNICA RADY 2007/74/ES

z 20. decembra 2007

o oslobodení tovaru, ktorý dovážajú osoby cestujúce z tretích krajín, od dane z pridanej hodnoty a spotrebnej dane

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 93,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru,

keďže:

(1)

Smernica Rady 69/169/EHS z 28. mája 1969 o harmonizácii ustanovení zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa oslobodenia od dane z obratu a od spotrebnej dane pre dovoz v medzinárodnom cestovnom ruchu (1) stanovila systém Spoločenstva týkajúci sa oslobodenia od dane. Mala by sa ale stále uplatňovať len na nekomerčný dovoz tovaru v osobnej batožine cestujúcich z tretích krajín, hoci je naďalej potrebné tento systém zachovať s cieľom zamedziť dvojité zdanenie, ako aj v prípadoch, keď vzhľadom na podmienky, za ktorých sa tovar dováža, chýba bežná potreba chrániť hospodárstvo.

(2)

Úplná revízia, zrušenie a nahradenie smernice 69/169/EHS sú však opodstatnené vzhľadom na počet požadovaných zmien a doplnení, ako aj na potrebu prispôsobiť smernicu 69/169/EHS rozšíreniu a novým vonkajším hraniciam Spoločenstva a zmeniť štruktúru určitých ustanovení a zjednodušiť ich v záujme zrozumiteľnosti.

(3)

Množstvové obmedzenia a peňažné prahové hodnoty, ktorým podliehajú oslobodenia od dane, by mali spĺňať súčasné potreby členských štátov.

(4)

Peňažná prahová hodnota by mala zohľadňovať zmeny skutočnej hodnoty peňazí od jej posledného zvýšenia v roku 1994 a taktiež by mala odrážať zrušenie množstvových obmedzení na tovar podliehajúci spotrebným daniam v niektorých členských štátoch, na ktorý sa odteraz bude vzťahovať všeobecná prahová hodnota pre DPH.

(5)

Prípad nakupovania v zahraničí by mohol spôsobiť problémy členským štátom, ktoré majú spoločné územné hranice s tretími krajinami s podstatne nižšími cenami. Je preto opodstatnené stanoviť nižšiu peňažnú prahovú hodnotu na spôsoby cestovania iné ako cestovanie leteckou a námornou dopravou.

(6)

Podľa skúseností Komisie je množstvo pre tabakové výrobky a alkoholické nápoje vo všeobecnosti primerané a preto by sa malo zachovať.

(7)

Množstvové obmedzenia pre oslobodenie tovaru od spotrebnej dane by mali zohľadňovať súčasný systém zdaňovania tohto tovaru v členských štátoch. V tejto súvislosti je vhodné ustanoviť obmedzenie pre pivo, zatiaľ čo obmedzenia pre parfumy, kávu a čaj by sa mali zrušiť.

(8)

Je vhodné umožniť členským štátom, aby zaviedli nižšie obmedzenia, pokiaľ ide o peňažnú prahovú hodnotu pre deti, a aby vylúčili maloleté osoby z oslobodenia od dane pre tabakové výrobky a alkoholické nápoje s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany zdravia.

(9)

Vzhľadom na potrebu podporovať vysokú úroveň ochrany zdravia občanov Spoločenstva je vhodné umožniť členským štátom, aby uplatňovali znížené množstvové obmedzenia pre oslobodenie tabakových výrobkov od dane.

(10)

Členské štáty by tiež mali mať možnosť uplatňovať obmedzenejšie oslobodenie od dane v prípade pracovníkov v pohraničných oblastiach, osôb s bydliskom v blízkosti hraníc Spoločenstva a posádok dopravných prostriedkov, ktoré sa využívajú v medzinárodnej preprave, aby sa tak zohľadnila osobitná situácia určitých osôb.

(11)

Je potrebné pripomenúť, že Rakúsko má spoločnú hranicu so švajčiarskou enklávou Samnauntal, v ktorej sa uplatňuje osobitný daňový systém, ktorého výsledkom je podstatne nižšie zdanenie ako v ostatných častiach Švajčiarska a dokonca i v kantóne Graubünden, do ktorého Samnauntal patrí. S ohľadom na túto osobitnú situáciu, na základe ktorej Rakúsko uplatňuje pre túto enklávu v súlade s článkom 5 ods. 8 smernice 69/169/EHS nižšiu hranicu množstvového obmedzenia na tabakové výrobky, je vhodné tomuto členskému štátu umožniť, aby uplatňoval nižšiu hranicu obmedzenia ustanovenú v uvedenej smernici pre tabakové výrobky len v prípade Samnauntalu.

(12)

Pre členské štáty, ktoré nezaviedli euro, by sa mal zaviesť mechanizmus umožňujúci prepočítať sumy vyjadrené v národných menách na euro, čím by sa v členských štátoch zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie.

(13)

Suma, do výšky ktorej sa členské štáty môžu rozhodnúť nevyrubovať daň z dovozu tovaru, by sa mala zvýšiť, aby zohľadňovala súčasnú hodnotu peňazí,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

KAPITOLA I

PREDMET ÚPRAVY A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

Táto smernica ustanovuje pravidlá týkajúce sa oslobodenia od dane z pridanej hodnoty (DPH) a spotrebnej dane pre tovar dovážaný v osobnej batožine osôb cestujúcich z tretej krajiny alebo z územia, na ktorom sa neuplatňujú ustanovenia Spoločenstva týkajúce sa DPH alebo ustanovenia Spoločenstva týkajúce sa spotrebnej dane, alebo ani jedny z nich, ako sa vymedzuje v článku 3.

Článok 2

Táto smernica sa uplatňuje, ak cesta zahŕňa tranzit cez územie tretej krajiny alebo sa začína na území uvedenom v článku 1 a cestujúci nemôže preukázať, že tovar prevážaný vo svojej batožine získal za všeobecných podmienok, ktorými sa riadi zdaňovanie na domácom trhu členského štátu, a že tento tovar nespĺňa podmienky na vrátenie DPH alebo spotrebnej dane.

Prelet bez pristátia sa za tranzit nepovažuje.

Článok 3

Na účely tejto smernice platia tieto vymedzenia pojmov:

1.

„Tretia krajina“ je každá krajina, ktorá nie je členským štátom Európskej únie.

Vzhľadom na fiškálnu dohodu medzi Francúzskom a Monackým kniežatstvom z 18. mája 1963 sa Monako nepovažuje za tretiu krajinu a vzhľadom na dohodu o priateľstve a susedských vzťahoch medzi Talianskom a Sanmarínskou republikou z 31. marca 1939 sa San Maríno nepovažuje za tretiu krajinu, pokiaľ ide o spotrebnú daň.

2.

„Územie, na ktorom sa neuplatňujú ustanovenia Spoločenstva týkajúce sa DPH alebo ustanovenia Spoločenstva týkajúce sa spotrebnej dane, alebo ani jedny z nich“ je každé iné územie ako územie tretej krajiny, na ktorom sa neuplatňuje smernica 2006/112/ES (2) alebo smernica 92/12/EHS, alebo ani jedna z nich.

Vzhľadom na dohodu medzi vládami Spojeného kráľovstva a Ostrova Man o clách a spotrebných daniach a súvisiacich záležitostiach z 15. októbra 1979 sa Ostrov Man nepovažuje za územie, na ktorom sa neuplatňujú ustanovenia Spoločenstva o DPH alebo o spotrebnej dani alebo ani o jednej z nich.

3.

„Cestujúci leteckou dopravou“ a „cestujúci námornou dopravou“ je osoba cestujúca leteckou alebo námornou dopravou okrem prostriedkov súkromného športového lietania alebo súkromnej rekreačnej alebo športovej námornej plavby.

4.

„Súkromné športové lietanie“ a „súkromná rekreačná alebo športová námorná plavba“ je používanie lietadla alebo námorného plavidla jeho vlastníkom alebo fyzickou alebo právnickou osobou buď na základe prenájmu alebo iného vzťahu na nekomerčné účely, a predovšetkým na iné účely, ako je preprava cestujúcich alebo tovaru alebo poskytovanie služieb za protihodnotu alebo pre potreby verejných orgánov.

5.

„Pohraničná oblasť“ je oblasť, ktorá vzdušnou čiarou nepresahuje viac ako 15 kilometrov od hranice členského štátu a ktorá zahŕňa miestne správne oblasti, ktoré sú súčasťou územia ležiaceho v rámci tejto oblasti. Z tejto oblasti môžu členské štáty poskytovať výnimky.

6.

„Pracovník v pohraničnej oblasti“ je osoba, ktorej bežné činnosti vyžadujú, aby počas svojich pracovných dní cestovala na druhú stranu hranice.

KAPITOLA II

OSLOBODENIE OD DANE

ODDIEL 1

Spoločné ustanovenia

Článok 4

Členské štáty na základe peňažných prahových hodnôt alebo množstvových obmedzení, oslobodzujú tovar dovážaný v osobnej batožine cestujúcich od DPH a spotrebnej dane za predpokladu, že tento dovoz má nekomerčný charakter.

Článok 5

Na účely uplatňovania oslobodení od dane sa za osobnú batožinu považuje celá batožina, ktorú môže cestujúci pri ukončení svojej cesty predložiť colným orgánom, ako aj batožina, ktorú predloží neskôr tým istým orgánom, ak môže preukázať, že táto batožina bola na začiatku jeho cesty zaregistrovaná ako príručná batožina spoločnosťou, ktorá je zodpovedná za jeho prepravu. Pohonná látka, ktorá sa neuvádza v článku 11, sa za osobnú batožinu nepovažuje.

Článok 6

Na účely uplatňovania oslobodení od dane sa dovoz považuje za nekomerčný, ak spĺňa tieto podmienky:

a)

uskutočňuje sa príležitostne;

b)

zahŕňa výlučne tovar na osobné alebo rodinné použitie cestujúcich alebo tovar určený ako dar.

Charakter alebo množstvo tovaru nesmie byť také, aby vzbudzovalo podozrenie, že ide o dovoz na komerčné účely.

ODDIEL 2

Peňažné prahové hodnoty

Článok 7

1.   Členské štáty oslobodzujú od DPH a spotrebnej dane dovoz tovaru, ktorého celková hodnota nepresahuje 300 EUR na osobu, okrem tovaru uvedeného v oddiele 3.

V prípade cestujúcich leteckou a námornou dopravou je peňažná prahová hodnota uvedená v prvom pododseku 430 EUR.

2.   Členské štáty môžu znížiť peňažnú prahovú hodnotu pre cestujúcich mladších ako 15 rokov bez ohľadu na dopravný prostriedok. Peňažná prahová hodnota však nemôže byť nižšia ako 150 EUR.

3.   Na účely uplatňovania peňažných prahových hodnôt sa hodnota jednotlivej položky nemôže rozdeliť.

4.   Hodnota osobnej batožiny cestujúceho, ktorá sa dováža dočasne alebo sa dováža spätne po jej dočasnom vývoze, a hodnota liekov nevyhnutných na osobnú potrebu cestujúceho sa na účely uplatňovania oslobodení uvedených v odsekoch 1 a 2 neberú do úvahy.

ODDIEL 3

Množstvové obmedzenia

Článok 8

1.   Členské štáty oslobodzujú od DPH a spotrebnej dane dovoz uvedených druhov tabakových výrobkov, na ktoré sa uplatňuje buď nasledujúca vyššia alebo nižšia hranica množstvového obmedzenia:

a)

200 cigariet alebo 40 cigariet;

b)

100 cigaríl alebo 20 cigaríl;

c)

50 cigár alebo 10 cigár;

d)

250 g tabaku na fajčenie alebo 50 g tabaku na fajčenie.

Na účely odseku 4 predstavuje každé množstvo stanovené v písmenách a) až d) 100 % celkového povoleného množstva pre tabakové výrobky.

Cigarily sú cigary s maximálnou jednotkovou hmotnosťou 3 gramy.

2.   Členský štát sa môže rozhodnúť, že bude rozlišovať medzi cestujúcimi leteckou dopravou a ostatnými cestujúcimi uplatňovaním nižších množstvových obmedzení uvedených v odseku 1 len na iných cestujúcich, ako sú cestujúci leteckou dopravou.

3.   Odchylne od odsekov 1 a 2 môže Rakúsko dovtedy, kým sa bude daňový systém vo švajčiarskej enkláve Samnauntal odlišovať od systému v ostatnej časti kantónu Graubünden, obmedziť uplatňovanie nižšej hranice množstvového obmedzenia na tabakové výrobky dopravené na svoje územie cestujúcimi, ktorí vstupujú do Rakúska priamo z uvedenej švajčiarskej enklávy.

4.   V prípade každého cestujúceho sa oslobodenie od dane môže uplatňovať na akúkoľvek kombináciu tabakových výrobkov za predpokladu, že súhrnný percentuálny podiel jednotlivých povolených množstiev nepresahuje 100 %.

Článok 9

1.   Členské štáty oslobodia od DPH a spotrebnej dane alkohol a alkoholické nápoje okrem tichého vína a piva, pričom uplatňujú tieto množstvové obmedzenia:

a)

spolu 1 liter alkoholu a alkoholických nápojov s obsahom alkoholu presahujúcim 22 % obj. alebo nedenaturovaný etylalkohol s obsahom alkoholu 80 % obj. a viac;

b)

spolu 2 litre alkoholu a alkoholických nápojov s obsahom alkoholu nepresahujúcim 22 % obj.

Na účely odseku 2 predstavuje každé množstvo stanovené v písmenách a) a b) 100 % celkového povoleného množstva pre alkohol a alkoholické nápoje.

2.   V prípade každého cestujúceho sa oslobodenie od dane môže uplatňovať na akúkoľvek kombináciu druhu alkoholu a alkoholických nápojov uvedených v odseku 1 za predpokladu, že súhrnný percentuálny podiel jednotlivých povolených množstiev nepresahuje 100 %.

3.   Členské štáty oslobodia od DPH a spotrebnej dane celkom 4 litre tichého vína a 16 litrov piva.

Článok 10

Oslobodenia od dane podľa článku 8 alebo 9 sa neuplatňujú v prípade cestujúcich mladších ako 17 rokov.

Článok 11

Členské štáty pri všetkých motorových dopravných prostriedkoch oslobodzujú od DPH a spotrebnej dane pohonnú látku, ktoré sa nachádza v bežnej nádrži a pohonnú látku v príručnom kanistri, ktorého objem nepresahuje 10 litrov.

Článok 12

Hodnota tovaru uvedeného v článkoch 8, 9 alebo 11 sa na účely uplatňovania oslobodenia od dane ustanoveného v článku 7 ods. 1 neberie do úvahy.

KAPITOLA III

OSOBITNÉ PRÍPADY

Článok 13

1.   Členské štáty môžu znížiť peňažné prahové hodnoty alebo množstvové obmedzenia alebo oboje v prípade cestujúcich, ktorí patria do týchto kategórií:

a)

osoby s pobytom v pohraničnej oblasti;

b)

pracovníci v pohraničnej oblasti;

c)

posádky dopravných prostriedkov využívaných na prepravu z tretej krajiny alebo z územia, kde sa neuplatňujú ustanovenia Spoločenstva týkajúce sa DPH alebo ustanovenia Spoločenstva týkajúce sa spotrebnej dane, alebo ani jedny z nich.

2.   Odsek 1 sa neuplatňuje, ak cestujúci, ktorý patrí do niektorej z uvedených kategórií, predloží dôkaz o tom, že cestuje mimo pohraničnej oblasti členského štátu alebo že sa nevracia z pohraničnej oblasti susednej tretej krajiny.

Uplatňuje sa však, ak pracovníci v pohraničnej oblasti alebo posádka dopravných prostriedkov, ktoré sa využívajú v medzinárodnej preprave, dovážajú tovar pri cestovaní počas svojej práce.

KAPITOLA IV

VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 14

Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že nebudú vyrubovať DPH ani spotrebnú daň na tovar, ktorý dováža cestujúci, ak splatná daň nepresahuje 10 EUR.

Článok 15

1.   Ekvivalent eura v národnej mene, ktorý sa uplatňuje na vykonávanie tejto smernice, sa stanovuje raz ročne. Použijú sa sadzby z prvého pracovného dňa v októbri. Uverejnia sa v Úradnom vestníku Európskej únie a uplatňujú sa od 1. januára nasledujúceho roku.

2.   Členské štáty môžu zaokrúhliť sumy v národnej mene po prepočte súm v eurách stanovených v článku 7 za predpokladu, že takéto zaokrúhlenie nepresahuje 5 EUR.

3.   Členské štáty môžu ponechať peňažné prahové hodnoty v platnosti v čase ročnej úpravy stanovenej v odseku 1, ak by pred zaokrúhlením stanoveným v odseku 2 prepočet príslušných súm vyjadrených v eurách viedol k zmene menšej ako 5 % oslobodenia od dane vyjadreného v národnej mene alebo k zníženiu tohto oslobodenia od dane.

Článok 16

Po prvýkrát v roku 2012 a potom každé štyri roky Komisia predloží Rade správu o vykonávaní tejto smernice a podľa potreby ju doplní návrhom na zmenu a doplnenie.

Článok 17

V článku 5 ods. 9 smernice 69/109/EHS sa dátum 31. decembra 2007 nahrádza dátumom 30. novembra 2008.

Článok 18

Smernica 69/169/EHS sa zrušuje a nahrádza sa touto smernicou s účinnosťou od 1. decembra 2008.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe.

Článok 19

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s článkami 1 až 15 tejto smernice s účinnosťou od 1. decembra 2008. Členské štáty bezodkladne oznámia Komisii znenie týchto opatrení.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 20

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa s účinnosťou od 1. decembra 2008.

Článok 17 sa uplatňuje s účinnosťou od 1. januára 2008.

Článok 21

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 20. decembra 2007

Za Radu

predseda

F. NUNES CORREIA


(1)  Ú. v. ES L 133, 4.6.1969, s. 6. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2005/93/ES (Ú. v. EÚ L 346, 29.12.2005, s. 16).

(2)  Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1. Smernica zmenená a doplnená smernicou 2006/138/ES (Ú. v. EÚ L 384, 29.12.2006, s. 92).


PRÍLOHA

TABUĽKA ZHODY

Smernica 69/169/EHS

Táto smernica

článok 1 ods. 1

článok 7 ods. 1

článok 1 ods. 2

článok 7 ods. 2

článok 1 ods. 3

článok 7 ods. 3

článok 2

článok 3 bod 1

článok 7 ods. 4

článok 3 bod 2

článok 6

článok 3 bod 3 prvý pododsek

článok 5

článok 3 bod 3 druhý pododsek

články 5 a 11

článok 4 ods. 1 úvodná veta

článok 8 ods. 1, úvodná veta, článok 9 ods. 1, úvodná veta

článok 4 ods. 1, druhý stĺpec

článok 4 ods. 1 písm. a) prvý stĺpec

článok 8 ods. 1

článok 4 ods. 1 písm. b) prvý stĺpec

článok 9 ods. 1

článok 4 ods. 1 písm. c), d) a e) prvý stĺpec

článok 4 ods. 2 prvý pododsek

článok 10

článok 4 ods. 2 druhý pododsek

článok 4 ods. 3

článok 12

článok 4 ods. 4

článok 2

článok 4 ods. 5

článok 5 ods. 1

článok 5 ods. 2

článok 13 ods. 1

článok 5 ods. 3

článok 5 ods. 4

článok 13 ods. 2

článok 5 ods. 5

článok 5 ods. 6 úvodná veta, prvá zarážka

článok 3 ods. 5

článok 5 ods. 6 úvodná veta, druhá zarážka

článok 3 ods. 6

článok 5 ods. 7

článok 5 ods. 8

článok 5 ods. 9

článok 7 ods. 1

článok 7 ods. 2

článok 15 ods. 1

článok 7 ods. 3

článok 15 ods. 2

článok 7 ods. 4

článok 15 ods. 3

článok 7 ods. 5

článok 7a ods. 1

článok 7a ods. 2

článok 14

článok 7b

článok 7c

článok 7d

článok 8 ods. 1

článok 19 ods. 1 prvý pododsek

článok 8 ods. 2 prvý pododsek

článok 19 ods. 1 prvý pododsek

článok 8 ods. 2 druhý pododsek

článok 9

článok 21


29.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 346/13


SMERNICA RADY 2007/75/ES

z 20. decembra 2007,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o určité dočasné opatrenia týkajúce sa sadzieb dane z pridanej hodnoty

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 93,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru,

keďže:

(1)

V smernici Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (2) sú ustanovené určité výnimky, ktoré sa týkajú sadzieb DPH. Uplatňovanie niektorých z týchto výnimiek sa skončí v pevne stanovený dátum, zatiaľ čo uplatňovanie iných bude trvať až do zavedenia konečnej úpravy.

(2)

Uplatňovanie výnimiek týkajúcich sa sadzieb DPH, ktoré sa ustanovujú v smernici 2006/112/ES v súlade s Aktom o pristúpení z roku 2003 a ktoré umožňujú plynulú adaptáciu ekonomík niektorých nových členských štátov na vnútorný trh, má pevne stanovený dátum a čoskoro sa skončí.

(3)

Viaceré tieto nové členské štáty vyjadrili želanie uplatňovať výnimky, z ktorých majú úžitok, v ďalšom období.

(4)

Vzhľadom na prebiehajúcu diskusiu o používaní znížených sadzieb a na legislatívny návrh, ktorý má predložiť Komisia, je vhodné predĺžiť uplatňovanie určitých výnimiek do konca roka 2010, ktorý je rokom, do ktorého sa predĺžilo vykonávanie experimentu s uplatňovaním zníženej sadzby na služby s vysokým podielom práce.

(5)

Smernica 2006/112/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

S účinnosťou od 1. januára 2008 sa smernica 2006/112/ES mení a dopĺňa takto:

1.

článok 123 sa nahrádza takto:

„Článok 123

Česká republika môže do 31. decembra 2010 naďalej uplatňovať zníženú sadzbu vo výške najmenej 5 % na dodanie stavebných prác na bytovú výstavbu, ktoré sa neposkytujú v rámci sociálnej politiky, s výnimkou stavebných materiálov.“;

2.

článok 124 sa vypúšťa;

3.

v článku 125 ods. 1 a 2 sa dátum „do 31. decembra 2007“ nahrádza dátumom „do 31. decembra 2010“;

4.

článok 126 sa vypúšťa;

5.

v článku 127 sa dátum „1. januára 2010“ nahrádza dátumom „31. decembra 2010“;

6.

článok 128 sa nahrádza takto:

„Článok 128

1.   Poľsko môže naďalej poskytovať oslobodenie od dane s možnosťou odpočítania DPH zaplatenej na predchádzajúcom stupni na dodania niektorých kníh a odborných periodík do 31. decembra 2010.

2.   Poľsko môže naďalej uplatňovať zníženú sadzbu vo výške najmenej 7 % na poskytovanie reštauračných služieb do 31. decembra 2010 alebo do zavedenia konečnej úpravy uvedenej v článku 402, pričom sa uplatní skorší dátum.

3.   Poľsko môže do 31. decembra 2010 naďalej uplatňovať zníženú sadzbu vo výške najmenej 3 % na dodanie potravín uvedených v bode 1 prílohy III.

4.   Poľsko môže do 31. decembra 2010 naďalej uplatňovať zníženú sadzbu vo výške najmenej 7 % na poskytovanie služieb na výstavbu, rekonštrukciu a úpravu obytných priestorov, ktoré sa neposkytujú ako súčasť sociálnej politiky, okrem stavebných materiálov, a na dodania obytných budov alebo častí obytných budov pred prvým obývaním uvedených v článku 12 ods. 1 písm. a).“;

7.

v článku 129 ods. 1 a 2 sa dátum „do 31. decembra 2007“ nahrádza dátumom „do 31. decembra 2010“;

8.

článok 130 sa vypúšťa.

Článok 2

Členské štáty oznámia Komisii znenie ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 20. decembra 2007

Za Radu

predseda

F. NUNES CORREIA


(1)  Stanovisko z 11. decembra 2007 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1. Smernica zmenená a doplnená smernicou 2006/138/ES (Ú. v. EÚ L 384, 29.12.2006, s. 92).


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Rada

29.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 346/15


ROZHODNUTIE RADY

z 20. decembra 2007,

ktorým sa Francúzsku povoľuje uplatňovať zníženú daňovú sadzbu na bezolovnatý benzín používaný ako pohonná hmota a uvoľnený na spotrebu v departementoch Korziky podľa článku 19 smernice 2003/96/ES

(Iba francúzske znenie je autentické)

(2007/880/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 2003/96/ES z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca Spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny (1), a najmä na jej článok 19 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Podľa článku 18 ods. 1 smernice 2003/96/ES v spojení s jej prílohou II sa Francúzsku udelilo povolenie na uplatňovanie zníženej daňovej sadzby na spotrebu na Korzike. Toto povolenie sa udelilo s platnosťou do 31. decembra 2006.

(2)

Francúzske orgány požiadali listom zo 16. októbra 2006 o povolenie uplatňovať v rámci energetickej dane zníženú sadzbu iba na bezolovnatý benzín používaný ako pohonná hmota, v súlade s postupom uplatňovaným v rámci uvedenej odchýlky, do uplynutia doby jej platnosti. Zníženie predstavuje 1 EUR za jeden hektoliter. Povolenie sa požadovalo na obdobie od 1. januára 2007 do 31. decembra 2012. Na Korzike je dodávanie bezolovnatého benzínu spojené so značnými dodatočnými nákladmi v porovnaní s dodávaním na pevninu a konečné ceny sú o 4 až 7 EUR/hl vyššie než ceny uplatňované na pevnine.

(3)

Znížením dane z bezolovnatého benzínu, ktorej bremeno znášajú spotrebitelia na Korzike, sa znižuje rozdiel medzi týmito spotrebiteľmi a spotrebiteľmi na pevnine. Toto opatrenie preto spĺňa ciele regionálnej a kohéznej politiky.

(4)

Zníženie daní však nepresahuje rámec toho, čo je potrebné na zohľadnenie dodatočných nákladov na dopravu a distribúciu, ktoré znášajú spotrebitelia na Korzike.

(5)

Konečná úroveň zdanenia je v súlade s minimálnou úrovňou zdanenia stanovenou smernicou 2003/96/ES, ktorá je v súčasnosti 359 EUR/1 000 l (alebo 35,90 EUR/hl). Platí to aj vtedy, keď sa berie do úvahy povolenie udelené rozhodnutím Rady 2005/767/ES (2), ktorého účinky sa môžu kumulovať s účinkami tohto rozhodnutia.

(6)

Z hľadiska odľahlosti a ostrovného charakteru departementov, na ktoré sa vzťahuje, ako aj z hľadiska miernosti zníženia sadzby, ktorá je mimochodom stále oveľa vyššia ako minimálna úroveň zdanenia v Spoločenstve, nebude mať toto opatrenie za následok presun, ktorý sa osobitne spája s dodávkou pohonných hmôt

(7)

Opatrenie, ktorého sa týka žiadosť o povolenie, je preto prijateľné z hľadiska dobrého fungovania vnútorného trhu a nutnosti zabezpečiť spravodlivú hospodársku súťaž a je zlučiteľné s politikami Spoločenstva v oblasti životného prostredia, energetiky a dopravy.

(8)

Preto by sa podľa ustanovení článku 19 ods. 2 smernice 2003/96/ES malo Francúzsku udeliť povolenie na uplatňovanie zníženej sadzby dane na bezolovnaté benzíny používané ako pohonná hmota a uvoľnené na spotrebu na Korzike, a to na obdobie do 31. decembra 2012.

(9)

Preto by sa malo zabezpečiť, aby Francúzsko mohlo uplatňovať uvedené presné zníženie daní, na ktoré sa vzťahuje toto rozhodnutie, bez porušenia plynulosti vo vzťahu k právnym predpisom uplatniteľným do 1. januára 2007 v kontexte odchýlky uvedenej v článku 18 a v spojitosti s prílohou II k smernici 2003/96/ES. Preto je vhodné udeliť požadované povolenie s účinnosťou k 1. januáru 2007,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Francúzsku sa povoľuje uplatňovať zníženú daňovú sadzbu na bezolovnaté benzíny používané ako pohonná hmota a uvoľnené na spotrebu v departementoch Korziky.

Zníženie nesmie vo vzťahu ku kontinentálnemu Francúzsku presiahnuť dodatočné náklady na dopravu, skladovanie a distribúciu, aby sa predišlo akejkoľvek nadmernej kompenzácii.

Znížená sadzba musí byť v súlade s požiadavkami smernice 2003/96/ES, a najmä s minimálnymi sadzbami uvedenými v článku 7.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 1. januára 2007 a stráca účinnosť 31. decembra 2012.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené Francúzskej republike.

V Bruseli 20. decembra 2007

Za Radu

predseda

F. NUNES CORREIA


(1)  Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2003, s. 51. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2004/75/ES (Ú. v. EÚ L 157, 30.4.2004, s. 100).

(2)  Ú. v. EÚ L 290, 4.11.2005, s. 25.


29.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 346/17


ROZHODNUTIE RADY

z 20. decembra 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa jej rokovací poriadok

(2007/881/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej prvý pododsek článku 207 ods. 3,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 121 ods. 3,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 28 ods. 1 a článok 41 ods. 1,

so zreteľom na článok 2 ods. 2 prílohy III k rokovaciemu poriadku Rady (1),

keďže:

(1)

Článok 11 ods. 5 rokovacieho poriadku Rady (ďalej len „rokovací poriadok“) ustanovuje, že pri prijímaní rozhodnutia Rady kvalifikovanou väčšinou sa v prípade, že o to člen Rady požiada, na základe číselných údajov o obyvateľstve uvedených v článku 1 prílohy III k rokovaciemu poriadku overuje, či členské štáty tvoriace túto kvalifikovanú väčšinu predstavujú aspoň 62 % celkového obyvateľstva Únie.

(2)

Článok 2 ods. 2 prílohy III k rokovaciemu poriadku o spôsoboch uplatňovania ustanovení o vážení hlasov v Rade ustanovuje, že Rada s účinnosťou od 1. januára každého roka upraví číselné údaje uvedené v článku 1 uvedenej prílohy v súlade s údajmi, ktoré má Štatistický úrad Európskych spoločenstiev k dispozícii k 30. septembru predchádzajúceho roka.

(3)

Rokovací poriadok by sa preto mal na rok 2008 upraviť,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Článok 1 prílohy III k rokovaciemu poriadku sa nahrádza takto:

„Článok 1

Na uplatnenie článku 205 ods. 4 Zmluvy o ES, článku 118 ods. 4 Zmluvy o Euratome, ako aj tretieho pododseku článku 23 ods. 2 a článku 34 ods. 3 Zmluvy o EÚ je na obdobie od 1. januára 2008 do 31. decembra 2008 stanovený takýto celkový počet obyvateľov každého členského štátu:

Členský štát

Počet obyvateľov

(v tis.)

Nemecko

82 314,9

Francúzsko

63 392,1

Spojené kráľovstvo

60 823,8

Taliansko

59 131,3

Španielsko

44 474,6

Poľsko

38 125,5

Rumunsko

21 565,1

Holandsko

16 358

Grécko

11 171,7

Portugalsko

10 599,1

Belgicko

10 584,5

Česká republika

10 287,2

Maďarsko

10 066,1

Švédsko

9 113,2

Rakúsko

8 298,9

Bulharsko

7 679,3

Dánsko

5 447,1

Slovensko

5 393,6

Fínsko

5 276,9

Írsko

4 319,4

Litva

3 384,9

Lotyšsko

2 281,3

Slovinsko

2 010,3

Estónsko

1 342,4

Cyprus

778,7

Luxembursko

476,2

Malta

407,8

Spolu

495 103,9

prah (62 %)

306 964,4“

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. januára 2008.

Uverejní sa v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 20. decembra 2007

Za Radu

predseda

F. NUNES CORREIA


(1)  Rozhodnutie Rady 2006/683/ES, Euratom z 15. septembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rokovací poriadok Rady (Ú. v. EÚ L 285, 16.10.2006, s. 47).


29.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 346/19


ROZHODNUTIE RADY

z 20. decembra 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 1999/70/ES o externých audítoroch národných centrálnych bánk, pokiaľ ide o externého audítora Central Bank of Cyprus

(2007/882/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Protokol o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky pripojený k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jeho článok 271,

so zreteľom na odporúčanie Európskej centrálnej banky ECB/2007/12 z 15. novembra 2007 Rade Európskej únie o externom audítorovi Central Bank of Cyprus (1),

keďže:

(1)

Audity účtov Európskej centrálnej banky (ECB) a národných centrálnych bánk Eurosystému majú vykonávať nezávislí externí audítori, ktorých odporúča Rada guvernérov ECB a schvaľuje Rada Európskej únie.

(2)

Podľa článku 1 rozhodnutia Rady 2007/503/ES z 10. júla 2007 v súlade s článkom 122 ods. 2 zmluvy o prijatí jednotnej meny Cyprom od 1. januára 2008 (2) Cyprus teraz spĺňa potrebné podmienky na prijatie eura a výnimka v prospech Cypru uvedená v článku 4 Aktu o pristúpení z roku 2003 by sa mala zrušiť s účinnosťou od 1. januára 2008.

(3)

Podľa článku 60 ods. 1 písm. a) zákona č. 34 (I) z roku 2007, ktorým sa menia a dopĺňajú zákony o Central Bank of Cyprus z rokov 2002 a 2003 a ktorý nadobudne účinnosť 1. januára 2008, sa ročná účtovná závierka Central Bank of Cyprus overuje v súlade s článkom 27 štatútu ESCB.

(4)

Vzhľadom na zrušenie výnimky Cypru Rada guvernérov ECB odporučila, aby Rada schválila spoločnosť PriceWaterhouseCoopers Limited za externého audítora Central Bank of Cyprus na finančné roky 2008 až 2012.

(5)

Je vhodné postupovať podľa odporúčania Rady guvernérov ECB a zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť rozhodnutie Rady 1999/70/ES (3),

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

V článku 1 rozhodnutia 1999/70/ES sa dopĺňa tento odsek:

„14.   Spoločnosť PriceWaterhouseCoopers Limited sa týmto schvaľuje za externého audítora Central Bank of Cyprus na finančné roky 2008 až 2012.“

Článok 2

Toto rozhodnutie sa oznámi ECB.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 20. decembra 2007

Za Radu

predseda

F. NUNES CORREIA


(1)  Ú. v. EÚ C 277/1, 20.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 186, 18.7.2007, s. 29.

(3)  Ú. v. ES L 22, 29.1.1999, s. 69. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2007/145/ES (Ú. v. EÚ L 64, 2.3.2007, s. 35).


29.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 346/20


ROZHODNUTIE RADY

z 20. decembra 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 1999/70/ES o externých audítoroch národných centrálnych bánk, pokiaľ ide o externých audítorov Central Bank of Malta

(2007/883/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Protokol o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky pripojený k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jeho článok 271,

so zreteľom na odporúčanie Európskej centrálnej banky ECB/2007/17 z 29. novembra 2007 Rade Európskej únie o externých audítoroch Central Bank of Malta (1),

keďže:

(1)

Audity účtov Európskej centrálnej banky (ECB) a národných centrálnych bánk Eurosystému majú vykonávať nezávislí externí audítori, ktorých odporúča Rada guvernérov ECB a schvaľuje Rada Európskej únie.

(2)

Podľa článku 1 rozhodnutia Rady 2007/504/ES z 10. júla 2007 v súlade s článkom 122 ods. 2 zmluvy o prijatí jednotnej meny Maltou od 1. januára 2008 (2) Malta teraz spĺňa potrebné podmienky na prijatie eura a výnimka v prospech Malty uvedená v článku 4 Aktu o pristúpení z roku 2003 by sa mala zrušiť s účinnosťou od 1. januára 2008.

(3)

Podľa článku 20 zmeneného a doplneného zákona o Central Bank of Malta, ktorý nadobudne účinnosť 1. januára 2008, sa ročná účtovná závierka Central Bank of Malta overuje v súlade s článkom 27 štatútu ESCB.

(4)

Vzhľadom na zrušenie výnimky Malty odporučila Rada guvernérov ECB, aby Rada schválila spoločnosti PricewaterhouseCoopers a Ernst & Young za externých audítorov Central Bank of Malta na finančný rok 2008.

(5)

Je vhodné postupovať podľa odporúčania Rady guvernérov ECB a zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť rozhodnutie Rady 1999/70/ES (3),

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

V článku 1 rozhodnutia 1999/70/ES sa dopĺňa tento odsek:

„15.   Spoločnosti PricewaterhouseCoopers a Ernst & Young sa týmto schvaľujú za spoločných externých audítorov Central Bank of Malta na finančný rok 2008.“

Článok 2

Toto rozhodnutie sa oznámi Európskej centrálnej banke.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 20. decembra 2007

Za Radu

predseda

F. NUNES CORREIA


(1)  Ú. v. EÚ C 304, 15.12.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 186, 18.7.2007, s. 32.

(3)  Ú. v. ES L 22, 29.1.1999, s. 69. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2007/145/ES (Ú. v. EÚ L 64, 2.3.2007, s. 35).


29.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 346/21


ROZHODNUTIE RADY

z 20. decembra 2007,

ktorým sa Spojenému kráľovstvu povoľuje, aby naďalej uplatňovalo opatrenie odchyľujúce sa od článku 26 ods. 1 písm. a), článkov 168 a 169 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

(2007/884/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (1) (DPH), a najmä na jej článok 395 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Rada rozhodnutím 95/252/ES (2) a následne rozhodnutím 98/198/ES (3) povolila Spojenému kráľovstvu obmedziť na 50 % právo zdaniteľnej osoby, ktorá si prenajíma alebo obstaráva na leasing vozidlo, aby odpočítala DPH na vstupe z nákladov za prenájom alebo leasing osobného vozidla, ak sa nepoužíva výlučne na účely podnikania. Spojenému kráľovstvu sa zároveň povolilo nepovažovať súkromné použitie vozidla, ktoré si zdaniteľná osoba prenajíma alebo obstaráva na leasing na účely podnikania, za poskytovanie služieb za protihodnotu. Na základe tohto zjednodušujúceho opatrenia nemusí prenajímateľ alebo nájomca leasingu viesť záznamy o kilometroch najazdených na súkromné účely služobnými vozidlami a zúčtovávať daň zo skutočne najazdených kilometrov každého vozidla.

(2)

Listom, ktorý generálny sekretariát Komisie zaevidoval 5. februára 2007, Spojené kráľovstvo požiadalo o predĺženie platnosti príslušnej odchýlky, ktorá sa končí 31. decembra 2007.

(3)

Komisia listom z 15. októbra 2007 informovala ostatné členské štáty o žiadosti Spojeného kráľovstva v súlade s článkom 395 ods. 2 smernice 2006/112/ES. Listom zo 17. októbra 2007 Komisia oznámila Spojenému kráľovstvu, že má všetky informácie potrebné na posúdenie žiadosti.

(4)

Právne a vecné okolnosti, ktorými sa odôvodnilo udelenie povolenia na uplatňovanie odchýlky, sa nezmenili a sú naďalej relevantné.

(5)

Komisia 29. októbra 2004 predložila návrh smernice Rady, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 77/388/EHS, v súčasnosti smernica 2006/112/ES, ktorý obsahuje zosúladenie kategórií výdavkov, pri ktorých sa môžu uplatňovať výnimky z práva na odpočet dane. Podľa tohto návrhu sa výnimky z práva na odpočet dane môžu vzťahovať na cestné motorové vozidlá. Je preto vhodné predĺžiť platnosť povolenia dovtedy, kým príslušná smernica nenadobudne účinnosť. Platnosť povolenia sa v každom prípade skončí najneskôr 31. decembra 2010, ak aj príslušná smernica dovtedy nenadobudne účinnosť, aby bolo možné posúdiť potrebnosť tohto rozhodnutia vzhľadom na celkový percentuálny podiel obchodného a súkromného využívania vozidiel.

(6)

Predĺženie platnosti odchýlky nebude mať nepriaznivý vplyv na vlastné zdroje Európskych spoločenstiev pochádzajúce z DPH.

(7)

Vzhľadom na naliehavosť tejto záležitosti je dôležité poskytnúť výnimku na šesťtýždňové obdobie uvedené v odseku I bode 3 Protokolu o úlohe národných parlamentov v Európskej únii pripojeného k Zmluve o Európskej únii a Zmluvám o založení Európskych spoločenstiev,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Odchylne od článkov 168 a 169 smernice 2006/112/ES sa týmto Spojenému kráľovstvu povoľuje obmedziť na 50 % právo prenajímateľa alebo nájomcu leasingu vozidla, aby odpočítal DPH z nákladov za prenájom alebo leasing vozidla, ak sa vozidlo nepoužíva výlučne na účely podnikania.

Článok 2

Odchylne od článku 26 ods. 1 písm. a) smernice 2006/112/ES sa týmto Spojenému kráľovstvu povoľuje nepovažovať súkromné použitie vozidla určeného na účely podnikania, ktoré si zdaniteľná osoba prenajíma alebo obstaráva na leasing, za poskytovanie služieb za protihodnotu.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uplatňuje s účinkom od 1. januára 2008.

Uplatňuje sa do dňa nadobudnutia účinnosti pravidiel Spoločenstva, ktorými sa určuje, aké výdavky súvisiace s motorovými cestnými vozidlami nemajú byť oprávnené na úplný odpočet DPH, avšak najneskôr 31. decembra 2010.

Článok 4

Toto rozhodnutie je určené Spojenému kráľovstvu Veľkej Británie a Severného Írska.

V Bruseli 20. decembra 2007

Za Radu

predseda

F. NUNES CORREIA


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1. Smernica zmenená a doplnená smernicou 2006/138/ES (Ú. v. EÚ L 384, 29.12.2006, s. 92).

(2)  Ú. v. ES L 159, 11.7.1995, s. 19.

(3)  Ú. v. ES L 76, 13.3.1998, s. 31. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2004/855/ES (Ú. v. EÚ L 369, 16.12.2004, s. 61).


Komisia

29.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 346/23


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 26. decembra 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/415/ES o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s vysokopatogénnou vtáčou chrípkou podtypu H5N1 u hydiny v Nemecku

(Text s významom pre EHP)

(2007/885/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 89/662/EHS z 11. decembra 1989 o veterinárnych kontrolách v obchode vnútri Spoločenstva s cieľom dobudovania vnútorného trhu (1), a najmä na jej článok 9 ods. 3,

so zreteľom na smernicu Rady 90/425/EHS z 26. júna 1990 týkajúcu sa veterinárnych a zootechnických kontrol uplatňovaných v obchode vnútri Spoločenstva s určitými živými zvieratami a výrobkami s ohľadom na vytvorenie vnútorného trhu (2), a najmä na jej článok 10 ods. 3,

keďže:

(1)

Rozhodnutím Komisie 2006/415/ES zo 14. júna 2006 o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s vysokopatogénnou vtáčou chrípkou podtypu H5N1 u hydiny v Spoločenstve, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2006/135/ES (3), sa stanovujú určité ochranné opatrenia, ktoré sa majú uplatňovať s cieľom zabrániť šíreniu tejto choroby vrátane zriadenia oblastí A a B v súvislosti s predpokladaným alebo potvrdeným ohniskom tejto choroby.

(2)

V dôsledku výskytu ohniska vysokopatogénnej vtáčej chrípky podtypu H5N1 v Spojenom kráľovstve, Nemecku a Poľsku, bolo rozhodnutie 2006/415/ES naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2007/878/ES z 21. decembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/415/ES o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s vysokopatogénnou vtáčou chrípkou podtypu H5N1 u hydiny v uvedených členských štátoch (4).

(3)

Vzhľadom na to, že v Nemecku sa mimo zóny obmedzenia vyskytlo ďalšie ohnisko tejto choroby, vymedzenie oblasti podliehajúcej obmedzeniam a trvanie uvedených opatrení by sa malo upraviť s cieľom zohľadniť epidemiologickú situáciu.

(4)

Rozhodnutie 2006/415/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí by sa mali preskúmať na nastávajúcom zasadnutí Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k rozhodnutiu 2006/415/ES sa mení a dopĺňa v súlade s textom prílohy k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 26. decembra 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 13. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/41/ES (Ú. v. EÚ L 157, 30.4.2004, s. 33); opravené v Ú. v. EÚ L 195, 2.6.2004, s. 12.

(2)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 29. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/33/ES (Ú. v. EÚ L 315, 19.11.2002, s. 14).

(3)  Ú. v. ES L 164, 16.6.2006, s. 51. Rozhodnutie naposledy zmenené rozhodnutím 2007/785/ES (Ú. v. EÚ L 316, 4.12.2007, s. 62).

(4)  Ú. v. ES L 344, 28.12.2007, s. 55.


PRÍLOHA

Príloha k rozhodnutiu 2006/415/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

Text týkajúci sa Nemecka v časti A sa nahrádza týmto:

ISO kód krajiny

Členský štát

Oblasť A

Dátum ukončenia platnosti podľa článku 4 ods. 4 písm. b) bodu iii)

Kód

(ak je k dispozícii)

Názov

„DE

NEMECKO

 

The 10 km zone established around the outbreak in the commune of Großwoltersdorf including all or parts of the communes of:

 

Landkreis Oberhavel: Fürstenberg/Havel, Gransee, Großwoltersdorf, Sonnenberg, Stechlin

 

Landkreis Ostprignitz-Ruppin: Lindow (Mark), Rheinsberg

 

Landkreis Mecklenburg-Strelitz: Priepert, Wesenberg

15.1.2008

The 10 km zone established around the outbreak in the commune of Bensdorf including all or parts of the communes of:

 

Kreisfreie Stadt Brandenburg an der Havel

 

Landkreis Havelland: Milower Land

 

Landkreis Potsdam-Mittelmark: Bensdorf, Havelsee, Rosenau, Wusterwitz

 

Landkreis Jerichower Land: Brettin, Demsin, Genthin, Kade, Karow, Klitsche, Roßdorf, Schlagenthin, Zabakuck

21.1.2008

The 10 km zone established around the outbreak in the commune of Heiligengrabe including all or parts of the communes of:

 

im Landkreis Ostprignitz-Ruppin: Heiligengrabe, Kyritz, Wittstock/Dosse, Wusterhausen/Dosse

 

im Landkreis Prignitz: Groß Pankow, Gumtow, Pritzwalk

25.1.2008“

2.

Text týkajúci sa Nemecka v časti B sa nahrádza týmto:

ISO kód krajiny

Členský štát

Oblasť B

Dátum ukončenia platnosti podľa článku 4 ods. 4 písm. b) bodu iii)

Kód

(ak je k dispozícii)

Názov

„DE

NEMECKO

 

The communes of:

 

Landkreis Oberhavel: Fürstenberg/Havel, Gransee, Großwoltersdorf, Schönermark, Sonnenberg, Stechlin, Zehdenick

 

Landkreis Ostprignitz-Ruppin: Lindow (Mark), Rheinsberg

 

Landkreis Uckermark: Lychen, Templin

 

Landkreis Mecklenburg-Strelitz: Godendorf, Priepert, Wesenberg, Wokuhl-Dabenow, Wustrow

15.1.2008

The communes of:

 

Kreisfreie Stadt Brandenburg an der Havel

 

Landkreis Havelland: Milower Land, Premnitz

 

Landkreis Potsdam-Mittelmark: Beetzsee, Bensdorf, Havelsee, Rosenau, Wenzlow, Wusterwitz, Ziesar

 

Landkreis Jerichower Land: Brettin, Demsin, Genthin, Kade, Karow, Klitsche, Mützel, Paplitz, Parchen, Roßdorf, Schlagenthin, Wulkow, Zabakuck

21.1.2008

The communes of:

 

im Landkreis Ostprignitz-Ruppin: Heiligengrabe, Kyritz, Wittstock/Dosse, Wusterhausen/Dosse

 

im Landkreis Prignitz: Groß Pankow, Gumtow, Pritzwalk

25.1.2008“


III Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

29.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 346/26


ROZHODNUTIE POLITICKÉHO A BEZPEČNOSTNÉHO VÝBORU EUPOL AFGH/2/2007

z 30. novembra 2007

o zriadení Výboru prispievateľov na policajnú misiu Európskej únie v Afganistane (EUPOL AFGHANISTAN)

(2007/886/SZBP)

POLITICKÝ A BEZPEČNOSTNÝ VÝBOR,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 25 tretí pododsek,

so zreteľom na jednotnú akciu Rady 2007/369/SZBP z 30. mája 2007 o zriadení policajnej misie Európskej únie v Afganistane (EUPOL AFGHANISTAN) (1), a najmä na jej článok 10 ods. 1,

keďže:

(1)

Podľa článku 10 ods. 1 jednotnej akcie 2007/369/SZBP má Politický a bezpečnostný výbor (PBV) pod vedením Rady vykonávať politickú kontrolu a strategické riadenie misie a Rada ho poverila prijímaním príslušných rozhodnutí v súlade s článkom 25 zmluvy.

(2)

V záveroch Európskej rady v Göteborgu z 15. a 16. júna 2001 sa stanovili hlavné zásady a modality pre príspevky tretích štátov pre politické misie. 10. decembra 2002 Rada schválila dokument Konzultácie a podrobnosti o príspevkoch nečlenských štátov EÚ na operácie civilného krízového riadenia EÚ, v ktorom sa ďalej rozvinuli mechanizmy účasti tretích štátov na operáciách civilného krízového riadenia vrátane zriadenia Výboru prispievateľov (VP).

(3)

VP na policajnú misiu Európskej únie v Afganistane (EUPOL AFGHANISTAN) má zohrávať hlavnú úlohu pri každodennom riadení misie. Má sa stať hlavným fórom na diskutovanie o všetkých problémoch súvisiacich s každodenným riadením misie. PBV, ktorý vykonáva politickú kontrolu a strategické riadenie misie, má zohľadňovať názory VP,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Zriadenie

Týmto sa zriaďuje Výbor prispievateľov (VP) na policajnú misiu Európskej únie v Afganistane (EUPOL AFGHANISTAN).

Článok 2

Funkcie

1.   VP môže vyjadrovať stanoviská. PBV zohľadní tieto stanoviská a vykonáva politickú kontrolu a strategické riadenie misie.

2.   Mandát VP je stanovený v dokumente s názvom Konzultácie a podrobnosti o príspevkoch nečlenských štátov EÚ na operácie civilného krízového riadenia EÚ a postupoch pri vykonávaní týchto príspevkov.

Článok 3

Zloženie

1.   Všetky členské štáty EÚ majú právo zúčastniť sa na diskusiách VP. Na každodennom riadení misie sa však zúčastňujú len prispievajúce štáty. Zástupcovia tretích štátov zúčastnených na misii môžu prísť na zasadnutia VP. Aj zástupca Komisie Európskych spoločenstiev sa môže zúčastniť na zasadnutiach VP.

2.   VP dostáva pravidelné informácie od veliteľa misie.

Článok 4

Predseda

Pre misiu uvedenú v článku 1 je podľa konzultácií a podrobností uvedených v článku 2 ods. 2 predsedom VP zástupca generálneho tajomníka/vysokého splnomocnenca, ktorý úzko spolupracuje s predsedníctvom.

Článok 5

Zasadnutia

1.   VP zvoláva pravidelne predseda. Ak si to vyžadujú okolnosti, môže sa zvolať mimoriadne zasadnutie, a to na podnet predsedu alebo na žiadosť zástupcu zúčastneného štátu.

2.   Predseda vopred rozošle predbežný program a dokumenty, ktoré sa týkajú zasadnutia. Predseda zodpovedá za to, že sa výsledky rozhovorov VP doručia PBV.

Článok 6

Dôvernosť

1.   Na zasadnutia a konanie VP sa vzťahujú bezpečnostné predpisy Rady. Zástupcovia vo VP musia mať predovšetkým primeranú bezpečnostnú previerku.

2.   Na rokovania VP sa vzťahuje povinnosť zachovania služobného tajomstva.

Článok 7

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 30. novembra 2007

Za Politický a bezpečnostný výbor

predseda

C. DURRANT PAIS


(1)  Ú. v. EÚ L 139, 31.5.2007, s. 33. Jednotná akcia zmenená a doplnená jednotnou akciou 2007/733/SZBP (Ú. v. EÚ L 295, 14.11.2007, s. 31).


29.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 346/28


JEDNOTNÁ AKCIA RADY 2007/887/SZBP

z 20. decembra 2007,

ktorou sa zrušuje jednotná akcia 2005/557/SZBP o civilno-vojenskej akcii Európskej únie na podporu misie Africkej únie v oblasti sudánskeho Dárfúru a v Somálsku

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 14,

so zreteľom na jednotnú akciu Rady 2005/557/SZBP z 18. júla 2005 o civilno-vojenskej akcii Európskej únie na podporu misie Africkej únie v oblasti sudánskeho Dárfúru a v Somálsku (1), a najmä na jej článok 16 ods. 2,

keďže:

(1)

Jednotnou akciou 2005/557/SZBP Európska únia zriadila civilno-vojenskú akciu na podporu misií Africkej únie v oblasti sudánskeho Dárfúru a v Somálsku („AMIS/AMISOM“).

(2)

Podľa rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1769 (2007) má operácia Africkej únie/OSN v Dárfúre (UNAMID) najneskôr 31. decembra 2007 prevziať vedenie od AMIS-u.

(3)

Akcia EÚ na podporu AMIS/AMISOM by sa mala ukončiť po tom, ako sa právomoc prenesie na UNAMID a prijmú sa opatrenia potrebné na zrušenie podpornej akcie EÚ,

PRIJALA TÚTO JEDNOTNÚ AKCIU:

Článok 1

Jednotná akcia 2005/557/SZBP sa zrušuje s účinnosťou od 1. januára 2008.

Článok 2

Táto jednotná akcia nadobúda účinnosť dňom jej prijatia.

Článok 3

Táto jednotná akcia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 20. decembra 2007

Za Radu

predseda

F. NUNES CORREIA


(1)  Ú. v. EÚ L 188, 20.7.2005, s. 46. Jednotná akcia zmenená a doplnená jednotnou akciou 2007/245/SZBP (Ú. v. EÚ L 106, 24.4.2007, s. 65).


29.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 346/29


ROZHODNUTIE POLITICKÉHO A BEZPEČNOSTNÉHO VÝBORU EUPT/2/2007

z 18. decembra 2007

o vymenovaní veliteľa plánovacieho tímu EÚ (EUPT Kosovo)

(2007/888/SZBP)

POLITICKÝ A BEZPEČNOSTNÝ VÝBOR,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 25 tretí pododsek,

so zreteľom na jednotnú akciu Rady 2006/304/SZBP z 10. apríla 2006 o zriadení plánovacieho tímu EÚ (EUPT Kosovo) pre možnú operáciu krízového riadenia EÚ v oblasti právneho štátu a možných ďalších oblastiach v Kosove (1), a najmä na jej článok 6,

so zreteľom na jednotnú akciu Rady 2007/778/SZBP z 29. novembra 2007, ktorou sa mení a dopĺňa jednotná akcia 2006/304/SZBP o zriadení plánovacieho tímu EÚ (EUPT Kosovo) pre možnú operáciu krízového riadenia EÚ v oblasti právneho štátu a ďalších možných oblastiach v Kosove a ktorou sa predlžuje jej platnosť (2),

keďže:

Článok 6 jednotnej akcie 2006/304/SZBP ustanovuje, že Rada poveruje Politický a bezpečnostný výbor prijímať príslušné rozhodnutia v súlade s článkom 25 zmluvy vrátane rozhodnutia vymenovať na návrh generálneho tajomníka/vysokého splnomocnenca veliteľa plánovacieho tímu EÚ (EUPT Kosovo).

Generálny tajomník/vysoký splnomocnenec navrhol vymenovať pána Roya REEVA,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Pán Roy REEVE sa týmto vymenúva za veliteľa plánovacieho tímu EÚ (EUPT Kosovo) pre možnú operáciu krízového riadenia EÚ v oblasti právneho štátu a možných ďalších oblastiach v Kosove.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. januára 2008.

Uplatňuje sa do 31. marca 2008.

V Bruseli 18. decembra 2007

Za Politický a bezpečnostný výbor

predseda

C. DURRANT PAIS


(1)  Ú. v. EÚ L 112, 26.4.2006, s. 19.

(2)  Ú. v. EÚ L 312, 30.11.2007, s. 68.